Page 1

276-289_BACK_PAGES 29-07-10 17:37 ™ÂÏ›‰·277


276-289_BACK_PAGES 29-07-10 17:37 ™ÂÏ›‰·278

Άδειες χειριστών ταχύπλοων 1. Ο χειρισμός ταχύπλοων (ταχυκίνητων) σκαφών επιτρέπεται σε άτομα που έχουν άδεια χειριστή από τη Λιμενική Αρχή. 2. Για την απόκτηση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, η οποία γίνεται δεκτή εφόσον : α) εχει συμπληρώσει το 18ο και δεν έχει υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας του.Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης του β) είναι υγιής γ) γνωρίζει κολύμβηση.δ) είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής της πλησιέστερης Λιμενικής Αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. 3. Για την απόδειξη των υπό στοιχεία γ και δ προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου αρκεί η υπογραφή, από τον ενδιαφερόμενο, υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 (Α 75), θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση που η δήλωση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα. Στη δήλωση αυτή ο ενδιαφερόμενος δηλώνει επίσης άτι δεν έχει υποβάλλει σε άλλη Λιμενική Αρχή δικαιολογητικά για έκδοση άδειας. Η ηλικία αποδεικνύεται από φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου επίσημου αποδεικτικού (π.χ. Διαβατήριο). Η υγεία και καταλληλότητα πιστοποιούνται (βεβαιώνονται) από ιατρό παθολόγο ή ιατρό ειδικότητας γενικής ιατρικής καθώς και από οφθαλμίατρο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων. Κάτοχοι άδειας ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων ή μοτοσυκλεττών ή μοτοποδηλάτων δεν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό (βεβαίωση) αλλό μπορούν να προσκομίσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειάς τους. Η Λιμενική Αρχή μπορεί, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, να ζητήσει οποτεδήποτε την υποβολή ιατρικής βεβαίωσης οφθαλμίατρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευροψυχίατρου ή ορθοπεδικού των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 4. Τριμελής Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου κάθε Κεντρικού Λιμεναρχείου, Λιμεναρχείου και Υπολιμεναρχείου προβαίνει, σε καθοριζόμενο κάθε φορά χρόνο και τόπο , σε γραπτή εξέταση των υποψήφιων επί της ύλης που περιλαμβάνεται σε ειδικό εγχειρίδιο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας καθώς και σε πρακτική εξέταση που περιλαμβάνει την εκτέλεση διαφόρων χειρισμών του σκάφους και τη διαπίστωση ύπαρξης στοιχειωδών γνώσεων χρησιμοποίησης πυξίδας, ναυτικού χάρτη, διπαράλληλου, διαβήτη (κουμπάσου) και σωστικών και ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις αναγράφονται σε ειδικό σημείωμα συμμετοχής που χορηγείται μετά τον έλεγχο της πληρότητας και κανονικότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η δε προτεραιότητα συμμετοχής στις εξετάσεις ορίζεται με βάση το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών. Υποψήφιοι που δεν γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή εξετάζονται προφορικά. 5. Προκειμένου οι υποψήφιοι να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία για να ανταπεξέλθουν στις εξετάσεις, επιτρέπεται, μετά την υποβολή των δικαιολογητικών η χορήγηση, εφόσον ζητηθεί, ειδικού υπηρεσιακού σημειώματος με το οποίο παρέχεται στον υποψήφιο η ευχέρεια να εκπαιδευτεί στο χειρισμό του ταχύπλοου σκάφους, υπό την προϋπόθεση ότι επί τους σκάφους αυτού επιβαίνει και άλλο άτομο, εφοδιασμένο με άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, που είναι υπεύθυνο για τους χειρισμούς. Το σημείωμα αυτό έχει τον ακόλουθο τύπο και δεν χορηγείται κατά το χρονικό διάστημα από 15ης Μαΐου μέχρι και 30ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Δικαιολογητικά

1. Τρεις (3) φωτογραφίες διαβατηρίου 2. Μία (1) φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης επικυρωμένη 3. Μία (1) φωτοτυπία Ταυτότητας (αστυνομικής) επικυρωμένη 4. Μία (1) Υπεύθυνη Δήλωση από Λιμενική Αρχή 5. Δυο (2) παράβολα των 3n (συνολικά 6n) και μετά ορίζεται η ημερομηνία εξέτασης στο Λ/Χ Γλυφάδας 6. Βιβλίο Ύλης 17,64n 7. Δυο κατηγορίες : α) με εξετάσεις + 50n β) χωρίς εξετάσεις + 50n

Με βάση τον κανονισμό...

Αδειες χειριστών ταχύπλοων σκαφών

• Θεσμοθέτηση δυνατότητας δημιουργίας διαύλων σε ελεύθερες (όχι οργανωμένες/

πολυσύχναστες) θαλάσσιες περιοχές για την εκκίνηση/επιστροφή των μηχανοκίνητων γενικά θαλάσσιων μέσων αναψυχής • Όλα τα πλοία, πλοιάρια, μικρά σκάφη και μηχανοκίνητα γενικά μέσα αναψυχής υποχρεώνονται να πλέουν σε απόσταση μεγαλύτερη από 150 μέτρα από τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις σήματα που δηλώνουν τη διενέργεια υποβρύχιας αλιείας. Αυξάνεται το ολικό μήκος από τα δέκα (10) στα δώδεκα (12) μέτρα για να θεωρείται • ένα ερασιτεχνικό σκάφος ως μικρό. • Αυξάνεται το ολικό μήκος από τα επτά (7) στα δέκα (10) μέτρα για να θεωρείται ένα σκάφος μεταφοράς επιβατών/αυτοδυτών και εξοπλισμού καταδύσεων ως μικρό. • Στα μικρά σκάφη ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) μέχρι και δώδεκα μέτρων καθώς και στα μικρότερου μήκους στην άδεια εκτέλεσης πλόων των οποίων ως τοπικά όρια πλόων αναγράφεται η ένδειξη «πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς περιορισμούς» προστίθεται, από την 05-ΦΕΒ-2009 ως υποχρεωτικό εφόδιο το G.P.S. • Τα άνω των 10 και μέχρι και 12 μέτρων ιστιοφόρα σκάφη, υποχρεώνονται να προσκομίζουν βεβαίωση Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού περί χαρακτηρισμού του σκάφους ως ιστιοφόρου • Όλα τα μικρά σκάφη που έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν πάνω από 10 επιβαίνοντες, σύμφωνα με την άδεια εκτέλεσης πλόων τους, θα εφοδιάζονται με Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα (Π.Π.Ρ.Λ.). • Ο χρόνος ισχύος της άδειας εκτέλεσης πλόων των ερασιτεχνικών μικρών σκαφών διπλασιάζεται, από τα τέσσερα (4) στα οκτώ (8) έτη. • Κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας θα μπορεί να εφοδιασθεί και με ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να εφοδιάσει το ερασιτεχνικό σκάφος, που τυχόν έχει στην κυριότητά του, με άδεια αλιείας σκάφους.

Αυτοί που χειρίζονται ταχύπλοα σκάφη:

α) απαγορεύουν την επιβίβαση ατόμων που δε γνωρίζουν κολύμβηση ατόμων που βρίσκονται υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών. β) απαγορεύουν την επιβίβαση ατόμων που ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος του επιτρεπόμενου. γ) απαγορεύουν στους επιβαίνοντες να στέκονται όρθιοι ή να κάθονται πάνω στην κουπαστή του σκάφους. δ) χειρίζονται το σκάφος με μεγάλη προσοχή και αποφεύγουν τους επικίνδυνους ελιγμούς. ε) φέρουν επί του σκάφους τις άδειες εκτέλεσης πλόων και ικανότητας χειριστή που πρέπει να επιδεικνύουν σε κάθε ζήτηση των Λιμενικών οργάνων. 278 SEAWORLD ALMANAC 2010


276-289_BACK_PAGES 29-07-10 17:37 ™ÂÏ›‰·279


276-289_BACK_PAGES 29-07-10 17:38 ™ÂÏ›‰·280

Τεκμήρια

Κάθε λιμάνι και καημός Μια νέα γενιά εφοπλιστών ανακάλυψε το Υπουργείο Οικονομικών, αυτούς με σκάφη μήκους κάτω των 12 μέτρων. ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κάθε πέρσι και καλύτερα λέει το γνωστό ρητό, κάτι που για μία ακόμα φορά επιβεβαιώθηκε. Όταν πέρσι αποφασίσαμε να κάνουμε για πρώτη φορά αυτόν τον οδηγό, επιλέξαμε να αφορά όλα τα σκάφη με μήκος μέχρι τα 12 μέτρα, επειδή αυτά (με βάση όσα ίσχυαν τότε, αλλά και τις εξαγγελίες των αρμόδιων υπουργών) δεν «έμπλεκαν» με τα τεκμήρια. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε. «Ου μπλέξεις» είναι ο πρώτος κανόνας με βάση τον οποίο πρέπει να διαβιείς στην Ελλάδα. Γιατί ακόμα κι αν έχεις την οικονομική άνεση να αποκτήσεις μεγαλύτερο σκάφος, αλλά και το τεκμήριο να το «καλύψεις», μπαίνεις στο στόχαστρο των γνωστών «κυρίων» με το απλωμένο χέρι που θέλουν το φακελάκι τους. Γι’ αυτό και θεωρήσαμε ότι αυτά τα σκάφη είναι τα πιο δημοφιλή και θα έχουν απήχηση σε περισσότερο κόσμο. Φέτος όμως δεν τη γλιτώνουν ούτε αυτοί με τις βαρκούλες. Αυτό κομψά ονομάζεται «διεύρυνση της φορολογικής βάσης». «Έβαλαν το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη

προκρούστειος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται με τον Προκρούστη. 2. (συνηθ. μτφ.) αυτός που σχετίζεται με τρόπο σκέψεως ή και πρακτική, η οποία ερμηνεύει αυθαίρετα την πραγματικότητα, προκειμένου να την κάνει να συμφωνεί με θεωρία ή δόγμα για τον ίδιο: ~ μέθοδοι ΦΡ. Από το Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

μας» το λέει ο λαός. Όπως και να ‘χει, δημιουργείται ένας επιπλέον πονοκέφαλος για τους κατόχους ή όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ένα σκάφος. Δεν έχει την παραμικρή σημασία αν αυτό είναι φουσκωτό, πολυεστερικό, τι ισχύος ή πόσους κινητήρες έχει ή τι εξοπλισμό φέρει, το τεκμήριο θα μετρήσει ανάλογα με το μήκος του. Επιστρέφουμε λοιπόν σε μία ακόμα γνωστή ρήση: το μέγεθος μετράει. Φυσικά και δεν πρόκειται για σεξουαλικό υπονοούμενο. Απλά τα σαΐνια που μας κυβερνούν βρήκαν –για πολλοστή φορά- τον ταχύτερο τρόπο να μας βγάλουν από τα ρούχα μας. Για να βουτήξουμε στη θάλασσα να δροσιστούμε... δεν πιστεύω να καταλάβατε κάτι άλλο; Το περίεργο είναι, πως όταν στο σχολείο διδασκόμασταν για το μύθο του Προκρούστη, εγώ είχα καταλήξει στο συμπέρασμα πως ήταν παράδειγμα προς αποφυγή το κρεβάτι του. Ότι δεν είναι σωστό και ηθικό να κρίνεις τα πάντα υπό το ίδιο πρίσμα, αλλά πρέπει πάντοτε να λαμβάνεις υπόψιν σου τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Μάλλον αυτοί που μας κυβερνούν έμειναν μετεξεταστέοι στην ελληνική μυθολογία του δημοτικού! Από τον παραλογισμό γλίτωσε μόνο το πειρατικό καράβι της Playmobil και τα χάρτινα καραβάκια που φτιάχναμε στο σχολείο, τα οποία τη στιγμή που γραφόταν αυτό το κείμενο δεν τα «έπιανε» το τεκμήριο. Γι’ αυτό όμως δεν παίρνω και όρκο. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το τελικό κείμενο για τα τεκμήρια κάποια στιγμή το Μάρτιο, έχει αλλάξει 3-4 φορές και ακόμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών υπάρχει το αρχικό κείμενο. Μπορεί η φοροδιαφυγή να είναι δύσκολο να εντοπιστεί και να περιοριστεί (εγώ από μικρός έμαθα πως δεν υπάρχει «δε μπορώ», παρά μόνο «δε θέλω»), αλλά υπάρχει και πιο λογικός τρόπος από τα τεκμήρια. Όπως για παράδειγμα το κόστος απόκτησης και το πραγματικό κόστος συντήρησης, τα οποία καθορίζουν ορθότερα την οικονομική κατάσταση του ιδιοκτήτη. Γιατί κάποιος που πήρε ένα 5μετρο φουσκωτό, το συντηρεί μόνος του και έχει τον απαραίτητο χώρο στην αυλή του για να το αποθηκεύει το χειμώνα, καλείται να εκταμιεύει κάθε χρόνο ένα σχετικά περιορισμένο ποσό για τη συντήρηση. Κάποιος άλλος που πήρε επίσης ένα 5μετρο φουσκωτό, με αγωνιστική γάστρα και κινητήρες, το ελλιμενίζει στη μαρίνα Βουλιαγμένης, το χειμώνα το έχει σε κάποιο από τα ακριβά parking και πληρώνει μια εταιρεία για να του το συντηρεί, σαφώς και πληρώνει πολλαπλάσιο αντίτιμο κάθε

χρόνο. Επίσης πλήρωσε και περισσότερα για να το αποκτήσει. Για το Υπουργείο Οικονομικών όμως, αυτοί οι δύο φορολογούμενοι (γιατί δεν πιστεύω ότι μας βλέπουν ως ανθρώπους, αλλά σαν φορολογητέα ύλη) έχουν την ίδια οικονομική επιφάνεια. Σα να λέμε ότι όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων είναι το ίδιο: δεν έχει σημασία αν είσαι επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος ή του τελευταίου κόμματος στις εκλογές, όλοι πρόεδροι είναι! Ακόμα βέβαια δεν έχουμε δει τον παραλογισμό σε όλο του το μεγαλείο. Τα τεκμήρια δεν «πιάνουν» σχεδόν κανέναν. Πρέπει να είσαι αφελής ή παντελώς αδιάφορος για να σε «πιάσουν». Γιατί πολύ απλά, αν δεις ότι δεν σε «παίρνει», μεταβιβάζεις κάτι στα παιδιά σου ή σε κάποιον συγγενή και «καθάρισες». Κάτι το οποίο ούτε παράνομο είναι ούτε μεμπτό: απλά αμύνεσαι από τις φορολογικές διατάξεις που αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο και ζητούν να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Ή ακόμα πιο απλά, αγοράζεις ένα σκάφος όχι ανάλογα με τις ανάγκες σου, Τα τεκμήρια αυτά δεν «λειτουργούν» όπως τα παλαιού τύπου. Δεν αρκεί να τα «καλύπτει» κάποιος για να μην έχει πρόβλημα. Λειτουργούν συνδυαστικά, μαζί με εκείνα του σπιτιού, του αυτοκινήτου κτλ., οπότε για να είναι κάποιος καλυμμένος θα πρέπει να αθροίσει όλα τα ποσά των τεκμηρίων και μετά να φροντίσει ώστε το ετήσιο εισόδημα που δηλώνει στην εφορία να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του τεκμηρίου που έχει προκύψει από το άθροισμα. Μηχ/τα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα ‰ 3.000. Άνω των 5 μέτρων ‰ 4.000. Ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι 7 μέτρα ‰ 8.000 7-10 μέτρων +‰ 2.000/μέτρο 10-12 μέτρων +‰5.000/μέτρο 12-15 μέτρων +‰10.000/μέτρο 15-18 μέτρων +‰15.000/μέτρο 18-22 μέτρων +‰20.000/μέτρο Άνω των 22 μέτρων +‰35.000/μέτρο Τα ποσά αυτά μειώνονται κατά 50% για τα ιστιοφόρα σκάφη και για τα σκάφη που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ». Η τεκμαρτή δαπάνη μειώνεται επίσης ανάλογα με την παλαιότητα, κατά 15% για σκάφη 5-10 ετών και κατά 30% για σκάφη άνω των 10 ετών. Για σκάφη με μόνιμο πλήρωμα ναυτολογημένο για ολόκληρο ή μέρος του έτους, στο τεκμήριο προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος. Εξαιρούνται από τα τεκμήρια τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης.

αλλά ανάλογα με το αν μπορείς να το «καλύψεις». Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι οι τιμές που αναγράφονται στον πίνακα, μετά από μερικά χρόνια (ή μήνες) θα αυξηθούν. Το σκεπτικό είναι απλό: δεν θα έχουν τα έσοδα που θέλουν, οπότε μη σκεπτόμενοι (ως συνήθως), αντί να θεσμοθετήσουν ένα ορθότερο μέτρο υπολογισμού του ετήσιου εισοδήματος, απλά θα ανεβάσουν τις τιμές των τεκμηρίων ώστε αυτά να «πιάσουν» περισσότερο κόσμο. Μέχρι που αυτές θα γίνουν αστεία υψηλές και θα έρθουν οι ίδιοι υπουργοί ή οι επόμενοι και θα τα καταργήσουν. Και όταν γίνει αυτό, ξεχνώντας ότι αυτοί τα θέσπισαν, θα παινεύονται ότι είναι «δίκαιοι» και ότι «κατήργησαν ένα άδικο μέτρο». Μα που το έχω ξαναδεί αυτό το έργο;


276-289_BACK_PAGES 29-07-10 17:38 ™ÂÏ›‰·281


276-289_BACK_PAGES 29-07-10 17:38 ™ÂÏ›‰·282

Λιμάνια - Λιμεναρχεία Ελλάδας ΛΙΜΑΝΙΑ

Λιμάνι Κυλλήνης, Τηλ. 26230 92211 Λιμάνι Ηρακλείου, Τηλ. 2810 244-912 και 2810 244-956 Λιμάνι Χανίων (Πόλη των Χανίων) Τηλ. 28210 98888 Λιμάνι Χανίων (Σούδα) Τηλ. 28210 89240 Λιμάνι Χανίων (Καστέλι-Κίσσαμος) Τηλ. 28220 22024 Λιμάνι Αγίου Νικολάου Τηλ. 28410 22312 Λιμάνι Ιεράπετρας Τηλ. 28420 22294 Λιμάνι Σητείας Τηλ. 28430 22310 Λιμάνι Ρεθύμνου Τηλ. 28310 22276 Λιμάνι Σαντορίνης Τηλ. 22860 22239 Λιμάνι Μυκόνου Τηλ. 22890 79000 Λιμάνι Πάρου Τηλ. 22840 21240 Λιμάνι Νάξου Τηλ. 22850 22300 Λιμάνι Σερίφου Τηλ. 22810 51470 Λιμάνι Άνδρου Τηλ. 22820 71213 Λιμάνι Αμοργού Τηλ. 22850 71259 Λιμάνι Μήλου Τηλ. 22870 23360 Λιμάνι Ρόδου Τηλ. 22410 22220, 22410 28666 και 22410 28888 Λιμάνι Κω Τηλ. 22420 26594 - 95 Λιμάνι Κέρκυρας (Πόλη της Κέρκυρας) Τηλ. 26610 32655 και 26610 40002 Λιμάνι Κέρκυρας (Λευκίμμη) Τηλ. 26620 23277 Λιμάνι Κεφαλονιάς (Ληξούρι) Τηλ. 26710 94100 Λιμάνι Κεφαλονιάς (Αργοστόλι) Τηλ. 26710 22224 Λιμάνι Κεφαλονιάς (Φισκάρδο) Τηλ. 26710 41400 Λιμάνι Κεφαλονιάς (Πόρος) Τηλ. 26710 72460 Λιμάνι Κεφαλονιάς (Σάμη) Τηλ. 26710 22031 Λιμάνι Ζακύνθου Τηλ. 26950 28117 Λιμάνι Λευκάδας (Νυδρί) Τηλ. 26450 22322 Λιμάνι Λευκάδας (Βασιλική) Τηλ. 26450 92509 Λιμάνι Αίγινας Τηλ. 22970 22328 Λιμάνι Ναυπλίου Τηλ. 27520 22974 και 22974 27022 Λιμάνι Ρίου Τηλ. 2610 991-203 Λιμάνι Αντίρριου Τηλ. 26340 31296 Λιμάνι Ηγουμενίτσας Τηλ. 26650 99400 Λιμάνι Καβάλας Τηλ. 2510 223-716 Λιμάνι Λέσβου Τηλ. 22510 40827

