__MAIN_TEXT__

Page 1

COVER_BESTEVER_22 6-04-11 12:25 ™ÂÏ›‰·1


COVER_BESTEVER_22 6-04-11 12:25 ™ÂÏ›‰·2


003-007 5-04-11 14:00 ™ÂÏ›‰·3


003-007 5-04-11 14:00 ™ÂÏ›‰·4


003-007 5-04-11 14:00 ™ÂÏ›‰·5


003-007 5-04-11 14:01 ™ÂÏ›‰·6

TOO LATE, SHE’S GOT YOU.

Maserati GranTourismo. 4 seats, 4,2-litre V8 (298kW). 0 to 100 Km/h acceleration in 5.2 sec, maximum speed 285 km/h. Pininfarina design.


003-007 5-04-11 14:02 ™ÂÏ›‰·7

Trident Cars SA, 197 Trikoupi Avenue,, Kifissia, Τel.: 210 62 04 802-3, www.tridentcars.gr


008-013_EDITORIAL 23-03-11 12:33 ™ÂÏ›‰·8


008-013_EDITORIAL 23-03-11 12:33 ™ÂÏ›‰·9

EDITORIAL

Δ˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ‹ÏÈ ÓÔËÙ¤... ÌË ·Ú·Î·ÏÒ Û·˜ ÌË ÏËÛÌÔÓ¿Ù ÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘! ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ÈÔ ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ editorial Ô˘ Áڿʈ Ù· ‰¤Î· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. AÓ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì οˆ˜ light ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Á‡Úˆ Ì·˜, ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙȘ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ı· οÓÔ˘Ì ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ Ï‡Û˘, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÂÚˆÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ¶Ô˘ ¿ÌÂ... ∂›Ó·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ªfiÓÔ Ô˘ ·˘ÙÔ› ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏÏÔ›. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ùfi ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜, ‰ÂÓ ¿‰Ú·Í·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘˜ ¯¤ÚÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÛÙ· Ù۷οÏÈ·. ∞‰È·ÊfiÚËÛ·Ó Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ‰ÂÓ ·ÚÂÍËÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ Â΂ȷÛÌfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤Î·ÓÂ Ô «Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜» ÂÚ› ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ... ¶ÂÏ¿Ù˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ-Ï·ÌfiÁÈ·, ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Î·È ·Ô‡‰Â˜ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÙÈ ÙÔ˘˜ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ Ë TV, „‹ÊÈÛ·Ó ·ÌÂÚÈοÓÈη, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· Û οÔÈ· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ·ÁÎfiÛÌÈ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·fi ηÈÚfi ۯ‰ȿÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ. ∫·È Ϥˆ ˆ˜ „‹ÊÈÛ·Ó ·ÌÂÚÈοÓÈη, Û ¤Ó·Ó ˘fiÁÂÈÔ Ì˘ÛÙÈÎfi fiÏÂÌÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi - °·ÏÏÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ - Î·È Î·Ï¿- Âӈ̤Ó˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˘˜ Ô˘ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÙËÓ ı¤ÏÔ˘Ó Î·ıfiÏÔ˘, Ì· ηıfiÏÔ˘ Âӈ̤ÓË. Δ¤ÏÔ˜. ∂›Ì·ÛÙ ÚÔÙÂÎÙÔÚ¿ÙÔ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈοӈÓ, ›Ù ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ì ›Ù fi¯È. E›Ù ÙÔ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, ›Ù fi¯È. ΔÈ Î¿ÓÂȘ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË; ΔÈ ¤¯ÂȘ Ì¿ıÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·; ΔÈ Î¿ÓÂȘ ·Ó Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ·fi ÂÏÏÂÈ‹ Î·È Î·Ù¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î¿ÓÂÈ Ï¿ıÔ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È Ô‰ËÁ› ÙË ¯ÒÚ· ÛÙË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹; ∫·È ÂÓÓÔԇ̠ηıÔÏÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. ¶Ï‹ÚË Î·Ù¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ‰È¯·ÛÌfi, ÊÙүȷ, ‰˘ÛÙ˘¯›·, ÌÈ˙¤ÚÈ·, ¿ÏˆÛË Î˘ÚÈ·Ú¯ÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ·Ú·¯ÒÚËÛË Â‰·ÊÒÓ, ·Ú·¯ÒÚËÛË ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ËÁÒÓ Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜. ª‹ˆ˜ ˘ÂÚ‚¿Ïˆ; ∂‰Ò ı· ›ÛÙÂ. £· ‰Â›Ù ·Ó ˘ÂÚ‚¿Ïˆ ‹ fi¯È, Û 5 - 10 ¯ÚfiÓÈ·. ªË ÙÔ ‰Â›ÙÂ Î·È ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 2011... ªË ˆ Î·È ÙÔ 2010! ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÙˆÓ ÛÎÂÙfiÌÂÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â›Ó·È Ë ÁÓÒÛË. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ÁÈ· Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù·, ÙfiÛÔ Ë ·fiÁÓˆÛË ·›ÚÓÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛ·È ˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ÌÂıÔ‰Èο, ÙfiÛÔ ¿ÚÁ· Î·È ÙfiÛÔ ˘fiÁÂÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Ù›ÔÙÂ. Δ›ÔÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi. £¤ÏÂÙ ÂÓË̤ڈÛË; £¤ÏÂÙ ӷ Ì¿ıÂÙ ÌÂÚÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ı· Û·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ¯¿ÛÂÙ ÙÔÓ ‡ÓÔ Û·˜; ¶¿Ì ÏÔÈfiÓ... ∞˘Ùfi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ˘fi ˘fiÁÂÈÔ˘˜ Î·È ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÔÏÏ¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ·ÁÎfiÛÌÈ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÙÈ Ì·˙› Ì·˜. ∞ÏÒ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ·. ¡· ¤¯Ô˘Ó fiÏÔ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, fiϘ ÙȘ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ËÁ¤˜, Ù· ÂÙڤϷȷ, ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÙȘ Û¿ÓȘ Á·›Â˜. ∞‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ËÁ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· ‹ ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. ∏ οı ¯ÒÚ·, ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ ÏÔ‡ÙÔ. √fiÙ Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿, ·ÚÁ¿ ·ÚÁ¿, ı· ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜. TȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ ã60, ÙÔ˘ ã70 Î·È ÙÔ˘ ã80 «·Û¯ÔÏ‹ıËηӻ Ì ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ¡fiÙÈÔ ∞ÌÂÚÈ΋. ™Â 10, 20, 50, 100 ¯ÚfiÓÈ· ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ˆÚ¤˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Ô ¯ÚfiÓÔ˜... ΔÔ 2003 Û˘Ó¤‚Ë ¤Ó· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ê˘ÛÈο ¤Ú·Û ÛÙÔ ÓÙÔ‡ÎÔ˘.

∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ì·˜ ·fi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÒ¯Â˘Û˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ „‹ÊÈÛË ÂȉÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ (º.∂.∫ ∞ã 157/25.06.2003) Ô˘ Â¤ÙÚ„ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Î·Ï˘ÌÌ¤ÓˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Û ʷÈÓÔÌÂÓÈο ·Ó‡ÔÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ¿Ó¢ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË «Ì‡ÙË» ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ΔÔ ‹Ú·Ù ¯·Ì¿ÚÈ; Ÿ¯È ¤; ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¤Î‰ÔÛË Î·Ï˘Ì¤ÓˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ; £· Û·˜ ˆ ·Ì¤Ûˆ˜... ª¤¯ÚÈ ÙÔ 2003 ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ì·˜, ··ÁÔÚ¢fiÙ·Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó Î·Ï˘Ì̤ӷ ÔÌfiÏÔÁ·, ηıÒ˜ Ë ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÙ·Ó Ì ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô fiÚÈ˙ fiÙÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ Î·Ù·ıÂÙÒÓ Ì›·˜ ÙÚ¿Â˙·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ù˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¤Î‰ÔÛ˘ Î·Ï˘ÌÌ¤ÓˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·ıÂÙÒÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ¤ÙÛÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÏËڈ̋˜, ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷۯ¤ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·. ΔÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Î·È ÙÚ·ÁÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ‰ÂÓ ÙȘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ô‡ÙÂ Î·È ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ›, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÔÈ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜... μ¿ÏÙ ÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ. º˘ÛÈο ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ˆ˜ ·fi ÙÔ 2000, Ë Goldman Sachs Û ·Á·ÛÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÙfiÙ ΢‚¤ÚÓËÛË, «¤Î·Ó ·È¯Ó›‰È» Ì ·Ú¿ÍÂÓ· Î·È Â͈ÙÈο ÙÚ·Â˙Èο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÒÛÙ ӷ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘. ™ˆÛÙ¿; ™·¯Ï·Ì¿Ú˜. ΔÔ ‹ÍÂÚ·Ó... √ Jean-Claude Juncker, (∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ) ÙÔ Â› ÍÂοı·Ú· ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. «∞›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛÂ Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Eurogroup fiÙÈ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È fiÙÈ Î¿ÔÈ· ̤ڷ ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó Ù›ÔÙ·.» μϤÂÙÂ... √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Eurogroup, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ∂Ù‹ÛÈ·˜ Û˘Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ·ÔÊ¢¯ı› ·Ó ›¯·Ó ÏËÊı› ̤ÙÚ· ÚÈÓ ·fi ‰˘Ô ‹ ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜ Î·È fiÙÈ ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ °·ÏÏ›· Î·È °ÂÚÌ·Ó›· ΤډÈ˙·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿ ·fi ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ ÂÈ ‰ËÌfiÛÈ·. ªÌÌ. ª¤¯ÚÈ ¤‰ˆ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ÌÂÚÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·; Ÿ¯È; ∫·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·. £· Û·˜ ‚ÔËı‹Ûˆ. ∂›·Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ, ·˘ÙÔ› ÔÈ ¯·Ì¤ÓÔÈ ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÔ˘Ó ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∞˜ ÙÔ˘˜ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

9


008-013_EDITORIAL 23-03-11 12:33 ™ÂÏ›‰·10

EDITORIAL ‚¿ÏÔ˘Ì ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÁÂÚÌ·ÓÈο ¿ÚÌ·Ù· Ì¿¯Ë˜, Á·ÏÏÈΤ˜ ÊÚÂÁ¿Ù˜, ÁÂÚÌ·ÓÈο ˘Ô‚Ú‡¯È·, Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ó· ÙÔ˘˜ «ÎÏÂȉÒÛÔ˘Ì» ÌÂ Î·Ï˘Ì̤ӷ ÔÌÔÏfiÁ· Î·È ¤ÙÛÈ fiÙ·Ó ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÔ˘Ó ı· Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Î·È ÙÚÂÏÏÔ‡˜ Ù˙›ÚÔ˘˜ Î·È ı· Ì·˜ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó Î·È fiÏÔ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ... ¶ÚÔÛ¤ÍÙÂ... ÎÈ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ «∞ÌÂÚÈοÓÔ˘˜» Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·Ù¿ÎÙËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ì ÂÈÚËÓÈο ̤۷. √È ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·Ù˙¤ÓÙ· Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. Δ· ÂıÓÈο Ì·˜ ı¤Ì·Ù· ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó, ȉ›ˆ˜ ·Ó ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘˜ ÁˆÔÏÈÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ηÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ÛËÌ›Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹. ∂›Ó·È ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¡¿ÙÔ Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ∞˘Ù‹ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·... Ù· ‰¤Î· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ۋΈÛ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ÓfiÌÈÛÌ·, Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ªÂÚÈο ̤ÏË ÙÔ˘ OPEC, ÙfiÏÌËÛ·Ó Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙȘ ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Û ¢ÚÒ ·ÓÙ› ‰ÔÏÏ·Ú›ˆÓ... ΔËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ. ΔÔ πÚ·Î ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ, Ô˘ ¤Î·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ «¤Í˘ÓË» ΛÓËÛË Î·È ·ÎfiÌ· ÛÙË ¯ÒÚ·, ÛÎÔ˘›˙Ô˘Ó Ù· ÂÚ›È· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. §ÔÈfiÓ... ∫·Ïfi Â›Ó·È ÙÔ Â˘ÚÒ, ·Ó ̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ∞Ó ˆ˜ ÓfiÌÈÛÌ· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¿ÏÏÔ ÚfiÏÔ... ÙfiÙ ÔÈ ∞ÌÂÚÈοÓÔÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰Ú¿ÛË. Ÿ¯È ·Ó·ÁηÛÙÈο ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ̤۷... ΔÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ‰fiÁÌ· ÙÔ˘˜, Â›Ó·È Ô Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ȉ›ˆ˜ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ, Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·‰‡Ó·Ì˜ ¯ÒÚ˜, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ˆ˜ ÚÔÙÂÎÙÔÚ¿Ù·. ΔÔ ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÛÙËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·, ‰Ô‡ÏÂ„Â Î·È ϤÔÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Û οı ¯ÒÚ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó. ∏ ∂ÏÏ¿‰·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ÛÙËÓ ∂.∂. ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Úfiı˘ÌÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ı¤Ì·Ù· ÛÙ· Û‡ÓÔÚ¿ Ì·˜. H ∞Ï‚·Ó›· ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ◊ÂÈÚÔ, Ë ¶.°.¢.ª Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ¤Ó‰ÔÍ· ª·Î‰ÔÓÈο Î·È Ë ΔÔ˘ÚΛ·, ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· Ì› ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÌfiÓË Ù˘, ›Ù ÙËÓ ‰Â¯ıÔ‡Ó Â›Ù fi¯È, ·ÊÔ‡ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· «·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ» ÙË £Ú¿ÎË ·fi ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∑˘Áfi... Î·È Ó· ‚¿ÏÂÈ Ê˘ÛÈο ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ Î·È ÙÔÓ ¯Ú˘Ûfi Ù˘ ƒÔ‰fi˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂÙڤϷȷ Ù˘ £¿ÛÔ˘... •ÂΛÓËÛ ¿ÏψÛÙÂ! °Ú·Ê›· ÛÙȘ μڢͤÏϘ ·¤ÎÙËÛÂ Ë «∂˘Úˆ·˚΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ΔÔ‡ÚÎˆÓ ¢. £Ú¿Î˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ «√ÌÔÛÔÓ‰›·˜» (www.abttf.org) Ù· ÁÚ·Ê›· ÂÁηÈÓÈ¿ÛıËÎ·Ó ÙËÓ 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 – ̤۷ ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÛȈ‹ ·fi ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜. μϤˆ Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù·; Œ¯ˆ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Î·Ù·‰›ˆÍ˘; Δ›ÔÙ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿. ∫¿ÓÙ ·ÏÒ˜ Ï›ÁË ˘ÔÌÔÓ‹. ™Â Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜, fiÏ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÍÂοı·Ú·. ΔÔ fiÚÁÈÔ Ì˘ÛÙÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ ÌÂٷ͇ 10

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÙˆÓ ∏¶∞. ∏ÁÂÙÈ΋ ÊÈÁÔ‡Ú· Ê˘ÛÈο Û ·˘Ù‹ ÙË ˘fiÁÂÈ·, Ì˘ÛÙÈ΋ ‰Èψ̷ٛ·, Ô˘ Î·È ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È, Â›Ó·È Ê˘ÛÈο Ô ÕÏÂÍ ƒfiÓÙÔ˜. ŒÓ·˜ ۯ‰fiÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ James Bond, Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ı· ·ÔÙÂÏ› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ∂ÊÈ¿ÏÙË ÙˆÓ ÌÔÓÙ¤ÚÓˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ. K·ÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜, ¢ÁÂÓ‹˜, Ì ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·ıËÁËÙ‹ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Î·È ÁÓˆÚÈ̛˜ Ô˘ ·Ó·ÙÚȯȿ˙Ô˘Ó... ÕÙ˘Ô˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (ÙÔ Í¤ÚÂÙÂ;) Ì ÙȘ ¢ÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ¤¯ÂÈ ÂÎÓ¢ڛÛÂÈ Û ·›ÛÙ¢ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘˜ ·ÙÚÈÒÙ˜ Ú¤Û‚ÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ô˘ Î·È ·˘ÙÔ›, fiˆ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ‚ϤÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù›ÔÙÂ... √ ›‰ÈÔ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ fiÙÈ Î¿ÓÂÈ, ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÏÏ¿... ˆ˜ ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ΔÚ¿Â˙· Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ™··Î·Û‚›ÏÈ Û ÂΛÓÔÓ ÙÔ Ì›ÓÈ fiÏÂÌÔ Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ Ì ÙË ƒˆÛ›·, ...Ì¿ÏÏÔÓ ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÚÚ·ÛÙ› Ë ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÔÈfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜... º˘ÛÈο ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÛÎÔÙÂÈÓÔ› Ù‡ÔÈ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÁÓÒÛÙ˜ ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ·›ÛÙ¢ÙÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi. ∫·Ï¿ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ηٷÛÎÔ¢ÙÈο ‚‚·›ˆ˜, ·ÏÏ¿ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¯ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁÂıfi˜ Ù˘. Œ¯ÂÈ ‰Âο‰Â˜ Ì·¯ËÙÈο, ÏÔ›·, ÂÏÈÎfiÙÂÚ·. ªÔÚ› ‚‚·›ˆ˜ Ó· Â›Ó·È ÌÔ˘Ú‰¤ÏÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ ÔÈ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ Ì ٷ ÎÈÓËÙ¿ ÙÔ˘˜... (·›ÛÙ¢ÙÔ...) ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÍÈfiÌ·¯Ë, ȉ›ˆ˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú·, fiˆ˜ ¤Ó‰ÔÍ·, ·ÏÏ¿ ÛȈËÏ¿ (Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÙÔ Ì¿ı·ÙÂ...) ¤‰ÂÈÍÂ Ë 343 ªÔ›Ú· ∞Ó·¯·›ÙËÛ˘ ∏̤ڷ˜, ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Red Flag Ô˘ ÙËÓ Î¿ÏÂÛ·Ó... ªÈ· ÊÔ‡¯Ù· ÂÏÏËÓ¿Ú˜, ÈÏfiÙÔÈ ÌÈ¿˜ ¿ÏÏ˘ οÛÙ·˜, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÙÔ˘ «by the book» ÙÚfiÔ, Í·Ó¿ÁÚ·„·Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ·ÂÚÔÌ·¯ÈÒÓ ÛÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ ¿ÛÎËÛË ÛÙË N‚¿‰· ÙÔ 2008, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Î·È ...ÂÚ›ÂÚÁ· ÛÎÔÚ, ÛÙȘ dog fight ·ÂÚÔÌ·¯›Â˜, ·fi fiÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ... ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ԇ̠¿ÏÏ·... ¢ÂÓ ı· Ì·˜ ͷӷηϤÛÔ˘Ó, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ. ∞˘Ùfi ÙÔ ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› Û ÌÈ· Û‡Ú·ÍË, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÈ ÓÙfiÌÈÓÔ ¤Ê ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı›. √fiÙ ÙÔ ¿Ó ÛÈÁ¿, ÛÈÁ¿... ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ë ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜, ‹Ù·Ó Ô ∞Ú¯ËÁfi˜ °∂∂£∞ ™ÙÚ·ÙËÁfi˜ ¢. °Ú¿„·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈηÓfi˜ ‹Ù·Ó Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÙÚÈÒÙ˘... √ ÔÔ›Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ı· ÚÔÛ·ıÔ‡Û Û ÂÚ›ÙˆÛË ÎÚ›Û˘ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Î·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·ÒÏÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Á›ÙÔÓ¤˜ Ì·˜... ∂›¯Â Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚ›ÂÚÁ˜ ÂÌÌÔÓ¤˜. ¡· ÛÙ¤ÏÓÂÈ Î·Ù·‰ÚÔÌ›˜ Û ÍÂÚÔÓ‹ÛÈ·... ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ù¤ÙÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È, ¤ÙÛÈ ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2009, Ë ÙfiÙ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∫· ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ··›ÙËÛ ÙËÓ ·ÔÛÙÚ¿ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘. «™¯Â‰fiÓ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈۋ̈˜ ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÁÈ·Ù› Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ˆ˜ ¿ÏÏÔ˜ §ÂˆÓ›‰·˜ «¤ÂÛ» “ÙÔȘ ÎÂ›ÓˆÓ Ú‹Ì·ÛÈ ÂÈıfiÌÂÓÔ˜” Ì ¿ÎÚ· ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ¿Ó¢ Û¯ÔÏ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› Ô Δ‡Ô˜ ‰ÂÓ ¤ÎÚÈÓ ÛÎfiÈÌÔ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÊËÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓ˜, ÌË ÂȂ‚·Èˆı›Û˜, ·ÏÏ¿ ·ÏËıÔÊ·Ó›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ·ÏÏ¿, ȉ›ˆ˜, ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ˆ˜ ÂÎÊÚ¿Û·ÓÙ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ.» ¢ÂÓ ÌÔÚ›... Î·È ¯·˙Ô› Ó· ›ÛÙÂ, οÔÈ· ¿ÎÚË ı· ‚Á¿˙ÂÙÂ... μϤÂÙ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ·fi ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2007 ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó˘Û˘¯Ô‡Ó Ì ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ì ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ªÔ˘ÚÁο˜-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË. ª¿ÏÈÛÙ· Û ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÛÙÔ ¤Á΢ÚÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi National Review, ›¯·Ó ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ΔÔ˘ÚοϷ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Zeyno Baran, Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Û ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÚˆÛÈ΋˜ ™˘Ìʈӛ·˜ Î·È ÚfiÙÚÂ ÙÔÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜. √ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ˘¤ÁÚ·„ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ¶Ô‡ÙÈÓ, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ϤÔÓ Â›ÛËÌ· ÙÔÓ ‚ÔËıfi ÀÔ˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞, Matthew Bryza, Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Â›ÛËÌ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ªÔ˘ÚÁο˜-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË Î·È Ó· ÚÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ (∞ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ) ΔÔ˘ÚΛ·˜ - ∂ÏÏ¿‰·˜ - πÙ·Ï›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ·fi ÙËÓ ∞˙ÂÚ›·. ΔÔ fiÙÈ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ ÊϤÚÙ Ì ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ªÔ˘ÚÁο˜ -∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ù˘¯·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓÔ˘ ÍÂÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ 170 ˘ÚηÁÈÒÓ ÛÙË ¶ÂÏÏÔfiÓËÛÔ Ô˘ ¤‚Ï·„·Ó ·›ÛÙÂ˘Ù· ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ¤Ó· ·ÎfiÌ· Ù˘¯·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜... ∏ Zeyno Baran, Ë ÙÔ˘ÚοϷ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Ô Matthew Bryza, ‚ÔËıfi˜ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞, ·ÓÙÚ‡ÙËÎ·Ó (!) ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Ì ÙȘ


008-013_EDITORIAL 23-03-11 12:33 ™ÂÏ›‰·11


008-013_EDITORIAL 23-03-11 12:33 ™ÂÏ›‰·12

EDITORIAL ˘ÚηÁȤ˜ ÛÙËÓ ∏Ï›·... ΔÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞fi ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ Ô ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓÔ˜ (Gregory...) Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Ù˘ «ÂͤÁÂÚÛ˘ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜» Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ۈ̷ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ Ú¤Û‚Ë ÙˆÓ ∏¶∞, ‰È¤Ï˘Û ۯ‰fiÓ ÙË ¯ÒÚ·. ™ÙÔ æ˘¯ÈÎfi ϤÓ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˜, Û ¤Ó· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ô˘ ·Ó‹Î ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ¶ÚÂۂ›·, ¤ÙÚÈ‚·Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¿¯·ÏÔ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ›, ÙfiÙ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË (ÎÔÌϤ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Alex...) Î·È ¤ÙÚ¯·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÛÂÓ¿ÚÈ·. √ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ (fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Defencenet.gr) ̤ۈ ȤÛÂˆÓ ÛÎfi¢ ӷ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ¤ÎÚÈÓ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·È ·Ôʇ¯ıËÛ·Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ ™∫∞´ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ 8˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔÈ ¶··¯ÂÏ¿˜¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ¤Î·Ó·Ó Û·Ê‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ͤÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ‰ÚÔ‡Û·Ó ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·, ÂÓÒ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ o ÚÔÛÊÈÏ‹˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ μ¿ÏÂÚÈ ¶¤˚Ó, (‰Â›Ù ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Fair Game) Ù˘ Ú¿ÎÙÔÚ· Ù˘ CIA, Ô˘ ·ÔηχÊıËΠ۠ۯÂÙÈ΋ Û˘ÓˆÌÔÛ›· ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ - ηٿ ‰È΋ Ù˘ ÔÌÔÏÔÁ›· - ‹Ù·Ó Ù· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·... øÚ·›·; ªÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿ Â; §ÔÈfiÓ Ó· οÓÔ˘Ì ÌÈ· ·Ó·ÛÎfiËÛË.

∫·Ù¤‚·Û·Ó ÌÂ Ù˘ÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ (ÔÈfi˜ ͤÚÂÈ ˆ˜ ÙÔÓ ·›ÏËÛ·Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ...) Ô˘ ¤Î·Ó ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÛÙË ƒˆÛ›· Ì ÙÔÓ ·ÁˆÁfi ªÔ˘ÚÁο˜-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË. ∞Ó¤‚·Û·Ó Ì „‡ÙÈΘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ (ÏÂÊÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó) ¤Ó·Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¿ÓıÚˆÔ, ·Ó¤‚·Û·Ó Ù· spread Ì ÙÔ ÎfiÏÔ ÙÔ˘ Δ10 ÛÙËÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ∞ÁÔÚ¿ Δ›ÙÏˆÓ Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔ ¢¡Δ, ‰›¯ˆ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ¿ÏÏˆÓ Ï‡ÛˆÓ, ·ÊÔ‡ Ê˘ÛÈο ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÂÍÂÙÂϤÛıË. ∞˘Ùfi ÙÔ ÎfiÏÔ Ì ÙÔ Δ10 ‹Ù·Ó ··ÙˆÓÈ¿ ÔÏ΋˜. Œ‰ˆÛ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·È¯Ó›‰È, ηıÒ˜ ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ 10 ̤Ú˜ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ ̿ÏÈÛÙ· Î·È ·Û˘Ï›· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚÓ·Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ó ÙÂÏÈο Û ·ÁÔÚ¤˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ∫¿ÙÈ ‹Á ӷ „ÂÏ›ÛÂÈ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÛÔÎ K· μ¿Ûˆ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û¯ÂÙÈο, Ì·˙› Ì ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÎfiÌ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿ ÚÔÊ·ÓÒ˜, ı· Ù˘ ÛʇÚÈÍ·Ó Û ·˘ÛÙËÚfi ÛÙ˘Ï Ó· «Î·ı‹ÛÂÈ ÊÚfiÓÈÌË»...ÁÈ·Ù› ›Ûˆ˜ Ó· ÙËÓ ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¿ÙÈ Ù›ÔÙ «ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜...» Î·È ¤ÎÙÔÙ ‰ÂÓ Í·Ó·Û¯ÔÏ›·Û ÙÔ ı¤Ì·. ΔÔ ÎfiÏÔ Ì ÙÔ Δ10 ¤ÊÙ·Û ٷ spread ÛÙȘ 1000 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Ô‰‹ÁËÛ ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ÙË ¯ÒÚ·. ŒÙÛÈ Â΂ȿÛÙËÎ·Ó ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔ Â˘ÚÒ. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÚÔ¯ÒÚÈÛ·Ó ÛÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ Â·ÎfiÏÔ˘ı·. ¶Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÙÒÚ·... ™Ù· Δ¿ÚÙ·Ú·. ÀÂÚ‰·ÓÂÈṲ̂ÓÔÈ ˘fi ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ, ¯¿Û·Ì οı ÂÏ›‰· ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ∞ÏÒ˜ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ¯ÚfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Î·Ù¿Ú¢ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÔ› ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿Ï¢ÛË ÙˆÓ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ËÁÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ۯ‰fiÓ ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Ó· ÌËÓ «ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó» ÙËÓ £Ú¿ÎË ÙÒÚ·. ∞ÏÒ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÈÔ ÌÂÙ¿. ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯¿ÏÈ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÙ¤ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÏÏ¿ ÌÈÎÚ¿ ‹ ÌÂÁ¿Ï· ÁÂÁÔÓfiÙ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó, ηıÒ˜ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi - ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi - ηٷÛÎÔ¢ÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Â›Ó·È ˙ˆÓÙ·Ófi Î·È ÎÈÓÂ›Ù·È Û˘Ó¯Ҙ ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Û˘ÌÌ·¯›Â˜,


008-013_EDITORIAL 23-03-11 12:34 ™ÂÏ›‰·13

ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٿÏËÍË. ΔÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ; ¶ÚÈÓ ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ¤ÚÂ ӷ ˘‹Ú¯Â ÂıÓÈ΋ ÔÌÔ„˘¯›· ÛÙ· 2/3 Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· „¿¯Ó·Ì ÁÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ χÛÂȘ. √È ·Ôηχ„ÂȘ ÙÔ˘ ÷ډ·‚¤ÏÏ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜ ηıËÁËÙ¤˜, οÙÈ Ï¤Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙË ∫Ú‹ÙË, ÙÔ πfiÓÈÔ Î·È ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, √˘Ú¿ÓÈÔ ÛÙË ƒÔ‰fiË, ¯Ú˘Ûfi ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·, ÂÙڤϷÈÔ ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ... ŒÁÈÓÂ Î·È ÂÚÒÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·fi ÙÔÓ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÛÙȘ 26/11/10 Î·È ÎÈÓ‹ıËΠϤÂÈ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıڿΈÓ... ÛÙÔ πfiÓÈÔ ·Ú¯Èο Î·È ·ÏÏÔ‡ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™ÈÁ¿... Ÿ¯È ÙÒÚ· Ì¿ÁΘ, Ôχ ·ÚÁ¿... ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ¤ÚÂÂ. ΔÒÚ· ı· Ì·˜ Ù· Ê¿Ó Ù˙¿Ì·. E›Ó·È Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ۇ̂·Û˘ Cooper, Ô˘ ıˆÚËÙÈο Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 31.12.2010! H ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ۇ̂·ÛË (·Ó ‚‚·›ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋...) Ë ÔÔ›· Ï‹ÁÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Î·È ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÂÎÌÂÙ¿Ï¢Û˘ Ù˘ ÎÈÓËÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ, ÙˆÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ, ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÛÙÔ ˘¤‰·ÊÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÙËÓ Hugh Cooper & Co Inc Chemical Construction Corporation! ªÈ· Ì˘ÛÙÈ΋ ۇ̂·ÛË Ô˘ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο, Ì¿ÏÏÔÓ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÏfiÁÔ Ô˘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎÂ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ·Ó¤‚ËΠÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙÔ ¶∞™√∫, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÚÔÛ‚¿ÏÔ˘Ì ÙËÓ Û‡Ì‚·ÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘, ÛÙȘ 31.12.2010, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ó·Óˆı› ÛȈËÏ¿ (fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È) ÁÈ· ¿ÏÏ· 25 ¯ÚfiÓÈ·. £· ¤ÚÂÂ, Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘Ì Ì οı ÎfiÛÙÔ˜ ÙËÓ ƒˆÛ›·. ¡· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË (ÌÈ· ÚÒÛÈÎË Ó·˘ÙÈ΋ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙÔ ÛÙfiÏÔ Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜, ı· ¤ÛÙÂÏÓ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ «·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘» Ù˘ £Ú¿Î˘ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÚÔÓÔÓÙԇϷÔ) Î·È ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˘˜ Ó· ‰›Ó·Ì ÁË Î·È ‡‰ˆÚ (¯ÒÚÔ ÁÈ· ÌÈ· ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ‚¿ÛË) ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÒÛÙ ӷ «ÂÍËÁËı›» ÔÏÈÙÈο Ë Î›ÓËÛ‹ Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜. ΔÔ Ó· ÙÔ˘˜ ‚Á¿ÏÔ˘Ì ·fi ÙËÓ Ï¿ÙË Ì·˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ì ӷ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜... ¡· ·ÔÎÙÔ‡Û·Ì ÌÈ· ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂıÓÈ΋˜ ÔÌÔ„˘¯›·˜ Ì Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÌÈ· ·‰È¿ÊıÔÚË, ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. √ Sir μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ª·ÚÎÂ˙›-

Ó˘, ÌÈ· ¯·Ú¿ ı· ‹Ù·Ó ·Ó Î·È ÔÏÏÔ› ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ. ¢ÂÓ ı· ¤·È˙ fï˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ ÚfiÏÔ. ΔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ÙȘ ¤·ÈÚÓ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜... £· Ì·˜ Á·ÌÔ‡Û·Ó ÛÙȘ ȤÛÂȘ Î·È ÛÙÔ ·Ú·¤ÓÙ ÙÔ˘ ˘¤ÚıÂÚÌÔ˘ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ›¯·Ì ӷ ¯¿ÛÔ˘Ì ٛÔÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ‹‰Ë ¯¿Û·ÌÂ, fiÙ·Ó ˘ÔÁÚ¿„·Ì ÔÏÈÙÈṲ̂ӷ ÙÔ Â·›Û¯˘ÓÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. μ‚·›ˆ˜ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ô˘ÙÔÈο. ∫·È ΢ڛˆ˜ ηı˘ÛÙÂÚË̤ӷ. ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ ÍÂ-˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È. ΔÔ ¯Ú¤Ô˜ ·ÚÁ¿ Ë ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ 150% ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È ÙfiÙ ¯·Ú‹Î·Ì ÁÈ· ÙËÓ ÁÓˆÚÈÌ›·. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ. ∏ ¯ÒÚ· ÍÂÔ˘Ï‹ıËÎÂ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ∞fi fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ‰È·‚¿Û·Ù ηٷϿ‚·Ù ϛÁÔ ‹ Ôχ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. ΔÔ ÙÚ·ÁÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ˘„ËÏfi‚·ıÌÔÈ ·ÙÚÈÒÙ˜ Û ı¤ÛÂȘ ÎÏÂȉȿ, Â›Ó·È ·Ó‹ÌÔÚÔÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ‰›¯ˆ˜ ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· ÙÔ ¿ÚÔ˘Ì ¯·Ì¿ÚÈ. ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜...

°ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ú›ÓÔ˜ gv_photopress@netone.gr

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

13


014-021_PERIEXOMENA 5-04-11 12:17 ™ÂÏ›‰·14

°IA TOY™ EPøTEYMENOY™ ME TH ZøH

BESTEVER

22

www.bestever.gr

34

68

22

Δ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Events Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜!

34

μestview. ª¿ıÂÙ ÁÈ· fiÏ· Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÍÈfiÏÔÁ· Ó¤·...

68

Supercars! πÂÚÔÛ˘Ï›· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·ÏÏ¿... ›̷ÛÙ ÙÔ Bestever!

√ ¡›ÎÔ˜ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ „¿¯ÓÂÈ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ Ù· ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∞Ó Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ÙfiÛÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiÛÔ Î·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Û›ÁÔ˘Ú· ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÌÂÚÈο ·ÍÈfiÏÔÁ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ·. ∂Îı¤ÛÂȘ, ·ÁÒÓ˜, ‚Ú·‚›·, ·ıÏËÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÂÚ›ÂÚÁ· ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· Û¿ÓÈÔ ¿˙Ï ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· οÔÈÔ˘˜ ·fi ÂÛ¿˜ ı· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ. ∫Ï›ÛÙ ı¤ÛË ·fi ÙÒÚ·, οÓÙ ÎÚ¿ÙËÛË ÓˆÚ›˜ Î·È ÂÈϤÍÙ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó. ªË ¯¿ÛÂÙ ÙÔ˘˜ Roxette ÛÙË ª·Ï·Î¿Û·! Î·È ÙÔ˘˜ Bon Jovi ÛÙÔ √∞∫∞, ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁÂÙ ·fi ÙËÓ ¯ÒÚ·...

ΔÔ fiÛÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ¤¯Ô˘Ì ڛÍÂÈ ‰ÂÓ Ï¤ÁÂÙ·È. 濯ÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· fiÙÈ Ó¤Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÒÛÙ ӷ Û·˜ ÎÚ·Ù¿Ì ÂÓ‹ÌÂÚÔ˘˜ ‰›¯ˆ˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÈηÈÚfiÙËÙ·. •¤ÚÔ˘Ì fiÛÔ ÔχÙÈÌÔ˜ Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Û·˜. £¤ÏÂÙ ӷ Ì¿ıÂÙ ÙȘ Ӥ˜ Ù¿ÛÂȘ; Δ· Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·Í›˙Ô˘Ó Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Û·˜; ∞˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ «¤Ê˘Á·Ó» ÌÂÚÈÎÔ› ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ¤˜, ͤÚÂÙ ÁÈ· ÙËÓ «ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿» Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó; •¤ÚÂÙ ˆ˜ ʤÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ı· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ¢È·ÛÙËÌÈÎfi §ÂˆÊÔÚ›Ô; •¤ÚÂÙ ÁÈ· ÙÔÓ ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi ›Ó·Î· Ô˘ Ô˘Ï‹ıËΠÔÙ¤ Û ‰ËÌÔÚ·Û›·; ∞˘Ù¿ Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÏ¿ ı· Ì¿ıÂÙ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ÚÔÛÔ¯‹ Ù· Bestview ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜.

∞ÚÎÂÙ¿ Ó¤· ˘ÂÚ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù·. ™‡ÌʈÓÔÈ. ¢ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fiˆ˜ ·˘Ù‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ¿ÏÈ ÂÛ›˜ ›ÛÙ ÔÏ›Ù˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ΔÈ Û·˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ó· Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ÙÔ ÔÓÂÈÚÈο ˘ÂÚ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÛÙÔ parking ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ¡›Î·È·˜ ‹ Ù˘ ª¿Ï·Á·˜. T›ÔÙÂ! ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÛˆÛÙfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙÔ ¿ÚıÚÔ. ¢ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, Ì¿˜ ÙÂÏ›ˆÛÂ... ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ë ·ÙÌÔÌ˯·Ó‹ ÙˆÓ media Ì·˜ ¿ÊËÛ ¯ÚfiÓÔ˘˜.

14

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


014-021_PERIEXOMENA 5-04-11 12:17 ™ÂÏ›‰·15


014-021_PERIEXOMENA 5-04-11 12:18 ™ÂÏ›‰·16

°IA TOY™ EPøTEYMENOY™ ME TH ZøH

BESTEVER

www.bestever.gr

100

112 88

16

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

88

Muscle Bikes. °È· Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÕÓÙÚ˜. ™›ÁÔ˘Ú· ÙȘ ¤¯ÂÙ ‰Â›. £· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ‰›Ï· Û·˜ ÛÙ· Ê·Ó¿ÚÈ·... ∂›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì·‡Ú˜, ÙÂÚ¿ÛÙȘ Ì ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ÊÚ¤Ó· Î·È ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÛÙË ÙÚ›¯· ·Ó·‚¿Ù˜. ∂›Ó·È Ë Ó¤· Ìfi‰· ÛÙȘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜. °˘ÌÓ¤˜, ÙÂÚ¿ÛÙȘ Î·È ·Ó›Û¯˘Ú˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ›... ∫ÔÛÙ›˙Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚¿, ¤¯Ô˘Ó Â͈ÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÈfiÙËÙ·. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ Ì ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘˜. Muscle Bikes Ô˘ Û ÂχıÂÚË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì˘Ò‰ÂȘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜. ∂›·Ì ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ‹ ÔÛfiÙËÙ· ˘ÏÈÎÔ‡ Û ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ̤ÚË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜...

100

™Î¿ÊË ÙÔ˘ ª¤ÏÏÔÓÙÔ˜!

112

Δ· ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷο Ó¤· ÍÂÓԉԯ›· Â›Ó·È Â‰Ò!

∫¿ÔÙ ›¯·Ì ÛηʿÙË ÂÌÔÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂ ÙÔ ™¢√∂ Ó· οÓÂÈ ÂÊfi‰Ô˘˜ Û fiÙÈ ϤÂÈ Î·È ¤¯ÂÈ ·Û·Ú¤ÏÏ·, ÔÈ ÛÔÊÔ› ÛηʿÙÔÈ, ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Ù· ÛοÊË ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Ì·Ú›Ó˜ Ù˘ ∫˘·Ó‹˜ ∞ÎÙ‹˜ Î·È ÛÙË ‰ÈÏ·Ó‹ Ì·˜ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÔÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ› ÛηʿÙÔÈ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó. ΔÒÚ· ·ÏÒ˜ fiÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó fiÓÂÈÚ·. ŒÙÛÈ Î·È ÂÌ›˜ ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ÙÔ ÙÈ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ fiÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Â›‰·. ™Â 4-5 ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·! ∞ÔÏ·‡ÛÙ ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ۯ‰ȿÛÂȘ Ô˘ ı· ‰Ô‡Ì ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ!

√ ¡›ÎÔ˜ °È·ÓÓԇϷ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· 20ÂÙ‹ ηÚÚȤڷ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÈÛÎÂÊÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ‰È·ÎfiÛÈ· 5¿ÛÙÂÚ· ÍÂÓԉԯ›· Û fiϘ ÙȘ Ë›ÚÔ˘˜, ÂÌ‚·ı‡ÓÂÈ ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Î·È ·fiÏ·˘Û˘, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ Ù· ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· ·ÍÈfiÏÔÁ· ÍÂÓԉԯ›· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ı¤·. ∞fi ÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙÔ Armani Hotel, ÛÙË „ËÏfiÙÂÚ· ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÈÛ›Ó· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔ Marina Bay Sands Î·È ÛÙÔ ÂÚËÌÈÙÈÎfi Amangiri ÛÙË Utah! ∞ÔÏ·‡ÛÙ ٷ...


014-021_PERIEXOMENA 5-04-11 12:18 ™ÂÏ›‰·17


014-021_PERIEXOMENA 5-04-11 12:19 ™ÂÏ›‰·18

°IA TOY™ EPøTEYMENOY™ ME TH ZøH

BESTEVER

www.bestever.gr

124

148

136 124

∞ÓÙÚÈο ÚÔÏfiÁÈ· ¯ÂÈÚfi˜. √ ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÙÂ... ‰‹ÏˆÛË!

136

°˘Ó·ÈΛ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. ŒÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ·ԉ›ÍÂȘ...

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 200 Ӥ˜ Ì¿ÚΘ ˘„ËÏ‹˜ ˆÚÔÏÔÁÔÔÈ›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. §ÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi 30-40 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi 5-6 ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ηıÈÂÚˆıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ˆ˜ premium brands. ∞Ó ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ÛÙ· ÛοÊË Î˘Úȷگ› Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, ÛÙ· ÚÔÏfiÁÈ· ¯ÂÈÚfi˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¿Û¯ËÌ·. Δ· ·ÓÙÚÈο ÚÔÏfiÁÈ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÈÔ ÚÔÛÈÙfi ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·Û˘ ‰›¯ˆ˜ Ó· ÚÔηÏ› Î·È Â›Û˘ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÍÂοı·Ú· ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘. ¶ÔÏϤ˜ «‰ËÏÒÛÂȘ» ÁÈ· ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi ÊÔÚÂÙfi ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. º˘ÛÈο ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ϛÁÔ˘˜ Î·È ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·.

ΔËÓ ·Á·¿ÙÂ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ. ∂ΛÓË fï˜ ÙÔ Í¤ÚÂÈ; ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ÁÈ· Ó· Ù˘ ÙÔ ·ԉ›ÍÂÙÂ; ª· Ê˘ÛÈο Ó· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÙ ÓÙ˘Ì¤ÓË Ì ÙȘ ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ Ú·ÙÈ΋˜ Î·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ‹ ÙÔÓ Î·Úfi Ù˘ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ÎfiÛÌËÌ· Ô˘ ı· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÁÔ‡ÛÙÔ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ͤÚÔ˘Ó ˆ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÙÚfiÔ Ó· ÂÈ‚Ú·‚Â‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÂÓ·Èfi‰ˆÚÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó ˆ˜ Ó· ÙȘ ¤¯Ô˘Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜. §ÔÈfiÓ ·Ê‹ÛÙ ٷ ÏfiÁÈ· -ηϿ Â›Ó·È Î·È ·˘Ù¿- Î·È ÂÚ¿ÛÙ ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ.

148

Ultimate gifts. ∂ÎÙfi˜ ÙfiÔ˘ Î·È ÂÎÙfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘... ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Â›Ó·È Â‰Ò. √È ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘ Â›Ó·È ÌÈ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂Ì›˜ fï˜... ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ Ì·˜ Ì·ÓȤڷ! ∫·ÏÒ˜ ‹ ηÎÒ˜, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ›̷ÛÙÂ Ë 22Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∞ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ˘¿Ú¯ÂÈ. ∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ú¤ÂÈ Ï›ÁÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ. °È ·˘Ùfi ˘¿Ú¯Ô˘Ì ÂÌ›˜! ªÂ ¤Ó· yacht ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÍÂÎÈÓ¿Ì ÙÔ Ù·Í›‰È Ì·˜ ÛÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÙË ÔÈfiÙËÙ· ‰ÒÚˆÓ.

18

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


014-021_PERIEXOMENA 5-04-11 12:19 ™ÂÏ›‰·19


014-021_PERIEXOMENA 5-04-11 12:19 ™ÂÏ›‰·20

°IA TOY™ EPøTEYMENOY™ ME TH ZøH

BESTEVER

www.bestever.gr

168

156

20

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

156

Gadgets. ∏ ÂÈÙÔÌ‹ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È Â‰Ò Î·È Â›Ó·È Ù·ÌϤٷ!

168

High End. √ÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ̤ıÂÍË!

∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ Ô Steve Jobs ı· Ì›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Ì·˙› Ì·˜ Î·È ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÙÔÓ Ó¤Ô ı·˘Ì·ÛÙfi ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ. ΔÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ tablet. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Ó· Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‹ Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÈÂÚfi ‰ÈÛÎÔfiÙËÚÔ ÙˆÓ ÌÔÓÙ¤ÚÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈ Ù·ÌϤÙ˜ ‹Úı·Ó ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó. ∫È ·Ó ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·fi Ù· ÌÔÓ٤Ϸ ÚÒÙ˘ ÁÂÓÈ¿˜... ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ‰Ô‡Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο ·›Û٢٘ Û˘Û΢¤˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘. ªÂ›ÓÂÙÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔÈ.

ΔÈ Ó¤Ô Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛÂ. ΔÈ ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ... 濯ÓÔ˘ÌÂ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÁÈ· ÂÛ¿˜, Ù· ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ı·‡Ì·Ù· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ΔȘ Ӥ˜ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔÏ›˜, ÙȘ Ӥ˜ ËÁ¤˜, Ù· ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÓÈÛ¯˘ÙÈο Î·È Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ˯›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù·. ŒÙÛÈÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜! ∏ ÂÔ¯‹ 3D ¤ÊÙ·ÛÂ. ŸÏ˜ ۯ‰fiÓ ÔÈ ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ϤÔÓ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ‚¿ıÔ˜. ™ÙÔ˘˜ ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔÏ›˜ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· οÓÂÈ ı·‡Ì·Ù· Î·È Ê˘ÛÈο Î·È ·˘ÙÔ› ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ 3D Ìfi‰· Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ. ™ÙȘ ËÁ¤˜, ¤¯Ô˘Ì È¿ÛÂÈ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È Ï›Á· Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓÒ ÛÙ· ÂÓÈÛ¯˘ÙÈο Î·È ÛÙ· ˯›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. °Ú‹ÁÔÚ· ÛÙË ÛÂÏ›‰·...


014-021_PERIEXOMENA 5-04-11 12:20 ™ÂÏ›‰·21

°IA TOY™ EPøTEYMENOY™ ME TH ZøH

BESTEVER

° I A

T O Y ™

E P ø T E Y M E N O Y ™

M E

T H

Z ø H

BESTEVER

www.bestever.gr

www.bestever.gr

EK¢OTH™ MAPIA BATI™T∞ ¢IEY£YNTH™ °IøP°O™ BAPINO™ ¢IEY£YNTH™ ™YNTA•H™ AXI§§EA™ KAPAH§IA™ ™Àªμ√À§√™ ∂∫¢√™∏™ ™Δ∞£∏™ μ∂¡Δ√Àƒ∏™ ™Àªμ√À§√™ ™À¡Δ∞•∏™ ¡π∫√™ °π∞¡¡√À§∞™ ADVERTISING MANAGERS ÃÀ™∞¡£∏ §√À¢∞ƒ√À ∂º∏ ª∞™∞√ÀΔ∏ ™∂ AYTO TO TEYXO™ ™YNEP°A™THKAN: ¡π∫√™ °π∞¡¡√À§∞™ £∞¡∞™∏™ Ã√À¡Δƒ∞™ NIKO™ ¶A¶AKøN™TANTINOY ™Δ∂§π√™ ¶√§ÀÃ√¡π¢∏™ ¡π∫√™ ª∞ƒπ¡√¶√À§√™ °πøƒ°√™ ∫Àƒπ∞∑∏™ ¶ANTE§H™ £EOTOKATO™ ∫ø™Δ∞™ ∫∞§∞Δ∑√¶√À§√™ ART DIRECTOR ¢∏ª∏Δƒ∞ ƒ∞¶Δ∏ ∞Δ∂§π∂ B∞°°∂§∏™ £øª∞π¢∏™

178 178

ºøTO°PAºIA AMAZING STUDIO, OUTSTANDING IMAGES, Ã∏™Δ√™ ∫∞ƒ∞°πøƒ°∞∫∏™ OIKONOMIKH ¢IEY£YN™H ∞ƒπ™Δ∂π¢∏™ ∫∞ƒΔ™ø§∏™ §O°I™THPIO Kø¡™TA¡Δπ¡√™ NTOYNA™

New «kids» on the block. ∫·È ÙÈ ·È‰È¿... √˘¿Ô˘. ∞fi ¤¯ÂÈ Ô Ì·Í¤˜. ªÈÎÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜, ÒÚÈ̘, ¿ÁÔ˘Ú˜, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ηχ„Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·, fiÔÈ· ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ·˘Ù¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜, ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙÂÚ˜ Î·È ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ show business. ªÔÓ٤Ϸ, ËıÔÔÈÔ›, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚȘ ‹ fiÏ· Ì·˙›, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó Ì·˙› Ì ÙËÓ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ηÓ›˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÂÚ¿ÛÂÈ. ∞Ó ÂӉȷʤÚÂÛÙ ÁÈ·... off shore Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· creme de la creme, ı· ÂÓËÌÂÚˆı›Ù Ï‹Úˆ˜ «‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜» (Ô˘ ϤÂÈ Ô ÏfiÁÔ˜..., ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘Ùfi, Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi...

¶∞ƒ∞°ø°∏ - EKTY¶ø™H ARIAGRAF & ™π∞ ∂∂ ¢π∞¡√ª∏ ∂Àƒø¶∏ ∞.∂. NOMIKOπ ™YMBOY§Oπ ∫. °∫π∫∞, ¶. §∞°√¶∞¡∞°πøΔ√¶√À§√À ¶. ª∏Δƒ√ª∞ƒ∞ & ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ TO BESTEVER EINAI MIA EK¢O™H ¶OY KYK§OºOPEI KA£E IOY¡π√ & π∞¡√À∞ƒπ√ A¶O TH PHOTOPRESS S.A. ¶§OYTAPXOY 25A & H§IO¶OY§OY 6, 173 42, A£HNA TH§.: 210 9946 237 (TËÏ. K¤ÓÙÚÔ 6 °Ú·Ì̤˜) FAX: 210 9946 237 ∂-MAIL: photopress@netone.gr subscriptions@bestever.gr marketing@bestever.gr www.photopress.com.gr www.bestever.gr

™ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏfi Ì·˜, Û·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ÔÈÛıÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÈÔ Â͈ÙÈÎfi ˘‚ÚȉÈÎfi ÛÔÚ fi¯ËÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ∏ ˘¤ÚÔ¯Ë Jaguar C-X75 ‰Â›¯ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÈÔ ÍÂοı·ÚÔ ÙÚfiÔ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ Â͈ÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ηٷӿψÛ˘, Ë Jaguar ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ ‰ÈÏÒÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ jet! √‡Ù ̷¯ËÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ó· ‹Ù·Ó... ŒÓ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ!

WWW.JAGUAR.GR

E•øºY§§O

KEIMENA KAI ºøTO°PAºIE™ ¶OY A¶O™TE§§ONTAI ™TO ¶EPIO¢IKO ¢EN E¶I™TPEºONTAI. A¶A°OPEYETAI H ANA¢HMO™IEY™H, ANA¶APA°ø°H ◊ META¢O™H ME O¶OIO¢H¶OTE O¶TIKOAKOY™TIKO ME™O, O§OY ◊ MEPOY™ TOY ¶EPIO¢IKOY, XøPI™ THN E°°PAºH A¢EIA TOY EK¢OTH. ALL RIGHTS RESERVED, REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE PUBLISHER IS STRICTLY PROHIBITED. Advertising rates furnished upon request. Send all advertising information & materials to PHOTOPRESS S.A. 25A PLOUTARHOY STR. & 6 ILIOPOULOU STR., 173 42, ATHENS. Direct all subscription inquiries to www.bestever.gr. All advertising is subject to approval before acceptance. BESTEVER reserves the right to refuse any advertising for any reason whatsoever.


E

V

E

N

T

S

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011 9-16/1/2011 The Masters, Wembley Arena, London, UK √È 16 ηχÙÂÚÔÈ ·›ÎÙ˜ snooker ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∂›Ù ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ›Ù ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÙ ÙȘ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ʇÁÂÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, fiÏ· Ù· ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ¤ÓÙÔÓÔ ÛÙÔȯËÌ·ÙÈÛÌfi. www.worldsnooker.com

23/1/2011 ªÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηڷ‚Ô·ÚË, ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ ªÔ˘ÛÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙ· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì·˜ ÔÈËÙ‹, ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Û˘ÁÁڷʤ· ¡›ÎÔ˘ °Î¿ÙÛÔ˘. ΔÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Ë ª·Ú›· º·Ú·ÓÙÔ‡ÚË Î·È Ô ∞ÏΛÓÔÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜. ΔË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ª›ÏÙÔ˜ §ÔÁÈ¿‰Ë˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô μ·Û›Ï˘ °ÈÛ‰¿Î˘. ŸÛÔÈ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı’ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘ °Î¿ÙÛÔ˘ Î·È ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙ›¯ˆÓ ÙÔ˘.www.megaron.gr

24-27/1/2011 Mode à Paris, Paris, France ∏ ŒÎıÂÛË À„ËÏ‹˜ ƒ·ÙÈ΋˜, ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‰È¿ÛËÌ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ìfi‰·˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ŸÏ· Ù· ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ÌË ÔÓfiÌ·Ù·, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÒÓ Ì ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜. √ÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÊÔÚÈÔ‡ÓÙ·È, ÔÚÈṲ̂Ó˜ Â›Ó·È ÁÈ· Á¤ÏÈ·, ÙÔ ÌfiÓÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÒÚ· ÂÚÓ¿ÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ·. π‰·ÓÈ΋ Â›Ó·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ó ÌÔÓ·‰Èο ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜. www.modeaparis.com

27-30/1/2011 Polo World Cup on Snow, St Moritz, Switzerland ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÛÔÚ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÛÙËÓ ÈÔ ÂÚ›ÂÚÁË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹. ΔÔ ı¤·Ì· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚÔ Î·È ÙÔ Ù·Í›‰È ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÂÍfiÚÌËÛË ÛÙȘ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ›ÛÙ˜ ÛÎÈ. ŒÙÛÈ Î·È ‰ˆ ¿ÏÔÁ· ÛÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡ «ı· ˉ˯ÙÒ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ»! www.polostmoritz.com

22

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

1-16/1/2011 Rally Dakar 2011, Argentina-Chile ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÎÚÔÛÒËÛË: Ô μ·Û›Ï˘ √ÚÊ·Ófi˜ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Intralot ı· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ·ÚÒÓ ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· Ô‰ËÁÔ‡˜ Î·È Ô¯‹Ì·Ù·. ¡ÈÎËÙ¤˜ Â›Ó·È fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ı·٤˜ Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔ ı¤·Ì· ·fi Ù· ϤÔÓ ·ÊÈÏfiÍÂÓ· ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÕӉˆÓ. ∂Ï›˙Ô˘Ì ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ Ó· Î˘Ì·Ù›˙Ô˘Ó ‰‡Ô Á·Ï·ÓfiϢΘ: Ë ‰È΋ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ. www.dakar.com


E

V

E

N

T

ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

S

10-17/2/2011 Mercedes-Benz Fashion Week, Lincoln Center, New York, USA ∏ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·fi Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. ¡¤ÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2011. ∫¿ÔÈ· ·fi Ù· Û˘ÓÔÏ¿ÎÈ· Â›Ó·È ÎÔÌ„¿, οÔÈ· ÂÍÂ˙ËÙË̤ӷ, ÙÔ Ò˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ‚¤‚·È· Î·È Ì ÔÈÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›˜: ·Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ›˜ Ì SLR, fiÙÈ Î·È Ó· ÊÔÚ¤ÛÂȘ, fiÏ· Ù· ÊÏ·˜ ı· Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ӷ ¿Óˆ ÛÔ˘! www.mbfashionweek.com

4-5/2/2011 Aston Martin On Ice, St Moritz, Switzerland ¶Ò˜ Â›Ó·È Ù· Ì·Ï¤Ù· ÛÙÔÓ ¿ÁÔ; ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È Î·È ·˘Ù‹ Ë Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Aston Martin, ÌfiÓÔ Ô˘ Ù· ÌÔÓ٤Ϸ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ Î·ÏÏ›ÁÚ·Ì· ÎÈ ÂÛ›˜ ¤¯ÂÙ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÙË Ì·ÁΤٷ ÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘. ΔÔ ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓÔ ÙÔ›Ô ÛÙȘ ÕÏÂȘ, Ë Ì·Á›· ÙÔ˘ St Moritz Î·È ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ı· Û·˜ οÓÔ˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· Ó’ ·Ó·ÊˆÓ‹ÛÂÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜: Ë ÊÙүȷ ı¤ÏÂÈ Î·ÏÔ¤Ú·ÛË! www.astonmartindrivingexperiences.com

7-13/2/2011 Sapporo Snow Festival, Sapporo, Japan ŒÓ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο on the rocks. ¢‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈÛΤÙ˜ οı ¯ÚfiÓÔ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó Ù· ÁÏ˘Ù¿ ·fi ¿ÁÔ Î·È ¯ÈfiÓÈ. ªÔÚ› Ó· ‰Â›Ù ·fi ·ÏÔ‡˜ ¯ÈÔÓ¿ÓıÚˆÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÔÏfiÎÏËÚ· ·Ï¿ÙÈ· ‹ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Ê·ÓÙ·ÛÙ› Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘. «∂›Ó·È ηÎfi ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ Ó· ¯Ù›˙ÂȘ ·Ï¿ÙÈ·...», ÁÈ· ÙÔ ¯ÈfiÓÈ fï˜ ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛ ηÓ›˜ Ó· ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. www.snowfes.com

2-6/2/2011 Salon Retromobile, Porte de Versailles, Paris, France ª›· ¤ÎıÂÛË Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ (ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿) Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Û·Ó ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ Ì·˜ ÙȘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ‰ÂηÂٛ˜. ΔÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÂÎı¤Ì·Ù· Â›Ó·È Î·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË. •·ÊÓÈο ·ÔÎÙ¿ ÂÓ‰·Ê¤ÚÔÓ, ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È; ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 4/2 Î·È Ô È‰·ÓÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Û·˜ ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó Â›Ó·È Ë ¿ÊÈÍË Ì ·Óٛη ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. www.retromobile.fr

25-28/2/2011 Bejart Ballet Lausanne, Ballet for Life, £¤·ÙÚÔ Badminton, ∞ı‹Ó· ŒÓ· ¤ÚÁÔ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙȘ ·ıÈ·Ṳ̂Ó˜ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘ Freddie Mercury Î·È ÙÔ˘ Jorge Donn (ÚÒÙÔ˜ ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ Bejart) ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ı·Ó·Ó ·fi Aids. ∏ ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ÙÔ˘ Maurice Bejart, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ Queen Î·È ÙÔ˘ Mozart Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÙÔ˘ Gianni Versace. ªÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Î·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜. www.badmintontheater.gr

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

23


E

V

E

N

T

S

ª¿ÚÙÈÔ˜ 2011 4-7/3/2011 Vendome Luxury Trade Show, Paris, France

¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰È¿ÛËÌË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ìfi‰·˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î·È ·˘Ù‹ Ë ¤ÎıÂÛË ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ÂȉÒÓ (ÚÔ‡¯·, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·) Û ÍÂÓԉԯ›· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË Ï·Ù›·. Δ· ÂÎı¤Ì·Ù· Â›Ó·È ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ϤÔÓ ‰È¿ÛË̘ Ì¿ÚΘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ÔÈ Î˘Ú›Â˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ. √È Î‡ÚÈÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ Î·È Ó· ‚¿˙Ô˘Ó ˘ÔÁڷʤ˜ ‰›Ï· ·fi Ù· ÔÛ¿. www.vendomeluxurytradeshow.com/trade_show.php

26/3/2011 The Boat Race, London, UK

20-25/3/2011 EPT Snowfest, The Alpine Palace, Hinterglemm, Austria

El clasico: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Real Madrid-Barcelona ÛÙËÓ πÛ·Ó›·. ¡Ù¤ÚÌÈ ÁÈ· ·È‰È¿, ϤÓ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÎfiÓÙÚ· ·ÈˆÓ›ˆÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·fi ÙÔ 1829: Cambridge-Oxford. ŒÓ·˜ ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¿ÓÙÚ˜, ·ÊÔ‡ Ô ËÙÙË̤ÓÔ˜ ı· οÓÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÎÔ˘› ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ¯ÚfiÓÔ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÙÔ Cambridge ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì 80-75. Place your bets. www.theboatrace.org

√ ηχÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· «ÎÏ›ÛÂÈ» ηÓ›˜ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ. ¢È·ÌÔÓ‹ Û ʷÓÙ·ÛÙÈÎfi ı¤ÚÂÙÚÔ, ¯·ÚÙ¿ÎÈ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÒÚ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤ÚıÂÈ ÙÔ ÛˆÛÙfi ÙÔ Ê‡ÏÏÔ ÛÙÔ river, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ lift Ô˘ Û ·Ó‚¿˙ÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙ· Ô˘Ú¿ÓÈ·: Û ÌÈ· ¿ÚÙÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ›ÛÙ· ÁÈ· ÛÎÈ, Ì›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™˘Ì›ÙÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ·ÚÁ›· Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ÔfiÙ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó È‰·ÓÈο. www.europeanpokertour.com

17-19/3/2011 Dubai International Arabian Horse Championship, Dubai, UAE

15-19/3/2011 Fallas de Valencia, Valencia, Spain ŒÓ· ·fi Ù· ϤÔÓ ÁÓˆÛÙ¿ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ πÛ·Ó›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Ë Ï¤ÍË «fiesta» ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∂›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ πˆÛ‹Ê, ÚÔÛÙ¿ÙË ÙˆÓ Í˘ÏÔ˘ÚÁÒÓ. ∏ ÂÈÚˆÓ›· Î·È ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Â›Ó·È Ù· ΢ڛ·Ú¯· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, fiˆ˜ Î·È Ë Í¤ÊÚÂÓË ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ŸÏ· Ù· ÔÌÔÈÒÌ·Ù· ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘Ú¿, Û˘Óԉ›· ÏËıÒÚ·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÒÓ ˘ÚÔÙ¯ÓËÌ¿ÙˆÓ. www.fallasfromvalencia.com 24

