Page 1

COVER_BESTEVER_20 30-12-09 16:00 ™ÂÏ›‰·1

EVENTS - BESTVIEW - AROUND 100' - FOR HER - CHAMPAGNES SUPER CARS - ENDURO - PO§O°IA - MOST SPECTACULAR HOTELS ULTIMATE GIFT - GADGETS - HIGH END - HOT STUFF - LINGERIES


COVER_BESTEVER_20 30-12-09 16:00 ™ÂÏ›‰·2

«ΠΡΟΠΟΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ, ΤΟ ΙΔΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΙΕΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΑΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ. ΟΤΑΝ ΕΠΙΤΙΘΕΣΑΙ ΜΕ 800 WATTS, ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΝΑ ΠΕΡΝΑ ΣΩΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ. ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥ SPECIALIZED TARMAC SL3 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΠΟΤΕ – ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟ!» ΔΕΙΤΕ ΤΟ TARMAC SL3 ΚΑΙ ΤΟΝ ANDY SCHLECK ΣΤΟ SPECIALIZED.COM/TARMACSL3

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος: Kassimatis Cycling, Πλ. Ιπποδαμείας 8, Πειραιάς, τηλ. 2104113654, email: info@specialized.gr, web: www.specialized.gr


003-009_ADVs 30-12-09 15:45 ™ÂÏ›‰·3


003-009_ADVs 30-12-09 15:46 ™ÂÏ›‰·4

TOO LATE, SHE’S GOT YOU.

Maserati GranTourismo. 4 seats, 4,2-litre V8 (298kW). 0 to 100 Km/h acceleration in 5.2 sec, maximum speed 285 km/h. Pininfarina design.


003-009_ADVs 30-12-09 15:46 ™ÂÏ›‰·5

Trident Cars SA, 197 Trikoupi Avenue,, Kifissia, Τel.: 210 62 04 802-3, www.tridentcars.gr


003-009_ADVs 30-12-09 15:46 ™ÂÏ›‰·6


003-009_ADVs 30-12-09 15:47 ™ÂÏ›‰·7


003-009_ADVs 30-12-09 15:47 ™ÂÏ›‰·8


003-009_ADVs 30-12-09 15:48 ™ÂÏ›‰·9


010-017_EDITORIAL 30-12-09 18:42 ™ÂÏ›‰·10


010-017_EDITORIAL 4-01-10 14:25 ™ÂÏ›‰·11

EDITORIAL

ΔÔ ÎÔ˘Ù› Ù˘... Pandora! ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·, ÙÔ Ù‡¯Ô˜ Ô˘ Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ù‡¯Ô˜ ÛÙ·ıÌfi˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜, fiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹ Î·È ÁÈ· Â̤ӷ ÚÔÛˆÈο. ¶ÚÈÓ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÏÌ‹Û·Ì ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˘˜ Ôϛ٘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. ŒÓ· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ Û ·˘Ùfi ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ Ì¤ÛÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù·›ÚÈ·˙ ӷ ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ΤډÈÛÂ Î·È Î¤ÓÙÚÈÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÎÂÙÒÓ ÂΉÔÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂΉÔÙÈÎfi ·˘Ùfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, οÓÔ˘Ì ·ÔÁÚ·Ê‹, ÙfiÛÔ ‰È΋ Ì·˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ηٿÛÙ·Û˘. ΔÈ Ì·˜ ¤ÊÂÚ ̤¯ÚÈ Â‰Ò, fiÛ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì¿ı·Ì ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ÁÈ· ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ, ÁÈ· ÙÔ ÂȯÂÈÚÂ›Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ô˘ ¿Ì ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ˆ˜ ¯ÒÚ·. ΔÈ Ì·˜ ¤ÊÂÚ ̤¯ÚÈ Â‰Ò... A˜ οÓÔ˘Ì ÌÈ· ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ÿÛˆ˜ Ù· ÁÔÓ›‰È·. ∞fi ÌÈÎÚfi ·È‰¿ÎÈ ¿ÎÔ˘Á· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ - μ·Ú›ÓÔ˜ - ÂÒÓ˘Ìfi ÌÔ˘. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, ‰ÂÓ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó Î·È Ôχ ÂÏÏËÓÈÎfi. ŒÌ·ı· ˆ˜ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ¤Ó·Ó πÙ·Ïfi, ÏfiÁÈÔ, ηıÔÏÈÎfi ÌÔÓ·¯fi ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ì ÏÔ‡ÛÈÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È ˆ˜ ÔÈ ·fiÁÔÓÔ› ÙÔ˘, ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ·Ú¯Èο ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· æ·Ú¿, ÙËÓ Ã›Ô, ÙËÓ ÿÔ Î·È ÙÂÏÈο ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ∞Ó Î·È ·Ú¯Èο ‹Ù·Ó ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ·‰¤ÏÊÈ· Ô˘ ÚԤ΢Ù·Ó, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ· Î·È ¤ÎÔ‚·Ó Ï›ÁÔ ‹ Ôχ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘˜. √ ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ ÚÔ¿Ô˘˜ –ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ·- ¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ÿÔ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, Á‡Úˆ ÛÙÔ 1860-70 Î·È ¤ÊÙ·Û Ì ¤Ó· η˚ÎÈ Î·È ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ¶¤Ú·Û ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ¤‰ÂÛ Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ ÌÈÎÚfi ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÷ڷ˘Á‹. μڋΠÙÔÓ ÙÔÈÎfi ÙÛÈÊÏÈο Î·È ·ÁfiÚ·Û ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÈÔ Ì·ÎÚ˘Ófi ÏfiÊÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÚ·Ùfi˜, ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ ÔÛfi. ΔÔÓ ¤ÏÂÁ·Ó ∂˘Á¤ÓÈÔ μ·Ú›ÓÔ Î·È ˘‹ÚÍ ‰¿ÛηÏÔ˜ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜, fiˆ˜ ¤Ì·ı· ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ. ∞ÎfiÌ· Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜... ∂˘Á¤ÓÈ·. £˘Ì¿Ì·È ·ÎfiÌ· ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ‘70 Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ’80 ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÏÈÎȈ̤Ó˜ ı›˜ Ó· Ô˘ÏÔ‡Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎÙ›ÚÈ· Î·È ÔÈÎfi‰· ÂΛӢ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔÔ ·Ú¿Î·Ó· Ï›ÁÔ ·ÏÏ¿ ¤ÚÂ ӷ ¿ÚÂÙ ÌÈ· ȉ¤·... ™Î¤ÊÙËη Ôχ ·Ó ¤ÚÂ ӷ Û·˜ ·Ó·Ê¤Úˆ Ù· ˘fiÏÔÈ·. £ÂˆÚÒ ˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ ÂΉfiÙ˘ Î·È 28 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÛÎËÓ‹, ÌÔÚÒ Ó· ˆ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛÙÔÚ›· ‰›¯ˆ˜ Ó· ÊÔ‚¿Ì·È ÌÈ· Èı·Ó‹ ‚ÚÔ¯‹ ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ... ŒÏÂÁ· ÏÔÈfiÓ ÁÈ· Ù· ÁÔÓ›‰È·. ∞Ó¤ÊÂÚ· ÈÔ ¿Óˆ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯È΋ ηٷÁˆÁ‹ ÌÔ˘ ·fi ÙÔÓ πÙ·Ïfi, ÏfiÁÈÔ, ÌÔÓ·¯fi Ì Ùo fiÓÔÌ· μ·Ú›ÓÔ˜ ÂÎ º·‚¤Ú·˜ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ μ·Ú›ÓÔ˜ º·‚ÔÚ›ÓÔ˜. º˘ÛÈο ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÍÂÏÏÈÓÈṲ̂ÓË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, Ô˘ Î·È ÙÂÏÈο Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ˘ÈÔı¤ÙËÛ fiˆ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÍÂοı·Ú· Varino Favorino- ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÛÙËÓ Caldarola, 70 ÂÚ›Ô˘ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ Ancona. ΔÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ· ‚¤‚·È· ‹Ù·Ó Guarino di Favera, ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, Ô °ÎÔ˘·Ú›ÓÔ ·fi ÙËÓ º·‚¤Ú·, ·ÏÏ¿ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÓfiÌ·Ù· Guarino, Varinus,

Favorinus, Phavorinijs, Varinus Camers, μ·Ú›ÓÔ˜ º·‚Ò, ÂÓÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó·Î˘Ú‹¯ıËÎÂ Î·È ∂›ÛÎÔÔ˜ ¡Ô˘ÎÂÚ›·˜ Î·È ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏ· ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ Varinus Favorinus Camers Nucerinus, Varinus Favorinus Camers Î.·. √ ·Ú¯ÈÎfi˜ ÚfiÁÔÓÔ˜ ÏÔÈfiÓ, ›Ûˆ˜ Ó· ¤·ÈÍ ¤Ó·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ Ù· Û˘ÁÁÚ·ÊÈο ÁÔÓ›‰È¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ‰È΋ ÌÔ˘ ‡·ÚÍË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ÂÓfi˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ÏÂÍÈÎÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ 734 ÛÂÏ›‰ˆÓ! ∏ ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏÂÍÈÎÔ‡ ›¯Â ÂÏÏËÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ «ª¤Á· Î·È ¶¿Ó˘ øʤÏÈÌÔÓ §ÂÍÈÎfiÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ˘» Ù˘ÒıËΠÛÙË ƒÒÌË Ì ÙÔÓ Ï·ÙÈÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ «Etymologicum ªagnum, sive Δhesaurus Universae Linguae Graecae» Î·È ¤¯ÂÈ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ ÛˆÙ‹ÚÈÔ ¤ÙÔ˜ ¯›ÏÈ· ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· ›ÎÔÛÈ ÙÚÈ·, 1523. ∫·È ‰ÂÓ Î¿Óˆ Ï¿ıÔ˜ ÛÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·... ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÓ‹ÛÈÔ ·Ï·›Ù˘Ô ÙÔ˘ ÏÂÍÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Û‹ÌÂÚ· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÛÙË ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î·. øÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·Ó·Ù˘ÒÛÂȘ. ∏ ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹, Â›Ó·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ 1801 «∂Ó ÙË Δ˘ÔÁÚ·Ê›· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÙÔ˘ °Ï˘Î¤Ô˜» ·fi ÙËÓ μÂÓÂÙ›·. Δ¤ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ ÚfiÁÔÓÔ. ∞˜ ‰Ô‡Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ηٷχÙ˜ Ù˘ Â͛ۈÛ˘ «ΔÈ Ì·˜ ¤ÊÂÚ ̤¯ÚÈ Â‰Ò». ¶ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ η٤¯ÂÈ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÂȉÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·‚‚·ı¿˜. ∂›¯· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘, ÙȘ Δ¯ÓÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ, ÙÔ Ì·ÎÚ˘Ófi –Û‹ÌÂÚ·- 1982! ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ·, ÔÈ Δ¯ÓÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ ∫·‚‚·ı¿, Ì ÙÔ˘˜ 4 ΔÚÔ¯Ô‡˜, ÙËÓ ¶Ù‹ÛË, ÙÔÓ ◊¯Ô, ÙÔ ™Î¿ÊÔ˜ & £¿Ï·ÛÛ· Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚÈÔ‰Èο ÙÔ˘, ˘‹ÚÍ·Ó Ô Ê¿ÚÔ˜ ÁÓÒÛ˘, ÂÎ·›‰Â˘Û˘, „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ·fiÏ·˘Û˘ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰È·Ú¤Ô˘Ó. ø˜ ̤ÏÔ˜ ÂΛӢ Ù˘ ÔÏÈÁÔÌÂÏÔ‡˜ ÔÌ¿‰·˜, ‹Ù·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÙ 15 ¿ÙÔÌ·, ¤Ì·ı· ¿Ú· ÔÏÏ¿ Î·È ¯Ú‹ÛÈÌ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞Ó Î·È Ô ∫·‚‚·ı¿˜ ‹Ù·Ó -Î·È Â›Ó·È- ¤Ó·˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ȉÈfiÌÔÚÊÔ˜ Î·È ·fiÙÔÌÔ˜, ‹Ù·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰›Î·ÈÔ˜ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜. ¶›Ûˆ ·fi ÙÔ ·˘ÛÙËÚfi ÚÔÛˆÂ›Ô ÙÔ˘, ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·fi fiÙÈ fiÏÔÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÈÛÙ‡·ÌÂ Î·È ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ‹Ù·Ó ÙfiÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ Ì˘ÛÙÈÎfi. √ ∫·‚‚·ı¿˜ ˘‹ÚÍ ÌÈ· role model ÊÈÁÔ‡Ú· ·fi Ù· 18 ÌÔ˘ ¤ˆ˜ Ù· 23 ÌÔ˘ Ô˘ ¤Ê˘Á· I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

11


010-017_EDITORIAL 4-01-10 14:26 ™ÂÏ›‰·12

EDITORIAL ·fi ÙȘ Δ¯ÓÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ. ªÔ˘ ¤Ì·ı ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙ·, Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ Í¯ÓÒ, ˆ˜ ÁÈ· Ó· ËÁÂ›Û·È ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÈηÓÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. °È· Ó· ÌÔÚ›˜ Ó· ηıÔ‰ËÁ›˜ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÈηÓÒÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· Ó· Û ۤ‚ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ú¤ÂÈ... Ó· Â›Û·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜! √ ∫·‚‚·ı¿˜ ÙfiÙÂ, ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο

ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ·ÁÒÓˆÓ, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¤Ó·˜ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ ‰È·ÙËÚ› ·Î¤Ú·ÈÔ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ΔÔ 2001 Ë Photopress S.A. Ë ÂΉÔÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÂΉ›‰ÂÈ ÙÔ Bestever, Ô‡ÏËÛ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ÛÙȘ Δ¯ÓÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Â¤ÎÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜, ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ΔÔ 2003 Â·Ó·ÎÙ‹Û·Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ηÈ... Ì¿ı·Ì ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ. ∞Ó Ô ∫·‚‚·ı¿˜ ˘‹ÚÍ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ù·Í›‰È, Î·È Ô ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙˆÓ 4ΔÚÔ¯ÒÓ Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Car & Driver, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÏËÚÔÓfiÌÔ˜ ¤·ÈÍ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË... ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÔ˘ ηٿÚÙÈÛË. ΔÔ 1989 ‚Á‹Î ÙÔ Car & Driver. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘˜, Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËη Û ÂΛÓË ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È ¤Ì·ı· ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ˆ˜ «‚Á·›ÓÔ˘Ó» Ù· ÂÚÈÔ‰Èο. √ ∫ÏËÚÔÓfiÌÔ˜ ÌÔ˘ ¤Ì·ı ӷ ÌËÓ Â›Ì·È ÙfiÛÔ ·˘ÛÙËÚfi˜ Ì ÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Èη12

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

ÓÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ó· Â›Ì·È ÁÂÓ·Èfi‰ˆÚÔ˜ ÛÙË ÁÓÒÛË Î·È ÌÔ˘ ¤Ì·ı ·ÎfiÌ· ¤Ó· Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÓˆÌÈÎfi. ¶ˆ˜... «Ù· ÌÂٷ͈ٿ ‚Ú·ÎÈ¿ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È Âȉ¤ÍÈÔ˘˜...» fiÔÈ· Î·È ·Ó Â›Ó·È Ë ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÙÂ. ΔÔ 1993, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÏËÚÔÓfiÌÔ˘ –Ì·˙› Î·È ÂÁÒ- ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ Car & Driver, ÂÓÒ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Auto Motor und Sport. O ¶¤ÙÚÔ˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏ˘ Ì fiÏ· ÙÔ˘ ÙÔ ›ÛÌ·, ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙfi ÙÔ˘, ÂÓ¿ÓÙÈ· Û fiϘ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ, ηıȤڈÛ ÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂΉÔÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ΔËÓ MotorPress. ™ÙË MotorPress ¤È·Û· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ 1993. ∏ ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰ÔÎÈÌ·Û›·, ‹Ù·Ó Ó· ۯ‰ȿۈ ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘. ΔÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ô˘ ۯ‰›·Û· ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠÔÙ¤ ·˘ÙÔ‡ÛÈÔ, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÔÏ˘ÙÂϤ˜ fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ÌÔ˘ ¤ÏÂÁÂ. ªÂÙ¿ ·fi ¿Ú· ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ·Ú¯Èο Û¯¤‰È· ÌÔ˘, ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ∞utoΔÚ›ÙË. ª· ÌÈÛfi˜ ·ÁÁÏÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜, ÌÈÛfi˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜... ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ˘ԉ›ÍÂˆÓ ·fi Â̤ӷ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ, Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ Ì ¿ÓÙÂÍ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ԉ›¯ıËΠ¤Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ‰¿ÛηÏÔ˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ̤·. ∞Ó Ô ∫·‚‚·ı¿˜ ‹Ù·Ó Ô Steve Jobs, Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· Ô Bill Gates. ∫·È Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ ÙÔ fiÛÔ Ù·ÈÚÈ·ÛÙ‹ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ·ÚÔÌÔ›ˆÛË Î·ıÒ˜ Ô ÚÒÙÔ˜ Ï·ÙÚ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ Apple, Â›Ó·È ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜, Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ï·ÙÚ‡ÂÈ Ù· PC, ›ӷÈ... „˘¯ÔÏfiÁÔ˜, ÌÂıÔ‰ÈÎfi˜ Î·È ÙÚÔÌÂÚfi˜ marketeer. √ ¶¤ÙÚÔ˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏ˘ ‹Ù·Ó Ô Ì¿ÛÙÔÚ·˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. Œ‚ÏÂ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·-‚Ô˘Ófi ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ¤ÎÔ‚Â ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ·, ÙÔ ·Ó¤Ï˘Â, Î·È ¿Ú¯È˙ ӷ χÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙÔ Î¿ı ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ·. ŸÙ·Ó ÙÂÏÈο ¤ÊÙ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ›¯Â χÛÂÈ ¤Ó· ۯ‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· Ï˘ı› ÔχÏÔÎÔ Úfi‚ÏËÌ·. ºÈÏÈÎfi˜ Î·È ·ÓÔȯÙfiηډԘ, ‹Ù·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÎÏËÚfi˜ Î·È ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜. ∫ÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ¤Ì·ı· ÔÏÏ¿ Î·È ¯Ú‹ÛÈÌ· Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ˘ ÔÊ›ψ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ fiÔÈ·˜ ÂÈÙ˘¯›·˜. ΔÔ ÎÂÊ·Ï·›Ô «ΔÈ Ì·˜ ¤ÊÂÚ ̤¯ÚÈ Â‰Ò» ÏÔÈfiÓ ·Ó·Ï‡ıËΠÂ·ÚÎÒ˜. ™Â ¤Ó·Ó ÏfiÁÈÔ ÚfiÁÔÓÔ, Ô˘ ÙÔ 1523, Âͤ‰ˆÛ ¤Ó· ÏÂÍÈÎfi 734 ÛÂÏ›‰ˆÓ Î·È Û 3 ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȉÈÎÒÓ ÂΉfiÛÂˆÓ -ÙˆÓ 3 ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ- Ô˘ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ì·ı· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. ΔÈ Ì¿ı·Ì ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ Ì¿ı·Ì ÙÈ Â›Ó·È Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ª¿ı·Ì ˆ˜ Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Â›Ó·È ÌÈ· Ê¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∂›Ó·È... fiÙ·Ó ÂÚÓ¿Ì Ôχ Ù¤ÏÂÈ·. ∫·È ˆ˜ Ô Î¿ı ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‚ÈÒÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ «Ôχ Ù¤ÏÂÈ· ηٿÛÙ·ÛË» ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Á·ıfi (ÙÔ ÚÒÙÔ Â›Ó·È Ë ˘Á›·) Â›Ó·È Ô ÂχıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜. ¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ, ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ô˘ fiÏÔ Î·È ÈÔ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ηÓ›˜ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∂›Û˘ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛ‹ ÙÔ˘, ‚ÈÒÓÂÈ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. °È· ¿ÏÏÔ˘˜ Â›Ó·È ¤Ó· Úˆ˚Ófi Ì ۷Ì¿ÓÈ· Î·È ÔÌÂϤٷ ·Û·ÏÈṲ̂ÓË Ì ÙÚԇʷ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜... ·ÏÒ˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·Ú¤· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ‹ Ì ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆ·. ∞˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÛÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›ӷÈ... ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ Bestever. ∫¿ÔÈÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Û ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÁÏ˘Ùfi ÙÔ˘ Jeff Koons, Û ¤Ó· ̈‚ ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ ÙÔ˘ Ozwald Boateng ‹ Û ÌÈ· Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈ΋ ·Ó‰·ÈÛ›· ÂÓfi˜ -ÂȉÈο ÁÈ' ·˘ÙÔ‡˜- ˘ÏÔÔÈË̤ÓÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ Nobu Matsuhisa Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ·fi Ï¿ÛÙÈ¯Ô Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÌÈ· Ferrari 599 GTB Fiorano, ÛÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfi ÙÔ˘˜ ÁÂÌ¿ÙÔ Ì˘Á¿ÎÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË ÂÓfi˜ Suzuki B-King Î·È ÛÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË ÂÓfi˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ Home Cinema Ì ٤ÏÂÈÔ ‹¯Ô Î·È ÂÈÎfiÓ·. °È' ·˘Ù‹Ó, ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì ÙÔ Bestever... To μestever ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ–ˆ˜ ȉ¤·- ÙÔ 1992 ÛÙÔ Porto Cervo. ™Â ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ Ù·Í›‰È ÛÙËÓ Costa Smeralda ·fi ÙËÓ Fiat, ÊÈÏÔÍÂÓËı‹Î·Ì ÛÙÔ Hotel Pitrizza Î·È ‹Ú·Ì ¤Ó· cocktail ÛÙÔ Destriero, ÙÔ ÛοÊÔ˜ Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· Û¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÂÎfiÚ ‰È¿Û¯ÈÛ˘ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡, ÁÓˆÛÙfi Î·È ˆ˜ Blue Riband, ÚÂÎfiÚ Ô˘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ Â›Û΄‹ Ì·˜ ÙÂÏÈο η٤ÎÙËÛ ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·ÔÓÂÌ‹ıÂÈ, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓÔ ˆ˜ ȉȈÙÈÎfi ÛοÊÔ˜


010-017_EDITORIAL 30-12-09 18:42 ™ÂÏ›‰·13


010-017_EDITORIAL 4-01-10 14:27 ™ÂÏ›‰·14

EDITORIAL

14

(ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Aga Khan) Î·È Ù· ȉȈÙÈο ÛοÊË ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ Blue Riband. ∏ ȉ¤· ÂÓfi˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡ Î·È ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, ˆÚ›Ì·Û ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ̤۷ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1999 ·ÔÊ·Û›Û·Ì ̷˙› Ì ÙËÓ ª·Ú›· μ·Ù›ÛÙ· Ó· ÙÔ ÂΉfiÛÔ˘Ì Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Bestever, ˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·! O Ù›ÙÏÔ˜ ı· ‹Ù·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓÂÚÁfi˜ ÛÙÔ ‰ÈËÓÂΤ˜, ηıÒ˜ οı Ù‡¯Ô˜ ı· ‹Ù·Ó best ever ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘.

‰‡Ô ·ÚÂÙ¤˜ ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ ¤‰ˆÛ˜ ÙÚÂȘ. ∞˘Ùfi ı· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ôχ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Î·È ı· ‰È·Ù·Ú¿ÍÂÈ ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ¿Óˆ ÛÙË ÁË. √ £Âfi˜ ·¿ÓÙËÛÂ: - Œ¯ÂȘ ‰›ÎÈÔ °·‚ÚÈ‹Ï. ™Ù¿ıËη ·ÚfiÛÂÎÙÔ˜ ÎÈ ·˘Ù‹ ÌÔ˘ Ë ·ÚÔÛÂÍ›· ı· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫¿ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οӈ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ·Ó·Î·Ï¤Ûˆ ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·. ΔÔ ‚ڋη! £· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÚÂÙ¤˜ ·ÏÏ¿ οı ∂ÏÏËÓ·˜, ı· ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÌfiÓÔ ÙˆÓ ‰‡Ô. ∫È ¤ÙÛÈ ÎÈ ¤ÁÈÓÂ: - ∞Ó ¤Ó·˜ ∂ÏÏËÓ·˜ Â›Ó·È Ù›ÌÈÔ˜ Î·È ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Í˘ÓÔ˜. - ∞Ó Â›Ó·È ¤Í˘ÓÔ˜ Î·È ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÌÈÔ˜.

ΔÈ Ì¿ı·Ì ÁÈ· ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ. ª¿ı·Ì Ôχ ·Ï¿ ˆ˜ ·Ó Â›Ó·È Ó· οÓÂÈ Î·Ó›˜ ÌÈ· ÂΉÔÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ¤ÓÙ˘ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È fi¯È ÁÈ· ۯ‰fiÓ ÓfiÌÈÌÔ Í¤Ï˘Ì· ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ‹ «ȤÛÂȘ» (‰ËÏ·‰‹... Â΂ȷÛÌÔ‡˜) ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ, ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Ô ÎfiÔ˜... ΔÈ Ì¿ı·Ì ÁÈ· ÙÔ ÂȯÂÈÚÂ›Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ª¿ı·ÌÂ... ¤Ó· ·Ó¤Î‰ÔÙÔ. ΔÔ ÔÔ›Ô Ï¤ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ŸÙ·Ó Ô £Âfi˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ٷ ¤ıÓË, ¤‰ˆÛ ÛÙÔ Î¿ı ¤ıÓÔ˜ ·fi ‰‡Ô ·ÚÂÙ¤˜. ŒÙÛÈ, ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˘˜ Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÓÔÌÔÙ·Á›˜, ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ π¿ˆÓ˜ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÈ ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎÔ‡˜. °È· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ›Â: £· Â›Ó·È ¤Í˘ÓÔÈ, Ù›ÌÈÔÈ Î·È ı· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ŸÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÛ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔÓ ÏËÛ›·ÛÂ Ô ·Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜ °·‚ÚÈ‹Ï Î·È ÙÔ˘ ›Â: - ∫‡ÚÈÂ, ¤‰ˆÛ˜ Û fiÏ· Ù· ¤ıÓË ·fi

- ∫È ·Ó Â›Ó·È ¤Í˘ÓÔ˜ Î·È Ù›ÌÈÔ˜ ‰ÂÓ ı· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·ÏÏ¿... ı· ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙȘ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔڛ˜. ŒÙÛÈ ÌÂÙ¿ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·. ŒÓ· Û‹ÌÂÚ· ‚Á·Ï̤ÓÔ ·fi ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ªÂ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÚ›· ‰›¯ˆ˜ ϤÔÓ ÔÚ·Ùfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Ì ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Û‡Á¯˘ÛË Î·È ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ·Ó·Ù·Ú·¯‹. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηο ¯¿ÏÈ· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √È ¯ÒÚ˜ Â›Ó·È ˘ÂÚ¯Úˆ̤Ó˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· 110+%, ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ 98+%, Ë π·ˆÓ›· 190+% Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÎÚ·¯ ·ÂÈÏ› ·ÚÎÂÙ¿ ÎÚ¿ÙË Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¡ÈÒıˆ ˆ˜ Ë Ôχ ÛˆÛÙ¿ «Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË» ÙÒÛË ÙˆÓ ‡ÚÁˆÓ ÙÔ 2001, ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÎÔ˘Ù› Ù˘ ¶·Ó‰ÒÚ·˜. ∏ ÙÚÔÌÔÏ·ÁÓ›·, Ë ¤Í·ÚÛË ÏÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ 2005-2008 Î·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Â›Ó·È ÛÙÔȯ›· ÂÓfi˜ ·˙Ï Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì Ô˘ Ó· ‚Úԇ̠ٷ ˘fiÏÔÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘, Ô‡Ù ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â›Ó·È. √È ‰ÈÔÚ·ÙÈÎÔ›, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔÈ, ¿ÓıÚˆÔÈ «‚ϤÔ˘Ó» ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ fiÏˆÓ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ‰ÂÓ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì ÌÈ· Û˘Áηٷ‚·ÙÈ΋, ÔÏÈÙÈṲ̂ÓË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙ· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË. μϤÔ˘Ó ˆ˜ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÔÚıÌ›· ı· ‰È·Ù·Ú¿ÍÂÈ ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1923, fiÙ·Ó ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Ù¤ıËΠˆ˜ fiÚÈÔ˜ ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÚ·ÙÒÓ. μϤÂÙ ÔÈ «Ê›Ï(‰)ÔÈ» Ì·˜, ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÚıÌ›· Èηӿ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ‰‡Ô ›Ï˜ ·ÚÌ¿ÙˆÓ Ì¤Û· Û 6,5 ÏÂÙ¿ ÛÙËÓ ‰˘ÙÈ΋ ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘! ∫·È ̤۷ Û 15 ÏÂÙ¿ Ù˘ ÒÚ·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙‡ÍÔ˘Ó ÙȘ ‰‡Ô fi¯ı˜!

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


010-017_EDITORIAL 30-12-09 18:44 ™ÂÏ›‰·15


010-017_EDITORIAL 4-01-10 14:27 ™ÂÏ›‰·16

EDITORIAL

16

ΔËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ 52 ÔÚıÌ›ˆÓ-ÁÂÊ˘ÚÒÓ ·˘ÙÒÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ 178 ÙÔ ¤ÁÎÚÈÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ΛÓËÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞̇Ó˘... √È ‰ÈÔÚ·ÙÈÎÔ›, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔÈ, ¿ÓıÚˆÔÈ ‚ϤÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÙËÓ Î·Ù·ÎÚ‹ÌÓËÛË ÙˆÓ ÂΉfiÛˆÓ, ÙËÓ ÂÍ·¸ÏˆÛË ÙˆÓ video clubs ηÈ

ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜, ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÚÈÓ Âı¿ÓÂÈ, „¤ÏÈÛ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘, ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ Û ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜, «Opfer mussen gebracht werden» Ô˘ Û ÂχıÂÚË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜: °È· ÌÂÚÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ·Í›˙ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ı˘Û›Â˜... ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ fï˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·È‰Â›· ÁÈ· ı˘Û›Â˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·È‰Â›· ÁÈ· ÔÏÈÙÈÛÌfi... ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·È‰Â›· ϤÔÓ... ™Â ¤Ó· ¿Ù˘Ô ÁοÏÔ Ô˘ οӈ Û ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÚˆÙÒ ÁÈ· ÙËÓ ª·Î‰ÔÓ›·, ÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ η٤¯ÂÈ Ë ¶°¢ª, ÔÈ¿ ‹Ù·Ó Ë ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ηٿ ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·˚ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙËÓ μÂÚÁ›Ó· Î·È ÙÔ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi

ÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ ¤Í·ÚÛË ÙˆÓ «·ÛıÂÓÂÈÒÓ». √È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȉË̛˜ ÁÚ›˘, ¯Ô›ÚˆÓ, ÙËÓÒÓ Î.Ï. ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î·È Ë «·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·» ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ‰ÂÓ ˘·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·fi ·Ó¿ÁΘ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ... æ¿ÍÙ ÙÔ Ï›ÁÔ ÛÙÔ internet. ªÂ ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ó· ηÏ¿˙ÂÈ, ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ϤÔÓ, ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚÈÛÙ› Û ÔÏÏ·Ϥ˜ ηÙËÁÔڛ˜. ∞˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÁÓÒÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ̷οÚÈÔÈ, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¤Ó·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜, Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ «ÁÚ‹ÁÔÚË» ÂÔ¯‹. ™ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÙfiÓÔ, ÔÈ ‰ÈÔÚ·ÙÈÎÔ›, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔÈ, ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ‰Ô˘Ó, ÙËÓ ¯ÚÂÔÎÔ›· ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÏÈ·ÓÈ΋˜... À‹ÚÍ ÌÈ· ÊÚ¿ÛË Ô˘ › ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘, ¤Ó·˜ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹˜ Ô˘ Ï›ÁÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Û ·˘ÙfiÓ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘. √ Otto Lilienthal ÛÙËÓ ÌÔÈÚ·›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Ù‹ÛË, ÛÔ‚·Ú¿

ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ù¿ÊÔ˘˜ ª·Î‰fiÓˆÓ μ·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘! ∂›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ ˆ˜ ۯ‰fiÓ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ¶°¢ª ·ÎfiÌ· Î·È Úfi ÃÚÈÛÙÔ‡ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Macedonia Salutaris, (ÔfiÙ ηÎÒ˜ ¤ÁÈÓ ̤Á· ı¤Ì· ÂÍ ·Ú¯‹˜) ÂÓÒ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÙÌ‹Ì· Macedonia Prima Î·È ˆ˜ Â›Û˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙË μÂÚÁ›Ó· Î·È ·ÁÓÔÔ‡Ó ˆ˜ ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Ù‡Ì‚Ô˜ ÙˆÓ Ù¿ÊˆÓ… ∂Ì›˜, ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Bestever, ı· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ì ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ Ì·ÓȤڷ Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘ÌÂ, ı· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ Û·˜ ÂÎ·È‰Â‡ÛÔ˘ÌÂ, ı· Û·˜ „˘¯·ÁˆÁԇ̠̠ÙËÓ ÂÏ›‰· ˆ˜ ÙÔ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙÂ. ∂Û›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ó· ÛÒÛÂÙ ÙË ¯ÒÚ·. ¡· ÊÈÏÙÚ¿ÚÂÙ Ì Ôχ ÚÔÛÔ¯‹ ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÎÔ‡ÙÂ, ‚ϤÂÙÂ Î·È ‰È·‚¿˙ÂÙ ·fi Ù· ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ÁÎÚÔ˘ ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙÔÈο ‹ ‰ÈÂıÓ‹ Î·È Ó· Û˘˙Ëٿ٠̠¿ÏÏÔ˘˜ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˘˜ Ôϛ٘ fiÙÈ Û·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ‡ÔÙÔ ‹ ÂÚ›ÂÚÁÔ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ internet ÁÈ· ηÏÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜ fiÛÔ ·ÎfiÌ· Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ, ηıÒ˜ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ Î·È ÂχıÂÚ˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi„ˆÓ, Â›Ó·È ÙÔ ‡„ÈÛÙÔ ·Á·ıfi Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ·ÌÊÈ‚¿Ïψ Ôχ ˆ˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi ·ÎfiÌ· Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ… ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ¤Ó·Ó Ó¤Ô ÎfiÛÌÔ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, fiÌÔÚÊÔ Î·È ÂÈÚËÓÈÎfi. ¶ËÁ·›ÓÂÙ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ÂÌÓ¢ÛÙ›Ù ·fi ÙÔÓ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ James Cameron ÛÙÔ Avatar, ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Pandora. ∫·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ∫·ÏËÓ‡¯Ù· Î·È … ηϋ Ù‡¯Ë.

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

°ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ú›ÓÔ˜ gv_photopress@netone.gr


010-017_EDITORIAL 30-12-09 18:44 ™ÂÏ›‰·17


018-025_PERIEXOMENA 30-12-09 18:33 ™ÂÏ›‰·18

BESTEVER

°IA TOY™ EPøTEYMENOY™ ME TH ZøH

www.bestever.gr

26

38

52

18

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

26

Δ· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Events Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜!

38

μestview. ŒÓ·˜ ı·˘Ì·ÛÙfi˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜.

52

Supercars. °È· Ï›ÁÔ˘˜ Î·È ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜. ¢ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÂÛ¿˜!

¡· ¿ÙÂ. ∞Ó fi¯È Û fiÏ· ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. √ ¡›ÎÔ˜ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ·›ÚÓÂÈ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ ıÂÔÙÔοÙÔ Î·È ÂÈϤÁÂÈ ÁÈ· Û·˜, Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∂Îı¤ÛÂȘ, ·ÁÒÓ˜, ‚Ú·‚›·, ·ıÏËÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÂÚ›ÂÚÁ· ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· Û¿ÓÈÔ ¿˙Ï ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· οÔÈÔ˘˜ ·fi ÂÛ¿˜ ı· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ. ∫Ï›ÛÙ ı¤ÛË ·fi ÙÒÚ·, οÓÙ ÎÚ¿ÙËÛË ÓˆÚ›˜ Î·È ÂÈϤÍÙ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Michael Schumacher ÛÙËÓ F1, Ë Û˘Ó·˘Ï›· ÁÈ· ÙÔÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Jacko, Ô Raikkonen ÛÙÔ WRC, o Spies ÛÙÔ ªoto GP... ™›ÁÔ˘Ú· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ¯ÚÔÓÈ¿.

¡¤· ÎfiÏ· ηıÒ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. Δ· ͤÚÂÙÂ; Ÿ¯È! ∫·ÈÚfi˜ Ó· Ì¿ıÂÙ ÌÂÚÈο. ™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο Ó¤· ÛοÊË Ì ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ, ψٿ ÓËÛÈ¿-fiÏÂȘ, ˘ÂÚ˯ËÙÈο ÚÔÛˆÈο ·ÂÚÔÛοÊË, ‚È‚Ï›· ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ¤˜, ÍÂÓԉԯ›· Û ÙÚԯȿ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ӥ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ı· ¿ÏÏ·ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‚ÈÒÓ·Ù ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË, ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· Î·È ÙË ‰ÈÎÙ‡ˆÛË. ΔÔ iSlate ‹ fiˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜ ı· ϤÁÂÙ·È ÙÔ Ó¤Ô tablet Ù˘ Apple, ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· ·Ó·Î·Ù¤„ÂÈ ÙËÓ ÙÚ¿Ô˘Ï· Î·È Ó· ÙËÓ ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ fiÏË ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì ۋ̷ ÙÔ ‰·ÁΈ̤ÓÔ Ì‹ÏÔ. ªË ¯¿ÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚ·›ÓÔ...

√ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¶·Ù¤ÏÔ˜ Ì Ͽη Ù· Á·ÏfiÓÈ· Û ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÁÎÚÈÙ· ÂÚÈÔ‰Èο ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ Â͈ÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·ÎÚÔ‚·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘ fiÚÈ·, fiÛÔ Î·È ÛÙ· fiÚÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯ÂÈ ÛÙ·ı› Ù˘¯ÂÚfi˜ Î·È ¤¯ÂÈ ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙfiÛË ÂÌÂÈÚ›· ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ Ó· Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÓÔÂÚ¿ ÛÙË ı¤ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·›ı·ÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Û ̷ÁÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙÔ Nurburgring, ÙÔ Fiorano, ÙÔ Spa ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈfiÏÔÁË -‰ÂÓ Î¿Óˆ Ͽη- ÂÏÏËÓÈ΋ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ··ÈÙËÙÈ΋ ›ÛÙ· ÙˆÓ ™ÂÚÚÒÓ. ∞ÔÏ·‡ÛÙ ÙÔÓ... £Âfi˜!


018-025_PERIEXOMENA 30-12-09 18:33 ™ÂÏ›‰·19


018-025_PERIEXOMENA 30-12-09 18:33 ™ÂÏ›‰·20

BESTEVER

°IA TOY™ EPøTEYMENOY™ ME TH ZøH

www.bestever.gr

96

84 116

20

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

84

ÃÒÌ·. ∏ Û˘ÁΛÓËÛË ÙÔ˘ Ó· ÓÙÚÈÊÙ¿ÚÂȘ...

96

°‡Úˆ ÛÙ· 100 fi‰È·. ΔÚÈ¿ÓÙ· ηÓÙ¿ÚÈ· (ÂÓÙ¿ÍÂÈ Ì¤ÙÚ·) ΢ÚÈ·Ú¯›·˜.

116

¢¤Î· ·Í¤¯·ÛÙ· Î·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο ÍÂÓԉԯ›·.

∑uper! ¶¿Ì ‚Ô˘Ófi; ∫·Ù¿ ÙÔ ¿Ì Ï·Ù›·... Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤ÌÂ. ∞ıÏËÙÈΤ˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ÁÈ· ΛÓËÛË ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÈÔ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ΔÔ Í¤ÚÂÙ ÙÔ ı¤Ì·; Ÿ¯È; ∞ÎfiÌ· ηχÙÂÚ·, ηÈÚfi˜ Ó· ÙÔ Ì¿ıÂÙÂ. √ °ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ú›ÓÔ˜ ı˘Ì¿Ù·È Ù· 10 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó Ì·˙› Ì ÔÓfiÌ·Ù· ıÚ‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Enduro, ÙÔÓ ÃÚ‹ÛÙÔ Δ·ÛÔ‡ÏË Î·È ÙÔ £·Ó¿ÛË ÃÔ‡ÓÙÚ· -‚Ú ˆ˜ ¤Ú·Û·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ·- Î·È Û·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÈÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ ¯ˆÌ¿ÙÈÓ˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ÀÂÚ¯ÂÚ¿˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÙÂ, ·ÏÏ¿ ·Í›˙ÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÙ ÌÂÚÈο ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ‚Ô˘Ó¿. ™·˜ ˘ÔÛ¯fiÌ·ÛÙ ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ·fiÏ·˘ÛË.

ΔÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 100 Ô‰ÒÓ, Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ù¢ÁÌ· ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ÛÎ·Ê¿ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ. Δ· 100 fi‰È· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜. Δ· ÛοÊË Ì¤¯ÚÈ 60-70 fi‰È·, Â›Ó·È ÛοÊË Ô˘ ·Ó ›ÛÙ ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈÎfi˜ ı·Ï·ÛÛfiÏ˘ÎÔ˜ (¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ·Ï·Ù˙›) Ù· ÎÔ˘Ì·ÓÙ¿ÚÂÙ ̷˙› Ì ‰‡Ô Ó·‡Ù˜ ÁÂÓÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ ∞Û›·˜. ™Ù· 100 fi‰È· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ¤¯ÂÈ ¯ÔÓÙÚ‡ÓÂÈ Î·È Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ ÙfiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ ›‰ÈÔ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Î·È ÛÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ۈ̷ÙfiÙ˘Ô... ¡·È, Û·˜ ›· ¯ÔÓÙÚÔ‡˜. §ÔÈfiÓ... Δ· 100¿ÚÈ· ı¤ÏÔ˘Ó Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË, ϋڈ̷ 3-5 ¿ÙÔÌ· Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ Û˘ÓÔÌÔÙ·Í›·˜, Ì¿ÁÂÈÚ· Î·È Î˘Ú›· ÁÂÓÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ. ∂Û›˜ Î·È Ë ·Ú¤· Û·˜ ı· ·ÚÎÂÛÙ›Ù ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÔÚ›·˜. «Δ¿ÛÔ... ·Ó ʇÁÔ˘Ì ÙÔ ‚Ú¿‰˘, fiÛÔ ı¤ÏÔ˘Ì ÁÈ· ™·Ú‰ËÓ›·;» ∫·È Ô Δ¿ÛÔ˜ ··ÓÙ¿ «™Â 20 ÒÚ˜ ı· ›̷ÛÙ ÂΛ, ·ÚÈÂ...» ¶‹Ú·Ù ÌÈ· Á‡ÛË È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÛοÊÔ˘˜ 100 Ô‰ÒÓ. ∂›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ;

™·˜ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ì Û fiÏ· Ù· Ì‹ÎË Î·È Ï¿ÙË Ù˘ °Ë˜. ∞fi ÙË ¡fiÙÈÔ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙÔ ¶·Ï¿ÙÈ Ù˘ ÷̤Ó˘ ¶fiÏ˘, ̤¯ÚÈ Û ÌÂ۷ȈÓÈο οÛÙÚ· ÛÙË ·Ú·Ï›· Ù˘ ƒÈ‚Ȥڷ. ∞fi ÙÔ ÊÙˆ¯fi Dubai (ÛÙË Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·) Î·È ÙÔ ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈ΋˜ ¯Ïȉ‹˜ “¶‡ÚÁÔ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ” Û ¿ÁÓˆÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜. √ ¡›ÎÔ˜ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÌ‚·ı‡ÓÂÈ ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Î·È Â˘ÂÈıÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ.


018-025_PERIEXOMENA 30-12-09 18:33 ™ÂÏ›‰·21


018-025_PERIEXOMENA 4-01-10 14:46 ™ÂÏ›‰·22

BESTEVER

°IA TOY™ EPøTEYMENOY™ ME TH ZøH

www.bestever.gr

136

158

146

22

136

Ultimate gifts. ªÂ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·.

146

ƒÔÏfiÁÈ·. ΔÔ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ù˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜.

158

KÔÛÌ‹Ì·Ù·. °È· ÂΛÓËÓ Ì ·Á¿Ë.

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

∂Ì›˜ ÙÔ ¯·‚¿ Ì·˜. ∞ÂÚÔÏ¿Ó·, Û˘ÏÏÂÎÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÌÔÓ·‰Èο ‰ÒÚ· ÁÈ· Û·˜ Î·È Ù· ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ÚfiÛˆ·, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÈÎÔÛÙfi Ù‡¯Ô˜ Ì·˜. ¢È·ÏÂÁ̤ӷ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÚˆÙÔÙ˘›·, ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ó· Û·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ -Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ- Î·È Ì ÙËÓ ¯ÚËÛÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. Ÿ¯È; ∂›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ;

∏ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ηϿ ÎÚ·Ù›. À‹ÚÍ·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ·ÏÏ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ‡ÎÔÏ· Ó· ÙȘ ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ì ·Ú¿Ï¢Ú˜. ΔÔ ·ÓÙÚÈÎfi ÚÔÏfi˚ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÊÂÙ›¯ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ. °È ·˘ÙÔ‡˜ ÏÔÈfiÓ, ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔÏfiÁÈ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∑ÂÛÙ¿ÓÂÙ ηϿ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ ¤Ó· ·ÍÈfiÏÔÁÔ cognac Î·È ‚ÔÏ¢Ù›Ù Û ÌÈ· ·ÊÚ¿ÙË ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ù˙¿ÎÈ. ŒÙÔÈÌÔÈ; øÚ·›· ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙË ÛÂÏ›‰·...

Δ· ¤¯Ô˘Ì ÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Îfi Ó· Ù· Í·Ó·Ô‡ÌÂ. ªÂÙÚÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÂÚÈÔ‡, ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó· Â͈ÙÂÚÈ·ÛÂÈ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ fiıÔ˘ ÙÔ˘ ‰›¯ˆ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÚ·ÊÈÎfi˜. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ ÔχÙÈÌÔ˘ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÛÙËÓ È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›· Ù˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ÙÔ˘, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi ·˘Ù¿, ·Ó fi¯È ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ÂÈÏÔÁÒÓ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË Û¯Â‰›·ÛË. √È ‰ÈÂıÓ›˜ Ô›ÎÔÈ ·Ó Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó, ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∂Ì›˜ ÈÛÙÔ› ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ Ì·ÓȤڷ Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜, ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ì ÁÈ· ÂÛ¿˜ Ù· ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο -ηٿ ÙËÓ ÁÓÒÌË Ì·˜- ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÙ ÛÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Û·˜. ∂Û›˜, ÚÔÛı¤ÛÙ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ÈÓÂÏÈ¿, ‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÂΛÓËÓ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ...


018-025_PERIEXOMENA 30-12-09 18:34 ™ÂÏ›‰·23

Lamborghini Athens

Lamborghini Athens Trident Cars S.A. Trikoupi Avenue, Kifissia Τel.: 210 62 04 802-3 www.tridentcars.gr


018-025_PERIEXOMENA 30-12-09 18:34 ™ÂÏ›‰·24

BESTEVER

°IA TOY™ EPøTEYMENOY™ ME TH ZøH

www.bestever.gr

170

178 188

24

170

Gadgets. ŒÍ˘Ó·, ÁÔËÙ¢ÙÈο Î·È ÂÓ›ÔÙ ¯Ú‹ÛÈÌ·. §¤Ì ÙÒÚ·...

178

High End. ∫Ï›۷Ì Ô˘ ϤÓÂ. ∏ ̤ıÂÍË ÛÙÔÓ ‹¯Ô Î·È ÛÙË ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È Â‰Ò!

188

Hot Stuff. ¡¤Ô η˘Ùfi ·›Ì·. °È· ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÎÔ˘Ï˜ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜...

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

™›ÁÔ˘Ú· ¤¯ÂÙ ÌÂÚÈο ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û·˜. ÿÛˆ˜ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi Û·˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙ· ÎÏÂȉȿ Û·˜. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ¯·ÚÈو̤Ó˜ ÚÔÛı¤ÛÂȘ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ™‹ÌÂÚ· gadgets ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ. ΔÔ Î·Ù¿Ï·‚· fiÙ·Ó Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ (70+) ÌÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÙÔ˘ ¿Úˆ ‰ÒÚÔ ¤Ó·Ó «·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÙÔ˘ Dayson, ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÎÂÚ·›·...». ΔÈ Â›˜ ÙÒÚ·! ªÈÎÚ¿, ÌÂÁ¿Ï·, Ì ÁˆÓ›Â˜ ‹ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂ̤ӷ, ·Ï¿ ‹ ÔχÏÔη, Ù· gadgets οı ›‰Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ì› ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó! ªÂ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜, ¤Ó· ¯·ÌfiÁÂÏÔ ·ÁÒÓÂÈ ÛÙ· ¯Â›ÏË Û·˜ Î·È Ë ¯·Ì¤ÓË ·È‰ÈÎfiÙËÙ· Û·˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·ıÒ˜ ¯·˙‡ÂÙ ÙÔ Ó¤Ô Û·˜ «·È¯Ó›‰È».

™ÙÔÓ ‹¯Ô Î·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ÛÂÈÚ¿. ∂ÈÎfiÓ· fi¯È Ù¤ÏÂÈ· ÙËÓ ·ÓÙ¤¯ÂÙÂ, ‹¯Ô Ì ٛÔÙÂ. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÔ. √ ™Ù¿ı˘ ∞ÛÈÒÙ˘ ÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÂÈϤÁÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ï‹ÚË Áο̷ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙfiÛÔ ÁÈ· ‹¯Ô fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÂÈÎfiÓ·. √ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ high end, fiˆ˜ fiÏ· Ù· ·ÎÚÈ‚¿ ηٷӷψÙÈο ·Á·ı¿, ÂÏ‹ÁÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‚Ô‹ıËÛ ÛÙÔ Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi, ·ÏÏ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘.

ªfiÓÔ Ô˘ Ù· ı‡Ì·Ù· ϤÔÓ Â›ÛÙ (›̷ÛÙÂ) ÂÌ›˜. √È Á˘Ó·›Î˜ ÙÚÂÏÏ¿ıËηÓ. ∞Í›ˆÌ·. Δ¤ÏÔ˜, ·˘Ùfi ‹Ù·Ó. ΔÒÚ· ÂÌ›˜ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌËÓ Ì·˜ ¯Ô˘ÊÙÒÛÂÈ Î·ÌÌÈ¿ ÙÚÂÏ‹ ÛÙ· ηϿ ηıÔ‡ÌÂÓ·. ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙÈ Ï¤ÂÈ; ∏ Ù¤¯ÓË; ∏ showbiz; ∂Λ Ó· ‰Â›Ù ÙÈ Á›ÓÂÙ·È. Œ¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ·fi ÙÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ Melanie Fiona; ¡· ÙÔ ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ! ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ›ÛÙ ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˜ Î·È ˘Ô„È·Ṳ̂ÓÔ˜. ¶¿ÚÙ ˆÛÙfiÛÔ ÌÈ· Á‡ÛË ·fi ÙÔ ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂΛ ¤Íˆ... √ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ £ÂÔÙÔοÙÔ˜ ‰›ÓÂÈ Ú¤ÛÙ· ÛÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ. ¢È·‚¿ÛÙ ÙÔÓ Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ÚÔÛÔ¯‹.


018-025_PERIEXOMENA 30-12-09 18:35 ™ÂÏ›‰·25

BESTEVER

°IA TOY™ EPøTEYMENOY™ ME TH ZøH

BESTEVER ° I A

www.bestever.gr

T O Y ™

E P ø T E Y M E N O Y ™

M E

T H

Z ø H

www.bestever.gr

EK¢OTH™ MAPIA BATI™T∞ ¢IEY£YNTH™ °IøP°O™ BAPINO™ ¢IEY£YNTH™ ™YNTA•H™ AXI§§EA™ KAPAH§IA™ ™Àªμ√À§√™ ∂∫¢√™∏™ ™Δ∞£∏™ μ∂¡Δ√Àƒ∏™ ™Àªμ√À§√™ ™À¡Δ∞•∏™ ¡π∫√™ °π∞¡¡√À§∞™ APXI™YNTAKTH™ ¶∞¡Δ∂§∏™ ∞.¶∞Δ∂§√™ ADVERTISING MANAGERS ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√¶√À§√™ ∂º∏ ª∞™∞√ÀΔ∏

196

™∂ AYTO TO TEYXO™ ™YNEP°A™THKAN: ¡π∫√™ °π∞¡¡√À§∞™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ª∞Àƒ√À¢∏™ NIKO™ ¶A¶AKøN™TANTINOY ™Δ∞£∏™ ∞™¶πøΔ∏™ ¡π∫√™ ª∞ƒπ¡√¶√À§√™ ™¶Àƒ√™ ™∫√Àºπ∞™ ¶ANTE§H™ £EOTOKATO™ SANJA MAR∫OVIC ART DIRECTOR A°°∂§√™ Δ™∞∫ø¡∞™ ∞Δ∂§π∂ ¢∏ª∏Δƒ∞ ƒ∞¶Δ∏ ºøTO°PAºIA AMAZING STUDIO, OUTSTANDING IMAGES, Ã∏™Δ√™ ∫∞ƒ∞°πøƒ°∞∫∏™ CLIENT SERVICE ÃÀ™∞¡£∏ §√À¢∞ƒ√À

196

Lingerie. ÀÊ·ÛÌ¿ÙÈÓÔ... photoshop!

OIKONOMIKH ¢IEY£YN™H ∞ƒπ™Δ∂π¢∏™ ∫∞ƒΔ™ø§∏™

E›Ó·È ÌÈ· ÙÚÔÌÂÚ‹ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· Á‰˘ı› ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜. ¶ÈÛÙ¤„Ù ̷˜, ÔÈ Î·ÓÔÓÈΤ˜ Á˘Ó·›Î˜ „¿¯ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÌÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ Ú¿ÁÌ·. ¡· Á‰˘ıÔ‡Ó ÛÙ· ηϿ ηıÔ‡ÌÂÓ· ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ -Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È- Ó· Û·˜ ˆ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ... ·ÏÏ¿ ÌÈÏÒ ÂÎ ›ڷ˜. 줂·È· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Ô˘ Ó· ÛÙ¤ÎÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜. °È· ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ Ï›ÁÔ. ∞ÁÔÚ¿˙ÂÙ ‰˘fi-ÙÚÈ· Û˘ÓÔÏ¿ÎÈ· Î·È ÙÔ Âٿ٠¤ÙÛÈ ÛÙÔ ¿Û¯ÂÙÔ. ∞... ÛÔ˘ ‹Ú· Î·È ·˘Ù¿. °È· ‰Â˜ ÛÔ˘ οÓÔ˘Ó; ΔÔ È¿Û·ÙÂ; ΔÔ ¤¯ÂÙÂ; ¶¿Ì ÏÔÈfiÓ ·È‰È¿ ÌÔ˘. ™·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÓÙÔ˘˙›Ó· ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ‰ÂfiÓÙˆ˜ ÙÔ ÁÔ‡ÛÙÔ Û·˜. ∫·È ÂÛ›˜ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÙ ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù·... ∂ÌÚfi˜!

™ÙÔ Î·Ï˘Ì¤ÓÔ Ì·˜ ÂÍÒÊ˘ÏÏo, Ë Ó¤· SLS AMG ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÎÏ·ÛÛÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÂÓfi˜ ·ÎÚÈ‚Ô‡ ÂÏ‚ÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Û¿ÓȘ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›·, ÌfiÏȘ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÓÈο ÛÙËÓ F1, Ô Michael Schumacher Î·È ‚Á¿ÏÂÈ ÌÂÚÈο video Ì·˙› Ù˘... º˘ÛÈο ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ۯÂÙÈÎÔ‡˜.

¶∞ƒ∞°ø°∏ - EKTY¶ø™H NONSTOP PRINTING. ∂¶∂. ¢π∞¡√ª∏ ∂Àƒø¶∏ ∞.∂. NOMIKOπ ™YMBOY§Oπ ∫. °∫π∫∞, ¶. §∞°√¶∞¡∞°πøΔ√¶√À§√À ¶. ª∏Δƒ√ª∞ƒ∞ & ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ TO BESTEVER EINAI MIA EK¢O™H ¶OY KYK§OºOPEI KA£E IOY¡π√ & π∞¡√À∞ƒπ√ A¶O TH PHOTOPRESS S.A. ¶§OYTAPXOY 25A & H§IO¶OY§OY 6, 173 42, A£HNA TH§.: 210 9946 237 (TËÏ. K¤ÓÙÚÔ 6 °Ú·Ì̤˜) FAX: 210 9946 237

MERCEDES BENZ/AMG

E•øºY§§O

§O°I™THPIO Kø¡™TA¡Δπ¡√™ NTOYNA™

∂-MAIL: photopress@netone.gr subscriptions@bestever.gr marketing@bestever.gr www.photopress.com.gr www.bestever.gr KEIMENA KAI ºøTO°PAºIE™ ¶OY A¶O™TE§§ONTAI ™TO ¶EPIO¢IKO ¢EN E¶I™TPEºONTAI. A¶A°OPEYETAI H ANA¢HMO™IEY™H, ANA¶APA°ø°H ◊ META¢O™H ME O¶OIO¢H¶OTE O¶TIKOAKOY™TIKO ME™O, O§OY ◊ MEPOY™ TOY ¶EPIO¢IKOY, XøPI™ THN E°°PAºH A¢EIA TOY EK¢OTH. ALL RIGHTS RESERVED, REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE PUBLISHER IS STRICTLY PROHIBITED. Advertising rates furnished upon request. Send all advertising information & materials to PHOTOPRESS S.A. 25A PLOUTARHOY STR. & 6 ILIOPOULOU STR., 173 42, ATHENS. Direct all subscription inquiries to www.bestever.gr. All advertising is subject to approval before acceptance. BESTEVER reserves the right to refuse any advertising for any reason whatsoever.