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ

Αλεξανδρούπολης, Μ. Μπότσαρη 2, 68100, τηλ: 2551026619, 2551026468 Βόλου, Κ. Προβλήτα, 38001, τηλ: 2421028888 Ελευσίνας, Κανελλοπούλου 10, 19200, τηλ: 2105543504, 2105560893, 2105560907 Ηγουμενίτσας, 46100, τηλ: 26650 99460 Ηρακλείου, Εντός Λιμένος, 71110, τηλ: 2810244912, 2810244934, 2810244956 Θεσσαλονίκης, Εντός Λιμένος, 54110, τηλ: 2310531645, 2310531504 Καβάλας, Αβέρωφ 1, Καβάλα, 65110, τηλ: 2510 622034 Κέρκυρας, Ν. Λιμάνι, 49100, τηλ: 2661040002 Μυτιλήνης, Π. Κουντουριώτη 75, 81100, τηλ: 2251040827, 2251047888 Πάτρας, Κτίριο Υπηρ. Λιμένα, 26110, τηλ: 2610341002, 2610341024, 2610341046 Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 50, 18510, τηλ: 2104226000

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ

Αγ. Νικολάου, Ακτή Κούνδουρου 21, 72100, τηλ: 2841022312 Αίγινας, 18010, τηλ: 2297022328 Αιδηψού, Εντός Λιμένος, 34300, τηλ: 2226022464 Ανδρου, Χώρα Ανδρου, 84500, τηλ: 2282022250 Ζακύνθου, Προβλήτα Αγ. Διονυσίου, 29100, τηλ: 2695028117 - 8 Θήρας, 84700, τηλ: 2286022239 Ιερισσός, Ιερισσός Χαλκιδικής, 63075, τηλ: 2377022576 Ισθμίας, Ισθμία Κορινθίας, 20010, τηλ: 2741037777 Καλαμάτας, Πλ. Τελωνείου, 24100, τηλ: 27210 22218 Καλύμνου, 85200, τηλ: 2243024444, 2243029304 Κεφαλληνίας, Ιωάννη Μεταξά 9, Αργοστόλι, 28100, τηλ: 26710 22224 Κορίνθου, Απ. Παύλου 2, 20100, τηλ: 2741028888 Κω, Ακτή Κουντουριώτου 25, 85300, τηλ: 22420 26594-6 Λαυρίου, 19500, τηλ: 2292025249 Λέρου, Ν. Ιωαννίδου & Ελλην. Ερυθρού Σταυρού, 85401, τηλ: 2247022224 Μύρινα, Μύρινα Λήμνου, 81400, τηλ: 2254025660 Ναυπλίου, Κοτσονοπούλου 5, 21100,

τηλ: 27520 22974 Πρέβεζας, Σπηλιάδου 6, 48100, τηλ: 2682022226 Πύλου, Πλ. Νέστορος, 24001, τηλ: 27230 22225 Ρεθύμνου, Νεάρχου 49, 74100, τηλ: 2831022276, 2831055150 Σάμου, θεμιστοκλέους Σοφούλη 1, 83100, τηλ: 22730, 27318, 22730, 27890 Σπετσών, 18050, τηλ: 22980 72245 Σύρου, Πλ. Λαϊκής Κυριαρχίας, 84100, τηλ: 2281088888

ΥΠΟΛΙΜΕΡΧΕΙΑ

Αγ. Κηρύκου, Αγ. Κηρύκου Ικαρίας, 83300, τηλ: 2275022207 Αιγίου, Ψαρρών Παραλίας Αιγίου, 25100, τηλ: 2691028888 Αλιβερίου, Κάραβος Αλιβερίου, 34500, , τηλ: 2223022318 Αντίκυρας, Αντίκυρα Βοιωτίας, 32012,

τηλ: 2267041205 Γυθείου, Πρωθ. Τζανή Τζανετάκη, 23200, τηλ: 2733022262 Ιθάκης, Βαθύ Ιθάκης, 28300, τηλ: 2674032629 Ιου, Ιος Κυκλάδων, 84001, τηλ: 2286091264 Ιτέας, Ακτή Ποσειδώνος & Ηρώων 1, 33200, τηλ: 2265032319 Καρπάθου, Κάρπαθος, 85700, τηλ: 2245022227 Καρύστου, Εντός Λιμένος, 3400, τηλ: 12224022227 Κατάκολου, 27067, τηλ: 2621041206 Κυλλήνης, 27068, τηλ: 2623092211 Κύμης, Παραλία Κύμης, 34003, τηλ: 2222022606 Λευκάδας, 31100, τηλ: 2645022176 Μεσολογγίου, Παραλία Μεσολογγίου, 30200, τηλ: 2631051211 Μήλου, Αδάμας Μήλου, 84801, τηλ: 2287023360 Μυκόνου, 84600, τηλ: 2289023922 Νάξου, Χώρα Νάξου, 84300, τηλ: 2285022300, 2285023939 Νεάπολης Βοιών, 23053, τηλ: 2734022228 Πάρου, Παροικία Πάρου, 84400, τηλ: 2284021240 Πάτμου, Σκάλα Πάτμου, 85500, τηλ: 2247031231 Πόρου, Παραλιακή Οδός Πόρου, 18020, τηλ: 2298022274


276-289_BACK_PAGES 29-07-10 17:38 ™ÂÏ›‰·283


276-289_BACK_PAGES 29-07-10 17:38 ™ÂÏ›‰·284

Λιμεναρχεία Ελλάδας Πόρτο Λάγους, Λάγος Ξάνθης, 67063, τηλ: 2541096666 Πορτοχελίου, Πορτοχέλι, 21300, τηλ: 2754053333 Σαμοθράκης, Καμαριώτισσα, Σαμοθράκη, 68002, τηλ: 2551041385 Σητείας, 72300, τηλ: 2843027117 Σκάλας Αταλάντης, 35200, τηλ: 2233032108 Σκιάθου, Ν. Σκιάθος, 37002, τηλ: 2427022017 Στυλίδας, 35300, τηλ: 2238022329, 2238023998 Τήνου, 84200, τηλ: 2283022348 Υδρας, 18040, τηλ: 2298052279

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ

Αβδήρων, Λιμένας Αβδήρων Ν. Ξάνθης, 67061, τηλ: 2541051520 Αγ. Γαλήνης, Ρέθυμνο, 74056, τηλ: 2832091206 Αγ. Ευστρατίου, Νήσος Αγ. Ευστράτιος, 81500, τηλ: 2254093393 Αγ. Κυριακής, Αγ. Κυριακής Τρικέρων Μαγνησίας, 37009, τηλ: 2423091400 Αγ. Κωνσταντίνου, Αγ. Κων/νος, 35006, τηλ: 2235033759 Αγιάς Πελαγίας, Κύθηρα, 80200, τηλ: 2736033280 Αγιοκάμπου Λάρισας, Λιμ. Σταθμός Αγιοκάμπου, Σωτηρίτσα, 40003, τηλ: 2494052222 Αλονήσου, 37005, τηλ: 2424065595 Αμοργού, Κατάπολα, 84000, τηλ: 22850 71259 Αμφιλοχίας, Αιτ/νίας, 30500, τηλ: 2642022340 Αρχαίας Επιδαύρου, 21059, τηλ: 2753041216 Αστακού, Αιτ/νίας, 30006, τηλ: 2646041052 Αστυπάλαιας, 85900, τηλ: 2243061208 Γαλαξιδίου, Οδ. Ανδρούτσου 18, Γαλαξίδι, 33052, τηλ: 2265041390 Γαυρίου, 84501, τηλ: 2282071213 Γλύφας, Φθιώτιδας, 35013, τηλ: 2238061288 Γλώσσας Σκοπέλου, 37004, τηλ: 2424033033 Ελευθέρων, Ν. Πέραμος Καβάλας, 64007, τηλ: 2594021711 Ερμιόνης, 21051, τηλ: 2754031243 Εύδηλου Ικαρίας, 83302, τηλ: 2275031007 Ιεράπετρας, Κύρβα 29, 72200, τηλ: 2842022294 Καλών Λιμένων, Καλοί Λιμένες, 70400, τηλ: 2892097500 Καρδάμυλων, Καρδάμυλα Χίου, 82300, τηλ: 2272023577 Καρλοβασίου, Καρλόβασι, 83200, τηλ: 2273030888 Κάσου, 85800, τηλ: 2245041288 Καψαλίου, Κυθήρων, 80100, τηλ: 2736031222 Κέας, 84002, τηλ: 22880 21344 Κεραμωτής, 64011, τηλ: 2591051204 Κιάτου, Αράτου 2, 20200, τηλ: 2742022212 Κισσάμου, 73400, τηλ: 2822022024 Κοιλάδας, 21300, τηλ: 2754061200 Κορώνης, Μεσσηνίας, 24004, τηλ: 2725022377 Κύθνου, 84006, τηλ: 2281032290 Κυπαρισσίας, Πρώτη Πάροδος Παραλίας, 24500, τηλ: 2761022128 Λάρυμνας, Λάρυμνα Φθιώτιδος, 35012, τηλ: 2233041322 Λειψών Δωδεκανήσου, 85001, τηλ: 2247041133 Λευκίμης, Ποτάμι Λευκίμης Κερκύρας 49080, τηλ: 2662023277 284 SEAWORLD ALMANAC 2010

Λεωνιδίου, Πλάκα Λεωνιδίου, 22300, τηλ: 2757022387 Ληξουρίου, 28200, τηλ: 2671094100 Λίμνης Ευβοίας, 21300. τηλ: 2227031496 Λίνδου, 85107, τηλ: 2244031201 Μαντουδίου, 34004, τηλ: 2227022020 Μαρμαρίου, Λιμάνι Μαρμαρίου, 34013, τηλ: 2224031222 Μαρώνειας, Ξυλαγανή, 69400, τηλ: 2533041191 Μεγίστης, 85111 τηλ: 2241049270 Μεθάνων, Αγ. Τριάδος 1, 18030, τηλ: 2298092279 Μενιδίου, Αιτ/νίας, 30016, τηλ: 2681088616 Μεστών, Μεστά Χίου, 82102, τηλ: 227106239 Μήθυμνας, Λέσβου, 81108, τηλ: 2253071307 Μονεμβασίας, Λιμενικός Σταθμός Μονεμβάσιας, 23070, τηλ: 2732061266 Μούδρου, Λήμνου, 81401, τηλ: 2254071240 Ναυπάκτου. Κ. Τζαβέλα 22, 30300, τηλ: 2634027909 Νέων Στυρών, Λιμάνι Ν. Στύρων, 34015, τηλ: 2224041226 Νισύρου, Μανδράκι Νισύρου, 85303, τηλ: 2242031222 Νυδρίου, Νυδρί, 31100, τηλ: 2645092509 Οθώνων, Νήσος Οθώνων, 49100, τηλ: 2663072280 Οινουσών, Οινούσες, 82101, τηλ: 2271055394 Παλαιάς Φωκαίας, 19013, τηλ: 2291036208 Παλαιοχώρας, Παλαιοχώρα Σελίνου Χανίων, 73001, τηλ: 2823041214 Παλουκίου, Αμαλιάδας, 27200, τηλ: 2622025500 Παξών, Γάιος Παξών, 49082, τηλ: 2662032533 Παραλίας Aστρους, Αρκαδίας, 22019, τηλ: 2755051445 Πετριών Ευβοίας, Παραλία Πετριών Ευβοίας, 34017, τηλ: 2223058036 Πάργας, 48060, τηλ: 2684031227 Περάματος Γέρας, Λέσβου, 81111, τηλ: 2251051555 Πευκίου, Πευκί Ιστιαίας Ευβοίας, 34200, τηλ: 2226041710 Πλαταμώνα, Πλαταμώνας Πιερίας, 60065, τηλ: 2352041336 Πλωμαρίου, Λέσβου, 81200, τηλ: 2252032296 Πολυχνίτου, Σκάλα Πολυχνίτου Λέσβου, 81300, τηλ: 2252041059 Πόρου Κεφαλληνίας, 28082, τηλ: 2674072460 Πόρτο Γερμενού, Βίλλια Αττικής, 19012, τηλ: 2263041491 Πρίνου, Σκάλα Πρίνου, 64010, τηλ: 2593071390 Πυθαγορείου, Πλατεία Τηγανίου, 83103, τηλ: 2273061225 Σάμης, Σάμη, 28080, τηλ: 2674022031 Σερίφου, Λιβάδι Σερίφου, 84005, τηλ: 2281051470 Σιγρίου Λέσβου, Σιγρί Λέσβου, 81112, τηλ: 2253054433 Σίφνου, Σίφνος, 84003, τηλ: 2284033617 Σκοπέλου, Ν. Σκόπελος Μαγνησίας, 37003, τηλ: 2424022180 Σκύρου, Λιναριά Σκύρου, 34007, τηλ: 2222093475 Σταυρού, Σταυρός Θεσ/ν'ικης, 57014, τηλ: 2397061280 Στρατωνίου, Στρατώνι Χαλκιδικής, 63082, τηλ: 2376022210

Συβοτών Θεσπρωτίας, Σύβατα Θεσπρωτίας, 46100, τηλ: 2665093100 Σύμης, Σύμη, 85600, τηλ: 2241071205 Σφακίων, Χώρα Σφακίων, 73011, τηλ: 2825091292 Τήλου, Τήλος, 85002, τηλ: 2241044350 Τόλου, Σέκερη 65, Τολό, 21056, τηλ: 2752059335 Φισκάρδο Κεφαλληνίας, 28084, τηλ: 2674041400 Φούρνων, Φούρνοι Κοσρεών, 83400, τηλ: 2275051207 Χάλκης, 85110, τηλ: 2241045220 Ωρέων, Ωρεοί Ευβοίας, 34012, τηλ: 2226071228

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ

Α’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / Τζελέπη Τηλ. 210 4172670 Β’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / Αγ. Γεωργίου Τηλ. 210 4612876 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Ικόνιο Τηλ. 210 4616412 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / ΝΜ Δραπετσώνας Τηλ. 210 4616412 Γ’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / Σαλαμίνας Τηλ. 210 4651130 ΛΙΜΕΝΙΚΟΦΥΛΑΚΙΟ / Αμπελάκια Τηλ. 210 4671958 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Σελήνια Τηλ. 210 4671353 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Κυνόσουρα Τηλ. 210 4671958 Δ’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Σκαραμαγκά Τηλ. 210 5571280 Ε’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / Μαρ. Ζέας Τηλ. 210 4138231 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Μικρολίμανο Τηλ. 210 4138231 ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΛΣ Τηλ. 210 4138231 ΣΤ’ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / Γλυφάδας Τηλ. 210 8945258 Ζ’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / Πέραμα Τηλ. 210 4410441 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Γερμ. Σχολη Τηλ. 210 441044 Η’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / Ελευθ. Ζωνη Τηλ. 210 4630512 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Δραπετσώνα Τηλ. 210 4627990 Θ’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / Βουλιαγμένη Τηλ. 210 8960118 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Μ.Βουλιαγμ. Τηλ. 210 8960012 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Λαγονίση Τηλ. 22990 22944 Γ’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ/Φλοίσβου Τηλ. 210 9829759 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Καλαμακίου Τηλ. 210 9833536 Ραφήνας, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Ραφήνα 19009, Τηλ. 2294022300, 2294022481,2294022487 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Ρόδου Πλ. Ελευθερίας, Μανδράκι, 85100, Τηλ. 22410 77284 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Χαλκίδας, Αθηνών 1, Χαλκίδα, 34100, Τηλ. 2221077333 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Χανίων, Τομπάζη 21, Χανιά, 73100, Τηλ. 2821098888 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Χίου, Χίος, 82100, Τηλ. 22710 44433


276-289_BACK_PAGES 29-07-10 17:38 ™ÂÏ›‰·285


276-289_BACK_PAGES 29-07-10 17:38 ™ÂÏ›‰·286

Μαρίνες της Ελλάδας

Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν 20 μαρίνες που,στο σύνολό τους, προσφέρουν 7536 θέσεις ελλιμενισμού καθώς και πολυποίκιλες,υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Πολλές από αυτές διαθέτουν την πιστοποίηση του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες της Ευρώπης». Τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα δημιουργίας του δικτύου αγκυροβολίας εξελίσσεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς και ως αποτέλεσμα έχουμε τον ολοένα και ασφαλέστερο ελλιμενισμό των σκαφών στις ακτές της χώρας μας. Εκτός των 20 εν λειτουργία μαρίνων της Ελλάδας υπάρχει και μεγάλος αριθμός μαρίνων υπό κατασκευή. Επιπρόσθετα αναφέρουμε πως περίπου 3000 σκάφη αναψυχής μπορούν να αγκυροβολήσουν στους ελληνικούς λιμένες(εκτός των μεγάλων εμπορικών του Πειραιά και της θεσσαλονίκης), σε ειδικά αγκυροβόλια που έχουν δημιουργηθεί και έχουν εξοπλιστεί κατάλληλα.

Οι εμπορικοί λιμένες εποπτεύονται από τις κατά τόπους λιμενικές αρχές. Τα σκάφη αναψυχής, που χρησιμοποιούν τα λιμάνια της χώρας, υποχρεώνονται στη καταβολή λιμενικών τελών, που καθορίζονται με κανονιστικές πράξεις του αρμόδιου Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.). Τα τέλη ελλιμενισμού καταβάλλονται στα κατά τόπους Λιμεναρχεία υπέρ του Λιμενικού Ταμείου και υπολογίζονται με βάση την κατηγορία του σκάφους, τα μέτρα ολικού μήκους του σκάφους και τους κόρους ολικής χωρητικότητας και τη διάρκεια παραμονής στο λιμένα.

Λιμενικά τέλη Κάθε ιδιοκτήτης σκάφους αναψυχής που ελλιμενίζεται στους λιμένες της χώρας μας υποχρεούται να καταβάλει λιμενικά τέλη, των οποίων το ύψος καθορίζεται απο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ύψος των τελών εξαρτάται απο την κατηγορία του σκάφους, το ολικό μήκος του, το κόρους ολικής χωρητικότητας και τη διάρκεια παραμονής στο λιμένα.

Καύσιμα - Λιπαντικά - Νερό Τα καύσιμα διατίθενται στα σκάφη αναψυχής στα περισσότερα λιμάνια της χώρας μας με βυτιοφόρα οχήματα ή με ειδικά μικρά δεξαμενόπλοια (από μερικές μόνο εταιρείες) με μέριμνα των τοπικών λιμενικών αρχών. Οι τιμές ακολουθούν τις τρέχουσες,εκτός των πιο απομακρυσμένων περιοχών όπου προστίθεται μια επιβάρυνση για το κόστος μεταφοράς.Διατίθεται υποχρεωτικά μόνο diesel κίνησης. Αν και στην Ελλάδα διατίθενται όλοι οι τύποι λιπαντικών,δεν είναι δυνατή η προμήθευσή τους σε κάθε απομακρυσμένη περιοχή,οπότε καλό είναι να υπάρχουν αποθέματα σε κάθε σκάφος. Το νερό διατίθεται με μια επιβάρυνση της τάξης του 80% των τελών της αστικής κατανάλωσης είτε στην προκυμαία.είτε με ει-

δικά οχήματα. Καλό είναι να υπάρχουν αποθέματα σε κάθε σκάφος λόγω της έλλειψης σε μερικά νησιά,ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο.

Αγκυροβόλια Εκτός από τις θέσεις ελλιμενισμού που παρέχουν οι δημόσιες ή ιδιωτικές μαρίνες, 3.000 περίπου σκάφη αναψυχής μπορούν να φιλοξενηθούν στους ελληνικούς λιμένες. Σε πολλούς λιμένες της Ελλάδας εκτός των μεγάλων εμπορικών λιμένων του Πειραιά και της θεσσαλονίκης, έχουν κατάλληλα διαμορφωθεί και εξοπλιστεί μικρά και γραφικά αγκυροβόλια. Με τη κατασκευή προβλητών και κυματοθραυστών έχουν δημιουργηθεί ασφαλείς χώροι, στους οποίους ελλιμενίζονται τουριστικά σκάφη, καταβάλλοντας τα αναλογούντα λιμενικά τέλη. Στα περισσότερα από αυτά τα λιμάνια παρέχονται βασικές ευκολίες και στοιχειώδεις εξυπηρετήσεις προς τα ελλιμενιζόμενα σκάφη. Τέτοια λιμάνια έχουν δημιουργηθεί στο Μικρολίμανο του Πειραιά, στην Αίγινα, στον Πόρο, στην Ύδρα, στις Σπέτσες, στο Ναύπλιο, στο Γύθειο, στην Πύλο, στη Ζάκυνθο, στην Ιθάκη, στην Κεφαλονιά, στη Λευ-κάδα, στους Παξούς, στην Ίο, στη Μύκονο, στην Πάτμο, στη Σύμη, στη Σάμο, στο Πλωμάρι Λέσβου, στη Χίο και αλλού.


