Page 1

TIN TᝨC N᝔I BẏT

CĂ´ng nghiᝇp lĂ ngĂ nh tăng trĆ°áť&#x;ng khĂĄ trong quĂ˝ 1

Kinh t – xĂŁ h i quĂ˝ 1 tăng tr ng khĂĄ

I P C V U N G T A U

..

rong ba thĂĄng Ä‘ u năm, tnh BĂ Ra – VĹŠng TĂ u (BR-VT) Ä‘ĂŁ tĂ­ch cc trin khai nhiu bin phĂĄp thĂşc Ä‘%y phĂĄt trin kinh t – xĂŁ hi, do Ä‘Ăł cĂĄc ngĂ nh, lÄŠnh vc kinh t Ä‘u cĂł nh&ng bc tăng trng Ä‘ĂĄng k. Trong quĂ˝ 1, giĂĄ tr sĂĄn xu t cĂ´ng nghip, nĂ´ng nghip, lâm nghip vĂ  ng nghip l n lt tăng 15,5%, 5,51%, 2,45% vĂ  5,65%; kim ngch xu t kh%u cha k d u khĂ­ c khoĂĄng 296 triu Ä‘Ă´ la M*, Ä‘t 14,33% k hoch vĂ  giĂĄm 14,06% so cĂšng káťł; kim ngch nh p kh%u c khoĂĄng 324 triu Ä‘Ă´ la M*, Ä‘t 14,72% k hoch vĂ  giĂĄm 30,76% so cĂšng káťł năm ngoĂĄi. T"ng vn Ä‘ u t phĂĄt trin c khoĂĄng 8.712 t/ Ä‘:ng, Ä‘t 22,3% k hoch vĂ  tăng 17,33% so cĂšng káťł, g:m: Vn ngân sĂĄch Ä‘a phng 850 t/ Ä‘:ng, vn doanh nghip trong nc 2.300 t/ Ä‘:ng, vn doanh nghip nc ngoĂ i Ä‘ u t 5.562 t/ Ä‘:ng. V vn Ä‘ u t nc ngoĂ i, trong quĂ˝ 1, tnh BR-VT Ä‘ĂŁ c p Gi y ch ng nh n Ä‘ u t cho 3 d ĂĄn vi t"ng vn Ä‘ u t đăng kĂ˝ lĂ  14 triu

INVEST IN VIETNAM

%5ӎ$9lj1*78

T

2

Bn tin Ä?u t - S 17 (thĂĄng 5-2012)

Ä‘Ă´ la M*. Vn Ä‘ u t thc hin c#a cĂĄc d ĂĄn khoĂĄng 285 triu Ä‘Ă´ la M*, tăng 6% so cĂšng káťł. V dch v du lch, t Ä‘ u năm Ä‘n nay cĂĄc Ä‘n v kinh doanh dch v du lch trĂŞn Ä‘a bĂ n tnh Ä‘ĂŁ Ä‘Ăłn vĂ  phc v khoĂĄng 2,7 triu lt khĂĄch du lch, Ä‘t 25,02% k hoch, tăng 16,78% so cĂšng káťł. NhĂŹn chung, tuy kinh t c#a tnh Ä‘i din vi r t nhiu khĂł khăn, thĂĄch th c, song mt s ngĂ nh, lÄŠnh vc v=n tăng trng tng Ä‘i khĂĄ. CĂĄc v n Ä‘ v an sinh xĂŁ hi Ä‘c tăng cng; quc phòng an ninh Ä‘c gi& v&ng, tr t t an toĂ n xĂŁ hi Ä‘c Ä‘ĂĄm bĂĄo. Trong quĂ˝ 2, BR-VT s> tip tc thc hin cĂĄc giĂĄi phĂĄp "n Ä‘nh kinh t vÄŠ mĂ´, kim ch lm phĂĄt vĂ  bĂĄo Ä‘ĂĄm an sinh xĂŁ hi; trin khai cĂĄc ni dung c#a Ä‘ ĂĄn tĂĄi c c u nn kinh t c#a tnh theo hng Ä‘%y mnh phĂĄt trin cĂĄc ngĂ nh dch v cĂĄng, v n tĂĄi bin, dch v sau cĂĄng, du lch, cĂĄc ngĂ nh cĂ´ng nghip h tr. IPCVUNGTAU

PhĂĄt trin thĂŞm cĂĄc Ä‘a Ä‘im du lch ti Vng TĂ u V

a qua, d ĂĄn LĂ ng du lch ChĂ­ Linh Ä‘ĂŁ Ä‘c UBND tnh BĂ  Ra – VĹŠng TĂ u c p gi y ch ng nh n Ä‘ u t ti phng 10, thĂ nh ph VĹŠng TĂ u. Ä?ây lĂ  d ĂĄn du lch cĂł vn Ä‘ u t trong nc ln nh t Ä‘c c p gi y ch ng nh n Ä‘ u t t Ä‘ u năm Ä‘n nay.

Kho sĂĄt mĂ´ hĂŹnh phĂĄt trin dch v logictics ti Nh t Bn N

m trong chui hot Ä‘ng chng trĂŹnh khĂĄo sĂĄt ti Nh t BĂĄn thuc Ä? ĂĄn phĂĄt trin dch v logictics tnh BĂ Ra – VĹŠng TĂ u (BR-VT) giai Ä‘on 2011-2020, t ngĂ y 8 Ä‘n ngĂ y 14-4, Ä‘oĂ n lĂŁnh Ä‘o tnh, cĂĄc s ban ngĂ nh vĂ  cĂĄc doanh nghip Ä‘ang Ä‘ u t vĂ o lÄŠnh vc trĂŞn do Ă´ng Nguy!n Tu n Minh lĂ m trng Ä‘oĂ n Ä‘ĂŁ cĂł chuyn khĂĄo sĂĄt ti Nh t BĂĄn v phĂĄt trin dch v logistics. Sau khi Ä‘n Tokyo, Ä‘oĂ n Ä‘ĂŁ cĂł bu"i lĂ m vic vi T p Ä‘oĂ n t v n Forval v mc Ä‘Ă­ch c#a chuyn khĂĄo sĂĄt, Ä‘Ăł lĂ  nghiĂŞn c u, h$c


Phåt trin đà o t o nhân l c ch t l ng cao cho ngành logistics

Ä? Ẍ U

Ä? tr thĂ nh Ä‘a phng cĂł nn cĂ´ng nghip m nh nh t trong c nc v kinh t cng bin vĂ  dch v logistics, tnh BĂ  Ra-VĹŠng TĂ u cn s l ng ln nhân l c v lÄŠnh v c logistics Ä‘ phc v phĂĄt trin kinh t cng bin vĂ  t chc khai thĂĄc l i th cĂĄc dch v logistics mt cĂĄch h p lĂ˝.

Hᝣp tĂĄc Ä‘Ă o tấo Trng Ä?i h$c BĂ  Ra – VĹŠng TĂ u va kĂ˝ kt hp tĂĄc vi T p Ä‘oĂ n Ä?Ă o to V n tĂĄi bin vĂ  Giao thĂ´ng HĂ  Lan (STC-Group). Theo Ä‘Ăł, t p Ä‘oĂ n STC-Group s> mang li h t ng giĂĄo dc theo tiĂŞu chu%n quc t ngĂ nh v n tĂĄi vĂ  h u c n cho t t cĂĄ cĂĄc trĂŹnh Ä‘ giĂĄo dc vĂ  ngĂ nh ngh; chia sP kinh nghim trong giĂĄo dc quc t vĂ  ngu:n nhân lc, h thng giĂĄo dc hin Ä‘i, chuyĂŞn mĂ´n, th trng quc t vĂ  c s h tr giĂĄo dc cĹŠng nh kin th c v cĂĄc phng th c tr giĂĄ vĂ  Bn tin Ä?u t - S 17 (thĂĄng 5-2012)

3

..

%5ӎ$9lj1*78

th c cho cĂĄn b quĂĄn lĂ˝ nhĂ nc, Ä‘i ngĹŠ quĂĄn lĂ˝ Ä‘iu hĂ nh cĹŠng nh nhân viĂŞn Ä‘ cĂł kin th c c bĂĄn v logistics, nghip v, lu t l quc t vĂ  Vit Nam v ngĂ nh dch v logistics. Ä? thc hin tt chng trĂŹnh Ä‘Ă o to, BĂ  Ra – VĹŠng TĂ u vĂ  cĂĄc doanh nghip cung c p dch v c#a Ä‘a phng cĂł th yĂŞu c u Hip hi Giao nh n v n tĂĄi Vit Nam (VIFFAS), Hip hi cĂĄng bin Vit Nam (VPA)... giĂşp Ä‘? trong cĂ´ng tĂĄc Ä‘Ă o to nghip v vĂ  cung c p thĂ´ng tin liĂŞn quan.

INVEST IN VIETNAM

Chiáşżn lưᝣc phĂĄt triáťƒn nguáť“n nhân láťąc Logistics lĂ ngĂ nh mi phĂ´i thai  tnh BĂ  Ra - VĹŠng TĂ u nĂłi riĂŞng vĂ  cĂĄ nc nĂłi chung. VĂŹ v y mĂ  hin nay cha cĂł h thng Ä‘Ă o to chuyĂŞn ngĂ nh nĂŞn cĂĄc c s Ä‘Ă o to cha cĂł Ä‘i ngĹŠ cĂĄn b giĂĄng dy v logistics cĂł kin th c chuyĂŞn mĂ´n sâu vĂ  giĂ u kinh nghim thc t. NgoĂ i ra, Ä‘n nay v=n cha cĂł h thng chu%n v k* năng Ä‘ lĂ m c s cho vic thit k cĂĄc chng trĂŹnh Ä‘Ă o to vĂ  giĂĄo trĂŹnh cho cĂĄc v trĂ­ cĂ´ng vic trong ngĂ nh logistics, d=n Ä‘n vic tnh còn thiu vĂ  cha Ä‘:ng b ngu:n nhân lc phc v ngĂ nh nĂ y. Theo cĂĄc chuyĂŞn gia kinh t quc t trong vĂ  ngoĂ i nc, Ä‘ u t phĂĄt trin nhân lc ch t lng cao lĂ  Ä‘ u t rP, Ă­t r#i ro, cĂł s phĂĄt huy lâu dĂ i vĂ  cĂł khĂĄ năng to Ä‘t phĂĄ cho cĂ´ng cuc phĂĄt trin ngĂ nh kinh t cĂĄng bin vĂ  dch v logistics. Trc tiĂŞn, nhân viĂŞn hĂ ng hĂĄi Ä‘a phng c n nâng cao kin th c vĂ  chuyĂŞn mĂ´n, Ä‘:ng thi, tnh cĹŠng c n phĂĄi t p trung vĂ o cĂĄc chng trĂŹnh Ä‘Ă o to nh: b:i d?ng kin

T ĆŻ

t p v phĂĄt trin ngĂ nh dch v logistics. Qua Ä‘Ăł, Ä‘oĂ n cĹŠng bĂ y t@ hy v$ng trong tng lai s> cĂł s hp tĂĄc chAt ch> gi&a tnh BRVT vĂ  t p Ä‘oĂ n trong lÄŠnh vc xĂşc tin Ä‘ u t, quĂĄng bĂĄ hĂŹnh ĂĄnh c#a tnh cho cĂĄc doanh nghip Nh t BĂĄn. Tip Ä‘Ăł, Ä‘oĂ n cĹŠng Ä‘ĂŁ cĂł bu"i lĂ m vic vi t p Ä‘oĂ n Logistics Sagawa, Vin nghiĂŞn c u Nomura (NRI) vĂ  c quan hp tĂĄc quc t Nh t BĂĄn (JICA) Ä‘ trao Ä‘"i v cĂĄc hot Ä‘ng dch v logictics ti tnh BR-VT vĂ  cho bit tnh Ä‘ang to Ä‘iu kin tt nh t Ä‘ cĂĄc doanh nghip va vĂ  nh@ Nh t BĂĄn sang Ä‘ u t ti đây BĂŞn cnh Ä‘Ăł, chuyn Ä‘n thăm vĂ  lĂ m vic ti thĂ nh ph Osaka Ä‘ĂŁ giĂşp tnh nHm bHt rĂľ hn v mĂ´ hĂŹnh quĂĄn lĂ˝ cĂĄng. NgoĂ i ra, Ä‘oĂ n Ä‘ĂŁ cĂšng Ä‘i din LĂŁnh s quĂĄn Vit Nam ti Osaka Ä‘n thăm vĂ  lĂ m vic vi LiĂŞn Ä‘oĂ n kinh t vĂšng Kansai. IPCVUNGTAU

T I N

D ĂĄn g:m cĂĄc hng mc: văn phòng, trung tâm Ä‘iu hĂ nh, khĂĄch sn 15 t ng, nhĂ  ngh 11 t ng, nhĂ  ngh th p t ng, bit th ngh d?ng, bungalow, chòi ngh, khu dch v chăm sĂłc s c kh@e, nhĂ  hĂ ng, ki-t, sân kh u ca nhc‌ trĂŞn din tĂ­ch 107.105m2 vi t"ng vn đăng kĂ˝ Ä‘ u t lĂ  660 t/ Ä‘:ng. Khi Ä‘i vĂ o hot Ä‘ng, đây s> lĂ  mt khu du lch ph c hp Ä‘ĂĄp ng nhu c u du lch, ngh d?ng, giĂĄi trĂ­ vĂ  chăm sĂłc s c kh@e cho du khĂĄch. Trong tng lai, LĂ ng du lch ChĂ­ Linh s> tr thĂ nh Ä‘a ch du lch h p d=n c#a thĂ nh ph bin VĹŠng TĂ u.

