Page 1

COVER_BESTEVER_21 5-08-10 15:06 ™ÂÏ›‰·1

TEYXO™ 21 IOY§IO™ 2010

Road to Hell! ¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜...

EVENTS - BESTVIEW - "SUPERCARS" - ATM - AROUND 40' LYXURY RESORTS & SPA - GADGETS - ULTIMATE GIFTS KO™MHMATA - HIGH END - PO§O°IA - HOT STUFF


COVER_BESTEVER_21 5-08-10 15:06 ™ÂÏ›‰·2


003-007 4-08-10 18:01 ™ÂÏ›‰·3


003-007 4-08-10 18:01 ™ÂÏ›‰·4

TOO LATE, SHE’S GOT YOU.

Maserati GranTourismo. 4 seats, 4,2-litre V8 (298kW). 0 to 100 Km/h acceleration in 5.2 sec, maximum speed 285 km/h. Pininfarina design.


003-007 4-08-10 18:01 ™ÂÏ›‰·5

Trident Cars SA, 197 Trikoupi Avenue,, Kifissia, Τel.: 210 62 04 802-3, www.tridentcars.gr


003-007 4-08-10 18:02 ™ÂÏ›‰·6


003-007 4-08-10 18:02 ™ÂÏ›‰·7


008-011_EDITORIAL 4-08-10 18:47 ™ÂÏ›‰·8


008-011_EDITORIAL 5-08-10 14:38 ™ÂÏ›‰·9

EDITORIAL

Don't cry for me Argentina... "∫˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ, Ë Ï¤ÍË «Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ·» Â›Ó·È ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈ΋. ™Â ÌÈ· ÂχıÂÚË Î·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·, ›̷ÛÙ ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Ê‡ÛË Î·È ı¤ÛË, ÈÛÙÔÚÈο ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙȘ «Ì˘ÛÙÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜», ÛÙÔ˘˜ «Ì˘ÛÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜» Î·È ÛÙ· «Ì˘ÛÙÈο Û¯¤‰È·». °È·Ù› ·ÓÙÈÙ·ÛÛfiÌ·ÛÙ ·ÓÙÔ‡, Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û οı ·fiÏ˘ÙË Î·È ¿ÛÏ·¯ÓË Û˘ÓˆÌÔÛ›· Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÛÙË Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÛÊ·›Ú· ÂÈÚÚÔ‹˜ Ù˘, ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎ·Ï˘Ì¤ÓÔ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÍÂοı·ÚÔ˘, ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ·ÓÙ› ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÛÙÔÓ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi ·ÓÙ› Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÂÊfi‰È· ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ô‰ÔÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜, ‰Èψ̷ÙÈΤ˜, ‰È·ÓÔÔ˘ÌÂÓ›ÛÙÈΘ, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜, ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. √È ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ Î·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È. Δ· Ï¿ıË Ù˘ ı¿‚ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È. √È ·ÔÛٿ٘ Ù˘ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì˘ÛÙËÚȈ‰Ò˜. ∫·ÌÌÈ¿ ‰·¿ÓË ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È, ηӤӷ Ì˘ÛÙÈÎfi ‰ÂÓ ·ÔηχÙÂÙ·È. °È ·˘Ùfi Î·È Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ ÓÔÌÔı¤Ù˘ ™fiψÓ, ı¤ÛÈÛ ˆ˜ ¤ÁÎÏËÌ· ÁÈ· οı ÔÏ›ÙË, ÙË ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿. ∑ËÙÒ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Û·˜ ÛÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¿ıÏÔ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÙÔ˘ «Í˘Ó‹Ì·ÙÔ˜» ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÒÓ. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ¿ Û·˜ Ô ·ÓıÚˆÔ˜ ı· Ì›ÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠӷ ›ӷÈ... ∂χıÂÚÔ˜ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜." John F. Kennedy, ¶ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ΉÔÙÒÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, ∞Ú›ÏÈÔ˜ 1961. Ÿˆ˜ ‚ϤÂÙÂ, Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 50 ¯ÚfiÓÈ·. À¿Ú¯Ô˘Ó Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰˘fi ‚·ÛÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ·ÓıÚÒˆÓ. √È Ì¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ Û¿ÈÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÔÈ ·' ¤Íˆ ·fi ·˘Ùfi. √È Ì¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·, ÔÏÏ¿ Û›ÙÈ· ·Ó Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÂÓ ÌÔÚÔ˘Ó Ó· Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ offshore ÂÙ·Èڛ˜. √È ¤Íˆ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È ÌÈ· ˙ˆ‹ Ó· ÌÔ¯ıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó ¤Ú·, Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó 20 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î¿ÔȘ ˘ÔÁڷʤ˜ ÁÈ· ÌÂÁ·ÏÔÊ˘‹ Û¯¤‰È· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜, ‹ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ‚ÈÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ ÁÈ· ÔÈ¿ ¯ÒÚ· ÌÈÏ¿ÌÂ, ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ ÁÈ· ÔÈ¿ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ, ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ Ù· ÚfiÛˆ·... ΔÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ, ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Â›Ó·È ÔÈ ›‰È˜, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÚԉȷÁÂÁڷ̤ÓÔ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Â›ÛË̘ ÎÚ˘Ê¤˜ ÎÔÈӈӛ˜ fiˆ˜ Ë §¤Û¯Ë Bilderberg, ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ì·ÛÔÓÈΤ˜ ÛÙÔ¤˜, ÙÔ Opus Dei Î·È ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· ¢·Á‹ ȉڇ̷ٷ Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó, ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·fiÏ˘ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ Î¤Ú‰Ô˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ·˘ÙÔÛÎÔfi˜. √ ·˘ÙÔÛÎÔfi˜ Â›Ó·È Ô ·fiÏ˘ÙÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜. ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ۯ‰fiÓ ÓÔÌÔÙÂÏÂȷο. º˘ÛÈο ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÂÈÓ·Ṳ̂ÓÔÈ ·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓÔÈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ -Î·È Î·Ï¿- Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹, ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ÙÔ›Ô ÁÈ· ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ fiÊÂÏÔ˜. ¢È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Û˘ÌÌ·¯›Â˜, ÂÈϤÁÔ˘Ó ÛÙfi¯Ô˘˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‡ÔÚÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ‹ ‰ÈÂÊı·Ṳ́Ó˜ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÊÙˆ¯Ô› Î·È ÊÙËÓÔ› ÔÏÈÙÈοÓÙˉ˜, ÏÔ‡ÛÈ· Ï·ÌfiÁÈ· ̤۷ Û 4-5 ¯ÚfiÓÈ·. ŸÛÔ ÎÚ·Ù¿ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ momentum Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ÎÔÈÓ¿. ∏ ÔÌÔÈfiÙËÙ· Ì ÚfiÛˆ· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Â›Ó·È Û˘Ìو̷ÙÈ΋... ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú¿ÍÂÓÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ JFK, ‰ÂÓ

‹Ù·Ó Ë ‰È·›ÛÙˆÛË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜, fiÛÔ Ë ›‰È· Ë ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ. ™›ÁÔ˘Ú· ‹Ù·Ó ¤Ó· ·Ù˘¯¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘- Û˘Ì‚¿Ó ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÓfi¯ÏËÛ ÔÏÏÔ‡˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÂÏÈο ÙÔÓ Î·ı¿ÚÈÛ·Ó... ∂‰Ò ÛÙËÓ „ˆÚÔÎÒÛÙ·ÈÓ·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ «ÂÎηı·ÚÈÛÙÈΤ˜» ‰È·‰Èηۛ˜*. ¶Ô˘ Î·È Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ηÌÌÈ¿, «·˘ÙÔÎÙÔÓ›·» ‹ ηÌÌÈ¿ ÙÒÛË ·fi ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ, ·ÏÏ¿ ÁÂÓÈο ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ «ÂÎηı·Ú›Ûˆӻ Û ÂÈÛÙ‹ÌË, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ∏ ·Á·Ë̤ÓË Ù·ÎÙÈ΋ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂÎηı·Ú›ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈ· ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙ˜ Ì ÙÔ «Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆӻ, Â›Ó·È Ë ÙÒÛË Ì ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. ∫·ı·Ú¤˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙËÓ ÂÍȯӛ·Û‹ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ˆ˜ ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ì ٷ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· fly by wire Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ, Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏÔ ÁÈ· ÙȘ Ôχ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ó· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÎÔÓÙ¿ -Û¯ÂÙÈÎfi Â›Ó·È ·˘Ùfi- ÛÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηٷڛ„Ô˘Ó Î·È Ì ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ Ó· ÙÔ ÈÏÔÙ¿ÚÂÈ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Û¯Â‰ÔÓ Û›ÁÔ˘ÚË ÙÒÛË ÙÔ˘. ƒˆÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÈÏfiÙÔ ÙÔ˘ Nigel Farage ˆ˜ ¤ÂÛ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜... ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Nigel Farage; ∂›Ó·È Ô ÈÔ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ·ÚÂÓԯϛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ô˘ÏË̤ÓÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘, ‚¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·Ï˘Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÊfiÚ·, Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ·ÔηχÙÂÈ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ‰Â›Ù ÛÙÔ youtube.com ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ·ÔÏ·˘ÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÔÌÈϛ˜ ÛÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ηٷϿ‚ÂÙ ÁÈ·Ù› ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ¤ÂÛ Ì ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÙÔ˘... ∂˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÛÎÔÙÒıËΠ·Ó Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÔ‚·Ú¿. ¶ÂÚÈ̤ӈ Ì ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ¤‰Ú·Ó· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ı· Ï˘ËıÒ Ôχ ·Ó Ë ÙÒÛË Ì ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ «Û˘Ó¤ÙËÛ»... Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙȘ η˘ÛÙÈΤ˜ ÂÓÔ¯ÏËÙÈΤ˜ ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘. ¶ˆ˜ Ì ¤È·ÛÂ Î·È ·Û¯ÔÏ‹ıËη Ì ıˆڛ˜ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜, Ì ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ·Ó¤ÙÚÂÍ· ÛÙȘ ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ JFK 50 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ; £· Û·˜ ˆ ·Ì¤Ûˆ˜...

* º˘ÛÈο fiÙ·Ó Ù· ¤ÁÚ·Ê· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË °ÎÈfiÏÈ· Ì 13 ÛÊ·›Ú˜... ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¿ÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÌÔ˘... ¤ı·Ó ̷˙› ÙÔ˘. IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

9


008-011_EDITORIAL 4-08-10 18:47 ™ÂÏ›‰·10

EDITORIAL ∞˜ ԇ̠ˆ˜ ›¯· ÌÈ· «‰È·ÊˆÙÈÛÙÈ΋» ÂÌÂÈÚ›· -ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÌÈ·˜ Í·ÊÓÈ΋˜ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ Â˘Ù˘¯Ò˜ ›¯Â ·›ÛÈ· ηٿÏËÍË- ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï¢Îfi Ù·‚¿ÓÈ ÂÓfi˜ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÁÈ· ηÌÌÈ¿ ‰ÂηÂÓÙ·ÚÈ¿ ̤Ú˜, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ Âıȉ›ÓË «Ù·Íȉ‡ÔÓÙ·˜» Û ·ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÎfiÛÌÔ˘˜. ∏ Âıȉ›ÓË, Â›Ó·È ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔÓ Michael Jackson ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÙ˘ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜, ÙÔ˘ Demerol. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÔÈÔ‡¯Ô Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÌÔÚÊÈÓÔÌÈÌËÙÈÎfi ·˘Û›ÔÓÔ, Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈο Î·È Â˘Ù˘¯Ò˜ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· 3-4 ˆÚÒÓ. ΔËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ›¯· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔ ‰ÔÎÈÌ¿Ûˆ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚· Ó· ηٷϿ‚ˆ Î·Ó ÙÈ ÌÔ˘ Û˘Ó¤‚Ë. ∞̤ۈ˜ ¤·È˙· ÎÈı¿Ú· Ì ÙÔÓ Jimi Hendrix Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û· Ì ÙÔÓ Jim Morrison ÓÙÔ˘¤ÙÔ... ŸÙ·Ó Ì ÙÔ Î·Ïfi ͇ÓËÛ· ·Ó·ÚˆÙÈÒÌÔ˘Ó Ô˘ ÛÙÔ ‰È¿ÔÏÔ Â›¯· ¿ÂÈ... ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚË. ∂›¯· Î·È ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ soundtrack. √ Clapton ÛÙ· ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÙÔ˘ iPod ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ JJ Cale ...If you wanna get down, down on the ground; Cocaine. ª¿ÏÈÛÙ·. ¶Ôχ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ. ∞ÏÔÈÊ‹... §ÈÒÌ· Ô˘ ϤÓÂ... ¢È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·ÈÛı‹ÛÂȘ Ï¿Ì‚·Ó·Ó ¯ÒÚ·. ŒÓȈı· ˆ˜ ÙÔ ÎÚ‚‚¿ÙÈ ·ÔÁÂȈÓfiÙ·Ó Ì ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË ÂÓÔ˜ ÂÎÙÈÓ·ÛfiÌÂÓÔ˘ ηı›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÁÒ ·fi Ù· g's ¯ˆÓfiÌÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÛÙÚÒÌ· ̤¯ÚÈ Ô˘ ÂÍ·Ê·ÓÈ˙fiÌÔ˘Ó! ◊ ÙÔ ¿ÏÏÔ, fiÙÈ ÎÔÏ˘ÌÔ‡Û· ϤÂÈ Û ÌÈ· ÈÛ›Ó· ÁÂÌ¿ÙË Ì ̤ÏÈ... Δ¤ÙÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·... ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÓ‰ÔÊϤ‚Ș Ù˘ Âıȉ›Ó˘, Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‰È·‡ÁÂÈ· Ó‡̷ÙÔ˜, ηٷÈ·ÓfiÌÔ˘Ó Ì ÙÔ Ó· χۈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·ÊÒÙÈÛË Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ· ·Ú·¿Óˆ. ªÂÙ¿ ·fi Ôχ Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ÛΤ„Ë, η٤ÏËÍ· Û οÔÈ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÌÈ¿ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ˆ˜ ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· Û˘ÓˆÌÔÛ›· ÂϤÁ¯Ô˘, ÎÚ·ÙÒÓ, ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ·Ú·ÎÚ·ÙÈÎÒÓ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÔÏÈÙÒÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Ì˘ÛÙÈΤ˜ Ë ÌË ÔÌ¿‰Â˜. ∫·È Ô ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ïfi˜. ∂Âȉ‹ ÌÔÚÔ‡Ó... ªÂ ÙÔ ·Í›ˆÌ· Ù˘ ‡·Ú͢ ‰ÈÂÊı·ÚÌ¤ÓˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‹ Ù˘ ¢ÎÔÏ›·˜ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ -ÙÔ ›‰ÈÔ Â›Ó·È- ÔÏϤ˜ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ‹ ηıfiÏÔ˘ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÁÈÁ¿ÓÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈο fund, «·ıÒ˜» ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È «Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ», ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Î·È Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÙËÓ Ï‹ÚË ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ËÁÒÓ ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰ÈÔÈÎÂ›Ù·È ·fi ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ∞Ó ÛÎÂ-

** 10

ÊÙԇ̠ˆ˜ ÙÔ 75% ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È ‰È·Êı·Ṳ́ÓÔÈ, ‹ Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ‰È·Êı·ÚÔ‡Ó, ÙfiÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Á‡Úˆ Ì·˜. ∏ ‰È·ÊıÔÚ¿ Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ› ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÓÙÈ·˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Î·È Ù›ÔÙ· Ó· ¿ÏÏ·ÍÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ªÔÚ› ·Ó ı¤ÏÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÈÛ¯˘Úfi˜ Ì ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ‹ ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔÓ «ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ» Î·È ı· ηٷϋÍÂÈ Ì ÔÏÏ¿ ·Î›ÓËÙ· Î·È ÔÏϤ˜ offshore, ‹ ı· ¤ÛÂÈ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ÙÔ˘ fiψ˜ Ù˘¯·›ˆ˜ ‹ ı· ÙÔ˘ η› Ë ΔÚ¿Â˙· Ì ÎfiÛÌÔ Ì¤Û·... ∏ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ¯·Ú›ÛÙËΠ۠ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜, ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ¿ÁÓˆÛÙ· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. H ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ· ¯ÒÚ· Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜, Ì ÈÛÙÔÚ›·, ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ·›Û٢٘ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ËÁ¤˜, ÍÂÔ˘Ï‹ıËΠÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰· ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ˘„ËÏ¿ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Ó· ÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·. ΔÔ ¢.¡.Δ. Â›Ó·È ¤Ó· fund Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û ÌÂÚÈΤ˜ Ôχ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÙÚ¿Â˙˜. ¢¤¯ÔÓÙ·È Ó· ‰·Ó›ÛÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯ÒÚ·, ÊÙ¿ÓÂÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ì 1000% ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ó· ˙ËÙ¿ ‰¿ÓÂÈÔ ·fi ÙÔ ¢.¡.Δ. Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ÙfiÛÔ Î·Îfi ¯¿ÏÈ ·Ó·Ù˘Íȷο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο, Ô˘ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ËÁÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Â›Ó·È ¤Ó· ·Ó·Áη›Ô ηÎfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¯ÚÂÔÎÔ›·. ™ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÂÚ›ÙˆÛË, Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Â›Ó·È ÙÔ Ù›ÌËÌ· ··Ú¿‰ÂÎÙˆÓ Î·È ‰ÈÂÊı·ÚÌ¤ÓˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ 1944 Î·È ÌÂÙ¿... ∫·È Ê˘ÛÈο ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È fiÏÔÈ ÂÌ›˜, ÔÈ ·ÙÂÚ¿‰Â˜ Ì·˜ Î·È ÔÈ ·Ô‡‰Â˜ Ì·˜... ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¿ˆ Î·È ÈÔ ›Ûˆ. ∂Ì›˜ fiÏÔÈ „Ëʛ۷Ì ÙÔ˘˜ ÎϤÊÙ˜ Ô˘ ÍÂÔ‡ÏËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ·. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·Ù¿Ï˄˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÛÎÔÙÂÈÓ¿ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ Í¯ˆÚ›Û·Ì ÙÔ˘˜ ÛˆÛÙÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÎÔ‡Û·Ì ÙȘ ÛÂÈÚ‹Ó˜ ÙˆÓ «Ô˘ÏË̤ӈӻ ‰ËÌ·ÁˆÁÒÓ. ∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ ˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ηٷÚÚ¤ÂÈ. ∂›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ -‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿- ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ. ¶ˆ˜ ÙÔ Â›Â Ô §Ô‚¤Ú‰Ô˜; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¿ÏÈÔ. ŒÙÛÈ.... ∫·È Â›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È -ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜...- ˆ˜ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÊÔÚÔÌ˯ÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ¤ÌÊÚ·ÁÌ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∞ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘. ªÂ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Û ·fiÁÓˆÛË, Ì ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ì ÂÈÙ·Á¤˜ Ô˘ ÛοÓ Û ÌÔÚÊ‹ ¯ÈÔÓÔÛÙÔÈ‚¿‰·˜, ÔÈfi˜ ı· ÂÓ·ÓÙȈı› ÛÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÍfiڢ͢ ÌÂÙ·Ï¢ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ‹ ¿ÓÙÏËÛ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘** ‹ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÂÎÌÂÙ¿Ï¢Û˘ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡; ™¯Â‰fiÓ Î·Ó›˜... º˘ÛÈο Î·È Í¤ÚÂÈ ÙÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ¶ÚÔ¤¯ÂÈ Ó· ÌËÓ ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Î·È ¤ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ ·Ó¿ÁΘ... ™Â Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÚfiÌÔÈ· ı¤ÛË Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ú¿‰ÔÍÔ. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, Ì ÌˉÂÓÈ΋ ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ‰›¯ˆ˜ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ¤ÛÔ‰Ô, ¤ÊÙ·ÛÂ Â‰Ò Ô˘ ¤ÊÙ·Û ¯¿ÚȘ ÛÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ. √È ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë πÛ·Ó›· Î·È Ë πÙ·Ï›·, Ì ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ۯ‰fiÓ ÙÔ ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÂÌ¿˜; °È· ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ Ï›ÁÔ... ª¿ÏÏÔÓ Î¿ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô... „¿ÍÙ ÙÔ ÌfiÓÔÈ Û·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ˆ... ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ -ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ·- ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ ÚÈÛοڈ... ∫·Ïfi ηÏÔη›ÚÈ Î·È ...ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ.

°ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ú›ÓÔ˜ gv_photopress@netone.gr

§›Á˜ Ë̤Ú˜ ·ÊfiÙÔ˘ ¤ÁÚ·„· ·˘Ùfi ÙÔ editorial Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÂÎÌÂÙ¿Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·˚ÎÒÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ͤÓ˜ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜...

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


008-011_EDITORIAL 4-08-10 18:47 ™ÂÏ›‰·11


012-019_PERIEXOMENA 4-08-10 19:00 ™ÂÏ›‰·12

BESTEVER

°IA TOY™ EPøTEYMENOY™ ME TH ZøH

www.bestever.gr

20

26

44

12

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

20

Δ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Events Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜!

26

μestview. ∂ÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ Ù¿ÛÂȘ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ·.

44

K·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‚fî˜. ™˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ˜ ÂȉfiÛÂȘ...

™ÎÔ‡Ú· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·... Δ· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ·. Δ· ·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛËÙ‹ÚÈ·, Ù· ÍÂÓԉԯ›·... ∞ÏÏ¿ ¿ÏÈ ÌÈ¿ ˙ˆ‹ ÙËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ. ∞Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Â›¯·Ù ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ›Ûˆ˜ ÙÒÚ· Ó· Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÂÛ¿˜ Ó· ‰Â›Ù ·fi ÎÔÓÙ¿ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. √ ¡›ÎÔ˜ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ì ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ Î·È ÂÈϤÁÂÈ ÁÈ· Û·˜, Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∂Îı¤ÛÂȘ, ·ÁÒÓ˜, ‚Ú·‚›·, ·ıÏËÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÂÚ›ÂÚÁ· ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· Û¿ÓÈÔ ¿˙Ï ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· οÔÈÔ˘˜ ·fi ÂÛ¿˜ ı· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ. ∫Ï›ÛÙ ı¤ÛË ·fi ÙÒÚ·, οÓÙ ÎÚ¿ÙËÛË ÓˆÚ›˜ Î·È ÂÈϤÍÙ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó. ªË ¯¿ÛÂÙ ÙÔ˘˜ U2 Î·È ÙÔ˘˜ Scorpions, ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ Í·Ó·‰Â›ÙÂ...

濯ÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· Ó· Û·˜ ÎÚ·Ù¿Ì ÂÓ‹ÌÂÚÔ˘˜. ¶ÔȤ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ó¤Â˜ Ù¿ÛÂȘ; Δ· Ó¤· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·Í›˙Ô˘Ó Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Û·˜; ¢È·‚¿Û·Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÚÈÔ‰Èο, ÂÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó·, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· Û·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ˆ˜ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ˘ÂÚÚÔÛÊÔÚ¿ ¤Í˘ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› Î·È Û¿ÓÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤Í˘ÓÔ ÚÔ˚fiÓ. º˘ÛÈο ÊÙ·›ÂÈ Î·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Û ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ·ÊÔ‡ ÛÙȘ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· Ù· ÚÔ˝fiÓÙ· ÙÔ˘ 2008 Î·È 2009...

√ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶·Ù¤ÏÔ˜ Ì·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ ˆ˜ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì ¤Ó· ¿ÚıÚÔ ÁÈ· Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ˘ÂÚ·˘ÙÔΛÓËÙ·. Δ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ·Ï¿ ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÌÚËÛÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Ô˘ Ù· ηٷٿÛÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÛÊ·›Ú· ÙˆÓ ˘ÂÚ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ªÂ ÌÈÎÚ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÎÈÏÒÓ ·Ó¿ ›Ô, ‚¿˙Ô˘Ó ÊˆÙÈ¿ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ Î·È ÊˆÙÈ¿ ÛÙ· Ì·Ù˙¿ÎÈ· Û·˜ Ì ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜ fï˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· Â›‰· Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Î·È ·Ú¿ ÙȘ Â͈ÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÔÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÚÔÛÁÂȈ̤Ó˜ Û ÏÔÁÈο Â›‰·.


012-019_PERIEXOMENA 4-08-10 19:00 ™ÂÏ›‰·13

Lamborghini Athens

Lamborghini Athens Trident Cars S.A. Trikoupi Avenue, Kifissia Τel.: 210 62 04 802-3 www.tridentcars.gr


012-019_PERIEXOMENA 4-08-10 19:00 ™ÂÏ›‰·14

BESTEVER

°IA TOY™ EPøTEYMENOY™ ME TH ZøH

www.bestever.gr

84

76 106 76

ΔÂÙÚ¿ÙÚԯ˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

84

Δ· 40 fi‰È·. ΔÔ entry level ÙˆÓ ÛηʿوÓ.

106

ªÔÚ› Ó· ÙȘ ͤÚÂÙ Ì ÙËÓ «Ï·˚΋» ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ·Û›·. °Ô˘ÚÔ‡Ó˜! Δ· ÙÂÙÚ¿ÙÚÔ¯· ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙ¿ÎÈ· Ì ÙȘ ¯ÔÓÙÚ¤˜ Úfi‰Â˜ Î·È Ì ÙËÓ Û·Ê‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘, ˆÚ›Ì·Û·Ó Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Î˘Ú›ˆ˜... ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ˆ˜ Ô¯‹Ì·Ù· ÂÓÔÈΛ·Û˘. øÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì Ôχ -¿Ú· Ôχ - ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó Ôχ ·fi ÙÔ Ó· ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛԇ̠·È¯Ó›‰È·. °È·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ··ÈÙËÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û‚·ÛÌfi, Ì˘·Ïfi Î·È balls ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ fiÚÈÔ ‹ ÎÔÓÙ¿ Û ·˘Ùfi Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ͉ÈÏÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ¶¿Ì ÏÔÈfiÓ; ∂Ï¿Ù ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜.

ªÂ ÙÔ ™¢√∂ Ó· οÓÂÈ ÂÊfi‰Ô˘˜ Û fiÙÈ ϤÂÈ Î·È ¤¯ÂÈ ·Û·Ú¤ÏÏ·, ÔÈ ÛÔÊÔ› ÛηʿÙÔÈ, ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Ù· ÛοÊË ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Ì·Ú›Ó˜ Ù˘ ∫˘·Ó‹˜ ∞ÎÙ‹˜ Î·È ÛÙËÓ ‰ÈÏ·Ó‹ Ì·˜ ΔÔ˘ÚΛ·. ΔÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 40 Ô‰ÒÓ, Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ù¢ÁÌ· ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÛÎ·Ê¿ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ô˘ ÈÔ ÚÈÓ Â›¯·Ó ¤Ó· ÊÔ˘ÛΈÙfi! ΔÒÚ· ‹Ú·Ó ÎfiÙÂÚÔ. £˘Ì¿ÛÙ ˆ˜ ÙÔ ¤ÏÂÁÂ Ô μÔ˘ÙÛ¿˜ ÛÙË Ù·ÈÓ›· ∫ÔÚ›ÙÛÈ· ÁÈ· Ê›ÏËÌ·; ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÙÛÈ. ªfiÓÔ Ô˘ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÒÚ·, Ì ٷ ̤ÙÚ· Ó· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜, Ù· 40 fi‰È· Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ÂÏ΢ÛÙÈ΋ χÛË, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÚÔηÏÂ›Ù·È ÙÔ Ï·˚Îfi ·›ÛıËÌ· Î·È Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÛÙ ÛÙfi¯Ô˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂϤÁ¯Ô˘. Δ· 40 fi‰È· Â›Ó·È Ù· ÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ 2010. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÙ ηٿ ÓÔ˘ Î·È Ô˘ ϤÔÓ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔÛÈÙfi˜. §¤Á·Ì ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜ ˆ˜ Ù· 100 fi‰È· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜. ∂, Ù· 40 fi‰È· Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ˘¤Ú; ª· Ù· ΢‚ÂÚÓ¿Ù ÂÛ›˜! ∂ÓÙ¿ÍÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÎÔÏÏËÙfi Û·˜!

¢È·ÌÔÓ‹, ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË Î·È ·fiÏ·˘ÛË Ì ÌÈ· ϤÍË. ΔÚÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. Spa! √ ¡›ÎÔ˜ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÌ‚·ı‡ÓÂÈ ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Î·È ·fiÏ·˘Û˘, ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ Ù· ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· ÍÂÓԉԯ›· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ spa Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Ê˘ÛÈο Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È Ù· ÎÏ·ÛÈο Spa Resort Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï›Ô˘Ó Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ·ÊȤڈ̷. §›ÁÔ Ë Ôχ, Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹. ∫ÂÚ¿ÎÈ· η›ÓÂ, ¯·Ï·Ú‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·›˙ÂÈ ¯·ÌËÏ¿, Ì˘Úˆ‰È¤˜ Â͈ÙÈÎÒÓ ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Í·ÊÓÈο οÔÈÔ˜ Û·˜ ‰¤ÓÂÈ ÎfiÌÔ! ∞›ı·ÓÔ ·›ÛıËÌ·. ∏ ·›ÛıËÛË ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Â›Ó·È fiÏ· ‚‚·›ˆ˜ Ù· «ÏÂÊÙ¿». ¶ÂÚ·Ù¿ÙÂ Î·È ÂÙ¿ÙÂ. ÕÍÈ˙Â; ¢ÂÓ ÙÔ Û˘˙ËÙ¿ÌÂ...

14

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


012-019_PERIEXOMENA 4-08-10 19:01 ™ÂÏ›‰·15

10 Karamanli Ave., 136 71 Axarnai, Athens, Greece T_ (+30) 210 2012469, 210 2015010, 210 2020355 F_ (+30) 210 2027933 www.true-north.gr e-mail: info@true-north.gr *Από 1/10 νέα διεύθυνση 3ο χλμ. Λ. Βάρης – Κορωπίου, 19 400, Κορωπί


012-019_PERIEXOMENA 4-08-10 19:01 ™ÂÏ›‰·16

BESTEVER

°IA TOY™ EPøTEYMENOY™ ME TH ZøH

www.bestever.gr

127

148

16

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

127

Ultimate gifts. Δ¤ÙÔÈ· ÒÚ·, Ù¤ÙÔÈ· ÏfiÁÈ·...

136

∞ÓÙÚÈο ÚÔÏfiÁÈ· ¯ÂÈÚfi˜. ∂›‰ÂÈÍË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜.

148

°˘Ó·ÈΛ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. Δ· ÏfiÁÈ· ÙÂÏ›ˆÛ·Ó, ÙÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ Ú¿ÍÂȘ.

136

ª· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ì ÙÔ ¢¡Δ Ó· ΢Úȷگ› ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ (Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ 0.166% ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Ë 22Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË...) ÂÌ›˜ Ó· ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·ÎÚÈ‚¿ ‰ÒÚ·; ∂›Ó·È ÌÈ· ÂΉԯ‹ Î·È ·˘Ù‹. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ, ·Ê‹Û·Ì ηٷ ̤ÚÔ˜ Ù· ȉȈÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË Î·È Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· yacht Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Î·È ·Û¯ÔÏËı‹Î·Ì Ì ÈÔ Â˙¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, Ù·Í›‰È· Î·È ÌÈÎÚÔ‰ˆÚ¿ÎÈ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. Δ˜, Ù˜, Ù˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û˘Á¯›˙ÂÛÙÂ...

º˘ÛÈο Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÒÏÂȘ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ·Ó οÓÔ˘ÌÂ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÎÚÈ‚Ô‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‹ ÙˆÓ yacht οı ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, Ë ÂÌÔÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙˆÓ ÚÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ù· ¿ÂÈ ÂÚ›ÊËÌ·. Δ· ·ÓÙÚÈο ÚÔÏfiÁÈ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÈÔ ÚÔÛÈÙfi ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¤ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·Û˘ ‰›¯ˆ˜ Ó· ÚÔηÏ› Î·È Â›Û˘ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÍÂοı·Ú· ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘. ¶ÔÏϤ˜ «‰ËÏÒÛÂȘ» ÁÈ· ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi ÊÔÚÂÙfi ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. º˘ÛÈο ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·.

∏ Ú¿ÍË ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÌÈ·˜ ÂÈÙ·Á‹˜ Ì ·ÚÎÂÙ¿ „ËÊ›· ÁÈ· Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Û·˜, Ô˘ Ì·˙› ‰È·Ï¤Í·Ù Û ¤Ó· ·fi ÎÔÚ˘Ê·›· ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏ›·, Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ù˘ ª˘ÎfiÓÔ˘ (Î·È ÙÒÚ· Î·È Ù˘ ¶‡ÏÔ˘, ̤۷ ÛÙÔ Costa Navarino) Â›Ó·È ·fi ÌfiÓË Ù˘ ÌÈ· Ú¿ÍË ¿ıÔ˘˜. ¶¿ıÔ˘˜ ÚÔ˜ ÂΛÓË. ∞›ÛÙ¢ÙÔ ·ÏÏ¿ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÙÚfiÔ Ó· Û·˜ ÂÈ‚Ú·‚Â‡Ô˘Ó ÁÈ· ·ÚfiÌÔȘ Ú¿ÍÂȘ, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ·ÚÂÓ¤ÚÁÂÈ·... Û˘Ó¯Ҙ ı¤ÏÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ·. ∫ÔÛÌ‹Ì·Ù· ‚¤‚·È·! ΔÈ ÓƠ̂۷ÙÂ; §ÔÈfiÓ ·Ê‹ÛÙ ٷ ÏfiÁÈ· -ηϿ Â›Ó·È Î·È ·˘Ù¿- Î·È ÂÚ¿ÛÙ ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë ‚Ú·‰È¿ Ô˘ ı· οÓÂÙ Ú¿ÍË, ÙËÓ Ú¿ÍË ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÂÈÙ·Á‹˜ Ô˘ ϤÁ·Ì ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ¿ÏϘ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ı· Û·˜ Ì›ÓÔ˘Ó ·Í¤¯·ÛÙ˜. ¶Ú¿ÍȘ & Ú¿ÍÂȘ...


012-019_PERIEXOMENA 4-08-10 19:02 ™ÂÏ›‰·17


012-019_PERIEXOMENA 4-08-10 19:02 ™ÂÏ›‰·18

BESTEVER

°IA TOY™ EPøTEYMENOY™ ME TH ZøH

www.bestever.gr

168

160

18

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

160

Gadgets. ∞fiÏ˘Ù·... ·Ó·Áη›·. §¤Ì ÙÒÚ·... η̛·...

168

High End. ∞fiÏ·˘ÛË Û ÔÏϤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ!

∞˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ. ∏ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·Û¯›˙ÂÈ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ì¤ÁÂıÔ˜. ¶ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿, ÈÔ ¤Í˘Ó·, ÈÔ ÊÙËÓ¿, ÈÔ Î·Ï¿. ∂›Ó·È Ù· gadgets Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Î·È Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ˆ˜ ÛÂÈÚ‹Ó˜ Û ¤Ó·Ó √‰˘ÛÛ¤· ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. Δ· ı¤ÏÂÙ fiÏ· Î·È Û·˜ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘ÌÂ. ∫·È ÌÂȘ Ù· ı¤ÏÔ˘Ì fiÏ·, fï˜ fiÏ· ·Í›˙Ô˘Ó; ∫·Ï‹ ÂÚÒÙËÛË. ∂Ï¿Ù ̷˙› Ì·˜ Û ÌÈ· ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ·fi Ù· ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο gadgets Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÚfiÛÊ·Ù·. ∞fi ˘ÂÚÏÂÙ¿ laptop, ̤¯ÚÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ù‡Ô˘ tablet Î·È ·fi simulators ̤¯ÚÈ Ô‰‹Ï·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ‹ ÙÔ ¯ÒÌ·. ∫ÔÚ˘Ê·›Ô gadget ÙÔ Ikepod Hourglass. MÈ· ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓË ˘Í›‰· ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ ¯ÚfiÓÔ˘, Ì ÎfiÛÙÔ˜ fiÛÔ ¤Ó· ÌÂÛ·›Ô ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Î·È ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ Â͈Á‹˚ÓË! ∂ηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚˆÌȈ̤Ó˜ Ó·ÓÔÌ¿ÏϘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ·Ú¿ÍÂÓÔ ˘ÏÈÎfi, οÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÌÌÔ ı·Ï¿ÛÛ˘ Î·È ·¯‡Ú¢ÛÙÔ ˘ÁÚfi... ∫ÔÏÏ¿˜ ¯ÔÓÙÚ¿ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ó· Ú¤ÂÈ ÛÙË ÎÏ„‡ıÚ· Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ó· Î˘Ï¿... °Ú‹ÁÔÚ· ÛÙË ÛÂÏ›‰·...

濯ÓÔ˘ÌÂ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ٷ ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÛÙÔÓ ‹¯Ô Î·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ΔȘ Ӥ˜ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔÏ›˜, ÙȘ Ӥ˜ ËÁ¤˜, Ù· ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÂÓÈÛ¯˘ÙÈο Î·È Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ˯›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù·. ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ÛÂÈÚ¿. ΔÈ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ‚Á¿Ï·ÌÂ; ¶ˆ˜ ÛÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Ë ÂÔ¯‹ 3D ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜ ÒÛÙ ӷ ·Í›˙ÂÈ Ó· Û·˜ ÙȘ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ. ™ÙÔ˘˜ ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔÏ›˜ ˆ˜ Ì ٷ ÌÈÛ¿ -Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ·- ¯Ú‹Ì·Ù· ·›ÚÓÂÙ ÂÈÎfiÓ· high end ϤÔÓ Û ۯ¤ÛË Ì 2-3 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. ™ÙȘ ËÁ¤˜, ˆ˜ ÙÔ Ú¿ÁÌ· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ˙ÂÓ›ı Ù˘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙ· ÂÓÈÛ¯˘ÙÈο ˆ˜ ‰˘Ô ÙÚÂȘ ÂÙ·Èڛ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Ì˯¿ÓËÌ·. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙ· ˯›·... ∂ ‰È·‚¿ÛÙÂ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ, ÌË ı¤ÏÂÙ ·fi Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ· Ó· ¿ÚÂÙ fiÏË ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·...


012-019_PERIEXOMENA 4-08-10 19:02 ™ÂÏ›‰·19

BESTEVER

°IA TOY™ EPøTEYMENOY™ ME TH ZøH

BESTEVER ° I A

www.bestever.gr

T O Y ™

E P ø T E Y M E N O Y ™

M E

T H

Z ø H

www.bestever.gr

EK¢OTH™ MAPIA BATI™T∞ ¢IEY£YNTH™ °IøP°O™ BAPINO™ ¢IEY£YNTH™ ™YNTA•H™ AXI§§EA™ KAPAH§IA™ ™Àªμ√À§√™ ∂∫¢√™∏™ ™Δ∞£∏™ μ∂¡Δ√Àƒ∏™ ™Àªμ√À§√™ ™À¡Δ∞•∏™ ¡π∫√™ °π∞¡¡√À§∞™ ADVERTISING MANAGERS ÃÀ™∞¡£∏ §√À¢∞ƒ√À ∂º∏ ª∞™∞√ÀΔ∏ ™∂ AYTO TO TEYXO™ ™YNEP°A™THKAN: ¡π∫√™ °π∞¡¡√À§∞™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ª∞Àƒ√À¢∏™ NIKO™ ¶A¶AKøN™TANTINOY ™Δ∞£∏™ ∞™¶πøΔ∏™ ¡π∫√™ ª∞ƒπ¡√¶√À§√™ ™¶Àƒ√™ ™∫√Àºπ∞™ ¶ANTE§H™ £EOTOKATO™ SANJA MAR∫OVIC ART DIRECTOR A°°∂§√™ Δ™∞∫ø¡∞™ ∞Δ∂§π∂ ¢∏ª∏Δƒ∞ ƒ∞¶Δ∏

178 178

ºøTO°PAºIA AMAZING STUDIO, OUTSTANDING IMAGES, Ã∏™Δ√™ ∫∞ƒ∞°πøƒ°∞∫∏™ CLIENT SERVICE OIKONOMIKH ¢IEY£YN™H ∞ƒπ™Δ∂π¢∏™ ∫∞ƒΔ™ø§∏™ §O°I™THPIO Kø¡™TA¡Δπ¡√™ NTOYNA™

¢È„¿Ù ÁÈ· ÊÚ¤ÛÎÔ ·›Ì·. ª· ÔÈfi˜ ›ÛÙÂ; √ Robert Pattinson;

¶∞ƒ∞°ø°∏ - EKTY¶ø™H NONSTOP PRINTING. ∂¶∂.

¶ÚÔÛ¤ÍÙ fï˜ ÌËÓ Û·˜... ‰·ÁÎÒÛÂÈ Î·ÌÌ›·. ΔÔ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÂΛ ¤Íˆ ÌfiÓÔ ÔÈ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È Ôχ Ì·ÛÙÔ˘ÚˆÌ¤ÓÔÈ ‹ Ôχ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Ì ηٷϿ‚·ÙÂ... ÕÚ· ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È Û ۷˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ÙËÓ ÛËÌ·›· „ËÏ¿, Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ Ì Ӈ¯È· Î·È Ì ‰fiÓÙÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÌÓËÛÙ‹Ú˜ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ Û·˜. ∂Ì›˜ Û·˜ ‰›ÓÔ˘Ì ÌÂÚÈο fiÓÂÈÚ·, ¤ÙÛÈ ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Â›Â‰Ô ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜ „ËÏ¿ Ì·˙› Ì οÙÈ ¿ÏÏÔ ·ÎfiÌ·... ¶ˆ˜ ÙÔ Ï¤ÂÈ Ë ƒ›· ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ÙÔ ·ÏÈfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ Amanda... Give a bit of mmh to me, and I’ll give a bit of mmh to you! T˘ ÎÔÏ¿Ûˆ˜!

¢π∞¡√ª∏ ∂Àƒø¶∏ ∞.∂. NOMIKOπ ™YMBOY§Oπ ∫. °∫π∫∞, ¶. §∞°√¶∞¡∞°πøΔ√¶√À§√À ¶. ª∏Δƒ√ª∞ƒ∞ & ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ TO BESTEVER EINAI MIA EK¢O™H ¶OY KYK§OºOPEI KA£E IOY¡π√ & π∞¡√À∞ƒπ√ A¶O TH PHOTOPRESS S.A. ¶§OYTAPXOY 25A & H§IO¶OY§OY 6, 173 42, A£HNA TH§.: 210 9946 237 (TËÏ. K¤ÓÙÚÔ 6 °Ú·Ì̤˜) FAX: 210 9946 237 ∂-MAIL: photopress@netone.gr subscriptions@bestever.gr marketing@bestever.gr www.photopress.com.gr www.bestever.gr

™ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏfi Ì·˜, Û·˜ ÎÔÈÙ¿ ηٿ̷ٷ Ë Èfi ÁÚ‹ÁÔÚË Ferrari ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ΔÔ ¿Èı·ÓÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ·fi ÙÔ Maranello, ‚·Û›˙ÂÙ·È Â͈ÙÂÚÈο ÛÙËÓ 599 GTB, ˆÛÙfiÛÔ ‰·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ù˘ Enzo ÂÈÚ·Á̤ÓÔ ÒÛÙ ӷ ·Ô‰›‰ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ›Ô˘˜ Î·È ÔÈÎÈÔÔÈÂ›Ù·È ¤Ó· ıÚ˘ÏÈÎfi fiÓÔÌ·. ∏ 599 GTO, ı˘Ì›˙ÂÈ ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜ Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·˘ÙÔ‡˜... Ô˘ ‹‰Ë ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ! ªfiÓÔ 599 ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó Î·È... ʇ... ∂›¯·Ó Ô˘ÏËı› ÚÈÓ Î·Ó ·Ú·¯ıÔ‡Ó!

WWW.FERRARI.COM

E•øºY§§O

KEIMENA KAI ºøTO°PAºIE™ ¶OY A¶O™TE§§ONTAI ™TO ¶EPIO¢IKO ¢EN E¶I™TPEºONTAI. A¶A°OPEYETAI H ANA¢HMO™IEY™H, ANA¶APA°ø°H ◊ META¢O™H ME O¶OIO¢H¶OTE O¶TIKOAKOY™TIKO ME™O, O§OY ◊ MEPOY™ TOY ¶EPIO¢IKOY, XøPI™ THN E°°PAºH A¢EIA TOY EK¢OTH. ALL RIGHTS RESERVED, REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE PUBLISHER IS STRICTLY PROHIBITED. Advertising rates furnished upon request. Send all advertising information & materials to PHOTOPRESS S.A. 25A PLOUTARHOY STR. & 6 ILIOPOULOU STR., 173 42, ATHENS. Direct all subscription inquiries to www.bestever.gr. All advertising is subject to approval before acceptance. BESTEVER reserves the right to refuse any advertising for any reason whatsoever.


020-025_EVENTS 4-08-10 18:26 ™ÂÏ›‰·20

E

V

E

N

T

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

S

11/7/2010 FIFA World Cup Final, Johannesburg, South Africa ™¿‚‚·, ηʤ! §¤ÙÂ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ Ó· οÓÂÈ ¿ÏÈ ÙÔ ı·‡Ì· ÙÔ˘ Î·È Ó· ÍÂÌ›ÓÂÈ ¿ÏÈ Ô Î·ÎÔÌÔ›Ú˘ Ô ™¿‚‚·˜; ∂˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙԇ̠ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∫·Ï‹˜ ∂Ï›‰·˜ (‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ fiˆ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ) Î·È Ó· ·Ó¿„Ô˘Ì ¤Ó· ÎÂÚ¿ÎÈ ˘¤Ú Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜. ŸÛÔ ÁÈ· „ÒÓÈ·, Ë ¯ÒÚ· ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Ù˘! www.fifa.com

3-4/7/2010 Wimbledon finals, All England Club, London ∂›Ó·È ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ Î·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·˘Ùfi Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î‡ÚÔ˜. ∂›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÙÔ˘ Grand Slam Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Á›ÓÂÙ·È Û ÁÚ·Û›‰È. ÿÚË Û ·˘Ùfi Ì¿ı·Ì ٷ Fred Perry, ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ ‚¿˙ÂÙÂ; www.wimbledon.org

3-25/7/2010 Tour de France, Holland-Belgium-France ŒÓ·˜ Â›Ó·È Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ Á‡ÚÔ˜. ∞Ó ÙÔ ÓÔ˘ Û·˜ ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ∫ÒÛÙ·, ÙÔÓ Û˘Ì·ı‹ Î·È «Ì¿ÛÙÔÚ·» ÛÔ˘‚Ï·Ù˙‹ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Û·˜, „¿ÍÙ ÁÈ· οÙÈ ¿ÏÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ. √È Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ Ô‰ËÏ·Û›·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¶Ô‰ËÏ·ÙÈÎfi °‡ÚÔ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ (Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Û ÙÚ›· ÎÚ¿ÙË), ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô. www.letour.fr

19/7/2010 Jethro Tull, Terravibe, ª·Ï·Î¿Û· ŒÓ· ·fi Ù· ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ· ÚÔÎ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 40 ÂÙÒÓ, ÔÈ Jethro Tull, ı· ÍÂÛËÎÒÛÔ˘Ó Ì ÙȘ ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜. √È ÓÂfiÙÂÚÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ „¿ÍÔ˘Ó Ï›ÁÔ ÛÙÔ YouTube. ª›· Ë̤ڷ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ªÔÓ‹ §·˙·ÚÈÛÙÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. www.ticketpro.gr 20

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

7, 10 & 11/7/2010 Rockwave Festival, Terravibe, ª·Ï·Î¿Û· ªÂ ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ The Black Eyed Peas (7/7), ¤Ó· ·fi Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ۯ‰fiÓ ÂÈÛΛ·Û ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ F1 ÛÙË ™ÈÁηÔ‡ÚË Ì ÙÔ ¿ÚÙÈ Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ GP (‚Ï. video). º˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓÔÈ, ÔfiÙÂ... www.rockwavefestival.gr


020-025_EVENTS 4-08-10 18:26 ™ÂÏ›‰·21

E

V

E

N

A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2010 7-8/8/2010 Red Bull Air Race, EuroSpeedway, Lausitz, Germany ∞Ó ıˆÚԇ̠·Ï·‚Ô‡˜ ÙÔ˘˜ ÈÏfiÙÔ˘˜ Ù˘ F1 ÁÈ· ÙȘ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È, ÙfiÙ ÙÈ Ó· ԇ̠ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÏfiÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Red Bull Air Race; ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ·ÁÒÓ·, Û›ÁÔ˘Ú· ı· Ì›ÓÂÙ Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ·ÓÔȯÙfi. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ¤¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÎÔχ̂ËÛË, Ô‰ËÏ·Û›·, „¿ÚÂÌ·, ÈÛÙÈÔÏÔ˝· Î·È ÏÔÈ¿ ·ıÏ‹Ì·Ù·. www.redbullairrace.com

T

S

13-14/8/2010 £¤·ÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ «∫¿ÚÔÏÔ˜ ∫Ô˘Ó» & ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘ - ¢È·ÁfiÚ·˜ ÃÚÔÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÏÔ‡ÙÔ˜ (∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË), ∞Ú¯·›Ô £¤·ÙÚÔ ∂ȉ·‡ÚÔ˘ ªÔÚ› Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Û·Ó ÎÏÈÛ¤, ÙÔ ¤ÚÁÔ ¶ÏÔ‡ÙÔ˜ fï˜ Â›Ó·È ÈÔ Â›Î·ÈÚÔ ·fi ÔÙ¤: Ô Ù›ÌÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÂÚÈÛÙÔȯ›˙ÂÙ·È ·fi οı ÏÔÁ‹˜ Ï·ÌfiÁÈ· Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó: Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÈÂÚfiÛ˘ÏÔÈ ÎÙÏ. £· ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÁÈ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ÌfiÓÔ ÙÔ ¢¡Δ Ï›ÂÈ ·fi ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË. www.greekfestival.gr

1/8/2010 Grand Prix F1, Hungaroring, Hungary ŸÙ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ı· ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ηڿ‚È·, ÂÛ›˜ ı· ›ÛÙ ÌÔÙÈÏÈ·ÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ μÔ˘‰·¤ÛÙ˘ Ì ÙËÓ ›ÛÙ· – ÂÎÙfi˜ ·Ó ¿Ù Ì ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ. ªÈÎÚfi ÙÔ Î·Îfi, ηıÒ˜ Â‰Ò Ì¿ÏÏÔÓ ı· ‰Â›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÛÂÚ¿ÛÂȘ ·’ fiÙÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·. øÛÙfiÛÔ Ë ÛÙÂÓ‹, Ù¯ÓÈ΋ ›ÛÙ· Î·È ÙÔ fiÏÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·Í›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· οÙÈ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ʤÙÔ˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. www.hungaroring.hu

19-22/8/2010 ADAC Rallye Deutschland, Trier, Germany ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙË ÌÂÁ·ÏÔ„˘¯›· Ì·˜. ∞ÊÔ‡ Ë ∞ÁÁ¤Ï· Ì·˜ Ù· ˙¿ÏÈÛ ٷ ÊÚ‡‰È·, ÙÂÏÈο Ì·˜ Ù· ¤‰ˆÛ ٷ ‰·ÓÂÈο. √fiÙ ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ÙËÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÛËÌ·›Â˜ fiÏ· Ù· Ï¿Ó· ·fi ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ú¿ÏÏ˘ ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· Ì ÙËÓ ∞ÊÚÔ‰›ÙË Ù˘ ª‹ÏÔ˘ Ó· ¯·ÈÚÂÙ¿ÂÈ Ó·˙ÈÛÙÈο; www.rallye-deutschland.de

29/8/2010 62nd Primetime Emmy Awards, Nokia Theatre, Los Angeles, USA ∫¿ÔÙ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂӉȤÊÂÚ·Ó, ηıÒ˜ ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·Ó ÛÂÈÚ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙȘ ÁÓˆÚ›˙·Ì ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÒÚ· Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙȘ ÛÂÈÚ¤˜ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ÛÙȘ ∏¶∞. ∫ÈÓ›ÛÙ Ӌ̷ٷ ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÙË «Ì·ÁÈ΋» ÚfiÛÎÏËÛË ‹ ·Ï¿ ηı›ÛÙ ·Ó··˘ÙÈο ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ Û·˜. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â› Ù˘ ÔıfiÓ˘. www.emmys.com πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

21


020-025_EVENTS 4-08-10 18:26 ™ÂÏ›‰·22

E

V

E

N

T

S

™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 3/9/2010 U2 360o Tour, OAKA, ∞ı‹Ó· ŒÓ· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi Î·È ÔÙÈÎfi ˘ÂÚı¤·Ì·! ªÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ı· ı˘Ì¿ÛÙ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. ∞ÔÏ·‡ÛÙ ˘‡ı˘Ó·. www.u2.com

1-24/9/2010 Leonardo da Vinci exhibition, Grimaldi Forum, Monaco Codex Atlanticus: ¤ÙÛÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ Î˘ÚÈÔÙ¤ÚˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Leonardo da Vinci. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ·, πÙ·ÏÔ› ÂȉÈÎÔ› ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÎÏËÚ¿ ÒÛÙ ӷ Ù· οÓÔ˘Ó Î·Ù·ÓÔËÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÂÓ Û˘Ó¯›· Ó· Ù· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÎfiˆÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Î·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi. www.grimaldiforum.com

16-20/9/2010 Exclusive Yachting, ª·Ú›Ó· ∞Á›Ô˘ ∫ÔÛÌ¿, ∞ı‹Ó· ∂›Ó·È Ë ÌfiÓË ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÔ˘ Ù· ÛοÊË ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ŸÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ó·˘ËÁ›· ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È, fiˆ˜ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù¿ ÚÔ˚fiÓÙ·. ¶ÚÔÛÔ¯‹: Ë ¤ÎıÂÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ηډȷÎÔ‡˜. ∏ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÛηÊÒÓ! www.europartners.gr

26/9/2010 Grand Prix F1, Singapore ∏ ̤ڷ ʇÁÂÈ, ÙÔ ÙÛ›ÚÎÔ Ù˘ F1 ¤Ú¯ÂÙ·È. §Â˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ F1, Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙË Ó‡¯Ù·. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ı·٤˜, ÔfiÙ ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ÙËÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¿ÙÂ. www.singaporegp.sg

29/8-5/9/2010 WPT London Poker Classic, Palm Beach Casino, UK ∞ÂÚÔÔÚÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ∞ı‹Ó·-§ÔÓ‰›ÓÔ ÌÂÙ’ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜: 350 ¢ÚÒ. ∫fiÛÙÔ˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ: 70 ¢ÚÒ. ∫fiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿: 6.300 ¢ÚÒ. £· Û·˜ ‰Ô˘Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ Û·˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË: ·Í›· ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË www.worldpokertour.com

22

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


020-025_EVENTS 4-08-10 18:26 ™ÂÏ›‰·23

E

V

E

N

T

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2010

S

24/10/2010 Grand Prix F1, Korean International Circuit, Korea

13-28/10/2010 BFI 54th London Film Festival, UK ΔÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ·Ï¿ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ Î·Ó›˜. ΔÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙˆÓ The Times Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ôχ ηÏfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ¿ÂÈ Î·Ó›˜ ÌÈ· ‚ÔÏÙ›ÙÛ· ·fi ÙËÓ Oxford Î·È ÙË Bond Street. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Î·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 300 Ù·Èӛ˜. www.bfi.org.uk

¡¤· ¯ÒÚ· Î·È ›ÛÙ· ÛÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ F1, ÔfiÙÂ Ô ·ÁÒÓ·˜ Î·È ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·˘ÙfiÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÂÚȤÚÁÂÈ·. ∞Ó ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù‡¯ÂÈ Ó· ‚ÚÂı›Ù ÂΛӘ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ∫ÔÚ¤·, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜ ÂχıÂÚ˜ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· «Î·Ï¿» ¿Û· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. www.fia.com

Auto Show 2010, Metropolitan Expo, ¢ÈÂıÓ‹˜ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ˜ ∞ıËÓÒÓ ŸÏ· Ù· Ó¤·, ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ÌË, ÌÔÓ٤Ϸ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ‹ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ·. ∂Ï¿Ù ÁÈ·Ù› ÙÔ ÔÊı·ÏÌfiÏÔ˘ÙÚÔ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ. ¶ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, fiˆ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ™ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ÂÈϤͷÌ fiÏ· Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ÌÔÓ٤Ϸ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢Â›Ù ÙÔ Î·È ı· ηٷϿ‚ÂÙÂ. wwww.athensautoshow.gr

7-10/10/2010 International Jewellery Week, Dubai, UAE ΔÔ Dubai ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ. ª¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÙËÓ Í¤ÚÂÙ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ¿ÛË ÁÈ· Ó· ·Ó·ÚˆÙȤÛÙ ÁÈ·Ù› ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ Â›Ó·È fiÙ·Ó Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ Â›Ó·È Í·ψ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ˙ËÙ¿ÂÈ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· (ÏËڈ̋) ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È… º‡Á·Ì ÁÈ· Dubai ÁÈ·Ù› ·ÏÏÈÒ˜ ÎÔÎfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ. www.jewelleryshow.com

10/2010 Green Design Festival, ¶Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ∞ı‹Ó· ∏ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÂÏ›˙Ô˘Ì οÔÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ∏ Ù¤¯ÓË Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¤Í˘Ó˜, ηϷ›ÛıËÙ˜ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ë ˙ˆ‹ Ì·˜ ηχÙÂÚË Î·È ÈÔ ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

www.greendesignfestival.gr

πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

23


020-025_EVENTS 4-08-10 18:27 ™ÂÏ›‰·24

E

V

E

N

T

S

¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2010 7/11/2010 Moto GP, Valencia, Spain ∂›Ó·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÊÂÙÈÓfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Î·È Ì ÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó· ÎÚÈı› ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÛÙÚÔÊ‹. Δ· ηډȷο ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·˘ÍË̤ӷ, Ô «ÁÈ·ÙÚfi˜» ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜ Î·È ÌÈ· ‚ÔÏÙ›ÙÛ· ÛÙËÓ ¶fiÏË ÙˆÓ Δ¯ÓÒÓ ÎÈ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË. www.motogp.com

26-28/11/2010 Stockholm International Horse Show, Ericsson Globe Arena, Sweden

ÕÏÏ·ÍÂ Ô ªÈ¯·ÏÈfi˜ Î·È ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÌÚÔ˜. ªÈÎÚ‹ ·Ú·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ·ÚÔÈÌ›·˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ F1, Ô Schumacher fï˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ˆ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ı· Ù· Û·ÚÒÛÂÈ fiÏ·. ΔÔ ›‰ÈÔ Î›ÓËÙÚÔ ¤¯ÂÈ fï˜ Î·È Ô Vettel, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÏÏÔ› Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Schumacher ÛÙ· Ó·ÓÈο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. ™˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È Ë ÎfiÓÙÚ· ∞ÁÁÏ›·˜-°ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ∂ıÓÒÓ. www.raceofchampions.com

2-5/11/2010 SEMA Show 2010, Las Vegas Convention Center, Nevada, USA ŒÓ· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Â›Ó·È «ÙÈ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Â¿Ó..». ΔËÓ ·¿ÓÙËÛË ı· ‚Ú›Ù Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· (Ì ÙËÓ Ôχ ¢Ú›· ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘) Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ¤ÎıÂÛË (ÌfiÓÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜) ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÌfiÓÔ Ô˘ Â‰Ò Ë ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Â›Ó·È Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë ϤÍË: ÙÈ ı· ϤÁ·Ù ÁÈ· ¤Ó· 4x4 Ì 50¿Ú· plasma, ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘ ÌÈÏÈ¿Ú‰Ô˘ Î·È ¿Óˆ ·fi 800 ›Ô˘˜; www.semashow.com

