Page 1

Sundhedsfaglige Efterog Videreuddannelser Metropol Oversigtsbrochure

Efterår 2011 – forår 2012 Kurser Temadage Diplommoduler


Indholdsfortegnelse ❚ Velkommen............................................................................................................3 2

Sundhedsfaglige Diplomuddannelser................................................................4

Sundhedsfaglig diplomuddannelse i Professionspraksis................................9

Klinisk Jordemoderpraksis................................................................................25

❚ Psykiatri................................................................................................................26

www.phmetropol.dk

❚ Rehabilitering......................................................................................................27 ❚

Sundhedsformidling og Klinisk Uddannelse.................................................. 30

Selvstændige videreuddannelser..................................................................... 31

Sundhedsfaglige fagspecifikke kurser.............................................................32

Sundhedsfaglige kurser.....................................................................................36

Sundhedsfaglige temadage...............................................................................39

Øvrige tilbud og kurser...................................................................................... 41

Rekvirerede forløb............................................................................................. 44

Udbud undervejs................................................................................................ 45

Det sundhedsfaglige fagområde - oversigt................................................... 48

fagspecifikke kontaktpersoner........................................................................ 50

❚ Index.....................................................................................................................52


Velkommen Denne brochure giver dig et overblik over vores udbud inden for efter- og videreuddannelse. Her kan du læse om alle de aktiviteter, som er planlagt for perioden september 2011 – juni 2012. Da vi hele tiden udvikler nye aktiviteter, kan ikke alt fremgå af denne brochure, men følg med på vores hjemmeside, www.phmetropol.dk, hvor nye aktiviteter vil blive annonceret.

Brochurens opbygning Vi har flere forskellige typer af udbud: kurser, temadage, fagspecifikke kurser og diplommoduler. Brochuren er inddelt således, at hver udbudstype står for sig. Bag i brochuren finder du et indeks, som du kan bruge til at få et overblik over, hvad der er relevant for dig som sygeplejerske, jordemoder, ergoterapeut eller fysioterapeut. Hvis du synes, at noget mangler, så må du meget gerne tage kontakt til os, da vi gerne vil udvikle andre kurser. Disse kan oprettes med kort varsel, forudsat at der er nok deltagere til at oprette et hold. Vi tilbyder også skræddersyede rekvirerede kurser, temadage og forløb for arbejdspladser, der ønsker kompetenceudvikling af deres sundhedsfaglige medarbejdere.

Priser I starten af januar 2011 vil priserne for de enkelte aktiviteter i denne brochure fremgå af vores hjemmeside www.phmetropol.dk.

Kurser for ledige Ledige, der er dagpengeberettigede, kan deltage i selvvalgt uddannelse i op til 6 uger. Er du nyuddannet

ledig, kan du vælge imellem vores fagspecifikke kurser, som dækker et bredt spektrum af mono- og tværfaglige kurser. Har du mere end 2 års relevant professionserfaring, kan du ud over de fagspecifikke kurser også vælge at tage et diplommodul.

3

Læs mere på hjemmesiden På vores hjemmeside www.phmetropol.dk kan du læse mere om hver enkelt aktivitet og finde kontaktoplysninger på vores studievejleder og uddannelseskonsulenten, som er ansvarlig for hvert modul, kursus og temadag. Tilmeldingen foregår på vores hjemmeside, hvor du også finder frister for tilmelding og afmelding.

Mulighed for støtte Det er muligt at søge SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte) for diplommoduler og fagspecifikke kurser. Du kan læse mere om støtten på www.svu.dk. Brochuren indeholder også emner inden for trepartmidlernes område: det akutte, det medicinske og det psykiatriske. I denne sammenhæng har du, som er ansat i Region Hovedstaden, mulighed for at søge om støtte fra disse midler; herunder gruppeansøgninger fra en arbejdsplads.

Revision af Den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse Der foregår i øjeblikket en revision af Den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse, hvorfor vi er nødt til at forbeholde os ret til ændringer. Den nye uddannelse træder i kraft 1. juni 2011. Se vores hjemmeside for yderligere information.

www.phmetropol.dk

Kære læser!


Sundhedsfaglige Diplomuddannelser 4

www.phmetropol.dk

Tværgående moduler

Nedenstående moduler er tværgående/faglige moduler. De henvender sig til alle sundhedsprofessionelle uanset studieretning.

Praksis – Videnskabsteori og metode – Obligatorisk modul

Modulet forbinder videnskabelig analyse og refleksion med konkrete problemstillinger i praksis. Du arbejder med forskningsmetodologi samt sundhedsvæsnets værdier, filosofi og organisation. Vi anbefaler, at du starter med modulet, som er obligatorisk i den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Målgrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, bioanalytikere, ernæring, radiografer

Periode: Uge 35 – uge 41 2011, fuldtidsstudie Periode: Uge 43 – uge 49 2011, fuldtidsstudie 10 ECTS Periode: Uge 1 – uge 14 2012, deltidsstudie Periode: Uge 13 – uge 20 2012, fuldtidsstudie 10 ECTS


Afgangsprojekt - Obligatorisk diplommodul Hovedvægten på modulet ligger på afgangsprojektet, der skal afspejle uddannelsens formål og indhold samt dokumentere, at uddannelsens formål er nået. Du skal have bestået moduler på minimum 45 ECTS forud for modulet. Der tilbydes vejledning og i mindre omfang undervisning i relation til projektet. Målgrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, bioanalytikere, ernæring, radiografer

Periode: Uge 34 – uge 43 2011, fuldtidsstudie Periode: Uge 34 2011 – uge 01 2012, deltidsstudie 15 ECTS Periode: Uge 4 – uge 13 2012, fuldtidsstudie Periode: Uge 4 – uge 24 2012, deltidsstudie 15 ECTS

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis – Obligatorisk modul i retningen Professionspraksis

5

Modulet sætter fokus på grundlaget for at arbejde udviklingsbaseret og forskningsorienteret gennem arbejdet med udviklingsprojekter i relation til en konkret praksis. Du videreudvikler blandt andet dine kompetencer til fordybelse i og udvikling af din faglige praksis og til at indgå i samt gennemføre udviklingsprojekter. Kontakt: Jacob Nordgaard, Uddannelsesleder, Viden og udvikling, TES, jano@phmetropol.dk, tlf.: 7248 9403 Målgrupper: Sygeplejersker, jordemødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere, radiografer

Periode: Følg med på vores hjemmeside! 10 ECTS

www.phmetropol.dk


6

www.phmetropol.dk

Forandrings- og lærerprocesser – Obligatorisk modul i retningen Sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Sundhedsindsatser og begreber i praksis – Obligatorisk modul i retningen Sundhedsfremme og forebyggelse

Temaet på dette modul har fokus på dynamikken og kompleksiteten i de forandringsog læreprocesser, som patienter, borgere og uddannelsessøgende gennemlever i forbindelse med pædagogiske tiltag inden for både sundhedsformidling og klinisk uddannelse samt inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Modulet er obligatorisk inden for uddannelsesretningen Sundhedsformidling og klinisk uddannelse.

Indføring i begreberne: forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering. Der arbejdes med forskellige teoretiske perspektiver på begreberne, og du bliver blandt andet i stand til at indgå i et kvalificeret samarbejde om sundhedsindsatser og begrunde relevante løsningsmodeller for borgere/ patienter i praksis.

Målgrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjemmesygeplejersker, forløbskoordinatorer, sundhedskoordinatorer, sundhedskonsulenter

Målgrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, ernæring, bioanalytikere, radiografer, tandplejere

Periode: Uge 43 – medio uge 49 2011, fuldtidsstudie 10 ECTS

Periode: Efteråret 2011, deltidsstudie 10 ECTS


Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser – Fælles fagligt modul Har du i dit daglige arbejde ansvaret for den kliniske vejledning/undervisning af studerende på de sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelser, er dette modul relevant. Her får du indsigt i det pædagogiske teorifelt samt mulighed for at udvikle dine pædagogiske kompetencer.

