__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


°π¡∂ JAMES BOND!

158

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


Top Gun

T√À °πøƒ°√À μ∞ƒπ¡√À ™Àªª∂Δ∂Ã∂π ∂¡∂ƒ°∞ √ ¡π∫√™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

Highway to the Danger Zone! ¢ÂÓ Í¤Úˆ ˆ˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÂÛ¿˜ ÈÂڷگ› Ù· fiÓÂÈÚ· Î·È ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ «ÎÏ›۷Ì» Ô˘ ϤÓ ˆ˜ ¿ÓÙÚ˜. ¶ÂÙ¿Í·Ì Ì ÙÔ ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ T-6A Texan II Î·È ‚ÈÒÛ·Ì ÚˆÙfiÁÓˆÚ· ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È. ∂‡ÎÔÏ· fï˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Û·˜ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ 120 ¶Ù¤Ú˘Á· ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∞¤ÚÔ˜. ∂Ï¿Ù ̷˙› Ì·˜ Û’ ¤Ó· ·Í¤¯·ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË...

AMAZING STUDIO, °πøƒ°√™ μ∞ƒπ¡√™, ¡π∫√™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

159


L I C E N C E T O F LY L OW

ÈÛÙÔ› ÛÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· Ô˘ οӷÌ ÛÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ Bestever, ÍÂÎÈÓ¿Ì ÌÈ· Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ¿ÚıÚˆÓ Ì ٛÙÏÔ «°›Ó James Bond». ø˜ ÂÎΛÓËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ, ÂÈϤͷÌ ÌÈ· Ù‹ÛË Ì ¤Ó· ··ÈÙËÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, ·ÎÚÔ‚·ÙÈÎfi ‹ Ì·¯ËÙÈÎfi. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û·˜ ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÂÓfi˜ «James Bond» Ù‡Ô˘, ¤ÛÙˆ Î·È «ÁÈ·Ï·ÓÙ˙›» fiˆ˜ ÂÌ›˜... ªfiÓÔ Ô˘ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ‹Úˆ· Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙ· ÂȉÈο Âʤ Ù· ·Ó‰Ú·Á·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ÂÌ›˜ Û ·˘Ùfi ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· Ù‡¯Ë Ì·˜ ı· ˙‹ÛÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙȘ ÂÌÂÈΔÀ¶π∫√ «°ƒ∞º∂π√» PORSCHE ڛ˜ ÂÓfi˜ «James Bond» Ú¿ÎÙÔÚ· Î·È ı· Û·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÁÏ·Ê˘Ú¿ Î·È Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰fiÛÂȘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ì·˜. ™ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜ ÌfiÓÔÓ Ë ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÚfiÌÔÈÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi ¤ÚÂ ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÂÙ¿ÍÔ˘Ì ̷˙› Ù˘. ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜, ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi Î·È ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ¿ÍÔ˘Ì Ì ÙÔ ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ΔÔ T-6A Texan II. MfiÓÔÓ ÔÈ ∏¶∞, Ô K·Ó·‰¿˜ ηÈ... Ë ∂ÏÏ¿‰·, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ù‡Ô ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi -Ï‹Úˆ˜ ·ÎÚÔ‚·ÙÈÎfi- Ê¿ÎÂÏÔ Ù‹Û˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ù· 10 G ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù‹Û˘ ÙÔ˘... ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ì·˜, ‹Ù·Ó Ô ÂÊԉȷÛÌfi˜ Ì·˜ Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· gadgets. ∫·ıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ

-ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· Q- Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ë Aston Martin ‰ÂÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÙ·È ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÂÈϤͷÌ ÙËÓ ÈÔ Ù·ÈÚÈ·ÛÙ‹ ηٿ ÙËÓ ÁÓÒÌË Ì·˜ ÂÈÏÔÁ‹. ªÈ· Porsche 911 Turbo. ŒÓ· ȉȷ›ÙÂÚÔ ˘ÂÚ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ì ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÎÚËÎÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·ÌÂ, ‹Ù·Ó Ô˘ Ó· ‚ÚÂı› ·˘Ùfi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Û˘Ó‹ıË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfiÏÔ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë Sportscar A.E. H ª·Ú›˙· ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˘ ¤Î·Ó ٷ Ì·ÁÈο Ù˘ Î·È ÂÌ›˜ ‚ÚÂı‹Î·Ì Ì ÌÈ· ·ÛË̤ÓÈ· 911 Turbo ˆ˜ fi¯ËÌ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ì·˜ ÚÔ˜ Î·È ·fi ÙËÓ 120 ¶Ù¤Ú˘Á· ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∞¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·. 줂·È·, Ë Ù‹ÛË Ì ¤Ó· Ì·¯ËÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 10 G, ÚÔ˘Ôı¤ÙÂÈ ·˘ÛÙËÚ¤˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÂÚÔÔÚÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜, ÛÙÔ 251 °¡∞ ÛÙÔ˘ ¶·¿ÁÔ˘. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÂÚ¿Û·Ì ‡ÎÔÏ· ÙȘ ·˘ÛÙËÚ¤˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ‰›¯ˆ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÁÈ· ÙÔ ÈÔ ·Í¤¯·ÛÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ∏ 911 Turbo Â›Ó·È ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó 0-100 Û 3.9 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Î·È ÙÂÏÈ΋ ·ÚÎÂÙ¿ ¿Óˆ ·fi Ù· ...300 ¯ÏÌ./ÒÚ·, Ë ·›ÛıËÛË Î·È Ë Â˘ÎÔÏ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÂÈ ·Ïfi¯ÂÚ· ÎÙËÓÒ‰ÂȘ ÂÈÙ·¯‡ÓÛÂȘ, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Û·˜ ÙËÓ ÌÂٷʤÚÔ˘ÌÂ... ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ·Ô˙ËÙ¿ ¤Ó·Ó ÛÔÊfi Ô‰ËÁfi. K·ıÒ˜ Ôχ ‡ÎÔÏ· ·fi ÛÙÂÓfi Û ÛÙÂÓfi

◊Ù·Ó ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹, ·fiÏ˘Ù· Ù·ÈÚÈ·ÛÙ‹ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÒÙË «James Bond» ·ÔÛÙÔÏ‹. ∏ Porsche 911 Turbo, ÂÓıÔ˘Û›·ÛÂ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ 120¶∂∞!