¢.∂.∞.: ¢∂¡ ∂Ã∂π ∞¡∞∫√π¡ø£∂π

∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎıÂÛË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ. ¢ÂÓ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ Ô˘ ı· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ηı·Úfi·ÈÌ· ¿ÏÔÁ· Î·È ÙËÓ ÂȉÂÍÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ó·‚·ÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¶ÔÏϤ˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ‰ÚÒÌÂÓ· Î·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙˆÓ ·ÏfiÁˆÓ, fi¯È, ÛÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ ÙÔ˘ √¶∞¶ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ·ÎfiÌË. www. stockholmhorseshow.com

26-27/11/2009 Race of Champions, Esprit arena, Düsseldorf, Germany

26/11/2010 Clauwau, Samnaun, Switzerland °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ë μ·Û›ÏË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∏ ÎÔÈÏÈ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË, Ë Ï¢΋ ÁÂÓÂÈ¿‰· fï˜ ›ӷÈ. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ôχ ΤÊÈ, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›Ù ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÔÌ¿‰· ͈ÙÈÎÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ‚ÔËıÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÙÂ. ÃÔ ¯Ô ¯Ô. www.clauwau.com

24

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


020-025_EVENTS 4-08-10 18:27 ™ÂÏ›‰·25

E

V

E

N

T

¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010

S

4/12/2010 Lady Gaga, The Monster Ball, Mediolanum Forum, Assago, Italy ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ªÔÚ› Ó· Û˘ÌʈÓ›Ù ‹ Ó· ‰È·ÊˆÓ›Ù Ì ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÙÔ ÓÙ‡ÛÈÌfi Ù˘, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ·ÔÙÂÏ› οÙÈ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È ·Í›˙ÂÈ fiÏË ·˘Ù‹ Ë Ê·Û·Ú›· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ÚÔ¿ÛÙÈ· ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ fiÛÔ Î·È Ó· „¿ÍÂÙ ÛÙË via della Spiga Î·È ÛÙË via Monte Napoleone, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‚Ú›ÙÂ Û˘ÓÔÏ¿ÎÈ· Û·Ó Ù˘ Lady Gaga. www.ladygaga.com

12/2010 ∞ÊÚfi˜ & º˘Û·ÏÏ›‰Â˜, ¶Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ∞ı‹Ó· -12/12/2010 Salone Internazionale dell’ Automobile, Bologna, Italy ∏ πÙ·Ï›· Â›Ó·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÌÈ· Áη˙È¿ ‰ÚfiÌÔ˜ Î·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ¤ÎıÂÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ù˘ ªÔÏfiÓÈ· ¿ÎÚˆ˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·. §fiÁˆ Î·È Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ù· Ì›ÓÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ Ó· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ Î·˘Ù¿. ΔÔ “Ì›ÓÈ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ‚¤‚·È·, Ù˘ ÊÔ‡ÛÙ·˜ ‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, fiˆ˜ ÙÔ ¿ÚÂÈ Î·Ó›˜. www.motorshow.it

26-31/12/2010 Rolex Sydney Hobart 2010, Australia ŸÏÔ Ù· ›‰È· Î·È Ù· ›‰È·. ¶ÚÒÙ· ‚·ÚÂı‹Î·Ì ÙÔ ÛÎÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÏÈÔıÂÚ·›· ÛÙȘ Â͈ÙÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜, ηÈÚfi˜ Ó· οÓÔ˘Ì οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ê¤ÙÔ˜. ∫¿ÙÈ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi. ΔÈ ı· ϤÁ·Ù ÁÈ· Ï›ÁË ÈÛÙÈÔÏÔ˝·; √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ·Ó Î·È ÍÂΛÓËÛ ˆ˜ ÌÈ· ¯·Ï·Ú‹ ‚·Úο‰·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ΢ÚÈϤ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂Ó˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ ÙÔ˘. ÕÚ· ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ŸÏÈ ƒÂÓ: ηÏfi ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ! www.rolexsydneyhobart.com

∏ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û·Ì¿ÓÈ·, Ù· ·ÊÚÒ‰Ë Î·È ËÌÈ·ÊÚÒ‰Ë ÎÚ·ÛÈ¿ (ÂÏÏËÓÈο Î·È ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ·) Î·È Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ (·Ú¯¤˜ ¢ÂΤ̂ÚË) Û οÔÈÔ ·fi Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ Ï·Ù›·˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. º¤ÙÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ·fi ÙÔ ¢¡Δ. £· Ì·˙¢Ùԇ̠fiÏÔÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ı· οÓÔ˘Ì ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û·Ì¿ÓÈ·˜. ¢Â ı· Ì·˜ ¿ÚÂȘ Ù· Cayenne, ŸÏÈ ƒÂÓ, ŸÏÈ ƒÂÓ. www.vinetum.gr

23-27/12/2010 Parc Asterix, Paris, France Δ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ∫·Ê‰¿ÎÈ, ÌÔ˘Û›·, ‚fiÏÙ˜ Î·È „ÒÓÈ· Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙË Ì¤Ú· Û·˜, Ï›ÁË ·Ú·¿Óˆ ηÏÔ¤Ú·ÛË fï˜ ‰ÂÓ ¤‚Ï·„ ηӤӷÓ. ΔÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ Asterix Î·È Ù˘ ·Ú¤·˜ ÙÔ˘ ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÙÚÂÓ¿ÎÈ· ÙÔ˘: Ì›ÙÂ Î·È ı· Ù· ‰Â›Ù fiÏ·. www.parcasterix.fr

πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

25


026-043_BESTVIEW 5-08-10 09:42 ™ÂÏ›‰·26

BESTVIEW

50 Ã√¡π∞ ASTERIX ¶ÂÓËÓÙ¿ÚÈÛ ʤÙÔ˜ Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Ì·˜ ‹Úˆ·˜ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfi Á·Ï·ÙÈÎfi ¯ˆÚÈfi Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó›Û¯˘ÚË ÚˆÌ·˚΋ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ¡·È, ηϿ ηٷϿ‚·ÙÂ. √ ÌÈÎÚÔη̤̈ÓÔ˜ ∞sterix Î·È Ô....ÓÙÂÏÈοÙÔ˜ √belix ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ·ÈÛ›ˆ˜ 50 ¯ÚfiÓÈ· ÍÂηډÈÛÙÎÒÓ ÂÚÈÂÙÂÈÒÓ. ◊Ù·Ó ÙÔ 1951 fiÙ·Ó Ô Á¿ÏÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ∞lbert Uderzo Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔÓ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘ Î·È Â›Û˘ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ Rene Goscinny Î·È Ë ÊÈÏ›· ÙÔ˘˜ η٤ÏËÍ Û ÌÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ¤ÌÂÏÏ ӷ Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ªÂÙ¿ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛÎÈÙÛÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·fiÂÈÚ˜, ¿ÏϘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ Î·È ¿ÏϘ fi¯È, ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë È‰¤· ÙÔ˘ ∞sterix

Î·È ¤ÁÈÓ Ú¿ÍË Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Pilote ÙÔ 1959. ΔÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô Uderzo ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÂΉfiÙ˘ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÁÓÒÚÈÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. √È ÙÚ·ÌÔ‡ÎÔÈ ‹Úˆ¤˜ Ì·˜ Ô˘ ÌϤÎÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ Û η‚Á¿‰Â˜, ÙÔ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ȉÈfiÙÚÔÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘ÔÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜ Î·È Ô ¿ÓÛÔÊÔ˜ ‰Ú˘›‰Ë˜ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ˆ˜ ÂÙ·ÛÊÚ¿ÁÈÛÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘ Ì·ÁÈÎÔ‡ ˙ˆÌÔ˘ Ô˘ ¯·Ú›˙ÂÈ ˘ÂÚÊ˘ÛÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ¤ÎÏ„·Ó ÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi ÌfiÏȘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 1967 ÙÔ ÎfiÌÈÎ ¤ÁÈÓ ÙfiÛÔ ‰È¿ÛËÌÔ, Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ùfi. ŸÌˆ˜ ÙÔ 1977 Ô Í·ÊÓÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜, ÙÔ˘ Rene Goscinny Û ËÏÈΛ· ÌfiÏȘ 51 ÂÙÒÓ ‹Úı ӷ ‰È·Ù·Ú¿ÍÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ∞sterix Î·È ÙÔ˘ Obelix. √ Uderzo fï˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÍÂηډÈÛÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ, ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘. ¶ÔÙ¤ fï˜ ‰ÂÓ Í¤¯·Û ÙÔ Ê›ÏÔ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ Î·È Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ‚¿˙ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Goscinny ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÈÎfi 26

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

ÙÔ˘ ÛÙ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÈÎ, ·ÔÙ›ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ¤Ó·Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜. º˘ÛÈο ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ¤ÂÛ·Ó Î·È ·fi ÂÙ‹ÛÈ· ¤Î‰ÔÛË ‰‡Ô Ù¢¯ÒÓ fiÙ·Ó ‰Ô‡Ï¢ Ì ÙÔ Goscinny, Ô Uderzo ηٿÊÂÚÓ ӷ ÂΉ›‰ÂÈ ¤Ó· Ù‡¯Ô˜ οı 3 Ì 5 ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ 1985 Ô Á¿ÏÏÔ˜ ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ ÈfiÙË Ù˘ ÏÂÁ·ÈÒÓ·˜ Ù˘ ÙÈÌ‹˜. ∞fi ÙÔ 1981

¤ˆ˜ ÙÔ 2005 ÂΉfiıËÎ·Ó 8 Ó¤· Ù‡¯Ë Î·È Ô ∞sterix, o Obelix, o ÈÛÙfi˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˜ πntefix Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Á·Ï¿Ù˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó È· ¤Ó· ÂΉÔÙÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. √È ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› Û ¿Óˆ ·fi 107 ÁÏÒÛÛ˜ Î·È ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó Á˘ÚÈÛÙ› 11 Ù·Èӛ˜ Î·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·È¯ÓȉÈÒÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ¿Óˆ ÙÔ˘˜. ∂Ì›˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ ∞sterix Î·È ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘ Ó· Ù· ÂηÙÔÛÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÙÔ‡ÚÙ· Ì Á‡ÛË...ÁÔ˘ÚÔ˘ÓfiÔ˘ÏÔ Ê˘ÛÈο!


026-043_BESTVIEW 5-08-10 09:42 ™ÂÏ›‰·27

10 Karamanli Ave., 136 71 Axarnai, Athens, Greece T_ (+30) 210 2012469, 210 2015010, 210 2020355 F_ (+30) 210 2027933 www.true-north.gr e-mail: info@true-north.gr *Από 1/10 νέα διεύθυνση 3ο χλμ. Λ. Βάρης – Κορωπίου, 19 400, Κορωπί


026-043_BESTVIEW 5-08-10 16:25 ™ÂÏ›‰·28

BESTVIEW

BUGATTI GALIBIER CONCEPT ∏ Veyron ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹. ¢Â ¯ˆÚÔ‡Û ٤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· ‚ϤÂÙÂ... ŒÙÛÈ Ë μugatti ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛÙ› ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘, ¿ÌÏÔ˘ÙÔ˘ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ȉÈfiÙÚÔÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ù˘ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÏÈÌÔ˘˙›Ó·. ∏ ·ÊÔÚÌ‹ ‹Ù·Ó ȉ·ÓÈ΋. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ʤÙÔ˜ ÎÏ›-

ÓÂÈ 100 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜. ŒÓ·˜ ·ÈÒÓ·˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ô ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ ∂ttore Bugatti, ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÙÔ Î·ÚÎÈÓÈÎfi ¤ÙÔ˜ 1881, Û ËÏÈΛ· ÌfiÏȘ 28 ÂÙÒÓ ›‰Ú˘Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È ·˘Ù‹ ÂÍÂÏ›¯ıËΠÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ̇ıÔ. ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ Ô ‰·ÈÌfiÓÈÔ˜ πÙ·Ïfi˜ Ì ÙȘ Á·ÏÏÈΤ˜ Ú›˙˜ ‹ÍÂÚ ÙÈ ı· Â·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·, ÏÔÈfiÓ, ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÂÔÚÙ·ÛÌÒÓ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¢Ú. πng. Franz-Josef Paefgen ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Ó¤Ô concept Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Galibier. Galibier ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÕÏˆÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙÔ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ΔÔ concept Ô˘ ›¯Â ‰ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù· ÊÒÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¿ÓÔÈÍË ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ù˘ °ÂÓ‡˘ Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi. ΔÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÏÈÌÔ˘˙›Ó·˜ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ·ÓıÚ·ÎfiÓËÌ· Ì ÛÎÔfi ÙfiÛÔ ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ·ÓÙÔ¯‹, fiÛÔ Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Û ·Ô‰ÂÎÙ¿ ÓÔ‡ÌÂÚ·. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ı· ÂÍÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙË Veyron Ì˯·ÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 8.0 Ï›ÙÚˆÓ Û ‰È¿Ù·ÍË W16 Ì ÙȘ 4 ÙÔ˘ÚÌ›Ó˜ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ 1001 ›Ô˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙËÓ Galibier Ô Ô‰ËÁfi˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈϤÁÂÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Â›Ù Ì 800 ›Ô˘˜, ›Ù Ì Ï‹ÚË ÈÛ¯‡ ÛÙÔ˘˜ 1001 ›Ô˘˜. ∏ ΛÓËÛË, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ı· ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÚÔ¯Ô‡˜ Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÏÈÌÔ˘˙›Ó·˜ ı· ·Ó¤Ú28

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

¯ÂÙ·È ÛÙ· 350km/h. ΔÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘...ıˆÚËÎÙÔ‡ ı· ÂˆÌ›˙ÔÓÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔÈ ÎÂÚ·ÌÈÎÔ› ‰›ÛÎÔÈ Ì ·Ó·ÏfiÁˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÔÏ˘¤Ì‚ÔϘ ‰·ÁοÓ˜. ∂͈ÙÂÚÈο ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ı· ı˘Ì›˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÙË Veyron, ÂȉÈο ÛÙËÓ ÂÌÚfi˜ Ì¿Ûη Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜. Δ· ÊÒÙ· ı· Â›Ó·È Ù‡Ô˘ LED, Î·È ÙÔ ›Ûˆ ·ÚÌÚ›˙ ı· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ̤ÚË ·fi ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÊˆÙÈÛÙÈÎfi ÛÒÌ· Stop. ∫·Ù¿ Ùã¿ÏÏ· ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÈıÂÙÈΤ˜ Ì ÙȘ ηÌ‡Ï˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ concept ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ Ë ‰È¯ÚˆÌ›· ÙÔ˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Ì ÙÔ ÛÎÔ‡ÚÔ ÌϤ CFRP (carbon fiber reinforced plastic). ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ı· Â›Ó·È ˘ÂÚ¿Óˆ ÎÚÈÙÈ΋˜ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ ÚÂÙÚfi ۯ‰ȷÛÌfi. ΔÔ ·ÎÚÈ‚fi ‰¤ÚÌ· ı· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ͇ÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜

ÔıfiÓ˜ LCD. ΔÔ clue ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ fï˜ ı· Â›Ó·È ÙÔ ·Ê·ÈÚÔ‡ÌÂÓÔ ∂Ï‚ÂÙÈÎfi ÚÔÏfiÈ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Reverso Tourbillon ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÎÔÓÛfiÏ·˜, Ô˘ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ı· ÌÔÚ› Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì Û 3-4 ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÙÔ ‰Ô‡Ì ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ì ÂÎÙÈÌÒÌÂÓË ÙÈÌ‹ 1.5 ÂηÙÔ̇ÚÈÔ ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ™›ÁÔ˘Ú· ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜! www.bugatti.com


026-043_BESTVIEW 5-08-10 16:25 ™ÂÏ›‰·29


026-043_BESTVIEW 5-08-10 09:42 ™ÂÏ›‰·30

BESTVIEW

KOPI LUWAK ¶Ò˜ ı· ·ÓÙȉÚÔ‡Û·Ù ·Ó ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·Ê¤ Û·˜, Ì·ı·›Ó·Ù ˆ˜ ÔÈ ÎfiÎÎÔÈ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Û·˜ ÚÔÊ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ ˙ÒÔ˘ Ì ÙË...‰È·‰Èηۛ· Ô˘ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ; ™›ÁÔ˘Ú· fi¯È Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. ∫·È fï˜ ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ·fi ·˘Ù‹ ÙË ‰ÈÂÚÁ·Û›· Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ ÂÓÂÚÁÂȈÓ,Ô˘ ı· ‰Â›Ù ·Ú·Î¿Ùˆ, ÚÔ·ÙÂÈ Ô ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ˜ Î·È ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ηʤ˜ Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô ∫opi Luwak. ™Â ÙÚÔÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ ÔÈ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ™Ô˘Ì¿ÙÚ·˜, ÙÔ˘ ª·Ï›, ÙˆÓ ºÈÏÈ›ÓˆÓ Î·È ÛÙÔ ·Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜ Ù˘

πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ ˙ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ıËÏ·ÛÙÈÎfi Ô˘ ηÙËÁÔÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙ· ÙÚˆÎÙÈο Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∞sian Palm Civet Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Paradoxurus hermaphroditus. ∞˘Ùfi ÙÔ ˙ˆ¿ÎÈ ÏÔÈfiÓ, Ô˘ Û οÔȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Î·È ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ Â›‰Ô˜ ÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì ÒÚÈÌ· ÊÚÔ‡Ù·, ÛfiÚÔ˘˜, ¤ÓÙÔÌ· Î·È Î·ÚÔ‡˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ™ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ÌÔ‡ÚˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤Û· ÛÙÔÓ Î·Úfi ÙÔ˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ÙÚˆÎÙÈÎfi Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ¤„ÂÈ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÛfiÚÔÈ, ÏÔÈfiÓ, ‰È·-

30

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

ÙÚ¤¯Ô˘Ó fiÏÔ ÙÔ ÂÙÈÎfi ÙÔ˘ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi οÔÈ· ÂȉÈο ¤Ó˙˘Ì· ÙÔ˘ ÛÙÔÌ¿¯Ô˘ ·Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ÚÔÛÂÏ‹ÊıËÛ·Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È Î·È ·ÊÔ‡ Ï˘ıÔ‡Ó Î·Ï¿, ·Ê‹ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÔ˘Ó Î·È Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ „‹ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÏÂÙ¿. ΔÔ Ôχ ÂÏ·ÊÚ‡ „‹ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÛfiÚˆÓ ‰ÂÓ ·ÏÏÔÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÏ·ÊÚ¿ ÈÎÚ‹ Á‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔÊ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ÛfiÚÔÈ ·Ï¤ıÔÓÙ·È Î·È Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ΔÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘Û‡ÚÂÙÔ Î·È ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ ·fi 100 ¤ˆ˜ 600 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ pound, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ 450 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. ™Â οÔȘ ¯ÒÚ˜ ˆÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÎÔ‡· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ÛÙÔ ∫Ô˘‹ÓÛÏ·ÓÙ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ı·

ÙÔ ‚Ú›Ù ¤Ó·ÓÙÈ 33 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÙÔ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ. ∏ ÙfiÛÔ ˘„ËÏ‹ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÏÔ‡ÛÈ· Á‡ÛË ÙÔ˘, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¿ÚˆÌ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË Û·ÓÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ¶ÂÚ›Ô˘ 450 ÎÈÏ¿ ÂÙËÛ›ˆ˜ Â›Ó·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ∫opi Luwak Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿. ∂ÓÛÙ¿ÛÂȘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ηʤ ·˘ÙÔ‡ Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ Â›Ó·È ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË Ë ·Ô˘Û›· ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ ∂.coli, ·fi ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÚÔ˚fiÓ. ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ÌÂϤÙËÛ·Ó ÙfiÛÔ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ηʤ, fiÛÔ Î·È ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ ·˘Ùfi ÚfiÊËÌ· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·ÛʷϤ˜. ΔÔ ÌÈÎÚfi ÙÚˆÎÙÈÎfi ‰ÂÓ ·ÔÈΛ˙ÂÙ·È ·fi Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÌÈÎÚfi‚È·, ÂÓÒ Ë ÛˆÛÙ‹ χÛË Ì·˙› Ì ÙÔ „‹ÛÈÌÔ Û ˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó Î¿ı Èı·Ófi ·ıÔÁfiÓÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ. √È ÚÒÙ˜ Ê¿Ú̘ ÂÎÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ∞sian Palm Civet ‹‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞Û›· Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· Û·˜ Û˘ÛÙ‹Ó·ÌÂ Â›Ó·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÙ ÙȘ ·Ó·ÛÙÔϤ˜ Û·˜ Î·È Û ÚÒÙË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ÙÔÓ ∫Ôpi Luwak. ∞Ó Û·˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜ ‚¤‚·È·!


026-043_BESTVIEW 5-08-10 09:42 ™ÂÏ›‰·31


026-043_BESTVIEW 5-08-10 09:42 ™ÂÏ›‰·32

BESTVIEW

FERRARI 599 GTO ¶ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÂ›ÛËÌ· ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ, ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ferrari. ∏ Ó¤· 599 GTO. ¶ÚÈÓ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË fï˜, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Luca di Montezemolo ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ fi¯ËÌ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fiÎÙËÛ˘, Û ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ πÙ·ÏÈ΋ ∞η‰ËÌ›· ™ÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜... fiÏË Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ 599 GTO ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔˆÏËı›! ™›ÁÔ˘Ú· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·

ÂÎÏËÎÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ŒÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ηıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›·, ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÙÔÓ ıÚ‡ÏÔ ÙˆÓ Í·ÎÔ˘ÛÙÒÓ Gran Turismo Omologato Ù˘ 10ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Î·È ÙˆÓ GTO Ù˘ 10ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ '80. ∏ Ferrari 599 GTO ·›ÚÓÂÈ Î›ÓËÛË ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ù˘ Enzo! ŒÓ·Ó V12 Ì ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 6.0 Ï›ÙÚˆÓ ÂÈÚ·Á̤ÓÔ ÒÛÙ ·fi ÙÔ˘˜ 612 ›Ô˘˜, Ë ÈÔ‰‡Ó·ÌË Ó· ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 670 Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ·‡ÍËÛË Ù˘ ÚÔ‹˜ Û fiÏÔ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÙÚÔÊÒÓ. ∏ ΛÓËÛË Ê˘ÛÈο ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ̤ۈ ÂÓfi˜ 6·Ù¿¯˘ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ê˘ÛÈο ·fi ÙËÓ Formula 1. ∂›Û˘ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓË Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Virtual Race Engineer (VRE) ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi, Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ٷ ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ. √È ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÈÔ ÛÊȯ٤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ/ ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ï‹ 599 GTB, ÂÓÒ ÔÈ ·ÓÙÈÛÙÚÂÙÈΤ˜ ‰ÔÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì Ӥ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‰È·ÙÔÌ‹˜. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·˘ÙÔ‡ÛÈÔ ·fi ÙËÓ F1 Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi F1- Δrac Ô˘ ÁÓˆ32

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

Ú›˙Ô˘Ì ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ Áο̷˜, ÂÓÒ ÙÔ ÊÚÂÓ¿ÚÈÛÌ· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÂı› ÛÙÔ˘˜ -Î·Ï˘Ì̤ÓÔ˘˜ fiˆ˜ ÛÙËÓ F1- ÎÂÚ·ÌÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ù˘ Brembo (398 ¯ÏÛÙ. ÂÌÚfi˜, 360 ¯ÏÛÙ. ›Ûˆ), Ô˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ GTO Û 32.5 ̤ÙÚ· ·fi Ù· 100 ¯ÏÌ./ÒÚ·! Δ¤ÏÔ˜ Ë 599 GTO Î˘Ï¿ ¿Óˆ Û ÂȉÈ΋˜ ۯ‰›·Û˘ ÂÏ·ÛÙÈο ·fi ÙË Michelin Û ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 285/30 R20 ÂÌÚfi˜ Î·È 315/35/R20 ›Ûˆ Î·È Ë ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ·ÂÚÔÙÔÌ‹ Ȥ˙ÂÈ ÌÂ

‰‡Ó·ÌË 144 ÎÈÏÒÓ ÙÔ ·Ì¿ÍˆÌ· ÚÔ˜ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙ· 200 ¯ÏÌ./ÒÚ·. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ·fi Ù· 0 ÛÙ· 100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Û 3,35 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÂÓÒ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 335 ¯ÏÌ./ÒÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Ferrari, Ë 599GTO ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ›ÛÙ· ‰ÔÎÈÌÒÓ Ù˘ Ferrari ÛÙÔ Fiorano Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Enzo, Ì ¯ÚfiÓÔ 1.24.213 Î·È ÙËÓ Î·ıÈÛÙ¿ Ì·ÎÚ¿Ó ÙÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∏ Ferrari ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ˆ˜, ÌfiÏȘ… 599 Ù˘¯ÂÚÔ› ȉÈÔÎً٘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·fiÎÙËÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ 599 GTO, Î·È Ê˘ÛÈο ϤÓ „¤Ì·Ù· ηıÒ˜ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â›¯Â Ô˘Ï‹ÛÂÈ fiÏË ÙÔ˘ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ·Ú·¯ı›! www.galacticsuite.com


026-043_BESTVIEW 5-08-10 09:42 ™ÂÏ›‰·33

™ÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ÀÌËÙÙÔ‡, ̤۷ ÛÙÔ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ ÙÔ›Ô Ï›Á· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÙÔ Aquadome. ŒÓ· ÔÏ˘¯ÒÚÔ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· Á›ÓÂÈ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘. ŸÏÔÈ ÂÌ›˜ Ô˘ ˙ԇ̠ے·˘Ùfi, ¤¯Ô˘Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÁÓÒÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÔ˘Ù›Ó· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ, Ó· ·›ÍÂÈ, Ó· ·ıÏËı›, Ó· ÁÂÏ¿ÛÂÈ, Ó· Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ·Ê›. 2Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ μ¿Ú˘ – ∫ÔÚˆÈÔ‡ (§·ÌÙÚÒÓ), ΔËÏ: 210 8975222, E-Mail: aquadome@otenet.gr, www.aquadome.gr


026-043_BESTVIEW 5-08-10 09:43 ™ÂÏ›‰·34

BESTVIEW

SILENT AIRCRAFT INITIATIVE ∂ÎÙfi˜ Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘, Û ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Âȯı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ·Ó˘fiÊÔÚË Ë¯ÔÚ‡·ÓÛË Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ fiϘ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ªÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ʤÚÔ˘Ó Î·È Ù· ÔÏÏ¿ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ô˘ ¯Ù›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÛÙ· ÚÔ¿ÛÙÈ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ

·ÂÚÔÛηÊÒÓ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÂȉÂÈÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. §fiÁˆ ÙˆÓ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ‹¯Ô˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Û˘ÛÙ‹ıËΠ̠ÛÎÔfi Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· concept Ô˘ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓÔ ı· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË. ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Silent Aircraft ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·fi ÌÂÁ¿Ï· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÂȉÈÎÔ‡˜ Û ı¤Ì·Ù· ·ÂÚÔÓ·˘ËÁÈ΋˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, fiˆ˜ Ë Î·Ù·Û΢¿ÛÙÚÈ· μoeing Î·È ÔÈ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ easyJET Î·È Lufthansa. H ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ˘Ô‰Ô̤˜, Û ÁÓÒÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Cambridge- MIT, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÎÙÂÓ›˜ ÌÂϤÙ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÙȘ ·Èٛ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ıÔÚ‡‚Ô˘ ·fi Ù· ·ÂÚÔÏ¿Ó·. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, ÔÈ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ (ÙfiÛÔ ÔÈ Ù‡Ô˘ jet, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂÏÈÎÔÊfiÚÔÈ) ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î‡ÚÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ ıÔÚ‡‚ˆÓ. °È· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È Ù· ›‰È· Ù· ·ÂÚÔÛοÊË, ηıÒ˜ Ô ·¤Ú·˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ ·fi Ù· ÙÂÚ‡ÁÈ· Î·È ÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙfi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÂÈ ‹¯Ô˘˜ Ôχ ˘„ËÏ‹˜ ¤ÓÙ·Û˘. √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ù˘ Silent ∞ircraft, Ì ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ô˘ Êı¿ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔ 2030, ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó ¤Ó· ÈÔ «‹Û˘¯Ô» ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ηٿÏ34

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

ÏËϘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ÂÎÂÌfiÌÂÓÔ ‹¯Ô ηٿ 25dB Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘. ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ concept ·˘ÙÔ‡ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È SAX-40 Î·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹¯Ô˘, ı· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·˘Û›ÌÔ˘ ·fi Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·ÂÚÔÛοÊË. ∏ Silent ∞ircraft

Initiative ÚԂϤÂÈ 149 ÂÈ‚¿Ù˜/Ì›ÏÈ/Á·ÏfiÓÈ Î·˘Û›ÌÔ˘, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì 120 Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·. ∞˘Ùfi ¤ÈÓ·È ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ Ì ÙË ÊÈÏÈÎfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÓfi˜ ˘‚ÚȉÈÎÔ‡ Toyota Prius, Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ë¯ÔÚ‡·ÓÛË, ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÌfi ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ air-lifting Î·È ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÂÓۈ̷و̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ Ù˘ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘. ∂ÎÙfi˜ Ù˘ ı¤Û˘, ı· ‰È·ÊÔÚÔÔÈËı› Î·È Ë ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ, ÒÛÙ ٷ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË ÙÔ˘˜ Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹¯Ô. ∏ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÚÔˆı› Â›Û˘ ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÒÚ· Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‡„Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÔÛ¿ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ηı·Ú‹ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘ Î·È ÊÙÂÚÒÓ Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÔÚ›·˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù‹ÛÂˆÓ ¿Óˆ ·fi ηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ concept ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· ‰ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Î·È Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË, ÙfiÛÔ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ô˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È. silentaircraft.org


026-043_BESTVIEW 5-08-10 09:43 ™ÂÏ›‰·35


026-043_BESTVIEW 5-08-10 16:26 ™ÂÏ›‰·36

BESTVIEW

Kessaris Costa Navarino ΔÔ Ó¤Ô Ù˘ ηٿÛÙËÌ· ÂÁηÈÓ›·ÛÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Kessaris ̤۷ ÛÙȘ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Costa Navarino ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜. ΔÔ Ó¤Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· Kessaris ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ «Agora» ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ «The Romanos, a Luxury Collection Resort» Î·È «The Westin Resort», ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ¤ÓÙ ·ÛÙ¤ÚˆÓ Ù˘ Costa Navarino, ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Û ̛· ·fi ÙȘ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙË ªÂÛÛËÓ›·, Ì ÈÛÙÔÚ›· 4.500 ¯ÚfiÓˆÓ. ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÛÙÔÏ›‰È· Ù˘ Costa Navarino, ηıÒ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Kessaris, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· Ì ÙËÓ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎË ·‡Ú· ÂÓfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ı¤ÚÂÙÚÔ˘, ÒÛÙ ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÏÈÙ‹˜ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ resort. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÂ-

Á¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ·ÊÔ‡ ·ÔÛÎÔ› Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÔÓ·‰Èο ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÚÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi ÙȘ Ì¿ÚΘ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› Ë ÂÙ·ÈÚ›·, fiˆ˜ ÔÈ ROLEX, BULGARI, LOUIS GLICK, PANERAI, AARON 36

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BASHA, JAEGER-LE COULTRE, IWC, U-BOAT, DE GRISOGONO, GORGOLIONE, PAMPALONI, STAURINO. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Kessaris ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi Ù˘ ª˘ÎfiÓÔ˘, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ‹ ÌÂϤÙË Î·È Ì ÛÎÔfi Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ÂÓÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ resort ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜,

·ÊÔ‡ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Costa Navarino Â›Ó·È ÂχıÂÚË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 19:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 22.30 ·ÏÏ¿ Î·È ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÈϤÍÔ˘Ó Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ÙÔ shopping Ì ÌÈ· ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Anazoe spa, ¤ÎÙ·Û˘ 4.000 Ù.Ì., ‹ ¤Ó· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ÚÒÙÔ signature Á‹Â‰Ô ÁÎÔÏÊ 18 ÔÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ «The Dunes Course». H Costa Navarino Â›Ó·È Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Kessaris ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘. www.kessaris.gr


026-043_BESTVIEW 5-08-10 16:26 ™ÂÏ›‰·37


026-043_BESTVIEW 5-08-10 09:44 ™ÂÏ›‰·38

BESTVIEW

33 AMERICA'S CUP

38

ΔÔ 2007 ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ 32Ô˘ America's Cup ·fi ÙÔ Alinghi ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ô Challenger of the Record ÙÔ˘ 33Ô˘ AC. ∏ ÙÈÌ‹ ·Ó‹Î ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Club Nautico Espanol de Vela Ì ¤‰Ú· ÙËÓ Valencia. K·Ù¿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›·, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ «·‰‡Ó·ÙÔ˘» ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹, Û‹Ì·ÈÓ ԢÛÈ·ÛÙÈο ˆ˜ ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ 33Ô˘ AC ı· ÙÔÓ Â›¯Â ÂÍ' ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔ Alinghi. TÈ Û‹Ì·ÈÓ ·˘Ùfi; ¶ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ Î·È ÛÂ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛοÊÔ˜ Î·È ˆ˜ ÌfiÏȘ ı· ›¯Â χÛÂÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÙfiÙ ı· ÙÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ‹Ù·Ó ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ, Ì ÙÔ Alinghi Ó· ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤Ó˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ ÁÈ· 3Ë ÊÔÚ¿. ∏ ÔÌ¿‰· BMW Oracle ÙÔ˘ Larry Elisson ‰ÂÓ ÙÔ Â›‰Â Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¿ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ Ô˘ ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ AC. ∏ BMW Oracle ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â›Ó·È Challenger of the Record, ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÚ¤ÍÂÈ ÔÙ¤ Û οÔÈÔÓ ·ÁÒÓ· ·ÓÔÈÎÙ‹˜ ı·Ï¿ÛÛ˘ Û ˆÎ·Ófi Î·È ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÍ ·˘Ùfi, Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â‰¿ÊÈÔ ÙÔ˘ Deed of Gift Ô˘ ÙÔ ·Ó¤ÊÂÚÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ. ªÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰Èη›ˆÛ ÙË BMW Oracle Ô˘ ÙËÓ ÔÓfiÌ·Û Challenger of the Record Î·È ·Î‡ÚˆÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Club Nautico Espanol de Vela. ∏ BMW Oracle ·Ì¤Ûˆ˜ ·Î‡ÚˆÛ ÙÔ ÛοÊÔ˜ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÙÔ Alinghi Î·È ÙÔ Club Nautico Espanol de Vela ¤Ó· 90 Ô‰ÒÓ monohull- Î·È ÚfiÙÂÈÓ ¤Ó· 90Ô‰Ô Ì ÔÏÏ·Ϥ˜ Á¿ÛÙÚ˜, ÂÓÒ ÙÔÔı¤ÙËÛ ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔÓ Russel Coutts!

of Gift Î·È ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔ. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· ¤ÂÛ ÛÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰È·Ì¿¯Ë Î·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ Û·˜ ÎÔ˘Ú¿˙Ô˘ÌÂ, ı· Û·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚˆÙfiÎÔÏÔ˘ ÙÔ˘ 33Ô˘ AC, Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ ÙÔ Alinghi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û «Û˘ÓÂÚÁ·Û›·» Ì ÙÔ BMW Oracle, Ë ˘fiıÂÛË Î·Ù¤ÏËÁ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‚·Ú¤ıËΠÙËÓ Â·Ó·ÏÏË„ÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ·fi ÙËÓ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ŒıÂÛ ˆ˜ ÙfiÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙË Valencia ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ 33Ô˘ America's Cup Î·È ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ηÙ' ÂÍ·›ÚÂÛË, ·ÊÔ‡ ÙÔ Deed of Gift ·Ó¤ÊÂÚ ÚËÙ¿ ˆ˜ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ Ì·¯ÒÓ, ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ù· ÛοÊË ÙÔ˘˜. ªÂ ·˘Ù¿ Î·È Ì ·˘Ù¿ Ô ºÏ‚¿Ú˘ ÙÔ˘ 2010 ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ı· ¤Ï˘Ó fiϘ ÙȘ ·Ôڛ˜ Ì·˜. Δ· ÛοÊË ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó Î·È... Ë ·fiÏ˘ÙË ¿ÓÔÈ· Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Û ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ¢˘fi ̤Ú˜ ÌÂÙ¿, ¿ÏÈ Ù· ÛοÊË ‚Á‹Î·Ó... Î·È ÏfiÁˆ ˘„ËÏÒÓ Î˘ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÔÈ ÎÚÈÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÈ-

ΔÔÓ ÈÛÙÈÔÏfiÔ Ô˘ ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ AC ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Î·È Â›¯Â ·ÔÏ˘ı› Î·Î‹Ó Î·ÎÒ˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Alinghi ÙÔ 2004! ΔÔ Alinghi ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ù· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÎÔ‡Ú· Î·È ÍÂΛÓËÛÂ Ó¤Ô ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÓfiÚ̘ ÙÔ˘ Deed

Û·Ó Ó· ·Ó·‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ì¤Ú· ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. ΔÂÏÈο ÛÙȘ 12 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Â¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È Ù· ÛοÊË ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙÂÏÈÎfi ÓÈÎËÙ‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· BMW Oracle!

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


026-043_BESTVIEW 5-08-10 09:44 ™ÂÏ›‰·39


026-043_BESTVIEW 5-08-10 09:44 ™ÂÏ›‰·40

S PE C I A L A DV E RT I S I N G S E C T I O N

HONDA CR-Z À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Honda. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ Ù˘, Ë È·ˆÓÈ΋ ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Î·È Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ù˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÎÔ‡ Á›ÁÓÂÛı·È. ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÊÙˆ¯Ô‡ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜, Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂÙ·‚Ô-

ÏËÎÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· η˘Û›ÌÔ˘ ÔÚ‡ÔÓÙ·È ·ÓÙ¿Ì· Ì ÙËÓ Ô‰ËÁÈ΋ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ù· ˘‚ÚȉÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ì ٷ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÎÈ‚ÒÙÈ·, ÙȘ ̷ϷΤ˜ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔÓ ÍÂοı·ÚÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ›¯·Ó ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ ÛÙfi¯Ô. ΔË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. ΔÔ CR-Z, Ì ÙÔ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ ÙˆÓ ¤ÍÈ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘˜

‰‡Ô ÎÈÓËÙ‹Ú˜, ıÂÚÌÈÎfi Î·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi, ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ. ∏ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ 124 ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ë ÚÔ‹ ÙˆÓ 174 Nm Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙȘ 1.000 ÌfiÏȘ Û.·.Ï., ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙÔ Û˘Ì·Á¤˜ ·Ì¿ÍˆÌ· ÙˆÓ 1.150 ÂÚ›Ô˘ ÎÈÏÒÓ. ∏ ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 200 ¯ÏÌ./ÒÚ·, ÂÓÒ Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ·fi ÛÙ¿ÛË ¤ˆ˜ Ù· 100 ¯ÏÌ./ÒÚ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û ÌfiÏȘ 9,9

Ï‹˜ ÙÔ˘ ‚˘ı›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‚·Ï‚›‰ˆÓ, ÙÔÓ „ËÊÈ·Îfi „ÂηÛÌfi, Ù· Ô‚¿Ï ÈÛÙfiÓÈ· Î·È ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌ· ÚˆÙÔfiÚ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, Ë Honda ¤‚·Ï ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ÛÙfi¯Ô ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Ì ٷ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ΛÓËÛ˘. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ fi¯ËÌ· ΢„ÂÏÒÓ Î·˘Û›ÌÔ˘ ÚÔ˜ ÒÏËÛË Û‹ÌÂÚ·, ¤Î·Ó ‹‰Ë ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Î·È ÛÙËÓ ˘‚ÚȉÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, fiÙ·Ó fiϘ –ۯ‰fiÓ- ÔÈ ¿ÏϘ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÙÔ ÚÒÙÔ. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Ù˘ ˘‚ÚȉÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Honda CR-Z, ¤Ó· sport coupe Ù˘ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜, fiÔ˘ Ë ÂÎ40

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ∞Ó ‰ÂÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛًηÙ ·ÚÎÂÙ¿, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ οÓÂÈ Ó· ηٷț٠ÙË ÁÏÒÛÛ· Û·˜. ∞˘Ùfi Ù˘ ηٷӿψÛ˘. ªÂ 5,0 Ï›ÙÚ·/100 ¯ÏÌ., ÙÔ CR-Z ‰ÂÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙ· ¯Â›ÏË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÔÊÚ¿‰· ÒÚ· ÙÔ˘ ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡. £˘ÌËı›Ù Â›Û˘ Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÎÂÌfiÌÂÓÔ˘ CO2, ÌfiÏȘ 117 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·/¯ÏÌ., ÁÈ·Ù› ı· Û·˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ì ÙÔ Ó¤Ô ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜… ·Ó Ì ÂÓÓÔ›ÙÂ. °È· ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰Ë Ô‰ËÁfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ú¤ÎÎÏÈÛ˘ ÙÔ˘ Ú˘·ÓÙ‹, ÙÔ Honda CR-Z ·ÔÙÂÏ› Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÈÂÚfi ‰ÈÛÎÔfiÙËÚÔ. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÔÚ ·Ì¿ÍˆÌ·, ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÌÈ· ÎÔÊÙÂÚ‹ Ô‰È΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·Û·ÏÈṲ̂ӷ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‰fiÛÂȘ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó·Ó Ô‰ÈÎfi ϤÔÓÙ·, Ô˘ ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÙÔ˘ ·ÔÙ‡ˆÌ· ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ·˘Ùfi Ù˘ Ï¢΋˜ ÂÚÈÛÙÂÚ¿˜. ∞‰‡Ó·ÙÔ; Ÿ¯È ÁÈ· ÙË Honda. www.honda.gr


026-043_BESTVIEW 5-08-10 09:44 ™ÂÏ›‰·41


026-043_BESTVIEW 5-08-10 09:45 ™ÂÏ›‰·42

S PE C I A L A DV E RT I S I N G S E C T I O N

STOLICHNAYA ELIT

42

∏ Stolichnaya Elit Â›Ó·È Ì›· ‚fiÙη ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, Ë ÚÒÙË Ù¤ÙÔÈ·˜ ηı·ÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËΠÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ̛· ȉȷ›ÙÂÚ· ÔχÏÔÎË Ì¤ıÔ‰Ô «ÊÈÏÙÚ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÓ „˘¯ÚÒ» Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ Stolichnaya Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Elit. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ· ·Ó¿Ú¯·È·˜ ƒˆÛÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜, ηٿ

fï˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Î·È ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·. ∂Λ ͉ÈÏÒÓÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘, Ô˘ η̛· ¿ÏÏË ‚fiÙη ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ. ¡fiÙ˜ ÛÈÙËÚÒÓ, ÁÏ˘Î¿ÓÈÛÔ˘ Î·È ÈÂÚÈÔ‡ ÏËÌÌ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÈοÓÙÈÎÔ ÙÂÏ›ˆÌ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ·. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ͽ̄˘ Î·È ÁÈÔÚÙ‹˜, Û ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹,

ÙËÓ ÔÔ›· Ë ‚fiÙη, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÍË, ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·Ó Û ‚·Ú¤ÏÈ·, ÛÙËÓ ·ÁˆÌ¤ÓË ƒˆÛÈ΋ ‡·ÈıÚÔ. ∞˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË, ̤ۈ Ù˘ „‡Í˘, ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ «ÂÚÈÙÙÒÓ» ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÈÔ Î·ı·ÚÔ‡ Î·È ÂÎÏÂÎÙÔ‡ ·ÔÛÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ‚·ÚÂÏÈÒÓ. ∞˘Ùfi, Ê˘ÛÈο, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·È Ë ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË Ì¤ıÔ‰Ô ·fiÛÙ·Í˘, Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÏÔÈfiÓ Î·È ÙË Û·ÓÈfiÙËÙ·, ˆ˜ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰ÂÓ ı· ›¯·Ó η̛· ·Í›·, ·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ë Á‡ÛË, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷο ȉȷ›ÙÂÚË, ÌÂٷͤÓÈ· Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹. ΔÔ ¿ÚˆÌ¿ Ù˘ ·ÔÙÂÏ› ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÌÈ· Û¿ÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·. ∫·ı·Úfi, Ô˘‰¤ÙÂÚÔ, Ì ÌÈ· ÓfiÙ· „ËÌ¤ÓˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ, ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ ÙfiÓÔ Ù˘ ˘¤Úԯ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜. ∏ ·Ú¯È΋ ·›ÛıËÛË ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ó›ÛÎÔ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓË, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·

‹ fiÙ·Ó ·ÏÒ˜ ıÂÏ‹ÛÂÙ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ù˘ Á‡Û˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ‚fiÙη, ·ÊÂı›Ù ÛÙË Ì·Á›· Ù˘ Stolichnaya Elite. ΔÔ˘ Û¿ÓÈÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·ÔÛÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜, Ù˘ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ ˙ËÓ. ™Â ÂÛ¿˜. www.elitbystoli.com

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


026-043_BESTVIEW 5-08-10 09:45 ™ÂÏ›‰·43


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:48 ™ÂÏ›‰·44

∫ ∞ £ ∏ ª ∂ ƒπ ¡ ∞ S U PE RC A R S

√˘ ÚÔηϤÛÂȘ... Δ√À

°πøƒ°√À μ∞ƒπ¡√À

™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ë ÚfiÎÏËÛË Â›Ó·È ·Ì¿ÚÙËÌ· Î·È Ù· Ê·ÓÙ·¯ÙÂÚ¿ ˘ÂÚ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ Í¤ÚÔ˘Ó Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· Ô‰ËÁ› ηÓ›˜ Ferrari ‹ Porsche ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ·›ÛıËÛË Î·È ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Ô˘ Ù¤ÙÔÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜, ÈÔ ‰È·ÎÚÈÙÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·Ïfi¯ÂÚ· Ô‰ËÁÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó. π‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ… Ferrari, Lamborghini, Pagani, Maserati, Lotus Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ Ê›Ú̘ ˘ÂÚ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Ì·˜ ·Ú·Û¤ÚÓÔ˘Ó Û ԉËÁÈο fiÓÂÈÚ· ¿ÏÏÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘. ∫·È Ê˘ÛÈο ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ·Ó¿‚Ô˘Ó Ù· ¿ıË ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÙÔ˘˜. ™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô fï˜ Û·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ Ë ı¤· Ù¤ÙÔÈˆÓ Ô‰ËÁÈÎÒÓ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÚÔÎÏËÙÈ΋ Ì fiÙÈ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È Ó· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. ΔÈ Á›ÓÂÙ·È ÏÔÈfiÓ ·Ó ı¤ÏÂÙ ÙËÓ Ô‰ËÁÈ΋ ·›ÛıËÛË Î·È ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ˘ÂÚ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÎÏÂȉÒÛÂÈ ÛÙÔ Áηڿ˙ ÁÈ· ÙÔ Êfi‚Ô Î¿ı ›‰Ô˘˜ πÔ˘‰·›Ô˘; ∏ χÛË Ï¤ÁÂÙ·È ˘ÂÚ·˘ÙÔΛÓËÙ· – Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi- Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ‰Â›ÎÙË ÚfiÎÏËÛ˘. μ·ÛÈṲ̂ӷ ΢ڛˆ˜ Û ÌÔÓ٤Ϸ Ô˘ Â›Ó·È Ì·˙È΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·ÏÏ¿ Ì ·Ó›Û¯˘ÚÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Î·È „·Á̤ӷ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈο ̤ÚË, ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ˘ÔηٿÛÙ·ÙÔ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ˘ÂÚ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∂›Û˘ Ù¿˙Ô˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÎfiÛÙË ÎÙ‹Û˘ Î·È Ê˘ÛÈο ¯Ú‹Û˘, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ÌÂÙÚ¿Ó Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘.

44

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ï›ÁË ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ·. ¡· ÂÚÓ¿ÙÂ Î·È Ï›ÁÔ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔÈ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¯¿ÓÂÙ ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÙËÓ Ô‰ËÁÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· Û¿ÓÈ· ˘ÂÚ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÔÈ ¯Ïȉ¿Ù˜ ÏÈÌÔ˘˙›Ó˜ Û·˜. Èڛ˜ ÎÚ·˘Á·Ï¤· ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ¯ˆÚ›˜ ·ÎÚfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ Ì ‰È·ÎÚÈÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ , ÔÈ… ÛÈÁ·ÓÔ··‰È¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Ú¿ÙÛ· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. Δ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Î·È fiˆ˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Â›Ó·È Î·È ¿ÎÚˆ˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ÏÔÈfiÓ Ô˘ ı· ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂÙ ÂΛÓÔ ÙÔ ¿Î·ÎÔ ÛÂÓÙ¿Ó Ì ÙȘ ·¯˘Ï¤˜ ÂÍ·ÙÌ›ÛÂȘ, ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ Î·È ÙÔÓ ‚·Ú‡ ‹¯Ô ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ηχÙÂÚ· Ó· ÙÔ Í·Ó·ÛÎÂÊÙ›ÙÂ!


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:48 ™ÂÏ›‰·45

AUDI / ∫√™ª√∫∞ƒ

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

45


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:49 ™ÂÏ›‰·46

∫ ∞ £ ∏ ª ∂ ƒπ ¡ ∞ S U PE RC A R S

1.750 TBi

ALFA ROMEO

GIULIETTA

46

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:49 ™ÂÏ›‰·47

¢·ÈÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜: ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰˘Ô ϤÍÂȘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó ÙËÓ «Î·˘Ù‹» ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Ó¤·˜ Giulietta. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ ıÂfiÓ¢ÛÙÔ ·Ì¿ÍˆÌ· Ì ÙȘ ÚÔÎÏËÙÈΤ˜ ηÌ‡Ï˜ Î·È ÙȘ ÛηӉ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜, ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÙÔ ÊÏÔÁÂÚfi Ù·ÌÂڷ̤ÓÙÔ ÌÈ·˜ η˘Ù‹˜ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ·ÙÚfiÓ·˜. ∂Ó ·Ú¯‹ Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ÔÈ 235 ›ÔÈ Î·È Ù· 340 Nm ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ˘, ˘ÂÚÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ¿ÌÂÛÔ˘ „ÂηÛÌÔ‡, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ : 0-100 ¯ÏÌ/ÒÚ· Û 6,8’’ Î·È ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·

242 ¯ÏÌ/ÒÚ·. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ Giulietta fï˜ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË Ó¤· avantgarde ÛÏ·ÙÊfiÚÌ· compact ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È Î·È Ë ÔÔ›· οÓÂÈ ÙËÓ Â›ÛË Ì ÚÂÌȤڷ Ù˘ ÛÙÔ Ó¤Ô Î·Ì¿ÚÈ Ù˘ Alfa Romeo. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÛÔÚ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓȘ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ, Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Alfa D.N.A, Ô˘ Ì 3 Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÔÚ¤ÍÂȘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡, ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ Giulietta ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙȘ ÛÙÚÔʤ˜. μϤÂÙ ÔÈ Alfa ·Ó¤Î·ıÂÓ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ Ï¿ÙÚ¢·Ó ÙËÓ ·ıÈ·Ṳ̂ÓË Ô‰‹ÁËÛË Î·È Ë Ó¤· Giulietta ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·›ÚÂÛË. ∏ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ·Ï¿ ¤Ó· ÎÔÌ„fi, ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. ∞Ó ÙÛÈÁÎÏ‹ÛÂÙ ÂΛÓË Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ù˘ fï˜ ÔÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ‰Â ı· Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜. H ÎÔÚ˘Ê·›· Giulietta ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‚Ô˘Ù‹ÍÂÈ ÛÙË Ì·Ứٷ Ì ÙÔ Ì·ÁÈÎfi Ô‰ËÁÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ ·fi ÌÈÎÚ‹ Î·È ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ÙË ÁÏÒÛÛ· Û ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜, ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ÛÔÚ (Û ÚÒÙË fi„Ë) ηٷÛ΢¤˜. Œ¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· οÓÂÈ fiÔÈÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ Ó· ‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ·fi ¢¯·Ú›ÛÙËÛË, ÂȉfiÛÂȘ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¶ÔÈfi˜ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘; ∂‰Ò ÔÈ ‹¯ÔÈ, Ë ·›ÛıËÛË, ÙÔ ÎÚ¿ÙËÌ·, Ù· ·Ó›Û¯˘Ú· ÊÚ¤Ó· fiÏ· ʈӿ˙Ô˘Ó Alfa Romeo ‹ ¿ıÔ˜ ·Ó ÚÔÙÈÌ¿Ù ÌÈ· ϤÍË. ∫·È ·˘Ù‹ Ë Alfa ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ··Ú·Ù‹ÚËÙË, fiÛÔ Ë cuore Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ sportivo…. Fiat Auto Hellas S.A. §. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 580A, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ΔËÏ.: 210 99 81 511 www.fiat.gr

FIAT AUTO HELLAS

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

47


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:49 ™ÂÏ›‰·48

FIAT AUTO HELLAS

∫ ∞ £ ∏ ª ∂ ƒπ ¡ ∞ S U PE RC A R S

48

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:50 ™ÂÏ›‰·49

500ABARTH FIAT

AÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÙÚ¿ÙÚÔ¯Ë ÂΉԯ‹ Ù˘ ÊÚ¿Û˘ «ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ Ô˘ ‚Ú˘¯¿Ù·È» ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ÙÔ Fiat 500 Abarth, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960 Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ¿‰È ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ì·˜. ΔÔ Fiat 500 Abarth Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÎÔ˘ÎÏ› Î·È Î¿ÓÂÈ Ì·Ì ·fi Ì·ÎÚ˘¿ Ì ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· οÓÔ˘Ó ÈÔ fiÌÔÚÊÔ Î·È ÂÈıÂÙÈÎfi ÙÔ ¯·ÚÈو̤ÓÔ 500, Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Â›Û˘ Î·È ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ›Ûˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ ‹ ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·¤Ú· ÂÌÚfi˜, Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ intercooler ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ì ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ·¤Ú·. ™ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÔÈ ‰ÈϤ˜ ·ÔÏ‹ÍÂȘ Ù˘ ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘ Ì ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ÛÎÔÚÈÔ‡ Ù˘-

ˆÌ¤ÓÔ ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ spoiler ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· οÓÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÈÔ ÛÔÚ, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ˙¿ÓÙ˜ 16 Î·È 17 ÈÓÙÛÒÓ ÂÏ·ÊÚÔ‡ ÎÚ¿Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Fiat 500 Abarth ·ÔÓ¤ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·›ÛıËÛË, fi¯È Û ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈÎfi fï˜ ‚·ıÌfi, Î·È Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì Ì·ÚfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÔ‡ÚÌÔ, shift light, ÙÚÈ¿ÎÙÈÓÔ ÙÈÌfiÓÈ, ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ· ÂÓÙ¿Ï, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ Ï‚Ȥ Î·È ¯ÂÈÚfiÊÚÂÓÔ, ÂÓÒ Ù· ηı›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ӷ ·fi ÙËÓ Abarth Î·È Â›Ó·È ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ‹ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓ· - Ù· ¿ÓÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘... ·Ó¿‚ÂÈ Ù· ·›Ì·Ù·. ΔÔ Fiat 500 Abarth ÎÈÓÂ›Ù·È Û· ÛÊ·›Ú· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, fiˆ˜ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÏÔÁÈÎfi Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ·ÊÔ‡ Ô turbo, 16‚¿Ï‚ȉԘ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Δ-Jet 1.400 ΢‚ÈÎÒÓ ·Ô‰›‰ÂÈ 135 ›Ô˘˜ Î·È 210 Nm (Ì ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Ù˘ ÛÔÚ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜). ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÂÓٷٿ¯˘ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ ‚ÔËı¿ ÙÔ ÂÏ·ÊÚ‡ ·Ì¿ÍˆÌ· Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ·fi ÛÙ¿ÛË ÛÙ· 100 ¯ÏÌ./ÒÚ· ̤۷ Û ÌfiÏȘ 7,9’’, ÂÓÒ Ë ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 205 ¯ÏÌ./ÒÚ· - Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ηٷӿψÛË ÌfiÏȘ 5,4 Ï›ÙÚˆÓ / 100 ¯ÏÌ. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· ı¤ÏÂÈ Î·È ·Ó¿ÚÙËÛË - Î·È ÙÔ Fiat 500 Abarth ¤¯ÂÈ ¯·ÌËÏÒÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿, ÒÛÙ ӷ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Ì ÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ ·fi ı¤ÛË ÈÛ¯‡Ô˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÊÚ¤Ó·, fiÔ˘ ÂÌÚfi˜ ¤¯Ô˘Ì ·ÂÚÈ˙fiÌÂÓ· ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓ· 284 ¯ÏÛÙ. Î·È ›Ûˆ ‰›ÛÎÔ˘˜ 240 ¯ÏÛÙ. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ (TTC), ÙÔ Î·Îfi 500¿ÚÈ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÈÔ «ÚÔÛÁÂȈ̤ÓË» ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘... ˘Ú·˘ÏÔΛÓËÙÔ˘ 500 Abarth Assetto Corse Î·È Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó Ô‰ËÁÈΤ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó. ªÂ ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ÙÔ 500 Abarth Â›Ó·È ¤Ó· ‰·ÈÌfiÓÈÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¯·ÌfiÁÂÏˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ù ÙÔ Ï·ÙÚ‡ÂȘ, ›Ù ÙÔ… Ï·ÙÚ‡ÂȘ! Fiat Auto Hellas S.A. §. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 580A, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ΔËÏ.: 210 99 81 511 www.fiat.gr I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

49


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:50 ™ÂÏ›‰·50

∫ ∞ £ ∏ ª ∂ ƒπ ¡ ∞ S U PE RC A R S

FOCUSRS FORD

ΔÔ Focus RS, ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜, Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ͯˆÚÈÛÙÔ‡ Î·È ı· ϤÁ·Ì fiÙÈ ÂÌ›ÙÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘... ·Ó‹ıÈη ÚÔÎÏËÙÈÎÔ‡! ¶Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi «¯¿ÙÛÌ·Î» Ì 5΢ÏÈÓ‰ÚÔ race tuned, turbo, 2,5 Ï›ÙÚˆÓ ÎÈÓËÙËÚ¿ Ì ÈÛ¯‡ 305 ›ˆÓ, Ô˘ ·ÚÎÔ‡Ó ÒÛÙ ÙÔ RS Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Û 6,0 ‰Ï. Î·È ¤¯ÂÈ ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· 263 ¯ÏÌ./ÒÚ·; B‚·›ˆ˜, Ë ÚfiÎÏËÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘: ʷډȿ ÊÙÂÚ¿, ·ÂÚ·ÁˆÁÔ› Î·È ·ÂÚÔÙÔ̤˜ ÂÌÚfi˜/›Ûˆ (ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi˜ Ô ›Ûˆ ‰È·¯‡Ù˘) Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ÙˆÓ 19 ÈÓÙÛÒÓ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ô˘ Ì ٛÔÙ ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ ··Ú·Ù‹ÚËÙË. ∞Ó Û ·˘Ù¿ ÚÔÛı¤ÛÂÙÂ Î·È ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ «ÊÏÔ‡Ô» ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ÚԤ΢„ ηْ ¢ı›·Ó ·fi Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙÔ˘ WRC, ÙfiÙ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ Û ÙÈ «ÙÚÈ¿ÎÈ» Ì·›ÓÂÈ Î·Ó›˜. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ·˘Ùfi Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Â›Ó·È Ù· ηı›ÛÌ·Ù· Ù˘ Recaro, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÙÚ›· ÂÈϤÔÓ fiÚÁ·Ó· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Ù·ÌÏfi, Ô˘ ·Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ ST ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∫·Ù¿ Ù’ ¿ÏÏ· Ô

50

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÏÔÁfiÙ˘· «RS» Î·È ·fi ÙË ‰‹ıÂÓ Â¤Ó‰˘ÛË ·fi ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ·... ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, Ù· Mitsubishi Lancer EVO Î·È Subaru Impreza SΔi, ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Focus ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÌfiÓÔÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÌÚÔÛÙÈÓÒÓ ÙÚÔ¯ÒÓ.