Kommunikation - Fælles fagligt modul

Er du motiveret for at forstå og reflektere over sproglige elementers betydning for kommunikation i dit sundhedsfaglige arbejde? Så er dette tværfaglige modul relevant for dig. Modulet vil introducere til kommunikationsteorier, refleksion og analyse og udvikling af egen kommunikations praksis.

Målgrupper: Sygeplejersker, jordemødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere, ernæring, radiografer

Målgrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, bioanalytikere, ernæring, radiografer. Moduler markeret med en * udbydes særligt tværfagligt med begrænset pladser for sygeplejersker.

Perioder i efteråret 2011: Uge 35 – uge 42, fuldtidsstudie Uge 43 – uge 49*, fuldtidsstudie Uge 48 2011 – uge 05 2012, fuldtidsstudie

Perioder i foråret 2012: Uge 1 – uge 5, fuldtidsstudie Uge 9 – uge 16*, fuldtidsstudie Uge 13 – uge 20, fuldtidsstudie Uge 16 – uge 23, fuldtidsstudie 10 ECTS

7

Periode: Uge 36 – uge 50 2011, deltidsstudie, undervisning onsdag 10 ECTS Periode: Uge 16 – uge 23 2012, fuldtidsstudie 10 ECTS

www.phmetropol.dk


8

Analyse og fremstilling af sundhedsfaglige tekster – Nyt diplommodul

Modulet har fokus på, hvordan tekster har en betydning i sundhedsfaglig praksis. Du udvikler dine evner til at læse, analysere og reflektere over sundhedsfaglige tekster og dine færdigheder i at fremstille dine egne sundhedsfaglige tekster.

Målgrupper: Sygeplejersker, jordemødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere, ernæring, radiografer

Periode: Medio uge 35 – uge 38 2011, fuldtidsstudie 5 ECTS-point

www.phmetropol.dk


Sundhedsfaglig diplomuddannelse i Professionspraksis

Addiktiv sygepleje

Ergoterapi – teori og praksis

I samarbejde med Fagligt Selskab for Addiktiv sygepleje udvikler vi moduler inden for den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse til dig, der arbejder med mennesker, som er afhængige af rusmidler. Flere oplysninger på hjemmesiden i foråret 2011.

Praktisk og teoretisk indføring i anvendelse og implementering af nyeste ergoterapeutiske metoder og modeller med henblik på at udvikle, dokumentere og evaluere ergoterapeutisk praksis i mono- og tværfaglig kontekst. Modulet baseres på nyeste viden, udvikling og evidens indenfor ergoterapi.

Målgrupper: Sygeplejersker, hjemmesygeplejersker, psykiatrisk sygepleje

Målgruppe: Ergoterapeuter

Periode: Efterår 2011 5 eller 10 ECTS

Periode: 1. september – 23. september 2011, fuldtidsstudie 5 ECTS

www.phmetropol.dk

9


www.phmetropol.dk

10

Fysioterapi – teori og praksis

Modulet sætter fokus på den kliniske praksis inden for fysioterapiens teori og metode. Du opnår kompetencer i at udvikle din egen praksis samt i at kunne dokumentere, implementere og evaluere fysioterapi og den fysioterapeutiske indsats i forhold til dine patienter.

Konsultationer i almen praksis med fokus på akutte patienter

Modulet har fokus på den vellykkede konsultationsproces med den akutte patients behov, ønsker og muligheder i centrum. Konsultationsprocessen er rammen for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret fordybelse i praksis. De forskellige former for konsultationer bearbejdes ud fra relevante teoretiske tilgange; patologi, farmakologi, kommunikation og utilsigtede hændelser.

Målgrupper: Sygeplejersker, jordemødre

Målgruppe: Fysioterapeuter

Periode: 17. januar – 9. februar 2012, fuldtidsstudie 5 ECTS

Periode: Uge 37 – uge 44 2011, deltids studie med undervisning på 6 torsdag kl. 14.30 – 19.30 5 ECTS


Konsultationer i almen praksis med fokus på forebyggende arbejde

Modulet har fokus på den vellykkede konsultationsproces med den gravide, hendes partner og børns behov, ønsker og muligheder. Konsultationsprocessen er rammen for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret fordybelse i praksis. De forskellige former for konsultationer bearbejdes ud fra relevante teoretiske tilgange; patologi, laboratorieundersøgelser, kommunikation med børn og evidens i anbefalinger til gravide.

Målgrupper: Sygeplejersker, jordemødre

www.phmetropol.dk

Periode: Uge 47 2011 – uge 05 2012, deltidsstudie med under visning på 6 torsdag kl. 14.30 – 19.30 5 ECTS

11


12

Konsultationer i almen praksis med fokus på kroniske patienter

Kvalitet i sundhedsvæsenet i et patient- og borgerperspektiv

Modulet har fokus på den vellykkede konsultationsproces med patientens behov, ønsker og muligheder i centrum. Det er bygget over tre centrale temaer: konsultationsprocessen, det at være kronisk syg samt kvalitetssikring. Konsultationsprocessen er rammen for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret fordybelse i praksis – alt sammen i relation til de tre patientgrupper med henholdsvis: diabetes, KOL og hjerteinsufficiens.

Modulet har fokus på kvalitetsudviklingsprocesser med inddragelse og involvering af patienten/borgeren i sundhedsvæsenet klinisk kvalitetsudvikling. Der fokuseres på kvalitet og kontinuitet i patient-/borgerforløb, set fra både et patient-/borgerperspektiv og et organisatorisk perspektiv. Gennem tilegnelse af viden styrkes de studerendes grundlag for indgå i kvalitetsudvikling i dialog og samarbejde med patienten/ borgeren.

Målgrupper: Sygeplejersker, jordemødre

Målgrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre

www.phmetropol.dk

Periode: Uge 9 – uge 24 2012, deltidsstudie med under visning på 12 tirsdag kl. 14.30 – 19.30 10 ECTS

Periode: Medio uge 35 – uge 39 2011, fuldtidsstudie 5 ECTS


Metoder i klinisk kvalitetsudvikling

Modulet fokuserer på kvalitet, kvalitetsudviklingsprocessen og de tilknyttede metoder til kvalitetsudvikling. Det henvender sig således til sundhedspersonale, som ønsker kompetencer i relation til kvalitetsudvikling i klinisk praksis.

Målgrupper: Sygeplejersker, jordemødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere, radiografer

Periode: Uge 17 – uge 24 2012, fuldtidsstudie 10 ECTS

Sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet

Modulet fokuserer på indsatsen for at skabe sammenhængende forløb for patienter/ borgere. Der arbejdes blandt andet med den sundhedsprofessionelles rolle samt det organisatoriske og juridiske grundlag for at skabe sammenhængende forløb i både det regionale og det kommunale sundhedsvæsen.

Målgrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjemmesygeplejersker, forløbskoordinatorer, sundhedskoordinatorer, sundhedskonsulenter

Periode: Efteråret 2011, fuldtidsstudie. Følg med på vores hjemmeside! 5 ECTS

www.phmetropol.dk

13


www.phmetropol.dk

14

Udvikling i klinisk praksis – identificering af udviklingsbehov i relation til mennesker med sår

Udvikling i klinisk praksis – dokumentation og implementering i relation til mennesker med sår

Dette modul er et af tre inden for temaet sårbehandling. Modulet sætter fokus på at afdække udviklingsbehov relateret til mennesker med sår og styrker de studerendes grundlag for at vurdere såvel kendte som nye metoder i pleje og behandling. Der arbejdes med viden om udviklings- og forskningsresultaters betydning og anvendelse i udvikling af sårbehandling og sygepleje.

