Page 1

1


sarCe 10

25 გვერდი 25

პორტრეტი

უ ია ქებურია

62

8

პორტრეტი

გოგი გვა არია

70

სტუ

“1+ ფოტოგრაფი გ

კონცეპტუალური ფოტოგრაფი ა ა ა იანი

www.photoessay.ge to@photoessay.ge www.facebook.com/photoessaymag www.instagram.com/photoessaymagazine www.twitter.com/PhotoessayMag

138 დამწყები

აი ლა აური ატვარი, ილუ ტრატორი © PHOTOESSAY Georgian Online Magazine 2014 2


evi 26

52

დოკუმენტური როექტი აღ ოა ინე ელიავა

50

არტისტერიუმი

სტუმარი აგ ა გურული არტი ტერიუ ი ა ფუ ნებელი, ურატორი

86 114

უმარი

+1=1“ გიორგი

მუსიკა

ა იანი

სიხა

128 მოდა

უბი ა ი აინერი

158

172

პროექტი

ფოტორეპორტაჟი

უ ია ქებურია

ივნი ი ივლი ი

3


გარეკანი ქეთა ღვინეფა ე

4


მთავარი რედაქტორი გურა ურა ოვი რედაქტორი ლა ა ქავთარა ე კრეატირული რედაქტორი ქეთა ღვინეფა ე ფოტორედაქტორი იანა ორბე ა ვილი ავტორები ნატა ავალიანი თა ო ფოლა ა ვილი ფოტორეპორტაჟი გიორგი ეტონი ე იანა ორბე ა ვილი გურა ურა ოვი ინგლისური ვერსიის რედაქტორები ელენე ვერნა ე ირა ლი ალანია სტუმრები გოგი გვა არია აგ ა გურული უ ია ქებურია გიორგი ა იანი ა ა ა იანი ი ა ნინო უბინა ვილი უბი ა აი ლა აური

5


არტზე (არ) დაობენ ფე ბურთი ა ოლიტი ი არ ი ო , აქართველო ი ელოვნება ველა ე ი . ფე ბურთ ე ა არი ა ბევრი ილა არა ა ერ ა ბოლო თვე ი, ა იტო აი ვენო . აი ოლიტი ა ა ელოვნება ი ე, ა ქვე ანა ი, ი ეთი რთული გა ა ი ნია, რო ვერ გაიგებ რო ელი ოლიტი ო ია არტი ტი ა რო ელი ელოვანია ოლიტი ო ი. რა თქ ა უნ ა, ა ე თ ვევა ი, ელოვნები ოლიტი ურობა ე არ ვ აუბრობ ა აერთო ა გონია, რო ელოვნება თუ ი რაი ენაირ აქვ ღირებულება, ირველ რიგ ი, ე ოლიტი ური ელოვნებაა. იუ ტონ, რობლე ა გვაქვ ა ეთია ლევან ელი არტი ტერიუ ი თე ა, რო ელი ე ო გო ა ე გაი ართება ა ი ევ ერთ ელ ოუ რი თავ თანა ე როვე ელოვნები ნი უ ებ . ორე თანა ე როვე ელოვნება ევარ იეთ ფოტოე ე თავარ თე ა ა . უფრო ონ რეტულა ი თანა ე როვე ქართული ელოვნება. ბუნებრივია, რო ა თე ა ე არტი ტერიუ ი გვერ ი ავლით ვერ ვი აუბრებ ით. ა იტო ა , ვენი ურნალი ა ალ ნო ერ ი ურატორი ა არტი ტერიუ ი ა ფუ ნებელი აგ ა გურული ო ლე გაგა ნობთ ბოლო როი ერთ ერთ ველა ე არ ატებული არტ ოვლენი ი ტორია ა ლევან ელ თე ა ა ე ე უ ეთ არა გენ . ელოვნება ა ითუ ეტე თანა ე როვე ელოვნება ი ფეროა, რო ელი ალ ა ა ა ვრევ ით , რო გე ოვნება ე არ აობენ. ა იტო ა ფოტოე ე გუნ ა თავი ეი ავა ა ვნები გა ეთები გან ა ევე ა ეთ, უბრალო თქვენთვი ოგვეთ რო თანა ე როვე ქართველი ა არა ოლო ქართველი ელოვანები ე ა ებ ა ოგვე ა ი ე ი ავი თვი . ტუ რი რუბრი ა ი ატვარი ა ილუ ტრატორი უ ია ქებურია ოგი ვებათ ა გი ვენებთ თავი ი ელოვნები ე ა ებ. ე ი უ ია ქებურიაა, 6