B Ả N

CẢNG BIᝂN - LOGISTICS


CẢNG BIᝂN - LOGISTICS

th trng v n tĂĄi th#y. T p Ä‘oĂ n cĹŠng s> t v n v cĂĄc tiĂŞu chu%n, mua sHm, lHp Ä‘At vĂ  tip nh n cĂĄc mĂ´ ph@ng Ä‘Ă o to, trang thit b vĂ  ph kin thc hĂ nh cho cĂ´ng ty liĂŞn doanh v hot Ä‘ng v n tĂĄi, dch v logistic vĂ  chui cung ng. Ă”ng H: Văn NiĂŞn, PhĂł Ch# tch tnh cho bit, trong chuyn khĂĄo sĂĄt  châu Ă‚u va qua, lĂŁnh Ä‘o tnh Ä‘ĂŁ

cĂł dp tip xĂşc vĂ tĂŹm hiu v T p Ä‘oĂ n STC. Ä?ây lĂ  t p Ä‘oĂ n cĂł uy tĂ­n trong lÄŠnh vc Ä‘Ă o to nhân lc cho ngĂ nh hĂ ng hĂĄi, kinh t v n tĂĄi bin vĂ  logistics. “S h tr, hp tĂĄc c#a T p Ä‘oĂ n STC vi tnh BĂ  RaVĹŠng TĂ u trong vic Ä‘Ă o to ngu:n nhân lc hĂ ng hĂĄi lĂ  Ä‘iu kin tt Ä‘ tnh phĂĄt trin v v n tĂĄi bin trong tng laiâ€?, Ă´ng NiĂŞn nĂłi.

STC-Group lĂ t p Ä‘oĂ n hĂ ng Ä‘ u v giĂĄo dc vĂ  Ä‘Ă o to v trĂ­ quĂĄn lĂ˝ vĂ  v n hĂ nh toĂ n b chui v n tĂĄi vĂ  h u c n bao g:m: v n tĂĄi th#y, no vĂŠt, lu kho, quĂĄn lĂ˝ chui cung ng, cĂĄng, cĂĄc ngĂ nh liĂŞn quan cĂĄng, v n tĂĄi vĂ  h u c n liĂŞn hp, v n tĂĄi Ä‘:ng b vĂ  v n tĂĄi Ä‘a phng th c. IPCVUNGTAU

QUY Ä?ᝊNH Vᝀ MᝨC PHĂ? HĂ€NG HẢI VáťšI TĂ€U TRáťŒNG TẢI LáťšN CẏP CẢNG CĂ I MÉP - THᝊ VẢI

%5ӎ$9lj1*78

I P C V U N G T A U

..

INVEST IN VIETNAM

Cảng quᝑc tế Cåi MÊp

NgĂ y 9-3-2012, Báť™ TĂ i ChĂ­nh Ä‘ĂŁ ban hĂ nh ThĂ´ng tĆ° 41/2012/TT-BTC váť quy Ä‘áť‹nh mᝊc thu máť™t sáť‘ loấi phĂ­ hĂ ng hải Ä‘áť‘i váť›i tĂ u thᝧy cĂł tráť?ng tải láť›n cáş­p cảng CĂĄi MĂŠp – Tháť‹ Vải. ThĂ´ng tĆ° nĂ y ĂĄp d᝼ng cho tĂ u thuᝡ cháť&#x; hĂ ng hĂła hoất Ä‘áť™ng hĂ ng hải quáť‘c táşż cĂł tráť?ng tải tᝍ 50.000 GT tráť&#x; lĂŞn cáş­p cảng CĂĄi MĂŠp-Tháť‹ Vải. CĂĄc tĂ u thᝧy trĂŞn phải náť™p phĂ­ tráť?ng tải, lưᝣt vĂ o vĂ  lưᝣt ráť?i Ä‘áť u lĂ  0,0192 Ä‘Ă´ la Máťš/GT máť—i lưᝣt; phĂ­ bảo đảm hĂ ng hải lưᝣt vĂ o vĂ  lưᝣt ráť?i Ä‘áť u lĂ  0,06 Ä‘Ă´ la Máťš/GT máť—i lưᝣt. Mᝊc thu máť™t sáť‘ loấi phĂ­ hĂ ng hải nhĆ° sau: TĂ u thᝧy cháť&#x; hĂ ng hoĂĄ quy Ä‘áť‹nh tấi Ä?iáť u 1 ThĂ´ng tĆ° nĂ y phải náť™p máť™t sáť‘ loấi phĂ­ hĂ ng hải theo mᝊc thu quy Ä‘áť‹nh: 1/ PhĂ­ tráť?ng tải: - Lưᝣt vĂ o 0,0192 Ä‘Ă´ la Máťš/GT

4

Bn tin Ä?u t - S 17 (thĂĄng 5-2012)

- Lưᝣt ráť?i: 0,0192 Ä‘Ă´ la Máťš/GT 2/ PhĂ­ bảo đảm hĂ ng hải: - Lưᝣt vĂ o: 0,06 Ä‘Ă´ la Máťš/GT - Lưᝣt ráť?i: 0,06 Ä‘Ă´ la Máťš/GT 3/ PhĂ­ hoa tiĂŞu: Cáťą ly dẍn tĂ u Mᝊc thu Ä?áşżn 10 hải lĂ˝ 0,0017 (Ä‘Ă´ la Máťš/GT-HL) Ä?áşżn 30 hải lĂ˝ 0,0011 (Ä‘Ă´ la Máťš/GT-HL) TrĂŞn 30 hải lĂ˝ 0,00075 (Ä‘Ă´ la Máťš/GT-HL) Mᝊc thu táť‘i thiáťƒu cho máť™t lưᝣt dẍn tĂ u lĂ  200 Ä‘Ă´ la Máťš. Quyáşżt Ä‘áť‹nh nĂ y cĂł hiᝇu láťąc thi hĂ nh tᝍ ngĂ y 1-5-2012. Trong tháť?i gian tᝍ 1-1-2012 Ä‘áşżn ngĂ y 1-5-2012 tháťąc hiᝇn mᝊc thu phĂ­ hĂ ng hải theo quy Ä‘áť‹nh tấi ThĂ´ng tĆ° sáť‘ 164/2010/TT-BTC cᝧa Báť™ TĂ i chĂ­nh.


Bn tin Ä?u t - S 17 (thĂĄng 5-2012)

5

..

%5ӎ$9lj1*78

Ä?ầu tĆ° tấi BĂ Ráť‹a – VĹŠng TĂ u V Ä‘ u t nc ngoĂ i, trong thĂĄng 3, tnh Ä‘ĂŁ c p Gi y ch ng nh n Ä‘ u t cho mt d ĂĄn, vi t"ng vn Ä‘ u t đăng kĂ˝ 0,5 triu Ä‘Ă´ la M*. LĹŠy

INVEST IN VIETNAM

ti BĂŹnh Dng vi vn Ä‘ u t 1,2 t/ Ä‘Ă´ la M*. LÄŠnh vc cĂ´ng nghip ch bin, ch to cĂł 51 d ĂĄn Ä‘ u t đăng kĂ˝ mi vĂ 25 d ĂĄn tăng vn vi t"ng vn c p mi vĂ  tăng thĂŞm 1,17 t/ Ä‘Ă´ la M* (chim 44,6% t"ng vn Ä‘ u t đăng kĂ˝). LÄŠnh vc v n tĂĄi kho bĂŁi Ä‘ ng th ba vi t"ng vn Ä‘ u t đăng kĂ˝ c p mi vĂ  tăng thĂŞm lĂ  180 triu Ä‘Ă´ la M* (chim 6,8%). Mt s d ĂĄn ln Ä‘c c p phĂŠp trong ba thĂĄng Ä‘ u năm 2012 lĂ : d ĂĄn khu Ä‘Ă´ th Tokyu BĂŹnh Dng do nhĂ  Ä‘ u t Nh t BĂĄn Ä‘ u t ti BĂŹnh Dng vi t"ng vn Ä‘ u t đăng kĂ˝ 1,2 t/ Ä‘Ă´ la M*; d ĂĄn Cty TNHH SĂĄn xu t lp xe Bridgestone Vietnam, d ĂĄn sĂĄn xu t vĂ  xu t kh%u 100% sĂĄn ph%m lp cao su do Nh t BĂĄn Ä‘ u t ti HĂĄi Phòng vi t"ng vn Ä‘ u t 574,8 triu Ä‘Ă´ la M*, d ĂĄn cĂ´ng ty CĂ´ng ty TNHH Oshima Shipbuilding Vit Nam c#a nhĂ  Ä‘ u t Nh t BĂĄn vi t"ng vn Ä‘ u t 180 triu Ä‘Ă´ la M* Ä‘ u t ti tnh KhĂĄnh Hòa.

T ĆŻ

T

Ă­nh Ä‘n ngĂ y 20-3, cĂĄ nc cĂł 120 d ĂĄn mi Ä‘c c p gi y ch ng nh n Ä‘ u t vi t"ng vn đăng kĂ˝ 2,26 t/ Ä‘Ă´ la M*, bng 77,2% so vi cĂšng káťł năm 2011. CĂł 29 lt d ĂĄn đăng kĂ˝ tăng vn Ä‘ u t vi t"ng vn đăng kĂ˝ tăng thĂŞm 368 triu Ä‘Ă´ la M*, bng 30,4% so vi cĂšng káťł năm 2011. T"ng vn Ä‘ u t đăng kĂ˝ c p mi vĂ  tăng thĂŞm 3 thĂĄng 2012 lĂ  2,63 t/ Ä‘Ă´ la M*, bng 63,6% so vi cĂšng káťł năm 2011. Trong ba thĂĄng Ä‘ u năm nay, cĂł 26 quc gia vĂ  vĂšng lĂŁnh th" cĂł d ĂĄn Ä‘ u t ti Vit Nam. Nh t BĂĄn d=n Ä‘ u vi t"ng vn Ä‘ u t đăng kĂ˝ c p mi vĂ  tăng thĂŞm lĂ  2,3 t/ Ä‘Ă´ la M*, chim 88,8% t"ng vn Ä‘ u t vĂ o Vit Nam; HĂ  Lan Ä‘ ng v trĂ­ th hai vi t"ng vn Ä‘ u t đăng kĂ˝ c p mi vĂ  tăng thĂŞm lĂ  46,1 triu Ä‘Ă´ la M*, chim 1,7% t"ng vn Ä‘ u t; v trĂ­ th 3 lĂ  Ä?Ă i Loan vi t"ng vn Ä‘ u t đăng kĂ˝ c p mi vĂ  tăng thĂŞm lĂ  42,9 triu Ä‘Ă´ la M*, chim 1,6%. LÄŠnh vc kinh doanh b t Ä‘ng sĂĄn cĂł t"ng vn Ä‘ u t đăng kĂ˝ ln nh t vi 2 d ĂĄn, t"ng vn đăng kĂ˝ hn 1,2 t/ Ä‘Ă´ la M* (chim 45,5% t"ng vn đăng kĂ˝), do cĂł 1 d ĂĄn ln mi Ä‘c c p phĂŠp vĂ o Ä‘ u thĂĄng 3