Dette modul er et af tre inden for temaet sårbehandling. Der sættes fokus på, hvordan udviklings- og forskningsresultater kan bidrage med at udvikle pleje og behandling relateret til mennesker med sår. Gennem tilegnelse af viden om og metoder til implementering, dokumentation og formidling videreudvikles den studerendes forudsætninger for at indgå i samarbejde om udvikling af sårbehandling.

Målgruppe: Sygeplejersker

Målgruppe: Sygeplejersker

Periode: Uge 38 – medio uge 41 2011, fuldtidsstudie 5 ECTS

Periode: Uge 47 – medio uge 50 2011, fuldtidsstudie 5 ECTS


Patientologi – Mennesker med sår

Dette modul er et af tre indenfor temaet sårbehandling. Modulet sætter fokus på det enkelte menneskes møde med sundhedssektoren og dennes oplevelse af og reaktioner på sygdom. Modulets indhold og tilrettelæggelse gør det muligt for studerende at anvende ny viden i bearbejdning af egne erfaringer på måder, der kan bidrage til fortsat udvikling af praksis.

Patientologi i relation til mennesker med lungesygdomme – herunder KOL

Modulet giver dig en dybere indsigt i problemstillinger i relation til mennesker, der lever med en lungesygdom. Du videreudvikler din kompetence til at anvende den nyeste faglige viden i dit daglige arbejde over for mennesker med lungesygdomme og deres pårørende.

Målgrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter

Målgruppe: Sygeplejersker

Periode: Uge 9 – medio uge 15 2012, fuldtidsstudie 10 ECTS

Periode: Forventet start uge 48 2011, fuldtidsstudie 10 ECTS

www.phmetropol.dk

15


16

Patientologi - Geriatri

Formålet med dette modul er, at du videreudvikler din forståelse af problemstillinger vedrørende gamle menneskers oplevelse af at være syg, deres reaktion på sygdom og på mødet med sundhedssektoren. Du udvikler din professionskompetence i relation til pleje, behandling og rehabilitering af det syge menneske.

Periode: Efterår 2011, fuldtidsstudie. Undervisningen gennemføres i 3 blokke af ca. 2 ugers varighed. 10 ECTS www.phmetropol.dk

Målgrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, hjemmesygeplejersker

Patientologi – akut og kritisk syge patienter

Modulet sætter fokus på den komplekse sygdoms- og livssituation, som akut og kritisk syge patienter og deres pårørende befinder sig i. Du opnår kompetencer i at træffe og fagligt begrunde beslutninger i forhold til akut og kritisk syge patienter og deres pårørende.

Målgruppe: Sygeplejersker

Patientologi – Mennesker med kræft

Modulets temaer sætter fokus på de nyeste forsknings- og udviklings resultater inden for patientologi og mennesker med kræft.

Målgruppe: Sygeplejersker fra primær og sekundær sundhedstjeneste samt lægepraksis med mindst 2 års klinisk erfaring, der har mennesker med kræft og deres familie som deres væsentligste arbejdsopgave, og radiografer.

Periode: Forventet start i uge 16 2012, fuldtidsstudie 10 ECTS

Periode: Efterår 2011. Følg med på vores hjemmeside! 10 ECTS


Patientologi – Neurosygepleje

Modulet sætter fokus på det enkelte menneskes møde med sundhedssektoren og dennes oplevelse af og reaktioner på sygdom. Modulets indhold og tilrettelæggelse gør det muligt for studerende at anvende ny viden i bearbejdning af egne erfaringer på måder, der kan bidrage til fortsat udvikling af praksis.

Udvikling i klinisk praksis – identificering af udviklingsbehov i relation til neurosygepleje

Modulet sætter fokus på at afdække udviklingsbehov relateret til neurosygepleje og styrker de studerendes grundlag for at vurdere såvel kendte som nye metoder i pleje og behandling. Der arbejdes med viden om udviklings- og forskningsresultaters betydning og anvendelse i udvikling af den neuromedicinske og neurokirurgiske sygepleje.

Målgruppe: Sygeplejersker

Målgruppe: Sygeplejersker

Periode: Medio uge 48 2011 – medio uge 5 2012, fuldtidsstudie 10 ECTS

Periode: Uge 10 – medio uge 13 2012, fuldtidsstudie 5 ECTS

www.phmetropol.dk

17


www.phmetropol.dk

18

Udvikling i klinisk praksis – dokumentation og implementering i relation til neurosygepleje

Udvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehov i kirurgiske patientforløb

Der sættes fokus på, hvordan udviklingsog forskningsresultater kan bidrage med at udvikle pleje og behandling relateret til neurosygeplejen. Gennem tilegnelse af viden om og metoder til implementering, dokumentation og formidling videreudvikles den studerendes forudsætninger for at indgå i samarbejde om udvikling af den neuromedicinske og neurokirurgiske sygepleje.

Modulet sætter fokus på at afdække udviklingsbehov relateret til kirurgiske patientforløb og styrker de studerendes grundlag for at vurdere såvel kendte som nye metoder i pleje og behandling. Der arbejdes med viden om udviklings- og forskningsresultaters betydning og anvendelse i udvikling af kirurgiske patientforløb.

Målgruppe: Sygeplejersker

Målgruppe: Sygeplejersker

Periode: Uge 22 – medio uge 25 2012, fuldtidsstudie 5 ECTS

Periode: Uge 38 – medio uge 41 2011, fuldtidsstudie 5 ECTS


Udvikling i klinisk praksis - dokumentation og implementering i kirurgiske patientforløb

Modulet tager afsæt i kirurgiske patientforløb. Der sættes fokus på, hvordan udviklings- og forskningsresultater kan bidrage til at udvikle pleje og behandling i de kirurgiske patientforløb. Gennem tilegnelse af viden om og metoder til implementering, dokumentation og formidling videreudvikles den studerendes forudsætninger for at indgå i samarbejder om udvikling af de kirurgiske patientforløb.

Målgruppe: Sygeplejersker

Periode: Uge 47 – medio uge 50 2011, fuldtidsstudie 5 ECTS

Kvalitetsstyring og innovation - patientsikkerhed ved operationer

Modulet har fokus på nationale og lokale strategier for kvalitetsudvikling og akkreditering på operationsafdelinger. Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser i operationsafdelinger bliver omdrejningspunktet. Gennem tilegnelse af viden styrkes de studerendes grundlag for indgå i udvikling af nye ideer til kvalitetsudvikling såvel som i planlægning og styring af kvalitetsprojekter på operationsafdelinger.

Målgruppe: Sygeplejersker

Periode: Uge 38 – medio uge 41 2011, fuldtidsstudie 5 ECTS

www.phmetropol.dk

19


www.phmetropol.dk

20

Samarbejde og organisering af operationsforløb

Fokus i dette modul er på organisationers forskelligheder og den indflydelse, disse kan få på samarbejde og kommunikation mellem de involverede parter i operationsforløb såvel monofagligt som tværfagligt. Der arbejdes med viden om kulturens indflydelse på samarbejdet i operationsforløb og forandringsprocesser i operationsafdelinger, herunder akutte operationsforløb.

Målgruppe: Sygeplejersker

Periode: Uge 47 – medio uge 50 2011, fuldtidsstudie 5 ECTS

Udvikling i klinisk praksis – identificering af udviklingsbehov i operationssygeplejen

Modulet sætter fokus på at afdække udviklingsbehov rrelateret til operationssygeplejen og styrke de studerendes grundlag for at vurdere såvel kendte som nye metoder i pleje og behandling. Der arbejdes med viden om udviklings- og forskningsresultaters betydning og anvendelse i udvikling af operationssygepleje.