026-037_EVENTS 4-01-10 14:31 ™ÂÏ›‰·26

E

V

E

N

T

S

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

23-31/1/2010 41th International Boat Show Düsseldorf, Germany °È· ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ Düsseldorf ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: ÁÈ· ÙË Fortuna Î·È ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛηÊÒÓ ÙÔ˘. ™Î¿ÊË Î·È ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó· ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÌË Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ı· ›ÙÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÙ ‰›ÎÈÔ: ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÛοÊË Î·È ı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÔÚ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ¿„ÔÁÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ ı· ‚Ú›ÙÂ Î·È ÔÏϤ˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÙÂ. MËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ¯ÔÈÚÈÓfi ÎfiÙÛÈ! £· Ì·˜ ı˘ÌËı›ÙÂ... www.boot.de

8-17/1/2010 London International Boat Show, ExCel London, England ∂›Ó·È ÙÔ ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ «ÎÏ›ÛÈÌÔ» ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·fi‰Ú·ÛË. ∞Ê‹ÓÔ˘Ì ›Ûˆ Ì·˜ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÙÂÓ›˙Ô˘Ì Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, ·ÔʇÁÔ˘Ì ٷ «ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο» Harrods (̤¯ÚÈ Î·È Ú¿‚‰Ô˘˜ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ʤÙÔ˜) Î·È ¿Ì ÁÈ· fish & chips ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ οÔÈÔ˘ ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÛοÊË Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜. www.londonboatshow.com

∂È̤ÏÂÈ·: ¡›ÎÔ˜ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜

7-10/1/2010 International CES, Las Vegas, Nevada, USA ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÂÌ¿˜ ¤¯Ô˘Ó fiÓÂÈÚÔ Ó· ¿Ó ÛÙÔ Las Vegas ÁÈ· ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎÔ Ù˙fiÁÔ, οÔÈÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Î·È ·ÎfiÌ· ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ∫È ·Ó ÛÔ˘ οÙÛÂÈ; ¶·Ú·Ù›ÓÂȘ ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ Î·È ÂÈÛΤÙÂÛ·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎıÂÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂȘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ô˘ ı· ÍÔ‰¤„ÂȘ Ù· Î¤Ú‰Ë ÛÔ˘. Dream on… www.cesweb.org

1/1/2010 New Years Concert, Vienna, Austria ∏ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ Ù˘ μȤÓÓ˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ‚Ú¿‚¢ÛË ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·¤ÛÙÚÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. º¤ÙÔ˜, fiˆ˜ Î·È ÙÔ 2008, Ë ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ °¿ÏÏÔ Georges Prêtre. www.wienerphilharmoniker.at

31/1/2010 52nd Grammy Awards, Staples Center, Los Angeles, California ªÔ˘ÛÈο ‚Ú·‚›· ‰›¯ˆ˜ æÈÓ¿ÎË, ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë ‹ §Â‚¤ÓÙË ÁÈ· ÎÚÈÙ¤˜! ∞˘Ù¿ ‚ϤÔ˘Ó ÛÙÔÓ Ant1 Î·È ÎÔÓÙÂ‡Ô˘Ó Ó· ¿ıÔ˘Ó Û˘ÁÎÔ‹ ·fi Ù· Á¤ÏÈ·. §fiÁˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ ¤ÏÏÂȄ˘, ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÔ› ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ı·٤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ‚Ú·‚›· ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Ù· ·ÔηÏÔ‡Ó ¿‰Èη «ÌÔ˘ÛÈο Oscar». www.grammy.com 26

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


026-037_EVENTS 4-01-10 14:31 ™ÂÏ›‰·27

E

V

E

N

T

S

ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010 1-25/2/2010 33rd Americas Cup, Valencia, Spain √ ϤÔÓ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿! ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÙÛÈ ‚¤‚·È· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ 33Ô˘ ∞C, Ô˘ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¿ÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ! ΔÔÓ Ù›ÙÏÔ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ∂Ï‚ÂÙÔ› Î·È ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Â¤ÏÂÍ ÙË Valencia. Alinghi vs BMW Oracle ÏÔÈfiÓ. Δ· ÚÔÁÓˆÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ó›ÎË ÙÔ˘ Alinghi ‰È· ÂÚÈ¿ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ BMW Oracle ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ ı· Â›Ó·È Ô Russel Coutts ÔfiÙ ÌËÓ ÛÙÔȯËÌ·Ù›ÛÂÙÂ... 33rd.americascup.com/en/

12-28/2/2010 Winter Olympics, Vancouver, Canada £¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÁÈ· ÛÎÈ Î·È ÏÔÈ¿ ÛÔÚ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÛÙËÓ ∞Ú¿¯ˆ‚·; ¢ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ, ÔÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ› √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ ÙÔ ÙÂÚÓfiÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ˆÊÂÏ›ÌÔ˘. www.vancouver2010.com

Jeff 18/2/2010 Jeff Beck and Eric Clapton, Madison Square Garden, New York ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ (sold-out), ÌÔÚÔ‡Ó Ó· «¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó» ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ˆ˜ ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. www.ericclapton.com

14/2/2010 Daytona 500, Daytona International Speedway, Florida √ «ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ∞ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜» fiˆ˜ ϤÓÂ Î·È ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Ó·È ·ÛÙ›·. ∂›Ó·È fï˜ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ÙÔ˘˜ Ù· ‰›ÓÔ˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο fiÏ· ÁÈ· ÙË Ó›ÎË: Ù· Ù˙·ÚÙ˙·Ú›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È Û˘¯Ófi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, fiˆ˜ Î·È Ù· ı·̷ÙÈο ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ∞ÎfiÌ· Î·È fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ ÁÈ· ÙÔ «·ÓËÁ‡ÚÈ» Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›ÁÔ Ó· ¤¯ÂȘ Ê¿ÂÈ hot-dog (‹ ÛΤÙÔ dog, fiˆ˜ ÙÔ Ï¤Ó ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ) ÛÙË Daytona. www.daytona500.com

11-15/2/2010 Miami International Boat Show, Miami Beach Convention Center and Sea Isle Marina , Florida ∞ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ ÙÔ ª·˚¿ÌÈ. ∂›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, Û ȉ·ÓÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›· ÁÈ· test-drive ÙˆÓ ÛηÊÒÓ. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÏÈÁ¿ÙÔÚ˜ Î·È ÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ fiÏ˘: Î·È Ù· ‰‡Ô Û «ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó», ·ÏÏ¿ ·fi ÙË Ì›· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô‚Ô‡Ó ÌÔÈÚ·›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÛÔ˘. www.miamiboatshow.com


026-037_EVENTS 4-01-10 14:32 ™ÂÏ›‰·28

E

V

E

N

T

S

ª¿ÚÙÈÔ˜ 2010

4-14/3/2010 80th International Motor Show and Accessories, Geneva, Switzerland ¡¤· ÌÔÓ٤Ϸ (Ì V8 Î·È ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ‹ Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿, ‰È·Ï¤ÁÂÙÂ Î·È ·›ÚÓÂÙÂ), ÚˆÙfiÙ˘·, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜: ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ë ·ÓÙÔ¯‹ Û·˜ ÛÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ·. ™˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÁÈ· ÚˆÙ¿Úˉ˜: ÌËÓ ·›ÚÓÂÙÂ Ê˘ÏÏ¿‰È· ·fi fiÏ· Ù· ÂÚ›ÙÂÚ· ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÙÛ¿ÓÙ· Ì Úfi‰Â˜. £· Û·˜ «¤ÛÔ˘Ó» Ù· ¯¤ÚÈ·. www.salon-auto.ch

18-25/3/2010 Baselworld 2010, Basel, Switzerland ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ, ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ù˘ ˆÚÔÏÔÁÔÔÈ›·˜, ÙˆÓ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔχÙÈÌˆÓ Ï›ıˆÓ ÛÙË μ·ÛÈÏ›· ÁÈ· Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜. √È ÂÈÛΤÙ˜ Â›Ó·È Â›Ù Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ›Ù ‡ڈÛÙÔÈ È‰ÈÒÙ˜ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ¡· ‰Ô‡Ì ·Ó Ô ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ı· ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ Ï›ÛÙ· Ì ŒÏÏËÓ˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÏfiÈ Ì ·Í›· ¿Óˆ ÙˆÓ 200.000 ¢ÚÒ. www.baselworld.com

28

7/3/2010 82nd Annual Academy Awards, Kodak Theatre, Hollywood, California §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ʤÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ ÌË Û˘Ì¤ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ Ù· Oscar ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∂›Ù ›ÛÙ ÛÈÓÂÊ›Ï Â›Ù ·Ï¿ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ‚Ú·‰È¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋, ÁÂÌ¿ÙË ·ÁˆÓ›· Î·È ›Ûˆ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ: ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’40, ÔÈ ˘Ô„‹ÊȘ Ù·Èӛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ∫·Ï‡ÙÂÚË Δ·ÈÓ›· Ù˘ ÃÚÔÓÈ¿˜ ı· Â›Ó·È 10. ΔÔ 1943 ÙÔ Â›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Casablanca. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ ˆ˜ ʤÙÔ˜ ›‰·Ù οÔÈ· Ù·ÈÓ›· Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô «ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜», οÔÈ· Ì ·›ÛÙÂ˘Ù· „ËÊȷο Âʤ, Ì ÌϤ Â͈Á‹ÈÓÔ˘˜, Û 3D; ∂; ›‰·ÙÂ; www.oscars.org

14/3/2010 Grand Prix F1, Bahrain, UAE

2-6/3/2010 CeBIT 2010, Hannover, Germany

∏ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÂÓfi˜ GP Ù˘ F1 Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó fiÏÔÈ Á‡Úˆ ÛÔ˘ ÊÔÚÔ‡Ó ÎÂÏÂÌ›Â˜. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î‡ÚÔ˜ Ì ¤Ó·Ó Â˘Úˆ·˚Îfi ·ÁÒÓ·, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÌÔÚ›˜ Ó· ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ¤Ó· Hummer (ÙÔ ∏2, ÙÔ ÛˆÛÙfi) Î·È Ó· ͉ÒÛÂȘ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ. O Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜, ηıÒ˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ Mercedes GP Petronas. √ Michael Schumacher ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ÙÚ›‚Ô˘Ì ٷ Ì¿ÙÈ· Ì·˜! www.bahraingp.com

∂›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎıÂÛË ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∞˘Ùfi Î·È ÌfiÓÔ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊÙ›ÙÂ. ∞Ï¿ Ó· ͤÚÂÙ ˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜ ı· Û·˜ Â›Ó·È «Ï›ÁÔ˜» ηÈ, ÁÂÓÈο, fiÙÈ ÁηÙ˙ÂÙ¿ÎÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ı· ‰Â›¯ÓÂÈ È· ··Ú¯·ÈˆÌ¤ÓÔ. ∂› ηÓ›˜ ˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ¤¯Ô˘Ì fiÏ· Û’ ·˘Ù‹ ÙË ˙ˆ‹; www.cebit.de

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


026-037_EVENTS 4-01-10 14:32 ™ÂÏ›‰·29

E

V

E

N

T

∞Ú›ÏÈÔ˜ 2010 11/4/2010 Moto GP, Qatar, UAE

15-18/4/2010 WRC, Turkey

√ ÚÒÙÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ȉȷ›ÙÂÚÔ˜. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó Â›Ó·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi˜. Δ· „¤Ì·Ù· Î·È ÔÈ ‰ÔÎÈ̤˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó, ÒÚ· Ó· ‰Ô‡Ì ٷ Ó¤· 800¿ÚÈ· -ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿, ·fi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı· Â›Ó·È ¿ÏÈ 1000¿ÚÈ·!- Û Ï‹ÚË ‰Ú¿ÛË. ∂ÈϤÔÓ, Û·˜ ‰›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· „ÒÓÈ·. www.qatar-grandprix.com

√ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ WRC ÁÈ· ÙÔ 2010. ªÂ ¤‰Ú· ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÔÈ Á›ÙÔÓ˜ ·ÈÓ‡ÔÓÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ WRC Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Û ‰‡Ô Ë›ÚÔ˘˜. √ ηÈÚfi˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È Î·Ïfi˜, Ë ÂΉÚÔÌ‹ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜ ‹ Ô‰ÈÎÒ˜ Î·È ÙÔ ·˙¿ÚÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË ˘ÔÌÔÓ‹. ∞˘Ùfi Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· Û·˜ Ì›ÓÂÈ ·Í¤¯·ÛÙÔ; ∏ Á‡ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È Ë ÛÎfiÓË. www.rallyofturkey.org

23-29/4/2010 Athens International Film+Video Festival, ∂ÏÏ¿‰· ΔÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙÂ, ÌÔÚ›Ù ·ÎfiÌ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜. ∞Ó Â›ÛÙ ı·ً˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÁÈ· Ó¤·. www.athensfest.org

4/4/2010 Grand Prix F1, Sepang International Circuit, Malaysia ΔÔ ¶¿Û¯· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜: Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Ó Î·È Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÌÈÛÔ‡Ó ÙÔ ÛÔ‡‚ÏÈÛÌ· ÙÔ˘ Ô‚ÂÏ›·. ∞ÓÂÍ·Úًو˜ Û ÔÈ· ηÙËÁÔÚ›· ·Ó‹ÎÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜, ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ë̤ڷ fiÏÔÈ ÙÚÒÌ ÏÈÁ¿ÎÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ (ÁÈ· ÙË ÊԢηÚÈ¿Ú· ÙË Ì¿Ó· Ì·˜ ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ). ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÁÈ· ÙË ¯ÒÓÂ„Ë Î·È ÙÔ Ó·ÓÔ‡ÚÈÛÌ· ·fi 22 ηÏÔÁ˘ÌÓ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ (ÂÓÙ¿ÍÂÈ 20 Î·È ‰‡Ô ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ) Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ù¤˙· Á‡Úˆ-Á‡Úˆ Û ̛· ›ÛÙ·. ªËÓ ¿ÙÂ! £· ‚Ú¤¯ÂÈ! ¢Â›Ù ÙÔ ·fi ÙËÓ TV. ∞fi ÔÈfi ηӿÏÈ; £· Û·˜ ÁÂÏ¿Ûˆ... RTL? www.malaysiangp.com.my

4/2010 The 48 Hour Film Project Athens 2010, ∞ı‹Ó· √È Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› Â›Ó·È ·ÏÔ›: ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì·, οı ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ 48 ÒÚ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·ÈÓ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜. ŸÛÔÈ ·Ú¤ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ·˜ ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ì ڢıÌÔ‡˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ·˜ ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. 48hourproject.gr

S


026-037_EVENTS 4-01-10 14:32 ™ÂÏ›‰·30

E

V

E

N

ª¿ÈÔ˜ 2010

T

S

30/5/2010 Indy 500, Indianapolis Motor Speedway, Indiana ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ı·̷ÙÈÎÔ‡˜. ¢ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ¿‰Èη ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ ·ıÏËÙÈÛÌfi (Ì·˙› Ì ÙȘ 24 ÒÚ˜ ÙÔ˘ Le Mans Î·È ÙÔ GP ÙÔ˘ ªÔÓ·Îfi). ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Â›ÛËÌ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ, ÔÈ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È 257.000 Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ fiÚıÈÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 400.000 οı ¯ÚfiÓÔ. ¢Â ı· ‹Ù·Ó Î·È ¿Û¯ËÌ· Ó· ›ÛÙ ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ‰ÈËÁ›ÛÙ ÛÙ· ÂÁÁfiÓÈ· Û·˜. www.indycar.com

6-9/5/2010 9Ô πÛÙÔÚÈÎfi ƒ¿ÏÏ˘ ∞ÎÚfiÔÏȘ, ∂ÏÏ¿‰· º¤ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì «Î·ÓÔÓÈÎfi» ∞ÎÚfiÔÏȘ, ÔfiÙ ÙÔ πÛÙÔÚÈÎfi ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ٷ ‚Ô˘Ó¿. ∞Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ: ·Ó Î·È Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Â›Ó·È ·ÏÈ¿, ÔÈ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔ ‹ıÔ˜ Î·È ‰ÂÓ Ù· Ï˘Ô‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. √È Î·ÙËÁÔڛ˜ Â›Ó·È ‰‡Ô, Sporting Î·È Regularity, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ·Ó οÓÂÙ ˘ÔÌÔÓ‹ ̤¯ÚÈ Ó· «·Ó‚¿ÛÔ˘Ó» ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. 2010.historic.acropolisrally.gr

12-23/5/2010 Festival de Cannes, France √∫, ı˘Ì¿Ì·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¤ÚÁ· Ù˘ ÚÔÎÔ‹˜ Ô˘ ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ÛÙȘ ∫¿ÓÓ˜. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‹Ù·Ó ÂÈÂÈÎÒ˜ ··Ú¿‰ÂÎÙ·, ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ‚·ÚÂÙ¿ Î·È ·ÎfiÌ· „¿¯Óˆ Ó· ‚Úˆ ÙÔ ÏfiÁÔ ‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ ÂΛ ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Ë̤Ú˜ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË. √È Á˘Ó·›Î˜, ÔÈ ¿ÓÙÚ˜, Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ÔÈ ‰È·ÛËÌfiÙËÙ˜, fiÏ· ·ÔÎÙÔ‡Ó ¿ÏÏÔ ÓfiËÌ· fiÙ·Ó ¤¯ÂȘ ¿ÂÈ ÛÙȘ ∫¿ÓÓ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. www.festival-cannes.com

16/5/2010 Grand Prix F1, Monaco √È ÛÙÂÓÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ ªÔÓ·Îfi Â›Ó·È ÔÈ ϤÔÓ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ Grand Prix. °È’ ·˘Ùfi Î·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Â›Ó·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ∞ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë F1, ÔÈ ‰È·ÛËÌfiÙËÙ˜ Î·È Ë ¯Ïȉ‹ Ô˘ ı· ‰Â›ÙÂ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ. °È· Ó· ¿ÚÂÙ ÌÈ· Á‡ÛË, ·fi Porsche Î·È Î¿Ùˆ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÂÏ›‰· Ó’ ·Û¯ÔÏËı› Ì·˙› Û·˜ Ô ·Úη‰fiÚÔ˜! √ ηʤ˜ fï˜ Â›Ó·È ÊıËÓfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘... www.monaco-grand-prix.com

22/5/2010 UEFA Champions League Final, Santiago Bernabéu Stadium, Madrid, Spain °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ô ÙÂÏÈÎfi˜ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ™¿‚‚·ÙÔ. ÕÚ· Ë ÁÎÚ›ÓÈ· Ô˘ ·ÎÔ‡Á·Ì ÙȘ ΔÂÙ¿ÚÙ˜ ı· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ› fiÙ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÏ›‰· ™·‚‚·ÙÈ¿ÙÈ΢ ÂÍfi‰Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ: Ì‡Ú˜, ›ÙÛ˜, ·ÓÙÚÔ·Ú¤·, η˘ÛÙÈο Û¯fiÏÈ· ÎÈ fiÔÈÔ˜ ·ÓÙ¤ÍÂÈ ·ÏÏ¿ Ì ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‰È·ÊÔÚ¿. ŸÏ· ·˘Ù¿ ı· Û˘Ì‚Ô‡Ó Û ÌÈ· prive ÛÔ˘›Ù· ÛÙÔ Bernabeu! ∫Ï›ÛÙ ı¤ÛË ·fi ÙÒÚ·! www.uefa.com 30

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


026-037_EVENTS 4-01-10 14:33 ™ÂÏ›‰·31

E

V

E

N

T

πÔ‡ÓÈÔ˜ 2010 12-13/6/2010 24 Heures Du Mans, La Sarthe, France ∞Ó Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ‰Â›Ù ÛÎËÓ¤˜ ÛÙËÚÈÁ̤Ó˜ Û Lamborghini ‹ ˘·›ıÚȘ „ËÛÙ·ÚȤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÙÔ 12·ÏÈÓ‰ÚÔ ÎÈÓËÙ‹Ú· οÔÈÔ˘ supercar ·ÓÙ› ÁÈ· Î¿Ú‚Ô˘Ó·. ŸÙ·Ó fï˜ ¤ÛÂÈ Ë Ó‡¯Ù·, Ù· ˘Ú·Îو̤ӷ ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓ· Â›Ó·È ¤Ó· ı¤·Ì· Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· ͯ¿ÛÂÙÂ. ∏ ÎÚ¿ÙËÛË Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӈڛ˜. www.lemans.org

15-19/6/2010 Royal Ascot, Berkshire, England √È ϤÔÓ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÈÔ‰ÚƠ̂˜, Ì ÏÔ‡ÛÈ· ÈÛÙÔÚ›· ·fi ÙÔ 1711. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ·Ú·‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë μ·Û›ÏÈÛÛ· Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜, Ë ÔÔ›· ηٷÊı¿ÓÂÈ Ì ¿Ì·Í· ÙËÓ ÔÔ›· ÙÚ·‚Ô‡Ó ¿ÏÔÁ·. √ ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜ Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚfi˜ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ù· η¤Ï· ÛÂ Î˘Ú›Â˜ (ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Î¿Ï˘ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ‹ ÙÔ ÌÔ‡ÛÙÔ ÙÔ˘˜) Î·È Î˘Ú›Ô˘˜. ΔȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î¿Ï˘„Ë ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ÂÈۋ̈Ó, ·Ú¿ ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ. www.ascot.co.uk

20/6/2010 Moto GP, Silverstone, England ◊Úı·Ù Ô˘ ‹Úı·Ù ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÁÈ· ÙȘ ÈÔ‰ÚƠ̂˜, ÙÔ Moto GP ı· Á›ÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ Silverstone ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿! ΔÔ ÎÔÈÓfi ı· Â›Ó·È ÔÏ˘ÏËı¤˜ Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˜, ÙÔ ı¤·Ì· ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ Î·È Ù· «Î·Ï¿» ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹ ›‰Ô˜ ÂÓ ·ÓÂ·ÚΛ·. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ‚Ú¤ÍÂÈ... www.motogp.com

6/2010 The Tribute, In Memory of Michael Jackson, Wembley Stadium, London ∞Ú¯Èο ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙȘ 26/9/2009 ÛÙË μȤÓÓË. ¶ÔÏÏÔ› ‹Ù·Ó fï˜ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë Û˘Ó·˘Ï›· ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜, ı· Â›Ó·È fï˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË Â¤ÙÂÈÔ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Michael Jackson (25/6/2009). ΔÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ Wembley ı· ÁÂÌ›ÛÂÈ, ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ∞ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ fan, Ë ÂÌÂÈÚ›· ı· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋. www.thetribute2010.com

6/6/2010 Roland Garros Final, Paris, France ΔÔ ÈÔ ÁÓˆÛÙfi, Ì·˙› Ì ÙÔ Wimbledon, ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ Ì·Ó›·˜ ÔÈ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ›Ù ·fi ÎÔÓÙ¿ ›Ù ·fi ÙËÓ ∂Δ1. ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ÏfiÁÔ: ÙȘ ƒˆÛ›‰Â˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ì ÙȘ Ì›ÓÈ ÊÔ‡ÛÙ˜. www.rolandgarros.com

S


026-037_EVENTS 4-01-10 14:33 ™ÂÏ›‰·32

E

V

E

N

T

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2010

S

11/7/2010 FIFA World Cup Final, Johannesburg, South Africa ™¿‚‚·, ηʤ! §¤ÙÂ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ Ó· οÓÂÈ ¿ÏÈ ÙÔ ı·‡Ì· ÙÔ˘ Î·È Ó· ÍÂÌ›ÓÂÈ ¿ÏÈ Ô Î·ÎÔÌÔ›Ú˘ Ô ™¿‚‚·˜; ∂˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙԇ̠ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∫·Ï‹˜ ∂Ï›‰·˜ (‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ fiˆ˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ) Î·È Ó· ·Ó¿„Ô˘Ì ¤Ó· ÎÂÚ¿ÎÈ ˘¤Ú Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜. ŸÛÔ ÁÈ· „ÒÓÈ·, Ë ¯ÒÚ· ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Ù˘! www.fifa.com

19-25/7/2010 Farnborough International Airshow, Hampshire, England ∂›Ù ›ÛÙ ÂÏ¿Ù˘ ›Ù ›ÛÙ ÂÂÓ‰˘Ù‹˜, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ ı· ‰Â›Ù ٷ ϤÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓ· ÔÏÂÌÈο Î·È ÔÏÈÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË. ∞Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ ٛÔÙ ·fi Ù· ‰‡Ô, ÙfiÙ ı· Û·˜ ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ΔÔ 2008, Ë ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÍÂ¤Ú·Û ÙȘ 300.000, ÔfiÙ ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ӈڛ˜ ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ Û·˜. www.farnborough.com

2-4/7/2009 Goodwood Festival of Speed, Goodwood Estate, West Sussex, England ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ı¤Ì· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Viva Veloce ‹ ΔÔ ¶¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Δ·¯‡ÙËÙ· Î·È Ê˘ÛÈο ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ∏ Û˘Á΢ڛ· Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋ ηıÒ˜ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ٷ 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ Alfa Romeo, Ù· 60 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Formula 1 Î·È ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· Carrera Panamericana («‚¿ÊÙÈÛ» ÙËÓ Porsche 911 Carrera), ηıÒ˜ Î·È Ù· 50 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ RAC. www.goodwood.co.uk

2-17/7/2010 44th Montreux Jazz Festival, Vaud, Switzerland ΔÔ Montreux Â›Ó·È ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ¯ˆÚÈfi ÛÙȘ fi¯ı˜ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Léman, Ë ÔÔ›· ‚Ú¤¯ÂÈ Î·È ÙË °ÂÓ‡Ë. ∂˘Î·ÈÚ›· Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔÓ ÙÚ·Â˙›ÙË Û·˜ (ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∂1 Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘), ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ˘„ËÏÔ‡ ·ÚÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ÙÔ‡Ó ÂÓ Î·ÈÚÒ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï. www.montreuxjazz.com

11/7/2010 Grand Prix F1, Silverstone, England ªÂ ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ı· ‚Ú›Ù ÊıËÓ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ μÚÂÙ·ÓÈÎfi GP ÛÙËÓ ›ÛÙ· ÙÔ˘ Donington Park. ∞ÁÓÔ‹ÛÙ ٷ! ∏ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÂÓÒ ı· ¿ÏÏ·˙Â, ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ¢ËÏ·‰‹ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ‰ÂÓ ·ÚΛ Ó· ÎÏ›ÛÂȘ ÓˆÚ›˜ ÛÙÔ μÚÂÙ·ÓÈÎfi GP, Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂȘ ¿Ú· Ôχ ÓˆÚ›˜! www.donington-park.co.uk

32

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


026-037_EVENTS 4-01-10 14:34 ™ÂÏ›‰·33

E

V

E

N

A‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2010

T

15/8/2010 Pebble Beach Concours d' Elegance, California ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·ÚÙÈfiÙËÙ·˜ Î·È ˘ÂÚÔ¯‹˜. ™’ ·˘ÙfiÓ ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó Ô¯‹Ì·Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, ¿ÓÙ· Û ¿„ÔÁË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÓÙÚÔ‹ Ó· οÓÂȘ ÌÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ ·˘Ùfi Ô˘ ÛÔ˘ Á˘¿ÏÈÛ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ. º¤ÙÔ˜ ÙÈÌ¿Ù·È Ë Alfa Romeo Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ 100 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜. www.pebblebeachconcours.net

19-20/8/2010 Red Bull Air Race, Budapest, Hungary ŒÓ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎfi ˘ÂÚı¤·Ì· Ô˘ ı· Û·˜ Îfi„ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û· (οÙÈ Û·Ó ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ‰ËÏ·‰‹). ¶È¿ÛÙ ÌÈ· ηϋ ı¤ÛË Û οÔÈÔ Î·Ê¤ ‹ Ì·ÏÎfiÓÈ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë Î·È ‰Â›Ù ٷ ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ó· ÂÙÔ‡Ó ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙÔ ÓÂÚfi. ªfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÂÚÈËÁËı›Ù ÛÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË fiÏË Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ ٷ ·ÍÈÔı¤·Ù¿ Ù˘ (ÎÙ›ÚÈ· Î·È Á˘Ó·›Î˜). www.redbullairrace.com

8/2010 Disneyland Paris, France ∞Á·Ë̤ÓÔ˜ ÙfiÔ˜ ‰È·ÎÔÒÓ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ. ∞Ó ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Î¿ÓÔ˘Ì ϿıÔ˜, ÙfiÙ ۛÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ¿ÂÈ! ™ÙË Disneyland, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÂÚÓÔ‡Ó Ôχ ηχÙÂÚ· ·fi Ù· ·È‰È¿, ηıÒ˜ ÓÈÒıÔ˘Ó ÎÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¿ÏÈ ·È‰È¿. ∫·Ù·ÛÙÚÒÛÙ ٷ Û¯¤‰È· Û·˜, ·ÏÏ¿ ÎÚ·Ù‹ÛÙ ٷ Ì˘ÛÙÈο. ∞Ó ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Ù· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· ÁÈ· Disneyland, η‹Î·ÙÂ. £· Û·˜ ÙÔ ¯Ù˘Ô‡Ó Î¿ı ̤ڷ ̤¯ÚÈ Ó· ¿ÙÂ! www.disneylandparis.com

26/7-1/8/2010 EAA 2010 AirVenture Oshkosh, Wiskonsin, USA °È· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙˆÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ¤ÎıÂÛË Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÎÏ·ÛÈο ÌÔÓ٤Ϸ ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ (ÔÏÈÙÈο Î·È ÔÏÂÌÈο), ·ÓٛΘ, ·ÎfiÌ· Î·È È‰ÈÔηٷÛ΢¤˜. ΔÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È fiÙÈ fiÏ· Â›Ó·È Ôχ ÚÔÛÂÁ̤ӷ, ·fi ȉÈÔÎً٘ Ì ÌÂÚ¿ÎÈ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÎfiˆÓ ÙÔ˘˜. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ‚¤‚·È·, ÔfiÙ ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ, ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ÔÈ Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‰Â‰Ô̤ӷ. www.airventure.org

S


026-037_EVENTS 4-01-10 14:34 ™ÂÏ›‰·34

E

V

E

N

T

S

™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2010 3/9/2010 U2 360o Tour, √∞∫∞, ∞ı‹Ó· ¶¤Ú˘ÛÈ ÚÔÙ›ӷÌ ·ÓÂÈʇϷÎÙ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÌÈ·˜ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘˜. º¤ÙÔ˜ ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙ Ô˘ Ì·˜ ¤‚Á·Ï·Ó Ï¿ıÔ˜. §fiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘, Ë 360o Tour ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ÙÔ 2010 Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ. ƒÔο‰Â˜, ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜, golden boys ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘˜. ∂Û›˜; www.u2.com

3-8/9/2010 IFA Berlin, Germany °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹Á·Ó ÙÔ °ÂÓ¿ÚË ÛÙÔ Las Vegas. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Û ٛÔÙ· Ó· ˙ËϤ„ÂÈ ÙËÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ¤ÎıÂÛË, ÂÎÙfi˜ ›Ûˆ˜ ·fi ÙȘ ÙÈ̤˜. ŸÛÔÈ fï˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ Û‹ÌÂÚ·, Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ‚fiÏÙ·. www.ifa-berlin.de

17-20/9/2010 68th International Bicycle Exhibition, Milan, Italy ∞Ú¯›˙Ô˘Ì ÙË ‚fiÏÙ· Ì·˜ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ Duomo, Ì·›ÓÔ˘Ì ÛÙË Galleria Vittorio Emanuele II, ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë via Montenapoleone, ÌÂÙ¿ Ë via della Spiga ÎÙÏ. ªfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ Ì ٷ „ÒÓÈ·, ÌËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ ¿ÙÂ Î·È ÛÙËÓ ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ªÔÙÔÛÈÎϤٷ˜, ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ‹Úı·Ù ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ! www.eicma.it

1-11/9/2010 67th Venice International Film Festival, Italy

12/9/2010 FIM MX1/MX2 Motocross World Championship, Mantova, Italy ¢ÂÓ ·ÔηÏÔ‡Ó Ù˘¯·›· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·˘Ùfi ˆ˜ «√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Motocross». √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ πÙ·Ï›·, ÛÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ª¿ÓÙÔ‚·. √fiÙ ÂÙÔÈÌ¿ÛÙ ÌÈ· ¯ˆÌ¿ÙÈÓË ÂÓ‰˘Ì·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È ÌÈ· ÈÔ Â›ÛËÌË ÁÈ· ÙȘ ‚fiÏÙ˜ ÛÙ· ÛÔοÎÈ· Ù˘ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ fiÏ˘. www.fim-live.com 34

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

πÙ·ÏÔ› Î·È Ù¤¯ÓË: ·ÚÌÔÓÈÎfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜, ÔfiÙ ÌfiÓÔ Î·Ïfi ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„ÂÈ. ∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Î·È Ì ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ·. ŸÔÈÔ˜ Â›Ó·È ‹ ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ı· Â›Ó·È ÂΛ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· Ï›ÂÈ Â›Ó·È ÙÔ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ¯Ú‹Ì· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙȘ ∫¿ÓÓ˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙȘ ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ Á˘Ó·ÈΛ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜. www.labiennale.org


026-037_EVENTS 4-01-10 14:34 ™ÂÏ›‰·35

E

V

E

N

T

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2010 14-26/10/2010 32Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡·˘ÙÈÎfi ™·ÏfiÓÈ ∞ıËÓÒÓ, Metropolitan Expo, ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ∫Ú›ÛË ‹Ù·Ó Î·È ¤Ú·ÛÂ. ∏ Ì·˙È΋ ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ 2009 ÙÔ ·¤‰ÂÈÍÂ. ŸÛÔÈ ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ ÂÓ‰ÒÛ·Ù ÛÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌËÓÒÓ, ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·Ï›ÛÙ ӷ ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÌÏÔÎ ÂÈÙ·ÁÒÓ ·fi ÙÔ Ì·Ô‡ÏÔ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ «Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˘». www.expoone.gr

31/10/2010 Grand Prix F1, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Û‚·ÛÙfi ÚËÙfi Ô˘ ϤÂÈ ˆ˜ «fiÙ·Ó Ë Ferrari ‰ÂÓ Ù· ¿ÂÈ Î·Ï¿ ÛÙË F1, Ù· ¿ÂÈ Î·Ï¿ Û fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ». ∫·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, ÌfiÓÔ Î·Ï¿ ‰ÂÓ Ù· ¿ÂÈ ÛÙË F1. √fiÙ ¤¯Ô˘Ì οı ÏfiÁÔ Ó· ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ¿ÚÎÔ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· ÎÔÏÏËÙ¿ ÛÙËÓ ›ÛÙ· Ù˘ F1 ÛÙÔ Abu Dhabi ı· Â›Ó·È Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi. ΔÔ ›‰ÈÔ Â›ıÂÙÔ Â›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô Bernie (¤Ó·˜ Â›Ó·È Ô Bernie) fiÙ·Ó ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ›ÛÙ· ÙÔ˘ Yas Marina. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ԇ̠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·… www.yasmarinacircuit.ae

2-10/10/2010 50Æ Salone Nautico Internazionale, Genova, Italy ∂›Ì·ÛÙ Ôχ large, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Û·˜ ‰›ÓÔ˘Ì ‰‡Ô ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó· „ˆÓ›ÛÂÙ ÛοÊÔ˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ŸÛÔÈ ÏÔÈfiÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈÔ Î·È ÙȘ οı ÏÔÁ‹˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙÔÓ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÊÈÛٷ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘, ËÁ·›ÓÂÙ ÛÙË °¤ÓÔ‚· Î·È „ˆÓ›ÛÙ ¿ÊÔ‚·. ªfiÓÔ ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ô ÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó Û·˜ Ï›Ô˘Ó ¤ÍÔ‰· ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË) Î·È Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ Facebook ÁÈ·Ù› Ô ªÂÁ¿ÏÔ˜ ∞‰ÂÏÊfi˜ ηڷ‰ÔΛ! www.genoaboatshow.com

31/10/2010 28Ô˜ ∫Ï·ÛÈÎfi˜ ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ∏̤ڷ ·Ó·‚›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. øÚ·›· ȉ¤· Ë ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ∫Ï·ÛÈÎÔ‡ ª·Ú·ıˆÓ›Ô˘, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ fï˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ‚Ú›Ù χÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î·È ˘ÎÓÒÛÙ ٷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó ÔÈ «·Ú¿Ï¢Ú˜ ·ÒÏÂȘ». www.athensclassicmarathon.gr

2-17/10/2010 Paris Motor Show, France ∂˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ Ù·Íȉ¿ÎÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ô˘ ¤¯ÂÙ ˘ÔÛ¯Âı› ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Î·È ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‚ÚÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙÂ. ∏ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ê‡ÏÔ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË. «ªˆÚfi ÌÔ˘, ı˜ Ó· ¿Ì ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ó· ‰Ô‡Ì ٷ Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ;», Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ÚÔηÏ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜ ÛÙÔ ·Ó‰ÚÈÎfi (·˘ÙÔΛÓËÙ·, Á˘Ó·›Î˜) Î·È ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ì˘·Ïfi (ÚÔ‡¯·, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú), ·ÏÏ¿ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ¿ÓÙ· ·fi ηٷʷÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË. www.mondialautomobile.com

S


026-037_EVENTS 4-01-10 14:35 ™ÂÏ›‰·36

E

V

E

N

T

S

¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2010 26/11/2010 Black Friday, USA

12-17/10/2009 ISDE 2010, Morelia, Mexico

ΔËÓ ÂÔ̤ÓË Ù˘ ·ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∂˘¯·ÚÈÛÙÈÒÓ ÛÙȘ ∏¶∞, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Â›ÛËÌ· Ë ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ªˆÚ¤ ÙÈ Ì·˜ Ϙ; ™Î·Û›Ï· Ì·˜. ªÈÏ¿Ì fï˜ ÁÈ· ÙËÓ ∏ª∂ƒ∞ ÙˆÓ ∂∫¶Δø™∂ø¡ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡, ÔfiÙ ̷˜ ÂӉȷʤÚÂÈ fiÏÔ˘˜. 2-3 Û˘ÓÔÏ¿ÎÈ· Ó· „ˆÓ›ÛÂÙÂ Î·È ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, fiÙÈ ÎÈ ·Ó ¿ÚÂÙ ·ÔÙÂÏ› ΤډԘ. ª‹ˆ˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ÛÎÂÊÙ›ÙÂ;

√ ÛÎÏËÚfi˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1913 ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ‰È·ÎfiËΠÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜ ¶ÔϤÌÔ˘˜. ∞Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÔÈ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ‹ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ Û·˜ Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó· Ó›ÍÂÙ ÙÔÓ fiÓÔ Û·˜ ÛÙȘ Ì‡Ú˜, ÛÙȘ ÙÂΛϘ ‹ Û ¤Ó·Ó ÂÎÚËÎÙÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ‰‡Ô! isde2010.com

19-22/11/2010 The Music and Sound Show, Porte de Versailles, Paris ¶¤Ú˘ÛÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ∂›Ó·È ¤Ó· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙË Ù˙·˙. ™Ù· Ï·›ÛÈ¿ ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ∞˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ 2010: 100% live. www.salon-musique.com

¢.∂.∞.: ¢∂¡ ∂Ã∂π ∞¡∞∫√π¡ø£∂π

11-14/11/2010 WRC Great Britain ªÈ· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ∞Ú¯›˙Ô˘Ì Ì ‚fiÏÙ˜ Î·È „ÒÓÈ· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙ· ‰¿ÛË Ù˘ √˘·Ï›·˜. §·ÛÔ‡Ú· Û fiÏÔ Ù˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô, Â›Ó·È fï˜ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜: ̷οÚÈ Ó· ÛÙÂÊı› Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. www.rallygb.org

11/2010 Race of Champions, ¢∂∞ √ ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Û ı¤·Ì· Î·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ ÛÂ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ŒÓ· ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˜ show Ô˘ ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·Ó›˜, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÌË ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ηÓ. £· ÙÔ Ì¿ıÔ˘Ì fï˜ fiÙ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ 2010. www.raceofchampions.com 36

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


026-037_EVENTS 4-01-10 14:35 ™ÂÏ›‰·37

E

V

E

N

T

¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2010 12/2010 μÚ·‰È¿ fiÎÂÚ Ì ʛÏÔ˘˜ ™›ÙÈ ÌÔ˘, Û›ÙÈ ÛÔ˘ ‹ Î·È Î¿Ô˘ ·ÏÏÔ‡; Œ¯ÂÙ ‚·ÚÂı› Ó· ‚ϤÂÙ ٷ ‚Ï·¯·‰ÂÚ¿ ·fi ÙȘ ∏¶∞ Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË; ∫¿ÓÙ οÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ª·˙¢Ù›Ù Ì ʛÏÔ˘˜ ·fi ÓˆÚ›˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË Î·È Î·Ù·Ï‹ÍÙ Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÂÙ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ Û·˜. ∏ ‚Ú·‰È¿ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÚÈÓ Ô ‹ÏÈÔ˜ ·Ó¤‚ÂÈ „ËÏ¿… ¶Ôχ „ËÏ¿.

12/2010 Trophée Andros, Val Thorens, France ∂›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ·ÚÙÈfiÙÂÚ· Û ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ˘„ËÏfiÙÂÚ· (2.300 Ì.) ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈο ΤÓÙÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∂Ì›˜ ÙÔ ÂÈϤͷÌ ÂÂȉ‹ Â‰Ò Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Trophée Andros. °È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, Ë ·ÏÔ‡ÛÙÂÚË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË: ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·ÙÈÓ¿˙ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ·! www.valthorens.com

12/2010 International Challenge of Go-Kart Champions, Brazil ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔ 2005 Ô Felipe Massa. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ÚÔ‚ÔÏ‹, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÁÈ· ηÏfi ÛÎÔfi Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·˘Ù‹ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÈÏfiÙÔ˘˜. ΔÔ ı¤·Ì· Î·È ÙÔ Î¤ÊÈ Â›Ó·È ¿ÊıÔÓ·, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Ó·ڤ˜ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿Ó˜. ∫·Ï‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË.

21/12/2010 √ÏÈ΋ ¤ÎÏÂÈ„Ë ÛÂÏ‹Ó˘ ª›· ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¢ηÈڛ˜ Ó· ÙËÓ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘ÌÂ, ÂÊfiÛÔÓ ÛÙȘ 21/12/2012 ı· ¤ÚıÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜ (ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ª¿ÁÈ·, ¡ÔÛÙÚ¿‰·ÌÔ˜, ÷ډ·‚¤Ï·˜, ˘ı›·, ı›· ∂˘Ù¤ÚË, ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÙÔ˘ ηʤ ÎÙÏ). ∂›Ó·È Â›Û˘ ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· ÊÒÙ· ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Ì·˜ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ٷ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη (ʈÙÂÈÓ¿) ÛÙÔÏ›‰È· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. http://en.wikipedia.org/wiki/ December_2010_lunar_eclipse

12/2010 Happy New Year, Times Square, New York ¶¿ÂÈ Ô ·ÏÈfi˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜, ·˜ ¿ÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ·. ¡¤· ÀfiÚÎË, ÌÔ˘Û›·, „ÒÓÈ·, ‚fiÏÙ˜, Ê·ÁËÙfi Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÛÙËÓ Times Square. ∂ÎÙfi˜ ·Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ¯¿ÛÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˜ ¿ÚÙÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ/£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÎÙÏ. ™ÈÁ¿ ηϤ, ÌÈ· Ͽη οӷÌÂ. www.timessquarenyc.org

S


038-051_BESTVIEW 30-12-09 15:21 ™ÂÏ›‰·38

BESTVIEW

AERION CORPORATION ™ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ‹˜ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È È· ÂÈÙ·ÎÙÈ΋. Δ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Ù·Í›‰È·, ÏÔÈfiÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ· Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ ··ÁÔÚ¢ÙÈο ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜. ∞ÊÔ˘ÁÎÚ·˙fiÌÂÓË ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ·˘Ù¤˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Aerion Corporation ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ concept, Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Aerion Supersonic Business Jet. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÁÂȈÓfiÌ·ÛÙ ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÛÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› Î·È Ó· ›̷ÛÙ ÛÙÔ ª·Ó¯¿Ù·Ó ÁÈ· ¤Ó· breakfast meeting, ‹ Ó· ηχÙÔ˘ÌÂ

ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ·ÎÙ‹ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ¤ˆ˜ ÙËÓ ∞Û›· Û ÂÓÓÈ¿ÌÈÛË ÒÚ˜. ™›ÁÔ˘Ú· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ôχ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Û¯¤‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ·fi ÙË ¡Â‚¿‰· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÊÈÎÙfi. ∏ Aerion Corporation ȉڇıËΠ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·ÌÂÚÈηÓÒÓ ·ÂÚÔÓ·˘ËÁÒÓ Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ηÈÓÔÙfi̘ χÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ˘ÂÚ˯ËÙÈÎÒÓ ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¤Ó· ÁÎÚÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·, ·Ó·Ï‡Ô˘Ó οı ·Ú¿ÌÂÙÚÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Ù‹ÛË Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ·. ™ÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ÔÈ ¤ÌÂÈÚÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› Ù˘ ηٷÍȈ̤Ó˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Pratt & Whitney ‹Úı·Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· Û¯¤‰È· Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ۯ‰›·Û˘, Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÚÔÒıËÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ Ô˘ ı· ÂÙ¿ Ì ٷ¯‡ÙËÙ˜ ÎÔÓÙ¿ ‹ Î·È ¿Óˆ ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘. ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ı· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÊÙÂÚÒÓ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË Û¯Â‰›·ÛË Ù‡Ô˘ ¢¤ÏÙ·, Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤· ÌÔÚÊ‹ Ì ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ Û¯‹Ì· ÊÙÂÚÒÓ Ù‡Ô˘ 38

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

∞erion. ΔÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ı· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 45,2 ̤ÙÚ· Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÊÙÂÚÒÓ ÙÔ˘ Ù· 19,5 ̤ÙÚ·. ∏ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ ı· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 1.6 Mach, ÂÓÒ Ë Ì¤ÛË Ù·¯‡ÙËÙ· Ù‹Û˘ ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 0.95 Î·È 0.99 ªach. ΔÔ Supersonic Business Jet ı· ʤÚÂÈ ‰‡Ô ÎÈÓËÙ‹Ú˜ PW JT8D-219, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙȘ 19.600 ÛÙÚÔʤ˜, Î·È ı· ·ÔÁÂÈÒÓÂÙ·È Ì ̤ÁÈÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ ı· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ 40 ÙfiÓÔ˘˜. ∏ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· 51.000 fi‰È·. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, ÙÔ ÙÈÙ¿ÓÈÔ Î·È ÙÔ ·ÓıÚ·ÎfiÓËÌ·. ™ÙË ‰ÂοÌÂÙÚË Î·Ì›Ó· ı· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó 8 Ì 12 ¿ÙÔÌ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ı· ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÂÊ·Ú-

ÌÔÁ¤˜ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ΔÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ë ∞erion Corporation Â›Ó·È Ë Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù·Íȉ›Ô˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔ˘Û· ÚfiÙ·ÛË. Δ·, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·Ï‹ÛÈÔ Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂÁ¿Ï· business jets. ª¤ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ô ¯ÚÔÓÈÎfi˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ Aerion ·fi ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. www.aerioncorp.com


The Sting Advertising / www.photopress.com.gr

038-051_BESTVIEW 30-12-09 15:21 ™ÂÏ›‰·39

A¦OK¤EIªTIKH ¢IA£EªH I. AEPAKHª £A¤EIAª 3 A¡. ¢HMHTPIOª TH¤. 210 97 08 884 - KAI ªE E¦I¤E¡MENA KATAªTHMATA ªE O¤H THN E¤¤A¢A www.aerakis.gr


038-051_BESTVIEW 30-12-09 15:22 ™ÂÏ›‰·40

BESTVIEW

A PIECE OF THE MOON

¶¤Ú·Û·Ó ÎÈfiÏ·˜ Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ô ¡eil Armstrong ηٿÊÂÚ ӷ Û¿ÛÂÈ ÙÔ ¿‚·ÙÔ Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘ Î·È Ó· ·Ù‹ÛÂÈ ÙË ‰È·ÛÙËÌÈ΋ ÙÔ˘ ÌfiÙ· ÛÙÔ ÁÎÚ›˙Ô ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ Ì·˜. ∞fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙË °Ë, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰˘ÛÎÔχÙËΠӷ ηٷÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÌÊ˘ÙË ÂÚȤÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ífi‰Â„ Ôχ ÎfiÔ Î·È ¯Ú‹Ì· ÁÈ· Ó· ÙË ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ. ºÙ¿Û·Ì ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ͤÚÔ˘Ì ۯ‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó, fï˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηÙÔÚıÒÛÂÈ ÙËÓ Â·Ê‹ Ì·˙› Ù˘. ∂Âȉ‹ ÏÔÈfiÓ Ù· ÔÈÎfi‰· ÛÙË ™ÂÏ‹ÓË Ì¿ÏÏÔÓ ¿¯ÚËÛÙ· ı· Ê·ÓÔ‡Ó, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ

Û ·˘Ù‹ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÂÂȉ‹ Ù· ‰È·ÛÙËÌÈο Ù·Í›‰È· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˜ Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÎÚÔ›ÛÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ò˜ Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ¿ ÙÔ˘˜, ʤÙÔ˜ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ı· ‰ˆı› Û οÔÈÔ˘˜ ·ÎfiÌ· Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ Ë ¯·Ú¿ Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ Â·Ê‹˜ Ì ÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ù˘. √ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ ÂΉÔÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ Taschen ı· ‚Á¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¤Î‰ÔÛË ÂÓfi˜ ¿ÏÌÔ˘Ì, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Lunar Rock Edition. TÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ·˘Ùfi ı· ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi Û¿ÓȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ËÁ¤˜ ÙÔ Life Magazine Î·È ÙË NASA Î·È ı· Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì Î›ÌÂÓ· ÙÔ˘ Norman Mailer. ∫·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¤Ú¯ÂÙ·È Î¿Ô˘ ‰Ò... ·˘Ù‹ Ë Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋ ¤Î40

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

‰ÔÛË ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÂÏËÓÈ·ÎÔ‡ ÂÙÚÒÌ·ÙÔ˜. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙË °Ë ˘·Ú¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο ÂÚ›Ô˘ 70 ÁÓˆÛÙÔ› ÌÂÙˆڛÙ˜ ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ Á‡Úˆ ÛÙ· 55 ÎÈÏ¿, ηٷÓÔԇ̠‡ÎÔÏ· ˆ˜ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÂÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚ· Î·È ·fi ‰È·Ì¿ÓÙÈ·! ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÚfiÛ‚·Û˘ Î·È Â·Ê‹˜ Ì ٤ÙÔÈ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, οÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Δaschen Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË. ∂, fi¯È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙË. ΔÔ ·Î¤ÙÔ ·˘Ùfi ı· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 60.000 ¢ÚÒ Î·È ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ·

ÌfiÏȘ 12 ·ÓÙ›Ù˘·. ΔÔ ¿ÏÌÔ˘Ì ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Â›ÛËÌ· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ÁÓËÛÈfiÙËÙ·˜ Î·È Î¿ı ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÂÏËÓÈ·ÎÔ‡ ‚Ú¿¯Ô˘ ı· ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ÙÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ·. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· 12 Lunar Rock Editions ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Î·È ¤Ó· ·Î¤ÙÔ Lunar Rock Edition 1.969, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚȤ¯ÂÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÂÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ª·ÚfiÎÔ. ΔÔ ÛÂÏËÓÈ·Îfi ·˘Ùfi ¤Ùڈ̷ ˙˘Á›˙ÂÈ 348 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· Î·È Â›Ó·È ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÌÂÙˆڛÙË Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÙ¤ ÛÙË °Ë Î·È ‰ÂÓ ÙÂÌ·¯›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. √ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙ·ÌȇÛÂÈ 480.000 ¢ÚÒ Î·È ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ÌÈ· ÚfiÛÎÏËÛË Û ‰Â›ÓÔ Ì ÙÔÓ Buzz Aldrin ÛÙÔ Los Angeles. ΔÔ ÎÔÈÓfi ›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ı·˘Ì¿ÛÂÈ ÙË Lunar Rock Edition ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¤ÎıÂÛË ∞rt Basel ÛÙÔ Miami ·fi ÙȘ 2 ¤ˆ˜ ÙȘ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ı· ÙË ¯·›ÚÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ 12 Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜. www.taschen.com


038-051_BESTVIEW 30-12-09 15:22 ™ÂÏ›‰·41


038-051_BESTVIEW 30-12-09 15:22 ™ÂÏ›‰·42

BESTVIEW

¶ø™ ∏ APPLE £∞ ¢∏ªπ√Àƒ°∏™∂π ªπ∞ ¡∂∞ ∞¡∞°∫∏

¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, Ô È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ Apple Steve Jobs, ¤Ï·‚ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙÔ˘ Manager Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ·fi ÙÔ ¤ÁÎÚÈÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Fortune. √ Steve Jobs, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο ¤Ó·˜ Ù˘¯·›Ô˜ manager. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ ·˘ÙfiÓ Ô˘ Û˘Ó¤Ï·‚ ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ (PC), ÙÔÓ ¤Î·Ó ÚÔÛÈÙfi, ‡ÎÔÏÔ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Û¯Â‰fiÓ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹. ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· Ì·ÎÚ¿ ÔÚ›·, Ô Steve Jobs ¤Î·Ó ÌfiÙÔ ÙÔ˘ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÊÚ·ÛË. «∞Ó·fiÛ·ÛÙÔ Û¯Â‰fiÓ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ˙ˆ‹...» ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô Jobs, Ì·˜ ÚfiÛÊÂÚ ÌÂÚÈΤ˜ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ Û ÊÈÏÔÛÔÊ›· Û˘Û΢¤˜, Ô˘ Á¤ÌÈÛ·Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜. °È· Ó· ÌËÓ ÂÂÎÙ·ıÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ó· ÛÙ·ıÒ ÛÙÔ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘¤˜ iPod Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙÔ iPhone Ô˘ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. º˘ÛÈο ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÊ˘Â›˜ Â›Ó·È Î·È ¿ÏϘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ «marketing» ÂÊ¢ڤÛÂȘ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÙÔ Final Cut Pro, ¤Ó· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÔÓÙ¿˙ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù·ÈÓÈÒÓ Î·È Ê˘ÛÈο Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Pixar Ô˘ ÙËÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·fi ÙȘ ·›ı·Ó˜ Ù·Èӛ˜ Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ. O Steve Jobs ¤ÁÈÓ ¤Ó·˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÏÏ¿ Ì ‡ıÚ·˘ÛÙË ˘Á›·. Δ·Ï·ÈˆÚ‹ıËΠ·fi ÙËÓ Â¿Ú·ÙË ÓfiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 2009 ¤Î·Ó ÌÈ· ÂÙ˘¯Ë̤ÓË -ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ·- ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ‹·ÙÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ Ô Jobs, ͤÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi fiÏÔ˘˜, ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ˘¤ÚÔ¯Ô˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘, ÏËÛÈ¿˙ÂÈ. øÛÙfiÛÔ, Ë ËÚˆ˚΋ ¤ÍÔ‰Ô˜ ı· Á›ÓÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ... One more thing. ΔÔ ÈÔ Î·˘Ùfi Ó¤Ô ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Â›Ó·È ÔÈ Ê‹Ì˜ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· Apple Û˘Û΢‹. ŒÓ· tablet. ªÈ· Û˘Û΢‹ Ì ÌÈ· ÔıfiÓË ·Ê‹˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ 7 Î·È 12 ›ÓÙÛ˜ Ô˘ ı· ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010. ∫·È Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ·˘Ùfi ı· Û˘Ì‚Â› fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Ê‹Ì˜. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÙÔ ÁÈ·Ù›. °È·Ù› Ë Apple Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û ¤Ó· ÙÔ̤· Ô˘ ÔÏÏÔ› ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ PC ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó Î·È fiÏÔÈ ‰ÂÓ ¤Ù˘¯·Ó, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ Ë Apple ı· ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ. °È·Ù›... Ô Jobs ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ÙËÓ ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ Media (TV, ∂ÊËÌÂÚ›‰Â˜, ¶ÂÚÈÔ‰Èο) Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ›‰Ô˘˜ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·fiÏ·˘Û˘ Î·È ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Apple ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·! ªÂ ‹ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙfiÓ... ∞Ó ‰Ô‡Ì ÌÂÚÈο Â› ̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ì Ôχ ÎfiÔ, ÛΤ„Ë Î·È ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·Ì (ÂÌ›˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Bestever) ·fi ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ı· ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ Ë Apple ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË Û˘Û΢‹ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰ÂηÂÙ›·˜. ŒÓ· Tablet Ì fi„Ë Î·È ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÂÓfi˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÂÁÂÓı˘Ì¤ÓÔ˘ iPhone. ∏ Ó¤· Û˘Û΢‹ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ fiÓÔÌ· iSlate, ı· ¤¯ÂÈ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ P.A.Semi Ì ·›ÛÙÂ˘Ù· ¯·ÌËÏ‹ ηٷӿψÛË Ú‡̷ÙÔ˜, - Ë P.A.Semi Â›Ó·È ÂÙ·ÈÚ›· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÒÓ Ô˘ ·ÁfiÚ·ÛÂ Ë Apple ÛÙȘ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 2008 ÁÈ· 278.000.000 $- Ô˘ ı· ÙÚ¤-

42

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

¯ÂÈ ¤Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Mac Os X, Ô˘ ı· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Snow Leopard ·ÏÏ¿ ·ÚÎÂÙ¿ ÈÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ iPhone. £· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Wi-Fi Î·È Î¿ÌÂÚ· ÁÈ· web communication, ÂÓÒ Ê˘ÛÈο Ë ÔıfiÓË ı· Â›Ó·È ·Ê‹˜ ÛÙÔ ÛÙ˘Ï Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÙÔ˘ iPhone Ì ·Ó¿Ï˘ÛË 960x540p Èı·ÓfiÓ OLED. £· ‰¤¯ÂÙ·È ÌÈ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ SIM οÚÙ˜ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ, ı· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·Û‡ÚÌ·Ù· Ì ÙÔ Ó¤Ô ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Î·È ÙÔ ÙÚÔÌÂÚfi Ó¤Ô ÔÓÙ›ÎÈ ÙˆÓ iMac, ÂÓÒ Û¯Â‰fiÓ Û›ÁÔ˘ÚË ı· Â›Ó·È ‡·ÚÍË ÂÍfi‰ˆÓ UBS 3.0 Î·È HDMI. º˘ÛÈο ı· ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Û˘Ó‰¤ÛÂÙ Ì ·ÎÔ˘ÛÙÈο. A˘Ù‹ Ï›ÁÔ Ôχ Â›Ó·È Ë Û˘Û΢‹ Ô˘ ‰ÂÓ ‰Ú¤ÂÈ ‰¿ÊÓ˜, ÚˆÙÔÙ˘›·˜ Î·È Ï›ÁÔ Ôχ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿. ∞ÏÏ¿... ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÏÔ Ù˘ ı· Â›Ó·È Ë Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ì ÙÔ iTunes Î·È ÙȘ Ӥ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ÙÔ 2010. ƒÈÛοÚÔ˘Ì ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë Î·È Û·˜ ϤÌ ˆ˜ Ë Ó¤· ·˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ı· ¿ÏÏ·ÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. £· Á›ÓÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜, ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì fiÏË ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì·˜, fiϘ ÙȘ Ù·Èӛ˜ Ì·˜, fiϘ ÙȘ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜ ·fi ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, fiϘ ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È fiÏ· Ù· ÂÚÈÔ‰Èο Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó... Ì ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÓÙ·, Ó· ÙË Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ Ì·˜ ̤ۈ HDMI ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹ ÙÔ iPhone Ì·˜ ·Û‡ÚÌ·Ù·! ª¤Ûˆ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ì˘ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Cocktail, ÛÙÔ iTunes, ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó·ÓÙÈ ÂÓfi˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢ÙÂÏÔ‡˜ ÔÛÔ‡, ÌÈ· ÂÎÔÌ‹ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· ‹ ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Û›ÁÔ˘ÚÔ Î·ıÒ˜ ÙÔ ¢™ Ù˘ Apple Ì ÙÔÓ Steve Jobs Ó· ÚÔ‰Ú‡ÂÈ, ¤Î·Ó ¤Ó· meeting ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ì ٷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÂΉÔÙÈο group Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ù· ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ӷ ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· ÌË-ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô Jobs Ȥ˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ (·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘˜) ÛÙÔ iTunes. AÓ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙËÓ Apple ÙÔ˘ iFrame, ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ format video 960x540p Û‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ 1/4 Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ 1080p ̤ۈ internet Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠ÁÈ· Ó¤· ÎfiÏ·. º˘ÛÈο Ù· format Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ Cocktail -ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ EMI, Sony Music, Warner Music, Î·È Universal Music Group- ı· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ iSlate, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·’ ¤Íˆ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο, Ì fiÙÈ ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ Tablet ı· ÚÔÛʤÚÂÙ·È –ÛÙȘ ∏¶∞Î·È Ì¤Ûˆ ÂΉÔÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ì ̷ÎÚfi¯ÚÔÓË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÛÙ· ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎfiÏÔ ÙÔ˘ Steve ›Ûˆ˜ Á›ÓÂÈ ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙȘ ˙ˆ¤˜ fiÏˆÓ Ì·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fi¯È ÁÈ· ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘...

www.apple.com


038-051_BESTVIEW 30-12-09 15:23 ™ÂÏ›‰·43


038-051_BESTVIEW 30-12-09 15:23 ™ÂÏ›‰·44

BESTVIEW

GALACTIC SUITE ∞Ó ‚·ÚÂı‹Î·Ù ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Û ÓËÛÈ¿, Â͈ÙÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜, Ì·Á¢ÙÈο ı¤ÚÂÙÚ· Î·È ·Ó ÙÔ Ó· ‚Ú›Ù ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÔÓÔΤʷÏÔ, ›Ûˆ˜ ·˘Ù‹ Ë Â›‰ËÛË Ó· Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. √È ÂÈÏÔÁ¤˜ Û·˜ È· ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ fiÚÈ· Ù˘ À‰ÚÔÁ›Ԣ. ∏ Â˘Úˆ·˚΋ ÂÙ·ÈÚ›· Galactic Suite Limited ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ù·Í›‰È· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Û ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ô˘ ı· ÙÂı› Û ÙÚԯȿ Á‡Úˆ ·fi ÙË °Ë. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ȉڇıËΠÙÔ 2007 Î·È Ì¤ÏË Ù˘ Â›Ó·È ·ÊÔÛȈ̤ÓÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁ·ÛÙ› ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Û ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÂÚԉȷÛÙËÌÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓfi˜ ‰È·ÛÙËÌÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 4 ΢ÏȉÚÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Âӈ̤ӷ Û ¤Ó· ÛÊ·ÈÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÂϤÁ¯Ô˘. ΔËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÂȘ ¤Ú·˜ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·fi

ηٷÍȈ̤ÓÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Î·È Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ì Ï‹ÚË ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Û ı¤Ì·Ù· ·ÂÚÔÓ·˘ËÁÈ΋˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ È‰ÈfiÎÙËÙÔ ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ‚¿ÛË ÂÎÙfiÍ¢Û˘ Û Ù¯ÓËÙfi ÓËÛ›. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ı· ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘, ÈηӤ˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ¤Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÓÈ·›Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi concept, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ù˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ¤Ó· ·fiÏ˘Ù· ·ÛʷϤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ GS Limited ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÒÚ·, ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÁÈ· Ù· Ù·Í›‰È· Ù˘, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ 2012. ∂Âȉ‹ fï˜ ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï‹ ˘fiıÂÛË, ÔÈ ·ÚÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ‰Â ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Â‰Ò. ŸÛÔÈ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î¿ÔȘ ̤Ú˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ °Ë˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·, ÙfiÛÔ „˘¯ÔÏÔÁÈο, fiÛÔ Î·È ÛˆÌ·ÙÈο. ∏ ÂÙ·ÈÚ›·, ÏÔÈfiÓ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Û ¤Ó· Â͈ÙÈÎfi ÓËÛ›, fiÔ˘ ı· ÂÚÓÔ‡Ó ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· 44

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ÛÙÔÓ ÙÚÔÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÛÔ, Ï‹ÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ, ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ¤ÏÏÂȄ˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ Î·È ı· ‰È·ÚΛ ÌÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ Ù˘¯ÂÚÔ› Î·È ÙÔÏÌËÚÔ› «·Ú·ıÂÚÈÛÙ¤˜» ı· ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ Î·È ı· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ÙÚԯȿ Á‡Úˆ ·’ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜. √ ‰È·ÛÙËÌÈÎfi˜

ÛÙ·ıÌfi˜ ı· Ù·Íȉ‡ÂÈ Á‡Úˆ ·fi ÙË °Ë Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 30.000km/h Î·È ı· ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ 15 Ï‹ÚÂȘ ÂÚÈÛÙÚÔʤ˜ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÌÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Û 90 ÏÂÙ¿ Î·È ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì›· ·Ó·ÙÔÏ‹ Î·È Ì›· ‰‡ÛË ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ οı 45 ÏÂÙ¿. ŸÏ· ·˘Ù¿ ı· Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ô˘ ı· ‰›ÓÔ˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· Ï›ÁÔ ÌÈ· Á‡ÛË ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ˙Ô‡ÓÂ Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ·ÛÙÚÔÓ·‡Ù˜. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ·ÎfiÌ· ·ÏÏ¿...¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ˘Ô„›· ˆ˜ ı· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Ì¿ÏÏÔÓ ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‰È·ÎÔÒÓ ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Á‹˚ÓÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi. www.galacticsuite.com


038-051_BESTVIEW 30-12-09 15:23 ™ÂÏ›‰·45


038-051_BESTVIEW 30-12-09 15:23 ™ÂÏ›‰·46

BESTVIEW

STOLICHNAYA ELIT

46

∏ Stolichnaya Elit Â›Ó·È Ì›· ‚fiÙη ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, Ë ÚÒÙË Ù¤ÙÔÈ·˜ ηı·ÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËΠÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ̛· ȉȷ›ÙÂÚ· ÔχÏÔÎË Ì¤ıÔ‰Ô «ÊÈÏÙÚ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÓ „˘¯ÚÒ» Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ Stolichnaya Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Elit. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ· ·Ó¿Ú¯·È·˜ ƒˆÛÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜, ηٿ

fï˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Î·È ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙÔ ÛÙfiÌ·. ∂Λ ͉ÈÏÒÓÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘, Ô˘ η̛· ¿ÏÏË ‚fiÙη ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ. ¡fiÙ˜ ÛÈÙËÚÒÓ, ÁÏ˘Î¿ÓÈÛÔ˘ Î·È ÈÂÚÈÔ‡ ÏËÌÌ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÈοÓÙÈÎÔ ÙÂÏ›ˆÌ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ·. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ͽ̄˘ Î·È ÁÈÔÚÙ‹˜, Û ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹,

ÙËÓ ÔÔ›· Ë ‚fiÙη, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÍË, ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·Ó Û ‚·Ú¤ÏÈ·, ÛÙËÓ ·ÁˆÌ¤ÓË ƒˆÛÈ΋ ‡·ÈıÚÔ. ∞˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË, ̤ۈ Ù˘ „‡Í˘, ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ «ÂÚÈÙÙÒÓ» ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÈÔ Î·ı·ÚÔ‡ Î·È ÂÎÏÂÎÙÔ‡ ·ÔÛÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ‚·ÚÂÏÈÒÓ. ∞˘Ùfi, Ê˘ÛÈο, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·È Ë ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË Ì¤ıÔ‰Ô ·fiÛÙ·Í˘, Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÏÔÈfiÓ Î·È ÙË Û·ÓÈfiÙËÙ·, ˆ˜ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰ÂÓ ı· ›¯·Ó η̛· ·Í›·, ·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ë Á‡ÛË, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷο ȉȷ›ÙÂÚË, ÌÂٷͤÓÈ· Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹. ΔÔ ¿ÚˆÌ¿ Ù˘ ·ÔÙÂÏ› ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÌÈ· Û¿ÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·. ∫·ı·Úfi, Ô˘‰¤ÙÂÚÔ, Ì ÌÈ· ÓfiÙ· „ËÌ¤ÓˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ, ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ ÙfiÓÔ Ù˘ ˘¤Úԯ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜. ∏ ·Ú¯È΋ ·›ÛıËÛË ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ó›ÛÎÔ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓË, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·

‹ fiÙ·Ó ·ÏÒ˜ ıÂÏ‹ÛÂÙ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ù˘ Á‡Û˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ‚fiÙη, ·ÊÂı›Ù ÛÙË Ì·Á›· Ù˘ Stolichnaya Elite. ΔÔ˘ Û¿ÓÈÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·ÔÛÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜, Ù˘ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ ˙ËÓ. ™Â ÂÛ¿˜. www.elitbystoli.com

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


038-051_BESTVIEW 30-12-09 15:23 ™ÂÏ›‰·47


038-051_BESTVIEW 30-12-09 15:24 ™ÂÏ›‰·48

BESTVIEW

VINCENT CALLEBAUT LILYPAD

48

ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ·ÂÈÏËÙÈÎfi, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÌfiÓÔ ıˆڛ˜ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ·ÏÏ¿ ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∫¿ÔÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÏËı˘ÛÌÒÓ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Î·È Î¿ÔÈ· ¤ÌÌÂÛ·. Δ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÛÙÔȯ›· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· Ë ÛÙ¿ıÌË Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ı· ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ ·fi 20 ¤ˆ˜ 90 ÂηÙÔÛÙ¿, ÏfiÁˆ Ù˘ Ù·¯Â›·˜ Ù‹Í˘ ÙˆÓ ËÂÈÚˆÙÈÎÒÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÁˆÓ Ù˘ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ °ÚÔÈÏ·Ó‰›·˜. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Û›ÁÔ˘Ú· ‰Â ı· Ì·˜ ·Ê‹ÛÂÈ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔ˘˜. ªÔÚ› Ó· Ì·˜ ÂËÚ¿ÛÂÈ Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ, fï˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, fiˆ˜ Ë ∞›Á˘ÙÔ˜, Ë √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë Î·È Ë √ÏÏ·Ó‰›· ı· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÎÙ¿-

Ô˘Û›· ¤Ó·˜ ψÙfi˜ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜! ªÈ· ψً ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ fiÏË Ô˘ ı· Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ·˘Ù¿Ú΢ Î·È ı· ·Ú¿ÁÂÈ Ë ›‰È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·’ fiÛË ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ηٷӷÏÒÓÂÈ. ∏ Lilypad Ô˘ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÚ›ÓÔ Ù˘ Amazonia Victoria Regia, ı· ¤ÈÓ·È ÌÈ· «·ÌÊ›‚È·» fiÏË Ë ÔÔ›· ı· ÂÈϤÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ÚÔ‹ ÙˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ Gulf Stream. ∏ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÎÂÓÙÚÈ΋ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜, Ë ÔÔ›· ı· ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÚÂȘ Ì·Ú›Ó˜ Î·È ·fi ÙÚ›· ‚Ô˘Ó¿ Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ı· Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›·. ΔÔ ÓËÛ› ı· ÊÈÏÔÍÂÓ› 50.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ηÈ

ÛÂȘ. ∫·ÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Á˘ ı· ¯·ıÔ‡Ó Î·È ÂÚ›Ô˘ 50 ÂηÙÔ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÔ˘Ó. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ÏÔÈfiÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıÂÛ›ÛÔ˘Ó ‰ÈÂıÓ›˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ıÚÒˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ Ô˘ ı· «Û˘ÌÈÂÛÙÔ‡Ó». ™Â fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ Ó¤Ô, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÏȉÔÊfiÚÔ project ÙÔ˘ μ¤ÏÁÔ˘ ηٷÍȈ̤ÓÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Vincent Callebaut. O 32¯ÚÔÓÔ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ì ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ‰Âο‰Â˜ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙ· ÈÔ ¤Á΢ڷ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Ì ٷ projects ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ΔÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ Û¯¤‰ÈÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Lilypad Î·È Â›Ó·È ÛÙËÓ

ÔÈ Î·ÙÔÈ˘ ı· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ‰ÚfiÌˆÓ Ì ÔÚÁ·ÓÈÎfi ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ·. ∏ fiÏË ı· ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ¤Ó· ‰ÈÏfi Î¿Ï˘ÌÌ· ·fi ÔÏ˘ÂÛÙÂÚÈΤ˜ ›Ó˜, Î·Ï˘Ì̤Ó˜ ·fi ¤Ó· ÛÙÚÒÌ· ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÈÙ·Ó›Ô˘,ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÓÙȉڿ Ì ÙȘ ˘ÂÚÈÒ‰ÂȘ ·ÎÙ›Ó˜ Î·È ı· ·ÔÚÚÔÊ¿ ÙÔ˘˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ Ú‡Ô˘˜. ∏ Lilypad, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Callebaut, ı· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ıÂÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÙËÓ Î·ıÈÛÙ¿ ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ‚ÈfiÙÔÔ. £· ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌË ÌÔÚÊ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ı· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔÓÙ·˜ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ·fi‚ÏËÙ·. √˘ÙÔÈ΋ ȉ¤· ‹ Ú·ÏÈÛÙÈ΋ χÛË; ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÌfiÓÔ ı· ‰Â›ÍÂÈ.