k 3 thĂĄng cĂł 3 d ĂĄn Ä‘c c p Gi y ch ng nh n Ä‘ u t, vi t"ng vn Ä‘ u t đăng kĂ˝ 14 triu Ä‘Ă´ la M*. Trong 3 thĂĄng năm 2012, UBND tnh Ä‘ĂŁ thu h:i 4 d ĂĄn, vi t"ng vn Ä‘ u t 8 triu Ä‘Ă´ la M*, bao g:m: D ĂĄn nuĂ´i ng$c trai Galatea (3 triu Ä‘Ă´ la M*), CĂ´ng ty TNHH LĂŞ Th Ä?Ă´ng (3 triu Ä‘Ă´ la M*), CĂ´ng ty TNHH Thnh Phong (150.000 Ä‘Ă´ la M*), CĂ´ng ty TNHH BĂŞtĂ´ng MĂŞkĂ´ng VĹŠng TĂ u (2 triu Ä‘Ă´ la M*). Vn Ä‘ u t thc hin thĂĄng 3 c khoĂĄng 85 triu Ä‘Ă´ la M*; lĹŠy k ba thĂĄng Ä‘ u năm vn thc hin lĂ  285 triu Ä‘Ă´ la M*, Ä‘t 21,1% k hoch vĂ  bng 100% so cĂšng káťł, trong Ä‘Ăł vn gĂłp thc hin c#a phĂ­a nc ngoĂ i lĂ  270 triu Ä‘Ă´ la M*, Ä‘t 21,4% k hoch vĂ  tăng 6% so vi cĂšng káťł. LĹŠy k vn Ä‘ u t thc hin t trc Ä‘n thĂĄng 3 lĂ  6.970 triu Ä‘Ă´ la M*, chim 25,7% so vi t"ng vn Ä‘ u t đăng kĂ˝ (27 t/ Ä‘Ă´ la M*). V Ä‘ u t trong nc, trong quĂ˝ 1, tnh Ä‘ĂŁ c p Gi y ch ng nh n Ä‘ u t cho bĂĄy d ĂĄn, vi t"ng vn Ä‘ u t 27.470 t/ Ä‘:ng; Ä‘ĂŁ thu h:i Gi y ch ng nh n Ä‘ u t mt d ĂĄn (d ĂĄn T" hp phong Ä‘in CĂ´n Ä?ĂĄo c#a CĂ´ng ty C" ph n Ä‘ u t Ä‘a c vĂ  dch v thng mi S* CĂĄt) vi t"ng vn Ä‘ u t 445 t/ Ä‘:ng vĂ  thu h:i ch# trng Ä‘ u t Ä‘i vi 2 d ĂĄn trĂŞn Ä‘a bĂ n huyn Long Ä?in, bao g:m: D ĂĄn Khu du lch HoĂ ng Long c#a CĂ´ng ty TNHH HoĂ ng Long VĹŠ; Khu nhĂ   Ä?Ă´ng BHc c#a CĂ´ng ty c" ph n thĂŠp cĂ´ng ngh cao Th k/ M* - Ă o. Vn Ä‘ u t thc hin trong thĂĄng 3 c khoĂĄng 700 t/ Ä‘:ng; lĹŠy k ba thĂĄng Ä‘ u năm thc hin 2.300 t/ Ä‘:ng, Ä‘t 21% so vi k hoch vĂ  tăng 18% so vi cĂšng káťł. LĹŠy k vn Ä‘ u t thc hin t trc Ä‘n thĂĄng 3 lĂ : 69.860 t/ Ä‘:ng, chim 34% so vi t"ng vn Ä‘ u t đăng kĂ˝. IPCVUNGTAU

Ä? Ẍ U

Theo thĂ´ng tin t Cc Ä?u t nc ngoĂ i (B K ho ch vĂ  Ä?u t), trong ba thĂĄng Ä‘u nm, vn Ä‘u t tr c tip nc ngoĂ i (FDI) th c hin c Ä‘ t 2,52 t Ä‘Ă´ la M!. Tuy ch b"ng 99,2% so vi cĂšng káťł nm ngoĂĄi, nhng đây lĂ  con s kh quan trong bi cnh khĂł khn chung c$a kinh t th gii.

T I N

Nht Bn dn Ä‘u v Ä‘u t nc ngoĂ i t i Vit Nam

B Ả N

TOĂ€N CẢNH Ä?ẌU TĆŻ


TIĂŠU Ä?Iáť‚M

Vit Nam m c&a Ä‘Ăłn Ä‘u t Nht Bn Vit Nam Ä‘ang lĂ Ä‘im Ä‘n Ä‘u t lĂ˝ t ng Ä‘i vi cĂĄc doanh nghip Nht Bn nhng Ä‘ thu hĂşt h' hn n*a, Vit Nam cn phi chng minh Ä‘ c v l i th h p dn hn cĂĄc nc trong khu v c.

S I P C V U N G T A U

..

Doanh nghiᝇp Nháş­t Bản cần gĂŹ? Dòng vn c#a cĂĄc nhĂ Ä‘ u t Nh t BĂĄn (Ä‘Ac bit lĂ  cĂĄc doanh nghip nh@ vĂ  va) Ä‘ang cĂł xu hng dch chuyn ra cĂĄc nc châu Ă . Theo Ă´ng Tr n Huy Ä?Ă´ng, PhĂł V trng V QuĂĄn lĂ˝ cĂĄc khu kinh t (B K hoch vĂ  Ä? u t), cĂĄc doanh nghip Nh t BĂĄn thng lĂ  nh&ng nhĂ  Ä‘ u t ln vĂ o cĂĄc khu cĂ´ng nghip, khu kinh t, khu ch xu t c#a Vit Nam. Tuy nhiĂŞn, song song vi vic Ä‘ u t mt lng vn ln, cĂĄc nhĂ  Ä‘ u t t Nh t BĂĄn cĹŠng cĂł nh&ng đòi h@i khĂĄ cao ti cĂĄc khu vc nĂ y. C th, cĂĄc doanh nghip Nh t BĂĄn đòi h@i Vit Nam c n phĂĄi cĂł nh&ng c ch chĂ­nh sĂĄch thu hĂşt Ä‘ u t thĂ´ng thoĂĄng, "n Ä‘nh Ä‘ Ä‘ĂĄm bĂĄo khi h$ Ä‘ u t vĂ o cĂĄc khu vc nĂ y. BĂŞn cnh Ä‘Ăł, cĂĄc khu cĂ´ng nghip, khu kinh t, khu ch xu t cĹŠng phĂĄi Ä‘ĂĄp ng Ä‘c ch t lng v c s h t ng nh vi!n thĂ´ng, giao thĂ´ng, Ä‘in năng‌ phĂĄi Ä‘c cung c p "n Ä‘nh.

INVEST IN VIETNAM

%5ӎ$9lj1*78

 vn Ä‘ u t c#a cĂĄc doanh nghip Nh t BĂĄn chim ti g n 90% t"ng vn FDI chĂĄy vĂ o Vit Nam trong quĂ˝ 1, trong Ä‘Ăł cĂł d ĂĄn ln hĂ ng t Ä‘Ă´ la M* vĂ o lÄŠnh vc b t Ä‘ng sĂĄn. Nh t BĂĄn d=n Ä‘ u vi t"ng vn Ä‘ u t đăng kĂ˝ c p mi vĂ  tăng thĂŞm lĂ  2,3 t/ Ä‘Ă´ la M*.

6

Bn tin Ä?u t - S 17 (thĂĄng 5-2012)

Ä? trin khai vic thĂ nh l p cĂĄc khu cĂ´ng nghip chuyĂŞn sâu, vĂ o thĂĄng 10-2011, Th# tng Nguy!n T n DĹŠng Ä‘ĂŁ cĂł chuyn thăm Nh t BĂĄn, Ä‘:ng thi kĂ˝ kt biĂŞn bĂĄn ghi nh thĂ nh l p hai khu cĂ´ng nghip chuyĂŞn sâu Ä‘At ti tnh BĂ  Ra-VĹŠng TĂ u vĂ  HĂĄi Phòng. Theo Ă´ng Hideo Okubo, Ch# tch kiĂŞm GiĂĄm Ä‘c Ä‘iu hĂ nh T p Ä‘oĂ n Forval Nh t BĂĄn, vĂ  lĂ  Ch# tch Yy ban Ä‘Ac bit h tr toĂ n c u hĂła doanh nghip nh@ vĂ  va — Hip hi doanh nghip Nh t BĂĄn, hin nay ti Vit Nam, nhiu khu cĂ´ng nghip ch t p trung vĂ o xây khu cĂ´ng nghip mĂ  khĂ´ng chĂş Ă˝ xây khu Ä‘Ă´ th xung quanh dĂš Ä‘iu nĂ y r t Ä‘c doanh nghip Nh t xem tr$ng. Kinh nghim t cĂĄc quc gia khĂĄc cho th y, cĂĄc phân khu dĂ nh riĂŞng cho doanh nghip luĂ´n bao g:m nh&ng tin tĂ­ch v Ä‘i sng, ging nh mt thĂ nh ph thu nh@. TiĂŞu chĂ­ v quy mĂ´, din tĂ­ch nhĂ  xng cĹŠng khĂĄ quan tr$ng. Do Ä‘Ăł, hin nay,  HĂĄi Phòng Ä‘ĂŁ phĂĄt trin mt khu vc t"ng hp lĂ  mt khu cĂ´ng nghip cĂł cĂĄ khu Ä‘Ă´ th vĂ  dch v nh y t, nhĂ  , nhĂ  trP‌ Còn tnh BĂ  Ra-VĹŠng TĂ u Ä‘ang tin hĂ nh xây dng khu cĂ´ng nghip chuyĂŞn sâu v c khĂ­ ch to gHn vi cĂĄc dch v hoĂ n chnh v mAt bng sĂĄn xu t, v cĂĄc dch v vĂ  tin Ă­ch xĂŁ

hi, cĂĄc dch v h tr nhĂ Ä‘ u t Ä‘ thu hĂşt cĂĄc doanh nghip Nh t BĂĄn trong lÄŠnh vc cĂ´ng nghip h tr vĂ  Ä‘ u t. LĂ n sĂłng Ä‘ang dâng cao KhĂ´ng ch chim ti 90% vn Ä‘ u t trc tip (FDI) vĂ o Vit Nam quĂ˝ 1, doanh nghip Nh t còn m rng nhĂ  mĂĄy sĂĄn xu t, Ä‘%y mnh mua bĂĄn sĂĄp nh p (M&A) vi cĂ´ng ty trong nc Ä‘ m rng th trng. Theo bĂĄo cĂĄo M&A khu vc châu à – ThĂĄi BĂŹnh Dng (tr Nh t) c#a Thomson Reuters, giĂĄ tr M&A ti Vit Nam quĂ˝ 1 Ä‘t 1,5 t/ Ä‘Ă´ la M*. Th trng M&A khu vc Ä‘t 82,7 t/ Ä‘Ă´ la M*, giĂĄm 38% nhng riĂŞng Vit Nam tăng trng v giĂĄ tr 270%, trong Ä‘Ăł cĂł s gĂłp ph n Ä‘ĂĄng k c#a ngi Nh t vĂ  d bĂĄo s> mnh hn n&a thi gian ti. Năm 2011, Nh t BĂĄn d=n Ä‘ u th trng M&A Vit Nam vi 14 thng v vĂ  xu hng nĂ y tip tc tăng trong năm nay. Ă”ng Nguy!n Th Hng, PhĂł GiĂĄm Ä‘c Chi nhĂĄnh Phòng Thng mi vĂ  CĂ´ng nghip Vit Nam ti TPHCM, kh[ng Ä‘nh nhu c u tăng hĂ ng hĂła nh p kh%u t nc ngoĂ i c#a Nh t BĂĄn vĂ  nhu c u chuyn sĂĄn xu t ra nc ngoĂ i c#a doanh nghip Nh t BĂĄn Ä‘ang di!n ra mnh m>, to lĂ n sĂłng Ä‘ u t mi vĂ o cĂĄc nc châu Ă , trong Ä‘Ăł cĂł Vit Nam. ThĂŞm vĂ o Ä‘Ăł,


7

..