Målgruppe: Sygeplejersker

Periode: Uge 9 – uge 12 2012, fuldtidsstudie 5 ECTS


Udvikling i klinisk praksis – dokumentation og implementering i operationssygeplejen

Udvikling i klinisk praksis – identificering af udviklingsbehov i relation til mennesker med øjensygdomme

Modulet tager afsæt i operationssygeplejens specifikke udfordringer. Der sættes fokus på, hvordan udviklings- og forskningsresultater kan bidrage til at udvikle operationssygeplejen. Gennem tilegnelse af viden om og metoder til implementering, dokumentation og formidling videreudvikles den studerendes forudsætninger for at indgå i samarbejder om udvikling i praksis.

Dette modul sætter fokus på at afdække udviklingsbehov relateret til mennesker med øjensygdomme og styrker de studerendes grundlag for at vurdere såvel kendte som nye metoder i pleje og behandling. Der arbejdes med viden om udviklings- og forskningsresultaters betydning og anvendelse i udvikling af øjensygepleje.

Målgruppe: Sygeplejersker

Målgruppe: Sygeplejersker

Periode: Uge 12 – uge 15 2012, fuldtidsstudie 5 ECTS

Periode: Medio uge 39 – uge 46 2011, fuldtidsstudie 5 ECTS

www.phmetropol.dk

21


www.phmetropol.dk

22

Udvikling i klinisk praksis – dokumentation og implementering i relation til mennesker med lungesygdomme

Her arbejdes med udvikling af kompetencer til at forholde sig kritisk til dokumentation og implementering af udviklingstiltag samt til at indgå i samarbejde om udvikling af klinisk praksis i relation til mennesker med lungesygdomme.

Målgrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter

Periode: Forventet start i uge 22 2012, fuldtidsstudie 5 ECTS

Palliativ indsats med fokus på mellemmenneskelige aspekter

Modulet har fokus på den tværfaglige indsats betydning for samspil og kommunikation mellem familiens medlemmer som pårørende – både børn, unge og ældre. På modulet drøftes den eksistentielle indflydelse samt de kulturelle og samfundsmæssige forståelser af død og lindring. Hele modulet er ramme for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksisfordybelse.

Målgrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre

Periode: Uge 43 – medio uge 49 2011, fuldtidsstudie 10 ECTS


Palliativ indsats med fokus på symptomlindring og evidens

Palliativ indsats med fokus på symptomlindring og professionelt arbejde

Modulet har fokus på symptomlindring, fysiske lidelser og den tværfaglige indsats betydning for den uhelbredeligt syge og døende patient samt evidens af indsatsen. Modulet fokuserer på livskvalitet og meningsfulde aktiviteter og mestringsstrategiers indflydelse hos den uhelbredeligt syge og døende. Symptomlindring ved fysiske lidelser og komplekse tilstande er rammen for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis fordybelse.

Modulet har fokus på betydningen af tværfaglig indsats for den uhelbredeligt syge og døende patients lidelser, især med henblik på komplekse tilstande. Der fokuseres på betydningen af det professionelle arbejde mellem liv og død og de etiske dilemmaer i relation hertil. Symptomlindring og komplekse tilstande er rammen for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksisfordybelse.

Målgrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer

Målgrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer

Periode: Uge 10 – uge 13 2012, fuldtidsstudie 5 ECTS

Periode: Uge 15 – uge 18 2012, fuldtidsstudie 5 ECTS

www.phmetropol.dk

23


24

Føtalmedicinsk ultralydsskanning

Ultralydsskanning tilbydes og benyttes i stigende grad af gravide. Modulet giver teoretisk viden om basal føtalmedicinsk ultralydsskanning samt etiske og kommunikative aspekter i relation hertil. Modulet henvender sig således til dig, der allerede arbejder eller ønsker at arbejde som sonograf.

Periode: Forventet start uge 44 2011, fuldtidsstudie 10 ECTS

www.phmetropol.dk


Klinisk Jordemoderpraksis ❚

Udvikling af svangreomsorg

Sundhedsstyrelsen lægger op til udvikling af nye og differentierede tilbud i svangreomsorgen. På dette modul kan du videreudvikle dine kompetencer i arbejdet med forløbsplaner, gravide med særlige behov og andet sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i relation til jordemoderens virksomhedsområde.

25

Periode: Forventet start uge 38 2011, fuldtidsstudie 5 ECTS

Teknologi i klinisk jordemoderpraksis

Teknologi anvendes i stigende grad i forbindelse med graviditet og fødsel. Valgmodulet vil forsøge at indkredse forskellige forståelser af teknologien samt betydningen heraf og vil endvidere fokusere på muligheder og dilemmaer i relation til teknologianvendelse i jordemoderpraksis.

Periode: Foråret 2012 5 ECTS

www.phmetropol.dk


Psykiatri

www.phmetropol.dk

26

Diplomuddannelse i Psykiatri

Akut psykiatri

Den tidligere tværfaglige diplomuddannelse i psykiatri er blevet revideret på væsentlige områder. I efteråret 2011 vil vi udbyde et modul fra diplomuddannelse i psykiatri (DPS). Vi planlægger endvidere at udvikle og udbyde flere moduler i 2012 og 2013. Efter 1. maj 2011 foreligger flere oplysninger på hjemmesiden.

Modulet udvikles i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri. Efter 1. maj 2011 foreligger flere oplysninger på hjemmesiden.

Målgruppe: Sygeplejersker

Periode: Efteråret 2011

Målgruppe: Sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter

Periode: Efteråret 2011


Rehabilitering ❚

Hverdagsrehabilitering af borgere i primærsektoren

Du øger din indsigt i sammenhængen mellem rehabiliteringsindsats, borgerens perspektiv, behov og hverdagsliv. Med inddragelse af den nyeste viden, relevante metoder og strategier styrkes dine kompetencer til at tilrettelægge, udføre og evaluere hverdagsrehabilitering som praksis.

Målgrupper: Hjemmesygeplejersker, visitatorer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, og koordinatorer i primærsektoren

27

Periode: 19. september – 11. oktober 2011, fuldtidsstudie 5 ECTS www.phmetropol.dk


❚ Neurorehabilitering 28

Med inddragelse af den nyeste viden og relevante metoder styrkes dine kompetencer til at tilrettelægge, udføre og evaluere din praksis i relation til mennesker med en hjerneskade under hensyntagen til det syge menneskes perspektiv og behov i den samlede rehabiliteringsindsats.

Rehabilitering af mennesker med inkontinens

Du får en dybere indsigt i mennesker med inkontinens (mænd, kvinder og børn) og deres problemområder, og du videreudvikler dine kompetencer til at afdække klientens ønsker og behov samt til at tilrettelægge, udføre, dokumentere praksis i forhold til mennesker med inkontinens. Modulet udbydes i samarbejde mellem University College Sjælland og Metropol Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser.

Målgrupper: Sygeplejersker og fysioterapeuter

Målgrupper: Ergoterapeuter og fysioterapeuter, fuldtidsstudie

Periode: 11. april – 4. maj 2012 5 ECTS

www.phmetropol.dk

Periode: Efterår 2011, fuldtidsstudie 5 ECTS


Rehabilitering af mennesker med kræft

Du øger din indsigt i årsag, håndtering og tværfaglig rehabilitering af dysfagi hos patienter og borgere med medicinske, geriatriske, neurologiske og onkologiske problemstillinger, og bliver i stand til at identificere, analysere og udvælge relevante rehabiliteringsindsatser.