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:54 ™ÂÏ›‰·51

FORD MOTOR HELLAS

∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Ù˘ Ford Î·È ÙÔ˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÙÌ‹Ì·Ùfi˜ Ù˘ Team RS ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ôχ Î·È Ë ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ·Ó¿ÚÙËÛË Í·Ó·Û¯Â‰È¿ÛÙËΠÒÛÙ ӷ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ «„¿ÚÂÌ·». ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ RS, ·fi ‰‡ÛÙÚÔÔ Î·ı·Úfi·ÈÌÔ, Û ¤Ó· ·Ôχو˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ˘„ËÏÒÓ ÂȉfiÛÂˆÓ Ï¤ÁÂÙ·È RevoKNUCKLE. ΔÔ RS, Â›Û˘, ¤¯ÂÈ ¯·ÌËÏÒÛÂÈ Î·Ù¿ 20 ¯ÏÛÙ., Ù· ÌÂÙ·ÙÚfi¯È¿ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó

·˘ÍËı› ηٿ 14 ¯ÏÛÙ. Î·È ÙÔ ·Ì¿ÍˆÌ¿ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÂÍ·ÓÙÏËÙÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û‹Ú·ÁÁ· ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› fiÙÈ Ù· ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈο ÙÔ˘ ‚ÔËı‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛ‹ÎÔ˘Û· οıÂÙË ‰‡Ó·ÌË ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜, ÒÛÙ ÙÔ Ú¿ÁÌ· Ó· ̤ÓÂÈ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÎÔÏÏË̤ÓÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ RS ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ˆ˜ Â›Ó·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ·’ fiÛÔ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ Ô Ô‰ËÁfi˜ ȤÛÂÈ ÙÔ Áο˙È, ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÂÎÙÔ͇ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ù·¯‡Ù·Ù· Î·È Ì ¤Ó·Ó ÂÎÏËÎÙÈÎfi ‹¯Ô ‚Á·Ï̤ÓÔ ·fi ÙËÓ... ÎfiÏ·ÛË! ¶¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ÔÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Î·È Ë Ë¯ËÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ·fi... WRC Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ RS, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ Î·È Ì ηϋ ·›ÛıËÛË ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘. ∞ÓÙ› ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ó·... Û·ÚÙ·Ú¿ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÛÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË, ÙÔ RS ·ÏÒ˜ ÛÔ˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Â˘ÁÂÓÈο ˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÈÛ¯˘Úfi ÚÔÛıÈÔΛÓËÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ... ∫·Ù¿ Ù' ¿ÏÏ· Ë ˘„ËÏ‹ ·Î·Ì„›· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ Ôχ ÈηÓfi˜ Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ RS. Δ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÊÚ¤Ó·, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÙÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÌÏÔΤ ‰È·ÊÔÚÈÎfi Ù˘ Quaife Î·È ÙÔ ¿„ÔÁ· Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ ESP Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË ·fiÏ˘Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ Focus RS. ∞Ó Î¿ÓÂÙ fiÚÂÍË, Û˘ÁÎÚ·ÙËı›ÙÂ. ΔÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ RS ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ï›ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜… Ford Motor Hellas ∫ˆÛÙ·ÓÙÈÓÔÈ˘fiψ˜ 4 & °ÔÓ·Ù¿, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ΔËÏ.: 210 57 09 900 www.ford.gr IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

51


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:55 ™ÂÏ›‰·52

∫ ∞ £ ∏ ª ∂ ƒπ ¡ ∞ S U PE RC A R S

XF-R JAGUAR

∏ XFR Â›Ó·È ÙÔ ÈÂÚfi ‰ÈÛÎÔfiÙËÚÔ ÙÔ˘ Ian Callum, ÙÔ˘ ·Ú¯È-ۯ‰ȷÛÙ‹ Ù˘ Jaguar, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË ¤‚·Ï fiÏË ÙÔ˘ ÙËÓ Ù¤¯ÓË. ¢Â ÈÛÙ‡ÔÌ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ηÓ›˜ Ó· ÙÔ ·ÚÓËı› ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÛÂÓÙ¿Ó, Ô˘ Û οı ÂηÙÔÛÙfi ÛÌÈÏÂ̤Ó˘ ı·ÚÚ›˜ Ï·Ì·Ú›Ó·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∂ȉÈο ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ¤Î‰ÔÛË Ì ÙÔÓ supercharged ÂÓÙ¿ÏÈÙÚÔ V8 ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙˆÓ 510 ›ˆÓ Î·È 625 Nm ÚÔ‹˜! ŸÔ˘ R ‚¿ÏÙ ÙÔ Racing, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·fi ÙȘ ÛÔ‡ÂÚ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÓfi˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÎÔÌ„fi Î·È Â˘ÁÂÓ¤˜, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ‚˘ı›ÛÂȘ ‚·ıÂÈ¿ ÙÔ Áο˙È Á›ÓÂÙ·È ¯˘‰·›· ÁÚ‹ÁÔÚÔ. ™ËÌÂÈÒÛÙÂ: 0-100 ¯ÏÌ/ÒÚ· Û 4,9’’ Î·È ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙ· 250 ¯ÏÌ/ÒÚ·. °È· ÙȘ ÚÂÚ›˙ Ó· ÌËÓ ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ· ÌÈ·˜ Î·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ì ÙÔÓ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÂÈÏÔÁ¤· ÛÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ· –fiÙ·Ó Û‚‹ÓÂÈ Ô ÎÈ-

52

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

ÓËÙ‹Ú·˜ ‚˘ı›˙ÂÙ·È Î·È Ë ‚¿ÛË Ù˘ ÎÔÓÛfiÏ·˜ Â›Ó·È ÊÏ·Ù, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ¿ÚÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛËÎÒÓÂÙ·È Û·Ó Ì›ÓÈ ÂÚÈÛÎfiÈÔ- οÓÂÈ kick down ÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ˘ÂÚÛ˘ÌÈÂÛÙ‹ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜... ∏ Ó¤· Jaguar ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜, ÂÎÙfi˜ Ê˘ÛÈο ·fi ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›‰·ÌÂ Î·È ÛÙÔ ÛÔÚ ÌÔÓÙ¤ÏÔ XK. ΔÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÎÚ¿Ì·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È Ì·ÁÓËÛ›Ô˘ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Electronic Brake Assist (EBA), Electronic Brakeforce Distribution (EBD), ABS, Dynamic Stability Control (DSC), ABS, Cornering Brake Control (CBC), ηıÒ˜ Î·È Engine Drag Torque Control. ¢È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ Û‡ÛÙËÌ· Understeer Control Logic ÙÔ ÔÔ›Ô Û ‰‡ÛÎÔϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÈ ÙÔ fi¯ËÌ· Î·È ÙÔ ‚ÔËı¿ Ó· ηٷÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ ˘ÔÛÙÚÔÊ‹.


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:55 ™ÂÏ›‰·53

JAGUAR

ÌÂÓÔ Cruise Control, Automatic Speed Limiter Î·È Tyre Pressure Monitoring Û‡ÛÙËÌ·. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È Â‰Ò Ë Jaguar ÚˆÙÔÙ˘›. À¿Ú¯ÂÈ Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Û˘Û΢ÒÓ Bluetooth Î·È iPod/MP3 players, ηıÒ˜ Î·È ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˯ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ (·˘Ùfi Ù˘ Bowers & Wilkins) Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ 440 watt. ΔÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È ˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ÏÈÌÔ˘˙›Ó· ÂÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ› ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÛÔÚ Î·Ù·Û΢¤˜. Δ· ‰ÈÏ¿ „·Ï›‰È· ÙˆÓ ·Ó·ÚÙ‹ÛˆÓ, Ù· ‰˘Ó·ÌÈο Ù˘ ÊÚ¤Ó·, Ë ÚÔÛÂÁ̤ÓË ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Ù˘, ÙÔ ¿ÙËÌ· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Ù· ʷډȿ ÌÂÙ·ÙÚfi¯È· Î·È ÔÈ ÙÚÔ¯Ô› ÙˆÓ 20 ÈÓÙÛÒÓ Î·È Ê˘ÛÈο Ë ÎÙËÓ҉˘ ‰‡Ó·ÌË Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ˘ V8 Â›Ó·È ÛÙÔȯ›· Ô˘ οÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÏÈÌÔ˘˙›Ó· ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Êfi‚ËÙÚÔ ÁÈ· ηı·Úfi·È̘ ÛÔÚ Î·Ù·Û΢¤˜. Èڛ˜ Ê˘ÛÈο Ó· ͯӿ ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ Ù˘ ηٷÁˆÁ‹ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÎÔÚ˘Ê·›· ¿ÓÂÛË Î·È ÔÈfiÙËÙ· ·ÓÙ¿ÍÈ· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Jaguar. ∏ello pussycat… ÕÏÏ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ Blind Spot Monitor, ·ÈÛıËÙ‹Ú˜ ·ÚηڛÛÌ·ÙÔ˜ (ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ), ›Ûˆ οÌÂÚ· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ·ÈÛıËÙ‹Ú· ·ÚηڛÛÌ·ÙÔ˜, ÚÔÛ·ÚÌÔ˙fi-

Jaguar Hellas A.S. ∫ËÊÈÛ›·˜ 312 & μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘ 47, ÷ϿӉÚÈ ΔËÏ.: 210 68 57 470 www.jaguar.gr IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

53


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:55 ™ÂÏ›‰·54

∫ ∞ £ ∏ ª ∂ ƒπ ¡ ∞ S U PE RC A R S

CR-Z HONDA

™Â Û¯¤ÛË Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ÌÔÓ٤Ϸ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Ò, ÙÔ CR-Z ı˘Ì›˙ÂÈ ÔÏ›ÁÔ ÙËÓ ·ÏÂÔ‡ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ. øÛÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ Â›Ó·È ÙÔ ˘‚ÚȉÈÎfi supercar! ∫·È ÂÍËÁԇ̷ÛÙÂ. ΔÔ CR-Z ¤¯ÂÈ Î¿ı ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÎÔÎÔÚ‡ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ˘‚ÚȉÈÎfi ÎÔ˘¤ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì Ì˯·ÓÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ ¤ÍÈ Û¯¤ÛˆÓ. ∫·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÛÙ· ÏfiÁÈ· Ó· ›ÛÂÈ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙȘ ÛÔÚ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘, ÙfiÙ ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ÛËÎÒÓÂÈ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘. ∞Ó·ÔÏÒÓÙ·˜ ÙË Û¯Â‰È·ÛÙÈ΋ ÊfiÚÌ· ÙÔ˘ CR-∑ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1980, ÙÔ Ó¤Ô Â›Ó·È ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÎÔ˘¤, Ì ̋ÎÔ˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ̤ÙÚ· (4,08 Ì.). .√ ÎÔ˘¤ ·¤Ú·˜ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ˜ ÛÙÔ... ÂÛˆÙÂÚÈÎfi -Ì ÙË ¯·ÌËÏ‹ ı¤ÛË Ô‰‹ÁËÛ˘- fiÔ˘ ıˆÚËÙÈο Ë ‰È¿Ù·ÍË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È 2+2, ·ÏÏ¿ Ú·ÎÙÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ‰‡Ô ·È‰È¿. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘‚ÚȉÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ IMA Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ó¤Ô ÎÈÓËÙ‹Ú· i-VTEC ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 1,5 Ï›ÙÚˆÓ Î·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú· Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·fi‰ÔÛË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 124 ›Ô˘˜ Î·È ÛÙ· 175 Nm ÚÔ‹˜. •Â¯¿ÛÙ ÙËÓ Ï·‰·ÚfiÙËÙ· Ô˘ ͤڷÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ Ô‰È΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ˘‚ÚȉÈÎÒÓ. ΔÔ CR-Z Â›Ó·È ¤Ó· ηÏÔÛÙË̤ÓÔ Î·È Û‚¤ÏÙÔ 2+2 ÎÔ˘¤ Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÛÔÚ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ¯¿ÚË ÛÙÔ ÛÎÏËÚÔ‡ÙÛÈÎÔ 54

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:56 ™ÂÏ›‰·55

HONDA / °∂¡π∫∏ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ ∞.∂.μ.∂.

set-up, ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤ÛÙ·ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Î·È ÙÔÓ Úfiı˘ÌÔ ÂÈÏÔÁ¤· ª¿ÏÈÛÙ· Û fiÛÔ˘˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· gadgets ı· ·Ú¤ÛÂÈ Î·È ÙÔ 3-Mode drive System, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÚ›· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ÙÈÌÔÓÈÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ Sport, Econ, Norm), Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ Áη˙ÈÔ‡, ÙÔ «‚¿ÚÔ˜» ÙÔ˘ ÙÈÌÔÓÈÔ‡, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ˘Ô‚Ô‹ıËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú·,

·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÚÂÏ·ÓÙ› Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙË ÛÔÚ ‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ô‰‹ÁËÛË. ¢›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ÛÔÚ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÔÚÁ¿ÓˆÓ ΢Úȷگ› ÙÔ ÛÙÚÔÊfiÌÂÙÚÔ, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ „ËÊÈ·Îfi Ù·¯‡ÌÂÙÚÔ, ÂÓÒ Ë ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ Â›Ó·È ÚÔÛÂÁ̤ÓË Î·È Ì ηÏfi ÊÈÓ›ÚÈÛÌ·, ·Ú¿ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÛÎÏËÚÒÓ Ï·ÛÙÈÎÒÓ. ŒÓ· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ›‰·Ì ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Insight ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ·ÍÈÔÏÔÁ› Ì «Ê˘ÏÏ·Ú¿ÎÈ·» Î·È «ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ·» ÙÔ Ô‰ËÁÈÎfi ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡, ·ÚÔÙÚ‡ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÁÈ· ‚¤ÏÙÈÛÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ô‰‹ÁËÛË. √ÈÎÔÏÔÁ›· Î·È Ô‰ËÁÈ΋ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË ÏÔÈfiÓ. ∫·È Ó·È Â›Ó·È ÙfiÛÔ Î·Ïfi fiÛÔ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È… °∂¡π∫∏ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ ∞.∂.μ.∂. §. ∞ıËÓÒÓ 71, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 34 83 300 www.honda.gr I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 18

55


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:56 ™ÂÏ›‰·56

∫ ∞ £ ∏ ª ∂ ƒπ ¡ ∞ S U PE RC A R S

MAZDA

3 MPS

ΔÔ Ó¤Ô Mazda3 MPS ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ·‰ÈΛ·. ∫·È ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ –¤ˆ˜ ·‰È¿ÊÔÚË- ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÚÒÙ˘ ÁÂÓÈ¿˜. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·ÙËÚ› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙË Ì˯·ÓÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÓÙ·Á‹ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÈÔ ·ÚÚÂÓˆ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ì ·ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ Î·fi ÙÔ˘. ∏ ÎÔÚ˘Ê·›· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Mazda3 Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔ˘Ù› ÁÂÌ¿ÙÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. °È· ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÙÔ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÁÈ·Ù› fiÛÔÈ ÙÔ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÎÚÈ‚fi Ù›ÌËÌ· Ù˘ ÏËÁˆÌ¤Ó˘ ÂÚËÊ¿ÓÈ·˜. μϤÂÙ ÔÈ 260 ›ÔÈ Î·È Ù· 380 Nm ÚÔ‹˜ ÛÙȘ 3.000 Û.·.Ï. ·fi ÙÔÓ 2,3 ÙÂÙڷ·ÏÈÓ‰ÚÔ ÎÈÓËÙ‹Ú· ¿ÌÂÛÔ˘ „ÂηÛÌÔ‡, ‰ÂÓ ¯ÔÚ·Ù‡ԢÓ. ∞Ï¿ ÂÎÙÔÍÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ È·ˆÓÈ΋ ηٷÛ΢‹ ÛÙ· 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Û 6,1’’ Î·È Ù˘ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 250 ¯ÏÌ./ÒÚ·. Ÿˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙÂ, fiÔÈÔ˜ ÚfiÏ·‚ ÙÔ Mazda3 MPS, ›‰Â! Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ Mazda3 MPS ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜, ·Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· 56

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:56 ™ÂÏ›‰·57

MAZDA / ∂§ª∞ ∞.∂.μ.∂.∞.

·Ó¿ÏÔÁ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù· ÂϤÁ¯Ô˘ ÚfiÛÊ˘Û˘ Î·È Ì˯·ÓÈÎfi ‰È·ÊÔÚÈÎfi ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ MPS ͤÚÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Ì·˙‡ÂÈ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÁÈ· Ͽη. ∂›Ó·È ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÙÔ fiÛÔ Â‡ÎÔÏ· Î·È Ù¿¯ÈÛÙ· ÚÔÛÂÚÓ¿˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÊÔÚو̤ÓÔ˜. π‰Ô‡ ÏÔÈfiÓ ¤Ó· grand tourer Ì ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·Ï‹, ηıËÌÂÚÈÓ‹.

∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ï›Á· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ÛÂ... ÔÓËÚ¤„Ô˘Ó. ∫·ı›ÛÌ·Ù· Ì Ï¢ÚÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ‰ËÏ·‰‹ Î·È ‰È¿ÙÚËÙ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ· ÂÓÙ¿Ï. ∞˘Ù¿ ̤¯ÚÈ Ó· ‚¿ÏÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ. ΔfiÙ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ·fiÏ˘ÙË ·Ó·ÙÚÔ‹. ™˘ÌϤÎÙ˘ ÛÎÏËÚfi˜, ÛÊÈÎÙfi ÂÍ¿ÚÈ ÎÈ‚ÒÙÈÔ, ÙÈÌfiÓÈ Ì ۈÛÙ‹ ˘Ô‚Ô‹ıËÛË. ∫·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ, ‰È·ÈÛÙÒÓÂȘ ˆ˜ ÙÔ 3MPS «ÎÏ›ÓÂÈ Û›ÙÈ·» Î·È ÛÙËÓ Ô‰È΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ÿÚË ÛÙÔ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ·Ì¿ÍˆÌ·, ÙȘ ÛÎÏËÚfiÙÂÚ˜ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ, Ù· ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ· ÊÚ¤Ó· Î·È Ù· Ê·Ú‰‡ÙÂÚ· ÌÂÙ·ÙÚfi¯È· ÛÙÚ›‚ÂÈ Û·Ó ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ì ÚfiÛÊ˘ÛË Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÂÚÈÙÙ‹ ÙËÓ ÙÂÙڷΛÓËÛË Î·È Â˘ÂÏÈÍ›· super GTI. ΔÔ ÓÈÒıÂȘ Ó· Û·ÚÙ·Ú¿ ̤۷ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘, ÂȉÈο ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÏÔΤ ‰È·ÊÔÚÈÎÔ‡, fiÔ˘ ̤۷ ÛÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ οÓÂÈ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ·¿‰Â˜ Î·È ‚¿˙ÂÈ ÛˆÛÙ¿ fiÏË ÙË ‰‡Ó·ÌË Î¿Ùˆ ̤¯ÚÈ Ó· ηٷÈ› ÙËÓ Â˘ı›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ∫·È Ê˘ÛÈο ÌÂÙ¿ Ó· ηٷÈ› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Î·Ì‹. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ Mazda3 MPS ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÈÙÔÌ‹ ÙˆÓ ‰È·ÎÚÈÙÈÎÒÓ, ÏËÓ ÈηÓÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ . H Ó¤· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙÔÓ GTi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ˙ÂÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÛÂȘ! ¶ÔÈÔ zoom zoom ‰ËÏ·‰‹, Â‰Ò ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ¤Ó· ηÓÔÓÈÎfiÙ·ÙÔ boom-boom! ∂§ª∞ ∞∂μ∂∞ ¶ÔÛȉ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 51 56 000 www.mazda.gr IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

57


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:57 ™ÂÏ›‰·58

S U PE RC A R S

C63AMG MERCEDES-BENZ

58

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:57 ™ÂÏ›‰·59

∞Ó ÔÓÂÈÚ‡ÂÛÙ «¿ÛÙÚ·» Î·È ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ó· Û¿Û·Ù ÙÔÓ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿ ÛÙËÓ BMW M3, ȉԇ Ë ÊÔ‚ÂÚ‹ Î·È ÙÚÔÌÂÚ‹ ªercedes-Benz C63 AMG. ∫·È ·Ó ‰Â Û·˜ ¤¯ÂÈ Îfi„ÂÈ ÙË ÌÈÏÈ¿ Ë ‰È·ÎÚÈÙÈο ÂÈıÂÙÈ΋ fi„Ë Ù˘, ·˘Ùfi ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ù· Ù¯ÓÈο Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∏ ÎÔÚ˘Ê·›· ÂΉԯ‹ Ù˘ C-Class Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÛÙÈ·Ṳ̂ÓË ÛÙË ÛÔÚ Ô‰‹ÁËÛË. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ê˘ÛÈο οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·fi ÙËÓ Ê›ÚÌ· Ù˘ ™ÙÔ˘ÙÁ¿Ú‰Ë˜, Ë C63 AMG ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Û¿ÛÂÈ Î¿ı ÚÔηٿÏË„Ë Î·È Ó· ÙÚÔÌ¿ÍÂÈ ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Ê›ÚÌ·˜. ŒÙÛÈ, o ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜, hi-tech Î·È Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·fi ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ Ì˯·ÓÈÎfi (fiˆ˜ οı ÌÔÙ¤Ú Ù˘ AMG) V8 ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ 6,2 Ï›ÙÚˆÓ ·Ô‰›‰ÂÈ Ô‡Ù ϛÁÔ, Ô‡Ù Ôχ 457 ›Ô˘˜, Ë ‰Â ÚÔ‹ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 600 Nm. ÛÙȘ 5.000 Û.·.Ï.

∫·Ù¿È·Ù ÙË ÁÏÒÛÛ· Û·˜; ¡ÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ‚ϤÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜ Ù· Ì¿ÙÈ· Û·˜; Ÿ¯È ·ÚÈÔÈ. Δ· ÓÔ‡ÌÂÚ· Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ Î·È Ì ÙfiÛË ‰‡Ó·ÌË Ë C63 AMG ‰Â ı· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û ӷ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ Ù· 300 ¯ÏÌ./ÒÚ·, ·Ó Ë ÙÂÏÈ΋ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ· ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙ· 250 ¯ÏÌ./ÒÚ·.. To ÎÏ·ÛÈÎfi 0100 ¯ÏÌ/ÒÚ· ¤Ú¯ÂÙ·È Û 4,5’’ Î·È ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤Î‰ÔÛË Û·Ó ÌÈ· ·fi ÙȘ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ˜ Mercedes fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ∏ ·Ó¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ C-Class ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ Ê˘ÛÈο ηٿÏÏËÏ·, Ù· ÊÚ¤Ó· ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙÂÚ·ÙÒ‰ÂȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÏ˘›ÛÙÔÓ˜ ‰·ÁοÓ˜, ÂÓÒ ÔÈ ÙÚÔ¯Ô› ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 235/40 ∑R18 Î·È 255/35 ZR18, ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜, ÚÔ·ÈÚÂÙÈο Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ «AMG Performance Package», Ô˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÏÔΤ ›Ûˆ ‰È·ÊÔÚÈÎfi, Ì ÔÛÔÛÙfi ÂÌÏÔ΋˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 40%, ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ÛÊÈÎÙ¿, ηٿ 10%, ÂÏ·Ù‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÂÌÚfi˜ ·Ó¿ÚÙËÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÙË «·Ï‹» C63 AMG. ∂͈ÙÂÚÈο, ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ Ì˘Ò‰Â˜ ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·¤Ú·, Ù· ·‰È¿ÎÚÈÙ· ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ‰ÈϤ˜ ·ÔÏ‹ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÍ·ỪۈÓ. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎϤ‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù· Ì¿ÎÂ٠ηı›ÛÌ·Ù· Î·È Î¿ÔȘ ÛÔÚ ÈÓÂÏȤ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¿ÚÙÈ ·Ú¯›˙ÂÈ ÌfiÏȘ ¤ÚıÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Ô V8. √ ‹¯Ô˜ ÂÈÛÎÈ¿˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Î·È Ù· ÌÔ˘ÌÔ˘ÓËÙ¿ ·fi ÙȘ ÂÍ·ÙÌ›ÛÂȘ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ù¿˜ ÙÔ Áο˙È Â›Ó·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο. ∫·È Ó·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· MercedesBenz! MÂÙ¿ ÓÈÒıÂȘ ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙȘ ¢ı›˜, ÂÓÒ ÛÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÛÔÚ DNA ÙÔ˘. ∫·È Ó·È Í·Ó·ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Mercedes-Benz. M ÙfiÛË ‰‡Ó·ÌË Î·È ›Ûˆ ΛÓËÛË, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ì ۈÛÙfi ÛÙ‹ÛÈÌÔ, Ë C63 AMG ÚÔηÏ›. ªÂ ÙÔ ESP ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ, Ë C63 AMG ¯ÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ¯ÔÚfi Ù˘ Ô‰ËÁÈ΋˜ ·fiÏ·˘Û˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙÔ˘ ÌÏÔΤ (¤ÍÙÚ·) ‰È·ÊÔÚÈÎÔ‡. √È ÂȉÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ηÈÚÔ‡˜ ¿ÓÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ¢Â ÓÔÌ›˙ÂÙÂ; Mercedes - Benz Hellas £Ë‚·˝‰Ô˜ 20, ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ ΔËÏ.: 210 62 96 500 www.mercedes-benz.com

MERCEDES BENZ

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

59


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:58 ™ÂÏ›‰·60

∫ ∞ £ ∏ ª ∂ ƒπ ¡ ∞ S U PE RC A R S

JOHN

MINI

COOPER WORKS

ŸÛÔ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi Î·È ·Ó ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È, ÙÔ ªπ¡π Cooper S ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙȈı› Î·È ·fi‰ÂÈÍË Â›Ó·È Ë ¤Î‰ÔÛË John Cooper Works. ∫‡ÚÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο Ô turbo, ¿ÌÂÛÔ˘ „ÂηÛÌÔ‡, ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ 1.600 Î.ÂÎ., Ô˘ Ì ‰È¿ÊÔÚ· Ù¯ӿÛÌ·Ù· (Ó¤· ÛÊ˘Ú‹Ï·Ù· ÈÛÙfiÓÈ·, ·Ó·Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ÎÂÊ·Ï‹, ·‡ÍËÛË ›ÂÛ˘ ÛÙÔ 1,3 Ó¤Ô˜ ÂÁΤʷÏÔ˜ ÎÙÏ.) ·Ó¤‚·Û ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ 211 (·fi 175) ›Ô˘˜ Î·È ÙË ÚÔ‹ ÛÙ· 260 Nm ÛÙȘ 1.850 Û.·.Ï! º˘ÛÈο Ë ÛÈÏÔ˘¤Ù· ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ÙÔÓÒÛÂȘ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ó¤Ô ÌÚÔÛÙÈÓfi ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· ÙÔ intercooler, ·Ó¿Ï·ÊÚ˜ ˙¿ÓÙ˜ 17’’, ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù·, ‰ÈÏ‹ ·fiÏËÍË Ù˘ ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘ Î·È ‰È·¯‡ÙË ·fi ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎϤ‚Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÌÔÚʘ ÈÓÂÏȤ˜, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ old school ‰È·ÎfiÙ˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ·, ÙÔ ÌÔ˘ÙfiÓ engine start Î·È Ù· ÂÎÏËÎÙÈο bucket ηı›ÛÌ·Ù· Ù˘ Recaro. ™ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ ‰·ÈÌfiÓÈÔ MINI Û ηıËÏÒÓÂÈ Ì ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ‹¯Ô ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·. ª¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔ ÎÔ˘Ì¿ÎÈ sport Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÂÈÏÔÁ¤·, ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È ÙËÓ ˘Ô‚Ô‹ıËÛË ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Î¿ÙÈ Ô˘ οÓÂÈ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÈıÂÙÈ΋! ΔÔ Works ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ fun to drive ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Cooper Û ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË. ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÎÏ›‰ˆÌ· ‰È·ÊÔÚÈÎÔ‡ EDL Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙÔ DTC Ï‹Úˆ˜ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÈı·Û‡ÛÂÈ ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÛÔ ÔÏÂÌÈ΋ Ì˯·Ó‹ Â›Ó·È ÙÔ Works. ƒ›¯ÓÂÈ ÌÔ‡ÙÚ· ̤۷ ÛÙËÓ ÛÙÚÔÊ‹ ÂÓÒ Ì ÙÔ ¿ÊËÌ· ÙÔ˘ Áη˙ÈÔ‡ ·›˙ÂȘ Ì ÙËÓ Ô˘Ú¿. 줂·È· Ë ÛÎÏËÚ‹ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ Î·È ÙÔ ¯·ÌËψ̤ÓÔ ·Ì¿ÍˆÌ· ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ Works ·ÚÎÂÙ¿ ·fiÏ˘ÙÔ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ÙÔ ·È¯Óȉ¿ÎÈ Cooper S ··ÈÙÒÓÙ·˜ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ˆÚÈÌfiÙËÙ·. Δ· ÙÂÙÚ·›ÛÙÔÓ· ÊÚ¤Ó· Ù˘ Brembo Ì ‰›ÛÎÔ˘˜ 316 mm ¤¯Ô˘Ó ÊÔ‚ÂÚ‹ ·fi‰ÔÛË Î·È Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÎÔ‡Ú·ÛÙ·. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Ùo Works Â›Ó·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Cooper! ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› fiÏ· fiÛ· ˘fiÛ¯ÂÙ·È ·ÊÔ‡ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ «Ê¢Á¿ÙÔ» ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ì ÙËÓ ·Ófiı¢ÙË Ô‰ËÁÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. ∂›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·Á¯ÔÏ˘ÙÈÎfi ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Ô‰ËÁÈ΋ ·Ó›· Ì ·ÚˆÁfi ÙÔÓ ÂÎÚËÎÙÈÎfi ÎÈÓËÙ‹Ú·, ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ Î·È ÙÔÓ ÎÔÏ·Ṳ̂ÓÔ ‹¯Ô. ∂›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂȘ Ó· ÙÔ Ô‰ËÁ›˜... BMW Hellas A.E. ∑¤Ô˘ 33, °Ï˘Ê¿‰· ΔËÏ.: 210 91 18 000 www.bmw.gr

60

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:58 ™ÂÏ›‰·61

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG.

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

61


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:58 ™ÂÏ›‰·62

∫ ∞ £ ∏ ª ∂ ƒπ ¡ ∞ S U PE RC A R S

3 M BMW

ŸÛÔ Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ Ó· ÙË ıˆڋÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, ÙÔ Ó· ÌËÓ Í¯ˆÚ›ÛÂȘ ÙËÓ BMW ª3 Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÌËÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂȘ ÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÛÙÔ ‚Ú·‰ÈÓfi Ô˘Ú·Ófi! √È ÙÂÙÚ·Ϥ˜ ›Ûˆ ÂÍ·ÙÌ›ÛÂȘ, ÔÈ ÂÈıÂÙÈÎÔ› ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜, Ù· Ï·˚Ó¿ ‚Ú¿Á¯È·, ÙÔ ÚËṲ̂ÓÔ ÂÌÚfi˜ ηfi, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ô ‚Ú˘¯ËıÌfi˜ ÙÔ˘ state-of-the-art 4ÏÈÙÚÔ˘ V8 Ì ÙÔ˘˜ 420 ›Ô˘˜ ÂΛ „ËÏ¿ ÛÙȘ 8.300 Û.·.Ï. Î·È Ù· 400 Nm ÚÔ‹˜ Â›Ó·È Û‹Ì·Ù· ηٷÙÂı¤ÓÙ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ª ¤Ô˘˜ ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘. ∫¿ÏÏÈÛÙ· Ë Ó¤· ª3 ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ô Ù¤ÏÂÈÔ˜ Ù·¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁfi˜, ÌÈ·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ· Ó· ÂÎÙÂÏ› Ì ۯÂÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. £Â˜ ÙËÓ ‹ÚÂÌË ‚fiÏÙ·; ƒ˘ıÌ›˙ÂȘ ÙËÓ (¤ÍÙÚ·) ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ·Ó¿ÚÙËÛË ÛÙË Ì·Ï·Î‹ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛË, ·Ê‹ÓÂȘ ÙËÓ ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Û¯¤ÛÂˆÓ Û ‹È· Ê¿ÛË, ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂȘ Ù›ÔÙ· ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÚfiÛÊ˘Û˘ Î·È Â˘ÛÙ¿ıÂÈ·˜ Î·È Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚË ‹ÚÂÌË ‚fiÏÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘. £Â˜ ÈÔ ¿ÁÚȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ; ™Ê›ÁÁÂȘ ÙȘ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ Î·È ÂÍ·ÓÙÏ›˜ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ·fiÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÙÈÌÔÓÈÔ‡, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› power Ë ·fiÎÚÈÛË ÛÙÔ Áο˙È ı˘Ì›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·, ÂÈϤÁÂȘ ÙËÓ ÈÔ ÂÈıÂÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Û¯¤Û˘ Ô˘ ÙË ÓÈÒıÂȘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ì‰ԇÏÈ ÛÔ˘, ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ›˜ Î·È Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ÔfiÙÂ Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ·ÔÁ›ˆÛË ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ Ô‰ËÁÈ΋˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ˘. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fï˜ fiÙÈ Ë ª3 ¤¯ÂÈ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Ì ÙÔÓ V10 ÙˆÓ ª5/ª6. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË fi¯È Ì ÙÔ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ Ì˯·ÓÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ hi-tech ËÌÈ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÛÂÈÚÈ·Îfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ ‰ÈÏÔ‡ Û˘ÌϤÎÙË M-DCT ÙÈ Ó· Ô‡ÌÂ. ∞ÚΛ Ó· ÚÔηϤÛÂȘ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ù˘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ì Â͈ÊÚÂÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·›˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ 62

BESTEVER 21 IÔ‡ÓÈÔ˜ 2010


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:59 ™ÂÏ›‰·63

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG.

·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ M Division ÛÙ·... ‰¿ÎÙ˘Ï·. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ·, Ë ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ë Â˘ÎÔÏ›· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ·˘ÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ fiÙÈ Ë ª3 ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚË. ™ËÌÂÈÒÛÙÂ: 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Û 4,6’’ Î·È ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙ· 250 ¯ÏÌ./ÒÚ·. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏË Ë M3 M-DCT ·Ú·Ì¤ÓÂÈ... ª3. ÿÚË ÛÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ù˘ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ˘„ËÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ÚfiÛÊ˘Û˘, ·ÏÏ¿ ·Ó ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÂȘ ÌÔÚ›˜ ‡ÎÔÏ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì ÙÔ Áο˙È. ΔfiÙÂ, Ì ۈÛÙÔ‡˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ Áο˙È Î·È ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙÈÌfiÓÈ, Ë ª3 ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ¯ÔÚ‡ÙÚÈ· Ô˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ˘ ›Ûˆ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˘ ‰È·ÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È Ù· ‰˘Ó·ÌÈο ÊÚ¤Ó· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ·Í¤¯·ÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ˘. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ê˘ÛÈο Ì ¤Ó· ¢ڇ¯ˆÚÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÚÙ-Ì·Áο˙

(430 Ï›ÙÚ·) Î·È ‰È¿ÎÔÛÌÔ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÏÈÌÔ˘˙›Ó· Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ¿ÓÂÛ˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÙËÓ ÂÚÁÔÓÔÌ›·. ΔËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¿ÓÙˆ˜ ÎϤ‚Ô˘Ó Ù· Ê·ÓÙ·ÛÙÈο Ì¿ÎÂÙ, ÔÈ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜, ÙÔ iDrive Î·È ÙÔ ÎÔ˘Ì› ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÁÈ· ÙÔ M-Mode Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ó›˜ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË Û fiϘ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÂÈϤÍÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ‰˘Ó·ÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÙÔ ÛÂÙ¿ÚÈÛÌ· Ù˘ ª3. ΔÂÏÈο ·˘Ù‹ Ë ª3 ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· fiÌÔÚÊ·. ∞fi ÙȘ ·Ϥ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ¿ÓÂÛË Î·È ÔÈfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ì ÌfiÏÈÎË ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË, ·ÔÏ·˘ÛÙÈΤ˜ Ï·ÁÈÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ÂȉfiÛÂȘ. ΔÈ ¿ÏÏÔ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂȘ; BMW Hellas A.E. ∑¤Ô˘ 33, °Ï˘Ê¿‰· ΔËÏ.: 210 91 18 000 www.bmw.gr IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

63


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:59 ™ÂÏ›‰·64

∫ ∞ £ ∏ ª ∂ ƒπ ¡ ∞ S U PE RC A R S

RS

RENAULT

MEGANE

√È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ Renault Sport ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂȘ ¤Ú·˜ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ηı·Úfi·ÈÌÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∫·È ÙÔ Megane RS ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi. ΔÔ Megane Coupe ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÔÎÏËÙÈÎÔ‡ Î·È Î·˘ÙÔ‡ Megane RS. ∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ù· ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔȯ›· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ RS ÎÚ·˘Á·Ï¤Ô. ™‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó, Ô ÂÌÚfi˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ Ì ÙËÓ Ù¤Ú˘Á· Û ÛÙ˘Ï ÌÔÓÔıÂÛ›Ô˘ Ù˘ Formula 1, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ›Ûˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ Ì ÙÔÓ ‰È·¯‡ÙË, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› Î·È ÙË ÌÔÓ‹ ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ ÛÙÚÔÊfiÌÂÙÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Î›ÙÚÈÓ˜ ڷʤ˜ Û οıÈÛÌ·, ÂÈÏÔÁ¤· Î·È ÙÈÌfiÓÈ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ Ù‡Ô˘ Ì¿ÎÂ٠ηı›ÛÌ·Ù· Î·È ÙÔ ÊÈϤÙÔ ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ù·ÌÏfi, Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·Ϥ˜ ÂΉfiÛÂȘ. æ˘¯‹ ÙÔ˘ Megane R.S. Â›Ó·È ÙÔ ‰›ÏÈÙÚÔ, turbo Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Ì ÙÔ Îˆ‰ÈÎfi R 26R, Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ó· ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› fï˜ ÛÙÔ˘˜ 250 ›Ô˘˜. º˘ÛÈο, ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÚÂÙÈÎÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÌÂÙÚÔ. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤‰ËÛ˘ ʤÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Brembo, Ì ÙÂÙÚ·›ÛÙÔÓ˜ ‰·ÁοÓ˜ Û ‰›ÛÎÔ˘˜ 340 ¯ÏÛÙ. ÂÌÚfi˜, Î·È 280 ¯ÏÛÙ. ›Ûˆ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ó¤· ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È‡ı˘ÓÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚË ˘Ô‚Ô‹ıËÛË. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÙËÓ ›ÛÙ·, ÙÔ Ó¤Ô Megane R.S. ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÓÙ¿ÍÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Û οı Â›‰Ô. √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ‰È·64

BESTEVER 21 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:59 ™ÂÏ›‰·65

ı¤ÙÂÈ Â·Ú΋ ÈÛ¯‡, ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ ·ÍÈÔ˙‹Ï¢Ù˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙÔ ÎÔ˘¤ ·Ì¿ÍˆÌ·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ 80% Ù˘ ÚÔ‹˜ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·fi ÙȘ 1.900 Û.·.Ï., ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Ó· ȤÛÂÈ ÛÙÔ fiÚÈÔ. Δ· 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 6,1’’, ÂÓÒ Ë ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 250 ¯ÏÌ./ÒÚ·. π‰È·›ÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ô‰È΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ESP ÙÚÈÒÓ ÛÙ·‰›ˆÓ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ, Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ, ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ (ESP Sport) ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ó· ȤÛÂÈ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÁˆÓ›·, ÂÓÒ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Ï‹Úˆ˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ Ó¤Ô Megane R.S. ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ °¿ÏψÓ, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È Ú˘ıÌ›ÛÈÌË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Ô‰È΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Â›Ó·È ·ÓÙ¿ÍÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi, ·Ó Î·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ÂÈÏfiÁ·˜ Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È Ì ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ì ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi Cup, Ë ÔÔ›· ÂÊԉȿ˙ÂÙ·È Ì ÌÏÔΤ ‰È·ÊÔÚÈÎfi, ÈÔ ÛÊÈÎÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË ·Ó¿ÚÙËÛ˘-ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÚÂÙÈΤ˜ Î·È ¯·Ú·Á̤ÓÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ Ù˘ Brembo, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ı›ÛÌ·Ù· Ì¿ÎÂÙ Ù˘ Recaro.

P6A Hellas / Renault ÃÂÈÌ¿Ú·˜ 6, ΔËÏ.: 211 1070 700

P6A HELLAS / RENAULT

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

65


044-075_REAL CARS 5-08-10 09:59 ™ÂÏ›‰·66

∫ ∞ £ ∏ ª ∂ ƒπ ¡ ∞ S U PE RC A R S

CUPRA R LEON SEAT

M 265 ¿ÏÔÁ· οو ·fi ÙÔ Î·fi ÙÔ˘ Î·È ÁÓ‹ÛÈÔ ÛÔÚ ÛÙ‹ÛÈÌÔ, ÙÔ Leon Cupra R Â›Ó·È ÙÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ÈÔ «ÛÙÚÈÊÙÂÚfi» ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÔÙ¤ Ë Seat. √ 2ÏÈÙÚÔ˜ TFSI ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ VW, ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ·ÏÈfi Audi S3 Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ ÁÈ· ÙË ÂÚ›ÛÙ·ÛË 265 ›Ô˘˜ Î·È 350 Nm ÚÔ‹˜ ·fi ÙȘ 2.500 ¤ˆ˜ ÙȘ 5.000 Û.·.Ï. ™ÙËÓ Ú¿ÍË, ÙÔ ÌÔÙ¤Ú ÙÔ˘ Cupra R Â›Ó·È Ôχ ÁÚ·ÌÌÈÎfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Ô‰ÔÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì 6¿ÚÈ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ , ÙÔ Leon Cupra R ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ·fi ÛÙ¿ÛË ÛÙ· 100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Û ÌfiÏȘ 6,2 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. ∞›ÛıËÛË ÚÔηÏ› Î·È Ô ÛÔÚ Ì¿ÛÔ˜ ‹¯Ô˜ Ù˘ ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ ÛÙÚÔʤ˜, ·ÊÔ‡ ¯·ÌËÏ¿ ÙÔ Leon Cupra R ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ù¿ÛË ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÔÓÙ¤ÚÓˆÓ ÛÔÚ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙÔ Cupra R ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÊÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓËı› ·ÚÎÂÙ¿ ÔÏÈÙÈṲ̂ӷ, ‹Û˘¯· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·, ÂÓÒ fiÙ·Ó ÙÔ˘ ˙ËÙËı›, ̤ۈ ÙÔ˘ Áη˙ÈÔ‡ ¿ÓÙ·, ı· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi…‰·›ÌÔÓ·, ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÁÚ‹ÁÔÚ·! ∞ÚÎÂÙ¿ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÙÈÌfiÓÈ, ·ÓıÂÎÙÈο ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ ¯Ú‹ÛË ÊÚ¤Ó·, Ôχ ηÏfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ Î·È ÂȉÈο Ú˘ı66

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


044-075_REAL CARS 5-08-10 10:02 ™ÂÏ›‰·67

SEAT S.A.

ÌÈṲ̂ÓË ·Ó¿ÚÙËÛË Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙË «Û˘ÓÙ·Á‹» ÙÔ˘ Cupra R ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∞ÎfiÌË Î·È Ì ·ÚÎÂÙ‹ ›ÂÛË, ÙÔ ·Ì¿ÍˆÌ· ÙÔ˘ Cupra R ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ìˉ·ÌÈÓ¤˜ ÎÏ›ÛÂȘ, ÂÓÒ fiÔÈ· Ù¿ÛË Î·È ·Ó ¤¯ÂÈ Ô ›Ûˆ ¿ÍÔÓ·˜ Ó· «ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ» ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ· ¿ÌÂÛ· Ú˘ıÌ›ÛÈÌË. ™ÙËÓ Ú¿ÍË, ÙÔ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ‰È·ÊÔÚÈÎfi XDS

¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‰Â ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Cupra R ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÚfiÛÊ˘Û˘. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ Leon Cupra Â›Ó·È ¤Ó· ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ۯ‰ȷÛÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ Ì ÙÔ ÛÔÚ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. √È ˙¿ÓÙ˜ ÂÏ·ÊÚÔ‡ ÎÚ¿Ì·ÙÔ˜ 19 ÈÓÙÛÒÓ, Ù· ÏÔÁfiÙ˘· R ÛÙË Ì¿Ûη ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›· Ù˘ fiÚÙ·˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·ÔÛ΢ÒÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi Ù· «·Ï¿» Cupra. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Cupra R ÙÔ «¯ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi» ÛÙÔ È¿ÛÈÌÔ ÙÈÌfiÓÈ Ì ÙËÓ ·ÛËÌ› Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙËÓ Â›Â‰Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘, ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô R ÛÙÔ ÛÙÚÔÊfiÌÂÙÚÔ Î·È Ù· Ì¿ÎÂ٠ηı›ÛÌ·Ù· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÔÚ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ… ª‹ˆ˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· È¿ÛÂÙ ÙÔ ·Ó›Û¯˘ÚÔ Leon ·fi Ù·… Τڷٷ; Δ∂á√∫∞ƒ ∞.μ.∂.∂. μÈÏÙ·ÓÈÒÙË 31, ∫. ∫ËÊÈÛÈ¿, 145 64, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 62 63 000 www.seat.gr IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

67


044-075_REAL CARS 5-08-10 10:03 ™ÂÏ›‰·68

∫ ∞ £ ∏ ª ∂ ƒπ ¡ ∞ S U PE RC A R S

IMPREZA

SUBARU

WRX STI Sedan

ΔÔ Ó¤Ô Subaru Impreza WRX STI Sedan ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰· Î·È ÙÔ ·fiÏ˘Ù· ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ηıËÌÂÚÈÓfi ˘ÂÚ·˘ÙÔΛÓËÙÔ -Ù· ÊÔ˘ÛΈ̤ӷ ÊÙÂÚ¿ Î·È Ô ·ÂÚ·ÁˆÁfi˜ ÛÙÔ Î·fi Î·È Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÊÙÂÚÔ‡Á· ›Ûˆ οÓÔ˘Ó fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‰È·Ù˘Ì·Ó›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘- ·ÏÏ¿ ·Ó ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ ÛÂÓÙ¿Ó ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ·Ì¿ÍˆÌ· ηÎfi ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ ÛÔ˘. ∞fi οو ÎÚ‡‚ÂÙ·È fiÏË Ë Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Ù˘ Subaru ÛÙËÓ ÙÂÙڷΛÓËÛË, ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ŒÙÛÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ hatchback ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜, ‹ÚıÂ Î·È ÙÔ ÛÂÓÙ¿Ó ÁÈ· Ó· ‰¤ÛÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÙÔ˘ WRX STI… ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ Subaru ‹Ù·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ô˘ ı· ÛÙ·ı› ·ã ¢ı›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Mitsubishi Lancer EVO. ΔÔ Ó¤Ô STi Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÈÔ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ô‰‹ÁËÛË ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ηıÒ˜ Ù· Â›‰· ıÔÚ‡‚Ô˘ Ô˘ ÂÈÛ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ì›Ó· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·, ÂÓÒ Û·Ê¤Ûٷٷ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÂÓÙ¿ı˘ÚÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ÙÔ Ó¤Ô ÙÂÙÚ¿ı˘ÚÔ WRX STI ‰È·ı¤ÙÂÈ ÈÔ ÛÊȯً Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂȈ̤ÓÔ ‚¿ÚÔ˜, ¯¿ÚË ÛÙ· ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚ· ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘, Ô‡Ù ÏfiÁÔ˜. √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ˘ÂÚÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ boxer 2,5 Ï›ÙÚˆÓ Ô˘ Ì οÔȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ·Ô‰›‰ÂÈ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË 305 ›Ô˘˜, ÂÓÒ Ë ÚÔ‹ ÊÙ¿ÓÂÈ ϤÔÓ Ù· 407 Nm ÛÙȘ 4.000 Û.·.Ï. Δ· 100 ¯ÏÌ/ÒÚ· ·fi ÛÙ¿ÛË ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 5,1'', ÂÓÒ Ë ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙ· 250 ¯ÏÌ/ÒÚ·. ∏ Subaru ¤¯ÂÈ ÂÊԉȿÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô SΔi Ì ÔÏÏ¿ Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù·. ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÙÔ "SI Drive", Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· Û ÙÚ›· Â›‰·. ŒÓ· ¿ÏÏÔ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÙÔ DCCD Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ 68

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ÚÔ‹˜ ηٿ ‚Ô‡ÏËÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰È·ÊÔÚÈÎÔ‡. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ STi Â›Ó·È fiÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô Ô‰ËÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÔÓ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ÚÔ‹˜. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ªultimode VDC (ESP) ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙfiÛÔ ÙË ÌÂÚÈ΋ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÔÏÈ΋ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ ηٿ fiÛÔ ÂÈı˘Ì› Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ì ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‹ Ó· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙÔ ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ. ΔÔ STi Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘


044-075_REAL CARS 5-08-10 10:03 ™ÂÏ›‰·69

SUBARU MOTORS HELLAS A.E.B.E.

fiıÔ˘ οو ·fi ÔÈÂÛ‰‹ÔÙÂ Û˘Óı‹Î˜. ŸÌˆ˜, ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰ÚfiÌÔ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ı›˜, ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ηÌ¤˜ Î·È ¿ÛÊ·ÏÙÔ Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ΔfiÙ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ, Ú·ÁÌ·ÙÈο, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ªÂ ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÎÚ¿ÙËÌ·, Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ÊÚ¤Ó· Ù˘ Brembo Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηÌ‡ÏË ÚÔ‹˜, ÙÔ STi ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ΢ڛˆ˜ Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ÎÈÓËı› ÁÚ‹ÁÔÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ ·È¯ÓȉȿÚÈÎÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. ∏ ˘ÔÛÙÚÔÊ‹ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ϤÔÓ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Î·È Ô ·Ú¿ÁˆÓ ¢ÎÔÏ›· Ô‰‹ÁËÛ˘ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٷÎfiÚ˘Ê·. STI ·Ó¤Î·ıÂÓ Û‹Ì·ÈÓ ¤ÎÚËÍË ·‰ÚÂÓ·Ï›Ó˘. ¶Ï¤ÔÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚÔÛˆÂ›Ô Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ı˘ÚÔ ·Ì¿ÍˆÌ·… SUBARU MOTORS HELLAS A.E.B.E. §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 171, ¡. ™Ì‡ÚÓË TËÏ: 210 93 70 513-6 www.subaru.gr I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

69


044-075_REAL CARS 5-08-10 10:03 ™ÂÏ›‰·70

S U PE RC A R S

R

SCIROCCO

VW

H VW Í·Ó·¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙÔ ÚÔÛÈÙfi ÎÔ˘¤ ·Ó·‚ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ Scirocco. H ¤Î‰ÔÛË R ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÂΉԯ‹ Î·È oÙÈο ‰ÂÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÎÔ˘¤ ÛÈÏÔ˘¤Ù· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂΉfiÛˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ·Ó ‰Â ‰ÒÛÂȘ ‚¿ÛË ÛÙȘ ‰˘Ô ›Ûˆ ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ ÂÍ·ÙÌ›ÛÂȘ, Ù· ÏÔÁfiÙ˘·, ÙËÓ ÙÔÓÈṲ̂ÓË Ì¿Ûη Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÏ˘¿ÎÙÈÓ˜ ˙¿ÓÙ˜, ÙfiÙ ÙÔ Scirocco R ı· Û ÙÈ̈ڋÛÂÈ ·Ó ÙÔ ÚÔηϤÛÂȘ. ªÔÚ› Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ Û·Ó Â›Ó·È ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi Scirocco, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È. ∂›Ó·È ¤Ó· super Scirocco, Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ô‰ËÁÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË Î·È ·ÛÊ·Ï›˜ ÂȉfiÛÂȘ. ¶ËÁ‹ ÙÔ˘... ηÎÔ‡ Â›Ó·È Ô 2ÏÈÙÚÔ˜ TFSI (ÙÔ‡ÚÌÔ Î·È ¿ÌÂÛÔ˜ „ÂηÛÌfi˜) ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ·fi ÙÔ ·ÏÈfi Audi S3, Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ 265 ›Ô˘˜ Î·È 350 Nm ÚÔ‹˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ·fi Ù· 0-100 ¯ÏÌ/ÒÚ· Û 6,0’’ (5,8’’ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ 6Ù¿¯˘ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ 6Ù¿¯˘ÙÔ ËÌÈ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ‰ÈÏÔ‡ Û˘ÌϤÎÙË DSG) Î·È ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· 250 ¯ÏÌ/ÒÚ·. ΔÔ Î·Ïfi Ì ÙÔ Scirocco R Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÛÂȘ Â›Ó·È ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈ̘ οı ̤ڷ, οı ÛÙÈÁÌ‹, Û οı ÙfiÔ ¯¿ÚË ÛÙÔ ÔÌÔÈÁÂÓ¤˜ ÛÙ‹ÛÈÌÔ Î·È Ù· ÂÍÂÏÈÁ̤ӷ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÚfiÛÊ˘Û˘. ∞˘Ùfi ÙÔ ÓÈÒıÂȘ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÊËÓˆ70

BESTEVER 21 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


044-075_REAL CARS 5-08-10 10:04 ™ÂÏ›‰·71

VOLKSWAGEN AG / ∫√™ª√∫∞ƒ ∞.∂.

