Page 1

TIN TᝨC N᝔I BẏT

Nhng Ä‘ nh h ng phĂĄt tri n kinh t - xĂŁ hi năm 2012

V

%5ӎ$9lj1*78

nghip tăng 12,17%; tng doanh thu thng mi – dch v: tăng 27,38%; tng v%n Ä‘u t phĂĄt tri"n Ä‘t 39.071 t

Ä‘ng, tăng 20,35%. BĂŞn cnh Ä‘Ăł, t nh cĹŠng s phĂĄt tri"n cĂ´ng nghip theo h ng nâng cao ch t l ng vĂ năng lc cnh tranh, thc hin m:c tiĂŞu sĂĄn xu t cĂ´ng nghip g=n lin v i bĂĄo v mĂ´i trng, Ä‘ĂĄp ng yĂŞu cu phĂĄt tri"n bn vng, t(ng b c chuy"n dch c c u sang cĂĄc nhĂłm ngĂ nh cĂ´ng nghip h tr , cĂ´ng nghip ph:c v: kinh t bi"n. Ä?%i v i cĂĄc ngĂ nh dch v:, t nh s tip t:c thc hin bĂŹnh n giĂĄ th trng, kim ch lm phĂĄt vĂ  Ä‘ĂĄm bĂĄo cung cu hĂ ng hoĂĄ, chuy"n dch c c u hĂ ng hoĂĄ theo h ng tăng cĂĄc sĂĄn ph4m vĂ  cĂĄc nhĂłm ngĂ nh hĂ ng cĂ´ng nghip ch bin, giĂĄm cĂĄc nhĂłm hĂ ng gia cĂ´ng, s ch vĂ  xu t thĂ´, cĹŠng nh Ä‘4y mnh cĂĄc bin phĂĄp hn ch nh$p siĂŞu. T$p trung hoĂ n thĂ nh vĂ  thc thi Ä‘ ĂĄn phĂĄt tri"n cĂ´ng nghip ph: tr vĂ  Ä‘ ĂĄn phĂĄt tri"n dch v: logistics - cĂĄng bi"n giai Ä‘on 2011 – 2020. NgoĂ i Ä‘iu ch nh quy hoch chung xây dng CĂ´n Ä?ĂĄo Ä‘ĂŁ Ä‘ c ChĂ­nh ph phĂŞ duyt, t nh cĹŠng s tip t:c hoĂ n thin quy hoch chung xây dng th xĂŁ BĂ  Ra, Ä‘Ă´ th m i PhĂş M5 vĂ  Ä‘ĂĄo Long Sn cho phĂš h p v i xu th phĂĄt tri"n m i. Song song Ä‘Ăł, BR-VT s Ä‘4y mnh tuyĂŞn truyn quĂĄng bĂĄ, xĂşc tin Ä‘u t, du lch, t chc cĂĄc l hi văn hoĂĄ, s kin thu hĂşt du khĂĄch, tăng cng giĂĄm sĂĄt, h tr cĂĄc doanh nghip, nhĂ  Ä‘u t Ä‘" n Ä‘nh sĂĄn xu t kinh doanh, Ä‘ĂĄm bĂĄo an sinh xĂŁ hi. IPCVUNGTAU

NgĂ y hi Ä?u t năm Nhâm ThĂŹn – 2012

T

I P C V U N G T A U

..

INVEST IN VIETNAM

(a qua, káťł h&p Hi Ä‘ng nhân dân t nh BĂ Ra – VĹŠng TĂ u (BR-VT) ln th 3 khoĂĄ V Ä‘ĂŁ bĂĄo cĂĄo kt quĂĄ năm 2011 vĂ  thĂ´ng qua Ä‘nh h ng phĂĄt tri"n kinh t - xĂŁ hi t nh BR-VT năm 2012. CĂĄc ch tiĂŞu kinh t - xĂŁ hi mĂ  t nh Ä‘t Ä‘ c trong năm 2011 gm GDP  c Ä‘t 10%, g p gn 1,7 ln mc tăng bĂŹnh quân c a cĂĄ n c; kim ngch xu t kh4u tr( du khĂ­ tăng tr!ng cao nh t trong cĂĄc năm gn đây, Ä‘t 1,79 t

Ä&#x2018;Ă´ la M5, tÄ&#x192;ng 64% so v i nÄ&#x192;m 2010. V c c u kinh t c a t nh, cĂ´ng nghip â&#x20AC;&#x201C; xây dng chim 63,96%, dch v: chim 31,67%, nĂ´ng â&#x20AC;&#x201C; lâm â&#x20AC;&#x201C; ng â&#x20AC;&#x201C; nghip chim 4,37%. NÄ&#x192;m 2011 cĹŠng lĂ nÄ&#x192;m t nh BR-VT Ä&#x2018;ĂŁ t chc nhiu s kin l n nh khai hi vÄ&#x192;n hoĂĄ du lch, liĂŞn hoan diu qu%c t ln 3, di#n Ä&#x2018;Ă n logistics vĂ  dch v: cĂĄng bi"n trong b%i cĂĄnh Vit Nam hi nh$p kinh t qu%c t, vĂ  Ä&#x2018;c bit lĂ  l# k< nim 20 nÄ&#x192;m thĂ nh l$p t nh v i nhiu chng trĂŹnh Ä&#x2018;c s=c vĂ  h p d>n. Trong b%i cĂĄnh cĂĄ n c Ä&#x2018;ang tĂĄi c u trĂşc li nn kinh t, giai Ä&#x2018;on t i BR â&#x20AC;&#x201C; VT xĂĄc Ä&#x2018;nh chuy"n h ng phĂĄt tri"n theo chiu sâu. RiĂŞng nÄ&#x192;m 2012, v i Ä&#x2018;nh h ng xây dng t nh thĂ nh Ä&#x2018;a phng mnh v cĂĄng bi"n vĂ  cĂ´ng nghip hin Ä&#x2018;i, t nh s t$p trung tĂĄi c c u kinh t theo h ng Ä&#x2018;4y mnh phĂĄt tri"n cĂĄc ngĂ nh dch v: cĂĄng bi"n â&#x20AC;&#x201C; logistics, du lch, du khĂ­ vĂ  cĂĄc ngĂ nh cĂ´ng nghip h tr , u tiĂŞn phĂĄt tri"n nĂ´ng, ng nghip vĂ  nĂ´ng thĂ´n m i. CĂĄc ch tiĂŞu kinh t - xĂŁ hi t nh ph n Ä&#x2018; u trong nÄ&#x192;m 2012 gm tÄ&#x192;ng tr!ng GDP 11,75%; c c u kinh t: cĂ´ng nghip - xây dng chim 63,77%, dch v: chim 32,12%, nĂ´ng - lâm - ng nghip chim 4,11%; giĂĄ tr sĂĄn xu t cĂ´ng

heo thĂ´ng l c vĂ o ngĂ y mĂšng 9 tt NguyĂŞn Ä?ĂĄn, UBND t nh t chc bui gp g cĂĄc nhĂ  Ä&#x2018;u t vĂ  cĂĄc doanh nghip trong vĂ  ngoĂ i n c Ä&#x2018;ĂŁ vĂ  Ä&#x2018;ang Ä&#x2018;u t hot Ä&#x2018;ng sĂĄn xu t kinh doanh trĂŞn Ä&#x2018;a bĂ n t nh. Ä?ây lĂ  s kin nm trong chui hot Ä&#x2018;ng khai hi vÄ&#x192;n hĂła - du lch hĂ ng nÄ&#x192;m ti BĂ  Ra â&#x20AC;&#x201C; VĹŠng TĂ u. NgĂ y hi nhm tĂ´n vinh cĂĄc nhĂ  Ä&#x2018;u t, cĂĄc doanh nghip Ä&#x2018;n Ä&#x2018;u t - kinh doanh ti t nh vĂ  lĂ  s kin m! Ä&#x2018;u cho mt nÄ&#x192;m m i Ä&#x2018;u t lĂ m Ä&#x192;n phĂĄt tri"n c a cĂĄc doanh nhân v i l# trao gi y chng nh$n Ä&#x2018;u t cho cĂĄc d ĂĄn m i vĂ  cĂĄc d ĂĄn tÄ&#x192;ng v%n Ä&#x2018;u t. Ä?n Ä&#x2018;ây cĂĄc doanh nhân s cĂł c hi quan h trao Ä&#x2018;i nhng thĂ´ng 2

Bn tin Ä?u t - S 16 (thĂĄng 1-2012)

KhĂ´ng khĂ­ ngĂ y háť&#x2122;i Ä&#x2018;ầu tĆ° nÄ&#x192;m 2011

tin liĂŞn quan Ä&#x2018;n mĂ´i trng Ä&#x2018;u t - kinh doanh, nhng Ä&#x2018;nh h ng, chin l c, chĂ­nh sĂĄch m i c a t nh, tip xĂşc v i cĂĄc c p lĂŁnh Ä&#x2018;o chĂ­nh quyn Ä&#x2018;a phng, v i cng Ä&#x2018;ng cĂĄc doanh nghip Ä&#x2018;ang lĂ m Ä&#x192;n ti t nh. V i s quan tâm c vĹŠ vĂ  chia s

c a lĂŁnh Ä&#x2018;o t nh vĂ o dp Ä&#x2018;u nÄ&#x192;m s lĂ  nim Ä&#x2018;ng viĂŞn quĂ˝ bĂĄu cho cho cĂĄc doanh nghip. NgĂ y hi s to nĂŞn mt khĂ´ng khĂ­ ti vui, ph n ch n cho cĂĄc doanh nhân hy v&ng mt nÄ&#x192;m m i cĂł nhiu kt quĂĄ t%t Ä&#x2018;'p. IPCVUNGTAU


B Ả N

Ch ng trĂŹnh XĂşc ti n Ä&#x2018;u t nÄ&#x192;m 2012

Ä?

T ĆŻ

Tp trung phåt tri n ngun nhân lc

N

gun nhân lc t nh hin Ä&#x2018;ang Ä&#x2018;Ăłng vai trò quan tr&ng trong vic phĂĄt tri"n kinh t - xĂŁ hi c a t nh. Vic t$p trung Ä&#x2018;a ngun lc t nh tr! thĂ nh l i th Ä&#x2018;" phĂĄt tri"n trong giai Ä&#x2018;on hin nay lĂ  mt Ä&#x2018;iu cn thit. T nh BĂ  Ra â&#x20AC;&#x201C; VĹŠng TĂ u v i Ä&#x2018;nh h ng tr&ng tâm lĂ  phĂĄt tri"n kinh t bi"n, h ng t i tr! thĂ nh mt thĂ nh ph% cĂĄng bi"n hin Ä&#x2018;i v i cĂ´ng nghip phĂĄt tri"n, mt trung tâm du lch l n c a phĂ­a Nam. Theo kinh nghim phĂĄt tri"n c a cĂĄc thĂ nh ph% cĂĄng bi"n l n trĂŞn th gi i nh Rotterdam â&#x20AC;&#x201C; HĂ  Lan, Singapore, Hng KĂ´ng, Busan â&#x20AC;&#x201C; HĂ n Qu%c,â&#x20AC;Ś cho th y, Ä&#x2018;" xây dng vĂ  phĂĄt tri"n nhanh thĂ nh ph% cĂĄng bi"n â&#x20AC;&#x201C; cĂ´ng nghip, tr c ht phĂĄi cĂł Ä&#x2018; c ngun nhân lc Ä&#x2018; c Ä&#x2018;Ă o to vĂ  Ä&#x2018; c t chc t%t. Ä?" Ä&#x2018;Ă o to Ä&#x2018;i ngĹŠ nhân lc ch t l ng cao, cĂł k5 nÄ&#x192;ng ngh nghip Ä&#x2018;ĂĄp ng Ä&#x2018; c yĂŞu cu tuy"n d:ng c a nhĂ  Ä&#x2018;u t trong cĂĄc ngĂ nh kinh t ch lc, BR-VT Ä&#x2018;ang t$p trung Ä&#x2018; ra cĂĄc giĂĄi phĂĄp nh: Ä&#x2018;a dng hĂła cĂĄc ngĂ nh ngh Ä&#x2018;Ă o to, hĂŹnh thc Ä&#x2018;Ă o to, h Ä&#x2018;Ă o to vĂ  loi hĂŹnh trng trung c p chuyĂŞn nghip, cao Ä&#x2018;Fng, Ä&#x2018;i h&c nhm Ä&#x2018;ĂĄp ng vic cung ng kp thi s% l ng, ch t l ng lao