Modulets temaer sætter fokus på de nyeste forsknings- og udviklings resultater inden for rehabilitering af mennesker med kræft.

Målgrupper: Sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter fra primær og sekundær sektor med mindst 2 års klinisk erfaring, der har mennesker med kræft og deres familie som deres væsentligste arbejdsopgave, og radiografer.

Målgrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter i såvel primær som sekundær sektor

Rehabilitering i forhold til mennesker med dysfagi

Periode: 27. oktober – 18. november 2011, fuldtidsstudie 5 ECTS

Periode: Forår 2012: Følg med på vores hjemmeside! 5 ECTS

www.phmetropol.dk

29


Sundhedsformidling og Klinisk Uddannelse 30

Formidlings- og undervisningspraksis i sundhedssektoren

Modulet er relevant hvis du arbejder med vejledning, formidling og undervisning rettet mod patienter, borgere, nyansatte og uddannelsessøgende sundhedsprofessionelle i forskellige institutionelle rammer i sundhedssektoren. Der arbejdes med pædagogiske teorier og metoder.

Målgrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, bioanalytikere, radiografer

Periode: Forår 2012 5 ECTS

Sundhedssektoren som lærested

Modulets tema er de samfundsmæssige, politiske og organisatoriske rammers betydning for patienter, borgere og sundhedsprofessionelle. Der arbejdes med forskellige forhold, der kan påvirke den aktuelle og fremtidige sundhedssektor, samt hvilken betydning det har for at udvikle en såvel sundhedsformidlende som en sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

Målgrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, bioanalytikere, radiografer

Periode: Forår 2012 5 ECTS

Målgrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre

Periode: Forventet start i uge 35 2011. Forventet start i uge 9 2012 5 ECTS

www.phmetropol.dk

❚ Deltagerforudsætninger

Temaet i dette modul er patienternes, borgernes og sundhedsprofessionelles forudsætninger for og indstilling til at indgå i forandrings- og læreprocesser. Med henblik på at udvide forståelsen for deltagernes perspektiv inddrages psykologiske og sociologiske teorier, der på et generelt niveau anvendes i analyse og vurdering af forskellige tilgange til tiltag inden for såvel sundhedsformidlende som sundhedsfremmende og forebyggende aspekter.


Selvstændige Videreuddannelser ❚

Specialuddannelsen i kræftsygepleje

❚ Sundhedsplejerskeuddannelsen

Uddannelsen er opdelt i 3 afsnit, der både består af teoretisk undervisning og klinisk uddannelse. Du får kompetencer til at varetage områder inden for klinisk sygepleje, koordinering, tværfagligt og tværsektionelt samarbejde samt kvalitetsudvikling og undervisning.

Målgruppe: Sygeplejersker med mindst 2 års klinisk erfaring fra ansættelse inden for et eller flere relevante områder, f.eks. onkologi, hæmatologi, medicinske og kirurgiske afdelinger med et større grundlag af kræftpatienter, stråleterapi, palliation på institutionsniveau eller primærsektoren, kræftrehabilitering.

Periode: I skrivende stund diskuteres på landsplan, om uddan nelsen skal udbydes i august 2011 eller januar 2012 – Følg med på vores hjemmeside! 60 ECTS point

31

Sundhedsplejerskeuddannelsen er imidlertid under revision. Hvis du er interesseret i at høre nærmere om uddannelsen, så er du velkommen til at besøge vores hjemmeside www.phmetropol.dk eller kontakte uddannelseskonsulent Ulla Houborg, ulho@phmetropol.dk, tlf. 72 28 28 97.

❚ Suppleringsuddannelsen

Uddannelsen giver kompetencer inden for sygeplejefaget som videnskabelig disciplin og er målrettet mod dig, der ikke har en professionsbachelor, men gerne vil kvalificere dig blandt andet til optagelse på master- eller kandidatuddannelsen i sygepleje.

Denne uddannelse er midlertidig under revision. Hvis du er interesseret i at høre nærmere om uddannelsen, så er du velkommen til at besøge vores hjemmeside www.phmetropol.dk eller kontakte uddannelseskonsulent Jette Witt, jlwi@phmetropol.dk, tlf. 72 48 76 74.

www.phmetropol.dk

Uddannelsen giver kompetencer til at kunne varetage sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opgaver i relation til børn, familier, grupper og lokalsamfund i samarbejde med andre relevante faggrupper.


Sundhedsfaglige fagspecifikke kurser

www.phmetropol.dk

32

A-ONE kursus ved Eva Wæhrens

A-ONE er en systematisk undersøgelsesmetode udviklet til at afdække neuropsykologiske dysfunktioner hos mennesker med hjerneskader som apopleksi, kranie-traumer og demens. Metoden er baseret på observationer af ADL, hvorudfra der tilrettelægges et træningsprogram.

Målgruppe: Ergoterapeuter med minimum et års erfaring

Periode: 29. september – 5. oktober 2011

Avanceret kritisk litteraturlæsning med fokus på evidens

Du udbygger dine færdigheder i systematisk litteratursøgning og gennem kritisk litteraturlæsning din viden om vurdering og udvælgelse af evidens i relation til dit daglige arbejde. Kurset giver endelig en indsigt i implementering og anvendelse af evidens i arbejdslivet.

Målgrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre

Periode: 7 dage efterår 2011. Kurset genudbydes 7 dage forår 2012. Følg med på vores hjemmeside!


Behandling og træning af mennesker med hjerneskade – fokus på træning af OE og perceptionsforstyrrelser igennem ADL Tilmeld dig de to kurser ”Håndtering og behandling af hånd, arm og skulder hos hemiplegi-patienter med fokus på ADL” og ”Guidet interaktionsterapi ad modum Affolter-modellen®” som ét samlet kursus og opnå mulighed for SVU. Se kursusbeskrivelser på de kommende sider under ’Sundhedsfaglige kurser’.

Målgrupper: Ergoterapeuter og fysioterapeuter

Periode: 21. – 25. november 2011 Pris: 6400,- kr. med mulighed for SVU

Fagspecifikt kursus for kliniske vejledere

Er du uddannet klinisk vejleder, og har du lyst til at få inspiration til, hvordan du fortsat kan fokuserer på implementering af din pædagogiske viden i din daglige vejlederpraksis, så er dette tværfaglige kursus relevant for dig.

Målgruppe: Kliniske vejledere

Periode: Uge 49 – uge 50 2011

Kurset genudbydes i foråret 2012: Periode: Uge 23 – uge 24.

www.phmetropol.dk

33


www.phmetropol.dk

34

Grundkursus i geriatri

Kurset er til dig, som er nyuddannet eller ny inden for det geriatriske område. Kurset giver dig grundlæggende viden inden for geriatri herunder bl.a. fysiologi, kost og ernæring til den geriatriske patient, delir, demens.

Målgrupper: Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter

Periode: 5 dage, efterår 2011. Følg med på vores hjemmeside! 1,5 ECTS

Psykiatrisk og psykosomatisk ergoterapi og fysioterapi

Dette kursus sætter fokus på teori om kropsforståelse, forholdet mellem teori og terapeutiske arbejdsmåder, herunder aktivitetsperspektivet og aktuelle terapeutiske undersøgelsesmetoder. Kurset tilrettelægges med tværfaglige elementer, der tilgodeser og perspektiverer det tværfaglige samarbejde og dets organisering i forhold til mennesker med en sindslidelse.

Målgrupper: Ergoterapeuter og fysioterapeuter

Periode: 7 dage i efteråret 2011. Hold øje med vores hjemmeside!