ı›˜ ÛÙÔ Û¯Â‰fiÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ì¿ÎÂÙ Î·È ·ÎÔ‡ÛÂȘ ÙÔ ÎÂÏ¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ TFSI, Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÛÙÚÔʤ˜ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¢ÎÔÏ›·, ̤¯ÚÈ ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 6.500 Û.·.Ï. ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË ·˘Ùfi Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Â›Ó·È Ë ÛÙÈ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ Î·È Û ‰Â‡ÙÂÚË, Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ·Ù¿ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∏ ÚfiÛÊ˘ÛË Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂΛ, Ó· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ¯·Ú¿ÍÂȘ ÔÚ›˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜. ∞ÎfiÌË Î·È ·Ó ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ ESP, ÙÔ ÁÏ›ÛÙÚËÌ· ı· ¤ÚıÂÈ Ôχ ÔÌ·Ï¿, ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÙÔ ESP. M ÙÔÓ Ì¿ÛÔ ‹¯Ô ·fi ÙË ‰ÈÏ‹ ·fiÏËÍË Ù˘ ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘ Ó· ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ì›Ó· Î·È ÙÔ Scirocco R Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ Û·Ó ÙÚ¤ÓÔ Î·È Ó· ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ Û· Ó· ·Ù¿˜ ÙÔ pause, ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ Â›Ó·È ·Ï¿ Ó· ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ‰ÂÍ› ÂÓÙ¿Ï ‚·ıÈ¿ Î·È Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ. §›ÁË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë ÛÙÂÓfiÙËÙ· ¯ÒÚˆÓ ÛÙÔ ›Ûˆ οıÈÛÌ·, ·ÊÔ‡ ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â›Ó·È Ë Ô‰ËÁÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË Î·È ÙÔ Scirocco R ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÚÔÛʤÚÂÈ. ∫·È ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ fiÛÔ ÈÔ ‰È·ÎÚÈÙÈο, ÙfiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ·... KOSMOCAR A.E. §. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 566, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ΔËÏ.: 210 99 81 111 www.volkswagen.gr IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

71


044-075_REAL CARS 5-08-10 10:04 ™ÂÏ›‰·72

∫ ∞ £ ∏ ª ∂ ƒπ ¡ ∞ S U PE RC A R S

RS5 AUDI

H ΛÓËÛË Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ›Ûˆ˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÔÏ›ÁÔÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋, ·ÏÏ¿ ı· ‚ÚÂÈ Û›ÁÔ˘ÚÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó Ù· 350 ¿ÏÔÁ· ÙÔ˘ S5 Ï›Á· Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ. ¶ÚfiÛıÂÛ ÏÔÈfiÓ ÙÔ R ÚÈÓ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÏÔÁfiÙ˘Ô Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ∞5. ∞˘Ùfi Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÂÓfi˜ Î·È ÌfiÓÔ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈ΋ Úԛη Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î›ÓËÛË. OÙÈο ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ RS5 ‰ÂÓ ÚÔ‰›‰ÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÂÙÛ› ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. √È Î‡ÚȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì ٷ ·Ï¿ ∞5 ·ÊÔÚÔ‡Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ÏÔÁfiÙ˘·, ÙËÓ ·ÂÚÔÙÔÌ‹ ÛÙÔ ›Ûˆ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ·Ó·‰ÈÏÒÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·, ÙÔ˘˜ ·ÂÚ·ÁˆÁÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ˙¿ÓÙ˜. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Audi Â›Ó·È Î·ÏÔۯ‰ȷṲ̂ÓÔ, ·Ó Î·È fi¯È ÙfiÛÔ ÛÔÚ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ÂÓÙ˘ˆÛȷο Ì¿ÎÂ٠ηı›ÛÌ·Ù·. º˘ÛÈο Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÏÈÌÔ˘˙›Ó· Ì ·ÂÚfiÛ·ÎÔ˘˜ ÙÂ72

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

ÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ¤Í˘ÓÔ ÎÏÂȉ› Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÓ‹Ì˘ ÁÈ· 4 ÂÈ‚¿Ù˜ (·ÔıË·ÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜) Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙȘ ı‡Ú˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ fiÙ·Ó ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ Û ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË, Û‡ÛÙËÌ· ÏÔËÁ‹Û˘, ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ· 10 ˯›ˆÓ, ÙÚÈ˙ˆÓÈÎfi ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ÊÒÙ· Ù‡Ô˘ xenon Î·È LED Î·È fiÙÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚ› Ó· ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ RS5 ÏÔÈfiÓ, ¤Ú· ·fi ¤Ó· ηÏÔۯ‰ȷṲ̂ÓÔ


044-075_REAL CARS 5-08-10 10:04 ™ÂÏ›‰·73

AUDI / ∫√™ª√∫∞ƒ

Î·È ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ̤ۈ ÙÔ˘ 7Ù¿¯˘ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ S-tronic. ¶¿ÓÙˆ˜ ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ·Í›˙ÂÈ ÛÙÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÂÙڷΛÓËÛ˘ Ì ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰È·ÊÔÚÈÎfi ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘. Àfi ηÓÔÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙË ÚÔ‹ Û ·Ó·ÏÔÁ›· 40% - 60% ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂÌÚfi˜ Î·È ÙÔ˘ ›Ûˆ ¿ÍÔÓ·. øÛÙfiÛÔ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ÙÔ ‰È·ÊÔÚÈÎfi ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ÙË ÚÔ‹ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÍfiÓˆÓ Û ·Ó·ÏÔÁ›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 70%, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË. °È· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ Ô˘Û›· Î·È Ì ÙÔÓ Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi fiÚıÈÔ ÛÙÔ Áο˙È ÙÔ RS5 ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 100¯ÏÌ Û ÂÚ›Ô˘ 4,5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÂÓÒ Ë ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· 250 ¯ÏÌ./ÒÚ· (ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο). ∫·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ Î·Ó›˜; ∫·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·, ·ÊÔ‡ ÙÔ Â›ÔÓÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ 8›ÛÙÔÓ˜ ‰·ÁοÓ˜ Î·È ‰›ÛÎÔÈ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 365mm ÂÌÚfi˜ Î·È 324mm ›Ûˆ. ΔÔ Audi RS5 Â›Ó·È ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì ۯ‰fiÓ ·›Û٢٘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. Ô˘ fï˜ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· Ôχ Ï›ÁÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› fï˜ ı· Ï·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ, ÙÔ˘˜ ‚Ú˘¯ËıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ÙËÓ ·Ó›ˆÙË ÚfiÛÊ˘ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛÔÚ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ë Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÙÂÙڷΛÓËÛ˘ Î·È Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙfiÛË Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÛÙ· ›ÛÈ· ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ‚·Û›ÏÈÛÛ· BMW M3. Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÎÔ˘¤, Â›Ó·È Î·È ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. √ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ 4,2 Ï›ÙÚˆÓ ·Ô‰›‰ÂÈ 450 ¿ÏÔÁ· ÛÙȘ 8.250Û.·.Ï. Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ 430Nm Ó· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 4.000 - 6.000Û.·.Ï. º˘ÛÈο Ë Î›ÓËÛË ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Ì ۇÛÙËÌ· Quattro

KOSMOCAR A.E. §. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 566, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ΔËÏ.: 210 99 81 111 www.audi.gr IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

73


044-075_REAL CARS 5-08-10 10:05 ™ÂÏ›‰·74

∫ ∞ £ ∏ ª ∂ ƒπ ¡ ∞ S U PE RC A R S

EVOLUTION MITSUBISHI

ΔÔ Evolution ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·Ïfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ◊Ù·Ó fiÙÈ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ƒ¿ÏÈ. ∏ 10Ë ÁÂÓÈ¿, ÛÙ· 17 ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ¤‚·Ï ٤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú›ıÌËÛË (‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Ã ‰ËÏ·‰‹), ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÈÔ ÚÔËÁ̤ÓÔ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈο Î·È ·ÈÛıËÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙËÓ ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË ÛÙ· ‡„Ë. ™Ù‹ÛÈÌÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi, ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜, Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÂÎÏËÎÙÈ΋! ΔÔ EVO Â›Ó·È Â‰Ò, ÈÔ ÒÚÈÌÔ Î·È Î·˘Ùfi ·fi ÔÙ¤. ª¿ÏÈÛÙ· ·¤ÎÙËÛÂ Î·È ÈÔ Î˘ÚÈϤ ÓÙ‡ÛÈÌÔ, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ fï˜ ¤Ó· ¿ÁÚÈÔ Î·È «·Ï‹ÙÈÎÔ» ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ì ÔÏÂÌÈÎfi ‡ÊÔ˜. ¶ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Î·È ÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ·fi fiÙÈ Ì·˜ ›¯Â Û˘ÓËı›ÛÂÈ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, Ì ٷ bucket ηı›ÛÌ·Ù· Ù˘ Recaro, ÙÔ ÙÚÈ¿ÎÙÈÓÔ ÙÈÌfiÓÈ Î·È Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ· ÂÓÙ¿Ï, Ó· ÎϤ‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. °È· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜, ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹, ÛÙÔ Î·fi, ÛÙ· ÂÌÚfi˜ ÊÙÂÚ¿ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ›Ûˆ Ù¤Ú˘Á·˜. √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ¯·ÌËÏ¿ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜. ΔÔ ‰›ÏÈÙÚÔ ˘ÂÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ÌÔÙ¤Ú ·Ô‰›‰ÂÈ 295 ›Ô˘˜ Î·È 366Nm ÚÔ‹˜ ÛÙȘ 3.500 Û.·.Ï., fiÓÙ·˜ ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘Ó·Ùfi ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Û 74

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

LANCER


044-075_REAL CARS 5-08-10 10:05 ™ÂÏ›‰·75

MITSUBISHI MOTORS

5,4’’ Î·È ÙÂÏÈ΋ ¿Óˆ ·fi 240 ¯ÏÌ./ÒÚ·. ΔÔ Evolution ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Â›Ó·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ·˜…·ÚÁ¿. ¡ÈÒıÂȘ οı ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙË Ì¤ÛË ÛÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È· ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË, ÂÓÒ ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÙÈÌfiÓÈ (2,2 ÛÙÚÔʤ˜), ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÂÎÙÂÏ› ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ ÚÒÙ·, ÚÈÓ Î·Ó ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› Û ÂÓÙÔÏ‹ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ Û·Û› Î·È Ë ¿ÌÂÛË ÁˆÌÂÙÚ›· Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù¢ı›·Ó ·fi ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Î·È Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ∂volution ÛÙÚ›‚ÂÈ Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ·ÚÔÈÌÈÒ‰Ë ÚfiÛÊ˘ÛË. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÂÙڷΛÓËÛ˘ Super All Wheel Control Ì ÂÓÂÚÁfi ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰È·ÊÔÚÈÎfi. ∂›Û˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÙÚ›· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ù˘ ÚÔ‹˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ (ÛÙÂÁÓ‹ ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜, ‚ÚÂÁ̤ÓË ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜ ‹ ¯ÒÌ·, ¯ÈfiÓÈ). ª¤Û· Û fiÏ· ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Î·Ù·ÈÁ›‰· Î·È Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fiÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ; ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È SST, Ô˘ Â›Ó·È ËÌÈ·˘ÙfiÌ·ÙÔ Ì ‰ÈÏfi Û˘ÌϤÎÙË Î·È paddles ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÙÔ Evolution Â›Ó·È ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÁÈ· ˘„ËϤ˜ ‰fiÛÂȘ ·‰ÚÂÓ·Ï›Ó˘ ÛÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË, ‰È·ÓıÈṲ̂Ó˜ Ì ·ÚÎÂÙ‹ ¿ÓÂÛË Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜! √ªπ§√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ™∞ƒ∞∫∞∫∏™ §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ 71, 101 73 ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 34 83 300 www.mitsubishi-motors.gr IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

75


076-083_QUAD BIKES 5-08-10 10:18 ™ÂÏ›‰·76

AT V

∏ Ê¿ÚÌ· TOY

ÙˆÓ ˙ÒˆÓ

¡π∫√À ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡π¡√À

ΔÔ ÚÔÛˆÓ‡ÌÈÔ «ÁÔ˘ÚÔ‡Ó˜», Ô˘ ·Ï·ÈfiıÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Ôı› ÛÙ· ATV, Ì·˜ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ŸÚÁÔ˘ÂÏ fiÔ˘ Ù· Û˘Ì·ı‹ ıËÏ·ÛÙÈο ›¯·Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ËÁÔ‡ÓÙ·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ˙ÒˆÓ. ΔÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ «ÁÔ˘ÚÔ‡Ó˜» ÙÔ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ ÙÂÙÚ¿ÙÚԯ˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ۯ‰›·Û‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ·¯Ô˘ÏÒÓ ÙÚÔ¯ÒÓ ÙÔ˘˜. ¢ËÌÔÊÈÏ›˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ∏¶∞, fiÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó –Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó- ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, ÂÍ·ÏÒıËÎ·Ó ϤÔÓ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î˘Ú›ˆ˜ ÏfiÁˆÓ Ù˘ ¤Ï͢ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó Û ÌË ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÔÈ «ÁÔ˘ÚÔ‡Ó˜» ηٷٿÛÛÔÓÙ·È Û ÛÔÚ Î·È ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ (utility) ATV. Δ· ÚÒÙ· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË Û ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ¯Ú‹ÛË Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, Ù· ‰Â‡ÙÂÚ· ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‹ ÙËÓ ·Ï‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. Δ· ÛÔÚ ATV ¤¯Ô˘Ó ΛÓËÛË ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÙÚÔ¯Ô‡˜, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, MX ‹ Enduro ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜. Δ· utility ATV ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ΛÓËÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜, ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÚÔ‹ Î·È fi¯È ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi fiˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ Û¯¿Ú˜, fiÈÛıÂÓ Î·È ÈÛ¯˘Ú¿ ÊÒÙ·. ∂Ì›˜ Â‰Ò ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠ÌfiÓÔ Ì ٷ ÛÔÚ

76

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

quad Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ٷ ÎÔÚ˘Ê·›· ÙÔ˘ οı ηٷÛ΢·ÛÙ‹. ªÂ ÌÈ· ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË. ∞Ó ı¤ÏÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ·Û¯ÔÏËı› ÛÔ‚·Ú¿ Ì ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ÂÓfi˜ATV , Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ··ÈÙËÙÈÎfi Î·È fi¯È ·Ï¿ ÌÈ· ÔÏ˘ıÚfiÓ· Ì Úfi‰Â˜, Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂȘ ÙÔ Áο˙È Î·È ¿ÂÈ ÌfiÓË Ù˘. ∏ Ô‰‹ÁËÛË ÂÓfi˜ ATV, fiÙ·Ó ÍÂʇÁÂÈ ·fi ·˘Ù‹ Ù˘ ·Ï‹˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ù¯ÓÈ΋ Î·È Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì ÌÈ· ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜. ∞Ó ÏÔÈfiÓ ˘Ô·„ÂÙ ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ˘¤ÚÔ¯ˆÓ ATV Ô˘ Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ۯÂÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î¿ÔÈÔ˘ Ô˘ «ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¿ıÏËÌ·».


076-083_QUAD BIKES 5-08-10 10:19 ™ÂÏ›‰·77

WWW.KAWASAKI.COM

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

77


076-083_QUAD BIKES 5-08-10 10:19 ™ÂÏ›‰·78

AT V

Yamaha YFM700 Raptor ΔÔ Yamaha YFM700 Raptor Â›Ó·È ÙÔ ‰›¯ˆ˜ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÛÔÚ ATV Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰È··ÛÒÓ ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Û ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜. ™ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌfi ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂Ó˜ Ì ڢıÌ›ÛÂȘ high Î·È low ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È·‰ÚÔÌ‹. ¶Ï¤ÔÓ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙˆÓ ÂȉfiÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÛÔÚ Ô‰‹ÁËÛ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ·ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· competition ATV, ÙÔ Raptor ÂÊԉȿ˙ÂÙ·È Ì „ËÊÈ·Îfi Ù·ÌÏfi ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ·-

78

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

WWW.YAMAHA-MOTOR.GR

Ú¤¯ÂÈ Ï‹ÚÂȘ ÂӉ›ÍÂȘ. ªÈÎÚ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÎÈ Ë Áη˙Ȥڷ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ÔÌ·Ï‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÎÔ˘Ú·ÛÙÈ΋ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi. ΔÔ Ó¤Ô Raptor ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÂÈϤÔÓ Î·È Û Limited Edition, Ì هÔ˘ «Ì·ÚÁ·Ú›Ù·» ‰›ÛÎÔ ÛÙÔ ›Ûˆ Û‡ÛÙËÌ· ¤‰ËÛ˘, Û¤ÛÈ·Ï Ì¿Ú· ÛÙÔ ÂÌÚfi˜ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘, ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ¯Ô‡ÊÙ˜ ÛÙ· Ì·ÚÛȤ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÁÚ·ÊÈο. μ·ÛÈÎfi ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ Yamaha ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Ô‰ËÁ›˜ ‡ÎÔÏ·. ∏ ı¤ÛË Ô‰‹ÁËÛ˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ÔÈ ÌÔ¯ÏÔ› Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛˆÛÙÔ› ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË Ô‰‹ÁËÛË. Δ· Ì·ÚÛȤ ‰›ÓÔ˘Ó Î·Ïfi ¿ÙËÌ· Î·È ¿Óˆ ÛÙË Û¤Ï· ÎÈÓÂ›Û·È Â‡ÎÔÏ·. Δ· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο Î·È Ë Ì¤ÙÚÈ· ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Ù˘ Áη˙Ȥڷ˜ οÓÂÈ Â‡ÎÔÏË ÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ¤¯ÂÈ Â·Ú΋ ÚÔ‹ Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË ¤Ú¯ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ·fi ÙÔ ÚÂÏ·ÓÙ› ¯ˆÚ›˜ ‰È¯·ÛÌÔ‡˜. ∂›Ó·È ηÏÔ˙˘ÁÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì Â·Ú΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Â˘ı›·, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ·ÓÔȯ٤˜ ηÌ¤˜.. √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ·Ô‰›‰ÂÈ È‰·ÓÈο Û fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÛÙÚÔÊÒÓ Î·È ÂȉÈο fiÙ·Ó Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È Â›‰Ԙ, ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÈÓËı›˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÙÔ YFZ450 ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ATV ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È Ì ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌË

ÈÔ‰‡Ó·ÌË. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÔÈ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·Ú¿ÔÓ· ÎÈ ·Ó „·¯Ù›˜ οˆ˜ ·Ú·¿Óˆ ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ·ÈÛıËÙ¿ ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ù·Ï·ÈˆÚÂ›Û·È ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÛÊȯ٤˜, ÁÂÌ¿Ù˜ ÏÔ‡ÎÈ· ‰È·‰ÚÔ̤˜. Δ· ÊÚ¤Ó· ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ

Ôχ ηÏfi ·Ú¯ÈÎfi ‰¿ÁΈ̿ ÙÔ˘˜. ΔÔ ‚¿ÚÔ˜, ÛÙ· 180 ÎÈÏ¿, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÈÛ¯‡˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙˆÓ 686 Î.ÂÎ. ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÔÁÂÈÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Áη˙ÈÔ‡. ∞Ó Â›ÛÙ ·¯fiÚÙ·ÁÔ˜ ηٷӷψً˜ ·‰ÚÂÓ·Ï›Ó˘, Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ Raptor ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙȘ ÔÚ¤ÍÂȘ Û·˜. www.yamaha-motor.gr


076-083_QUAD BIKES 5-08-10 10:19 ™ÂÏ›‰·79

HONDA TRX 700 XX ∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÌÂÈÚ›· ATV, ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ·Ó¤‚ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÌfiÏȘ ÊÔÚ¿ ÛÙË Û¤Ï· ÙÔ˘ TRX Ù˘ Honda. ΔÔ Ù¤Ú·˜ ‰ÂÓ ·ÛÙÂȇÂÙ·È Î·È –·Ó Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÛÔÊÈÛÙÈΤ ·Ó¿ÚÙËÛË Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÁˆÌÂÙÚ›·ÛÔ˘˙¿ÚÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙË ÛΤ„Ë. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô sport ATV Ù˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ Honda Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ alien ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘. ∂ȉÈο ÛÙÔ Ì·‡ÚÔ ¯ÚÒÌ·, ‰Â›¯ÓÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ Ó· «Î·Ù·È›» ÔÙȉ‹ÔÙ ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÌÚfi˜ ÙÔ˘. μ·ÛÈο ÙÔ TRX ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ Honda ÛÙÔ Raptor Ù˘ Yamaha. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Â›Ó·È Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ó¿ÚÙËÛË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔÓ ›Ûˆ ¿ÍÔÓ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ÎÂÓÙÚÈο ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÁÚ·Ó¿˙È Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È ÙÔ ›Ûˆ ÊÚ¤ÓÔ ÂÎÙfi˜

Ô ÔÔ›Ô˜ ‰›ÓÂÈ Î›ÓËÛË ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·Ï‚›‰Â˜ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜. ΔËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ „ÂηÛÌfi˜ PGMFI Ù˘ Keihin Ì ÛÒÌ· ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 44 ¯ÏÛÙ., ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔ-

WWW.HONDA.COM

ËÌÈ·ÍÔÓ›ˆÓ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚË ÚfiÛÊ˘ÛË Î·È ÌˉÂÓÈÛÌfi ÙˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ ÛÙÚ¤„˘ ÙÔ˘ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Áη˙ÈÔ‡, Ë ÛÙËÓ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÌÂÙ¿‰ÔÛË, ÙÔ TRX e›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ˘ÁÚfi„˘ÎÙÔ ÎÈÓËÙ‹Ú· (Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ XR) ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 686 Î.ÂÎ. Ô˘ ʤÚÂÈ ÌÔÓfi ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÎÎÂÓÙÚÔÊfiÚÔ,

ÓÈο Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ·‚¿Ó˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÊÏÂÍË. °È· ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ¤Ó· Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ 5 Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÈϤÔÓ ÎÈ fiÈÛıÂÓ. §fiÁˆ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÏfiÁˆ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ÙÔ TRX ‰ÂÓ Â›Ó·È «Ô‡Ô˘ÏÔ» fiˆ˜ Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ATV ÙˆÓ 450 Î.ÂÎ. ∑˘Á›˙ÂÈ 230 ÎÈÏ¿ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÍfiÓÈÔ 1.260 ¯ÏÛÙ., Ô˘ ÙÔ Î·ıÈÛÙ¿ Û·ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Â‰Ò Ù· 60 ۯ‰fiÓ ¿ÏÔÁ· Ú¤ÂÈ Î¿ˆ˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÒÌ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ‚·ÛÈο Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ Â›Ó·È ¿„ÔÁË. øÛÙfiÛÔ Î·È ÂÂȉ‹ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ TRX700 Â›Ó·È ÍÂοı·Ú· Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ Î·È Â‰Ò „ËÊȷο ÔÏ˘fiÚÁ·Ó· Î·È ÏÔÈ¿ gadget, Ù· ÔÔ›· Ï¿ÌÔ˘Ó ‰È· Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘˜. www.honda.com IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

79


076-083_QUAD BIKES 5-08-10 10:19 ™ÂÏ›‰·80

AT V

KTM 525XC ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ KTM Ì ÙËÓ Polaris ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ATV, ÙÔ ·˘ÛÙÚÈ·Îfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‹Ú ٷ ËÓ›· Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰‡Ô sport Quad,

ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÔÚÙÔηϛ ¯ÚÒÌ· Ó· ΢Úȷگ› Î·È ÙȘ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ۯ‰ȷÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ∞·ÏÏ·Á̤ÓÔ ·fi ÂÚÈÙÙ¿ ÛÙÔȯ›· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ Û ÛËÌ›· fiˆ˜ ÙÔ ˘ÔÏ·›ÛÈÔ, ÙÔ 525 ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 168 ÎÈÏ¿ (ÎÂÓfi), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘, ·ÚfiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘, ·Ô‰›‰ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 50 ›Ô˘˜, ÈηÓÔ‡˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙÔ ·Ó¿Ï·ÊÚÔ quad. ΔËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ‡ ÎÈÓËÙ‹Ú· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¤Ó· ηÚÌÈÚ·Ù¤Ú Ù˘ Keihin 39 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÓÙÏ›· ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘. ΔÔ Ï·›ÛÈÔ Â›Ó·È ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ Ì ·Ê·ÈÚÔ‡ÌÂÓÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ ˘ÔÏ·›ÛÈÔ. °È· ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ

WWW.KTM.COM

ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ. ∏ ΛÓËÛË ·˘ÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÙˆÓ 450 Î·È 525 ΢‚ÈÎÒÓ ·fi Ù· motocross ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ ∫Δª, Ì ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Ê˘ÛÈο ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜. ∞ÌÊfiÙÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÔÁ‹ fiÈÛıÂÓ, ¤Ú· ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ۯ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘, Ì ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ·Ï˘Û›‰·. ™ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÂÌ¿˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô 525, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È fiÏÔ ¤Ï͢ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡Ô˜. ∞ÈÛıËÙÈο ÙÔ 525 ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ì 80

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú Ù˘ WP Ï‹Úˆ˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ·, Ì ÙÔ ›Ûˆ Ó· ‰¤ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ „·Ï›‰È ¯ˆÚ›˜ ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÔ¯ÏÈÎÔ‡, Î·È Ù· ÌÚÔÛÙ¿ Û ‰ÈÏ¿ ÙÚÈÁˆÓÈο „·Ï›‰È·. √È ˙¿ÓÙ˜ Â›Ó·È ·fi ÎÚ¿Ì· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ Ôχ ηÏfi ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ Magura. ΔÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ATV Ù˘ ·˘ÛÙÚȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi fiÏÔ, ÌÈ· Ì˯·Ó‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·‰ÚÂÓ·Ï›Ó˘ Ô˘ fiÌÔÈ¿ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ Î·Ó›˜. ∞Ó ÙÔ Ï¤ÂÈ H „˘¯‹ Û·˜ Î·È ¤¯ÂÙ ˆ˜ ÚÒÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÛÙÔ ¯ÒÌ· ‹ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ Û ·ÁÒÓ˜, ÙfiÙ ÙÔ 525 οÓÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÁÈ· ÂÛ¿˜. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Â˘Î·ÈÚ›·, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· ÛÙ· ˘„ËÏ¿ ÛÙ¿ÓÙ·Ú Î·Ù·Û΢‹˜ Î·È ÛÙ· ÎÔÚ˘Ê·›· ÂÚÈÊÂÚÂȷο Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÙÔ ATV Ù˘ KTM ¤¯ÂÈ ¤ÁÎÚÈÛË Δ‡Ô˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· Ù·ÍÈÓÔÌËı› ηÓÔÓÈο, ·Ó ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Û·˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙÂ... www.ktm.com


076-083_QUAD BIKES 5-08-10 10:19 ™ÂÏ›‰·81

Kawasaki KFX 450R

WWW.KAWASAKI.COM

∞fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÌÈÎÚfi ‰È·‚ÔÏ¿ÎÈ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó›˜ ÙfiÛÔ ÔÈ ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÌ·, fiÛÔ Î·È Ë Î·ı·Úfi·ÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘. °È· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÏÔÈfiÓ Ë Kawasaki ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏË ·fi ÙÔ ˘¿ÚÔ¯Ô KFX450R. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÔÚ ATV ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È Ê˘ÛÈο ÎÈ Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘. √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ ÌÔÙ¤Ú ÙÔ˘ ηı·Úfi·ÈÌÔ˘ ªÃ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· KX-F Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË ·Ô‰›‰ÂÈ 43 ›Ô˘˜. E›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ˜ Ì ۇÛÙËÌ· „ËÊÈ·ÎÔ‡ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ „ÂηÛÌÔ‡, Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÂÓÙÔϤ˜ ·fi Ì›· ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· 32bit. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙË ÚÔ‹ ÛÙȘ ¯·ÌËϤ˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ ÛÙÚÔʤ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ·ÈÛıËÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ATV, ηıÒ˜ Â‰Ò ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi ÌÈ·˜ MX ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜. ∂ÈϤÔÓ, Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ›ӷÈ

ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ˜ Ì ӤÔ, ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙÂÚÔ ÛÊ˘Ú‹Ï·ÙÔ ¤Ì‚ÔÏÔ ÎÈ ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÙÈÙ·Ó›Ô˘. ΔÔ ÎÈ‚ÒÙÈfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο Û˘Ì‚·ÙÈÎfi, ¤ÓÙ ۯ¤ÛˆÓ, ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Î·ı·Úfi·ÈÌÔ ÛÔÚ ATV Ô˘ ‰È¤ıÂÙ fiÈÛıÂÓ –ηıÒ˜ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ªÈ· ·ÎfiÌ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηÈÓÔÙÔÌ›· ÙÔ˘ KFX ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ Ï·›ÛÈfi ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÛÙÂÚ› Û ·Î·Ì„›· Î·È ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·. ∞fi‰ÂÈÍË Ù· ÌfiÏȘ 165 ÎÈÏ¿ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘˜,

¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ATV Ì ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÌÈÛ‹˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÈÛ¯‡Ô˜. Δ· ÂÌÚfi˜, Ì·ÎÚfiÛÙÂÓ· „·Ï›‰È· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ۠ͯˆÚÈÛÙfi, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈ΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙÔ ¯·ÌËÏfi ΤÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÚ¿ÙËÌ· ÙÔ˘ Kawasaki ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ô‰‹ÁËÛ˘. Δ¤ÏÔ˜, Ù· ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú ÙÔ˘

Kawa Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ·, ÂÓÒ Ù· ÙÚ›· ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓ· Â›Ó·È Î·È ‰˘Ó·Ù¿ Î·È Ôχ ·ÓıÂÎÙÈο. ™Ù· ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÔÈ Ó¤ÔÈ Ï·ÛˆÙ‹Ú˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ·Ê·ÈÚÔ‡ÌÂÓ· ÙÌ‹Ì·Ù·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÈÔ ÊıËÓ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ‹ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ATV ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, Ù· ÊÒÙ· ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÎÈ ¿ÌÂÛ·, οÙÈ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ›ÛÙ·. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ KFX Â›Ó·È ¤Ó· ηı·Úfi·ÈÌÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Î·È ˘fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÙÈ΋, Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÔÚȷο οو ·fi ÙȘ 10.000 ıˆÚÂ›Ù·È ·fiÏ˘Ù· ÏÔÁÈ΋. º˘ÛÈο ··ÈÙ› ¤ÌÂÈÚÔ ·Ó·‚¿ÙË ÁÈ· Ó· ͉ÈÏÒÛÂÈ ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔÓ ¿ÂÈÚÔ. ∞Ó Â›ÛÙ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜, ÙÔ ¤¯ÂÙ ‹‰Ë ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Û·˜. ∞Ó fi¯È Î·È ı¤ÏÂÙ ·ÏÒ˜ Ó· ÎÔÌ¿˙ÂÙ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÚˆÙÔÔÚȷο ATV ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‚¿ÏÂÙ ¿ÌÂÛ·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÙÂ Î·È ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ‡˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Á¿ÏÂÙÂ Î·È ÈӷΛ‰·. www.kawasaki.com IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

81


076-083_QUAD BIKES 5-08-10 10:19 ™ÂÏ›‰·82

AT V

Suzuki LTR 450 ∏ Suzuki ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË Áο̷ ATV (29 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ), Ì ÌÂÁ¿Ï· ÙÂÙڷΛÓËÙ·, ÌÂÛ·›· ÛÔÚ ‰ÈΛÓËÙ· Î·È ·È‰Èο ÌÔÓ٤Ϸ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û οı ··›ÙËÛË. ΔÔ

82

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

SUZUKI / SFAKIANAKIS

LTR Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÛÔÚ ATV Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙ·ÙÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ó fiÈÛıÂÓ. º˘ÛÈο ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, Ô‡ÙÂ Î·Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈ΋, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ı· ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ¿‰ÈÎÔ Ó· ÂÈϤÍÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ LTR ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÌÂٷΛÓËÛË. ∫È’ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Suzuki ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì·ÎÚ¿Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·Ó›˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ‚fiÏÙ· Ô˘ ı· οÓÂÈ. ™ÙÔ Suzuki οıÂÛ·È Ì¤Û· fi¯È ¿Óˆ. ∂›Ó·È ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Û ·ÁÒÓ˜ Î·È ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ÌÈÏ¿Ó ·fi ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∏¶∞. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ Suzuki ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘. æ·Ï›‰È· Î·È ·Ó¿ÚÙËÛË ÎϤ‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÁÈ· Ó· ËÁËı›˜ ÛÙËÓ ›ÛÙ·. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÒÓ ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ Î·È Ù· ÈÔ ¯·ÌËψ̤ӷ „·Ï›‰È·, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÚfiÛÊ˘Û˘ Î·È Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·

¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÛÙË ÛÙÚÔÊ‹. ΔÔ ÎÚ¿ÙËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÛÙÚÔÊ‹˜ Â›Ó·È Û ¿ÏÏÔ Â›‰Ô, ·ÙÔ‡ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ˘ÂÚÔ¯‹ ÛÙËÓ ›ÛÙ·. √È ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ηٷ›ÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘˜. ™›ÁÔ˘Ú· ·›˙ÂÈ ÚfiÏÔ ÙfiÛÔ Ë ÁˆÓ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ¿Óˆ ÛÙÔ „·Ï›‰È fiÛÔ Î·È ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ 3, Ï‹Úˆ˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓˆÓ ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú Ù˘ Kayaba. Δ· ÊÚ¤Ó· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú¿, Ì Ôχ ηϋ ·›ÛıËÛË Î·È ÚÔԉ¢ÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ˘‰Úfi„˘ÎÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ì „ÂηÛÌfi, ·ÏÒÓÂÙ·È ÁÚ·ÌÌÈο Û fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÛÙÚÔÊÒÓ. ΔÔ ÎÈ‚ÒÙÈfi ÙÔ˘ Ì ÙȘ 5 Û¯¤ÛÂȘ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ ÎÈ Ô Ì·Ï·Îfi˜ Û˘ÌϤÎÙ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ¿„ÔÁ· Ì·˙› ÙÔ˘. ∫¿Ô˘ ÛÙȘ ÌÂÛ·›Â˜ ÛÙÚÔʤ˜ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú, ÂÓÒ ·Ó‚¿˙ÂÈ

ÛÙÚÔʤ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 10.000 Û.·.Ï. ¯ˆÚ›˜ Úfi‚ÏËÌ·. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ Suzuki ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·›ÛıËÛË Ô‰‹ÁËÛ˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘. ¡ÈÒıÂȘ fiÙÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Â›Ó·È Û Ôχ ¯·ÌËÏfi ÛËÌÂ›Ô Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙÔ ÂÌÈÛÙ‡ÂÛ·È ·fiÏ˘Ù· Û ÎÏÂÈÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˜ ÛÙÚÔʤ˜. ΔÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ۯ‰›·ÛË Î·È ÛÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÛΛ˜ ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ÌÔ¯ÏÔ‡˜. ∫ڛ̷ Ô˘ Ù· ATV Ù˘ Suzuki ‰ÂÓ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Â›ÛËÌ·, ¿ÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙËÓ ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿ Î·È ·Í›˙Ô˘Ó Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. www.suzuki.com


076-083_QUAD BIKES 5-08-10 10:19 ™ÂÏ›‰·83


086-107_AROUND_40 5-08-10 10:33 ™ÂÏ›‰·84

YACHTS AROUND 40’

Downsizing T√À ¡π∫√À ¶∞¶∞∫ø™Δ∞¡Δπ¡√À

∂›¯·Ì ¿ÚÂÈ ÙËÓ ¿ÁÔ˘Û·, ·ÏÏ¿ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÂÚ› ¿ÏÏ· Ù˘Ú‚¿˙Ô˘Ó. ∞Ó·‰›ψÛË ÏÔÈfiÓ Î·È ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ϛÁÔ ÈÔ ÌÈÎÚ¿, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Èηӿ ÛοÊË. ¶¤ÚÈÍ ÙˆÓ 40 Ô‰ÒÓ ÏÔÈfiÓ ¤¯Ô˘Ì ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, fiˆ˜ ı· ‰Â›Ù ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ø Ó·È ·Á·ËÙÔ› ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. √È ÂÔ¯¤˜ ÙˆÓ ·¯ÈÒÓ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÓÂÈÛÙÚÂÙ› Î·È ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ Ì·˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ë ÎÚ›ÛË, οÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÎÔÈÓˆÓÈο ·Ó¿ÏÁËÙÔÈ. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÙÚ¿ÂÈ, ·ÏÏ¿ fi¯È ¿ÓÙ·. ™›ÁÔ˘Ú· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ȉ·ÓÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ¯·Úԇ̠ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ·˘Ù‹ Ë ÔÛfiÙËÙ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ¿ÎÚÈÙ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Úfi‚ÏËÌ·. ∂ÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ ÙÔ ÚÒÙÔ ÚfiÛˆÔ, ·ÏÏ¿ ı˘Ì¿Ì·È ÌfiÏȘ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ Ù· ÛοÊË ÙˆÓ 60 Ô‰ÒÓ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË Î·È fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔÓ «¯Ú˘ÛÔ‡Ó ·ÈÒÓ·» ÙˆÓ Ó·˘ËÁ›ˆÓ mega yacht.

84

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

¶¿ÚÙ ÙÒÚ· ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË, ÂÚ¿ÛÙÂ Î·È ·fi ÙÔ Ù·Ì›Ô. ªËÓ ·ÔÁÔËÙ‡ÂÛÙ fï˜. À¿Ú¯Ô˘Ó χÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó χÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔχÙÂÎÓÔ˘˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ glamorous. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔηÏÔ‡ÌÂ, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È Ó· ÎÚ˘ÊÙÔ‡ÌÂ. Ÿˆ˜ ı· ‰Â›Ù ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ù· ÛοÊË ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 40 Ô‰ÒÓ, ‹ 11 ̤ÙÚˆÓ ·Ó ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ, ¤¯Ô˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÏÏ¿. ¶ÏËıÒÚ· ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ηχ„Ô˘Ó Î¿ı ·Ó¿ÁÎË Û·˜, ÂȉÈο ·Ó ·˘Ù‹ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ì¤Û· Û ÎÔÈÓÒ˜ ·Ô‰ÂÎÙ¿ Ï·›ÛÈ·. ΔÒÚ·, ·Ó ·Ó‹ÎÂÙ ÛÙÔ ÂÊÔÏÈÛÙÈÎfi ÏfiÌÈ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Û˘ÁÁÓÒÌË Ô˘ ‰È·Ù·Ú¿Í·Ì ÙËÓ ËÚÂÌ›· Û·˜. °˘Ú›ÛÙ Ï¢Úfi Î·È Û˘Ó¯›ÛÙ ӷ ˙›Ù ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ.


086-107_AROUND_40 5-08-10 10:33 ™ÂÏ›‰·85

WWW.REGALBOATS.COM

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

85


086-107_AROUND_40 5-08-10 10:33 ™ÂÏ›‰·86

YACHTS AROUND 40’

400

PREMIERE

CHAPPARAL Chaparral Â›Ó·È ¤Ó· Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚfi, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Ó·˘ËÁÂ›Ô ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÛÔÚ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜. ΔÔ 400 Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Premiere Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ‰Ò, Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· Áο̷ 24 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ. ªÂ Ì‹ÎÔ˜ 12,8 ̤ÙÚ· Î·È ·ÓÔȯÙfi ηٿÛÙڈ̷, ÙÔ Chaparral ·Ú¯Èο ‰Â›¯ÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÈηÓfi ÛÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÔÏÏÒÓ ·ÙfïÓ. §¿ıÔ˜.

WWW.CHAPPARALBOATS.COM

86

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

§fiÁˆ Ù˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â·ÚÎÔ‡˜ Ï¿ÙÔ˘˜ ÙˆÓ 4 ̤ÙÚˆÓ, ÛÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ¤ˆ˜ Î·È ¤ÍÈ ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ηÌ›Ó˜ Î·È ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÏÔ˘ÙÚ¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¿ÓÂÙ·, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Â›Ó·È ÏËÚ¤ÛÙ·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔ 400 Premiere, fiˆ˜ Î·È ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÌÂÚÈηÓÈο ÛοÊË, Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ-


086-107_AROUND_40 5-08-10 10:34 ™ÂÏ›‰·87

ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· ηÏÂ›Ù·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ, ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÂÌÚfi˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Î·È Ó· χÛÂÈ. ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ wet bar, ÂÓÒ ·fi ÙÔ ÎfiÎÈÙ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ï›ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ chartplotter. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ì˯·ÓÈ΋˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÙË Ï‡ÛË ‰›ÓÂÈ Ë Volvo, Ì ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∞ÌÊfiÙÂÚ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ IPS, Ì ٷ ·ÓÂÛÙÚ·Ì̤ӷ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ· fi‰È· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ·È¯Ó›‰È, ·Ô‰›‰Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈ΋ ÈÛ¯‡ 740 (2Ã370) ‹ 870 (2Ã435) ›ˆÓ. ªÂ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÙÔ 400 Premiere, ·Ú¿ ÙÔ˘˜ 10 ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘, ÌÔÚ› Ó· χÛÂÈ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 40 ÎfiÌ‚Ô˘˜ ÙËÓ

„Ë ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÚˆÙÔÙ˘›·˜, Û ۯ¤ÛË ¿ÓÙ· Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Â˘Úˆ·˚ο. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÂÓԯϛ ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Û ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ, ·ÊÔ‡ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÙÔÌ›˜ ÙÔ ÛοÊÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ͯˆÚ›˙ÂÈ. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È Î·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, ηıÈÛÙÔ‡Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÛοÊÔ˜ best value. ªÂ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ‰‡Ô Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‹¯Ô˘, ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó· –̤¯ÚÈ Î·È Î·ÊÂÙȤڷ, ÛÂÚ‚›ÙÛÈÔ Ê·ÁËÙÔ‡ Î·È ÔÙ‹ÚÈ· ‰È·ı¤ÙÂÈ, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

ÒÚ·, Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÂÚ›Ô˘ 74 ¯ÏÌ./ÒÚ·. Δ·¯‡ÙËÙ· ·ÌÈÁÒ˜ ÛÔÚ ÛοÊÔ˘˜, Ô˘ Û ʤÚÓÂÈ Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi fiÏ· Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ŒÓ· ·ÎfiÌ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ Premiere ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. ∏ ı¤ÛË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰ÂÍÈ¿ Î·È ¤¯ÂÈ ¿ÏÂÙË ÔÚ·ÙfiÙËÙ·, ÂÓÒ fiÏ· Ù· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÏ˘Ù· ÂÚÁÔÓÔÌÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· IPS Ù˘ Volvo Penta οÓÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌfi, ÌÈ· ‡ÎÔÏË Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË ‰È·‰Èηۛ·, ÂÓÒ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÔʤÏË fiˆ˜ ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ï·Ó¿ÚÈÛÌ·, ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔÓ ¯·ÌËÏfi ıfiÚ˘‚Ô Î·È ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ 12 kn/ÒÚ·, ÙÔ 400 ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ï·Ó·ÚÈṲ̂ÓÔ Ì ¿ÌÂÛÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ¯·ÌËÏ‹ ηٷӿψÛË ·ÎfiÌ· Î·È Û ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·ÈÚfi, fiÔ˘ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ¤˜. ™˘ÓÔÏÈο Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Chaparral ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ¤Ó· Û˘Ì·Á¤˜, ·ÏÏ¿ ¿ÓÂÙÔ ÛοÊÔ˜ ·Ó·„˘¯‹˜, ÈηÓfi Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË, Û ÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. ∞º√π ¶∞¶¶∞ ∞.∂. §. μ¿Ú˘-∫ÔÚˆ›Ô˘ 237, ∫ÔÚˆ› ΔËÏ.: +30 210 99 62 568-9 Fax: +30 99 39 893 www.aquaski.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

87


086-107_AROUND_40 5-08-10 10:34 ™ÂÏ›‰·88

YACHTS AROUND 40’

38

TOP GUN GT

CIGARETTE ˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ¤¯ÂȘ ¤Ó· Û›ÙÈ Û οÔÈÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘. ¶·Ú·Û΢‹ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ı˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÚÁÔÔÚ›· Î·È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ, ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ, ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi ·fiÏÔ˘ Î·È ÏÔÈ¿, Ó· ‚ÚÂı›˜ ÛÙÔ ËÛ˘¯·ÛÙ‹ÚÈfi ÛÔ˘. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë È‰·ÓÈ΋ χÛË; ŒÓ· Cigarette 39 Top Gun Ì ÁÂÌ¿Ù˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ η˘Û›ÌÔ˘ ÛÙË Ì·Ú›Ó·, Ó· Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. ∞˘Ùfi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ÛοÊÔ˜ ·ÓÔȯً˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜, Ì ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ù˘ Mercruiser ÙˆÓ 600 ›ˆÓ ¤Î·ÛÙÔ˜, ÌÔÚ› Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙˆÓ 90 ÎfiÌ‚ˆÓ ÙËÓ ÒÚ·, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ϤÂÈ Ì 160 ¯ÏÌ./ÒÚ· ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÔ ÙÚÔÌÂÚfi Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· «‚¿Û˘» ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ηıÒ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÙˆÓ 1.075 ›ˆÓ, ÍÂÂÚÓ¿ Ì ¿ÓÂÛË ÙÔ˘˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜ ̤ÁÈÛÙ˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÓÙ˘ˆÛȷο.

88

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

ÿÚË ÛÙËÓ ·È¯ÌËÚ‹ Á¿ÛÙÚ· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ‰ÈÏfi step, ÙÔ ÌÈÎÚfi Ï¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ÌfiÏȘ 2,14 ̤ÙÚˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÏËÎÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÍÔÏ›˙ÂÙ·È, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÂÙ¿ÂÈ ·fi ÙÔ Î‡Ì· Î·È Ê¤ÚÓÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ÓËÛÈ¿ Ôχ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. º˘ÛÈο, ·fi ¤Ó· Ù¤ÙÔÈ· ÛοÊÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜ ¿ÓÂÛË, Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ŸÓÙˆ˜, ÙÔ Cigarette Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË Î·È ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙÂÂͤگÂÙ·È Û οı ηÈÚfi. ∞¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ Ù·¯‡ÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ. ∞ÚΛ ηÓ›˜ Ó· ‰ÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË Î·È ÙÔ˘ Û˘Á΢‚ÂÚÓ‹ÙË, Ì ٷ Ì¿ÎÂ٠ηı›ÛÌ·Ù·, Ù· ÔÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ·Ó·ÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· Î·È ÙÔ ÛÔÚ ÙÈÌfiÓÈ, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. Δ· ¿ÓÙ·, fiÏ·, ÛÙÚ¤ÊÔ-


086-107_AROUND_40 5-08-10 10:34 ™ÂÏ›‰·89

ÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Î·È ÙËÓ ÛÙÈ‚·Ú‹, ÂÈıÂÙÈ΋ ۯ‰›·ÛË Ù˘ Á¿ÛÙÚ·˜ Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ù·¯‡ÙËÙ·, Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Ù·¯‡ÙËÙ·. ∞ÎfiÌ· Î·È Ô Ô͇˜, ÛٷοÙÔ˜ ‹¯Ô˜ ÙˆÓ ÔÎٷ·ÏÈÓ‰ÚˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ Ù˘ MerCruiser ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË –Î·È ÙËÓ ÙËÚ› ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ. ™˘ÓÔÏÈο ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙ· ¿ÓÂÙ· ηı›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Cigarette, ÂÓÒ Ì¤Û· ÛÙ· ‡Ê·Ï· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·ÏÏ¿ ÊÈÏfiÍÂÓË Î·Ì›Ó· Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÌÈ· ÔÏÈÁfiˆÚ˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜. √ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ, ηıÒ˜, ¿ÏψÛÙÂ, Ë ‰È·‚›ˆÛË ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ·˘Ùfi Ôχ ¯·ÌËÏ¿, ÛÙ· 4.500 ÎÈÏ¿ ÂÚ›Ô˘ Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌ· ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ˘¤Ú – ˘„ËϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ οı cigarette Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ 39. ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÛηÊÒÓ, Ë Cigarette Â›Ó·È fiÙÈ Ë Corvette ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. À¤Ú ˘„ËϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ, ÎÔÚ˘Ê·›· ·ÈÛıËÙÈ΋, ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ê˘ÛÈο ·Ó¿ÏÔÁÔ ÎfiÛÙÔ˜, Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó fiϘ Ù˘ ÙȘ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ. ∞Ó ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ·‰ÚÂÓ·Ï›Ó˘ Î·È Ë Ù·¯‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÌÂٷΛÓËÛË Î·È ÛÙÔ ÓÂÚfi, ÙfiÙ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ. Ÿ¯È fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi offshore Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ fiÓÔÌ· Cigarette Â›Ó·È ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›· ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘. Motocraft S.A. ∞Ï›ÌÔ˘ 48, ÕÏÈÌÔ˜ 174 55, ΔËÏ.: +30 210 98 88 288 Fax: +30 210 98 50 102 www.motocraft.gr

WWW.CIGARETTERACING.COM

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

89


086-107_AROUND_40 5-08-10 10:34 ™ÂÏ›‰·90

YACHTS AROUND 40’

38

EXPRESS CRUISER

FOUNTAIN È‰Ú˘Ù‹˜ Î·È CEO ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ Ó·˘ËÁ›Ԣ Fountain Â›Ó·È Ô ÊÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ Reggie, ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤Ú·Û ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÛηÊÒÓ ·ÓÔȯً˜ ı·Ï¿ÛÛ˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹. ªÂÙ¿ ÙËÓ Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ Û·Ó ÈÏfiÙÔ˜, ÛÙÚ¿ÊËΠÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÛηÊÒÓ Ô˘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜. To Ó·˘ËÁÂ›Ô Fountain ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∫·ÚÔϛӷ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ È‰ÈfiÎÙËÙ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ì·Ú›Ó˜. H Áο̷ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛοÊË ·fi 29 ̤¯ÚÈ 47 fi‰È·, Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜: Ù· ηı·Úfi·ÈÌ· Sport Boats, Ù· Express Cruisers Î·È ‚¤‚·È· Ù· Fish Boats, ÌÈ· ηÙËÁÔÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ôχ Ê·Ó·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÛÙȘ ∏.¶.∞. ∞˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ ÌÔÓ·‰Èο Ù· ÛοÊË Fountain Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ù˘ Á¿ÛÙÚ·˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÂÔ̤ӈ˜ Î·È ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÓ ψ ·ÊÔ‡ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ. ΔÔ 38 Express Cruiser Â›Ó·È ¤Ó· ÛοÊÔ˜ - ˘‚Ú›‰ÈÔ Ì ÁÔÓ›‰È· off shore Î·È cruiser. √È Ù·¯‡ÙËÙ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜. ªÂ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÓÙ›˙ÂÏ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ù˘ Cummins ÙˆÓ 640 ›ˆÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· 52 ÎfiÌ‚ˆÓ, ÂÓÒ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Ù˘ Mercury ÙˆÓ 850 ›ˆÓ, ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ 62 ÎfiÌ‚Ô˘˜. ™Â Û¯¤ÛË Ì ¤Ó· ·ÌÈÁÒ˜ off shore ÛοÊÔ˜ ÔÈ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆ-

90

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

ÛȷΤ˜, ÛÎÂÊÙ›Ù fï˜ fiÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ cruisers Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 40 ÎfiÌ‚Ô˘˜. ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ 38 Express Cruiser Â›Ó·È ·ÊÂÓfi˜ Ë Û¯Â‰›·ÛË Ù˘ Á¿ÛÙÚ·˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ Ôχ ¯·ÌËÏfi ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ 7 ÂÚ›Ô˘ ÙfiÓˆÓ. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ¿ÓÙ·, fiÙÈ ÙÔ Fountain ÚÔÛʤÚÂÈ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂӉȷ›ÙËÛ˘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÙfïÓ, ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ˘·Ï¤Ù· Î·È ¤Ó· Ï‹Ú˜ ·Î¤ÙÔ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì¿ÓÈÔ˘, wet bar, ¯ÒÚÔ ËÏÈÔıÂÚ·›·˜ Î·È ¤Ó· Ï‹Ú˜ ÎfiÎÈÙ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷, ÂÓÒ ÛÙ· ‡Ê·Ï· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÌÈ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ηıÈÛÙÈÎfi, ÌÈ· ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ Î·È ÏÔ˘ÙÚfi. ™Ù¿ÓÙ·Ú Â›Ó·È Ë ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· ÙˆÓ 5Kw, Ô ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ ÏËÚ¤ÛÙ·ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜. ∞fi ¤Ó· ÛοÊÔ˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂȉfiÛˆÓ, Û›ÁÔ˘Ú· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ∞˘Ùfi fï˜ Ù· ÚÔÛʤÚÂÈ, fiˆ˜ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ χÛË, Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ diesel ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ·˘ÙÔÓÔÌ›· 570 Ì›ÏÈ·, Ì ٷ ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú ÙˆÓ 1.120 Ï›ÙÚˆÓ. ∞˘Ùfi


086-107_AROUND_40 5-08-10 10:35 ™ÂÏ›‰·91

WWW.FOUNTAINPOWERBOATS.COM

Ôχ ·Ï¿ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi, ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ‹ Ó· ¿ÂÈ ˆ˜ ÙË ƒfi‰Ô ÌÂÙ’ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜, ·fi οÔÈ· Ì·Ú›Ó· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ Fountain 38 Â›Ó·È ¤Ó· ÛοÊÔ˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÓÒ ·ÌÈÁÔ‡˜ cruiser Ô‡Ù ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÂÓfi˜ super sport, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Î·È Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ 4 ¿ÙÔÌ· Î·È Ó· ÎÈÓËı› Ì ٷ¯‡ÙËÙ˜ Ô˘ Ù· cruiser Ô‡Ù ʷÓÙ¿˙ÔÓÙ·È. ∞Ó ÏÔÈfiÓ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÛοÊÔ˜, ÙÔ Fountain Ï·Û¿ÚÂÙ·È Û·ÊÒ˜ ˆ˜ ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜.

Motocraft S.A. ∞Ï›ÌÔ˘ 48, ÕÏÈÌÔ˜ 174 55, ΔËÏ.: +30 210 98 88 288 Fax: +30 210 98 50 102 www.motocraft.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

91


086-107_AROUND_40 5-08-10 10:35 ™ÂÏ›‰·92

YACHTS AROUND 40’

390

GALEON

Ô ÔψÓÈÎfi Ó·˘ËÁÂ›Ô Ù˘ Galeon ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜. √ ÛÙfiÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 16 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· 26 Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ Ù· 70 fi‰È· Ì‹ÎÔ˘˜. Δ· ÌÂÛ·›· ÛοÊË ¤¯Ô˘Ó fiÏ· ÂΉfiÛÂȘ hard top Î·È fly bridge, ÂÓÒ ÌfiÓÔ Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ. Δ· ÎÔÚ˘Ê·›· ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ ÛÙ· 64 Î·È 70 fi‰È·, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ÂΉfiÛÂȘ Ì fly bridge. ΔÔ 390 ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ù˘ Áο̷˜ Ù˘ Galeon, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙȘ Û˘Ì·Á›˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ Ì ÙËÓ ¿ÓÂÛË Î·È ÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÌÔÓ٤ψÓ. ∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› Ë ÛÎÏËÚ‹ ˘ÂÚηٷÛ΢‹ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷, Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ËÏÂÎÙÚÈο Û˘ÚfiÌÂÓË, Á˘¿ÏÈÓË ÔÚÔÊ‹. ŒÙÛÈ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÂÓfi˜ open sport Î·È ÌÈ·˜ ı·Ï·ÌËÁÔ‡, ηٿ ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘.

Δ

92

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

HT


086-107_AROUND_40 5-08-10 10:35 ™ÂÏ›‰·93

WWW.GALEON.PL

™ÙË ‚·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÙˆÓ 11,7 ̤ÙÚˆÓ Ì‹ÎÔ˘˜ Î·È 3,7 ̤ÙÚˆÓ Ï¿ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÈÌ›ÛÂÈ 4 ÂÈ‚¿Ù˜, Ì ̤ÁÈÛÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ 10. ŒÓ· ÌÈÎÚfi ·ÏÏ¿ ¿ÓÂÙÔ Û·ÏfiÓÈ Ì·˙› Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÎÔ˘˙›Ó· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷, ÂÓÒ ÛÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰‡Ô ηÌ›Ó˜ Î·È ÙÔ ÏÔ˘ÙÚfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ 3 ηÌ›ÓˆÓ ÛÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷, ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· 6 ·ÙfiÌˆÓ Û˘ÓÔÏÈο. √ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÏÏ›„ÂȘ, fiˆ˜ ÙË ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ·, ÙÔÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ bow thruster, ·Ó Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÂÈϤÍÂÈ ÌÈ· ÂÎ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ‰›‰˘ÌˆÓ Ì˯·ÓÒÓ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ù˘ Volvo Penta. ¢ÈfiÙÈ ¤Ú·Ó ·˘ÙÒÓ, ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈϤÍÂÈ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÚfiˆÛ˘ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ IPS, ÁÈ· ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ˜ ÂÈ-

‰fiÛÂȘ Î·È Â˘ÎÔÏ›· ÛÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi. √È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜, ηıÒ˜ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÈÛ¯‡˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÛοÊÔ˜ Â›Ó·È 420 ›ÔÈ (2 ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÙˆÓ 210 ›ˆÓ), ÂÓÒ Ë Ì¤ÁÈÛÙË 740 ›ÔÈ. ŒÙÛÈ, ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ ÂÓÓ¤· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û‡ÓÔÏ· Ù˘ Volvo ·fi Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ. ªÂ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÙÔ 390 ¤¯ÂÈ Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· Ï‡Û˘ 25 ÎfiÌ‚ˆÓ, ÂÓÒ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 35. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ Galeon ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ë ¿ÓÂÛË Î·È Ë Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Û˘Ì·Á¤˜ ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘. ÿÚË Î·È ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ η˘Û›ÌÔ˘ ÙˆÓ 1.000 Ï›ÙÚˆÓ Î·È ÓÂÚÔ‡ ÙˆÓ 500 Ï›ÙÚˆÓ, ÙÔ 390 ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi «Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ» 6 ·ÓıÚÒˆÓ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ̤Ú˜. °È· ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ, fiÛ· ÛοÊË ÛÙÔ ÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ 11 ̤ÙÚˆÓ Â›Ó·È Èηӿ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜; ∂Ï¿¯ÈÛÙ· Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÙÔ 390 ÌÈ· ÛÔÊ‹ ÂÈÏÔÁ‹. ∞ÚΛ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ó· ÌËÓ ‚È¿˙ÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘.

Kappa Marine S.A. §·‡ÚÈÔ, 19500 (‰›Ï· ÛÙËÓ Olympic Marine), ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ - ∞ÙÙÈ΋˜, ΔËÏ.: +30 22920 22 990 Fax: +30 210 99 69 529 www.kappamarine.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

93


086-107_AROUND_40 5-08-10 10:35 ™ÂÏ›‰·94

3760

YACHTS AROUND 40’

REGAL

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Ó·˘ËÁÂ›Ô Ù˘ Regal Ì ÙËÓ 40¯ÚÔÓË Û¯Â‰fiÓ ÈÛÙÔÚ›·, ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, Ú·ÎÙÈο Î·È ·ÍÈfiÏÔ· ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ÛοÊË. ΔÔ 3760 ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ·Ú¿ÁÂÙ·È ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÓÙÈÁÚ·Ì̤ӷ ÛοÊË Ù˘ ÎÏ¿Û˘ ÙˆÓ 40 Ô‰ÒÓ. ∫‡ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ 3760 ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓÂÙÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔÈ, Ë Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Î·È Ô ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛοÊÔ˜ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙ ۯ‰fiÓ Ù›ÔÙ·, ηıÒ˜ Î·È Ë ÎÔ˘˙›Ó· Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì ÛÂÙ Ê·ÁËÙÔ‡. ø˜ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ˘ÏÔÔ›ËÛË, ÙÔ Regal 3760 Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Û ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘. √È Ó·˘ËÁÔ› ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ú·ÎÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ χÛË Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ·Ú¿ Ì ÙË Û¯Â‰›·ÛË. ŒÙÛÈ, ÌÔÚ› Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓˆÓ, ͇ÏÈÓˆÓ Î·È ÔÏ˘ÌÂÚÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ÌÈ· ·›ÛıËÛË Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ‹ ÎÏ·ÛÈ΋, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÔÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙË. ŸÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Í‡ÏÔ Â›Ó·È Ì·Û›Ê Î·È ¿ÚÈÛÙ· ÊÈÓÈÚÈṲ̂ÓÔ, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÔΤٷ Â›Ó·È ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎfiÙ˘ ‹ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô Î·È ÊˆÙÈ˙fiÌÂÓÔ. ªÂ ÛÙ¿ÓÙ·Ú chartplotter ÛÙÔ ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘, ÙÔ 3760 ÚÔÛʤÚÂÈ ˆ˜ ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û ¿ÏÏ· ÛοÊË ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ˆ˜ ¤ÍÙÚ·, ¤ÙÛÈ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Ì ÙÔ ÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˜, ÍÂÎÈÓ¿ Ì «ÁÎÔÏ ·fi Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·» ˆ˜ ¤Ó· ·fi value for money ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜. ŒÓ· ·ÎfiÌ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ıÂÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÔÙÂÏ› Ë ÏËıÒÚ· ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÚfiˆÛ˘. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÌÂٷ͇ ÙÚÈÒÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Î·È ÌÂÙ¿‰ÔÛË stern ‹ duoprop, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó·Ó ÎÈÓËÙ‹Ú· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. √ stern ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È Ù˘ Mercruiser, ÂÓÒ ÔÈ duoprop Ù˘ Volvo, ÙfiÛÔ ÔÈ ‚ÂÓ˙›Ó˘, fiÛÔ Î·È Ô diesel. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ÎÈÓËÙ‹Ú˜, Ë Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È 750 ›ÔÈ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì η‡ÛÈÌÔ ÙË ‚ÂÓ˙›ÓË Î·È 520 ›ÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ªÂ ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 7 ÙfiÓÔ˘˜, ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÙˆÓ 11,6 ̤ÙÚˆÓ ¤¯ÂÈ Ôχ ηϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜. ™Â ‰ÔÎÈ̤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÙˆÓ 750 ›ˆÓ, ÙÔ 3760 ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 47 ÎfiÌ‚Ô˘˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ, Ù·¯‡ÙËÙ· 87 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ/ÒÚ·. ∞Í›˙ÂÈ ‰ÂÓ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 29 ÎfiÌ‚ˆÓ, ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Î·È ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 320 Ó·˘ÙÈο Ì›94

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

ÏÈ·.

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÙÔ open Regal ÌÔÚ› Ó· ÎÔÈÌ›ÛÂÈ 4 ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̿ ÙÔ˘, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÎÔ˘˙›Ó· Ì Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÌÈ· ÙÔ˘·Ï¤Ù·. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÌÈ· ηÌ›Ó· ÛÙËÓ ÏÒÚË, ÂÓÒ fi ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ηıÈÛÙÈÎÔ‡ – ÙÚ·Â˙·Ú›·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Û ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË, ¿ÓÂÙË Î·Ì›Ó·. ™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜, ÙÔ Regal 3760 ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚÔÛÈÙ‹, ¿ÓÂÙË Î·È ÔÈÔÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ¤Ó· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÛοÊÔ˜ ·Ó·„˘¯‹˜, Ô˘ ÂÈÚfiÛıÂÙ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ô˘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂÈÚfiÛıÂÙ· ¤ÍÔ‰· ¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜.