™À°°¡øª∏... ¶√™ ∞ ∂π¶∞Δ∂;

ª∞∫ƒÀ∞ ƒ∫∂Δ∞ ∂π¡∞π ∞ √™ ¢∂¡ ª π™ ƒ ƒ√√ ∞; ∂¡∞™ ¶ π™ ∞¶√ Δ∞ 333 Ãπ§π√ª∂Δƒ BO KA¡ ª∂ ¶√π√ Δƒ√¶√ ºƒ∂¡∞ƒ∂ 911 ΔUR ª∂ ªπ∞

160

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

¶√§À °ƒ∏°√ƒ√ ∞ÀΔ √∫π¡∏Δ√, ∂¡¡√√À ª∂ ¶∞ƒ∞-¶√§À-°ƒ∏ °√ƒ√...


∫¤Ú‰ÈÛ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜ Ë 911 Turbo Ì ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ∏ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘ ÍÂÂÚÓ¿ οı ʷÓÙ·Û›· Î·È Ì·›ÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· ̤۷ ÛÙ· 10 Ù·¯‡ÙÂÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÈÌ‹˜ Î·È Â͈ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ¶‹Á·Ì 300 ÙfiÛ· Î·È ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó¤ÏıÂÈ. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ Û ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË 0-100 ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÓÙ›·ÏÔ...


L I C E N C E T O F LY H I G H

ø... Δƒ∞μ∞ ª∂, ¡∞ ™∂ Δƒ∞μ


TO π∂ƒ√ ¢π™∫√¶√Δ∏ƒ√ Δø¡ ¡∂ø¡

AMAZING STUDIO, °πøƒ°√™ μ∞ƒπ¡√™, ¡π∫√™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

̤۷ ÛÙËÓ fiÏË, ÌÔÚ›Ù ӷ ÍÂÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÙÔÓ «¤‰ÈˆÍ·» ¢∏§∞¢∏, Δπ ∂¡¡√∂πΔ∂ ¡∞ ∫∞¡√Àª∂... ∂•√ª√πø™∏ ∂°∫∞Δ∞§∂πæ∏™; ÂÚ¿ÛÂÙ ٷ 200 ¯ÏÌ./ÒÚ· ÂÓÒ ÁÈ· Ù‹ÛÂȘ ÂÓÒ Â›Û˘ ‚ÚÈÛÎfi·Ó ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙËÓ Î›ÓËÛË Ì·ÛÙ·Ó Ì·˙›, Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ, ›ÛÙ ·Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜, fiÙ·Ó ÙÔ Ú¿ÓÔÌÔ˜ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ Ù·1987 Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ÂÌÏ·Îԇ̠¯‡ÙËÙ·... ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚¿ÔÏÂÌÈο Ì ÙÔ˘˜ ¿ÛÔÓ‰Ô˘˜ Á›ÏÂÙ ‰Â‡ÙÂÚË... ÁÈ· Ó· Û·˜ ¿ÚÔ˘Ó ÙÔÓ¤˜ Ì·˜. ΔËÓ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ·ÙÔ ‰›ψ̷! ªÂ ÙËÓ Û‚¿ÛÌÈ· ÚÂÏıfiÓ ‰È¤ÎÔ„Â ÎÔÌ„¿, Ô ¶·ÏÔÈfiÓ 911 Turbo, ÊÙ¿Û·Ì Ôχ Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÈÙ·Ê›‰Ë˜, Ô˘ Ì·˜ (¿Ú· Ôχ) ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙËÓ 120 ÂÓË̤ڈÛ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙÔÈ¶Ù¤Ú˘Á· ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∞¤ÚÔ˜, Ì·ÛÙÔ‡ÌÂ, Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ì ÙȘ ÛÙÔÈÛÙÔ› ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì·˜ Ì ÙÔÓ Ï¤˜ Ô˘ Ì·˜ ›¯Â ÂȉÈο ÂÙÔÈÌ¿∂ÈÛÌËÓ·Áfi ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÈÙ·ÛÂÈ -Î·È Ì·˜ Ù·›ÚÈ·˙·Ó Á¿ÓÙÈ!- Î·È Ê›‰Ë, ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ Ô˘ ›¯Â Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÌÈ· ȉ¤· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· Ì·˜ ˘ԉ¯ı› Î·È Ó· Ì·˜ Ì˘‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÛοÊÔ˘˜ ÛÙÔ ı¿Ï·ÌÔ Â͈ÌÔ›ˆÛ˘... H ¶Δ∏™∏ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÈÙ·Ê›‰Ë˜ ΔÒÚ· Ô˘ Áڿʈ Ù· ΛÌÂÓ·, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Â͈ÛÙÂÊ‹˜ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ¶∞. °ÂÏ·ÛÙfi˜, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ÔÌÈÏÈÙÈÎfi˜, Ô ¶·Ó·- ¯¿ÚËη ÙËÓ Ê¿ÛË fiÛÔ Ù˘ ¿ÍÈ˙Â. ŸÏ· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ÁÈÒÙ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÛÙfiÊ· ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈ- ¡· ÓÙ˘ıԇ̠ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ó· ‚Úԇ̠anti G ÛÙ· ̤ÙÚ· Ì·˜, Ó· ÛÙÒÓ Ù˘ ¶∞. ªÂÙ¿ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ¿Ì ÛÙÔÓ ÂÍÔÌÔȈً ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÁοÊÙ¿Û·ÌÂ Î·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÀÔ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ™Ì‹Ó·Ú¯Ô˘ ∞ÓÙÒÓË Ù·ÏÂȄ˘, Ó· ¿Ì ÛÙ· ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ì ٷ ÛˆÛÙÈο, ™·Ú·Ì·ÓÙ‹. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ú·Ì·ÓÙ‹˜, Â›Ó·È Ë ÂÈÙÔÌ‹ ÙˆÓ ‰È- Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Î¿ıÈÛÌ·... ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ù˘ ʈÔÈÎËÙÒÓ Ù˘ ¶∞. ™Ô‚·Úfi˜, Ì ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ͯÂÈ- ÙÔÁÚ¿ÊÈÛ˘. ΔÈ Ê·ÎÔ‡˜ Ó· ¿ÚÔ˘ÌÂ, Ì ÙÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ó· οÓÔ˘Ì ϛ˙ÂÈ ·fi ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ›ڷ ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ› Ï‹ıÔ˜ ‰È·- ÙȘ Ï‹„ÂȘ... ∫·È ÌÂÙ¿ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÂÚÔÔÚÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜ Δ·Í›·Ú¯Ô˜ ™‡ÚÔ˜ ª›Û¡∞Δ√ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ...∞ÚÈ˙fiÓ·, ÂÓÒ Û ÂÚ›ÔÙË Û·˜, Ì·˜ ›¯Â ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ. «∏ ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ·ÂÚÔı¤ÛË ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ù‹ÛÂȘ Ï¿ÓÔ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ¿ıÂÙ ӷ˘Ù›·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Û·˜ Ì ...Mig 29 Fulcrum! ∂Λ Ì¿ı·ÌÂ, ˆ˜ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ı· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ Ó· ÛÙÚ›‚ÂÙ ·fiÙÔÌ· ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Û·˜ ηٿ ÙËÓ ‰È¿Ú·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ Ù¤Ú˘Á·˜ -™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·- Î·È ÎÂÈ· ÂÏÈÁÌÒÓ...£· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ù· ÙÚÈ· ËÌÈ΢ÎÏÈο ηˆ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯Â ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ 349ª∞∏ Ù˘ 111 Ó¿ÏÈ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ Û·˜ Ì ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Û˘¶ª. ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ... ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹... Î·È ÂÁÒ ¤¯ˆ ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Ó¤ÂȘ...» ª¿ÏÈÛÙ·. ∞˘Ùfi Ì·˜ ¤ÏÂÈÂ. ∞Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ;. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÛÙËÓ 349ª∞∏ Ù˘ 111 ¶ª. ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ! ªÂ Ù· ÔÏÏ¿, ·Ó·- ªÈÙ·Ê›‰Ë˜, ÛÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ Ì·˜ ÂÓË̤ڈÛË, Ì·˜ ›¯Â ηÙÂ˘Î·Ï‡„·Ì ˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÎÈ ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿- ı‡ÓÂÈ ÛÙÔ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ¤Ó· ÂÏ·ÊÚ‡ Úˆ˚Ófi, ÒÛÙ ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ì·˜ ÛÂÈ 20 ¯ÚfiÓÈ·, ηıÒ˜ ˆ˜ ˘fiÏÔÁÔ˜ F-5 ÛÙËÓ 349ª∞∏ Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ¿‰ÂÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù‹Û˘... Ã∂πƒπ™Δø¡ √§√À Δ√À ∫√™ª√À ∞¡∞ª¡∏™Δπ∫√ ∞¶√ Δ∏¡ ¶ƒøΔ∏ ™∂πƒ∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™