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

www.vincent.callebaut.org


038-051_BESTVIEW 30-12-09 15:24 ™ÂÏ›‰·49


038-051_BESTVIEW 30-12-09 15:24 ™ÂÏ›‰·50

BESTVIEW

WHY YACHT ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ÏfiÁÈ· Â›Ó·È Ï›Á· ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ Î·Ó›˜ ¤Ó· ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·. ΔÔ WHY Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô conceptfiÓÂÈÚÔ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô Wally ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ۯ‰ȷÛÙÈÎfi Ô›ÎÔ ∏ermes. ΔÔ Wally-Hermes-

Yacht, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ï‹Ú˜ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË ¤Ó· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ÓËÛ›. √È Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Âȯ›ÚËÛ·Ó Î·È Ê˘ÛÈο ¤Ù˘¯·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Î›ÓËÛË, ¯ÒÚÔ, ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ÙË Á·Ï‹ÓË Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜. ΔÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 58 ̤ÙÚ· Î·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ Û 38. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Ù˘ ÛÎÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈã·˘Ù‹Ó ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο, ηıÒ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈο Î·È ·ÓfiÚÁ·Ó· ·fi‚ÏËÙ·. ΔÔ WHY ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚ›· Â›‰·, ηı¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ΔÔ ÚÒÙÔ, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ηٿÛÙڈ̷ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ·ÓÔȯÙÔ‡˜ Î·È ÛÎÂ·ÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ÂÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ, ÈÛ›Ó·, spa, ÙÚ·Â˙·Ú›·, Û·ÏfiÓÈ, ·›ıÔ˘Û· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÛÈÓÂÌ¿. ŸÏÔÈ ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÏÔ‡˙ÔÓÙ·È ·fi Ê˘ÛÈÎfi ʈ˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·Ô Á‹ÈÓ˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ¤ÓÙ ÛÔ˘›Ù˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ‰‡Ô ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ∫¿ı ̛· fï˜ ¤¯ÂÈ ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √È ¤ÓÙ ÛÔ˘›Ù˜ ÂÚÈÎÏ‡Ô˘Ó Ì›· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ ¯·50

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

Ï¿ÚˆÛ˘. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Â›Â‰Ô ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Û ¤ÎÙ·ÛË, ηıÒ˜ ÙÔ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, fï˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙÂÚÔ. ªÈÏ¿ÌÂ Ê˘ÛÈο ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË, ÌÈ· ÛÔ˘›Ù· ¤ÎÙ·Û˘ 200 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ï¿ÙÔ˘˜ 25 ̤ÙÚˆÓ. √È Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ʈ˜ Î·È ÙȘ ÛÎȤ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ¤ÙÛÈ Î·Ù·Û··Û·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ·fi Á˘·Ï› Ô˘ Êı¿ÓÂÈ Ù· 300 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· Î·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ yacht ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˘‚ÚȉÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ diesel-ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. 900 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ panels Î·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ı· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘. ΔÔ ÛοÊÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ Ôχ ÌÂȈ̤ÓÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜ Î·È fiÏ· Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Î·È ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÙÔ˘. ∏ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ı· ÊÙ¿ÓÂÈ Û Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÂÁ¤ıË Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 4 ‰È·Û¯›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi. ΔÔ WHY Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û Í¯ˆÚÈÛÙÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË Ù˘ ‹ÚÂÌ˘ Ï‡Û˘, Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ¿ÓÂÛË Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ fiÚ·Ì· Ì ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡

·˘ÙÔ‡ superyacht. ™›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË Ô˘ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ì ٤ÙÔÈ· Ì·ÂÛÙÚ›· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.∞! ¢ÂÓ Û·˜ ›·ÌÂ... 1.000.000 ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi! www.why-yachts.com


038-051_BESTVIEW 30-12-09 15:24 ™ÂÏ›‰·51


052-083_CARS 30-12-09 15:14 ™ÂÏ›‰·52

Sex Ôn wheels

S U PE RC A R S

Δ√À

¶∞¡Δ∂§∏ ∞. ¶∞Δ∂§√À

∂͈ÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ì ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÈηÓfiÙËÙ·, fiÙ·Ó Ù· Ô‰ËÁ›˜, Ó· Û οÓÔ˘Ó Ó· ͯӿ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·. Δ· ˘ÂÚ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‚¿˙Ô˘Ó ‚fiÌ‚· ÛÙȘ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ·Ú¯¤˜ ÙȘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· Ù· ÂÈ˙ËÙԇ̠·ÂÁÓˆṲ̂ӷ. °È· ·˘Ùfi Î·È Ë ÎÚ›ÛË fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Ù· ·ÁÁ›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ £Âfi.

52

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


052-083_CARS 30-12-09 15:14 ™ÂÏ›‰·53

∏ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· supercars. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜ ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ›‰Ô˘˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ù· ˘ÂÚ·˘ÙÔΛÓËÙ· ˙Ô˘Ó Î·È ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÛ¿˜ ÙÔ˘ BESTEVER Ù‡Ô˘˜ Ô˘ ͤÚÂÙÂ Î·È ¤¯ÂÙ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˙›ÙÂ- Î·È ÔÓÂÈÚÔfiÏÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜. ΔÔ ¤¯Ô˘Ì ͷӷÁÚ¿„ÂÈ: ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔ ¿„˘¯Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜, fiÛÔ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ supercars Ù· ·Ú·¿Óˆ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÙ ٷ Â› ÂηÙfi Î·È ÙfiÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ηٷϿ‚ÂÙ ÙÈ ÓÈÒıÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· ÌÈ·˜ Ferrari ‹ ÛÙÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ÛÙÚ›‚ÂÈ ÌÈ· ηı·Úfi·ÈÌË Î·Ù·Û΢‹ fiˆ˜ ÙÔ Devon GTX ‹ Ë Ó¤· Lamborghini Gallardo 550-2 Valentino Balboni Edition. ∂›Ó·È ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ·È‰È¿. ∞ÎÚÈ‚¿ ÌÂÓ, ·È¯Ó›‰È· ‰Â. ™Â οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ Ú›ÁË, Û ·ÔÁÂÈÒÓÔ˘Ó, Û ÌÂÙ·-

ʤÚÔ˘Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘˜ Ì ̷ÁÈΤ˜ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ‹¯Ô˘˜. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó ÎÔÏ·Ṳ̂ÓË Û¯Â‰›·ÛË, ‰È·ÛÙËÌÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÈηÓfiÙËÙ˜ ·fi ¿ÏÏÔ Ï·Ó‹ÙË. ¶ˆ˜ ÏÔÈfiÓ Ó· ÌËÓ Ù· ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ô Î·ı¤Ó·˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ô ϤÔÓ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ Û ı¤Ì·Ù· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘; ƒˆÙ‹ÛÙ οÔÈÔÓ ÙÈ ı· οÓÂÈ ÌfiÏȘ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ Ù˙fiÎÂÚ Î·È 99 ÛÙÔ˘˜ 100 ı· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ οÔÈÔÈ ˘ÂÚ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ηÓÔÓÈÎfi ·ˆıË̤ÓÔ! ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ˘ÂÚ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ŸÛÔ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÊ·Ó‹ ÏfiÁÔ ‡·Ú͢ Î·È Ó· Â›Ó·È -Ô‡Ù Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, ›ÓÔ˘Ó ‚ÂÓ˙›ÓË Ì ÙË Ì¿ÓÈη Î·È ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÁÚ C02 ·Ó¿ ¯ÏÌ., fiÛÔ 3 ÌÈÎÚ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ·- ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Á‡ÛË ÛÙËÓ ÁÎÚ›˙· ηıËÌÂÚÈÓ‹ Ô‰ËÁÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ·Ó ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚·ÙÂ, ·ÏÏ¿ Ù· ˘ÂÚ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ù· Ï·ÙÚ‡ԢÌÂ. Ÿˆ˜ Î·È ÂÛ›˜ ¿ÏψÛÙÂ…

FISKER AUTOMOTIVE

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

53


052-083_CARS 30-12-09 15:14 ™ÂÏ›‰·54

S U PE RC A R S

R8Spyder AUDI

54

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


052-083_CARS 30-12-09 15:15 ™ÂÏ›‰·55

AUDI / ∫√™ª√∫∞ƒ

£· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì Û οÙÈ ÂÍ’ ·Ú¯‹˜: ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Audi R8 Spyder Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ÙË ÌÈÎÚ‹ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓË ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋. BϤÂÙÂ Ë Û·ÓÈfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂ… ÔÏfiÛˆÌÔ Î·È fi¯È topless ·ÁÁ›˙ÂÈ ÂΛÓË Ù˘ Ì·ÓÙ„ȿ˜ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÙÔ˘ Joker. ΔÔ R8 Spyder Â›Ó·È ¯¿ÚÌ· ÔÊı·ÏÌÒÓ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ Û· Ó· ۯ‰ȿÛÙËΠÂÍ’ ·Ú¯‹˜ ˆ˜ ·ÓÔȯÙfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ. Ÿˆ˜ ͤÚÂÙ Ôχ ηϿ fï˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ. ∞ÏÏ¿ Ï›ÁË ÛËÌ·Û›· ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù¿. ∞˘Ùfi Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ Â›Ó·È ˆ˜ Û 19’’ Ô ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÈÛÌfi˜ ·ÔıË·ÂÈ ›Ûˆ ·fi Ù· ηı›ÛÌ·Ù· ÙËÓ ÔÚÔÊ‹, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÙÔ R8 Â›Ó·È Û ΛÓËÛË – ̤¯ÚÈ 50 ¯ÏÌ./ÒÚ·. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Ù· ηϿ Ó¤· ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ·Î·Ì„›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘. ∏ Audi Ì¿ÏÈÛÙ· ‰È·ÚÚËÁÓ‡ÂÈ Ù· ÈÌ¿ÙÈ¿ Ù˘ ˆ˜, ¯¿ÚË ÛÙȘ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Û η›ÚÈ· ÛËÌ›·, Ë ÛÙÚÂÙÈ΋ ·Î·Ì„›· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ coupe ¤Î‰ÔÛ˘. ∞Ó Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÊÔÚÙÒÛÂÈ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ÎÈÏ¿ ÙÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ ·Ì¿ÍˆÌ· (¿Óˆ ·fi 1.700 ÎÈÏ¿), ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÎÔÏ·Ṳ̂ÓÔ Spyder ·fi ÙÔ ÿÓÁÎÔÏÛÙ·ÓÙ. °È· ·˘Ùfi ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ô ¿ÌÂÛÔ˘ „ÂηÛÌÔ‡ V10 ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Lamborghini, Ô˘

·fi 5,2 Ï›ÙÚ· ·Ô‰›‰ÂÈ 525 ›Ô˘˜ Î·È 530 Nm ÚÔ‹˜. ™·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÙÈÌÒÓ Ù· 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 4,1’’ Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 313 ¯ÏÌ./ÒÚ·. ªfiÏȘ… ¶¿ÓÙˆ˜ ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ¤Î‰ÔÛË Ì ÙÔÓ… Ï·˚Îfi V8 ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙˆÓ 420 ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ¤Î‰ÔÛË. H ∞udi ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ „ËÏ¿ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ R8 Spyder Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô˘‰fiψ˜ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ì·˙ÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. Audi ›ӷÈ, ·˘Ù‹ ͤÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·… ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‚¤‚·È· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‰‡Ô ÎÈ‚ÒÙÈ·: ¤Ó· ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ 6 Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ¤Ó· R-Tronic Â›Û˘ 6 Û¯¤ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ÛÂÈÚÈ·Îfi ËÌÈ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ¯ˆÚ›˜ ÂÓÙ¿Ï Û˘ÌϤÎÙË, ·ÏÏ¿ Ì paddles ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ Ì ٷ ‰¿ÎÙ˘Ï·. ÕÏÏ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi DNA ÙÔ˘ ∞udi R8 Spyder ·ÊÔÚÔ‡Ó Ê˘ÛÈο ÙËÓ Â͈ÙÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÛÙÔ ÓÔËÙfi ΤÓÙÚÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÍfiÓˆÓ, ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ‚¿ÚÔ˘˜ 43/57 ÂÌÚfi˜ ›Ûˆ, ÙËÓ ÙÂÙڷΛÓËÛË ÌÂ Û˘ÓÂÎÙÈÎfi Û˘ÌϤÎÙË, ÙȘ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ Ì ٷ ‰ÈÏ¿ „·Ï›‰È·, Ù· 4 ·ÂÚÈ˙fiÌÂÓ· ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓ· (ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ÎÂÚ·ÌÈο) Î·È Ê˘ÛÈο ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Magnetic Ride ÙˆÓ ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ‹ «ÎÏÂȉÒÓÂÙ·È» ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Û ηÓÔÓÈ΋ Î·È ÛÔÚ Ú‡ıÌÈÛË Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ÌÂıfi‰Ô˘ Ì·ÁÓËÙÈÛÌÔ‡ ÚÈÓÈÛÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ οı ·ÔÛ‚ÂÛÙ‹Ú·, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÈÍ҉˜ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·fiÛ‚ÂÛË. √È ˆÏ‹ÛÂȘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Û‡ÓÙÔÌ·, fiÙ ÌËÓ Î¿ıÂÛÙÂ! ™‡ÛÙ ӷ οÓÂÙ ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Û·˜. ÕÏψÛÙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 11 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ì¿ÍˆÌ· Î·È ÙÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓË ÔÚÔÊ‹… ∂ ÙÈ ÛÙÔ Î·Ïfi ‰Â ı· ‚Ú›Ù ¤Ó· Ô˘ Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ٷ ·Ó¿ÎÚÈ‚· ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ· Û·˜; KOSMOCAR A.E. §. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 566, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ΔËÏ.: 210 99 81 111 www.audi.gr I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

55


052-083_CARS 30-12-09 15:15 ™ÂÏ›‰·56

LAMBORGHINI

S U PE RC A R S

ReventonRoadster Lamborghini

¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Â‰Ò ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ¤Ó· ·fi Ù· ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ·ÓÔȯٿ ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ on planet Earth. K·È ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ú¿ Ë Lamborghini. BϤÂÙÂ Ë Ì˘ıÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ Ê›ÚÌ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Â͈ÙÈο supercars ÁÈ· Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· Ù· ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ Ó· Ù· ¯·›ÚÔÓÙ·È. ™Â ·ÎfiÌË ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ fï˜ -ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÌfiÏȘ 20, fiÛÔÈ Î·È ÔÈ Ù˘¯ÂÚÔ› Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÂΉԯ‹ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·Ú¯Èο·¢ı‡ÓÂÙ·È Ë Ó¤· Reventon Roadster. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë «·ÓÔȯً» Lamborghini Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 1.100.000 ¢ÚÒ. ¡·È, ÛˆÛÙ¿ ‰È·‚¿Û·ÙÂ, ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÂηÙfi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ -ÚÔ ÊfiÚˆÓ Ê˘ÛÈο- ı· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Ë Ó¤· Lambo Ô˘, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ·fi ¤Ó· Ù·‡ÚÔ. ΔÔÓ Reventon, Ô˘ ÙÔ 1943 ηٷÎÚÂÔ‡ÚÁËÛ ÙÔÓ Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ Ù·˘ÚÔÌ¿¯Ô Felix Guzman. Èڛ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÈÔ È‰È·›ÙÂÚË Lamborghini Ô˘

56

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÔÙ¤. μ·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤Î‰ÔÛË Ù˘ LP640, fiˆ˜ Î·È Ë ÎÏÂÈÛÙ‹ Reventon, ·ÏÏ¿ ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ͯˆÚÈÛÙfi Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ÚÔηÏ› ‰¤Ô˜. ∏ fi„Ë Ù˘ Reventon, Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· Ô˘ ‚ϤÂÙÂ, ÂÍÈÙ¿ÚÂÈ Ì ÙȘ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ۯ‰ȷÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ Ó· Â›Ó·È ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ·fi Ì·¯ËÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË. ΔÔ ·Ì¿ÍˆÌ· Â›Ó·È ϤÔÓ ·fi ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·fi Û˘ÓıÂÙÈο ˘ÏÈο Â›Û˘ Î·È ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ∏ ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈο ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˘ V12 ÙˆÓ 6.5 Ï›ÙÚˆÓ ¤¯ÂÈ ÛηÚÊ·ÏÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ 670 ›Ô˘˜ ÛÙȘ 8.000 Û.·.Ï, ÂÓÒ Ë ÚÔ‹ ÛÙ· 660 Nm ÛÙȘ 6.000 Û.·.Ï. ∏ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ¯Ú‹ÛË Â͈ÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ (;) ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙ· 1.690 ÎÈÏ¿ (¯ˆÚ›˜ ˘ÁÚ¿) Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ Ó· Â›Ó·È Î·Ù·ÈÁÈÛÙÈΤ˜. Δ· 0-100 ¯ÏÌ/ÒÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 3,4 ‰Â‡ÙÂÚ· Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ¤¯ÂÈ ·Ó‚› ÛÙ· 330 ¯ÏÌ/ÒÚ·. 줂·È· Ì ÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÔÚÔÊ‹ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ Ë ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 160 ¯ÏÌ./ÒÚ·. μϤÂÙ Ë


052-083_CARS 30-12-09 15:15 ™ÂÏ›‰·57

Â͈ÙÈ΋ ·˘Ù‹ ηٷÛ΢‹ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ˆ˜ ·ÓÔȯÙfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ. ∏ ÔÚÔÊ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˘ÂÚÙ˘¯ÂÚÔ‡˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Í·ÊÓÈ΋˜ ‚ÚÔ¯‹˜… ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi – Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Î·Ù Â˘ı›·Ó Û ̷¯ËÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜- ÙÔ ·ÎÚÈ‚fi ‰¤ÚÌ· Î·È Ë ·ÎÏ·ÓÙ¿Ú· ηχÙÔ˘Ó Î¿ı ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÂÓÒ Ù· ηı›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÁˆÓÈÛÙÈο Ì¿ÎÂÙ. ∞›ÛıËÛË ÚÔηÏÔ‡Ó Â›Û˘ ÔÈ ÙÚÂȘ ÔıfiÓ˜ ˘ÁÚÒÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏψÓ, ·ÓÙ› ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÂÙÚËÙ‹˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ù· g ηٿ ÙÔ ‰È·Ì‹ÎË Î·È ÂÁοÚÛÈÔ ¿ÍÔÓ·. ΔÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ì‚·ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ËÌÈ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÛÂÈÚÈ·Îfi 6 Û¯¤ÛÂˆÓ Ì paddles ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Î·È 3 ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (Norml, Corsa Î·È ÌÂȈ̤Ó˘ ÚfiÛÊ˘Û˘). ŸÙ·Ó ‰Â ¤ÚıÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Ô V12 ‰Â Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙË ÁË Ô˘ ı· Ì›ÓÂÈ ·Ù¿Ú·¯Ô˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ù· ‰ÈÏ¿ „·Ï›‰È· ÂÌÚfi˜-›Ûˆ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ· ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú, Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÂÙ·ÙÚfi¯È· Î·È ÔÈ Â͈ÊÚÂÓÈÎÔ› ÙÚÔ¯Ô› Ù˘ Ì ÂÏ·ÛÙÈο 335/30, ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÛÙÔ ¿ÙËÌ· Î·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. ÿÚË ÛÙËÓ ÙÂÙڷΛÓËÛË ‰Â, Ë Reventon Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‚˘˙·›ÓÂÈ ÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ·ÎfiÌ· Î·È Û Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜. ∫·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ù· Â͈Á‹ÈÓ· ÊÚ¤Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·fiÏ˘ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿. ªË ÏÈÁÔ˘Ú‡ÂÛÙ ¿ÓÙˆ˜. √È 20 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ˘ Lamborghini Ô˘ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‚ÚÂÈ ı¤ÛË Û οÔÈ· Áηڿ˙. ¶Ò˜ Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Stephan Winkelmann ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘; Trident Cars SA Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 197, ∫ËÊÈÛÈ¿ ΔËÏ.: 210 62 04 802-3 www.tridentcars.gr

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

57


052-083_CARS 30-12-09 15:15 ™ÂÏ›‰·58

S U PE RC A R S

GTX DEVON

ΔÔ Devon GTX Â›Ó·È Ë ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ Ú‹Û˘ «‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÔηٿÛÙ·ÙÔ ÁÈ· Ù· ΢‚Èο». ∫·È ÙÈ Î˘‚Èο: ÎÔÙ˙¿Ì 8,4 Ï›ÙÚ· ÁÈ· ‰¤Î· Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ turbo ‹ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ˘ÂÚÛ˘ÌÈÂÛÙ¤˜, Ô˘ ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÈÌËÎ˘Ì¤ÓÔ ÂÌÚfi˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Devon GTX. ∫·È fiÙ·Ó Ï¤Ì ÂÈÌËÎ˘Ì¤ÓÔ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ԇ̠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ·Ï¿ Ú›ÍÙ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ Î·È ¿ÓÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂȘ ÁÓÒÌË Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ù· ·ÎÚÈ‚¿ ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¤Ô˘˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ… ∞˜ ÌËÓ ÍÂʇÁÔ˘Ì fï˜. ∂‰Ò ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÙÔ Devon GTX, ¤Ó· Ó¤Ô ‰Â›ÁÌ· ˙ˆ‹˜ ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· ÙˆÓ ˘ÂÚ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∞Ó ·Ó·ÚˆÙȤÛÙ ·fi Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ, fi¯È Î·È ÙfiÛÔ Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi, fiÓÔÌ· Ó· Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ˆ˜ Ô ÂÌÓ¢ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È CEO Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ÙÔ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÈ, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Scott Devon. ∫·È Ó· ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ·˘Ùfi. ΔÔ GTX, Ô˘ ÙÔ ‚¿˙ÂÙÂ; √‡Ù ∫ÔÚ¿ÙÈÎÔ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ GTi… 58

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

¶¿ÓÙˆ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ٷ ‡ÛËÌ· ÛÙÔÓ Ê›ÏÙ·ÙÔ Scott ÁÈ· ÙÔ fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ٷ ÙÚfiÊÈÌ· ¤¯ÂÈ ¿Ú ‰ÒÛÂ, ÔfiÙ ̿˙„ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ Î·È Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ M¿ÈÔ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙË Viper ·fi ÙËÓ Dodge ÁÈ· ÌfiÏȘ 5,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∏ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤Î·Ó ÙÔÓ Devon Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ˘ÂÚ·˘ÙÔΛ-


052-083_CARS 30-12-09 15:15 ™ÂÏ›‰·59

ÓËÙÔ. ŸÂÚ Î·È ÂÁ¤ÓÂÙÔ. ™˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· ·fi ·ÙfiÊÈÔ muscle car Î·È Alfa Romeo 8C, ÙÔ Devon GTX Â›Ó·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡. •¤ÚÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÙÂ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÌÔÚ› Ó· Û¿ÂÈ Î·Ú‰È¤˜. ∫·È ·Ó Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ οÓÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÈ Ó· ԇ̠ÁÈ· ÙÔ˘˜ 650 ›Ô˘˜ Î·È ÙË ÎÙËÓÒ‰Ë ÚÔ‹ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÂȉfiÛÂȘ Ô˘ Îfi‚Ô˘Ó ÙÔ ‚‹¯· ·ÎfiÌË Î·È Û ηıÈÂڈ̤Ó˜ ·Í›Â˜ ÛÙÔ ˘ÂÚ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÎfi ÛÙÂÚ¤ˆÌ·. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ «ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈÓ» Â›Ó·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ Devon GTX. ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ÙȘ fiÚÙ˜ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó «ÂÌÚfi˜ Î·È ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ», ÙÔ ·Ì¿ÍˆÌ· ·fi ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù·, ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ¿„ÔÁ· ÙÔ ‰¤ÚÌ· Ì ٷ ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο Ì¿ÎÂÙ. ªÂ 25.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·Ú·¿Óˆ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Racing Package, ·Ó Î·È Ôχ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ‰ˆ οÔÈÔÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÎÂ›Ù·È ÛÙ· ÓÔÚÌ¿Ï ¯·Ú›ÛÌ·Ù· ÙÔ GTX. °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·Ù¤ÚÚÈ„Â ÁÈ· Ͽη ÙÔ ÚÂÎfiÚ ›ÛÙ·˜ ÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙË §·ÁÎÔ‡Ó· ™¤Î·. 줂·È· Ï›ÁË ÛËÌ·Û›· ¤¯Ô˘Ó οÙÈ Ù¤ÙÔÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë Ô˘Û›· Ë ÔÔ›· ‚¤‚·È· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ Ô˘ ı· ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó. ªfiÏȘ 36 Devon GTX ı· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ı· Á›ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·. °È· ÎÔÈÙ¿ÍÙ ̋ˆ˜ Û·˜ ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó 500.000 „ˆÚÔ‰ÔÏ¿ÚÈ·. √‡ÙÂ Î·Ó 345.000 ¢ÚÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È...

Devon Motorworks ΔËÏ.: 734 367 8379 www.devonmotorworks.com

DEVON MOTORWORKS

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

59


052-083_CARS 30-12-09 15:16 ™ÂÏ›‰·60

S U PE RC A R S

4 5 8 Italia

ΔÂÏÈο ÔÈ πÙ·ÏÔ› Â›Ó·È ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙË Ferrari ‹ Ë Ferrari ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ Ù˘; AÓ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ Italia Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi 458 Ù˘ Ó¤·˜ ÎÂÓÙÚÔÌ‹¯·Ó˘ Ferrari Ì¿ÏÏÔÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. ◊ Ì‹ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ; °È·Ù› ›Ù ÌÔ˘ οÔÈÔÓ Ô˘ ‰Â ı· ‹Ù·Ó ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ηٷÛ΢·˙fiÙ·Ó ¤Ó· ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÎfi ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· Û·Ó ·˘Ùfi. ∞˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì fï˜ ÙȘ ·ÌÂÏÔÊÈÏÔÛÔʛ˜ Î·È ·˜ ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ÙËÓ Ô˘Û›·. §¤Ó ˆ˜ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ‰ÂÓ Ï¤Ó ¿ÓÙ· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Ó¤·˜ Ferrari fï˜ Ù· ÍÂÚÓ¿Ó fiÏ·: 458, 570, 7 Î·È 3,4, Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û ÎÈÓËÙ‹Ú· 4,5 Ï›ÙÚˆÓ Ì 8 Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘˜ (458), 570 ›ˆÓ Ì ÎÈ‚ÒÙÈÔ ‰ÈÏÔ‡ Û˘ÌϤÎÙË 7 Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Û 3,4’’! 줂·È· ηο Ù· „¤ÌÌ·Ù·. ∞Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ï›ÁÔ ÛÙËÓ ¿ÎÚË, ÈÛÙ‡ԢÌ ӷ Û˘ÌʈÓ›Ù ˆ˜ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ Î·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ· 458 Italia Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· Û ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÁÈ· ·Ú·ÁÁÂÏ›· ·Ó ÌÔÚ›˜ ‹ ÛÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË ÙÚ¿Â˙· ÁÈ· ÏËÛÙ›· ·Ó Â›Û·È ÊÔ˘Î·Ú¿˜. ∏ Ferrari 458 Italia Â›Ó·È ¤Ó· ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤Ô ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·fi fiÔÈ· ÏÂ˘Ú¿ Î·È Ó· ÙËÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜: ÎÈÓËÙ‹Ú·˜, ۯ‰›·ÛË, ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋, Ô‰ËÁÈ΋ ·›ÛıËÛË Â›Ó·È fiÏ· Ó¤·. ¶¿ÓÙ· fï˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ less is more, ·ÊÔ‡ Ë Ó¤· Ferrari ÌÂÈÔ‰ÔÙ› ÙfiÛÔ Û ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ (4,52 Ì. Ì‹ÎÔ˜), fiÛÔ Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ (1.380 ÎÈÏ¿.). Ÿˆ˜ Î·È Ì οı ¿ÏÏË Ferrari, Ë 458 Italia ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· ̤ÁÈÛÙË ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·fi‰ÔÛË. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ÛÙ· 200 ¯ÏÌ./ÒÚ· ·Ú¿ÁÂÙ·È Î¿ıÂÙË ›ÂÛË 140 ÎÈÏÒÓ. √ V8 ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÎÂÓÙÚÈο ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ Û Ferrari Ì ۇÛÙËÌ· ¿ÌÂÛÔ˘ „ÂηÛÌÔ‡. ÀÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·, ·Ô‰›‰ÂÈ ÈÛ¯‡ 570 ›ˆÓ ÛÙȘ 9.000 Û.·.Ï., ·Ó·ÏÔÁ›· Ô˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û 127 ›Ô˘˜/Ï›ÙÚÔ. ∞˘Ùfi Î·È ·Ó Â›Ó·È ÚÂÎfiÚ, ÁÈ· ÌË ÙÔ‡ÚÌÔ ÌÔÙ¤Ú ·Ú·ÁˆÁ‹˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Ù˘ Áο̷ ÙË Ferrari, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∏ ̤ÁÈÛÙË ÚÔ‹ Â›Ó·È 540 Nm ÛÙȘ 6000 Û.·.Ï., ÂÓÒ ÙÔ 80% Ù˘ ÚÔ‹˜ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·fi ÙȘ 3.250 Û.·.Ï. ∏ ÌÂÙ¿‰ÔÛË Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ 7-Ù¿¯˘ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ ‰ÈÏÔ‡ Û˘ÌϤÎÙË, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ·ÌÂÛfiÙËÙ· Î·È ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, Ô Michael Schumacher ¤·ÈÍ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ÛÙÈÁÌ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ 458 Italia. √ Pininfarina ¤‚·Ï fiÏË ÙÔ˘ Ù˘ Ì·ÂÛÙÚ›· ÛÙË Û¯Â‰›·ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì·Á¤˜ Î·È ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ Û¯‹Ì·, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘¿ÎÔ˘Ô ÛÙË Û¯Â‰È·ÛÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Ù˘ Ferrari ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙfiÛÔ ÙËÓ Enzo, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË California. √È ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÚÂȘ ÎÂÓÙÚÈο ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ ·ÔÏ‹ÍÂȘ 60

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

FERRARI


052-083_CARS 30-12-09 15:16 ™ÂÏ›‰·61

FERRARI SpA

Ù˘ ÂÍ¿ÙÌÈÛ˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Î·È ÛÙË ıÚ˘ÏÈ΋ F40. ΔÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Â›Ó·È Î·Ù·ÓÂÌË̤ÓÔ Û ÔÛÔÛÙfi 58% Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ›Ûˆ ¿ÍÔÓ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ¯ÂÈÚÈÛÌfi. º˘ÛÈο ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ 458 Italia ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¿ÏÏÔ ¤Ó· ·fi Ù· ÂÓÙ˘ˆÛȷο Ù˘ ÛÙÔȯ›·. ΔÔ 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Á›ÓÂÙ·È Û 3,4 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÂÓÒ Ë ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 325 ¯ÏÌ./ÒÚ·. ΔÔ Ó¤Ô «·È‰›» ÙÔ˘ Maranello ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ 8·ÏÈÓ‰ÚˆÓ ÌÔÓ٤ψÓ, ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ DNA ÙÔ˘ Ô˘ ¯·Ú›˙Ô˘Ó ÛÔÚ Î·È fun to drive ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™Â ·˘Ùfi Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ηÏÔ‡‰È· ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÚfiÛÊ˘Û˘ Î·È Ù˘

‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, Ô˘ ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚË ÚfiÛÊ˘ÛË Î·È ‚ÂÏÙȈ̤ÓË Î·Ù¿ 32% Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ ÛÙÚÔÊÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍÂÏ›¯ıËΠ¤Ó· Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ABS (High Performance ABS), Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·fi Ù· 100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Û 32,5 Ì.! Èڛ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, Ë 458 Italia ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ Ferraristi Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÙfiÛÔ Û ‰ÚfiÌÔ fiÛÔ Î·È Û ›ÛÙ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· οÓÔ˘Ó ı˘Û›Â˜ ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ. √È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÁÈ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰ÂÓ ¿ÂÈ ›Ûˆ. ¢¤ÚÌ· Î·È ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù· ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ ÛÙÚÔÊfiÌÂÙÚÔ ‚Á¿˙ÂÈ Ì¿ÙÈ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ manettino ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ. ŸÔ˘ manettino ‚¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎÔÙ¿ÎÈ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ η˘Ù‹˜ ÈÙ·Ï›‰·˜. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ ‰ÂÈ Î·Ó›˜, Ë ÎÔÏ·Ṳ̂ÓË 458 Italia ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ˘ÂÚ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ… Genesis A.E. §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 40, ª·ÚÔ‡ÛÈ ΔËÏ.: 210 61 09 121-4 www.ferrariworld.com I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

61


052-083_CARS 30-12-09 15:16 ™ÂÏ›‰·62

S U PE RC A R S

DODGE

VIPER ∫Ú›ÛË-ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔ Viper fi¯È ÌfiÓÔ Î·Ï¿ ÎÚ·Ù›, ·ÏÏ¿ ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ! ∏ Ó¤· ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ 600 ›ˆÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ Corvette ∑06 Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÈÙ›· Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Viper ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÛÙȘ ηډȤ˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ -Î·È fi¯È ÌfiÓÔ- ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›·. ∏ Dodge Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ· Ù· Û΋ÙÚ· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ªÔÚ› Ó· Ê·›ÓÂÙ·È “ÎÔ˘Ïfi”, ·ÏÏ¿ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ›, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ΢‚Èο Û·Ó Ù· ÊÈÛÙ›ÎÈ·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‹‰Ë ˘¤ÚÔÁÎÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙˆÓ 8,3 Ï›ÙÚˆÓ. √ Ó¤Ô˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ˜ V10 ¤¯ÂÈ Î˘‚ÈÛÌfi 8,4 Ï›ÙÚ· Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ 600 ›Ô˘˜, 90 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘. Δ· Â›‰· Ù˘ ÚÔ‹˜ ϤÔÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 760 Nm. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ Î·È ÙËÓ Â˘ÛÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·. ∂›Û˘, ÔÈ ‚·Ï‚›‰Â˜ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ϤÔÓ ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ‡ ¯ÚÔÓÈ62

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

ÛÌÔ‡ VVT, ÂÓÒ ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· „‡Í˘ Î·È Ï›·ÓÛ˘. °È· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ 6Ù¿¯˘ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙÔ¯‹, ÂÓÒ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÔ‡ Û˘ÌϤÎÙË ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Û ‰È¿ÌÂÙÚÔ ·ÏÏ¿ Ì ‰ÈÏfi ‰›ÛÎÔ.


052-083_CARS 30-12-09 15:17 ™ÂÏ›‰·63

CHRYSLER JEEP DODGE HELLAS

E›Ó·È ÂÚÈÙÙfi Ó· ԇ̠fiÙÈ ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ Viper ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜: Ù· 100 ¯ÏÌ./ÒÚ· ·fi ÛÙ¿ÛË ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È Û ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi 4’’. øÛÙfiÛÔ Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤‰ËÛ˘. ΔÔ "ıËÚ›Ô" ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÏȘ 30 ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› ·fi Ù· 100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Û Ï‹ÚË ÛÙ¿ÛË! Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Ë Ô˘Û›· Â›Ó·È ˆ˜ Ë «Ô¯È¿» ÌfiÓÔ ··Ú·Ù‹ÚËÙË ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÍÂÌ·˙ÒÓÂÈ ÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. ª¤Û· ÛÙÔ ·ÁÚÈÂ̤ÓÔ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ 7 Ó¤ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·ÂÚ·ÁˆÁÔ› Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ÙfiÓÔ. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÏÈÙfi Î·È ·¤ÚÈÙÙÔ, fiˆ˜ ÙÔ˘ ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘, fï˜ Î·È ¿ÏÈ Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ΢Úȷگ›. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢¿ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÁÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ηıÒ˜ Ù· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Ù·ÌÏfi ›ӷÈ, ϤÔÓ, ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi. ŸÔÈÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÒÙÔÓ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Viper Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ Ó· ÙÈı·Û‡ÛÂÈ Ù· 600 "¿ÁÚÈ· ¿ÏÔÁ·" Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Î·fi ÙÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· Û·ÊÒ˜ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. ΔÔ ‰È·ÊÔÚÈÎfi ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘ Ù˘ GKN, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Ô‚Ô‹ıËÛ˘ Ù˘ ¤‰ËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ∞μS οÓÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Û¯ÂÙÈο ¢ÎÔÏÔ‰‹ÁËÙÔ. ™Â ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, ‚¤‚·È·, ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ Ì¤ÛÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ù· ηÏÔ‡‰È· ¿ÓÂÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. º˘ÛÈο ÙÔ Viper Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ÙfiÛÔ Û ¤Î‰ÔÛË ÎÔ˘¤ fiÛÔ Î·È Û ¤Î‰ÔÛË roadster…

Chrysler Jeep Dodge Hellas A.B.E.E. πÂÚ¿ √‰fi˜ 131, ∞ÈÁ¿Ïˆ ΔËÏ.: 210 34 28 412 www.dodge.com I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 18

63


052-083_CARS 30-12-09 15:17 ™ÂÏ›‰·64

S U PE RC A R S

LP Gallardo550-2

LAMBORGHINI

Lamborghini

64

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

Valentino Balboni Edition


052-083_CARS 30-12-09 15:18 ™ÂÏ›‰·65

ªÂÁ¿ÏÔ fiÓÔÌ· ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Í›·. £¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ‹ Ô‰ËÁfi Ù˘, Valentino Balboni, Ë Lamborghini ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ÂȉÈ΋ ¤Î‰ÔÛË LP 550-2 Ù˘ Galardo. ΔÈ ÂÛÙ› Valentino Balboni ÁÈ· ÙËÓ Lamborghini; ŸÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈÎfi˜ ıÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂ÁÁϤ˙Ô˘˜, Ô §¤ÓÈÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ Î·È Ô ΔÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·Ó·Ûٿ٘. ¶ÚÔÛÂÏ‹ÊıË ÙÔ 1967 ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ºÂÚÔ‡ÙÛÈÔ §·ÌÔÚÁΛÓÈ Î·È ·fi ÙfiÙ Ì ÙȘ ‰ÔÎÈ̤˜ ÂͤÏÈ͢ ÛÙ· ÌÔÓ٤Ϸ ·fi ÙË ™·ÓÙ ÕÁηٷ, ‚Ô‹ıËÛ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÏÏÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÎÒÓ Ì‡ıˆÓ. ∞fi ÙË Miura Î·È ÙËÓ Diablo ̤¯ÚÈ ÙË Countach Î·È ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Gallardo. « ªÈ· Lambo Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÂÓfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÂÓfi˜ ηÏfi Ê›ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚ›˜ Ó· ÛÙËÚȯı›˜» ϤÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ô Valentino. ∞fi ÙÔ 1973 Ô Balboni ¤¯ÂÈ Î¿ÙÛÂÈ Û οı ÚˆÙfiÙ˘Ô Ù˘ Ê›ÚÌ·˜. ∞ÎfiÌ· Î·È Û οı ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÈÓ ·Ú·‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. °È· ¿Óˆ ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ· Ô Balboni ÙÈÌ¿ ÙËÓ Lamborghini. ™‹ÌÂÚ· ¤ÊÙ·Û ÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. ŒÓ· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘! ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ͯˆÚÈÛÙ‹˜ ·˘Ù‹˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ·fi ÙËÓ ÙÂÙڷΛÓËÙË LP 560-4, Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹ Ô˘ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ «2» Ó· ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔ «4»... ∏ Valentino Baldoni ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÙÚÔ¯Ô‡˜, ÂÓÒ ÁÈ· Ó· ÙÔÓÈÛÙ› Ô ÛÔÚ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ·¯ı› Ù· ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú, Ù· ÂÏ·Ù‹ÚÈ· Î·È Ù· ÂÏ·ÛÙÈο. ΔÔ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÛÂÈÚÈ·Îfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘, ÛÙÔÓ ›Ûˆ ¿ÍÔÓ· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ϤÔÓ ¤Ó· ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ÌÏÔΤ ‰È·ÊÔÚÈÎfi Ì ÔÛÔÛÙfi ÂÌÏÔ΋˜ 45%, ÂÓÒ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ESP ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Corsa ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÁˆÓ›Â˜ Ï·ÁÈÔÏ›ÛıËÛ˘! √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ V10 ÙˆÓ 5,2 Ï›ÙÚˆÓ, Ì ·fi‰ÔÛ‹ fï˜ 550 ›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ‰¤Î· ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÙÂÙڷΛÓËÙË ¤Î‰ÔÛË. Œ¯ÂÈ fï˜ Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ó· ·Ì¿ÍˆÌ· ۯ‰fiÓ 200 ÎÈÏ¿ ÏÈÁfiÙÂÚ· (1.380 ¤Ó·ÓÙÈ 1.575 Ù˘ LP 560-4) Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Gallardo LP 550-2 Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ ÛÙ· 3,9’’ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Ì ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 320 ¯ÏÌ./ÒÚ·. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ·˜ ¿ÓÙ· LP 550-2 ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙ· 250 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Ô˘ ı· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜, ÙÔÓ ‰È·¯‡ÙË Î·È ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ú›Á·. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙËÓ ÎÔÏ·Ṳ̂ÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ V10 Ó· ÛÔÏ¿ÚÂÈ, Ì ÙÔ Ë¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· Ê˘ÛÈο ¿ÓÙ· ÎÏÂÈÛÙfi. Õ¯ÚËÛÙÔ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. ∂‰Ò Ë ÌÔ˘ÛÈο ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ. ΔÔ ÁÔ˘ÚÁÔ˘ÚËÙfi ¯·ÌËÏ¿, ηıÒ˜ ÔÈ ÛÙÚÔʤ˜ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ‹¯Ô˜ ·fi superbike ÁÈ· Ó· ÎÔÚ˘Êˆı› Û ÎÚ·˘Á‹ ‰‡Ó·Ì˘ ·fi F1 ÛÙÔÓ ÎfiÊÙË ÙˆÓ 8.000 ÛÙÚÔÊÒÓ. ΔÈÌ‹ Î·È ‰fiÍ· ÛÙÔÓ Valentino… Trident Cars SA Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 197, ∫ËÊÈÛÈ¿ ΔËÏ.: 210 62 04 802-3 www.tridentcars.gr

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

65


052-083_CARS 30-12-09 15:18 ™ÂÏ›‰·66

S U PE RC A R S

LF-A Lexus

º·ÓÙ¿˙ÂÛÙ ÙËÓ Ferrari Ó· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÛÂÓÙ¿Ó; Ÿ¯È ‚¤‚·È·. ªÔÚ›Ù ¿ÓÙˆ˜ Ó· ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ Û˘ÓËı›˙ÂÙ ÛÙËÓ È‰¤· ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ·›˙ÂÈ Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÛÂÓÙ¿Ó ÛÙ· ‰¿ÎÙ˘Ï· Ó· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ¤Ó· super sport ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ı· ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÙȘ Ferrari Î·È fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ÂÎÏÂÎÙ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ Club ÙˆÓ ˘·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ŸÂÚ Î·È ÂÁ¤ÓÂÙÔ ÙÔ Lexus LFA ÏÔÈfiÓ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ Lexus ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi Ï¢Îfi ¯·ÚÙ› ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ÂȉÈο fiÙ·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ªfiÏȘ 500 LF-A ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Ì ڢıÌfi 20 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ Ì‹Ó·! Δ· ‰È·ÈÛÙÂ˘Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ LF-A Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο. ΔÔ ·Ì¿ÍˆÌ· Â›Ó·È ·fi Û˘ÓıÂÙÈο ˘ÏÈο ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó· Ì ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù·. ∞fi ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ CFRP, fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ı· ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi οÔÈÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹, ·ÏÏ¿ ı· ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ π¿ˆÓ˜ Ù˘ Lexus Ì ÛÎÔfi ÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ™¯Â‰È·ÛÙÈο ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ÙÔ LF-A ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ÂÌÊ·ÓÒ˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· L-finesse Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. º˘ÛÈο ÙÔ LF-A ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ¿ÏÏÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Ê›ÚÌ·˜. Èڛ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Ù· ÊÒÙ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û¯Â‰›·ÛË ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ LF-A, ÙÔÓ V10 hi-tech ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙˆÓ 4,8 Ï›ÙÚˆÓ. ΔÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÂÌÚfi˜ ¿ÍÔÓ· ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ·Ó‚¿˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 9.000 Û.·.Ï. Î·È ·Ô‰›‰ÂÈ 560 ›Ô˘˜ Î·È 480 Nm ÚÔ‹˜ (ÛÙȘ 6.800 Û.·.Ï.) Ì ÙÔ 90% Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ó· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·fi ÙȘ 3.700-9.000 Û.·.Ï. ΔÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Â›Ó·È ˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ô V10 Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi˜ fiÛÔ ¤Ó·˜ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi˜ V8 Î·È ÙfiÛÔ ÂÏ·ÊÚ‡˜, fiÛÔ ¤Ó·˜ V6. ª¿ÏÈÛÙ·, ηٿ Ù· ÚfiÙ˘· Ù˘ AMG, ı· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·fi ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ Ì˯·ÓÈÎfi Ô˘ ı· ÙÔÓ «˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ», ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì 66

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


052-083_CARS 30-12-09 15:18 ™ÂÏ›‰·67

ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô ‹¯Ô˜ ı· ·Ú·¤ÌÂÈ Î·Ù’ ¢ı›·Ó Û ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ F1. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÂÍÂÏÈÁ̤ӷ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ÍËÚfi οÚÙÂÚ Î·È ÌÈ· ˙ËÏÂ˘Ù‹ ·fi‰ÔÛË 115 ›ˆÓ/Ï›ÙÚÔ. ∞Ó Î¿ÙÈ ‰Â›¯ÓÂÈ ·Ú¿Ù·ÈÚÔ ÛÙÔÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ·ÚÔ͢ÛÌfi Â›Ó·È ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi 6¿ÚÈ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ, Ì 4 ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¿ÓÙˆ˜ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ Û 0,2’’. ∞ÎfiÌ· Î·È ¤ÙÛÈ fï˜ ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÚÔηÏÔ‡Ó ‰¤Ô˜: 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Û 3,7’’ Î·È ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· 325 ¯ÏÌ./ÒÚ·. º˘ÛÈο ÙÔ LF-A ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Â‰Ô ¿ÙˆÌ· Î·È ‰È·¯‡ÙË Î·È ¿ÏÏ· Â͈ÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, fiˆ˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ· ‰ÈÏ¿ „·Ï›‰È· ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ¿ÍÔÓ· ÔÏÏ·ÏÒÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ›Ûˆ, ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓË ›Ûˆ ·ÂÚÔÙÔÌ‹, ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Ù·¯‡ÌÂÙÚÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϯı› Î·È ¿ÏÏ·. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ͯˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· Ù· ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘,

·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÛÔÚ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. ∫·È ÂÂȉ‹ Û‡Á¯ÚÔÓÔ È·ˆÓÈÎfi ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ê¿ÂÈ ÙÔ ¡‡ÚÌÔ˘ÚÁÎÚÈÓÁÎ Ì ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ ‰ÂÓ ÓÔ›ٷÈ, ÙÔ LF-A ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› ÛÙo Ó·fi Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ÊÂÙ›¯. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ LF-A ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ Ù˘ Ì¿Úη˜ Ô˘ ı· ·ÔÁÂÈÒÛÂÈ ÙÔ image Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Lexus. ∞Ï›ÌÔÓÔ ·Ó ‰Â ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·˘Ùfi ¤Ó· super sport ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙÈÌ‹˜ 400.000 ¢ÚÒ. ¶ÚÔ ÊfiÚˆÓ ¿ÓÙ·…

Lexus Athens A.E. §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 346, ÷ϿӉÚÈ TËÏ: 210 68 39 391 www.lexus.gr

LEXUS

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

67


052-083_CARS 30-12-09 15:20 ™ÂÏ›‰·68

S U PE RC A R S

GranCabrio Maserati

∞Ó ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ·Í›˙ÂÈ 1000 ϤÍÂȘ, ÙfiÙ ÙÔ ÏÔÁÈÎfiÙÂÚÔ ı· ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ ÁÚ¿„Ô˘Ì ԇÙ ÁÚ¿ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Maserati, ·ÊÔ‡ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÌËÌ· ·fi ÙË ªfiÓÙÂÓ·. ∞Ó Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ÓÔȯ٤˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙˆÓ Maserati Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ¤¯·Ó·Ó Î·È ÙȘ ›Ûˆ ı¤ÛÂȘ, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ GranCabrio Â›Ó·È Ï›ÁÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· +2 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ÌÈ·˜ Î·È Ë Grancabrio, Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÓÔȯً ÂΉԯ‹ Ù˘ GranTurismo S ÛÙËÓ ÔÔ›· Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È, Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈÔ cabrio Ù˘ Ì˘ıÈ΋˜ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Ê›ÚÌ·˜. ∏ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÓÔȯً˜ Maserati ˘Ô‰ËÏÒÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ·ÊÔ‡ ÂÓÒ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÔÓÔÌ·ÛÙ› Maserati GranTurismo Cabrio, ÂÈϤ¯ıËÎÂ Ë ÔÓÔÌ·Û›· Gran CabriÔ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜, ÂÈϤ¯ıËΠÙÂÏÈο ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓË ·ÓÙ› ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜, ÒÛÙ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙË Ferrari

68

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

California, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Â›Ó·È Û‡ÌʈÓË Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÂÈÌÂÏËı› ·fi ÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Pininfarina, Î·È fiˆ˜ Î·È ÛÙË ÎÏÂÈÛÙ‹ ÂΉԯ‹, ¤ÙÛÈ Î·È Ë GranCabrio ÁÔËÙ‡ÂÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜. ¢ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·Ì ÙËÓ Ó¤· GranCabrio ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ· ·ÓÔȯٿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. Δ¤ÙÔÈÔ ÂÈıÂÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙfiÛÔ Î·ÏÏ›ÁÚ·ÌÌÔ ·Ì¿ÍˆÌ· Û˘Ó¿Ì·, ‰˘ÛÎÔÏ¢fiÌ·ÛÙ ӷ ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ. ∂ȉÈο ÙÔ ÂÌÚfi˜ ̤ÚÔ˜, ›‰ÈÔ Ì Ù˘ coupe GranTurismo, ۯ‰fiÓ Û ηıËÏÒÓÂÈ, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈ΋. ™Â ·Ó¿ÏÔÁÔ ‡ÊÔ˜ fï˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ GranCabrio, fiÔ˘ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÊÈÓ¤ÙÛ·, Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È Ô ÛÔÚÙ›Ê Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ȉȷ›ÙÂÚË ·Ú¿ÛÙ·ÛË. H GranCabrio ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚÔ ÌÂÙ·ÍfiÓÈÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¯·Ú›˙ÂÈ ¿ÊıÔÓÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔ˘˜ 4 ÂÈ‚¿Ù˜.


052-083_CARS 30-12-09 15:20 ™ÂÏ›‰·69

MASERATI

To ηÏfi Â›Ó·È ˆ˜ Ë ¿„ÔÁË ÂÈÎfiÓ· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi backround. EÓ ·Ú¯‹ Â›Ó·È Ô Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ Ferrari, hi-tech V8 ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ 4,7 Ï›ÙÚˆÓ Î·È ÙˆÓ 440 ›ˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÎÏ·ÛÈο ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿, ‰›ÓÂÈ Î›ÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÙÚÔ¯Ô‡˜ Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ‹ ÛÂÈÚÈ·Îfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ 6 Û¯¤ÛˆÓ. ∫·È ·fi ÂȉfiÛÂȘ; 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Û 5’’ Î·È ÙÂÏÈ΋ Ï›ÁÔ Î¿Ùˆ ·fi 300 ¯ÏÌ./ÒÚ·! ªÂÙ¿ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍÂÏÈÁ̤Ó˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ Skyhook Ì ‰ÈÏ¿ „·Ï›‰È·, Ë Û¯Â‰fiÓ È‰Â·Ù‹ ηٷÓÔÌ‹ ‚¿ÚÔ˘˜, Ù· ·Ó›Û¯˘Ú· ÊÚ¤Ó·, ÙÔ ÛÙÈ‚·Úfi Ï·›ÛÈÔ. ŸÏ· Ì·˙› Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË ÛÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ. ΔËÓ Î·Ù¿ÔÛË ÙˆÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÛÙÔÓ ·ÓÔȯÙfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Û ÛÙÚÈÊÙÂÚ¤˜ ÔÚÂÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜. ∏ Ó¤· Maserati GranCabrio Â›Ó·È ¤Ó· ÁÓ‹ÛÈÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› Û ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙÔ ÛÙÈÏ Î·È ÊÈÓ¤ÙÛ· ·fi ÙË ÌÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, οı ̤ڷ, οı ÒÚ·. Δ¤ÙÔÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó… Trident Cars SA Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 197, ∫ËÊÈÛÈ¿ ΔËÏ.: 210 62 04 802-3 www.tridentcars.gr

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

69


052-083_CARS 30-12-09 15:20 ™ÂÏ›‰·70

S U PE RC A R S MCLAREN

MP4

12C

ªÂ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û·, 600 ›Ô˘˜ Î·È 0100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, Ë MP4 12C ‚¿˙ÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ McLaren ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜. ∏ Ó¤· McLaren Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ·Û›ÁÓˆÛÙË F1 ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ Ê˘ÛÈο ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Ù˘ McLaren ·fi ÙË Formula 1.¶›Ûˆ ·fi ÙÔ Â͈ÙÈÎfi ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¤Ó·˜ V8 ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ 3,8 Ï›ÙÚˆÓ Ô˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÏ‹˜ ˘ÂÚÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ‡ ¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Û fiϘ ÙȘ ‚·Ï‚›‰Â˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi 2x600: 600 ›Ô˘˜ Î·È 600 Nm ÚÔ‹˜. To fiÚÈÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 8.500 Û.·.Ï. ÂÓÒ ÙÔ 80% Ù˘ ÚÔ‹˜ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·fi ÙȘ 2.000 Û.·.Ï. ∏ ÈÛ¯‡˜ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ›Ûˆ ¿ÍÔÓ· ̤ۈ ËÌÈ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ 7 Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ‰ÈÏfi Û˘ÌϤÎÙË. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, Ì ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 320 ¯ÏÌ./ÒÚ·. √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·fi ÙË McLaren, Ô˘ ‚·‰›˙ÂÈ ÌfiÓË Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ Ì ÙË Mercedes-Benz. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙËı› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤‰ËÛ˘ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ 70

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

ÎÂÚ·ÌÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ¯·Ï‡‚‰ÈÓÔ˘˜, Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ÛÔÊÈÛÙÈΤ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ˘ÔÛÙÚÔÊ‹ ÊÚÂÓ¿ÚÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ Û οı ÂÚ›ÛÙ·ÛË ÙÚÔ¯fi! ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ÎÚÂÌ·ÁȤڷ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ËÏÂÎÙÚÔ¸‰Ú·˘ÏÈ΋ ˘Ô‚Ô‹ıËÛË, ÂÓÒ Ë ·Ó¿ÚÙËÛË Ì ‰ÈÏ¿ „·Ï›‰È· ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ· ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú. ΔÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ supercar Â›Ó·È ·Ó¿Ï·ÊÚÔ Î·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘„ËÏfi ‚·ıÌfi ‰˘Ûη̄›·˜, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·fi ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ Ô ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÙÔ˘ ˙˘Á›˙ÂÈ ÌfiÏȘ 80 ÎÈÏ¿ Î·È Ì ٤ÙÔÈ· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ fiÛÔ „ËÏ¿ ÂÎÙÔ͇ÂÙ·È Ë ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ı· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙȘ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË ·fi ÙË Ferrari F458 Î·È ÙË Mercedes-Benz SLS. H MP4-12C ı· Ï·ÓÛ·ÚÈÛÙ› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ̤۷ ÛÙÔ 2010, Ì ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÚ›Ô˘ 1.000 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÙËÛ›ˆ˜.

McLaren Automotive Limited Chertsey Road, Woking, Surrey GU21 4YH www.mclarenautomotive.com


052-083_CARS 30-12-09 15:20 ™ÂÏ›‰·71

MC LAREN

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

71


052-083_CARS 30-12-09 15:20 ™ÂÏ›‰·72

S U PE RC A R S ZEVNO

T 1 S

72

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


052-083_CARS 30-12-09 15:21 ™ÂÏ›‰·73

ZENVO AUTOMOTIVE

°È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, Ë Zenvo Â›Ó·È ÌÈ· ‰·Ó¤˙ÈÎË Ê›ÚÌ· Ë ÂˆÓ˘Ì›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ÂˆÓ‡ÌˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô È‰Ú˘ÙÒÓ Ù˘: Jesper Zensen Î·È Troells Vollertsen. Ÿˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó «ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË Ì›· ı¤Û˘ ÛÙÔ ¿ÓıÂÔÓ ÙˆÓ supercars». ΔÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ Ê›ÚÌ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ì·ÁÈÎfi ·˘Ùfi ¿ÓıÂÔÓ Â›Ó·È ÙÔ ST1, ¤Ó· ˘·˘ÙÔΛÓËÙÔ -£¤Â Î·È ∫‡ÚÈÂ- 1.104 ›ˆÓ. ‘OÔ˘ S ‚¿ÏÙ supercharger, fiÔ˘ Δ ‚¿ÏÙ turbo, ÂÓÒ ÙÔ 1 ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚÔÊ·Ó¤˜ ‹ÙÔÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÈÛ¯‡Ô˜ Î·È ÚÔ‹˜ ÛÙ· supercars. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ ST1 ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÛÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô ¢·ÓÒÓ ¤‚·Ï ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ Ù˘ Î·È Ë GM. ΔÔ ¿˙Ï Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ST1 Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó 69 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·fi ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù·. ∏ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¿ÁÚÈ·, fiÛÔ Ô ·Ù›ı·ÛÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ST1, Î·È ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ηٷÛ·Ú¿ÍÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ‚ÚÂı› ÛÙÔ ‰È¿‚· ÙÔ˘. √ V8 ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ GM –Ó·È, Ó·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ 7ÏÈÙÚÔ˜ V8- Ô˘ fï˜ ·¤ÎÙËÛÂ Î·È ÙÔ‡ÚÌÔ Î·È Ì˯·ÓÈÎfi ˘ÂÚÛ˘ÌÈÂÛÙ‹ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ ÙËÓ ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ÈÛ¯‡ ÙˆÓ 1.104 ›ˆÓ Î·È Ë ÚÔ‹ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· ÌfiÏȘ… 1.430 Nm! ¡· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ‚ÂÓ˙›ÓË 98 ÔÎÙ·Ó›ˆÓ, Î·È ‚ÈÔη‡ÛÈÌÔ ∂85 ‹ Î·È ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ΔË ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 6¿ÚÈ Ì˯·ÓÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ Ù˘ Ricardo, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÛÙÔ Ford GT. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ; ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÌfiÏȘ 3" ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· ÂÓÒ Ë ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 375 ¯ÏÌ./ÒÚ·! ∂Ì ˆ˜, 0,8 ÎÈÏ¿ ·Ó¿ ›Ô Â›Ó·È ·˘Ù¿, fi¯È ·›Í Á¤Ï·ÛÂ… ∏ Zenvo ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ST1, ·Ó Î·È Ô fiÚÔ˜ «·Ú·ÁˆÁ‹» Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ˜ ÙÔ˘ ϤÁÂÈÓ, ηıfiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÌfiÏȘ 15 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ˙‹ÙËÛË, ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ, ÌÔÚ› Î·È ¿ÏÏ· ÙfiÛ·... Zenvo Automotive Egojevej 120A DK – 4600 Koge, Denmark www.zenvoautomotive.com I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

73


052-083_CARS 30-12-09 15:21 ™ÂÏ›‰·74

S U PE RC A R S

911

PORSCHE

Turbo

ΔÔ Û¯‹Ì· Ù˘ Porsche 911 Â›Ó·È „˘¯‹ ÙÂ Î·È ÛÒÌ·ÙÈ ·ı¿Ó·ÙÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙË ‚ÂÏÙȈ̤ÓË turbo ¤Î‰ÔÛË Ù˘ 6˘ ÁÂÓÈ¿˜ fiÏË Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ·Ì¿ÍˆÌ·. º˘ÛÈο Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÔÔÈËı› ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÔηχÙÂÈ ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ Carrera Î·È ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÍÂÏÈÁ̤Ó˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∞fi Ù· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· Ì¿ÎÂÙ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜, ̤¯ÚÈ ÙȘ ڷʤ˜ ÛÙÔ Ù·ÌÏfi Ô˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ı˜ Ó· ÙȘ „ËÏ·Ê‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ fiÛÔ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰Ú¿ÛÂÈ Â˘ÂÚÁÂÙÈο ÛÙ· ‰È·¯ÚÔÓÈο ÌÔÙ›‚·. •Â¯ˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÙÈÌfiÓÈ, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÂÈϤÔÓ Â˘ÎÔϛ˜, ·ÏÏ¿ Ì ‰‡Ô ÊÔ‚ÂÚ¿ paddles ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ Ì ÙÔÓ ÛˆÛÙfi ÙÚfiÔ Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ Ù¤ÏÂÈ·˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô 7Ù¿¯˘ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ ‰ÈÏÔ‡ Û˘ÌϤÎÙË, Ô˘ Ì·›ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙËÓ Turbo. º˘ÛÈο ÙÔ PDK ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÏÈÁ¿ÎÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú· Ì ٷ 700 Nm ÚÔ‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ 500 ›Ô˘˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÔÙ¤Ú. √È °ÂÚÌ·ÓÔ› ۯ‰›·Û·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔÓ 6·ÏÈÓ‰ÚÔ boxer, Ì ·˘ÍË̤ÓË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· 3,8 Ï›ÙÚ· Î·È ¤Ó· ÛˆÚfi Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜, fiˆ˜ Ô ¿ÌÂÛÔ˜ „ÂηÛÌfi˜, Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜. ÀÔÏÔÁ›ÛÙ 312 ¯ÏÌ./ÒÚ· ÙÂÏÈ΋˜ Î·È ·Ú¯›ÛÙ ӷ ηÙ‚·›ÓÂÙ ٷ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÁÈ· ÙÔ 0-100. ∞fi 3,7’’ ¤ÊÙÂÈ ÛÙ· 3,6’’ ·Ó ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ ÚÔÛÙÂı› ÙÔ PDK, Î·È ·fi ÂΛ ÛÙ· 3,4’’ ·Ó ÈÂÛÙ› Î·È Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ Sport Chrono Package, Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ·fi Launch Control. 줂·È· Ù· Â͈ÊÚÂÓÈο ÓÔ‡ÌÂÚ· ‰ÂÓ ı· ηı›ÛÙ·ÓÙÔ ÂÊÈÎÙ¿ Â¿Ó Ù· 3,8 Ï›ÙÚ· ÙÔ˘ boxer ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÈÔ ÈοÓÙÈη Ì ‰‡Ô ÙÔ‡ÚÌÔ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ ÁˆÌÂÙÚ›·˜ (VTG) Î·È ¿ÌÂÛÔ „ÂηÛÌfi η˘Û›ÌÔ˘.