%5ӎ$9lj1*78

INVEST IN VIETNAM

Bn tin Ä?u t - S 17 (thĂĄng 5-2012)

T ĆŻ

TáťˆNH BĂ€ RᝊA -VŨNG TĂ€U XĂšC TIáşžN Ä?ẌU TĆŻ Táş I NHẏT Tᝍ ngĂ y 1-4 Ä‘áşżn ngĂ y 8-4-2012, Ä‘oĂ n xĂşc tiáşżn đầu tĆ° tᝉnh BĂ  Ráť‹a-VĹŠng TĂ u Ä‘ĂŁ cĂł chuyáşżn cĂ´ng tĂĄc tấi Nháş­t Bản Ä‘áťƒ tháťąc hiᝇn cĂ´ng tĂĄc xĂşc tiáşżn đầu tĆ° cho ngĂ nh cĂ´ng nghiᝇp háť— trᝣ. Trong tháť?i gian cĂ´ng tĂĄc tấi Nháş­t Bản, Ä‘oĂ n Ä‘ĂŁ táť• chᝊc 3 cuáť™c háť™i thảo tấi thĂ nh pháť‘ Kyoto, Nagoya vĂ  Osaka, thăm cĂĄc doanh nghiᝇp cĂ´ng nghiᝇp háť— trᝣ, Hiᝇp háť™i háť— trᝣ cĂĄc doanh nghiᝇp. M᝼c Ä‘Ă­ch cᝧa chuyáşżn Ä‘i nháşąm quảng bĂĄ tiáť m năng, tháşż mấnh tᝉnh BĂ  Ráť‹a-VĹŠng TĂ u vĂ  cĂĄc khu cĂ´ng nghiᝇp, nháşąm thu hĂşt cĂĄc doanh nghiᝇp Nháş­t Bản đầu tĆ° vĂ o BĂ  Ráť‹a-VĹŠng TĂ u, đạc biᝇt lĂ  lÄŠnh váťąc cĂ´ng nghiᝇp háť— trᝣ. Ă”ng LĂŞ Quáť‘c Tháť‹nh, Táť•ng lĂŁnh sáťą Viᝇt Nam tấi Osaka cho biáşżt, tᝉnh BĂ  Ráť‹a-VĹŠng TĂ u lĂ  máť™t trong nhᝯng Ä‘áť‹a phĆ°ĆĄng cĂł Ä‘iáť u kiᝇn phĂĄt triáťƒn kinh táşż thuáş­n lᝣi nhẼt Viᝇt Nam nháť? tiáť m năng phĂĄt triáťƒn cĂ´ng nghiᝇp, váş­n tải biáťƒn, dáť‹ch v᝼, cĂ´ng nghiᝇp dầu khĂ­, năng lưᝣng vĂ  cĂĄc dáť‹ch v᝼ háş­u cần, du láť‹ch. VĂ  tᝉnh còn lĂ  cáť­a ngĂľ cᝧa vĂšng kinh táşż tráť?ng Ä‘iáťƒm phĂ­a Nam vĂ  lĂ  máť™t trong nhᝯng trung tâm kinh táşż láť›n cᝧa Viᝇt Nam. Tᝍ nhiáť u năm qua, tᝉnh cĹŠng Ä‘ĂŁ phĂĄt triáťƒn nhanh hᝇ tháť‘ng hấ tầng giao thĂ´ng vĂ  năng lưᝣng cĹŠng nhĆ° cĂĄc ngĂ nh cĂ´ng nghiᝇp nhĆ° sắt, thĂŠp, hᝇ tháť‘ng cĂĄc nhĂ  mĂĄy Ä‘iᝇn Ä‘áťƒ đảm bảo cung cẼp nguyĂŞn váş­t liᝇu cĹŠng nhĆ° năng lưᝣng cho ngĂ nh cĂ´ng nghiᝇp cháşż tấo tấi đây. VĂ  đây cĹŠng chĂ­nh lĂ  lĂ˝ do mĂ  tᝉnh BĂ  Ráť‹a-VĹŠng TĂ u cĂł Ä‘iáť u kiᝇn Ä‘áťƒ phĂĄt triáťƒn khu cĂ´ng nghiᝇp cháşż tấo chuyĂŞn sâu dĂ nh cho cĂĄc doanh nghiᝇp Nháş­t Bản sang đầu tĆ° tấi Viᝇt Nam.

Ä? Ẍ U

Ä?áťƒ thu hĂşt nhà đầu tĆ° Nháş­t Tuy cĂł nh&ng thu n li nh t Ä‘nh trong hĂşt vn Ä‘ u t t Nh t BĂĄn song cĂĄc doanh nghip Nh t BĂĄn cĹŠng r t cân nhHc c hi cĹŠng nh r#i ro khi quyt Ä‘nh Ä‘ u t. Do Ä‘Ăł,

Ä‘ thu hĂşt cĂĄc doanh nghip nh@ vĂ va Nh t BĂĄn, Vit Nam phĂĄi ch ng minh Ä‘c li th h p d=n hn cĂĄc nc trong khu vc. Bi, khĂ´ng ch cĂł Vit Nam Ä‘ang c gHng thu hĂşt Ä‘ u t nc ngoĂ i, cĂĄc nhĂ  Ä‘ u t Nh t BĂĄn cĹŠng Ä‘ang cĂł nhiu la ch$n Ä‘a Ä‘im Ä‘ u t khĂĄc ngoĂ i Vit Nam. Theo T p Ä‘oĂ n Forval, cĂĄc khu cĂ´ng nghip nĂŞn t p trung xây cĂ´ng xng cĂł din tĂ­ch khoĂĄng 300m2 thay vĂŹ xây dng cĂĄc nhĂ  xng hĂ ng ngĂ n mĂŠt vuĂ´ng nh nhiu khu cĂ´ng nghip Vit Nam Ä‘ang lĂ m. Din tĂ­ch nhĂ  xng trĂŞn s> phĂš hp vĂ  d! s\ dng Ä‘i vi cĂĄc cĂ´ng ty va vĂ  nh@ c#a Nh t BĂĄn. NgoĂ i ra, cĂĄc doanh nghip c#a Nh t BĂĄn cĹŠng chĂş tr$ng ti nh&ng

T I N

nhiu doanh nghip Nh t BĂĄn cĹŠng Ä‘ang cĂł xu hng chuyn sang mua hĂ ng hĂła Vit Nam. Ä?Ăł lĂ  nh&ng nhân t tĂ­ch cc to Ä‘iu kin thu n li cho quan h kinh t, thng mi, cĂ´ng nghip vĂ  Ä‘ u t gi&a hai nc. TĂ­nh Ä‘n ht thĂĄng 2-2012, Nh t BĂĄn Ä‘ĂŁ tr thĂ nh quc gia Ä‘ ng Ä‘ u v s vn Ä‘ u t vĂ o VN vi s d ĂĄn tăng thĂŞm lĂ  23 d ĂĄn, t"ng s vn Ä‘ u t lĂ  1,2 t/ Ä‘Ă´ la M*, nâng t"ng s d ĂĄn lĂŞn 1.692 d ĂĄn vĂ  s vn đăng kĂ˝ trĂŞn 24,7 t/ Ä‘Ă´ la M*.

B Ả N

Nhà đầu tư Nhật Bản khảo såt mô hÏnh đào tấo tấi trư�ng dấy nghᝠtᝉnh BR-VT

h tr khĂĄc nh nh nhiu nhĂ sĂĄn xu t vĂ  cĂ´ng ty truyn thĂ´ng x\ lĂ˝ ng phĂł, Ä‘n giĂĄn hĂła th# tc đăng kĂ˝ cĂĄc loi (dch v mt c\a bng ting Nh t), h tr tuyn dng vĂ  Ä‘Ă o to nhân s song song vi vic xây dng trng hu n luyn nghip v, h tr khai thĂĄc Ä‘i tĂĄc (t" ch c t$a Ä‘Ă m, giao lu giĂşp doanh nghip to mi quan h). MAt khĂĄc, cĂĄc chĂ­nh sĂĄch v mĂ´i trng rĂľ rĂ ng, minh bch cĹŠng lĂ  Ä‘iu cĂĄc doanh nghip Nh t r t quan tâm. Theo GiĂĄo s Kenichi Ohno, GiĂĄm Ä‘c VDF, chuyĂŞn gia nghiĂŞn c u cĂ´ng nghip Vit Nam cho rng, Ä‘ thu hĂşt cĂĄc doanh nghip nh@ vĂ  va Nh t BĂĄn, Vit Nam phĂĄi thu hĂşt Ä‘c cĂĄc cĂ´ng ty ch# Ä‘o (cĂĄc nhĂ  lHp rĂĄp quy mĂ´ ln), vĂŹ cĂĄc doanh nghip nh@ vĂ  va s> Ä‘i theo Ä‘ phc v cĂĄc cĂ´ng ty ln. RiĂŞng vi doanh nghip nh@ vĂ  va, Vit Nam v=n c n phĂĄi n lc nhiu hn Ä‘ hoĂ n thin c s h t ng c ng vĂ  mm. VĂ­ d, vi chĂ­nh sĂĄch u Ä‘ĂŁi, c n rĂľ rĂ ng, c th m c u Ä‘ĂŁi Ä‘ u t tng lÄŠnh vc, chi phĂ­ quĂĄn lĂ˝ vĂ  thuĂŞ Ä‘ t cĂšng cĂĄc dch v h tr v thu, hĂĄi quan, chuyn phĂĄt nhanh; v h t ng, cĂĄc khu cĂ´ng nghip, khu ch xu t phĂĄi cĂł s kt ni Ä‘:ng b cĂĄng bin, sân bay, cĂĄc thĂ nh ph ln. BĂŞn cnh Ä‘Ăł lĂ  cĂĄc dch v Ä‘in, nc, vi!n thĂ´ng, x\ lĂ˝ nc thĂĄi, nhĂ  xng cho thuĂŞ, cĂ´ng nhân, k* s phĂĄi cĂł ch t lng tt. Mt yu t quan tr$ng n&a lĂ  c n phĂĄi cĂł cĂĄc khu nhĂ   ch t lng cao, trng h$c ting Nh t, bnh vin, nhĂ  hĂ ng Nh t BĂĄn, cĂĄc khu giĂĄi trĂ­, mĂ´i trng xanh‌ DĂš tim %n nhiu c hi nhng tĂŹnh hĂŹnh ti Vit Nam v=n còn khĂĄ nhiu cĂĄn tr vĂ  cha th tr thĂ nh Ä‘im Ä‘n lĂ˝ tng cho nhĂ  Ä‘ u t. Vit Nam v=n Ä‘ang Ä‘i Ä‘ u vi tham nhĹŠng, lm phĂĄt vĂ  c s h t ng còn cha phĂĄt trin. Tuy nhiĂŞn gii Ä‘iu hĂ nh c#a nhiu cĂ´ng ty Nh t cho bit h$ dĂĄm chu nhiu thĂĄch th c hn cĂĄc cĂ´ng ty phng Tây Ä‘ tham gia th trng lâu dĂ i. IPC VUNGTAU


DANH MỤC ĐẦU TƯ

DANH M+C D/ ÁN KÊU G:I Đ;U T< HUY=N CHÂU Đ>C TT

Tên dự án

Quy mô dự án

Địa điểm dự án

Vốn đầu tư (tỷ đồng)

Diện tích đất sử dụng (ha)

500

A. DỰ ÁN DU LỊCH 1

Khu du lịch thác Sông Ray

200

Xuân Sơn-Sơn Bình

2

Hệ thống cấp điện toàn khu du lịch thác Hòa Bình và khu du lịch Xuân Sơn-Ngãi Giao

20

3

Hệ thống cấp nước toàn khu du lịch thác Hòa Bình và khu du lịch Xuân Sơn-Ngãi Giao

30

2

Xuân Sơn - Sơn Bình - Suối Rao

4

Khu du lịch Hồ Tầm Bó

50

20

Kim Long

5

Khu du lịch hồ Đá Đen

50

50

Láng Lớn

6

Khu du lịch hồ Sông Ray

100

50

Sơn Bình

Xuân Sơn - Sơn Bình - Suối Rao

I P C V U N G T A U

Khu công nghiệp - Đô thị Châu Đức

10,000

2,000

Suối Nghệ - Nghĩa Thành

2

Khu Công nghiệp Đá Bạc

1,500

500

Đá Bạc-Suồi Rao

3

Dự án 6 cụm công nghiệp tập trung tại xã Đá Bạc + Đá Bạc 1: cơ khí, lắp ráp điện tử, công nghiệp phụ trợ + Đá Bạc 2: cơ khí, lắp ráp điện tử, chế biến nông lâm sản + Đá Bạc 3: cơ khí, chế tạo, lắp ráp máy móc cơ giới, sản xuất phụ kiện đóng tàu, xe cơ giới + Đá Bạc 4: cơ khí chế tạo, lắp ráp máy móc xe cơ giới, sản xuất đồ gỗ xuất khẩu + Bình Trung: sản xuất cơ khí, vật liệu xây dựng + Bình Giã: chế biến nông sản, thức ăn gia súc, cơ khí, mộc gia dụng

600

500

Đá Bạc-Suối Rao-Bình Giã-Bình Trung

1

Nhà máy xử lý rác thải Châu Đức

20

5

Suối Rao

2

Nghĩa trang cụm xã Quảng Thành

20

10

Quảng Thành

50

50

Thị trấn Ngãi Giao

D. DỰ ÁN CẤP NƯỚC 1

Hồ Suối Lúp

E. DỰ ÁN THƯƠNG MẠI 1

Chợ Suối Nghệ

40

5

Suối Nghệ

2

Chợ Nghĩa Thành

20

2

Nghĩa Thành

3

Chợ Cù Bị

10

2

Cù Bị

4

Chợ Bàu Chinh

10

1.5

Bàu Chinh

5

Chợ Bình Trung

10

1.5

Bình Trung

6

Chợ Xuân Sơn

10

1.5

Xuân Sơn

7

Chợ Suối Rao

5

1

Suối Rao

8

Chợ Bình Gĩa

10

1.5

Bình Giã

15

1

Kim Long

F. DỤ ÁN XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG 1

8

Bến xe khách đô thị mới Kim Long

Bn tin Đu t - S 17 (tháng 5-2012)

UBND huyện Châu Đức

..