μƒ∂ ¶∞¡∞°πø Δ∏, Δπ ∂¡¡√ ∂π™ ¶ø™ ª¶ ∫√¶√À¡ ™∂ √ƒ ¶∂ƒπ¶Δø™∏ ∂°∫∞Δ∞§§∂πæ ∂π ¡∞ ª√À... ¢∂£√À¡ ™ø ™Δ∞; ∏™, ∞¡ ¢∂¡ ¢∂¡

ªπ∞ ∞¡∞ª¡∏™Δπ∫∏ °π∞

§√°√À™ ∞ƒÃ∂π√À...

* ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÂÍ‹ÁËÛË. √È ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓȘ ÛοϘ Î·È ÙȘ ÎÏÂȉÒÓÔ˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÔÏÒÓ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Palais de Festival.

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

163


L I C E N C E TO TA K E O F F

! •∂∫π¡∞ Δ∞•π¢π πø™π™. Δ√ ∞¶√°∂

μƒ∂ ¶√π√¡ ª√ À

AMAZING STUDIO, °πøƒ°√™ μ∞ƒπ¡√™, ¡π∫√™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

™ª∞ ∏ £∂∞ ∞¶√ Δ√ ¶π™ø ∫∞£π

164

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

¢∂¡ ¶π™Δ∂Àø ¡∞

£Àªπ∑ø Δøƒ∞ ... ∞§§∞ ∞™ Δ√ •∂¶∂ƒ∞™ø.

∂º∞°∂™ Δ√ ¶ƒøπ; ¶√π√™ ∂°ø; ª¶∞...


™·˜ ÙÔ Â›·; ª¤Á· Ï¿ıÔ˜. Major mistake. ¶¿Ì ·Ú·Î¿Ùˆ. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Ì·˜ ÁÓÒÚÈÛÂ Î·È ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. ΔÔ Bestever ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ‰‡Ô «Ú¿ÎÙÔÚ˜», ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ô˘ ı· ÂÙÔ‡Û Ì ÙÔ 010 Ì ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔÓ ™ÌËÓ·Áfi ∏Ï›· ™ÔψÌfi Î·È Â̤ӷ Ô˘ ı· ÂÙÔ‡Û· Ì ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔÓ ∂ÈÛÌËÓ·Áfi ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÈÙ·Ê›‰Ë Ì ÙÔ 001. °È· fiÛÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÍÈÙ¿ÚÂÈ Ë ÛËÌÂÈÔÏÔÁ›·, ÙÔ 007 ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ‹Ù·Ó «È·Ṳ̂ÓÔ» ηıÒ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù˘ Ù¤Ú˘Á·˜ Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó Î·ÓÔÓÈο. √ ∏Ï›·˜ ™ÔψÌfi˜, Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ‹Ù·Ó ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË. Δ¤Ú·˜ ËÚÂÌ›·˜, ÏÈÁÔÌ›ÏËÙÔ˜ Î·È Û˘ÓÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ ›¯Â Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ›¯· Í·Ó·‰Â› Û ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ë ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Á˘. ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë Ù‹ÛË. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈfiÏÔ˘ Ù˘¯·›· ÂÎ·È‰Â˘Ù‹˜... §ÈfiÛ·ÚÎÔ˜, Ì ̷ÙÈ¿ Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ÊˆÙȤ˜ Ô ∏Ï›·˜ Â›Ó·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÔÏÂÌÈÛÙ‹. §›Á· ÏfiÁÈ·. ΔÈ Ó· ԇ̠¿ÏψÛÙÂ. £· Ù· ԇ̠fiÏ· ÛÙ· 20.000 fi‰È·... ª¤Û· Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ 361 ª∞∂, οӷÌ ÂÓË̤ڈÛË

