Page 1

35_BACK_PAGES 9-06-09 10:07 ™ÂÏ›‰·371


35_BACK_PAGES 9-06-09 10:07 ™ÂÏ›‰·372

Άδειες χειριστών ταχύπλοων Αδειες χειριστών ταχύπλοων σκαφών 1. Ο χειρισμός ταχύπλοων (ταχυκίνητων) σκαφών επιτρέπεται σε άτομα που έχουν άδεια χειριστή από τη Λιμενική Αρχή. 2. Για την απόκτηση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, η οποία γίνεται δεκτή εφόσον : α) εχει συμπληρώσει το 18ο και δεν έχει υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας του.Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης του β) είναι υγιής γ) γνωρίζει κολύμβηση.δ) είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής της πλησιέστερης Λιμενικής Αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. 3. Για την απόδειξη των υπό στοιχεία γ και δ προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου αρκεί η υπογραφή, από τον ενδιαφερόμενο, υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 (Α 75), θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση που η δήλωση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα. Στη δήλωση αυτή ο ενδιαφερόμενος δηλώνει επίσης άτι δεν έχει υποβάλλει σε άλλη Λιμενική Αρχή δικαιολογητικά για έκδοση άδειας. Η ηλικία αποδεικνύεται από φωτοαντί-

γραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου επίσημου αποδεικτικού (π.χ. Διαβατήριο). Η υγεία και καταλληλότητα πιστοποιούνται (βεβαιώνονται) από ιατρό παθολόγο ή ιατρό ειδικότητας γενικής ιατρικής καθώς και από οφθαλμίατρο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων. Κάτοχοι άδειας ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων ή μοτοσυκλεττών ή μοτοποδηλάτων δεν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό (βεβαίωση) αλλό μπορούν να προσκομίσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειάς τους. Η Λιμενική Αρχή μπορεί, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, να ζητήσει οποτεδήποτε την υποβολή ιατρικής βεβαίωσης οφθαλμίατρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευροψυχίατρου ή ορθοπεδικού των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 4. Τριμελής Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου κάθε Κεντρικού Λιμεναρχείου, Λιμεναρχείου και Υπολιμεναρχείου προβαίνει, σε καθοριζόμενο κάθε φορά χρόνο και τόπο , σε γραπτή εξέταση των υποψήφιων επί της ύλης που περιλαμβάνεται σε ειδικό εγχειρίδιο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας καθώς και σε πρακτική εξέταση που περιλαμβάνει την εκτέλεση διαφόρων χειρισμών του σκάφους και τη διαπίστωση ύπαρξης στοιχειωδών γνώσεων χρησιμοποίησης πυξίδας, ναυτικού χάρτη, διπαράλληλου, διαβήτη (κουμπάσου) και σωστικών και ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις αναγράφονται σε ειδικό σημείωμα συμμετοχής που χορηγείται μετά τον έλεγχο της πληρότητας και κανονικότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η δε προτεραιότητα συμμετοχής στις εξετάσεις ορίζεται με βάση το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών. Υποψήφιοι που δεν γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή εξετάζονται προφορικά. 5. Προκειμένου οι υποψήφιοι να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία για να ανταπεξέλθουν στις εξετάσεις, επιτρέπεται, μετά την υποβολή των δικαιολογητικών η χορήγηση, εφόσον ζητηθεί, ειδικού υπηρεσιακού σημειώματος με το οποίο παρέχεται στον υποψήφιο η ευχέρεια να εκπαιδευτεί στο χειρισμό του ταχύπλοου σκάφους, υπό την προϋπόθεση ότι επί τους σκάφους αυτού επιβαίνει και άλλο άτομο, εφοδιασμένο με άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, που είναι υπεύθυνο για τους χειρισμούς. Το σημείωμα αυτό έχει τον ακόZλουθο τύπο και δεν χορηγείται κατά το χρονικό διάστημα από 15ης Μαΐου μέχρι και 30ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 372 SEAWORLD ALMANAC 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επιτρέπεται στον .................(επώνυμο) .................(όνομα) του .................(πατρώνυμο) κάτοικο (οδός................. αριθ.......) να χειρίζεται το ταχύπλοο σκάφος ................. Λεμβολογίου ................. αριθ................. προκειμένου να προετοιμασθεί για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις προς απόκτηση άδειας χειριστή ταχύ-πλοου σκάφους. 2. Κατά τη διάρκεια των χειρισμών θα επιβαίνει απαραίτητα επί του σκάφους ως υπεύθυνος χειριστής κάτοχος αδείας χειριστή, τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. 3. Αυτό το σημείωμα ισχύει για δύο (2) μήνες από σήμερα. 6. Από τις πιο πάνω εξετάσεις εξαιρούνται οι: α) κάτοχοι διπλώματος Αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής ή ασυρμάτου Ε.Ν. β) κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη Ε.Ν. γ) κυβερνήτες Θ/Γ σκαφών του Π.Δ. 264/1977. δ) κάτοχοι πιστοποιητικού ικανότητας για εκτέλεση καθηκόντων Αξιωματικού γέφυρας μηχανής του Π.Δ. 435/1978. ε) κάτοχοι πτυχίου Ναυκλήρου ή άδειας Ναύτη Ε.Ν. στ) ναυτικοί που έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μηχανής ή Οικονομικού Αξιωματικού ή Ηλεκτρολόγου πάνω από πέντε (05) έτη. ζ) σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι μάχιμοι ή τεχνικοί Αξιωματικοί Π.Ν. απόφοιτοι Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. η) σε ενέργεια ή αποστρατεία μόνιμοι Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί Π.Ν. ειδικότητας αρμενιστή και από αυτούς προερχόμενοι Αξιωματικοί Π.Ν. που υπηρετούν ή υπηρετούσαν σαν κυβερνήτες σε πλοία ή πλοιάρια Π.Ν. που αποδεικνύεται από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας τους. θ) σε ενέργεια ή αποστρατεία Αξιωματικοί Λ.Σ. απόφοιτοι Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και οι κάτοχοι πτυχίου κυβερνήτη περιπολικών σκαφών, που χορηγείται από σχολείο Λιμενικού Σώματος (ΣΚΥΠΕΡΣ), ανεξαρτήτως βαθμού. ι) σε ενέργεια ή αποστρατεία Αξιωματικοί ή Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί Λ.Σ. ή Λιμενοφύλακες που υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως κυβερνήτες σε περιπολικά σκάφη Λ.Σ. και διαθέτουν συνολική θαλάσσια προϋπηρεσία σε αυτά πάνω από έξι (06) μήνες. Η προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται με τη χορήγηση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. ια) σε ενέργεια ή αποστρατεία στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων, που είναι κάτοχοι πτυχίων Κυβερνήτου Ταχύπλοων Σκαφών του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού". ***Η παρ.6 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του αριθ. 28 Γενικού Κανονισμού Λιμένα ΥΑ 2122/67/2001 (Β 1616/2001) αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο μόνον της ΥΑ 2122/02/2005 (ΦΕΚ 220 Β72005) 7. Στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, η άδεια χειριστή χορηγείται με την υποβολή σχετικής αίτησης με επικυρωμένες φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το λόγο εξαίρεσης και παραδίδεται από τη Λιμενική Αρχή, με απόδειζη, σημείωμα στο οποίο μνημονεύονται τα στοιχεία του παρόντος Γενικού Κανονισμού (τίτλος, ΦΕΚ κ.λπ). Η υγεία και καταλληλότητα των προσώπων αυτών, πλην των εν ενεργεία ναυτικών και στελεχών του Π.Ν. και Λ.Σ., αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 8. Οι αλλοδαποί συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, με τους όρους και προϋποθέσεις που συμμετέχουν και οι Ελληνες. Η εξέταση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Αντίστοιχες άδειες που κατέχουν αλλοδαποί, γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα από Κρατική Αρχή της χώρας τους. Ομοίως γίνονται αποδεκτές αντίστοιχες άδειες που έχουν αποκτηθεί από Ελληνες ή αλλοδαπούς σε χώρα μέλος της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ (πλην Ελβετίας) εφόσον έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής. 9. Οι αποτυχόντες στη γραπτή, δε συμμετέχουν στην πρακτική εξέταση. Οι αποτυχόντες υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση για επανεξέταση αν δεν παρέλθουν δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της αποτυχίας τους στη γραπτή ή στην πρακτική εξέταση ανάλογα. 10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και για τους υποψήφιους για απόκτηση άδειας χειριστή θαλάσσιου μοτοποδήλατου για την πρακτική εξέταση των οποίων αντί ταχύπλοου σκάφους χρησιμοποιείται θαλάσσιο μοτοποδήλατο. 11. Οι άδειες χειριστών ταχύπλοων σκαφών ή θαλάσσιων μοτοποδήλατων ισχύουν μέχρι οι κάτοχοί τους να συμπληρώσουν το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος της ηλικίας τους. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής οι άδειες για να ισχύουν πρέπει να έχουν ανανεωθεί μετά από προσκόμιση βεβαίωσης για την υγεία και καταλληλότητα του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η ανανέωση γίνεται περιοδικά κάθε τρία (3) χρόνια κατά τα ανωτέρω. Επίσης περιοδική ανανέωση των αδειών γίνεται για όσους χειριστές κρίνεται αυτό αναγκαίο από ιατρικής πλευράς, λαμβανόμενων υπόψη των σχετικών παρατηρήσεων (ή ενδείξεων) του πιστοποιητικού υγείας. Η χορηγηθείσα άδεια παύει αυτοδικαίως να ισχύει εάν μεταβληθούν οι όροι ή εκλείψουν οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί.


35_BACK_PAGES 9-06-09 10:07 ™ÂÏ›‰·373

Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους Από τις νέες ρυθμίσεις σταχυολογούνται, ενδεικτικά... (1) H ημερομηνία και ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους θα ορίζονται εντός 18 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής και πρωτοκόλλησης της αίτησης. Σε περίπτωση αποτυχίας ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης από την επόμενη ημέρα. (2) Ανεξαρτήτως ηλικίας ο ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στις εξετάσεις ή να ανανεώνει, ανά τριετία, την άδεια χειριστή μετά το 65ο έτος της ηλικίας του, θα έχει τη δυνατότητα να προσκομίζει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης οχήματος. (3) Αν κάποιος αποτύχει στη θεωρητική εξέταση θα μπορεί να συμμετάσχει αμέσως μετά στην πρακτική εξέταση για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

Δικαιολογητικά

1. Τρεις (3) φωτογραφίες διαβατηρίου 2. Μία (1) φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης επικυρωμένη 3. Μία (1) φωτοτυπία Ταυτότητας (αστυνομικής) επικυρωμένη 4. Μία (1) Υπεύθυνη Δήλωση από Λιμενική Αρχή 5. Δυο (2) παράβολα των 3n (συνολικά 6n) και μετά ορίζεται η ημερομηνία εξέτασης στο Λ/Χ Γλυφάδας 6. Βιβλίο Ύλης 17,64n 7. Δυο κατηγορίες : α) με εξετάσεις + 50n β) χωρίς εξετάσεις + 50n

Αυτοί που χειρίζονται ταχύπλοα σκάφη: α) απαγορεύουν την επιβίβαση ατόμων που δε γνωρίζουν κολύμβηση ατόμων που βρίσκονται υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών. β) απαγορεύουν την επιβίβαση ατόμων που ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος του επιτρεπόμενου. γ) απαγορεύουν στους επιβαίνοντες να στέκονται όρθιοι ή να κάθονται πάνω στην κουπαστή του σκάφους. δ) χειρίζονται το σκάφος με μεγάλη προσοχή και αποφεύγουν τους επικίνδυνους ελιγμούς. ε) φέρουν επί του σκάφους τις άδειες εκτέλεσης πλόων και ικανότητας χειριστή που πρέπει να επιδεικνύουν σε κάθε ζήτηση των Λιμενικών οργάνων.

Με βάση τον νέο κανονισμό...

• Θεσμοθέτηση δυνατότητας δημιουργίας διαύλων σε ελεύθερες (όχι οργανωμένες/

πολυσύχναστες) θαλάσσιες περιοχές για την εκκίνηση/επιστροφή των μηχανοκίνητων γενικά θαλάσσιων μέσων αναψυχής • Όλα τα πλοία, πλοιάρια, μικρά σκάφη και μηχανοκίνητα γενικά μέσα αναψυχής υποχρεώνονται να πλέουν σε απόσταση μεγαλύτερη από 150 μέτρα από τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις σήματα που δηλώνουν τη διενέργεια υποβρύχιας αλιείας. • Αυξάνεται το ολικό μήκος από τα δέκα (10) στα δώδεκα (12) μέτρα για να θεωρείται ένα ερασιτεχνικό σκάφος ως μικρό. • Αυξάνεται το ολικό μήκος από τα επτά (7) στα δέκα (10) μέτρα για να θεωρείται ένα σκάφος μεταφοράς επιβατών/αυτοδυτών και εξοπλισμού καταδύσεων ως μικρό. • Στα μικρά σκάφη ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) μέχρι και δώδεκα μέτρων καθώς και στα μικρότερου μήκους στην άδεια εκτέλεσης πλόων των οποίων ως τοπικά όρια πλόων αναγράφεται η ένδειξη «πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς περιορισμούς» προστίθεται, από την 05-ΦΕΒ-2009 ως υποχρεωτικό εφόδιο το G.P.S. • Τα άνω των 10 και μέχρι και 12 μέτρων ιστιοφόρα σκάφη, υποχρεώνονται να προσκομίζουν βεβαίωση Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού περί χαρακτηρισμού του σκάφους ως ιστιοφόρου • Όλα τα μικρά σκάφη που έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν πάνω από 10 επιβαίνοντες, σύμφωνα με την άδεια εκτέλεσης πλόων τους, θα εφοδιάζονται με Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα (Π.Π.Ρ.Λ.). • Ο χρόνος ισχύος της άδειας εκτέλεσης πλόων των ερασιτεχνικών μικρών σκαφών διπλασιάζεται, από τα τέσσερα (4) στα οκτώ (8) έτη. • Κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας θα μπορεί να εφοδιασθεί και με ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να εφοδιάσει το ερασιτεχνικό σκάφος, που τυχόν έχει στην κυριότητά του, με άδεια αλιείας σκάφους.

Εξετάσεις και εξεταστέα Ύλη Η πρακτική εξεταστέα ύλη αναγράφεται στον Κανονισμό 19 και έχει ως ακολούθως: • Προετοιμασία εκκίνησης της μηχανής, εκκίνηση και σβήσιμο της μηχανής • Απόπλους και κατάπλους σκάφους • Ελιγμός, αυξομειώσεις ταχύτητας, ακινητοποίηση σκάφους,αλλαγή και αναστροφή πορείας, περισυλλογή ατόμου από τη θάλασσα • Αγκυροβόληση, προσόρμιση, ανέλκυση, καθέλκυση • Ακινητοποίηση σκάφους • Κωπηλασία και Κολύμβηση Στα πλαίσια της πρακτικής εξέτασης, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ικανοποιητικά και τα ακόλουθα: • Λειτουργία της μηχανής: ελαττώματα ανάφλεξης, τροφοδότηση καυσίμων, λίπανση, ψύξη, αναγνώριση μικροβλαβών της μηχανής • Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης που παρουσιάζονται κατά το χειρισμό και αποθήκευση καυσίμων, σωληνώσεις καυσίμων και ειδικά στις εύκαμπτες συνδέσεις, αερισμός του διαμερίσματος μηχανής, σωλήνες εξάτμισης, συσσωρευτές, ηλεκτρικές συνδέσεις • Καταπολέμηση πυρκαγιάς και τρόπος χρήσης των πυροσβεστικών μέσων

• Κίνδυνος εισδοχής νερού που παρουσιάζονται από τις εισαγωγές ή και εξαγωγές θαλάσσιου νερού, σωληνώσεις και

• Στοιχειώδης χρήση σχοινιών και ναυτικών κόμπων Η θεωρητική γραπτή εξέταση γίνεται με βάση την εξεταστέα ύλη, αναγράφεται στον Κανονισμό 20 και έχει ως ακολούθως: • Φανοί και σημαντήρες • Φώτα και σήματα σκαφών • Διεθνείς κανόνες πλοήγησης για αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα • Ηχητικά σήματα • Σήματα κινδύνου • Κανόνες ναυσιπλοΐας και ασφάλειας σκαφών σχετικά με ζώνες ναυσιπλοΐας, διαύλους, περιοχές λουομένων, εξοπλισμό ασφάλειας, χρήση ναυτικών χαρτών και άλλων ναυτικών βοηθημάτων • Στοιχεία μετεωρολογίας: κλίμακα μποφόρ, δύναμη ανέμου, κατάσταση θάλασσας, ορατότητα • Τρόποι διάσωσης ανθρώπου στη θάλασσα • Στοιχειώδεις γνώσεις πρώτων βοηθειών SEAWORLD ALMANAC 2009 373


35_BACK_PAGES 9-06-09 10:07 ™ÂÏ›‰·374

Ράμπες - Γλίστρες Δίπλα παραθέσαμε το σχετικό έγγραφο που αποδεικνύει πως σε οποιοδήποτε σημείο του αιγιαλού στη χώρα μας υπαρχεί ειδική ράμπα καθέλκυσηςανέλκυσης σκαφών, αυτή είναι κοινόχρηστη. Κανένας, λοιπόν, δεν έχει το δικαίωμα να σας παρεμποδίσει από την ελεύθερη χρήση της,πόσο μάλλον να αποκλείσει την πρόσβαση σε αυτή με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. περιφράσσοντάς την). Στην επόμενη εξόρμηση σας με το σκάφος αναψυχής σας να είστε σίγουροι πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ράμπες (γλύστρες) ελεύθερα και αν συναντήσετε οποιαδήποτε αντίρρηση από τους κατα τόπους «κυρίαρχους» της γης και των θαλασσών επικοινωνείστε με τις τοπικές λιμενικές αρχές,οι οποίες έχουν και την ευθύνη διατήρησης ελεύθερης πρόσβασης στις ράμπες και ζητείστε τη συνδρομή τους. Καλές θαλάσσιες βόλτες!

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με τη διαδικασία κατασκευής κεκλιμένων επιπέδων καθέλκυσης - ανέλκυσης σκαφών (ραμπών - γλιστρών) και τη νομοθεσία που διέπει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 1. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2160/1993 (άρθρο 6, πργ.22) όπως αντικαταστάθηκε από το το Ν. 2636/1998 (άρθρο 27, πργ. 4), «με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση φορέων του δημοσίου ή και του ιδιωτικού τομέα, φυσικών ή νομικών προσώπων, επιτρέπεται να δημιουργούνται σε κάθε παραθαλάσσιο οικισμό δήμου ή κοινότητας μέχρι μία ράμπα πρόσβασης μικρών σκαφών στη θάλασσα. Για τη δημιουργία αυτών απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση που συνοδεύεται απαραίτητα από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο απεικονίζεται η ράμπα. Η έγκριση παρέχεται, ύστερα από γνώμη της οικείας Λιμενικής Αρχής. Οι ράμπες μετά την κατασκευή τους αποτελούν κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και οι αρμοδιότητα συντήρησής τους ανήκει στον οικείο δήμο ή κοινότητα». Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2971/01 (άρθρο 2): «ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται. Η προστασία του οικοσυστήματος των ζωνών αυτών είναι ευθύνη του Κράτους. Ο κύριος προορισμός των ζωνών αυτών είναι η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση προς αυτές». 2. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη α) τις αυξανόμενες τάσεις του αριθμού των σκαφών αναψυχής β) τις καταγγελίες για παρεμπόδιση χρήσης υφιστάμενων ραμπών - γλίστρών, γ) τη σημασία διατήρησης του κοινοχρήστου χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας, και της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, θα πρέπει οι Λιμενικές Αρχές για τις περιοχές δικαιοδοσίας τους: α) Να προβούν σε έλεγχο των τυχόν κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών - γλιστρών) καθέλκυσης - ανέλκυσης σκαφών για διαπίστωση της ελεύθερης και ομαλής προσπέλασης μέσω αυτών και της ανεμπόδιστης λειτουργίας τους. Επισημαίνεται ότι έλεγχος αυτός θα πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. β) Να ενημερώσουν υποδεέστερές τους Αρχές, παρέχοντας κατά κρίση τους επιπρόσθετες οδηγίες. γ) Να κοινοποιήσουν στους Δήμους και Κοινότητες της περιοχής τους την παρούσα. δ) Να έρθουν σε συνεννόηση με τους αρμόδιους Ο.Τ.Α. προκειμένου να εξετάσουν την αναγκαιότητα δημιουργίας νέων κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών - γλιστρών). ε) Να κινήσουν, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, διαδικασίες επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης διατάξεων ισχύουσας νομοθεσίας και ύπαρξης παράνομων πράξεων - παραλείψεων. στ) Να τηρούν στην Υπηρεσία τους κατάλογο των κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών - γλιστρών) για τις περιοχές δικαιοδοσίας τους. ζ) Όπου υπάρχουν προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας να διενεργηθεί αυτοψία από τους οικείους Δήμους και Κοινότητες, ώστε να ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης το συντομότερο δυνατό. 3. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. 374 SEAWORLD ALMANAC 2009


35_BACK_PAGES 9-06-09 10:07 ™ÂÏ›‰·375


GOOGLE EARTH!!! Ένα πραγματικό θαύμα στον προσωπικό σας υπολογιστή. Ένα χρησιμότατο εργαλείο που σας δίνει απίστευτες δυνατότητες. Τι είναι το google earth? Το λέει και το όνομά του! Μια πανίσχυρη μηχανή αναζήτησης με δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας εκατομμυρίων φωτογραφιών του πλανήτη τις οποίες λαμβάνουν και ανανεώνουν συνεχώς στο σύστημα δορυφόροι χαμηλής τροχειάς. Αυτή η μηχανή αναζήτησης παρέχει στο χρήστη πολλά περισσότερα δεδομένα απ’ όσα μπορεί να δώσει ένας παραδοσιακός χάρτης ή ένα συνηθισμένο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης. Το google earth μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμο στο yachting. Λειτουργεί απλούστατα και πραγματικά σας κατατοπίζει σε σχέση με το φυσικό χώρο στον οποίο κινείστε επαρκέστατα. Το μόνο που χρειάζεστε στο σκάφος σας είναι ένα laptop και μια σύνδεση στο internet μέσω κάρτας κινητής τηλεφωνίας ασύρματης σύνδεσης. Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και στην ουσία αποτελεί εναν digital τρισδιάστατο χάρτη που αντί για σκίτσα περιέχει εκατομμύρια φωτογραφίες και ακόμα περισσότερες πληροφορίες όπως εδάφη, κτίρια αλλά και, στο αντικείμενό μας, δεδομένα που αφορούν την επιφάνεια και τον πυθμένα των ωκεανών από ειδικούς, λιμάνια, όρμους και κάθε λογής

376 SEAWORLD ALMANAC 2009

πληροφορία που μπορεί να φανεί χρήσιμη στις θαλάσσιες εξορμήσεις και αναζητήσεις σας. Είναι απλούστατο στη χρήση για τους μη εξοικειωμένους με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με μεγάλη ποικιλία χειρισμών, εύκολη φωνητική περιήγηση και καταγραφή φωνής. Το πρόγραμμα αυτό είναι σίγουρο πως θα σας βοηθήσει με τη ζωντάνια και την ευκρίνεια των εικόνων του και, χωρίς υπερβολή, θα σας κατατοπίσει με ακρίβεια εκατοστού είτε στην ανοιχτή θάλασσα είτε στις παράκτιες περιοχές. Εξερευνήστε λοιπόν τις θάλασσες με τη βοήθεια του google earth και να είστε σίγουροι πως η χρήση του θα σας γίνει απαραίτητη. Α, μην ξεχάσουμε! Θα χρειαστείτε και σκάφος. Αλλά γι αυτό έχετε ήδη αποφασίσει διαβάζοντας τις προηγούμενες σελίδες του περιοδικού....