276-289_BACK_PAGES 29-07-10 17:38 ™ÂÏ›‰·287

10 Karamanli Ave., 136 71 Axarnai, Athens, Greece T_ (+30) 210 2012469, 210 2015010, 210 2020355 F_ (+30) 210 2027933 www.true-north.gr e-mail: info@true-north.gr *Από 1/10 νέα διεύθυνση 3ο χλμ. Λ. Βάρης – Κορωπίου, 19 400, Κορωπί


276-289_BACK_PAGES 29-07-10 17:39 ™ÂÏ›‰·288

Μαρίνες ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Νήσος Λέρος Μαρίνα Λακκί, περιοχή: Λακκί γεωγρ. μήκος: 26° 50,90' γεωγρ. πλάτος: 37° 07,80' τηλ.: 22470 26009-10 φαξ: 22470 28200 βάθος: για σκάφη έως 5μ. βύθισμα δυνατότητα ελλιμενισμού 260 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 11 ή 72 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πυρόσβεση, ασύρματο internet, πλυντήριο-στεγνωτήριο, καταστήματα δικτυακός τόπος: www.lakki-marina.gr

Νήσος Κώ Μαρίνα Κώ, περιοχή: Κώς γεωγρ. μήκος: 27° 18', γεωγρ. πλάτος: 36° 53' τηλ.: 22420 57500, φαξ: 22420 20877 βάθος: μ. (0 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 250 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 77 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πλυντήριο, πυρόσβεση, ασφάλεια, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων δικτυακός τόπος: www.kosmarina.gr

Νήσος Ρόδος Μαρίνα Μανδρακίου περιοχή: Μανδράκι γεωγρ. μήκος: 28° 14', γεωγρ. πλάτος: 36° 27' τηλ.: 22410 37927, 22410 37778, φαξ: 22410 34822 βάθος: 4 μ. (13 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 115 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πυρόσβεση

ΙΟΝΙΟ Μαρίνα Γουβιά περιοχή: Γουβιά γεωγρ. μήκος: 19° 51' 1'', γεωγρ. πλάτος: 39° 39' 1'' τηλ.: 26610 91900, 26610 91990 βάθος: 2.5 - 6 μ. (8 - 20 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 850 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 69 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πλυντήριο, πυρόσβεση, ασφάλεια, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

Νήσος Λευκάδα Μαρίνα Λευκάδας, περιοχή: Λευκάδα γεωγρ. μήκος: 20° 42' 8'', γεωγρ. πλάτος: 38° 49' 8'' τηλ.: 26450 26645, 26450 26646 βάθος: μ. (0 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 620 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 69 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πλυντήριο, πυρόσβεση, ασφάλεια, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

ΚΡΗΤΗ Μαρίνα Αγίου Νικολάου 288 SEAWORLD ALMANAC 2010

περιοχή: Αγιος Νικόλαος γεωγρ. μήκος: 25° 43', γεωγρ. πλάτος: 35° 11' τηλ.: 28410 82384, 28410 82385, φαξ: 28410 82386 βάθος: μ. (0 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 250 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 12 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα (220/380V), τηλεφωνική σύνδεση, συνεργείο επισκευής σκαφών, πυρόσβεση, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μαρίνα Αρετσούς περιοχή: Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη γεωγρ. μήκος: 22° 56', γεωγρ. πλάτος: 40° 34' τηλ.: 2310 444594, 2310 444598 βάθος: 3 - 4 μ. (10 - 13 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 300 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 9 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα (220V), τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, ντουζιέρες, πυρόσβεση, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μαρίνα Πόρτο Καρράς

φών, ντουζιέρες, πυρόσβεση, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

Νομός Κορινθίας Μαρίνα Ξυλοκάστρου περιοχή: Ξυλόκαστρο γεωγρ. μήκος: 23° 30', γεωγρ. πλάτος: 38° 05' τηλ.: 27430 25620 βάθος: μ. (0 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 220 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 72 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πλυντήριο, πυρόσβεση, ασφάλεια, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

Νομός Μεσσηνίας Μαρίνα Καλαμάτας περιοχή: Καλαμάτα γεωγρ. μήκος: 37° 01' 3'', γεωγρ. πλάτος: 22° 07' 3'' τηλ.: 27210 21037 βάθος: μ. (0 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 300 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 69 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, ντουζιέρες, πλυντήριο, πυρόσβεση, ασφάλεια, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

περιοχή: Νέος Μαρμαράς, Σιθωνία γεωγρ. μήκος: 23° 47' 5'', γεωγρ. πλάτος: 40° 04' 8'' τηλ.: 23750 72126, φαξ: 23750 72126 βάθος: 3.5 - 5.5 μ. (11 - 18 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 315 σκαφών μήκους έως 55 μ. (183 π.) κανάλι επικοινωνίας: VHF 9 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, γραμμή ISDN, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πλυντήριο, στεγνωτήριο, σιδερωτήριο, πυρόσβεση, ασφάλεια, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων δικτυακός τόπος: www.portocarras.com

περιοχή: Λαύριο γεωγρ. μήκος: 24° 03', γεωγρ. πλάτος: 37° 41' 9'' τηλ.: 22920 27702, 22920 27706 βάθος: 4 μ. (13 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 685 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 9 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα (220/380V), τηλεφω-νική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πλυντήριο, πυρόσβεση, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

Μαρίνα Σάνης

Μαρίνα Αλίμου

περιοχή: Σάνη, Κασσάνδρα γεωγρ. μήκος: 23° 18' 374'', γεωγρ. πλάτος: 40° 05' 846'' τηλ.: 23740 99581, 23740 99582, φαξ: 23740 99583 βάθος: 3 μ. (10 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 215 σκαφών μήκους 5 - 24μ. (16 - 80 π.) κανάλι επικοινωνίας: VHF 9 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα (220/380V), τηλεφω-νική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πλυντήριο, πυρόσβεση, ασφάλεια, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων δικτυακός τόπος: www.saniresort.gr

ΠΕΛΟΠΠΟΝΗΣΟΣ Μαρίνα Πάτρας περιοχή: Πάτρα γεωγρ. μήκος: 21° 44' 16'', γεωγρ. πλάτος: 38° 15' 185'' τηλ.: 2610 435274 βάθος: 4 - 8 μ. (13 - 26 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 450 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 12 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκα-

Olympic Marine Λαυρίου

περιοχή: Καλαμάκι γεωγρ. μήκος: 23° 42', γεωγρ. πλάτος: 37° 55' τηλ.: 210 9813315, 210 9880004 βάθος: 2 - 5 μ. (6 - 16 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 950 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, ντουζιέρες, πυρόσβεση, ασφάλεια, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

Μαρίνα Βουλιαγμένης περιοχή: Βουλιαγμένη γεωγρ. μήκος: 23° 46', γεωγρ. πλάτος: 37° 48' τηλ.: 210 8960012, 210 8960414, φαξ: 210 8960415 βάθος: 3.5 - 8 μ. (11 - 26 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 115 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 9 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πλυντήριο, πυρόσβεση, ασφάλεια, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

Μαρίνα Γλυφάδας περιοχή: Γλυφάδα γεωγρ. μήκος: 23° 45',

γεωγρ. πλάτος: 37° 51' τηλ.: 210 8945625 βάθος: 2.5 μ. (8 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 780 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα (220/380V), σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πυρόσβεση, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

Μαρίνα Ζέας περιοχή: Φρεαττύδα, Πειραιάς γεωγρ. μήκος: 23° 38' 9'', γεωγρ. πλάτος: 37° 56' 2'' τηλ.: 210 4284100, 210 4284106, φαξ: 210 4287533 βάθος: 1.5 - 9 μ. (5 - 30 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 650 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 9 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πλυντήριο, πυρόσβεση, ασφάλεια, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

Μαρίνα Μεθάνων περιοχή: Μέθανα γεωγρ. μήκος: 23° 23', γεωγρ. πλάτος: 37° 35' τηλ.: 22980 92822, 22980 92324 βάθος: 3 μ. (10 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 70 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, συλλογή αποβλήτων, ντουζιέρες, πυρόσβεση, ασφάλεια, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

Μαρίνα Φλοίσβου περιοχή: Παλαιό Φάληρο γεωγρ. μήκος: 23° 41', γεωγρ. πλάτος: 37° 55' 9'' τηλ.: 210 9829218 βάθος: 1.5 - 16 μ. (5 - 53 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 195 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 9 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα (220/380V), τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πυρόσβεση, ασφάλεια, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κλεοπάτρα - Μαρίνα Ακτίου περιοχή: Άκτιο τηλ.: 210 9829218 βάθος: μ. (0 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 136 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF παροχές: Παροχή ρέυματος, ανεφοδιασμός, νερό

Μαρίνα Πάλαιρου περιοχή: Πάλαιρος γεωγρ. μήκος: 20° 52', γεωγρ. πλάτος: 38° 46' τηλ.: 26430 41944 βάθος: 2.5 - 5 μ. (8 - 16 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 70 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 10 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, ντουζιέρες, πλυντήριο, πυρόσβεση, ασφάλεια, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων


276-289_BACK_PAGES 29-07-10 17:39 ™ÂÏ›‰·289


290-301_BACK_DIKTIA 29-07-10 17:45 ™ÂÏ›‰·290

Αντιπροσωπείες & Δίκτυο Συνεργατών TK: 34100, Χαλκίδα, TΗΛ.: 22210-77160, FAX: 22210-77160 ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: ΓΕΝΙΚΉ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.,

Λεωφόρος Αθηνών 71, 101 73 Αθήνα, Τηλ.: 2103483300, Fax: 2103467329, E-mail: info@saracakis.gr, www.honda.gr

Αττική Αχαρνές, Ελλάς Composites Α.Ε.Β.Ε., Λ. Καραμανλή & Δαμασκού, TK: 13671, ΤΗΛ.: 210-2403400, FAX: 2210-2464352 Αίγινα Κληρονόμοι, Ευστρατίου Ρούσσου, Αγ. Ασώματοι, TK: 118010, ΤΗΛ.: 22970-22809, FAX: 22970-26467 Γέρακας, Μαρκουλάκης Β. - Βακόνδιος Ι. Ο.Ε., Κλεισθένους 402, TK: 15344, ΤΗΛ.: 210-6611801, FAX: 210-6048460 Ελληνικό, New Yachting Club, Τιτάνων 14, TK: 16777, ΤΗΛ.: 210-9968000, FAX: 210-9923248 Καλαμάκι, Εισαγωγική - Εξαγωγική Alevin Ε.Π.Ε., Κυκλάδων 3 & Βουλιαγμένης 510, TK: 17456, ΤΗΛ.: 210-9913341, FAX: 210-9930055

Ζάκυνθος, Λούγαρης Ευστάθιος, Αμπελόκηποι, TK: 29100, TΗΛ.: 26950-24060 Ηράκλειο, Κάβος Σπορ, Λ. 62 Μαρτύρων 11, TK: 71304, TΗΛ.: 2810-256316, FAX: 2810-256380 Θεσπρωτία, Sivota Marine, Σύβοτα, TK: 46100, Ηγουμενίτσα, TΗΛ.: 26650-93370, FAX: 26650-93124 Θεσσαλονίκη, Gontosidis Marine Center, 13ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/κης - Μουδανιών, TK: 57001, TΗΛ.: 2310-475975, FAX: 2310-475974

Αργολίδα, Nafplio Marine, Ε.Ο. Ναυπλίου - Άργους, TK: 21100, Ναύπλιο, ΤΗΛ.: 27520-25325, ΚΙΝ.: 6977302413 Αρκαδία, Μουλατσιώτης Marine, Λεωνίδιο, TK: 22300, ΤΗΛ.: 27570-29012, FAX: 27570-29012 Δωδεκάνησα, Μαρία Εμμ. Πατανά, Αγ. Στέφανος, TK: 85200, Κάλυμνος, TΗΛ.: 22430-50951, FAX: 22430-50951 Δωδεκάνησα, Σεγραίδος Marine, Μαρμαρωτό, TK: 85300, Κώς, TΗΛ.: 22420-27510, FAX: 22420-26688 Δωδεκάνησα, Agmar Marine, Παρθένι, TK: 85400, Λέρος, TΗΛ.: 22470-28200 Δωδεκάνησα, Patmos Marine, Σταυρός Διακόφτι, TK: 85500,Πάτμος, TΗΛ.: 22470-31903, FAX: 22470-32535 Δωδεκάνησα, Θ. & Ι. Καλλιγάς Α.Ε.Β.Ε., Λ. Ρόδου - Λίνδου 138, TK: 85100, Ρόδος, TΗΛ.: 22410-67440, FAX: 22410-68462 Έβρος, Πατίκας Κωνσταντίνος, Εμπορίου 2 - 4, TK: 68100, Αλεξανδρούπολη, TΗΛ.: 25510-22871, FAX: 25510-22871 Εύβοια, Lomis Marine, Λ. Δροσιάς - Χαλκίδας 17, 290 SEAWORLD ALMANAC 2010

Σάμος, Moto Marine Service, Μυτιληνιοί, TK: 83101, TΗΛ.: 22730-52210, FAX: 22730-52210

Χαλκιδική, Marine Depot, Πευκοχώρι, TK: 63085, TΗΛ.: 23740-61871, FAX: 23740-61871

Κέρκυρα, Balos Marine Services, Κοντόκαλι Κερκύρας, TK: 49100, TΗΛ.: 26610-99640, FAX: 26610-99640

Χανιά, Mousourakis Boats, Νεροκούρου 43, TK: 73100, TΗΛ.: 28210-96540, FAX: 28210-96540

Κορινθία, Marine Center, Λουτρά Ωραίας Ελένης, TK: 20100, TΗΛ.: 27410-34364, FAX: 27410-34364

Κυκλάδες, Boat & Motor Center, Παράσπορος, TK: 84800, Μήλος, TΗΛ.: 22870-23001, FAX: 22870-23001

Αργολίδα, Ερμιόνη Marine, Ερμιόνη, TK: 21051, ΤΗΛ.: 27540-33400, FAX: 27540-33401

Πρέβεζα, Tsoukas Marine, Πρέβεζα Λ. Ιωαννίνων 360, TK: 48100, TΗΛ.: 26820-89777, FAX: 26820-89778

Καβάλα, Marine Service (Nasos Petros), Ασπρη Αμμος, TK: 65500, TΗΛ.: 2510-232079, FAX: 2510-834953

Κορωπί, Πέτρος Βουτσίνος, Αγίας Μαρίνας 16, TK: 19400, ΤΗΛ.: 210-8991400, FAX: 210-8956436

Αιτωλοακαρνανία, Ιόνιο Marine, 3ο χλμ. Ε.Ο. Αγρινίου - Αντιρρίου, TK: 30100, ΤΗΛ.: 26410-21545, FAX: 26410-55414

Πάτρα, Raptis Marine, Αωού 38 - Έξω Αγυά, TK: 26442, TΗΛ.: 2610-462090, FAX: 2610-462090

Φθιώτιδα, Revezas Marine, 219ο χλμ..Ε.Ο. Αθηνών Θεσσαλονίκης, TK: 35300, Στυλίδα, TΗΛ.: 22380-23254, FAX: 22380-23083

Κορινθία, Πατέρα Ι. Βικτωρία, Οδός Αεροδρομίου (ΚΤΕΟ), TK: 20011, Περιγιάλι, TΗΛ.: 27410-88444, FAX: 27410-88444

Πόρτο Ράφτη, Mas Marine, 36ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου - Πόρτο Ράφτη, TK: 19003, ΤΗΛ.: 22990-74324, FAX: 22990-74324

Ξάνθη, Tsoukas Marine, Πόρτο Λάγος, TK: 67063, TΗΛ.: 25410-96719, FAX: 25410-96919

Θεσσαλονίκη, Marinco Power Boats, Γεωργικής Σχολής 8, TK: 57001, TΗΛ.: 2310-472245, FAX: 2310-472698

Κερατσίνι, Κέντρο Θαλάσσης, Λ. Αθηνών (Γρ. Λαμπράκη) 481, TK: 18757, ΤΗΛ.: 210-4004994, FAX: 210-4325603

Παλλήνη, Euromarine, Μιλήση Νικολάου 1, TK: 15351, ΤΗΛ.: 210-6665733, FAX: 210-6665733

Μεσσηνία, Γιαννιός Σέρβις, Νέα Είσοδος Καλαμάτας Ασπρόχωμα, TK: 24100, Καλαμάτα, TΗΛ.: 27210-69140, FAX: 27210-69140

Κυκλάδες, A. Veronis Marine, Ορνός, TK: 84600, Μύκονος, TΗΛ.: 22890-24327, FAX: 22890-23805

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: Ζωης Ευσταθίου, Λεωφόρος

Ποσειδώνος 57, 183 44 Μοσχάτο, Τηλ.: 2109409828, Fax: 2109409112, E-mail: zois@zois.gr, www.zois.gr

Κυκλάδες, Odysseus Marine Engineering, Γαλανάδο Νάξου, TK: 84300, Νάξος, TΗΛ.: 22850-25900, FAX: 22850-25900

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΖΕΡΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΛΑΔΟΧΩΡΙ, TΗΛ.: 26650-27207, E-MAIL: thalassa-ms@hol.gr

Κυκλάδες, Bougiouris Paros, Παροικιά, TK: 84400, Πάρος, TΗΛ.: 22840-24335, FAX: 22840-22339

ΠΡΕΒΕΖΑ, ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΛΟΥΡΟΣ, TΗΛ.: 26820-33181, E-MAIL: notosmar@otenet.gr

Κυκλάδες, Bougiouris Marine Syros, Λαζαρέτα Ερμούπολης, TK: 84100, Σύρος, TΗΛ.: 22810-83467, FAX: 22810-81940

ΠΡΕΒΕΖΑ, ΚΥΖΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΕΩΦ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 400, TΗΛ.: 26820-61563

Λακωνία, Montenegro, Σκάλα, TK: 23051, TΗΛ.: 27350-23933, FAX: 27350-23933 Λάρισα, Γκόγκας Marine Service, 4ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, TK: 41001, TΗΛ.: 2410-571700, FAX: 2410-571700 Λέσβος, Attica Yachting, 8ο χλμ. Μυτιλήνης - Καλονής, TK: 81100, TΗΛ.: 22510-45334, FAX: 22510-45334 Λευκάδα, Contract Yacht Services, Π. Φίλλιπα & Πανάγου 3A, TK: 31100, TΗΛ.: 26450-24490, FAX: 26450-26791

ΛΑΡΙΣΑ, ΓΚΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 4ο χλμ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ, TΗΛ.: 2410-571700, E-MAIL: gkogkasm@otenet.gr ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, TΗΛ.: 24220-29944, E-MAIL: mpazisboat@otenet.gr ΑΛΟΝΗΣΣΟΣ, ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΤΣΗ, TΗΛ.: 24240-66226, E-MAIL: fratzeskos@hol.gr ΒΟΛΟΣ, ΒΛΑΧΟΣ ΧΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΓΡΙΑΣ, TΗΛ.: 24280-91700, E-MAIL: info@nautica-center.gr ΒΟΛΟΣ, ΣΙΛΕΛΗ Κ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε., ΠΑΓΑΣΩΝ 40, TΗΛ.: 24210-20670, E-MAIL: info@silelisboats.gr

Μαγνησία, Nautica Center, Αστέρια Αγριάς, TK: 37300, Βόλος, TΗΛ.: 24280-91700, FAX: 24280-91500

ΣΚΙΑΘΟΣ, ΜΟΥΡΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΧΩΡΑ, TΗΛ.: 24270-24251, E-MAIL: info@skiathosboats.gr

Μαγνησία, Marine Service, Δεληγιάννης - Χονδροδίνης, Υδρας 5, TK: 38334, Βόλος, TΗΛ.: 24210-68888, FAX: 24210-82517

ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΤΙΒΑΧΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, TΗΛ.: 24240-24468, E-MAIL: stivahtis@in.gr

Μαγνησία, Marine Center, Λιμάνι Σκιάθου, TK: 37002, Σκιάθος, TΗΛ.: 24270-22888, FAX: 24270-23262 Μαγνησία, Sporades Marine Service, Χριστός - Πλατανάκια, TK: 37003, Σκόπελος, TΗΛ.: 24240-24468, FAX: 24240-23912

ΑΓΡΙΝΙΟ, ΚΑΤΣΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 169, TΗΛ.: 26410-26635, E-MAIL: katsir40@otenet.gr ΑΛΕΞΑΝΔΡ/ΠΟΛΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ A. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π. Ο.Ε., 1ο χλμ. ΕΘΝ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, TΗΛ.: 25510-22122, E-MAIL: marinecenterap@yahoo.gr


290-301_BACK_DIKTIA 29-07-10 17:45 ™ÂÏ›‰·291


290-301_BACK_DIKTIA 29-07-10 17:45 ™ÂÏ›‰·292

Αντιπροσωπείες & Δίκτυο Συνεργατών ΞΑΝΘΗ, ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 1ο χλμ. ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ, TΗΛ.: 25410-20795, E-MAIL: v.hatzi@yahoo.gr

ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΟΡΜΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΕΡΜΑ Ν. ΔΙΚΑ & ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Π.Ε.Ο., ΤΗΛ.: 23510-77225, E-MAIL: ormantzi@otenet.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 11ο χλμ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΣΤΑΥΡΑΚΙΑΝΗ ΚΑΜΑΡΑ, TΗΛ.: 2810-542214, E-MAIL: dimitriadisko@hol.gr

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΑΣ Δ.-ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ Χ. Ο.Ε., ΝΕΑ ΣΚΙΩΝΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΗΛ.: 23740-71111, E-MAIL: trienatec@yahoo.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ, ΕΦΟΔΟΥ 25, TΗΛ.: 2810-315014, E-MAIL: info@panagiotidis.com.gr

ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΠΑΤΑΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΥΠΑΠΑΝΤΗ, ΤΗΛ.: 22430-50951

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, TΗΛ.: 6946-383932, E-MAIL: gskoulik@otenet.gr

ΚΩΣ, ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΜΑΡΜΑΡΩΤΟ, ΤΗΛ.: 22420-22202, E-MAIL: jkalergis@hotmail.com

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ A. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΛΜΥΡΟΣ, TΗΛ.: 28420-89145, E-MAIL: npapoy1@otenet.gr ΣΗΤΕΙΑ, ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ Γ. ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΗΤΕΙΑ, TΗΛ.: 28430-25614, E-MAIL: no-limit@otenet.com ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Σ. ΜΑΡΙΑ, ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 34, TΗΛ.: 28310-50639, E-MAIL: harley@otenet.gr ΡΕΘΥΜΝΟ, ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΣΒΑΙΤΣΕΡ 7, TΗΛ.: 28310-54410 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1, TΗΛ.: 6976-992962 ΧΑΝΙΑ, ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΕΩΦ. ΣΟΥΔΑΣ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ, TΗΛ.: 28210-74624, E-MAIL: nautosport@otenet.gr ΧΑΝΙΑ, ΜΑΛΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΚΑΛΙΔΗ 44, ΤΗΛ.: 28210-92335, E-MAIL: malinakismare@yahoo.gr

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2, TΗΛ.: 26610-35182, E-MAIL: xnikolouzou@yahoo.gr ΚΕΡΚΥΡΑ, ΠΑΔΟΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 42, TΗΛ.: 26610-38175, E-MAIL: marine@padovas.gr ΠΑΞΟΙ, ΑΠΕΡΓΗΣ Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΟΤΟΣ MARINE), ΓΑΪΟΣ, TΗΛ.: 26620-32089, E-MAIL: notosmar@otenet.gr ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ, ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΔ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΜΗΝΙΕΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, TΗΛ.: 26710-41211, E-MAIL: aquamarp@otenet.gr

ΠΑΤΜΟΣ, ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΣΩΖΩΝ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛ.: 22470-31903, E-MAIL: tarsanas@hol.gr

ΛΕΥΚΑΔΑ, ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΥΔΡΙΟΥ, TΗΛ.: 26450-92496, E-MAIL: kollias@hol.gr

ΡΟΔΟΣ, ΚΑΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 23ο χλμ. ΡΟΔΟΥΛΙΝΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΦΑΝΤΟΥ), ΤΗΛ.: 22410-61552, E-MAIL: kentro69@otenet.gr

ΛΕΥΚΑΔΑ, ΚΑΠΟΤΗ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΕΝΤΟΣ Ν. ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΓΚ. 2, TΗΛ.: 26450-29117, E-MAIL: gianna@pys.gr

ΑΝΔΡΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΜΕΣΣΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 22820-51000, E-MAIL: karatgeo@otenet.gr

ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΑΥΔΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΡΑΝΙΔΙ, TΗΛ.: 27540-21094 E-MAIL: avdoulis@otenet.gr

ΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΒΕΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΜΑΝΙ ΙΟΥ, ΤΗΛ.: 22860-92035, E-MAIL: iosmarine@hotmail.com ΜΗΛΟΣ, ΓΕΝΝΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ, ΤΗΛ.: 22870-41402, E-MAIL: kounos1@otenet.gr ΜΥΚΟΝΟΣ, ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΤΗΛ.: 22890-25252, E-MAIL: tertaxma@otenet.gr

ΑΙΓΙΟ, ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ 40, TΗΛ.: 26901-27146, E-MAIL: marinosaigio@mail.gr ΠΑΤΡΑ, ΚΡΑΝΙΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, TΗΛ.: 2610-993774, E-MAIL: nireus-p@otenet.gr ΠΑΤΡΑ, ΒΡΑΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 92, TΗΛ.: 2610-429698, E-MAIL: brahas@otenet.gr

ΝΑΞΟΣ, ΚΑΡΟΥΣΗΣ Σ. - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Μ. Ο.Ε., ΧΩΡΑ, TΗΛ.: 22850-25900, E-MAIL: strakar@otenet.gr

ΠΑΤΡΑ, ΜΕΝΤΖΙΝΗΣ ΘΩΜΑΣ, Π. ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΘΗΝΩΝ 83, TΗΛ.: 2610-990949, E-MAIL: meginis@panafonet.gr

ΠΑΡΟΣ, ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, TΗΛ.: 22840-22492

ΠΥΡΓΟΣ, ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ, TΗΛ.: 26210-96310, E-MAIL: bertsato@otenet.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MARINCO, ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 8, ΤΗΛ.: 2310-472245, E-MAIL: info@marinco.gr

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΠΥΡΓΟΣ, TΗΛ.: 22860-33801, E-MAIL: isaak-k@otenet.gr

ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΕΣΗ ΘΕΙΑΦΙ, TΗΛ.: 27410-49499, E-MAIL: info@bellmarine.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MED MARINE A.E., ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 56, ΤΗΛ.: 2310-473812, E-MAIL: marine@the.forthnet.gr

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΤΣΑΤΑΛΑ ΑΦΟΙ, ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ, TΗΛ.: 22860-23654, E-MAIL: thalassa-thira@hol.gr

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΒΕΡΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΟΥΤΡΟ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ, TΗΛ.: 27410-98209, E-MAIL: verdelis@windowslive.com

ΧΑΝΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ. & Π. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΔΑΡΑΤΣΟ, ΝΕΑ ΚΥΔΩΝΙΑ, ΤΗΛ.: 28210-31200, E-MAIL: info@skipper-bsk.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - ΜΠΟΣΤΑΣ Ν. Ο.Ε., 6ο χλμ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ-ΘΕΡΜΗΣ, ΤΗΛ.: 2310-465933, E-MAIL: top-mar@otenet.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΣ Ι. ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ Κ. Ε.Π.Ε., 17ο χλμ. ΘΕΣ/ΚΗΣ - Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, ΤΗΛ.: 23920-72009,E-MAIL: info@delimar.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε,. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 6, ΤΗΛ.: 2310-472520, E-MAIL: info@thomasboats.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ, ΤΗΛ.: 2310-465318, E-MAIL: gkok@otenet.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ, ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ, ΤΗΛ.: 2310-465025, E-MAIL: msmarine@otenet.gr ΚΑΒΑΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ 84, ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ, ΤΗΛ.: 2510-392069, E-MAIL: ippomas@otenet.gr ΚΑΒΑΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΑΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ - IPPOCAMPOS SEA SERVICE, ΣΟΛΩΝΟΣ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ (ΓΩΝΙΑ), ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ, ΤΗΛ.: 2510-392069, E-MAIL: ippomas@otenet.gr 292 SEAWORLD ALMANAC 2010

ΣΥΡΟΣ, ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΑΖΑΡΕΤΑ, TΗΛ.: 22810-83467, E-MAIL: bgrs1@otenet.gr ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΤΑΤΑΣ. Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΑΥΜ. ΕΛΛΗΣ 39, TΗΛ.: 22510-24000, E-MAIL: aigaiomarine@otenet.gr ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΤΣΟΥΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 5, TΗΛ.: 22510-24365, E-MAIL: northsale78@hotmail.com ΣΑΜΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ, TΗΛ.: 22730-94250, E-MAIL: xristnik@hol.gr ΛΗΜΝΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 4ο χλμ. ΜΥΡΙΝΑΣ-ΘΕΡΜΩΝ, TΗΛ.: 22540-25400, E-MAIL: kostas2003@hol.gr ΧΙΟΣ, ΧΑΛΚΟΥΣΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙ), TΗΛ.: 22710-41413, E-MAIL: halkusis@otenet.gr ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΓΙΑΤΡΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ 19, TΗΛ.: 26950-23453, E-MAIL: zantemar@otenet.gr ΚΕΡΚΥΡΑ, ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6, TΗΛ.: 26610-41780, E-MAIL: ankai@hol.gr ΚΕΡΚΥΡΑ, ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 2η ΠΑΡΟΔΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 80ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ, TΗΛ.: 27410-25955, E-MAIL: theomarine@kor.forthnet.gr ΚΟΡΦΟΣ, ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΡΦΟΣ, TΗΛ.: 6977-973572, E-MAIL: d.manolakis@yahoo.com ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ 157, TΗΛ.: 27430-23463, E-MAIL: xylmar@altecnet.gr ΝΕΑΠΟΛΗ, ΛΙΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, TΗΛ.: 27340-47166 ΣΚΑΛΑ, ΠΟΥΛΟΣ Γ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΣΚΑΛΑ, TΗΛ.: 27350-24268, E-MAIL: laconia_marine@hotmail.com ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΝΙΚΗ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 81, TΗΛ.: 27210-80331, E-MAIL: nikhtriantoy@yahoo.gr ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΕΡΜΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, TΗΛ.: 27210-24130, E-MAIL: info@blue-marine.gr ΑΙΓΙΝΑ, ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ Β. ΛΟΥΚΑΣ, ΚΑΒΟΥΡΟΠΕΤΡΑ, ΤΗΛ.: 22970-25601, E-MAIL: mpoweraigina@ath.forthnet.gr ΑΛΙΜΟΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ALEVIN Ε.Π.Ε., ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 510, ΤΗΛ.: 210-9913341,


290-301_BACK_DIKTIA 29-07-10 17:46 ™ÂÏ›‰·293


290-301_BACK_DIKTIA 29-07-10 17:46 ™ÂÏ›‰·294

Αντιπροσωπείες & Δίκτυο Συνεργατών E-MAIL: alevin@hol.gr

ΤΗΛ.: 22990-22900, E-MAIL: info@dromor.gr

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε., ΤΙΤΑΝΩΝ 14, ΤΗΛ.: 210-9923248, E-MAIL: info@yachting-club.gr

ΜΕΓΑΡΑ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΜΥΡΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΜΕΓΑΡΩΝ, ΤΗΛ.: 22960-22002, E-MAIL: info@olr.gr

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 18ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΗΛ.: 210-5576805, E-MAIL: info@marineservices.gr

ΜΕΓΑΡΑ, ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 41 χλμ. Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΗΛ.: 22960-21441, E-MAIL: peppasvagelis@mail.gr

ΑΦΙΔΝΑΙ, ΠΑΝΤΟΣ Σ.& Κ. ΕΠΕ, 28ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝΛΑΜΙΑΣ, ΤΗΛ.: 22950-23588, E-MAIL: info@skpantos.gr

ΜΟΣΧΑΤΟ, ΣΚΟΡΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 99, ΤΗΛ.: 210-4817249, E-MAIL: technohull@technohull.gr

ΓΕΡΑΚΑΣ, ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ Β. - ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Ι. Ο.Ε., ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 402, ΤΗΛ.: 210-6611801, E-MAIL: mvmarine@otenet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Κ.-ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ Γ. Ο.Ε., ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 51, ΤΗΛ.: 210-9620208, E-MAIL: info@seaquest.gr ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΛΕΩΦ. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 481, ΤΗΛ.: 210-4004994, E-MAIL: kentrothalassis@kentrothalassis.gr

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΑΓΡΙΑΝΙΤΗΣ Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΣ Α. Ο.Ε., ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 6, ΤΗΛ.: 22940-31430, E-MAIL: marineclub@sea.gr ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΠΕΣΣΑΧ Δ.- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ Ι. Ο.Ε., ΛΕΩΦ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΤΗΛ.: 22940-50433, E-MAIL: pepavuoe@otenet.gr

ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙ (Λ. ΩΡΩΠΟΥ - ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ), ΤΗΛ.: 22950-73079, E-MAIL: cparmaklis@ath.forthnet.gr ΕΡΕΤΡΙΑ, ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ, ΤΗΛ.: 22290-69222, E-MAIL: aqualand@e-skafos.gr ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΤΣΕΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΤΗΛ.: 22240-22188, E-MAIL: tsepasmarine@hol.gr ΧΑΛΚΙΔΑ, ΛΩΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε., ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ 17, ΤΗΛ.: 22210-77160, E-MAIL: lomismarine@yahoo.gr ΧΑΛΚΙΔΑ, ΛΩΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 2ο χλμ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ.: 6973-793325, E-MAIL: n.lomis@hotmail.com ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΒΑΣΣΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΤΗΛ.: 22350-22679, E-MAIL: poseidonmc@gmail.com

ΚΟΡΩΠΙ, ΠΑΠΠΑ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε., Λ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ 237, ΤΗΛ.: 210-9954206, E-MAIL: info@pappasbros.gr

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΕΛΛ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ, ΤΗΛ.: 210-2850577, E-MAIL: marousis@compulink.gr

ΛΑΜΙΑ, ΒΛΑΧΟΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 12, ΤΗΛ.: 22310-34895

Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΚΟΥΚΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε., ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 44, ΤΗΛ.: 210-9424805, E-MAIL: info@koukas.gr

ΛΑΥΡΙΟ, MARINE ENGINE SPECIALLISTS, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Β.ΠΕ. ΛΑΥΡΙΟΥ, ΤΗΛ.: 6944-208920

ΚΟΡΩΠΙ, ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 16, ΚΛΩΣΣΑΡΙ, ΤΗΛ.: 210-991400, E-MAIL: boutsinos@internet.gr

ΠΑΛΛΗΝΗ, INTERBOAT Ε.Π.Ε., 17o χλμ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΤΗΛ.: 210-6038034, E-MAIL: info@mostro.gr

ΚΟΡΩΠΙ, MOTOMARINE Α.Ε., 27ο χλμ. ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΗΛ.: 210-6623291, E-MAIL: info@motomarine.gr

ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 17ο χλμ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΤΗΛ.: 210-6665448, E-MAIL: thkalf@yahoo.gr

ΚΟΡΩΠΙ, NAVI MARINE Α.Ε.Β.Ε., ΑΡΧΙΜΗΔΟΥ 35 - ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΗΛ.: 210-6622361, E-MAIL: info@drago.gr

ΠΑΤΗΣΙΑ, ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι. - ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Σ. Ο.Ε., ΧΑΛΚΙΔΟΣ 36, ΤΗΛ.: 210-2531923, E-MAIL: harm-rag@otenet.gr

ΚΟΡΩΠΙ, PLANATECH Α.Ε., 19ο χλμ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΗΛ.: 210-6628223, EMAIL: planatech@enet.gr

ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΑΤΩ), ELCO HELLAS SA, ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 157, ΤΗΛ.: 210-2520410. E-MAIL: elco@otenet.gr

ΚΟΡΩΠΙ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, 7ο χλμ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΗΛ.: 210 6627563, E-MAIL: nikitaboat@thalassa.net.gr ΚΟΡΩΠΙ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. - ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ Ν., ΛΕΩΦ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 5, ΤΗΛ.: 22910-90800, E-MAIL: info@rib.gr ΚΟΡΩΠΙ, ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ Ν. - ΚΑΡΑΛΗΣ Α. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ 175, ΤΗΛ.: 22910-91436, E-MAIL: ribcenter@panafonet.gr ΚΟΡΩΠΙ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 25, ΤΗΛ.: 22910-90320, E-MAIL: seasport@otenet.gr ΚΟΡΩΠΙ, ΚΑΡΡΑΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ 15, ΤΗΛ.: 210-6627215

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗ, ΚΗΦΙΣΟΥ 6, KIN: 6974-430413, E-MAIL: gartsos@msn.com ΠΕΥΚΗ (ΑΝΩ), ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΙΝΔΟΥ 62, ΤΗΛ.: 210-6147019, E-MAIL: manousaridis@hol.gr ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε., 36ο χλμ. ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ, ΤΗΛ.: 22990-76998, E-MAIL: wave@thalassa.net.gr ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ, ΛΙΑΓΚΗΣ Γ.- ΛΙΑΓΚΗΣ Ν. Ο.Ε., ΣΩΤΗΡΟΣ 10, ΤΗΛ.: 22990-76372, E-MAIL: skafakiasgr@yahoo.gr ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ, ΛΕΩΦ. ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ, ΤΗΛ.: 210-4651493, E-MAIL: tender2747@yahoo.gr

ΛΑΓΟΝΗΣΙ, ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΦΩΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 41,5 χλμ. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ, ΤΗΛ.: 22910-26848

ΣΠΑΤΑ, ΚΑΠΛΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, 1ο χλμ. ΛΟΥΤΣΑΣ - ΣΠΑΤΩΝ, ΤΗΛ.: 210-6025515, E-MAIL: topline@topline.gr

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΜΕΛΙΔΩΝΙΑΤΗΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59, ΤΗΛ.: 210-2849507, E-MAIL: boatcenter@boatcenter.gr

ΤΑΥΡΟΣ, ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 22, ΤΗΛ.: 210-3410986, E-MAIL: boats@barracuda.gr

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΠΡΟΜΑΡΙΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., ΛΕΩΦ. ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ 64, ΤΗΛ.: 22940-67978, E-MAIL: info@karabetsos.gr

ΧΑΪΔΑΡΙ, ΚΑΡΡΑΣ Γ. ΗΛΙΑΣ, ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 330, ΤΗΛ.: 210-5321127, E-MAIL: seasport@otenet.gr

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΡΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε., 1ο χλμ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ, 294 SEAWORLD ALMANAC 2010

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΛΑΤΣΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΙΤΣΑ 42, ΤΗΛ.: 210-6840787 ΩΡΩΠΟΣ, ΠΑΡΜΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ & ΔΗΜΟΣ Ο.Ε.,

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: MOTOCRAFT A.E., Λεωφόρος Αλίμου

48, 17 455 'Αλιμος, Τηλ.: 2109888288, Fax: 2109850102, E-mail: motocraft@motocraft.gr, www.motocraft.gr

ΑΘΗΝΑ, AQUA PROFESSIONAL, ΚΗΦΙΣΟΥ 22, TK: 18233, ΤΗΛ.: 210-8983173, FAX: 210-8983154, KIN.: 6977-410930, E-MAIL: aquapro@otenet.gr ΑΛΙΜΟΣ, ΔΕΡΒΙΣΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ, ΟΥΡΑΝΙΑΣ 2 & ΚΛΕΙΟΥΣ, TK: 17455, ΤΗΛ.: 210-9820553 ΑΛΙΜΟΣ, ALEVIN, ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3, TK: 17456, ΤΗΛ.: 210-9928285, FAX: 210-9930055, KIN.: 6945-867749, E-MAIL: alevin@hol.gr ΒΑΡΗ, ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ & Κ. ΘΕΟΤ., TK: 16672, ΤΗΛ.: 210-9657040, FAX: 210-8956786, KIN.: 6944-541939, E-MAIL: mernakos@panafonet.gr ΒΑΡΗ, STAR CRAFT MARINE, 1ο χλμ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ TK: 16672, ΤΗΛ.: 210-9654600, FAX: 210-9654688, KIN.: 6932-220982, E-MAIL: anvenets@acci.gr ΓΛΥΦΑΔΑ, ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 39, TK: 16675, ΤΗΛ.: 210-9613300, KIN.: 6944-592031, E-MAIL: mercraft@panafonet.gr ΚΟΡΩΠΙ, ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 89, TK: 19400, ΤΗΛ.: 210-9656064,


290-301_BACK_DIKTIA 29-07-10 17:46 ™ÂÏ›‰·295


290-301_BACK_DIKTIA 29-07-10 17:46 ™ÂÏ›‰·296

Αντιπροσωπείες & Δίκτυο Συνεργατών FAX: 210-9656064, KIN.: 6932-408919, E-MAIL: delkos@hol.gr ΛΑΥΡΙΟ, ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΚΑΜΑΡΙΖΑ, TK: 19500, ΤΗΛ.: 22950-35461, FAX: 22950-33320, KIN.: 6945-888047, E-MAIL: athmamalis@gmail.com

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ, ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΑΓΓΑΝΟΣ ΦΙΣΚΑΡΔΟ, TK: 28084, ΤΗΛ.: 26740-41407, KIN.: 6937-257898 ΚΡΑΝΙΔΙ, ΑΥΔΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΡΑΝΙΔΙ, TK: 21300, ΤΗΛ.: 27540-21094, FAX: 27540-23710, KIN.: 6944-382392, E-MAIL: avdoulis@acn.gr

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΛΑΜΠΡΑΚΗ 481, TK: 18758, ΤΗΛ.: 210-4004994, FAX: 210-4325603, KIN.: 6944-582564

ΛΑΜΙΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΥΛΙΔΟΣ 38, TK: 35100, ΤΗΛ.: 22310-52320, FAX: 22310-52320, KIN.: 6932-647108

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, TK: 55535, ΤΗΛ.: 2310-475382, FAX: 2310-475382, KIN.: 6944-336235, E-MAIL: tsironi@hol.gr