ÚÔ Ù‹Ûˆ˜, ÛÙȘ Ӥ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ 364 ª∞∂ (Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ‰ÂÓ ˘Ê›ÛٷٷÈ) Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ٷ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ οı ›‰Ô˘˜, ÔıfiÓ˜ Ï¿ÛÌ· οı ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ· ˯ËÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË. ™Â ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ ÙÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ high tech ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÛË Ì·˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÚÔ˜ Ù· ·ÂÚÔÛοÊË. ∂Λ ‚ÔÏÂ˘Ù‹Î·Ì ÛÙȘ ›Ûˆ ı¤ÛÂȘ, Û˘Ó‰¤Û·Ì ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÚÔ¯¤˜ Ô͢ÁfiÓÔ˘, ÂÓ‰ÔÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ›ÂÛ˘ ·¤Ú· (ÁÈ· ÙËÓ anti G) Î·È ÂÙÔÈÌ·ÛًηÌ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Ù‹ÛË Ì·˜ Ì ̷¯ËÙÈÎfi. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ¯ÒÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ ÛÙË Raytheon ÙÔ Δ-6∞ Δexan II Ì ÔÏÂÌÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÁÁ‡˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÏ·ÊÚÔ‡ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡. ŒÙÛÈ ÂÎÙfi˜ ·fi Ï‹Úˆ˜ ·ÎÚÔ‚·ÙÈÎfi, ÙÔ T-6 ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Î·È Ì·¯ËÙÈÎfi. ªÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛΤ„ÂȘ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜, ÊÙ¿Û·Ì ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘, ‚¿Ï·Ì ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Î·È ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÁÈ· ÙËÓ ·ÏËÛÌfiÓËÙË Ù‹ÛË Ì·˜.

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

165


L I C E N C E TO . . . T H ROW U P ?

AMAZING STUDIO, °πøƒ°√™ μ∞ƒπ¡√™, ¡π∫√™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

√Δ∞¡ ¶∂Δ∞™ ∞¡∞¶√¢∞, √ ∏§π√™ ∂π¡∞π ∂¶∞¡ø ∫∞π ∏ ™∫π∞ ∫∞Δø. ∂Δ™π;

√È ÙÚÔ¯Ô› ¤¯·Û·Ó ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ù· ‰‡Ô Δ-6 Û ۯËÌ·ÙÈÛÌfi ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú·. Δ· ÛΤÏË Ì·˙‡ÙËÎ·Ó Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù‹ÛË Ì·˜ ÌfiÏȘ ÍÂÎÈÓÔ‡ÛÂ. ΔÔ brief ·Ó¤ÊÂÚ Ù‹ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ‚ÔÚ¿, ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ‰‡ÛË Î·È ÛÙÔÓ ÂÓ·¤ÚÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶‡ÏÔ˘ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË. ∫·ıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÁ›ˆÛË ¯ˆÚ›Û·Ì ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, ÊÙ¿Û·Ì ÚÒÙÔÈ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ¶‡ÏÔ. ª¤¯ÚȘ ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ë Ù‹ÛË -·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ- ‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚ Ôχ ·fi ÙËÓ Ù‹ÛË Ì ¤Ó· ·Ïfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ fï˜ Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ·ÎÔ‡ÛÙËΠ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. «¶ÚfiÛÂÍ ÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹. ™Ê›ÍÔ˘ Ï›ÁÔ ÙÒÚ·, ÛÙÚ›‚Ô˘Ì ·ÚÈÛÙÂÚ¿» ª¿ÏÈÛÙ·. ¢ÂÓ ÔÏ˘Î·Ù¿Ï·‚· ÙÈ ¤ÁÈÓÂ. ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ·Î·ÚÈ·›· ‹Úı οıÂÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ΔÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÊÙÂÚfi ÚÔ˜ ÙËÓ ÁË, ÙÔ ‰ÂÍ› ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. Δ· G ¿Ú¯È˙·Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È, Ë anti G ÊÔ‡ÛΈÛÂ, 3,4,5 G Î·È Ë ÚÒÙË ·˘Ù‹ ÂÌÂÈÚ›· ÙÂÏ›ˆÛ fiˆ˜ ·Î·ÚÈ·›· ¿Ú¯ÈÛÂ... ¶¿ÏÈ ËÚÂÌ›·. øÚ·›Ô ‹Ù·Ó! °Ô˘ÛÙ¿Úˆ Ôχ. ∞! ¡· Î·È ÙÔ «010» Ì ÙÔÓ ∏Ï›· Î·È ÙÔÓ ¡›ÎÔ. §ÔÁÈο ÙÒÚ· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ì ΢ÎÏÈο ÚÔ˜ Ù· 20.000 fi‰È·. ŒÙÛÈ Î·È ¤ÁÈÓÂ. ™Â ÎÏÂÈÛÙfi Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ·Ú¯›Û·Ì ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Û ڢıÌfi ÔÏ˘‚fiÏÔ˘. K¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ¿Óˆ ·fi Ù· 17.000 fi‰È· Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ηı¿ÚÈÛ ÂÓÙÂÏÒ˜, ·Ó‚‹Î·Ì ·ÎfiÌ· Ï›ÁÔ Î·È ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙÔ «ÚfiÁÚ·ÌÌ·». ΔÔ ÚÒÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì·˜ ‚ڋΠʈÙÔÁÚ·ÊÈο ÔÚÂÍ¿ÙÔ˘˜. ∫·È Ó·, Ù· loop Î·È Ó·, Ù· roll, ¿Ú ϋ„ÂȘ ·Ó¿Ô‰· Î·È Û ¿ÓÔ‰Ô Î·È Û ‚‡ıÈÛË Î·È ·’ fiÏ·... ŒÏ· fï˜ Ô˘ Û οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÎÔ‡ÓËÛ· ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ Ó· ‚ÚÒ Ô˘ Â›Ó·È Ô ¡›ÎÔ˜ Î·È Ô ∏Ï›·˜, ÂÓÒ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ Î‡ÎÏÔ ·ÎÚÔ‚·ÙÈÎÒÓ ÂÏÈÁÌÒÓ. ¶√À ∂π¡∞π Δ√ ¶∞¡ø ∫∞π ¶√À Δ√ ∫∞Δø;