1

C. DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG

INVEST IN VIETNAM

%¬5ӎ$9lj1*7¬8

B. DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP


B Ả N

NHĂ&#x20AC; Ä?ẌU TĆŻ

T I N

Khu cĂ´ng nghip M! Xuân B1-CONAC cam kt t o Ä&#x2018;iu kin thun l i cho nhĂ Ä&#x2018;u t Khu cĂ´ng nghip M! Xuân B1-CONAC Ä&#x2018; c thĂ nh lp theo Quyt Ä&#x2018;nh s 300/QÄ?-TTg ngĂ y 14-4-1998 c$a Th$ tng ChĂ­nh ph$, do CĂ´ng ty c phn Ä?u t xây d ng du khĂ­ IDICO lĂ m ch$ Ä&#x2018;u t vi tng din tĂ­ch 227,14ha.

Ä? Ẍ U

N

T ĆŻ

phng, thĂşc Ä&#x2018;%y tÄ&#x192;ng trng kinh t, tÄ&#x192;ng ngu:n thu cho ngân sĂĄch c#a tnh. CĂĄc ngĂ nh cĂ´ng nghip ch# yu thu hĂşt vĂ o Khu cĂ´ng nghip M* Xuân B1-CONAC lĂ  sĂĄn xu t v t liu xây dng; cĂ´ng nghip ch bin nĂ´ng, lâm sĂĄn; cĂ´ng nghip ch to, s&a ch&a vĂ  lHp rĂĄp c khĂ­; cĂ´ng nghip nh_; cĂ´ng nghip lHp rĂĄp Ä&#x2018;in t\, Ä&#x2018;in lnh; c khĂ­ ch to, c khĂ­ chĂ­nh xĂĄc vĂ  cĂĄc ngĂ nh cĂ´ng nghip khĂĄc khĂ´ng gây Ă´ nhi!m mĂ´i trng. Ä? to Ä&#x2018;iu kin cho cĂĄc nhĂ  Ä&#x2018; u t tĂŹm hiu vĂ  quyt Ä&#x2018;nh thuĂŞ Ä&#x2018; t ti Khu cĂ´ng nghip M* xuân B1CONAC, IDICO-CONAC cam kt

hng d=n vĂ tr giĂşp nhĂ  Ä&#x2018; u t cĂĄc th# tc t khi th@a thu n Ä&#x2018;a Ä&#x2018;im, c p Gi y phĂŠp Ä&#x2018; u t Ä&#x2018;n khi Ä&#x2018;a nhĂ  mĂĄy vĂ o hot Ä&#x2018;ng vi chi phĂ­ th p nh p vĂ  thi gian sm nh t.

Máť?i chi tiáşżt xin liĂŞn háť&#x2021;: Phòng Ä&#x2018;ầu tĆ° â&#x20AC;&#x201C; CĂ´ng ty cáť&#x2022; phần Ä&#x2018;ầu tĆ° xây dáťąng dầu khĂ­ IDICO Ä?áť&#x2039;a cháť&#x2030;: 326 Nguyáť&#x2026;n An Ninh, phĆ°áť?ng 7, Tp. VĹŠng TĂ u, táť&#x2030;nh BRVT Ä?iáť&#x2021;n thoấi: +84-64-3838423; +84945 209 714 (gạp cĂ´ Trang) Fax: 84-64-3838422 Email: dautu. idicoconac@gmail.com Website: www.idicoconac.com.vn Bn tin Ä?u t - S 17 (thĂĄng 5-2012)

9

..

%ÂŹ5Ó&#x17D;$9Ç&#x2030;1*7ÂŹ8

INVEST IN VIETNAM

m trong khu vc kinh t tr$ng Ä&#x2018;im phĂ­a Nam g:m TPHCM, Ä?:ng Nai, BĂŹnh Dng, BĂ Ra â&#x20AC;&#x201D; VĹŠng TĂ u; Khu cĂ´ng nghip M* Xuân B1-CONAC cĂł li th nm d$c trc Quc l 51, cĂĄch TPHCM vĂ  sân bay quc t Tân Sn Nh t 70km; cĂĄch h thng cĂĄng bin nc sâu nh cĂĄng Gò D u, cĂĄng Th VĂĄi, Tân cĂĄng CĂĄi MĂŠp t 5-7km. Trong tng lai g n s> nm cnh Ä&#x2018;ng cao tc BiĂŞn Hòa - D u Giây vĂ  cĂĄch sân bay quc t Long ThĂ nh 40km. NgoĂ i ra, Khu cĂ´ng nghip M* Xuân B1-CONAC cĹŠng nm trong qu n th khu Ä&#x2018;Ă´ th mi PhĂş M* s> lĂ  Ä&#x2018;a Ä&#x2018;im lĂ˝ tng cho nhĂ  Ä&#x2018; u t trong vĂ  ngoĂ i nc Ä&#x2018;ang tĂŹm c hi Ä&#x2018; u t ti Vit Nam. Hin nay Khu cĂ´ng nghip M* Xuân B1-CONAC Ä&#x2018;ĂŁ Ä&#x2018;c Ä&#x2018; u t h t ng hoĂ n chnh g:m cĂĄc Ä&#x2018;ng ni b trong khu cĂ´ng nghip vi b rng t 12m-24m, tĂĄi tr$ng trĂŞn 30 t n; h thng c p Ä&#x2018;in, c p nc Ä&#x2018; y Ä&#x2018;# 24/24 gi; h thng thoĂĄt nc ma, nc thĂĄi vĂ  nhĂ  mĂĄy x\ lĂ˝ nc thĂĄi cĂ´ng su t 5.000m3/ngĂ y Ä&#x2018;ĂŞm; h thng an ninh, chiu sĂĄng, cây xanh, thĂ´ng tin liĂŞn lc Ä&#x2018;c Ä&#x2018;ĂĄm bĂĄo. Ä?n 31-12-2011, Khu cĂ´ng nghip M* Xuân B1-CONAC Ä&#x2018;ĂŁ l p Ä&#x2018; y Ä&#x2018;c 86ha/157ha Ä&#x2018; t cĂ´ng nghip vi chĂ­n nhĂ  Ä&#x2018; u t Ä&#x2018;n t Australia, HĂ n Quc, Jordan, HĂ  Lan, Ä?Ă i Loan... CĂĄc d ĂĄn ti Khu cĂ´ng nghip M* Xuân B1-COANC Ä&#x2018;i vĂ o hot Ä&#x2018;ng Ä&#x2018;ĂŁ gĂłp ph n to vic lĂ m cho hĂ ng nghĂŹn lao Ä&#x2018;ng  Ä&#x2018;a


TOĂ&#x20AC;N CẢNH KINH Táşž VIáť&#x2020;T NAM

Kinh t Vit Nam sau 5 nm vĂ o WTO: Ä?ĂŁ Ä&#x2018;$ ln? Theo cĂĄc chuyĂŞn gia kinh t c$a Vit Nam, thĂ nh qu do vic gia nhp WTO sau 5 nm lĂ  khĂĄ ln vĂ  vn còn nhiu tim nng Ä&#x2018; phĂĄt trin hn nu bit cĂĄch h p th vĂ  chuyn hĂła nh*ng c may thĂ nh hin th c tt hn.

S

I P C V U N G T A U

..

Tᝍ câu chuyáť&#x2021;n thĆ°ĆĄng mấi vĂ logistics Trong Ä&#x2018;Ăł, vic m c\a th trng theo cam kt gia nh p WTO, giĂĄm d n cĂĄc rĂ o cĂĄn Ä&#x2018;ĂŁ to mĂ´i trng Ä&#x2018; u t, kinh doanh thĂ´ng thoĂĄng cho cĂĄc nhĂ  Ä&#x2018; u t bĂĄn lP trong vĂ  ngoĂ i nc. ChĂ­nh vĂŹ v y, mAc dĂš chu ĂĄnh hng c#a cuc kh#ng hoĂĄng kinh t toĂ n c u, nhng ngĂ nh bĂĄn lP Vit Nam Ä&#x2018;ĂŁ cĂł nh&ng bc phĂĄt trin mnh. RiĂŞng trong nÄ&#x192;m 2011, t"ng m c bĂĄn lP hĂ ng hĂła vĂ  dch v Ä&#x2018;t 90 t/ Ä&#x2018;Ă´ la M*, tÄ&#x192;ng 24,2% so vi nÄ&#x192;m 2010. Ä?Ac bit, sau 5 nÄ&#x192;m gia nh p WTO, th trng Ä&#x2018;ĂŁ khi sHc vĂ  ngĂ nh bĂĄn lP Vit Nam ngĂ y cĂ ng kh[ng Ä&#x2018;nh vai trò, v trĂ­ trong kinh t Ä&#x2018; t nc. Hin Vit Nam nm trong top 15 th trng bĂĄn lP h p d=n nhĂ  Ä&#x2018; u t nc ngoĂ i. Ä?i vi lÄŠnh vc logistics, tuy lĂ  lÄŠnh vc khĂĄ mi mP, nhng sau 5 nÄ&#x192;m gia nh p WTO cĹŠng Ä&#x2018;ĂŁ cĂł s phĂĄt trin vt b c. NgĂ y cĂ ng cĂł nhiu doanh nghip t m c? th gii Ä&#x2018;n Ä&#x2018; u t, hp tĂĄc liĂŞn doanh vi Vit Nam xây dng cĂĄc h t ng c s logistics theo chu%n mc Ä&#x2018;iu hĂ nh quc t. C th: Ä&#x2018;ĂŁ cĂł hn 60 hĂŁng tĂ u bin, 50 hĂŁng hĂ ng khĂ´ng quc t Ä&#x2018;ang khai

INVEST IN VIETNAM

%ÂŹ5Ó&#x17D;$9Ç&#x2030;1*7ÂŹ8

au 5 nÄ&#x192;m dĂš tĂŹnh hĂŹnh bin Ä&#x2018;ng ph c tp khĂł lng, Ä&#x2018;Ac bit lĂ cuc kh#ng hoĂĄng tĂ i chĂ­nh vĂ  suy thoĂĄi kinh t toĂ n c u, kinh t vÄŠ mĂ´ Vit Nam c bĂĄn "n Ä&#x2018;nh, duy trĂŹ tc Ä&#x2018; tÄ&#x192;ng trng, tim lc vĂ  quy mĂ´ kinh t tÄ&#x192;ng lĂŞn. Vit Nam Ä&#x2018;ĂŁ ra kh@i tĂŹnh trng nc kĂŠm phĂĄt trin.