74

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


052-083_CARS 30-12-09 15:21 ™ÂÏ›‰·75

PORSCHE AG

∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜, fiÙ·Ó Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ Sport Chrono Package Â›Ó·È ÈηÓfi˜ ÁÈ· 50 Nm ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˘ ÚÔ‹˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· overboost (ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 700 Nm), ÂÓÒ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÂÓÂÚÁ¤˜ ‚¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ó¿ÏÔÁ· ÛÙÔ ÛÙ˘Ï Ô‰‹ÁËÛ˘, ·ÊÔ‡ ÛÎÏËÚ·›ÓÔ˘Ó ‹ ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ Û·Û›. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ Ë Ó¤· 911 Turbo ÂÊԉȿ˙ÂÙ·È

Ì fiÏÔ ÙÔ ÛˆÛÙfi ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ ÁÈ· Ó· ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. °È· Ù· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÈÎfi ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÛÙÔÓ ›Ûˆ ¿ÍÔÓ·, ÙÔ ÔÔ›Ô, ϤÔÓ, ‚ÔËıÈ¤Ù·È ·fi ·˘Ùfi Ô˘ Ë Porsche ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Torque Vectoring (PTV). ∞˘Ùfi ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤‰ËÛ˘, ÛÙ· ÊÚ¤Ó· ÙÔ˘ ›Ûˆ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÚÔ¯Ô‡, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÛÊ˘ÛË Î·È Î·Ù·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙÚÔÊ‹ ÂÓ ÙË Á¤ÓÂÛË Ù˘. ∂Í›ÛÔ˘ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÂÙڷΛÓËÛ˘ (PTM) ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÎfiÌ· ÈÔ ÚÔԉ¢ÙÈο. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ¢ÛÙ¿ıÂÈ·˜ (PSM), ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ ·Ó¿ÚÙËÛË (PASM), Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÌÂٷ͇ Normal Î·È Sport, Ë Porsche ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ÙÔÓ ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ‰‡Ó·ÌË. ΔÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ‰È¿ÙÚËÙ· Î·È ·ÂÚÈ˙fiÌÂÓ· ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓ· Ì 6›ÛÙÔÓ˜ ‰·ÁοÓ˜ ÂÌÚfi˜ Î·È 4›ÛÙÔÓ˜ ›Ûˆ. ∫·È ·Ó ‰ÂÓ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Èηӿ ÙfiÙ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÎÂÚ·ÌÈÎÒÓ ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓˆÓ (PCCB). ™ÎÔfi˜ Â›Ó·È ÙÔ every day supercar Î·È Ë 911 Turbo Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi. Δ›ÔÙ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ·ÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·! Sportscar SA 120 ¯ÏÌ. ∂ıÓ. √‰Ô‡ ∞ıËÓÒÓ - §·Ì›·˜, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ΔËÏ.: 210 28 37 900 www.porsche.gr I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

75


052-083_CARS 30-12-09 15:22 ™ÂÏ›‰·76

S U PE RC A R S

SLSAMG MERCEDES

Δ· ‰È·˙‡ÁÈ· ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ¿ÓÙ· Û χÛË, fï˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ McLaren Î·È Mercedes-Benz Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ¯ˆÚÈÛÌfi˜ ‚Á¿˙ÂÈ Û ηÏfi, ·ÊÔ‡ Ë Î¿ı ʛÚÌ· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ supercar ͯˆÚÈÛÙ¿, ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ·˘ÙÔΛÓËÛ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∫·È ·Ó Ë McLaren ÂÙԛ̷Û ¤Ó·… «·Ïfi» ˘ÂÚ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ë Mercedes-Benz ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÍÂʇÁÂÈ Ï›ÁÔ ·fi ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÙÈÎfi ÌÔÙ›‚Ô ÙÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ Î·È «¿ÁÚÈÔ˘» supercar Î·È Ó· ‚·‰›ÛÂÈ Û ÚÂÙÚfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ì ‚¿ÛË ÙËÓ 300 SL Gullwing ÙÔ˘ 1954. ΔÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¿ÓÙÚÂÌ· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Ì ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÙËÓ SLS Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ 1954, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙË Ì¿Ûη, Ô˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·˘ÙÔ‡ÛÈ·. ΔÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·fi Î·È ÌÈÎÚ‹ ηÌ›Ó·, Ô˘ ÂÓÒÓÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ Ì ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜, Û¯ËÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÌÈ· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÔÙÈ΋ Ù˘ 300 SL Ô˘ Â˘Ù˘¯Ò˜ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÍÂÓ›˙ÂÈ. ΔÔ Ì‹ÎÔ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 4,64 ̤ÙÚ·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ Û οÓÂÈ Ó· ÙÚ›‚ÂȘ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ·Á-

76

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

Á›˙ÂÈ Ù· 2 ̤ÙÚ· (1,94 Ì.). ™·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÌÂÙ·ÙÚfi¯È· Â›Ó·È ıÂfiÚ·Ù· (1.682 ¯ÏÛÙ. ÂÌÚfi˜ Î·È 1.653 ›Ûˆ) ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÌÂÙ·ÍfiÓÈÔ ÙˆÓ 2.680 ¯ÏÛÙ. Î·È Ù· ‰ÈÏ¿ „·Ï›‰È· ÛÙȘ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ ·Ê‹ÓÂÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÙÚÔÌÂÚ‹ ¢ı˘‚ÔÏ›·.™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ SLS ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ·ÎÚÈ‚¿ ˘ÏÈο, fiˆ˜ ‰¤ÚÌ·, ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ Î·È ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÂÍ›ÛÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÈÎfiÓ· Ì ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ·Ì¿ÍˆÌ·. ªÔÓ·‰È΋ new retro ÈÓÂÏÈ¿ Â›Ó·È ÔÈ ·Â-


052-083_CARS 30-12-09 15:23 ™ÂÏ›‰·77

MERCEDES - BENZ

Ú·ÁˆÁÔ› Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ÎÏ·ÛÈο Ô¯‹Ì·Ù· ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ Î·fi Ù˘ SLS AMG Gullwing Î·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÂÌÚfi˜ ¿ÍÔÓ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ AMG Î·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ˜ ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ˜ V8 ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 6,3 Ï›ÙÚˆÓ, Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 570 ›Ô˘˜ Î·È 650 Nm ÚÔ‹˜. ∏ ΛÓËÛË ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÙÚÔ¯Ô‡˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ËÌÈ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ 7 Û¯¤ÛÂˆÓ ‰ÈÏÔ‡ Û˘ÌϤÎÙË. ¶·Ú¿ ÙÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi ¿ÓÂÛ˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi supercar ˙˘Á›˙ÂÈ Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË ÙfiÓÔ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· «È¿ÓÂÈ» Ù· 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Û ÌfiÏȘ 3,8 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Î·È Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· 317 ¯ÏÌ./ÒÚ·. π‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ‰fiıËΠ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ ˙‡ÁÈÛÌ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ηٷӤÌÂÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 47/53 Û ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ ¿ÍÔÓ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ Î·È ÔÏ˘fiıËÙ˘ SLS AMG Gullwing ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Ì ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ -ÁÈ· ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿- Ô˘ ı· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙȘ 200.000 ¢ÚÒ. ΔÈ Ï¤ÙÂ; £· ·Ú¯›ÛÂÙ ÙËÓ ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛË; Mercedes - Benz ∂ÏÏ¿˜ £Ë‚·˚‰Ô˜ 20, ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ TËÏ: 210 62 96 500 www.mercedes-benz.gr I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

77


052-083_CARS 30-12-09 15:23 ™ÂÏ›‰·78

S U PE RC A R S

EVORA LOTUS

π‰Ô‡ Ë ÚÒÙË Ó¤· Lotus ÌÂÙ¿ ÙËÓ Elise ÙÔ 1995, Ë ÔÔ›· ÈÛÔÚÚÔ› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ. ∏ Evora ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ Ê›ÚÌ· ÂÚÓ¿ Û ӤÔ, ·ÓÒÙÂÚÔ, Â›‰Ô.∞Ú¯Èο Ë Evora ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ Û·Ó «project Eagle» Û‹ÌÂÚ· fï˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi 2+2 coupé Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÔ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â›Ó·È ÂӉȷʤÚÔÓ Û¯Â‰È·ÛÙÈο, Ì ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜, ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ó· ÌËÓ ÚÔ‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ‰È¿Ù·ÍË 2+2 ÂÈ‚·ÙÒÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È Ù· Ì˘Ò‰Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ó· ʈӿ˙Ô˘Ó ·fi Ì·ÎÚÈ¿ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÁÓ‹ÛÈ· Lotus – ÂÏ·ÊÚÈ¿, ÁÚ‹ÁÔÚË, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Û ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ô‰È΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÎÏ·ÛÈο ÎÔÌ„‹. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ Lotus Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÙËÓ Ô‰È΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂȉÈ΋ (‹ ·Ó ı¤ÏÂÙ ȉÈfiÌÔÚÊË) fiˆ˜ Ù· ¿ÏÏ· ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ Áο̷˜. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÂÙË ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ηٷÛ΢‹˜, ·ÏÏ¿ ηÈ... ÌfiÏÈÎÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ë Lotus ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜. ∫·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ fï˜ - ÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ù¤ÙÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘ - ‰ÂÓ ¿ÂÈ ›Ûˆ, ÂÓÒ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈο Ë Evora ‰›ÓÂÈ Ú¤ÛÙ·: Ë Alpine ÙËÓ ÂÍÔÏ›˙ÂÈ Ì ¤Ó· Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ, ÙÔ Imprint, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 7 ÈÓÙÛÒÓ ÔıfiÓË, ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ÏÔ‹ÁËÛË, Bluetooth Î·È ı‡Ú· ÁÈ· iPod Î·È Ê˘ÛÈο ÔÈÔÙÈÎfi ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ·! ∏ ‰‡Ó·Ì‹ Ù˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó V6 3.500 78

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


052-083_CARS 30-12-09 15:23 ™ÂÏ›‰·79

LOTUS / TRIDENT

΢‚ÈÎÒÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ù˘ Toyota, ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ -Î·È Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ Ì 6¿ÚÈ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ- Ô˘ ¯¿ÚË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· VVT-I ¤ÊÙ·Û ӷ ·Ô‰›‰ÂÈ 280 ›Ô˘˜ Î·È 350 Nm ÚÔ‹˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‚¤‚·È· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Evora Â›Ó·È ÌfiÏȘ 1.350 ÎÈÏ¿, ·fiÏ˘Ù· Û‡ÌʈÓÔ ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ Lotus, Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ì ÂͤÏÈÍË ÛÙȘ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ – Ê˘ÛÈο Ì ‰ÈÏ¿ „·Ï›‰È· ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ (ۯ‰fiÓ) ·fiÏ˘ÙÔ ÎÚ¿ÙËÌ· ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ. ™ËÌÂÈÒÛÙ ·Ú·Î·ÏÒ:0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Û 5,1’’ Î·È ÙÂÏÈ΋ 261 ¯ÏÌ./ÒÚ·. √È ‰ÔÎÈ̤˜ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ Evora Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙËÓ ›ÛÙ· ÙÔ˘ ¡›ÚÌÔ˘ÚÁÎÚÈÓÁÎ. ∫È ÂΛ ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÛÔÚ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ¤‰ÂÈÍ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ·fi ÙȘ Elise Î·È Exige. ΔÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Lotus ¤¯ÂÈ fï˜ Î·È ¿ÏÏË Ì›· ‰‡ÛÎÔÏË ·ÔÛÙÔÏ‹: ¡· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Ó¤Ô˘˜ ÂÏ¿Ù˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÔÈ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ȉÈÔÙÚÔ›Â˜ ÙˆÓ ‰È·… ¯ÂÈÚfi˜ Lotus ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ì‚Ï˘Óı›. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ı· ‚Ú›Ù ٷ Ï·ÙÈ¿ Ì·ÚÛȤ Î·È ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ fiÚÙ˜ (Ô˘ ‰˘ÛÎfiÏ¢·Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·Ó ›¯·Ù ϛÁ· ÎÈÏ¿ ·Ú·¿Óˆ), ÂÓÒ ı· ‚Ú›Ù ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ¢ÎÔϛ˜ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Û·˜ Ì ÙË Lotus ¢ÎÔÏfiÙÂÚË. ∫·È fiÛÔ Î·È ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ôχ ηϿ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¿, Î·È Ôχ ηϿ Â›Ó·È Î·È ·ÏËıÈÓ¿! °È· ÙÔ˘˜ ÈÔ hardcore ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È Ì ·˘ÛÙËÚ¿ ‰Èı¤ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘. ŸÙÈ ı¤ÏÂÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·...

Trident Cars SA Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 197, ∫ËÊÈÛÈ¿ ΔËÏ.: 210 62 04 802-3 www.tridentcars.gr

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

79


052-083_CARS 30-12-09 15:24 ™ÂÏ›‰·80

S U PE RC A R S

RSIII VERITAS

∏ VerMot AG ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Veritas RS III ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ Gelsdorf. ™ÙÔ ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 1+1 ı¤Û˘, ¯ˆÚ›˜ ÔÚÔÊ‹ Â͈ÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ‰Âη·ÏÈÓ‰ÚÔ˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ï‹ÚˆÛ˘ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ù˘ BMW – Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÚÈÔÈ ·˘Ùfi˜ ÙˆÓ ª5/ª6 Ì 507 ›Ô˘˜ Î·È ˘„›Û˘¯ÓÔ ‹¯Ô Î·È Â˘ÛÙÚÔÊ›· ÎÈÓËÙ‹Ú· F1 . ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ,›Ù Ì ÙÔ ËÌÈ·˘ÙfiÌ·ÙÔ 7Ù¿¯˘ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ SMG, ›Ù Ì Ì˯·ÓÈÎfi 6 Û¯¤ÛˆÓ, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÂÎÏËÎÙÈÎfi: 3,2 ‰Â‡ÙÂÚ· ÁÈ· ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ·fi 0 Û 100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Î·È ÙÂÏÈ΋ 347 ¯ÏÌ./ÒÚ·. ∏ ¯Ú‹ÛË Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ ·fi BMW ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο Veritas, Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·Ó Û BMW 328i. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙȘ ÎÔÏ·Ṳ̂Ó˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ RSIII, ·ÊÔ‡ Ô ÏfiÁÔ˜ ÎÈÏÒÓ ·Ó¿ ›Ô Â›Ó·È ÌfiÏȘ 2,13 ÚÔ˜ 1. 줂·È· ·Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û·˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·È ÙfiÛÔ ‰ÂÏ·-

80

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


052-083_CARS 30-12-09 15:24 ™ÂÏ›‰·81

VERMOT AG

ÛÙÈÎfi ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ù˘ BRABHAM RACING, 5,5 Ï›ÙÚˆÓ Î·È ·fi‰ÔÛ˘ 605 ›ˆÓ. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô ÏfiÁÔ˜ ÎÈÏÒÓ ·Ó¿ ›Ô Â›Ó·È ÛÙÔ 1,79 ÚÔ˜ 1 Ì fiÙÈ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·˘Ùfi ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Î·È Û¯ÂÙÈο ˘ÔÁÏÒÛÈ·. ™ˆÏËÓˆÙfi Ï·›ÛÈÔ, ·ÓıÚ·ÎÔÓËÌ¿ÙÈÓÔ ·Ì¿ÍˆÌ·, ÎÂÚ·ÌÈο ÊÚ¤Ó·, 970 ¯ÏÛÙ. ‡„Ô˘˜, 2.020 ¯ÏÛÙ Ï¿ÙÔ˘˜, ÙÚÔ¯Ô› 22 ÈÓÙÛÒÓ, ÛÔÊÈÛÙÈΤ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙȘ super sport ηٷ‚ÔϤ˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‚Ϥ„ÂȘ ÙÔ˘ Â͈ÙÈÎÔ‡ Veritas RSIII.

™˘ÓÔÏÈο ı· ·Ú·¯ıÔ‡Ó 30 ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 5 ÚÒÙ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔˆÏËı› Î·È 8 Â›Ó·È Î··ÚˆÌ¤Ó·, ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹, ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· Ê˘ÛÈο, ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙȘ 340.000 ¢ÚÒ. √È ÚÒÙ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ı· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2010. ΔÈ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÏÔÈfiÓ ÁÈ· Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÙ ÙÔ ·ÏÈfi Û·˜ 1400¿ÚÈ Î·È Ì ٷ ÏÂÊÙ¿ Ó· ¿ÚÂÙ ¤Ó· -ÌÔ˘ÏfiÓÈ ·fi ÙÔ- Veritas; °È· Ó· ÛÔ‚·Ú¢Ùԇ̠fï˜ Î·È ÂÂȉ‹ Û·Ó BESTEVER Ù‡ÔÈ Ô˘ ›ÛÙÂ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ı¤Ì· ÌÂÙÚËÙÒÓ, ·Ó ıÂÏ‹ÛÂÙ ӷ ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÙ ˘ÔÌÔÓ‹. μϤÂÙÂ Ë ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ 1+1 ÛÔÚ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÌÂ Î·Ï˘Ì̤ÓË ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔ‰ËÁÔ‡ (·ÓÔ›ÁÂÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›) ··ÈÙ› 8 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ·Ó Î·È ÔÈ 15 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· «‰Ô˘Ï‡Ԣӻ 3 ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. Vermot AG Max-Planck-Str. 12 53501 Grafschaft-Gelsdorf, Germany Tel. +49(0)2225-7031378 en.vermot-ag.com I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

81


052-083_CARS 30-12-09 15:24 ™ÂÏ›‰·82

S U PE RC A R S

C8

SPYKER

AILERON

SPYDER

ΔÔ Spyker C8 Aileron Spyder, ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ‰Èı¤ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÏ·Ó‰È΋˜ Ê›ÚÌ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÔÓÔÌ·Û›·, ‹ÙÔÈ Aileron. ¢È·ı¤ÙÂÈ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÙ·ÍfiÓÈÔ ·fi fiÏ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ë Spyker. ∂›Ó·È ‰Èı¤ÛÈÔ roadster, Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÙÚÔ¯Ô‡˜. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÚ·ÙËı› Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜. ΔÔ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ·Î¤ÙÔ Â›Ó·È ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ, ÂÓÒ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Â›Ó·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ , ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ÏÈο. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÛÔ˘˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ‚·Ï¿ÓÙÈ· ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Â›Ó·È Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ÛÔÚ Ô‰‹ÁËÛ˘. ΔÔ Spyker C8 Aileron Spyder ÂÊԉȿ˙ÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó ÎÈÓËÙ‹Ú· V8 Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·fi‰ÔÛË 400 ›ˆÓ. ™˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ¤Ó· Ì˯·ÓÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ 6 Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Ë Î›ÓËÛË ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÙÚÔ¯Ô‡˜ fiÔ˘ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÈÎfi ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ··Ú·›ÙËÙ˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜. ∏ ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ Spyker C8 Aileron Spyder Êı¿ÓÂÈ Ù· 300 ¯ÏÌ./ÒÚ·, ÂÓÒ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ·fi Ù· 0 ÛÙ· 100 ¯ÏÌ./ÒÚ· ÙÔ ‰Èı¤ÛÈÔ ÛÔÚ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÏȘ 4,5’’. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÔ Ù·ÌÏfi Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ηÌ˘ÏˆÌ¤ÓÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ΔÔ ÙÈÌfiÓÈ Â›Ó·È ÌÈÎÚÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, ÛÔÚ Û¯Â‰›·Û˘, ÂÓÒ Ù· ηı›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È Ì¿ÎÂÙ, Ì Â¤Ó‰˘ÛË ·fi ·ÎÚÈ‚fi ‰¤ÚÌ·. √È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤Ó˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. √È ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ Spyker C8 Aileron Spyder ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ì·˙› Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ÙȘ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ ‚·Ï›ÙÛ˜ ¤ÓÙ ÙÂÌ·¯›ˆÓ, ηٷÛ΢·Ṳ̂Ó˜ ÂȉÈο ÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ·fi ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi Ô›ÎÔ Louis Vuitton. √È Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ Ù˘ Spyker , ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ Ì¤ÁÈÛÙË ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙÔ C8 Aileron, «Ư̂τ·Ó» ÙÔ ·Ì¿ÍˆÌ· Ì ηı·Ú¤˜ Î·È Ï›˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ›· Ù· ÔÔ›· ı· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜. ΔÔ ÂÌÚfi˜ ̤ÚÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Ì¿Ûη Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÁÚ›ÏȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ë ÂÚÁÔÓÔÌ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ˘„ËÏ¿ Â›‰·. ∏ Ê›ÚÌ· ¤¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ï¤Ù· ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ C8 Aileron Spyder Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 14 ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ŸÌˆ˜, Ë Spyker Â›Ó·È Úfiı˘ÌË Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ οı ÂÏ¿ÙË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ·fi¯ÚˆÛË ÁÈã ·˘ÙfiÓ. Spyker Cars Edisonweg 2, 3899 AZ Zeewolde, The Netherlands Tel.: +31-36-5358787 Fax: +31-36-5358780 www.spykercars.nl

82

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


052-083_CARS 30-12-09 15:24 ™ÂÏ›‰·83

SPYKER CARS

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

83


084-095_Enduro Bikes 30-12-09 14:57 ™ÂÏ›‰·84

ENDURO BIKES

ŒÎÏËÍË TOY

°πøƒ°√À μ∞ƒπ¡√À

°È· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÔÙ¤ –ÛÔ‚·Ú¿- ÛÙÔ ¯ÒÌ·, ·Ó ÙÔ ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË. ™˘Ó¯›ÛÙ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÙ ÙÈ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ.

«∞˘ÙÔ› Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ì 200 ¯ÏÌ./ÒÚ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÎÔÚÌÔ‡˜ ‰¤ÓÙÚˆÓ, Û ‚Ú¿¯È· Î·È ÁÎÚÂÌÔ‡˜, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÙÚÂÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ». Δ¿‰Â ¤ÊË Ô ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ ›Ûˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Â› Á˘ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Ô ÈηÓfiÙÂÚÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ Ù˘ F1, Ô Michael Schumacher. ∞˘Ùfi Î·È ÌfiÓÔ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ‚·ıÌfi ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÙÔ˘ WRC, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ú¿ÏÈ, Î·È ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ™ÎÂÊÙ›Ù ÙÒÚ· fiÙÈ Ô Shumi ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Û ԉËÁÔ‡˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È fi¯È ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙÔ Enduro Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ôχ ÛÎÏËÚfi˜, ··ÈÙËÙÈÎfi˜ Î·È Ù¯ÓÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ. √È Ô‰ËÁÔ› ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Û‡ÏÏËÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ Î·È Ê˘ÛÈο cohones ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Î·È ·fi ÙÔ˘ Cavalliere. ™ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Enduro, Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Û·ÊÒ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ·ÓÙÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ù˘ Ô‰‹ÁËÛ˘ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Û ›ÛÙ·. ΔÔ ¯ÒÌ· Â›Ó·È ·Úfi‚ÏÂÙÔ, ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ·fi ̤ÙÚÔ Û ̤ÙÚÔ, ÂÓÒ ¿ÓÙ· ηڷ‰ÔΛ ÌÈ· Ï·ÎÎÔ‡‚·, ¤Ó· ÎÏ·‰›, Ô ÁÎÚÂÌfi˜, Ë ·¯È¿ Ï¿ÛË, ÂÓ›ÔÙ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ‹ Ô ¿ÁÔ˜. ŒÙÛÈ, Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ Î·È ¿ÌÂÛÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ Â›Ó·È ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, ÂÓÒ Ë Ô‰‹ÁËÛË ¤Ú· ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÚfiÛÊ˘Û˘, ÌÂ Û˘Ó¯›˜ Ï·ÁÈÔÏÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ÛÔ‡˙˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÂÌÔ‰›ˆÓ, ¿ÎÚˆ˜ ··Ú·›ÙËÙË. Δ· ηϿ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·. ªÂ fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È Ì ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÙȘ ¯·ÌËϤ˜ Û¯ÂÙÈο Ù·¯‡ÙËÙ˜, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂȘ

84

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ Ô‰‹ÁËÛË. ∏ ΛÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Â›Ó·È ·fi ·Ó‡·ÚÎÙË ¤ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂȘ ·fi ÂÔ¯Ô‡ÌÂÓÔ˘˜. ∏ ÚfiÎÏËÛË Ù˘ ˘¤Ú‚·Û˘ ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË ÛÙ· ‡„Ë, ÂÓÒ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÎÏËÎÙÈÎfi. Δ· ̤ÚË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Ë ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ, ÏfiÁˆ ÌÈÎÚÔ‡ fiÁÎÔ˘ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ·Ó·ÚÚȯËÙÈÎÒÓ ÈηÓÔًوÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ù· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Î·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔ Ì¤ÛÔ. ªfiÓÔ ÌÔ˘Ï¿ÚÈ·, ¿ÏÔÁ· Î·È ÔÚÂÈ‚¿Ù˜. ŒÙÛÈ, ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÙÂ, Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙÂ, ÔÈ ËÁ¤˜ Ô˘ ı· ͉Ȅ¿ÛÂÙÂ, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ı· Û·˜ Ì·Á¤„Ô˘Ó. ¶Ôχ ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ì ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô‰‹ÁËÛË ı· ÓÔÈÒÛÂÙ ӷ ÊÙ¿ÓÂÙ ÛÙ· fiÚÈ¿ Û·˜. ªËÓ Ù· ÍÂÂÚ¿ÛÂÙ fï˜, ÁÈ·Ù› Ë ÙÒÛË ÏfiÁˆ ÎÔ‡Ú·Û˘ ηڷ‰ÔΛ. ™ÙÔ enduro ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ οı ‚ÈÔÏÔÁÈ΋, „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ Î·È ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ÈÎÌ¿‰·, ÁÈ’ ·˘Ùfi, ÌfiÏȘ ÓÔÈÒÛÂÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ, ·Ï¿ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙÂ. ∫·È Ê˘ÛÈο ÌËÓ ÛÎÂÊÙ›Ù ÔÙ¤ Ó· ¿ÚÂÙ ٷ ‚Ô˘Ó¿ ÌfiÓÔi, ηıÒ˜ ›Ûˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›Ù ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤ÚıÂÈ ÔÙ¤. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á· Ù· ÛËÌ›· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û‹Ì· ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ. ¶ÚÈÓ ‰Ô‡Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛΤ‰·Û‹ Û·˜, Ó· ı˘Ì¿ÛÙ fiÙÈ Ô ÛˆÛÙfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë ··Ú·›ÙËÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ·fiÏ·˘ÛË Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∫·Ïfi ÎÚ¿ÓÔ˜, ÌfiÙ˜, ıÒڷη˜ Î·È ÛÙÔÏ‹ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ Ì ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ÁÈ· fiÏ· Ì·˙› ÍÂÎÈÓ¿ ÂÚ›Ô˘ ·fi Ù· 500c Î·È Û¿ÓÈ· ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 1.000c. ∞ÎfiÌ· οıÂÛÙÂ;


084-095_Enduro Bikes 30-12-09 14:57 ™ÂÏ›‰·85

ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ ∞.∂.

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

85


084-095_Enduro Bikes 30-12-09 14:57 ™ÂÏ›‰·86

ENDURO BIKES

APRILIA RXV 4.5

∞PRILIA

To Aprilia Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ηı·Úfi·ÈÌË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ÂÓÙÔ‡ÚÔ Ì ‰È·ÏÈÓ‰ÚÔ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È ·˘Ùfi ÙËÓ Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ «Â͈ÙÈÎÒÓ» ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ù˘ ‰›ÓÂÈ Î·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÈÛ¯‡Ô˜, Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ «ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋» ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ 450 Î.ÂÎ., ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙ· 550, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ηıÒ˜ ·Ô‰›‰ÂÈ 55

›Ô˘˜. øÛÙfiÛÔ, ·Ú¿ ÙËÓ Ôχ ˘„ËÏ‹ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ù˘, Ë RXV ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ Â›Ó·È Ôχ ÊÈÏÈ΋ Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚË Ì ÙÔÓ ·Ó·‚¿ÙË. ∏ ·fiÎÚÈÛË ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Áη˙ÈÔ‡ Â›Ó·È ¿ÌÂÛË Î·È ÔÈ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi. Δ· ÊÚ¤Ó· ¤¯Ô˘Ó Ôχ ηϋ Î·È ¿ÌÂÛË ·›ÛıËÛË Î·È 86

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂΛ Ô˘ ˙ËÙ¿ Ô ·Ó·‚¿Ù˘. ŒÙÛÈ, ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ·›˙ÂÙ·È Ôχ fiÌÔÚÊ· Î·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈο. øÛÙfiÛÔ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰È·ÏÈÓ‰ÚÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙÔ˘, ÙÔ RXV Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ‚·Ú‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ù· ÌÔÓÔ·ÏÈÓ‰Ú· ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· 120 ÎÈÏ¿, ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂ӷ ÊÏÂÚÙ¿ÚÔ˘Ó Î·È Ì ٷ 110, ÙÔ RXV ˙˘Á›˙ÂÈ 130. øÛÙfiÛÔ, Ë ÁÚ‹ÁÔÚË ÁˆÌÂÙÚ›· «ÎÚ‡‚ÂÈ» Ù· ÂÈϤÔÓ ÎÈÏ¿, ÂÓÒ, Â˘Ù˘¯Ò˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·ÚÎÂÙ‹ ÂÚ›ÛÛÂÈ· ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ·ÔÁÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ. À‡ı˘ÓÔ, Â›Û˘, ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Ôχ ÛÙÈ‚·Úfi Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙfiÛÔ ÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ, fiÛÔ Î·È ÙÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ΔÔ ÚˆÙÔÔÚȷ΋˜ ۯ‰›·Û˘ ÚÔÌ‚ÔÂȉ¤˜ „·Ï›‰È ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÌÔ¯ÏÈÎfi, Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Ôχ ηϋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ›Ûˆ ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú. ∞ÌÊfiÙÂÚ˜, ÙfiÛÔ ÂÌÚfi˜, fiÛÔ Î·È ›Ûˆ, ÔÈ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· Ï‹Ú˜ ÛÂÙ Ú˘ı̛ۈÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÛÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. ªÂ ÌfiÓÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ ‚¿ÚÔ˜, ·ÏÏ¿ Ôχ ηϋ ÁˆÌÂÙÚ›·, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰‡Ó·ÌË Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Ë RXV ı· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÏϤ˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. www.aprilia.gr


084-095_Enduro Bikes 30-12-09 14:58 ™ÂÏ›‰·87

BMW G450X ∏ BMW, ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·ı·Úfi·ÈÌË ÂÓÙÔ‡ÚÔ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È ·Ó·Ó¤ˆÛ ʤÙÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÈÛ¯‡, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ï‹ÚË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ Ù˘. ªÂ ¿„ÔÁË ı¤ÛË Ô‰‹ÁËÛ˘ Î·È ÂÚÁÔÓÔÌ›·, ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·Ó·‚¿ÙË ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È Ú˘ıÌÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ÂÓÙ¤ÏÂÈ·, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ·Ó‚› ÛÙË Û¤Ï· Ù˘. ∏ ÔÌÔ·ÍÔÓÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ¤‰Ú·Û˘ ÙÔ˘ „·ÏȉÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ΛÓËÛ˘, ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ÛˆÛÙ‹ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ Û fiϘ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÛÊ˘ÛË ÛÙË Ï¿ÛË Î·È Û ۷ıÚ¿ ‰¿ÊË. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ηχÙÂÚ·

º˘ÛÈο, fiˆ˜ Î·È Û οı ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ BMW, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ¿Óˆ fiÚÈÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∞˘Ùfi Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı· ÙÔ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ Û‹Ì· Ù˘ ¤ÏÈη˜

WWW.BMW-MOTORRAD.GR

ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ Û ÛËÌ›· fiÔ˘ ·Ï¿ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Áο˙È ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Ï·ÁÈÔÏ›ÛıËÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÌÔÓ·‰È΋ ·˘Ù‹ ηٷÛ΢‹ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ›Ûˆ „·ÏȉÈÔ‡ Ì ·˘ÍË̤ÓÔ Ì‹ÎÔ˜ Î·È ÈÚÔ˘ÓÈÔ‡ Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÁˆÓ›· οÛÙÂÚ, Ô˘ ¯·Ú›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ηχÙÂÚË Î·Ù¢ı˘ÓÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ‚ÂÏÙȈ̤ÓË Â˘ÂÏÈÍ›·. Ÿˆ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ӥ˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È Â‰Ò Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì ۇÛÙËÌ· „ÂηÛÌÔ‡, Î·È ÔÈ Û¯Â‰fiÓ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔÈ ·˘ÏÔ› ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ¯·Ú›˙Ô˘Ó ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ·fi‰ÔÛË Ì ÙËÓ ÈÔ Û˘Ì·Á‹ ‰È¿Ù·ÍË. °È· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ fiÛÔ ÈÔ ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÔÈ BMW ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ·ÎfiÌ· ÌÈ· ηÈÓÔÙÔÌ›·: ÙÔ ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙË Û¤Ï·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· 8 Ï›ÙÚ· ÙÔ˘ η˘Û›ÌÔ˘ Ó· ÌËÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹, fiÛÔ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜. √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚfiÙ˘Ô ‰‡Ó·Ì˘, ηıÒ˜ ·Ô‰›‰ÂÈ 41 ›Ô˘˜, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfi ÛÙ· 110 ÎÈÏ¿ –ÎÂÓ‹- ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Â›Ó·È ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ Î·È fi¯È ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙȘ Honda, Suzuki, Yamaha Î·È Kawasaki, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì›˙· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË, οÙÈ Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ÚÔÛı¤ÙÂÈ ‚¿ÚÔ˜. Δ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ï‹ÚÂȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÂÌÚfi˜, fiÛÔ Î·È ›Ûˆ.

Ù˘ μ·˘·ÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÙËÓ ÈÛÙfiÙËÙ·. ∂›Û˘, Ë ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÛÙÔȯ›Ô, ηıÒ˜ ÙfiÛÔ Ë ÓÂfiÙËÙ·, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Ì¿ÏÏÔÓ ‰˘Û‡ÚÂÙÔ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ¯ÒÌ·Ù·. ¡· ÏÔÈfiÓ ¤Ó·˜ ·ÎfiÌ· ηÏfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÙ ÂÛ›˜. ∫·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜. www.bmw.gr


084-095_Enduro Bikes 30-12-09 14:58 ™ÂÏ›‰·88

ENDURO BIKES

Suzuki RMX 450Z ŸÙ·Ó Ù˘ÒÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜, Ë Ó¤· ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Suzuki ı· ¤¯ÂÈ ÌfiÏȘ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. √È ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˘ fï˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙÒÚ· ÂÈʈӋ̷ٷ ı·˘Ì·ÛÌÔ‡, ηıÒ˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÛÙËÓ racing

ÚÔ‹ Î·È ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Î·È ÈÔ ‹ÈÔ ¯ÚÔÓÈÛÌfi ÂÎÎÂÓÙÚÔÊfiÚˆÓ. ΔÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ Ï·›ÛÈÔ ¤¯ÂÈ ÙÚÔÌÂÚ‹ ·ÓÙÔ¯‹, ÂÓÒ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ, fiˆ˜ Î·È Ë Ù¿· ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘ ‰È·ÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ „˘ÎÙÈÎÔ‡ ˘ÁÚÔ‡. √È ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÌÔÓfi ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú ›Ûˆ ̠ͯˆÚÈÛÙfi ‰Ô¯Â›Ô ·˙ÒÙÔ˘ Î·È ÂÌÚfi˜ ¤Ó· ·¯‡ ÈÚÔ‡ÓÈ 47 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ, Â›Û˘ Ì Ï‹ÚÂȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ٷ MX ÌÔÓ٤Ϸ Ô ›Ûˆ ÙÚÔ¯fi˜ Â›Ó·È 18 ÈÓÙÛÒÓ (·ÓÙ› 19’’) ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË Ë Â‡ÚÂÛË ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ, ÂÓÒ Ô ÂÌÚfi˜ Â›Ó·È 21 ÈÓÙÛÒÓ. ∏ ı¤ÛË Ô‰‹ÁËÛ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ

SUZUKI / SFAKIANAKIS

ªÃ RMZ450, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÎÈÓËÙ‹Ú·. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Î·ı·Úfi·ÈÌÔ RMZ ÛÙÔ RMX ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Û ¯Ú‹ÛË Enduro. ŒÙÛÈ, Ô ÔχÛÙÚÔÊÔ˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ¤¯ÂÈ Â‰Ò Î·Ï‡ÙÂÚË 88

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, Ì ÙË Û¯Â‰fiÓ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË Û¤Ï· Î·È ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. √ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜, Ì „ËÊÈ·Îfi fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô mode ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ‰Â›ÎÙË Î·˘Û›ÌÔ˘, Ì›˙· Î·È Ì·ÓÈ‚¤Ï· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ RMX 450Z ‰Â›¯ÓÂÈ Î·È Èı·Ófiٷٷ ı· Â›Ó·È ¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi «·È¯Ó›‰È», Ì ÌfiÓÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ¤Î‰ÔÛ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ï›ÁÔ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔÓ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È¿ıÂÛË Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ Ì¿Úη˜, Ô È‰È·›ÙÂÚ· ‰˘Ó·Ùfi˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ 50 ›Ô˘˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏfi ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ 123 ÎÈÏÒÓ, ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ¿ÂÈÚ˜ ÒÚ˜ ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋˜ Ô‰‹ÁËÛ˘. www.suzuki.gr


084-095_Enduro Bikes 30-12-09 14:58 ™ÂÏ›‰·89

HONDA CR∂450à «ÚÔÈΛÛÂÈ» ÙÔ CRE ÚÒÙ· ·’ fiÏ· Ì ̛˙·. º˘ÛÈο, ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È Ë Ì·ÓÈ‚¤Ï· ÙÔ˘ ηı·Úfi·ÈÌÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿˜ ÙÔ˘ ·Ó·‚¿ÙË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∏ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ¢ÛÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Û ÌÈ· ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË Î·Ì‡ÏË ÈÛ¯‡Ô˜, Ô˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ηχÙÂÚË ÚfiÛÊ˘ÛË. ∏ ‰‡Ó·ÌË ‰ÂÓ Ï›ÂÈ, ηıÒ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 45 ›Ô˘˜ ÁÈ· ÌfiÏȘ 121 ÎÈÏ¿ –ÁÂÌ¿Ù˘ ˘ÁÚ¿ Î·È Î·‡ÛÈÌÔ- ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜. ΔÔ ¯·ÌËÏfi ‚¿ÚÔ˜ ·›˙ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÂÓÙÔ‡ÚÔ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ· Ï·›ÛÈ·, fiˆ˜ Î·È Â‰Ò, ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó. ∏ Honda ͤÚÂÈ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û οı ÛÙÈÏ Ô‰‹ÁËÛ˘, Î·È ÙÔ CRE ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·›ÚÂÛË. ∂‡ÎÔÏÔ, Ì ¿„ÔÁË ÂÚÁÔÓÔÌ›· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤ÛË Ô‰‹ÁËÛ˘, ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·, fiÛÔ Î·È –΢ڛˆ˜- ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË, Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ÂÌ¿˜. ŒÓ· ı¤Ì· Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfi, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ fiÙÈ Ë CRE Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÈӷΛ‰·, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ¿ÏϘ, ÂÍ’ ·Ó·ÙÔÏÒÓ ÚÔÙ¿-

HONDA MOTOR CO.

∞ÎfiÌ· ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓÙÔ‡ÚÔ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·˘ÙÔ‡ÛÈ· ·fi ÙËÓ MX ÂΉԯ‹. ∫·ıfiÏÔ˘ ¿Û¯ËÌ·, ηıÒ˜ Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, fiˆ˜ ÙÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÔÈ Ôχ ÛÙÈ‚·Ú¤˜ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È,

ÂÓÒ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· ÔχˆÚÔ˘˜, ÛÎÏËÚÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· È·ˆÓÈο ÌÔÓ٤Ϸ, ¤ÙÛÈ Î·È Â‰Ò Ë Honda, ̤ۈ Ù˘ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ Ù˘, ÈÙ·ÏÈ΋˜ HM, ¤¯ÂÈ

ÛÂȘ. ∞˘Ùfi Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜, ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿ fï˜ Ë ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ Honda, Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û˜ Î·È ÛÙÔ CRE. ∂‰Ò ·Í›˙ÂÈ Ó· ԇ̠fiÙÈ ÂȉÈο ÛÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ fiÔ˘ ‰›‰ÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ‹ ÂÍ¿ÌËÓË ÙÔ Ôχ ÂÁÁ‡ËÛË, ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Â›Ó·È ÎÂÊ·Ï·È҉˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ‚ÚÂı› ηÓ›˜ ÚÔ ÂÎÏ‹ÍÂˆÓ Ô˘ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ôχ ·ÎÚÈ‚¿. ∫Ï·ÛÈ΋ ÏÔÈfiÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ CRE, ¿ÓÙ· ÛÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎfiÎÎÈÓÔ – Ï¢Îfi Ù˘ Honda, ı· Û·˜ Û˘ÓÙÚÔʤ„ÂÈ È‰·ÓÈο ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ı· Û·˜ Ì¿ıÂÈ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ¿ÓÂÛË fiÏ· Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô‰‹ÁËÛ˘. www.honda.gr


084-095_Enduro Bikes 30-12-09 14:58 ™ÂÏ›‰·90

ENDURO BIKES

KAWASAKI KLX 450F

ÙÔÓ ›Ûˆ ÙÚÔ¯fi Ô˘ ¤ÁÈÓ 18 ÈÓÙÛÒÓ, ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ù˘ Renthal Î·È Ê˘ÛÈο ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ·Ó·ÚÙ‹ÛˆÓ, Ô˘ ÂÈÚ‹Ûıˆ ÂÓ ·Úfi‰ˆ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Î·È Ì ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ Ú˘ı̛ۈÓ. Δ· ¯ÚÒÌ·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÍ‹˜… ¤Ó·, ‹ÙÔÈ ÙÔ lime green Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ fiϘ ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Kawasaki. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ KLX, fiˆ˜ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· È·ˆÓÈο 90

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

ÂÓÙÔ‡ÚÔ, ͯˆÚ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ηıÒ˜ Ë ‰‡Ó·ÌË Â›Ó·È Î·È ·ÚÎÂÙ‹ Î·È Ôχ «·ψ̤ÓË» ÛÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÛÙÚÔ-

KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES

∞ÎfiÌ· ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË, fiˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ È·ˆÓÈΤ˜, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ MX ÌÔÓÙ¤ÏÔ. ΔÔ KLX 450 ˆÛÙfiÛÔ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ KX, Ô˘ ÙÔ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÂÓÙÔ‡ÚÔ. ŒÙÛÈ, ÚÒÙ· ·’ fiÏ· o ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ·¤ÎÙËÛ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚ÔÏ¿Ó, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯ÚÔÓÈÛÌfi ÂÎÎÂÓÙÚÔÊfiÚˆÓ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ËÓ›· Ú‡̷ÙÔ˜, Ì·Ù·Ú›· Î·È Ì›˙·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ̷ÓÈ‚¤Ï·. °È· ÙËÓ „‡ÍË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÛÙ· ÎÏÂÈÛÙ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ·, Ù· ‰‡Ô ÂÌÚfi˜ „˘Á›· ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ó·‚¿ÙË. ∂ÌÚfi˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ¤Ó· Ê·Ó¿ÚÈ 35 W Î·È ›Ûˆ ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ Î·È Ôχ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi led. Δ¤ÏÔ˜, ¤Ó· „ËÊÈ·Îfi ÔÏ˘fiÚÁ·ÓÔ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ·Ó·‚¿ÙË ÁÈ· Ù· ‰È·Ó˘fiÌÂÓ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, ÙËÓ ÒÚ· Î·È ÙÔ Î·‡ÛÈÌÔ. ÕÏϘ ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó

ÊÒÓ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘ „ËÏ¿. ∏ ÂÚÁÔÓÔÌ›· Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο ηϋ, ÂÓÒ Ë ¯Ú‹ÛË Û˘Ì‚·ÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ë ·ÔÊ˘Á‹ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÒÓ ·ÔʤÚÔ˘Ó ¤Ó· ·ÎfiÌ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜. Èڛ˜ Ó· ͯӿÌÂ Ê˘ÛÈο ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›·, Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÛÙËÓ ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ¯Ú‹ÛË. Ÿˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË Î·È Ù· 8 Ï›ÙÚ· ÙÔ˘ ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú ÙÔ˘ KLX ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ 100 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Û‚¤ÏÙ˘ Ô‰‹ÁËÛ˘ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ KLX, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚˆÙÔÙ˘› ‹ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û˘Ì‚·ÙÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ·fi Ù· MX ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛÈÙfi. ŒÙÛÈ, Ì ÌÈÎÚfi ÎfiÛÙÔ˜ ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ô˘ ı· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ ÒÚ˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, Ì ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿. ™›ÁÔ˘Ú· ·Í›˙ÂÈ Ó· ÌÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Û·˜. www.kawasaki.gr


084-095_Enduro Bikes 30-12-09 14:58 ™ÂÏ›‰·91

Husaberg FE 390 √È ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ Ù˘ WP Ì ·ÓÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÈÚÔ‡ÓÈ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 48’’ ÂÌÚfi˜ Î·È ÌÔÓfi ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú ›Ûˆ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈο. ∞ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÙȘ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ȉ·ÓÈο ¯¿ÚË ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ·. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ·˘Ùfi Ì˯·Ó¿ÎÈ Â›Ó·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∏ ·›ÛıËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚË ÎÔ‡Ú·ÛË Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ··ÈÙËÙÈ΋ Ô‰‹ÁËÛË. ΔÔ ‚¿ÚÔ˜ ¿ÏψÛÙÂ, ÛÙ· 114 ÎÈÏ¿, Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. ªfiÓÔ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ۤϷ˜ Ô˘ ·Ú¿ 15 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 1 ̤ÙÚÔ, ›Ûˆ˜ Ó· ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ Û ÎÏÂÈÛÙ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È ·ÓˆÊ¤ÚÂȘ ÙÔ˘ ÌÈÎÚfi-

HUSABERG

ΔÔ FE 390 ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 450, ÂÓÒ Î·È Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ›‰ÈÔ˜, Ì ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î˘‚ÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÈÛ¯‡. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÈÛ¯‡, ·ÏÏ¿ οÙÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 40 ¿ÏÔÁ· Â›Ó·È ÙÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi. ΔÔ FE 390 Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi. §fiÁˆ Ôχ

ÌÈÎÚ‹˜ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ ·Ó‚¿˙ÂÈ ·Ó‡ÎÔÏ· ÛÙÚÔʤ˜, ÂÓÒ Â›Ó·È ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙË ÊÈÏÈ΋ ·ÚÔ¯‹ ‰‡Ó·Ì˘. ªÔÚ›˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂȘ ÙÔ Áο˙È ¿ÊÔ‚·, ·ÎfiÌ· Î·È Û ÁÏÈÛÙÂÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ‹ ÌÔÓÔ¿ÙÈ·.

ÛˆÌÔ˘˜ ·Ó·‚¿Ù˜. ΔÔ 390, Ì ÙËÓ «ÏÔÁÈ΋» ‰‡Ó·ÌË, ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÈηÓfiÙËÙ· ·Ó‚¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÚÔÊÒÓ Î·È ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ÙÔ˘ ÁˆÌÂÙÚ›·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔÓ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË ÂÓÙÔ˘Ú¿, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· «ÂÚÁ·Ï›Ի ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ‡¯ÚËÛÙÔ 250 ÛÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙËÓ ÂÎÚËÎÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ÎÈÓËÙ‹Ú· 400 ΢‚ÈÎÒÓ. ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ӛ΢ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. www.husaberg.gr I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

91


084-095_Enduro Bikes 30-12-09 14:59 ™ÂÏ›‰·92

ENDURO BIKES

KTM 400 EXC

·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·ÌËÓ¤˜ ÛÙÔ ·ÏÌ·Ú¤ ÛÔ˘. ™ÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ÛÙÚÔʤ˜ Ë ‰‡Ó·ÌË ¤Ú¯ÂÙ·È ÔÌ·Ï¿ Ì ÁÚ·ÌÌÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È Î¿Ô˘ ÛÙȘ ÌÂÛ·›Â˜ ÛÙÚÔʤ˜ ÓÈÒıÂȘ ÙÔ ÌÔÙ¤Ú Ó· ·Ó‚¿˙ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÛÔ˘ Ì·ÎÚ·›ÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ·. 92

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ Ï·ÈÛ›Ô˘-·Ó¿ÚÙËÛ˘ Â›Ó·È ÛÙÈ‚·Úfi, ÔÈ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ Î·È ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÙȘ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ÛˆÛÙ¿, ÂÓÒ ÙÔ ›Ûˆ ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú ÎÚ·Ù¿ ¿ÓÙ· ÙÔ „·Ï›‰È ÛÂ

KTM HELLAS

∞Í›˙ÂÈ ‰Â Ó· ÛËÌÂȈı› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∫Δª Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ 48 ¯ÏÛÙ. ÛÙÔ ÂÌÚfi˜ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘. ΔÔ Ó¤Ô WP ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÛˆÙÂÚÈο Î·È Â͈ÙÂÚÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, Ó¤Ô Ê˘Û›ÁÁÈÔ Î·È Ó¤· ¤‰Ú· ÚÔ˘ÏÂÌ¿Ó ÁÈ· ÙȘ ÁÏ›ÛÙÚ˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙȘ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂Ó˜ ‚·Ï‚›‰Â˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ηχÙÂÚË Î·È ÈÔ ÔÌÔÁÂÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ KTM, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ÙÔ˘ «·Ú¿ÍÂÓÔ˘» 390 Ù˘ Husaberg, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ÈÛ¯‡˜ Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ›Ûˆ ÙÚÔ¯fi. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·’ fi,ÙÈ Û ¤Ó· 250¿ÚÈ Î·È ÈÔ ¿ÌÂÛ· ·’ fi,ÙÈ Û ¤Ó· 450¿ÚÈ. ¶¿Óˆ ÛÙË Û¤Ï· ÙÔ˘ ÓÔÈÒıÂȘ ÔÈΛ· Î·È ¿ÓÂÙ·, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ

¤ÏÂÁ¯Ô, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ Î·È ·ÚfiÛÎÔÙË ÚfiÛÊ˘ÛË ÙÔ˘ ›Ûˆ ÙÚÔ¯Ô‡. ™Ù· ÊÚ¤Ó· ¤Ó· ‰¿¯Ù˘ÏÔ Î·È ÌfiÓÔ ·ÚΛ. ∏ ·›ÛıËÛË, ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ‰¿ÁΈ̷ Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ·›ÛıËÛË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È. Δ¤ÏÔ˜ Ô Ï‹Ú˘ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ˘ÂÚ¿Óˆ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÏÔÁÈ΋ ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. Δ· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÔÏ˘fiÚÁ·ÓÔ Ì ÙËÓ ÔıfiÓË ˘ÁÚÒÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏψÓ. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ Ê·›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙ¿ ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ Î·È ÊÈÓÈÚÈṲ̂ÓÔ, ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙˆÓ ÈÔ Î·ÏÔÊÙÈ·ÁÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÍ’ ·Ó·ÙÔÏÒÓ. www.ktm.gr


084-095_Enduro Bikes 30-12-09 14:59 ™ÂÏ›‰·93

YAMAHA YZ450F ∏ ϤÍË «Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋» ›Ûˆ˜ Â›Ó·È Ôχ ‚·ÚÈ¿, ·ÏÏ¿ ·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Ë ÌÂÛ·›· Enduro Ù˘ Yamaha ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ¿ÏÏË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ: ÎÈÓËÙ‹Ú· ÌÔÓÔ-

ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ ∞.∂.

·ÏÈÓ‰ÚÔ Ì ÎÏ›ÛË ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·fi ÂÌÚfi˜ Î·È ÂÍ·ÁˆÁ‹ ·fi ›Ûˆ. ΔÈ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ «·Ó·ԉȿ» Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰È··ÛÒÓ; ªfiÓÔ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, ‹ÙÔÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ Ì·˙ÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ ηıÒ˜ Î·È Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ˘˜ ·˘ÏÔ‡˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· ÈÔ ÛˆÛÙ‹ ÚÔ‹ ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ Î·˘Û·ÂÚ›ˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂›Û˘, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘¯¤ÚÂÈ· Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÁˆÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ÂÌÚfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û˘ÌÌ¿˙ÂÌ· ÙˆÓ „˘Á›ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ ·ÊÔ‡ ϤÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙˆÓ ÂÍ·ÙÌ›ÛÂˆÓ Ó· Ù· ÙÛÔ˘ÚÔ˘ÊÏ›˙Ô˘Ó. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ηÈÓÔÙÔÌ›· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË Â˘¯¤ÚÂÈ· ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· Û ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ï·›ÛÈ·. ∞˜ Â›Ó·È fï˜. ∞˘Ù‹ Ë Yamaha ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ¤Ó· ÚËÍÈΤÏ¢ıÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È ˘¤ÚÔ¯Ô. ªÂ ‚¿ÚÔ˜, Ï‹Ú˜ ˘ÁÚÒÓ, ÌfiÏȘ 111 ÎÈÏ¿, Û›ÁÔ˘Ú· ·ÔÙÂÏ› fiÙÈ ÈÔ ÂÏ·ÊÚ‡ Û‹ÌÂÚ·, ¯¿ÚË Î·È ÛÙÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ ÙÔ˘ Ï·›ÛÈÔ. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘, ÙÔ Suzuki RMX450, Â›Ó·È ÈÔ ‚·Ú‡ Î·È ÈÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿

·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌÂ Î·È ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÈÌ‹, Ô˘ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· Ì¿ıÔ˘ÌÂ. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ¤¯ÂÈ «¿ÚÂÈ ÊˆÙÈ¿» fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ˘fiÙÔ˘˜, ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ π¿ˆÓ˜ Ô˘ ϤÔÓ ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¿ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 450 Î.ÂÎ. ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË. ™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ YZ450F ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· Î·È –·Ó ›ÛÙÂ Î·È Ï¿ÙÚ˘

Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜- ÙfiÙ ̿ÏÏÔÓ ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ. www.yamaha.gr I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

93


084-095_Enduro Bikes 30-12-09 15:00 ™ÂÏ›‰·94

ENDURO BIKES

GAS GAS EC 450 4T ¶·ÚfiÙÈ ¿ÁÓˆÛÙË ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÂÛ¿˜, Ë ÈÛ·ÓÈ΋ Gas Gas ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ off road ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ (Enduro, MX, Trial, Quad). ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Yamaha Î·È ÎÔÚ˘Ê·›· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, Ë Gas Gas Û˘Óı¤ÙÂÈ Á‡Úˆ ·fi Ù· ‰È΋˜ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ·ÙÛ¿ÏÈÓ· Ï·›ÛÈ· ˘¤Úԯ˜ ÂÓÙÔ‡ÚÔ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜, Ô˘

GAS GAS

‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¯ˆÌ¿ÙÈÓ· ÙÂÚ¤Ó. Ÿˆ˜ Ë EC450 ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·ÁÒÓ·. º˘ÛÈο, ÂΉ›‰ÂÈ Î·ÓÔÓÈο ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ηıÒ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ÓfiÌÔ. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ù˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Ì›˙· Î·È Ì·ÓÈ‚¤Ï·. ∂›Û˘, ·Ú¿ ÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Û˘ÁÎÚ·ÙÂ›Ù·È Î¿Ùˆ ·fi Ù· 120 ÎÈÏ¿, ÛÙ· 118 ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô‰‹ÁËÛË. √È ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ˜ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¤Ó· ·ÓÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÂÌÚfi˜ ÈÚÔ‡ÓÈ 48 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ Ù˘ Marzochi Î·È ¤Ó· ÌÔÓfi ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú Ù˘ Sachs ›Ûˆ Ô˘ ‰ڿ˙ÂÙ·È Û ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ „·Ï›‰È. √È ÙÚÔ¯Ô› Â›Ó·È Â›Û˘ ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, ÂÓÒ Ù· ÂÏ·ÛÙÈο, 21 Î·È 18 ÈÓÙÛÒÓ ÂÌÚfi˜ Î·È ›Ûˆ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ù˘ Michelin. ™Â Â›Â‰Ô ·fi‰ÔÛ˘ Ë Gas Gas ·ÍÈÔÔÈ› ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ÙÔÓ È·ˆÓÈÎfi ÎÈÓËÙ‹Ú· Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ 45 ›Ô˘˜ ηÈ

94

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ¯¤ÁÁ˘· Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÛÙÔ Ì¿ÍÈÌÔ˘Ì. ΔÔ ÌÈÎÚfi ‚¿ÚÔ˜, Ë ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÂÚÁÔÓÔÌ›· Î·È ÔÈ ·Ô‰ÔÙÈΤ˜ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ¤Ú· Ì οı ‰‡ÛÎÔÏË www.gasgas.gr


084-095_Enduro Bikes 30-12-09 15:00 ™ÂÏ›‰·95


096-115_AROUND_100 30-12-09 14:42 ™ÂÏ›‰·96

YACHTS AROUND 100’

¶·Ï¿ÙÈ· T√À ¡π∫√À ¶∞¶∞∫ø™Δ∞¡Δπ¡√À

∂›Ó·È ηÎfi Ó· Ù· ¯Ù›˙ÂȘ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ. øÛÙfiÛÔ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˘¤ÚÔ¯· ÛÙÔ ÓÂÚfi, fi¯È ÙfiÛÔ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Ô˘ fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó. ∫˘Ú›Â˜ Î·È Î‡ÚÈÔÈ, Ë ¯Ïȉ‹ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙ· 100 fi‰È· –‹ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù¿.

96

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


096-115_AROUND_100 30-12-09 14:43 ™ÂÏ›‰·97

™ÎËÓÈο ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ, ¯ÒÚÔÈ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ‚·ÛÈϤˆÓ, ÌÂÁÈÛÙ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘, Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Ê˘ÛÈÔÁÓˆÌÈÒÓ. Δ· mega yachts ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ÛοÊË. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ó· Ì·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞ ÛÙÔ μ Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ¿ÓÂÛË, ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∫˘Ú›ˆ˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Î·È ËÚÂÌ›·˜ fiÔ˘ fiÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ϯıÔ‡Ó Î·È fiÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó. ∫ÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÔÛ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙÔ ϤÔÓ ÔıËÙfi ̤Á·ÚÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÌÂ۷ȈÓÈÎfi οÛÙÚÔ ÛÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë Á·ÏÏÈ΋ ÂÍÔ¯‹. øÛÙfiÛÔ ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ‰Âο‰Â˜ ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· big business, ‰ÂÓ Â›Ó·È «·Î›ÓËÙ·» Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔÓ Ù˘¯ÂÚfi ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ÛÙËÓ

∞Û›· Î·È ·fi ÙËÓ ‚fiÚÂÈ· ∂˘ÚÒË ¤ˆ˜ ÙËÓ ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· ÛοÊË ·˘Ù¿ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, ηıÒ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ Â͛ۈÛ˘ Ù˘ Ó·˘‹ÁËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ custom ‹ semi custom made, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fiÏ˘Ù· ÛÙȘ ÂοÛÙÔÙ ÂÈı˘Ì›Â˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘ ÈÔ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ȉÈÔÎÙ‹ÙË, ·ÓÙ·Ó·ÎÏÒÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·fiÏ˘Ù· Î·È ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ lifestyle. °È· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÂÌ¿˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÛ¿˜ Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÛÙ Ì ÙËÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌfiÓÔ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· fiÓÂÈÚ·. ªËÓ Í¯ӿÙ fï˜ Î·È fiÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙȘ master bedroom ÙˆÓ Û¿ÓÈˆÓ ·˘ÙÒÓ yacht, ÍÂΛÓËÛ·Ó Ì ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ. ŒÓ· fiÓÂÈÚÔ, Ô˘ ¤ÁÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

AZIMUT / MPM MARINE HELLAS S.A.

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

97


096-115_AROUND_100 30-12-09 14:43 ™ÂÏ›‰·98

103SL

YACHTS AROUND 100’

Azimut Δ

AZIMUT / MPM MARINE HELLAS S.A.

Ô Azimut 103 SL Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜ ÛÙ· ÙÚ›· ηٷÛÙÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘, Ì ¯Ïȉ‹ Ô˘ ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ηıÈÂڈ̤ӷ. √È Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ Î·È Ì˯·ÓÈÎÔ› ˘ÂÚ¤‚·Ï·Ó ·˘ÙfiÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· yacht Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ù¿ÛÛÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Û ηÙËÁÔÚ›·. À·›ıÚÈ· ηıÈÛÙÈο ‰È¿Û·ÚÙ· Û fiÏÔ ÙÔ ÛοÊÔ˜, Á˘¿ÏÈÓË ÔÚÔÊ‹ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ËÏÂÎÙÚÈο, full digital ÈÏÔÙ‹ÚÈ·, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Û·ÏfiÓÈ·, ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ηÌ›Ó˜ Î·È Ê˘ÛÈο ˘„ËϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÓÒ Ë ¯Ú‹ÛË ·Ó¿ÎÚÈ‚ˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û˘ÓÔÏÈο ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘. ™ÙÔ fly bridge, ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Â›Ó·È ÙÔ ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ÚÔÛٷهÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÌÚ›˙. ™ÙȘ ‰‡Ô ÙÔ˘ Ï¢ڤ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰ÈÏÔ› ηӷ¤‰Â˜ ÂÓÒ ÈÔ ›Ûˆ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÙÔ ˘·›ıÚÈÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ì ÙÔ wet bar ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿. ¶Ú›Ì· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÌÂÚÈο ˆÊ¤ÏÈÌ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο, ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ¿ÓÂÛË ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÏ˘ıÚfiÓ˜ ÁÈ· ËÏÈÔıÂÚ·›·. ΔÔ Î‡ÚÈÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ·ÔÙÂÏ› ›Ûˆ˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÛËÌ›Ô, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ¯Ú‹ÛÂȘ. √ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ Ú‡ÌÓË Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÓÈ·›Ô˜ Ì ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÂÓÒ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, ÌÈ· ÙÚ·Â˙·Ú›· Ì ÌÂ-

98

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


096-115_AROUND_100 30-12-09 14:44 ™ÂÏ›‰·99

Á¿ÏÔ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ¤Ó· wet bar. ™ÙËÓ ÏÒÚË Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ¤Ó· ÂÈϤÔÓ Î·ıÈÛÙÈÎfi ÂÓÒ Î·Ù¿ψڷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ηٷÛ΢‹ Ì ÛÙÚÒÌ·Ù· ÁÈ· ËÏÈÔıÂÚ·›·. ŸÏÔ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ Â›Ó·È ÂÂÓ‰˘Ì¤ÓÔ ·fi ͇ÏÔ ÙÈÎ. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÛÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi. Δ· ¤ÈÏ· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, Ì ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂Ó˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÂÓÒ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ¯ÚÒÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë ÛÎÔ‡Ú· ·fi¯ÚˆÛË ÙÔ˘ ηʤ, Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·Ú-

ÌÔÓÈο Ì ÙȘ ÌÂ˙ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Î·È ÌÔΤÙ˜. ™ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÌ›Ó˜ Ô˘ Û ¯ÒÚÔ, ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋ Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ¿ÓÂÙ· Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ªÂÁ¿Ï· Û·ÏfiÓÈ·, ·Ó··˘ÙÈο ÎÚ‚¿ÙÈ· Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÏÔ˘ÙÚ¿ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ÂÓÒ Ë ı¤· ÙˆÓ ·Ú·ı‡ÚˆÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ›Û·ÏÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ·›ÛıËÛË.

