Page 1


Lamborghini Athens

Lamborghini Athens Trident Cars S.A. Trikoupi Avenue, Kifissia Τel.: 210 62 04 802-3 www.tridentcars.gr


82’ Open

Kappa Marine

§AMIA™ 10, 164 52 AP°YPOY¶O§H, (MÂٷ͇ Carrefour & Praktiker), TH§: 210-99.69.990 ñ FAX: 210-99.69.526, http://www.kappamarine.gr, E-mail: sales@kappamarine.gr


en

85’ Flybridge

105’ Open

105’ Tri-deck

...and more!

Emerging from the drawing board of Bill Dixon, the Royal Denship 82' Open will pamper you and your guests in Royal style. Built with the latest developments within hull technology, the 82' Open offer stabile and comfortable cruising. With High degree ofcustomisation Royal Denship gives you the opportunity to own an outstandingly crafted work of art.


EDITORIAL

Live and let die... Pedal to the metal, ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ‚·ÛÈ΋ Ô‰ËÁ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ meeting Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ٷ Ù·Í›‰È· Û fiÏ· Ù· Ì‹ÎË Î·È Ï¿ÙË Ù˘ °Ë˜. ∞ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ Á›ÓÔ˘Ì ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚÔÈ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ∫·ıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È fiÔÈÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ· ÙÔ˘ Ozwald Boateng Î·È fi¯È Ì Ï·ÁÈÔÏÈÛı‹ÛÂȘ, ηٷ‰‡ÛÂȘ Î·È Ù‹ÛÂȘ, ÛÎÂÊًηÌ ˆ˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‹¯Ë ¿Ú· Ôχ „ËÏ¿ Î·È fiÔÈÔ˜ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ, ·˜ ÎÔÈ¿ÛÂÈ. π‰Ô‡ Ë ƒfi‰Ô˜.... Ladies and Gentlement, start your engines... ∏ ʈӋ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Nicolas Cage, Ô˘ ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ Í·ÎÔ˘ÛÙfi ·ÁÒÓ· Ù˘ Daytona 500 Ó· ÂÎÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÙÔ˘˜. ∂Ì›˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ıˆÚ›· ÙÔ˘ Daytona ªÔtor Speedway. AÊ‹Û·Ì ÛÙ· ̤۷ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÙËÓ ÎÚ‡· ∞ı‹Ó· Î·È ÊÙ¿Û·Ì ÛÙË ÊÈÏfiÍÂÓË Florida ÁÈ· ηÌÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿ ̤Ú˜. O ·ÁÒÓ·˜ ·˘Ùfi˜ ηı’ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‚·ÚÂÙ‹ Ì¿·. Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚÂȘ ÒÚ˜ Ô˘ fiÏÔÈ ÔÈ Ô‰ËÁÔ› οÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· 480 ·fi Ù· 500 Ì›ÏÈ· Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Ȥ˙Ô˘Ó, ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÊÔ‚ÂÚ¿ ·Ù˘¯‹Ì·Ù·... ÕÚÙÔ˜ Î·È ı¿̷ٷ. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ڈ̷˚΋ ·Ú¤Ó·, Ì ·Ó·Î·ÙÂ̤ÓË Ù¯ÓÔÏÔÁÔÁ›· ÙÔ˘ ‘50 -Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ì ˆÛÙ‹ÚÈ· Î·È Î·ÚÌ˘Ú·Ù¤Ú- Î·È Â·Ú¯È·Î‹ ¤Î‰ÔÛË ·ÓËÁ˘ÚÈÔ‡ Û extra large Û˘Û΢·Û›· ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 400.000 ‚Ï¿¯ÔÈ (¤ÛÙˆ ∞ÌÂÚÈοÓÔÈ) Ô˘ ·ÏÏ·Ï¿˙Ô˘Ó ÌfiÏȘ ‚ϤÔ˘Ó ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ó· ÙÔ˘Ì¿ÚÂÈ Î·È Ó· Ù˘Ï›ÁÂÙ·È ÛÙȘ ÊÏfiÁ˜. ∏ ·ÓÙ›ıÂÛË Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ηıÒ˜ ·Ú·ÙËÚÒ Ù· ‰ÚÒÌÂÓ· Ì ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ¿Ô„Ë. §›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ‹ÌÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó homo sapiens, ηıÒ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Û· ÙÔÓ ‡Ú·˘ÏÔ Delta II Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Themis Ó· ·ÔÁÂÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Pad-17B ÛÙÔ Cape Canaveral. ™ÙÔÓ Florida Turnpike, ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ Daytona, ÛÙÚ›„·Ì ‰ÂÍÈ¿, ÁÈ· ∫ennedy Space Center, ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·˜ live, ÂÎÙfiÍ¢ÛË ˘Ú·‡ÏÔ˘. ∂›¯·Ì ÂȉÈο ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi ̤ۈ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ NASA, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ì·˜ ÛÙËÓ Florida. ΔÔ Pad -17B ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, οÔ˘ 5 ̛Ϸ Ì·ÎÚ˘¿, ·fi ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ¯ÒÚÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÂÎÙÔ͇ۈÓ. ªÂÙ¿ ·fi ·Ó·ÌÔÓ‹ ÂÚ›Ô˘ 1 1/2 ÒÚ·˜, ÔÈ ¤ÓÙÔÓÔÈ Î·ÓÔ› ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÎÙfiÍ¢ÛË. ŒÓ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ï·ÌÂÚfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ·Ó‚·›ÓÂÈ ·ÚÁ¿ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ¢ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ù›ÔÙ·. √ ÌÈÎÚfi˜ Ù¯ÓËÙfi˜ ‹ÏÈÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È Ô ‡Ú·˘ÏÔ˜ Delta II, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·ÚÁ¿ ·ÏÏ¿ ÂÈÙ·¯˘ÓfiÌÂÓ· Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi Ô˘Ú·Ófi Ù˘ Florida Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi øηÓfi. ∏ ËÛ˘¯›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È... ∞ÏÏ¿ ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ÓÈÒıˆ οÙÈ Ó· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ. ∏ ·›ÛıËÛË ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹¯Ô˜. ¶ÏËÛÈ¿˙ÂÈ, ÏËÛÈ¿˙ÂÈ, οÙÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÒÚ·... ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙÚ·›Ó· Ô˘ fiÏ· Ì·˙› ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ¿Óˆ ÛÔ˘. √ ‹¯Ô˜ ÙÒÚ· ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ. ∫·È ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ, Î·È ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ... ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂȘ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ùfi˜ Î·È ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˘ ‹¯Ô˜. ∫˘ÙÙÒ Ù· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ‰ÈÏ·ÓÒÓ ÌÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ËÏ›ıÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘. ∂›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ Û˘ÓÂ·Ṳ́ÓÔÈ. √ ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ˜ ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˘ ‹¯Ô˜ Ì·˜ ÚÔÛÂÚÓ¿ Î·È Ù· ÓÙÂÛÈÌ¤Ï ¤ÊÙÔ˘Ó ·Ó Î·È Ô ‹¯Ô˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. Œ¯ˆ ·Ó·ÙÚȯȿÛÂÈ Î·È ‚ÈÒÓˆ ÙÚÔÌÂÚ¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ˙‹ÏÈ·˜. °È·Ù› ·˘ÙÔ› ÔÈ Ô‡ÛÙˉ˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ÌÂÁ·ÏÈ҉˜ ηÙfiÚıˆÌ·. ™Î¤ÊÙÔÌ·È ÙËÓ „ˆÚÔÎÒÛÙÂÓ·, ÙËÓ ÌÈÎÚfiÙËÙ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜... Î·È ·Ë‰È¿˙ˆ. £¤Ïˆ Ó· Á›Óˆ ∞ÌÂÚÈ-

οÓÔ˜. ¡· ÓÈÒıˆ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ Â›Ù¢ÁÌ· Ô˘ ÌfiÏȘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·... ∂˘Ù˘¯Ò˜ Â›Ó·È ¤Ó· hangover Ô˘ ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ ÂÚÓ¿ÂÈ... ΔȘ ÎÔ˘Ê¿Ï˜, ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˘˜ ÛΤÊÙÔÌ·È- ÙÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó. ◊Ù·Ó ¤Ó· ÙÚÔÌÂÚfi ÁÂÁÔÓfi˜ ·fi ¿Ô„Ë Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ë Daytona... ¶Ô˘ Ó· ‹ÍÂÚ·. §›Á˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿, ¯·˚‰Â‡ˆ ·ÊËÚË̤ӷ ÌÈ· Ferrari F1. μÚ›ÛÎÔÌ·È ÛÙÔ Kerpen, ¤Ó· ·Û‹Ì·ÓÙÔ ÌÈÎÚfi ¯ˆÚÈfi ÛÙËÓ °ÂÚÌ·ÓÈ΋ Â·Ú¯›·, ·ÊÈ¿ÊÔÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ó Û ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›¯Â ÁÂÓÓËı› Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, Ô Michael Schumacher. ™ÙÔ Kerpen Ì¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ MS Motorsport Center, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Ì ‰‡Ô ›ÛÙ˜ kart, ÙË ÌÈ· ÛÎÂ·ÛÙ‹, ‰‡Ô ·ÍÈfiÏÔÁ· Restaurant, ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Î·È ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙ·ÙÔ...ªÔ˘ÛÂ›Ô Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ıÚ˘ÏÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ì ٷ ÔÔ›· Ô ªÈ¯·Ï¿Î˘ ΤډÈÛ ٷ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Michael Schumacher Â›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ Î·È Ê˘ÛÈο Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ «ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ» ηıÒ˜ οı 15 ÏÂÙ¿, Ì ÂÎÓ¢ÚÈÛÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ·ÁÒÓ·˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 10 ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ‰È·ÚΛ 9+1 Á‡ÚÔ˘˜. Δ· kart Â›Ó·È ÙÂÙÚ¿¯ÚÔÓ·, ·ÏÏ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡ Ì 380 Î.ÂÎ. Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ‹ ‰‡Ó·ÌË ÒÛÙ ӷ Ï·ÁÈÔÏÈÛı¤ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ Áο˙È Î·Ù¿ ‚Ô‡ÏËÛË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ú·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÛˆÔ Û ÌÈ· ÌfiÓÈÌË, ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË. ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ Â›Ó·È ÎÏÂÈṲ̂ÓÔ ·fi ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó «ÂÛˆÙÂÚÈο» ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, ÁÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È ˘ÏÈÎfi ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∫¿Ô˘ ÂΛ, Ì·˜ ¤‚·Ï·Ó Î·È ÂÌ¿˜ Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘ÌÂ, fiÔ˘ ηٷʤڷÌ ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È Û˘Ó¯›Û·Ì ÙËÓ ÂÚÈÏ¿ÓËÛ‹ Ì·˜ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, Ì ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÙ‹ÚÈ ÛÎÔ‡Ú·˜, ·ÁˆÌ¤Ó˘ Ì‡Ú·˜ Î·È ÌÈ· Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ‹ well done ÌÔÛ¯·Ú›ÛÈ· ÌÚÈ˙fiÏ· ÛÙÔ È¿ÙÔ Ì·˜... ªÂÙ¿ ·fi ηÌÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿ Ù·Í›‰È· Û ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ·, ÂÍ›ÛÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ô˘ ÌÔ˘ ¤Î·Ó ¤ÙÛÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÓÙ‡ˆÛË (ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ô˘Ù¿Ó˜ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Festival ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÛÙȘ ∫¿ÓÓ˜), ‹Ù·Ó Ë ÁÓˆÚÈÌ›· ÌÔ˘ Ì ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ ÛοÊÔ˜. ∂›¯· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ù·Íȉ¤„ˆ ·fi ÙÔ Rapallo ̤¯ÚÈ ÙÔ Portofino ÙÔ Sea Cube 43, ÙÔ ÛοÊÔ˜ Ô˘ ·Ó·Î˘Ú‹¯ıËΠMilennium Yacht of the Year ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ΔÔ ÛοÊÔ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚÒÙË ˘ÏÔÔÈË̤ÓË Û¯Â‰›·ÛË ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÙ‹ Roberto Angel, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi Ì‹ÎÔ˜ ÔÏϤ˜ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘Â›˜ ȉ¤Â˜, Û ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi, Ì˯·ÓÈÎfi Î·È Û¯Â‰È·ÛÙÈÎfi Â›Â‰Ô IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

15


EDITORIAL Î·È ‰›Î·È· ‹Ú ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Î·ıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÚ›ÙˆÛË. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙËÓ TrueNorth ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· °ÎÔÏÊÈÓfiÔ˘ÏÔ˘. « ŒÓ· Ù‡¯Ô˜ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜. √ James Bond Ì·˜ ÙÂÏ›ˆÛÂ... ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiˆ˜ ÙÔÓ Í¤Ú·ÌÂ. √ Ó¤Ô˜ Bond, ÂÎÙfi˜ ·fi ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ Î·È Í·Óıfi˜, Â›Ó·È Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜. ∂›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Û ¤Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ú¿ÎÙÔÚ·, ·Ú¿ Û ¤Ó·Ó ȉ·ÓÈÎfi Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.» ŒÙÛÈ ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ editorial, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙˆÓ cult ϤÔÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÙÔ˘ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˘ ‹Úˆ· ÙÔ˘ Ian Fleming. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰›Ó·Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË ˆ˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÚıÚˆÓ Ô˘ ı· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ÛÂ... James Bond! ∞Ó Î·È ÚÈÓ ·fi ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ ‰ÂÓ Í¤Ú·Ì ˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· ÛηÚÒÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ù· ¿ÚıÚ·, ͤڷÌ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÚÈο ·fi Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‹Úˆ·. μ·ÛÈο ı¤Ï·Ì ӷ ˙‹ÛÔ˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ bigger than life ÂÌÂÈڛ˜, ÒÛÙ ӷ ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· Û·˜ ÙȘ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Ì ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ÈÔ ÂÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ÓÈÒÛ·ÌÂ. °Ú¿Ê·Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο «¶ÚÈÓ ÎÚÂÌ¿ÛÔ˘Ì ٷ Á¿ÓÙÈ·, ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ Î·È ¿Ì ÁÈ· „¿ÚÂÌ· Ì ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô Hatteras Ì·˜, ¤¯Ô˘Ì ÂÚ›Ô˘ 10-12 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ì Bond Î·È Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· Ô˘ Ô Roger Moore ¤ÁÈÓ Bond ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿.. ¶fiÛÔ; ŸÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. £· ÂÙ¿ÍÔ˘Ì Ì ̷¯ËÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, Ì ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Î·È ˘ÂÚÂÏ·ÊÚfi, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ٷ ¿ÓÙ· ·fi Aston Martin DBS ̤¯ÚÈ Formula 1, ı· Ú¿„Ô˘Ì ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ· ÛÙËÓ Saville Î·È ı· η٤‚Ô˘Ì Ì ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·... ª·, Á›ÓÔÓÙ·È ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·; °È· Ì·˜, Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Á›ÓÔÓÙ·È...» ∂, ÏÔÈfiÓ ¤ÁÈÓ·Ó. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÛÂÏ›‰Â˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÎÏ·ÛÈο Ì·˜ ı¤Ì·Ù·, ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ -·fi fiÛ˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤¯ÂÙ ‰È·‚¿ÛÂÈ- ÂÏ›˙Ô˘Ì ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ fiÛˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù‹ÛË Ì·˜ Ì ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÔ T-6A Texan II. ŒÓ· ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Pilatus PC-9M, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÈ Ë RaytheoË, Ì ÔÏÔÌÂÙ·ÏÈ΋ ¿ÙÚ·ÎÙÔ Î·È ÙËÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÙÔ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÈÔ ÚÔËÁ̤ӷ ·ÂÚÔÛοÊË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜, Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô˘ ·¤ÎÙËÛ ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ù‡Ô, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ ·Ú‹ÁÁÂÈÏ Û ¤Î‰ÔÛË Ì·¯ËÙÈÎÔ‡ ÂÁÁ‡˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÂÏ·ÊÚÔ‡ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡!

ªÂ ·˘Ù¿ Î·È Ì ·˘Ù¿, ÎÏ›۷Ì ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙ‹ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ¤Ó· ÙËÙÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔ πÂÚfi ¢ÈÛÎÔfiÙËÚÔ, ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ T-6A Texan II, ÛÙËÓ 120 ¶Ù¤Ú˘Á· ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∞¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·. √ÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ı· ÙËÓ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ˆÛÙfiÛÔ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛÙ·ıÒ ÛÙ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ù˘ Ù‹Û˘ Î·È Ù˘ ÌÂÙ¿ Ù‹Ûˆ˜ ËÚÂÌ›·˜, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÙ ÌÈ· ηϋ Á‡ÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ‚·ÛÈ΋ ·›ÛıËÛË Ô˘ ¤¯ˆ ›ӷÈ, ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ·fiÏ·˘Û· fiÛÔ ÙÔ˘ ¿ÍÈ˙Â Î·È fiÛÔ ı· ‹ıÂÏ·. μϤÂÙ ‹ÌÔ˘Ó Î·È Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘Ô‚·ı̛ۈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘... ËıÔÔÈÔ‡ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ÌËÓ ·Ê‹Ûˆ ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· Ì Ï˘ÌÌ˘Ú›ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ∞ÓÙ› Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿Óˆ ÙË Ê¿ÛË, ¿ÏÏ·˙· Ê·ÎÔ‡˜ Î·È Â¤ÏÂÁ· -¤ÛÙˆ Î·È ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙ·- ÛˆÛÙ¤˜ ÁˆÓ›Â˜

Ï‹„˘ Î·È ÊˆÙÈÛÌÔ‡. ∞fi ÙÔ Ó· ·ÔÏ·‡Ûˆ ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ ÙËÓ ÊÔ‚ÂÚ‹ ÂÌÂÈÚ›·, ÚÔÙ›ÌËÛ· Ó· ÊÚÔÓÙ›Ûˆ Ó· ÙËÓ ÌÔÈÚ·ÛÙÒ Ì·˙› Û·˜, Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. μϤÂÙÂ, Ô Û·ÚηÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ê¿ÚÌ·ÎÔ Ô˘ Û ‚ÔËı¿ Ó· ÌËÓ ÙËÓ „ˆÓ›ÛÂȘ. ¡· ÌËÓ ÓÔÌ›ÛÂȘ ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο Â›Û·È Ô Maverick. °È·Ù› Ë ÈÎÚ‹ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È Ê˘ÛÈο ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Û·È... ∞Ó ˘‹ÚÍ οÙÈ Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›·, ‹Ù·Ó ˆ˜ ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ -οı ¯ÒÚ·˜- Â›Ó·È ˘ÂÚ¿ÓıÚˆÔÈ. ∞Ó Î·È ÌÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ Ù‹ÛË Ì ÙËÓ Ù‹ÛË Ù· ۈ̷ÙÈο ÂÚÈıÒÚÈ¿ ÛÔ˘ ‰È¢ڇÓÔÓÙ·È, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÌËÓ ÛÙ·ıÒ ÛÙÔ fiÛÔ ··ÈÙËÙÈ΋ Â›Ó·È ·fi ۈ̷ÙÈ΋˜, ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜, Ë Ù‹ÛË Ì ¤Ó· ηı·Úfi·ÈÌÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi-·ÎÚÔ‚·ÙÈÎfi-Ì·¯ËÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, fiˆ˜ ÙÔ T-6A Texan II. ∞ÚΛ ÌÈ· ·fiÙÔÌË ÛÙÚÔÊ‹, ÌÈ· ·ÂÈÚÔÂÏ¿¯ÈÛÙË Ï·Óı·Ṳ̂ÓË Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ ÁÈ· Ó· Û «ÛÙ›ÏÂÈ» ÂÎÙfi˜ ʷΤÏÔ˘ ÛˆÛÙ‹˜ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘... ªÂ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Ù‹Û˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì·˜, ‚ÚÂı‹Î·Ì ϛÁ˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ Valencia, fiÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÌÂÚÈΤ˜ ÈÛÙÈÔ‰ÚƠ̂˜ ÙÔ˘ America’s Cup Î·È ı·˘Ì¿Û·Ì ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂȉÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ Ô˘ ¯Ù›ÛÙËΠÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÁÂÁÔÓfi˜. ΔÔ ∞linghi ÙÂÏÈο ΤډÈÛ ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÁÒÓ· Î·È ¤ÙÛÈ ÁÈ· ¿ÏÏ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ú˘ıÌfi ·ÏÏËÛ·Ó ÔÈ ¤ÍÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì‹Ó˜. ∫·È fiˆ˜ Ôχ ÛˆÛÙ¿ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙÂ, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÈÎÚfi ‰È¿ÏÏÂÈÌ· ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÙÚÔÌÂÚÒÓ Î·È ÊÔ‚ÂÚÒÓ Ù·ÍȉÈÒÓ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ¿ÚıÚ· ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Bestever Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ªÂ›ÓÂÙÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Ì‹ÎÔ˜ ·ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ì ÙËÓ ˙ˆ‹. Ÿˆ˜ ϤÂÈ Î·È Ô Fleming -ηϋ ÙÔ˘ ÒÚ·... ∑‹ÛÙÂ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó. ÕÓÙ ηÏfi ηÏÔη›ÚÈ.

°ÈÒÚÁÔ˜ μ·Ú›ÓÔ˜ gv_photopress@netone.gr

16

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


BESTEVER

°IA TOY™ EPøTEYMENOY™ ME TH ZøH

34

www.bestever.gr

50

18

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

34

Events. ΔÈ, Ô˘, fiÙÂ Î·È ÁÈ·Ù›. ª¿ıÂÙ Ô˘ «Ú¤ÂÈ» Ó· ‚Ú›ÛÎÂÛÙ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ.

50

μestview. ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È Ë Ù¤¯ÓË Û ÔÚ›· ÎÔÈÓ‹.

76

√ÓÂÈÚÈο Roadsters Î·È Cabriolet.

∂Îı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ, ÛηÊÒÓ, ÚÔÏÔÁÈÒÓ, high end, ·ÁÒÓ˜ F1 Î·È Moto GP, ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ jet set. ŒÓ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜, ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˜ οÙÔÈÎÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ï›ÂÈ ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ªËÓ „¿¯ÓÂÙ ·ÏÏÔ‡, ÁÈ·Ù› ÙÔ Bestever Ù· ¤¯ÂÈ fiÏ· Î·È Ê¤ÚÓÂÈ ÂÌÚfi˜ Û·˜ Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi ÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ ·fi ·˘Ù¿, ÁÈ· Ó· ͤÚÂÙ ÂÚ› Ù›ÓÔ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È. μÚ›Ù ηϋ ·Ú¤· Ì ÎÔÈÓ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ÎÏ›ÛÙ ӈڛ˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È Î·Ù¿Ï˘ÌÌ· Î·È ÂÍÔÚÌ‹ÛÙÂ. £· ‰Â›Ù ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ‰È·ÛËÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ Û·˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜.

∫·ıÂÙ› Ó¤Ô Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ¤¯ÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ηıÒ˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. ∏ Ferrari ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 60 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘, Ù· ÎÏ·ÛÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ high end ÛÙË Ó¤· Jaguar CXF Î·È ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ηٷÛ΢‹˜ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ÚˆÙfiÙ˘Ô ÙÂÙÚ¿ÙÚÔ¯Ô. ¢Â›Ù ٷ fiÏ·.

ªÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÂͤÏÈ͢, ¿ÏÏ· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ··ÈÙÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· Û·˜ ·Ôηχ„Ô˘Ó Ù· οÏÏË ÙÔ˘˜. À¤ÚÔ¯· roadsters Î·È cabriolet Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ·fiÏ˘Ù· Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÂÛ¿˜ Ó· Ù· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· ˙‹ÛÂÙ ̷˙› ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∂›Ù ٷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÙ ÛÙÔ fiÚÈÔ, ›Ù ٷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ Û ‚Ú·‰ÈÓfi crusing, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙ·Ó Ù· ·Ú·ÙËÚ›Ù ÛÙ·Ì·ÙË̤ӷ ÛÙÔ ··ÛÙÚ¿ÙÔÓ Áηڿ˙ Û·˜, ¤Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ. ∏ „˘¯‹ Û·˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì ˘¤Úԯ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È design Ô˘ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘. ªÔÓ·‰Èο ÎÔÌ„ÔÙ¯Ӌ̷ٷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË̤ӷ ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ¤Ú· ·fi ÙȘ Ù·Ì¤Ï˜ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ Û¿ÓÈÔ, ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô, ÙÔ ÂÎÛÙ·ÙÈÎfi. ∞ÓÔȯٿ Û οı ‰È¿ıÂÛË, ˘ÂÚηχÙÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ηÏfi ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi. ¢Â›ÙÂ, ÔÓÂÈÚ¢Ù›ÙÂ Î·È ¿ÚÙ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ˘¤Ú‚·Û˘. ∞˘Ù¿ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯ÚËÛÙÈο ÂÚÁ·Ï›·, Â›Ó·È Ì˯·Ó¤˜ ·fiÏ·˘Û˘ Î·È Û·˜ ‚¿˙Ô˘Ó ‚·ıÈ¿ ÛÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ Ô‰‹ÁËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ ÂÓfi˜ Û¿ÓÈÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· ÂÛηÌ̤ӷ Î·È ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Û·˜.

76


BESTEVER

°IA TOY™ EPøTEYMENOY™ ME TH ZøH

102

www.bestever.gr

128 150 108

128

ªÂ 40 fi‰È·, ·˜... ·ÓÙÔ‡. º˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ Á›ÓÂÙÂ... Û·Ú·ÓÙ·Ô‰·ÚÔ‡Û˜, ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ¢È·ÙËÚ›ÛÙ ÙË Ê‡ÛË Û·˜ Î·È ˘Ô·„Ù ·ÏÒ˜ ÛÙË Ì·Á›· ÂÓfi˜ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ·Ó·„˘¯‹˜, Ô˘ Ì ̋ÎÔ˜ ·fi 40 ¤ˆ˜ Î·È 50 fi‰È·, ¤¯ÂÈ Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙÂ. ∏ ηÙËÁÔÚ›· ¤¯ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. °Ú‹ÁÔÚ· sport cruiser, Ú·ÎÙÈο fly bridge, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È fiϘ -ÙȘ ·Ó¿ÁΘ. °È· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ı¿Ï·ÛÛ˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ›Ûˆ˜ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ - ‰˘Ó·ÙÔًوÓ, οÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Û·Ó Ù· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ì ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ Û fiÏÔ˘˜. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÛηÊÒÓ ·˘ÙÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ Ì ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ÚÔÛÈÙ¿ Î·È Ó· ηχÙÔ˘Ó Î·È Ù· ¤ÍÔ‰¿ ÙÔ˘˜.

ÕÏÏÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Û “¿ÏÏ·” resort & spa. ∂ÂÓ‰‡ÛÙ ÛÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ Â˘ÂÍ›·. ∞Ó ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÂÙ ÙÒÚ·, ‰ÂÓ ı· ÙÔ Î¿ÓÂÙ ÔÙ¤. •ÂÎÈÓ‹ÛÙ Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ Î·È ·ÊÂı›Ù ÛÙ· Ì·Á¢ÙÈο ÙÔ›· Î·È ÛÙȘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÙˆÓ Â͈ÙÈÎÒÓ resort Î·È spa Ô˘ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ. ∑‹ÛÙ ÙË Ì·Á›· ÂÓfi˜ ·ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ resort ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ÔÌ›ÓÈÎÔ, ·ÊÂı›Ù ÛÙÔ ··Ïfi ¿ÁÁÈÁÌ· Ù˘ ÙÚÔÈ΋˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙËÓ ∫·Ú·˚‚È΋ ‹ ˙‹ÛÙ ÙËÓ Ì·Á›· Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ μfiÚÓÂÔ ÂΛ Ô˘ Ô πÓ‰ÈÎfi˜ ˆÎ·Ófi˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi. ∂›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ¤Ó· ·Ú·‰ÂÈÛ¤ÓÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË. Ô˘ ı· Û·˜ Ì›ÓÔ˘Ó ·Í¤¯·ÛÙ·.

150

20

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

Ultimate Gifts. ¶·Ú¿ÍÂÓ·, ȉȷ›ÙÂÚ·, ÌÔÓ·‰Èο, ‹ ·ÏÒ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ·. ™¿Ù ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Û·˜ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ „¿¯ÓÂÙ οÙÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ‰ÒÚÔ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ‹ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜; ΔÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Û·˜ ÌfiÏȘ χıËÎÂ. °È·Ù› Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·Ì ÁÈ· ÂÛ¿˜ ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÂÍ¿ÙÔ˘Ó ÙË Ê·ÓÙ·Û›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙË ¯ÚËÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Í›·.


BESTEVER

°IA TOY™ EPøTEYMENOY™ ME TH ZøH

www.bestever.gr

174 158

Top Gun. To Bestever ÂÙ¿ÂÈ „ËÏ¿ Î·È Â˘ÂÈıÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ...

174

ªÔÙÔÛÈÎϤÙ˜. Supersport ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË...

™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ÌÈ· Porsche 911 Turbo. ™ÙÔÓ ·¤Ú·, Ì ÙÔ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÙÔ Δ-6∞ Texan II. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô fiÓÂÈÚÔ, ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ù‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. °È· ‰‡Ô Ë̤Ú˜ “·ÔÁÂȈÓfiÌ·ÛÙ” ÌÂÙ·ÊÔÚÈο Î·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο, ÁÈ· Ó· Û·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘ÌÂ, fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ì¤Û· ·fi ϤÍÂȘ Î·È ÂÈÎfiÓ˜, Ù· ÌÔÓ·‰Èο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¿ÓÙÚ·, ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ Ì˯·Ó¤˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ¶ÔÏÏ¿ G, ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ¤Ó· ÌfiÓÈÌÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÚ·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¢ÁÂÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Ù˘ 120 ¶Ù¤Ú˘Á·˜ ∂η›‰Â˘Û˘ ∞¤ÚÔ˜. ∂Λ Ô˘ ·Ó‰ÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÈÏfiÙÔÈ Î·È ÌfiÓÔ Ô ·¤Ú·˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·›ÛıËÛË Î·È ¤Ó·Ó ¤ÓÙÔÓÔ ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi. ΔÔ ˙‹Û·ÌÂ, ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ, ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ, Ó· ÙÔ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ fiÛÔ Î·È ÂÌ›˜.

∞Ó Î·È Â›Ó·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ ÁÈ· ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›· -ηıÒ˜ ˘‹ÚÍ· ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·- Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ supersport ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ô˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ηı·Úfi·È̘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙˆÓ Èı·ÓÒÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ ÎÚ·Ù¿ ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ. ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂȉfiÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ηٷÛ΢‹˜, Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· Î·È ϤÔÓ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ fiϘ ÔÈ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·ÚÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 170 ›Ô˘˜, ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi 170 ÎÈÏ¿ Î·È ÂȉfiÛÂȘ Ô˘ ‡ÎÔÏ· ϤÔÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 300 ¯ÏÌ./ÒÚ·, Ì 0-100 οو ·fi Ù· 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·... ŸÏ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂȉÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË -ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· ‰Ô‡Ó ·È‰È¿ Î·È ÂÁÁfiÓÈ·- Î·È cojones ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰fiÛÂȘ ÛÔÊ›·˜...

22

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

158


BESTEVER

°IA TOY™ EPøTEYMENOY™ ME TH ZøH

www.bestever.gr

186

198 186

∫ÔÛÌ‹Ì·Ù·

198

∞ÓÙÚÈ΋ ˘fiıÂÛË

º·Ó›ÙÂ, ÌÂÁ·Ïfi„˘¯ÔÈ. ¢Â›ÍÙ Ù˘ ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜ ÙËÓ ·Á¿Ë Û·˜ Î·È ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛ‹ Û·˜ Û ÂΛÓËÓ. ∫·Ù·ÓÔ‹ÛÙ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘... ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜. ∂ÍÈψı›Ù ÁÈ· ÂΛÓËÓ ÙËÓ ·Ú·ÛÔÓ‰›· Ì ÂΛÓË... ˆ˜ ÙËÓ Ï¤Á·ÓÂ; ™‚ÂÙÏ¿Ó·; ¡·È ÌÚ¿‚Ô ÙÔ ı˘ÌËı‹Î·ÙÂ... ∂ÈϤÍÙ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ÎfiÛÌËÌ· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì -Ù· ηχÙÂÚ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜- Î·È Î¿ÓÙ Ù˘ ÙÔ ‰ÒÚÔ. ÷ڛÛÙ ÙÔ ¤ÙÛÈ, ‰›¯ˆ˜ οÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÈÙ›· Î·È Í·ÊÓÈ¿ÛÙ ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙ·... ¢Â›ÍÙ Ù˘ fiÛÔ ¿ÓÙÚ·˜ ›ÛÙÂ, Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÛÔ Á·Ï·ÓÙfiÌÔ˜. ¡· ͤÚÂÙ ˆ˜ Ë ÛˆÛÙ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ, Â›Ó·È ¤Ó· ‰ÈÎfi Û·˜ ÚÔÛfiÓ, Ô˘ ÂÓÂÚÁ› Û ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ οı Á˘Ó·›Î·˜. ÕÓÙ «·ÏÏËοÚÈ·» ÌÔ˘, ‚Á¿ÏÙ ٷ η‚Ô‡ÚÈ· ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë....

º˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ï›Ô˘Ó Ù· ·ÓÙÚÈο ÚÔÏfiÁÈ· Î·È ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË. ¶ÔχÙÈÌ·, ˘ÏÔÔÈË̤ӷ ·fi ¢ÁÂÓ‹ ̤ٷÏÏ· Ì ÙȘ ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂӉ›ÍÂȘ, complication, ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÂÁ·Ó¿ ̤¯ÚÈ Ù· ‚¿ıË Ù˘ ·‚‡ÛÛÔ˘ Î·È ¯ÚÔÓÔ̤ÙÚ˜, fiÏ· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ ÁÔ‡ÛÙÔ ÙÔ˘. §fiÁˆ ÂÔ¯‹˜, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÔÚ Î·È casual ·fi ·˘Ù¿ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ·Í›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘„ËÏ‹ Î·È Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›·. ŸÙÈ ÈÔ Ó¤Ô ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ˆÚÔÏÔÁÔÔÈ›·, ÌÔÓ·‰Èο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ۯ‰›·ÛË Î·È state of the art Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜, ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ΔÔ ÚÔÏfiÈ, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ïfi ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ›Ûˆ˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÓfi˜ ¿ÓÙÚ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙÔ ÁÔ‡ÛÙÔ Î·È ÙÔ lifestyle Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ. ∞fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ì·˜, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ‚Ú›Ù ·˘Ùfi Ô˘ ı· Û·˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ.

24

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


BESTEVER

°IA TOY™ EPøTEYMENOY™ ME TH ZøH

www.bestever.gr

210

218

26

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

210

◊¯Ô˜ Î·È ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ

218

Gadgets

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ٷ ÈÔ ÚÔËÁ̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë „ËÊȷ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ·ÚÁ›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi hardware Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙÔ. ΔÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi Û‹Ì·, fiÙ·Ó Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ Á›ÓÂÙ·È Û ÔıfiÓ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ 60’’ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÈηÓÒÓ Ù›ÙÏˆÓ Û ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ̤۷ ·Ôı‹Î¢Û˘ (HD DVD Î·È Blue Ray) ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Û˘Û΢ÒÓ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ Î·È ÔÛfiÙËÙ·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·. £· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ·Ó·ÔÏԇ̠ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ‚ÈÓ˘Ï›ˆÓ Î·È ÙˆÓ video beta, ·Ó Î·È fiˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ·ÚÁ¿ ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ∏ ÂͤÏÈÍË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÂÌ›˜ ›̷ÛÙ ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙȘ ËÁ¤˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ÁÈ· οı ÙÈ Ó¤Ô Ô˘ Ì·˜ Î·È Û·˜ ·ÊÔÚ¿. ∞˜ ‰Ô‡ÌÂ Î·È ·˜ ·ÎÔ‡ÛÔ˘ÌÂ.

¶Ï¤ÔÓ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÍÂʇÁÂÈ ·fi οı ¤ÏÂÁ¯Ô. ∫¿ı ÏÂÙfi οÙÈ Ó¤Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ô˘ ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ì Ì ¿ıÔ˜, ‰›¯ˆ˜ Ó· ÙÔ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ‹ ·ÎfiÌ· Û ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, Ô˘ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË... ºÔ‚ÂÚ¿ Î·È ˘¤ÚÔ¯·, ¯Ú‹ÛÈÌ· ‹ ÂÎÏËÎÙÈο ÁÔ˘ÛÙfi˙Èη, Ù· Ó¤· gadgets ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Î·Ù’ ¢ı›·Ó ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ Ì·˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÌÔÚԇ̠¿ÓÂÙ· Ó· οÓÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ÈÔ ÙÚ·‚ËÁ̤ӷ Ì·˜ fiÓÂÈÚ·. √ÏÈÛÙ›Ù ÏÔÈfiÓ Ì ÙËÓ ÈÔ up date ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÁÂÓÈο ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì gadgets. ∂ÈϤÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û·˜ Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ·ÁÓÔ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÊˆÓ‹ Ô˘ ̤۷ Û·˜, Û¿˜ ʈӿ˙ÂÈ «ÙÔ ı¤Ïˆˆˆˆˆ ·˘Ùfi....» ÔÈfi ı· Â›Ó·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Û·˜ gadget. ÕÓÙÂ... Î·È ¿Ì· Ù· ηٷʤÚÂÙÂ, ›Ù ÙÔ Î·È Û ‘̤ӷ ÌÂÙ¿. Δ· ı¤Ïˆ fiÏ·!


BESTEVER

°IA TOY™ EPøTEYMENOY™ ME TH ZøH

234

BESTEVER ° I A

www.bestever.gr

T O Y ™

E P ø T E Y M E N O Y ™

M E

T H

Z ø H

www.bestever.gr

EK¢OTH™ MAPIA BATI™T∞ ¢IEY£YNTH™ °IøP°O™ BAPINO™ ¢IEY£YNTH™ ™YNTA•H™ AXI§§EA™ KAPAH§IA™ ™Àªμ√À§√™ ∂∫¢√™∏™ ™Δ∞£∏™ μ∂¡Δ√Àƒ∏™ ™Àªμ√À§√™ ™À¡Δ∞•∏™ ¡π∫√™ °π∞¡¡√À§∞™ APXI™YNTAKTH™ °π∞¡¡∏™ °π∞¡¡π¢∞∫∏™ ADVERTISING MANAGERS °πøƒ°√™ ∫∞§√•À§√™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√¶√À§√™ ™∂ AYTO TO TEYXO™ ™YNEP°A™THKAN: °π∞¡¡∏™ °π∞¡¡π¢∞∫∏™ ¡π∫√™ °π∞¡¡√À§∞™ ∫ø™Δ∞™ ∫∞§∞¡Δ∑√¶√À§√™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ª∞Àƒ√À¢∏™ NIKO™ ¶A¶AKøN™TANTINOY ™Δ∞£∏™ ∞™¶πøΔ∏™ ∂À°∂¡π√™ ¶∂Δ√Àª∂¡√™ ¶ANTE§H™ £EOTOKATO™ SANJA MAR∫OVIC ART DIRECTOR A°°∂§√™ Δ™∞∫ø¡∞™

234

∞Δ∂§π∂ ¢∏ª∏Δƒ∞ ƒ∞¶Δ∏

Mens Only Hot Stuff

ºøTO°PAºIA AMAZING STUDIO, OUTSTANDING IMAGES, Ã∏™Δ√™ ∫∞ƒ∞°πøƒ°∞∫∏™

∫‡ÚÈÔÈ... √È ·Ú·Ú¤Ï˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ “·Ú¿ÁÔ˘Ó” ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ, Ì ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜, ÔÓÂÈÚÂ̤ӷ ÚfiÛˆ· Î·È ‰È¿ıÂÛË Ó· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó. √È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ fï˜ ·fi ÙË Ó¤·... ÛÔ‰ÂÈ¿ ÙˆÓ ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓˆÓ ÌÔÓ٤ψÓ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤Ó˜ ηÈ... Û¯ÔÏÈ·Ṳ̂Ó˜, ·Ú¿ ÛÙÔ Bestever. Ã˘ÌÒ‰ÂȘ Î·È ÏÂÙ¤˜, Í·ÓıȤ˜ Î·È ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓ¤˜, ÚÔÛÈÙ¤˜ Î·È ÌÏ·˙¤, ÛÙÔȯÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ·ÓÙÚÈο fiÓÂÈÚ· Î·È ı¤ÙÔ˘Ó Ù· Ó¤· trend ÁÈ· Ù· ÚfiÙ˘· ÙˆÓ ÈÔ.. Á‹ÈÓˆÓ ıËÏ˘ÎÒÓ. ¶ÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ıÂÛ¤ÛÈˆÓ ˘¿Ú͈Ó; £¤ÙÔ˘Ó ÙfiÛÔ „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ıËÏ˘Î¿, Ô˘ Â˘Ù˘¯Ò˜, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿, Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ Á˘Ó·›Î˜ Ôχ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ Î·È sexy. ¢Â›ÙÂ, Ì¿ıÂÙ ηÈ... Ì¿ıÂÙ ÚÔ˜ Ù· Ô˘ ı· ·ÏȇÛÂÙÂ!

°ƒ∞ªª∞Δ∂π∞ ¢π∂À£À¡™∏™ ÃÀ™∞¡£∏ §√À¢∞ƒ√À OIKONOMIKH ¢IEY£YN™H ∞ƒπ™Δ∂π¢∏™ ∫∞ƒΔ™ø§∏™ §O°I™THPIO Kø¡™TA¡Δπ¡√™ NTOYNA™ ¶∞ƒ∞°ø°∏ - EKTY¶ø™H GRAPHOPRINT L.T.D ¢π∞¡√ª∏ ∂Àƒø¶∏ ∞.∂. NOMIKOπ ™YMBOY§Oπ ∫. °∫π∫∞, ¶. §∞°√¶∞¡∞°πøΔ√¶√À§√À ¶. ª∏Δƒ√ª∞ƒ∞ & ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ TO BESTEVER EINAI MIA EK¢O™H ¶OY KYK§OºOPEI KA£E IOY¡π√ & π∞¡√À∞ƒπ√ A¶O TH PHOTOPRESS S.A. ¶§OYTAPXOY 25A & H§IO¶OY§OY 6, 173 42, A£HNA TH§.: 210 9946 237 (TËÏ. K¤ÓÙÚÔ 6 °Ú·Ì̤˜) FAX: 210 9946 237

E•øºY§§O

28

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

MC LAREN

∏ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ SLR ÙÒÚ· Î·È Û ¤Î‰ÔÛË Cabrio... ΔÈ Ó· ԇ̠ÙÒÚ·. ΔÔ ÊÔ‚ÂÚfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Ë McLaren ÛÙÔ Woking ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ Mercedes Benz Â›Ó·È ¤Ó· ηı·Úfi·ÈÌÔ supercar Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¿ÓÙÚ˜ Î·È fi¯È Û ¯·˙¿ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó. ™˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ fi„Ë, ÙÚÔÌÂÚ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È Ï‹ıÔ˜ Â͈ÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó·Ó ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi. Δ˘ ¯·Ú›˙Ô˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ, ηıÒ˜ ÙÔ ·Í›˙ÂÈ.

∂-MAIL: photopress@netone.gr subscriptions@bestever.gr marketing@bestever.gr www.photopress.com.gr www.bestever.gr KEIMENA KAI ºøTO°PAºIE™ ¶OY A¶O™TE§§ONTAI ™TO ¶EPIO¢IKO ¢EN E¶I™TPEºONTAI. A¶A°OPEYETAI H ANA¢HMO™IEY™H, ANA¶APA°ø°H ◊ META¢O™H ME O¶OIO¢H¶OTE O¶TIKOAKOY™TIKO ME™O, O§OY ◊ MEPOY™ TOY ¶EPIO¢IKOY, XøPI™ THN E°°PAºH A¢EIA TOY EK¢OTH. ALL RIGHTS RESERVED, REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE PUBLISHER IS STRICTLY PROHIBITED. Advertising rates furnished upon request. Send all advertising information & materials to PHOTOPRESS S.A. 25A PLOUTARHOY STR. & 6 ILIOPOULOU STR., 173 42, ATHENS. Direct all subscription inquiries to www.bestever.gr. All advertising is subject to approval before acceptance. BESTEVER reserves the right to refuse any advertising for any reason whatsoever.


πÔ‡ÏÈÔ˜

EVENTS 26/07/2007 25 Live Tour

ªÂÙ¿ ·fi Ôχ ηÈÚfi ·Ô˘Û›·˜ ·fi Ù· ÌÔ˘ÛÈο ‰ÚÒÌÂÓ· -ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ì ٷ Ó·ÚΈÙÈο Î·È ÙȘ «Û¯¤ÛÂȘ» ÙÔ˘- Ô George Michael ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÙÔ˘ ÂÚÈԉ›·˜. ÿÛˆ˜ ÙÔ ÈÔ must ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. www.georgemichael.com

6-10/07/2007 Arrow Run ¶¤ÓÙ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Ë̤Ú˜, ÁÂÌ¿Ù˜ ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË, ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ÂÍÂÚ‡ÓËÛË, Ù·¯‡ÙËÙ·, ı¿Ï·ÛÛ·, ‹ÏÈÔ, parties Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‰È·ÌÔÓ‹. ΔÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ Arrow Run ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi performance boat event. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ‰È¤ÂÙ·È ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜. Δ· ÛοÊË Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο performance powerboats, ·fi 25 ¤ˆ˜ 55 fi‰È· Ì¿ÎÚÔ˜ Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· Ï‡Û˘ Ù· 40 Ì›ÏÈ·. ΔÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ jet set Ù˘ Ó·˘ÛÈÏÔ˝·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û›ÁÔ˘Ú· ÂΛ. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ›ÛÙÂ. ªÔÓ·‰Èο ¤·ıÏ·, ‰ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ, ˘fi ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ Ù˘ ¤ÌÂÈÚ˘ EY ZHN. T· ÛοÊË ÙÔ˘ Arrow Run ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ª·Ú›Ó· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ı· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ, ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÙË ™Î‡ÚÔ. √È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Â¿Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÚÔÏ¿‚·Ù ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Arrow Run. www.arrowrun.com

14/07/2007 "ª‹‰ÂÈ·" ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ª‹‰ÂÈ·˜ ÙÔ˘ §Ô˘›Ù˙È ∫ÂÚÔ˘Ì›ÓÈ ÛÙÔ ∞Ú¯·›Ô £¤·ÙÚÔ Ù˘ ∂ȉ·‡ÚÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÔڇʈÛË ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ 30 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ «diva». ∏ ª‹‰ÂÈ· ‹Ù·Ó ÁÈ· ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘ Ù˘ ∫¿ÏÏ·˜, Ô˘ ÙËÓ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ 31 ÊÔÚ¤˜. ΔÔ 1961, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ∂ȉ·‡ÚÔ˘, Ë ∫¿ÏÏ·˜ ›¯Â ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ª‹‰ÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ fiÂÚ·˜ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÈÓˆÙ‹ Î·È ÛÎËÓÈο-ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ΔÛ·ÚÔ‡¯Ë, Ô˘ ÌÂٷʤÚıËΠÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙË «™Î¿Ï·» ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘. ΔË ª‹‰ÂÈ· ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂ȉ·‡ÚÔ˘ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ Ë πÙ·Ï›‰· ÛÔÚ¿ÓÔ ÕÓÓ· K·ÙÂÚ›Ó· AÓÙÔÓ¿ÙÛÈ ˘fi ÙȘ ÛÎËÓÔıÂÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ŒÏÏËÓ· °È¿ÓÓË ∫fiÎÎÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ıÚÈ¿Ì‚Â˘Û Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ ÛÙË °·ÏÏ›·. www.greekfestival.gr

Calendar

EAA AirVenture Oshkosh 2007

1

Gala - ∞ÊȤڈ̷ ÛÙË ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜ ø‰Â›Ô ∏ÚÒ‰Ô˘ ∞ÙÙÈÎÔ‡, ∞ı‹Ó· www.greekfestival.gr

2

Palio di Siena Piazza del Campo, Siena, Tuscany, Italy www.ilpaliodisiena.com

3-8

Hampton Court Palace Flower Show Hampton Court Palace, East Molesey, Surrey, UK www.rhs.org.uk

6-8

F1 Grand Prix of Great Britain Silverstone, UK www.silverstone.co.uk

6-9

2007 SINOCES Qingdao International Convention Center Shandong Province, Qingdao, China www.sinoces.com

6-10

Arrow Run ª·Ú›Ó· ∞Ï›ÌÔ˘, ™ÔÚ¿‰Â˜, ™ÎÈ¿ıÔ˜ www.arrowrun.com

6-14

Fiestas San Fermin San Fermin, Pamplona, Navarra, Spain www.sanferminonline.net

6-21

Montreux Jazz Festival Montreux, Vaud, Switzerland www.montreuxjazz.com

7

Live Earth www.liveearth.org

7-29

Tour de France Londres-Champs Élysées, Paris, France www.letour.fr

19-22

F1 Grand Prix of Germany Nurburgring, Germany www.nuerburgring.de

21

85th Pikes Peak International Hill Climb Colorado Springs, Colorado, USA www.ppihc.com

23-29

EAA AirVenture Oshkosh 2007 Wittman Regional Airport, Oshkosh, WI, USA www.airventure.org

26

25 Live Tour √Ï˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ, ∞ı‹Ó· www.georgemichael.com


∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜

EVENTS

21-26/08/2007 The Rolling Stones "A Bigger Bang" concert ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ÙÔ˘ÚÓ¤ ÙˆÓ Rolling Stones "A Bigger Bang" ı· ÂÚÈԉ‡ÛÂÈ Û 20 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ÂÓÒ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 20 shows. ∏ ∂ÏÏ¿‰·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ «°ÂÚfiÏ˘ÎˆÓ» Ù˘ ƒÔÎ, ·ÏÏ¿ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›Ù live Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ∏ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓ‹ ¯ÒÚ· Â›Ó·È Ë πÙ·Ï›· Î·È Ë ™ÂÚ‚›·, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ÂÈϤͷÌ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÕÚÛÂÓ·Ï, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˙‹ÛÂÈ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ◊‰Ë, ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ˙‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ê·Ó ÙˆÓ Rolling Stones, ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó Î·È ÙÚ›ÙË ·Ú¿ÛÙ·ÛË. √È ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ÛÙËÓ O2 Arena Â›Ó·È ϤÔÓ 21, 23 Î·È 26 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ªfiÓÔ ÚÔÏ¿‚ÂÙÂ… °È· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.theo2.co.uk, ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Û·˜… ‹Û˘¯Ô. ∫·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, «·›˙ÂÈ» Ôχ Ë Ì·‡ÚË ·ÁÔÚ¿… www.rollingstones.com

24-26/08/2007 F1 Grand Prix of Turkey ª›· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ›ÛÙ˜ Ù˘ F1 ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· Ì·˜. ∂˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÎÂÊıԇ̠ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ «ÙÛ›ÚÎÔ» ÙÔ˘ ŒÎÏÂÛÙÔÓ. ÕÚ·ÁÂ, ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ô ª¿Û· Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ Ferrari ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ Ó›ÎË ÙÔ˘; www.formula1-istanbul.com

10-11/08/2007 ∏ϤÎÙÚ· ΔÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÎÏ›ÙÔ˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÊ·Ó¤ÛÙÂÚÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜, ÙÔÓ Peter Stein, ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÂÏÏËÓÈÎfi ı›·ÛÔ. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ Ì ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ºÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È ÙËÓ ··Ú¯‹ Ì›·˜ ÛÂÈÚ¿˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∂ȉ·‡ÚÔ˘ Ì ͤÓÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ·Ú¯·›Ô ‰Ú¿Ì· ÂÓÒÓÔÓÙ·˜ Ì ŒÏÏËÓ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ¤ÌÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜. www.greekfestival.gr

Calendar 27/7-31

Salzburg Festival Salzburg, Austria www.salzburgfestival.at

¢∂∞

26th Copa del Rey Real Club Nautico, Palma de Mallorca, Spain www.copadelrey.com

3-5

3-5

Neste Oil Rally Finland Jyväskylä, Finland www.nesterallyfinland.fi

15-26

The 61st Edinburgh International Film Festival Edinburgh, Scotland www.edfilmfest.org.uk

19

57th Pebble Beach Concours d’ Elegance Pebble Beach, California, USA www.pebblebeachconcours.net

16

Palio di Siena Piazza del Campo, Siena, Tuscany, Italy www.ilpaliodisiena.com

21-26

The Rolling Stones – "A Bigger Bang" concert O2 Arena, London, UK www.rollingstones.com, www.theo2.co.uk

17

Concorso Italiano Bayonet Black Horse Golf Course, Monterey Bay, California, USA www.concorso.com

24-26

F1 Grand Prix of Turkey Istanbul Park, Istanbul, Turkey www.formula1-istanbul.com

25-2/9

11th IAAF World Championships in Athletics Nagai Stadium, Osaka, Japan www.osaka2007.jp

F1 Grand Prix of Hungary Hungaroring, Budapest, Hungary www.hungaroring.hu 17-19

10-11

∏ϤÎÙÚ· ∞Ú¯·›Ô £¤·ÙÚÔ ∂ȉ·‡ÚÔ˘, ∂›‰·˘ÚÔ˜ www.greekfestival.gr

OMV ADAC Rallye Deutschland Trier, Germany www.rallye-deutschland.de

Salzburg Festival


™Â٤̂ÚÈÔ˜

EVENTS 31/08-05/09/2007 IFA Berlin 2007

∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘Úˆ·˚΋ ¤ÎıÂÛË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÂÈÛÎÂÙÒÓ (212.494 ÙÔ 2006) Î·È Ó· ‰ڷÈÒÛÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ËÁÂÙÈ΋ Ù˘ ı¤ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ™Ù· 160.000 Ù.Ì. ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Ù˘ IFA ¤¯ÂÈ ‹‰Ë «ÎÏ›ÛÂÈ» ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙ¤ÚˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎı¤Ù˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ 1.049. ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ì ٷ¯‡Ù·ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È fiϘ ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÍÂ˙ËÙË̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÚˆÙfiÙ˘· gadgets, Ô˘ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË, ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· "Audio Entertainment". Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· ‹¯Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ IFA 2007, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙ¿ events (Û˘Ó·˘Ï›Â˜, shows ÎÏ.) ı· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÚÔËÁ̤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∂˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ì›· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, Û ̛· fiÌÔÚÊË ÂÚ›Ô‰Ô. ªÂ›ÓÂÙ Û ̛· ·fi ÙȘ ÛÔ˘›Ù˜ ÙÔ˘ Ritz-Carlton Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ ٷ ·ÍÈÔı¤·Ù· Ù˘ fiÏ˘. ªËÓ Í¯¿ÛÂÙ ٷ „ÒÓÈ· Û·˜ ÛÙËÓ ÏˆÊfiÚÔ "Kurfürstendamm". www.ifa-berlin.com

16/09/2007 The 59th Annual Primetime Emmy Awards

12-17/09/2007 30th Cannes International Boat Show

H ηıÈÂڈ̤ÓË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ¤‚‰ÔÌ˘ Ù¤¯Ó˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi Shrine Auditorium, ÛÙÔ §.∞. √È ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÛÙȘ 17 πÔ˘Ï›Ô˘ ·fi ÙÔ Goldenson Theatre ÙÔ˘ Academy of Television Arts & Sciences plaza, ÛÙÔ μfiÚÂÈÔ Hollywood. ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ¯·Ï› ı· ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÔÈ ·ÛÙ¤Ú˜ ÙÔ˘ Hollywood, ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Ï¿Ì„Ë Û fiÛÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Î·È ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Û·˜… ∞ÏÏÈÒ˜, Ë Nova Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿. www.emmys.com

∂ÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘, ηıÒ˜ Â›Ó·È 30Ë Â¤ÙÂÈÔ˜ ÙÔ˘ Show. ™ÙËÓ Ì·Ú›Ó· ÙˆÓ ∫·ÓÓÒÓ, ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ Ó·˘ÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ÂÓÒ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛοÊË ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∫Ï›ÛÙ ·fi ÙÒÚ· ·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÍÂÓԉԯ›·. ∏ Audi Â›Ó·È ¯ÔÚËÁfi˜ ÙÔ˘ ™·ÏÔÓÈÔ‡ Î·È Ù· Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· 200. www.salonnautiquecannes.com

Calendar 27/8-9

US Open Flushing Meadows, New York, USA www.usopen.org

29/8-8

64th Venice International Film Festival Palazzo del Cinema, Venice, Italy www.labiennale.org

31/8-2

31/8-5

3-8

Propecia Rally New Zealand Mystery Creek Events Centre, Hamilton, New Zealand www.rallynz.org.nz IFA Berlin 2007 Messe Berlin GmbH, Germany www.ifa-berlin.com Maxi Yacht Rolex Cup Porto Cervo, Sardinia, Italia www.yccs.it, www.regattanews.com

3-16

EuroBasket Palma de Mallorca, Alicante, Sevilla, Granada/Madrid, Spain www.fibaeurope.com

7-9

Tampa Boat Show Tampa Convention Center, Tampa, Florida, USA www.tampaboatshow.com

7-9

F1 Grand Prix of Italy Monza, Italy www.monzanet.it

12-17

30th Cannes International Boat Show Port Pierre Canto, Cannes, France www.salonnautiquecannes.com

13-23

62nd International Motor Show (IAA) Cars Trade Fair Grounds, Frankfurt am Main, Germany www.iaa.de

14-16

F1 Grand Prix of Belgium Spa-Francorchamps, Belgium www.spafrancorchamps.be

16

The 59th Annual Primetime Emmy Awards Shrine Auditorium, Los Angeles, USA www.emmys.com

18-22

The 24rd Apple Expo Paris Expo, Porte de Versailles, Hall 5, Paris, France www.apple-expo.com

19-22

17th Monaco Yacht Show Port Hercules, Monaco www.monacoyachtshow.org

20 - 24

Exclusive Yachting Hellenic Olympic Properties, Agios Kosmas Marina, Athens www.europartners.gr

22-23

Le Motocross des Nations Budds Creek Motocross Park, Leonardtown, Maryland, USA buddscreek.com

22-7/10

The 174nd Oktoberfest Munich, Germany www.oktoberfest.de

28-30

F1 Grand Prix of China Shangai, China www.icsh.sh.cn


√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜

EVENTS 15-16/10/2007 The Police Tour ªÂÙ¿ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈṲ̂Ó˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ-Úfi‚˜ ÙˆÓ Sting, Stewart Copeland Î·È Andy Summers, Ë ÔÌ¿‰· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ ÙË ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÚÈԉ›· Ù˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ μfiÚÂÈÔ ∞ÌÂÚÈ΋, Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, fiÔ˘ ÔÈ ÔÏ˘ÏËı›˜ Ê·Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›·. √È ÈÔ ÈÛÙÔ› Ô·‰Ô› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ª. μÚÂÙ·Ó›· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÔÈ Police ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ Î·È ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÛÙÔ Manchester. ™ÙËÓ MEN Arena, Ë ÔÔ›· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÏËıÒÚ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÔÈ Police Ô˘ ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980 ÌÔÓÔˆÏÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ charts, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ËÏÂÎÙÚ›ÛÔ˘Ó Ù· Ï‹ıË Ì ٷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ Ô˘ ·Ó¤Î·ıÂÓ Â›¯·Ó ÛÙÔȯ›· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜: reggae, punk, jazz Î·È rock. ¶ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· https://tickets.thepolicetour.com, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Î·È ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· Ù˘ Manchester United ÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi «£¤·ÙÚÔ ÙˆÓ √Ó›ڈӻ. www.thepolice.com

15-16/10/2007 The Paris International Motorcycle Show ¢ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Î¿ı ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¡Ô1 event ÁÈ· ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ, ÙˆÓ scooters, ÙˆÓ quads Î·È ÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ™·ÏfiÓÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi Ù˘ ∫Ôψӛ·˜ Î·È ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 60.000 Ù.Ì., ÔÈ ÂÎı¤Ù˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 800, ÂÓÒ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 300.000. ªÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Î‹ ȉ¤·... www.mondial-deuxroues.com

10-13/10/2007 CEBIT ASIA ΔÔ ·‰ÂÚÊ¿ÎÈ ÙÔ˘ ∞Ófi‚ÂÚÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔÓ 6Ô ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘, ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·˜ ÙfiÛÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ™ÙÔ Ó¤Ô Int’l Expo Centre Ù˘ Shanghai ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÙËÏÂÌ·ÙÈ΋˜, Ù˘ ÚÔÌÔÙÈ΋˜, Ù˘ „ËÊȷ΋˜, ÔÙÈ΋˜ Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. °È· ÙÔ˘˜ hi-tech maniacs... www.cebit-asia.com

Calendar Rolex Middle Sea Race

29/9-7

The Paris International Motorcycle Show Paris EXPO, Place de la Porte de Versailles, Paris, France www.mondial-deuxroues.com

5-7

Rallye de France Corsica, France www.rallyedefrance.com

5-7

F1 Grand Prix of Japan Fuji International Speedway, Japan www.fsw.tv/english

6-14

47o Salone Nautico Internazionale Fiera di Genova, Italy www.fiera.ge.it, www.salonenautico-online.it

7-9

Golf Europe 2007 New Munich Trade Fair Center, Munich, Germany www.golf-europe.com

20-27

28th Rolex Middle Sea Race Royal Malta Yacht Club, Malta www.rolexmiddlesearace.com

20-28

Athens International Boat Show ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡, ∞ı‹Ó· www.ifbso.com

26-27

Breeders’ Cup World Championships Monmouth Park, Oceanport, NJ, USA www.breederscup.com

11th Venus Berlin Messe Berlin, Berlin, Germany www.venus-berlin.com

26-28

Rally Japan Hokkaido, Japan www.rallyjapan.jp

F1 Grand Prix of Brazil José Carlos Pace Circuit, Interlagos, Sao Paulo, Brazil www.gpbrasil.com.br

27-11/11

The 40th Tokyo Motor Show Makuhari Messe, Chiba City, Tokyo, Japan www.tokyo-motorshow.com

10-13

CEBIT ASIA Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, China www.sniec.net, www.cebit-asia.com

12-14

Rally RACC CatalunyaCosta Daurada Port Aventura, Spain www.rallycatalunya.com

15-16

Police Reunion 2007 MEN Arena, Manchester, UK www.sting.com, https://tickets.thepolicetour.com

18-21

19-21


¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜

EVENTS

11-15/11/2007 Dubai Airshow 2007 √È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ·ÂÚÔÔÚ›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÛÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Airshow ÙÔ 1989. ∏ ŒÎıÂÛË ÛÙ¤ÊıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· Î·È ·fi ÙfiÙ ÙÔ Dubai Airshow ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Ù‹ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ. ª¤Û· Û ·˘Ù¿ Ù· 18 ¯ÚfiÓÈ·, Ë ŒÎıÂÛË ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛËÌ·ÓÙÈο (35.000 Ù.Ì.), ÂÓÒ Ë ‚·Ú‡ÙËÙ· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ϤÔÓ fiÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Dubai Û ÚÔÔÚÈÛÌfi ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· deal. ™˘Ìʈӛ˜ ÎÚ·ÙÒÓ, ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜, ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ó¤ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Â›Ó·È ÛÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ηϤÓÙ·ÚÈ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÌÔÓ‹ Û·˜ Û ¤Ó· ·fi Ù· ·Ì¤ÙÚËÙ· ÎÔÚ˘Ê·›· ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ ÂΛ ÁÈ· Û˘Ìʈӛ·, ·Ï¿ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ··Ú·Èًو˜ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜, ηıfiÙÈ ÔÈ Ú›ÁÎÈ˜ Î·È ÔÈ Û½¯Ë‰Â˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÌÂÏËÙ¤· ÔÛfiÙËÙ·... www.dubaiairshow.org

09/11/2007 Messa da Requiem ™ÙË ™Î¿Ï· ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘ ÙÔ ÎÔÓÛ¤ÚÙÔ ÙÔ˘ Giuseppe Verdi, Messa da Requiem ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Û ̛· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Daniel Barenboim ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ 50 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Arturo Toscanini. ª·¤ÛÙÚÔ˜ Ô Bruno Casoni, soprano Ë Barbara Frittoli Î·È ÙÂÓfiÚÔ˜ Ô Marcelo Alvarez. www.teatroallascala.org

03-11/11/2007 Barcelona International μoat Show ŒÓ· ηı·Ú¿ ÈÛ·ÓÈÎfi ™·ÏfiÓÈ, ηıÒ˜ ÙÔ 95% ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘. ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ fï˜, ÚÔÛ¤Ï΢Û ÙfiÛÔ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, fiÛÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶¤ÚÛÈ, ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ¤Êı·Û·Ó ÙÔ˘˜ 178.000, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 200.000. √È ÂÎı¤Ù˜ ı· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 1.600, ÂÓÒ Ù· ÛοÊË Ô˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ı· ˘ÂÚ‚Ô‡Ó ÙȘ 2.000. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙ· fi‰È· Û·˜... www.salonnautico.com

Calendar 1

MTV Europe Music Awards Olympiahalle Arena, Munich, Germany www.mtvnetworks.co.uk

3-11

Barcelona International μoat Show Fira de Barcelona, Barcelona, Spain www.salonnautico.com

4

25Ô˜ ¢ÈÂıÓ‹˜ ∫Ï·ÛÈÎfi˜ ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ∫Ï·ÛÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ª·Ú·ıÒÓ·˜-∞ı‹Ó· www.athensclassicmarathon.gr

9

Messa da Requiem Teatro alla Scala, Milan, Italy www.teatroallascala.org

11-15

Dubai Airshow 2007 Airport Expo Dubai, Dubai, UAE www.dubaiairshow.org

11-16

40th Annual Tecate SCORE Baja 1000 Ensenada, Baja California, Mexico www.score-international.com

12-17

11-18

82nd International Six Days of Enduro La Serena, Chile www.isde2007.cl Tennis Masters Cup Qi Zhong Stadium, Shanghai, China www.masters-cup.com

16-18

Rally Ireland Co. Fermanagh, Northern Ireland www.rallyireland.org

16-25

48Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∞›ıÔ˘Û· √χÌÈÔÓ, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË www.filmfestival.gr

23-2/12

International Motorcycle & Scooter Show NEC, Birmigham, UK www.motorcycleshow.co.uk

International Motorcycle & Scooter Show


¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜

EVENTS ¢∂∞ Salon de la Voiture de Plaisance

30/11-09/12/2007 Essen Motor Show 2007 ∞ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ¤ÎıÂÛË ‚ÂÏÙÈˆÌ¤ÓˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. √È ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ 2006 ¤Êı·Û·Ó ÙÔ˘˜ 394.700, ·ÚÈıÌfi˜ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. °È· tuned up boys, Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÔÓÙ·È ¤Ó· ı·̷ÙÈÎfi Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ù· parties Î·È ÔÈ ÂÎı·Ì‚ˆÙÈΤ˜ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ÛÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ªÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›·. ∂ÊԉȷÛÙ›Ù Ì ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ Î·È Î¿ÌÂÚ·. ∫·Ï‹ ‰È·ÛΤ‰·ÛË... ŒÙÛÈ, ÁÈ· Ó· ʇÁÂÈ Î·Ï¿ Ô ¯ÚfiÓÔ˜... www.essen-motorshow.de

Δ∞ °∂°√¡√Δ∞ ¶√À ™Δ∏¡ ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ Δ√À™ ∞¡∞°ƒ∞º√À¡ Δ∏¡ ∂¡¢∂π•∏ «¢∂∞» (¢∂¡ ∂Ã∂π ∞¡∞∫√π¡ø£∂π) ¢∂¡ ∂Ã√À¡ ∂¶π™∏ª∞ ∞¡∞∫√π¡ø™∂π Δπ™ ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∂™ ¢π∂•∞°ø°∏™ Δ√À™.

ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ™·ÏfiÓÈ Ù˘ ÈÔ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÌÔÓ٤Ϸ 4x4, SUV, pick-up ÎÏ., ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ coupe Î·È cabrio. H ¤ÎıÂÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Â›Ù ӷ ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ÙȘ ›‰È˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Ì ÙÔ Salon de Nautique de Paris, ›Ù ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˜, ÒÛÙÂ Ô ÂÈÛΤÙ˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙȘ ‰‡Ô. ªÂ›ÓÂÙÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ÒÛÙ ӷ Ì¿ıÂÙ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜. www.salonvoitureplaisance.com

06-10/12/2007 Millionaire Fair ΔÔ 2002, ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘ Millionaire Fair (¤ÎıÂÛË ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯ˆÓ) Ù›Ó·Í·Ó ÙË ÌÈÎÚ‹ ¯ÒÚ· Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜ ¤ˆ˜ Ù· ıÂ̤ÏÈ¿ Ù˘, Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ·Û‡ÁÎÚÈÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜. ŒÓ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·Ú·Ì‡ıÈ. ∏ ȉ¤· ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔÓ ÂΉfiÙË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Milionair, o ÔÔ›Ô˜ ÚÔÒıËÛ ÙËÓ È‰¤· ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· "The Luxury Lifestyle". H ÚÒÙË ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì ÛÙ¤ÊıËΠ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ Millionaire Fair ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ¿ÛÙËΠ۠fiÁÎÔ Î·È Û ÎfiÛÌÔ. ΔÔ 2005, Ë ÚÒÙË ‰ÈÂıÓ‹˜ ¤ÎıÂÛË ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯ˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙË ªfiÛ¯·. ∞fi ÙfiÙÂ, ·˘Ùfi ÙÔ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi event ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯ˆÓ ¤¯ÂÈ ËÁÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙË ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ· Î·È ÈÔ ÂÎÏÂÎÙ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ exclusive ˘ËÚÂۛ˜. ∞ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Î·ıfiÙÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜, fiϘ ÔÈ ·Èı¤ÚȘ ˘¿ÚÍÂȘ Û ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÁÈ· ¤ÓÙ Ë̤Ú˜. º˘ÛÈο, ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊı›Ù Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÙ ·˘ÛÙËÚ¿ ÙÔÓ ÎÒ‰Èη ¤Ó‰˘Û˘. ™ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¿Óˆ ·fi 45.000 Âͤ¯Ô˘Û˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜. ∂Û›˜ ı· Ï›„ÂÙÂ; www.millionairefair.com

Calendar Wales Rally GB

30-11/9

Essen Motor Show 2007 Messe Essen GmbH, Germany www.essen-motorshow.de

7-16

Bologna Motor Show Bologna, Italy www.motorshow.it

30/11-2

Wales Rally GB Cardiff, Great Britain www.walesrallygb.com

10

Nobel Prizes Award Ceremonies Stockholm Concert Hall, Stockholm, Sweden nobelprize.org

30/11-2

Davis Cup Final www.daviscup.org

1-9

Salon de Nautique de Paris Paris Expo-Porte de Versailles, Paris, France www.salonnautiqueparis.com

6-9

Art Basel Miami Beach Miami Beach Convention Center, Hall A and D, Miami, USA www.artbaselmiamibeach.com

6-10

11-15

Millionaire Fair RAI International Exhibition & Congress Centre, Amsterdam, Holland www.millionairefair.com Watch & Jewellery Dubai Dubai World Trade Centre, Dubai, UAE www.jewelleryshow.com

15

The Race of Champions Nations Cup Wembley Stadium, London, UK www.raceofchampions.com

16-21

The 30th Palamos Christmas Race Palamos-Girona, Costa Brava, Spain www.christmasrace.org

¢∂∞

Salon de la Voiture de Plaisance Expo, Portes de Versailles, Paris, France www.salonvoitureplaisance.com


BESTVIEW

Ferrari 60 years: ª‡ıÔ˜ Î·È Ì·Á›· ∏ ϤÍË "·ÔÙ˘¯›·" ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ Enzo Ferrari ÁÈ·Ù› ·Ï¿ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÙÔ˘. ∂›Ù ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ –ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘– ›Ù ÛÙ· ÌÔÓ٤Ϸ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ 1947 ˆ˜ ̤ÛÔ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙË Scuderia Ferrari, ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ›¯Â ȉڇÛÂÈ ÙÔ 1929. ªË¯·ÓÔÏÔÁÈ΋ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·, ηÈÓÔÙÔÌ›·, ÂȉfiÛÂȘ, ¿ıÔ˜, Ô‰ËÁÈ΋ ¤Í·„Ë, ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·, ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ∞˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Á·Ë̤Ó˜ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ commendatore, ·˘Ù¤˜ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÁÈ· fiÔÈÔÓ ‹ıÂÏ ӷ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì·˙› ÙÔ˘. ∫·È ·˘Ù¤˜ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ó Î¿ı ÌÔÓÙ¤ÏÔ, Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È, ‰Ô-

ÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ª·Ú·Ó¤ÏÔ, ÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ¯ˆÚÈfi ¤Íˆ ·fi ÙË ªfiÓÙÂÓ· ÛÙË μfiÚÂÈ· πÙ·Ï›·. 60 ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ferrari ÁÈ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙËÓ 125S Î·È Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙËÓ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ Ì˘ıÈ΋˜ Ê›ÚÌ·˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ë ÊÏfiÁ· ÙÔ˘ ¿ıÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿Û‚ÂÛÙË Û fiÔÈ· ηٷÛ΢‹ ¤¯ÂÈ ÁÈ· Û‹Ì· Ù˘ ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi cavallino rampante. To "fiÚıÈÔ ¿ÏÔÁÔ" Ô˘ ıÚ¤42

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

ÊÂÙ·È Ì ·ÁÒÓ˜, ÂȉÈο Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ù˘ F1, ͉Ȅ¿ Ì ӛΘ Î·È ÌÂٷʤÚÂÈ fiÏË ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙÔ˘ ÛÙ· Â͈ÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ ÁÈ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∏ Ferrari ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ϤÔÓ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÂΛӷ ÙÔ˘ ıÚ‡ÏÔ˘. °È· ·˘Ùfi Î·È ¿ÓÙ· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÔÈ Ferrari. °È· Ó· ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙÂ, Ó· ÓÈÒıÔ˘Ì (ÔÈ ÈÔ Ù˘¯ÂÚÔ›) ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô‰ËÁÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË, ÛÔÚ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÚ¿ÙËÌ·, ÁÈ· Ó· ·Îԇ̠ٷ ÓÙÂÛÈÌ¤Ï ·fi ÙȘ ÂÍ·ÙÌ›ÛÂȘ-ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜, ÁÈ· Ó· ¯·˙‡ԢÌ ٷ ıÂfiÓ¢ÛÙ· ·Ì·ÍÒÌ·Ù·. ªÈ· ÙfiÛÔ ÂȉÈ΋ Ê›ÚÌ·, ·Í›˙ÂÈ Î·È ¤Ó· ÂȉÈÎfi ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ 60 ¯ÚfiÓˆÓ. ŒÙÛÈ ÔÚÁ·ÓÒıËΠÌÈ· Ì·Ú·ıÒÓÈ· ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌ›· Ô˘ ÍÂΛÓËÛÂ

·fi ÙÔ ÕÌÔ˘ ¡Ù¿ÌÈ ÛÙȘ 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ ª·Ú·Ó¤ÏÔ ÛÙȘ 23 πÔ˘Ó›Ô˘, ·ÊÔ‡ ¤Ú·Û ·fi ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, ÙËÓ ∫›Ó·, ÙËÓ π·ˆÓ›·, ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋, ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™Â fiÏË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ë ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ÛÎ˘Ù¿ÏË, Ô˘ ʤÚÂÈ 60 ۇ̂ÔÏ· ÁÈ· ηı¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ Ê›ÚÌ·˜, ¿ÏÏ·˙ ¯¤ÚÈ· ̤¯ÚÈ Ó· ÙËÓ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ù˘¯ÂÚÔ› Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ȉÈÔÎً٘. ø˜ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÌÒÓ Ù˘ 60˘ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘, Ë Ferrari ı· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ 60 ÌÔÓ·‰ÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Granturismo Ù˘ 612 Scaglietti. T· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ı· ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ̤۷ Î·È ¤Íˆ Î·È ÙÔ Î·ı¤Ó· ı· ʤÚÂÈ ¤Ó· ÛÌ¿ÏÙÈÓÔ Û‹Ì· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ¤Ó· Ù· 60 ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘ Ê›ÚÌ·˜. ∏ Ferrari Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ›Ûˆ˜ Ê›ÚÌ· Ô˘ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â˘¯¤˜ ÛÙ· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ Ù˘, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ì‡ıÔ˜ Î·È ÔÈ Ì‡ıÔÈ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ‰ÂÓ Âı·›ÓÔ˘Ó ÔÙ¤. www.ferrariworld.com


BESTVIEW

Lamborghini Gallardo Superleggera O ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ¯ıÚfi˜ Ù˘ ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜. ªÈÎÚfiÙÂÚË Ì¿˙· ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂȈ̤ÓË ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ÒÚ· ÁÈ· Ê˘ÛÈΤ˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. ∏ Ô˘Û›· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ıÚ˘ÏÈ΋ Lamborghini ÂÙԛ̷Û –Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi Ê˘ÛÈο– ÌÈ· Ó¤· ÈÔ hardcore ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Gallardo ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÔÓfiÌ·Û superleggera (˘ÂÚÂÏ·ÊÚÈ¿ Â› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfiÙÂÚÔÓ). ΔÔ ˆ˜ οÓÂȘ ¤Ó· ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ supercar -Ô˘ ·Ú¿ ÙËÓ ÙÂÙڷΛÓËÛË ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 1.460 kg- ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË Î·È... ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘fiıÂÛË. ∞·ÈÙÂ›Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ÂÏ·ÊÚÈÒÓ-Â͈ÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, Ô˘ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ηÙÂÚÁ·Û›·. Δ›ÔÙ· ·fi Ù· ‰˘Ô ‰ÂÓ ÊÔ‚›˙ÂÈ ÙË Lamborghini. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÓıÚ·ÎÔÓËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ fiÚÙ˜, ÙÔ Î·fi, ÙÔ˘˜ ηıÚ¤ÊÙ˜, ÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘, Ù· Ì¿ÎÂ٠ηı›ÛÌ·Ù· Î·È ÙÔÓ ›Ûˆ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi ‰È·¯‡ÙË, Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÎÂÚ·ÌÈÎÒÓ ÊÚ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ›Ûˆ ηfi, ·fi ‰È·Ê·Ó¤˜ polycabronate Û˘ÓıÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ÂÍÔÈÎÔÓÔ-

Ì‹ıËÎ·Ó 100kg. √È ingegneri fï˜ Ù˘ Lamborghini ‰ÂÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜, ·ÏÏ¿ Ì ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÍ·ÙÌ›ÛÂȘ, ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·¤Ú· Î·È ÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ, ¤ÊÙ·Û·Ó ÙËÓ ÈÔ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘, ÎÂÓÙÚÈο ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡ 5ÏÈÙÚÔ˘ V10, ÛÙÔ˘˜ 530 ›Ô˘˜! °È· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ‰Â ÙÔ Û˘˙ËÙ¿ÌÂ, ¤ÁÈÓ·Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ Î·Ù·ÈÁÈÛÙÈΤ˜ Ì ٷ 0-100 km/h Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ϤÔÓ Û 3,8'' Î·È ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 310 km/h. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ fï˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È Ê˘ÛÈο fi¯È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÈÛıËÛÈ·ÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·fi ·ÏηÓÙ¿Ú· ÛÙÔ Ù·ÌÏfi, Ù· ηı›ÛÌ·Ù· Î·È ÙÔ"ÎÔÊÙfi" ÙÈÌfiÓÈ. ∏ ÌÈÎÚfiÙÂÚË 44

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

·‰Ú¿ÓÂÈ· οÓÂÈ ÙËÓ Superleggera ·ÎfiÌ· ÈÔ ÎÔÊÙÂÚ‹, ·ÎfiÌ· ÈÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋, Ì ٷ ËÌÈÛÏÈÎ ÂÏ·ÛÙÈο Pirelli P Zero Corsa, Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ˙¿ÓÙ˜ ÙÈÙ·Ó›Ô˘, Ó· ‚˘˙·›ÓÔ˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙËÓ

¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô Ô‰ËÁfi˜ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·ÏÏ·ÁÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ ‹ ÙÔ ÛÂÈÚÈ·Îfi 6¿ÚÈ ÎÈ‚ÒÙÈÔ E-Gear. ∂ÓıÔ˘ÛÈ·ÛًηÙÂ; ΔÚ¤ÍÙ ӷ ÚÔÏ¿‚ÂÙ ÌÈ·˜ Î·È ÌfiÏȘ 350 ı· ·Ú·¯ıÔ‡Ó. ™Â ΛÙÚÈÓÔ, ÔÚÙÔηϛ, ÁÎÚÈ Î·È Ì·‡ÚÔ. www.tridentcars.gr


BESTVIEW

BRP Can Am Spyder

46

£· ηٷϿ‚ÂÙ ηχÙÂÚ· ÙÔ ÏfiÁÔ ‡·Ú͢ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó ηٷÓÔ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ȉ¤·, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÍÔÌÔ›ˆÛ˘ Ù˘ ·›ÛıËÛ˘ Ô‰‹ÁËÛ˘ ÌÈ·˜ ÌÔÙÔÛ˘ÎϤٷ˜ Û ¤Ó· fi¯ËÌ· Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› ηÓ›˜. Δ· trikes ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·ÊÔ‡ Ë Morgan ηٷÛ··Û ÙÔ ÚÒÙÔ 100 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Spyder fï˜ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÌÈ·˜ Î·È Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÙÔÛ˘ÎϤٷ Ì ÌÈ· Úfi‰· ·Ú·¿Óˆ, ·Ú¿ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ÌÈ· Úfi‰· ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÛÙÚ›„ÈÌÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÌÚfi˜ ÙÚÔ¯ÒÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔÙÔÛ˘ÎÏÂÙ¿‰ÈÎË Ì¿Ú·, Ô˘ fï˜ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ˘Ô‚Ô‹ıËÛË. ™ÙËÓ Ú¿ÍË fï˜ Ô Ô‰ËÁfi˜

‰Â¯ı›Ù ¯Ï¢·ÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÎÏËÚÔ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ÌÔÙÔÛ˘ÎÏÂÙÈÛÙ¤˜ ·Ó Û·˜ ‰Ô˘Ó η‚¿Ï· ÛÙÔ Spyder. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ fun to ride ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘, Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈο ÙȘ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ô ˘ÁÚfi„˘ÎÙÔ˜ V2, 1.000¿Ú˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ 106 ›ˆÓ. Δ· 0-100 km/h ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 4,6'', ÂÓÒ Ë ·fiÎÚÈÛË Â›Ó·È ¿ÌÂÛË Û fiÏË ÙËÓ Îϛ̷η ÙÔ˘ ÛÙÚÔÊfiÌÂÙÚÔ˘ Ô˘ ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÈ ÛÙȘ 9.500 Û.·.Ï. ΔÔ ˙Ô˘Ì› fï˜ ÙÔ˘ Spyder Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ú¿

‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˙˘Á›ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿Á¯Ô˜ Ó· "¯¿ÛÂÈ" ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤ÛÂÈ ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ· fiÛÔ Û ÌÈ· ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔÙÔÛ˘ÎϤٷ. ∫·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ù‹ÛÂÈ ÂÌÚfi˜ ÊÚ¤ÓÔ Ì ÙË Ì·Ó¤Ù· ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Î·È ›Ûˆ Ì ÙÔ Ï‚Ȥ ÛÙÔ fi‰È. ∂‰Ò ÙÔ ÊÚÂÓ¿ÚÈÛÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÒÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ‰ÂÍ› fi‰È, ˘¿Ú¯ÂÈ ABS, Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÚfiÛÊ˘Û˘, ˘Ô‚Ô‹ıËÛË ÛÙÔÓ Û˘ÌϤÎÙË Î·È Ê˘ÛÈο fiÈÛıÂÓ. ∞Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Û·˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Û·Ó "ÌÔÙÔΛÓËÛË ÁÈ· ¿Û¯ÂÙÔ˘˜" ‰ÂÓ ¤¯ÂÙÂ Î·È Ôχ ¿‰ÈÎÔ Î·È ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ÌË

ÌfiÓÔ ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÓÈÒÛÂȘ ¿ÓÂÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ô‰ËÁ‹ÛÂȘ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· οÙÈ Ô˘ Ì ÌÈ· Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ÌÔÙÔÛ˘ÎϤٷ ı· ··ÈÙÔ‡Û ̋Ó˜! ÕÛ ‰Â, Ô˘ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·Ó‹ Â›‰Ú·ÛË ÛÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ Spyder. ΔÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ Spyder Â›Ó·È fiÙÈ ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Û ·›ÛıËÛË ·fi ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Î·È Â›Ó·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÛÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË. ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ӷÌ fï˜ Î·È Î¿ÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· (BRP), Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Ù· snowmobiles Ski-Doo Î·È Ù· Jet Ski Sea-Doo!

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

spyder.brp.com


BESTVIEW

To America’s Cup ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË! To Alinghi Ù· ηٿÊÂÚÂ. ΔÔ ÛοÊÔ˜ Ù˘ ÂÏ‚ÂÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô ÎÚÔ›ÛÔ˜ Ernesto Bertarelli, Ó›ÎËÛ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ÊÔÚ¿ ÙÔ Americaãs Cup, ÛÙ· ÊÈÏfiÍÂÓ· ÓÂÚ¿ Ù˘ Valencia ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜.ΔÔ Alinghi Ô˘ ‹Ù·Ó Ô Î¿ÙÔ¯Ô˜ Î·È ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ηٿÊÂÚ ‰‡ÛÎÔÏ· Ó· ÂÈ‚ÏËı› ÙÂÏÈο ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ Emirates New Zealand, Û ÌÂÚÈΤ˜ ÈÛÙÈÔ‰ÚƠ̂˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ ÔÈ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÈÛÙÈÔ‰ÚÔÌ›·, ·˘Ù‹ Ô˘ ¯¿ÚÈÛ ÙÔ Î‡ÂÏÔ ÛÙÔ Alinghi, ›¯Â ÙfiÛÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÙfiÛ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Î·È ÙfiÛÔ ÎÏÂÈÛÙfi Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi, Ô˘ ÛÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠۯ‰fiÓ photofinish ÁÈ· Ó· ͯˆÚ›ÛÂÈ Ô ÓÈÎËÙ‹˜, ÌfiÏȘ ¤Ó· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Emirates New Zealand! ŒÓ· ÌfiÏȘ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ! ¢ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· F1 ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÈÛÙÈÔÏÔ˝·, ÚÔÛ¤ÍÙÂ... ™›ÁÔ˘Ú· ·˘Ùfi

ÙÔ Americaãs Cup ‹Ù·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ÙÔ ÏËÚ¤ÛÙÂÚÔ, ·˘Ùfi Ì ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙËÏÂı¤·ÛË Î·È ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔۤϢÛË ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ, ÙÔ America’s Cup Port ÛÙËÓ Valencia. H Ó›ÎË ÙÔ˘ Alinghi ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ fiÙÈ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÌÂÙ¿ ·fi 150 ¯ÚfiÓÈ·, ˘‹ÚÍÂ Î·È ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· Û ¿Ú· Ôχ ÎfiÛÌÔ Ó· Ì› ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜. ¡· Ì¿ıÂÈ ÙÔ ÛÙ·‚¤ÓÙÔ, ÙÔ ÛÔÊÚ¿ÓÔ, ÙÔ Ù˙¿˚Ì Î·È ÙÔ Ù·Î. ¡· Ì¿ıÂÈ ÁÈ· ·Ì¿˚Ú˜, ÁÈ· ·ÓÈ¿ ·fi Τ‚Ï·Ú Î·È Î¿ÚÌÔÓ Î·È ÁÂÓÈο Ó· Ì› Û ¤Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ ÎfiÛÌÔ. °È· Ó· Á›ÓÔ˘Ó fï˜ fiÏ· ÍÂοı·Ú· Î·È Î·Ù·ÓÔËÙ¿, ı· οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∞C ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÙ ÌÈ· ȉ¤·. ΔÔ AC Â›Ó·È Ô Èfi ·ÏÈfi˜ ·ÁÒÓ·˜ πÛÙÈÔÏÔ˚·˜ Î·È ÙÔÓ ı¤ÛÈÛ ÚÈÓ ·fi 155 ¯ÚfiÓÈ· Ë μ·Û›ÏÈÛÛ· Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜, μÈÎÙˆÚ›·, ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ μÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙÛÈ ÓfiÌÈ˙Â. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ ∞ÁÒÓ· ÌfiÏȘ, ÌÈ· Ù·ÂÈÓ‹ ÛÎÔ‡Ó· ·fi 48

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi fiÓÔÌ· «America» ÍÂÊÙ›ÏÈÛ ÙÔÓ ∞ÁÁÏÈÎfi ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÛÙfiÏÔ Î·È ‚‡ıÈÛ Û ¤ÓıÔ˜ ÙËÓ μÚÂÙ·Ó›·... Δ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ∞ÌÂÚÈοÓÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙÔ ÛÂÚ› Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·ÊÂÚ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 100 ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ¿ÚÂÈ ÙÔ Î‡ÂÏÔ. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 30 ¯ÚfiÓÈ· fï˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ‡˜ Ó· ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˘˜, ÌÈ·-‰˘fi ÊÔÚ¤˜, ÂÓÒ ‰˘Ó·Ù¿ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÔÈ ¡ÂÔ˙ËÏ·Ó‰Ô› Ì ¤Ó·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ Ù‡Ô Â’ÔÓfiÌ·ÙÈ Russell Coutts. ¶ÚÈÓ ·fi 5 ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó·˜ ¿ÌÏÔ˘ÙÔ˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˜ Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, Ô Ernesto Bertarelli, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ

Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ∂Ï‚ÂÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ πÛÙÈÔÏÔ˚·˜. ∫·ıÒ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Úfi‚ÏËÌ·, ÚÔۤϷ‚ ÙÔ ¡ÂÔ˙ËÏ·Ó‰ÈÎfi ϋڈ̷ Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔ ÚÔ-ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ AC, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È ÔÓfiÌ·Û ÙÔ ÛοÊÔ˜ Alinghi. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; ¡›ÎËÛ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ AC ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÌÂÙ¿ ·fi 150 ¯ÚfiÓÈ·. ∫·È Ì·ÓÙ¤„ÙÂ... ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÙÔ Í·Ó¿Î·ÓÂ! ¡›ÎËÛ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ ÙÔ Î˘ÚÈÒÙÂÚÔ Î·ÙfiÚıˆÌ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó, Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· ̇ıÔ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ AC, ¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙË Valencia Î·È Á¤ÌÈÛ ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ Î·È ÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∞˘Ùfi ›Ûˆ˜ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ù¢ÁÌ· ÙÔ˘Bertarelli, Ô˘ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔÓ ·Ó·Î˘Ú‹ÛÛÂÈ ÛÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â˘ÂÚÁ¤ÙË Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÈÛÙÈÔÏÔ˚·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. ∂Û›˜ ηÓÔÓ›ÛÙÂ. ™Â Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙËÓ Valencia, ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ 33Ô˘ America’s Cup! ªËÓ ÙÔ ¯¿ÛÂÙÂ... www.americascup.com


BESTVIEW

Maserati GranTurismo: Ma que bella

50

∏ ÙÚ›·ÈÓ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÈÔ ·È¯ÌËÚ‹ ·fi ÔÙ¤. ∏ Ó¤· Maserati GranTurismo ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ °ÂÓ‡˘ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ΔÔ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÙÂ, Ì·Ù¿ÎÈ· ¿ÏψÛÙ ¤¯ÂÙÂ Î·È ‚ϤÂÙÂ! ¢ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·Ì ÙËÓ GranTurismo ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÙËÓ ÔÌÔÚÊfiÙÂÚË ªaserati ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. À‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÏÏÔÓ‹ Â›Ó·È ϤÔÓ Ô Ô›ÎÔ˜ Pininfarina

¯Ô‡˜ Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÛÂÈÚÈ·Îfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ 6 Û¯¤ÛˆÓ. ªÂÙ¿ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍÂÏÈÁ̤Ó˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ Skyhook Ì ‰ÈÏ¿ „·Ï›‰È·, Ë Û¯Â‰fiÓ È‰Â·Ù‹ ηٷÓÔÌ‹ ‚¿ÚÔ˘˜ (49% ÂÌÚfi˜ Î·È 51% ›Ûˆ), Ù· ·Ó›Û¯˘Ú· ÊÚ¤Ó·, ÙÔ ÛÙÈ‚·Úfi Ï·›ÛÈÔ. ŸÏ· Ì·˙› Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË ÛÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ. ΔËÓ Î·Ù¿-

(ÙËÓ ·ÏÈ¿ GT ›¯Â ÂÈÌÂÏËı› Ô Giugiaro) Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ÛÙÈÏÈÛÙÈΤ˜ ·Ú·ÔÌ¤˜ ÛÙËÓ Ó¤· Quattroporte ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó. Δ¤ÙÔÈÔ ÂÈıÂÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙfiÛÔ Î·ÏÏ›ÁÚ·ÌÌÔ ·Ì¿ÍˆÌ· 4,881m, ‰˘ÛÎÔÏ¢fiÌ·ÛÙ ӷ ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ. ΔÔ Î·Ïfi fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Û ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· 2+2 ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi backround. EÓ ·Ú¯‹ Â›Ó·È Ô Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ Ferrari high tech V8 ÙˆÓ 4,2 Ï›ÙÚˆÓ Î·È ÙˆÓ 405 ›ˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ÎÏ·ÛÈο ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿, ‰›ÓÂÈ Î›ÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÙÚÔ-

ÔÛË ÙˆÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÛÙÔÓ ·ÓÔȯÙfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Û ÛÙÚÈÊÙÂÚ¤˜ ÔÚÂÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜. ∏ Ó¤· Maserati GranTurismo Â›Ó·È ¤Ó· ÁÓ‹ÛÈÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ·˘Ùfi ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› Û ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙÔ ÛÙÈÏ Î·È ÊÈÓ¤ÙÛ· ·fi ÙË ÌÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, οı ̤ڷ, οı ÒÚ·. Δ¤ÙÔÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·˜ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ Î·È ÂÎÏÂÎÙÔ›, ·˘ÙÔ› ı· Ù· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. Mille Grazie Maserati...

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

www.tridentcars.gr


BESTVIEW

EADS Astrium: BfiÏÙ· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·

52

ΔÔ Astrium ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÛÂÓ¿ÚÈÔ ·fi Ù·ÈÓ›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È. ΔÔ Astrium ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÈÓfi business jet, ·ÏÏ¿ ¿ÏÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È. ΔÈ Â›Ó·È ÏÔÈ-

ıÂÈ· 2 ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ jet, ·ÏÏ¿ Û ‡„Ô˜ 12.000m ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ˘Ú·˘ÏÔÎÈÓËÙ‹Ú·˜, Ô˘ ‰·Ó›˙ÂÙ·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·fi Û‡ÛÙËÌ· Vulcain Ù˘ Ariane Î·È ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· 30 ÊÔÚ¤˜. ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÒÛË (30 ÙfiÓÓÔÈ) ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· 100km ·fi ÙË °Ë. Δ· ÂȉÈο ηı›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙȘ ÂÈÙ·¯‡ÓÛÂȘ (3g) Î·È ÙȘ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÛÂȘ (4,5g). ™Ù· 100km ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· 3-4 ÏÂÙ¿ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ¤ÏÏÂȄ˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜. ΔÔ Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi Û˘ÓıÂÙÈο ˘ÏÈο ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó· ÂÙ¿ÂÈ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· 10 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ·Ú¯Èο Ô ÛÙfiÏÔ˜ ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 5 space jets, Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ù· 20. ∏ ÚÒÙË Ù‹ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ 2012 Î·È ·ÚfiÙÈ ÙÔ Astrium ı· ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ı· ÌÔÚ› Ó· ÂȯÂÈÚ› ·fi ÂΛ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÛÙËÓ °ËÚ·È¿ ◊ÂÈÚÔ. °È· ÙÒÚ· Ë ÌfiÓË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓË ‚¿ÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È

fiÓ; ª· Ô (·Ó¿ÎÚÈ‚Ô˜) ÙÚfiÔ˜ Ó· ÂÙ·¯Ù› ηÓ›˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÚÒÙÔ˜ ÛΤÊÙËΠӷ ηχ„ÂÈ Ô Richard μranson Ì ÙËÓ Virgin Galactic, Ë EADS ۯ‰›·Û ÙÔ space jet Astrium, Ô˘ ı· ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ 4 ÂÈ‚¿Ù˜ Û ÌÈ· Ù‹ÛË ÛÙ· 100.000m. ΔÔ Astrium ·ÔÁÂÈÒÓÂÙ·È ·fi ¤Ó· ηÓÔÓÈÎfi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ì ÙË ‚Ô‹-

ÛÙÔ New Mexico. ∞Ó ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÒÚ· Ù· Ì·Áο˙È· Û·˜, ηÏfi Â›Ó·È Ó· Ú›ÍÂÙ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û·˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. ∫¿ı ÂÈ‚¿Ù˘ ÙÔ˘ Astrium ı· ηÏÂ›Ù·È Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÂÚ›Ô˘ n 200.000 ÁÈ· οı Ù‹ÛË (Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 1 ó ÒÚˆÓ) ‹ ·Ó ÚÔÙÈÌ¿Ù n1.000 ÁÈ· οı ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ¯ˆÚ›˜ ‚·Ú‡ÙËÙ·. ∏ ·ÂÚÈÔÚ›ÛÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ;

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

www.astrium.eads.net


BESTVIEW

Royal Denship ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÌÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢ÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ Ù˘ ¢·ÓÈ΋˜ Royal Denship. ∏ Kappa Marine , ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È¿ÌÂÛÔ˜ ÌÂٷ͇ ËÌÒÓ Î·È ˘ÌÒÓ. ∂›Ù ı¤ÏÂÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ mega yacht ÛÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ó·˘ËÁÂ›Ô Ù˘ Royal Denship, ›Ù ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· ÛοÊË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. Ÿˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘, 82 Open. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛοÊÔ˜, Ì ̋ÎÔ˜ 25 ̤ÙÚ·, Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ Bill Dixon Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÁÚ‹ÁÔÚˆÓ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜. ªÂ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ -¤ÍÈ Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ Î·Ì›Ó˜ ÙÔ˘- ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÈfiÙËÙ· Î·È ¿ÚÈÛÙË ·ÈÛıËÙÈ΋, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· GT Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ηıÒ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÚfiˆÛ˘, ÌÔÚ› Ó·

ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ·fi 35 ¤ˆ˜ Î·È 50 ÎfiÌ‚Ô˘˜. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi Highlight ·ÔÙÂÏ› Ë ËÏÂÎÙÚÈο ·ÓÔÈÁfiÌÂÓË, Û˘ÚfiÌÂÓË, Á˘¿ÏÈÓË ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷, fiÔ˘ ‚Ú›54

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

ÛÎÂÙ·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ Û·ÏfiÓÈ ÙÔ˘ 82. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ÁÈ· ÙË Royal Denship, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Ó¤Ô Ó·˘ËÁÂ›Ô ÛÙËÓ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, fiÙÈ Î·Ù·Û΢¿˙ÂÈ ·fi Ì˯·ÓÔΛÓËÙ· ¤ˆ˜ ÈÛÙÈÔÊfiÚ· Î·È ·fi ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜ ¤ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÂȉÈÎÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÛηÊÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Ù· 82 Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· 105 fi‰È·, ÂÓÒ ÔÈ custom ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó·˘ËÁ›Ԣ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È ÛÙ· 258 fi‰È·. ∞˘Ùfi Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô Î·È ÙÔÓ È‰Ú˘Ù‹ ÙÔ˘, Peter Johansen, Â›Ó·È Ë ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Î·È ÛÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ·, Ô Î·ıÈÛÙ¿ Ù· ÛοÊË Ù˘ Royal Denship Û¿ÓÈ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ·. ΔÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÔÛ‚‹ÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·, ηıÒ˜ Ë ·Í›· οı ÛοÊÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÛËÌ›Ô, fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·Ó ÂÚ¿ÛÔ˘Ó. ∂ÓËÌÂÚˆı›Ù ·fi ÙËÓ Kappa Marine ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË Áο̷ ÙˆÓ ÛηÊÒÓ ÙÔ˘ Ó·˘ËÁ›Ԣ. www.kappamarine.gr


BESTVIEW

iPhone. To Ó¤Ô ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ Steve -Jenius- Jobs ΔËϤʈÓÔ ‹ Ì‹ˆ˜ ªP3 Player; ◊ ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜; ªËÓ ÌÂډ‡ÂÛÙÂ! ΔÔ Ó¤Ô Apple i-Phone Â›Ó·È fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Ì·˙› Î·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ. ∂›Ó·È Ë Ó¤· Ìfi‰· Ô˘ ı· ηٷÎχÛÂÈ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Î·È, fiˆ˜ Ê¿ÓËΠ·fi ÙȘ ·Ì¤ÙÚËÙ˜ Ô˘Ú¤˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‰È¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚¿ÏÔ˘Ì ԇÙ ÙfiÛÔ. ΔÔ i-Phone Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ Apple ÛÙ· PDA-ÎÈÓËÙ¿ Ì ¿ÏÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ™Ù· ÏÂÍÈο ϤÁÂÙ·È, fiÙÈ ϤÔÓ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ¢¯ÚËÛÙ›· Î·È i-Phone Â›Ó·È ÛÙËÓ ›‰È· ÛÂÈÚ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·˘Ùfi, ÙÔ i-Phone ‚Ú›ıÂÈ Î·ÈÓÔÙÔÌÈÒÓ. ŒÙÛÈ Ë, 3.5, ÈÓÙÛÒÓ ÔıfiÓË ·Ê‹˜ ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÚ·Ê›‰· Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ó¿Ï˘ÛË 320x480 Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 16.000.000 ÁÈ· ÎÔ˘Ê‹ ·ÂÈÎfiÓÈÛË. °È· Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂȘ fï˜ ÙËÓ ÔıfiÓË Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÂÚ¿ÛÂȘ ÔÏÏ¿ video Î·È ‰fiÍ· ÙÔÓ ıÂfi Ù· 8 GB (‹ 4 GB ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË) ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ı¤·Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÎÔ‹˜ ·ÊÔ‡ ÛÎÂÊÙ›Ù fiÛ· MP3 ¯ˆÚÔ‡Ó. √ Steve Jobs fï˜ ¤¯ÂÈ ÛÎÂÊÙ› Î·È ¿ÏÏ· ÙÚÂÏ¿. Ÿˆ˜ ÙÔ fiÙÈ Ë ÂÓ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ·fi por tait Û landscape Î·È ÙÔ‡Ì·ÏÈÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÈ· ·Ï‹ ΛÓËÛË ÙÔ˘ ηÚÔ‡. £¤ÏÂÙ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Û ÌÈ· ʈÙÔÁÚ·-

Ê›·; ∞ÎÔ˘Ì‹ÛÙ ٷ ‰˘Ô ‰¿ÎÙ˘Ï· ÛÙËÓ ÔıfiÓË Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ÙÔ ¤Ó· ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ. ∏ ÔıfiÓË Û‚‹ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· fiÙ·Ó Ê¤ÚÂȘ ÙË Û˘Û΢‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·˘Ù› ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÙÂ, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ÙÔ Î·Ù‚¿ÛÂȘ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÔ i-Phone ¤¯ÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Mac OS X, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÈÔ Â‡¯ÚËÛÙÔ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔÛÒÌÂÓË Ì·Ù·Ú›·, Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì PC Ô˘ ʤÚÂÈ Windows ÃP Î·È Vista, ˙˘Á›˙ÂÈ ÌfiÏȘ 135 gr, ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ÌÂÚ· 2ªPixels, WiFi, GPRS, Bluetooth 2.0, SMS, MMS, EDGE Î·È fiÓÙ·˜ Quad-Band Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì fiÏ· Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ Î·È GPS, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈÔ˜... www.apple.com

56

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


S PE C I A L A DV E RT I S I N G S E C T I O N

Optical Papadiamantopoulos ∞fi ÙÔ 1920, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Optical Papadiamantopoulos ÍÂΛÓËÛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ, Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ fiÚ·Û˘ Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Û‡ÓÙÔÌ· Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ï˘Û›‰·˜. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÔÌ‚Èο ÛËÌ›· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÛÙË Ã·ÏΛ‰·. ∫˘Ú›·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Optical Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓÂÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ, Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÚÁÔÓÔÌ›·, Ë ÎÔÚ˘Ê·›· Â͢ËÚ¤ÙËÛË, Ë ÁÓÒÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘ Î·È Ê˘ÛÈο Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÏËÚfiÙËÙ· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÔÙȉ‹ÔÙ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÓ fiÚ·ÛË. ŒÓ· ·fi Ù· Ô˘ÛÈÒ‰Ë ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Optical Â›Ó·È Ë Â¤Ó‰˘ÛË Û ¿ÚÈÛÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ – Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 40 ‰Èψ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÔÙÈÎÔ› Î·È ÔÙÔ̤ÙÚ˜, ηıÒ˜ Î·È 5 ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ Ù¯ӛÙ˜, Ì ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ ÙˆÓ ÈÔ Û‡ÁÚÔÓˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛË Û οı ··›ÙËÛË Î·È ·Ó¿ÁÎË, fiÛÔ È‰È·›ÙÂÚË Î·È ÔχÏÔÎË Î·È ·Ó ›ӷÈ. °È· ÙËÓ Optical Papadiamantopoulos ˆÛÙfiÛÔ, Ë Î·ÈÓÔ-

ÙÔÌ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ·ÏÏ¿ Ë Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÎÙÈ΋. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘, Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ۯÔÏ‹ ÂÈÌfiÚʈÛ˘ Ó¤ˆÓ ÔÙÈÎÒÓ Î·È ÔÙÔÌÂÙÚÒÓ, ÛÙȘ Ӥ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ internet Î·È Ù˘ ¢ÎÔÏ›·˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙÔ˘˜ Û˘¯ÓÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÔÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘˜ ̤ۈ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘, ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.optical.gr Δ¤ÏÔ˜, Ë Optical ‰Èη›ˆ˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÚ‹Ê·ÓË ÁÈ· ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ «Ù¤ÎÓÔ» Ù˘, ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· 800 Ù.Ì. Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ ÔÚfiÊÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, Û‹ÌÂÚ·, 58

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

ΤÓÙÚÔ ÔÙÈÎÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ªÂ ¿ÓÂÙÔ parking Î·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ –‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Á˘·ÏÈÒÓ Û ÌÈ· ÒÚ·- Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 214, ÛÙË ºÈÏÔı¤Ë. ∂Âȉ‹ Ù· Ì¿ÙÈ· Û·˜ Â›Ó·È ÔχÙÈÌ· Î·È Ë fiÚ·Û‹ Û·˜ ‰ÂÓ «ÛËÎÒÓÂÈ» ÂÈÚ¿Ì·Ù·, ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ۋÌÂÚ· ÎÈfiÏ·˜ ¤Ó· ·fi Ù·

ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Optical, ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ì ÈÔ ÙÚfiÔ Ë ÎÔÚ˘Ê·›· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË, Û ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi, ÊÈÏfiÍÂÓÔ Î·È fiÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ‰È΋ Û·˜ ·fiÏ˘ÙË Â͢ËÚ¤ÙËÛË. www.optical.gr


BESTVIEW

Super Sonic BOOM: Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È ¯Ú‹Ì· ΔÔ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ Ú¿ÁÌ· ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ, Ô‡ÙÂ Ë Ï·Ù›Ó·, Ô‡Ù ÙÔ ÏÔ˘ÙÒÓÈÔ. ∂›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ·Ó ÛÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›˙ÂÈ Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ Ì ÛÙÈÁ̤˜, ÛÙȘ business Â›Ó·È ¯Ú‹Ì·. ¶Úfi‰ÚÔÈ, executive managers Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó· ÂȂϤÔ˘Ó ‹ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó Û˘Ìʈӛ˜ Î·È ¤Ú· ·fi Ê˘ÛÈ΋ ÎÔ‡Ú·ÛË, ·˘Ùfi ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Û ¯ÚfiÓÔ. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÏÔÈfiÓ ·ÛÙÚ·È·›ˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ ı· ‹Ù·Ó Ë Ï‡ÛË Ô˘ ı· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÔ‡Û ¯ÚfiÓÔ Î·È ı· ·¤ÊÂÚ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯Ú‹Ì·. °È· ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¯¤‰È· ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ ÁÈ· ‰‡Ô ˘ÂÚ˯ËÙÈο Ù˙ÂÙ, Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÂÚ·ÙÏ·ÓÙÈΤ˜ Ù‹ÛÂȘ ÛÙȘ 3,5-4 ÒÚ˜ ·fi ÙȘ 7 Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò fiÙÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈ‚·ÙÈ΋ ˘ÂÚ˯ËÙÈ΋ Ù‹ÛË ‹Ù·Ó ÙÔ 2003, fiÙ·Ó ·ÔÛ‡ÚıËΠÙÔ Concorde. AÓ Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ business jets, Ô˘ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Û ÂÚ›Ô˘ $18.000.000.000 ÙÔ

¯ÚfiÓÔ, οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ‡ÊÂÛË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο jet ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ·ÚÎÂÙ¿. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ù· ˘ÂÚ˯ËÙÈο ȉȈÙÈο jet, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ Le Bourget Airshow ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. 줂·È· ‰ÂÓ fiÏ· ·Ï¿, ·ÊÔ‡ ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ù‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, ÂÓÒ Ù· Ù·Í›‰È· ·˘Ù¿ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Û η‡ÛÈÌ· Î·È ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ jet ¿ÓÙˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÂÚ› Ù· $80.000.000 Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ project ÙÔ˘ ΔÂÍ·ÓÔ‡ ÔÏ˘‰ÈÛÂ-

60

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

ηÙÔÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˘ Robert Bass, Ô˘ „¿¯ÓÂÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 5 ÂÙÒÓ Î·È ·Í›·˜ $2.000.000.000 ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂͤÏÈ͢ Ù˘ Aerion Corp.. ΔÔ Aerion Supersonic Business Jet ı· ÌÔÚ› Ó· Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì 1,6 mach, ‹ÙÔÈ 0,6 ÊÔÚ¤˜ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ‹¯Ô ‹ 2 ÊÔÚ¤˜ Ù·¯‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ business jet Û‹ÌÂÚ·. To ¿ÏÏÔ Û¯¤‰ÈÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Quiet Supersonic Transport Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ J. Michael Paulson, ÁÈÔ ÙÔ˘ È‰Ú˘Ù‹ Ù˘ Gulfstream, Alen Paulson. μ·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ Lockheed Martin Corp. Î·È ÚÔ-

ÌÔÙ·ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Supersonic ∞erospace International , ÙÔ ˘ÂÚ˯ËÙÈÎfi business jet ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ 2013 Î·È ı· ÚÔηÏ› ÌfiÏȘ ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÛÙfi ÙÔ˘ ıÔÚ‡‚Ô˘ ÙÔ˘ Concorde! www.saiqsst.com


BESTVIEW

The Police... They are back! ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Û·Ó ÌÈ· ÙÚ·‚ËÁ̤ÓË Ê‹ÌË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤‰ÂȯÓ ˆ˜ Ë Èı·Ó‹ Â·Ó¤ÓˆÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ ÙˆÓ 30 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯›·, ÌÔÚÔ‡Û ӷ ›¯Â ÌÈ· ‚¿ÛË... ™Ù· Grammy’s ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ·ÏÒ˜ ¤ÁÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. OÈ Police, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ÌÂÛÔ˘Ú·ÓÔ‡Û ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ‘70 Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ‘80, ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÙÔ ª¿ÈÔ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛÂÈÚ¿ ÎÔÓÛ¤ÚÙˆÓ Û ÌÂÁ¿Ï· ÛÙ¿‰È· ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÛÙË ™˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞›ÛÙ¢ÙÔ... °È· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·. ŒÓ· «ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ» ÁÎÚÔ‡, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ηϋ ·Ú·¯Ù‹ Î·È Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ê‹ÌË ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂıˆÚÈ¿-

ÛÂÈ. ŒÙÛÈ Â›Ó·È; ∂›Ó·È Î·È ¤ÙÛÈ. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ... √È Police, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÓÒÛÙ˜ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ‰ÚÒÌÂÓˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ۯ‰fiÓ... «πÂÚ‹» ÂÚ›ÙˆÛË. ƒ›¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÔÌ·È Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·È Ê˘ÛÈο ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó fï˜ ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·Ó¤Î·ıÂÓ. ™Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ‘70, ÔÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ì ͤÓÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‹Ù·Ó ·Ó‡·ÚÎÙ˜. ∏ ÚÒÙË Î·È... ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó·˘Ï›· Mega ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙˆÓ Rolling Stones ›¯Â Ï‹ÍÂÈ ¿‰ÔÍ·, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó·-‰‡Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÙËÓ Î·ıfiÏÔ˘ ÂÊ˘‹ ȉ¤· ÙÔ˘ Jagger Ó· ÏÔ‡ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì ÎfiÎÎÈÓ· Á·Ú‡Ê·ÏÏ·. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ‰ÈÂÎfiË ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÔÈ Stones ‹Á·Ó ÛÙÔ Î·Ïfi... ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó. ¶ÚÈÓ Î·Ï¿ ηϿ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÂÔ¯‹ ÙˆÓ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· -ÙÔ ÛˆÙ‹ÚÈÔ 1967- ›¯Â ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. °È· fiÏË ÙËÓ Ù·Ú·Á̤ÓË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ‘70, Ë ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ „·ÁÌ¤ÓˆÓ Â›¯Â 62

·ÊÂı› ÛÙ· ÂÚÙ˙È·Ó¿. √ Adrian Cronauer (o Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ô˘ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ Ô Robin Williams ÛÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ù·ÈÓ›· Good Morning Vietnam) ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ê·Ó·ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÛÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞ÂÚÔÔÚÈ΋ ∞ÌÂÚÈοÓÈÎË ‚¿ÛË ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ê‹ÌË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi ̤¯ÚÈ ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ã80. √È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ηϋ ͤÓË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹Ù·Ó ÏÔÈfiÓ Ô «∞ÌÂÚÈοÓÔ˜» Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ Greg Kinnear* «School Daze With Greg Kinnear» Î·È «O (Ì ÎÂÊ·Ï·›Ô)» °È¿ÓÓ˘ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ ÛÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÙÔ˘ Ú·ÓÙ‚ԇ οı ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙȘ 16:00. ∞˘Ù¿ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1980. ŸÙ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠˆ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ Police, ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì ÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Â·ÓÂÓÒÓÔÓÙ·È. TËÓ ÏËıÒÚ· Î·È ÙÔÓ ÏÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ Ô˘ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì·˜, ÙËÓ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Miles Copeland, Manager ÙˆÓ Police ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹, Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ 30˘ (Î·È 31˘) ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 1980 ÔÈ Police, ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙÔ ÍÂÓÔ‰fi¯ÂÈÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ™Ô‡ÓÈÔ Î·È Ì Ô‡ÏÌ·Ó ¤ÊÙ·Û·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙ· ¶·Ù‹ÛÈ·, ÛÙÔ Sporting, ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi Á‹Â‰Ô Ì¿ÛÎÂÙ. ŸÛÔÈ Â›¯·Ó ÙfiÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ 2 ÒÚ˜ Î·È Î¿ÙÈ... ͤÚÔ˘Ó ˆ˜ Ë ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ¿ÚÁËÛ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ. ™ÙËÓ ‰È΋ ÌÔ˘ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‹Ú· ‰ÈÏ‹ ‰fiÛË Î·ıÒ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· Î·È ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚ¿ÛÂÈ...ÌÂÙ¿ ·fi 27 ¯ÚfiÓÈ·. πÔ, πÂ, π¤-Ô... ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ì οı ‚Ú¿‰˘, fiÙ·Ó Ì ٷ fi‰È· ʇÁ·Ì ·fi ÙÔ Sporting ÁÈ· Ó· η٤‚Ô˘ÌÂ, ÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ: Ì ٷ fi‰È·!, ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙÔ ı˘Ì¿Ì·È Û·Ó Ó· ‘Ù·Ó ¯Ù˜! ¶ÔÙ¤ ÙÔ ÙÔ›Ô ÙˆÓ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó È· ¤ÚËÌÔ. ™Â Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, ÛÙȘ 13 πÔ˘Ï›Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfiÙ·ÙÔ DVD. √È Police ı· ·›ÍÔ˘Ó Unplugged ÁÈ· ÙÔ MTV Î·È ÌËÓ ÛÔηÚÈÛÙ›Ù ·Ó ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· Grammy’s ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ηÏÂṲ̂ÓÔÈ... www.thepolice.com * √ Graig Kinnear Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÁÓˆÛÙfi˜ ËıÔÔÈfi˜ ÙÔ˘ Hollywood

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


BESTVIEW

Jaguar CX-F & B&W

64

∞ÎfiÌ· ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È high end ‹¯Ô˜ ‰ÂÓ ¿Ó ̷˙›; ∂, ÏÔÈfiÓ Î·Ï¿ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ ÙÔ Bestever ÁÈ· Ó· Ì·ı·›ÓÂÙÂ Î·È ÌÂÚÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi οı ¿ÏÏÔÓ. ΔÔ concept car C-XF Ù˘ Jaguar, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ °ÂÓ¿ÚË ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ Detroit, ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ¤Ó· Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ· Ì Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ χÛÂȘ Î·È ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ·˘ÙÔÎÈÓË-

ÙËı› Û ÂȉÈο ¿ÓÂÏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ micro-matrix, Ì ÙȘ ÌÈÎÚÔ΢„¤Ï˜ matrix Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ Ï‹ÚË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¯ÒÚÔ˘. √È ÎÒÓÔÈ ÙˆÓ woofer ÙÒÚ· Â›Ó·È ·fi Kevlar ÁÈ· ÔÌ·Ï‹ ·fiÎÚÈÛË Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÛˆÛÙ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÂÎÙfi˜ ¿ÍÔÓ·, ÂÓÒ Ô ıfiÏÔ˜ ÙˆÓ tweeter Â›Ó·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο... ‰È·Ì¿ÓÙÈ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙÔ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi Subwoofer Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ì·ÎÚfiÛÙÂÓÔ˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi˜ ۈϋӷ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. º˘ÛÈο ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· DSP ÂϤÁ¯ÂÈ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙË ‰È·ÛÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ˯›ˆÓ, ÒÛÙ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ C-XF Ó· ·ÎÔ‡Ó ÙÔÓ

ÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ì ÙËÓ B&W ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ χÛÂȘ ÛÙ· ÂÁÁÂÓ‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‹¯Ô˘ Û ¤Ó· ȉÈfiÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ¶ˆ˜ fï˜ ¤ÁÈÓ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·; ΔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ Ë¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· Ù˘ B&W, Ô˘ ÌÂÙÚ¿ 40 ¯ÚfiÓÈ· ›ڷ˜ Î·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ÛÙÔÓ high end ‹¯Ô; ∫·Ù' ·Ú¯‹Ó ÔÈ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ˯›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂ-

·fiÏ˘Ù· ÛˆÛÙfi ‹¯Ô. ΔÔ ›Ûˆ ¿ÓÂÏ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ¢Ú›·˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˘ setup. £¤ÏÂÙ ӷ Ì¿ıÂÙÂ Î·È fiÛ· ηӿÏÈ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‹¯Ô˘; ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰‡Ô, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚ·, ·ÏÏ¿ ÂÊÙ¿ ·Ú·Î·ÏÒ! ∞Ï‹ıÂÈ·, ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ;

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

www.jaguar.gr


BESTVIEW

KTM X-BOW: The Fun Factor £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÚˆÙfiÙ˘Ô Î·È Ó· ÛÙÔȯÂÈÒÛÂÈ ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi Ù· fiÓÂÈÚ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ·ÏÏ¿ Ë ∫Δª ›¯Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÓÒÌË, ÂȉÈο ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ ™·ÏfiÓÈ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ù˘ °ÂÓ‡˘. ∫·È Ì‹-

ˆ˜ ÂÚÈ̤ӷÙ οÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ã-Bow, ÂÊfiÛÔÓ Ë ∫Δª ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÙÚÔ¯Ô; ∏ ·Û›ÁÓˆÛÙË ÂÙ·ÈÚ›· ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰ÈÎÈ¿ Ù˘ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÙÚÔ¯Ô, Ë ¯ÚË66

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ Ì ÙÔ "ηıfiÏÔ˘", ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ Ô˘ Ô ·Ú¿ÁˆÓ fun Ù›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ "¿Ú· Ôχ". ΔÔ X-Bow Â›Ó·È ‰Èı¤ÛÈÔ, ÌfiÓÈÌ· ·ÓÔȯÙfi, ·Ó¿Ï·ÊÚÔ, ·ÊÔ‡ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÎÙÂٷ̤Ó˘ ¯Ú‹Û˘ ·ÓıÚ·ÎÔÓËÌ¿ÙˆÓ ˙˘Á›˙ÂÈ ÌfiÏȘ 700 ÎÈÏ¿, ÂÓÒ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›, ÂÈÂÈÎÒ˜, ÎÚ·˘Á·Ï¤Ô ۯ‰ȷÛÙÈο. ΔÔ ÔÚÙÔηϛ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ∫Δª "‚Á¿˙ÂÈ Ì¿ÙÈ", ÂÓÒ ÙÔ Û ÎÔÈÓ‹ ı¤· Ï·›ÛÈÔ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ diffusers ÙÔ˘ ›Ûˆ ̤ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÔÓÂÈÚÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ÂÊÈ·ÏÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÔÚ¢fiÌÂÓÔ. √È ÂȉfiÛÂȘ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘: ÛÙÔ XBow ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ô 2ÏÈÙÚÔ˜ ˘ÂÚÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ù˘ Audi TFSi, Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ 220 ›Ô˘˜ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ ÁÈ· Ù· 100 ¯ÏÌ/ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÏȘ 3,91 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÂÓÒ Ë ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 217 ¯ÏÌ/ÒÚ·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·˘Ù‹, ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ì›· ·ÎfiÌË Ì ÎÈ-

ÓËÙ‹Ú· 300 ›ˆÓ. ∂, Ú ÁϤÓÙÈ·. H ·Ú·ÁˆÁ‹ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ 2008, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ∫Δª Ì ÙËÓ Magna Steyr Fahreugtechnik Î·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ -˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÍ·ÎfiÛȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜!- Ë ÂÙ·ÈÚ›· ı¤ÏÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙȘ ¯›ÏȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ˆÏ‹ÛÂȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÓÙ·ÎÔÛ›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜. ΔÈ Ï¤ÙÂ, ı· η·ÚÒÛÂÙ ¤Ó·; www.ktm.com


BESTVIEW

Porsche Design ªÂ ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÂÓfi˜ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù¤ÙÔÈ·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Porsche Design Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂ӷ ÂÍ' ÔÚÈÛÌÔ‡ Ó· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË ÎÔÌ„fiÙËÙ·, ·ÏÏ¿

Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÓÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ™˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ʛӷ ÎÏ·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÌÂ Â˘Ê˘Â›˜ ȉ¤Â˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ˘ÏÈο ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ‰›ÓÔ˘Ó ¿ÏÏÔÓ ÙfiÓÔ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· οı ÔÏ˘¿Û¯ÔÏÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ businessman. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô Ô˘ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· Porsche Design ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ Museum of Modern Art Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢.∞ÔÛ΢¤˜, ÙÛ¿ÓÙ˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ›‰Ë, ›‰Ë ηÓÈÛÙÔ‡, ÂÚÁ·Ï›· ÁÚ·Ê‹˜, ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ÚÔ-

68

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

ÏfiÁÈ· Î·È Á˘·ÏÈ¿ Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi ›‰Ë Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Porsche Design Î·È Ù· ÔÔ›· ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó Î¿ı ʷÓÙ·Û›ˆÛË. •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ Â›Ó·È Ë ÛÂÈÚ¿ Roadster Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¯·ÚÙÔʇϷΘ, ·ÔÛ΢¤˜, ı‹Î˜ ÎÔÛÙÔ˘ÌÈÒÓ, trolley Î·È ¿ÏÏ· Ì Â¤Ó‰˘ÛË ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Ó¿·, ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÚÔ‰¿ÎÈ· ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ, fiÏ· ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÙÈÎfi concept Ù˘ 911. ªÂÙ¿ Â›Ó·È Ë ÛÂÈÚ¿ C12 Ì laptop bags, bill fold, ¯·ÚÙÔʇϷΘ Î·È ÔÚÙÔÊfiÏÈ·, ·fi ‰¤ÚÌ· Ó¿· Â›Û˘ Î·È Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÔÏ˘Ù¤Ï·, ÙËÓ Â˘¯ÚËÛÙ›· Î·È ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. Δ¤ÏÔ˜ Ë ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÛÂÈÚ¿ ·ÔÛ΢ÒÓ Cargon Ì ۷Π‚Ô˘·ÁÈ¿˙, ۷Λ‰È·, ÙÛ·ÓÙ¿ÎÈ·, trolley Î·È reporter, ͯˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ó·ÓÈÎfi Ù˘ ÛÙÈÏ Î·È Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô ˘ÏÈÎfi Ì extra ı‹Î˜ ÁÈ· ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È organizer. ∫¿ı ¿Ó‰Ú·˜ ÏÔÈfiÓ Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi minimal design ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ·fi ÙÔ Ó¤Ô Î·Ù¿ÛÙËÌ· Porsche Design ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ (∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 1-3 & §Â‚›‰Ô˘) ‹ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ

fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Attica ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó ı· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂÚ› ۯ‰›·Û˘ Î·È ÏÂÙÔ‡ ÁÔ‡ÛÙÔ˘. Δ· ÚÔ˚fiÓÙ· Porsche Design ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ! Porsche Design, ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘1-3 & §Â‚›‰Ô˘, ∫ËÊÈÛÈ¿


BESTVIEW

Polaris Revolver ∏ ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ›ڷ Ù˘ ·ÌÂÚÈοÓÈ΢ Polaris ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ snowmobiles Î·È ATV's Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ Ù˘ ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ Revolver, ÌÈ·˜ ÙÂÙÚ¿ÙÚԯ˘ ÌÔÙÔÛ˘ÎϤٷ˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·Ú¿ ÂÓfi˜ ·ÎfiÌ· ATV (ÛÛ. Î·È "ÁÔ˘ÚÔ‡Ó·" Ó· Ù· ›Ù ‰Â ı· Û·˜ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÔ˘ÌÂ) Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ¶·Ú¿ ÙÔ... ‰ÔÏÔÊÔÓÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ· (ÂÚ›ÛÙÚÔÊÔ), ÙÔ Revolver ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Â› ÙÔ‡ÙÔ˘ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÛÙÚ›‚ÂÈ Î·È Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ·fiÏ˘ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÂÈÛÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ˜. Fun to drive, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ‰Úfi-

ÌÔ˘ ‰ËÏ·‰‹. øÚ·›· ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·˘Ùfi; ¶›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ۯ‰›·ÛË, ÙÔ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ ÊÈÓ›ÚÈÛÌ·, ÙË Û¤Ï· ·fi ÈÙ·ÏÈÎfi ‰¤ÚÌ· ‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ iPod, ÎÚ‡‚ÂÙ·È ¤Ó· Ì˯·ÓÔÏÔÁÈο Â˘Ê˘¤˜ Û‡ÓÔÏÔ ‚Á·Ï̤ÓÔ ·fi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Ô˘ Û·Ó ‚·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘‰Ú·˘ÏÈ΋ Ì¿Ú· ÙÈÌÔÓÈÔ‡, ÙËÓ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈο ¯·ÌËψ̤ÓË ·Ó¿ÚÙËÛË Î·È ÙÔ Ê·Ú‰‡ "¿ÙËÌ·". ∂ÙÛÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ‰˘Ó·ÌÈο ÎÚ·Ù‹Ì·Ù· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ‰ÚfiÌÔ˘, ÎÔÚ˘Ê·›· ÚfiÛÊ˘ÛË ·fi Ù· ʷډȿ ·ÛÊ¿ÏÙÈÓ· ÂÏ·ÛÙÈο Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÎÚ·‰·ÛÌÔ› ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ. √ 70

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

ÈÛ¯˘Úfi˜ ˘ÁÚfi„˘ÎÙÔ˜ ÙÂÙÚ·‚¿Ï‚ȉԘ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ 500cc Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÎÈ‚ÒÙÈÔ 5 Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ·fi ÙÔ Revolver ‰Â Ï›Ô˘Ó ÔÈ ÁÂÚ¤˜ ÂÈÙ·¯‡ÓÛÂȘ Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. ∞fi ÙÔ Revolver fï˜ ‰Â Ï›Ô˘Ó -Î·È Î·Ï¿ οÓÔ˘Ó Ô˘ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó- Ô‡ÙÂ Î·È Ù· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÊÚÂÓ·Ú›ÛÌ·Ù· ¯¿ÚË ÛÙ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓ·. ∫·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ¯·›ÚÔÓÙ·È, fi¯È ¤Ó·˜, ·ÏÏ¿ ‰‡Ô ÂÈ‚¿Ù˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ù˘¯·›Ô Ô˘ ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË ÌÔÙÔÛ˘ÎÏÂ-

ÙÒÓ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ "Best of the show" ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘. ÕÏψÛÙ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ (ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi) ̤ÏÏÔÓ Û ÌÈ· Ì¿ÏÏÔÓ ·ÚÂÍËÁË̤ÓË Î·ÙËÁÔÚ›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ... ¡. ∫. ¶§π∞¡√™ DEALER, Δ∏§.: 210.25.80.334


S PE C I A L A DV E RT I S I N G S E C T I O N

72

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


¶ÂÚ·Ṳ̂ӷ, ·ÏÏ¿ fi¯È ͯ·Ṳ̂ӷ Œ¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ‹‰Ë 15 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë R25/2 ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ ‹ÏÈÔ˘ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 20 Ô˘ ÙÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi Mini ¿ÏÏ·Í ¯¤ÚÈ·. °È· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÙ·ÓÈÒÓˆ οı ̤ڷ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ R25/2 (ÌÔÓÔ·ÏÈÓ‰ÚË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ù˘ BMW ÙÔ˘ 1952 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ì‡ËÙÔ˘˜) ηıfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ Ë Î›ÓËÛË ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ˜ ÏËÁ¤˜. ΔÒÚ· Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó –Î·È ·˘Ù¿- ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜, ÙÔ project ı· ·Ó¤‚ÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Á˘, ı· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Î·È Ë «Ì¤Ì·» ı· ˯‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ, Ì ÙÔ ÛٷοÙÔ ‰Ô‡ÏÂÌ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ Ù˘ Ó· Ì ÁÂÌ›˙ÂÈ ÂÚËÊ¿ÓÈ·. ∞Û¯ÔÏ‹ıËη ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ì ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ –fiˆ˜ Î·È Ì ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Mini- ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÂÙ¿ÓȈ۷ Ô‡Ù ÏÂÙfi (¯ÚfiÓÔ˘), Ô‡Ù ‰Ú·¯Ì¤˜ (ÙȘ ·ÏȤ˜, ηϤ˜). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÔÎfiÌÈÛ· Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔχÙÈÌˆÓ ÂÌÂÈÚÈÒÓ Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂȘ. Δ· ·ÏÈ¿ Ô¯‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ··ÈÙËÙÈο: Û ÊÚÔÓÙ›‰· ΢ڛˆ˜, Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì·. ∫·È

ªÈ· ÏÔÁÈ΋ ÂÚÒÙËÛË Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô, Â›Ó·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ·Í›˙ÂÈ, ·Ï‹ıÂÈ·, Ó· ·Û¯ÔÏËı› οÔÈÔ˜ Ì ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ «Û··Î›Ô˘»; √È ÏfiÁÔÈ Â›Ó·È ÔÏÏÔ›. ∏ ·Ï‹ Î·È ·Ófiı¢ÙË ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË –˙ˆÓÙ·Ó‹- ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, Ô ÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜. °È· fiÔÈÔ ÏfiÁÔ Î·È ·Ó ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·Ó›˜ ¿ÓÙˆ˜, ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘. ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÎfiÔ Î·È ¯Ú‹Ì· ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË, ÂÓÒ, ·Ó ·ÁÔÚ·ÛÙ› Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÁÓÒÛË ÁÈ· Ô‰ËÁËı› Î·È Ó· Û˘ÓÙËÚËı› ÛˆÛÙ¿, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ ·Ó·ÚˆÙËı› ηÓ›˜: «∂›Ó·È ηχÙÂÚ· Ó· ·ÁÔÚ¿Ûˆ ¤Ó· ÎÏ·ÛÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ‹ Ì‹ˆ˜ ¤Ó· Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ ÚÔÛˆÈο Ì ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘»; ∂‰Ò Ë ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÔÓÔÏÂÎÙÈ΋, Ô‡ÙÂ Î·È ÌÔÓÔÛ‹Ì·ÓÙË. ∞Ó Î·Ó›˜ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ¿ÚÈÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ı· ÙÔ ÏËÚÒÛÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿, ÙÂÏÈο, ı· ÁÏÈÙÒÛÂÈ Î·È ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì·. ŒÙÛÈ, ·Ó ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¿ÓÂÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ –΢ڛˆ˜- Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÌËÓ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Î·Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ restoring, fiÔ˘ ÂΛ ÔÈ fiÚÔÈ, ÁÂÓÈÎÒ˜,

·˘Ùfi, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁÈ·Ù›, ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È, ÙfiÙ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂͤٷÛË Î·È Â›Ó·È Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË, ÙÔ restoring Ô˘ ϤÓÂ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ì·˜ ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ›. ΔfiÙ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ· ÂÁÒ, ÙÔ restoring ‹Ù·Ó ÌÈ· ÔÓÂ̤ÓË ÈÛÙÔÚ›·, ηıÒ˜ ÔÈ fiÔȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˘‹Ú¯·Ó ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÛÙfiÌ· Û ÛÙfiÌ· –Î·È ÔÏÏ¿ ÛÙfiÌ·Ù· fiˆ˜ ͤÚÂÙ ‰ÂÓ Ë¯Ô‡Ó Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ internet ÚÔÛʤÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ ‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÂÓÒ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÌÈ· «‚¿ÛË» fiÔ˘ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. Service Î·È owners manuals ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· Ù· ÈÔ Û¿ÓÈ· ÌÔÓ٤Ϸ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Î·È –ÈÛÙ¤„Ù ̷˜- ÂȉÈο Ù· ÚÒÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ El Dorado ÙÔ˘ restoring, Û Â›Â‰Ô ÏËÚÔÊÔÚ›·˜.

·›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÏÔ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÙÔ restoring ··ÈÙ› Ôχ „¿ÍÈÌÔ, ȉȷ›ÙÂÚË ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È Ô˘ ÛÊ˘ÚËÏ·Ù›, ÙÂÏÈο, ÌÈ· Ôχ ȉȷ›ÙÂÚË Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∏ ‚·ıÈ¿ ÁÓÒÛË Ù˘ Ì˯·Ó‹˜, Ô˘ ·ÔʤÚÂÈ Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì·˙› Ù˘, Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÔËı¿ Î·È ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ì‚›ˆÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Â›Ó·È Ì·ıËÌ·ÙÈο Î·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÛÙÔ restoring, ÏfiÁˆ ÂÏÏÈÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ –ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È fi¯È Ì ٷ ›‰È· Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·- Î·È ·ÎÔ‡ÛÈˆÓ ‹ ÂÎÔ‡ÛÈˆÓ Ï·ıÒÓ, Û›ÁÔ˘Ú· ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÙÔ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ «·Ó·ÛًψÛ˘» ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∞˘Ù¿ ı· ÎÔÛÙ›ÛÔ˘Ó Û ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì·, ÂÓÒ ı· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó Î·È ‰fiÛÂȘ ·ÚÓËÙÈ΋˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜, ¿Á¯Ô˘˜ Î·È ›Ûˆ˜ ÁÎÚ›ÓÈ·˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚˆÓ ÛΤ„ˆÓ. ™˘Ì‚Ô˘Ï‹ ·fi ¤Ó· ·ıfiÓÙ·. ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ Δ∂ƒ∞™Δπ∞ fiÚÂÍË, ·Á¿Ë Î·È ¿ıÔ˜ Ì ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÌËÓ ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ÙÔ restoring. ∞ÎfiÌ· fï˜ Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ, ÌËÓ ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ÙÔ restoring ·Ó ¤¯ÂÙ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹ ÂÚÁ·Û›· –‹ Î·È Ù· ‰‡Ô- Ô˘ Û·˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ™ÙÔ restoring Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÂÙ fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÙ ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ fiÙÈ ı· ÍÔ‰¤„ÂÙÂ, ı· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ

I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2007

BESTEVER 14

73


S PE C I A L A DV E RT I S I N G S E C T I O N

74

Â› ‰‡Ô fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ. ªÂ ÙËÓ ·Ï‹ ̤ıÔ‰Ô Ù˘ ·ÙfiÔ˘ ··ÁˆÁ‹˜, ηٷϋÁÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó ÛÙÔ ¯Ú‹Ì·, ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ ·Á·Ô‡Ó ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ‹‰Ë ·ÔηٷÛÙË̤ÓÔ˘. ∂‰Ò ÂÁ›ÚÔÓÙ·È fï˜ ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜: ËÏÈΛ·, ηٿÛÙ·ÛË, ÙÚfiÔ˜ Î·È ÙfiÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜. ∞˜ Ù· ‰Ô‡Ì ¤Ó· – ¤Ó·. ∫·Ùã·Ú¯‹Ó, ÁÈ· Ó· ıˆÚËı› ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ «ÎÏ·ÛÈÎfi» Ú¤ÂÈ Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ¿‰ÂÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ‰Ò, ÁÈ·Ù› ¿ÏÏÔ ÎÏ·ÛÈÎfi Î·È ¿ÏÏÔ Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó· Fiat 128 ÙÔ˘ ’80 Â›Ó·È ÎÏ·ÛÈÎfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÌÈ· Porsche GT ÙÔ˘ 2005 ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÏ·ÛÈ΋, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È Û˘ÏÏÂÎÙÈ΋. °È· Ó· ÍÂηı·ÚÈÛÙ› Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú·ÓfiËÛË, Ô ÛˆÛÙfi˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È «ÈÛÙÔÚÈÎfi» Î·È fi¯È «ÎÏ·ÛÈÎfi» ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. √È «·Ú¯¤˜» ÙÔ˘ ÈÛÙÔ-

ΔÚ›ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ·fi ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂Ì›˜, ÛÙ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹˜ Ì·˜ Ì ÙÔ ı¤Ì·, ›¯·Ì ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ‰È¿ıÂÛË ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë Oldtimer Imports, Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ë ÚÒÙË ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÈ Î·È ÂÌÔÚ‡ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÈÛÙÔÚÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ Î. ∞ÏÂÍ¿ÎÔ˜, Ì ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏϤÎÙË Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÁÓÒÛË, ÂÓÙÔ›˙ÂÈ, ·ÔηıÈÛÙ¿ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÈÛÙÔÚÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋, ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ Ì ٷ ›‰È· Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·Ó·˙ËÙ¿ Ù˘ «Ú›˙˜» ÙÔ˘˜, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘˜ Î·È –ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È ÁÓÒÛ˘ ÙÔ˘ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ, Â›Û˘, ¿„ÔÁË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË. √ Ù˘¯ÂÚfi˜ Ô˘ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·fi ÙËÓ Oldtimer Imports ı· ͤÚÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ôη-

ÚÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô Â›Ó·È Ë FIVA (Federation Internationale Vehicules Anciens) Î·È Ì¤ÏË Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ºπ§¶∞ (ºπ§ÔÈ ¶·Ï·ÈÔ‡ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘) Î·È Ë ∂√√∂ (∂ÏÏËÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· √¯ËÌ¿ÙˆÓ ∂Ô¯‹˜). ∞fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô Ϥۯ˜ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÚÔÌËı¢Ù› Î·È ÈӷΛ‰Â˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÏÂÛ¯ÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙȘ ÂÈÛ΢¤˜, ·Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙȘ ηÓÔÓÈΤ˜. ªÂ ÙȘ ηÓÔÓÈΤ˜ fï˜, Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Ï‹ÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ó· ˘fiÎÂÈÙ·È Û ¤ÏÂÁ¯Ô ∫Δ∂√. ∞˜ ‰Ô‡Ì fï˜ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ·fi Ô‡ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∏ ÈÔ ·Ï‹ ΛÓËÛË Â›Ó·È ·fi ȉÈÒÙË, ̤ۈ ·ÁÁÂÏÈÒÓ. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ fï˜, Ô È‰ÈÒÙ˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÂÁÁ‡ËÛË, ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È –Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ- ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÛˆÛÙ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∂›Û˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ›ÛÙ ÌfiÓÔ˜. ¢Â‡ÙÂÚË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÁÔÚ¿˜, Â›Ó·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜. ∂ÓÙÔ›˙Ô˘Ì ̤ۈ internet ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ȉÈÒÙ˜ ‹ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÂÌÔÚ‡ÔÓÙ·È ÈÛÙÔÚÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ·¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ۯÂÙÈο. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì «¿ÎÚ˜» Ì ÂÎÙÂψÓÈÛÙ¤˜ Î·È ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜, ηχÙÂÚ· Ó· ÌËÓ ÙÔ ÛÎÂÊÙԇ̠ηÓ.

Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ô˘ Â¤ÏÂÍÂ, Û ÙÈ ÔÛÔÛÙfi Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ Â›Ó·È ÁÓ‹ÛÈ· Î·È ÔÈÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Î. ∞ÏÂÍ¿ÎÔ˘ Ì ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. Δ¤ÏÔ˜, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Oldtimer Imports ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ Î·Ó›˜, ÂÓÒ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ Û·˜. ªÔÚ› Û‹ÌÂÚ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Tucker, La Salle, Packard, Studebaker, Panoz, Delahaye Ó· ÌËÓ Û·˜ ϤÓ ٛÔÙ·. ªÔÚ›, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ÌÈ· Mercedes, BMW ‹ Maybach Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹. ŸÏ˜ fï˜ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ Ì¿ÚΘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ford, Fiat, MG, Triumph, Renault –¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÌÂÚÈο ÌÔÓ٤Ϸ Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È ›Ù ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘˜, ›Ù ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜, ›ÙÂ Î·È ÁÈ· Ù· ‰‡Ô Ì·˙›. ¶¿ÚÙ ¤Ó· ÙËϤʈÓÔ ÛÙËÓ Oldtimer Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÎÔÏÏ‹ÛÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÌÈÎÚfi‚ÈÔ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ı· Í·Ó·‚Á¿ÏÔ˘Ì ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Bestever.

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

∞ϤͿÎÔ˜ ¡›ÎÔ˜, Oldtimer Imports, Δ∏§.: 6937 009 038


CABRIO CARS

ÕÏÏÔ˜ ·¤Ú·˜ Δ√À

¶∞¡Δ∂§∏ ¶∞Δ∂§√À

ΔÔ ·Ú¿ÍÔ‰Ô Ì ٷ ·ÓÔȯٿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Â›Ó·È fiÙÈ ·ÓÙ› Ë ·Ô˘Û›· ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÔÚÔÊ‹˜ Ó· ÚÔηÏ› ÊÔ‚›Â˜ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂȘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙÔ ÎÙ›ÛÈÌÔ Ô‰ËÁÈÎÒÓ ÔÓ›ڈÓ. ∂ȉÈο fiÙ·Ó Ë ·‡Ú· ¯·˚‰Â‡ÂÈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ.

76

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ fiÙ·Ó ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Î·Ì„›· Î·È ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙËÓ Ô‰È΋ ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∫ÂÚ‰›˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ·, Ô˘ ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ „˘¯Ú‹ ÏÔÁÈ΋. ∞ÔÎÙ¿ Í·ÊÓÈο ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË, ¤Ó· ÚfiÏÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤· -Ì ¿ÓÙ· ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔÛ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÂ Û˘ÛÙ·ÙÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ηıÈÛÙ¿ Ù· cabriolet ·˘ÙÔΛÓËÙ· ͯˆÚÈÛÙ¿. ∫·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ (΢ڛˆ˜) ‚Ú·‰È¤˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ·›ÛıËÛË ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, ÚÔÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È ÁÎÏ·ÌÔ˘Ú¿Ù˜. ª¤Ú˜ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ Ì ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ó· ¯·˚‰Â‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜, Ô˘ ÚÔ˘ÊÔ‡Ó ÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜ Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ·ÔÁ‡̷ٷ ÁÂÌ¿Ù· ‰Ú¿ÛË Î·È ÛÙÈÁ̤˜ Ô‰ËÁÈ΋˜ ·fiÏ·˘Û˘. ªÂ ̷Ϸ΋ ÔÚÔÊ‹, Ì ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓË, ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈ·, ·˘ÛÙËÚ¿ ‰Èı¤ÛÈ· roadster ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÙfiÛÔ ÛËÌ·Û›·. Δ· ·ÓÔȯٿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ. ∂Ï¿Ù ӷ ÙÔ ˙‹ÛÔ˘Ì ̷˙› ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙËÓ ÂÏ›Ù ÙˆÓ ·ÓÔȯÙÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∂Ï¿Ù ӷ ÌÂı‡ÛÔ˘Ì Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÔÙfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô‰ËÁÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË.

PORSCHE AG

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

77


CABRIO CARS

ROADSTER

SLR

MERCEDES BENZ

McLaren

∞Ó Â›Û·È Ù˘¯ÂÚfi˜ ı· ¤¯ÂȘ ηٷÈ› fiÙÈ ÙÚˆ˜ ‹ ›ÓÂȘ ÚÈÓ ‰ÂȘ ÙË Ó¤· ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ·fiÏ˘ÙÔ˘ ˘ÂÚ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Ë Mercedes-Benz ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ McLaren, ÙË Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ¿ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ F1. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ë Í·ÊÓÈ΋ ı¤· Ù˘ ·ÓÔȯً˜ SLR ÌÔÚ› Ó· Û Ó›ÍÂÈ. ∏ ·ÓÔȯً ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ·Ó¿ÎÚȂ˘ Î·È Û¿ÓÈ·˜ SLR Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜, ·ÏÏ¿ ÌË ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ Ù˘ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÚÔÊ‹˜, Ô˘ ¤Î·Ó Ìfi‰· Ë Mercedes Ì ÙËÓ ÚÒÙË SLK. Ÿ¯È, fi¯È. ∂‰Ò ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÌÈ· ÎÏ·ÛÈ΋ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓË ÔÚÔÊ‹, Ì ·ÓıÚ·ÎÔÓËÌ¿ÙÈÓÔ ÛÎÂÏÂÙfi Î·È Ë ÔÔ›· ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È Û 3 ¯ÚÒÌ·Ù·. ªÔÚ› Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ÂÚ›ÂÚÁË ·˘Ù‹ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ·Ú¯Èο, ·ÏÏ¿ ı· ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÙÔ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙË ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡, ÁÈ·Ù› ı¤Ì· ÎfiÛÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙˆÓ S700.000 ‰Â ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù›ıÂÙ·È. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔηÏ› Ë Ì·Ó¿Ï ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ··ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ˘, ÙÔ ·Ó·Û‹ÎˆÌ· Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÛÂÈÚ¿ Ô ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ Û 10''. ŒÓ· ıÂ˚Îfi ·ÓÔÈÎÙfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‰ÂÓ ¿ÍÈ˙ οÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Á‹ÈÓÔ; ¢ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ fï˜ ı· ÙÔ Î·Ù·Èԇ̠ÂȉÈο ÛÙÔ ‚ÚÔÓÙÂÚfi ¿ÎÔ˘ÛÌ· ÙÔ˘ V8. ΔÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÂÌÚfi˜ ¿ÍÔÓ· ÁÈ· ȉ·ÓÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ì·˙ÒÓ, ·Ô‰›‰ÂÈ 626 ›Ô˘˜ ÛÙȘ 6.500 Û.·.Ï. Î·È ÙË Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÚÔ‹ ÙˆÓ 79,5 kgm ÛÙ·ıÂÚ¿ ·ԉȉfiÌÂÓË ·fi ÙȘ 3.250 ̤¯ÚÈ ÙȘ 5.000 Û.·.Ï. ∞fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· ‰Â ϤÓ ٛÔÙ·, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û 3,8'' ÁÈ· Ù· 0-100 km/h (fiÛÔ Î·È Ë ÎÔ˘¤) Î·È ÙÂÏÈ΋ 332 km/h (334 Ë ÎÔ˘¤) 78

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


MC LAREN

ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ηÏfi ı¤Ì·. ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· Ë ·ÓÔȯً SLR ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ fiÓÙÈÔ˘Ì ÙˆÓ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚˆÓ cabrio ÛÙË °Ë. √ Ù›ÙÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ê˘ÛÈο Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi pedigree Ù˘ SLR Û fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ٷ Â͈ÙÈο ˘ÏÈο ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘, ÙȘ ÂÍÂÏÈÁ̤Ó˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ˜ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ, Ù· ÎÂÚ·ÌÈο ÊÚ¤Ó·, ÙËÓ ÛÔ˘‰·›· ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‚¤‚·È· Â›Ó·È Á·ÚÓÈÚÈṲ̂ӷ Ì ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ÊÈÓ›ÚÈÛÌ· Ù˘ Mercedes Û ¤Ó· ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù· ÚÔÛfiÓÙ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ͯˆÚÈÛÙÔ›. ∂›ÙÂ Â›Ó·È Ì¤Û· Û ·˘Ùfi, ›Ù Ì·ÈÓÔ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ ·ÓÔÈÁfiÌÂÓ˜ fiÚÙ˜, Ô˘ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Ê˘ÛÈο ·˘ÙÔ‡ÛȘ ·fi ÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹, ÎÔ˘¤ ¤Î‰ÔÛË. ΔÔ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·ÓÔȯÙfi ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ù˘ Mercedes ı· ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ °Ô˘fiÎÈÓÁÎ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ∫·È ·Ó ·˘Ùfi ‰Â Û·˜ ϤÂÈ Ù›ÔÙ· Ì‹ˆ˜ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÙÔ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ McLaren F1; Mercedes - Benz ∂ÏÏ¿˜ £Ë‚·˚‰Ô˜ 20, ¡.∫ËÊÈÛÈ¿ TËÏ: 210 62 96 500 www.mercedes-benz.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

79


CABRIO CARS

3 .2 TTQuattro

AUDI / ∫√™ª√∫∞ƒ

AUDI

ªÔÚ› ÙÔ Ó¤Ô Audi TT Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ Û·Ó Ê˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔηÏ› ÙÔ ›‰ÈÔ, ÛÙËÓ Ô˘Û›· fï˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Û·ÊÒ˜ ÈÔ ÌÂÛÙfi Î·È ÒÚÈÌÔ ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∂ȉÈο ‰Â, fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÔȯً ¤Î‰ÔÛË, Ô˘ Ù¿˙ÂÈ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È Ù· ¿ÛÙÚ· Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ô‰ËÁÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÔ˘¤ ¤Î‰ÔÛË Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ۯ‰fiÓ Ó· ÙËÓ ÂÈÛÎÈ¿ÛÂÈ, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈο ·ÓÔÈÁfiÌÂÓ˘ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓ˘ ÔÚÔÊ‹˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ η̛· ۯ‰fiÓ ¤ÎÙˆÛË Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Î·Ì„›· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙËÓ Ô‰È΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. °È· Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi ‚¤‚·È· Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙË ¯Ú‹ÛË ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È ¯¿Ï˘‚· ·fi ÙÔ 69-31% ÙÔ˘ ÎÔ˘¤ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 58-42%, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È 120% ηχÙÂÚË ·Î·Ì„›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÏÈfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ÔÈÔ˜ ı· 80

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


ʤÚÂÈ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ. ¶¿ÓÙ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÂÙÚ¿ÂÈ. º˘ÛÈο ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ¤Î‰ÔÛË Ì ÙÔÓ "ÛÙÂÓfi" V6 (ÂÚȯfiÌÂÓË ÁˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘ V ÌfiÏȘ 15 ÌÔ›Ú˜) ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙˆÓ 250 ›ˆÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ, Ì ٷ ¯·ÚÙÈ¿ Ó· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· 0-100 km/h Û 6,1'' Î·È ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· 250 km/h. ∞Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· ·˘Ù¿ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹. º˘ÛÈο ÙÔ ›‰ÈÔ Î¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ËÌÈ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ ‰ÈÏÔ‡ Û˘ÌϤÎÙË S-Tronic, Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· high tech ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÛÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ ÙˆÓ 6 Û¯¤ÛˆÓ. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ TT roadster ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÙË ¯·Ì¤ÓË ·fi ÙÔ ·ÏÈfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÛÔÚ ·›ÛıËÛË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ fiÙÈ Ù· ÎÚ·Ù‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÙÂÙڷΛÓËÛ˘ quattro ÌÂ Û˘ÌϤÎÙË Haldex, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο. ™˘ÓÔÏÈο ¤¯ÂÈ fiÏË ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÙËÓ ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ηÓ›˜ Û ¤Ó· ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∫·È fiÓÙ·˜ ¿Î·ÌÙÔ Î·È ÛÙÈ‚·Úfi ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Û˘ÓÔ‰ËÁfi, Ô˘ ϤÔÓ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÙÔ ÊÈÓ›ÚÈÛÌ· Î·È ÙËÓ ¿„ÂÁ¿‰È·ÛÙË Û˘Ó·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘. ΔÔ TT roadster Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÔıËÙ¿ ·ÓÔȯٿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ó¤·˜ ÎÔ‹˜, fiÓÙ·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ. 줂·È· fiÙ·Ó Ù· ı˜ fiÏ·, ÏËÚÒÓÂȘ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ·! KOSMOCAR A.E. §.BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 566, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ΔËÏ: 210 99 81 111 www.audi.gr IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

81


CABRIO CARS

LP 640

MURCIELAGO ROADSTER

LAMBORGHINI

LAMBORGHINI

∫Ï›ÛÙ ٷ Ì¿ÙÈ· Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Murcielago. ¡·È, Ó·È, ·˘Ù‹Ó Ì ÙoÓ Îˆ‰ÈÎfi LP640, Ô˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ӷ Ì˯·ÓÈο ̤ÚË, ÙÔÓ ıÚ˘ÏÈÎfi V12 ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ ÛÙ· 6,5 Ï›ÙÚ· Î·È ÈÔ‰‡Ó·ÌË (ÍÂÚÔηٿÈÌ·) 640 ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ÂÈ‚ËÙfiÚˆÓ. ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ˙·ÏÈÛÙ› ·ÎfiÌ· οÓÙ ̛· ¤ÙÛÈ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ Ì ÙÔ ÓÔ˘ ÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ·fi ÙÔ, ÂÏ·ÊÚÒÓ ÎÚ·Ì¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Î·È ÈÓÒÓ ¿Óıڷη, ·Ì¿ÍˆÌ· ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ ÙÔ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi roadster ÛÙËÓ ·fi Â‰Ò ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ °·Ï·Í›·. °È· ÙËÓ ·fi ÂΛ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ Á›ÓÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Â‰Ò Û ÂÌ¿˜ Ë ÈÔ Â͈ÊÚÂÓÈ΋ ¿Ô„Ë ÙËÓ ·ÓÔȯً˜ ·˘ÙÔΛÓËÛ˘ ÚÔηÏ› ÛÎÔÙÔ‰›Ó˜. ΔfiÛÔ ÛÙË ı¤· Ù˘ Ì ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÙȘ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ·ÓÔÈÁfiÌÂÓ˜ fiÚÙ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÙË‰Â˘Ì¤ÓË ·Û‡ÌÌÂÙÚË Û¯Â‰›·ÛË ÙˆÓ Ï·˚ÓÒÓ (Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·¤Ú· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ‹, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ·¤Ú·˜ ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô Ï·‰ÈÔ‡), fiÛÔ Ê˘ÛÈο Î·È Ì ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÔÈ 640 ›ÔÈ (ÂÍ' Ô˘ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ·) ÙÔ˘ V12 ıËÚ›Ô˘ Ô˘ Ï˘ÛÛÔÌ·Ó¿ ÂΛ ›Ûˆ ·fi ÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ 2 ˘ÂÚÙ˘¯ÂÚÒÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ì ٤ÙÔÈ· ÈÔ‰‡Ó·ÌË Î·È ÂȉfiÛÂȘ, fiˆ˜ 0-100 km/h Û 3,4'' Î·È ÙÂÏÈ΋ 330 km/h, Ë ·ÓÔȯً ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Murcielago Â›Ó·È ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ ·ÓÔȯÙfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÌfiÓÈÌË ÙÂÙڷΛÓËÛË -Ô˘ ηÓÔ82

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

ÓÈο ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ÙË ÚÔ‹ 30% ÂÌÚfi˜ 70% ›Ûˆ Î·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜- Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Û ÎÈ‚ÒÙÈÔ, ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ, ÊÚ¤Ó· Î·È Ï·›ÛÈÔ, Ë Â͈ÙÈ΋ ηٷÛ΢‹ ·fi ÙË ™¿ÓÙ' ÕÁηٷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ·Ó›ˆÙË Ô‰ËÁÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Û οı Â›‰Ô. ∞fi ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÎÚ¿ÙËÌ· Î·È ÙȘ Ï‹Úˆ˜ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈ̘ ÙÚÔÌ·ÎÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ Ì˘ıÈÎfi ‹¯Ô Î·È ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٷÛ΢‹. º˘ÛÈο ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Â›Ó·È Û ·Ó¿ÏÔÁÔ ‡ÊÔ˜ Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÈfiÙËÙ· Û ˘ÏÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ fiÙÈ Â›Ó·È Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ‰È·ÚÚ˘ıÌÈṲ̂ÓÔ, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ÙËÓ Ô‰ËÁÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. ¶¿ÓÙˆ˜ ηÏfi Â›Ó·È Ó· ͤÚÂÙ fiÙÈ ÈÔ ÁÓ‹ÛÈÔ roadster ·fi ÙË LP640 ‰Â ı· ‚Ú›ÙÂ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÚÔÊ‹ Î·È Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÓÔȯً! À¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó· ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ·Ó¿Á΢ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌfiÚ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ Ù· 160 km/h. ∂›Ó·È ·˘Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÌË ¯·Ï·Ï›ÛÂȘ Ù· S350.000, Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ; ∂, fi¯È ‚¤‚·È·! Trident Cars S.A. Ã. ΔÚÈÎÔ‡Ë 197, ∫ËÊÈÛÈ¿ TËÏ.: 210 62 04 802 www.tridentcars.gr


CABRIO CARS

MERCEDES

MERCEDES BENZ

SL65 AMG

AÓ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ roadster ·›ÛıËÛ˘ Î·È ÎÙËÓÒ‰Ô˘˜ ‰‡Ó·Ì˘ Û·˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ, ÙfiÙÂ Ë Â͈ÊÚÂÓÈ΋ Mercedes SL65 AMG ÙˆÓ S285.000 Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓË ÁÈ· ÂÛ¿˜. ∏ SL fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ‹Ú ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ·fi ÙȘ ÙÈÌË̤Ó˜ ÚÔηÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÛÙÈÏÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚fiÏÔ˘, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓË ÔÚÔÊ‹, fiˆ˜ Ë ÌÈÎÚ‹ ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘ SLK. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ 65 ∞MG Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿ ÌÈ·˜ Î·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ state-of-the art ‰Èı¤ÛÈÔ˘ ·ÓÔȯÙÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ù˘ Mercedes, Ì ¤Ó·Ó V12 ÎÈÓËÙ‹Ú· 6 Ï›ÙÚˆÓ, Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· 2 ÙÔ‡ÚÌÔ 612 ›Ô˘˜ Î·È 102(!) kgm ÚÔ‹˜. Ÿˆ˜ ηٷ‚·›ÓÂÙ ÏÔÈfiÓ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‰›ÓÂÈ ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘, ·Ú¿ ÙÔ 2 ÙfiÓÓˆÓ ·Ì¿ÍˆÌ·. ŒÙÛÈ Ù· 0-100 km/h ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 4,2'', ÂÓÒ Ë ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Û˘Ìʈӛ· ΢ڛˆÓ ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÒÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ (ÏËÓ 84

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

Porsche) ÁÈ· fiÚÈÔ ÛÙ· 250 km/h. H ·›ÛıËÛË ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ÛÙËÓ SL65 AMG Â›Ó·È ·Û‡ÏÏËÙË Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› Ì ÏfiÁÈ· Î·È ·Ó Ë ‰‡Ó·ÌË ‰È·Êı›ÚÂÈ, ÈÔ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ì ٷ ‰‡Ô ÙÔ‡ÚÌÔ ¤¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙfiÛË ÈÛ¯‡ Î·È ÚÔ‹ ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔÔıÂÙËı› Â›Ó·È ¤Ó· 5 Û¯¤ÛˆÓ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Â›Ó·È ÌÈ· ·ÍÈfiÈÛÙË Ï‡ÛË. ∏ ΛÓËÛË Ê˘ÛÈο ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÙÚÔ¯Ô‡˜ Ô˘ ı· Á˘ÚÓÔ‡Û·Ó Û·Ó ÙÚÂÏÔ›, ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÌÏÔΤ ‰È·ÊÔÚÈÎfi Î·È ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ ESP, Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Ù¿ÍË . √È ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ SL65 AMG Â›Ó·È Ù¤ÙÔȘ Ô˘ ÙËÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ SLR, ·ÏÏ¿ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÂÛË. ™Â ·˘Ùfi Ê˘ÛÈο Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Active Body Control, Ô˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÛ‚ÂÛË ÙˆÓ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÚÂÙÈÎÒÓ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ, ÒÛÙ ӷ ÌˉÂÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÎÏ›ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÏÔÈ¤˜ ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Ê˘ÛÈο Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ·Ó›Û¯˘ÚÔ Û‡ÛÙËÌ· ÊÚ¤ÓˆÓ ·fi ÙË ÌÈ· Î·È ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Û ÔÈfiÙËÙ· Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ¡· ÏÔÈfiÓ ÌÂÚÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ SL 65 AMG, Ì·˙› Ê˘ÛÈο Ì ÙËÓ ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Mercedes - Benz ∂ÏÏ¿˜ £Ë‚·˚‰Ô˜ 20, ¡.∫ËÊÈÛÈ¿ TËÏ: 210 62 96 500 www.mercedes-benz.gr


BENTLEY MOTORS LTD

CABRIO CARS

BENTLEY

AZURE

ΔÔ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ ÙËÓ μentley Azure "·˘ÙÔΛÓËÙÔ" Â›Ó·È Û·Ó Ó· Ù·˘Ù›˙ÂȘ ÙË ∑È˙¤Ï Ì ÙË Á˘Ó·›Î· Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÚÙ·˜. ∏ ·ÓÔȯً, ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈ·, ÂÈÙÔÌ‹ Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÊÈÓ¤ÙÛ·˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· Â˙¿ ÙÂÙÚ¿ÙÚÔ¯· fiÚÈ· Î·È Ó· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÂÛ·È. ∂›Ù ÙË ‚ϤÂȘ Ì ÙËÓ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓË ÔÚÔÊ‹ ÎÏÂÈÛÙ‹, ›Ù ·Ù‹ÛÂȘ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎÔ˘Ì› Î·È Û 30'' ÙËÓ ¤¯ÂȘ ·Ê‹ÛÂÈ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓË ÛÙ· ·¯fiÚÙ·Á· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ıÓËÙÒÓ. ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË Ì ٷ ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚ· Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ˘ÏÈο, ÎÙÈṲ̂ÓË ¿Óˆ Û ¤Ó· ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ Î·È ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ Ù˘ ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ Ù˘, Ë cabriolet ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈ· Bentley ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û fiϘ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ. ∫·È ·Ó ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ˘ÂÚ‚¿ÏÔ˘ÌÂ, ı· ԇ̠fiÙÈ Ë Azure ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ·ÊÔ‡ ·fi ÌfiÓË Ù˘ Â›Ó·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜. ∞fi Ô˘ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È Ô˘ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·Ó›˜. ∞fi Ù· Â͈ÙÈο ͇Ϸ ÛÙÔ Ù·ÌÏfi (Ô˘ ÂÛ›˜ Ê˘ÛÈο ¤¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ) Î·È Ù· ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ˘ÏÈο ‹ ÙËÓ ÔÛÌ‹ ÙˆÓ ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ‰ÂÚÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ Ê˘ÛÈο ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÚÈÓ ÙÔ Ú¿„ÈÌÔ ÙÔ˘˜ Ì ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi Ê·Îfi ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ·Ù¤ÏÂȘ; ◊ Ì‹ˆ˜ ·fi ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ۯ‰›·ÛË ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÚ‡ÂÈ ÙË ÁÔËÙ›· Ì ÙËÓ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Ì ÙË ÊÈÓ¤ÙÛ·. °È· Ó· ÌËÓ Ô‡ÌÂ Ê˘ÛÈο ÁÈ· ÙȘ ÛÔÊÈÛÙÈΤ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÈÛÔ‰ÒÓÔ˘Ó Î¿ı ηÎÔÙ¯ӛ· Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÎÚ¿ÙËÌ· ·ÓÙ¿ÍÈÔ ÛÔÚ Î·Ù·Û΢‹˜. º˘ÛÈο ÛÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ Azure ‰Â ı· Ù·›ÚÈ·˙ ٛÔÙ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. √ ıÚ˘ÏÈÎfi˜ V8 ÙˆÓ 6,75 Ï›ÙÚˆÓ, ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÔ‡ÚÌÔ, ÙˆÓ 457 ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ 89,2 kgm ¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ÊfiÓÙ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ÂȉfiÛˆÓ. ÿÛˆ˜ Ù· 5,9'' ÁÈ· Ù· 0-100 km/h Î·È Ù· 275 km/h ÙÂÏÈ΋ Ó· ÌËÓ Ï¤Ó ٛÔÙ·

86

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

·fi ÌfiÓ· ÙÔ˘˜, ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠fï˜ fiÙÈ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· ηٷÛ΢‹ 5,41 ̤ÙÚˆÓ Î·È 2.660 kg, ÙfiÙÂ Â›Ó·È ¤Î‰ËϘ ÔÈ ÎÙËÓÒ‰ÂȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·. 줂·È· fiÙ·Ó Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, Ë ÙÚÔÌÂÚ‹ ÚÔ‹, Ë ·Ó›ˆÙË ¿ÓÂÛË Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ Î·È ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ¯·Ï·ÚˆÙÈΤ˜ ‚fiÏÙ˜ ÛÙ· ÎÔÛÌÈο ÛÙ¤ÎÈ· Î·È ‰Ë ÛÙȘ ·Ú·ÏȷΤ˜ ψÊfiÚÔ˘˜. ™˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ó‰ÔÍÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ Ê›ÚÌ·˜ Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë Bentley Azure ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·fiÏ˘ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈÔ˘ cabrio, fiÓÙ·˜ ·Ó›Û¯˘ÚË ·ÏÏ¿ ÊÈÏÈ΋, ÛÔÚ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, ··ÈÙËÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÛÊ·Ï‹˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· avant guard ηٷÛ΢‹ Ôχ ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÎfiÌ· ÈÔ ¤Ú· ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ. S350.000 Î·È ‚¿ÏÂ Â›Ó·È ·˘Ù¿... BENTLEY ATHENS KOSMOCAR A.E. ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ΔËÏ: 210 99 81 200 www.bentleymotors.com info@bentley-athens.gr


BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG.

¶ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ›ÛÔ‰Ô ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Coupe/Cabriolet ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ Ë BMW. ∏ Ó¤· ÛÂÈÚ¿ 3 Convertible Û‚‹ÓÂÈ ÌÈ· Ì·ÎÚ¿ ·Ú¿‰ÔÛË Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓ˘ ÔÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÔȯً ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÙÚÈ¿Ú·˜ Î·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ë Ê›ÚÌ· ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ ÛΤ·ÛÙÚÔ. ŒÙÛÈ Ë Ó¤· ·ÓÔȯً BMW Ì ÙÔ ¿ÙËÌ· ÂÓfi˜ ÎÔ˘ÌÈÔ‡ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ÎÔ˘¤ Û οÌÚÈÔ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ΔÔ Î·Ïfi Â›Ó·È fiÙÈ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ‹ Ë BMW 3 Convertible ‰Â ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÛÙË ÎÔ˘¤ (Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿) ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ԉÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ôχ ηϋ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Î·Ì„›·˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›· Î·È Ë ·ÓÔȯً BMW 3 ı¤ÙÂÈ Ó¤· ÛÙ¿ÓÙ·Ú. ∫‡ÚÈÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙˆÓ BMW ‹Ù·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ Ë Ô‰ËÁÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË Î·È Ë Ó¤· Convertible ¿ÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¤Ú·. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ›Ûˆ ΛÓËÛË, ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙÈÌfiÓÈ, ÙÔÓ ÛÔÊÈÛÙÈΤ ›Ûˆ ¿ÍÔÓ· ÔÏÏ·ÏÒÓ Û˘Ó‰¤Û̈Ó, ÙËÓ ˘„ËÏ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÈfiÙËÙ·, Ë ·ÓÔȯً 3¿Ú· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ŸÙ·Ó ‰Â ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË 335i, ÙfiÙ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÏfiÁÔ Ó· ›̷ÛÙ ·Ïfi¯ÂÚÔÈ ÛÙ· ıÂÙÈο Ì·˜ Û¯fiÏÈ· ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∞˘Ùfi˜ Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ÙÔ Âͷ·ÏÈÓ‰ÚÔ Û ÛÂÈÚ¿ ‰È·Ì¿ÓÙÈ Ù˘ BMW, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ 2 ÙÔ‡ÚÌÔ ÛÙË ÛÂÈÚ¿. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È 306 ›ÔÈ ÛÙȘ 5.800 Û.·.Ï., ·ÏÏ¿ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ù· 40,8 kgm, Ô˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ·fi ÙȘ 1.300 (!) ̤¯ÚÈ ÙȘ 5.000 Û.·.Ï. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ë 335i Convertible

Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙfiÛÔ Ì ÙÔ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi 6¿ÚÈ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ Steptronic. T· 0-100 km/h ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 5,8'' (6'' ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ) Î·È ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 250 km/h! Δ· ÓÔ‡ÌÂÚ· fï˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛË ÛËÌ·Û›·, fiÛË ¤¯ÂÈ Ë ·›ÛıËÛË ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∂Λ Ô˘ Ë Î·ı·Úfi·ÈÌË ·›ÛıËÛË ÂÚÈϤÎÂÙ·È Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, ÂΛ Ô˘ ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÎÚ¿ÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› ‡ÎÔÏ· Û ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ ·fiÏ˘Ù· ˙˘ÁÈṲ̂ÓÔ Ï·›ÛÈÔ (ÂȉÈο ÙÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Î·È ¤ÍÙÚ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ ‰È·ÊÔÚÈÎfi) Î·È ÂΛ Ô˘ ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÂÓfi˜ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ۯ‰fiÓ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÌÈ·˜ BMW M3 E46! ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈÔ cabrio Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› Î·È Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎÔ ¤ÏÈη... BMW HELLAS A.E. ∑¤Ô˘ 33, °Ï˘Ê¿‰· TËÏ: 210 91 18 000 www.bmw.gr

335i

BMW

Convertible

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

87


CABRIO CARS

XKR Convertible JAGUAR

JAGUAR

∏ XK ¤¯·Û ÙËÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ· ÔÚÔÊ‹ Ù˘, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÙË ¯¿ÚË. ∞ÂÓ·ÓÙ›·˜ Ë ·ÓÔȯً ÂΉԯ‹ Ù˘ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ·˜ Ã∫ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó¤ÌÔÚÊË Î·Ù·Û΢‹, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ Ê›ÚÌ·˜ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ô‰ËÁÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ ÔÈ ›Ûˆ Â›Ó·È ÈÔ ÛÙÚÈ̈Á̤ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÛÙÔ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ·ÓÔȯÙÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, fiÙ·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÂȉÈÎfi ÎÔ˘Ì› Î·È Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 30'' ·ÔıË·ÛÂÈ ÙËÓ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓË ÔÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ı¤ÛË ›Ûˆ ·fi ÙȘ Ï¿Ù˜ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈÔÙÈÎfi, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ, ÔÏ˘ÙÂϤ˜ Î·È Ê˘ÛÈο ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ˘ÂÚÏ‹Ú˜ Â›Â‰Ô ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ∫·Î¿ Ù· „¤ÌÌ·Ù· fï˜ Ù· ÊÒÙ· ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÎÔÚ˘Ê·›· ¤Î‰ÔÛË ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÔ ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÙÔ˘ 4.2 V8 ÎÈÓËÙ‹Ú·, Ô˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ˘ÂÚÛ˘ÌÈÂÛÙ‹ (supercharger) ÊÙ¿ÓÂÈ Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ 420 ›Ô˘˜ Î·È 57,1 kgm ÚÔ‹˜. ™·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÏÔÈfiÓ Ë ·ÓÔȯً XK, Ô˘ fiˆ˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È Ù· Ì˯·ÓÈο ̤ÚË Ù˘ ÎÔ˘¤ ¤Î‰ÔÛ˘ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ÌfiÏȘ 40 ÎÈÏ¿ ‚·Ú‡ÙÂÚË, ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ‰·ÈÌÔÓÈṲ̂ӷ. Δ· 0-100 km/h Â›Ó·È ˘fiıÂÛË 5,3 ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡88

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


ÙËÙ· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙ· 250 km/h. H ΛÓËÛË ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ̤ۈ ÂÓfi˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ 6 Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ë ·ÓÔȯً XKR ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ·Ó¿‚ÂÈ Ù· ¿ıË ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ. ∂ȉÈο fiÙ·Ó ÙÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ ·Ì¿ÍˆÌ· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ¯·ÌËÏ¿ Î·È Û fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ë ÛÔÚÙ›Ê Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ì ·˘Ùfi. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ¿Î·ÌÙÔ -4,8 ̤ÙÚˆÓ ·Ú·Î·ÏÒ- ·Ì¿ÍˆÌ· Î·È ÙËÓ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓË ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ·Ó¿ÚÙËÛË CATS, Ë XKR Convertible ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË Ô‰È΋ Î·È ÛˆÛÙ‹ ·›ÛıËÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÈÌfiÓÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓfi Ó· ÌÂÙÚÈ¿ÛÂÈ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ë XKR Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Â˙ÒÓ (PDBS). To Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ Â˙fi Î·È Û ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ Û ¤Ó·Ó ˘ÚÔÙ¯ÓÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Ó· ·Ó·ÛËÎÒÛÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔ Î·fi, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÙÛÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ÛÙÚÒÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜, Ô˘ ·Ú·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â˙Ô‡! Jaguar Hellas A.E. ªÂÓÂͤ‰ˆÓ 10, ∫ËÊÈÛÈ¿ TËÏ: 210 62 04 317-9 www.jaguar.gr IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

89


CABRIO CARS ˘fiÛ¯ÂÙ·È ¿ÓÂÛË Ì·ÁÈÎÔ‡ ¯·ÏÈÔ‡ ‹ Ô ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˜ V8 ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ 4,3 Ï›ÙÚˆÓ. ∞˘Ùfi˜ ·Ô‰›‰ÂÈ, Ô‡Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ, 286 ›Ô˘˜ Î·È 42,7 kgm ÚÔ‹˜, Ô˘ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· ÂÈÙ·¯‡ÓÔ˘Ó ÙÔ, Ô˘Î Î·È Ï›ÁˆÓ ÎÈÏÒÓ, ·Ì¿ÍˆÌ· (1.740kg) ·fi ÛÙ¿ÛË Ì¤¯ÚÈ Ù· 0-100 km/h Û 6,2'' Î·È Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· 250 km/h, ·Ú¿ ÙÔ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ·Ú¯ÔÓÙÈ΋ ·Ó¿ÚÙËÛË ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÂÓfi˜ super sport ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È fï˜ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙËÓ ¯Ïȉ‹ Î·È ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Ô˘ ·Ó·‰›‰ÂÈ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔÓ Â͈ÊÚÂÓÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ¿ÓÂÛ˘, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ Ù˘ÈÎfi " Ù· ¿ÓÙ·". ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ Û οı ηÏfi GT, ·ÚΛ Ó· ÙÛÈÙÒÛÂȘ ÙÔ (¤ÍÙÚ·) Mark Levinson ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ·, Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ·ÏÈÛ˘, Ó· Áη˙ÒÛÂȘ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È Ó· ¯·Ï·Ï›ÛÂȘ ηı¤Ó· ·fi Ù· S106.100 Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÙÔ SC430! Lexus Athens A.E. §.∫ËÊÈÛ›·˜ 346, ÷ϿӉÚÈ ΔËÏ: 210 68 39 391 www.lexus.gr

ŸÙ·Ó ·ÎÔ‡˜ fiÙÈ ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ cabriolet SC430 ‰È·ı¤ÙÂÈ Û¯Â‰›·ÛË ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜, ÙfiÙ ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ÛÔ˘ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê·. ∫·È Â˘Ù˘¯Ò˜ ÙÔ ·ÓÔȯÙfi η̿ÚÈ Ù˘ Lexus ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÙȘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ. ∏ ·¿ÓÙËÛË, Ù˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ Toyota, ÛÙË Mercedes SL ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ·ÔÛÙÔ̈ÙÈ΋ ·Ó ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. °È·Ù› ·fi ÙË ÌÈ· Â›Ó·È Ë ÁÏ˘Ù‹ ۯ‰›·Û‹ ÙÔ˘ Ì ڤԢÛ˜ ηÌ‡Ï˜ Ô˘ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Â›Ó·È Ê˘ÛÈο Ë ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ÔÚÔÊ‹ Ô˘ ̤۷ Û 30'' ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ SC430 ·fi 2+2 ÎÔ˘¤ Û cabrio Î·È ÙÔ‡Ì·ÏÈÓ. ªÂÙ¿ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο fiÏ· Ù· Ù¯ÓÈο ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó¿ÚÙËÛË Ô˘

SC430 LEXUS

LEXUS

90

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


CABRIO CARS

M6 BMW

Convertible

O ÔÏ˘ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈṲ̂ÓÔ˜ V10 5ÏÈÙÚÔ˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙˆÓ 507 ›ˆÓ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· high tech Ì˯·ÓÈο ̤ÚË Ù˘ BMW ª5 οو ·fi ÙÔ Â͈ÙÈÎfi ·Ì¿ÍˆÌ· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ 6 Convertible. ΔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ÂȉÈο fiÙ·Ó Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ë ª6 ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ· ‰˘Ó·ÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·fi ÙË ÛÂÓÙ¿Ó ÚfiÙ·ÛË Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ª5. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ó¿ÚÙËÛË, ÛÔÚ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜, ˙ˆÓÙ·Ófi ÙÈÌfiÓÈ Î·È Ô‰ËÁÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÓÔȯً˜ ª6. √È 507 ›ÔÈ ·ÔÁÂÈÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ùˆ 1.800 ÎÈÏ¿ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯·Ú›˙Ô˘Ó ÂȉfiÛÂȘ Ô˘ Îfi‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Û·. ◊ Ì‹ˆ˜ Ù· 4,6'' ÁÈ· Ù· 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Î·È Ù· 250 ¯ÏÌ./ÒÚ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ÙÂÏÈ΋˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ; ∫·È ÌÈÏ¿Ì ¿ÓÙ· ÁÈ· ¤Ó· ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ·ÓÔȯÙfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ˘ÂÚÏ‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi, ı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Î·È ¯ÒÚÔ ·ÔÛ΢ÒÓ 350 Ï›ÙÚˆÓ. ∏ ª6 Convertible Â›Ó·È ¤Ó· Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ı·‡Ì· Î·È ÙÔ 7¿ÚÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÁÂÓÈ¿˜ ÛÂÈÚÈ·Îfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ SMG, Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È launch control, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·›ÚÂÛË. ∏ ·ÓÔȯً ª6 ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ∞fi ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÔÈfiÙËÙ·, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÛÔÚ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙÔ ÁfiËÙÚÔ. ∞ÎfiÌ· Î·È Ë ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓË, ÙÚÈÒÓ ÛÙڈ̿وÓ, 92

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

ÔÚÔÊ‹ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÊÙËÓ‹ ‰Â›¯ÓÂÈ, ·ÊÔ‡ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ· Î·È Ë¯ÔÌfiÓˆÛË ÂÈ¤‰Ô˘ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÔÚÔÊ‹˜, fiÓÙ·˜ ÂÏ·ÊÚÈ¿, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÚ·Ù¿ ¯·ÌËÏ¿ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔ ÔÚÙ Ì·Áο˙. º˘ÛÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÓÙÂÏÒ˜ ·˘ÙfiÌ·Ù·, ÂÓÒ ÙÔ ›Ûˆ ·ÚÌÚ›˙ ·ÓÔ›ÁÂÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Î·È ·ÔıË·ÂÙ·È Î¿ıÂÙ·! ∏ ·ÓÔȯً ÂΉԯ‹ Ù˘ ª6 ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÁÂÚ¿ ·fi fiÔÈ· ÛÎÔÈ¿ Î·È Ó· ÙË ‰ÂÈ Î·Ó›˜. ∞fi ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ·ÓÔȯÙfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÛÔÚ Î·Ù·Û΢‹ ˘„ËÏÒÓ ÂȉfiÛˆÓ. √È °ÂÚÌ·ÓÔ› ÙÔ ¤Î·Ó·Ó Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ı·‡Ì· ÙÔ˘˜! BMW HELLAS A.E. ∑¤Ô˘ 33, °Ï˘Ê¿‰· TËÏ: 210 91 18 000 www.bmw.gr


BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG.

93

BESTEVER 15

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


CABRIO CARS

911TURBO CABRIO

PORSCHE AG

PORSCHE

∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÂΛ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Porsche ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÛÎÔfi Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Û ËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ô˘ Ì ÙËÓ Ó¤· 911 Turbo ¤Î·Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÂÓfi˜ ÛÔÚ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙÂÚË ÛÔÚ Î·Ù·Û΢‹, ·ÏÏ¿ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·Î¿Ùˆ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÔȯً ¤Î‰ÔÛË. ŒÙÛÈ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÌÈ· ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓË ÔÚÔÊ‹ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Û 20 ÌfiÏȘ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÒÛÙ ÙÔ ÂÈϤÔÓ ‚¿ÚÔ˜ Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 70 ÎÈÏ¿ Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ ÏfiÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ. ∞fi Ô˘ Ó· ·Ú¯›ÛÂȘ; ∞fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û· Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÛÈÏÔ˘¤Ù· Ù˘ 911 Ì ٷ ÚÔÎÏËÙÈο ʷډȿ ηÔ‡ÏÈ·, Ù· ÎÏ·ÛÈο ÊÒÙ·, ÙȘ ·Ó¤ÌÔÚʘ ˙¿ÓÙ˜ Î·È ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ÛÙ· ›Ûˆ ÊÙÂÚ¿; ΔËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ Î·È Ì˯·ÓÔÏÔÁÈ΋ ·ÚÙÈfiÙËÙ· Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ·' ¢ı›·˜ ·fi ÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ¤Î‰ÔÛË Î·È Ê¤ÚÓÂÈ Ì·˙› Ù˘ ÙËÓ ÚÔËÁ̤ÓË ÙÂÙڷΛÓËÛË, Ù· ÙÔ‡ÚÌÔ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ ÁˆÌÂÙÚ›·˜, ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË ·Ó¿ÚÙËÛË PASM, ÙÔ 5¿ÚÈ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ Tiptronic S Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÛÂÈÚȷ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ù· ÎÂÚ·ÌÈο ÊÚ¤Ó· Î·È Ù· ÈÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ӷ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù· ¿ÓÂÛ˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜; ◊ Ì‹ˆ˜ ÙȘ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÔÈ 480 ›ÔÈ Î·È Ù· 63,2 kgm ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ 6·ÏÈÓ‰ÚÔ˘ high tech ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ˘ boxer ÎÈÓËÙ‹Ú·, Ô˘ ÎÏ·ÛÈο ÁÈ· 911 Â›Ó·È ÎÚÂÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ›Ûˆ ¿ÍÔÓ·; °È·Ù› ÌËÓ ›Ù fiÙÈ 3,8'' ÁÈ· Ù· 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· (4,0'' Ì ÙÔ ¯ÂÈÚÔ94

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


ΛÓËÙÔ 6¿ÚÈ ÎÈ‚ÒÙÈÔ) Î·È 310 ¯ÏÌ./ÒÚ· ÙÂÏÈ΋˜ ‰ÂÓ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÂȉfiÛÂȘ ÁÈ·Ù› ı· Ù۷ΈıÔ‡ÌÂ. ΔÒÚ· ‚¤‚·È· Ì 310 ¯ÏÌ./ÒÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‰Â ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›Ù ÎÔÌً̈, Â›Ó·È fï˜ Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÔÈ Ù˘¯ÂÚÔ› ÂÈ‚¿Ù˜ ÛÙÔ ÛÔÚ Î·È ÔÈÔÙÈÎfi, 2+2 ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ı· ÓÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È Ì¤Û· Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÚfiÏÂÚ ÎfiÛÙÂÚ. ∞fi ÙË ÌÈ· ÔÈ ÂÈÙ·¯‡ÓÛÂȘ, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ ·ÚÔÈÌÈÒ‰ÂȘ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÛÂȘ, ·fi Â‰Ò ÙÔ ·Û‡ÏÏËÙÔ ÎÚ¿ÙËÌ· Î·È Ë Â͈Á‹ÈÓË ÚfiÛÊ˘ÛË ·fi ÂΛ Ë ÊÈÏÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ 911 Turbo Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, fiÏ· ·˘Ù¿ Ì·˙› Î·È ÙÔ Î·ı¤Ó· ͯˆÚÈÛÙ¿ ‰Â Û ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÔÙ¤ Û ËÛ˘¯›·. E, ‰ÂÓ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ·Í›˙Ô˘Ó S205.000; ∂Ì›˜ ı· ϤÁ·ÌÂ Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ! Sportscar S.A ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 43, ÷ϿӉÚÈ TËÏ: 210 67 25 572 www.porsche.com

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

95


GTC

CABRIO CARS

BENTLEY

CONTINENTAL

BENTLEY MOTORS LTD

ŸÛÔ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ ‹ ͤÓÔ˜ Î·È ·Ó Â›Ó·È Î·Ó›˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÌËÓ Ú›ÍÂÈ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙËÓ ÚÔÎÏËÙÈ΋ Bentley Continental GTC. ∞ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ È‰Â·Ùfi ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ·ÓÔȯÙÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ë Î·˘Ù‹ ‚ÚÂÙ·Ó›‰· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Û˘ÁÎÈÓ›. ∂›Ù Ì ÙËÓ ıÂÛ¤ÛÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÁÏ˘Ùfi 4,8 ̤ÙÚˆÓ ·fi ̤ٷÏÏÔ, ›Ù Ì ÙË Ì˯·ÓÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÔÈÔÙÈ΋ Ù˘ ˘ÂÚÔ¯‹. ∫·È ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, Ô˘ ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ·ÔÙÂÏ› Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹ ηÏÔ‡ ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ÛÙ˘Ï Î·È ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ì ٷ ÈÔ Ê›Ó· ‰¤ÚÌ·Ù·, Ù· ÈÔ Û¿ÓÈ· ͇Ϸ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜. Ÿˆ˜ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ, ÌÈ· Continental GTC ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÙÚfiÔ Ó· Û οÓÂÈ Í¯ˆÚ›˙ÂȘ, ÂȉÈο fiÙ·Ó ·Ù¿˜ ÙÔ Áο˙È Î·È Ô ıËÚÈ҉˘ 6ÏÈÙÚÔ˜, 12 ·ÏÈÓ‰ÚÔ˜, ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ˜ state-of-the-art ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Û ‰È¿Ù·ÍË W ÛÂ... ‚·Û·Ó›˙ÂÈ Ì ÙȘ ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÛÂȘ. 560 ›ÔÈ, ‰‡Ô ÙÔ‡ÚÌÔ Î·È 66,2 kgm ÛÙȘ 1.600 Û.·.Ï. ÌfiÏȘ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·›Í Á¤Ï·ÛÂ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÛÙÔ 2,5 ÙfiÓˆÓ ·Ì¿ÍˆÌ· ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ·fi Ù· 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Û 5,1'' Î·È ÙÂÏÈ΋ 312 ¯ÏÌ./ÒÚ·. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·fi fiÏ· Â›Ó·È fiÙÈ fiÏË ·˘Ù‹ Ë ‰‡Ó·ÌË Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌË, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÌfiÓÈÌË ÙÂÙڷΛÓËÛË, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÎÔÚ˘Ê·›· ÚfiÛÊ˘ÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‚¤‚·È· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ, Ô˘ ¤Ú· ·fi ·ÚÔÈÌÈÒ‰Ë ¿ÓÂÛË, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÎÚ·Ù‹Ì·Ù· ·ÓÙ¿ÍÈ· ÛÔÚ Î·Ù·Û΢‹˜. ∫·È Â‰Ò Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ GTC. ∂›Ù ÙËÓ Ô‰ËÁ›˜ ¯·Ï·Ú¿ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂٷͤÓȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ·fi ÙÔ 6¿ÚÈ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ Î·È ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ¿ÓÂÛË ·fi ÙȘ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ, ›Ù Ȥ˙ÂȘ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ÙÔ ¿Î·ÌÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È Ù· ʷډȿ ÂÏ·ÛÙÈο ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂı›˜ ÛÙȘ ÛÙÚÔʤ˜, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÎÔÈÓfi: ÓÈÒıÂȘ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜, ȉȷ›ÙÂÚÔ˜ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙfi˜. To „¿ÍÂȘ Ó· ‚ÚÂȘ ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂȘ ÂϤʷÓÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·ÔÛ΢ÒÓ ÙÔ˘. ∫·È ·Ó Ù· S275.000 Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ÁÈ· οÔÈÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Èı·ÓÔ‡˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ÂÓfi˜ ÙfiÛÔ Â͈ÙÈÎÔ‡ ·ÓÔȯÙÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È ÙÔ ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ ÙÔ˘˜. BENTLEY ATHENS KOSMOCAR A.E. ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ 2, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ΔËÏ: 210 99 81 200 www.bentleymotors.com info@bentley-athens.gr

96

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


ΔÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎÙËÓÒ‰Ë, ¿ÌÂÛÔ˘ „ÂηÛÌÔ‡, V8 ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙˆÓ 4,2 Ï›ÙÚˆÓ ·fi ÙÔ RS4 ÛÙËÓ ·ÓÔȯً ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ∞4 Ë Audi ηٿÊÂÚ ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶ÚÒÙÔÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ cabrio ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ Û‡Í˘ÏÔ ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË 420 ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È fiÙÈ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÔÚÔÊ‹, ˆÛÙfiÛÔ Â‰Ò ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· Audi ÔfiÙ ˘fiÓÔȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Î·Ì„›· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‰Â ¯ˆÚ¿ÓÂ! ŒÙÛÈ ÔÈ 4 ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ·ÓÔȯÙÔ‡ RS4 ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ηٷÈÁÈÛÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ, ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi -¤ÓÂη Î·È Ù˘ ÙÂÙڷΛÓËÛ˘ quattro- ÎÚ¿ÙËÌ·, ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ¤Î‰ÔÛ˘, ·Ú¤· Ì ÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋ ·›ÛıËÛË Ô˘ ¯·Ú›˙ÂÈ ¤Ó· cabriolet ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∫·È ̤۷ Û fiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈÎÔ› ‹¯ÔÈ ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È ÙȘ ÛÔÚ ÂÍ·ÙÌ›ÛÂȘ Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·Ófiı¢Ù˜, ¯ˆÚ›˜ η̛· ¿ÏÏË ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹, ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ fiÙ·Ó Ê˘ÛÈο Ë ÔÈÔÙÈ΋ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓË ÔÚÔÊ‹ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ›Ûˆ ÂÈ‚·ÙÒÓ. ΔÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓ˘ ÔÚÔÊ‹˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Ìfi‰· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ, Â›Ó·È Ê˘ÛÈο Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ fiÙ·Ó Û˘ÌÙ‡ÛÛÂÙ·È. ∞ÎfiÌ· Î·È ·ÈÛıËÙÈο fï˜ ÙÔ RS4 Cabriolet ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ, ·ÊÔ‡ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ÎÚ·˘Á·Ï¤Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ Û ۈÛÙ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ¤ÓÓÔȘ fiˆ˜ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÊÈÓ¤ÙÛ·, ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÔÚ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜. ™·Ó ¤Ó· ¿ÚÈÛÙ· ηÙÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ì¤Ù·ÏÏÔ, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È ÙË ÛÙÈ‚·ÚfiÙËÙ·, ÂÓÒ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ԇ̠fiÙÈ ÙÔ RS4 Cabriolet ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ‰‡Ô ÚfiÛˆ·, ÂÍ›ÛÔ˘ Û˘-

Ó·Ú·ÛÙÈο Î·È ‰ÂÏ·ÛÙÈο. ∞fi ÙË ÌÈ· Â›Ó·È Ë ÏÈÌÔ˘˙›Ó· Ì ÙËÓ ¿„ÔÁË ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ Â͈ÊÚÂÓÈο Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Î·È ‰ÒÚÔ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ‚fiÏÙ˜ Ì ·ÓÔȯً ÔÚÔÊ‹ Î·È ÙÔÓ ·¤Ú· Ó· ¯·˚‰Â‡ÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Â›Ó·È ÌÈ· ÛÔÚ Î·Ù·Û΢‹, Ì ÎÙËÓÒ‰Ë ‰‡Ó·ÌË, ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ÂȉfiÛÂȘ (ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó Ù· 4,9'' ÁÈ· Ù· 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Î·È Ù· 250 ¯ÏÌ./ÒÚ· ÙÂÏÈ΋˜ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙÔ‡Ó Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ) Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ (·Ó Î·È fi¯È ȉȷ›ÙÂÚ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋) Ô‰È΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ ηٷÛ΢‹˜, ·ÏÏ¿ Ì ‰ÒÚÔ Â‰Ò ÙËÓ ÙÂÙڷΛÓËÛË, Ô˘ ϤÔÓ ¤Ú·Û ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ÙÔ 60% Ù˘ ÚÔ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ÁÈ· ÔÈÔ ÛÔÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ‰ËÏ·‰‹, fiÏ· Û ¤Ó· ÓÔÈÎÔ΢ÚÂ̤ӷ! KOSMOCAR A.E. §.BÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 566, AÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ΔËÏ: 210 99 81 111 www.audi.gr

RS4 AUDI

AUDI / ∫√™ª√∫∞ƒ

CABRIOLET

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

97


CABRIO CARS

WWW.SPYKERCARS.COM

C12 SPYKER

SPYDER

•ÂΛÓËÛ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ÔÏÂÌÈο ·ÂÚÔÛοÊË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒÓ·, Û˘Ó¤¯ÈÛ Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÛÔÚ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· F1. ∏ ÔÏÏ·Ó‰È΋ Spyker, ¿ÁÓˆÛÙË ÛÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜, ÌÔÚ› οÏÏÈÛÙ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÛÔ˘‰‹ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ "ÌÔÚÒ Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ˆ". ÕÏψÛÙ ٷ ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÁÚÔıÈ¿ ÛÙË Û˘Ì‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi. π‰È·›ÙÂÚÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ C12 Spyder. ∫ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù· Î·È ¿ÏÏ· Â͈ÙÈο ˘ÏÈο ¿Óˆ Û ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ ¯ˆÚÔ‰ÈÎÙ‡ˆÌ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÌÂÙ·ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ۯ‰›·ÛË, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ·Ì¿ÍˆÌ· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÚÔηÏ› Ì ÙÔÓ high tech ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ 6ÏÈÙÚÔ, 60‚¿Ï‚È‰Ô 12·ÏÈÓ‰ÚÔ Û ‰È¿Ù·ÍË W ÎÈÓËÙ‹Ú· Ù˘ VW, Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ 500 ›Ô˘˜ Î·È 61,2 kgm! ŒÙÛÈ Ù· 0-100 km/h Û 3,9'' Î·È Ù· 315 km/h ÙÂÏÈ΋˜, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ 6Ù¿¯˘ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘, Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó Û·Ó Ê˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ, ÁÈ· ¤Ó· ˘ÂÚ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì fiÏË ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ϥ͈˜ Î·È ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÙÚÔ¯Ô‡˜. ∏ Ô˘Û›· fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë, Ì‹ÎÔ˘˜ 4,585 ̤ÙÚˆÓ Î·È ‚¿ÚÔ˘˜ 1.525 ÎÈÏÒÓ, ‚ÔÏ›‰· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË fiÏÔ ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi know how ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ Ù˘ Ê›ÚÌ·˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Ô‰ËÁÈΤ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ‚Á·Ï̤Ó˜ ·fi ·Ú·Ì‡ıÈ. ∞ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÚ¿ÙËÌ·, Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ¯¿ÚË ÛÙÔ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ï¿ÙÔ˜ ÙˆÓ 2.020 ¯ÈÏ. Î·È ÙÔ ›Ûˆ ÌÂÙ·ÙÚfi¯ÈÔ ÙˆÓ 1.750 ¯ÈÏ., ·ÎÚ›‚ÂÈ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, 98

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

ˉ¿ÏÈ· Î·È ‹¯ÔÈ Ì ÔÏÂÌÈ΋ ¯ÚÔÈ¿. Ÿˆ˜ ›Ûˆ˜ ‹‰Ë ηٷϿ‚·Ù ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Î·È Û ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÙÈÌ‹. •ÂÎÈÓ¿Ì ·fi Ù· S300.000 Î·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ fiÚÙ˜ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÙË ¯Ïȉ‹ ÙÔ˘ Û¿ÓÈÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ‚ϤÔ˘ÌÂ... Spyker Automobielen B.V. Edisonweg 2, 3899 AZ Zeewilde, Thw Netherlands TËÏ: 0031-36-5358787, Fax: 0031-36-5358780 E-mail: info@spykercars.com www.spykercars.com


CABRIO CARS

100

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


ROLLS ROYCE

PHANTOM DROPHEAD COUPE

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED

°È· ¿Óˆ ·fi 100 ¯ÚfiÓÈ·, Ë Rolls Royce ·ÔÙÂÏ› ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Û fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ˘„ËÏ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÙËÓ ÊÈÓ¤ÙÛ·, ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ··Ú¿ÌÈÏÏË ·›ÁÏË. °È· ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Ê›ÚÌ·˜ Ì ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi Û‹Ì· Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜. ŸÙÈ Î·È Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ Ë ·ÓÔȯً Phantom Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ μÚÂÙ·ÓÈ΋˜ Ê›ÚÌ·˜ – Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ϤÔÓ ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο ¯¤ÚÈ· Ù˘ BMW- ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÏ·Ê˘Ú¿. ∫·È ÙÈ Ó· ÚˆÙԷӷʤÚÂÈ Î·Ó›˜; ΔËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ˘„ËÏ‹˜ Ú·ÙÈ΋˜; ª‹ˆ˜ ÙÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜ Î·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÏ›Ù ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi; ◊ Ì‹ˆ˜ ÙËÓ Â͈ÊÚÂÓÈ΋ Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ¤ÍÙÚ·, Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î··ÎÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô ¿ÓÙ· Û fiÚıÈ· ı¤ÛË; Ÿˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ Ë ·ÓÔȯً Rolls Â›Ó·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ·fi οı ÙÈ. ∞ÎfiÌ· Î·È Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ù˘. V12, 6,75 Ï›ÙÚ·, ¿ÌÂÛÔ˜ „ÂηÛÌfi˜ Î·È 460 ›ÔÈ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ÚÔ‹; 73,4 kgm ÛÙȘ 3.500 Û.·.Ï, Ì ÙÔ 75% Ó· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·fi ÙȘ 1.000 ÌfiÏȘ Û.·.Ï. ¡· ˆ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, Â‰Ò Ï›ÁË ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ô˘ ÔÈ 2,7 ÙfiÓÓÔÈ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜ ÂÈÙ·¯‡ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù· 100 km/h Û 5,9'' Î·È ˆ˜ Ë ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 240 km/h. E‰Ò ÙÔÓ ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ÚfiÏÔ ¤¯ÂÈ Ë ·›ÛıËÛË. ∞˘Ù‹ Ù˘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜, ÁÈ·Ù› fi¯È Î·È Ù˘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·˜. ∏ ·›ÛıËÛË Ù˘ ¿ÓÂ-

Û˘ ·fi ÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ, Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÎÈÓÂ›Û·È ¿Óˆ Û ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi ÛÙÚÒÌ· ·¤Ú· Ô˘ ¯·Ú›˙ÂÈ Δ∏¡ ÔÈfiÙËÙ· ·ÏÈÛ˘. ªÂ ÌˉÂÓÈÎÔ‡˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜ ·fi Ù· ÂÏ·ÛÙÈο ‹ ÙÔÓ ·¤Ú·. ∏ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ Ó· ¯·˚‰Â‡ÂȘ ÙÔ Áο˙È Î·È Ó· ÓÈÒıÂȘ ÙÔ ¿Î·ÌÙÔ ·Ì¿ÍˆÌ· Ó· ÙÈÓ¿˙ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷÈ› ÙȘ ¢ı›˜. ∞ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÈÙÂı› ÛÙȘ ÛÙÚÔʤ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Rolls Royce, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∏ Phantom ‰Â ı· ÙÔ˘˜ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÈ, ·ÊÔ‡ Ë Ì˘ıÈ΋ Ù˘ ¿ÓÂÛË ‰ÂÓ Ù˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ fiÚÂÍË Î·È ÁÈ· ÈÔ ÛÙÚÈÊÙÂÚ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜. √È ÛÔÊÈÛÙÈΤ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ, ÙÔ Î·Ïfi ÙÈÌfiÓÈ, Ù· ‰˘Ó·ÌÈο ÊÚ¤Ó· Î·È ÙÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ηχÙÂÚ· ¯¤ÁÁ˘· ÁÈ· ·fiÏ·˘ÛË ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙË ÁÚ‹ÁÔÚË Ô‰‹ÁËÛË. ™Ù· 5,8 ̤ÙÚ· Ù˘ Ë ·ÓÔȯً Phantom Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 100 ¯ÚfiÓÈ· ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÂͤÏÈ͢ Î·È ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ·Í›Â˜ Ù˘ Ê›ÚÌ·˜ Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ‚¿ÛË ÁÈ· Ô‰ËÁÈο fiÓÂÈÚ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‹ Â˘Ù˘¯Ò˜ fï˜ ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ï›ÁÔ˘˜. ¶fiÛÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ÌÈÛfi ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ Û ٤ÛÛÂÚȘ Úfi‰Â˜; BMW HELLAS A.E. ∑¤Ô˘ 33, °Ï˘Ê¿‰· TËÏ: 210 91 18 000 www.bmw.gr IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

101


CABRIO CARS

93Convertible Saab

SAAB AUTOMOBILES AB.

ŒÓ· ·ÓÔȯÙfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·fi ÙË ™Ô˘Ë‰›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌÔ ÎÚ‡Ô ·Ó¤Î‰ÔÙÔ, ·ÏÏ¿ Ë Convertible ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ Saab 9-3, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ϤÔÓ Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ∏ Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ 9-3, Ì ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÊÚÂÛοÚÈÛÌ·, ·¤ÎÙËÛ ÙËÓ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ fi„Ë, Ô˘ ·Í›˙ÂÈ ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ·ÂÚÔÛηÊÒÓ. ¶ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ‰·ÓÂÈṲ̂ӷ ·fi ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Aero X Î·È ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ÙÔ 9-3 ‰ÂÓ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë Ó¤· ·ÈÛıËÙÈ΋ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·Óˆ̤ÓË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ Ù· ·ÚÈ· ÛÙÔȯ›· ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ˆ˜ ›¯·Ó, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ó¤Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙȘ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ ¤ÊÂÚ·Ó ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÂÛË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÚ¿ÙËÌ·, ÔÈ Ó¤Â˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË ÈÔ ÔÈÔÙÈÎfi ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ ¤¯ÂÈ ÈÔ ÛÔÚÙ›Ê Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È Ô ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ turbo V6 ÙˆÓ 2,8 Ï›ÙÚˆÓ (255PS Î·È 36,2 kgm ÚÔÛʤÚÂÈ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Ì ٷ 0-100 Km/h

Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 7,2'' Î·È ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 245 km/h. ∏ Saab ‰ÂÓ Ê›‰ÂÙ·È ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÔȯÙfi Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È Ë Ô‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ·. ™ÙÈ‚·Úfi (η̛· Û¯¤ÛË Ì ·ÏÈ¿), ·ÎÚÈ‚¤˜, ·ÛʷϤ˜ Î·È ÔÈÔÙÈÎfi Û Úԉȷı¤ÙÂÈ Ó· ·Ù‹ÛÂȘ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎÔ˘Ì›, Ó· ·Ó·‰ÈÏÒÛÂȘ ÙËÓ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓË ÎÔ˘ÎԇϷ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙˆÓ cabrio. ∂Û‡ Î·È Ì¤¯ÚÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂȘ ÂÈ‚¿Ù˜. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ, Ë ÛÔÚ ·›ÛıËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ· ÊfiÚÙ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ÔÈ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ Â‡Ë¯Ô˘ V6 ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ fiÔÈÔ ÎÂÓfi. ΔÔ 9-3 Convertible Â›Ó·È ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, fiÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÈ‚·Úfi, Ù·¯‡ ·ÛʷϤ˜ Î·È Ì ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ∂˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÛÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË, Ú·ÎÙÈÎfi Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË cosy Î·È ÔÏ˘ÙÂϤ˜ Â›Ó·È ÈηÓfi ÁÈ· (ۯ‰fiÓ) fiÏ·. ∫·È Ê˘ÛÈο Ó· ÌËÓ Í¯ӿÌ ÙËÓ ‡·ÚÍË ¤Î‰ÔÛ˘ Biopower, Ì ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙÔ‡ÚÌÔ 200 ›ˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· η›ÂÈ ‚ÈÔη‡ÛÈÌÔ. ∞ÓÔȯً ÎÔ˘ÎԇϷ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁ›·! ∂‡Á Saab... VACAR AEμ∂ μÈÏÙ·ÓÈÒÙ 31, 145 64 ∫ËÊÈÛÈ¿ TËÏ: 210 62 63 000 www.saab.gr


CABRIO CARS

F430

Ferrari

SPIDER

104

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


FERRARI SpA

∂ÚÒÙËÌ·: ΔÈ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙ·Ó ·fi ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÚÔÊ‹; ∞¿ÓÙËÛË: ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÔÚ roadster ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ï¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Ë Ô˘Û›· ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ∏ ·Ô˘Û›· ÔÚÔÊ‹˜ Û ¤Ó· ıÚ˘ÏÈÎfi ÛÔÚ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â›Ó·È ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘. ∏ F430 Spider ÌfiÓÔ Û·Ó ·ÓÔȯÙfi ÎfiÛÌËÌ· ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙȘ ηٷÈÁÈÛÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ, ÙËÓ Í˘Ú·Ê¤ÓÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó›ˆÙË ·›ÛıËÛË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ F430, Ë ·ÓÔȯً ¤Î‰ÔÛË ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ 2 ÂÈ‚¿Ù˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó Ù· ÁÚ˘Ï›ÛÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ‚Ú˘¯ËıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡ V8. ◊¯ÔÈ, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÂΛ ›Ûˆ ·fi ÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ Ì¿ÎÂÙ, ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ Á˘¿ÏÈÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È ÌÂÙ¿ Ì·ÛÙÈÁÒÓÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Ô‰ËÁÈ΋ ¤Í·„Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ̤۷ Û ÌÈ· ηٷÛ΢‹ Ì ۋ̷ ÙÔ cavallino rampante. ∂‰Ò ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ù· 490 ¿ÏÔÁ·, Ù· 4,0'' ÁÈ· Ù· 0-100 ¯ÏÌ./ÒÚ· Î·È Ù· 315 ¯ÏÌ./ÒÚ· ÙÂÏÈ΋˜, fiÛÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ. ∂›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ‰¤ÛÈÌÔ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Ì˯·Ó‹˜ ÂȉÈο fiÙ·Ó ÙÔ ÌÔÙ¤Ú Á˘ÚÓ¿ ÂΛ „ËÏ¿ ÛÙȘ 8500 Û.·.Ï., Â›Ó·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÛΤ„˘ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Ì ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∂›Ó·È Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ë Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ·fi ÙËÓ F1 ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ۯ‰fiÓ ·˘ÙÔ‡ÛÈ· Û ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÁÈ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ.