Ä&#x2018;ng cho cĂĄc khu cĂ´ng nghip, cĂĄc c:m cĂ´ng nghip, cĂĄc d ĂĄn phĂĄt tri"n kinh t - xĂŁ hi. BĂŞn cnh Ä&#x2018;Ăł, Vin nghiĂŞn cu chin l c (B K hoch vĂ Ä?u t) Ä&#x2018;ang h tr t nh l$p Quy hoch phĂĄt tri"n nhân lc t nh BĂ  Ra â&#x20AC;&#x201C; VĹŠng TĂ u giai Ä&#x2018;on 2011-2012, trong Ä&#x2018;Ăł nh n mnh Ä&#x2018;n nÄ&#x192;m 2020, ngun nhân lc c a t nh s tr! thĂ nh l i th quan tr&ng nh t Ä&#x2018;" phĂĄt tri"n, hi nh$p kinh t vĂ  n Ä&#x2018;nh xĂŁ hi. TrĂŹnh Ä&#x2018; vĂ  nÄ&#x192;ng lc cnh tranh c a nhân lc t nh tng Ä&#x2018;ng cĂĄc t nh tiĂŞn tin trong vĂšng kinh t tr&ng Ä&#x2018;i"m phĂ­a Nam vĂ  cĂĄ n c. PhĂĄt tri"n nhân lc bĂĄo Ä&#x2018;ĂĄm Ä&#x2018; v s% l ng, c c u phĂš h p, trĂŹnh Ä&#x2018; chuyĂŞn mĂ´n cao, cĂł ph4m ch t, nhân cĂĄch, nÄ&#x192;ng lc ngh nghip, thĂ nh tho v k5 nÄ&#x192;ng. Trong nÄ&#x192;m 2012, t nh s t$p trung thc hin cĂĄc chng trĂŹnh to vic lĂ m, tÄ&#x192;ng thu nh$p cho ngi lao Ä&#x2018;ng, ph n Ä&#x2018; u giĂĄi quyt vic lĂ m cho 34.000 l t ngi. T$p trung Ä&#x2018;Ă o to ngh ch t l ng cao ph:c v: cĂĄc da ĂĄn Ä&#x2018;u t sI d:ng cĂ´ng ngh cao Ä&#x2018;ng thi Ä&#x2018;Ă o to ngh cho lao Ä&#x2018;ng nĂ´ng thĂ´n, lao Ä&#x2018;ng Ä&#x2018;c thĂš, h tr Ä&#x2018;Ă o to cho cĂĄc doanh nghip trong t nh. IPCVUNGTAU Bn tin Ä?u t - S 16 (thĂĄng 1-2012)

3

..

%ÂŹ5Ó&#x17D;$9Ç&#x2030;1*7ÂŹ8

INVEST IN VIETNAM

LĂŁnh Ä&#x2018;ấo táť&#x2030;nh BR-VT trao Ä&#x2018;áť&#x2022;i váť&#x203A;i Ä&#x2018;áť&#x2018;i tĂĄc tấi háť&#x2122;i thảo xĂşc tiáşżn Ä&#x2018;ầu tĆ° ngĂ nh cĂ´ng nghiáť&#x2021;p háť&#x2014; trᝣ váť&#x203A;i TP. Kawasaki (Nháş­t Bản)

khĂ´ng kĂŠm quan tr&ng Ä&#x2018;%i v i BĂ Ra â&#x20AC;&#x201C;VĹŠng TĂ u. Mt Ä&#x2018;i"m mĂ  t nh Ä&#x2018;ang chĂş tr&ng na lĂ  vic t chc cĂĄc Ä&#x2018;oĂ n xĂşc tin Ä&#x2018;" tĂŹm kim th trng cho cĂĄc doanh nghip trong t nh Ä&#x2018;4y mnh Ä&#x2018;u t - kinh doanh ra n c ngoĂ i. NÄ&#x192;m nay xĂşc tin Ä&#x2018;u t c a t nh s t$p trung vĂ o ch t l ng hn lĂ  s% l ng, trĂŞn c s! la ch&n nhĂ  Ä&#x2018;u t phĂš h p v i yĂŞu cu, vĂ  v i nhng ngĂ nh ch&n l&c. V i s ch Ä&#x2018;ng tĂŹm kim vĂ  tip c$n Ä&#x2018;" tĂŹm hi"u nhu cu c a nhĂ  Ä&#x2018;u t, hot Ä&#x2018;ng xĂşc tin Ä&#x2018;u t s cĂł nhng b c chuy"n bin phĂš h p hn v i xu h ng m i. T$p trung xĂşc tin cho cĂĄc d ĂĄn Ä&#x2018;u t Ä&#x2018;ĂŁ c p gi y chng nh$n Ä&#x2018;u t Ä&#x2018;" nhĂ  Ä&#x2018;u t nhanh chĂłng tri"n khai d ĂĄn lĂ  mt quyt tâm cao c a lĂŁnh Ä&#x2018;o t nh. NgoĂ i ra, cĂ´ng tĂĄc Ä&#x2018;u t h tng kt n%i cĹŠng Ä&#x2018;ang Ä&#x2018; c t nh g p rĂşt hoĂ n thin nhm to Ä&#x2018;iu kin thu$n l i nh t Ä&#x2018;" cĂĄc d ĂĄn Ä&#x2018;i vĂ o hot Ä&#x2018;ng. IPCVUNGTAU

Ä? Ẍ U

hĂşt Ä&#x2018;u t vĂ o hai lÄŠnh vc chĂ­nh lĂ  dch v: logistics vĂ  cĂ´ng nghip h tr . BĂŞn cnh Ä&#x2018;Ăł, vic thu hĂşt Ä&#x2018;u t vĂ o lÄŠnh vc Ä&#x2018;Ă o to ngun nhân lc v>n lĂ  Ä&#x2018;iu mĂ  lĂŁnh Ä&#x2018;o t nh Ä&#x2018;ang r t chĂş tr&ng. Th trng Nh$t BĂĄn, HĂ n Qu%c, Nga, HĂ  Lan, Ä?c lĂ  nhng th trng m:c tiĂŞu mĂ  t nh h ng Ä&#x2018;n. KhĂ´ng ch t$p trung mi g&i cĂĄc nhĂ  Ä&#x2018;u t n c ngoĂ i, mĂ  cĂĄ cĂĄc nhĂ  Ä&#x2018;u t trong n c cĹŠng lĂ  Ä&#x2018;%i t ng

T I N

nh v ngĂ nh, lÄŠnh vc thu hĂşt; Ä&#x2018;nh v th trng â&#x20AC;&#x201C; Ä&#x2018;%i t ng m:c tiĂŞu Ä&#x2018;" thc hin xĂşc tin Ä&#x2018;u t cho nÄ&#x192;m 2012 Ä&#x2018;ĂŁ Ä&#x2018; c lĂŁnh Ä&#x2018;o t nh xĂĄc Ä&#x2018;nh rĂľ trong cuc h&p thĂ´ng qua chng trĂŹnh xĂşc tin Ä&#x2018;u t nÄ&#x192;m 2012 vĂ o Ä&#x2018;u thĂĄng 12 v(a qua. NgoĂ i vic thu hĂşt Ä&#x2018;u t vĂ o cĂĄc lÄŠnh vc thuc l i th c a t nh nh cĂ´ng nghip, du lch, cĂĄng bi"n, Ä&#x2018;Ă´i th m i, h tng, â&#x20AC;Ś. NÄ&#x192;m 2012, t nh BĂ  Ra â&#x20AC;&#x201C; VĹŠng TĂ u t$p trung thu


TOĂ&#x20AC;N CẢNH Ä?ẌU TĆŻ

Thu hĂşt Ä&#x2018;u t theo Ä&#x2018;nh h ng m i:

u tiĂŞn cĂĄc d ĂĄn Ä&#x2018;u t ch t l ng cao

I P C V U N G T A U

..

Káşżt quả thu hĂşt Ä&#x2018;ầu tĆ° nÄ&#x192;m 2011 TĂ­nh Ä&#x2018;n nay trĂŞn Ä&#x2018;a bĂ n t nh cĂł khoĂĄng 714 d ĂĄn Ä&#x2018;u t trong vĂ  ngoĂ i n c, v i tng v%n Ä&#x2018;u t Ä&#x2018;Ä&#x192;ng kĂ˝ Ä&#x2018;t hn 36,1 t Ä&#x2018;Ă´ la M5, trong Ä&#x2018;Ăł cĂł 298 d ĂĄn Ä&#x2018;u t n c ngoĂ i, tng v%n hn 27,1 t< Ä&#x2018;Ă´ la M5 vĂ  416 d ĂĄn Ä&#x2018;u t trong n c, tng v%n hn 9,1 t< Ä&#x2018;Ă´ la M5. Trong m y nÄ&#x192;m qua, tĂŹnh hĂŹnh thu hĂşt Ä&#x2018;u t trĂŞn Ä&#x2018;a bĂ n t nh Ä&#x2018;ĂŁ cĂł s chuy"n bin rĂľ rt v i s tham gia c a nhiu d ĂĄn Ä&#x2018;u t l n nh: ThĂŠp Posco, CĂĄng Qu%c t SP-SPA, CĂĄng Qu%c t CĂĄi MĂŠp, CĂĄng Qu%c t SĂ i Gòn Vit Nam, CĂĄng Tân CĂĄng â&#x20AC;&#x201C; CĂĄi MĂŠp. RiĂŞng nÄ&#x192;m 2011, nhiu d ĂĄn Ä&#x2018;u t trĂŞn Ä&#x2018;a bĂ n t nh Ä&#x2018;ĂŁ Ä&#x2018;i vĂ o hot Ä&#x2018;ng sĂĄn xu t nh: NhĂ  mĂĄy bia HĂ  Ni - VĹŠng TĂ u, NhĂ  mĂĄy ĂŠp du Bunge Vit Nam, NhĂ  mĂĄy kĂ­nh cng lc HĂšng Vinh, NhĂ  mĂĄy tĂ´n Hoa Sen PhĂş M5, d ĂĄn cĂĄng PETEC vĂ  PTSC giai Ä&#x2018;on III, NhĂ  mĂĄy SĂĄn xu t thĂŠp Nippon Steel Vit Nam (NPV)â&#x20AC;Ś Trong thi gian qua tĂŹnh hĂŹnh thu hĂşt Ä&#x2018;u t ti BR-VT Ä&#x2018;ĂŁ cĂł nhiu tĂ­n hiu khĂĄ quan. Tuy nhiĂŞn, Ä&#x2018;ang cĂł xu h ng chng li, s% l ng d ĂĄn Ä&#x2018;u t giĂĄm. C: th", trong nÄ&#x192;m 2011 s% d ĂĄn Ä&#x2018;u t trong vĂ  ngoĂ i n c Ä&#x2018; c c p gi y chng nh$n Ä&#x2018;u t ch cĂł 63 d ĂĄn, giĂĄm gn 38% so v i nÄ&#x192;m 2010. GiĂĄi thĂ­ch v nguyĂŞn nhân trĂŞn, Ă´ng H VÄ&#x192;n niĂŞn, PhĂł Ch tch UBND t nh cho bit, tĂŹnh hĂŹnh thu hĂşt Ä&#x2018;u t trĂŞn Ä&#x2018;a bĂ n t nh

INVEST IN VIETNAM

%ÂŹ5Ó&#x17D;$9Ç&#x2030;1*7ÂŹ8

V i v trĂ­ Ä&#x2018;a lĂ˝ thun l i vĂ mt nn kinh t cĂ´ng nghip phĂĄt trin n Ä&#x2018;nh, trong thi gian qua tĂŹnh hĂŹnh thu hĂşt Ä&#x2018;u t ca tnh BĂ  Ra â&#x20AC;&#x201C; VĹŠng TĂ u Ä&#x2018;ĂŁ cĂł nhiu kt qu kh quan. Trong thi gian t i, tnh s u tiĂŞn cĂĄc d ĂĄn ch t l ng cao, Ä&#x2018;c bit lĂ  cĂĄc d ĂĄn cĂ´ng nghip h tr (CNHT) vĂ  dch v logistics.