°È· ÙËÓ ÚfiˆÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Azimut 103 SL ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ì ÈÛ¯‡ 2.434 ›ˆÓ ¤Î·ÛÙÔ˜, Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Û ˘‰ÚÔÙ˙¤Ù ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ˘„ËϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ì ÙËÓ Ì¤ÁÈÛÙË Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ 34 ÎfiÌ‚Ô˘˜ Î·È ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘˜ 30 ÎfiÌ‚Ô˘˜. MPM MARINE HELLAS SA

ª·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, 175 10, ¶. º¿ÏËÚÔ ΔËÏ.: +30 210 89 55 091 Fax: +30 210 98 71 051 www.mpmmarinehellas.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

99


096-115_AROUND_100 30-12-09 14:44 ™ÂÏ›‰·100

101

YACHTS AROUND 100’

MAJESTY ∏

Gulf Craft Incorporation Â›Ó·È ¤Ó· Û¯ÂÙÈο Ó¤Ô, ·ÏÏ¿ Ì 25 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜, Ó·˘ËÁÂ›Ô Ì ¤‰Ú· Ó· Âӈ̤ӷ ·Ú·‚Èο ÂÌÈÚ¿Ù·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÏˆÓ ÙˆÓ majesty Â›Ó·È Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ mega yachts Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔ 101, Â›Ó·È semi custom. ¶Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ÙË ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏ· Ù· ˘ÏÈο ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, ÒÛÙ ӷ ηχÙÔ˘Ó ·fiÏ˘Ù· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. ΔÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô Ù˘ ̤ÛË ·Ó·ÙÔÏ‹˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ 101 ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ 5 ηÌ›ÓˆÓ, Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Â›Ù ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ηٿÛÙڈ̷, ›Ù ÛÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ. ™˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ Majesty Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙÚ›· ηٷÛÙÚÒÌ·Ù·, Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ¯ÒÚˆÓ Ô˘ ı· ˙‹Ï¢ ÌÈ· ¿ÓÂÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·. ™ÙÔ fly

100

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

bridge ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÏËÚ¤Ûٷٷ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ, Ì ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÂÙ¿ÓÈÔ Î·È ÙÔ ‡·Ú¯Ô, ÂÓÒ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘·›ıÚÈÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ì ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ wet bar, ηıÒ˜ Î·È ¯ÒÚÔ˜ ËÏÈÔıÂÚ·›·˜. ŒÓ· Â›Â‰Ô Î¿Ùˆ, ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ηٿÛÙڈ̷, ÛÙËÓ Ú‡ÌÓË ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÂÙÔ˜, Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ ÌÂÓ ·ÏÏ¿ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ηıÈÛÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ fiÏÔ ÙÔ ¿ÙˆÌ· Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤ÓÔ ·fi ͇ÏÔ teak. ∂ÛˆÙÂÚÈο, ÔÈ Á˘¿ÏÈÓ˜ Û˘ÚfiÌÂÓ˜ fiÚÙ˜ ·ÔηχÙÔ˘Ó ¤Ó· ¿ÓÂÙÔ Û·ÏfiÓÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ‰¤Î· ¿ÙÔÌ· Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÒÚË ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ÙÚ·Â˙·Ú›·, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 8 ·ÙfïÓ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ ÂÈı˘Ì›, ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›‰Ô, ηٿψڷ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë ÎÚ‚·ÙÔο̷ڿ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· Ê˘ÛÈο ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿ÏÂÙÔ Êˆ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ÙÔ˘·Ï¤Ù· Î·È ÓÙÔ˘Ï¿· walk in. ™ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ·Ó·Ù‡Û-


096-115_AROUND_100 30-12-09 14:44 ™ÂÏ›‰·101

ÛÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÎfiÌ· ηÌ›Ó˜, ‰‡Ô Ì ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ Ô˘ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Î·È ‰‡Ô Ì ÌÔÓ¿ ÎÚ‚¿ÙÈ·. ŸÏ˜ ÔÈ Î·Ì›Ó˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·˘ÙfiÓÔÌ· ÏÔ˘ÙÚ¿, ÂÓÒ ·˘Ù¤˜ Ì ٷ ‰ÈÏ¿ ÎÚ‚¿ÙÈ· ηÓÔÓÈΤ˜ Ì·ÓȤÚ˜ Î·È Jacuzzi. ∫·Ù¿Ú˘Ì· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ηÌ›Ó˜ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÓÔ-

MAJESTY / KAPPA MARINE

ÏÈο 3 ¿ÙÔÌ·. °È· ÙËÓ ÚfiˆÛË ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÙˆÓ 31 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ, ÂÎÙÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ 100 ÙfiÓˆÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È 2 ÎÈÓËÙ‹Ú˜ CAT 1.800 ›ˆÓ ¤Î·ÛÙÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ η˘Û›ÌÔ˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 15 ÙfiÓˆÓ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·˘ÙÔÓÔÌ›· –ÌÔÚ› ¯ˆÚ›˜ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ‰È·Û¯›ÛÂÈ ˆÎ·Ófi- ÂÓÒ Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÓÂÚÔ‡ ÙˆÓ 3.000 Ï›ÙÚˆÓ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÓÂÛË Î·È ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜. ŒÓ· ÛοÊÔ˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÁÈ· ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.

Kappa Marine S.A.

§·Ì›·˜ 10, 164 52, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ΔËÏ.: +30 210 99 69 990 Fax: +30 210 99 69 526 www.kappamarine.gr

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

101


096-115_AROUND_100 30-12-09 14:45 ™ÂÏ›‰·102

YACHTS AROUND 100’

100

LEONARDO

Azimut Δ

Ô 100 Leonardo ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi Ó·˘ËÁÂ›Ô ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘ 98, Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÌÔÚÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·, ·ÏÏ¿ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. ΔÔ 98, ÁÈ· Ù· 6 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ˘‹ÚÍ ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ È‰È·›ÙÂÚ· Î·È «ÂÈıÂÙÈο» Û ۯ‰›·ÛË mega yacht, Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙËÓ «·fiÎÚ˘„Ë» ÙÔ˘ flybridge. √ «Ì¿ÁÔ˜» ÙÔ˘ design, Stefano Righini, ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ¿ÓÂÙÔ ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ Ì ¯·ÌËÏfi Î·È ÛÔÚ ÚÔÊ›Ï ÛοÊÔ˜, Ô˘ ¤ıÂÛ Ӥ· ‰Â‰Ô̤ӷ. ΔÔ 100 ÏÔÈfiÓ ·ÔÙÂÏ› ÙË Ê˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ 98, ÌÈ· ·‚›·ÛÙË ÂͤÏÈÍË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÙÂÏ› Î·È ¤Ó· ·Ïfi facelift ÙÔ˘ 98. ΔÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Ó¤Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙÔ 100 ÛÙË Áο̷ Ù˘ Azimut Â›Ó·È Ë ·ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹ ÛÙÔ ÂÌÚfi˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ flybridge, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÂÓfi˜ sport open ÛοÊÔ˘˜. ŒÓ· ·ÎfiÌ· ȉȷ›ÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÊÈÏÈÛÙÚ›ÓÈ· Ù˘ ·ÚÈ·˜ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË, Ô˘ ϤÔÓ ¤¯Ô˘Ó Û¯‹Ì· οıÂÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ˘ Î·È Â›Ó·È ·ÓÔÈÁfiÌÂÓ·, ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ›Û·ÏÔ. ™ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ηٿÛÙڈ̷ ÙÔ˘ 100 Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÙË –Î·È ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙÔ 98- ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ·ÓÔȯÙÒÓ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, Ô˘ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ËÌÈ΢ÎÏÈ΋˜ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ˘ fiÚÙ·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜. ∏ ‰È¿Ù·ÍË ·˘Ù‹ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ·›ÛıËÛË Â˘Ú˘¯ˆÚ›·˜ –fi¯È fiÙÈ ÓÔÈÒıÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ Û ¤Ó· ÛοÊÔ˜ Ì ̋ÎÔ˜ 31 Î·È Ï¿ÙÔ˜ 7 ̤ÙÚ· ÂÚ›Ô˘. ΔÔ ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ 100 Â›Ó·È ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘, Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÎfiÎÈÙ Ì·¯ËÙÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜, ηıÒ˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË Ù˘ „ËÊȷ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÎ-

102

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


096-115_AROUND_100 30-12-09 14:45 ™ÂÏ›‰·103

AZIMUT / MPM MARINE HELLAS S.A.

ÏËÎÙÈ΋, Ì ÙËÓ Î·ÏfiÁÔ˘ÛÙË ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ Ì›ÓÈÌ·Ï ‰È¿ıÂÛË Ó· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó. ΔfiÛÔ Ë ÙÚ·Â˙·Ú›·, fiÛÔ Î·È ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ Û·ÏfiÓÈ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ì ¿ÓÂÛË Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó 8 ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· ı· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙȘ 4 ηÌ›Ó˜ ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ηٷÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ¤Ó· Û¿ÓÈÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ¿ÓÂÛ˘ Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛ˘. ∫¿ı ηÌ›Ó· Â›Ó·È ÏÔ˘Ṳ̂ÓË ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ʈ˜, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¿ÓÂÙÔ ÏÔ˘ÙÚfi. ¢‡Ô ·ÎfiÌ· ηÌ›Ó˜ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙË ‰È¿Ù·ÍË, ÂÓÒ Ë Ï‹Ú˘ ÎÔ˘˙›Ó· ÔÛÒ˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔÓ Ù˘¯ÂÚfi ȉÈÔÎÙ‹ÙË, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÛÂÊ. °È· ÙËÓ ÚfiˆÛË ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÙˆÓ 100 ÙfiÓˆÓ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ‰‡Ô ÎÈÓËÙ‹Ú˜ diesel Ù˘ MTU, Û ‰È¿Ù·ÍË V Ì 16 Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘˜ Î·È ·fi‰ÔÛË 2.216 ›ˆÓ ¤Î·ÛÙÔ˜. ªÂ ·˘ÙÔ‡˜, Ë Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· Ï‡Û˘ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ˘ ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡˜ 32 ÎfiÌ‚Ô˘˜, ÂÓÒ Ë ˘ËÚÂÛȷ΋ ÙÔ˘˜ 29. MPM MARINE HELLAS SA

ª·Ú›Ó· ºÏÔ›Û‚Ô˘, 175 10, ¶. º¿ÏËÚÔ ΔËÏ.: +30 210 89 55 091 Fax: +30 210 98 71 051 www.mpmmarinehellas.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

103


096-115_AROUND_100 30-12-09 14:46 ™ÂÏ›‰·104

108

YACHTS AROUND 100’

SUNSEEKERPREDATOR Δ

Ô Predator 108 ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Ó·˘·Ú¯›‰· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Performance ÙÔ˘ Ó·˘ËÁ›Ԣ Sunseeker Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ÍÂοı·Ú· ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÙÔ˘ ηٷÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘ ÔÈfiÙËÙ·, Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿. ∞ÈÛıËÙÈο, ÙÔ Ì˘Ò‰Â˜ ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘. ∏ Ì·‡ÚË ·fi¯ÚˆÛË Ù˘ Á¿ÛÙÚ·˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙËÓ ·ÛËÌ› ˘ÂÚηٷÛ΢‹, ÚÔÛ‰›‰ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ Ì›· ·›ÛıËÛË ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·˜. ∏ "·ÛÎÂ‹˜" Ú‡ÌÓË ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô, ¤Ú·Ó Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, Û˘ÓÙÂÏ› Î·È ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Â˘¯ÚËÛÙ›· ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ηٷÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. ™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÔÙÂÏ› Ë ·ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÔÚÔÊ‹, οÙÈ Ô˘ ϤÔÓ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∏ ÚÔۋψÛË ÙÔ˘ Ó·˘ËÁ›Ԣ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ë ÏËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ·. ™ÙËÓ ÚˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ¤Ó· ηıÈÛÙÈÎfi, ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÂÙ¿ ÛÙÚÒÌ·Ù· ËÏÈÔıÂÚ·›·˜ Î·È ¤Ó· ΢ÎÏÈÎfi Ù˙·ÎÔ‡˙È ÂÓÒ ڛ̷ Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ Î·ıÈÛÙÈÎfi Î·È Ë ˘·›ıÚÈ· ÙÚ·Â˙·Ú›·, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÔÎÙÒ ·ÙfïÓ. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù· ΢ڛ·Ú¯· ˘ÏÈο ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ͇ÏÔ Î·È ‰¤ÚÌ·, ÂÓÒ Ô Ù¯ÓËÙfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, ¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ Ï·ÌÙ‹Ú˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ·fi led Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜. ΔÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ¢ڇ¯ˆÚÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜ Î·È ¤Ó· Ì·Ú ÂÓÒ ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙËÓ ÙÚ·Â˙·Ú›·. ¶ÚÔ Ù˘ ÏÒÚË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ, ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ۇÁ¯ÚÔÓ· fiÚÁ·Ó· Ó·˘ÛÈÏÔ˝·˜ Î·È ÏÔ‹ÁËÛ˘ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÙÔÌÈο ηı›ÛÌ·Ù·. π‰È·›ÙÂÚ· ÂÚÁÔÓÔÌÈÎfi Î·È ¿ÓÂÙÔ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙȘ η-

104

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


096-115_AROUND_100 30-12-09 14:46 ™ÂÏ›‰·105

SUNSEEKER INTERNATIONAL LIMITED

Ì›Ó˜. ∏ ‚·ÛÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÚԂϤÂÈ ¤Ó· ηıÈÛÙÈÎfi Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÌ›Ó˜, ‰‡Ô Ì ‰ÈÏ¿ ÎÚ‚¿ÙÈ· Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ‰‡Ô Ì ÌÔÓ¤˜ ÎԢΤÙ˜. ΔÔ Predator 108 ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ Î·È Ì˯·ÓÔÏÔÁÈο ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Ó·˘ËÁ›Ԣ, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·˜ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· 42 ÎfiÌ‚ˆÓ. °È· ÙËÓ Â›Ù¢͋ ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÚÂȘ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 7.300 ›ˆÓ, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Î›ÓËÛË Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÚfiˆÛ˘ ÂÈÊ·Ó›·˜. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È

‰‡Ô ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 4.800 ›ˆÓ Ô˘ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· 32 ÎfiÌ‚ˆÓ. Sunseeker Hellas S.A.

§ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 15 & ¢·‚¿ÎË, 174 55, ÕÏÈÌÔ˜ ΔËÏ.: +30 210 98 43 522 Fax: +30 210 98 43 872 www.sunseekergreece.gr

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

105


LUXURY_ADV_42X28 30-12-09 14:49 ™ÂÏ›‰·2


LUXURY_ADV_42X28 30-12-09 14:49 ™ÂÏ›‰·3


096-115_AROUND_100 30-12-09 14:46 ™ÂÏ›‰·108

120

YACHTS AROUND 100’

PJ

PALMER JOHNSON

PALMER JOHNSON

Ÿ

108

ÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ Ó·˘ËÁ›· mega yachts ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û›ÁÔ˘Ú· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ˘ Palmer Johnson. ∞fi ÙÔ 1918, ÙÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô Î·Ù·Û΢¿˙ÂÈ ÛοÊË ÙfiÛÔ ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ÂÓÒ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ semi custom ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜ ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ΔÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Ó·˘ËÁÂ›Ô Î·Ù·Û΢¿˙ÂÈ ÛοÊË ·fi Ù· 120 fi‰È· Î·È ¿Óˆ, ÙÔ 120 ÏÔÈfiÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ Â‰Ò Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ù˘ Áο̷˜ Ù˘. ªÂ Ì‹ÎÔ˜ 37 ̤ÙÚ· Î·È Ï¿ÙÔ˜ 7,5 Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ yacht. √È ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘, ÙfiÛÔ ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› fiÛÔ Î·È ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› Â›Ó·È ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰ÂȘ, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ fiÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰ÂÍÈÒÛÂȘ. ΔÔ 120 ¤¯ÂÈ ÂÈıÂÙÈ΋ ۯ‰›·ÛË, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë – ·fiÎÚ˘„Ë ÙÔ˘ flybridge, Ô˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ı¤ÛË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‹ fi¯È. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ÛÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Î·È ¯ÒÚÔ˜ ËÏÈÔıÂÚ·›·˜, Ì ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ Ê˘ÛÈο wet bar. H ÛοϷ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ fly Â›Ó·È ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓË Î·È ÎÏ›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙË ı¤· Ù˘ Ú‡ÌÓ˘ ·fi ÙÔ Û·ÏfiÓÈ. ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ÙÒÚ·, ÔÈ ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Ú‡ÌÓË ÛÙËÓ ÏÒÚË Î·È ·Ó¿Ô‰· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ, ÂÓÒ ÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·Ï˘Ì̤ÓÔ Ì ͇ÏÔ teak. º˘ÛÈο, ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË, ‚·ÛÈο fï˜ ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ηٿÛÙڈ̷ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ 10 ·ÙfiÌˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ Ú‡ÌÓË Î·È ÌÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÌÂÁ¿ÏË ÙÚ·Â˙·Ú›· ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÒÚË. √ ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ψڷ Î·È Ê˘ÛÈο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, Û ÌÂÁ¿Ï˜ „ËÊȷΤ˜ ÔıfiÓ˜. °È· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ ÔÎÙÒ Ù˘¯ÂÚÒÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ηÌ›Ó˜ ÛÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰‡Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ͯӿÌ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÔ˘˙›Ó· fiÔ˘ Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ·ÓÔÍ›‰ˆÙ·. º˘ÛÈο οı ηÌ›Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÏÔ˘ÙÚfi, ÙÔ ÔÔ›Ô, ηٿ ÂÚ›ÛÙ·ÛË, ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ ‹ ÔÙȉ‹ÔÙ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘. °È· ÙËÓ ÚfiˆÛË ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô diesel ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ù˘ MTU, Ô˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó 2.735 ›Ô˘˜ ¤Î·ÛÙÔ˜ η οÓÔ˘Ó ··Ú·›ÙËÙË ÙËÓ ‡·ÚÍË ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ Î·˘Û›ÌÔ˘ 27.000 Ï›ÙÚˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Palmer Johnson ÙÔ 120 ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È¿Û¯ÈÛ˘ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·-

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

ÓÙÈÎÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi Ì ٷ¯‡ÙËÙ˜ 10 – 12 ÎfiÌ‚ˆÓ. ∏ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ 29 ÎfiÌ‚Ô˘˜, ÂÓÒ Ë ˘ËÚÂÛȷ΋ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 24. ∫·ıfiÏÔ˘ ¿Û¯ËÌ· ÁÈ· ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛοÊÔ˜.

Palmer Johnson

Port Camille Rayon 06220 Golfe-Juan, France Tel: 1 (920) 746 6342 www.palmerjohnson.com


096-115_AROUND_100 30-12-09 14:46 ™ÂÏ›‰·109

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 18

109


096-115_AROUND_100 30-12-09 14:47 ™ÂÏ›‰·110

108SL

YACHTS AROUND 100’

Sanlorenzo

Δ

Ô San Lorenzo 108 ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 33 Î·È Ï¿ÙÔ˜ 7.40 ̤ÙÚ· Î·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÚÁÔÓÔÌ›· Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔÈ, ηıÒ˜ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ηٷÛÙÚÒÌ·Ù·. ∂›Ó·È Ë Ó·˘·Ú¯›‰· ÙˆÓ semi custom ÛηÊÒÓ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ Ó·˘ËÁ›Ԣ San Lorenzo ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÛοÊË ·fi ÙÔ 1960. √È ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ 108 ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÎÏ·ÛÈο ÚfiÙ˘· ÙˆÓ ÛηÊÒÓ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ fï˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Ô˘ ÙÔ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó Í¯ˆÚÈÛÙfi, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÂÓÈ110

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

·›Ô ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ηٷÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi fly bridge Ì ÙÔ hard top. ΔÔ flybridge ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ˘·›ıÚÈÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ì Ԃ¿Ï ÙÚ·¤˙È ËÌÈ΢ÎÏÈÎfi ηӷ¤ Î·È ÌÔÓ¿ ·Ó··˘ÙÈο ηı›ÛÌ·Ù· Ì·˙› Ì ̛· ÌÈÎÚ‹ ΢ÎÏÈ΋ ÈÛ›Ó· Î·È ˙ÒÓË ËÏÈÔıÂÚ·›·˜. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÔÚÔÊ‹ (hard top) Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÓÔ›ÁÂÈ ËÏÂÎÙÚÈο ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷. ™ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¤Ó· ÂÈÌÂÏË̤ÓÔ ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ Ô˘


096-115_AROUND_100 30-12-09 14:47 ™ÂÏ›‰·111

Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì fiÏ· Ù· ‚·ÛÈο fiÚÁ·Ó· ˉ·ÏÈÔ˘¯›·˜ Î·È ÏÔ‹ÁËÛ˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ı¤ÛË Ô‰‹ÁËÛ˘ ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ. ¶ÈÔ Î¿Ùˆ, ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ηٿÛÙڈ̷, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ˘·›ıÚÈ· ÙÚ·Â˙·Ú›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ú‡ÌÓ˘ Î·È ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ηӷ¤˜. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈÔ‡, fiÔ˘ Ë ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ë ˘Ê‹ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË. •‡ÏÔ ÎÂÚ·ÛÈ¿˜, wenge ‹ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ‰¤ÚÌ·Ù· Î·È ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ ÙÔ˘ ηÙfi¯Ô˘. ∏ ÙÚ·Â˙·Ú›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ï›ÁÔ ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Û·ÏfiÓÈ Û ÂÓÈ·›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ÒÚÔ. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÒÚË, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì›· ηÌ›Ó· Ì ‰ÈÏfi

SANLORENZO / EXECUTIVE YACHTING S.A.

king size ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÚÈı¤ÛÈÔ Î·Ó·¤ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿. √È ˘fiÏÔÈ˜ ηÌ›Ó˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ Î·È Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ›‰È· Â›‰· ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜. °È· ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›· ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÚԂϤÔÓÙ·È Ù·¯‡ÏÔ· ‚ÔËıËÙÈο ÛοÊË Ù˙ÂÙ ÛÎÈ Î·È Î·Ù·‰˘ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Áηڿ˙ ÛÙËÓ Ú‡ÌÓË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ï·ÙÊfiÚÌ·. °È· ÙËÓ ÚfiˆÛË ÙÔ˘ SL108 ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ¤Ó· ˙‡ÁÔ˜ ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ Ù˘ MTU Ì ‰Ò‰Âη Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘˜ Û ‰È¿Ù·ÍË V Î·È ÈÛ¯‡ 2.775 ›Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·. ªÂ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ˘„ËϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 30 ÎfiÌ‚Ô˘˜ ̤ÁÈÛÙ˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ 26 ˘ËÚÂÛȷ΋.

Executive Yachting S.A. §ÂˆÊ. ∞Ï›ÌÔ˘ 7, ÕÏÈÌÔ˜ TËÏ.: +30 210 98 55 246 Fax.: +30 210 98 55 244 www.executiveyachting.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

111


096-115_AROUND_100 30-12-09 14:47 ™ÂÏ›‰·112

AB YACHTS / PARSIFAL YACHTING EPE

YACHTS AROUND 100’

112

BESTEVER 18 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


096-115_AROUND_100 30-12-09 14:48 ™ÂÏ›‰·113

116

AB Δ

Ô ÈÙ·ÏÈÎfi Ó·˘ËÁÂ›Ô AB Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο Ó¤Ô Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÂÈ custom Î·È semi custom ÛοÊË. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ 1992 Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiˆÛË ÙˆÓ ÛηÊÒÓ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο water jet, ηıÒ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ÚfiˆÛ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ı·Ï·ÌËÁÒÓ. ∂›Û˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ˘ÏÈο ·ÂÚԉȷÛÙËÌÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÓÙÔ¯‹ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË χÛË. ΔÔ 116 ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Â›Ù¢ÁÌ· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·

ÙˆÓ mega yachts. Δ¯ÓÔÏÔÁÈο ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚfiˆÛ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ·›Û٢٘ ÁÈ· ÛοÊÔ˜ Ì ̋ÎÔ˜ 35 ̤ÙÚˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ 116 ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 46 ÎfiÌ‚Ô˘˜, ÂÓÒ Ë ˘ËÚÂÛȷ΋ ÙÔ˘˜ 44, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ì 10 ÎfiÌ‚Ô˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÛηÊÒÓ. ™Â ·˘Ùfi Ê˘ÛÈο Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ù˘ MTU, Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÈÛ¯‡ 2.400 ›ˆÓ Ô Î·ı¤Ó·˜ Î·È Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙ· 3 waterjet Ù˘ MJP ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÈÛ¯‡ ÒÛ˘. ªÔÓ·‰ÈÎfi fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘, ÙÔ 116 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ì ÙÔÓ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ÎÔÌ„fi Î·È Û˘Ì·Á‹ ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ˘. ¶·Ú¿ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÚÈÒÓ Î·Ù·ÛÙڈ̿وÓ, ÙÔ fly ÂÚÓ¿ ۯ‰fiÓ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ, ·ÚfiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚ·Â˙·Ú›·, ¤Ó·Ó ˘ÔÙ˘Ò‰Ë ¯ÒÚÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÒÚÔ ËÏÈÔıÂÚ·›·˜. ∏ ·›ÛıËÛË Ù˘ ¿ÓÂÛË Î·È Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ηٿÛÙڈ̷, fiÔ˘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó·˜ ÂÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ηıÈÛÙÈÎÔ‡ – ÙÚ·Â˙·Ú›·˜ – ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ¢ڢ¯ˆÚ›·˜. ŒÓ· ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ, ÂÓÒ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·Ú¿ı˘Ú· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ¿ÏÂÙÔ Êˆ˜ Ë̤ڷ˜ Ó· ÏÔ‡˙ÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ. ∏ ÂÈÎfiÓ· ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ¿ÓÂÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ηÌ›Ó˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰‡Ô Â›Ó·È Ì ‰ÈÏ¿ ÎÚ‚¿ÙÈ· Î·È ‰‡Ô Ì ÌÔÓ¿. ∞˘Ù‹ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Î·Ï‡ÙÂÈ fiÏÔ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ó· ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È. ªÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Î·È Ë ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ϋڈ̷ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚ÏÂÊı› ÙÚÂȘ ·ÎfiÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ηÌ›Ó˜ Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ηıÈÛÙÈÎfi. ªÂ ÂȉfiÛÂȘ ÌÈÎÚÔ‡ Ù·¯‡ÏÔÔ˘ Î·È ·Ó¤ÛÂȘ ı·Ï·ÌËÁÔ‡, ÙÔ 116 Ù˘ AB Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Ôχ ÈÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ ·ã fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ. ∏ ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Ó·˘ËÁ›Ԣ ÛÙËÓ ˘„ËÏ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ¤¯ÂÈ ·ÔʤÚÂÈ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛοÊÔ˜ Ô˘ fiÌÔÈfi ÙÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ‚ÚÂÈ Î·Ó›˜. ∞Ó ÏÔÈfiÓ ¤¯ÂÙ ‚Ϥ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹, ‹ÚıÂ Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· Ì¿ıÂÙ ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋… ∞μ. PARSIFAL YACHTING E¶E §ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 69 & ∞Ï›ÌÔ˘ 174 55, ÕÏÈÌÔ˜ ΔËÏ.: +30 210 98 80 652 - 572 Fax : +30 210 98 80 279 www.pacifica.gr

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

113


096-115_AROUND_100 30-12-09 14:48 ™ÂÏ›‰·114

YACHTS AROUND 100’

90

SUNSEEKER ∞

fi ÙÔ 90 Î·È ¿Óˆ ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi Ó·˘ËÁÂ›Ô ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ mega yacht Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ. ŒÙÛÈ, ·ÚfiÙÈ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Û ̋ÎÔ˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ·˘Ù‹˜, ÙÔ 90 Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ Â˘Ú‡¯ˆÚ·, Ú·ÎÙÈο Î·È ÂÚÁÔÓÔÌÈο ÛοÊË. ÕÏψÛÙ ÔÈ ‚ÚÂÙ·ÓÔ› ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∞ÈÛıËÙÈο ÙÔ Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi GRP ÛοÊÔ˜ Ù˘ Sunseeker ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ηÈÓÔÙÔÌ›·, fiÓÙ·˜ fï˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÈ-

114

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

‚ÏËÙÈÎfi. ΔÔ fly Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ‰È·ÎÚÈÙfi, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ Ù¿ÛË Ù˘ «·fiÎÚ˘„‹˜» ÙÔ˘ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜. §fiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘, ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ¤Ó· ¿ÓÂÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Î·È ¯ÒÚÔ ËÏÈÔıÂÚ·›·˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Î·È Ù· 8 ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÛοÊÔ˜. ∞˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· ·fi Ù· ıÂÙÈο ÙÔ˘ 90, ηıÒ˜ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÌ›Ó˜ ÛÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÔÎÙÒ,


096-115_AROUND_100 30-12-09 14:48 ™ÂÏ›‰·115

¯ˆÚ›˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ¿ÓÂÛË. ŸÏ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÏÔ˘ÙÚfi, ÂÓÒ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ηٿÚ˘Ì· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ηÌ›Ó˜ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜, ÈηӤ˜ Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù˘ ·Ó¿ÁΘ ÂӉȷ›ÙËÛ˘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÙfïÓ. ™ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ηٿÛÙڈ̷, ÛÙËÓ Ú‡ÌÓË Í¯ˆÚ›˙ÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ˘‰Ú·˘ÏÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì¿ÓÈÔ˘, ÂÓÒ Ï›ÁÔ ÈÔ ÂÌÚfi˜ ÙÔ garage ÙˆÓ tender. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÙÔ Ú˘ÌÈfi Â͈ÙÂÚÈÎfi Û·ÏfiÓÈ ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ ηٷÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ, ÂÛˆÙÂÚÈο, ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ Û·ÏfiÓÈ, ·fiÏ˘Ù· Â·ÚΤ˜ ÁÈ· Ù· ÔÎÙÒ Ù˘¯ÂÚ¿ ¿ÙÔÌ·. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô Î·È Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ, ÂÓÒ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÌÈÎÚ‹ Û¯ÂÙÈο, ·ÏÏ¿ ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·. ªÂٷ͇ ÈÏÔÙËÚ›Ô˘ Î·È Û·ÏÔÓÈÔ‡ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› Ë ÙÚ·Â˙·Ú›·.

SUNSEEKER INTERNATIONAL LIMITED

ªÂ Ì‹ÎÔ˜ 28 Î·È Ï¿ÙÔ˜ 6,30 ̤ÙÚ·, ÙÔ 90 ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ fï˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ì ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Ì ‰‡Ô ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 3.650 ›ˆÓ, ηٷʤÚÓÂÈ Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· Ï‡Û˘ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘ 30 ÎfiÌ‚Ô˘˜. ŒÙÛÈ, ·Ó οÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ¤Ó· ÛοÊÔ˜ ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ïfi˜, ÙfiÙ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ 90 ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È È‰·ÓÈÎfi. °È·Ù› Â›Ó·È ÈηÓfi Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ÂÍȈı› ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·ÙfïÓ, ·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ ÌÔÚ› Ó· ϤÂÈ Ôχ ÔÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· mega yacht ÙˆÓ 100 + Ô‰ÒÓ.

Sunseeker Hellas S.A.

§ÂˆÊ. ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 15 & ¢·‚¿ÎË, 174 55, ÕÏÈÌÔ˜ ΔËÏ.: +30 210 98 43 522 Fax: +30 210 98 43 872 www.sunseekergreece.gr

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

115


116-135_MOST SPECTACULAR HOTELS 30-12-09 15:25 ™ÂÏ›‰·116

M O S T S P E C TA C U L A R H OT E L S

116

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


116-135_MOST SPECTACULAR HOTELS 30-12-09 15:25 ™ÂÏ›‰·117

The best ever TOY

by Bestever

¡π∫√À ª∞ƒπ¡√¶√À§√À

ŸÓÔÌ· Î·È Ú¿ÁÌ·. ŒÓ· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi (Ô‰ËÁfi˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ˙ˆ‹) Ô˘ Ì·˜ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ fiÙ·Ó ÙÔ ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ Û·˜ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ fiÙ·Ó ÙÔ ‰È·‚¿˙ÂÙÂ. 10 ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Î·È ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÂÔÚÙ·ÛÌfi. ø˜ ‰ÒÚÔ ÏÔÈfiÓ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ Î·È Û’ ÂÛ¿˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ÍÂÓԉԯ›· Ô˘ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ¯·Ú·Á̤ӷ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ì·˜. ¢‡ÛÎÔÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ó· ÂÈϤÍÂȘ Ù· ηχÙÂÚ·. Ÿ¯È Ù· ηχÙÂÚ· Û οÔÈÔÓ ÙÔ̤·, fi¯È Ù· ηχÙÂÚ· Û οÔÈ· ÂÚÈÔ¯‹, ·ÏÏ¿ ·Ï¿ Ù· ηχÙÂÚ·. Èڛ˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÎfiÛÙÔ˜. ∞˘Ùfi οÓÔ˘Ì ‚¤‚·È· Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi 10 ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ÌfiÓÔ Ô˘ ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì ٷ ÚÒÙ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÎÔÚ˘Ê·›·. °È’ ·˘Ùfi ÌË ˙ËÙ‹ÛÂÙ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜, ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÎÙÏ. Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÔ›· ¤ÁÈÓÂ Ë ‰È·ÏÔÁ‹. Õ„ÔÁË ‰È·ÌÔÓ‹, ÁÈ· ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ˘„ËÏÒÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ, ·Ú¤¯Ô˘Ó fiÏ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ì ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡. ™Â ηӤӷ ·fi Ù· ÍÂÓԉԯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ‰ÂÓ «¯¿Ï·Û ÙÔ Úˆ› Ô ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜», «ÌfiÏȘ Ì·˜ ÙÂÏ›ˆÛÂ Ë Û·Ì¿ÓÈ·», «ı· ͤ¯·ÛÂ Ë Î·ı·Ú›ÛÙÚÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ», ·ÛÙ›˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Û ÍÂÓԉԯ›· Ô˘ ÙÔ «·›˙Ô˘Ó» ÔÏ˘ÙÂÏ‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘˜. Δ· ÍÂÓԉԯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÂÈϤÍÂÈ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÂÂÙÂÈ·Îfi Ù‡¯Ô˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ÛËÌ¿‰Â„·Ó, ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ¢ÂÓ „¿Í·Ì ÙÔ ÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ÙÔ ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi ‹ ÙÔ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌfiÓÔ, ·ÏÏ¿ ¤Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ. ∫˘-

ÚÈfiÙÂÚÔ -100% ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi- ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ó· ·ÔÙÂÏ› ·Í¤¯·ÛÙË ÂÌÂÈÚ›·. ∂›Ù ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ı¤·˜ ‹ ÙÔÔıÂÛ›·˜, ›Ù ÏfiÁˆ ۯ‰›·Û˘, ›Ù ÏfiÁˆ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ›Ù ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔηÏ›. ªÔÚ› Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ·fi ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÙ ÙÔ ÁÈ·Ù› Ù· ¤¯Ô˘Ì ÂÈϤÍÂÈ. ™Â fiÛ· fï˜ ¤¯ÂÈ Ù‡¯ÂÈ Ó· ¤¯ÂÙ ¿ÂÈ, Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Û˘ÌʈӋÛÂÙ Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹. ∞fi ÙÔ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤ˆ˜ ÙÔ ϤÔÓ Ì·ÎÚÈÓfi, fiÏ· ı· Û·˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÔ˘Ó Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÁÈ· ÙËÓ fiÔÈ· Ù·Ï·ÈˆÚ›· (‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‚›˙·˜, ÂÌ‚fiÏÈ·, ·ÏÏ·Á¤˜ Ù‹ÛÂˆÓ ÎÙÏ) ı· ˘ÔÛÙ›Ù ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÙÂ. ∫·È fiÏ· ı· Û·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ıÂÏ‹ÛÂÙ ӷ Ù· ÂÈÛÎÂÊı›Ù ͷӿ. ∞ÔÏ·‡ÛÙ ÏÔÈfiÓ ·˘Ù¿ Ù· ÂÓÓ¤· ÍÂÓԉԯ›·, ·˜ ԇ̠¤Ó· ÁÈ· οı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡. ∏ 10Ë ı¤ÛË Â›Ó·È ÎÏÂÈṲ̂ÓË, ·fi ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÈ ÂÌ›˜ ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi; ª· Ê˘ÛÈο Ë ‰È·ÛÙËÌÈ΋ ÛÔ˘›Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·‚¿Û·Ù ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡. ¢Â›Ù ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜, ÎÏ›ÛÙ ٷ Ì¿ÙÈ· Î·È ÔÓÂÈÚ¢Ù›Ù ÂχıÂÚ·… ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿!

WWW.JUMEIRAH.COM

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

117


116-135_MOST SPECTACULAR HOTELS 30-12-09 15:26 ™ÂÏ›‰·118

WWW.ATLANTIS.COM

M O S T S P E C TA C U L A R H OT E L S

118

BESTEVER 18 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009


116-135_MOST SPECTACULAR HOTELS 30-12-09 15:26 ™ÂÏ›‰·119

Atlantis Paradise Island √È ÂΉԯ¤˜ Î·È ÔÈ ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÙÏ·ÓÙ›‰· ÔÈΛÏÏÔ˘Ó: ˘‹Ú¯Â, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â, ‹Ù·Ó ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ, ÛÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi, ÛÙȘ ÕÓ‰ÂȘ, ÛÙÔÓ ∫·‡Î·ÛÔ, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ ‹Ù·Ó Á‹ÈÓÔÈ, Â͈Á‹ÈÓÔÈ… ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÛËÌÂ›Ô Ó· ϤÓ fiÙÈ ÙÔ˘˜ η٤‚ÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÔ‚·ÚÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ. ΔÔ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÏÔÈ Â›Ó·È –ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜- ÙÔ ¯Ú‹Ì·. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ (·Ó ‚¤‚·È· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ô·ËÌ· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·) ÁÈ· ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÏÔ‡ÛÈ· ÔÏÈÙ›·. ∞ÎfiÌ· Î·È Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÂΉԯ‹ Ù˘, Ù· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÍÂÓԉԯ›· Atlantis ÛÙȘ ª·¯¿Ì˜ Î·È ÛÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È, Ϙ Î·È Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ӷ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈˆÓ›ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Ì‡ıÔ. ∂Ì›˜ ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙÔ original, ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ª·¯¿Ì˜ Î·È ‰ÂÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›· Atlantis Paradise Island. ∞˘Ùfi ÙÔ ı¤ÚÂÙÚÔ ÛÔ˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· È¿ÛÂȘ ÙÔ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ‹ ı· «ÌÂȘ» ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘, ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙ· ¯Â›ÏË ÛÔ˘ Î·È ÓÈÒıÂȘ ÌÈ· ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· ηϋ ‰È¿ıÂÛË. ÿÛˆ˜ Ó· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ ÈÛ›Ó˜ ÙÔ˘. ªË ÚˆÙ‹ÛÂÙ fiÛ˜ ›ӷÈ, ·Ï¿ Û·˜ ϤÌ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÈÛ›Ó˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. ¶ÈÛ›Ó˜ ÁÈ· ·È‰È¿, ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜, ÁÈ· ¿ıÏËÛË, ÁÈ· ·È¯Ó›‰È, ÁÈ· ËÏÈÔıÂÚ·›·, Ì ηٷÚÚ¿ÎÙ˜, Ì ÔÙ¿ÌÈ, ̤¯ÚÈ Î·È ÈÛ›Ó· Ì ӷfi ÙˆÓ ª¿ÁÈ· (·È‰fiÙÔÔ˜) ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Atlantis. ŸÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∫·Ú·˚‚È΋, ÙÔ Atlantis ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌËÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÔÓÂÈÚÂ̤Ó˜ ·Ú·Ï›Â˜. √È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÎÈ Â‰Ò ·ÚÎÂÙ¤˜: ̠Ϣ΋ ¿ÌÌÔ, Ì „ÈÏ‹ ¿ÌÌÔ, Ì Ôχ „ÈÏ‹ ¿ÌÌÔ, Ì Á·Ï¿˙È· ÓÂÚ¿, Ì Ú¿ÛÈÓ· ÓÂÚ¿, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÊÔ›ÓÈΘ. ∞ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ù›ÔÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ›Ûˆ˜ ÙÔ Atlantis Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ÎÈ ¿ÏÏ·. Ÿˆ˜ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÂÓ˘‰Ú›· ÛÙ·

ÔÔ›· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 200 ›‰Ë ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ¶ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·fi fiÏ· Â›Ó·È ÙÔ ÎÔχÌÈ Ì ٷ ‰ÂÏÊ›ÓÈ· Û Ú˯¿ ‹ ‚·ıÈ¿ ÓÂÚ¿, ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜ ϤÔÓÙ˜ Î·È Ë Î·Ù¿‰˘ÛË ÛÙ· ÂÚ›È· Ù˘ ∞ÙÏ·ÓÙ›‰Ô˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ÈÛ›Ó· Ì ‚˘ıÈṲ̂ӷ ÂÚ›È·, ÙÚÔÈο „¿ÚÈ·, ·ÎfiÌË Î·È Î·Ú¯·Ú›Â˜. ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ, ÔfiÙ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ·Ú·ÌÈÎÚfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, οÙÈ Ô˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ ÛÙ· ·È‰È¿, Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ ÙˆÓ ‰ÂÏÊÈÓÈÒÓ ÁÈ· ÌÈ· ̤ڷ, Ó· Ù· Ù·˝ÛÔ˘Ó, Ó· Ù· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÈ fï˜ ÌfiÓÔ ·˘Ù¿ ÙÔ Atlantis. √È, ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛ›ˆÓ, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏϤ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙÔ Û·, ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ù· Á‹‰· ÁÎÔÏÊ, Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ù· Ì·Ú, Ù· ÎÏ·Ì, ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ Î·˙›ÓÔ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤¯ÂÈ ÌÈ· ȉÈÔÌÔÚÊ›·. ŸÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Î·˙›ÓÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ·Ú¿ı˘Ú·. Δ¤ÏÔ˜, Ôχ ηϋ ÂÓÙ‡ˆÛË ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹, ¿ÓÂÙ· Î·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜ Ì ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÙÔ Atlantis Â›Ó·È ÂÁÁ‡ËÛË fiÙÈ ı· ÂÚ¿ÛÂȘ ηϿ. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ΔÔ Atlantis Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ¤Ó· ÎÔÚ˘Ê·›Ô ı¤ÚÂÙÚÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·È¯ÓȉÔÌ˯·Ó‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÎÂÊÈÔ‡ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Â‰Ò Î·Ï¿, ‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ ηϿ! Atlantis Paradise Island One Casino Drive Paradise Island Bahamas Bahamas Call 1-242-363-3000 www.atlantis.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009

BESTEVER 18

119


116-135_MOST SPECTACULAR HOTELS 30-12-09 15:26 ™ÂÏ›‰·120

M O S T S P E C TA C U L A R H OT E L S

Burj Al Arab ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi, Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÎÔÚ˘ÊˆÓfiÙ·Ó ÛÙ· ¤ÓÙ ·ÛÙ¤ÚÈ·. ∫·È Í·ÊÓÈο ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ‚Á·Ï̤ÓÔ ·fi ÙȘ 1.001 Ó‡¯Ù˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ‹ıËΠ̠ÂÊÙ¿ ·ÛÙ¤ÚÈ·. ∫·È ˙‹Û·Ó ·˘ÙÔ› ηϿ Î·È ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ηχÙÂÚ·. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Î·È ·Ú·Ì‡ıÈ, ÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ (·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ·). ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¤‚·Ï·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰fiÛÂȘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÛÙË Û˘ÓÙ·Á‹. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ·Ï¿ Ó· ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤÛÙÂÚÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¢ÂÓ ·ÚΤÛÙËÎ·Ó Û ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¤¯ÙÈÛ·Ó Â¿Óˆ Û ¤Ó· Ù¯ÓËÙfi ÓËÛ› (‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔ ÓËÛ› Î·È ÙÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô). ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ¿ÍÈÔ ÏfiÁÔ˘. √È ÚˆÙȤ˜ Î·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ Burj Al Arab Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi Â›Ó·È ·Ì¤ÙÚËÙÔÈ, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ıˆÚԇ̠ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ·. Ÿˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ (ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ 1999), ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı›. ÿÛˆ˜ Ó· ÌÂÙÚ¿Ó ·ÎfiÌ·, ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ; ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È –Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿- fiÙÈ Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, fiÙÈ Ï¿ÌÂÈ Â›Ó·È ¯Ú˘Ûfi˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· 24 ηڷٛˆÓ. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Â›Ó·È Ù· ηχÙÂÚ· Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÔ Burj Al Arab ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È Î·È Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. ΔÔ Ù¯ÓËÙfi ÓËÛ› ·¤¯ÂÈ 280 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Joumeirah (Ë ∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È) ÁÈ· ¤Ó·Ó Ôχ ·Ïfi ÏfiÁÔ: ÒÛÙÂ Ë ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ¤ÊÙÂÈ ¿Óˆ ÛÙ· ¿ÏÏ· ÔÈ΋̷ٷ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜! ∏ Â͈ÙÂÚÈ΋ ۯ‰›·ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›·: ·ÔÙÂÏ› ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙË Ó·˘ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. £˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ó› 120

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

ÂÓfi˜ ·Ú·‚ÈÎÔ‡ η˚ÎÈÔ‡ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ (˘·ÏÔÓ‹Ì·Ù· Î·Ï˘Ì̤ӷ Ì ÙÂÊÏfiÓ) ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ ÚfiÎÏËÛË. ΔËÓ Ë̤ڷ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÂÎı·Ì‚ˆÙÈÎfi Ï¢Îfi ¯ÚÒÌ· Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Â›Ó·È Ôχ¯ÚˆÌÔ ÒÛÙ fiÔÈ· ÒÚ· ÎÈ ·Ó ÙÔ ‰Â›Ù ӷ Û·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ. °È· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘, ÙÔ Burj Al Arab ‰È·ı¤ÙÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÏÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÙ·ÈÚÈÎfi ÛÙfiÏÔ ·fi RollsRoyce. √È ÛÔ˘›Ù˜ ÙÔ˘, Ì ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·fi 170 ̤¯ÚÈ 780 Ù.Ì., ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ Ì¿ÙÏÂÚ, ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ 24 ÒÚ˜. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÚÔÛˆÈÎÔ‡/‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Â›Ó·È 8:1, Ì›· ·fi ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √È ÛÔ˘›Ù˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ Î·È ÙfiÛÔ «ÊÔÚو̤Ó˜» Û ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÔ‡Ó ÎÈÙ˜. √È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜, fiˆ˜ Î·È fiÏ· Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ··ÈÙÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÒ‰Èη ÂÓ‰˘Ì·Û›·˜: Ù· Ù˙ÈÓ Û¿ÓÈ· ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È, ‰ÂÎÙ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È fï˜ ÔÈ ÊÔ˘ÛٷӤϘ ˆ˜ ÂıÓÈ΋ ÂÓ‰˘Ì·Û›·! ∂Ì›˜ ͯˆÚ›Û·Ì ÙÔ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Al Mahara (ÁÈ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ‚¤‚·È·) Î·È ÙÔ Skyview Bar Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 200 Ì. ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ŸÛÔ ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, „ÒÓÈ· ÎÙÏ., Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ¡ÙÔ˘Ì¿È: ¯Ú‹Ì· Ó· ‘¯ÂȘ ÎÈ fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È! ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ù›ÔÙ· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ›Ù ÙÔ˘ ÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ù ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘ Ô˘ Ó· ÂÈı˘Ì›ÙÂ Î·È Ó· ÌËÓ Á›ÓÂÙ·È. ∞ÚΛ Ó· ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÂÙ ÂÁη›Úˆ˜ Î·È Ó· ‰È·ı¤ÙÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏ˘ ·fi¯ÚˆÛ˘ ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ· ÁÈ· Ó· ÙÔ ÏËÚÒÛÂÙÂ. Burj Al Arab PO Box 74147, Dubai, United Arab Emirates Tel: +9714 301 7777 Fax: +9714 301 7000 www.jumeirah.com


116-135_MOST SPECTACULAR HOTELS 30-12-09 15:26 ™ÂÏ›‰·121

WWW.JUMEIRAH.COM

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

121


116-135_MOST SPECTACULAR HOTELS 30-12-09 15:26 ™ÂÏ›‰·122

WWW.CHATEAUEZA.COM

M O S T S P E C TA C U L A R H OT E L S

122

BESTEVER 18 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009


116-135_MOST SPECTACULAR HOTELS 30-12-09 15:27 ™ÂÏ›‰·123

Château Eza ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ: ªÔÓ·Îfi ‹ ∫¿ÓÓ˜; °È’ ·˘ÙfiÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÏfiÁÔ Â›Ì·ÛÙ ‰Ò, ÁÈ· Ó· Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì χÛÂȘ. ∏ χÛË ÛÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤Ó ‰›ÏËÌÌ· Â›Ó·È Ë Eze ÛÙË ¡. °·ÏÏ›·, ¤Ó· ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ¯ˆÚÈfi Ì ÈÛÙÔÚ›· ¯ÈÏ›ˆÓ ÂÙÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ªÔÓ·Îfi Î·È ÙȘ ∫¿ÓÓ˜. ΔÔ ‹Û˘¯Ô ·˘Ùfi ¯ˆÚÈfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘„fiÌÂÙÚÔ ϤÔÓ ÙˆÓ 400 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÎÔϷ΢ÙÈο Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÙÔ˘. ™ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÁÎÚÂÌÔ‡, Ϙ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÔÈÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Château Eza. ŒÓ·˜ ÚÒËÓ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi˜ ‡ÚÁÔ˜ 400 ÂÙÒÓ Ô˘ ϤÔÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÍÂÓԉԯ›Ô. ¢È·ı¤ÙÂÈ 10 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÛÔ˘›Ù˜, fiÌÔÚÊ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ, Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·fi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Û ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È Ê˘ÛÈο ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ·Ï¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ·). ŒÓ· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Û¯fiÏÈ· Ô˘ ‚ڋηÌ ÁÈ· ÙË ı¤· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Â›Ó·È ˆ˜ «fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÛÙÚ¤„ÂȘ ÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹, ı· ‚Á¿ÏÂȘ ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›·. ∞ÎfiÌ· ηχÙÂÚ· fï˜ Â›Ó·È ·Ó ‚ÚÂı›˜ ‰һ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È Î·ı·Ú‹, ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÂȘ ̤¯ÚÈ ÙÔ St. Tropez Î·È ÙËÓ ∫ÔÚÛÈ΋. Ÿˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙÂ Î·È ·fi Ù· ÌfiÏȘ 10 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÍÂÓԉԯ›Ô. ŒÓ· ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ÁÈ· ˙¢Á¿ÚÈ· Î·È fi¯È ¤Ó· ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ı¤ÚÂÙÚÔ ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ª¤ÚÔ˜ Ù˘ Ì·Á›·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙȘ ·Ó¤ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ¿ÚÈÛÙ· «‰Â̤Ó˜» Ì ÙÔ˘˜ ¤ÙÚÈÓÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ Î·È Ù· ¤ÈÏ· ÂÔ¯‹˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È fiÛÔÈ ÙÔ ÂÈϤÍÔ˘Ó,

ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ı· ÁÔËÙ¢ÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ 10ÏÂÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ· ÛÙ· ÌÂ۷ȈÓÈο ÛÔοÎÈ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚› ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ê‹ÓÂȘ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÊÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ˘Ô‰Ô¯‹˜ (Ô £Âfi˜ Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ) ÙÔ˘ Château Eza. ΔÔ ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÙ·, ·Ó ·ÎfiÌ· ‰È·ÙËÚ›Ù οÔȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜, Â›Ó·È ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ ·fi ÙË Michelin ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‚Ú›Ù ·ÓÙ¿ÍÈ· Ù˘ ˘¤Úԯ˘ ı¤·˜ ÙÔ˘ È¿Ù· Á·ÏÏÈ΋˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆڋÛÂÙ ‰Â‰Ô̤ÓÔ Â›Ó·È fiÙÈ ˆ˜ ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¤¯ÂÙ ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ı¤ÛË ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·ıÒ˜ ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÂÁη›Úˆ˜ ÁÈ· ÎÚ¿ÙËÛË. ΔÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ȉȈÙÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ¤Ó· ÙÚ·¤˙È ‰‡Ô ·ÙfïÓ, ÁÈ· ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜. º˘ÛÈο Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚ·¤˙È ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˙‹ÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜, ÔfiÙ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›Ù ÌÈ· ηϋ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· (Â¤ÙÂÈÔ˜, ÚfiÙ·ÛË Á¿ÌÔ˘ ÎÙÏ) ÁÈ· Ó· Û·˜ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛË. ΔÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÎfiÌ· ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›·, ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ªÔÓ·Îfi. Δ· ‚Ú¿‰È·, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. Δ· ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈη ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ı¤ÚÂÙÚ· Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ °·ÏÏ›·˜ ·¤¯Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈÛ‹ ÒÚ· Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· Û‡ÓÙÔ̘ ‚fiÏÙ˜ ÁÈ· ηʤ Ë Ê·ÁËÙfi. ∞ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ Â¿Ó ¤ÚıÂÙ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ (ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ı· Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Î·È ÛοÊË ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË). ∏ ηχÙÂÚË ÂÔ¯‹ ‚¤‚·È· Â›Ó·È Ë ¿ÓÔÈÍË, ÁÈ·Ù› ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·˘ÍË̤ÓË. Château Eza Rue de la Pise F-06360 Eze Village, France Tel. 33 (0)4 93 41 12 24 Fax. 33 (0)4 93 41 16 64 www.chateaueza.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009

BESTEVER 18

123


116-135_MOST SPECTACULAR HOTELS 30-12-09 15:27 ™ÂÏ›‰·124

M O S T S P E C TA C U L A R H OT E L S

Jade Mountain

™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Jade Mountain, ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÚËÙfi «Ì›· ÂÈÎfiÓ· ·Í›˙ÂÈ fiÛÔ ¯›ÏȘ ϤÍÂȘ». √fiÙ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ԇ̠ÔÏÏ¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·fi ÈÛ›Ó˜ (infinity pools ÙȘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘), οı ̛· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ οı ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. ΔÔ Î¿ı ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, Ï‹Úˆ˜ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔ Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∞˜ Ì›ÓÔ˘Ì fï˜ ÛÙȘ ÈÛ›Ó˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ô˘ ÂÈϤͷÌ ÙÔ Jade Mountain. Œ¯Ô˘Ó ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·fi 35

¤ˆ˜ 85 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚfiÛıÂÙ· ÚÔÛfiÓÙ·, ·ÏÏ¿ ·ÚÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ οı ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ οı ÈÛ›Ó·˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁÔ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ (3 ηÙËÁÔڛ˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜: ◊ÏÈÔ˜, ºÂÁÁ¿ÚÈ Î·È ∞ÛÙ¤ÚÈ·) Î·È fiϘ ÔÈ ÈÛ›Ó˜ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Û ۯ‰›·ÛË Î·È ¯ÚÒÌ·. ∏ οı ÈÛ›Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÔÓ·‰È΋˜ ۯ‰›·Û˘ ϷοÎÈ·, ÂÈϤÁÂÙ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔÙ›‚Ô Â›Ó·È Î·È Ù· ϷοÎÈ· ÙÔ˘ Ì¿ÓÈÔ˘. ŒÙÛÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ Î¿ı ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÚÒÌ·. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ οı ÈÛ›Ó·˜ ÊÈÏÙÚ¿ÚÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÊˆÙ›˙ÂÙ·È ÙË Ó‡¯Ù·. ∂›Û˘, Ë Û¯Â‰›·ÛË ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Î·È Ù· ÔÏÏ·Ï¿ Â›‰· ÛÙ· ÔÔ›· Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÁÁ‡ËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÔÙÂϛ٠‰ËÌfiÛÈÔ ı¤·Ì· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ οÓÂÙ ÙȘ ‚Ô˘ÙȤ˜ Û·˜ ‹ ËÏÈÔıÂÚ·›· ÛÙËÓ ÈÛ›Ó·. ΔÔ Jade Mountain ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ó‹ÛÔ ∞Á›· §Ô˘Î›· ÛÙËÓ ∫·Ú·˚‚È΋. ÀÔÏÔÁ›ÛÙ ÂÚ›Ô˘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ Ù‹Û˘ ·fi ÙË 124

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

¡¤· ÀfiÚÎË ‹ ÔÎÙÒ ÒÚ˜ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. ∂›Ó·È ¤Ó· ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ı¤ÚÂÙÚÔ, ÔfiÙ ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ÙȘ ÈÛ›Ó˜ ÙÔ˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ·ÌÌÒ‰ÂȘ ·Ú·Ï›Â˜, Ì Á·Ï·Ó¿ ÓÂÚ¿ Î·È ÊÔ›ÓÈΘ ۯ‰fiÓ Ì¤¯ÚÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û·Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÈϤÁÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì·˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ Î¤ÓÙÚÔ ı·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÛÔÚ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È Î¤ÓÙÚÔ Î·Ù·‰‡ÛˆÓ. ªÔÚ›Ù ·ÎfiÌ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÙ οÔÈ· ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ‹ Â›ÛÎÂ„Ë Û οÔÈÔÓ ÎÔÚ·ÏÏÈÔÁÂÓ‹ ‡Ê·ÏÔ, ‚fiÏÙ˜ Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÙËÓ ÙÚÔÈ΋ ˙Ô‡ÁÎÏ· ‹ ·Ï¿ ÂÚ›·ÙÔ ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ·.

∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‚Ú›Ù ÛÙÔ Jade Mountain Â›Ó·È ÙËϤʈӷ, ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ‹ Ú·‰ÈfiʈÓÔ. °È· ÙÔ˘˜ ·ÌÂÙ·ÓfiËÙÔ˘˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·Ó ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙË reception. ∞Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË, ¤¯ÂÙ ̛· ·ÎfiÌË ÂÏ›‰·: ÙÔ Û·. √È ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ‰‡Ô: ıÂÚ·›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÔ˘ (‰ˆÌ¿ÙÈÔ) ‹ Û ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ∞Ó ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, ÙËÓ ·Ú·Ï›· ‹ ÙËÓ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ·ÁÚÔÈΛ·. Δ¤ÏÔ˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÈϤÍÂÙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÏËıÒÚ· ıÂÚ·ÂÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙÔ Ó‡̷. Jade Mountain at Anse Chastanet P O Box 4000, Soufriere, St. Lucia, West Indies Tel: 758-459-4000/ 7000/ 6100 Fax: 758-459-4002/7700 www.jademountainstlucia.com


116-135_MOST SPECTACULAR HOTELS 30-12-09 15:27 ™ÂÏ›‰·125

WWW.JADEMOUNTAINSTLUCIA.COM

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

125


116-135_MOST SPECTACULAR HOTELS 30-12-09 15:27 ™ÂÏ›‰·126

WWW.MARDANPALACE.COM

M O S T S P E C TA C U L A R H OT E L S

126

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


116-135_MOST SPECTACULAR HOTELS 30-12-09 15:27 ™ÂÏ›‰·127

Mardan Palace Hotel μÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Û·Ú‰¿Ì, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ Mardan Palace Hotel Â›Ó·È ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÍÂÓԉԯ›Ô. ÿÛˆ˜ Ó· Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤÛÙÂÚÔ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Á›ÙÔÓ˜ (Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÙË ª‡ÎÔÓÔ), Û›ÁÔ˘Ú· fï˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ Î·ıÒ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ 1 ‰È˜ ¢ÚÒ. π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ ƒÒÛÔ˜ ÌÂÁÈÛÙ¿Ó·˜: Ô Telman Ismailov, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ AST. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ·ÚΛ Ó· Ì¿ıÂÙ ¤Ó· ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ·: ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ˆ˜ ÙÔ 2006, ÛÙ· 50· ÙÔ˘ ÁÂÓ¤ıÏÈ·, Ï‹ÚˆÛ ‰ 1.500.000 ÛÙË Jennifer Lopez ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Ù· ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿! ∏ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ¿ ÙÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi §·˜ μ¤Áη˜ ‹ ¡ÙÔ˘Ì¿È. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Ï˜ Î·È ÙÔ ¿ÁÁÈÍÂ Ô ª›‰·˜: ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 10.000 Ù.Ì. ʇÏÏˆÓ ¯Ú˘ÛÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. º˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ: ÌfiÓÔ Ù· ηχÙÂÚ· ˘ÏÈο Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó. ΔÔ fiÏÔ concept ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·˘Ùfi Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘: ÚÔÛ·ı› Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯¿ÛÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÙËÓ ∞Û›·, ÙÔÓ ‰˘ÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ 560 ÂÚ›Ô˘ ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ¯ˆÚÈṲ̂ӷ Û ÙÚÂȘ Ù¤Ú˘Á˜. ∏ Ù¤Ú˘Á· Dolmabahce (ÔÓÔÌ·Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·Ï¿ÙÈ Ù˘ ¶fiÏ˘) ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙËÓ √ıˆÌ·ÓÈ΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ¿ Ù˘ Â›Ó·È Ù· ÈÔ Ê·ÓÙ·¯ÙÂÚ¿ ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Ë ∂˘Úˆ·˚΋ Ù¤Ú˘Á· (ÈÔ ÏÈÙ‹ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ) Î·È Ë ∞Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎË ¶Ù¤Ú˘Á· (Ì ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È ÌfiÏÈÎÔ ¯Ú˘Ûfi). ∫¿ı Ù¤Ú˘Á· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· ‰È·ÎÔÛÌË̤Ó˜ ÛÔ˘›Ù˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈϤÔÓ Î·È ÔÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÛÔ˘›Ù˜, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ‰ 15.000 ÙË ‚Ú·‰È¿. ∞Ó ·˘Ù‹ Ë ÙÈÌ‹ Û·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î¿ˆ˜ ·ÏÌ˘Ú‹, Û·˜ ϤÌ fiÙÈ ›Ûˆ˜ Ó· ·Í›-

˙ÂÈ ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙȘ ÙËϯÂÈÚÈ˙fiÌÂÓ˜ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜! ∏ ÈÛ›Ó· ÙÔ˘ Mardan Palace Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. Œ¯ÂÈ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 20.000 Ù.Ì., Á·Ï·Ó¿ ÓÂÚ¿ Î·È ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙÔÓ Leonardo da Vinci Á¤Ê˘Ú˜. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Â›Ó·È ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ ¤Ó· ÂÓ˘‰ÚÂ›Ô Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 2.400 „¿ÚÈ·, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó ‹ οÓÔ˘Ó ‚·Úο‰· Ì ÁfiÓ‰ÔϘ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ì›· ·ÎfiÌ· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ Mardan Palace. £¤ÏÂÙ ÎÈ ¿ÏϘ; ∏ ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›·, Ë ¿ÌÌÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ „ÈÏ‹ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó 9.000 ÙfiÓÔÈ „ÈÏ‹˜ ¿ÌÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. ◊ ÙÔ ÎÔχÌÈ Ì ηگ·Ú›Â˜ , ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ fï˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ Ù· ‰fiÓÙÈ·. ∂‰Ò Â›Ó·È ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÔÈ ÊÈÏÔ˙ˆÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ôχ Ù˘ Ìfi‰·˜. ª¤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂȘ «·ÓÙڤ̷ÙÔ˜» Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Ì ÙË ¢‡ÛË Â›Ó·È Î·È Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì·Ú Î·È Î·Ê¤ ÙÔ˘ Mardan Palace. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ̛· ·fi ÙȘ ¤ÍÈ ÂıÓÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜ (ÈÙ·ÏÈ΋, Ù·¸Ï·Ó‰¤˙ÈÎË, È·ˆÓÈ΋, Á·ÏÏÈ΋, ÚÒÛÈÎË Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ˘ÚÎÈ΋), Ó· Ê¿Ù ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÈÛ›Ó·˜ ‹ οÔÈÔ ÛÓ·Î ÛÙ· beach-bars. ΔÔ ÎÔÈÓfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ·fi ÙË Michelin ÛÂÊ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¯ÒÚ·. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ì›· ·ÎfiÌ· ·fi ÙȘ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜, ¤ÙÛÈ Â›Ó·È fï˜ ÙÔ Mardan Palace: ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ˘¤Ú ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘. Mardan Palace Hotel Antalya, Turkey Tel: +90 242 310 4100 www.mardanpalace.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

127


116-135_MOST SPECTACULAR HOTELS 30-12-09 15:27 ™ÂÏ›‰·128

M O S T S P E C TA C U L A R H OT E L S

Taj Lake Palace ∫¿ÙÈ Û·Ó ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ Taj Mahal, ÌfiÓÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ÈÔ Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Ÿˆ˜ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ÙÔ Taj Lake Palace ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ì¤ÛË ÌÈ·˜ Ï›ÌÓ˘, Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Pichola. ∂›Ó·È ¤Ó· Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ ·Ï¿ÙÈ (ÎÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔ 1746) Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·Ó·‰‡ÂÙ·È -Û·Ó Ó¤· ∞ÊÚÔ‰›ÙË- ·fi Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ª¤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÂηÂٛ˜, ‹Ù·Ó ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ Ì·¯·Ú·ÁÈ¿. ∏ Δ˙¿ÎÈ ∫¤ÓÂÓÙ˘-øÓ¿ÛË ‹Ù·Ó ÂΛÓË Ô˘ ÚÒÙË ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„Ë ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. ŸÂÚ Î·È ÂÁ¤ÓÂÙÔ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚfiÙ˘Ô Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÔ›Ô Û¯Â‰È¿ÛÙËΠÙÔ Taj Mahal, ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ÈÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ª‹ˆ˜ ·Ú¯›Û·Ù ӷ ·›ÚÓÂÙ ÌÈ· ȉ¤· ÁÈ·Ù› ÙÔ ÂÈϤͷÌÂ; ∂›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ Â¿Óˆ Û ¤Ó· ÓËÛ› Ì ¤ÎÙ·ÛË 16.000 Ù.Ì., ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‚ϤÂȘ Â›Ó·È Ì¿ÚÌ·ÚÔ. §Â˘Îfi Ì¿ÚÌ·ÚÔ ·ÓÙÔ‡: ̤۷, ¤Íˆ, ÛÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜, ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË. ªfiÓÔ ÛÙ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ‚·Ì̤ÓÔÈ ‹ ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔÈ, ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ÔÏfiÏ¢ÎÔ ÛÎËÓÈÎfi. ªÈ·˜ Î·È ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÍ·Û΋ÛÂÙ ٷ ·ÁÁÏÈο Û·˜ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ¿ÎÚË. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÙfiÛÔ Û ÔÓÔÌ·Û›· fiÛÔ Î·È ÛÂ Ô˘Û›·, ÔÈ πÓ‰Ô› ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ ÏËıÒÚ· ÂÈı¤ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ‰È·¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Û ηÙËÁÔڛ˜. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ›¯·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌfiÏȘ ‰‡Ô ϤÍÂȘ: ‚·ÛÈÏÈ΋ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·! 줂·È· Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô. ∞Ï¿ ı˘ÌËı›Ù fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ·Ï¿ÙÈ. √fiÙ ÔÙȉ‹ÔÙ ‚ϤÂÙ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Î·È fi¯È Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÔÌ›ÌËÛË ÙˆÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂÁ·Ï›ˆÓ. ª¤¯ÚÈ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Â›Ó·È ·fiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ˘ËÚÂÙÒÓ ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡. °È· Ù¤128

BESTEVER 18 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009

ÙÔÈ· ÛËÌ·Û›· ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Û˘˙ËÙ¿ÌÂ. ∫·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Û·˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ï˜ Î·È ·Ó‹ÎÂÙ ÛÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ª¤¯ÚÈ Î·È ÁÈÔÚÙ‹ Ì ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ Û·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó, ·ÚΛ ‚¤‚·È· Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙËı›. √ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Taj Lake Palace ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ó Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙȘ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ·Û¯Ôϛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ı¤ÚÂÙÚ·, ·˜ ‰Ô‡Ì fï˜ Ù· ÈÔ Û¿ÓÈ· fiˆ˜ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÓÙfiÈÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‹ ÙÔ ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi Û·˜. ∞˘Ù¿ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ·Ó‚¿ÛÂÙ ϛÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË ÌÔÚ›Ù ӷ ¿Ù ÁÈ· Û·Ê¿ÚÈ Ì Ù˙È, ÁÈ· mountain bike, ÁÈ· È·Û›·, ÁÈ· trekking, Ó· ÂÈÛÎÂÊı›Ù ¿ÏÏ· ·Ï¿ÙÈ·, Ô¯˘Ú¿, Ó·Ô‡˜ ‹ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ¯ˆÚÈ¿ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ¿Ù ÁÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ¿ÁÚÈˆÓ ˙ÒˆÓ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰˘ÛÎÔχÂÛ·È Ó· ÈÛÙ¤„ÂȘ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘. ΔfiÛÔ fiÌÔÚÊÔ Â›Ó·È ÙÔ Taj Lake Palace. ∂ȉÈο ·Ó ·Ó·¯ˆÚ›˜ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛÔ‡ÚÔ˘Ô Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ‚ϤÂȘ Â›Ó·È ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ, Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Ó· ηıÚÂÊÙ›˙ÂÙ·È ÛÙË Á·Ï‹ÓÈ· ÓÂÚ¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ∂›Ó·È ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ı· ÛÔ˘ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ì·ÎÚ‡ ·ÂÚÔÔÚÈÎfi Ù·Í›‰È ÙÔ˘ Á˘ÚÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ Ó’ ·ÓÙÈÎÚ›ÛÂȘ οÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÍ›ÛÔ˘ fiÌÔÚÊÔ. Taj Lake Palace Post Box No. 5, Lake Pichola Udaipur - 313 001, Rajasthan, India Tel: (91-294) 2428800, Fax : (91-294) 2528700 www.tajhotels.com/palace/Taj Lake Palace,Udaipur


116-135_MOST SPECTACULAR HOTELS 30-12-09 15:27 ™ÂÏ›‰·129

WWW.TAJHOTELS.COM/PALACE/TAJ LAKE PALACE,UDAIPUR

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009

BESTEVER 18

129


116-135_MOST SPECTACULAR HOTELS 30-12-09 15:28 ™ÂÏ›‰·130

WWW.ROSEWOODMAYAKOBA.COM

M O S T S P E C TA C U L A R H OT E L S

130

BESTEVER 18 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009


116-135_MOST SPECTACULAR HOTELS 30-12-09 15:28 ™ÂÏ›‰·131

Rosewood Mayakoba «ŒÓ· Á·Ï‹ÓÈÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Û οÔÈ· fiÌÔÚÊË ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¡· ¿ˆ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÒ, Ó· ÊÔÚÙ›Ûˆ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÌÔ˘». ¶Â›Ù ÙÔ˘ ÌÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÙ ÂÈ ÔÙ¤ ·˘Ùfi… ∫·Ï¿ ÙÔ Ê·ÓÙ¿ÛÙËη, fiÏÔÈ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ, ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ÔÓÂÈÚ¢Ù›, ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ۯ‰ȿÛÂÈ, ÔÏÏÔ› ·fi ÂÌ¿˜ fï˜ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ·Ï¿ ÛÙ· ÏfiÁÈ·. ◊Úı ϤÔÓ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì Ú¿ÍË. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ ‚¤‚·È· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÌfiÏÈΘ ÒÚ˜ Û ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Î·È ·ÂÚÔÏ¿Ó·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Î·Ù¿Ó, ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi. «∂‰Ò Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È Ô øηÓfi˜, Ë ∑Ô‡ÁÎÏ· Î·È Ô √˘Ú·Ófi˜» Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ‚ϤÂȘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Rosewood Mayakoba . ∞˘Ùfi Ô˘ Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ô˘Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ·˘Ùfi ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ı¤ÚÂÙÚÔ Â›Ó·È ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Úı¤Ó· (ÎÈ fi¯È Û·Ó Î¿ÙÈ ·Úı¤Ó˜ Ù˘ show-bizz) ˙Ô‡ÁÎÏ·. ∂›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ¿Óˆ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿, ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·fi ÌÈ· ψڛ‰· Ï¢΋˜, „ÈÏ‹˜ ¿ÌÌÔ˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ηٷÚ¿ÛÈÓ· ÓÂÚ¿ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ٷ Á·Ï·Ó¿ ÓÂÚ¿ οÔÈ·˜ ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ ÈÛ›Ó˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÓÈÔ Û·˜. ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· Â›Ó·È ‚·Û·ÓÈÛÙÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›ÙÂ Î·È ‰‡Ô ÎÔÎÙ¤ÈÏ ÚÈÓ ·ÔÊ·Û›ÛÂÙÂ. ™ˆÛÙ¿ ηٷϿ‚·ÙÂ, ÙÔ Mayakoba ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ∫¿ı ̛· ·fi ÙȘ 128 ÛÔ˘›Ù˜ ÙÔ˘ (·Ï¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÁÈÔÎ) Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi ˘ÏÈο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ‰¤ÓÂÈ ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ÿÛˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ó· Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÙÔ ÂÈϤͷÌÂ. ∏ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. √È ÔÏϤ˜ ÈÛ›Ó˜, Ù· ηڷ‚¿ÎÈ· Ô˘ Û ¿Ó ·fi ÓËÛ› Û ÓËÛ›, ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ͇ÏÈÓ˜ ÚÔÎ˘Ì·›Â˜ Ì ٷ ¤ÙÚÈÓ· ÛηÏÈ¿, ÔÈ ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÛÙÚ¤„ÂȘ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘. ÿÛˆ˜ ¿ÏÈ Ó· Â›Ó·È Ë „˘¯È΋ ËÚÂ-

Ì›· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÌÓ¤ÂÈ: Í·ÏÒÛÙÚ˜, ‹ÏÈÔ˜, ÊÔ›ÓÈΘ, ‰È¿Ê·Ó· ÓÂÚ¿, „ÈÏ‹ ¿ÌÌÔ˜, ÙÚÔÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË, ·Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û ËÚÂÌ›, ηӤӷ ¯¿È ‰ÂÓ ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ. ◊ ÌÔÚ› ·Ï¿ Ó· ¢ı‡ÓÂÙ·È ÙÔ Sense, ÙÔ Û· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. μÚ›ÛÎÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Û ¤Ó· ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÓËÛ¿ÎÈ·. ™Â ·˘Ùfi ı· ‚Ú›Ù Ï‹ÚÂȘ ÛÂÈÚ¤˜ ıÂÚ·ÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙÔ Ó‡̷, Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Û¿Ô˘Ó·, ̤¯ÚÈ Î·È ÂȉÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Û·˜. ∫È ÂΛ Ô˘ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Âȉ˘ÏÏȷο Î·È ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· Ì¿ıËÌ·. Œ¯Ô˘Ì ÂÈÛÎÂÊÙ› ÔÏÏ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÍÂÓԉԯ›·, Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ù¤ÙÔÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛË fï˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ‚Ú›ÛÎÂȘ ·ÏÏÔ‡. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ·Ï¿ Ì ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔı˘Ì›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¿ı ÛÔ˘ ·›ÙËÌ·. §Â˜ Î·È Â›Û·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚfi˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˜ Î·È «ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È» ÁÈ· Ó· Û Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÎÈ fi¯È ·Ï¿ ÂÂȉ‹ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Ù· Ù˘¯fiÓ ·ÚÓËÙÈο Û¯fiÏÈ· οÔÈÔ˘ ÂÏ¿ÙË. £· ÚfiÙÂÈÓ· ÛÙÔ˘˜ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÔÏÏÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÙÔ Mayakoba ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÈÌfiÚʈÛË. ΔÔ ÌfiÓÔ Ï¿ıÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, Â›Ó·È Ó· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ‹ÛÂÙ ÙÈ ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ÙËÓ ÒÚ· Û·˜. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏϤ˜ Î·È ı· Û·˜ ÌÈÏÔ‡Ó Ì ÙȘ ÒÚ˜. Rosewood Mayakoba Ctra. Federal Canc_n-Playa del Carmen KM 298 Solidaridad, Q. Roo, CP 77710 Mexico T: 52.984.875.8000 www.rosewoodmayakoba.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009

BESTEVER 18

131


116-135_MOST SPECTACULAR HOTELS 30-12-09 15:29 ™ÂÏ›‰·132

M O S T S P E C TA C U L A R H OT E L S

The Venetian Resort Hotel Casino ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ Í‡Óˆ, Las Vegas η˙›ÓÔ. ∞ÏÏ¿Í·Ì ϛÁÔ ÙËÓ Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î·È Û·˜ ÚÔÛηÏԇ̠ӷ Ù·Íȉ¤„ÂÙ ̷˙› Ì·˜ ÛÙË ÌËÙÚfiÔÏË ÙÔ˘ Ù˙fiÁÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË «§ˆÚ›‰·» ÙÔ˘ §·˜ μ¤Áη˜, ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ The Venetian Resort Hotel Casino. «ªÂ Ù· ÏÂÊÙ¿ Ù· οÓÂȘ fiÏ·» ϤÂÈ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Ï·˚Îfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ̤¯ÚÈ Î·È ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ (!), ı· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜. °È·Ù› ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È ÙÔ Venetian. ∏ ›ÛÔ‰fi˜ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ¢fiÁË, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ¿ÚÂÙ ÌÈ· ÁfiÓ‰ÔÏ· Î·È ı· Û·˜ ¿ÂÈ ÁÈ· ηʤ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ª¿ÚÎÔ˘. ∂¿Ó ‰Â Ù· ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î·˙›ÓÔ ‰ÂÓ ¿Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Ù· ı¤ÏÂÙÂ, ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙË °¤Ê˘Ú· ÙˆÓ ™ÙÂÓ·ÁÌÒÓ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û·˜ ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÂÈ. ŸÏ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ‚¤‚·È·, ˆÛÙfiÛÔ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ͽη ÙÔ˘ Ó· ·ÎÔ‡˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÊÂÏ›˜ ·ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ fiÓÙˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË μÂÓÂÙ›· Î·È fiÙÈ Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ·˘Ù‹ ı· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙȘ ˘Ú·Ì›‰Â˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. ∏ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ê˘ÛÈο ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. √È ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÂÈ¤‰Ô˘, ›Ûˆ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ¿Óˆ ·fi 4.000 ÛÔ˘›Ù˜, Ì ̤ÛË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· 65 Ù.Ì. √È ÛÔ˘›Ù˜ ÙÔ˘ Venetian ‰ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ ‰ÈÏ¿ÛÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Ì¤ÛË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ Ù˘ÈÎÔ‡ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÛÙÔ §·˜ μ¤Áη˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ÌfiÓÔ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·Ï·ÈÛıËÛ›·, Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È Ë ı¤· ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ·Ï¿ ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÈ ı· ı¤Ï·Ù ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë, ·Ï¿ ˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ¿Ù ı· ˘¿Ú¯ÂÈ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÈÛÙfi ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·ÚÎÂÙÒÓ ·fi Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù· Ù˘ 132

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

μÂÓÂÙ›·˜, ÙÔ Venetian ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÛΤÙË ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ÙÔ Ó· ÂÈϤÍÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· 20 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ¿ ÙÔ˘, ÌÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿ Ì ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÛÂÊ, Ó· „ˆÓ›ÛÂÈ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 80 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∫·Ó·ÏÈÔ‡ ‹ Ó· ÂÚÈÔÈËı› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙÔ Canyon Ranch SpaClub. Δ· ηχÙÂÚ· Ù· ·Ê‹Û·Ì ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. √È ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ η˙›ÓÔ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ı ÏÔÁ‹˜ ·›ÁÓÈ·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· (21, ÎÔ˘ÏÔ¯¤Ú˘, fiÎÂÚ ÎÙÏ) Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ÔÓÙ¿ÚÂÈ Ô Î¿ı ÂÏ¿Ù˘. ª¤¯ÚÈ Î·È È‰ÈˆÙÈο ÙÚ·¤˙È· ‰›¯ˆ˜ fiÚÈÔ ÔÓÙ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ ΤÚÈÓˆÓ ÔÌÔÈˆÌ¿ÙˆÓ Madame Tussaud’s ‹ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙË ‰È¿ÛËÌË ·Ú¿ÛÙ·ÛË «ΔÔ º¿ÓÙ·ÛÌ· Ù˘ ŸÂÚ·˜» ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ΔÔ §·˜ μ¤Áη˜ ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ù˙fiÁÔ Î·È ÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ∞Ó ÏÔÈfiÓ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ٷ ‰È¿ÊÔÚ· Ì·Ú Î·È ÎÏ·Ì ÙÔ˘ Venetian Î·È ‰ÂÓ Û·˜ Ê·ÓÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¿, ÙfiÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ·Ú¿ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÙ ÌÈ· ÏÈÌÔ˘˙›Ó· Î·È Ó· ÂÚÈËÁËı›Ù ÛÙË ‰È¿ÛËÌË §ˆÚ›‰· ÙÔ˘ §·˜ μ¤Áη˜. ∞ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂÙ οÔ˘ (‚¿˙ˆ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â›), Ë Î›ÓËÛË, Ô ÎfiÛÌÔ˜, Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ÂÈÁڷʤ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· ͯ¿ÛÂÙÂ. The Venetian Resort Hotel Casino 3355 Las Vegas Blvd. South Las Vegas, NV 89109 Phone: 702.414.1000 Fax: 702.414.1100 www.venetian.com


116-135_MOST SPECTACULAR HOTELS 30-12-09 15:29 ™ÂÏ›‰·133

WWW.VENETIAN.COM

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009

BESTEVER 18

133


116-135_MOST SPECTACULAR HOTELS 30-12-09 15:29 ™ÂÏ›‰·134

WWW.LHW.COM

M O S T S P E C TA C U L A R H OT E L S

134

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


116-135_MOST SPECTACULAR HOTELS 30-12-09 15:29 ™ÂÏ›‰·135

The Palace of the Lost City ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ· ÂÛ¿˜, Â̤ӷ ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ fiÓÔÌ· ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Indiana Jones ‹ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ Lara Croft. ª¤¯ÚÈ Î·È «μˆÌfi ÁÈ· ÙÔÓ πÂÚfi ¶›ıËÎÔ» ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ∫¿ÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌfiÓÔ Î·Îfi ‰ÂÓ Â›Ó·È. ¢ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È fï˜ ÌfiÓÔ ÙÔ fiÓÔÌ· ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ˘ÎÓ‹ ·ÊÚÈοÓÈÎË ˙Ô‡ÁÎÏ· (‚ÔÙ·ÓÈÎfi˜ ΋Ô˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·) Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. ∂›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤Ó· ı¤ÚÂÙÚÔ ¯·Ì¤ÓÔ Ì¤Û· ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ·. ¶Ò˜ Û·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ë Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ó· ÎÏ›ÓÂÙ ٷ ·Ú¿ı˘Ú· ÁÈ·Ù› Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì·˚ÌÔ‡‰Â˜ Î·È Ó· Û·˜ ·‰ÂÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì›ÓÈ Ì·Ú ‹ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Á˘·Ï›˙ÂÈ; ∏ ¡fiÙÈÔ˜ ∞ÊÚÈ΋ ı· Â›Ó·È Ù˘ Ìfi‰·˜ ʤÙÔ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÓÙÈ¿Ï. ÕÚ· ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Palace of the Lost City ۯ‰fiÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ù· Á‹‰· ÛÙ· ÔÔ›· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë ÂıÓÈ΋ Ì·˜. ∏ ¶fiÏË ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Œ¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ (Â¿ÍÈ· fiˆ˜ ϤÓ fiÛÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙË ¡. ∞ÊÚÈ΋) ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ μ·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ∞fiÏ·˘Û˘: ÔÙȉ‹ÔÙ ıÂÏ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜, ı· ÙÔ ‚ÚÂÈ ÛÙËÓ ¶fiÏË ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘. ∞fi Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ· Î·È Î·˙›ÓÔ, ̤¯ÚÈ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ËÛ˘¯·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ‰‡Ô Á‹‰· ÁÎÔÏÊ. ΔÔ Palace of the Lost City ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ˆ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ·Ï¿ÙÈ Î¿ÔÈÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÂÈÎfiÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁ› Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÂÚ›Ù¯ÓË Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ‰È·ÎfiÛÌËÛ‹ ÙÔ˘. √È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌˆÛ·˚ο Î·È ÙÔȯÔÁڷʛ˜, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÛηÏÈṲ̂ӷ ¤ÈÏ·, ηıÒ˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ Ù·‚¿ÓÈ·, Ì ı¤Ì·Ù· Ô˘

·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÊÚÈ΋˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 338 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÔ˘›Ù˜. ŸÏ· Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ Î·È Â˘Ú‡¯ˆÚ·, Û ‚·ıÌfi Ô˘ ‰˘ÛÎÔχÂÛ·È Ó· ÈÛÙ¤„ÂȘ fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙfiÛË ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ÂÚÈÔ›ËÛË Û ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ì¤Û· ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ·. ŸÏ· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ· ‹ ÙȘ ÈÛ›Ó˜ ‹ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·ÎfiÌ· Á‹‰· Ù¤ÓȘ Î·È ÛÎÔ˘fi˜, ˘‰¿ÙÈÓÔ ¿ÚÎÔ Î·È Ù· ‰‡Ô Á‹‰· ÁÎÔÏÊ (‰ÈÂıÓÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ) Ô˘ ÚԷӷʤڷÌÂ. ªÔÚ›Ù ·ÎfiÌ· Ó· οÓÂÙ È·Û›·, mountain bike Î·È Â˙ÔÔÚ›·. ª¤¯ÚÈ Î·È ‚fiÏÙ· Ì ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ ÌÔÚ›Ù ӷ ¿ÙÂ, ÒÛÙ ӷ ı·˘Ì¿ÛÂÙ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÙÔÓ ‚ÔÙ·ÓÈÎfi ΋Ô Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ·fi „ËÏ¿. ◊ Ó· ÂÙ¿ÍÂÙ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÙÚÔÈ΋ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Î·È Ó· ı·˘Ì¿ÛÂÙ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ·˘ÙÒÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó surf ÛÙ· Ù¯ÓËÙ¿ ·̷ٷ! ∞Ó ¿ÏÈ ‰ÂÓ Û·˜ ÂÌÓ¤ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ, ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÙËÓ ›‰È· ‚fiÏÙ· Ì ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi. ƒÔÌ·ÓÙÈÎfi ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È fï˜ ÙÔ ‰Â›ÓÔ ‹ ÙÔ ÔÙfi Û·˜ ÛÙ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì·Ú Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. ◊ Ë ‚fiÏÙ· Ô˘ ı· οÓÂÙ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∏ ηχÙÂÚË ·’ fiϘ ÙȘ ‚fiÏÙ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·È· Ë ‚fiÏÙ· ÛÙÔÓ ‚ÔÙ·ÓÈÎfi ΋Ô. Œ¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 250.000 Ù.Ì. Î·È ÌÔÈ¿˙ÂÈ ‚Á·Ï̤ÓÔ˜ ·fi ·Ú·Ì‡ıÈ. ™ÙÔÓ Î‹Ô ı· ‚Ú›Ù ηٷÚÚ¿ÎÙ˜, Ï›ÌÓ˜, Ú˘¿ÎÈ·, ÈÛ›Ó˜ Î·È ‚¤‚·È· ¿ÁÚÈ· ˙Ò· Î·È Ô˘ÏÈ¿ (ÌË ÊÔ‚¿ÛÙÂ, ÛÙ· Ôχ ¿ÁÚÈ· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜). ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤Ó· ·fi Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ÍÂÓԉԯ›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. The Palace of the Lost City at Sun City P.O. Box 308, Sun City 0316, South Africa Tel: (+27) 14 557-4307 Fax: (+27) 14 557-3111 www.lhw.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

135


136-145_ULTIMATE_GIFTS 30-12-09 15:32 ™ÂÏ›‰·136

U LT I M A T E G I F T S

∞Ó Â›Ó·È Ë Û·Ù¿ÏË T√À

¶∞¡Δ∂§∏ ∞. ¶∞Δ∂§√À

·Ì·ÚÙ›·

∞Ó ÙÂÏÈο Ú¤ÂÈ Ó· ˙ԇ̠οı ̤ڷ Û·Ó Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ÙfiÙÂ Ë ·ÁÔÚ¿ ȉȷ›ÙÂÚˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fiÏ·˘Û˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È. 줂·È· ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Ô ·Ú·¿Óˆ ÙÚfiÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ·Ì·ÚÙˆÏfi˜. ∂, ηÈ; √Ú›ÛÙ 27 ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· ·Ì·ÚÙ‹ÛÂÙÂ!

136

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


136-145_ULTIMATE_GIFTS 30-12-09 15:32 ™ÂÏ›‰·137

U LT I M A T E G I F T S

WWW.DIAMONDAIRCRAFT.COM

1

ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ë ÛÂÈÚ¿ Learjet ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ jet ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Ù˘ Bombardier, ˘‹ÚÍ ÙfiÛÔ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË, Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÚÔÛˆÈÎÒÓ jet. ŸÙ·Ó ÚˆÙ¿Ì ¤¯ÂȘ Learjet, ‰ÂÓ ÙÔÓ ÚˆÙ¿Ì ·Ó ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ù‡Ô ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·Ó ¤¯ÂÈ È‰ÈˆÙÈÎfi jet. ΔÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ Bombardier Â›Ó·È ÙÔ Learjet 85. ™Ùԯ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ÂÎÌÂٷχÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, ÙÔ 85 Â›Ó·È ¤Ó· ˘ÂÚÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ 100% ·fi Û˘ÓıÂÙÈο ˘ÏÈο, ‰›¯ˆ˜ ÂÎÙ·ÙÂ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. ΔÔ ÛοÊÔ˜ Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ ÁÈ· 8 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· ϋڈ̷, ·ÎÙ›Ó· ‰Ú¿Û˘ 3.000 Ó·˘ÙÈÎÒÓ ÌÈÏ›ˆÓ Ì ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· Mach 0.82! º˘ÛÈο ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ fiϘ ÙȘ ÌÔÓÙ¤ÚÓ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÂϤÁ¯Ô˘, ̤ۈ ÔıfiÓˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È -ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ·ÛÙ· 17.2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏÏ¿ÚÈ·. ™ÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ Bourget Ô˘ ›¯·Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔ ‰Ô‡ÌÂ, ‰ÂÓ ÙÔ Â›¯Â Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÔÏfiÎÏËÚÔ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ¤Ó· mock up Ù˘ ·ÙÚ¿ÎÙÔ˘. ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·, Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÙfiÛÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜, ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Ì¤ÛÔ ŒÏÏËÓ·, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·˘ÙfiÓ Ì ٷ ÂÓÓÈ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ì ȉÈfiÎÙËÙÔ ÓËÛ›. øÛÙfiÛÔ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· Î·È Ô ¯·Ì¤ÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙ· ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› ȉȷ›ÙÂÚ· ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ˜, Â¿Ó Ë Âȯ›ÚËÛ‹ Û·˜, ÎÈÓÂ›Ù·È Û Ù˙›ÚÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ. ΔfiÙ ›Ûˆ˜ Ó· ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÏÌ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ Learjet... www.learjet85.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

137


136-145_ULTIMATE_GIFTS 30-12-09 15:32 ™ÂÏ›‰·138

U LT I M A T E G I F T S

2

2. ŸÙÈ Â›Ó·È Ë Ê›ÚÌ· Manolo Blahnik ÁÈ· ÙȘ Áfi‚˜, Â›Ó·È Ë Rocio ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·ÈΛ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜, Ô˘ ¯¿ÚË ÛÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ˘ÏÈο ÙÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘. ¶¿ÚÙ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙË Ramesses, ÌÈ· ÙÛ¿ÓÙ· ۇ̂ÔÏÔ Û ۯ‹Ì· ˘Ú·Ì›‰·˜ ·fi ͇ÏÔ ·Î·Î›·˜, fiÔ˘ ΢Úȷگ› ÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·È ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· º·Ú·Ò ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∂›¯·Ù η˘Á·‰¿ÎÈ Ì ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Û·˜; ªÈ· Ramesses ı· Û·˜ οÓÂÈ ¿ÏÈ ·ÍÈ·Á¿ËÙÔ… www.rociobags.com 3. ∂‰Ò ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ·Ï¿ ÁÈ· ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi malt Ô˘›ÛÎÈ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¤Ó· ÈÂÚfi ÙÔÙ¤Ì Ù˘ Á‡Û˘ Î·È Ù˘ ·fiÏ·˘Û˘. ºÙÈ·Á̤ÓÔ Ì ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ¤Ó ¤ÙË 1974, ·Ú¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ˆÚ›Ì·ÓÛË ÛÙȘ ·Ú·ÏȷΤ˜ ·Ôı‹Î˜ Ù˘ Jura, ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÓËÛ›. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ͢Ó¿ÂÈ ·fi ÙÔ Ì·ÎÚ‡ ÙÔ˘ ‡ÓÔ Ì¤Û· ÛÙ· ÂȉÈο ‚·Ú¤ÏÈ· ·fi ͇ÏÔ ÎÂÚ·ÛÈ¿˜ ÁÈ· Ó· ηٷÏ‹ÍÂÈ Ì ÙËÓ Á‡ÛË ÙÔ˘. ∞·Ï¤˜ ÓfiÙ˜ ηڷ̤Ϸ˜, ÊÔ˘ÓÙÔ˘ÎÈÒÓ, ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜, ηӤϷ˜ Î·È ÊÏÔ‡‰·˜ ÔÚÙÔηÏÈÒÓ, ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó Î¿ı ÁÔ˘ÏÈ¿ Û ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Jura. ™Â ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÊÈ·ÏÒÓ Ê˘ÛÈο. ªfiÏȘ 648… www.boikos.gr 4. ™ÙË ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘… ‡ÓÔ˘. ™¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔÓ Karim Rashid, Ë «ÛÊ·›Ú·» ʤÚÓÂÈ ÌÈ· ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË… ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ. ∞ÔηχÊıËΠÛÙËÓ ªfiÛ¯· Î·È ·¤Û·Û ٷ ıÂÙÈο Û¯fiÏÈ·. ∏ ÛÊ·›Ú· (Sphere) ‰ÂÓ Ï·ÓÛ¿ÚÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ·ÚÔÈÌÈÒ‰Ô˘˜ ¿ÓÂÛ˘ Î·È ·Ó·ÙÔÌ›·˜ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ Hollandia, ·ÏÏ¿ Î·È 32’’ ¤Á¯ÚˆÌË ÔıfiÓË, ÊÒÙ· LED, Â͈ÙÂÚÈÎfi ηıÚ¤ÊÙË Î·È Û·Ì·ÓȤڷ. º˘ÛÈο ÙÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ÙÔ ‡Ê·ÛÌ· Â›Ó·È ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜… ŸÓÂÈÚ· ÁÏ˘Î¿! www.hollandiainternational.com 5. H ÚˆÙÔÔÚȷ΋ LED Ï¿Ì· Ù˘ Δunto Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ Í‡ÏÔ Ì ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ·Ïfi design. √ ÎÚ˘Ì¤ÓÔ˜ ‰È·ÎfiÙ˘ ·Ê‹˜ Â›Ó·È fiÏ· Ù· ÏÂÊÙ¿, fiˆ˜ Ê˘ÛÈο Î·È ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ʈ˜, Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Ù¤ÏÂÈÔ ÊˆÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. www.tunto.com

3

5 138

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

4


136-145_ULTIMATE_GIFTS 30-12-09 15:32 ™ÂÏ›‰·139

6 7

8

6. ŸÙ·Ó Ô ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜, Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ˘ÏÈο, ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÊÈÓ›ÚÈÛÌ· Î·È Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ·fi‰ÔÛË Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Û ¤Ó· Ì¿ÓÈÔ, ÙfiÙ ÌfiÓÔ Ë Tunto Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ Ù˘. ∞Ó ÙÔ Ì¿ÓÈÔ Â›Ó·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·fiÏ·˘ÛË, ÛÙÔ ı¿Ï·ÌÔ Ù˘ Tunto Ú¤ÂÈ Ó· ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Â› Ù˘ Á˘… www.tunto.com 7. ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÓÙ· ηı·Úfi, Â›Ó·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔıfiÓË Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÂÈ video Ì ÊÏfiÁ·. Coooool. ª¿ÏÏÔÓ ˙ÂÛÙfi ÌÈ·˜ Î·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÈÎfi ηÏÔÚÈÊ¤Ú Ù˘ Nobo. H ÛÂÈÚ¿ Firepit Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ù˙·ÎÈÔ‡ Î·È ÌÈ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÊÏfiÁ·˜ Ì ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂϤÁ¯ÂÙ·È „ËÊȷο Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Êˆ˜ LED. Wow… www.cl-designs.com 8. μÚ·‚Â˘Ì¤ÓË Ì ‚Ú·‚Â›Ô Red Dot ÁÈ· 2009, Ë Leolux Parabolica Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÌÈ· ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ÔÏ˘ıÚfiÓ·. ™¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔÓ Stefan Heiliger, Ë Parabolica ¯¿ÚË ÛÙÔ ·Û‡ÌÌÂÙÚÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ÚÔÛʤÚÂÈ 3 ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ηı›ÛÌ·ÙÔ˜: ·Ú·¯Ùfi˜, ηÓÔÓÈÎfi˜ Î·È ˆ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ¯¿ÚË ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˘Ô‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ. ∂›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌË Û fiϘ ÙȘ ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ÏÈÎÒÓ Ù˘ Leolux, ÂÓÒ ÙÔ fi‰È Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Î·È Û ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. www.leolux.com 9. ŒÓ·˜ ηÏfi˜ ÂÛÚ¤ÛÔ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÛÙÔ‡. ∏ Saeco, Ì ›ڷ ·fi ÙÔ 1981, ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ Xelsis. μ·ÛÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ design, ·ÏÏ¿ ÔχÏÔÎË Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Á‡ÛË ÙÔ˘ ηʤ, Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÔ ¿ÚˆÌ· Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂȉÈΤ˜ ο„Ô˘Ï˜. www.saeco.it

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

9

BESTEVER 20

139


136-145_ULTIMATE_GIFTS 30-12-09 15:34 ™ÂÏ›‰·140

10

U LT I M A T E G I F T S

10. Δ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÎÈÓËÙ¿ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓ· fiıÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û¿ÓÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ™‹ÌÂÚ· ¤Ú¯ÂÙ·È Ë Tag Heuer Ó· Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Meridiist Automobili Lamborghini. To ηÈÓÔ‡ÚÈÔ gadget Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ıˆÚÂ›Ù·È Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi, Ì 1963 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ó· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ›‰Ú˘Û˘ Ù˘ Lamborghini. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÔıfiÓË ˙·ÊÂÈÚÈÔ‡ 1.9", οÌÂÚ· ÛÙ· 2 megapixel, media player, Bluetooth Î·È ÂÚ›Ô˘ 7 ÒÚ˜ ÔÌÈÏ›·˜. ∂¿Ó οÔÈÔ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÙÔ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ, ı· ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÁÔ‡ÛÙÔ ÙÔ˘ fiϘ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘, ÚÔÛ‰›‰ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÈÏ… meridiist.tagheuer.com 11. ŸÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ۯ‰fiÓ 3 ·ÈÒÓ˜ Ô Paul-Emile Rémy Martin ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Cognac ÛÙË °·ÏÏ›· ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ Charente, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘Û΢¿ÛÂÈ ÙË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÔÓÈ¿Î ÙÔ˘ Û ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈÎÔ˘ ÛÙ˘Ï ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˘ ÊÈ¿Ï˘, ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ "fleur-de-lis" Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Louis XIII Ù˘ °·ÏÏ›·˜. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÎÔÓÈ¿Î ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ Ì 100% ÛٷʇÏÈ· Champagne, ·Ó·ÌÂÌÂÈÁ̤ӷ Ì ٷ ÂÎÏÂÎÙfiÙÂÚ· Eaux de vie ÛÙÔ ÎfiÛÌÔ. ∏ ‹ÚÂÌË ·Ï·›ˆÛË ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Û ‚·Ú¤ÏÈ· "tiercons" ËÏÈΛ·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 100 ¯ÚfiÓˆÓ, ÛÙ· "ͯ·Ṳ̂ӷ" ÎÂÏ¿ÚÈ· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Ù· ÔÔ›· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ˆ˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi ÎÔÓÈ¿Î, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi "˙ˆËÚfi" ¯ÚÒÌ·. ∫·È ·fi Á‡ÛË… ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏfiÁÈ·. ∏ ¤Î‰ÔÛË "Magnum" ÙÔ˘ 2001 ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÈÛÙڈ̤ӷ ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Á‡Úˆ ·fi ÙË ÊÈ¿ÏË. √È 786 ÊȿϘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ fiÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó sold out ̤۷ Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜. www.louis-xiii.com

12

11

140

BESTEVER 18 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009

13


136-145_ULTIMATE_GIFTS 30-12-09 15:36 ™ÂÏ›‰·141

14

15

12. N· ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó Ô °¿ÏÏÔ˜ ۯ‰ȷÛÙ‹˜ highend ÚÔÏÔÁÈÒÓ Alain Silberstein, ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ Horological Machine No2 Ù˘ MB&F. ΔÔ Ó¤Ô ÚÔÏfiÈ Horological Machine No2.2 Ô˘ in house ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó «Ì·‡ÚÔ ÎÔ˘Ù›», ı· ·Ú·¯ı› Û ÌfiÏȘ 8 (·Ó¿ÎÚÈ‚·) ·ÓÙ›Ù˘·. ∫¿Û· ·fi ÙÈÙ¿ÓÈÔ, ·Û‡ÏÏËÙÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÔ‡Ú‰ÈÛÌ·, ËÌÂÚÔÌËÓ›·, Ê¿ÛÂȘ ÛÂÏ‹Ó˘ ÁÈ· Ù· 2 ËÌÈÛÊ·›ÚÈ· Î·È design Ô˘ «‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ» Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÚÔÏfiÈ Ô˘ οÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· Ù˘ ˆÚÔÏÔÁÔÔÈ›·˜. www.mbandf.com

13. ∞Ó Â›ÛÙÂ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÂÓÒÓ, Ë ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Diego Rivera Â›Ó·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ must have. M ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi ÛÙÈÏ ·˘Ù‹ Ë ¤Ó· Ù˘ Montblanc, ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ªÂÍÈηÓfi ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Diego Rivera, ı· ÌÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Û·˜. ºÙÈ·Á̤ÓË ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·fi ¯Ú˘Ûfi, ˙·Ê›ÚÈ· Î·È ¿ÏÏ· Â͈ÙÈο ˘ÏÈο Ë Diego Rivera Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ÌÔÓ·‰È΋ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹. www.montblanc.com 14. °È’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Interlock Trace, Ù˘ Smith Optics. °È· „·Á̤ÓÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ù· Á˘·ÏÈ¿ Ô˘ ÊÔÚÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÛÙ˘Ï Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛٷهԢÓ, Ë Smith ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ì Ôψ̤ÓÔ˘˜ ηÚÌÔÓÈÎÔ‡˜ Ê·ÎÔ‡˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ Î·Ù¿ 99.9% ÙȘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ Î·È Ì ÙËÓ ÛÔÊ‹ ۯ‰›·Û‹ ÙÔ˘˜, Ù· Á˘·ÏÈ¿ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÂÙ· Î·È ÂÚÁÔÓÔÌÈο ÌÂÙ¿ ·fi ÔχˆÚË ¯Ú‹ÛË. ªÔÚ›Ù ӷ Ù· ·Ú·Á›ÏÂÙ ·fi ÙÔ internet! www.smithoptics.com

15. ŒÓ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÛÂÙ , ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ÒÚÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó Ôڈ̤ÓÔ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Porsche. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Porsche Design, ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÙË Û¯Â‰È·ÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ Ê›ÚÌ·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· Û ÈÔ ·Ï¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Á˘·ÏÈ¿, ‹ ¤Ó· ÚÔÏfi˚ ¯ÂÈÚfi˜. μ‚·›ˆ˜ ˘fi ÚÔ˘Ôı¤ÛÂȘ, ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ··˘ı‡ÓÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ȉÈÔÎÙ‹ÙË Porsche, ·ÏÏ¿ Û ¤Ó·Ó... ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ȉÈÔÎÙ‹ÙË Porsche! www.porsche-design.com

16. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ Ù˘ Ferrari ÛÙËÓ ÎÈÓ¤˙ÈÎË ·ÁÔÚ¿, Ë Ì˘ıÈ΋ Ê›ÚÌ· Ï·ÓÛ¿ÚÈÛ ÙËÓ Ferrari 599 GTB Fiorano HGTE China Limited Edition. ª›· ·fi ÙȘ ÌfiÏȘ 12 ÁfiËÛÛ˜ ·fi ÙÔ ª·Ú·Ó¤ÏÔ ÊÙÈ¿¯ÙËΠÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∫ÈÓ¤˙Ô Û¯Â‰È·ÛÙ‹ Lu Hao Î·È ¤¯ÂÈ ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ‰È¿ÛË̘ ηٷÛ΢¤˜ ·fi ÔÚÛÂÏ¿ÓË ÙÔ˘ Ge Liln Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ÙˆÓ Song, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û‹ÌÂÚ· ‰È·ÛÒ˙ÔÓÙ·È Ôχ Ï›Á· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ∞ÏÏ·Á¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙËÓ Î·Ì›Ó·, Ì ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ ÎÔ˘Ì› start ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÎÈÓ¤˙ÈÎË ÁÏÒÛÛ·, οÙÈ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ÛÙÚÔÊfiÌÂÙÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏÏ· ̤ÚË. www.ferrari.com

16

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009

BESTEVER 18

141


136-145_ULTIMATE_GIFTS 30-12-09 15:36 ™ÂÏ›‰·142

U LT I M A T E G I F T S

17 19 142

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

18

17. ∂ÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÚÔÏfiÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Î·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ÙÔ Motorola AURA Diamond Edition ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Î·È ÊÙ¿ÛÂÈ Û ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘. ∂È¯Ú˘ÛˆÌ¤ÓË Ì ¯Ú˘Ûfi 18 ηڷٛˆÓ, Ë Û˘Û΢‹ Â›Ó·È ÛÙÔÏÈṲ̂ÓË Ì 30 ‰È·Ì¿ÓÙÈ·. ÃÚ˘Ûfi Î·È ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÏÔ‹ÁËÛ˘ Ì ·ÎfiÌ· 4 ‰È·Ì¿ÓÙÈ· ¿Óˆ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë ÚÒÙË Î˘ÎÏÈ΋ ÔıfiÓË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (·Ó¿Ï˘ÛË 300dpi) Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤ÓË Ì ʷÎfi Grade ·fi 1,62 ηڷٛˆÓ ˙·Ê›ÚÈ. ªÂ ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ AURA Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ì ·Ó¤ÌÔÚÊÔ design. www.motorola.com 18. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· Ï›„ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Â›Ó·È Ë Á‡ÛË Î·È Ë ‰ÚÔÛÈ¿ ·fi ÙȘ Ê˘Û·Ï›‰Â˜ Ù˘ Û·Ì¿ÓÈ·˜ Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÁÂÙ ÛÙÔ podium. O Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ ηÌ›Ó·˜ Virtual GT ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· 0-60 Î·È ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ Need For Speed ı· Û·˜ ηıËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¿ÎÂÙ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÈÌÔÓȤÚÈ· fiÏÔ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi feeling, Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ∫·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÍÔ‰¤„ÂÙ ÌÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· ‹ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜! 19. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‚fi·˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÚÔÙ·Ï›·˜, Â›Ó·È Ë ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û‹ÌÂÚ·. ∏ 1000·Ú· Wraith Ù˘ Confederate ·›˙ÂÈ Ù· ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ ÛÙ· ‰¿ÎÙ˘Ï·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î·ÈÓÔÙƠ̂˜ Ù˘. •Â¯ˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ Ù˘ (Ì›· ۈϋӷ Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú, ‰È·ÌÂÙÚ‹Ì·ÙÔ˜ 10cm) Î·È ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi Û‡ÛÙËÌ·, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó· ·ÁÓÔԇ̠ÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÌÔÓfiÌÚ·ÙÛÔ, ÙËÓ ÂÎÎÂÓÙÚÈ΋ ۤϷ Î·È ÙÔ ·Ú¿ÍÂÓÔ ÙÈÌfiÓÈ. ¡· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· Â›Ó·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È fi¯È οıÂÙË, ÂÓÒ ÙÔ ÓÙÂfi˙ÈÙÔ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Confederate ¤¯ÂÈ ˆ˜ ¤‰Ú· ÙË ¡¤· √ÚÏ¿ÓË, ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÌÔ‡ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, Ù˘ Ì·‡Ú˘ Ì·Á›·˜ Î·È ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÙÔ‡, οÙÈ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Î·È Û¯Â‰È·ÛÙÈο ÛÙÔ Wraith. ¶·ÚÂÈÌÙfiÓÙˆ˜, wraith ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ «Ê¿ÓÙ·ÛÌ·»… www.confederate.com


136-145_ULTIMATE_GIFTS 30-12-09 15:37 ™ÂÏ›‰·143

20. ∏ Ó¤· ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ DSLR Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ Leica ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ Ì ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘. ¢›ÓÔÓÙ·˜ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ Â˘¯ÚËÛÙ›·, Ô ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 45x30mm ·ÈÛıËÙ‹Ú·˜ Ù˘ Kodak ¤¯ÂÈ ÂÓۈ̷وı› Û ¤Ó· ÛÒÌ· ÙˆÓ 35mm. Δ· 37,5MPixels ÙËÓ ÂÎÙÔÍÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·fiÏ˘ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÂΛӘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. º˘ÛÈο Ù· ÂÎÏËÎÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙÔ˘˜. ŸÛÔÈ Ù· ¤¯Ô˘Ó Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÂÈϤÔÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂȉÈ΋ ¤Î‰ÔÛË S2-P. ∞Ó ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi 22.000 ¢ÚÒ Ê˘ÛÈο… www.leica-camera.com 21. ∏ Gibson ES335 ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÌÈ· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ ÙÔ 1958, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÎÔ‡ÊÈÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ Û˘Ì·ÁÔ‡˜. ™‹ÌÂÚ· Ë ES335 Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ˘˜ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ Ë Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋ P90 Ebony. ªÈ· must have ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÈı¿Ú·… www.gibson.com 22. À¿Ú¯Ô˘Ó È¿Ó· Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· Bosendorfer. OÈ ÌÂÙÚ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ›ÓÔ˘Ó ÓÂÚfi ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÔÏ·˘ÛÙÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ¯¿ÚÌ· ÔÊı·ÏÌÒÓ. ΔÔ ‚ϤÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ¿ÏψÛÙÂ... www.bosendorfer.com

20 22

21

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

143


136-145_ULTIMATE_GIFTS 30-12-09 15:38 ™ÂÏ›‰·144

U LT I M A T E G I F T S 23. √È ·ÁÒÓ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ ÌÈ· ·ÏÈ¿ ÈÛÙÔÚ›·, Ô˘ ı· ÙË Ï¤Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È ÛÙ· ÂÁÁfiÓÈ· Ì·˜. ∞ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Â›Ó·È ÌÈ· ÊÚ¿ÛË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ∞Ï‚·Ófi˜ ΔÔ˘Ú›ÛÙ·˜. Δ¤ÏÔ˜. ¶¿·Ï·... Adios. ÕÓÙ ÁÂÈ¿... °È’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜ ‚Ú¿˙ÂÈ ÁÈ· Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, Â˘Ù˘¯Ò˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë μÚÂÙ·Ó›·. √È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙË °ËÚ·È¿ ∞Ï‚ÈfiÓ·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ. ¶Ú¤ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ, Ó· Ì¿ıÂÙ ӷ ·ÏÏ¿˙ÂÙ ٷ¯‡ÙËÙ˜ Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ Î·È Ó· Û˘ÓËı›ÛÂÙ ÙËÓ È‰¤· Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÛÙ ˘fi ‚ÚÔ¯‹. ™Î·Ù¿... 24. ªÂ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi sedan Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÓfi˜ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡, Ë Ó¤· trike Can Am Spyder RT (Roadster Touring) ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ. Ÿ¯È ÙfiÛÔ Ì ÙÔ˘˜ 100 ›Ô˘˜ Î·È Ù· 79,5 Nm ·fi ÙÔÓ V2 1000·ÚË ÎÈÓËÙ‹Ú· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ‹ ËÌÈ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ , ·ÏÏ¿ Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙ¿‰ÈÎÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi. ΔÔ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Ë Ì·Áη˙Ȥڷ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 622 Ï›ÙÚˆÓ Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÙÔÓ ‹‰Ë Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÒÚÔ ·ÔÛ΢ÒÓ. spyder.brp.com 25. °È· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ù· ÈÔ ÊËÌÈṲ̂ӷ ¤‰ÈÏ· ÛÎÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¿ÏÏ· ·fi Ù· Zai Spada. ÃÂÈÚÔÔ›ËÙ· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÂȉÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ù¯ӛÙË, Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ·fi Ù· ϤÔÓ ÂÏ·ÊÚ¿ Î·È ·ÓıÂÎÙÈο ˘ÏÈο, fiˆ˜ ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÙ¿ÓÈÔ. ªÔÚ›Ù ӷ ‰È·Ï¤ÍÂÙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂΉԯ¤˜ Cufla Î·È Suffel, ·ÌÊfiÙÂÚ˜ Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ 111 ˙¢Á·ÚÈÒÓ ¤Î·ÛÙË. ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙȤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ ÛÎȤÚ. ∞ÚΛ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÊÔÚÙËÁfi ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· Ó· Ù· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó… www.zai.ch

23

24 144

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


136-145_ULTIMATE_GIFTS 30-12-09 15:38 ™ÂÏ›‰·145

26 25

27 26. ªÈ· Mercedes Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÌÈ· Mercedes-·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â·Ó Â›Ó·È Û ‰‡Ô Úfi‰Â˜ ·ÓÙ› Û ٤ÛÛÂÚȘ. Δ· Mountain Bike Ù˘ Mercedes ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ··Ú¿ÌÈÏÏÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. Ÿˆ˜ ÙÔ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ full Fox Suspension, Ì ÛÎÂÏÂÙfi ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, ÛÂÈÚ¿ Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ SRAM, ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓ· Avid Elixier CR Î·È ÙÚÔ¯Ô‡˜ DT Swiss X 1800, Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ›ÛȈ̷ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ÈÔ ÛÎÏËÚfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ. www.mercedes-benz-bike.com 27.∏ Ì·Û·˙ÔÔÏ˘ıÚfiÓ· ∏Δ 5040 Ù˘ Human Touch ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÈÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Ì·Û¿˙ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·fi ÙËÓ ÎÔÚÊ‹ ̤¯ÚÈ Ù· Ó‡¯È·. ∞Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ Î·È ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Ó· Û·˜ ÂÈÙÂıÔ‡Ó Â˘ÁÂÓÈο, ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·Ï¤ÍÂÙ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì·Û¿˙. ªËÓ ÔÓÂÈÚ‡ÂÛÙ ÏÔÈfiÓ ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ì·Û¿˙ ™È¿ÙÛÔ˘ Î·È ÌËÓ Ï˘¿ÛÙ ٷ (ÔÏÏ¿) ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ. ∏ ·fiÛ‚ÂÛË ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÈfiÏ·˜ ¯·Ï¿ÚˆÌ·... www.humantouch.com I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

145


146-157_ROLOGIA 30-12-09 18:54 ™ÂÏ›‰·146

A. LANGE & SÖHNE / ORA KESSARIS

ƒ√§√°π∞

146

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


146-157_ROLOGIA 30-12-09 18:54 ™ÂÏ›‰·147

ƒ√§√°π∞

™ÔÚ

ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· TÔ˘ ¡π∫√À °π∞¡¡√À§∞

∞˘Ùfi˜ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi˜. Δ· ÚÔÏfiÁÈ· Ô˘ ÂÈϤͷÌ ÁÈ· ÂÛ¿˜ Â›Ó·È Û¿ÓÈ·, ÌÔÓ·‰Èο Î·È Ê˘ÛÈο ·Ó¿ÎÚÈ‚·, ʛӷ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓıÂÎÙÈο, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·. ÕÏψÛÙÂ, Ë ¯ÂÈÌÂÚ›· Ó¿ÚÎË ‰ÂÓ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ Ì·˜. ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ Î·È ÛÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘ÌÔÚ‡ÂÙ·È Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ. ¡· ÏÔÈfiÓ Ì ÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈϤͷÌÂ, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿, ÙË Áο̷ ÙˆÓ ÚÔÏÔÁÈÒÓ Ô˘ Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∫ÔÌÌ¿ÙÈ· ÌÔÓ·‰Èο, Ì ¤ÓÙÔÓ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Î·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Û¿ÓÈ· Î·È ÔχÙÈÌ·, ÛÔÚ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹, ·ÏÏ¿ fiÏ· Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ª¿ıÂÙ ̤۷ ·fi ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙȘ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜, ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Î·È ÔÓÂÈÚ¢Ù›Ù ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÚÔÏfiÈ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Û·˜ ‹ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û¿ÓÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ı· Û·˜ Û˘ÓÙÚÔʤ„ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ˙ˆ‹. ªËÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ›Ù ˆÛÙfiÛÔ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ Â›Ó·È Û˘ÏÏÂÎÙÈΤ˜, ·ÊÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ‰Âο‰Â˜ ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ. A. LANGE & SÖHNE / ORA KESSARIS

∞ӤηıÂÓ, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Bestever, Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÏÔÁÈÒÓ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ Î·È Ë Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÂÍÂÏÈÛÛfiÙ·Ó Û ̋ÏÔÓ Ù˘ ¤ÚȉԘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ –Ê˘ÛÈο Ô ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ. º‡ÛÂÈ ·Ó‹Û˘¯· Ï¿ÛÌ·Ù· ÂÚ› ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜, Ì·Á‡ÔÓÙ·È Ôχ ‡ÎÔÏ· ·fi ˘ÏÈο ·ÂÚԉȷÛÙËÌÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ·fi Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ì ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜, ·fi Û¯¤‰È· ÛÙÈ‚·Ú¿ Î·È È‰È·›ÙÂÚ·, ·fi ÔχÏÔΘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ΔÔ ÚÔÏfiÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· ÎfiÛÌËÌ·, ·˘Ùfi ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ͷӷÁÚ¿„ÂÈ, ÂÓÒ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Ô‡Ù ηٿıÂÛË ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÚÔÙ›ÌËÛ˘. ¶¿Óˆ ·’ fiÏ· Â›Ó·È Ì˯·ÓÔÏÔÁÈ΋ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·, Â›Ó·È ÊÈÓ¤ÙÛ· Î·È ÂÈÏÔÁ‹ ˘ÏÈÎÒÓ, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÈÛÙfi˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜ Û ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÛÙÔϤ˜. √ ¿ÓÙÚ·˜ ‰¤ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ÚÔÏfiÈ ÙÔ˘, ÙÔ ı¤ÏÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ÛÙË

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

147


146-157_ROLOGIA 4-01-10 14:01 ™ÂÏ›‰·148

ƒ√§√°π∞

Patek Philippe

5960P

ΔÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ·˘Ùfi ÚÔÏfiÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ 60 ÏÂÙÒÓ Î·È 12 ˆÚÒÓ, ÂӉ›ÍÂȘ Ë̤ڷ˜, ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ Î·È Ì‹Ó·, ¤Ó‰ÂÈÍË Ë̤ڷ˜ – Ó‡¯Ù·˜, ˘fiÏÔÈÔ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Î·È Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËÎÂ, ÙÔ 2006, Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Patek Philippe. ∏ ο۷ ÙÔ˘ 5960 Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi Ï·Ù›Ó·, ¤¯ÂÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔ 40,5 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ Î·È ÎÚ·Ù¿ ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙÂÁ·Ófi ¤ˆ˜ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ 30 ̤ÙÚˆÓ. ΔÔ ÌÚ·ÛÂϤ ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ÈÏfi ÎÏ›ÛÈÌÔ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi Ê›ÓÔ ‰¤ÚÌ·. √ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ¤ˆ˜ Î·È 55 ÒÚ˜, ÂÓÒ ¿ÏÏÂÙ·È 28.800 ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ÒÚ· ÛÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ· 4HZ. ΔÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ, ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÂӉ›ÍˆÓ, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ˙·Ê›ÚÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¯·Ú¿ÛÛÂÙ·È.

PATEK PHILIPPE

Symbol Hellas A.E., ™˘ÁÁÚÔ‡ 185, ¡. ™Ì‡ÚÓË ΔËÏ.: 210 93 37 012 www.patek.com

148

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


146-157_ROLOGIA 30-12-09 18:55 ™ÂÏ›‰·149

Officine Panerai

Ferrari Chronograph

OFFICINE PANERAI / ORA KESSARIS

∏ ÚÒÙË ·fi ÙȘ ‰‡Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ·Û›ÁÓˆÛÙ˘ Panerai Û ·˘Ùfi ÙÔ ·ÊȤڈ̷, ¤¯ÂÈ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ Ferrari. ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹ Ù˘ Panerai ‰È·ı¤ÙÂÈ fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ, Ù·¯‡ÌÂÙÚÔ ÛÙËÓ ÎÔÚÒÓ· Î·È Â›Ó·È ¤Ó· ηı·Úfi·ÈÌÔ ÛÔÚ ÚÔÏfiÈ, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜, ¿ÏÏÂÙ·È 28.800 ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ÒÚ· Î·È Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ο۷ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ. ΔÔ Ferrari Chronograph Â›Ó·È ÛÙÂÁ·Ófi Û ‚¿ıÔ˜ ¤ˆ˜ 100 ̤ÙÚ·, ÂÓÒ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ΛÓËÛ˘ ÁÈ· 46 ÂÚ›Ô˘ ÒÚ˜. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÛÔÚ ‡ÊÔ˘˜ ÙÔ ÌÚ·ÛÂϤ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ÈÏfi, Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÁÓ‹ÛÈÔ Î·Ô˘ÙÛÔ‡Î.

Ora Kessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 020, www.panerai.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009

BESTEVER 18

149


146-157_ROLOGIA 4-01-10 15:11 ™ÂÏ›‰·150

ƒ√§√°π∞ Harry Winston

Opus 9 ¶·Û›ÁÓˆÛÙÔ˜ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ù· ‰È·Ì¿ÓÙÈ· ÙÔ˘, Ô Ô›ÎÔ˜ Harry Winston ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ Jean Marc Wiederrecht Î·È ÙÔÓ Eric Giroud ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔÏfiÈ Ì ÙȘ οıÂÙ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÒÚ· Î·È ÏÂÙÒÓ. √È ÂӉ›ÍÂȘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ‰˘Ô ·Ú¿ÏÏËϘ «·Ï˘Û›‰Â˜» baquette ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· 72 ˆÚÒÓ, ÂÓÒ Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ο۷ ÙÔ˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ·fi Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi. ∏ Û·ÓÈfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÌfiÏȘ 100 ·ÓÙ›Ù˘· ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó. °È’ ·˘Ùfi, ÚÔÏ¿‚ÂÙÂ.

HARRY WINSTON / ORA KESSARIS

Ora Kessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 020, www.harrywinston.com

150

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


146-157_ROLOGIA 30-12-09 18:55 ™ÂÏ›‰·151

Officine Panerai

Radiomir

OFFICINE PANERAI / ORA KESSARIS

∞Ó·‚›ˆÛË ÂÓfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ηٷ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ· ¤ˆ˜ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ 100 ̤ÙÚˆÓ Î·È ¤Ó·Ó ÔχÏÔÎÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ì ÔÏϤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Â›Ó·È ÎÔ˘Ú‰ÈÛÙfi˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi 56 ÒÚ˜ ¤ˆ˜ 8 Ë̤Ú˜. ªÂÁ¿ÏÔ Û ̤ÁÂıÔ˜ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ 4,5 ÂηÙÔÛÙ¿, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÊˆÛÊÔÚ›˙Ô˘Û˜ ÂӉ›ÍÂȘ ˆÚÒÓ, ÏÂÙÒÓ Î·È ‰Â‡ÙÂÚˆÓ ÏÂÙÒÓ Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÏfiÁÈ· Ù˘ Áο̷˜, ηıÒ˜ Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÔÚ Î·È ÏÈÙfi. ∏ ο۷ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi, ÂÓÒ ÙÔ ÌÚ·ÛÂϤ ·fi Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‰¤ÚÌ· Ì ÂȉÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ΔÔ ÎÏ›ÛÈÌfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÂȉÈο Û οı ȉÈÔÎÙ‹ÙË.

Ora Kessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 020, www.panerai.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

151


146-157_ROLOGIA 4-01-10 15:37 ™ÂÏ›‰·152

ƒ√§√°π∞

Vacheron Constantin

Quai de l’ Ile VACHERON CONSTANTIN / ¶∞§∞Δ∑π∞¡

√ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÂÏ‚ÂÙÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ Quai de l’ ile ¤Ó· ÚÔÏfiÈ Ì ÛÔÚ ‰È¿ıÂÛË, ·ÏÏ¿ Ôχ ÎÔÌ„‹ Î·È È‰È·›ÙÂÚË Û¯Â‰›·ÛË. ∏ ο۷ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔ 41 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ Î·È Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi, ÂÓÒ ÙÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ ·fi ˙·Ê›ÚÈ ·Ê‹ÓÂÈ Û ÎÔÈÓ‹ ı¤· ÙÔÓ ÔχÏÔÎÔ Î·È ·ÎÚÈ‚‹, ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi. ™ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÂÊ¿ÓË Ì ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ÙˆÓ ˆÚÒÓ, ÂÓÒ ÂÛˆÙÂÚÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ΔÔ Quai de l’ Ile ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ì ÌÚ·ÛÂϤ ·fi Ê›ÓÔ ‰¤ÚÌ· ·ÏÈÁ¿ÙÔÚ· ÙÔ˘ ªÈÛÈÛÈ‹ Î·È ¤Ó· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi. ∂›Ó·È ÛÙÂÁ·Ófi ¤ˆ˜ Ù· 30 ̤ÙÚ· Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ôχ Ê›ÓÔ, Ì ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· ÚÔÏfiÈ.

™. ¶·Ï·Ù˙È¿Ó & ™π∞ , §˘Î·‚ËÙÙÔ‡ 17, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 36 13 525, www.vacheron-constantin.com

152

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


146-157_ROLOGIA 30-12-09 18:55 ™ÂÏ›‰·153

Breitling

Bentley GMT H Breitling ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Ì ÛÔÚ ÚÔÏfiÁÈ· ȉ·ÓÈο ÁÈ· ÈÏfiÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ηÙfi¯Ô˘˜ Bentley. ΔÔ GMT Â›Ó·È ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÔÚ ÚÔÏfiÈ Ì ÂӉ›ÍÂȘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÒÚ·˜ 24 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiÏÂˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÚÒÓ· Î·È ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ, ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Î·È Î¿Û· ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Î·È Ì ο۷ ·fi ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi, ÂÓÒ ÙÔ ¿ÓÂÏ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ï¢Îfi, Ì·‡ÚÔ, ηʤ, ÌÏ ‹ ÛÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ¤‚ÂÓÔ˘. ΔÔ ÌÚ·ÛÂϤ ÙÔ˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ·fi Ê˘ÛÈÎfi ηԢÙÛÔ‡Î, ÂÓÒ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ο۷˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Ë ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· 4,9 ÂηÙÔÛÙ¿. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÛÔÚ ˘fiÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘ Â›Ó·È Ë ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 100 ̤ÙÚ· ‚¿ıÔ˘˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ‚ȉˆÙ‹˜ ÎÔÚÒÓ·˜ ÙÔ˘. À¤ÚÔ¯Ô. BREITLING / CHRONOHELLAS

Chrono Hellas LTD, ¶ÂÙÚ¿ÎË 18, 10563 ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 32 42 370 www.breitling.com

DeWITT

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009

BESTEVER 18

153


146-157_ROLOGIA 30-12-09 18:55 ™ÂÏ›‰·154

ƒ√§√°π∞ Chronoswiss

Edition Zeitzeichen

CHRONOSWISS / EUROBUSINESS

ªÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Chronoswiss Ì ÎÔ˘Ú‰ÈÛÙfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 40 ÂÚ›Ô˘ ˆÚÒÓ. ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi Ôχ ÌÈÎÚ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ı·‡Ì· ȉ¤Ûı·È Î·È Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ ·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜, Ì ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ÙfiÛÔ ·ÈÛıËÙÈο, fiÛÔ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο. ∏ ο۷ ÙˆÓ 4,4 ÂηÙÔÛÙÒÓ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ·fi ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi Î·È ÙÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ, ÙfiÛÔ ÂÌÚfi˜, fiÛÔ Î·È ›Ûˆ ·fi ˙·Ê›ÚÈ. √È ÂӉ›ÍÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÒÚ· ÏÂÙ¿ Î·È ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. °È· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Ê‹Û·ÌÂ Î·È ÙÔ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Â›Ó·È Ë Û·ÓÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û 33 ·ÓÙ›Ù˘·, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‚È·ÛÙ›Ù ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ›ÛÙ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜.

Eurobusiness S.A., πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ. 210 36 06 201 www.chronoswiss.com

154

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


146-157_ROLOGIA 30-12-09 18:55 ™ÂÏ›‰·155

MAURICE LACROIX / EUROBUSINESS

Maurice Lacroix

Le Chronographe Squelette Limited Edition

ŒÓ· ˘¤ÚÔ¯Ô, ͯˆÚÈÛÙfi Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙÔÓ ÂÏ‚ÂÙÈÎfi Ô›ÎÔ, Ô˘ ı· ·Ú·¯ı› Û ÌfiÏȘ 250 ·ÚÈıÌË̤ӷ ·ÓÙ›Ù˘·. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÂӉ›ÍÂȘ ÒÚ·˜, ÏÂÙÒÓ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ ÛÙË ı¤ÛË 9, ÂÓÒ ÙÔ ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ ÌÂÙÚ¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Ì ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈο ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ‰Â›ÎÙË Î·È 60 ÏÂÙ¿ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙË ı¤ÛË 3. ∏ ο۷ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔ 4,5 ÂηÙÔÛÙ¿ Î·È Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ. ΔÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Ô˘ ηχÙÂÈ ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙfiÛÔ ÂÌÚfi˜, fiÛÔ Î·È ›Ûˆ Â›Ó·È ·fi ˙·Ê›ÚÈ, ÂÓÒ ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı› Ì ÙÔ ÊˆÛÊÔÚ›˙ÔÓ ˘ÏÈÎfi SuperLumiNova. ΔÔ ÔÔ›Ô ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ¿ÎÚˆ˜ ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂȘ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ¤ˆ˜ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ 100 ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÂÁ·Ófi. ™˘ÏÏÂÎÙÈÎfi Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ.

Eurobusiness S.A., πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ. 210 36 06 201 www.mauricelacroix.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

155


146-157_ROLOGIA 30-12-09 18:55 ™ÂÏ›‰·156

ƒ√§√°π∞

Audemars Piguet

Jules Audemars AUDEMARS PIGUET / CHRONOHELLAS

ÕÎÚˆ˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ, ÙÔ Jules ÙÔ˘ ÂÏ‚ÂÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙË Û¿ÓÈ· ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. √ ÎÔ˘Ú‰ÈÛÙfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Jules ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ï›·ÓÛ˘, ¿ÏÏÂÙ·È 43.200 ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ÒÚ· Î·È ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¤ˆ˜ Î·È 56 ÒÚ˜. ∏ ο۷ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi Ï·Ù›Ó· 950 Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ 4,6 ÂηÙÔÛÙ¿ Î·È ÙÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÌÚfi˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘, ·fi ˙·Ê›ÚÈ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÂӉ›ÍÂȘ ˆÚÒÓ –Ì ڈ̷˚΋ ·Ú›ıÌËÛË- ÏÂÙÒÓ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ÛÙÂÁ·Ófi ¤ˆ˜ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ 20 ̤ÙÚˆÓ Î·È ÙÔ ÌÚ·ÛÂϤ ÙÔ˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ·fi Ê›ÓÔ ‰¤ÚÌ· ·ÏÈÁ¿ÙÔÚ·.

