Page 1

แหล่งที่ปลูกข้าวโพดหวานในประเทศไทย

[ ขยายดูภาพให ญ่ ]

ข้าวโพดสามารถปลูกได้อย่างกว้างขวางทั่วโลกตั้งแต่ละติจูดที่ ๕๘ องศา ในประเทศแคนนาดา ผ่านเขตโซนร้อนลงมาจนถึงเขตตอนใต้ประมาณละติจูดที่ ๓๕-๔๐ ข้าวโพดสามารถเจริญเติบโตได้ดีบนพื้นที่ซึ่งมีระดับ เดียวกับน้ำทะเลไปจนถึงพื้นที่ระดับสูงกว่าน้ำทะเล ๓,๐๐๐-๓,๙๐๐ เมตร ในประเทศเปรูและเม็กซิโก แหล่งผลิตข้าวโพดสำคัญ ๆ เรียงตามปริมาณการผลิตมากไปหาน้อย คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียตรุสเซีย เม็กซิโก สหภาพแอฟริกาใต้ อาร์เจนตินารูมาเนีย ยูโกสลาเวีย อินเดีย อิตาลี ฝรั่งเศษ และอินโดนิเซีย สำหรับในประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่า ข้าวโพดสามารถปลูกได้ดีทุกภาค จังหวัดที่ผลิตข้าวโพดมากในแต่ละภาค เรียงตามปริมาณการผลิตมากไปหาน้อย ดังนี้ ภาคกลาง มี เพชรบูรณ์ ลพบุรี นครสวรรค์ สระบุรี พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย และปราจีนบุรี ภาคเหนือ มี แพร่ น่าน เชียงราย และเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ขอนแก่น และชัยภูมิ ภาคใต้ ปลูกมากที่ สงขลา สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช

โครงการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวโพดหวาน Kanchanaburi sweet corn product package โครงการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวโพดหวาน Kanchanaburi sweet corn product package งานออกแบบส่วนบุคคลวิชา Arti3314การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์


ข้าวโพดหวาน sweet corn

ที่มา : http://www.thedailygreen.com8

1.การสืบค้น Research ข้าวโพด Sweet Corn ข้าวโพดหวานเป็นพืชอายุสั้น สามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกในระยะสั้นได้ โดยข้าวโพดนั้นจะมีอายุการเก็บเกี่ยวที่ประมาณ 75 วัน ดังนั้นข้าวโพดหวานจึงนับว่าเป็น พืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่อไปในอนาคต ข้าวโพดหวาน (Sweet Corn) เป็นข้าวโพดที่คนใช้รับประทาน ไม่มีการแปรรูป เมล็ดมักจะใสและเหี่ยวเมื่อแก่เต็มที่ เพราะมีน้ำตาลมาก


ก่อนที่จะสุกจะมีรสหวานมากกว่า ชนิดอื่น ๆ จึงเรียกข้าวโพดหวาน มีหลายสายพันธุ์ ประเทศไทยส่งออกข้าวโพดหวานแบบแปรรูปและแช่แข็งไปยังตลาดโลกและตลาด ในประเทศญี่ปุ่น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยส่งออกข้าวโพดหวานสู่ตลาดโลกก็เนื่องจาก ตลาดต้องการข้าวโพดหวานเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ตลาดในสหภาพยุโรปยังมีความ เข้มงวดในการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ด้วยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ประเทศไทยสามารถเพาะปลูกข้าวโพดหวานเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำไปแปรรูปในตลาด เดิมและส่งออกข้าวโพดหวานเกษตรอินทรีย์แบบฝักด้วยการบรรจุถุงสุญญากาศ ข้าวโพด เกษตรอินทรีย์ของไทยตรงตามมาตรการเกษตรอินทรีย์สากล และมีความปลอดภัยจาก สารพิษตกค้าง(zero-detection of agricultural chemical residues) (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554) ที่มา:http://organic-agriculture.org

ประโยชน์ของข้าวโพด 1.ใช้เป็นอาหารมนุษย์ ในประเทศไทยประชาชนนิยมรับประทานฝักสดของข้า วโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดไร โดยการต้มหรือเผาให้สุกเสียก่อนนอกจากนั้นฝักอ่อนของข้าวโพด ยังนิยม รับประทานกันอย่างแพร่หลาย นับเป็นผักชนิดหนึ่งที่นำมาปรุงอาหาร นอกจากจะรับประทาน ในประเทศแล้วยังบรรจุกระป๋องส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เป็นอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งด้วย

ประชาชนในบางประเทศ อาศัยบริโภคข้าวโพดเป็นอาหารหลักในรูปต่างๆ กัน เช่น ในอเมริกากลาง และอเมริกาใต ใช้แป้งบดจากเมล็ดแก่มาทำเป็นแผ่นนึ่งหรือย่างให้สุก รับประทานกับอาหารอื่นคล้ายกับการรับประทานขนมปังในฟิลิปปินส์นิยมตำเมล็ดข้า


วโพดแก ให้แตกเป็นชิ้นเล็กเท่าๆ เมล็ดข้าว แล้วต้มรับประทานแทนข้าว ข้าวโพดสามารถส่งเสริมการย่อยสลายพีเอเอชที่ปนเปื้อนในดินเช่น ฟีแนนทรีนไพรีนได้ โดยย่อยสลายได้90%ที่ความเข้มข้นเริ่มต้น100mg/ kg[1]และทนทานต่อดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเครื่อง [2] จึงมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนพีเอเอชและปิโตรเลียม


corn sweet  

phongsorn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you