Page 1

PORTFOLIO PHẠM KIỀU LOAN


CATOLOGUE

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CATALOGUE KỊCH BROADWAY-2016


CALENDAR ĐỒ ÁN THIẾT KẾ LỊCH 2017

JANUARY Mon Tue Wed Thu Fri

Sat Sun

STEPTEMBER

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

25

26

27

28

23 30

24

Mon Tue Wed Thu Fri

29

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Mon

Tue

Fri

Sat Sun

1

2

3

7

8

9

10 11

Sat Sun

6

Sat Sun

15

FEBRUARY Fri

2

1

31

Mon Tue Wed Thu

Mon Tue Wed Thu Fri

MAY

4

5

6

Sat Sun

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

OCTOBER

JUNE Wed Thu

Mon Tue Wed Thu Fri

1

4

5

6

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Sat Sun

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

NOVEMBER MARCH

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Mon Tue Wed Thu Fri

1

2

Mon Tue Wed Thu Fri

JULY

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

4

5

6

Mon Tue Wed Thu Fri

Sat Sun

1

2

3

Sat Sun 4

5

1

2

6

7

8

9

10 11

12

8

9

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

DECEMBER

31

Mon Tue Wed Thu Fri

AUGUST

APRIL

2

7

Sat Sun 3

1

1

Mon TueWed Thu Fri Sat Sun 1

2

Sat Sun

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

3

4

5

6

11

12

13

24

9

12

23

8

11

22

7

10

21

6

9

20

5

8

19

4

7

18

3

14

15

16

17

18

19

20

25

26

27

28

29

30

31

10

11

12

13

14

15

16

21

22

23

24

25

26

27

17

18

19

20

21

22

23

28

29

30 31

24

25

26

27

28

29

30

Bộ lịch vẽ tay với câu chuyện tuổi thơ của trẻ con Việt Nam, mỗi câu chuyện gắn liền từng tháng trong năm.


MAGAZINE

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ TẠP CHÍ ELLE


LOGO

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ LOGO CHOCOLATE NAMA


COMIC TRIP

ĐỒ ÁN TRUYỆN TRANH


Before

MY PHOTOS

After


PACKAGING

Đồ án thiết kế bao bì Khô Già Lọ Mọ

Lấy ý tưởng từ gia đình và lá chanh tạo nên hình ảnh đoàn tụ hạnh phúc khi thưởng thức món khô gà.


POSTERS


THANK YOU

Portfolio loan  
Portfolio loan  
Advertisement