10

Bn tin Ä?u t - S 17 (thĂĄng 5-2012)

NhĂ mĂĄy sản xuẼt váť? chai thᝧy tinh O-I BJC tấi KCN Máťš Xuân A, táť&#x2030;nh BR-VT

thĂĄc cĂĄc tuyn v n tĂĄi kt ni Vit Nam vi toĂ n c u. Nh Ä&#x2018;Ăł, sĂĄn lng hĂ ng hĂła qua cĂĄng bin Vit Nam Ä&#x2018;ĂŁ tÄ&#x192;ng t 181 triu t n nÄ&#x192;m 2007 lĂŞn 286 triu t n nÄ&#x192;m 2011. MAc dĂš Ä&#x2018;ĂŁ Ä&#x2018;t Ä&#x2018;c nh&ng kt quĂĄ nh t Ä&#x2018;nh, nhng sau 5 nÄ&#x192;m gia nh p WTO ngĂ nh thng mi, dch v Ä&#x2018;ang phĂĄi Ä&#x2018;i mAt vi nhiu thĂĄch th c. ThĂĄch th c ln nh t lĂ  s c ĂŠp cnh tranh gia tÄ&#x192;ng, k cĂĄ trĂŞn th trng trong nc do nc ta phĂĄi tng bc m c\a th trng cho cĂĄc doanh nghip nc ngoĂ i nĂŞn nh&ng bin Ä&#x2018;ng c#a th gii tĂĄc Ä&#x2018;ng vĂ o Vit Nam nhanh hn vĂ  mnh hn. Theo bĂ  Ä?inh Th M* Loan, PhĂł Ch# tch Thng trc Hip hi CĂĄc nhĂ  bĂĄn lP Vit Nam, ti bu"i hi thĂĄo th trng phân phi, bĂĄn lP trong nc Ä&#x2018;ĂŁ bc l nhiu hn ch nh quy mĂ´ th trng nh@, s c mua yu vĂ  trĂŞn Ä&#x2018;a bĂ n cĂĄ nc bĂĄn lP truyn thng v=n chim Ä&#x2018;a s (g n 80%),

trong khi bĂĄn lP hin Ä&#x2018;i ch chim hn 20%. KhĂ´ng ch cĂł v y, ngĂ nh bĂĄn lP Vit Nam v=n mHc nh&ng cÄ&#x192;n bnh tr m kha c n phĂĄi khHc phc. Ä?Ăł lĂ  thiu chin lc phĂĄt trin cho th trng bĂĄn lP  cĂĄ 3 c p Ä&#x2018;: NhĂ  nc, ngĂ nh cĂ´ng nghip vĂ  doanh nghip; tĂ­nh chuyĂŞn nghip c#a lc lng cĂĄc nhĂ  phân phi bĂĄn lP Vit Nam, Ä&#x2018;Ac bit lĂ  quĂĄn tr doanh nghip vĂ  ch t lng ngu:n nhân lc cha cao. Ä?áşżn vẼn Ä&#x2018;áť cấnh tranh cᝧa náť n kinh táşż T câu chuyn c#a thng mi vĂ  logistics, nhiu chuyĂŞn gia kinh t Ä&#x2018;ĂĄnh giĂĄ Vit Nam c n giĂĄi quyt bĂ i toĂĄn cnh tranh nu mun h p th sâu nh&ng li Ă­ch t vic lĂ  thĂ nh viĂŞn c#a WTO. Theo Ă´ng Tr n H&u Huáťłnh, PhĂł T"ng Th kĂ˝ VCCI, sau 5 nÄ&#x192;m vĂ o WTO, s cnh tranh c#a Vit Nam mi ch dng  tĂ i nguyĂŞn thiĂŞn nhiĂŞn d:i dĂ o, giĂĄ nhân cĂ´ng rP, giĂĄ sĂĄn ph%m th p. H quĂĄ lĂ  doanh nghip mi ch s\ dng giĂĄ th p Ä&#x2018; tÄ&#x192;ng s c cnh tranh d=n ti nguy c b kin chng bĂĄn phĂĄ giĂĄ. VĂ  khi Ä&#x2018;ĂŁ b kin thĂŹ doanh nghip phĂĄi tn chi phĂ­, thi gian m t c hi xĂşc tin thng mi Ä&#x2018; tip tc khai thĂĄc nh&ng phân khĂşc th trng mi, tÄ&#x192;ng doanh thu, li nhu n cho mĂŹnh. Ä?iu nĂ y ĂĄnh hng Ä&#x2018;n doanh nghip, ngĂ nh hĂ ng, nn kinh t. Sau 5 nÄ&#x192;m gia nh p WTO, kim ngch xu t kh%u c#a Vit Nam mi tÄ&#x192;ng trung bĂŹnh khoĂĄng 16-17%/ nÄ&#x192;m. Li th tĂ i nguyĂŞn thiĂŞn nhiĂŞn, nhân cĂ´ng rP c#a Vit Nam khĂ´ng còn giĂşp tÄ&#x192;ng s c h p d=n vi cĂĄc ngu:n lc Ä&#x2018; u t ngoĂ i nhĂ  nc. Trong 5 nÄ&#x192;m, t"ng s vn Ä&#x2018;Ä&#x192;ng kĂ˝ mi vĂ  tÄ&#x192;ng thĂŞm Ä&#x2018;t khoĂĄng 150 t/ Ä&#x2018;Ă´ la M*, g p 2,7 l n, t"ng s thc hin Ä&#x2018;t 45 t/ Ä&#x2018;Ă´ la M*. C s h t ng, ch t lng ngu:n nhân lc còn hn ch khin dòng vn Ä&#x2018; u t vĂ o Vit Nam khĂł phĂĄt huy ht hiu quĂĄ. Ä?iu nĂ y cĹŠng khin dòng vn Ä&#x2018; u t ch# yu hng vĂ o cĂ´ng ngh Ä&#x2018;n giĂĄn, hĂ ng hĂła cĂł giĂĄ tr gia tÄ&#x192;ng th p. Vit Nam Ä&#x2018;ang


UBND tnh va ban hĂ nh Quyt Ä&#x2018;nh s 06/2012/QÄ?UBND ngĂ y 14-2-2012 v vic phĂŞ duyt quy ho ch phĂĄt trin CĂ´ng nghip hJ tr tnh BĂ  Ra â&#x20AC;&#x201C; VĹŠng TĂ u (BR-VT) giai Ä&#x2018;o n 2011 â&#x20AC;&#x201C; 2020, xĂŠt Ä&#x2018;n nm 2025.

T

heo Ä&#x2018;Ăł, Ä&#x2018;áť&#x2039;nh hĆ°áť&#x203A;ng Ć°u tiĂŞn phĂĄt triáť&#x192;n cĂ´ng nghiáť&#x2021;p háť&#x2014; trᝣ (CNHT) sáş˝ táş­p trung thu hĂşt Ä&#x2018;ầu tĆ° vĂ o cĂĄc lÄŠnh váťąc:

Bn tin Ä?u t - S 17 (thĂĄng 5-2012)

11

..

%ÂŹ5Ó&#x17D;$9Ç&#x2030;1*7ÂŹ8

3. CNHT ngĂ nh hĂła chẼt: â&#x20AC;˘ CNHT nháťąa vĂ  cao su cho cĂĄc ngĂ nh cĂ´ng nghiáť&#x2021;p cháşż tấo sản phẊm tiĂŞu dĂšng: sản xuẼt linh kiáť&#x2021;n nháťąa, cao su cho Ă´tĂ´, xe mĂĄy, Ä&#x2018;iáť&#x2021;n táť­ gia d᝼ngâ&#x20AC;Ś ph᝼c v᝼ sản xuẼt trong nĆ°áť&#x203A;c, cĹŠng nhĆ° táş­n d᝼ng Ć°u tháşż váť cảng biáť&#x192;n Ä&#x2018;áť&#x192; xuẼt khẊu. â&#x20AC;˘ CNHT sản xuẼt hĂła chẼt chuyĂŞn d᝼ng cho cĂĄc ngĂ nh cĂ´ng nghiáť&#x2021;p: sản xuẼt cĂĄc sản phẊm hĂła chẼt ph᝼c v᝼ cĂĄc ngĂ nh cĂ´ng nghiáť&#x2021;p khĂĄc, Ä&#x2018;ạc biáť&#x2021;t

INVEST IN VIETNAM

2. CNHT ngĂ nh Ä&#x2018;iáť&#x2021;n - Ä&#x2018;iáť&#x2021;n táť­: Giai Ä&#x2018;oấn 2011 â&#x20AC;&#x201C; 2015: táş­p trung thu hĂşt máť&#x2122;t sáť&#x2018; dáťą ĂĄn sản xuẼt linh kiáť&#x2021;n Ä&#x2018;iáť&#x2021;n táť­ cĆĄ bản nháşąm cung cẼp linh kiáť&#x2021;n cho cĂĄc nhĂ  mĂĄy sản xuẼt sản phẊm Ä&#x2018;iáť&#x2021;n táť­ gia d᝼ng vĂ  cĂĄc ngĂ nh cĂ´ng nghiáť&#x2021;p cháşż tấo sản phẊm tiĂŞu dĂšng nhĆ° Ă´tĂ´, xe mĂĄyâ&#x20AC;Ś Ä?áť&#x201C;ng tháť?i kĂŞu gáť?i cĂĄc dáťą ĂĄn sản xuẼt sản phẊm Ä&#x2018;iáť&#x2021;n táť­ cĂ´ng nghiáť&#x2021;p vĂ  thiáşżt báť&#x2039; Ä&#x2018;iáť&#x2021;n táť­ háť&#x2014; trᝣ chuyĂŞn d᝼ng Giai Ä&#x2018;oấn tᝍ 2016 â&#x20AC;&#x201C; 2020: Ä&#x2018;Ẋy mấnh viáť&#x2021;c thu hĂşt cĂĄc dáťą ĂĄn sản xuẼt linh kiáť&#x2021;n thĂ´ng d᝼ng, cĂĄc dáťą ĂĄn sản xuẼt sản phẊm Ä&#x2018;iáť&#x2021;n táť­ cĂ´ng nghiáť&#x2021;p, Ä&#x2018;ạc biáť&#x2021;t lĂ  thiáşżt báť&#x2039; nghi khĂ­ ngĂ nh hĂ ng hải, cĂĄc thiáşżt báť&#x2039; Ä&#x2018;o lĆ°áť?ng vĂ  Ä&#x2018;iáť u khiáť&#x192;n. KĂŞu gáť?i cĂĄc dáťą ĂĄn sản xuẼt linh kiáť&#x2021;n Ä&#x2018;iáť&#x2021;n táť­ cao cẼp xuẼt khẊu toĂ n cầu cᝧa cĂĄc táş­p Ä&#x2018;oĂ n Ä&#x2018;iáť&#x2021;n táť­ láť&#x203A;n trĂŞn tháşż giáť&#x203A;i.

T ĆŻ

1. CNHT ngĂ nh cĆĄ khĂ­ cháşż tấo: â&#x20AC;˘ CNHT cĆĄ khĂ­ cho cĂĄc ngĂ nh cĂ´ng nghiáť&#x2021;p cháşż tấo sản phẊm tiĂŞu dĂšng, sản xuẼt linh kiáť&#x2021;n Ă´tĂ´, xe mĂĄy, Ä&#x2018;iáť&#x2021;n táť­ gia d᝼ngâ&#x20AC;Śph᝼c v᝼ nhu cầu cháşż tấo, sản xuẼt trong nĆ°áť&#x203A;c, Ä&#x2018;ạc biáť&#x2021;t lĂ  tấi khu kinh táşż tráť?ng Ä&#x2018;iáť&#x192;m phĂ­a Nam cĹŠng nhĆ° táş­n d᝼ng Ć°u tháşż váť cảng biáť&#x192;n Ä&#x2018;áť&#x192; xuẼt khẊu; â&#x20AC;˘ CNHT cĆĄ khĂ­ ph᝼c v᝼ cho khai thĂĄc vĂ  cháşż biáşżn dầu khĂ­; â&#x20AC;˘ CNHT cĆĄ khĂ­ ph᝼c v᝼ cĂ´ng nghiáť&#x2021;p tĂ u thᝧy.