¶ˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› Ë ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË manettino ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÁÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ, ÎÈ‚ÒÙÈÔ Î·È ÎÈÓËÙ‹Ú·. ◊ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ ›Ûˆ ‰È·ÊÔÚÈÎfi E-Diff, Ô˘ Ì ‚¿ÛË Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÛıËÙ‹Ú˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÔÛfi ÚÔ‹˜ Û οı ÙÚÔ¯fi ÁÈ· Ó· ÙËÓ È‰·ÓÈÎfiÙÂÚË Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÛÙÚÔÊÒÓ Û fiϘ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÚfiÛÊ˘Û˘; ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌÂ Î·È ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÂÈÚÈ·Îfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ F1, Ô˘ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ¤ÍÂÏȯı› ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û¯¤ÛÂȘ, Ì ÌÈ· ·Ï‹ ΛÓËÛË ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï·, ̤۷ Û 100msec. ∏ F430 ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Û οÓÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Schumacher, ¤Ó· ÌÈÎÚfi ıÂfi Ù˘ Ô‰‹ÁËÛ˘, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· Û ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ·fi ÙËÓ Î·ÎÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ٷϤÓÙÔ. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎÔ˘Ì› ÁÈ· 20'', Ì ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Û (¤Ó·ÛÙÚÔ ‹ Á·Ï·Ófi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙfiÛË ÛËÌ·Û›·) Û ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Spider. ∞Ó ¤¯ÂÙ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ¿ıÔ˜ ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ô‰‹ÁËÛË, ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Â¤Ó‰˘ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û·˜. £· Ì·˜ ı˘ÌËı›ÙÂ! Genesis A.E. §. ∫ËÊÈÛ›·˜ 40, ª·ÚÔ‡ÛÈ ΔËÏ: 210 61 09 121-4 www.ferrariworld.com IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

105


CABRIO CARS

CC

FORD

FOCUS ∏ Ìfi‰· ÙˆÓ Coupe/Cabriolet ¿ÚÁËÛÂ, ·ÏÏ¿ ÎÙ‡ËÛÂ Î·È ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ Ford. ΔÔ Ó¤Ô Focus CC ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË Áο̷ ÙÔ˘ ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Ford Î·È ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ∞Ú¯Èο Ì ÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ۯ‰›·ÛË, Û ÙËÓ ÔÔ›· ¤‚·Ï ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ¯ÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ Ô Pininfarina Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ٷ ÙÔÏÌËÚ¿ ‰˘Ó·ÌÈο ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ó¤Ô Â›Ó·È Ë Ó¤· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Î·È ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓË ÔÚÔÊ‹, Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÙÔ Focus ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ

106

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

CC. M¤Û· Û ÌÂÚÈο ‰Â‡ÙÂÚ·, ÙÔ Focus ÌÂÙ·Ï¿ıÂÙ·È ·fi full cabrio ÁÈ· 4 ÂÈ‚¿Ù˜ Û ÎÔ˘¤ Î·È ·Ó¿Ô‰·. °È· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜, ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÚÔÔÔÈËı› Û¯ÂÙÈο. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÔÈ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Ì ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó›˜, ÂÓÒ Ë ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÙÔ ÊÈÓ›ÚÈÛÌ· ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÏÈı·Ú¿ÎÈ ÛÙÔ ÎÙ›ÛÈÌÔ ÌÈ·˜ ·fiÏ˘Ù· ıÂÏÙÈ΋˜ Î·È ÊÈÓÂÙÛ¿Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ºÈÓ¤ÙÛ· Â; ª¿ÏÈÛÙ· Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ï¤ÍË ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙÔ Ford Focus CC Î·È ·˘Ù‹


FORD MOTOR HELLAS

Â›Ó·È Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î·È Ù· ‰˘Ó·ÌÈο ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÏÔÈfiÓ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÂÍ¿„ÂȘ supercar. ªÔÚ›Ù fï˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¿ÓÂÛË Î·È fiÙ·Ó ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÂÙ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙȘ ÂÈıÂÙÈΤ˜ Û·˜ ÔÚ¤ÍÂȘ Ú·ÊÈÓ·ÚÈṲ̂ӷ Î·È ÔÏÈÙÈṲ̂ӷ. ¢ÂÓ Ï›ÂÈ Ë ·›ÛıËÛË ·fi ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Î·È Â›Ù ·ÓÔÈÎÙfi ›Ù ÎÏÂÈÛÙfi Ë Ô‰È΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ı˘Ì›˙ÂÈ ÎÏ·ÛÈÎfi Focus, fiÓÙ·˜ ÎÔÊÙÂÚ‹ Î·È ÙÔÓÈṲ̂ÓË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ 16‚¿Ï‚ȉԘ 4·ÏÈÓ‰ÚÔ˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ù˘ Áο̷˜ Ì 2.0 Ï›ÙÚ· Î·È 145 ›Ô˘˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÂȉfiÛÂȘ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi Ù· 10,3'' ÁÈ· Ù· 0-100 km/h Î·È Ù· 208 km/h ÙÂÏÈ΋˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜. ΔÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ fï˜ Û ٤ÙÔÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¤¯ÂÈ Ë ·›ÛıËÛË Î·È fi¯È Ù· „˘¯Ú¿ ÓÔ‡ÌÂÚ· Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ CC Ù˘ Ford, Ù· ¿ÂÈ ÂÚ›ÊËÌ·! Ford Motor Hellas ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ 4 & °ÔÓ·Ù¿, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, TËÏ: 210 57 09 900 www.ford.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

107


AROUND 40ã

108

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


¶·˜... ·ÓÙÔ‡ T√À ¡π∫√À ¶∞¶∞∫ø™Δ∞¡Δπ¡√À

ªÂ Ì‹ÎÔ˜ Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi 12 ̤ÙÚ·, Ù· ÛοÊË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·Ó·ÁÎÒÓ. ªÂ ÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ı¿Ï·ÛÛ˜. ∂ÎÙfi˜, ·Ó ÛÙfi¯Ô˜ Û·˜ Â›Ó·È ÔÈ ˆÎ·ÓÔ›…

√ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ∞fi Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¿ÓÂÙ· Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ fly Princess 42 Î·È Azimut 47, ¤ˆ˜ ÙÔ ÛÔÚ, ·ÓÔȯÙfi Baja 405, ÌÔÚ› ηı¤Ó·˜ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. ™Î¿ÊÔ˜ ÁÈ· ¯·Ï·Úfi cruising Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤·, ‹ «‡Ú·˘ÏÔ» ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂȘ ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Û ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿ Ù˘ ÒÚ·˜; ŸÙÈ Î·È ·Ó ÂÈı˘Ì›˜, Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ ¤¯ÂÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÙÈ̤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÈÓ¿˙Ô˘Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ÂÓÒ Î·È Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·ÓÂÎÙ¿. ∞Ó ÛΤÊÙÂÛÙ ÛοÊÔ˜ Ú·ÎÙÈÎfi, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi, Ô˘ÛÈ҉˜ Î·È ¤¯ÂÙ ÙËÓ ¿ÓÂÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ÙÔ ¯·Ú›ÙÂ, ÌËÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÙÂ. Δ· 40¿ÚÈ· Â›Ó·È È‰·ÓÈο ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È mega yachts, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È «ÊÔ˘ÛΈٿ», ÂÓÒ ÛÙȘ ˙ÂÛÙ¤˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜. π‰·ÓÈο ÁÈ· ÙÚÈ‹ÌÂÚ· ‹ ÁÈ· ÔÏ˘‹ÌÂÚ˜ ‰È·ÎÔ¤˜, Û·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¿ÓÂÛË Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ÂÛ›˜ ˆ˜ ı· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ, ÂÓÒ, ·Ó Î·È Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ·, ηıÒ˜ ·˘Ù‹ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ϤÔÓ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ˜. ∫·Ïfi ηÏÔη›ÚÈ.

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

SEARAY / KAPPA MARINE

¢›¯ˆ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, Ù· ÛοÊË ÙˆÓ ·fi 40 ¤ˆ˜ Î·È Ù· 50 fi‰È· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Ì˯·ÓÔΛÓËÙˆÓ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜, ηıÒ˜ Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ¯ÒÚˆÓ Î·È ÔÈ ÔÏÏ·Ϥ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ù· ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ú·ÎÙÈο Î·È ¿ÓÂÙ·. ∂›Ù ·ÓÔȯٿ, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Î·È ÛÙË Û¯Â‰›·ÛË, ›Ù fly bridge, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ¿ÓÂÛË, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Î·Ï‡„Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ÏÔÁÈÎfi ̤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÚÔÛÈÙfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘˜, Ù· ηıÈÛÙÔ‡Ó È‰·ÓÈο ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹. ∏ ‰ËÌÔÊÈÏ›· ÙˆÓ ÛηÊÒÓ ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›·. ™ÙȘ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ı¿Ï·ÛÛ¤˜ Ì·˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ì·ÎÚÈ¿, ÂÓÒ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‰ÂÓ ‰˘Û·Ó·Û¯ÂÙÔ‡Ó Û ÌÈÎÚ¿ ÏÈÌ¿ÓÈ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰¤ÛÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ·ÓÙÔ‡. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·Ó¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ·˜ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÔÈ ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ Ó·˘ËÁ›ˆÓ. ŒÓ· ÛοÊÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· 40 Î·È 50 fi‰È· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ¤ˆ˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÌ›Ó˜, Ó· ÎÔÈÌ›˙ÂÈ ¿ÓÂÙ· ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¤ˆ˜ Î·È 8 ¿ÙÔÌ· Î·È Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÍÔÏÈÛÌfi… ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜.

109


AROUND 40ã

47

Azimut

Ô 47 Â›Ó·È Ë ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË Û¯Â‰È·ÛÙÈ΋ Ù¿ÛË, fiˆ˜ ÙËÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô Stefano Righini, ÁÈ· ÙË ÛÂÈÚ¿ Fly Ù˘ Azimut. μ·ÛÈÎfi ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú¿ı˘Ú·, Ë ·ÚÌÔÓ›· ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ «‰˘Ó·ÌÈÛÌÔ‡» Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ·ÎfiÌ· Î·È Û ÛÙ¿ÛË. ∏ ›‰È· ÎÔÌ„fiÙËÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, fiÔ˘ Ô Carlo Galeazzi ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ‡ÊÔ˜ Ì ÂÚ›ÏÔΘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˘ÏÈο. √È Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¯ÒÚÔ Î·È ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÛÙË Â›Ï˘ÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÛοÊÔ˜ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı›

Δ

110

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

Ôχ. ŒÙÛÈ Û ÌÈ· Á¿ÛÙÚ· Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ¤Ó· open ÛοÊÔ˜, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛı¤ÛÂÈ Ì ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈÎfi ÙÚfiÔ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎfiÓÙÚ· Á¤Ê˘Ú·, Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·ÚÌÔÓÈο Ì fiÏË ÙËÓ ˘fiÏÔÈË Î·Ù·Û΢‹ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. £· ÙÔ ¿Ì ϛÁÔ ÂÓ Ù¿¯ÂÈ ÙÒÚ·... ª·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì¿ÓÈÔ˘ ‹ ·fi ÙËÓ ÂȉÈο ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ·Û·Ú¤Ï· Ô˘ Ì·˜ ÂÚÓ¿ ηْ ¢ı›·Ó ÛÙÔ Î‡ÚÈÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷. μϤÔ˘ÌÂ Û˘ÚÒÌÂÓ˜ fiÚÙ˜ Î·È Â˘Ú‡¯ˆÚÔ˘˜ ηӷ¤‰Â˜. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ë ·›ÛıËÛË Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙË. ∞ÓÔȯٿ ¯ÚÒÌ·Ù· ·ÓÙÔ‡ Î·È Î·Ï‹ ÔÈfiÙËÙ· ˘ÏÈÎÒÓ. ∫·È Â‰Ò Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ηӷ¤‰Â˜. √È


AZIMUT / MPM MARINE S.A.

ÛηʿÙÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿, ˆ˜ ÛÙË Û˘Ó‡ÚÂÛË ÔÏÏÒÓ ·ÙfiÌˆÓ Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·Ú¤Â˜ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ó· ηı›ÛÔ˘Ó Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó, Ó· Í·ÏÒÛÔ˘Ó ‹ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜. ΔÔ 47 Â›Ó·È ·ÔÎ¿Ï˘„Ë, Û ۯ¤ÛË ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ÙÔ˘ ̤ÁÂıÔ˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì 60¿ÚÈ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤·, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙÔ‡, Ôχ ¤Í˘Ó· ۯ‰ȷṲ̂ӷ ÛËÌ›·-ÂÛٛ˜, ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ Û˘ÓÂÛÙÈ¿ÛÂȘ 2-3 ·ÙfïÓ. ∞ÎfiÌ· Î·È ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡ÚÈÔ ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÛıÂÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÈÎÚfi ÙÚ·Â˙¿ÎÈ Î·È Ì›ÓÈ Î·Ó·¤. °È· ÙÔ ÎfiÎÈÙ ı· ‰È·‚¿ÛÂÙ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂÏ›‰· Î·È ¤ÙÛÈ ÂÚÓ¿Ì ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ (¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ) Â›Â‰Ô ·fi ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ÛοϷ, Ô˘ Ì ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÚfiÛıÂÙË ·›ÛıËÛË Â˘Úˆ¯ˆÚ›·˜ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ¯¿Ú˘ ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ÛοϷ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÏÂÙÔ Êˆ˜, ηıÒ˜ ʈٛ˙ÂÙ·È Î·Ù’ ¢ı›·Ó ·fi ÙÔ Î‡ÚÈÔ ·ÚÌÚ›˙. ªÂÁ·ÏÔÊ˘¤˜! ∂η٤ڈıÂÓ Ù˘ ÛοϷ˜ ‚‚·›ˆ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ‰‡Ô fiÚÙ˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙȘ ‰‡Ô ηÌ›Ó˜ Ì ٷ ‰‡Ô ·ÓÙÈÎÚ˘ÛÙ¿ ÎÚ‚¿ÙÈ· Î·È ÙÔÓ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ʈÙÈÛÌfi, ·ÊÔ‡ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ï¿ÁÈ· ·Ú¿ı˘Ú· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ¯¿Ú˘ ÛÙ· Ê˘Ì¤ ÙÔ˘˜ Ù˙¿ÌÈ·. ªÚÔÛÙ¿ Ê˘ÛÈο, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Î·Ì›Ó· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË, Â›Û˘ ÏÔ˘Ṳ̂ÓË ÛÙÔ Êˆ˜ ¯¿ÚË, ÛÙ· Ó¤· ȉÈÔÊ˘Ô‡˜ ۯ‰›·Û˘ ·Ú¿ı˘Ú·, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡ÌÂ Î·È Û ¿ÏÏ· ÛοÊË...Î·È ‰‡Ô ÙÔ˘·Ï¤Ù˜, ÌÈ· ÂÓۈ̷و̤ÓË ÛÙËÓ Î·Ì›Ó· Ù˘ ÏÒÚ˘ Î·È ¿ÏÏË ÌÈ·, «ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙË». ∫·È ¿Ì ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙËÓ...Ù·Ú¿ÙÛ· ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ËÏÈÔıÂÚ·›· Î·È ...¿ÚÙ˘ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔÈ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ù˘ Caterpillar, Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ∫ÂÚ·Û¿ÎÈ ‚‚·›ˆ˜ Â›Ó·È Ë Î·Ì›Ó· ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ‚ϤÔ˘Ì Û ٤ÙÔÈÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÛοÊÔ˜ ÛÙËÓ Ú‡ÌÓË ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, ÙÔ Azimut 47 Fly, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· Ó¤· ηÙËÁÔÚ›· ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘. ∞¢ı‡ÓÂÙ·È Û·ÊÒ˜ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÛοÊÔ˜, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÔ˘Ó -ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜- Ó· ÙÔ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó, ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ∂›Ó·È ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο fiÌÔÚÊÔ Î·È Î·Ï¿ ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡ -Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ- Û οı ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Û·˜. ¢Â›Ù ÙÔ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÚÈÓ ¿ÚÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fiÊ·ÛË, Û¯ÂÙÈο Ì ·ÁÔÚ¿ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·... MPM MARINE S.A. §Â˘Î¿‰Ô˜ 4, 166 73, μԇϷ ΔËÏ.: +30 210 89 55 091 Fax: +30 210 89 51 264 azimut@otenet.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

111


PRINCESS / AMERICAN MARINE

AROUND 40ã

112

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


P42 Princess

Marine Project ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ Plymouth, ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∞ÁÁÏ›·˜. ÃÚfiÓÈ· ۯ‰ȷÛÙÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Princess 42, οÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ Ì›· ·fi ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Û·˜ ÁÈ· ¤Ó· ÛοÊÔ˜ ȉ·ÓÈÎfi ÙfiÛÔ ÁÈ· ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ fiÛÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ Ù·Í›‰È·. ™¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· Ù·¯‡ÙËÙ˜ 30 ÎfiÌ‚ˆÓ, ÙÔ ‚·ı‡ V Ù˘ Á¿ÛÙÚ·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Î·È ¿ÓÂÙ˜ χÛÂȘ Û ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ú‡ÌÓË. ∏ Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì¿ÓÈÔ˘ Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓË Ì teak, ÂÓÒ ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ Ù˘, ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ¤Ó· ‚ÔËıËÙÈÎfi ÛοÊÔ˜ ‹ ¤Ó· jet ski. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·ÓÔÍ›‰ˆÙË ÛοϷ Ì¿ÓÈÔ˘ Û ÂȉÈ΋ ı‹ÎË Î·È ·ÚÔ¯‹ ÎÚ‡Ô˘-˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿. ™ÙËÓ ›‰È· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ‰›Ô‰Ô˜, ηٿ ¤Ó· Â›Â‰Ô ¿Óˆ, Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ cockpit deck. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ¿ÓÂÙÔ ¯ÒÚÔ Ì Â¤Ó‰˘ÛË teak. ∂Λ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ Î·È ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔ Ì˯·ÓÔÛÙ¿ÛÈÔ. √ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¿ÓÂÛË Î·È ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ¶ÏÒÚ· ·fi ÙÔ Û·ÏfiÓÈ Î·È ÛÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿, ·ÏÏ¿ ‰‡Ô Â›‰· Â¿Óˆ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ‰‡Ô ηı›ÛÌ·Ù·, ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË Î·È Û˘Á΢‚ÂÚÓ‹ÙË. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Á˘¿ÏÈÓˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÛÙÔ ·ÚÌÚ›˙, ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ¿Óˆ ·fi 270 ÌÔ›Ú˜. ∏ ÎÔÓÛfiÏ· Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓË Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Ó·˘ÙÈÏȷο ‚ÔËı‹Ì·Ù· ηıÒ˜ Î·È station remote control ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÁ¿ÙË Î·È ÙÔÓ ÚÔ‚ÔϤ· ¤Ú¢ӷ˜. ™ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ Û·ÏfiÓÈ, ¿ÏÏ· ‰‡Ô Â›‰· οو Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜. √ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Û·Ó ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰›Ô‰Ô ÛÙÔ low deck Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ηÌ›Ó˜. ¶ÏÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Î·Ì›Ó· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË. ∏ ›ÛÔ‰fi˜ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÛÙÔ ÂÁοÚÛÈÔ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfi ¯ÒÚÔ ÂÈÛfi‰Ô˘, Ù· ‰‡Ô-Û οı ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜-ÛηÏÔ¿ÙÈ· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÈÏfi ÙÂÚ·ÛÙ›ˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÎÚ‚¿ÙÈ. ¶Ï·ÈÛÈÒÓÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ηӷ¤‰Â˜, ÂÓÒ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ΔÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ‚·ÙÈÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û·Ó ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜. ™ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÚÔ˜ ÙË Ú‡ÌÓË, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ¤ÈÏÔ-ÙÔ˘·Ï¤Ù· Ì ηıÚ¤ÊÙË. ™ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Î·È ڇ̷, ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÛıÂÙÔ˜ ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜. ΔÔ ÊÈÓ›ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÈÏÒÛÂˆÓ Â›Ó·È ÎÔÌ„fi Ì· Î·È ÏÈÙfi ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚·Ú·›ÓÂÈ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ∏ ·ÓıÚˆÔı˘Ú›‰· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ Î·È Ù· ‰‡Ô ÊÈÏÈÛÙÚ›ÓÈ· ÛÙ· ÏÂ˘Ú¿ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë fiÚÙ· ÙÔ˘ Ì¿ÓÈÔ˘. ™ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Î·È ڇ̷ Ù˘ ηÌ›Ó·˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¿ÓÈÔ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û ٛÔÙ· Ó· ˙ËϤ„ÂÈ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ÂÈÛfi‰Ô˘˜, Ì›· ·fi ÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ Î·È Ì›· ·fi ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ì›Ó·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È

·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰›Ï·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓË Ì ‰‡Ô ÎÚ‚¿ÙÈ· Û ·Ú¿ÏÏËÏË ‰È¿Ù·ÍË, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ì ËÌ›‰ÈÏ·. ∫·È Â‰Ò Ë ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋, ÂÍ’ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‡·Ú͢ ‰‡Ô ÊÈÏÈÛÙÚÈÓÈÒÓ. À¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Ë ··Ú·›ÙËÙË ÓÙÔ˘Ï¿· ÁÈ· ÙËÓ Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙÔ cockpit deck ·Ó‚·›ÓÔ˘Ì ÙË ÛοϷ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ fly bridge. ∏ ›ÛÔ‰fi˜ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ̤Û˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿. ΔÔ ÚÒÙÔ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ Â›Ó·È Ô ‰ÈÏfi˜ ηӷ¤˜, ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË Î·È ÙÔ˘ Û˘Á΢‚ÂÚÓ‹ÙË. ∏ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÎÔÓÛfiÏ· Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓË Ï‹Úˆ˜, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ·fi ÙÔ fly bridge. ∫·Ù¿ψڷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÂÚÁ¿Ù˘ Ì ÙËÓ ¿Á΢ڷ, Ô˘ fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌ ÂϤÁ¯ÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÎfiÓÙÚ· Á¤Ê˘Ú·. ™ÙÔ Ì˯·ÓÔÛÙ¿ÛÈÔ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô Volvo TAMD74L. ªÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÈÔ‰‡Ó·Ì˘ 430 ›ˆÓ Ë Î¿ı ̛·, ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 31 Ì›ÏÈ· ÙËÓ ÒÚ·, Ì ̛· ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ¿ÓÂÛË. ΔÔ P42 ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÎÔÚ˘Ê·›·, ÂÒÓ˘ÌË ÚfiÙ·ÛË ÛÙË ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ηÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ 42 Ô‰ÒÓ, Ô˘ ÙfiÛÔ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ fiÛÔ Î·È ·fi ¿Ô„Ë Ï‡Û˘, ›۷ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ οı ۷˜ Ù·Í›‰È ı· Â›Ó·È Î·È Ì›· ·Í¤¯·ÛÙË ·fiÏ·˘ÛË.

American Marine S.A. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 95 & ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘ 65 16674, °Ï˘Ê¿‰· ΔËÏ.: +30 210 96 99 570-8 www.americanmarine.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

113


AROUND 40ã

FOUNTAIN

48

Express Cruiser ›Ûˆ ·fi οı ÛοÊÔ˜ Fountain ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ Ó·˘ËÁ›Ԣ, o Reggie Fountain. ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙ· ÛοÊË Î·È ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ·. º¤ÙÔ˜, Ùo Ó·˘ËÁÂ›Ô Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ 25 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ì˯·ÓÔΛÓËÙˆÓ ÛηÊÒÓ Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ηıÂÙÔÔÈË̤ÓË. ∏ Áο̷ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Ù· 23 fi‰È· Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ¤ˆ˜ Ù· 48, Ì ¿ÍÈÔ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ Express Cruiser 48, ÙË Ó·˘·Ú¯›‰· Ù˘ Fountain. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛοÊÔ˜ Ô˘ Îfi‚ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙËÓ ·Ó¿Û·, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ÛÔÚÙ›Ê ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘. To Express Cruiser 48 Â›Ó·È fi,ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘, ¤Ó· ÔÏ˘ÙÂϤ˜ motoryacht ˘„ËÏÒÓ ÂȉfiÛÂˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ‰ÂÓ ÛÙÂÚ› ÛÙÔ˘˜ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ ÙËÓ ¿ÓÂÙË ‰È·‚›ˆÛË. ΔÔ Fountain EC 48 ¤¯ÂÈ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ 14,78 ̤ÙÚ·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ Ì¿ÓÈÔ˘, Î·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 3,66 ̤ÙÚ·. ΔÔ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÚÔÊ›Ï Î·È Ë Á¿ÛÙÚ· Û ‚·ı‡ V, Ì ÁˆÓ›· ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË 22 ÌÔ›Ú˜, Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi ÚËÙ›ÓË ‚ÈÓ˘ÏÂÛÙ¤Ú· (¤Ó·˜ ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˜ Ù‡Ô˜ ÔÏ˘ÂÛÙ¤Ú·), Ì ÚÔÛı‹Î˜ ·fi ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù· ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÁ·-

FOUNTAIN / MOTOCRAFT

114

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

χÙÂÚË ·ÓÙÔ¯‹, ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙÔÓ offshore ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. ∂ÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ÙÚÂȘ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Yanmar Diesel 6LY2A ÙˆÓ 440 ›ˆÓ, ˘fiÛ¯ÂÙ·È -Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›- ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ. H ÌÂÙ¿‰ÔÛË Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Û 6Ê˘ÏϘ ÚÔ¤Ï˜ ÂÈÊ·Ó›·˜ Arneson, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·˜ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 54 ÎfiÌ‚Ô˘˜! °È· ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ·ÓÙÔ¯‹ Î·È ·Î·Ì„›· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ·fi Ù· ·ÓıÚ·ÎÔ-


Ó‹Ì·Ù· Î·È Ë ÂȉÈ΋ ηÙÂÚÁ·Û›·, fiÌÔÈ· Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ÙÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· Ù· ÛοÊË Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù·¯‡ÙËÙ·˜. ΔÔ Ì˯·ÓÔÛÙ¿ÛÈÔ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ˘˜ ÂۈϤ̂ÈÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ ·fi ÙÔ deck. √È ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ η˘Û›ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈ΋ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 1.729 Ï›ÙÚ·. ∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÓÂÚÔ‡ ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì 303 Ï›ÙÚ·. ∏ ÂÈ‚›‚·ÛË ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì¿ÓÈÔ˘. ™ÙÔ deck Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÌÈ· ȉÈfiÌÔÚÊË Û¯Â‰›·ÛË. ¶Ú›Ì· Î·È ‰ÂÍÈ¿ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ¤Ó·˜ ηӷ¤˜ ‰‡Ô ·ÙfïÓ, ÂÓÒ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ËÏÈÔıÂÚ·›·˜. ¶ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÏÒÚ·, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ˘·›ıÚÈÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi. ∞˘Ùfi ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÚÂȘ ηӷ¤‰Â˜ Û ۯ‹Ì· «¶», ÂÓÒ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·¤˙È. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÙÔ cockpit.¢È·ı¤ÙÂÈ ·Ó··˘ÙÈÎfi οıÈÛÌ· ÁÈ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¿ÚÈÛÙË ÔÚ·ÙfiÙËÙ·. H ÎÔÓÛfiÏ· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÏËÚfiÙËÙ· Ì fiÚÁ·Ó· ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÂÓÒ ÙÔ design ÚÔ‰›‰ÂÈ ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ηٷ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘. √È ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÏËÚfiÙËÙ·. ∫·Ù‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ ·fi ÙË Ê¿Ïη, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ cockpit, Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ¤Ó·Ó ÁˆÓÈ·Îfi ηӷ¤ Î·È ¤Ó· ͇ÏÈÓÔ ÙÚ·¤˙È. ΔÔ ‰¿Â‰Ô Â›Ó·È ÂÂÓ‰˘Ì¤ÓÔ Ì ͇ÏÔ teak ηÈ, ÂÓÒ Í‡ÏÈÓ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÙÔ ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓÔ „˘ÁÂ›Ô Î·È Ù· ÓÙÔ˘Ï¿È· Ù˘ ÎÔ˘-

˙›Ó·˜. ™ÙËÓ ÏÒÚË Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙËÓ ÚÒÙË ·fi ÙȘ ‰‡Ô ηÌ›Ó˜, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ, DVD, ÙËÏÂfiÚ·ÛË plasma Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘·Ï¤Ù· Ì ÓÙÔ˘˙Ȥڷ. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓË Ë master cabin, ηٿ ÙÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ηıÒ˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. Œ¯ÂÈ ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ, ÓÙÔ˘Ï¿·, Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘·Ï¤Ù· Ì ÓÙÔ˘˜. ∂›Û˘ fiÏÔÈ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Â›Ó·È ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔÈ.TÔ Fountain EC 48 Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ¯ˆÚ›˜ η̛· ÂÈʇϷÍË ÛÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ·ÊÔ‡ ÂÚ› ·˘ÙÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È! ªOTOCRAFT §ÂˆÊ. ∞Ï›ÌÔ˘ 48, 17455, ∞ı‹Ó· TËÏ.: +30 210 9888288 Fax.: +30 210 9850102 www.motocraft.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

115


SEARAY / KAPPA MARINE

AROUND 40ã

116

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


455 Sundancer S e a R a y

Ô Ó·˘ËÁÂ›Ô Ù˘ Sea Ray ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È fi¯È ·‰›Îˆ˜. π‰Ú‡ıËΠÙÔ 1959 Î·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÛηÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÔ Sundancer 455, Â›Ó·È Ô ÂÎÏÂÎÙfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ Sport Yachts. ΔÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 13,72 ̤ÙÚ·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ Ì¿ÓÈÔ˘, Î·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ Ù· 4,27 ̤ÙÚ·. ΔÔ ˘ÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜ Â›Ó·È GRP Î·È Ë Á¿ÛÙÚ· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ÁÓˆÛÙ‹ "ÊÈÏÔÛÔÊ›·" fiÏ˘ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Sport Yachts Ù˘ Sea Ray. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë Á¿ÛÙÚ· Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ÁÈ· ¯·ÌËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Î·È ·˘ÍË̤ÓË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÁˆÓ›· V 19 ÌÔÈÚÒÓ. ∞fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fumè ·ÚÌÚ›˙, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÔ›ÁÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ, Á›ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Ë ÌÂٷΛÓËÛË ·fi ÙËÓ ÏÒÚË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ∂‰Ò, Ë ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔ hard top. ΔÔ ÎÂÓfi ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÂÛÙÂÚÈÎÔ‡ top Î·È ÙÔ˘ ·ÚÌÚ›˙ ηχÙÂÙ·È ·fi ÙÔ Bimini. ™ÙÔ cockpit Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ·Ó··˘ÙÈÎfi οıÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË, Ï‹Úˆ˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ. ∏ ÔÚ·ÙfiÙËÙ· Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙË Î·È Ë ÎÔÓÛfiÏ· ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. ∏ Ú‡ÌÓË Â›Ó·È ‰È¢ıÂÙË̤ÓË Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi. ªÚÔÛÙ¿ ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ¤Ó· ˘·›ıÚÈÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì wet bar, „˘ÁÂ›Ô Î·È ice maker. ¢ÂÍÈ¿ ¤Ó·˜ ¢ڇ¯ˆÚÔ˜ ηӷ¤˜ Û ۯ‹Ì· "U" ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Ì ¿ÓÂÛË 6-8 ¿ÙÔÌ·. ΔÔ Sun Dancer 455 Â›Ó·È ¤Ó· ÛοÊÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ÎÔϛ˜. ∫·Ù‚·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙË Ê¿Ïη Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ cockpit, Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ¤Ó·Ó ÙÚÈı¤ÛÈÔ Î·Ó·¤ Ì ¯·ÌËÏfi ͇ÏÈÓÔ ÙÚ·¤˙È. ∏ ÎÔ˘˙›Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Î·È Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË. ¢È·ı¤ÙÂÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÂÛٛ˜, „˘Á›Ô, ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔ΢-

Δ

Ì¿ÙˆÓ Î·È ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ͇ÏÈÓË Â¤Ó‰˘ÛË. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Ú‡ÌÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ηıÈÛÙÈÎfi Ì ÁˆÓÈ·Îfi ηӷ¤ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÙÔ˘·Ï¤Ù·. ∏ ηÌ›Ó· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÛÙËÓ ÏÒÚË Î·È Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ¢ڇ¯ˆÚË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. Œ¯ÂÈ ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ, ÓÙÔ˘Ï¿· Î·È Í¯ˆÚÈÛÙfi Ì¿ÓÈÔ Ì ÓÙÔ˘˙Ȥڷ. √È ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Â›Ó·È ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔÈ ÌÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· „˘¯·ÁˆÁ›·˜. ΔÔ Ì˯·ÓÔÛÙ¿ÛÈÔ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ. ∂Λ "ÎÚ‡‚ÂÙ·È" ¤Ó·˜ ‰›‰˘ÌÔ˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ù˘ Cummins Ù‡Ô˘ 6CTA ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÈÛ¯‡ 900 ›ˆÓ. ∏ ÌÂÙ¿‰ÔÛË Â›Ó·È V-Drive, Ì ‰‡Ô ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Û ÙÂÙÚ¿Ê˘ÏϘ ÚÔ¤Ï˜. ªÂ ·˘Ù‹ ÙË Û‡ÓıÂÛË, ÙÔ ÛοÊÔ˜ Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ 23 ÎfiÌ‚ˆÓ, ÛÙȘ 2.000 ÛÙÚÔʤ˜, ÂÓÒ Ë Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ 32 ÎfiÌ‚Ô˘˜ ÛÙȘ 2.700 ÛÙÚÔʤ˜. ∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 1.268 Ï›ÙÚ· Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 290 Ó·˘ÙÈο Ì›ÏÈ·. ΔÔ Sundancer 455 Â›Ó·È ¤Ó· ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi Open Express Cruiser Ô˘ ı· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ›Ù ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ‚fiÏÙ· ÛÙ· ÎÔÓÙÈÓ¿ ÓËÛÈ¿ ›Ù ÁÈ· ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ÛοÊÔ˜.

Kappa Marine S.A. §·Ì›·˜ 10, 164 52, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ΔËÏ.: +30 210 99.69.990 Fax: +30 210 99.69.526 www.kappamarine.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

117


AROUND 40ã

43

SEA CUBE

Sea Cube, Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ù˘ ÛοÊÔ˘˜, η٤ÎÙËÛ ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Millenium Yacht Design Award. ∞˘Ùfi Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ·˘Ùfi ÛοÊÔ˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÛÙÔÏ›‰È ÁÈ· ÙȘ ı¿Ï·ÛÛ˜. ∞‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ·, Ë ªÈÏ·Ó¤˙ÈÎË Ê›ÚÌ· ˘ÂÚ¤‚·ÏÏ ·˘ÙfiÓ ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÙÔ˘ Sea Cube, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô sport yacht Û ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ fiıÔ˘, ·ÎfiÌ· fiÙ·Ó Â›Ó·È ·Î›ÓËÙÔ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·È¯ÌËÚfi ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï Î·È Ë ÌÈÎÚ‹˜ ÁˆÓ›·˜ Á¿ÛÙÚ· ÙÔ˘ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¿ÓÂÙË χÛË ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜. ¶fiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜; ªÂ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô Yanmar ÈÛ¯‡Ô˜ 480 ›ˆÓ, Ë ·ÓÒÙ·ÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 42 ÎfiÌ‚Ô˘˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Volvo Penta IPS, Ì 500 ‹ 600 ›Ô˘˜, Ô˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÂΉԯ‹, ÂÈÙ·¯‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛοÊÔ˜ Û ٷ¯‡ÙËÙ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ 50 ÎfiÌ‚Ô˘˜. ΔÔ ÛοÊÔ˜ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi fiberglass, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÛÙÚ·ÙËÁÈο ÛËÌ›· ˘ÏÈο fiˆ˜ ›Ó˜ ¿Óıڷη. ªÂ Ì‹ÎÔ˜

118

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

13.35 ̤ÙÚ·, ÙÔ Sea Cube ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ˘ ηٿÛÙڈ̷ ÌÔÚ› Ó· Î·Ï˘Êı› Ì ¤Ó· Û˘ÚfiÌÂÓÔ bimini, ÁÈ· ηχÙÂÚË ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Ù·Í›‰È·. ™›ÁÔ˘Ú·, ÙÔ Sea Cube ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛοÊÔ˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ηıfiÏÔ˘ fï˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏ›ÂÙ·È Û ·˘ÙÔ‡˜, ηıÒ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ηÌ›Ó˜, Ë ÌÈ· Ì ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ ÛÙËÓ ÏÒÚË, ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô Ì¿ÓÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi ÛÙÔ lower deck, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô Î·È ·ÎÚÂÙ¿ ¢ڇ¯ˆÚÔ ¯ÒÚÔ, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó 6 ¿ÙÔÌ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Â›Ó·È Ë ·¤ÚÈÙÙË ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÌÂ˙ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ Ù·ÂÙ۷ڛ˜, ÙÔ Í‡ÏÔ teak ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Í‡ÏÈÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÓÙÔ˘Ï·ÈÒÓ, Û˘ÛÚÙ·ÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚ÔËıËÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷, Ë ÂÈ‚›‚·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ Ú‡ÌÓË Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ÌÈÎÚ‹˜ Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˘ ÛοϷ˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Û ÂȉÈÎfi ¯ÒÚÔ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ. ΔÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ


TRUENORTH S.L.R.

·›˙ÂÈ ‰ÈÙÙfi ÚfiÏÔ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ ËÏÈÔıÂÚ·›·˜, Î·È Áηڿ˙ tender. º˘ÛÈο ˘¿Ú¯ÂÈ Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì¿ÓÈÔ˘, ÂÂӉ‰˘Ì¤ÓË Ì ͇ÏÔ teak, fiˆ˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷. ∂ÌÚfi˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ηıÈÛÙÈÎfi, Ì ‰‡Ô ·ÓÙÈÎÚÈÛÙÔ‡˜ ηӷ¤‰Â˜ Î·È ¤Ó· ÙËÏÂÛÎÔÈÎfi ÙÚ·¤˙È. ¶ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÒÚË Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙÔ cockpit ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÊÔ˘ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ›Ó·Î· ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ÙÈÌfiÓÈ Ì ÌÔÓfi ‚Ú·¯›ÔÓ·. ¢È·ı¤ÙÂÈ ‰Â Ï‹ıÔ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ó·˘ÛÈÏÔ›·˜ Î·È ¤Ó· ¿ÓÂÙÔ Î·Ó·¤ - οıÈÛÌ· Ì ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ΢‚ÂÚÓ‹ÙË Î·È Û˘Á΢‚ÂÚÓ‹ÙË. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ cockpit ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ wet bar ÌÂ Î·Ï˘Ì̤ÓÔ ÓÂÚÔ¯‡ÙË Î·È ·ÚÔ¯‹ ÎÚ‡Ô˘ - ˙ÂÛÙÔ‡ ÓÂÚÔ‡, ηıÒ˜ Î·È „˘Á›Ô. ¢ÂÍÈ¿, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ hatch Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ lower deck. ªÂÚÈο ÛηϿÎÈ· Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˜ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ηӷ¤˜ Û ۯ‹Ì· ° Î·È Ë Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÒÚÔÈ ·Ôı‹Î¢Û˘, Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ, ÂÓÒ Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤ÓÔÈ Ì ͇ÏÈÓË Â¤Ó‰˘ÛË. Ÿˆ˜ ‹‰Ë ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, Ë ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Ì ÙÔ ‰ÈÏfi ÎÚ‚‚¿ÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÏÒÚË, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì¿ÓÈÔ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ÚfiÛ‚·ÛË. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ì›Ó· Ì ‰‡Ô ÌÔÓ¿ ÎÚ‚‚¿ÙÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÒÚË Î·È Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Î·È ·˘Ù‹ ·fi ͯˆÚÈÛÙfi Ì¿ÓÈÔ. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ Sea Cube Â›Ó·È 10, ÂÓÒ ¿ÓÂÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó 4 ¤ˆ˜ 6 ¿ÙÔÌ·. ŸÏÔÈ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Â›Ó·È ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔÈ, ÂÓÒ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ Bose Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ Ë¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. ∂Λ ˆÛÙfiÛÔ Ô˘ ÙÔ Sea Cube ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙȘ ÂÓ˘ÙÒÛÂȘ, Â›Ó·È ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. °È· Ó· Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ οı ÎÔÌ„ÔÙ¤¯ÓËÌ· ÛÙÔ Ûηڛ ·˘Ùfi, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ¤È ÔÏϤ˜ ÒÚ˜, ·Ó fi¯È Ë̤Ú˜. ∞ÎfiÌ· Î·È Ù· ¿ÁÎÈÛÙÚ· ÚfiÛ‰ÂÛ˘ ·Ó·‰ÈÏÒÓÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ·ÓÔÈÁfiÌÂÓ· ηχÌÌ·Ù·, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ë ÛÙÈÏÓ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ηٷÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ Âͤ¯ÂÈ, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ·ÚÂÌ‚¿ÏÂÙ·È ÛÙȘ ¯˘Ù¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ÛÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ∞ÎfiÌ· Î·È Ë ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÏÔÁfiÙ˘ˆÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÔ‡, ·Ó·‰›‰ÂÈ ÌÈ· ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Ô˘ ··ÓÙ¿ÓÙ·È Û¿ÓÈ·. ™˘ÓÔÏÈο, ÙÔ Sea Cube Â›Ó·È ¤Ó· ÛοÊÔ˜ Ô˘ ı· ·ÁÔÚ·ÛÙ› Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘ ۯ‰›·ÛË Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ ÁÈ· Ù· ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ·˜. Δ·¯‡ Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊÔ, Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· future classic. ∏ ÂÈÙÔÌ‹ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ۯ‰ȷÛÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ¿Ԅ˘, Û ¤Ó· ÛοÊÔ˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ È‰·ÓÈο ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Î·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ. True North §ÂˆÊ. ∫·Ú·ÌÓÏ‹ 10, 136 71 ∞¯·ÚÓ·› TËÏ: +30 210 2012469 Fax: +30 210 2027933 www.true-north.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

119


CRANCHI / PAPPAS BROS.

AROUND 40ã

120

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


41 Cranchi

Endurance o Cranchi 41 Endurance Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏ˘ÙÂϤ˜ day cruiser, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÏÔ‹ÌÂÚ˜ ÂΉÚÔ̤˜ Ì ʛÏÔ˘˜ ‹ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ΔÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È 12,99 ̤ÙÚ·, ÂÓÒ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 3,50 ̤ÙÚ·. ∏ ÎÔ˘‚¤ÚÙ· ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ·Ó··˘ÙÈÎÔ‡ Ì·ÍÈÏ·ÚÈÔ‡ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ ËÏÈÔıÂÚ·›·˜ ÁÈ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. ∏ Ú‡ÌÓË ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·È ¿ÓÂÙË Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì¿ÓÈÔ˘ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ôχ Ú·ÎÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›‚·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¤Ó· ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÓÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ·ÊÔ‡ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ (˙ÂÛÙfi-ÎÚ‡Ô). ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÂÓ‰˘Ì¤ÓÔ Ì teak ‰È¿‰ÚÔÌÔ ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ¢›Ï· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ¯ÒÚÔ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ·Ó··˘ÙÈÎfi sunbed, ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó·ÛËÎÒÓÂÙ·È ¯¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡˜ ‚Ú·¯›ÔÓ˜. ∞fi οو ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Áηڿ˙ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ tender ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ì’ ¤Ó·Ó ηӷ¤ Û ۯ‹Ì· «U», ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 3-4 ·ÙfïÓ. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ê·ÈÚ›ٷÈ. ∞¤Ó·ÓÙÈ ı· ‰Â›Ù ÙÔ wet bar, Ì „˘ÁÂ›Ô ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜, ο‰Ô ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ŒÍ˘Ó· ÙÔÔıÂÙË̤ÓË Â›Ó·È Î·È Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÙÔ barbecue. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ¤Ó· ‰ÈÏfi Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ Î¿ıÈÛÌ·, ͇ÏÈÓÔ ÙÈÌfiÓÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÓÛfiÏ· Ì ¢·Ó¿ÁÓˆÛÙ· fiÚÁ·Ó· ¯ˆÚÈṲ̂ӷ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰·. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· ÙÔ optional Chart/Plottel, ÂÓÒ ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ì·Ó¤Ù˜ Ù˘ Volvo. To Cranchi 41 ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¤ˆ˜ Î·È 10 ¿ÙÔÌ·. ŸÌˆ˜ ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ù¤ÛÛÂÚ·. ™ÙÔ lower deck ηÙ‚·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙË Ê¿Ïη ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ÈÏÔÙËÚ›Ô˘. ∂‰Ò Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì ‰‡Ô ÂÛٛ˜, ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÓÙÔ˘Ï¿È· ·fi ͇ÏÔ ÎÂÚ·ÛÈ¿˜. ™ÙËÓ ÏÒÚË Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ˜ ηӷ¤˜ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ÙÚ·¤˙È ·fi ͇ÏÔ ÎÂÚ·ÛÈ¿˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯·ÌËÏÒÓÂÈ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ÌÈ· ηÌ›Ó· ÁÈ· ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·. ∏ ηÌ›Ó· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ. ΔÔ Cranchi 41 Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÍÂοı·Ú· ÙÔÓ

Δ

sportive ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Î·È Ë ÚÔˆÛÙ‹ÚÈÔ˜ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û ¤Ó· ‰˘Ô ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ·fi ÙË Volvo Penta (D6), Ì ÈÛ¯‡ 700 ›ˆÓ. ∏ ÌÂÙ¿‰ÔÛË Â›Ó·È Ù‡Ô˘ Stern drive Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ ‰ÈϤ˜ ÚÔ¤Ï˜ DuoProp. ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË Â›Ó·È ˘‰Ú·˘ÏÈ΋ Î·È ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ·fi ÙËÓ Teleflex Seastar. H ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 40 ÎfiÌ‚Ô˘˜ . ∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ η˘Û›ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 780 Ï›ÙÚ· Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ·˘ÙÔÓÔÌ›· 280 ÌÈÏ›ˆÓ. ∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÓÂÚÔ‡ ÁÂÌ›˙ÂÈ Ì 180 Ï›ÙÚ·. ΔÔ Cranchi 41 Endurance Â›Ó·È ¤Ó· motor yacht Ì ÏËÚfiÙËÙ· Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ∏ ÔÈÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ηٷÛ΢‹, Ë Á¿ÛÙÚ· Û ‚·ı‡ V, ÙÔ Î·Ïfi ˙‡ÁÈÛÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ù˘ Volvo ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ÏËıˆÚÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Ô˘ ·ÔÁÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÛοÊÔ˜ Ì·˙› Ì ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Û·˜.

∞º√π ¶∞¶¶∞ ∞.∂. μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 591, 16452 ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ΔËÏ.: +30210 99.63.159 / 160 Fax: +30210-99.54.206 Web: www.pappasbros.gr e-mail: pappasbros@otenet.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

121


AROUND 40ã

42

Bavaria

Sport

 ·fiÛÙ·ÛË 200 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·Ô ÙÔ ªfiÓ·¯Ô, ÛÙÔ Giebelstadt, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô Bavaria Yacthbau. ªÂ ¤ÎÙ·ÛË 20.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÙÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ·Ó·ÚÚ˯Ëı› ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛηÊÒÓ. ΔÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô Ù˘ Bavaria ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ôχ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ, Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓË ÛÂÈÚ¿ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚ·Ù¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜.ΔÔ 42¿ÚÈ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡-

BAVARIA / KIRIAKOULIS

122

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

ÙÂÚÔ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Sport Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ‰‡Ô ÂΉfiÛÂȘ. ∏ ÚÒÙË Â›Ó·È Ë ÁÓˆÛÙ‹ open Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ì «ÛÎÏËÚ‹» ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÏÈÔÚÔÊ‹. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë Î¿Ï˘„Ë Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Hard Top ÂΉԯ‹ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·ÚÌÚÈ˙ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÂÓÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ¯ÒÚÔ Ù‡Ô˘... sunroom. √È Û¯Â‰È·ÛÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÎÔÌ„¤˜ Î·È ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÂÈıÂÙÈΤ˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ fï˜ ¿ÓÙ· ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜.


°È· Ó· ÂÈ‚È‚·ÛÙԇ̠ÛÙÔ ÛοÊÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙËÓ ·ÚÎÂÙ¿ ¢ڇ¯ˆÚË Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì¿ÓÈÔ˘. º˘ÛÈο, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÙËÏÂÛÎÔÈ΋˜ ·Û·Ú¤Ï·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ Ì¤ÛË Ù˘ Ú‡ÌÓ˘. ™ÙÔ ‰ÂÍ› Ù˘ ̤ÚÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÛοϷ Ì¿ÓÈÔ˘ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË Û ÂȉÈ΋ ı‹ÎË. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ Û·ÏÔÓÈÔ‡ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ú‡ÌÓ˘. ™ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ¤Ó· ͇ÏÈÓÔ ÙÚ·¤˙È ·fi teak Î·È ¤Ó· ÂÚÈÌÂÙÚÈÎfi ηӷ¤ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ¿ÓÂÙ· 6 ¿ÙÔÌ·. ∞¤Ó·ÓÙÈ, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ roll-bar ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÁÎÔ˜ Ì ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È „˘ÁÂ›Ô ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ¿ÓÙ· ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿, Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ -Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙfiÍÔ˘- ηӷ¤ ÙÚÈÒÓ ·ÙfïÓ, Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â͢ËÚÂÙ› ˆ˜ οıÈÛÌ· Û˘Á΢‚ÂÚÓ‹ÙË, ·ÊÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈÎÚ˘ÛÙ¿ ·fi ÙÔ cockpit. ΔÔ ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ÂÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Ó·˘ÙÈÏȷο ‚ÔËı‹Ì·Ù· ÁÈ· Ì›· ·ÛÊ·Ï‹ χÛË, ÂÓÒ ÙÔ Î¿ıÈÛÌ· ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Î·ı’ ‡„Ô˜ ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Î·Ó·¤ Î·È ÙÔ cockpit ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÛοϷ ηıfi‰Ô˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. ¢ÂÍÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Û·ÏfiÓÈ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚ·¤˙È Î·È Î·Ó·¤ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 6 ·ÙfïÓ. ∂ÈϤÔÓ, Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈÔ‡ ÂÍÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ· Î·È Ë¯Â›·. ∞ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÎÔ˘˙›Ó·. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÎÂÚ·ÌÈ΋ ÂÛÙ›·, ÊÔ‡ÚÓÔ, „˘Á›Ô, ·ÁÔÌ˯·Ó‹ Î·È ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ. √ ¯ÒÚÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÂÓÙ¤ÏÂÈ· Î·È fiÏ· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÂÚ-

ÁÔÓÔÌÈο ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ΔÔ 42 Sport ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ηÌ›Ó˜, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜. ™ÙËÓ ÏÒÚË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Î·Ì›Ó· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ, ÙÔ˘·Ï¤Ù· Î·È ÈηÓÔÔËÙÈÎÔ‡˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¶Ú‡Ì· ·fi ÙÔ Û·ÏfiÓÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ì›Ó· Ô˘ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓË Ì ‰‡Ô ÎԢΤÙ˜, ÙÔ˘·Ï¤Ù· Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ôı‹Î¢Û˘. ∂·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛÙÂÓÔ‡˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ roll-bar Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ÏÒÚË. √ ¯ÒÚÔ˜ ËÏÈÔıÂÚ·›·˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·fi ÙÔ ·ÚÌÚ›˙ Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ¤ˆ˜ ÙÔ hatch ÔÚÔÊ‹˜ Ù˘ ψÚÈ¿˜ ηÌ›Ó·˜. ŸÏ· Ù· Â͈ÙÂÚÈο ηٷÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È ÛηÏÔ¿ÙÈ· Â›Ó·È ÂÂӉ‰˘Ì¤Ó· Ì ͇ÏÔ teak ¿ÚÈÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ì ¿ÚÈÛÙÔ ÊÈÓÈÚ›ÛÌ·. √È Ì˯·Ó¤˜ Â›Ó·È ‰‡Ô Volvo-Penta ISP 500. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÒÓ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ηÈÓÔÙÔÌ›· Ù˘ Volvo, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ISP (Inboard Performance System) Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÚÔ¤Ï˜ ·ÓÙÂÛÙÚ·Ì̤Ó˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÒÚË ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ı·̷ÙÈο, ηıÒ˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚË ÙÂÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·, ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚË ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌ›· η˘Û›ÌÔ˘, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÌÂÁ¿ÏË Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi. AÓ ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍË ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ bow thruster, ÙfiÙ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÎÔÚ˘Ê·›Ô. ∞ÍÈfiÏÔÁÔ «ÂÚÁ·Ï›Ի, ÈηÓfi Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÂÈ ÛÙÔ‡˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË Ì ·fiÏ˘ÙË ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ΔÔ Bavaria 42 Sport Â›Ó·È ¤Ó· ÛοÊÔ˜ Ì ÚÔÛÈÙfi ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ ·fi οı ¿Ô„Ë. ∞ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈο Ì ÙÔÓ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜, ÙfiÛÔ ÏfiÁˆ ‰˘Ó·ÙÔًوÓ, fiÛÔ Î·È ÏfiÁˆ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. ™›ÁÔ˘Ú·, ÌÈ· ·fi ÙȘ ϤÔÓ ÈÛÔÚÚÔË̤Ó˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. KIRIACOULIS ENTERPRISES S.A. §ÂˆÊ. ∞Ï›ÌÔ˘ 7, 174 55 ÕÏÈÌÔ˜ TËÏ: +30 210 99 96 187-91 www.kiriacoulis.com

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

123


AROUND 40ã

405

Baja Ó Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Û·˜ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ‹ ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û·˜ Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ÊÔÚو̤ÓÔ, ·ÏÏ¿ ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ı¤ÏÂÙ ӷ ¿Ù ÛÙÔ party ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ Û·˜ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ, Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ Baja 405 Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. ªÂ ‰‡Ô ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ù˘ Mercruiser Î·È ·fi‰ÔÛË 850 ›ˆÓ, ı· ›ÛÙ Û 45 ÏÂÙ¿ ÛÙÔ ÚÔÔÚÈÛÌfi Û·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ù۷ϿΈÙÔ˜. ∏ ·ÌÂÚÈοÓÈÎË Baja Ì·˜ ¤¯ÂÈ ¯·Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ 30¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ· Î·È ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈο ÛοÊË. ΔÔ design office ÙÔ˘ Ó·˘ËÁ›Ԣ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· Ù·¯‡Ù·ÙÔ ÛοÊÔ˜ Ì ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜. ΔÔ 405 ¤¯ÂÈ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ 12.80 ̤ÙÚ· Î·È Ï¿ÙÔ˜ 2.89 ̤ÙÚ·. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ‚¿ÛÂÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Sandwich, Ì GRP Î·È Í‡ÏÔ Balsa. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Î·Ì„›· Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÓÙÔ¯‹, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Ù· ÊÔÚÙ›· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï·. ∏ Á¿ÛÙÚ· Â›Ó·È fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙË Î·ÙËÁÔÚ›· Ì ‚·ı‡ V Î·È 24 ÌÔ›Ú˜ deadrise ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÙË.ΔÔ Ì˯·ÓÔÛÙ¿ÛÈÔ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ ·fi ÙÔÓ Ú˘ÌÓÈfi ηӷ¤ Ô˘ ·Ó·ÛËÎÒÓÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÈο. ™ÙÔ Baja 405 Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÙfiÛÔ Ù˘ Mercruiser fiÛÔ Î·È Ù˘ Yanmar Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 630 ›Ô˘˜ Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ 1200 ›Ô˘˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ, ˆ˜ Ì ¤Ó· ˙‡ÁÔ˜ MerCruiser 496 Magnum HO Î·È Û˘ÓÔÏÈ΋ ÈÛ¯‡ 850 ›ˆÓ, ÙÔ ÛοÊÔ˜ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÂÙ¿ ÛÙ· ·̷ٷ, Ì ٷ¯‡ÙËÙ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘˜ 50 ÎfiÌ‚Ô˘˜! ∏ ÌÂÙ¿‰ÔÛË Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Û 4Ê˘ÏϘ ÚÔ¤Ï˜ Î·È Ù· stern drives Â›Ó·È Bravo One. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Â›Ó·È ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÛÙ¿ÓÙ·ÚÓÙ ÂÍÔÏÈÛÌfi fiˆ˜ Î·È Ù· flaps. ∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ η˘Û›ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 870 Ï›ÙÚ· Î·È ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ 94.5 Ï›ÙÚ·. ∏ ·˘ÙÔÓÔÌ›·

Â›Ó·È Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 291 Ó.Ì. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÙÔ ÛοÊÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ‰ÈÙÙfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∏ ÚÔÛı‹ÎË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ Ì¿ÓÈÔ˘ Ì ÙË ·ÓÔÍ›‰ˆÙË Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÛοϷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰Â›¯ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÛÔÚ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û ÈÔ ÔÏÈÙÈṲ̂ӷ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÌÔÓÔ¿ÙÈ·. ¶ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ deck Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÁˆÓÈ·Îfi ηӷ¤ ÁÈ· 4-5 ¿ÙÔÌ·. ¶ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙÔ cockpit Ë ÎÔÓÛfiÏ·, Ë ı¤ÛË ÏÔ‹ÁËÛ˘, ÔÈ Ì·Ó¤Ù˜ Ì·˜ ÚÔÛÁÂÈÒÓÔ˘Ó ÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ muscle boat Î·È Á˘ÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ Ù˘ Mercruiser ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ·ÔÁ›ˆÛË. Δ· fiÚÁ·Ó· Â›Ó·È ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÂÓÒ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ı¤ÛË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿ÚÈÛÙË ÔÚ·ÙfiÙËÙ·. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Â›Ó·È Î·ÏÔۯ‰ȷṲ̂ÓÔ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢ڇ¯ˆÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. ΔÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Ó·¤ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÎÚ‚¿ÙÈ ÁÈ· 2 ¿ÙÔÌ·. ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Â›Ó·È Â·ÚÎÒ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, Ì ÓÂÚÔ¯‡ÙË, ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È „˘ÁÂ›Ô ·fi ÙËÓ Norcold. ∏ ÙÔ˘·Ï¤Ù· Â›Ó·È Ó·˘ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Â›Ó·È 1.85 Ì. ™ÙË ÏÒÚË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ˜ ηӷ¤˜ Û ۯ‹Ì· V Î·È ¤Ó· ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ì ÌÂÙ·‚ÏËÙfi ‡„Ô˜. ΔÔ ÙÚ·¤˙È Î·Ù‚·›ÓÂÈ Ì ¢ÎÔÏ›· Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÎÚÈÛÙÔ› ηӷ¤‰Â˜ ÂÓÒÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ. Ÿˆ˜ fiÏ· Ù· ÛοÊË Ù˘ Baja, ÙÔ 405 ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ Î·È ¿ÚÈÛÙÔ ÊÈÓ›ÚÈÛÌ·. √È Èı·ÓÔ› ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› Â›Ó·È ÔÏÏÔ› Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÛÂÈÚ¿ ·fi Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi. T Kappa Marine S.A §·Ì›·˜ 10, 164 52, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ΔËÏ. +30 210 99 6990 º·Í +30 2109969526 www.kappamarine.gr

124

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


BAJA / KAPPA MARINE

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

125


425

AROUND 40ã

Sundancer S e a R a y Ô Sundancer 425 ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÛÙ˘Ï, ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ÊÈÓ¤ÙÛ·˜. ΔÔ ÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Â›Ó·È 12,49 ̤ÙÚ· Î·È ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 4,01 ̤ÙÚ·. ªÂ ‚‡ıÈÛÌ· ÌfiÏȘ 86,36 ÂηÙÔÛÙ¿ Â›Ó·È ÈηÓfi Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Î¿ı ÔÚÌ›ÛÎÔ Î·È ·Ú·Ï›·. ΔÔ ˘ÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜ Â›Ó·È GRP (Glass Rainforced Resin Plastic) Î·È Ë Á¿ÛÙÚ· ¤¯ÂÈ ÁˆÓ›· 19 ÌÔÈÚÒÓ, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ηْ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙ·ıÂÚ‹ χÛË ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂ

T

126

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

ηÈÚfi, ÂÓÒ ÛÙȘ ¯·ÌËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Ë χÛË Â›Ó·È ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋. ™ÙËÓ ÏÒÚË ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ËÏÈÔıÂÚ·›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¿Óˆ ·Ô ÙËÓ Î·Ì›Ó·, Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÂÚÁ¿Ù˘ Ì ¿Á΢ڷ Ù‡Ô˘ Delta, ·ÚÔ¯‹ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔ Í¤‚Á·ÏÌ· Ù˘ η‰¤Ó·˜ Î·È ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË ÁÈ· Ù· Û¯ÔÈÓÈ¿ Î·È ÙËÓ Î·‰¤Ó·. ∏ Ï·ÙÊfiÚÌ· Ì¿ÓÈÔ˘ Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤ÓË Ì ÙËÓ fiÏË Î·Ù·Û΢‹ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÓÔÍ›‰ˆÙË ÛοϷ Ì¿ÓÈÔ˘, ‰È·ÎÚÈÙÈο ÙÔÔ-


ı¤ÙÂÈ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ Î·Ó·¤ Î·È Í‡ÏÈÓÔ ÙÚ·¤˙È Ì high-gloss ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. Ÿˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÌÔÓ٤Ϸ Sundancer, ÙÔ ÙÚ·¤˙È ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È Î·È Ô Î·Ó·¤˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ·¤Ó·ÓÙÈ, ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÏfiÁˆ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, ˘ÏÈÎÒÓ Î·Ù·Û΢‹˜ Î·È ÊÈÓÈÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ¯¿ÚÌ· ÔÊı·ÏÌÔ‡ Î·È ‰¤ÓÂÈ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈÔ‡. ∂›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì ÊÔ‡ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, „˘Á›Ô, ·ÁÔÌ˯·Ó‹ Î·È ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÎÂÚ·ÌÈ΋ ÂÛÙ›·. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓË Î·È Ë LCD ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙˆÓ 20”. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Ú‡ÌÓË Î·È ·fi ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ηӷ¤, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ıÈÛÙÈÎfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ‰˘Ô ¿ÙÔÌ·. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ʈٷÁˆÁfi˜ Ì ÙÔ ÂÈÛÂÏÎfiÌÂÓÔ ÛΛ·ÛÙÚÔ ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. ∏ ͇ÏÈÓË high gloss Â¤Ó‰˘ÛË, Ù· teak ÛηÏÈ¿ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ͇Ϸ Ô˘ ‰È·ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ, ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ÎÏ·ÛÈÎfi ‡ÊÔ˜. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ÙÔ Sundancer 425 ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÚ›ÛÛÂÈ· ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ÒÛÙÂ Ë ·Ú¤· ‹ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈÔ‡, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ë ÙÔ˘·Ï¤Ù· Î·È ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ ÓÙÔ˘˜, Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ê·Ú̷ΛÔ. ∏ ηÌ›Ó· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÛÙËÓ ÏÒÚË. ∂›Ó·È ¢ڇ¯ˆÚË Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ÈÏfi ÎÚ‚¿ÙÈ, ÓÙÔ˘Ï¿·, ÙËÏÂfiÚ·ÛË 13” Ì DVD Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡˜ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi 19.000 BTU Î·È Ë¯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ˘„ËÏÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Ì ˯›· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜. √È ‚·ÛÈÎÔ› ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ Â͈Ϥ̂ÈÔÈ Mercruiser, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ 740 ›ˆÓ. ∏ ÌÂÙ¿‰ÔÛË Â›Ó·È V-Drive, Ì ‰‡Ô ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Û ÙÂÙÚ¿Ê˘ÏϘ ÚÔ¤Ï˜. ªÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜, ÙÔ ÛοÊÔ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù·ÍȉÈÔ‡ 28 ÎfiÌ‚ˆÓ, ÂÓÒ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· 32 ÎfiÌ‚ˆÓ. ∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Â›Ó·È ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 1.040,9 Ï›ÙÚˆÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·˘ÙÔÓÔÌ›· 10 ˆÚÒÓ ÂÚ›Ô˘. ΔÔ Sundancer 425 Â›Ó·È ¤Ó· ¿ÍÈÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÈηÓfi ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ. ªÂ ¿ÓÂÙË ÏÔ‹ÁËÛË, ·ÛÊ·Ï‹ χÛË Î·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ì fiÏË ÙËÓ ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ϥ͢, ·ÔÙÂÏ› ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜. Kappa Marine S.A.

SEARAY / KAPPA MARINE

ıÂÙË̤ÓË ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∞ÎfiÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·‰˘ÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ‹ Ù· Û¯ÔÈÓÈ¿ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙË Ì·Ú›Ó·. √ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ cockpit Â›Ó·È ÂÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ˜, ÒÛÙ ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ fiÏ· fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ¿ÓÂÙÔ˘˜ Î·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ·ÎfiÌ· Î·È Û ̷ÎÚÈÓ¿ Ù·Í›‰È·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Â˘Ú‡¯ˆÚÔ˜ ηӷ¤˜ Û ۯ‹Ì· U, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¿ÓÂÛË ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘. ∞¤Ó·ÓÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Ô ÙÔÓ Î·Ó·¤ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ˘¿Ú¯ÂÈ wet-bar Ì ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·fi οو, „˘ÁÂ›Ô Î·È ice maker. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ¤Ó·˜ ‰Èı¤ÛÈÔ˜ ηӷ¤˜ Ì ı¤· ÙËÓ ÏÒÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ȉ·ÓÈ΋ ı¤ÛË fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ “ηÈÚfi”. ™ÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ cockpit ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÈÏÔÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ ÛÔ˘ Îfi‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Û·. ™Â ·fi¯ÚˆÛË ÙÔ˘ nickel Î·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ٷ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ·, ËÏÂÎÙÚÔÓÈο fiÚÁ·Ó· Ó·˘ÛÈÏÔ˝·˜ οÓÂÈ ÙËÓ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ‹‰Ë «Ì·˚Ù˙¤‚ÂÏÔ˘» ÛοÊÔ˘˜ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È. ∏ ı¤ÛË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ·Ó··˘ÙÈ΋ Î·È Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË Î·ı’ ‡„Ô˜. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· Î·È Ô ÊˆÙÈÛÌfi˜ Ó˘ÎÙfi˜, Ì ÙÔ ··Ïfi ÌÏ ӷ ΢Úȷگ› ÛÙËÓ ÎÔÓÛfiÏ·. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÌÚ›˙ ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ ·Ô ÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ÙÔ spray, ÂÓÒ ÚÔÛÙ·Û›· ·Ô ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë hard top ÔÚÔÊ‹. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ÈÏÔÙËÚ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÛοϷ ηıfi‰Ô˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û’ ¤Ó· Û·ÏfiÓÈ Ô˘ ÌfiÓÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜ Î·È Â˘Ú‡¯ˆÚÔ ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂȘ. ÿÚË ÛÙÔÓ Î·ÈÓÔÙÔÌÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Ù˘ SeaRay, fiÏ· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ¢ÂÍÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Û·ÏfiÓÈ Ô˘ ‰È·-

§·Ì›·˜ 10, 164 52, ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏË ΔËÏ.: +30 210 99 69 990 Fax: +30 210 99 69 526 www.kappamarine.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

127


E XOT I C R E S O RTS & S PA

ª¤Á·˜ ›۷È

TOY

∫‡ÚÈÂ...

∞Ãπ§§∂∞ ∫∞ƒ∞∏§π∞

∫·È ı·˘Ì·ÛÙ¿ Ù· ¤ÚÁ· ™Ô˘. ∂Ì›˜ Â‰Ò ÛÙÔ Bestever ÙÔ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·˘Ùfi, ηıÒ˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û οı ÙÔ̤·. ΔÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙÔ Ó‡̷, ÙËÓ „˘¯‹ Î·È ÙÔ ÛÒÌ·, Ù· resort Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ¢ÂÍ›·˜, Û ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. °È· ‰Â›ÙÂ...

128

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


WWW.ISLAND-HIDEAWAY.COM

∞fi ÙÔÓ ∂ÈÚËÓÈÎfi ÛÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi Î·È ·fi ÂΛ ÛÙÔÓ πÓ‰ÈÎfi. ∞fi ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ÛÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·fi ÂΛ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ΔÔ 75% ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ÓÂÚfi Î·È Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ÛÙȘ ÂÛ¯·ÙȤ˜ ÙÔ˘ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ϤÔÓ Âȉ˘ÏÏȷο ηٷχ̷ٷ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ªÂÍÈÎfi, ª·Ï‰›‚˜, ÕÁÈÔ˜ ¢ÔÌ›ÓÈÎÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ΔÔÛοÓË ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ΔÔ ÓÂÚfi ηı·ÁÈ¿˙ÂÈ, ÙÔ ÓÂÚfi ËÚÂÌ›, ÙÔ ÓÂÚfi ıÂÚ·‡ÂÈ. ªÂ ÙÔ ÓÂÚfi, ‹ Ì ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ϤÔÓ ˘¤ÚÔ¯· spa ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì·˜ Î·È -ˆ˜ ÚÔÛ‹ÎÂÈ- ÙÔ Bestever Ù· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Î·È Û·˜ Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ. ªfiÓÔÈ, Û ˙‡ÁË ‹ Û ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, fiˆ˜ Î·È ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ٷ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ·

wellness ‹ spa resorts Ô˘ Û·˜ ·ÔηχÙÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ‚ÈÒÛÂÙ ¤Ó·Ó Â›ÁÂÈÔ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. §›Á˜ ̤Ú˜ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ·ÔÁÂÈÒÛÂÙ Ó‡̷ Î·È ÛÒÌ·, ÂÓÒ, ·Ó Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ ∫ÚÔ›ÛˆÓ, ›Ûˆ˜ Ó· οÓÂÙÂ Î·È Ï¿ıÔ˜. ∞fiÊ·ÛË, Ï›ÁÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È Ôχ ıÂÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ·Ó¿Ù·ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Û·˜, ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ΢ڛ·Ú¯· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÙÂ. ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·Í›˙ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ -·ÚΛ ÌfiÓÔ Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ÙÔ ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜, ·fi ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Ì·˜ Î·È ·fi ÙË ˙ˆ‹. °È' ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ Î·È ÙÔ Bestever. ∫·Ïfi ηÏÔη›ÚÈ.