∞Ì¿Ó! ΔÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi; ªÈ· ¯·Ú¿ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·; ΔÈ ¤ÁÈÓÂ; ªÔÚÒ Ó· ÌÂٷʤڈ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ˆ˜ Ôχ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ. 濯ÓÂȘ Ï›ÁÔ ËÚÂÌ›· ·ÏÏ¿ Ì¿Ù·È·. ∞fi fiÙÈ ·ÎÔ‡ˆ ÛÙ· ·ÎÔ˘ÛÙÈο, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ì ÂÚÈÛÛ‹ ËÚÂÌ›·, ÔÈ ·Ó¿Û˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÎÔÊÙ¤˜ Î·È ÈÂṲ̂Ó˜ fiˆ˜ ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÛËÎÒÛˆ ÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Î·ıÒ˜ ˙˘Á›˙ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10 ÎÈÏ¿. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· ËÚÂÌ‹Ûˆ, ÙÔ˘ ˙ËÙÒ Ó· ·Óԛ͈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË full. Œ¯ˆ ÏÔ˘ÛÙ› ÛÙÔÓ È‰ÚÒÙ·. Œ¯ÂÙ ‰Â› Û ÌÂÚÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ȉÚÒÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿Ú· Ôχ Î·È ÙÔ Âʤ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÈ· ηӿٷ Ô˘ ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘; ∂, ÏÔÈfiÓ ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚·ÈÓ Û Â̤ӷ ‰›¯ˆ˜ οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰›¯ˆ˜ ηӿٷ... Œ¯ˆ ¤ÓÙÔÓË Ó·˘Ù›· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ Ì·˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÕÚ¯ÈÛ ͷÊÓÈο ·fi ÌÈ· ·fiÙÔÌË Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ Î·È ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ó· ʇÁÂÈ. ¡· ÌËÓ Í¯ÓÈfiÌ·ÛÙÂ, ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ·ÎÚÔ‚·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶¿ÓÙ· Û ۯËÌ·ÙÈÛÌfi Ù· ‰‡Ô ·ÂÚÔÛοÊË, ˘fi Û˘Ó¯‹ ÊfiÚÙÈÛË G, ‚ȉÒÓÔÓÙ·È Û ÌÈ· Û˘Ó¯‹ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ‚˘ı›ÛÂˆÓ Î·È ·Ófi‰ˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÂÏÈÎÔÂȉ¤˜ loop. ∂›Ì·È Ï›ÁÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ· Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ˆ. ŸÙÈ ÙÚ·‚‹Í·ÌÂ, ÙÚ·‚‹Í·Ì ÛΤÊÙÔÌ·È Î·È ÚÔÛ·ıÒ Ó· Â·Ó¤Ïıˆ 100% Ú¿ÁÌ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· fiÙ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È. ∫Ï›ӈ ÙËÓ full ·ÚÔ¯‹ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿Óˆ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹. ºÙËÓ¿ ÙËÓ ÁÏ˘ÙÒÛ·Ì ÛΤÊÙÔÌ·È Î·È ‰ÂÓ Á›Ó·Ì ÚfiÌ·. √È ÙÚÂȘ ›ÙÛ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì‡Ú˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ΔÒÚ· ÂÙ¿Ì ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ™¿ÚÙË Ì ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘.

øà ∏ √ª∂§∂ΔΔ∞...

DOG FIGHT

To ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹Ù·Ó ÊÔ‚ÂÚfi Î·È ·Í¤¯·ÛÙÔ. ŸÌˆ˜ Ì ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È Ì ÙÔ Û˘Ó¯¤˜ ÎÔ‡ÓËÌ· ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡, fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ˙·ÏÈÛÙ› ÙÔ˘ ‚Á¿˙ˆ ÙÔ Î·¤ÏÔ... ∂ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜.

BRAKE BABE ... BRAKE! 00 ¶√¢π∞ ∞¡∂μ∞π¡√Àª∂ ™Δ∞ 20.0

166

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


I’M THE KING OF THE WORLD!

ª¿ÏÈÛÙ·. ¶ÔÈÔ˜ Di Caprio Î·È Û·¯Ï·Ì¿Ú˜ ÙÒÚ·... I’m the King of the World! T· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÏÂÙ¿ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ ·fiÏ·˘Û·, ‹Ù·Ó fiÙ·Ó Ë Ù‹ÛË ÙÂÏ›ˆÓÂ. ΔÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÎÚÔ‚·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ›¯Â ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ, ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ Â¤ÛÙÂÊ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ‚ڋη ¯ÚfiÓÔ Ó· Ì·˙¤„ˆ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ó· ÓÈÒÛˆ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ◊ÌÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ Δ·˛ÁÂÙÔ Ì·˙› Ì ‰‡Ô ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ «300» Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›·. ΔÈ ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹, ÙÈ ÙÚÔÌÂÚ‹ Ê¿ÛË... ∏ ∞ıËÓ·˚΋ Ó‡¯Ù·, ÔÈ «lifestyle» ÂÈÏÔÁ¤˜, Ù· ÁÚ‹ÁÔÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÔÈ fiÌÔÚʘ ÁÎfiÌÂÓ˜, ÔÈ ‚›˙ÈÙ˜, Ù· ÊÔ‚ÂÚ¿ ÛοÊË, Ù· ¤ÎÊ˘Ï· club Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ˙ˆ ÙÒÚ· ÛΤÊÙËη... ΔÈ ÂÚ›ÂÚÁÔ... ∂›Ì·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ™¿ÚÙË, Ì ¤Ó·Ó «™·ÚÙÈ¿ÙË» Ô˘ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô fiÏÂÌÔ˜. ∂›Ì·È ∞ıËÓ·›Ô˜ Î·È ÛΤÊÙÔÌ·È ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÌ›˜ ÙËÓ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÛÙÔ... Da Capo Î·È ÙÔ Island Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·˘ÙÔ› Â‰Ò ÙËÓ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÛÙ· 20.000 fi‰È·. ™Î¤ÊÙÔÌ·È ˆ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ 3.000 ¯ÚfiÓÈ·... Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ÊÏÔ‡ÊÏÈ΢ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ Ì¿ÙÛÔ ™¿ÚÙ˘... ¢ÂÓ ÌÔ˘ Ϙ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ·˘Ùfi˜ Ô ÁÎÚÂÌfi˜ ÂÎÂÈ Î¿Ùˆ, Ô ∫·È¿‰·˜ ›ӷÈ; ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ Ó· ÛÔ˘ ÂÚÓ¿Ó ٛÔÙ· ȉ¤Â˜ «This is Sparta...» ∫·È Ó· ͤÚÂȘ, ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ›̷È... Î·È fi¯È ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·!