ΛΕΥΚΑΔΑ, DIAVLOS MARINE, ΚΑΡΙΩΤΕΣ, TK: 31100, ΤΗΛ.: 26450-72196, FAX: 26450-29787, KIN.: 6944-172509, E-MAIL: diavlos1@otenet.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 21, ΠΥΛΑΙΑ, TK: 55535, ΤΗΛ.: 2310-315958, KIN.: 6977-531146 ΠΑΤΡΑ, ΜΕΝΤΖΙΝΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ 83, TK: 26422, ΤΗΛ.: 2610-990949, FAX: 2610-990949, KIN.: 6944-261477, E-MAIL: meginis@panafonet.gr ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΡΟΒΛΗΤΑ 6, TK: 71306, ΤΗΛ.: 2810-287112, FAX: 2810-287112, KIN.: 6975-856960 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΟ, ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΚΡΥΣ, ΤΟΙΧΟΣ ΧΑΝΙΑ, TK: 73100, ΤΗΛ.: 28210-33350, FAX: 28210-20828, KIN.: 6945-496849 ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 2 χλμ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΡΙΣΑΣ, TK: 40009, ΤΗΛ.: 2410-660909, KIN.: 6932-603760 ΒΟΛΟΣ, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΥΔΡΑΣ 5, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ, TK: 38334, ΤΗΛ.: 24210-68888, FAX: 24210-82517, KIN.: 6946-062634 ΒΟΛΟΣ, ΠΡΟΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, TK: 38446, ΤΗΛ.: 24210-83830, KIN.: 6944-313557 ΑΓΡΙΝΙΟ, ΚΑΤΣΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 169, TK: 30100, ΤΗΛ.: 26410-26635, FAX: 26410-55241, KIN.: 6977-777593, E-MAIL: katsir40@otenet.gr ΑΙΓΙΝΑ, AEGINA MARINE POWER, ΚΑΒΟΥΡΟΠΕΤΡΑ, TK: 18010, ΤΗΛ.: 22970-25601, FAX: 22970-27179, KIN.: 6944-317880 ΑΝΔΡΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΟΣ, TK: 84500, ΤΗΛ.: 22820-5100, FAX: 22820-24070, KIN.: 6944-229980, E-MAIL: karatgeo@otenet.gr ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΔΑΚΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, 29100, ΤΗΛ.: 26950-42480, FAX: 26950-24973, KIN.: 6977-677263 ΚΑΒΑΛΑ, ΝΑΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ, TK: 65500, ΤΗΛ.: 2510-232079, FAX: 2510-834953, KIN.: 6944-777582, E-MAIL: marineservice@hol.gr ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΕΡΜΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, TK: 24100, ΤΗΛ.: 27210-24130, FAX: 27210-24130, KIN.: 6932-569760, E-MAIL: info@blue-marine.gr ΚΕΡΚΥΡΑ, ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Β’ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2, TK: 49100, ΤΗΛ.: 26610-35182, FAX: 26610-27038, E-MAIL: rodothean@gmail.com xnikolouzou@yahoo.gr 296 SEAWORLD ALMANAC 2010

ΛΑΥΡΙΟ, MARINE ENGINE SPECIALLISTS, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Β.ΠΕ. ΛΑΥΡΙΟΥ, ΤΗΛ.: 6944-208920 ΜΗΛΟΣ, TOP MOTO ΚΟΥΝΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ, TK: 84600, ΤΗΛ.: 22870-41402, FAX: 22870-41343, KIN.: 6944-583994, E-MAIL: kounos1@otenet.gr ΜΥΚΟΝΟΣ, TAXIARCHES MARINE, ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, TK: 34600, ΤΗΛ.: 22890-28115, FAX: 22890-25252, KIN.: 6944-993215, E-MAIL: tertaxma@otenet.gr ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΛΟΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΡΑΜΑ, TK: 81106, ΤΗΛ.: 22510-51530, FAX: 22510-51530, KIN.: 6977-172097, E-MAIL: perama123@yahoo.gr ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 7-9, TK: 20400, ΤΗΛ.: 27430-23463, FAX: 27430-23463, KIN.: 6944-363243 ΠΑΡΟΣ, ΔΕΤΣΗ ΑΝΤΩΝΙNΑ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ, TK: 84400, ΤΗΛ.: 22840-22345, FAX: 22840-22345, KIN.: 6946-001567, E-MAIL: gdetsis@yahoo.com ΠΑΤΜΟΣ, PATMOS MARINE, ΣΤΑΥΡΟΣ, TK: 85500, ΤΗΛ.: 22470-31903, FAX: 22470-32535, KIN.: 6974-909674, E-MAIL: tarsanas@12net.gr ΠΟΡΟΣ ΤΡΟΙΖΙΝΙΑΣ, ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, TK: 18020, ΤΗΛ.: 22980-35280, KIN.: 6932-388799

E-MAIL: mercury8@otenet.gr ΧΙΟΣ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΑΛΟΥΤΑ 48, TK: 82100, ΤΗΛ.: 22710-22640, FAX: 22710-22640, KIN.: 6938-895788

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: NIK. Ι. ΘEOXAPAKHΣ-MARINE

DIVISION, Μιχαήλ Σταυράκη 27Β, Ρέντη. Τηλ.: 2104833328-30, Fax: 2104833325, E-mail: info@suzuki-marine.gr www.suzuki-marine.gr

ΡΕΝΤΗΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Π. ΡΑΛΛΗ 113 & ΘΗΒΩΝ, TK: 18233, TΗΛ.: 210-5696614, FAX: 210-5696614 ΚΟΡΩΠΙ, ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ 139, TK: 19400, TΗΛ.: 210-9635165, FAX: 210-9635165 ΑΜΦΙΘΕΑ, ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΖΕΦΥΡΟΥ 38, TK: 17122, TΗΛ.: 210-9426183, FAX: 210-9429373 ΑΦΙΔΝΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, 28ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, TK: 19014, TΗΛ.: 22950-23588, FAX: 22950-23589 ΚΟΡΩΠΙ, RIBCO CENTER (Καραλής Α.), Λ.ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ 175, TK: 19400, TΗΛ.: 22910-91436, FAX: 22910-91847 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ, ΚΑΣΑΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΓΟΥΝΑΡΗ 106, TK: 16562, TΗΛ.: 210-9601731, FAX: 210-9601732 ΜΑΤΙ, MARINE CLUB (Αγριανίτης- Κουτσούρος), Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΩΣ 6, TK: 19009, ΤΗΛ.: 22940-31430, FAX: 22940-31787 ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΤΑΡΑΣΙΑΔΗΣ, OUTBOARD SERVICES, Λ.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 91-95, TK: 17455, ΤΗΛ.: 210-9822376, FAX: 210-9819115

ΡΟΔΟΣ, ΑΦΟΙ ΠΑΡΙΑΝΟΥ, 9ο χλμ. ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ, TK: 85100, ΤΗΛ.: 22410-66201

ΝΙΚΑΙΑ, ΒΡΑΧΝΑ ΑΝΘΟΥΛΑ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ & 4ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, TK: 18450, ΤΗΛ.: 210-4252896, FAX: 210-4252896

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΠΥΡΓΟΣ, TK: 84701, ΤΗΛ.: 22860-33801, FAX: 22860-33801, KIN.: 6944-414298

ΚΟΡΩΠΙ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, 7ο χλμ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, TK: 19400, ΤΗΛ.: 210-6627563, FAX: 210-6627563

ΣΚΙΑΘΟΣ, ΜΟΥΡΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, TK: 37002, ΤΗΛ.: 24270-49287, FAX: 24270-49287, KIN.: 6977-574167

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΓΑΡΙΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Λ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 17, TK: 14565, ΤΗΛ.: 210-8075140, FAX: 210-8075140

ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΤΙΒΑΚΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ, TK: 37003, ΤΗΛ.: 24240-23912, FAX: 24240-24463, KIN.: 6945-263023, E-MAIL: stivahtis@in.gr

ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ, CONTRA MARINE (Μπουμπουρίδης Στ.), Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 46, TK: 17675, ΤΗΛ.: 210-9419767, FAX: 210-9419272

ΣΥΡΟΣ, MARINE POWER, ΦΡΕΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, TK: 84100, ΤΗΛ.: 22810-82903, FAX: 22810-82903, KIN.: 6972-320808 ΧΑΛΚΙΔΑ, ΣΙΒΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ, TK: 34800, ΤΗΛ.: 22210-40447, FAX: 22210-45275, KIN.: 6977-588539 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ, TK: 63085, ΤΗΛ.: 23740-61871, FAX: 23740-61871, KIN.: 6945-892021,

ΓΛΥΦΑΔΑ, ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΕΠΕ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 66 & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ, TK: 16675, ΤΗΛ.: 210-9626151, FAX: 210-9626254 ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΥΜΗΤΤΟΥ 132, TK: 11635, ΤΗΛ.: 210-7514138, FAX: 210-7514138 ΣΠΑΤΑ, ΚΑΠΛΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΕΡ. ΣΠΑΤΩΝ (ΧΡ.ΜΠΕΚΑ), TK: 19004, ΤΗΛ.: 210-6025515, FAX: 210-6025515 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΕΣ ΤΡΥΦΩΝ, Λ. ΑΘΗΝΩΝ 256, TK: 10442, ΤΗΛ.: 210-5810903, FAX: 210-5321548


290-301_BACK_DIKTIA 29-07-10 17:46 ™ÂÏ›‰·297


290-301_BACK_DIKTIA 29-07-10 17:46 ™ÂÏ›‰·298

Αντιπροσωπείες & Δίκτυο Συνεργατών ΚΟΡΩΠΙ, ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ 15, TK: 19400, ΤΗΛ.: 210-6627215, FAX: 210-6627215 ΝΙΚΑΙΑ, ΚΟΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10, TK: 18454, ΤΗΛ.: 210-5690895, FAX: 210-5690895 ΚΟΡΩΠΙ, ΚΗΡΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 3ο χλμ. Λ.ΒΑΡΗΣ –ΚΟΡΩΠΙΟΥ, TK: 19400, ΤΗΛ.: 210-9654162, FAX: 210-9654784 ΚΟΡΩΠΙ, Σ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ ΟΕ, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 5, TK: 19400, ΗΛ.: 22910-90800, FAX: 22910-92159 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΜΑΓΟΥΛΑΣ Γ. – ΘΩΜΑΗΣ Θ., 17ο χλμ. ΝΕΟΑΚ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, TK: 19300, ΤΗΛ.: 210-5579629, FAX: 210-5579629 Ν.ΜΑΚΡΗ, ΠΕΣΣΑΧ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ, Λ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΠΥΘΑΓΟΡΑ, TK: 19005, ΤΗΛ.: 22940-50433, FAX: 22940-50433 ΑΓ. ΘΕΩΔΟΡΟΙ, ΠΟΛΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΕΣΗ ΘΕΙΑΦΙ, TK: 20003, ΤΗΛ.: 27410-49499, FAX: 27410-49987 ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΤΑΡΑΣΙΑΔΗΣ MARINE SERVICES, Λ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 91-95, TK: 17455, ΤΗΛ.: 210-9820872, FAX: 210-9819115

TK: 83100, ΤΗΛ.: 22730-22505, FAX: 22730-23746 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΒΙΟΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΡΙΑ, TK: 18100, ΤΗΛ.: 22510-32548, FAX: 22510-32733 ΒΕΛΟ, ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, Π.Ε.Ο.Κ. 28, TK: 20200, ΤΗΛ.: 27420-27477, FAX: 27420-27794 ΠΥΡΓΟΣ, ΖΟΡΜΠΑΝΟΥ - ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΗΛΕΙΑΣ, TK: 27300, ΤΗΛ.: 26230-33391, FAX: 26230-33391 ΒΟΛΟΣ, Α.ΒΕΡΓΟΥΛΙΑΣ - Δ. ΠΡΙΚΑΣ, ΚΑΛΛΙΓΑ 5, TK: 38334, ΤΗΛ.: 24210-83830, FAX: 24210-78005 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ, ΠΥΡΓΟΣ, TK: 84700, ΤΗΛ.: 22860-33801, FAX: 22860-33801 ΠΑΤΡΑ, ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΩΟΥ 38 ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ, TK: 26442, ΤΗΛ.: 2610-462090, FAX: 2610-462090 ΚΩΣ, ΠΑΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΜΑΡΜΑΡΩΤΟ, TK: 85300, ΤΗΛ.: 22420-27035, FAX: 22420-24878 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, 11ο χλμ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, TK: 71500, ΤΗΛ.: 2810-542214, FAX: 2810-543061

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, 18ο χλμ. ΝΕΟΚ, TK: 19300, ΤΗΛ.: 210-5576805, FAX: 210-5576805

ΑΓΡΙΝΙΟ, ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 3ο χλμ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ, TK: 30100, ΤΗΛ.: 26410-21545, FAX: 26410-55414

ΚΗΦΙΣΙΑ, ΤΑΡΑΣΙΑΔΗΣ MARINE SER (ΥΠΟ/ΜΑ), 16ο χλμ. ΕΘΝ. ΑΘΗΝ. ΛΑΜΙΑΣ, TK: 14564, ΤΗΛ.: 210-8000133 FAX: 210-8000133

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΛΕΚΟΣ, ΜΑΓΓΑΝΟΣ (ΦΙΣΚΑΡΔΟ), TK: 28084, ΤΗΛ.: 26740-41407, FAX: 26740-41407

ΚΟΡΩΠΙ, ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ Η. & Θ., 1ο χλμ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΒΑΡΗΣ, TK: 19400, ΤΗΛ.: 210-6622692, FAX: 210-6622692

ΛΕΩΝΙΔΙΟ, ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, TK: 22300, ΤΗΛ.: 27570-29012, FAX: 27570-29013

Π. ΡΑΦΤΗ, WAVE (ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ), 36ο χλμ. ΛΕΩΦ. Π.ΡΑΦΤΗ, TK: 19003, ΤΗΛ.: 22990-76998, FAX: 22990-84580

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΒΟΤΑ, TK: 46100, ΤΗΛ.: 26650-93370, FAX: 26650-71566

ΑΧΑΡΝΑΙ, ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Κ.ΚΑΤΑΡΑ 14-17, TK: 13671, ΤΗΛ.: 210-2461123, FAX: 210-2461163

ΠΑΡΟΣ, ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, TK: 84400, ΤΗΛ.: 22840-22492, FAX: 22840-22492

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΜΕΛΙΔΩΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59, TK: 14123, ΤΗΛ.: 210-2849820, FAX: 210-2849507

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΣΛΑΤΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΗΡΩΩΝ 21, TK: 41335, ΤΗΛ.: 22610-33067, FAX: 22610-33067

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΠΡΟΜΑΡΙΝ (Καραμπέτσος Ευαγγ.), Λ. ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ, TK: 17009, ΤΗΛ.: 22940-67978, FAX: 22940-67979

ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΠΑΤΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ, TK: 85200, ΤΗΛ.: 22430-50951, FAX: 22430-50951

ΑΛΙΜΟΣ, ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Κ.- ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΓΕΡ. ΟΕ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 10, TK: 17456, ΤΗΛ.: 210-9940572, FAX: 210-9940572 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, MOTONAUTICA HELLAS ΟΕ, ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 45, TK: 14123, ΤΗΛ.: 210-2852222, FAX: 210-2852223

ΧΑΛΚΙΔΑ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΙΑΝΗ ΑΜΜΟΣ, TK: 34100, ΤΗΛ.: 22210-88870, FAX: 22210-60298 ΛΕΥΚΑΔΑ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΑΡΗΣ (ΔΙΑΥΛΟΣ MARINE ΕΠΕ), ΚΑΡΙΩΤΕΣ, TK: 31100, ΤΗΛ.: 26450-72196, FAX: 26450-21787

ΛΑΥΡΙΟ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β.Ι.Π.Ε., ΛΑΥΡΙΟΥ, TK: 15900, ΤΗΛ.: 22920-22566, FAX: 22920-22566

ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ, ΠΑΡΜΑΚΛΗΣ ΠΟΛ. ΔΗΜΟΣ ΟΕ, Λ.ΩΡΩΠΟΥ - ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ, TK: 19015, ΤΗΛ.: 22950-73079, FAX: 22950-73079

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΡΜΟΣ ΑΒΕΕ, 1ο χλμ. Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΥΒΙΩΝ, TK: 19003, ΤΗΛ.: 22990-22900, FAX: 22990-22900

ΜΕΓΑΡΑ, ΠΕΠΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, 41 χλμ. ΠΕΟΑΚ ΜΕΓΑΡΑ, TK: 19100, ΤΗΛ.: 22960-21441, FAX: 22960-21304

ΜΑΤΙ, Α.ΦΟΤΖΙΑ ΕΠΕ, Λ.ΠΩΣΕΙΔΟΝΩΣ 39, TK: 19009, ΤΗΛ.: 22640-79289, FAX: 22940-79289

ΛΑΚΩΝΙΑ, ΣΑΞΙΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΟΙΤΥΛΟ (ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ), TK: 23062, ΤΗΛ.: 27330-29528, FAX: 27330-29534

ΛΑΜΙΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΥΛΙΔΟΣ 38 ΡΟΔΙΤΣΑ, TK: 35100, ΤΗΛ.: 22310-52320, FAX: 22310-52320 ΣΑΜΟΣ, ΜΑΝΩΛΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΑΝΑΡΗ, 298 SEAWORLD ALMANAC 2010

ΣΑΛΑΜΙΝΑ, POWER MARINE, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 65, TK: 18901, ΤΗΛ.: 210-4677417, FAX: 210-4677417

ΕΥΒΟΙΑ, ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2ο χλμ. ΑΙΔΗΨΟΥ - ΙΣΤΙΑΙΑΣ, TK: 34300, ΤΗΛ.: 22260-24112, FAX: 22260-24112 ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΑΛΙΑΝΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ 19, TK: 29100, ΤΗΛ.: 26950-41076, FAX: 26950-41076 ΘΗΒΑ, ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 4 χλμ. ΘΗΒΩΝ - ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ, TK: 32200, ΤΗΛ.: 22620-23785, FAX: 22620-23785 ΜΥΚΟΝΟΣ, ΒΕΡΩΝΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ, ΟΡΝΟΣ, TK: 84600, ΤΗΛ.: 22890-24327, FAX: 22890-23805 ΑΡΤΑ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΚΑΜΗΛΩΝ 3, TK: 47100, ΤΗΛ.: 26810-74457, FAX: 26810-78850 ΣΙΦΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΤΡΟ ΣΙΦΝΟΥ, TK: 84003, ΤΗΛ.: 22840-33281, FAX: 22840-33840 ΕΡΕΤΡΙΑ, ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ, TK: 34000 ΤΗΛ.: 22290-68903, FAX: 22290-68903 ΜΗΛΟΣ, ΓΕΝΝΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΟΛΩΝΙΑ, TK: 84801, ΤΗΛ.: 22870-41402, FAX: 22870-41343 ΡΟΔΟΣ, ΖΑΪΡΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, ΑΚΤΗ ΣΑΧΤΟΥΡΗ 2, TK: 85100, ΤΗΛ.: 22410-27024, FAX: 22410-27024 ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΚΟΛΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΣΑΧΤΟΥΡΗ, TK: 34001, ΤΗΛ.: 22240-22050, FAX: 22240-22050 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ, TK: 30001, ΤΗΛ.: 26320-91550, FAX: 26320-91550 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΚΟΡΓΙΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΟΥ 7, TK: 30300, ΤΗΛ.: 26340-38027, FAX: 26340-38027 ΛΕΡΟΣ, AGMAR MARINE (Γαιτανίδης Αγγ.), ΛΑΚΚΙ, TK: 85400, ΤΗΛ.: 22470-26009, FAX: 22470-28200 ΑΝΔΡΟΣ, ΝΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ, TK: 84500, ΤΗΛ.: 22820-23584, FAX: 22820-23584 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΟΥ, TK: 72200, ΤΗΛ.: 28420-23026, FAX: 28420-22350 ΛΑΚΩΝΙΑ, ΜΑΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΝΕΑΠΟΛΗ, TK: 23053, ΤΗΛ.: 27340-22061, FAX: 27340-22061 ΕΡΜΙΟΝΗ, ΜΗΤΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΑΡΔΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, TK: 21051, ΤΗΛ.: 27540-31978, FAX: 27540-31978 ΑΓΡΟΣΤΟΛΙ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΔΕΒΟΣΕΤΟΥ 1, TK: 28100, ΤΗΛ.: 26710-22364, FAX: 26710-24797 ΣΤΥΛΙΔΑ, ΜΟΥΣΕΤΗΣ ΧΡYΣΟΣΤΟΜΟΣ, 227 χλμ. ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝ.-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, TK: 35300, ΤΗΛ.: 22380-24516, FAX: 22380-24516 ΚΕΡΚΥΡΑ, ΜΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6, ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, TK: 49100, ΤΗΛ.: 26610-42902, FAX: 26610-42902 ΚΟΡΩΠΙ, ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 3ο χλμ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, TK: 19400, ΤΗΛ.: 210-9875931, FAX: 210-8975931 ΧΑΝΙΑ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕ, ΜΑΚΡΥ ΤΕΙΧΟΣ, TK: 73100, ΤΗΛ.: 28210-33350, FAX: 28210-20828 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ, ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 3, TK: 71306, ΤΗΛ.: 2810-225815, FAX: 2810-223403 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ &


290-301_BACK_DIKTIA 29-07-10 17:46 ™ÂÏ›‰·299

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, TK: 74100, ΤΗΛ.: 28310-53000, FAX: 28310-52200

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΑΓΚΑΔΑ 170, TK: 56429, ΤΗΛ.: 2310-650605, FAX: 2310-603090

ΚΟΡΩΠΙ, ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π.ΟΕ Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 139, TK: 19400, ΤΗΛ.: 210-9635165

ΣΥΡΟΣ, ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ν. ΜΑΝΔΥΛΑΡΑ 2, TK: 84100, ΤΗΛ.: 22810-84860, FAX: 22810-87708

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 6, TK: 55102, ΤΗΛ.: 2310-472520, FAX: 2310-471725

ΜΕΓΑΡΑ, ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 41ο χλμ. Π.Ε.Ο.Α.Κ., TK: 19100, ΤΗΛ.: 22960-21441

ΧΙΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65, TK: 82100, ΤΗΛ.: 22710-29391, FAX: 22710-29391 ΠΡΕΒΕΖΑ, ΤΣΟΥΚΑ - ΘΕΩΔΟΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ, Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 360, TK: 48100, ΤΗΛ.: 26820-89777, FAX: 26820-89778 ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, Π. ΧΕΛΙ MARINE ΠΕΛΕΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΧΙΝΙΤΣΑ, TK: 21061, ΤΗΛ.: 27540-57027, FAX: 27540-57027 ΓΑΛΑΤΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, TK: 18020, ΤΗΛ.: 22980-35280, FAX: 22980-35280 ΠΑΤΜΟΣ, ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΣΩΖΩΝ, ΣΤΑΥΡΟΣ, TK: 85500, ΤΗΛ.: 22470-31903, FAX: 22470-32525 ΤΗΝΟ, ΠΤΙΝΤΕΖΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ, ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΝΟΥ, TK: 84200, ΤΗΛ.: 22830-22705, FAX: 22830-22705 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Ν. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ, 5 χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, TK: 54627, ΤΗΛ.: 2310-751772, FAX: 2310-752759 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 21, TK: 55134, ΤΗΛ.: 2310-475945, FAX: 2310-475945 ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 2 χλμ. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ, TK: 40009, ΤΗΛ.: 2410-660909, FAX: 2410-660909

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΠΑΡΖΟΚΑΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΙΛΗΣ 45, TK: 55132, ΤΗΛ.: 2310-459319, FAX: 2310-471420 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 17 χλμ. ΘΕΣ/ΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, TK: 57019, ΤΗΛ.: 23920-73700, FAX: 23920-73700

ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΟΥ 102, ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, TK: 60062, ΤΗΛ.: 23510-41855, FAX: 23510-41855 ΞΑΝΘΗ, ΤΣΟΥΚΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ, ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, TK: 67063, ΤΗΛ.: 25410-96719, FAX: 25410-96719 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ - «ΦΑΡΜΑΚΕΪΚΑ», TK: 57001, ΤΗΛ.: 2310-465318, FAX: 2310-465318 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Ν. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 177 – 179, TK: 54627, ΤΗΛ.: 2310-561241, FAX: 2310-514847 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΑΡΑΣΙΑΔΗΣ MARINE SERVICES, ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ – ΘΕΡΜΗ, TK: 57001, ΤΗΛ.: 23920-72729, FAX: 23920-72729 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ – «ΦΑΡΜΑΚΕΪΚΑ», TK: 57001, ΤΗΛ.: 2310-465025, FAX: 2310-465025 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Χ. ΦΩΤΗΣ, 13 χλμ. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, TK: 57001, ΤΗΛ.: 2310-475975, FAX: 2310-475974 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Ι.ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΣ Κ.ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΕΠΕ, 17 χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, TK: 57019, ΤΗΛ.: 23920-72009, FAX: 23920-72702

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ & ΛΗΤΟΥΣ 1, TK: 18545, ΤΗΛ.: 210-5447452 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΛΑΛΙΖΑΣ ΑΕ, ΓΟΥΝΑΡΗ 3, TK: 18545, ΤΗΛ.: 210-4206362, FAX: 210-4226273

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΑΞΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε, 16 χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, TK: 57001, ΤΗΛ.: 2310-465750, FAX: 2310-465750

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΧΥΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 58, TK: 18532, ΤΗΛ.: 210-4111253, FAX: 210-4111253

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΧΑΛΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 15 χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΕΡΑΙΑΣ, TK: 57001, ΤΗΛ.: 2310-475477, FAX: 2310-475479

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΤΣΙΚΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 36o χλμ. Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, TK: 19003, ΤΗΛ.: 22990-74440, FAX: 22990-74448

ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Λ. ΙΑΣΩΝΙΔΗ 131, TK: 60100, ΤΗΛ.: 23510-75593, FAX: 23510-75593

ΡΑΦΗΝΑ, ΣΓΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΕΩΦ. ΦΛΕΜΙΓΚ 60, TK: 19009, ΤΗΛ.: 22940-26437

ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΙΕΡΙΩΝ 62, TK: 59100, ΤΗΛ.: 23310-65415, FAX: 23310-65415

ΡΕΝΤΗΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Π. ΡΑΛΛΗ 113 & ΘΗΒΩΝ, TK: 18233, ΤΗΛ.: 210-5696614

ΣΕΡΡΕΣ, ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 1Οo χλμ. ΣΕΡΡΩΝ - ΝΙΓΡΙΤΑΣ, TK: 62101, ΤΗΛ.: 23210-37618, FAX: 23210-37618

ΣΠΕΤΣΕΣ, ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΣΠΕΤΣΕΣ, TK: 18050, ΤΗΛ.: 22980-72555

ΞΑΝΘΗ, ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 1Οo χλμ. ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ, TK: 67100, ΤΗΛ.: 25410-20795, FAX: 25410-20795 ΛΑΥΡΙΟ, MARINE ENGINE SPECIALLISTS, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Β.ΠΕ. ΛΑΥΡΙΟΥ, ΤΗΛ.: 6944-208920

ΚΑΒΑΛΑ, ΝΑΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ, TK: 65201, ΤΗΛ.: 2510-232079, FAX: 2510-834953 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ, ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 3 χλμ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΣΥΝΟΡΩΝ, TK: 68100, ΤΗΛ.: 25510-31333, FAX: 25510-31333

ΠΑΛΛΗΝΗ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΛΙΣΗ 1, TK: 15351, ΤΗΛ.: 210-6665733

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΛΥΜΜΑΤΑ, TK: 72100, ΤΗΛ.: 28410-22850, FAX: 28410-89319 ΑΓΡΙΝΙΟ, ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ, 3 χλμ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ, TK: 30100, ΤΗΛ.: 26410-21545 ΑΙΓΙΟ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 238, TK: 25100, ΤΗΛ.: 26910-22012 ΑΙΔΗΨΟΣ, ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΙΑΟΥΛΗ 3 ΛΟΥΤΡΑ, TK: 34300, ΤΗΛ.: 22260-24112 ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ, ΠΑΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2, TK: 68100, ΤΗΛ.: 25510-22871

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: True North F. Golfinopoulos S.A.,

3ο χλμ. Βάρης - Κορωπιόυ, Τηλ.: 2102012469, 2102012010, 210 2020355 fax: 2102027933, E-mail: info@true-north.gr, www. true-north.gr

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 57, TK: 17341, ΤΗΛ.: 210-9733338 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, LEADMAR Ε.Π.Ε., ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 275, TK: 17343, ΤΗΛ.: 210-9707540, FAX: 210-9704541 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΓΑΡΙΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΛΕΩΦ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 17, TK: 14565, ΤΗΛ.: 210-8075140, FAX: 210-8078904 ΑΙΓΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΟΝΤΙΟΥ-ΠΗΛΕΩΣ 8, TK: 18010, ΤΗΛ.: 22970-22705 ΑΛΙΜΟΣ, ALEVIN BOATS, Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 510, TK: 17450, ΤΗΛ.: 210-9913341, FAX: 210-9930055 ΑΝΑΒΥΣΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 29 - Π.ΦΩΚΑΙΑ, TK: 19013, ΤΗΛ.: 22910-42304

ΑΛΙΒΕΡΙ, ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΝΙΚΟΣ, ΑΛΙΒΕΡΙ, TK: 34500, ΤΗΛ.: 22230-24606, FAX: 22230-24443 ΑΛΜΥΡΟΣ, ΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ & ΚΟΛ/ΤΡΩΝΗ, TK: 37100, ΤΗΛ.: 24220-21944 ΑΝΔΡΟΣ, ΜΑΜΑΗΣ Σ. ΜΑΜΑΗΣ Α. ΟΕ, 2ον χλμ. ΓΑΥΡΙΟΥ -ΜΠΑΤΣΙ ΑΝΔΡΟΣ, ΝΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΩΡΑ, TK: 84500, ΤΗΛ.: 22820-23584 ΑΡΤΑ, ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΛ. ΖΑΡΡΑ 7, TK: 47100, ΤΗΛ.: 26810-77822 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΟΥΤΡΑ ΚΗΛΗΝΗΣ, TK: 27050, ΤΗΛ.: 26230-42692 ΒΟΛΟΣ, THESSALIA MARINE SERVICE, 4ο χλμ. ΠΕΟ ΒΟΛΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΣ, TK: 38500, ΤΗΛ.: 24210-84444 ΒΟΛΟΣ, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ-ΧΟΝΔΡΟΔΙΝΗΣ, ΥΔΡΑΣ 5 & ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, TK: 38337, ΤΗΛ.: 24210-68888 ΒΟΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,ΤΗΛ.: 24210-

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Γ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ-Θ .ΘΩΜΑΗΣ, 18χλμ. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, TK: 19300, ΤΗΛ.: 210-5579629

ΒΟΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Π.Γ., TK: 38500, ΤΗΛ.: 24210-62499

ΒΑΡΗ, ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, TK: 16672, ΤΗΛ.: 210-8956436, FAX: 210-8991400

ΒΟΝΙΤΣΑ, ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 2, TK: 30002, ΤΗΛ.: 26430-22196, FAX: 26430-22833

ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΕΠΕ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 2, TK: 17455, ΤΗΛ.: 210-9854238, FAX: 210-9849444

ΓΑΛΑΞΙΔΙ, ΣΦΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙ, TK: 33052, ΤΗΛ.: 22650-41570


290-301_BACK_DIKTIA 29-07-10 17:46 ™ÂÏ›‰·300

Αντιπροσωπείες & Δίκτυο Συνεργατών ΓΑΛΑΤΑΣ, ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, TK: 18020, ΤΗΛ.: 22980-35280 ΓΥΘΕΙΟ, ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ, TK: 23200, ΤΗΛ.: 27330-22485 ΕΡΕΤΡΙΑ, ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ, TK: 34008, ΤΗΛ.: 22290-69222, FAX: 22290-68903 ΕΡΜΙΟΝΗ, ΜΗΤΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΑΡΔΙΖΑΣ, TK: 21051, ΤΗΛ.: 27540-31978 ΖΑΚΥΝΘΟΣ, Σ.ΤΑΡΑΖΗΣ-Α.ΠΑΣΤΡΑΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, TK: 29100, ΤΗΛ.: 26950-45061 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΖΕΡΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΛΑΔΟΧΩΡΙ, TK: 46100, ΤΗΛ.: 26650-27207 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΕΝΟΣ, TK: 71306, ΤΗΛ.: 2810-225368, FAX: 2810-244970 ΘΑΣΟΣ, ΣΑΝΦΕΛΙΞ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΡΙΝΟΣ, TK: 64010, ΤΗΛ.: 25930-71795 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι.ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΣ-Κ.ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ 17χλμ. ΘΕΣΑΛ.-Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, TK: 57500, ΤΗΛ.: 23920-72009 ΘΗΒΑ, ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 41χλμ. ΘΗΒΩΝΛΕΙΒΑΔΙΑ, TK: 32200, ΤΗΛ.: 22620-23785 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΣΤΡ. ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ 15, TK: 72200, ΤΗΛ.: 28420-23026 ΙΚΑΡΙΑ, ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΛΟΥΙΖΟΣ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, TK: 83300, ΤΗΛ.: 22750-24155, FAX: 22750-24155 ΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΒΕΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ, TK: 84001, ΤΗΛ.: 6972855708 ΚΑΒΑΛΑ, ΔΕΛΗ ΑΜΑΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38, TK: 65403 ΤΗΛ.: 2510227713 ΚΑΒΑΛΑ, ΝΑΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ, TK: 65500, 2510-232079, ΤΗΛ.: 2510-834953 ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΤΡΙΑΝΤΟΣ Ν.Π., ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 81, TK: 24100, ΤΗΛ.: 27210-80331 ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΝΤΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΑ, TK: 85200, ΤΗΛ.: 22430-51520 ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΤΣΕΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΑΜΑΝΕΙΚΑ, TK: 34001, ΤΗΛ.: 22240-22188 ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λ. ΚΥΚΝΩΝ 14, TK: 52100, ΤΗΛ.: 24670-86979 ΚΑΤΑΚΟΛΟ, ΜΠΙΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ, TK: 27067, ΤΗΛ.: 26210-41931 ΚΕΡΚΥΡΑ, ΜΠΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ, TK: 49100, ΤΗΛ.: 26610-48474, FAX: 26610-99640 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΠΛ. ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, TK: 28100, ΤΗΛ.: 26710-23121 ΚΙΑΤΟ, ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, Π.Ε.Ο. 28 ΒΕΛΟ, TK: 20200, ΤΗΛ.: 27420-27477 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ, TK: 69100, ΤΗΛ.: 25310-55049 ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 80ο χλμ. ΠΕΟ ΑΘΗΝΑΩΝ-ΚΟΡΙΝ, TK: 20100, ΤΗΛ.: 27410-25955, FAX: 27410-25956 ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΛΑΜΔΑ ΝΕΤ, Λ. ΑΘΗΝΩΝ 5, TK: 20100, ΤΗΛ.: 27410-26051, FAX: 27410-72880 ΚΥΘΗΡΑ, ΣΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ, TK: 80200, ΤΗΛ.: 27360-33582 ΚΥΘΝΟΣ, ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΡΥΟΠΙΔΑ, TK: 84006, ΤΗΛ.: 22810-32308 ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ, 300 SEAWORLD ALMANAC 2010

TK: 40009, ΤΗΛ.: 2410-971028 ΛΑΡΙΣΑ, ΓΚΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 4 χλμ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ, TK: 41001 ΤΗΛ.: 2410-571700, FAX: 2410-571700 ΛΕΙΒΑΔΙΑ, ΚΥΡΙΣΤΙΝΖΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΠΕΣ. ΜΑΧΗΤΩΝ 37, TK: 32100, ΤΗΛ.: 22610-27655 ΛΕΡΟΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΑΚΚΙ, TK: 85401, ΤΗΛ.: 22470-23280, FAX: 2247025660 ΛΕΥΚΑΔΑ, ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ, ΝΥΔΡΙΟΥ, TK: 31084, ΤΗΛ.: 26450-92496, FAX: 26450-92497 ΛΕΥΚΑΔΑ, ΚΑΤΟΠΟΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΕΥΚΑΔΑ, TK: 31100, ΤΗΛ.: 26450-26611, FAX: 26450-26311 ΛΕΩΝΙΔΙΟ, ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΙΟ, TK: 22300, TΗΛ.: 27570-22547 ΛΗΜΝΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ., 4o χλμ. ΜΥΡΙΝΑΣ-ΘΕΡΜΟΥ, TK: 81400, TΗΛ.: 22540-24875 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΝΕΟΧΩΡΙ, TK: 30001, TΗΛ.: 26320-91550 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, LIBERTY ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, ΘΥΣΙΑΣ 49, TK: 30200, TΗΛ.: 26310-22227 ΜΗΛΟΣ, ΚΑΠΝΟΡΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, TK: 84801, TΗΛ.: 22870-23001, FAX: 22870-23001 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, TK: 23070, TΗΛ.: 27320-61173 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΤΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ 39, TK: 81100, TΗΛ.: 22510-24000, FAX: 22870-23001 ΝΑΞΟΣ, NAXOS MARINE, ΧΩΡΑ, TK: 84300, TΗΛ.: 22850-23121, FAX: 22850-24976 ΝΑΥΠΛΙΟ, ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ., ΑΡΓΟΥΣ 101, TK: 21100, TΗΛ.: 27520-24993 ΝΕΑΠΟΛΗ, Κ. ΛΙΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, TK: 23053, TΗΛ.: 27340-47166 ΝΙΣΗΡΟΣ, ΠΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΣΗΡΟΣ, TΗΛ.: 22420-31534 ΞΑΝΘΗ, ΜΠΑΡΑΚΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, TK: 67063, TΗΛ.: 25410-96624 ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ, TK: 63075, TΗΛ.: 23770-71243 ΠΑΞΟΙ, ΑΠΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΙΟΣ, TK: 49082, TΗΛ.: 26220-32089 ΠΑΡΓΑ, ΔΗΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΡΓΑ, TK: 48060, TΗΛ.: 26840-32128 ΠΑΡΟΣ, ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, TΗΛ.: 22840-91081 ΠΑΡΟΣ, ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ, TK: 84400, TΗΛ.: 22840-24335, FAX: 22840-22339 ΠΑΤΡΑ, ΚΑΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΛΒΙΤΣΙ, TK: 26443, TΗΛ.: 2610-422575, FAX: 2610-428212 ΠΑΤΡΑ, ΠΡΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ 7, ΡΙΟ, TK: 26442, TΗΛ.: 2610-990850 ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, TK: 21300, TΗΛ.: 27540-51728 ΠΡΕΒΕΖΑ, ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 2, TK: 48100, TΗΛ.: 26820-29548 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΣΗΦ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ 58, TK: 74100, TΗΛ.: 28310-55577 ΡΟΔΟΣ, Χ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.,

1ο χλμ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, TK: 85100, ΤΗΛ.: 22410-64630, FAX: 22410-64840 ΡΟΔΟΣ, ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΣΓΟΥΡΟΥ, TK: 85100, ΤΗΛ.: 22410-64879 ΡΟΔΟΣ, ΠΑΤΡΟΣ Ι.- ΚΑΚΛΙΟΣ Ε., ΤΣΑΙΡΗ, TK: 85100, ΤΗΛ.: 22410-67992, FAX: 22410-67993 ΣΑΜΟΣ, ΜΕΝΕΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, TK: 83100, ΤΗΛ.: 22730-33826, FAX: 22730-30757 ΣΑΜΟΣ, ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΘΥ - ΜΑΛΑΓΑΡΙ, TK: 83100, ΤΗΛ.: 22730-22978 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΠΥΡΓΟΣ, TK: 84701, ΤΗΛ.: 22860-33801 ΣΕΡΡΕΣ, ΠΟΥΡΝΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛHΣ, ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ 2, TK: 62125, ΤΗΛ.: 23210-21983 ΣΗΤΕΙΑ, ΚΟΞΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ, TK: 72300, ΤΗΛ.: 28430-61511 ΣΙΦΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΤΡΟ, TK: 84003, ΤΗΛ.: 22840-33281 ΣΚΙΑΘΟΣ, ΜΟΥΡΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΟΛΛΙΟΣ, TK: 37002, ΤΗΛ.: 24270-24251, FAX: 24270-49287 ΣΚΥΡΟΣ, ΤΣΙΑΚΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΑΣΠΟΥΣ, TK: 3400, ΤΗΛ.: 22220-92471 ΣΤΥΛΙΔΑ, ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΑΧΩΝ, TK: 35300, ΤΗΛ.: 22380-31825 ΣΤΥΛΙΔΑ, ΜΟΥΣΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, 227 χλμ. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣ/ΚΗΣ, TK: 35300, ΤΗΛ.: 22380-23800 ΣΥΡΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 8, TK: 84100, ΤΗΛ.: 22810-87487 ΤΗΝΟΣ, ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΗΝΟΣ, TK: 84200, ΤΗΛ.: 22830-23532 ΧΑΛΚΙΔΑ, ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΑΧΝΑ, TK: 34400, ΤΗΛ.: 22280-24060 ΧΑΝΙΑ, ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 54, TK: 73100, ΤΗΛ.: 28210-96540 ΧΙΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΛΕΥΚΩΝΙΑ, ΚΟΝΤΑΡΙ, TK: 82100, ΤΗΛ.: 22710-29391, FAX: 22710-29391

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη,

Λεωφόρος Αθηνών 71, 101 73 Αθήνα, Τηλ.: 210 348 3300, Fax: 210 346 7329, E-mail: info@saracakis.gr, www.sarakakis.gr