Vernicos Yachting S.A. §ÂˆÊ. ¶ˆÛÂȉÒÓÔ˜ 11, ÕÏÈÌÔ˜ TËÏ.: +30 210 98 96 000 Fax.: +30 210 98 50 130 www.vernicos.com


086-107_AROUND_40 5-08-10 10:36 ™ÂÏ›‰·95

WWW.REGALBOATS.COM

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

95


086-107_AROUND_40 5-08-10 10:36 ™ÂÏ›‰·96

YACHTS AROUND 40’

96

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


086-107_AROUND_40 5-08-10 10:36 ™ÂÏ›‰·97

36

GRAND BANKS

Ï· ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ 1956, fiÙ·Ó ÙÔ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô Grand Banks ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ͇ÏÈÓˆÓ ÛηÊÒÓ,

Ÿ

WWW.GRANDBANKS.COM

Ì ÏÈÙ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È Û¯Â‰›·ÛË ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ÛοÊË ÂÚÁ·Û›·˜. ∞fi ÙÔ 1972 Î·È ÌÂÙ¿ Ë Grand Banks ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ fiber glass Î·È ÂͤÏÈÍ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÌÔÓ٤Ϸ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÔÔ›· ·Ú‹¯ıËÛ·Ó Î·Ù¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. ΔÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô Û‹ÌÂÚ· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚÂȘ ÛÂÈÚ¤˜ ÛηÊÒÓ: ÙËÓ Heritage Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛοÊË Ù‡Ô˘ Trawler, ÙËÓ ÈÔ ÛÔÚ ÛÂÈÚ¿ Eastbey Î·È ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÂÈÚ¿ Aleutian Ì ٤ÛÛÂÚ· ÌÔÓ٤Ϸ ÛÙ· 53, 59, 65 Î·È 72

SX

fi‰È·. √ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Eastbay Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ 39 SX. √È ÏÈÙ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜, ¤Ú·Ó Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓÂÛË Î·Ù¿ ÙËÓ χÛË Î·È ÙË ‰È·ÌÔÓ‹. ∏ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ 39 SX Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó·˘ËÁ›Ԣ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ¯Ú‹ÛË, ¯ˆÚ›˜, Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË, Ó· ÚԂ› Û ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙȘ Ó·˘ËÁÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ·fi ÙË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÓˆÛÙ‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜. ¶ÏËıˆÚÈÎfi Û οı ¤ÎÊ·ÓÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, ÙÔ 39 SX ͯˆÚ›˙ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙÈο ÂÍ·ÈÙ›·˜ ‰‡Ô ΢ڛˆ˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ: Ù˘ ¢ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘ÂÚηٷÛ΢‹˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÌÂÙÚÈÎÒÓ ÚÂÏÈÒÓ Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Á¿ÛÙÚ· ÙÔ˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÏ·ÛÛÈÎfi ÛÙ˘Ï ÂÓÒ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔÓ Raymond C. Hunt -·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ‚·ıÈÔ‡ "V"- Î·È Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· ̤¯ÚÈ 33 ÎfiÌ‚Ô˘˜. ™ÙË ÏÔÁÈ΋ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÎÂÎÙËÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÎÈÓËı› Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ηٷÛÙڈ̿وÓ, Ì ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ˘ÂÚηٷÛ΢‹, fiÓÙ·˜ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ·Ê‹ÓÂÈ ˆÊ¤ÏÈÌÔ ¯ÒÚÔ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fï˜ ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘, ¤Ó·˜ ηϿ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ, ¢ڇ¯ˆÚÔ Î·È Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Û ÎÔÚ˘Ê·›· Â›‰·. ∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Â›Ó·È Ë ·ÓÈÛfiÂ‰Ë ‰È¿Ù·ÍË, Ô˘ ÔÚÈÔıÂÙ› Ì ۷ʋÓÂÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÂÂÓ‰˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÔÈÔÙÈ΋ ͢Ï›·. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Â›Â‰Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ Î·È ¤Ó· ηıÈÛÙÈÎfi. ∏ ÎÔÓÛfiÏ· ÙÔ˘ ÈÏÔÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi ͇ÏÔ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û ‰‡Ô Â›‰· Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ¿ÓÂÙ· fiÏ· Ù· fiÚÁ·Ó· Ó·˘ÛÈÏÔ˝·˜ Î·È ÏÔ‹ÁËÛ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Î¿ıÂÙ· Î·È ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·fi ¤Ó· ·Ó·ÙÔÌÈÎfi Î·È Ï‹Úˆ˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ Î¿ıÈÛÌ·. ™ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ¤Ó· ÂÈϤÔÓ Î·ıÈÛÙÈÎfi, Ë ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ ÏÔ˘ÙÚfi Î·È Ë Î·Ì›Ó· ‹ ÔÈ Î·Ì›Ó˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË. ΔÔ 39x ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ Û˘ÓÔÏÈο ÂΉfiÛÂȘ, Ô˘ ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Î·Ì›ÓˆÓ, ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ηٷÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, Ù· ˘ÏÈο Î·È ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiˆÛË, ·˘Ù‹ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ‰›‰˘ÌÔ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó 1000 Û˘ÓÔÏÈο ›ÔÈ (2x500) Ë Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ 32,5 ÎfiÌ‚Ô˘˜ ÛÙȘ 3000 ÛÙÚÔʤ˜ ·Ó¿ ÏÂÙfi Î·È Ë ˘ËÚÂÛȷ΋ ÙÔ˘˜ 25 ÎfiÌ‚Ô˘˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ·˘ÙÔÓÔÌ›· 250 Ó·˘ÙÈÎÒÓ ÌÈÏ›ˆÓ. Motocraft S.A. ∞Ï›ÌÔ˘ 48, ÕÏÈÌÔ˜ 174 55, ΔËÏ.: +30 210 98 88 288 Fax: +30 210 98 50 102 www.motocraft.gr

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 18

97


086-107_AROUND_40 5-08-10 10:37 ™ÂÏ›‰·98

YACHTS AROUND 40’

38S

JEANNEAU PRESTIGE

 ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÙÔ˘, Ù· Á·ÏÏÈÎfi Ó·˘ËÁÂ›Ô Jeanneau ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Ó¤Ô 38s, ¤Ó· coupe ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ Ì ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘ÁÚfi ÛÙÔȯ›Ô. ΔÔ ÛοÊÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÛÂÈÚ¿ Prestige, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· Û˘ÓÔÏÈο Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ (38s, 42, 50 fly Î·È 50s). ∏ ÛÂÈÚ¿ ·˘Ù‹, ·fi ÙÔ 2000 Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙÔ best seller ÙÔ˘ Ó·˘ËÁ›Ԣ, ¯¿ÚË ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓıËÛË Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ·Ó Ù· ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘Ù¿ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ªÂ ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÔÓ٤ψÓ, ÙÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô ·ÔÎÙ¿ ÌÈ· ÏËÚ¤ÛÙÂÚË Î·È -ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ- "ÊÚ¤ÛÎÈ·" Û ۯ‰ȷÛÌfi Áο̷ 32 (!) ÌÔÓ٤ψÓ, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Ù· 5,15 ̤ÙÚ· Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙ· 15,36 ̤ÙÚ·. ΔÔ Ó¤Ô 38¿ÚÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï, Ì ·ÚÈ·

ª

98

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙËÓ ÌÈÎÚ‹ Û¯ÂÙÈο ˘ÂÚηٷÛ΢‹, ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÔÚÔÊ‹. ΔÔ ÛοÊÔ˜ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÓÂÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Û ٤ÛÛÂÚȘ ÂÈ‚¿Ù˜. ΔÔ Î‡ÚÈÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÌÈ· ÎfiÌ·ÎÙ ˘ÂÚηٷÛ΢‹ ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ, Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÌÂÙÚÈΤ˜ Á˘¿ÏÈÓ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ¿ÏÂÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ʈ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. ¶Ú›Ì· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ¤Ó· ˘·›ıÚÈÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÌÈ· ÂÈÏÔÛ‡ÓıÂÛË ÙÚÈÒÓ Î·Ó·¤‰ˆÓ, ‰‡Ô ·ÓÙÈÎÚÈÛÙÔ‡˜ Î·È ¤Ó·Ó Ï¢ÚÈÎfi. ™ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÙÚ·¤˙È, ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚÔÛ¿ÙÂÙ·È ¤Ó· ÛÙÚÒÌ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ËÏÈÔıÂÚ·›·˜. ™ÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ˘ÂÚηٷÛ΢‹˜ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Ì›· ÂÈϤÔÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ËÏÈÔıÂÚ·›·˜. √ ¯ÒÚÔ˜ οو ·fi ÙËÓ ˘ÂÚηٷÛ΢‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ¿ÓÂÛË. ™ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, ·ÔÙÂ-


086-107_AROUND_40 5-08-10 10:38 ™ÂÏ›‰·99

ÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ¤Ó·Ó ¢ڇ¯ˆÚÔ Î·Ó·¤ Î·È ¤Ó· ͇ÏÈÓÔ ÙÚ·¤˙È Ì ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ‚¿ÛË. ∞ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙÔ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ wet bar. ™ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Â›Û˘, Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÙÔ ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÌÈ· ÎÔÓÛfiÏ· ‰‡Ô ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È ¤Ó·Ó ηӷ¤. ΔÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ‰‡Ô ¿ÓÂÙ˜ ηÌ›Ó˜, ÙËÓ ÂÈÏÔÛ‡ÓıÂÛË Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ¤Ó· ηıÈÛÙÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÈÌÔ Û ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÚÔ¯‹˜ ‡ÓÔ˘ ÁÈ· ‰‡Ô ÂÈϤÔÓ ¿ÙÔÌ·, Û˘ÓÔÏÈο ‰ËÏ·‰‹ ¤ÍÈ. °È· ÙËÓ ÚfiˆÛË ÙÔ˘ 38s ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ‰‡Ô ¤Ûˆ - ¤Íˆ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ù˘ Cummins, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜

WWW.JEANNEAU.COM

640 ›ˆÓ (320 ›Ô˘˜ ¤Î·ÛÙÔ˜), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÒÛË ÂÓÒ Ë ÂÎÙÈÌÒÌÂÓË Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 35 ÎfiÌ‚Ô˘˜. ™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜, ÙÔ 38S Â›Ó·È ¤Ó· ÛοÊÔ˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ۯ‰›·ÛË ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ Ë Ô˘Û›· ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÓÂÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ, Û˘ÁÎÚÈÙÈο ¿ÓÙ· Ì ÙÔ Û˘Ì·Á¤˜ ̤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘. ™›ÁÔ˘Ú· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÈÛÔÚÚÔË̤Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ ÔÏϤ˜ Ë̤Ú˜ οı ¯ÚfiÓÔ Û ·˘Ù‹.

Athenian Yachts Enterprices S.A. §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1-2, ¶. º¿ÏËÚÔ TËÏ.: +30 210 98 11 820, 98 38 411, 98 49 620 Fax.: +30 210 98 25 701, 98 43 989, 98 18 092 www.athenian-yachts.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

99


086-107_AROUND_40 5-08-10 10:38 ™ÂÏ›‰·100

WWW.JEANNEAU.COM

YACHTS AROUND 40’

100

BESTEVER 18 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


086-107_AROUND_40 5-08-10 10:38 ™ÂÏ›‰·101

39FLY

JEANNEAU PRESTIGE ª

È· ·ÎfiÌ· ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ Ó·˘ËÁ›Ԣ Ù˘ Jeanneau Ì ̋ÎÔ˜ ›‰ÈÔ Ì ·˘Ùfi ÙÔ˘ S, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ fly Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘. ªÂ 11,92 ̤ÙÚ· Ì‹ÎÔ˜ Î·È 3,90 Ï¿ÙÔ˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ì ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙËÓ ˘ÂÚηٷÛ΢‹ Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Á˘¿ÏÈÓ˜ Ï¢ÚÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ‰Â›¯ÓÂÈ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È ·ÚÌÔÓÈÎfi, ÂÓÒ Â›Ó·È Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ. ™ÙËÓ Á¿ÛÙÚ· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÊÈÏÈÛÙÚ›ÓÈ· , Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ Ì›· ηÌ›Ó· ¿ÏÂÙË ı¤· ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ù· ‰‡Ô ηٷÛÙÚÒÌ·Ù· Â›Ó·È Â˘Ú‡¯ˆÚ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Ó· ÓÔÈÒıÔ˘Ó ¿ÓÂÙ·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ¿-

ÓÙ· ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÛοÊÔ˘˜. ΔÔ Î‡ÚÈÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ¤Ó· ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿, Ì ÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ· Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û ‰‡Ô Â›‰· Î·È ¤Ó· ‰ÈÏfi οıÈÛÌ·. ¢ÂÍÈ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ, ÂÓÒ ÛÙËÓ Â¿Óˆ ÏÂ˘Ú¿ Ë ÔıfiÓË ˘ÁÚÒÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ. ¶›Ûˆ ·fi ÙÔ ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ¤Ó· Ï‹Ú˜ wet bar Î·È ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ¤Ó·Ó ηӷ¤ Û ۯ‹Ì· L Î·È ¤Ó· ÙÚ·¤˙È. ∏ ÔÚÔÊ‹ ηχÙÂÈ fiÏÔ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÈÏÔÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ηıÈÛÙÈÎÔ‡. ∞ÓÔÈÁfiÌÂÓË, ÚÔÛʤÚÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ·›ÛıËÛË, Ì ÂÈϤÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ʈ˜ Î·È ·ÂÚÈÛÌfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ·fi Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÚÔ‚ÈÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·¤Ú·. ™ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ηÌ›Ó· ÏÒÚÈ·, ÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ì ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÌÈ· ηÌ›Ó· ڛ̷. ªÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‡„Ô˜, Ë ÏÒÚÈ· ηÌ›Ó· Â›Ó·È ¿ÓÂÙË Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÏÔ˘ÙÚfi. ΔÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ηӷ¤ Û ۯ‹Ì· ¶ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó· Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ Î·ı’ ‡„Ô˜ ÙÚ·¤˙È. √ ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ, ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ¤ÌÙÔ˘ ‹ ¤ÎÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ∞ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÎÔ˘˙›Ó·, Ì Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ (ÂÛٛ˜, ÊÔ‡ÚÓÔ Î·È „˘Á›Ô) Î·È Â·ÚΛ˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ôı‹Î¢Û˘. °È· ÙËÓ ÚfiˆÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Prestige 38s ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ÂÙÚÂÏ·ÈÔÌ˯·Ó¤˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 640 ›ˆÓ (2x320), ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· 34 ÎfiÌ‚ˆÓ. ∂‰Ò ‰ÂÓ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· IPS Ù˘ Volvo Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ 42, ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ¤ÍÙÚ· ÚÔ¤Ï·˜ ÂÏÈÁÌÒÓ ÏÒÚ˘ (bow thruster), Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙȘ Ì·ÓÔ‡‚Ú˜ ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌÔ‡. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È fiÏ· Ù· ‚·ÛÈο Î·È Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ·, fiˆ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÂȉÈο fiÚÁ·Ó· ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋˜ ÏÔ‹ÁËÛ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ¤Ó· ÛοÊÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚÒÙÈÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È fi¯È ·Ó¿ÁΘ ÔÏ˘‹ÌÂÚ˘ ‰È·‚›ˆÛ˘, ÔfiÙÂ, ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ÙÔÔıÂÙ› ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÛÙȘ best value ÂÈÏÔÁ¤˜, ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚËı›. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë Janneau ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌ· ·ÍÈfiÏÔÁË ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ prestige, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ÏÂÈ¿‰· ÂÈÏÔÁÒÓ, ηıÒ˜, ϤÔÓ, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Áο̷ ÛηÊÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÓÓ¤· ÌÔÓ٤Ϸ, Ì ̋ÎÔ˜ ·fi 9 ¤ˆ˜ Î·È 15 ̤ÙÚ·.

Athenian Yachts Enterprices S.A. §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 1-2, ¶. º¿ÏËÚÔ TËÏ.: +30 210 98 11 820, 98 38 411, 98 49 620 Fax.: +30 210 98 25 701, 98 43 989, 98 18 092 www.athenian-yachts.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

101


086-107_AROUND_40 5-08-10 10:39 ™ÂÏ›‰·102

YACHTS AROUND 40’

39

SEARAY

SUNDANCER

Ô ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Ó·˘ËÁÂ›Ô ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏϤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ. ŸÛÔÈ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ù·ÎÙÈο ÙÔ B.E. ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· ÛοÊË Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›· ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ù· ÔÔ›· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘˜. Ô 395 Â›Ó·È ¤Ó· open sport ÛοÊÔ˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÂȉfiÛÂȘ. ∞¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¤Ó· ÈÔ Ó·ÓÈÎfi ÎÔÈÓfi Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó¿ÁΘ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ÂÈı˘Ì› Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÙÔ˘, fiÛÔ Î·È ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Ù˘ Ï‡Û˘ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ 395 ı· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙÔ Ó·ÓÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ Î·È ·ÈÛıËÙÈο. ΔÔ Î‡ÚÈÔ

Δ Δ

102

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ËÌÈÙÔÓÔÂȉ‹˜ Á¿ÛÙÚ·, ÂÓÒ Ë ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰È¯ÚˆÌ›·, Î·È Ù· ÙÚ›· οıÂÙ· ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÊÈÓÈÛÙÚ›ÓÈ· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÎfiÓ·. ΔÔ ·Ú¿ 11 ÂηÙÔÛÙ¿ Ì‹ÎÔ˘˜ 12 ̤ÙÚˆÓ ÛοÊÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘Ì·Á¤˜ ·’ fiÙÈ Â›Ó·È Î·È ÌÔÚ› Ó· ÎÔÈÌ›ÛÂÈ Ì ¿ÓÂÛË Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÈ‚¿Ù˜ Û 2 ηÌ›Ó˜. ΔÔ ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÂÓÒ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Î·È ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ì›· ¢ÌÂÁ¤ıË ÎÔÓÛfiÏ· Î·È ¤Ó· ÌÔÓfi ·Ó··˘ÙÈÎfi οıÈÛÌ·. ™ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ‰ÈÏfi οıÈÛÌ· Î·È Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÙÔ wet bar.


086-107_AROUND_40 5-08-10 10:40 ™ÂÏ›‰·103

WWW.SEARAY.COM

∏ ÛοϷ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ‡ÎÔÏË Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ‰È¤Ï¢ÛË. ™ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÙÔ ÏÔ˘ÙÚfi, ÂÓÒ ·¤Ó·ÓÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Ó·¤ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ¤Ó· Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ÙÚ·¤˙È. ™ÙËÓ ÏÒÚË Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË Ë Ì›· ηÌ›Ó· Ì ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙËÏÂfiÚ·ÛË TFT 20 ÈÓÙÛÒÓ, dvd, ÂÓÒ ÛÙ¿ÓÙ·Ú Â›Ó·È Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‹¯Ô˘ Ù˘ Clarion. ™ÙËÓ Ú‡ÌÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ì›Ó· Ì ÌÂÁ¿ÏË Â¿ÚÎÂÈ· ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ¤Ó· ÎÚ‚¿ÙÈ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‰ÈÏfi. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ó¤Ô fï˜, Â›Ó·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚfiˆÛ˘ ÙÔ˘ 395. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Cummins Mercruiser, Ë Searay ·Ó¤Ù˘Í ٷ ÚˆÙÔÔÚȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Axus Î·È Zeus. ΔÔ ÚÒÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›-

Ù·È Û ÛοÊË Ì ¤Ûˆ – ¤Íˆ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ì ¤Ûˆ ÎÈÓËÙ‹Ú˜. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Zeus Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Â‰Ò, ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙ· ‰‡Ô «POD» ÙˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙfiÓÔÌ· Î·È Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ joystick, Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ Ì·ÓÔ‡‚Ú˜ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· IPS Ù˘ Volvo Penta, ÙÔ Zeus ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ¢ÎÔÏ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÂȉfiÛÂˆÓ Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ¤ˆ˜ 480 ›Ô˘˜. ΔÔ Î¤Ú‰Ô˜ Û ÂȉfiÛÂȘ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Î·È Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ Û˘Ì‚·ÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÚfiˆÛ˘, Â›Ó·È 15% ηχÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ Î·È 30% ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ Û ¢ÎÔÏ›· ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· IPS Ù˘ Volvo, ÔÈ ÚÔ¤Ï˜ ÙÔ˘ Zeus ÎÔÈÙÔ‡Ó ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ Î·È fi¯È ÂÌÚfi˜, ηıÒ˜ Ë Cummins Mercruiser ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ‰È¿Ù·ÍË ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·fi ¯Ù˘‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÈÏ¤Ô˘Ó ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∂Í·ÈÚÂÙÈο Û‡Á¯ÚÔÓË Î·È Ú·ÎÙÈ΋ Â›Ó·È Â›Û˘ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· «ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜» ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔ GPS ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚ› ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ fiÙ·Ó Â›Ó·È ·Î›ÓËÙÔ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ‹ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¯Ú‹Û˘ ¿Á΢ڷ˜. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Skyhook Î·È Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· Ú·ÎÙÈÎfi ÂȉÈο ÁÈ· ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. º˘ÛÈο, ÁÈ· ÙËÓ ÚfiˆÛË ÙÔ˘ Sea Ray 395 Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ› ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ì ÈÛ¯‡ 2 x 315 ›Ô˘˜ ‹ 2 x 420 ›Ô˘˜ ‹ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ì ÈÛ¯‡ 2 x 370 ›Ô˘˜. ªÂ ÙÔ˘˜ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ 2 x 315 ›ˆÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· 30 ÎfiÌ‚ˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛȷ΋ 27 ÎfiÌ‚Ô˘˜ ÛÙȘ 2500 ÛÙÚÔʤ˜ ·Ó¿ ÏÂÙfi. Kappa Marine S.A. §·‡ÚÈÔ, 19500 (‰›Ï· ÛÙËÓ Olympic Marine), ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ - ∞ÙÙÈ΋˜, ΔËÏ.: +30 22920 22 990 Fax: +30 210 99 69 529 www.kappamarine.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

103


104-105_LUXURY_ADV 5-08-10 12:15 ™ÂÏ›‰·104


104-105_LUXURY_ADV 5-08-10 12:15 ™ÂÏ›‰·105


106-127_ HOTELS 5-08-10 11:00 ™ÂÏ›‰·106

LY X U RY R E S O RT S & H O T E L S S PA

106

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


106-127_ HOTELS 5-08-10 11:01 ™ÂÏ›‰·107

•ÂspaÛÙÂ TOY

¡π∫√À ª∞ƒπ¡√¶√À§√À

ºÙ¿ÓÂÈ È·. ∫Ú›ÛË Â›Ó·È ı· ÂÚ¿ÛÂÈ. √‡ÙÂ Ë ÚÒÙË Â›Ó·È Ô‡ÙÂ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ªÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› Ë ÙÈÌ‹ ÔÏÏÒÓ ·ÍÈÒÓ, ΢ڛˆ˜ fï˜ Ì·˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ̤· fiÏË ·˘Ù‹ Ë ÙÚÔÌÔÏ·ÁÓ›· Î·È Ù· ηٷÛÙÚÔÊÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. «∫È ·Ó Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘ ›¯Â ηÚÔ‡ÏÈ· ı· ‹Ù·Ó ÙÚfiÏÂ˚» fiˆ˜ ϤÁ·Ì ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜. ΔÔ Î·ÏÔηÈÚ¿ÎÈ (fiÛÔ «ÎÚ·Ù¿Ó» ÔÈ ˙¤ÛÙ˜ ‰ËÏ·‰‹) Â›Ó·È Ë È‰·ÓÈ΋ ÂÔ¯‹ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË. ¶ÂÚÈÔÈËı›Ù ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ Û¿ÛÂÙ ٷ Ó‡ڷ!

∂›Ù ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷο ÙÔ ¿ÚÂÈ Î·Ó›˜, ›Ù „˘¯ÔÏÔÁÈο, ¤Ó·˜ ηٷÈÁÈÛÌfi˜ ηÏÒÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Î·Îfi Îϛ̷, Ó· ÛÔ˘ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È Ó· Û οÓÂÈ Ó· ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÛ·È Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞˘Ùfi ÂȉÈÒÎÔ˘Ì ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜. •ÂÎÔ‡Ú·ÛÙ˜ Î·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÙÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ (ÙÔ ÔÊı·ÏÌfiÏÔ˘ÙÚÔ ‰ÂÓ ¤‚Ï·„ ÔÙ¤ ηӤӷÓ), ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÍÂÓԉԯ›· Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÚ¿ÛÂÙ ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ· Î·È Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÙ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û·˜ ηٿ ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ Û·˜ Û οÔÈÔ ·fi Ù· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ÍÂÓԉԯ›·. Δ· ÍÂÓԉԯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ Â›Ó·È ÎÔÚ˘Ê·›· ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ ÛËÌÂ›Ô ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙ· spa ÙÔ˘˜. ΔÔ spa Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ Ì ϷÙÈÓÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Â›Ùˉ˜. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ (Bestever 19) ÁÈ· Ó· ı˘ÌËı›Ù ÙÔ ÏfiÁÔ. ∞ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÙ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Ù‡¯Ô˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙË ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜ www.bestever.gr. √È ıÂÚ·›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙÔ‡ ÔÈ ›‰È˜. ΔÔ Î·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÍÂÓԉԯ›· ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘ÌÂ. Ÿˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ Kinan, Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ οı ·ÙfiÌÔ˘, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· «ÍÂÎÏÂȉˆı›», ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤ÚıÔ˘Ì Û ·fiÏ˘ÙË ·ÚÌÔÓ›·. ◊ ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÓËÛ›-ı¤ÚÂÙÚÔ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ù· ¤¯Ô˘Ó fiÏ·, ·ÏÏ¿ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi fiÏ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó.

ªÔÚ› Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÂÚ›ÂÚÁÔ, ·ÏÏ¿ ·Ó οÙÛÂȘ Î·È ÙÔ ÛÎÂÊÙ›˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· ÏÔÁÈÎfi. ª¤¯ÚÈ Î·È Û·Ê¿ÚÈ ·Ú¤· Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ. °È· Ó· ›̷ÛÙ ÛÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ÕÏÏÔÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ È‰¤· Ó· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó Ì·Û¿˙, fi¯È Ì Ͽ‰È, ·ÏÏ¿ Ì ÛÎfiÓË ·fi ıÚ˘ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ‰È·Ì¿ÓÙÈ·. ∞˘Ùfi ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÂÚÈÔ›ËÛË. ∞˘Ù¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÂÎÎÂÓÙÚÈο ı· ‚Ú›Ù ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ ¿ÏψÛÙ ˆ˜ ÂÚ›ÂÚÁ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ οÔÈÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÎÈÓÂ›Ù·È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ Ú‡̷. ∂ÎÎÂÓÙÚÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ οÔÈÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ífi‰ÂÌ· Î·È fiÙÈ ÎÈ ·Ó οÓÂÈ fi¯È ·Ï¿ ‰ÂÓ Î·Ù·ÎÚ›ÓÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ù¿ÛË Î·È ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË. ¶Ò˜ ı· Û·˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Ó ËÁ·›Ó·Ù ÛÙÔ ∞Δª Î·È ·ÓÙ› ÁÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· Û·˜ ¤‰ÈÓ Ì¿Ú˜ ¯Ú˘ÛÔ‡; ¡·È, ÙÔ Â›‰·ÌÂ Î·È ·˘Ùfi, ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ì Ì „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ¯·ÌÔÁÂÏ¿Û·Ì ÛÙËÓ ·Ó¤Í˘ÓË Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·˘Ù‹ ȉ¤· Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÎÔÚ˘Ê·›· ÁÎÚ›˙· ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. √È ¤Í˘Ó˜ Î·È ÚˆÙfiÙ˘˜ ȉ¤Â˜. ÷ÌÔÁÂÏ¿ÙÂ, οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó. ŒÓ· ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ÛÏfiÁÎ·Ó Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÙ¤ Ù˘ˆı› Û T-shirt. ∞˘Ùfi ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì (Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘ÌÂ) ÎÈ ÂÌ›˜. ¶ÂÚ¿ÛÙ ηϿ ÎÈ ·Ê‹ÛÙ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· Ì·‡Ú· Û‡ÓÓÂÊ· ÛÙË Ì·˘Ú›Ï· ÙÔ˘˜. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı¤ÏÂÈ Î·ı·Úfi Ô˘Ú·Ófi, Á·Ï¿˙È· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË. ∫·Ï¤˜ ‚Ô˘ÙȤ˜.

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

107


WWW.AZURA-RETREATS.COM

106-127_ HOTELS 5-08-10 11:01 ™ÂÏ›‰·108

108

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


106-127_ HOTELS 5-08-10 11:01 ™ÂÏ›‰·109

Azura ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ‚¿ÛË Ù· Ï·ÙÈÓÈο, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ, ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ Ê˘ÛÈο ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ™ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ·˘Ù‹ Û˘ÓÙ·Á‹ ÁÈ· ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ÂÚËÌÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜, Ï¢΋ „ÈÏ‹ ¿ÌÌÔ Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ Azura ÛÙË ªÔ˙·Ì‚›ÎË. ΔÔ ÚÒÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi boutique hotel Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 14 ‚›Ï˜ Ì ȉȈÙÈ΋ ÈÛ›Ó· Î·È ÏËıÒÚ· ¿ÏÏˆÓ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ. √È 14 ·˘Ù¤˜ ‚›Ï˜ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯ÙÈṲ̂Ó˜ ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ Ë Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. Èڛ˙ÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ (100, 110, 185 Î·È 425 Ù.Ì. ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ÚÈ΋), ·ÏÏ¿ fiϘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó È‰ÈˆÙÈÎfi ΋Ô Ì ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·fi 425 ¤ˆ˜ 1.075 Ù.Ì. √ ΋Ô˜ ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË ÙˆÓ ÂÓÔ›ÎˆÓ Ù˘ οı ‚›Ï·˜, ÒÛÙ ·˘Ù‹ Ó· ·›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ηÈ, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÌËÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Â‰Ò Î˘Ï¿ Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi Ô˘ ÂÛ‡ ı¤ÏÂȘ. ªÔÚ›˜ ·Ï¿ Ó· οÓÂȘ ËÏÈÔıÂÚ·›· ‰›Ï· ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ‹ ÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÂȘ, Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÔ˘ ‹ ·Ï¿ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂȘ ÛÙÔ Ù˙·ÎÔ‡˙È. ∏ οı ‚›Ï· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi Ì¿ÙÏÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÂΉÚÔ̤˜ ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ó· ηÓÔÓ›ÛÂÈ ÁÈ· Ù· Á‡̷ٷ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ·ÚȘ ηÙËÁÔڛ˜: ÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ Î·È ÙȘ ¯ÂÚÛ·›Â˜. ªÈ·˜ Î·È Â›Ì·ÛÙ ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·˜ ‰Ô‡Ì ÚÒÙ· ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô πÓ‰ÈÎfi˜ øηÓfi˜. ªÈ· ‚fiÏÙ· Ì ٷ¯‡ÏÔÔ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÓËÛ› Â›Ó·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ ÁÈ· ·Ú¯‹. √È ÈÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÎÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ Ì ٷ ·Ú·‰ÔÛȷο „·ÚÔοÈη Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (dhow) ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡-

ÛÔ˘Ó ÙÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·. √È Ï¿ÙÚÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·‰‡ÛÂˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰fi ÙÔ˘˜ (ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜), Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ·fi ÌÈ· ·Ï‹ ‚Ô˘ÙÈ¿ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÌÔ˘Î¿Ï˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÔ˘Ó ·Ú¤· Ì ηگ·Ú›Â˜ Î·È ‰ÂÏÊ›ÓÈ·. ∂ӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È Î·È ÙÔ „¿ÚÂÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹: ÙÔ Azura ‰È·ı¤ÙÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ÛοÊÔ˜ ÁÈ· „¿ÚÂÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ηٷÙfiÈ· ÁÈ· Ó· Û·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÛÔ˘Ó. ™˘Ó·Ú·ÛÙÈΤ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ¯ÂÚÛ·›Â˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È. Ÿˆ˜ Ë ‚fiÏÙ· Ì 4x4 ÛÙ· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, fiÔ˘ ı· ¤ÚıÂÙ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜, ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙË ¯ÏˆÚ›‰· Î·È ·Ó›‰· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ı· ‰Â›Ù ÙÔ˘˜ ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ˘˜ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙȘ Ï›ÌÓ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. øÚ·›· fiÏ· ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔ ¯·Ï·Úfi Ú˘ıÌfi Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ۯ‰fiÓ ÓÈÒıÂȘ Ó· ÛÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Azura. ∫·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ¿Ì Û οÙÈ ÈÔ ¯·Ï·Úfi, fiˆ˜ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Azura Spa. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÁÈ· ÙȘ ıÂÚ·›˜, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÒÛÙ ӷ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÙËÓ ·‡Ú· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. √È ıÂÚ·›˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÙȘ ÓÙfiȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙË Ê‡ÛË ˘ÏÈο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· ÍÂÎÈÓ¿ Ì ¤Ó· ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi χÛÈÌÔ ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÛ·È ÁÈ· ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ıÂÚ·›˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ¤Î·Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓÙ‡ˆÛË Â›Ó·È ÙÔ Ì·Û¿˙ Ì ¤ÓÙ ηڷٛˆÓ ÛÎfiÓË ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ. ÕÓÙ ӷ Û ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ÌÂÙ¿ fiÙ·Ó ı· Û ڈًÛÔ˘Ó Ò˜ ¤Ú·Û˜… Azura Bazaruto Marine National Park Benguerra Island, Mozambique Tel: +27 (0)767 050599, Fax: +27 (0)11 476 1347 www.azura-retreats.com

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

109


106-127_ HOTELS 5-08-10 11:01 ™ÂÏ›‰·110

LY X U RY R E S O RT S & S P A

Sabi Sabi Earth Lodge ÃÚÔÓÈ¿ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ë ÊÂÙÈÓ‹, ÏÔÁÈο ÏÔÈfiÓ Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚfiÊÈÏÔ˘˜. ∫¿ÚÙ· ÁÈ· ÙÔ ÎÈÓËÙfi ·›ÚÓÂȘ, ÎÏËÚÒÛÂȘ ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó Ù·Í›‰È ÛÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋ ÛÔ˘ Ù¿˙Ô˘Ó. ¢ÂÓ ÙË ÁÏÈÙÒÓÂȘ Ì ٛÔÙ·. √‡ÙÂ Î·Ó ÛÙÔ Bestever. ∏ ‰È΋ Ì·˜ ÚfiÙ·ÛË ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È ÙÔ Sabi Sabi Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ Earth Lodge (∫·Ù¿Ï˘Ì· Ù˘ °Ë˜). ΔÔ Sabi Sabi Â›Ó·È ¤Ó· ı¤ÚÂÙÚÔ Ì ٤ÛÛÂÚ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ Kruger, fiÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ Ù· ¿ÁÚÈ· ˙Ò· ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 200 ›‰Ë ˙ÒˆÓ, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¿ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ·, ÏÂÔ·Ú‰¿ÏÂȘ, ÚÈÓfiÎÂÚÔÈ, ‚Ô‡‚·ÏÔÈ Î·È ÂϤʷÓÙ˜ (ÁÓˆÛÙ¿ ˆ˜ Big Five). ΔÔ fiÓÔÌ· Sabi Sabi ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË Ï¤ÍË «tsave» Ù˘ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘ Tsonga, Ë ÔÔ›· ÛËÌ·›ÓÂÈ «Êfi‚Ô˜» ‹ «Î›Ó‰˘ÓÔ˜» Î·È Ê˘ÛÈο ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¿ÁÚÈ· ˙Ò· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔÔ Sabi Sabi Â›Ó·È «¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ» Û ÙÚ›· ΢ڛˆ˜ ı¤Ì·Ù·: ÙÔ ¯ı˜, ÙÔ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÔ ·‡ÚÈÔ. ΔÔ Earth Lodge Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ ·‡ÚÈÔ, ÙË Ó¤· ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜. §·ÍÂ˘Ì¤ÓÔ Û ÌÈ· Ï·ÁÈ¿, ‰ÂÓ Í¯ˆÚ›˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. £ÂˆÚÂ›Ù·È ÙÔ Î·Ù¿Ï˘Ì· Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›· ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 13 ÛÔ˘›Ù˜. ªËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ó· Û·˜ ÍÂÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó: ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¤ÛÂȘ, ̤¯ÚÈ È‰ÈˆÙÈ΋ ÈÛ›Ó· Î·È Ì¿ÙÏÂÚ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. Δ· ¿ÓÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÚÌÔÓ›· Ì ÙË Ê‡ÛË, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·›ÛıËÛË ËÚÂÌ›·˜ ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË. ∏ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÛÔ˘›Ù· Û ÛÔ˘›Ù·. ª¤¯ÚÈ Î·È ÔÈ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó. ∞˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÈÓfi fï˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÛÔ˘›Ù˜ Â›Ó·È ÙÔ Amani Spa. ∞ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙÔ Earth Lodge. Δ· ¿ÓÙ· Â‰Ò Á›ÓÔÓÙ·È Ì 100% Ê˘ÛÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ηÈ

110

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ıÂÚ·ÂÈÒÓ Â›Ó·È Ó· ‰ÈÂÁ›ÚÔ˘Ó Ù· ·ÈÛıËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÛÙ·Ï› Ê˘ÛÈο Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Á‹Ú·ÓÛ˘. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ı· Á›ÓÂÈ ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ·Ó··˘ı›˜, ¯·Ï·ÚÒÛÂȘ Î·È ·Ó·Óˆı›˜ Ì ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ıÂÚ·›˜ fiˆ˜ ˘‰ÚÔıÂÚ·›·, ÂÚÈÔ›ËÛË ÁÈ· ˙¢Á¿ÚÈ·, ̤¯ÚÈ Î·È ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi ˘¿Ú¯ÂÈ. ∏ fiÏË ÂÌÂÈÚ›· Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ÒÛÙ ӷ ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·‰¿Ì·ÛÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· Û·˜ Ì›ÓÂÈ ·Í¤¯·ÛÙË. √È ‰ÂÛÌÔ› Ì·˜ Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ôχ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÏÔÈfiÓ Ó· ‚Úԇ̠ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ì·˜ ÂÈÚ‹ÓË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ÛÙË Ê‡ÛË. ªfiÓÔ ÙfiÙ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜, ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ıÂÚ·Â˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Sabi Sabi. ΔËÓ ·‰¿Ì·ÛÙË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ‚¤‚·È· ÙË ‚ÈÒÓÂȘ Î·È ÂÎÙfi˜ Û·, Û ¤Ó· Û·Ê¿ÚÈ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ·fi ÙȘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ¤¯ÂÈ ··ÁÔÚ¢Ù› Â‰Ò Î·È 50 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÔfiÙ ٷ ˙Ò· Â›Ó·È ÂÍÔÈÎÂȈ̤ӷ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ¢ÂÓ ·‡Ô˘Ó ‚¤‚·È· Ó· Â›Ó·È ¿ÁÚÈ· ˙Ò·, ÔfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚ›ÙÂ Â˘Ï·‚Èο ÙȘ ·ÚÔÙÚ‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ó· Ù·˝ÛÂÙ ٷ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ·. ∂ÎÙfi˜ ·Ó ‰ÂÓ Û·˜ ÂÈÚ¿˙ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙÂ Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÚ›ÁÂÏÔ˜ ÛÙÔ youtube Ô˘ ÙÚ¤¯ÂÈ Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ ·fi Ù· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ· Ô˘ ÙÔÓ Î˘ÓËÁÔ‡Ó. ª·ÎÚÈ¿ ÎÈ ·Á·Ë̤ÓÔÈ ÏÔÈfiÓ, ÔfiÙ ¿ÚÙ ̷˙› Î·È ¤Ó·Ó ÙËÏÂÊ·Îfi ÁÈ· ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Û·˜. Sabi Sabi Head Office 4 Jameson Avenue, Melrose Estate, Johannesburg, South Africa P.O. Box 52665, Saxonwold, 2132, South Africa Tel: +27 11 447-7172, Fax: +27 11 442-0728 www.sabisabi.com


106-127_ HOTELS 5-08-10 11:02 ™ÂÏ›‰·111

WWW.SABISABI.COM

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

111


106-127_ HOTELS 5-08-10 11:02 ™ÂÏ›‰·112

WWW.EMIRATESPALACE.COM

LY X U RY R E S O RT S & H O T E L S S PA

112

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


106-127_ HOTELS 5-08-10 11:02 ™ÂÏ›‰·113

Emirates Palace ΔÔ Emirates Palace Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Â›Ó·È ‚Á·Ï̤ÓÔ ·¢ı›·˜ ·fi ·Ú·Ì‡ıÈ. ¢›ÓÂÈ Ó¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ÊÚ¿ÛË «¯Ïȉ‹ ÂÈ¤‰Ô˘ ¢˘Ó·ÛÙ›·˜». ∞ÚΛ Ó· ԇ̠fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ∞Δª ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·ÓÙ› ÁÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰›ÓÂÈ Ì¿Ú˜ ¯Ú˘ÛÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 10 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ‹ ÌÈ·˜ Ô˘ÁÎÈ¿˜! ∞˜ Ù· ¿ÚÔ˘Ì fï˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ºı¿ÓÂȘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ Abu Dhabi ‹ ÙÔ˘ Dubai, Ù· ÔÔ›· ·¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 38 Î·È 180 ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. ¶ÚÔÛÂÚÓ¿˜ ÙȘ «Ù·ÂÈÓ¤˜» BMW Î·È Mercedes Î·È ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ ·Ú¯›˙ÂÈ. ¶ÚÔÙÈÌ¿˜ ÌÈ· Maybach ‹ ÌÈ· Rolls-Royce Î·È ıÚÔÓÈ¿˙ÂÛ·È ÛÙÔ ›Ûˆ οıÈÛÌ·. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌË Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ΔÔ ÌfiÓÔ ÈÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ Emirates Palace Ì Rolls-Royce Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ: ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ·ÓÙÈÏËÊı›˜ Ï‹Úˆ˜ ÙË ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ¿ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Î·ÏˆÛfiÚÈÛÌ·, Ô‰ËÁÂ›Û·È ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÛÔ˘, fiÔ˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ô ÚÔÛˆÈÎfi˜ ÛÔ˘ Ì¿ÙÏÂÚ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ Emirates Palace. ΔÔ Emirates Palace ‰È·ı¤ÙÂÈ 302 ‰ˆÌ¿ÙÈ· (·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÛÔ˘›Ù˜ ¿ÏÏˆÓ 5¿ÛÙÂÚˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ) Î·È 92 ÛÔ˘›Ù˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∫È ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, fiÙ·Ó ÔÈ ÕÚ·‚˜ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, fiÙÈ Ï¿ÌÂÈ Â›Ó·È ¯Ú˘Ûfi˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, fiÏ· Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ fiˆ˜ ÊÒÙ·, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ÎÙÏ. ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘. √ÔÈ·‰‹ÔÙ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi (ÛÙ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÛÙ· Ì·Ú, ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜) ·Ê‹ÓÂÈ ÙȘ ηχÙÂ-

Ú˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, ÔfiÙ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ‰ÂÓ ‚ϤÂȘ ÙËÓ ÒÚ· Ó· ·˜ ÛÙÔ Anantara Spa. ∞Ó Ë ÂÚÈÔ›ËÛË Â›Ó·È ÙfiÛÔ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÁÂÓÈο, ÛÙÔ Anantara Spa ͯӿ˜ ÙȘ fiÔȘ ¤ÁÓÔȘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂȘ Î·È ·Ê‹ÓÂÛ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È «Ù·Í›‰È·», fi¯È ¿‰Èη, ·ÊÔ‡ Û ٷÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Û ·ÔÏ·˘ÛÙÈο ÌÔÓÔ¿ÙÈ· fiÔ˘ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙ¿ÛÈÌÔ˜ Î·È Ë Ï‹Ú˘ Á·Ï‹ÓË Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ΢Úȷگ› ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘. ™Â Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÙfiÛÔ Û ·Ú¯·›Â˜ fiÛÔ Î·È Û ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÔ¯¤˜, ¿ÓÙ· Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·fiÏ·˘ÛË. ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ (¯ˆÚ›˜ Ù¤ÏÔ˜) ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È Ë Ï¤ÍË «Anantara», Ë ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ·Ú¯·›· Û·ÓÛÎÚÈÙÈο Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÏ¿ÙË. Δ· ‚·ÛÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ¤ÍÈ. ∂›Ó·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙȘ ÙÔÈΤ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·Ú·‰fiÛÂȘ. ∏ ÂÚÈÔ›ËÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, ̤¯ÚÈ Î·È Ï·ÛfiÏÔ˘ÙÚÔ Ì ‰È·Ì·ÓÙfiÛÎÔÓË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· Ì·Û¿˙, ÌÂÙÚ‹Û·Ì 10 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë, ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙·ÌÂ Î·Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ¶ÔÈΛϘ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ıÂÚ·›˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ, Ì ÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô Û fiϘ fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË Û·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿. ∫¿ÙÈ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘ Anantara Spa (7 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÁÈ· ıÂÚ·›˜, Ì·ÚÔÎÈÓÔ‡ ÛÙÈÏ ¯·Ì¿Ì, 2 Ù˙·ÎÔ‡˙È, 2 Û¿Ô˘Ó˜ Î·È «ÛËÏÈ¿ ¿ÁÔ˘» Ì ̷ÚÌ¿ÚÈÓÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ›¯Ô). ΔÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú ÙÔ˘ Emirates Palace, fiÔ˘ Ù· ¿ÓÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ·Í¤¯·ÛÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. ªfiÓÔ ¤Ó· Ú¿ÁÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ˆÚ·›Ô. ∏ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô Ì¿ÙÏÂÚ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Û ڈٿÂÈ ·Ó ı¤ÏÂȘ ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÙȘ ‚·Ï›ÙÛ˜ ÛÔ˘ Î·È Ì ÔÈÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ ı· ‹ıÂϘ Ó· ÌÂÙ·‚›˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. Δ¤ÏÔ˜ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡. Emirates Palace Abu Dhabi, UAE Tel: +971 2 6909000 Fax: +971 2 6909999 www.emiratespalace.com

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

113


106-127_ HOTELS 5-08-10 11:03 ™ÂÏ›‰·114

LY X U RY R E S O RT S & S P A

Fontainebleau Miami Beach ∏ ÔÈÎÈÏ›· Â›Ó·È ÙÔ ·Ó. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ Fontainebleau Miami Beach. «ªÈ· ÛÎËÓ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô Î·ı¤Ó·˜ ·›˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÏÔ» fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ™ÙÔ Fontainebleau Ë ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ۯ‰›·ÛË, Ë ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¤¯ÓË, Ë Ìfi‰·, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÌÔÓÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË. ¶ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ÍÂÓԉԯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ Ë ËÚÂÌ›· ÙÔ˘ spa Î·È Ë ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· ÂÓfi˜ nightclub, ÌfiÓÔ ÛÙÔ Fontainebleau Miami Beach fï˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙfiÛÔ ·ÚÌÔÓÈο. ΔÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô, Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·ÏÈÔ‡ Î·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ Û¯Â‰È·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ

·›ÁÏË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Ì ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Î·È ÙË Ó¤· ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞fi Ù· 1.504 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜, Ù· 846 ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ‰‡Ô ·Ú¯Èο ÎÙ›ÚÈ·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ 658 ÛÔ˘›Ù˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜. ∞ÓÂÍ·Úًو˜ ÎÙÈÚ›Ô˘, fiÏ· Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Â›Ó·È Â˘Ú‡¯ˆÚ· Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ·Ó¤ÛÂȘ. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ˆÎ·Ófi, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚË Â›Ó·È Î·È Ë Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ı¤· ÙÔ˘ ª·˚¿ÌÈ (΢ڛˆ˜ ·fi fiÛ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È „ËÏ¿). ΔÔ Fontainebleau Miami Beach ¤¯ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∫·È ÁÈ· fiÔÈÔ ı¤Ì· ÎÈ ·Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜. ¶¿ÚÙ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· 11 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÙÚ›· ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·fi ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘˜, ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÛÂÊ. ÕÓÙÂ Î·È ‰È¿ÏÂ͘ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÌÂÙ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰Âο‰Â˜ ÚˆÙfiÙ˘· ‹ ÌË ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ· È¿Ù·. ∂Í›ÛÔ˘ ÔÏϤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Ì¿ÓÈÔ˘. øηÓfi˜ ‹ ÈÛ›Ó·, Â›Ó·È Ë ÚÒÙË. ªÂÙ¿ fï˜ ¤¯ÂȘ Ó· ÂÈϤÍÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Í·ÏÒÛÙÚ˜, ÛÙ· Ì·Ú ‹ ÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ηÌ¿Ó˜ Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÛÎËÓ¤˜ ·fi ¤ÚÁ· ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. ª· Ô˘ ÙȘ ¤¯ˆ Í·Ó·‰Â›; ∂‰Ò ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‹Ù·Ó Ô˘ Ô James 114

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

Bond ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙÔÓ ÃÚ˘ÛÔ‰¿ÎÙ˘ÏÔ Û ÌÈ· ·ÚÙ›‰· gin rummy. 줂·È· ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏÏ¿. √È Î·Ì¿Ó˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÏÂfiÚ·ÛË 32’’, ·Û‡ÚÌ·ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÚÔÛˆÈÎfi Ì¿ÙÏÂÚ, „˘ÁÂ›Ô Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ. ∂Í›ÛÔ˘ ÔÏϤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· „ÒÓÈ·, ›Ù ÂÓÙfi˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ›Ù ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ŸÏË ·˘Ù‹ Ë ÚˆÙÔÙ˘›· Û οÓÂÈ Ó· ÓÈÒÛÂȘ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ÂÚȤÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙÔ Lapis Spa. ∂‰Ò, Ì ·ÚÈÔ fiÏÔ ÙÔ˘˜ ÙȘ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Û ÌÈ· ¤ÎÙ·ÛË ¿Óˆ ·fi 3.500 Ù.Ì., ˘¿Ú¯Ô˘Ó 30 ‰ˆÌ¿ÙÈ· ıÂÚ·›·˜ Î·È ÂȉÈÎÔ› ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜ Ó· Û·˜ ·Ó·˙ˆÔÁÔÓ‹ÛÔ˘Ó. √È ıÂÚ·›˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÏȤ˜ ¤ˆ˜ ÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ Ù¯ÓÈΤ˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›·

·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ÛÙÔ Lapis Spa. ΔÔ ª·˚¿ÌÈ ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ˙ˆ‹, ÛÙÔ LIV fï˜ ı· ‚Ú›Ù ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· VIP ÛÙËÓ fiÏË. ΔÔ LIV Â›Ó·È ÙÔ ÎÏ·Ì (ÂÚ›Ô˘ 1.700 Ù.Ì.) ÙÔ˘ Fontainebleau Miami Beach. ™˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ ÛÙÔ ª·˚¿ÌÈ Î·È ÙËÓ Ë̤ڷ. ªÂ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ, ÙȘ ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜, ÙÔ „¿ÚÂÌ· Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔ˘Û›·, ˙ˆÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜, ÂÓ˘‰Ú›· Î·È ÔÏϤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙȘ ηϤ˜ Ù¤¯Ó˜. Fontainebleau Miami Beach 4441 Collins Avenue Miami Beach Florida 33140 USA Tel: 00 1 395 538 2000 www.fontainebleau.com


106-127_ HOTELS 5-08-10 11:05 ™ÂÏ›‰·115

WWW.FONTAINEBLEAU.COM

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

115


106-127_ HOTELS 5-08-10 11:05 ™ÂÏ›‰·116

WWW.FOURSEASONS.COM/MAURITIUS

LY X U RY R E S O RT S & H O T E L S S PA

116

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


106-127_ HOTELS 5-08-10 11:06 ™ÂÏ›‰·117

Four Seasons Mauritius Δ· ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Four Seasons ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √ ª·˘Ú›ÎÈÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ÓËÛ› ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. √fiÙÂ Ë ¤ÓˆÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi, Â͈ÙÈÎfi Î·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ΔÔ Four Seasons ÛÙÔÓ ª·˘Ú›ÎÈÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 123 ¢ڇ¯ˆÚ˜ ‚›ÏϘ, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Ï¤ÍË Â˘Ú‡¯ˆÚ˜. ∂›Ó·È ‰È·ÎÔÛÌË̤Ó˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË Ó· ÓÈÒıÂÈ ¤Ó· Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ fiÚÙ˜ Î·È ·Ú¿ı˘Ú· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ. ŸÏ˜ ‚¤‚·È· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó È‰ÈˆÙÈ΋ ÈÛ›Ó· Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· „˘¯·ÁˆÁ›·˜. ∏ ‰Â ÚÔ‰ÚÈ΋ ÛÔ˘›Ù·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÓËÛ› ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ∏ ı¤· Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˆÎ·Ófi Î·È ÙË Ï›ÌÓË Â›Ó·È ·Ï¿ ÌÔÓ·‰È΋! ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Ó· Û οÓÂÈ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂȘ Î·È Ó· ·ÊÂı›˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ. ΔÔ Spa ÙÔ˘ Four Seasons ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ¿Óˆ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ πÓ‰ÈÎÔ‡ øηÓÔ‡. √È ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ıÂÚ·›˜ Â›Ó·È ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙËÓ ÓÙfiÈ· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ ª·˘Ú›ÎÈÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ πÓ‰È΋, ∞ÊÚÈηÓÈ΋, ∫ÈÓ¤˙ÈÎË Î·È ∂˘Úˆ·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ Ó· ı¤Ï·Ù οÙÈ ·Ú·¿Óˆ; ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ÔÎÙÒ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Ì·Û¿˙ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È, ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ Ì·Û¿˙. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ıÂÚ·›˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÛÒÌ·, ÙÔ ‰¤ÚÌ· Î·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ. £ÂÚ·›˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔ Ó‡̷. √È Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏÏÔ›, ·Ï¿ ÛÎÂÊÙ›Ù fiÙÈ ÛÙ· ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ· ·Î¤Ù· ıÂÚ·ÂÈÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ÂÓı‹ÌÂÚ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ∂Âȉ‹ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ¯·Ï¿ÚˆÛË ‚Ï¿ÙÂÈ, Ô ÂÈÛΤÙ˘ ÙÔ˘ Four Seasons ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ¤Ó· ÛˆÚfi ÈÔ ÂÓÂÚÁ¤˜ ‰Ú·-

ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. Ÿ¯È, ÙÔ Ì·‡ÚÈÛÌ· ÛÙȘ Í·ÏÒÛÙÚ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì›· ·fi ·˘Ù¤˜. √ ÏfiÁÔ˜ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ù· ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ, ·ÏÏ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ·˘Ù¿. ™¯Â‰fiÓ ÔÙȉ‹ÔÙ ıÂÏ‹ÛÂȘ, Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘: ηÁÈ¿Î, ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÎÈ, windsurf, kiteboard, Ô‰‹Ï·ÙÔ ı·Ï¿ÛÛ˘, ηٷ‰‡ÛÂȘ Î·È „¿ÚÂÌ· Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÓ·Û¯ÔÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ. ¶·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, ÏÔÈ¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÔÚ Â›Ó·È Ë Ô‰ËÏ·Û›·, ÙÔ Ù¤ÓȘ, ÙÔ ÈÓÁÎ-ÔÓÁÎ Î·È ÙÔ beach-volley. º˘ÛÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ·›ıÔ˘Û· Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Î·È ÏÔÈ¿ ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÂȉÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÁÈ· jogging. ∂ÎÙfi˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ Four Seasons ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÓÔÓ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÂÛ¿˜ Ù·Í›‰È· ÌÂ Î·Ù·Ì·Ú¿Ó ‹ ÌÈÎÚ¿ ˘Ô‚Ú‡¯È·, ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈÔ ÂÚ›·ÙÔ (!), ÈÛÙÈÔÏÔ˝·, „¿ÚÂÌ· ·ÓÔȯً˜ ı·Ï¿ÛÛ˘, ηÁÈ¿Î Î·È surf. √È ÂÈϤÔÓ Â›ÁÂȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔÍÔ‚ÔÏ›·, ηÚÙ, ÂΉÚÔ̤˜ Ì ATV ‹ ÂÏÈÎfiÙÂÚ·, È·Û›· Î·È ÂΉÚÔ̤˜ ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ·. ∂ÈϤÔÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ˘ËÚÂÛ›· babysitter, ‰È·ı¤ÛÈÌË 24 ÒÚ˜. ™ÙËÓ ·¢ÎÙ·›· ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ›ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ·Ú¤¯ÂÙ·È Ï‹Ú˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙ ÎÈ ·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÙÂ. ª¤¯ÚÈ Î·È ˘ËÚÂÛ›· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆ˜. ∞Ó ı· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ Ì·ÁÈfi Ù˘/ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Û·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·; ∂›·ÌÂ, ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ Ô ª·˘Ú›ÎÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ÌËÓ Ù· ı¤ÏÔ˘Ì fiÏ· ÌÔÓ¿-˙˘Á¿ ‰Èο Ì·˜. Seasons Mauritius Beau Champ, Mauritius Telephone: (230) 402 3100 Fax: (230) 402 3120 www.fourseasons.com/mauritius/

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

117


106-127_ HOTELS 5-08-10 11:06 ™ÂÏ›‰·118

WWW.MAROMAHOTEL.COM

LY X U RY R E S O RT S & H O T E L S S PA

118

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


106-127_ HOTELS 5-08-10 11:06 ™ÂÏ›‰·119

Maroma Resort and Spa ΔÔ Chi ÙˆÓ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· οı ·ÙfiÌÔ˘, ÙÔ ¤¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ fiÏÔÈ. √È ª¿ÁÈ· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤ÓÓÔÈ·, ÙÔ Kinan, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘. ŒÙÛÈ ¤¯Ô˘Ó ÔÓÔÌ¿ÛÂÈ ÙÔ spa ÛÙÔ Maroma Resort Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Î·Ù¿Ó ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi. ∞˜ ‰Ô‡Ì ÏÔÈfiÓ ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÌÂÍÈοÓÈÎË ƒÈ‚Ȥڷ ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ·. ™‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ÙË ıˆڛ· ÙˆÓ ª¿ÁÈ·, ÙÔ Kinan ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ οı ·ÙfiÌÔ˘. ∞Ï¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ‚Úԇ̠ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÙËÓ «ÍÂÎÏÂȉÒÛÔ˘Ì». ∞˘Ùfi ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ʤÚÔ˘Ó Û ¤Ú·˜ ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ıÂÚ·Â˘Ù¤˜ ÛÙÔ Maroma Resort. Δ›ÔÙ· Â‰Ò ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô. ΔÔ Î¿ı ¤Ó· ·fi Ù· ÎÙ›ÚÈ·, Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ηٷÚÚ¿ÎÙ˜ Ô˘ ‚ϤÂÙÂ Â›Ó·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ Ì ْ ·ÛÙ¤ÚÈ·, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË ÚÔ‹ ıÂÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ÛÒÌ·, ÙÔ Ì˘·Ïfi Î·È ÙÔ Ó‡̷ Ó· Â›Ó·È Û ·ÚÌÔÓ›·. £¤ÏÂÙ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ; √ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ (·fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙË ¢‡ÛË) Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ì ÙË Ó‡¯Ù·. √È ¿ÁÎÔÈ ÁÈ· ÙȘ ıÂÚ·›˜ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ ÒÛÙ ٷ ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ó· Â›Ó·È ÛÙË ¢‡ÛË, ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ Kinan spa. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ıÂÚ·›˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Â‰Ò ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ·Ú¯·›Â˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÙˆÓ ª¿ÁÈ· Î·È ‰ÂÓ ı· ÙȘ ‚Ú›Ù Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· οı ̛· ·fi ÙȘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ıÂÚ·›˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ÎÏ›ÛÂÙ οÔÈÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ıÂÚ·›· Î·È Ë̤ڷ Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÔÚ›Ù ·Ï¿ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÙ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ì ÙËÓ Ôχ „ÈÏ‹ ÛÙÚÒÛË ·fi ¿ÌÌÔ Î·È ÚÔ˙ ÎÔÚ¿ÏÏÈ· Î·È Ù· Á·-