რო ელ ა ვფიქრობ, რო ველა ე ა ე ვატურა ეაფა ა ქართული ნარ ო ოლიტი ა, ტ ვრი ანა ირო ე გა ეთებული ე ლი ატვრობით, რო ელი იუ ო ო ო ულარული გა ა ირველივე ღე . ოლიტი ა ვერ ა ე თ ვევა ი გავექე ით, თუ ა ვი ა ოლიტი ა აღი იანებ , ეუ ლია ი ი ერთ ერთი ერია ი ილო ურნალ ი. ინო ო ნე გოგი გვა არია ი, თანა ე როვე ქართული ინო რობლე ებ ე, უ ანა ნელ ანებ ი ე ა ნევ ო იტიურ ვლილებებ ა ა თანა ე როვე რუ ინულ ინო ე ა რ ნობით ოგი ვებათ, თუ როგორ იქ ა ოფლიო ი ერთ ერთი ველა ე უ ა ური ქვე ანა ინო თვალ ა რი ით ა აო არი იანი, თანა ე როვე ინო არ ოებელ ქვე ნა . ფოტოე ე ა ალ ნო ერ ი რუ არტი ან ურბან აქტივი ტებ ა ე ვ ებით, რო ლები ელიავა აღ ო ენა ეე ა ნენ ა როექტი ფარგლებ ი, ირე ვლევი ა ატარებლა ა ოვი ნენ თბილი ი. ა ევე, ნა ავთ ა ა ა იანი ალ ო ოლი ფილტრით ო ა ებულ ფოტო როექტ , ოლო ფოტოე ე ი ევ ერთი ტუ არი, ფოტოგრაფი ა გრაფი ო ი აინერი გიორგი ა იანი აგი ნით თუ რა ნი ნავ რო ე ა 1 1 1 . გაი ნობთ ა ებ ატვარ ილუ ტრატორ აი ლა აურ , ოლო რუბრი ა ი ო ა ე ვ ებით ა ა იან , რო ელ ა ვენი არ გენა უბრალო არ ირ ება უბი ა . ო ლე , ევე ა ეთ რა ეი ლება ფართო რე ოვ ებო ით, რო გე ოვნება ე ა ავო ფოტოე ე ით ველ თუ ა თვალიერებელ ვენი ურნალი ო ავალ ნო რა ე გა ვე ა თავა გა ა ვიტო აქვ თუ არა იუ ტონ რობლე ა თანა ე როვე ქართულ არტ ი. ლა ა ქავთარა ე


redaqtorisgan

7


portreti

მუსია ქებურია

ატვარი, ილუ ტრატორი ვ ატავ, ვა ეთებ ა აულებ , თრით არტ ი ი ანია არ ი ატია, უფრო რაღა ებით ვარ ა ავებული, ა აულებით.

8

ვა


9


10


11


ტუ ები იუ ეტები ან, ა ა იანი ა ეები ან. ონ ეფ ია არი ქალი ვა ა ვანაირი, რეალური ა ე. ქალი ა იათი ი ი ტუ ები ან ან . თავი ან, არ ვფიქრობ ი, რო ერია გავა ეთებ ი. ე ი არება ვ ავლობ ი ა რო რო ქონ ა, ვ ატავ ი. ნელ ნელა გაი არ ა რაო ენობა ა 13 1 რო გა ა, ერია გა ოვი ა. 12


13


აგ ა გურულ ა ლევან ელ არტი ტერიუ ი ონა ილეობი ორნო ნა ატები ერია გავიტან. 14

იღება ე ო თავა ა.


15


16


ა ლი ან ვ უ აობ. აუთ ორ ი აინერი ვარ, აქვ ერიო ული ე ვეთები ე ლები ო ატვა, გრაფი ული ი აინი. ბევრი თავი უფალი რო აქვ ი ი ათვი , რო რა ინ ა, ვა ეთო. 17


არი ერიო ები, რო ა ულ ვ ატავ, არი ერიო ები, რო ა არაფრი ეთება ინ ა, ან ოლო ა ა ური რაღა ეებ ვა ეთებ, ან ვ ერ ავ, ვ ატავ, ვ რი, ვ ერავ რა ა ვქ ნი, ეი ლება ველაფერ არტი ავარქვა. ა უთარი თავი იება ი ვარ. 18


19


20

ველ ნა ატებ რო ვუ ურებ, ე ინება. ვ ლი ოლ ე. რეალურა , ველა ე ეტი რაღა ა ინ ევქ ენი, რო ა ე რე ირებული ბავ ვი ვი ავი.


ე აუბრა: ნატა ავალიანი ფოტო: გურა

21

ურა ოვი


gverdi 25

22


23


dokumenturi

24


აღმოაჩინე ელიავა ფოტოგრაფი იანა ორბე ა ვილი ავტორი თა ო ფოლა ა ვილი

აღ ოა ინე ელიავა გრ ელვა იანი როექტია, რო ელი 2012 ლი ან ღე ე გრ ელ ება ა ი ნა ი ა ავ , ელოვნებით ა ოგა ოები ურა ღები ი ართვა გარე ო ა ვა ა ა რე ურ ები ეფექტურა გა ო ენება ე. როექტ ი აღ ოა ინე ელიავა თანა რო ლობ ულტური ა ლაბორატორია თან. როექტი ორ იელ ება ფარგლებ ი, ევრო ავ ირი ულტური როგრა ი არ ა ერით. გუფი