lĂ chẼt tẊy ráť­a cĂ´ng nghiáť&#x2021;p cho ngĂ nh Ä&#x2018;Ăłng tĂ u, cĂĄn thĂŠp, cĂĄc hĂła chẼt dung mĂ´i cho ngĂ nh hĂła dầu, sản xuẼt nháťąa, cao su. Trong giai Ä&#x2018;oấn 2011 â&#x20AC;&#x201C; 2015, dáťą bĂĄo nhu cầu váť&#x2018;n Ä&#x2018;ầu tĆ° phĂĄt triáť&#x192;n CNHT ngĂ nh cĆĄ khĂ­ cháşż tấo, ngĂ nh Ä&#x2018;iáť&#x2021;n â&#x20AC;&#x201C; Ä&#x2018;iáť&#x2021;n táť­ vĂ  ngĂ nh hĂła chẼt khoảng 2.070 tᝡ Ä&#x2018;áť&#x201C;ng, giai Ä&#x2018;oấn 2016 â&#x20AC;&#x201C; 2020 nhu cầu váť&#x2018;n khoảng 4.440 tᝡ Ä&#x2018;áť&#x201C;ng vĂ  giai Ä&#x2018;oấn 2021 â&#x20AC;&#x201C; 2025 nhu cầu váť&#x2018;n khoảng 4.850 tᝡ Ä&#x2018;áť&#x201C;ng. Váť&#x203A;i cĆĄ cháşż kinh táşż tháť&#x2039; trĆ°áť?ng, nhu cầu váť&#x2018;n Ä&#x2018;ầu tĆ° phĂĄt triáť&#x192;n CNHT chᝧ yáşżu ph᝼ thuáť&#x2122;c vĂ o viáť&#x2021;c kĂŞu gáť?i váť&#x2018;n Ä&#x2018;ầu tĆ° cᝧa doanh nghiáť&#x2021;p trong nĆ°áť&#x203A;c vĂ  FDI, káşżt hᝣp váť&#x203A;i viáť&#x2021;c táť&#x2030;nh sáş˝ báť&#x2018; trĂ­ ngân sĂĄch Ä&#x2018;áť&#x192; Ä&#x2018;ầu tĆ° hấ tầng káťš thuáş­t ngoĂ i hĂ ng rĂ o cĂĄc khu, c᝼m cĂ´ng nghiáť&#x2021;p Ä&#x2018;ĂĄp ᝊng nhu cầu cᝧa cĂĄc nhĂ  Ä&#x2018;ầu tĆ°. Ä?áť&#x192; tháťąc hiáť&#x2021;n quy hoấch phĂĄt triáť&#x192;n CNHT táť&#x2030;nh BR-VT tháťąc hiáť&#x2021;n nhiáť u giải phĂĄp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng báť&#x2122;, chĂş tráť?ng vĂ o viáť&#x2021;c thu hĂşt cĂĄc doanh nghiáť&#x2021;p nháť? vĂ  vᝍa, Ä&#x2018;ạc biáť&#x2021;t lĂ  cĂĄc doanh nghiáť&#x2021;p cᝧa Nháş­t Bản. Ä?áť&#x201C;ng tháť?i xây dáťąng chiáşżn lưᝣc thu hĂşt Ä&#x2018;ầu tĆ°, háť&#x2014; trᝣ sản xuẼt vĂ  thĂşc Ä&#x2018;Ẋy liĂŞn káşżt cho cĂĄc doanh nghiáť&#x2021;p náť&#x2122;i Ä&#x2018;áť&#x2039;a. PhĂĄt triáť&#x192;n cĂĄc khu, c᝼m CNHT váť&#x203A;i cĂĄc Ä&#x2018;ạc thĂš riĂŞng, cĂĄc doanh nghiáť&#x2021;p sản xuẼt CNHT sáş˝ Ä&#x2018;ưᝣc hĆ°áť&#x;ng cĂĄc Ć°u Ä&#x2018;ĂŁi vĂ  háť&#x2014; trᝣ tᝍ giai Ä&#x2018;oấn Ä&#x2018;ầu. Táť&#x2030;nh sáş˝ táş­p trung Ä&#x2018;Ă o tấo cĂ´ng nhân káťš thuáş­t cho cĂĄc ngĂ nh CNHT, khuyáşżn khĂ­ch cĂĄc nhĂ  Ä&#x2018;ầu tĆ° trong vĂ  ngoĂ i nĆ°áť&#x203A;c, tấo Ä&#x2018;iáť u kiáť&#x2021;n thuáş­n lᝣi váť mạt báşąng Ä&#x2018;Ẽt Ä&#x2018;ai, cĆĄ sáť&#x; hấ tầng, xây dáťąng liĂŞn káşżt váť&#x203A;i cĂĄc táş­p Ä&#x2018;oĂ n láť&#x203A;n trong khu váťąc kinh táşż tráť?ng Ä&#x2018;iáť&#x192;m phĂ­a Nam cĹŠng nhĆ° trĂŞn cả nĆ°áť&#x203A;c. ThĂ nh láş­p cĆĄ quan Ä&#x2018;ầu máť&#x2018;i háť&#x2014; trᝣ cho cĂĄc doanh nghiáť&#x2021;p CNHT váť cĂĄc thᝧ t᝼c nhĆ° Ä&#x2018;Ä&#x192;ng kĂ˝ Ä&#x2018;ầu tĆ°, giải Ä&#x2018;ĂĄp thĂ´ng tin cho doanh nghiáť&#x2021;p, káşżt náť&#x2018;i nhĂ  lắp rĂĄp â&#x20AC;&#x201C; nhĂ  cung ᝊng â&#x20AC;&#x201C; nhĂ  cung cẼp nguyĂŞn liáť&#x2021;u, háť&#x2014; trᝣ váť cĂ´ng ngháť&#x2021; káťš thuáş­t, mua mĂĄy mĂłc thiáşżt báť&#x2039;, háť&#x2014; trᝣ thᝧ t᝼c tĂ i chĂ­nh. ChĆ°ĆĄng trĂŹnh phĂĄt triáť&#x192;n CNHT táť&#x2030;nh BR-VT do Sáť&#x; CĂ´ng thĆ°ĆĄng vĂ  cĂĄc sáť&#x;, ban, ngĂ nh liĂŞn quan tháťąc hiáť&#x2021;n váť&#x203A;i kinh phĂ­ khoảng 5,5 tᝡ Ä&#x2018;áť&#x201C;ng/nÄ&#x192;m, tᝍ nÄ&#x192;m 2012 Ä&#x2018;áşżn nÄ&#x192;m 2020.

Ä? Ẍ U

CĆĄ háť&#x2122;i láť&#x203A;n phĂ­a trĆ°áť&#x203A;c Theo cĂĄc chuyĂŞn gia, Ä&#x2018; hi nh p sâu rng hn n&a, thĂŹ hng Ä&#x2018;i trong thi gian ti c n t p trung lĂ nhanh chĂłng Ä&#x2018;"i mi c u trĂşc nn kinh t, Ä&#x2018;"i mi mĂ´ hĂŹnh tÄ&#x192;ng trng, "n Ä&#x2018;nh kinh t vÄŠ mĂ´, x\ lĂ˝ cĂĄc v n Ä&#x2018; lm phĂĄt, thâm ht thng mi, c#ng c khĂĄ nÄ&#x192;ng quĂĄn lĂ˝, s nÄ&#x192;ng Ä&#x2018;ng c#a h thng tĂ i chĂ­nh tin t. Ä? u t, Ä&#x2018;"i mi cĂ´ng ngh vĂ  nÄ&#x192;ng lc quĂĄn tr kinh doanh, nâng cao nÄ&#x192;ng lc cnh tranh c#a hĂ ng hoĂĄ, dch v Vit Nam. HoĂ n thin c ch, chĂ­nh sĂĄch, cĂĄi cĂĄch hĂ nh chĂ­nh, nâng cao tĂ­nh hiu quĂĄ c#a h thng chĂ­nh sĂĄch, b mĂĄy vĂ  c ch quĂĄn lĂ˝. Tip tc hoĂ n thin cĂĄc yu t kinh t th trng, cĂĄc loi hĂŹnh th trng, Ä&#x2018; Ä&#x2018;c cĂ´ng nh n cĂł nn kinh t th trng trc hn 31-12-2018. CĂł cĂĄi nhĂŹn thc t hn, Ă´ng Bryan Fornari, PhĂł V trng V Hp tĂĄc phĂĄt trin-PhĂĄi Ä&#x2018;oĂ n EU ti Vit Nam, cho rng thi gian ti Vit Nam nĂŞn tip tc Ä&#x2018;Ă m phĂĄn nh&ng Ä&#x2018;iu khoĂĄn trong quĂĄ trĂŹnh gia nh p WTO, trong Ä&#x2018;Ăł c n lu Ă˝ ti Ä&#x2018;a li Ă­ch c#a cĂĄc doanh nghip. BĂŞn cnh Ä&#x2018;Ăł, c n lĂ m hĂ i hòa mĂ´i trng thng mi dch v, m c\a WTO nhng phĂĄi khHc phc nh&ng yu kĂŠm t:n Ä&#x2018;$ng, cân Ä&#x2018;i quyn li chĂ­nh Ä&#x2018;ĂĄng c#a doanh nghip vĂ  ngi tiĂŞu dĂšng. Vit Nam cĹŠng c n t n dng li th trc ht c#a vic gia nh p WTO lĂ  tÄ&#x192;ng c hi xu t kh%u cho hĂ ng hĂła, sĂĄn ph%m, do s> khĂ´ng b phân bit Ä&#x2018;i x\, Ä&#x2018;c hng thu su t nh p kh%u ging vi cĂĄc nc thĂ nh viĂŞn khĂĄc. Vic gia nh p WTO phĂĄi giĂşp ngi tiĂŞu dĂšng mua Ä&#x2018;c sĂĄn ph%m ch t lng, giĂĄ rP nh vĂ o s m c\a th trng trong nc.

Quy ho ch phĂĄt trin cĂ´ng nghip hJ tr

T I N

chu thâm ht dch v ln. Vic nh p kh%u dch v v=n còn r t ln gây b t li cho cĂĄn cân thng mi, giĂĄ tr gia tÄ&#x192;ng t dch v v=n cha nh mong Ä&#x2018;i. NguyĂŞn nhân lĂ do v=n còn nh&ng rĂ o cĂĄn khin m c Ä&#x2018; cnh tranh hn ch; khĂĄ nÄ&#x192;ng giĂĄm sĂĄt, quĂĄn lĂ˝ c#a Vit Nam cha Ä&#x2018;# mnh...

B Ả N

LUẏT CHO NHĂ&#x20AC; Ä?ẌU TĆŻ


Sáť° KIáť&#x2020;N TUN L BIN VĂ&#x20AC; HI Ä?O VIT NAM NÄ&#x201A;M 2012 - Tháť?i gian: Tᝍ ngĂ y 2 Ä&#x2018;áşżn ngĂ y 8-6 - Ä?áť&#x2039;a Ä&#x2018;iáť&#x192;m: ThĂ nh pháť&#x2018; VĹŠng TĂ u - Ä?ĆĄn váť&#x2039; táť&#x2022; chᝊc: Táť&#x2022;ng C᝼c Biáť&#x192;n vĂ  Hải Ä&#x2018;ảo pháť&#x2018;i hᝣp váť&#x203A;i Báť&#x2122; TĂ i nguyĂŞn & MĂ´i trĆ°áť?ng vĂ  UBND táť&#x2030;nh BR-VT - Quy mĂ´: 300 gian hĂ ng triáť&#x192;n lĂŁm chuyĂŞn ngĂ nh váť khai thĂĄc dầu khĂ­, khai thĂĄc thᝧy sản... vĂ  khu háť&#x2122;i chᝣ thĆ°ĆĄng mấi.

- M᝼c Ä&#x2018;Ă­ch: Ä&#x2018;Ẋy mấnh tuyĂŞn truyáť n váť vai trò vĂ váť&#x2039; trĂ­, tầm quan tráť?ng cᝧa biáť&#x192;n, Ä&#x2018;ảo vĂ  Ä&#x2018;ấi dĆ°ĆĄng, nháşąm nâng cao nháş­n thᝊc cᝧa cáť&#x2122;ng Ä&#x2018;áť&#x201C;ng váť mĂ´i trĆ°áť?ng vĂ  viáť&#x2021;c bảo váť&#x2021; chᝧ quyáť n quáť&#x2018;c gia trĂŞn biáť&#x192;n. TuyĂŞn truyáť n nhᝯng káşżt quả trong cĂ´ng tĂĄc quản lĂ˝ nhĂ  nĆ°áť&#x203A;c váť biáť&#x192;n vĂ  hải Ä&#x2018;ảo theo tinh thần chiáşżn lưᝣc biáť&#x192;n Viáť&#x2021;t Nam Ä&#x2018;áşżn nÄ&#x192;m 2020. Ä?ây cĹŠng lĂ  hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng xĂşc tiáşżn thĆ°ĆĄng mấi, du láť&#x2039;ch vĂ  Ä&#x2018;ầu tĆ° nháşąm tấo cĆĄ háť&#x2122;i tiáşżp cáş­n giᝯa nhĂ  hoấch Ä&#x2018;áť&#x2039;nh chiáşżn lưᝣc vĂ  nhĂ  Ä&#x2018;ầu tĆ°; quảng bĂĄ hĂŹnh ảnh sản phẊm kinh táşż biáť&#x192;n.