Ï·˙ÔÚ¿ÛÈÓ· ÓÂÚ¿. ∏ ÌfiÓË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙȘ ηÚÙ-ÔÛÙ¿Ï Â›Ó·È fiÙÈ Â‰Ò ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Â›Ó·È ÁÓ‹ÛÈÔ, ÂÓÒ ÛÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÂȉÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ì ʛÏÙÚ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ··Ïfi ¯ÚÒÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ. ΔÔ Maroma Resort ‚¤‚·È· ¤¯ÂÈ Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ·Ú·¿Óˆ ·fi ¯·Ï¿ÚˆÛË. ΔÈ ı· ϤÁ·Ù ÁÈ· ÌÈ· ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ; ∞ÚÎÂÙ¿ ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi; Ÿ¯È fiÙ·Ó ÎÔÏ˘Ì¿˜ Ì ‰ÂÏÊ›ÓÈ· ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ê·Ï·ÈÓÔηگ·Ú›Â˜! ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›ÁÔ Ó· ‚ϤÂȘ ¤Ó· „¿ÚÈ Ì ̋ÎÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÔ˘ (›Ù ¤¯ÂȘ Smart ›Ù ¤¯ÂȘ SClass) Ó· Û ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡. ΔÔ ÛÔÎ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ! ∞˘Ù¿ ‚¤‚·È· Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· «ÙÚ¤ÍÂÈ» Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ Ë ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË ÙÔ˘˜. °È’ ·˘ÙÔ‡˜ ı· ÚÔÙ›ӷÌ ·ÎfiÌ· ÙËÓ Î·Ù¿‰˘ÛË Û οÔÈÔÓ ÎÔÚ·ÏÏÈÔÁÂÓ‹ ‡Ê·ÏÔ ‹ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋ Chichen Itza. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·Ú¯·›· fiÏË ÙˆÓ ª¿ÁÈ·, ¤Ó· ·fi Ù· ÂÙ¿ Ó¤· ı·‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ Unesco. ∂ΉÚÔ̤˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ ÙˆÓ ª¿ÁÈ·, ÛÙËÓ ·Úı¤Ó· ˙Ô‡ÁÎÏ· (Ì Ù˙È ‹ 4ÙÚÔ¯Ô ATV ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÙÔÏÌËÚÔ‡˜), Ì ÌÈÎÚfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ‹ Ì ÛοÊÔ˜ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ F1. π‰È·›ÙÂÚ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ‰È·ÌÔÓ‹, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó οÔÈÔ˜ ÂÈϤÍÂÈ Ó· ÌËÓ ÂȉÔı› Û ÌÈ· ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. £·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ, Á‹‰· ÁÎÔÏÊ, ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ù¤ÓȘ, „ÒÓÈ· Î·È ÏËıÒÚ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Î·È Ì·Ú ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÙË ‰È·ÌÔÓ‹. Maroma Resort and Spa Carretera 307, Km 51 Riviera Maya, Solidaridad, Quintana Roo CP 77710, México Tel: + 52 998 872 82 00 , Fax: +52 998 872 82 20 www.maromahotel.com

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

119


106-127_ HOTELS 5-08-10 11:06 ™ÂÏ›‰·120

LY X U RY R E S O RT S & S P A

J.K. Place Capri ΔÔ Capri ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË Ì·Á¢ÙÈ΋ ı¤· Î·È ÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘. À¿Ú¯ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ÙÚfiÔ˜ Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂȘ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙ· ËÚÂÌ›· ÁÈ· Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂȘ Î·È Ó· ËÛ˘¯¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ Ôχ‚Ô˘Ë Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ∏ «Ï‡ÛË» ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· JK Place Capri. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ boutique hotels. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ı¤ÚÂÙÚ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÙÔ JK Place Capri ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›·: Û ¤Ó· ÏfiÊÔ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ÙË ı·Ï·ÛÛÈÓ‹ ·‡Ú· Î·È Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ·˘Ùfi, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË Ê·Û·Ú›· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. º˘ÛÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ (24 ÒÚ˜), ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ‚¤‚·È· Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó (ÂÚ›Ô˘ 20 ÏÂÙ¿). ∂›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û ·Ú·Ï›·. À¿Ú¯ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Î·È Ë ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË Ù˘ ÈÛ›Ó·˜, ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ÔÔ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ÛÙËÓ È‰·ÓÈ΋ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·: Ô‡Ù Ôχ ˙ÂÛÙfi Ô‡Ù ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· ‰ÚÔÛÂÚfi. ΔÔ JK Place Capri ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÌÂÈÚ›· ¢ÂÍ›·˜, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ıÂÚ·›˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙÔ Ó‡̷ ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÙË ¢‡ÛË. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, ۯ‰fiÓ ·fiÏ˘ÙË ËÚÂÌ›·, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙ› ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ. ∂ÈϤÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ΔÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌfiÏȘ 22 ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ΔÔ Î¿ı ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ˆÛÙfiÛÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È ‰È·ÎfiÛÌËÛË. ŸÏ· Â›Ó·È Â˘Ú‡¯ˆÚ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ȉȈÙÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ· ‹ Ù·Ú¿ÙÛ·, ÌfiÓÔ Ô˘ ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ı¤· ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 120

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

∏ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌ›Ô-ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ JK Place Capri. ø˜ ÁÂÓÈ΋ ȉ¤· ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ì ÙË ÊÚ¿ÛË «Û·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘». ŒÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÓÈÒıÂÈ Ô ÂÈÛΤÙ˘ ÙÔ˘ JK Place Capri. ∞Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ·ÎÚÈ‚¿ ˘ÏÈο, ‰ÂÓ ÓÈÒıÂȘ Û·Ó Ó· Â›Û·È Û ÌÔ˘ÛÂ›Ô fiÔ˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ «ÎÔ›Ù·, ·ÏÏ¿ ÌËÓ ·ÁÁ›˙ÂȘ». ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÓÈÒıÂȘ Û·Ó Ó· Â›Û·È Î·ÏÂṲ̂ÓÔ˜ Û ¤Ó· ¿ÚÙÈ Û ÊÈÏÈÎfi Û›ÙÈ, fiÔ˘ fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒÛÂȘ ηχÙÂÚ· Î·È Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂȘ. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ·›ÛıËÛË Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ë ÚÔı˘Ì›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ó· Û Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ. ΔÔ ¿ÚÙÈ ‚¤‚·È· ηٷϋÁÂÈ Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ· ÛÙÔ Ì·Ú ‹ ‰›Ï· ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Û οÔÈÔ ·fi Ù· Ì·Ú ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· Ù· in Ì·Ú¿ÎÈ· Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ı· Û·˜ ‰ÒÛÔ˘Ó Ì ¢¯·Ú›ÛÙËÛË ÛÙË ÚÂÛ„ÈfiÓ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ΔÔ JK Place Capri ·ÔÙÂÏ› Â›Û˘ ¤Ó· ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÚ¢ӋÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì·Á¢ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ·ÎÙÒÓ ÙÔ˘ Amalfi. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÛοÊÔ˜ ‹ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ì·Á¢ÙÈÎfi ı¤·Ì· ›Ù Á›ÓÂÈ ÙËÓ Ë̤ڷ ›Ù Á›ÓÂÈ ÙÔ ÛÔ‡ÚÔ˘Ô. ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ı· οÓÂÈ fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ Â·Ê¤˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› ÙÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ Û·˜. ∞Ó ‚¤‚·È· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜, ·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ ÙËÓ ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fiÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ¤ÚıÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÛοÊÔ˜. J.K.Place, Capri Via Prov. Marina Grande, 225 80073 Capri (Na) Italy Tel. +39-081-8384001 , Fax. +39-081-8370438 www.jkcapri.com


106-127_ HOTELS 5-08-10 11:07 ™ÂÏ›‰·121

WWW.JKCAPRI.COM

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

121


106-127_ HOTELS 5-08-10 11:07 ™ÂÏ›‰·122

WWW.QUALIA.COM.AU

LY X U RY R E S O RT S & H O T E L S S PA

122

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


106-127_ HOTELS 5-08-10 11:07 ™ÂÏ›‰·123

Qualia hotel •ÂÓԉԯ›· Û Â͈ÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜: ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ¤Ó·˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ Ù· ÔÓÂÈÚ‡ÙËΠ۠οÔÈ· Ê¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ªÔÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û οÔÈÔ ÓËÛ¿ÎÈ Î·Ù·ÌÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡, ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ οÔÈÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡, ÛÙË Ì¤ÛË ÌÈ·˜ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜ ‹ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∫ÔÚ·ÏÏÈÔÁÂÓ‹ ÀÊ¿ÏÔ˘ (¤Ó· ·fi Ù· ∂Ù¿ £·‡Ì·Ù· Ù˘ º‡Û˘) ÛÙ· ·ÓÔȯٿ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ∂Λ, ÛÙÔ ÓËÛ› Hamilton, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô qualia. §fiÁˆ Ù˘ ÙÔÔıÂÛ›·˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÈÔ Èı·Ófi Â›Ó·È Ó· ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÛÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ì ÙȘ ηٷ‰‡ÛÂȘ. ΔÔ qualia ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 59 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ˘ÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ (Ì ηıÈÛÙÈÎfi, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ȉȈÙÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ· Î·È ÈÛ›Ó· ÌÈÎÚÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ) Î·È ¤Ó· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ Û›ÙÈ 240 Ù.Ì. Ì ȉȈÙÈ΋ ÈÛ›Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. ∏ ÁÂÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ۯ‰›·Û˘ Î·È Ù˘ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ ‰ÈÂÁ›ÚÂÈ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. Δ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Â›Ó·È Â˘Ú‡¯ˆÚ·, ¢¿ÂÚ· Î·È Â˘‹ÏÈ·. Δ· ˘ÏÈο ·fi Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ӷ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË Ê‡ÛË ÒÛÙ ӷ ÙÔÓÈÛÙ› Ë ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·. ∏ ı¤· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙË £¿Ï·ÛÛ· ÙˆÓ ∫ÔÚ·ÏÏÈÒÓ Î·È ÙËÓ ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË Ô˘ Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. ™ÙÔ qualia, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î˘Ï¿ÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó. ∂›Ù ٷ¯‡Ù·Ù· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÈϤÍÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ·fi ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ›Ù ÈÔ ·ÚÁ¿ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Î¿ÙÈ ÈÔ ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi. ™˘ÓÔÏÈο, ÔÈ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 40, ÔfiÙÂ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÌËÓ ‚ÚÂȘ οÔÈ· Ô˘ Ó· Û’ ÂӉȷʤÚÂÈ. Ÿˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÈ· ‚fiÏÙ· Â›ÁÂÈ·, ı·Ï¿ÛÛÈ· ‹ ÂÓ·¤ÚÈ· Ì οÔÈÔ ·fi Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ̤۷: ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ, ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi, ηٷ̷ڿÓ, ηÁÈ¿Î, Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ ÛοÊÔ˜ Î·È jet ski. ∏

ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ·ÚΛ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂȘ ·Ó ı˜ Ó· ·ÔÙÂÏ›˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ‹ ·Ï¿ Ó· Â›Û·È ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˜ ı·ً˜ Ù˘. ΔÔ spa qualia, ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˘¤ÚÔ¯Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›˜ Ó· ÓÈÒÛÂȘ ÙËÓ ··Ï‹ ı·Ï·ÛÛÈÓ‹ ·‡Ú· Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙË ı¤·, Ù· ‰‡Ô ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· Û οÓÔ˘Ó Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂȘ Î·È Ó· ·ÊÂı›˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ. √È ıÂÚ·›˜ ÁÈ· ÙÔ Ì˘·Ïfi, ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙÔ Ó‡̷ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó‹ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ÌÂٷ͇ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∫ÔÚ·ÏÏÈÔÁÂÓ‹ ÀÊ¿ÏÔ˘. ŸÏ· Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ıÂÚ·›˜ Â›Ó·È ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó‹˜ ÚÔÂχۈ˜, ÊÈÏÈο ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ηıfiÏÔ˘ ¯ËÌÈο. ∂›Ó·È Â›Ùˉ˜ ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÒÛÙ ӷ ÙÔÓÈÛÙ› Ë Û¯¤ÛË Î·È Ë Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ΔÔ spa qualia ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÍÈ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰ˆÌ¿ÙÈ· ıÂÚ·ÂÈÒÓ Î·È Û¿Ô˘Ó·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÂȉÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÛˆÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÈηÓÔÔÈËı› οı ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. ∏ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË. øÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ οÔÈÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ οı ÂÏ¿ÙË, ÂÊfiÛÔÓ ‚¤‚·È· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë ¤ÁηÈÚË ÎÚ¿ÙËÛË Î·È Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. Qualia hotel Hamilton Island Queensland, 4803 Tel. +61 2 9433 3349 www.qualia.com.au

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

123


106-127_ HOTELS 5-08-10 11:07 ™ÂÏ›‰·124

LY X U RY R E S O RT S & S P A

Little Palm Island Resort & Spa ΔÔ È‰·ÓÈÎfi ÓËÛ›, ÙÔ ÔÔ›Ô Û›ÁÔ˘Ú· ¤¯Ô˘Ó ÔÓÂÈÚ¢Ù› fiÏÔÈ Û οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ŒÓ· ÌÈÎÚfi ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÓËÛ› Ì ÌÂٷͤÓȘ ·ÌÌÔ˘‰È¤˜ Î·È Á·Ï·˙ÔÚ¿ÛÈÓ· ÓÂÚ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÍÂÓԉԯ›Ô. ŸÓÔÌ· Î·È Ú¿ÁÌ· Â›Ó·È ÙÔ Little Palm Island Resort & Spa. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ·ÓÔȯٿ Ù˘ ºÏfiÚÈÓÙ·, ÛÙ· ·Û›ÁÓˆÛÙ· Keys. √ ÌÈÎÚfi˜ ·˘Ùfi˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜ Î·È ·fi ÙfiÙ ¤¯ÂÈ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ‰Âο‰Â˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜, ‰È·ÛËÌfiÙËÙ˜ Î·È Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ıÓËÙÔ‡˜. √È 30 ÛÔ˘›Ù˜ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È fiϘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ı¿Ï·ÛÛ· Ó· ·¤¯ÂÈ ÌÂÚÈο ÌfiÏȘ ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÛÔ˘. Δ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Â›Ó·È Ôχ ÎÔÌ„¿, ·Ó Î·È ÏÈÙ¿ ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¤ÛÂȘ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Û·˜ ÂÓԯϋÛÂÈ ÛÙÔ Little Palm Island Â›Ó·È Ô ‹¯Ô˜ ÎÏ‹Û˘ ÙˆÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ, Ë ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ (οو ÙˆÓ 16) ‹ ÙÔ ·Ú·ÔÓÂ̤ÓÔ ÁÚ‡ÏÈÛÌ· ÙˆÓ ÛÎ‡ÏˆÓ (‹ ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÏÔÈÒÓ Î·ÙÔÈÎȉ›ˆÓ). ŸÏ· ·˘Ù¿ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ‰È· ÚÔ¿ÏÔ˘. ∏ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË Î·È Ë ËÚÂÌ›· Â›Ó·È Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ηٷχÛÂÈ Î·Ó›˜ Â‰Ò Î·È ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ οÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Û‚·ÛÙÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Í›Â˜. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ·ÔÌÔÓˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ ·fi ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ, ·˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ¿ÏÏÔ ı¤ÚÂÙÚÔ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÌfiÓˆÛ˘, Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ¤ÓÓÔÈ·, Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏÔ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂȘ Î·È Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ›˜. ¢È·‰Èηۛ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ·Ó ÂÌÈÛÙ¢Ù›˜ ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Spa Terre. √È ıÂÚ·›˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Ó‡̷, ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙËÓ „˘¯‹. ∂‰Ò ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙË ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È Ù· ÙÚÔÈο Ê˘Ù¿. ∞ÊÂı›Ù Û ¤Ó· 124

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ù·Í›‰È. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜, ‰Â Ï›Ô˘Ó fï˜ Î·È ıÂÚ·›˜ ·fi ÙËÓ Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹. √È ÂÈÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏϤ˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂȘ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÂȘ ÌÈ· ÚÒÙË Á‡ÛË. ΔÔ Little Palm Island ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi, fi¯È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·Ó¤ÌÔÚÊË ÙÚÔÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ Ì ÙÔ ¤ÙÂÚÔÓ Û·˜ ‹ÌÈÛ˘ ›Ù ÙÔ Úˆ› ›Ù ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √ÚÁ·ÓÒÓÂÈ Â›Û˘ Ì›ÓÈ-Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ı·ÙÒÓ (ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ ÙˆÓ 30 ÛÔ˘ÈÙÒÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ 50 ÂÎÙfi˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘). ¢È·ı¤ÙÂÈ ·ÎfiÌ· beach-bar ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙÔ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi Û·˜ ÎÔÎÙ¤ÈÏ ‹ ÙÔ ‚Ú·‰ÈÓfi ÔÙfi Û·˜ Î·È ¤Ó· ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ô˘ Â›Ó·È ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÛÙȘ ∏¶∞. Little Palm Island Resort & Spa 28500 Overseas Highway Mile Marker 28.5 Little Torch Key, FL 33042 Tel: 00.1.800.343.8567 Fax: 305.872.4843 www.littlepalmisland.com


106-127_ HOTELS 5-08-10 11:08 ™ÂÏ›‰·125

WWW.LITTLEPALMISLAND.COM

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

125


106-127_ HOTELS 5-08-10 11:08 ™ÂÏ›‰·126

WWW.WAKAYA.COM

LY X U RY R E S O RT S & H O T E L S S PA

126

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


106-127_ HOTELS 5-08-10 11:08 ™ÂÏ›‰·127

The Wakaya Club & Spa «∫·ÏÒ˜ ‹Úı·Ù ÛÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ». ŒÙÛÈ ˘Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔÓ ÂÈÛΤÙË Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ Wakaya Club & Spa ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ıÂÚ¤ÙÚÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ı¤ÚÂÙÚÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Fiji, ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ΔÔ ÓËÛ› Wakaya Â›Ó·È ¤Ó· ȉȈÙÈÎfi ÓËÛ›, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ ÎÔÚ·ÏÏÈÔÁÂÓ‹ ‡Ê·ÏÔ Î·È ·Ú·Ï›Â˜ ̠Ϣ΋ ¿ÌÌÔ. ∞˘Ù‹ Ë ÊÚ¿ÛË ˆÛÙfiÛÔ Î¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ «‰˘ÙÈÎfi» ÂÈÛΤÙË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙÔÓ Captain William Bligh, ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ Bounty, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ηٷʇÁÂÈ Û ·˘Ùfi Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙ·ÚÛ›· ÛÙÔ Bounty. ªfiÓÔ Ô˘ ÔÈ Èı·ÁÂÓ›˜ οÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ›¯·Ó ·ÓÙ›ıÂÙË ¿Ô„Ë, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÚ·„ ÛÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ÂÓfi˜ Â›ÁÂÈÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ Û¯¤ÛË Ì ÙË Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ Captain Bligh. ΔÔ Wakaya Club & Spa Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÙÚÔÈο ı¤ÚÂÙÚ· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, Ì ÚÔÛˆÈÎfi Úfiı˘ÌÔ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 10 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹ ηٷχ̷ٷ, οÙÈ Í‡ÏÈÓ˜ ηχ‚˜ ̈ڤ, Ì ÂÈÊ¿ÓÂÈ· 1.650 Ù.Ì. Ë Î·ıÂÌ›· (Ì·˙› Ì ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ΋Ô). ™Â ·˘Ù¤˜ ı· ‚Ú›Ù οı Èı·Ó‹ Î·È ·›ı·ÓË ¿ÓÂÛË (fiˆ˜ ·ÈÒÚ˜), ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹ ÙËϤʈÓÔ. ∫¿ÙÈ Ô˘ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô. ∂ÍËÁÂ›Ù·È fï˜ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ·fi ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÊÚ¿ÛË, «ÂΛ fiÔ˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ Ù· ¤¯Ô˘Ó fiÏ· ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi fiÏ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó», Ë ÔÔ›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ Wakaya Club & Spa. ™ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ıÂÚ¤ÙÚÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë Ï‹Ú˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹: ÔÙȉ‹ÔÙ ÎÈ ·Ó Ï·¯Ù·Ú‹ÛÂȘ ·’ fiÛ·

‰ÂȘ (Î·È ı· ‰ÂȘ ¿Ú· ÔÏÏ¿ Ê·ÁËÙ¿ Î·È ÔÙ¿ Ô˘ ı· Ù· ıÂÏ‹ÛÂȘ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢Û˘. ª›· ÂÈϤÔÓ ·ÚÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Â›Ó·È ÙÔ ÈÎӛΠÛ ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›·. ¶·›ÚÓÂȘ Ì·˙› ÌÈ· Û·Ì¿ÓÈ· Î·È ¤Ó·Ó ·Û‡ÚÌ·ÙÔ (ÁÈ· Ó· ÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ fiÙ ı¤ÏÂȘ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Ó· Û ¿ÚÔ˘Ó), ÙÔ Ì·ÁÈfi Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi, Î·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·Ú¿˙ÂȘ ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. °ÂÓÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ Wakaya Â›Ó·È Ë Î·ÏÔ¤Ú·ÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ·˘Ù‹ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙÔ Breeze Spa, fiÔ˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ıÂÚ·›˜ ÁÈ· ÙÔ Ó‡̷, ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙËÓ „˘¯‹. ŸÏ˜ ÔÈ ıÂÚ·›˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ì ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi χÛÈÌÔ ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ. ŸÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È Ê˘ÛÈο (fiˆ˜ Ï¿‰È ηڇ‰·˜) Î·È Î¿ÓÔ˘Ó Î·Ïfi ÛÙÔ ÛÒÌ·. ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÏËıÒÚ· ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙÔ 3ˆÚ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ˙¢Á¿ÚÈ·. ŸÏ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Óԉ¢ÙÔ‡Ó Ì ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÌÂÓÔ‡. ™ÙÔ Wakaya Club & Spa Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒÛÂȘ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È ÛÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ∫·È ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ; ƒÔÏfiÁÈ·, ÚÔıÂƯ̂˜ Î·È Ú·ÓÙ‚ԇ. °’ ·˘Ùfi Î·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ı¤ÚÂÙÚ·, ‰ÂÓ Û ·ÚÔÙÚ‡ÓÔ˘Ó Ó· «ÎÏ›ÛÂȘ» ·fi ÓˆÚ›˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂȘ Û οÔȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‹ ÛÙÔ spa. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì¿ÏÈÛÙ·: «¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛ ÙËÓ Ë̤ڷ ÛÔ˘ Ì ÙÔÓ ·˘ıÔÚÌËÙÈÛÌfi ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡». ¢›ÎÈÔ ¤¯Ô˘Ó, ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ÌÔÚ›˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· Í·Ó·ÓÈÒÛÂȘ The Wakaya Club & Spa Post Office Box 15424 Suva, Fiji Islands Tel. +679-3448-128 www.wakaya.com

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

127


128-135_ULTIMATE_GIFTS 5-08-10 11:13 ™ÂÏ›‰·128

U LT I M A T E G I F T S

(¢ÂÓ ÓÈÒıˆ Ù‡„ÂȘ) ¢¡Δ* T√À

°πøƒ°√À μ∞ƒπ¡√À

∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÔ ÂÚ›ÂÚÁË ÂÔ¯‹. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ê‹Û·Ì ÙÔ˘˜ ÎϤÊÙ˜ Ó· ηٷÎϤ„Ô˘Ó Î·È Ó· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ·, Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· οÓÔ˘Ì ÂÙ·Èڛ˜ Û ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È Ó· ÂÎÌÂÙ·Ï¢Ùԇ̠ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ›̷ÛÙÂ Â˘Úˆ·›ÔÈ Ôϛ٘, fiÛÔ ·ÎfiÌ· ÙÔ ¤¯Ô˘ÌÂ. ø˜ Â˘Úˆ·›ÔÈ Ôϛ٘ ÏÔÈfiÓ, ·˜ ‰Ô‡Ì ÙÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ‰ÒÚˆÓ ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ... ¢ÂÓ Ï¤ˆ ˆ˜ ŒÏÏËÓ˜, ÁÈ·Ù› Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛÊÒÓËÛË ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ϤÔÓ Î·ÌÌÈ¿ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÂÓÈÎÒ˜.

1

1. ÿÛˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ô˘ Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Î·È ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÙËÓ F1, ı· Â›Ó·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ÛÙÔ Abu Dhabi ÛÙȘ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. 줂·È· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ó¤Ô Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ Ë Yas Marina, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ù¤ÏÂÈ· ›ÛÙ· ‹ Ù· ‚Á·Ï̤ӷ ·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· ·Ú·Î›ÌÂÓ· ÍÂÓԉԯ›·... ∂›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ¿ÚÎÔ Ù˘ Ferrari Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Disneyland ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ô˘ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Ù· Ì˯·ÓÔΛÓËÙ· ÛÔÚ ÂÓ Á¤ÓÂÈ... ŒÓ· ¿ÚÎÔ Ì ‰Âο‰Â˜ ÂÍÔÌÔȈ٤˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜, ÙÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÙÚ·ÈÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙËÓ Formula Rossa, Ô˘ È¿ÓÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi 200 ¯ÏÌ./ÒÚ· Î·È ‰Âο‰Â˜ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· οı ›‰Ô˘˜. º˘ÛÈο fiÏ· ¤¯Ô˘Ó ı¤Ì· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ Enzo Ferrari Î·È Ê˘ÛÈο ΢Úȷگ› ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÛÎÔ‡ÚÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯ÚÒÌ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· οÓÂÙ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi, ‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜. ŒÓ· Ù·Í›‰È Ô˘ ı· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ GP ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ ¯·Ú¿ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ÛÙ· ·›ı·Ó· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ Ferrari World! www.ferrariworldabudhabi.com

128

BESTEVER 21 πÔ‡ÓÈÔ˜ 2010


128-135_ULTIMATE_GIFTS 5-08-10 11:13 ™ÂÏ›‰·129

U LT I M A T E G I F T S

WWW.DIAMONDAIRCRAFT.COM

)

* To «¢ÂÓ ¡ÈÒıˆ Δ‡„ÂȘ» ˘‹ÚÍ ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi ÛÏfiÁηÓ, Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ˙ԇ̠۠ۯ¤ÛË Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ˙Ô‡Û·ÌÂ... ø˜ Ù›ÙÏÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi 4ΔÚÔ¯Ô›. ™ÙÚ¿ÙË, ªÈ¯¿ÏË, Û¿˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙËÓ... ÁψÛÛÈ΋ ˘ÂÍ·›ÚÂÛË!

IÔ‡ÓÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

129


128-135_ULTIMATE_GIFTS 5-08-10 11:13 ™ÂÏ›‰·130

U LT I M A T E G I F T S

2

4

2. ∏ Maingear Û˘ÌÊÒÓËÛ ÙÂÏÈο ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ۯ‰›·Û˘ ÁÈ· Ù· ÂÓÙ˘ˆÛȷο Û ÂȉfiÛÂȘ ·ÏÏ¿ ηıfiÏÔ˘ ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ÛÙË Û¯Â‰›·ÛË ÎÔ˘ÙÈ¿ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ù˘. Δ· ·fiÏ˘Ù· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ӷ ÎÔ˘ÙÈ¿ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘˜ Û ڤԢÛ˜ ÊfiÚ̘ Î·È ÙÔ PC Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ۯ‰ȷÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ‹ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Û·˜. www.maingear.com 3. H Caran D'Ache 1010 ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ¤Ó· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ŒÓ· ·Ó··Ó¿ÏËÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ ∂Ï‚ÂÙÈ΋˜ øÚÔÏÔÁÔÔÈ˚·˜. ΔÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘; ¢Â›Ù ÙÈ ÒÚ· ϤÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÏ‚ÂÙÈÎfi ÚÔÏfi˚ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î·È ı· ηٷϿ‚ÂÙÂ... 10:10! π‰·ÓÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· Ó· ÎÔ˘Ê¿ÓÂÙ ÙÔÓ ‰ÈηÛÙ‹ fiÙ·Ó ı· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û·˜ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 99... ΔÈ; ¢ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÙÂ; ƒÂ ı· ÙÔÓ ÎÔ˘Ê¿ÓÂÙ ۷˜ Ϥˆ... ªfiÓÔÓ 500 ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙÔ 2007 Ô˘ ÚˆÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ. www.carandache.ch 4. ΔÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ Ascanio Rodorigo, ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÔÏÏÔ‡˜. ∞ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔÓ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ì¤Û· Û ÌÈ· Vyrus 987 C3 4VV. ªÂ 211 ›Ô˘˜ Î·È ‚¿ÚÔ˜ fiÛÔ ÌÈ· MotoGP ÂÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ, Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ͢Ó‹ÛÂÈ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ›Ù ÙËÓ Ô‰ËÁ›ÙÂ, ›Ù ÙËÓ ı·˘Ì¿˙ÂÙ ÂÛ›˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Û·˜ ·Î›ÓËÙË ÛÙÔ Áηڿ˙ Û·˜. ¶ˆ˜ ı· ÙËÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÙÂ; ∂‡ÎÔÏÔ. ¶¿ÚÙ ÙÔ ÌÏÔÎ ÂÈÙ·ÁÒÓ Û·˜ Î·È ÂÙ·¯Ù›Ù ̤¯ÚÈ ÙÔ Rimini. www.vyrus.it

3

5


128-135_ULTIMATE_GIFTS 5-08-10 11:15 ™ÂÏ›‰·131

6 7

8

5. Δ√ ·È¯Ó›‰È... √ ηχÙÂÚÔ˜ ÚÔÛÔÌÔȈً˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È -fi¯È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË- ÂÚÓ¿ Û ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹. ∞Ê‹ÛÙ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ηٿ ̤ÚÔ˜ Î·È Î¿ÓÙ ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ. ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Gran Turismo ÛÙÔ Playstation Î·È Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ, ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÔıfiÓË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌË (¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ ·›ı·Ó˜ 60¿Ú˜ Ë Sony) Î·È Û ¤Ó· ÈηÓfi ÁÈ· Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÛÙ¿ı̘ ˯ËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· 7.1 ηӷÏÈÒÓ. ª·˙¤„Ù ÙÔ Û·ÁfiÓÈ Û·˜... ÌËÓ ÌÂډ¢Ù› ÛÙ· fi‰È· Û·˜ Î·È ÍÂÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Û·˜... ÀÔÌÔÓ‹ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. ∂ÙÔÈÌ·ÛÙ›ÙÂ! eu.gran-turismo.com 6. ŸÌÔÚÊÔ; ΔÔ Aston Martin Cygnet Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÌÈ· Aston Martin! ŒÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜... ·ÏÏ¿ fi¯È fiˆ˜ ÙÔ ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙÂ. μϤÂÙ ÙÔ ÌÈÎÚfi Ù˘ Aston Martin ı· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ˘˜ ‹‰Ë ηÙfi¯Ô˘˜ Aston Martin. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Toyota iQ Î·È ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ Aston Martin Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ Ú‡ˆÓ, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ 2012 Ë ∂.∂. www.astonmartin.com 7. °È· ÙÔ˘˜ ·ÌÂÙ·ÓfiËÙ· Û¿Ù·ÏÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ηϿ Ó¤·. ∏ ÛÔÎÔÏ·ÙÔÔÈ˚· N√KA Ì ¤‰Ú· ÙÔ Plano, ÛÙÔ Texas, ¤¯ÂÈ ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÒÛÙÂ Ë Û·Ù¿ÏË Ó· ¤¯ÂÈ ÁÏ˘ÎÂÈ¿ Á‡ÛË Î·È ÛÎÔ˘Úfi ηʤ ¯ÚÒÌ·. ªÂ 1.800 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi... ÌÔÚ›Ù ·fi ÙÔ Neiman Marcus Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÂÙÂ, ¤Ó· ·fi Ù· ÛÂÙ ‰ÒÚÔ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ∂›·Ì ·Ó ›۷ÛÙ ¿ÚÚˆÛÙ· Û¿Ù·ÏÔ˜... www.nokachocolate.com 8. Δ›ÔÙ ÙÚÔÌÂÚfi. ∞ÏÒ˜ ¤Ó· Ó¤Ô Cognac ·fi ¤Ó·Ó ÁÓˆÛÙfi Ô›ÎÔ. M¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÊÔÚ¿ -̤۷ Û ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·!!!- Ô˘ Ë Hennessy ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· Cognac Û ÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹. ŒÓ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È „·Á̤ÓÔ ‰ÒÚÔ ÁÈ· ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ -Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û·˜. www.hennessyblack.com IÔ‡ÓÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

131


128-135_ULTIMATE_GIFTS 5-08-10 11:15 ™ÂÏ›‰·132

9

U LT I M A T E G I F T S

11

132

BESTEVER 21 IÔ‡ÓÈÔ˜ 2010

10

9. ΔÔ ¿ÚˆÌ· Ô˘ ·˘ÙԉȷÊËÌ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÌËÓ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û Ôχ ÓÔÚÌ¿Ï ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜. º˘ÛÈο ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. ∞fi fiÙ ÔÈ ÓÔÚÌ¿Ï Ù‡ÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ¤Ó· ¿ÚˆÌ· Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 2.500 ¢ÚÒ, Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÒÙËÌ·. °È· Ï›ÁÔ˘˜... www.clive.com 10. °È' ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚·Ú¤ıËÎ·Ó ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ Á‡ÛÂˆÓ ·fi Ù· ÎÔ˘‚·Ó¤˙Èη ‹ ‰ÔÌÈÓÈοÓÈη Ô‡Ú·, Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ Andre, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· Ó¤· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· Û˘Ó·Ú¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ Î·ÏÒÓ Ô‡ÚˆÓ. ªÈ· ·ÈÚÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· Û·˜ οÓÂÈ Ó· ͯˆÚ›ÛÂÙÂ. ™Â ÙÚÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂÁ¤ıË, Corona, Robusto Î·È Petit Corona. www.arnold-andre.info 11. ∂›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ, Â›Ó·È ˘¤ÚÔ¯Ô, Â›Ó·È ÙÔ... ·ÂÈΛÓËÙÔ! ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ -ÁÈ·Ù› ÂÚ› ·˘ÙÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È- Ô˘ ۯ‰›·ÛÂ Ô Marc Newson ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ Jaeger LeCoultre ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔ Atmos 561 Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Atmos 566. ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Baccarat, ·›ÚÓÂÈ Ì·ÁÈο ΛÓËÛË ·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (!) ‰›¯ˆ˜ Ó· ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ... ÎÔ˘Ú‰›ÛÂÙ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ... ÎÔ˘Ú‰›˙ÂÙ·È! ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÒÚ·, ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Ì‹Ó·, Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ËÌÈÛÊ·›ÚÈÔ. ¶fiÛÔ Î¿ÓÂÈ; ∞Ó ÚˆÙ¿ÙÂ... ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÁÈ· Û¿˜, ¿ÚÙ οÙÈ ·fi ÙÔ IKEA. www.jaeger-lecoultre.com


128-135_ULTIMATE_GIFTS 5-08-10 11:15 ™ÂÏ›‰·133

13. ŒÓ· ‰ÒÚÔ Ô˘ ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì ˘„ËÏfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù¤¯Ó˘ ‹ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô coffe table book ÁÈ· ÙÔ Û·ÏfiÓÈ Û·˜. To Rose C'est Paris, Â›Ó·È ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Taschen ÁÈ· ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· Ì·˘Úfi·ÛÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Bettina Rheims Ô˘ ¤ÁÈÓ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Serge Bramly. √ Ù›ÙÏÔ˜ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔÓ Marcel Duchamp Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÙÔ „¢‰ÒÓ˘ÌÔ Rose Selavy fiÙ·Ó fi˙·Ú ÁÈ· ÙÔÓ Man Ray ÙÔ 1921 ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ˆ˜ Á˘Ó·›Î·. °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚·Ó Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ ˆ˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·˘ÙÔ‡˜... www.taschen.com 12. ΔÔ Maximo Extra Anejo Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÛË̤ڷ ÚÔ‡ÌÈ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂›Ó·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ Havana Club, ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ Ù˘ ∫Ô‡‚·˜. ΔÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ Â›Ó·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ Î·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ∞‚¿Ó·˜, Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ù˘ ∫Ô‡‚·˜. √ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘, Ô Don José Navarro, ¤ÊÙÈ·Í 1000 ÌfiÓÔ ÊȿϘ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÌfiÓÔÓ Û ϛÁ· ÂȉÈο ÛËÌ›· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. øÛÙfiÛÔ ÙÔ Harvey Nichols Î·È ÙÔ Harrods ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊȿϘ ÛÙÔ Â˘ÙÂϤ˜ ÔÛfi ÙˆÓ 2.000$ ·Ó¿ ÊÈ¿ÏË! www.havana-club.com 14. ªÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÓ·Û¯ÔÏ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ë ·Ó··Ï·›ˆÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË, ··ÈÙËÙÈ΋ Î·È ÎÔ˘Ú·ÛÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·, Ô˘ ·ÓÙ·ÌÔ›‚ÂÙ·È fï˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÈηÓÔÔ›ËÛË, ȉ›ˆ˜ ·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ‹ ÍÂÂÚÓ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÚÈÓ. ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·Ó··Ï·ÈˆÌ¤ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë Ferrari 250 Testarossa ÙÔ˘ 1957, Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ È¿ÛÂÈ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ Û ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙÔ 2009 Ù·... 12.100.000 ‰ÔÏÏ¿ÚÈ·!

12

13 14 IÔ‡ÓÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

133


128-135_ULTIMATE_GIFTS 5-08-10 11:16 ™ÂÏ›‰·134

15

U LT I M A T E G I F T S

16

134

BESTEVER 21 πÔ‡ÓÈÔ˜ 2010

15. •¤ÚÔ˘ÌÂ, ͤÚÔ˘Ì ÙÔ ¤¯ÂÙ οÓÂÈ Ù¿Ì·. º˘ÛÈο ‰ÂÓ Â›ÛÙÂ Ô Stewart Copeland ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁ¿... ∫ÈÙ Ù˘ TAMA ·fi ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ Superstar SK52S VTR Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ∫¿ÛÛ·: 22" X 18", μ·ı‡: 16" à 16", ΔÔÌ 1: 12" à 9" ΔÔÌ 2:13" à 10" Δ·ÌÔ‡ÚÔ: 14" à 5ó" ͇ÏÈÓÔ, μ¿ÛÂȘ: HH75 Hi-Hat Stand, HS70W Snare Stand, HC73BWN Cymbal Boom Stand, HC72WN Straight Cymbal Stand, ¶ÂÙ¿ÏÈ·: HP200 Single Bass Drum Pedal. ÷ڿ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ Á›ÙÔÓ˜... ªÌÌÌ www.musicorama.gr 16. ¢ÂÓ ¤¯ÂÙ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ¤Ó· È¿ÓÔ... No problem! H Casio Ì ÙÔ Privia PX320 Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙÂ. ªÂ 88 ‰˘Ó·ÌÈο ‚·Ú˘ÎÂÓÙÚÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ·Ê‹ Ï‹ÎÙÚ·, ›Û· ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ì ÂÓfi˜ ηÓÔÓÈÎÔ‡ È¿ÓÔ˘, ¤¯ÂÙ ÙËÓ „ËÊȷ΋ ÂΉԯ‹ ÂÓfi˜ ηٷÏËÎÙÈÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘, Û ÎfiÌ·ÎÙ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ì ÚfiÛıÂÙ˜ „ËÊȷΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. www.casio-europe.com 17. °È· ÌÂÚ·ÎÏ‹‰Â˜ Û·ÍÔʈӛÛÙ˜, Ë Àamaha ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Custom ÛÂÈÚ¿ Phoenix. ΔÔ YAS-82ZBP Saxophone Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÙÔ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ù˘ Û·ÍfiʈÓÔ, Û ̷‡ÚË Ï¿Î·. ∞¢ı‡ÓÂÙ·È Ê˘ÛÈο Û ¯ÔÌ‡ÛÙ˜ ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ªÈ· ÁÚ·ÓÙ˙Ô˘ÓÈ¿ ÛÙÔ ÌÚÔ‡Ù˙ÈÓÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ Î·È ¿ÂÈ Ë Ï¿Î· ... ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜. www.yamaha.com


128-135_ULTIMATE_GIFTS 5-08-10 11:16 ™ÂÏ›‰·135

18. H ‚·ÛÈ΋ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÈı¿Ú· Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó -‚‚·›ˆ˜- fiÏÔÈ ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏË ·fi ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Ô˘ ÚfiÛÊÂÚÂ Ô Les Paul ÛÙËÓ Gibson ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ '50. ¢È·¯ÚÔÓÈ΋ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‹¯Ô, Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ...3 ÂÈÏÔÁ¤˜ ÂÒÓ˘Ì˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÎÈı¿Ú·˜ ·ÍÈÒÛÂˆÓ Î·È Ë ÌfiÓË ÂÒÓ˘ÌË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· Ú˘ıÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. www.musicorama.gr 19. √È ÌӋ̘ ·fi ÙȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Rock Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Óˆ¤˜ Î·È ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. √È Û˘ÛÙÔȯ›Â˜ Fender ÂÓÈÛ¯˘ÙÒÓ, ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙ· fiÓÂÈÚ· οı ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. Œ¯ˆ ηϿ Ó¤·. ªÔÚ›Ù ‡ÎÔÏ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ¤Ó·Ó ıÚ˘ÏÈÎfi ÂÓÈÛ¯˘Ù‹ ÎÈı¿Ú·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. O Vibro-King® Custom Ì ˙ÂÛÙfi Ï·Ì¿ÙÔ ‹¯Ô, Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÚÔʇÂÈ ÛÙȘ ÛÔÏÈÛÙÈΤ˜ Û·˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. www.fender.com

17

18

19 IÔ‡ÓÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

135


136-147_ROLOGIA 5-08-10 11:19 ™ÂÏ›‰·136

WWW.URWERK.COM

ƒ√§√°π∞

136

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


136-147_ROLOGIA 5-08-10 11:19 ™ÂÏ›‰·137

ƒ√§√°π∞

°È·

Û˘ÏϤÎÙ˜

TÔ˘ ¡π∫√À °π∞¡¡√À§∞

ŸÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› Ï›ÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙȘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ˆÚÔÏÔÁÔÔÈ›·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Ì›ÓÂÈ ¤Îı·Ì‚Ô˜ ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ٷ ÈÔ Û¿ÓÈ· Î·È ÌÔÓ·‰Èο ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ∏ ·ÓıÚÒÈÓË ÈÛÙÔÚ›· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÎÌ‹˜ Î·È ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·Ú·ÎÌ‹˜, Ì ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙȘ ÂȉË̛˜, ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜, ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ, ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘˜ Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÚ·¯. ∞ÎfiÌ· Î·È Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ôχ ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜, ¿Ó·Ú¯Â˜ Î·È ‰‡ÛÎÔϘ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ·, Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÂÊ¢ÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ˘¤Ú‚·Û˘ ÙˆÓ ÂÛηÌ̤ӈÓ, ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ¿ÓÙ· ÙË ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ Êˆ˜. ¶ÔÏÏÔ› ›Ûˆ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÔ¯¤˜ ÁÈ· ÚÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ 100, 200 ‹ ·ÎfiÌ· ηȅ 600.000 ¢ÚÒ, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÛÔ Ë ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È Î·È ¯¿ÓÂÈ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ÙfiÛÔ ¿ÏϘ, ·ÓÒÙÂÚ˜ Ù¿ÍÂȘ ¢ËÌÂÚÔ‡Ó. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·˜ Û οı ÙÔ̤· –Î·È Û ·˘ÙfiÓ Ù˘ ˆÚÔÏÔÁÔÔÈ›·˜- ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈÎÚ¿ ı·‡Ì·Ù· Ô˘ ÂÌÂÚÈÎÏÂ›Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÛË Â˘Ê˘˝·˜, ÂÌÂÈÚ›·˜, ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ˆÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÏÔÁÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ¢Â›Ù ÏÔÈfiÓ Ù· ÚÔÏfiÁÈ· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ˆ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÌÈ·˜ Ù¤¯Ó˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘, Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÈÛÙÔÚ›· Î·È ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ı·˘Ì¿ÛÙ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÈηÓfiÙËÙ·, ¤Ú· ·fi ÙÔ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÔÍÔ ÙËÓ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘. ∫·Ï‹ ·Ó¿ÁÓˆÛË. πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

137


136-147_ROLOGIA 5-08-10 11:19 ™ÂÏ›‰·138

ƒ√§√°π∞ Audemar Piguet

Royal Oak Offshore Grand Prix

ŒÓ· ÛÔÚ ÚÔÏfiÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌÂ Û˘ÓıÂÙÈο Î·È ÔÚ˘ÎÙ¿ ˘ÏÈο ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô hÈgh tech ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∏ ο۷ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ 44 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi ›Ó˜ ¿Óıڷη, ÂÓÒ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ˘ÏÈÎfi Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË Î·È Ë ‚ȉˆÙ‹ ÛÙÂÊ¿ÓË. ∏ ÎÔÚÒÓ· Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi ÙÈÙ¿ÓÈÔ Û ̷‡ÚÔ ¯ÚÒÌ·, ÂÓÒ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ˘ÏÈÎfi ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ Ë Ï¿ÙË Ù˘ ο۷˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÔ̤ÙÚÔ˘. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Ôχ ¯·ÌËÏfi ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌfiÏȘ 120 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙȘ 60 ÒÚ˜, ÂÓÒ ÙÔ ÚÔÏfiÈ Â›Ó·È ÛÙÂÁ·Ófi ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ 100 ̤ÙÚˆÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ˆÚÒÓ, ÏÂÙÒÓ Î·È ‰Â‡ÙÂÚˆÓ ÏÂÙÒÓ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ Ì ̤ÁÈÛÙË ¤Ó‰ÂÈÍË ÙȘ 12 ÒÚ˜, ÂÓÒ ÛÙË ÛÙÂÊ¿ÓË ˘¿Ú¯ÂÈ Îϛ̷η Ù·¯˘Ì¤ÙÚÔ˘. ΔÔ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi Ê˘ÛÈÎfi ‰¤ÚÌ· Î·È alcantara, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ Ì ÎÏÈ ·fi ÙÈÙ¿ÓÈÔ Î·È ‰ÈÏfi ÎÏ›ÛÈÌÔ ·ÛÊ·Ï›·˜. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ Royal Oak Offshore Grand Prix ‰È·Ù›ıÂÙ·È Û ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ÂΉfiÛÂȘ Ì ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ο۷˜ ·fi ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi ‹ Ï·Ù›Ó·, Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi 2.475 ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ.

WWW.AUDEMARPIGUET.COM

Chrono Hellas LTD, ¶ÂÙÚ¿ÎË 18, 10563 ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 32 42 370 www.audemarpiguet.com

138

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


136-147_ROLOGIA 5-08-10 11:19 ™ÂÏ›‰·139

De Grisogono

Meccanico dG

DE GRISOGONO / KESSARIS

ŒÓ· ÚÔÏfiÈ… ·Ú·ÏÏ·Á‹˜. ¢ÈfiÙÈ ÙÔ Meccanico dG Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ˙ÒÓË ÒÚ·˜ „ËÊȷο, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈ· Â˘Ê˘‹˜, ηı·Ú¿ Ì˯·ÓÈ΋ „¢‰·›ÛıËÛË. Ÿ¯È ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi 651 ÌÈÎÚ¿ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó 23 ÌÈÎÚÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ «Û·Ó „ËÊÈ·Îfi» ›Ó·Î· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÒÚ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ÔχÏÔη Ì˯·ÓÈο ÚÔÏfiÁÈ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ ÙˆÓ 50 ÂÙÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÏ‚ÂÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ De Grisogono. ΔË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ÌfiÏȘ 177 –·Ó¿ÎÚÈ‚·- ·ÓÙ›Ù˘·. ªÂ ο۷ ·fi ÎfiÎÎÈÓÔ ¯Ú˘Ûfi, ÙÈÙ¿ÓÈÔ Î·È ¯Ú˘Ûfi, ÙÈÙ¿ÓÈÔ Î·È Ï·Ù›Ó· ‹ ÙÈÙ¿ÓÈÔ, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÌËÌ· Ô˘ Ê˘ÛÈο ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ Û˘ÏϤÎÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì Û¿ÓÈÔ ÁÔ‡ÛÙÔ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.

Kessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 000, www.kessaris.gr

πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

139


136-147_ROLOGIA 5-08-10 11:19 ™ÂÏ›‰·140

ƒ√§√°π∞

Harry Winston

Ocean Project Z6 √ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì ٷ ÈÔ Ï·ÌÂÚ¿ ‰È·Ì¿ÓÙÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, οÓÂÈ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‚‹Ì· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÚÔÏfiÈ Ì Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·È¯Ì‹˜ Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi Ô˘ ·ÔÓ¤ÂÈ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi. ΔfiÛÔ Ô ÎÔ˘Ú‰ÈÛÙfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Project Z6, fiÛÔ Î·È Ë Î¿Û· ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·˘Ù‹ Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. √ ÚÒÙÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì˯·ÓÈÛÌfi ·Ê‡ÓÈÛ˘ (͢ÓËÙ‹ÚÈ) Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¤ˆ˜ Î·È 20 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi ¤Ó· Ó¤Ô ˘¤Ú-ÂÏ·ÊÚ‡ ÎÚ¿Ì· Ì ‚¿ÛË ÙÔ ˙ÈÚÎfiÓÈÔ, Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Zalium. ¶·Ú¿ ÙÔ ÛÔÚ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÏÔÈfiÓ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘, ÙÔ Project Z6 Â›Ó·È ˘¤Ú ÂÏ·ÊÚ‡ Î·È Ë ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÂٷͤÓÈ·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ˆÚÒÓ, ÏÂÙÒÓ Î·È ‰Â‡ÙÂÚˆÓ ÏÂÙÒÓ, ÙÔ Z6 ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ¤Ó‰ÂÈÍË Ë̤ڷ˜ Î·È Ó‡¯Ù·˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÏfiÈ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ, ÂÓÒ Ë ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Ûʇڷ Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ê‡ÓÈÛË Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹. ΔÔ ÚÔÏfiÈ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Û ‰‡Ô ÂΉfiÛÂȘ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÛÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó, Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi 250 Î·È 50 ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ŒÓ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙfiÛÔ ·fi ·ÈÛıËÙÈ΋, fiÛÔ Î·È ·fi Ù¯ÓÈ΋ ¿Ô„Ë.

HARRY WINSTON / ORA KESSARIS

Ora Kessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 020, www.harrywinston.com

140

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


136-147_ROLOGIA 5-08-10 11:19 ™ÂÏ›‰·141

IWC

Portuguese Grande Complication

RICHEMONT HELLAS A.E. / WWW.IWC.COM

∏ ÛÂÈÚ¿ Portuguese, ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ Vasco da Gama, ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ ı·Ï·ÛÛÔfiÚÔ, ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Grande Complication. √ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˘¤ÚÔ¯Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Â›Ó·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2.499 Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ·ÎÚȂ›˜ ÂӉ›ÍÂȘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ Ú‡ıÌÈÛË, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ˆÚÒÓ, ÏÂÙÒÓ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ, ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ. ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˜, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 44 ˆÚÒÓ, Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ο۷ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯Ú˘Ûfi 18 ηڷٛˆÓ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ Ï¢Îfi ¿ÓÂÏ Ì ÛηڛÊËÌ· ÙȘ ·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÙȘ ηı¤ÙÔ˘˜ Ù˘ ˘‰ÚfiÁÂÈÔ˘. ∞ÓıÂÎÙÈÎfi Î·È ÛÙÂÁ·Ófi Û ›ÂÛË ¤ˆ˜ Î·È 3 ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÒÓ, Û˘Óԉ‡ÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ Î·È ·Ó ·˘Ùfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ∏ Û·ÓÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ IWC Portuguese Grande Complication ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÏȘ 50 ·ÓÙ›Ù˘· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÙ ηϤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤·, ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ¤Ó·.

Richemont Hellas A.E., ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 64 12 660, www.iwc.com

πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

141


136-147_ROLOGIA 5-08-10 11:20 ™ÂÏ›‰·142

ƒ√§√°π∞ Breitling

Bentley GMT Midnight Carbon ªÂ ¤ÌÓ¢ÛË Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ÙÂÙÚ¿ÙÚÔ¯· Ù˘ Bentley Ë ÂÏ‚ÂÙÈ΋ Breitling ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÎÔÌ„ÔÙ¯Ӌ̷ٷ Ô˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ۯ‰ȷÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ÛÔÚ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∏ ÌÂÁ¿ÏË, ·ÙÛ¿ÏÈÓË Î¿Û· ÙÔ˘ Midnight Carbon ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ì ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ¿Óıڷη, ·fi fiÔ˘ ÚԤ΢„Â Î·È Ùo fiÓÔÌ· Midnight Carbon. ™ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ˙ˆÓÒÓ ÒÚ·˜ Î·È ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ˘, ÂÓÒ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ô Calibre 47B, ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ΔÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο ·¯¿Ú·ÎÙÔ, ·fi ˙·Ê›ÚÈ, ÂÓÒ ÙÔ ÚÔÏfiÈ Â›Ó·È ÛÙÂÁ·Ófi ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ 100 ̤ÙÚˆÓ. ∏ ȉȷ›ÙÂÚË ·˘Ù‹ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Breitling ı· ·Ú·¯ı› Û ÌfiÏȘ 1.000 ·ÓÙ›Ù˘·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÎfiÌ· Ó· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ.

CHRONO HELLAS LTD / WWW.BREITLING.COM

Chrono Hellas LTD, ¶ÂÙÚ¿ÎË 18, 10563 ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 32 42 370 www.breitling.com

142

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


136-147_ROLOGIA 5-08-10 11:20 ™ÂÏ›‰·143

A. Lange & Söhne

TOURBOGRAPH "Pour le Mérite"

ORA KESSARIS / WWW.ALANGE-SOHNE.COM

∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ A. Lange & Söhne ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÌÈÎÚfi ı·‡Ì· Ù˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁ›·˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÚÔÏfiÈ ¯ÂÈÚfi˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô ÔÔ›Ô˜ ·›ÚÓÂÈ Î›ÓËÛË ·fi ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Ì η‰¤Ó·, Â›Ó·È tourbillion Î·È Â›Û˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ rattrapante ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· L903.0 Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜, ˘ÏÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÁ‹ 1.000 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ∂›Ó·È ÎÔ˘Ú‰ÈÛÙfi˜, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÂÚ›Ô˘ 36 ˆÚÒÓ. ∏ ο۷ ÙÔ˘ ˘¤ÚÔ¯Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi Ï·Ù›Ó· Î·È ÙÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ ÙfiÛÔ Ù˘ ÚfiÛԄ˘ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ·fi ˙·Ê›ÚÈ. ∏ ‰È¿ÌÂÙÚfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË, ÛÙ· 41,2 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ Â›Ó·È ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ ˆ˜ ÙfiÛÔÈ Î·È ÙfiÛÔ ÔχÏÔÎÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ¯ˆÚÔ‡Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜. ΔÔ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ‰¤ÚÌ· ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ˘, Ê˘ÛÈο ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ÈÏfi ÎÏ›ÛÈÌÔ ·ÛÊ·Ï›·˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi, ηıÒ˜ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ·fi Ù· ÌfiÏȘ 101 ·ÓÙ›Ù˘· Ô˘ ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó.

Ora Kessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 020, www.alange-sohne.com

πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

143


136-147_ROLOGIA 5-08-10 11:20 ™ÂÏ›‰·144

ƒ√§√°π∞ Patek Philippe

Chronograph 5960R ŒÓ· ÎÏ·ÛÈÎfi Û ۯ‰›·ÛË Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜ ÚÔÏfiÈ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ·¤Ó·Ô˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘, Ô˘ ÌÂÙÚ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ú‡ıÌÈÛ˘, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙˆÓ ‰›ÛÂÎÙˆÓ ÂÙÒÓ. ΔÔ Chronograph 5960R ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂӉ›ÍÂȘ Ë̤ڷ˜, ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ Î·È Ì‹Ó· ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ 10, 12 Î·È 2 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ ÛÙË ı¤ÛË ¤ÍÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÔ̤ÙÚÔ˘ ÙˆÓ 12 ˆÚÒÓ Î·È 60 ÏÂÙÒÓ. ∏ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ο۷ ÙÔ˘ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ 40,5 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi 18 ηڷÙÈÒÓ Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ¤Ó· Ôχ Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi ηʤ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ ˘ÏÔÔÈË̤ÓÔ ·fi ¿ÚÈÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ‰¤ÚÌ· Ì ÙÚÈÏfi ÎÏÈ ·ÛÊ·Ï›·˜. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Îˆ‰ÈÎfi CH 28-520 IRM-QA-24H, ˘ÏÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi 456 ÌÈÎÚ¿ ̤ÚË. ™ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ο۷˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ ·fi ˙·Ê›ÚÈ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›Ù ӷ ı·˘Ì¿ÛÂÙ ÙËÓ Î›ÓËÛ˘ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ Patek Philippe Chronograph 5960R Â›Ó·È ÛÙÂÁ·Ófi ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ 30 ̤ÙÚˆÓ.

SYMBOL HELLAS A.E. / WWW.PATEK.COM

Symbol Hellas A.E., ™˘ÁÁÚÔ‡ 185, ¡. ™Ì‡ÚÓË ΔËÏ.: 210 93 37 012 www.patek.com

144

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


136-147_ROLOGIA 5-08-10 11:20 ™ÂÏ›‰·145

Panerai

Lo Scienziato Radiomir Tourbillon GMT

ORA KESSARIS / WWW.PANERAI.COM

•Â¯ˆÚÈÛÙfi ¯¿ÚË ÛÙÔÓ tourbillon Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘, ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·˘Ùfi Ù˘ Panerai ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Î¿Û· ÙÔ˘ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ 48 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ÂÈÎ¿Ï˘„Ë Ì ÎÂÚ·ÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ŸÛÔÈ ·Ú¤ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ÚÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘, ı· ‚ÚÔ˘Ó Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù· ·ÈÛıËÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Radiomir, ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó· Ì ÌÈ· ÈÔ ÛÔÊÈÛÙÈΤ˜ Î·È Ì˯·ÓÈο ÂÍÂ˙ËÙË̤ÓË ÓfiÙ·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÚ·ÙÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. √È ÂӉ›ÍÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÒÚ˜, ÏÂÙ¿, ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ˙ÒÓË ÒÚ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂÙÚ¿Ù·È Û 24ˆÚË, ·ÏÏ¿ Û 12ˆÚË ·Ú›ıÌËÛË Î·È ÂÈϤÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó‰ÂÈÍË Ë̤ڷ˜ – Ó‡¯Ù·˜. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÎÔ˘Ú‰ÈÛÙfi˜, ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÂÚ›Ô˘ 6 Ë̤Ú˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó‰ÂÈÍË ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ì›ÓÂÈ ÔÙ¤ ÙÔ Lo Scienziato ·ÎÔ‡Ú‰ÈÛÙÔ. ΔÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ·˘Ùfi ÚÔÏfiÈ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ·Ï·ÈˆÌ¤ÓÔ˘ look ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ Ì ‰ÈÏfi ÎÏ›ÛÈÌÔ ·ÛÊ·Ï›·˜.