4

Bn tin Ä?u t - S 16 (thĂĄng 1-2012)

giĂĄm lĂ do kh ng hoĂĄng kinh t toĂ n cu, Ä&#x2018;ng thi mĂ´i trng thu hĂşt Ä&#x2018;u t ti t nh v>n cha thc s h p d>n l=m Ä&#x2018;%i v i cĂĄc nhĂ  Ä&#x2018;u t nh còn nhiu khĂł khÄ&#x192;n trong vic giĂĄi phĂłng mt bng to thĂ nh rĂ o cĂĄn l n trong vic xây dng c s! h tng, lĂ m ĂĄnh h!ng Ä&#x2018;n tin Ä&#x2018; tri"n khai thc hin c a cĂĄc d ĂĄn. â&#x20AC;&#x153;Ä?ĂŁ Ä&#x2018;n lĂşc chĂşng ta ch Ä&#x2018;ng la ch&n nhĂ  Ä&#x2018;u t, khĂ´ng c p gi y chng nh$n Ä&#x2018;u t Ä&#x2018;%i v i cĂĄc d ĂĄn sI d:ng lĂŁng phĂ­ nÄ&#x192;ng l ng, tĂ i nguyĂŞn, sI d:ng cĂ´ng ngh lc h$u, gây Ă´ nhi#m mĂ´i trng. RiĂŞng trong cĂĄc khu cĂ´ng nghip, c:m cĂ´ng nghip ch thu hĂşt Ä&#x2018;u t cĂĄc d ĂĄn sI d:ng cĂ´ng ngh hin Ä&#x2018;i, sI d:ng tit kim tĂ i nguyĂŞn, Ä&#x2018; t Ä&#x2018;ai, nÄ&#x192;ng l ng, n c vĂ  thân thin v i mĂ´i trng, to ra giĂĄ tr tÄ&#x192;ng caoâ&#x20AC;?, Ă´ng NiĂŞn cho bit thĂŞm. NÄ&#x192;m 2012 táş­p trung vĂ o lÄŠnh váťąc cĂ´ng nghiáť&#x2021;p háť&#x2014; trᝣ vĂ  dáť&#x2039;ch v᝼ logistics Trong nÄ&#x192;m 2012 BĂ  Ra â&#x20AC;&#x201C; VĹŠng TĂ u s t$p trung chu4n b h tng vĂ  mĂ´i trng Ä&#x2018;u t cho hai lÄŠnh vc CNHT vĂ  cĂĄng bi"n - logistics. Ă&#x201D;ng NiĂŞn cĹŠng cho rng, Ä&#x2018;" h p d>n Ä&#x2018;%i v i cĂĄc nhĂ  Ä&#x2018;u t vĂ o hai lÄŠnh vc nĂ y, t nh cn phĂĄi giĂĄi quyt kp thi cĂĄc khĂł khÄ&#x192;n, v ng m=c, to Ä&#x2018;iu kin cho cĂĄc doanh nghip hot Ä&#x2018;ng thu$n l i, quan tâm t i vic xây dng nhĂ  ! cho chuyĂŞn gia vĂ  cĂ´ng nhân trong cĂĄc khu cĂ´ng nghip, Ä&#x2018;ĂĄm bĂĄo

Ä&#x2018;ng b v h tng k5 thu$t, ph:c v: Ä&#x2018;y Ä&#x2018; nhu cu sinh hot vÄ&#x192;n hĂła. ChĂş tr&ng cĂ´ng tĂĄc Ä&#x2018;Ă o to cĂĄn b, cĂ´ng nhân k5 thu$t Ä&#x2018;" t(ng b c to ra ngun nhân lc cĂł ch t l ng cao, Ä&#x2018;ĂĄp ng Ä&#x2018;y Ä&#x2018; yĂŞu cu c a cĂĄc doanh nghip. Ä?n thĂĄng 6 â&#x20AC;&#x201C; 2012, t nh s hoĂ n thĂ nh hai Ä&#x2018; ĂĄn CNHT vĂ  logistics cĹŠng nh s cĂł mt mĂ´ hĂŹnh phĂš h p v i yĂŞu cu phĂĄt tri"n c a hai ngĂ nh nĂ y. Theo k hoch nÄ&#x192;m 2012, t nh s thu hĂşt khoĂĄng 50 d ĂĄn Ä&#x2018;u t trong vĂ  ngoĂ i n c, giĂĄm hn 20% so v i nÄ&#x192;m 2011 v i s% v%n Ä&#x2018;u t Ä&#x2018;Ä&#x192;ng kĂ˝ c a cĂĄc d ĂĄn Ä&#x2018;u t n c ngoĂ i Ä&#x2018;t khoĂĄng 500 triu Ä&#x2018;Ă´ la M5, giĂĄm hn 46% so v i nÄ&#x192;m 2011. V%n Ä&#x2018;Ä&#x192;ng kĂ˝ c a cĂĄc d ĂĄn Ä&#x2018;u t trong n c Ä&#x2018;t gn 10.800 t Ä&#x2018;ng. giĂĄm hn 16% so v i nÄ&#x192;m 2011. V%n thc hin c a cĂĄc d ĂĄn cĹŠng  c Ä&#x2018;t khoĂĄng 1,35 t Ä&#x2018;Ă´ la M5, tÄ&#x192;ng gn 11,6% so v i nÄ&#x192;m 2011. Cuc h&p c a UBND v i nhĂ  Ä&#x2018;u t Nh$t BĂĄn ngĂ y 11-1 Ä&#x2018;ĂŁ th%ng nh t 5 nhĂłm ngĂ nh ngh chĂ­nh kĂŞu g&i cĂĄc nhĂ  Ä&#x2018;u t Nh$t BĂĄn Ä&#x2018;u t vĂ o BĂ  Ra â&#x20AC;&#x201C; VĹŠng TĂ u gm: cĂ´ng nghip c khĂ­ ch to (ch to khuĂ´n m>u, sĂĄn xu t linh kin, ph: tĂšng ph:c v: khai thĂĄc du khĂ­, Ä&#x2018;Ăłng tĂ u, l=p rĂĄp Ă´tĂ´, xe mĂĄy...); cĂ´ng nghip hĂła ch t (nha, cao su); cĂ´ng nghip Ä&#x2018;in â&#x20AC;&#x201C; Ä&#x2018;in tI ; sĂĄn xu t thĂŠp cao c p; logistics. Trong Ä&#x2018;Ăł, xĂĄc Ä&#x2018;nh 3 ngĂ nh cĂł th mnh nh t lĂ : ThĂŠp cao c p, hĂła du vĂ  logictics. IPCVUNGTAU


B Ả N

CẢNG BIáť&#x201A;N - LOGISTICS

T I N

Táť&#x2030;nh BĂ Ráť&#x2039;a â&#x20AC;&#x201C; VĹŠng TĂ u (BR â&#x20AC;&#x201C; VT) cĂł tiáť m nÄ&#x192;ng Ä&#x2018;áť&#x192; phĂĄt triáť&#x192;n logistics

Tnh BĂ Ra â&#x20AC;&#x201C; VĹŠng TĂ u (BR â&#x20AC;&#x201C; VT) cĂł Ä&#x2018; Ä&#x2018;iu kin Ä&#x2018; phĂĄt trin thĂ nh trung tâm dch v logistics ca khu v c trong tng lai.

5

..

%ÂŹ5Ó&#x17D;$9Ç&#x2030;1*7ÂŹ8

Bn tin Ä?u t - S 16 (thĂĄng 1-2012)

INVEST IN VIETNAM

gi i. Th hai, Ä&#x2018;ây lĂ khu vc cĂł khĂ­ h$u thu$n l i, Ă­t chu ĂĄnh h!ng trc tip c a giĂł bĂŁo nĂŞn khu cĂĄng cĂł th" khai thĂĄc Ä&#x2018; c hu ht t t cĂĄ thi gian trong nÄ&#x192;m. Mc khĂĄc, s cĂł mt c a cĂĄc nhĂ  Ä&#x2018;u t lĂ  nhng t$p Ä&#x2018;oĂ n v$n tĂĄi bi"n vĂ  khai thĂĄc cĂĄng bi"n hĂ ng Ä&#x2018;u trĂŞn th gi i cĂšng s n lc hin Ä&#x2018;i hĂła vĂ  chuyĂŞn nghip hĂła cĂĄc nhĂ  khai thĂĄc cĂĄng trong n c, Ä&#x2018;ĂŁ nâng h th%ng t chc, quĂĄn lĂ˝, Ä&#x2018;iu hĂ nh ti cĂĄc cĂĄng CĂĄi MĂŠp - Th VĂĄi lĂŞn mt tm cao m i. CĂĄc cĂĄng khu vc CĂĄi MĂŠp â&#x20AC;&#x201C; Th VĂĄi khi Ä&#x2018;i vĂ o khai thĂĄc Ä&#x2018;ng lot s to Ä&#x2018;iu kin cho cĂĄ vĂšng kinh t tr&ng Ä&#x2018;i"m phĂ­a Nam vĂ  cĂĄc khu vc lân c$n, m! ra h ng Ä&#x2018;i m i cho hot Ä&#x2018;ng xu t nh$p kh4u, cĹŠng nh ngĂ nh v$n tĂĄi hĂ ng hĂĄi Vit Nam. Theo quy hoch phĂĄt tri"n h th%ng cĂĄng bi"n Vit Nam, cĂĄng BR â&#x20AC;&#x201C; VT s tr! thĂ nh mt trong nhng cĂĄng l n nh t n c vĂ  lĂ  mt trong ba cĂĄng Ä&#x2018;u m%i qu%c t loi IA c a Vit Nam. Ä?n nÄ&#x192;m 2030, din tĂ­ch phĂĄt tri"n cĂĄng bi"n BR - VT Ä&#x2018;t khoĂĄng 2.078 - 2.447ha, chiu dĂ i bn khoĂĄng 28,5 - 33,4km. Theo d bĂĄo, Ä&#x2018;n nÄ&#x192;m 2020, l ng hĂ ng hĂła thĂ´ng qua cĂĄng BR - VT s Ä&#x2018;t 85,67 - 131,09 triu t n, trong Ä&#x2018;Ăł cĂł 5,00 - 8,17 triu TEUs container;

Káşż hoấch triáť&#x192;n khai nÄ&#x192;m 2012 V(a qua, lĂŁnh Ä&#x2018;o UBND t nh BR â&#x20AC;&#x201C; VT Ä&#x2018;ĂŁ ch trĂŹ cuc h&p Ban ch Ä&#x2018;o Ä? ĂĄn phĂĄt tri"n dch v: logistics t nh BR - VT giai Ä&#x2018;on 2011-2020. Theo Ä&#x2018;Ăł, t nh s t$p trung phĂĄt tri"n cĂĄc chng trĂŹnh tr&ng tâm: cĂł k hoch phĂĄt tri"n c s! h tng; quy hoch vĂ xây dng trung tâm dch v: logistics; t chc khai thĂĄc; nâng cao nÄ&#x192;ng lc c a cĂĄc doanh nghip cung c p dch v: logistics; h tr thng mi Ä&#x2018;u t; xây dng c ch chĂ­nh sĂĄch nhm phĂĄt tri"n hot Ä&#x2018;ng logistics... NÄ&#x192;m 2012, t nh s hoĂ n thĂ nh vĂ  phĂŞ duyt Ä&#x2018; ĂĄn phĂĄt tri"n dch v: logistics - cĂĄng bi"n vĂ  thĂ nh l$p Trung tâm logistics c a t nh, xây dng Ä&#x2018; ĂĄn Ä&#x2018;u t kt c u h tng Ä&#x2018;ng b ph:c v: s nghip cĂ´ng nghip hĂła, hin Ä&#x2018;i hĂła Ä&#x2018; t n c, trong Ä&#x2018;Ăł cĂł h th%ng giao thĂ´ng kt n%i h th%ng cĂĄng bi"n trĂŞn Ä&#x2018;a bĂ n t nh. NÄ&#x192;m t i, t nh s tip t:c Ä&#x2018;u t h th%ng h tng kt n%i h th%ng cĂĄng bi"n Th VĂĄi â&#x20AC;&#x201C; CĂĄi MĂŠp v i cĂĄc tuyn qu%c l, cĂĄc Ä&#x2018;Ă´ th vĂ  cĂĄc khu cĂ´ng nghip trĂŞn Ä&#x2018;a bĂ n t nh; xĂşc tin Ä&#x2018;u t t$p trung vĂ o nhĂłm cĂĄc d ĂĄn dch v: logistics: giao nh$n, phân ph%i, kho bĂŁi, cĂĄc dch v: Ä&#x2018;Ăłng gĂłi, b%c xp, v$n chuy"n, cung ng tĂ u bi"nâ&#x20AC;Ś NgoĂ i ra, t nh s Ä&#x2018;Ă´n Ä&#x2018;%c cĂĄc nhĂ  Ä&#x2018;u t kh4n trng thi cĂ´ng cĂĄc d ĂĄn cĂĄng Ä&#x2018;ang trong giai Ä&#x2018;on xây dng vĂ  tip t:c hoĂ n t t cĂĄc th t:c Ä&#x2018;" kh!i cĂ´ng cĂĄc d ĂĄn cĂĄng còn li trong s% cĂĄc cĂĄng bi"n Ä&#x2018;ĂŁ quy hoch ti khu vc Th VĂĄi â&#x20AC;&#x201C; CĂĄi MĂŠp. IPCVUNGTAU