ა ფონ ი

ა ენე ენტი ინი იატივი

რე ი ენ ია ი ოფნა უ რუნველ ოფ ნენ ორგანი ა ია . 25


26


უბალა ვილები ქუ ა ე რე ი ენ იი არი ორ ენობა ორი აა ოქ ეული. აქ ირველა ვარ, იანა რა ენი ე ღეა ანტონთან ა იგორთან ერთა ელიავა ბა რობა ე ა ი . ი ინი ო ოველი ურბანაქტივი ტები არიან, რო ლები როექტ ი ,,აღა ო ინე ელიავა ონა ილეობენ. 27


28


იანა გ ა ი ი ვებო ა, რა აგრე იულა ოექ ა ათ ერთი ა ი. ოგვიანებით, ბი ები ი ავე ი ტორია ი ვებიან. ონა ოლი გა ანეიტრალებლა ი ა ა ა ბობენ, რო ელიავა ე ა ია ოვნო ა ა იანებ ა ე ვ ნენ. აგალითა ქალბატონ , რო ელი ველა ე გე რიელ ავა ა ა ებ . ანტონი ა ბობ , რო ა ა ალგა რ ები თვი აფე გა ნა უნ ა. 29


30

იგორი ა ანტონი აქტივი ტები არიან. როექტი ფარგლებ ი, ელიავა ე ვლევა ა ეთებენ. ე არი ოლექტივი, ო რაობა ა ვებ გვერ ი, რო ელი ა ორ იელებ ელოვნება ე აფუ ნებული აქტივი ი , ინტერვენ იები ა ა ოფლიო ვა ა ვა უთ ე ი ი ინარე ურბანული აგეგ არები ვლილები აგალითები ო უ ენტირება .


ი ანი ქალაქი რეგენერა ია ა ა ო იალურ აქტივი ი ელოვნები , როგორ რაქტი ული ინ ტრუ ენტი როლი ვლევა ა გა ო ენებაა. ი ა ენ ოფლიო ი არ ებულ ა არო ივრ ეებ ი, ქალაქები ა ა ა ა იანები ურთიერთობებ ი ელოვნები როლი ო უ ენტირება ა ა ანალი . 31


32


33


ე ით ვა ე, რა არ ო ონთ თბილი ი, გულა ილა ა უ ობენ: რა თქ ა უნ ა, ბევრი ავტო ობილი, აბინ ურებული აერი ა უა რავი ი ი , როგორ ტატუ ი ა ვენებელი. 34


ელევია ე იარული ე ეგ იგორ ა ანტონ ალ ი ა ო ი ებულება ე ექ ნებათ არ ო გენა: ე ინიათ

ელი უფლები ა ა არ ენ ობიან.

35


36


37


38


როექტი ლექ ია, ინა აარ ერთა

ფარგლებ ი, არტი ან ა აქტივი ტებ ა ლიტერატური უ ეუ ი აატარე აა ა ე ო ტერები, რო ლები ქალაქ ი ოლიტი ური არტიები ევნო ო ტერები გვერ ით გაა რე . ლეგალი ა ია არი უანა ა ავ გეთ ა ობებ ი ე ათი ლოგანებია. 39


40


41


თბილი ი ე ეგ, იგორი ნიუ იორ ი, ანტონი ი ელ ინ ი გაე გ ავრა. აღ ოა ინე ელიავა ი ა ალ ა აინტერე ო ა ა იანებ ელო ება. 42


43


44

ფოტო: იანა ორბე ა ვილი ე აუბრა: თა ო ფოლა ა ვილი


45


ირველი როფე იული ულტი ე იური ქ ელი ა www.myangle.org

46

რეთ ავ ა ია ი


47

ფოტო: ქაბული, ავღანეთი 2013. ფოტოგრაფი: გიორგი გოგუა.


ფოტოგრაფი: გურა

ურა ოვი ე აუბრა: ნატა ავალიანი

artisteriumi 2014

48

მაგდა გურული არტი ტერიუ ი

ა ფუ ნებელი, ურატორი


იუ ტონ, რობლე ა გვაქვ

ინაარ ი გა ო, ვიფიქრეთ, რო ვენთვი აქტუალური ე ი ი გა ა ე ა ა გ ით უფრო ა ვილი იქნებო ა.