Ora Kessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 020, www.panerai.com

πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

145


136-147_ROLOGIA 5-08-10 11:20 ™ÂÏ›‰·146

ƒ√§√°π∞

Ulysse Nardin

El Toro

√ «Ù·‡ÚÔ˜» Ù˘ Ulysse Nardin Â›Ó·È ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÔÚ ÚÔÏfiÈ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi complicated Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·¤Ó·Ô ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂӉ›ÍÂȘ ˆÚÒÓ, ÏÂÙÒÓ Î·È ‰Â‡ÙÂÚˆÓ ÏÂÙÒÓ, ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ Î·È ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ì ÂӉ›ÍÂȘ Ë̤ڷ˜, ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜, ¤ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙË ÛÙÂÊ¿ÓË ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ‰Â‡ÙÂÚ˘ ˙ÒÓ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∏ ο۷ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔ 43 mm Î·È Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi ¯Ú˘Ûfi ‹ Ï·Ù›Ó·. ΔÔ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ηԢÙÛԇΠ‹ ‰¤ÚÌ· Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ÈÏfi ÎÏ›ÛÈÌÔ ·ÛÊ·Ï›·˜. ΔÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ ÙfiÛÔ Ù˘ ÚfiÛԄ˘ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 45 ÒÚ˜, Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ˙·Ê›ÚÈ Î·È –Ê˘ÛÈο- ·¯¿Ú·ÎÙÔ. ΔÔ El Toro Â›Ó·È ÛÙÂÁ·Ófi ¤ˆ˜ Î·È Ù· 100 ̤ÙÚ· ‚¿ıÔ˜, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ô˘ ÙÔ Î·ıÈÛÙ¿ ¤Ó· ÚÔÏfiÈ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÛÙ· 500 ·ÓÙ›Ù˘·.

SYMBOL HELLAS A.E. / WWW.ULYSSENARDIN.COM

Symbol Hellas A.E., ™˘ÁÁÚÔ‡ 185, ¡. ™Ì‡ÚÓË ΔËÏ.: 210 93 37 012 www.ulyssenardin.com

146

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


136-147_ROLOGIA 5-08-10 11:21 ™ÂÏ›‰·147

Richard Mille

RM 027 Tourbillon Rafael Nadal RICHARD MILLE / KESSARIS

√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÈÛ·Ófi˜ ÙÂÓ›ÛÙ·˜ Rafael Nadal, ÓÔ‡ÌÂÚÔ 1 ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ηٿٷÍË, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ. √‡ÙÂ Î·È Ô ÂÏ‚ÂÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ Richard Mille, ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ aficionados Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ˆÚÔÏÔÁÔÔÈ›·˜. ΔÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· fï˜ Ì ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi RM 027 Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ¿ÁÓˆÛÙÔ, ·Ó Î·È Ù¯ÓÈο Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙË Ê‹ÌË ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ÙÔ˘, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ «‰È·ÊËÌÈÛÙ‹» ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚÔ Ì˯·ÓÈÎfi ÚÔÏfiÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ 20 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. ¡·È, ηϿ ‚È·‚¿ÛÂÙÂ. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô tourbillon ÎÔ˘Ú‰ÈÛÙfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˙˘Á›˙ÂÈ ÌfiÏȘ 3,83 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·, ηıÒ˜ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÎÚ¿Ì· ˘ÏÈÎÒÓ ·ÂÚԉȷÛÙËÌÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ – ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È LITAL Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÈÙ¿ÓÈÔ, Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ, Ï›ıÈÔ, ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, ¯·ÏÎfi Î·È ˙ÈÚÎfiÓÈÔ. ∏ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌË Î¿Û· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Â›Ó·È Â‰Ò Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi ÎÚ¿Ì· ¿Óıڷη, ÌÔÓÔÌÏfiÎ ÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙËı› ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi Â›‰Ô. ŒÙÛÈ, ÙÔ RM 027 Tourbillon ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Ô Nadal ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·›˙ÂÈ, ·ÊÔ‡ ۯ‰fiÓ Í¯ӿ˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ. ΔÔ ÌfiÓÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ıÓËÙÔ‡ Â›Ó·È Ô ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ· 50 ·ÓÙ›Ù˘· Î·È Ë ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁË ÙÈÌ‹ ÛÙ·… 500.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·.

Kessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 000, www.kessaris.gr

πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

147


148-159_KOSMHMATA 5-08-10 15:27 ™ÂÏ›‰·148

¶ÔχÙÈ̘ T∏™

ÃÀ™∞¡£∏™ §√À¢∞ƒ√À

ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ

ªÈ· ÂÈÎfiÓ·, ¯›ÏȘ ϤÍÂȘ. ÿÛˆ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜, ·Ó Ë ÂÈÎfiÓ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÔχÙÈÌ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜. °È·Ù› ÔÙȉ‹ÔÙÂ Î·È ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ›ÙÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÙ ٷ¯‡ÙÂÚ· Î·È ÏËÚ¤ÛÙÂÚ·.

148

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


148-159_KOSMHMATA 5-08-10 15:28 ™ÂÏ›‰·149

FOR HER

™Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ı· ‚Ú›Ù ÌfiÓÔ ·Ó¿ÎÚÈ‚· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. £· ‚Ú›Ù ‚¤‚·È· Î·È ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ı· ¤¯ÂÙ ӷ ÂÈϤÍÂÙ ·fi ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Áο̷ ÁÓˆÛÙÒÓ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙÒÓ Ô›ÎˆÓ ÚÔÛÎÂÎÙÈο ۯ‰ȷṲ̂ӷ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ·fi ÏÂÈ¿‰· ˘ÏÈÎÒÓ. ŒÙÛÈ, ¤¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÙ ÙÔ È‰·ÓÈÎfi οı ÊÔÚ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÙ ‚¿ÛÂÈ ÛˆÌ·ÙfiÙ˘Ô˘, ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘. ¡· ı˘Ì¿ÛÙ fiÙÈ ¤Ó· ÎfiÛÌËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ¶ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Â›Ó·È ¤ÎÊÚ·ÛË, Ù¤¯ÓË, ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó‰ÂÈÍË Î·ÏÔ‡ ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÙÔ ÚÔÛʤÚÂÈ. •ÂÎÈÓ‹ÛÙ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ì·˜ Î·È ÁÓˆÚ›ÛÙ ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ˘¤ÚÔ¯Ô ÎfiÛÌÔ ÌÔÓ·‰Èο ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfi, Ì ˘„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ·Í›· Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ôχ ¤Ú· ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ∫·Ï‹ ·Ó¿ÁÓˆÛË.

Photographer: Alisa Nuanchan, Model: Melise Williams, Stylist: Kris Estigoy, Stylist assistant: Tori Taylor, Makeup/Hair: Sarika Patel-

£¤ÏÂÙ ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜: Ó· ‰Â›ÍÂÙ fiÛÔ ·Á·¿ÙÂ, fiÛÔ Â˘ÁÓˆÌÔÓ›ÙÂ, fiÛÔ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. £¤ÏÂÙ ӷ ‰ËÏÒÛÂÙ ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi Û·˜, Ó· οÓÂÙ ÌÈ· ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· Ô˘ Ó· ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ. ™Â fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ¤Ó· ÎfiÛÌËÌ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ̤ÛÔ ¤ÎÊÚ·Û˘. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· „¿ÍÂÙ Û ÏÂÍÈο, Ó· ·ÔÛÙËı›ÛÂÙ ÔÈËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙ ·ÔÊı¤ÁÌ·Ù·. ∞ÚΛ ¤Ó· ÚÔÛÂÎÙÈο ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÎfiÛÌËÌ· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ Â·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛˆÓ, ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛΤ„ÂÒÓ Û·˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÁÏÈÙÒÓÂÙ ٷ ÏfiÁÈ· Ô˘ ‰È·ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ‰ÂÓ Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÙ¤ Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ ÁÈ· ¿ÓÙ· ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‰ÈÎfi Û·˜, ÁÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙfi˜ Û·˜.

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

149


148-159_KOSMHMATA 5-08-10 15:28 ™ÂÏ›‰·150

FOR HER

Omega

WWW.OMEGAWATCHES.COM

Aqua Bridal

ªÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰·¯Ù˘ÏȉÈÒÓ Á¿ÌÔ˘ ·fi ÙÔÓ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ Ô›ÎÔ Omega, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÎÏ·ÛÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÁÔ‡ÛÙÔ. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰·¯Ù˘Ï›‰È· ÛÂ Î˘Ì·ÙÔÂȉ‹ ÌÔÚÊ‹. Δ· ‰‡Ô Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ·fi Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi, ¤Ó· Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ Î·È ¤Ó· ¯ˆÚ›˜. ¶ÈÔ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¿ ·fi ÚÔ˙ ‹ ΛÙÚÈÓÔ ¯Ú˘Ûfi 18 ηڷÙÈÒÓ. ŸÏ· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ÔÏÏ¿ ÌÂÁ¤ıË ÒÛÙ ӷ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ·fiÏ˘Ù· Û οı هÔ ¯ÂÚÈÔ‡ Î·È ¤¯Ô˘Ó ¿¯Ô˜ 2,95 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. ªÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο Ôχ ÎÔÌ„‹ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ χÛË ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Ì¤Ú· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜.

www.omegawatches.com

150

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


148-159_KOSMHMATA 5-08-10 15:28 ™ÂÏ›‰·151

WWW.HUBLOT.COM

Hublot

Big Bang ™Â ÎfiÎÎÈÓË ·fi¯ÚˆÛË, ÙÔ ÚÔÏfiÈ ·˘Ùfi ·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ big bang Ù˘ Hublot ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÈÔ ‚·ıÈÒÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ο۷ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi Ï¢Îfi ÎÂÚ·ÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ÂÓÒ Ë ÛÙÂÊ¿ÓË Â›Ó·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË Ì ‰Âο‰Â˜ ÌÈÎÚ¿ ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ‰ÒÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È „ËÊÈ·Îfi˜, ÂÓÒ Ë ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ¤ˆ˜ Ù· 100 ̤ÙÚ· ÙÔ Î·ıÈÛÙ¿ ¤Ó·Ó ÈÛÙfi Û‡ÓÙÚÔÊÔ Û οı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ΔÔ big bang Â›Ó·È ¤Ó· ÚÔÏfiÈ Ô˘ οı Á˘Ó·›Î· Ì ¿ıÔ˜ ı· ‹ıÂÏ ӷ Ù˘ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó Î·È Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û οı ÂÚ›ÛÙ·ÛË.

Flamme Hellas, ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ 2, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 33 14 653 www.hublot.com

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

151


148-159_KOSMHMATA 5-08-10 15:28 ™ÂÏ›‰·152

WWW.JAEGER-LECOULTRE.COM

FOR HER

Jaeger-LeCoultre

Reverso Grande Neva

ΔÔ Reverso Grande Neva Â›Ó·È ¤Ó· ÚÔÏfiÈ – ÎfiÛÌËÌ· Ô˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Í›· Î·È ÎÔÌ„fiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ¯¿ÚË ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ‰Âο‰Â˜ Ï·ÌÂÚ¿ ‰È·Ì¿ÓÙÈ·. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙˆÓ Ï›ıˆÓ Î·È ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÛÌÔ‡. ™ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë, ÌÈÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ ‰È·Ì·ÓÙ¤ÓȘ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·ÏÔÁ˘·ÏÈṲ̂ÓË Ͽη, ÂÓÒ ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· «ÔÙ¿ÌÈ» Ô˘ ÂÚÓ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ·fi Ï¢Îfi¯Ú˘ÛÔ. ΔÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ ÎÔ‹˜ cabochon, ÛÙËÓ ÎÔÚÒÓ· ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡, ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Jaeger-LeCoultre Calibre 822, ÂÍ’ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ Î·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ.

Richemont Hellas AE, ¢ÔÚÈÏ·›Ô˘ 10-12, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 64 12 660 www.jaeger-lecoultre.com

152

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


148-159_KOSMHMATA 5-08-10 15:28 ™ÂÏ›‰·153

DE GRISOGONO / KESSARIS

DE GRISOGONO

√ ÂÏ‚ÂÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Fawaz Gruosi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘Ó¯Ҙ Ó¤·, ÂÓÙ˘ˆÛȷο Î·È ÌÔÓ·‰Èο ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· ÈÔ ‰È¿ÛËÌ· ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ÚÈÓ ÎÔÛÌ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Û οı ¯ÒÚ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÛÌ·Ú¿Á‰È· Î·È ÏÂ˘Î¿ ‰È·Ì¿ÓÙÈ·, ÂÓÒ Ë ‚¿ÛË ·fi Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÎÏ·ÛÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ·Í›·.

Kessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 000 www.kessaris.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

153


148-159_KOSMHMATA 5-08-10 15:28 ™ÂÏ›‰·154

WWW.DAMIANI.COM

FOR HER

Damiani Maji √ ÈÙ·ÏÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ Damiani Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙË ‰È¿ÛËÌË ËıÔÔÈfi Sharon Stone ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Maji (ÛÙ· ™Ô˘·¯›ÏÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÓÂÚfi), Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Â͇ÚÂÛË fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË «A drop in a bucket», Ô˘ οÓÂÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋. ªÂ casual ‰È¿ıÂÛË Î·È Ôχ ȉȷ›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋, fiˆ˜ ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, Ë ÛÂÈÚ¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰·¯Ù˘Ï›‰È· ·fi ÚÔ˙ ‹ Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi, Ì ¿ÌÔÚÊÔ Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ·›ÛıËÛË ‰˘Ó·ÌÈÛÌÔ‡ Î·È Â·Ê‹˜ Ì ÙË Ê˘ÛÈ΋ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙË ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÔÚ˘ÎÙÔ‡. ªÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÔÓ·‰È΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· οı ËÏÈΛ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ Â›Ê·ÛË –ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ- Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Û ¤Ó·Ó ¢ÁÂÓ‹ ÛÎÔfi.

www.damiani.com

154

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


148-159_KOSMHMATA 5-08-10 15:28 ™ÂÏ›‰·155

KESSARIS

Loree Rodkin ∏ ۯ‰ȿÛÙÚÈ· ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ Los Angeles ηٿÊÂÚ Ì ٷ ÂÓÙ˘ˆÛȷο Û¯¤‰È· ÙˆÓ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘, Ó· ÎÂÓÙÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ‰È·ÛËÌÔÙ‹ÙˆÓ fiˆ˜ Ë Madonna Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ¿ÓıÂÔÓ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. ∞Ó·ÙÚÂÙÈ΋ Î·È È‰È·›ÙÂÚË, Ë Rodkin ‰ÂÓ ˘·ÎÔ‡ÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂Ó˘ ÎÔÌ„fiÙËÙ·˜ Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú˘ÛÔ¯fiÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÁ˘ÚÔ¯fiÔ˘˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÓÙ·ÁÈfiÓ – ·Ï¿ÌË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, Ô˘ ÎÚ¤ÌÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÛÙÈ‚·Ú‹ –fiÓÔÌ· Î·È Ú¿ÁÌ·-·Ï˘Û›‰·. ∞Ó Ë Î·Ï‹ Û·˜ ¤¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ¤Ú· ·fi Ù· Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Rodkin ›Ûˆ˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ.

Kessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 000 www.kessaris.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

155


148-159_KOSMHMATA 5-08-10 15:28 ™ÂÏ›‰·156

FOR HER BVLGARI

Serpenti √ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÈÙ·ÏÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ù· 125 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ Î·È ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ ·Á·Ë̤ӷ ÌÔÙ›‚· Û ۇÁ¯ÚÔÓË ÂÎÙ¤ÏÂÛË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÔÓ·‰Èο Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. ∏ ÛÂÈÚ¿ Serpenti ÂÌÓ¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Â‡Ï·ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÂÚÂÙÒÓ Ô˘ ¿ÓÙ· ÁÔËÙ‡ÂÈ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ·›ÛıËÛË Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘. ™Â ÌÔÓfi ‰ÈÏfi ‹ Î·È ÙÚÈÏfi ·ÎÏÔ, fiϘ ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ·ÔÓ¤Ô˘Ó Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·. ÃÚ˘Ûfi˜, ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Î·È ÔχÙÈ̤˜ ¤ÙÚ˜ Ì ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ˘¤ÚÔ¯· ÎÔÏȤ˜, ÌÚ·ÛÂϤ Î·È ÚÔÏfiÁÈ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· οı Á˘Ó·›Î·, ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ‹ ÈÔ ÂÍÂ˙ËÙË̤ÓÔ˘ ÁÔ‡ÛÙÔ˘.

BVLGARI / KESSARIS

Bvlgari Boutique μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 8, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 37 11 000 www.bulgari.com

156

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


148-159_KOSMHMATA 5-08-10 15:28 ™ÂÏ›‰·157

WWW.CHOPARD.COM

Chopard

Happy Animal ªÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Chopard, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ 150 ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ. Δ· ÌÂÓÙ·ÁÈfiÓ «ÁÔ‡ÚÈ·» Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Happy Animal ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 18 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı¤Ì·Ù· fiˆ˜ Ô Î‡ÎÓÔ˜ Î·È Ë Ì¤ÏÈÛÛ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ΔÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ·fi Ï¢Îfi ‹ ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi 18 ηڷٛˆÓ Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ··Ï¿, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Ô˘ Ù· ηχÙÔ˘Ó. ™ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜, ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË ÂÈÎfiÓ· Î·È ‰›ÓÂÈ Û ·˘Ù¿ Ù· ÂÂÙÂȷο ÌÂÓÙ·ÁÈfiÓ ÌÈ· ·‡Ú· ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ·˜.

www.chopard.com

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

157


148-159_KOSMHMATA 5-08-10 15:28 ™ÂÏ›‰·158

WWW.TIFFANY.COM

FOR HER

Tiffany

1837

∏ Û¿ÓÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Tiffany ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ ·fi ·Û‹ÌÈ Î·È ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· 1837. ¢·¯Ù˘Ï›‰È·, ÌÂÙ·ÁÈfiÓ Î·È ÌÚ·ÛÂϤ ·fi ··ÛÙÚ¿ÙÔÓ ·Û‹ÌÈ Û ÎÏ·ÛÈο Û¯¤‰È·, ÏÈÙ¿ ‹ ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ Ì ϷÌÂÚ¿ ‰È·Ì¿ÓÙÈ·, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÛÙÈÏ Ù˘ ηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ È‰È·›ÙÂÚ· ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ ÁÔ‡ÛÙÔ Ù˘. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ casual ‰ÒÚÔ ˘„ËÏ‹˜ ·Í›·˜, Ô˘ ı· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ Î¿ı Á˘Ó·›Î· ·ÓÂÍ·Úًو˜ ËÏÈΛ·˜.

www.tiffany.com

158

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


148-159_KOSMHMATA 5-08-10 15:28 ™ÂÏ›‰·159

Bvlgari

B.Zero1

∏ ˘¤ÚÔ¯Ë ·˘Ù‹ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰·¯Ù˘Ï›‰È·, ÌÚ·ÛÂϤ Î·È ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· Û casual Î·È Ó·ÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛ‹, Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ۯ‰ȷÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ·Û›ÁÓˆÛÙ˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂‰Ò, ÙÔ ‰·¯Ù˘Ï›‰È "Anish Kapoor" Â›Ó·È ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ Î·È ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi, Ô˘ ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ʤÚÂÈ ÙÔ logo ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Û¿ÓÈ· ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘. π‰È·›ÙÂÚÔ, Û¿ÓÈÔ, Ó·ÓÈÎfi Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ηıËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌËÌ· ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜ Ô˘ ı· ÂÎÙÈÌËı› ȉȷ›ÙÂÚ·.

Bvlgari Boutique μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 8, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 37 11 000 www.bulgari.com

BVLGARI / KESSARIS

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

159


160-167_GADGETS 5-08-10 11:26 ™ÂÏ›‰·160

GADGETS

Δ¯ÓÔÏÔÁÈο Δ√À

°πøƒ°√À ∫∞§√•À§√À

¿ÏÌ·Ù·.

∂›Ó·È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. ∂›Ó·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ı·‡Ì·Ù· Ô˘ ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û·Ì ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ∂›Ó·È ·Ó·fiÛ·ÛÙ· ϤÔÓ Ì ÙËÓ ˙ˆ‹ Ì·˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ·fi Ù· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ gadgets Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ı ̋ӷ, ˆ˜ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û·˜. ∂Ì›˜ ÈÛÙÔ› ÛÙÔ Ó‡̷ Ì·˜, ÂÈϤÁÔ˘Ì ٷ ηχÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜.

APPLE MACBOOK PRO i7e Power on the go... ª¿ÏÈÛÙ·. ∏ Apple ¤ÁÈÓ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÙ·ÈÚ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi fiϘ ÙȘ ·ÓÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚȤ˜ Ù˘ Î·È Ê˘ÛÈο ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Ù˘ ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ Microsoft. ∞ÚÁ¿ ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, Ù· ÔÈÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Apple, ΤډÈ˙·Ó ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ì·˙› ÙȘ ηډȤ˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ·fi ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ÔΛ̷˙·Ó ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜. Δ· Mac Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÔ ·Ï¿ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ·fi Ù· PC, ¤¯Ô˘Ó ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‰ÂÓ ÂÈÚÚ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ˘˜ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ÒÛÙ ӷ ı¤ÏÂÈ format, ‰ÂÓ Ù· ·ÂÈÏÔ‡Ó ˘ÈÔ› Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ «ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·» Ì ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ¤Ó·... Mac ÔfiÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ˆ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì ¤Ó· PC. ΔÔ Mac Book Pro i7 Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi ‰È·ı¤ÛÈÌÔ laptop Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔıfiÓË. ∞Í›˙ÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓfi Û·˜ PC Ó· Â›Ó·È Mac... www.apple.com

160

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


160-167_GADGETS 5-08-10 11:26 ™ÂÏ›‰·161

Motorola

DEVOUR

∏ Motorola ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Devour. Œˆ˜ ÙÒÚ· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ÌfiÓÔ Ê‹Ì˜ ÁÈ' ·˘Ùfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Calgary. ΔÔ Motorola Devour ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· Ï¢ÚÈο Û˘ÚfiÌÂÓÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ÙÔ Î·ıÈÛÙ¿ ¤Ó· ÏÈÏÈÔ‡ÙÈÔ net book ÂÓÒ Â›Û˘ Ë ÔıfiÓË ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ê‹˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÊÙËÓfiÙÂÚË Î·È ÈÔ ‚ÔÏÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Milestone Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi. ΔÔ Devour Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË 1.6 ÙÔ˘ Android, Î·È ÙÚ¤¯ÂÈ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ Motoblur Ù˘ Motorola. ∏ ÔıfiÓË Â›Ó·È 3,1", Î·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ οÌÂÚ·˜ 3,2MPixels. √ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· WLAN, UMTS, GPS, Bluetooth A2DP ÂÓÒ ‰¤¯ÂÙ·È Î·È Î¿ÚÙ˜ ÌÓ‹Ì˘ micro SD Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù· 32GB. www.motorola.com

Sennheiser

RS 180 Sony

Move

™ÙȘ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ʤÙÔ˜ Ë Sony ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ, ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· Move ÁÈ· ÙÔ Playstation 3. ΔÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ·›ÎÙË ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· «Ì·ÁÈÎfi Ú·‚‰È», Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ̤۷ ÛÙÔ virtual ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ, fiˆ˜ ڷΤÙ˜, Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ· ÙÔ˘ ÁÎfiÏÊ Î.Ï. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Move ı· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi 50 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È 40 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈ΋ «Î¿ÌÂÚ·» Ô˘ ‰È¿‚¿˙ÂÈ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ Ï‹Ú˜ «ÛÂÙ» Ì·˙› Ì ÙË Û˘Û΢‹ PS3 Î·È ·ÈÁÓ›‰È· ı· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 400 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ∏ Sony ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó 20 ÂÚ›Ô˘ Ù›ÙÏÔÈ ·ÈÁÓȉÈÒÓ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ¯Ú‹ÛË Move ÂÓÒ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ˆ˜ ¿ÏÏÔÈ 40 ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·.

Δ· ·Û‡ÚÌ·Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈο Ù˘ Sennheiser ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ‹¯Ô ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ‰›¯ˆ˜ Û˘Ì›ÂÛË Î·È ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜, ¯¿ÚË ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· HF Kleer. μ·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ RS170 οÓÔ˘Ó ¤Ó· ·ÎfiÌ· ‚‹Ì· ÛÙËÓ ·Û‡ÚÌ·ÙË Û‡Ó‰ÂÛË, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ٷÈӛ˜, Ó· ÛÂÚÊ¿ÚÂÙ ÛÙÔ internet ‹ Ó· ·›˙ÂÙ Plystation ‰›¯ˆ˜ Ó· ¯¿ÓÂÙ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, fiÙ·Ó... ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È! ªÂ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· 100 ̤ÙÚˆÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· Û ¤Ó· ÓÔÚÌ¿Ï Û›ÙÈ ÂÎÙfi˜ ·Ó ÙÔ Û·ÏfiÓÈ Û·˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi... 100 ̤ÙÚ· Û ̋ÎÔ˜. Δ¤ÏÔ˜ Ô Ó¤Ô˜ ÔÌfi˜ ÙˆÓ RS 180 ÌÔÚ› Ó· ‰Â¯ı› 4 ·ÎÔ˘ÛÙÈο, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ›Ù ӷ ·›˙ÂÙ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔÓ ÎÔÏÏËÙfi Û·˜ ‹ ÙÔ˘ ÎÔÏÏËÙÔ‡˜ Û·˜, ‰›¯ˆ˜ Ó· ÂÓԯϛ٠ηӤӷÓ!

www.sennheiser.com

www.sony.com

πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

161


160-167_GADGETS 5-08-10 11:26 ™ÂÏ›‰·162

GADGETS

NOVELQUEST

Emperor 200 Workspace ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì οıÈÛÌ· ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Ú¿ Ì οıÈÛÌ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ˘ ‚¤‚·È· ÁÈ· ·È¯Ó›‰È·. ΔÔ Emperor 200 Workspace Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ heavy duty ·fi ÙÔ ÈÔ light ÌÔÓÙ¤ÏÔ Emperor 1510 Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Ê˘ÛÈο ÛÙÔ˘˜ ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Ì ٷ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È·. ΔÚÂȘ ÔıfiÓ˜ 19 ÈÓÙÛÒÓ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË 3840x1024 ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÚ· ÂÓfi˜ cockpit Ô˘ Î·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ŒÓ· ˯ËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· 5.1 ηӷÏÈÒÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ Î¿ıÈÛÌ· Ù˘ Recaro ˘ÔÛ¯¤Ù·È Ó· ‚ÔϤ„ÂÈ Î¿ı ·Ó¿ÛÙËÌ·, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË, Ê˘ÛÈο ËÏÂÎÙÚÈο... ÌËÓ ÛΤÊÙÂÛÙ ‚ϷΈ‰Ò˜! ∂ÓÒ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ·, Ì ¯·Ú¿ ·Ó·Î·Ï‡„·Ì ˆ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Û‡ÛÙËÌ· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡. ŸÔÈÔÈ ·›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÒÚ˜ ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ͤÚÔ˘Ó ˆ˜ ‰›¯ˆ˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi... Ô ÎÒÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÂÈ ÊˆÙÈ¿. ¶fiÛÔ Î¿ÓÂÈ; ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙȘ ËÏ›ıȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·Ì¤Ûˆ˜! www.novelquest.com

iPAD APPLE

ŸÛÔÈ Â›¯·Ó ‰È·‚¿ÛÂÈ Ì ÚÔÛÔ¯‹ Ù· Bestview ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜ ı· ÙÔ Â›¯·Ó ‰ÂÈ Û ÌÈ· ÚˆÙfiÏÂÈ· ÌÔÚÊ‹ ˆ˜ iSlate. ΔÂÏÈο ÙÔ fiÓÔÌ· ¿ÏÏ·ÍÂ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È ‹‰Ë ÛÙ· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ. ∫¿Ô˘ ı· ÙÔ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ Û·˜ Î·È ı· ¤¯ÂÙ «·›ÍÂÈ» Ì·˙› ÙÔ˘. ΔÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ Steve Jobs ¤Ù˘¯Â ·fiÏ˘Ù· ·ÊÔ‡ οı 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¤Ó· iPad ÂÓÒ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜. ΔÔ iPad ı· ¿ÏÏ·ÍÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ tablet, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì 4-5 ¯ÚÔÓ¿ÎÈ·. ™›ÁÔ˘Ú· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ì·ÁÈ΋ Û˘Û΢‹... www.apple.com

NaviBot SR8855 SAMSUNG ∂›Ó·È ÈÙ¿ÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜; ªedia server; ºÔÚËÙfi DVD; Δ›ÔÙÂ Ê˘ÛÈο ·fi fiÏ· ·˘Ù¿. ∂›Ó·È ÌÈ· ÚÔÌÔÙÈ΋ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡·. ¶Ô˘ Ì ÊfiÚÙÈÛË 2 ˆÚÒÓ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· ÛÎÔ˘›˙ÂÈ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙ· ÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ ÂÓÒ Ê˘ÛÈο ÂÛ›˜ Ï›ÂÙÂ! ∞fiÏ˘Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓË, ÌÔÚ›Ù ӷ Ù˘ ÔÚ›ÛÂÙ ÂÛ›˜ ÙËÓ ÚÔ˘Ù›Ó· ÛÎÔ˘›ÛÌ·ÙÔ˜, fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÛÎÔ˘›˙ÂÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ! √ R2D2... Û˘ÁÁÓÒÌË Ë ÛÎÔ‡· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ, ˆ˜ ÊÔÚÙ›˙ÂÈ ÌfiÓË Ù˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÙÔ dock ÊfiÚÙÈÛ˘, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷و̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÓÙ› ÙÒÛ˘! Î·È ·ÓÙ› Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘!! ∂Ï›˙ˆ Û ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· οÓÂÈ Î·È Î·Ê¤... www.samsung.com 162

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


160-167_GADGETS 5-08-10 11:27 ™ÂÏ›‰·163

Dell

Adamo XPS SU9400

TËÓ Â›¯Â ÂÈ ÙËÓ ÎÔÙÛ¿Ó· ÙÔ˘ Ô Michael Dell ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1997 Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Apple. ∂›¯Â ÂÈ ÙÔ ·›ı·ÓÔ, ˆ˜ ¤ÚÂ -Ë Apple- ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜... ŸÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ï¿ıË... Δ¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Apple Mac Book Air Ô˘ ‹Ù·Ó ÏÂÙfi ÒÛÙ ӷ ¯ˆÚ¿ Û ¤Ó·Ó ¯¿ÚÙÈÓÔ Ê¿ÎÂÏÏÔ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ Michael Dell ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Adamo XPS SU 9400 Ô˘ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ ÈÔ ÏÂÙfi laptop Ì ¿¯Ô˜ 9 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿! °È' ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ù· Ù¯ÓÈο ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο... ∂ÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ Intel Core 2 Duo Processor SU9400 (1.4 GHz).ªÓ‹ÌË 4 GB. SSD 128 GB. www.dell.com

Pentax

645D ¶¤ÓÙ ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘, Ë Pentax, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË Ó¤· Pentax 645D, Ì›· „ËÊȷ΋ Ì˯·Ó‹ SLR ÌÂÛ·›Ô˘ ÊÔÚÌ¿ Ì ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ Ê·ÎÔ‡˜! ∞ÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ù ÛÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈ΋ Û·˜ 645! H Pentax ÛÙԯ‡ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· Û ¤Ó· ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, ˘ÂÚηχÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ Full Frame (¶Ï‹Ú˜ ºÔÚÌ¿ Ì ·ÈÛıËÙ‹Ú· ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 36mm x 24mm) ÙˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÚÈÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÈÛıËÙ‹Ú· (‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 44mm x 33mm) Ì ÂÚ›Ô˘ 40 ÂÓÂÚÁ¿ megapixels ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜ Ì ¿ÚÈÛÙË ·ÍÈÔÈÛÙ›·. ∞ÎfiÌ· ÚÔÛʤÚÂÈ ·˘ÙfiÌ·ÙË ÂÛÙ›·ÛË ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ 11 ÛËÌ›ˆÓ Î·È ÚÔËÁ̤ÓË ÔÏ˘˙ˆÓÈ΋ ʈÙÔ̤ÙÚËÛË 77 ÛËÌ›ˆÓ. www.pentax.com

πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

163


160-167_GADGETS 5-08-10 11:27 ™ÂÏ›‰·164

GADGETS

Reebok

ZigTech √ ¤ÓÙÔÓÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ, ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Û ÂÎÎÂÓÙÚÈΤ˜ χÛÂȘ. ¢È¿ÊÔÚ· Gel Î·È Ï·ÛÙÈΤ˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ·¤Ú· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÂÈÛÙÚ·Ù¢Ù›, ÒÛÙ ӷ ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ηٷÔÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚıÚÒÛÂȘ ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ÙÚÂ̷͛ÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ οÓÔ˘Ó Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙ· ÛÙËÓ ÔχˆÚË ¯Ú‹ÛË. ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ZigTech ·fi ÙËÓ Reebok, ˘fiÛ¯ÂÙ·È ·˘Ùfi Ô˘ ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó Ë Asics Ì ÙÔ gel Î·È Ë Nike Ì ÙÔ Air. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÔÚΛ˙ÔÓÙ·È fiÏÔÈ ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ -Ì ÙÔ Û¯‹Ì· ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ- ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙ‹ ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ... ŒÙÛÈ Ï¤ÓÂ. ªÈ· ‰ÔÎÈÌ‹ ı· Û·˜ ›ÛÂÈ. www.reebok.com

IXOS

DIVO Il Divo ÁÈ· ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û·˜. ªÈÓÈÌ·ÏÈÛÙÈÎfi, high tech Î·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‹¯Ô, ÙÔ Ixos Divo ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙÈ΋ ÓÔ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜ Î·È Ë¯ËÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ·ÍÈÒÛˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ¿ÎÚˆ˜ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ Ë¯Â›ˆÓ 2.1 ηӷÏÈÒÓ -‰ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ Ì ˘ÔÁÔ‡ÊÂÚ- Î·È iPod dock ·fi ÙËÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ Ixos. ∞Ó Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ηٷÛ΢¿ÛÙÚÈ· high end ηψ‰›ˆÓ, Ë Ixos, ÚÔ¯ˆÚ› ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¤Ú·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· high end Û‡ÛÙËÌ· ˯›ˆÓ ÁÈ·... ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹! ªÂ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Î·È Î·Ú‰›˙ÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ÙÔ ÊıfiÓÔ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜. ™Ù· ıÂÙÈο ÚÔÛı¤ÛÙ ÙË Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ì iPhone 4. www.ixos.co.uk

164

BESTEVER 21 πÔ‡ÓÈÔ˜ 2010


160-167_GADGETS 5-08-10 11:27 ™ÂÏ›‰·165

Ikepod

Hourglass ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÏ· fiÛ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔ Hourglass, Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi gadget. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÙÔ ¿ÙÈÌÔ ÙfiÛÔ ÂÎÏ˘ÛÙÈÎfi. √ Marc Newson ¤‰ˆÛ ڤÛÙ· ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ikepod ¤Ó· ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÊÂÙ›¯. Ÿˆ˜ ‚ϤÂÙÂ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÎÏ„‡ıÚ· Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ 60 ÏÂÙ¿. ªÂÚÈο ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·fiÏ˘Ù· ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ¯ÚˆÌȈ̤Ó˜ Ó·ÓÔÌ¿Ï˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Î¿ÙÈ ÌÂٷ͇ ¿ÌÌÔ˘ Î·È ·¯‡Ú¢ÛÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡! ŒÓ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘, ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿¯ÚËÛÙÔ ·fi ¿Ô„Ë ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ ÔÈÔÙÈο ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ Ô˘ ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÈÛı‹Ì·Ù· ·fiÎÙËÛ˘. ª¤¯ÚÈ Ó· Ì¿ıÂȘ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘... ¶fiÛÔ Î¿ÓÂÈ; ÕÏÏË ÂÚÒÙËÛË. ªËÓ Û·˜ ¯·Ï¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ë̤ڷ. ¶¿ÚÙ ηχÙÂÚ· ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. Δ˘... ÌÂÛ·›·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜! www.ikepod.com

Sony Ericsson

Pureness

ΔÔ Ó¤Ô ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÈ Ë Sony Ericsson ÛÙËÓ ÛÂÈÚ¿ Xperia Â›Ó·È ÙÔ Pureness. ∏ Sony ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û·Ó ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘, ·Ú¿ Û·Ó ¤Ó· Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Î·È Ê˘ÛÈο ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ·Ú¿ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. ΔÔ Â‡ÚËÌ· Ô˘ ÙÔ Î·ıÈÛÙ¿ ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘. √È ‰È·Ê·Ó›˜ ÔıfiÓ˜ Ô˘ ›‰·Ì ÛÙÔ Avatar Â›Ó·È ‹‰Ë Â‰Ò Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Pureness! ¶¤Ú· ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Â‡ÚËÌ·, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ¿ ηÏÔۯ‰ȷṲ̂ÓË Û˘Û΢‹, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ‡¯ÚËÛÙË. www.sonyericsson.com

ROTAX

RM1

∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÎÏ·ÛÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. To ∫art Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ·˘Ù‹˜, ¤‰ˆÛ ·›ÛÙ¢ÙË ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ -·ÎfiÌ·- Ô˘ ¤Û·Á·Ó οı ‰Â‡ÙÂÚË ∫˘Úȷ΋ Î·È ¤‰ˆÛ ¤Ó·Ó «·¤Ú·» F1 ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Kart. ∫˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ ÙÔ RM1. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È¿... ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ‰ÂÓ Ï¤Ì ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ‚Ú›Ù ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ϤÌ ˆ˜ ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÙ·È. ∏ Rotax ·ÊÔ‡ ¤‰ÂÈÍ ÛÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Ù· Kart, ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÙÔ ·Ú¿ÁÂÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ Ô˘ ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÍÈfiÈÛÙ· ÌÔÙ¤Ú Ù˘. ∞Ó ÙÔ ‚Ú›ÙÂ, ¿ÚÙ ÙÔ Ì ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì¿ÙÈ·... M 125 Î.ÂÎ, Ì›˙·!, fiÈÛıÂÓ!! Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÂÚÈ˙fiÌÂÓ· ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓ·!!! ¢ÂÓ ÙÔ Û˘˙ËÙ¿Ì ηÓ... ªÂ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì¿ÙÈ·... www.rotax.gr

πÔ‡ÓÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

165


160-167_GADGETS 5-08-10 11:27 ™ÂÏ›‰·166

GADGETS

Session 88Trek

ΔÔ Trek Session 88 ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. H ÌÂÁ¿ÏË ÁˆÓ›· caster Î·È ÙÔ Û¯Â‰fiÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙÈÎfi ËÚÔ‡ÓÈ, Ì ٷ ηϿÌÈ· Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Â¿Óˆ Ͽη ÙÔ˘ ÙÈÌÔÓÈÔ‡, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÍÂοı·Ú· ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ¿ ȉȷ›ÙÂÚË Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ˘ÏÔÔ›ËÛË, ۯ‰ȷṲ̂ÓË ÁÈ· ·ÁÒÓ˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ Î·È Ù· ‰˘Ô ÛËÌ›· ¤‰Ú·Û˘ Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ - fiˆ˜ ÔÈ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ Full Floater ÙˆÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ - Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ·ÎfiÌ· Î·È Û Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÚÔԉ¢ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Î·È ÛÙ· 20,3cm Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Evo Link Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, οÓÔ˘Ó ÙÔ Session ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¿Î·ÌÙÔ Î·È Ì ¿ÌÂÛË Î·Ù¢ı˘ÓÙÈÎfiÙËÙ· ·ÎfiÌ· Î·È Û Ôχ ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜. www.trekbikes.com

Specialized

Transition

ΔÚÔÌ·ÎÙÈο ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ÂÏ·ÊÚ‡ Û·Ó Ô‡Ô˘ÏÔ, ÙÔ Transition Comp ‰È·ı¤ÙÂÈ Ï·›ÛÈÔ FACT 7r carbon ÙÚÈÏÔ‡ monocoque Ì N'Aero ‰È·ÌfiÚʈÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· ÂȉfiÛÂȘ Ô˘ ÛΛ˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·¤Ú·. ™·ÊÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ô‰‹Ï·ÙÔ ÙÚÈ¿ıÏÔ˘. ΔÔ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi FACT carbon monocoque ÈÚÔ‡ÓÈ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ ÁÈ· ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙÔ ÛÙÚ›„ÈÌÔ ÂÓÒ Ë ·ÂÚfiÌ·Ú· Profile T2+ Ì ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ S-Bend, Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ÁÈ· ÈÔ ÂÈıÂÙÈ΋ ı¤ÛË Ô‰‹ÁËÛ˘. Δ· ÂÓۈ̷و̤ӷ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈο ÊÚ¤Ó· Ù˘ Specialized ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛ˘, Ì ÙÔ ÂÌÚfi˜ ÊÚ¤ÓÔ Ó· Â›Ó·È ÎÏ·ÛÛÈÎfi, ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ¤Ï͢ Î·È ÙÔ ›Ûˆ ÊÚ¤ÓÔ ÎÚ˘Êfi, ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘. ∏ ۤϷ TriTip Body Geometry TT ÂȉÈ΋ ÁÈ· ÙÚ›·ıÏÔ, Ì ·¯È¿ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙË Ì‡ÙË Î·È ÂÚÁÔÓÔÌÈÎfi Îfi„ÈÌÔ ÁÈ· ··ÏÔÈÊ‹ Ù˘ ›ÂÛ˘ ·fi ÙË Û¤Ï· ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ ı¤ÛË "ΔΔ". Δ¤ÏÔ˜, Ô Ï·ÈÌfi˜ ۤϷ˜ Transition aero carbon Ì ÎÂÊ·Ï‹ micro-adjust Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Zertz ÁÈ· ·fiÛ‚ÂÛË ‰ÔÓ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ¿‚ÔÏÔ˜... ∂; ∫·Ù·Ï¿‚·Ù ʷÓÙ¿˙ÔÌ·È... www.specialized.gr

166

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


160-167_GADGETS 5-08-10 11:28 ™ÂÏ›‰·167

Mercedes-Benz

All Mountain

∂ȉÈ΋ ۯ‰›·ÛË ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ Ù˘ Mercedes-Benz. ªÂ ˘‰Ú·˘ÏÈο ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓ· ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 185 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ, Rock Shox recon 335 ÌÚÔÛÙÈÓfi ËÚÔ‡ÓÈ Ì ‰È·‰ÚÔÌ‹ 120 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿, ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ ÛÎÂÏÂÙfi, ÎÈ‚ÒÙÈÔ Shimano HG 53, Ï¿ÛÙȯ· Continental mountain king 2.2". ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ‰‡Ô ÌÂÁ¤ıË, Small (47cm) Î·È Medium (50cm) ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ô‰‹Ï·ÙÔ mountain ·ÚÔ˘˜! ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ηÙËÁÔÚ›·, ÙfiÙ ÙÔ All Mountain Â›Ó·È Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÂÎÚfiÛˆfi˜ Ù˘. ¶ÔÈfiÙËÙ·, ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÔÈfiÙËÙ·, Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ÙˆÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Ô˘ ı¤ÛÈÛÂ Ë Mercedes, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ì·ÓȤڷ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘. ∞Ó ¤¯ÂÙ Mercedes Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ ›ÛÙ ·ÛÔÚÙ› Ì ÙËÓ Ì¿Úη, ÙfiÙÂ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. www2.mercedes-benz.co.uk

NICOLAI

Helius CC

∏ Nicolai ¿ÊËÛ ηٿ ̤ÚÔ˜ ÙȘ ÂÎÎÂÓÙÚÈΤ˜ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ, Ì ÔχÏÔΘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÚ·Ó·˙ÈÒÓ Î·È «ÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ» Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ·ÏÔ‡ÛÙÂÚ· Î·È Û·ÊÒ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÍÈfiÈÛÙ· Ô‰‹Ï·Ù· Ì ÎÏ·ÛÛÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ. μ‚·›ˆ˜ Ë ÔÈfiÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· ˘„ËÏ¿ Â›‰· Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ë Nicolai Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ Helius CC Â›Ó·È ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ô‰‹Ï·ÙÔ all terrain ÁÈ· οı ·ÈÙËÙÈÎfi ¯Ú‹ÛÙË. ™Ù· ÏÔÈ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÙÈο ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ٷ ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓ· ÂÌÚfi˜ ›Ûˆ, ÙÔ ·ÂÚÔ˘‰Úa˘ÏÈÎfi ËÚÔ‡ÓÈ ÂÌÚfi˜ Î·È ÙÔ ÌÔ¯ÏÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙË ›Ûˆ ·Ó¿ÚÙËÛË. www.nicolai.net

πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

167


168-177_HIGH_END 5-08-10 11:33 ™ÂÏ›‰·168

FOCAL

AV H I G H E N D

168

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


168-177_HIGH_END 5-08-10 11:33 ™ÂÏ›‰·169

ΔÚÈۉȿÛÙ·ÙË

·fiÏ·˘ÛË... TOY

™Δ∞£∏ ∞™¶πøΔ∏

ªÂ Ó¤· ÎfiÏ· 3 ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ··ÓÙ¿ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ηٷӷψÙÈÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÛÙË ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ¯Ù˘¿ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ÌÈ¿ Î·È ÙÔ ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ·˘ÛÙËÚ¿ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ high fidelity... º˘ÛÈο Î·È ÙÔ Avatar, Ì ٷ 2.500.000.000 ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ï›ÁÔ ÙÔ ÙÔ›Ô Ù˘ ı¤·Û˘ Ù·ÈÓÈÒÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiˆ˜ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙·ÌÂ. ŸÛÔÈ Â›‰·Ó ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔıfiÓË Í¤ÚÔ˘Ó, ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¤Ú·Û Û ÌÈ· ÂfiÌÂÓË ÂÔ¯‹. √È ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈÎÔ› ÙÔ˘ home cinema, ÚÈÓ ·ÎfiÌË ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë Ù·ÈÓ›·, ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓ˘ ÁÂÓÈ¿˜ 3D Û˘ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜! ™·ÊÒ˜ Ê˘ÛÈο -Î·È Â˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ··¤¯Ô˘Ì ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ·ÚÎÂÙ¿. √ ÏfiÁÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ‚¤‚·È·, Ô˘ ηÏ¿˙ÂÈ Ì ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ‚‹Ì·Ù· οı ¯ÚfiÓÔ, fiÛÔ Ë ·ÔÚÚfiÊÈÛË ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÌÊÚ·ÁÌ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. μ‚·›ˆ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÔÙÈÎÔ‡ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ Û ÔÏÏ·Ϥ˜ 3D ı¿ÛÂȘ, ı· ÂÈÚÚ·ÛÙ› ·ÚÓËÙÈο, ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·˜ Ù· Ì¿ÙÈ· Ó· ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó Û ÛËÌ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÏËÊı› Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ ˆ˜ 3D ÙÔ ÔÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÌÂϤÙ˜ ‹ ÎÏÈÓÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔÈ Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎÔ› ˆ˜ ÔÈ ÔÏÏ·Ϥ˜ ı¿ÛÂȘ, ‹ ÔÈ ÔχˆÚ˜ ı¿ÛÂȘ 3D ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, ı· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‚ϤÔ˘ÌÂ... ª¿ÏÏÔÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. √fiÙÂ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ Ë ÂÈÏÔÁ¤˜ ÔÈÎȷ΋˜ ı¤·Û˘ 3D ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· Â›Ó·È ÌÂÙÚË̤Ó˜. ∂Ì›˜ ˆ˜ Bestever, ̤¯ÚÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÌÂϤÙ˜ Ô˘ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÚËÙ¿ ˆ˜ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈο ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜, ‰ÂÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÚÔ˚fiÓÙ· 3D. ∞Ó ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· ÛÙ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÚÔ˚fiÓÙ· ˘„ËÏ‹˜ ÈÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘, ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Â›Ó·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ

HD Ì ·Ó¿Ï˘ÛË 1920 x 1080 ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó, Û ÌÂÁ¤ıË ¿Óˆ ·fi ÙȘ 50 ›ÓÙÛ˜, ÂÓÒ ϤÔÓ Ï‡ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· led Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÓÈ·›Ô˘ ʈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ÔıfiÓ˜ χÓÂÙ·È ‰È· ·ÓÙÒ˜. μ‚·›ˆ˜ ¿Óˆ Ô˘ ÔÚ›Û·Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÛÙȘ 1080 ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÁÚ·Ì̤˜, ÙÔ YouTube Û ÌÈ· ΛÓËÛË Ì·Ù, ÚÔÛʤÚÂÈ video Û ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 4∫! ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÛÙÔÓ ‹¯Ô Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÈÔ ·Ï¿. ÀÔÏÔÈ‹ÛÂȘ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ·ÎfiÌ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ˘¤ÚÔ¯· Î·È Ù· Ó¤· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÌÈÌÈıÔ‡Ó ÙËÓ ÁÏ˘Î‡ÙËÙ· ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ˘ÏÔÔÈ‹ÛˆÓ. º˘ÛÈο Ù· ˘ÏÈο ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¿ÏÏÔ Â›Â‰Ô ÂÓÒ Î·È ÙÔ ÊÈÓ›ÚÈÛÌ· ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ. ¶ÈÛÙÔ› ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì·˜ Ì ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ͯÒÚËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÈÎfiÓ·, ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Û¯Â‰›·Û‹ ÙÔ˘˜, ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ô˘ Û˘Ó¯Ҙ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¤‰·ÊÔ˜ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÂÓfi˜ Ï‹ÚÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ë Û¯¤ÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙÈÌ‹˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛËÌ›Ô, ÂÓÒ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ·›Û٢٘ ÙÈ̤˜ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌË·¯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ·Ô‡ÏËÙ·. ∞Ó ÏÔÈfiÓ ÂӉȷʤÚÂÛÙ ÁÈ· Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿ Û·˜, ÔÏÈÛÙ›Ù Ì ÊÈÏÔÛÔÊ›· killer, Î·È ÙÔÏÌ‹ÛÙ ӷ οÓÂÙ ·˙¿ÚÈ Û ¤Ú· ·fi ÙÔ˘ ÏÔÁÈÎÔ‡ Â›‰· ÁÈ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ·˜ ·Í›·˜... ∫·Ïfi ηÏÔη›ÚÈ Î·È Î·Ï¤˜ ı¿ÛÂȘ ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ÛÈÓÂÌ¿ Ô˘ ı· ÛÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi Û·˜ Ì ÙÔ Ó¤Ô Û·˜ full HD ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ· Û·˜... I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

169


168-177_HIGH_END 5-08-10 11:33 ™ÂÏ›‰·170

NEW BIG TV’S

Vizio True LED

VF551XVT

H VF551XVT 55" TruLEDì Â›Ó·È ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∫·ıÒ˜ ‰ÂÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙË ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔÓ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ó Ì¤Ûˆ internet Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, ·ÏÏ¿ ·Í›˙ÂÈ Ô ÎfiÔ˜. ΔËÓ ¤¯Ô˘Ì ‰Âi ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, Û ¤Ó· «˘ÚÔ‚ÔÏË̤ÓÔ» ηٿÛÙËÌ· HD ÛÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË Î·È Ì·˜ ηڿÊÏÈ·ÛÂ... ªÂ οÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 2.000 ¢ÚÒ ·›ÚÓÂÙ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙȘ 55 ›ÓÙÛ˜. Δ· 960 LEDs Ô˘ ʈٛ˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔıfiÓË ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ı¿ÛÂȘ ¯¿ÚȘ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Smart Dimmingì Ô˘ Û‚‹ÓÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ù· LEDs ÛÙ· ÛËÌ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ ÙÔ ÂÚȤ¯fiÌÂÓÔ Ó· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ Ì·‡ÚÔ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ¤Ó· ۯ‰fiÓ ·›ÛÙ¢ÙÔ 2.000.000:1 ·ÓÙ›ıÂÛË Ô˘ ÛÙȘ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÛÎËÓ¤˜ ÛÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ¤‚ÏÂ˜ «ÙËÏÂfiÚ·ÛË». ∂›Û˘ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· 240Hz Smooth Motion ÔÈ ÛÎËÓ¤˜ Ì ΛÓËÛË Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÁÚ·ÌÌÈΤ˜ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· SRS audio Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ·Ó Î·È ·˘Ù‹ Ë ΔV Û›ÁÔ˘Ú· ı· ·Ó‹ÎÂÈ Û ¤Ó· ··ÈÙËÙÈÎfi home cinema. www.vizio.com

Samsung LCD Internet TV

LN65B650

™ÙȘ ¯ÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ 65 ›ÓÙÛ˜, Ë ÌÂÁ¿ÏË Samsung Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Touch of Colorì design, ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÔÌÔÚʇÓÂÈ ÙÔ Û·ÏfiÓÈ Û·˜. H Ó¤· ·˘Ù‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÚˆÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ Cedia, Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠPlasma Killer. ºÔÚو̤ÓË Ì ÔÏÏ¿ Ó¤· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ı· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔÓ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎfi. ΔÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· Media2.0ì ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÒÚ˜ ı¤·Û˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ Yahoo! Î·È ÙÔ Flickr ÂÊfiÛÔÓ ‚‚·›ˆ˜ ‰È·ı¤ÙÂÙ ۇӉÂÛË broadband. To Auto Motion Plusì120Hz ˘fiÛ¯ÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· Ú¤Ô˘Û˜ ÛÎËÓ¤˜ ‰Ú¿Û˘. º˘ÛÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÙËÏfiÚ·ÛË ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ Ì ·Ó¿Ï˘ÛË 1080p, Ì ·ÓÙ›ıÂÛË 100.000:1, Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ ı¤·Û˘ Ù·ÈÓÈÒÓ Î·ıÒ˜ ı· ·Ó‹ÎÂÈ Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·ÍÈÒÛˆÓ. www.samsung.com

170

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


168-177_HIGH_END 5-08-10 11:33 ™ÂÏ›‰·171

ΔÂÚ¿ÛÙÈ·!!!

MITSUBISHI

WD82737

ΔÈ Ï¤Á·Ì ÛÙËÓ ·Ú¯‹; H WD82737 Ù˘ ªitsubishi Â›Ó·È ¿ÏÏË ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∫·ıÒ˜ Î·È ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙË ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔÓ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ó Ì¤Ûˆ internet Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, ÏfiÁˆ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È Â›‰Ô˘˜ ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ÁÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ -οو ·fi 3000 $- ·Í›˙ÂÈ Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∏ WD82737 ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Ô›ÛıÈ·˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜. ∞Ó Î·È ·¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi Ì·Ô‡ÏÔ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÚÎÂÙfi ‚¿ıÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË. ªÂ 82 ›ÓÙÛ˜ ‰È·ÁÒÓÈÔ, Ë WD82737 Â›Ó·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ŸÙ·Ó ÙËÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ Û·˜ ‰Â›Ù Û ¤Ó· ηıÚ¤ÙË ÙËÓ ¤ÎÊÚ·Û‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Û·˜. §ÔÈfiÓ... ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤ÌÂ. ∂ÎÏËÎÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ·fiÎÙËÛ˘. ΔÂÚ¿ÛÙÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÔıfiÓ˘, Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÛÈÓÂÌ¿... Δ· ηٿ; ΔÂÚ¿ÛÙÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ Ô˘ıÂÓ¿ - Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔ Û›ÙÈ ·fi ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ· Î·È ·Ó... ºÙˆ¯¿ Ì·‡Ú· ÌÈ· ¯·Ú¿ ›ӷÈ- Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ flat ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ, Î·È ÙÔ Î˘ÚÈÒÙÂÚÔ... οı 1,5 -2 ¯ÚfiÓÈ· ·ÏÏ·Á‹ Ï¿Ì·˜! www.mitsubishi-tv.com

Panasonic

TC-P65V10 Plasma THX Certified M ¿ÓÂÏ ‰ˆ‰¤Î·Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÔÈÎȷ΋ ¯Ú‹ÛË - fiˆ˜ Î·È Ë SamsungË TC-P65V10 Ì ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ù˘ Ì·‡ÚÔ Î·È ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ·›ÛıËÛË -Ô˘ ‚‚·›ˆ˜, ‚‚·›ˆ˜ ÈÛÙÔÔÈ‹Ù·È Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ LucasFilms ˆ˜ THX- ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ home cinema ·ÍÈÒÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÌÂ... badget! ªÂ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi 3000 ¢ÚÒ ·ÔÎٿ٠ÏÔÈfiÓ ÌÈ· HD 1080p ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ TV, ÊÔÚو̤ÓË Ì fiÏ· Ù· ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎfiÏ· fiˆ˜ ÙÔ Viera Castì Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ Amazon Video, ÙÔ YouTube ÎÏ Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜. ∞fi Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛΛ˙ÂÈ Ì 600Hz Sub-Field Drive Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙȘ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÌÈ· Û¿ÓÈ· ηı·ÚfiÙËÙ·, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Ôψ̤ÓÔ Ù˙¿ÌÈ AR Filter, Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ı¤·ÛË ˘fi ÁˆÓ›· ‰›¯ˆ˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ. ∏ ÂÈÎfiÓ· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ë¯ËÙÈο ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· BBE ViVA HD3D Sound Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ ·ÏÁfiÚÈıÌˆÓ ÌÈ· ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ¯ÚÔÈ¿ ÛÙÔÓ ‹¯Ô ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜. www.panasonic.com πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

171


168-177_HIGH_END 5-08-10 11:33 ™ÂÏ›‰·172

μπ¡Δ∂√¶ƒ√μ√§∂π™

Cinema? I think not...