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

ªÔÚ› ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ó· ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ Grand Prix ÙÔ˘ Abu Dhabi, ˆÛÙfiÛÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È ÙÔ 3‹ÌÂÚÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÈ· ηı·Úfi·ÈÌ· ·Ú·‚Èο ¿ÏÔÁ·. ŸÛÔÈ ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ı· ¿ÚÔ˘Ó ÌÈ· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ Á‡ÛË ÁÈ·Ù› Ù· ÊËÌÈṲ̂ӷ ·Ú·‚Èο ¿ÏÔÁ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. www.diahc.ae


E

V

E

N

T

∞Ú›ÏÈÔ˜ 2011 1-3/4/2011 Moto GP, Jerez, Spain ªÈ· Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ÂΉÚÔÌ‹, Ì ÙÔÓ Î·Ïfi ηÈÚfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó’ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó‹ıˆ˜ Û‡ÌÌ·¯Ô ÙÔ˘ ı·ً. ΔÔ ı¤·Ì· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‚ÈÓÙ¿ÎÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜: fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ¤ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÛÔ˘, οÙÈ ˆÚ·›Ô ı· ‰ÂȘ. √fiÙÂ Ë ‰È¿ıÂÛ‹ ÛÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ηϋ Î·È ‰ÂÓ ÂÓÔ¯ÏÂ›Û·È ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÓÙÔÛÙÔ‡ˉ˜ Ì ÙȘ Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÊfiÚ̘ Î·È ÙȘ Ê·Û·ÚÈfi˙ÈΘ Ì˯·Ó¤˜ Ô˘ ÎÔÓÙÚ¿ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›ÛÙ·. www.motogp.com

S

29/4/2011 Prince William wedding, Westminster Abbey, London, UK ™ËΈı›Ù ·fi ÎÚ‚¿ÙÈ·, ηڤÎϘ, ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ Î·È ‚Á¿ÏÙ ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ Û˘ÓÔÏ¿ÎÈ ·fi ÙË ÓÙÈ‚·ÓÔηۤϷ. ™‹ÌÂÚ· Á¿ÌÔ˜ Á›ÓÂÙ·È, Ô Á¿ÌÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. √ Ú›ÁÎË·˜ William Ì¿ÏÏÔÓ ı· ηٷÊÙ¿ÛÂÈ Ì Ï¢Îfi ¿ÙÈ, fiˆ˜ ÛÙ· ·Ú·Ì‡ıÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙ‹ Ù˘ ηډȿ˜ ÙÔ˘. ΔÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ı· ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ Ù· ηϿ ÙÔ˘ Î·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Í·Ó·ÁÚ·Ê›. §¤Ù ӷ Á›ÓÂÈ Ë ¤ÎÏËÍË Î·È Ó· ÌËÓ ÂÈ Ë Kate «I do»; www.royal.gov.uk

24/4/2011 Ferrari World, Yas Island, Abu Dhabi ΔÔ ¶¿Û¯· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÂΉÚÔÌ‹ Î·È ÙÔ ÚÔÛ·ÓËÌ· Û ÙfiÔ ÈÂÚfi. ΔÈ ÈÔ ÈÂÚfi ÏÔÈfiÓ ·fi ÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ¿ÚÎÔ Ù˘ Ferrari; ™‡ÌʈÓÔÈ, Ë Û˘ÁΛÓËÛË ı· ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ª·Ú·Ó¤ÏÔ Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ ‚ÚÂı›˜ ÛÙÔ Ferrari World Ù· ͯӿ˜ fiÏ· Î·È Á‡ÂÛ·È ÙË Ì·Á›· Ô˘ ÌfiÓÔ Ë Ferrari ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ. ∞Ó ¤¯ÂÙ ʿÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ F1 Coaster ÙˆÓ 240 ¯ÏÌ./ÒÚ·. www.ferrariworldabudhabi.com

22-24/4/2011 WTCC Belgium, Zolder Ô Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔ WTCC Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ÙÔ˘ Moto GP. °È’ ·˘Ùfi Î·È Î¿ı ·ÁÒÓ·˜ ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÌÂ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi Úfi‰· Ì Úfi‰· Î·È ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÚÔÊ‹. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ı·̷ÙÈο Ù˙·ÚÙ˙·Ú›ÛÌ·Ù· Î·È ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ·˘Ù¿ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Úfiı˘Ì˜ Î·È ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙ¤˜ ÎÔ¤Ï˜ ÁÈ· Ó· ·ÚËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ËÙÙË̤ÓÔ˘˜ ı·٤˜ Î·È Ô‰ËÁÔ‡˜. www.fiawtcc.com

4-10/4/2011 Master’s Tournament, Augusta National Golf Club, Georgia, USA ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ÁÎÔÏÊ. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÊÔÚ¿Ù ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ Ú¿ÛÈÓÔ Û·Î¿ÎÈ ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ 50 ηχÙÂÚÔ˘˜ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÁÎÔÏÊ ‹ Ó· Ï¿‚ÂÙ ÚfiÛÎÏËÛË ·fi ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. ∞ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ı·ً, Ë Û¯ÂÙÈ΋ Ï›ÛÙ· Â›Ó·È «ÎÏÂÈṲ̂ÓË» ·fi ÙÔ 2000 Î·È Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ fiÙ ı· ‰Â¯Ù› Ӥ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ! www.masters.com

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

25


E

V

E

N

T

ª¿ÈÔ˜ 2011

S

27/5/2011 Roxette Live, Terravibe Park, ª·Ï·Î¿Û· ŒÓ· ·fi Ù· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ô˘ «ÛËÌ¿‰Â„·Ó» ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’90, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 75 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ˆÏ‹ÛÂȘ album, ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÒÚ˜ airplay. ªÈ· ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¢ηÈڛ˜ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙȘ ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ 6ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘˜ album. www.didimusic.gr

11-15/5/2011, 1000 Miglia, Italy ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ÈÛÙÔÚÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÏϤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, Û¿ÓÈ· ÌÔÓ٤Ϸ Î·È ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ·’ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÂÚÓ¿. ΔÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ Ì ٷ ·ÏÈ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ·fi ÙˆÓ ÕÁÁψÓ, Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì·Á¢ÙÈ΋ Î·È Ì·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ 15 ÒÚ˜ Ì ÏÔ›Ô. ∂›Ù ˆ˜ ı·ً˜ ›Ù ˆ˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜, Ë ÂÌÂÈÚ›· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋. www.1000miglia.eu

28/5/2011 UEFA Champions League Final, Wembley Stadium, London, UK ∫ÔÏÏË̤ÓÔÈ Ì ÙË Ì¿Ï·; ∫·Ï¿ οÓÂÙÂ, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ÌË Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜. ΔÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÊÂÙÈÓfi Ú·ÓÙ‚ԇ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÔfiÙ ӷ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ˙ËÙ¿ÙÂ. «£¤ÏÂȘ ̈Úfi ÌÔ˘ Ó· ¿Ì ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÁÈ· „ÒÓÈ·;» Â›Ó·È Ë ÂÚÒÙËÛË ·Á›‰· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· η̛· Á˘Ó·›Î· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÁÏÈÙÒÛÂÈ. www.uefa.com

5/2011 Gumball 3000, London to Instanbul ŒÓ·˜ Ôχ ȉȷ›ÙÂÚÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ 3.000 ÌÈÏ›ˆÓ Ì supercars, superclubs Î·È supermodels, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ª·˚Ô˘ ÒÛÙ ӷ ÌË Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ Grand Prix ÙÔ˘ ªÔÓ·Îfi Î·È ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙˆÓ ∫·ÓÓÒÓ. º¤ÙÔ˜ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô, ÔfiÙ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙ ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ. ¢È·‚ÔÏÔ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙ· √À∫; •ÂÛ·ÏÔ‚‰ÔÌ¿‰· ÂÌ›˜! www.gumball3000.com

26

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

6-8/5/2011 Euroleague Final Four, Palau Sant Jordi, Barcelona, Spain ªÔÚ› ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ó· Â›Ó·È «Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ ÛÔÚ», ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú›ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂıÓÈΤ˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ÔÌ¿‰Â˜ Ì·˜ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ÚÒÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ‰˘Û‡ÚÂÙ·, ÔfiÙ ‰ÂÓ ÎÏ›ÓÂÙ ηӤӷ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· μ·ÚÎÂÏÒÓË Î·ÏÔ‡ ηÎÔ‡. §¤Ù ʤÙÔ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÎfiÓÙÚ˜ ·ÈˆÓ›ˆÓ: √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ª¿ÚÙÛ·-ƒÂ¿Ï; www.euroleague.net


022-033_EVENTS 7-04-11 12:19 ™ÂÏ›‰·27

E

V

E

N

T

πÔ‡ÓÈÔ˜ 2011

S

15-19/6/2011 Art Basel, Messe Basel, Basel, Switzerland ∂›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÙ‹ÛȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¤¯Ó˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 2.500 Â›Ó·È ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·Ù·ÍȈ̤ӷ ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ· ·ÛÙ¤ÚÈ·. √È Û˘ÏϤÎÙ˜ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÍÂÙÚÂÏ·ıÔ‡Ó, ηıÒ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È fiϘ ÔÈ ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ fiÏË. www.artbasel.com

10-12/6/2011 Grand Prix F1, Gilles Villeneuve circuit, Montreal, Canada ŒÓ·˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓ›·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÈÏfiÙÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙÔÓ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ «ÙÔ›¯Ô ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ». ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ı¤·Ì· (ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ›Ûˆ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ ÙÔ›¯Ô), ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ›ÛÙ·˜ Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Î·È ÙÔ Û‡ÓËı˜ ·ÓËÁ‡ÚÈ Î·Ï¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ. www.circuitgillesvilleneuve.ca

22-26/6/2011 Glastonbury Festival 2011, Worthy farm, Pilton, UK Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı› ÂÈۋ̈˜, ·ÏÏ¿ Û ٤ÙÔÈ· ÌÔ˘ÛÈο ·ÓËÁ‡ÚÈ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. √È Î·ÏÔ› ¯ˆÚ¿Ó ·ÓÙÔ‡. ΔÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÎÔÈÓfi οı ËÏÈΛ·˜ Î·È Ù¿Í˘: ·fi ÊÚÈÎÈ¿ ̤¯ÚÈ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜, ·ÚΛ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ıÂÛË Ó· ηٷÛÎËÓÒÛÔ˘Ó ÂΛ ÁÈ· ÙÚÂȘ ̤Ú˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‚Ú¤¯ÂÈ, ÎÂÚ‰›˙ÂÙ ÌÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó 3ËÌÂÚË Ï·ÛÔıÂÚ·›·. www.glastonburyfestivals.co.uk

16-19/6/2011 WRC Acropolis Rally of Greece, ∂ÏÏ¿‰· ∂¤ÛÙÚ„ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ô ÂıÓÈÎfi˜ Ì·˜ ·ÁÒÓ·˜ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ. ª›· ·ÎfiÌ· ¢ηÈÚ›· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ٷ ‚Ô˘Ó¿, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÂÈ ¯·Ì¤ÓË. ΔÔ video Â›Ó·È ·fi ÙÔ 1985 Î·È ÙÔ Audi quattro ÙÔ˘ Blomqvist Ô˘ ‚ϤÂÙ ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ Û ŒÏÏËÓ· Û˘ÏϤÎÙË. ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ı·˘Ì¿ÛÂÙ ·fi ÎÔÓÙ¿ Û ·ÁÒÓ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÔÈÔ˜ ı· ÙÔ ›ÛÙ¢ ÙfiÙÂ; www.acropolisrally.gr

4-10/6/2011, Isle of Man TT, Isle of Man, UK ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜, «·ÓÙÚ›ÎÈÔ˘˜», ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∞ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙÂ Ê·Ó ÙˆÓ ‰›ÙÚÔ¯ˆÓ, ·Í›˙ÂÈ Ó· Ì›Ù ÛÙË ÛÂÏ›‰· Ì·˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È Ó· ‰Â›Ù ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‚›ÓÙÂÔ. ΔÔ ı¤·Ì· Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û· Î·È Î·Ïfi Â›Ó·È ÔÈ Î·Ú‰È·ÎÔ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘˙˘ÁÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÚÈÓ ÙÔ ‰Ô˘Ó. www.iomtt.com

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

27


E

V

E

N

T

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2011

S

20/7/2011 Bon Jovi, √∞∫∞, ∞ı‹Ó· √È ·ÂÈı·Ï›˜ ÚÔο‰Â˜ Ô˘ ‰È·„‡‰Ô˘Ó ™ÙÚÔ˜-∫·Ó, ƒÂÓ Î·È ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: Bad medicine Â›Ó·È Î‡ÚÈÔÈ Ù· ÁÈ·ÙÚÈο Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·! ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ۷Ê›˜ ˘·ÈÓÈÁÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Îfi Ì·˜ ÙÔ (ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi) ¯¿ÏÈ: Living on a prayer, Keep the faith, Wanted dead or alive, I’ll be there for you, It’s my life Î·È ÏÔÈ¿ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. www.bonjovi.com

1/7/2011 Extravagant Travel, °Ï˘Ê¿‰·, ∂ÏÏ¿‰· ŒÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÍÂÓԉԯ›· ÁÈ· ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ΔÈ ı· ϤÁ·Ù ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÁÈÓfiÛ·ÛÙ·Ó Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÈÔ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ÎÏ·Ì ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË; ΔÔ ÎÏ·Ì fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó Ù·Íȉ‡ÛÂÈ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·! ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙË Virgin Galactic Î·È ·fi Â‰Ò ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ οÓÂÙ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ ÈÔ ·›ı·ÓÔ ·’ fiÏ· Ù· ·È‰Èο fiÓÂÈÚ·: ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·! www.extravagantravel.com

25/6-4/7/2011 Special Olympics ∞£∏¡∞ 2011, ∞ı‹Ó·, ∂ÏÏ¿‰· ª›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ıÏËÙ¤˜ Ì ÓÔËÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 8 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ (‹ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·È‰È¿). ΔË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ Ô Barack Obama: «Δ· Special Olympics ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, fiÙÈ Î·Ì›· ۈ̷ÙÈ΋ ‹ ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ‰˘ÛÎÔÏ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ο̄ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜». ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ Ì·˜ (ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‹ ÁÈ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË) ÌfiÓÔ Î·Ïfi ı· οÓÂÈ. www.athens2011.org

8-9/7/2011 British Beach Polo Championships, Sandbanks beach, Dorset, UK μÚ ̷ӛ· Ì ÙÔ polo ʤÙÔ˜, ı· ›Ù ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÈϤÍÂÈ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂΉԯ¤˜ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È fi¯È ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÛÙÔ ÁÚ·Û›‰È. ΔÔ ı¤·Ì· Â›Ó·È ÚˆÙfiÙ˘Ô ÁÈ· ÂÌ¿˜, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙfiÛÔ, Ë fiÏË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Û›ÁÔ˘Ú· ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ: ·ÔÎÔڇʈ̷ Ù˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Ù· ‚Ú·‰ÈÓ¿ ¿ÚÙ˘. www.sandpolo.com

28

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

13/7/2011 ¶˘Í §·Í, √∞∫∞, ∞ı‹Ó· «√È ·ÏȤ˜ ·Á¿˜ ¿Ó ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ» ‹ ÛÙÔ √∞∫∞ ÁÈ· Û˘Ó·˘Ï›·. ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Â·ÓÂÓÒÓÂÙ·È ÁÈ· ¤ÓÙÂ Û˘Ó·˘Ï›Â˜, Ì ÚÒÙË ·˘Ù‹ ÛÙÔ √∞∫∞. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ Î·È Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ª¿ÓÔ •˘‰Ô‡˜, ‰›¯ˆ˜ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ Â›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. www.ticketpro.gr


E

V

E

N

T

A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2011

S

15/8-6/9/2011 Classic Safari Challenge, ∞ÊÚÈ΋ ŒÓ·˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ «ÎÔÓÙÚ·ÚfiÙ·Ó» Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ∞ÎÚfiÔÏȘ ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ƒ¿ÏÏ˘. ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ͯˆÚÈÛÙ‹ Ì·˜ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‚·ÚÂı› Ù· ›‰È· Î·È Ù· ›‰È·. √È Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ ı· ÙÔ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÔ˘Ó... ÌfiÓÔ ·Ó ‰ÂÓ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ∂¿Ó ÙÔ ÛΤÊÙÂÛÙÂ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÙÂ Û˘ÓÔ‰ËÁfi, ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡! www.endurorally.com

13-16/8/2011 Il Palio, Siena, Italy ∏ ™È¤Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ¯ˆÚÈfi Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Á˘Ú›˙ÂÈ ›Ûˆ Û’ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹. ªfiÓÔ Ù· ÊÏ·˜ ·fi ÙȘ οÌÂÚ˜ Î·È Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÛÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·. Δ· Ï¿‚·Ú· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÂÓÙ˘ˆÛȷο, ·ÏÏ¿ Ô Ê·Ó·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ó· Ù· ·Ê‹ÛÂÙ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÂÙ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. www.ilpalio.org

8/2011 Summer X-Games, Staples Center, Los Angeles, USA X-Games ÛËÌ·›ÓÂÈ Extreme Games Î·È Ôχ ÏÔ‡ÛÈÔ ı¤·Ì·. °È· ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Ó¤· ›‰ˆÏ·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ οÌÙÔÓÙ·È ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜. ¶¿Óˆ ·fi 300 ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ı· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÏ· ÁÈ· ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¤·ıÏÔ ÙˆÓ 1 ÂÎ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ŸÛÔÈ ÏÔÈfiÓ ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙÔ LA, Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ·Ó ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ‚fiÏÙ·. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÙÔ internet. espn.go.com

8/2011 Bodrum International Ballet Festival, Bodrum, Turkey ŒÓ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ¿ÓÂÙ· Ì ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Ì·˜ ‰È·ÎÔ¤˜, ·ÚΛ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ì ˆ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÙË ƒfi‰Ô ‹ ÙËÓ ∫ˆ. √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ηχÙÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·, ·fi fiÂÚ· ̤¯ÚÈ Û˘ÚÙ¿ÎÈ. √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi οÛÙÚÔ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÔfiÙ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Â›Ó·È ÔÓÂÈÚÂ̤ÓÔ. ∞Ï¿ ı˘ÌËı›Ù ӷ ¿ÚÂÙ ̷˙› Û·˜ ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ, ·ÏÏÈÒ˜ Bodrum ÁÈÔÎ. www.bodrumballetfestival.gov.tr

6-13/8/2011 Cowes Week Regatta, Isle of Wight, UK ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÈÛÙÈÔÏÔ˚ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ: ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔ 1826 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÌfiÓÔ Ù· ¤ÙË ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ÔϤ̈Ó. ∏ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ Ó·˘ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ, ÔÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ, ÔÈ ‰È¿ÛËÌÔÈ, fiÏÔÈ ÂΛ Ì·˙‡ÔÓÙ·È. √‡Ù ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ «¶¿Ì ™ÙÔ›¯ËÌ·» Ó· ‹Ù·Ó. www.cowesweek.co.uk

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

29


E

V

E

N

T

S

™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2011

17/9-3/10/2011 Oktoberfest, Theresienwiese, Munich, Germany ŒÓ· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο «ÌÂı˘ÛÙÈÎfi» ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì‡Ú·˜. ∞Ï¿ ÛÎÂÊÙ›Ù fiÙÈ ÙÔ Ï¤Ó ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ! ∫·È ÌÂÙ¿ Ì·˜ ϤÓ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› fiÙÈ ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ηÙÒÙÂÚË ·fi Â·Ú¯È·Îfi ·ÓËÁ‡ÚÈ ‰Â˘Ù¤Ú·˜ ‰È·ÏÔÁ‹˜, ·ÏÏ¿ Ë ÂÌÂÈÚ›· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋. √È ÓËÊ¿ÏÈÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ı¤ÛË Â‰Ò, ‰Â›Ù ÙË Ì¿ÓÙ· ÛÙÔ ‚ÈÓÙ¿ÎÈ Î·È ı· ηٷϿ‚ÂÙÂ. www.oktoberfest.de

31/8-18/9/2011 Eurobasket 2011, Lithuania ∂˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó˘„ÒÛÔ˘Ì ÙÔ ËıÈÎfi Ì·˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· ·›˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ‚¤‚·È· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ Ô §ÈıÔ˘·Ófi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ °ÈfiÓ·˜ ∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÔÙÂÏ› Â›Û˘ ÌÈ·˜ ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ¢ηÈÚ›· Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ÔÈ §ÈıÔ˘·Ó¤˜ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ fiÌÔÚʘ Ì ÙȘ √˘ÎÚ·Ó¤˜ Î·È ÙȘ ƒˆÛ›‰Â˜! www.eurobasket2011.org

10/9/2011 ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞ÚÌ¿Ù·, ™¤ÙÛ˜, ∂ÏÏ¿‰· ¢‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ ÙÈ ¯¿ÓÂÈ fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ Ó·˘Ì·¯›·˜ ÙˆÓ ™ÂÙÛÒÓ. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ‰È·ÚÎÔ‡Ó fiÏË ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ Û ÔÌÔÚÊÈ¿ Ó·˘Ì·¯›· Ì ٷ ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÎÏ›ÛÂÈ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ηχÙÂÚ· Ó· ÌËÓ ÏËÛÈ¿ÛÂÙ ÙÔ ÓËÛ›. spetses.gr

15-25/9/2011 International Motor Show, Frankfurt, Germany ŸÏ· Ù· ÌÔÓÙÂÏ¿ÎÈ· Ô˘ ı· «ÊÔÚÂıÔ‡Ó» Ôχ ÙÔ 2012 ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ¢Â›Ù ٷ ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È Í¯ˆÚ›ÛÙ ·˘Ùfi Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÒÛÙ Á˘ÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ›ÛÙ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ô˘ ı· ÙÔ ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ó. www.iaa.de

21-27/9/2011 Porsche Tour of Provence/Côte d’Azur, France √ ηχÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó’ ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ: Ì ̛· ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô‰ËÁÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹. Δ· ¿ÓÙ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙÔ ªfiÓÙ ∫¿ÚÏÔ. ∂Û›˜ ·Ï¿ ηÓÔÓ›˙ÂÙ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ Û·˜ ÂΛ, fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ·fi ÙËÓ Porsche. √fiÙ ¤¯ÂÙ οı ÏfiÁÔ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜: Û ӢÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÚΛ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ̤۷ ÙÔ˘˜ ÙÔ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË. www.porsche.gr

30

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


E

V

E

N

T

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2011

S

28-30/10/2011 Grand Prix F1, Jaypee Sports Circuit, Greater Noida, Uttar Pradesh, India ¶ÚÒÙ· Ë ∫›Ó·, ÌÂÙ¿ Ë ∫ÔÚ¤·, ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ πÓ‰›·˜ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ Grand Prix. ø˜ Ó¤Ô˜ ·ÁÒÓ·˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ηıÒ˜ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. §¤Ù ӷ Á›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· ı·‡Ì· Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì›· Force India; ΔڤϷ ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜...

10/2011 WRC Catalunya-Costa Daurada, Spain ∂›ÛËÌÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÁÈ· ÙÔ WRC, ˆÛÙfiÛÔ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ∫·Ù·ÏÔÓ›·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∏ ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ı·ÙÒÓ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÙÔ Îϛ̷ ÈÛ¿ÍÈÔ ÙÔ˘ ∞ÎÚfiÔÏȘ. ŸÛÔÈ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó Î·È Ì ÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘. Olé. www.rallyracc.com

14-16/10/2011 Moto GP, Phillip Island, Australia ªÈ· ›ÛÙ· Ì ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÎËÓÈÎfi Î·È ı¤· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi, ·ÏÏ¿ Î·È Ì›· ·fi ÙȘ Ù·¯‡ÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜: fiÙÈ Ú¤ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·٤˜. ΔÔ ÌfiÓÔ «Úfi‚ÏËÌ·» Â›Ó·È fiÙÈ Ô Stoner ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·ÁÒÓ˜, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÚԂϤ„ÈÌË ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. www.motogp.com

29-31/10/2011 Phobophobia,The London Brigdge Experience, London, England ∂‰Ò ı· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÙÚfiÌËÙÔÈ. ΔÔ «ÌÂÓÔ‡» ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ·: ·fi ·Ú¿¯Ó˜ Î·È Ê›‰È· ̤¯ÚÈ Ê·ÓÙ¿ÛÌ·Ù· Î·È ·Ó‹Û˘¯· Ó‡̷ٷ. ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó: Ô‡Ù ÛÙËÓ ËÏÈΛ· Ô‡Ù ÛÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ. ∂›Ó·È ¤Ó· Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ÚˆÙfiÙ˘Ô ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ·fi Ù· „ÒÓÈ· Ô˘ Ì·˜ ÍÂÓ·Á› ÛÙȘ ÛÎÔÙÂÈÓfiÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. www.thelondonbridgeexperience.com

28/10-1/11/2011 Salon du Chocolat, Porte de Versailles, Paris, France ŒÓ· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ôχ ÁÏ˘Îfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ∂‰Ò ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ Ì¿ıÂÙ ӤԢ˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ú·Û΢‹˜ ÛÔÎÔÏ·Ù¤ÓÈˆÓ Â‰ÂÛÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÂÎıÂÙÒÓ. ¡fiÛÙÈÌ· Â›Ó·È Î·È Ù· ÌÔÓ٤Ϸ Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ù· ÂÎı¤Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ·Ó ÙȘ ‰·ÁÎÒÛÂÙ ı· Á›ÓÂÈ ·ÚÂÍ‹ÁËÛË. ◊ Ì‹ˆ˜ fi¯È; ªfiÓÔ ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘ÌÂ... www.salon-du-chocolat.com

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

31


E

V

E

N

T

S

¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2011

6/11/2011 New York City Marathon, New York, USA ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ·ÌÂÚÈοÓÔ˘˜, Ë Ï¤ÍË «Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˜» ʤÚÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. ª·, Ì¿ÏÏÔÓ ·Ï¿ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÛÎÚ¿˜ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· Î·È «Ì·ÓԇϘ» ÛÙÔ marketing: οı ¯ÚfiÓÔ Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 100.000 ‰ÚÔÌ›˜, ΢ÓËÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ·fi Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÙÔ ¤·ıÏÔ ÙˆÓ 600.000 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. www.ingnycmarathon.org

11/2011 Salon Nautico Internacional de Barcelona, Spain ª›· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ÂÙ‹ÛȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛηÊÒÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 600 ÂÎı¤Ù˜ Î·È ¿Óˆ ·fi 150.000 ÂÈÛΤÙ˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÛοÊË, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È fiÏ· Ù· Û¯ÂÙÈο ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ô˘ οÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚË, ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÈÔ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. www.salonnautico.com

25/11/2011 United Launch Alliance Atlas V, Cape Canaveral Air Force Station, Florida, USA ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ù˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔÓ ÕÚË ‹Ù·Ó ÈηÓfi ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‹ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÈηÓfi Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ ÌÈÎÚfi‚È·. ªÂ ÈÔ ·Ï¿ ÏfiÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Â¿Ó ˘‹ÚÍ ‹ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ˙ˆ‹ ÛÙÔÓ ÕÚË. ŸÔÈ· ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË, ÙÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÂÓfi˜ ˘Ú·‡ÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·Ó›˜. www.nasa.gov

32

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

13-17/11/2011 Dubai Airshow 2011, Airport Expo, Dubai, UAE ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎıÂÛË ·ÂÚԉȷÛÙËÌÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, Ë ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î¿ı ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. º¤ÙÔ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ¿: ηÈÚfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ‰Ô‡Ì ϛÁË ‰È·ÛÙËÌÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·fi ÙË «ÁÂÈÙÔÓÈ΋» ·ÛÙÚÈ΋ ‡ÏË Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔÓ ∫fiÏÔ ÙÔ˘ ÕÓÙÂÓ Â‰Ò Î·È 10 ¯ÚfiÓÈ·; dubaiairshow.aero

25-27/11/2011 Grand Prix F1, Interlagos, Sao Paolo, Brazil ∂›Ó·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÊÈÓ¿ÏÂ Û·Ó ÙÔ ÂÚÛÈÓfi (Ì ٤ÛÛÂÚȘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÁÒÓ·) ‹ Û·Ó ÂΛÓÔ ÙÔ˘ 2008 ÛÙËÓ ›‰È· ›ÛÙ·: Ì ÙÔÓ Massa Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Î·È Ó· ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ (ÁÈ· ÌÂÚÈο ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·) Î·È ÙÔÓ Hamilton Ó· ÛÙ¤ÊÂÙ·È ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜. °È· ‰Â˜ ηÈÚfi Ô˘ ‰È¿ÏÂÍ·Ó Ù· ¯¿È· Ó· ·ÎÚÈ‚‡ÓÔ˘Ó... www.gpbrasil.com


E

V

E

N

T

¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2011 11/12/2011 ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ƒÈ‚Ȥڷ, ª·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘ √ ∞Ë μ·Û›Ï˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·ÌÈÓ¿‰·, Ì ¤ÏÎËıÚÔ... ‹ Ì ÛοÊÔ˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ó¤· ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, fiˆ˜ ÙËÓ ÂÌÓ‡ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ª·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘. √ ¯ÒÚÔ˜ ı· Â›Ó·È ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ï·Ì¿ÎÈ· (οı ÏÔÁ‹˜), ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù· ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ÌfiÏÈη Î·È ÔÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ÍÂÙÚÂϷ̤ÓÔÈ. ΔÔ Ù¤ÏÂÈÔ ÛÎËÓÈÎfi ÁÈ· ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ‚fiÏÙ· ‹ ·È‰ÈÎfi ¿ÚÙ˘. www.flisvosmarina.com

S

1-4/12/2011 Art Basel Miami Beach, Miami Beach Convention Center, Florida, USA ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ï¿ıÔ˜: Â›Ó·È Ë «·‰ÂÏÊ‹» ¤ÎıÂÛË Ì ·˘Ù‹Ó Ù˘ μ·ÛÈÏ›·˜. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÙˆÓ ∏¶∞. ΔË Û˘ÓÈÛÙԇ̠·ÓÂÈʇϷÎÙ· ÛÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Ù¤¯Ó˘, ·Ó Î·È ÔÈ Ê·Ó Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÛοÛÔ˘Ó ÛÙ· Á¤ÏÈ· Ì ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÂÎı¤Ì·Ù·. √È ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È Ù· ¿ÚÙ˘ ı· ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó ·fi fiÏÔ˘˜. www.artbaselmiamibeach.com

20-29/12/2011 °È· ÛÎÈ ÛÙȘ ÕÏÂȘ °È· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ Ú›˙˜: ¤Ó· ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ Û·Ï¤ „ËÏ¿ ÛÙȘ ÕÏÂȘ, ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÎÈ ‹ snowboard Î·È Ù· ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ÚfiÛˆ·. ª·ÎÚÈ¿ ·fi ·ÂÚÁ›Â˜, ÛÎÔ˘›‰È· Î·È fiÏ· Ù· ÏÔÈ¿ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ¿ÚÂÙ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎÔ ÍÂÊ¿Óو̷. www.euroskiclub.com

31/12/2011 ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿, Kiribati 12/2011 High Heel Race, Paris, France ∏ ÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ fiÛˆÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜: fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ Ù·ÎÔ‡ÓÈ Û fiÓÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Á¤ÏÈÔ ÚÔηÏ›. ªÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ηٷÛ΢‹˜ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙÔ ÍÂηډÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÏËıÒÚ· ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ. ΔÔ ¤·ıÏÔ ÂÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ›‰Ô˜. ∂ÌÚfi˜ ηϤ˜ ÌÔ˘ ÌfiÙ˜. www.highheelrace.co.uk

∏ Ôχ ͯˆÚÈÛÙ‹ Ì·˜ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ΔÔ 2012 Â›Ó·È Â›ÛËÌ· Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ∂ÏÏ¿‰· ı’ ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ Ù˘ ÙËÓ ‡ÊÂÛË. ŸÏÔÈ ÏÔÈfiÓ ·Ó˘ÔÌÔÓԇ̠ӷ ¤ÚıÂÈ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ. ΔÔ ÚÒÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù›ÏÏÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜ Â›Ó·È Ù· ÓËÛÈ¿ Kiribati (‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜), ¿Ú· fiÛÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ù· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ı· Â›Ó·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ı· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË. √ ηχÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÌÂÈ ÙÔ 2012 Â›Ó·È Ì Ô‡ÚÔ ∞‚¿Ó·˜ Î·È mojito Û ÌÈ· Â͈ÙÈ΋ ·Ú·Ï›·! www.kiribatitourism.gov.ki

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

33


034-054_BESTVIEW 23-03-11 12:45 ™ÂÏ›‰·34

BESTVIEW

Schumacher. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ...μ·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ F1

34

◊Ù·Ó ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. √ ªÈ¯·Ï¿Î˘, ¿ÊËÓ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ Ferrari Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ Ross Brown, ÛÙË ÚfiÎÏËÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÔÌ¿‰·˜. Δ˘ Mercedes Racing. ∞ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ηٷϿ‚ÂÈ Ù· ΛÓËÙÚ·, ›Ûˆ ·fi ·˘ÙË ÙËÓ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÔÏ˘ÚˆÙ·ıÏËÙ‹. μ‚·›ˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· ·ԉ›ÍÂÈ Ù›ÔÙÂ. Δ· 7 ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ F1, ÌÈÏÔ‡Ó ·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜. °È·Ù› ÏÔÈfiÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ú›ÛÎÔ; √È ÏfiÁÔÈ, ‚·ÛÈο Â›Ó·È ÂıÓÈÎÔ›. ªÈ· ·ÌÈÁÒ˜ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰·, ‹‰Ë ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, Ì ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÈÏfiÙÔ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È Ì ¤Ó·Ó ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ

·‰‡Ó·ÙÔÓ, Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÁÓˆÛÙ¿ ÙÔ˘ Â›‰·. ∏ Â›Û˘ ̤ÙÚÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ Massa, ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ˘ Ó· ˙ÂÛÙ¿ÓÂȘ Ù· ÂÌÚfi˜ ÂÏ·ÛÙÈο, ‹Ù·Ó ÌÈ· ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ˘ÂÚÛÙÚÔÊÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ˆÛÙfiÛÔ ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ. ∞Ó Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ Shumacher ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ô‰ËÁÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙ˘Ï, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÓÂÈÚÈΤ˜ Ì¿¯Â˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜. °È·Ù› Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Í¤¯·ÛÂ Ê˘ÛÈο Ó· Ô‰ËÁ› Î·È Ô‡Ù ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ ·¤‰ÂÈÍ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ, Ô˘ ‡ÎÔÏ· Ì ÙÔÓ protégé ÙÔ˘, ÙÔÓ Vettel ΤډÈÛ·Ó ÁÈ¿ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ

ÈÙÛÈÚÈο Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘, ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜, Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û ÙÔÓ Michael Schumacher. ◊ıÂÏ ӷ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜... ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; ∫fiÓÙ„ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ó· ÛÎÔÙˆı›. ªÈ¿ ÊÔÚ¿ Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔÓ Rubens Barrichello Î·È Ó· ‰È·Û˘Úı› ·fi ÙËÓ Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ Ó·Úfi team mate ÙÔ˘. °È·Ù› fiÏ· ·˘Ù¿; ª· ÁÈ·Ù› Ô Michael Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηı·Úfi·ÈÌÔ˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜. °È·Ù› ÛÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÁˆÓ›˙ÂÛÙÂ... ¶ÔÈfi˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ Â˘... √ Schumacher ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ¤Î·Ó ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘. ∂›¯Â ¤Ó· ̤ÙÚÈÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙË̤ÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÈÔ ‚·ÚÂÙfi Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔÓ Jenson Button. ª·ÎÚ‡, ˘ÔÛÙÚÔÊÈÎfi, Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ˙ÂÛÙ¿ÓÂÈ Ù· ÂÌÚfi˜ ÂÚ›ÂÚÁ· ÂÏ·ÛÙÈο, ˘‹ÚÍÂ Ë Ó¤ÌÂÛË ÙÔ˘ ÔÏ˘ÚˆÙ·ıÏËÙ‹. √ Rosberg Ù· ‹Á ηχÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ fi¯È ÙfiÛÔ ÒÛÙ ӷ ԇ̠ˆ˜ ÂÎÌˉ¤ÓÈÛ ÙÔÓ Schumacher. √ Michael ‹ıÂÏ ¤Ó· ÎÔÓÙfi, ˘ÂÚÛÙÚÔÊÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ Ó· ˙ÂÛÙ¤ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ÂÏ·ÛÙÈο Î·È Ó· ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÙÔÔıÂÙ› ÛÙȘ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ηÌ¤˜ Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÛÙ˘Ï ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ. ∂ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ·˘Ùfi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, ‹Ù·Ó ۯ‰fiÓ

°ÂÚÌ·Ó›· ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ûηϛ ÙÔ˘ ‚¿ıÚÔ˘, ÁÈ· 4Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÊÔÚ¿! ÿÛˆ˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ó· Â›Ó·È Ë ·Ô˘Û›· ÛˆÛÙÔ‡ ÂÍÔÌÂȈً fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ¤ıÂÛ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Ô Ross Brown... ¡· ‰Ô‡Ì ·Ó Ì ٷ Pirelli, Ù· Ó¤· ÂÏ·ÛÙÈο Ù˘ F1 ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ Î·È ·Ó ̤۷ Û ·˘ÙÔ‡˜ ı· Â›Ó·È Î·È Ô Michael.

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


BESTVIEW

Black Rock Studios ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ‹ ·ÔÓÂÓÔË̤ÓË Ú¿ÍË ÂÓfi˜ «ÙÚÂÏÔ‡»; ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÙ ηٿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó, Û η̛· fï˜ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Û·˜. √ «ÙÚÂÏfi˜» ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ, ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÏË̤Ú˘ Î·È ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó· ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÏ¿Û˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂˆÓ – ÂÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙË ¯ÒÚ·

Ì·˜ – ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· WorldClass 5. ΔÔ Black Rock Studios ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË Î·È ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ‚Ú·‚¢Ù› ˆ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂͈ÙÂÚÈο, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÚÔ‰›‰ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÌÈ·˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Ó· ˙ËϤ„ÂÈ ·fi ¤Ó· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 5 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ·fiÏ˘Ù· Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ΢ÎÏ·‰›ÙÈÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Δ· ¤ÓÙ ‰ˆÌ¿ÙÈ·-ÛÔ˘›Ù˜ ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·Ó¤ÛÂȘ, Ô˘ ÔÈ ˘„ËÏÔ› ηÏÂṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡Ó Î·È ‚ϤÔ˘Ó fiÏ· ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÈÛ›Ó·, ·fi fiÔ˘ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ ·ÙÂÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ. ∫·È ÔÈÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ˘„ËÏÔ› ηÏÂṲ̂ÓÔÈ; ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÂÏ¿ÛÂÈ ·fi ÂΛ Ô Kevin Shirley, ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙˆÓ Led Zeppelin, ÙˆÓ Aerosmith, ÙˆÓ HIM Î·È ÙÔ˘ Jon Bon Jovi, Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÌÏÔ˘˙›ÛÙ·˜ Joe Bonamassa Î·È Ë Lauren Harris, Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ Ì·Û›ÛÙ· ÙˆÓ Iron Maiden Steve Harris, ηıÒ˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ¤ÏÏËÓ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ fiˆ˜ Ô º›ÏÈÔ˜ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜, Ë ÕÏÎËÛÙȘ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË, ÔÈ Onirama Î.·. ∞ÎfiÌ· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ fï˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ·ÊÔ‡ ÂΛ ı· ÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÌÈ· ÂÂÙÂȷ΋ ¤Î‰ÔÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Deep Purple,

36

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

ÂÓÒ ‹‰Ë Á›ÓÔÓÙ·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Robbie Williams Î·È ÙË Rihanna. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ϤÓ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ U2 ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ fiϘ ÙȘ ÂχıÂÚ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÁÈ· ÌÈ· Èı·Ó‹ οıÔ‰Ô ÙÔ˘ Bono Î·È Ù˘ ·Ú¤·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Black Rock Studios. ∫·È ÙÈ Î¿ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÒÓ˘ÌÔ˘˜ Ó· ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜; ª· ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÚÔÊ·Ó‹ – ÙÔ ÌÔÓ·‰È΋˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÙÔ›Ô Î·È Ë ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ËÚÂۛ˜ – ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ «Î·Ú‰È¿» ÙÔ˘ Black Rock Studios: ¤Ó· ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛˆÓ, Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Û Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·! ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Û ̛· ¿ÎÚˆ˜ «·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋» ÙÈÌ‹, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi 1.250 ¢ÚÒ ÙËÓ Ë̤ڷ, ÙÈÌ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ‰È·ÌÔÓ‹

¤ˆ˜ Î·È ‰¤Î· ·ÙfiÌˆÓ Ì ‰Èη›ˆÌ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Î·È ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. √ Èı‡ÓˆÓ ÓÔ˘˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÏË̤Ú˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›Ô˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ·ÊÔ‡ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ‹¯Ô˘ ·fi Ù· ‰ÂηÂÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ·ÏÌ·Ú¤˜ ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Î·È ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. www.blackrock-studios.com


034-054_BESTVIEW 23-03-11 12:46 ™ÂÏ›‰·38

BESTVIEW

Sebastian Vettel ¶ÔÈfi˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô Ù‡Ô˜; ∂›Ó·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÎÔÏÏË̤ÓÔÈ ÛÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ οı ∫˘Úȷ΋ Ô˘ ›¯Â ·ÁÒÓ· Ù˘ F1. ∞˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙÔ... GP Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÙÔ˘ 2006 ¤ÁÈÓÂ Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ Ô˘ ¤·ÈÚÓ ̤ÚÔ˜ Û ÂχıÂÚ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ GP ÛÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 19 ÂÙÒÓ

Î·È 53 ËÌÂÚÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·ÁÒÓ· ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Ô Ì·Ì¿˜ ÙÔ˘ ηıÒ˜ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ Â›¯Â ‚Á¿ÏÂÈ ‰›ψ̷... ∞˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙÔ... GP ÙˆÓ ∏¶∞, ÙÔ 2007 ¤ÁÈÓÂ Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ Ô˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ‹ıËΠ۠·ÁÒÓ· F1 ÛÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 19 ÂÙÒÓ Î·È 349 ËÌÂÚÒÓ. ∞˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙÔ... GP Ù˘ π·ˆÓ›·˜, ÙÔ 2007 ¤ÁÈÓÂ Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ· F1 ÛÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 20 ÂÙÒÓ Î·È 89 ËÌÂÚÒÓ. ∞˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙÔ... GP Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ÙÔ 2008 ¤ÁÈÓÂ Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÙËÓ pole position ÂÓfi˜ ·ÁÒÓ· F1 ÛÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 21 ÂÙÒÓ Î·È 72 ËÌÂÚÒÓ. ∞˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙÔ... GP Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ÙÔ 2008 ¤ÁÈÓÂ Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ Ô˘ ΤډÈÛ ·ÁÒÓ· F1 ÛÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 21 ÂÙÒÓ Î·È 73 ËÌÂÚÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ¿ ̤ڷ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓfi ÙÔ˘ Â›Ù¢ÁÌ·... Î·È Ù¤ÏÔ˜... ∞˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙÔ... GP ÙÔ˘ Abu Dhabi, ÙÔ 2010 38

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

¤ÁÈÓÂ Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ Ô˘ ÛÙ¤ÊÙËΠÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 23 ÂÙÒÓ Î·È 134 ËÌÂÚÒÓ! ∫˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ... Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ 2010, Sebastian Vettel. O Ó·Úfi˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ F1 ‹ÚıÂ Ê˘ÛÈο ÁÈ· Ó· ¯·Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔ ¿ıÏËÌ·. √·‰fi˜ ÙÔ˘ Schumacher ·fi Ôχ ÌÈÎÚfi˜, ۯ‰fiÓ Â›¯Â ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚԉȷÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ¡›Î˜ Î·È ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÛÙ· Kart ̤¯ÚÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· Û¿ÓÈ· ¯·Ú›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÏËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ F1. O º¤ÙÂÏ... ¤ÙÛÈ ÚÔʤÚÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ ÙÔ Vettel, Â›Ó·È ¤Ó· Û¿ÓÈÔ ‰Â›ÁÌ· ·ÓıÚÒÔ˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1987 ÛÙÔ Heppenheim, ‰ÂÓ ‰È¤Ú„ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Schumacher, ı·‡Ì·˙ ÙÔÓ Michael Jordan Î·È ÙÔÓ Michael Jackson. ∂›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Î·È ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· Ù˘ F1. º¤ÙÔ˜ ¤Ï·Ì„ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙfiÛÔ ÏfiÁˆ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, fiÛÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÙÛ¿ÏÈÓ˘ ı¤ÏËÛ˘ Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛÂ. ∞Ù˘¯›Â˜, ÙڷηڛÛÌ·Ù·, Ï¿ıË, ·ÛÙÔ¯›Â˜ ˘ÏÈÎÒÓ,

Ù˙·ÚÙ˙·Ú›ÛÌ·Ù·, Û·Û›Ì·Ù· ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ‰ÂÓ ‹Û·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ∞Ï¿ ηٷÏËÎÙÈÎfi˜, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘ F1 ·fi ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘...


BESTVIEW

¢È·ÛÙËÌÈÎfi §ÂˆÊÔÚ›Ô. ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜

40

ªÂÙ¿ ÙÔ SR-71 Î·È ÙÔ Concorde, ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ¢È·ÛÙËÌÈÎÔ‡ §ÂˆÊÔÚ›Ԣ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. Δ· ·È‰È¿ Ì·˜ ‰ÂÓ ı· ‰Ô˘Ó live ÔÙ¤ Í·Ó¿ ÌÈ· ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÂÓfi˜ Space Shuttle ·fi ÙȘ Âͤ‰Ú˜ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ ÙÔ˘ Cape Canaveral. ∂›¯· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007, Ó· ‰Ò ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ STS-120 Ì fi¯ËÌ· ÙÔ Discovery ·fi ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ¯ÒÚÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ Florida Turnpike ÛÙÔ Cape Canaveral. ŒÓ· ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˜ ı¤·Ì· Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ٛÔÙ ¿ÏÏÔ ·ÚfiÌÔÈÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ŒÓ· ı¤·Ì· Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ı˜ Ó· Á›ÓÂȘ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜, ·Ó Î·È Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÛÔ˘ ÂÚÓ¿ÂÈ...

Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË. Œ¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ÂÙ¿ ·ÌÂÚÈοÓÈη ‰È·ÛÙËÌÈο ψÊÔÚ›·, ·fi Ù· ÔÔ›· ÙÚ›· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÓÂÚÁ¿, ‰˘Ô ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·Ê› Û ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ÙÔ Challenger Î·È ÙÔ Columbia, ÙÔ 1986 Î·È 2003 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ ¤Ó· ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈΤ˜ Ù‹ÛÂȘ ÛÙË Á‹ÈÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÎÈ fi¯È ÁÈ· ‰È·ÛÙËÌÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜, ÙÔ Space Shuttle Enterprise (ÙÔ ÚÒÙÔ ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ψÊÔÚÂ›Ô Ù˘ ¡∞™∞) Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Steven F. Udvar-Hazy Center, ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Smithsonian National Air and Space Museum (NASM) Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÂÚ›¯ˆÚ· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ÛÙÔ

∂ηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÚ·›Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù·¿Óˆ ÛÔ˘ ̤۷ Û ¤Ó·Ó ·ÂÚ›ÁÚ·ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë ıfiÚ˘‚Ô, ÂÓÒ Î·È Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ÛÎÔÙÂÈÓÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙË Ï¿Ì„Ë ÙˆÓ ˘Ú·‡ÏˆÓ ÙÔ˘. ΔÔ ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ψÊÔÚÂ›Ô Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÚÈÎÒ˜ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÎÙfiÍ¢Û˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· ·ÚÈ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·: ÙÔ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÈÌÔ ÙÚԯȷÎfi fi¯ËÌ· (Orbiter Vehicle-OV), ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ η˘Û›ÌˆÓ(External Tank-ET), ÙÔ ÌfiÓÔ ·Ó·ÏÒÛÈÌÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÈÌÔ˘˜ ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ ÛÙÂÚÂÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ (Solid Rocket Boosters-SRBs). ∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ‡Ú·˘ÏÔÈ ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó¿‚·Û˘. ªfiÓÔ ÙÔ fi¯ËÌ· Ì·›ÓÂÈ Û ÙÚԯȿ. ΔÔ fi¯ËÌ· ÂÎÙÔ͇ÂÙ·È Î¿ıÂÙ· fiˆ˜ ¤Ó·˜ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi˜ ‡Ú·˘ÏÔ˜, ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÙ·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· fiˆ˜ ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, Î·È ÌÂÙ¿ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î·È ÂÈÛ΢¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ

Washington Dulles International Airport ÛÙÔ Chantilly Ù˘ Fairfax County, ÛÙË Virginia, ÙˆÓ ∏¶∞, Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ Space Shuttle Pathfinder, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÂÍÔÌÔȈً ‰È·ÛÙËÌÈÎÔ‡ ψÊÔÚ›Ԣ. ™›ÁÔ˘Ú· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÌÈ· ÂÔ¯‹. °È· ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› 3 ·ÔÛÙÔϤ˜ Î·È Ì ٷ 3 ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ¢È·ÛÙËÌÈο §ÂˆÊÔÚ›Ô. ™ÙȘ 24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ Discovery ı· ÂÙ¿ÍÂÈ ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿, ÛÙȘ 19 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ ›‰ÈÔ ı· Û˘Ì‚Â› Ì ÙÔ Endeavour, ÂÓÒ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Î·È ÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù·Í›‰È ı· Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ Atlantis ÛÙȘ 28 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2011. ¶Ï¤ÔÓ ÌfiÓÔ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Î·È Ù· video ı· Ì·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙˆÓ Space Shuttles Ô˘ ʤÙÔ˜ ÂÚÓÔ‡Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·... ¢ÂÓ ı· Í·Ó·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë ‹¯Ô Î·È ‰ÂÓ ı· Í·Ó·‰Ô‡Ì ÔÙ¤ ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ ı¤·Ì· ÂÓfi˜ Space Shuttle Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi!

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


BESTVIEW

¶Ú¿ÍȘ & ¶Ú¿ÍÂȘ ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Ë ÔÚ›· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1995 ·fi ÙÔ fiÚ·Ì· ÂÓfi˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Î. μ·Û›ÏË ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·ÓÔ‰Èο ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ Ï›Á˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ¤¯Ô˘Ó. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì’ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙ·‰È·Î¿ Â¤ÎÙÂÈÓ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙÒÚ· Ô fiÌÈÏÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô, ¡¤· ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ∫¤ÓÙÚ· ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ™Ô˘‰ÒÓ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤Î·Ó Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘, ‹Ù·Ó fiÙÈ Ë Ì·ıËÛȷ΋ ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ ·ÔÛÎÔÔ‡Û ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÁÓÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· Ë ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, Ë ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ™Ù· ‰Âη¤ÍË ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È Ù· ıÂ̤ÏÈ· ›Ù Ù˘ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ , ›Ù Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ ›Ù Ù˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ›Ù ÙËÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÁÓÒÛË Ô˘ ηχÙÂÈ ·Ó¿ÁΘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·. ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÂȉÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·fi ·È‰›·ÙÚÔ, ·È‰Ô„˘¯ÔÏfiÁÔ Î·È Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ·Û΋ÛÂȘ ÓfiËÛ˘, ÁψÛÛÈ΋ ·ÁˆÁ‹, ·ÁÁÏÈο, ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, Ú˘ıÌÈ΋- Ì·Ï¤ÙÔ, ÎÔχ̂ËÛË, ÌÔ˘ÛÂȷ΋ ·ÁˆÁ‹, ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÁˆÁ‹, ı·ÙÚÈ΋ ·ÁˆÁ‹, ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ , ÂΉÚÔ̤˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì ۇÁ¯ÚÔÓ· Î·È ·ÛÊ·Ï‹ Û¯ÔÏÈο ψÊÔÚ›·, Î·È ¿ÏϘ ·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ∂fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ô˘ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô, Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ 2005, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ , Û’ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÙ›ÚÈÔ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ȉ·ÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· Ù· ÚÒÙ· Û¯ÔÏÈο ‚‹Ì·Ù·. ∏ ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ Ù· 42

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

·È‰È¿ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊ·Ó›˜ ÁÓˆÛÙÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÓÂ·ÚÎÔ‡˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÚÒÙ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÔÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙ¤˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó. ΔÔ ÎÂÓfi ·˘Ùfi ‹Úı ӷ ηχ„ÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ¶ƒ∞•π™ & ¶ƒ∞•∂π™ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘: ÌÂϤÙË ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜ (∞ÁÁÏÈο, °·ÏÏÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο) Ì·ı‹Ì·Ù· ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ê˘ÛÈ΋˜-¯ËÌ›·˜, ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÁˆÁ‹, ÂÎÌ¿ıËÛË ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÔÚˆ‰›·, Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡ ÛÎÈ, È·Û›·˜, Ù¤ÓȘ, ÎÔχ̂ËÛ˘, ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜, ÌÔ˘ÛÂȷ΋ ·ÁˆÁ‹, ı·ÙÚÈ΋ ·ÁˆÁ‹, Â͈ۯÔÏÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì ۇÁ¯ÚÔÓ· Û¯ÔÏÈο ψÊÔÚ›· Î.¿. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ηıËÁËÙ¤˜, ·È‰·ÁˆÁÔ›, ÂȉÈÎÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÛˆÛÙ‹ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ , Ô ŸÌÈÏÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ fiÏÔ: ÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ϤÔÓ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ Ë Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÚ›· ÙÔ˘. ™Ù· ¿ÌÂÛ· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ – §˘Î›Ԣ, ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÏËÚˆı› ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÙ‡Ô˘ ÙÔ˘, ÌÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰ÈηÈfi¯ÚËÛ˘, ·ÊÔ‡ ‹‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2005-06 ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ¶ƒ∞•π™ & ¶ƒ∞•∂π™ ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ Û ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ Ô È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ μ·Û›Ï˘ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ... «ºÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Û¯ÔÏ›Ô, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‹¯Ë ·ÎfiÌ· „ËÏfiÙÂÚ·. ŸÓÂÈÚÔ Ì·˜ Â›Ó·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó fiÌÔÚÊ· Û ¤Ó· Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·. ¢¤ÛÌ¢ÛË Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ì οı ̷ıËÙ‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÔχÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ì·˜, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ Ù· ٷϤÓÙ· ÙÔ˘ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ Û’ ¤Ó· ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi Î·È ·ÓÔÈÎÙfi ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Û¯ÔÏ›Ի. www.praxis.edu.gr


BESTVIEW

∏ ‡ÏË Ù˘ ∫ÔÏ¿Ûˆ˜

44

◊ ÙÔ ·˘ı·›ÚÂÙÔ ÙÔ˘ ¢È·‚fiÏÔ˘; Ÿˆ˜ ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÈ Ô ÊÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ ÎÚ·Ù‹Ú·˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷο Ê˘ÛÈο ÛÎËÓÈο Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ªfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ “Ê˘ÛÈ΋” Ë ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ “ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ ÎfiÛÌÔ”. ∞fi ÙȘ ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ‰·È‰·ÏÒ‰ÂȘ ηٷÎfî˜ οو ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ·Î·ÓfiÓÈÛÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ï¿‚·˜ ÛÙÔ Dimmuborgir Ù˘ πÛÏ·Ó‰›·˜. ŸÙ·Ó fï˜ ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ÂÈÎÚ·Ù› Ô ÎÚ·Ù‹Ú·˜ ÛÙËÓ Darvaza ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÎÌÂÓÈÛÙ¿Ó. ∫¿ı ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜ Î·È Â›‰ÔÍÔ˜ ÂÚÈËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÔÊ›ÏÂÈ Ó·

Ì ٷ ÙÔȯÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÒÚÈÔ˘ ıfiÏÔ˘ οو ·fi ·˘Ùfi. ªÂ›ÁÌ· ·ÂÚ›ˆÓ Î·È ÌfiÏÈÎÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÂÎÏ˘fiÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. √È ÁˆÏfiÁÔÈ ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡ÛÂ Ë “·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË” ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. Δ· ·¤ÚÈ· Ô˘ ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·Ó ˆÛÙfiÛÔ ı· “¤ÓÈÁ·Ó” ÙËÓ ·Ú·Î›ÌÂÓË fiÏË Ù˘ Darvaza ÎÈ ¤ÙÛÈ ÂÈϤ¯ıËÎÂ Ë ÚÔÊ·Ó‹˜ χÛË: Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÊˆÙÈ¿ ÛÙÔÓ ÎÚ·Ù‹Ú·! £· ¤Û‚ËÓ ›ÛÙ¢·Ó Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜. ¶¤Ú·Û·Ó ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ fï˜, ¤Ú·Û·Ó Ì‹Ó˜ Î·È Ë ÊˆÙÈ¿ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡ÛÂ. ∞fi ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ 40 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë Darvaza ¤ÁÈÓ ‰È¿ÛËÌË. √ ÎÚ·Ù‹Ú·˜ ·ÍÈÔÔÈ‹ıËΠÙÔ˘ÚÈÛÙÈο, ·¤ÎÙËÛÂ Î·È ¤Ó· Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi fiÓÔÌ· Î·È fiÏ· ‚·›ÓÔ˘Ó Î·ÏÒ˜. Δ·

Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙÔ top 10 ÙˆÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ Darvaza. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÎÚ·Ù‹Ú· Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÂÚ›Ô˘ 100 ̤ÙÚˆÓ, ·fi ÙÔ ÎÔ›ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÊÏfiÁ˜. ΔÔ ı¤·Ì· ‰Â›¯ÓÂÈ ı·˘Ì·ÛÙfi Î·È Ù· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο Ô˘ ÁÂÓÓÒÓÙ·È Â›Ó·È Â‡ÏÔÁ·. ŸÌˆ˜ οÔ˘ Â‰Ò ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ·¿ÓÙËÛË, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi Ì›· ÌÈÎÚ‹ ‰fiÛË ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ º‡Û˘ ·ÏÏ¿ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓıÚÒÈÓÔ …·Ù‡¯ËÌ·. ΔÔ ΔÔ˘ÚÎÌÂÓÈÛÙ¿Ó Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙÔÓ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ÏÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ Û ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· οı ›‰Ô˘˜, ΢ڛˆ˜ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ∫¿Ô˘ ÛÙÔ 1971 Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ Ù˘ Kara-Kum, ÙÔ ÙÚ˘¿ÓÈ ¤Û·Û ̷˙›

·Ôı¤Ì·Ù· ·ÂÚ›ˆÓ οو ·fi ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹Ú· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙ· Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÚ¢ӋÛÂÈ Û¯ÂÙÈο. ΔÔ ΔÔ˘ÚÎÌÂÓÈÛÙ¿Ó ·¤ÎÙËÛ ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏ‹ ÙÔ˘ Î·È Ì‹Î „ËÏ¿ ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ٷ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ·ÍÈÔı¤·Ù· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹Ú· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ fiÓÔÌ· Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi. ∞Ó ˘‹Ú¯Â Ú·ÁÌ·ÙÈο οÔÈ· ‡ÏË Ô˘ Ó· Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË, ı· ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÙÛÈ. ªÈ· ÊÏÂÁfiÌÂÓË ÙÚ‡· ÛÙË ÁË Î·È ÙÚÈÁ‡Úˆ Ë ·ÂÚ·ÓÙÔÛ‡ÓË Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘, ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÎÂÓfi.

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


BESTVIEW

The Finding of Moses ™Â ÌÈ· Ì¿¯Ë 8 ÏÂÙÒÓ, ÌÂٷ͇ ÙÚÈˆÓ ·ÓÒÓ˘ÌˆÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ, ˆÏ‹ıËΠ۠‰ËÌÔÚ·Û›· ÙÔ˘ √›ÎÔ˘ Sotheby’s ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, Ô ›Ó·Î·˜ The Finding of Moses ÙÔ˘ Sir Lawrence Alma-Tadema ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÈÌ‹-ÚÂÎfiÚ ÙˆÓ 35.922.500 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ‰ËÌÔÚ·Û›ˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ Ë ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ¿Óˆ ·fi ÂÙ¿ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ˘„ËÏ‹ ÙÔ˘ ÂÎÙ›ÌËÛË, Ô˘ ¤ÊÙ·Ó ٷ 5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·. O ›Ó·Î·˜ «The Finding of Moses», Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·

¤ÚÁ· ÙÔ˘ Sir Lawrence Alma-Tadema. √ Δadema, ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ‡˜, ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘˜ Î·È ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. °ÂÓÓ‹ıËΠے ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¯ˆÚÈfi Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜, ÙÔ ¡ÙÚ¤ÓÚÈ, 3 Ì›ÏÈ· ÌfiÏȘ ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ §ÂÂÔ˘‚¿ÚÓÙÂÓ. ΔÔ 1851, ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞Ì‚¤ÚÛ· ÁÈ· Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂΛ ∞η‰ËÌ›·. ¶¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ·Ê‹ÓÂÈ ÙËÓ ∞η‰ËÌ›·, ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙÔÓ ›Ó·Î· “º¿Ô˘ÛÙ & ª·ÚÁ·Ú›Ù·”, Î·È ËÁ·›ÓÂÈ Ì·ıËÙ‹˜ ÛÙÔ ·ÙÂÏȤ ÙÔ˘ äÓÚÈÎ §¤Ë˜. ΔÔ 1861 ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ ÙÔÓ ›Ó·Î·: “∂Î·›‰Â˘ÛË ΔˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ ΔÔ˘ ∫ÏÔ‚›” Ô˘ ÙÔ 1868 ÙÔ˘ ¤ÊÂÚ ÙË ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ΔÔ 1862 ¿ÊËÛÂ Î·È ÙÔ ·ÙÂÏȤ ÙÔ˘ §¤Ë˜ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ‰È΋ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈ΋ ηÚȤڷ. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ 1862-70 ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠˆ˜ ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ Continental Î·È ÙÔÓ Î·ıȤڈÛ ÛÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÛÙÂÚ¤ˆÌ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÙÚȈÙÒÓ ÎÈ ∂˘Úˆ·›ˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘. ΔÔ 1870 ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·. ∂Λ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ù˘¯·›ÓÂÈ Ï·ÙÈ¿˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘, ÙfiÛÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘, fiÛÔ ÎÈ ·fi 46

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ. √ Lawrence Alma-Tadema ˘‹ÚÍ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹, Ô ÈÔ ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ÓÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ·ÊÔ‡ ›Ûˆ ÙÔ˘ ¿ÊËÛ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÈӿΈÓ, ËÌÈÙÂÏÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Û¯Â‰›ˆÓ. ΔÔ 1879 ÂÎϤÁÂÙ·È Ï‹Ú˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ Î·È ÙÔ 1899, ¯Ú›˙ÂÙ·È πfiÙ˘ (™ÂÚ), ·fi ÙË μ·Û›ÏÈÛÛ· μÈÎÙÒÚÈ·. ΔÔ 1912 Âı·›ÓÂÈ Î·È ı¿‚ÂÙ·È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Û ËÏÈΛ· 76 ÂÙÒÓ, ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Î·È ‰È¿ÛËÌÔ˜. ΔÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1902 fï˜, Ô Sir -ϤÔÓ- Lawrence AlmaTadema ¿ÊËÛ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È Ù·Í›‰Â„ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ÁÈ· Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÈÙ‡ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÔ˘¿Ó, ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ Sir John Aird, ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ˙ˆ‹, Ô Aird ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi˜ ÚÔÛÙ¿Ù˘ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È Â›Ó·È ϤÔÓ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ, ˆ˜ ÚÔÛοÏÂÛ ÙÔÓ AlmaTadema Û ·˘Ùfi ÙÔ Ù·Í›‰È ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ ¤Ó·Ó ›Ó·Î· - Ô˘ ¤ÌÂÏÏ ӷ Á›ÓÂÈ ‰È¿ÛËÌÔ˜- ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘. √ AlmaTadema, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘, ÂÌÓ‡ÛÙËΠÙfiÛÔ Ôχ ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ fiÛÔ Â›¯Â ÂÌÓ¢ÛÙ› Î·È 50 ¯ÚfiÓÈ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi Ù· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÔÌË›·. Œ‰ˆÛ ÛÙÔÓ Sir John Aird, ÙÚ›· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ı¤Ì·Ù·, ·fi Ù· ÔÔ›· ÂΛÓÔ˜ Â¤ÏÂÍ ·Ì¤Ûˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ˘ «The Finding of Moses». √ ›Ó·Î·˜ οÔÙ ·Ó‹ÎÂ, ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Allen Funt, ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Ù˘ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÂÎÔÌ‹˜ Candid Camera. ∏ ‰È΋ ÙÔ˘ Û˘ÏÏÔÁ‹, ·fi ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Alma-Tadema, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ̛۠· ¤ÎıÂÛË-ÔÚfiÛËÌÔ ÛÙÔ Metropolitan Museum of Art ÙÔ 1973. ∞Ó Ô ›Ó·Î·˜ «∏ ∂‡ÚÂÛË ÙÔ˘ ªˆ˘Û‹» ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘, Û·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¿, Â›Ó·È ÂÂȉ‹ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù· ÎfiÚÔÓ ˆ˜ ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÙˆÓ ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ ÛÙÔ Hollywood. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ô˘ ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·ÎÚÈ‚‹ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Alma-Tadema, ˘‹ÚÍÂ Ô Cecil DeMille, Ô˘ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ˆ˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÛÎËÓÈο, ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ ∫ÏÂÔ¿ÙÚ· (1934) Î·È √È ¢¤Î· ∂ÓÙÔϤ˜ (1956). ™‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÛÔ‚·Ú‹ ÌÈ· ‰ËÌÔÚ·Û›· ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ ·Ó ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Sir Lawrence Alma-Tadema.


™ÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ÀÌËÙÙÔ‡, ̤۷ ÛÙÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ›Ô Ï›Á· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÙÔ Aquadome. ŒÓ· ÔÏ˘¯ÒÚÔ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· Á›ÓÂÈ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘. ŸÏÔÈ ÂÌ›˜ Ô˘ ˙ԇ̠ے·˘Ùfi, ¤¯Ô˘Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÔ˘Ù›Ó· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ, Ó· ·›ÍÂÈ, Ó· ·ıÏËı›, Ó· ÁÂÏ¿ÛÂÈ, Ó· Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ·Ê›. 2Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ μ¿Ú˘ – ∫ÔÚˆÈÔ‡ (§·ÌÙÚÒÓ), ΔËÏ: 210 8975222, E-Mail: aquadome@otenet.gr, www.aquadome.gr


BESTVIEW

BMW CONCEPT C TËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ megascooter ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ë BMW Ì ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. ªÂ Ù· megascooter Ó· Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È ·fiÏ˘Ù· Ì ÙÔ target group ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘, Ë μ·˘·ÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· „¿¯ÓÂÈ ÙÚfiÔ Ó· Ì› Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÌÈ¿˜. μ‚·›ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ C1, Ô˘ ÛÙÔȯÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÂÚÌ·ÓÔ‡˜, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi

¿ÏψÛÙ ¿ÊËÛ·Ó Î·Ù¿ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÎÚÔ‚·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·Ê¤ıËÎ·Ó ·ÏÒ˜ ÛÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÙÈÎÔ‡˜. ΔÔ Concept C ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ BMW, ·ÎfiÌ· Î·È ˆ˜ concept, fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÌÔÙÔÛ˘ÎϤٷ˜ ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜. ΔÔ megascooter Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ı· ÂÊԉȿ˙ÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó 2·ÏÈÓ‰ÚÔ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÎÈÓËÙ‹Ú· Ì ۇÛÙËÌ· Û˘Ó¯ԇ˜ ÌÂÙ·‚·ÏfiÌÂÓ˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ (CVT), ÂÓÒ fiˆ˜ ¿ÊËÛ·Ó Ó· ÂÓÓÔËı›, ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Èı·ÓfiÓ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÌÈ· ·ÌÈÁÒ˜ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· Â›Ó·È ¤Ó· Ù˘ÈÎfi scooter, Ì ÙËÓ Â˘Ú›· ¤ÓÓÔÈ·. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ Î·È Ë Û¯Â‰È·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ‰ÂÓ ·¤¯ÂÈ ·Ô ÙË ÎÏ·ÛÛÈ΋ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. μ‚·›ˆ˜ ÔÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯ıԇ̠ˆ˜ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ. ∞ÏÏ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛÙÔȯ›·, ÂÎÙfi˜ Ê˘ÛÈο ·¿ Ù·… ÂÏ·ÛÙÈο Ì ÙÔ tribal ¤ÏÌ· Î·È ÙËÓ ÌϤ ·fi¯ÚˆÛË Ô˘ Â›Ó·È ÓÔÌ›˙Ô˘Ì ٷ ÌfiÓ· ·ÌÈÁÒ˜ concept ÛÙÔȯ›· Û ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ, Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô οÌÂÚ˜ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿, Ô˘ ı· ·›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ Î·ıÚÂÙÒÓ, Û LCD ÔıfiÓ˜ Âη٤ڈıÂÓ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÔÚÁ¿-

48

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

ÓˆÓ Î·È Ô Ï‹Úˆ˜ „ËÊÈ·Îfi˜ ›Ó·Î·˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ÏÏË ÎÏ¿ÛË Î·È ·Ó ·Ú·Ì›ÓÂÈ, ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ·ÙÔ‡ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ. ∂›Û˘ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο Î·È ÔÈÔÙÈÎfiٷٷ, Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο Ì ٷ ÔÔ›· ¤Ú¯ÂÙ·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ ÙÔ Concept C Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·Ó ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ·›ÛÙÔÓ˜ ·ÎÙÈ-

ÓÈΤ˜ ‰·ÁοÓ˜ Ì ۈÏËÓ¿ÎÈ· ˘„ËÏ‹˜ ›ÂÛ˘, Ù· ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓ· Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ (Â...ۯ‰fiÓ...), ÙÔ ·ÓÂÛÙڷ̤ÓÔ ÈÚÔ‡ÓÈ, ÙÔ ¤ÎÎÂÓÙÚ· Î·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÙÔÔıÂÙËÌÂÓÔ ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú, Ë ÂÍ¿ÙÌÈÛË Vance & Hines. ¶¿ÓÙˆ˜ Ì·˜ ¿ÚÂÛ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο Ë Û¯Â‰›·ÛË ‰È· ¯ÂÈÚfi˜ David Robb. ∫¿ÓÔ˘Ì ·fi ÙÒÚ· ÔÈÎÔÓƠ̂˜... www.bmw.com


Nέα διεύθυνση 5ο χλμ. Λ. Βάρης – Κορωπίου, 19 400, Κορωπί, T_ (+30) 210 2012469, 210 2015010, F_ (+30) 210 2027933

www.true-north.gr

e-mail: truenorth@true-north.gr


BESTVIEW

Felix Baumgartner - Red Bull Stratos MÂÙ¿ ÙËÓ ‰ÈÏ‹ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ Red Bull ÛÙË F1, Ë ·˘ÛÙÚȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· Û¿ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ·›ÛÙÂ˘Ù· ÚÂÎfiÚ. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ô ÈÏfiÙÔ˜ Felix Baumgartner. ™ÙȘ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ·ÂÚԉȷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· Á›ÓÂÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ı· Û¿ÛÂÈ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Ì ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘. √ Baumgartner ı· ·Ó¤‚ÂÈ Ì ¤Ó·Ó ı·Ï·Ì›ÛÎÔ ÛÙÂÚˆ̤ÓÔ Û ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ ËÏ›Ô˘ ˆ˜ ÙȘ ·ÓÒٷ٘ ·Ú˘Ê¤˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙfiÛÊ·ÈÚ·˜, Û ‡„Ô˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 36.570 ̤ÙÚˆÓ Î·È, ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÌÈ· «‰È·ÛÙËÌÈ΋ ÛÙÔÏ‹» Ï‹ÚÔ˘˜ ›ÂÛ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¿ÏÌ· ÂχıÂÚ˘ ÙÒÛ˘ Ô˘ ı· ˘Âڂ› ÙÔ 1 Mach, ‰ËÏ·‰‹ ¿Óˆ ·fi 1.225 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙËÓ ÒÚ·, Î·È ı· ÚÔÛÁÂȈı› Ì ·ÏÂÍ›ÙˆÙÔ ·ÛÊ·Ï‹˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤·. ∞Ó ÂÈÙ‡¯ÂÈ, Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Red Bull Stratos ÂÏ›˙ÂÈ Ó· ηٷÚÚ›„ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÂÎfiÚ, ÂÓÒ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ

ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Ó¤· ÚfiÙ˘· ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚԉȷÛÙËÌÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Ù‹ÛÂȘ. √ Joseph Kittinger, ÛÌ‹Ó·Ú¯Ô˜ ÂÓ ·ÔÛÙÚ·Ù›· Ù˘ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÙˆÓ ∏¶∞, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ 1960 ¿ÏÌ· ·fi ÙË ÛÙÚ·ÙfiÛÊ·ÈÚ·, ·fi Ù· 31.330 ̤ÙÚ·, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. «√È ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ηٷÚÚ›„Ô˘Ó Ù· ÚÂÎfiÚ ÌÔ˘ Â‰Ò Î·È ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· – Î·È ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·» ‰‹ÏˆÛÂ Ô Kittinger. «¶ÈÛÙ‡ˆ, fï˜, fiÙÈ Ì ٷ ÌÔÓ·‰Èο Ì·˜ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, ÌÈ· ÂÍ·›ÚÂÙË ÔÌ¿‰· Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ, ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛË Ù˘ Red Bull Î·È ÙȘ ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Felix Baumgartner, Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Red Bull Stratos ı· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘». «∂›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤ„ÂÈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ò˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ηٿ ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË Û ˘ÂÚ˯ËÙÈΤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜» ‰‹ÏˆÛÂ Ô Baumgartner. «ŸÌˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Ì¿ıÔ˘ÌÂ. √È ÈÏfiÙÔÈ Î·È ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˜ ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ·ÂÚԉȷÛÙËÌÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·Ì50

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

Ì¿ÙˆÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤Ó· ̤ÛÔ ‰È·Ê˘Á‹˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ ·Ó ·Ú·ÛÙ› ·Ó¿ÁÎË». √ Clark, Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ˆ˜ È·ÙÚfi˜ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ Û ¤ÍÈ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ¢È·ÛÙËÌÈÎÔ‡ §ÂˆÊÔÚ›Ԣ, ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· Û˘ÏϯıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ˆ˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ı· ηıÈÂÚˆıÔ‡Ó Ù· Û¯ÂÙÈο È·ÙÚÈο ÚˆÙfiÎÔÏÏ·, Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: «¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ

¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÔʤÏË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Red Bull Stratos ı· Â›Ó·È Ë ¤ÌÓ¢ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜… ∞˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ Ô Felix ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˜ Î·È ÎÔÛÌÔÓ·‡Ù˜». ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Red Bull Stratos ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Riedel Communications ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÌÂÙ¿‰ÔÛË Î·È ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ·fi ÙË Microsoft Silverlight. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Û Ï·ÙÊfiÚ̘ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ̤ۈ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ovi ·fi ÙË Nokia. ΔÔ Î·Ó¿ÏÈ Ô˘ ı· ηχ„ÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÔ BBC, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ÂȉÈÎÔ‡ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 90 ÏÂÙÒÓ Ô˘ ı· ÚÔ‚ÏËı› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙȘ ∏¶∞ ·fi ÙÔ National Geographic Channel Î·È ı· ‰È·ÓÂÌËı› ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ·fi ÙÔ BBC Worldwide. ª·ÓÙ¤„Ù ÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï·, Ô Felix...


034-054_BESTVIEW 23-03-11 12:48 ™ÂÏ›‰·52

BESTVIEW

One way trip to Mars ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ Paul Davies, Ê˘ÛÈÎfi˜ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∞ÚÈ˙fiÓ· Î·È Dirk Schulze-Makuch, ÁˆÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, Â›Ó·È ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙÔÓ ÕÚË ¯ˆÚ›˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Î·È fiˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ‰ÂÓ ı· ‰È¤ÊÂÚ Ôχ ·fi Ù· Ù·Í›‰È· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ·Ô›ÎˆÓ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ı· Í·Ó·Á‡ÚÈ˙·Ó ÔÙ¤ ÛÙÔÓ ¶·Ï·Èfi ∫fiÛÌÔ. ŒÓ· ·›ÛÙ¢ÙÔ Ù·Í›‰È Ô˘ Ê˘ÛÈο ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·Ó Î·È Ë NASA ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ Ù·Í›‰È Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹

Ê˘ÛÈο ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· 20-25 ¯ÚfiÓÈ· ·fi Û‹ÌÂÚ·. √ ÕÚ˘. ΔfiÛÔ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘ Î·È ÙfiÛÔ Â¯ıÚÈÎfi˜, ¤¯ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. √ ÕÚ˘, ‰›¯ˆ˜ ¿ÏÏÔ Â›Ó·È ÙÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÛÒÌ·, Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˘˜ ÙfiÛÔ Ôχ, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· ˆ˜ ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ·ÓıÚˆfiÌÔÚÊ· ÏÔÁÈο fiÓÙ·. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ùfi ›ÛÙ¢·Ó ÔÈ Giovanni Schiaparelli Î·È Percival Lowell, ‰˘fi ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ·ÛÙÚÔÓfiÌÔÈ ÙÔ˘ ÂÚ·-

52

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒÓ·. √ Givanni Schiaparelli ›¯Â ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÚ›ÂÚÁˆÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ, Ô˘ Û˘Ó¤‰Â·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ·Ôڛ˜. º˘ÛÈο Û‹ÌÂÚ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÕÚË ¯¿ÚË ÛÙ· ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈ· Ô˘ ÛÙ›ϷÌ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ·ÚÂÈ·Ó‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Â›Ó·È Î·Ù¿ 30 ¤ˆ˜ 40 ‚·ıÌÔ‡˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Ù˘ Á‹ÈÓ˘. ªÂ›ÔÓ 45Æ C. ÙÔ Úˆ› Î·È 5Æ C. ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ì›ÔÓ 30Æ C. ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ η٤گÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì›ÔÓ 70Æ C. ™ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤¯ÂÈ - 50Æ C. Î·È ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· - 100Æ C. ™ÙËÓ ÙfiÛÔ ÎÚ‡· Î·È ·Ú·È‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ÕÚË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ¿ÓÂÌÔÈ, Ù·¯‡ÙËÙÔ˜ ̤¯ÚÈ 500 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÙËÓ ÒÚ·! ΔÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÈÔ ÛÙÔÓ ÕÚË Î·È Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂΛ ÓÂÚfi Û ˘ÁÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ÿÛˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó

›¯ÓË ‹ ·Û‹Ì·ÓÙ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙÔ˘. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ‰È·ÛÙËÌÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙÔÓ ÕÚË, ·fi ÙËÓ NASA, fiÔÙ ÎÈ ·Ó Á›ÓÂÈ, ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ 21 Ì‹Ó˜, Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹, ı· Á›ÓÂÈ Ì ‰˘Ô Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈ· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÓ·˘ÙÒÓ. ¶ÚԂϤÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ‰È·ÛÙËÌ¿ÓıÚˆÔÈ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔÓ ÕÚË ÒÛÙ ӷ οÓÔ˘Ó Ï‹ÚÂȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, Û ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÊ·Ó›·˜ ÙÔ˘, ÔfiÙ ı· Ì·˜ ʤÚÔ˘Ó, ηٿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜, ÔχÙÈÌ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÂÈ·ÓÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi Ì·˜ ·˘Ùfi Ï·Ó‹ÙË.


034-054_BESTVIEW 23-03-11 12:48 ™ÂÏ›‰·54

BESTVIEW

Nicolas Hayek ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ¤Ú·Û ÛÙËÓ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ· ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ. √ ÂÊ¢ڤÙ˘ ÙˆÓ ÚÔÏÔÁÈÒÓ Swatch, Ô Nicolas George Hayek, ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1928 ÛÙË μËÚ˘ÙÙfi ÙÔ˘ §›‚·ÓÔ˘, ‹Ù·Ó Ô È‰Ú˘Ù‹˜ Î·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Swatch. Δ˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ

Ìfi‰· Ù· ÊÙËÓ¿ quartz ÚÔÏfiÁÈ· Ì ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ fi„ÂȘ. 줂·È· Ï›ÁÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ô Hayek ›¯Â ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi, ÊÙËÓfi, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÈÔÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÁÈ· Ó· χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÌÂٷΛÓËÛ˘ ̤۷ ÛÙȘ fiÏÂȘ. ΔËÓ ¤ÌÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠ̠ÙËÓ Mercedes Î·È ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠSwatch-Mercedes Art ‹ ÌfiÓÔ Ì ٷ ·Ú¯Èο ÙÔ˘, fiˆ˜ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· SMART!

54

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

O Hayek ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ '80, ‰È‡ı˘Ó ÌÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Ë ÔÔ›· ÎÏ‹ıËΠ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂÏ‚ÂÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ó· ÂÈÙËÚ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÂÎηı¿ÚÈÛË Î¿ÔÈˆÓ ÂÏ‚ÂÙÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ˘„ËÏ‹˜ ˆÚÔÏÔÁÔÔÈ˚·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ¤ÓÙÔÓÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ·fi ÙÔ˘˜ π¿ˆÓ˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÚÔÏÔÁÈÒÓ. √ Hayek ÂıÂÒÚËÛ fiÙÈ Ë ÂÏ‚ÂÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ηٷÛ΢‹˜ ÚÔÏÔÁÈÒÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ì ÌÈ· ÚÈ˙È΋ Â·Ó·Û¯Â‰›·ÛË Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÛÙ›·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ηٷÛ΢‹˜ ÚÔÏÔÁÈÒÓ. ªÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ASUAG Î·È SSIH ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÂÏÈο ηٿÊÂÚ ÙË Û˘Á¯ÒÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜. √ Hayek Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· ∂Ï‚ÂÙÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙËÓ Ó¤· ·˘Ù‹ ÂÙ·ÈÚ›·, Ù˘ ¿ÏÏ·Í·Ó fiÓÔÌ·, ÙËÓ ÔÓfiÌ·Û·Ó Societe Suisse de Microelectronique et d'Horlogerie Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·... Swatch Î·È ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ÊÙËÓ¿ ÌÔ‰¿Ù· ÚÔÏfi-

ÁÈ·. ΔË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 25 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, Ù· Swatch ÎÚ·ÙÔ‡Ó ·ÎfiÌ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙˆÓ ÈÔ ÌÔ‰¿ÙˆÓ ÚÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ÙÔ Smart Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ›‰È· ÊÈÏÔÛÔÊ›·. H ÊÈÏÔÛÔÊ›· ‹Ù·Ó Ó· ÌÔÚ› Î·È ¤Ó·˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÚÔÏfiÈ ‹ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ‰›¯ˆ˜ Ó· ÙÔÓ ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· ‹ ÙÔ Design. ∞ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Swatch (Î·È ÙÔ Smart) Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·Ú¿ ÙË ÊÙËÓ‹ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈfiÙËÙ·. √ Hayek ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ ¤Ó·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ∂Ï‚ÂÙÈ΋˜ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ˘„ËÏ‹˜ ˆÚÔÏÔÁÔÔÈ˚·˜ Î·È ‹Ú ˘fi ÙËÓ «ÔÌڤϷ» Ù˘ Swatch, Ù· ÂÌÔÚÈο Û‹Ì·Ù· Ù˘, Blancpain, Omega, Longines, Rado, Tissot, Certina, Mido, Hamilton, Pierre Balmain, Calvin Klein, Flik Flak, Breguet Î·È Lanco ÂÓÒ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÂÙ·Èڛ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Swatch. √È ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Ô˘ ·Ó¤Ù˘Í ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ '80 Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÂÏ‚ÂÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÚÔÏÔÁÈÒÓ Î·È Â·Ó¿ÎÙËÛ ÙËÓ Î˘ÚÈ¿Ú¯Ë ı¤ÛË Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ·fi ÙÔ 1984 ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ˆÚÔÏÔÁÔÔÈ˚·˜.


055-067_ASTON_MARTIN_ADVERT 23-03-11 12:52 ™ÂÏ›‰·55

Licence to thrill... ªπ∞ ∂Δ∞πƒπ∞ Δ√À √ªπ§√À ¢∞μ∞ƒ∏


055-067_ASTON_MARTIN_ADVERT 23-03-11 12:53 ™ÂÏ›‰·56

π™Δ√ƒπ∞ 1963 ŒÓ·ÚÍË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ DB5. ŒÓ·Ó ¯ÚfiÓÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Goldfinger: Â›Ó·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ James Bond. Δ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÔÓfiÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È ıÚ‡ÏÔÈ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÍ‹˜ fiÓÂÈÚÔ ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ Î·È Ê·ÓÙ·Û›ˆÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.

1977

1990

ŒÓ·ÚÍË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ V8 Vantage. ªÂ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· 270 ¯ÏÌ./ÒÚ· ıˆڋıËΠÙÔ ÚÒÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi supercar.

ŒÓ·ÚÍË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Virage. ∂›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜ Ù˘ Aston Martin, ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ Ù· ÌÔÓ٤Ϸ Ì Έ‰ÈÎfi V8.

1965 ŒÓ·ÚÍË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ DB6. ∏ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙÚÈ· Ù˘ ıÚ˘ÏÈ΋˜ DB5 Â›Ó·È ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÛÙ· ÛËÌ›· (ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ͯˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÂÌÊ·ÓÈÛȷο Ù· ‰‡Ô ÌÔÓ٤Ϸ) Î·È Á›ÓÂÙ·È Ë Aston Martin Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ.

1994

ŒÓ·ÚÍË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ V8 Vantage. ∂›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙË Virage, ˆÛÙfiÛÔ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ù˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ÈÏfi ˘ÂÚÛ˘ÌÈÂÛÙ‹ Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÛÙÔ˘˜ 550 ›Ô˘˜ (Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ 600 ›Ô˘˜).

ŒÓ·ÚÍË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ DB7. ∞Ú¯Èο, Ë DB7 ‰È·ı¤ÙÂÈ 6΢ÏÈÓ‰ÚÔ ÎÈÓËÙ‹Ú· 340 ›ˆÓ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· (DB7 V12 Vantage) 12΢ÏÈÓ‰ÚÔ Ì 426 ›Ô˘˜. ∏ DB7 ÍÂ¤Ú·Û οı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚÂÎfiÚ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë Aston Martin Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ (7.000).

ADVERTORIAL

1993

1913 Ιδρύεται στο Λονδίνο η εταιρεία Bamford and Martin Limited

1914 Γεννιέται το όνομα Aston Martin, μετά την επιτυχημένη συμμετοχή στον αγώνα Aston Hill Climb

1915 Καταχωρείται η πρώτη Aston Martin

1926 Δημιουργία της Aston Martin Motors

1921 Παρουσιάζεται η πρώτη εργοστασιακή αγωνιστική Aston Martin

1937 Oι 140 Aston Martin του 1937 αποτελούν προπολεμικό ρεκόρ παραγωγής

1928 Πρώτη συμμετοχή στον 24ωρο αγώνα του Le Mans

1947 Ο David Brown αποκτά την Aston Martin Motors Limited και τη Lagonda

1939 Εξελίσσεται το πρωτότυπο Atom με πλαίσιο από χωροδικτύωμα και ανεξάρτητη ανάρτηση

1951 H DB2 καταλαμβάνει τις τρεις πρώτες θέσεις στο Le Mans, στην κατηγορία των 3 λίτρων


055-067_ASTON_MARTIN_ADVERT 23-03-11 12:54 ™ÂÏ›‰·57

2001

2004

ŒÓ·ÚÍË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ V12 Vanquish. ∂›Ó·È Ë Ó·˘·Ú¯›‰· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ‹ Ù˘. ∂›Ó·È Â›Û˘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ‚Á‹Î ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ Newport Pagnell.

ŒÓ·ÚÍË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ DB9 Î·È DB9 Volante. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ GT Ù˘ Aston Martin, Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÔÚ ÚԉȷÁڷʤ˜ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ÌÔÓ٤Ϸ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ Rapide.

2007 ∂›ÛËÌË ÚÂÌȤڷ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ DBS. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â›¯·Ì ‰ÂÈ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Casino Royale ÙÔ 2006, ˆ˜ ÂÙ·ÈÚÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ James Bond. ∂›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛÔÚ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Áο̷˜ Î·È ÌfiÓÔ Ì›· ϤÍË ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ: Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋!

2008

2005

∂›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ One-77. ∂›Ó·È Ë ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Aston Martin fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ¶·Ú¿ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÊfiÚˆÓ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 2 ÂÎ. ¢ÚÒ, ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó Ô˘ÏËı› ÔÈ 60 ·fi ÙȘ 77 Ô˘ ı· ·Ú·¯ıÔ‡Ó.

ŒÓ·ÚÍË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ V8 Vantage. ∂›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Î·È ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Áο̷˜, Ì V8 ÎÈÓËÙ‹Ú· 380 ›ˆÓ.

2010 ŒÓ·ÚÍË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Rapide. ∂›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ 4ı˘ÚÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Aston Martin ¤ÂÈÙ· ·fi 21 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙÔ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚÔ 4ı˘ÚÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›. øÛÙfiÛÔ, Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ.

1954 Η γραμμή παραγωγής μεταφέρεται στο Newport Pagnell

1958 O Tadek Marek σχεδιάζει τον V8 κινητήρα τον οποίο βρίσκουμε κάτω από το καπό πολλών μοντέλων της εταιρείας μέχρι και το 2000

1959 H DBR1 κατακτά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων και κερδίζει τους αγώνες στο Nurburgring, το Le Mans και το RAC Tourist Trophy

1981 Ο Victor Gauntlett και η Pace Petroleum αποκτούν την Aston Martin

1983 Η ελληνικής καταγωγής οικογένεια Λιβανού στηρίζει οικονομικά τον Gauntlett

1987 H Ford Motor Company αποκτά το 75% της Aston Martin

1994 H Ford Motor Company αποκτά το 100% της Aston Martin

2003 Εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής στο Gaydon

2005 Η Aston Martin επιστρέφει στους αγώνες

2007 Η Aston Martin πωλείται σε μια κοινοπραξία διεθνών επενδυτικών οίκων με επικεφαλής τον David Richards της Prodrive


055-067_ASTON_MARTIN_ADVERT 23-03-11 12:55 ™ÂÏ›‰·58

A S TO N M A RT I N O N E - 7 7

The One

I love

ADVERTORIAL

∂›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ¤Ó· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ Î·È Ë ÎÔÚ˘Ê·›· Aston Martin fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ! ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ·Ï¿ ÁÈ· ÙË Ó·˘·Ú¯›‰· Ù˘ Aston Martin. ™·Ó ÙËÓ 959 Ù˘ Porsche ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80, Â›Ó·È ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ Ì fiÏË ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ηÈÓÔÙÔÌ›·, ·Ú¿‰ÔÛË Î·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ‚ϤÂÈ Ô Î¿ÙÔ¯fi˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Û ÔÙȉ‹ÔÙ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û¯Â‰›·ÛË Î·È Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ οı ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∂›Ó·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. ŸÏ· Ù· ÌÂÏÏÔÓÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ Aston Martin ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ¯¿ÚË ÛÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ One-77. ∏ One-77 ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô Ù¤ÏÂÈÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜: fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó Ï¿È Ù˘ ÓÈÒıÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ Ì·Á‡ÂÈ, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÓÈÒıÂÈ Î·È fiÔÈÔ˜ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË Mona Lisa ÛÙÔ §Ô‡‚ÚÔ. ªfiÏȘ ¤ÛÔ˘Ó Î¿ˆ˜ ÔÈ ÛÊ˘ÁÌÔ› Î·È ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÏÔÁÈ΋, ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÛ·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ One-77 ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘. ∏ One-77 ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÎÈÓËÙ‹Ú· ·Ú·Áˆ-

Á‹˜ (750 ›ˆÓ) Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙˆÓ ÙÔ‡ÚÌÔ. ∂›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜: ÔÌ·Ïfi˜ Û· ÌÂÙ¿ÍÈ fiÙ·Ó ÎÈÓ›ÛÙ ÛÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯·Ï› Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·ÁÚ›ÌÈ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ Û ¤Ó·Ó ¤ÚËÌÔ Â·Ú¯È·Îfi ‰ÚfiÌÔ ‹ Û ›ÛÙ·. ∏ ÛËÌ·Û›· ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ÙfiÛÔ ÛÙË Û¯Â‰›·ÛË fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹, Â›Ó·È Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈ΋. ∞ÚΛ Ó· Û·˜ ԇ̠fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ› Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô Î¿ı Ù¯ӛÙ˘ (ÂÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Ù· ¿ÓÙ· Á›ÓÔÓÙ·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ·) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Wi-Fi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘! ∏ Aston Martin ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ˘fi„ÈÓ Ù˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ÂÏ¿Ù˘ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙËÓ Ô‰ËÁÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ One-77. ΔÔ Î¿ıÈÛÌ· ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÛˆÌ·ÙfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË, Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ‚¿ÚÔ˘˜ Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ Î·È Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î¿ı Èı·Ófi ‹ ·›ı·ÓÔ gadget Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ÂÏ¿Ù˘.


055-067_ASTON_MARTIN_ADVERT 23-03-11 12:55 ™ÂÏ›‰·59

Driving

A S TO N M A RT I N D B S

Bond’ s Supercar

H DBS ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯¿ÛÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË DB9 Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ DBR9. ∏ DBS ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÚÔÛfiÓ ÙÔ ÔÔ›Ô «Ï›ÂÈ» ·ÎfiÌ· ÎÈ ·fi ÙË One77 Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÛÂÏ›‰·˜: Â›Ó·È ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ James Bond. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÏÔÈfiÓ Ó· ¿Ù Ì ÙÔ ÁÈÔ Û·˜ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ fiÙ·Ó Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Ë 23Ë Ù·ÈÓ›· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ (2012) Î·È ‰ÂÈ fiÙÈ Ô Ì·Ì¿˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ú¿ÎÙÔÚ·: ı· ÙÔ ‰ÈËÁÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ÛÙ· ÂÁÁfiÓÈ· ÙÔ˘. °È’ ·˘ÙfiÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÎfiÌ· ÏfiÁÔ˘˜, Ë DBS Â›Ó·È ·˘Ù‹

ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ÔıËÙ¿ ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó. ∂›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙË DB9, ·ÏÏ¿ ‚ÂÏÙȈ̤ÓË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∞Ó Î·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÈÙ¢¯ı›, Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ fiÌÔÚÊË Û Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Û οÓÂÈ Ó· ÓÈÒıÂȘ ·ÎfiÌ· ÈÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi˜ Î·È ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘... ΔÈ ¤ÏÂÁ·; ∞ Ó·È, ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ: ·Ï¿ Û ÍÂÌ˘·Ï›˙Ô˘Ó. ∫¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ù˘¯·›· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ DBR9 (ÓÈ΋ÙÚÈ· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· GT1 ÛÙȘ 24 flÚ˜ ÙÔ˘ Le Mans ÙÔ 2007 Î·È 2008), ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÎÏÂȉ› Ù˘. √ÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Emotional Control Unit (ªÔÓ¿‰· ∂ϤÁ¯Ô˘ ™˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜) Î·È Î¿ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi Ô˘ ϤÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘: ‰›ÓÂÈ ˙ˆ‹ ÛÙÔÓ V12 ÙˆÓ 517 ›ˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÔ˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È Ù·¯‡ÙÂÚ· ÎÈ ·fi ÙÔ Ó·ÚΈÙÈÎfi Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜! ΔÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ DBS Â›Ó·È ·Ï¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Â›Ó·È ¿ÌÂÛÔ, ·ÎÚÈ‚¤˜ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ¿„ÔÁË ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi (∞∞∞ ‰ËÏ·‰‹). ∏ ·Ó¿ÚÙËÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈο, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÕÓÂÙË fiÛÔ Î·È ÛÙË ™ÔÚ Ú‡ıÌÈÛË. Δ· ÎÂÚ·ÌÈο ÊÚ¤Ó· (‚·ÛÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜) Â›Ó·È Èηӿ Ó· ÛÔ˘ ÂÙ¿ÍÔ˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ¤Íˆ. ∑ËÙ¿ÌÂ Û˘ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙÔ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓÔ, ·ÏÏ¿ Ô ‚·ıÌfi˜ Ù˘ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛ˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ˙ˆÓÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜! §Â˜ ÎÈ fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿, Ë DBS Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË Û ‰‡Ô ÂȉÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ: ÙËÓ Carbon Black Î·È ÙËÓ Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋ UB2010 ÙˆÓ 40 ÌfiÏȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ (20 ÎÔ˘¤ Î·È 20 Volante).


055-067_ASTON_MARTIN_ADVERT 23-03-11 12:56 ™ÂÏ›‰·60

A S TO N M A RT I N D B 9

Dr Jekyll and Mr Hyde

∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘. ΔÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ GT Ì ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë Î·Ì›Ó· Î·È ÙȘ ˘ÂÚ¿ÚÈı̘ ·Ó¤ÛÂȘ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‰›¯ˆ˜ Ó· È·ÛÙ›˜ ·fi ÙËÓ ÔχˆÚË Ô‰‹ÁËÛË. ∏ DB9 Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ˘„ËÏ¿ Â›‰· Ô‰ËÁÈ΋˜ ·fiÏ·˘Û˘ fiÙ·Ó Ù˘ ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÂȘ. ™Â ‚·ıÌfi Ô˘ ÔÏÏ¿ ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ó· ÎÚ˘ÊÙÔ‡Ó ·fi ÙË ÓÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¢ÎÔÏ›· ÛÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙ·Ì›‚ÂÈ Ì ¿ÌÂÛË ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘. ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË Â͈-

ADVERTORIAL

ΔÔ Ù¤ÏÂÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ GT Ô˘ ‰Â ¯¿ÓÂÈ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÔ˘ ÛÙÔ Î¿ıÈÛÌ· Ì ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘. ™ÙË Áο̷ ¿ÏÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Ë DB9 ı· ‹Ù·Ó ÙÔ supercar Ù˘ Ì¿Úη˜! ΔÔ ˘¤ÚÙ·ÙÔ ÎÔ˘¤ Ì ÙÔÓ 12·ÏÈÓ‰ÚÔ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙˆÓ 477 ›ˆÓ, ÙËÓ ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÙËÓ ··Ú¿ÌÈÏÏË ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È ÙȘ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ. ™Â ÌÈ· Áο̷ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ Û·Ó ·˘Ù‹ Ù˘ Aston Martin fï˜ Â›Ó·È Ë ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÂÈÏÔÁ‹. ∂›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ˘¤ ›Ù ÙË Volante (·ÓÔȯً ¤Î‰ÔÛË), ›Ù ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ Ӥ˜ ÂΉfiÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (Carbon Black, Quantum Silver, Morning Frost), Ë DB9 Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ Ì ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ۯ‰›·ÛË. ™ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi. °È·Ù› ÌÔÚ› ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ Ó· Â›Ó·È ··Ï¤˜ Î·È ·ÚÌÔÓÈΤ˜, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ˆÛÙfiÛÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi, ÙȘ ÈÛÔÚÚÔË̤Ó˜ (›Ûˆ˜ Î·È Ù¤ÏÂȘ) ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Î·È ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. Δ· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ÌÂÏÂÙË̤ӷ ÒÛÙÂ Ë ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Ó· ÌËÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Â˘ÛÙ¿ıÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙfi˜ Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ ÛÙËÓ Î·Ì›Ó·. £· ‹Ù·Ó Îڛ̷ ÙfiÛË ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ó· ‹Á·ÈÓ ¯·Ì¤ÓË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ‚Ô˘ËÙÔ‡ ÙÔ˘ ·¤Ú·. ΔÔ ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› Î·È ÛÙËÓ Volante.

ÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ (˘„ËÏfiÙÂÚË ·ÓÙÔ¯‹ Î·È Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜) Î·È fi¯È ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù·. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÈÛ¯‡˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ÔÌ·Ï¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ˆ˜ ‰‡Ó·ÌË ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ Î·È fi¯È ˆ˜ ¿ÛÎÔÔ ÛÈÓ¿ÚÈÛÌ· Î·È Î¿ÓÂÈ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Û·Ó ÌÈÎÚfi ·È‰›.


055-067_ASTON_MARTIN_ADVERT 23-03-11 12:57 ™ÂÏ›‰·61

A S TO N M A RT I N R A PI D E

Next Top Sports Model

∏ Rapide Â›Ó·È ÌÈ· DB9 Ì ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ fiÚÙ˜. ÿÛˆ˜, Â¿Ó ‰ÂÓ ·Ó‹Î ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ Aston Martin, ·˘Ù‹ Ë ¿Ô„Ë Ó· ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹. ªfiÓÔ Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Aston Martin, ·˘Ùfi ·Ï¿

«ΔÔ ÈÔ ÎÔÌ„fi ÙÂÙÚ¿ı˘ÚÔ ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ» ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÏfiÁÈ·. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÁfi˜!

‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙfi. ∂›Ó·È Û· Ó· ϤÌ fiÙÈ Ë Giselle Â›Ó·È Ì›· Á˘Ó·›Î·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜, ·ÏÏ¿ fiÔÈÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÔ ÓfiËÌ·. ∞˜ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ͷӿ. ∫¿ı ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÛÙË Áο̷ Ù˘ Aston Martin ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ͯˆÚÈÛÙfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ One-77 ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ μÂÓÈ·Ì›Ó Ù˘ ·Ú¤·˜, ÙÔ Cygnet. √fiÙ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Î·Ó ˆ˜ ÛΤ„Ë Ë ÚÔÛı‹ÎË ·Ï¿ ‰‡Ô ı˘ÚÒÓ ÛÙËÓ DB9 ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ. ∏ Rapide ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›· Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË ·fi Ì›· Aston Martin. ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ fiÏÔ concept Ù˘ Rapide. ø˜ «ÙÔ ÈÔ ÎÔÌ„fi ÙÂÙÚ¿ı˘ÚÔ ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ» ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ‚ϤÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙ· ÏfiÁÈ·. ∏ Rapide ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ÙÂÙÚ¿ı˘Ú˜ Aston Martin ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ΔÔ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Î·È Ë ›‰È· Ë ÂÙ·ÈÚ›·. ∂›Ó·È ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ·Ó¤ÛÂȘ Î·È Ù· οı ÏÔÁ‹˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·Ï‡ÙÂÚË, ÙËÓ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ™Â ˆı› Ó· ·Ù‹ÛÂȘ ·Ú·¿Óˆ ÙÔ Áο˙È ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙË ÌÂψ‰È΋ «ÊˆÓ‹» ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È ÙÔ Ì¿ÛÔ ‹¯Ô Ù˘ ÂÍ¿ÙÌÈÛ‹˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÂȘ ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÔ˘ Ó· ÎÔÏÏ¿ÂÈ ÛÙÔ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ Î¿ıÈÛÌ·. ŸÙ·Ó Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Î·È Ë Î›ÓËÛË ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó, ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙË ÛÔÚ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì fiϘ ÛÔ˘ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ. ∏ ΢ÚÈfiÙÂÚË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ÌÔÓ٤Ϸ Â›Ó·È fiÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ ·˘Ùfi Ì ·Ú¤· ÙÚÈÒÓ ·ÙfïÓ.


055-067_ASTON_MARTIN_ADVERT 23-03-11 12:57 ™ÂÏ›‰·62

A S T O N M A RT I N V 8 & V 1 2 VA N TA G E

She’ s got

the look

ADVERTORIAL

ŸÙ·Ó Ô Û¯Â‰È·ÛÙ‹˜ ¤¯ÂÈ Î¤ÊÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ‚ϤÂÙ ÛÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜: ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ˜ Aston Martin fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. Δ· ÎÔÛÌËÙÈο Â›ıÂÙ· ÛÙÂÚÂ‡Ô˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ӷ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÚËÙfi: ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ·Í›˙ÂÈ fiÛÔ ¯›ÏȘ ϤÍÂȘ. ΔÔ ‚ϤÂÙ ¿ÏψÛÙÂ, Ë Û¯Â‰›·ÛË Î·È ÌfiÓÔ Â›Ó·È Â·Ú΋˜ Î·È ÈηӋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÒÛÙÂ Ë V8 Vantage Ó· Û¿ÛÂÈ Î¿ı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚÂÎfiÚ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙË DB7 (Ë Aston Martin Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·), Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ۯ‰›·ÛË Â›Ó·È ¤Ó· ÌfiÓÔ ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Vantage. Δ· ÌÔÓ٤Ϸ Â›Ó·È ‰‡Ô, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·. ∏ V8 Vantage ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó 8΢ÏÈÓ‰ÚÔ 4,7 Ï›ÙÚˆÓ Ì ·fi‰ÔÛË 426 ›ˆÓ Î·È Ë V12 Vantage ¤Ó·Ó 12·ÏÈÓ‰ÚÔ 6,0 Ï›ÙÚˆÓ Ì 517 ›Ô˘˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË Û¯Â‰›·ÛË, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì›· ¿ÏÏË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÌÔÓ٤Ϸ: Ô ‹¯Ô˜. ™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÈηÓfi˜ Ó· Û οÓÂÈ Ó· ·Ó·ÙÚȯȿÛÂȘ. ∂›Ó·È Ì¿ÛÔ˜ Î·È ¿ÁÚÈÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ V8 Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ¿ÁÚÈÔ˜, Û·Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ V12. ∫·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓË ÌÂψ‰›· Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ¤Ó·Ó V12: Ë V12 Vantage Â›Ó·È ¤Ó· ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ˘„ËÏÒÓ ÂȉfiÛˆÓ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ GT ÛÙËÓ DB9. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ηٷÈÁÈÛÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ, Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÔÚ ·˘ÙÔÎÈÓ‹-

ÙÔ˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ Ô‰È΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Cygnet, Ë Vantage Â›Ó·È Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË Aston Martin. °ÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ: Â›Ó·È ÈÔ Â˘¤ÏÈÎÙË, ÈÔ ¿ÌÂÛË ÛÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ Î·È ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÌÔÓ٤Ϸ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÓÈÒÛÂȘ fiÙÈ Â›Û·È Í¯ˆÚÈÛÙfi˜. ŸÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÂÛ¤Ó· Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ Î¿ı ˘ÏÈÎfi, ¤¯ÂÈ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÂÓ‰ÂϯҘ ÙË Û¯Â‰›·ÛË Î·È ¤¯ÂÈ ÂÈÌÂÏËı› ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÁ‹, ÒÛÙ ӷ Ì›ÓÂȘ ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ηϿ Ù˘ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˘ ηٷÛ΢‹˜. ∂‡ÎÔÏ· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÙÔ «‚·ÛÈÎfi» ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Ì¿Úη˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔÓ Í¯ˆÚÈÛÙfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ Aston Martin.


055-067_ASTON_MARTIN_ADVERT 23-03-11 12:58 ™ÂÏ›‰·63

A S TO N M A RT I N C YG N ET «ŒÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠‰È·ÊÔÚÂÙÈο», ¤ÙÛÈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ë Aston Martin ÙÔ Cygnet. ŒÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠¤Í˘Ó· ϤÌ ÂÌ›˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ٷ ‡ÛËÌ· ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚·Û›˙ÂÙ·È ÙÔ Cygnet. ΔÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÂÓ‰˘Ì¤ÓÔ Ì ÎÔÚ˘Ê·›· ˘ÏÈο Î·È ÊÈÓ¤ÙÛ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂȘ ÌfiÓÔ ÛÙ· ‚ÚÂÙ·ÓÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜. ∞Ó ÛÔ˘ ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ê‹ Î·È ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ Ó· Ì·ÓÙ¤„ÂȘ Û ÙÈ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â›Û·È, Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢Ù›˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ¿ÙÈÌÔ ÙÔ ·ÎÚÈ‚fi ‰¤ÚÌ·... ΔÔ Cygnet ÁÂÓÓ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÎfiÌ· Î·È ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ÌÈ·˜ Aston Martin Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ‰È·ÎÚÈÙÈο ÛÙËÓ fiÏË. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÏÔÈ-

fiÓ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Î·È Â˘¤ÏÈÎÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ˘ Ï›ÂÈ Ë ¤ÓÙÔÓË ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì›˜ Ë ¿ÊÈÍ‹ ÛÔ˘ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Ù˘Ì·ÓÔÎÚÔ˘Û›Â˜. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û 3+1 ÂÈ‚¿Ù˜, ·Ó Î·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. √È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙ˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Aston Martin. √fiÙ ÔÈ Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÔÓÔΤʷÏÔ Ô˘ Â›Ó·È o Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Î·Ì›Ó·. ª·Î¿ÚÈ Ó· ‹Ù·Ó ¤ÙÛÈ fiÏ· Ù· ‚¿Û·Ó·. ΔÔ Cygnet Û·ÊÒ˜ Î·È ‰ÂÓ ı· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Û ÂȉfiÛÂȘ Ì ٷ 8΢ÏÈÓ‰Ú· Î·È 12΢ÏÈÓ‰Ú· ÌÔÓ٤Ϸ. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È 500 ›ÔÈ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË. ∞˘Ùfi Ô˘ ı· Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Í¯ˆÚÈÛÙfi˜ Î·È Ó· ÛÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂȘ οÓÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÈÏÔÁ‹. ∞Ú¯Èο, Ë Aston Martin ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ ÙÔ Cygnet ı· ‹Ù·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‹‰Ë ηÙfi¯Ô˘˜ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ Aston Martin. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ë ÛΤ„Ë ·˘Ù‹ ·Ó·ıˆڋıËÎÂ Î·È ÙÔ Cygnet ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Û ¢ڇÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi. ªË ÓÔÌ›˙ÂÙ fï˜ fiÙÈ ı· ηٷÎχÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· «ÂÎÏÂÎÙfi ¤‰ÂÛÌ·», ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Î·È ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘.

Diamonds Are Forever

ŒÓ· ÎfiÛÌËÌ· Ì ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÁÔËÙ›· Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Aston Martin ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙËÓ fiÏË.


055-067_ASTON_MARTIN_ADVERT 23-03-11 12:58 ™ÂÏ›‰·64

ΔÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ù˘ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜

∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÔÁ›ˆÛË Ù˘ ηÚȤڷ˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô: Ô James Bond ıˆڋıËΠÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÚfiÙ˘Ô Ì˘ÛÙÈÎÔ‡ Ú¿ÎÙÔÚ· Î·È ¿ÓÙÚ· ηÙ' Â¤ÎÙ·ÛË Î·È Ë Aston Martin ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÂȉfiÛˆÓ. Aston Martin DB5 ∏ Aston Martin Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Û ٷÈӛ˜ ÙÔ˘ James Bond. ™˘ÓÔÏÈο ÙË ‚ϤÔ˘Ì Û ¤ÓÙ ٷÈӛ˜ (Goldfinger, Thunderball, GoldenEye, Tomorrow Never Dies Î·È Casino Royale). øÛÙfiÛÔ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· The World Is Not Enough, ÌfiÓÔ Ô˘ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ÎfiËΠÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÌÔÓÙ¿˙. ∂›Ó·È ÙÔ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙÔ˘ Bond. √ ÂÈϤÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚ· Ù˙¿ÌÈ·, ÔÏ˘‚fiÏ·, ÚÔ¤Ù·ÛÌ· ηÓÔ‡, ÂÎÙÔÍÂ˘Ù‹ Ï·‰ÈÔ‡, ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˜ ÈӷΛ‰Â˜, ÂÎÙÈÓ·ÛÛfiÌÂÓÔ Î¿ıÈÛÌ· Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡, Û˘Û΢‹ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÏÂÛÎÔÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÎÈ̷ۛÙÔ˜ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ.

ADVERTORIAL

Aston Martin DBS ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· On Her Majesty’s Secret Service. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ‹Ù·Ó Û‡ÓÙÔÌË (Ê¿ÓËΠ۠٤ÛÛÂÚȘ ÌfiÏȘ ÛÎËÓ¤˜) Î·È ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘: ÌfiÓÔ fiÙÈ ‰È¤ıÂÙ ÓÙÔ˘Ï·¿ÎÈ Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡ Ì ¯ÒÚÔ ÁÈ· ηڷÌ›Ó· ÂχıÂÚÔ˘ ÛÎÔÂ˘Ù‹. ∂›Û˘ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘ÌÂ, Ì ‰Â‰Ô̤ӷ fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, fiÙÈ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚ· Ù˙¿ÌÈ·.

Aston Martin V8 Vantage Volante ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· The Living Daylights. ◊Ù·Ó Ï‹Úˆ˜ ÚÔÈÎÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔÓ Q Ì ÂÏ·ÛÙÈο Ì ηÚÊÈ¿, ÎÈÓËÙ‹Ú· Ù˙ÂÙ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÈӷΛ‰·, ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚ· Ù˙¿ÌÈ·, ˘Ú·‡ÏÔ˘˜

Ì ·ÓȯÓÂ˘Ù¤˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ›Ûˆ ·fi Ù· ÊÒÙ· ÔÌ›¯Ï˘, ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓ· ¤‰ÈÏ· ÙÔ˘ ÛÎÈ, Û‡ÛÙËÌ· laser ÛÙÔ˘˜ ÂÌÚfi˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜, ˘Ú›Ì·¯Ô ·Ì¿ÍˆÌ· Î·È Û‡ÛÙËÌ· ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊ‹˜.

Aston Martin V12 Vanquish ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Die Another Day Î·È ÙË ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ ·fi ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ΢ÓËÁËÙfi ÛÙÔÓ ¿ÁÔ. ¢È¤ıÂÙ fiÏ· Ù· Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ηÏÔ‡‰È· fiˆ˜ ÔÏ˘‚fiÏ· ÛÙÔ Î·fi, ˘Ú·‡ÏÔ˘˜, ÂÏ·ÛÙÈο Ì ηÚÊÈ¿, ÂÎÙÈÓ·ÛÛfiÌÂÓÔ Î¿ıÈÛÌ· Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡ Î·È ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÚÔÛ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓÔ Î·ÌÔ˘ÊÏ¿˙ Ô˘ Ù˘ Â¤ÙÚÂ ӷ Á›ÓÂÙ·È ·fiÚ·ÙË (·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Á‡Úˆ Ù˘).

Aston Martin DBS V12 ∂›Ó·È ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÚÔ˜ ÒÏËÛË. ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙȘ Ù·Èӛ˜ Casino Royale Î·È Quantum of Solace, ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠӷ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: ÌfiÓÔ ÙÔ ÎÚ˘Êfi ÓÙÔ˘Ï·¿ÎÈ Ì ÙÔ fiÏÔ ÙÔ˘ Bond Î·È ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÎÈÙ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÛˆÛ ÙË ˙ˆ‹. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Î·È ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ù·ÈÓ›· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ 2012.


055-067_ASTON_MARTIN_ADVERT 23-03-11 12:58 ™ÂÏ›‰·65

A S TO N M A RT I N & J A M E S B O N D

Dr.No 1962 Sean Connery, Ursula Andress and Bernard Lee

From Russia with Love 1963 Sean Connery, Robert Shaw and Lotte Lenya

Goldfinger 1964

Thunderball 1965

Sean Connery, Gert Frobe, Honor Blackman

Sean Connery, Claudine Auger and Adolfo Celi

Diamonds Are Forever 1971

Live and Let Die 1973

Sean Connery, Jill St. John and Charles Gray

Roger Moore, Yaphet Kotto and Jane Seymour

Octopussy 1983

View to a Kill 1985

The Living Daylights 1987

Lisence to Kill 1989

Roger Moore, Christopher Walken and Tanya Roberts

Timothy Dalton, Maryam d'Abo and Jeroen Krabbé

Timothy Dalton, Robert Davi and Carey Lowell

Roger Moore, Maud Adams and Louis Jourdan

The Man with the Golden Gun 1974 Roger Moore, Christopher Lee and Britt Ekland

The Spy Who Loved Me 1977 Roger Moore, Barbara Bach and Curd Jürgens

You Only Live Twice 1967 Sean Connery, Akiko Wakabayashi and Mie Hama

Moonraker 1979 Roger Moore, Lois Chiles and Michael Lonsdale

GoldenEye 1995 Pierce Brosnan, Sean Bean and Izabella Scorupco

On Her Majesty’s Secret Service 1969 George Lazenby, Diana Rigg and Telly Savalas

For Your Eyes Only 1981 Roger Moore, Carole Bouquet and Topol

Tomorrow Never Dies 1997 Pierce Brosnan, Jonathan Pryce and Michelle Yeoh

∞Í›· ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË

The World Is Not Enough 1999

Die Another Day 2002

Casino Royale 2006

Quantum of Solace 2006

Pierce Brosnan, Sophie Marceau and Robert Carlyle

Pierce Brosnan, Halle Berry and Rosamund Pike

Daniel Craig, Eva Green and Judi Dench

Daniel Craig, Olga Kurylenko and Mathieu Amalric

∏ ıÚ˘ÏÈ΋ DB5 Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Goldfinger Î·È Thunderball (‰‡Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Î·È ‰‡Ô ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ) Ô˘Ï‹ıËΠ¤Ó·ÓÙÈ 2.912.000 ÛÙÂÚϛӈÓ. √ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ Â›Ó·È ·ÌÂÚÈοÓÔ˜ Î·È ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÎı¤ÛÂÈ Û ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔ √¯¿ÈÔ. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â›Ó·È Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÚfiÛıÂÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Û Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∏ Ù‡¯Ë Ù˘ ¿ÏÏ˘ DB5 ·ÁÓÔÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 1997, fiÙ·Ó Î·È ÂÎÏ¿Ë ·fi Ê˘Ï·ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Boca Raton.


055-067_ASTON_MARTIN_ADVERT 23-03-11 12:59 ™ÂÏ›‰·66

Aston Martin Athens

ADVERTORIAL

ΔËÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙËÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ï›ÁÔÈ ÂÎÏÂÎÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚·ıÈ¿ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ «·˘ÙÔΛÓËÙÔ» Î·È ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ. §¿ıÔ˜: Ù· ı¤ÏÔ˘Ó fiÏ·! ∫·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· Ù· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÂÈۋ̈˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™‡ÌʈÓÔÈ ÌÔÚ› Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔÏÌËÚ‹, ›Ûˆ˜ Î·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·ÈÛÈfi‰ÔÍË, ΛÓËÛË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Aston Martin ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fï˜ fiÙÈ ÙÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·¢ı‡ÓÂÙ·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· PBS ‰ÂÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. ™›ÁÔ˘Ú· ı· ·Ó·ÚˆÙȤÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ·Ú¯Èο ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Power, Beauty, Soul (¢‡Ó·ÌË, √ÌÔÚÊÈ¿, æ˘¯‹) ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚ›Ù ӷ ‚ϤÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÔÚÁ¿ÓˆÓ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÎÎÈÓ›Ù ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ù˘ ‰È΋˜ Û·˜ Aston Martin. ∏ Aston Martin Â›Ó·È Ì›· Ì¿Úη Ì ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚·ıÈ¿ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·˘ÙÔΛÓËÛ˘ Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ: Û ÂȉfiÛÂȘ, Û ԉÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Û ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È Û ۯ‰›·ÛË. °È· fiÛÔ˘˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. °È· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜ Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È Ë Ì¿Úη, ›Ûˆ˜ Ë ÌÔÓ·‰È΋, Ë ÔÔ›· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯ÔÓÙÈ¿ Ì ÙËÓ Ô‰ËÁÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË ÛÙÔÓ ‡„ÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ‚·ıÌfi. ∏ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ·ÔÓ¤ÂÈ ·fi οı fiÚÔ ÙÔ˘ οı ·˘ÙÔΛÓËÙÔ˘ Ù˘ Aston Martin Î·È Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ù‹ Û˘Ó˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ «„˘¯‹» Ù˘. Ÿ¯È ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÏÔÁÈÎfi Ì·˜. ªÈ· Aston Martin ¤¯ÂÈ „˘¯‹ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ·Ï¿ ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÂÍÚ¤˜ ˘ÂÚË„ËÏÒÓ ÂȉfiÛˆÓ. ∏ ·fiÎÙËÛË ÌÈ·˜ Aston Martin Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ·Ï¿ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∏ PBS Î·È Ë Aston Martin ηْ Â¤ÎÙ·ÛË ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ ηχÙÂÚË: Ò˜ ı· Û·˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ¤Ó· ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ Nürburgring Ì ÌÈ· ËÌÈ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ N420; ∫·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ηÓÔÓÈÛÙ›, ·ÚΛ Ó· ‚Ú›Ù ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ΔÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· fiÏ· fiÛ· ÂÚÈÁÚ¿„·ÌÂ Â›Ó·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∂Λ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ı·˘Ì¿ÛÂÙ ÔÏfiÎÏËÚË

ÙË Áο̷ Ù˘ Aston Martin Î·È Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û·˜. ªÂÙ¿, Ô‡Ù ÁÈ· spa Ó· ϤÁ·ÌÂ, ·Ï¿ ı· ·ÊÂı›Ù ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Ô˘ ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ‚·ıÌfi ÙËÓ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Aston Martin.

PBS MOTION S.A. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ 195, ∞ÈÁ¿Ïˆ ΔËÏ: 210 53 18 200 www.astonmartin.com


055-067_ASTON_MARTIN_ADVERT 23-03-11 12:59 ™ÂÏ›‰·67

Nέα διεύθυνση 5ο χλμ. Λ. Βάρης – Κορωπίου, 19 400, Κορωπί, T_ (+30) 210 2012469, 210 2015010, F_ (+30) 210 2027933

www.true-north.gr

e-mail: truenorth@true-north.gr


S U PE RC A R S

™ÔÎ Î·È ‰¤Ô˜ Δ√À

°πøƒ°√À μ∞ƒπ¡√À

∞˘Ùfi ÚÔηÏÔ‡Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ÂÈϤͷÌ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ BE, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó fiÙÈ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ, Ù·¯‡ÙÂÚÔ, Û·ÓÈfiÙÂÚÔ Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ë ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Û‹ÌÂÚ·. Δ· ÌÔÓ٤Ϸ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ¤Ó· ·ÂÈÚÔÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô‰ËÁÒÓ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ·ÓÙÚÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Èηӿ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÓ›ڈÍË Î·È ÛÙÂÚËÙÈÎfi Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘. ∂ÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

68

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


∂›Ó·È ˘¤ÚÔ¯·, ÌÔÓ·‰Èο Î·È ÂÓ›ÔÙ ÚÔÎÏËÙÈο. Δ· supercars ÌÔÚ› Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È -Ì·˙› Ì ٷ yachts Î·È ÙȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜- Ë ÎÔÚˆÓ›‰· ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡, ·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ Ì·˜ ÚÔ˚‰Â¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ Û˘Ó Ùˆ ¯ÚfiÓˆ ı· ÌÂÙÔ˘ÛȈı› Î·È ÛÙ· ‰Èο Ì·˜, Ù· ÈÔ Ù·ÂÈÓ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∞˘Ù¿ Ì¿ıÂÙ¤ Ù· ·’ ¤Íˆ, ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ¤Ó· ¿ÏÏÔıÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ Ë Á˘Ó·›Î· Û·˜ «ÔÈÔ˜ ·Ú·ÓÔ˚Îfi˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ‰Èı¤ÛÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙˆÓ 500.000q». ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·Ó ¤¯Ô˘Ó Ú·ÎÙÈ΋ ·Í›·, Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ÂÚÒÙËÛË: Œ¯ÂÈ Ú·ÎÙÈ΋ ·Í›· ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘; ªË ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ÏÔȉÔÚ‹ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔÔ Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘, ηıÒ˜ Ù· supercars Â›Ó·È Ù· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Ù˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁ›·˜, Û¿ÓÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ô˘ Ï›ÁÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÔÏÏÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó. ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·Í›· ¯Ú‹Û˘. ∂›Ó·È ÛÙÂÓ¿, ÛÎÏËÚ¿, ıÔÚ˘‚Ò‰Ë,

‰‡Û¯ÚËÛÙ· Î·È –ÏfiÁˆ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÈÛ¯‡Ô˜ Î·È ·ÎÚ·›ˆÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ- ÂÓ›ÔÙ ÂÈΛӉ˘Ó· Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈΤ˜ Ô‰ËÁÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Â›ÙÂ Ô ·fiÏ˘ÙÔ˜ Ú¤ÎÙ˘ Ù˘ Ô‰‹ÁËÛ˘, ›Ù ÂÍ·ÈÚÂÙÈο «ÎÔÏÏË̤ÓÔ˜» Ì ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Ó· ‰È·ı¤ÙÂȘ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ì·Ú·ıˆÓÔ‰ÚfiÌÔ˘, ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤Ó· supercar. øÛÙfiÛÔ, ·ÚΛ ¤Ó· ÌfiÓÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜, Ó· Â›Û·È ·Û‡ÏÏËÙ· ÏÔ‡ÛÈÔ˜. ∞fi Ú·ÎÙÈ΋ ¿Ô„Ë ÏÔÈfiÓ, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ¿ÏÏÔıÈ ÛÙ· supercar. ŒÓ·˜ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ˘ ÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi˜ Ì·˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ¿¯ÚËÛÙ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂȘ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ ÂÌ›˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·Ì ٷ ÈÔ ·ÎÚ·›· ·fi ·˘Ù¿, ÁÈ·Ù› ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. £·˘Ì¿ÛÙÂ, ‰È·‚¿ÛÙÂ Î·È Ô‰ËÁ‹ÛÙ ÓÔÂÚ¿, machines Ô˘ ÌÈÏ¿Ó ÛÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Î·È fi¯È ÛÙË ÏÔÁÈ΋.