T ĆŻ

Tiáť m nÄ&#x192;ng logistics láť&#x203A;n V i l i th v Ä&#x2018;iu kin t nhiĂŞn, h th%ng cĂĄng bi"n trĂŞn Ä&#x2018;a bĂ n t nh BR â&#x20AC;&#x201C; VT trong nhng nÄ&#x192;m qua Ä&#x2018;ĂŁ t(ng b c phĂĄt tri"n thĂ nh mt c:m cĂĄng hin Ä&#x2018;i vĂ  cĂł tm quan tr&ng ! Vit Nam. CĂĄng bi"n BR â&#x20AC;&#x201C; VT cĂł th" d# dĂ ng tip c$n tuyn hĂ ng hĂĄi qu%c t, liĂŞn thĂ´ng v i cĂĄng bi"n Ä?ng Nai vĂ  TPHCM, to thĂ nh mt h th%ng cĂĄng liĂŞn hoĂ n g=n v i nhng trung tâm kinh t phĂĄt tri"n nÄ&#x192;ng Ä&#x2018;ng. Nh Ä&#x2018;Ăł, t nh cĂł Ä&#x2018; Ä&#x2018;iu kin Ä&#x2018;" tr! thĂ nh Ä&#x2018;i"m trung chuy"n hĂ ng hĂła vĂ  thc hin cĂĄc dch v: logistics c a khu vc. PhĂĄt huy l i th bi"n, b bi"n, thc hin chuy"n dch c c u kinh t theo h ng tÄ&#x192;ng mnh t tr&ng dch v:, xĂĄc Ä&#x2018;nh phĂĄt tri"n cĂĄng lĂ  nhim v: trung tâm, Ä&#x2018;ng thi phĂĄt tri"n mnh dch v: h$u cn. Xây dng h th%ng cĂĄng n c sâu CĂĄi MĂŠp - Th VĂĄi tr! thĂ nh h th%ng cĂĄng trung chuy"n c a khu vc vĂ  qu%c t. Khu vc VĹŠng TĂ u â&#x20AC;&#x201C; CĂĄi MĂŠp â&#x20AC;&#x201C; Th VĂĄi lĂ  khu vc cĂł v trĂ­ Ä&#x2018;a lĂ˝ vĂ  Ä&#x2018;iu kin t nhiĂŞn thu$n l i Ä&#x2018;" phĂĄt tri"n cĂĄng. Tr c ht, khu cĂĄng CĂĄi MĂŠp â&#x20AC;&#x201C; Th VĂĄi nm khĂĄ gn v i cĂĄc tuyn trung chuy"n hĂ ng hĂła qu%c t, cĂł tuyn v$n hĂ nh thng xuyĂŞn c a cĂĄc tĂ u â&#x20AC;&#x153;m'â&#x20AC;? giao lu liĂŞn kt gia cĂĄc trung tâm kinh t c a th

Ä? Ẍ U

Tng b c hÏnh thà nh trung tâm logistics ca khu v c

nÄ&#x192;m 2030, l ng hĂ ng thĂ´ng qua s Ä&#x2018;t 161,5 - 296,3 triu t n, trong Ä&#x2018;Ăł cĂł 10,4 - 21,11 triu TEUs container.


TIĂ&#x160;U Ä?Iáť&#x201A;M

Chn l a d ĂĄn vĂ nhĂ  Ä&#x2018;u t theo tiĂŞu chĂ­ m i Ä? h!n ch Ä&#x2018;n m"c th p nh t nh#ng tiĂŞu c c phĂĄt sinh trong quĂĄ trĂŹnh Ä&#x2018;u t vĂ  bo Ä&#x2018;m tĂ­nh hiu qu, phĂĄt trin bn v#ng ca d ĂĄn..., tnh BĂ  Ra â&#x20AC;&#x201C; VĹŠng TĂ u va Ä&#x2018;a ra d tho v tiĂŞu chĂ­ l a chn d ĂĄn Ä&#x2018;u t, nhĂ  Ä&#x2018;u t vĂ  giĂĄm sĂĄt vic trin khai d ĂĄn Ä&#x2018;u t bĂŞn ngoĂ i cĂĄc khu cĂ´ng nghip.

I P C V U N G T A U

..

INVEST IN VIETNAM

%ÂŹ5Ó&#x17D;$9Ç&#x2030;1*7ÂŹ8

Q

uy Ä&#x2018;nh nĂ y ĂĄp d:ng cho cĂĄc nhĂ  Ä&#x2018;u t trong vĂ  ngoĂ i n c thc hin cĂĄc d ĂĄn Ä&#x2018;u t cĂł sI d:ng Ä&#x2018; t trĂŞn Ä&#x2018;a bĂ n t nh. Ä?ây cĹŠng lĂ  c s! Ä&#x2018;" xem xĂŠt, la ch&n d ĂĄn Ä&#x2018;u t, nhĂ  Ä&#x2018;u t vĂ  giĂĄm sĂĄt vic tri"n khai thc hin d ĂĄn Ä&#x2018;u t t( khi Ä&#x2018; c ch p thu$n ch trng Ä&#x2018;n khi Ä&#x2018;i vĂ o hot Ä&#x2018;ng sĂĄn xu t kinh doanh. Theo Ä&#x2018;Ăł, cĂĄc tiĂŞu chĂ­ la ch&n d ĂĄn vĂ  nhĂ  Ä&#x2018;u t phĂĄi Ä&#x2018;ĂĄm bĂĄo phĂš h p v i quy hoch tng th" phĂĄt tri"n kinh t â&#x20AC;&#x201C; xĂŁ hi, quy hoch xây dng vĂ  k hoch sI d:ng Ä&#x2018; t, cĹŠng nh cĂĄc quy hoch khĂĄc c a t nh. BĂŞn cnh Ä&#x2018;Ăł, d ĂĄn Ä&#x2018;u t phĂĄi Ä&#x2018;ĂĄp ng cĂĄc tiĂŞu chu4n mĂ´i trng theo quy Ä&#x2018;nh c a Lu$t BĂĄo v mĂ´i trng. NhĂ  Ä&#x2018;u t cn phĂĄi Ä&#x2018;ĂĄm bĂĄo tin Ä&#x2018; thc hin d ĂĄn. Theo Ä&#x2018;Ăł, d ĂĄn cĂł quy mĂ´ v%n Ä&#x2018;u t t( 1.500 t

Ä&#x2018;ng tr! lĂŞn thĂŹ thi hn hoĂ n thĂ nh d ĂĄn khĂ´ng quĂĄ 10 nÄ&#x192;m; trong Ä&#x2018;Ăł, giai Ä&#x2018;on Ä&#x2018;u thc hin hoĂ n thĂ nh khĂ´ng quĂĄ 4 nÄ&#x192;m k" t( ngĂ y nh$n mt bng, v%n thc hin t%i thi"u giai Ä&#x2018;on Ä&#x2018;u bng 50% tng v%n Ä&#x2018;u t c a d ĂĄn. Ä?%i v i d ĂĄn cĂł quy mĂ´ v%n t( 300 t Ä&#x2018;n 1.500 t Ä&#x2018;ng thĂŹ thi gian hoĂ n thĂ nh vĂ  Ä&#x2018;i vĂ o sĂĄn xu t khĂ´ng Ä&#x2018; c quĂĄ 4 nÄ&#x192;m k" t( ngĂ y nh$n mt bng. Còn Ä&#x2018;%i v i d ĂĄn cĂł quy mĂ´ v%n Ä&#x2018;u t d i 300 t Ä&#x2018;ng, thi gian hoĂ n thĂ nh vĂ  Ä&#x2018;i vĂ o sĂĄn xu t kinh doanh khĂ´ng quĂĄ

6

Bn tin Ä?u t - S 16 (thĂĄng 1-2012)

2 nÄ&#x192;m k" t( ngĂ y nh$n mt bng. V nÄ&#x192;ng lc tĂ i chĂ­nh, ch Ä&#x2018;u t cĂł v%n s! hu t%i thi"u 15% tng mc Ä&#x2018;u t c a d ĂĄn Ä&#x2018;%i v i d ĂĄn cĂł quy mĂ´ sI d:ng Ä&#x2018; t d i 20ha vĂ  t%i thi"u 20% tng mc Ä&#x2018;u t Ä&#x2018;%i v i d ĂĄn cĂł quy mĂ´ sI d:ng Ä&#x2018; t cĂł din tĂ­ch Ä&#x2018; t t( 20ha tr! lĂŞn. Mc kĂ˝ qu5 lĂ  5% tng mc Ä&#x2018;u t Ä&#x2018;Ä&#x192;ng kĂ˝ c a d ĂĄn nhng t%i Ä&#x2018;a khĂ´ng quĂĄ 30 t

Ä&#x2018;ng. NgoĂ i cĂĄc tiĂŞu chĂ­ b=t buc trĂŞn, quy Ä&#x2018;nh nĂ y còn u tiĂŞn la ch&n d ĂĄn Ä&#x2018;u t, nhĂ  Ä&#x2018;u t trĂŞn c s! cĂł vÄ&#x192;n bĂĄn cam kt ng tr c tin bi thng, h tr vĂ  tĂĄi Ä&#x2018;nh c theo phng ĂĄn Ä&#x2018;ĂŁ Ä&#x2018; c xĂŠt duyt; h tr khĂ´ng hoĂ n li Ä&#x2018;u t h tng k5 thu$t ngoĂ i hĂ ng rĂ o d ĂĄn nh Ä&#x2018;ng sĂĄ, Ä&#x2018;in, n câ&#x20AC;Ś; cam kt h tr Ä&#x2018;Ă o to chuy"n Ä&#x2018;i ngĂ nh ngh vĂ  sI d:ng lao Ä&#x2018;ng Ä&#x2018;%i v i nhng h dân b thu hi Ä&#x2018; t trong khu vc d ĂĄn, lao Ä&#x2018;ng thuc din chĂ­nh sĂĄch, lao Ä&#x2018;ng ti Ä&#x2018;a phng. Quy Ä&#x2018;nh nĂ y u tiĂŞn la ch&n nhĂ  Ä&#x2018;u t uy tĂ­n, sI d:ng cĂ´ng ngh hin Ä&#x2018;i, cĂł kinh nghim tri"n khai thc hin d ĂĄn tng t v i d ĂĄn d kin Ä&#x2018;u t, Ä&#x2018;ang hot Ä&#x2018;ng cĂł hiu quĂĄ ti Vit Nam vĂ  n c ngoĂ i. BĂŞn cnh Ä&#x2018;Ăł, u tiĂŞn cĂĄc d ĂĄn cĂł hiu quĂĄ kinh t - xĂŁ hi cao nh sĂĄn xu t sĂĄn ph4m cĂł giĂĄ tr gia tÄ&#x192;ng cao, np ngân sĂĄch cao, tit kim nÄ&#x192;ng l ng, giĂĄi quyt vic lĂ m... TĂšy vĂ o lÄŠnh

vc mĂ su t Ä&#x2018;u t t%i thi"u Ä&#x2018;" thc hin d ĂĄn (khĂ´ng bao gm kinh phĂ­ bi thng giĂĄi phĂłng mt bng) s khĂĄc nhau. S! K hoch vĂ  Ä?u t lĂ m Ä&#x2018;u m%i tng h p Ă˝ kin cĂĄc ngĂ nh vĂ  UBND c p huyn ni thc hin d ĂĄn xem xĂŠt khĂĄ nÄ&#x192;ng Ä&#x2018;ĂĄp ng cĂĄc tiĂŞu chĂ­ quy Ä&#x2018;nh. Trong khi Ä&#x2018;Ăł, S! Xây dng lĂ m Ä&#x2018;u m%i tip nh$n vĂ  xI lĂ˝ h s ch trng Ä&#x2018;u t Ä&#x2018;%i v i d ĂĄn khu Ä&#x2018;Ă´ th m i, d ĂĄn phĂĄt tri"n nhĂ  !. S! NĂ´ng nghip vĂ  PhĂĄt tri"n NĂ´ng thĂ´n cĂł trĂĄch nhim thc hin th t:c gi i thiu Ä&#x2018;a Ä&#x2018;i"m cĂĄc d ĂĄn du lch sinh thĂĄi thuĂŞ mĂ´i trng r(ng, thuĂŞ cĂĄnh quan r(ng, thuĂŞ quyn sI d:ng r(ng trĂŞn Ä&#x2018;a bĂ n t nh. S! TĂ i nguyĂŞn vĂ  MĂ´i trng thc hin th t:c gi i thiu Ä&#x2018;a Ä&#x2018;i"m cĂĄc d ĂĄn Ä&#x2018;u t c s! xI lĂ˝ ch t thĂĄi. UBND cĂĄc huyn, th xĂŁ BĂ  Ra, thĂ nh ph% VĹŠng TĂ u, vĂ  trung tâm phĂĄt tri"n qu5 Ä&#x2018; t t nh BĂ  Ra â&#x20AC;&#x201C;