35_BACK_PAGES 9-06-09 10:07 ™ÂÏ›‰·378

Λιμάνια - Λιμεναρχεία Ελλάδας ΛΙΜΑΝΙΑ Λιμάνι Κυλλήνης, Τηλ. 26230 92211 Λιμάνι Ηρακλείου, Τηλ. 2810 244-912 και 2810 244-956 Λιμάνι Χανίων (Πόλη των Χανίων) Τηλ. 28210 98888 Λιμάνι Χανίων (Σούδα) Τηλ. 28210 89240 Λιμάνι Χανίων (Καστέλι-Κίσσαμος) Τηλ. 28220 22024 Λιμάνι Αγίου Νικολάου Τηλ. 28410 22312 Λιμάνι Ιεράπετρας Τηλ. 28420 22294 Λιμάνι Σητείας Τηλ. 28430 22310 Λιμάνι Ρεθύμνου Τηλ. 28310 22276 Λιμάνι Σαντορίνης Τηλ. 22860 22239 Λιμάνι Μυκόνου Τηλ. 22890 79000 Λιμάνι Πάρου Τηλ. 22840 21240 Λιμάνι Νάξου Τηλ. 22850 22300 Λιμάνι Σερίφου Τηλ. 22810 51470 Λιμάνι Άνδρου Τηλ. 22820 71213 Λιμάνι Αμοργού Τηλ. 22850 71259 Λιμάνι Μήλου Τηλ. 22870 23360 Λιμάνι Ρόδου Τηλ. 22410 22220, 22410 28666 και 22410 28888 Λιμάνι Κω Τηλ. 22420 26594 - 95 Λιμάνι Κέρκυρας (Πόλη της Κέρκυρας) Τηλ. 26610 32655 και 26610 40002 Λιμάνι Κέρκυρας (Λευκίμμη) Τηλ. 26620 23277 Λιμάνι Κεφαλονιάς (Ληξούρι) Τηλ. 26710 94100 Λιμάνι Κεφαλονιάς (Αργοστόλι) Τηλ. 26710 22224 Λιμάνι Κεφαλονιάς (Φισκάρδο) Τηλ. 26710 41400 Λιμάνι Κεφαλονιάς (Πόρος) Τηλ. 26710 72460 Λιμάνι Κεφαλονιάς (Σάμη) Τηλ. 26710 22031 Λιμάνι Ζακύνθου Τηλ. 26950 28117 Λιμάνι Λευκάδας (Νυδρί) Τηλ. 26450 22322 Λιμάνι Λευκάδας (Βασιλική) Τηλ. 26450 92509 Λιμάνι Αίγινας Τηλ. 22970 22328 Λιμάνι Ναυπλίου Τηλ. 27520 22974 και 22974 27022 Λιμάνι Ρίου Τηλ. 2610 991-203 Λιμάνι Αντίρριου Τηλ. 26340 31296 Λιμάνι Ηγουμενίτσας Τηλ. 26650 99400 Λιμάνι Καβάλας Τηλ. 2510 223-716 Λιμάνι Λέσβου Τηλ. 22510 40827 378 SEAWORLD ALMANAC 2009

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ Αλεξανδρούπολης, Μ. Μπότσαρη 2, 68100, τηλ: 2551026619, 2551026468 Βόλου, Κ. Προβλήτα, 38001, τηλ: 2421028888 Ελευσίνας, Κανελλοπούλου 10, 19200, τηλ: 2105543504, 2105560893, 2105560907 Ηγουμενίτσας, 46100, τηλ: 26650 99460 Ηρακλείου, Εντός Λιμένος, 71110, τηλ: 2810244912, 2810244934, 2810244956 Θεσσαλονίκης, Εντός Λιμένος, 54110, τηλ: 2310531645, 2310531504 Καβάλας, Αβέρωφ 1, Καβάλα, 65110, τηλ: 2510 622034 Κέρκυρας, Ν. Λιμάνι, 49100, τηλ: 2661040002 Μυτιλήνης, Π. Κουντουριώτη 75, 81100, τηλ: 2251040827, 2251047888 Πάτρας, Κτίριο Υπηρ. Λιμένα, 26110, τηλ: 2610341002, 2610341024, 2610341046 Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 50, 18510, τηλ: 2104226000

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ Αγ. Νικολάου, Ακτή Κούνδουρου 21, 72100, τηλ: 2841022312 Αίγινας, 18010, τηλ: 2297022328 Αιδηψού, Εντός Λιμένος, 34300, τηλ: 2226022464 Ανδρου, Χώρα Ανδρου, 84500, τηλ: 2282022250 Ζακύνθου, Προβλήτα Αγ. Διονυσίου, 29100, τηλ: 2695028117 - 8 Θήρας, 84700, τηλ: 2286022239 Ιερισσός, Ιερισσός Χαλκιδικής, 63075, τηλ: 2377022576 Ισθμίας, Ισθμία Κορινθίας, 20010, τηλ: 2741037777 Καλαμάτας, Πλ. Τελωνείου, 24100, τηλ: 27210 22218 Καλύμνου, 85200, τηλ: 2243024444, 2243029304 Κεφαλληνίας, Ιωάννη Μεταξά 9, Αργοστόλι, 28100, τηλ: 26710 22224 Κορίνθου, Απ. Παύλου 2, 20100, τηλ: 2741028888 Κω, Ακτή Κουντουριώτου 25, 85300, τηλ: 22420 26594-6 Λαυρίου, 19500, τηλ: 2292025249 Λέρου, Ν. Ιωαννίδου & Ελλην. Ερυθρού Σταυρού, 85401, τηλ: 2247022224 Μύρινα, Μύρινα Λήμνου, 81400, τηλ: 2254025660 Ναυπλίου, Κοτσονοπούλου 5, 21100,

τηλ: 27520 22974 Πρέβεζας, Σπηλιάδου 6, 48100, τηλ: 2682022226 Πύλου, Πλ. Νέστορος, 24001, τηλ: 27230 22225 Ρεθύμνου, Νεάρχου 49, 74100, τηλ: 2831022276, 2831055150 Σάμου, θεμιστοκλέους Σοφούλη 1, 83100, τηλ: 22730, 27318, 22730, 27890 Σπετσών, 18050, τηλ: 22980 72245 Σύρου, Πλ. Λαϊκής Κυριαρχίας, 84100, τηλ: 2281088888

ΥΠΟΛΙΜΕΡΧΕΙΑ Αγ. Κηρύκου, Αγ. Κηρύκου Ικαρίας, 83300, τηλ: 2275022207 Αιγίου, Ψαρρών Παραλίας Αιγίου, 25100, τηλ: 2691028888 Αλιβερίου, Κάραβος Αλιβερίου, 34500, , τηλ: 2223022318 Αντίκυρας, Αντίκυρα Βοιωτίας, 32012, τηλ: 2267041205 Γυθείου, Πρωθ. Τζανή Τζανετάκη, 23200, τηλ: 2733022262 Ιθάκης, Βαθύ Ιθάκης, 28300, τηλ: 2674032629 Ιου, Ιος Κυκλάδων, 84001, τηλ: 2286091264 Ιτέας, Ακτή Ποσειδώνος & Ηρώων 1, 33200, τηλ: 2265032319 Καρπάθου, Κάρπαθος, 85700, τηλ: 2245022227 Καρύστου, Εντός Λιμένος, 3400, τηλ: 12224022227 Κατάκολου, 27067, τηλ: 2621041206 Κυλλήνης, 27068, τηλ: 2623092211 Κύμης, Παραλία Κύμης, 34003, τηλ: 2222022606 Λευκάδας, 31100, τηλ: 2645022176 Μεσολογγίου, Παραλία Μεσολογγίου, 30200, τηλ: 2631051211 Μήλου, Αδάμας Μήλου, 84801, τηλ: 2287023360 Μυκόνου, 84600, τηλ: 2289023922 Νάξου, Χώρα Νάξου, 84300, τηλ: 2285022300, 2285023939 Νεάπολης Βοιών, 23053, τηλ: 2734022228 Πάρου, Παροικία Πάρου, 84400, τηλ: 2284021240 Πάτμου, Σκάλα Πάτμου, 85500, τηλ: 2247031231 Πόρου, Παραλιακή Οδός Πόρου, 18020, τηλ: 2298022274


35_BACK_PAGES 9-06-09 10:07 ™ÂÏ›‰·379

Λιμεναρχεία Ελλάδας Πόρτο Λάγους, Λάγος Ξάνθης, 67063, τηλ: 2541096666 Πορτοχελίου, Πορτοχέλι, 21300, τηλ: 2754053333 Σαμοθράκης, Καμαριώτισσα, Σαμοθράκη, 68002, τηλ: 2551041385 Σητείας, 72300, τηλ: 2843027117 Σκάλας Αταλάντης, 35200, τηλ: 2233032108 Σκιάθου, Ν. Σκιάθος, 37002, τηλ: 2427022017 Στυλίδας, 35300, τηλ: 2238022329, 2238023998 Τήνου, 84200, τηλ: 2283022348 Υδρας, 18040, τηλ: 2298052279

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ Αβδήρων, Λιμένας Αβδήρων Ν. Ξάνθης, 67061, τηλ: 2541051520 Αγ. Γαλήνης, Ρέθυμνο, 74056, τηλ: 2832091206 Αγ. Ευστρατίου, Νήσος Αγ. Ευστράτιος, 81500, τηλ: 2254093393 Αγ. Κυριακής, Αγ. Κυριακής Τρικέρων Μαγνησίας, 37009, τηλ: 2423091400 Αγ. Κωνσταντίνου, Αγ. Κων/νος, 35006, τηλ: 2235033759 Αγιάς Πελαγίας, Κύθηρα, 80200, τηλ: 2736033280 Αγιοκάμπου Λάρισας, Λιμ. Σταθμός Αγιοκάμπου, Σωτηρίτσα, 40003, τηλ: 2494052222 Αλονήσου, 37005, τηλ: 2424065595 Αμοργού, Κατάπολα, 84000, τηλ: 22850 71259 Αμφιλοχίας, Αιτ/νίας, 30500, τηλ: 2642022340 Αρχαίας Επιδαύρου, 21059, τηλ: 2753041216 Αστακού, Αιτ/νίας, 30006, τηλ: 2646041052 Αστυπάλαιας, 85900, τηλ: 2243061208 Γαλαξιδίου, Οδ. Ανδρούτσου 18, Γαλαξίδι, 33052, τηλ: 2265041390 Γαυρίου, 84501, τηλ: 2282071213 Γλύφας, Φθιώτιδας, 35013, τηλ: 2238061288 Γλώσσας Σκοπέλου, 37004, τηλ: 2424033033 Ελευθέρων, Ν. Πέραμος Καβάλας, 64007, τηλ: 2594021711 Ερμιόνης, 21051, τηλ: 2754031243 Εύδηλου Ικαρίας, 83302, τηλ: 2275031007 Ιεράπετρας, Κύρβα 29, 72200, τηλ: 2842022294 Καλών Λιμένων, Καλοί Λιμένες, 70400, τηλ: 2892097500 Καρδάμυλων, Καρδάμυλα Χίου, 82300, τηλ: 2272023577 Καρλοβασίου, Καρλόβασι, 83200, τηλ: 2273030888 Κάσου, 85800, τηλ: 2245041288 Καψαλίου, Κυθήρων, 80100, τηλ: 2736031222 Κέας, 84002, τηλ: 22880 21344 Κεραμωτής, 64011, τηλ: 2591051204 Κιάτου, Αράτου 2, 20200, τηλ: 2742022212 Κισσάμου, 73400, τηλ: 2822022024 Κοιλάδας, 21300, τηλ: 2754061200 Κορώνης, Μεσσηνίας, 24004, τηλ: 2725022377 Κύθνου, 84006, τηλ: 2281032290 Κυπαρισσίας, Πρώτη Πάροδος Παραλίας, 24500, τηλ: 2761022128 Λάρυμνας, Λάρυμνα Φθιώτιδος, 35012, τηλ: 2233041322 Λειψών Δωδεκανήσου, 85001, τηλ: 2247041133 Λευκίμης, Ποτάμι Λευκίμης Κερκύρας 49080, τηλ: 2662023277

Λεωνιδίου, Πλάκα Λεωνιδίου, 22300, τηλ: 2757022387 Ληξουρίου, 28200, τηλ: 2671094100 Λίμνης Ευβοίας, 21300. τηλ: 2227031496 Λίνδου, 85107, τηλ: 2244031201 Μαντουδίου, 34004, τηλ: 2227022020 Μαρμαρίου, Λιμάνι Μαρμαρίου, 34013, τηλ: 2224031222 Μαρώνειας, Ξυλαγανή, 69400, τηλ: 2533041191 Μεγίστης, 85111 τηλ: 2241049270 Μεθάνων, Αγ. Τριάδος 1, 18030, τηλ: 2298092279 Μενιδίου, Αιτ/νίας, 30016, τηλ: 2681088616 Μεστών, Μεστά Χίου, 82102, τηλ: 227106239 Μήθυμνας, Λέσβου, 81108, τηλ: 2253071307 Μονεμβασίας, Λιμενικός Σταθμός Μονεμβάσιας, 23070, τηλ: 2732061266 Μούδρου, Λήμνου, 81401, τηλ: 2254071240 Ναυπάκτου. Κ. Τζαβέλα 22, 30300, τηλ: 2634027909 Νέων Στυρών, Λιμάνι Ν. Στύρων, 34015, τηλ: 2224041226 Νισύρου, Μανδράκι Νισύρου, 85303, τηλ: 2242031222 Νυδρίου, Νυδρί, 31100, τηλ: 2645092509 Οθώνων, Νήσος Οθώνων, 49100, τηλ: 2663072280 Οινουσών, Οινούσες, 82101, τηλ: 2271055394 Παλαιάς Φωκαίας, 19013, τηλ: 2291036208 Παλαιοχώρας, Παλαιοχώρα Σελίνου Χανίων, 73001, τηλ: 2823041214 Παλουκίου, Αμαλιάδας, 27200, τηλ: 2622025500 Παξών, Γάιος Παξών, 49082, τηλ: 2662032533 Παραλίας Aστρους, Αρκαδίας, 22019, τηλ: 2755051445 Πετριών Ευβοίας, Παραλία Πετριών Ευβοίας, 34017, τηλ: 2223058036 Πάργας, 48060, τηλ: 2684031227 Περάματος Γέρας, Λέσβου, 81111, τηλ: 2251051555 Πευκίου, Πευκί Ιστιαίας Ευβοίας, 34200, τηλ: 2226041710 Πλαταμώνα, Πλαταμώνας Πιερίας, 60065, τηλ: 2352041336 Πλωμαρίου, Λέσβου, 81200, τηλ: 2252032296 Πολυχνίτου, Σκάλα Πολυχνίτου Λέσβου, 81300, τηλ: 2252041059 Πόρου Κεφαλληνίας, 28082, τηλ: 2674072460 Πόρτο Γερμενού, Βίλλια Αττικής, 19012, τηλ: 2263041491 Πρίνου, Σκάλα Πρίνου, 64010, τηλ: 2593071390 Πυθαγορείου, Πλατεία Τηγανίου, 83103, τηλ: 2273061225 Σάμης, Σάμη, 28080, τηλ: 2674022031 Σερίφου, Λιβάδι Σερίφου, 84005, τηλ: 2281051470 Σιγρίου Λέσβου, Σιγρί Λέσβου, 81112, τηλ: 2253054433 Σίφνου, Σίφνος, 84003, τηλ: 2284033617 Σκοπέλου, Ν. Σκόπελος Μαγνησίας, 37003, τηλ: 2424022180 Σκύρου, Λιναριά Σκύρου, 34007, τηλ: 2222093475 Σταυρού, Σταυρός Θεσ/ν'ικης, 57014, τηλ: 2397061280 Στρατωνίου, Στρατώνι Χαλκιδικής, 63082, τηλ: 2376022210

Συβοτών Θεσπρωτίας, Σύβατα Θεσπρωτίας, 46100, τηλ: 2665093100 Σύμης, Σύμη, 85600, τηλ: 2241071205 Σφακίων, Χώρα Σφακίων, 73011, τηλ: 2825091292 Τήλου, Τήλος, 85002, τηλ: 2241044350 Τόλου, Σέκερη 65, Τολό, 21056, τηλ: 2752059335 Φισκάρδο Κεφαλληνίας, 28084, τηλ: 2674041400 Φούρνων, Φούρνοι Κοσρεών, 83400, τηλ: 2275051207 Χάλκης, 85110, τηλ: 2241045220 Ωρέων, Ωρεοί Ευβοίας, 34012, τηλ: 2226071228

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ Α’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / Τζελέπη Τηλ. 210 4172670 Β’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / Αγ. Γεωργίου Τηλ. 210 4612876 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Ικόνιο Τηλ. 210 4616412 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / ΝΜ Δραπετσώνας Τηλ. 210 4616412 Γ’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / Σαλαμίνας Τηλ. 210 4651130 ΛΙΜΕΝΙΚΟΦΥΛΑΚΙΟ / Αμπελάκια Τηλ. 210 4671958 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Σελήνια Τηλ. 210 4671353 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Κυνόσουρα Τηλ. 210 4671958 Δ’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Σκαραμαγκά Τηλ. 210 5571280 Ε’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / Μαρ. Ζέας Τηλ. 210 4138231 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Μικρολίμανο Τηλ. 210 4138231 ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΛΣ Τηλ. 210 4138231 ΣΤ’ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / Γλυφάδας Τηλ. 210 8945258 Ζ’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / Πέραμα Τηλ. 210 4410441 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Γερμ. Σχολη Τηλ. 210 441044 Η’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / Ελευθ. Ζωνη Τηλ. 210 4630512 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Δραπετσώνα Τηλ. 210 4627990 Θ’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / Βουλιαγμένη Τηλ. 210 8960118 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Μ.Βουλιαγμ. Τηλ. 210 8960012 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Λαγονίση Τηλ. 22990 22944 Γ’ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ/Φλοίσβου Τηλ. 210 9829759 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Καλαμακίου Τηλ. 210 9833536 Ραφήνας, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Ραφήνα 19009, Τηλ. 2294022300, 2294022481,2294022487 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Ρόδου Πλ. Ελευθερίας, Μανδράκι, 85100, Τηλ. 22410 77284 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Χαλκίδας, Αθηνών 1, Χαλκίδα, 34100, Τηλ. 2221077333 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Χανίων, Τομπάζη 21, Χανιά, 73100, Τηλ. 2821098888 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ / Χίου, Χίος, 82100, Τηλ. 22710 44433 SEAWORLD ALMANAC 2009 379


35_BACK_PAGES 9-06-09 10:07 ™ÂÏ›‰·380

Μαρίνες της Ελλάδας

Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν 20 μαρίνες που,στο σύνολό τους, προσφέρουν 7536 θέσεις ελλιμενισμού καθώς και πολυποίκιλες,υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Πολλές από αυτές διαθέτουν την πιστοποίηση του προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες της Ευρώπης». Τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα δημιουργίας του δικτύου αγκυροβολίας εξελίσσεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς και ως αποτέλεσμα έχουμε τον ολοένα και ασφαλέστερο ελλιμενισμό των σκαφών στις ακτές της χώρας μας. Εκτός των 20 εν λειτουργία μαρίνων της Ελλάδας υπάρχει και μεγάλος αριθμός μαρίνων υπό κατασκευή. Επιπρόσθετα αναφέρουμε πως περίπου 3000 σκάφη αναψυχής μπορούν να αγκυροβολήσουν στους ελληνικούς λιμένες(εκτός των μεγάλων εμπορικών του Πειραιά και της θεσσαλονίκης), σε ειδικά αγκυροβόλια που έχουν δημιουργηθεί και έχουν εξοπλιστεί κατάλληλα.

Οι εμπορικοί λιμένες εποπτεύονται από τις κατά τόπους λιμενικές αρχές. Τα σκάφη αναψυχής, που χρησιμοποιούν τα λιμάνια της χώρας, υποχρεώνονται στη καταβολή λιμενικών τελών, που καθορίζονται με κανονιστικές πράξεις του αρμόδιου Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.). Τα τέλη ελλιμενισμού καταβάλλονται στα κατά τόπους Λιμεναρχεία υπέρ του Λιμενικού Ταμείου και υπολογίζονται με βάση την κατηγορία του σκάφους, τα μέτρα ολικού μήκους του σκάφους και τους κόρους ολικής χωρητικότητας και τη διάρκεια παραμονής στο λιμένα.

Λιμενικά τέλη Κάθε ιδιοκτήτης σκάφους αναψυχής που ελλιμενίζεται στους λιμένες της χώρας μας υποχρεούται να καταβάλει λιμενικά τέλη, των οποίων το ύψος καθορίζεται απο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το ύψος των τελών εξαρτάται απο την κατηγορία του σκάφους, το ολικό μήκος του, το κόρους ολικής χωρητικότητας και τη διάρκεια παραμονής στο λιμένα.

Καύσιμα - Λιπαντικά - Νερό Τα καύσιμα διατίθενται στα σκάφη αναψυχής στα περισσότερα λιμάνια της χώρας μας με βυτιοφόρα οχήματα ή με ειδικά μικρά δεξαμενόπλοια (από μερικές μόνο εταιρείες) με μέριμνα των τοπικών λιμενικών αρχών. Οι τιμές ακολουθούν τις τρέχουσες,εκτός των πιο απομακρυσμένων περιοχών όπου προστίθεται μια επιβάρυνση για το κόστος μεταφοράς.Διατίθεται υποχρεωτικά μόνο diesel κίνησης. Αν και στην Ελλάδα διατίθενται όλοι οι τύποι λιπαντικών,δεν είναι δυνατή η προμήθευσή τους σε κάθε απομακρυσμένη περιοχή,οπότε καλό είναι να υπάρχουν αποθέματα σε κάθε σκάφος. Το νερό διατίθεται με μια επιβάρυνση της τάξης του 80% των τελών της 380 SEAWORLD ALMANAC 2009

αστικής κατανάλωσης είτε στην προκυμαία.είτε με ειδικά οχήματα. Καλό είναι να υπάρχουν αποθέματα σε κάθε σκάφος λόγω της έλλειψης σε μερικά νησιά,ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο.