JAGUAR

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

69


S U PE RC A R S

Ferrari

599

GTO

FERRARI SpA

ªfiÏȘ 599 ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·fiÎÙËÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ 599 GTO, Ù˘ ÈÔ Î·ı·Úfi·ÈÌ˘ Î·È Ù·¯‡ÙÂÚ˘ Ferrari ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÔÙ¤ ÛÙËÓ ÔÏ˘ÂÙ‹ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ì¿Úη˜. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÙˆÓ ÌfiÏȘ 1:24’’ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ «ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘» Á‡ÚÔ˘ ÛÙËÓ È‰ÈfiÎÙËÙË ›ÛÙ· ÙÔ˘ Fiorano ·ÔÙÂÏ› fi,ÙÈ ÈÔ ÂÈÛÙÈÎfi ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ·˘Ù‹˜ Ferrari. ∏ 599 GTO (Gran Turismo Omologata) ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ 599ÃÃ, V12 ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙˆÓ 5.999 Î.ÂÎ., Ì ·fi‰ÔÛË 670 ›ˆÓ ÛÙȘ 8.250 Û.·.Ï. ∏ ÚÔ‹ ÛÙÚ¤„˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 620 Nm, Î·È ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙȘ 6.500 Û·.Ï. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ù· 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÌfiÏȘ 3,35 ‰Ï., fiÙ·Ó ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ·˘Ù‹˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 335 ¯ÏÌ./ÒÚ·. ΔÔ 12·ÏÈÓ‰ÚÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì’ ¤Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ, Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ 6 Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ Ù· ÚfiÙ˘· ÙˆÓ ÌÔÓÔıÂÛ›ˆÓ Ù˘ F1 Û ¯ÚfiÓÔ ÌfiÏȘ 60 ms! ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ fiÛÔn ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙÈÓÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È 144 ÎÈÏ¿ οıÂÙ˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·˘Ùfi ÈÙ·ÏÈÎfi ÎÔ˘¤ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 200 ¯ÏÌ./ÒÚ·. ∞ÏÏ·Á¤˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ê˘ÛÈο Î·È ÛÙȘ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛÊÈÎÙ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ - ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú Î·È ÛÙȘ ÈÔ «·ÓıÂÎÙÈΤ˜» ·ÓÙÈÛÙÚÂÙÈΤ˜ ‰ÔÎÔ‡˜, Ì ÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi Û‡ÛÙËÌ· Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È "second generation magnetorheological suspension control system".. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi F1- Δrac Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ Áο̷˜, ÂÓÒ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤‰ËÛ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÎÂÚ·ÌÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ù˘ Brembo (398 ¯ÏÛÙ. ÂÌÚfi˜, 360 ¯ÏÛÙ. ›Ûˆ) Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·Ï˘ÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ Ù· ÚfiÙ˘-

70

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


· ÙˆÓ ÌÔÓÔıÂÛ›ˆÓ Ù˘ F1 . ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô GTO ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ 250 GTO ÙÔ 1962 Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ÙÔ 1984. Δ· Â›ÛËÌ· ·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· Ù˘ 599 GTO Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫›Ó·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ ÙˆÓ Èı˘ÓfiÓÙˆÓ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È Û ÌÈ· Ôχ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010, ÛÙËÓ ÔÔ›·, ÁÈ· Ó· ›¯Â˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÂÏ›‰· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ¤ÚÂ ӷ Â›Û·È –ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ- ‹‰Ë οÙÔ¯Ô˜ ÌÈ·˜ Ferrari. ∂Âȉ‹ ‹‰Ë ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎÂ, Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÛÂÏ›‰· ÛÙÔ site Ù˘ Ferrari, Ô˘ ÌÔÚ›˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Â‡ÎÔÏ· Ó· οÓÂȘ customize. ∞ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙËÓ ¤¯ÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ ˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· ÙËÓ ‹ıÂϘ... Genesis A.E. §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 40, ª·ÚÔ‡ÛÈ ΔËÏ.: 210 61 09 121-4 www.ferrariworld.com π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

71


GTA MOTOR

S U PE RC A R S

72

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


Spano

GTA

ΔÔ GTA Spano ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÂÛ¿˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÙÔ˘ ۯ‰›·ÛË Î·È Ô 10·ÏÈÓ‰ÚÔ˜ Û ‰È¿Ù·ÍË V ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ì ·fi‰ÔÛË 780 ›ˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ··Ú·Ù‹ÚËÙ·. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÔÈÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰Â ÁÈ· ÌÈ· ÛÙ·ÙÈ΋ ÛÔ˘‰‹ οÔÈÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ‹ ÌË Û¯Â‰È·ÛÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘. ∏ GTA Â›Ó·È ÌÈ· Ó¤· ÂÙ·ÈÚ›· ηٷÛ΢‹˜ Â͈ÙÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì ¤‰Ú· ÙËÓ πÛ·Ó›·, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ fï˜ 15ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ΔÔ Spano Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘, Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÌfiÏȘ ÍÂΛÓËÛ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÙÛÔ˘¯ÙÂÚÔ‡ –·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ- ·ÓÙÈÙ›ÌÔ˘ ÙˆÓ 600.000 ÂÚ›Ô˘ ¢ÚÒ. ™¯Â‰È·ÛÙÈο, ÙÔ Ó¤Ô GTA Spano ı˘Ì›˙ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, Â›Ó·È fï˜ ÂÍfi¯ˆ˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi. Ÿˆ˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ Â›Ó·È Î·È 10·ÏÈÓ‰ÚÔ˜ Û ‰È¿Ù·ÍË V ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ 8,3 Ï›ÙÚˆÓ –·fi ÙÔ Viper Ù˘ ChryslerÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Á 780 ›Ô˘˜ (‹ 840 Ì ‚ÈÔ·Èı·ÓfiÏË ∂90) Î·È 93,5 ¯ÏÁÌ. ÚÔ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘, Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ·fi ÛÙ¿ÛË ¤ˆ˜ Ù· ÚÒÙ· 100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û ÌfiÏȘ 2,9 ‰Ï., ÂÓÒ Ë ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·¯‡ÙËÙ· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 350 ¯ÏÌ./ÒÚ·. ΔÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Spano Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÙ¿ÓÈÔ, ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ Â›Ó·È ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ Ù‡Ô˘ «∏» ‹ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ ÛÂÈÚÈ·Îfi ‹ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÛÂÈÚÈ·Îfi Ì paddles ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ, ÔÈ ÙÚÔ¯Ô› ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÌÂÙÚÔ 19 Î·È 20 ›ÓÙÛ˜ ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ, Ù· ÊÚ¤Ó· Â›Ó·È ÎÂÚ·ÌÈο Î·È Î·Ù·-

Û΢·Ṳ̂ӷ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ AP Racing, Ë ·Ó¿ÚÙËÛË Â›Ó·È ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Ì ڢıÌÈ˙fiÌÂÓË ·fiÛ‚ÂÛË ÙˆÓ ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú, ÂÓÒ Ë ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜ ›ӷȅ Á˘¿ÏÈÓË. ™Â fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÔÈÛı¤ÏÎÔ˘Û·˜ ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ supercar Â›Ó·È 0,35 Î·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜ ÌfiÏȘ 1.350 ÎÈÏ¿. ∏ ÒÏËÛË ·ÏÏ¿ Î·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ˘ÂÚ-·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜(!), Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÓÔ̤ˆÓ Ô˘ ̤¯ÚÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ ÙËÓ ∫›Ó·, Ù· ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù·, ÙȘ ∏.¶.∞., ÙË ƒˆÛ›·, ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›·. GTA MOTOR Aportodo de Correos 265 46900 Torrent, Valencia, Spain T: (+34) 96 164 01 23, F: (+34) 96 164 01 67 www.gtaconcept.com π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

73


S U PE RC A R S

C-X75

Jaguar

°È· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ Ù· 75 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘, Ë Jaguar ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Ó· ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi supercar. ΔÔÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô –ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ- C-X75 Ù·ÔÙÂÏ› Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È ¤Ó· ÂÏȉÔÊfiÚÔ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ Ì¿Úη, Ô˘ Ì ÙÔ «Î·ı·Úfi» Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Û ÚԉȷÁڷʤ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ı¤ÙÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ Í·Ó¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ·ÏÒ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÛÔ˘‰‹ ¿Óˆ ÛÙ· supercar ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi, Ô˘ Ì ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÌÂÈ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∞fi ÙÔ Û¯‹Ì· Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÚÔÛ·ı›, ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ó· ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ ÙËÓ ¤Ó‰ÔÍË ÂÔ¯‹ Ù˘ XJ220. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ›ӷÈ: ΔÈ –¤Ú· ·fi ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ù˘ - ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ë C-X75; TȘ ÎÈÓËÙ‹ÚȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË, ηıÒ˜ Û οı ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÚÔ¯Ô‡˜ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙˘Á›˙ÂÈ ÂÚ› Ù· 50 ÎÈÏ¿ Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ 195 ›Ô˘˜. ŒÙÛÈ Ë Û˘Ó‰˘·ÛÙÈ΋ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ˘„ËÏfiÙ·ÙÔ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ 780 ›ˆÓ, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ›ӷÈ

74

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


JAGUAR

˘¤Ú ·ÚÎÂÙÔ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜. ∫·È ÂÂȉ‹ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÈο ÌÔÙ¤Ú, Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ù˘ ÚÔ‹˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 1.600 Nm, ÔÛfi ÈηÓfi Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÚÌ· Ì¿¯Ë˜, fiÛˆ ‰Â Ì¿ÏÏÔÓ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ë C-X75 ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 330 ¯ÏÌ./ÒÚ·, ηıÒ˜ Î·È ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ·fi ÛÙ¿ÛË ¤ˆ˜ Ù· ÚÒÙ· 100, 160 ηȅ 300 ¯ÏÌ./ÒÚ· Û ÌfiÏȘ 3,4, 5,5 Î·È 15,7 ‰Ï. ¶·Ú¿ ‰ÂÓ ÙËÓ ÏËıÒÚ· ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÓˆÙÂÚÈÛÌÒÓ Ù˘ Î·È ÙȘ ‚·ÚȤ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜, ˙˘Á›˙ÂÈ ÌfiÏȘ 1.350 ÎÈÏ¿. √È Î·ÈÓÔÙƠ̂˜ fï˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Â‰Ò. °È·Ù› Ë CX75 ‰È·ı¤ÙÂÈ ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ÁÈ· ÙË ÊfiÚÙÈÛË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Ù˘, ÔÈ Ôԛ˜ ›ӷȅ ÙÔ˘ÚÌ›Ó˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷӷÏÒÛÔ˘Ó ‚ÂÓ˙›ÓË, ÓÙ›˙ÂÏ ‹ Î·È ˘ÁÚ·¤ÚÈÔ, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÈÛ¯‡ 140 kw. ŒÙÛÈ Ë C-X75 ÌÔÚ› Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘ ¤ˆ˜ Î·È Ù· 900 ¯ÏÌ. ªÂ ÂÎÔÌ¤˜ CO2 Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 28 ÌfiÏȘ gr/¯ÏÌ. ¢ÂÓ ı· ÏËÚÒÓÂÙ ηȅ Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜. Jaguar Hellas A.E. ªÂÓÂͤ‰ˆÓ 10, ∫ËÊÈÛÈ¿ ΔËÏ.: 210 62 04 317-9 www.jaguar.gr

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

75


S U PE RC A R S

Stratos Lancia

∏ Stratos aÔÙÂÏ› ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Î·È… ÌÔÓ·‰È΋, ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·, ÂÚ›ÙˆÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ηıÒ˜ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Brose KG, ÙÔ˘ ˙¿ÏÔ˘ÙÔ˘ Î·È ϤÔÓ Ù˘¯ÂÚÔ‡ Î. Michael Stoschek. TÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ·˘Ùfi supÂrcar Ô˘ ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ ÙÔ ıÚ‡ÏÔ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ’70, ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 4,181 ̤ÙÚˆÓ Î·È Ï¿ÙÔ˜ 1.971 ¯ÏÛÙ. ÿÚË ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÂÏ·ÊÚÈÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Ù· ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù·, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 1.247 ÎÈÏ¿, Ì ÙÔ 44% ·fi ·˘Ù¿ Ó· Â›Ó·È ÛÙÔÓ ÂÌÚfi˜ ¿ÍÔÓ· Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· 56% ÛÙÔÓ ›Ûˆ. ΔÔ ‰¿Â‰Ô ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË F430 Scuderia, Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ Î·È ÙÔ ÌÂÙ·ÍfiÓÈÔ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο, ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÂÏÈÍ›·. ΔËÓ Î›ÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ·Ú¤¯ÂÈ Ô


068-087_REAL CARS 23-03-11 13:04 ™ÂÏ›‰·77

PININFARINA S.p.A.

V8 ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ 4,3 Ï›ÙÚˆÓ Ù˘ Ferrari, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 500 Nm ÚÔ‹˜ (470 Nm ÁÈ· ÙËÓ F430) ÛÙȘ 3.750 Û.·.Ï. Î·È Ì¤ÁÈÛÙË ÈÛ¯‡ 540 ›ˆÓ ÛÙȘ 8.200 Û.·.Ï. (+30 Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ F430), ÙÈ̤˜ Ô˘ Ù˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·Ó·ÏÔÁ›· ÎÈÏÒÓ ·Ó¿ ›Ô Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 2,3. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹, Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ˘ÂÚ-ηٷÛ΢‹ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ·fi ÛÙ¿ÛË ¤ˆ˜ Ù· ÚÒÙ· 100 Î·È 200 ¯ÏÌ./ÒÚ· Û ÌfiÏȘ 3,3 Î·È 9,7 ‰Ï. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·! ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ «·Ù¿» Û 19¿Ú˜ ˙¿ÓÙ˜ ÂÏ·ÊÚÔ‡ ÎÚ¿Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÏ·ÛÙÈο ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 265/30 ÂÌÚfi˜ Î·È 315/30 ›Ûˆ Ù˘ Dunlop (Ù‡Ô˜: Sport Maxx), ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÎÂÚ·ÌÈο ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓ· Ù˘ Brembo 398 Î·È 350 ¯ÏÛÙ., Ì 6›ÛÙÔÓ˜ Î·È 4ÈÛÙÔÓ˜ ‰·ÁοÓ˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¶·ÚfiÙÈ Ë original Stratos ‹Ù·Ó Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Betrone, Ô ÁÂÚÌ·Ófi˜ ÂÌÓ¢ÛÙ‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂΉԯ‹˜ ·Ó¿ıÂÛ ÙÔ project Ù˘ ۯ‰›·Û˘ Î·È Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÙÔÓ Ô›ÎÔ Pininfarina. ∂Èο˙ÂÙ·È ‰Â fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÂÚ›Ô˘ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ηÚÔÛÂÚ›·˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ project. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰¤¯ÙËÎ·Ó fiÙ·Ó Â›‰·Ó Î·È Ù· ÌˉÂÓÈο ÛÙËÓ ÂÈÙ·Á‹ ÙˆÓ 10.000.000x Ô˘ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ Â¤Ó‰˘ÛÂ Ô Michael Stoschek ÁÈ· Ó· ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ ÙË Stratos. ÕÍÈÔ˜. PININFARINA S.p.A. Cambiano Plant Via Nazionale, 30 10020 Cambiano (TO) T: +39 011 9438111 www.pininfarina.com

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

77


S U PE RC A R S

Esprit Lotus

ª¤Û· ÛÙÔ 2010 Ë Lotus ·ÚÔ˘Û›·Û fi¯È ¤Ó·, ·ÏÏ¿ ÙÚ›· Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ, Ù· ÔÔ›· ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È. ªÂÙ¿ ÙȘ Eterne Î·È Elan Ì·˜ ¤‰ÂÈÍÂ Î·È ÙË Ó¤· Esprit, ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ supercar. ∏ Esprit Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏÔ ÙÔ ¤Ó‰ÔÍÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ Ì¿Úη˜. ¶Èı·ÓÒ˜ Ó· ı˘Ì¿ÛÙ ÂΛӘ ÙȘ ΛÙÚÈÓ˜ «ÛÊ‹Ó˜» ÙÔ˘ ’90, Ô˘ Ì ÙÔ ‰›ÏÈÙÚÔ ˘ÂÚÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜, ¤‚·˙·Ó Ù· Á˘·ÏÈ¿ Û Ôχ ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿ Î·È ‰È¿ÛËÌ· ÔÓfiÌ·Ù·. O Dany Bahar, ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Lotus ‰‹ÏˆÛ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜... "∏ Esprit Â›Ó·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ supercar. ŸÙ·Ó ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ӷ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ÙËÓ Esprit, ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ ‹Ù·Ó Ë lifestyle ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛÂ, fiˆ˜ ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ James Bond, Pretty Woman, Basic Instinct... ŒÚÂ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ı· ۯ‰ȿ˙·Ì ӷ ÎÚ·ÙÔ‡Û οÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌӋ̘, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ›‰ÈÔ 78

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ó· Â›Ó·È Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË ÙÔ Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ¤Ó·... ÎÏ·ÛÈÎfi fiˆ˜ Ë Esprit ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. À¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÏÂÙ‹ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙÔ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· οÓÂȘ ¤Ó· ¿ÏÌ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Esprit Î·È ¤Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Lotus. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ηٷʤÚÂÈ Ó· ‚Úԇ̠ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Î·È ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ, ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ı· Ì·˜ ‰ÈηÈÒÛÔ˘Ó." Dany Bahar Û˘Ó¤¯ÈÛ ϤÁÔÓÙ·˜... "Œ¯Ô˘Ì ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Í›Â˜ Ù˘ Lotus, fiˆ˜ ÔÈ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÙÔ ÂÏ·ÊÚ‡ ‚¿ÚÔ˜, ̤ۈ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏfiÁ›·˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ì˯·ÓÈ΋˜, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ˆ˜ Ë Esprit ı· Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì·˜. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Â›Ó·È ÂÈıÂÙÈÎfi˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Â›Ù ·fi ÎÔÓÙ¿ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÙ fiÛÔ ¯·ÌËÏfi Î·È Ê·Ú‰‡ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â›Ó·È Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‰È·ÙËÚ› ¤Ó· Â›Â‰Ô ˘ÂÚÔ¯‹˜ Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜." ∏ Ó¤· ÂΉԯ‹ ·fi ÙËÓ Lotus ‰È·ı¤ÙÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÈıÂÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È ÂȉfiÛÂȘ Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙÔ fiÓÔÌ· Esprit. √ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Lexus- Â›Ó·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ V8 ÙÔ‡ÚÌÔ 5.0 Ï›ÙÚˆÓ -Ô˘ ı· ÂÊԉȿ˙ÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜- ·Ô‰›‰ÂÈ 620 PS (ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË R) Î·È 720 Nm ÚÔ‹˜ Î·È ÂÎÙÔ͇ÂÈ ÙËÓ ‚¿ÚÔ˘˜ 1,450 kg Lotus Esprit ÛÙ· 100 km/h Û 3.4sec ÂÓÒ Ë ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 330 km/h. ∏ ΛÓËÛË ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ‰ÈÏÔ‡ Û˘ÌϤÎÙË 7 Û¯¤ÛˆÓ, Ì paddles ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ, ÛÙÔÓ ›Ûˆ ¿ÍÔÓ· ÂÓÒ ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÌÔÚ› Ó· ÂÊԉȷÛÙ› Î·È Ì KERS. ªÂ ÙÈÌ‹ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 110.000 ϛژ ∞ÁÁÏ›·˜, Ë Ó¤· Esprit Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ –Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜- ÁÈ· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘. ™›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ôχ ¯·ÌËÏÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Û ΢‚ÈÛÌfi ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏÔȈı› ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Î·ÈÚÔ› Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› Î·È Ë Lotus ¤ÚÂ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë Esprit Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ, ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚÔ Î·È ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÛÙË Áο̷ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. μ¿ÏÙ ·fi ÙÒÚ· ÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Û·˜. Trident Cars SA Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 197, ∫ËÊÈÛÈ¿ ΔËÏ.: 210 62 04 802 www.tridentcars.gr

LOTUS / TRIDENT

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

79


S U PE RC A R S

Maserati

GranTurismo

MC

Stradale

∂ÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Trofeo Ù˘ Ì¿Úη˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Ù· «Ù¤Ú·Ù·» ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ GT4, Ë ¤Î‰ÔÛË Stradale ˘fiÛ¯ÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘, Ì ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ۯ‰fiÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ·ÎfiÌ· ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ Î·fi Ù˘, Ô ÁÓˆÛÙfi˜ V8 ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ù˘ Ferrari ·Ô‰›‰ÂÈ ϤÔÓ 450 ›Ô˘˜ (·fi 440 Ù˘ ·Ï‹˜ ÂΉԯ‹˜), ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Stradale Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Û ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙˆÓ 300 ›ˆÓ. ∏ Maserati Â‰›ˆÍ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÓÒ Ù· Ó¤· ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù· ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ¤ÌÊ·ÛË ÙˆÓ ÂȉfiÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜ ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÛÙÚÔʤ˜, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÛÙËÓ Â˘ı›·. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù· ›Ûˆ ηı›ÛÌ·Ù· ÂÙ¿¯ÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ Î¿Ï·ıÔ ÙˆÓ ·¯Ú‹ÛÙˆÓ, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. 80

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

∏ Maserati GranTurismo MC Stradale ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚¿ÛË Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ˆÛÙfiÛÔ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È Î·ı·Úfi·ÈÌÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‰ÚfiÌÔ˘. ŒÙÛÈ ·fi Ù·


MASERATI

1.880, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÌÂÈÒıËΠÛÙ· 1.770 ÎÈÏ¿, ÂÓÒ Ë Ó¤· ηٷÓÔÌ‹ ·¤ÊÂÚ ¤Ó· ¿ÚÈÛÙ· ˙˘ÁÈṲ̂ÓÔ ·Ì¿ÍˆÌ·, Ì ·Ó·ÏÔÁ›· 48:52 ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ŒÙÛÈ, ÙÔ ‚·Ú‡ GT coupe Ù· ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠¤Ó· ηı·Úfi·ÈÌÔ supercar, fi¯È ̤۷ ·fi ÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜. ∏ ÔÔ›·, ÂÈÚ‹Ûıˆ ÂÓ ·Úfi‰ˆ, Â›Ó·È Ôχ ÈÔ Ô˘ÛÈ҉˘ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌfiÓÔ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ –Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÈÛ¯‡- ·ÏÏ¿ Ôχ ηχÙÂÚÔ ÎÚ¿ÙËÌ·, Ì›ˆÛË ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜, ¢ÂÏÈÍ›· Î·È Â˘ÎÔÏ›· Ô‰‹ÁËÛ˘. ∏ Maserati GranTurismo MC Stradale, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˘ V8 4.7lt, ÂÊԉȿ˙ÂÙ·È Î·È Ì ÛÂÈÚÈ·Îfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜ Û 60msec. °È· fiÔÈÔÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È, ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ‹‰Ë. Trident Cars SA Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 197, ∫ËÊÈÛÈ¿ ΔËÏ.: 210 62 04 802 www.tridentcars.gr π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

81


S U PE RC A R S

Spyder918 Porsche

∏ 918 Spyder Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÚˆÙfiÙ˘Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ, Ì ˘‚ÚȉÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÙÔ ÔÔ›Ô ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Ù˘ Porsche ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ, Ú·ÏÈÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÔÌfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ supercar ÙÔ˘ –¿ÌÂÛÔ˘- ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÂÁÁڿʈ˜, Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ dealer Ù˘ Ì¿Úη˜, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ 918 Spyder(!), ΛÓËÛË Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÒÛÙ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ΔËÓ Î›ÓËÛË ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi 2ı¤ÛÈÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¤Ó·˜ V8 ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ì ·fi‰ÔÛË Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 500 ›Ô˘˜ ÛÙȘ 9.200 Û.·.Ï., Ì ÙË ÂÈÚfiÛıÂÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ‰‡Ô ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ (·fi ¤Ó·Ó Û οı ¿ÍÔÓ·) Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 218 ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ ‰ÈÏÔ‡ Û˘ÌϤÎÙË PDK Ù˘ Porsche. ΔÔ ·Ì¿ÍˆÌ· ÙˆÓ ÌfiÏȘ 1.490 ÎÈÏÒÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· «Á˘Ú›˙ÂÈ» ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ «ƒ›Áλ ÛÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ¯ÚfiÓÔ ÙˆÓ 7 ÏÂÙÒÓ Î·È 30 ‰Ï., fiÙ·Ó ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ··ÈÙ› ¯ÚfiÓÔ ÌfiÏȘ 3,2 ‰Ï. ÁÈ· ÙËÓ Ù˘È΋ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ·fi ÛÙ¿ÛË ¤ˆ˜ Ù· ÚÒÙ· 100 ¯ÏÌ./ÒÚ·. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ project Ù˘ 918 ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜, Ù˘ ηı·Úfi·ÈÌ˘, ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘ RSR. ∏ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ 918 Spyder ‰È·ı¤ÙÂÈ V8 ÎÈÓËÙ‹Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ 563 ›Ô˘˜ ÛÙȘ 10.300 Û.·.Ï.! øÛÙfiÛÔ, ÙÔ 8·ÏÈÓ‰ÚÔ ·˘Ùfi ‰È·Ì¿ÓÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ÌÔÓ¿‰· Ù˘ 918 RSR, ηıÒ˜ ÛÙÔÓ ÂÌÚfi˜ ¿ÍÔÓ¿ Ù˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ‰‡Ô ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ 204 (2x102) ›Ô˘˜. ¢ËÏ·‰‹ 767 ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ›Ô˘˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ Ë Porsche ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎfi ‰›Ô ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, ÚÈÓ ·˘Ùfi ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘, Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ÂÈÏËÌ̤ÓË. Sportscar SA 120 ¯ÌÏ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ΔËÏ.: 210 28 37 900 www.porsche.gr

82

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


PORSCHE AG

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

83


S U PE RC A R S

MP412C McLaren

ΔÔ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi supercar Â›Ó·È Â‰Ò. ∫·È ·Ú¿ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚ· ÔχÏÔÎÔ fiÓÔÌ·, Ù· Ó¤· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈο. √ ÍËÚÔ‡ οÚÙÂÚ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË, Â›Ó·È 8·ÏÈÓ‰ÚÔ˜ Û ‰È¿Ù·ÍË V, Ì ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 3,8 Ï›ÙÚˆÓ Î·È ‰‡Ô ˘ÂÚÛ˘ÌÈÂÛÙ¤˜ η˘Û·ÂÚ›ˆÓ. ∞Ô‰›‰ÂÈ 600 ›Ô˘˜ ÛÙȘ 8.500 Û.·.Ï. Î·È ÚÔ‹ 600 Nm. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ… ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ·ÓfiıÂ˘Ù· ÛÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÙÚÔ¯Ô‡˜ (20 ÈÓÙÛÒÓ) Î·È ÛÙ· ÂȉÈο ÂÍÂÏÈÁ̤ӷ ÂÏ·ÛÙÈο Ù˘ Pirelli, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ 7Ù¿¯˘ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ‰ÈÏÔ‡ Û˘ÌϤÎÙË Î·È ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Brake Steer, Ô˘ ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ›Ûˆ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÚÔ¯fi Û ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏ›ÛıËÛ˘ ̤۷ ÛÙË ÛÙÚÔÊ‹ ˘ÔηıÈÛÙÒÓÙ·˜ οı Ì˯·ÓÈÎfi ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÌÏÔΤ ‰È·ÊÔÚÈÎfi, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ηÓ›˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ∏ ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ –Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ 470 ›ˆÓ/1.000 ÎÈÏ¿- Ù· 320 ¯ÏÌ./ÒÚ·. √È ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ MP4-12C ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ‰ÈÏ¿ „·Ï›‰È· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ Î·È ÂÓÂÚÁÔ‡ Ù‡Ô˘ ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú (Proactive Chassis Control system) Ì ÙÚ›· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (Normal, Sport, 84

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


McLAREN

Performance), ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤‰ËÛ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ·Ù۷ϤÓÈÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ηÈ, ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ·ÛÊ·ÏÒ˜, ·fi ÎÂÚ·ÌÈÎÔ‡˜. ™¯Â‰È·ÛÙÈο, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, Ë Ó¤· McLaren MP4-12C ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ Ô‰fi Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È fi¯È ÙÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡, ηıÒ˜ οı ÙÈ ¿Óˆ Ù˘ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ÒÛÙ ӷ ˘ËÚÂÙ› ÛÎÔÔ‡˜ ¿ÌÂÛ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘˜ Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜, ÙËÓ „‡ÍË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤‰ËÛ˘. ∫·È Â‰Ò ‚¤‚·È· Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÂÚÈ‚ÔÏ‹˜ ·ÔÙÂÏ› Ô ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›‰·Ì ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ1993 ÛÙË McLaren F1. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ë McLaren ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ Î¿ÔÈÔ fiÚÈÔ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ MP4. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ÏÔÈfiÓ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·ÁÓ¿ ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ì Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ¿ÌÂÛ· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi Ù· ÌÔÓÔı¤ÛÈ·, ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ F1, ÙfiÙ Û‡ÛÙ ӷ ‰ÒÛÂÙ ÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Û·˜. McLaren Automotive Limited Chertsey Road, Woking Surrey GU21 4YH www.mclarenautomotive.com π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

85


S U PE RC A R S

∞Ó ÔÈ Aston Martin ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ϛÁÔ˘˜, ÙfiÙÂ Ë Ó¤· One-77 ÛÙԯ‡ÂÈ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û 77 Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÎÙ·ÌȇÛÔ˘Ó ¤Ó· (Î·È Î¿ÙÈ „ÈÏ¿) ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ ·fi ÙÔ˘˜... ÎfiÔ˘˜ ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ·Ù› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ Aston Martin ÙËÓ ÔÓfiÌ·Û·Ó One-77, Ë ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÔÊ·Ó‹˜ (Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ‰ËÏ·‰‹) ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ·Ï¿ «ÙÔ «77» Â›Ó·È ‰‡Ô Ù˘¯ÂÚ¿ ÂÊÙ¿ÚÈ· Ì·˙›...», fiˆ˜ ÂÍËÁ› Ô ·Ú¯Èۯ‰ȷÛÙ‹˜ Reichmann. Õ‚˘ÛÛÔ˜ Ë „˘¯‹ ÙÔ˘... ÓÔÓÔ‡. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·, Ë Aston Martin One-77 ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· ›ÛÂÈ fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¢ÚÒ Ù˘ Â͈ÊÚÂÓÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ Ù˘. ΔÔ Ó· Û·˜ ԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÂÚÈÙÙfi, ·ÊÔ‡ Ì·Ù¿ÎÈ· ¤¯ÂÙÂ Î·È ‚ϤÂÙÂ. Ÿˆ˜ Î·È ÔÈ ÎÚÈÙ¤˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Concorso d’Eleganza Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙËÓ One-77 ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÚˆÙfiÙ˘˘ ۯ‰›·Û˘. ΔÔ ·Ì¿ÍˆÌ· Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·fi ÂÏ·ÊÚ¿ ˘ÏÈο

Î·È ‰Ë ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù· Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÎÚ·ÙËı› Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜. ∫¿ÙÈ Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ. ∫·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ¯·ÌËÏ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ‰È·ı¤ÙÂÈ ¯·ÌËÏfi ΤÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË Ôχ ηϋ Ô‰È΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∏ ·Ó¿ÚÙËÛË Â›Ó·È Ì ‰ÈÏ¿ „·Ï›‰È· (ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ), ·ÏÏ¿ Ë ·ÁÁÏÈ΋ Ê›ÚÌ· ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙËÓ One-77 ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Dynamic Suspension Spool Valve (DSSV) Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ Î·È Ù· Â›‰· ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÙˆÓ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ô‰‹ÁËÛ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÔ Ô‰ËÁÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÈÏ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ù˘ Aston Martin. ∞Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Û·˜ ÂÍÈÙ¿ÚÔ˘Ó ÛΤÊÙÂÈÙ ÙÈ ı· οÓÂÈ Ô ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ V12 ÙˆÓ 7,3 Ï›ÙÚˆÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Cosworth Î·È Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ 702 ›Ô˘˜. ∏ ΛÓËÛË ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ̤ۈ ÂÓfi˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ 6 Û¯¤ÛˆÓ. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Û¯¤ÛÂˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ paddles ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ. ΔÔ fiÏÔ ·Î¤ÙÔ (ÎÈÓËÙ‹Ú·˜, ÎÈ‚ÒÙÈÔ, ÌÂÙ¿‰ÔÛË) ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 350 ¯ÏÌ. / ÒÚ· Î·È Ù· ÚÒÙ· 100 ¯ÏÌ. / ÒÚ· Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ·fi ı¤ÛË ÛÙ¿Û˘, Û ÌfiÏȘ 3,5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. °È· ÙËÓ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÎÂÚ·ÌÈÎÔ› ‰›ÛÎÔÈ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ Ë Ó¤· Aston Martin Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ì ·ÚÌÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÙËÓ ˘„ËÏ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ χÛÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∂›Ó·È Ó· ÌËÓ ÙËÓ ˙·¯·ÚÒÓÂÈ Ô Δ˙¤È̘ ªfiÓÙ; Aston Martin Lagonda Limited Bandury Road, Gaydo Warwick CV35 oDB www.astonmartin.com

86

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


ONE

ASTON MARTIN

FORD MOTOR CO. / ASTON MARTIN

77

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

87


088-099_MONSTER_BIKES 23-03-11 13:06 ™ÂÏ›‰·88

MONSTER BIKES

Monster TOY

∫ø™Δ∞ ∫∞§∞Δ∑√¶√À§√À

Bikes

ª·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÈÔ ÂÚ›ÂÚÁˆÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙÈÎÒÓ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó ¿Óˆ Û ̤ٷÏÏÔ, ·fi ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜…

™¯Â‰È·Ṳ̂Ó˜ ÁÈ·… ¿ÁÚÈ· ÎfiÏ· ¿Óˆ Û ·ÓÙÈÎÔÌÊÔÚÌÈÛÙÈΤ˜ ۯ‰ȷÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È full metal ÂÌÊ¿ÓÈÛË! ¶ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÚˆÙ·Ú¯È΋˜ ȉ¤·˜ Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ Ì ٷ Ì˯·ÓÈο ̤ÚË fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÔÈÓ‹ ı¤·, ·ÏÏ¿ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ï·ÙÚ›·˜, ÂÎ¤ÌÔÓÙ·˜ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Î·È ¤ÓÙ·ÛË. √ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ «Monster» ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË fiÛÔ ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó ÌÂÓ ÒÛÙ ӷ ÙÚ·‚Ô‡Ó Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙÔ… ÔÏÔÛÙ¿ÛÈfi ÙÔ˘˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ›ˆÓ, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÂȉfiÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ó·ÙÚȯ›Ï·. ΔÔ macho look ·ÔÙÂÏ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÒÛÙ ÌÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ÂÓÒ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È Ô ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ‡ÊÔ˘˜ ·Ó·‚¿Ù˘. ∂‰Ò ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ technical clothing ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ·ÏÏ¿ leather ÁÓ‹ÛÈÔ Î·È ·Ófiı¢ÙÔ ÒÛÙ ӷ ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÔÈ ÊÂÙȯÈÛÙÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ô˘ οı ϿÙÚÂȘ ÙˆÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ·˘ÙÒÓ ÙÚ¤ÊÂÈ…

88

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


WWW.CRS-MOTORCYCLES.COM

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

89


MONSTER BIKES

CR&S DUU “Deperlù” (Solo) Ô˘ Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Â¤Ì‚ÂÈ. ÕÏψÛÙ η̛· CR&S ‰ÂÓ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È fiÌÔÈ· Ì οÔÈ· ¿ÏÏË. ∂›Ó·È fiϘ ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ·Ó·‚¿ÙË ÙÔ˘˜. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È ÛÙÔ È‰È·›ÙÂÚ· ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ÁÚ‹ÁÔÚˆÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ‰ÚfiÌÔ˘. ∏ DUU ˘ÂÚËÊ·Ó‡ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ

ÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ ÙÚ·‚Ô‡Ó ÙÔ Ì¿ÙÈ. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë DUU ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ˘„ËÏfi Ù˘ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ Ì¿Úη˜. ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋, Û ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ fï˜, ۯ‰ȿÛÙËΠÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜. ø˜ ‚¿ÛË, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ù˘ S&S Cycles, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ Ù˘ Harley Davidson (ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ Û ·fi‰ÔÛË Ë S&S Cycles). √È ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ù˘ CR&S ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ηٿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹, ÔfiÙÂ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÂÈ¿‰· ÛËÌ›ˆÓ

ÙÚfiÔ Ô˘ ÛÙÚ›‚ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Û fiϘ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ˜. √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ù˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 100hp ·ÏÏ¿ Î·È Û¯Â‰fiÓ 15kgm ÚÔ‹˜ ·fi ÙȘ 2.500rpm, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ Â›Ó·È top! √È ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ CR&S ‰Ô‡Ï„·Ó Ì·˙› Ì ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ì˘·Ï¿ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˘˜, ÙÂÏÂÈÔÌ·Ó›˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜, ÙÔÓ John Britten. ∞˘Ùfi Î·È ÌfiÓÔÓ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡˜ Î·È Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ˆ˜ ÎÔÚ˘Ê·›·! www.crs-motorcycles.com

WWW.CRS-MOTORCYCLES.COM

∏ ÌÈÎÚ‹ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· CR&S ‰ÂÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ٛÔÙ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ… √È ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ù˘ Â›Ó·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ηıÂÌÈ¿ ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË Ì ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ˘„ËÏ‹ Ù¯ÓÈ΋ ·ÚÙÈfiÙËÙ·. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ DUU Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏÔ Ó· ÙËÓ ·ÚÔÌÔÈ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ì ÎfiÛÌËÌ·, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ·›ÛÙ¢ÙË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Î·È ¿ÂÈÚ˜ ÏÂ-

90

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


Yamaha VMax ∏ Yamaha ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ ÙÔ VMax Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ Ôχ ÒÛÙ ӷ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜. ∏ ȉ¤· ¤ÌÂÈÓÂ Ë ›‰È· fï˜ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÈʇϷÛÛ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ! ∏ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Í¤Ê˘Á ·fi ÙȘ mainstream ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Áο̷˜. ΔÔ concept ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ̠ÙÈ̤˜ ÓÈÎËÙ‹ Î·È Ë ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ·ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ ÛÙfi¯Ô: Ó· ο„ÂÈ Ï¿ÛÙȯÔ! ∏ VMax Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ù˘ ÔÔ›· Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‰ÂÓ ÍÂÁÂÏ¿! √È ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÙÔ ¤Í˘ÓÔ marketing ·Ó·Áο˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ‰¤Ô˜, ηıÒ˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÓÙ˘Ì¤ÓË ÛÙ· ηϿ Ù˘! √È Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Û‡ÓÔÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ‰¤¯ÂÙ·È Î·È ·ÚÎÂÙ¿ custom ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ÒÛÙ ӷ

ηχÙÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÙÈο ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ VMax ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÔÓ·‰ÈÎÔ›. ª¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÂȉÈÎfi Ù·ÌÂÏ¿ÎÈ ÒÛÙ ӷ ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ¿

WWW.YAMAHA.COM

Û·˜! ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ VMax ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ ÙÂÙڷ·ÏÈÓ‰ÚÔ˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ‰È¿Ù·Í˘ V Ì ·fi‰ÔÛË 200hp. ∏ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È 1.700cc Î·È ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 17kgm! √È ÁÓÒÛÙ˜ ‹‰Ë ηٿϷ‚·Ó fiÙÈ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÌÔÓ·‰Èο Âʤ. Δ· rolling burn outs Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó‡ÎÔÏ· Î·È ÔÈ Î·ÓÔ› ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ·ÚΛ Ó· ÌÔÚ›Ù ӷ ηχ„ÂÙ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ, Ô˘… ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿! www.yamaha.com π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

91


MONSTER BIKES

Confederate C3 X132 Hellcat

92

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

CONFEDERATE.COM

ÿÛˆ˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Confederate Ó· Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙË ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜, ˘‹ÚÍ·Ó fï˜ οÔÈÔÈ Ô˘ η٤ıÂÙ·Ó ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ù˘ ÂÍ·„‹ÊÈ· ÔÛ¿ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ 30 Confederate Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·Ó Î¿ı ¤Ó· ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·… ∏ C3 X132 Hellcat, ıˆÚÂ›Ù·È Ë «ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋» ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô˘ ‚¤‚·È· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ… ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Hellcat ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ Ê˘ÛÈο ·ÏÏ¿ Ë ›‰È· Ë Û¯Â‰›·ÛË Ô˘ ÙËÓ ¤Î·Ó ‰È¿ÛËÌË. ŒÓ·˜ ·›ÛÙ¢ÙÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ avant garde ۯ‰ȷÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ·fi Ù· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙÂÚ· «ÁÏ˘Ù¿» Ì ‰‡Ô ÙÚÔ¯Ô‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ever. ∂‰Ò ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ÛËÌ·Û›· Ù· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·ÊÔ‡ Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¿ÊˆÓÔ ÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹. √È Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ ÎÔÚ˘Ê·›· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˘„ËÏ‹˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜, fï˜ ·˘Ù¿ ÙÂÏÈο ÂÚÓÔ‡Ó Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú·. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· full metal ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ù˘ S&S Cycles Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ «ÙfiÓÔ˘˜» ÚÔ‹˜ ·fi ÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ÛÙÚÔʤ˜. ∏ Hellcat ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ˘ÛÙÂڛ˜ Î·È ÊÙËÓÔ‡˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡˜. ∂ȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Í‰ȿÓÙÚÔ· Ù·… ̤ٷÏÏ¿ Ù˘ Î·È ÊˆÓ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘. ™ˆÛÙ¿ ·Ú·ÙËÚ‹Û·Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤ÛË ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ÙÔÌÔ, ·ÊÔ‡ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ·ÏÏÔ›ˆÓ ÙÔ ÛÙ˘Ï Î·È ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜. ∂›Ó·È Û·ÊÒ˜ ¤Ó· ·ÓÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË Ô, Â˘Ù˘¯‹˜, οÙÔ¯fi˜ Ù˘ Ó· ÙÔ ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó ÏfiÁÔ! confederate.com


Magpul Ronin (Buell 50/50) Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì ÂΛÓÔ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÙËÏÂÛÎÔÈÎÒÓ ·Ó·ÚÙ‹ÛˆÓ. ΔÔ Ronin Â›Ó·È ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÙÈÎfi, ·Ó ηȅ «MonsterBike» ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ Eric Buell, Ô˘ ‹ıÂÏ ÙȘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ó· ÌËÓ

∏ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Buell Î·È ·fi ¿ÏÏ· ۯ‰ȷṲ̂ӷ Î·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ÛÙËÓ Magpul. ∏ ϤÍË «Ronin» ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ È·ˆÓÈ΋ ϤÍË ÁÈ· ÙÔÓ samurai Ô˘ ¤¯·Û ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘ Î·È ÂÈϤ¯ıËΠfiÙ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ Buell Ì ۷ʋ ÛËÌÂÈÔÏÔÁ›·. H Buell 1125R ÂÈϤ¯ıËΠˆ˜ ‚¿ÛË ÙÔ˘ project ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· (ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ˘ ·fi ÙË Rotax) Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·fi‰ÔÛË (146hp ÛÙȘ 9.800rpm), ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Â¤Ì‚·Û˘ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘. ΔËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎϤ‚ÂÈ ÙÔ ÂÎÏËÎÙÈ΋˜ ۯ‰›·Û˘ ÌÚÔÛÙÈÓfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ó¿ÚÙËÛ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ girder ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ۇÁ¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο

¤¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ ·Ú·¿Óˆ ·fi Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Â¿Óˆ ÙÔ˘˜. ŒÓ· Ôχ ÌÈÎÚfi fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ Motogadget ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ÂÓÒ Ë ‚¿ÛË Ù˘ ۤϷ˜, ÙÔ ÊÈÏÙÚÔÎÔ‡ÙÈ Î·È Ë Ô˘Ú¿ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù·. √È Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ronin ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌfiÏȘ ˘¿ÚÍÂÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ Î·È ÂÌ›˜ ‹‰Ë ‰ËÏÒÓÔ˘Ì ʷӷÙÈÎÔ› Ù˘ Ô·‰Ô›! www.magpul.com

WWW.MAGPUL.COM

∏ ÂÙ·ÈÚ›· Magpul ÂÌÓ‡ÛÙËÎÂ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ Ronin ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ. μ·Û›ÛÙËΠ¿Óˆ ÛÙËÓ Buell 1125R Î·È Û ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ È‰¤Â˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ Magpul.

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

93


MONSTER BIKES

BMW K1300R

WWW.BMW.COM

∞Ó Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¢Ú›·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ, ‰Â›¯ÓÂÈ Ï˜ Î·È Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠ۠οÔÈÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÁÂÚÌ·ÓÔ‡ ‚ÈÔÙ¤¯ÓË… ∏ BMW ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ brutal ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ì ÙËÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë

·ÈÛıËÙÈ΋. ΔÔ BMW K1300R Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ۯ‰›·Û˘ ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙÈÓÔ‡ ÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ·Û‡ÌÌÂÙÚÔ ÚÔ‚ÔϤ· ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ȉÈfiÌÔÚÊÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ Ô˘ Ë BMW ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Duolever Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Ê›ÚÌ·. ∂›Û˘ ȉÈfiÌÔÚÊË Â›Ó·È Î·È Ë ›Ûˆ ·Ó¿ÚÙËÛË Ù‡Ô˘ Paralever, Ì ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ Û·Ó ÁÏ˘Ùfi 94

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Û ̤ٷÏÏÔ. ΔÔ K1300R Ú¤ÂÈ ‚¤‚·È· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È ÙÔ Û‹Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÓÂÙÔ Î·È ÊÈÏÈÎfi ÛÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ·›ÛıËÛ‹ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È·

·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ¿Î·ÎÔ Î·È ·ıÒÔ… ŒÓ· ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Áη˙ÈÔ‡ Î·È ı· ÂÈÛÙ› ·ÎfiÌË Î·È Ô ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ ·˘Ù‹˜ Ô˘, Â›Ó·È ·fi ÙȘ Ù·¯‡ÙÂÚ˜ ÙÔ˘ group… √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ÙÂÙڷ·ÏÈÓ‰ÚÔ˜, ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ BMW Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ 173hp ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Ôχ ηϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ. ∂Óۈ̷ÙÒÓÂÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ Ë BMW ÂͤÏÈÍ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Formula 1 Î·È Î·Ù·ÍÈÒıËΠ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ÌÔÙÔÛÈÎÂÏÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ ÚÔ‹˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È fiÙ·Ó Î·Ó›˜ Ô‰ËÁ› ÌÈ· BMW. ŒÓ·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÂÚÁÔÛÙ·ÛÈ·ÎÒÓ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ, ÒÛÙ ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎÔ› Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· «Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜» ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ! www.bmw.com


088-099_MONSTER_BIKES 23-03-11 13:10 ™ÂÏ›‰·95

Ducati Diavel 1200 ∏ Ducati ÂÍÂÚÂ˘Ó¿ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ Û ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›· Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÔÏÏÔ›, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ Ï›ÁÔÈ! ∏ ÈÙ·ÏÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ Ducati ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÚ˘ÊÙ› ›Ûˆ ·fi ÌÈ· mucho ·ÈÛıËÙÈ΋ Ô˘ ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ∞˘Ùfi Ô˘ ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰ÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜, Û¯ÂÙÈο, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ‰ÈfiÙÈ Û¯Â‰È¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Diavel ¤ÚÂ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛı› fiÙÈ Ë Ô‰È΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ı· ‹Ù·Ó ·ÓÙ¿ÍÈ· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Ê›ÚÌ·˜. 줂·È· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹, ÔÈ ·Ó·‚¿Ù˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙÂÚÔ, ÙÔ ÔÁΈ‰¤ÛÙÂÚÔ, ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ. ÿÛˆ˜ ÛÙ· ÚÒÙ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÔ Diavel, fï˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÌÈ· ¯·Ú¿! √È 162hp ¤¯Ô˘Ó Ó· ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó 210kg ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ Â›Ó·È Ôχ ηϤ˜. ∂¿Ó ‰Â ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ Ë Ô‰È΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙȘ supersport ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜

WWW.DUCATI.COM

Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÙÔ Diavel ı· Â›Ó·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÂΛ Ô˘ ¿ÏϘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ı· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó.

∏ ۯ‰›·ÛË ÙÔ˘ Diavel Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·, ¤¯ÔÓÙ·˜ fï˜ ·ÚÎÂÙ¿ Ï·ÛÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ, ¤Ú¯ÂÙ·È fï˜ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ full metal ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ô˘ Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ. ªÂ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›‰·Ì ٷ ÙÌ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ó· ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó Ù· Ï·˚Ó¿ ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋˜ ۯ‰›·Û˘ Ô˘Ú¿ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÙÈ΋. 줂·È· ı· ı¤Ï·Ì ӷ ‚Ϥ·Ì ϛÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ V-2 ÎÈÓËÙ‹Ú· Ô˘, ¿ÏψÛÙÂ, Â›Ó·È Ù·˘ÙfiÛËÌÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ Ducati Î·È ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË… www.ducati.com

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

95


MONSTER BIKES

Renard GT

RENARDMOTORCYCLES.COM

√È ƒÒÛÛÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ˆÛÙ¿? §¿ıÔ˜! ∏ Renard Â›Ó·È ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ηٷÛ΢‹˜ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÛÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Û¿ÓȘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ÌÔÓ·‰È΋˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ GT ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË

Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ηٷÛ΢‹˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÔ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â¿Óˆ ÛÙÔ Renard GT Â›Ó·È ÙÔ Ï·›ÛÈfi ÙÔ˘, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ monocoque, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ›, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÙËÓ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ. ΔÔ Ï·›ÛÈÔ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓıÂÎÙÈÎfi Ì›ÁÌ· Carbon Î·È Kevlar ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ‰›¯ˆ˜ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË

96

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

Ì˯·ÓÈ΋ ·ÓÙÔ¯‹. ∏ ۤϷ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ·Ú·¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÏÂÙfi ÙÌ‹Ì· Ï·ÛÙÈÎÔ‡, Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ê·ÈÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘. ∂Í›ÛÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ì ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Â›Ó·È Ë ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ·Ó¿ÚÙËÛË, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË Â›Û˘ ·fi

Carbon/Kevlar, ÂÓÒ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú Ù˘ Ohlins. √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ù˘ Renard GT ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ πÙ·ÏÈ΋ Moto Guzzi. ∂›Ó·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ V ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ fiϘ ÙȘ Moto Guzzi Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ‹‰Ë ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÙÂÙÚ·‚¿Ï‚ȉ˜ ÎÂʷϤ˜ Î·È ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 1.151cc. ∏ ÌÂÙ¿‰ÔÛË Á›ÓÂÙ·È ·Ú·‰ÔÛȷο Ì ¿ÍÔÓ·, fï˜ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ˆ˜ fiÏ· Ù· Ì˯·ÓÈο ̤ÚË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ¤¯Ô˘Ó ÂÓۈ̷وı› Û ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÔÌ·Ï‹ ۯ‰›·ÛË. ∏ Renard GT ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÌÈ· Ó¤· Û¯ÔÏ‹ ηٷÛ΢·ÛÙÒÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÁÈ· Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ·Ó·‚¿Ù˜ Ì ˘„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋ ηÈ, ·Ó·fiÊ¢ÎÙ·, ˘„ËÏ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, ̠ͯˆÚÈÛÙ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ªÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙÔ‡˜ Û›ÁÔ˘Ú· ·Ó·‚¿Ù˜... renardmotorcycles.com


Suzuki B-King ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ‰‡Ó·ÌË ÒÛÙ ӷ ÙÚÔÌ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ·Ó·‚¿ÙË Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÈ Ô‰ËÁ›. √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ B-King Ô ·Ó·‚¿Ù˘ ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ¤Ó· ÔÁÎ҉˜ ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú Î·È ¤Ó· Ê·Ú‰‡ ÙÈÌfiÓÈ, Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ʷډȿ Ï·ÛÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. ∏ ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ˘ÂÚÔ¯‹˜, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Á›ÓÂÙ·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜, fiÙ·Ó Ô ·Ó·‚¿Ù˘ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ Áο˙È! www.suzuki.gr

WWW.SUZUKI.GR

•ÂΛÓËÛ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÚˆÙfiÙ˘Ô ÙÔ 2001, fï˜ ÙÂÏÈο Ì‹Î ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ 2007. ΔÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì fiÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ B-King ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ·Ú¯È΋, ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ۯ‰›·ÛË Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÂÓıÔ˘Û›·Û fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó ı·˘Ì¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ۯ‰ȷÛÙÈ΋ ȉ¤·. ΔÔ B-King Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ¢Ú›·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ۇ̂ÔÏÔ. √ ÎÙËÓ҉˘ ÙÂÙڷ·ÏÈÓ‰ÚÔ˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ 1.340cc ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Suzuki Hayabusa Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ· Û‡ÓÔÏ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ΔÔ B-King ‰ÂÓ Û¯Â‰È¿ÛÙËΠÒÛÙ ӷ ÂÚÓ¿ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ó· ÙÚ·‚¿ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· Î·È Ó· ÚÔηÏ› ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È Ô ·Ó·‚¿Ù˘ Ô˘ ÙÔ Ô‰ËÁ› Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÚÎÂÙ‹ ۈ̷ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∏ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘ÛÎÔÏÔÔ‰‹ÁËÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

97


MONSTER BIKES

Honda Evo 6 Concept

WWW.HONDA.COM

∏ Honda ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ EVO 6 Concept ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ì˘Ò‰Ë ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ì mucho look. ŸÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ˙ËÙ¿ Ë

98

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

ÏÔÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ‰ËÏ·‰‹. ∫˘Ú›·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Â›Ó·È Ô flat six ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ô˘ Ë Honda ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÛÙÔ Gold Wing ÂÓÒ ÙÔÓ Â›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÛÙÔ Valkyrie. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Ú·ÊÈÓ·ÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ÊÙÈ·¯Ù› ÔÙ¤ ÁÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ì ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÚÔηÏ›. ∏ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È 1.800cc Î·È ÔÈ ¤ÍÈ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È¿Ù·ÍË boxer. √È Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ Ù˘ Honda ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ··Ú·›ÙËÙ· Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÌÔÓfiÌÚ·ÙÛÔ „·Ï›‰È, ۯ‰›·Û·Ó ÂÚ›Ù¯ӷ ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙˆÓ Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ˘ÂÚÌÂÁ¤ı˜ „˘Á›Ô, ÚÔ‰›‰ÂÈ fiÙÈ Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 100hp Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙÔ Gold Wing. ΔËÓ macho ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô È‰ÈfiÌÔÚÊÔ˜ ÚÔ‚ÔϤ·˜ Ù‡Ô˘ LED, Ì ÙÔÓ ›Ó·Î· ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ó· ı˘Ì›˙ÂÈ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ‚Á·Ï̤ÓË ·fi Ù·ÈÓ›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ΔÔ EVO 6 Â›Ó·È ¤Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ‚¤‚·È· ÚˆÙfiÙ˘Ô, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fï˜ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ, ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ Honda Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË Î·ÙËÁÔÚ›·. ™›ÁÔ˘Ú·, ·Ó ‚Á› ÙÂÏÈο ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ı· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ÔÈfiÙËÙ·˜ η˘·Û΢‹˜, ÔÈfiÙËÙ·˜ Û˘Ó·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ˘ÏÈÎÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÂÈ Î·Ó¤Ó· ÂÚ·ÛÙ‹ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·Û˘ÁΛÓËÙÔ. www.honda.com


088-099_MONSTER_BIKES 23-03-11 13:13 ™ÂÏ›‰·99

Triumph Rocket III Classic ÒÛˆÓ, ÙÔ ¤Î·Ó Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÙÚfiÔ. ΔÚÈ·ÏÈÓ‰ÚÔ˜ ÂÓ ÛÂÈÚ¿ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜, ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ηٿ ÙÔ ‰È·Ì‹ÎË ¿ÍÔÓ· Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ Î·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ΢‚ÈÛÌfi˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Û ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ·Ú·ÁˆÁ‹˜: 2.300cc! ∏ Rocket III Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ÛÎÂÙÈÎfi, Ì ÙËÓ «ÔÚÁ‹» Ô˘ ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ô˘ Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ… ∂›Ó·È ÌÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ Û‚·ÛÌfi Î·È ËÚÂÌ›·, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ËÚÂÌ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·Á·ıfi˜ Á›Á·ÓÙ·˜. ∂›Ó·È fiÓÙˆ˜ ÌÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ì ‹ÚÂ̘, ·Á·ı¤˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ Î·Ó›˜, ‰È·ı¤ÛÂȘ, ‰ÂÓ ·‡ÂÈ fï˜ Ó· Â›Ó·È Î·È Á›Á·ÓÙ·˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ·Ïfi¯ÂÚ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿ ÚÔ‹˜ Ô˘ ηٷӤÌÔÓÙ·È ·fi ÙȘ 1.000rpm ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ‚ÂÏfiÓ· ÙÔ˘ ÛÙÚÔÊfiÌÂÙÚÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ·fi‰ÔÛË Â›Ó·È ÁÚ·ÌÌÈ΋ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ·Ó·‚¿Ù˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ηÈÚfi ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË. ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ Rocket III Ô˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È, Ô‡ÙÂ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Â›Ó·È Ë Ôχ ηϋ Ô‰È΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜, ÂȉÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜. ∏ Rocket III ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· cruisers Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ‹ÛÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· muscle bikes ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂΉԯ¤˜ Ù· ηٷʤÚÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο! www.triumph.co.uk/greece/Motorcycles.aspx

WWW.TRIUMPH.CO.UK/GREECE/MOTORCYCLES.ASPX

ŸÙ·Ó Ë Triumph ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌÂÈ ÛÙÔÓ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ Ô˘ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÙ˘-

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

99


100-111_YACHTS 23-03-11 13:26 ™ÂÏ›‰·100

YACHTS OF THE FUTURE

WOW T√À ¡π∫√À ¶∞¶∞∫ø™Δ∞¡Δπ¡√À

∫È’ fï˜. ∂Ó Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰›Ó˘ Ô˘ ·ÂÈÏ› Ó· ·Ú·Û‡ÚÂÈ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ¯ÒÚ˜, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÎÚ·ÙÒÓ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ı·Ï·ÌËÁÒÓ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ.

∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ˆ˜ ÌÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Û ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ¤ÓÙ·ÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ‰ÂÓ ¤ÏËÍ ηıfiÏÔ˘ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Superyachts. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó… ŸÙÈ ÔÈ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ› Ì·˜ Ô˘ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Û ¤Ó· ÛοÊÔ˜, ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ù˘ ÌÂÁ¿ÏË Ì¿˙·˜. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ë ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ Ï‹ÙÙÂÈ Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÙ·ÛË ¿ÏϘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÓˆÚ›ÙÂÚ· -ÙÔ 2008 Î·È ÙÔ 2009- Î·È ϤÔÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÙÚԯȿ ·Ó¿Î·Ì„˘. Δ· Ó·˘ËÁ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ó¤Â˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÙfiÛÔ Û Ì˯·ÓÈο ̤ÚË fiÛÔ Î·È Û ˘ÏÈο ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ÌÂÁ¤ıË ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È –Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜, fiˆ˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·- ÂÓÒ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Û ‰˘ÛıÂÒÚËÙÔ ‡„Ô˜. «ª· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÛοÊË Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ Èı·ÓÒ˜ Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÎÚ›ÛÔ˘Ì ÔÙ¤ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜», ·ÎÔ‡ˆ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÏÔÁÔ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÍ ˘ÌÒÓ. ¡·È ›ӷÈ, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ·‡ÚÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛÈÙÒÓ ÛηÊÒÓ Â›Ó·È ÙÔ Û‹ÌÂÚ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ megayachts, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi-

100

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

ÎÔÛÌÔ Î·È Ì·ÎÚÈÓfi, Ì·˜ ‰›ÓÂÈ fï˜ ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ, Û‹ÌÂÚ·. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ˘¤ÚÔ¯· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ô˘ Â˘Ù˘¯Ô‡Ó Ó· ÌËÓ ÛÙÂÓ¿˙Ô˘Ó ÛÙ· ÛÊȯٿ Ï·›ÛÈ· ÂÓfi˜ ·fiÏ˘Ù· ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ Â˘Ê˘˝· ÙˆÓ Ó·˘ËÁÒÓ, ÙˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ fiÙ·Ó Ë ‹¯Ë˜ Ù›ıÂÙ·È „ËÏ¿, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÊÙ¿ÓÂÈ Î·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·.


100-111_YACHTS 23-03-11 13:26 ™ÂÏ›‰·101

WWW.WHY-YACHTS.COM

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

101


100-111_YACHTS 23-03-11 13:26 ™ÂÏ›‰·102

YACHTS OF THE FUTURE

166

Strand Craft o Strand Craft 166 ·ÔÙÂÏ› Û˘ÁÎÂÚ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙˆÓ ı·Ï·ÌËÁÒÓ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi fï˜ ÙÚfiÔ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ˘ Lamborghini Concept Yacht. ™¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ Edward Gray Ù˘ ÛԢˉÈ΋˜ Gray Design, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¤Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi supercar, ÛÙ· ·ÈÛıËÙÈο ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. √È ·fiÏ˘Ù· ηı·Ú¤˜ Î·È ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ 166 ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÊÈÎÙ¤˜ ¯¿ÚË ÛÙÔ ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ flybridge Î·È ÙÔÓ ÈÛÙfi˜ Ú·ÓÙ¿Ú Ô˘ "ÎÚ‡‚oÓÙ·È" ÔÙÈο fiÙ·Ó ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¯Ú‹ÛË. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·˘Ù‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ‰ÈϤ˜ ÎÚ˘Ê¤˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Ô˘ ·ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó ÙË ÛοϷ ÁÈ· ÙÔ ¿Óˆ Ú˘ÌÓ·›Ô ηٿÛÙڈ̷. ∫Ú˘Ì̤ÓÔ˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ·fi ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹-

STRAND-CRAFT.COM

Δ

102

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


100-111_YACHTS 23-03-11 13:26 ™ÂÏ›‰·103

Ì·Ù· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ËÏÈÔıÂÚ·›·˜, ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˙·ÎÔ‡˙È Î·È ÂÓۈ̷و̤ÓÔ Ì·Ú. ∏ ÚfiÛ‚·ÛË Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ οıÂÙ· Û˘ÚfiÌÂÓ˘ Á˘¿ÏÈÓ˘ fiÚÙ·˜ ÛÙÔ ·ÚÌÚ›˙ ÙÔ˘ ÈÏÔÙËÚ›Ô˘ ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ 8 ·ÙfïÓ. ΔÔ ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ Â›Û˘ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÌÂÙ¿‚·ÛË Î·È ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ηÂÙ¿ÓÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÂÓÒ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ Êˆ˜ Ó· ‰È·¯˘ı› ·fi ÙË Á¤Ê˘Ú· ÛÙÔ˘˜ οو ¯ÒÚÔ˘˜. ΔÔ 166 ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤ÓÙ ‰ÈϤ˜ ηÌ›Ó˜ Ì ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÏÔ˘ÙÚfi, ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ 52 ÈÓÙÛÒÓ Bang & Olufsen, ÎÔÚ˘Ê·›· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‹¯Ô˘, LED ʈÙÈÛÌfi Î·È ¤Ó· iPad ΤÓÙÚÔ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‚·ÛÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ 166 Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ tender supercar. ªÂ ¤Ó·Ó V8 ÎÈÓËÙ‹Ú· Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ 620 ›Ô˘˜ Î·È ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· 305 ¯ÏÌ / ÒÚ·, ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‰ÂÓ ˘ÔÏ›ÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Û ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ·. μÚ›ÛÎÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙË ı¤ÛË ÛÙ· ‡Ê·Ï· ÙÔ˘ Stand Craft Î·È ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· Û ÚÒÙË ˙‹ÙËÛË. STRAND CRAFT USA strand-craft.com

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

103


100-111_YACHTS 23-03-11 13:26 ™ÂÏ›‰·104

YACHTS OF THE FUTURE

Olympian

MegaYacht Tristan Hipps Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÌÂÚÈηÓfi˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Ù¯ÓÒÓ ÙÔ˘ ¡ÙÈÙÚfiÈÙ, fiÔ˘ Î·È ‰È·Ì¤ÓÂÈ. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ Ì¤Û· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ fiˆ˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÙÚ¤Ó· Î·È ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜, ¯ˆÚ›˜, Ê˘ÛÈο, Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ Î·È Ù· ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜. √ Ó¤Ô˜ ·˘Ùfi˜ Ê·›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ˜, ·Ó ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Olympian, ÙÔ˘ mega yacht Ô˘ ۯ‰›·ÛÂ

104

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· Ì ÙË «Ú¢ÛÙ‹» ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙÔ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ Û¯‹Ì·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ȉ¤Â˜. Ÿˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì¿ÓÈÔ˘, Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È Û˘ÌÙ‡ÛÛÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈο fiÙ·Ó ÙÔ ÛοÊÔ˜ ‰ÂÓ ϤÂÈ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ‰ÂÓ ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ÙÔ Ú¢ÛÙfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Olympian, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ¯ÒÚÔ˜ socializing Ì ¿ÏÏ· ÛοÊË, Ù· ÔÔ›·, ·Ó Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó Â‡ÎÔ-


100-111_YACHTS 23-03-11 13:27 ™ÂÏ›‰·105

Ï· ÛÙ· ‡Ê·Ï· ÙÔ˘ Olympian. §fiÁˆ Ù˘ ۯ‰›·Û‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ Olympian, ·Ú¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 46 ̤ÙÚ·, ÊÈÏÔÍÂÓ› ÌfiÏȘ ¤ÍÈ ¿ÙÔÌ· Î·È 4 ̤ÏË ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜.™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÙ‹ ÙÔ˘, ÙÔ Olympian ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÌfiÓÔ ÛÙËÓ fi„Ë, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ‰˘Ó·ÌÈο ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·Ú¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˜, ‰È·ÙËÚ› ¤Ó·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÛÔÚ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂÚ›Ô˘ Ì ÂÓfi˜ open sport ÛοÊÔ˘˜. ªÂ ‰‡Ô ÎÈÓËÙ‹Ú˜ turbo diesel V16, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ 35 ÎfiÌ‚ˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ Î·ıÈÛÙ¿ ¤Ó· ·fi Ù· Ù·¯‡ÙÂÚ· ÛοÊË Û ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜.