B Ả N

Táť&#x2030;nh BĂ Ráť&#x2039;a â&#x20AC;&#x201C; VĹŠng TĂ u vᝍa Ä&#x2018;Ć°a ra dáťą thảo váť tiĂŞu chĂ­ láťąa cháť?n dáťą ĂĄn Ä&#x2018;ầu tĆ°, nhĂ  Ä&#x2018;ầu tĆ°

T I N Ä? Ẍ U T ĆŻ

NhĂ Ä&#x2018;u t khi tm ng(ng hoc giĂŁn tin Ä&#x2018; thc hin d ĂĄn Ä&#x2018;u t, thay Ä&#x2018;i so v i cam kt ban Ä&#x2018;u thĂŹ phĂĄi thĂ´ng bĂĄo bng vÄ&#x192;n bĂĄn v i UBND t nh vĂ  thĂ´ng qua S! K hoch vĂ  Ä?u t lĂ˝ do vĂ  thi hn tm ng(ng, giĂŁn tin Ä&#x2018; thc hin d ĂĄn, ch$m nh t lĂ  15 ngĂ y lĂ m vic tr c ngĂ y tm ng(ng d ĂĄn Ä&#x2018;u t. Trng h p UBND t nh khĂ´ng ch p nh$n vic tm ng(ng hoc giĂŁn tin Ä&#x2018; thc hin d ĂĄn thĂŹ phĂĄi cĂł vÄ&#x192;n bĂĄn trĂĄ li cho nhĂ  Ä&#x2018;u t trong thi hn 15 ngĂ y k" t( ngĂ y nh$n Ä&#x2018; c thĂ´ng bĂĄo c a nhĂ  Ä&#x2018;u t. Trng h p hot Ä&#x2018;ng tr! li, nhĂ  Ä&#x2018;u t phĂĄi thĂ´ng bĂĄo bng vÄ&#x192;n bĂĄn cho UBND t nh, S! K hoch vĂ  Ä?u t vĂ  UBND huyn, th, thĂ nh ph% ni thc hin d ĂĄn Ä&#x2018;u t. Khi chuy"n nh ng d ĂĄn Ä&#x2018;u t, ngoĂ i vic tuân th cĂĄc quy Ä&#x2018;nh ti Ä?iu 65 vĂ  Ä?iu 66 c a Ngh Ä&#x2018;nh s% 108/2006/NÄ?-CP, nhĂ  Ä&#x2018;u t cĹŠng

cn phĂĄi Ä&#x2018;ĂĄp ng cĂĄc Ä&#x2018;iu kin nh Ä&#x2018;ĂĄm bĂĄo tin Ä&#x2018; thc hin theo cam kt quy Ä&#x2018;nh ti gi y chng nh$n Ä&#x2018;u t; Ä&#x2018;ĂŁ hoĂ n thĂ nh cĂ´ng tĂĄc bi thng giĂĄi phĂłng mt bng c a toĂ n b d ĂĄn; vĂ  d ĂĄn phĂĄi cĂł cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh h tng k5 thu$t phĂš h p v i tin Ä&#x2018; theo t(ng giai Ä&#x2018;on Ä&#x2018;ĂŁ Ä&#x2018; c phĂŞ duyt. Khi chuy"n nh ng d ĂĄn Ä&#x2018;u t thĂŹ ch Ä&#x2018;u t phĂĄi l$p h s chuy"n nh ng vĂ  thc hin Ä&#x2018;iu ch nh gi y chng nh$n Ä&#x2018;u t theo quy Ä&#x2018;nh. NgoĂ i ra, Ä&#x2018; t Ä&#x2018; c NhĂ  n c giao hoc cho thuĂŞ Ä&#x2018;" thc hin d ĂĄn Ä&#x2018;u t mĂ  khĂ´ng Ä&#x2018; c sI d:ng trong thi hn 12 thĂĄng lin hoc tin Ä&#x2018; sI d:ng Ä&#x2018; t ch$m hn 24 thĂĄng so v i tin Ä&#x2018; ghi trong d ĂĄn Ä&#x2018;u t, k" t( khi nh$n bĂ n giao Ä&#x2018; t trĂŞn thc Ä&#x2018;a mĂ  khĂ´ng Ä&#x2018; c c quan nhĂ  n c cĂł th4m quyn quyt Ä&#x2018;nh giao Ä&#x2018; t, cho thuĂŞ Ä&#x2018; t Ä&#x2018;Ăł cho phĂŠp thĂŹ b thu hi theo quy Ä&#x2018;nh c a phĂĄp lu$t Ä&#x2018; t Ä&#x2018;ai. IPC VUNGTAU Bn tin Ä?u t - S 16 (thĂĄng 1-2012)

7

%ÂŹ5Ó&#x17D;$9Ç&#x2030;1*7ÂŹ8

INVEST IN VIETNAM

VĹŠng TĂ u phĂĄi xây dng k hoch v bi thng, giĂĄi phĂłng mt bng vĂ  tĂĄi Ä&#x2018;nh c cho cĂĄc d ĂĄn Ä&#x2018;ĂĄm bĂĄo phĂš h p tin Ä&#x2018; c: th" c a cĂĄc d ĂĄn trĂŞn Ä&#x2018;a bĂ n vĂ  t chc thc hin Ä&#x2018;" s m giao mt bng cho nhĂ  Ä&#x2018;u t tri"n khai d ĂĄn theo quy Ä&#x2018;nh. NhĂ  Ä&#x2018;u t thc hin vic Ä&#x2018;Ä&#x192;ng kĂ˝ bĂĄn cam kt bĂĄo v mĂ´i trng hoc trĂŹnh th4m Ä&#x2018;nh, phĂŞ duyt bĂĄo cĂĄo Ä&#x2018;ĂĄnh giĂĄ tĂĄc Ä&#x2018;ng mĂ´i trng c a d ĂĄn Ä&#x2018;u t theo quy Ä&#x2018;nh. UBND t nh quyt Ä&#x2018;nh ch m dt hot Ä&#x2018;ng vĂ  thu hi gi y chng nh$n Ä&#x2018;u t c a d ĂĄn trong trng h p nh d ĂĄn Ä&#x2018; c c p gi y chng nh$n Ä&#x2018;u t sau 12 thĂĄng mĂ  nhĂ  Ä&#x2018;u t khĂ´ng tri"n khai hoc d ĂĄn ch$m tin Ä&#x2018; quĂĄ 12 thĂĄng so v i tin Ä&#x2018; quy Ä&#x2018;nh vĂ  khĂ´ng cĂł lĂ˝ do chĂ­nh Ä&#x2018;ĂĄng; vi phm nghiĂŞm tr&ng cĂĄc quy Ä&#x2018;nh c a phĂĄp lu$t mĂ  theo Ä&#x2018;Ăł phĂĄp lu$t quy Ä&#x2018;nh phĂĄi ch m dt hot Ä&#x2018;ng.

..


DANH MỤC ĐẦU TƯ

I P C V U N G T A U

..

TT 1

Dự án Cảng container quốc tế Cái Mép Hạ

2

Khu logistics quốc tế và khu hậu cần toàn diện trong nước

3

Khu thương mại tự do (FTZ)

4

Khu thương mại, tài chính, ngân hàng, văn phòng đại diện các doanh nghiếp vận tải, đại lý

5

Các công trình phục vụ khu chức năng gia công tái xuất khẩu

6

Khu chức năng dịch vụ giải trí, du lịch, ẩm thực, cây xanh

7

Đầu tư vào các dịch vụ logistic

INVEST IN VIETNAM

%¬5ӎ$9lj1*7¬8

DANH M$C CÁC D% ÁN KÊU G&I Đ'U T LOGISTICS T*I BÀ R+A - VŨNG TÀU

8

Bn tin Đu t - S 15 16 (tháng 11-2011) 1-2012)

Đặc điểm - Quy mô đầu tư: Khu logistics được quy hoạch có vị trí tiếp giáp với sông Thị Vải để xây dựng cảng biển quy mô lớn với chiều dài khoảng 1.800m, tiếp nhận tàu trọng tải trên 100.000 DWT - Diện tích khoảng 100 ha - Quy mô gồm: + Hệ thống bến sà lan phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa. + Các khu bãi: Bãi hàng tổng hợp, bãi container xuất, bãi container nhập, bãi container lạnh, bãi container hàng nguy hiểm, bãi container rỗng, bãi khảo sát và phối hợp cho hàng container, khu bãi bão dưỡng và sửa chữa container. + Các khu kho: Khu kho nội địa, kho hàng tổng hợp, kho hàng rời, khu kho CFS xuất nhập, kho hàng lạnh, kho nội địa, khai thuế hải quan. + Khu tháo dỡ và phân loại hàng hóa; khu sơ chế nguyên liệu, hàng hóa; khu gia công chi tiết. - Tổng diện tích dự kiến khoảng 500 ha - Chức năng: Xử lý xuất khẩu, thương mại quốc tế, kho ngoại quan và các khu trưng bày sản phẩm. - Quy mô gồm: + Trung tâm xử lý xuất khẩu, thương mại quốc tế. + Khu kho ngoại quan. + Trung tâm giới thiệu và trưng bày sản phẩm. - Tổng diện tích dự kiến khoảng 50 ha - Quy mô gồm: + Xây dựng trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng trong trung tâm dịch vụ hậu cần logistics. + Khu văn phòng làm việc của các doanh nghiệp vận tải, đại lý. - Tổng diện tích khoảng 30 ha. - Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 50 triệu đô la Mỹ - Quy mô gồm: + Nhà máy sản xuất, lắp ráp sản phẩm công nghệ cao, tự động hóa, sản phẩm điện tử. + Nhà máy gia công, chế biến xuất khẩu. + Khu xưởng sửa chữa, duy tu + Khu nhà điều hành và các công trình phụ trợ. - Tổng diện tích khoảng 100 ha. - Quy mô gồm: + Xây dựng các bến du thuyền, công trình cho du lịch và giải trí. + Xây dựng nhà nghỉ, khách sạn cho khách trong và ngoài nước. + Xây dựng nhà hàng. + Văn phòng cho các doanh nghiệp du lịch. - Tổng diện tích khoảng 20ha. - Kinh doanh đại lý tàu biển, dịch vụ lai dắt, cứu hộ, dịch vụ vận tải đường bộ, đường thủy. - Hình thức đầu tư: liên doanh trong và ngoài nước. - Điều kiện đầu tư: theo cam kết WTO, trong đó vốn góp phía nước ngoài không quá 49% vốn điều lệ.