168

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


AMAZING STUDIO, °πøƒ°√™ μ∞ƒπ¡√™, ¡π∫√™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

169

BESTEVER 15

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


ONE MORE TIME?

H ‰Â‡ÙÂÚË ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ (Ë ÚÒÙË ‹Ù·Ó Û ¤Ó· Ì·ÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ) ·ÈÛ›ˆ˜ fiˆ˜ Î·È Ë ÚÒÙË. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ ÛΤÊÙÔÌ·È, ÎÏ›۷Ì ˆ˜ ¿Ó‰Ú˜. Δ· οӷÌ fiÏ· ‹ ۯ‰fiÓ. ∫·È ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰fiÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ Ù‡¯Ë Bestever. Bestever ›·; ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο Best Ever ÂÌÂÈÚ›·. ∞ͤ¯·ÛÙË...


∫Ô˘‰Ô‡ÓÈ Á‡ÚÈÛ·. ΔÈ; ¡· ˆ „¤Ì·Ù·; ºÙËÓ¿ ÙËÓ Áχو۷ Î·È ‰ÂÓ ¿ÊËÛ· ÙÚÂȘ ›ÙÛ˜ Î·È ‰˘Ô Ì‡Ú˜ ÛÙÔ ›Ûˆ οıÈÛÌ·....

∂π™∞π ™π°√Àƒ√™ ¶ø™ ª¶√ƒ∂π™ ¡∞ ¶π√ ∂§∞ºƒÀ ™∂ μƒπ™∫ø.

AMAZING STUDIO, °πøƒ°√™ μ∞ƒπ¡√™, ¡π∫√™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

μϤˆ ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘. ∫·È Ô ¡›ÎÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤- ÙÈ¤Ì·È ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÂ Û˘Ó¯¤˜ dog fight. √È ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ˘ÂÂÈ Ó· ÂÚÓ¿ ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ∏ ›Ûˆ ηχÙÚ· ¤¯ÂÈ ıÔÏÒÛÂÈ, Ú¿ÓıÚˆÔÈ. √È ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· F-4 Phantom, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ì·ÚÙ˘Ú¿ ˆ˜ Î·È ÂΛÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó‚¿ÛÂÈ ıÂÚÌÔ- Superman Î·È Silver Surfer Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· . º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ϛÁÔ Ó· ÎÚ·Û›·. ª›· ·fi Ù· ›‰È· ÛΤÊÙÔÌ·È Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿Óˆ ÙËÓ ÂÈ- ÎÔ˘ÙÚÔ˘‚·ÏÈ¿˙ÂÛÙ ̤۷ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ· Ì ÔÏÏ¿ knots Î·È ·ÚÛÙÚÔÊ‹. ƒÂ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Ô ∫·È¿‰·˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ÎÂÙ¿ G Î·È Ó· ΢ÓËÁ¿Ù ‹ Ó· Û·˜ ΢ÓËÁÔ‡Ó Ù›ÔÙ· ¿ÏÏ· ·ÂÚÔÁÎÚÂÌfi˜; ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ·fi ̤۷ ÌÔ˘. √˘¿Ô˘ ÙÈ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÛοÊË Ì ¿ÛÚ˜ ËÌÈÛ¤ÏÈÓÔ˘˜ Û ÎfiÎÎÈÓÔ ÊfiÓÙÔ... ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ·˘Ù‹. ∞Ó Î·È ÌÔ˘ ÎÔ˘Ó‹ıËÎÂ Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ‰ÂÓ ı· ¿Úˆ! √ Û‚·ÛÌfi˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¶∞, ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ÌÈ· Ù‹ÛË. Œ¯ˆ ÍÂ˙·ÏÈÛÙ› Ï›ÁÔ ·ÏÏ¿ Û˘Ó¯›˙ˆ Ó· Â›Ì·È ˘·ÚÎÙfi˜, fi¯È ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜, fiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÌÔ‡ÛÎÂÌ·. ∫¿ÔÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ ÌÔ˘ Ì η›ÓÂ. ∑ÂÛÙ·›- ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ. ΔËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙȘ ·ÔÏ·‡ÓÔÌ·È Î·È ÎÚ˘ÒÓˆ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ÛÂȘ Ô˘ fiÏÔÈ ÂÌ›˜ ıˆÚÔ‡ÌÂ Δ· Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÔ‡ÛÎÂÌ·, ‰Â‰Ô̤Ó˜ Î·È ÙËÓ ·ÊȤڈۋ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Ì η›Ó Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ¯Ò¤¯ÂÈ ÌÂÈ È‰ÚÒÙ·˜ ̤۷. ™Î¤Ú·˜. Δ· ¤¯Ô˘Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ fiÏ· ÊÙÔÌ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ ·Ó Ù· Û˘Ó‰˘¿ÛÂȘ Ì ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯ˆ οÓÂÈ. ŒÚ¯ÔÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ›¯· ÚÈÓ ·fi ÓÙ·È ÌӋ̘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ï›Á· ÏÂÙ¿, ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ¤¯ˆ ͯ¿ÛÂÈ. ¶fiÛÔÈ ‰ÂÓ Î··ÓÔ›ÁÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. ∞ÓÙÈÙ¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ›Ï·Ì‚¿ÓÂÛ·È ÁÈ·Ù› Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÙÛ˜ Î·È ÙȘ Ì‡Ú˜, ‰È¿ÛËÌÔÈ ÓÔ˜ ∏ÏÈ¿Î˘ ı˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ (›·ÌÂ, ˘ËÚ¤fiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Â›Ó·È Ù· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ ¡∞ ª∏¡ •∂Ã∞™ø ¡∞ ¶ø ™Δ√¡ μ∞ƒπ¡√ ¶ø™ ¢∂¡ ∑∞§π™Δ∏∫∞... ÙËÛ· ÛÙËÓ 349ª∞∏, ÛÙ· F5...), Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·Ì ӷ ı˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó...ÁÈ· ÊÔ‚ÂÚÔ› ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ, ¯ÂÈÚÈÓ· ›ÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ̷οÚÈÔÈ, ÙÔ˘˜ ÛÙ¤˜ ·ÓÂÌÔÙ¤ÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÈÙ¿ÌÂÓÔÈ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ πÎ¿ÚˆÓ ‰ÂÓ ÊÔ‚ÂÚÔ‡˜ ηʤ‰Â˜ Ì·˜ ÛÙÔ Destilh ‹ ÛÙËÓ øηӛ‰· ¯·˙‡ÔηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó -ηı·ÚÔ›- ÙÔ «ÚfiÁÚ·ÌÌ·». Àfi ·˘- ÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÎÒÏÔ˘˜ Î·È Ù· ‚˘˙È¿ ·fi ÙȘ ÈÙÛÈڛΘ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó. Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ÙÔ fiÙÈ ÙÔ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ‰›¯ˆ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ì √È ÛΤ„ÂȘ ÌÔ˘ ‰È·ÎfiËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË. romba.com Â›Ó·È ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi James Bond ηÙfiÚıˆÌ·. ª· «∂ÓÙ¿ÍÂÈ fiÏ·; ∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi... ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ ÁÈ· ÚÔÛÁ›... ÙÔ Ó· ÌËÓ ÍÂÚ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Î·ÙfiÚıˆÌ·; ¡·È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘, ÙÂÚ¿- ˆÛË» ∂›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÛΤÊÙËη. ΔÒÚ· Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· fiÏ·. ΔÒÚ· ÛÙÈÔ. ∏ Ê¿ÛË Â›Ó·È ¤Ú· ·fi ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·ÓÙÔ¯¤˜. ∏ ‚·- Ë Ì˯·Ó‹ ‰ÂÓ ˙˘Á›˙ÂÈ 10 ÎÈÏ¿ Î·È ÙÚ·‚¿ˆ ÌÂÚÈΤ˜ ηϤ˜ ʈÙÔÚ‡ÙËÙ· Âȉڿ ÂÚ›ÂÚÁ· ÛÙÔ ·›ÛıËÌ· ÈÛÔÚÚÔ›·˜. ™Â Ù۷Λ˙ÂÈ Áڷʛ˜ fiˆ˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ ‰È¿‰ÚÔÌÔ. ∞ÎÔ˘Ì¿Ì ̷Ϸο, ÂÓÙÂÏÒ˜ Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Ù›ÔÙ·. ∞Ó·Úˆ- Î·È ÙÚÔ¯Ô‰ÚÔÌԇ̠ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜.