არტი ტერიუ ი თანა ე როვე ელოვნები აერთა ორი ო გა ოფენაა, რო ელი ირველა 200 ელ ატარ ა. ა როი თვი ე ი გა ო ილებით, რო ა თე ა ო ულარულ აქართველო ი უ ვე არ ებობ ა თანა ე როვე ონტექ ტ ეა აგებული, ა ურებელი უფრო თანა გრ ნობიარეა. ერბერტ არ უ ე აქვ ელოვნები აერთა ორი ო გა ოფენები ნათქვა ი ო ულარული ულტურა ვენი გა ო ილება, ონტაქტები. ი ი გა ო, თავი უფლები რე რე ირებულ ო ნებებ რო აქართველო ი რობლე აა გავ ი ინა ავ ალიან ო ონ . ო ულტურა გა ოფენები ერიო ულობი ენარ უნება, გავ ვიფიქრეთ, არგი იქნებო ა ი ევ ერთი, ა ალი არა არტო ინა ავ ა ულტივირებ ო ნებებ , ი ველა ე აღ ევ . არი იან ივენთი ექ ნა, ქართული თანა ე როვე ო ულტურა ი ოველთვი არი ე ი ი, ელოვნები ო ულარი ა იი თვი ა რო ელ ა ეი ლება აგაფიქრო ოფლიო თანა ე როვე ელოვნები ა ვენებლა თბილი ი. ა უ ანა ნელ ი ეთი ან გაგა ენო რაღა , ი ი ნი ინ ივი ებული. ველა ე ულელურ ა ერი ულ ი ირით ვერ ვა ვენებთ, როგორ გვინ ა, ფილ ი ი, უ ილებლა ოი ებნება რა გან ე გა ილებით ი ფინან ებთან არი ა ავ ირებული, თუ ა ერიო ულობი ერთი ფარა ა ალიან ა ა ილო, ალიან ენარ უნება ოვა ერ ეთ ა იუ ე ავა ი ი ა, ვიანური, ა თითქ ი ოველთვი ა ვილა ა ა ა ოვრებელი. რო ელ ი ე ვი ე ტარ ება, ვთვლით, რო არტი ტერიუ ი განვითარება ი ა ო იტიური ა რით ვალება ი ა ელოვნებო ერთი, რა ა ვი ურვებ ი, აქართველო ი თანა ე როვე ელოვნებით ა ოგა ოები ლატფორ აა. უფრო ფართო ა ები აინტერე ებაა. ლევან ელი არტი ტერიუ ი თე ა იუ ტონ, გავ ელებული ა რი იუ ე ავა , თანა ე როვე ელოვნება არ არი ელიტური რობლე ა გვაქვ , ვფიქრობ, აინტერე ო ფერო. გარ ა ი ეგ ენტი ა, რო ელი ა ირონიულია. ფრა ა აღებულია 1 რავალ ილიონიან აერთა ორი ო არტ ელ გა აღებული, ა ერი ული ფილ ი ან ა ოლო 13 , რო ელი , რეალურ ი ტორია ეა არ ეტ ქ ნი ა რო ელი არ არ ოა გენ ღევან ელი ელოვნები ერთა ერთ აგებული. 1 0 ლი 13 ა რილ , თვარი გა ოვლინება . ილოტირებული ი იი , ა ერი ული ო ო ური ო ალ ი ა ოლო 13 ი ე ი ა ი ევრებ ა ართვი ენტრ , რიტი ულ არ ებობენ ატვრები, რო ლები არ ქ ნიან ა გან ო ილებიან, გა ა ი რო უქტ . ო ენტ ი, ორე ა ფრა ით ი ართე . ორე ი ი ე ით, რო ი არ გა ე ეტ ობინება ე ებო ა ბორტ ე ანგბა ი ავა რო ურთიერთიობებ ი აბ ი აგანი. ბალონი აფეთქება , რა ა ო ალ ი ორე ა ა ნი ნავ ბრიტანელი არტი ტი , ელექტრო ი ტე ი ა იანება ა რავი ან ერე ი ელერი იტ ვები: ანგბა ი გა ონვა გა ოი ვია. გა ონვი , გა ო ექ ნილ ა ა ატებით ა ი ულ ა . ო ალ ი გა ა რა გა ოი ვია ა ავარიი გა ო, თვარე ე ა ო ა ეუ ლებელი გა ა, ო ე ე, რო ა არტი ტერიუ ი ანა ავა ე ი ა ი ი ო ლე ი, აფრთ ე აე უქრა. ერთი ე ე ვით ელოვნები გან ორ გო ი ა ა იანები ოვლენ, ვიტ ვით, რო ალიან იუ ტონ, რობლე ა გვაქვ ა აო ი ი ქვა ავ ეთ თანა ე როვე ქართული ნობილი ფრა აა, ეი ლება, ოტა გა ვეთილი ი, აგრა ა აო გა ვირვალე ელოვნები განვითარება ი. 49