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

129


E XOT I C R E S O RTS & S PA

Casa Colonial Beach & Spa ™ÙÔ Puerto Plata ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ∞Á. ¢ÔÌ›ÓÈÎÔ˜, ÛÙËÓ ∫·Ú·˚‚È΋, Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ Casa Colonial Beach & Spa. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· resort Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ Casa Colonial Â›Ó·È ÌÈÎÚfi Û ̤ÁÂıÔ˜ Î·È Ì ·ÔÈÎȷ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘. ∞Ó ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ÔÌ›ÓÈÎÔ, Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÓËÛ› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∫Ô‡‚· ÛÙËÓ ∫·Ú·˚‚È΋ ηÈ, fiˆ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ Ì ηٿÏ¢ÎË ¿ÌÌÔ Î·È Â͈ÙÈ΋ ‚Ï¿ÛÙËÛË. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÂÌÚfi˜ ·fi ÙÔ Casa Colonial, fiÔ˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ÔÓÂÈÚÈÎfi. ΔÔ˘ ˘Ô‚ÏËÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡, ‰ÂÓ ˘ÔÏ›ÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ resort, ηıÒ˜ ÙfiÛÔ Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘, fiÛÔ Î·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ Û οı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ÙÔ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi. Δ· ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· ÙÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ̤وÔ Â›Ù ÛÙÔ˘˜ ÙÚÔÈÎÔ‡˜ ΋Ô˘˜, ›Ù ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi, ÂÓÒ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÓÂÙ˜ Junior Suites ÁÈ· ‰‡Ô ¤ˆ˜ ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ·. °È· ÙËÓ Â˘ÂÍ›· Û·˜, ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Û ̤ÁÂıÔ˜, ·ÏÏ¿ ·fiÏ˘Ù· ÊÈÏÈÎfi Î·È prive Û Â͢ËÚ¤ÙËÛË, Bagua Spa. μ·ÛÈṲ̂ÓÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÂ Ê˘ÙÈο ηÏÏ˘ÓÙÈο ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ Bagua ÚÔÛʤÚÂÈ Ì·Û¿˙, ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›·, ıÂÚ·›· ÚÔÛÒÔ˘, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó «·Î¤Ù·» ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ·ÙÔÌÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ˙¢Á¿ÚÈ·. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÚÈÔ›ËÛ˘ -10 ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi- ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ̷ۿ˙ ÛÂ

130

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

·›ıÚÈÔ Ì ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÙ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¶ÚÈÓ ‹ ÌÂÙ¿, ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì ÏËÚ¤ÛÙ·ÙË Áο̷ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ηχ„ÂÈ Î¿ı ·Ó¿ÁÎË ÂÎÁ‡ÌÓ·Û˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÈÔ ¯·Ï·Ú¤˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÌÈ· ÈÛ›Ó· Ì Jacuzzi Î·È ı¤· ÛÙËÓ ∫·Ú·˚‚È΋ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜. ∞Ó Û·˜ ¿ÓÔÈÍÂ Ë fiÚÂÍË, ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·. Δo Casa Colonial ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô restaurant, ¤Ó· all day ÛÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÙÔ˘ Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫·Ú·˚‚È΋ Î·È ¤Ó· gourmet Ì ı¤· ÛÙË Ï›ÌÓË ÙÔ˘ ΋Ô˘, ̤ۈ ÂÓfi˜ Á˘¿ÏÈÓÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘. ™ÙÔ ÚÒÙÔ, Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Veranda, ı· ¿ÚÂÙ ÙÔ ÚˆÈÓfi Î·È ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi Û·˜, ̤۷ ·fi ÔÈÎÈÏ›· ‰ÈÂıÓÒÓ Á‡ÛˆÓ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÙÔ Lucia, ı· ‰ÂÈÓ‹ÛÂÙ Ì fusion ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ Î·È ı· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÎÚ·Û› Û·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ο‚· ÙÔ˘. º˘ÛÈο ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ï›„Ô˘Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Casa Colonial Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi resort ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ÔÌ›ÓÈÎÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔÓ ÂÎÏÂÎÙfi ηٿÏÔÁÔ ÙˆÓ Small Luxury Hotels of The World. Casa Colonial Beach & Spa Playa Dorada, Puerto Plata Dominican Republic Tel: 1-809-320-3232 www.casacolonialhotel.com


WWW.CASACOLONIALIHOTEL.COM

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

131


WWW.GROTTAGIUSTISPA.COM

E XOT I C R E S O RTS & S PA

132

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


Grotta Giusti Natural ¶Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ¶›˙· Î·È Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜, ÙÔ Grotta Giusti Natural Spa Resort ·ÔÙÂÏ› Ù¯ÓËÙfi, ·ÏÏ¿ Î·È Ê˘ÛÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Á˘ Ù˘ ΔÔÛοÓ˘. ΔÔ Ù¯ÓËÙfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙȘ ıÂṲ́˜ ËÁ¤˜ Î·È ÙÔ Û‹Ï·ÈÔ (GrottÔ ÛÙ· ÈÙ·ÏÈο) ·' fiÔ˘ ·Ó·‚χ˙Ô˘Ó. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙÔ Grotta Giusti Â›Ó·È ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ‚›Ï· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÈˆÓfi‚È· ‰¤ÓÙÚ· Î·È ˙ˆËÚfi Áη˙fiÓ. Õ„ÔÁ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÊÈÏfiÍÂÓÔ Î·È ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ÌÈ·˜ ÂÍÔ¯È΋˜... ÔÏÈÙ›·˜, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ›‰ÈÔ ¤Ó· ÛÙÔÏ›‰È ÛÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë Ê‡ÛË Ù˘ ΔÔÛοÓ˘. Δ· 58 ‰›ÎÏÈÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÔÈ ¤ÍÈ junior suites Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û¿ÓÈ· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, ȉ›ˆ˜ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ˆÛÙfiÛÔ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Î·Ó›˜. ∏ ı¤· ·fi οı ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Â›Ó·È ÂÎÏËÎÙÈ΋, ÂÓÒ Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÙȘ fiÌÔÚʘ ÔÌڤϘ Î·È Ù· ÌÂÙ·ÏÏÈο ¤ÈÏ· ΋Ô˘ Û ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Û ¿ÏϘ, ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÂÔ¯¤˜. ΔÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ˆÛÙfiÛÔ highlight ÙÔ˘ Grotta Giusti ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙȘ ıÂṲ́˜ ËÁ¤˜, Ô˘ ·Ó·‚χ˙Ô˘Ó Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ÛËÏÈ¿, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fiÏ˘Ù· Ê˘ÛÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ¢ÂÍ›·˜. ªÈ· ÌÈÎÚ‹ Ï›ÌÓË ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÛËÏÈ¿˜ ηχÙÂÙ·È ·fi ÓÂÚfi ÙÔ ÔÔ›Ô, ¯ÂÈÌÒÓ· - ηÏÔη›ÚÈ, ‰È·ÙËÚ› ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ 35 ‚·ıÌÒÓ. ¶ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÛËÏÈ¿˜, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È Ë ˘ÁÚ·Û›· ·Ó‚·›ÓÂÈ, Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó· ÊÙ¿-

ÓÂÈ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 100%, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Û˘Óı‹Î˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ¯·Ì¿Ì. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ ıÂÚÌ¿ ÏÔ˘ÙÚ¿, ˘¿Ú¯ÂÈ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÈÛ›Ó· Ì ÓÂÚfi ÙˆÓ ËÁÒÓ, ¤ÎÙ·Û˘ 750 Ù.Ì., Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔ˘˜ 35 ‚·ıÌÔ‡˜. ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈ̘ οı ›‰Ô˘˜ ıÂÚ·›˜ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ spa, ÈηӤ˜ Ó· ·Ó·˙ˆÔÁÔÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·ı¤Ó·. Δ¤ÏÔ˜, ¤Ó· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÎÁ‡ÌÓ·Û˘. ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· Ï‹ÚË Ë̤ڷ, ¤Ó· ‰Â›ÓÔ ÛÙÔ restaurant La Veranda Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ. ∂‰Ò, Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ·ÁÓ¿ ˘ÏÈο Ù˘ Á˘ Ù˘ ΔÔÛοÓ˘ Î·È Ô ÛÂÊ Giuseppe Argentino ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ˘¤ÚÔ¯· È¿Ù· Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· Û·˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó. °È· ÙÔ˘˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ Golf, Ï›Á· ÌfiÏȘ ÏÂÙ¿ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ resort, Û ·fiÛÙ·ÛË 3 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ Á‹Â‰Ô 18 ÔÒÓ Ì¤Û· Û ¤Ó· ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Δ¤ÏÔ˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ï›„Ô˘Ì fiÙÈ Î·È ÙÔ Grotta Giusti ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Small Luxury Hotels of The World. Grotta Giusti Natural Via grottagiusti, 1411 - 51015 Toscana - Italia Tel: +39 0572 90771 Fax: +39 0572 9077200 www.grottagiustispa.com

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

133


E XOT I C R E S O RTS & S PA

Dreams Puerto Vallarta ΔÔ Dreams Puerto Vallarta Resort & Spa fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Ï‹Ú˘ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ Âȉ˘ÏÏȷο resort ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û¿ÓÈ·˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡. ¶Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË Puerto Vallarta, Ô˘ ·fi ÌÈÎÚfi „·ÚÔ¯ÒÚÈ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ '70, ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¤Ó· ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi, ‰È·ı¤ÙÂÈ prive ·Ú·Ï›· Ì „ÈÏ‹ ¿ÌÌÔ Î·È ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· ÛÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ Î·È ÛÙÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·. ¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ Ë Ôχ‚Ô˘Ë fiÏË ·¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿, ÙÔ resort, ÏfiÁˆ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘, ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·fiÏ˘ÙË ËÛ˘¯›· Î·È ·ÔÌfiÓˆÛË. ΔÔ resort ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ÔÏ˘fiÚÔÊ· ÎÙ›ÚÈ·, Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙË ı¤· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi. ™˘ÓÔÏÈο 337 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ·, Ù· ÔÔ›· ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ·Ï¿, junior suites, suites Î·È presidential. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÏˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È Ë ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· -ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi- ηıÒ˜ Î·È Ù· ηϷ›ÛıËÙ· ͇ÏÈÓ· ¤ÈÏ·. ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ÊÈÏfiÍÂÓÔ, ·Ú¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ resort. ™ÙÔ˘˜ fiÌÔÚÊÔ˘˜ ΋Ô˘˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ‰‡Ô

ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÈÛ›Ó˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ηٷÚÚ¿ÎÙË Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Â›Û˘ bar ÁÈ· ‰ÚÔÛÈÛÙÈο ÔÙ¿, cocktail Î·È light lunch. ∂ÎÏËÎÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ·Ú·Ï›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· οı ·ÚÔ¯‹ Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó -ÂÙÛ¤Ù˜, ηڤÎϘ, ÔÌڤϘ. °È· Á‡̷ ‹ ‰Â›ÓÔ, ÙÔ Puerto Vallarta ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ŒÍÈ Û˘ÓÔÏÈο restaurant, fiÏ· ÙÔ˘˜ casual, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÍÈηÓÈ΋, ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÈÙ·ÏÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·, ¤Ó· Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙ· ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ Î·È ¤Ó· ÛÙ· „ËÙ¿ ÎÚ¤·Ù·. ∫Ú‡· È¿Ù· Î·È ‰ÚÔÛÈÛÙÈο ÔÙ¿ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÛÙ· ¤ÓÙ bar ÙÔ˘ resort, Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÈÛ›Ó˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÂÓÒ ¤Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ lobby. ™ÙÔ spa ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ıÂÚ·›˜ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÛÒÌ·ÙÔ˜, massage, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÂÎÁ‡ÌÓ·Û˘ ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜. ∞Ó ‰ÂÓ Û·˜ ÂÓԯϛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ηٿ 90% ·ÌÂÚÈηÓÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ, ÙfiÙ ÙÔ Dreams Puerto Vallarta Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜... Dreams Puerto Vallarta Puerto Vallarta Mexico www.vallarta-dreaming.com

134

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


WWW.VALLARTA-DREAMING.COM

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

135


E XOT I C R E S O RTS & S PA

Island Hideaway Resort √ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ Ï¤ÂÈ Â·ÎÚÈ‚Ò˜: ¤Ó· resort, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÓËÛ›, ‚·ıÈ¿ ÛÙÔÓ πÓ‰ÈÎfi ˆÎ·Ófi, ÛÙÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· ÙˆÓ ª·Ï‰›‚ˆÓ. √È ª·Ï‰›‚˜ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÎÙ·ÛË, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· fï˜ ÌfiÓÔ ÙÔ 10% Â›Ó·È ÁË, ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Â›Ó·È ‚·ı‡˜ ˆÎ·Ófi˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˘¤Úԯ˜, Û·Ó ÈÛ›Ó˜, ·ÙfiϘ. ∂‰Ò ÏÔÈfiÓ, ÛÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ Dhonakulhi, Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Î·Ù¿Ê˘ÙË ·ÙfiÏË ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘... Ô˘ıÂÓ¿, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌfiÏȘ ÙÔ 2005 ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌËÌ·, ¤Ó· boutique resort ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó ÌÈ· Á‡ÛË Â›ÁÂÈÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘. ∫·Ù¿Ï¢ÎË ¿ÌÌÔ˜, ηٷÚ¿ÛÈÓ· ÓÂÚ¿, «Î·Ù·ÙÚÔÈ΋» ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È ¤Ó· ÎÔÚ˘Ê·›Ô Â›Â‰Ô ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ·

Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÌÂÈÚ›· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜. ΔÔ Ó· ÊÙ¿ÛÂÙ ˆ˜ ‰Ò, Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì·, ηıÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÙ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ª·Ï›, ›Ù ·fi πÓ‰›·, ›Ù ·fi ™ÚÈ §¿Óη, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ·, Ê˘ÛÈο, ¤¯ÂÙ ÌÈ· ·ÎfiÌ· Ù‹ÛË Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. ∫·ÙfiÈÓ, Û·˜ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù·¯‡ÏÔÔ, Ô˘ Û·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ÓËÛ›. ¢‡ÛÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ¤„Ù ̷˜, fiÙ·Ó ÙÔ ‚ϤÌÌ· Û·˜ ·ÓÙÈÎÚ›ÛÂÈ ÙË ÛÙÂÓ‹ ·˘Ù‹ ψڛ‰· Á˘, ‰ÂÓ ı· ı¤ÏÂÈ Ì ٛÔÙ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ›Ûˆ, ÔÔ˘‰‹ÔÙ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ™Â ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ÏfiÁÈ· ı· ‹Ù·Ó ÂÚÈÙÙ¿, ·ÏÏ¿ ÌÈ· Î·È ÂΉ›‰Ô˘Ì ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. §ÔÈfiÓ, Â‰Ò ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó «‰ˆÌ¿ÙÈ·», ·ÏÏ¿ ·˘ÙfiÓÔ̘ ‚›Ï˜ ˘fi ÙÔ Û¯‹Ì· ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ηχ‚·˜ -ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›Ù fï˜, ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi Û‡Á¯ÚÔÓ· ˘ÏÈο. ∫¿ı ÌÈ· ‚›Ï· ¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË Ì·Á¢ÙÈ΋ ·Ú·Ï›· Î·È -·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘- ÈÛ›Ó·, Jacuzzi, Ï‹Ú˜ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ

136

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

internet Î·È ‰Âο‰Â˜ ·ÎfiÌ· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ∞fi fiϘ ÙȘ ‚›Ï˜, ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Ô˘ Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂Ó˜ ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ê˘ÛÈο ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÌÈ· ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ·ÔÌfiÓˆÛË -fiÛÔÈ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›· «√ Ó·˘·Áfi˜» ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ ÙÈ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ. º˘ÛÈο Â‰Ò Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÚˆÙfiÁÔÓ·. °È·Ù› Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì¿ÙÏÂÚ, ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ÛÂÊ Î·È 24ˆÚÔ˘ service, ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Û·È ÌfiÓÔ˜, ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Û·È Í¯·Ṳ̂ÓÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, prive Âͤ‰Ú˜ ̤۷ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Í¤¯·ÛÙÔ˘ ‰Â›ÓÔ˘ Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ¤Î·ÁÏÔ ËÏÈÔ‚·Û›ÏÂÌ·.

ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô, ·ÏÏ¿ fi¯È ¤Û¯·ÙÔ, ÙÔ Hideaway Spa. •‡ÏÔ teak, ÌÂٷ͈ٿ ˘Ê¿ÛÌ·Ù·, ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ·ÛÈ¿Ù˜ Ì·Û¤Ú Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˘ Mandara Spa, ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÌÈ· Û¿ÓÈ· ÂÌÂÈÚ›· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ˘ Î·È Â˘ÂÍ›·˜. ªÂ ÊfiÓÙÔ ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡ Î·È ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ Ù· Ú¿ÛÈÓ· ÓÂÚ¿ Ù˘ ·ÙfiÏ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ÛÒÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ó‡̷ ÂÚÓ¿ Û ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË ·fiÏ·˘Û˘. CTRl - ALT - DEL, ʇÁ·ÌÂ. Island Hideaway Resort 2nd Floor, Fasmeeru Building Boduthakurufaanu Magu, Henveiru Malé, Maldive Islands Tel: (+960) 650 15 15 Fax: (+960) 650 16 16 www.island-hideaway.com


WWW.ISLAND-HIDEAWAY.COM

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

137


WWW.ROYALPALMSHOTEL.COM

E XOT I C R E S O RTS & S PA

138

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


Royal Palms Resort and Spa ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ resort ‰ÂÓ Û·˜ ÙÔ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ˆ˜ ¤Ó· must visit ÚÔÔÚÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ·Ó ‚ÚÂı›Ù ÛÙÔ ºÔ›ÓÈÍ Ù˘ ∞ÚÈ˙fiÓ·, ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· Ì›ÓÂÙ ÂΛ. °È·Ù›; °È·Ù› ˆ˜ ÁÓˆÛÙfi Ë ÔÏÈÙ›· Ù˘ ∞ÚÈ˙fiÓ· ÛÙȘ ∏¶∞ Â›Ó·È ÌÈ· –ÂÓ ÔÏÏÔ›˜- ÂÚËÌÈ΋ ÙÔÔıÂÛ›·, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο, Ô˘¯› ÌÂÙ·ÊÔÚÈο Î·È ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ΋Ô˘˜, ÈÛ›Ó˜ Î·È spa Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¢ÚfiÛ‰ÂÎÙÔ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÁÈ·Ù› ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙËÓ ∞ÚÈ˙fiÓ· Â›Ó·È 47 ‚·ıÌÔ›, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ÂÎÙfi˜… ∂ÎÙfi˜ ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Royal Palms. ΔÔ ÂÓ ÏfiÁˆ resort ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ÚÔ¿ÛÙÈÔ ÙÔ˘ Phoenix, ÛÙÔ Scottsdale. ΔÔ ÚÔ¿ÛÙÈÔ ·˘Ùfi, οÙÈ Û·Ó ÙË ‰È΋ Ì·˜ ∂οÏË, Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ ·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ‚›Ï˜ Û ªÂÍÈοÓÈÎÔ ‹ ·ÔÈÎÈ·Îfi ÛÙÈÏ Î·È Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ¤Ó· ¯ˆÌ¿ÙÈÓÔ ‚Ô˘Ófi, ÙÔ Camelback, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰›ÓÂÈ Î·È ¤Ó· ÈÔ Â͈ÙÈÎfi ÙfiÓÔ, ÛÙÔ Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· Â›Â‰Ô ÙÔ›Ô. ™ÙÔ Royal Palms fï˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Û˘Óı‹Î˜ fi·Û˘, ‹ÙÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÈÛ›Ó˜, „ËÏ¿ ÊÔÈÓÈÎfi‰ÂÓÙÚ· Î·È Î‹ÔÈ Ì ÙÚÔÈο Ê˘Ù¿, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ‰ÚÔÛÂÚfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ. ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο, Ù· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÙÔ spa ÙÔ˘ Royal Palms Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ ÌÂٷ͇ ·ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ Î·È ÌÂÍÈοÓÈÎÔ‡ ÛÙÈÏ, ÂÓÒ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Â›Ó·È fusion, Ì ‚·ÚÈ¿ Â˘Úˆ·˚ο ¤ÈÏ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÓÙÔÓ· ÌÂÍÈηÓÈο ¯ÚÒÌ·Ù·. Δ· 119 ‰È·ı¤ÛÈÌ· «‰ˆÌ¿ÙÈ·» ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û casitas (ÌÂÍÈοÓÈη Û›ÙÈ· ÂÓfi˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘), estate rooms Î·È villas. Δ· ÚÒÙ·, ¤¯Ô˘Ó Ù˘Èο ÌÂÍÈηÓÈ΋ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, Ù· ‰Â‡ÙÂÚ· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÂÓÒ ÔÈ

villas Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ·. ΔÔ spa ÙÔ˘ Royal Palms Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Alvadora, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰¤Î· ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Û ·›ıÚÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÌÂÛÔÁÂȷο Ê˘Ù¿. ∂˘Úˆ·˚ο Â›Ó·È Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ›ËÛË Î·È ÙÔ Ì·Û¿˙, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· hot stone. ªÈ· prive ÛËÏÈ¿ Ì ηٷÚÚ¿ÎÙË ÂÓ Â›‰Ë Jacuzzi ·ÔÁÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ, ÂÓÒ, Ù¤ÏÔ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ï‹Ú˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ 24ˆÚ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∞Ó ÛÎÂÊÙ›Ù fiÙÈ ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿ ·ÏÒÓÂÙ·È Ë ¤ÚËÌÔ˜ Ù˘ ∞ÚÈ˙fiÓ· Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂΛ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ì ¿ÓÂÛË ÙÔ˘˜ 55 ‚·ıÌÔ‡˜ ÎÂÏÛ›Ô˘, ÙfiÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÓÙÈÏËÊı›ÙÂ Î·È ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ Royal Palms, ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. Royal Palms Resort & SPA 5200 East Camelback Road Phoenix Arizona 85018 Tel: 602.840.3610 Fax: 602.840.6927 www.royalpalmshotel.com


E XOT I C R E S O RTS & S PA

Turtle Island ∞˘Ùfi ÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ÓËÛ¿ÎÈ ÛÙÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· ÙˆÓ Fidji, ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ∂ÈÚËÓÈÎfi, Â›Ó·È ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ resort ÁÈ· ÂÚˆÙÂ˘Ì¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ·. ªfiÏȘ 14 ηχ‚˜ ÙÚÈÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ, fiϘ fï˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓËÛ›, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÛοÂÈ ÙÔ Î‡Ì·. ∂‰Ò, ÛÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ Ù˘ ¯ÂÏÒÓ·˜, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ resort Â›Ó·È ÔÏ˘ÏËı¤ÛÙÂÚÔ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó· Ú¿ÁÌ·: ∞fiÏ˘ÙË ∂͢ËÚ¤ÙËÛË (Ù· · Î·È Â ÎÂÊ·Ï·›· ·ÚÈ ÂÈÌÂÏËÙ‹). ™ÙÔ Turtle Island Ô ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·fiÏ˘ÙË ·fiÏ·˘ÛË, fi¯È fï˜ ̤۷ ·fi ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌfi, ·ÏÏ¿ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜. ∫¿ı ˙¢Á¿ÚÈ, ·Ó ÙÔ ÂÈı˘Ì›, ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ «ÔÈÎÔÓfiÌÔ», ÌÈ· ÓÙfiÈ· ΢ڛ· Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› οı ·Ó¿ÁÎË. √Ô˘‰‹ÔÙ ÛÙÔ ÓËÛ›, ̤ۈ ÌfiÓÔ ÌÈ·˜ ÎÏ‹Û˘ ·fi ·Û‡ÚÌ·ÙÔ, Û·˜ ʤÚÓÔ˘Ó ÔÙȉ‹ÔÙ ˙ËÙ‹ÛÂÙÂ. ∑·Î¤Ù· ÁÈ· ÙÔ ÎÚ‡Ô, ηʤ, ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi, Ê·ÁËÙfi, Ù· ¿ÓÙ·. ∞ÎfiÌ· Î·È ˘‰ÚÔÏ¿ÓÔ, ·Ó ÙÛ·ÓÙÈÛًηÙ Ì ÙËÓ ‹ ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ ʇÁÂÙÂ… ÙÒÚ·. Δ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Â›Ó·È Ê˘ÛÈο ·˘ÙfiÓÔÌ·, ÊÙÈ·Á̤ӷ Û·Ó ÓÙfiȘ ηχ‚˜, Ì fiϘ fï˜ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¤ÛÂȘ, fiˆ˜ ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ·, Jacuzzi, ηٷ„‡ÎÙË, ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÌÂÁ¿ÏË ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ· Î·È ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ¤ÍÙÚ· ·Ó¿ÎÏÈÓÙÚÔ ‰‡Ô ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ÛȤÛÙ·. ¢ÂÓ ı· Û·˜ ·Ôηχ„Ô˘Ì –Ê˘ÛÈο- fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Ë ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË Û ·˘Ùfi ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈο exlusive resort, ÌfiÓÔ fiÙÈ Â‰Ò ¤¯ÂÈ Á˘ÚÈÛÙ› Ë Ù·ÈÓ›· Blue Lagoon. ∏ ·›ÛÙÂ˘Ù· fiÌÔÚÊË

140

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ Ï›ÂÈ ÙÔ ÙÚÔÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ Î·È Ù· Â͈ÙÈο Ê˘Ù¿ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ ʇÛ˘. ∂‰Ò, οı ۷˜ ··›ÙËÛË Á›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÓÒ ÔÈ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ËÚÂÌ›·˜, Ù˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÓfiËÌ·. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ 28 ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÓËÛ› ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ‰Â›ÙÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ, ·Ó ÂÛ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÂÙÂ. ∏ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Â›Ó·È ·ÚÔÈÌÈ҉˘. º˘ÛÈο, fiˆ˜ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ ¤Ó· resort ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘, οı ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹. ∞fi ηٷ‰‡ÛÂȘ Î·È „¿ÚÂÌ·, ¤ˆ˜ ÂÚ¿ÙËÌ· Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË, Ù· ¿ÓÙ· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È. ∞˘Ùfi Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ï›„ÂÙÂ Â›Ó·È ¤Ó· massage Lomi Lomi, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÙÔÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ı· Û·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ¤ÎÏËÎÙÔ˘˜. Turtle Island Fidji 38 - 40 Garden Street South Yarra, Victoria AUSTRALIA, 3141 Tel: (61) 3-9823 8300 Fax: (61) 3-9823 8383 www.turtlefiji.com


WWW.TURTLEFIJI.COM

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

141


WWW.SUTERAHARBOUR.COM

E XOT I C R E S O RTS & S PA

142

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


HOTEL CHIANG MAI

Sutera Harbour Resort ™ÙÔ ª·Ï·ÈÛÈ·Ófi, ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ó‹ÛÔ˘ μfiÚÓÂÔ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Sutera Harbour, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ϤÂÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ù˘ ∫›Ó·˜ Î·È Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ Û ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ÙÚÔÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Á˘, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÙÔ Magellan Sutera, ÙÔ Pacific Sutera, ηıÒ˜ Î·È Ù· Marina Î·È Golf Clubs. ™ÙÔ ÈÔ «Ï·˚Îfi» Pacific, Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·ı’ ‡„Ô˜ Û ¤Ó· ÔÏ˘fiÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ ÈÔ prive Magellan Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Â›Ó·È ÙÔÈ΋ Î·È Ù· ÎÙ›ÛÌ·Ù· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û ‰‡Ô ÙÚÂȘ ÙÔ Ôχ ÔÚfiÊÔ˘˜. ™˘ÓÔÏÈο 956 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, Ô˘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ¿ÚÈÛÙ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ì·Ú›Ó· –·Ó ÙÔ ÛοÊÔ˜ Û·˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ˆ˜ ÙË μfiÚÓÂÔ- Á‹Â‰Ô Golf Î·È ÏÂÈ¿‰· bar, restaurant, ı¤·ÙÚÔ, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, ·È‰fiÙÔÔ˘˜ Î·È Á‹‰· ÁÈ· οı ¿ıÏËÌ·. ∂Ì›˜ Ê˘ÛÈο ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ Û·˜ ÙÔ Magellan Sutera ÙÔ ÔÔ›Ô, Ì ÙËÓ ÚÔÛÂÁ̤ÓË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ Î·È Ù· ¿ÓÂÙ· ‰ˆÌ¿ÙÈ¿ ÙÔ˘, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¤Ó· ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ‰È·ÌÔÓ‹˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ŒÓ·˜ ·ÎfiÌ· ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙÔ Magellan Â›Ó·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ spa ÙÔ˘ resort, Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· Mandara. ∂‰Ò, Û prive ¯ÒÚÔ˘˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· ‰Âο‰Â˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÚÈÔ›ËÛ˘ Î·È Â˘ÂÍ›·˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÔ˘›Ù˜ fiÔ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÛÈ·ÙÈÎfi Ì·Û¿˙ Ì ÙËÓ ·Ú¤· ‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜. ∂Ï¿¯ÈÛÙ· ̤ÙÚ· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔ Magellan Sutera, ÛÙÔ Marina & Country club, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ resort, ÙÔ

ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÂÎÁ‡ÌÓ·Û˘, Jacuzzi Î·È Ê˘ÛÈο Û¿Ô˘Ó·. ∞Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙȘ Ì·Á¢ÙÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÛÙÔ Sutera Harbour ı· ‚Ú›ÙÂ Û˘ÓÔÏÈο ¤ÓÙ ÈÛ›Ó˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÌÈ· Ì ·È¯Ó›‰È·, ÙÛÔ˘Ï‹ıÚ˜ Î·È ·Ó·‚·Ù‹Ú˜ Î·È Ë ¿ÏÏË ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiϘ ÔÈ ÈÛ›Ó˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·È ·È‰ÈÎfi ÙÌ‹Ì·. °È· ÙÔ Á‡̷ Î·È ÙÔ ‰Â›ÓÔ Û·˜, ÛÙÔ Sutera ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÊÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο resto, ͯˆÚÈÛÙ‹˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó·˜. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ ı· ÛÙÂÚËı›Ù ÙȘ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ Î·È ÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜, ÙȘ Á·ÏÏÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÎÈÓ¤˙ÈΘ, ÙȘ ÈÓ‰ÈΤ˜ Î·È ÙȘ Ì·Ï·ÈÛÈ·Ó¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ bar ÛÙȘ ÈÛ›Ó˜ Î·È ÛÙ· lobby ÙÔ˘ οı ÎÙÈÚ›Ô˘, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ù· ÎÚ‡· ÔÙ¿ Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· È¿Ù·. ∞Ó Ù· ı¤ÏÂÙ fiÏ· Î·È Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÏÎÂÛÙ ·fi ÙÔÓ Â͈ÙÈÛÌfi, ÙfiÙ ÙÔ Sutera Harbour Resort Â›Ó·È Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Û·˜. Sutera Harbour Resort 1 Sutera Harbour Boulevard Sutera Harbour 88100 Kota Kinabalu Sabah, MALAYSIA Tel: +60 88 318 888 Fax: +60 88 317 777 www.suteraharbour.com

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

143


E XOT I C R E S O RTS & S PA

Tucker's Point Hotel & Spa ∏ Ó‹ÛÔ˜ μÂÚÌÔ‡‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ 600 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ¡. ÀfiÚ΢, ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡. ªÈ· Ì·ÎÚfiÛÙÂÓË ÏˆÚ›‰· Á˘, Ì ¿ÂÈÚÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÎfiÏÔ˘˜ Î·È fiÚÌÔ˘˜, Î·Ù¿Ê˘ÙË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Î·È Ì ̷Á¢ÙÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜, ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÂÈ fiÏÔ ¤Ï͢ ÔÏÏÒÓ Â‡ÔÚˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Î·È μÚÂÙ·ÓÒÓ, Ô˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ·fi‚·ÛË ÛÙÔ ÓËÛ›. ÃÙÈṲ̂ÓÔ ·fi ¿ÎÚË Û ¿ÎÚË Ì ˘¤Úԯ˜ ‚›Ï˜, ÌÈÎÚ¤˜ ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ Î·È ÌÂÁ¿Ï· resort, Ë μÂÚÌÔ‡‰· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ·Ó¤ÁÁȯÙÔ ÙÚÔÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÛÔ Ô˘ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ, ‰È·ÙËÚ› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ·˘ÙfiÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÏfiÁˆ Ù˘ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹˜ Ù˘, Ë μÂÚÌÔ‡‰· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÚÈο ‹Û˘¯· ÛËÌ›·, fiˆ˜ ÙÔ Tucker’s Point. ∞˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ó‹ÛÔ˘, ̤۷ Û ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi ÎfiÏÔ Ô˘ ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡ Î·È ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÌÈ·˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ÈÛ›Ó·˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Âȉ˘ÏÏÈ·Îfi ÛËÌ›Ô, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó· resort Ì ÌfiÓÈ̘ ηÙÔÈ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 5 ·ÛÙ¤ÚˆÓ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜ Î·È ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, 88 ÌÂÁ¿Ï· ‰ˆÌ¿ÙÈ· –Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ı· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Û ¤ÎÙ·ÛË Ù· 100 Ù.Ì.Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ ı· ÓÔÈÒÛÔ˘Ó ‚·ÛÈÏÈ΋ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· ÛÙÔ °ÂˆÚÁÈ·ÓÔ‡ ÛÙÈÏ ÎÙ›ÚÈÔ, Ì ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ·ÈÛıËÙÈ΋. ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÏfiÊÔ, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ı· Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜.

144

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

°Ú¿ÊÔ˘Ì Û ̤ÏÏÔÓÙ· fiˆ˜ ı· ·Ú·ÙËÚ‹Û·ÙÂ, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Tucker’s Point ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2008. ΔÔ ›‰ÈÔ Ê˘ÛÈο ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ spa, ÙÔ ÔÔ›Ô Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 3.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ, ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜: ÂÚÈÔ›ËÛË ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ì·Û¿˙, ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›· Î·È ı·Ï·ÛÛÔıÂÚ·›·, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈfiÁη Î·È Tai Chi, ÂÓÒ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·›ıÚÈ· ÂÚÈÔ›ËÛ˘ Û ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ spa ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ì Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ı· Â›Ó·È Û¿Ô˘Ó· Î·È Jacuzzi. ™ÙËÓ Â‡ÏÔÁË ÂÚÒÙËÛ‹ Û·˜, ÁÈ·Ù› ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ·fi ÙÒÚ· Û ¤Ó· resort Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ 2008, Ë ÚÔÊ·Ó‹˜ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È: ÁÈ·Ù› ÔÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ·Ó ηÓ›˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÚÈÓ ·Ô‰ËÌ‹ÛÂÈ ÂȘ ∫‡ÚÈÔÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ·fi ÙÒÚ· ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘. Tucker's Point Hotel & Spa 60 Tucker’s Point Club Drive Hamilton Parish, HS 02 Bermuda Tel: 441 298 9800 Fax: 441 298 9801 www.tuckerspoint.com


WWW.TUCKERSPOINT.COM

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

145


WWW.OBEROI-MAURITIUS.COM

E XOT I C R E S O RTS & S PA

146

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


The Oberoi, Mauritius ŒÓ· ·ÎfiÌ· ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ πÓ‰ÈÎÔ‡ ˆÎ·ÓÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È ÈηÓfi Ó· Û·˜ ·Ê‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ·ÓÔȯÙfi. ™ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ı· ‚Ú›Ù ‰Âο‰Â˜ ·Ú·Ï›Â˜ ̠Ϣ΋ ¿ÌÌÔ, ηٷÚ¿ÛÈÓ· ÓÂÚ¿ Î·È ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ·ÙfiϘ. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì·Á¢ÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· ÙˆÓ 1.860 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ ηχÙÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÚÔÈο ‰¿ÛË. ™ÙÔ ª·˘Ú›ÎÈÔ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË, ·ÏÏ¿ ·Ó ʇÁÂÙ ϛÁÔ ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· – ÏÈÌ¿ÓÈ Port Louis, ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·ÔÌfiÓˆÛË. √ ª·˘Ú›ÎÈÔ˜ (¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÕÁÈÔ˜, Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜) Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÁË -2.000 ¯ÏÌ. ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ÎÔÓÙ¿ Û¯ÂÙÈο ÛÙË ª·‰·Á·ÛοÚË. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÂÌ›˜ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙÔ Oberoi, fiÔ˘, ·Ú¿ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‹Û˘¯Ô. ∂‰Ò, Ù· 72 ÌfiÏȘ ‰ˆÌ¿ÙÈ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û ·˘ÙfiÓÔÌ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÛÔÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ηχ‚˜, ·ÏÏ¿ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÙȉ‹ÔÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÙÂ: Ï‹ÚË ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Û˘Ó‰¤ÛÂȘ wifi ÁÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, Jacuzzi Î·È Ê˘ÛÈο ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi Î·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ Ì¿ÓÈ·. √È villas Ì ÙȘ ·˘ÙfiÓÔ̘ ÈÛ›Ó˜ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹, fiÙ·Ó ÂÌÚfi˜ ÛÔ˘ ·ÏÒÓÔÓÙ·È 600 ̤ÙÚ· ÙÚÔÈ΋˜ ·Ú·Ï›·˜ Ì ηٿÏ¢ÎË ¿ÌÌÔ Î·È Ú¿ÛÈÓ· ÓÂÚ¿. ∞˘Ùfi Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Â›Ó·È ÙÔ spa, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÊÙ¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÚÈÔ›ËÛ˘ Î·È ÛÔ˘›Ù˜ Ì ȉȈÙÈ΋ ÈÛ›Ó·. ∂‰Ò, Ë ·Ó¿Ù·ÛË ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ó‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË.

•ÂÎÈÓ‹ÛÙ Ì ¤Ó· ·ÙÌfiÏÔ˘ÙÚÔ, Û˘Ó¯›ÛÙ Ì ÂÚÈÔ›ËÛË ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÎÏ›ÛÙ Ì ¤Ó· Ì·Û¿˙ Ì ¤Ï·È· ηڇ‰·˜. ªÔÚ›Ù ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ï‹Ú˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ÚÔÛˆÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎÁ‡ÌÓ·Û˘. ¶ÈÛÙfi ÛÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ Î·È ÂÓ ·fiÏ˘ÙË ·ÚÌÔÓ›· ‰È·ÌÔÓ‹˜, ÙÔ Oberoi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÏÂÈ¿‰·, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ¤Ó·, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi restaurant ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ·ÓÔȯÙÔ‡˜ Î·È ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∂‰Ò, ¤¯ÔÓÙ·˜ ̤وÔ ÙË ‰‡ÛË, ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈο ËÏÈÔ‚·ÛÈϤ̷ٷ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÁË Î·È Á‡ÛÂȘ ÙÔÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ Û ÌÈ· ·Á·ÛÙ‹ Û˘Ó‡ÚÂÛË. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ ÁÈ· ÌÈ· Ë̤ڷ ÁÂÌ¿ÙË ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜, ÙÔ Oberoi ·ÔÙÂÏ› ȉ·ÓÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ ËÚÂÌ›· Î·È ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â˘ÂÍ›·, Û ¤Ó· ÔÈÔÙÈÎfi Î·È Â͈ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. The Oberoi, Mauritius Turtle Bay, Pointe aux Piments, Mauritius Tel: +230 204 3600 Fax: +230 204 3625 www.oberoi-mauritius.com


E XOT I C R E S O RTS & S PA

Cap Juluca ™ÙÔ Û‡ÌÏÂÁÌ· ÙˆÓ Ó‹ÛˆÓ Ù˘ ∫·Ú·˚‚È΋˜, ÛÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ St. Maarten (St. Martin) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÌÈÎÚfi ÓËÛ¿ÎÈ Anguilla. ∂͈ÙÈÎfi Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊÔ, Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÔÓÂÈÚ¢Ù›, ‹ ‰ÂÈ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ˆ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·˜ ÙÚÔÈÎfi˜ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜: ÔÚÁÈÒ‰Ë ‚Ï¿ÛÙËÛË, ·‚·ı‹ Ú¿ÛÈÓ· Î·È ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· ÓÂÚ¿ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤Ó· ·fi ÎÔÚ·ÏÏÈÔÁÂÓ‹ ‡Ê·ÏÔ, ·¿ÓÂÌÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Î·È ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Ì ηٿÏ¢ÎË ¿ÌÌÔ. ™ÙÔ ÈÔ ‹Û˘¯Ô ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·˘ÙÔ‡, Û ÌÈ· ψڛ‰· Á˘ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ· ·fi ÙÚÂȘ Ï¢ڤ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ resort Cap Juluca. ªÂÚÈο ̤ÙÚ· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ·›ı·ÓË ·Ú·Ï›·, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÎÙÈÚ›ˆÓ Ì·˘ÚÈÙ·ÓÈ΋˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, Ô˘ Ì ÙÔ ÂÎÙ˘ÊψÙÈÎfi Ï¢Îfi ÙÔ˘˜ ¯ÚÒÌ·, ÙÔ˘˜ ıfiÏÔ˘˜ Î·È ÙȘ η̿Ú˜ ÙÔ˘˜, Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó Û·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·ÎÚÔı·Ï·ÛÛÈ¿˜. ∂ÌÚfi˜ ·ÏÒÓÂÙ·È ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë Ê˘ÛÈ΋… ÈÛ›Ó·, Ì ÓÂÚ¿ Ô˘ ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û˜ Ó· Ù· ÈÂȘ, ·Ú¿ Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÂȘ ̤۷ ÙÔ˘˜. Δ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ Cap Juluca ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ ¤ÍÈ Û 18 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÙ›ÚÈ·, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ··Ú·›ÙËÙË ·ÔÌfiÓˆÛË Î·È ËÚÂÌ›·. ŸÏ·, Ì· fiÏ·, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ı¤· ÛÙÔÓ ·¤Ú·ÓÙÔ øηÓfi Î·È ·¤¯Ô˘Ó ÌfiÏȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∏ minimal ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ Â›ψÛË, Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÓ ÎÔÚ˘Ê·›· Û ÔÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û fiÁÎÔ, ÒÛÙ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÂÈ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ Ï¢ÎÔ‡. ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ , ÔÙȉ‹ÔÙ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ·ÛÙfi˜ Û ¢ÎÔϛ˜ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¤·-

148

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

ÎÚÔ, ÂÓÒ, ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÙÔ ÚˆÈÓfi ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Û·˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÛ›˜ ı· ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÂÙÂ. ∏ ı¤· ÌfiÓÔ ˆ˜ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Ôı›, ηıÒ˜ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ó· ÂÚÈËÁËı› ÛÙȘ ÂÛ¯·ÙȤ˜ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ̤۷ ·fi Û¿ÓÈ· Î·È ÚˆÙfiÁÓˆÚ· ¯ÚÒÌ·Ù·. ∞Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ·Ê‹ÛÂÙ Ì ٛÔÙ· ÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋ ËÚÂÌ›·, ·ÙÔÌÈÎfiÙËÙ· Î·È ı¤· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Û·˜, ÔÈ ÂȉÈÎÔ› Ì·Û¤Ú Î·È ·ÈÛıËÙÈÎÔ› ÙÔ˘ spa ÛÙÔ Cap Juluca ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. ΔÔ ¿ÓÂÙÔ spa center Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û·˜, ·ÏÏ¿ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. ¢Âο‰Â˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ì·Û¿˙, ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›·˜, ı·Ï·ÛÛÔıÂÚ·›·˜, ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ÛÒÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È pilates Î·È Thai Chi Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ·. ΔÔ Á‡̷ ‹ ÙÔ ‰Â›ÓÔ Û·˜ ı· ÙÔ ¿ÚÂÙ ÛÙÔ George’s, ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ·Ú·Ï›„ÂÙÂ Î·È Ù· ÈÔ gourmet Pimm’s Î·È Kemmia. ΔÔ ÚÒÙÔ ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙÔ „¿ÚÈ Î·È ÛÙËÓ pasta, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì·ÚÔÎÈÓ¿ tapas, Ì ÔÙȉ‹ÔÙ ÌÔÚ›Ù ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ˆ˜ Á¤ÌÈÛË („¿ÚÈ, ÎÚ¤·˜, Ï·¯·ÓÈο, Ù· ¿ÓÙ·). ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë ·fiÏ·˘ÛË Â›Ó·È ÂÁÁ˘Ë̤ÓË. Cap Juluca P.O. Box 240, Maundays Bay, Anguilla Leeward Islands, British West Indies Tel: (264) 497-6666 Fax: (264) 497-6617 www.capjuluca.com


WWW.CAPJULUCA.COM

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

149


ªfiÓÔ ÛÙ· fiÓÂÈÚ·; TOY

¶∞¡Δ∂§∏ ¶∞Δ∂§√À

¢ÈÂϤÁÔ˘Ì ÁÈ· ÂÛ¿˜ Ù· 21 ηχÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ì ÌfiÓÔ ÎÚÈÙ›ÚÈÔ ÙËÓ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘˜. ∞ÔÏ·‡ÛÙÂ!

150

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


U LT I M A T E G I F T S

WWW.SAIQSST.COM

M ӈ¤˜ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ì·˜ ·fi Ùo 47o International Paris Air Show, fiÔ˘ ‚ÚÂı‹Î·Ì ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿, Û·˜ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÙÔ ÈÔ Î·˘Ùfi ¤ÎıÂÌ· ·Ó Î·È ÙÔ Â›‰·Ì ÌfiÓÔ Û ÌÔÚÊ‹ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. ΔÔ QSST ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ, ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ fiˆ˜ Ê¿ÓËΠ«·Ó¿ÁÎË» ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ ˘ÂÚ˯ËÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË Ì ̷ÎÚ¿ ·ÎÙ›Ó· ‰Ú¿Û˘. ∂›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·›ÛÙ¢ÙÔ fiÛÔÈ ÎÚÔ›ÛÔÈ Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· fi¯È ÌÈ·˜, ·ÏÏ¿ ÔÏÏÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ı· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ˘ÂÚ˯ËÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 12-18 ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ΢ڛˆ˜ ¯Ú‹ÛË. ΔÔ Quiet Supersonic Transport (QSST) Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ Skunk Works ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·Ú·ÎÏ¿‰È Ù˘ Lockheed, Ô˘ ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 50, ˘fi ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ Clarence L. "Kelly" Johnson ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ٷ ÈÔ Â͈ÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, Ì ΢ÚÈÒÙÂÚ· Î·È ÈÔ ‰È¿ÛËÌ· ÙÔ SR71 Blackbird Î·È ÙÔ U2. To QSST Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Skunk Works Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿ ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘ Concord ·ÎfiÌ· ÈÔ ¤Ú·, ηıÒ˜ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ٷ ‰ÈÂıÓ‹ standards Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÓÙÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ú‡Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ FAA Û¯ÂÙÈο Ì ٷ Â›‰· ıÔÚ‡‚Ô˘ ηٿ ÙËÓ ·ÔÁ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÛÁ›ˆÛË. ΔÔ QSST ı· Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì 1.6 - 1.8 ªach, Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÙËÓ ¿ÓÂÛË ÂÓfi˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜. °È· ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜, ÔÈ General Electric, Pratt & Whitney, Î·È Rolls-Royce ÛΛ˙ÔÓÙ·È ÔÈ¿ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·ıÒ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ ˆ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ QSST ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÂÚÔÔÚ›·. ∞Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤ÏÂÙ ¤Ó· ÙÔ ...2012, Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ú·Á›ÏÂÙ ·fi ÙÒÚ·!

1

QSST The Quiet Supersonic Transport SAI Lockheed Design www.saiqsst.com

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

151


U LT I M A T E G I F T S

2

2. ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÈÒÓ˜ ·fi ÙËÓ ÂʇÚÂÛË Ù˘ ÔÌڤϷ˜ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Ô π¿ˆÓ·˜ Hironao Tsuboi Î·È Ó· ‚ÚÂÈ ÌÈ· ·Ï‹ ÏËÓ Â˘Ê˘¤ÛÙ·ÙË Ï‡ÛË ÛÙÔ ˆ˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Ì·˜ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙË ‚ÚÔ¯‹ fiÔ˘ Î·È fiÔÙ ̷˜ οÓÂÈ Î¤ÊÈ. ∏ ·˘ÙÔÛÙÂÎÔ‡ÌÂÓË ÔÌڤϷ, Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ·fi Û˘ÓıÂÙÈο ˘ÏÈο Î·È ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ, ˙˘Á›˙ÂÈ ÌfiÏȘ 320 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· Î·È ‚·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ·Î›‰·˜ Ì ÌÈ· ÙÚ›Ô‰Ë ‚¿ÛË ·Ú·ÁÂÌÈṲ̂ÓË Ì ¯˘Ùfi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿ Ë ·˘ÙÔÛÙÂÎÔ‡ÌÂÓË ÔÌڤϷ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Û ٛÔÙ· ·fi ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ χÛË, ¤Ú· ·fi ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ÊÈÓ›ÚÈÛÌ·. ™Â ¿ÛÚÔ Î·È Ì·‡ÚÔ ¯ÚÒÌ·! www.100per.com 3. ∫¿ÙÛ ¤ÙÛÈ. Ÿ¯È, ·ÏÏÈÒ˜, Ï¿ÙË ·fi Â‰Ò ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÂΛ. ªÂÚ‰Â˘Ù‹Î·ÙÂ; μ·ÛÈṲ̂ÓË Û ¤Ó· ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ‚¿ÛÂˆÓ Ë Drift Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏ˘ıÚfiÓ·-M¿ÈÎ §·Ì¿Ú Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË Ó· οıÂÛ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÌÂÚÈ¿ ̤۷ Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙË ı¤ÛË Ù˘ Ï¿Ù˘. ¢È·ı¤ÛÈÌË Ì ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Î·È Ê˘ÛÈο ‰¤ÚÌ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. www.walterknoll.de 4. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ ηʤ Diva ·fi ÙËÓ Casa Bugatti Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ·˘Ù‹ ÙˆÓ ˘ÂÚ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Bugatti, ·ÊÔ‡ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ ÛÔÚ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ÙȘ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ Â‰Ò ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ 1000 ›Ô˘˜ Î·È ÙÔ x1.500.000 Ù˘ Veyron, ·ÏÏ¿ Ì ٷ 15 bar Ù˘ ·Ó›Û¯˘Ú˘ ·ÓÙÏ›·˜ Î·È ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ·Ú·Û΢‹˜ ÂÓfi˜ espresso Ì ٷ fiÏ· ÙÔ˘. ◊ cappuccino ‹ Latte, fiÙÈ ÙÚ·‚¿ Ë fiÚÂÍ‹ Û·˜, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓۈ̷و̤ÓË Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ·Ú·Û΢‹ ·ÊÚfiÁ·ÏÔ˘. º¿ÙÛ·-οÚÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÂȉÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ Û·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ì ÙË ‚ÂÏfiÓ· ÙÔ˘ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηʤ (Û ÛÎfiÓË ‹ ÂȉÈο Ê˘Û›ÁÁÈ·) Î·È ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·ÙÌÔ‡ ÁÈ· Ó· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·Ú·¿Óˆ Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ design, ÙÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ,ÙÔ ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ Î·È ÙËÓ Ê‹ÌË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Casa Bugatti, ÙfiÙ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· Ì˯·Ó‹ espresso, Ô˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ê˘Û¿ÂÈ! ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Û·˜... BERSON ∞º√π ∫.™∞ƒ∞ºπ¢∏ ∞∂μ∂ ∞°∞ª∂ª¡ø¡√™ 47 ∫∞§§π£∂∞ ΔËÏ.: 210 94 78 716

3

5 152

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

4


6

8

7

5. ∏ Ó¤· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ˘ÂÚÛÎÔ‡· Ù˘ Philips ‰ÂÓ ·ÚÎÂ›Ù·È ÛÙÔ Ó· ÚÔ˘Ê¿ÂÈ ÙË ÛÎfiÓË ·fi Ì·ÎÚÈ¿, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· χÓÂÈ Î·È Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í¯ÓÈfiÌ·ÛÙ Ù˘ ¯ÂÈÚ›ÛÙÚÈ·˜ Ù˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓË Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‹ Ó· ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ Û·ÎԇϘ Ì ٷ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ ˘ÏÈο. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ï¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÏ·ÛÈΤ˜ Û·ÎԇϘ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ‰È· Á˘ÌÓÔ‡ ÔÊı·ÏÌÔ‡ ¯¿ÚË ÛÙÔ ‰È¿Ê·ÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. ÿÚË ÛÙÔ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Ê›ÏÙÚˆÓ Ë Ó¤· ÛÎÔ‡· Ù˘ Philips ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÛÎÔ‡ÈÛÌ· ·fi ·ÁÁ·Ú›· Û ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ͯӿ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Î·È compact ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·˘ÍË̤ÓË Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Â˘¯ÚËÛÙ›·. www.philips.com 6. ΔÈ ¿ÏÏÔ ı· ‰Ô˘Ó Ù· Ì·Ù¿ÎÈ· Ì·˜! ∏ ηӷ‰ÔÌ·ÓȤڷ Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ·Û›ÁÓˆÛÙ˘ ∞˘ÛÙÚȷ΋˜ Ê›ÚÌ·˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ EOOS Design GmbH ÁÈ· ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÂȉÒÓ Ì¿ÓÈÔ˘ Duravit. ∏ Ì·ÓȤڷ Sundeck fiÙ·Ó Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ‹ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ηӷ¤ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ yacht, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ıÂÏ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ì ÙËϯÂÈÚÈÛÌfi ‹ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ· Ó· Û‡ÚÂÈ Ù· ‰‡Ô ̤ÚË Î¿Ï˘„˘ ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ (ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó fiˆ˜ Ë ÔÚÔÊ‹ ÂÓfi˜ cabrio Ì ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓË ÔÚÔÊ‹) Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ¤Ó· Ì·Ó¿ÎÈ. Δ· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ηχÌÌ·Ù· Â›Ó·È Ê˘ÛÈο Ú·Ì̤ӷ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, Ù· ΢ÏÈÓ‰ÚÈο ÚÔÛΤʷϷ Î·È ÙÔ Í‡ÏÔ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÛοÊÔ˜ Î·È ÁÂÓÈο Ë Sundeck ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ¿ÎÚˆ˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ì·ÓȤڷ Ô˘ Û¿ÂÈ ÙÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ, ·ÊÔ‡ ÌÔÚ› οÏÏÈÛÙ· Ó· ÎÔÛÌ› Î·È ÙÔ Û·ÏfiÓÈ Û·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Ù˘¯·›Ô Ô˘ ΤډÈÛ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Red Dot. www.duravit.de 7. H ˘„ËÏ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ù˘ ∏√ Î·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ (˘¤Ú‚·Ú˘) ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÔÓfi ÛÎÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ Ó· ··ÚÓËı› ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÏ·˘ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ (ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ÌÂÙ¿ ÙÔ sex), ÙÔ Ê·ÁËÙfi. H ۯ‰›·ÛË ÙÔ˘ Rival 65 Î·È ÙÔ ·˘ÍË̤ÓÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ· -Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔ Ì ¿ÏÏ· ¤‰ÈÏ·- Ó· ÛËÎÒÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜. ™·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ¯ÔÓÙÚÔ› fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ô‡Ô˘ÏÔ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓˆÛË Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È! Δ¤ÚÌ· ÔÈ ÂÓÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙȘ 5 ¿Ș ¶ÂΛÓÔ˘, Ù· 3 ÊÈϤٷ ·Ï¿ ÎÚÂÌ, ÙÔ˘˜ 2 ÎÔ˘‚¿‰Â˜ ÊÔ˘¿ ÁÎÚ· ηÈ, ÁÈ· ¯ÒÓ„Ë, ÙËÓ ÙÚ›·ÙË ÙÔ‡ÚÙ· ·ÁˆÙfi. ηϋ ¯ÒÓ„Ë. www.water-action.gr 8. £¤ÏÂÙ ӷ Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ ÙËÓ ˙‡ÁÈÛË ·ÎÚȂ›·˜ Ì ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋; ΔfiÙ ÔÈ ˙˘Á·ÚȤ˜ Ù˘ Bistro Kitchen Ù˘ Bodum Â›Ó·È ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ „¿¯ÓÂÙÂ! ∑˘Á›˙Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÁÚ·ÌÌ·Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È 5 ÎÈÏ¿, ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÙÔ Ï·ÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Î¿Ï˘ÌÌ· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ˘ ·ÙÛ·ÏÈÔ‡ Î·È Ê˘ÛÈο ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ design Ô˘ ·Í›˙ÂÈ ÛÙËÓ ‰ÈÎÈ¿ Û·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÎÔ˘˙›Ó·. www.bodum.com IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

153


9

U LT I M A T E G I F T S

9. ™ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÙfiÓÔ Ë ÒÚ· ı· Â›Ó·È ∫ÒÛÙ·˜ ∫·›Û·Ú˘. √ ÁÓˆÛÙfi˜ ÎÔÛÌËÌ·ÙÔÒÏ˘ Ù·Ú¿˙ÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ˆÚÔÏÔÁÔÔÈ›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë Î·È Ó·ÓÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ÚÔÏfiÁÈ· ORA. ™Â ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù· fiˆ˜ Ú¿ÛÈÓÔ, ÚÔ˙, ÌÔ‚, Ì·‡ÚÔ, ÔÚÙÔηϛ Î·È ÙÈÚÎÔ˘¿˙ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ Ì ·ÙÛ¿ÏÈ Î·È ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ, Ì ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ, Ù· Ó¤· ÚÔÏfiÁÈ· ‰›ÓÔ˘Ó Ó¤· ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ÊÚ¿ÛË "ÊÔÚÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ‰ÂÍ› Û·Ó ÎfiÛÌËÌ·". www.kessaris.gr 10. ™¯Â‰È¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Gollnick Î·È Î·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÊËÌÈṲ̂ÓË Melitta ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ Á‡ÛË ÙÔ˘ ηʤ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi fï˜ Â›‰Ô. ∏ Cafina Alpha Â›Ó·È Ë Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ηʤ Ô˘ οı Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ηʤ Î·È ÛÙË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi design, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·fi ÙÔ Á˘¿ÏÈÓÔ ¿ÓÂÏ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¯¿ÚË ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘, ·˘Ù‹ Ë Ì·ÁÈ΋ ÎÂʉÔÌ˯·Ó‹ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ‡„Ô˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Û fiϘ ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∞˜ Èԇ̠¤Ó· espresso ÛÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ù˘... www.melittasystemservice.de

11. ∑‹ÛÂ Û·Ó ∫ÚÔ›ÛÔ˜, οÙÛÂ Û·Ó ∫ÈÓ¤˙Ô˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜! ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ YIN YANG, Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ‰‡Ô ·ÓÙÈÙÈı¤ÌÂÓ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ̤۷ Û ¤Ó· ·ÚÌÔÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ, ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ËÁ‹ ¤ÌÓ¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË Chaise Longue Ù˘ Dedon. ªÂ ÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜, ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÈÏÔ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÂȉÈÎÒÓ ÈÓÒÓ Ô˘ ϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ ÓËÛ› ∫ÂÌÔ‡ Î·È Â›Ó·È Ì·Ï·Î¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓıÂÎÙÈΤ˜ ÁÈ· ˘·›ıÚÈ· ¯Ú‹ÛË. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·˘Ùfi Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ‰‡Ô ÎfiÛÌÔ˘˜, ·˘ÙfiÓ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ÂΛÓÔÓ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜, Û ¤Ó· ·ÚÌÔÓÈÎfi ÁÏ˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ·ÛÙÔ‡˜. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ www.dedon.de

11 154

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

10


12

12. √È Î·ÈÚÔ› ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È ·Ó ¤¯ÂÙÂ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ Ù˙¿ÎÈ Ì ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ‹ ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ·fi„ÂȘ. ΔÔ Attica X Series firebox ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Û fiÔÈÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È Ê˘ÛÈο fiÔ˘ ÂÛ›˜ ı¤ÏÂÙÂ, ÂÓÒ ¤Ú· Ù˘ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ˘ÂÚÔ¯‹˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Î·È ÎÔÚ˘Ê·›· ·fi‰ÔÛË. ºÔÚÙÒÛÙ ÙÔ Ì ÎÔ‡ÙÛÔ˘Ú· (̤¯ÚÈ 50 ÂηÙÔÛÙ¿), ‰È·Ï¤ÍÙ ٷ ¿ÓÂÏ Ô˘ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·È Î¿ÓÙ ÙȘ Îڇ˜ Ó‡¯Ù˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ÁÈ· ÙÚ˘ÊÂÚ¿ ÙÂÙ · ÙÂÙ. ¢È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÂȉÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÙ ¯‡Ì· Ù· ͇Ϸ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÓÔÈÎÔ·Úˉ˜. www.attika.ch 13. N·, Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë Ï¿Ì· ‰ÂÓ Î·›ÂÈ ÙÛ¿Ì·. ∏ Ï¿Ì· Dear Edi ·ÔÙÂÏ› ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ʈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔÓ Δhomas Edison ÁÈ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ Ï·ÌÙ‹Ú·. 줂·È· ÛÙ· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓË LED Ù¯ÓÔÏÔÁ›· (3 Watt) ÁÈ· ¿ÏÂÙÔ Ï¢Îfi, ÌÏÂ Î·È ÎfiÎÎÈÓÔ Êˆ˜. www.dab.es 14. To Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ Ù˘ ͤÊÚÂÓ˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘; ∏ Ó¤· Vodka UV,Ô˘ ‰È˘Ï›˙ÂÙ·È 4 ÊÔÚ¤˜, ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ÂÓÓÈ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· Ì ÙÔ Î·ı¤Ó· Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Î·È Û ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Á‡ÛË ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·›ÛıËÛË ÛÙȘ ‚Ú·‰˘Ó¤˜ ÂÍfi‰Ô˘˜. ª‹ÏÔ, ΛÙÚÔ, ÔÚÙÔοÏÈ, ‚·ÙfiÌÔ˘ÚÔ, ‚·Ó›ÏÈ·, ÎÂÚ¿ÛÈ, ÛٷʇÏÈ Î·È ÏÂÌfiÓÈ (¤Ú·Ó Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÚ›ÙˆÛ˘ Ê˘ÛÈο) ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÊÚÔ˘Ù·ÁÔÚ¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜, ·ÏÏ¿ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÙÚÂÏ¿ ¿ÚÙÈ Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË Ì¤¯ÚÈ Úˆ›·˜. ∞Ó Â›ÛÙ ¿Óˆ ·fi 18 Ê˘ÛÈο... www.uvvodka.com

14

13

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

155


U LT I M A T E G I F T S

17

15

16

15. ¡· Ô˘ ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ê˘ÛÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË ÙÔ "οÙÛ ӷ ·ÎÔ‡ÛÂȘ". ∏ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÔÏ˘ıÚfiÓ· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË Ó· οıÂÙ·È Î·È Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ high end ‹¯Ô ¯¿ÚË ÛÙÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ˯›ˆÓ Î·È ÙËÓ ÂȉÈ΋ ˯ÔÌfiÓˆÛË. ∏ avant quard ˯ËÙÈ΋ ηڤÎÏ· ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù·, ÂÓÒ Ù· ηÏ҉ȷ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÔÍ›‰ˆÙË ‚¿ÛË. º˘ÛÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· MP3 Players ‹ lap-top Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÌÈ· ÔıfiÓË ·Ê‹˜ ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÙ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ! ¢ÂÓ ÌÔÚÒ ¿ÏÏÔ fï˜, ÎÔ˘Ú¿ÛÙËη Î·È ¿ˆ Ó· ·ÎÔ‡Ûˆ... www.designatics.de 16. ∏ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯·ÏÈ¿ ı· Â›Ó·È ·‰È¿‚ÚÔ¯Ë. ΔÔ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ¯·Ï› Aqua Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ºÈÓÏ·Ó‰›·˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÌÔ Ù˘ Û·›Ï·˜ Î·È Ù˘ ÌÔ‡¯Ï·˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ¯·ÏÈÒÓ Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi. ¶ÚԤ΢„ ·fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi 3 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ, ·ÓÙÈ‚·ÎÙËÚȉȷÎÒÓ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ Î·È Â›Ó·È 100% ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô, ¿Ú· Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÓÈÔ, ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÈÛ›Ó·. ¢È·ı¤ÛÈÌÔ Û 7 ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. www.hannakorveladesign.fi

17. ¢È·ÙËÚ›ÛÙ ˙ÂÛÙfi ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ì ÛÙ˘Ï Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÙÔ Î¿„ÂÙÂ! Δ· ·˘ÍË̤Ó˘ ıÂÚÌÔÌÂÙ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ̤ٷÏÏ· ÙÔ˘ Rieber Chefing Dish οÓÔ˘Ó ·¿‰Â˜, ÂÓÒ ¯¿ÚË ÛÙÔÓ ·ÓÂÌÔÊÚ¿ÎÙË Ô˘ ηχÙÂÈ ÙËÓ ËÁ‹ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ¯Ú‹ÛË Î·È Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. √ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙÔ˘ Max Maier Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· Û˘Ó! www.rieber.de

18. ™˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙË Û¯Â‰›·ÛË Ì ÙËÓ ÌÔÓÙ¤ÚÓ· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ηٷÛ΢‹˜ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ, ÙÔ Adidas Tour 360 II Â›Ó·È ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ Û·˜ ÁÈ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Â› ÙÔ˘ Tiger Woods ÛÙÔ US Open. Δ˘Ï›ÁÂÈ ÙÔ fi‰È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË ÛfiÏ· ÁÈ· ÎÔÚ˘Ê·›· ÚfiÛÊ˘ÛË Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· must ÁÈ· οı ۇÁ¯ÚÔÓÔ golfer. ∞ÏÏ¿ Î·È golf Ó· ÌËÓ ·›˙ÂÙ ӷ ¤Ó·˜ ηÏfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· ·Ú¯›ÛÂÙ ٷ Ì·ı‹Ì·Ù·! www. adidasgolf.com 156

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


19. ∞fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· PQ7 ÁÂÓÓ‹ıËΠÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÛÂÈÚ¿ ‚·ÏÈÙÛÒÓ Ù˘ Piquadro, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÔÌ„fiÙËÙ·, ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÚÌÔÓÈ΋ ۯ‰›·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔÙfiÌÔ, ΢ÚÙ‹ ÂÌÚfi˜, ÙÛ¤Ë. ∏ ¢Ú›· Áο̷ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÎfiÌ·ÎÙ ÌÔÓ٤Ϸ Ì ÚÔ‰¿ÎÈ· ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ù·Í›‰È·, ̤¯ÚÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚·Ï›ÙÛ˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜. √È ¤Í˘Ó˜ χÛÂȘ Ù˘ PQ7, fiˆ˜ Ë ¤ÍÙÚ· Ï·˚Ó‹ "Ê·ÎÂÏÔÔÈË̤ÓË" ı‹ÎË, ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÙÚÔ¯ÒÓ Î·È Ù· ¿ÁÎÈÛÙÚ· ÁÈ· ÙÛ¿ÓÙ˜ Î·È ¯·ÚÙÔʇϷΘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ¿ÓÂÛË Î·È Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙ· Ù·Í›‰È· Û·˜. BERSON ∞º√π ∫.™∞ƒ∞ºπ¢∏ ∞∂μ∂ ∞°∞ª∂ª¡ø¡√™ 47 ∫∞§§π£∂∞ ΔËÏ.: 210 94 78 716 20. ŸÙ·Ó Ô ıÚ‡ÏÔ˜ Ù˘ pop art, Andy Warhol, Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ Î·È ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘ Rosenthal, ÙfiÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Ë ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÔÙÈṲ̂ÓË ·fi Ù· ÂÎÚËÎÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÙÔÓ ÍÂοı·ÚÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÂÎÙ·ıԇ̠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ª¿ÙÈ· ¤¯ÂÙÂ Î·È ‚ϤÂÙÂ. www.parousiasi.gr 21.ΔÔ SeaRay 220 ۯ‰ȿÛÙËΠÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ÂÚ·ÛÙÒÓ ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÛÔÚ, Ô˘ fï˜ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ¤Ó· bow rider ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ ËÌÂÚ‹ÛȘ ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜. Ÿˆ˜ fiÏ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ Ê›ÚÌ·˜, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ 220 ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ÔÈfiÙËÙ· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ï‹Úˆ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÔÔÈË̤Ó˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ™˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ 496 Mercuiser Û Bravo III fi‰È ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Í¤¯·ÛÙ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ... www.kappamarine.gr

19

18 20

21 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

157


°π¡∂ JAMES BOND!

158

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


Top Gun

T√À °πøƒ°√À μ∞ƒπ¡√À ™Àªª∂Δ∂Ã∂π ∂¡∂ƒ°∞ √ ¡π∫√™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

Highway to the Danger Zone! ¢ÂÓ Í¤Úˆ ˆ˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÂÛ¿˜ ÈÂڷگ› Ù· fiÓÂÈÚ· Î·È ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ «ÎÏ›۷Ì» Ô˘ ϤÓ ˆ˜ ¿ÓÙÚ˜. ¶ÂÙ¿Í·Ì Ì ÙÔ ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ T-6A Texan II Î·È ‚ÈÒÛ·Ì ÚˆÙfiÁÓˆÚ· ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È. ∂‡ÎÔÏ· fï˜ ÌÔÚԇ̠ӷ Û·˜ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ 120 ¶Ù¤Ú˘Á· ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∞¤ÚÔ˜. ∂Ï¿Ù ̷˙› Ì·˜ Û’ ¤Ó· ·Í¤¯·ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË...

AMAZING STUDIO, °πøƒ°√™ μ∞ƒπ¡√™, ¡π∫√™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

159


L I C E N C E T O F LY L OW

ÈÛÙÔ› ÛÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· Ô˘ οӷÌ ÛÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ Bestever, ÍÂÎÈÓ¿Ì ÌÈ· Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ¿ÚıÚˆÓ Ì ٛÙÏÔ «°›Ó James Bond». ø˜ ÂÎΛÓËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ, ÂÈϤͷÌ ÌÈ· Ù‹ÛË Ì ¤Ó· ··ÈÙËÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, ·ÎÚÔ‚·ÙÈÎfi ‹ Ì·¯ËÙÈÎfi. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û·˜ ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÂÓfi˜ «James Bond» Ù‡Ô˘, ¤ÛÙˆ Î·È «ÁÈ·Ï·ÓÙ˙›» fiˆ˜ ÂÌ›˜... ªfiÓÔ Ô˘ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ‹Úˆ· Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙ· ÂȉÈο Âʤ Ù· ·Ó‰Ú·Á·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ÂÌ›˜ Û ·˘Ùfi ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· Ù‡¯Ë Ì·˜ ı· ˙‹ÛÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙȘ ÂÌÂÈΔÀ¶π∫√ «°ƒ∞º∂π√» PORSCHE ڛ˜ ÂÓfi˜ «James Bond» Ú¿ÎÙÔÚ· Î·È ı· Û·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÁÏ·Ê˘Ú¿ Î·È Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰fiÛÂȘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ì·˜. ™ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜ ÌfiÓÔÓ Ë ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÚfiÌÔÈÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi ¤ÚÂ ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÂÙ¿ÍÔ˘Ì ̷˙› Ù˘. ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜, ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi Î·È ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÂÙ¿ÍÔ˘Ì Ì ÙÔ ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ΔÔ T-6A Texan II. MfiÓÔÓ ÔÈ ∏¶∞, Ô K·Ó·‰¿˜ ηÈ... Ë ∂ÏÏ¿‰·, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ù‡Ô ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜, Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi -Ï‹Úˆ˜ ·ÎÚÔ‚·ÙÈÎfi- Ê¿ÎÂÏÔ Ù‹Û˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ù· 10 G ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù‹Û˘ ÙÔ˘... ŒÓ· ·fi Ù· ÈÔ ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ì·˜, ‹Ù·Ó Ô ÂÊԉȷÛÌfi˜ Ì·˜ Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· gadgets. ∫·ıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ

-ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· Q- Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ë Aston Martin ‰ÂÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÙ·È ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÂÈϤͷÌ ÙËÓ ÈÔ Ù·ÈÚÈ·ÛÙ‹ ηٿ ÙËÓ ÁÓÒÌË Ì·˜ ÂÈÏÔÁ‹. ªÈ· Porsche 911 Turbo. ŒÓ· ȉȷ›ÙÂÚÔ ˘ÂÚ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ì ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÎÚËÎÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·ÌÂ, ‹Ù·Ó Ô˘ Ó· ‚ÚÂı› ·˘Ùfi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Û˘Ó‹ıË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfiÏÔ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë Sportscar A.E. H ª·Ú›˙· ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˘ ¤Î·Ó ٷ Ì·ÁÈο Ù˘ Î·È ÂÌ›˜ ‚ÚÂı‹Î·Ì Ì ÌÈ· ·ÛË̤ÓÈ· 911 Turbo ˆ˜ fi¯ËÌ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ì·˜ ÚÔ˜ Î·È ·fi ÙËÓ 120 ¶Ù¤Ú˘Á· ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∞¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·. 줂·È·, Ë Ù‹ÛË Ì ¤Ó· Ì·¯ËÙÈÎfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 10 G, ÚÔ˘Ôı¤ÙÂÈ ·˘ÛÙËÚ¤˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÂÚÔÔÚÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜, ÛÙÔ 251 °¡∞ ÛÙÔ˘ ¶·¿ÁÔ˘. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÂÚ¿Û·Ì ‡ÎÔÏ· ÙȘ ·˘ÛÙËÚ¤˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ‰›¯ˆ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÁÈ· ÙÔ ÈÔ ·Í¤¯·ÛÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ∏ 911 Turbo Â›Ó·È ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó 0-100 Û 3.9 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Î·È ÙÂÏÈ΋ ·ÚÎÂÙ¿ ¿Óˆ ·fi Ù· ...300 ¯ÏÌ./ÒÚ·, Ë ·›ÛıËÛË Î·È Ë Â˘ÎÔÏ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÂÈ ·Ïfi¯ÂÚ· ÎÙËÓÒ‰ÂȘ ÂÈÙ·¯‡ÓÛÂȘ, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Û·˜ ÙËÓ ÌÂٷʤÚÔ˘ÌÂ... ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ·Ô˙ËÙ¿ ¤Ó·Ó ÛÔÊfi Ô‰ËÁfi. K·ıÒ˜ Ôχ ‡ÎÔÏ· ·fi ÛÙÂÓfi Û ÛÙÂÓfi

◊Ù·Ó ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹, ·fiÏ˘Ù· Ù·ÈÚÈ·ÛÙ‹ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÒÙË «James Bond» ·ÔÛÙÔÏ‹. ∏ Porsche 911 Turbo, ÂÓıÔ˘Û›·ÛÂ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ 120¶∂∞!