Canon

REALiS WUX10 WUXGA ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÚÔ‚ÔϤ·˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔ‚ÔϤ· 16:10 Ì ·Ó¿Ï˘ÛË 1920x1200. øÛÙfiÛÔ Ù· 3200 lumen ÙÔ˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ï·ÌÚ¤˜ ı¿ÛÂȘ Û ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·Ú¯Â›ˆÓ. ∞Ó Ë ÚˆÙ·Ú¯È΋ Û·˜ ·Ó¿ÁÎË Â›Ó·È ÙÔ ¿ÏÂÙÔ ÊÒ˜ ‰›¯ˆ˜ Ê˘ÛÈο Ó· οÓÂÙ ÛÎfiÓÙÔ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Canon, ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. øÛÙfiÛÔ Ó· ›ÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ Ì ڢıÌfi 24 ÂÈÎfiÓˆÓ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ, Î·È ÚÔÙÈÌ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi ·Ó·Ó¤ˆÛ˘. ΔÔ Í·Ó·Ï¤ÌÂ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡˜ ÚÔ‚ÔÏ›˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ·›ÛÙ¢ÙË ÂÈÎfiÓ· Û Ô͇ÙËÙ· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ˆ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÚÔ‚ÔϤ·˜ Î·È ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ʷ›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó¿Ï˘ÛË. www.canon.com

Lampless

RUNCO

QuantumColor TM Q-750i ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ·fi ÙÔÓ Canon. ∞›ÛÙÂ˘Ù· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi˜, Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÔÏ›˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó LED ˆ˜ ʈÙÈÛÙÈ΋ ËÁ‹. ¶Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ·Ó¿‚ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜, ‰ÂÓ Î·›ÁÂÙ·È ÔÙ¤ Ë Ï¿Ì· (·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿Ì·) Î·È ¤¯ÂÈ 70% ÏÈÁfiÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ú‡̷ÙÔ˜! ∞ÎfiÌ·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ‰ÂÓ ˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ·È, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfi Ê¿ÛÌ· ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ· Î·È Â›Û˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ Runco, ÙÔ CineWide Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÊÔÚÌ¿ Cinemascopeì Ì ÏfiÁÔ Ï¢ÚÒÓ 2.35:1. Δ· 700 lumens ʈÙÂÈÓfiÙËÙ·˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÍÂοı·Ú· ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ· ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓÔ Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ Ù·Èӛ˜ Û ¤Ó· ÛÎÔÙÂÈÓfi, ÔÈÔÙÈÎfi home cinema. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔÏ›˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÈÌ‹˜... www.runco.com 172

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


168-177_HIGH_END 5-08-10 11:33 ™ÂÏ›‰·173

DLP Flagship

INFOCUS

SCREENPLAY SP8602

H InFocus ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘, Ì ÙÔ˘˜ ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÚÔ‚ÔÏ›˜. O Sceenplay SP8602 Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì Ù¯ÓÔÏÔÁ›· DLP Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë Ó·˘·Ú¯›‰· Ù˘ Áο̷˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÚÔ‚ÔϤ· Ô˘ Â›Ó·È ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ·ÍÈfiÏÔÁ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ªÂ ʈÙÂÈÓfiÙËÙ· 1400 lumens Ô SP8602 ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ï·ÌÚ¤˜ ı¿ÛÂȘ Û ۯÂÙÈο ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ªÂ ·ÓÙ›ıÂÛË 30.000:1 ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷο Ì·‡Ú· Î·È ˘ÂÚʈÙÂÈÓ¿ ÏÂ˘Î¿, ÂÓÒ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ı¿ÛÂȘ Û ·Ó·ÏÔÁ›· Ï¢ÚÒÓ 2.35:1! ŒÓ·˜ ÂÎÏËÎÙÈÎfi˜ ÚÔ‚ÔϤ·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÙ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë Û·˜ ·Ó ÛΤÊÙÂÛÙ ӷ ÛÙ‹ÛÂÙ ÙÒÚ· ¤Ó· ÔÈÔÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. www.infocus.com

Sony

Divine SXRD

VPL HW15

O Sony VPL-HW15 ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ı¤·Û˘ Ù·ÈÓÈÒÓ ¯¿ÚȘ 3 ¿ÓÂÏ SXRD Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔ‚ÔϤ· Ì SXRD Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û‡ÛÙËÌ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù·ÈÓÈÒÓ Î·È ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Sony VPL-HW15 ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ÚÔ‚ÔÏ›˜ ÌÂ Ê˘ÛÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË 1920x1080. √ «ÌÈÎÚfi˜» ÏÔÈfiÓ SXRD, ¤Ú¯ÂÙ·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙÔÓ Ê·Îfi ARC-F Î·È ÙÔÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ ÂÈÎfiÓ·˜ Bravia Engine 2 Digital Video, Ì ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙ·ÙÔ 60.000:1 fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· Î·È Ì ÌÈ· 200W Ï¿Ì· Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ 1000 lumens, ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ·Í¤¯·ÛÙË Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›· ı¤·Û˘. www.sony.com

πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

173


168-177_HIGH_END 5-08-10 11:33 ™ÂÏ›‰·174

¶∏°∂™

Seagate HDisk Media Plaeyer

FreeAgent Theaterì Media Player

Play all

DBP-1611UDDENON

ŒÓ· ÂÒÓ˘ÌÔ Media Player Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙÔ È‰iÒ˜ ÛÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÓۈ̷و̤ÓÔ˘˜ Media Servers ¿Óˆ Û ÛÔ‚·Ú¤˜ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ HTPC. °È ·˘Ù¿ Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Û ̤ÁÂıÔ˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô FreeAgent Theater, ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ı¤·Û˘ ·Ú¯Â›ˆÓ video, MPEG-1, MPEG-2 (AVI/VOB/ISO), MPEG-4 (AVI/DivX /Xvid) Û ÊÔÚÌ¿ NTSC 480i/480p, PAL 576i/576p, 720p/1080i. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ı‡Ú· LAN Î·È ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‡Ó‰ÂÛË HDMI. ∂›·Ì ÁÈ·... ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. www.seagate.com

∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, ¤Ó· Ì˯·Ó¿ÎÈ Ô˘ Ù· ·›˙ÂÈ fiÏ·, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌÔ Û ¤Ó· ··ÈÙËÙÈÎfi ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ΔÔ DBP1611UD Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· Ó¤· ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Denon -Ô˘ ʤÙÔ˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘- Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ï›ÂÈ ·fi οı ٤ÙÔÈÔ Û‡ÛÙËÌ·. Δ›ÔÙ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È, Blu-ray, DVD-Audio, SACD high resolution, DVD-Video, CD playback Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÊÔÚÌ¿ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ... ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ fiÏÔ Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ̤ۈ ÌÈ·˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Ó· ·›˙ÂÈ Î·È 3D Blu-ray! ∫·È Ê˘ÛÈο Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì¤Ûˆ LAN port Ì ÙÔ multimedia PC Û·˜ Î·È Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ٷ video, ÙȘ Ù·Èӛ˜ ‹ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Û·˜! www.denon.com

UD9004MARANTZ

Bestever!!! ∂‰Ò ›̷ÛÙÂ. ∞˘Ùfi Ó· ÙÔ ¿ÚÂÙÂ... ∞Í›˙ÂÈ. μ‚·›ˆ˜ Â›Ó·È ÏÈÁÔ˘Ï¿ÎÈ ·ÎÚÈ‚fi ·ÏÏ¿ Û ·˘Ù‹ÙË ˙ˆ‹ fiÙÈ ÏËÚÒÓÂȘ ·›ÚÓÂȘ... ªËÓ Û·˜ ÎÔ˘Ú¿˙Ô˘ÌÂ. Δ· ·›˙ÂÈ fiÏ· Î·È Ë marantz ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Èı·Ó¤˜ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ¶·›˙ÂÈ ¿ÓÂÙ· Blu-ray, DVD-Audio, SACD high resolution, DVD-Video, CD Ì ÔÈfiÙËÙ· ‹¯Ô˘ Ô˘ ı· Û·˜ ·Ó·ÙÚȯȿÛÂÈ... ∏ „˘¯‹ ÙÔ˘ Saul Marantz ˙ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û ·˘Ùfi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÌÂÙ¿ ·fi 60 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. www.marantz.com

Sony BDP-S570

S570 Fully Equipped ΔÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ Sony ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ηχ„ÂÈ Î¿ı ·Ó¿ÁÎË Ô˘ Èı·Ó¿ Ó· ¤¯ÂÙÂ. £¤ÏÙ ӷ ‰Â›Ù ÙÔ Avatar 3D Û Blu-ray; ∫·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·. £¤ÏÂÙ ӷ Û˘Ó‰Âı›Ù Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹ ÙÔ PS3 Û·˜ ̤ۈ Wi-Fi; ¶Â›Ù ˆ˜ ¤ÁÈÓÂ... £¤ÏÂÙ ӷ ÂϤÁ¯ÂÙ ÙËÓ Û˘Û΢‹ ·fi ÙÔ ... iPhone Û·˜; ∫·È ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·... TÈ; ∫·Ê¤ ·Ó „‹ÓÂÈ; ¢ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ·˘Ùfi ·ÏÏ¿ Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È Ì οÔÈ· Ó¤· ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â›!!! §ÔÈfiÓ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÒÚ·... ŒÙÔÈÌÔÈ; ¶¿ÌÂ... Full HD 1080p, BRAVIA Internet Video streaming, built-in Wi-Fi, 3D Bluray Disc playback capability, iPhone®/iPod touch® remote control, Quick Start/Quick Load, USB slot, DVD playback and upscaling, DLNA Certified® Î·È Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ... www.sony.com 174

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

Denom Music on the Go

ASD-51N/W

∏ Ì·Ó›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂ¿ÚÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ iPhone Î·È iPod ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ Denon ·‰È¿ÊÔÚË. ∫·È Ô ÏfiÁÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙȘ ‰Âο‰Â˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ iPhone/iPod ˆ˜ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ˆ˜ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· Ï‹ıÔ˜ Û˘Û΢ÒÓ high end. º˘ÛÈο fï˜ ÙÔ ASD-51N/W ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ï‹ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ Ù˘ Apple Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿ Û·˜, ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì Internet Radio ·ÏÏ¿ Î·È Ï‹ıÔ˜ ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Rhapsody Î·È ÙÔ Napster! ŸÌˆ˜ ›·Ì ÛÙËÓ ·Ú¯‹... ∏ ‚·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ Ù˘ Apple ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ Û˘Û΢‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. www.denon.com


168-177_HIGH_END 5-08-10 11:34 ™ÂÏ›‰·175

∞/V ∂¡π™ÃÀΔ∂™

Class A Amplifier

Advance Acoustic

MAP-101 Denon Reference Next Generation HD Control Centre

AVP-A1HDA

To ‚·Ú‡ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi Ù˘ Denon, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ audio-video ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ªÂ 7 ηӿÏÈ· ÛÙ· 150 Watt RMS Î·È Ì ÙË ÛÙ¿Ì· Ù˘ ÚԉȷÁÚ·Ê‹˜ THX Ultra 2, Ô Denon AVP-A1HDA ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔ ÈÂÚfi ‰ÈÛÎÔfiÙËÚÔ ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯˘ÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ª·˙› ÙÔ˘ ÍÂÌÂډ‡ÂȘ! ΔÔ ÙÔÔıÂÙ›˜ (Ì ‚Ô‹ıÂÈ· Ê˘ÛÈο, Â›Ó·È ¿Ó‚·ÚÔ˜!) ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ ÛÔ˘, Û˘Ó‰¤ÂȘ ÙȘ ËÁ¤˜ Î·È Ù· ˯›· Î·È Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ·Ó‰·ÈÛ›·. º˘ÛÈο ÙÔ ıËÚ›Ô ¤Ú¯ÂÙ·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì fiÏ· Ù· ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÎfiÏ· fiˆ˜ Wi-Fi , Dolby TrueHD Î·È DTS-HD, HDMI to HDMI scaling ̤¯ÚÈ 1080p Î·È ÁÂÓÈο ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ì·˜ ¿ÚÂÈ fiÏÔ ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ·Ï¿ Ó· Û·˜ Ô‡ÌÂ, ˆ˜ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó 5-6 ÂÈÏÔÁ¤˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ... ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û·˜! www.denon.com

O MAP 101 Ù˘ Advance Acoustic, Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ◊¯Ô˜ Û ηı·Ú‹ Ù¿ÍË ∞ ·fi Ù· 2 ηӿÏÈ· ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙˆÓ 10 watt, Î·È ‹¯Ô˜ Û ٿÍË ∞μ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ÙˆÓ 45 Watt. √ MAP 101 Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·˘ÛÙËÚ¿ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi˜, ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÔ˘ÛÈÎfiÙËÙ· Î·È Ï·ÌÚfi ‹¯Ô. ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ú‡̷ ·fi ¤Ó·Ó ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ÙÔÚÔ˚‰‹ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹, ÙÔ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Û ̷ÁÈÎfi ‹¯Ô. ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÂÓ›Û¯˘Û˘, ÒÛÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÂ Û˘ÛÙÔȯ›· ˆ˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ Û home cinema! www.advance-acoustic.com

Perreaux Stereo Integrated Amplifier

Blu-ray/DVD Surround Receiver S-5BD

DENONCARA MÈ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Denon ÛÙÔ˘˜ ıÈ·ÛÒÙ˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‹ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ê·Û·Ú›· ÂϤÁ¯Ô˘ ÔÏÏ·ÏÒÓ Û˘Û΢ÒÓ. £¤ÏÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·Ó›Û¯˘ÚÔ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹, Ì ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ¤Ó· Universal Player Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÛÙÔ Â›Â‰Ô high end! º˘ÛÈο Ù¤ÙÔÈ· Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â... ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·! ΔÔ Denon Cara, Â›Ó·È ¤Ó· ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ì ̷˙Â̤Ó˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ηıfiÏÔ˘ Ì·˙Â̤Ó˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. Δ· ·›˙ÂÈ fiÏ·, Ì ÈÛ¯‡ 5x75 Watt RMS ‹ 2x150 Watt RMS Î·È Ê˘ÛÈο Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Ì ÙÔ PC ‹ ÙÔ Mac Û·˜ ÁÈ· Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ‰›¯ˆ˜ Úfi‚ÏËÌ· Ù· ·Ú¯Â›· Ô˘ ¤¯ÂÙ ÂΛ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó·. ™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ Cara Â›Ó·È ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙÂ, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ¤Ó· ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓ home cinema ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜... www.denon.com

Eloquence 250i ∞Ó¿ÌÂÛ· Û ηٷÚÚ¿ÎÙ˜, ·ÚÓ¿ÎÈ· Î·È ¿ÁÚÈ· ʇÛË, Ô Peter Perreaux ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ 1974 ÛÙË ¡¤· ∑ËÏ·Ó‰›· ÙËÓ Perreaux Audio. °È· ÙÔ˘˜ ˘ÚÔ‚ÔÏË̤ÓÔ˘˜ Ì ÙÔ high end, ÙÔ fiÓÔÌ· Perreaux Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ˯ËÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ϤÔÓ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈfi Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Auckland, Â›Ó·È Ô ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ 250i. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ۯ‰›·ÛË MOSFET Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ 360 Watt RMS ÛÙ· Î·È ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 530 Watt RMS ÛÙ· 4ø! º˘ÛÈο Ô ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ì ·fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ‰‡ÛÎÔÏ· ÚÂ˘Ì·ÙÔ‚fiÚ· ‹¯ÂÈ·. ŒÓ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ıËÚ›Ô Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ÂÚ·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ηӷÏÈÒÓ Ô˘ ·ÎÔ‡Ó ‚˘Ó‡ÏÈ· ·fi ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜ Ì Â͈ÙÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ Û ·ÎfiÌ· ÈÔ Â͈ÙÈο Èο! º˘ÛÈο ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· Û˘ÛÙÔȯ›· 3 ÂÓÈÛ¯˘ÙÒÓ ÁÈ· home cinema ¯Ú‹ÛË, ÂÓÒ ‰ÂÓ Ï›ÂÈ ·fi ÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë Ì¿ÏÈÛÙ· Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì iPod!!! www.perreaux.com

πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

175


168-177_HIGH_END 5-08-10 11:34 ™ÂÏ›‰·176

∏Ã∂π∞ ∞fiÏ˘ÙÔ˜ ‹¯Ô˜

Usher Horn D3 ∫·È Ë Usher ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÎfiÚÓ·˜ ÛÙËÓ ÊfiÚÙˆÛË ÙÔ˘ 4ÂÙÚ¿˚ÓÙÛÔ˘ ÌÂÁ·ÊÒÓÔ˘ ÌÂÛ·›ˆÓ-˘„ËÏÒÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ Û ÌÈ· ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ D3. ªÂ ·ÚfiÌÔÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ì ٷ JBL, Ù· D3 ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ì ٷ 2 ÁÔ‡ÊÂÚ 15 ÈÓÙÛÒÓ Î·È Ì ÙËÓ D' Appolito ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÌÂÁ·ÊÒÓˆÓ ÙÔ˘˜. ∞Ó Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ «ÌfiÏȘ» Ù· 200 Watt RMS ˆ˜ ̤ÁÈÛÙË ÈÛ¯‡, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Ù· D3 ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ¯·ÌËÏÒÙÂÚ· ·fi Ù· JBL, ÛÙ· 22 Hz ÛÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ fiÚÈÔ ·ÎÔ˘ÛÙfiÙËÙ·˜ ÂÓfi˜ ˘ÁÈÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘. ΔÔ D3 ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ Ë¯ËÙÈÎfi ÛÒÌ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ·. ŒÓ· ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˜ Ë¯Â›Ô Ì ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÊÈÓ›ÚÈÛÌ·, ÛÔ‡ÂÚ-˘ÂÚ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‹¯Ô Ô˘ ηıËÏÒÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ Audio and Acoustics, Ltd. Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ Joseph D'Appolito, Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙËÓ Usher. www.usheraudiousa.com

JBLMonster!

KS 9900 A˘Ùfi ›ӷÈ! ¶ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· Watt RMS ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ıËÚ›Ô Î·È Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔ Ó· Ù· ‰·Ì¿ÛÂÈ Û ÌÈ· ÂÌÊ·ÙÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË ÈÛ¯‡Ô˜. ∏ JBL ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ‹¯Ô Ù˘ Î·È ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ KS 9900 ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ „¿¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌfi Ì ÙËÓ Ô˘Û›·. ™Â ÛÙÂÚÂÔʈÓÈο ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· ÙÔ KS 9900 ηÙ‚·›ÓÂÈ -¯¿ÚȘ ÙÔ 15¿˚ÓÙÛÔ woofer ÙÔ˘- ̤¯ÚÈ Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ··ÈÙËÙÈο ·fi ¿Ô„Ë ÈÛ¯‡Ô˜ 33Hz Î·È Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Â¿ÍÈ· Û ‰‡Ó·ÌË Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô ·ÎÚÈ‚¿ ˘ÔÁÔ‡ÊÂÚ. æËÏ¿ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· 50.000 Hz Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi Ê¿ÛÌ·. ™Â Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· home -cinema ÙÔ JBL KS 9900 ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ Ì ÙËÓ ‰È·ÛÔÚ¿ ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ Û˘¯ÓÔًوÓÓ Î·È ÙËÓ Â˘Ú›· ÛÙÂÚÂÔʈÓÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË Ë¯ËÙÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË Î¿ı ٷÈÓ›·˜. ªÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ηÈ... ‰˘Ó·ÙÔ‡ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ‹¯Ô˘. www.jbl.com

176

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


168-177_HIGH_END 5-08-10 11:34 ™ÂÏ›‰·177

Series Cinema LineQSC

ÀÂÚ‚ÔϤ˜!

ª¿ÏÈÛÙ·... À¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ˘ÂÚ‚ÔÏ‹. ∞Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. μÚ›ÛÎÂÛÙ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ Û·˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘; ∂ÚÁ¿˙ÂÛÙ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘; ™Î¤ÊÙÂÛÙ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓÙÔȯÈṲ̂ӷ ˯›·; Œ¯ÂÙ ¿ÂÈÚÔ badget ÁÈ· ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi Û·˜ Û‡ÛÙËÌ·; ∞Ó Ó·È Û fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ Ú›ÍÂÙ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ∫·Ó·‰È΋ QSC. ªÂ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈÏÔÁ¤˜ ·Ú·ÌÂÙÚÔÔ›ËÛ˘, ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û›ÁÔ˘Ú· ı· ηχÙÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔÓ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎfi. º˘ÛÈο Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ χÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜, ˆÛÙfiÛÔ ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ÌÂÁÂıÒÓ, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ηχÙÂÈ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ··ÈÙËÙÈÎfi home cinema. www.qsc.com

πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

177


178-185_HOT_STUFF 5-08-10 14:30 ™ÂÏ›‰·178

HOT STUFF

Hardcore! Δ√À ¶∞¡Δ∂§∏ £∂√Δ√∫∞Δ√À (ÚÒËÓ guru...)

∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·, Ë Â›‰ËÛË Ô˘ ¤·ÈÍ Û fiÏ· Ù· ηӿÏÈ·, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È blogs, ‹Ù·Ó Ë «·ÏÏ·Á‹» -Ô˘ ϤÂÈ Ô ÏfiÁÔ˜...- Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ ΢ڛ·˜ T. ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÙÔ˘. μ‚·›ˆ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Û ‚¿ıÔ˜ ÙÔ ı¤Ì· ı· ‹ÍÂÚ·Ó -·fi ÔÏÏ¿ ‚ÈÓÙ¿ÎÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ...- ˆ˜ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ∫˘Ú›·, Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·Ê› ÙȘ ÂÚˆÙÈΤ˜ Ù˘ ÂÚÈÙ‡ÍÂȘ ̤ۈ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Î·È ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÊÙËÓÒÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ Î·È ¿ÓÙÔÙ Ì ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ·ÓÂȉ›ÎÂ˘ÙˆÓ cameramen. H ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔÓ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ ŒÏÏËÓ· porno producer, ·ÏÒ˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ¿ Ù˘ ·˘Ù‹, Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ Â›Â‰Ô ·fi ¿Ô„Ë ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ fi¯È ‹¯Ô˘. ∏ ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ›¯Â ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÛˆÛÙfi marketing Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËΠ΢ڛˆ˜ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›·. ∂Ì›˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘, ·ÁÔÚ¿Û·Ì ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Î·È ÙËÓ Â›‰·Ì Ì fiÚÂÍË ·˘ÛÙËÚ‹˜ ÎÚÈÙÈ΋˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ÙÔ˘ ‹¯Ô˘, Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÎËÓÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ËıÔÔÈ˚·˜, ÙfiÛÔ ‰È΋˜ Ù˘, Ù˘ ÊÈ¿Ï˘ Dom Perignon, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ΢ڛԢ Scott. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë Ù·ÈÓ›· ‰ÂÓ ¤È·ÛÂ

Ù· ‰Èο Ì·˜ ÛÙ¿ÓÙ·Ú Û ηӤӷ Â›Â‰Ô Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ¤Ó· ˘ÔÙ˘҉˜ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ οÔÈ· Â·ÙË̤ÓË ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋-ÔÚÓÔÁÚ·ÊÈ΋ Ô‰fi, ‰ÂÓ Â›¯Â ¤ÛÙˆ ¤Ó· ˘ÔÙ˘҉˜ ˯ËÙÈÎfi ¯·Ï› Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â ›¯ÓÔ˜ ËıÔÔÈ˚·˜. ΔÔ Ó· Û ‚ȉÒÓÂÈ Î¿Ùˆ, ¤Ó·˜ Ù‡Ô˜, Ì ¤Ó· ÏfiÛÙÔ Û ¿¯Ô˜ ·fi ÎÔ˘Ù¿ÎÈ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÛ‡ Ó· Ϙ ˆ˜ «...‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ Ù›ÔÙÂ...» Â›Ó·È ‚‚·›ˆ˜ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· ·fi ·ÚfiÌÔȘ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ, ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜ - ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ - ËıÔÔÈÔ‡ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ internet, ÌÔÚԇ̠·‚›·ÛÙ· Ó· ·Ú·‰Â¯Ùԇ̠ˆ˜ ‰ÂÓ ÚÔÛ¿ıËÛÂ Î·Ó Ó· ÚÔÛÔÈËı› ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË ÌÈ·˜ ÂÚˆÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ Ì ¤Ó·Ó ÙfiÛÔ ÂÍÒÊı·ÏÌ· ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ (ÙÔÓ ·ÏÈÔ!@#$%^&*...) ·ÚÙÂÓ¤Ú ·ÏÏ¿ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜. ∫ڛ̷. ∞Ó Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ʷΤÏÏÔ˘ «Ù‹Û˘» ÙˆÓ «ÌÔÓ٤ψӻ, Û Â›‰· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ ·ÎÚÈ‚fi ÂÌfiÚÂ˘Ì· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ· ‹Ù·Ó ÚˆÙ¿ÎÔ˘ÛÙÔ, ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È Â‰Ò Î·È 178

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

¯ÚfiÓÈ·, ÌÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Ú·ÎÙÈ΋. ΔÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ë K˘Ú›· Lamas, ÚÒËÓ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ Lorenzo Lamas, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ Shauna Sand, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÌËÙ¤Ú· 3 ·È‰ÈÒÓ Ì·˙› ÙÔ˘ (!) {Õ‚˘ÛÛÔ˜ Ë „˘¯‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ... ¶ˆ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÈ· ÌËÙ¤Ú· 3 ·È‰ÈÒÓ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ÙÛfiÓÙ·, Ë ÔÔ›· ˆÏÂ›Ù·È ÛÙ· ‚ÈÓÙÂÔÎÏ¿Ì!!!}, Ë ÔÔ›· ÙÔ 2009 ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Shauna Sand Exposed Û ·Ú·ÁˆÁ‹ Vivid Entertainment. ∫·È ‚‚·›ˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ٷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ Pamela Anderson, Ù˘ Paris Hilton Î·È ¿ÏÏˆÓ «Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓȉÒÓ» ÁÂÓÈ΋˜ ʇÛ˘. ∞˘Ùfi ‚‚·›ˆ˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì ·ÁˆÓ›·, Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ «ÌÔÓ٤ψӻ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ˙‹Ï„·Ó ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ì˘ıÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹ Ù˘ ∫˘Ú›·˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÙÔ˘. ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 150.000 ¢ÚÒ Ô˘ ¢ڤˆ˜ Û˘˙ËًٷÈ, Â›Ó·È ¤Ó· Ú·ÏÈÛÙÈÎfi ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÌÈÛıÔ‡˜ 7.5 ÂÙÒÓ ÂÓfi˜ ηÏÔÏËڈ̤ÓÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ÛÙËÓ

›‰È· ËÏÈΛ· Ì ÙËÓ ∫˘Ú›· ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÙÔ˘. μ‚·›ˆ˜ ·Ó Ì ÂÚÁ·Û›· ÂÓfi˜ ·ÔÁ‡̷ÙÔ˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Î¿ÔÈ· Ó·ڋ ÎÔ¤Ï·, ·ÌÔÈ‚‹ 7.5 ÂÙÒÓ, ›̷ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ (ÙÚ›‚Ô˘Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Ì·˜...) ˆ˜ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ traffic ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ™ÂÈÚËÓ¿ÎË. º˘ÛÈο ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi monteling (‰ÂÓ Â›Ì·È Ôχ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜...) Ì ‰ÚÔÛÂÚ¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ οÓÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ‚‹Ì·Ù· Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·Ú¿ÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ. ∫·È Ê˘ÛÈο ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·‡ıÌÂÓË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ show biz Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÌÔÓ٤Ϸ, ËıÔÔÈÔ‡˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚȘ Ì ڢıÌfi ÔÏ˘‚fiÏÔ˘. ∞˜ ‰Ô‡Ì Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙË mainstream ηÙËÁÔÚ›·, Î·È ·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙËÓ ∫˘Ú›· ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÙÔ˘ Î·È ÙȘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ù˘...


178-185_HOT_STUFF 5-08-10 14:30 ™ÂÏ›‰·179

Freida Pinto H Freida Pinto ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1984, ÛÙË μÔÌ‚¿Ë. ∂›Ó·È ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È ËıÔÔÈfi˜ Î·È ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ Latika ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Slumdog Millionaire Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔ ŸÛÎ·Ú ∫·Ï‡ÙÂÚ˘ Δ·ÈÓ›·˜ ÙÔ 2009. ∏ Freida Ì¿ÏÈÛÙ·, ΤډÈÛ Ùo ‚Ú·‚Â›Ô Screen Actors Guild ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÂÓÒ ‹Ù·Ó ˘Ô„‹ÊÈ· ÁÈ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô BAFTA ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÚfiÏÔ. ∏ Freida Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÌÈ·˜ ¯·˙‹˜ Í·ÓıÈ¿˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ¤Í˘ÓË ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓ‹ Ì ÛÔÎÔÏ·Ù› ‰¤ÚÌ·. ¢È·ı¤ÙÂÈ Ù˘¯›· ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ÛÙË æ˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ÛÙ· √ÈÎÔÓÔÌÈο, ·fi ÙÔ ∫ÔÏϤÁÈÔ St Xavier, ÛÙË μÔÌ‚¿Ë! •ÂΛÓËÛ ˆ˜ Ó·ڋ ËıÔÔÈfi˜ ı¿ÙÚÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ Elite Model, fiÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ·ÎfiÌ·. ™‡ÓÙÔÌ· ı· ÙËÓ ‰Ô‡Ì ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ù·ÈÓ›· Ù˘, Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Miral, ÌÈ· Á·ÏÏÔ-ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ Ù·ÈÓ›· Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙Ô‡ÏÈ·Ó ™Ó¿ÌÂÏ. ∏ Freida ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ‰Âο‰· Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ Ï›ÛÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Vogue Ì ÙȘ ÈÔ ÎÔÌ„¤˜ Á˘Ó·›Î˜. ΔÔ Hollywood ÙËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ·ÁοϘ, ·ÏÏ¿ ÂΛÓË ·ÎfiÌ· ˙ÂÈ ÛÙËÓ πÓ‰›·. £·... ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Û˘ÌÌÔÚʈı›!

WWW.FREIDAPINTOFAN.COM © MAXIM INDIA

πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

179


178-185_HOT_STUFF 5-08-10 14:30 ™ÂÏ›‰·180

WWW.PAROLEINRETE.NET/©MAXIM

HOT STUFF

Melissa Satta ŸÛÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙˆÓ Ezio Greggio Î·È Enzo Iacchetti, ÙÔ Ôχ ÁÓˆÛÙfi Î·È ÍÂηډÈÛÙÈÎfi Striscia La Notizia, ÌÈ· ÂÎÔÌ‹ ÛÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ƒ¿‰ÈÔ ∞Ú‚‡Ï·, ·ÏÏ¿ Ì 2 ¯·‚·Ï¤‰Â˜ 60 ÂÙÒÓ. ™Â ·˘Ù‹ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·Ó¤ÌÔÚʘ ÁÏ¿ÛÙÚ˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ӥ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ÿÛˆ˜ ÏÔÈfiÓ Ó· ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ ÂΛ ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë Melissa. H Melissa Satta Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó¤ÌÔÚÊË ...∞ÌÂÚÈοӷ! ·ÊÔ‡ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ª·Û·¯Ô˘Û¤ÙË ÙÔ ÛˆÙ‹ÚÈÔ ¤ÙÔ˜ 1986, ·fi ÌÈ¿ Ê˘ÛÈο- ÈÙ·ÏÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ø˜ ÈÙÛÈڛη ·Û¯ÔÏ‹ıËΠÂÓÂÚÁ¿ Ì ÙÔ Î·Ú¿ÙÂ, ÙÔ ¯ÔÚfi Î·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ! ø˜ Ó·ڿ ηÚÂ٤η, ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ 3Ë ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÙ·Ï›·˜ οÔÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÚÈÓ ÙËÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô ¯ÔÚfi˜. ™Â ËÏÈΛ· 16 ÂÙÒÓ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ ˆ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ Î·ÚȤڷ ˆ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È Ôχ ÛˆÛÙ¿ ·ÏÏ¿Í Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û ÙËÏÂÔÙÈο ÛÔÙ, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Striscia, ¤ÚˆÙ˜ Ì ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Î·È ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ -Ì ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Christian Vieri- Î·È Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÊ·Ù·, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Sports Illustrated! ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó! ŸÏÔÈ ÚˆÙÔ‡Ó ÔÈ¿ Â›Ó·È Ë Melissa... ∫¿ÓÙ ˘ÔÌÔÓ‹ ı· Ì¿ıÂÙÂ!

180

BESTEVER 21 πÔ‡ÓÈÔ˜ 2010


178-185_HOT_STUFF 5-08-10 14:31 ™ÂÏ›‰·181

HOT STUFF

Jennifer Hawkins

WWW.JENNIFERHAWKINS.COM.AU

H Jennifer Hawkins Â›Ó·È ÌÈ¿ ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÚ›ÙˆÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ¿ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο fiÌÔÚÊË Á˘Ó·›Î·, ÙfiÛÔ fiÌÔÚÊË Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÙÔ 2004 ¤ÁÈÓ ªÈ˜ ÀÊ‹ÏÈÔ˜! ∏ Hawkins ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ Holmesville Ù˘ ¡¤·˜ ¡fiÙÈ·˜ √˘·Ï›·˜, ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È Û‹ÌÂÚ· ηÙÔÈΛ ÛÙÔ ™›‰ÓÂ˚. ∂ÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·fi 18 ¯ÚÔÓÒÓ Î·È Û ËÏÈΛ· 21 ÂÙÒÓ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰È·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ªÈ˜ ÀÊ‹ÏÈÔ˜, fiÔ˘ fiˆ˜ ›·Ì ΤډÈÛÂ. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Donald Trump ÂÚȤÁÚ·„ ÙËÓ Hawkins ˆ˜ "ÙËÓ ÈÔ fiÌÔÚÊË ªÈ˜ ÀÊ‹ÏÈÔ˜ Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿, ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·... » º˘ÛÈο ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰Âο‰Â˜ ÂÍÒÊ˘ÏÏ·, ÂηÙÔÓÙ·‰Â˜ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο, ηÌ¿ÓȘ, ÌÈÎÚ¿ ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi Ù·Èӛ˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈο video clip, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔ, ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û¯ÂÙÈο ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛË Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙȘ 6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, ÁÈ· ÙÔ ∞˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ófi Marie Claire. ∏ Hawkins ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÔÏfiÁ˘ÌÓË ‰›¯ˆ˜ ηÌÌ›· Â¤Ì‚·ÛË ·fi photoshop! H ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ¿ÚıËΠÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ›‰È·, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÓı·ÚÚ˘Óı› Ë ıÂÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Á˘ÌÓÔ‡ Á˘Ó·ÈΛԢ ÛÒÌ·ÙÔ˜. H ÂÎÚËÎÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Ë ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ı· ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó ÛÙÔ Hollywood, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi, ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÂÓ¿ÚÈ· Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ Ù·Èӛ˜... ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë. ΔfiÛÔ Û ÂΛÓËÓ fiÛÔ Î·È Û ÂÛ¿˜... ¶Èı·ÓfiÙËÙ˜; 2-3% www.jenniferhawkins.com.au

WWW.ROSIEHUNTINGTONWHITELEY.NET

Rosie Huntington-Whiteley ∞ÁÁÏ›˜, ÁÂÓÓË̤ÓË ÛÙÔ Plymouth ÙÔ˘ Devon, ÛÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1987. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. Õ„ÔÁÔ ÎÔÚÌ›, Ì ηÛÙ·Ó¿ Ì·ÏÏÈ¿ Î·È Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ·. ªÂ 180 ‡„Ô˜ Î·È ÙÚÔÌÂÚ‹ ΛÓËÛË, ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ ··Ú·Ù‹ÚËÙË Ô˘ıÂÓ¿. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÚÔÛfiÓ Ù˘ Rosie, Â›Ó·È Ô ¯·Ì·ÈÏÂÔÓÙÈÛÌfi˜, ηıÒ˜ Û˘Ó¯Ҙ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙ˘Ï Î·È ·fi ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛË Û ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛË Â›Ó·È ·ÁÓÒÚÈÛÙË. μ·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Ì·ÎÚ˘¿ fi‰È·, Ù· Û·ÚÎÒ‰Ë, ÚÔÙÂٷ̤ӷ ¯Â›ÏË. ∏ Rosie ÌÂÙÚ¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÂȘ, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ defile Î·È ‰Âο‰Â˜ ÂÍÒÊ˘ÏÏ·. ™ÙȘ ÈÔ ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ Ù˘ Victoria's Secret ·ÏÏ¿ Î·È Ù· defile Ù˘ Agent Provocateur Î·È Ê˘ÛÈο Ô ÚfiÏÔ˜ Ô˘ ı· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ·Û›ÁÓˆÛÙË ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ Shia LeBeouf ÛÙÔ Transformers 3!!! www.rosiehuntingtonwhiteley.net πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

181


178-185_HOT_STUFF 5-08-10 14:31 ™ÂÏ›‰·182

HOT STUFF

Sherlyn Chopra

WWW.SHERLYNCHOPRA.COM

°ÓˆÛÙ‹ Î·È ˆ˜ Mena Chopra ‹ Menaka Chopra, Ë Sherlyn Â›Ó·È ÈÓ‰‹ ËıÔÔÈfi˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηÚÚȤڷ ·fi ÙÔ 2002 ÛÙÔ Hollywood ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Bollywood. μ‚·›ˆ˜ ÙÔ 2007 ÙËÓ Â›‰Â Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ¿ÏÌÔ˘Ì ÙÔ Outrageous Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ÌÈ· οÔÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·. To 2009 Ì¿ÏÈÛÙ· ΢ÎÏÔÊfiÚËÛÂ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ÏÌÔ˘Ì Ù˘, ÙÔ Dard-e-Sherlyn Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ‹ÁÂ Î·È ¿Û¯ËÌ·. ∏ Sherlyn ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1984 Î·È ‹Ù·Ó Û·Û›ÎÏ·˜ Ì ·ÛÙ›· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ¯ÔÓÙÚ¿ Á˘·ÏÈ¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ê›ÏÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÊ˂›·˜ Ù˘ fï˜ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠·˘Ùfi Ô˘ ‚ϤÂÙ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. ΔÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ËıÔÔÈ˚· Î·È Ô ¤ÌÊ˘ÙÔ˜ Ó·ÚÎÈÛÈÛÌfi˜ Ù˘ Ù˘ ¤‰ÈÓ ÌÈ· Û¿ÓÈ· ʈÙÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙÔ Ê·Îfi, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ. ΔÒÚ· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÌÈ· ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ modeling Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·. ΔÒÚ· Â›Ó·È Ë Â˘Î·ÈÚ›·! μÁ‹Î ÌÈ· Ê‹ÌË -ϤÂÈ- ˆ˜ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔÏÌËÚ¤˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ! ŒÏ·... Á›ÓÔÓÙ·È ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·... www.sherlynchopra.com

Victoria Vanucci

182

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

WWW.VOCTORIA-VANUCCI.COM.IMAGES.COM

H Victoria Vanucci ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ Ituzaing_ ÙÔ˘ ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜ÛÙȘ 15 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÛˆÙ‹ÚÈÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1983. ∂›Ó·È Ôχ ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ˆ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ·, ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· Î·È ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ù¤ÓÓȘ! ∞fi ÌÈÎÚ‹ ¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ÎÏ›ÛË Ù˘ ÛÙÔ ¯ÔÚfi Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. øÛÙfiÛÔ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚÚȤڷ Ù˘ ˆ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È ˆ˜ ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ù¤ÓÓȘ. ª¿ÏÈÛÙ· ›¯Â ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ Guillermo Vilas Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ÚÔfiÚÈ˙ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ‰ÈÂıÓ‹ Grand Slam ·Ó ‰ÂÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈ˙fiÙ·Ó Û ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· Ô˘ Ù˘ ÎfiÛÙÈÛ ÙËÓ Î·ÚÚȤڷ Ù˘ ÛÙÔ Ù¤ÓÓȘ. ∏ Victoria ‰ÂÓ ÙÔ ¤‚·Ï οو, ʈÙÔÁÚ·Ê‹ıËΠÁÈ· ÙÔ Playboy, Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô -ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹- Leandro Rud, Ô˘ ÙȘ ¤ÎÏÂÈÛ ÌÂÚÈΤ˜ ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ô˘ ÙËÓ ¤Î·Ó·Ó Ôχ ‰È¿ÛËÌË ÛÙË ·ÙÚ›‰· Ù˘. ø˜ Ê˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÎÔÌ¤˜ ÛÙË ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ô˘ ÙËÓ ¤Î·Ó·Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹. ¢ÂÓ Ù˘ ¤ÊÙ·Ó·Ó fï˜ ·˘Ù¿... ΔÔ 2009 ·ÓÙÚ‡ÙËΠ(ËÚÂÌ‹ÛÙ ¯ÒÚÈÛ ʤÙÔ˜!) Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Las Electrostars, Ì·˙› Ì ÙȘ Alejandra Maglietti, Ivana Palotti Î·È Dominique Pestana Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÌfiÏȘ 6 Ì‹Ó˜ Á¿ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Cristian Fabbiani, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó. ΔÒÚ· Ë Victoria Â›Ó·È ÂχıÂÚË Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ Î·ÚÚȤڷ Ù˘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜! www.laselectrostars.com


178-185_HOT_STUFF 5-08-10 14:31 ™ÂÏ›‰·183

Lara Stone

ZEE - AKA - WANTED. LIVE JOURNAL.COM

ªÔÓÙ¤ÏÔ ·Û·Ú¤ÏÏ·˜ ΢ڛˆ˜. ΔÚÔÌÂÚ‹ ΛÓËÛË, Í·Óı¿ Ì·ÏÏÈ¿, ηÛÙ·Ó¿ ÂÎÊÚ·ÛÙÈο Ì¿ÙÈ·. √È ÂȉÈÎÔ› ÙËÓ Î·Ù·¯ˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ-ÂÚÁ·Ï›Ô, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ Ìfi‰·˜ ·ÊÔ‡ Ô Ù‡Ô˜-ÎÚÂÌ¿ÛÙÚ·, ÙÔ˘ ۈ̷ÙfiÙ˘Ô‡ Ù˘, Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. ∏ Lara ÁÂÓÓ‹ıËΠˆ˜ Lara Stone Catherina, ÛÙȘ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1983 ÛÙË fiÏË Geldrop Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜ ·fi ÔÏÏ·Ó‰‹ ÌËÙ¤Ú· Î·È ‚ÚÂÙ·Ófi ·Ù¤Ú·. ΔÔ 1999, Ë Lara Ì‹Î ˆ˜ ÚˆÙÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓË ·È‰Ô‡Ï· ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Elite Model Look. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ Î¤Ú‰ÈÛ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ΤډÈÛ ¤Ó· Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔ Elite Model Management. H ηÚȤڷ Ù˘ ÍÂΛÓËÛ Áη˙ˆÌ¤Ó· Ì ÙÚ·ÓÙ·¯Ù¿ ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ fiˆ˜ Louis Vuitton, Chanel, Lanvin, Miu Miu, Fendi, MaxMara, Pollini, Prada, Anna Sui, Marc Jacobs, Michael Kors, Stella McCartney, Zac Posen, Balmain, Celine, Hermès, Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana, D & G, Ë Givenchy, Karl Lagerfeld, Missoni, Emanuel Ungaro, Î·È Ê˘ÛÈο Ù˘ Victoria's Secret. ΔÔ 2009 Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ Ù˘ Pirelli ÁÈ· ÙÔ 2010. ∏ Á·ÏÏÈ΋ Vogue ÚfiÛÊ·Ù·, ÙËÓ ÔÓfiÌ·Û ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· 30 ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 2000. ΔÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Ë Lara ·Ú·‰¤¯ıËΠˆ˜ ÙÔ ÙÛÔ‡˙ÂÈ Û˘¯Ó¿ Î·È ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÎÈ¿˜ Û˘Ó‹ıÂÈ·˜ ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÏÎÔÔÏÈÛÌfi Ô˘ ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›! ™ÙȘ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi ›Ó·Î· ÙÔ˘ models.com, ÓÔ‡ÌÂÚÔ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ìfi‰·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! www.supermodels.nl/larastone

Herika Novonha

WWW.VALISERE.COM

∏ Herika, ŒÚÈη Ê˘ÛÈο ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÁÎÚÔ˘ übermodels ·fi ÙËÓ μÚ·˙ÈÏ›· Ô˘ ı· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ªÂ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÔÌÔÚÊÈ¿, 180 ÔÏfiÎÏËÚ· ÂηÙÔÛÙ¿ ‡„Ô˘˜ Î·È Ú¿ÛÈÓ· ˙ÂÛÙ¿ Ì¿ÙÈ·, ‚¿˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ‚·ÛÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÊË̛ۈÓ. ΔÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ù˘ fiÓÔÌ· ›ӷÈ, Herika Fernanda de Noronha ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÏÔÔ›ËÛ ÁÈ· ¯¿ÚË Û˘ÓÙÔÌ›·˜. ∏ ŒÚÈη ·Ó‹ÎÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û ÔÏÏ¿ ÚÔÎÙÔÚ›· ÌÔÓ٤ψÓ, Ì ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ΔÔ Elite Î·È ÙÔ Time. √È Û˘Ó·‰ÂÏÊÔÈ Î·È ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ¤¯Ô˘Ó Ó· ϤÓ ÁÈ· ÙÔÓ ˙ÂÛÙfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ Î·È ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘. ◊‰Ë ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Û ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÁÈ· Ù· brand, H & M, Korakor, Morellato, Oxette, Pantene, Rosanna Ansolani, Triumph, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ. ∏ ŒÚÈη ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÙÛÈڛη Î·È ¿ÚÁËÛ ӷ οÓÂÈ ‰ÈÂıÓ‹ ηÚȤڷ ηıÒ˜, ‹‰Ë ÌÂÙÚ¿ 27 ª·˚Ô˘˜ ÛÙË Ï¿ÙË Ù˘. £· ÙËÓ ‚Ú›ÙÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ ª·˚¿ÌÈ, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Elite Models. www.valisere.com

πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

183


178-185_HOT_STUFF 5-08-10 14:31 ™ÂÏ›‰·184

HOT STUFF

Georgia Jagger

WWW.SUPERMODELS.NL/GEORRIAJAGGER

∏ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÎfiÚË ÙÔ˘ Mick Jagger Î·È Ù˘ Jerry Hall, ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ Î·ÚȤڷ Ù˘ ÛÙÔ modeling. ªÂ Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó Ù· Û·ÚÎÒ‰Ë ¯Â›ÏË Ô˘ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘, Î·È ÙËÓ supermodel ÎÔÚÌÔÛÙ·ÛÈ¿ ·fi ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· Ù˘, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÚÔÛÁÂȈı› Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÛÙË ·ÁÎfiÛÌÈ· ÌÔÓÙÂÏÈÛÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. μ‚·›ˆ˜ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· Ë ¿ÁÔ˘ÚË ÈÙÛÈڛη ¤¯ÂÈ ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ Î·ÚÚȤڷ ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ ÂÈı˘Ì›. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ˆ˜ Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Î·È ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ Ì fiÏË ·˘Ù‹ ÙË «Ê·Û·Ú›·» Á‡Úˆ ·fi ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ Ù˘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ˆ˜ ı· ÂÍÂÏȯı› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. °È· ÙËÓ ÒÚ·, ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Ô˘Ï¿, Ë Ê˘ÛÈ΋ ÔÌÔÈfiÙËÙ· Ì ÙËÓ Brigitte Bardot ‚ÔËı¿ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ó· ÙËÓ ‰Â¯ıÔ‡Ó ˆ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÍÈÒÛÂˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ Ù· ÂÚÈÔ‰Èο ÙÚ›‚Ô˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ editorial Ì·˙› Ù˘. ∏ Georgia Â›Ó·È ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ Rimmel, Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙ· defile Ù˘ Vivienne Westwood, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙÔÓ Ô›ÎÔ Versace. Pas mal... ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Û·˜ ÙÔ Â›· ·ÏÏ¿ Ë Georgia Â›Ó·È 17 ÌfiÏȘ ¯ÚÔÓÒÓ! www.supermodels.com /georgiajakker

184

BESTEVER 21 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2010


178-185_HOT_STUFF 5-08-10 14:31 ™ÂÏ›‰·185

Abigail Clancy ∏ Abigail Clancy Rose ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 10 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1986 Î·È Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ì ÙÔ «Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi» Ù˘ fiÓÔÌ·, Abbey Clancy. •ÂΛÓËÛ ˆ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Û·Ú¤Ï·˜ Î·È ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ Î·È ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹, ˆ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ FIFA 2006 Î·È Ê˘ÛÈο ˆ˜ Ë Ê›ÏË ÙÔ˘ ÕÁÁÏÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Peter Crouch. ∏ Abbey, ·Ú¯Èο ı¤ÏËÛ ӷ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Genie Queen, Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó Ô Andy McCluskey. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÂÈÙ˘¯›·, ·ÏÏ¿ Ë Abbey Ì ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ μÚÂÙ·ÓÈÎfi Next Top Model fiÔ˘ ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. Δ· ‚ÚÂÙ·ÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘, ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ bimbo Ô˘ Ì ÙȘ ηÏÔÛ¯ËÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ Ù˘ ηÌ‡Ï˜ ÎÔÏ¿˙ÂÈ ¿ÁÈÔ. To FHM ÙËÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ 4 ÊÔÚ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÂÓÒ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÂÚÈÔ‰Èο ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ ˆ˜ ı¤Ì· Â͈ʇÏÏÔ˘ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ μÚÂÙ·ÓÈ΋ Î·È ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ TV. 줂·È· Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ¤ÁÈÓ ÚfiÛÊ·Ù·. ΔÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Sports Illustrated, ÙËÓ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË 2010 Ì·ÁÈfi, «ÓÙ˘Ì¤ÓË» Ì¿ÏÈÛÙ· ÌfiÓÔ Ì ÌÂÚÈο ¯ÚÒÌ·Ù·... ∞Ó Î·È Ë Abbey ·Ú·‚ˆÓÈ¿ÛÙËΠ̠ÙÔÓ Peter Crouch ÙÔ 2009, Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi 40 ·ÌÌ·Ù· Î·È ‰ÂÓ ‚Ϥˆ ÙÔ ÏfiÁÔ Ó· ÌËÓ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÚÓ¿... ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ηٷϿ‚ÂÙ ÙÔ ÁÈ·Ù›. www.abigailclancy.com

HOT STUFF

WWW.ABIGAILCLANCY.COM

πÔ‡ÓÈÔ˜ 2010

BESTEVER 21

185


www.bestever.gr

186_LAST_PAGE 5-08-10 13:06 ™ÂÏ›‰·186

ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ... ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› Û‹ÌÂÚ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∂ȉÈο Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜, ¤¯ÂÈ ÏËÁ› Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi, Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ó. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ÙÔÈÎfi ÂÏÏËÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ fï˜ Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ı· Á›ÓÂÈ Â˘Úˆ·˚Îfi ηıÒ˜ Ë Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› fiÙ·Ó Î·È ¿ÏϘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜ ·fi ÙËÓ ‰È΋ Ì·˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ηٷÚÚ‡ÛÔ˘Ó. ∫·È ÙÔ ıˆÚÒ Û¯Â‰fiÓ Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ı· ηٷÚÚ‡ÛÔ˘Ó Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ·Ïfi˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÛÌfi˜ Û ÌÈ· ÂχıÂÚË ÂÌÔÚÈο ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¢ËÌÂÚ›· Î·È Î¤Ú‰Ë Û fiÏÔ˘˜. ªfiÏȘ ÌÈ· ¯ÒÚ· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ηٷӷÏÒÓÂÈ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ÙÒÚ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ÂÈÚÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ›¯·Ì ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜. ¢ËÏ·‰‹ ·Ó ·ÁÔÚ¿˙·Ì 10 Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari ÙÒÚ· ı· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì 2. ∞Ó ·ÁÔÚ¿˙·Ì 6 Azimut, Ferretti, Cranchi, Sacs ÙÒÚ· ı· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì 1. ∞Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Î¿ÓÂÈ Ë πÛ·Ó›· Î·È Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ˆ˜ Î·È Ë ›‰È· Ë πÙ·Ï›· ı· Ì› Û ‡ÊÂÛË Î·È ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ Opel, Mercedes Î·È μªW... TÔ ÓÙfiÌÈÓÔ Âʤ, Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ı· ‰È·Ù·Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Ì ¿ÁÓˆÛÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. √ ™Â٤̂Ú˘ ı· Â›Ó·È Î·˘Ùfi˜ ·fi οı ¿Ô„Ë. √È ÂÈÙ·Á¤˜ Ô˘ ÛοÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ¯ÈÔÓÔÛÙÔÈ‚¿‰·˜! ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ Ë ‰È·Ù¿Ú·ÍË Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ ‰ÔÏÏ·Ú›Ô˘ Î·È Ë ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓfi¯ÏËÛ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË, Ô˘ ÂÈÚÚ¤·Û ÙȘ ·‰‡Ó·Ì˜ ·ÁÔÚ¤˜ -fiˆ˜ ÙËÓ ‰È΋ Ì·˜- ·ÏÏ¿ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÂÈÚÚ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ ¢ڢ˙ˆÓÈÎÔ‡ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜, Â¤ÙÚ„ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ Û ̤ÁÂıÔ˜ ·Ú¯Â›ˆÓ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Î·È ·˘Ùfi ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ fiˆ˜ ÙˆÓ Í¤Ú·Ì ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ∞fi ÂΛ Ô˘ ·ÏÒ˜ ‰È·‚¿˙·Ì Î›ÌÂÓ· ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ÙÒÚ· ‚ϤÔ˘Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÈÔÙÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È video Û ÔÈfiÙËÙ· ηχÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Ì·˜! ∞ÏÏ¿ ÎfiÏ·! ™Â 3-4 ¯ÚfiÓÈ· ¿ÏÏ·ÍÂ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÂÓËÌÂÚˆÓfiÌ·ÛÙÂ, Ô˘ ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘ÌÂ, Ô˘ ÌÔÚʈÓfiÌ·ÛÙÂ. Δ· ÂÚÈÔ‰Èο fï˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ 1870... ∏ ‰Ú·ÛÙÈ΋ ÙÒÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, Ë ÙÒÛË ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ Â›Ó·È ·ÁÎfiÛÌÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÁÓÔËıÔ‡Ó. ∏ Ó¤· Ìfi‰· ÙˆÓ ÊÔÚËÙÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ù‡Ô˘ tablet Ô˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔ iPad Ù˘ Apple, Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ‰Âο‰Â˜ ·ÚfiÌÔȘ Û˘Û΢¤˜, ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û 2-3 ¯ÚfiÓÈ· ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘. √È ÊÔÚËÙÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ù‡Ô˘ tablet ı· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó Ù· ÂÚÈÔ‰Èο Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó „ËÊȷ΋ ÂΉԯ‹ Î·È ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È ı· ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ó ÂΛӷ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ∏ „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ ËÏÈÎÈ·Îfi ÎÔÈÓfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·¢ı‡ÓÂÙ·È. ¶ÂÚÈÔ‰Èο Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û Ó·ÚÔ‡˜ ηٷӷψ٤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È „ËÊȷΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ Ì ÔÏÏ·Ï¿ Â›‰·, ÁÚ·ÊÈÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÚÔ‚·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È video Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÌÔÓÙ¿˙ Î·È Ë¯ËÙÈο Âʤ. ¶ÂÚÈÔ‰Èο ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ËÏÈÎȷο ÎÔÈÓfi, ı¤ÏÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ „ËÊȷ΋ ¤Î‰ÔÛË Ô˘ Ó· ı˘Ì›˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÎÏ·ÛÛÈÎfi ÍÂʇÏÏÈÛÌ·, ·ÏÏ¿ Ì ·ÚÎÂÙ¿ link Ô˘ ‰È¢ڇÓÔ˘Ó Ù· ‰›· ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›¯ˆ˜ ÁÚ·ÊÈÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÚÔ‚·ÙÈÛÌÔ‡˜. ∞˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜, Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ Bestever. ΔÔ „ËÊÈ·Îfi Bestever, ı· ÍÂÊ˘ÏÏ›˙ÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο fiˆ˜ ¤Ó· ÎÏ·ÛÛÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ·fi ¯·ÚÙ›, ·ÏÏ¿ ı· ¤¯ÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ links Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ¿ÏÏ· sites, ηıÒ˜ Î·È links Ô˘ ı· Ô‰ËÁÔ‡Ó Û Â›ÛËÌ· video ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∫·È Ê˘ÛÈο Ë „ËÊȷ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ı· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ site Ì·˜, www.bestever.gr ηıÒ˜ Î·È ˆ˜ link Û ÔÏÏ¿ Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ· site, ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Î·È blogs. ŒÙÛÈ ÔÈ ı¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi lay out ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜, ı· Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ· ·fi ¤Ó·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ÚÈıÌfi ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ. º˘ÛÈο ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ› Î·È ÛÂ Ê˘ÛÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙ· ÂÚ›ÙÂÚ·. ∫·È Ô ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍÔÈÎȈ̤ÓÔÈ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Û ÌÈ· ÔıfiÓË... ªÂ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ Ì·˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Ì·˜, Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÙËÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó, ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙËÓ „ËÊȷ΋ ÂÔ¯‹, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘ μestever Û ‰‡Ô ÂΉԯ¤˜, ÌÈ· ¯¿ÚÙÈÓË Î·È ÌÈ· „ËÊȷ΋. ∏ ¯¿ÚÙÈÓË Ì ÙÔÓ ÎfiÔ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 15 ¢ÚÒ. ∏ „ËÊȷ΋ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. øÛÙfiÛÔ ‰›Ï· ÛÙËÓ ÈÛ›Ó· Û·˜, Ì ¤Ó· ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÊÚ¤ÓÙÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ÂÛ›˜ ÔÈ¿ ¤Î‰ÔÛË ı· ÂÈϤÁ·Ù ӷ... ‰È·‚¿ÛÂÙÂ; ª·Ú›· μ·Ù›ÛÙ· mv_photopress@netone.gr

TEYXO™ 21 IOYNIO™ 2010

Road to Hell!

¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜...

EVENTS - BESTVIEW - SUPERCARS - ATM - AROUND 40' LYXURY RESORTS & HOTELS SPA - GADGETS - FOR HER ULTIMATE GIFTS - HIGH END - PO§O°IA - HOT STUFF

BESTEVER F O R

L O V E R S

O F

G R E A T

L I V I N G

www.bestever.gr

PUBLISHER

MARIA VATISTAS EDITOR- IN- CHIEF

GEORGE VARINOS EDITOR

ACHILLEAS KARAILIAS EXECUTIVE EDITOR

STATHIS VENTOURIS PUBLISHING CONSULTANT

NICK GIANNOULAS

ADVERTISING MANAGERS

EFI MASAOUTIS CHRISANTHI LOUDAROU MANAGING EDITOR

NIKOS MARINOPOULOS CONTRIBUTING EDITORS

GEORGE KALOXILOS NICK GIANNOULAS NICK PAPACONSTANTINOU STATHIS ASPIOTIS SPIROS SKOUFIAS PANTELIS THEOTOKATOS SANJA MARKOVIC ART DIRECTOR

ANGELOS TSAKONAS ASSISTANT ART DIRECTOR

DIMITRA RAPTI

PHOTOGRAPHERS

AMAZING STUDIO, OUTSTANDING IMAGES CLIENT SERVICE

CHRISANTHI LOUDAROU CHIEF FINANCIAL OFFICER

ARISTIDES KARTSOLIS ACCOUNT

CONSTANTINOS DOUNAS PRODUCTION - PRESS NONSTOP PRINTING. ∂¶∂. CIRCULATION

EUROPE S.A. LAW CONSULTANT

K. GHIKA - P. LAGOPANAGIOTOPOULOU P. MITROMARA & PARTNERS BESTEVER PUBLISHED JULY & JANUARY BY PHOTOPRESS S.A. 25A PLOUTARHOY STR. & 6 ILIOPOULOU STR., 173 42, ATHENS TEL.: +30 210 9946 237 (ISDN Switchboard 6 Lines) FAX: +30 210 9946 237 E-MAIL: marketing@bestever.gr, subscriptions@bestever.gr www.photopress.com.gr www.bestever.gr ALL RIGHTS RESERVED, REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE PUBLISHER IS STRICTLY PROHIBITED. Advertising rates furnished upon request. Send all advertising information & materials to PHOTOPRESS S.A. 25A PLOUTARHOY STR. & 6 ILIOPOULOU STR., 173 42, ATHENS. Direct all subscription inquiries to www.bestever.gr. All advertising is subject to approval before acceptance. BESTEVER reserves the right to refuse any advertising for any reason whatsoever.


COVER_BESTEVER_21 5-08-10 15:06 ™ÂÏ›‰·2


COVER_BESTEVER_21 5-08-10 15:06 ™ÂÏ›‰·1

TEYXO™ 21 IOY§IO™ 2010

Road to Hell! ¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜...

EVENTS - BESTVIEW - "SUPERCARS" - ATM - AROUND 40' LYXURY RESORTS & SPA - GADGETS - ULTIMATE GIFTS KO™MHMATA - HIGH END - PO§O°IA - HOT STUFF

BESTEVER 21  

BESTEVER 21

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you