50


ფოტოგრაფი ბრუნო ფურნიე რო ა გვ. ი ე გვ. 200 . 51


ფოტოგრაფი ალე აფე ი ერთიანობა 200

52


ფოტოგრაფი ბე ო უ ნა ე 53


54


ფოტოგრაფი არიუ აბრა ავი უ ნებოი ია თავი უფლება ექ ნი თვი 200 2011

55


56


ფოტოგრაფი უა ფან ინგენი ა 2013 57


58


ფოტოგრაფი იტ ი ო ე ენი უ ინ ა ინი 2011

59


stumari

გოგი გვახარია ინო

ო ნე

ქართულ ინო ი ბევრა უ ეთე ი გო არეობაა, ვი რე თუნ ა 10 ლი ინ. ეროვნული ინო ენტრი ი ეა , როგორ ან , გაა ართლა ი ფილ ები, რო ლები ინო ენტრი ა არებით გა აიღე , უ ვენე ი ინოფე ტივალებ ე, ათ ქონ ათ არგი რიტი ა, ქართული ინო რი ი ე ა ითუ ეტე ქართული ინო გარ ა ვალება ე აღარავინ ლა არა ობ . თუ ა აერთო ონე ვლავ აბალია, გაურ ვეველი ალ ი იღებ ლა ღან არობა , რო ელ ა თავა ინო ე ა ი ინო არი გა ო ა ულება, როი ა ფაქტური ეგრ ნება, ფონი ეგრ ნება, რა ატურგია ა ა იობი, რო ელ ა ინი უ ი ე არ უნ ა ითა ა ო , როგორ რე ლა ა ი ა ითუ ეტე ო ე იურ ტელე ოუ ი. ი ა ე რო არაფერი ვთქვათ ა ფილ ებ ი არ იგრ ნობა რა ა უ ებ ღე ა ოგა ოება , უბრალო , ა ა იან . ქართულ ინო ი არ ფული ნა ლებობაა თავარი რობლე ა ა არ რეატივი ეფი იტი ქართული ინო რობლე ა ი ევ ე ა ირულობა ა ა რი , ა იერები ე ღუ ულობაა. ინე ატოგაფი ტებ , ათ ორი ა ალგა რ ებ , ვლავა ე ინიათ ატვრული რა ი ალი ი ა რა თავარია, ი ეთ თე ებთან ე ი ები , რა ა ა ოგა ოები აფრი თუნ ა უარ ოფითი რეაქ ია ეი ლება გა ოი ვიო . 60


61


62


ქართველი რე ი ორები ველი რობლე ა ი აა, რო ათ არ უ ვართ ვი ი ფილ ები ურება. ე აბა ი ა ან ველო ი ე იგონებენ , ან უ ა ველო ა ორ ებიან ოლ ე ინო ი ი ინარე რო ე ებ . იუ ე ავა ი ი ა, რო ა რივ, ბოლო რო , გო არეობა გა ო ორ ა, განათლება ა როფე იონალი ი აინ თავარი ა ით ია. 63


64


ურა ოვი ე აუბრა: ლა ა ქავთარა ე ფოტოგრაფი: გურა

თავი რო ე, რუ ინეთი ეროვნულ ა ინო ენტრ ა თე ატური ონ ურ ები გა ოა ა ა, ანუ ი ეები ე თავა ა რე ი ორებ . ა ე გა ნ ა თანა ე როვე რუ ინული ინო. ე ი ა რით, აუ ეთე ო ღევან ელ ოფლიო ი. არა ა რუ ინული ინო ოველთვი ველა ე უ ტა ითვლებო ა აღ ო ავლეთ ევრო ა ი. ქართული ინო ა გილი ან ა ვრა აე არება ეროვნული როგრა ი ე უ ავება ა ა როგრა ა ი ა ოგა ოები რა ეი ლება ფართო ფენი ართვა. ეორე აუ ილებლა უნ ა არ ებობ ე ინო ურნალი, რო ელ ი აიბე ება რიტი ული ერილები ა ალ ფილ ებ ე, თუნ ა ონლაინ ა ით. ვენ გვ ავ არგი ინო რიტი ო ები, რო ელთა ტრიბუნა ა არ ა ერა ირ ებათ

65


66


evropul-qarTuli samzareulo. sasiamovno musika da myudro garemo.

Tbilisi, abesaZis q. 2 leseliZe (kote afxazis quCa) tel: 032 293 36 51 https://www.facebook.com/Linville.Cafe 67


konceptualuri

კახა კახიანი ფოტოგრაფი

ალკოჰოლის ფილტრით ვენ ეგვი ლია ვი ოგ აუროთ. ოღონ , არა ურგ ანთი ა ა არვი თან ლებით. ვენ ეგვი ლია ოგ აურობი რო ფოტოები გა ავიღოთ, ერე ალ ო ოლი ფილტრ ი გავატაროთ ა გა ოვი ე ი ეთი, როგორი ინა ვილე ი, ი თვრალე ი ი ო. ა ა ა იანი ფოტო როექტი ორე ა ეა გა აღებული ი ეა ალ ო ოლი ე ოქ ე ები ქვე ოფ ოუვი ა. აიღო ,,აიფონი ა გა აიღო. ფერები ქვე ნობიერა ო ი , ა რები ი აა, რა ალ ო ოლი ე ოქ ე ები ა ო ონ . როექტი გა აღება გრ ელ ება ა გრ ელ ება ოლო ოგ აურობი ა , ი თვრალე ი.