Αγκυροβόλια Εκτός από τις θέσεις ελλιμενισμού που παρέχουν οι δημόσιες ή ιδιωτικές μαρίνες, 3.000 περίπου σκάφη αναψυχής μπορούν να φιλοξενηθούν στους ελληνικούς λιμένες. Σε πολλούς λιμένες της Ελλάδας εκτός των μεγάλων εμπορικών λιμένων του Πειραιά και της θεσσαλονίκης, έχουν κατάλληλα διαμορφωθεί και εξοπλιστεί μικρά και γραφικά αγκυροβόλια. Με τη κατασκευή προβλητών και κυματοθραυστών έχουν δημιουργηθεί ασφαλείς χώροι, στους οποίους ελλιμενίζονται τουριστικά σκάφη, καταβάλλοντας τα αναλογούντα λιμενικά τέλη. Στα περισσότερα από αυτά τα λιμάνια παρέχονται βασικές ευκολίες και στοιχειώδεις εξυπηρετήσεις προς τα ελλιμενιζόμενα σκάφη. Τέτοια λιμάνια έχουν δημιουργηθεί στο Μικρολίμανο του Πειραιά, στην Αίγινα, στον Πόρο, στην Ύδρα, στις Σπέτσες, στο Ναύπλιο, στο Γύθειο, στην Πύλο, στη Ζάκυνθο, στην Ιθάκη, στην Κεφαλονιά, στη Λευ-κάδα, στους Παξούς, στην Ίο, στη Μύκονο, στην Πάτμο, στη Σύμη, στη Σάμο, στο Πλωμάρι Λέσβου, στη Χίο και αλλού.


35_BACK_PAGES 11-06-09 17:45 ™ÂÏ›‰·381

Μαρίνες ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Νήσος Λέρος Μαρίνα Λακκί, περιοχή: Λακκί γεωγρ. μήκος: 26° 50,90' γεωγρ. πλάτος: 37° 07,80' τηλ.: 22470 26009-10 φαξ: 22470 28200 βάθος: για σκάφη έως 5μ. βύθισμα δυνατότητα ελλιμενισμού 260 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 11 ή 72 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πυρόσβεση, ασύρματο internet, πλυντήριο-στεγνωτήριο, καταστήματα δικτυακός τόπος: www.lakki-marina.gr

Νήσος Κώ Μαρίνα Κώ, περιοχή: Κώς γεωγρ. μήκος: 27° 18', γεωγρ. πλάτος: 36° 53' τηλ.: 22420 57500, φαξ: 22420 20877 βάθος: μ. (0 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 250 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 77 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πλυντήριο, πυρόσβεση, ασφάλεια, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων δικτυακός τόπος: www.kosmarina.gr

Νήσος Ρόδος Μαρίνα Μανδρακίου περιοχή: Μανδράκι γεωγρ. μήκος: 28° 14', γεωγρ. πλάτος: 36° 27' τηλ.: 22410 37927, 22410 37778, φαξ: 22410 34822 βάθος: 4 μ. (13 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 115 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πυρόσβεση

ΙΟΝΙΟ Μαρίνα Γουβιά περιοχή: Γουβιά γεωγρ. μήκος: 19° 51' 1'', γεωγρ. πλάτος: 39° 39' 1'' τηλ.: 26610 91900, 26610 91990 βάθος: 2.5 - 6 μ. (8 - 20 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 850 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 69 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πλυντήριο, πυρόσβεση, ασφάλεια, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

Νήσος Λευκάδα Μαρίνα Λευκάδας, περιοχή: Λευκάδα γεωγρ. μήκος: 20° 42' 8'', γεωγρ. πλάτος: 38° 49' 8'' τηλ.: 26450 26645, 26450 26646 βάθος: μ. (0 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 620 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 69 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πλυντήριο, πυρόσβεση, ασφάλεια, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

ΚΡΗΤΗ Μαρίνα Αγίου Νικολάου

περιοχή: Αγιος Νικόλαος γεωγρ. μήκος: 25° 43', γεωγρ. πλάτος: 35° 11' τηλ.: 28410 82384, 28410 82385, φαξ: 28410 82386 βάθος: μ. (0 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 250 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 12 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα (220/380V), τηλεφωνική σύνδεση, συνεργείο επισκευής σκαφών, πυρόσβεση, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μαρίνα Αρετσούς περιοχή: Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη γεωγρ. μήκος: 22° 56', γεωγρ. πλάτος: 40° 34' τηλ.: 2310 444594, 2310 444598 βάθος: 3 - 4 μ. (10 - 13 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 300 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 9 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα (220V), τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, ντουζιέρες, πυρόσβεση, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μαρίνα Πόρτο Καρράς

φών, ντουζιέρες, πυρόσβεση, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

Νομός Κορινθίας Μαρίνα Ξυλοκάστρου περιοχή: Ξυλόκαστρο γεωγρ. μήκος: 23° 30', γεωγρ. πλάτος: 38° 05' τηλ.: 27430 25620 βάθος: μ. (0 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 220 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 72 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πλυντήριο, πυρόσβεση, ασφάλεια, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

Νομός Μεσσηνίας Μαρίνα Καλαμάτας περιοχή: Καλαμάτα γεωγρ. μήκος: 37° 01' 3'', γεωγρ. πλάτος: 22° 07' 3'' τηλ.: 27210 21037 βάθος: μ. (0 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 300 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 69 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, ντουζιέρες, πλυντήριο, πυρόσβεση, ασφάλεια, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

περιοχή: Νέος Μαρμαράς, Σιθωνία γεωγρ. μήκος: 23° 47' 5'', γεωγρ. πλάτος: 40° 04' 8'' τηλ.: 23750 72126, φαξ: 23750 72126 βάθος: 3.5 - 5.5 μ. (11 - 18 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 315 σκαφών μήκους έως 55 μ. (183 π.) κανάλι επικοινωνίας: VHF 9 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, γραμμή ISDN, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πλυντήριο, στεγνωτήριο, σιδερωτήριο, πυρόσβεση, ασφάλεια, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων δικτυακός τόπος: www.portocarras.com

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίνα Σάνης

Μαρίνα Αλίμου

περιοχή: Σάνη, Κασσάνδρα γεωγρ. μήκος: 23° 18' 374'', γεωγρ. πλάτος: 40° 05' 846'' τηλ.: 23740 99581, 23740 99582, φαξ: 23740 99583 βάθος: 3 μ. (10 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 215 σκαφών μήκους 5 - 24μ. (16 - 80 π.) κανάλι επικοινωνίας: VHF 9 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα (220/380V), τηλεφω-νική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πλυντήριο, πυρόσβεση, ασφάλεια, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων δικτυακός τόπος: www.saniresort.gr

ΠΕΛΟΠΠΟΝΗΣΟΣ Μαρίνα Πάτρας περιοχή: Πάτρα γεωγρ. μήκος: 21° 44' 16'', γεωγρ. πλάτος: 38° 15' 185'' τηλ.: 2610 435274 βάθος: 4 - 8 μ. (13 - 26 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 450 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 12 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκα-

Olympic Marine Λαυρίου περιοχή: Λαύριο γεωγρ. μήκος: 24° 03', γεωγρ. πλάτος: 37° 41' 9'' τηλ.: 22920 27702, 22920 27706 βάθος: 4 μ. (13 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 685 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 9 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα (220/380V), τηλεφω-νική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πλυντήριο, πυρόσβεση, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων περιοχή: Καλαμάκι γεωγρ. μήκος: 23° 42', γεωγρ. πλάτος: 37° 55' τηλ.: 210 9813315, 210 9880004 βάθος: 2 - 5 μ. (6 - 16 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 950 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, ντουζιέρες, πυρόσβεση, ασφάλεια, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

Μαρίνα Βουλιαγμένης περιοχή: Βουλιαγμένη γεωγρ. μήκος: 23° 46', γεωγρ. πλάτος: 37° 48' τηλ.: 210 8960012, 210 8960414, φαξ: 210 8960415 βάθος: 3.5 - 8 μ. (11 - 26 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 115 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 9 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πλυντήριο, πυρόσβεση, ασφάλεια, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

Μαρίνα Γλυφάδας περιοχή: Γλυφάδα γεωγρ. μήκος: 23° 45',

γεωγρ. πλάτος: 37° 51' τηλ.: 210 8945625 βάθος: 2.5 μ. (8 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 780 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα (220/380V), σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πυρόσβεση, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

Μαρίνα Ζέας περιοχή: Φρεαττύδα, Πειραιάς γεωγρ. μήκος: 23° 38' 9'', γεωγρ. πλάτος: 37° 56' 2'' τηλ.: 210 4284100, 210 4284106, φαξ: 210 4287533 βάθος: 1.5 - 9 μ. (5 - 30 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 650 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 9 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πλυντήριο, πυρόσβεση, ασφάλεια, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

Μαρίνα Μεθάνων περιοχή: Μέθανα γεωγρ. μήκος: 23° 23', γεωγρ. πλάτος: 37° 35' τηλ.: 22980 92822, 22980 92324 βάθος: 3 μ. (10 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 70 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, συλλογή αποβλήτων, ντουζιέρες, πυρόσβεση, ασφάλεια, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

Μαρίνα Φλοίσβου περιοχή: Παλαιό Φάληρο γεωγρ. μήκος: 23° 41', γεωγρ. πλάτος: 37° 55' 9'' τηλ.: 210 9829218 βάθος: 1.5 - 16 μ. (5 - 53 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 195 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 9 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα (220/380V), τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, συνεργείο επισκευής σκαφών, ντουζιέρες, πυρόσβεση, ασφάλεια, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κλεοπάτρα - Μαρίνα Ακτίου περιοχή: Άκτιο τηλ.: 210 9829218 βάθος: μ. (0 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 136 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF παροχές: Παροχή ρέυματος, ανεφοδιασμός, νερό

Μαρίνα Πάλαιρου περιοχή: Πάλαιρος γεωγρ. μήκος: 20° 52', γεωγρ. πλάτος: 38° 46' τηλ.: 26430 41944 βάθος: 2.5 - 5 μ. (8 - 16 π.) δυνατότητα ελλιμενισμού 70 σκαφών κανάλι επικοινωνίας: VHF 10 παροχές: νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση, σταθμός εφοδιασμού καυσίμων, συλλογή αποβλήτων, ντουζιέρες, πλυντήριο, πυρόσβεση, ασφάλεια, καταστήματα, χώρος στάθμεσης αυτοκινήτων SEAWORLD ALMANAC 2009 381


36_BACK_DIKTIA 11-06-09 16:23 ™ÂÏ›‰·382

Αντιπροσωπείες & Δίκτυο Συνεργατών ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: ΓΕΝΙΚΉ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε., Λεωφόρος Αθηνών 71, 101 73 Αθήνα, Τηλ.: 2103483300, Fax: 2103467329, E-mail: info@saracakis.gr, www.honda.gr

Αττική Αχαρνές, Ελλάς Composites Α.Ε.Β.Ε., Λ. Καραμανλή & Δαμασκού, TK: 13671, ΤΗΛ.: 210-2403400, FAX: 2210-2464352 Αίγινα Κληρονόμοι, Ευστρατίου Ρούσσου, Αγ. Ασώματοι, TK: 118010, ΤΗΛ.: 22970-22809, FAX: 22970-26467 Γέρακας, Μαρκουλάκης Β. - Βακόνδιος Ι. Ο.Ε., Κλεισθένους 402, TK: 15344, ΤΗΛ.: 210-6611801, FAX: 210-6048460 Ελληνικό, New Yachting Club, Τιτάνων 14, TK: 16777, ΤΗΛ.: 210-9968000, FAX: 210-9923248 Καλαμάκι, Εισαγωγική - Εξαγωγική Alevin Ε.Π.Ε., Κυκλάδων 3 & Βουλιαγμένης 510, TK: 17456, ΤΗΛ.: 210-9913341, FAX: 210-9930055 Κερατσίνι, Κέντρο Θαλάσσης, Λ. Αθηνών (Γρ. Λαμπράκη) 481, TK: 18757, ΤΗΛ.: 210-4004994, FAX: 210-4325603 Κορωπί, Πέτρος Βουτσίνος, Αγίας Μαρίνας 16, TK: 19400, ΤΗΛ.: 210-8991400, FAX: 210-8956436 Παλλήνη, Euromarine, Μιλήση Νικολάου 1, TK: 15351, ΤΗΛ.: 210-6665733, FAX: 210-6665733 Πόρτο Ράφτη, Mas Marine, 36ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου - Πόρτο Ράφτη, TK: 19003, ΤΗΛ.: 22990-74324, FAX: 22990-74324 Αιτωλοακαρνανία, Ιόνιο Marine, 3ο χλμ. Ε.Ο. Αγρινίου Αντιρρίου, TK: 30100, ΤΗΛ.: 26410-21545, FAX: 26410-55414 Αργολίδα, Ερμιόνη Marine, Ερμιόνη, TK: 21051, ΤΗΛ.: 27540-33400, FAX: 27540-33401 Αργολίδα, Nafplio Marine, Ε.Ο. Ναυπλίου - Άργους, TK: 21100, Ναύπλιο, ΤΗΛ.: 27520-25325, ΚΙΝ.: 6977302413 Αρκαδία, Μουλατσιώτης Marine, Λεωνίδιο, TK: 22300, ΤΗΛ.: 27570-29012, FAX: 27570-29012 Δωδεκάνησα, Μαρία Εμμ. Πατανά, Αγ. Στέφανος, TK: 85200, Κάλυμνος, TΗΛ.: 22430-50951, FAX: 22430-50951 Δωδεκάνησα, Σεγραίδος Marine, Μαρμαρωτό, TK: 85300, Κώς, TΗΛ.: 22420-27510, FAX: 22420-26688 Δωδεκάνησα, Agmar Marine, Παρθένι, TK: 85400, Λέρος, TΗΛ.: 22470-28200 Δωδεκάνησα, Patmos Marine, Σταυρός Διακόφτι, TK: 85500, Πάτμος, TΗΛ.: 22470-31903, FAX: 22470-32535 Δωδεκάνησα, Θ. & Ι. Καλλιγάς Α.Ε.Β.Ε., Λ. Ρόδου - Λίνδου 138, TK: 85100, Ρόδος, TΗΛ.: 22410-67440, FAX: 22410-68462 Έβρος, Πατίκας Κωνσταντίνος, Εμπορίου 2 - 4, TK: 68100, Αλεξανδρούπολη, TΗΛ.: 25510-22871, FAX: 25510-22871 Εύβοια, Lomis Marine, Λ. Δροσιάς - Χαλκίδας 17, TK: 34100, Χαλκίδα, TΗΛ.: 22210-77160, FAX: 22210-77160 Ζάκυνθος, Λούγαρης Ευστάθιος, Αμπελόκηποι, TK: 29100, TΗΛ.: 26950-24060 Ηράκλειο, Κάβος Σπορ, Λ. 62 Μαρτύρων 11, TK: 71304, TΗΛ.: 2810-256316, FAX: 2810-256380 Θεσπρωτία, Sivota Marine, Σύβοτα, TK: 46100, Ηγουμενίτσα, TΗΛ.: 26650-93370, FAX: 26650-93124 Θεσσαλονίκη, Gontosidis Marine Center, 13ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/κης - Μουδανιών, TK: 57001, TΗΛ.: 2310-475975, FAX: 2310-475974 Θεσσαλονίκη, Marinco Power Boats, Γεωργικής Σχολής 8, TK: 57001, TΗΛ.: 2310-472245, FAX: 2310-472698 Καβάλα, Marine Service (Nasos Petros), Ασπρη Αμμος, TK: 65500, TΗΛ.: 2510-232079, FAX: 2510-834953 Κέρκυρα, Balos Marine Services, Κοντόκαλι Κερκύρας, TK: 49100, TΗΛ.: 26610-99640, FAX: 26610-99640 Κορινθία, Marine Center, Λουτρά Ωραίας Ελένης, TK: 20100, TΗΛ.: 27410-34364, FAX: 27410-34364 Κορινθία, Πατέρα Ι. Βικτωρία, Οδός Αεροδρομίου (ΚΤΕΟ), TK: 20011, Περιγιάλι, TΗΛ.: 27410-88444, FAX: 27410-88444 Κυκλάδες, Boat & Motor Center, Παράσπορος, TK: 84800, Μήλος, TΗΛ.: 22870-23001, FAX: 22870-23001 Κυκλάδες, A. Veronis Marine, Ορνός, TK: 84600, Μύκονος, TΗΛ.: 22890-24327, FAX: 22890-23805 Κυκλάδες, Odysseus Marine Engineering, Γαλανάδο Νάξου, TK: 84300, Νάξος, TΗΛ.: 22850-25900, FAX: 22850-25900 Κυκλάδες, Bougiouris Paros, Παροικιά, TK: 84400, Πάρος, 382 SEAWORLD ALMANAC 2009

TΗΛ.: 22840-24335, FAX: 22840-22339 Κυκλάδες, Bougiouris Marine Syros, Λαζαρέτα Ερμούπολης, TK: 84100, Σύρος, TΗΛ.: 22810-83467, FAX: 22810-81940 Λακωνία, Montenegro, Σκάλα, TK: 23051, TΗΛ.: 27350-23933, FAX: 27350-23933 Λάρισα, Γκόγκας Marine Service, 4ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, TK: 41001, TΗΛ.: 2410-571700, FAX: 2410-571700 Λέσβος, Attica Yachting, 8ο χλμ. Μυτιλήνης - Καλονής, TK: 81100, TΗΛ.: 22510-45334, FAX: 22510-45334 Λευκάδα, Contract Yacht Services, Π. Φίλλιπα & Πανάγου 3A, TK: 31100, TΗΛ.: 26450-24490, FAX: 26450-26791 Μαγνησία, Nautica Center, Αστέρια Αγριάς, TK: 37300, Βόλος, TΗΛ.: 24280-91700, FAX: 24280-91500 Μαγνησία, Marine Service, Δεληγιάννης - Χονδροδίνης, Υδρας 5, TK: 38334, Βόλος, TΗΛ.: 24210-68888, FAX: 24210-82517 Μαγνησία, Marine Center, Λιμάνι Σκιάθου, TK: 37002, Σκιάθος, TΗΛ.: 24270-22888, FAX: 24270-23262 Μαγνησία, Sporades Marine Service, Χριστός - Πλατανάκια, TK: 37003, Σκόπελος, TΗΛ.: 24240-24468, FAX: 24240-23912 Μεσσηνία, Γιαννιός Σέρβις, Νέα Είσοδος Καλαμάτας - Ασπρόχωμα, TK: 24100, Καλαμάτα, TΗΛ.: 27210-69140, FAX: 27210-69140 Ξάνθη, Tsoukas Marine, Πόρτο Λάγος, TK: 67063, TΗΛ.: 25410-96719, FAX: 25410-96919 Πάτρα, Raptis Marine, Αωού 38 - Έξω Αγυά, TK: 26442, TΗΛ.: 2610-462090, FAX: 2610-462090 Πρέβεζα, Tsoukas Marine, Πρέβεζα Λ. Ιωαννίνων 360, TK: 48100, TΗΛ.: 26820-89777, FAX: 26820-89778 Σάμος, Moto Marine Service, Μυτιληνιοί, TK: 83101, TΗΛ.: 22730-52210, FAX: 22730-52210 Φθιώτιδα, Revezas Marine, 219ο χλμ..Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης, TK: 35300, Στυλίδα, TΗΛ.: 22380-23254, FAX: 22380-23083 Χαλκιδική, Marine Depot, Πευκοχώρι, TK: 63085, TΗΛ.: 23740-61871, FAX: 23740-61871 Χανιά, Mousourakis Boats, Νεροκούρου 43, TK: 73100, TΗΛ.: 28210-96540, FAX: 28210-96540

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: Ζωης Ευσταθίου, Λεωφόρος Ποσειδώνος 57, 183 44 Μοσχάτο, Τηλ.: 2109409828, Fax: 2109409112, E-mail: zois@zois.gr, www.zois.gr