Chrono Hellas LTD, ¶ÂÙÚ¿ÎË 18, 10563 ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 32 42 370 www.audemarspiguet.com

156

BESTEVER 18 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009


146-157_ROLOGIA 4-01-10 15:24 ™ÂÏ›‰·157

Parmigiani Fleurier

Kalpa XL Hebdomadaire PARMIGIANI / CHRONOHELLAS

™˘ÏÏÂÎÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Kalpa, Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ۠30 ÌfiÏȘ ·ÓÙ›Ù˘·, ÁÈ· Ó· ÂÔÚÙ·ÛÙÔ‡Ó Ù· 30 ¯ÚfiÓÈ· ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ Michel Parmigiani Ì ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ˆÚÔÏÔÁÔÔÈ›·. ŒÓ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌËÌ·, Ì ο۷ ·fi ·ÏÏ¿‰ÈÔ 950 Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ‰Ô˘ÏÂ̤ÓÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ·fi ¯Ú˘Ûfi 18 ηڷÙÈÒÓ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Â›Ó·È ÎÔ˘Ú‰ÈÛÙfi˜, Calibre PF 110 Î·È Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· 8 Ë̤Ú˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔ‡Ú‰ÈÛÌ·. ΔÔ Kalpa XL Hebdomadaire ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂӉ›ÍÂȘ ÒÚ·˜, ÏÂÙÒÓ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ˘ÔÏÔÈfiÌÂÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Ì ÌÚ·ÛÂϤ Ù˘ Hermes ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi Ê›ÓÔ ‰¤ÚÌ· ·ÏÈÁ¿ÙÔÚ·, Ì ÎÏ›ÛÈÌÔ ·ÛÊ·Ï›·˜.

Chrono Hellas LTD, ¶ÂÙÚ¿ÎË 18, 10563 ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 32 42 370 www.parmigiani.ch

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009

BESTEVER 18

157


158-169_KOSMHMATA 30-12-09 18:46 ™ÂÏ›‰·158

158

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


158-169_KOSMHMATA 30-12-09 18:46 ™ÂÏ›‰·159

FOR HER

∞ÈÛıËÙÈ΋

ÚfiÎÏËÛË T∏™

ÃÀ™∞¡£∏™ §√À¢∞ƒ√À

À¤ÚÔ¯· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· ˘¤Úԯ˜ ˘¿ÚÍÂȘ. ªÔÓ·‰Èο Û¯¤‰È·, ÔχÙÈÌ· ̤ٷÏÏ· Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ù· ··ÛÙÚ¿ÙÔÓÙ· ‰È·Ì¿ÓÙÈ·. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ Ӥ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ÙˆÓ ÈÔ ‰È¿ÛËÌˆÓ Ô›ÎˆÓ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È Ù˘ Á·Ï·ÓÙÔÌ›·˜ Û·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ê‡ÏÏÔ.

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÂÓÂfi˜ ÛÙË ı¤· ÂÓfi˜ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ˘ ÌÚÈÁÈ¿Ó. ∞ÎfiÌ· Î·È ÂÌ›˜ Ô˘ οı ¯ÚfiÓÔ «ÚÔ˘Ê¿Ì» ÙȘ Ӥ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ Ô›ÎˆÓ fiˆ˜ Ô Bvlgari ‹ Ô Harry Winston, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ ̤ÓÔ˘Ì ¿ÊˆÓÔÈ ÛÙË ı¤· ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜, ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˘ ۯ‰›·Û˘, Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙÔ Êˆ˜ Ì ¯›ÏÈÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¯¿ÚË ÛÙË ‰È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ· Â¤Ó‰˘Û‹ Ù˘. ¡·È, ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Û ÔÏÏÔ‡˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ ÂÏÈÙ›ÛÙÈÎË ‰È¿ıÂÛË, Ô‡Ù ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó‡„ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ Û ˘¤ÚÙ·ÙÔ ·Á·ıfi. ∏ ˘„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋, Ë ÁÓÒÛË Ù˘ Î·È Ô ı·˘Ì·ÛÌfi˜ Ù˘ ‰ÂÓ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ù›ÔÙ· Û ηӤӷ, ¤Ú·Ó Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÓ·-

Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ù˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ÂÍÂÚ‡ÓËÛ˘ Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ŒÓ·˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ·ÎÌÒÓ Î·È ÂÈ¤‰ˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ‰È·Ì·ÓÙÈÔ‡ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Î·È Ô Î¿ÙÔ¯fi˜ ÙÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ¤Ó·˜ ۯ‰ȷÛÙ‹˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ˙ˆ‹ Î·È Î›ÓËÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›Ó·, ÛÙÔ ¯Ú˘Ûfi ‹ ÛÙÔ ·ÏÏ¿‰ÈÔ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¿ÓÂÛË Ó· Ù· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÎÈfiÏ·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ٷÂÈÓÔ› ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ Î·È ÂÓ›ÔÙ ·˘ÛÙËÚÔ› ÎÚÈÙ¤˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝·˜ Î·È ·Ó ‹ fiÔÙ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÙÔ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ì fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÙ·ÛÛfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ Â˘Ù¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

159


158-169_KOSMHMATA 30-12-09 18:46 ™ÂÏ›‰·160

FOR HER

Audemars Piguet √ ÁÓˆÛÙfi˜ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ù· ÚÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˜, ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ê›ÓˆÓ Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÛÂÙ ·fi ÎÔÏȤ Î·È ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·, Ô˘ ÂÚÈÌÂÙÚÈο ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ï‹ıÔ˜ ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ ÂÓÒ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘˜ ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÚÔ˘Û›· fiÓ˘¯·. μ¿ÛË ·ÔÙÂÏ› Ô ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi˜ Ï¢Îfi˜ ¯Ú˘Ûfi˜. ∫ÔÌ„fi Î·È ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ Ó·ÓÈÎfi, ÙÔ ÎfiÛÌËÌ· ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ȉ·ÓÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ȉȷ›ÙÂÚ˜ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÂÍfi‰Ô˘˜.

AUDEMARS PIGUET / CHRONOHELLAS

Chrono Hellas LTD, ¶ÂÙÚ¿ÎË 18, 10563 ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 32 42 370 www.audemarspiguet.com

160

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


158-169_KOSMHMATA 30-12-09 18:46 ™ÂÏ›‰·161

Kessaris KESSARIS

™Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Kessaris ı· ‚Ú›Ù ¿ÓÙ· ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È Î·Ù·ÍÈˆÌ¤ÓˆÓ Ô›ÎˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜, ȉȷ›ÙÂÚ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÂÙ ÂÚȉ¤Ú·ÈÔ – ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ·, fiÔ˘ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÎfiÎÎÈÓ· ˙·Ê›ÚÈ·, Û ‚¿ÛË ·fi Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi. ¶ÂÚ›Ù¯ӷ ÛηϛÛÌ·Ù· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÎÔÌ„‹ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ fiÔ˘ Î·È fiÔÙ ÊÔÚÂı›.

Kessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 000 www.degrisogono.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

161


158-169_KOSMHMATA 4-01-10 15:18 ™ÂÏ›‰·162

HARRY WINSTON / ORA KESSARIS

FOR HER

Harry Winston

Avenue Classic

√ ÈÔ ÁÓˆÛÙfi˜ Ô›ÎÔ˜ ηÙÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÒÏËÛ˘ ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ, ÚÔÙ›ÓÂÈ ·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÚÔÏÔÁÈÒÓ ÙÔ˘ Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ˘¤ÚÔ¯· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Avenue Classic. ¢È·ÎÔÛÌË̤ӷ Ì ‰Âο‰Â˜ ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Î·È Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ·, Û ‚¿ÛË ·fi Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi, Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÚÔÏfiÁÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰È·¯ÚÔÓÈο ‰Â›ÁÌ·Ù· ÎÔÌ„fiÙËÙ·˜ Î·È ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·˜. ªÂ quartz Ì˯·ÓÈÛÌfi ˘„ËÏ‹˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜, Û fiÔÈ· ΢ڛ· Î·È ·Ó ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ‰ÂÓ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ··Ú·Ù‹ÚËÙ·.

Ora Kessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 000, www.harrywinston.com

162

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


158-169_KOSMHMATA 30-12-09 18:46 ™ÂÏ›‰·163

MAURICE LACROIX / EUROBUSINESS

Maurice Lacroix

Divina Flower’s Caress £Â˚Îfi ¿ÁÁÈÁÌ· ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ, ‹ ¿ÁÁÈÁÌ· ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ (ÛÙÔ ¯¤ÚÈ) ı¿˜. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÙÂ, ÙÔ ÚÔÏfiÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌËÌ·, ÙfiÛÔ È‰È·›ÙÂÚÔ fiÛÔ ÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÌfiÏȘ 33 ·ÓÙ›Ù˘· ÛÙ· ÔÔ›· ı· ·Ú·¯ı›. ÷ڛÛÙ ÙÔ ÏÔÈfiÓ ÛÙË ÌÈ·, ÙË ÌÔÓ·‰È΋, ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· Á˘Ó·›Î· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜, Ë ÔÔ›· Û·ÊÒ˜ Î·È ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi Î·È Ù· 405 ˙·Ê›ÚÈ· Î·È ÚÔ˘Ì›ÓÈ· Ô˘ ÙÔÓ ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ¤Î·ÁÏÔ˘ ηÏÏÔÓ‹˜ Û‡ÓÔÏÔ. ΔÔ ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ «ÙÔ‡ÚÙ·» Â›Ó·È ÙÔ ˘¤Ú¯Ô, ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓÔ ÌÚ·ÛÂϤ Û ··Ïfi ÚÔ˙ ÙfiÓÔ Ô˘ ‰¤ÓÂÈ Ù¤ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·fi¯ÚˆÛË ÙˆÓ ÔχÙÈÌˆÓ Ï›ıˆÓ.

Eurobusiness S.A., πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 10-12, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ. 210 36 06 201 www.mauricelacroix.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

163


158-169_KOSMHMATA 30-12-09 18:46 ™ÂÏ›‰·164

BOUCHERON / SYMBOL HELLAS

FOR HER

Boucheron

Trouble

∞ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘, ÙÔ ÎfiÛÌËÌ· ·˘Ùfi, Û ÌÚ·ÛÂϤ Î·È ‰·¯Ù˘Ï›‰È, ‰ÂÓ ı· Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· fiÙ·Ó ÙÔ ¯·Ú›ÛÂÙÂ. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ÀÏÔÔÈË̤ӷ ·fi ΛÙÚÈÓÔ ¯Ú˘Ûfi 18 ηڷÙÈÒÓ, Ù· ‰‡Ô ˘¤ÚÔ¯· ·˘Ù¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÔÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÔ‡ Î·È ¿ÓÙ·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙ›ÁÌ· Ì ı¤Ì· ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÊȉÈÔ‡ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ΔÔ ÌÚ·ÛÂϤ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ ÂÚÈοÚÈÔ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÌÈ· ÈÔ ÛÔÚ Î·È ·Ó¿Ï·ÊÚË ÓfiÙ· ÛÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·˘Ùfi ÎfiÛÌËÌ·.

Symbol Hellas A.E., ™˘ÁÁÚÔ‡ 185, ¡. ™Ì‡ÚÓË ΔËÏ.: 210 93 37 012 www.boucheron.com

164

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


158-169_KOSMHMATA 30-12-09 18:46 ™ÂÏ›‰·165

BVLGARI / KESSARIS

BVLGARI

High Jewelry

∞fi ÙË ÛÂÈÚ¿ Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÚÔÏÔÁÈÒÓ High Jewelry ÂÈϤͷÌ ·˘Ùfi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ÚÔÏfiÈ Ì ÙË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ο۷ ·fi Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi 18 ηڷÙÈÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Ì ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ 220 ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 6,4Ô Î·Ú·ÙÈÒÓ. ΔÔ ÌÚ·ÛÂϤ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ê›ÓÔ Û·Ù¤Ó ÂÓÒ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˘„ËÏ‹˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ quartz. °È· ·ÚÔ˘Û›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÙ¤ ··Ú·Ù‹ÚËÙ˜, ÙÔ ÚÔÏfiÈ ·˘Ùfi Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙË Ï¿Ì„Ë ÙˆÓ ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ Ì ÙËÓ ÚÔËÁ̤ÓË ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË ÎÔÌ„fiÙËÙ·. Must give.

Bvlgari Boutique μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 8, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 37 11 000 www.bulgari.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

165


158-169_KOSMHMATA 30-12-09 18:47 ™ÂÏ›‰·166

FOR HER BVLGARI

Serpenti

∏ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù˘ Ó¤· ÛÂÈÚ¿ serpenti. ∏ ¤ÌÓ¢ÛË ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎÈÛÌfi Î·È ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ÊȉÈÔ‡ Î·È Â‰Ò ‚ϤÔ˘Ì ‰‡Ô ˘¤ÚÔ¯· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Û ÌÚ·ÛÂϤ –ÚÔÏfiÈ Î·È ‰·¯Ù˘Ï›‰È. ∂¤Ó‰˘ÛË fiÏˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ‰È·Ì¿ÓÙÈ·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì fiÓ˘¯·. μ¿ÛË Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ·ÔÙÂÏ› Ô ¯Ú˘Ûfi˜, Ï¢Îfi˜, ÚÔ˙ ‹ ΛÙÚÈÓÔ˜. ªÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ¤ÓÙÔÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û Á˘Ó·›Î˜ Ì ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Û οı ÙÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË.

BVLGARI / KESSARIS

Bvlgari Boutique μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 8, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 37 11 000 www.bulgari.com

166

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


158-169_KOSMHMATA 30-12-09 18:47 ™ÂÏ›‰·167

Kessaris

KESSARIS

∞ÎfiÌ· ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ‡ ϤÔÓ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ οı ¯ÚfiÓÔ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ı·˘Ì·ÛÙÒÓ ÙˆÓ ÌÔÓ·‰ÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ∂‰Ò, ÙÔ ÂÚȉ¤Ú·ÈÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û·Ó ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÙÔÓ ÔχÙÈÌÔ Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi Î·È ·›˙ÂÈ Ì ٷ ÂÎÏËÎÙÈ΋˜ ηı·ÚfiÙËÙ·˜ ˙·Ê›ÚÈ· Î·È ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÌ·Ú¿Á‰È, Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ˙·Ê›ÚÈ· ÛÙÔ ÙÂÏ›ˆÌ¿ ÙÔ˘. ∫ÔÌ„fi fiÛÔ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ÙÔ ÎfiÛÌËÌ· ·˘Ùfi Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÂ Î˘Ú›Â˜ Ì ¤ÓÙÔÓË ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÏÂÙÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, fiÔ˘ ı· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ È‰·ÓÈο ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘˜.

Kessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 7, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 37 11 000 www.degrisogono.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

167


158-169_KOSMHMATA 30-12-09 18:47 ™ÂÏ›‰·168

BVLGARπ / KESSARIS

FOR HER

Bvlgari

125 Years Bvlgari ™˘ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ÂÓfi˜ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ú›˙˜, Ô ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi˜ ÈÙ·ÏÈÎfi˜ Ô›ÎÔ˜ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÎÔÌ„fiÙËÙ· Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÈÛıËÙÈ΋, ÙÔ˘˜ ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜ Ì ٷ ÔχÙÈÌ· ̤ٷÏÏ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ‰È·¯ÚÔÓÈ΋˜ ÎÔÌ„fiÙËÙ·˜ Î·È ÌÔÓ·‰È΋˜ ·Í›·˜. ∂‰Ò Î·È 125 ¯ÚfiÓÈ· ı¤ÙÂÈ Ù· ÚfiÙ˘· Ù˘ ÎÔÌ„fiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÚÔۋψÛ˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·. £Â̤ÏÈÔ˜ Ï›ıÔ˜ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Bvlgari ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ê˘ÛÈο Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙÔÓ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ Ô›ÎÔ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Kessaris, ̤۷ ·fi ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ¿„ÔÁ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÙÔÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ.

Bvlgari Boutique μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 8, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 37 11 000 www.bulgari.com

168

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


158-169_KOSMHMATA 30-12-09 18:47 ™ÂÏ›‰·169

Audemars Piguet

Millenary Precieuse Collection AUDEMARS PIGUET / CHRONOHELLAS

∞fi ÙË ÛÂÈÚ¿ Millenary Precieuse ÂÈϤͷÌ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÎÏËÎÙÈÎfi ·˘Ùfi ÚÔÏfiÈ, Ô˘ Ì ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ ÌÂٷ͈ÙÔ‡ ÌÚ·ÛÂϤ, Ù˘ ¯Ú˘Û‹˜ ο۷˜ Î·È ÙˆÓ ‰Âο‰ˆÓ ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û‹˜ ÙÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ·ÔÁÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ ÁÔ‡ÛÙÔ Î·È ÙË ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·. Δ· 187 ‰È·Ì¿ÓÙÈ·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 2,35 ηڷÙÈÒÓ, Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ Ê˘ÛÈο ÎϤ‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ‰Ò, ·ÎfiÌ· Ô ÎÔ˘Ú‰ÈÛÙfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ì ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ¿ ÙÔ˘. ∞Ï¿ ˘¤ÚÔ¯Ô, ¯·Ú›ÛÙ ÙÔ ·Ó ·ÓÙ¤¯ÂÙ ÙÔ Â›Û˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˜.

Chrono Hellas LTD, ¶ÂÙÚ¿ÎË 18, 10563 ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 32 42 370 www.audemarspiguet.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

169


170-177_GADGETS 30-12-09 15:40 ™ÂÏ›‰·170

GADGETS

ŒÓ·˜

Ì·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Δ√À

™Δ∞£∏ ∞™¶πøΔ∏

√È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ οı ›‰Ô˘˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜. ◊ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ ¤ÙÛÈ ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂ. √È Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È «gadgets», fi¯È ÁÈ· ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Ó¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË Û ·˘Ùfi Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ¶ÚˆÙfiÙ˘˜ χÛÂȘ, ·fi ÂΛ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·Ó›˜, Ì ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ó¤Â˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ.

NECCRV43 ∞ÓÔ›ÍÙ ‰È¿Ï·Ù· ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ Û·˜ ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÌfiÓÈÙÔÚ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ΔÔ CRV43 ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÌfiÓÈÙÔÚ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜ ¢ÎÔÏfiÙÂÚË Î·È ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ Ó· ¤¯ÂÙ ÔÏÏ·Ï¿ ηÏ҉ȷ Ô˘ ı· ηٷϋÁÔ˘Ó Û ÔÏÏ·Ϥ˜ ÔıfiÓ˜ Ì ٷ Ï·›ÛÈ· Ó· ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ٷ ÁÚ·ÊÈο ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙÔ˘˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ™Â 43 ›ÓÙÛ˜ ‰È·ÁÒÓÈÔ, ÙÔ «Î·Ì‡ÏÔ» ÌfiÓÈÙÔÚ Ù˘ NEC ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· fi¯È ÌfiÓÔ Û ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË ·ÏÏ¿ Î·È Û ›Û˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ¿ÎÚË Û ¿ÎÚË. √ ÏfiÁÔ˜ Ï¢ÚÒÓ Â›Ó·È Ô ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ 32:10 Î·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Double WXGA+, ‹ÙÔÈ 2880x900 pixels. To CRV43 fi¯È ÌfiÓÔ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË Î·È ÈÔ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙË ÂÈÎfiÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ÁÈ· ÙȘ ··ÈÙËÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ: H Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ sRGB Â›Ó·È Ï‹Ú˘, ÂÓÒ ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï AdobeRGB ηχÙÂÙ·È Î·Ù¿ 99,3%! www.necdisplay.com

170

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


170-177_GADGETS 30-12-09 15:40 ™ÂÏ›‰·171

CamelBak

All Clear

¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ ·ÚÎÂÙ¿ ÙËÓ ˘Á›· Û·˜; ¶fiÛÔ Î·ı·Úfi Â›Ó·È ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ›ÓÂÙÂ; ¶¤Ú· ·fi Ù· ÛÙÂÚ¿ ۈ̷ٛ‰È· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ·˘Ùfi Î·È ÌÔÚÔ‡Ó ·Ó ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó Ì ¤Ó· ÎÔÈÓfi Ê›ÏÙÚÔ, Ë ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ·fi ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Â›Ó·È Ì›· ‰‡ÛÎÔÏË ˘fiıÂÛË. ∞˘Ùfi ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ All Clear Ù˘ CamelBak. ∏ ηӿٷ ÙÔ˘ All Clear ¤¯ÂÈ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· 1l ÓÂÚÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÛÙÂÈÚÒÓÂÈ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ˘¤Ú˘ıÚ˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜. ª›· ÌÈÎÚ‹, Ú·ÎÙÈ΋ ÔıfiÓË ÛÙÔ Î·¿ÎÈ Ù˘ ηӿٷ˜ Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙ ÙÔ ÓÂÚfi ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙÂÈÚˆı› Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ. ∏ ·ÎÙ›Ó˜ UV ÙÔ˘ All Clear ı·Ó·ÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ 99,99% ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi Ì ÙËÓ ·ÔÛÙ›ڈÛË Ó· ‰È·ÚΛ ÂÚ› Ù· 80 sec. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì Ì·Ù·Ú›· ÁÈ· Ó· ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ¿ÓÙ· Ì·˙› Ì·˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È option Ì Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓË §Èı›Ô˘. www.camelbak.com

Dyson

Air Multiplier √È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú˜ Ì ÊÙÂÚ¿ ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ù· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ. £ÔÚ˘‚҉˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÌË ÔÌ·Ï‹ ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·¤Ú· Ì ÙȘ ÏÂ›‰Â˜ Ó· ÙÔÓ «Îfi‚Ô˘Ó» ÛÙËÓ Ô˘Û›·. ¡· ÌË ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ Ê˘ÛÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó¯Ù› Ô ¯Ú‹ÛÙ˘. ∏ Dyson ÂÊˇÚ ÙÔÓ «ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹ ·¤Ú·» ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙȘ ÚÔËÁ̤Ó˜ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ Ù˘ ÁÓÒÛÂȘ. √ ·¤Ú·˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Air Multiplier ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙË ‚¿ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Î·È Ì¤Ûˆ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙÂÚ˘Á›ˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·ÔÎÙ¿ ˘„ËÏ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·. ª·˙› ÙÔ˘ Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ ÙÔÓ ·¤Ú· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ì ¤Ó· ÏfiÁÔ ÚÔ‹˜ 25:1! H ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È ·ıfiÚ˘‚Ë, Ô ·¤Ú·˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ˆ˜ ¤Ó· ÔÌ·Ïfi Ú‡̷ Ì ڢıÌfi ¤ˆ˜ 27l/sec ηÈ, ΢ڛˆ˜, ÌË ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. ŒÓ· ı·‡Ì· Ù˘ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Û›ÙÈ Ì·˜. www.dyson.co.uk

Kindle DXAmazon.com

ΔÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Ù˘ Amazon ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔıfiÓË 9,7 ÈÓÙÛÒÓ Î·È Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· «Î·Ù‚¿˙ÂÈ» ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ Û·˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‡·Ú͢ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∂ÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ̛· Û‡Ó‰ÂÛË 3G, οı ‚È‚Ï›Ô Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Â›Ó·È ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Û·˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¤Î‰ÔÛË. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÂÓۈ̷و̤ÓÔ pdf reader Î·È Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÎÚ·Ù¿ 3.500 ‚È‚Ï›· Î·È ¤ÁÁÚ·Ê· ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘. ∏ ÔıfiÓË Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÂÏ¿ÓÈ ·Ú¤¯ÂÈ 16 ‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ Îϛ̷η˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÈ ÁÈ· ÈÛÙ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜, ÂÓÒ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ì·Ù·Ú›· ÙÔ˘ ı· ͯ¿ÛÂÙ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Â·Ó·ÊfiÚÙÈÛË. ™ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ Amazon ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û ÁÓˆÛÙ¤˜ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο.

www.amazon.com I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

171


170-177_GADGETS 30-12-09 15:40 ™ÂÏ›‰·172

GADGETS

Audio Technica

AT2020 USB

∏¯ËÙÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Î‹ ÔÈfiÙËÙ· ‹¯Ô˘. ∂ÎÙfi˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÂÚı›Ù Û οÔÈÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi studio Ì ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi. À¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó·˜ ¢ÎÔÏfiÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜, fï˜. ªÂ ÙÔ AT2020 ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ì˯·Ó‹ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ‹¯Ô˘. ∏ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ·ÏÔ‡ÛÙÂÚË Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ USB. To AT2020 Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ¿„ÔÁ· Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. ∂ÙÔÈÌ¿ÛÙ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Û·˜, ÚÔÔÓ›ÛÙ ÙË ÊˆÓ‹ Û·˜ Î·È ÛÙ‹ÛÙ Ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ studio Û·˜. ΔÔ Audio Technica AT2020 USB ı· ηٷÁÚ¿„ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Ì ·›ÛÙ¢ÙË ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. www.audiotechnica.com

Helmet Camera

ContourHD

ºÔÚ¤ÛÙ ÙËÓ Î¿ÌÂÚ· Û·˜ Î·È ÍÂÎÈÓ‹ÛÙ ÁÈ· ÙȘ ÈÔ ·›Û٢٘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ, fiˆ˜ οÓÂÙÂ Û˘Ó‹ıˆ˜. ªfiÓÔ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ·˘Ù¤˜ ı· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó Û High Definition ·Ú¯Â›Ô video, ·fi Ì›· ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· Ô˘ ÌfiÓÔ ÂÛ›˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ¤¯ÂÙÂ. ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙËÓ ContourHD ÛÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜, ‹ ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·ÏÏÔ‡ ̤ۈ ÙˆÓ adaptors Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ, ÔÏ›ÛÙ Ì ÙÔ "rec" Î·È Ê‡Á·ÙÂ! Δ· ·Ú¯Â›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È, ̤ۈ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ editing Ù˘ ContourHD, ÁÈ· Ó· ÛËΈıÔ‡Ó ÛÙÔ YouTube, ‹ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÙË ‰È΋ Û·˜ ÌÔÓ·‰È΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ‰Ú¿Û˘. ∏ ηٷÛ΢‹ Ù˘ Â›Ó·È ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚË Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ fiÔÈ· ÙڤϷ ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ӷ οÓÂÙÂ. www.vholdr.com

172

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


170-177_GADGETS 30-12-09 15:40 ™ÂÏ›‰·173

Ù· ·È¯Ó›‰È·. ¶Ë‰‹ÍÙ ̤۷ ÛÙÔ cockpit, ·Ó¿„Ù ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ Î·È Logitech Δ¤ÚÌ· ηÙ¢ı˘Óı›Ù ÚÔ˜ ÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ·ÔÁ›ˆÛ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÈÚfi˜ ÁÈ·

G940

¯¿ÛÈÌÔ. √È ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÂÈÏËÙÈο. ∏ Ì¿¯Ë ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÛÙÈÁÌ‹ Û ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· Ï¿ıÔ˘˜. √‡ÙÂ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜. √ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ Ù‹Û˘ Ù˘ Logitec Â›Ó·È ÈÛÙfi ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›ˆÓ ÂÓfi˜ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ Î·È ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ͉ÈÏÒÛÂÙ ÙÔ ·ÂÚÔÔÚÈÎfi Û·˜ ٷϤÓÙÔ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο joystick Ì force feedback, «ÙÈÌfiÓÈ» Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· οı ÎÈÓËÙ‹Ú· ÁÈ· Ù·¯‡Ù·ÙÔ˘˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜, Î·È ˉ¿ÏÈ· Î·È ÊÚ¤Ó· fiˆ˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ʤÚÂÙ ÂȘ ¤Ú·˜ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹;

www.logitech.com

Guitar Hero 5

¶fiÛÔ ¤ÙÔÈÌÔÈ Â›ÛÙ ӷ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ rock star; ΔÒÚ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ Î·È Ôχ ÈÔ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÁÈ· Ù· Xbox 360, PlayStation 2, 3 Î·È Wii. ¶¿ÚÙ ̤ÚÔ˜ Û ·ÁÎfiÌÛȘ ÂÚÈԉ›˜, ÁÚ¿„Ù ٷ ‰Èο˜ Û·˜ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È Ï¿‚ÂÙ ̤ÚÔ˜ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Ì ·ÙÂÏ›ˆÙ· ÛfiÏ·. ∫¿ÓÙ ÙË ‰È΋ Û·˜ ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÚÁ·Ó· Î·È ·ÔÚÚ›„Ù ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÛÙÈÏ Î·È Â›‰Ô. 85 ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÛÙÔ track list ·fi 83 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Johnny Cash, Carlos Santana, Shirley Manson, Kurt Cobain Î·È Matthew Bellamy, Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û¿˜ ‰È·Û΢¤˜ Î·È Ó· Û·˜ ·ÔÁÂÈÒÛÔ˘Ó Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈο. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û·˜ ηÚȤڷ ÙÒÚ· ÍÂÎÈÓ¿! www.guitarherogame.com

Sony Ericsson

Experia Ã10

ΔÔ ÚÒÙÔ ÎÈÓËÙfi Ù˘ Sony Ericsson Ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Android ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÊÙÂÚ¿ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘. ∂ÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ Qualcomm Snapdragon ÛÙÔ 1GHz Î·È 1GB ÌÓ‹ÌË RAM, ÙÔ X10 Â›Ó·È ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ «ÙËϤʈÓÔ» Ô˘ ηٷÛ··Û ÔÙ¤ Ë Sony Ericsson. H ÔıfiÓË ·Ê‹˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ 65.536 ¯ÚÒÌ·Ù·, ¤¯ÂÈ ‰È·ÁÒÓÈÔ 4 ›ÓÙÛ˜ Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË WVGA – 480x854 pixels. ™ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ·ÎÔ˘ÛÙÈο Hi-Fi, Ì ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ mini-jack. To Ó¤Ô – ÁÈ· ÙË Sony Ericsson – ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰›ÓÂÈ Ó¤Â˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÛÙÔ X10, fiˆ˜ ÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Timescape Î·È Mediascape. H ÚÒÙË Î¿ÓÂÈ ‰˘Ó·Ù‹ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ̛· Â·Ê‹ Ì·˜, fiˆ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙ· Facebook, tweeter, ʈÙÔÁڷʛ˜ ÎÏ ·fi ¤Ó· ÛËÌ›Ô. ΔÔ Mediascape ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ multimedia, ›Ù ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Facebook, ÛÙÔ YouTube ‹ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. ∂›Û˘, Ë Î¿ÌÂÚ· ÙˆÓ 8,1Mpixel Ì face recognition ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙȘ Â·Ê¤˜ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù·. º˘ÛÈο, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηÙ‚¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ PlayNow Î·È ÙÔ Android Market. www.sonyericsson.com I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

173


170-177_GADGETS 30-12-09 15:40 ™ÂÏ›‰·174

GADGETS

Leatherman Wave

Multi-Tool

ŒÓ· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ Ù· οÓÂÈ fiÏ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ôχ ηϿ. ∂›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ∞ÓÔ›ÁÂÈ ÌÔ˘Î¿ÏÈ·, Îfi‚ÂÈ Î·Ï҉ȷ, ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›· ·fi ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚ˜ ¤ÓÛ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ Û ÔÏ˘ÂÚÁ·Ï›Ô. ∂›Ó·È ȉ·ÓÈÎfi Û˘Ìϋڈ̷ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÚÈÓ ÙÔ˘˜ ‚Ú›Ù ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜, ‰›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔÓ Î‹Ô ‹ Ù· Ì·ÛÙÔڤ̷ٷ. ∫·È Û ÂȉÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÁÈ· Ù· ·Á·Ë̤ӷ Û·˜ ÚfiÛˆ·. www.leatherman.com

Specialized

Stumpjumper FSR ∏ ‚·ÛÈ΋ ·Ú¯‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÛÔÚ, Ì ·ÍÈÒÛÂȘ, Â›Ó·È Ó· ÂÊԉȷÛÙ› Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÔÚ. ŒÙÛÈ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ı·̷ÙÈο ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Â›‰fi ÙÔ˘. ∞Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰ÂÓ ‚ϤÂÈ Ô‡Ù Ì ÎÈ¿ÏÈ· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜, ÙfiÙ ۛÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı· ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È fiÌÔÈÔ Ì ·˘Ùfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ Ì·˜, ·Ó ÙÔ ÛÔÚ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ·Û¯ÔÏËı›ÙÂ Â›Ó·È ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ‚Ô˘ÓÔ‡, Ë Ì›· Î·È ÌfiÓË ÂÈÏÔÁ‹ Â›Ó·È Ó· ÂÊԉȷÛÙ›Ù Ì ¤Ó· ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Specialized. ªÂ ¤Ó· Epic FSR, ·Ó·Î˘Ú‹¯ıËΠÚfiÛÊ·Ù· ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™Î˘ÏÔ‰‹ÌÔ˜ ÛÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË Î·ÙËÁÔÚ›· MTB XC Masters! ™·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ¤Ó· ηٷÏËÎÙÈÎfi Stumpjumper FSR Ì ڢıÌÈ˙fiÌÂÓË ˘‰Ú·˘ÏÈ΋, ÌÔ¯ÏÈ΋ ·Ó¿ÚÙËÛË ›Ûˆ, ÙËÏÂÛÎÔÈÎfi Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ËÚÔ‡ÓÈ ÂÌÚfi˜ Î·È ·Ó¿Ï·ÊÚÔ ÛÎÂÏÂÙfi ·fi ÎÚ¿Ì· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. ∫·È Ì¿ÁΘ... ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ™Î˘ÏÔ‰‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÙÂ, ·ÏÏ¿ ı· ¤¯ÂÙ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Á›ÓÂÙ·È... ∫·Ï¤˜ ‚fiÏÙ˜ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi! www.kassimatiscycling.gr www.specialized.com

174

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


170-177_GADGETS 30-12-09 15:40 ™ÂÏ›‰·175

Draganfly

Draganflyer X6 ΔÔ ¤ÎÙÔ Î·Ù· ÛÂÈÚ¿ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙˆÓ ÙËÏÂηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓˆÓ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ Ù˘ Dradanfly ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚÂÈ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ‹ video camera ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘, ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·fi ·Ïfi ·È¯Ó›‰È, ÛÔ‚·Úfi ÂÚÁ·Ï›Ô. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ïfi ÂÏÈÎÔÙÂÚ¿ÎÈ, ·ÏÏ¿ ÌÈ· Ï·ÙÊfiÚÌ· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ·fi „ËÏ¿. ªÂ ·ÚfiÌÔÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ UAV, ÙÔ Draganflyer X6 Ì ۷ÊÒ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ. º˘ÛÈο ÌÔÚ›Ù ·ÏÒ˜ Ó· ÙÔ Âٿ٠ˆ˜ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ, Ì ·fiÏ˘ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜. ΔÂÏÈο ·È¯Ó›‰È ‹ ÂÚÁ·Ï›Ô; ∞Ó¿ÏÔÁ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚfiÏÔ˘˜... www.draganfly.com

Ducati

Live Luggage ∏ ÙÛ¿ÓÙ· Ô˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì·˙› Û·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ™·˜ ‚ÔËı¿ Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ·, ·Ê·ÈÚ› ‚¿ÚÔ˜ ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Û·˜, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ì ÙȘ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÙËÓ ·ˆÏ¤ÛÂÙ ̤ۈ ÙÔ˘ Live Locator. ™ÙȘ Úfi‰Â˜ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÏÏ¿ ÈÛ¯˘Úfi ÌÔÙ¤Ú, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓË Ì·Ù·Ú›·. ™Â ÂÈÎÏÈÓ¤˜ ¤‰·ÊÔ˜ Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔχÙÈÌË, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÙÛ¿ÓÙ·˜. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, Ë ÂȉÈ΋ «anti-gravity» ۯ‰›·ÛË Ù˘ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹˜ ·Ê·ÈÚ› ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ ÙÔ 85% ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ÙÛ¿ÓÙ·˜, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ Úfi‰Â˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÂȉÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÔÌڤϷ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÙÛ¿ÓÙ· Û·˜ Â›Ó·È Ì›· ·fi Ù· ÙÚ›· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ô˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜, ÙÔ ¯·Ú·Á̤ÓÔ Ì laser serial number ¿Óˆ Ù˘ ‚ÔËı¿ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ‹ fiÔÈÔÓ ÙËÓ ‚ÚÂÈ, Ó· ÙËÓ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û ÂÛ¿˜ ̤ۈ ÙÔ˘ database Ù˘ Live Luggage. ∫·Ïfi Ù·Í›‰È. www.ducati.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

175


170-177_GADGETS 30-12-09 15:41 ™ÂÏ›‰·176

GADGETS

RED

Scarlet 3D √È ÙÚÂÏÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ï‹„˘ RED ËÁ·›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·Î¿Ùˆ, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Û 3D! ¡·È, Ë RED Scarlet, ̤ۈ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ÌÔÚ› Ó· «‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ›» ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÂÚÂÔÛÎÔÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·›ÛÙ¢Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙË RED Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·ÈÛıËÙ‹Ú· Î·È ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ Mysterium-X Î·È Mysterium Monstro ÁÈ· Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÈ Û ÔÙȉ‹ÔÙ Ô˘ ¤¯ÂÈ frame-rate 1-120fps Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 24Mpixel! ∞Ó¿ÏÔÁ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÔÈ Ê·ÎÔ› Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÈÛıËÙ‹Ú·, Ì ˘ÂÚ˘„ËÏ‹ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·, ηχÙÔÓÙ·˜ ÂÛÙȷΤ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi 6,5mm- 300mm. ∂Ï›‰· ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰È΋ Û·˜ Nikon ‹ Canon dSLR. www.red.com

Sony

Playstation 3

H ·fiÏ˘ÙË ·È¯ÓȉÔÌ˯·Ó‹ Â›Ó·È ϤÔÓ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓË Î·È ÏÂÙfiÙÂÚË. ¢Â ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Ù· Û˘Ó¯‹ updates Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë ÎÔÓÛfiÏ· ·fi ÙÔ˘˜ servers Ù˘ Sony, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¤Ó· ÚÈ˙ÈÎfi lifting Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Ù˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ PS3 Â›Ó·È ϤÔÓ ÙÔ 1/3 ÙÔ˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ÌÈÛfi, Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ·ıfiÚ˘‚Ô Î·È Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ÛÙ¿ÓÙ·Ú ·fi ¤Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ‰fiÓËÛ˘. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È fï˜ ÛÙÔÓ Ë¯ËÙÈÎfi ÙÔ̤·, fiÔ˘ Ù· Blu-rays Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ë¯ËÙÈ΋ Ì¿ÓÙ· Û dts HD Master Audio ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Ë¯ËÙÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ Û ÌÔÚÊ‹ bitstream, ¯ˆÚ›˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Û PCM Î·È ÙËÓ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ·ÒÏÂÈ· ÔÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·˘Ù‹ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. ª›· ÎÔÚ˘Ê·›· Ì˯·Ó‹ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi Î·È Ï‹Ú˜ BD player Û ¤Ó·. www.sony.gr

176

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


170-177_GADGETS 30-12-09 15:42 ™ÂÏ›‰·177

Asus

Eee keyboard

ΔÈ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ keyboard! ¶fiÛÔ Ï¿ıÔ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙÂ; ΔÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ‚ϤÂÙ ÛÙË ÊˆÙfi... ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ, ·ÏÏ¿ ¤Ó·˜ Ï‹Ú˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. μ·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ¤Ó· Atom N270 ‹ ÛÙÔÓ ‰È‡ÚËÓÔ N330, ÙÔ Eee Keyboard ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÓۈ̷و̤ÓË ÔıfiÓË 5 ÈÓÙÛÒÓ Î·È «ÙÚ¤¯ÂÈ» Windows XP. ªÂ ·˘Ùfi ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÔÙȉ‹ÔÙ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ì Atom: ¡· ÛÂÚÊ¿ÚÂÙ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÙ e-mail, Ó· ÙËÏÂʈÓ›Ù Ì ÙÔ Skype. H Û˘Ó‰ÂÛÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ï‹Ú˘ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÍÔ‰Ô HDMI ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ HDTV, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, 4 Û 1 card reader, ı‡Ú˜ USB. H ÂÓۈ̷و̤ÓË ÔıfiÓË ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο touch Î·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ Â›Ó·È 800 x 480. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ¤Ú· ·fi ÙȘ Û˘ÓÙÔ̇ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ, ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È ˆ˜ mouse. O ÛÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ Â›Ó·È – Ê˘ÛÈο– Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ SSD ÛÙ· 16GB ‹ 32GB, ÂÓÒ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 1kg. Δ¤ÏÂÈÔ; www.asus.com

WildCharge

∞Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ ∫fi„Ù ٷ ηÏ҉ȷ Î·È ÊÔÚÙ›ÛÙ Ì ¿ÁÁÈÁÌ·! ∞˘Ùfi οÓÂÈ ÙÔ WildCharger, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì οıÂ Û˘Û΢‹, ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ, mp3 player, ÎÙÏ. To ÌfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÙ ÂÛ›˜ Â›Ó·È Ó· «ÓÙ‡ÛÂÙ» ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô skin, ÙÔ ÔÔ›Ô Ê¤ÚÂÈ ÙȘ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Â·Ê¤˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ·ÚΛ Î·È ÌfiÓÔ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ Û·˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ WildCharger ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÊfiÚÙÈÛË. ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ fiÛ˜ Û˘Û΢¤˜ ı¤ÏÂÙÂ Î·È ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ WildCharge. ΔfiÛÔ ·Ï¿, ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ηÈ, ΢ڛˆ˜, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ηÏÒ‰ÈÔ. uk.wildcharge.com

HP

TouchSmart 300

∫¿ÓÙ ٷ fiÏ· Ì ¤Ó· ¿ÁÁÈÁÌ·! ΔÔ TouchSmart 300 Ù˘ HP Â›Ó·È Ë ΔÚ›ÙË ÁÂÓÈ¿ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ô˘ Ù· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Û ̛· ÔıfiÓË ·Ê‹˜ Î·È ¤Ó· ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ. Ÿˆ˜ ÛˆÛÙ¿ ‚ϤÂÙ ηÏ҉ȷ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô˘ıÂÓ¿, ηıÒ˜ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓۈ̷و̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Á›ÓÂÙ·È ·Û‡ÚÌ·Ù·. ∂›Û˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· mouse, ÌÈ¿˜ Î·È Ù· ηıÈÂڈ̤ӷ "click", "drag n drop", fiˆ˜ Î·È Ù· "rotate", "zoom" ÎÏ Á›ÓÔ0ÓÙ·È Ì ¤Ó· ¿ÁÁÈÁÌ· Â› Ù˘ ÔıfiÓ˘. ∏ ÔıfiÓË ÙÔ˘ TouchSmart 300 Â›Ó·È ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓË Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÏfiÁÔ Ï¢ÚÒÓ Ù˘, fiÛÔ Î·È Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ϤÔÓ fi¯È ÌfiÓÔ ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ «ÙÚ¤¯Ô˘Ó» ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ Windows 7, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÚ˘Ê·›Ô HTPC. www.hp.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

177


178-187_HIGH_END 30-12-09 15:44 ™ÂÏ›‰·178

FOCAL

AV H I G H E N D

178

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


178-187_HIGH_END 30-12-09 15:44 ™ÂÏ›‰·179

™ÙËÓ

ÎÔÚ˘Ê‹ TOY

™Δ∞£∏ ∞™¶πøΔ∏

ªÂ ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi cinema Ó· Â›Ó·È ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜, ÙÔ Home Theater Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘ÂÚ˘„ËÏ‹˜ ÈÛÙfiÙËÙ·˜ ˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘˜. ΔÔ peak ÙˆÓ ÂȉfiÛÂˆÓ ÛÙ· ÔÈÎȷο ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ Û˘Û΢¤˜ ‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Û οı Â›‰Ô. √È ‰›ÛÎÔÈ Blu-ray Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È Ì›· Ó¤Ô˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË. ∏ ¤‚‰ÔÌË Ù¤¯ÓË – Î·È fi¯È ÌfiÓÔ – ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÛÙÔÓ «ÌÏ ‰›ÛÎÔ». ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÚ›ÎˆÓ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÂÓfi˜ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ displays ¤¯ÂÈ ÂÎÙÔÍ¢Ù›, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Ì ¿ÓÂÛË ϤÔÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ÚÔ˜ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ. °È· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘˜, Ô‡Ù ÏfiÁÔ˜. Δ· 24 frames per second ÙÔ˘ ÊÈÏÌ Á›ÓÔÓÙ·È... 192fps ·fi ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘. √È ÂÓÈÛ¯˘Ù¤˜ ÂÍ·Ï›ÊÔ˘Ó Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙ‹ ·ÚÔ˘Û›· ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ Ë¯ËÙÈÎfi ‰›Ô. ∏ ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Î·È Ë Â›Â‰Ë ·fiÎÚÈÛË Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ô˘ ÔÈ „ËÊÈ·ÎÔ› ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ÛÙ·‰›ˆÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê·. ªÂ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ, Ù· ˯›· ¤¯Ô˘Ó Ó· ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ÌË ÁÂÏȤÛÙÂ. ŸÛÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÎÚ›ÎÔ˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜, ÙfiÛÔ ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ÂÈʤÚÔ˘Ó Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο. ∏ Â›Â‰Ë ·fiÎÚÈÛË Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È Ì›· ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ô˘ ÌfiÓÔ ¤Ó· Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈο ηÏfi ˯›Ô, ·ÎfiÌË Î·È

Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ, ‹ ¤Ó· ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ˘ÔÁÔ‡ÊÂÚ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂȘ ¤Ú·˜. ªÂ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÈÛÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÙÔÓ ‹¯Ô Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙËı›, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¤ÎÏËÍË fiÙÈ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ϤÔÓ ÙÔÓ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi ÙˆÓ ËÁÒÓ. ΔÔ Û‹Ì· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘ ÌÔÚ› ϤÔÓ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÔ‡. √È ÛÎÏËÚÔ› ‰›ÛÎÔÈ Ì ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ TB ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ȉ·ÓÈΤ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ÂÈÎfiÓ·˜ High Definition Î·È Hi-Rez ‹¯Ô˘. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ; H ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙÔÈ΋. ªÔÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÂÓfi˜ server ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, Û ¿ÏÏÔ fiÚÔÊÔ, ‹ ·ÎfiÌË Î·È Û ¿ÏÏË ¯ÒÚ·. ∏ ÂÈÎfiÓ· Î·È Ô ‹¯Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ Blu-ray, ·ÏÏ¿ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·fi ·˘ÙfiÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ì·˜ ·fi ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ. Δ· ‰ÈÎÙ˘·Î¿ Î·È ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ media players Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô Â›‰Ô˜ ËÁÒÓ Ô˘ ‹Úı ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ. ªÂ ÙÔ High Definition Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ, ÔÈÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·, ¿Ú·ÁÂ; ™‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ì È¿ÛÂÈ ÙÔ peak Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ Û ‹¯Ô Î·È ÂÈÎfiÓ·. ∂›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ 2D. √ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ˜ ÔÈÎÈ·Îfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ. Δ· 3D displays ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚ›ÙË, ϤÔÓ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË Ì·˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜ ‹¯Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ ‡„Ô˘˜ ÛÙÔÓ ‹¯Ô. ∂ÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›Ù ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ·Ù› ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı· ›̷ÛÙ Û ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË. I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

179


178-187_HIGH_END 30-12-09 15:44 ™ÂÏ›‰·180

NEW BIG TV’S

Panasonic 85’’ Plasma TV

TH-85PF12U

ªÔÚ› ÔÈ 103’’ Ó· Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜, ÙÔ ›‰ÈÔ fï˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ 85’’ Ù˘ ÂÎÏËÎÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ Panasonic. ªË Û·˜ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘, ηıÒ˜ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË Ì ¿ÓÂÏ plasma ¡ÂÔPDP. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·Ô 10 cm, ÌÈÎÚ‹ ηٷӿψÛË – ·Ó ·˘Ùfi Û·˜ ϤÂÈ Î¿ÙÈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰È·ÁÒÓÈÔ Ù˘ – ηÈ, Ê˘ÛÈο, ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜. ∏ TH-85PF12U Â›Ó·È Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ô˘ ÌÔÚ› Î·È ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ Ï‹ÚË Â˘ÎÚ›ÓÂÈ· ÙˆÓ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÎËÓÒÓ, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÚÔËÁ̤ÓË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ˘ ¿ÓÂÏ Ù˘ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ‚·ı‡ Ì·‡ÚÔ Î·È Ê˘ÛÈο ¯ÚÒÌ·Ù· Ì ÈηÓfiÙËÙ· ·Ú¿ıÂÛ˘ fi¯È ÏÈÁfiÙÂÚˆÓ ·fi 6.144 ‰È·‚·ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· οı ¯ÚÒÌ·. ª›· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Î·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÌÂÁ¿ÏË ÙËÏÂfiÚ·ÛË. www.panasonic.com

Sony 200Hz LCD TV

KDL-52Z5500

H ηχÙÂÚË Sony Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÔÙ¤ Â›Ó·È Ë Ù·¯‡ÙÂÚË ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û‹ÌÂÚ·. ∏ KDL-52Z5500 ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· Û‹Ì·Ù· ÙˆÓ 50Hz ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÈÔ ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È Â˘ÎÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Û¿ÚˆÛË ÙˆÓ 200Hz. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÔÏÈο. ÿÚË ÛÙÔÓ ÂȉÈÎfi Ô›ÛıÈÔ ÊˆÙÈÛÌfi WCG-CCFL Ë KDL-52Z5500 ÌÔÚ› Î·È ‰›ÓÂÈ ¯ÚÒÌ·Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ Î·È ÎÔÚÂṲ̂ӷ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Ì›· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ı¤·Û˘. ∂ÈϤÔÓ, Ë KDL-52Z5500 Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· «‚ϤÂÈ» ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ̤ۈ Ù˘ ı‡Ú·˜ Ethernet Ì ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË dlna Î·È Ê˘ÛÈο fiÏ· Ù· ·Ú¯Â›· video, ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·˘ÙÔ‡˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, Ë ¯Ú‹ÛË Î·È Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ Full HDTV Ù˘ Sony Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ïfi: ·ÚΛ Ó· ¯·ÌËÏÒÛÂÙ ٷ ÊÒÙ· Î·È Ó· ÂÈϤÍÂÙ Theater ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. www.sony.gr 180

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


178-187_HIGH_END 30-12-09 15:44 ™ÂÏ›‰·181

Full Auto TV

BeoVision 4

B&O 103’’

ª›· ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·fi ÙËÓ B&O ‰ÂÓ Â›Ó·È «Ì›· ·ÎfiÌË ÙËÏÂfiÚ·ÛË». ŸÙ·Ó ‰Â ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÛÙ·ÛË 103 ÓÙÛÒÓ, ÙfiÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÔ‚·ÚÂ‡Ô˘Ó Ôχ. ∫·È ¤ÙÛÈ Â›Ó·È. ∏ BeoVision 4 Â›Ó·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ plasma Î·È Â›Ó·È ÌÂÏÂÙË̤ÓË ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ Â˘Ù˘¯‹ ı·ً Î·È ¯Ú‹ÛÙË Ù˘. ΔÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ¯·ÌËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¯¿ÚË ÛÙÔ ÂÓۈ̷و̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ó‡„ˆÛ˘ Ì ÂȉÈο ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ Î·È ·fiÚ·Ù· ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú Î·È ÙËÓ Î›ÓËÛË ·fi ¤Ó·Ó ÈÛ¯˘Úfi ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÎÈÓËÙ‹Ú·. ΔÔ Ë¯ËÙÈÎfi Ù˘ Û‡ÛÙËÌ· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ë¯Â›Ô BeoLab 10 Ì ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰È·ÛÔÚ¿ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Acoustic Lens Technology. ÿÚË ÛÙËÓ Adaptive Sound Technology Î·È ÙËÓ „ËÊȷ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ sweet spot ÙÔ˘ Ë¯Â›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÔÔ˘‰‹ÔÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. ∏ BeoVision 4 Â›Ó·È isf certified, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‰Â¯ı› ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi. ™ÙÔÓ «·fiÚ·ÙÔ» ÂÍÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì›· οÌÂÚ· Ô˘ «‰È·‚¿˙ÂÈ» ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ ¿ÓÂÏ, fiˆ˜ Î·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ʈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë BeoVision 4 Ó· ·ÔÙÂÏ› Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Î·Ù·Û΢‹˜ ·˘ÙÔÚ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ∏ bestever ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰È΋ Û·˜ Ì 125.000 ¢ÚÒ. www.bang-olufsen.com

Samsung

PS58P850 100’’ Plasma TV

ª›· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·fi ÙËÓ Samsung, ÛÙÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ 58 ÈÓÙÛÒÓ. ∏ PS58P850 ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ÁˆÓ›Ô˘ Ù˘. ¶¿Ú¿ ÙË ¯ÔÚÙ·ÛÙÈ΋ Ù˘ ÔıfiÓË, ÙÔ ¿¯Ô˜ Ù˘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 39mm, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ë È‰·ÓÈ΋ ÁÈ· Ó· ÙËÓ «ÎÚÂÌ¿ÛÂÙ». ∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘; ∂ÎÏËÎÙÈ΋, Ì ‚·ı‡, ‚·ı‡ Ì·‡ÚÔ Î·È ¯ÚÒÌ·Ù· Ê˘ÛÈο. ∏ PS58P850 Ì ¢ÎÔÏ›· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Û ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙË Â˘ÎÚ›ÓÂÈ· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ÁÓ‹ÛÈ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. ∂ÈϤÔÓ, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ì¤Ûˆ widgets ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ʤÚÓÂÈ ÙÔ YouTube ·fi ÙÔ ÌfiÓÈÙÔÚ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Û¿Ï·. ªÂ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ÛÙÈÏ Û ·fi‰ÔÛË Î·È ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Ë Samsung PS58P850 Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ۋÌÂÚ·. www.samsung.gr I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

181


178-187_HIGH_END 30-12-09 15:45 ™ÂÏ›‰·182

μπ¡Δ∂√¶ƒ√μ√§∂π™

950 JVC

THX Certified ∏ Â›‰ÂÈÍË ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·fi ÙË JVC Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ D-ILA projector 950. Èڛ˜ ÙË ¯Ú‹ÛË ›Úȉ·˜, Ô 950 ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ¤Ó·Ó ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÏfiÁÔ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ 50.000:1. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ HQV Reon-VX Ù˘ Silicon Optix, ÁÈ· Ù¤ÏÂÈ· ·fi‰ÔÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘, ÎÔÚ˘Ê·›· ·fiÏÂÍË Î·È upsclaing Û 1080p οı ۋ̷ÙÔ˜. √ Ê·Îfi˜ ÙÔ˘ 950 Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ì 17 ÛÙÔȯ›·, ÙÔ ¤Ó· Ù‡Ô˘ ED ÁÈ· ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÎÙÚÔÒÓ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· ··Ú¿ÌÈÏÏ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, Ì ‚·ı‡Ù·ÙÔ Ì·‡ÚÔ Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, ÈηӋ Ó· ¿Ú ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ THX. º˘ÛÈο, ‰¤¯ÂÙ·È Î·È ·Ó·ÌÔÚÊÈÎfi Ê·Îfi ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÙˆÓ 3xD-ILA fiÙ·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ٷÈӛ˜ Ì ÏfiÁÔ Ï¢ÚÒÓ 2,35:1. www.jvc.gr

4k HD

Sony

SRX-S110

ª›· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÚÔ˚‰Â¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. ∞Ó Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Ï›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. √È ÚÔ‚ÔÏ›˜ 4k Ù˘ Sony ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› Full HD. H ¯Ú‹ÛË SXRD ˘ÂÚ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘, Ì drivers 12-bit ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ÂÁÁ˘¿Ù·È ‚·ı‡ Ì·‡ÚÔ Î·È ÂÈÛÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù· ̤ۈ Ì›·˜ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤Ó˘ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛ˘ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔÊ›Ï, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ËÁ‹ Ì·˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô Ï¿Ì˜ Xenon, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ˘„ËÏ‹ ʈÙÂÈÓfiÙËÙ·. ∞Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÛÙ ·fi ÙËÓ ÚԉȷÁÚ·Ê‹ 1080p, ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ÁÈ· Ù· 4096x2160 pixels Â› Ù˘ ÔıfiÓ˘. www.sony.com 182

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


178-187_HIGH_END 30-12-09 15:45 ™ÂÏ›‰·183

1080p LCOS

Anthem

LTX500

ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÚÔ‚ÔÏ›˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Û ·Ú·ÁˆÁ‹. ΔËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÚ›· ¿ÓÂÏ LCOS Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ‚·ı‡ Ì·‡ÚÔ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¯Ú‹Û˘ ›Úȉ·˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Û οı ÛÎËÓ‹, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Anthem ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÚÔ‚ÔϤˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. √ Ê·Îfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÛÙÔȯ›· ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·fi Á˘·Ï› Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ zoom x2, fiˆ˜ Â›Û˘ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ˜ – Û ÂÛÙ›·ÛË, zoom, οıÂÙÔ Î·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ lens shift. ¶Ú·ÎÙÈο ·ıfiÚ˘‚Ô˜ – ÛÙ· 19dB – Ô Anthem Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ·Û‡ÁÎÚÈÙË ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË. ¶ÚÈÓ ÙÔÓ ·Ó¿„ÂÙ fï˜ Ï¿‚ÂÙ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ÙȘ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ: H ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÂıÈÛÌfi! www.anthemav.com

Runco LED projector

QuantumColor Q-750d

ªÔÓ·‰È΋ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·fi ÙËÓ Runco, Ô Q-750d ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· QuantumColor ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ Áο̷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏËı› ÔÙ¤ ÛÙÔ ·Ó›. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, Ô Q-750d ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› οÔÈ· ·fi ÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ Ï¿Ì˜, ·ÏÏ¿ LED! H Ó¤·, ÁÈ· ÚÔ‚ÔÏ›˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘, ËÁ‹ ʈÙfi˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ stand alone ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹/ ÂÏÂÁÎÙ‹ Û‹Ì·ÙÔ˜ DHD Ù˘ Runco Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤· Â›‰· ·fi‰ÔÛ˘. ¶·Ú¿Ï¢ڷ ÔʤÏË Â›Ó·È Ë ÌÂȈ̤ÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, Ô ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Î·È shut-off Î·È Ë Û¯Â‰fiÓ ·ıfiÚ˘‚Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∏ ʈÙÂÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 700ANSI Lumens Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÌÈÎÚfi ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ, Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰ÈÏ¿ÛÈ· ·fi fi,ÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÔÏ›˜ Ì ϿÌ˜ UHP ‹ Xenon. ¢È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· CineWide Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Q-750d ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÊÔÚÌ¿ CinemaScope. www.runco.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

183


178-187_HIGH_END 30-12-09 15:45 ™ÂÏ›‰·184

¶∏°∂™

Simon Yorke Designs

Aeroarm

CD/HDD player

HDXNaim

∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÏ˘ÏËı‹ HDD player Ô˘ ηٷÎχ˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ HDX Ù˘ Naim ÙÔ ÔÔ›Ô Ê¤ÚÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ fiÏË ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Naim ÛÙÔ High End Audio. ∫¿ı sector ÙÔ˘ CD Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ì ÁÈ· ripping ‰È·‚¿˙ÂÙ·È ÔÏÏ·Ϥ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·¯ı› Â·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›·, Ë ÔÔ›· ·ÔıË·ÂÙ·È Û ‰‡Ô ÛÎÏËÚÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ 400GB, ¤Ó·˜ ÁÈ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ¤Ó·˜ ÁÈ· back up. H Ù·ÍÈÓfiÌËÛË Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË/album Î·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Â›Ù ·fi ÙÔ CD ›Ù ·fi ÙÔ HDD. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ... Ï‹ıÔ˜, ÙÔ HDX ʤÚÂÈ DACs Ù˘ Burr-Brown ·Ó¿Ï˘Û˘ 24bit/192kHz Î·È ‰È·ÎÚÈÙ‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÁÈ· Ù· ·Ó·ÏÔÁÈο Î·È „ËÊȷο ÛÙ¿‰È·. ∂‰Ò «‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ì», ·›˙Ô˘Ì ÌÔ˘ÛÈ΋! www.naim-audio.com

¶Ï·Ùfi ·Ú¿ÏÏËÏ˘ ÌÂÙ·ÙfiÈÛ˘

ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠÂÚ›Ô˘ 25 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÂÍÂÏ›ÍÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ Aeroarm Ô Simon Yorke. ∞ÏÏ¿ ¿ÍÈ˙ ÙÔÓ ÎfiÔ. ΔÔ Ï·Ùfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Ì¿˙· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ Aeroarm ÌÔÓ·‰ÈÎfi. ∞˘Ùfi ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ˘ ÌÂÙ·ÙfiÈÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÂ›Ù·È ¿Óˆ Û ¤Ó· ÏÂÙfi, ÊÈÏÌ ·¤Ú·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ·fiÚ·ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈο. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÈÛÔ‰‡Ó·Ì˘ ·Ó·ÚÙÒÌÂÓ˘ Ì¿˙·˜ ηٿ 4,6 ÊÔÚ¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡˜ ‚Ú·¯›ÔÓ˜. ∫¿ÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ AerÔarm Â›Ó·È Ë ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚË ·Ó·ÏÔÁÈ΋ Û˘Û΢‹ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ˯ËÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ Ï·Ùfi Â›Ó·È ··Ú¿ÌÈÏÏË, ¯ˆÚ›˜ η̛· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, ·ÏÏ¿ Ë ÔÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ˘ÂÚ˘„ËÏ‹˜ ÈÛÙfiÙËÙ·˜: √ Aeroarm ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˜ Î·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÓÙ¤ÏÂÈ·. ŒÓ· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·ÎÚȂ›·˜. www.recordplayer.com

DBP 4010UDCI Denon

Universal player

To Universal player Ù˘ Denon ÌÔÚ› Î·È ·Ó··Ú¿ÁÂÈ fiÏ· Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· format ÔÙÈÎÒÓ ‰›ÛÎˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ CD, SACD, DVD, BD. ∂ÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ¤Ó· ÛÙÈ‚·Úfi Û·Û› (Separated Unit Structure chassis architecture) ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ Î·È ÙÔÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ ABT VRS Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÈÎfiÓ· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ ·fi οı ‰›ÛÎÔ DVD/BD. ΔÔ Ë¯ËÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜ 32-bit Ù˘ SHARC ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ¤ÍÔ‰Ô 7.1. ∞ÎfiÌË Î·È ÙÔ stereo down-mix Á›ÓÂÙ·È Ì ·Ó¿Ï˘ÛË 24-bit. To DBP 4010UDCI Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤Ó· ÚÔËÁ̤ÓÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi player Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂϤÁ¯Ô˘ remotely ·fi Ù· iPod Touch/ iPhone, ÂÓÒ Î·È ÙÔ configuration ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Â› ÙfiÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. State of the Art player. www.denon.com

BD Changer

Sony

Popcorn Hour C-200 Networked Media Tank

ΔÔ ÔÏ˘ÌÔÚÊÈÎfiÙÂÚÔ Î·È ϤÔÓ Â˘¤ÏÈÎÙÔ High Definition networked media player Û‹ÌÂÚ·. ªÂ ÙÔ Popcorn Hour ÌÔÚ›Ù ӷ «stream¿ÚÂÙ» Î·È Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÙ „ËÊȷο ·Ú¯Â›· ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û·˜, ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÛÔ ·Ôı‹Î¢Û˘ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì USB (Flash drive, HDD, DVD drive), ‹ Ó· ‰Â›Ù ·¢ı›·˜ ˘ÏÈÎfi ·fi οÔÈÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ. ∂ÈϤÔÓ, ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ٠ͯˆÚÈÛÙfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÈ· Ù· «Î·Ù‚¿ÛÌ·Ù·» ηıÒ˜ ÙÔ C-200 ÙÔ Î¿ÓÂ Î·È ·˘Ùfi. ∫·È ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÛ·Ì ‰Ò. ªÔÚ›Ù ӷ ‰Â¯ı› ÂÛˆÙÂÚÈο Blu-ray drive Î·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¤Ó· Ï‹Ú˜ BD player. ŒÓ· Ì˯¿ÓËÌ· Ì ÔÏÏ·Ï¿ ÚfiÛˆ·. www.popcornhour.com