68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


www.facebook.com/guram.muradov 82


83


stumari

84


გიორგი დადიანი ფოტოგრაფი, გრაფი ო

ი აინერი

1+1=1

ო უ ენტური ფოტო ერია 1 1 1 არი ერთგავრი ვი უალური ღიური, რო ელი ა ა ავ რო ი ანა ულ ინფორ ა ია ა ა ა ოვრებულ ლო ა იებ . ურათებ ი გეო ეტრია ა ო ო ი იური განლაგება, ავტორი ინაგანი გო არეობი ირ ა ირ რო ორ იული, ვი უალური თარგ ანია. ღიური არი თე აა, რო ელი თელი ოვრები ან ილ ე იქ ნება, გან ვავებული ფორ ებით. ე ეი ლება ი ო ტექ ტური ღიური, ვი ეო ღიური, ფოტო ღიური ა ა. . ი , რა ფოტო ღიურ ვა ტი ი არქივი გან განა ვავებ , არი რო ორ ია ი ართლი ა ა რეალობი . თუ, ელით ნა ერი ღიური ირა ე ეტა რო ანტი ებული, ვი ეო ღიური ი ე ეტა რეალი ტურია, ფოტო ღიური ი ოქრო უალე ი ი ო ე თვი , რა ველა ე უ ტა გა ო ე ი როინ ელ ე ო იებ ა ა ანა ულ თუ ნაგრ ნობ ინფორ ა ია . 85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


მუსიკა

112


სიხა უ ი ო ი

გონი, რაღა გაორება აქვ . ნა ილობრივ, უ ი ით ვარ ა ავებული ა ეორე, ალტერნატიული ე ი თავი ი ე ი ინა ია. უფრო თეორიულ ე ი ინა ი ვა ავლი. ე ე ო ა, გაუ ნობიერებლა . უ ი ა ა რეული ა ა ი ან ე ოი რა ე ოვრება ი, ე ი ინა ი ტან არტული არ ევანი ი ო. არ ი ია, რო თავი ა ენებებინა უ ი ი თვი , ვერ ავანებებ. ერ ი ო ბენ ი, ერე ვი ავი არტო, ერე ავი ე ი ეობა ა ე ველაფერი ა ე ერთა . არგი ბენ ი ავ ა, ერქვა. ა ლა არ ებობ , ოღონ ვირტუალურ ა ნა ევრა ო ატო ურ გო არეობა ი. ი ი ანი ქონ ა ო ლექ ი, აერთო უ ი ო ი ვარ თუ არა. ი ენა ფორ ალურია ე ი ინა თავი ი ტიტულებით ა განათლები ფორ ატით, რო ოველთვი ეგონა, უ ი ა ი, ოგა ა , ელოვნება ი აუ ილებელია რაღა ქაღალ ები, ი ლო ები. ერე ბენ ი ერთ ა ევრ ა, ე ა ეგობარ ა ა როფე იონალ ა უ ი ო ა ით რა, არა ორა ფიქრობ, რა გან რეალურა გან ა ღვრავ , არტი ტი არ თუ არაო.

არავინ

113


114


ქართულა თანა ე როვე ნი ნავ , აგრა ოლო ე არ არა აქტუალური, თან თანა ე როვე ა ი ევ რაღა . ა ალი ტრე ი , რო ელ ე ა ლა ვ უ აობ ა აერთო რა ა ვა ეთებ ით, თავი ან, ვ ილობ ით არა ო ერ იული ოფილი ო, არა ო ატვირთვი . აბოლოო ა ი, ივ ვ ით, რო ო ი ოველთვი ნეგატიურ ატვირთვა არ ატარებ , რა გან თითქ ი ველა ი არტი ტი, რო ელი ვენ ვი ო ით, ვი ო ით ი იტო , რო ი ო ო ულარული. თუ ა, ოველთვი , რო ა ვა ეთებ უ ი ა , ო ნავ აინ ვი რები ექ ერი ენტი ენ. ტექნოლოგიურ ა განვითარება ალიან ეუ ო ელი უ ი ი ექ ნი რო ე . 0 იანებ ი ა ერე , თითქ ი ეუ ლებელი ი ო აღალი არი ი რო უქტი ეგექ ნა ა ლი ირობებ ი. ღე ერთი ლე ტო ითა გი ლია ა აო ერიო ული განა ა ები გაა ეთო. 115


ე თვითონ ევიქ ენი ე ურთიერთგა ო რი ავი იქოტო ია, ე აბოლოო ი ვერ ერთ ფერო ი ვერ ვრეალი ი ბოლო ე ე ა ე ვიტ ო ი უფრო არგი უ ი ო ი ინ ა ვი ო, ვი რე ექი ი. ა აბლონური ფრა ა ი ო ე ეთი , ა ეი ო ქაო ი. ი რეალობები ვერ ლი აღ ოვ ნ ი, რო ელ ი ვ ოვრობ ი. ბა არი არ არ ებობ ა, ა ლა ა ეა. ინ ო ა ა ებარებინა ა ე ა ე ებულება ი, აგრა ირი არ ევანი ი ო, ა ლა ა ეა. თან ა ი ბრ ოლა ვერ ოვიგე, არ ე ო რევოლუ იონერობა თუ გა ბე აობა

116


ოვრება ი. ე ე ვთვლი. ე ღა ავა ი, . ე ე თ ვევა ი

.

აქართველო ი უ ი ალურ ინ ობლებთან ა.