DIN Ä?Ă&#x20AC;N M&A VIT NAM 2012 - Tháť?i gian: NgĂ y 7-6 - Ä?áť&#x2039;a Ä&#x2018;iáť&#x192;m: Trung tâm Háť&#x2122;i ngháť&#x2039; Riverside Palace - TPHCM - Náť&#x2122;i dung: Diáť&#x2026;n Ä&#x2018;Ă n sáş˝ táş­p trung vĂ o phân tĂ­ch cĂĄc thĆ°ĆĄng v᝼ náť&#x2022;i báş­t, dáťą bĂĄo váť cĂĄc ngĂ nh, lÄŠnh váťąc cĂł triáť&#x192;n váť?ng vĂ  Ä&#x2018;Ć°a ra cĂĄc giải phĂĄp Ä&#x2018;áť&#x192; cĂĄc táť&#x2022; chᝊc, cĂĄc doanh nghiáť&#x2021;p cĂł tháť&#x192; tháťąc hiáť&#x2021;n Ä&#x2018;ưᝣc nhᝯng thĆ°ĆĄng v᝼ thĂ nh cĂ´ng trong nÄ&#x192;m 2012 vĂ  nhᝯng nÄ&#x192;m tiáşżp theo. - CĂĄc hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng cᝧa diáť&#x2026;n Ä&#x2018;Ă n: Háť&#x2122;i thảo chuyĂŞn Ä&#x2018;áť M&A; káşżt náť&#x2018;i Ä&#x2018;áť&#x2018;i tĂĄc vĂ  giáť&#x203A;i

thiáť&#x2021;u doanh nghiáť&#x2021;p, dáťą ĂĄn, máť?i gáť?i Ä&#x2018;ầu tĆ° vĂ hᝣp tĂĄc chiáşżn lưᝣc; trao kᝡ niáť&#x2021;m chĆ°ĆĄng cho cĂĄc thĆ°ĆĄng v᝼ M&A tiĂŞu biáť&#x192;u; Ä&#x2018;ạc san â&#x20AC;&#x153;ToĂ n cảnh tháť&#x2039; trĆ°áť?ng M&A Viáť&#x2021;t Namâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201D; Ẽn phẊm Ä&#x2018;ầu tiĂŞn báşąng ngĂ´n ngᝯ Viáť&#x2021;t â&#x20AC;&#x201C; Anh cáş­p nháş­t Ä&#x2018;ầy Ä&#x2018;ᝧ kiáşżn thᝊc, tĂŹnh hĂŹnh, xu hĆ°áť&#x203A;ng M&A tấi Viáť&#x2021;t Nam, cĂĄc cĆĄ háť&#x2122;i Ä&#x2018;ầu tĆ°â&#x20AC;Ś Ä&#x2018;ưᝣc phĂĄt hĂ nh ráť&#x2122;ng rĂŁi áť&#x; trong vĂ  ngoĂ i nĆ°áť&#x203A;c; vĂ  khoĂĄ Ä&#x2018;Ă o tấo sau diáť&#x2026;n Ä&#x2018;Ă n. - Ä?ĆĄn váť&#x2039; táť&#x2022; chᝊc: Cáť&#x2122;ng Ä&#x2018;áť&#x201C;ng doanh nghiáť&#x2021;p, cĂĄc nhĂ  Ä&#x2018;ầu tĆ° Viáť&#x2021;t Nam vĂ  quáť&#x2018;c táşż do bĂĄo Ä?ầu tĆ°, AVM Vietnam, Báť&#x2122; Káşż hoấch vĂ  Ä?ầu tĆ°.

DIN Ä?Ă&#x20AC;N XU T KH U: T C H I Ä?N HIN THC - Tháť?i gian: 18-5 - Ä?áť&#x2039;a Ä&#x2018;iáť&#x192;m: KhĂĄch sấn Rex, TPHCM - Ä?ĆĄn váť&#x2039; táť&#x2022; chᝊc: UBND TPHCM, Trung tâm XĂşc tiáşżn ThĆ°ĆĄng mấi vĂ Ä?ầu tĆ° TPHCM - M᝼c Ä&#x2018;Ă­ch: Nháşąm cung cẼp háť&#x2014; trᝣ thĂ´ng tin cho doanh nghiáť&#x2021;p xuẼt khẊu cᝧa thĂ nh pháť&#x2018; vĂ  cĂĄc táť&#x2030;nh lân cáş­n phĂ­a Nam - Náť&#x2122;i dung: chia sáşť cᝧa cĂĄc chuyĂŞn gia kinh táşż cẼp cao váť giải phĂĄp háť&#x2014; trᝣ doanh

nghiáť&#x2021;p xuẼt khẊu theo Ä&#x2018;áť&#x2039;nh hĆ°áť&#x203A;ng xuẼt khẊu 2015 cᝧa ChĂ­nh phᝧ; Diáť&#x2026;n Ä&#x2018;Ă n xuẼt khẊu thiáşżt káşż 6 phiĂŞn bản thảo luáş­n chuyĂŞn Ä&#x2018;áť tĆ°ĆĄng ᝊng cĂĄc tháť&#x2039; trĆ°áť?ng xuẼt khẊu quan tráť?ng vĂ  tấo cĆĄ háť&#x2122;i Ä&#x2018;áť&#x192; doanh nghiáť&#x2021;p xuẼt khẊu káşżt náť&#x2018;i, tiáşżp cáş­n thĂ´ng tin chĂ­nh sĂĄch, kinh nghiáť&#x2021;p tᝍ thĆ°ĆĄng v᝼ nĆ°áť&#x203A;c ngoĂ i, háť&#x2122;i ngĂ nh ngháť , doanh nghiáť&#x2021;p nháş­p khẊu quáť&#x2018;c táşż.

H I CH TRIN LĂ&#x192;M TH NG MI - DCH V TPHCM TI MYANMAR

1. UBND Táť&#x2C6;NH BĂ&#x20AC; Ráť&#x160;A-VŨNG TĂ&#x20AC;U Sáť&#x2018; 7 TrĆ°ĆĄng VÄŠnh KĂ˝ - P. 1 TP VĹŠng TĂ u Ä?T: 064.3851737 - Fax: 064. 3852324 Website: http://www.baria-vungtau.gov.vn

I P C V U N G T A U

..

kiáşżm cĂĄc nhĂ phân pháť&#x2018;i vĂ  Ä&#x2018;áť&#x2018;i tĂĄc tấi Myanmar phĂĄt triáť&#x192;n kinh doanh - Quy mĂ´: dáťą kiáşżn khoảng 160 gian hĂ ng, chia thĂ nh hai khu chĂ­nh: khu ngĂ´i nhĂ  chung TPHCM vĂ  khu sản phẊm hĂ ng hoĂĄ, dáť&#x2039;ch v᝼.

TRUNG TĂ&#x201A;M XĂ&#x161;C TIáşžN Ä?ẌU TĆŻ Táť&#x2C6;NH BĂ&#x20AC; Ráť&#x160;A - VŨNG TĂ&#x20AC;U

Ä?áť&#x160;A CHáť&#x2C6; CẌN BIáşžT:

INVEST IN VIETNAM

%ÂŹ5Ó&#x17D;$9Ç&#x2030;1*7ÂŹ8

- Tháť?i gian: Tᝍ ngĂ y 15 Ä&#x2018;áşżn 16-6 - Ä?áť&#x2039;a Ä&#x2018;iáť&#x192;m: Trung tâm triáť&#x192;n lĂŁm Tatmadaw Hall, Yangon, Myanmar - Ä?ĆĄn váť&#x2039; tháťąc hiáť&#x2021;n: Trung tâm XĂşc tiáşżn ThĆ°ĆĄng mấi vĂ  Ä?ầu tĆ° TPHCM - M᝼c Ä&#x2018;Ă­ch: Tấo cĆĄ háť&#x2122;i cho cĂĄc doanh nghiáť&#x2021;p Viáť&#x2021;t Nam quảng bĂĄ sản phẊm, tĂŹm

2. Sáť&#x17E; Káşž HOáş CH - Ä?ẌU TĆŻ Sáť&#x2018; 1 Háť&#x201C; Xuân HĆ°ĆĄng - P. Thắng Tam TP VĹŠng TĂ u Ä?T: 064.3852401 - Fax: 064.3859080 Website: http://sokhdt.baria-vungtau.gov.vn 3. Sáť&#x17E; TĂ&#x20AC;I NGUYĂ&#x160;N - MĂ&#x201D;I TRĆŻáť&#x153;NG Sáť&#x2018; 368 LĂŞ Háť&#x201C;ng Phong - P. 3 - TP VĹŠng TĂ u Ä?T: 064.3852359 - Fax: 064.3857876 Website: http:// www.brvt.monre.gov.vn

12

6. Sáť&#x17E; CĂ&#x201D;NG THĆŻĆ NG Sáť&#x2018; 8 Trần HĆ°ng Ä?ấo - P. 1 - TP VĹŠng TĂ u Ä?T: 064.3856109 - Fax: 064.3856144 Website: http://soct.baria-vungtau.gov.vn 7. BAN QUẢN LĂ? PHĂ T TRIáť&#x201A;N CĂ&#x201D;N Ä?ẢO Sáť&#x2018; 4 Nguyáť&#x2026;n ChĂ­ Thanh - P. Thắng Tam TP VĹŠng TĂ u Ä?T: 064.3525902 - Fax: 064.3525904 8. BAN QUẢN LĂ? CĂ C KHU CĂ&#x201D;NG NGHIáť&#x2020;P Sáť&#x2018; 124 VĂľ Tháť&#x2039; SĂĄu - P.2 - TP VĹŠng TĂ u Ä?T: 064.3816640 - Fax: 064.3858531 Website: http://banqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

4. Sáť&#x17E; XĂ&#x201A;Y Dáť°NG Sáť&#x2018; 9 LĂ˝ ThĆ°áť?ng Kiáť&#x2021;t - P. 1 - TP VĹŠng TĂ u Ä?T: 064.3852234 - Fax: 064.3857876

9. TRUNG TĂ&#x201A;M XĂ&#x161;C TIáşžN Ä?ẌU TĆŻ Sáť&#x2018; 213 Bacu - P. 4 - TP VĹŠng TĂ u Ä?T: 064.3573082 - Fax: 064.3573087 Email: ipcvungtau@vnn.vn Website: http://ipc-bariavungtau.gov.vn

5. Sáť&#x17E; NĂ&#x201D;NG NGHIáť&#x2020;P VĂ&#x20AC; PHĂ T TRIáť&#x201A;N NĂ&#x201D;NG THĂ&#x201D;N Sáť&#x2018; 9 Huáťłnh Ngáť?c Hay - P. PhĆ°áť&#x203A;c Hiáť&#x2021;p - TX BĂ Ráť&#x2039;a Ä?T: 064.3732162 - Fax: 064.3731193

10. CĂ&#x201D;NG AN PCCC Sáť&#x2018; 46 Ä?Ć°áť?ng 30/4 - P. 9 - TP VĹŠng TĂ u Ä?T: 064.3838981

Bn tin Ä?u t - S 17 (thĂĄng 5-2012)

Sáť&#x2018; 213 Bacu - P. 4 - TP VĹŠng TĂ u Ä?T: 064.3573082 - Fax: 064.3573087 Email: ipcvungtau@vnn.vn Website: http://ipc-bariavungtau.gov.vn Cháť&#x2039;u trĂĄch nhiáť&#x2021;m xuẼt bản: â&#x20AC;˘ VĂ&#x2022; TRáť&#x160;NH TRIáť&#x20AC;U ThĆ° kĂ˝ xuẼt bản: â&#x20AC;˘ NGUYáť&#x201E;N QUANG THUẏN Báť&#x2122; pháş­n biĂŞn táş­p: â&#x20AC;˘ Nguyáť&#x2026;n Tháť&#x2039; CẊm ViĂŞn â&#x20AC;˘ Huáťłnh Tháť&#x2039; Háť&#x201C;ng Tuyáşżt â&#x20AC;˘ Ä?Ć°áť?ng Ngáť?c Quáť&#x2018;c Anh â&#x20AC;˘ Nguyáť&#x2026;n Hᝯu ThĂ  â&#x20AC;˘ Nguyáť&#x2026;n Tháť&#x2039; Máťš PhĆ°ĆĄng â&#x20AC;˘ LĂŞ Thanh TĂšng â&#x20AC;˘ Nguyáť&#x2026;n Tháť&#x2039; CẊm Giang â&#x20AC;˘ Nguyáť&#x2026;n Tháť&#x2039; Vân Thi â&#x20AC;˘ SĆĄn TĂšng â&#x20AC;˘ Mai Tháť&#x2039; TĆ°áť?ng Vi â&#x20AC;˘ TĂ´ Háť&#x201C;ng Ă&#x201A;n Táť&#x2022; chᝊc tháťąc hiáť&#x2021;n váť&#x203A;i sáťą cáť&#x2122;ng tĂĄc vĂ  cháşż bản cᝧa Saigon Times Weekly theo GPXB sáť&#x2018;: 10/2009/GP-XBBT, do Sáť&#x; TT&TT BĂ  Ráť&#x2039;a-VĹŠng TĂ u cẼp ngĂ y 30 thĂĄng 10 nÄ&#x192;m 2009 In tấi: CĂ´ng ty TNHH LĂŞ Quang Láť&#x2122;c, 161 LĂ˝ ChĂ­nh Thắng, PhĆ°áť?ng 7, Quáş­n 3, TPHCM Ä?T: 08.39316795 Náť&#x2122;p lĆ°u chiáť&#x192;u thĂĄng 1 nÄ&#x192;m 2012 ThĆ° tᝍ, bĂ i váť&#x; Ä&#x2018;Ăłng gĂłp cho Bản tin Ä?ầu tĆ° xin gáť­i váť Ä&#x2018;áť&#x2039;a cháť&#x2030; trĂŞn

v-17  
v-17  
Advertisement