❚ Kommunikation

i det sundhedsfaglige arbejde

Er du motiveret for at forstå og reflektere over sproglige elementers betydning for kommunikation og herigennem øge dine handlemuligheder inden for det sundhedsfaglige arbejde? Så er dette fagspecifikke kursus relevant for dig.

Målgrupper: Kurset henvender sig både til nyuddannede og ledige sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, bioanalytikere, radiografer

Periode: 2 uger i efteråret 2011. Følg med på vores hjemmeside!

Sygepleje til mennesker med sår

Kurset sætter fokus på den kliniske praksis inden for sårbehandlingens teori og metode med henblik på at udvikle kursisternes viden om og kompetencer inden for behandling af mennesker med sår i den kliniske praksis såvel i primær- som i sekundærsektoren.

Målgrupper: Kurset henvender sig både til nyuddannede og ledige sygeplejersker

Periode: 2 uger i efteråret 2011. Følg med på vores hjemmeside!

www.phmetropol.dk

35


Sundhedsfaglige kurser 36

www.phmetropol.dk

❚ Forflytningsvejlederkursus

for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Der gives et brush-up på fysiologi og anatomi, kommunikation samt formidling og pædagogik. Deltagerne vil derudover blive præsenteret for det nyeste inden for forflytningshjælpemidler samt praktiske øvelser omkring forflytning. Endelig introduceres til forflytning af den bariatriske borger og en neuroterapeutisk indfaldsvinkel ad modum Affolter til forflytning af demente og psykisk syge personer.

Målgrupper: Ergoterapeuter og fysioterapeuter

Periode: Foråret 2012. Følg med på vores hjemmeside!

Kursus i barselsomsorg

Kurset henvender sig til jordemødre, sygeplejersker og sosu-assistenter, der har interesse for pleje og omsorg for den nye familie i et barselsafsnit. Kurset sætter fokus på patologiske tilstande i puerperiet, observation og omsorg af nyfødte, familiedannelse og etablering af amning.

Målgrupper: Jordemødre, sygeplejersker, sosu-assistenter

Periode: 13.-15. september 2011, begge dage inklusive Pris: 3.200,- kr. ekskl. moms

Udbydes også som enkeltstående temadage; 1200,- kr. per dag ekskl. moms.


Håndtering og behandling af hånd, arm og skulder hos hemiplegi-patienter med fokus på ADL

Journal Club

Journal Club er et forum, hvor interesserede mødes med en forsker og diskuterer faglige tekster i relation til et specifikt fagligt emne, eksempelvis palliativ indsats, rehabilitering og kræft. Teksterne er centrale forskningsarbejder og vil hver gang vedrøre det faglige emne. Du vil udvikle kompetence i kritisk læsning og fortolkning af videnskabelige artikler. Få stimuleret din interesse for forskning og mulighed for at være fagligt opdateret. Grib også en unik chance for at etablere netværk med andre fagfæller. Journal Clubs afvikles over 4- 5 eftermiddage fordelt over 4 måneder. Kig på www. phmetropol for aktuelle udbud.

Du øger dine kompetencer i at håndtere, behandle og træne hånd, arm, skulder hos voksne med hemiplegi. Særligt fokus retter sig mod forskellige dagligdagssituationer som lejring, stillingsskift og primær ADL. Underviser er udviklingsergoterapeut Peter Vögele.

Målgrupper: Ergoterapeuter og fysioterapeuter

Periode: 21. – 22. november 2011 Pris: 2700,- kr. ekskl. moms

Guidet interaktionsterapi ad modum Affolter-modellen®

Journal Club – Jordemoderfaglig omsorg

Du får indsigt i, hvilke problemer mennesker med perceptionsforstyrrelser kan have som følge af hjerneskade, samt kompetencer til arbejde målrettet med metoder fra Affoltermodellen® i træning og behandling igennem ADL aktiviteter.

Er du interesseret i den forskning og viden, som præger udviklingen i det jordemoderfaglige felt? Ønsker du at blive bedre til at læse og diskutere faglige artikler? Så tilmeld dig Journal Club, og brug 5 eftermiddage i foråret 2012, på at udvikle dine kompetencer i kritisk læsning.

Målgrupper: Ergoterapeuter og fysioterapeuter

Målgruppe: Jordemødre

Periode: 23 – 25. november 2011 Pris: 3700,- kr. ekskl. moms

Periode: 5 eftermiddage i foråret 2012

37

www.phmetropol.dk


38

Medicinsk kræftbehandling – e-learning

Kursisten erhverver farmakologisk viden om medicinsk kræftbehandling, øget forståelse for bivirkninger ved den medicinske behandling samt indsigt i de etiske og juridiske aspekter ved denne behandlingstype.

Målgruppe: Sygeplejersker, der administrer cytostatika og anden medicinsk kræftbehandling

Periode: Kurset afvikles 9 gange årligt: Følg med på vores hjemme side!

www.phmetropol.dk

AMPS kursus ved Eva Wæhrens

AMPS er en valideret og realibilitetstestet metode til specifik og aktivitetsbaseret undersøgelse af menneskets evne til at udføre dagligdags aktiviteter – med fokus på både motoriske og procesmæssige færdigheder. AMPS bygger på ergoterapiteori og valide forskningsmetoder.

Målgruppe: Ergoterapeuter inden for alle områder af faget

Periode: 23. – 27. januar 2012


Sundhedsfaglige Temadage

Barselsomsorg – 3 temadage

Temadagene henvender sig til jordemødre, sygeplejersker og sosu-assistenter, der har interesse for pleje og omsorg for den nye familie i et barselsafsnit. De 3 temadage kan også tages som et samlet kursus

Temadag 1: Observation og behandling ved komplikationer i puerperiet Temadag 2: Den tidlige familiedannelse og observation og omsorg for det nyfødte barn Temadag 3: Etablering af amning og amning af det senpræmature barn

Periode: 13, 14. og 15. september 2011 Pris: 1200,- kr. per dag ekskl. moms Udbydes også som samlet kursus: Pris: 3200,- kr. ekskl. moms

Jordemoderfaglige temaeftermiddage med afsæt i nyeste bachelorprojekter

Hvert semester udbydes 1 – 2 temaeftermiddage, hvor nyuddannede jordemødre præsenterer deres bachelorprojekter, der repræsenterer ny og spændende viden. Denne viden får du nu mulighed for at få del i og at diskutere betydningen af i forhold til det jordemoderfaglige arbejdsfelt.

Målgruppe: Jordemødre, sygeplejersker, sosu-assistenter

Periode: Følg med på vores hjemmeside! Pris: Gratis

www.phmetropol.dk

39


Forudsætninger for ADL træning – en temadag med Birgitte Christensen Gammeltoft

Hvilke forudsætninger skal være på plads for at udføre ADL træning? Lær om analyse af bevægelser og aktiviteter hos den hjerneskadede med henblik på planlægning og udførelse af klientcentreret træning uden kompensation. Skærp din refleksion.

Målgrupper: Ergoterapeuter, fysioterapeuter, ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende

Periode: 27. oktober 2011 Pris: 1300,- kr. ekskl. moms

www.phmetropol.dk

40


Øvrige tilbud og kurser

Coaching for sundhedsprofessionelle

Individuel coaching er til dig, der ønsker at blive afklaret om dit mål, til dig som ikke kan se, hvordan du kan nå dit mål og/eller til dig, der vil realisere dit mål. Teamcoaching tilbydes til Jer, som skal nå et fælles mål.

Individuel coaching og teamcoaching afvikles efter nærmere aftale. Kontakt: Mie Skaarup, business coach, cand. mag. i pædagogik, ansk@phmetropol.dk, 72 28 28 99.