117


118


119


ერე 12 ელი ვი ავი ე იგრა ია ი. ე იგრანტი ტატუ ით ა ვლა ბევრ ბარიერ ქ ნი . თავ არ ვი ართლებ, უბრალო ე ი რეალური რობლე ები ი ო, რა ე ა ვ ა ოვრება ი. ა ლა რო ვი ებ ე თავი ან, ირ ა ირ უ ი ა ი გა ავინა ვლებ ი. თუ ი ი, რი ი ეთება გინ ა, აუ ილებლა ეგ უნ ა ა ეთო. თუ არ ი ი ა ულ ერთია, ა ინ ეი ლება იფიქრო რაგ ატულა . ინ ა ქონ ე რა ენი ე ლიანი ონტრაქტი ლეიბლთან, რო ელთან ურთიერთობა ი , აქ ი ალურა ავი არ ები უ ი ალურა , ა ით ვიარ ებებ ა არ ექნება ვა აფიქრალი. ფაქტობრივა , ე ი ა ნი ნავ , რო ევქ ნა რო უქტი, რო ელი იქნება ოთ ოვნა ი ი ეთ ონე ე, რო ე არ ვიფიქრო ვა რაღა ები ეთება ე, გარ ა ი ი ა, რო ვა ეთო უ ი ა.

120


121


122


123

ფოტოგრაფი: ქეთა ღვინეფა ე ე აუბრა: ნატა ავალიანი


124


www.facebook.com/olegitopics www.facebook.com/olegitostudio 125


moda

126


ჩუბიკა ნინო ჩუბინიშვილი ი აინერი ოუ ეთება 2 ლი ან ავი ე, ფიქრი ა როფე ია ე ი, როგორ ვაანალი ებ, ბავ ვობა ი ა ი ია. ულ ვა ვირ ებო ი ო ტიუ ებ ფილ ებ ი, თეატრ ა ა რეალობა ი. ანა ალი ა, ე ი ეორე ვილი ე ოლებო ა, თელ რო ოლო უ აობა ვუთ ობ ი. ე ა ე ი ირველი ვილი, ერთა არ ვ ოვრობ ით ა ა იტო , ა უალება ქონ ა, ოლო ე უ ავა. ა ლა, ე ი ოვრება ორა გაი ო. 127


128


ე, ე როფე ია უფრო ე ოქ ე ებით რილ ი განვი ილავ, ვი რე ა ო არებლო ი. არ ებობენ ი აინერები, რო ელთა ა ო ი უნიფორ აა ა არ ებობენ ვა ტი ი როფე იონალები , რო ლები ელოვნები ნი უ ებ ქ ნიან, თავიანთი ოუთი ი ტორია ვებიან. ათი ოველი ო ტიუ ი ა ალი ე ვი გა ნაა, ა არო ა ლებურა აღქ ა. ე ათ ფილო ოფია ვი იარებ. ა ო არებლო ი აინ ი არი აინტერე ო ა ექტები, აგრა ე ი გ ა არ არი . ა იტო , აქ ი ირ ე ი აქ ი რულ ოფილა ეთება. განვითარებულ ქვე ანა ი, ო ი ა ლი ველა თანა რო ელი როფე იონალია. იქ უფრო ა ვილია ოუ ეთება. ვენთან ა ი ავლი ოთ ოვნილება ნა ლებია. იუ ე ავა ი ი ა, რო ქონია არგი ოუ, აინ გონია, რო ი ეთი აგარი არა ო ე ოფილა, როგორ ე ინ ა რო ი ო . ი იტო რო , ო ნა ა გა ო ილება არ გვ ოფნი . 129


ე ფერ ა ა ქ ოვილ არ ვ ოფ. ათ ი გარე ო ვუ ა ებ, ა ა ე ოუ ოვია რებ. ვითვალი ინებ უ ი ა , ლო ა ია . ინ ა, რო ერთი თლიანობა ი ო , როგორ ინო ან ექტა ლი. 130


131


ა უ არო , არა ე ა გილა გავ ნ ი. ა ქვე ანა ი არ არ ებობ ა ა იანი, რო ელი ე ა ო ატარებ ა. ე ი ე ოქ ე ება ო ავლი ო ა გონია, ინ ივი ები ო ა ა არა უნიფორ ა. ინ ივი ი ი, ველაგან ოველთვი ოტაა ა ოლო ათ ირე ნა ილ უ ვარ ა ა. ა ი იტ ვით რო აღვ ერო ი , რა ა ვა ეთებ: არქიტექტურული, ონ ე ტუალური, ენ იტიური. 132


133


ე ი ვარ ე ი აქ ე. რო იო ე , აინ ი ა გავა ეთებ, რა ინ ა. არა ო ე ევეგუები რეალობი ოთ ოვნებ , რა ა არ უნ ა თავა ობ ე . ე ე ი გ ა აქვ ა ა ი არ უნებული ვარ. ე არი ე ი ლიერი არე. 134