ΑΘΗΝΑ, ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.M.Ε., ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 71, TΗΛ.: 210-3483300, FAX: 210-3467329, E-MAIL: info@saracakis.gr ΑΓΙΟΣ ΙΩAΝΝΗΣ-ΡΕΝΤΗ, AQUA PRO, ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 22, TΗΛ.: 210-8983173, FAX: 210-8983154, KIN.: 6977-410930, E-MAIL: aquapro1@otenet.gr ΑΛΙΜΟΣ, SUN SEA SERVICE, ΚΟΝΙΤΣΑΣ 7, TΗΛ.: 210-9841980, FAX: 210-9841479, KIN.: 6944-531656, E-MAIL: info@sunseaservice.com ΑΛΙΜΟΣ, MARINE STAR HELLAS, ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΘΗ 9, TΗΛ.: 210-9817273, FAX: 210-9850156, KIN.: 6936-604984,


290-301_BACK_DIKTIA 29-07-10 17:46 ™ÂÏ›‰·301

E-MAIL: msh_ltd@hol.gr ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, KAPPA MARINE S.A., ΛΑΜΙΑΣ 10, TΗΛ.: 210-9969990, FAX: 210-9969526, KIN.: 6936-021009, E-MAIL: mkoumiotis@kappamarine.gr ΛΑΥΡΙΟ, LAVRIO MARINE ENGINEERING, 1ο χλμ. ΛΑΥΡΙΟΥ-ΣΟΥΝΙΟΥ, TΗΛ.: 22920-24229, FAX: 22920-27628, KIN.: 6944-726108, E-MAIL: lavrmar@otenet.gr ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΓΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 11, TΗΛ.: 22990-22168, FAX: 22990-22168, KIN.: 6974-852776, E-MAIL: kmanservice1@yahoo.gr ΠΕΙΡΑΙΑΣ, LINK LTD, ΨΑΡΡΩΝ 13, TΗΛ.: 210-4636539, FAX: 210-4625388, KIN.: 6944-596262, E-MAIL: linkgens@otenet.gr ΒΟΛΟΣ, NAUTICA CENTER, ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΓΡΙΑΣ, TΗΛ.: 24280-91700, FAX: 24280-91500, KIN.: 6944-393979, E-MAIL: info@nautica-center.gr ΒΟΛΟΣ, MARINE SERVICE DELIGIANNISCHONDRODINIS, ΥΔΡΑΣ 5, TΗΛ.: 24210-68888, FAX: 24210-82517, KIN.: 6946-062634, E-MAIL: deligiannisp@gmail.gr ΕΡΜΙΟΝΗ, ERMIONI MARINE, TΗΛ.: 27540-33400, FAX: 27540-33401, KIN.: 6977-303456, E-MAIL: ermionimarine@yahoo.gr ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΛΟΥΓΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, TΗΛ.: 26950-24060, FAX: 26950-24060, KIN.: 6944-732533 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, SMARAGDIS SERVICE MARINE, ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, TΗΛ.: 2810-228782, FAX: 2810-220350, KIN.: 6945-333014, E-MAIL: mikezamp@@otenet.gr ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗ, KOUBIAS MARINE SERVICE, ΚΑΒΑΛΑΡΙ-ΛΑΓΚΑΔΑΣ, TΗΛ.: 23940-52271, FAX: 23940-52271, KIN.: 6944-533614, E-MAIL: koubias@otenet.gr ΚΑΒΑΛΑ, POSEIDON MARINE, ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 8, TΗΛ.: 2510-232125, FAX: 2510-232129, KIN.: 6972-994667, E-MAIL: dpit@hol.gr ΚΑΛΑΜΑΤΑ, GIANNIOS SERVICE, ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, TΗΛ.: 27210-69140, FAX: 27210-69140, KIN.: 6937-579999, E-MAIL: kallikratisgiannios@yahoo.gr ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΠΑΤΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, TΗΛ.: 22430-50951, FAX: 22430-50951, KIN.: 6978-001509, E-MAIL: patanasgiannis@freemail.gr ΚΕΡΚΥΡΑ, AQUA CLUB P. APERGIS, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26, TΗΛ.: 26610-39488, FAX: 26610-36061, KIN.: 6932-284164, E-MAIL: arisdue@hotmail.com ΛΕΡΟΣ, AGMAR MARINE S.A., ΛΕΡΟΣ, TΗΛ.: 22470-26010, FAX: 22470-28200, E-MAIL: administration@lakki-marina.gr ΛΕΥΚΑΔΑ, CONTRACT YACHTS SERVICE LTD, ΠΕΤΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 3, TΗΛ.: 26450-24490,

FAX: 26450-26791, KIN.: 6972-774231, E-MAIL: cys@otenet.gr ΛΕΥΚΑΔΑ, PALEROS YACHT & CHARTER SERVICES, ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, TΗΛ.: 26450-29117, FAX: 26450-23765, E-MAIL: info@pys.gr

ΧΑΝΙΑ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΟ, ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΙΔΩΝ 101, TΗΛ.: 28210-33350, FAX: 28210-20828, KIN.: 6945-496849, E-MAIL: nautemporio2@yahoo.com

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ATTICA YACHTING, 8ο χλμ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΚΑΛΛΟΝΗ, TΗΛ.: 22510-45334, FAX: 22510-45334, KIN.: 6944-313744, E-MAIL: atticakaripis@yahoo.gr ΝΑΞΟΣ, ODYSSEUS MARINE ENGINEERING, ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, TΗΛ.: 22850-25900, FAX: 22850-25900, KIN.: 6946-307030, E-MAIL: strakar@otenet.gr

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: FNM MARINE DIESEL ENGINES

ΝΑΥΠΛΙΟ, NAFPLIO MARINE, ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ, TΗΛ.: 27520-25325, FAX: 27520-99452, KIN.: 6977-302413, E-MAIL: koutsoumpos_bill@yahoo.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΛΑΤΙΔΗΣ MARINE, ΤΗΛ.: 2310-475945

ΞΑΝΘΗ, TSOUKAS MARINE, ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, TΗΛ.: 25410-96719, FAX: 25410-96919, KIN.: 6976-760754, E-MAIL: info@tsoukasmarine.gr ΠΑΡΟΣ, Ε. ΔΕΤΣΗΣ - Γ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ο.Ε., ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, TΗΛ.: 22840-24970, FAX: 22840-24970, KIN.: 6946-001567, E-MAIL: motormarine@yahoo.com ΠΑΤΜΟΣ, PATMOS MARINE, ΔΙΑΚΟΦΤΙ-ΣΤΑΥΡΟΣ, TΗΛ.: 22470-31903, FAX: 22470-32535, KIN.: 6974-909674, E-MAIL: tarsanas@hol.gr ΠΑΤΡΑ, RAPTIS MARINE, ΑΩΟΥ 38, TΗΛ.: 2610-462090, FAX: 2610-462090, KIN.: 6932-709729, E-MAIL: info@raptismarine.gr

ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 193, 19400, ΚΟΡΩΠΙ, ΤΗΛ.: 210-8979250, FAX: 210-8979259

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΗΛ.: 23750-71221, KIN.: 6944-387072 ΙΕΡΥΣΣΟΣ, ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΗΛ. 23770-22805, KIN.: 6974-605397 ΚΑΒΑΛΑ, ΠΙΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, KIN.: 6972994667 ΒΟΛΟΣ, ΨΙΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΤΗΛ.: 24210 61902, KIN.: 6977-592442 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, KIN.: 6947-2724000 ΒΟΝΙΤΣΑ, ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΗΛ. 26430 31539, KIN.: 6979-343099 ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΒΑΣΣΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, KIN.: 6977-301004

ΡΟΔΟΣ, KALLIGAS S.A., Λ ΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ 138, TΗΛ.: 22410-67440, FAX: 22410-68462, KIN.: 6934-971932, E-MAIL: kaligcar@otenet.gr

ΩΡΟΠΟΣ, ΠΑΡΜΑΚΛΗΣ SERVICE MARINE, ΤΗΛ.: 22950-73079, KIN.: 6972-017805

ΣΑΜΟΣ, SAMOS MARINE, ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ, TΗΛ.: 22730-51810, KIN.: 6945-463217, E-MAIL: steliosax@yahoo.gr

ΠΑΤΡΑ, ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΤΗΛ.: 2610 333111, KIN.: 6998333111

ΣΚΙΑΘΟΣ, FLAMIS LOUKAS, ΛΙΜΑΝΙ ΣΚΙΑΘΟΥ, TΗΛ.: 24270-22888, FAX: 24270-23262, KIN.: 6947-432000, E-MAIL: loukasboats@yahoo.gr

ΑΜΑΛΙΑΔΑ, ΛΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΗΛ. 26220-381184, KIN.: 6974-156366

ΣΚΟΠΕΛΟΣ, SPORADES MARINE SERVICE, ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ, TΗΛ.: 24240-24468, FAX: 24240-23912, KIN.: 6945-263023, E-MAIL: stivahtis@in.gr

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΚΑΒΑΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ KIN.: 6977-294981

ΚΙΑΤΟ, ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, KIN.: 6977774581

ΣΑΜΟΣ, ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΤΗΛ.: 22730-22978, KIN.: 6977-174087 ΣΑΜΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΤΗΛ.: 22730-94250, KIN.: 6973-056182 ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΣΚΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, KIN.: 6946-683037

ΣΤΥΛΙΔΑ, REVEZAS MARINE, 219 χλμ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, TΗΛ.: 22380-23254, FAX: 22380-23083, KIN.: 6948-462660, E-MAIL: info.revezasmarine@gmail.com

ΚΩΣ, ΣΕΓΡΑΙΔΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΤΗΛ.: 22420-27510, KIN.: 6977-717140

ΣΥΡΟΣ, CYCLADES DIESEL MARINE, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΤΑΡΣΑΝΑΣ, TΗΛ.: 22810-80675, FAX: 22810-8067,5 KIN.: 6937-022901, E-MAIL: cycladesdieselmarine@yahoo.gr

ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΛΟΥΓΑΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ, ΤΗΛ.: 26950 25880, KIN.: 6980-407949

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, MARINE DEPOT - MAGEIRAS ATHANASIOS, ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ, TΗΛ.: 23740-61871, FAX: 23740-61871, KIN.: 6945-892021, E-MAIL: thanasis_mayeras@hotmail.com

ΠΑΤΜΟΣ, PATMOS MARINE, ΤΗΛ.: 22470-31903 ΚΕΡΚΥΡΑ ΛΕΥΚΙΜΗ, ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, ΤΗΛ.: 26620-22688

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ, ΤΗΛ.: 2810-22878, KIN.: 6945-333014 ΧΑΝΙΑ, Γ & Π ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε., ΤΗΛ.: 28210-31200 ΡΕΘΥΜΝΟ, FNM MARINE DIESEL, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΛ.: 28310-20020 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΠΡΟΚΟΣ, KIN.: 6974-990533 SEAWORLD ALMANAC 2010 301


302-303_ADRESSES_DISTRIBUTORS 29-07-10 17:49 ™ÂÏ›‰·302

Επίσημοι διανομείς σκαφών ACCESS YACHTING S.A.

BARRACUDA

FOST – ΠΕΤΡΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ

2ο χλμ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, Τηλ.: 210 9889700, Fax: 210 9889700, www.access-yachting.gr

Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 22, 177 78, ΤΑΥΡΟΣ, Τηλ.: 210 3410986-7, Fax: 210 3456109 www.barracuda.gr

ΤΟΧΙ 1, ΚΟΡΩΠΙ, Τηλ.: 210 6022000, www.fost.gr

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: ORYX – SILVERCRAFT

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: BARRACUDA

ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

AEGEAN ETESIEN A.E.

BOLTON MARINE

AΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 82, 194 00, ΚΟΡΩΠΙ, Τηλ.: 210 6040108, Fax: 210 6040507, www.aegeanetesien.gr

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4, 194 00, ΚΟΡΩΠΙ, Τηλ.: 210 6620690, www.boltonmarine.gr

Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 57, 183 44, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ.: 210 9409828 , Fax: 210 9409112, www.zois.gr

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤA ΣΚΑΦΗ: BOLTON

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: QUICKSILVER ΦΟΥΣΚΩΤΑ, VALLIANT, WALKER BAY

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: STAMAS YACHT, GRANDEZZA, DEFIANCE, SHAMROCK, RENEGADE, FINMASTER, DELTA

BOSS MARINE EΠΕ – ΜΕΡΙΚΟΣ Δ. & Γ.

KAPPA MARINE

38,5 χλμ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΜΕΓΑΡΑ, Τηλ.: 22960 82440, Fax: 22960 82441, www.bossmarine.gr

ΛΑΥΡΙΟ – ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΑΝΟΡΜΟΣ, 195 00, Τηλ.: 22920 22990 Fax: 210 9969526 ΑΘΗΝΑ: ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ 3, 175 10, Π.ΦΑΛΗΡΟ www.kappamarine.gr

ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -F1 JET SKI ΒΑΓΙΑ – ΤΗΝΟΣ, 842 00, Τηλ.: 22830 22175, Fax: 22830 22575 www.f1jetski.gr

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: BOSS

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: STINGRAY

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 233, Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Τηλ.: 210 9314056, Fax: 210 9373581, www.vithos.net

AMERICAN MARINE S.A. Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 96, 166 74, ΓΛΥΦΑΔΑ, Τηλ.: 210 9699571 Fax: 210 9634945, www.americanmarine.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: PRINCESS

ΒΥΘΟΣ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: WHITE SHARK

ΓΕΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Λ. ΑΘΗΝΩΝ 71, 101 73, ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210 3483300, Fax: 210 3467329, www.honda.gr

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: FOST

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ: SEARAY, GALEON, MAJESTY

KAREL BOATS - KARELAS G. ΔΙΟΔΟΡΟΥ 480, 264 43, ΠΑΤΡΑ, Τηλ.: 2610 422575, Fax: 2610 428212, www.karelboats.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: KAREL

KIRIACOULIS MEDITERRANEAN

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: HONDA MARINE, HONWAVE

Λ. ΑΛΙΜΟΥ 7, 174 75, ΑΛΙΜΟΣ, Τηλ.: 210 9886187 Fax: 210 9844529, www.kiriacoulis.com

DYNA YACHTS

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: BAVARIA, DUFOUR, FOUNTAIN PAJOT, LAGOON

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ: LUHRS, MINOR, TARGA, CANADOS, ALFAMARINE, NAUTOR’S SWAN, X-YACHTS

ΚΥΠΡΟΥ 43, 156 69, ΠΑΠΑΓΟΥ, Τηλ.: 210 6515228, Fax: 210 6561603, www.dyna.gr

LALIZAS S.A.

ATHENIAN YACHTS S.A.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: DYNA

ATALANTA MARINE ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ 3, 167 77, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Τηλ.: 210 9910722, Fax: 210 9958633, www.atalantamarine.com

Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 1-2, 175 61, Π. ΦΑΛΗΡΟ, Τηλ.: 210 9811820, Fax: 210 9843989, www.athenian-yachtsales.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: JEANNEAU, GIANETTI STAR

AQUACRAFT ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1 & Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, 174 55, ΑΛΙΜΟΣ, Τηλ.: 210 9888554, Fax: 210 9888204 www.aquacraft.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: DALLA PIETA, SESSA, WILLIAMS, WELLCRAFT, PWC HSR-BENELLI

AΦΟΙ ΠΑΠΠΑ Α.Ε. Λ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ 237, 194 00, ΚΟΡΩΠΙ, Τηλ.: 210 9962568-9, Fax: 210 9954206, www.pappasbros.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: CRANCHI

AΦΟΙ M. ΠΑΠΠΑ Α.Ε.Λ. ΒΑΡΗΣ Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 237, 194 00, ΚΟΡΩΠΙ, Τηλ.: 210 9962568-9, Fax: 210 9954206, www.aquaski.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: CHAPARRAL, NAUTIQUES,QUICKSILVER ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ, ARVOR, GUERNSEY, COBALT, ROBALO, SINER "G", CENTRO NAUTICO ADRIATICO 302 SEAWORLD ALMANAC 2010

EΛΛΑΣ COMPOSITES Α.Β.Ε.Ε.

2ο χλμ. Λ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ, Τηλ.: 210 2403400-4, Fax: 210 2464352, www.aellas.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: A.HELLAS

EXOTIC BOATS 6o χλμ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΚ 19400, Τηλ.: 210 8970203 Fax: 210 6022441 www.exoticboats.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ: MONTEREY, SCOUT, GLASSTREAM, TIDE WATER, COBIA, STRIPER, GLASTRON

FRANMAN S.A. Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 220, 176 72, ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210 9532350, Fax: 210 9532355, www.franman-sa.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: TOY MARINE, PERFORMANCE MARINE, FRAUSCHER BOATS,GOLDFISH, BLUEGAME.

ΓΟΥΝΑΡΗ 3, 185 31, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4226274, Fax: 210 4226273 www.lalizas.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: HERCULES

LAMDA MARINE Λ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ 355, 194 00, ΚΟΡΩΠΙ, Τηλ.: 22913 00502, www.lamdamarine.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: DESTROYER

MARINE SERVICE

18ο χλμ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τηλ.: 210 5576805, www.marineservices.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: KARNIC

MARE SERVICE ΠΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 19, 166 75, ΓΛΥΦΑΔΑ, Τηλ.: 210 9634832, Fax: 210 9651128, www.marepalamaras.com ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: LOMAC

FR MARINE

MARINCO POWERBOATS

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3, 166 75, ΓΛΥΦΑΔΑ. Τηλ.: 210 9651373, Fax: 210 9588451, www.frmarine.gr

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 8, 570 01, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ.: 2310 472245 , Fax: 2310 472698, www.marinco.gr

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ: NAVIGATOR

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: RINKER, FIBRAFORT, EOLO, ITALMAR, BLULINE,


302-303_ADRESSES_DISTRIBUTORS 29-07-10 17:49 ™ÂÏ›‰·303

MARINCO, GRUPPO MARE, MAESTRALE

SUZUMAR, RANIERI INTERNATIONAL, CAPELLI

ΜΕGISTI BLUE YACHT CHARTERS LTD

NIKITA – AΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10, 166 74, ΓΛΥΦΑΔΑ, Τηλ.: 210 8948611, Fax: 210 8985234 www.megistiblue.gr

7ο χλμ. Λ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ, 194 00, ΚΟΡΩΠΙ, Τηλ.: 210 6627563 - 4, Fax: 210 6627563, www.nikitaboat.gr

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: SEALEGS RIBS, SIROCCO MARINE CRUISERS

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: NIKITA

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ, 193 00, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τηλ.: 210 6293500 Fax: 210 6201745, www.motodynamics-boats.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: SELVA MARINE, MARINCRAFT, PIRELLI, WAVEMASTER, YAMAHA PWC, YAMAHA INFLATABLES

MOTOCRAFT A.E. Λ. ΑΛΙΜΟΥ 48, 174 55, ΑΛΙΜΟΣ, Τηλ.: 210 9888288 , Fax: 210 9850102, www.motocraft.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: FOUNTAIN, CIGARETTE, ARIMAR, BAJA BY FOUNTAIN

MOTONAUTICA HELLAS ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 45, 14123, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, Τηλ.: 210 2852222, Fax: 210 2852223, www.motonautica.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: MOTONAUTICA VESUVIANA

MYTHICAL F.MARINE – Ν.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Λ. ΧΑΙΝΑ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, Τηλ.: 22210 88870 Fax: 22210 60298, Colbac.e-skafos.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: COLBAC

NAYTIΛΟΣ ΕΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 25, 551 32, ΑΡΕΤΣΟΥ, Τηλ.: 2310-452919, Fax: 2310-452915, ΑΘΗΝΑ: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 2, 174 55, ΑΛΙΜΟΣ, Τηλ.: 210-9854238, Fax: 210-9849444, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 36, ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ, Τηλ.: 210-4283478., Fax: 210-4283379, ΛΑΥΡΙΟ: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 4-8, 145 00, ΛΑΥΡΙΟ, Τηλ.: 22920-69288., Fax: 22920-69289, www.nautilus.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: NAUTEND

NICKOMAR BOATS ΛΑΚΚΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, 191 00, ΜΕΓΑΡΑ, Τηλ.: 22960 28939, www.nickomarboats.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: NICKOMAR VENUS, TAURUS

NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. – MARINE DIVISION ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΑΚΗ 27Β, 182 32, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ, Τηλ.: 210 4833328 Fax: 210 4833325, www.suzuki-marine.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΠΕ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: TRITON, MARLIN, RANCRAFT, SKAGEN

TARASIADIS POWERBOATS ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 326, 173 42, Τηλ.: 210 9820872, Fax: 210 9819115, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: NEO ΡΥΣΙΟ - ΘΕΡΜΗ, Τηλ./ Fax: 23920 72729, www.tarasiadismarine.gr

ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 28, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, Τηλ.: 210 6140137, Fax: 210 6140138, www.bym.gr

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ: ORIZON, CAPELLI, SUZUMAR, COVERLINE, HYPERION, RANIERI INTERNATIONAL

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: SPLASH

TECHNOHULL S.A.