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

105


100-111_YACHTS 23-03-11 13:27 ™ÂÏ›‰·106

YACHTS OF THE FUTURE

Lamborghini

Concept Yacht μÚ›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÛÙ· Û¯¤‰È· Ë ÛÔ˘‰‹ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÔ‡ Mauro Lecchi, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙ¿ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. ∫˘Ú›ˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÏÂÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Ê›ÚÌ· Ù˘ Sant’ Agata. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ fiÓÔÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË ÙˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÙÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡ ÛοÊÔ˘˜, Ì ÙÔ ÔÓÂÈÚÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÙÚÔ¯Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Reventon Ù˘ Lambo. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÔÚ·Ùfi ·fi ÙËÓ ›Û·ÏÔ ÙÔ˘ Concept fiÔ˘ ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È ·ÈÛıËÙÈο ÔÈ Ï¢ÚÈΤ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·¤Ú· Ù˘ Reventon, Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Û ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÊÈÏÈÛÙÚ›ÓÈ. √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 15 ̤ÙÚ· Ì‹ÎÔ˜ Î·È 4 Ï¿ÙÔ˜, ÂÓÒ ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· open sport ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì ¤ÓÙÔÓË ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙˆÓ ÂȉfiÛˆÓ. °È· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÛÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Â›‰Ô, Ì ÛÙfi¯Ô Ê˘ÛÈο ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂȉfiÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Á¿ÛÙÚ·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ›Ó˜ Kevlar Î·È ¿Óıڷη. °È· ÙËÓ ÚfiˆÛË ÙÔ˘ Lamborghini Concept Yacht ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ χÛÂȘ: 2 ÎÈÓËÙ‹Ú˜ 700 hp Volvo Penta IPS 900 diesel, 2 ÎÈÓËÙ‹Ú˜ 950 hp Seatek diesel Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ· ‰È¿Ù·ÍË 2 ‹ 3 ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ‚ÂÓ˙›Ó˘ 550 hp Ù˘ Lamborghini. ∂ÛˆÙÂÚÈο, ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÛÙÈÏ Â›Ó·È ‰È¿¯˘ÙÔ, Ì ˘ÏÈο ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ì›ÓÈÌ·Ï ·ÈÛıËÙÈ΋˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÂÛË ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÚ‚·ÙÔο̷ٷ Ô˘ ηχÙÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. ŒÓ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘Ì ¿ÌÂÛ· Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÛÙÔ ÓÂÚfi. Automobili Lamborghini S.p.A. Via Modena 12 40019 Sant’Agata Bolognese (BO), Italia Tel. +39 051 6817 677 www.lamborghini.com

106

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


100-111_YACHTS 23-03-11 13:27 ™ÂÏ›‰·107

WWW.LAMBORGHINI.COM

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

107


100-111_YACHTS 23-03-11 13:28 ™ÂÏ›‰·108

YACHTS OF THE FUTURE

WHY ÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ÏfiÁÈ· Â›Ó·È Ï›Á· ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ Î·Ó›˜ ¤Ó· ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·.ΔÔ WHY Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô concept Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô Wally ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ۯ‰ȷÛÙÈÎfi Ô›ÎÔ ∏ermes.ΔÔ Wall Hermes Yacht, ·fi fiÔ˘ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È Ë ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·Û›·, Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË ¤Ó· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ÓËÛ›. √È Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Âȯ›ÚËÛ·Ó Î·È Ê˘ÛÈο ¤Ù˘¯·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î›ÓËÛË, ¯ÒÚÔ, ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ÙË Á·Ï‹ÓË Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜. ΔÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 58 ̤ÙÚ· Î·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ Û 38.°È· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο, ηıÒ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈο Î·È ·ÓfiÚÁ·Ó· ·fi‚ÏËÙ·. ΔÔ WHY ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚ›· Â›‰·, ηı¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.ΔÔ ÚÒÙÔ, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ηٿÛÙڈ̷ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ·ÓÔȯÙÔ‡˜ Î·È ÛÎÂ·ÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ÂÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ, ÈÛ›Ó·,

ª

108

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


100-111_YACHTS 23-03-11 13:29 ™ÂÏ›‰·109

WWW.WHY-YACHTS.COM

ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ï¿ÙÔ˘˜ 25 ̤ÙÚˆÓ.ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ WHY ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˘‚ÚȉÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ dieselËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ΔÔ ÛοÊÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂȈ̤ÓÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜, ÂÓÒ Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ı· ÊÙ¿ÓÂÈ Û Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÂÁ¤ıË Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 4 ‰È·Û¯›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡. ΔÔ WHY Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË Ù˘ ‹ÚÂÌ˘ Ï‡Û˘, Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ¿ÓÂÛË Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË Ô˘ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ì ٤ÙÔÈ· Ì·ÂÛÙÚ›· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ…1.000.000_ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi! spa, ÙÚ·Â˙·Ú›·, Û·ÏfiÓÈ, ·›ıÔ˘Û· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÛÈÓÂÌ¿. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜, ηıÒ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤ÓÙ ÛÔ˘›Ù˜. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Â›Â‰Ô Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙÂÚÔ. ªÈÏ¿ÌÂ Ê˘ÛÈο ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË, ÌÈ· ÛÔ˘›Ù· ¤ÎÙ·Û˘ 200 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ

WHY 6, av. Albert II MC98000 Monaco Tel. +377 93100093 Fax +377 93100094 www.why-yachts.com

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

109


100-111_YACHTS 23-03-11 13:29 ™ÂÏ›‰·110

YACHTS OF THE FUTURE

70

Soraya

Superyacht ÎfiÌ· ¤Ó· ÛοÊÔ˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· «¯ÙÈÛÙ›» ÛÙ· ÙÔ˘ÚÎÈο Ó·˘ËÁ›· Ù˘ Gentech ·fi ÙË ™ÏÔ‚¤ÓÈÎË ÂÙ·ÈÚ›· Uniellé. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ Soraya 46, Ì ÙÔ 70 Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÚfiÙ·Û‹ Ù˘, ÛÙ· 70 ̤ÙÚ· Ì‹ÎÔ˘˜, fiˆ˜ ·ÔηχÙÂÈ Î·È Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ ÛοÊÔ˜ Ì ٤ÛÛÂÚ· ηٷÛÙÚÒÌ·Ù·, fiÔ˘ ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Î·È ÙÔ ÂÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ ÛÙËÓ Ú‡ÌÓË, ÂÓÒ Ù· ÙÚ›· ηÙÒÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ VIP ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜. ™Ù· ‡Ê·Ï· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Î·Ì›Ó˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ë ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ.ΔÔ Ó¤Ô ÛοÊÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ηٷÛÙÚÒÌ·Ù·, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Á˘¿ÏÈÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Î·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ·, ·ÌÊ›Ï¢ڷ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. ∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ Â›Û˘ Â›Ó·È Ë 6ÌÂÙÚË ÈÛ›Ó· ÛÙËÓ Ú‡ÌÓË, Ë ÔÔ›· Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ÙË ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì¿ÓÈÔ˘. ΔÔ ÛοÊÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏÔ‹ÁËÛ˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙË Û˘Ó¯‹ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· fiÏ· Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Û ¤Ó· Â›ÁÂÈÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È ÚÈÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Úfi‚ÏËÌ· ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÎfi ÙÔ˘ Soraya ÁÈ· Èı·Ó¤˜ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ªÂ ÈηÓfiÙËÙ· Ï‡Û˘ ÛÙÔ˘˜ 16,5 ÎfiÌ‚Ô˘˜, ÙÔ Soraya 70 Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÌÔÓ·‰È΋ ¿ÓÂÛË Î·È Â·Ú΋ Ù·¯‡ÙËÙ·, Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ 20 ÂÚ›Ô˘ Ù˘¯ÂÚÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ. º˘ÛÈο, Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î·È ÙÔ Î·ıÈÛÙ¿ ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· Ù·Í›‰È· Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Î·Ù¿ Ôχ Ù· ÛÙÂÓ¿ fiÚÈ· Ù˘ ÌÂÛÔÁ›Ԣ.

Gentech Ltd. Aelestrasse 5 FL-9490 Vaduz Liechtenstein T: +386 41660760 www.sorayayachts.com

110

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


100-111_YACHTS 23-03-11 13:29 ™ÂÏ›‰·111

WWW.SORAYAYACHTS.COM

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

111


112-123_ HOTELS 5-04-11 11:00 ™ÂÏ›‰·112

WWW.AZURA-RETREATS.COM

LY X U RY R E S O RT S & H O T E L S S PA

112

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


112-123_ HOTELS 5-04-11 11:01 ™ÂÏ›‰·113

DreamOn TOY

¡π∫√À °π∞¡¡√À§∞

ΔÔ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎËÚ‡ÍÂÈ ÔÏÏÔ› ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ, ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÔÈËÙ¤˜ Î·È ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ·Ì¤ÙÚËÙÔÈ ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜: «o ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÁË». ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÎÚ›ÓÂÙ ·fi ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ, Ô˘ Á¤ÌÈÛ·Ó Ì ٷ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷο Î·È Û¿ÓÈ· ÍÂÓԉԯ›· Î·È resort, ÙfiÙ οÙÈ Í¤ÚÔ˘Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο ÂȈıfiÙ·. ∂ÎÏËÎÙÈο ̤ÚË, ÌÔÓ·‰Èο ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ‰›Ù˘¯Ô Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ù· ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÍÂÓԉԯ›· Î·È resort ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ∞fi ÙËÓ ∫·Ú·˚‚È΋ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÈÓ‰ÈÎfi ˆÎ·Ófi Î·È ·fi ÙÔ ÕÌÔ˘ ¡Ù¿ÌÈ ¤ˆ˜ ÙË ÁË ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ÛÙË ÃÈÏ‹, Ù· ÍÂÓԉԯ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘¤ÚÔ¯Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›· ˙ˆ‹˜. ÕÏÏ· Â›Ó·È È‰·ÓÈο ÂÓÙ·Á̤ӷ ̤۷ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ۯ‰fiÓ ‰ÂÓ Ù· ͯˆÚ›˙ÂȘ ·fi ·˘Ùfi Î·È ¿ÏÏ· ÙfiÛÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷο Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ. ŸÏ· fï˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·. °È·Ù› ÂÍ’ ·Ú¯‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Î·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ¯·Ú·Á̤ӷ ÛÙË ÌÓ‹ÌË fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ù· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó. ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÂÛ¿˜ ‚È·ÛÙ› Ó· ·ÔÚÚ›„ÂÈ Ù· ˘¤ÚÔ¯· ·˘Ù¿ ÍÂÓԉԯ›· ÏfiÁˆ ÎfiÛÙÔ˘˜,

·Ï¿ ı· ¤¯ÂÈ ‚È·ÛÙ›. ¢ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏ· ·ÏËÛ›·ÛÙ· ÂÊ’ ÂÓfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛ· ›ӷÈ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· Û¿ÓÈ· Â¤Ó‰˘ÛË ˙ˆ‹˜, ηıÒ˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Â‡ÎÔÏ·, ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·ÏÏÔ‡. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ÔÏÏÔ› ·fi ÂÌ¿˜ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙË ÁÓÒÛË, ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ Ì·˜ ‹ ·Ï¿ ÛÙ· ¯fiÌÈ Ì·˜, ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi, ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ô˘ –ÓÔÌÔÙÂÏÂȷο- ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· ‰›Ï· ÛÙËÓ fiÚÙ· Ì·˜. ¢È·Ï¤ÍÙ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ô˘ ΤÓÙÚÈÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û·˜ Î·È ‚¿ÏÙ ÛÙfi¯Ô Ó· ÙÔ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜. £· ˙‹ÛÂÙ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ›, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÂÍÂÏ›ÍÂÈ ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ∫·È Ó· ›ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ Â›Ù ‰È·ı¤ÛÂÙ ϛÁ·, ›Ù ÔÏÏ¿, ·˘Ùfi Ô˘ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ·, ›Ûˆ˜ Î·È ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË ·Í›·. ∫·Ïfi Ù·Í›‰È.

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

113


112-123_ HOTELS 5-04-11 11:01 ™ÂÏ›‰·114

WWW.ANSECHASTANET.COM

LY X U RY R E S O RT S & S P A

Anse Chastanet Resort ∫¿ÔÙÂ Ë ∫·Ú·˚‚È΋ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÙfiÔ˜ Ì·˙ÈÎÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ËÛ˘¯·ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù·ÍȉÈÒÙ˜ Ì ˘„ËϤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È ÙË Û¿ÓÈ· ·›ÛıËÛË ËÚÂÌ›·˜ Î·È ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ÙÔ Anse Chastanet. ™ÙÔ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ∞Á›· §Ô˘Î›·, fiÔ˘ Ù· „ËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ÔÚÁÈ҉˜ Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ ‚·ı‡ Á·Ï¿˙ÈÔ, ÙË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ ʇÛ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·˘Ùfi resort Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë. √ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Î·È È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Nick Troubetzkoy ÈÛÙ‡ÂÈ Ì ¿ıÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË. ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ οÓÂÈ Ù· ‰¤ÓÙÚ· Î·È Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, Ù· ·ÚÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓË ˆ˜ ªÓËÌÂ›Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È ı·Ï¿ÛÛÈÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ. ™ÙÔ˘˜ Ôχ¯ÚˆÌÔ˘˜ ÎÔÚ·ÏÏÈÔÁÂÓ›˜ ˘Ê¿ÏÔ˘˜ Ù· ÙÚÔÈο „¿ÚÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ·Ù¿Ú·¯Ë˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ªÂ Ù¤ÙÔÈÔ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ˆ˜ η̂¿ ÙÔ˘, Ô Nick Troubetzkoy ÂÌÓ‡ÛÙËΠÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ı¤ÚÂÙÚÔ˘. ∞˘ÛÙËÚ¿ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË, Ôχ ÚÈÓ Ë «Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË» Á›ÓÂÈ Ù˘ Ìfi‰· Î·È ÙÔ˘ Û˘ÚÌÔ‡, ÂÓ¤Ù·Í ÙÔ Anse Chastanet fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ·ÚÌÔÓÈο ÌÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ÔÚÁÈÒ‰Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. Δ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÎÔÎÎÔÊÔ›ÓÈΘ. ΔÔ ÔÎÙ·ÁˆÓÈÎfi Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜, ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙfiÛÔ Ù˘ ˘¤Úԯ˘ ı¤·˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ ‰ÚÔÛÂÚ‹˜ ·‡Ú·˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÁÈ· ÙËÓ „‡ÍË ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· Ì·ÏÎfiÓÈ· Ûʇ˙Ô˘Ó ·fi ·Ó·ÚÚȯËÙÈο Ê˘Ù¿ Î·È ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ù˘ ·›ÛıËÛË ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙË Ê‡ÛË.

114

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

™ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÔ˘›Ù˜, Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÔÙ›‚Ô, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È Ù·… ‰¤ÓÙÚ· Ì ٷ ÔÔ›· ÂÓ·Áηϛ˙ÔÓÙ·È. ∂ÛˆÙÂÚÈο, Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ¤¯Ô˘Ó fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¤ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ, Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ÚÔÔÚÈṲ̂ӷ Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë Ê‡ÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙÔ resort ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÙÔÔıÂÙËı› ‰È¿Û·ÚÙ· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, fiˆ˜ ͇ÏÈÓ· ÁÏ˘Ù¿, ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Î·È ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓ˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›Â˜. ™˘ÓÔÏÈο ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÙÔÈ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÂÍÔ‚ÂÏ›˙ÂÙ·È Ë ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓË ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ minimal. ∏ ›‰È· ÂÈÎfiÓ· ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÔÓfi¯ÚËÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ Ï·ÁÈ¿ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ·Ú·Î›ÌÂÓˆÓ ÏfiÊˆÓ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi. ∂‰Ò, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È prive ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· ˙¢Á¿ÚÈ·, ÒÛÙ ӷ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙ· ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ÙË ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. º˘ÛÈο ÛÙÔ Anse Chastanet Ô Ù˘¯ÂÚfi˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ı· ‚ÚÂÈ Î·È ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÊÚÔÓÙ›‰· ÂÓfi˜ ¿ÚÙÈ· ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˘ spa Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Kai Belte. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜ Û ¿ÌÔÏϘ Ê˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, οÓÔÓÙ·˜ ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË, È·Û›·, Ô‰ËÏ·Û›· ‹ ·Ï¿ Â˙ÔÔÚ›·, ÂÓÒ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ ‰‡Ù˜. ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó οÙÛÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·Úı¤Ó·˜ ʇÛ˘ Î·È Ù˘ ·¤Ú·ÓÙ˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ˆ˜ ‰Ò. Anse Chastanet St.Lucia Po Box 7000, Soufriere, Saint Lucia ΔËÏ: 758-459-7000 / 758-459-6100 Fax: 758-459-7700 http://www.ansechastanet.com


112-123_ HOTELS 5-04-11 11:01 ™ÂÏ›‰·115

Armani Hotel Dubai ∫·ÏÒ˜ ‹Úı·Ù ÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ªÂ ‰È·ÊÔÚ¿ Ì¿ÏÈÛÙ·, ηıÒ˜ ÙÔ Burj Khalifa Ô˘ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È, ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 828 ̤ÙÚ· Î·È 160 ÔÚfiÊÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÌfiÏȘ 553. ªÈÏ¿Ì ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ·ÎfiÌ·… Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙË, ‡„Ô˘˜ 275 ̤ÙÚˆÓ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È ÛÙÔÓ ‡ÚÁÔ ·Ú·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ Burj Khalifa ‰È·Ê¤ÚÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο. ™Ù· 0 ̤ÙÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ÓËÓÂÌ›· Î·È „ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, ÂÓÒ ÛÙ·… 800 ‰˘Ó·Ùfi˜ ·¤Ú·˜ Î·È 10 ‚·ıÌÔ› ÂÚ›Ô˘ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ. ∫·Ù·Û΢·ÛÙÈο, Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ηȅ ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ·ÁÎfiÛÌÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÚ›„ÂÈ fiÏ· Ù· ÚÂÎfiÚ Û οı ÙÔ̤·.ΔÔ Burj Khalifa ÊÈÏÔÍÂÓ› ÛÙÔ˘˜ 160 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∫·ÙÔÈ˘, ÁÚ·Ê›·, ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¿ÚÎÔ Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi Armani Hotel. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙËÓ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÌÂÏËı› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ô Giorgio Armani Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÔÓ·‰È΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋ Ô˘ Û·Ó›˙ÂÈ. ΔÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÙÔ Â›Â‰Ô 8, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ 38 Î·È 39 fiÔ˘ Î·È Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ÙËÓ ÈÔ ·ÚfiÛÎÔÙË ı¤· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ 160 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, fiÏ· Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ Ê‹Ì˘ ۯ‰ȷÛÙ‹. Δ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Â›Ó·È fiÏ· ȉȷ›ÙÂÚ· ¢ڇ¯ˆÚ·, ηıÒ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ¿ÓÂÙ· studio ÙˆÓ 45 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ, ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· 70 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· classic, ÂÓÒ ÔÈ ÛÔ˘›Ù˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 75 ¤ˆ˜ 235 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο. ∫ÔÚ˘Ê·›· fiÏˆÓ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο Ë Armani Dubai Suite, Ô˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 390 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ, ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ Î¿ı ··›ÙËÛË.

∫·ıÒ˜ Ë ·fiÏ·˘ÛË Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÛÙÔ Armani Hotel, Ë Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·ÔÁÂÈÒÓÔÓÙ·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙ· ¤ÍÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο restaurant Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. ™ÙÔ Lounge ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Ê¿ÂÈ fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ ¤Ó· ÎÚ‡Ô È¿ÙÔ, ÛÙÔ Mediterraneo ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÚˆÈÓfi, ÛÙÔ Ristorante ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ΔÔÛοÓ˘, ÛÙÔ Amal ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ Ù˘ Ë ÁÓ‹ÛÈ· ÈÓ‰È΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ÛÙÔ Peck ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ·˘ÙÔ‡ÛÈ· Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÌÈÏ·Ó¤˙ÈÎÔ˘ deli, ÂÓÒ ÛÙÔ Hashi Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› È¿ˆÓ˜ chef ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘˜ ˆÌ¿ „¿ÚÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÔÓÂÈÚÈο sushi. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÏÏ¿ fi¯È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÙÔ spa ÙÔ˘ Armani Hotel Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ fi·ÛË Û ÌÈ· fiÏË Ô˘ ‰ÂÓ ÎÔÈÌ¿Ù·È ÔÙ¤. ™Â ¤ÎÙ·ÛË 12.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ, ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ô «Ó·fi˜» Ù˘ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, Ù˘ ·fiÏ·˘Û˘ Î·È Ù˘ ËÚÂÌ›·˜. ∂‰Ò, οı ÂÏ¿Ù˘, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ spa ¤Ó· «¯¿ÚÙË» ·fiÏ˘Ù· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ıÂÚ·ÂÈÒÓ Î·È ÂÚÈÔÈ‹ÛˆÓ, Ì ÂȉÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ fiÏ· ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Armani. √È ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÌÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Armani Hotel Î·È ÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· 500_. ¢ÈfiÏÔ˘ ¿Û¯ËÌ·, ·Ó ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Ô˘ Û·˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ù· Âӈ̤ӷ ·Ú·‚Èο ÂÌÈÚ¿Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·¢ı›·˜ Ù‹ÛÂȘ, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 4:30 ˆÚÒÓ. Armani Hotel Dubai P.O. Box 888333 ΔËÏ: + 971 4 888 3888 Fax: +971 4 888 3777 dubai.armanihotels.com

DUBAI.ARMANIHOTELS.COM

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

115


112-123_ HOTELS 5-04-11 11:01 ™ÂÏ›‰·116

LY X U RY R E S O RT S & S P A

Phulay Bay ıÂÚ·›˜ Î·È ÙÔ Ì·Û¿˙ Ô˘ ÂÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ıÂÚ·Â˘Ù¤˜. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ı· Û·˜ οÓÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· Ó· ‚Á›Ù ·fi ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi Û·˜, Â›Ó·È ÔÈ ¿ÂÈÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÚÈËÁ‹ÛˆÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ·˘Ù‹˜, Ë Δ·˚Ï¿Ó‰Ë Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÛÙ›Ú¢Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ¯ÒÚ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ‰Â ÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ù· ÙÚÔÈο ‰¿ÛË Ì ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ı¿Ï·ÛÛ·, ÍÂÂÚÓ¿ Î·È ÙË Ê·ÓÙ·Û›·. ∂›Ù ›ÛÙ ϿÙÚÂȘ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ›Ù Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, Â‰Ò ı· ‚Ú›Ù ۛÁÔ˘Ú· οÙÈ Ô˘ ηχ„ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û·˜. ªÈ· ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙ· Ú¿ÛÈÓ· Î·È Á·Ï¿˙È· ÓÂÚ¿ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙ·Ì¿Ó ı· οÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· Û·˜ Ó· ÌËÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÙË ‚ÈÔÈÎÔÈÏfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∫ÔÚ¿ÏÏÈ· Û fiÏ· Ù· ÌÂÁ¤ıË Î·È

RESERVE.RITZCARLTON.COM/PHULAY_BAY

™ÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ Ù˘ Δ·˚ϿӉ˘, ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÒÓÂÙ·È Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ∞ÓÙ·Ì¿Ó, Ë ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÁˆÏÔÁÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ª¤Û· ·fi ÙÔ ÓÂÚfi, «Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó» ·Û‚ÂÛÙÔÏÈıÈÎÔ› ‚Ú¿¯ÔÈ Î¿ÔÈˆÓ ‰Âο‰ˆÓ ̤ÙÚˆÓ, Î·Ù¿Ê˘ÙÔÈ Î·È Ê˘ÛÈο ηٷÚ¿ÛÈÓÔÈ, Û·Ó ¤Ó· ÏÈ‚¿‰È ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. °‡Úˆ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘˜ ‰Âο‰Â˜ ÛËÏȤ˜ Î·È ÎÔÚ¿ÏÏÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó È‰·ÓÈÎfi ÙfiÔ Î·Ù·Ê˘Á‹˜ Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ·Ó›‰·˜. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ∞ÓÙ·Ì¿Ó Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ˙ˆ‹˜, Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi Ù· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ‰Âο‰ˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Ô˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi Ù· ÂÓ‰fiÙÂÚ· Ù˘ Δ·˚ϿӉ˘ ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Krabi. ∂‰Ò ΔÔ Î·Ïfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È fiÙÈ, ·Ú¿ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ô Î·Îfi˜ ¯·Ìfi˜ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó·ÓٿٷÈ

ÛÙÔ Phuket. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÛÙÔ Krabi ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ‰ÈÂıÓ¤˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› Î·È Ù‹ÛÂȘ ·fi ∂˘ÚÒË. ΔÔ Phulay Bay, fiˆ˜ ·ÔηχÙÂÈ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ·ÌÊÈı·ÙÚÈο ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ Phulay, ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ÙȘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ˘˜ Î·È ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜. Δ· 54 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Ì·Á¢ÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ resort ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û villas Î·È pavilions. Δ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î¿ı Èı·Ó‹ Î·È ·›ı·ÓË Â˘ÎÔÏ›·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ËÚÂÛ›· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÓfiÌÔ˘ Â› 24ˆÚ˘ ‚¿Û˘. ∏ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Â›Ó·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ÂÓÒ Ù· ¤ÈÏ· Î·È Ù· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· ·ÓÙÏÔ‡Ó Û¯‹Ì·Ù· Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. ∫˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Ì›ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ Phulay, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‚ÁÂÈ Î·Ó ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ villa ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È, ÁÈ· ‰˘Ô ÏfiÁÔ˘˜. √ ÚÒÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ spa Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ESPA, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÂÓfi˜ ˘ÎÓÔ‡ ÙÚÔÈÎÔ‡ ‰¿ÛÔ˘˜, Ì ÙÚ¯ԇÌÂÓ· ÓÂÚ¿ Ó· ÎÂÏ·Ú‡˙Ô˘Ó Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ô˘ÏÈ¿ Ó· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ·Ú·‰ÂÈÛ¤ÓÈ· Û˘Ìʈӛ·. ∂‰Ò, ¯·Ï·ÚÒÓÂȘ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, fiÛˆ ‰Â Ì¿ÏÏÔÓ Ì ÙȘ ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ 116

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

Û¯‹Ì·Ù·, „¿ÚÈ· Û fiÏ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ù· ›‰Ë–fi¯È, Â‰Ò ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ú¯·Ú›Â˜- ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Û·˜ Î·È Û·˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ó·È, Ô ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÁË. ∫·ÙfiÈÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·. ΔÚ¯ԇÌÂÓ· ÓÂÚ¿ Î·È ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰ÂȘ ηٷÚÚ¿ÎÙ˜, ηٷÚ¿ÛÈÓ˜ ‹ÚÂ̘ Ï›ÌÓ˜, ‰¿ÛË Ì·ÓÁÎÚfi‚ÈˆÓ Ê˘ÙÒÓ Ì ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ›‰Ë Ô˘ÏÈÒÓ, ÂÓÙfiÌˆÓ Î·È ÂÚÂÙÒÓ. ∫·È fiÙ·Ó Î·Ù¿ÎÔÔÈ ϤÔÓ ·ÏÏ¿ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÍÂÚ¢ӋÛÂȘ Á˘Ú›ÛÂÙ ›Ûˆ ÛÙÔ Phulay, ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙË Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈ΋ ÂȉÂÍÈfiÙËÙ· Î·È È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÛÂÊ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Î¤ÊÙÂÛÙ ٛÔÙ· ηχÙÂÚÔ; Phulay Bay (a Ritz-Carlton Reserve) 111 Moo 3 Nongthalay, Muang Krabi 81000 Thailand ΔËÏ: (66) 07-562-8111 https://reserve.ritzcarlton.com/phulay_bay


112-123_ HOTELS 5-04-11 11:01 ™ÂÏ›‰·117

WWW.AMANRESORTS.COM/AMANGIRI/HOME.ASPX

Amangiri To Amangiri ÍÂΛÓËÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ resort Ô˘ Ê˘ÛÈο ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ¿Ô„Ë ·ÚÔ¯ÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ë ÓÂfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ‹ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË, fiÛÔ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÙÔ ı¤ÚÂÙÚÔ. ™Â ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË 600 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ̤۷ ÛÙÔ Ô˘ıÂÓ¿, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ù˘ Utah, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Canyon Point. ∂‰Ò, ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi ¿ÎÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞, Ë Ê‡ÛË ¤¯ÂÈ ÛÌÈϤ„ÂÈ ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Grand Canyon, ÙÔ Monument Valley Î·È ÙÔ Grand Staircase – Escalante, Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Û˘Ó¯¤˜ ÙÔ›Ô Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ Î·È ¯·Ò‰Ë Ê·Ú¿ÁÁÈ·, Ô˘ Â› ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ư̂τ·Ó ̤۷ ÛÙÔ ÂÚËÌÈÎfi ÙÔ›Ô Ô ÔÙ·Ìfi˜ Colorado Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘. ŸÏË Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂıÓÈÎfi ¿ÚÎÔ Î·È Ê˘ÛÈο ÔÈ fiÚÔÈ ‰fiÌËÛ˘ Â›Ó·È ·fi ··ÁÔÚ¢ÙÈÎÔ›, ¤ˆ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ›. ¶·ÚfiÙÈ ÙÔ Amangiri ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÛÔ˘ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÎÙ·ÛË ·Ó¿Ù˘Í˘, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ÛÙȘ 34 ÛÔ˘›Ù˜, ÔÈ Ôԛ˜, Ê˘ÛÈο, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÚfiÛÎÔÙË ı¤· ÚÔ˜ Ù˘ ¤ÚËÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÁˆÏÔÁÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ ı¤ÚÂÙÚÔ Â›Ó·È Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ¯ÚÈṲ̂ÓÔ Î·È ÙfiÛÔ ¯·ÌËÏfi, Ô˘ ·fi Ì·ÎÚÈ¿ ‰Â›¯ÓÂÈ Û·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÂÚËÌÈ΋˜ ÙÔÔıÂÛ›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈο Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·Ù¿Ú·ÍË ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ Î·È ·˘Ùfi˜ ÂÂÙ‡¯ıË ÛÙÔ 100%. Δ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¿ÓÂÙ· Î·È ÏÈÙ¿ ·fi ¿Ô„Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘, fiÏ· Û Á‹ÈÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ·fi ¤ÙÚ·. º˘ÛÈο, ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ı¤ÚÂÙÚÔ ¤ÓÙ ·ÛÙ¤ÚˆÓ Ì spa ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ‰˘Ó·ÙÔًوÓ, ÈÛ›Ó· Û οı ÛÔ˘›Ù·, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ˘„ËÏ‹˜ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È Ï‹ıÔ˜ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ Ô˘ıÂÓ¿,

‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÚÔÛÈÙfi ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·. ∞Ê’ ÂÓfi˜ Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ÚfiÛ‚·Û˘ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ Ì›ÓÈÌÔ˘Ì ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 1.000$ ÙË ‚Ú·‰È¿, ÙÔ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó Ôχ ÂȉÈÎfi Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ‹ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·, Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂı› ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ηıÒ˜ Ë ˙‹ÙËÛË ÍÂÂÚÓ¿ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÌÈ· ÒÚ· ÛÙÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi pavilion ÙÔ˘ Amangiri ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ‰‡Û˘ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ Ù˘ Utah –fiÔ˘ ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 1.200 ̤ÙÚ·- Â›Ó·È ·fi ÌfiÓË Ù˘ ÌÈ· ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË ÂÌÂÈÚ›·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÔÙÈ΋ ·Ó‰·ÈÛ›·, Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Ó· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ·ÓÔȯÙfi ÌÏ ¤ˆ˜ ÙÔ ‚·ı‡ ÎfiÎÎÈÓÔ, Ì fiϘ ÙȘ ÂӉȿÌÂÛ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔ Aman Spa ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û ·ÓÔȯ٤˜ Î·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ·›ıÔ˘Û˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 2.322 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ Î¿ı Èı·Ó‹ ıÂÚ·›· ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘ Î·È ÙfiÓˆÛ˘ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÛÎÂÊÙ›ÙÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙˆÓ ‚Ú¿¯ˆÓ, ÙˆÓ ˘„È¤‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ê·Ú·ÁÁÈÒÓ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ı¤ÚÂÙÚÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÙËÓ ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÂÌÂÈÚ›·. ¶·ÚfiÙÈ Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ resort ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË, ·ÚfiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, ·Ó ¤¯ÂÙ ÛÎÔfi Ó· οÓÂÙ ¤Ó· Ù·Í›‰È· ˙ˆ‹˜, ÎÏ›ÛÙ ·fi library. Amangiri 1 Kayenta Road, Canyon Point Utah. 84741-285, USA ΔËÏ: (01) 435 675 3999 Fax: (01) 435 675 8999 www.amanresorts.com/amangiri/home.aspx

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

117


112-123_ HOTELS 5-04-11 11:01 ™ÂÏ›‰·118

WWW.BANYANTREE.COM

LY X U RY R E S O RT S & S P A

Banyan Tree Samui ∏ Banyan Tree Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ Âȯ›ÚËÛË Ù˘ Δ·˚ϿӉ˘, ÂÈÛËÁ̤ÓË ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ™ÈÁηÔ‡Ú˘, Ë ÔÔ›· ϤÔÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ı¤ÚÂÙÚ·, ÍÂÓԉԯ›·, Á‹‰· ÁÎÔÏÊ Î·È ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ fiÌÈÏÔ˜ Banyan Tree ÂϤÁ¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· 26 ı¤ÚÂÙÚ· Î·È ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Û ·Ú·‰ÂÈÛ¤ÓÈÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. °È· ÙÔ Banyan Tree Samui, ·˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ì ¿ÓÂÛË Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÁÚ·ÊÈο Î·È fiÌÔÚÊ· ı¤ÚÂÙÚ· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ΔÔ ÓËÛ› Samui Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ù˘ Δ·˚ϿӉ˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÏÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÓfiÙÈ· Î·È ‰˘ÙÈο. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ê˘ÛÈο ÁÈ· ¤Ó· ÙÚÔÈÎfi ̤ÚÔ˜, Ì ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÎÔÎÎÔÊÔ›ÓÈΘ, ηٿϢΘ ·Ú·Ï›Â˜, ÛÌ·Ú·Á‰¤ÓÈ· ÓÂÚ¿ Î·È ·ÛÙ›Ú¢ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘¤ÚÔ¯Ô, fiÛÔ Î·È ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi. ∏ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ· ·Ó›‰· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ÂÓÒ Ë ˘Ô‰ÔÌ‹ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ‚˘ıfi ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ Ù˘ Δ·˚ϿӉ˘ ÎÔÚ˘Ê·›·. ∞ÏÏ¿ Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÔÁÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ. ª¤Û· Û ÙÚÔÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË, ·˘ÙfiÓÔ̘ ηÙÔÈ˘, 78 ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Û·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ËÚÂÌ›·. ªÂ ÂÌ‚·‰fiÓ ·fi 130 ¤ˆ˜ 310 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó fiÙÈ ÈÔ ¿ÓÂÙÔ Î·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ¤¯ÂÙ ‚ÈÒÛÂÈ ÔÙ¤ Û ı¤ÚÂÙÚÔ. ∂‰Ò ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ·Ï¿ «‰ˆÌ¿ÙÈ·», ·ÏÏ¿ Ì Ï‹Ú˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Û ̤ÁÂıÔ˜ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· Ù˘Èο ÂÍÔ¯Èο Û›ÙÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫¿ı ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÈÛ›Ó·, Ì ÂÌ‚·‰fi 38 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Î·È Ê˘ÛÈο Ï‹ÚË ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ·Û‡ÚÌ·ÙË 118

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ internet Î·È ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌ· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. °È· Ê·ÁËÙfi, ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο restaurant, ÙÔ saffron, ÙÔ edge Î·È ÙÔ sands, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÔÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ‰ÈÂıÓ›˜ Á‡ÛÂȘ Î·È „ËÙ¿ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÕÍÈÔ ÌÓ›·˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ spa ÙÔ˘ ı¤ÚÂÙÚÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Rainforest. ∂›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi spa ı·Ï·ÛÛÔıÂÚ·›·˜ ÛÙÔ ÓËÛ› Samui Î·È ·Û›ÁÓˆÛÙÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÏ¿Ù˜, ηıÒ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰Âο‰Â˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ÃÙÈṲ̂ÓÔ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ‰›Ï· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÙÔ spa ÙÔ˘ Banyan Tree ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û 10 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· Ô˘ ·Ó·Ï¿ıÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ÛÒÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ó‡̷. Δ¤ÏÔ˜, ‰Âο‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÙÔ ·Ú·‰ÂÈÛ¤ÓÈÔ ·˘Ùfi ÓËÛ›, ·fi ηٷ‰‡ÛÂȘ, „¿ÚÂÌ· Î·È fiÏ· Ù· water sport, ¤ˆ˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘, Ô‰ËÏ·Û›·, Â˙ÔÔÚ›·, ·Ó·ÚÚ›¯ËÛË Î·È Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ·Ó¤ÌÔÚÊ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ Ù˘ Δ·˚ϿӉ˘. ΔÔ ı¤ÚÂÙÚÔ ·Í›˙ÂÈ Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÙÔ ˘„ËÏfi ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ÂÈ Î·È Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ·¢ı›·˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Ù˘ ∞Û›·˜. BANYAN TREE SAMUI 99/9 Moo 4, Maret, Samui Surat Thani 84310, Thailand ΔËÏ: +66 77 915 333 Fax: +66 77 915 388 www.banyantree.com


112-123_ HOTELS 5-04-11 11:02 ™ÂÏ›‰·119

Marina Bay Sands ¶¤Ú·Ó fï˜ ·fi ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ¢˙ˆ›·˜ Î·È ·fiÏ·˘Û˘, ÛÙÔ Marina Bay Sands ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Î·È ÙÔ Î·˙›ÓÔ. ∞Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚ· Â›‰· Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 500 ·Ú·Î·ÏÒ ÙÚ·¤˙È· ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È 1.600 –Ó· ηϿ ‰È·‚¿Û·ÙÂ- ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, Ù· ÁÓˆÛÙ¿ Ì·˜ «ÊÚÔ˘Ù¿ÎÈ·». ∞Ó Â›ÛÙ ÂıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ Ù˙fiÁÔ, Â‰Ò ı· ‚Ú›Ù ›Ù ÙË ıÂÚ·›· Û·˜, ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ı· ‚·ÚÂı›Ù ӷ ·›˙ÂÙÂ, ›Ù ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Û·˜, ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ı· Û·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Á˘ÌÓÔ‡˜ ÛÙËÓ… ∞Û›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ ·Ôı¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ Ù˙fiÁÔ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ™ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Marina Bay Sands, ‰ÂÛfi˙ÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÎÙ›ÛÌ·Ù· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÔ¯‹˜, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù¯ÓÒÓ Î·È ÂÈÛÙËÌÒÓ Ô˘ ۯ‰›·ÛÂ Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Moshe Safdie. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·˘Ùfi ·ÔηÏÂ›Ù·È Î·È «ÙÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ™ÈÁηÔ‡Ú˘», ηıÒ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ 10 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· – «‰¿¯Ù˘Ï·» Ô˘ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· ÎÔÈÓ‹, ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ‚¿ÛË ‰¤Î· ̤ÙÚ· ÂÚ›Ô˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ∞Ó ÏÔÈfiÓ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· Û·˜ ηÎÔÌ·ı·›ÓÔ˘Ó, ÔÈ gourmet Á‡ÛÂȘ Û·˜ Ì·ÁÓËÙ›˙Ô˘Ó Î·È Ô Ù˙fiÁÔ˜ Û·˜ ÂÍÈÙ¿ÚÂÈ, ÎÏ›ÛÙ ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÛÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Marina Bay Sands Î·È Ó· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ·Ó Ë ·Ú¤· Û·˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¤¯ÓË Î·È ÙȘ ÂÈÛً̘, ÙfiÙ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Δ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÈÛÙËÌÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÎ˘Ì·›· ÂÌÚfi˜ ·fi ÙÔ Sands ‰›ÓÂÈ ÙË Ï‡ÛË. Marina Bay Sands 10 Bayfront Avenue, Singapore 018956 Tel: +65 6688 8866 www.marinabaysands.com

WWW.MARINABAYSANDS.COM

∏ ÂÙ·ÈÚ›· Sands, ÍÂΛÓËÛ Ì ¤Ó· Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ 1990 ÛÙÔ Las Vegas ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ٷ ·Û›ÁÓˆÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· The Venetian Î·È Palazzo, ÁÈ· Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙËÓ ∞Û›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ Macau (ÙÔ… Las Vegas Ù˘ ∫›Ó·˜) Î·È ÙËÓ ™ÈÁηÔ‡ÚË. ΔÔ 2009 Ì¿ÏÈÛÙ·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï, ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ μËıϤÌ. ΔÔ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi Marina Bay ÛÙË ™ÈÁηÔ‡ÚË ·ÎÔÏÔ˘ı› Â·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ÚfiÙ˘· ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÙÔ˘ Las Vegas ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Î·È Ê˘ÛÈο Ù˙fiÁÔ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿, ¿Û¯ÂÙ· Ì ÙÔ ·Ó ·Ú¤ÛÂÈ, Â›Ó·È Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. ΔÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ™ÙȘ Ù·Ú¿ÙÛ˜ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ¤Ó· deck Ô˘ ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ۷ӛ‰· ÙÔ˘ surf Î·È ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ··Ú¿ÌÈÏÏË ı¤· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ™ÈÁηÔ‡Ú˘. ΔÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÚÔÛʤÚÂÈ 18 –·Ú·Î·ÏÒ- ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÈ Î·Ó›˜, Ì ı¤· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û·. ∏ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Â›Ó·È Û‡Á¯ÚÔÓË, ‹ÈˆÓ ÙfiÓˆÓ Î·È minimal, Ì ¯ÚÒÌ·Ù· ΢ڛˆ˜ Á‹ÈÓ· Î·È ˘Ê¿ÛÌ·Ù· ÏÈÓ¿ Î·È ÌÂٷ͈ٿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ¶¤Ú·Ó Ù˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Ô˘ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤ÓÙ ·ÛÙ¤ÚˆÓ, ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÊÈÏÔÍÂÓ› ÎÔÚ˘Ê·›· restaurant ·Û›ÁÓˆÛÙˆÓ ÛÂÊ, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙˆÓ gourmet Á‡ÛˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ·ÌÂÚÈηÓfi˜ Wolfgan Puck ÙÔ˘ Spago ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ steakhouse Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Cut, Ô Daniel Bouluds ÙÔ DB Bistrot, o Guy Savoy ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ·ÚÈÛÈÓfi restaurant Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ô ÈÙ·ÏÔ - ·ÌÂÚÈηÓfi˜ Mario Batali ÙËÓ pizzeria Mozza, fiÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÙÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÈÔ Û¿ÓȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ.

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

119


112-123_ HOTELS 5-04-11 11:02 ™ÂÏ›‰·120

LY X U RY R E S O RT S & S P A

The Peninsula Shanghai ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ·ÎfiÌ· ÛÙÔ Lobby ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ËÚÂÌ›·˜, ¿ÓÂÛ˘ Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛ˘. Δ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï· Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î¿ı Èı·Ó‹ ¢ÎÔÏ›·. ∞ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ led Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ, Ì ‰È·ÁÒÓÈÔ 46 ÈÓÙÛÒÓ. Δ· ¿ÓÙ· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·ÔÓ¤Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ·, ÂÓÒ Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋. ∏ art deco ·ÈÛıËÙÈ΋ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ¿ÚÈÛÙ· Ì ۇÁ¯ÚÔÓ· ÛÙÔȯ›· fiˆ˜ Ù· iPod docking stations Î·È ÔÈ led ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ, ÂÓÒ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ‹ÚÂÌË Î·È ‹È· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ‰È·‚›ˆÛ˘. °È· Á‡̷ ‹ ‰Â›ÓÔ, ÙÔ Peninsula ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÙÔ Yi Long Court Ì ÁÓ‹ÛÈ· ∫·ÓÙÔÓ¤˙ÈÎË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÙÔ Sir Elly’s, ÙÔ ÔÔ›Ô, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ÚÔ-

WWW.PENINSULA.COM

∏ ϤÍË Peninsula ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ӷ, ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÛÙÈο ηٷχ̷ٷ, Ë ··Ú¯‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¯¿ÓÂÙ·È ›Ûˆ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ 1928, ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÚÒÙÔ Peninsula Hotel ÛÙÔ Hong Kong. ™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓÓ¤· ÍÂÓԉԯ›· Peninsula Î·È ¤Ó· ˘fi ηٷÛ΢‹ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ԉ¯Ù› ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÙÔ 2013. ∫˘Ú›·Ú¯Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Peninsula Â›Ó·È Ë art deco ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘˜. ™ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ÛÙË ™·ÓÁοË, ÛÙÔ Beverly Hills, Ù· ÎÙ›ÚÈ· ·Ó·‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ 1930, fiÔ˘ Ë ˙ÂÛÙ‹ ÊÈÏÔÍÂÓ›· Û˘Ó‰˘·˙fiÙ·Ó Ì ÙËÓ ÎÔÌ„fiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ™ÙËÓ fiÏË Ù˘ ™·Áο˘,

ÛÙËÓ ∫›Ó·, ÔÈ Ú˘ıÌÔ› Â›Ó·È ÊÚÂÓ‹ÚÂȘ. ∂ȉÈο Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÈÌ‹˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ ÙËÓ fiÏË ˆ˜ «¶·Ú›ÛÈ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜» Ù›ÓÂÈ Ó· ‰ÈÔÏÈÛı‹ÛÂÈ ÚÔ˜ «¡¤· ÀfiÚÎË» Ù˘ ·Ó·ÙÔÏ‹˜, ηıÒ˜ ÔÈ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÙfiÛÔ Û ‡„Ô˜, fiÛÔ Î·È Û ·ÚÈıÌfi. ΔÔ 14 ÔÚfiÊˆÓ Peninsula Ì ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙˆÓ ‘30s ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÓÂfiÙ·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ·, Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ fï˜ ÛÙËÓ fiÏË ÌӋ̘ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ ÔÔ›Ô Û ¤ÊÂÚÓ ÛÙË ™·ÁοË, ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÌÂ Â˘Ù˘¯¤˜ Ù¤ÏÔ˜. ∞Í›˙ÂÈ ‰Â Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ·ÚfiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Peninsula ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÛÙÔ Hong Kong, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›¯Â ˆ˜ ·Ú¯È΋ Ù˘ ¤‰Ú· Ù˘ ™·ÁÎ¿Ë Î·È ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ 1889. ΔÔ Peninsula ÛÙË ™·ÁÎ¿Ë Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Huangpu, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ‡ÚÁÔ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Oriental Pearl, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù· Ù˘ fiÏ˘. ∞Í›˙ÂÈ ‰Â Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ·˘Ùfi ηı·˘Ùfi Â›Ó·È ψÙfi Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, ηıÒ˜ fiÏ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÙ›ÛÌ·Ù· Ù˘ fiÏ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ Huangpu. ∞fi 120

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

ÛʤÚÂÈ ·ÌÈÁÒ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È Û˘ÓÙ·Á¤˜. º˘ÛÈο Ë ı¤· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Â›Ó·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋, ÂÓÒ, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó ·Ï¿ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÙÛ¿È, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂȉÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ lobby, ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ Î·È ¿ÓÂÙÔ˜. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ Peninsula ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÈÔ classy ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙË ™·ÁοË, ηıÒ˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·. ™˘Ó¯›˙ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ÚÒÙÔ Peninsula, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ·, ·fi ÙÔ 1928 ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·. The Peninsula Shanghai 32 Zonghsan Dong Yi Road Shanghai 200002, The Peoples Republic of China ΔËÏ: (86-21) 23272888 Fax: (86-21) 23272000 www.peninsula.com


112-123_ HOTELS 5-04-11 11:02 ™ÂÏ›‰·121

Remota Hotel ΔÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· ÙfiÛÔ È‰È·›ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, fiÛÔ Î·È Ô ÙfiÔ˜ Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËΠÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ΔÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ÙÔÔıÂÛ›·˜ ÙÔ˘: remote ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ï·ÚÁÈÓfi, Ì·ÎÚÈÓfi Î·È ÙÔ remota Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ, ηıÒ˜ Ë ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚË fiÏË Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÛ¯·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ Puerto Natales, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ 250 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿. Èڛ˜, ÂӉȿÌÂÛ·, Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ fiÏË, ¯ˆÚÈfi ‹ ÔÈÎÈÛÌfi˜. ∏ ¶·Ù·ÁÔÓ›· Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ÙË ÁË ÙÔ˘ ¶˘Úfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎÚfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ËÌÈÛÊ·ÈÚ›Ô˘, ۯ‰fiÓ «·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ» ÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋. ΔfiÔ˜ ÙˆÓ ÙÔÏÌËÚÒÓ Î·È ÙˆÓ Ê¢Á¿ÙˆÓ, Â›Ó·È ÌÔÈÚ·›· ·fi ÙȘ ÈÔ ·Úı¤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ·Ó¤ÌÔÚÊË, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ·fi ÙȘ ϤÔÓ ·ÊÈÏfiÍÂÓ˜. ∂‰Ò, ÛÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∞ÂÚÈ΋˜ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Ë Ì·ÎÚfiÛÙÂÓË ÃÈÏ‹ Î·È Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹. ΔÔ Remota ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÃÈÏ‹˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ È‰È·›ÙÂÚ· ı¤ÚÂÙÚ· fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞Ó ‰ÂÓ Ù· ¤¯ÂÙ ‚ÚÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜, ÌËÓ ¤ÚıÂÙ ‰Ò. √È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ› ·ÁÂÙÒÓ˜, Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ›‰Ë ÙËÓÒÓ, Ë ·ÂÚ·ÓÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, ·ÏÏ¿ ÂÓ›ÔÙÂ Î·È Ë Ì·Ó›· Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, Û ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÛÔ˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ∏ ¶·Ù·ÁÔÓ›· Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ¤Ó·˜ ÙfiÔ˜ Ô˘ ›Ù Û ̷Á‡ÂÈ Î·È Û ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·, ›Ù Û ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù› Î·È Û ·ˆı› ÌÔÓÔÌÈ¿˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÙÂÏ› ȉ·ÓÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌfiÓÔ˜, Ó· ͯ·ÛÙ›˜, Ó· «Ù·Íȉ¤„ÂȘ» fi¯È ÌfiÓÔ ÛˆÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈο. ∞˘Ùfi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ηÓfiÓ· ˘ËÚÂÙ› ÙÔ Remota ˆ˜ Ô›ÎËÌ· Î·È ˆ˜ ı¤ÚÂÙÚÔ. ÷ÌËÏÔ› ÙfiÓÔÈ ·ÓÙÔ‡, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ «·Ôı‹Î˘» Û ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ Â›‰Ô, ÏÈÙ‹ ÔÏ˘Ù¤-

ÏÂÈ· Î·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ʇÛ˘. ∞ÈÛıËÙÈο ÙÔ Remota Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ·fiÏ˘Ù· Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÔÙȉ‹ÔÙ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ªÂ ÌfiÏȘ 72 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, fiÏ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‡ÊÔ˜, ÂÌ‚·‰Ô‡ 32 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ, ¯ˆÚ›˜ villas, suites ‹ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÙÔÌÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË. ∏ ¤ÌÊ·ÛË ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÛÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ÔÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì ÙË Ê‡ÛË. Δ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÔÌÔ›ˆ˜, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ¿ÓÂÏ Á˘·ÏÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› ηÓ›˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ. º˘ÛÈο Ù›ÔÙ· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â·Ê‹. ΔÔ Remota ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÚÈËÁ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ԯ‹Ì·Ù·, ¿ÏÔÁ·, Â˙ÔÔÚÈο ‹ ‰È· ı·Ï¿ÛÛ˘. ™˘ÓÔÏÈο 27 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ı¤ÚÂÙÚÔ˘, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÌËÓ ‚Ú›Ù ·˘Ù‹ Ô˘ ı· Û·˜ Û˘Ó·Ú¿ÛÂÈ. Trekking Û „ËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, ÈÛÙÈÔÏÔ˝· Û ˘¤ÚÔ¯· ÊÈfiÚ‰, ÂÚ›·ÙÔÈ Û ·ÁÂÙÒÓ˜, ÛÎÈ. √ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ fï˜, Â›Ó·È Ë Â·Ê‹ Ì ÌÈ· ʇÛË ·Ó¤ÁÁȯÙË ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ¿ÁÚÈ· Î·È fiÌÔÚÊË, ·fiÙÔÌË Î·È ÌÂı˘ÛÙÈ΋, ‚·ıÈ¿ ¯·Ï·ÚˆÙÈ΋. ™›ÁÔ˘Ú·, ÙÔ Remota Â›Ó·È Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÂÌ¿˜, ·˘Ùfi fï˜ Â›Ó·È Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ, ¤Ó·Ó ÚÔÔÚÈÛÌfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ·Ú¯‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡. Remota Hotel Ruta 9 Norte, km. 1.5, Huerto 279 / Puerto Natales Patagonia, Chile ΔËÏ: (56-2) 3871500 / (56-61) 414040 www.remota.cl

WWW.REMOTA.CL

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

121


112-123_ HOTELS 5-04-11 11:02 ™ÂÏ›‰·122

LY X U RY R E S O RT S & S P A

Saffire Freycinet

WWW.SAFFIRE-FREYCINET.COM.AU

∏ Ó‹ÛÔ˜ Δ·ÛÌ·Ó›· ·Á·ËÙÔ› ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÓfiÙÈ· ·fi ÙÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó‹˜ Ë›ÚÔ˘, ÂÚ›Ô˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ªÂÏ‚Ô‡ÚÓË. ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÏÈÙ›˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ Ù˘ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ÌÈÛfi Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ¤ÎÙ·ÛË Á˘. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÔ Hobart Ì 500.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘.°È· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ˆ˜ Â‰Ò Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙË ªÂÏ‚Ô‡ÚÓË Î·È Î·ÙfiÈÓ Ì ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ù‹ÛË Ó· ¤ÚıÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Hobart ‹ ÙÔ Launcheston. ∞fi ÂΛ, ̠ψÊÔÚÂ›Ô ‹ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ Fraycinet fiÔ˘ Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÙÈ·¯Ù› ÙÔ Saffire. ∫·ıÒ˜ ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì·ÛÙ›˙ÂÙ·È ·fi ¤ÓÙÔÓÔ ·¤Ú· Î·È ‰˘Ó·Ù¤˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ, fiÏË Ë –Û¯ÂÙÈο ‹È·˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘- ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Δ·ÛÌ·Ó›·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È Ù· ϤÔÓ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ı¤ÚÂÙÚ·. ∫·ıÒ˜ Ë Δ·ÛÌ·Ó›· ·ÔÙÂÏ› ΢ڛˆ˜ fiÏÔ ¤Ï͢ ∞˘ÛÙÚ·ÏÒÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‡ÎÚ·ÙÔ˘ Îϛ̷Ùfi˜ Ù˘, Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Ù˘ ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È ‹È· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù·˘ÙÈṲ̂ÓË Ì ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁ›·. ΔÔ ÓËÛ› Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô, ηıÒ˜ ÛÙ· ·Ú·Ïȷο ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·Ù· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÓËÛȈÙÈÎÔ‡˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘˜ ÙÔ˘ ÈÓ‰ÈÎÔ‡ ˆÎ·ÓÔ‡, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· Î·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ʤÚÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔ˜ ¡fiÙÈ· °·ÏÏ›·. √È ·Ú·Ï›Â˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÎÏËÎÙÈΤ˜, ÂÓÒ Û ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÌÔÚ› Ô ÂÈÛΤÙ˘ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ Ê¿Ï·ÈÓ˜ Î·È Ù· ‰ÂÏÊ›ÓÈ· Ó· ·›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÙ¿ÁÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÓÂÚfi. ΔÔ Saffire ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙfi¯Ô ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªfiÏȘ 20 ÛÔ˘›Ù˜ ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ï·ÁÈ¿ ÂÓfi˜ ÏfiÊÔ˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÎfiÏÔ Coles Ì ÙËÓ Î·Ù¿Ï¢ÎË ·Ú·Ï›· Î·È Ù· Ú¿ÛÈÓ· ÓÂÚ¿, ·ÁÓ·ÓÙ‡ÔÓÙ·˜ Ù· fiÚË Hazards. ¡·È, ÔÈ ÛÔ˘›Ù˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Û ÎfiÛÙÔ˜ Ù· 1.200 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ·˘ÙfiÓÔ̘, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· Î·È ÚÔÛʤ-

122

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

ÚÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ŸÏ˜ ÔÈ ÛÔ˘›Ù˜ ¤¯Ô˘Ó ηıÈÛÙÈÎfi Î·È Ì·ÏÎfiÓÈ, ÂÓÒ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ·˘ÙfiÓÔÌË, ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓË ÈÛ›Ó·. ΔÔ Lounge ÙÔ˘ Saffire Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÎÙ›ÛÌ· Ì ۯ‹Ì· Û·Ó Û·Ï¿¯È, fiÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Ù˙·Ì·Ú›Â˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ı¤· ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ Î·È ÛÙ· ·¤Ó·ÓÙÈ ‚Ô˘Ó¿. ¶·ÚfiÙÈ ÙÔ Saffire ·ÔÙÂÏ› ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌfi, Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ‰ÂÓ ı· Û·˜ ·Ê‹ÛÂÈ ·Û˘ÁΛÓËÙÔ˘˜. ªËÓ ·Ú·Ï›„ÂÙ η οÓÂÙ Â˙ÔÔÚÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·˜, fiÔ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ˘¤Úԯ˜ Ï›ÌÓ˜, ÔÙ¿ÌÈ· Î·È Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˜ Î·È Â’ Ô˘‰ÂÓ› ÌËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔÓ ÎfiÏÔ Wineglass, ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ Fraycinet. ∂Λ, ı· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÂÙ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ϤÔÓ ‰È¿ÛË̘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, fiÔ˘ Ô fiÚÔ˜ «ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· ÓÂÚ¿» ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË. Δ¤ÏÔ˜, ·Ó Û·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ÂÓÙ¿ÊÚÂÛη „¿ÚÈ·, Ù· ÔÛÙÚ·ÎÔÂȉ‹ Î·È Ù· Ì·Ï¿ÎÈ·, Â‰Ò Â›Ó·È Ô ·Ú¿‰ÂÈÛfi˜ Û·˜. ™Ù· ηı·ÚfiÙÂÚ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË „·Ú‡ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÓÙfiÈÔ˘˜ Ù· ÈÔ Û¿ÓÈ· ·Ïȇ̷ٷ, Ù· ÔÔ›· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ È¿ÙÔ Û·˜ ̤۷ Û ϛÁ· ÏÂÙ¿ –fi¯È Û ÒÚ˜. ΔÔ ÓËÛ› Â›Ó·È ·Û›ÁÓˆÛÙÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÛÙÚ·ÎÔÂȉ‹ ÙÔ˘ Î·È Ê˘ÛÈο Ë ÙÔÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Û ·˘Ù¿. Saffire Freycinet 2352 Coles Bay Road, Coles Bay TAS 7215, Australia ΔËÏ: +61 3 6256 7888 _ www.saffire-freycinet.com.au


112-123_ HOTELS 5-04-11 11:03 ™ÂÏ›‰·123

WWW.THEYASHOTEL.COM

The Yas Hotel ΔÔ fiÙÈ Ë ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ η٤ÛÙË ÂÛ¯¿Ùˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ «Î·˘ÙÔ‡˜» ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ Ôϛ٘, ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ‹‰Ë. Δ· Âӈ̤ӷ ·Ú·‚Èο ÂÌÈÚ¿Ù· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ fiÏÂȘ ÙÔ˘ Dubai Î·È ÙÔ˘ Abu Dabi η٤¯Ô˘Ó Ù· Û΋ÙÚ· ÙÔ˘ ÌÂÛÔ-·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, Ì ˘Ô‰ÔÌ‹ ÓÂfiÙ·ÙË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË̤ÓË ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ¯Ïȉ‹ Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÌÂÁ¤ıË. ™ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ Abu Dabi, ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ Yas Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ·Ô˘Û›·˙ ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ¯¿ÚÙË, ÂÈϤ¯ÙËΠˆ˜ ÙfiÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ›ÛÙ·˜ F1 ÙˆÓ ∏∞∂ Î·È ¤ÎÙÔÙ ¤Ó·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÂÚÈÊÂÚÂȷο Ù˘ ›ÛÙ·˜. ∞Ú¯Èο ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ì·Ú›Ó· ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ı·Ï·ÌËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Yas Hotel, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ê˘ÛÈο ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÓËÛ›. ΔÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌÈο ÎÙ›ÛÌ·Ù·, Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÊfiÚÌ·, Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Û ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛοÊË Î·È ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ŒÓ· ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ ÙÂÚ·ÛÙ›ˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·Ï‡ÙÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, ·Ú·¤ÌÔÓÙ·˜ ·ÈÛıËÙÈο Û ‰›¯Ù˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ú›¯ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi. ΔÔ ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÏÈÛÙ› Ì ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ʈÙÈÛÙÈο led, Ù· ÔÔ›· ¯¿ÚË Û ¤Ó· ÂȉÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ¯ÚÒÌ·Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. ™˘ÓÔÏÈο, Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚË Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ΔÔ Yas ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ú¿ ¤Ó· 500 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, fiÏ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ Î·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤·. øÛÙfiÛÔ, ·Ó ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜, Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ motorsport. ΔÌ‹Ì· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Ù˘ ›ÛÙ· F1 ÂÚÓ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, fiÔ˘ ÌÈ· Á˘¿ÏÈÓË Á¤Ê˘Ú· ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ηÓ›˜ Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· οو ·fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘. ΔȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ Ë ›ÛÙ· ‰ÂÓ ÊÈÏÔÍÂÓ› οÔÈÔÓ ·ÁÒÓ·, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Ì·-

ı‹Ì·Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ Ô‰‹ÁËÛ˘, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙÂ. ™ÙÔ ÓËÛ› Yas ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ¿ÚÎÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜, ÙÔ Ferrari World. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô «ÏÔ‡Ó· ·Úλ ÂÓËϛΈÓ, ηıÒ˜ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û ¤ÎÙ·ÛË 200 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 20 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ, ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ roller coaster ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È Ê˘ÛÈο ÂÎı¤ÛÂȘ Ì ٷ ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ Ferrari, ÌÔ˘ÛÂ›Ô Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Ì fiÏ· Ù· passion items Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ı· ¯¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ferrari World, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ Marina Mall, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 400 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ¤Ó· multiplex ÎÈÓËÌ·ÙÔÁڿʈÓ. ∂›Û˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ golf ˘¿Ú¯ÂÈ Á‹Â‰Ô 18 ÔÒÓ, ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÙfiÛÔ ·fi ¿Ô„Ë Û¯Â‰›·Û˘, fiÛÔ Î·È ·ÚÔ¯ÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. Δ¤ÏÔ˜, Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Û·˜ ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô, ÙÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Û·˜ Ï›„ÂÈ Î·Ì›· ·fi ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÎÔ˘˙›Ó˜ Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ, ηıÒ˜ ÛÙÔ Yas ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο restaurant ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. πÙ·ÏÈÎfi, Á·ÏÏÈÎfi, ÈÓ‰ÈÎfi, È·ˆÓÈÎfi, ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi, ÂÓÒ ¤Ó· Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. Δ¤ÏÔ˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Yas ‰ÂÓ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ·Ó¿ÎÚÈ‚·, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Î¤Ù· ·fi 250_ ÙÔ ‰›ÎÏÈÓÔ Ì ‰Â›ÓÔ. ŒÙÛÈ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ Ì›ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Ù· ÍÔ‰¤„ÂÙ Û „ÒÓÈ· Î·È ıÂÌ·ÙÈο ¿Úη, οÓÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· ÈÔ glamorous ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ Û·˜ ÛÙ·, Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, Ï·ÌÂÚ¿ Î·È ÎÔÛÌÈο Âӈ̤ӷ ·Ú·‚Èο ÂÌÈÚ¿Ù·. The Yas Hotel P.O. Box 131808 Abu Dhabi, UAE ΔËÏ: +971 2 656 0000 Fax: +971 2 656 0001 www.theyashotel.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

123


ORA KESSARIS / WWW.ALANGE-SOHNE.COM

ƒ√§√°π∞

124

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


ƒ√§√°π∞

Wach TÔ˘ ¡π∫√À °π∞¡¡√À§∞

GP

¢›¯ˆ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, Ù· ÚÔÏfiÁÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ·Ï‹ Â›‰ÂÈÍË Î·ÏÔ‡ ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ø˜ ·˘ÙfiÓÔ̘ ÔÓÙfiÙËÙ˜ Ì˯·ÓÈ΋˜ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·˜ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ù· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÚÔËÁ̤ӷ ˘ÏÈο Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ Ì ÙË Û¯Â‰›·ÛË Î·È Ù· ÔχÙÈÌ· ̤ٷÏÏ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó. μ¿˙ˆ ÛÙÔ›¯ËÌ· fiÙÈ ·Ó ÎÏËı› ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ 100 ·ÓÙÚÒÓ Ó· ÂÈϤÍÂÈ ·fi ¤Ó· ÚÔÏfiÈ Û Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi Ì ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì˯·ÓÈÛÌfi quartz Î·È Û ¤Ó· Ì ο۷ ·fi ›Ó˜ ¿Óıڷη Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi tourbillon, ÔÈ 98 ı· ‰È¿ÏÂÁ·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. °È·Ù› Ë ·Í›· ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‰ÂÓ ÌÂÙÚ¿Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ͽ̄˘, ·ÏÏ¿ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜. °È· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ fiÛÔ ·ÎÚÈ‚¤˜, ÂÏ·ÊÚ‡, ·ÓıÂÎÙÈÎfi, ȉȷ›ÙÂÚÔ Î·È „·Á̤ÓÔ Â›Ó·È ¤Ó· ÚÔÏfiÈ, ÌÂÙÚ¿ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ fiÛÔ ·ÎÚÈ‚fi, Á˘·ÏÈÛÙÂÚfi ‹ Û¿ÓÈÔ Â›Ó·È. ¡· ÁÈ·Ù› ÛÙ· ·ÓÙÚÈο ÚÔÏfiÁÈ·, ÚÒÙ· ·fi fiÏ·, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ Ó¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÈÔ ÚÔËÁ̤ӷ ˘ÏÈο Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ÈÔ ÔχÏÔÎÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‚›ÙÛÈÔ, Â›Ó·È ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·˜ Ì fiÚÔ˘˜ Ô˘Û›·˜, fi¯È ÂÈÎfiÓ·˜. ªÂ fiÚÔ˘˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ ˆÛÙfiÛÔ, Ù· ÚÔÏfiÁÈ· Ô˘ ÂÈϤͷÌ ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ Â›‰Ô, ·˘Ùfi ÙÔ˘ Grand Prix. √Ú›ÛÙ ÏÔÈfiÓ Ù· ηχÙÂÚ· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ì˯·ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁÈ΋˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ·ÚÙÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ Î·È Ó· ÍÂʇÁÂÙ ·fi ÙËÓ ÌÈ˙¤ÚÈ· Ù˘ ÌÂÙÚÈfiÙËÙ·˜.