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΖΕΡΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΛΑΔΟΧΩΡΙ, TΗΛ.: 26650-27207, E-MAIL: thalassa-ms@hol.gr ΠΡΕΒΕΖΑ, ΑΥΓΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΛΟΥΡΟΣ, TΗΛ.: 26820-33181, E-MAIL: notosmar@otenet.gr ΠΡΕΒΕΖΑ, ΚΥΖΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΕΩΦ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 400, TΗΛ.: 26820-61563 ΛΑΡΙΣΑ, ΓΚΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 4ο χλμ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ, TΗΛ.: 2410-571700, E-MAIL: gkogkasm@otenet.gr ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, TΗΛ.: 24220-29944, E-MAIL: mpazisboat@otenet.gr ΑΛΟΝΗΣΣΟΣ, ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΤΣΗ, TΗΛ.: 24240-66226, E-MAIL: fratzeskos@hol.gr ΒΟΛΟΣ, ΒΛΑΧΟΣ ΧΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΓΡΙΑΣ, TΗΛ.: 24280-91700, E-MAIL: info@nautica-center.gr ΒΟΛΟΣ, ΣΙΛΕΛΗ Κ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε., ΠΑΓΑΣΩΝ 40, TΗΛ.: 24210-20670, E-MAIL: info@silelisboats.gr ΣΚΙΑΘΟΣ, ΜΟΥΡΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΧΩΡΑ, TΗΛ.: 24270-24251, E-MAIL: info@skiathosboats.gr ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΤΙΒΑΧΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, TΗΛ.: 24240-24468, E-MAIL: stivahtis@in.gr ΑΓΡΙΝΙΟ, ΚΑΤΣΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 169, TΗΛ.: 26410-26635, E-MAIL: katsir40@otenet.gr ΑΛΕΞΑΝΔΡ/ΠΟΛΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ A. - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Π. Ο.Ε., 1ο χλμ. ΕΘΝ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, TΗΛ.: 25510-22122, E-MAIL: marinecenterap@yahoo.gr ΞΑΝΘΗ, ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 1ο χλμ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, TΗΛ.: 25410-20795, E-MAIL: v.hatzi@yahoo.gr ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 11ο χλμ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΜΟΙΡΩΝ, ΣΤΑΥΡΑΚΙΑΝΗ ΚΑΜΑΡΑ, TΗΛ.: 2810-542214, E-MAIL: dimitriadisko@hol.gr ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ, ΕΦΟΔΟΥ 25, TΗΛ.: 2810-315014, E-MAIL: info@panagiotidis.com.gr ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, TΗΛ.: 6946-383932, E-MAIL: gskoulik@otenet.gr ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ A. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΛΜΥΡΟΣ, TΗΛ.: 28420-89145, E-MAIL: npapoy1@otenet.gr ΣΗΤΕΙΑ, ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ Γ. ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΗΤΕΙΑ, TΗΛ.: 28430-25614, E-MAIL: no-limit@otenet.com ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Σ. ΜΑΡΙΑ, ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 34, TΗΛ.: 28310-50639, E-MAIL: harley@otenet.gr ΡΕΘΥΜΝΟ, ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΣΒΑΙΤΣΕΡ 7, TΗΛ.: 28310-54410 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1, TΗΛ.: 6976-992962 ΧΑΝΙΑ, ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΕΩΦ. ΣΟΥΔΑΣ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ, TΗΛ.: 28210-74624, E-MAIL: nautosport@otenet.gr ΧΑΝΙΑ, ΜΑΛΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΚΑΛΙΔΗ 44, ΤΗΛ.: 28210-92335, E-MAIL: malinakismare@yahoo.gr ΧΑΝΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ. & Π. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΔΑΡΑΤΣΟ, ΝΕΑ ΚΥΔΩΝΙΑ, ΤΗΛ.: 28210-31200, E-MAIL: info@skipper-bsk.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MARINCO, ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 8, ΤΗΛ.: 2310-472245, E-MAIL: info@marinco.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, MED MARINE A.E., ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 56, ΤΗΛ.: 2310-473812, E-MAIL: marine@the.forthnet.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - ΜΠΟΣΤΑΣ Ν. Ο.Ε., 6ο χλμ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ-ΘΕΡΜΗΣ, ΤΗΛ.: 2310-465933, E-MAIL: top-mar@otenet.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΣ Ι. - ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ Κ. Ε.Π.Ε., 17ο χλμ. ΘΕΣ/ΚΗΣ - Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, ΤΗΛ.: 23920-72009, E-MAIL: info@delimar.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε,. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 6, ΤΗΛ.: 2310-472520, E-MAIL: info@thomasboats.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ, ΤΗΛ.: 2310-465318, E-MAIL: gkok@otenet.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙ,Α ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ, ΤΗΛ.: 2310-465025, E-MAIL: msmarine@otenet.gr ΚΑΒΑΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ 84, ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ, ΤΗΛ.: 2510-392069, E-MAIL: ippomas@otenet.gr ΚΑΒΑΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΑΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ - IPPOCAMPOS SEA SERVICE, ΣΟΛΩΝΟΣ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ (ΓΩΝΙΑ), ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ, ΤΗΛ.: 2510-392069, E-MAIL: ippomas@otenet.gr ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΟΡΜΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΕΡΜΑ Ν. ΔΙΚΑ & ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Π.Ε.Ο., ΤΗΛ.: 23510-77225, E-MAIL: ormantzi@otenet.gr ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΑΣ Δ.-ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ Χ. Ο.Ε., ΝΕΑ ΣΚΙΩΝΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΗΛ.: 23740-71111, E-MAIL: trienatec@yahoo.gr ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΠΑΤΑΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΥΠΑΠΑΝΤΗ, ΤΗΛ.: 22430-50951 ΚΩΣ, ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΜΑΡΜΑΡΩΤΟ, ΤΗΛ.: 22420-22202, E-MAIL: jkalergis@hotmail.com ΠΑΤΜΟΣ, ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΣΩΖΩΝ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΗΛ.: 22470-31903, E-MAIL: tarsanas@hol.gr ΡΟΔΟΣ, ΚΑΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 23ο χλμ. ΡΟΔΟΥΛΙΝΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΦΑΝΤΟΥ), ΤΗΛ.: 22410-61552, E-MAIL: kentro69@otenet.gr ΑΝΔΡΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΜΕΣΣΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 22820-51000, E-MAIL: karatgeo@otenet.gr ΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΒΕΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΜΑΝΙ ΙΟΥ, ΤΗΛ.: 22860-92035, E-MAIL: iosmarine@hotmail.com ΜΗΛΟΣ, ΓΕΝΝΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ, ΤΗΛ.: 22870-41402, E-MAIL: kounos1@otenet.gr ΜΥΚΟΝΟΣ, ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΤΗΛ.: 22890-25252, E-MAIL: tertaxma@otenet.gr ΝΑΞΟΣ, ΚΑΡΟΥΣΗΣ Σ. - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Μ. Ο.Ε., ΧΩΡΑ, TΗΛ.: 22850-25900, E-MAIL: strakar@otenet.gr


36_BACK_DIKTIA 11-06-09 15:12 ™ÂÏ›‰·383

ΠΑΡΟΣ, ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, TΗΛ.: 22840-22492 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΠΥΡΓΟΣ, TΗΛ.: 22860-33801, E-MAIL: isaak-k@otenet.gr ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΤΣΑΤΑΛΑ ΑΦΟΙ, ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ, TΗΛ.: 22860-23654, E-MAIL: thalassa-thira@hol.gr ΣΥΡΟΣ, ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΑΖΑΡΕΤΑ, TΗΛ.: 22810-83467, E-MAIL: bgrs1@otenet.gr ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΤΑΤΑΣ. Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΑΥΜ. ΕΛΛΗΣ 39, TΗΛ.: 22510-24000, E-MAIL: aigaiomarine@otenet.gr ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΤΣΟΥΡΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 5, TΗΛ.: 22510-24365, E-MAIL: northsale78@hotmail.com ΣΑΜΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ, TΗΛ.: 22730-94250, E-MAIL: xristnik@hol.gr ΛΗΜΝΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 4ο χλμ. ΜΥΡΙΝΑΣ-ΘΕΡΜΩΝ, TΗΛ.: 22540-25400, E-MAIL: kostas2003@hol.gr ΧΙΟΣ, ΧΑΛΚΟΥΣΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙ), TΗΛ.: 22710-41413, E-MAIL: halkusis@otenet.gr ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΓΙΑΤΡΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ 19, TΗΛ.: 26950-23453, E-MAIL: zantemar@otenet.gr ΚΕΡΚΥΡΑ, ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6, TΗΛ.: 26610-41780, E-MAIL: ankai@hol.gr ΚΕΡΚΥΡΑ, ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 2η ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2, TΗΛ.: 26610-35182, E-MAIL: xnikolouzou@yahoo.gr ΚΕΡΚΥΡΑ, ΠΑΔΟΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 42, TΗΛ.: 26610-38175, E-MAIL: marine@padovas.gr ΠΑΞΟΙ, ΑΠΕΡΓΗΣ Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΟΤΟΣ MARINE), ΓΑΪΟΣ, TΗΛ.: 26620-32089, E-MAIL: notosmar@otenet.gr ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ, ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΔ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΜΗΝΙΕΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, TΗΛ.: 26710-41211, E-MAIL: aquamarp@otenet.gr ΛΕΥΚΑΔΑ, ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΥΔΡΙΟΥ, TΗΛ.: 26450-92496, E-MAIL: kollias@hol.gr ΛΕΥΚΑΔΑ, ΚΑΠΟΤΗ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΕΝΤΟΣ Ν. ΜΑΡΙΝΑΣ ΕΓΚ. 2, TΗΛ.: 26450-29117, E-MAIL: gianna@pys.gr ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΑΥΔΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΡΑΝΙΔΙ, TΗΛ.: 27540-21094 E-MAIL: avdoulis@otenet.gr ΑΙΓΙΟ, ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ 40, TΗΛ.: 26901-27146, E-MAIL: marinosaigio@mail.gr ΠΑΤΡΑ, ΚΡΑΝΙΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, TΗΛ.: 2610-993774, E-MAIL: nireus-p@otenet.gr ΠΑΤΡΑ, ΒΡΑΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 92, TΗΛ.: 2610-429698, E-MAIL: brahas@otenet.gr ΠΑΤΡΑ, ΜΕΝΤΖΙΝΗΣ ΘΩΜΑΣ, Π. ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 83, TΗΛ.: 2610-990949, E-MAIL: meginis@panafonet.gr ΠΥΡΓΟΣ, ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ, TΗΛ.: 26210-96310, E-MAIL: bertsato@otenet.gr ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΕΣΗ ΘΕΙΑΦΙ, TΗΛ.: 27410-49499, E-MAIL: info@bellmarine.gr ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΒΕΡΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΟΥΤΡΟ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ, TΗΛ.: 27410-98209, E-MAIL: verdelis@windowslive.com ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 80ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ, TΗΛ.: 27410-25955, E-MAIL: theomarine@kor.forthnet.gr ΚΟΡΦΟΣ, ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΡΦΟΣ, TΗΛ.: 6977-973572, E-MAIL: d.manolakis@yahoo.com ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 157, TΗΛ.: 27430-23463, E-MAIL: xylmar@altecnet.gr ΝΕΑΠΟΛΗ, ΛΙΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, TΗΛ.: 27340-47166 ΣΚΑΛΑ, ΠΟΥΛΟΣ Γ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΣΚΑΛΑ, TΗΛ.: 27350-24268, E-MAIL: laconia_marine@hotmail.com ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΝΙΚΗ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 81, TΗΛ.: 27210-80331, E-MAIL: nikhtriantoy@yahoo.gr ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΕΡΜΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, TΗΛ.: 27210-24130, E-MAIL: info@blue-marine.gr ΑΙΓΙΝΑ, ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ Β. ΛΟΥΚΑΣ, ΚΑΒΟΥΡΟΠΕΤΡΑ, ΤΗΛ.: 22970-25601, E-MAIL: mpoweraigina@ath.forthnet.gr ΑΛΙΜΟΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ALEVIN Ε.Π.Ε., ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 510, ΤΗΛ.: 210-9913341, E-MAIL: alevin@hol.gr ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε., ΤΙΤΑΝΩΝ 14, ΤΗΛ.: 210-9923248, E-MAIL: info@yachting-club.gr ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 18ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΗΛ.: 210-5576805, E-MAIL: info@marineservices.gr

ΑΦΙΔΝΑΙ, ΠΑΝΤΟΣ Σ.& Κ. ΕΠΕ, 28ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, ΤΗΛ.: 22950-23588, E-MAIL: info@skpantos.gr ΓΕΡΑΚΑΣ, ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ Β. - ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Ι. Ο.Ε., ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 402, ΤΗΛ.: 210-6611801, E-MAIL: mvmarine@otenet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Κ.-ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ Γ. Ο.Ε., ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 51, ΤΗΛ.: 210-9620208, E-MAIL: info@seaquest.gr ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΛΕΩΦ. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 481, ΤΗΛ.: 210-4004994, E-MAIL: kentrothalassis@kentrothalassis.gr ΚΟΡΩΠΙ, ΠΑΠΠΑ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε., Λ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ 237, ΤΗΛ.: 210-9954206, E-MAIL: info@pappasbros.gr ΚΟΡΩΠΙ, ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 16, ΚΛΩΣΣΑΡΙ, ΤΗΛ.: 210-991400, E-MAIL: boutsinos@internet.gr ΚΟΡΩΠΙ, MOTOMARINE Α.Ε., 27ο χλμ. ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΗΛ.: 210-6623291, E-MAIL: info@motomarine.gr ΚΟΡΩΠΙ, NAVI MARINE Α.Ε.Β.Ε., ΑΡΧΙΜΗΔΟΥ 35 - ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΗΛ.: 210-6622361, E-MAIL: info@drago.gr ΚΟΡΩΠΙ, PLANATECH Α.Ε., 19ο χλμ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΗΛ.: 210-6628223, E-MAIL: planatech@enet.gr ΚΟΡΩΠΙ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, 7ο χλμ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΗΛ.: 210 6627563, E-MAIL: nikitaboat@thalassa.net.gr ΚΟΡΩΠΙ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. - ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ Ν., ΛΕΩΦ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 5, ΤΗΛ.: 22910-90800, E-MAIL: info@rib.gr ΚΟΡΩΠΙ, ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ Ν. - ΚΑΡΑΛΗΣ Α. - ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ 175, ΤΗΛ.: 22910-91436, E-MAIL: ribcenter@panafonet.gr ΚΟΡΩΠΙ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ 25, ΤΗΛ.: 22910-90320, E-MAIL: seasport@otenet.gr ΚΟΡΩΠΙ, ΚΑΡΡΑΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ 15, ΤΗΛ.: 210-6627215 ΛΑΓΟΝΗΣΙ, ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΦΩΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 41,5 χλμ. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ, ΤΗΛ.: 22910-26848 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΜΕΛΙΔΩΝΙΑΤΗΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59, ΤΗΛ.: 210-2849507, E-MAIL: boatcenter@boatcenter.gr ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΠΡΟΜΑΡΙΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., ΛΕΩΦ. ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ 64, ΤΗΛ.: 22940-67978, E-MAIL: info@karabetsos.gr ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΡΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε., 1ο χλμ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΤΗΛ.: 22990-22900, E-MAIL: info@dromor.gr ΜΕΓΑΡΑ, ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΜΥΡΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΜΕΓΑΡΩΝ, ΤΗΛ.: 22960-22002, E-MAIL: info@olr.gr ΜΕΓΑΡΑ, ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 41 χλμ. Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΗΛ.: 22960-21441, E-MAIL: peppasvagelis@mail.gr ΜΟΣΧΑΤΟ, ΣΚΟΡΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 99, ΤΗΛ.: 210-4817249, E-MAIL: technohull@technohull.gr ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΑΓΡΙΑΝΙΤΗΣ Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΣ Α. Ο.Ε., ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 6, ΤΗΛ.: 22940-31430, E-MAIL: marineclub@sea.gr ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΠΕΣΣΑΧ Δ.- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. - ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ Ι. Ο.Ε., ΛΕΩΦ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΤΗΛ.: 22940-50433, E-MAIL: pepavuoe@otenet.gr ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΕΛΛ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ, ΤΗΛ.: 210-2850577, E-MAIL: marousis@compulink.gr Π. ΦΑΛΗΡΟ, ΚΟΥΚΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε., ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 44, ΤΗΛ.: 210-9424805, E-MAIL: info@koukas.gr ΠΑΛΛΗΝΗ, INTERBOAT Ε.Π.Ε., 17o χλμ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΤΗΛ.: 210-6038034, E-MAIL: info@mostro.gr ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 17ο χλμ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΤΗΛ.: 210-6665448, E-MAIL: thkalf@yahoo.gr ΠΑΤΗΣΙΑ, ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ι. - ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Σ. Ο.Ε., ΧΑΛΚΙΔΟΣ 36, ΤΗΛ.: 210-2531923, E-MAIL: harm-rag@otenet.gr ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΑΤΩ), ELCO HELLAS SA, ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 157, ΤΗΛ.: 210-2520410. E-MAIL: elco@otenet.gr ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗ, ΚΗΦΙΣΟΥ 6, KIN: 6974-430413, E-MAIL: gartsos@msn.com ΠΕΥΚΗ (ΑΝΩ), ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΙΝΔΟΥ 62, ΤΗΛ.: 210-6147019, E-MAIL: manousaridis@hol.gr ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε., 36ο χλμ. ΠΟΡΤΟΡΑΦΤΗ, ΤΗΛ.: 22990-76998, E-MAIL: wave@thalassa.net.gr ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ, ΛΙΑΓΚΗΣ Γ.- ΛΙΑΓΚΗΣ Ν. Ο.Ε., ΣΩΤΗΡΟΣ 10, ΤΗΛ.: 22990-76372, E-MAIL: skafakiasgr@yahoo.gr ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ, ΛΕΩΦ. ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ

& ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ, ΤΗΛ.: 210-4651493, E-MAIL: tender2747@yahoo.gr ΣΠΑΤΑ, ΚΑΠΛΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, 1ο χλμ. ΛΟΥΤΣΑΣ - ΣΠΑΤΩΝ, ΤΗΛ.: 210-6025515, E-MAIL: topline@topline.gr ΤΑΥΡΟΣ, ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 22, ΤΗΛ.: 210-3410986, E-MAIL: boats@barracuda.gr ΧΑΪΔΑΡΙ, ΚΑΡΡΑΣ Γ. ΗΛΙΑΣ, ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 330, ΤΗΛ.: 210-5321127, E-MAIL: seasport@otenet.gr ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΛΑΤΣΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΙΤΣΑ 42, ΤΗΛ.: 210-6840787 ΩΡΩΠΟΣ, ΠΑΡΜΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ & ΔΗΜΟΣ Ο.Ε., ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙ (Λ. ΩΡΩΠΟΥ - ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ), ΤΗΛ.: 22950-73079, E-MAIL: cparmaklis@ath.forthnet.gr ΕΡΕΤΡΙΑ, ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ, ΤΗΛ.: 22290-69222, E-MAIL: aqualand@e-skafos.gr ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΤΣΕΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΤΗΛ.: 22240-22188, E-MAIL: tsepasmarine@hol.gr ΧΑΛΚΙΔΑ, ΛΩΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε., ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ 17, ΤΗΛ.: 22210-77160, E-MAIL: lomismarine@yahoo.gr ΧΑΛΚΙΔΑ, ΛΩΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 2ο χλμ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ.: 6973-793325, E-MAIL: n.lomis@hotmail.com ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΒΑΣΣΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΤΗΛ.: 22350-22679, E-MAIL: poseidonmc@gmail.com ΛΑΜΙΑ, ΒΛΑΧΟΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 12, ΤΗΛ.: 22310-34895 ΛΑΥΡΙΟ, MARINE ENGINE SPECIALLISTS, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Β.ΠΕ. ΛΑΥΡΙΟΥ, ΤΗΛ.: 6944-208920

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: MOTOCRAFT A.E., Λεωφόρος Αλίμου 48, 17 455 'Αλιμος, Τηλ.: 2109888288, Fax: 2109850102, E-mail: motocraft@motocraft.gr, www.motocraft.gr

ΑΘΗΝΑ, AQUA PROFESSIONAL, ΚΗΦΙΣΟΥ 22, TK: 18233, ΤΗΛ.: 210-8983173, FAX: 210-8983154, KIN.: 6977-410930, E-MAIL: aquapro@otenet.gr ΑΛΙΜΟΣ, ΔΕΡΒΙΣΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ, ΟΥΡΑΝΙΑΣ 2 & ΚΛΕΙΟΥΣ, TK: 17455, ΤΗΛ.: 210-9820553 ΑΛΙΜΟΣ, ALEVIN, ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3, TK: 17456, ΤΗΛ.: 2109928285, FAX: 210-9930055, KIN.: 6945-867749, E-MAIL: alevin@hol.gr ΒΑΡΗ, ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ & Κ. ΘΕΟΤ., TK: 16672, ΤΗΛ.: 210-9657040, FAX: 210-8956786, KIN.: 6944-541939, E-MAIL: mernakos@panafonet.gr ΒΑΡΗ, STAR CRAFT MARINE, 1ο χλμ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ TK: 16672, ΤΗΛ.: 210-9654600, FAX: 210-9654688, KIN.: 6932-220982, E-MAIL: anvenets@acci.gr ΓΛΥΦΑΔΑ, ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 39, TK: 16675, ΤΗΛ.: 210-9613300, KIN.: 6944-592031, E-MAIL: mercraft@panafonet.gr ΚΟΡΩΠΙ, ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 89, TK: 19400, ΤΗΛ.: 210-9656064, FAX: 210-9656064, KIN.: 6932-408919, E-MAIL: delkos@hol.gr ΛΑΥΡΙΟ, ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΜΑΡΙΖΑ, TK: 19500, ΤΗΛ.: 22950-35461, FAX: 22950-33320, KIN.: 6945-888047, E-MAIL: athmamalis@gmail.com ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΛΑΜΠΡΑΚΗ 481, TK: 18758, ΤΗΛ.: 210-4004994, FAX: 210-4325603, KIN.: 6944-582564 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, TK: 55535, ΤΗΛ.: 2310-475382, FAX: 2310-475382, KIN.: 6944-336235, E-MAIL: tsironi@hol.gr SEAWORLD ALMANAC 2009 383


36_BACK_DIKTIA 11-06-09 15:12 ™ÂÏ›‰·384

Αντιπροσωπείες & Δίκτυο Συνεργατών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 21, ΠΥΛΑΙΑ, TK: 55535, ΤΗΛ.: 2310-315958, KIN.: 6977-531146 ΠΑΤΡΑ, ΜΕΝΤΖΙΝΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ 83, TK: 26422, ΤΗΛ.: 2610-990949, FAX: 2610-990949, KIN.: 6944-261477, E-MAIL: meginis@panafonet.gr ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΡΟΒΛΗΤΑ 6, TK: 71306, ΤΗΛ.: 2810-287112, FAX: 2810-287112, KIN.: 6975-856960 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΟ, ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΚΡΥΣ, ΤΟΙΧΟΣ ΧΑΝΙΑ, TK: 73100, ΤΗΛ.: 28210-33350, FAX: 2821020828, KIN.: 6945-496849 ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 2 χλμ. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ, TK: 40009, ΤΗΛ.: 2410-660909, KIN.: 6932-603760 ΒΟΛΟΣ, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΥΔΡΑΣ 5, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ, TK: 38334, ΤΗΛ.: 24210-68888, FAX: 24210-82517, KIN.: 6946-062634 ΒΟΛΟΣ, ΠΡΟΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, TK: 38446, ΤΗΛ.: 24210-83830, KIN.: 6944-313557 ΑΓΡΙΝΙΟ, ΚΑΤΣΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΑΡΙΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 169, TK: 30100, ΤΗΛ.: 26410-26635, FAX: 26410-55241, KIN.: 6977-777593, E-MAIL: katsir40@otenet.gr ΑΙΓΙΝΑ, AEGINA MARINE POWER, ΚΑΒΟΥΡΟΠΕΤΡΑ, TK: 18010, ΤΗΛ.: 22970-25601, FAX: 22970-27179, KIN.: 6944-317880 ΑΝΔΡΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΟΣ, TK: 84500, ΤΗΛ.: 22820-5100, FAX: 22820-24070, KIN.: 6944-229980, E-MAIL: karatgeo@otenet.gr ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΔΑΚΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, 29100, ΤΗΛ.: 26950-42480, FAX: 26950-24973, KIN.: 6977-677263 ΚΑΒΑΛΑ, ΝΑΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ, TK: 65500, ΤΗΛ.: 2510-232079, FAX: 2510-834953, KIN.: 6944-777582, E-MAIL: marineservice@hol.gr ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΕΡΜΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, TK: 24100, ΤΗΛ.: 27210-24130, FAX: 27210-24130, KIN.: 6932-569760, E-MAIL: info@blue-marine.gr ΚΕΡΚΥΡΑ, ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Β’ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2, TK: 49100, ΤΗΛ.: 26610-35182, FAX: 26610-27038, E-MAIL: rodothean@gmail.com xnikolouzou@yahoo.gr ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ, ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΑΓΓΑΝΟΣ ΦΙΣΚΑΡΔΟ, TK: 28084, ΤΗΛ.: 26740-41407, KIN.: 6937-257898 ΚΡΑΝΙΔΙ, ΑΥΔΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΡΑΝΙΔΙ, TK: 21300, ΤΗΛ.: 27540-21094, FAX: 27540-23710, KIN.: 6944-382392, E-MAIL: avdoulis@acn.gr ΛΑΜΙΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΥΛΙΔΟΣ 38, TK: 35100, ΤΗΛ.: 22310-52320, FAX: 22310-52320, KIN.: 6932-647108 ΛΕΥΚΑΔΑ, DIAVLOS MARINE, ΚΑΡΙΩΤΕΣ, TK: 31100, ΤΗΛ.: 26450-72196, FAX: 26450-29787, KIN.: 6944-172509, E-MAIL: diavlos1@otenet.gr ΛΑΥΡΙΟ, MARINE ENGINE SPECIALLISTS, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Β.ΠΕ. ΛΑΥΡΙΟΥ, ΤΗΛ.: 6944-208920 ΜΗΛΟΣ, TOP MOTO ΚΟΥΝΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ, TK: 84600, ΤΗΛ.: 22870-41402, FAX: 22870-41343, KIN.: 6944-583994, E-MAIL: kounos1@otenet.gr ΜΥΚΟΝΟΣ, TAXIARCHES MARINE, ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, TK: 34600, ΤΗΛ.: 22890-28115, FAX: 22890-25252, KIN.: 6944-993215, E-MAIL: tertaxma@otenet.gr ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΛΟΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΡΑΜΑ, TK: 81106, ΤΗΛ.: 22510-51530, FAX: 22510-51530, KIN.: 6977-172097, E-MAIL: perama123@yahoo.gr ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 7-9, TK: 20400, ΤΗΛ.: 27430-23463, FAX: 27430-23463, KIN.: 6944-363243 ΠΑΡΟΣ, ΔΕΤΣΗ ΑΝΤΩΝΙNΑ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ, TK: 84400, ΤΗΛ.: 22840-22345, FAX: 22840-22345, KIN.: 6946-001567, E-MAIL: gdetsis@yahoo.com ΠΑΤΜΟΣ, PATMOS MARINE, ΣΤΑΥΡΟΣ, TK: 85500, ΤΗΛ.: 22470-31903, FAX: 22470-32535, KIN.: 6974-909674, E-MAIL: tarsanas@12net.gr ΠΟΡΟΣ ΤΡΟΙΖΙΝΙΑΣ, ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, TK: 18020, ΤΗΛ.: 22980-35280, KIN.: 6932-388799 ΡΟΔΟΣ, ΑΦΟΙ ΠΑΡΙΑΝΟΥ, 9ο χλμ. ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ, TK: 85100, ΤΗΛ.: 22410-66201 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΠΥΡΓΟΣ, TK: 84701, ΤΗΛ.: 22860-33801, FAX: 22860-33801, KIN.: 6944-414298 ΣΚΙΑΘΟΣ, ΜΟΥΡΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, TK: 37002, 384 SEAWORLD ALMANAC 2009