OLYMPIC – ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 99, 183 46, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ.: 210 4817249, Fax: 210 4817249, www.technohull.gr

ΑΛΜΥΡΕΣ, 19100, ΜΕΓΑΡΑ, Τηλ.: 22960 22002 , Fax: 22960 22007, www.olr.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: OLYMPIC

PATMOS MARINE

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: TECHNOHULL

ΤΟP LINE – ΚΑΠΛΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗ, ΠΑΤΜΟΣ, Τηλ.: 22470 31903, Fax: 22470 32535, www.patmosmarine.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΛΟΥΤΣΑΣ, ΠΑΡΟΔΟΣ ΧΡ. ΜΠΕΚΑ, 150 09, ΣΠΑΤΑ, Τηλ.: 210 9600641, Fax: 210 9600645, www.topline.gr

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: PATMOS

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: TOPLINE

PERGA S.A

TRUE NORTH - F. GOLFINOPOULOS S.A.

ΖΕΠΠΟΥ 37 & Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 166 75, ΓΛΥΦΑΔΑ, Τηλ.: 210 9600641, Fax: 210 9600645 www.perga.gr

3ο χλμ. Λ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ, 194 00, ΚΟΡΩΠΙ, Τηλ.: 210 2015010, Fax: 210 2027933, www.true-north.gr

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: BOSTON WHALER

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: SACS, SCANNER, SEA CUBE, ACHILLES, HEAVEN, MANO MARINE, TRUE NORTH LUXURY TENDER

POLATIDIS MARINE ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 21, 551 34, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ.: 2310 475945 , Fax: 2310 471633, www.marineservice-polatidis.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: GS NAUTICA, BWA

QMP – ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΚΟΡΩΠΙ, Τηλ.: 22910 90780 Fax: 22910 91794 www.qmp.gr

TSAKIRIS MARINE - Γ.ΤΣΑΚΙΡΗΣ, Ν.ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ο.Ε. ΘΕΣΗ ΤΟΧΙ, 193 00, ΤΘ 6002, ΚΟΡΩΠΙ, Τηλ.: 210 6620781, Fax: 210 6022355, www.tsakirismarine.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: TSAKIRIS

VERNICOS YACHTS S.A. Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 11, 174 55, ΑΛΙΜΟΣ, Τηλ.: 210 9896000 , Fax: 210 9850130, www.vernicos.gr

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: VSR, NORTH SEA, PARASAILOR

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: BENETEAU, REGAL, CNB

SAKIOTIS S.A.

WATER ACTION E.Π.Ε.

ΓΛΥΦΑΔΑ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 47, Τηλ.: 210 9645460, Fax: 210 9627347 ΠΕΙΡΑΙΑ: ΣΑΧΤΟΥΡΗ 16, Τηλ.: 210 4520078-9 www.sakiotis.gr

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2, 166 73, ΒΟΥΛΑ, Tηλ.: 210 8958873 , Fax: 210 8953614, www.water-action.gr

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: CALLEGARI

SEAFIGHTER RIB – KΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 20, 194 00, ΚΟΡΩΠΙ, Τηλ.: 210 6628702, www.seafighter-rib.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: SEAFIGHTER

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: ΜΑSTERCRAFT, MALIBU

X-TRIM BOATS

8o χλμ. Λ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 194 00, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, Τηλ.: 210 2403405, Fax: 210 2403404, www.x-trim.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: X-TRIM, ARROW

SEA NERGY YACHTING L. T. D. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 293, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ, Τηλ.: 210 8086970 Fax: 210 8086971 www.seanergy.gr SEAWORLD ALMANAC 2010 303


304-305_BACK_EXOPLISMOS 29-07-10 17:56 ™ÂÏ›‰·304

Eξοπλισμός ALBATROS LTD

SEA & BOAT

Κ.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Α.Ε.

ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 18, 185 35, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4511326, 210 4131569, Fax: 210 4183270

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 31, 173 43, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τηλ./Fax: 210 9735429

ΜΕΘΩΝΗΣ 30 & Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 18545, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4205890, Fax: 210 4205892

ALEX MARINE

SEA TRADE MARINE LTD

ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 5, 185 31, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4112932, 210 4133543, Fax: 210 4112932, 210 4129539

ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4, 185 36, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4511322, 210 4511334, Fax: 210-4523629

ΛΑΛΙΖΑΣ ΕΛΛΑΣ

AMALTHEIA MARINE

ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 72, 185 36, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4181036, 210 4183237, Fax: 210 4535004

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 13, 143 43, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ, Τηλ.: 210 2588985, Fax: 210 2588986

ΒΑS Σ.ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ - Α. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ, 193 00, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τηλ.: 210 5595074, Fax: 210 5595529

DELOS CΟ LTD Λ. ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 8, 187 57, ΚΕΡΑTΣΙΝΙ, Τηλ.: 210 4311928, 210 4311932, Fax: 210 4318364

DIMARE Λ. ΚΥΘΗΡΙΩΝ 89 & ΥΑΚΙΝΘΩΝ, 17456, ΑΛΙΜΟΣ, Τηλ.: 210 9964041, Fax: 210 9964076

ELKA, Ι. & Χ. ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ Ο.Ε. ΘΗΒΩΝ 39-41, 185 43, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4203153, Fax: 210 4203570

EUROJET MARINE ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 57, 185 36, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4528240, Fax: 210 4294887

EUROBAT ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΕΤΜΕΖΑ 14, 117 43, ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210 9231995, 210 9232301, Fax: 210 9231251

GLARIDIS SPORTS ΤΖΑΒΕΛΛΑ 88, 185 33, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4113163, Fax: 210 4110588

ICE SEA Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 34, 174 55, ΑΛΙΜΟΣ, Τηλ.: 210 9844114, 210 9846836, Fax: 210 9846836

INOX POWER ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ & ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 44, 185 45, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4172810, Fax: 210 4221860

SIMON’ S MARINE SUN SEA SERVICE ΚΟΡΥΤΣΑΣ 7 & Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ, 174 55, ΑΛΙΜΟΣ, Τηλ.: 210 9841980, Fax: 210 9841479

SYNTEX MARINE

19ο ΧΛΜ. ΕΟΑΚ, 193 00, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τηλ.: 210 5574111, Fax: 210 5573490

TECREP MARINE ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 36, 185 36, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4521647, 210 4514526, Fax: 210 4184280

ΤΡΕΖΟΥ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΓΟΥΝΑΡΗ 3, 185 45, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4226274, Fax: 210 4226273

Δ.ΜΑΡΑΤΣΙΝΟΣ Α.Ε. Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3, 174 55, ΑΛΙΜΟΣ, Τηλ.: 210 9854770, Fax: 210 9854690

ΜΕΛΤΕΜΙ ΓΙΩΤΙΓΚ ΕΠΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 4, 174 55, ΑΛΙΜΟΣ, Τηλ.: 210 9849983, Fax: 210 9844356

ΝΑΥΤΙΛΟΣ YACHTING EΠΕ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 70 & ΟΡΦΕΩΣ 48, 175 64, Π. ΦΑΛΗΡΟ, Τηλ.: 210 9881368, 210 9889709, Fax: 210 9814674

ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΕΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 25, 551 32, ΑΡΕΤΣΟΥ, Τηλ.: 2310 452919, Fax: 2310 452915

Λ. AΘΗΝΩΝ 312, 10442, ΓΕΦΥΡΑ ΚΗΦΙΣΟΥ, Τηλ.: 210 5155680, 210 5155690 Fax: 210 5155652

ΑΘΗΝΑ: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 2, 174 55, ΑΛΙΜΟΣ, Τηλ.: 210 9854238, Fax: 210 9849444

VETUS HELLAS LTD

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 36, ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ, Τηλ.: 210 4283478, Fax: 210 4283379

ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 7, 185 34, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4135531, 210 4133639, Fax: 210 4110639

WILKENS PAINTS HELLAS A.E. Λ. ΣΚΟΥΖΕ 12, 185 36, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4281200, Fax: 210 4281805

ΛΑΥΡΙΟ: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 4-8, 145 00, ΛΑΥΡΙΟ, Τηλ.: 22920 69288., Fax: 22920 69289

ΝΟΜΙΚΟΣ & ΣΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 81 & ΚΑΝΑΡΗ 2, 185 38, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4282045, 210 4283077, Fax: 210 4283079

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 124, 185 33, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4112521, Fax: 210 41367217

ΠΑΝΤΟΣ Σ. & Κ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β.

28ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 194 14, ΑΦΙΔΝΑΙ, Τηλ.: 22950 23588, Fax: 22950 23589

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 33, 175 64, ΑΜΦΙΘΕΑ, Τηλ.: 210 9835424, Fax: 210 9831500

SAKIOTIS S.A.

ΑΝΔΡΕΟΥ Α. & ΣΙΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 47, ΓΛΥΦΑΔΑ, Τηλ.: 210 9645460, Fax: 210-9627347

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 49, 183 46, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ.: 210 4828452, Fax: 210 4812707

ΑΝΕΜΟΣ

INTERCOAST

ΔΑΒΑΚΗ 2, 174 55, ΚΑΛΑΜΑΚΙ, Τηλ.: 210 9836953, 210 9844150, Fax: 210 9884180

ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 6, 105 51, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, Τηλ.: 210 3217273, 210 3217288, Fax: 210 3217120

ΑΦΟΙ ΡΟΥΧΩΤΑ ΕΠΕ (SIMSON MARINE)

INTERFLON

ΟΜ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ 42, 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4126056, 210 4174386, Fax: 210 4112085

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 29, 104 41, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Τηλ.: 210 5228060, Fax: 210 5228702

EVAL - ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Ε. Γ. ΕΠΕ

LIFTING BOAT

ΘΕΣΗ ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ, 13341, Α. ΛΙΟΣΙΑ, Τηλ.: 210 5590872, Fax: 210 5790871

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 121, 164 52, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Τηλ.: 210 9942459, Fax: 210 9942077

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΖΩΗΣ Α.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΑ: ΣΑΧΤΟΥΡΗ 16, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4520078-9

ΤΕΧΝΟΧΡΩΜ ΑΕΒΕ

31ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 190 14, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, Τηλ.: 22950 23352, 22487, Fax: 22950 23354, 22489

ΧΡΥΣΗ ΙΩΛΚΟΣ ΕΠΕ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 60, 152 34, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τηλ.: 210 6820751-4, Fax: 210 6820750

ARMA MARINE ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 11 & ΦΩΚΙΩΝΟΣ, 185 45, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4119084, Fax: 210 4174821

ΠΑΡΜΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ & ΔΗΜΟΣ Ο.Ε.

MARINOX

Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 57, 183 44, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ.: 210 9409828-30, 210 9409113-4, Fax: 210 9409112

AΛΙΜΟΥ 33, 174 55, ΑΛΙΜΟΣ, Τηλ.: 210 9886184, Fax: 210 9885628

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Λ. ΩΡΟΠΟΥ – ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ, ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ, Τηλ.: 22950 73079, Fax: 22950 73079

MEDIVENT ΕΠΕ

ΑΛΙΠΕΔΟΥ 33, 185 40, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4222484, 210 4117502, Fax: 210 4175201

POWER MARINE

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 54, 106 82, ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210 8233301, 210-8229059, Fax: 210-8228701

ΙΝΤΕΡΝΑΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ

MOTOCRAFT ΑΛΙΜΟΥ 48, 174 55, ΑΛΙΜΟΣ, Τηλ.: 210 9888288, Fax: 210 9850102

PAINT CENTER ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 16-18, 185 31, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4224985-7-8-9, Fax: 210 4224989 304 SEAWORLD ALMANAC 2010

ΟΛΥΜΠΙΑΣ & ΒΟΥΛΓΑΡΗ 94, 185 34, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ.: 210 4126997, Fax: 210 4127566

INTERCOAST AΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 6 (εντός στοάς), ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 10 (δίπλα στο σταθμό METRO), 10551, ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210 3217273, 210 3217288, Fax: 210 3217120

Λ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 65 ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, 18902 ΣΑΛΑΜΙΝΑ, Τηλ.: 210-4677417 Fax: 210 4677417

MAS MARINE

36ο ΧΛΜ. Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, 19003, ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, Τηλ.: 22990 74324 Fax: 22990 74324

ONESPORT Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 2 & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, 19003, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, Τηλ.: 210 6046279 Fax: 210 6046279


304-305_BACK_EXOPLISMOS 29-07-10 17:57 ™ÂÏ›‰·305

9


www.seaworldalmanac.gr

306_LAST_PAGE_SWA 30-07-10 13:03 ™ÂÏ›‰·306

Mε το βλέμμα στο μέλλον... Η οικονομική κατάρευση της χώρας, είναι ένα θέμα που απασχολεί σήμερα όλους τους σκεπτόμενους Έλληνες. Ειδικά ο κλάδος της θάλασσας, έχει πλήγει σε τέτοιο βαθμό, που δύσκολα θα ξαναβρεί τον δρόμο του. Μόνον μερικές δεκάδες εταιρίες με ιστορία, μεγάλο οικονομικό μέγεθος και πολλά ακίνητα, θα καταφέρουν να βγουν από την κρίση αλώβητες. Ωστόσο αυτό είναι ένα τοπικό πρόβλημα που σε λίγους μήνες θα γίνει ευρωπαϊκό και σε 1-2 χρόνια παγκόσμιο. Η διατάραξη της κυριαρχίας του δολλαρίου και η ενδυνάμωση του ευρώ, ενόχλησε διάφορες επιχειρήσεις και συμφέροντα σε όλο τον κόσμο και δημιούργησε ένα ντόμινο εφέ, που επιρρέασε τις αδύναμες αγορές -όπως την δική μας- αλλά σκοπεύει να επιρρεάσει ακόμα και τις δυνατές στο μέλλον. Παράλληλα, η εξάπλωση του ευρυζωνικού ίντερνετ σε όλες τις χώρες, επέτρεψε την μεταφορά τεράστιων σε μέγεθος αρχείων σε καθημερινή βάση μεταξύ όλων των χρηστών του ίντερνετ. Αυτό διαφοροποίησε τον τρόπο της ενημέρωσης όπως των ξέραμε. Από εκεί που απλώς διαβάζαμε κείμενα πριν από λίγα χρόνια στο ίντερνετ, τώρα βλέπουμε τεράστιες ποιοτικές φωτογραφίες και video σε ποιότητα καλύτερη από την ποιότητα που βλέπουμε στην τηλεόρασή μας! Αλλά κόλπα! Σε 3-4 χρόνια άλλαξε ο τρόπος που ενημερωνόμαστε, που διασκεδάζουμε, που μορφωνόμαστε. Τα περιοδικά όμως συνέχισαν να παράγονται με τον ίδιο πατροπαράδοτο τρόπο του 1870... Η δραστική πτώση των πωλήσεων των εφημερίδων, η πτώση πωλήσεων των περιοδικών, η αύξηση του ενδιαφέροντος του περιεχομένου που βρίσκει κανείς δωρεάν στο ίντερνετ είναι παγκόσμια γεγονότα που δεν είναι δυνατόν να αγνοηθούν. Η νέα μόδα των φορητών υπολογιστών τύπου tablet υπολογιστών που ξεκίνησε με το iPad της Apple, και θα συνεχιστεί με δεκάδες παρόμοιες συσκευές, θα αλλάξει σε 2-3 χρόνια ακόμα περισσότερο τον τρόπο της ενημέρωσης. Γιατί να διαβάσεις σε ένα περιοδικό κάτι που έγινε πριν από 1020 μέρες ενώ μπορείς να ενημερωθείς για δεκάδες πράγματα που σε ενδιαφέρουν μέσα σε μερικά λεπτά και που έγιναν... τώρα! Οι φορητοί υπολογιστές τύπου tablet θα εξαφανίσουν τα περιοδικά που δεν θα έχουν ψηφιακή εκδοχή και θα διατηρήσουν και θα δυναμώσουν εκείνα που βλέπουν τη μορφή των πραγμάτων που έρχονται. Η ψηφιακή μορφή των περιοδικών, εξαρτάται από το είδος του περιοδικού και το ηλικιακό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Περιοδικά που απευθύνονται σε νεαρούς καταναλωτές χρειάζονται ψηφιακές εκδόσεις με πολλαπλά επίπεδα, γραφιστικούς ακροβατισμούς και video με γρήγορο μοντάζ και ηχητικά εφέ. Περιοδικά ενημέρωσης για μεγαλύτερο ηλικιακά κοινό, θέλουν διαφορετική ψηφιακή έκδοση που να θυμίζει περισσότερο το κλασσικό ξεφύλλισμα, αλλά με αρκετά link που διευρύνουν τα πεδία ενημέρωσης και ενσωματώνουν οπτικοακουστικές πληροφορίες δίχως γραφιστικούς ακροβατισμούς. Αυτή ακριβώς, είναι η επιλογή μας για την ψηφιακή μορφή του Sea World Almanac. Το περιοδικό θα ξεφυλλίζεται κανονικά όπως ένα κλασσικό περιοδικό από χαρτί, αλλά θα έχει εκατοντάδες links που θα οδηγούν σε άλλα sites, καθώς και links που θα οδηγούν σε επίσημα video προϊόντων και υπηρεσιών. Και φυσικά η ψηφιακή εκδοχή του περιοδικού θα είναι αναρτημένη δωρεάν στο site μας, www.seaworldalmanac.gr καθώς και ως link σε πολλά συνεργαζόμενα site, εφημερίδων, περιοδικών και blogs. Έτσι η θεάσεις του περιοδικού, το εντυπωσιακό lay out του και οι χιλιάδες πληροφορίες για τα σκάφη, τους κινητήρες και τις συμπληρωματικές υπηρεσίες θάλασσας, θα είναι προσβάσιμα από έναν τεράστιο αριθμό ενδιαφερομένων. Φυσικά το περιοδικό θα κυκλοφορεί και σε φυσική μορφή στα περίπτερα. Και ο λόγος είναι πως υπάρχει ακόμα ένας μεγάλος αριθμός αναγνωστών που δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, δεν είναι εξοικιωμένοι με τη χρήση υπολογιστών ή δεν μπορούν να διαβάσουν ένα περιοδικό σε μια οθόνη... Η νέα τάξη πραγμάτων στο χώρο των περιοδικών είναι ήδη εδώ. Δεν είναι δυνατόν να την αγνοήσουμε, δεν είναι δυνατόν να μην την λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Με το βλέμμα στο μέλλον, με τις ανάγκες των αναγνωστών μας στο μυαλό μας αλλά και με βάση το συμφέρον των περιοδικών μας, της εταιρίας και των ανθρώπων που την απαρτίζουν, προχωρούμε στην ψηφιακή εποχή, προσφέροντας το εξαιρετικό προϊόν του Sea World Almanac σε δύο εκδοχές, μια χάρτινη και μια ψηφιακή. Η χάρτινη με τον κόπο που περιέχει και το υψηλό κόστος παραγωγής της κοστίζει 15 ευρώ. Η ψηφιακή είναι δωρεάν. Ωστόσο σε ένα αγκυροβολημένο σκάφος, σε ένα ερημικό λιμανάκι, με ένα ποτήρι ρούμι εσείς ποιά έκδοση θα επιλέγατε να... διαβάσετε;

PUBLISHER

GEORGE VARINOS MARKETING & COMMERCIAL DIRECTOR

MARIA VATISTA EDITOR-IN-CHIEF

NIKOS PAPAKONSTANTINOU SPECIAL NAUTICAL CONSULTANT

JOHN VARINOS (CAPTAIN RET.) EXECUTIVE EDITORS

STATHIS VENTOURIS - ACHILLEASKARAILIAS NICK GIANNOULAS MANAGING EDITOR

PANTELIS A. PATELOS ADVERTISING MANAGERS

CHRISANTHI LOUDAROU EFI MASAOUTI CONTRIBUTING EDITORS

NIKOS MARINOPOULOS SPIROS SKOUFIAS NICK PAPAKONSTANTINOU PANTELIS THEOTOKATOS CREATIVE DIRECTOR

ANGELOS TSAKONAS ASSISTANT ART DIRECTOR

DIMITRA RAPTI

PHOTOGRAPHERS

AMAZING STUDIO, OUTSTANDING IMAGES, CHRISTOS KARAGIORGAKIS, NIKOS ZAGAS ACCOUNTER

KOSTAS NTOUNAS CLIENT SERVICE

CHRISANTHI LOUDAROU EFI MASAOUTI FINANCIAL DIRECTOR

ARISTEDES KARTSOLIS PRODUCTION - PRESS NONSTOP PRINTING LTD CIRCULATION

EUROPE S.A. LAW CONSULTANT

K. GHIKA - P. LAGOPANAGIOTOPOULOU P. MITROMARA & PARTNERS SEA WORLD ALMANAC PUBLISHED EVERY SPRING BY PHOTOPRESS S.A. 25A PLOUTARHOY STR. & 6 ILIOPOULOU STR., 173 42, ATHENS TEL.: +30 210 9946 237 (ISDN Switchboard 6 Lines) FAX: +30 210 9946 237 E-MAIL: photopress@netone.gr ALL RIGHTS RESERVED, REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE PUBLISHER IS STRICTLY PROHIBITED. Advertising rates furnished upon request. Send all advertising information & materials to PHOTOPRESS S.A. 25A PLOUTARHOY STR. & 6 ILIOPOULOU STR., 173 42, ATHENS. Direct all subscription inquiries to www.bestever.gr. All advertising is subject to approval before acceptance. BESTEVER reserves the right to refuse any advertising for any reason whatsoever.

DIAFORA SWA  
DIAFORA SWA  

DIAFORA SWA

Advertisement