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

125


ƒ√§√°π∞ IWC

Da Vinci Chronograph Ceramic °ÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ Î·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ Da Vinci ÔÈ ˆÚÔÏÔÁÔÔÈÔ› Ù˘ IWC ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Û ȉȷ›ÙÂÚ· ηÈÓÔÙfiÌ· ÌÔÓ٤Ϸ. ΔÔ 2007 Ë IWC Schaffhausen ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ Ì˯·ÓÈÛÌfi flyback ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Â·Ó·Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Da Vinci. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ 89360 ͯˆÚ›˙ÂÈ ¯¿ÚË Û ¤Ó· Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÂÚȤÏÈ͢ Ì ‰ÈÏfi ÌÔ¯Ïfi ÙÚÔ¯Ô‡ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â·Ó·ÊÔÚ¿˜. ŒÓ·˜ ÙfiÛÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·Í›˙ÂÈ Â›Û˘ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ο۷, Ô˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÎÂÚ·ÌÈÎÔ‡ Î·È ÙÈÙ·Ó›Ô˘. ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ ο۷˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Da Vinci Chronograph Ceramic ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ˙ÈÚÎÔÓ›Ô˘. ∫·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È Ì ÙfiÛË ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ô˘ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·¢ı›·˜ ÛÙËÓ ÎÂÚ·ÌÈ΋ ο۷. ∏ ÛÙÂÊ¿ÓË, ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜, Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ Î·È ÙÔ ÎÔ˘Ú‰ÈÛÙ‹ÚÈ Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÈÙ¿ÓÈÔ. √ ÂȉÈÎfi˜ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ηÓÙÚ¿Ó Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ ÏÂÙÒÓ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ›Ù·Ù·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó – οÓÂÈ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Da Vinci ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi, ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘¤ÚÔ¯Ô ÚÔÏfiÈ ÁÈ· ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¿ÓÙÚ·.

RICHEMONT HELLAS A.E. / WWW.IWC.COM

Richemont Hellas A.E., ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 64 12 660, www.iwc.com

126

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


A. Lange & Söhne

1 Tourbillon

ªÂ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi Ë A. Lange & Söhne ı¤ÏËÛ ӷ ·ÔÙ›ÛÂÈ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi Emil Lange, Ô˘ ÙÔ 1900 ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÚÔÏfiÈ ÙÛ¤˘ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi tourbillon ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡. ΔÔ Lange 1 ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÙÔÓ tourbillon Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô˘ ÂÎÙÂÏ› ÌÈ· Ï‹ÚË ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ¿ ÙÔ˘ οı ¤Ó· ÏÂÙfi, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÍÈÛÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ·fiÏ˘ÙË ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ™˘ÓÔÏÈο 378 ͯˆÚÈÛÙ¿ ̤ÚË Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ ¯¿ÚË ÛÙÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ ·fi ˙·Ê›ÚÈ Ô˘ ηχÙÂÈ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡. ∏ ο۷ ÙÔ˘ Lange 1 ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ·fi Ï·Ù›Ó· ‹ ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi, Û ÌfiÏȘ 150 Î·È 250 ·ÓÙ›Ù˘· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ŒÙÛÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, Â›Ó·È Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Û¿ÓÈÔ.

Ora Kessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 020, www.alange-sohne.com

ORA KESSARIS / WWW.ALANGE-SOHNE.COM

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

127


124-135_ROLOGIA 23-03-11 13:32 ™ÂÏ›‰·128

ƒ√§√°π∞ Breitling

Transocean Chronograph Limited CHRONO HELLAS LTD / WWW.BREITLING.COM

ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ë Breitling, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Ì ÙËÓ ·ÂÚÔÏÔ˝· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË, ·Ó·‚›ˆÛ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi fiÓÔÌ· Transocean Ô˘ Ë ›‰È· Ï·ÓÛ¿ÚÈÛ ÙÔ 1958. ∂ÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙȘ Ï·ÌÚ¤˜ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜, ÙÔ Transocean ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÚÔÓfiÌÈÔ ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ ÈÏfiÙˆÓ Ô˘ ‰È¤Û¯È˙·Ó ÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÂÏ‚ÂÙÈ΋˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ Î·È ÊÈÓ¤ÙÛ·˜. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ (Caliber 01) ÙÔ˘ Â›Ó·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜, ηٷÛ΢‹˜ Breitling Î·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˜, ÂÓÒ Ë Î¿Û· ÙÔ˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ·fi ÎfiÎÎÈÓÔ ¯Ú˘Ûfi Û ÌfiÏȘ 200 ·ÚÈıÌË̤ӷ ·ÓÙ›Ù˘·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ˆÚÒÓ, ÏÂÙÒÓ Î·È ‰Â‡ÙÂÚˆÓ ÏÂÙÒÓ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· Ï‹Ú˜ ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ, ËÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È Ù·¯‡ÌÂÙÚÔ ÌÂ… ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜. ΔÔ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi Ê›ÓÔ ‰¤ÚÌ·. Δ¤ÏÔ˜, Ë ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¤Î‰ÔÛË Ì ÙËÓ Î¿Û· ·fi ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì ¿ÓÂÏ Â›Ù Û ̷‡ÚÔ, ›Ù Û Ï¢Îfi ¯ÚÒÌ·.

Chrono Hellas LTD, ¶ÂÙÚ¿ÎË 18, 10563 ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 32 42 370 www.breitling.com

128

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


Harry Winston

Opus X

HARRY WINSTON / ORA KESSARIS

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi. ∞˘Ù‹ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È Ë ÈÔ ‹È· ¿Ô„Ë ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ·›ı·ÓÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ô›ÎÔ˘, Û ۯ¤‰ÈÔ Jean Francois Mojon. √È ÒÚ˜, Ù· ÏÂÙ¿ Î·È Ù· ‰Â‡ÙÂÚ· ÏÂÙ¿ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ΢ÎÏÈο ¿ÓÂÏ Ô˘ fiÏ· Ì·˙› ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Û ¤Ó· ‰›ÛÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ 24ˆÚË Îϛ̷η Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ ο۷˜, fiÔ˘ Î·È ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ˙ÒÓË ÒÚ·˜. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi Û·Ó Û‡ÏÏË„Ë Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË, ÙÔ Opus X ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ·fi Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi, ÂÓÒ Ë Î¿Û· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÌÂÙÚÔ 46 ¯ÈÏ. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÎÔ˘Ú‰ÈÛÙfi˜, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 72 ˆÚÒÓ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ Î·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÔ˘ ·fi ˙·Ê›ÚÈ. º˘ÛÈο ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi, ¯¿ÚË Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÌfiÏȘ 100 ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ.

Ora Kessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 020, www.harrywinston.com

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

129


ƒ√§√°π∞ Seiko

Ananta Double Retrograde Automatic √È Ó¤ÔÈ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ù˘ È·ˆÓÈ΋˜ Seiko ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó Ananta Î·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÛÂÈÚ¿ ÚÔÏÔÁÈÒÓ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ, ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ ¿ÓÙÚ·, Ô˘ ·Ô˙ËÙ¿ ÙË Ì˯·ÓÈ΋ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·. ΔÔ ÚÔÏfiÈ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Â›Ó·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ, Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘ÙÔÓÔÌ›· 45 ˆÚÒÓ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙË ı¤ÛË 9. √È retrograde ÂӉ›ÍÂȘ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó, ÂÓÒ ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ÙˆÓ ˆÚÒÓ, ÙˆÓ ÏÂÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ Â›Ó·È ÎÏ·ÛÈΤ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢·Ó¿ÁÓˆÛÙ˜. ∏ ο۷ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ 46 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ, ÛÙÂÁ·Ó‹ ¤ˆ˜ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ 50 ̤ÙÚˆÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ı·˘Ì¿ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÍ·›ÛÈÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ Ananta Double Retrograde Automatic Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi Û¿ÓÈÔ ‰¤ÚÌ· ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ˘.

CHRONORA - P. KALLIGERIS S.A. / WWW.CHRONORA.GR

Chronora - P. Kalligeris S.A., ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 56, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 38 47 211, www.chronora.gr

130

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


124-135_ROLOGIA 23-03-11 13:32 ™ÂÏ›‰·131

Audemars Piguet Series

Millenary Carbon One

WWW.AUDEMARPIGUET.COM

ΔÔ fiÓÔÌ· ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ fiÏË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÙfiÛÔ È‰È·›ÙÂÚÔ Î·È ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô ÚÔÏfiÈ. ¡·È, Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ›Ó˜ ¿Óıڷη, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ·Ó¿Ï·ÊÚÔ ÙÈÙ¿ÓÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ô Tourbillon, ÎÔ˘Ú‰ÈÛÙfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÚÔËÁ̤ÓÔ˜, ηıÒ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÎÔ˘Ú‰›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 240 ÒÚ˜, ‰ËÏ·‰‹ 10 Ë̤Ú˜. ΔÔ Millenary Carbon One ‰È·ı¤ÙÂÈ ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ Î·È ¤Ó‰ÂÈÍË ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÂÓÒ Ô Tourbillon Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ ÛÙË ı¤ÛË 6. ΔÔ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ‰¤ÚÌ· ÎÚÔÎԉ›ÏÔ˘ Ì ÂȉÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·‰È·‚ÚÔ¯ÔÔ›ËÛ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ Millenary Carbon One ı· ÙÔ ‚Ú›Ù Û 120 ÌfiÏȘ ·ÓÙ›Ù˘· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 200.000_.

Chrono Hellas LTD, ¶ÂÙÚ¿ÎË 18, 10563 ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 32 42 370 www.audemarpiguet.com

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

131


ƒ√§√°π∞ Urwerk

Mexican Fireleg ∞Ó ·‰˘Ó·Ù›Ù ӷ ηٷÓÔ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡, ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›Ù ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔËÙÈ΋ Û·˜ ηٿÛÙ·ÛË. ¢ÂÓ ÊÙ·›Ù ÂÛ›˜. √‡Ù fï˜ Î·È ÙÔ Urwerk Mexican Fireleg Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÁÈ· Ó· ÌËÓ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ηӤӷ ¿ÏÏÔ ÚÔÏfiÈ. ∞˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Û˘ÓÂÙ·›ÚˆÓ Ô˘ ÙÔ 1997, ıÂÌÂÏ›ˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Urwerk ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Mexican Fireleg ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ÛΤÏË, fiÔ˘ οı ÛΤÏÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ‰›ÛÎÔ Ì 3 ÂӉ›ÍÂȘ. Δ¤ÛÛÂÚȘ ‰›ÛÎÔÈ Ã 3 ÂӉ›ÍÂȘ = 12. Δ˘¯·›Ô; ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ. ΔÔ ÌfiÓÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔÏfiÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ÙˆÓ ÏÂÙÒÓ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘. ∏ ο۷ ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ Ì Â›ÛÙÚˆÛË ÓÈÙÚȉ›Ô˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È ÙÈÙ·Ó›Ô˘, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì ÙÔ ˙·Ê›ÚÈ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏfi ÙÔ˘.

URWERK SA / WWW.URWERK.COM

URWERK SA 114, Rue du Rhône CH-1204 Geneva Tel. +41 22 900 20 27 www.urwerk.com

132

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


DE GRISOGONO / KESSARIS

De Grisogono

Instrumento Grande Chrono ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Ï·ÌÂÚÔ‡ Grande Chrono Â›Ó·È Ë retrograde ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜, ÛÙȘ ‰‡Ô ·„›‰Â˜ ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ¿ÓÂÏ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡, Ô˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. √ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÂӉ›ÍÂȘ ˆÚÒÓ, ÏÂÙÒ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ Û ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ¿ÓÂÏ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ 6, 9 Î·È 12, ÂÓÒ ÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÔ̤ÙÚÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Âη٤ڈıÂÓ Ù˘ ÎÔÚÒÓ·˜. ∫·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Grande Chrono ·ÔÙÂÏ› Ô ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÏ‚ÂÙÈ΋˜ Ê›ÚÌ·˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ 42 ÒÚ˜ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¯ˆÚ›˜ η̛· ΛÓËÛË. ∏ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ο۷ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi, ÂÓÒ ÙÔ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ ·fi ·ÎÚÈ‚fi ‰¤ÚÌ· ·ÏÈÁ¿ÙÔÚ·, Û ηʤ ‹ Ì·‡ÚË ·fi¯ÚˆÛË. ¶·Ó¿ÎÚÈ‚Ô Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi, ÙÔ Grande Chrono Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ͯˆÚÈÛÙfi rounded bracelet links.

Kessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 000, www.kessaris.gr π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

133


ƒ√§√°π∞ Bvlgari

Octo Bi - Retro ΔÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ·˘Ùfi ÚÔÏfiÈ Ì ÙËÓ ÔÎÙ¿ÁˆÓË Î¿Û· ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ÙÔ˘ ۯ‰›·ÛË, fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ¤Ó‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ˆÚÒÓ (jumping hour) Ô˘ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË Ì¤Û· ·fi ¤Ó· ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË ı¤ÛË 12. π‰È·›ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÙˆÓ ÏÂÙÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ οı ÌÈ· ÒÚ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË ı¤ÛË 00, fiˆ˜ Î·È ·˘Ùfi˜ Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜, ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ¿ÓÂÏ, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· complications ÙÔ˘ Bvlgari. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 42 ˆÚÒÓ, ÂÓÒ Ë ÌÂÁ¿ÏË Û ‰È¿ÌÂÙÚÔ Î¿Û· Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ 43 ¯ÈÏ. ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ. ΔÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ·˘Ùfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Û ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌ· ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ¿ÓÂÏ Î·È Â›Ó·È ÛÙÂÁ·Ófi ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ 100 ̤ÙÚˆÓ.

BVLGARI / ORA KESSARIS

Bvlgari Boutique, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 8, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 000, www.bvlgari.com

134

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


WWW.CARL-F-BUCHERER.COM

Carl F.

Bucherer Patravi EvoTec PowerReserve ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÏ‚ÂÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÚÓÂ›Ù·È ÎÏ·ÛÈο ÛÙÔȯ›·, fiÓÙ·˜ ȉ·ÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙfiÛÔ ÁÈ· ÈÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· Â›ÛË̘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ∏ ÌÂÁ¿ÏË Î¿Û· ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 44 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘, Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ, Ì ¿„ÔÁÔ ÊÈÓ›ÚÈÛÌ· Û ̷‡ÚÔ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÈÎfiÓ·. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜, ηٷÛ΢‹˜ Bucherer Ì ÌÈ· ¢ÚËÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ·˘ÙÔÓÔÌ›· 55 ˆÚÒÓ. √È ÂӉ›ÍÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÒÚ˜, ÏÂÙ¿ Î·È ‰Â‡ÙÂÚ· ÏÂÙ¿, Ë̤ڷ Î·È ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ÂÓÒ ÛÙË ı¤ÛË 3 ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó‰ÂÈÍË ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Â›Û˘ Î·È Û ¤Î‰ÔÛË Ì ο۷ ·fi ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi.

Chrono Hellas LTD, ¶ÂÙÚ¿ÎË 18, 10563 ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 32 42 370, www.carl-f-bucherer.com

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

135


136-147_KOSMHMATA 23-03-11 13:34 ™ÂÏ›‰·136

¢È·¯ÚÔÓÈο T√À

°πøƒ°√À μ∞ƒπ¡√À

‰ÒÚ·

∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ¤ÎÊÚ·ÛË ÁÂÓ·ÈÔ‰ˆÚ›·˜ Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛ˘. ΔËÓ ·fiÏ˘ÙË ¤ÎÊÚ·ÛË ÂÎÙ›ÌËÛ˘ Î·È ·Á¿˘... ∂›Ó·È ‰ÒÚ· Ô˘ ·Ó·‰˘ÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ Û·˜ Ì ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Û·˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Â›Ó·È Ë ¤ÌÚ·ÎÙË ·fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙfi˜ Û·˜ Î·È Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Û·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Á˘Ó·›Î· ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ Û·˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÂΛÓË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ fiıÔ˘ Û·˜ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘Ù¿ Ù· Û¿ÓÈ· ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ÚÔÓfiÌÈ·. ™ÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Â›Ó·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ Û·˜, ÙfiÙ ÙÔ Ú¿ÁÌ· ·›ÚÓÂÈ ¿ÏÏË ÙÚÔ‹, ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ Ô ¯Ú˘Ûfi˜ Î·È ÔÈ ÔχÙÈÌÔÈ Ï›ıÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÈÔ Û›ÁÔ˘ÚË ÌÔÚÊ‹ Â¤Ó‰˘Û˘ Î·È ·ÔÙ·Ì›Â˘Û˘. ∞ӤηıÂÓ Ô ¯Ú˘Ûfi˜ ˘‹ÚÍ ÙÔ ÔχÙÈÌÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ Ô˘ fiÏÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· η٤¯Ô˘Ó. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏÔ, ·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·ÎÚÈ‚‹ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ¢ÁÂÓ‹ ̤ٷÏÏ·, ‹ Ì ÙȘ ÔχÙÈ̘ ¤ÙÚ˜. ŸÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Ù‡¯ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ∞msterdam ͤÚÂÈ ˆ˜ Ë ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ˘ ÔÏ›ÙÈÌÔ˘ Ï›ıÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ï‹ ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÚÈÎÒÓ ÏÂÙÒÓ Û ¤Ó· ·fi Ù· ‰Âο‰Â˜ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· duty free shops ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Scipholl. ∂Λ ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ. £˘Ì¿Ì·È ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÚÈÓ ·fi ηÌÌÈ¿ ‰ÂηÂÓÙ·ÚÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ›¯· ÂÈÚÚ·ÛÙ› ·fi ÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ Avana Î·È ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ

136

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

Amsterdam ›¯· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‰È·Ì¿ÓÙÈ, Ó· ÙÔ ¤¯ˆ ÁÈ· ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜... ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; ¢ÂÓ ÙÔ ¤‚·Ï· Ì ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔ ÌÔ˘ fiˆ˜ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Î·È ÙÂÏÈο ÙÔ ¤¯·Û· Û οÔÈÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ· ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ˘... ∏ıÈÎfi ‰›‰·ÁÌ·; ªËÓ ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ ·fi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ÔÏ›ÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜. ∞ÁÔÚ¿ÛÙ ·fi ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏ›· Û ÌÔÚÊ‹ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰ˆÚ›ÛÙ ٷ ·Ì¤Ûˆ˜... ÛÙË Á˘Ó·›Î· ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ Û·˜. ∂›Ó·È ÌÈ· Ú¿ÍË Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ÔÏÏ·Ï¿ Â›‰· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÂÍËÁËıÔ‡Ó, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ Ó· Ù· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ. ¶¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÁÈ· Ì·˜. £·˘Ì·ÛÌfi, ·Á¿Ë, ·ÊÔÛ›ˆÛË Î.Ï. §ÔÈfiÓ ·Ê‹ÛÙ ηٿ ̤ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi Î·È ·Ú' fiÏÔ ÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÌÂ, ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ Û ÌÈ· ·Í¤¯·ÛÙË Î›ÓËÛË, ·˘Ù‹ Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÂÓfi˜ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÓÙ¿ÍÈÔ Ù˘ ‡·Ú͢, Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ Û·˜...


FOR HER

WWW.JAEGER-LECOULTRE.COM

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

137


AUDEMARS PIGUET / CHRONOHELLAS

FOR HER

Audemars Piguet

Royal Oak Offshore rings

Δ· ‰·¯Ù˘Ï›‰È· Ù˘ ·Á¿˘ ‰È· ¯ÂÈÚfi˜ Audemars Piguet. H ÛÂÈÚ¿ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Royal Oak Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ·Á¿˘: ÙËÓ Î·Ú‰È¿. ¢È·ÌÔÚʈ̤ӷ Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÔÎÙ¿ÁˆÓÔ Û¯‹Ì·, Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó Ù˘ AP Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ¯Ù›ÛÂÈ ÙË Ê‹ÌË ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û Ï¢Îfi ‹ ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi Î·È Û ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÚÈÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ: 20, 28 ‹ 50 mm. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ¯Ú˘ÛÔ‡ ‹ Ï¢Îfi¯Ú˘ÛÔ˘ Ì ‰È·Ì¿ÓÙÈ·.

Chrono Hellas LTD, ¶ÂÙÚ¿ÎË 18, 105 63, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 32 42 370 www.audemarspiguet.com

138

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


Harry Winston

Ocean Lady Zalium

HARRY WINSTON / ORA KESSARIS

ŸÏÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ˆ˜ ÙÔ Ocean Lady Zalium Â›Ó·È ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ÚÔÏfi˚, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· Ó¤· ηÙËÁÔÚ›·. ∞˘Ù‹ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÈÎÒÓ... ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ Zalium Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÔÏ›ÙÈÌÔ˜ Ï›ıÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ÙfiÛÔ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ¤ÎÙ·ÛË Î·È Ì·Á‡ÂÈ Ì ÙËÓ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ Á˘·Ï¿‰· ÙÔ˘, ÂÓÒ ¤Ó· ÌfiÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ÎÔÛÌ› ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Harry Winston.. √È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÈÓÂÏȤ˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Ù·ÌÏfi, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ï¢Îfi ÏÔ˘Ú¿ÎÈ ·fi ηԢÙÛÔ‡Î. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ÎÔÚ·ÏÏ›, ÏÈÏ¿, ÊÔ‡ÍÈ· ‹ ÙÈÚÎÔ˘¿˙ ·Ú·ÏÏ·Á‹, Ì ¤Ó·Ó ·˘ÙÔÎÔ˘Ú‰È˙fiÌÂÓÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ·fiıÂÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· 42 ÒÚ˜. º˘ÛÈο ÙÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Â›Ó·È ·fi ÔÚ˘ÎÙfi ˙·Ê›ÚÈ.

Kessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 000 www.harrywinston.com

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

139


BVLGARI / KESSARIS

FOR HER

BVLGARI

SERPENTI

ΔÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ºÈ‰ÈÔ‡ ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì Û ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¤ÚÁ· Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ÔÈËÙÒÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ∂›Ó·È ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ۇ̂ÔÏÔ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË, ÙËÓ ·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ·ı·Ó·Û›· ÛÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ∞˙Ù¤ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ. ΔÔ ÌÔÙ›‚Ô Ì ÙÔ Ê›‰È, Â›Ó·È ‰È·ÚÎÒ˜ ·ÚÒÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÈÁ˘Ùȷ΋˜ Ï·ÙÚ›·˜ Ù˘ ÿÛȉԘ, Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ÚˆÌ·˚Îfi ÎfiÛÌÔ. ∞fi ÙÔ 1890 Î·È ÌÂÙ¿, ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô Ê›‰È ‹Ù·Ó ¤Ó· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ı¤Ì· ÛÙ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Art Nouveau.

Bvlgari Boutique, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 8, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 000 www.bulgari.com

140

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


136-147_KOSMHMATA 23-03-11 13:35 ™ÂÏ›‰·141

WWW.JAEGER-LECOULTRE.COM

Jaeger-LeCoultre

New Grande Reverso Lady Ultra Thin ¶ÚÈÓ ·fi 80 ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó·˜ ̇ıÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ: ¤Ó· ÂÚÈÛÚÂÊfiÌÂÓÔ ÚÔÏfiÈ, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÒÛÙ ӷ ÚÔÊ˘Ï·¯ı› ·fi ÙË Èı·Ó‹ ÛÎÏËÚ‹ ¯Ú‹ÛË. ∞Ú¯Èο ۯ‰ȿÛÙËΠÙÔ 1931, ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÚÂÙ·ÓÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ¤·È˙·Ó ¶fiÏÔ! ™‡ÓÙÔÌ· ·¤ÎÙËÛÂ Î·È Á˘Ó·ÈΛ· ¤Î‰ÔÛË. ∞fi ÙfiÙ ÙÔ Reverso ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛÙ·ıÌfi ÛÙË ·ÁÎfiÛÌÈ· ηٷÛ΢‹ ÚÔÏÔÁÈÒÓ ¯ÂÈÚfi˜. ΔÔ Grande Reverso Lady Ultra Thin, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ, ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Reverso: ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È ·Ú¯ÔÓÙÈ¿˜, ÌÈ· Û˘ÌÌ·¯›· ÙÔ˘ ÛÙ˘Ï Î·È ÙËÓ ÎÔÌ„fiÙËÙ·˜. ™‹ÌÂÚ·, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ Grande Reverso Lady Ultra Thin ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Û ¤Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi Û‡Ì·Ó. ∞˘Ùfi Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ˆÚÔÏÔÁÔÔÈ›·˜, ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·˜.

Richemont Hellas AE, ¢ÔÚÈÏ·›Ô˘ 10-12, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 64 12 660 www.jaeger-lecoultre.com

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

141


FOR HER Chopard

Animal World Collection

™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ 150Ë Â¤ÙÂÈÔ Ù˘, Ë Chopard ̤ÓÂÈ ÈÛÙ‹ ÛÙË Ê‹ÌË Ù˘ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Û¿ÓÈ·˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ì ı¤Ì· Ù· ˙Ò·. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë Áο̷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÒÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÂÚÈο ÌÔÓ·‰Èο, ·Ú·Ì˘ı¤ÓÈ· Ï¿ÛÌ·Ù·. ∞˘Ù‹ Ë ÂÂÙÂȷ΋ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Chopard, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 15 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÚÔÏfiÁÈ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙oÓÙ·È ·fi ¤Ó· ÚˆÙfiÙ˘Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙËÓ ıÚ˘ÏÈ΋ ÂÊ¢ÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Ù˘ Chopard, Ì ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÚÔ‚·ÙÔ‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÚÔÏfiÁÈ·.

WWW.CHOPARD.COM

www.chopard.com

142

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


Omega

Griffes Constellation

WWW.OMEGAWATCHES.COM

∂ÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ¤Ó· ıÚ‡ÏÔ. ∂ÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙË Û¯Â‰È·ÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ÚÔÏÔÁÈÒÓ Constellation Ù˘ Omega, Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Griffes ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘ÎÏÈ΋ ۯ‰ȷÛÙÈ΋ ÊfiÚÌ·, fiÔ˘ ‰Âο‰Â˜ ‰È·Ì¿ÓÙÈ· ΢ÎÏÒÓÔ˘Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¤ÙÚ· ¯·Ï·˙›·. ŒÓ· Û¯‹Ì· Ô˘ ·ÔÓ¤ÂÈ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·. ΔË Û˘ÏÏÔÁ‹ Griffes, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙËÓ ‚Ú›Ù Û 18 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ΛÙÚÈÓÔ˘, Ï¢ÎÔ‡ ‹ ÚÔ˙ ¯Ú˘ÛÔ‡, Ì ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·Ê¤ ‹ Ìfi‚ ¯·Ï·˙›·, ‹ Ï¢Îfi ·¯¿ÙË. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰·¯Ù˘Ï›‰È· Û ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂÁ¤ıË, ηıÒ˜ Î·È ÎÚÂÌ·ÛÙ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, Ì·ÓÈÎÂÙfiÎÔ˘Ì·, ·Ï˘Û›‰Â˜, ‚Ú·¯ÈfiÏÈ· Î·È ÂÚȉ¤Ú·È·, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ 18 Ct ΛÙÚÈÓÔ˘, Ï¢ÎÔ‡ ‹ ÚÔ˙ ¯Ú˘ÛÔ‡, Ì ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Î·È ÔχÙÈ̘ ¤ÙÚ˜.

www.omegawatches.com

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

143


136-147_KOSMHMATA 23-03-11 13:36 ™ÂÏ›‰·144

KESSARIS

FOR HER

Kessaris ∫Ï·ÛÛÈ΋ ˘¤ÚÔ¯Ë ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·fi ÙÔÓ ∫·›Û·ÚË. ∂ÏÏËÓÈÎfi ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎfiÛÌËÌ· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÔχÙÈÌ· ̤ٷÏÏ· Î·È ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜. ªÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÎÔÏȤ Î·È ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· Ô˘ ‰¤ÓÂÈ Û ¯Ú˘Ûfi ‹ ۠ϢÎfi¯Ú˘ÛÔ, ‰Âο‰Â˜ ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Î·È ÚÔ˘Ì›ÓÈ·. ªÈ· ÂÏÈÙ›ÛÙÈÎË ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ͤÚÔ˘Ó...

Kessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 000 www.kessaris.gr

144

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


BVLGARI / KESSARIS

BVLGARI

SERPENTI

∏ Bulgari Â·Ó¤ÊÂÚ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô Ê›‰È ÛÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·, ηıÒ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 1949. ΔÔ 1962, Ë ∂Ï›˙·ÌÂı Δ¤ÈÏÔÚ -Ë ÈÔ ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ Cleopatraηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Á˘ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÛÙË Cinecitta, ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙË Bulgari Î·È ÙÔ Serpenti-ÚÔÏfiÈ Î·ıÒ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÈÛ·Ó Ó· ÙÔ ÊÔÚ¿. ∂Û›˜; ¶fiÙ ı· ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ;

Bvlgari Boutique, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 8, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 000 www.bulgari.com

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

145


AUDEMARS PIGUET / CHRONOHELLAS

Audemars Piguet

Royal Oak pendants

°È· ÙË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ·Á·¿ ÙË Ï¿Ì„Ë ÙˆÓ ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ, Ë Audemars Piguet ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÏËıˆÚÈÎfi ÌÔ‡ÛÙÔ. ŒÓ· ˘¤ÚÔ¯· ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ Û ۯ‹Ì· ηډȿ˜ ÎÚÂÌ·ÛÙfi ÎfiÛÌËÌ·. ∂›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Û ‰‡Ô ÂΉfiÛÂȘ Ï¢ÎÔ‡ ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È ÚÔ˙ ¯Ú˘ÛÔ‡. ™ÙË ÊˆÙfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ï¢ÎÔ‡ ¯Ú˘ÛÔ‡. Δ· ÎÚÂÌ·ÛÙ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Royal Oak, Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· Û ÙÚ›· Ï¿ÙË, 50, 28 Î·È 20 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ ÒÛÙ ӷ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ·fiÏ˘Ù· Û οı ۈ̷ÙfiÙ˘Ô.

Chrono Hellas LTD, ¶ÂÙÚ¿ÎË 18, 105 63, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 32 42 370 www.audemarspiguet.com

146

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


DeGrisogono

Piccolina

√ Ô›ÎÔ˜ de Grisogono ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚÔÏfi˚ Piccolina. ŒÓ· ˘¤ÚÔ¯Ô ÚÔÏfi˚ - ÎfiÛÌËÌ·, Ô˘ Ì ÙȘ ··Ï¤˜ ηÌ‡Ï˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È ÌÈ· ·fiÏ·˘ÛË ÛÙËÓ ·Ê‹ Î·È ÛÙËÓ fi„Ë. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ ··Ú·Ù‹ÚËÙË, ·ÊÔ‡ ͯˆÚ›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ Ï·ÌÂÚfi, ·ÈÛıËÛÈ·Îfi ۯ‰ȷÛÌfi Ù˘ ‰›¯ˆ˜ Ó· ÎÚ‡‚ÂÈ ÂÚ›Ù¯ÓÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ηıÒ˜ Ë Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Â›Ó·È Quartz. ΔÔ ¿Î·ÌÙÔ ‚Ú·¯ÈfiÏÈ, Â›Ó·È ¤Ó· ۯ‰ȷÛÙÈÎfi ‡ÚËÌ· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙfiÛÔ ·fiÏ˘ÙË ¿ÓÂÛË fiÛÔ Î·È Ù¤ÏÂÈ· ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ·ÚÌÔÓ›· ÛÙÔÓ Î·Úfi. ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û Ï¢Îfi Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ ¯Ú˘Ûfi 18∫ Ì ‰È·Ì¿ÓÙÈ·.

Kessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 000 www.kessaris.gr

DEGRISOGONO / KESSARIS

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

147


148-155_ULTIMATE_GIFTS 5-04-11 09:30 ™ÂÏ›‰·148

U LT I M A T E G I F T S

ŸÓÂÈÚÔ... ‹ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·! T√À

™Δ∂§π√À ¶√§ÀÃ√¡π¢∏

∞Ó „¿¯ÓÂÙ ¤Ó· ....‰ÒÚÔ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜, Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ Û·˜ ¿Ô„Ë ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· ÛÙ¿ÓÙ·Ú Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ô ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ Û·˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ....ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi fiÙÈ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ Î·È ‰˘ÛÎÔχÂÛÙ ÛÙÔ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÌÂٷ͇ ÂÓfi˜ supercar ‹ ÂÓfi˜ superyacht, ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· Û·˜ ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ Èfi ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó...

148

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

1. E͈ÊÚÂÓÈο ÙÔÏÌËÚfi, ÙÔ Strand Craft 122 Â›Ó·È ¤Ó· ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ superyacht. ™¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎfi ı¤Ì· ·fi ÙÔÓ Edward Gray Ù˘ Gray Design, ÙÔ ÛοÊÔ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ Ó¤· Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ¯·ÌËÏfi ÙÔ˘ ‡„Ô˜, ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ··Ú¿ÌÈÏϘ ηÌ‡Ï˜ ÙÔ˘, ‰›ÓÔ˘Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋ Ô˘ ÂÁÁ˘Ë̤ӷ ı· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ÈÔ ÂÍÂ˙ËÙË̤Ó˜ Ì·Ú›Ó˜. ªÂÁ¿ÏË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ÎÔÌ„fi ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ÁÈÔÙ Â›Ó·È Ë ·Ó·Û˘ÚfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜. Δ· Ú·ÓÙ¿Ú “ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È “ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·, ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ˙ËÙËı› Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÛοÊÔ˜ Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙȘ ηı·ÚfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÁÚ·Ì̤˜. ™Â ÂÓ›Û¯˘ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ›ÛÔ‰ÔÈ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÛοϷ ÁÈ· ÙÔ ¿Óˆ Ú˘ÌÓ·›Ô ηٿÛÙڈ̷ ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Áηڿ˙, ÙÔ˘ Ì·Ú Î·È ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈÔ‡. ∫Ú˘Ì̤ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi Ù·


148-155_ULTIMATE_GIFTS 5-04-11 09:30 ™ÂÏ›‰·149

U LT I M A T E G I F T S

STRAND-CRAFT.COM

·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙÈÓÔ‡ ηٷÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ËÏÈÔıÂÚ·›·˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˙·ÎÔ‡˙È Î·È ¤Ó· ÂÓۈ̷و̤ÓÔ Ì·Ú. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ Strand Craft ÙÔ SC122 ¤Ú¯ÂÙ·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ supercar. ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙËÓ ›‰È· ۯ‰ȷÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÙÔ “fi¯ËÌ·” ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯·Ï›, ÁÈ· ÙËÓ, ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˘ ÛÙÈÏ, ¤ÍÔ‰Ô Û·˜ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ ¤Ó· V8 ÎÈÓËÙ‹Ú· Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ 620 ›Ô˘˜ Î·È Ì ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 305 ¯ÏÌ./ÒÚ·, ÙÔ supercar ·˘Ùfi Û›ÁÔ˘Ú· ı· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ ¤Ó· Ï·Ù‡ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi Û·˜. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ΢Úȷگ› Ë ›‰È· ÊÈÏÔÛÔÊ›·: ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù·, ¯ÚÒÌÈÔ, ÌÂÁ¿Ï˜ Á˘¿ÏÈÓ˜

ÂÈÊ¿ÓÂȘ Î·È ·ÓÙÔ‡ ‰¤ÚÌ·. √È ¤ÓÙ ‰ÈϤ˜ ηÌ›Ó˜ Ì ȉȈÙÈÎfi Ì¿ÓÈÔ, ‹ ηıÂÌ›· ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì 52 ÈÓÙÛÒÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Bang & Olufsen, ˘„ËÏ‹˜ ÈÛÙfiÙËÙ·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‹¯Ô˘, ʈÙÈÛÌfi˜ LED Î·È ¤Ó· iPad Û·Ó Î¤ÓÙÚÔ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·fi ÙËÓ Poets Road Ô˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·fi fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ Î·È Û·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ. ΔÔ SC122 ÎÈÓÔ‡Ó ‰‡Ô Ì˯·Ó¤˜ MTU 20V4000 M93L 2x4300KW (2x5766hp) Ì ÚÔˆıËÙÈÎfi ÎÈÓËÙ‹Ú· Vericor TF50 4177KW (5600hp) Î·È Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 30 ÎfiÌ‚ˆÓ, ÂÓÒ Ë ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·¯‡ÙËÙ· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 40 ÎfiÌ‚Ô˘˜.

1

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

149


148-155_ULTIMATE_GIFTS 5-04-11 09:31 ™ÂÏ›‰·150

U LT I M A T E G I F T S

2

3

2. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· L’Epee ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ Le Duel ¤Ó· ¤Í˘ÓÔ Ì›ÁÌ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·È¯Ì‹˜. ΔÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ÚÔÏfiÈ ·ÔηχÙÂÈ ÙÔ ¤Ì‚ÏËÌ· Ù˘ Ì¿Úη˜ fiÙ·Ó ÙÔ ·fiıÂÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ, ÂÓÒ Î·ıÒ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ·fiıÂÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ë ÁˆÓ›· ÙˆÓ Û·ıÈÒÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿. ªÂ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ 40 ËÌÂÚÒÓ ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê›, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÚÔÏfiÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â·Ó·ÎÔ‡Ú‰ÈÛÌ·. 3. ΔÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Celsius X VI II ‹Ù·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· micro-mechanical ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ, fiÔ˘ Ë Î¿ı ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Ì˯·ÓÈο, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ªÂÙ¿ ·fi 4 ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ LeDIX, Ë ÚÒÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ·Ù¤ÓÙ· Ì ÙÔ fiÓÔÌ· “Remontage Papillon” ‚¿˙ÂÈ Û ÌÈ· Ó¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ô˘ ͤڷÌ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. 4. ΔÔ fiÓÔÌ· Î·È ÌfiÓÔ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÔÌÔȈً. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ¢Ú›· ÂÚÈÔ¯‹ ¯Ù˘‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ó ‰ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ 5 ̤ÙÚ· Ì·ÎÚ‡ Î·È 8,5 ̤ÙÚ· Ï·Ù‡, Ì ‡„Ô˜ 3,5 ̤ÙÚ·. √ ÚÔÛÔÌÔȈً˜ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ì putting green, golf net, ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË Î·È Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ· Ì ˘¤Ú˘ıÚÔ˘˜ ·ÈÛıËÙ‹Ú˜. ∂ÈÙÚ¤ÂÈ ¤Ó· Ï‹Ú˜ swing ÛÙÔÓ ·›ÎÙË Î·È Ë ·›ÛıËÛË Â›Ó·È Û·Ó Ó· ·›˙ÂÙ Û ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Á‹‰· ÁÎÔÏÊ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.

4 150

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


148-155_ULTIMATE_GIFTS 5-04-11 09:31 ™ÂÏ›‰·151

U LT I M A T E G I F T S

6

5 5. ™Â ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· ¤ÓÓÔÈ· ÛÙË ÊÚ¿ÛË “·ÎÔ‡˜ ·˘Ùfi Ô˘ ‚ϤÂȘ”, Ë Greensound Technology ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ‰‡Ô Ӥ˜ ÛÂÈÚ¤˜ Á˘¿ÏÈÓˆÓ Ë¯Â›ˆÓ Floe Î·È Serac, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Û ··Ú¿ÌÈÏÏË ·ÚÌÔÓ›· ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Î·È ÙÔÓ ÎÔÌ„fi ۯ‰ȷÛÌfi ÒÛÙ ӷ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Û οı “‰È·ÎfiÛÌËÛË”. 6. √È ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈΤ˜ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ ¿ÓÙ· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È Ù· ÌÔÓ٤Ϸ ÙˆÓ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ. ΔÔ iSatPhone Pro ¤¯ÂÈ fiÏ· fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ÁÈ· ÙȘ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈΤ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ. ¶·ÁÎfiÛÌÈ· Î¿Ï˘„Ë, ηı·Ú‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ¢ÎÔÏ›· ÛÙËÓ ¯Ú‹ÛË Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜, Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ. 7. Δ· Â·Ï·ÈˆÌ¤Ó· ÔÙ¿ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÌÈ· ‰··ÓËÚ‹ ˘fiıÂÛË, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ·Ó ÙÔ Ô˘›ÛÎÈ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ·Ô‡ Û·˜. ∞ÔÛÙ·Á̤ÓÔ ÙÔ 1938, ÙÔ Mortlach 70 Scotch, ηٷʤÚÓÂÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ Á‡ÛÂȘ ηٿ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ Ì›· ˘¤ÚÔ¯Ë ÂÌÂÈÚ›· Ì ÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘ Á‡ÛË.

7 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

151


148-155_ULTIMATE_GIFTS 5-04-11 09:31 ™ÂÏ›‰·152

U LT I M A T E G I F T S

8

9

10 152

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

11

8. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÚ·ÛÈÒÓ Û·˜ Û ¤Ó· ˘„ËÏfi Â›‰Ô, ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÙÔ Eurocave V101. ΔÔ “ÌÈÎÚfi” „˘ÁÂ›Ô ÎÚ·ÛÈÒÓ Ù˘ Eurocave ÌÔÚ› Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ȉ·ÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ·Ôı‹Î¢Û˘, ˆÚ›Ì·ÓÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û˘, ÂÓÒ Ë ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 101 ÊȿϘ. 9. ∏ ÁÓˆÛÙ‹ ·ÚÈ˙È¿ÓÈÎË ÂÙ·ÈÚ›· Pinel & Pinel Ì ٷ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÎÔ˘ÙÈ¿ ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ÙÛ¿ÓÙ˜, Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ Á·ÏÏÈÎfi Ô›ÎÔ ÛÎÈ Lacroix Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÍÂ˙ËÙË̤ÓÔ ÛÂÙ ÁÈ· ÛÎÈ. ∏ ı‹ÎË Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù· ¿Óˆ Û ¤Ó· ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ Ï·›ÛÈÔ, ÂÓÒ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ¤Ó· ˙‡ÁÔ˜ ÛÎÈ Lacroix Ì ‰¤ÛÙÚ˜ Smartrack, Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ· ·fi ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù·, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· Á¿ÓÙÈ· Î·È Á˘·ÏÈ¿. ªfiÓÔ ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜ ·ÊÔ‡ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙ· 10 ÙÂÌ¿¯È·. 10. ºÙÈ·Á̤ÓË ÁÈ· ··ÈÙËÙÈο ·È‰È¿ Î·È „·Á̤ÓÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, Ë ÛÂÈÚ¿ Fresco Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Blomm ı· ηχ„ÂÈ fiϘ Û·˜ ÙȘ ËÏÈÎȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, fiÔȘ Î·È Ó· Â›Ó·È ·˘Ù¤˜. ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ˜ ηı’ ‡„Ô˜ Î·È ÛÙËÓ ÁˆÓ›· Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ, Ì ÂχıÂÚË ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ 360Ô Î·È ÔÏÏ·Ï¿ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ, ı· Û·˜ οÓÂÈ ÙËÓ ˙ˆ‹ ÂÎÙfi˜ ·fi ‡ÎÔÏË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋, Û›ÁÔ˘Ú· ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹˜. 11. ∫¿ÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚¿ ÔÙ¿, οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ·Ï¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ·ÎÚÈ‚fi ÔÙfi ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ· ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ™Â fiÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· Î·È ·Ó ·Ó‹ÎÂÙÂ Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÌÈ· Ó¤· ÊÈ¿ÏË ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ÛÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ Û·˜ ÙÔ Royal Salute Û›ÁÔ˘Ú· ηχÙÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û·˜.


148-155_ULTIMATE_GIFTS 5-04-11 09:31 ™ÂÏ›‰·153

12 12. ŒÓ· ·fi Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È fiÙÈ Û¿ÓÈ· ÚÔÛʤÚÂÙ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˜ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ Î·È ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘. ΔÔ EnergyPod Ù˘ MetroNaps ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· χÛÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·˘Ùfi Úfi‚ÏËÌ·. ∂ȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› ۯ‰fiÓ ·ÓÙÔ‡, ÙÔ EnergyPod Â›Ó·È ÌÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË Û˘Û΢‹ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜. 13. Ÿˆ˜ Î·È ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ¯Ú˘Ûfi, “ÎfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢È·‚fiÏÔ˘” ηٿ ÙÔÓ §Ô‡ıËÚÔ ‹ “ÎÚ·Ù·Èfi Î·È ··ÛÙÚ¿ÙÔÓ” ηٿ ÙÔÓ °Î·›ÙÂ, ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó “¢ÁÂÓ¤˜” ̤ٷÏÏÔ. ∞fi Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô ¯Ú˘Ûfi˜ Ì ÙË Ï¿Ì„Ë ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘, ‹Ù·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Î·È ËÁÂÌÔÓÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ˙Â Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. 14. ΔÔ Grand Complication Ì ÙÔÓ ·‡ÍÔÓÙ· ·ÚÈıÌfi 42500, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ Ô›ÎÔ A.Lange & Söhne, Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ˆÚÔÏÔÁÔÔÈ›·˜, Ì ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ¿Óˆ ·fi ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·. ™‹ÌÂÚ·, ÌÂÙ¿ ·fi 10 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ۠fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÛÙȘ ÂÂÙÂȷΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÚÔÏÔÁÈÒÓ ·ÎÚȂ›·˜ ÙÔ˘ Ferdinand Adolph Lange, Ì ٷ 883 ̤ÚË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¿„ÔÁ·, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÚÈÓ ·fi 100 ¯ÚfiÓÈ·.

13

14 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

153


148-155_ULTIMATE_GIFTS 5-04-11 09:31 ™ÂÏ›‰·154

U LT I M A T E G I F T S

15

16

15. ΔËÓ V-Max Ù˘ Yamaha ‰È¿ÏÂÍÂ Ë Hermes ÁÈ· Ó· “ÓÙ‡ÛÂÈ” Ù· Á˘ÌÓ¿ ̤ÚË Ù˘ Ì ‰¤ÚÌ·. √ ÏfiÁÔ˜; ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ÌÔÙÔÛ˘ÎϤٷ˜ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ Intermot 2010 ÛÙË ∫Ôψӛ·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë Yamaha ¤Î·Ó Â›Û˘ ·ÚÎÂÙ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·ÊÔ‡ Â·Ó·Û¯¤‰È·Û ÂÍ¿ÙÌÈÛË, fiÚÁ·Ó· Î·È Î·ıÚ¤Ù˜ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Ë ··Ú·›ÙËÙË ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ·. 16. ∏ Piaggio Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Áο̷˜ ÙˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ MP3 ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· ΢‚Èο ÛÙ· 500 cc.ΔÔ project MP3 ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ¯·›ÚÂÈ Ù˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ¤Ó· fi¯ËÌ· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ΔÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ¤Ó· ÎÈÓËÙ‹Ú· 40 ›ˆÓ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Â‡ÎÔÏË ÌÂٷΛÓËÛË ÛÙËÓ fiÏË ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÓÂÛË ÛÙÔ Ù·Í›‰È. 17. ∏ ‚·Ï›ÙÛ· Trip Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Travelteq ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Û˘¯Ó¿, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˜. ∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ Û οıÈÛÌ·, Ô ÂÓۈ̷و̤ÓÔ˜ USB ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ÁÈ· ÎÈÓËÙ¿, MP3 Î.Ï.., ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‹¯Ô˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û·˜ fiÔ˘ Î·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ Î·È ÂÚÁÔÓÔÌÈΤ˜ Ù˘ ÌÚÔÛÙÈÓ¤˜ ı‹Î˜ Ì ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÚfiÛ‚·ÛË, ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ÚfiÙ·ÛË.

17 154

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


148-155_ULTIMATE_GIFTS 5-04-11 09:32 ™ÂÏ›‰·155

18. Δ· ÛÎÈ Hublot All Black Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ·fi ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù·, ˘·ÏÔÓ‹Ì·Ù· Triax, ¯¿Ï˘‚·, ¤ÙÚ· Gneiss (ÌÈ· ¤ÙÚ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ Graubünden) Î·È ‰¤ÛÙÚ˜ Nano-Highspeed. ∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÛÎÈ Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓË ·fi ηԢÙÛԇΠÁÈ· Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ. ªfiÓÔ 111 ˙¢Á¿ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÁÈ ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ ÙÚ¤ÍÙ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÚÔÊÙ¿ÛÂÙÂ. 19. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· fiÚÁ·Ó· Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ¤·ÈÚÓ·Ó ı¤ÛË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ, ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ¿ÓÙÂ Î·È ÛÙËÓ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ ‹ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ. ΔÒÚ· ·˘Ùfi ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ Ciclotte. ™¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ Luca Schiepetti, ÙÔ Ciclotte Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ù¤ÏÂÈÔ˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜. 20. ΔÔ Woodford Reserve Â›Ó·È ¤Ó· Premium bourbon Ô˘›ÛÎÈ ÌÈÎÚ‹˜ ·ÚÙ›‰·˜, Ì ÏÔ‡ÛÈ· Á‡ÛË ‚·Ó›ÏÈ·˜ Î·È Î·Ú·Ì¤Ï·˜ Û ··Ïfi ‡ÊÔ˜ Î·È ÙfiÓÔ ÌÂÏÈÔ‡. ∞ÔÛÙ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Labrot & Graham ÛÙÔ ∫ÂÓÙ¿ÎÈ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ıˆÚ›Ù ·fi Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· bourbon, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ. 21. √È Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ÂÛÚ¤ÛÔ Û›ÁÔ˘Ú· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ Saeco Syntia fiÏ· fiÛ· ı¤ÏÔ˘Ó Û ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË Î·ÊÂÙȤڷ. ∏ ·Ó·ÌÔÓ‹ ηıÒ˜ ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ·Ú·ÏÏ·Á‹ ÂÛÚ¤ÛÔ ı· Á›ÓÂÙ·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÙfiÛÔ Ì ÙÔÓ ‹¯Ô ¿ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ÎfiÎÎˆÓ ÙÔ˘ ηʤ, fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ Â˘ˆ‰›· Ô˘ ı· ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ÊÚ¤ÛÎÔ˜ ηʤ˜ ı· ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ. ªÈÎÚ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·fiÏ˘Ù˘ ·fiÏ·˘Û˘.

20

21

18

19


156-167_GADGETS 23-03-11 13:40 ™ÂÏ›‰·156

GADGETS

™ËÌ›· Δ√À

™Δ∂§π√À ¶√§ÀÃ√¡π¢∏

ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ.

∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ·ÁÁ›ÍÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ . ª¤Û· ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi fï˜ Úfi‚ÏËÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Î¿ÔȘ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈΤ˜ Ӥ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙȘ ηٷÛ΢¿ÛÙÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÌÈÎÚ¤˜ ‹ ÌÂÁ¿Ï˜, Ô˘ ʈٛ˙Ô˘Ó Ù· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÛËÌ›· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. ¶ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ‰ÂÏ·ÛÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· fiϘ ϤÔÓ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÂÓÙÚˆı›, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÙÈ ·˘Ù¿ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. ŒÌÊ·ÛË ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, ÛÙËÓ ÔÏ˘¯ÚËÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙËÓ Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ fiÚˆÓ. ÿÛˆ˜ fiÙ·Ó ÙÂÏÈο Ì ÙÔ Î·Ïfi, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·˘Ù‹ ÎÚ›ÛË ÂÚ¿ÛÂÈ, Ó· ¤¯Ô˘Ì ÂˆÊÂÏËı› ÛËÌ·ÓÙÈο Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜!!