ΤΗΛ.: 24270-49287, FAX: 24270-49287, KIN.: 6977-574167 ΣΚΟΠΕΛΟΣ, ΣΤΙΒΑΚΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ, TK: 37003, ΤΗΛ.: 24240-23912, FAX: 2424024463, KIN.: 6945-263023, E-MAIL: stivahtis@in.gr ΣΥΡΟΣ, MARINE POWER, ΦΡΕΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, TK: 84100, ΤΗΛ.: 22810-82903, FAX: 22810-82903, KIN.: 6972-320808 ΧΑΛΚΙΔΑ, ΣΙΒΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ, TK: 34800, ΤΗΛ.: 22210-40447, FAX: 22210-45275, KIN.: 6977-588539 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ, TK: 63085, ΤΗΛ.: 23740-61871, FAX: 23740-61871, KIN.: 6945-892021, E-MAIL: mercury8@otenet.gr ΧΙΟΣ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΑΛΟΥΤΑ 48, TK: 82100, ΤΗΛ.: 22710-22640, FAX: 22710-22640, KIN.: 6938-895788

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: NIK. Ι. ΘEOXAPAKHΣ-MARINE DIVISION,

Μιχαήλ Σταυράκη 27Β, Ρέντη. Τηλ.: 2104833328-30, Fax: 2104833325, E-mail: info@suzuki-marine.gr www.suzuki-marine.gr

ΡΕΝΤΗΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Π. ΡΑΛΛΗ 113 & ΘΗΒΩΝ, TK: 18233, TΗΛ.: 210-5696614, FAX: 210-5696614 ΚΟΡΩΠΙ, ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ 139, TK: 19400, TΗΛ.: 210-9635165, FAX: 210-9635165 ΑΜΦΙΘΕΑ, ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΖΕΦΥΡΟΥ 38, TK: 17122, TΗΛ.: 210-9426183, FAX: 210-9429373 ΑΦΙΔΝΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, 28ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, TK: 19014, TΗΛ.: 22950-23588, FAX: 22950-23589 ΚΟΡΩΠΙ, RIBCO CENTER (Καραλής Α.), Λ.ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ 175, TK: 19400, TΗΛ.: 22910-91436, FAX: 22910-91847 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ, ΚΑΣΑΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΓΟΥΝΑΡΗ 106, TK: 16562, TΗΛ.: 210-9601731, FAX: 210-9601732 ΜΑΤΙ, MARINE CLUB (Αγριανίτης- Κουτσούρος), Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΩΣ 6, TK: 19009, ΤΗΛ.: 22940-31430, FAX: 22940-31787 ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΤΑΡΑΣΙΑΔΗΣ, OUTBOARD SERVICES, Λ.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 91-95, TK: 17455, ΤΗΛ.: 210-9822376, FAX: 210-9819115 ΝΙΚΑΙΑ, ΒΡΑΧΝΑ ΑΝΘΟΥΛΑ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ & 4ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, TK: 18450, ΤΗΛ.: 210-4252896, FAX: 210-4252896 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, 7ο χλμ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, TK: 19400, ΤΗΛ.: 210-6627563, FAX: 210-6627563 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΓΑΡΙΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Λ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 17, TK: 14565, ΤΗΛ.: 210-8075140, FAX: 210-8075140 ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ, CONTRA MARINE (Μπουμπουρίδης Στ.), Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 46, TK: 17675, ΤΗΛ.: 210-9419767, FAX: 210-9419272 ΓΛΥΦΑΔΑ, ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΕΠΕ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 66 & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ, TK: 16675, ΤΗΛ.: 210-9626151, FAX: 210-9626254 ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΥΜΗΤΤΟΥ 132, TK: 11635, ΤΗΛ.: 210-7514138, FAX: 210-7514138 ΣΠΑΤΑ, ΚΑΠΛΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΕΡ. ΣΠΑΤΩΝ (ΧΡ.ΜΠΕΚΑ), TK: 19004, ΤΗΛ.: 210-6025515, FAX: 210-6025515 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΕΣ ΤΡΥΦΩΝ, Λ. ΑΘΗΝΩΝ 256, TK: 10442, ΤΗΛ.: 210-5810903, FAX: 210-5321548 ΚΟΡΩΠΙ, ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ 15, TK: 19400, ΤΗΛ.: 210-6627215, FAX: 210-6627215 ΝΙΚΑΙΑ, ΚΟΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10, TK: 18454, ΤΗΛ.: 210-5690895, FAX: 210-5690895 ΚΟΡΩΠΙ, ΚΗΡΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 3ο χλμ. Λ.ΒΑΡΗΣ –ΚΟΡΩΠΙΟΥ, TK: 19400, ΤΗΛ.: 210-9654162, FAX: 210-9654784 ΚΟΡΩΠΙ, Σ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ ΟΕ, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 5, TK: 19400, ΤΗΛ.: 22910-90800, FAX: 22910-92159 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΜΑΓΟΥΛΑΣ Γ. – ΘΩΜΑΗΣ Θ., 17ο χλμ. ΝΕΟΑΚ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, TK: 19300, ΤΗΛ.: 210-5579629, FAX: 210-5579629 Ν.ΜΑΚΡΗ, ΠΕΣΣΑΧ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ, Λ.ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΠΥΘΑΓΟΡΑ, TK: 19005, ΤΗΛ.: 22940-50433, FAX: 22940-50433

ΑΓ. ΘΕΩΔΟΡΟΙ, ΠΟΛΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΕΣΗ ΘΕΙΑΦΙ, TK: 20003, ΤΗΛ.: 27410-49499, FAX: 27410-49987 ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΤΑΡΑΣΙΑΔΗΣ MARINE SERVICES, Λ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 91-95, TK: 17455, ΤΗΛ.: 210-9820872, FAX: 210-9819115 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, 18ο χλμ. ΝΕΟΚ, TK: 19300, ΤΗΛ.: 210-5576805, FAX: 210-5576805 ΚΗΦΙΣΙΑ, ΤΑΡΑΣΙΑΔΗΣ MARINE SER (ΥΠΟ/ΜΑ), 16ο χλμ. ΕΘΝ. ΑΘΗΝ. ΛΑΜΙΑΣ, TK: 14564, ΤΗΛ.: 210-8000133 FAX: 210-8000133 ΚΟΡΩΠΙ, ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ Η. & Θ., 1ο χλμ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΒΑΡΗΣ, TK: 19400, ΤΗΛ.: 210-6622692, FAX: 210-6622692 Π. ΡΑΦΤΗ, WAVE (ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ), 36ο χλμ. ΛΕΩΦ. Π.ΡΑΦΤΗ, TK: 19003, ΤΗΛ.: 22990-76998, FAX: 22990-84580 ΑΧΑΡΝΑΙ, ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Κ.ΚΑΤΑΡΑ 14-17, TK: 13671, ΤΗΛ.: 210-2461123, FAX: 210-2461163 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΜΕΛΙΔΩΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59, TK: 14123, ΤΗΛ.: 210-2849820, FAX: 210-2849507 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΠΡΟΜΑΡΙΝ (Καραμπέτσος Ευαγγ.), Λ. ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ, TK: 17009, ΤΗΛ.: 22940-67978, FAX: 22940-67979 ΑΛΙΜΟΣ, ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Κ.- ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΓΕΡ. ΟΕ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 10, TK: 17456, ΤΗΛ.: 210-9940572, FAX: 210-9940572 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, MOTONAUTICA HELLAS ΟΕ, ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 45, TK: 14123, ΤΗΛ.: 210-2852222, FAX: 210-2852223 ΛΑΥΡΙΟ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Β.Ι.Π.Ε., ΛΑΥΡΙΟΥ, TK: 15900, ΤΗΛ.: 22920-22566, FAX: 22920-22566 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΡΜΟΣ ΑΒΕΕ, 1ο χλμ. Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΚΑΛΥΒΙΩΝ, TK: 19003, ΤΗΛ.: 22990-22900, FAX: 22990-22900 ΜΑΤΙ, Α.ΦΟΤΖΙΑ ΕΠΕ, Λ.ΠΩΣΕΙΔΟΝΩΣ 39, TK: 19009, ΤΗΛ.: 22640-79289, FAX: 22940-79289 ΛΑΜΙΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΥΛΙΔΟΣ 38 ΡΟΔΙΤΣΑ, TK: 35100, ΤΗΛ.: 22310-52320, FAX: 22310-52320 ΣΑΜΟΣ, ΜΑΝΩΛΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΑΝΑΡΗ, TK: 83100, ΤΗΛ.: 22730-22505, FAX: 22730-23746 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΒΙΟΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΡΙΑ, TK: 18100, ΤΗΛ.: 22510-32548, FAX: 22510-32733 ΒΕΛΟ, ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, Π.Ε.Ο.Κ. 28, TK: 20200, ΤΗΛ.: 27420-27477, FAX: 27420-27794 ΠΥΡΓΟΣ, ΖΟΡΜΠΑΝΟΥ - ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΗΛΕΙΑΣ, TK: 27300, ΤΗΛ.: 26230-33391, FAX: 26230-33391 ΒΟΛΟΣ, Α.ΒΕΡΓΟΥΛΙΑΣ - Δ. ΠΡΙΚΑΣ, ΚΑΛΛΙΓΑ 5, TK: 38334, ΤΗΛ.: 24210-83830, FAX: 24210-78005 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ, ΠΥΡΓΟΣ, TK: 84700, ΤΗΛ.: 22860-33801, FAX: 22860-33801 ΠΑΤΡΑ, ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΩΟΥ 38 ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ, TK: 26442, ΤΗΛ.: 2610-462090, FAX: 2610-462090 ΚΩΣ, ΠΑΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΜΑΡΜΑΡΩΤΟ, TK: 85300, ΤΗΛ.: 22420-27035, FAX: 22420-24878 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, 11ο χλμ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΜΟΙΡΩΝ, TK: 71500, ΤΗΛ.: 2810-542214, FAX: 2810-543061 ΑΓΡΙΝΙΟ, ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 3ο χλμ. ΑΓΡΙΝΙΟΥΑΝΤΙΡΙΟΥ, TK: 30100, ΤΗΛ.: 26410-21545, FAX: 26410-55414 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΛΕΚΟΣ, ΜΑΓΓΑΝΟΣ (ΦΙΣΚΑΡΔΟ), TK: 28084, ΤΗΛ.: 26740-41407, FAX: 26740-41407 ΛΕΩΝΙΔΙΟ, ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, TK: 22300, ΤΗΛ.: 27570-29012, FAX: 27570-29013 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΒΟΤΑ, TK: 46100, ΤΗΛ.: 26650-93370, FAX: 26650-71566 ΠΑΡΟΣ, ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, TK: 84400, ΤΗΛ.: 22840-22492, FAX: 22840-22492 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΣΛΑΤΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΗΡΩΩΝ 21, TK: 41335, ΤΗΛ.: 22610-33067, FAX: 22610-33067 ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΠΑΤΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ, TK: 85200, ΤΗΛ.: 22430-50951, FAX: 22430-50951 ΧΑΛΚΙΔΑ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΙΑΝΗ ΑΜΜΟΣ, TK: 34100, ΤΗΛ.: 22210-88870, FAX: 22210-60298 ΛΕΥΚΑΔΑ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΑΡΗΣ (ΔΙΑΥΛΟΣ MARINE ΕΠΕ), ΚΑΡΙΩΤΕΣ, TK: 31100, ΤΗΛ.: 26450-72196, FAX: 26450-21787 ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ, ΠΑΡΜΑΚΛΗΣ ΠΟΛ. ΔΗΜΟΣ ΟΕ, Λ.ΩΡΩΠΟΥ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ, TK: 19015, ΤΗΛ.: 22950-73079, FAX: 22950-73079 ΜΕΓΑΡΑ, ΠΕΠΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, 41 χλμ. ΠΕΟΑΚ ΜΕΓΑΡΑ, TK: 19100, ΤΗΛ.: 22960-21441, FAX: 22960-21304 ΛΑΚΩΝΙΑ, ΣΑΞΙΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΟΙΤΥΛΟ (ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ), TK: 23062, ΤΗΛ.: 27330-29528, FAX: 27330-29534


36_BACK_DIKTIA 11-06-09 15:12 ™ÂÏ›‰·385

ΣΑΛΑΜΙΝΑ, POWER MARINE, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 65, TK: 18901, ΤΗΛ.: 210-4677417, FAX: 210-4677417 ΕΥΒΟΙΑ, ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2ο χλμ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ, TK: 34300, ΤΗΛ.: 22260-24112, FAX: 22260-24112 ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΑΛΙΑΝΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ 19, TK: 29100, ΤΗΛ.: 26950-41076, FAX: 26950-41076 ΘΗΒΑ, ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 4 χλμ. ΘΗΒΩΝ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ, TK: 32200, ΤΗΛ.: 22620-23785, FAX: 22620-23785 ΜΥΚΟΝΟΣ, ΒΕΡΩΝΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ, ΟΡΝΟΣ, TK: 84600, ΤΗΛ.: 22890-24327, FAX: 22890-23805 ΑΡΤΑ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΚΑΜΗΛΩΝ 3, TK: 47100, ΤΗΛ.: 26810-74457, FAX: 26810-78850 ΣΙΦΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΤΡΟ ΣΙΦΝΟΥ, TK: 84003, ΤΗΛ.: 22840-33281, FAX: 22840-33840 ΕΡΕΤΡΙΑ, ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ, TK: 34000 ΤΗΛ.: 22290-68903, FAX: 22290-68903 ΜΗΛΟΣ, ΓΕΝΝΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΟΛΩΝΙΑ, TK: 84801, ΤΗΛ.: 22870-41402, FAX: 22870-41343 ΡΟΔΟΣ, ΖΑΪΡΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, ΑΚΤΗ ΣΑΧΤΟΥΡΗ 2, TK: 85100, ΤΗΛ.: 22410-27024, FAX: 22410-27024 ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΚΟΛΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΣΑΧΤΟΥΡΗ, TK: 34001, ΤΗΛ.: 22240-22050, FAX: 22240-22050 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ, TK: 30001, ΤΗΛ.: 26320-91550, FAX: 26320-91550 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΚΟΡΓΙΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΟΥ 7, TK: 30300, ΤΗΛ.: 26340-38027, FAX: 26340-38027 ΛΕΡΟΣ, AGMAR MARINE (Γαιτανίδης Αγγ.), ΛΑΚΚΙ, TK: 85400, ΤΗΛ.: 22470-26009, FAX: 22470-28200 ΑΝΔΡΟΣ, ΝΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ, TK: 84500, ΤΗΛ.: 22820-23584, FAX: 22820-23584 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΟΥ, TK: 72200, ΤΗΛ.: 28420-23026, FAX: 28420-22350 ΛΑΚΩΝΙΑ, ΜΑΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΝΕΑΠΟΛΗ, TK: 23053, ΤΗΛ.: 27340-22061, FAX: 27340-22061 ΕΡΜΙΟΝΗ, ΜΗΤΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΑΡΔΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ, TK: 21051, ΤΗΛ.: 27540-31978, FAX: 27540-31978 ΑΓΡΟΣΤΟΛΙ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΔΕΒΟΣΕΤΟΥ 1, TK: 28100, ΤΗΛ.: 26710-22364, FAX: 26710-24797 ΣΤΥΛΙΔΑ, ΜΟΥΣΕΤΗΣ ΧΡYΣΟΣΤΟΜΟΣ, 227 χλμ. ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, TK: 35300, ΤΗΛ.: 22380-24516, FAX: 22380-24516 ΚΕΡΚΥΡΑ, ΜΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6, ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, TK: 49100, ΤΗΛ.: 26610-42902, FAX: 26610-42902 ΚΟΡΩΠΙ, ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 3ο χλμ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, TK: 19400, ΤΗΛ.: 210-9875931, FAX: 210-8975931 ΧΑΝΙΑ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕ, ΜΑΚΡΥ ΤΕΙΧΟΣ, TK: 73100, ΤΗΛ.: 28210-33350, FAX: 28210-20828 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ, ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 3, TK: 71306, ΤΗΛ.: 2810-225815, FAX: 2810-223403 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, TK: 74100, ΤΗΛ.: 28310-53000, FAX: 28310-52200 ΣΥΡΟΣ, ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ν. ΜΑΝΔΥΛΑΡΑ 2, TK: 84100, ΤΗΛ.: 22810-84860, FAX: 22810-87708 ΧΙΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 65, TK: 82100, ΤΗΛ.: 22710-29391, FAX: 22710-29391 ΠΡΕΒΕΖΑ, ΤΣΟΥΚΑ - ΘΕΩΔΟΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ, Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 360, TK: 48100, ΤΗΛ.: 26820-89777, FAX: 26820-89778 ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, Π. ΧΕΛΙ MARINE ΠΕΛΕΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΧΙΝΙΤΣΑ, TK: 21061, ΤΗΛ.: 27540-57027, FAX: 27540-57027 ΓΑΛΑΤΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, TK: 18020, ΤΗΛ.: 22980-35280, FAX: 22980-35280 ΠΑΤΜΟΣ, ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΣΩΖΩΝ, ΣΤΑΥΡΟΣ, TK: 85500, ΤΗΛ.: 22470-31903, FAX: 22470-32525 ΤΗΝΟ, ΠΤΙΝΤΕΖΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ, ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΝΟΥ, TK: 84200, ΤΗΛ.: 22830-22705, FAX: 22830-22705 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Ν. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ, 5 χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, TK: 54627, ΤΗΛ.: 2310-751772, FAX: 2310-752759 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 21, TK: 55134, ΤΗΛ.: 2310-475945, FAX: 2310-475945 ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 2 χλμ. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ, TK: 40009, ΤΗΛ.: 2410-660909, FAX: 2410-660909 ΚΑΒΑΛΑ, ΝΑΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ, TK: 65201, ΤΗΛ.: 2510-232079, FAX: 2510-834953 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ, ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 3 χλμ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ –

ΣΥΝΟΡΩΝ, TK: 68100, ΤΗΛ.: 25510-31333, FAX: 25510-31333 ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΟΥ 102, ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, TK: 60062, ΤΗΛ.: 23510-41855, FAX: 23510-41855 ΞΑΝΘΗ, ΤΣΟΥΚΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ, ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, TK: 67063, ΤΗΛ.: 25410-96719, FAX: 25410-96719 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ - «ΦΑΡΜΑΚΕΪΚΑ», TK: 57001, ΤΗΛ.: 2310-465318, FAX: 2310-465318 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Ν. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 177 – 179, TK: 54627, ΤΗΛ.: 2310-561241, FAX: 2310-514847 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΑΡΑΣΙΑΔΗΣ MARINE SERVICES, ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ – ΘΕΡΜΗ, TK: 57001, ΤΗΛ.: 23920-72729, FAX: 23920-72729 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ – «ΦΑΡΜΑΚΕΪΚΑ», TK: 57001, ΤΗΛ.: 2310-465025, FAX: 2310-465025 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Χ. ΦΩΤΗΣ, 13 χλμ. ΘΕΣ/ΚΗΣΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, TK: 57001, ΤΗΛ.: 2310-475975, FAX: 2310-475974 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Ι.ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΣ Κ.ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΕΠΕ, 17 χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, TK: 57019, ΤΗΛ.: 23920-72009, FAX: 23920-72702 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΑΓΚΑΔΑ 170, TK: 56429, ΤΗΛ.: 2310-650605, FAX: 2310-603090 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 6, TK: 55102, ΤΗΛ.: 2310-472520, FAX: 2310-471725 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΠΑΡΖΟΚΑΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΙΛΗΣ 45, TK: 55132, ΤΗΛ.: 2310-459319, FAX: 2310-471420 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 17 χλμ. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, TK: 57019, ΤΗΛ.: 23920-73700, FAX: 23920-73700 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΑΞΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε, 16 χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, TK: 57001, ΤΗΛ.: 2310-465750, FAX: 2310-465750 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΧΑΛΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 15 χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ, TK: 57001, ΤΗΛ.: 2310-475477, FAX: 2310-475479 ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Λ. ΙΑΣΩΝΙΔΗ 131, TK: 60100, ΤΗΛ.: 23510-75593, FAX: 23510-75593 ΒΕΡΟΙΑ, ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΙΕΡΙΩΝ 62, TK: 59100, ΤΗΛ.: 23310-65415, FAX: 23310-65415 ΣΕΡΡΕΣ, ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 1Οo χλμ. ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ, TK: 62101, ΤΗΛ.: 23210-37618, FAX: 23210-37618 ΞΑΝΘΗ, ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 1Οo χλμ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, TK: 67100, ΤΗΛ.: 25410-20795, FAX: 25410-20795 ΛΑΥΡΙΟ, MARINE ENGINE SPECIALLISTS, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Β.ΠΕ. ΛΑΥΡΙΟΥ, ΤΗΛ.: 6944-208920