√ ∏§π∞™ ™√§øª√™ ∂π¡∞π ∏ ∂¶πΔ√ª ∏ Δ√À ∂§§∏¡∞ ¶√§∂ªπ™Δ∏.

§À£∂π™;

π¢ƒøΔ∞™ ∂π¡∞π ∞ÀΔ√™;

√ ¶∞¡∞°πø

Δ∏™ ªπΔ∞ºπ ¢∏™, ∏Δ∞¡ ∂¡∞™ ∂•∞πƒ ∂Δ√™ √π∫√¢∂ ™¶√Δ∏™.

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

171


AMAZING STUDIO, °πøƒ°√™ μ∞ƒπ¡√™, ¡π∫√™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

THE END...

∂Λ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›ÓËÛË.∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ṳ̂ÓÔ˜. ÷˙ÔÁÂÏ¿ˆ Î·È ·ÛÙÂȇÔÌ·È Ì ÙÔÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ‚ϤÂÙÂ Û˘Ó¯Ҙ. ¡¤· ·ÂÚÔ¡›ÎÔ, ÙÔÓ ∏Ï›· Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Ì¤¯ÚÈ ÛοÊË ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È. ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÌÔ›Ú·. ¶·Ú·‰›‰Ô˘Ì ٷ Ì·˜ ÛÙ·Ì·Ù¿. §‡Óˆ ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ Î·È ÂÈÛÓ¤ˆ ÛˆÛÙÈο, ÊÔÚ¿Ì ٷ ÚÔ‡¯· Ì·˜, ·›ÚÓÔ˘Ì ‰˘Ó·Ù¿. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Â›Ó·È ‹‰Ë ¤Íˆ ·fi ÙËÓ 911 Î·È ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ. √ ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜. «ŸÏ· ÂÓÙ¿ÍÂÈ» Ì ڈٿ, ÂÁÒ ÀÔ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ì·˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· ¯·ÙÔ˘ ··ÓÙÒ Î¿ÙÈ Î·È Ï‡ÓÂÙ·È ÛÙ· Á¤ÏÈ·. «Δ· ÌfiÁÂÏ· Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ì ¿ÏÈ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ‹Á·Ù ηٷÏËÎÙÈο» ÌÔ˘ ϤÂÈ... «¶›ÛÙ„¤ ÙËÓ 111 ¶ª Î·È ÙÔ Ì·ÎÚ˘Ófi ‘87 fiÛÔ Ë ÌÓ‹ÌË ÌÂ...» Î·È Ì ΢ÙÙ¿˙ÂÈ Ì ÛËÌ·Û›·. ∫·Ù·compact flash, ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ Ê¤ÚÓˆ Ó· ‚Áˆ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Î·È ÂÚlap top Ì·˜. ∏ øƒ∞ Δ√À ∞¶√Ã∞πƒ∂Δπ™ª√À ·ÙÒ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. Ÿˆ˜ √ ∏Ï›·˜ Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Ì·˜ ·ÔÏËÛÈ¿˙ˆ, ÙÔÓ ‚Ϥˆ Ó· ÂÚ·Ù¿ Ì Top ¯·ÈÚÂÙÔ‡Ó Î·È ÂÌ›˜ ÂÏ·ÊÚÒ˜ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔÈ, Gun ‡ÊÔ˜, ÛËÎÒÓˆ ÙËÓ Ì˯·Ó‹ Î·È Î¿Óˆ ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ·Í¤¯·ÛÙË ‚fiÏÙ·. ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÂÚÈΤ˜ Ï‹„ÂȘ. °ÂÏ¿ÓÂ Î·È Ù· ÌÔ˘¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ԇ̠fiÛÔ ÂÚÈÛÛÙ¿ÎÈ· ÙÔ˘. ΔÈ ¤ÁÈÓ ÚÂ... ÙÔ˘ Ϥˆ. ŸÏ· ÂÓÙ¿ÛfiÙÂÚÔ, ÙÔ˘˜ Û‚fiÌ·ÛÙÂ. ª¤ÓÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ÍÂÈ; «ÌÈ· ¯·Ú¿» ÌÔ˘ ϤÂÈ...