Apple

iPad 2

¡¤Â˜ ʋ̘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë Apple ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ iPad 2 οÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ì ·ÚÈ· ËÁ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÊËÌÒÓ Ó· Â›Ó·È Ë Economic Daily News. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÊËÌÂÚ›‰· ›¯Â ¤ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ Î·È ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ iPad. ΔÔ ¿ÚıÚÔ ÏÔÈfiÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô iPad ı· Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì οÌÂÚ· ‹ οÌÂÚ˜, Ì Ӥ· ÔıfiÓË Ô˘ ı· ÂÚȤ¯ÂÈ Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· touch, ı· Â›Ó·È ÏÂÙfiÙÂÚÔ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ¤Ó· 3D Á˘ÚÔÛÎfiÈÔ Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ gaming Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. À¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ı‡Ú·˜ USB, οÙÈ fï˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ (ÈÔ Èı·Ó‹ Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ı‡Ú·˜ Thunderbolt). ÿ‰ˆÌÂÓ!!! www.apple.com 156

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


Microsoft

Arc Keyboard ∞fi fiÔÈ· ÁˆÓ›· Î·È Ó· ÙÔ ÎÔÈÙ¿ÍÂÙ ÙÔ Arc Â›Ó·È ·Ó¤ÌÔÚÊÔ. ™¯Â‰È·ÛÙÈο Ë Microsoft ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. °È· ¤Ó· ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ fï˜ Ô˘ ·ÚÈÔ ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜, Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙÔ HTPC Û·˜, Û›ÁÔ˘Ú· ··ÙÔ‡ÓÙ·È Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ∫·È Û ·˘ÙÔ‡˜ fï˜ ÙÔ Arc ·›ÚÓÂÈ ¿ÚÈÛÙ· Ì ÙfiÓÔ. ΔÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘ ̤ÁÂıÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È fï˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ Ï‹ÎÙÚˆÓ, Î·È Ë Ôχ ηϋ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÂÛÈÌfiÙËÙ·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ› ·Û‡ÚÌ·Ù· ÛÙËÓ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ 2.4GH Ì ÙÔ Â›Û˘ Ôχ ÌÈÎÚfi ·Ú¯fiÌÂÓÔ transceiver, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· Û·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÔ˘Ó. www.microsoft.com

Samsung

Galaxy Tab ∏ Samsung ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÌÈ· Ó¤· ηÙËÁÔÚ›· Û˘Û΢ÒÓ Ì ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Galaxy Tab. ∏ Ó¤· Û˘Û΢‹ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ tablet Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜. ΔÔ Galaxy Tab “ÊÔÚ¿ÂÈ” ÙÔ Ó¤Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ Google Android 2.2. √ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ browser Ù˘ Google ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÛÂÚÊ¿ÚÈÛÌ· ÛÙÔ internet ÂÓÒ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ HTML 5 Î·È Adobe Flash 10.1. H 7 ÈÓÙÛÒÓ ÔıfiÓË Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙÔ HD ‚›ÓÙÂÔ Û·˜ ‹ ÁÈ· Ó· “‰È·‚¿ÛÂÙ” ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Û·˜. ™ÙÔ ÂÌÚfi˜ ̤ÚÔ˜ Î·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì›· 1.3 Mpixels οÌÂÚ· ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙȘ ‚ÈÓÙÂÔÎÏ‹ÛÂȘ Û·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë 3 Mpixels ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘ οÌÂÚ·. √ ÈÛ¯˘Úfi˜ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ Cortex A8 1.0 GHz ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ, ÂÓÒ Ë Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓË Ì·Ù·Ú›· ¯·Ú›˙ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù·ÈÓÈÒÓ ¤ˆ˜ Î·È 7 ÒÚ˜. www.samsung.com

Apple

Mac Pro

√ Ó¤Ô˜ Mac Pro ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÈ΋ ÈÛ¯‡, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·ÊÈο Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ·ÔıË΢ÙÈο ̤۷. ∂›Ó·È Ë Ó¤· ˘ÂÚ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. √ Ó¤Ô˜ Mac Pro ÚÔÛʤÚÂÈ ‰‡Ô ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· “ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˘˜” ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜ ·fi ÙËÓ Intel. ΔÔÓ Quad-Core Intel Xeon “Nehalem” ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ Û ٷ¯‡ÙËÙ˜ ¤ˆ˜ Î·È 3,2 GHz., Î·È ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ‰‡Ó·ÌË, ÙÔÓ “Westmere”, ¤Ó·Ó ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ·fi ÙËÓ Intel, Û ‰‡Ô Ù‡Ô˘˜ (Quad-Core ‹ 6-core ), Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ· 32-nm Î·È Ù·¯‡ÙËÙ˜ ¤ˆ˜ Î·È 3,33 GHz, √È ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ÂÏÂÁÎÙ‹ ÌÓ‹Ì˘ (Ram), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ù·¯‡ÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ DDR3 SDRAM ∂∫∫ ÌÓ‹Ì˘ (ÛÙ· 1066MHz ‹ ÛÙ· 1333MMHz) Î·È Ë Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ÌÓ‹ÌË Ó· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓË. √È Ó¤Â˜ οÚÙ˜ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ˘„ËÏÒÓ ÂȉfiÛÂˆÓ Ù˘ AMD οÓÔ˘Ó ÙÔ Mac Pro Ó· Â›Ó·È ¤ˆ˜ Î·È 5 ÊÔÚ¤˜ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ·fi ÔÙ¤. π‰·ÓÈΤ˜ ÁÈ· motion graphics, 3D modeling, rendering, ‹ animation, Ë ATI Radeon HD 5770 Ì 1GB GDDR5 ÌÓ‹ÌË Â›Ó·È ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. ΔÔ Mac Pro ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ٤ÛÛÂÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÛÎÏËÚÔ‡˜ 3,5-ÈÓÙÛÒÓ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· 8TB Ì ÂÁηٿÛÙ·ÛË 4x2TB Serial ATA 3Gb/s ‰›ÛΈÓ.∫¿ı ı¤ÛË ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ 3Gb/s ηӿÏÈ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ. ªÂ ‰‡Ô ÏfiÁÈ· ·Ï¿ “̤ÁÈÛÙÔ”. www.apple.com π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

157


GADGETS

Canon

EOS 7D

∞Ó ıˆÚ›Ù ÙÔÓ Â·˘Ùfi ·˜ ¤Ó· ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ Ì ¿ıÔ˜, ÙfiÙÂ Ë Ó¤· Canon EOS 7D ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚËı› ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÊÂÙ›¯ Û·˜. ™¯Â‰È·Ṳ̂ÓË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËÏ‹ ·fi‰ÔÛË Î·È ··Ú¿ÌÈÏÏË Â˘ÂÏÈÍ›· Ë EOS 7D ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÈÛıËÙ‹Ú· CMOS Ì ·Ó¿Ï˘ÛË 18 MP Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó¯ԇ˜ Ï‹„˘ 126 ÂÈÎfiÓˆÓ Ì ڢıÌfi 8 ηڤ/‰Â˘Ù. ªÂ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ISO ¤ˆ˜ Î·È 12800 Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÛÎËÓÒÓ Ì ¯·ÌËÏfi ʈÙÈÛÌfi fiÔ˘ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÊÏ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈı˘ÌËÙ‹. ΔÔ ÛÎfi¢ÙÚÔ ·Ú¤¯ÂÈ Î¿Ï˘„Ë 100%, ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘ (AF) Â›Ó·È 19 ÛËÌ›ˆÓ Ù‡Ô˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ʈÙÔ̤ÙÚËÛ˘ iFCL Â›Ó·È ‰ÈÏ‹˜ ÛÙÚÒÛ˘ 63 ˙ˆÓÒÓ Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÛÙ›·Û˘, ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ·˜, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. ∏ LCD ÔıfiÓË Clear View II 3,0” ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ó¿Ï˘ÛË 920.000 ÎÔ˘ÎΛ‰ˆÓ, ¢Ú›· ÁˆÓ›· ı¤·Û˘ Î·È Ó¤· ÛÙÈ‚·Ú‹ ηٷÛ΢‹ ÁÈ· ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ Ôχ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡. √È ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ï‹„˘ ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È È‰·ÓÈο Ì ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ‚›ÓÙÂÔ Full HD 1080. Δ¤ÏÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÈ‚·Úfi ÛÒÌ· ·fi ÎÚ¿Ì· Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ Ì ÂȉÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. www.canon.com

GoPro

HD Hero

Cannondale

OnBike

∞Ó Î¿ÙÈ ‰ÂÓ Û·˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ Cannondale, ÙfiÙ ۛÁÔ˘Ú· ›ÛÙ „·Á̤ÓÔ˜ Ï¿ÙÚ˘ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ. ∏ ˘fiıÂÛË ·Ï˘Û›‰· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ı¤ÛË Ù˘ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ OnBike “Case Closed Technology”, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ï‹Úˆ˜ ÎÏÂÈÛÙfi ÛˆÏËÓˆÙfi ‰ÔÌÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ¿ÙÔ˘. ™Â ·Ï‹ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ¤Ó· ·ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛÙÔ, ηı·Úfi Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ΛÓËÛ˘, Ì 9 ÂÛˆÙÂÚÈο ÁÚ·Ó¿˙È· Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ Î·È ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓÔ. ΔÔ fiÏÔ Û‡ÓÔÏÔ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÏ·ÊÚ‡ ÏËÓ fï˜ Ôχ ÛÙÈ‚·Úfi. ∞Ó Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ‚È·ÛÙ›ÙÂ, ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó 250 Ô‰‹Ï·Ù·, ÂÓÒ ÌfiÓÔ Ù· 99 ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË. www.cannondale.com

158

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

∂›ÛÙ ϿÙÚ˘ ÙÔ˘ ski, ÙÔ˘ surf, ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ÁÂÓÈο ÙˆÓ extreme sports, Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›ÙÂ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Û·˜; ∏ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ HD Hero Ù˘ GoPro Â›Ó·È Ë ˘„ËÏfiÙÂÚ˘ ·fi‰ÔÛ˘ ·˘ÙÔÊÂÚfiÌÂÓË 1080p HD ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ· Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹. ªÂ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ HD, Ì ·Ó¿Ï˘ÛË 1080p / 960p / 720p HD ÛÙ· 30 Î·È 60 ηڤ ·Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ (60 fps ÛÙ· 720p), ÂÁÁÚ·Ê‹ ̤¯ÚÈ Î·È 2,5 ÒÚ˜ Ì ̛· ÌfiÓÔ ÊfiÚÙÈÛË Î·È ¤ˆ˜ 9 ÒÚ˜ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ Ì›· οÚÙ· SD 32GB. ∏ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ οÌÂÚ· ÙˆÓ 5 megapixel ÌÔÚ› Ó· “˘ÚÔ‚ÔÏ›” ·˘ÙfiÌ·Ù· ·Ó¿ 2, 5, 10 ,30 ‹ 60 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ù· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÂχıÂÚ·. ∞Ï¿ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÏ›ÛÙÚÔ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ Î·È 2.5 ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ı· ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜, Û Ï‹ÚË ‰Ú¿ÛË. ª¤Ûˆ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙË HD Hero Û ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÎÚ¿ÓÔ˜, Ô‰‹Ï·ÙÔ, Û·Ó›‰Â˜ ÙÔ˘ ski Î·È ÙÔ˘ surf, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔÓ Î·Úfi ‹ ÛÙÔÓ ıÒڷη, ÂÓÒ Â›Ó·È ·‰È¿‚ÚÔ¯Ë ¤ˆ˜ Î·È Ù· 60 ̤ÙÚ·, ÂȉÈο ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ¯¿ÚȘ ÙÔ ·Ê·ÈÚÔ‡ÌÂÓÔ ÔÏ˘·ÓıÚ·ÎÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ· Ù˘. It’s a GoPro.....go for it. gopro.com


Aprilia

RSV4 APRC

∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Aprilia RSV4 APRC Special Edition ÌÔÚ› οÏÏÈÛÙ· Ó· ıˆÚËı› Û·Ó Ë ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÌÔÙÔÛ˘ÎÏÂÙÒÓ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, Ë Aprilia ηٿÊÂÚ ӷ ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·, ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÔÙÔÛ˘ÎϤٷ ÛÙËÓ ›ÛÙ· ΔÔ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ traction control Ì ÙËÓ ·ÊÔÏÈÛÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ Û·Ó ÛÎÔfi ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·Ó·‚¿ÙË Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ, ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ‹¯Ë Ôχ „ËÏ¿. ¶ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ RSV4 APRC ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ supersport; ∞Ï¿ . √ÚfiÛËÌÔ !!! www.aprilia.com

Apple

Magic Trackpad

BlackBerry

ŸÛÔÈ ¤¯ÂÙ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Û·˜ ¤Ó· MacBook Pro Û›ÁÔ˘Ú· ¤¯ÂÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ó¤· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Multi-Touch Ô˘ Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤ÓË ÛÙÔ pad Ù˘ Û˘Û΢‹˜. ∏ Apple ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ηχ„ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ desktop Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ pad Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÔÏÏ·Ï‹˜ ·Ê‹˜..∂›Ó·È ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙËÓ ›‰È· ÚÔËÁ̤ÓË, ÊÈÏÈ΋ ÛÙËÓ ¯Ú‹ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓıÂÎÙÈ΋ ÛÙËÓ ÊıÔÚ¿, ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Á˘·ÏÈÔ‡, Ë ÔÔ›· Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÈÓËı›Ù Û ̛· ηٿ 80% ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·fi Ù· Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ pad. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔ˘Ì›, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Î·È ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ. ™›ÁÔ˘Ú· ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi!!! www.apple.com

PlayBook ¶ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ë Ì¤Ú· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ tablet Ù˘ RIM (Research In Motion). ∏ ‰È¿ÛËÌË Î·Ù·Û΢¿ÛÙÚÈ· ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ BlackBerry, Â¤ÏÂÍ ÙÔ fiÓÔÌ· BlackBerry PlayBook ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ “·È¯Ó›‰È”. ∏ Û˘Û΢‹ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔıfiÓË 7” Ì ·Ó¿Ï˘ÛË 1024x600. ¢‡Ô HD οÌÂÚ˜, 3Mpixel ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ Î·È 5Mpixel ÛÙÔ ›Ûˆ. ¢È‡ÚËÓÔ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ ÛÙÔ 1GHz Ì 1GB RAM. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ Û˘Ó‰ÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Wi-Fi Î·È Bluetooth, ÂÓÒ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 3GÎ·È 4G, ÂÓÒ ı· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ Î·È ı‡Ú˜ mHDMI Î·È mUSB. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ı· Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ Û¯Â‰›·Û˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ QNX Software Systems ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÂÍ·ÁfiÚ·ÛÂ Ë RIM ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. º˘ÛÈο Ô Î·Ù¤¯ÔÓ Î·È ÎÈÓËÙfi BlackBerry ı· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì¤Ûˆ Bluetooth ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ Ù· mail, ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Î·È ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘. www.blackberry.com

NX90Asus

∞Ó Â›ÛÙÂ Ê·Ó ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ B&O ÙfiÙ ۛÁÔ˘Ú· ÙÔ Ó¤Ô NX90 ·fi ÙËÓ Asus ı· Û·˜ ÎÂÓÙÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∏ Ó¤· ۯ‰ȷÛÙÈ΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ David Lewis, Ô Û¯Â‰È·ÛÙ‹˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ۯ‰fiÓ fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Bang & Olufsen, ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi Ì·ÎÚÈ¿. ¶¤Ú· fï˜ ·fi ÙËÓ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ıËÚÈÒ‰Ô˘˜ ÊÔÚËÙÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÂÓÙ˘ˆÛȷο Â›Ó·È Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘. √ıfiÓË Ù‡Ô˘ LED ÛÙȘ 18.4” Ì ·Ó¿Ï˘ÛË HD (1920x1080) Î·È Î¿ÚÙ· ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ATI Radeon HD 5870 ‹ NVIDIA GeForce GT 335M, ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ Intel Core i7, ÌÓ‹ÌË RAM DDR3 ÛÙ· 6GB, 2 ÛÎÏËÚÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ì· Û˘ÓÔÏÈ΋ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 1.2 TB, Ô‰ËÁfi Blu-ray drive combo, ‰‡Ô trackpad, 4 USB ı‡Ú˜, ÔÈ 2 USB 3.0, Î·È Ê˘ÛÈο ··Ú¿ÌÈÏÏÔ˜ ‹¯Ô˜, ÁÈ· ÊÔÚËÙfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, Bang & Olufsen.. www.asus.com π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

159


GADGETS

HTC

Desire HD

•Â¯¿ÛÙ fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙·Ù ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÔıfiÓ˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ. ªÂ ÙÔ HTC Desire HD ı· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈÎfiÓ·, ÛÙȘ 4,3 ›ÓÙÛ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÙÔ˘, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ηٷÎχ˙ÂÛÙ ·fi ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÔÈfiÙËÙ· ‹¯Ô˘, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Dolby Mobile Î·È SRS virtual surround sound. πÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜, ‚›ÓÙÂÔ, ÌÔ˘ÛÈ΋, ·È¯Ó›‰È· Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Û·˜ Ì ÙÔ HTC Desire HD, ¯¿ÚȘ ÛÙÔÓ Ù·¯‡Ù·ÙÔ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ ÛÙ· 1GHz. π‰È·›ÙÂÚ˘ ÌÓ›·˜ ¯·›ÚÔ˘Ó ÔÈ ·ÈÛıËÙ‹Ú˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘, ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Î·È ÊˆÙfi˜. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ fiıÔ˜!! www.htc.com

Google TV

Sony

Casio

EX-G1

∏ Sony ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Google TV. √È ÙËÏÂı·٤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ê˘ÛÈο Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÙËÏÂÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÂÌÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Chrome, ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ browser Ù˘ Google. √È ¯Ú‹ÛÙ˜ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· οÓÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ· Ô˘ οÓÔ˘Ó Î·È Ì ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. °È· ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÔÈ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÓۈ̷و̤ÓÔ Wi-Fi.Δ· ÌÔÓ٤Ϸ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙȘ 24” Î·È ı· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 46”, ÂÓÒ fiϘ ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó High Definition. ŸÏ˜, ÔÈ ÔıfiÓ˜ ı· Â›Ó·È Ê˘ÛÈο Â›‰˜ Î·È Ù‡Ô˘ 1080p edge-lit LED, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÙˆÓ 24“ Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÓ Â›Â‰Ë ·ÏÏ¿ Ù‡Ô˘ CCFLbacklit. √È surfers ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û‡ÛÔ˘Ó!!

∏ Ó¤· „ËÊȷ΋ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ Ù˘ Casio ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ó· ʤÚÓÂÈ ÂȘ ¤Ú·˜ ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÛÙÔϤ˜. ∞ÓÙ¤¯ÂÈ Û ÙÒÛÂȘ ·fi ‡„Ô˜ ¤ˆ˜ Î·È 2 ̤ÙÚ·, ÂÓÒ Â›Ó·È ·‰È¿‚ÚÔ¯Ë Û ‚¿ıÔ˜ ¤ˆ˜ Ù· 3 ̤ÙÚ·. ∂›Ó·È ·ÓıÂÎÙÈ΋, ÛÙË ÛÎfiÓË Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙȘ Ï‹„ÂȘ Û·˜. ∂›Ó·È fiÌÔÚÊË, ÂÏ·ÊÚÈ¿ Î·È Ì ηϿ Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 12Mpixels, ÂÓÒ ÙÔ ÔÙÈÎfi zoom Ù· 3x. ∞ÔÎÙ‹ÛÙ Ù˘ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ·¯ÒÚÈÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊÔ ÛÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Û·˜ ‰È·ÎÔ¤˜.

www.sony.com

www.casio.com

Harman Kardon

GLA-55

ªÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ·‰È¿ÎÔ˘ ÚÔfi‰Ô˘ ÛÙË ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÛÙȘ Û˘Û΢¤˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘, ÛÙȘ ÎÔÓÛfiϘ ‚ÈÓÙÂÔ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ Û˘Û΢¤˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, Ô ‹¯Ô˘˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÊÙ¿ÛÂÈ Û ¤Ó· Ôχ ˘„ËÏfi Â›‰Ô. ∏ Harman Kardon Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‹¯Ô˘ GLA-55 ʤÚÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ¿„ÔÁË Ë¯ËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË, ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi design Î·È ÙËÓ ··Ú¿ÌÈÏÏË Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ·ÚÙÈfiÙËÙ·, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‹¯Ô˜ ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ. Δ· ÏfiÁÈ· Â›Ó·È ÂÚÈÙÙ¿ www.harmankardon.com

160

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


156-167_GADGETS 23-03-11 13:42 ™ÂÏ›‰·161

Brammo

Empulse 10.0 Œ¯ÂÙ ÛÎÂÊÙ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Û·Ó ÔÏ›ÙË ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∞Ó fi¯È ηÈÚfi˜ Â›Ó·È Ó· ÙÔ ‰Â›Ù ÈÔ ˙ÂÛÙ¿. Δ· ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Ô¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·, ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· “ÚÔÛÁÂÈÒÓÔÓÙ·È” ·fiÙÔÌ· ÛÙËÓ Û‡Á¯ÚÔÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂Ù·ÈÚ›˜ Û·Ó ÙËÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎË Brammo ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ “ÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” Û “˘·ÚÎÙ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·”. ∏ Empule 10.0, Ë Ó¤Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Brammo, ÌÔÚ› ̤ۈ ÙˆÓ 53 ›ˆÓ ÙÔ˘ ·Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ˘ÁÚfi„˘ÎÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú· Ù˘, Ó· ÎÈÓËı› Ì ٷ¯‡ÙËÙ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 160 ¯ÏÌ./ÒÚ·, ÂÓÒ Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· 160 ¯ÏÌ. ∏ ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Ù˘ ‰Â ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ʤÚÓÂÈ Ôχ Û streetfighter. ∂fiÌÂÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ë “·ÎÙ›Ó· ¤Ï͢”. www.brammo.com

Hercules

DJ Console 4MX H ÁÓˆÛÙ‹ ÂÙ·ÈÚ›· Hercules, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ Ó¤· Ù˘ ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ DJs ÎÔÓÛfiÏ·, 4MX. ∏ DJ Console 4MX ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· jog wheels, Ô˘ Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈ· Û ̤ÁÂıÔ˜ Ì ٷ scratching jog wheels Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ù· CD players, ÂÓÒ Î¿ı ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÈÛıËÙ‹Ú· ·Ê‹˜ Î·È ‰Â›ÎÙË Ô›ÛıÈÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡. ∏ DJ Console 4-MX ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· 2 ‹ 4 Ï·Ùfi. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì›ÍË 2 ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ì ¤ÏÂÁ¯Ô 89 ÛËÌ›ˆÓ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì›ÍË 4 ÙÚ·ÁÔ˘ÛÈÒÓ Ì ¤ÏÂÁ¯Ô 1550 ÛËÌ›ˆÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ Î·È ÂÓۈ̷و̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ‹¯Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ DJs ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ÛÙ· ÎÏ·Ì ‹ Û ¿ÏϘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. ΔÔ ÛÒÌ· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ¯¿Ï˘‚· Î·È ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ∏Ú¿ÎÏÂÈ· ‰‡Ó·ÌË!! www.hercules .com

Dell

Strike

∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ë Dell ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ÌÈÎÚfi tablet. ΔÔ Strike Ì ÔıfiÓË 5” Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ iPad Ù˘ Apple Î·È ÙÚ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Android Ù˘ Google, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú›ÛηÌ ΢ڛˆ˜ Û ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Î·È Ô ƒÔÓ °Î¿ÚÈΘ, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Dell Communication Solutions Group, “ÙÔ Dell Strike ηχÙÂÈ ÙÔÓ ÎÂÓfi ¯ÒÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·Ú·‰ÔÛȷο ¤Í˘Ó· ÎÈÓËÙ¿ Î·È ÛÙ· tablets Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔıfiÓË. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘ ̤ÁÂıÔ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó¤Ô˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÏÔ‹ÁËÛË”. ΔÔ tablet ÚÔÛʤÚÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÏÔ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ Google Maps Î·È ÛÙÔ online ηٿÛÙËÌ· ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Android Market. ™ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ÌÔÚ› Èı·ÓÒ˜ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· Chrome Web Store Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë Google, ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ AppStore Ù˘ Apple. ∏ Dell ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ Strike Ì ˘ËÚÂۛ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ fiˆ˜ ÙÔ Facebook Î·È ÙÔ Twitter. ∏ Û˘Û΢‹ ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÎfiÌ· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ ̤ۈ Wi-Fi, Bluetooth Î·È 3G. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ Qualcomm Snapdragon ÛÙÔ 1 GHz, οÌÂÚ· Ì ·˘ÙfiÌ·ÙË ÂÛÙ›·ÛË Î·È ÊÏ·˜ ÛÙËÓ Ï·˚Ó‹ fi„Ë, οÌÂÚ· ÁÈ· ‚ÈÓÙÂÔÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ fi„Ë Î·È ı‡Ú· Micro SD ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÓۈ̷و̤Ó˘ ÌÓ‹Ì˘ ÙˆÓ 2 GB. www.dell.com

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

161


GADGETS

Apple

Magic Mouse ŸÏ· ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì ÙÔ iPhone. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Úı ÙÔ iPod touch Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ MacBook Pro. ŒÍ˘ÓË, ‰È·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ë Multi-Touch Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÂÈÛ‹Á·Á ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ηχÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ Ì ÙȘ ÊÔÚËÙ¤˜ Û˘Û΢¤˜ Û·˜. ΔÒÚ· ¤¯ÔÓÙ·˜ ÊÙ¿ÛÂÈ Û ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÔÚfiÛËÌÔ Ë Apple ʤÚÓÂÈ ÙËÓ Multi-Touch Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ¿Óˆ Û ¤Ó· ÔÓÙ›ÎÈ. ΔÔ Magic Mouse, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘, Â›Ó·È ¤Ó· ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ point-and-click ÔÓÙ›ÎÈ Ô˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Multi-Touch ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Û·Ó ¤Ó· ÎÔ˘Ì›. ∂›Ó·È ·Û‡ÚÌ·ÙÔ (Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Bluetooth) ÔfiÙ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓËÛ˘¯Â›Ù ÁÈ· ηÏ҉ȷ Î·È ÙÔ ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÙÔ˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÙ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ fiˆ˜ ÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙÂ. Just Magic!!! www.apple.com

Motorola

Milestone 2

ΔÔ ÁÓˆÛÙfi smart phone Ù˘ Motorola Milestone ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È. ªÂ Ó¤· high end ηÏÔ‡‰È·, Ë Ó¤· Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ· Ó· ˙ËϤ„ÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. μ·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Milestone ı· ÙÚ¤¯ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ·fi ÙËÓ Google Android 2.2 ̤ۈ ÂÓÙfi˜ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ ÛÙo 1 GHz Ì 512MB RAM, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó· Ú¿ÁÌ·, Ù·¯‡ÙÂÚË ÂÎÙ¤ÏÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ. ∏ οÌÂÚ· ÙˆÓ 5MP, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÁÚ·Ê‹˜ ‚›ÓÙÂÔ HD ·Ó¿Ï˘Û˘ 720p, Î·È Ù· 8GB ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â¤ÎÙ·ÛË, ̤ۈ οÚÙ·˜ microSD ÛÙ· 40 GB, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ӥ˜ multimedia ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ™Â ·˘Ùfi ‚ÔËı¿ÂÈ Î·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Adobe Flash Player 10.1 Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÚÈ‹ÁËÛ˘ Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· Flash. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ Í·Ó·Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ QWERTY ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Â˘¯ÚËÛÙ›· ÛÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ text ¯Ú‹ÛÙ˜. www.motorola.com

Wowwee

Joebot

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÙ ÙÔ fiÛÔ Ôχ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Ù· ·È¯Ó›‰È·, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∏ ÁÓˆÛÙ‹ ÂÙ·ÈÚ›· ۯ‰›·Û˘ Î·È Î·Ù·Û΢‹˜ ηÈÓÔÙfiÌˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ WowWee, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ÚÔÌÔÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Joebot. ªÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·fiÎÚÈÛ˘ Û 17 ʈÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜, Ì ˘¤Ú˘ıÚÔ˘˜ ·ÈÛıËÙ‹Ú˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÚÔÛÂÚÓ¿ Ù· ÂÌfi‰È·, Ì ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 200 ϤÍÂȘ, Ì ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹ Ú˘ıÌÒÓ, ÙÔ Ó¤Ô ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ WowWee Û›ÁÔ˘Ú· ı· Û·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ. ∏ ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÚÔÌfiÙ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Battle Mode, ı¤ÙÂÈ ÙÔ Joebot Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· “Ì¿¯Ë˜” ˘ÚÔ‚ÔÏÒÓÙ·˜ Î·È ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÔÓÙ·˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ì ٷ LED Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. H ÂÙ·ÈÚ›· WowWee Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˘ÂÚ·Û›ÛÂÙ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜ ·fi ÙÔ Joebot, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Û·Ó fiÏÔ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ IR ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. ¶ÔÈÔ˜ › fiÙÈ Ù· ·È¯Ó›‰È· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿; www.wowwee.com

162

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

Logitech

HD Pro C910 ªÂ Ӥ˜ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ Logitech Ë Ó¤· Ù˘ web camera HD Pro C910. ΔÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÚÔÛʤÚÂÈ video conference Û ·Ó¿Ï˘ÛË 720p, ηٷÁÚ·Ê‹ ‚›ÓÙÂÔ Û Full HD 1080p, ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Logitech Fluid Crystal, ÂÓÒ Ì ¤Ó· ÎÏÈÎ ÌÔÚ› Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ ‚›ÓÙÂÔ ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÛÙÔ Facebook Î·È ÙÔ YouTube. ¢È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ‰ÈÏ¿ ÌÈÎÚfiʈӷ (¤Ó· Û οı ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡) ÁÈ· ÂÍ›ÛÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi ‹¯Ô. ¶·Ú¿ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘, Ë HD Pro C910 Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÎÔÌ„‹, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¿¯Ô˜ (ÌfiÏȘ 25 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿) Î·È ¿ÓÂÙ· ÌÔÚ› Ó· Ï·ÈÛÈÒÛÂÈ Ì ÙË ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋ Ù˘ οı ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ, ‹ ÊÔÚËÙfi. www.logitech.com


Canon

Ixus 300 HS ∏ Ó¤· compact „ËÊȷ΋ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ Ù˘ Canon, Ixus 300 HS ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÒÌ· ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ¯¿Ï˘‚· Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ۯ‰›·ÛË Ì ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜. ªÂ Ó¤Ô ·ÈÛıËÙ‹Ú· CMOS ˘„ËÏ‹˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ 10 Megapixel, Ë ˘„ËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜, ¤ˆ˜ Î·È ISO 3200, Ixus 300 HS ÚÔÛÊ·›ÚÂÈ Ï‹„Ë video HD (1280x720) ÛÙ· 30 fps, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ï‹„˘ ÛÙ· 320 x 240 Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÚÁ‹ ΛÓËÛË ÛÙ· 240 fps. O ¢ڢÁÒÓÈÔ˜ Ê·Îfi˜ ˘„ËÏ‹˜ ʈÙÂÈÓfiÙËÙ·˜, f/2.0, ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Â˘ÂÏÈÍ›·, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÂÈÎfiÓˆÓ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ʈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ıÂÌ¿ÙˆÓ Ì ÁÚ‹ÁÔÚË Î›ÓËÛË. ∏ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ¢ڢÁÒÓÈÔ˘ Ê·ÎÔ‡ 28mm ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ο‰ÚÔ˘, ÂÓÒ Ô ÚÔËÁ̤ÓÔ˜ ÔÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙ‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ Canon ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÊÏÔ˘Ù¿ÚÈÛÌ· Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÛÙ¿ıÂÈ· Ù˘ Ì˯·Ó‹˜. www.canon.com

Logitech

Squeezebox Duet Œ¯ÂÙ ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÙ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÛÙËÓ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜, ·ÏÏ¿ ›ÛÙ ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· Ù· ·ÎÔ‡Ù ·fi Ù· fi¯È Î·È ˘„ËÏ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘ ˯›· ÙÔ˘; ∏ χÛË ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Logitech Ì ÙÔ Squeezebox Duet. To Squeezebox Duet Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ·Û‡ÚÌ·Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ÙÔ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi Û·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, Û fiÔÈÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È Ó· Â›Ó·È ·˘Ùfi, Î·È Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Û·˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Ó· Û˘Ó‰Âı›Ù Ì ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ online ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ (ÙÔ Deezer, ÙÔ Mediafly, ÙÔ Napster, ÙÔ Classical.com, Î.·.) √ fiÏÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Ôχ ‡¯ÚËÛÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ¤Á¯ÚˆÌË ÔıfiÓË 2.4”. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, music in the air!! www.logitech.com

Nikon

D3100 ∏ ÁÓˆÛÙ‹ ÂÙ·ÈÚ›· Nikon, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ó¤·˜ dSLR οÌÂÚ·˜ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· D3100. ∏ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ „ËÊȷ΋˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ Ù‡Ô˘ compact. ¢È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·ÈÛıËÙ‹Ú· CMOS ·Ó¿Ï˘Û˘ 14.2Megapixels, ÂÓÒ Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· Ù˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ISO 3200. ∏ ÔıfiÓË ÚÔÂÈÛÎfiËÛ˘ 3 “ Î·È Ù· 11 ÛËÌ›· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¿ÂÈÚÔ ¯Ú‹ÛÙË ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ Â‡ÎÔÏ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Œ¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ video ·Ó¿Ï˘Û˘ 1080p ÛÙ· 24 fps, ÂÓÒ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó›¯Ó¢Û˘ ÚÔÛÒÔ˘ (face detection). °È· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û·˜ Ë D3100 ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙȘ οÚÙ˜ ÌÓ‹Ì˘ SD, SDHC Î·È SDXC. www.nikon.com

KTM

X-Bow R

ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Ë KTM ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÌÈ· Ó¤· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ù˘ X-Bow, ÁÈ· ÙÔ 2011. ΔÔ X-Bow R, fiˆ˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘, ı· Â›Ó·È ÌÈ· spor ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, ÂÓÒ ı· ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ ηÙfi¯Ô˘˜ Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ fi¯ËÌ·. £· ÊÔÚ¿ Î·È ¿ÏÈ ÎÈÓËÙ‹Ú· ·fi ÙËÓ Audi, Ì ÙËÓ ÌfiÓË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ϤÔÓ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ TFSI Ì ٷ 300 ¿ÏÔÁ·. ΔÔ Û·Û› ı· Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 790 ÎÈÏ¿. ∞ÏÏ·Á¤˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Ó¤ˆÓ ÛÎÏËÚfiÙÂÚˆÓ Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚˆÓ ·Ó·ÚÙ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Ó¤· ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÛÙ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ. ŸÛÔÈ ÈÛÙÔ› ÚÔÛ¤ÏıÂÙÂ!! www.ktm.com π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

163


GADGETS

Sony

Playstation Move

∏ Sony Ì ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Playstation Move ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ·›ÛıËÛË ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‰È¿ÛËÌ˘ ·È¯ÓȉÔÌ˯·Ó‹˜. ΔÔ Move ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙËÓ Î¿ı ۷˜ ΛÓËÛË Î·È Ó· ÙË ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Ì Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ∂ÎÙfi˜ Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ Î¿ÌÂÚ· ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, Playstation Eye, ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÙËÓ ı¤ÛË Û·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ÙÔ Move ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÁÓˆÛÙ‹ ·fi Ù· Dual Shock ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ·, ‰fiÓËÛË. ªÂ ÙÔ Move ÌÔÚ›Ù ӷ ˘ÚÔ‚Ôϛ٠ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Û·˜ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ fiÔÈ· Û·˜ ΛÓËÛË ÛÙËÓ ÔıfiÓË, Ó· ¯ÔÚ‡ÂÙÂ, Ó· ·Ï‡ÂÙÂ, Ó· ·›˙ÂÙ ÁÎÔÏÊ Î·È fiÔÈÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È ··ÈÙ› ΛÓËÛË ·fi ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË. ™ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi 40 Ó¤ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Playstation Move. www.sony.com

Sony

Playstation 3

∂›Û·ÛÙ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Û·˜ οÔÈÔ ·fi Ù· ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ PS3 Ù˘ Sony; ∞Ó Ó·È, ÙfiÙ ۛÁÔ˘Ú· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ıˆڋÛÂÙ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Û·˜. ∏ ‰Èη›· ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈṲ̂ÓË ÎÔÓÛfiÏ· ·È¯ÓȉÈÒÓ Ù˘ Sony ¤¯ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÔÏÏ¿ Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ, Û˘Ó·Ú·ÛÙÈο ·È¯Ó›‰È·, ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ High Definition Û Blu-ray Disc, ‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ·Á·Ë̤Ó˜ Û·˜ Ù·Èӛ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋, ʤÚÙ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ·Ïfi ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ Î·È ÂÚÈËÁËı›Ù ÛÙȘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ Internet, fiÏ· ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Û·˜ Ì ٷ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·Û‡ÚÌ·Ù· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ·. ∫·ÏÒ˜ ÔÚ›Û·Ù ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Â›Â‰Ô „˘¯·ÁˆÁ›·˜. www.sony.com

Quadro

4D

∏ Ó¤· ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Quadro Technologies, Ë ÔÔ›· ȉڇıËΠ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Marabese, ۯ‰›·Û ÌÈ· Ó¤· ÚˆÙÔÔÚȷ΋ Î·È Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÌÔÙÔÛ˘ÎϤٷ, ÙÔ Quadro 4D. ΔÔ Ó¤Ô “fi¯ËÌ·”, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ 4 Úfi‰Â˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÛÂÈÚ¿ ÌÔÙÔÛ˘ÎÏÂÙÒÓ MP3, ۯ‰›·Û ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó Ì›· ÌÔÙÔÛ˘ÎϤٷ Ì 4 Úfi‰Â˜, Ô˘ fï˜ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÛÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÎÔÈÓ¤˜ ÌÔÙÔÛ˘ÎϤÙ˜. ∏ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ˘‰Ú·˘ÏÈ΋˜ ÎÏ›Û˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙËÓ Quadro 4D Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ·ÓÙÔ‡, ·ÊÔ‡ ÛοϘ, ÎÚ¿Û‰·, Ï·ÎÎÔ‡‚˜ Î·È ·ÓÙfi˜ Ù‡Ô˘ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·‚¿ÙË. Èڛ˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¯ÓÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÈÓËÙ‹Ú· 500 ΢‚ÈÎÒÓ ÂηÙÔÛÙÒÓ Î·È fiÙÈ ÔÈ ÚÒÙ˜ ÌÔÙÔÛ˘ÎϤÙ˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ ºıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2011. Coming soon!! www.quadro4motion.com

164

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


Panasonic

AG - AF101

∏ Panasonic ÚˆÙÔÙ‡ËÛ ¿ÏÈ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙËÓ ÚÒÙË micro 4/3 ÈÓÙÛÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ· ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ‚›ÓÙÂÔ. ∏ AG – AF101, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, ÌÔÚ› οÏÏÈÛÙ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Û·Ó ¤Ó· Ó¤Ô ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ∏ Panasonic ηٿÊÂÚ ӷ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfi ‚¿ıÔ˜ ‰›Ô˘ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÙÈÎfi ‰›Ô ÌÈ·˜ Ì˯·Ó‹˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÈÛıËÙ‹Ú· ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ Û ¤Ó· micro 4/3 ÈÓÙÛÒÓ ·ÈÛıËÙ‹Ú·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ì›·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ χÛ˘. ªÂ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiˆ˜ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ‚›ÓÙÂÔ ÛÙ· 1080 Î·È 720 ηıÒ˜ Î·È Ì ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‹¯Ô˘, Ë AG – AF101 ·Ó‹ÎÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ΔÔ Û¯ÂÙÈο ¯·ÌËÏfi fï˜ ÎÔÛÙÔÏfiÁÈÔ ·fiÎÙËÛ˘ Ù˘ Î·È ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Ù˘ ¢ÎÔϛ˜ fiˆ˜, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ Ê·ÎÔ‡, Ì ·ÏÔ‡˜ Ê·ÎÔ‡˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, ¢ڤˆ˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ ÛÙȘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜, ÙËÓ Î·Ù·Ù¿ÛÛÔ˘Ó Û·Ó ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ gadget ÙÔ˘ „·Á̤ÓÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË. www.panasonic.com

Dyson

Air Multiplier √È ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú˜ ‹Ù·Ó Î·È ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ë ÚÒÙË Î·È ÈÔ ÂÓ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙȘ ÚÒÈ̘ ˙¤ÛÙ˜. Œ¯Ô˘Ó fï˜ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ÙÔ ÊÔ‚ÂÚ¿ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ¤ÏÈΘ ÙÔ˘˜. Ÿ¯È ϤÔÓ fï˜! ∏ Dyson ÚˆÙÔÔÚ›, ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· Dyson Air Multiplier. ∏ ηÈÓÔÙÔÌ›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜ ¤ÏÈΘ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Air Multiplier Ë Dyson ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 300 Ï›ÙÚ· ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ·¤Ú· ·Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. ΔÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ·¤Ú·˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ 15 ÊÔÚ¤˜ ÈÔ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È. ∞Ó Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ϤÔÓ Â›Â‰Ô ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ Ù˘ ¤ÏÈη˜, ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ Ó¤Ô must ÚÔ˚fiÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. www.dyson.com

Sea-Doo

RXT iS 260

¶ˆ˜ ı· Û·˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ÂÈÙ·¯‡Ó·Ù ·fi 0-50 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙËÓ ÒÚ· Û 1,7 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÂÓÒ Â‡ÎÔÏ· Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ù ٷ 110 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙËÓ ÒÚ·. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Û·˜ ϤÁ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· ÂÈÙ·¯‡ÓÔÓÙ·Ó Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÙfiÙ ۛÁÔ˘Ú· ı· ÓÈÒı·Ù ¤Ó· Ú›ÁÔ˜ Ó· Û·˜ ‰È·ÂÚÓ¿ÂÈ. ∫È fï˜ ÙÔ Sea-Doo RXT iS 260 Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ BRP, Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÓÈÒÛÂÙ ٤ÙÔȘ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ. ¶Ï·ÈÛȈ̤ÓÔ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· iControl, ÙÔ RTX iS 260, ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Í˘ÓÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÈÛ¯‡˜ (iTC), ¤Í˘ÓÔ ÊÚ¤ÓÔ (iBR), ¤Í˘ÓË ·Ó¿ÚÙËÛË (iS) Î·È Ê˘ÛÈο ÙËÓ Ó¤· ۯ‰ȷṲ̂ÓË Á¿ÛÙÚ· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ S3, Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÙ “ÎÔÏÏË̤ÓÔ˜” ¿Óˆ ÛÙÔ ÓÂÚfi. √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ Ó· “ÂÙ¿ÂÈ” Â›Ó·È Ô 260 ›ˆÓ Rotax 4-TEC ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. www.sea-doo.com π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

165


GADGETS

Philips

SensoTouch

∏ Ó¤· ͢ÚÈÛÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ Philips SensoTouch RQ1150 ÚÔÛʤÚÂÈ ··Ïfi ¿ÁÁÈÁÌ· ÁÈ· ¤Ó· ‚·ı‡ ͇ÚÈÛÌ·. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· GyroFlex 2D, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÛÙȘ ηÌ‡Ï˜ ÙÔ˘, ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›ÂÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÂıÈÛÌÔ‡˜, ÁÈ· ‚·ı‡ ͇ÚÈÛÌ·.√È Í˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ DualPrecision ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÔ¤˜ ÁÈ· Ó· ͢ڛ˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Á¤ÓÈ·.ΔÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Aquatec ÁÈ· ˘ÁÚfi Î·È ÛÙÂÁÓfi ͇ÚÈÛÌ· Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ Í‡ÚÈÛÌ· Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ. ªÔÚ›Ù ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ¤Ó· ¿ÓÂÙÔ ÛÙÂÁÓfi ͇ÚÈÛÌ· ‹ ¤Ó· ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËÙÈÎfi ˘ÁÚfi ͇ÚÈÛÌ· Ì Ù˙ÂÏ ‹ ·ÊÚfi ͢ڛÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÈÔ ··Ïfi ͇ÚÈÛÌ·.∏ ÌÈÎÚ‹˜ ÙÚÈ‚‹˜ ͢ÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· SkinGlide ÁÏÈÛÙÚ¿ÂÈ ··Ï¿ ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· Û·˜, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‚·ı‡ ͇ÚÈÛÌ·. www.philips.com

V Moda

Cossfade LP

H V-Moda ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ high end ·ÎÔ˘ÛÙÈο Ù˘ Crossfade LP. √ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÂÚÁÔÓÔÌ›· Î·È ¿ÓÂÛË. ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ·ÊÔ‡ Ô ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ÛÎÂÏÂÙfi˜ Ì ٷ ‰‡Ô ·ÔÛÒÌÂÓ· Kevlar ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ì›· ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ·ÓÙÔ¯‹. Δ· ·ÎÔ˘ÛÙÈο ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î¿„˜ ÙˆÓ 50mm ‰ÈÏÔ‡ ‰È·ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ‹¯Ô˘. ∂ÈϤÔÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂȉÈÎfi ÎÈ٠ηψ‰›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Î·È Û fiϘ ÙȘ Û˘Û΢¤˜ Ù˘ Apple. Δ· Crossfade LP ı· Ù· ‚Ú›Ù Û 6 Ôχ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. www.v-moda.com

Viewsonic

Viewpad

∏ Viewsonic ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ‹‰Ë ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ·ÁÔÚ¿ Ù· Ó¤· Ù˘ tablet Viewpad 7 Î·È Viewpad 10. ΔÔ ÌÈÎÚfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ı· ÙÚ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Ù˘ Google Android 2.2, ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔıfiÓË ·Ê‹˜ ÛÙȘ 7 ›ÓÙÛ˜ , ı· Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÙÔÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ Qualcomm MSM7227 Î·È ÌÓ‹ÌË Ram 512MB. £· ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Wi-Fi, Bluetooth 2.1 Î·È 3G. ™ÙÔ ÛÒÌ· ı· ‚Ú›Ù ›ÛÔ‰Ô microSD, ÌÈ· οÌÂÚ· VGA ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ Î·È ÌÈ· ÙˆÓ 3 megapixel ÛÙÔ ›Ûˆ. ∏ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ı· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 6 ÂÚ›Ô˘ ÒÚ˜. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ı· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË Ô˘ ı· Â›Ó·È 10 ÈÓÙÛÒÓ, ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ Atom N455 Î·È Ram 1 GB. ΔÔ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, Â›Ó·È fiÙÈ ı· ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÚÔÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ ÙfiÛÔ Ù· Windows 7 Home Premium, fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Ù˘ Google Android 1.6. www.viewsonic.com

Xbox

360 Kinect

∞·ÏÏ·Á›Ù ·fi Ù· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ·›ÍÙ Ì fiÏÔ Û·˜ ÙÔ ÛÒÌ·. ΔÔ Kinect ·fi ÙËÓ Microsoft ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û·˜. ∞Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÎψÙÛ‹ÛÂÙ οÙÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ·Ï¿ ÎψÙÛ‹ÛÙÂ. ∞Ó Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ¿ÏÌ·, ·Ï¿ ˉ‹ÍÙÂ. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ÂȉÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÙÂ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÙ ӷ οÓÂÙÂ Â›Ó·È Ó· ÛËΈı›Ù ·fi ÙÔÓ Î·Ó·¤. ªÂ ÙÔ Kinect ÁÈ· ÙÔ Xbox 360, ÂÛ›˜ ›ÛÙ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∂‡¯ÚËÛÙÔ Î·È ·›ÛÙÂ˘Ù· ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi, Ì ÙÔ Kinect Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›·… ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È! ∞˘Ùfi Ô˘ ̤ÓÂÈ, Â›Ó·È Ë ¤ÌÊ˘ÙË Ì·Á›· Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ ̤۷ Û·˜. ΔÔ Kinect ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ¤Ó·Ó ·ÈÛıËÙ‹Ú· ΛÓËÛ˘ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÛÒÌ· Û·˜. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ·›˙ÂÙÂ, ‰ÂÓ ÎÈÓ›Ù ÌfiÓÔ Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ Û·˜. ¶Ï¤ÔÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠fiÏÔ Û·˜ ÙÔ ÛÒÌ·. äÚÈ·, fi‰È·, ÁfiÓ·Ù·, ̤ÛË, ÁÔÊÔ‡˜ Î.Ï. ∫·ıÒ˜ ·›˙ÂÙÂ, ÙÔ Kinect ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó·Ó „ËÊÈ·Îfi ÛÎÂÏÂÙfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Û·˜ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ‰Â‰Ô̤ӷ ‚¿ıÔ˘˜. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ÎÈÓ›ÛÙ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰ÂÍÈ¿ ‹ ¯ÔÚÔˉ¿Ù ÚÔ˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ηÙ‡ı˘ÓÛË, Ô ·ÈÛıËÙ‹Ú·˜ ·ÓȯÓ‡ÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ Û·˜ Î·È Û·˜ ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Kinect ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì fiϘ ÙȘ ÎÔÓÛfiϘ Xbox 360. www.xbox.com

166

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


Sony

NEX-VG10

ªÂ ÙËÓ Ó¤· ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ· Ù˘ Sony NEX-VG10 ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÍÂÚ¢ӋÛÙ ÌÈ· Ó¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο Ï¿Ó· Ì ··Ú¿ÌÈÏÏË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Î·È ‹¯Ô ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. √ ·ÈÛıËÙ‹Ú·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙˆÓ 14,2 megapixel (ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ APS-C) ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ‚›ÓÙÂÔ Full HD Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÂÈÏÂÎÙÈÎfi ‚¿ıÔ˜ ‰›Ô˘ ÙˆÓ DSLR. ªÂ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ Ê·ÎÒÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÙ ÙÔ ÛˆÛÙfi Ê·Îfi E-mount ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ۷˜ ı¤Ì·. √ ÛÙ¿ÓÙ·Ú Ê·Îfi˜ 18-200mm Â›Ó·È ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÓÒ Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Optical SteadyShot ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ηٿ ÙËÓ Ï‹„Ë. ∏ οÌÂÚ· ÂÁÁÚ¿ÊÂÈ ‚›ÓÙÂÔ Full HD 1920 x 1080 (ÌÔÚÊ‹ AVCHD) ÁÈ· ·˘ÍË̤ÓË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Î·È Î·ı·ÚfiÙËÙ·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ 14,2 megapixel ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÙ˘ÒÛÙ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ôχ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¯·ÌËÏÔ‡ ıÔÚ‡‚Ô˘, Ì ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜ DSLR Î·È ÌÈÎÚfi ‚¿ıÔ˜ ‰›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜ Ë ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË ‰È¿Ù·ÍË ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ˘ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ·ÁηÙ¢ı˘ÓÙÈΤ˜ ο„Ô˘Ï˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Â˘ÎÚÈÓ‹ ‹¯Ô Ì ‚ÂÏÙȈ̤ÓË Î·Ù‡ı˘ÓÛË, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ˜. www.sony.com

Toshiba

Folio 100

∏ Toshiba ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ tablet PC, Ì ÔıfiÓË 10.1 ÈÓÙÛÒÓ Î·È ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ 16GB. ΔÔ Folio 100, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Toshiba Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÁÈ· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙ· tablet PC. ∏ Toshiba Â¤ÏÂÍ ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Ù˘ Google Android 2.2 (Froyo). ∏ ÔıfiÓË ÙÔ˘ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο touchscreen , 10.1 ÈÓÙÛÒÓ Ì ·Ó¿Ï˘ÛË 1024x600, ÂÓÒ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 760 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. √ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Â›Ó·È Ô Nvidia Tegra 2, ÂÓÒ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ÌÓ‹ÌË ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· 16GB, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â¤ÎÙ·Û˘ ̤ۈ οÚÙ·˜ SD. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 7 ÒÚ˜. www.toshiba.com

Jays

t-Jays series

¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi “‰˘Ó·ÌÈο ·ÎÔ˘ÛÙÈο ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜” Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ηٷϿ‚ÂÙ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ “„›ڷ˜” t-Jays, ·fi ÙËÓ ÁÓˆÛÙ‹ ÂÙ·ÈÚ›· Jays. ªÂ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ¿ÓÂÛË Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈο ı· ·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ·˘ÙÈÔ‡ Û·˜, ÁÈ· Ó· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó ‹¯Ô ηı·Úfi Î·È ·ÚÌÔÓÈÎfi, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Î·È ÈÛ¯˘Úfi˜. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ˙˘Á›˙Ô˘Ó ÌfiÏȘ 8 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·, ·ÓıÂÎÙÈο ÛÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ¯Ú‹ÛË. ΔÔ design ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ÂÍÂ˙ËÙË̤ÓÔ. ™ÙËÓ Û˘Û΢·Û›· ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ··Ú·›ÙËÙ˘ ı‹Î˘ ı· ‚Ú›Ù ¤Ó·Ó ·ÓÙ¿ÙÔÚ· ÁÈ· ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, ¤Ó· ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡Ù ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ó¿ ‰‡Ô, ÂÈϤÔÓ ·ÎÚÔʇÛÈ· Î·È ÌÈ· Â¤ÎÙ·ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ ÙˆÓ 70 cm.

Meade

Max 20" LX400-ACF ΔÔ ıËÚÈ҉˜ ÙËÏÂÛÎfiÈÔ Max 20” Â›Ó·È ÙÔ ÂÌÂÈÚÈÎfi ·fiÛÙ·ÁÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Meade ÛÙËÓ Û¯Â‰›·ÛË Î·È Î·Ù·Û΢‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙ˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ··Ú¿ÌÈÏÏ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ MAX Robotic German Equatorial. ΔÔ motto Ù˘ ۯ‰ȷÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó “Design the last mount you will ever buy”, Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤ÙÛÈ ¤ÁÈÓÂ. Δ· ‰È·ÌÔÚʈ̤ӷ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÔÙÈο Î·È Ô ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ·ÚÈÔ˜ ηıÚ¤Ù˘ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ Ì ̤ۈ ϤÈ˙ÂÚ, ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÙÈÎfi ۈϋӷ ·fi ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù·. ∏ ·ÓÙÂÏ‹˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÙÈÎÔ‡ ıÔÚ‡‚Ô˘ ¯·Ú›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÙËÏÂÛÎfiÈÔ ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂȘ ÌfiÓÔ ÛÙ· ·ÛÙÂÚÔÛÎÔ›·. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Ê˘ÛÈο ̤ۈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› , ÂÓÒ ÛÙ· ·Ú¯fiÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â›Ó·È Î·È Ë ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË ÛÔ˘›Ù· AutoStar Ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ̤ۈ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‹ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. www.meade.com

www.jays.se I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

167


168-177_HIGH_END 6-04-11 16:13 ™ÂÏ›‰·168

AVID

AV H I G H E N D

168

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


168-177_HIGH_END 6-04-11 16:13 ™ÂÏ›‰·169

Δ› ·ÎÚÈ‚Ò˜ TOY

™Δ∂§π√À ¶√§ÀÃ√¡π¢∏

Û˘Ó¤‚Ë;

√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ‹¯Ô˘ ¿ÓÙ· ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Î·È ¿ÓÙ· ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ïfi ηÏfi ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi ‹¯Ô. ªÈ· ÛˆÛÙ‹ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈ΋ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÌÈ· ÁÂÌ¿ÙË, ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ·ÎÚfi·ÛË, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‹¯Ô surround Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÚÈÙÙfi˜. ∏ ÔÏ˘Î·Ó·ÏÈ΋ ·ÎÚfi·ÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Home Theater, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙfiÙÂ Ë ÛˆÛÙ¿ ‰ÔÌË̤ÓË ÛÙÂÚÂÔʈÓÈ΋ ÂÎÙ¤ÏÂÛË, Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ··ÓÙ·¯Ô‡ ÌÔ˘ÛÈÎfiÊÈÏÔÈ. ΔÔ ºıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2009 ‹Ù·Ó Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙˆÓ ‰¤Î· ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Super Audio CD (SACD) ·fi ÙȘ Sony Î·È Philips. ÿÚȘ ÙÔ ÌÂÁ¿Ï˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ format, ÙÔ SACD ÌÔÚÔ‡Û ‡ÎÔÏ· Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÔ˘ÛÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙfiÛÔ Ì ·Ïfi ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi ‹¯Ô, fiÛÔ Î·È Ì ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ surround 5.1. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ¤‰ÂȯÓ ϷÌÚfi ·ÊÔ‡ Ù· dual layer ˘‚ÚȉÈο SACD/CD ‹Ù·Ó Û˘Ì‚·Ù¿ Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙˆÓ CD players. ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙÔ DVD-A (Audio) ¯¿ÚȘ Û ̛· ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ÙˆÓ Matsushita, Toshiba Î·È Warners, Ì ÙËÓ ›ÛÙË fiÙÈ Ë Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ format ı· ·Ó¤ÙÂÈÏ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ‹‰Ë ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ DVD-Video. ªÈ· ÌÔÚÊ‹ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ ÙˆÓ formats; ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ›ÙÂ Î·È ¤ÙÛÈ. ΔÔ SACD ۯ‰ȿÛÙËΠÁ‡Úˆ ·fi ÙÔÓ Direct Stream Digital (DSD) codec ÙˆÓ Sony Î·È Philips Î·È ·Ôı‹ÎÂ˘Â Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Û ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ÙÔ˘ 1-bit ÛÙËÓ Ôχ ˘„ËÏ‹ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ 2.822MHz. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ DVD-A ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘ÂÚËÊ·Ó‡ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·Û˘Ì›ÂÛÙÔ Û‹Ì· PCM, ÛÙ· 24-bit Ì ·Ó¿Ï˘ÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È 192kHz, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ surround ‹¯Ô ÙˆÓ ¤ÍÈ Î·Ó·ÏÈÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÙËÓ Îˆ‰ÈÎÔ-

Ô›ËÛË Meridian Lossless Packing Û ÏfiÁÔ Û˘Ì›ÂÛ˘ 24/96. ∫·È Ù· ‰‡Ô formats ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó ÂÎÏËÎÙÈο, fï˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ô ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ ‹¯Ô˜ ‰ÂÓ ¤‰ÂȯÓ ÈηÓfi˜ Ó· “ÛÎÔÙÒÛÂÈ” ÙÔ Compact Disk. √È ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ DVD-A ‰ÂϤ·Û·Ó ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ì ÔÏÏ¿ “‰ˆÚ¿ÎÈ· ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜”, fiˆ˜ ÂÈϤÔÓ tracks, videos, live ˘ÏÈÎfi Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ, Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, Û¯fiÏÈ·, ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ ‹¯Ô, Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÙÔ Ó¤Ô format ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ¢È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ “ΔÒÚ· Ô˘ ÙÔ 5.1 Â›Ó·È Â‰Ò, ÙÔ Ó· ·ÎÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈο, Â›Ó·È Û·Ó Ó· ‚ϤÂȘ Û ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÙËÏÂfiÚ·ÛË” ÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÛÙÔ fiÙÈ Ô ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˜ ‹¯Ô˜ 5.1 ›¯Â ÓfiËÌ· ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ Home Theater, ·ÊÔ‡ ·ÚfiÌÔȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ¤ÊÙ·Ó·Ó ›Ûˆ ÛÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1950. ∂ÎÙfi˜ ·fi ¤Ó· Ú¿ÁÌ· fï˜. ΔÔ surround ÛÙÔ Û›ÙÈ ¯ˆÚ›˜ video ‰ÂÓ Ô˘Ï¿ÂÈ!! £˘ÌËı›Ù ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Î·È ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ Quadraphonic ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û‡ÓÙÔÌ· Ù›ÙÏÔÈ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô formats, ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˜ ‹¯Ô˜ ‰ÂÓ Ì‹Î ÔÙ¤ ÛÙÔ ÂÙÛ› ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎfiÊÈÏÔ˘, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈο ··Ú·›ÙËÙÔ video!!! π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

169


168-177_HIGH_END 6-04-11 16:14 ™ÂÏ›‰·170

NEW BIG TV’S

Panasonic 3D Lines

Full HD

ªÂ ÙÚÂȘ Ӥ˜ ÛÂÈÚ¤˜ VIERA Plasma HDTV ı· ÎÈÓËı› Ë Panasonic ÛÙËÓ ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓË ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ 3D Û˘Û΢ÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÛÂÈÚ¤˜ VT30, GT30 Î·È ST30. ŸÏ˜ ÔÈ ÛÂÈÚ¤˜ ı· Â›Ó·È Full HD 3D Ì ·Ó¿Ï˘ÛË 1080p ÙfiÛÔ ÁÈ· ·ÚÈÛÙÂÚfi fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰ÂÍ› Ì¿ÙÈ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ı·ً ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË 3D ÂÌÂÈÚ›·. ∏ ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÂÈÚ¿ VIERA VT30 ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ÌÔÓ٤Ϸ ÛÙȘ 65 Î·È 55 ›ÓÙÛ˜ . Δ· ‰‡Ô ÌÔÓ٤Ϸ (TC-P65VT30 Î·È TC-P55VT30) ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û¯Â‰È·ÛÙÈο ·fi ¤Ó· ʇÏÔ Á˘·ÏÈÔ‡. ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ Ì›· Ó¤· ۯ‰ȷÛÙÈ΋ ¿Ô„Ë. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· 3D Ë ÛÂÈÚ¿ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· VIERA Connect, Û‡Ó‰ÂÛË Ì video Skype, Wi-Fi, LAN (̤ۈ Û‡Ó‰ÂÛ˘ USB), ÙÔ 3D VIERA Image Viewer ÁÈ· Ó· ‚ϤÂÙ·È 2D Î·È 3D ʈÙÔÁڷʛ˜ ·ÏÏ¿ Î·È video Ô˘ Â›Ó·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· Û ÌÓ‹ÌË SD. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ÛÂÈÚ¿ VT30 ·ÊÔ‡ ı· ‚Ú›ÙÂ, 4 ÂÈÛfi‰Ô˘˜ HDMI, ›ÛÔ‰Ô ÁÈ· PC, 3 ı‡Ú˜ USB, ˘Ô‰Ô¯¤˜ DLNA Î·È RS232C/ISF, ÂÓÒ ı· ‚Ú›ÙÂ Î·È ÙÔ ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ‡ÎÔÏË Û‡Ó‰ÂÛË Û˘Û΢ÒÓ VIERA Link (Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ë ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Û˘ÏÏÔÁÈο ·fi ÙËÓ Panasonic, ÙË Sony, ÙË Hitachi, ÙË Phillips Î·È ÙË Toshiba). ™ÙËÓ Û˘Û΢·Û›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ÂȉÈο Á˘·ÏÈ¿ Full HD 3D. www.panasonic.com

Mitsubishi

WD-92840

3D DLP √›ÛıÈ·˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ∏ Mitsubishi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙȘ ∏¶∞, ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Ô›ÛıÈ·˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔÏ›˜ DLP ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô «ÎÔ˘Ù›» Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÂ... ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË. ª¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ· ÙÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘, ÙË WD-92840, Ë Ï¤ÍË ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛˆÛÙ‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÂÚ¿ÛÙÈ·- ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì ‰È·ÁÒÓÈÔ 92 ÈÓÙÛÒÓ! ¶ÚÔÛ¤ÍÙÂ! ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ۷ÏfiÓÈ 100 Ù.Ì. Ë ÔıfiÓË ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ Û·˜. Δ· ÂÓÙ˘ˆÛȷο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘, ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÁÈÁ¿ÓÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÏÏ¿ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó. ΔÔ ÛÂÙ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó·n ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ÔÌfi 3D, StreamTV Internet Media ÁÈ· η٤‚·ÛÌ· Ù·ÈÓÈÒÓ Î·Ù¢ı›·Ó ·fi ÙÔ internet, Multi-speaker Immersive Sound Technology (IST) ÁÈ· ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ ‹¯Ô ·fi ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ˯›Ô, Bluetooth Audio Streaming, 4 ›ÛÔ‰Ô˘˜ HDMI, USB Media Player, Advanced Calibration Mode, Universal Remote Control, 120Hz Sub-Frame Rate, Jade User Interface Î·È Ï‹ıÔ˜ ¿ÏÏ· Ó¤· ÎfiÏ·. MÈ·... ÙËÏÂfiÚ·ÛË (Ô˘ ϤÂÈ Ô ÏfiÁÔ˜) ÁÈ· ÌÂÚ·ÎÏ‹‰Â˜ Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÔıfiÓ˘. www.mitsubishi-tv.com 170

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


168-177_HIGH_END 6-04-11 16:14 ™ÂÏ›‰·171

LG

LX9500

Full LED 3D

∏ ÚÒÙË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Full LED 3D Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜. TÔ Ó¤Ô Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ LX9500 Ù˘ LG Electronics, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· 3D INFINIA, ·ÍÈÔÔÈ› ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· “active panel”, Ô˘ ÌÔÚ› Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ı¤·ÛË Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÂȉÈÎÒÓ Á˘·ÏÈÒÓ. Δ· Á˘·ÏÈ¿ ÂÓÂÚÁÒÓ ÎÏ›ÛÙÚˆÓ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ‚¿ıÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¿ÚÈÛÙË 3D ·›ÛıËÛË, ηıÒ˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ì ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ ÔıfiÓ˘, ÌÏÔοÚÔÓÙ·˜ Ù·¯‡Ù·Ù· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÚÒÙ· ÛÙÔ ¤Ó· Ì¿ÙÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È Ë ‡·ÚÍË ‰ÈÏÔ‡ ÔÌfi ˘¤Ú˘ıÚˆÓ, Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Û‹Ì· ÛÙ· Á˘·ÏÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ∞˘Ùfi ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ı·ً˜ ı· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ÂÌÂÈÚ›· Ì ¢ڇÙÂÚË ÁˆÓ›· ı¤·Û˘ Î·È ·fi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË. ∏ ηÈÓÔÙÔÌ›· Ù˘ Full LED ÔıfiÓ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ʈÙÂÈÓfiÙËÙ· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÎÚ›ÓÂÈ·. www.lg.com

Sony LX900 3D

Bravia XBR

∏ ÛÂÈÚ¿ Bravia XBR HX909 Â›Ó·È Ë Ó¤· highend 3D LED ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Sony . ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ LX900, Ë HX909 3D ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· Û˘Ì‚·ÙÈÎfi Ô›ÛıÈÔ ÊˆÙÈÛÌfi LED, ·ÏÏ¿ ¤Ó·Ó Ó¤Ô, ÛÙËÓ ·ÎÌ‹ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ô›ÛıÈÔ ÊˆÙÈÛÌfi. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ Ó¤Ô LED ¿ÓÂÏ Â›Ó·È ·¯‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·Ï·Èfi, ÚÔÛʤÚÂÈ Ôχ ηχÙÂÚ· Â›‰· Ì·‡ÚÔ˘ Î·È ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜. ∏ Ó¤· Â›Â‰Ë ÔıfiÓË ·Ó¿Ï˘Û˘ 1080p ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Motionflow Pro 240Hz Ù˘ Son Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·fiÎÚÈÛ˘ Ù˘ ÔıfiÓ˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ› Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰ÈÏ‹˜ ÔıfiÓ˘ Î·È ı·ÌÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ Û‹Ì· ÂÈÛfi‰Ô˘. √ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Bravia Engine 3 ‚ÔËı¿ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ Î·È Ú·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜. Δ· Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ‰‡Ô Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ı· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Bravia BD “Party Streaming” Î·È “Home Share”. ¢È·ı¤ÛÈ̘ ·fi 22 ̤¯ÚÈ Î·È 65 ›ÓÙÛ˜. ΔڤͷÙÂ!!! www.sony.com

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

171


168-177_HIGH_END 6-04-11 16:14 ™ÂÏ›‰·172

μπ¡Δ∂√¶ƒ√μ√§∂π™

LG 3D ¶ÚÔ‚ÔϤ·˜

CF3D

∏ LG Electronics ·ÚÔ˘Û›·Û tÔÓ Ó¤Ô Ù˘ 3D ÚÔ‚ÔϤ· CF3D, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ 3D ÚÔ‚ÔϤ·˜ Ì Ù¯ÓÔÏÔÁ›· fiψÛ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ Full HD ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ÂÈÎfiÓ· ̤ۈ ÂÓfi˜ ÌfiÓÔ Ê·ÎÔ‡. √ CF3D ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜, Ì Á˘·ÏÈ¿ ·ıËÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Î·È Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ 3D ÛÈÓÂÌ¿, ÛÙËÓ ¿ÓÂÛË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜. ÿÚË ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· TruMotion 120Hz Ù˘ LG, Ô CF3D ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ıÔÏÔ‡Ú·˜ ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ηٿ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÔÌ·ÏfiÙÂÚ˜ ˘Ê¤˜ ·ÎfiÌ· Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ 2D ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ ÌÈÎÚ‹˜ οÌÂÚ·˜ ÛÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 3D Auto Picture Calibration, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. √ CF3D ‰È·ı¤ÙÂÈ Â˘ÎÔÏ›· ÛÙËÓ ÊÔÚËÙfiÙËÙ· Î·È Â˘ÂÏÈÍ›·, ·ÊÔ‡ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· ÂÓÈ·›· ÌÔÓ¿‰· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘. www.lg.com

Runco 3D ¶ÚÔ‚ÔϤ·˜

D-73d

∏ ÂÙ·ÈÚ›· Runco Â›Ó·È Ë Ferrari ÛÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÔÏ›˜. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ۯ‰›·ÛÂ Î·È Î·Ù·Û··Û ¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi 3D ÚÔ‚ÔϤ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ LED ˆ˜ ËÁ‹ ʈÙÈÛÌÔ‡. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ·fiÏ˘Ù· ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË, Ôχ ¯·ÌËÏ‹ ηٷӿψÛË Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ·Ô˘Û›· ˘‰Ú·ÚÁ‡ÚÔ˘, Ô D-73d ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÌÂÛË ÚÔ‚ÔÏ‹ ¯ˆÚ›˜ ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Î·È Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿Ì·. ΔÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙÔÓ Û˘Ó‹ıË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, Ë Runco ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·Ï¿ ·ıËÙÈο Á˘·ÏÈ¿ Ê›ÏÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ı¤·ÛË Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ 3D. O D-73d ‹Ù·Ó Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ “2010 CE Pro Best of the Best Award for 3D Flat Panel & Projectors” ·ÊÔ‡ ηٿÊÂÚ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ·›ıÔ˘Û·˜ ÔÈfiÙËÙ· 3D, Û ÚÔ˚fiÓ ÔÈÎȷ΋˜ ¯Ú‹Û˘. ™·ÊÒ˜ fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Û 3D projectors . www.runco.com 172

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


168-177_HIGH_END 6-04-11 16:14 ™ÂÏ›‰·173

JVC 3D Ready

DLA - X9 ΔÚ›· Â›Ó·È Ù· Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ D-ILA Ù˘ JVC ÛÙÔ˘˜ 3D ÚÔ‚ÔÏ›˜. Δ· Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ DLA-X9, DLA-X7 Î·È DLA-X3 ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ 3D Ready οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiÏ· ¤¯Ô˘Ó ›ÛÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ÔÌÔ‡ Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ 3D ÂÓÂÚÁÒÓ Á˘·ÏÈÒÓ. ∏ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ D-ILA Optical Engine ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÂÎÏËÎÙÈο ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ÂÓÒ Ù· D-ILA Device Driver Î·È Wire Gird ¤¯Ô˘Ó Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÙ› ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Â›Â‰Ô Ì·‡ÚÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Ë ÔÌ·Ï‹ ‰È·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. ∏ ʈÙÂÈÓfiÙËÙ· Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ÌÔÓ٤Ϸ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 1.300 ANSI lumens, ÙÈÌ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¿Ú· Ôχ ηϋ. ¡¤Ô˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ Ï·ÌÙ‹Ú·˜ UHP, Ì 16 ‚ËÌ¿ÙˆÓ ›Úȉ·, ÂÓÒ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÌÔÓ٤Ϸ DLA-X7 Î·È DLA-X9 Â›Ó·È ÈÔ ÚÔÛÂÁ̤ӷ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ›Úȉ·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·˘Í¿ÓÂÙÂ Ë ·ÓÙ›ıÂÛË. À¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÙÚ›· ¿ÓÂÏ 16:9 ·Ó¿Ï˘Û˘ 1920x1080 pixels Î·È ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 0,7 ÈÓÙÛÒÓ. √È DLA-X9-X7 ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ¤Ó· Ó¤Ô 7-·ÍÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÌÈ· Ôχ ·ÎÚÈ‚‹ ‚·ıÌÔÓfiÌËÛË. Δ¤ÏÔ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ DLA-X9 100.000:1, ÁÈ· DLA-X7 70.000:1 Î·È ÁÈ· ÙÔ DLA-X3 50.000:1. Best value for money ÂÈÏÔÁ¤˜. www.jvc.com