184

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BDP-CX7000ES

Œ¯ÂÈ ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Û·˜ ·fi ‰›ÛÎÔ˘˜ Blu-ray, DVD Î·È CD; ¶Èı·Ófiٷٷ, Ó·È. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· Ù˘ Û˘Ì›ÂÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ˆÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÈÔ ·Á·Ë̤ÓÔÈ Û·˜ ‰›ÛÎÔÈ Û ÌÂÚÈÎÔ‡˜ HDD, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ BDP-CX7000ES. ∞Ï¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͯˆÚ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ 400 ÈÔ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔ carousel ÙÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ „ËÊÈ·ÎÔ‡ juke-box. ΔÔ BDP-CX7000ES ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÏ· Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ˯ËÙÈο ÊÔÚÌ¿ Hi-Rez, ‰ÈÂÓÂÚÁ› upscaling Û 1080p ÛÙ· DVD Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ Super BitMapping ÛÙ· CD ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÈfiÙËÙ·, Ì οı ›‰Ô˘˜ ÚˆÙfiÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ·fi ÙÔ video club, ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›ÙÂ. ΔÔ BDP-CX7000ES ¤¯ÂÈ Ì›· ˘Ô‰Ô¯‹ Quick-load Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹. www.sony.gr


178-187_HIGH_END 4-01-10 14:06 ™ÂÏ›‰·185

∞/V ∂¡π™ÃÀΔ∂™

GryPhon

Atilla

√ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÊ·ÓÛË ÙÔ˘. √ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ Ù˘ Gryphon ‰È·ı¤ÙÂÈ 100W Û οı ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ηӿÏÈ· ÙÔ˘, ÛÙÈ‚·Úfi Û·Û› Î·È Ì›· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ϷΤٷ ÁÈ· Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙËÓ ÔÔ›· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Ù· ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·. ™¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙË ¢·Ó›·, Ô Attila ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ηψ‰›ˆÛË, ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ¤Ó· ÔÓÙÂÛÈfiÌÂÙÚÔ ·ÎÚȂ›·˜, 50 ‚ËÌ¿ÙˆÓ, ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÌÈÎÚÔÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹, ÂÓÒ Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ Â›Ó·È dual mono. °È· Ó· ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÙ ¤Ó· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÛÙËÓ ›Ûˆ fi„Ë ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· fixed pass-through ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ Ì ¤Ó·Ó ÚÔÂÓÈÛ¯˘Ù‹ surround. Δ¤ÏÔ˜, Ô ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ·˘Ùfi˜ High End ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ Ù˘ Gryphon ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ firmware ÙÔ˘ ̤ۈ PC. °È· Ó· ÌËÓ Í¯ÓÈfiÌ·ÛÙÂ. www.gryphon-audio.dk

PC DAC/Tube Amplifier

Neuhaus

T-2

∫·ÈÚfi˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë Î·Î‹ Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙÔ˘... ηÎÔ‡ ‹¯Ô˘ ÛÙÔ PC. ∞˜ ÛÎÂÊÙԇ̠ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜. ΔË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘ ÛÙÔ PC ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÊÙËÓ¿ DAC, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì¤Û· Û ¤Ó· «‚ÚÒÌÈÎfi» ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈο ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈο-χÛÂȘ ·Ó¿Á΢. √ Δ-2 Ù˘ Neuhaus ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ Ï›ÂÈ ·fi ÙÔÓ ‹¯Ô ÛÙÔ PC. ªÂ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì¤Ûˆ USB. √ Δ-2 ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ Û ·Ó·ÏÔÁÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÚÔ˜ Ù· ˯›· Û·˜ ̤ۈ ÂÓfi˜ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹ Ï˘¯Ó›·˜. ¡· ›ÛÙ ·Ôχو˜ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ PC Û·˜ Ó· ˯› ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ô Neuhaus T-2. www.neuhauslabs.com

Onkyo 9.2 AV Receiver

TX-NR5007 Reference SACD/Amplifier

Marantz

SA-11S2/ PM-15S2

ŒÓ· ‰›‰˘ÌÔ ËÁ‹˜-ÂÓÈÛ¯˘Ù‹ Ô˘ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ˯ËÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Û‹ÌÂÚ·. ΔÔ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ SACD-Stereo, CD, CD-R/RW player Â›Ó·È ‰ÔÌË̤ÓÔ ¿Óˆ ÛÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ Marantz ‰È¿ÛËÌÔ. ΔÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ transport SACDM-1 Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÂÍ¿ÁÂÈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù· „ËÊȷο ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ, ÂÓÒ Ë „ËÊȷ΋ ‰ÈfiÚıˆÛË PEC777f2 ÙÂÏÂÈÔÔÈ› ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¢‡Ô ÌÔÓÔοӷϷ DAC Ù˘ Seiko ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ Û‹Ì· Û ·Ó·ÏÔÁÈÎfi, ÂÓÒ Ù· ·Ó·ÏÔÁÈο ÛÙ¿‰È· HDAM ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË SA-2 ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ¯ÚÔÈ¿ Ù˘ Marantz ÛÙÔÓ ‹¯Ô. ™ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ٛÔÙ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó·Ó «‚·Ú‡» ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓÔ ÙÔÚÔÂȉ‹ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹. ∏ ÁÓ‹ÛÈ· ˯ËÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ Ô‰‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ Ë¯Â›ˆÓ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô PM-15S2 Ì ÈÛ¯‡ 2x90W/ 2x140W ÛÙ· 8ø/4ø ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Ë ÛÙÈ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘, Ë ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Î·È Ë ·ÚÙÈfiÙËÙ· Ù˘ ۯ‰›·Û˘ Ù˘ Marantz ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔ˘Ó È‰·ÓÈο ÙÔÓ ‹¯Ô, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ Ó· ˙ËϤ„Ô˘Ó ÔÈ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ. www.marantz.com

ªÂ 9.2 ηӿÏÈ· ‹¯Ô˘, Ù· ‰‡Ô ·fi Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó ‡„Ô˜ Î·È Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙË ÛÙÂÚÂÔʈÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ̤ۈ ÙˆÓ Audyssey DSX, ‹ Dolby's Pro Logic IIz. Δ· ‰‡Ô ÂÈϤÔÓ Î·Ó¿ÏÈ· ÙÔ˘ TX-NR5007 ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÊÈÂÚˆıÔ‡Ó Û ¤Ó· dedicated ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi ÛÂ٠˯›ˆÓ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ 7.1 ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi. Δ· ηӿÏÈ· 0.2 ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ‰‡Ô ‰È·ÎÚÈÙ¿ ˘ÔÁÔ‡ÊÂÚ, ÁÈ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ‹ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋. ªÂ ÈÛ¯‡ 145W ÛÙÔ Î·Ó¿ÏÈ, Û˘ÓÔÏÈ΋ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ˘ÎÓˆÙÒÓ 22.000ÌF, Ô TX-NR5007 ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, fiˆ˜ 32-bit DACs Ù˘ Burr-Brown. ™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ‰Â Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ٛÔÙ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ chipset Reon-VX Ô˘ «ÙÚ¤¯ÂÈ» ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ HQV Ù˘ Silicon Optix. ∂ÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ڢıÌÈÛÙÈο ÂÈÎfiÓ·˜ ηٿ isf, o TX-NR5007 Â›Ó·È ÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· calibration Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È. º˘ÛÈο, Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ·fi οı media server Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì Windows 7. www.onkyo.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

185


178-187_HIGH_END 30-12-09 15:45 ™ÂÏ›‰·186

∏Ã∂π∞

KEF

Design Loudspeaker

Concept Blade

∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiÙ·Ó ÙÔ ÙÌ‹Ì· R&D ·Ê‹ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ΔÔ Concept Blade Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Û ·Ú·ÁˆÁ‹, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÔÌÔÈÔÁÂÓ¤˜ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ˯ËÙÈÎfi ‰›Ô ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ ÂÚÈÔ¯‹, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ˘„ËϤ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙË ı¤ÛË ·ÎÚfi·Û˘. ∞˘Ùfi ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì Âη٤ڈıÂÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ woofer ÛÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ Ë¯Â›Ô˘, ÂÓÒ Ë ÌÔÓ¿‰· Uni-Q Ì ÎÒÓÔ ·fi ˘ÁÚfi ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÈÎfi ÔÏ˘ÌÂÚ¤˜ 75mm Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÛÙËÓ ÚfiÛÔ„Ë. ÿ‰È· Â›Ó·È Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ tweeter ÙÈÙ·Ó›Ô˘, ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ Ì›·˜ ›ÓÙÛ·˜. ∏ ÈÛ¯‡ ÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓˆÓ woofer ÙˆÓ 10 ÈÓÙÛÒÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Û˘ÁÎÔÏÏËı› ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ Ì·ÁÓËÙÒÓ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ ÛÙËÓ Î·Ì›Ó·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Force Canceling Ô˘ ·Ó¤Ù˘ÍÂ Ë KEF. ∏ ȉÈfiÌÔÚÊË Î·Ì›Ó· ÙÔ˘ Ë¯Â›Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi ͇ÏÔ balsa ÂÂӉ‰˘Ì¤ÓÔ ·fi ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÛÙÈ‚·ÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘. ∞·ÏÏ·Á̤ӷ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ÌÈÎÚfi ȉÈÔÛ˘ÓÙÔÓÈÛÌfi, Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ̤ÚË ÙÔ˘ Blade Â›Ó·È Ù·ÈÚÈ·Ṳ̂ӷ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈ· ··Ú¿ÌÈÏÏË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. www.kef.com

Headphones

Sennheiser

MX-W1

ŒÓ· ·fi Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ·Û‡ÚÌ·Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÔÙ¤. Δ· MX-W1 Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ·ÙfiÊÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙËÓ ËÁ‹ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ Û·˜ Ì ÔÈfiÙËÙ· ÂÓÛ‡ÚÌ·Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Û‹Ì·ÙÔ˜ 16bit/44kHz. ∫·ÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ Û˘Ì›ÂÛË ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ë Sennheiser ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ï‹Úˆ˜ Î·È Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ, Ì οı ¤Ó· ·fi Ù· "Twist-to-fit" ·ÎÔ˘ÛÙÈο Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Û‹Ì· ·fi ÙÔÓ ÔÌfi. √È Ì·ÁÓ‹Ù˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ¡ÂÔ‰‡ÌÈÔ, ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô Î·È Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ Ë¯ËÙÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋. ΔÔ ÎÂÚ·Û¿ÎÈ; √ ÔÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎ¤ÌÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û ‰‡Ô ˙‡ÁË ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÎÔ‡Ù ÌfiÓÔ˜. www.sennheiser.com Mega Loudspeaker

German

Physiks Gaudi mkII

ŒÓ· ˯›Ô-Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi momentum. H German Physiks ηٷÛ··Û ·Ú¯Èο ÙÔ Gaudi ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ demonstration Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ Ë ··›ÙËÛË fiÛˆÓ ÙÔ ¿ÎÔ˘Û·Ó ÔÙ¤, Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ limited edition. To ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û˘ÛÙÔȯ›· ¤ÍÈ ·ÓÙÔηÙ¢ı˘ÓÙÈÎÒÓ ÌÂÁ·ÊÒÓˆÓ DDD – ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ·Ù¤ÓÙ· Ù˘ German Physiks – Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ΈÓÈΤ˜ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜, ÁÈ· Ó· ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ Ê¿ÛÌ· ·fi Ù· 180Hz Î·È ¿Óˆ. ∏ Ù·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ηٷÚÁ› ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¯Ú‹Û˘ crossover ÛÙËÓ Â˘·›ÛıËÙË ÛÙÔ ·˘Ù› ÌÂÛ·›· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜. ¶·Ú’ ·˘Ù¿, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi crossover Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ‰È·¯ˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‹Ì· ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì ˘ÏÈο ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÂı› Û ٤ÛÛÂÚȘ ‰ˆ‰ÂοÈÓÙÛÔ˘˜ ΢„ÂψÙÔ‡˜ Â›‰Ԣ˜ ÎÒÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ Û ÌÂÙ·ÏÏÈο Ï·›ÛÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÛÒÌ· Ù˘ ηÌ›Ó·˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏ·Ï¿ ʇÏÏ· MDF, Ì ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Û η›ÚÈ· ÛËÌ›· Î·È Ì ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Ë¯Ô·ÔÚÚÔÊËÙÈÎÔ‡ Hawaphon. ΔÔ ˘ÏÈÎfi ·˘Ùfi, Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ۠ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ù‡Ô˘ stealth, Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏ˘ÌÂÚ¤˜ ¿ÓÂÏ matrix Ì ΢„¤Ï˜ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÛÊ·›Ú˜ ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ, Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ΔÔ Hawaphon fi¯È ÌfiÓÔ ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ì¿˙· ÛÙËÓ Î·Ì›Ó·, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ Ë¯ËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ıÂÚÌfiÙËÙ·. °È· ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Ë¯ËÙÈ΋ ÈÛÙfiÙËÙ·, ÙÔ Gaudi Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙËϯÂÈÚÈÛÌÔ‡ ·fi ÙË ı¤ÛË ·ÎÚfi·Û˘, ÌÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ DDD Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ˘ÔÁÔ‡ÊÂÚ Ù˘ ηÌ›Ó·˜. H ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· ·Ó¿Û˘ÚÛ˘ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ ÙÔ˘ Gaudi Â›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙË, fiˆ˜ ·›Û٢٘ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÛÙ¿ı̘ Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· 120dB. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ù· ·ÓÙÔηÙ¢ı˘ÓÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ DDD ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ sweet spot ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤Ó· Ë¯Â›Ô Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi High End. www.german-physiks.com 186

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


178-187_HIGH_END 30-12-09 15:45 ™ÂÏ›‰·187

1812 Velodyne Extra - Terresfiol

ªÂ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ 18-ÈÓÙÛÔ˘ Î·È ÂÓfi˜ 12-ÈÓÙÛÔ˘ woofer – fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ̷ÚÙ˘Ú¿ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ – ÙÔ 1812 Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ˘ÔÁÔ‡ÊÂÚ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. πηÓfi Ó· Ù·Ú·ÎÔ˘Ó‹ÛÂÈ Û˘ı¤ÌÂÏ· ÙÔÓ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¯ÒÚÔ Ô˘ ı· ÙÔÔıÂÙËı›, Ô ·fiÏ˘ÙÔ˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ¤·˜ ¯·ÌËÏÒÓ Û˘¯ÓÔًوÓ, ‰Â ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. Δ· ÛÂÚ‚ÔÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ· woofer ÈÛÔÛÙ·ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ· ̤ۈ OSD ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Â›Â‰Ë ·fiÎÚÈÛË Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ 15Hz. °È· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ ÁÈ· ÙÈ Ú¿ÁÌ· ÌÈÏ¿ÌÂ, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÈÛ¯‡ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÓۈ̷و̤ÓÔÈ ÂÓÈÛ¯˘Ù¤˜ Â›Ó·È 2500W Û˘Ó¯‹, Ì ÎÔÚ˘Ê‹ 6000W! ΔÔ 1812, ÙÔ ˘¤ÚÙ·ÙÔ ·˘Ùfi ˘ÔÁÔ‡ÊÂÚ, fi¯È ÌfiÓÔ ‚Á¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ê¿ÓÂÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ηӤӷ Ë¯Â›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÈ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ·ÏÏ¿ ı· ‰ÒÛÂÈ ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ¿ÎÔ˘ÛÌ· ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ Ù· ˯›· ·fi ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ·Ú·ÌfiÚʈÛË. ∞Í›˙ÂÈ ÂÚ› Ù· 15.000$ ̤¯ÚÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô cent. www.velodyne.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

187


188-195_HOT_STUFF 30-12-09 15:48 ™ÂÏ›‰·188

HOT STUFF

¢ÒÛÙ ÙÔ˘˜

ÙÔ ÛˆÛÙ¿... (◊ ÌË ÙÔ˘˜ ÙÔ ‰ÒÛÂÙ ηıfiÏÔ˘...)

Δ√À ¶∞¡Δ∂§∏ £∂√Δ√∫∞Δ√À (ÚÒËÓ guru...)

AÚΛ Ó· ÂÚÈÏ·ÓËı›Ù Û ¤Ó· ÂÚ›ÙÂÚÔ Î·È Ó· ¯·˙¤„ÂÙ ٷ ‰Âο‰Â˜ ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ˆ˜ Ë ˘¤ÚÌÂÙÚË Á˘Ó·ÈΛ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ Î˘ÚȤ„ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· οÓÂÙ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Î·È ‚ÚÂı›Ù Û ¤Ó· ·fi Ù· trendy clubs, ı· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÙ›Ù ·fi ÙËÓ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›·, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜. √È ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Á˘Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÙÚÂÏÏ·ı›. √ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÓÙÚ·˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ˙ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘. ¶ÔÙ¤ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÔÈ ÂχıÂÚ˜ -Î·È fi¯È ÌfiÓÔÁ˘Ó·›Î˜. μ‚·›ˆ˜ ¿ÓÙÔÙ οو ·fi ÙÔ ¤ÏÔ ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÚÎÂÙÔ› ¿ÓÙÚ˜ -·ÎfiÌ·!- ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. √È ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘, Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ Î·È ÙÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó fiÏÔ˘˜. √È ÛÙ›¯ÔÈ ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ù˘ ªelanie Fiona ÙÔ Ï¤Ó ÍÂοı·Ú·. «¢ÂÓ ÙÔ ı¤Ïˆ ¿ÓÙÔÙÂ, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÙÔ ıÂÏ‹Ûˆ, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÌÔ˘ ÙÔ ‰ÒÛÂȘ....» ΔÈ Ì·˜ Ϙ... ∏ Áη˙ˆÌ¤ÓË ÂÔ¯‹ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ó¤Â˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ‰·ÎÚ‡‚Ú¯Ù˜ ÈÛÙÔڛ˜ ·Á¿˘. §›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‹ıÂÏ·Ó Û·Ó ÙÚÂÏϤ˜ ·ÈÛıËÌ·ÙÈο ÌÏÂ̷͛ٷ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘. ŸÓÙ·˜ ÛÙ· ÁÂÌ¿Ù· 20 ÙÔ˘˜, ‹ıÂÏ·Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó η‚·Ù˙¿ÚÂÈ Ù· 30. ª·˙› Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· ¿ÏÏ·Í·Ó Î·È ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÎÒ‰Èη˜ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ·ÎfiÌ·, ÙËÓ ÚÒÙË Î›ÓËÛË Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÙ ÂÛ›˜! À¿Ú¯ÂÈ ˆ˜ ÁÓˆÌÈÎfi, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ˆ˜: ªÈ· Á˘Ó·›Î· Û˘Á¯ˆÚ› ¿ÓÙÔÙ ÙÔÓ ÈÂÛÙÈÎfi Ì‹¯ÙË ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Û˘Á¯ˆÚ› ÙÔÓ Î·Ï˘Ó˘¯Ù¿ÎÈ·. ∞Ó Â›ÛÙ ¤Ó·˜ ÛÔ‚·Úfi˜, Ù›ÌÈÔ˜ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ¿ÓÙÚ·˜, Ì¿ÏÏÔÓ ı· Ì›ÓÂÙ Ì ÙÔ Ô˘Ï› ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. √È Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û¯ÂÙÈÛÙÔ‡Ó Ì ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ Ù‡Ô. ¶Èı·ÓfiÓ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ fi¯È Ó· ÙȘ «Ù·Ú·ÎÔ˘Ó‹ÛÂÈ» ¿Óˆ Û ¤Ó·Ó ¿ÁÎÔ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿. ∫·È fiÙ·Ó Ï¤ˆ Ù·Ú·ÎÔ˘Ó‹ÛÂÈ, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ ÙËÓ «ÌÂÙ·ÊÔÚ¿»... ¶ÚÈÓ ·fi ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·Ï‹Ù¢· Ì οÙÈ ÁÎÔ˘ÚÔ‡ Ù‡Ô˘˜ Û ÂÚ›ÂÚÁ· ̤ÚË, ›¯· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÙ› Ì ÙËÓ ¯‡Ì· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ı¤Ì·. ø˜ ÛÔ‚·Úfi˜, Ù›ÌÈÔ˜ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Ù‡Ô˜ Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó, ‹Ù·Ó ı·‡Ì· Ô˘ ›¯· Ê›ÏÔ˘˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰È·Ì¤ÙÚËÌ· Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ Â›¯· Ì›ÓÂÈ... ͤÚÂÙÂ. ∏ ÚÒÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÔ˘ Úfi‚ÏËÌ·. ªÂÙ¿ Ë Ê‡ÛË ·Ó·Ï¿Ì‚·ÓÂ... ∞ÏÏ¿ Ë ÚÒÙË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ‹Ù·Ó ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ «‰ÂÓ ÙËÓ Â›¯·»... μ‚·›ˆ˜ 188

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘ ÔÈ ÁÎÔ˘ÚÔ‡ Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ¿ÓÔÈÁ·Ó Ì›ÓÈ Ì¿ÚÎÂÙ Ì ٷ ÚÔÛÊÈÏ‹ ˙˘Ì·ÚÈο, ÙȘ ¯˘ÏÔ›Ù˜, Ô˘ Ì¿˙¢·Ó, ·ÏÏ¿ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Û ÂÈÙ˘¯›Â˜ ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜. ∞˘Ù¿ Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÚÈÓ ·fi ‰¤Î·-›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ·. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ù‡ÔÈ ·Ú¿ ÙËÓ 40+ ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ. ΔÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘˜ ¯Ù˘¿ ‰·ÈÌÔÓÈṲ̂ӷ ÌÂ Ì˘Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ù· MMS Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÌÔÏÔÁÒ ˆ˜ Ì ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ Û ·Ì˯·Ó›·. £˘Ì¿Ì·È Û ¤Ó· meeting, Ô˘ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÎÔÌÂÓÈ¿Úˉ˜ ÎÔÏÏËÙÔ‡˜ ÌÔ˘, ÌÔ‡ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ video ̇ÓËÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ Ï˘ÛÛ·Ṳ̂Ó˜ ʛϘ ÙÔ˘, ·˘Ù¤˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÛԉ›·˜... ∞ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Û·ÁfiÓÈ ÌÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ∂›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÏÒ˜ Ó· ›ÛÙÂ Ô Â·˘Ùfi˜ Û·˜, Ó· ›ÛÙ ıÚ·Û‡˜ Î·È Ó· ͤÚÂÙ ÙÈ ı¤ÏÂÙÂ. º˘ÛÈο Ó· ›ÛÙ ηı·Úfi˜ Î·È ÌÔÛ¯ÔÌ˘ÚÈṲ̂ÓÔ˜. ∞Ó ‚ÚÂı›Ù Û ¤Ó·Ó ¯ÒÚÔ Ì 5-6 ˆÚ·›Â˜ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰È·ı¤ÛÈ̘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÙȘ ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÙȘ 6, Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÂÚ¿ÛÂÙ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û·˜. ∞Ó fï˜ ̤۷ ÛÙ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ ͷηı·Ú›ÛÂÙ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Û·˜ Î·È ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÌÈ· ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ Û˘˙‹ÙËÛË, Â›Ó·È Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· ͢Ó‹ÛÂÙ ·ÁηÏÈ¿ Ì·˙› Ù˘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Úˆ›. K·Ù' ·Ú¯‹Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ˘¤ÚÙ·ÙÔ ·Í›ˆÌ· ˆ˜ fiϘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ·ÚΛ Ó· ›ÛÙ Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÙ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù›ÌËÌ·. ΔÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· οı Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È ·ÏÒ˜ Ù˘¯·›ÓÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ...∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ showbiz ÛÎËÓ‹, Â›Ó·È ÌÈ· ·‡ıÌÂÓË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ·›ÛÙÂ˘ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. °È· ÙËÓ Î·ıȤڈۋ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È Úfiı˘Ì˜ Ó· Û·˜ Ì·Ì‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì˘·Ïfi, ÙËÓ ÙÛ¤Ë Î·È Èı·ÓfiÓ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ˙ˆ‹. ΔÔ ·Ó ÙÔ ·Í›˙Ô˘Ó ‹ fi¯È... ∂, ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÛ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÙ ı¤ÛË. μϤÂÙ Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜... «ÙÔ ‰ÒÛÂÙ ۈÛÙ¿» ‹ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ «ÙÔ ‰ÒÛÂÙ ηıfiÏÔ˘». ¢ÂÓ ÙÔ Ï¤Ì ÂÌ›˜. ∏ Melanie Fiona ÙÔ Ï¤ÂÈ... ∞›ÛÙÂ˘Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó! ªËÓ Î¿ıÂÛÙÂ. ∑‹ÛÙ ٷ!


188-195_HOT_STUFF 4-01-10 13:34 ™ÂÏ›‰·189

Isabel Lucas H Isabel Lucas Â›Ó·È ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È ËıÔÔÈfi˜ ÂÍ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. Œ¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ Ë ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË ËıÔÔÈfi˜ Ù˘ ·˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Î·È ˆ˜ ¤Ó· ·fi ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ÚfiÛˆ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ Isabel ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚÚȤڷ Ù˘ ˆ˜ ËıÔÔÈfi˜ ·ÏÏ¿ ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛ ˆ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ. ∏ ÁÓˆÚÈÌ›· Ù˘ Ì ÙÔÓ Steven Spielberg Ù˘ ¤‰ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË ÒıËÛË Î·ıÒ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË Ì›ÓÈ ÛÂÈÚ¿ The Pacific Ô˘ ÛÎËÓÔı¤ÙËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. μ‚·›ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ʋ̘ ÛÙÔ Hollywood ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÛÙË ÛÂÈÚ¿, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Transformers 2. Revenge of the Fallen Ô˘ Ô Steven Spielberg ‹Ù·Ó ·Ú·ÁˆÁfi˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì·˜ ¤ÊÙÂÈ ÏfiÁÔ˜. ∫·È ÂÌ›˜ ·Ó ›̷ÛÙ·Ó Ô Spielberg Î·È «...‚Ϥ·Ì» ÙËÓ Isabel ı· Ù˘ ‰›Ó·Ì fi¯È ¤Ó·Ó ·ÏÏ¿ ÔÏÏÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ Ì·˜... ΔÔ È¿Û·Ù Â; Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, Ì «ÛÚÒÍÈÌÔ» (Ú ˆ˜ Ù· Ϥˆ ¤ÙÛÈ Î·Ï˘Ì¤Ó·) ‹ fi¯È, Ë Isabel ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔËıÔÔÈfi˜, Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ Î·È ÔÏϤ˜ ÁÓ‹ÛȘ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ηıÒ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ Greenpeace International ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏϘ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ fiˆ˜ ÔÈ: World Vision, The Humour Foundation, Women Against Violence, Oxfam Community Aid Abroad, Global Green Plan, Save the Whales Again. °È· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏË„‹˜ Ù˘ ·fi ÙËÓ π·ˆÓ›·! ΔÔ 2008 ˘‹ÍÂ Ë Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘ Û˘ÓÔ‰fi˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Tranformers, Shia LaBeouf, fiÙ·Ó ÙÔ˘Ì¿ÚÈÛ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜. ∏ Isabel ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÂÏ·ÊÚ¿ ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÁχوÛÂ. ∏ Isabel ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÌfiÏȘ ¤ÚÈÛ˘ ÛÙÔ Los Angeles ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÁÓˆÚÈ̛˜ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ηÚÚȤڷ˜ Ù˘... ™Î¿ÛÙÂ. ∞̤ۈ˜ Ó· ÙÔ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÙÂ... ƒÂ Û˘ ¶¿ÚË, ÁÈ· ‰Â˜ ÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ. ¡· ‚ÔËı‹ÛÂȘ Ï›ÁÔ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ... ™ÙÔ Box ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· Ù˘ ‚ÚÂȘ ¤Ó· ÚÔÏ¿ÎÈ; ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜ ÙÂÏ›ˆÛ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Daybreakers Î·È Â›Ó·È ··Û¯ÔÏË̤ÓË Ì ٷ Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Erica Ô˘ ı· ‚Á› ÙÔ 2011 ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. i-lucas.org

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

189


188-195_HOT_STUFF 4-01-10 13:34 ™ÂÏ›‰·190

WWW.CRISTINA-DEL-BASSO.COM/© BRUNO BISANG

HOT STUFF

Cristina Del Basso ™ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ Ë Cristina, ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ÚÈÓ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Big Brother, ÙÔ Grande Fratello. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â ˆ˜ ÁÏ¿ÛÙÚ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈΤ˜ ÂÎÌÔÌ¤˜ ‰Â˘ÙÂÚÔÎÏ·ÛÛ¿ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ, Ù¯ÓËÙ¿ ÌÂÁ·ÏˆÌ¤ÓÔ, ÌÔ‡ÛÙÔ Ù˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ. º˘ÛÈο ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÙÔ˘ Grande Fratello, Ë Cristina ¤ÁÈÓ ‰È¿ÛËÌË. Δ·... Ì·˙ԇη˜ Ì ÙÔ ˙fiÚÈ ¤ÌÂÓ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÛÔ˘ÙÈ¤Ó Î·È fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ ı·٤˜ ÙÔ˘ Grande Fratello ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ·ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÌÈ· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë. ΔÂÏÈο ·˘Ùfi ¤ÁÈÓÂ, ·ÏÏ¿ fi¯È ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ reality. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘, Ë Cristina Ô˙¿ÚÈÛ ÁÈ· ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈfi Ù˘ ÛÙËÓ Δ·ÔỨӷ, Ì ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔÓ ‰È¿ÛËÌÔ Bruno Bisang Î·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ fiÏÔÈ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ Û¯‹Ì·, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ οı ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÔ‡ ÂηÙÔÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜ Ù˘. ™‹ÌÂÚ· Ë Cristina ı¤ÏÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ËıÔÔÈfi˜ Î·È Î¿ÓÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜. √È ÁÓˆÚÈ̛˜ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È Ë ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌfiÙËÙ¿ Ù˘ Î·È ¤Ú· ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ... ‰‡Ô ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ· Ù˘, Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÙËÓ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘. www.cristina-del-basso.com 190

BESTEVER 18 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009


188-195_HOT_STUFF 4-01-10 13:34 ™ÂÏ›‰·191

HOT STUFF

Megan Denise Fox ΔËÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ. ª¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙfiÛÔ Î·Ï¿, Ô˘ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ, Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÂÚÈÔ‰Èο ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÛÙ· Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ÙËÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó·Ó Ì‹Ó·! ΔÔ ÌÔ¸ÎÔÙ¿˙ Ê˘ÛÈο, ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ' ·˘Ù‹Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰È¿ÛËÌË. ∏ Megan Fox, Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ Î·Îfi ÎÔÚ›ÙÛÈ ÙÔ˘ Hollywood. ªÂ ÁÂÌ¿ÙÔ ÎÔÚÌ› ·fi Ù·ÙÔ˘¿˙ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ÂΛÓË ‰È·Ï¤ÁÂÈ ÙÔ˘˜ ÂοÛÙÔÙ ·ÚÙÂÓ¤Ú Ù˘. H Megan Â›Ó·È Ë Angelina ÙÔ˘ 2010. ¢˘Ó·ÌÈ΋, Û›ÁÔ˘ÚË, ·ı˘ÚfiÛÙÔÌË Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÔÏÏ·Ï¿ ·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∞! ͯ¿Û·Ì ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ... ∂›Ó·È ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈο fiÌÔÚÊË. H Megan ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜, Û ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ÛÙÔ Elle, ÈÛÙÔÔ›ËÛ ·˘Ùfi Ô˘ ÔÏÏÔ› ÁÓÒÚÈ˙·Ó ˆ˜ ·Ï‹ Ê‹ÌË. ¶ˆ˜ Ù˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ... Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ·˘Ù‹ ÙË ÛÂÈÚ¿. ∂›Û˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ Hollywood Ô˘ ‰ÂÓ Ù˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· Ó·ÚΈÙÈο. ΔÔ Í¤ÚÂÈ, ϤÂÈ, ÁÈ·Ù› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ˘‹ÚÍ ÂÍ·ÚÙË̤ÓË ·fi ·˘Ù¿ ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ·... ∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÏÔÈfiÓ. ŸÛÔÈ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ÛÙ‹ÛÂÙ ¤Ó· ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ ÛÈÙÈÎfi ‚ڋηÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¿ÙÔÌÔ! °Ú‹ÁÔÚ· ÙÚ¤ÍÙÂ! www.megan-fox.net

Daniella Sarahyba ªÔÚԇ̠¿ÓÂÙ· Ó· ԇ̠ˆ˜ Ë Î·ÚÚȤڷ Ù˘ Daniela ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ËÏÈΛ·. ΔÚÈÒÓ... ËÌÂÚÒÓ Ô˙¿ÚÈÛ ÁÈ· ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÈÎÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Pais & Filhos. ΔÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ! ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ ÏÔÈfiÓ Ô˘ Ë Daniela ¤ÁÈÓ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ‰È¿ÛËÌ· ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜. ∏ Daniela ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‰È·ÎÚ›ıËΠÁÈ· ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Û ¤Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÔÌÔÚÊÈ¿˜, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó 12 ÂÙÒÓ. ŒÎÙÔÙ ˘‹ÚÍ ¿ÓÙÔÙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÌÔÓ٤Ϸ Ô˘ Â¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Í¤ÓÔÈ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ fiÙ·Ó ÂÈÛΤÙÔÓÙ·Ó ÙËÓ μÚ·˙ÈÏ›·. ™˘ÓÂÛÙ·Ï̤ÓË Î·È ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ, Ë Daniela ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤ supermodel Ì ÙË Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÙÔ˘ fiÚÔ˘ ηıÒ˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙÔ Â‰›ˆÍÂ. øÛÙfiÛÔ ¿ÓÙÔÙ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÎÔÚ˘Ê·›· ÌÔÓ٤Ϸ Î·È Ê˘ÛÈο ·˘Ùfi ·ԉ›¯ıËΠ·ÓËÁ˘ÚÈο ·fi ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ Sports Illustrated ÙÔ 2005 Î·È Ù· ÈÛÙÔÚÈο -Î·È ·Í¤¯·ÛÙ·- ÔχÁ˘ÌÓ· bodypaintings Ô˘ ¤Î·Ó ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. ŒÎÙÔÙ ¤¯ÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ Û ÔÏÏ¿ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ Benetton, Calzedonia, C&A, Cia Maritima, Datelli, GAP Body, H&M, Maidenform, Michael Stars, Olympus, Peugeot, Victoria's Secret, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÔÛÌ›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ÎÔÚÌ¿Ú· Ù˘ ‰Âο‰Â˜ ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! www.daniellasarahyba.com.br I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

191


188-195_HOT_STUFF 4-01-10 13:34 ™ÂÏ›‰·192

HOT STUFF

Isabel Goulart

H Maria Izabel Goulart Dourado ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1984. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ì ÙËÓ ÈÔ ·Ï‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ Ù˘, Izabel Goulart Î·È Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ‚Ú·˙ÈÏÈ¿Ó·. ∏ Izabel ϤÔÓ Â›Ó·È ·Û›ÁÓˆÛÙË ÁÈ· ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ ÛÙ· ÓÙÂÊÈϤ Î·È ÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ Victoria's Secret Angels ·fi ÙÔ 2005 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 2008 ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙËÓ Armani Exchange. ΔÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ Ì ÙÔ „¢‰Ò‰˘ÌÔ «Ë ηÌËÏÔ¿Ú‰·ÏË» Î·È Ê˘ÛÈο ˘‹ÚÍ ·Ó‡„ËÏË ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ· Ù˘. Ÿˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, οÔÈÔ˜ scouter ÙËÓ ÚfiÛÂÍÂ, ÙȘ ÚfiÙÂÈÓÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¤Ó· Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Â›Ó·È ÈÛÙÔÚ›·... ∏ Izabel Â›Ó·È ÌÈ· ·Ï‹ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÎÔ¤Ï· ·fi ÔÏ˘ÌÂÏ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ô˘ ·ÏÒ˜ Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÎı·Ì‚ˆÙÈο fiÌÔÚÊË Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ·›Û٢٘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ηÏfi ·È‰› Ì ˙ÂÛÙfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ¤ÓÙÔÓË ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. ∞ͤ¯·ÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÔÈ ·ÚÔ˘Û›Â˜ Ù˘ ÛÙÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ Conan O'Brian, fiÔ˘ ÊÏÂÚÙ¿ÚÈ˙ ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ , ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙËÓ ¿‚ÔÏË -ÁÈ' ·˘ÙfiÓ- ηٿÛÙ·ÛË. ¢Â›Ù ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο video ÛÙÔ You Tube... £Â¿! www.supermodels.nl/izabelgoulart

Rianne Ten Haken ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο ÎÔÚÌÈ¿ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÛÎËÓ‹˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· Ë Rianne Δen Haken. °ÂÓÓË̤ÓË ÛÙȘ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1986 ÛÙÔ Lelystad Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜, ÍÂΛÓËÛ ÙÔ modeling ÙÔ 2001, fiÙ·Ó Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ Elite Model Look ÛÙË ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 15 ÂÙÒÓ! TÂÏÈο ÙÔ 2003, Ë Rianne ÂÚ¿ÙËÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ·Û·Ú¤Ï·, ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÛfiÔ˘ ÙÔ˘ Marc Jacobs Î·È Ù· ‹Á ÙfiÛÔ Î·Ï¿, Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ¿Ú· ÔÏϤ˜ Ӥ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜. ∞fi ÙfiÙÂ Ë Rianne, Â›Ó·È ÌÈ· Û›ÁÔ˘ÚË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·ÎÚÈ‚ÔÏËڈ̤ӷ ÌÔÓ٤Ϸ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÚÁ·ÛÙ› Ì·˙› Ù˘, fiˆ˜ ÔÈ: Steven Meisel, Craig McDean, Patrick Demachiellier Î·È Peter Lindbergh, ϤÓ ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ·, ÁÈ' ·˘Ù‹Ó ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎı·Ì‚ˆÙÈ΋ Â͈ÙÂÚÈ΋ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÏÔÛ˘Ó¿ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘. ∏ Rianne, ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ supermodel Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÓÈÒıÂÈ ¤Ó· ·Ïfi ÎÔÚ›ÙÛÈ. ∂˘Ù˘¯Ò˜... §ÔÈfiÓ Û›ÁÔ˘Ú· ÙËÓ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ Û ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ηÌ¿ÓȘ ÙˆÓ: Versace, Armani collezioni, Armani exchange Î·È La Perla, ÂÓÒ ÏfiÁˆ Ù˘ ·›ı·Ó˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Û ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ÁÈ· make up ÙˆÓ Versace, Chanel, Guerlain Î·È Clarins. ∏ Rianne Ù·Íȉ‡ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ı· ÙËÓ ÂÙ‡¯ÂÙ ÛÙ· ·Ú·Û΋ÓÈ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ìfi‰ÈÛÙÚˆÓ ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ ‹ ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ 5˘ §ÂˆÊfiÚÔ˘, ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÌÈ· fiÏË Ô˘ Ï·ÙÚ‡ÂÈ... www.supermodels.nl/riannetenhaken 192

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


188-195_HOT_STUFF 4-01-10 13:34 ™ÂÏ›‰·193

Zoe Saldana H Zˆ‹ÙÛ· ¤¯ÂÈ ‚·Ïı› Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Hollywood Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ. H Zoe Yadira Zaldana Nazario Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô Î·˘Ùfi fiÓÔÌ· ÛÙÔ Los Angeles Î·È fi¯È ¿‰Èη. TËÓ ·ÔÏ·‡Û·Ì ˆ˜ ÛÎÔÙÂÈÓ‹ Ì¿ÁÈÛÛ· Anamaria ÛÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜ (·›ÛÙ¢ÙÔ;) Î·È ˆ˜ Uhura ÛÙÔ Star Trek. º˘ÛÈο, ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· Á›ÓÂÈ ·Û›ÁÓˆÛÙË ˆ˜ ¡eytiri ÛÙÔ ¤Ô˜ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ √ ¶fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÕÛÙÚˆÓ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ·. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ ·Ó ‰ÂÓ ÙËÓ Í¤ÚÂÙÂ, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÙËÓ Ì¿ıÂÙ ˆ˜ 3ÌÂÙÚË, ÌϤ ÚÈÁ΋ÈÛÛ· Na'vi Ô˘ ı· ÎϤ„ÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Jake Sully ÛÙÔ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi Avatar. ∏ Zoe, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÌÌÈ¿ ÈÙÛÈڛη, ÙÔ 2010 ı· Á›ÓÂÈ 32 ·ÏÏ¿ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙfiÊ· ÛÙ·Ú Î·È ÎÔÚÌ› ÁÈ· ·Ì·Úٛ˜. ∏ Zoe ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ‹‰Ë ÁÈ· ‰‡Ô ·ÎfiÌ· Ù·Èӛ˜ Avatar, ÔfiÙ ۛÁÔ˘Ú· ı· ÙËÓ Í·Ó·‰Ô‡Ì ˆ˜ Neytiri Î·È ˆ˜ Uhura ÛÙ· sequel ÙÔ˘ Avatar Î·È ÙÔ˘ ‰›¯ˆ˜ fiÓÔÌ· ·ÎfiÌ· Star Trek 2, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ Ê˘ÛÈ΋ Ù˘ ÌÔÚÊ‹ ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Á˘Ú›ÛÂÈ, Death at a Funeral (2010, The Losers (2010) ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ Aisha, Burning Palms (2010) ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ Sarah Cotton Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ Takers (2010). ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë. www.zoesaldana.com WWW.MARIEANGECASTA.COM/© PARIS MATCH

Marie Ange Casta

Δ¤ÏÂÈ·... ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ٛÔÙ ÁÈ' ·˘Ù‹Ó. ∂ÎÙfi˜ Ê˘ÛÈο ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ϤÁÂÙ·È Casta Î·È Â›Ó·È Ë ÌÈÎÚ‹ ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘ Laetitia. øÛÙfiÛÔ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù‹ Î·È ÌfiÓÔ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. Δ· ÁÔÓ›‰È· ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ΢Úȷگ› ·Ú' fiÏÔ ÙÔ Ó·Úfi Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ù˘. ∏ ÌÈÎÚ‹ Marie Ange Â›Ó·È 18 ÂÙÒÓ Î·È Ê˘ÛÈο ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È ·ÚfiÌÔÈ· ηÚȤڷ Ì ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘. ŸÏÔ˜ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ Laetitia ÛÙ· ÚÒÙ· Ù˘ ‚‹Ì·Ù· Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ÙÔ Í·Ó·Î¿ÓÂÈ! ∏ Marie Ange ›¯Â ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Û ¤Ó· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÁÈ' ·˘Ù‹Ó ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ìfi‰·˜, ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÂˆÓ Î·È ¤ÓÙÔÓ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô˘ ÙËÓ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó Ì·˙› Ì ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÏÈ˘, ·fi 8 ¤ˆ˜ Î·È 18 ÂÙÒÓ. ™‹ÌÂÚ· ‚¤‚·È· fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ‚ϤÂÙÂ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ... ∏ ·È‰ÈÎfiÙËÙ· ¤Ê˘ÁÂ Î·È Ë ¤ÓÙÔÓË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ ÁÂÌÈ˙ÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ. ∂›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ; º‡Á·ÙÂ... www.marieangecasta.com I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

193


188-195_HOT_STUFF 4-01-10 13:35 ™ÂÏ›‰·194

HOT STUFF

Brooklyn Decker ŸÏ· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ 2003 fiÙ·Ó Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Model of the Year Û ¤Ó· ÙÔÈÎfi event Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Connections Model and Talent Convention. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó! ∏ Brooklyn Ì‹Î ۯ‰fiÓ ·˘ÙfiÌ·Ù· Û ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎfiÛÌÔ. ªÂ fiÏÔ Ù˘ ÙËÓ ‰ÚÔÛÈ¿ Ù˘ Î·È ÙȘ ·›Û٢٘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ΤډÈÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Teen Vogue, Cosmopolitan, FHM, Î·È Glamour Î·È ·ÎfiÌ· ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜ ‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜, fiˆ˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔ‡¯ˆÓ Gap ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ Intissimi Î·È Victoria's Secret. H Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ԉ›¯ıËΠ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚË. ∏ Brooklyn ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ·fi ÙÔ Charlotte Ù˘ μÔÚ›Ԣ ∫·ÚÔϛӷ˜ Ô˘ ˙Ô‡Û Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ù˘ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Î·È ¤Ú·Û ·fi casting ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ‰È¿ÛËÌ˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Sports Illustrated Swimsuit Edition. ◊Ù·Ó ÙfiÛÔ Î·Ï‹ ÙfiÛÔ Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÙfiÛÔ fiÌÔÚÊË Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ 2006,2007 Î·È 2008 ÂÓÒ Î¿Ï˘„ ˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË DVD ÙÔ˘ 2007. H ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÌÈÏ¿ Î·È ÎÈÓ›ٷÈ, Ù˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÂÓÒ ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ (‚ϤÂÙ ÁÈ·Ù›...) Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜. ΔÔ ÌfiÓÔ Úfi‚ÏËÌ· -Â‰Ò Ì·˜ Ù· ¯¿Ï·Û ϛÁÔ- Â›Ó·È ˆ˜ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜... ¶·ÓÙÚ‡ÙËÎÂ! μÚ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘... ∂ÓÙ¿ÍÂÈ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ˜. ¢ÂÓ ÚÒÙ·Á˜ fï˜;

194

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


188-195_HOT_STUFF 4-01-10 13:35 ™ÂÏ›‰·195

HOT STUFF

Tamara Ecclestone °È· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Tamara Ecclestone. ∫fiÚË ÙÔ˘ ¿Ú¯ÔÓÙ· Ù˘ F1, Ë Tamara ˙ÂÈ Ì¤Û· ÛÙË ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ jet set ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ·. H Tamara ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÂÍÒÊ˘ÏÏ· Û ·ÓÙÚÈο ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ˆ˜ Ê·ÓÙ·Û›ˆÛË ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Â›‰ÔÍˆÓ ¢ÔÓ ∑Ô˘¿Ó, Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÌÈ· ηٿÎÙËÛ‹ Ù˘, ı· ÙÔ˘˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¿ÓıÂÔÓ ÙˆÓ ÁÈÁ¿ÓÙˆÓ - Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤·... H Δamara ·Ó Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο fiÌÔÚÊË, ¤¯ÂÈ ÌÂÚÈο ÎÈÏ¿ÎÈ· ·Ú·¿Óˆ, Ì ÚfiıÂÛË Ó· ¿ÚÂÈ Î·È ¿ÏÏ·. °È' ·˘Ùfi ηÏfi Â›Ó·È Ó· οÓÂÙ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û·˜, ÒÛÙ ӷ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi Û·˜ ÙÚfiÔ Ó· Ù˘ ÊÚÂÓ¿ÚÂÙ ÙËÓ fiÚÂÍË ÁÈ· ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È Ó· Ù˘ ‰ÒÛÂÙ ¿ÏÏ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·.

TAMARA ECCLESTONE/© WWW.PETA.ORG

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

195


196-201_LINGERIES 4-01-10 15:57 ™ÂÏ›‰·196

LINGERIE

196

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010


196-201_LINGERIES 4-01-10 15:58 ™ÂÏ›‰·197

∞ÓÙÚÈ΋ ˘fiıÂÛË

Δ˘ ÃÀ™∞¡£∏™ §√À¢∞ƒ√À

ªËÓ ÁÂÏ¿ÛÂÙÂ, ÌËÓ ‚È·ÛÙ›Ù ӷ Ì·˜ ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÙÂ. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÙ ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÈ ı·… ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ; Δ· ηχÙÂÚ· Î·È ÈÔ ÚÔÎÏËÙÈο Ê˘ÛÈο. °È’ ·˘Ùfi ÔÚÁ·Óˆı›ÙÂ Î·È ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ¿Ú·˘Ù· ·fi ÙÔ Î¿ÙˆıÈ fiÓËÌ·, Ô˘ Û·˜ ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ù˘ Ìfi‰·˜ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ lingerie. Δ· ˘fiÏÔÈ· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

197


196-201_LINGERIES 4-01-10 15:58 ™ÂÏ›‰·198

LINGERIE

Victoria’s Secret

∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·Ï˘Û›‰· Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜… ¿ÓÙÚ˜. ΔÔ 1977, Ô È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ¤‰ˆÛ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ Î·È ¤ÊÙÈ·Í ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì ˆÏËÙ¤˜ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÂÙ Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ ÙÔ˘˜, ˆ˜ ‰ÒÚÔ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÎÏÂÎÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· Ë Victoria’s Secret ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙË Ìfi‰·, ηıÒ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ –ÙÔ˘˜ «∞ÁÁ¤ÏÔ˘˜ Ù˘ Victoria»– Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ lingerie Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ë Heidi Klum, Ë Alessandra Ambrosio Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· top models. www.voctoriassecret.com

Valisère Boudiche

ΔÔ ‰È¿ÛËÌÔ ÛΈÙÛ¤˙ÈÎÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÌÔÚ‡ÂÙ·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÈÔ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Ê›Ú̘ Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ, ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÛÙ¿ÛË Û·˜ ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÙÂ. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ÛΈÙÛ¤˙ˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÔÏfiÏ¢ÎÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ ·fi ÔχÙÈÌÔ ÌÂÙ¿ÍÈ, ÂÎÏËÎÙÈÎfi Û ˘Ê‹, ·ÏÏ¿ Î·È fi„Ë, ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ›Ûˆ… ÏÂ˘Ú¿. ™Â ÚÒÙË Â·Ê‹ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙË Á˘Ó·ÈΛ· ·ıˆfiÙËÙ·, ·Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ù‹ ÂÓ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Û οÔȘ Á˘Ó·›Î˜, ÂÓÒ ÌÈ· ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË. www.boudiche.com

198

BESTEVER 20 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

∏ ·ÈÛıËÛȷ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Triumph ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Valisere. H ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔÎÏËÙÈο ÂÛÒÚÔ˘¯· ·fi ʛӷ ˘ÏÈο Ô˘ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙË ıËÏ˘ÎfiÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ¤Ó· ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ·›˙ÂÈ Ì ÙÔ ÚÔ˙ Î·È ÙÔ Ì·‡ÚÔ, ÂÓÒ ÙfiÛÔ ÔÈ ˙·ÚÙȤÚ˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ ÎÔÚÌ¿ÎÈ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÁÔËÙ›·˜ Î·È ·ÔÏ¿ÓËÛ˘ Ô˘ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ. www.valisere.com


196-201_LINGERIES 4-01-10 15:58 ™ÂÏ›‰·199

RCrescentini by Cotton Club ΔÔ ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓÔ Û‡ÓÔÏÔ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÛÂÈÚ¿ RCressentini Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Cotton Club Ô˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ÙËÓ ‚Ú›Ù ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ∞ÂÚ¿Î˘. ∏ Cotton Club ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÔÈÔÙÈο ˘ÏÈο, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÛÙÂÚ› Û ·ÔÎ·Ï˘ÙÈο Û¯¤‰È·, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó· Î·È Ë ÂÈÎfiÓ·. ÕÎÚˆ˜ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi, Û ÌÔÚÓÙfi ¯ÚÒÌ·, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·fi ÛÔ˘ÙÈ¤Ó Î·È ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ÛÏÈ, ·Ê‹ÓÂÈ Ù· ˘fiÏÔÈ· ÛÙËÓ Ê·ÓÙ·Û›· Û·˜. www.aerakis.gr

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

199


196-201_LINGERIES 4-01-10 15:58 ™ÂÏ›‰·200

LINGERIE

RCrescentini by Cotton Club ª¿ÁÔÈ ÙÔ˘ design ÔÈ πÙ·ÏÔ›, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙ· ÂÛÒÚÔ˘¯·. ∏ Cotton Club ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· ¿ÎÚˆ˜ Ó·ÓÈÎfi Î·È ·Ó¿Ï·ÊÚÔ Û‡ÓÔÏÔ ·fi ÛÔ˘ÙÈ¤Ó Î·È ÛÏÈ¿ÎÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÈÛıËÛȷ΋ Ì·‡ÚË ‰·Ó٤Ϸ Î·È ÙÔ ·È¯ÓȉȿÚÈÎÔ ÚÔ˙ Û·Ù¤Ó. √È ÌÈÎÚÔ› ÊÈfiÁÎÔÈ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ ·ÔÏ¿ÓËÛ˘ Ô˘ ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ôχ. ∞Ó Ù˘ ¯·Ú›ÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰Â›ÍÂÙ ٛÔÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Û·˜. www.aerakis.gr

200

BESTEVER 18 π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2009


196-201_LINGERIES 4-01-10 15:59 ™ÂÏ›‰·201

Lejaby

¡ÔÛÙ·ÏÁÈΤ˜ ۯ‰ȷÛÙÈΤ˜ ÊfiÚ̘ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙȘ ηÌ‡Ï˜ Î·È ÙË ıËÏ˘ÎfiÙËÙ· ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ Lejaby. ¢·Ó٤Ϸ, ÌÂٷ͈٤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ·Ú·¯ÓÔ˛Ê·ÓÙ· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ Û·Á‹Ó˘. ∏ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÎÙÂٷ̤ÓË Áο̷, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ˘¤ÚÔ¯· animal print, flower print Î·È ¿ÏÏ· ÓÔÛÙ·ÏÁÈο Û¯¤‰È· ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ·ÎfiÌ· ÈÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÙÔ ‰ÒÚÔ Û·˜. www.lejaby.com

Myla

H ÏÔÓ‰Ú¤˙ÈÎË Myla Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÁÈ· ÙÛ·Á¿ÎÈ Ì ¤Ó· Ï¢Îfi Û‡ÓÔÏÔ ·fi ÛÔ˘ÙȤÓ, ÛÏÈ¿ÎÈ, ˙·ÚÙȤڷ Î·È ÌÔ‡ÛÙÔ. ¶·Ú¿ ÙÔ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi ÔÏÏÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ –ı¤ÏÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· Ó· ·ÔÛ·ÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹- ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÈηÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔÛʤÚÂÙ·È Î·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Áο̷ sexy homewear ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ ‰ÒÚÔ Û·˜ ÚÔ˜ Ù˘ ·Á·Ë̤ÓË Û·˜. www.crool.gr

Wolford

ΔÔ, ÛÏÈ¿ÎÈ Î·È Î¿ÏÙÛ˜ ÁÈ· ÏËıˆÚÈΤ˜ ˘¿ÚÍÂȘ ·fi ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Wolford. ∂‰Ò ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÙfiÛÔ Ë Ú·ÎÙÈ΋ fiÛÔ Î·È Ë sexy ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ, ÂÓÒ Ë ÔÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÎÔÚ˘Ê·›·. ∏ ÂÙ·ÈÚ›·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Áο̷ ÙˆÓ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÊÔڤ̷ٷ, ηÏÛfiÓ Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ¤Ó‰˘Û˘ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Û·˜. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ‚Ú›Ù ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Wolford ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ ™ÎÔ˘Ê¿ 9 Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙËÓ ΔÛÈÌÈÛ΋ 89. www.wolford.com

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2010

BESTEVER 20

201


www.bestever.gr

202_LAST_PAGE 4-01-10 16:21 ™ÂÏ›‰·202

∞ÓËÊfiÚ·... ∫·Ù¤‚·ÛÌ· Ù·¯‡ÙËÙ·˜! ∏ ·ÚÔ‡Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ¤Ó· ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ·ÓÂÈÚÚ¤·ÛÙÔ. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÛÙ·ıÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ˘fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÙÔ›Ô, fiˆ˜ ·˘Ùfi ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î·È Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· ¤ÍÔ‰·, ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ‰·¿Ó˜ Î·È ı· ʤÚÔ˘Ó ·˘ÍË̤ÓË ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·. ◊ ÂÓ ¿ÛÂÈ ÂÚÈÙÒÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‚·ÛÈ΋ ȉ¤·. ΔÒÚ· ·Ó ·˘Ùfi ı· ÂÈÙ¢¯ı› ‹ fi¯È Â›Ó·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ˙‹ÙËÌ·. √È ÂΉfiÛÂȘ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· οı ÂÓfi˜ ·fi ÂÌ¿˜, ·Ú·ÁΈӛ˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Û˘¯Ó‹˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÂÚÈÔ‰Èο. ∂›Û˘, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÂÈÚÚ¤·Û ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ηÌ¿ÓȘ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÊÚÂÓ¿ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜, ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ Ú¢ÛÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ· Ï·›ÛÈ· ·ÏÏ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÔÏÏ·Ï¿ ÂÌÊÚ¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÌÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ÂÈÛÚÔ‹ Ó· ÛÙÚ·ÁÁ·Ï›˙ÔÓÙ·È. ¶Ô˘ ËÁ·›ÓÂÈ Ë ÂΉÔÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿; ∂›Ó·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂΉfiÙ˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È, ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ÌÂÙ·Ï¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÏÏ·¯ıÔ‡Ó Î·È Ù· ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ, ηıÒ˜ Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË ÂÓfi˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó‹ıÂÈ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· ηÓ›˜ Ó· ÙËÓ ·Ô‚¿ÏÂÈ, Ó· ÙËÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ ‹ Ó· ÙËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. √È Ó¤Â˜ ÙÂH EΠIΣTPOΦH ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ı· Ï·ÓÛ·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ TOY MEΣΣIA π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ (‚Ϥ Apple Tablet) ˘fiÛ¯ÔΠPΩTAΘΛHTHΣ O JENSON ÓÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi BUTTON ı· Á›ÓÂÈ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ 2-3 ‹ ·ÎfiÌ· Î·È OI OMAΔEΣ KAI TO ΠPOΓPAMMA TOY 2010 5 ÂÙÒÓ, fiÙ·Ó ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·ıȤڈÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜. ªËÓ Í¯ӿÌ ˆ˜ ÙÔ iPod, ·˘Ù‹ Ë „ËÊȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿, ·Ú' fiÏÔ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· fiÏÔÈ... ÎÈ ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ 9 ۯ‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛË. ∂Ì›˜ ‰Ò, Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ›̷ÛÙ ÛÎÂÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ·ÊÔ˘ÁÎÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. Δ· ÂÚÈÔ‰Èο Ì·˜ -ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ One Passion- ËÁ·›ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ, ÙfiÛÔ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο fiÛÔ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚȷο Î·È Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Ï·›ÛÈ· Ô˘ ›¯·Ì ÂÍ' ·Ú¯‹˜ ηıÔÚ›ÛÂÈ. ΔÔ One Passion fï˜, ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘, Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÌÈ· ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· Â¤Ó‰˘ÛË Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤‚Á·ÏÂ Î·Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘. ∏ Formula 1 Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· 3 ¯ÚfiÓÈ· ‰¤¯ıËΠ··ÓˆÙ¿ ¯Ù˘‹Ì·Ù· ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ›¯Â, ÂÙ·Èڛ˜ fiˆ˜ Ë Honda, Ë BMW, Ë Toyota Î·È Ë Renault (·ÁÔÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ Gerard Lopez Î·È ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘) Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÛÔÚ. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο budget ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Î·È ¤ÙÛÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÊÙ¿Û·Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô. μ‚·›ˆ˜, ÁÈ· Ó· ϤÌ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜, Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ô ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Ant1 Ô˘ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ‰È·ÎfiÙÂÈ (›¯Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· 3 ¯ÚfiÓÈ·) ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ Formula 1 ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·... ¶·ÚÂÏıfiÓ ÏÔÈfiÓ ÙÔ One Passion ·fi Ù· ÂÚ›ÙÂÚ·, Ô˘ ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ fï˜ Î·È ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ˆ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÈÓÙÂÚÓÂÙÈÎfi ϤÔÓ «ÂÚÈÔ‰ÈÎfi» Ì Ôχ Ï›Á· Û¯fiÏÈ· Î·È ÂÓË̤ڈÛË Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ›ÛÙ˜ Î·È ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÌfiÓÔÓ. ΔÔ Bestever ¤ÎÏÂÈÛ ʤÙÔ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. ª¤Û· ·fi ÊÔ˘ÚÙÔ‡Ó˜ Î·È ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÊÙ¿Û·Ì ¤ˆ˜ ‰Ò, ÈÛÙÔ› ÛÙÔ ‰fiÁÌ· Ì·˜ ÂÚ› ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Î·È ÂÌÂÚÈÛٷو̤Ó˘ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∂·Ó·Û¯Â‰È¿Û·Ì ÙÔ site Ì·˜ Î·È ÚÔÛı¤Û·Ì ˆ˜ ÂÈÏÔÁ‹ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· «‰È·‚¿ÛÂÙ» ÔÏfiÎÏËÚ· Ù· 5-6 ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù‡¯Ë Ì·˜, ۯ‰fiÓ Û·Ó Ó· ›¯·Ù ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÎÔÙÂÈÓfi ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜: 1ÔÓ Â›Ì·ÛÙ ʇÛÂÈ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ, 2ÔÓ Â›Ì·ÛÙ ÌÈÎÚ‹ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙË ÂÙ·ÈÚ›· Î·È 3ÔÓ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì Ӥ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ı· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ·fiÏ˘Ù· ÙfiÛÔ ÛÙË... Ó¤· Ù¿ÍË Ú¿ÁÌ¿ÙˆÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙË Ó¤· ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙˆÓ ÌÔÓÙ¤ÚÓˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙˆÓ! ƒ·ÓÙ‚ԇ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ì ÙÔ Ù‡¯Ô˜ 21! ∫·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿. IANOYAPIOΣ 2009 TEYXOΣ 5

ª·Ú›· μ·Ù›ÛÙ· mv_photopress@netone.gr

EVENTS - BESTVIEW - AROUND 100' - FOR HER - CHAMPAGNES SUPER CARS - ENDURO - PO§O°IA - MOST SPECTACULAR HOTELS ULTIMATE GIFT - GADGETS - HIGH END - HOT STUFF - LINGERIES

BESTEVER F O R

L O V E R S

O F

G R E A T

L I V I N G

www.bestever.gr

PUBLISHER

MARIA VATISTAS EDITOR- IN- CHIEF

GEORGE VARINOS EDITOR

ACHILLEAS KARAILIAS EXECUTIVE EDITOR

STATHIS VENTOURIS PUBLISHING CONSULTANT

NICK GIANNOULAS

ADVERTISING MANAGERS

GEORGE KALOXILOS DIMITRIS CHARALABOPOULOS MANAGING EDITOR

JOHN GIANNIDAKIS CONTRIBUTING EDITORS

JOHN GIANNIDAKIS NICK GIANNOULAS NIKOS MARINOPOULOS NICK PAPACONSTANTINOU STATHIS ASPIOTIS SPIROS SKOUFIAS PANTELIS THEOTOKATOS SANJA MARKOVIC ART DIRECTOR

ANGELOS TSAKONAS ASSISTANT ART DIRECTOR

DIMITRA RAPTI

PHOTOGRAPHERS

AMAZING STUDIO, OUTSTANDING IMAGES CLIENT SERVICE

CHRISANTHI LOUDAROU CHIEF FINANCIAL OFFICER

ARISTIDES KARTSOLIS ACCOUNT

CONSTANTINOS DOUNAS PRODUCTION - PRESS NONSTOP PRINTING. ∂¶∂. CIRCULATION

EUROPE S.A. LAW CONSULTANT

K. GHIKA - P. LAGOPANAGIOTOPOULOU P. MITROMARA & PARTNERS BESTEVER PUBLISHED JULY & JANUARY BY PHOTOPRESS S.A. 25A PLOUTARHOY STR. & 6 ILIOPOULOU STR., 173 42, ATHENS TEL.: +30 210 9946 237 (ISDN Switchboard 6 Lines) FAX: +30 210 9946 237 E-MAIL: marketing@bestever.gr, subscriptions@bestever.gr www.photopress.com.gr www.bestever.gr ALL RIGHTS RESERVED, REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE PUBLISHER IS STRICTLY PROHIBITED. Advertising rates furnished upon request. Send all advertising information & materials to PHOTOPRESS S.A. 25A PLOUTARHOY STR. & 6 ILIOPOULOU STR., 173 42, ATHENS. Direct all subscription inquiries to www.bestever.gr. All advertising is subject to approval before acceptance. BESTEVER reserves the right to refuse any advertising for any reason whatsoever.


COVER_BESTEVER_20 30-12-09 16:00 ™ÂÏ›‰·2

«ΠΡΟΠΟΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ, ΤΟ ΙΔΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΙΕΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΑΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ. ΟΤΑΝ ΕΠΙΤΙΘΕΣΑΙ ΜΕ 800 WATTS, ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΝΑ ΠΕΡΝΑ ΣΩΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ. ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥ SPECIALIZED TARMAC SL3 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΠΟΤΕ – ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟ!» ΔΕΙΤΕ ΤΟ TARMAC SL3 ΚΑΙ ΤΟΝ ANDY SCHLECK ΣΤΟ SPECIALIZED.COM/TARMACSL3

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος: Kassimatis Cycling, Πλ. Ιπποδαμείας 8, Πειραιάς, τηλ. 2104113654, email: info@specialized.gr, web: www.specialized.gr


COVER_BESTEVER_20 30-12-09 16:00 ™ÂÏ›‰·1

EVENTS - BESTVIEW - AROUND 100' - FOR HER - CHAMPAGNES SUPER CARS - ENDURO - PO§O°IA - MOST SPECTACULAR HOTELS ULTIMATE GIFT - GADGETS - HIGH END - HOT STUFF - LINGERIES

bestever 20  

bestever 20

bestever 20  

bestever 20

Advertisement