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: Franman S.A., Λεωφ. Συγγρού 220, Καλλιθέα 176 72, Αθήνα, Tηλ.: 2109532353, Fax.: 2109532354, E-mail: exclusive@franman.gr, www.franman-sa.gr

ΒΟΥΛΑ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ 4, ΤΗΛ.: 210-8970872, FAX: 210-8970872, ΚΙΝ.: 6944-767333 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΡΕΜΕΖΖΟ ΕΠΕ, Γιώργος Παπακωσταντiνου, ΗΛΕΚΤΡΑΣ 21, ΤΗΛ.: 22910-78039, FAX: 22910-78039 ΛΕΥΚΑΔΑ, ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ, ΚΑΛΙΓΟΝΙ, ΤΗΛ.: 26450-21787, FAX: 26450-71223 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΣΧΟΛΗΣ 21, ΤΗΛ.: 2310-475945 FAX: 2310-471633 ΚΑΒΑΛΑ, MARINE SERVICE, ΠΕΤΡΟΣ ΝΑΣΣΟΣ, ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ, ΤΗΛ.: 2510-232079, FAX: 2510834953 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, EXPRESS BOAT SERVICE, ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ, ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ, ΤΗΛ.: 2310-937533, FAX: 2310-907655 ΜΥΤΙΛΗΝΗ. WIVERMARINE, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΣΣΑΣ, ΠΑΠΑΔΟΣ-ΓΕΡΑ, KIN.: 6940568250 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, TEC MARINE, Γ. ΜΑΛΑΤΑΝΟΣ Δ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε., 36o χλμ. ΛΕΩΦ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, TK: 19003, ΤΗΛ. & FAX: 22990-75868 ΠΑΤΜΟΣ, PATMOS MARINE, ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΠΕΡΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΑΚΟΦΤΙ, ΤΗΛ: 22470-31903, FAX: 22470-32535 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, CAPTAIN HOOK, ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΕΦΕΣΟΥ 17, ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΕΝΟΣ, TK: 71306, ΤΗΛ: 2810-225368, FAX: 2810-244970 ΜΗΛΟΣ, ΚΟΥΝΟΣ ΜΟΤΟ & ΜΑRINE, ΓΕΝΝΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, TK: 84800, ΠΟΛΛΩΝΙΑ, ΤΗΛ: 22870-41052, 22870-

41402, FAX: 22870-28025 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΓΚΟΣ, ΑΧΑΡΝΩΝ & ΠΑΡΝΗΘΟΣ 18, TK: 18540, ΤΗΛ: 210-4223378, FAX: 210-422337

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: True North F. Golfinopoulos S.A., Λ. Καραμανλή 10, Τ.Κ. 136 71 Αχαρναί, Τηλ.: 2102012469, 2102012010, 210 2020355 fax: 2102027933, E-mail: info@true-north.gr, www. true-north.gr

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 57, TK: 17341, ΤΗΛ.: 210-9733338 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, LEADMAR Ε.Π.Ε., ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 275, TK: 17343, ΤΗΛ.: 210-9707540, FAX: 210-9704541 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΓΑΡΙΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΛΕΩΦ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 17, TK: 14565, ΤΗΛ.: 210-8075140, FAX: 210-8078904 ΑΙΓΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΟΝΤΙΟΥΠΗΛΕΩΣ 8, TK: 18010, ΤΗΛ.: 22970-22705 ΑΛΙΜΟΣ, ALEVIN BOATS, Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 510, TK: 17450, ΤΗΛ.: 210-9913341, FAX: 210-9930055 ΑΝΑΒΥΣΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 29 Π.ΦΩΚΑΙΑ, TK: 19013, ΤΗΛ.: 22910-42304 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Γ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ-Θ .ΘΩΜΑΗΣ, 18χλμ. ΑΘΗΝΩΝΚΟΡΙΝΘΟΥ, TK: 19300, ΤΗΛ.: 210-5579629 ΒΑΡΗ, ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, TK: 16672, ΤΗΛ.: 210-8956436, FAX: 210-8991400 ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΕΠΕ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 2, TK: 17455, ΤΗΛ.: 210-9854238, FAX: 210-9849444 ΚΟΡΩΠΙ, ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π.ΟΕ Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 139, TK: 19400, ΤΗΛ.: 210-9635165 ΜΕΓΑΡΑ, ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 41ο χλμ. Π.Ε.Ο.Α.Κ., TK: 19100, ΤΗΛ.: 22960-21441 ΠΑΛΛΗΝΗ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΛΙΣΗ 1, TK: 15351, ΤΗΛ.: 210-6665733 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ & ΛΗΤΟΥΣ 1, TK: 18545, ΤΗΛ.: 210-5447452 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΛΑΛΙΖΑΣ ΑΕ, ΓΟΥΝΑΡΗ 3, TK: 18545, ΤΗΛ.: 210-4206362, FAX: 210-4226273 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΧΥΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 58, TK: 18532, ΤΗΛ.: 210-4111253, FAX: 210-4111253 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΤΣΙΚΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 36o χλμ. Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, TK: 19003, ΤΗΛ.: 22990-74440, FAX: 22990-74448 ΡΑΦΗΝΑ, ΣΓΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΕΩΦ. ΦΛΕΜΙΓΚ 60, TK: 19009, ΤΗΛ.: 22940-26437 ΡΕΝΤΗΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Π. ΡΑΛΛΗ 113 & ΘΗΒΩΝ, TK: 18233, ΤΗΛ.: 210-5696614 ΣΠΕΤΣΕΣ, ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΣΠΕΤΣΕΣ, TK: 18050, ΤΗΛ.: 22980-72555 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΛΥΜΜΑΤΑ, TK: 72100, ΤΗΛ.: 28410-22850, FAX: 28410-89319 ΑΓΡΙΝΙΟ, ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ, 3 χλμ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ, TK: 30100, ΤΗΛ.: 26410-21545 ΑΙΓΙΟ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 238, TK: 25100, ΤΗΛ.: 26910-22012 ΑΙΔΗΨΟΣ, ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΙΑΟΥΛΗ 3 ΛΟΥΤΡΑ, TK: 34300, ΤΗΛ.: 22260-24112 ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ, ΠΑΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2 TK: 68100, ΤΗΛ.: 25510-22871 ΑΛΙΒΕΡΙ, ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΝΙΚΟΣ, ΑΛΙΒΕΡΙ, TK: 34500, ΤΗΛ.: 22230-24606, FAX: 22230-24443 ΑΛΜΥΡΟΣ, ΜΠΑΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ & ΚΟΛ/ΤΡΩΝΗ, TK: 37100, ΤΗΛ.: 24220-21944 ΑΝΔΡΟΣ, ΜΑΜΑΗΣ Σ. ΜΑΜΑΗΣ Α. ΟΕ, 2ον χλμ. ΓΑΥΡΙΟΥ -ΜΠΑΤΣΙ ΑΝΔΡΟΣ, ΝΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΩΡΑ, TK: 84500, ΤΗΛ.: 22820-23584 ΑΡΤΑ, ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΛ. ΖΑΡΡΑ 7, TK: 47100, ΤΗΛ.: 26810-77822 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΟΥΤΡΑ ΚΗΛΗΝΗΣ, TK: 27050, ΤΗΛ.: 26230-42692 SEAWORLD ALMANAC 2009 385


36_BACK_DIKTIA 11-06-09 17:51 ™ÂÏ›‰·386

Αντιπροσωπείες & Δίκτυο Συνεργατών ΒΟΛΟΣ, THESSALIA MARINE SERVICE, 4ο χλμ. ΠΕΟ ΒΟΛΟΥΛΑΡΙΣΑΣ, TK: 38500, ΤΗΛ.: 24210-84444 ΒΟΛΟΣ, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ-ΧΟΝΔΡΟΔΙΝΗΣ, ΥΔΡΑΣ 5 & ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, TK: 38337, ΤΗΛ.: 24210-68888 ΒΟΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,ΤΗΛ.: 24210ΒΟΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Π.Γ., TK: 38500, ΤΗΛ.: 24210-62499 ΒΟΝΙΤΣΑ, ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 2, TK: 30002, ΤΗΛ.: 26430-22196, FAX: 26430-22833 ΓΑΛΑΞΙΔΙ, ΣΦΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙ, TK: 33052, ΤΗΛ.: 22650-41570 ΓΑΛΑΤΑΣ, ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, TK: 18020, ΤΗΛ.: 22980-35280 ΓΥΘΕΙΟ, ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ, TK: 23200, ΤΗΛ.: 27330-22485 ΕΡΕΤΡΙΑ, ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ, TK: 34008, ΤΗΛ.: 22290-69222, FAX: 22290-68903 ΕΡΜΙΟΝΗ, ΜΗΤΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΑΡΔΙΖΑΣ, TK: 21051, ΤΗΛ.: 27540-31978 ΖΑΚΥΝΘΟΣ, Σ.ΤΑΡΑΖΗΣ-Α.ΠΑΣΤΡΑΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, TK: 29100, ΤΗΛ.: 26950-45061 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΖΕΡΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΛΑΔΟΧΩΡΙ, TK: 46100, ΤΗΛ.: 26650-27207 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΕΝΟΣ, TK: 71306, ΤΗΛ.: 2810-225368, FAX: 2810-244970 ΘΑΣΟΣ, ΣΑΝΦΕΛΙΞ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΡΙΝΟΣ, TK: 64010, ΤΗΛ.: 25930-71795 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι.ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΣ-Κ.ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ 17χλμ. ΘΕΣΑΛ.-Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, TK: 57500, ΤΗΛ.: 23920-72009 ΘΗΒΑ, ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 41χλμ. ΘΗΒΩΝΛΕΙΒΑΔΙΑ, TK: 32200, ΤΗΛ.: 22620-23785 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΣΤΡ. ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ 15, TK: 72200, ΤΗΛ.: 28420-23026 ΙΚΑΡΙΑ, ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΛΟΥΙΖΟΣ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, TK: 83300, ΤΗΛ.: 22750-24155, FAX: 22750-24155 ΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΒΕΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ, TK: 84001, ΤΗΛ.: 6972855708 ΚΑΒΑΛΑ, ΔΕΛΗ ΑΜΑΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38, TK: 65403 ΤΗΛ.: 2510227713 ΚΑΒΑΛΑ, ΝΑΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ, TK: 65500, 2510-232079, ΤΗΛ.: 2510-834953 ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΤΡΙΑΝΤΟΣ Ν.Π., ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 81, TK: 24100, ΤΗΛ.: 27210-80331 ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΝΤΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΑ, TK: 85200, ΤΗΛ.: 22430-51520 ΚΑΡΥΣΤΟΣ, ΤΣΕΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΑΜΑΝΕΙΚΑ, TK: 34001, ΤΗΛ.: 22240-22188 ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λ. ΚΥΚΝΩΝ 14, TK: 52100, ΤΗΛ.: 24670-86979 ΚΑΤΑΚΟΛΟ, ΜΠΙΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ, TK: 27067, ΤΗΛ.: 26210-41931 ΚΕΡΚΥΡΑ, ΜΠΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ, TK: 49100, ΤΗΛ.: 26610-48474, FAX: 26610-99640 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΠΛ. ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, TK: 28100, ΤΗΛ.: 26710-23121 ΚΙΑΤΟ, ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, Π.Ε.Ο. 28 ΒΕΛΟ, TK: 20200, ΤΗΛ.: 27420-27477 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ, TK: 69100, ΤΗΛ.: 25310-55049 ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 80ο χλμ. ΠΕΟ ΑΘΗΝΑΩΝ-ΚΟΡΙΝ, TK: 20100, ΤΗΛ.: 27410-25955, FAX: 27410-25956 ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΛΑΜΔΑ ΝΕΤ, Λ. ΑΘΗΝΩΝ 5, TK: 20100, ΤΗΛ.: 27410-26051, FAX: 27410-72880 ΚΥΘΗΡΑ, ΣΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ, TK: 80200, ΤΗΛ.: 27360-33582 ΚΥΘΝΟΣ, ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΡΥΟΠΙΔΑ, TK: 84006, ΤΗΛ.: 22810-32308 ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ, TK: 40009, ΤΗΛ.: 2410-971028 ΛΑΡΙΣΑ, ΓΚΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 4 χλμ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ, TK: 41001 ΤΗΛ.: 2410-571700, FAX: 2410-571700 ΛΕΙΒΑΔΙΑ, ΚΥΡΙΣΤΙΝΖΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΠΕΣ. ΜΑΧΗΤΩΝ 37, TK: 32100, ΤΗΛ.: 22610-27655 ΛΕΡΟΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΑΚΚΙ, TK: 85401, ΤΗΛ.: 22470-23280, FAX: 2247025660 ΛΕΥΚΑΔΑ, ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ, ΝΥΔΡΙΟΥ, 386 SEAWORLD ALMANAC 2009

TK: 31084, ΤΗΛ.: 26450-92496, FAX: 26450-92497 ΛΕΥΚΑΔΑ, ΚΑΤΟΠΟΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΕΥΚΑΔΑ, TK: 31100, ΤΗΛ.: 26450-26611, FAX: 26450-26311 ΛΕΩΝΙΔΙΟ, ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΙΟ, TK: 22300, TΗΛ.: 27570-22547 ΛΗΜΝΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ., 4o χλμ. ΜΥΡΙΝΑΣ-ΘΕΡΜΟΥ, TK: 81400, TΗΛ.: 22540-24875 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΝΕΟΧΩΡΙ, TK: 30001, TΗΛ.: 26320-91550 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, LIBERTY ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, ΘΥΣΙΑΣ 49, TK: 30200, TΗΛ.: 26310-22227 ΜΗΛΟΣ, ΚΑΠΝΟΡΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, TK: 84801, TΗΛ.: 22870-23001, FAX: 22870-23001 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, TK: 23070, TΗΛ.: 27320-61173 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΤΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΣ 39, TK: 81100, TΗΛ.: 22510-24000, FAX: 22870-23001 ΝΑΞΟΣ, NAXOS MARINE, ΧΩΡΑ, TK: 84300, TΗΛ.: 22850-23121, FAX: 22850-24976 ΝΑΥΠΛΙΟ, ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ., ΑΡΓΟΥΣ 101, TK: 21100, TΗΛ.: 27520-24993 ΝΕΑΠΟΛΗ, Κ. ΛΙΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, TK: 23053, TΗΛ.: 27340-47166 ΝΙΣΗΡΟΣ, ΠΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΣΗΡΟΣ, TΗΛ.: 22420-31534 ΞΑΝΘΗ, ΜΠΑΡΑΚΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, TK: 67063, TΗΛ.: 25410-96624 ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ, TK: 63075, TΗΛ.: 23770-71243 ΠΑΞΟΙ, ΑΠΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΙΟΣ, TK: 49082, TΗΛ.: 26220-32089 ΠΑΡΓΑ, ΔΗΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΡΓΑ, TK: 48060, TΗΛ.: 26840-32128 ΠΑΡΟΣ, ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, TΗΛ.: 22840-91081 ΠΑΡΟΣ, ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ, TK: 84400, TΗΛ.: 22840-24335, FAX: 22840-22339 ΠΑΤΡΑ, ΚΑΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΛΒΙΤΣΙ, TK: 26443, TΗΛ.: 2610-422575, FAX: 2610-428212 ΠΑΤΡΑ, ΠΡΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ 7, ΡΙΟ, TK: 26442, TΗΛ.: 2610-990850 ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, TK: 21300, TΗΛ.: 27540-51728 ΠΡΕΒΕΖΑ, ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 2, TK: 48100, TΗΛ.: 26820-29548 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΣΗΦ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ 58, TK: 74100, TΗΛ.: 28310-55577 ΡΟΔΟΣ, Χ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε., 1ο χλμ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, TK: 85100, ΤΗΛ.: 22410-64630, FAX: 22410-64840 ΡΟΔΟΣ, ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΣΓΟΥΡΟΥ, TK: 85100, ΤΗΛ.: 22410-64879 ΡΟΔΟΣ, ΠΑΤΡΟΣ Ι.- ΚΑΚΛΙΟΣ Ε., ΤΣΑΙΡΗ, TK: 85100, ΤΗΛ.: 22410-67992, FAX: 22410-67993 ΣΑΜΟΣ, ΜΕΝΕΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, TK: 83100, ΤΗΛ.: 22730-33826, FAX: 22730-30757 ΣΑΜΟΣ, ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΘΥ - ΜΑΛΑΓΑΡΙ, TK: 83100, ΤΗΛ.: 22730-22978 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ, ΠΥΡΓΟΣ, TK: 84701, ΤΗΛ.: 22860-33801 ΣΕΡΡΕΣ, ΠΟΥΡΝΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛHΣ, ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ 2, TK: 62125, ΤΗΛ.: 23210-21983 ΣΗΤΕΙΑ, ΚΟΞΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ, TK: 72300, ΤΗΛ.: 28430-61511 ΣΙΦΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΤΡΟ, TK: 84003, ΤΗΛ.: 22840-33281 ΣΚΙΑΘΟΣ, ΜΟΥΡΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΟΛΛΙΟΣ, TK: 37002, ΤΗΛ.: 24270-24251, FAX: 24270-49287 ΣΚΥΡΟΣ, ΤΣΙΑΚΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΑΣΠΟΥΣ, TK: 3400, ΤΗΛ.: 22220-92471 ΣΤΥΛΙΔΑ, ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΑΧΩΝ, TK: 35300, ΤΗΛ.: 22380-31825 ΣΤΥΛΙΔΑ, ΜΟΥΣΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, 227 χλμ. ΑΘΗΝΩΝΘΕΣ/ΚΗΣ, TK: 35300, ΤΗΛ.: 22380-23800 ΣΥΡΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 8, TK: 84100, ΤΗΛ.: 22810-87487 ΤΗΝΟΣ, ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΗΝΟΣ, TK: 84200, ΤΗΛ.: 22830-23532 ΧΑΛΚΙΔΑ, ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΨΑΧΝΑ, TK: 34400,

ΤΗΛ.: 22280-24060 ΧΑΝΙΑ, ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 54, TK: 73100, ΤΗΛ.: 28210-96540 ΧΙΟΣ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΛΕΥΚΩΝΙΑ, ΚΟΝΤΑΡΙ, TK: 82100, ΤΗΛ.: 22710-29391, FAX: 22710-29391

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. θέση Κύριλλος, Ασπρόπυργος, ΤΚ: 193 00, ΤΗΛ.: 2106293500, 801 11 926242, www.yamaha-motor.gr ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΒΑΣΣΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΤΚ: 35008, ΤΗΛ.: 22350-22913, FAX: 22350-22679 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, AGROMARINE OE, ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26, ΤΚ: 68100, ΤΗΛ.: 25510-28121, FAX: 25510-24985, E-MAIL: agromarine@hol.gr ΓΛΥΦΑΔΑ, BAT Ε.Π.Ε., ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ 3, ΤΚ: 16561, ΤΗΛ.: 210-9603426, FAX: 210-9603428, E-MAIL: info@bat.gr ΓΛΥΦΑΔΑ, GLYFADA MARINE - ΣΤ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε., Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 6, ΤΚ: 16675, ΤΗΛ.: 210-8949053, FAX: 2108941554, E-MAIL: glmarine_2004@yahoo.gr ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6, ΤΚ: 15343, ΤΗΛ.: 210-6003241, FAX: 210-6005083 ΚΟΡΩΠΙ, PLANATECH Α.Ε., ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ & ΕΥΚΛΕΙΔΗ, ΤΚ: 19400, ΤΗΛ.: 210-6628223, FAX: 210-6626453, E-MAIL: lezos@enet.gr ΠΕΙΡΑΙΑΣ, TECREP MARINE, ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 36, ΤΚ: 18536, ΤΗΛ.: 210-4521647, FAX: 210-4184280, E-MAIL: sales@tecrepmarine.gr ΚΗΦΙΣΙΑ, ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., 14ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝΛΑΜΙΑΣ, ΤΚ: 14510, ΤΗΛ.: 210-6293400, FAX: 210-6201745 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., ΘΗΣΕΩΣ 324 & ΙΣΜΗΝΗΣ, ΤΚ: 17674, ΤΗΛ.: 210-9426136, FAX: 210-9427448 Ν.ΨΥΧΙΚΟ, ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 203, ΤΚ: 15561, ΤΗΛ.: 210-6777213, FAX: 210-6744483 ΕΡΜΙΟΝΗ, ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α. "ERMIONI MARINE", ΘΕΣΗ ΚΑΠΑΡΗ, ΤΚ: 21051, ΤΗΛ.: 27540-33400, FAX: 27540-33401, E-MAIL: ermionimarine@yahoo.gr ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΤΣΙΑΔΗΣ Δ. & Η. ΕΠΕ, Κ. ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 1, ΤΚ: 72100, ΤΗΛ.: 28410-24037, FAX: 28410-25095, E-MAIL: altsiadi@otenet.gr ΤΗΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΤΚ: 84200, ΤΗΛ.: 22830-24806, FAX: 22830-22942, E-MAIL: vasilasl@otenet.gr ΔΡΑΜΑ, ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε., Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ & ΡΟΥΣΒΕΛΤ, ΤΚ: 66100, ΤΗΛ.: 25210-34124, FAX: 25210-39117, E-MAIL: ververoglou@in.gr ΠΑΞΟΙ, ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΑΓΑΖΙΑ, ΤΚ: 49082, ΤΗΛ.: 26620-31768, FAX: 26620-31768 ΒΟΛΟΣ, ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ "NAUTICA CENTER", ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΓΡΙΑΣ, ΤΚ: 37300, ΤΗΛ.: 24280-91700, FAX: 24280-91500, E-MAIL: info@nautica-center.gr ΛΕΥΚΑΔΑ, ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΑΡΑΒΕΛΑ 12, ΤΚ: 31100, ΤΗΛ.: 26450-25147, FAX: 26450-23273 ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΒΥΘΟΣ ΤΡΙΑ ΕΠΕ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 242, ΤΚ: 15561, ΤΗΛ.: 210-6540254, FAX: 210-6520796, E-MAIL: damaskin@panafonet.gr ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 1o χλμ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ, ΤΚ: 69100, ΤΗΛ.: 25310-21565, FAX: 25310-26653 ΕΡΕΤΡΙΑ, ΑΝΤΩΝΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ, ΤΚ: 34008, ΤΗΛ.: 22290-61200, FAX: 22290-64054, E-MAIL: antonenas@e.skafos.gr ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΓΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 36o χλμ. ΛΕΩΦ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΤΚ: 19400, ΤΗΛ.: 22990-76282, FAX: 22990-76282 ΧΙΟΣ, ΓΙΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΙΤΗ 88, ΤΚ: 82100, ΤΗΛ.: 22710-21612, FAX:22710-29686, E-MAIL: giamasd@gmail.com ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Φ., 13ο χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, ΤΚ: 57001, ΤΗΛ.: 2310-475975, FAX: 2310475974, E-MAIL: godosid@otenet.gr ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΔΑΚΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΤΚ: 29100, ΤΗΛ.: 26950-42480, FAX: 26950-24973, E-MAIL: dndakoyros@yahoo.com