Full HD

Epson

EH-R4000

∞Ó Â›ÛÙ ϿÙÚ˘ ÙÔ˘ High Definition ÙfiÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÏ·‡ÛÙ ÌÔÓ·‰Èο ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ì ÙÔÓ ÚÔ‚ÔϤ· Ù˘ Epson, EH-R4000 Full HD. √ Ó¤Ô˜ ÚÔ‚ÔϤ·˜ Ù˘ Epson ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙË Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎÔ‡ ›Ó·Î· 3LCD Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÈÔ ‚·ı‡ Ì·‡ÚÔ, ÈÔ ÊˆÙÂÈÓfi Ï¢Îfi, ˙ˆÓÙ·Ó¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Û fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. √ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÔϤ· Â›Ó·È Ô Hollywood Quality Video (HQV). ªÂ ÏfiÁÔ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ 1.000.000:1 οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ù¤ÏÂÈ·, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ Ôχ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÛÎËÓ¤˜. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· “˘¤Ú·Ó¿Ï˘Û˘” ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ËÁÒÓ Ù˘È΋˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜, fiˆ˜ Ù· DVD, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¤ÓÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÁÈ· Û·˜ ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È Â‡ÎÔÏË ¯¿ÚË ÛÙÔ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ ˙Ô˘Ì, ÂÓÒ Ô EH-R4000 ÌÔÚ› Ó· ÂÏÂÁ¯ı› Î·È Ì¤Ûˆ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ªÂ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· trigger-out ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÔÈÎȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Û·˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÚÔ‚ÔϤ·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÔıfiÓ˜. ªÂ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ Ì›· ÔÏfiÎÏËÚË ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·›ıÔ˘Û· Ì ¤Ó· ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. www.epson.com π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

173


168-177_HIGH_END 6-04-11 16:14 ™ÂÏ›‰·174

¶∏°∂™

BDP-83 Oppo

Special Edition

£Â·Ì·ÙÈο ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ Â›Ó·È ÙÔ BDP-83 Blu-ray Disc Player Ù˘ Oppo Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘. ∏ Oppo ÙÔÔı¤ÙËÛ ¤Ó· ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Ó¤Ô ·Ó·ÏÔÁÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ‹¯Ô˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· the state-of-the-art DACs Ù˘ ESS Technology. Δ· DAC chips Sabre32 Â›Ó·È ·fi Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘ Î·È Ù· ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ Û˘¯Ó¿ Û High-End Û˘Û΢¤˜. °È· ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÍfi‰Ô˘ 7.1 ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ 8οӷÏÔ Sabre Premier DAC, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ·Ïfi stereo ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ 8οӷÏÔ Sabre32 Ultra, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ 4 DACs Û οı ηӿÏÈ. ΔÔ BDP-83 SE Â›Ó·È ¤Ó· Profile 2.0 Blu-ray player Ì Ù¯ÓÔÏÔÁ›· bitstream ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ audio tracks. ∏ Û˘Û΢‹ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ Û ʛÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ fiÛÔ Î·È Û ϿÙÚÂȘ Ù˘ ηϋ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ™ÙÔ BDP-83 SE ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ‰ÈÛÎÔ˘˜ Blu-ray ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ DVD Video Î·È Audio, Super Audio CD SACD a·ÏÏ¿ Î·È Red book CD. www.oppodigital.com

Cambridge Audio Azur 650BDBlu-ray ∏ Cambridge Audio ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Ó¤Ô Blu-ray 650BD, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÏ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· surround sound formats Ì ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˯ËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Â˘ÎÔÏ›· ¯Ú‹Û˘. TÔ 650BD ‰È·ı¤ÙÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î·ıÔÏÈ΋ Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· Û „ËÊÈ·ÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ (Universal Player), ÂÓÒ ÌÔÚ› Ó· “‰È·‚¿ÛÂÈ“ CD, HDCD, DVD-Video, DVD-Audio, SACD Î·È Ê˘ÛÈο Blu-ray Discs. ΔÔ fiÙÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‚›ÓÙÂÔ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ÌÈÛ‹ ·Ï‹ıÂÈ· ηıÒ˜ ÙÔ 650BD ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ï¿ ÛÙÔÓ ‹¯Ô. ªÂ „ËÊÈ·ÎÔ‡˜ Û ·Ó·ÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ›˜ ÛÙ· 24/192kHz Î·È Û¯ÔÏ·ÛÙÈ΋ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË Û¯Â‰›·ÛË Î˘ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ ‹¯Ô˘, ÙÔ 650BD Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ó‰·ÈÛ›·, ÙfiÛÔ Û ·Ï‹ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈ΋ ·ÎÚfi·ÛË fiÛÔ Î·È Û ÔÏ˘Î¿Ó·ÏË. ΔÔ ¯·ÌËÏfi ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˜, ÁÈ· ˘„ËÏ‹˜ ÈÛÙfiÙËÙ·˜ Û˘Û΢‹, ‚ÔËı¿ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. ΔڤͷÙÂ!! www.cambridgeaudio.com

Esoteric X-01D2

Audio Player

ΔÔ X-01D2 audio player Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Esoteric Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô “Top End” Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ “Ô, ÛÂÈÚ¿ Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ “X-01 Î·È X-01 Limited” Û˘Û΢¤˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹¯Ô˘ Î·È ÙÔ “UX-1 Limited” audio /video player. ΔÔ ÚfiÛÊ·Ù· ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ X-01D2 ۯ‰ȿÛÙËΠÁÈ· ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ audiophile Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ıÔ˜ Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË PCM ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Û SACD/DSD. ΔÔ D2 ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ VRDS-NEO (Vibration free rigid disc clamping system), ÂÓÒ Ô multi-bit D/A ÌÂÙ·ÙÚÔ¤·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ‰ÈÏ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ηӷÏÈÒÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ multi-bit D/A ÙÔ X-01D2 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ ÛËÌ¿ÙˆÓ Direct Stream Digital (DSD) Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÌÂÙ·ÙÚÔ¤· 1 bit, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› ÚÔ·ÈÚÂÙÈο Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ·fi PCM Û DSD Î·È ·fi DSD Û PCM. ∞Ó Â›ÛÙ ϿÙÚ˘ ÙÔ˘ Top End Audio ÙÔ X-01D2 Â›Ó·È Ë ·fiÏ˘ÙË Û˘Û΢‹. esoteric.teac.com 174

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

Sony

Ultimate Multi Machine

PlayStation 3 Slim ΔÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙË Ó¤· ·È¯ÓȉÔÌ˯·Ó‹ Ù˘ Sony ÌÔÓ·‰È΋; Ÿˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Â›Ó·È ÏÂÙfiÙÂÚË, ÎÔÌ„fiÙÂÚË, Ì ηχÙÂÚË Û¯Â‰›·ÛË Î·È ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ PS3. ΔÔ PS3 Slim Â›Ó·È Î·Ù¿ 32% ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ηٷӷÏÒÓÂÈ Î·Ù¿ 34% ÏÈÁfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ¤Ó· ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 120 GB, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ MP3 ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Û·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ multimedia ·Ú¯Â›ˆÓ Û·˜. ªÂ ÙÔ Sony PS3 Slim ı· ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ··Ú¿ÌÈÏÏ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·È¯Ó›‰È·, ÙȘ Blu-rey Ù·Èӛ˜ Û·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·Ï¿ Dvd Î·È CD Û·˜. ¢È·ı¤ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Wi-Fi ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó PlayStation Network Membership! ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· Ó¤· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂȉÈ΋ Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· Ì ÙȘ Bravia TV Sets Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ, Ó· ÎÏ›ÓÂÈ Î·È Ó· Ì·›ÓÂÈ Û ·Ó·ÌÔÓ‹ ·˘ÙfiÌ·Ù·. ŸÛÔÈ ÈÛÙÔ› ÚÔÛ¤ÏıÂÙÂ!! www.sony.com

AVID Acutus Analog Turntable

ΔÔ Èο Acutus ·fi ÙËÓ AVID ¤¯ÂÈ fiˆ˜ ‚ϤÂÙ ÌÈ· ÚÈ˙Èο ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ۯ‰›·ÛË ·fi ÙȘ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜ ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘. ∏ AVID ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó, ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ٛÔÙ· ·ÓÂÍÂÚ‡ÓËÙÔ ‹ ·ÓÂ›Ï˘ÙÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ı¤ÛÂÈ Ó¤· ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÛÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∂Ó Û˘ÓÙÔÌ›· ÙÔ Acutus ¤¯ÂÈ, ΛÓËÛË Ì ÈÌ¿ÓÙ·, ˘fi-Û·Û› Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈ· Î·È Î¿Ô˘ Â‰Ò ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ì ٷ ¿ÏÏ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ∏ ‰fiÓËÛË Ô˘ ÚÔηϛ٠·fi ÙËÓ ‚ÂÏfiÓ· ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È ·¢ı›·˜, ̤ۈ ÂÓfi˜ ‰ڿÓÔ˘ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ, ÛÙÔ ˘fi-Û·Û› Î·È ‰ÂÓ ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ï·Ùfi. √È Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ ·ÔÌÔÓÒÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÂÓÙfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ ·Ó¿ÚÙËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·fi Â¿Óˆ. ªÈ· ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ú‡̷ÙÔ˜, Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ DSP Û‹Ì· ÁÈ· ·ÎÚȂ›˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ¤ˆ˜ Î·È 10 ÊÔÚ¤˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ÌÔÙ¤Ú, ÎÈÓ› Ù· 10Kg ÙÔ˘ Ï·Ùfi, ̤ۈ ÂÓfi˜ ÂȉÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ‰ÈÏfi ÈÌ¿ÓÙ·. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ··Ú¿ÌÈÏÏÔ˜ ‹¯Ô˜ ‰›¯ˆ˜ ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜. ∫·È ÌËÓ Í¯ӿÙ ηٷÏËÎÙÈÎfi ÊÈÓ›ÚÈÛÌ· ¯ÚˆÌ›Ô˘ ‹ ¯Ú˘ÛÔ‡. ™›ÁÔ˘Ú· Ë Ê˘ÛÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. www.avid.com


168-177_HIGH_END 6-04-11 16:15 ™ÂÏ›‰·175

∞/V ∂¡π™ÃÀΔ∂™

Gryphon

Antileon Signature Mono Mono-block EÓÈÛ¯˘Ù‹˜

ªÂÙ¿ ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ Û¯Â‰›·ÛË Î·È Î·Ù·Û΢‹ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ mono-block ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ Gryphon Antileon Signature Mono ·ÓÔ›ÁÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ Ë¯ËÙÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË. ªÂ ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ ˙ÒÓ˘ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ (0,5 μ 350.000 Hz) Û ηı·Ú‹ Ù¿ÍË ∞ Î·È ÈÛ¯‡ 175 W ÛÙ· 8 Ohms, ‰ÈÏ¿ÛÈ· ÈÛ¯‡ ÂÍfi‰Ô˘ 350 W ÛÙ· 4 Ohms, ˘ÂÚ‰ÈÏ¿ÛÈ· 700 W ÛÙ· 2 Ohms Î·È ¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi 1.300 W Û ÊÔÚÙ›Ô 1 Ohm, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Hi-End Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÁ·ÊÒÓˆÓ. √ Ï‹Úˆ˜ ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ˜ ÌÔÓÔοӷÏÔ˜ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂȉÈο ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ˘˜ ‰›‰˘ÌÔ˘˜ ÛÂÈÚÔÂȉ›˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÛÙ· 1.500 W. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘¿Ú¯ÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙfi˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ÁÈ· Ù· ΢ÎÏÒÌ·Ù· ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜. ŒÓ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi “Ù¤Ú·˜” Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ›‰Ô˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ôχ ‰˘Ó·Ù¤˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ High-End. www.gryphon-audio.dk

Gryphon

Sonata Allegro

Esoteric ∂-03

¶ÚÔÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜

√ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÚÔÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Gryphon Sonata, ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Û·Ó “A Dream Preamplifier”. ¶·ÚfiÌÔȘ ‰Èı˘Ú·Ì‚ÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‹‰Ë Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù˘ High-End ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Sonata Allegro. ªÂ ‰ÈÏfi Û·Û› ȉ›ˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, ͯˆÚÈÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ ÌÔÓ¿‰· ÚÔÂÓ›Û¯˘Û˘ Î·È ÙÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi, ÙÔ Sonata Allegro ÂÍ·Ï›ÊÂÈ ÙȘ ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ Gryphon Sonata Allegro ÚÔÛʤÚÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ balanced, Ì›· ›ÛÔ‰Ô single–ended Î·È Tape in/out ÁÈ· ·ÎÚfi·ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜. √ ÂÈÏÔÁ¤·˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Î·È ÂÓÂÚÁ› ˆ˜ ‰È·ÎfiÙ˘ ÁÈ· Ù· ·ÎÚÈ‚‹ loss-less relays Ô˘ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ‰›Ï· ÛÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÂÈÛfi‰Ô˘, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌË Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜. √È ËÁ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ ·fi ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ set-up ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ¯¿ÚȘ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÂÓÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. It’s simply the best!!! www.gryphon-audio.dk

Phonostage ¶ÚÔÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ ªÂ ÙËÓ ›ڷ ÙˆÓ 22 ÂÙÒÓ Ë Esoteric ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ϤÔÓ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ Î·È Ó· ‰›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, fi¯È ·Ϥ˜ Û˘Û΢¤˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹¯Ô˘, ·ÏÏ¿ Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ phonostage ÚÔÂÓÈÛ¯˘Ù‹ E-03 ÂÛÙ›·Û Û ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ·….. ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ Esoteric Ê·›ÓÂÙ·È ÍÂοı·Ú· Î·È ÛÙ· ÚÔÂÓÈÛ¯˘ÙÈο Ù˘ ÌÔÓ٤Ϸ. √È ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ϷΤÙ˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ‹¯Ô˘ Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ ÁÈ· οı ηӿÏÈ. ªÂ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ·˘ÙfiÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙÂ Ë ·fiÏ˘ÙË Î·ı·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¿ÚÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, Û οı ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ·fiÏ˘ÙË ‰‡Ó·ÌË ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÏÂÙ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ∏ Û˘Û΢‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ÂÈÛfi‰Ô˘˜ phono ÙfiÛÔ ÁÈ· MC fiÛÔ Î·È ÁÈ· MM cartridges. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ E-03 Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ˜ ÊÔÚÙ›Ô˘ 0pF, 100pF Î·È 330pF-˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ÈηÓfiÙËÙ· ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÈ· MM cartridges. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Î·È Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ËÁ¤˜, Ù· reference ‚ÈÓ‡ÏÈ· Û·˜ ı· Û·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Û ̛· ͯˆÚÈÛÙ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË. esoteric.teac.com

Esoteric A-03

∂ÓÈÛ¯˘Ù‹˜ πÛ¯‡Ô˜ ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Esoteric Â›Ó·È ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù˘ “∫Ï¿ÛË ∞” ÂÓÈÛ¯˘Ù‹ ÈÛ¯‡Ô˜, ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÓÔ‡˜ audiophile. ΔÔ Ó¤Ô˜ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ A-03 ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙˆÓ mono-block Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ ÙËÓ Esoteric. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Î¿ı ηӿÏÈ ÛÂÈÚÔÂȉ›˜ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ¤˜, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË ÈÛ¯‡ Î·È ·ÓÙÔ¯‹. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ Ú‡̷ÙÔ˜, ·fi Ù· ΢ÎÏÒÌ·Ù· ÈÛ¯‡Ô˜, ÁÈ· Ó· ÂÍ·Ï›ÊÔÓÙ·È ÔÈ fiÔȘ ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜. ∏ ÈÛ¯‡˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 200 W ÛÙ· 8 Ohms, ÂÓÒ ÌÔÚ›Ù ӷ ¿ÚÂÙ ¤ˆ˜ Î·È 400 W ÛÙ· 4 Ohms. ∏ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 17 ·Ì¤Ú, ÂÓÒ ÛÙÈÁÌÈ·›· Î·È fiÙ·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ ··ÈÙÔ‡Ó ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Î·È Ù· 34 ·Ì¤Ú. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ı· ˘ÂÚηχ„ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ··ÓÙ·¯Ô‡ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÈÛÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘. esoteric.teac.com π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

175


168-177_HIGH_END 6-04-11 16:15 ™ÂÏ›‰·176

∏Ã∂π∞

Living Voice

Vox Olympian Ultimate Loudspeaker

“∏ Âȉ›ˆÍË Ù˘ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·˜”. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Ë Ó¤· ۯ‰ȷÛÙÈ΋ ¿Ô„Ë Ù˘ Living Voice. ΔÔ Vox Olympian, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· Ù˘ 20ÂÙÔ‡˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ì·˙› Ì ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ 5ÂÙ‹ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘, ̤ۈ ηٷÛ΢‹˜ Î·È Û¯Â‰›·Û˘ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÚˆÙÔÙ‡ˆÓ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÂÎÏËÎÙÈÎfi. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Living Voice Û·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ Û ¤Ó· ÎfiÛÌÔ ·ÙÔÌÈÎfi, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ˯ËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ì›· ·›ÛÙ¢ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ̤ۈ Ù˘ ··Ú¿ÌÈÏÏ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÈıÔ‡˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘, Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·, Â›Ó·È ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚÔ˚fiÓ, ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ Î·Ù¿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ·fi ͇ÏÔ Ì ÊÈÓ›ÚÈÛÌ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Û·˜ ‹ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎÔÛÌËÙ‹ Û·˜. °È· ÂÛ¿˜ Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯ÂÙ ÙËÓ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÎÚfi·ÛË Î·È ‰È·ı¤ÙÂÙ ¤Ó· Û‚·ÛÙfi ÔÛfi ÁÈ· ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û·˜ Û‡ÛÙËÌ·, Û›ÁÔ˘Ú· ı· Ï·ÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÈÏÔÁ‹. ÕÏψÛÙÂ, ÂΛ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ÏfiÁÈ·, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋. www.livingvoice.co.uk

GoldenEar

Technologies ™‡ÛÙËÌ· 5.1

√È È‰Ú˘Ù¤˜ Ù˘ GoldenEar Î·È Ë ÔÌ¿‰· Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ η٤¯Ô˘Ó ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó‰˘·Ṳ̂Ó˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û ÔÏÏ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˯›ˆÓ, Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¿Ú· Ôχ ηÏfi ‹¯Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ Áο̷ ÙˆÓ Ë¯Â›ˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎfiÊÈÏÔ˘˜, ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛˆÓ, ·ÊÔ‡ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·. √È ÛًϘ Triton ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ë¯ËÙÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙfiÛÔ ÁÈ· ·ÎÚfi·ÛË High-End ÌÔ˘ÛÈ΋˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ˯ËÙÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ∏ ÛÂÈÚ¿ SuperSat 50 Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË ÙfiÛÔ Û·Ó Ù· ‚·ÛÈο ˯›· Ù˘ ÔÈÎȷ΋˜ Û‡ÓıÂÛ˘ fiÛÔ Î·È Û·Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi Ë¯Â›Ô Û οıÂÙË ı¤ÛË ÁÈ· ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈË̤ÓË ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·fi‰ÔÛË. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ¯Ú‹Û˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ SuperSat 3 Ì ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ fiÁÎÔ˘ Û‡ÛÙËÌ· ˯›ˆÓ. ΔÔ ForceField Subwoofer Ì ÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋ Î·È ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ηÌ›Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‚¿ıÔ˜ Î·È ÌÂψ‰Èο Ì¿Û·, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ·ÎÚfi·ÛË ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ù·ÈÓÈÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, Ì ٷ Triton Cinema System˜, SuperCinema 50 Î·È SuperCinema 3, Ë GoldenEar ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ·. ∞fiÏ˘ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË Ì ÌÔÓ·‰È΋ ¢ÂÏÈÍ›·!!! www.goldenear.com 176

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


168-177_HIGH_END 6-04-11 16:15 ™ÂÏ›‰·177

Selah Audio

Symmetrica

™˘ÛÙÔȯ›· ªÂÁ·ÊÒÓˆÓ ∏ Û˘ÛÙÔȯ›· ÌÂÁ·ÊÒÓˆÓ Symmetrica ·fi ÙËÓ Selah Audio, ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË Î·È ˘„ËÏ‹ ¢·ÈÛıËÛ›·. ΔÚÈ¿ÓÙ· ‰‡Ô woofer ÎÒÓÔ˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Û οı ÏÂ˘Ú¿ Â›Ó·È Èηӿ Ó· “ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó” ¿ÊıÔÓÔ ·¤Ú·! ∏ Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ë ¤ÍÔ‰Ô Û fiÏË ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ›Ó·Î·. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ì›· Ôχ ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ·ÎÚÈ‚‹ ·ÂÈÎfiÓÈÛË. ∏ Selah Audio ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ribbon tweeter Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ·Ú·‰ÔÛȷο planar tweeter, ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È ÈÔ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·, ÂÎÙfi˜ ¿ÍÔÓ·, ·fiÎÚÈÛË. ÿÚȘ ÙÔ È‰Èο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ crossover, ÔÈ 3 ÈÓÙÛÒÓ ÎÒÓÔÈ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. °È· ÙÔ Symmetrica Ë Selah Audio ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ۯ‰ȿÛÂÈ ¤Ó· subwoofer Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· Ì ٷ ÌÈÎÚ¿ woofer. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÛÙ¿ÓÙ·Ú passive crossover ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û·Ó ¤¯ÙÚ· Î·È ¤Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÓÂÚÁfi crossover DSP Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· DEQX. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÛÙ· 16 ohms ÁÈ· ÂÓÈÛ¯˘Ù¤˜ OTL Î·È SET, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˙ËÙÔ‡Ó ˘„ËÏfiÙÂÚË Û‡ÓıÂÙË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. www.selahaudio.com

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

177


178-185_HOT_STUFF 23-03-11 13:47 ™ÂÏ›‰·178

HOT STUFF

¢ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ... Δ√À ¶∞¡Δ∂§∏ £∂√Δ√∫∞Δ√À

√È ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ˜ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È Â‰Ò, ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ Bestever. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÓ‰Âϯ‹ ¤Ú¢ӷ Ô˘ οӷÌ ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠ÙȘ ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ show biz, ηٷϋͷÌ Û 10 ÚˆÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÌÂÓ˜ ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ì·˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Ô˘ ı· Û·˜ Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Û·. ™·ÊÒ˜ Û ¿ÏÏÔ Â›Â‰Ô ·fi fiÙÈ ¤¯ÂÙÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ, ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ˙ˆ‹ Û·˜ ·Ó ÙÂÏÈο Û·˜ ÂÈϤÍÔ˘Ó Î·È Â›ÛÙ ÙfiÛÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÛÙÂ...

∏ Á˘Ó·ÈΛ· ʇÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ΔÔ sex ΢Úȷگ› ÛÙ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘. ªÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙ· ‰ÂοÔÓÙ· Ù·ÎÔ‡ÓÈ· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙȘ ·È‰Ô‡Ï˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ·Ú¤Ï·ÛË ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÔÚÙ¤˜, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ì Ô˘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ™Â ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÌÈ· Ê›ÏË, Ì·Ì¿ ÌÈ·˜ ÈÙÛÈڛη˜ ÚÒÙ˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ ·Ó·Ï‡Û·Ì ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ¤Ó· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ 12 ÂÙÒÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ÁÎÔÌÂÓÈÏ›ÎÈ· ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ͢Ó¿ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔÈÌ¿Ù·È... fiˆ˜ Ë ›‰È· ÙÔ ¤ıÂÛÂ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Ù˘ Î·È ÔÈ Á‡Úˆ Ù˘, ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÛÔÚ Î·È ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ·Û¯Ôϛ˜ fiˆ˜ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÙÔ playstation... ΔÈ ˆı› fï˜ ÙËÓ Á˘Ó·ÈΛ· ʇÛË Ì ٤ÙÔÈ· ¤ÓÙ·ÛË ÛÙÔÓ Ô‰fiÁ˘ÚÔ. ª· Ê˘ÛÈο Ù· Â͈ÙÂÚÈο ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ·fi ÙË ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, Ù· ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÙÔÓ ÂÚ›Á˘Úfi Ù˘. ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·, ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙȘ ÈÙÛÈڛΘ οı ËÏÈΛ·˜ Ó· ÁÎÔÌÂÓ›˙Ô˘Ó ˘¤ÚÌÂÙÚ·, 178

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó. ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·˘ı˘Ô‚ÔÏ‹, ÒÛÙ ӷ ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ٷ ÚfiÙ˘· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÔ˘Ó. ∞˘Ù¿ ‚‚·›ˆ˜ Û˘Ì‚¿ÈÓÔ˘Ó ÛÙ· 12. ™Ù· 16 ÙÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì˘ÛÙÈο Î·È ÔÈ ÈÔ ÔÏϤ˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‚·ÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ı¤Ì·. ™Ù· 18 fiϘ fiÛ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÚÔÛfiÓÙ· Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ͤÚÔ˘Ó ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ· ÒÛÙ ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÁοÌÌ· Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. º˘ÛÈο ÛÙË show biz Ë ÂÎÚËÎÙÈ΋ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·Ó Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi οÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÛÙËÓ ËıÔÔÈ˚· ‹ ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋, ‰›ÓÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙËÓ Î¿ı ÊÈÏfi‰ÔÍË ÈÙÛÈڛη. ™ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜, Ì Ôχ ÎfiÔ, ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÈÔ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Â˜, ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓ˜ ÈÙÛÈڛΘ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂӉȷʤÚÂÛÙÂ. º˘ÛÈο Ô ÎÔÈÓfi˜ ·Ú·ÓÔÌ·ÛÙ‹˜ fiψÓ, Â›Ó·È Ë ÂÎÚËÎÙÈ΋ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ∫Ô˘Ú¿ÁÈÔ...


178-185_HOT_STUFF 23-03-11 13:47 ™ÂÏ›‰·179

Donna Feldman H Donna Feldman Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô Ù‡Ô˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›¯Â ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙÔ ÌÈΛÓÈ: Ì·ÎÚÈ¿ fi‰È·, ·ÈÛıËÛȷΤ˜ ηÌ‡Ï˜ Î·È ›ÛÈ· ÎÔÈÏÈ¿ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ ıÂÛ¤ÛÈÔ ÚfiÛˆÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Donna ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 28 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1982 ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·, ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ·Ó ¤¯ÂȘ ÙÔ ‰ÒÚÔ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Û¿ÓÈ· ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂȘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ. ªÂÁ·ÏˆÌ¤ÓË ·fi ¤Ó· ÔÌÔÚÊfiÛÔÁÔ Û·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Feldman (Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘ ‹Ù·Ó Â›Û˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ) Ë Donna ÁÚ‹ÁÔÚ· ¤Ù˘¯Â Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ ÙˆÓ ·Ù˙¤ÓÙˉˆÓ. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ù˘ ‰ÂÓ Ù˘ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· Á›ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÈÎÚ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·‰ÂÏÊ‹. ŒÙÛÈ Ë ÁÏ˘ÎÈ¿ Donna ÍÂΛÓËÛ ÛÔ˘‰¤˜ Ìfi‰·˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ‹Ú Ù˘¯›Ô ÛÙÔ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Î·È ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ¶·Ú¿ ÙÔÓ ÓÙÚÔ·Ïfi, ·‰¤ÍÈÔ Î·È ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹ Ù‹˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· fï˜, Ë Donna ‹Ú ÙÔ ÛˆÛÙfi -ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ·Ó‰ÚÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi- ‰ÚfiÌÔ! ¶ÔÏÏÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Donna ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È Ù˘ Ìfi‰·˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔÓ ıÂÚÌfi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ù¤ÏÂȈÙË ·ÓÙÔ¯‹ Ù˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ modeling Ë Donna ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô˘ Ì·˜ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ì ٷ 178 ÂηÙÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ Ù˘ Ì ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ 86/63/91 -ÌËÓ ÓÙÚ¤ÂÛÙÂ Î·È ÂÌ›˜ ÌfiÏȘ ÍÂÚÔηٿÈ·ÌÂ. ∞fi Ù· ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· ͯˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ video clip ÙÔ˘ Enrique Iglesias «Tired of Being Sorry», ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ‰›Ï· ÛÙÔÓ Adam Sandler ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· You Don't Mess with the Zohan. ŒÍ˘ÓË, ÁÂÌ¿ÙË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ÊÏÔÁÂÚ‹, Ë Donna Â›Ó·È Ô ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÁÈ· οı ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Î¿ı ¿Ó‰Ú·. ΔÔ DNA Ù˘ ¤¯ÂÈ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¿, ÚÒÛÈη Î·È ÔψÓÈο ÁÔÓ›‰È·, Ô˘ Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙË ı¿ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË. £ÂˆÚԇ̠ÂÚÈÙÙfi Ó· ԇ̠ˆ˜ Â›Ó·È Û˘Ó¯Ҙ ̤۷ ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ì ÙȘ 100 ÈÔ Î·˘Ù¤˜ Á˘Ó·›Î˜ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ Maxim, ·ÏÏ¿ Î·È Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ô˘ Ì·˜ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ Â›Ó·È 100% Ê˘ÛÈ΋ Ì ÛÙ‹ıÔ˜ Ô˘ οÓÂÈ ÎÔ˘Ú¤ÏÈ· ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ¡Â‡ÙˆÓ· ÂÚ› ‚·Ú‡ÙËÙ·˜… www.donnafeldman.net

WWW.DONNAFELDMAN.NET

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

179


178-185_HOT_STUFF 23-03-11 13:47 ™ÂÏ›‰·180

WWW.MODELCRUZ.COM/UPCOMING-MODELS/MADALINA-DIANA-GHENEA

HOT STUFF

Madalina Diana Ghenea AÓ Ù· ÏÂÍÈο ›¯·Ó ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›· ‰›Ï· ÛÙË Ï¤ÍË «Hot» ÙfiÙ ·˘Ù‹ ı· ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ù˘ Madalina Diana Ghenea Ì ÂÛÒÚÔ˘¯·. ∫·È ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ ÙÔ ÛΤÙÔ Hot ·‰ÈΛ ÙËÓ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ Madalina. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÌfiÏÈη «Ô» ÛÙË Ï¤ÍË ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Î¿„·˜ Ô˘ ÙÔ supermodel ·fi ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· ·Ú¿ÁÂÈ. ªÂ ‡„Ô˜ 177 ÂηÙÔÛÙ¿ Î·È ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ 85/61/90 Ë ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Madalina ¤¯ÂÈ ÛηӉ·Ï›ÛÂÈ ·Ì¤ÙÚËÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÂÈÚ¤˜ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ Î·È Ì·ÁÈfi ÙˆÓ Margherita Mazzei, Lascana, Lise Charmel, Lovable, Amarea Î·È Grimaldi Mare. www.modelcruz.com/upcomingmodels/madalina-diana-ghenea

180

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


178-185_HOT_STUFF 23-03-11 13:48 ™ÂÏ›‰·181

HOT STUFF

Nicole Trunfio

www.nicoletrunfio.net

ΔÔ Ó· ԇ̠ˆ˜ Ë ·˘ÛÙڷϤ˙· Nicole Trunfio Â›Ó·È ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Â›Ó·È Û·Ó Ó· Û·˜ ϤÌ ˆ˜ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ Î¿ÓÂÈ ˙¤ÛÙË. ¶ÚÔÊ·Ó¤˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ-ÚfiÎÏËÛË Â›Ó·È ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ΢ڛԢ Î·È Ù˘ ΢ڛ·˜ Δrunfio ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÚÔÙ›ӷÌ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ «Ì» ÛÙÔ Â›ıÂÙfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·¤ÌÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙË Ï¤ÍË «ıÚ›·Ì‚Ô˜». °ÂÓÓË̤ÓË ÛÙȘ 16 ª·ÚÙ›Ô˘, Ë 25¯ÚÔÓË Nicole Ì·˜ ÚԤ΢„ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ù˘ ÛÙËÓ ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó‹ version ÙÔ˘ Search For a Supermodel, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ‹Úı ‰Â‡ÙÂÚË… ΔÈÌ‹ Î·È ‰fiÍ· ÛÙË Nicole, Ô˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÙÔ ¤·ÎÚÔ Ù· Ì·ÁÈο Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ·, Ù· ηÛÙ·Ó¿ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÙÔ ıÂ˚Îfi ÎÔÚÌ› Ù˘. ∫·È fiÙ·Ó Ï¤Ì ıÂ˚Îfi ÙÔ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ: 1,78 Ì. ·Ú·Î·ÏÒ Ì ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ 81-61-88. Ÿˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙ ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ Ìfi‰·˜ ‰ÂÓ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ·fi ÙË Chanel Î·È ÙÔ˘˜ Dolce & Gabbana ̤¯ÚÈ ÙÔÓ Gucci Î·È ÙÔ Dior ¤ÂÛ·Ó ÛÙ· ·Ù¤ÏÂȈٷ fi‰È· Ù˘. √‡ÙÂ Ë Nicole ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ê˘ÛÈο Î·È ¤ÙÛÈ Â˘Ù‡¯ÈÛ ӷ ‰ÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ Ù˘ Ó· ·ÔÁÂÈÒÓÂÙ·È ÂȉÈο ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Patrick Demarchilier, ÙÔ˘ Peter Lindbergh, ÙÔ˘ Terry Richardson, ÙÔ˘ Melvin Sokosky ‹ ÙÔ˘ Russel James. °˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿ Ì·Ó›·˜, ÛÔ‡‰·Û ËıÔÔÈ›· ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Î·È ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë οÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Ù·ÈÓ›· ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Ì ٛÙÏÔ «Two ∏earts, one Fist». ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó ÚÈÓ ÙËÓ ÏËÛÈ¿ÛÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· ¤¯ÂÙ ηӤӷ ÚfiÏÔ Ó· Ù˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ ÁÈ·Ù› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˘ ¿ıÔ˜ ·fi ÌÈÎÚ‹ ‹Ù·Ó Ó· Á›ÓÂÈ ËıÔÔÈfi˜. ∫·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· Nicole, Û ϷÙÚ‡ԢÌÂ! www.nicoletrunfio.net

WWW.ELLELIBERACHI.COM

Elle Liberachi ™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù· ÊÒÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ¤ÂÊÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Û ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi ÙËÓ μÚ·˙ÈÏ›·, ÙË ƒˆÛ›· Î·È ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‹ÚıÂ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ∞ÁÁÏ›‰Â˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÌÔÓÙÂÏ›ÛÙÈÎÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜ ›Ûˆ. ∫·È ·Ó ÙÂÏÈο ÔÈ ∞ÁÁÏ›‰Â˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ô˘ ·Í›˙Ô˘Ó, ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ Elle Liberachi. H 25¯ÚÔÓË Elle Â›Ó·È Î·È ÌÈÎÚ‹ Î·È ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏϤÓÈ·, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÎÔÚÌ›-ı¿Ó·ÙÔ (1,73Ì Ì ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ÎÔÏ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¶¤ÙÚÔ) Î·È ¤Ó· ÚfiÛˆÔ Î·Ù¿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ ·ÁÁ¤ÏˆÓ. °È· Ó· ÌËÓ ԇ̠ÁÈ· Ù· Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ· Ù˘… ∏ ηÚȤڷ Ù˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙ· 18 fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ·Ù˙¤ÓÙˉ˜ ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ηıÒ˜ „ÒÓÈ˙Â. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó! ªÂÙ¿ „ˆÓÈÛًηÌ fiÏÔÈ ÂÌ›˜ Ô˘ ÙËÓ Â›‰·Ì Á˘ÌÓ‹ ‹ ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ· ËÌ›Á˘ÌÓË Û ÂÚÈÔ‰Èο, fiˆ˜ ÙÔ Maxim, ÙÔ Δ3, ÙÔ GX, ÙÔ FHM Î·È ÙÔ Esquire. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ 2009 ÙÔ Maxim ÙËÓ ¤ÛÙ„ Top UK Cover Model. ∫·È ˆ˜ Ó· ʤÚÂȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ; H ∂lle «Ì·˜» ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ·ÈÛıËÛȷΤ˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÂȘ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÂÛÒÚÔ˘¯·. ÕÏψÛÙ ÙÔ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È Ë ›‰È·: «¤¯ˆ Û˘ÓËı›ÛÂÈ ϤÔÓ Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÔÌ·È Á˘ÌÓ‹, ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì οÓÂÈ Ó· ÓÈÒÛˆ ¿ÓÂÙ·, ÙfiÙ ¯·Ï·ÚÒÓˆ ÂÓÙÂÏÒ˜». ∞˘Ùfi Ô˘ Ï·ÙÚ‡ÂÈ Ë Î·ÏÏÔÓ‹ ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Â›Ó·È Ù· Ù·Í›‰È· Î·È ‰fiÍ· ÙÔÓ £Âfi Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÊıÔÓ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È fï˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Bond Girl… ∂lle Î·È ÂÌ›˜ ÙÔ ı¤ÏÔ˘ÌÂ! ™Â ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ James, ÙÔ˘ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ˘ Ú¿ÎÙÔÚ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ! ¶Ú¿ÎÙÔÚ· 007 ÙÈ Ï˜; www.elleliberachi.com π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

181


178-185_HOT_STUFF 23-03-11 13:48 ™ÂÏ›‰·182

HOT STUFF

Bianca Klamt Motta

WWW.FASHIONMODELDIRECTORY.COM/MODELS/BIANCA_KLAMT+MOTTA/

To fiÙÈ Ë Bianca Klamt Motta ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜. ª·Ù¿ÎÈ· ¤¯ÂÙÂ Î·È ‚ϤÂÙ ¿ÏψÛÙÂ. ¶ÚÔÊ·Ó¤˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ˆ˜ Â›Ó·È ÌÔÓÙ¤ÏÔ… ∫·È ÙÈ ÌÔÓÙ¤ÏÔ! ∞fi ÙË μÚ·˙ÈÏ›· Ì ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ 81/86,5/89… ¡· ÏÔÈfiÓ ¤Ó·˜ ηÏfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÂÌ›˜ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙË μÚ·˙ÈÏ›·, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ™¤Ó· Î·È ÙÔ˘˜ Ì¿ÁÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì·˜ ¯¿ÚÈÛÂ Î·È ÙËÓ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ Bianca… ΔÒÚ· ·Ó ÛÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ‚ϤÂÙ ÌÂÛÔÁÂȷο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙfiÙ ›ÛÙ Á¿Ù˜ ηıÒ˜ ¤Û·Ù ‰È¿Ó·! H Bianca ·Ó Î·È Ù¯ÓÈο Â›Ó·È μÚ·˙ÈÏÈ¿Ó· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· η˘Ùfi Ì›ÁÌ· ÈÙ·ÏÈÎÒÓ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ. ∫¿ÙÈ Û ¿ıÔ˜ Ì·˙› Ì ÏÔÁÈ΋ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·˘Ùfi Î·È ¤ÙÛÈ Â›Ó·È. ∏ Bianca Â›Ó·È ¤Ó· ÚÔÛÁÂȈ̤ÓÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ı·٤˜ Ô˘ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙȘ ·Û·Ú¤Ï˜ Ó· ·Ú·ÌÈÏÔ‡Ó, ·Ó fi¯È Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ·ÓÔȯÙfi. √È ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ Ì ̷ÁÈfi Î·È ·ÈÛıËÛȷο ÂÛÒÚÔ˘¯· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂÔ¯‹ Î·È Ò˜ Ó· ÌËÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó; ªÂ ‡„Ô˜ 1,80 Ì. Ë 22¯ÚÔÓË Bianca ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ηıËÏÒÓÂÈ Î¿ı ·ÚÛÂÓÈÎfi Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Ù˘ οÓÂÈ ¤Ó· like ÛÙË ÛÂÏ›‰· Ù˘ ÛÙÔ Facebook. ¡· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ‚¤‚·È· fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔËÁËı› ÌÂÚÈΤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÏÏÔÈ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û˘ÌÌ·¯›·. ∏ Bianca Klamt Motta Ï·ÙÚ‡ÂÈ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ∞Ó ¤¯ÂÙ ÙÔ ‡„Ô˜, ÙËÓ ÙÚ›Ï·, ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ‰Â ¯¿ÓÂÙ ٛÔÙ· Ó· ÙËÓ Î·Ï¤ÛÂÙ Û ¤Ó· ÌÔÓfi ·È¯Ó›‰È. ¶Ô˘ ͤÚÂÙÂ; ªÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› Ô ÙÚfiÔ˜ Ó· Ù˘ ‚¿ÏÂÙ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·! www.fashionmodeldirectory.com/models/Bianca_Klamt+Motta/

Daniela Urzi

182

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

WWW.DANIELAURZI.COM

H ÁÚÈ¿ Ë ÎfiÙ· ¤¯ÂÈ ÙÔ ˙Ô˘ÌÈ Ï¤ÌÂ Â‰Ò ÛÙÔ ∂ÏÏ¿ÓÙ·. ∏ Daniela Urzi ÁÂÓÓË̤ÓË ÙË ÛˆÙ‹ÚÈ· 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1969 ·Ú·Î·ÏÒ!!! Â›Ó·È ¤Ó· ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·fi ÙËÓ ‚·Û·ÓÈṲ̂ÓË -ÏfiÁˆ ¢¡Δ- ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹. Œ¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÓÙÂÊÈϤ ÙˆÓ: Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Burberry, Î·È John Richmond, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ‰È¿ÛËÌÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ù˘ Victoria Secret. μ‚·›ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ηÓ›˜ Ì·ÓÙ‡ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ËÏÈΛ·. ∂‡ÎÔÏ· ÙËÓ Î¿ÓÂȘ 28 ¿ÓÙ 30 ·ÏÏ¿ 38 ‰ÂÓ ÙËÓ Î¿ÓÂȘ Ì ٛÔÙÂ. ŸÏ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔÓ ÈÔ ÛÎÏËÚfi ÎÚÈÙ‹ Œ¯ÂÈ fiˆ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ Û ‰Âο‰Â˜ ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Ì ÈÔ Î·Ï¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Û ‰ÈÂıÓ›˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Vogue Î·È ELLE. ƒ›ÍÙ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙfi ηϷ›ÛıËÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ site Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙ ÔȤ˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û·˜ ·Ó... Û·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÎÔ¤Ï˜... www.danielaurzi.com


178-185_HOT_STUFF 23-03-11 13:48 ™ÂÏ›‰·183

Thaisse Carvalho ¶ÈÙÛÈÚ›ÎÈ ÂÎ μÚ·˙ÈÏ›·˜. ¡¤Ô ·›Ì·. ŒÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ÁÏ¿ÛÙÚ· Û ·Ú·ÎÌȷο ÚˆÈÓ¿‰Èη Â·Ú¯ÈÒÙÈÎˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù˘. ŸÙ·Ó ÙÔ portal terra.com.br Ù˘ ˙‹ÙËÛ ӷ Ô˙¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ The Girl, ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ portal Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì fiϘ ÙȘ Ӥ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ. ∏ Thaisse Carvalho ‡ıÚ·˘ÛÙË Î·È ‰ÚÔÛÂÚ‹, Ô˙¿ÚÂÈ ˆ˜ Ó·˙È¿Ú· Î·È ·ÈÛıËÛȷ΋ Î·È Ù· ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÛÙÔ portal οÓÔ˘Ó ÚÂÎfiÚ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ making of fiÔ˘ ÌÔÚ›ÙÂ Î·È ÛÂȘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÙË ‰È΋ Û·˜ ÁÓÒÌË. ™‹ÌÂÚ· Ë Thaisse ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÛÙ· ÙËÏÂ·È¯Ó›‰È· ÛÙ·ıÌÒÓ ÂıÓÈ΋˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Î·È fiÏÔÈ ϤÔÓ ÙËÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ. ∞ÈÙ›· Ê˘ÛÈο ÁÈ ·˘Ùfi, ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÛÙ‹ıÔ˜, ÔÈ ·›ı·Ó˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Î·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË -Â›Ì·È ·ıÒ·- Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Û fiϘ ÙȘ ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÂȘ Ù˘. ΔÈ Ï¤ÙÂ; ∂›Ó·È ÙfiÛÔ ·ıÒ· fiÛÔ ‰Â›¯ÓÂÈ;


178-185_HOT_STUFF 23-03-11 13:48 ™ÂÏ›‰·184

HOT STUFF

WWW.MYSPACE.COM/KITTYLEA07

Kitty Lea

184

ŸÛÔ Î·È Ó· ·ÓÙÈ·ı›˜ ÙȘ Á¿Ù˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Á·ÙԇϷ (Kitty) ı· ¤Î·Ó˜ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ… H 23¯ÚÔÓË Û‹ÌÂÚ· ∫itty Lea ¤¯ÂÈ ·Ó·Á¿ÁÂÈ ÙÔ porn modeling Û ٤¯ÓË Î·È Î¿ı ÂÚÈÔ‰ÈÎfi , fiˆ˜ ÙÔ Front, Ì Á˘ÌÓ¤˜ Î·È ÈοÓÙÈΘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ οÓÂÈ sold out ÂÓ ÚÈ‹ ÔÊı·ÏÌÔ‡. ∏ ÛÂÏ›‰· Ù˘ ÛÙÔ ªyspace ‰¤¯ÂÙ·È ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Û¿ÓÈÔ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ηٷÚÚ¤ÂÈ. ΔÔ ›‰ÈÔ ·ı·›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÌÔ‡ÛÙÔ Ù˘ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ. ∏ ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛË ÛÙÔ Maxim Ì ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ÂÛÒÚÔ˘¯· Î·È ‰È·‚ÔÏÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ı· Ì›ÓÂÈ ·Í¤¯·ÛÙË. ∏ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹ ÛÂÍÔ‚fiÌ‚· Ì ÙÔ ·Ïfi ÁÏ˘Îfi look ¤¯ÂÈ Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ˘ÁÚ‹ Ê·ÓÙ·Û›ˆÛË ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ °ËÚ·È¿˜ ∞Ï‚ÈfiÓÔ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ… ∏ Kitty fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÚ¤ÛÎÔ ÎÚ¤·˜ ÛÙËÓ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜. Œ¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Î·È Í¤ÚÂÈ Ó· ÚÔηÏ› Î·È Ó· ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÈ. «¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó Á·ÙԇϷ ÛÙÔ ÛÂÍ Î·È ·Ó¤Î·ıÂÓ ‹ÌÔ˘Ó Ô·‰fi˜ ÙÔ˘ doggy style» ‰ËÏÒÓÂÈ Ì ÂÚÈÛÛ‹ ·˘ı¿‰ÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÊÔÏÈÛÙÈ΋ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·. ªÂ ÙfiÛ˜ Á˘ÌÓ¤˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÂȘ Ë Kitty ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ϤÔÓ. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÔÏÏÔ› Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Û¯¤ÛË ¿ıÔ˘˜ Ì ٷ Û·ıÈ¿. ª¿ÏÈÛÙ· fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì Û¿ÓÈ· Î·È ·ÎÚÈ‚¿ Û·ıÈ¿. ¢ÂÓ Ù· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ Kitty! ∫fi‚Ô˘Ì ÙȘ ÊϤ‚˜ Ì·˜ ÁÈ· Û¤Ó· Î·È Ì ÈÔ Ù·ÂÈÓ¿ ·È¯ÌËÚ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. °È· ηÏfi Î·È ÁÈ· ηÎfi ¿ÓÙˆ˜ ·Ó ÛÎÔ‡ÂÙ ӷ ÙËÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÙ ‰ÂÓ ÙËÓ Î·Ï›Ù ӷ Ù˘ ‰Â›ÍÂÙ ÂΛÓË ÙË Û¿ÓÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi Û·ıÈ¿ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÛÙÔÓ ‡ÚÁÔ Û·˜ ÛÙË ÓfiÙÈ· °·ÏÏ›·; www.myspace.com/kittylea07

BESTEVER 22 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011


178-185_HOT_STUFF 23-03-11 13:48 ™ÂÏ›‰·185

Sasha Grey

HOT STUFF

EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/SASHA_GREY

H 23¯ÚÔÓË ϤÔÓ Sasha Grey Â›Ó·È ÙfiÛÔ fiÌÔÚÊË Ô˘ ‰˘ÛÎÔχÂÛ·È Ó· ÈÛÙ¤„ÂȘ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ‹. °È· ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ‰Â Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ë top ÙˆÓ top ÔÚÓÔÛÙ¿Ú. ¢ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÂÙÂ; ∏ ÁÏ˘ÎÂÈ¿ Sasha ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2006 Ù˘ ηÚȤڷ˜ Ù˘ Û·Ó ÔÚÓÔÛÙ¿Ú ÛÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ. ¢‡ÛÎÔÏÔ Ó· Â›Û·È ·Ù¤Ú·˜ Ù˘, ÂȉÈο ·Ó Â›Û·È Î·È ŒÏÏËÓ·˜! ª¿ÏÈÛÙ· ·Á·ËÙ¤ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. ∏ η˘Ù‹ Sasha Grey ÁÂÓÓ‹ıËΠˆ˜ ªarina Ann Hantzis ·fi ·Ù¤Ú· Ì˯·ÓÈÎfi Î·È ÌËÙ¤Ú· ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ. ¶ˆ˜ η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ÔÚÓÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ‰ÂÓ Ì·˜ ÔÏ˘ÂӉȷʤÚÂÈ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ı¤·Ì· Ù˘ Â›Ó·È ¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi. ΔÔ ÌÈÓÈfiÓ ÎÔÚ›ÙÛÈ ·fi ÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· (1,68Ì.) Ì ٷ Ú¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· Î·È Ù· ηÛÙ·Ó¿ Ì·ÏÏÈ¿ ¤¯ÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ Û 224 Î·È ¤¯ÂÈ ÛÎËÓÔıÂÙ‹ÛÂÈ 2 Ù·Èӛ˜, Ô˘ ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ ÙȘ ‰Â›Ù Ì ٷ ·È‰È¿ Û·˜ οÔÈÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. Œ¯ÂÈ ·Ó·‰Âȯı› ÛÙȘ 12 ÈÔ ‰È¿ÛË̘ ÔÚÓÔÛÙ¿Ú fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Î·È fi¯È ¿‰Èη, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ Û·ÚÒÓÂÈ Ù· ŸÛÎ·Ú Ù˘ ÔÚÓÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ∫·Ì›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓÙÚÔ‹ ¿ÓÙˆ˜. ŸÙ·Ó Ë fiÌÔÚÊË Sasha ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÛÂÍÔÏÔÁ›·, ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ modeling Î·È ÛÙȘ ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÂȘ ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜: ·fi ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ÁÈ· ÙÔ Playboy Î·È ÙÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Zeitgeist ÙˆÓ Smashing Pumpkins ̤¯ÚÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ Ìfi‰·˜… ∂ÎÙfi˜ ¿ÓÙˆ˜ ·fi Ù·Èӛ˜ Ì ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ë Sasha ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Î·È Û ηÓÔÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ (·˘Ùfi Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Â›‰ËÛË) Ì ΢ÚÈfiÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ˆ˜.. call girl ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· The Girlfriend Experience. ∞fi Â‰Ò ÙÔ ¿ÂÈ, ·fi ÂΛ ÙÔ Ê¤ÚÓÂÈ Ë Sasha ¤¯ÂÈ ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË Ì ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÛÂÍ ÂÓ Á¤ÓÂÈ… ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô. K¿ı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ Ù˘ Â›Ó·È Î·È ÌÈ· Ê·ÓÙ·Û›ˆÛË. ∞, ‰Â Û·˜ ›·ÌÂ. ∞Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·È Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ aTelecine Î·È ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÊˆÓËÙÈο Û ÌÂÚÈο ¿ÏÌÔ˘Ì ¿ÏÏˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÌÈÎÚÔ‡ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜. Œ¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Î·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ì ٛÙÏÔ Neu Sex. ¢ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ‰È·‚¿ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ı· ÛÙÔȯËÌ·Ù›˙·Ì ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ… Õ¯ ·ÚÈ ÷Ù˙‹, Ô‡Ù „‡ÏÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÚÊÔ Û·˜… en.wikipedia.org/wiki/Sasha_Grey

ROSAACOSTA.COM

Rosa Acosta

°È· fiÛÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ë... ÛÔÎÔÏ¿Ù·... ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Rosa Acosta. ΔÔ ÁÓˆÛÙfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·fi ÙËÓ ¢ÔÌÈÓÈηÓÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ô˘ οÓÂÈ Î·ÚÚȤڷ.. ÛÙȘ ∏¶∞. •ÂΛÓËÛ ˆ˜ ¯ÔÚ‡ÙÚÈ· ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Ì·Ï¤ÙÔ˘ ·fi Ù· 4 Ù˘, ÛÙÔ Centro de la Cultura in Santiago, Dominican Republic ÂÓÒ ·ÚÁfiÙÂÚ· Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ù˘ ÛÙÔ Instituto de Cultura y Arte fiÔ˘ Î·È ·ÔÊÔ›ÙËÛ ˆ˜ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÈÎÈṲ̂Ó˜ ÛÔ˘‰¿ÛÙÚȘ Ù˘ ·Î·‰ËÌ›·˜. À‹ÚÍ ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ¯ÔÚÔ‡ ÙÔ 2002. H Rosa, (ÁÂÓÓË̤ÓË ÛÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ÛˆÙ‹ÚÈÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1984) ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ 2004 ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ¯ÔÚ‡ÙÚÈ·. øÛÙfiÛÔ, ÙËÓ ¤ÂÈÛ·Ó ˆ˜ Ì ÙȘ ı·Ó·ÙÂÚ¤˜ ηÌ‡Ï˜ Ù˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·ÎÚÈı› ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ŒÙÛÈ ÙÔ 2006 ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÂΛ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ·fi ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ Û ‰È¿ÊÔÚ· hip hop videoclip, fiˆ˜ ÙˆÓ The DEY's "I Need You", Juelz Santana's "Back to the Crib", Drake's "Best I Ever Had", Mario's "Break Up", Chris Brown's "I Can Transform Ya", Mike Posner's "Drug Dealer Girl", Î·È Booba's "Caesar Palace" Î·È Harvey Stripes's - "Must Be Money". º˘ÛÈο Ù· ÙÔÈο ÂÚÈÔ‰Èο fiˆ˜ Ù·: King, Blackmen, JM and Smooth ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó Ó· ÙËÓ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó. ∏ Rosa ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¤Ó· ÂȉÈο ÎÔÈÓfi. ∫·Ïfi ÎÚ‚¿ÙÈ Ï¤ÓÂ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ... ‰ÂÓ ı· ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·ÌÂ Î·È ·‰‡Ó·ÙË. øÛÙfiÛÔ fï˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÔÈ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÌÈ·˜ ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ Â›¤‰Ô˘ ÛÙËÓ ÂÓfiÚÁ·ÓË Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋. ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ‰Âı› ÎfiÌÔ ÌfiÓË Ù˘ Î·È Ó· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ Ôχ ‡ÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ‰¤ÛÂÈ ÎfiÌÔ.... ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›! ÕÓÙÂ Î·È Î·ÏÔ‡˜ ÎfiÌÔ˘˜... ηϋ ÂÈÙ˘¯›· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ... rosaacosta.com π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

BESTEVER 22

185


www.bestever.gr

186_LAST_PAGE 5-04-11 12:09 ™ÂÏ›‰·186

ªÈÓÙÈ·Îfi μ·ÙÂÚÏÒ ∞fi ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÂÏ›‰· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· 2-3 ¯ÚfiÓÈ·, ›¯·Ì ÚÔÊËÙ‡ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿Ú¢ÛË ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›¯·Ì ÚÔÊËÙ‡ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ù‡Ô˘ Ù·ÌϤٷ˜ ÚÈÓ Î·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ iPad. ∂›¯·Ì ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Δ‡Ô˘. ΔÔ ÂΉÔÙÈÎfi - ÂÎÙ˘ˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Á‡Úˆ Ì·˜ ηٷڤÂÈ. ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù‡Ô˘, ÂÓÒ Î·È Ù· ηӿÏÈ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ∞fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ·ÙÌÔÌ˯·Ó‹ ÙˆÓ ÌË ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù‡Ô˘, Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ‰È·ÊËÌ›˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÎfiËÎÂ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÛÙ· ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓ· ̤۷, ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· ηٷڤÂÈ. ∂χıÂÚÔ˜ Δ‡Ô˜, Auto Motor & Sport, ∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹, ΔÔ μ‹Ì·... Î·È Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÙÔ Veto. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÂÚ› ÌË ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ÙˆÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Û›ÁÔ˘Ú· Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ı· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Ì ÙÔ 90% ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ê‡ÏÏˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË. √È ÏfiÁÔÈ Ô˘ ÊÙ¿Û·ÌÂ Â‰Ò ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ editorial, ˆÛÙfiÛÔ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙË ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÛÙ· ÎÏ·ÛÈο ̤۷ fiˆ˜ Ù· ÁÓˆÚ›˙·Ì ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·... ΔÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, Â›Ó·È ÊÙËÓfi, ¿ÌÂÛÔ, ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi Î·È ϤÔÓ Ì ÙȘ Ù·ÌϤÙ˜, ‡ÎÔÏ· ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ ·ÓÙÔ‡. Δ· ÂÚÈÔ‰Èο Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÎÚÈ‚¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ËÏÈ˘. ∏ ˙ˆ‹ ÌÂÙ·‚¿ÏÂÙ·È Á‡Úˆ Ì·˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ Û˘Ó‹ıÂȘ, Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÚfiÔ˘˜ ÂÓË̤ڈÛ˘, ·fiÏ·˘Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘. ™ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ·˘Ùfi ˙ËÙ‹Û·Ì ÙË Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ dream team ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, Ì· ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ê›ÏˆÓ Ô˘ Ì·˙¤„·Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ 30·ÎÔÓÙ·ÂÙ¤˜ Ù·Í›‰È Ì·˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·. Δ· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‰›Ï· Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙ· editorial ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜, ‹ ‰›Ï· ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ∂ΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜... ΔÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ÁÂÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· ÙÔ˘˜. ΔÔ Bestever ·˘Ùfi, Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi -ËÚÂÌ‹ÛÙÂ- Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ˆ˜ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Photopress S.A. Δ· ÂÚÈÔ‰Èο Bestever, Luxury Boat & SUV Î·È Sea World Almanac, Ì·˙› Ì ÙÔ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓÔ Time Catalogue ı· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÂΉÔÙÈο ÛÙË -‰ÂÓ Í¯ÓÒ- ÌÂÁ·ÏfiÓËÛÔ. ŸÛÔ ·ÎfiÌ· ·Ó‹ÎÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ∂.∂. ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ȉڇÛÔ˘Ì Ì ∫‡ÚÈÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ÌÈ· Ó¤· ÂÙ·ÈÚ›· ÂΛ Î·È Ó· ÂÎÌÂÙ·Ï¢Ùԇ̠ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÏÒÛÛ· -ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋- ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ÂΛ. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; ™ËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ¤Ó· ·fiÏ˘Ù· ÓfiÌÈÌÔ, 23% ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌfiÓÔÓ ·fi ÙÔ º¶∞ ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· 20% ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ (-43% {-23%+20%} ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Luxury Boat & SUV) ·fi ÙÔ ·ÁÁÂÏÈfiÛËÌÔ. ∫·È Ê˘ÛÈο Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ٷ ÚÔÓfiÌÈ· Ù˘ 10% ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Î·È fi¯È Ù˘ 35% (+ 55% Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜) Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Â‰Ò... ¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó Ì·˜ ÙËÓ Î›ÓËÛË. ∂›Û˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË -·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ- ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Ì·˜, ÛÙ· ƒÒÛÈη Î·È ÛÙ· ΔÔ‡ÚÎÈη. ΔÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ̤ۈ ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ∂˘ÚÒË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fiˆ˜ ı· ‰È·‚¿Û·Ù ÛÙÔ editorial ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜, Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙÔ ÂȯÂÈÚÂ›Ó Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ϤÔÓ, ÌfiÓÔ ˆ˜ Ú¿ÍË Ì·˙Ô¯ÈÛÌÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›... ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ì ÙÔ Bestever Made in Cyprus... ª·Ú›· μ·Ù›ÛÙ· mv_photopress@netone.gr

F O R

L O V E R S

O F

G R E A T

L I V I N G

BESTEVER www.bestever.gr

PUBLISHER

MARIA VATISTAS EDITOR- IN- CHIEF

GEORGE VARINOS EDITOR

ACHILLEAS KARAILIAS EXECUTIVE EDITOR

STATHIS VENTOURIS PUBLISHING CONSULTANT

NICK GIANNOULAS

ADVERTISING MANAGERS

CHRISANTHI LOUDAROU EFI MASAOUTIS CONTRIBUTING EDITORS

NICK GIANNOULAS THANASIS CHOUNTRAS NICK PAPACONSTANTINOU STELIOS POLYCHRONIDIS NIKOS MARINOPOULOS GEORGE KYRIAZHS PANTELIS THEOTOKATOS KOSTAS KALATZOPOYLOS ART DIRECTOR

DIMITRA RAPTI ASSISTANT ART DIRECTOR

BAGGELIS THOMAIDIS PHOTOGRAPHERS

AMAZING STUDIO, OUTSTANDING IMAGES, CHRISTOS KARAGIORGAKIS CHIEF FINANCIAL OFFICER

ARISTIDES KARTSOLIS ACCOUNT

CONSTANTINOS DOUNAS PRODUCTION - PRESS

ARIAGRAF & SIA ∂∂ CIRCULATION

EUROPE S.A. LAW CONSULTANT

K. GHIKA - P. LAGOPANAGIOTOPOULOU P. MITROMARA & PARTNERS BESTEVER PUBLISHED JULY & JANUARY BY PHOTOPRESS S.A. 25A PLOUTARHOY STR. & 6 ILIOPOULOU STR., 173 42, ATHENS TEL.: +30 210 9946 237 (ISDN Switchboard 6 Lines) FAX: +30 210 9946 237, ∂-MAIL: photopress@netone.gr subscriptions@bestever.gr marketing@bestever.gr www.photopress.com.gr www.bestever.gr ALL RIGHTS RESERVED, REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE PUBLISHER IS STRICTLY PROHIBITED. Advertising rates furnished upon request. Send all advertising information & materials to PHOTOPRESS S.A. 25A PLOUTARHOY STR. & 6 ILIOPOULOU STR., 173 42, ATHENS. Direct all subscription inquiries to www.bestever.gr. All advertising is subject to approval before acceptance. BESTEVER reserves the right to refuse any advertising for any reason whatsoever.


COVER_BESTEVER_22 6-04-11 12:25 ™ÂÏ›‰·2


COVER_BESTEVER_22 6-04-11 12:25 ™ÂÏ›‰·1

Profile for PHOTOPRESS SA

BESTEVER 22  

BESTEVER 22

BESTEVER 22  

BESTEVER 22

Advertisement