™À°°¡øª∏... ¶√™ ∞ ∂π¶∞Δ∂;

ª∞∫ƒÀ∞ ƒ∫∂Δ∞ ∂π¡∞π ∞ √™ ¢∂¡ ª π™ ƒ ƒ√√ ∞; ∂¡∞™ ¶ π™ ∞¶√ Δ∞ 333 Ãπ§π√ª∂Δƒ BO KA¡ ª∂ ¶√π√ Δƒ√¶√ ºƒ∂¡∞ƒ∂ 911 ΔUR ª∂ ªπ∞

160

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

¶√§À °ƒ∏°√ƒ√ ∞ÀΔ √∫π¡∏Δ√, ∂¡¡√√À ª∂ ¶∞ƒ∞-¶√§À-°ƒ∏ °√ƒ√...


∫¤Ú‰ÈÛ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜ Ë 911 Turbo Ì ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ∏ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘ ÍÂÂÚÓ¿ οı ʷÓÙ·Û›· Î·È Ì·›ÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· ̤۷ ÛÙ· 10 Ù·¯‡ÙÂÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÈÌ‹˜ Î·È Â͈ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ¶‹Á·Ì 300 ÙfiÛ· Î·È ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó¤ÏıÂÈ. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ Û ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË 0-100 ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·ÓÙ›·ÏÔ...


L I C E N C E T O F LY H I G H

ø... Δƒ∞μ∞ ª∂, ¡∞ ™∂ Δƒ∞μ


TO π∂ƒ√ ¢π™∫√¶√Δ∏ƒ√ Δø¡ ¡∂ø¡

AMAZING STUDIO, °πøƒ°√™ μ∞ƒπ¡√™, ¡π∫√™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

̤۷ ÛÙËÓ fiÏË, ÌÔÚ›Ù ӷ ÍÂÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÙÔÓ «¤‰ÈˆÍ·» ¢∏§∞¢∏, Δπ ∂¡¡√∂πΔ∂ ¡∞ ∫∞¡√Àª∂... ∂•√ª√πø™∏ ∂°∫∞Δ∞§∂πæ∏™; ÂÚ¿ÛÂÙ ٷ 200 ¯ÏÌ./ÒÚ· ÂÓÒ ÁÈ· Ù‹ÛÂȘ ÂÓÒ Â›Û˘ ‚ÚÈÛÎfi·Ó ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙËÓ Î›ÓËÛË Ì·ÛÙ·Ó Ì·˙›, Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ, ›ÛÙ ·Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜, fiÙ·Ó ÙÔ Ú¿ÓÔÌÔ˜ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ Ù·1987 Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ÂÌÏ·Îԇ̠¯‡ÙËÙ·... ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚¿ÔÏÂÌÈο Ì ÙÔ˘˜ ¿ÛÔÓ‰Ô˘˜ Á›ÏÂÙ ‰Â‡ÙÂÚË... ÁÈ· Ó· Û·˜ ¿ÚÔ˘Ó ÙÔÓ¤˜ Ì·˜. ΔËÓ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙÔ ·ÙÔ ‰›ψ̷! ªÂ ÙËÓ Û‚¿ÛÌÈ· ÚÂÏıfiÓ ‰È¤ÎÔ„Â ÎÔÌ„¿, Ô ¶·ÏÔÈfiÓ 911 Turbo, ÊÙ¿Û·Ì Ôχ Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÈÙ·Ê›‰Ë˜, Ô˘ Ì·˜ (¿Ú· Ôχ) ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙËÓ 120 ÂÓË̤ڈÛ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÙÔÈ¶Ù¤Ú˘Á· ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∞¤ÚÔ˜, Ì·ÛÙÔ‡ÌÂ, Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ì ÙȘ ÛÙÔÈÛÙÔ› ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì·˜ Ì ÙÔÓ Ï¤˜ Ô˘ Ì·˜ ›¯Â ÂȉÈο ÂÙÔÈÌ¿∂ÈÛÌËÓ·Áfi ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÈÙ·ÛÂÈ -Î·È Ì·˜ Ù·›ÚÈ·˙·Ó Á¿ÓÙÈ!- Î·È Ê›‰Ë, ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ Ô˘ ›¯Â Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÌÈ· ȉ¤· ÙÔ˘ ·ÂÚÔ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· Ì·˜ ˘ԉ¯ı› Î·È Ó· Ì·˜ Ì˘‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÛοÊÔ˘˜ ÛÙÔ ı¿Ï·ÌÔ Â͈ÌÔ›ˆÛ˘... H ¶Δ∏™∏ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÈÙ·Ê›‰Ë˜ ΔÒÚ· Ô˘ Áڿʈ Ù· ΛÌÂÓ·, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Â͈ÛÙÂÊ‹˜ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ¶∞. °ÂÏ·ÛÙfi˜, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜, ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Î·È ÔÌÈÏÈÙÈÎfi˜, Ô ¶·Ó·- ¯¿ÚËη ÙËÓ Ê¿ÛË fiÛÔ Ù˘ ¿ÍÈ˙Â. ŸÏ· Á›ÓÔÓÙ·Ó ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ÁÈÒÙ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÛÙfiÊ· ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈ- ¡· ÓÙ˘ıԇ̠ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ó· ‚Úԇ̠anti G ÛÙ· ̤ÙÚ· Ì·˜, Ó· ÛÙÒÓ Ù˘ ¶∞. ªÂÙ¿ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ¿Ì ÛÙÔÓ ÂÍÔÌÔȈً ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÁοÊÙ¿Û·ÌÂ Î·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÀÔ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ™Ì‹Ó·Ú¯Ô˘ ∞ÓÙÒÓË Ù·ÏÂȄ˘, Ó· ¿Ì ÛÙ· ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ì ٷ ÛˆÛÙÈο, ™·Ú·Ì·ÓÙ‹. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ú·Ì·ÓÙ‹˜, Â›Ó·È Ë ÂÈÙÔÌ‹ ÙˆÓ ‰È- Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Î¿ıÈÛÌ·... ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ù˘ ʈÔÈÎËÙÒÓ Ù˘ ¶∞. ™Ô‚·Úfi˜, Ì ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ͯÂÈ- ÙÔÁÚ¿ÊÈÛ˘. ΔÈ Ê·ÎÔ‡˜ Ó· ¿ÚÔ˘ÌÂ, Ì ÙÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ó· οÓÔ˘Ì ϛ˙ÂÈ ·fi ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ›ڷ ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ› Ï‹ıÔ˜ ‰È·- ÙȘ Ï‹„ÂȘ... ∫·È ÌÂÙ¿ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÂÚÔÔÚÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜ Δ·Í›·Ú¯Ô˜ ™‡ÚÔ˜ ª›Û¡∞Δ√ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ...∞ÚÈ˙fiÓ·, ÂÓÒ Û ÂÚ›ÔÙË Û·˜, Ì·˜ ›¯Â ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ. «∏ ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ·ÂÚÔı¤ÛË ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ù‹ÛÂȘ Ï¿ÓÔ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ¿ıÂÙ ӷ˘Ù›·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Û·˜ Ì ...Mig 29 Fulcrum! ∂Λ Ì¿ı·ÌÂ, ˆ˜ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ı· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ Ó· ÛÙÚ›‚ÂÙ ·fiÙÔÌ· ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Û·˜ ηٿ ÙËÓ ‰È¿Ú·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ Ù¤Ú˘Á·˜ -™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·- Î·È ÎÂÈ· ÂÏÈÁÌÒÓ...£· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ù· ÙÚÈ· ËÌÈ΢ÎÏÈο ηˆ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯Â ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ 349ª∞∏ Ù˘ 111 Ó¿ÏÈ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ Û·˜ Ì ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ Û˘¶ª. ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ... ªÈ· ÛÙÈÁÌ‹... Î·È ÂÁÒ ¤¯ˆ ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Ó¤ÂȘ...» ª¿ÏÈÛÙ·. ∞˘Ùfi Ì·˜ ¤ÏÂÈÂ. ∞Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ;. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÛÙËÓ 349ª∞∏ Ù˘ 111 ¶ª. ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ! ªÂ Ù· ÔÏÏ¿, ·Ó·- ªÈÙ·Ê›‰Ë˜, ÛÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ Ì·˜ ÂÓË̤ڈÛË, Ì·˜ ›¯Â ηÙÂ˘Î·Ï‡„·Ì ˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÎÈ ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿- ı‡ÓÂÈ ÛÙÔ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ¤Ó· ÂÏ·ÊÚ‡ Úˆ˚Ófi, ÒÛÙ ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Ì·˜ ÛÂÈ 20 ¯ÚfiÓÈ·, ηıÒ˜ ˆ˜ ˘fiÏÔÁÔ˜ F-5 ÛÙËÓ 349ª∞∏ Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ¿‰ÂÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù‹Û˘... Ã∂πƒπ™Δø¡ √§√À Δ√À ∫√™ª√À ∞¡∞ª¡∏™Δπ∫√ ∞¶√ Δ∏¡ ¶ƒøΔ∏ ™∂πƒ∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™

μƒ∂ ¶∞¡∞°πø Δ∏, Δπ ∂¡¡√ ∂π™ ¶ø™ ª¶ ∫√¶√À¡ ™∂ √ƒ ¶∂ƒπ¶Δø™∏ ∂°∫∞Δ∞§§∂πæ ∂π ¡∞ ª√À... ¢∂£√À¡ ™ø ™Δ∞; ∏™, ∞¡ ¢∂¡ ¢∂¡

ªπ∞ ∞¡∞ª¡∏™Δπ∫∏ °π∞

§√°√À™ ∞ƒÃ∂π√À...

* ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÂÍ‹ÁËÛË. √È ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓȘ ÛοϘ Î·È ÙȘ ÎÏÂȉÒÓÔ˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÔÏÒÓ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Palais de Festival.

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

163


L I C E N C E TO TA K E O F F

! •∂∫π¡∞ Δ∞•π¢π πø™π™. Δ√ ∞¶√°∂

μƒ∂ ¶√π√¡ ª√ À

AMAZING STUDIO, °πøƒ°√™ μ∞ƒπ¡√™, ¡π∫√™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

™ª∞ ∏ £∂∞ ∞¶√ Δ√ ¶π™ø ∫∞£π

164

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

¢∂¡ ¶π™Δ∂Àø ¡∞

£Àªπ∑ø Δøƒ∞ ... ∞§§∞ ∞™ Δ√ •∂¶∂ƒ∞™ø.

∂º∞°∂™ Δ√ ¶ƒøπ; ¶√π√™ ∂°ø; ª¶∞...


™·˜ ÙÔ Â›·; ª¤Á· Ï¿ıÔ˜. Major mistake. ¶¿Ì ·Ú·Î¿Ùˆ. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Ì·˜ ÁÓÒÚÈÛÂ Î·È ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. ΔÔ Bestever ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ‰‡Ô «Ú¿ÎÙÔÚ˜», ÙÔÓ ¡›ÎÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ô˘ ı· ÂÙÔ‡Û Ì ÙÔ 010 Ì ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔÓ ™ÌËÓ·Áfi ∏Ï›· ™ÔψÌfi Î·È Â̤ӷ Ô˘ ı· ÂÙÔ‡Û· Ì ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔÓ ∂ÈÛÌËÓ·Áfi ¶·Ó·ÁÈÒÙË ªÈÙ·Ê›‰Ë Ì ÙÔ 001. °È· fiÛÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÍÈÙ¿ÚÂÈ Ë ÛËÌÂÈÔÏÔÁ›·, ÙÔ 007 ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ‹Ù·Ó «È·Ṳ̂ÓÔ» ηıÒ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ù˘ Ù¤Ú˘Á·˜ Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó Î·ÓÔÓÈο. √ ∏Ï›·˜ ™ÔψÌfi˜, Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ‹Ù·Ó ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË. Δ¤Ú·˜ ËÚÂÌ›·˜, ÏÈÁÔÌ›ÏËÙÔ˜ Î·È Û˘ÓÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ ›¯Â Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ›¯· Í·Ó·‰Â› Û ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ôχ Ë ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Á˘. ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë Ù‹ÛË. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈfiÏÔ˘ Ù˘¯·›· ÂÎ·È‰Â˘Ù‹˜... §ÈfiÛ·ÚÎÔ˜, Ì ̷ÙÈ¿ Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ÊˆÙȤ˜ Ô ∏Ï›·˜ Â›Ó·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÔÏÂÌÈÛÙ‹. §›Á· ÏfiÁÈ·. ΔÈ Ó· ԇ̠¿ÏψÛÙÂ. £· Ù· ԇ̠fiÏ· ÛÙ· 20.000 fi‰È·... ª¤Û· Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ 361 ª∞∂, οӷÌ ÂÓË̤ڈÛË

ÚÔ Ù‹Ûˆ˜, ÛÙȘ Ӥ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ 364 ª∞∂ (Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ‰ÂÓ ˘Ê›ÛٷٷÈ) Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ٷ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ οı ›‰Ô˘˜, ÔıfiÓ˜ Ï¿ÛÌ· οı ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ· ˯ËÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË. ™Â ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ ÙÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ high tech ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÛË Ì·˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÚÔ˜ Ù· ·ÂÚÔÛοÊË. ∂Λ ‚ÔÏÂ˘Ù‹Î·Ì ÛÙȘ ›Ûˆ ı¤ÛÂȘ, Û˘Ó‰¤Û·Ì ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÚÔ¯¤˜ Ô͢ÁfiÓÔ˘, ÂÓ‰ÔÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ›ÂÛ˘ ·¤Ú· (ÁÈ· ÙËÓ anti G) Î·È ÂÙÔÈÌ·ÛًηÌ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Ù‹ÛË Ì·˜ Ì ̷¯ËÙÈÎfi. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ¯ÒÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ ÛÙË Raytheon ÙÔ Δ-6∞ Δexan II Ì ÔÏÂÌÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÁÁ‡˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÏ·ÊÚÔ‡ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡. ŒÙÛÈ ÂÎÙfi˜ ·fi Ï‹Úˆ˜ ·ÎÚÔ‚·ÙÈÎfi, ÙÔ T-6 ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Î·È Ì·¯ËÙÈÎfi. ªÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛΤ„ÂȘ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜, ÊÙ¿Û·Ì ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘, ‚¿Ï·Ì ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Î·È ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÁÈ· ÙËÓ ·ÏËÛÌfiÓËÙË Ù‹ÛË Ì·˜.

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

165


L I C E N C E TO . . . T H ROW U P ?

AMAZING STUDIO, °πøƒ°√™ μ∞ƒπ¡√™, ¡π∫√™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

√Δ∞¡ ¶∂Δ∞™ ∞¡∞¶√¢∞, √ ∏§π√™ ∂π¡∞π ∂¶∞¡ø ∫∞π ∏ ™∫π∞ ∫∞Δø. ∂Δ™π;

√È ÙÚÔ¯Ô› ¤¯·Û·Ó ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ù· ‰‡Ô Δ-6 Û ۯËÌ·ÙÈÛÌfi ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú·. Δ· ÛΤÏË Ì·˙‡ÙËÎ·Ó Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Ù‹ÛË Ì·˜ ÌfiÏȘ ÍÂÎÈÓÔ‡ÛÂ. ΔÔ brief ·Ó¤ÊÂÚ Ù‹ÛË ÚÔ˜ ÙÔ ‚ÔÚ¿, ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙËÓ ‰‡ÛË Î·È ÛÙÔÓ ÂÓ·¤ÚÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶‡ÏÔ˘ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË. ∫·ıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÁ›ˆÛË ¯ˆÚ›Û·Ì ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜, ÊÙ¿Û·Ì ÚÒÙÔÈ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ¶‡ÏÔ. ª¤¯ÚȘ ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ë Ù‹ÛË -·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ- ‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚ Ôχ ·fi ÙËÓ Ù‹ÛË Ì ¤Ó· ·Ïfi ·ÂÚÔÛοÊÔ˜. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ fï˜ Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ·ÎÔ‡ÛÙËΠ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. «¶ÚfiÛÂÍ ÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹. ™Ê›ÍÔ˘ Ï›ÁÔ ÙÒÚ·, ÛÙÚ›‚Ô˘Ì ·ÚÈÛÙÂÚ¿» ª¿ÏÈÛÙ·. ¢ÂÓ ÔÏ˘Î·Ù¿Ï·‚· ÙÈ ¤ÁÈÓÂ. ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ·Î·ÚÈ·›· ‹Úı οıÂÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ΔÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÊÙÂÚfi ÚÔ˜ ÙËÓ ÁË, ÙÔ ‰ÂÍ› ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. Δ· G ¿Ú¯È˙·Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È, Ë anti G ÊÔ‡ÛΈÛÂ, 3,4,5 G Î·È Ë ÚÒÙË ·˘Ù‹ ÂÌÂÈÚ›· ÙÂÏ›ˆÛ fiˆ˜ ·Î·ÚÈ·›· ¿Ú¯ÈÛÂ... ¶¿ÏÈ ËÚÂÌ›·. øÚ·›Ô ‹Ù·Ó! °Ô˘ÛÙ¿Úˆ Ôχ. ∞! ¡· Î·È ÙÔ «010» Ì ÙÔÓ ∏Ï›· Î·È ÙÔÓ ¡›ÎÔ. §ÔÁÈο ÙÒÚ· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ì ΢ÎÏÈο ÚÔ˜ Ù· 20.000 fi‰È·. ŒÙÛÈ Î·È ¤ÁÈÓÂ. ™Â ÎÏÂÈÛÙfi Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ·Ú¯›Û·Ì ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Û ڢıÌfi ÔÏ˘‚fiÏÔ˘. K¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ¿Óˆ ·fi Ù· 17.000 fi‰È· Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ηı¿ÚÈÛ ÂÓÙÂÏÒ˜, ·Ó‚‹Î·Ì ·ÎfiÌ· Ï›ÁÔ Î·È ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙÔ «ÚfiÁÚ·ÌÌ·». ΔÔ ÚÒÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì·˜ ‚ڋΠʈÙÔÁÚ·ÊÈο ÔÚÂÍ¿ÙÔ˘˜. ∫·È Ó·, Ù· loop Î·È Ó·, Ù· roll, ¿Ú ϋ„ÂȘ ·Ó¿Ô‰· Î·È Û ¿ÓÔ‰Ô Î·È Û ‚‡ıÈÛË Î·È ·’ fiÏ·... ŒÏ· fï˜ Ô˘ Û οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÎÔ‡ÓËÛ· ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ Ó· ‚ÚÒ Ô˘ Â›Ó·È Ô ¡›ÎÔ˜ Î·È Ô ∏Ï›·˜, ÂÓÒ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ Î‡ÎÏÔ ·ÎÚÔ‚·ÙÈÎÒÓ ÂÏÈÁÌÒÓ. ¶√À ∂π¡∞π Δ√ ¶∞¡ø ∫∞π ¶√À Δ√ ∫∞Δø;

∞Ì¿Ó! ΔÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi; ªÈ· ¯·Ú¿ ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·; ΔÈ ¤ÁÈÓÂ; ªÔÚÒ Ó· ÌÂٷʤڈ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ˆ˜ Ôχ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ. 濯ÓÂȘ Ï›ÁÔ ËÚÂÌ›· ·ÏÏ¿ Ì¿Ù·È·. ∞fi fiÙÈ ·ÎÔ‡ˆ ÛÙ· ·ÎÔ˘ÛÙÈο, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ì ÂÚÈÛÛ‹ ËÚÂÌ›·, ÔÈ ·Ó¿Û˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÎÔÊÙ¤˜ Î·È ÈÂṲ̂Ó˜ fiˆ˜ ÔÈ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÛËÎÒÛˆ ÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Î·ıÒ˜ ˙˘Á›˙ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10 ÎÈÏ¿. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· ËÚÂÌ‹Ûˆ, ÙÔ˘ ˙ËÙÒ Ó· ·Óԛ͈ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË full. Œ¯ˆ ÏÔ˘ÛÙ› ÛÙÔÓ È‰ÚÒÙ·. Œ¯ÂÙ ‰Â› Û ÌÂÚÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ Ô˘ ȉÚÒÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿Ú· Ôχ Î·È ÙÔ Âʤ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÈ· ηӿٷ Ô˘ ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘; ∂, ÏÔÈfiÓ ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚·ÈÓ Û Â̤ӷ ‰›¯ˆ˜ οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰›¯ˆ˜ ηӿٷ... Œ¯ˆ ¤ÓÙÔÓË Ó·˘Ù›· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÁÓˆÛÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ Ì·˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÕÚ¯ÈÛ ͷÊÓÈο ·fi ÌÈ· ·fiÙÔÌË Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ Î·È ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ó· ʇÁÂÈ. ¡· ÌËÓ Í¯ÓÈfiÌ·ÛÙÂ, ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ·ÎÚÔ‚·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶¿ÓÙ· Û ۯËÌ·ÙÈÛÌfi Ù· ‰‡Ô ·ÂÚÔÛοÊË, ˘fi Û˘Ó¯‹ ÊfiÚÙÈÛË G, ‚ȉÒÓÔÓÙ·È Û ÌÈ· Û˘Ó¯‹ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ‚˘ı›ÛÂˆÓ Î·È ·Ófi‰ˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÂÏÈÎÔÂȉ¤˜ loop. ∂›Ì·È Ï›ÁÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ· Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ˆ. ŸÙÈ ÙÚ·‚‹Í·ÌÂ, ÙÚ·‚‹Í·Ì ÛΤÊÙÔÌ·È Î·È ÚÔÛ·ıÒ Ó· Â·Ó¤Ïıˆ 100% Ú¿ÁÌ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· fiÙ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È. ∫Ï›ӈ ÙËÓ full ·ÚÔ¯‹ Ô͢ÁfiÓÔ˘ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿Óˆ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹. ºÙËÓ¿ ÙËÓ ÁÏ˘ÙÒÛ·Ì ÛΤÊÙÔÌ·È Î·È ‰ÂÓ Á›Ó·Ì ÚfiÌ·. √È ÙÚÂȘ ›ÙÛ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì‡Ú˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ΔÒÚ· ÂÙ¿Ì ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ™¿ÚÙË Ì ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘.

øà ∏ √ª∂§∂ΔΔ∞...

DOG FIGHT

To ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹Ù·Ó ÊÔ‚ÂÚfi Î·È ·Í¤¯·ÛÙÔ. ŸÌˆ˜ Ì ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È Ì ÙÔ Û˘Ó¯¤˜ ÎÔ‡ÓËÌ· ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡, fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ˙·ÏÈÛÙ› ÙÔ˘ ‚Á¿˙ˆ ÙÔ Î·¤ÏÔ... ∂ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜.

BRAKE BABE ... BRAKE! 00 ¶√¢π∞ ∞¡∂μ∞π¡√Àª∂ ™Δ∞ 20.0

166

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


I’M THE KING OF THE WORLD!

ª¿ÏÈÛÙ·. ¶ÔÈÔ˜ Di Caprio Î·È Û·¯Ï·Ì¿Ú˜ ÙÒÚ·... I’m the King of the World! T· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÏÂÙ¿ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ ·fiÏ·˘Û·, ‹Ù·Ó fiÙ·Ó Ë Ù‹ÛË ÙÂÏ›ˆÓÂ. ΔÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÎÚÔ‚·ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ›¯Â ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ, ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ Â¤ÛÙÂÊ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È ‚ڋη ¯ÚfiÓÔ Ó· Ì·˙¤„ˆ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ó· ÓÈÒÛˆ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. ◊ÌÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ Δ·˛ÁÂÙÔ Ì·˙› Ì ‰‡Ô ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘˜ «300» Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›·. ΔÈ ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹, ÙÈ ÙÚÔÌÂÚ‹ Ê¿ÛË... ∏ ∞ıËÓ·˚΋ Ó‡¯Ù·, ÔÈ «lifestyle» ÂÈÏÔÁ¤˜, Ù· ÁÚ‹ÁÔÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÔÈ fiÌÔÚʘ ÁÎfiÌÂÓ˜, ÔÈ ‚›˙ÈÙ˜, Ù· ÊÔ‚ÂÚ¿ ÛοÊË, Ù· ¤ÎÊ˘Ï· club Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ˙ˆ ÙÒÚ· ÛΤÊÙËη... ΔÈ ÂÚ›ÂÚÁÔ... ∂›Ì·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ™¿ÚÙË, Ì ¤Ó·Ó «™·ÚÙÈ¿ÙË» Ô˘ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô fiÏÂÌÔ˜. ∂›Ì·È ∞ıËÓ·›Ô˜ Î·È ÛΤÊÙÔÌ·È ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÌ›˜ ÙËÓ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÛÙÔ... Da Capo Î·È ÙÔ Island Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·˘ÙÔ› Â‰Ò ÙËÓ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÛÙ· 20.000 fi‰È·. ™Î¤ÊÙÔÌ·È ˆ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ 3.000 ¯ÚfiÓÈ·... Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ù˘ ÊÏÔ‡ÊÏÈ΢ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ Ì¿ÙÛÔ ™¿ÚÙ˘... ¢ÂÓ ÌÔ˘ Ϙ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ·˘Ùfi˜ Ô ÁÎÚÂÌfi˜ ÂÎÂÈ Î¿Ùˆ, Ô ∫·È¿‰·˜ ›ӷÈ; ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ Ó· ÛÔ˘ ÂÚÓ¿Ó ٛÔÙ· ȉ¤Â˜ «This is Sparta...» ∫·È Ó· ͤÚÂȘ, ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ›̷È... Î·È fi¯È ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·!

168

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


AMAZING STUDIO, °πøƒ°√™ μ∞ƒπ¡√™, ¡π∫√™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

169

BESTEVER 15

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


ONE MORE TIME?

H ‰Â‡ÙÂÚË ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ (Ë ÚÒÙË ‹Ù·Ó Û ¤Ó· Ì·ÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ) ·ÈÛ›ˆ˜ fiˆ˜ Î·È Ë ÚÒÙË. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ ÛΤÊÙÔÌ·È, ÎÏ›۷Ì ˆ˜ ¿Ó‰Ú˜. Δ· οӷÌ fiÏ· ‹ ۯ‰fiÓ. ∫·È ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰fiÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ Ù‡¯Ë Bestever. Bestever ›·; ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο Best Ever ÂÌÂÈÚ›·. ∞ͤ¯·ÛÙË...


∫Ô˘‰Ô‡ÓÈ Á‡ÚÈÛ·. ΔÈ; ¡· ˆ „¤Ì·Ù·; ºÙËÓ¿ ÙËÓ Áχو۷ Î·È ‰ÂÓ ¿ÊËÛ· ÙÚÂȘ ›ÙÛ˜ Î·È ‰˘Ô Ì‡Ú˜ ÛÙÔ ›Ûˆ οıÈÛÌ·....

∂π™∞π ™π°√Àƒ√™ ¶ø™ ª¶√ƒ∂π™ ¡∞ ¶π√ ∂§∞ºƒÀ ™∂ μƒπ™∫ø.

AMAZING STUDIO, °πøƒ°√™ μ∞ƒπ¡√™, ¡π∫√™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

μϤˆ ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘. ∫·È Ô ¡›ÎÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤- ÙÈ¤Ì·È ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÂ Û˘Ó¯¤˜ dog fight. √È ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ˘ÂÂÈ Ó· ÂÚÓ¿ ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ∏ ›Ûˆ ηχÙÚ· ¤¯ÂÈ ıÔÏÒÛÂÈ, Ú¿ÓıÚˆÔÈ. √È ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· F-4 Phantom, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ì·ÚÙ˘Ú¿ ˆ˜ Î·È ÂΛÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó‚¿ÛÂÈ ıÂÚÌÔ- Superman Î·È Silver Surfer Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· . º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ϛÁÔ Ó· ÎÚ·Û›·. ª›· ·fi Ù· ›‰È· ÛΤÊÙÔÌ·È Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿Óˆ ÙËÓ ÂÈ- ÎÔ˘ÙÚÔ˘‚·ÏÈ¿˙ÂÛÙ ̤۷ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ· Ì ÔÏÏ¿ knots Î·È ·ÚÛÙÚÔÊ‹. ƒÂ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Ô ∫·È¿‰·˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ÎÂÙ¿ G Î·È Ó· ΢ÓËÁ¿Ù ‹ Ó· Û·˜ ΢ÓËÁÔ‡Ó Ù›ÔÙ· ¿ÏÏ· ·ÂÚÔÁÎÚÂÌfi˜; ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ·fi ̤۷ ÌÔ˘. √˘¿Ô˘ ÙÈ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÛοÊË Ì ¿ÛÚ˜ ËÌÈÛ¤ÏÈÓÔ˘˜ Û ÎfiÎÎÈÓÔ ÊfiÓÙÔ... ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ·˘Ù‹. ∞Ó Î·È ÌÔ˘ ÎÔ˘Ó‹ıËÎÂ Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ‰ÂÓ ı· ¿Úˆ! √ Û‚·ÛÌfi˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¶∞, ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ÌÈ· Ù‹ÛË. Œ¯ˆ ÍÂ˙·ÏÈÛÙ› Ï›ÁÔ ·ÏÏ¿ Û˘Ó¯›˙ˆ Ó· Â›Ì·È ˘·ÚÎÙfi˜, fi¯È ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜, fiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÌÔ‡ÛÎÂÌ·. ∫¿ÔÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ ÌÔ˘ Ì η›ÓÂ. ∑ÂÛÙ·›- ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ. ΔËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙȘ ·ÔÏ·‡ÓÔÌ·È Î·È ÎÚ˘ÒÓˆ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ÛÂȘ Ô˘ fiÏÔÈ ÂÌ›˜ ıˆÚÔ‡ÌÂ Δ· Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÔ‡ÛÎÂÌ·, ‰Â‰Ô̤Ó˜ Î·È ÙËÓ ·ÊȤڈۋ Ù· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Ì η›Ó Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ¯Ò¤¯ÂÈ ÌÂÈ È‰ÚÒÙ·˜ ̤۷. ™Î¤Ú·˜. Δ· ¤¯Ô˘Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ fiÏ· ÊÙÔÌ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ ·Ó Ù· Û˘Ó‰˘¿ÛÂȘ Ì ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯ˆ οÓÂÈ. ŒÚ¯ÔÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ›¯· ÚÈÓ ·fi ÓÙ·È ÌӋ̘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ï›Á· ÏÂÙ¿, ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ¤¯ˆ ͯ¿ÛÂÈ. ¶fiÛÔÈ ‰ÂÓ Î··ÓÔ›ÁÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘. ∞ÓÙÈÙ¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ›Ï·Ì‚¿ÓÂÛ·È ÁÈ·Ù› Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÙÛ˜ Î·È ÙȘ Ì‡Ú˜, ‰È¿ÛËÌÔÈ ÓÔ˜ ∏ÏÈ¿Î˘ ı˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ (›·ÌÂ, ˘ËÚ¤fiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Â›Ó·È Ù· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ ¡∞ ª∏¡ •∂Ã∞™ø ¡∞ ¶ø ™Δ√¡ μ∞ƒπ¡√ ¶ø™ ¢∂¡ ∑∞§π™Δ∏∫∞... ÙËÛ· ÛÙËÓ 349ª∞∏, ÛÙ· F5...), Ô˘ ÁÓˆÚ›Û·Ì ӷ ı˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó...ÁÈ· ÊÔ‚ÂÚÔ› ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ, ¯ÂÈÚÈÓ· ›ÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ̷οÚÈÔÈ, ÙÔ˘˜ ÛÙ¤˜ ·ÓÂÌÔÙ¤ÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÈÙ¿ÌÂÓÔÈ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ πÎ¿ÚˆÓ ‰ÂÓ ÊÔ‚ÂÚÔ‡˜ ηʤ‰Â˜ Ì·˜ ÛÙÔ Destilh ‹ ÛÙËÓ øηӛ‰· ¯·˙‡ÔηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó -ηı·ÚÔ›- ÙÔ «ÚfiÁÚ·ÌÌ·». Àfi ·˘- ÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÎÒÏÔ˘˜ Î·È Ù· ‚˘˙È¿ ·fi ÙȘ ÈÙÛÈڛΘ Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó. Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ÙÔ fiÙÈ ÙÔ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ‰›¯ˆ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ì √È ÛΤ„ÂȘ ÌÔ˘ ‰È·ÎfiËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË. romba.com Â›Ó·È ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi James Bond ηÙfiÚıˆÌ·. ª· «∂ÓÙ¿ÍÂÈ fiÏ·; ∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi... ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ ÁÈ· ÚÔÛÁ›... ÙÔ Ó· ÌËÓ ÍÂÚ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Î·ÙfiÚıˆÌ·; ¡·È Ê›ÏÔÈ ÌÔ˘, ÙÂÚ¿- ˆÛË» ∂›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÛΤÊÙËη. ΔÒÚ· Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· fiÏ·. ΔÒÚ· ÛÙÈÔ. ∏ Ê¿ÛË Â›Ó·È ¤Ú· ·fi ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·ÓÙÔ¯¤˜. ∏ ‚·- Ë Ì˯·Ó‹ ‰ÂÓ ˙˘Á›˙ÂÈ 10 ÎÈÏ¿ Î·È ÙÚ·‚¿ˆ ÌÂÚÈΤ˜ ηϤ˜ ʈÙÔÚ‡ÙËÙ· Âȉڿ ÂÚ›ÂÚÁ· ÛÙÔ ·›ÛıËÌ· ÈÛÔÚÚÔ›·˜. ™Â Ù۷Λ˙ÂÈ Áڷʛ˜ fiˆ˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ ‰È¿‰ÚÔÌÔ. ∞ÎÔ˘Ì¿Ì ̷Ϸο, ÂÓÙÂÏÒ˜ Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Ù›ÔÙ·. ∞Ó·Úˆ- Î·È ÙÚÔ¯Ô‰ÚÔÌԇ̠ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ÌÔ›Ú·˜.

√ ∏§π∞™ ™√§øª√™ ∂π¡∞π ∏ ∂¶πΔ√ª ∏ Δ√À ∂§§∏¡∞ ¶√§∂ªπ™Δ∏.

§À£∂π™;

π¢ƒøΔ∞™ ∂π¡∞π ∞ÀΔ√™;

√ ¶∞¡∞°πø

Δ∏™ ªπΔ∞ºπ ¢∏™, ∏Δ∞¡ ∂¡∞™ ∂•∞πƒ ∂Δ√™ √π∫√¢∂ ™¶√Δ∏™.

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

171


AMAZING STUDIO, °πøƒ°√™ μ∞ƒπ¡√™, ¡π∫√™ ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À

THE END...

∂Λ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›ÓËÛË.∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ṳ̂ÓÔ˜. ÷˙ÔÁÂÏ¿ˆ Î·È ·ÛÙÂȇÔÌ·È Ì ÙÔÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ‚ϤÂÙÂ Û˘Ó¯Ҙ. ¡¤· ·ÂÚÔ¡›ÎÔ, ÙÔÓ ∏Ï›· Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Ì¤¯ÚÈ ÛοÊË ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È. ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÌÔ›Ú·. ¶·Ú·‰›‰Ô˘Ì ٷ Ì·˜ ÛÙ·Ì·Ù¿. §‡Óˆ ÙÔ ÎÚ¿ÓÔ˜ Î·È ÂÈÛÓ¤ˆ ÛˆÛÙÈο, ÊÔÚ¿Ì ٷ ÚÔ‡¯· Ì·˜, ·›ÚÓÔ˘Ì ‰˘Ó·Ù¿. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Â›Ó·È ‹‰Ë ¤Íˆ ·fi ÙËÓ 911 Î·È ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ. √ ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜. «ŸÏ· ÂÓÙ¿ÍÂÈ» Ì ڈٿ, ÂÁÒ ÀÔ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ì·˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· ¯·ÙÔ˘ ··ÓÙÒ Î¿ÙÈ Î·È Ï‡ÓÂÙ·È ÛÙ· Á¤ÏÈ·. «Δ· ÌfiÁÂÏ· Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ì ¿ÏÈ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ‹Á·Ù ηٷÏËÎÙÈο» ÌÔ˘ ϤÂÈ... «¶›ÛÙ„¤ ÙËÓ 111 ¶ª Î·È ÙÔ Ì·ÎÚ˘Ófi ‘87 fiÛÔ Ë ÌÓ‹ÌË ÌÂ...» Î·È Ì ΢ÙÙ¿˙ÂÈ Ì ÛËÌ·Û›·. ∫·Ù·compact flash, ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙÔ Ê¤ÚÓˆ Ó· ‚Áˆ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Î·È ÂÚlap top Ì·˜. ∏ øƒ∞ Δ√À ∞¶√Ã∞πƒ∂Δπ™ª√À ·ÙÒ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. Ÿˆ˜ √ ∏Ï›·˜ Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Ì·˜ ·ÔÏËÛÈ¿˙ˆ, ÙÔÓ ‚Ϥˆ Ó· ÂÚ·Ù¿ Ì Top ¯·ÈÚÂÙÔ‡Ó Î·È ÂÌ›˜ ÂÏ·ÊÚÒ˜ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔÈ, Gun ‡ÊÔ˜, ÛËÎÒÓˆ ÙËÓ Ì˯·Ó‹ Î·È Î¿Óˆ ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ·Í¤¯·ÛÙË ‚fiÏÙ·. ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÂÚÈΤ˜ Ï‹„ÂȘ. °ÂÏ¿ÓÂ Î·È Ù· ÌÔ˘¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ԇ̠fiÛÔ ÂÚÈÛÛÙ¿ÎÈ· ÙÔ˘. ΔÈ ¤ÁÈÓ ÚÂ... ÙÔ˘ Ϥˆ. ŸÏ· ÂÓÙ¿ÛfiÙÂÚÔ, ÙÔ˘˜ Û‚fiÌ·ÛÙÂ. ª¤ÓÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ÍÂÈ; «ÌÈ· ¯·Ú¿» ÌÔ˘ ϤÂÈ...«∞ÊÔ‡ ‰ÂÓ ‚Á‹Î ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹. §¤Ì ÎÈ ¿ÏϘ ÈÛÙÔڛ˜, ı˘ÌfiË ÔÌÂϤٷ...» ∞! Ì¿ÏÈÛÙ· Ϥˆ Î·È ÂÁÒ, welcome Ì·ÛÙ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ÙÔÓ ™·¯Û·Ì¿ÓË Ô˘ ¤ÂÛ to the club, Î·È Ì¤Û· Û Á¤ÏÈ· ÂÚ·Ù¿Ì ÚÔ˜ ÛÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ, ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÁÒ, ÙÔ Lido, ‰È¿ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ fiÁÎÔ ÙˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ªÔ›Ú·˜. ÊÔÚ· Ô˘ Ô ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È fiÏÔÈ ¶ÏËÛÈ¿˙ˆ ÙÔÓ ∏Ï›· Î·È ÙÔ˘ Ϥˆ ˆ˜ Û fiϘ ¡π∫√™ -ICEMAN - ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ÂÛ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ 111 ÙȘ Ï‹„ÂȘ ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Ù· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ¶ª ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙÂ. ÷ÈÚÂÙ¿ÌÂ Î·È ‰›ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜. ªÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ˆ˜ Û ÎÏÂÈÛÙfi Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯ÂÈ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÓÔ˘Ì ˘fiÛ¯ÂÛË Ó· Í·Ó·Á˘Ú›ÛÔ˘ÌÂ.. ∏ Porsche ·›ÚÓÂÈ ÌÚÔÙÔ˘ leader ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙËÓ Ù‹ÛË ÙÔ˘ ÛÙ¿, Ë ‡ÏË ·ÓÔ›ÁÂÈ, ¯·ÈÚÂÙ¿Ì ÙÔ˘˜ ª·Ù˙‹‰Â˜ Î·È ·›ÚÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ Á˘ÚÈÛÌÔ‡. ¶ˆ˜ ¿ÂÈ Ë ÔÌÂϤٷ; ÚˆÙ¿ˆ ÙÔÓ ¡›ÎÔ. Û˘Ó¯Ҙ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi-¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ΔfiÙÂ Ô ∏Ï›·˜ «¶ÔÈ¿ ÔÌÂϤٷ;» ªÔ˘ ϤÂÈ... ª·, ‰ÂÓ Â›¯Â˜ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÌÔ˘ ϤÂÈ... «Œ¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ ÔÌÂϤٷ; «¶ÔÈfi˜, ÂÁÒ; ¶ˆ˜ ÛÔ˘ ‹Úı ·˘Ùfi...» ÌÔ˘ ϤÂÈ... ∞! ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙËÓ ποڈÓ...» ΔÈ Ó· ÛÔ˘ ˆ ‚Ú ηϿ... ªÂÙ¿ ÛȈ‹. ΔÈ Ó· Ô‡ÌÂ... ŒÙÛÈ ÁÂÌ¿ÙÔÈ ·fi ÂÌÂÈڛ˜, ∏Ï›· ÌÔ˘, ÙÔ˘ Ϥˆ, Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ Î·Ïfi complement Ô˘ ÌÔ- ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·ÌÂ Î·Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ. ªfiÓÔ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ì 200, Ú›˜ Ó· ÌÔ˘ οÓÂȘ... 줂·È·, ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ ·ÎfiÌ· Á˘Ú›˙ÂÈ. ¢˘- 250, 300, 333 ¯ÏÌ./ÒÚ·... ¶·›ÚÓˆ ÙËϤʈÓÔ.ŒÏ· ª.., ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÍÂÙÂϤÛÙË. ÛÎÔχÔÌ·È Ó· ÂÚ·Ù‹Ûˆ Û ¢ı›· Î·È ÓÈÒıˆ ۯ‰fiÓ ÌÂı˘-

°πøƒ°√™ -ªAVERICK- μ∞ƒπ¡√™ ∂º∞°∂™ √ª∂§∂ΔΔ∞ Δ√ ¶ƒø´; Δπ ∞™Δ∂π∞ ƒ∂ ¶√À §∂™...Ã∞,Ã∞,Ã∞...

2325 ºøΔ√°ƒ∞ºπ∂™...

∫∞π Δøƒ∞ °Àƒπ™ª√™...


∂ÀÃ∞ƒπ™Δ√Àª∂ Δ√¡ ∞°∂∞, Δ∏¡ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∏ª√™πø¡ ™Ã∂™∂ø¡ Δ√À °∂∞, Δ√¡ ∂¶°√ (π) ¶∞¡∞°πøΔ∏ ªπΔ∞ºπ¢∏, Δ√¡ ™°√ (π) ∏§π∞ ™√§øª√, Δ√¡ ∞™ªÃ√ (π) £. §∞°π√ °π∞ Δ∏¡ ºπ§√•∂¡π∞ ™Δ∏¡ 361ª∂∞, ∞§§∞ ∫∞π Δ√¡ ¢π√π∫∏Δ∏ ¶§∂√¡ Δ∏™ 120¶∂∞ ™ªÃ√ (π) ∞¡Δø¡∏ ™∞ƒ∞ª∞¡Δ∏ ∫∞£ø™ ∫∞π √§√À™ Δ√À™ À¶√§√π¶√À™ °π∞ Δ∏¡ ∞•∂Ã∞™Δ∏ ºπ§√•∂¡π∞.


SUZUKI / SFAKIANAKIS

Ãøƒπ™ √ƒπ∞ FOREVER!

174

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


Èڛ˜ fiÚÈ·

forever! TOY

∫ø™Δ∞ ∫∞§∞¡Δ∑√¶√À§√À

∏ ηÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Supersport ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ÙˆÓ 1.000 Î.ÂÎ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÛÙÔÓ ‰›Î˘ÎÏÔ ÎfiÛÌÔ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ÙȘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ô˘ Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÛÙ¤ÌÌ·, ÔÈ supersport ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÚˆÙÔÔڛ˜ Ô˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó Î·Ù¢ı›·Ó ·fi Ù· ΤÓÙÚ· ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ÂͤÏÈ͢. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ!

À¿Ú¯Ô˘Ó Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÒÛÙ ӷ Û·˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ¿ÓÂÙ· Î·È Ú·ÎÙÈο οı ̤ڷ. À¿Ú¯Ô˘Ó Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÙËÎ·Ó Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ Ì·˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο! √È ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙȘ ·fiÏ˘Ù˜ ÂȉfiÛÂȘ. Δ· fiÚÈ· Â‰Ò ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛË Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜. ∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó·, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ fiÏ· Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· Ù¯ÓÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ™ÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ supersport ÙÔ˘ Ï›ÙÚÔ˘ ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ Î·È ÙȘ ·ÎÚ·›Â˜ ÂȉfiÛÂȘ,

ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÔ club ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÚÔÊ·Ó‹˜. √ ¤ÓÙÔÓÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ··ÈÙ› ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÒÛÙ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ô˘ ı· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ÂÌÂÈÚ›· ·›˙ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÚfiÏÔ. ΔÔ Î¤Ú‰Ô˜ ‚¤‚·È· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ Ë ÎÔÚ˘Ê·›· supersport ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Î·ÏÒÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ «Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ» Î·È ÔÏfiÎÏËÚË ÙË Áο̷ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ οı ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÁÔ‹ÙÚÔ˘. ΔÔ BESTEVER ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Û·˜ ʤÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ Ì ٷ ÎÔÚ˘Ê·›· ‰›Î˘ÎÏ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË! ∞ÔÏ·‡ÛÙ ٷ…

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

175


Ãøƒπ™ √ƒπ∞ FOREVER!

Suzuki GSX-R 1000 ∫7

SUZUKI / SFAKIANAKIS

∏ ÛÂÈÚ¿ GSX-R 1000 Ù˘ Suzuki ÁÚ¿ÊÂÈ ϤÔÓ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·… ∞fi ÙÔ 2000 Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi fiÓÔÌ·, ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÈÔ ‰È¿ÛË̘ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfiÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ÚfiÁÔÓÔ, ÙÔ ÂÚÈ‚fiËÙÔ GSX-R 750 ÙÔ˘ 1985! 줂·È· ϤÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏ·Èfi„˘ÎÙÔÈ ÎÈÓËÙ‹Ú˜, fiˆ˜ ÙfiÙÂ, Ô‡Ù ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ۯ‰ȿÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∞ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ ÂÚÈÌÂÙÚÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÙÂÙڷ·ÏÈÓ‰ÚÔ˜ ÂÓ ÛÂÈÚ¿ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË ÁˆÌÂÙÚ›· Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË Ô˘ fiÏÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó, Ë Ï‡ÛË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Î·È Ë Suzuki. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿…? ª· fiÙÈ Ë Suzuki Ù· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ì ÂȉfiÛÂȘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹! μ·ÛÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ GSX-R Â›Ó·È Ô ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘˜. ¶ÔÏÏ‹ ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙÔ ¯·ÌËÏfi Ê¿ÛÌ· ÛÙÚÔÊÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ¤Ó· ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˜ ͤÛ·ÛÌ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÌÂÛ·›Â˜ ÛÙÚÔʤ˜ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ GSX-R 1000 ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ ·fi ÛÙ¿ÛË. ∏ ı¤ÛË Ô‰‹ÁËÛ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔ-

Ì›˜ Ô˘ ÙÔ GSX-R 1000 ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. √ ·Ó·‚¿Ù˘ οıÂÙ·È ¯·ÌËÏ¿, «Ì¤Û·» ÛÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Î·È ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·. ™Â ·˘Ùfi Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÙfiÛÔ Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· fiÛÔ Î·È Ë Ôχ ηϋ ÂÚÁÔÓÔÌ›·. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ì ÙÔ GSX-R 1000 ı· ÎÈÓËı› Ù·¯‡Ù·Ù· Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ó·‚¿Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÂÈڷ̤ÓÔ˜, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈÎÚ‹ Û¯ÂÙÈο ÚÔÛ¿ıÂÈ·. £ÂˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÔ GSX-R 1000 Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, fï˜ Â‰Ò ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚˆÙÔÙ˘›·. ΔÔ GSX-R 1000 K7 Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ô ·Ó·‚¿Ù˘ ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË ÈÛ¯‡ (ÂÚ›Ô˘ 165Ps ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi) ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ fiÛÔ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ Áο˙È Ô ·Ó·‚¿Ù˘ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‹ ÏÈÁfiÙÂÚË ÈÛ¯‡ ‰È·ı¤ÛÈÌË (ÂÚ›Ô˘ ̤¯ÚÈ 140Ps ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi), ÂÓÒ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÂÚ›Ô˘ 120Ps. ∏ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÚˆÙÔÙ˘›· ÙÔ˘ GSX-R ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ Â˘¯ÚËÛÙ›· Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ ηÈ

176

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

Ì ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ (ÂȉÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ÚfiÛÊ˘Û˘). ªÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ, Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÙÔ Ó¤Ô Suzuki GSX-R 1000 K7 Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ‚Ú›Ù ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜… ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘ ∞∂μ∂ ™È‰ËÚÔοÛÙÚÔ˘ 5, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 34 99 000 www.suzuki.gr


Ãøƒπ™ √ƒπ∞ FOREVER!

BMW K1200S ∫˘Ú›·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ¿Óˆ ÛÙËÓ ∫1200S Â›Ó·È Ê˘ÛÈο Ô ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Ù˘. ªËÓ ÁÂÏȤÛÙ ·fi ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ Î˘‚ÈÛÌfi Ô˘ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‚Ú·‰˘ÛÙÚÔÊ›·, ‹

WWW.BMW-MOTORRAD.GR

∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ BMW Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, fiˆ˜ ÌÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Î·È Ë ·Á¿Ë Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë BMW ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ó¤ˆÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ Û¯Â‰fiÓ Û οı ηÙËÁÔÚ›· ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ. ΔÔ K 1200S, ·Ó Î·È ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ΢‚ÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È Ë ÎÔÚ˘Ê·›· BMW Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ÔÔ›· ·ÎÚÔ‚·Ù› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ supersport ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ Î·È ÙˆÓ sport touring. √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘, ·Ó Î·È Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ, “ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È” ¤ÓÙ¯ӷ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë K1200S Ó· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û fiϘ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Ù˘ ÂȉfiÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘.

ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜. ∂‰Ò ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÛÙÚÔʤ˜ Û·Ó ‰·ÈÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ÂÎÙÔ͇ÂÈ ÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Û ·ÛÙÚÔÓÔÌÈΤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜. √ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÛÙÚÔʤ˜ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ ·Ó·‚¿ÙË. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô, ηıÒ˜ Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ·˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÙÌ‹Ì· Formula 1 ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÔ‡ ηٷÛ΢·ÛÙ‹! ∂›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ¿Óˆ ÛÙË K1200S Â›Ó·È ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi Û‡ÛÙËÌ·. ªÈ· ‰È¿Ù·ÍË ‰ÈÏÒÓ „·ÏȉÈÒÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÈÚÔ‡ÓÈ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ∏ ÁˆÌÂÙÚ›· Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÊÚÂÓ¿ÚÈÛÌ·, ÂÓÒ Ë ·›ÛıËÛË, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÚÔÛÙÈÓÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ. ∞˘Ùfi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ∫1200S ÌÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ì ÎÔÚ˘Ê·›· Ô‰È΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·ÎfiÌË Î·È Ì ٷ ·˘ÛÙËÚ¿, supersport ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∏ BMW K1200S Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Û‹ÌÂÚ·! BMW Hellas A.E. ∑¤Ô˘ 33 16 675, °Ï˘Ê¿‰· ΔËÏ.: 210 91 18 000 www.bmw.gr

178

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


Ãøƒπ™ √ƒπ∞ FOREVER!

Honda CBR 1000RR

HONDA MOTOR CO.

™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Honda ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ô˘ ÂÓÒ ı· ¤¯ÂÈ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂȉfiÛÂȘ, ı· Â›Ó·È ÊÈÏÈ΋ Î·È Â˘ÎÔÏÔÔ‰‹ÁËÙË, ı· ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ¯ˆÚ›˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ Î·È ·ÎÚfiÙËÙ˜. ∞˘ÙfiÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ CBR 1000RR. ∫ÔÚ˘Ê·›· Û ÚԉȷÁڷʤ˜, Ì ÙÂÙڷ·ÏÈÓ‰ÚÔ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ¿Óˆ ·fi 150Ps ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi, Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 290km/h ÙÂÏÈ΋˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜. ∂›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ ·Ó·‚¿ÙË Ù˘ Ó· ÓÈÒÛÂÈ ÙȘ ¯·Ú¤˜ Ù˘ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ˘ Ô‰‹ÁËÛ˘. ΔÔ CBR 1000RR ‚·Û›˙ÂÙ·È ¿Óˆ Û ¤Ó·Ó ÙÂÙڷ·ÏÈÓ‰ÚÔ ÎÈÓËÙ‹Ú· 1000cc, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÙË ÁÚ·ÌÌÈ΋ ÙÔ˘ ·fi‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·fiÎÚÈÛË. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÓfi˜ ÂÚÈÌÂÙÚÈÎÔ‡, ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È ‚¤‚·È· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ „ÂηÛÌÔ‡, Î·Ù·Ï˘ÙÒÓ Î·È ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ, ˘ÂÚηχÙÂÈ ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Euro 3. ∏ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÎÔ-

180

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

Ú˘Ê·›· ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, fï˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ Ë ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ! ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ CBR 1000RR ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚˆÙÔÙ˘›Â˜, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ì ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ۯ‰›·ÛË, ÂȉÈο ÛÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜ ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Moto GP, Nicky Hayden. ΔÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ÊÚ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ì ·ÎÙÈÓÈΤ˜ ‰·ÁοÓ˜ Î·È ‰›ÛÎÔ˘˜ 320mm, Ô˘ ÊÚÂÓ¿ÚÔ˘Ó Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·fi fiϘ ÙȘ Ù·¯‡ÙËÙ˜. ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ CBR 1000RR Â›Ó·È ÌÈ· Ï‹Ú˘ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ì ÙË ‰È΋ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÎÔÚ˘Ê·›· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, fiˆ˜ Ë ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú ÙÈÌÔÓÈÔ‡. ∞˘Ùfi˜ ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜. °ÂÓÈ΋ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ∞∂μ∂ §ÂˆÊ. ∞ıËÓÒÓ 71, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 34 83 300 www.honda.gr


Ãøƒπ™ √ƒπ∞ FOREVER!

Ducati 1098

DUCATI MOTOR HOLDING SpA

ªÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¿‰ÔÛË, ı¤ÏÂÈ ÙË Ducati Ó· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ô˘ ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ηٷÙÚÔÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜. ΔÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó Î·È ÔÈ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ù˘ Bologna ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Â͈ÊÚÂÓÈΤ˜ ÈÔ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‹ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ highlight Ô˘ ı· ¤Î·Ó fiÛÔ˘˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ù· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ó·… ·Ó·ÙÚȯȿÛÔ˘Ó, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ÔÈ Ducati Â›Ó·È ÔÈ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÛÙÚÈÊÙÂÚ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜. ∏ 1098 Â›Ó·È Ë ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ô˘ ͷӷʤÚÓÂÈ ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ›¯Â ‰Â›ÍÂÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘. ™¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ÂÍ ·Ú¯‹˜, Ë 1098 ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ¤Ó·Ó Ó¤Ô ‰È·ÏÈÓ‰ÚÔ ÎÈÓËÙ‹Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô‰›‰ÂÈ 140Ps ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi. ∏ ÈÛ¯‡˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜, π¿ˆÓ˜ ΢ڛˆ˜, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ó· ÙÚÔÌ¿ÍÔ˘Ó, Â›Ó·È fï˜ ÈηӋ Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ Ô‰ËÁfi Ó· ÎÈÓËı› Ù·¯‡ÙÂÚ· ·fi ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ΔÔ Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚfi ‚¿ÚÔ˜, ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Ï·›ÛÈÔ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ¯ˆÚÔ‰ÈÎÙ˘ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë ÁˆÌÂÙÚ›·, ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙË 1098 ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. 줂·È· ÔÈ πÙ·ÏÔ› ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÌÂÓ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË. ∞ӤηıÂÓ Â›¯·Ó „‡¯ˆÛË Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ë 1098 ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤·. √È Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ Ù˘ Ducati ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û¯‹Ì· ÛÙËÓ 1098, ‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓÔÈ ·ÚÎÂÙ¿ ·ÈÛıËÙÈο ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ fï˜ ¤Ó·

ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ∂›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÌËÓ ¯·˙¤„ÂȘ ÙËÓ ÌÔÓ·‰È΋ ·˘Ù‹ ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ì ÙÔ ·È¯ÌËÚfi design Î·È ÙËÓ fi„Ë Ô˘ Ì·ÁÓËÙ›˙ÂÈ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù·. ∏ 1098 ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ club ÙˆÓ Â͈ÙÈÎÒÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ Î·È Û ·˘Ùfi Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹, fiÛÔ Î·È ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ÎÙ‹Û˘ Ù˘. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ı· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ηٷÎχÛÂÈ Ì ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ Bologna! Ducati Motor Holding S.p.a. Via C. Ducati 3, 40132, Bologna, Italy www.ducati.it

182

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


Ãøƒπ™ √ƒπ∞ FOREVER!

Yamaha YZF-R1 Ù· ÂÚ›ÏÔη ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fï˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ¯·ÌËϤ˜ ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈο ηχÙÂÚË ·fi‰ÔÛË. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ۯ‰fiÓ 160Ps ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi Ô˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÁÚ·ÌÌÈο Î·È ÛÙÚˆÙ¿. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, Ô˘ ϤÔÓ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓˆÓ ·Ú·ÌÔÚÊÒÛˆÓ. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ Ó¤Ô ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ „·Ï›‰È Î·È ÌÈÎÚÔ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÁˆÌÂÙÚ›·, ÙÔ R1 ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÌÔÚʈı›, ÂȉÈο fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÛÙÚÔʤ˜. ™·ÊÒ˜ ÈÔ ÛÙ·ıÂÚfi, ÈÔ ÚԂϤ„ÈÌÔ, ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ·Ó·‚¿ÙË ÙÔ˘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ȤÛÂÈ Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÎÈÓËı› Ù·¯‡ÙÂÚ·. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÚˆÙÔÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ R1 ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÚÔÛı‹ÎË ÙˆÓ ÌÔÓ·‰ÈÎÒÓ ÂÍ·›ÛÙÔÓˆÓ ·ÎÙÈÓÈÎÒÓ ‰·ÁÎ¿ÓˆÓ Û ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÛÙ· ÌÚÔÛÙÈÓ¿ ÊÚ¤Ó·, Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÈ-

YAMAHA MOTOR CO.

∏ Yamaha Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ R1 ÙÔ˘ 2007, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‚·Ú‡ ÙÔ˘ fiÓÔÌ·, ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Ô˘ ÙÔ Ê¤ÚÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ΔÔ R1 Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ Ù· standards Ì·˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ 1997 Ô˘ ÚˆÙÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ. º¤ÙÔ˜ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈ΋ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ™ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ Ù˘ Yamaha ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ÌÈÎÚ¤˜ ÈÓÂÏȤ˜, Ô˘ fï˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ. ∞˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ʤÚÈÓÁÎ, Ù· Ï·˚Ó¿ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ Ô˘Ú¿. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È fiÌÔÚÊÔ Î·È Â›Ó·È

‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ. ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·. ¶Ï¤ÔÓ ÙÔ Áο˙È ÂϤÁ¯ÂÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο (drive by wire) ÂÓÒ ÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ·¤Ú· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ‡˜ ·˘ÏÔ‡˜, Â›Û˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˘˜. ŸÏÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÈÛ¯˘Úfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È fiϘ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Moto GP. √ ·Ó·‚¿Ù˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È

184

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

‰fiÛÂȘ ÛÙÔ ÊÚÂÓ¿ÚÈÛÌ·! ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ R1 Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÁÈ· ÙÔ 2007, Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ì·˜ ʤÚÓÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ… www.yamaha-motor.co.jp


Ãøƒπ™ √ƒπ∞ FOREVER!

Kawasaki ZX-10R Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜. ΔÂÙڷ·ÏÈÓ‰ÚÔ˜ ÂÓ ÛÂÈÚ¿, Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ 16 ‚·Ï‚›‰ˆÓ Ì ‰‡Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÎÎÂÓÙÚÔÊfiÚÔ˘˜, ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· «ÛÚÒ¯ÓÂÈ» ÙË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο 300km/h ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ù˘ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ Ù·¯‡ÙÂÚ˘ È·ˆÓÈ΋˜ supersport ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ˜! ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì fiÙÈ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜, Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ZX-10R Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÚ·ÌÌÈÎfi˜ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÌ·Ù· Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÊÈÏÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÛÙÔÓ ·Ó·‚¿ÙË. ∏ Ô‰È΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ZX-10R Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋, Ì ÙË ÁˆÌÂÙÚ›· ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ηÏfi˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ¢ÂÏÈÍ›·˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜. √ ·Ó·‚¿Ù˘ ı· ÓÈÒÛÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ȤÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÎÈÓËı› ÁÚ‹ÁÔÚ·. ™Â ·˘Ùfi Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Ë ·›ÛıËÛË ÙˆÓ ÊÚ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú ÙÈÌÔÓÈÔ‡ Ù˘ Ohlins Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È fiÙÈ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi Û‡ÛÙËÌ· ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi Û fiϘ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜.

KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES

√È ÂȉfiÛÂȘ Â›Ó·È ı¤Ì· ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Kawasaki Î·È ÙÔ ZX-10R ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ô˘ Ù· ηٷʤÚÓÂÈ Ôχ ηϿ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ZX10R, Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ÎϤ‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·ıÒ˜ Â›Ó·È ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜

∏ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ZX-10R ·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ÚfiÙ˘· Ù˘ Kawasaki, Ì ÙÔ Ú‡Á¯Ô˜ ÙÔ˘ ʤÚÈÓÁÎ Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ¤Ó·Ó ÎÂÓÙÚÈο ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ·ÂÚ·ÁˆÁfi (ÁÈ· ÙÔ ram-air) Î·È Ù· ʈÙÈÛÙÈο ÛÒÌ·Ù· Âη٤ڈıÂÓ ÙÔÔıÂÙË̤ӷ. √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ¤˜, fï˜ ÙÔ ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú Â›Ó·È ÔÁÎ҉˜, ·˘Ùfi fï˜ ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ·Ó·‚¿ÙË. ΔÔ ZX-10R Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂȉÈÎfi ‚¿ÚÔ˜, fiÓÙ·˜ Ë Ù·¯‡ÙÂÚË È·ˆÓÈ΋ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙȘ ¢ı›˜. ¶ÚÔÈÎÈṲ̂ÓË Ì ¤Ó· Ï‹Ú˜ ·Î¤ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ, Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È΋ Î·È fiÌÔÚÊË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ Kawasaki Ô˘ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ¿ÓÙ· ÛÂ… Ú¿ÛÈÓÔ ¯ÚÒÌ·! Teomoto S.A. ∫ËÊÈÛÔ‡ 29, 122 42, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 34 10 684, www.kawasaki.gr

186

BESTEVER 15 πÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


MV Agusta F4 312R

MV AGUSTA

™˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÚıÚÔ, Ë MV Agusta Â›Ó·È ÂÙ·ÈÚ›· ÌÈÎÚ‹… √È ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ù˘ Â›Ó·È ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÙȘ ηıÈÛÙ¿ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜… ª¿ÏÈÛÙ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ… ∂ȉÈο Ë F4 312R Â›Ó·È Ë ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ Ù˘ ÍÂÂÚÓ¿ ηٿ 12km/h ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙˆÓ 300km/h, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ, ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË Ì ‰È·ÊÔÚ¿. 줂·È· Ë F4 ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘, fi¯È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹… ΔÔ ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Massimo Tamburini ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÔÏÏ¿ ‚Ú·‚›· ۯ‰›·Û˘ ÛÙËÓ F4, οÙÈ Ô˘ ‚¤‚·È· ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi. √È Ê›ÏÔÈ Ù˘ F4 Â›Ó·È ÔÏÏÔ› Î·È ÌÔÚ› ÌÂÓ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÎÙ‹Û˘ Ù˘ Ó· Â›Ó·È ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜, fï˜ ÌËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ Â‰Ò ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ Ferrari ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚÔ¯ÒÓ, ÌÈ· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Ô˘ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ı· ıˆÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÙÔ˘ Varese, ·’fiÔ˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÔÈ MV Agusta, ¤¯Ô˘Ó ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜… ∏ F4 312R ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÎÈÓËÙ‹Ú·, ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ Î·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ MV Agusta, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÙÂÙڷ·ÏÈÓ‰ÚÔ˜ ÂÓ ÛÂÈÚ¿, ¤¯ÂÈ fï˜ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ·ÎÙÈÓÈ΋˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ‚·Ï‚›‰ˆÓ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ F4 312R ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜. ºÚ¤Ó· Brembo, ·Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ Sachs Î·È Marzocchi, ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú ÙÈÌÔÓÈÔ‡ Ohlins Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ¯·Ï‡‚‰ÈÓÔ˘ ¯ˆÚÔ‰ÈÎÙ˘ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈˆÓ Ï·ÎÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó· ˘‚ÚȉÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. °È· fiÛÔ˘˜ ‚¤‚·È· Ù· ۯ‰fiÓ S25.000 Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÌÈ· F4 312R Ê·›ÓÔÓÙ·È… Ï›Á· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë exclusive ¤Î‰ÔÛË Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο CC (·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ MV Agusta, Claudio Castiglioni), Ì ʤÚÈÓÁΠηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÓıÚ·ÎÔÓ‹Ì·Ù· Î·È ÔÏÏ¿ ·Ó¿ÎÚÈ‚· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, Ô˘ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· S100.000. μÈ·ÛÙ›Ù ‰ÈfiÙÈ ı· ·Ú·¯ıÔ‡Ó ÌfiÏȘ 300 ÎÔÌÌ¿ÙÈ·. ITALMOTO LTD £¤ÛË •ÂÚÔ‹Á·‰Ô, 196 00, ª¿Ó‰Ú·, ΔËÏ.: 210 55 50 524, www.mvagusta.it

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

187


188

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

A. LANGE & SOHNE / ORA KESSARIS


FOR HER

Timeless Luxury T∏™

SANJA MARKOVIC

∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ Ù· ‰È·Ì¿ÓÙÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È «Û˘Ó·Ú·ÛÙÈο». ∞ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó Â›Ó·È «‚ÚÒÌÈη», ‰ÂÓ ÊÙ·›Ó ·˘Ù¿, ·Ó¤Î·ıÂÓ Ì·˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ÂÎÙ˘ÊψÙÈ΋ Ï¿Ì„Ë ÙÔ˘˜. ΔȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ Ì ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ÊÂÙ›¯, ÙÔ ÚÔÏfiÈ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· Û›ÁÔ˘ÚË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ¤Ó· ·fiÏ˘Ù· ·Ô‰ÂÎÙfi ‰ÒÚÔ ÛÙȘ… ˘¤Úԯ˜ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. fï˜ Ô Ï¢Îfi˜ ¯Ú˘Ûfi˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ È‰·ÓÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ ·Ó¿‰ÂÈÍ‹˜ ÙÔ˘˜. ∫·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Ï¢ÎÔ‡ ¯Ú˘ÛÔ‡, Ë ·Ô˘Û›· ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ οÓÂÈ ÙÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ Ó· ·Ó·‰›‰ÂÈ fiÏË ÙÔ˘ ÙË ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ «˘Ô‚¿ÏÏÂÈ» οÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fi¯ÚˆÛË ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ÔχÙÈÌ· ̤ٷÏÏ·. ∏ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÂÓfi˜ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ˘ Ì ‰È·Ì¿ÓÙÈ·, Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·Ï‹ ‰È·‰Èηۛ·, Ô‡Ù Á›ÓÂÙ·È ÂÏ·ÊÚ¿ ÙË Î·Ú‰›·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·Ú·Ù›ˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÔÙÚÔ›· Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ –ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙÔÓ Ô›ÎÔ ÒÏËÛ˘, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Harry Winston- ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È ÌÈ· Û‡ÁÎÚÈÛË. º˘ÛÈο, Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ·›˙ÂÈ Â‰Ò ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ÚfiÏÔ Î·È Û¿ÓÈ· ı· ‚Ú›Ù οÙÈ Ô˘ Ó· Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÙ·ÛË, ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙÂ. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙÔ˘˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Î·È Û·˜ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ. ¶Èı·ÓÒ˜ ·fi fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·, Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÙ ӷ ÂÚÈ̤ÓÂÙ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·fiÏ·˘ÛË. ¢ÈfiÙÈ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fiÏ·˘ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ, Â›Ó·È ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ù˘ ‡·Ú͢ Ô˘ Ù· ‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ ‰ÒÚÔ, ÙÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, ı·˘Ì·ÛÌfi Î·È ¤ÚˆÙ·... AUDEMARS PIGUET / CHRONOHELLAS

∂›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· ÎÏÈÛ¤ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û¯¤ÛË ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∞‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ, Ì ÙËÓ ·¤ÚÈÙÙË ÎÔÌ„fiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÙËÓ ·Ô˘Û›· ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ –ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜- ÙË Û¿ÓÈ· Ï·ÌÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰ÈÛÌ· Ì ÙÔ Êˆ˜, ηٷʤÚÓÂÈ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙfi ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó·. ∞fi ÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÚÙ·˜, ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô·„ÂÈ ÛÙË ÁÔËÙ›· ÙˆÓ ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ, ›Ûˆ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ¿˜ Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ı·˘Ì¿˙ÔÓÙ¿˜ Ù·. «Δ· ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Â›Ó·È ·ÓÙÔÙÈÓ¿». ∞˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÎÏÈÛ¤, ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ ·ÏËıÈÓfi Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÙÔ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘, ÛÙË ı¤· Î·È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ˘¤Ú-ÔχÙÈÌˆÓ ·˘ÙÒÓ Ï›ıˆÓ. ¢Âο‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ Ô›ÎÔÈ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚ›· ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ. §›Á˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÚÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ô›ÎÔÈ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ù· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰Â̤ӷ Ì ÔχÙÈÌ· ̤ٷÏÏ· ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ηٷӷψً. Δ· ‰È·Ì¿ÓÙÈ·, Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ٷÏÏÔ Î·È ·Ó Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó, ·ÛÎÔ‡Ó ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ¤ÏÍË, Û›ÁÔ˘Ú·

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

189


FOR HER

Audemars Piguet

AUDEMARS PIGUET / CHRONOHELLAS

Royal Oak Off Shore

∞fi ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÚÔÏÔÁÈÒÓ Royal Oak, Ë Audemars Piguet Â¤ÏÂÍ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ 2007 ¤Ó· ÛÔÚ ÎfiÛÌËÌ·. ŒÙÛÈ, Ô Ó¤Ô˜ ·˘Ùfi˜ Á˘Ó·ÈΛԘ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ Â›Ó·È ˘ÏÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi, ÂÓÒ ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÛÙËÓ ÎÔÚÒÓ· ‰Âο‰Â˜ brilliant ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ Ù˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘. Δ· ÔχÙÈÌ· ̤ٷÏÏ· Î·È ÔÈ Ï›ıÔÈ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ¤Ó· Ì¿ÏÏÔÓ «Â˘ÙÂϤ˜» Ï¢Îfi ÏÔ˘Ú¿ÎÈ ·fi ηԢÙÛÔ‡Î, Ô˘ οÓÂÈ fï˜ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ıÂÛË. À¿Ú¯ÂÈ Î·È Û ¤Î‰ÔÛË Ì ̷‡ÚÔ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ Î·È ¿ÓÂÏ ÂӉ›ÍÂˆÓ Ì ̷‡ÚÔ ÊfiÓÙÔ. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ì¿ÏÏÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂӉȷʤÚÂÈ ÙȘ Ù˘¯ÂÚ¤˜ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚȘ.