36_BACK_DIKTIA 11-06-09 15:12 ™ÂÏ›‰·387

ΚΑΒΑΛΑ, ΔΕΛΗ ΑΜΑΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38, ΤΚ: 64503, ΤΗΛ.: 2510-227713, FAX: 2510-226583, E-MAIL: kdellis@otenet.gr ΠΑΤΡΑ, ΖΑΠΑΝΤΗ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 93, ΤΚ: 26441, ΤΗΛ.: 2610-420565, FAX: 2610-435558, E-MAIL: zapant@otenet.gr ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ. "ALEX MARINE", ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 5, ΤΚ: 18531, ΤΗΛ.: 210-4129539, FAX: 210-4112932, E-MAIL: info@alexmarine.gr ΡΕΘΥΜΝΟ, ΜΟΣΧΑΚΗΣ Ι. Α.Ε., Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΤΚ: 74100, ΤΗΛ.: 28310-53000, FAX: 28310-52200, E-MAIL: moschakis@otenet.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΛ. ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 2, ΤΚ: 54629, ΤΗΛ.: 2310-553515 ΠΑΤΜΟΣ, ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΣΩΖΩΝ "ΠΑΤΜΟΣ MARINE", ΣΚΑΛΑ, ΤΚ: 34005, ΤΗΛ.: 22470-31903, FAX: 22470-32535, E-MAIL: tarsanas@hol.gr ΡΟΔΟΣ, ΚΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΖΗΣΗ 45, ΤΚ: 85100, ΤΗΛ.: 22410-24563, FAX: 22410-26550, E-MAIL: kantinos@gmail.com ΜΗΛΟΣ, ΚΑΠΝΟΡΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ΤΚ: 84800, ΤΗΛ.: 22870-23001, FAX: 22870-23001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΡΑΔΑΜΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 14ο χλμ.. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, ΤΚ: 57000, ΤΗΛ.: 2310-471112, FAX: 2310-471912, E-MAIL: info@mikramarine.com ΣΥΡΟΣ, ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ: 84100, ΤΗΛ.: 22810-88907, FAX: 22810-82504 ΚΟΡΩΠΙ, ΚΗΡΥΚΟΣ Β. Ε.Π.Ε., 3ο χλμ. Λ.ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΚ: 19400, ΤΗΛ.: 210-9654162, FAX: 210-9654784, E-MAIL: kirikos@mbn.gr ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΠΟΤΑΜΟΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΤΚ: 85200, ΤΗΛ.: 22430-23689, FAX: 22430-23253, E-MAIL: captain@klm.forthnet.gr ΜΥΚΟΝΟΣ, ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ Π., ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, ΤΚ: 84600, ΤΗΛ.: 22890-25252, FAX: 22890-25252, E-MAIL: tertama@otenet.gr ΓΛΥΦΑΔΑ, ΠΑΛΑΜΑΡΑΣ "MARE SERVICE", ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 19, ΤΚ: 16675, ΤΗΛ.: 210-9646481, FAX: 210-9651128, E-MAIL: marepal@hol.gr ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 10ο χλμ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΙΑΣ, ΤΚ: 41001, ΤΗΛ.: 2410-660909, FAX: 2410-660909 ΩΡΟΠΟΣ, ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΕΩΦ. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 50, ΤΚ: 19015, ΤΗΛ.: 22950-35461, FAX: 22950-35461, E-MAIL: mam1967@hlk.forthnet.gr ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 41, ΤΚ: 17674, ΤΗΛ.: 210-9419020, FAX: 210-9419020 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΜΑΝΔΡΟΥΛΙΑΣ Ε. & Δ. Ο.Ε., ΚΑΡΤΕΡΑΔΟ, ΤΚ: 84700, ΤΗΛ.: 22860-22907, FAX: 22860-23565, E-MAIL: omniamotor@gmail.com ΝΕΑΠΟΛΗ, ΜΑΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 7, ΤΚ: 23053, ΤΗΛ.: 27340-22061, FAX: 27340-22061 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 12 ΚΑΙ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΤΚ: 15354, ΤΗΛ.: 210-6041890, FAX: 210-6041890, E-MAIL: kanelopm@otenet.gr ΠΑΛΛΗΝΗ, ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ 14, ΤΚ: 15344, ΤΗΛ.: 210-6666189 ΧΑΛΚΙΔΑ, ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ ΟΕ, ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ, ΜΑΝΙΚΑ, ΤΚ: 34100, ΤΗΛ.: 22210-84197, FAX: 22210-78836, E-MAIL: beligiannis@hotmail.com ΚΑΒΑΛΑ, ΝΑΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ, ΤΚ: 65404, ΤΗΛ.: 2510-232079, FAX: 2510-834953, E-MAIL: marineservice@acn.gr ΑΓΡΙΝΙΟ, ΓΟΥΝΑΡΗΣ Π. ΕΠΕ Ε.Ο., ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ & ΒΑΛΤΟΥ 1, ΤΚ: 30100, ΤΗΛ.: 26410-22979, FAX: 26410-22979, EMAIL: info@outboard.gr ΒΟΛΟΣ, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π.- ΧΟΝΔΡΟΔΥΝΗΣ Β., ΥΔΡΑΣ 5, ΤΚ: 38500, ΤΗΛ.: 24210-68888, FAX: 24210-82517 ΣΠΑΡΤΗ, ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 59, ΤΚ: 23100, ΤΗΛ.: 27310-23510, FAX: 27310-27382, E-MAIL: paikteam@otenet.gr ΛΗΜΝΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. & ΣΙΑ ΟE, 4ο χλμ. ΜΥΡΙΝΑΣ ΘΕΡΜΩΝ, ΤΚ: 81400, ΤΗΛ.: 22540-25400, FAX: 22540-25716 ΧΑΝΙΑ, ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΙΣΣΑΜΟΥ 105, ΤΚ: 73131, TΗΛ.: 28210-98809, FAX: 28210-98807 ΚΟΡΩΠΙ, ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ Η. & Θ. ΕΠΕ "OCEANIC", 10ο χλμ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΚ: 19400, TΗΛ.: 210-6622692, FAX: 210-6020495, E-MAIL: oceanic@hol.gr

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. - ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΕΛ. Ο.Ε., 1ο χλμ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΚ: 46100, TΗΛ.: 26650-28221, FAX: 26650-28221 ΣΙΦΝΟΣ, ΠΟΔΟΤΑΣ Γ.Κ., ΣΙΦΝΟΣ, ΤΚ: 84003, TΗΛ.: 22840-33973, FAX: 22840-33923 ΝΑΞΟΣ, ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, ΤΚ: 84300, TΗΛ.: 22850-24872, FAX: 22850-24929 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, CONTRA MARINE, ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤ., Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 46, ΤΚ: 17675, TΗΛ.: 210-9419767, FAX: 210-9419272, E-MAIL: info@contramarine.gr ΣΤΥΛΙΔΑ REVEZAS MARINE, 219ο χλμ. Ν.ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ: 35300, TΗΛ.: 22380-23254, FAX: 22380-23083, E-MAIL: info@revezasmarine.com ΟΙΤΥΛΟ, ΣΑΞΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙΤΥΛΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, TΗΛ.: 2733029234, KIN.: 6945700199 Ν. ΣΜΥΡΝΗ, Α. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. "ΒΥΘΟΣ 4", ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 233, ΤΚ: 17122, TΗΛ.: 210-9314056, FAX: 210-9373581, E-MAIL: vithos@ath.forthnet.gr ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε., Λ. ΙΚΑΡΟΥ 60, ΤΚ: 71307, TΗΛ.: 2810-220764, FAX: 2810-241614, E-MAIL: spyridakis@internet.gr ΚΟΡΩΠΙ ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ "SILVER MARINE", 1ο χλμ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ (Β.Π.Κ.), ΤΚ: 19400, TΗΛ.: 210-6627052, FAX: 210-6621050, E-MAIL: ptsigel@acci.gr ΣΑΜΟΣ, MOTO & MARINE, ΣΑΜΟΣ, ΤΕΡΜΑ ΚΑΝΑΡΗ, ΤΚ: 83100, TΗΛ.: 22730-80464, FAX: 22730-80521, E-MAIL: motomar1@otenet.gr ΑΛΙΜΟΣ, ΦΛΩΚΗΣ Ε.Π.Ε., Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 25, ΤΚ: 17455, TΗΛ.: 210-9834700, FAX: 210-9821330, E-MAIL: flokis@hol.gr ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΛΙΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε., ΑΕΡ. ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΗ 18, ΤΚ: 81100, TΗΛ.: 22510-24163, FAX: 22510-22904, E-MAIL: thotsi@otenet.gr Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 60, ΤΚ: 14341, TΗΛ.: 210-2520367, FAX: 210-2532296, E-MAIL: grchristopoulos@in.gr ΝΑΥΠΛΙΟ, ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΡΓΟΥΣ 101, ΤΚ: 21100, TΗΛ.: 27520-24993, FAX: 27520-24993 ΚΕΡΚΥΡΑ, ΝΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 62, ΤΚ: 49100, TΗΛ.: 26610-48815, E-MAIL: ninosmar@otenet.gr ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΒΕΡΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ, ΤΚ: 20100, TΗΛ.: 27410-34364, FAX: 27410-34364 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ Α. Ε.Ε., ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 2, ΤΚ: 81100, TΗΛ.: 22510-27565, FAX: 22510-27565, E-MAIL: simandir@otenet.gr ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ "BELL MARINE", ΘΕΣΗ ΘΕΙΑΦΙ, ΤΚ: 20003, TΗΛ.: 27410-49499, FAX: 27410-49987, E-MAIL: info@bellmarine.gr ΠΑΤΗΣΙΑ, ELCO HELLAS A.E., ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 157, ΤΚ: 11143, TΗΛ.: 210-2520410, FAX: 210-2520412, E-MAIL: elco@otenet.gr Ν. ΜΑΚΡΗ, ΦΩΤΙΑΔΗ ΑΦΟΙ, ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 188, ΤΚ: 19005, TΗΛ.: 22940-93634, FAX: 22940-91939 Ν. ΜΑΚΡΗ, Χ-POWER M. ΜΑΡΩΛΙΑΣ & Ν.ΖΕΡΕΦΟΣ ΟΕ, Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΑΝΑΤΟΛΗΣ 14, TK: 19005, TΗΛ.: 22940-93272, FAX: 22940-93272, E-MAIL: nikzeref@yahoo.gr ΠΑΡΟΣ, ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΝΑΟΥΣΑ, ΤΚ: 84401, TΗΛ.: 22840-51366, FAX: 22840-52110, E-MAIL: spirouan@otenet.gr ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΜΕΛΙΔΩΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ "MARCO", ΑΧΑΡΝΩΝ & ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59, ΤΚ: 14123, TΗΛ.: 210-2849507, FAX: 210-2849507, E-MAIL: boatcenter@boatcenter.gr ΣΕΡΙΦΟΣ, ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΕΙΒΑΔΙ, ΤΚ: 84005, TΗΛ.: 22810-51511, FAX: 22810-51511 ΜΗΛΟΣ, ΓΕΝΝΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ, ΤΚ: 84800, ΤΗΛ.: 22870-41402, FAX: 22870-41343, E-MAIL: kounos1@otenet.gr ΠΡΕΒΕΖΑ, ΤΕΦΑ ΑΦΟΙ ΟΕΒΕ ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΛΕΩΦ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 429, ΤΚ: 48100, ΤΗΛ.: 26820-23015, FAX: 26820-21414, E-MAIL: clmarina@otenet.gr ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΦΑΡΩΝ 235, ΤΚ: 24100, ΤΗΛ.: 27210-24444, FAX: 27210-24444, E-MAIL: paikteam@otenet.gr ΚΟΡΩΠΙ, ΚΟΡΚΟΚΙΟΣ Γ. KEY WEST, Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 173, ΤΚ: 19400, ΤΗΛ.: 210-8973279, FAX: 210-4821801, E-MAIL: keywest@otenet.gr ΒΑΡΗ, ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΑΕ, ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ

25, ΤΚ: 16672, ΤΗΛ.: 210-8979113-14, FAX: 210-8970591, E-MAIL: info@vernicosboats.gr ΑΦΙΔΝΑΙ, ΠΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΚΩΣΤΑΣ, 28ο χλμ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, ΤΚ: 19014, ΤΗΛ.: 22950-23588, FAX: 22950-23589, E-MAIL: skpantos@acci.gr Π.ΦΑΛΗΡΟ, ΚΟΥΚΑ ΑΦΟΙ, Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ 44, ΤΚ: 17564, ΤΗΛ.: 210-9424805, FAX: 210-9424338, E-MAIL: info@koukas.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑRINCO EΠΕ Ι. ΚΩΣΤΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΣΧΟΛΗΣ 8, ΤΚ: 57001, ΤΗΛ.: 2310-472245, FAX: 2310-472698, E-MAIL: marinco@the.forthnet.gr ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΡΟΚΟΥ Φ. - ΚΡΟΚΟΥ Κ. ΟΕ, ΑΓ.ΜΗΝΑ 36, ΤΚ: 34100, ΤΗΛ.: 22210-80753, FAX: 22210-80753, E-MAIL: foteinik@otenet.gr ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΦΩΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ, 80ο χλμ. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΚ: 20100, ΤΗΛ.: 27410-85460, FAX: 27410-24359 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΜΙΧΑΗΛ Κ. - Ι. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ "PREDATOR", 9ο χλμ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΚ: 19003, ΤΗΛ.: 22990-26026, FAX: 22990-40524 ΑΙΓΙΝΑ, ΚΑΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΙΓΗΝΙΤΟΥ 33, ΤΚ: 18010, ΤΗΛ.: 22970-23065, FAX: 22970-25960, E-MAIL: katridis@otenet.gr ΣΗΤΕΙΑ, ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 26, ΤΗΛ.: 28430-23928, FAX: 28430-23928, E-MAIL: mamounas@sit.forthnet.gr ΒΙΟΠΑ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΕΛΛΑΣ COMPOSITES ΑΒΕΕ, 2o χλμ. Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΤΚ: 19400, ΤΗΛ.: 210-2403400, FAX: 210-2464352, E-MAIL: aktocomp@otenet.gr ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 5ο χλμ. ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΓΑΛΑΤΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΤΚ: 18020, ΤΗΛ.: 22980-35280, FAX: 22980-35280 ΑΝΔΡΟΣ, ΝΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΩΡΑ ΑΝΔΡΟΥ, ΤΚ: 84500, ΤΗΛ.: 22820-23584, FAX: 22820-23584, E-MAIL: dudasak@otenet.gr ΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΝ. "BARRACUDA", Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 22, ΤΚ: 17778, ΤΗΛ.: 210-3410986, FAX: 210-3456109, E-MAIL: boats@barracuda.gr ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΜΑΝΩΛΗΣ-ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΕΩΦ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3 - ΑΙΑΝΤΕΙΟ, ΤΚ: 54621, ΤΗΛ.: 210-4664151, FAX: 210-4664151, E-MAIL: aqua_m@hol.gr ΑΛΙΜΟΣ, ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ "ALIMAR", ΕΛΙΚΩΝΙΔΩΝ 28, ΤΚ: 17455, ΤΗΛ.: 210-9843238, FAX: 210-9853536, E-MAIL: sotpol@hol.gr ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ & ΑΧΙΛΛΕΩΣ, ΤΚ: 35008, ΤΗΛ.: 22350-80360, FAX: 22350-80360 ΛΑΜΙΑ, ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΛΑΣΤΗΡΑ 12, ΤΚ: 35100 ΤΗΛ.: 22310-34895, FAX: 22310-34895 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 31, ΤΗΛ.: 23820-27221 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΧΥΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΜΗΡ. ΣΚΥΛΙΤΣΗ 58, ΤΚ: 18532, ΤΗΛ.: 210-4111253, FAX: 210-4111253 ΣΕΡΡΕΣ, ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο.Ε., ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ & ΕΥΖΩΝΩΝ 29, ΤΚ: 62124, ΤΗΛ.: 23210-45450, FAX: 23210-50502 ΣΥΡΟΣ, ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΤΑΛΑΝΤΑ, ΤΚ: 84100, ΤΗΛ.: 22810-87272, FAX: 22810-81910, E-MAIL: vakmarin@otenet.gr ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΟΡΜΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΕΡΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΚΑ, TK: 60100, ΤΗΛ.: 23510-77225, FAX: 23510-77225, E-MAIL: ormantzi@otenet.gr ΜΥΚΟΝΟΣ, ΑΝΝΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗ, TASSARAS MARINE, ΚΑΜΝΑΚΙ, TK: 84600, ΤΗΛ.: 22890-28816, FAX: 22890-27470 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΚΑΤΣIΜΙΔΗ 20 & ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗ, TK: 54639, ΤΗΛ.: 2310-865068, FAX: 2310-888260, E-MAIL: mdiktio@otenet.gr ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΤΣΟΥΝΗΣ Ε. ΤΣΟΥΝΗΣ Η. ΟΕ, 6ο χλμ. ΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ, TK: 45500, ΤΗΛ.: 26510-94294 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΒΙΟΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ, TK: 81100, ΤΗΛ.: 22510-32548, FAX: 22510-32733, E-MAIL: violatzi@otenet.gr ΛΑΥΡΙΟ, ΜΠΑΛΟΠΗΤΑΣ ΒΑΣΣΟΣ, ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 36, TK: 19500, ΤΗΛ.: 22920-60541 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΒΑΡΗΣ 126, TK: 19400, ΤΗΛ.: 210-6627564, FAX: 210-6627563 ΝΑΞΟΣ, ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, TK: 84300, ΤΗΛ.: 22850-25510, FAX: 22850-25510, E-MAIL: dkatsoni@otenet.gr SEAWORLD ALMANAC 2009 387


36_BACK_DIKTIA 11-06-09 15:12 ™ÂÏ›‰·388

Αντιπροσωπείες & Δίκτυο Συνεργατών ΞΑΝΘΗ, ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 4ο χλμ. ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ, TK: 67100, ΤΗΛ.: 25410-84262, FAX: 25410-73192, E-MAIL: remus6@in.gr ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε, ΟΙΝΟΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ, TK: 32009, ΤΗΛ.: 22620-58573, FAX: 22620-58574, E-MAIL: info@boats.gr ΛΑΥΡΙΟ, ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ, TK: 19500, ΤΗΛ.: 22920-69150 ΑΘΗΝΑ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 214, ΤΗΛ.: 210-5141515, FAX: 210-5145642, E-MAIL: info@stavropoulostrailers.com ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 481, TK: 18757, ΤΗΛ.: 210-4004994, FAX: 210-4325603, E-MAIL: kentrothalassis@kentrothalassis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΟΕ, ΒΟΣΠΟΡΟΥ 23, TK: 16777, ΤΗΛ.: 210-9916662, FAX: 210-9916662 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΜΑΝΚΙΓΙΑΝ ΑΦΟΙ ΟΕ "ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ", ΦΙΛΟΘΕΟΥ-ΘΕΣΗ ΒΟΥΡΛΑ, TK: 19013, ΤΗΛ.: 22910-41350, FAX: 22910-41350, E-MAIL: swimcraft@ath.forthnet.gr ΠΥΛΟΣ, ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10, TK: 24001, ΤΗΛ.: 27230-22408, FAX: 27230-22408, E-MAIL: pilosmarine@yahoo.com ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ 169, TK: 16673, ΤΗΛ.: 210-8954138, FAX: 210-8951962, E-MAIL: info@papoudismarine.gr ΚΟΡΩΠΙ, ΚΑΡΑΖΟΥΡΝΑΣ Χ. - ΒΡΕΤΤΟΣ Ε., ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 82, TK: 19400, ΤΗΛ.: 210-6026350, FAX: 210-6026350, E-MAIL: marineteam@mail.gr ΓΛΥΦΑΔΑ, ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΠΕΡΓΑΜΟΥ 33, TK: 16675, ΤΗΛ.: 210-9600784, FAX: 210-9631448 ΑΡΤΑ, ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΦΙΛΟΘΕΗ, TK: 47042, ΤΗΛ.: 26810-52550, FAX: 26810-52550 ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΜΠΙΘΙΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ "POWER MARINE", ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 65, TK: 18900, ΤΗΛ.: 210-4677417, FAX: 210-4677417 ΑΡΤΑ, ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΕΟΧΩΡΙ, TK: 47041, ΤΗΛ.: 26810-87995, FAX: 26810-87995 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΚΛΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ 7, ΤΗΛ.: 2610-990850, FAX: 2610-990644 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΜΑΡΩΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΖΕΡΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε., ΔΙΑΝΥΣΟΥ 14 & ΑΝΑΤΟΛΗΣ, TK: 19005, ΤΗΛ.: 22940-93272, FAX: 22940-93272 ΑΛΙΜΟΣ, ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ-ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΟΕ "SEA QUEST", EΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 10, TK: 17456, ΤΗΛ.: 210-9940572, FAX: 210-9940572, E-MAIL: info@sea-quest.gr ΚΟΡΩΠΙ, ΚΟΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 2 χλμ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, TK: 19400, ΤΗΛ.: 22990-22220, FAX: 22990-40380, E-MAIL: gkoroulakis1@yahoo.gr ΛΕΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, TK: 85400, ΤΗΛ.: 22470-22025, FAX: 22470-22025, E-MAIL: yamahaleros@yahoo.gr ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΒΑΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΣ "PLEFSI", ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 13, TK: 16341, ΤΗΛ.: 210-9963152, FAX: 210-9963152 ΚΩΣ, ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 3ο χλμ. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ, TK: 85300, ΤΗΛ.: 22420-24064, FAX: 22420-21327, E-MAIL: vgroup@otenet.gr ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ, TK: 46100, ΤΗΛ.: 26650-29230, FAX: 26650-29230 ΠΑΡΟΣ, MOTOR MARINE O.E. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Γ.- ΔΕΤΣΗΣ Ε., ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, TK: 84400, ΤΗΛ.: 22840-24970, FAX: 22840-24970, E-MAIL: motormarine@yahoo.com ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤ. "GLYFADA MARINE", ΘΡΑΚΗΣ 30, TK: 16777, ΤΗΛ.: 210-9623022, FAX: 210-9623022 ΓΕΡΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ Β. - ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Ι. Ο.Ε. ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 402, TK: 15344, ΤΗΛ.: 210-6611801, FAX: 210-6611801, E-MAIL: mvmarine@otenet.gr ΚΟΡΙΝΘΙΑ - ΛΕΧΑΙΟ, ΠΑΤΕΡΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΣΚΟΥΤΕΛΑ, ΤΗΛ.: 27410-88444, FAX: 27410-88444, E-MAIL: geoadam@otenet.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, TK: 57001, ΤΗΛ.: 23920-72400, FAX: 23920-73120 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝ. ΕΛΗ 21, TK: 16452, ΤΗΛ.: 210-9931675, FAX: 210-9917343, E-MAIL: info@vipboat.gr ΗΡΑΚΛΕΙΟ, CAPTAIN HOOK - ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 388 SEAWORLD ALMANAC 2009