Supervision til kliniske vejledere/ kliniske undervisere med flere med lignende funktioner

I dette supervisions forum får du mulighed for at sparre med, blive inspireret af og fordybe dig med ligestillede. Formålet er at udvikle deltagernes pædagogiske kompetencer igennem reflekterende metoder.

Tilmelding sker ved kontakt til uddannelseskonsulent Tina Johnson, tijo@phmetropol.dk, tlf. 72 48 76 86. Så snart der er en gruppe på 8-10 personer, planlægges det konkrete forløb, der består af 12 møder af 2 timers varighed, placeret sidst på dagen.

www.phmetropol.dk

41


42

❚ Studieteknik

Sundhedsvidenskab – Teori og metode

Er det lang tid siden, at du har studeret, kan det være en hjælp at tage dette kursus om studieteknik. Her kan du få en introduktion til gode studievaner, som kan optimere dit udbytte af kurset/uddannelsen.

Dato: Pris:

Har du brug for en introduktion til sundhedsvidenskabens teorier, udviklings- og forskningsmetodik, inden du skal til at studere og skrive opgave? Så kan du på dette kursus få en indføring i disse og dermed et videngrundlag, der kan kvalificere dit udbytte af uddannelsen/kurset fremadrettet.

Målgrupper: Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og jordemødre

Periode: Efterår 2011

Den svære eksamenssituation

Forberedelse til dig, der oplever eksamen som vanskelig. Dette forløb har til hensigt at give dig mulighed for at identificere dine negative tankemønstre i forbindelse med en eksamen og derigennem arbejde med din håndtering af en fremtidig. Forløbene planlægges individuelt eller i grupper på max. 8 personer.

31. august 2011, 9. januar 2012 500,- kr. ekskl. moms

❚ Tekstbehandling

Har du brug for en introduktion til tekstbehandling, inden du skal til at studere og skrive opgave? Så kan du på dette kursus få en grundlæggende indføring i Microsoft Word og nyttige tips, som kan lette og effektivisere tekstbehandlingsarbejdet.

www.phmetropol.dk

Målgrupper: Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og jordemødre

Dato: Pris:

1. sept. 2011, 10. januar 2012 500,- kr. ekskl. moms

Kontakt: uddannelseskonsulent Tina Johnson, tijo@phmetropol.dk, tlf. 72 48 76 86


Diplomuddannelse og diplommodul fra Center for Ledelse og Styring, Professionshøjskolen Metropol

43

Fleksibel diplomuddannelse i projektledelse

Lean-ledelse i et socialkonstruktionistisk perspektiv

For projektledere, som vil skabe innovative løsninger på velfærdssamfundets udfordringer. Center for Ledelse og Styring udbyder uddannelsen for at kombinere projektledelse med nyeste forskning inden for offentlig ledelse. Du sammensætter din uddannelse af projekt- og ledelsesfaglige moduler fra Diplomuddannelsen i Ledelse og professionsfaglige moduler fra andre diplomuddannelser, fx et modul i forløbskoordinering i forbindelse med kronisk sygdom.

Et valgmodul i Strategisk ledelse under Diplomuddannelsen i Ledelse. Modulet sætter fokus på fremtidsrettet ressourceanvendelse for alle interessenter - kunder, medarbejdere, ledere - gennem samskabelse af mening. Lean-konceptet benytter sig bl.a. af reflekterende kommunikation og forskellige læringsrum for strategisk udvikling med henblik på at skabe mening med forandringsprocesserne og derved lette tilværelsen for ledere, medarbejdere og organisation. De studerende får mulighed for at forbinde teori med egen praksis.

Periode: Nye moduler starter i uge 35 og 46 i 2011 Pris.: De enkelte moduler koster typisk fra 6.300 kr. til 11.600 kr.

Periode: Modulet afvikles over 5 dage af 6 undervisningstimer. Pris: 6.600 kr. For nærmere oplysninger: kontakt udviklingskonsulent Karen Frederiksen, kafe@phmetropol.dk, 72 48 70 95

www.phmetropol.dk


Rekvirerede forløb 44

Vi tilbyder skræddersyede rekvirerede kurser, temadage og forløb for sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre og andre, der ønsker kompetenceudvikling.

Fagspecifikke kurser for sygeplejersker:

• Hjemmesygepleje med fokus på rehabi litering og konsulentfunktion – i samarbejde med Gladsaxe Kommune • Hjemmesygeplejerskers rolle i forhold til koordinering af borgerforløb - et rekvire ret forløb for Furesø Kommune i 2011 • Komplekse sundhedsproblemer hos ældre – i samarbejde med Københavns Kommune • Borgere med kronisk sygdom (KOL og diabetes) - i samarbejde med Køben havns Kommune • Borgere med kritisk og alvorlig sygdom - i samarbejde med Københavns Kommune

www.phmetropol.dk

Kontakt: Anne Mette Andkjær, EVU chef, aman@phmetropol.dk, 7248 7630

Se eksempler på rekvirerede forløb nedenfor:


45

Øvrige kurser

• • • •

COPM kurser for ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat i både kommuner og på hospitaler Et 2-dages pædagogisk kursusforløb for alt personale, der skulle have med studerende på den nye sygeplejerske-studieordning at gøre på Herlev Hospital Supervisionsforløb af personalet i en studieunit på Rigshospitalet Supervisionsforløb for et fagligt selskab under Danske Fysioterapeuter

❚ Temadage

• Temarække for sygeplejersker, ergotera peuter og fysioterapeuter ansat inden for ældreområdet i en kommune – i samarbejde med Københavns Kommune • Temadage for hjemmeplejen i Køben havns Kommune omkring vejledning af studerende • Temadag for hele anæstesi-/opvågnings personalet på Herlev Hospital • Temaeftermiddag for afdelingsledere om aktivitet på plejehjem - nye måder at opfatte begrebet aktivitet på • Temadage om aktivitet for medarbejdere ansat i dagtilbud (ældreområdet)

www.phmetropol.dk


Andre udbud undervejs 46

Smerte- og kvalmebehandling til mennesker med kræft

Der arbejdes i øjeblikket på udvikling af e-learnings kurser inden for specifikke områder af den understøttende behandling til mennesker i behandling for en kræftsygdom fx smerte- og kvalmebehandling. Kurserne forventes at blive udbudt i foråret 2012. Følg med på vores hjemmeside!

www.phmetropol.dk

Differentialdiagnosticering af bevægeapparatet

Dette kursus henvender sig til fysioterapeuter. Kurset udbydes i efteråret 2011. Efter den 1. maj 2011 vil der kunne læses mere om kurset på hjemmesiden.

Øvrige uge-kurser: Følg med på vores hjemmeside!

Kursus i Best Practice, evidensbaserede metoder samt implementering inden for børnefysio- og ergoterapi. Udbydes som fagspecifikt kursus i 2011


www.phmetropol.dk

47


Det sundhedsfaglige fagområde

Det sundhedsfag

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse (SD)

Ernærings diplom (ED Retning

48

is.