Chronohellas, ∑·ÏÔÎÒÛÙ· 9, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ. 210 36 38 286, www.audemarspiguet.com


WWW.LEONHATOT.COM

Leon Hatot

Zelia Bamboo ∏ Á·ÏÏÈ΋ Ê›ÚÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ì ¢ÁÂÓ‹ ̤ٷÏÏ· Î·È ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ «ÚÔÏÔÁÈÒÓ». °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ·˘Ùfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, Ì ÙÔ ‰ÈÏfi Û˘ÚfiÌÂÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ· –ÌÈ· Ù¯ÓÔÙÚÔ›· Ô˘ Ë Hatot ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ- ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰Âο‰Â˜ ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÙˆÓ 18 ηڷٛˆÓ, ÙȘ Ú¿ÛÈÓ˜ Î·È ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ «ÈÓÂÏȤ˜». ∂‰Ò, ÙÔ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ ÁÔ‡ÛÙÔ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÂÎÎÂÓÙÚÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÈηÈÒÓÂÈ ÙÔÓ Ô›ÎÔ Ì ÙËÓ ˘¤Ú ÂηÙÔÓÙ·ÂÙ‹ ÈÛÙÔÚ›·. Boutique Leon Hatot 10 Quenue de Verdun, 6000 Nice, France www.leonhatot.com

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

191


FOR HER Bvlgari

B Zero l ¶·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙȘ Û›Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘˜, Ë Bvlgari ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ Ó·ÓÈ΋, fiÛÔ Î·È ÔχÙÈÌË ÛÂÈÚ¿ B Zero l. ÀÏÔÔÈË̤ӷ ̠ϢÎfi –fiˆ˜ ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜– ‹ ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi, Ù· ̤ÚË Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÎÔÏȤ, ÛÎÔ˘Ï·Ú›ÎÈ· Î·È ‰·¯Ù˘Ï›‰È·, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ‰È·Ì¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ªÂ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‰ÈÏfi ÏÔÁfiÙ˘Ô ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘, ÚÔ‰›‰Ô˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ Â˘ÁÂÓ‹ ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Û¿ÓÈÔ ÁÔ‡ÛÙÔ Ù˘ ΢ڛ·˜ Ô˘ Ù· ·Ô‰¤¯ÙËΠˆ˜ ‰ÒÚÔ. ªÈ· Ôχ ȉȷ›ÙÂÚË ÛÂÈÚ¿, Ó¤· ÁÈ· ÙÔ 2007, Ô˘ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Û˘Ó·Ú¿ÛÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ËÏÈ˘.

BVLGARI / KESSARIS

Bvlgari Boutique μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 8, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 37 11 000 www.bulgari.com

192

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


AUDEMARS PIGUET / CHRONOHELLAS

Audemars Piguet

Alinghi Charms Collection ∏ ÂÙ˘¯Ë̤ÓË Û¯¤ÛË Ù˘ Audemars Ì ÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi Alinghi, Ô˘ ·¤‰ˆÛ ‹‰Ë ¤Ó· America’s Cup, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÙË Û¯Â‰›·ÛË ·fi ÙËÓ Î˘Ú›· Kirsty Bertarelli, ÙË Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ Alinghi, ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ. ∫ÔÛÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó, Ê˘ÛÈο, Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔ ı¤Ì·, ·Ú¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ∞ÍÂÛÔ˘¿Ú ÏÔ›ˆÓ, ÈÛÙÈÔÊfiÚ· Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÙË Ó·˘ÙÔÛ‡ÓË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤ÌÓ¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ Charms Collection. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÏfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ casual ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘˜, fiÓÙ·˜ ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ·fi Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi, Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜.

Chronohellas, ∑·Ï·ÎÒÛÙ· 9, ΔËÏ.: 210 36 38 286 www.audemarspiguet.om

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

193


FOR HER

Furer-Jacot WWW.FURERJACOT.COM

Les Sculptures

∞ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈÎfi ÁˆÌÂÙÚÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Furer-Jacot Ô˘ ¤¯ÂÈ È‰·ÓÈο Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ‰‡Ô ÔχÙÈÌ· ̤ٷÏÏ· Ì ˘¤ÚÔ¯· brilliant. ¶Ôχ ÛˆÛÙ¿, Â‰Ò ÙÔ ˘fi‚·ıÚÔ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ Â›Ó·È Ô Ï¢Îfi˜ ¯Ú˘Ûfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÙ·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ «‚¤ÚÁ·» ΛÙÚÈÓÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ¤Ó· touch ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ·˜. ¢Â›Ù ٷ ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È ÌË ‰ÈÛÙ¿ÛÂÙ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ˘Ô·„ÂÙ ÛÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘˜. £· ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Î·È ·Ó Â›Ó·È Ë Ù˘¯ÂÚ‹.

Swiss Primetime inc. 4, Edgewood Court Ringwood, NJ 07456 ΔËÏ.: +1 866 357 9477 www.furerjacot.com

194

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


A. LANGE & SOHNE / ORA KESSARIS

A. Lange & Söhne

Cabaret

ΔÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Cabaret ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ηٷÛ΢‹˜ ÚÔÏÔÁÈÒÓ. ∏ ÌfiÓË ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌË ÛÂÈÚ¿ Ù˘, ¤Ú·Ó ·fi ÙÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Î¿Û· ·fi Ï¢Îfi Ë Î›ÙÚÈÓÔ ¯Ú˘Ûfi 18 ηڷٛˆÓ, ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ‰Âο‰Â˜ brilliant Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ·›ÛıËÛË ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ ÌÚ·ÛÂϤ, ÛÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ, ÛÙÔ ¿ÓÂÏ, ·ÓÙÔ‡ ÛÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi Î·È ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ·˘Ùfi ÚÔÏfiÈ, ÔÈ ÔχÙÈÌÔÈ Ï›ıÔÈ ÎϤ‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ªÂ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÚÔÏfiÈ, Û›ÁÔ˘Ú· ı· Ù˘ ·ԉ›ÍÂÙ ÌÈ· ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙËÓ ·Á¿Ë Û·˜, ‰›¯ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÎÔ˘‚¤ÓÙ·.

OraKessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó· ΔËÏ. 210 32 32 919 www.lange-sohne.com

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

195


FOR HER

Gucci

Signoria Collection

WWW.GUCCI.COM

ªÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û ÌÂÁ¿ÏÔ fiÌÈÏÔ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÛÙË Gucci ˆÛÙfiÛÔ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜. Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È ÙÔ ÚÔÏfiÈ – ÎfiÛÌËÌ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ·fi ÙËÓ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË Áο̷ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È Ù¯ÓÈ΋ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÏ›„ÂÈ ·fi ÙÔÓ Ô›ÎÔ. ŒÓ· ˘¤ÚÔ¯Ô Û‡ÌÏÂÁÌ· ·fi ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË Î¿Û·, Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ˘ÏÈÎfi Î·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÎÔÛÌÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÌÈÎÚÒÓ, ·ÏÏ¿ ˘¤ÚÔ¯ˆÓ brilliant. ªÔÚ› ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¿ÓÂÏ Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÒÚ˜ Î·È Ù· ÏÂÙ¿, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙË ı¤· ÙÔ˘ ˘¤ÚÔ¯Ô˘ Î·È ·ÎÚÈ‚Ô‡ ·˘ÙÔ‡ ÚÔÏÔÁÈÔ‡, ͯӿ˜ οı ¢ÎÔÏ›· Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘.

Symbol Hellas A.E. §. ™˘ÁÁÚÔ‡ 185, ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, ΔËÏ. 210 93 37 012 www.gucci.com

196

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


HARRY WINSTON

Harry Winston

Excenter Biretro ∏ ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Harry Winston Ì ٷ ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙ‹ Î·È Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÚԂ‚ÏË̤ÓË È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜. °ÓˆÛÙÔ› Î·È ÔÏÏÔ› celebrities ·Ê‹ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÁÔ‡ÛÙÔ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘, Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙˆÓ ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ Ì ÙËÓ ÚÔÛÂÁ̤ÓË Ì¤ıÔ‰Ô ÎÔ‹˜ Î·È Î·ÙÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ∂‰Ò, ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ·Ó‰·ÈÛ›· ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÓÙ‡ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ·˘ÙfiÌ·ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Î·È ÌÈ· ο۷ ·fi Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi. ΔÔ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ Â›Ó·È ·fi ηԢÙÛԇΠ‹ ‡Ê·ÛÌ·, Ì ÎÏ›ÛÈÌÔ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi. Δ· ‰‡Ô ÌÔÓ٤Ϸ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Â›Ó·È ¤Ó· Ì ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ Î·È ¤Ó· Ì ·Ú¿ÎÂÓÙÚË ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ÒÚ·˜ Î·È Ï‹ÚÂȘ ÂӉ›ÍÂȘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜. ™ÔÚ Î·È ·Ó¿ÎÚÈ‚·, Û¿ÓÈ· Î·È ¯ÚËÛÙÈο, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û›ÁÔ˘Ú· ·fi ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÚÔÏÔÁÈÒÓÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ.

OraKessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó· ΔËÏ. 210 32 32 919 www.harrywinston.com

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

197


TIFFANY / WWW.TIFFANY.COM

FOR HER

Tiffany & Co

Gifts for Her H Tiffany & Co ȉڇıËΠÙÔ 1837 ÛÙË ¡. ÀfiÚÎË Î·È ·fi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û˘ÓÒÓ˘ÌË ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È –Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fiÙÈ ÈÛÙ‡ԢÌ– Ë «·Ï˘Û›‰·» ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÚÔÛÈÙ¿, Ó·ÓÈο ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. ¶¿ÚÙ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ÎÔÏȤ Ì ÙȘ ·ÛË̤ÓȘ ÛÊ·›Ú˜, Ù· ‰·¯Ù˘Ï›‰È· – ηډȤ˜, Ù· ‚Ú·¯ÈfiÏÈ· Î·È ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ∂˘ÚÒ. °È·Ù› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È Bestever, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·ÎÚÈ‚fi.

Tiffany & Co. 727 Fifth Ave New York, NY 10022-2580 www.tiffany.com

198

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


PARMIGIANI

Parmigiani

Kalpagraph

∞fi ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿ Kalpagraph ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Parmigiani, ͯˆÚ›Û·Ì ÙËÓ Á˘Ó·ÈΛ· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡, ‰Â̤ÓË Ì ‰È·Ì¿ÓÙÈ·. ª¤Û· Û ÌÈ· ο۷ ·fi ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi, Ô Ô›ÎÔ˜ ÙÔÔıÂÙ› ¤Ó· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ, Ì˯·ÓÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÓÔÌ›· 50 ˆÚÒÓ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ∞fi ·˘Ùfi ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ·›ÚÓÂÈ Î›ÓËÛË Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ, Ì ÂӉ›ÍÂȘ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ 3, 6 Î·È 9. Δ· brilliant ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› «ÛÙÚ·ÙËÁÈο» ÛÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ·˘Ùfi ÚÔÏfiÈ, Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÌÂÓ ÙÔ ÛÔÚ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙË Ï¿Ì„Ë ÙˆÓ ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ Ô˘ ÙÔ ÎÔÛÌÔ‡Ó. ¶Ôχ chic Î·È ÙÔ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ Hermes, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÎÏ›ÛÈÌÔ ·ÛÊ·Ï›·˜ Â›Û˘ ·fi ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi.

Chronohellas ∑·ÏÔÎÒÛÙ· 9, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 36 24 594 www.parmigiani.ch

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

199


200

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

AUDEMARS PIGUET / CHRONOHELLAS


ƒ√§√°π∞

flÚ· ÁÈ· Ó¤·

TÔ˘ ¡π∫√À °π∞¡¡√À§∞

√È ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˆÚÔÏÔÁÔÔÈ›·˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∞Ó·‚ÈÒÛÂȘ ·Ï·ÈÒÓ ÌÔÓ٤ψÓ, Ó¤ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ›, Ó¤· ˘ÏÈο ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο ۯ‰ȷÛÙÈο ÌÔÙ›‚·, fiÏ· ÂÚÓÔ‡Ó ÂÌÚfi˜ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· Û·˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜. ÕÏψÛÙÂ, Ô ¯ÚfiÓÔ˜, Û‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È –ÂÎÙfi˜ ·fi ¯Ú‹Ì·– Ù¤¯ÓË.

Ôԛ˜, Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÔÙ¤ Ó· Â›Ó·È Ì·˙ÈΤ˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Î¿ÔȘ Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ϛÁ˜ ÌfiÏȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ, fiˆ˜ Ë Harry Winston, Â›Ó·È fï˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌË Ê›ÚÌ· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ. √ ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ˆÚÔÏÔÁÔÔÈ›·˜ ›¯Â ·Ó¤Î·ıÂÓ ÔÏÏ¿ Ó· ‰Â›ÍÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ì ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Î·È –Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ- ÂÊÈÎÙ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ΔÔ ÚÔÏfiÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Â›‰Ô˜ ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ÚÔÛˆÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙËÓ ·Ï‹ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ΔÔÏÌ‹ÛÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· Ì›Ù ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÚÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ Ë Ì·Á›· ÍÂÎÈÓ¿ ÂΛ Ô˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ë Ì·˙ÈÎfiÙËÙ·. ¢Â›Ù ٷ Ó¤· ÌÔÓ٤Ϸ ÁÈ· ÙÔ 2007 Î·È Ì›ÓÂÙÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÈÔ Â͈ÊÚÂÓÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∫·È ÌË ‰ÈÛÙ¿˙ÂÙ ӷ ˘Ô·„ÂÙ Û ‰‡Ô, ÙÚ›·, ‹ Ù¤ÛÛÂÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÚÔÏfiÁÈ·. ∏ ̤ڷ ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÒÚ˜ Î·È fiÏ· ÌÔÚÔ‡Ó –Î·È Ú¤ÂÈ- Ó· ÊÔÚÈÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹. AUDEMARS PIGUET / CHRONOHELLAS

ÿÛˆ˜ οÔȘ ·fi ÙȘ Ì¿ÚΘ Ô˘ ı· ‰Â›Ù ۋÌÂÚ· Â‰Ò Ó· ÌËÓ Û·˜ ϤÓ ÔÏÏ¿. ∞ÏÏ¿, ·Ï‹ıÂÈ·, fiÛ· Û·˜ ϤÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· Koeningsegg ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘; Δ›ÔÙ· ›Ûˆ˜, ·ÏÏ¿ Ë ÌÈÎÚ‹ ÛԢˉÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ù˘ Á˘. ŒÙÛÈ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÚÔÏÔÁÈÒÓ, Ë DeWitt, Ë Gerald Genta Î·È ¿ÏϘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ Èı·ÓÒ˜ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ‹ ‰ÂÈ ÔÙ¤, ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ¯¿ÚË Û ̿ÛÙÔÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Û ٤¯ÓË, ÌÂÚÈο ·fi Ù· ϤÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·. ™˘Óı¤ÛÂȘ complication, Ù·ÂÈÓÔ› Ì˯·ÓÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ›, ÔχÙÈÌ· ̤ٷÏÏ· Î·È ·Ïfi ·ÙÛ¿ÏÈ, fiÏ· ·›˙Ô˘Ó ÛÙȘ Ӥ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ˆÚÔÏÔÁÔÔÈ›·˜. ∞ÎfiÌ· Î·È ÌÔÓ٤Ϸ ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÈÛÙÈÔÏÔ˚ο, ¯ˆÚ›˜ ·Ó›, ·ÏÏ¿ ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ·fi ›Ó˜ ¿Óıڷη, ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ì·˜. ƒÔÏfiÁÈ· ÁÈ· οı هÔ ¿ÓÙÚ·, ÛÔÚ, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‹ «ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·» ·fi ¢ÁÂÓ‹ ̤ٷÏÏ·, Ô˘ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘˜. ™Ù· ÚÔÏfiÁÈ·, ÙË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ϤÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ Û¿ÓÈˆÓ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÛÙÔ Ôχ ÎfiÛÌÔ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÔÈ

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

201


BVLGARI / ORA KESSARIS

ƒ√§√°π∞

Bvlgari

Assioma Automatic Tourbillon ºÂÙÈÓ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘, Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ design Î·È ÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÔχÙÈÌˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ, ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÔχÏÔÎˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ΔÔ Assioma Automatic ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜, Ì˯·ÓÈÎfi˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·˘ÙÔÓÔÌ›· 64 ˆÚÒÓ. √ ÚfiÙÔÚ·˜ Â›Ó·È ·fi Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi, ÂÓÒ ·Ù¤ÓÙ· ·ÔÙÂÏ› Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÙÔ˘ tourbillon. ∏ ο۷ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Â›Ó·È ÔÚıÔÁÒÓÈ·, 48 ¯ÈÏÈÔÛÙÒÓ Î·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi Ï·Ù›Ó·. ΔÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο ·fi ˙·Ê›ÚÈ, ·¯¿Ú·ÎÙÔ Î·È Ì ÂȉÈ΋ ηÙÂÚÁ·Û›· ηٿ ÙˆÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛˆÓ. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ ·fi fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ·˘Ùfi ÚÔÏfiÈ - ÎfiÛÌËÌ· ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ì ÏÔ˘Ú¿ÎÈ ·fi ‰¤ÚÌ· ·ÏÈÁ¿ÙÔÚ·, Ú·Ì̤ÓÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. ΔfiÛÔ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ Bvlgari Assioma Automatic Tourbillon Perpetual Calendar & GMT fiˆ˜ Â›Ó·È Ô Ï‹Ú˘ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌfiÏȘ 21 ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ, ÙÔ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi.

Bvlgari Boutique, μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ 8, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ.: 210 37 11 000, www.bulgari.com

202

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


AUDEMARS PIGUET / CHRONOHELLAS

Audemars Piguet

Royal Oak Offshore Alinghi Team

ΔÔ ÂȉÈÎfi ·˘Ùfi, Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÛÔÚ ÚÔÏfiÈ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Royal Oak, ηٷÛ΢¿ÛÙËΠˆ˜ ÂÈÛÙ¤Á·ÛÌ· ÌÈ·˜ Û¯¤Û˘ ӛ΢ Î·È ¿ıÔ˘˜, Ù˘ Audemars Î·È Ù˘ ÈÛÙÈÔÏÔ˚΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Alinghi. Ÿˆ˜ Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ÈÛÙÈÔÏÔ˚ο, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ÚÔÏfiÈ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÂÍ’ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ·fi ›Ó˜ ¿Óıڷη, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜, ÌÂÁ¿ÏË ·Î·Ì„›· Î·È ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·, Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ 100 ̤ÙÚˆÓ. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Â›Ó·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜, Ì˯·ÓÈÎfi˜, Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ¿Óˆ ÙˆÓ 40 ˆÚÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÒÚ˜, ÏÂÙ¿, ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Î·È ‰‡Ô ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚ·, ¤Ó· ηÓÔÓÈÎfi Î·È ¤Ó· ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ˘ ̤ÙÚËÛ˘. ™ÙȘ ··ÈÙËÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÈÛÙÈÔÏÔ˚ÎÔ‡ ·ÁÒÓ· America’s Cup, fiÔ˘ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ Ù¤¯ÓË, ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ·ÓÙÔ¯‹, ÙÔ Royal Oak Alinghi Team Â›Ó·È ÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘. ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È Â›Û˘ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÈÓÒÓ ¿Óıڷη Ì ÚÔ˙ ‹ Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi ÛÙËÓ Î¿Û·.

Chronohellas, ∑·ÏÔÎÒÛÙ· 9, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ. 210 36 38 286, www.audemarspiguet.com

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

203


ƒ√§√°π∞ Breitling

Flying B No 3 ∏ Breitling ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ϤÔÓ ÔχÏÔη ÚÔÏfiÁÈ·, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÂÚÔfiÚˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Bentley, ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ¯ÚÔÓÔÁڿʈÓ. ΔÔ Flying B No 3 Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÚÔÏfiÁÈ· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Ì ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌË Î¿Û· Î·È ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ÙÚ›· ÌÔÓ٤Ϸ, Ì ˘ÏÈÎfi ÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ, ÙÔ Ï¢Îfi Î·È ÙÔ ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi. √ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ Î·È Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ˘ ·fi ˙·Ê›ÚÈ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ο۷˜. ΔÔ ÚÔÏfiÈ Â›Ó·È ÛÙÂÁ·Ófi ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ 100 ̤ÙÚˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÒÚ˜, ÏÂÙ¿, ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Î·È ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ΔÔ ¿ÓÂÏ Ì ÙÔ Ï¢Îfi ÊfiÓÙÔ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ·fi ÂÏ·Ê·ÓÙfi‰ÔÙÔ, ÂÓÒ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ì ÏÔ˘Ú¿ÎÈ ·fi ‰¤ÚÌ· ÎÚÔÎԉ›ÏÔ˘, ‹ Ì ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ ÌÚ·ÛÂϤ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë fiÚË Â›Ó·È ‰ÈÏ‹, ·ÛÊ·Ï›·˜.

BREITLING / CHRONOHELLAS

Chronohellas, ∑·ÏÔÎÒÛÙ· 9, ∞ı‹Ó· ΔËÏ.: 210 36 38 286 www.breitling.com

204

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


Baume & Mercier

Riviera ∏ ÛÂÈÚ¿ Riviera ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÛÔÚ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊˆÓ Ì ·˘ÙfiÌ·ÙÔ, ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi, Ô˘ οı ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Û ·ÈÛıËÙÈο ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ¿ÓÂÏ, ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ Î·È ÙÔ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ ‹ ÙÔ ÌÚ·ÛÂϤ. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ, Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÌÚ·ÛÂϤ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚÈÏfi ÎÏ›ÛÈÌÔ ·ÛÊ·Ï›·˜. ™ÙÂÁ·Ófi ·ÎfiÌ· Î·È Û ‚¿ıÔ˜ 100 ̤ÙÚˆÓ, ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÙÚÔʇÛÂÈ ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ ·ÓÙÔ‡. ΔÔ ¿ÓÂÏ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û ̷‡ÚÔ ÊfiÓÙÔ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÒÚ·, ÏÂÙÒÓ, ‰Â˘ÙÂÚÔÏ¤ÙˆÓ, ¤Ó‰ÂÈÍË ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ Î·È ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ. √È ÂӉ›ÍÂȘ Ù˘ ÒÚ·˜ Â›Ó·È ˘ÏÔÔÈË̤Ó˜ Ì ڈ̷˚ÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, ÂÓÒ fiϘ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ Ì ·Ú·‚ÈÎÔ‡˜. ÙÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ˙·Ê›ÚÈ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¯·Ú¿ÛÛÂÙ·È. ΔÔ Riviera ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÓÂÚÁËÙÈο ¿ÙÔÌ· Ì ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ¤ÊÂÛË ÛÙ· ÛÔÚ, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ‚ÚÔ‡Ó ¤Ó· Ô˘ Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘˜, ̤۷ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·Ú·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ . BAUME & MERCIER

Flame Hellas A.E., ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ 2, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 32 24 747, www.baume-et-mercier.com

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

205


ƒ√§√°π∞ IWC Gerald Genta

Arena ∂ÎÎÂÓÙÚÈο, ÌÔÓ·‰Èο, Û¿ÓÈ·, ·ÓÙÈÎÔÌÊÔÚÌÈÛÙÈο, fiˆ˜ Î·È Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ù· Gerald Genta ‰ÂÓ ı· ¤ÛÂÈ ¤Íˆ. ∞fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÚÔÏfiÁÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì complication Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙfiÛË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋, fiÛË Î·È ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÚÔηÏÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂӉ›ÍÂÒÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ Arena Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ Â›Ó·È ˘ÏÔÔÈË̤ÓÔ ·fi ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì˯·ÓÈÎfi ·˘ÙfiÌ·ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· 45 ˆÚÒÓ. ™ÙÔ ¿ÓÂÏ ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· (ÛÙÔ Ï¢Îfi ΢ÎÏÈÎfi ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¿Óˆ), ÁÈ· Ù· ÏÂÙ¿ (Ï¢Τ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ·fi 00 ¤ˆ˜ 60), Ù· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· (ÎfiÎÎÈÓÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘) Î·È ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ΔÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ ÙÔ˘ ¿ÓÂÏ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ˙·Ê›ÚÈ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯·Ú¿ÛÛÂÙ·È. ∞Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ·Ô¯ˆÚ›˙ÂÛÙ ÔÙ¤ ÙÔ Û¿ÓÈÔ ·˘Ùfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ·, ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÛÙÂÁ·Ófi ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ 100 ̤ÙÚˆÓ.

GERALD GENTA / KESSARIS

Ora Kessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 32 32 919

206

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


DeWitt

Silicum Hora Mundi ™¿ÓÈÔ, ȉȷ›ÙÂÚÔ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ÚÔÏfiÈ Ì ο۷ ·fi ÚÔ˙ ¯Ú˘Ûfi Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ·˘ÙfiÌ·ÙÔ, DW 2021 ηٷÛ΢‹˜ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ DeWitt. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÂӉ›ÍÂȘ ˆÚÒÓ ÁÈ· ÙȘ 24 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜, Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Î·È ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, Ë ÔÔ›· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË ı¤ÛË 9. ΔÔ Silicum Hora Mundi ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ÂӉ›ÍÂȘ ÒÚ·, ÏÂÙÒÓ, ‰Â‡ÙÂÚˆÓ ÏÂÙÒÓ Î·È ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜. ΔÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ·¯¿Ú·ÎÙÔ Î·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ˙·Ê›ÚÈ, ÂÓÒ ÙÔ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ ·fi ‰¤ÚÌ· ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ˘ Ú·Ì̤ÓÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. ™ÙÂÁ·Ófi ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ 50 ̤ÙÚˆÓ, Û˘Óԉ‡ÂÈ ·ÓÙÔ‡ ÙÔÓ Î¿ÙÔ¯fi ÙÔ˘. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ÂΉfiÛÂȘ, ÌÈ· Ì ο۷ ÚÔ˙ ¯Ú˘ÛÔ‡ ·ÏÏ¿ ÁÎÚÈ ¿ÓÂÏ Î·È ÌÈ· Ì ο۷ Ï¢ÎÔ‡ ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È Â›Û˘ ÁÎÚÈ ¿ÓÂÏ.

Montres DeWitt S.A. Route de Pressy 28, 1253 Vandoeuvres Switzerland www.dewitt.ch

DeWITT

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

207


ƒ√§√°π∞ Harry Winston

Excenter ªÈ· ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Excenter, Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ Ì ٷ ‰È·Ì¿ÓÙÈ·, Ê›ÚÌ·˜ Harry Winston. ∂‰Ò, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ¤Ó· Ì˯·ÓÈÎfi, ·˘ÙfiÌ·ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÚÔÛÂÁ̤ÓË Î¿Û· ·fi Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi Î·È Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ·¯¿Ú·ÎÙÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ, ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ˙·Ê›ÚÈ. ∞fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Î·Ï‡ÙÂÙ·È Î·È ÙÔ ¿ÓÂÏ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂӉ›ÍÂȘ ˆÚÒÓ, ÏÂÙÒÓ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ, Ë̤ڷ˜, Ì‹Ó· Î·È Ê¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÛÂÏ‹Ó˘. ΔÔ Ì·‡ÚÔ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ Excenter Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·fi ‰¤ÚÌ· ·ÏÈÁ¿ÙÔÚ· Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÏ›ÛÈÌÔ ·ÛÊ·Ï›·˜, Â›Û˘ ·fi Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi. ΔÔ Excenter Â›Ó·È ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÔÌ„fi ÚÔÏfiÈ Ì ÚÔËÁ̤ÓÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô ÔÔ›Ô˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ, ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ô˘ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‚ÚÂÈ Û‹ÌÂÚ·.

HARRY WINSTON

OraKessaris, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó· ΔËÏ. 210 32 32 919 www.harry-winston.com

208

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


PATEK PHILIPPE

Patek Philippe

Chronometro Gondolo ∞Ó·‚›ˆÛË ÂÓfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÌÔÓ‰¤ÏÔ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÙÔ Chronometro Gondolo ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠʤÙÔ˜ Î·È ¤ÎÏ„ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ·¤ÚÈÙË ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ Î·È ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ·Í›·. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÎÔ˘Ú‰ÈÛÙfi˜, Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘ÙÔÓÔÌ›· Î·È ÔÚ·Ùfi˜ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ¯¿ÚË ÛÙÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ ·fi ˙·Ê›ÚÈ. ∞Ó¿ÏÔÁÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Î·Ï‡ÙÂÈ Î·È ÙÔ ¿ÓÂÏ ÙˆÓ ÂӉ›ÍˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È Ì·‡Ú˜ Ì ·Ú·‚ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ªÈÓÈÌ·ÏÈÛÙÈÎfi ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈο, ÙÔ Gondolo ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·fi Ï·Ù›Ó·. ™˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÏÔ˘Ú¿ÎÈ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi ‰¤ÚÌ· ·ÏÈÁ¿ÙÔÚ·, Ì Ï·ÙÈÓ¤ÓÈÔ ÎÔ‡ÌˆÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜.

Symbol Hellas A.E, ™˘ÁÁÚÔ‡ 185, ¡. ™Ì‡ÚÓË, ΔËÏ. 210 93 37 012, www.patek.com

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

209


ƒ√§√°π∞ IWC

Pilot’s Watch

∞fi Ù· ϤÔÓ ·Á·Ë̤ӷ Î·È ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÚÔÏfiÁÈ·, ¯¿ÚË ÛÙÔ ·¤ÚÈÙÙÔ Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔ 2002, Ë ÛÂÈÚ¿ ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ϤÔÓ ÂÌÔÚÈ΋ Ù˘ ÂÏ‚ÂÙÈ΋˜ IWC. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ·˘ÙfiÌ·ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô˘ Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙȘ 8,5 ̤Ú˜, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ fï˜ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÛÙȘ 7 Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜. ∏ ο۷ ÙÔ˘ Pilot’s ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi Ï¢Îfi ¯Ú˘Ûfi ‹ ·ÙÛ¿ÏÈ, ÂÓÒ ÙÔ ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ·fi ˙·Ê›ÚÈ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¯·Ú¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ì ÂȉÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ηٿ ÙˆÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ʈÙfi˜. √È ÂӉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÒÚ˜, ÏÂÙ¿ Î·È ‰Â‡ÙÂÚ· ÏÂÙ¿, ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÛÙË ı¤ÛË 6, ÂÓÒ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ‰ÂÍÈ¿ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û Ë̤Ú˜. ™ÙÂÁ·Ófi ÛÙ· 60 ̤ÙÚ·, ·ÔÙÂÏ› Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ·fi Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· casual ÚÔÏÔÁÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı› ·ÎfiÌ· Î·È Ì ‚Ú·‰ÈÓfi ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ.

IWC / RICHEMONT HELLAS

Richemont Hellas A.E., ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 10-12, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ. 210 64 12 660 www.iwc.ch

210

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


A. Lange & Söhne

Tourbograph “pour le merite”

A LANGE & SöHNE

ªÈ· ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ô›ÎÔ. ΔÔ Tourbographe “pour le merite” ·Ó·‰Â›¯ıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÎÚÂÈ· Ù˘ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ μ·ÛÈÏ›·˜, ˆ˜ ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÚÔÏfiÈ ÁÈ· ÙÔ 2007. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ¤ÎÏËÍË Ê˘ÛÈο, ηıÒ˜ ÙÔ Toourbograph ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ, ·Ú¿ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ tourbillon ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡, ÂÓÒ Ô ÎÔ˘Ú‰ÈÛÙfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·˘ÙÔÓÔÌ›· 36 ˆÚÒÓ -Û¯ÂÙÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË 3. √È ÂӉ›ÍÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÒÚ˜, ÏÂÙ¿, ‰Â‡ÙÂÚ· ÏÂÙ¿, ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ Î·È Ù·¯‡ÌÂÙÚÔ, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ Tourbograph Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÈÛıËÙÈο ¿ÚÙÈ· ÚÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿Û· ·fi Ï·Ù›Ó· Î·È Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÏÔ˘Ú¿ÎÈ, Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ·fi ‰¤ÚÌ· ÎÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ˘. ªfiÏȘ 51 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ “pour le merite” ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi Ï·Ù›Ó· Î·È ¿ÏÏ· 50 ·fi ¯Ú˘Ûfi, Û˘ÓÔÏÈο ‰ËÏ·‰‹ 101.

Ora Kessaris AE, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 5, ∞ı‹Ó·, ΔËÏ.: 210 32 32 919 www.lange-sohne.com

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

211


GADGETS

Every little Δ√À

Thing She Does Is Magic

™Δ∞£∏ ∞™¶πøΔ∏

M·... ̤ÓÔ˘Ì ¿ÓÙ· ·È‰È¿; ª¿ÏÏÔÓ Ó·È ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠ÙÔ ¿ıÔ˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ «·›˙Ô˘Ì» Ì ‰È¿ÊÔÚ· ·Ú‰·Ï¿ ·È¯Ó›‰È·... 줂·È· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÂÌ›˜ ÊÙ·›Ì Ô˘ Ë ‚·ÛÈ΋ Ù¿ÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Û˘Û΢ÒÓ Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÍÈÙ¿ÚÔ˘Ó ·ÏÏ¿ οÓÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ˙ˆ‹ Ì·˜ ¢ÎÔÏfiÙÂÚË; Ÿ¯È ‚¤‚·È·... ∞ÔÏ·‡ÛÙ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ· gadgets Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜!

JVC

GZ-HD7

∏ Everio HD Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÌË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ fï˜, Ì˯·Ó‹ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ 1920x1080 pixels. ∏ HD7 ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· video Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ Î¿‰ÚÔ ·fi ÙÚÂȘ ·ÈÛıËÙ‹Ú˜ CCD 1/5 Ù˘ ›ÓÙÛ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Ê·Îfi Ù˘ Fujinon. H ·Ôı‹Î¢ÛË ÙÔ˘ video Á›ÓÂÙ·È Û ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 60GB, ˘fi ÌÔÚÊ‹ MPEG-2 Ì ̤ÁÈÛÙÔ bit-rate 30Mbps. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë GZ-HD7 ÌÔÚ› Ó· ·ÔıË·ÛÂÈ ¤ˆ˜ 5 ÒÚ˜ video ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜. √ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ Ù˘ Fujinon ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÙÈÎfi zoom x10 Î·È ‰È·ÙËÚ› ۯ‰fiÓ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ (F1.8-1.9) Û fiÏÔ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ zoom. ΔÔ Î·‰Ú¿ÚÈÛÌ· Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ì›·˜ ÔıfiÓ˘ 2,8 ÈÓÙÛÒÓ, ÂÓÒ Ë ı¤·ÛË ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Ì·˜ ̤ۈ „ËÊȷ΋˜ ÂÍfi‰Ô˘ HDMI Ô˘ Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤ÓË ÛÙË Ì˯·Ó‹. ŒÓ· ‰È·Ì¿ÓÙÈ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ video! www.jvc.co.uk

212

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


TS608

Toshiba

¢È·ı¤ÙÂÈ ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È Ì›· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ÓÔ‡ÌÂÚ·. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ TS608 Ó· Ì·ÁÓËÙ›˙ÂÈ ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÏËı˘ÛÌfi. ÿÛˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÌfiÏȘ 9,9mm ÙÔ˘ ¿¯Ô˘˜, ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˜ – ˙˘Á›˙ÂÈ ÌfiÏȘ 81gr – ηÈ, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ë Û¯Â‰›·ÛË Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÔıfiÓË 1,3Mpixel, ÔıfiÓË 1,93 ÈÓÙÛÒÓ, ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋, ‰È·ı¤ÙÂÈ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ‰¤ÎÙË Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì Bluetooth. ÈڿÂÈ Ì ¢ÎÔÏ›· Û οı ÙÛ¤Ë Î·È Â›Ó·È ·Ïfi, Ì· Ôχ ·Ïfi ÛÙË ¯Ú‹ÛË… §¤Ù ӷ ‚ڋηÌ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË; www.toshiba.com

Begini

Fuel Cell Power Charger ºÔÚËÙfi˜ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ˘ÁÚ¿ η‡ÛÈÌ·; ∫È fï˜ Ó·È! ΔÒÚ· ϤÔÓ ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ mp3 player ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â·Ó·ÊÔÚÙ›˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÚ›˙· ÎÔÓÙ¿. √ Begini – fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È Ô ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Ì ÙÔ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ·ÓÂ›ÛËÌÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ – ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ 16W ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ο„Ô˘Ï˜ ÌÂı·ÓfiÏ˘ ÙˆÓ 70ml Î·È ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ Ù¿ÛÂȘ ·fi 5V-17V. Èڛ˜ ÙËÓ Î¿„Ô˘Ï· ÌÂı·ÓfiÏ˘ Ô Begini ˙˘Á›˙ÂÈ ÂÚ› Ù· 800gr Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 230x70x80mm.

Jamo

S 250 HCS 21 ∂ÈÎÔÓÈÎfi surround – Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¢ÎÔÏ›·. ∏ χÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‹¯Ô˘ ÎÂÚ‰›zÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ¤‰·ÊÔ˜ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¯ÒÚÔ˘, ÂÓÒ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÔ‚·Ú¤˜ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ô˙ËÌÈÒÓÂÈ Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ. ΔÔ S 250 HCS 21 Ù˘ Jamo ¤¯ÂÈ ÊÙÈ·¯Ù› ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‹¯Ô Ì ‰‡Ô ÌfiÓÔ Ë¯Â›·, Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ‹¯Ô Ô˘ Ë Jamo ͤÚÂÈ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ virtual surround ‰Â Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È ‹¯Ô ¯ˆÚ›˜ ‚·ı‡ ¯·ÌËÏfi. ΔÔ S250 HS21 ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ˯›· Î·È ˘ÔÁÔ‡ÊÂÚ. ŒÙÛÈ, ÁÈ· Ó· ÌË Û·˜ Ï›ÂÈ Ù›ÔÙ·. www.spacevision.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

213


GADGETS

RoundShot

28-220

ΔÔ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ·˘Ùfi gadget Â›Ó·È …Ì›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ ÌÂÛ·›Ô˘ ÊÔÚÌ¿ Ô˘ οÓÂÈ ‰˘Ó·Ù‹ ÙË Ï‹„Ë ·ÓÔÚ·ÌÈÎÒÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ì ÙÚfiÔ ·Ïfi Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎfi. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÏȘ 0,7 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÁÈ· Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Ì›· ·ÓÔÚ·ÌÈÈ΋ Ï‹„Ë 360 ÌÔÈÚÒÓ (ÎÏ›ÛÙÚÔ ÛÙÔ 1/500), ÂÓÒ Ùo ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÏϘ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ∏ 28-220 ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó Ê·Îfi 28mm Î·È Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙË ÌÔÓÙÔ‡Ú· Ù˘ Nikon. www.roundshot.ch

Sanyo

Xacti VPC-HD2

∏ Ãacti VPC-HD2, Â›Ó·È Ë ÈÔ compact High Definition ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. ΔÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ Sanyo, ÌÔÚ› Ó· ÙÚ·‚¿ video Ì ·Ó¿Ï˘ÛË 1280¯720 Î·È Ó· ÙÔ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙËÓ Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ HD ÔıfiÓË Û·˜, ̤ۈ Û‡Ó‰ÂÛ˘ HDMI. ΔÔ video ·ÔıË·ÂÙ·È Û format MPEG-4 ÛÙ· 30 fps Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÚÔηÏ› ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ·ÎÚÈ‚ÒÙÂÚ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Â›Ó·È Î·È ÌÈ· ÂÍ·›ÚÂÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ Ì ·Ó¿Ï˘ÛË 7.1 megapixels! www.spacevision.gr

Nokia

N95

ŸÙ·Ó ¿ÚÔ˘Ó ÊfiÚ· Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Á›ÓÔÓÙ·È… ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜! Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙÔ N95. To multimedia computer ÏÔÈfiÓ Ù˘ Nokia ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ۯ‰›·ÛË ‰ÈÏÔ‡ slide open ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ÛÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ. √Ì¿‰Â˜; £· ηٷϿ‚ÂÙ ¢ı‡˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÈ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ. To N95 ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ GPS, οÌÂÚ· 5Mpixel, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË video ‹ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ‹ ÙË Ï‹„Ë email fiÔ˘ Î·È ·Ó ›ÛÙÂ. ∏ ·fiÏ˘ÙË ÊÔÚËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· multimedia ÌÔÚ› Ì ¿ÓÂÛË Ó· ÂÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ Ì ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ stand alone Û˘Û΢¤˜ – music player, „ËÊȷ΋ οÌÂÚ·, PDA Î·È navigation. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ N95, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Î·È Â›Ó·È Î·È Â‡¯ÚËÛÙÔ, Â›Ó·È ÙÔ 2.6 ÈÓÙÛÒÓ QVGA display ÙÔ˘ Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ 16 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. www.nokia.gr

214

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


Jamo

"baby" iPod Speaker system ΔÔ «ÌˆÚfi» Ù˘ Jamo Â›Ó·È ¤Ó· ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Î·È ¤Í˘ÓÔ ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ Û‡ÛÙËÌ· ˯›ˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ˙ˆ‹ ÛÙÔÓ ‹¯Ô ·fi Ù· Û˘ÌÈÂṲ̂ӷ ÊÔÚÌ¿ ÙˆÓ ÊÔÚËÙÒÓ player. To i300, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Îˆ‰È΋ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ̈ÚÔ‡ Â›Ó·È ¤Ó· Û˘Ì·Á¤˜ Û ̤ÁÂıÔ˜ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÔÚ˘ÊfiÚˆÓ ˘ÔÁÔ‡ÊÂÚ Ô˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Û ·fi‰ÔÛË ÙÔ ipod Û·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô, ÈÛÙ¤„Ù ÙÔ, ÌÔÚ› Î·È ·›˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÙÔ˘. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·ÛًηÙÂ; To i200 Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Î·È ›Ûˆ˜ ·ÎfiÌË Â͢ÓfiÙÂÚÔ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ˘ÔÁÔ‡ÊÂÚ, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ‰Â¯ı› ÙÔ ÂÓÂÚÁfi Ô˘ ‹‰Ë ‰È·ı¤ÙÂÙÂ. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÙËϯÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂÏ› Ì›· Ï‹ÚË Ë¯ËÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. www.spacevision.gr

Canon

EOS-1D Mark III

Èڛ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì η̛· ‰È¿ıÂÛË Ó· ˘ÂÚ‚¿ÏÏÔ˘ÌÂ Ë EOS1D Mark III Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ë ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚË dSLR ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· Ë ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹. ΔÔ «Í¤Û·ÛÌ·» ÚÈ‹˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌfi ηٷÁÚ·Ê‹˜ 10 ηڤ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ, Ú˘ıÌfi Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó 110 ʈÙÔÁڷʛ˜ jpeg. O ·ÈÛıËÙ‹Ú·˜ CMOS Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‰›ÓÂÈ ·Ó¿Ï˘ÛË 10,1 Mpixels Î·È ·ÁÁ›˙ÂÈ Û ¢·ÈÛıËÛ›· (ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ mode Ï‹„˘) ISO6400, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô (!) ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ¤˜ ÂÈÎfiÓ·˜ DiGiC III Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·Ú¯Â›· raw Ì ‚¿ıÔ˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ 14bit! ™ÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË LCD Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· η‰Ú¿ÚÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì· Ì·˜ ̤ۈ ·˘Ù‹˜. H Ì˯·Ó‹ ÌÔÚ› Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ fiÏ· fiÛ· ÔÈ… Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ dSLR ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÂÈϤÔÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÓۈ̷و̤ӷ Picture Styles ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰›ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ÙË ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ ˘Ê‹ Î·È ÙË ¯ÚÔÈ¿ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ. °È· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÒÚ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹„Ë ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹… ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÛÙ›·Û˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û˘ÓÔÏÈο 19 ÛËÌ›· ÛÙÔ Î¿‰ÚÔ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ÛËÌ›· ÂÛÙ›·Û˘ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÂÓÒ 26 ‚ÔËıËÙÈο ÛËÌ›· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÂÛÙ›·ÛË ÁÚ‹ÁÔÚ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ΔÔ ÛÒÌ· Ù˘ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi Ì·ÁÓ‹ÛÈÔ Â›Ó·È weather shield, ÂÓÒ ÙÔ ÎÏ›ÛÙÚÔ Ù˘ ¤¯ÂÈ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÁÈ· ·ÎÏÔ ˙ˆ‹˜ 300.000 Ï‹„ˆÓ. ∞Ï‹ıÂÈ· ϤÌÂ. www.adorama.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

215


GADGETS

Oxford chair

ΔÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Û¯¤‰ÈÔ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ Arne Jacobsen ÙÔ 1963 Î·È Ì‹Î Û ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ 1965. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ‹ıË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÛÙËÓ √ÍÊfiÚ‰Ë, ÔÈ Í‡ÏÈÓ˜ ηڤÎϘ, ÂȉÈο ·˘Ù¤˜ Ì „ËÏ‹ Ï¿ÙË ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÎÔÏÏÂÁ›Ô˘ St. Catherine's. ªÂ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ‚¤‚·È· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÚÔÛˆÚÔ‡Ó Î·È ÔÈ Î·Ú¤ÎϘ ·˘Ù¤˜ ¤ÁÈÓ· ·¯‡ÙÂÚ˜ Î·È ¿ÏÏ·Í·Ó Û ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ∏ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ Oxford chair ¤ÁÈÓ ۷ڿÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ Ì ›ÛÙË ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÚÁÔÓÔÌ›· ηٿ ÓÔ˘. £˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÓÙÔÓ· ÁÏ˘Ùfi, Ë Oxford chair ·¤ÎÙËÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Â›Ó·È Â›Ó·È ÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È Ï‹Úˆ˜ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÈÌË ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ™Â ͇ÏÔ ‹ ‰¤ÚÌ·, „ËÏ‹ ‹ ¯·ÌËÏ‹ Ï¿ÙË ·ÔÙÂÏ› Û˘ÏÏÂÎÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ì ۇÁ¯ÚÔÓË ·ÚÔ˘Û›·.

Magellan

RoadMate 3050T À¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ¯·ı›ÙÂ; ∞ÔÎÏ›ÂÙ·È! ΔÔ RoadMate 3050T ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ïfi gadget ‰ÚfiÌÔ˘ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÏ·Ó‹ÛÂȘ Û·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·È ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi fiÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ. ΔÔ 3050T Â›Ó·È ¤Ó· ¤Í˘ÓÔ Î·È Â‡ÎÔÏÔ ÛÙË ¯Ú‹ÛË GPS Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È fiÙÈ ı· οÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ ¢ÎÔÏfiÙÂÚË Î·È ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙË fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ∏ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ Ì›·˜ ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ¤Á¯ÚˆÌ˘ ÔıfiÓ˘ ·Ê‹˜ ‰È·ÁˆÓ›Ô˘ 3,5 ÈÓÙÛÒÓ. ªÂ ·ÏÔ‡˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÙÔ 3050T ‰›ÓÂÈ Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÚÈÁ‡Úˆ, fiˆ˜ Ì ÙÔ «Bird's eye 3D view», Ô˘ «‚ϤÂÈ» ¿Óˆ ·fi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÂÓÒ ÂÌ›˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÔ˘Ì ٛÔÙ ¿ÏÏÔ fiÙ·Ó ÎÈÓԇ̷ÛÙ ·fi ÙÔ Ó· ·Îԇ̠ÙȘ ʈÓËÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜. ªÂ Â›Û˘ ·Ïfi ÙÚfiÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ٷ ‰Èο Ì¿˜ ÛËÌ›· ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ΔÔ RoadMate 3050T ¤Ú¯ÂÙ·È Ì 27 ¯ÒÚ˜ ÚÔÊÔÚو̤Ó˜, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ photo viewer Î·È music player – ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ϤÁ·ÌÂ. ∏ ÂÓۈ̷و̤ÓË ÌÓ‹ÌË Â›Ó·È 4GB, ÂÓÒ Ë Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· Ì οÚÙ˜ SD ÙËÓ Î·ıÈÛÙ¿ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË. www.filippakis.com

216

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


Sony Ericsson

HBH-DS980

∂ÓÙ¿ÍÂÈ, ·Ó ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Â‰Ò ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ·ÎfiÌË ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi ÛÂÙ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ Bluetooth οÓÂÙ ϿıÔ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ. To DS980 Ô˘ Û˘ÓÔÏÈο ˙˘Á›˙ÂÈ ÌfiÏȘ 27gr Â›Ó·È ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÂÈϤÔÓ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ۇÛÙËÌ· noise canceling. To Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿, ηıÒ˜ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÂÈ Ì ÂÓÂÚÁfi ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ıÔÚ‡‚Ô˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ·ÓÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ Û‹Ì· Ì·˙› Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·Ù‹. √È ‹¯ÔÈ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ‰‡Ô ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο ÌÈÎÚfiʈӷ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙ· ·ÎÔ˘ÛÙÈο. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÈ ·Ú·ÛÈÙÈÎÔ› ‹¯ÔÈ ÙÚfiÔ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 80% Û ۯ¤ÛË Ì fi,ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ηٷʤÚÂÈ ¤Ó· Û˘Ì‚·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ! ΔÒÚ· ÙÔ fiÙÈ Ôχ ı· ÙÔ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Î·È ·˘Ùfi «·›˙ÂÈ». ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ¤¯ÂÈ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·ıÚ¤ÙË, ÂÓÒ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓË ÎÏ‹ÛË ‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ οÓÂÈ ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÙÔ OLED display Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Û ʈÙÂÈÓfiÙËÙ· Ù· Û˘Ó‹ıË LCD ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÈÛÂÚ¯Ô̤ÓÔ˘ ÙËÏÂʈӋ̷ÙÔ˜. www.sonyericsson.gr

μ&W

PV1

∂‰Ò ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· gadget ˘„ËÏ‹˜ ÈÛÙfiÙËÙ·˜. H μ&W ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÛÙË Áο̷ Ù˘ ˆ˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ˘ÔÁÔ‡ÊÂÚ –¤Ó· -–ÙÂÙÚ¿ÁˆÓԖ͇ÏÈÓÔ–ÎÔ˘Ù›. ªÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÔÈΛϘ ÂÌÓ‡ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· Pressure Vessel Ô˘ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ Ó· ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ‚·ıÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ˆÎ·ÓÔ‡˜, fiˆ˜ Î·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÎÈfiÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ıfiÏˆÓ ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ Sagrada Familia ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË. ΔÔ ˘ÔÁÔ‡ÊÂÚ Ù˘ B&W Â›Ó·È Ì›· ÛÊ·ÈÚÈ΋ ηٷÛ΢‹ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ËÌÈÛÊ·›ÚÈ· ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ Ù· ÔÔ›· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó Âη٤ڈıÂÓ ‰‡Ô ÔÎÙ¿ÈÓÙÛ· ÌÂÙ·ÏÏÈο ÁÔ‡ÊÂÚ. Δ· ÁÔ‡ÊÂÚ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙ›ıÂÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ΛÓËÛË –¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ¤Ó·Ó „ËÊÈ·Îfi ÂÓÈÛ¯˘Ù‹ ICE Power Ù˘ B&O– ÌË ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù·Ï·ÓÙÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ·‰Ú·Ó‹ ηÌ›Ó·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÌÈÎÚfi ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ Û·ÏfiÓÈ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ·Ï¿ ‰ÂÓ ı· ÈÛÙ‡ÂÙ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ Û·˜, fiˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÈÛÙ‡ÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ Î·È Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ Û·˜, fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ˘ÔÁÔ‡ÊÂÚ. www.bwspeakers.com

Sony

HDR-CX6 ∏ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈ΋ CX6 Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ camcorder High Definition ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì›· ·fi ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÍÂÏÈÁ̤Ó˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈο Ì˯·Ó¤˜. °È· Ó· ηٷʤÚÂÈ Ë Sony Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Ì›· ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ‹ Ì˯·Ó‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ˆ˜ ‚¿ÛË ¤Ó· ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ·ÔıË΢ÙÈÎfi ̤ÛÔ, Ì›· ÌÓ‹ÌË Memory Stick Duo Pro 4GB Ì ̤ÁÂıÔ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ÂηÙÔÛÙfi Î·È ¿¯Ô˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¯ÈÏÈÔÛÙfi. ∞fi ÂΛ Î·È ¿Ú· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‹Ù·Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÁÈ· ÙË Sony Î·È Ôχ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÁÈ· ÂÌ¿˜. ∏ CX6 ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙ‹ ÂÈÎfiÓ·˜, Ô˘ ‰ÈÔÚıÒÓÂÈ ÙȘ ·ÎÔ‡ÛȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ê·Îfi Ù˘ Carl Zeiss Ì x10 zoom, ·ÈÛıËÙ‹Ú· CMOS ClearVid, ÂÓÒ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï x.v.Color. ŒÙÛÈ, ¤Ú· ·fi ‰È·˘Á›˜ Î·È ÍÂοı·Ú˜ ÂÈÎfiÓ˜, Ë CX6 ÌÔÚ› Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ì¿ÙÈ Î·È Ù· Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ·Ó› ÂÓfi˜ ÚÔ‚ÔϤ· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜. www.sony.gr IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

217


GADGETS

Marantz

PMD660

¶·Ú¿ ÙÔ ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜ ÙÔ Marantz PMD660 Â›Ó·È ¤Ó· Ï‹Úˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÊÔÚËÙfi ÌÈÎÚfiʈÓÔ, Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Ì ۷ʋÓÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ··ÈÙËÙÈÎÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ Â›ÛÔ‰Ô XLR Î·È phantom power Ì ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË Ì¤¯ÚÈ 20dB. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜, fiÛË Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË·˜ Ì·Ù·Ú›·˜. ΔÔ ·ÔıË΢ÙÈÎfi ̤ÛÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ PMD660 ÁÈ· Ù· ·Ú¯Â›· MP3 (128kbps) Î·È WAV Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi Microdrives Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ÌӋ̘ CF. www.d-mpro.eu.com

Cord Lamp ¢È·ı¤ÙÂÈ ÙË ÁÔËÙ›· Ì›·˜ ÎfiÌÚ·˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· Ù˘. ¶ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ ı· ‹Ù·Ó ‚¤‚·È· Ó· Á›ÓÂÙ·È Ê›ÏÔÈ Ì·˙› Ù˘ Î·È Ó· ÙËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ӷ ʈٛÛÂÈ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÓfiËÌ· Û ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Û·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ϤÔÓ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘. °È· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ· Û·˜, Ë Cord Lamp Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi Ì›· ·Ï‹ Ï¿Ì·, Î·È ÂÏÂÁ̤ÓÔ Û‡ÚÌ· Ï¢ÎÔ‡ Î·È Ì·‡ÚÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ 130cm.

Neonode

N2

√ ‚·ÛÈÎfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ Apple iPhone ϤÁÂÙ·È Neonode N2 Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ My Phone. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙȘ ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ Î·È ÛÙÔ iPhone, ·ÏÏ¿ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÙȘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÂÓ Ù¿¯ÂÈ... §ÔÈfiÓ Â›Ó·È Quadband, Stereo MP3, ·ÔıË·ÂÈ Û MiniSD, ¤¯ÂÈ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Î·È ·ÓÙ˙¤ÓÙ·, ÛÙ¤ÏÓÂÈ SMS Î·È MMS, Â›Ó·È Bluetooth Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔıfiÓË ·Ê‹˜ 2 ÈÓÙÛÒÓ. ŸÏ˜ ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ê‹ Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ... ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÏ›‰ˆÌ· Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ¿¯ÚËÛÙÔ Û οÔÈÔ Èı·Ófi ÎϤÊÙË! ΔÚ¤ÍÙÂ!

www.myphonesa.com

218

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


Panasonic

Bamboo Speaker

∏¯Â›· Ì ÌÂÁ¿ÊˆÓ· ·fi Ì·ÌÔ‡; ∞fi fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È ı· ÙÔ ‰Ô‡ÌÂ Î·È ·˘Ùfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÈÛÙfiÙËÙ·˜. ∏ Panasonic ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ Doshisha ηٷÛ··Û ÌÂÁ¿ÊˆÓ· ·fi ›Ó˜ Ì·ÌÔ‡. √È ›Ó˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓıÂÎÙÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÂÁ·ÊÒÓˆÓ, ÂÓÒ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Ì›· ÈÔ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔÓ π¿ˆÓ· ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ϤÓ fiÙÈ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Ë¯Â›Ô ·fi Ì·ÌÔ‡ ̤۷ ÛÙÔ ¤ÙÔ˜.

www.panasonic.com

Nokia

SU-8W

∂È̤ÓÂÙ ӷ ¿ÚÂÙ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˙› Û·˜; ∂Ì›˜ ‰ÂÓ Û·˜ ÙÔ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ Â›ÛÙÂ Î·È ÂÚÁ·ÛÈÔÌ·Ó›˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘ÌÂ, ·Ú¿ Î·È ÙȘ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ∂‰Ò ÏÔÈfiÓ ¤¯Ô˘Ì ̛· ¤Í˘ÓË Î·È Ú·ÎÙÈ΋ χÛË ÁÈ· Ó· ›ÛÙ ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈÎÔ› fiÙ·Ó ‰Ô˘Ï‡ÂÙ ÂÍ’ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ Û·˜. ΔÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ SU-8W Ù˘ Nokia ‰›ÓÂÈ ÒıËÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Ì·˜ Î·È ÛÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· fiÙ·Ó Â›Ì·ÛÙ ÂÎÙfi˜. ªÂ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙË ÛˆÛÙ‹ ·›ÛıËÛË ÙÔ SU-8W Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì¤Ûˆ Bluetooth Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ì fi¯È ÌfiÓÔ ÌÈÎÚ¿ mail ·ÏÏ¿ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜! ∂›Ó·È ÌÈÎÚfi, ÂÏ·ÊÚ‡ Î·È ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·. ΔÔ Ù¤ÏÂÈÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÁÚ·Ê›Ô, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÈϤÔÓ Û¯Â‰›·ÛË Ô˘, ı· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÙÂ, οÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈ· desktop Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ·ÈÛıËÙÈο ·Úˆ¯Ë̤ӷ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔ. ∞Ó, ÛˆÛÙ¿ Ú¿ÙÙÔÓÙ·˜, ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ‰Ô˘Ï¤„ÂÙ ηÏÔηÈÚÈ¿ÙÈη Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ SU-8W ·˘Í¿ÓÂÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ SMS... www.nokia.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

219


AV H I G H E N D

Absolute Quality

TOY

™Δ∞£∏ ∞™¶πøΔ∏

∞ÁÁ›Í·Ì ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ. ∂ÈÎfiÓ˜ ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ Î·È ‹¯Ô˜ ÔÏÏÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ. ∫·È fï˜! √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚÒÌ· ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ë¯ËÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÔÎÙÒ, ·Ú·Î·ÏÒ, ηӿÏÈ·. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÁÂÓÈ¿ ËÁÒÓ ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·Î¿ıÂÎÙË Ó· “„¿¯ÓÂÈ” ·ÎÔÌ· ÁÈ· οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ¶ÚÔËÁ̤Ó˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Ó¤· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ËÏÂÎÙÚ›ÛÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ Î·È Ì ÙÔÓ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ì·˜. ΔÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÎÂÚ‰Èı›. ∂ÈÎfiÓ˜ 1920x1080 Ì ÚÔԉ¢ÙÈ΋ Û¿ÚˆÛË Â›Ó·È ϤÔÓ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ·fi Ì›· ÏÂÈ¿‰· ËÁÒÓ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ ÚÔ‚ÔÏ›˜. ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· fï˜ ¿ÂÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Î·È ¤ÙÛÈ Ó¤Â˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÙȘ ˙‹ÛÔ˘Ì ̤۷ ·fi ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ HD. ¶¤Ú·Ó Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘, Ù· Ó¤· display – ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ›˜ – Î·È ÔÈ ËÁ¤˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Û¯Â‰fiÓ ÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfi ‡ÚÔ˜ ·fi ÙȘ Û˘Û΢¤˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÁÂÓÈ¿˜, ÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ·ÓÙÈÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡. ΔÔ x.v.YCC ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó¤Ô, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚÒÌ· ÛÙȘ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ Î·È ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì·˜ ÂÌÂÈڛ˜. ∞ÏÏ¿ ÙÔ 220

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

̤ÏÏÔÓ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚÒÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ú˘ıÌfi. Δ· 24 ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ηڤ ·Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ϤÔÓ Î·È ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ Ì·˜, οÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÈÔ ·ÏËıÈÓ‹ ·fi ÔÙ¤. ª·˙› Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È Ô ‹¯Ô˜ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÈÛ¯˘Ù¤˜ Î·È Ù· ˯›·. Δ· Ó¤· ˯ËÙÈο ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο track ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË Ô˘ ÌfiÓÔ ÔÈÔÙÈΤ˜ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙ· ÂÓÈÛ¯˘ÙÈο Î·È ÛÙ· ˯›·. ª¤¯ÚÈ Î·È ÔÎÙÒ Î·Ó¿ÏÈ· ·Û˘Ì›ÂÛÙÔ˘ PCM ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ËÁ¤˜ ‹¯Ô˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜, Ù· ÔÔ›· ·Ó‚¿˙Ô˘Ó Ôχ „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Û‡ÛÙËÌ·. ™ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ audio video Û‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ Î·È Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰Â›Ù ˆ˜ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜.