ΕΦΕΣΟΥ 17, TΗΛ.: 2810-244970, FAX: 2810-244970, E-MAIL: cahook@otenet.gr ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ AΦΟΙ "ΜΑS MARINE", 36 χλμ. Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, TΗΛ.: 22990-74324, FAX: 22990-74324, E-MAIL: masmarine@masmarine.gr ΠΥΛΟΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ ΠΥΛΙΑΣ, TΗΛ.: 27230-41653, FAX: 27230-41653 ΜΑΝΔΡΑ, ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΒΕΕ, ΘΕΣΗ ΓΙΑΚΟΥΜΗ, TK: 19600, TΗΛ.: 210-5558527, FAX: 210-5558479, E-MAIL: proteus@ath.forthnet.gr ΛΑΓΟΝΙΣΙ, ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ "YACHTING CLUB", 38o χλμ. Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΣΟΥΝΙΟΥ, TK: 19010, TΗΛ.: 22910-71529, FAX: 22910-23678, E-MAIL: yachtingclub@mylannet.gr ΠΑΛΗΝΗ, ΤΑΚΟΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 19 χλμ. Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, TK: 15341, TΗΛ.: 210-6038231, FAX: 210-6038231, E-MAIL: smmarineboats@yahoo.gr ΓΑΛΑΞΙΔΙ, ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΚΤΗ ΟΙΑΝΘΗΣ 85, TK: 33052, TΗΛ.: 22650-41506, FAX: 22650-42406 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ "WAVE BOATS", 36o χλμ. Λ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, TΗΛ.: 22990-76998, FAX: 22990-85598, E-MAIL: wave@thalassa.net.gr ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΦΟΙ ΟΕ, 2o χλμ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ, TΗΛ.: 28420-28585, FAX: 28420-28595 ΚΟΡΩΠΙ, ΚABBAΔΙΑΣ Α & Γ & ΣΙΑ ΟΕ, 28o χλμ. Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ, 19400, TΗΛ.: 210-6624734, FAX: 210-6624734, E-MAIL: thalasso@otenet.gr ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ALFIBER ΕΠΕ, 19o χλμ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, TK: 19300, TΗΛ.: 210-5574794, FAX: 210-5570145, E-MAIL: alfiber@hol.gr ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΣ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ Γ. Ο.Ε., ΣΙΝΑΠΙΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ, TK: 28100, TΗΛ.: 26710-69420, FAX: 26710-69430 ΠΑΛΛΗΝΗ, INTERBOAT ΕΠΕ, Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΤΡΙΑΝΕΜΗ, TK: 15351, TΗΛ.: 210-6038034, FAX: 210-6038018 ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ, TK: 24100, TΗΛ.: 27210-69140, FAX: 27210-69140, E-MAIL: kallikratisgiannios@yahoo.gr

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη,

Λεωφόρος Αθηνών 71, 101 73 Αθήνα, Τηλ.: 210 348 3300, Fax: 210 346 7329, E-mail: info@saracakis.gr, www.sarakakis.gr

ΑΘΗΝΑ, ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.M.Ε., ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 71, TΗΛ.: 210-3483300, FAX: 210-3467329, E-MAIL: info@saracakis.gr ΑΓΙΟΣ ΙΩAΝΝΗΣ-ΡΕΝΤΗ, AQUA PRO, ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 22, TΗΛ.: 210-8983173, FAX: 210-8983154, KIN.: 6977-410930, E-MAIL: aquapro1@otenet.gr ΑΛΙΜΟΣ, SUN SEA SERVICE, ΚΟΝΙΤΣΑΣ 7, TΗΛ.: 210-9841980, FAX: 210-9841479, KIN.: 6944-531656, E-MAIL: info@sunseaservice.com ΑΛΙΜΟΣ, MARINE STAR HELLAS, ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΘΗ 9, TΗΛ.: 210-9817273, FAX: 210-9850156, KIN.: 6936-604984, E-MAIL: msh_ltd@hol.gr ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, KAPPA MARINE S.A., ΛΑΜΙΑΣ 10, TΗΛ.: 210-9969990, FAX: 210-9969526, KIN.: 6936-021009, E-MAIL: mkoumiotis@kappamarine.gr ΛΑΥΡΙΟ, LAVRIO MARINE ENGINEERING, 1ο χλμ. ΛΑΥΡΙΟΥΣΟΥΝΙΟΥ, TΗΛ.: 22920-24229, FAX: 22920-27628, KIN.: 6944-726108, E-MAIL: lavrmar@otenet.gr ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΓΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 11, TΗΛ.: 22990-22168, FAX: 22990-22168, KIN.: 6974-852776, E-MAIL: kmanservice1@yahoo.gr ΠΕΙΡΑΙΑΣ, LINK LTD, ΨΑΡΡΩΝ 13, TΗΛ.: 210-4636539, FAX: 210-4625388, KIN.: 6944-596262, E-MAIL: linkgens@otenet.gr ΒΟΛΟΣ, NAUTICA CENTER, ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΓΡΙΑΣ, TΗΛ.: 24280-91700, FAX: 24280-91500, KIN.: 6944-393979, E-MAIL: info@nautica-center.gr ΒΟΛΟΣ, MARINE SERVICE DELIGIANNIS-CHONDRODINIS,

ΥΔΡΑΣ 5, TΗΛ.: 24210-68888, FAX: 24210-82517, KIN.: 6946-062634, E-MAIL: deligiannisp@gmail.gr ΕΡΜΙΟΝΗ, ERMIONI MARINE, TΗΛ.: 27540-33400, FAX: 27540-33401, KIN.: 6977-303456, E-MAIL: ermionimarine@yahoo.gr ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΛΟΥΓΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, TΗΛ.: 26950-24060, FAX: 26950-24060, KIN.: 6944-732533 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, SMARAGDIS SERVICE MARINE, ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, TΗΛ.: 2810-228782, FAX: 2810-220350, KIN.: 6945-333014, E-MAIL: mikezamp@@otenet.gr ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗ, KOUBIAS MARINE SERVICE, ΚΑΒΑΛΑΡΙΛΑΓΚΑΔΑΣ, TΗΛ.: 23940-52271, FAX: 23940-52271, KIN.: 6944-533614, E-MAIL: koubias@otenet.gr ΚΑΒΑΛΑ, POSEIDON MARINE, ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 8, TΗΛ.: 2510-232125, FAX: 2510-232129, KIN.: 6972-994667, E-MAIL: dpit@hol.gr ΚΑΛΑΜΑΤΑ, GIANNIOS SERVICE, ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, TΗΛ.: 27210-69140, FAX: 27210-69140, KIN.: 6937-579999, E-MAIL: kallikratisgiannios@yahoo.gr ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΠΑΤΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, TΗΛ.: 22430-50951, FAX: 22430-50951, KIN.: 6978-001509, E-MAIL: patanasgiannis@freemail.gr ΚΕΡΚΥΡΑ, AQUA CLUB P. APERGIS, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26, TΗΛ.: 26610-39488, FAX: 26610-36061, KIN.: 6932-284164, E-MAIL: arisdue@hotmail.com ΛΕΡΟΣ, AGMAR MARINE S.A., ΛΕΡΟΣ, TΗΛ.: 22470-26010, FAX: 22470-28200, E-MAIL: administration@lakki-marina.gr ΛΕΥΚΑΔΑ, CONTRACT YACHTS SERVICE LTD, ΠΕΤΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 3, TΗΛ.: 26450-24490, FAX: 26450-26791, KIN.: 6972-774231, E-MAIL: cys@otenet.gr ΛΕΥΚΑΔΑ, PALEROS YACHT & CHARTER SERVICES, ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, TΗΛ.: 26450-29117, FAX: 26450-23765, E-MAIL: info@pys.gr ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ATTICA YACHTING, 8ο χλμ. ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΚΑΛΛΟΝΗ, TΗΛ.: 22510-45334, FAX: 22510-45334, KIN.: 6944-313744, E-MAIL: atticakaripis@yahoo.gr ΝΑΞΟΣ, ODYSSEUS MARINE ENGINEERING, ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, TΗΛ.: 22850-25900, FAX: 22850-25900, KIN.: 6946-307030, E-MAIL: strakar@otenet.gr ΝΑΥΠΛΙΟ, NAFPLIO MARINE, ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΓΟΥΣΝΑΥΠΛΙΟΥ, TΗΛ.: 27520-25325, FAX: 27520-99452, KIN.: 6977-302413, E-MAIL: koutsoumpos_bill@yahoo.gr ΞΑΝΘΗ, TSOUKAS MARINE, ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, TΗΛ.: 25410-96719, FAX: 25410-96919, KIN.: 6976-760754, E-MAIL: info@tsoukasmarine.gr ΠΑΡΟΣ, Ε. ΔΕΤΣΗΣ - Γ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ο.Ε., ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, TΗΛ.: 22840-24970, FAX: 22840-24970, KIN.: 6946-001567, E-MAIL: motormarine@yahoo.com ΠΑΤΜΟΣ, PATMOS MARINE, ΔΙΑΚΟΦΤΙ-ΣΤΑΥΡΟΣ, TΗΛ.: 22470-31903, FAX: 22470-32535, KIN.: 6974-909674, E-MAIL: tarsanas@hol.gr ΠΑΤΡΑ, RAPTIS MARINE, ΑΩΟΥ 38, TΗΛ.: 2610-462090, FAX: 2610-462090, KIN.: 6932-709729, E-MAIL: info@raptismarine.gr ΡΟΔΟΣ, KALLIGAS S.A., ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ 138, TΗΛ.: 22410-67440, FAX: 22410-68462, KIN.: 6934-971932, E-MAIL: kaligcar@otenet.gr ΣΑΜΟΣ, SAMOS MARINE, ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ, TΗΛ.: 22730-51810, KIN.: 6945-463217, E-MAIL: steliosax@yahoo.gr ΣΚΙΑΘΟΣ, FLAMIS LOUKAS, ΛΙΜΑΝΙ ΣΚΙΑΘΟΥ, TΗΛ.: 24270-22888, FAX: 24270-23262, KIN.: 6947-432000, E-MAIL: loukasboats@yahoo.gr ΣΚΟΠΕΛΟΣ, SPORADES MARINE SERVICE, ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ, TΗΛ.: 24240-24468, FAX: 24240-23912, KIN.: 6945-263023, E-MAIL: stivahtis@in.gr ΣΤΥΛΙΔΑ, REVEZAS MARINE, 219 χλμ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, TΗΛ.: 22380-23254, FAX: 22380-23083, KIN.: 6948-462660, E-MAIL: info.revezasmarine@gmail.com ΣΥΡΟΣ, CYCLADES DIESEL MARINE, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΤΑΡΣΑΝΑΣ, TΗΛ.: 22810-80675, FAX: 22810-8067,5 KIN.: 6937-022901, E-MAIL: cycladesdieselmarine@yahoo.gr ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, MARINE DEPOT - MAGEIRAS ATHANASIOS, ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ, TΗΛ.: 23740-61871, FAX: 23740-61871, KIN.: 6945-892021, E-MAIL: thanasis_mayeras@hotmail.com ΧΑΝΙΑ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΟ, ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΙΔΩΝ 101, TΗΛ.: 28210-33350, FAX: 28210-20828, KIN.: 6945-496849, E-MAIL: nautemporio2@yahoo.com


36_BACK_DIKTIA 11-06-09 15:12 ™ÂÏ›‰·389


37_ADRESSES_DISTRIBUTORS 11-06-09 14:27 ™ÂÏ›‰·390

Επίσημοι διανομείς σκαφών ACCESS YACHTING S.A.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΠΕ

Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 34 17455, ΑΛΙΜΟΣ ΤΗΛ: 210 9889452, ΦΑΞ: 210 9889457 www.access-yachting.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: ORYX – SILVERCRAFT

ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 34 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ: 210 6140137 ΦΑΞ: 210 6140138 www.bym.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: SPLASH

TRUE NORTH

Β.ΚΗΡΥΚΟΣ Ε.Π.Ε.

F.GOLFINOPOULOS S.A. Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 10 13671, ΑΧΑΡΝΑΙ ΤΗΛ: 210 2015010, ΦΑΞ: 210 210 2027933 www.true-north.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: SACS, SCANNER, SEA CUBE, ACHILLES, HEAVEN, MANO MARINE, TRUE NORTH LUXURY TENDER

3ο Χλμ.Λ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ 19400, ΚΟΡΩΠΙ ΤΗΛ: 210 9654162, ΦΑΞ: 210 9654784 www.kirikos.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: GRADY WHITE, GREAT WHITE, MAKO

FRANMAN S.A. Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 220 17672, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 9532350, ΦΑΞ: 210 9532355 www.franman-sa.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: TOY MARINE, PERFORMANCE MARINE, FRAUSCHER BOATS,GOLDFISH, BLUEGAME.

PATMOS MARINE ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗ, ΠΑΤΜΟΣ ΤΗΛ: 22470 31903, ΦΑΞ: 22470 32535 www.patmosmarine.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: PATMOS

BOLTON MARINE ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4, 19400, ΚΟΡΩΠΙ ΤΗΛ: 210 6620690 www.boltonmarine.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤA ΣΚΑΦΗ : BOLTON

KAREL BOATS - KARELAS G. ΔΙΟΔΟΡΟΥ 480, 26443, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2610 422575, ΦΑΞ: 2610 428212 www.karelboats.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: KAREL

WATER ACTION E.Π.Ε. Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2, 16673, ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ: 210 8958873 , ΦΑΞ: 210 8953614 www.water-action.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: ΜΑSTERCRAFT 390 SEAWORLD ALMANAC 2009

EΛΛΑΣ COMPOSITES Α.Β.Ε.Ε. 2ο Χλμ. Λ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΗΛ: 210 2403400-4, ΦΑΞ: 210 2464352 www.aellas.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: A.HELLAS

MARE SERVICE ΠΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 19 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ: 210 9634832, ΦΑΞ: 210 9651128 www.marepalamaras.com ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: LOMAC

ΤΗΛ: 210 6627563 - 4, ΦΑΞ: 210 6627563 www.nikitaboat.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: NIKITA

AEGEAN ETESIEN A.E. AΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 82 19400, ΚΟΡΩΠΙ ΤΗΛ: 210 6040108, ΦΑΞ: 210 6040507 www.aegeanetesien.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: STAMAS YACHT, GRANDEZZA, DEFIANCE, SHAMROCK, RENEGADE, FINMASTER

BOSS MARINE EΠΕ – ΜΕΡΙΚΟΣ Δ. & Γ. 38,5 Χλμ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕΓΑΡΑ ΤΗΛ: 22960 82440, ΦΑΞ: 22960 82441 www.bossmarine.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: BOSS

TSAKIRIS MARINE - Γ.ΤΣΑΚΙΡΗΣ – Ν.ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ο.Ε. ΘΕΣΗ ΤΟΧΙ 19300 ΤΘ6002 ΚΟΡΩΠΙ ΤΗΛ: 210 6620781 , ΦΑΞ: 210 6022355 www.tsakirismarine.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: TSAKIRIS

NICKOMAR BOATS TECHNOHULL S.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 99, 18346, ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ: 210 4817249, ΦΑΞ: 210 4817249 www.technohull.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: TECHNOHULL

LAMDA MARINE Λ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ 355 19400, ΚΟΡΩΠΙ ΤΗΛ: 22913 00502 www.lamdamarine.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: DESTROYER

X-TRIM BOATS 8o Xλμ. Λ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 19400, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ: 210 2403405, ΦΑΞ: 210 2403404 www.x-trim.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: X-TRIM, ARROW

NIKITA – AΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 7ο Χλμ. Λ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ 19400, ΚΟΡΩΠΙ

ΛΑΚΚΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 19100, ΜΕΓΑΡΑ ΤΗΛ: 22960 28939 www.nickomarboats.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: NICKOMAR VENUS, TAURUS

AQUACRAFT ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1 & Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 17455, ΑΛΙΜΟΣ ΤΗΛ: 210 9888554, ΦΑΞ: 210 9888204 www.aquacraft.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: DALLA PIETA, SESSA, WILLIAMS, WELLCRAFT, PWC HSR-BENELLI

AΦΟΙ M. ΠΑΠΠΑ Α.Ε. Λ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ 237 19400, ΚΟΡΩΠΙ ΤΗΛ: 210 9962568-9 , ΦΑΞ: 210 9954206 www.aquaski.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: CHAPARRAL, NAUTIQUES,QUICKSILVER ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ, ARVOR, GUERNSEY, COBALT, ROBALO, SINER "G", CENTRO NAUTICO ADRIATICO.


37_ADRESSES_DISTRIBUTORS 11-06-09 14:27 ™ÂÏ›‰·391


37_ADRESSES_DISTRIBUTORS 11-06-09 17:53 ™ÂÏ›‰·392

Επίσημοι διανομείς σκαφών ΓΕΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Λ. ΑΘΗΝΩΝ 71 10173, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 3483300, ΦΑΞ: 210 3467329 www.honda.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: HONDA MARINE

AΦΟΙ ΠΑΠΠΑ Α.Ε.

57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310 472245 , ΦΑΞ: 2310 472698 www.marinco.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: RINKER, FIBRAFORT, EOLO, ITALMAR, BLULINE, MARINCO, GRUPPO MARE, MAESTRALE

VERNICOS YACHTS S.A.

Λ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ 237 19400, ΚΟΡΩΠΙ ΤΗΛ: 210 9962568-9 , ΦΑΞ: 210 9954206 www.pappasbros.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: CRANCHI

Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 11 17455, ΑΛΙΜΟΣ ΤΗΛ: 210 9896000 , ΦΑΞ: 210 9850130 www.vernicos.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: BENETEAU, REGAL, CNB

ATHENIAN YACHTS S.A.

ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 1-2 17561, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ: 210 9811820, ΦΑΞ: 210 9843989 www.athenian-yachtsales.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: JEANNEAU, GIANETTI STAR

Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 57 18344, ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ: 210 9409828 , ΦΑΞ: 210 9409112 www.zois.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: QUICKSILVER ΦΟΥΣΚΩΤΑ, VALLIANT, WALKER BAY

BARRACUDA

MOTOCRAFT A.E.

Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 22 17778, ΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛ: 210 3410986-7, ΦΑΞ: 210 3456109 www.barracuda.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: BARRACUDA

Λ. ΑΛΙΜΟΥ 48 17455, ΑΛΙΜΟΣ ΤΗΛ: 210 9888288 , ΦΑΞ: 210 9850102 www.motocraft.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: FOUNTAIN, CIGARETTE, ARIMAR, BAJA BY FOUNTAIN

PERGA S.A ΖΕΠΠΟΥ 37 & Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ: 210 9600641, ΦΑΞ: 210 9600645 www.perga.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: BOSTON WHALER

ΤΟP LINE – ΚΑΠΛΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΛΟΥΤΣΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΧΡ. ΜΠΕΚΑ 15009, ΣΠΑΤΑ ΤΗΛ: 210 9600641, ΦΑΞ: 210 9600645 www.topline.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ: TOPLINE

MOTONAUTICA HELLAS ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 45 14123, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΤΗΛ: 210 2852222, ΦΑΞ: 210 2852223 www.motonautica.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: MOTONAUTICA VESUVIANA

MARINCO POWERBOATS ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 8, 392 SEAWORLD ALMANAC 2009

KAPPA MARINE

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ: 210 6293500 ΦΑΞ: 210 6201745 www.motodynamics-boats.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: SELVA MARINE, MARINCRAFT, PIRELLI, WAVEMASTER, YAMAHA PWC, YAMAHA INFLATABLES

KOURTIS MARINE 4ο Χλμ. Λ. ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ 19400, ΚΟΡΩΠΙ ΤΗΛ: 213 0326097 www.kourtismarine.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: AB INFLATABLES, SEAWIRL STRIPER, COBIA, MARIAH, TIDE WATER

AMERICAN MARINE S.A. Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 96 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ: 210 9699571 ΦΑΞ: 210 9634945 www.americanmarine.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: PRINCESS

KIRIACOULIS MEDITERRANEAN Λ. ΑΛΙΜΟΥ 7 17475, ΑΛΙΜΟΣ ΤΗΛ: 210 9886187 ΦΑΞ: 210 9844529 www.kiriacoulis.com ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: BAVARIA, DUFOUR, FOUNTAIN PAJOT, LAGOON

ΛΑΜΙΑΣ 10 16452, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ: 210 9969990 , ΦΑΞ: 210 9969526 www.kappamarine.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: SEA RAY, FAIRLINE, GALEON, ΜAJESTY

MYTHICAL F.MARINE – Ν.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

POLATIDIS MARINE

QMP – ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 21 55134, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310 475945 , ΦΑΞ: 2310 471633 www.marineservice-polatidis.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: GS NAUTICA, BWA

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΚΟΡΩΠΙ ΤΗΛ: 22910 90780 ΦΑΞ: 22910 91794 www.qmp.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: VSR, NORTH SEA, PARASAILOR

NIK. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. – MARINE DIVISION ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΑΚΗ 27Β 18232, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ ΤΗΛ: 210 4833328 ΦΑΞ: 210 4833325 www.suzuki-marine.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: SUZUMAR, RANIERI INTERNATIONAL, CAPELLI

Λ. ΧΑΙΝΑ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΗΛ: 22210 88870 ΦΑΞ: 22210 60298 Colbac.e-skafos.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: COLBAC

SEA NERGY YACHTING L. T. D. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 293 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ: 210 8086970 ΦΑΞ: 210 8086971 www.seanergy.gr ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΤA NAYΠΗΓΕΙΑ: TRITON, MARLIN, RANCRAFT, SKAGEN


37_ADRESSES_DISTRIBUTORS 11-06-09 14:27 ™ÂÏ›‰·393


ALMANAC INFO  
ALMANAC INFO  

ALMANAC INFO

Advertisement