T

Nh#ng b c Ä&#x2018;i m!nh m ca DIC Corp

h p tĂĄc Ä&#x2018;u t vĂ o cĂĄc d ĂĄn cĂł quy mĂ´ l n ti Vit Nam nh: Khu du lch Long Tân, huyn Nhn Trch, t nh Ä?ng Nai (328ha); T h p cÄ&#x192;n h - dch v: - thng mi ThÄ&#x192;ng Long, T h p vÄ&#x192;n phòng - khĂĄch sn 5 sao - cÄ&#x192;n h cao c p DIC Phoenix, C:m cao %c Gateway ti thĂ nh ph% VĹŠng TĂ u; Khu Ä&#x2018;Ă´ th m i Nam VÄŠnh YĂŞn, t nh VÄŠnh PhĂşc (446 ha); CĂĄng thĂ´ng quan ni Ä&#x2018;a vĂ  dch v: cĂ´ng nghip Thanh LiĂŞm, t nh HĂ 

C

Coimex kh;ng Ä&#x2018;nh ch t l ng vĂ ng thu< sn t!i Vit Nam

T I N

ng CĂ´ng ty C phn Ä?u t PhĂĄt tri"n Xây dng (DIC Corp.) lĂ Ä&#x2018;n v thĂ nh viĂŞn c a T$p Ä&#x2018;oĂ n CĂ´ng nghip Xây dng Vit Nam hot Ä&#x2018;ng trong cĂĄc lÄŠnh vc Ä&#x2018;u t xây dng cĂĄc khu Ä&#x2018;Ă´ th m i, khu du lch, dch v: du lch, sĂĄn xu t kinh doanh v$t liu xây dng vĂ  kinh doanh b t Ä&#x2018;ng sĂĄn. TrĂĄi qua hn 20 nÄ&#x192;m, DIC Corp. Ä&#x2018;ĂŁ vĂ  Ä&#x2018;ang t(ng b c mnh m to nĂŞn mt thng hiu vĂ  uy tĂ­n Ä&#x2018; c NhĂ  n c phong tng huân chng Ä&#x2018;c l$p vĂ  nhiu phn th!ng cao quĂ˝ khĂĄc. Hin nay, v%n Ä&#x2018;iu l c a DIC Corp. Ä&#x2018;ĂŁ lĂŞn t i 1.300 t Ä&#x2018;ng. HĂ ng nÄ&#x192;m cĂĄc d ĂĄn c a DIC Corp. Ä&#x2018;ĂŁ to cĂ´ng Ä&#x192;n vic lĂ m cho hĂ ng ch:c ngĂ n lao Ä&#x2018;ng v i mc thu nh$p khĂĄ vĂ  n Ä&#x2018;nh. Giai Ä&#x2018;on 2005 - 2010 Ä&#x2018;ĂŁ thc hin np ngân sĂĄch NhĂ  n c 1.126,2 t Ä&#x2018;ng. NÄ&#x192;m 2011, trong hoĂ n cĂĄnh nn kinh t cĂĄ n c vĂ  th gi i gp nhiu khĂł khÄ&#x192;n nhng DIC Corp. v>n hoĂ n thĂ nh k hoch Ä&#x2018; ra v i tng giĂĄ tr sĂĄn xu t kinh doanh Ä&#x2018;t 6.030 t

Ä&#x2018;ng, doanh thu Ä&#x2018;t 4.520 t Ä&#x2018;ng vĂ np ngân sĂĄch NhĂ  n c 330 t

Ä&#x2018;ng. DIC Corp Ä&#x2018;ang tri"n khai Ä&#x2018;u t vĂ kĂŞu g&i cĂĄc Ä&#x2018;%i tĂĄc cĂšng tham gia

Ä? Ẍ U

Táť&#x2022; hᝣp vÄ&#x192;n phòng - khĂĄch sấn 5 sao - cÄ&#x192;n háť&#x2122; cao cẼp DIC Phoenix tấi VĹŠng TĂ u

thin xĂŁ hi. Trong nÄ&#x192;m 2011, Coimex li tip t:c l&t vĂ o top-ten ch t l ng vĂ ng thu< sĂĄn Vit Nam ln 2, Ä&#x2018;ng thi nh$n Ä&#x2018; c Huân chng Ä&#x2018;c l$p hng 3. Tng giĂĄm Ä&#x2018;%c cĂ´ng ty, Ă´ng LĂŞ VÄ&#x192;n KhĂĄng, Ä&#x2018;ĂŁ Ä&#x2018; c vinh danh â&#x20AC;&#x153;Doanh nhân Vit Nam lĂ m theo li BĂĄcâ&#x20AC;? cĂšng v i 120 doanh nhân tiĂŞu bi"u khĂĄc trĂŞn kh=p cĂĄ n c. Mc thu nh$p bĂŹnh quân c a cĂ´ng nhân ti Coimex khoĂĄng 4,5 triu Ä&#x2018;ng/ngi/thĂĄng vĂ  mc chia c tc c a cĂ´ng ty nÄ&#x192;m 2011 d kin 23%. IPCVUNGTAU Bn tin Ä?u t - S 16 (thĂĄng 1-2012)

9

..

%ÂŹ5Ó&#x17D;$9Ç&#x2030;1*7ÂŹ8

Nam (300 ha); Khu Ä&#x2018;Ă´ th An Th i PhĂş Qu%c, KiĂŞng Giang (1.020ha). S kt h p hĂ i hòa gia cĂĄc yu t% v nhân lc, tĂ i chĂ­nh vĂ  kinh nghim, Ä&#x2018;c bit lĂ  k5 nÄ&#x192;ng quĂĄn tr chuyĂŞn nghip c a Ä&#x2018;i ngĹŠ LĂŁnh Ä&#x2018;o cĂ´ng ty Ä&#x2018;ĂŁ to dng mt DIC Corp. phĂĄt tri"n mnh m, bn vng trong lÄŠnh vc xây dng, gĂłp phn phĂĄt tri"n kinh t - xĂŁ hi cho cĂĄc Ä&#x2018;a phng. IPCVUNGTAU

INVEST IN VIETNAM

Ä&#x2018;ĂĄm bĂĄo nh ISO 9001-2008, BRC (chng ch an toĂ n v sinh thc ph4m toĂ n cu), Coude EU (chng ch xu t kh4u cĂĄc n c EU), Kosher (chng ch xu t kh4u vĂ o cĂĄc n c do thĂĄi giĂĄo), Halal (chng ch xu t kh4u vĂ o cĂĄc n c Hi giĂĄo)â&#x20AC;Ś Ä&#x2018;ĂŁ Ä&#x2018;ĂĄp ng khĂĄ nÄ&#x192;ng cnh tranh vĂ  cĂĄc quy Ä&#x2018;nh kh=t khe c a th trng xu t nh$p kh4u th gi i trong giai Ä&#x2018;on hi nh$p kinh t. NgoĂ i vic Ä&#x2018;u t phĂĄt tri"n cĂ´ng ngh sĂĄn xu t kinh doanh, bĂĄo Ä&#x2018;ĂĄm mĂ´i trng, Coimex còn Ä&#x2018;i Ä&#x2018;u trong cĂĄc phong trĂ o Ä&#x2018;oĂ n th" vĂ  t(

T ĆŻ

Ă´ng ty C phn Xu t nh$p kh4u Thu< sĂĄn CĂ´n Ä?ĂĄo (Coimex) hin lĂ mt trong nhng doanh nghip hĂ ng Ä&#x2018;u ti BĂ  Ra â&#x20AC;&#x201C; VĹŠng TĂ u trong lÄŠnh vc xu t nh$p kh4u thu< sĂĄn. TrĂĄi qua hn 20 nÄ&#x192;m xây dng vĂ  phĂĄt tri"n, cĂ´ng ty Ä&#x2018;ĂŁ to dng Ä&#x2018; c mt thng hiu uy tĂ­n trĂŞn thng trng thi káťł hi nh$p. TĂ­nh Ä&#x2018;n thĂĄng 11 nÄ&#x192;m nay, kim ngch xu t kh4u c a Coimex Ä&#x2018;t 40 triu Ä&#x2018;Ă´ la M5, 2 triu Ä&#x2018;Ă´ la M5 so v i k hoch cĂĄ nÄ&#x192;m trong khi Ä&#x2018;Ăł kh%i l ng sĂĄn xu t Ä&#x2018;t 20.000 t n sĂĄn ph4m. D kin, t( nay Ä&#x2018;n cu%i nÄ&#x192;m cĂ´ng ty s xu t kh4u thĂŞm 1.500 t n hĂĄi sĂĄn na v i giĂĄ tr tng Ä&#x2018;ng Ä&#x2018;t 3 triu Ä&#x2018;Ă´ la M5. V i h th%ng quĂĄn lĂ˝ ch t l ng

B Ả N

NHĂ&#x20AC; Ä?ẌU TĆŻ


TOĂ&#x20AC;N CẢNH KINH Táşž VIáť&#x2020;T NAM

HoĂ n thin th ch kinh t th trng Ä&#x2018;nh h ng xĂŁ hi ch nghÄŠa Trong thĂ´ng Ä&#x2018;ip Ä&#x2018;u n>m 2012, Th t ng Nguy?n T n DĹŠng xem vic hoĂ n thin th ch kinh t th trng lĂ  mt Ä&#x2018;t phĂĄ then cht, cĂł tĂĄc Ä&#x2018;ng tr c tip Ä&#x2018;n quĂĄ trĂŹnh tĂĄi c c u, chuyn Ä&#x2018;i mĂ´ hĂŹnh t>ng tr@ng vĂ  lĂ  mt nhim v trng tâm trong n>m 2012. Ban BiĂŞn tp Bn tin Ä&#x2018;u t BĂ  Ra-VĹŠng TĂ u xin gi i thiu nh#ng nĂŠt chĂ­nh trong thĂ´ng Ä&#x2018;ip ca Th t ng liĂŞn quan Ä&#x2018;n v n Ä&#x2018; nĂ y.

I P C V U N G T A U

..

INVEST IN VIETNAM

%ÂŹ5Ó&#x17D;$9Ç&#x2030;1*7ÂŹ8

M

! Ä&#x2018;u bĂ i vit, Th t ng Nguy#n T n DĹŠng khFng Ä&#x2018;nh nhng thĂ nh tu quan tr&ng trong vic xây dng th" ch kinh t th trng Ä&#x2018;nh h ng xĂŁ hi ch nghÄŠa ti Vit nam. Tuy nhiĂŞn, Th t ng cho rng th" ch kinh t th trng hin nay v>n cha Ä&#x2018;ng b, cĂĄc yu t% c a kinh t th trng cha hĂŹnh thĂ nh Ä&#x2018;y Ä&#x2018; . â&#x20AC;&#x153;T( thc ti#n nĂ y, trong nÄ&#x192;m 2012, phĂĄi t$p trung sc hoĂ n thin th" ch kinh t th trng theo quan Ä&#x2018;i"m Ä&#x2018;ĂŁ Ä&#x2018; c Ä?i hi Ä?ĂĄng ln th XI Ä&#x2018;ĂŁ xĂĄc Ä&#x2018;nhâ&#x20AC;?, Th t ng khFng Ä&#x2018;nh. Theo Th t ng Nguy#n T n DĹŠng, s hoĂ n thin trĂŞn phĂĄi da trĂŞn nhng Ä&#x2018;c Ä&#x2018;i"m c a th" ch kinh t th trng hin Ä&#x2018;i v i nhng Ä&#x2018;c trng c bĂĄn sau Ä&#x2018;ây: Tr c ht, cĂĄc loi th trng cn phĂĄt tri"n Ä&#x2018;ng b, cĂĄc yu t% c a kinh t th trng cn hĂŹnh thĂ nh Ä&#x2018;y Ä&#x2018; , v$n Ä&#x2018;ng cĂšng nhp, h tr

l>n nhau, cĂšng tng tĂĄc trong mt ch nh th" th%ng nh t. Ä?ây lĂ Ä&#x2018;iu kin Ä&#x2018;" th trng v$n hĂ nh thĂ´ng su%t, cĂĄc ngun lc dch chuy"n thu$n l i, Ä&#x2018; c phân b h p lĂ˝, hiu quĂĄ. Theo Th t ng, trong nÄ&#x192;m 2012 vĂ  nhng nÄ&#x192;m tip theo cn sIa Ä&#x2018;i Lu$t Ä? t Ä&#x2018;ai, to Ä&#x2018;iu kin hĂŹnh thĂ nh loi th trng nĂ y, thĂşc Ä&#x2018;4y s phĂĄt tri"n lĂ nh mnh c a th trng b t Ä&#x2018;ng sĂĄn; phĂĄt tri"n th trng trĂĄi phiu, m! rng th trng bĂĄo hi"m; phĂĄt tri"n mnh th trng khoa h&c cĂ´ng ngh. K Ä&#x2018;n, th" ch kinh t th trng

10

Bn tin Ä?u t - S 16 (thĂĄng 1-2012)