ფოტოგრაფი: გურა

135

ურა ოვი ე აუბრა: თა ო ფოლა ა ვილი


damwyebi

მაი ლაშაური ატვარი, ილუ ტრატორი ე აი ნატა ლა აური ვარ. ორი ა ელი აქვ , ა ა ოფილი ე ვარებული გა ო. ო ლე , გაუგებრობა ქონ ა ა გილი. ავიბა ე ირველ ექტე ბერ , რო ელი ლი , არ ვიტ ვი, თორე ვეღარ გავთ ოვ ები. არ ინ ა არტო ე თავ ე ვილა არა ო, ა იტო ბებო ე გეტ ვით ბებო ბერ ენი ი ო, უ ვარ ა ქარგვა, ატვა, ერ ვა. ე ა ო ი ავ , აგრა არ ატავ . ა ა ქართველია, უ ვარ იიი ი ა ღეგრ ელოები. ო ლე , ი ი თქ ე ინ ა, რო ა ი ი ლი აქვ გულ ი. ატვა ი ვარ . ბავ ვობი ან ვ ატავ ა ი გა ი ვა ე, აგრა , ა ლა, გონი, ო ი ევ ოლ ე ა ერე ეორე , ანალოგიურ , ე ორივე 13 რი ვ ი, ო ა არ არი 13 თარ ავა თ ვევ.

არია. არა ო ე იფიქრია ე ი ნა ატები . ულ ვ უქნი ა ვ უქნი. გული ება რო ა რ ე . ორი გა ოფენა ქონ ა, ი. ი ევ თუ ექნება, ანარ ენებ ა 13

ინ ა, ე ი ა ლი ქონ ე , ოლო ერთი ოთა ი ა არტო ვ ოვრობ ე. ერე აღარ ავალაგებ ი ა ატავებ . ი ევ, ინ ა, ველა იღი ებო ე არ ვ ა ვარლობ ა არ ილა ა ი ონ ურ ი ფინალ ი ვარ, ვი ი, აგრა ინ ა ველა ბე ნიერი ი ო . 136


137

ფოტოგრაფი: იანა ორბე ა ვილი ე აუბრა: ნატა ავალიანი


138


არტივი ირთულეები 139


140


რეალობი ილუ ია 141


142


ვი

ანუ ვერ ვიფრენ 143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


‘ORAL’ არტივი, ინი ალი ტური იუ ეტები. ფო უ ი ოლო ქალი ირი ა არატ აფიქ ირებ ბაგეები, ოქნილი ენა, ბილები, ღრ ილები.. ითლი , ვარ ი ფერი , ნარინ ი ფერი გა ა. ი ერრეალობა თან აქ ი ალურა ია ლოებული ე რულები ტექნი ა ილუ ტრა ია ა ა ი როვი ა ია ბრ ალებ ი აქ ევ . არ ოებ ი ოქ ეულია ვნება ე ლუ ი ა ა ური. თითოეულ ბაგე ი ან ა იათი რულფა ოვანი, ლიერი ფე ინე ი. ა ა უთარი ე ა ლებლობები ერა. ი ა ა ობ ა უთარი ინ ივი უალი ით. ოლა ი ირითა ონ ეფ ია ორალური ი ურ ი არ ოა გენ , რო ელი ვნება , ინტელექტ , თავი უფლება , თვით ა ერებულობა , ი ა ა ე ა ა ოუ ი ებლობა აერთიანებ . ბაგეებ ქალი თვი ოლო ე ორატიული ატვირთვა არ აქვ . გე რიელი, ვნიანი, ურნელოვანი ინგულარობი ათვლი ერტილია, ეტ ველები ა არატი, რო ელი თვითონ ა ეთებ არ ევან , ი ო ი , ვინ ურ , რო ი ო .

მუსია ქებურია

156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


reportaJi

170


2 ივნი

ევრო ავ ირთან ა ო ირები თბილი ი, ევრო ი

ე ა ებ ეთან ები ელ ო ერა ოე ან ე ონ ერტით აღინი ნა. 2 ივნი ი, 201 . ფოტოგრაფი: გურა

ურა ოვი 171


172


ა გილობრივი თვით

ართველობი არ ევნები. 1 ივნი ი, თბილი ი.

ფოტოგრაფი: გურა

ურა ოვი

173


174


2 ივნი

ევრო ავ ირთან ა ო ირები თბილი ი, ევრო ი

ე ა ებ ეთან ები ელ ო ერა ოე ან ე ონ ერტით აღინი ნა. 2 ივნი ი, 201 .

ფოტოგრაფი: იანა ორბე ა ვილი, გურა

ურა ოვი 175


176


ოფლიო აფე ბურთო ე

იონატი 201

ფოტოგრაფი: იანა ორბე ა ვილი

177


178


აქ ია ქალებ ე ალა ობი ინააღ ეგ. 1 ივლი ი, ბა ურიანი. ფოტოგრაფი: გიორგი ეტონი ე

179


180


აქ ია ქალებ ე ალა ობი ინააღ ეგ. 2 ივლი ი, თბილი ი. ფოტოგრაფი: გურა

ურა ოვი

181


182

ჟურნალი ფოტოესე  

ივნისი-ივლისი 2014 PHOTOESSAY Magazine www.photoessay.ge

ჟურნალი ფოტოესე  

ივნისი-ივლისი 2014 PHOTOESSAY Magazine www.photoessay.ge