«∞ÊÔ‡ ‰ÂÓ ‚Á‹Î ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹. §¤Ì ÎÈ ¿ÏϘ ÈÛÙÔڛ˜, ı˘ÌfiË ÔÌÂϤٷ...» ∞! Ì¿ÏÈÛÙ· Ϥˆ Î·È ÂÁÒ, welcome Ì·ÛÙ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ÙÔÓ ™·¯Û·Ì¿ÓË Ô˘ ¤ÂÛ to the club, Î·È Ì¤Û· Û Á¤ÏÈ· ÂÚ·Ù¿Ì ÚÔ˜ ÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ, ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÁÒ, ÙÔ Lido, ‰È¿ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ fiÁÎÔ ÙˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ªÔ›Ú·˜. ÊÔÚ· Ô˘ Ô ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È fiÏÔÈ ¶ÏËÛÈ¿˙ˆ ÙÔÓ ∏Ï›· Î·È ÙÔ˘ Ϥˆ ˆ˜ Û fiϘ ¡π∫√™ -ICEMAN - ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÂÛ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ 111 ÙȘ Ï‹„ÂȘ ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ù· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ¶ª ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙÂ. ÷ÈÚÂÙ¿ÌÂ Î·È ‰›ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜. ªÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ˆ˜ Û ÎÏÂÈÛÙfi Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯ÂÈ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÓÔ˘Ì ˘fiÛ¯ÂÛË Ó· Í·Ó·Á˘Ú›ÛÔ˘ÌÂ.. ∏ Porsche ·›ÚÓÂÈ ÌÚÔÙÔ˘ leader ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙËÓ Ù‹ÛË ÙÔ˘ ÛÙ¿, Ë ‡ÏË ·ÓÔ›ÁÂÈ, ¯·ÈÚÂÙ¿Ì ÙÔ˘˜ ª·Ù˙‹‰Â˜ Î·È ·›ÚÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ Á˘ÚÈÛÌÔ‡. ¶ˆ˜ ¿ÂÈ Ë ÔÌÂϤٷ; ÚˆÙ¿ˆ ÙÔÓ ¡›ÎÔ. Û˘Ó¯Ҙ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi-¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ΔfiÙÂ Ô ∏Ï›·˜ «¶ÔÈ¿ ÔÌÂϤٷ;» ªÔ˘ ϤÂÈ... ª·, ‰ÂÓ Â›¯Â˜ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÌÔ˘ ϤÂÈ... «Œ¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ ÔÌÂϤٷ; «¶ÔÈfi˜, ÂÁÒ; ¶ˆ˜ ÛÔ˘ ‹Úı ·˘Ùfi...» ÌÔ˘ ϤÂÈ... ∞! ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙËÓ ποڈÓ...» ΔÈ Ó· ÛÔ˘ ˆ ‚Ú ηϿ... ªÂÙ¿ ÛȈ‹. ΔÈ Ó· Ô‡ÌÂ... ŒÙÛÈ ÁÂÌ¿ÙÔÈ ·fi ÂÌÂÈڛ˜, ∏Ï›· ÌÔ˘, ÙÔ˘ Ϥˆ, Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ Î·Ïfi complement Ô˘ ÌÔ- ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ Î·Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ. ªfiÓÔ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ì 200, Ú›˜ Ó· ÌÔ˘ οÓÂȘ... 줂·È·, ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ ·ÎfiÌ· Á˘Ú›˙ÂÈ. ¢˘- 250, 300, 333 ¯ÏÌ./ÒÚ·... ¶·›ÚÓˆ ÙËϤʈÓÔ.ŒÏ· ª.., ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÍÂÙÂϤÛÙË. ÛÎÔχÔÌ·È Ó· ÂÚ·Ù‹Ûˆ Û ¢ı›· Î·È ÓÈÒıˆ ۯ‰fiÓ ÌÂı˘-

°πøƒ°√™ -ªAVERICK- μ∞ƒπ¡√™ ∂º∞°∂™ √ª∂§∂ΔΔ∞ Δ√ ¶ƒø´; Δπ ∞™Δ∂π∞ ƒ∂ ¶√À §∂™...Ã∞,Ã∞,Ã∞...

2325 ºøΔ√°ƒ∞ºπ∂™...

∫∞π Δøƒ∞ °Àƒπ™ª√™...


∂ÀÃ∞ƒπ™Δ√Àª∂ Δ√¡ ∞°∂∞, Δ∏¡ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∏ª√™πø¡ ™Ã∂™∂ø¡ Δ√À °∂∞, Δ√¡ ∂¶°√ (π) ¶∞¡∞°πøΔ∏ ªπΔ∞ºπ¢∏, Δ√¡ ™°√ (π) ∏§π∞ ™√§øª√, Δ√¡ ∞™ªÃ√ (π) £. §∞°π√ °π∞ Δ∏¡ ºπ§√•∂¡π∞ ™Δ∏¡ 361ª∂∞, ∞§§∞ ∫∞π Δ√¡ ¢π√π∫∏Δ∏ ¶§∂√¡ Δ∏™ 120¶∂∞ ™ªÃ√ (π) ∞¡Δø¡∏ ™∞ƒ∞ª∞¡Δ∏ ∫∞£ø™ ∫∞π √§√À™ Δ√À™ À¶√§√π¶√À™ °π∞ Δ∏¡ ∞•∂Ã∞™Δ∏ ºπ§√•∂¡π∞.


Profile for PHOTOPRESS SA

BESTEVER 15 TEXAN FLIGHT  

BESTEVER 15 TEXAN FLIGHT

BESTEVER 15 TEXAN FLIGHT  

BESTEVER 15 TEXAN FLIGHT