Máť&#x2122;t tháť&#x192; cháşż kinh táşż tháť&#x2039; trĆ°áť?ng hiáť&#x2021;n Ä&#x2018;ấi phải hĆ°áť&#x203A;ng váť ngĆ°áť?i tiĂŞu dĂšng

hin Ä&#x2018;i khĂ´ng th" thiu mĂ´i trng cnh tranh bĂŹnh Ä&#x2018;Fng gia cĂĄc ch th" tham gia th trng. Th t ng cho rng â&#x20AC;&#x153;cnh tranh lĂ thuc tĂ­nh c a kinh t th trng, lĂ  mt trong nhng tiĂŞu chĂ­ Ä&#x2018;o lng tĂ­nh th trng c a nn kinh t. Mt th trng cnh tranh cao cĂł tĂĄc d:ng kim gi giĂĄ t%t hn s ki"m soĂĄt giĂĄ c a nhĂ  n c. Ä?iu quan tr&ng lĂ  cnh tranh buc doanh nghip phĂĄi tit giĂĄm chi phĂ­, nâng cao nÄ&#x192;ng su t, bĂĄo Ä&#x2018;ĂĄm hiu quĂĄ. ChĂ­nh ph s ch Ä&#x2018;o rĂ  soĂĄt, Ä&#x2018;ĂĄnh giĂĄ mc Ä&#x2018; cnh tranh trong t(ng ngĂ nh sĂĄn xu t, dch v:, loi b\ s phân bit Ä&#x2018;%i xI còn tn ti trong thc t gia cĂĄc doanh nghip thuc cĂĄc thĂ nh phn kinh t. HoĂ n thin phĂĄp lu$t v cnh tranh, ki"m soĂĄt Ä&#x2018;c quyn t nhiĂŞn; tÄ&#x192;ng cng nÄ&#x192;ng lc c a c quan bĂĄo v tĂ i sĂĄn trĂ­ tu vĂ  c quan quĂĄn lĂ˝ cnh tranh trong vic xI lĂ˝ cĂĄc v: vic cnh tranh khĂ´ng lĂ nh

mnh vĂ l i d:ng v th th%ng lÄŠnh th trng Ä&#x2018;" hn ch cnh tranhâ&#x20AC;?. Th t ng cĹŠng nh n mnh vic thc hin cĂ´ng khai minh bch vĂ  trĂĄch nhim giĂĄi trĂŹnh v cĂĄc chĂ­nh sĂĄch quĂĄn lĂ˝, cĂĄc Ä&#x2018; ĂĄn phĂĄt tri"n cĹŠng nh trong hot Ä&#x2018;ng c a cĂĄc ch th" kinh doanh. Theo Ă&#x201D;ng, th" ch kinh t th trng cĂšng v i tĂĄc Ä&#x2018;ng c a quĂĄ trĂŹnh m! cIa, hi nh$p g=n lin v i vic hĂŹnh thĂ nh c u trĂşc Ä&#x2018;a s! hu vĂ  c c u Ä&#x2018;a ch th" kinh t d>n Ä&#x2018;n s hĂŹnh thĂ nh cĂĄc â&#x20AC;&#x153;nhĂłm l i Ă­châ&#x20AC;?. CĂ´ng khai minh bch lĂ  bin phĂĄp c bĂĄn Ä&#x2018;" ngÄ&#x192;n ng(a tham nhĹŠng vĂ  s tĂĄc Ä&#x2018;ng c a cĂĄc â&#x20AC;&#x153;nhĂłm l i Ă­châ&#x20AC;? vĂ o quĂĄ trĂŹnh ra quyt Ä&#x2018;nh. CĂ´ng khai minh bch cĹŠng hn ch Ä&#x2018;u c, giĂĄm chi phĂ­ kinh doanh vĂ  tÄ&#x192;ng hiu quĂĄ c a th trng. Th" ch kinh t th trng hin Ä&#x2018;i trong Ä&#x2018;iu kin toĂ n cu hĂła vĂ  hi nh$p kinh t qu%c t ngĂ y cĂ ng sâu rng Ä&#x2018;òi h\i phĂĄi Ä&#x2018;nh v li m%i quan h gia NhĂ  n c vĂ  th trng. Theo Ä&#x2018;Ăł, NhĂ  n c chuy"n t( vic can thip trc tip vĂ o cĂĄc quĂĄ trĂŹnh kinh t sang thc hin chc nÄ&#x192;ng kin to phĂĄt tri"n: bĂĄo Ä&#x2018;ĂĄm n Ä&#x2018;nh kinh t vÄŠ mĂ´, to mĂ´i trng thu$n l i cho Ä&#x2018;u t-kinh doanh, to c ch phĂĄt tri"n vĂ  nâng cao ch t l ng cĂĄc dch v: cĂ´ng. â&#x20AC;&#x153;Mt thĂĄch thc Ä&#x2018;t ra cho quĂĄn lĂ˝ c a NhĂ  n c trong Ä&#x2018;iu kin toĂ n cu hĂła lĂ  mi bin Ä&#x2018;ng trĂŞn th trng th gi i tĂĄc Ä&#x2018;ng r t nhanh, r t mnh Ä&#x2018;n th trng trong n c. TĂŹnh hĂŹnh Ä&#x2018;Ăł Ä&#x2018;òi h\i NhĂ  n c phĂĄi nâng cao nÄ&#x192;ng lc d bĂĄo vĂ  khĂĄ nÄ&#x192;ng phĂĄn ng chĂ­nh sĂĄch nhm


Nhiu doanh nghip s Ä&#x2018; c gim 50% tin thuĂŞ Ä&#x2018; t

T I N

Th t ng va quyt Ä&#x2018;nh gim 50% tin thuĂŞ Ä&#x2018; t trong n>m 2011 vĂ n>m 2012 Ä&#x2018;i v i mt s t ch"c kinh t. Quyt Ä&#x2018;nh Ä&#x2018;ĂŁ cĂł hiu l c t ngĂ y 2311-2011.

T

thuĂŞ vĂ din tĂ­ch tĂ­nh thu tin thuĂŞ Ä&#x2018; t). Trng h p tin thuĂŞ Ä&#x2018; t sau khi Ä&#x2018; c giĂĄm v>n l n hn 2 ln so v i tin thuĂŞ Ä&#x2018; t phĂĄi np c a nÄ&#x192;m 2010 thĂŹ t chc kinh t Ä&#x2018; c giĂĄm tip tin thuĂŞ Ä&#x2018; t c a nÄ&#x192;m 2011, nÄ&#x192;m 2012 Ä&#x2018;n mc bng 2 ln tin thuĂŞ Ä&#x2018; t phĂĄi np c a nÄ&#x192;m 2010. Trong thi gian Ä&#x2018; c c p cĂł th4m quyn xem xĂŠt vic giĂĄm tin thuĂŞ Ä&#x2018; t, cĂĄc t chc kinh t thuc Ä&#x2018;%i t ng quy Ä&#x2018;nh nĂŞu trĂŞn Ä&#x2018; c tm np tin thuĂŞ Ä&#x2018; t theo mc Ä&#x2018;ĂŁ np nÄ&#x192;m 2010; sau khi Ä&#x2018; c c p cĂł th4m quyn quyt Ä&#x2018;nh giĂĄm tin thuĂŞ Ä&#x2018; t s np s% còn thiu (nu cĂł) theo quy Ä&#x2018;nh vĂ  khĂ´ng b pht ch$m np Ä&#x2018;%i v i s% còn thiu. Trng h p khĂ´ng Ä&#x2018; c c quan cĂł th4m quyn quyt Ä&#x2018;nh giĂĄm tin thuĂŞ Ä&#x2018; t thĂŹ tip t:c np s% còn thiu theo quy Ä&#x2018;nh nhng cĹŠng khĂ´ng b pht ch$m np Ä&#x2018;%i v i s% còn thiu nĂ y. Ä?%i v i nhng trng h p t chc kinh t Ä&#x2018;ang hot Ä&#x2018;ng trong cĂĄc ngĂ nh sĂĄn xu t (khĂ´ng bao gm cĂĄc t chc hot Ä&#x2018;ng trong lÄŠnh vc thng mi, dch v:) Ä&#x2018;ĂŁ cĂł h p Ä&#x2018;ng thuĂŞ Ä&#x2018; t v i c quan nhĂ  n c cĂł th4m quyn theo Ä&#x2018;Ăşng quy Ä&#x2018;nh c a phĂĄp lu$t v thu tin thuĂŞ Ä&#x2018; t, nu trong h p Ä&#x2018;ng Ä&#x2018;ĂŁ quy Ä&#x2018;nh c: th" tin thuĂŞ Ä&#x2018; t phĂĄi np hĂ ng nÄ&#x192;m thĂŹ doanh nghip tip t:c thc hin theo h p Ä&#x2018;ng thuĂŞ Ä&#x2018; t Ä&#x2018;ĂŁ kĂ˝. Th t ng giao Ch tch UBND cĂĄc t nh, thĂ nh ph% trc thuc Trung ng t chc thc hin vic giĂĄm tin thuĂŞ Ä&#x2018; t theo quy Ä&#x2018;nh. 11

..

%ÂŹ5Ó&#x17D;$9Ç&#x2030;1*7ÂŹ8

INVEST IN VIETNAM

Bn tin Ä?u t - S 16 (thĂĄng 1-2012)

T ĆŻ

heo Ä&#x2018;Ăł, cĂĄc t chc kinh t Ä&#x2018; c giĂĄm tin thuĂŞ Ä&#x2018; t lĂ t chc kinh t Ä&#x2018;ang hot Ä&#x2018;ng trong cĂĄc ngĂ nh sĂĄn xu t (khĂ´ng bao gm cĂĄc t chc hot Ä&#x2018;ng trong lÄŠnh vc thng mi, dch v:) Ä&#x2018;ang thuĂŞ Ä&#x2018; t trĂĄ tin hĂ ng nÄ&#x192;m mĂ  trong nÄ&#x192;m 2011 vĂ  nÄ&#x192;m 2012 phĂĄi xĂĄc Ä&#x2018;nh Ä&#x2018;n giĂĄ thuĂŞ Ä&#x2018; t theo quy Ä&#x2018;nh ti Ngh Ä&#x2018;nh s% 121/2010 c a ChĂ­nh ph v thu tin thuĂŞ Ä&#x2018; t, thuĂŞ mt n c. Ä?%i v i t chc kinh t Ä&#x2018;n thi hn xĂĄc Ä&#x2018;nh li Ä&#x2018;n giĂĄ thuĂŞ Ä&#x2018; t cho thi káťł n Ä&#x2018;nh m i hoc ht thi gian Ä&#x2018; c mi#n tin thuĂŞ Ä&#x2018; t mĂ  Ä&#x2018;n thi hn phĂĄi xĂĄc Ä&#x2018;nh tin thuĂŞ Ä&#x2018; t phĂĄi np; t chc kinh t Ä&#x2018;ĂŁ sI d:ng Ä&#x2018; t tr c ngĂ y 1-3-2011 Ä&#x2018;ang Ä&#x2018; c tm np tin thuĂŞ Ä&#x2018; t mĂ  t( ngĂ y 1-3-2011 phĂĄi xĂĄc Ä&#x2018;nh chĂ­nh thc s% tin thuĂŞ Ä&#x2018; t phĂĄi np cĹŠng thuc din Ä&#x2018; c giĂĄm tin thuĂŞ Ä&#x2018; t. Tuy nhiĂŞn, Ä&#x2018;" Ä&#x2018; c giĂĄm 50% tin thuĂŞ Ä&#x2018; t, cĂĄc t chc nĂłi trĂŞn phĂĄi Ä&#x2018;ĂĄp ng Ä&#x2018; 2 Ä&#x2018;iu kin: sI d:ng Ä&#x2018; t thuĂŞ Ä&#x2018;Ăşng m:c Ä&#x2018;Ă­ch, Ä&#x2018;Ăşng quy Ä&#x2018;nh c a phĂĄp lu$t Ä&#x2018; t Ä&#x2018;ai vĂ  cĂł s% tin thuĂŞ Ä&#x2018; t xĂĄc Ä&#x2018;nh li theo quy Ä&#x2018;nh ti Ngh Ä&#x2018;nh s% 121/2010 c a ChĂ­nh ph tÄ&#x192;ng t( 2 ln tr! lĂŞn so v i tin thuĂŞ Ä&#x2018; t phĂĄi np nÄ&#x192;m 2010 (v i cĂšng m:c Ä&#x2018;Ă­ch sI d:ng Ä&#x2018; t thuĂŞ vĂ  din tĂ­ch tĂ­nh thu tin thuĂŞ Ä&#x2018; t). Quyt Ä&#x2018;nh cĹŠng nĂŞu rĂľ, tin thuĂŞ Ä&#x2018; t sau khi Ä&#x2018; c giĂĄm theo quy Ä&#x2018;nh nĂŞu trĂŞn khĂ´ng th p hn tin thuĂŞ Ä&#x2018; t phĂĄi np nÄ&#x192;m 2010 (v i cĂšng m:c Ä&#x2018;Ă­ch sI d:ng Ä&#x2018; t