INOVADIS

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

221


NEW BIG TV’S

Back Projection HD-ILA 70''

JVC

HD-70FN97

√È ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Ô›ÛıÈ·˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Â›Ó·È Ô ¤Í˘ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È·ÁˆÓ›Ô˘. ∂› ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë HD-70FN97 Ù˘ JVC ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÙÚ›· D-ILA microchips, Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ LCOS, ÙÔ Î·ı¤Ó· Ì ‰‡Ô ÂηÙÔ̇ÚÈ· pixel. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È È¿ÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙˆÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Ù˘ HDTV, ‹ÙÔÈ 1920x1080 pixels. O ¤ÌÙ˘ ÁÂÓÈ¿˜ scaler ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ JVC, D.I.S.T. (Digital Image Scaling Technology) «ÙÚ¤¯ÂÈ» Û ¤Ó· 32-bit ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ video, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ë ›‰È· Ë JVC Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Genessa. ΔÔ Î‡Îψ̷ Ù˘ JVC Â›Ó·È ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ ÛÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ıÔÚ‡‚Ô˘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· „ËÊ·Èο Û‹Ì·Ù·, fiˆ˜ "block noise", Î·È "mosquito noise". ™ÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Ù˘ HD-70FN97 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰ÈÏ¿ HDMI, IEEE1394, component, fiˆ˜ Î·È PC input. www.jvc.gr SXRD 70''

Sony

KDL-Z70XBR5 √È Sony Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Ô›ÛıÈ·˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ XBR5 Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Û ÙÚ›· SXRD ¿ÓÂÏ ·Ó¿Ï˘Û˘ 1920x1080. H KDL-Z70XBR5 Ì ‰È·ÁÒÓÈÔ 70 ›ÓÙÛ˜ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓË Ì ÙÔ Î‡Îψ̷ upconversion ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ Bravia Engine Pro v2.5, ÂÓÒ ÙÔ frame rate Ù˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 120Hz ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ Ì ÔÌ·ÏfiÙËÙ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÁÚ‹ÁÔÚˆÓ ÛÎËÓÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, Ë KDL-Z70XBR5 ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ¯ÚˆÌ·ÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï x.v.Color (x.v.YCC) ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ‡ÚÔ˘˜ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ 1,8 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ, ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ËÁ‹ Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· Ó¤· camcorder Ù˘ Sony. ¶·Ú¿ ÙË ‰È·ÁÒÓÈÔ ÙˆÓ 70 ÈÓÙÛÒÓ Ë Z70XBR Â›Ó·È Î·Ù¿ 40% ÏÂÙfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù˘ Sony ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÁÂÓÈ¿˜. www.sony.gr 222

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


Plasma HD TV 103''

Panasonic

TH-103PF9 ÿÛˆ˜ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÔÙ¤. ΔÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ plasma monitor TH-103PF9 Ì ‰È·ÁÒÓÈÔ 103 ›ÓÙÛ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ prestige Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Panasonic, ‰È·ı¤ÙÂÈ fiÏ· fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·Ù·Ù¿ÍÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ. ΔÔ Ï‹ÚÔ˘˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ (1080p) display plasma Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â›Ó·È ¤Ó·Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ fiÏ· ÂΛӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÍÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ˆ˜ Ì›· ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂˆÓ Î·È monitor: ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ì·‡ÚÔ, ÏÔ‡ÛÈ· ÎÔÚÂṲ̂ӷ ¯ÚÒÌ·Ù· ηÈ, Ê˘ÛÈο, ·Î·ÚÈ·›· Ù·¯‡ÙËÙ· ·fiÎÚÈÛ˘ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË – ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ fiÏ· Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ӷ Ì ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È Ì ÙȘ ηٷÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ Panasonic. ∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ TH-103PF9 ·˘Ù¿ ›ӷÈ, ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¿ÓÂÏ Ï¿ÙÔ˘˜ 2,4m Î·È Î·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù· 70.000 ¢ÚÒ Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ. www.panasonic.com IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

223


μπ¡Δ∂√¶ƒ√μ√§∂π™

High End Projector

Epson

EMP-8300 ΔÔ ‚·Ú‡ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi Ù˘ Epson, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi Ô˘ ı· ¤‚·˙ οÔÈÔ˜ ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ‚ϤÂÈ Ù·Èӛ˜. Δ· ¯·Ú›ÛÌ·Ù· fï˜ ÙÔ˘ EMP-8300 Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Î·È ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÎÙ˘ÊψÙÈ΋ ʈÙÂÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 5200 ANSI Lumens Î·È ÙÔÓ ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ ÙÚfiÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ̤ۈ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÙˆÓ ÔÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ ÙÔ˘. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù¤ÏÂÈ· ÁˆÌÂÙÚ›· ·ÎfiÌË Î·È Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰Â «‰›ÓÂÈ» ¯·Ú‹ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Epson Quick Corner. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ… ıËÚ›Ô Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ‰ÈÎÙ˘Ô‡ÌÂÓÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ¯¿ÚË ÛÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi EasyMP.net Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. www.epson-europe.com

Superior High End Projector

JVC

DLA-HD1

√ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ‚ÈÓÙÂÔÚÔ‚ÔϤ·˜ Ù˘ JVC Â›Ó·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ DLA-HD1. º˘ÛÈο Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ï‹ÚÔ˘˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ 1920x1080 Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÔÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ LCoS, Ô˘ Ë JVC ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ D-ILA. ∞˘Ù‹ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ JVC Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÚ‹ÁÔÚË ·fiÎÚÈÛË, ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÎÔÚÂṲ̂ӷ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ôχ ‚·ı‡ Ì·‡ÚÔ. √ DLA-HD1 Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÍ·›ÚÂÙÔ˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ¤·˜ ÎÈÓËÌÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ, Ì ·ÚÈÔ fiÏÔ ÙÔ˘ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 15.000:1 ! º˘ÛÈο Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ÌÔÚ› Ó· Â¤Ì‚ÂÈ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ì ‚¿ÛË Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ ÁÔ‡ÛÙ· ‹ ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ οıÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ù·ÈÓ›·˜... ª¿ÏÏÔÓ Ô DLAHD1 Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ·Ó Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Home Cinema! www.jvc.gr

224

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


Über...ior Ultra High End Projector

Runco

CineWide Technology H Ù¯ÓÔÏÔÁ›· CineWide ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ·fi ÙËÓ Runco Î·È Â›Ó·È must ÁÈ· ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÎÔÚ˘Ê‹˜, ¯ˆÚ›˜ ı˘Û›Â˜ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·. ΔÔ CineWide ‚Ú›ÛÎÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÔÏ›˜ Ù˘ Runco Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ „ËÊȷ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ¯Ú‹ÛË ÂȉÈÎÒÓ Ê·ÎÒÓ – fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· – ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ Î¿‰ÚÔ ÙÔ˘ 1:1,75 ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ÊÔÚÌ¿ fiˆ˜ ÙÔ CinemaScope, Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ôχ ÈÔ Â˘Ú‡ ο‰ÚÔ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ë ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓË ÂÈÎfiÓ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ pixel ÙˆÓ SuperOnyx DMD chips ÙˆÓ ÚÔ‚ÔϤˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¯ˆÚ›˜ Ì·‡Ú˜ Ì¿Ú˜ ÛÙÔ ¿Óˆ Î·È ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÈÎfiÓ˜ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ô͇ÙËÙ·˜, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÌfiÓÔ Ë Runco ÌÔÚ› Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ. ΔËÏ. 210 8092338-9

Über...ior Ultra High End Projector

Christie

HD12K

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÏÈÍ›· Ì·˙› Ì ÙËÓ ··›ÙËÛË ÁÈ· ˘„ËÏ‹ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·. √ HD12K ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ÙÚ›· chip DMD Î·È ÌÔÚ› Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ì ʈÙÂÈÓfiÙËÙ· 12.000 lumen. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ηχÙÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙˆÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ HD Û‹ÌÂÚ·, ‹ÙÔÈ 1920x1080 pixels, ÂÓÒ ‰¤¯ÂÙ·È Û‹Ì·Ù· ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ 4:4:4. ∏ ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 2000:1 ηχÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ıÔ˜ 10bit.

www.spacevision.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

225


¶∏°∂™

Blu-ray player

Pioneer

BDP-LX70

Blu-ray player

ŒÓ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ player ·fi ÙËÓ Pioneer Ô˘ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‰›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ Ù· ÔÏ˘fiıËÙ· 24 ηڤ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ·. ™ÙÔÓ Ë¯ËÙÈÎfi ÙÔ̤· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ·Û˘Ì›ÂÛÙÔ pcm Î·È ÙÔ Dolby TrueHD, ÂÓÒ Ù· ηχÙÂÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È: To LX70 ÌÔÚ› Ì ¢ÎÔÏ›· Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ˘ˆÌ¤ÓÔ˘ ÔÙÈÎÔ·Ô˘ÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ı‡Ú· Ethernet Î·È Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ùfi Ì ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ dlna. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û˘Ó‰¤ÂÙ ÛÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰›ÎÙ˘Ô IP Î·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ·Ú¯Â›· mpeg-2, wmv9, wma9 Pro, mp3 Î·È jpeg Ô˘ Â›Ó·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· Û ¤Ó· Home Server ‹ PC. www.pioneer.com

Toshiba

HD-XE1

¶ÚfiÎÂÙ·È ÁÈ· ÙË Ó·˘·Ú¯›‰· HD DVD players Ù˘ Toshiba Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ player Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÔÙ¤ ÛÙÔ ÊÔÚÌ¿ ·˘Ùfi. ∏ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ chip Reon HQV Ù˘ Silicon Optix Î·È DAC ÂÈÎfiÓ·˜ 297M∏z/12bit Ì 4x Ôversampling. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ‹¯Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Ù˘ Shark. ΔÔ XE1 ÂÎÙfi˜ ·fi ¿ÚÈÛÙÔ HD DVD player Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Î·È ˆ˜ DVD player Ì 720p/ 1080i/ 1080p upscaler, ·ÓÙ·Ì›‚ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ HD DVD ÛÙËÓ ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚË ¤ÎÊ·ÓÛË ÙÔ˘. www.toshiba.com

Blu-ray player

Sony

BDP-S1E

ΔÔ Blu-ray player ·˘Ùfi Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙË Áο̷ HD Ù˘ Sony ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÈÓÙÚÈÁοÚÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. ΔÔ S1 Â›Ó·È ÈηÓfi Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙÔ frame rate ÙˆÓ 24 ηڤ ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ Ô˘ Â›Ó·È Á˘ÚÈṲ̂Ó˜ ÔÈ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜, fiÙ·Ó Û˘Ó‰Âı› Ì ̛· ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. √ ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÂÈÎoÓ›˙ÂÈ Â›Ó·È 1,8 ÊÔÚ¤˜ ¢ڇÙÂÚÔ˜ ·fi Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο player ηıÒ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÚÔÊ›Ï x.v.Color. ™ÙÔÓ Ë¯ËÙÈÎfi ÙÔ̤· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÔÎÙÒ ·Û˘Ì›ÂÛÙ· ηӿÏÈ· Û PCM ̤ۈ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ HDMI, fiˆ˜ Î·È Û Dolby Digital Plus. ΔÔ S1 ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ηȅ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Û Blu-ray, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ Ù·Èӛ˜ Û·˜ Û DVD ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Ì›· ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË, ηıÒ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ player ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂Ó˜ Û ÔÈfiÙËÙ· 1080p. www.sony.gr

Blu-ray player

Toshiba

HD-E1

√ ÏfiÁÔ˜ ‡·Ú͢ ÙÔ˘ E1 Â›Ó·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ HD DVD ÚÔÛÈÙfi- ÚÔÛÈÙfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ Blu-ray. ∞˘Ùfi fï˜ ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÔÈÔÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙË ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ HD-XE1 Î·È ÌÔÚ› Î·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÔÈÔÙÈÎfi HD DVD player Â›Ó·È Î·È DVDp ÙÔÔıÂÙÔ‡ÌÂÓÔ ¿Óˆ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘. ™ÙÔ Ë¯ËÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· Dolby Digital Plus Î·È Dolby True HD, ÂÓÒ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ video ̤ۈ Ethernet fiˆ˜ Î·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ player ̤ۈ Ù˘ ı‡Ú·˜ ·˘Ù‹˜. www.toshiba.com

226

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

Blu-ray player

Panasonic

DMP- BD10A

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ‰È¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘ BD-10 ·fi ÙËÓ ›‰È· ÂÙ·ÈÚ›·. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ BD player Ù˘ Panasonic Â›Ó·È ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ ÛÙ· ÛËÌ›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÔÎÙÒ Î·Ó·ÏÈÒÓ Dolby True HD Î·È dts-HD High Resolution. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ BD10A Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì DAC ÂÈÎfiÓ·˜ 14bit/297MHz Ì ÙÂÙÚ·Ï‹ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÏfiÁÔ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙË, ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÚÔοÙÔ¯Ô ÙÔ˘ ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ Ù˘ Áο̷˜ Ù˘ Panasonic. www.panasonic.com


Blu Ray (!) Player

Sony

PlayStation 3 M‹ˆ˜ οÓÔ˘Ì ϿıÔ˜; ΔÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂÈ ÌÈ· «Ù·ÂÈÓ‹» ÎÔÓÛfiÏ· ·È¯ÓȉÈÒÓ Û ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ ÁÈ· ÙȘ ÈÔ high end ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ ËÁÒÓ audio Î·È video; ¢ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ϿıÔ˜. Δ· ηχÙÂÚ· ÂÚÈÔ‰Èο Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÛÙ·ÛÈ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ‹¯ˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ¤Ó· PS3 fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÎÔÓÛfiÏ· ·È¯ÓȉÈÒÓ ·ÏÏ¿... ˆ˜ Blu Ray Player! M¿ÏÈÛÙ·. ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ player Blu Ray ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ -Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ HDMI 1.3- Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ·È¯ÓȉÔÌ˯·Ó‹ Î·È Internet browser Î·È MP3 player Î·È photo player ηÈ, ηÈ, ηÈ... ΔÈ; Ÿ¯È ηʤ ‰ÂÓ „‹ÓÂÈ... www.sony.gr IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

227


√ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ ∂ÓÈÛ¯˘Ù‹˜ Home Cinema

∞/V ∂¡π™ÃÀΔ∂™

Onkyo

TX-NR1000

∏ Onkyo ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔÓ ÔÈÔÙÈÎfi ‹¯Ô Î·È ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ù˘ ÚÔÊ›Ï ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÔÈfiÙËÙ· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ô TX-NR1000. ªÂ 7.1 ηӿÏÈ· Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛË THX Ô ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ı‡Ú˜ HDMI Î·È iLink Î·È ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ› THX Surround EX, DTS 96/24, Dolby Pro Logic IIx. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Ë ÌÓ‹ÌË flash Â›Ó·È ·Ó·‚·ıÌ›ÛÈÌË Î¿ÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô NR1000 ÌÔÚ› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÈϤÔÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ∂ÈϤÔÓ, Ë ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Net-Tune Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ë Onkyo ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· streaming ·Ú¯Â›ˆÓ ·fi ÙÔ internet ‹ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ™ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Ô ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ڷ‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ‰¤ÎÙ˜ ÁÈ· ÙȘ Ì¿ÓÙ˜ AM/FM/XM/HD, ‰ËÏ·‰‹, ÂÎÙfi˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎÔ‡ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘, „ËÊÈ·Îfi Î·È ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi. www.onkyo.com

√ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ æËÊÈ·Îfi˜ ∂ÓÈÛ¯˘Ù‹˜

Sony

STR-DA5200ES √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ë ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ ÌÂٷ͇ ¢¯ÚËÛÙ›·˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜. √ DA5200ES ÚÔÛʤÚÂÈ 120W Û ÂÙ¿ ηӿÏÈ· ÛÙ· 4ø Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÏËıÒÚ· ÂÈÛÔ‰ÔÂÍfi‰ˆÓ ÛÙÔÓ Ë¯ËÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÛÙÔ video Ì ÙÚ›· HDMI Î·È upscaling ÙˆÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ Standard Def Û 1080p. ΔÔ Ë¯ËÙÈÎfi set up Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ̤ۈ ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ˘. √ STR-DA5200ES ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙȘ Ï›Á˜ ÂΛӘ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ôχ, ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÔÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ‹¯Ô Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. ŒÓ· ÎÏ·ÛÈÎfi "ÎÔÌÌ¿ÙÈ" Sony. www.sony.gr √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ æËÊÈ·Îfi˜ ∂ÓÈÛ¯˘Ù‹˜

Audiolab

8000AP

228

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

ÕÏÏË Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù·˘Ù›ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Ì ÙÔÓ fiÚÔ High End. O ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ˜ 8000AP Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fi,ÙÈ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ‹¯Ô˘ ›Ù ·fi ÛÙÂÚÂÔʈÓÈ΋ ËÁ‹ ›Ù ·fi ÔÏ˘Î·Ó·ÏÈ΋ ›Ù ·fi οÔÈ· „ËÊȷ΋. °È· ÙȘ Hi-Rez ËÁ¤˜ ‹¯Ô˘ SACD Î·È DVD-A ÙÔ Û‹Ì· ·Ú·Î¿ÌÙÂÈ Ù· ÛÙ¿‰È· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÎÂÙ¢ı›·Ó ÛÙ· ÙÂÏÈο ÛÙ¿‰È· ÂÓ›Û¯˘Û˘. √È ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈΛϘ ÂΉԯ¤˜ ÙˆÓ Dolby Digital Î·È dts. O 8000AP ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ÂÈÛfi‰Ô˘˜ HDMI HDCP enabled. www.audiolab.co.uk


Network Digital Player

Denon

AVC-A1XVA

To ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ Î·È Û˘Ì·ı¤ÛÙÂÚÔ... ÎÙ‹ÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘˜ ÂÓÈÛ¯˘Ù¤˜ audio video. ™ÙËÓ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓË ÙÔ˘ ¤Î‰ÔÛË ‰È·ı¤ÙÂÈ upscaling ÛÙ· 1080p ̤ۈ ÙˆÓ ÂÈÛfi‰ˆÓ HDMI, ÂÓÒ Ë Â¿ÍËÛË Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÏÔÁÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÂÈÎfiÓ·˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ı‡Ú· Ethernet ÁÈ· ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È streaming ·Ú¯Â›ˆÓ a/v Î·È ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÏËıÒÚ· ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙÒÓ: THX Ultra2, THX Post-processing, THX Surround EX, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Headphone, HDCD, DTS, DTS-ES Discrete/Matrix6.1, DTS 96/24, DTS Neo:6. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ 10 ›Û˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ηӿÏÈ· Ì 220W ÈÛ¯‡ ÙÔ Î·ı¤Ó· ÛÙ· 6ø. ΔÔ set up ÙÔ˘ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹ Î·È ÙÔ «ÎÔ‡Ú‰ÈÛÌ·» ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· MultiEQ XT Ù˘ Audyssey. ™ÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ı‡Ú˜, Ô˘ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ·ÊÔ‡Ó ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ̛· ÛÂÏ›‰· ÌfiÓÔ ÁÈ· ·˘Ù¤˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ÁÓˆÛÙ‹ Denon link ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ ÌÔÚ› Ó· ‰Â¯ı› „ËÊȷο Û‹Ì·Ù· DSD ·fi ËÁ¤˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤ÍÔ‰Ô. www.denon.co.uk

¶ÚÔ/ΔÂÏÈÎfi˜ ∂ÓÈÛ¯˘Ù‹˜ Home Cinema

Jamo

AVR-793 ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ ÔÏ˘Î¿Ó·ÏÔ˜ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹˜ ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘ High End. ∂‰Ò Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ϤÓ ÙË ÌÈÛ‹ ÌfiÓÔ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹. ∏ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ·ÚÔ¯‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙË ÛÙÈÁÌÈ·›· ·ÚÔ¯‹ ÔÏÏÒÓ Ampere. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô AVR-693 ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÈ‚·Úfi ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi Ì ¤Ó·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÙÔÚÔÂȉ‹ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ Î·È ˘ÎÓˆÙÈÎfi Ê›ÏÙÚÔ ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛ˘ 4x10000ÌF ˘ÏÔÔÈË̤ÓÔ Ì ÔÈÔÙÈο ˘ÏÈο. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ› Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx, DTS, DTS-ES and DTS Neo:6, ÂÓÒ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ËÁ‹ Ì ¿ÏÏÔ ÊÔÚÌ¿, fiˆ˜ DVD-Audio ‹ SACD, ÙfiÙ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÔÏ˘Î·Ó·ÏÈ΋ ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜. O AVR-793 ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ›‰È˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛË, ·ÏÏ¿ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·Ôı¤Ì·Ù· ÈÛ¯‡Ô˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ ˘ÎÓˆÙ¤˜ ÙˆÓ 15ÌF ¤Î·ÛÙÔ˜. www.spacevision.gr IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

229


∏Ã∂π∞

∏¯Â›· ∏ome Cinema

Jamo

Concert C80 H ÛÂÈÚ¿ Concert Ù˘ Jamo Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈÔÙÈÎfi ÔÈÎÈ·Îfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ˯›· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ·ÏÏ¿ ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. Ta ˯›· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ô˘ Û¿ÓÈ· Û˘Ó·ÓÙ¿ ηÓ›˜ Û ˯›· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Ù· ÔÔ›· Ù· ηıÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ŒÙÛÈ Ù· ÙÔ˘›ÙÂÚ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ë¯Â›ˆÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· DTT (Decoupled Tweeter Technology) Î·È WaveGuide. ™Ù· mid Î·È Ù· woofer ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜Hard Conical Cone Î·È Centre-Plug. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙË ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰›Ô˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· Concert. ∂ÈϤÔÓ, fiÏ· Ù· ˯›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÓÂÚÁfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÈfiÚıˆÛ˘ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô‰ËÁ› ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÌfiÚʈÛ˘ ηٿ 50%. Δ· ˯›· Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ·ÚÈ· ηӿÏÈ· (C80 Î·È C60) ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ‰ÈÏÔηψ‰›ˆÛË. ªÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ Concert Ë Jamo ηχÙÂÈ ÔÈÔÙÈο οı ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi Û·ÏfiÓÈ, Ì ¢ÂÏÈÍ›· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ Ë¯ËÙÈ΋ Î·È ÔÙÈ΋ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜. www.spacevision.gr

C80 CEN. Surround Speakers 2-way

C80 SUR. Surround Speakers 2-way dipole 230

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


C809. Surround Speakers 3-way

C80 SUB. Subwoofer

C803. Surround Speakers 2-way

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

231


∏Ã∂π∞

High End ∏¯Â›·

Focal JM Lab

Electra 1027Be ªfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒÛ·Ì ÌÈ· ·ÎÚfi·ÛË Ì ٷ Electra 1027Be. øÌÔÏÔÁÒ ˆ˜ Â›Ì·È ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔ¿ÏϘ ÌÈ¿ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Ë¯Â›ˆÓ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Stereophile, ›ÛÙ„· ˆ˜ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Ô Sam Tellig ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi˜. ∂... ‰ÂÓ ‹Ù·Ó! ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ˯›· Ù˘ Jª Lab Ù· ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ÌË ÂÍ·ÈÚÂÙ¤· Utopia, ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÓÂ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔÓ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Û ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ˯ËÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. B¤‚·È· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÙ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·Ó ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Utopia ‹ ÂΛÓÔ ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ô˘ ¤¯ÂÙ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ¿ÏÈ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. ΔÔ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ Utopia ·ÏÏ¿ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ high end ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË Ôχ ÁÓˆÛÙÒÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ. ΔfiÙ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ô˘˜ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÊÚ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÔÙ¤ ÚÈÓ ‰ÂÓ Â›¯·Ù ·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·È ÔÙ¤ ÚÈÓ ‰ÂÓ Â›¯·Ù ·ÓÙÈÏËÊı›. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ٷ 1027μe! ΔÂÚ¿ÛÙÈÔ Ë¯ËÙÈÎfi ÛÒÌ·, ÊÔ‚ÂÚ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ÂÍ·›ÛÈ· ÛÙÂÚÂÔʈÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ·... ºÙ¿ÓÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ٷ Ì¿ÙÈ· Û·˜ Î·È ‚ϤÂÙ ۯ‰fiÓ ˙ˆÓÙ·Ó‹, ÂÌÚfi˜ Û·˜, ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. Œ¯ÂÙ ‹‰Ë ʇÁÂÈ ÁÈ· ·ÎÚfi·ÛË ÙˆÓ Electra 1027Be. ªÈ· ÊÔÚ¿ Ó· Ù· ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ... ÊÙ¿ÓÂÈ. ∫·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ; £· Û·˜ Ì›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·.... Audiovisual ΔËÏ. 210 8092338-9

232

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


¢›ÔÏ· ∏¯Â›·

Jamo

R909

™ÙË Jamo Â›Ó·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ Î·È ÍÂοı·ÚÔÈ: ÙÔ R909 ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ÁÈ· ÙË «mass market». ∂›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜, ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó. ΔÔ R909 ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· High End Î·È ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÂÚÈÊÂÚÂȷο ˯›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ (ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË) ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù· ‰‡Ô ·ÚÈ· ηӿÏÈ· ÂÓfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÍÈÒÛˆÓ. ΔÔ Ë¯Â›Ô Â›Ó·È ‰›ÔÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ηÌ›Ó·, ·ÏÏ¿ ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi Ì›· ÎÔÌ„‹ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ˘ÂÚÛÙÈ‚·Ú‹ Ì¿ÊÏ·. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi Ù· ÂÏÏ·ÙÒÌ·Ù· ÙˆÓ ËÏÂÙÚÔÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÁ·ÊÒÓˆÓ Ô˘ ηٿ ηÓfiÓ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ ·ÓÔȯً˜ ηÌ›Ó·˜, ÛÙË Jamo ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ËÏÂÎÙÚÔ‰˘Ó·ÌÈο ÌÂÁ¿ÊˆÓ·. ∏ ȉ¤· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·Ï‹ ÛÙË Û‡ÏÏË„Ë, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ¤„Ù ̷˜ Â›Ó·È Ôχ ·Ô‰ÔÙÈ΋. ΔÔ Ë¯Â›Ô Ì ٷ

‰‡Ô 15ÈÓÛÙ· woofer ‰È·ı¤ÙÂÈ ¯·ÌËÏfi Ô˘ ¿ÏÏ· ‰›ÔÏ· Ô‡Ù ˘Ô„È¿˙ÔÓÙ·È, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ ˘„ËÏ‹ ¢·ÈÛıËÛ›· (89dB/w/m) Î·È ÔÌ·Ï‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÔÚ› Ó· «·›ÍÂÈ»fi¯È ÌfiÓÔ Î·Ï¿, ·ÏÏ¿ Î·È ‰˘Ó·Ù¿, ·ÔÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ·fi ¤Ó·Ó ÔÈÔÙÈÎfi ÂÓÈÛ¯˘Ù‹. To R909 Â›Ó·È ¤Ó· Ë¯Â›Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰›ÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ıˆڛ· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË, Ì ÔÈfiÙËÙ·, ¤ÓÙ·ÛË Î·È ·ÏÌfi Ô˘ Û¿ÓÈ· Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Û ٤ÙÔȘ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·, –‹ fiˆ˜ ÙÔ ¿ÚÂÈ Î·Ó›˜ – Â›Ó·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó‹ÎÂÙ ÛÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÔÎÙ‹ÛÂÙÂ. www.spacevision.gr

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

233


HOT STUFF

√ ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜...

Δ√À ¶∞¡Δ∂§∏ ¶∞Δ∂§√À

™¯‹Ì· Ô͇ÌÔÚÔÓ. ÃÚ‹Ì·, ¯ÚfiÓÔ˜ ηÈ... Á˘Ó·›Î˜. ™Â ¤Ó·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi, ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ¿Ó‰Ú· fiÏ· ·˘Ù¿ ‰‡ÛÎÔÏ· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û οÔÈÔÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο Î·È «ÙÚ¤¯ÂÈ» ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË ‹ ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›·. §‡Û·Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˆ˜ Ó· ‚Úԇ̠ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Á˘Ó·›Î·, ηıÒ˜ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÍÂ¤Ú·Û ÙË ˙‹ÙËÛË. ΔÒÚ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÙÈ ı· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘ÌÂ... ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁΘ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì·˜ Ó· ÙÔÓ ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ì Û ÂΛӘ. ª·... Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ;

WWW.EVAGREENWEB.COM

∞Ó ¤¯ÂÙ ηÈÚfi Ó· ÂÈÛ΢ٛ٠¤Ó· ·Ú·ÏÈ·Îfi club, ı· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÙ›Ù Ì ÙËÓ «ÚÔÛÊÔÚ¿» Á˘Ó·ÈΛ·˜ ·Ú¤·˜. ∞Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ϳ‰ÂÚÊÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘·ÛÈÌfi‰Ô˘ Î·È Ë Û¯¤ÛË Û·˜ Ì ÙÔ Û·Ô‡ÓÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·Ù·Ú·¯ı› ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ·, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ˆ˜ ı· ηٷʤÚÂÙ οÙÈ, ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Û·˜. √È Á˘Ó·›Î˜ -Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ Ì˘ÛÙÈÎfi- ¤¯Ô˘Ó ÙÚÂÏÏ·ı›. ŸÙ·Ó ‚Á·›ÓÔ˘Ó Û ·Ú¤Â˜, Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂Ó˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÚÔÌÂÚ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· -Ì ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ·Ú¤·˜ ÙÔ˘˜- Ô˘ Û ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· ¤Î·Ó·Ó Ì ٛÔÙ·. ∏ ‚·ÛÈ΋ ··›ÙËÛË Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÂӉȷʤÚÔÓ, Î·È Î·ıÒ˜ ÔÈ ÚfiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê›, fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙfiÛÔ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ë ‰È΋ Û·˜ ·‰È·ÊÔÚ›·. ∞Ï¿ ·Ú¯¤ÁÔÓ· Ú¿ÁÌ·Ù·... §ÔÈfiÓ, ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ÙȘ Û·¯Ï·Ì¿Ú˜ Î·È ·Û¯ÔÏËı›Ù ÛÔ‚·Ú¿ Ì ÙÔ ı¤Ì·. √Ô˘‰‹ÔÙÂ Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙÂ, ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÌÔÚʘ ÎÔ¤Ï˜ Ô˘ ı· ÂӉȷʤÚıÔ‡Ó ÁÈ· ÂÛ¿˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ÂÛ›˜ ÂӉȷʤÚÂÛÙ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ‹ Û ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi, ·ÏÏ¿ ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ «ÍÂοı·ÚË» ÂÓË̤ڈۋ Û·˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi. •ÂÂÚ¿ÛÙ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÌÈÏ‹ÛÙ ÙÔ˘˜, ÎÔÈÙ¿ÍÙ ÙȘ Ì ÛËÌ·Û›· ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, ·ÎÔ˘Ì‹ÛÙ ÙȘ ··Ï¿ ‰‹ıÂÓ Ù˘¯·›· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ‰Â›Ù ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜. ÀÂÚÎÂÚ¿ÛÙ ÙȘ Û˘ÛÙÔϤ˜ Û·˜ ÂÛ›˜ ÚÒÙÔÈ Î·È ÔÚÌ‹ÍÙ ·Ê‹ÓˆÓÙ·˜ ÂχıÂÚÔ ÙÔÓ Ù·‡ÚÔ Ô˘ ¤¯ÂÙ ̤۷ Û·˜. √È Á˘Ó·›Î˜ Û˘Á¯ˆÚÔ‡Ó ¿ÓÙÔÙ ÙÔÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο Á˘Ó·Èο Ô˘ Â›Ó·È ÈÂÛÙÈÎfi˜ Î·È Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ı¤Ì· ·Ì¤Ûˆ˜. ¢ÂÓ Û˘Á¯ˆÚÔ‡Ó ÔÙ¤ ÙÔÓ Î·Ï˘Ó˘¯Ù¿ÎÈ·, ÙÔÓ Ù‡Ô Ô˘ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È ‰ÂÓ ÙÔÏÌ¿ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‚Ú·-

234

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

‰È¿˜, ÁÈ· ¤Ó· ÔÙfi ‹ fiÙÈ ¿ÏÏÔ ÚÔ·„ÂÈ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ›ӷÈ, ˆ˜ ۯ‰fiÓ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÂΛÓË Î¿ÙÈ ÂÚˆÙÈÎfi, ηıÒ˜ ‡ÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· «¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›» ˆ˜ ‡ÎÔÏË ‹ Ù›ÔÙ ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ... ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·! ÷ϷÚÒÛÙÂ, ÓÈÒÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈ·ÛÙ ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹ Û·˜. ∞˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi. ∏ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Â›Ó·È ÙÔ ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÔ ¿ÏÏÔ. ¡· ͤÚÂÙ ˆ˜ ÂÊfiÛÔÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÙ‡¯ÂÙ ˆ˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÂÙ ¯ÚfiÓÔ ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ flirt Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ˘ ÙÔ˘ fiıÔ˘ Û·˜, fiÛÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Û¯¤Û˘, fiÛÔ ·˘Ù‹ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ... ∫·È ·˘Ùfi ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·’ fiÏ· ηıÒ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÒÛÙ ӷ ·ÊÈÂÚˆı›Ù Û ÌÈ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Á˘Ó·›Î˜. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ÙÒÚ· Ó· Ù˘ Ì›ÓÂÙÂ... ÔÏÏ·Ï¿ ·Í¤¯·ÛÙÔ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û·˜ Á›ÓÂÈ ‰Â‡ÙÂÚË Ê‡ÛË, Ì¿ıÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜. ¢È·‚¿ÛÙ ηӤӷ ‚È‚Ï›Ô ÂÚ› Á˘Ó·ÈΛԢ ÔÚÁ·ÛÌÔ‡, ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙËÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁ›· Ù˘ ...ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ì¿ıÂÙÂ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô g Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ ӷ ÌËÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, Ô˘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ Ô¤˜ Skene’s glands Î·È Bartolin’s glands Î·È ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ οÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÛÌÔ‡ Û ÌÈ· Á˘Ó·›Î·. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚·Ó, Â›Ó·È Ì·ÎÚ¿Ó Ó˘¯ÙˆÌ¤ÓÔÈ Î·È ·ÚÁ¿ Ë ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ÙËÓ ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘˜ ·fi οÔÈÔÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÂΛÓËÓ Î·È ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Ô¤˜ Ù˘, Skene’s glands Î·È Bartolin’s glands. ÕÓÙ ηÏfi ‰È¿‚·ÛÌ·...


Melita Toniolo ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ÏÂfiÓÂÎÙËÌ· Ù˘ Melita Toniolo, ·Ó ‚¤‚·È· ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ٷ Ê˘ÛÈο ÚÔÛfiÓÙ· Î·È Ù· ηٷÚ¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· Ù˘, Â›Ó·È fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ۯÂÙÈο ‡ÎÔÏ· Ó· Â›Ó·È Ë (·Ó¤ÌÔÚÊË) Á˘Ó·›Î· Ù˘ ‰ÈÏ·Ó‹˜ fiÚÙ·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·fiÌ·ÎÚË, ‰ÂÓ Û ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ÏËÛÈ¿ÛÂȘ, ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÙÔÈÌË ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÚÈÓ ·ÓÔ›ÍÂȘ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÛÔ˘. ÿÛˆ˜ ·˘Ùfi˜ Î·È Ó· Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘, fiÙ·Ó Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÂΉԯ‹ Ù˘ Sophia Loren ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔ Big Brother ÛÙÔ Î·Ó¿ÏÈ 5 ÙÔ˘ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, ÙÔ ‰¿ÎÚ˘ ¤ÂÛ ÎÔÚfiÌËÏÔ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÙËÏÂı·٤˜. ¡¤· (ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 1986), fiÌÔÚÊË, ¤Í˘ÓË, ·ÏÏ¿ Î·È Â˘·›ÛıËÙË Ë Melita Â›Ó·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ·‰‡Ó·ÌÔ Ê‡ÏÏÔ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÌÈÛ› ·ÊÔ‡ ›Ûˆ ·fi ÙÔ Î·ÏÏ›ÁÚ·ÌÌÔ ÎÔÚÌ› ÙˆÓ 1.68 ̤ÙÚˆÓ Î·È ÙˆÓ 49 ÎÈÏÒÓ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÌÈ· ÎÚ˘Ê‹ ˙ˆ‹ ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë Melita ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á˘ÌÓ·ÛÙ› ÔÙ¤! ∫·È ·ÚfiÙÈ Ï·ÙÚ‡ÂÈ ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÙÚfiÌÔ˘ Î·È ÙÔ piercing (¤¯ÂÈ 14 ÙÚ‡˜ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ Î·È ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ Ì›· ÛÙÔÓ ·Ê·Ïfi) Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ÁÔ˘ÛÙ¿ÚÂÈ ÙÚÂÏ¿ ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ Ó· ‰È·‚¿˙ÂÈ. £· ÌÔÚÔ‡Û οÏÏÈÛÙ· Ó· Û·˜ ÂÚˆÙ¢Ù› ·Ó ¤¯ÂÙ οÓÂÈ ‰È·ÙÚÈ‚‹ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Paolo Coelho, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Ù˘ Û˘ÁÁڷʤ·˜. §·ÙÚ‡ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙȘ ‚fiÏÙ˜ ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ, fiÔ˘ Î·È Ì¤ÓÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ·ÛÎÒÓÙ·˜ Ù·... ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ʈÙÔÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. H Melita Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È ·Ó‚·›ÓÂÈ ¤Ó· ¤Ó· Ù· ÛηÏÈ¿ ÛÙË Îϛ̷η Ù˘ ‰fiÍ·˜ Î·È ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Â‡ÂÈ ·fi ¤Ó· ·fiÙÔÌÔ ÍÂÊÔ‡ÛΈ̷. Δ· ηχÙÂÚ· fï˜ Ù· ·Ê‹Û·Ì ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ Î·È Ë ‚¤Ú· ÈÙ·Ï›‰· ·fi ÙÔ ΔÚ‚›˙Ô ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ fiÙÈ Ï·ÙÚ‡ÂÈ ÙȘ ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÂȘ Ì ۤÍÈ ÂÛÒÚÔ˘¯· Î·È ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο ÌÈΛÓÈ. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È fiÏÔÈ ÂÌ›˜ Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È. ¶¿ÓÙ· Ù¤ÙÔÈ· Melita! www.melitatoniolo.com

WWW.MELITATONIOLO.COM

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

235


HOT STUFF

Joanna Krupa

WWW.JOANNAKRUPA.COM

∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘ ·fi ÙË μ·ÚÛÔ‚›·, ÊÚfiÓÙÈÛ ÌÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› ·fi ÙÔ Playboy, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÊˆÙÔÁÚ·Ê‹ıËΠÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2005, Û·Ó ÙÔ ÈÔ Û¤ÍÈ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ì·ÁÈfi. ∏ Ô˘Û›· Â›Ó·È fiÙÈ Â›ÙÂ Û·Ó ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ›ÙÂ Û·Ó ËıÔÔÈfi˜ Ë ÁÏ˘ÎÈ¿ Joanna Krupa, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1981, ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ·Ó¿‚ÂÈ Ù· ¿ıË. ∫·È ‰fiÍ· Ùˆ ıÂÒ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ì ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ù˘ Ó· ÎÚ·Ù¿ ÙË ÊÏfiÁ· ¿Û‚ÂÛÙË. ªaxim, FHM, Personal, Stuff, Teeze Â›Ó·È ÌÂÚÈο ÌfiÓÔ ·fi Ù· ÂÚÈÔ‰Èο Ô˘ ›¯·Ó ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏfi ÙÔ˘˜ ÙË ¯·ÚÈو̤ÓË “Δ˙fiÙ˙Ô”. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÈÎÚ¤˜ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Û ٷÈӛ˜ Î·È ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙÔ ˘ÔÎÚÈÙÈÎfi Ù˘ ٷϤÓÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ô˘ ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ÂÚÈ˙‹ÙËÙË ÛÙÔ Hollywood. ∞˘Ùfi ¿ÏψÛÙ Ù˘ ‰›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ› Ì ¿ÏÏÔÓ ·¤Ú· ÛÙȘ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ, fiÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Joanna Ì ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ·Á¤Úˆ¯Ô ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ „ˆÓÈṲ̂ÓË Â›Ó·È. øÛÙfiÛÔ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÏËÛÈ¿ÛÂÙÂ Â›Ó·È Ó· Ù˘ ‰Â›ÍÂÙ ÙËÓ ·Á¿Ë Û·˜ ÁÈ· Ù· ˙Ò·, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ù˘ ¿ÏψÛÙÂ. ª¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ Ù· ÂÙ¿ÍÂÈ fiÏ· ÁÈ· ÌÈ· ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛË Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ˙ÒˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ™·Ó ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ∫ÚÈfi˜ Â›Ó·È Î·È ÚÈ„ÔΛӉ˘ÓË ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ fiÎÂÚ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ‰È·Ú¤ÂÈ. °È ·˘Ùfi ÚÈÓ ÙËÓ ÚÔÛηϤÛÂÙ ÁÈ· ÌÈ· ·ÚÙ›‰· ÛÙÚÈ fiÎÂÚ, ÛÎÂÊÙ›Ù ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ʇÁÂÙ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÂÏfiÓÈ· Î·È Ì ¿‰ÂȘ ÙÛ¤˜. ÕÏψÛÙÂ Ô Û˘Ó‰˘ÛÌfi˜ η˘ÙÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È Ù˙fiÁÔ˘ ‹Ù·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜! www.joannakrupa.com

Diora Baird

WWW.DIORA-BAIRD.INFO

ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ¿‰ÈÎË. ÕÏϘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÁÈ· ÛÈÏÈÎÔÓÔ‡¯· ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È Ë Diora Baird Ì ÙÔ ÔÓÂÈÚÈÎfi, Ê˘ÛÈÎfiÙ·ÙÔ ÌÔ‡ÛÙÔ ÙÔ˘ 32DD ¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ Ï·ÛÙÈÎÔ‡ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÌÈÎÚ‡ÓÂÈ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï·ÌÚÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Û·Ó ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÙËÓ ¤ÂÈÛ ӷ ʇÁÂÈ ¿Ú·ÁË. ∏ Diora Baird Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∏ 24¯ÚfiÓË ·ÌÂÚÈοӷ ·fi ÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ª·˚¿ÌÈ Ù˘ ºÏfiÚȉ· ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ Ù˘ Û·Ó ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ·Ú¯Èο ÁÈ· ÙËÓ Gap Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ Guess Ì ÙËÓ ÔÔ›· Î·È Ù·˘Ù›ÛÙËÎÂ. ∞fi ÌÈÎÚ‹ ‚·Û·ÓÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· Ù˘ ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È Ë Ì·Ì¿ Ù˘ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙËÓ ¤ÂÈÛ ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ËıÔÔÈ›·˜. ∫·È ‰fiÍ· ÙÔÓ ıÂfi ·¤‰ˆÛ·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· Û˘Ì‚¿ÏÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÂÓfi˜... 32DD ٷϤÓÙÔ˘. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ Ͽη fï˜ Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔ Ó· ˘ÔÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Ë Î·ÚȤڷ Ù˘ Û·Ó ËıÔÔÈfi˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ÛÙ‹ıÔ˜ Ù˘. ∏ ÁÏ˘Î‡Ù·ÙË Diora ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ٷϤÓÙÔ Î·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ›‰È· ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ·˘Ùfi ·Ó ıÂÏ‹ÛÂÙ ӷ ÙËÓ ÏËÛÈ¿ÛÂÙÂ Û·Ó ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÌËÓ Ù˘ ˙ËÙ‹ÛÂÙ ӷ ‚Á›Ù ÁÈ· ‰Â›ÓÔ ÔÈ ‰˘Ô Û·˜. ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÙÔ Ûȯ·›ÓÂÙ·È. ¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÙ ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÙ ̤ۈ ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙¤Ú Ù˘ Î·È Ô˘ ͤÚÂÙÂ... ∫ÔÚ˘Ê·›· Ù˘ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıˆÚËı› Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ Ù˘ ÚfiÏÔ˜, ˆ˜ Bailey, ÛÙËÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙË ÂΉԯ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ™¯È˙ÔÊÚÂÓ‹ ¢ÔÏÔÊfiÓÔ Ì ÙÔ ¶ÚÈfiÓÈ. ∫·È ÙÔ fiÛÔ ·Ú·ÓÔ˚Îfi˜ Â›Ó·È Ô ÚÈÔÓ¿ÎÈ·˜ ·ԉ›¯ıËΠ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿. ÕÎÔ˘ Ó· ÙËÓ Î˘ÓËÁ¿ÂÈ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÙÛÔÎfi„ÂÈ, ·ÓÙ› ÁÈ· Ó· Ù˘ οÓÂÈ ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù·. Ÿˆ˜ Ó· Ù˘ χÛÂÈ ÙÔ ÛÙËıfi‰ÂÛÌÔ .¯ ϤÌ ÙÒÚ·. ΔÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi fiÏ· ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ· Ù˘ Diora Â›Ó·È ıÂÚ·Â˘Ì¤ÓË Û ‚·ıÌfi Ô˘ ϤÔÓ Ù· ‚Á¿˙ÂÈ fiÏ·. ∞ÎfiÌ· Î·È Ù· ÚÔ‡¯· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Playboy, ÙÔ Maxim, ÙÔ FHM Î·È ÙÔ Esquire. ∞ÏÏËÏԇȷ! www.diora-baird.info

236

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007


WWW.PAMPITACAROLINA.COM.AR

Carolina Ardohain ∞Ó ÚˆÙ‹ÛÂÙ ÁÈ· ÙËÓ Carolina Adrohain Dos Santos ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Â›Ó·È Û·Ó Ó· ڈٿ٠ÁÈ· ÙËÓ μÈÎÙfiÚÈ· ª¤Î·Ì ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·. ŸÏÔÈ ÙËÓ Í¤ÚÔ˘Ó, fiÏÔÈ ÙËÓ ı·˘Ì¿˙Ô˘Ó Î·È fiÏÔÈ ÔıÔ‡Ó ÙË Ó¤· ÂıÓÈ΋ ÛÙ·Ú Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ Ù¿ÓÁÎÔ. °ÂÓÓË̤ÓË ÛÙȘ 17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1978 ·fi ‚Ú·˙ÈÏÈ¿Ó· Ì¿Ó· Ë "Pampita", fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ „¢‰ÒÓ˘Ìfi Ù˘, ·fi ÓˆÚ›˜ ¤‰ÂÈÍ ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ modeling, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÔıfiÓ˘. ÕÏψÛÙ ›¯Â fiÏ· Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÌÈ·˜ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ʇÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ÊÂȉˆÏ‹ fiÙ·Ó Ù˘ ¯¿ÚÈ˙ ÛÒÌ·, ·Ó·ÏÔÁ›Â˜, ÚfiÛˆÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ∞˘Ù‹ ¿ÏψÛÙ ‹Ù·Ó Ô˘ ΤÓÙÚÈÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ·Ù˙¤ÓÙË, Ô˘ ÙËÓ ¤Ù˘¯Â ÛÙË ı¤ÛË ˆÏ‹ÙÚÈ·˜ Û ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ ªÔ‡ÂÓÔ˜ ÕÈÚ˜. ∏ "Pampita" ÌfiÏȘ ›¯Â ¤ÚıÂÈ ·fi ÙËÓ Â·Ú¯›· Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ Î·È Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. ÿÚË Î·È ÛÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ù˘ ÌÔ‡ÛÙÔ, ÁÚ‹ÁÔÚ· ¤ÁÈÓ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ Victoria's Secret Î·È Ù˘ Wonderbra, ÂÓÒ Ù· ÙËÏÂÔÙÈο Ù˘ show ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎË ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¤Û·Û·Ó Ù· Ì˯·Ó¿ÎÈ· Ù˘ ÂΛ AGP. H ÎÔ˘ÎÏ¿Ú· Carolina Ï·ÙÚ‡ÂÙ·È Û·Ó ı¿ ÛÙË ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ηıfiÏÔ˘ ¤ÎÏËÍË Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ˆ˜ Â›ÛËÌÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÔ ÛÙË ¡fiÙÈÔ ∫ÔÚ¤· – π·ˆÓ›· ÙÔ 2002. ∫·È ͤÚÔ˘Ì fiÏÔÈ ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ª·Ú·ÓÙfiÓ·... ΔÔ Î·Ïfi ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÔÏ˘Û˘Ì·ı› ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚ ηϿ Ô ÚÒÙÔ˜ Ù˘ Û‡˙˘ÁÔ˜ Martin Barrantes, fiÙ·Ó 2 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘˜, ¿Ú¯ÈÛ ÙȘ ·ÛˆÙ›Â˜ Ì ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ÃÈÏÈ·Ófi ËıÔÔÈfi Benjamin Vicuna. ∫·È Ó· ÂȘ fiÙÈ Ô Barrantes ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÎÔ‡ÎÏÔ˜. ªÔÓÙ¤ÏÔ ‹Ù·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜... www.pampitacarolina.com.ar

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

237


HOT STUFF

Sara Tommasi

SUPERMODELS.NL/MICHELLEALVES

√È ÚfiÛÊ·ÙÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ Û ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Î·È Champions League ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ¤˘ÎÔÏ· ¯¤ÚÈ·, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi Ô˘ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ÔÈ Á›ÙÔÓ˜ Â›Ó·È Ù· Û΋ÙÚ· ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ∫·È Ë 26¯ÚÔÓË Sara Tommasi ÙÔ Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÊÚfiÎÚÂÌ· ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ·ÈÛıËÛÈ·ÛÌÔ‡. ºÙÈ·Á̤ÓË ·fi Ìfiη Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ, Ë Sara Tommasi ¤¯ÂÈ Ù˘¯›Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÍÂÙ ÁÈ· ·˘Ùfi. Δ· 170 ÂηÙÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ Ù˘ Â›Ó·È Ë ·Ôı¤ˆÛË Ù˘ ÌÂÏ·¯ÚÈÓ‹˜ ÁÔËÙ›·˜, Ô˘ Ù˘ ¿ÓÔÈÍ ‰È¿Ï·Ù· ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÌfiÓÙÂÏÈÓÁÎ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ showbiz. ∞Ó Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ· ηÏÏÈÛÙ›· ÙÔ˘ 1998, Ë ¯˘Ì҉˘ Sara ‰ÂÓ ÙÔ‹ıËÎÂ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ¤‚·Ï ›ÛÌ· Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ∫·È fiÙ·Ó Ë ÊÚ¿ÛË "ÛÔ˘ÂÚÌÔÓÙ¤ÏÔ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·" Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÙË Ï¤ÍË Î˘ÚÈ·Ú¯›·, ÙfiÙ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÊˆÙÈ¿ ÛÙ· ·Ù˙¿ÎÈ· ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ, fiˆ˜ ·¤‰ÂÈÍÂ Ë ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÈÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ MAX. √È ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ Î·È Ù· reality show ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ·ÔÁ›ˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÌÈ·˜ ‚¤Ú·˜, Ì·˘ÚÔÌ¿Ù·˜ ÈÙ·Ï›‰·˜, Ô˘ ͤÚÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÎÚËÎÙÈ΋ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜ ̤۷ Ù˘. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·Îfi ÁÈ· οı ¿Ó‰Ú·. ÕÏψÛÙÂ Ô ÌfiÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ ı· ‚ÚÂı› οÔÈÔ˜ Ó· ÂÈ fi¯È ÛÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ Sara Î·È ÙȘ 87-61-87 ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Ù˘ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ¿„ÂÈ Ó· ·Ó·Ó¤ÂÈ. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ï¿ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜. ΔÔ Î·Îfi Ì ÙËÓ Sara Tommasi Â›Ó·È Ë ˘ÂÚ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘, Ô˘ ÙËÓ Ô‰ËÁ› ·fi Ù· ÙËÏÂÔÙÈο ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÛÙȘ Â͈ÙÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜ ÁÈ· ηٷ‰‡ÛÂȘ Î·È ·fi ÙȘ ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÂȘ Û οÔÈÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ Video Jockey. ∫ÔÚ›ÙÛÈ Ì¿Ï·Ì· Û·˜ ϤÌÂ... www.allcelebrity.it/Tommasi

Sophie Howard

238

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

WWW.SOPHIE-HOWARD.NET

∏ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Sophie Howard Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÁÁÏ›‰·˜ ÂÎÎÔÏ·ÙfiÌÂÓ˘ ÛÙ·Ú Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ‰È·ÊÔÚ¿... ÛÙ‹ıÔ˘˜. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ˆ˜ ϤÔÓ Ë 24¯ÚÔÓË Sophie ·fi ÙÔ Southport ‰ÂÓ ÂÚÓ¿ ··Ú·Ù‹ÚËÙË Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ "·›˙ÂÈ" Ôχ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· ÈοÓÙÈη ·Ó‰ÚÈο ‚ÚÂÙ·ÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο, fiˆ˜ ÙÔ Maxim Î·È ÙÔ Loaded. ª¿ÏÈÛÙ·, Û ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ (34D) ÌÔ‡ÛÙÔ Ù˘ „ËÊ›ÛÙËÎÂ Û·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ! ¶·ÚfiÙÈ ·fi ÌÈÎÚ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ηıÔÏÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Â›¯Â ·˘ÛÙËÚ‹ ·ÁˆÁ‹, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÚ› ÂÈÚ·ÛÌÔ‡ ¤Î·ÓÂ Û˘Ó¯›˜ ÎÔ¿Ó˜. °È· ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÛÙ· 17 Ù˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÚ›ÂÚ, οÙÈ Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÌfi‰ÈÛ ӷ ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÏËÚÔÊÔÚȷο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. Δ· Ï·ÁˆÓÈο ÙÔ˘ Loaded, Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó Ó· ÙËÓ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó, ‰ÂÓ Ù˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ۯ‰fiÓ ÌfiÓÈÌË ı¤ÛË ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ·Ú·Î¿ÌÙÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ·Û›ÁÓˆÛÙË Jordan! ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÌÈ· ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓ‹˜ Ì Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ· Î·È ¤Ó· 100% Ê˘ÛÈÎfi ÛÙ‹ıÔ˜ ¶·Ó·Á›· ‚Ô‹ı· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÎÏÂȉ› Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Sophie, Ô˘ ͤÚÂÈ Î·Ï¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·Ê‹Óˆ-ÍÂÚÔ‡˜-ÙÔ˘˜-¿Ó‰Ú˜-ηÈ-Ôχ-ÙÔ-‰È·ÛΉ¿˙ˆ. ∫·È ·ÚfiÙÈ Á˘Ó·›Î· Ï·ÙÚ‡ÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Â›Ó·È ¤ÓıÂÚÌÔ˜ Ô·‰fi˜ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï. ∞Ó ¤¯ÂÙ ÌÈ· ı¤ÛË ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙ· Â›ÛËÌ· ÙˆÓ "ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰È·‚fiψÓ", ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÌËÓ ÙË Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙÂ. ªËÓ ÊÔ‚Ëı›Ù ӷ Ù˘ È¿ÛÂÙ ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙ ٤ÙÔÈÔ˜ Ù‡Ô˜ ÂȉÈο ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË. ∞ÔʇÁÂÙ ¿ÓÙˆ˜ οıÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Á‡̷, ÂÎÙfi˜ ·Ó ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ï·¯·ÓÈο Î·È „¿ÚÈ· ‹ ı·Ï·ÛÛÈÓ¿. μϤÂÙÂ Ë ·Ù›ı·ÛË Sophie ·¯ı¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÎÚ¤·˜ (οı ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜) Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ Ë ·ÔÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÛÙÔ Á¿Ï· ‰Â ÛÙ¿ıËΠÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ... ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘, Ô˘ Ù˘ ¤‰ˆÛ ٷ ÊfiÓÙ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ì ÙȘ ÈÔ Î·˘Ù¤˜ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Ÿ¯È, ¿‰Èη. ª·Ù¿ÎÈ· ¤¯ÂÙÂ Î·È ‚ϤÂÙÂ Î·È ·˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰Â ı· ÓÔÈÎÔ΢Ú¢Ù› ÔÙ¤! www.sophie-howard.net


Natalia Mesa Bush ∂›Ó·È ·Ôχو˜ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Â›ıÂÙÔ Bush ‰ÂÓ ÚÔηÏ› ·¤¯ıÂÈ·. ∞ÂÓ·ÓÙ›·˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ Ì ٷ ‰˘Ô ÚÒÙ· ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ΢ڛ·˜ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‚¿ÛË ÁÈ· Ï·˚΋ ÂͤÁÂÚÛË. ¢È·ÊˆÓ›Ù ̋ˆ˜; √ ·Ó‰ÚÈÎfi˜ –Î·È fi¯È ÌfiÓÔ- ÏËı˘ÛÌfi˜ ÌÔÚ› οÏÏÈÛÙ· Ó· ÂÈηÏÂÛÙ› fiÙÈ ÛÙ· ÌÂÏÔÚ¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ Natalia Mesa Bush ‚ڋΠÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜. °ÂÓÓË̤ÓË ÙÔ 1984 Ë Î˘Ú›· Bush ÊÚfiÓÙÈÛÂ, fiÙ·Ó Û ËÏÈΛ· 22 ¯ÚÔÓÒÓ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‚Ú¿˙ÂÈ ÙÔ Û·ÓÈÔÏÔ-ÓÔÙÈÔ-·ÊÚÈοÓÈÎÔ ·›Ì· Ù˘, Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· ΔÂÓÂÚ›ÊË ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘. ∫·È Â˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ·Ù› Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‚Ú¤ıËΠӷ ÛÔ˘Ï·ÙÛ¿ÚÂÈ ÛÙ· ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·Ï·Ï‹ÛÂÈ ÙÔ ıÂfiÓ¢ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÙÔ ·ÙÂÏ›ˆÙÔ ÎÔÚÌ› Ù˘. ∏ η˘Ù‹ Ï·Ù›Ó· Ê˘ÛÈο ¿Ú·Í ÙËÓ Ù‡¯Ë ·fi Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÊÚfiÓÙÈÛ ÒÛÙÂ Ô ·Ó‰ÚÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ó· ÎÔÈÌ¿Ù·È Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÌÈÛfi˜ Ó· ͢Ó¿ÂÈ Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›ˆÛ‹ Ù˘. ªÂ ·˘Ù¿ Î·È Ì ·˘Ù¿ ηٿÊÂÚ ӷ ÙÈÌËı› ̤¯ÚÈ Î·È ·fi ÙÔ ·¯fiÚÙ·ÁÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÔÈÓfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÙËÓ ¯Ú‹ÛÂÈ Miss Fashion TV ÁÈ· ÙÔ 2006. ∞˘Ùfi˜ Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ÈÔ Û¤ÍÈ Ï¿ÛÌ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ. Δ· 187 ÂηÙÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ Ù˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÈÔ ÔıËÙ¤˜ ηÌ‡Ï˜ Î·È ÙÔ ÈÔ ¯˘Ì҉˜ ÌÔ‡ÛÙÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Û fiÏ· Ù· show Ù˘ RAI UNO Î·È Ù˘ Canale Italia Television Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â, ÔÈ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈÎfiÙËÙ˜ ÎÙ‡ËÛ·Ó ÎfiÎÎÈÓÔ. ¡· ÏÔÈfiÓ ¤Ó·˜ ηÏfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ó· È¿ÛÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·Ó Î·È ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙËÓ ÁÏ˘ÎÈ¿ Natalia ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì›Ù ÛÙË Ï›ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÛÂÓÙfiÓÈ. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ ¿Óˆ ·fi 1.90 Î·È ÁÂÚÔ‰Â̤ÓÔ˜ ÌËÓ Ì›ÙÂ Î·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÔ... www.nataliamesabush.com

WWW.NATALIAMESABUSH.COM

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

239


HOT STUFF

Rhona Mitra WWW.RHONAMITRAONLINE.COM

∏ Rhona Mitra ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÌÈ¿ ÈÙÛÈڛη. Œ¯ÂÈ ·Ù‹ÛÂÈ Ù· 31, ˆÛÙfiÛÔ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Â›Ó·È Ë Ì¿ÏÏÔÓ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÔÙ¤, fiˆ˜ Î·È ÂÛ›˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ ·fi ÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. ∏ ¤ÓÙÔÓË ÁÔËÙ›· ¿ÓÙˆ˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÏÏÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÁÁÏ›‰· ËıÔÔÈfi Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Û˘Á¯ˆÚ¤ÛÔ˘Ì ÙÔÓ "∞fiÚ·ÙÔ ¿ÓıÚˆÔ", Ô˘ ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË Ù·ÈÓ›· Ù˘ ÂÈÙ¤ıËΠÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ù˘ ÚfiÏÔ˘. º˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ Ì·˜ ÓÔÈ¿˙ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜, ÙËÓ ÔÔ›· fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È ¤Î·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘, fiÓÙ·˜ Ê˘ÛÈο Ï·ÛÙÈÎfi˜ ¯ÂÈÚÔ‡ÚÁÔ˜. ΔÔ ÈÓ‰ÈÎÔÈÚÏ·Ó‰ÈÎfi ·›Ì· Ù˘ Rhona ¤‚Ú·˙ ·fi ·ÏÈ¿, ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È ·Ô‚Ï‹ıËΠ·fi Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο Û¯ÔÏ›· ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ¿ÂÈ. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ·Ó·ÁηṲ̂ÓË Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÙÔ ÔχÏ¢ÚÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ù˘ Î·È ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ηٿÊÂÚ ӷ ·Ó·ÚÚȯËı› ÛÙËÓ Îϛ̷η Ù˘ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ‰fiÍ·˜ Ì ÌÈÎÚÔ‡˜ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Δ˙ÈÌ ∫¿ÚÂ˚ "√ ·ÚÈıÌfi˜ 23", fiÔ˘ ˆ˜ Laura Tollins ¤ı·Ó ÛÙ· ÂÈÎÔÛÙ¿ ÙÚ›Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ Ù˘ Î·È Ô Ù¿ÊÔ˜ Ù˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÛËÌÂ›Ô ¤Ú¢ӷ˜ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 23. ªÚÚÚÚÚÚ... ÕÁÚÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰Â Ì·˜ ·ÊÔÚ¿. ∞Ó ÔÓÙ¿Ú·Ì ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Rhona, Ô˘ ÙÔ 2001 ‹Ù·Ó ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙËÓ 100 ÈÔ Î·˘Ù¤˜ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ˘ ªaxim, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÎÏ·›Á·Ì ٷ ÏÂÊÙ¿ Ì·˜. ∏ Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙÔ Ê·Îfi ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙË, "ÁÚ¿ÊÂÈ" ηϿ ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ¤ÊÙÔ˘Ó ‚ÚÔ¯‹. ∞fi ÙÔ 1995 ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 25 ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ Î·È ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘, fiÙ ı· ‰Ô‡Ì ÙËÓ ·ÈÛıËÛȷ΋ Rhona Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ blockbuster. K·È ‰Â ı· Ì·˜ ¯·Ï¿ÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘! www.rhonamitraonline.com

Julia Stegner

240

BESTEVER 15 IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

WWW.JULIASTEGNER.DE

¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·Ó Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ Í·ÓıÈ¿˜ ÁÂÚÌ·Ó›‰·˜ Julia Stegner ÛÙÔ Ì˘ıÈÎfi ϤÔÓ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ù˘ Pirelli Û·˜ ¤ÂÈÛ ӷ ÂÈϤÍÂÙ ٷ ÈÙ·ÏÈο ÂÏ·ÛÙÈο, Â›Ó·È fï˜ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ı˘Ì¿ÛÙ ٷ ηٷÚ¿ÛÈÓ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ Ó· Û·˜ ηıËÏÒÓÔ˘Ó. ∏ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Julia, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1984, ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ supermodels Î·È ‰Â ÓÔÌ›˙Ô˘Ì ӷ ÌËÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙ ÙÔ ÏfiÁÔ. ∞fi ÌÈÎÚ‹ ¿ÏψÛÙ ‹Ù·Ó ÙÔ ·È‰› ÁÈ· fiϘ ÙȘ... ʈÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ Û ·È‰Èο ÚÔ‡¯· Î·È Î·Ù·ÏfiÁÔ˘˜. ¶·Ú·Ï›ÁÔ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÙËÓ ¯¿ÛÔ˘Ì ·fi ÙȘ ·Û·Ú¤Ï˜ Î·È Ù· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Ìfi‰·˜ Î·È Ó· ÙËÓ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ‚¿˙ÂÈ ÙÚ›ÔÓÙ· Î·È Ó· ηÚÊÒÓÂÈ ÛÙȘ Ì·ÛΤÙ˜. H η˘Ù‹ ÁÂÚÌ·Ó›‰· ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÔÙ¤ ÙÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È fiÓÙ·˜ 1.80, ·ÔÙ¤ÏÂÛ ‚·ÛÈÎfi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ù˘. §›ÁÔ ÚÈÓ ÎÏ›ÛÂÈ Ù· 15 Ù˘ fï˜ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠ·fi ¤Ó·Ó ·Ù˙¤ÓÙË ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ Ì‡Ú·˜ ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘, Ô˘ ‰È¤ÎÚÈÓ ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ™‡ÓÙÔÌ· Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Î·È Ù˘ ÏÔÁ›ÛÙÚÈ·˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÌÂÙ¿ ¿Ú¯ÈÛ ӷ οÓÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ.H "Bean Bar", fiˆ˜ ÙËÓ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó ÔÈ Û˘Ó·ıÏ‹ÙÚȤ˜ Ù˘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ Ù˘, ¤ÁÈÓ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ·È‰› ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ìfi‰ÈÛÙÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÔÌÔÂıÓ‹ Ù˘, Hugo Boss. ∏ ·Á¿Ë Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ÔfiÙ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙËÓ ÚÔηϤÛÂÙ ÁÈ· ¤Ó· "ÌÔÓfi" ·Ó Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰Â ı· ‰˘ÛÎÔÏ¢Ù› Ó· åηÚÊÒÛÂÈ ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ· Û·˜". ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Ì ÙËÓ Julia ͤÚÂÙ ÔÈÔ Â›Ó·È; ŸÙÈ ·ÚfiÙÈ ÌÂÁ¿ÏˆÛ Û ¤Ó· ÊÈÏfi˙ˆÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë ‰È¿‰Ô¯Ô˜ Ù˘ Claudia Schiffer ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Î·È ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ì ÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ÁÔ‡Ó·˜. ¡· Ù˘ ÙÔ Û˘Á¯ˆÚ¤ÛÔ˘ÌÂ; ªÂ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ Ù˘ ·ÎfiÌ· ÓÔÌ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ‡ÎÔÏ·! www.juliastegner.de


Raica Oliveira

IÔ‡ÏÈÔ˜ 2007

BESTEVER 15

HTTP://RAICAO.TRIPOD.COM

∞Ó ÔÈ fiÌÔÚʘ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿Ó˜ Â›Ó·È ı¤˜, ÙfiÙ ÙÔ ÌÂÏ·¯ÚÔÈÓfi ÎÔÚÈÙÛfiÔ˘ÏÔ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 22 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1984, ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ƒ›Ô ÓÙ Δ˙·Ó¤ÈÚÔ, Â›Ó·È Ë ı¿ ÙˆÓ ıÂÒÓ. ∏ Raica Oliveira Ì ÙÔ ÌÂٷͤÓÈÔ ‰¤ÚÌ·, Ô˘ ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙ· 178 ÂηÙÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ Ù˘ Î·È Ù· ˘¤ÚÔ¯· ηÛÙ·Ó¿ Ì¿ÙÈ·, ηٿÊÂÚ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Ù· ÊÒÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ηıÒ˜ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ -ÁÈ· ¤Ó· ÊÂÁÁ¿ÚÈ- Û‡ÓÙÚÔÊfi Ù˘, Ì¿ÁÔ Ù˘ Ì¿Ï·˜, Ronaldo. ÿÛˆ˜ Ô Mr Goal ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏÂ, fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ Ë Ô˘Û›· Â›Ó·È ˆ˜ Ù˘ η˘Ù‹˜ Ï·Ù›Ó·˜ ‰ÂÓ Ù˘ οËΠηÚÊ¿ÎÈ. ∫·È ÁÈ·Ù› Ó· Ù˘ η› ¿ÏψÛÙÂ; ª‹ˆ˜ ‰Â ı· ¤‚ÚÈÛΠ¿ÏÏÔ ¿Ó‰Ú· ‹ Ì‹ˆ˜ ÔÈ ‰È¿ÛËÌÔÈ Ô›ÎÔÈ Ìfi‰·˜ ı· ·Î‡ÚˆÓ·Ó Ù· ·Ó¿ÎÚÈ‚· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ "·›ÛıËÛË", fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎÂ Ë ‚Ú·˙ÈÏÈ¿Ó· ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· show Ìfi‰·˜ ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ Î·È ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ; ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ Dior Î·È Lancome ˙ÂÈ ϤÔÓ Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Î·È ·Ó ÔÙ¤ ÙË Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ ӷ „ˆÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ıÚ˘ÏÈ΋ 5Ë ÏˆÊfiÚÔ, fiˆ˜ ÙÔ Û˘ÓËı›˙ÂÈ ¿ÏψÛÙÂ, ·Ó ıÂÏ‹ÛÂÙ ӷ Ù˘ ÎÂÓÙÚ›ÛÂÙ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÔÊ›ÏÂÙ ӷ ›ÛÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Í˘ÓÔ˜. ¢ËÏ·‰‹ ÌËÓ ÙË ÚˆÙ‹ÛÂÙ ˆ˜ ÓÈÒıÂÈ Ô˘ ‹Ú ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Naomi Campbell Û·Ó ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÂÛˆÚÔ‡¯ˆÓ Ù˘ Selmark, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ÙÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi Ù˘ ¤ÚÁÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ·ÚÈÔÈ, Ë Û¤ÍÈ ‚Ú·˙ÈÏÈ¿Ó· Ì ٷ ·Ì¤ÙÚËÙ· ÂÍÒÊ˘ÏÏ· Î·È ÙȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙËÓ ·ÊÚfiÎÚÂÌ· Ù˘ Ìfi‰·˜, ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì· ÁÈ· Ù· ¿ÔÚ· ·È‰È¿ Arte Solidaria, ÂÓÒ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ʈÙÔÁÚ·ÊËı› ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ÁÈ· ¤Ó· ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ Hope House Ô˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ 2008 Î·È Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ì ηÚΛÓÔ. ŸÙ·Ó Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Î·È Ì ٤ÙÔÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÈ Ó· Ô‡ÌÂ; raicao.tripod.com

241


www.bestever.gr

Passport please... To 2007 fiˆ˜ Î·È ÙÔ 2006, ÍÂΛÓËÛ Ì ÙËÓ ›‰È·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ÔÚÌ‹. √ ·ÚÈÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Â›Ó·È Ë ¤Ú¢ӷ. ΔÈ Ó¤Ô ‚Á‹Î ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, Û ÙÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ... ∂›Ó·È ÌÈ· Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ì¿¯Ë Ì Ӥ˜ Âȉ‹ÛÂȘ, ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ·Ù¤ÏÂȈٷ meeting. ŸÙ·Ó ‚‚·›ˆ˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô... °ÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û¿ÓÈ· ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, Û˘Ó¯Ҙ Ï›Ô˘Ó Û ·ÔÛÙÔϤ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ªÂ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÚfiÛıÂÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ Ì·˜, ÙÔ˘ Luxury Boat & SUV Î·È ÙÔ˘ One Passion, ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù·ÍȉÈÒÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Û ÛËÌ›Ô, Ô˘ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì·˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔÓ Ì‹Ó· Ï›Ô˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·Ú¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡... °È· Ó· ¿ÚÂÙ ÌÈ· ȉ¤· ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì·˜, ‚ÚÂı‹Î·Ó ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û·ÏfiÓÈ ÛηÊÒÓ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, ÂÓÒ Â›Û˘ ¤ÚÈÍ·Ó ÌÈ· ηϋ Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ÙÈ ·›˙ÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÛÙ· ı¤·ÙÚ· ÙÔ˘ West End. ™¯Â‰fiÓ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ì ÙËÓ Boot, ÛÙÔ Düsseldorf, ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÎÂ·ÛÙ‹ ¤ÎıÂÛË ÛηÊÒÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Â› ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜. ∂Λ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ˘¤ÚÔ¯· ÛοÊË Ô˘ ı·‡Ì·Û·Ó, ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÂÙ·¯ÙÔ‡Ó (ı· Ù· Îfi„ˆ ÂÁÒ ·˘Ù¿) ÛÙÔ Kerpen ÔÔ‡ ¤Î·Ó·Ó ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Á‡ÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ›ÛÙ· kart ÙÔ˘ Michael Schumacher. MÂÙ¿ ·fi ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÌÂÚÈÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ, ¤Ú·Û·Ó ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡. ΔÔ Miami ϤÓÂ, Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÊÈÏfiÍÂÓÔ Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ̤ÁÂıÔ˜ ¤ÎıÂÛË ÛηÊÒÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì 6.000 ÂÎı¤Ù˜ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛοÊË... ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ Î·Ù·Ê¤Ú·Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ıˆÚ›· ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘...™‡Ì·ÓÙÔ˜, ÛÙËÓ Daytona, ÁÈ· Ù· ‰È¿ÛËÌ· 500 Ì›ÏÈ·, ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ Nextel ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Nascar. º¤ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ù˘¯ÂÚÔ›, ηıÒ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ó ¤Ó· Bigger than Life ÁÂÁÔÓfi˜, ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Themis -Ù˘ NASA- ·fi ÙÔ ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ Canaveral, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤¯·Û·Ó (Ù· Ô˘Ï¿ÎÈ· ÌÔ˘) ¢ηÈÚ›· Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ Orlando Î·È Ó· ÂÈÛ΢Ùԇ̠ٷ ¿ÓÙ· ÂÓÙ˘ˆÛȷο ıÂÌ¿ÙÈο ÙÔ˘ ¿Úη (ÌËÓ !@#$%^&*). ∞! Î·È Ó· οÓÔ˘Ó serious shoping, Ê˘-ÛÈ-ο Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈ΋ οÚÙ· (Î·È ·˘Ù¿ ı· Ù· Îfi„ˆ ‚‚·›ˆ˜ ‚‚·›ˆ˜...)! ªfiÏȘ Á‡ÚÈÛ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·... ¤ÚÂ ӷ ʇÁÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ °ÂÓ‡Ë! ∏ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ Palexpo Ù˘ °ÂÓ‡˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÈÂÚfi ÚÔÛ·ÓËÌ· ·Ú¿ ¢ηÈÚ›· ÂÓË̤ڈÛ˘... ΔÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¶¿ÈÁÎÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Nissan Qashqai, ÂÓÒ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ¤Ê˘Á·Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ Jeanneau ÛÙÔ Saint Tropez...(·˘Ù¿ Î·È Ó· ı¤Ïˆ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Ù· Îfi„ˆ...) ∫¿Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ‚Ú‹Î·Ó Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÂÈÛ΢ÙÔ‡Ó ÙÔ Milano, Ó· οÓÔ˘Ó Sea Trials ÙÔ˘ Millenium Yacht Of The Year -ÙÔ˘ Sea Cube 43- ÛÙÔ Rapallo Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰È· ˙ÒÛ˘ ÙÔ GP Ù˘ Formula One ÛÙÔ Monaco ·Ú¤· Ì ÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Ì·˜ Δ¿ÎË ¶Ô˘ÚÓ·Ú¿ÎË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‚ÚÂı‹Î·Ó ÛÙË ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∂Ù‹ÛÈ· ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Brunswick, Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· Ë Kappa Marine, Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Perga Î·È Ù˘ Motocraft ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· Ù˘ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ›¯·Ó ÂÙÒÓÙ·˜ Ì T-6A Texan II Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ... ÛÙËÓ 120 ¶Ù¤Ú˘Á· ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∞¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÁÈ· ÙÔ Bourget, ÙÔ ·ÂÚÔÔÚÈÎfi Û·ÏfiÓÈ ÂÓÒ ‰›¯ˆ˜ Ó· ÍÂ·ÎÂÙ¿ÚÔ˘Ó ‚·Ï›ÙÛ˜, Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Valencia Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ America’s Cup! ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ËÁ·›ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Î·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ Ì¤ÛË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜... ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ Û˘Ó¯Ҙ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ì·È ÂÁÒ ·˘Ù‹ Ô˘ ̤ӈ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô... ∂›·ÌÂ... ı· Ù· Îfi„ˆ ÂÁÒ ·˘Ù¿. ª·Ú›· μ·Ù›ÛÙ· mv_photopress@netone.gr

BESTEVER F O R

L O V E R S

O F

G R E A T

L I V I N G

www.bestever.gr

PUBLISHER

MARIA VATISTAS EDITOR- IN- CHIEF

GEORGE VARINOS EDITOR

ACHILLEAS KARAILIAS EXECUTIVE EDITOR

STATHIS VENTOURIS PUBLISHING CONSULTANT

NICK GIANNOULAS

ADVERTISING MANAGERS

GEORGE KALOXILOS DIMITRIS CHARALABOPOULOS MANAGING EDITOR

JOHN GIANNIDAKIS CONTRIBUTING EDITORS

JOHN GIANNIDAKIS NICK GIANNOULAS EYGENIOS PETOUMENOS COSTAS KALANTZOPOULOS NICK PAPACONSTANTINOU STATHIS ASPIOTIS PANAGIOTIS SAMITAS PANTELIS THEOTOKATOS SANJA MARKOVIC ART DIRECTOR

ANGELOS TSAKONAS ASSISTANT ART DIRECTOR

DIMITRA RAPTI

PHOTOGRAPHERS

AMAZING STUDIO, OUTSTANDING IMAGES CHIEF FINANCIAL OFFICER

ARISTIDES KARTSOLIS ACCOUNT

CONSTANTINOS DOUNAS PRODUCTION - PRESS GRAPHOPRINT L.T.D. CIRCULATION

EUROPE S.A. LAW CONSULTANT

K. GHIKA - P. LAGOPANAGIOTOPOULOU P. MITROMARA & PARTNERS BESTEVER PUBLISHED JULY & JANUARY BY PHOTOPRESS S.A. 25A PLOUTARHOY STR. & 6 ILIOPOULOU STR., 173 42, ATHENS TEL.: +30 210 9946 237 (ISDN Switchboard 6 Lines) FAX: +30 210 9946 237 E-MAIL: marketing@bestever.gr, subscriptions@bestever.gr www.photopress.com.gr www.bestever.gr ALL RIGHTS RESERVED, REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE PUBLISHER IS STRICTLY PROHIBITED. Advertising rates furnished upon request. Send all advertising information & materials to PHOTOPRESS S.A. 25A PLOUTARHOY STR. & 6 ILIOPOULOU STR., 173 42, ATHENS. Direct all subscription inquiries to www.bestever.gr. All advertising is subject to approval before acceptance. BESTEVER reserves the right to refuse any advertising for any reason whatsoever.


BESTEVER 15  

BESTEVER 15

Advertisement