Ä? Ẍ U

hn ch nhng tĂĄc Ä&#x2018;ng x u Ä&#x2018;n nn kinh t. Kinh t th trng vĂ toĂ n cu hĂła cĹŠng lĂ m cho mt b ph$n dân c d# b tn thng, lĂ m gia tÄ&#x192;ng chĂŞnh lch giĂ u nghèo. NhĂ  n c cn cĂł cĂĄc chĂ­nh sĂĄch Ä&#x2018;Ăşng Ä&#x2018;=n, sI d:ng nhng cĂ´ng c: Ä&#x2018;iu tit nhm kh=c ph:c mt trĂĄi c a kinh t th trng vĂ  quĂĄ trĂŹnh toĂ n cu hoĂĄ, bĂĄo Ä&#x2018;ĂĄm tÄ&#x192;ng tr!ng kinh t Ä&#x2018;i Ä&#x2018;Ă´i v i tin b vĂ  cĂ´ng bng xĂŁ hi. Cn khFng Ä&#x2018;nh rng th trng hot Ä&#x2018;ng theo quy lu$t c a nĂł, tr c ht lĂ  quy lu$t cnh tranh, quy lu$t l i nhu$n. S phĂĄt tri"n theo Ä&#x2018;nh h ng xĂŁ hi ch nghÄŠa lĂ  chc nÄ&#x192;ng c a NhĂ  n c. Mt mt, NhĂ  n c cn phĂĄt huy â&#x20AC;&#x153;sc mnh t Ä&#x2018;iu ch nhâ&#x20AC;? c a th trng, mt khĂĄc phĂĄi â&#x20AC;&#x153;hoĂĄ giĂĄiâ&#x20AC;? Ä&#x2018; c tĂĄc Ä&#x2018;ng tiĂŞu cc c a th trng, bĂĄo Ä&#x2018;ĂĄm Ä&#x2018;nh h ng c a s phĂĄt tri"n. T( Ä&#x2018;Ăł, vai trò c a NhĂ  n c khĂ´ng h giĂĄm Ä&#x2018;i mĂ  phĂĄi Ä&#x2018; c tÄ&#x192;ng cng trĂŞn nhng ni dung m i, theo nhng phng thc tĂĄc Ä&#x2018;ng m iâ&#x20AC;? thĂ´ng Ä&#x2018;io c a Th t ng nĂŞu rĂľ. Th t ng cĹŠng cho rng mt th" ch kinh t th trng hin Ä&#x2018;i phĂĄi h ng v ngi tiĂŞu dĂšng, l y ngi tiĂŞu dĂšng lĂ m ch th" vĂ  khĂ´ng ng(ng hoĂ n thin cĂĄc thit ch bĂĄo v quyn l i ngi tiĂŞu dĂšng. Ă&#x201D;ng cho rng: â&#x20AC;&#x153;ChĂ­nh ph s t$p trung ch Ä&#x2018;o hoĂ n thin cĂĄc tiĂŞu chu4n k5 thu$t, tiĂŞu chu4n v sinh an toĂ n thc ph4m; tÄ&#x192;ng cng cĂ´ng tĂĄc ki"m tra hĂ ng hoĂĄ nh$p kh4u vĂ  hĂ ng hoĂĄ lu thĂ´ng trĂŞn th trng ni Ä&#x2018;a; b sung cĂĄc ch tĂ i xI lĂ˝ nghiĂŞm cĂĄc vi phm. RĂ  soĂĄt, hoĂ n thin cĂĄc vÄ&#x192;n bĂĄn h ng d>n Lu$t BĂĄo v ngi tiĂŞu dĂšng Ä&#x2018;" Ä&#x2018;a phĂĄp lu$t vĂ o cuc s%ng; to l$p cĂĄc c s! phĂĄp lĂ˝ Ä&#x2018;" khuyn khĂ­ch phĂĄt tri"n cĂĄc t chc phi chĂ­nh ph v bĂĄo v ngi tiĂŞu dĂšngâ&#x20AC;?. Theo Th t ng, th" ch kinh t th trng hin Ä&#x2018;i v i nhng Ä&#x2018;c Ä&#x2018;i"m nĂŞu trĂŞn s to Ä&#x2018;iu kin Ä&#x2018;" Ä&#x2018; t n c t$n d:ng c hi, v t qua thĂĄch thc trong mt th gi i Ä&#x2018;ang toĂ n cu hoĂĄ ngĂ y cĂ ng sâu rng vĂ  cnh tranh gay g=t.

B Ả N

LUẏT CHO NHĂ&#x20AC; Ä?ẌU TĆŻ


SỰ KIỆN 9 SỰ KIỆN VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH 2012 1. Khai hội Văn hóa, thể thao và du lịch 2. Liên hoan Diều quốc tế lần IV 3. Giải bóng chuyền bãi biển quốc tế 4. Lễ hội Nghinh Ông đình Thắng Tam 5. Sự kiện 150 năm nhà tù Côn Đảo 6. Liên hoan các cảng biển quốc tế 7. Sự kiện kỷ niệm quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc 8. Liên hoan quà tặng và khai trương Chợ Du lịch Vũng Tàu 9. Lễ hội ẩm thực các tỉnh ven biển DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KHAI HỘI VĂN HOÁ – DU LỊCH 2012 1. CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI HỘI CHÍNH: Xông đất đầu năm - Thời gian: 8h00, mùng 1 Tết Nhâm Thìn (ngày 23-1) - Địa điểm: Intourco Resort - Nội dung: Lãnh đạo tỉnh xông đất đầu năm, chúc Tết các doanh nghiệp, bắn sung thần công, và trao cờ đăng cai lễ xông đất đầu năm 2012 cho khách sạn Pullman - Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Du lịch, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

1. UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Số 7 Trương Vĩnh Ký - P. 1 TP Vũng Tàu ĐT: 064.3851737 - Fax: 064. 3852324 Website: http://www.baria-vungtau.gov.vn

I P C V U N G T A U

..

NGÀY HỘI ĐẦU TƯ - Thời gian: Mùng 9 Tết Nhâm Thìn (ngày 31-1) - Địa điểm: Khách sạn Imperial hoặc khách sạn Palace thành phố Vũng Tàu - Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch đầu tư - Nội dung: Trao 5 giấy chứng nhận đầu tư, tôn vinh 5-10 doanh nghiệp chuyển vốn đăng ký sang vốn thực hiện đúng tiến độ, tôn vinh các doanh nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động từ thiện xã hội. 2. CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, THỂ THAO HƯỞNG ỨNG KHAI HỘI: Biểu diễn Lân sư rồng - Thời gian: Mùng 6 Tết Nhâm Thìn (28-1) - Địa điểm: Khu du lịch Biển Đông thành phố Vũng Tàu - Đơn vị thực hiện: Sở VH-TT-DL, các đoàn lân trong tỉnh và TPHCM BIỂU DIỂN THẢ DIỀU - Thời gian: Mùng 3 – 8 Tết Nhâm Thìn (25-28/1) - Địa điểm: Khu du lịch Biển Đông, Khu du lịch Paradise thành phố Vũng Tàu - Đơn vị thực hiện: Sở VH-TT-DL tỉnh, Hiệp hội Du lịch. TRIỄN LÃM ẢNH “ẤN TƯỢNG BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2011” VÀ “BÀ RỊA – VŨNG TÀU – HƯƠNG SẮC TUỔI 20” - Thời gian: Từ 28 tháng Chạp đến mùng 9 Tết Nhâm Thìn (20/1- 29/1) - Địa điểm: Trung tâm Văn hoá tỉnh - Đơn vị thực hiện: Sở VH-TT-DL tỉnh 3. Các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân khác tại các huyện, thị, thành phố.

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ĐỊA CHỈ CẦN BIẾT:

INVEST IN VIETNAM

%¬5ӎ$9lj1*7¬8

KHAI HỘI VĂN HÓA DU LỊCH 2012 HUYỆN TÂN THÀNH - Chủ đề: Xuân về trên đô thị cảng - Thời gian: 20h00 mùng 5 Tết Nhâm Thìn (ngày 27-1) - Địa điểm: Trung tâm Thương mại huyện Tân Thành - Đơn vị tổ chức: UBND huyện Tân Thành, Sở VH-TT-DL, Công ty TNHH thương mại dịch vụ và quảng cáo Ngôi Sao Mới - Nội dung: Chương trình sân khấu hóa phản ánh thành tựu của cán bộ và nhân dân huyện Tân Thành trong thời kỳ đổi mới, biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân, chương trình bắn pháo hoa. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng BRT.

KHAI HỘI VĂN HÓA DU LỊCH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 2012 - Chủ đề: 20 Mùa xuân khát vọng - Thời gian: 20h00 mùng 8 Tết Nhâm Thìn (ngày 20-1) - Địa điểm: Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh - Đơn vị thực hiện: Sở VH-TT-DL tỉnh BR-VT, Công ty Ngôi Sao Mới, Lữ Nhạc, Phúc Thịnh - Nội dung: Nghi lễ bắn sung thần công, chương trình nghệ thuật, công bố 9 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2012… Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng BRT.

2. SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ Số 1 Hồ Xuân Hương - P. Thắng Tam TP Vũng Tàu ĐT: 064.3852401 - Fax: 064.3859080 Website: http://sokhdt.baria-vungtau.gov.vn 3. SỞ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG Số 368 Lê Hồng Phong - P. 3 - TP Vũng Tàu ĐT: 064.3852359 - Fax: 064.3857876 Website: http:// www.brvt.monre.gov.vn

12

6. SỞ CÔNG THƯƠNG Số 8 Trần Hưng Đạo - P. 1 - TP Vũng Tàu ĐT: 064.3856109 - Fax: 064.3856144 Website: http://soct.baria-vungtau.gov.vn 7. BAN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CÔN ĐẢO Số 4 Nguyễn Chí Thanh - P. Thắng Tam TP Vũng Tàu ĐT: 064.3525902 - Fax: 064.3525904 8. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Số 124 Võ Thị Sáu - P.2 - TP Vũng Tàu ĐT: 064.3816640 - Fax: 064.3858531 Website: http://banqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

4. SỞ XÂY DỰNG Số 9 Lý Thường Kiệt - P. 1 - TP Vũng Tàu ĐT: 064.3852234 - Fax: 064.3857876

9. TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ Số 213 Bacu - P. 4 - TP Vũng Tàu ĐT: 064.3573082 - Fax: 064.3573087 Email: ipcvungtau@vnn.vn Website: http://ipc-bariavungtau.gov.vn

5. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số 9 Huỳnh Ngọc Hay - P. Phước Hiệp - TX Bà Rịa ĐT: 064.3732162 - Fax: 064.3731193

10. CÔNG AN PCCC Số 46 Đường 30/4 - P. 9 - TP Vũng Tàu ĐT: 064.3838981

Bn tin Đu t - S 16 (tháng 1-2012)

Số 213 Bacu - P. 4 - TP Vũng Tàu ĐT: 064.3573082 - Fax: 064.3573087 Email: ipcvungtau@vnn.vn Website: http://ipc-bariavungtau.gov.vn Chịu trách nhiệm xuất bản: • VÕ TRỊNH TRIỀU Thư ký xuất bản: • NGUYỄN QUANG THUẬN Bộ phận biên tập: • Nguyễn Thị Cẩm Viên • Huỳnh Thị Hồng Tuyết • Đường Ngọc Quốc Anh • Nguyễn Hữu Thà • Nguyễn Thị Mỹ Phương • Lê Thanh Tùng • Nguyễn Thị Cẩm Giang • Nguyễn Thị Vân Thi • Sơn Tùng • Mai Thị Tường Vi • Tô Hồng Ân Tổ chức thực hiện với sự cộng tác và chế bản của Saigon Times Weekly theo GPXB số: 10/2009/GP-XBBT, do Sở TT&TT Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 30 tháng 10 năm 2009 In tại: Công ty TNHH Lê Quang Lộc, 161 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TPHCM ĐT: 08.39316795 Nộp lưu chiểu tháng 1 năm 2012 Thư từ, bài vở đóng góp cho Bản tin Đầu tư xin gửi về địa chỉ trên

v-16  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you