SD i SundhedsSD i formidling og klinisk Praksis – Videnskabsteori og metode. uddannelse

Oligatorisk retningbestemt modul

Valgmodul

Ortodont 1 10 ECTS

nktionsspecifik bioanalyse 5ECTS

Ortodonti 2 10 ECTS

Forandrings- og Børnefamilien og Konsultationer i Palliativ indsats – Sygepleje - teori Læreprocesser Sundhedsindsatser og begreber i praksis den 10 sundhedsalmen praksis mellemog praksis ECTS 10 ECTS med fokus på akutte patienter 5 ECTS

www.phmetropol.dk

Molekylærmedicinsk laboratorieteknologi 5 ECTS

oretisk human genetik og lekylærmedicin 5 ECTS

10 ECTS

Fælles faglige moduler

5 ECTS

Kvalitetsstyring og innovation 5 ECTS

Sundhedssektoren som lærested Klinisk farmaci og 5 ECTS farmakoterapi

Special- og omsorgstandpleje 10 ECTS

menneskelige aspekter 10 ECTS

Patientologi- at leve med sygdom 10 ECTS

Biomedicin Ortodont 1 Humanog ernærring og sundhedsfremme Deltagerbioanalytisk 10 10ECTS ECTS forudsætninger fortolkning 5 ECTS 5 ECTS

Rehabilitering i forhold

5 ECTS

m

Udvikling af svangre omsorg 5 ECTS

Formidlings- og

10 ECTS

10 ECTS

Molekylærmedicinsk laboratorieteknologi 5 ECTS

Special- og omsorgstandpleje 10 ECTS

undervisnings-praksis Fødevarekvalitet Kvalitet i Samarbejde og Udvikling i klinisk Teoretisk human til en udvalgt gruppe sundhedsvæsnet i et organisering praksis genetik 10 og ECTS 10 ECTS 5 ECTS patient- og i sundheds-sektoren dokumentation og molekylærmedicin borgerperspektiv 5 ECTS implementering 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS

Sammen-hængende forløb i Samarbejde og Konsultationer i Metoder i klinisk Sammenhængende Udvikling i klinisk almen praksis kvalitetsudvikling forløb i praksis – sundhedsvæsnet organisering med fokus på det 10 ECTS sundhedsvæsnet identificering af 5 ECTS 5 ECTS i sundheds-sektoren forebyggende udviklingsbehov ECTS arbejde 55 ECTS 5 ECTS Etik i sundhedsprofessionerne praksis 5 ECTS Sundhedsfremme og forebyggelse ift en Klinisk vejledning i sundhedsfaglige 10 ECTS udvalgt professionsuddannelser gruppe 5 ECTS Kommunikation 10 ECTS

Analyse og fremstilling af akademiske tekster 5 ECTS Afgangsprojekt 15 ECTS

Udvidet

5 ECTS

Te

Fysioterapi – teori Konsultationer i Palliativ indsats – Teknologi i klinisk Laboratorieanalytis Pædodonti Sundhedssektoren og praksis almen praksis med med fokus på jordemoderpraksis k kvalitetssikring og 10 ECTS som lærested Formidlingsog fokus på udsatte symptomlindring og 5 ECTS 5 ECTS –udvikling 5 ECTS Levevilkår og livsstil som DeltagerFødevareSamm evidens 5 ECTS undervisningspraksis grupper Fødevaresikkerhed indikator for sundhed forudsætninger kommunikation 5 ECTS 5 ECTS

Føtalmedicinsk ultralydsskanning 10 ECTS

Pædodonti 10 ECTS

Forandrings- og Læreprocesser 10 ECTS

Ergoterapi – teori Konsultationer i Palliativ indsats – Teknologi Funktionsspecifik Ortodonti 2 ogDeltagerpraksis almen praksis med med fokus på sundhedsvæsenet bioanalyse Formidlingsog pr Forandringer og Ernæring, motion10 ogECTS Forvaltning af 5 ECTS fokus Indsatsområde, på kroniske symptomlindring 5 ECTS 5ECTS undervisningspraksis strategier og og forudsætninger læreprocesser sport fødevarelovgivning indsa patienterimplementering det professionelle 10 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 5 ECTS 10 ECTS arbejde 5 ECTS 5 ECTS

10 ECTS

oratorieanalytis alitetssikring og –udvikling 5 ECTS

10 ECTS

Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis. 10 ECTS

professionelle 10 ECTS

iomedicin og bioanalytisk fortolkning 5 ECTS

SD i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse

SD i Professionspraksis sundhedsfremme og forebyggelse

Dip p

Sundhedsindsatser på

Innovation, Udvidet bioanalytisk projektledelse og forståelse intervention 5 ECTS 10 ECTS

Kroppen og fysisk aktivitet 10 ECTS

Informations og markedsføring 10 ECTS

Klinisk ernæring og vejledning 10 ECTS

Kostvane og livsstilssygdomme 10 ECTS

R


November 2010

glige fagområde

plomuddannelse i psykiatri (DPS)

Diplomuddannelse i ældrearbejde (DAE)

Ernærings diplom (ED

Diplomuddannelse i psykiatri (DPS)

Diplomuddannelse i ældrearbejde (DAE)

Teori og metode i arbejdet med mennekser med sindslidels 10 ECTS

Ældres hverdagsliv i et tværfagligt perspektiv 10 ECTS Rammer og forudsætninger for ældres livskvalitet og sundhed 10 ECTS

SD i sundhedsfremme og forebyggelse

Ældres hverdagsliv i et tværfagligt perspektiv eori og metode i 10 ECTS arbejdet med RammerForandringer og og mennekser med Indsatsområde, strategier og forudsætninger for læreprocesser sindslidels implementering ældres livskvalitet og 10 ECTS sundhed 10 ECTS5 ECTS 10 ECTS

Human ernærring og sundhedsfremme 10 ECTS

Psykiatriske problemstillinger og Det aktive ældreliv sundt indsatsformer i relation til og meningsfuldt 5 ECTS sindslidende 10 ECTS

Ernæring, motion og sport 10 ECTS

Forvaltning af fødevarelovgivning 5 ECTS

Psykiatriske roblemstillinger oglivsstilDet aktive ældreliv sundt Levevilkår og som Deltagerindikator for sundhed forudsætninger atsformer i relation til og meningsfuldt 5 ECTS sindslidende 5 ECTS 5 ECTS 10 ECTS

Fødevarekommunikation 10 ECTS

Fødevaresikkerhed 10 ECTS

Formidlings- og Rehabilitering i forhold Kvalitetsudvikling i undervisnings-praksis til en udvalgt gruppe menhængende indsats ældrearbejdet10– ECTS 5 ECTS

Fødevarekvalitet 10 ECTS

Informations og markedsføring 10 ECTS

Relationsarbejde i psykiatrien 5 ECTS

Social- og sundhedsarbejde med ældre indvandrere – en kulturel udfordring 5 ECTS

Innovation, projektledelse og intervention 10 ECTS

Klinisk ernæring og vejledning 10 ECTS

Mødet med den sindslidende 5 ECTS

Ældres fortælling og livshistorie - overgange med mening 5 ECTS

Kroppen og fysisk aktivitet 10 ECTS

Kostvane og livsstilssygdomme 10 ECTS

for sindslidelse 5 ECTS

horisonter overskrides og viden implementeres 5 ECTS

Sammen-hængende forløb i sundhedsvæsnet 5 ECTS

Samarbejde og organisering i sundheds-sektoren 5 ECTS

Social- og Relationsarbejde i sundhedsarbejde med Sundhedsfremme og psykiatrien ældre indvandrere – en forebyggelse ift en 5 ECTS udvalgt gruppe kulturel udfordring 5 ECTS 5 ECTS

Ældres fortælling og Sundhedsindsatser på Mødet med den arbejdspladsen livshistorie - overgange sindslidende 10 ECTS med mening 5 ECTS 5 ECTS

SundhedsMåltidet belyst udfra et kommunikation, brugerperspektiv vejledning og coaching 5 ECTS 10 ECTS

49

Kvalitetsudvikling i Sammenhængende indsats ældrearbejdet – for sindslidelse horisonter overskrides 5 ECTS og viden implementeres 5 ECTS

www.phmetropol.dk

Sundhedsindsatser og begreber i praksis 10 ECTS


Fagspecifikke kontaktpersoner 50

Mie Skaarup

Karina Wittrup

Uddannelseskonsulent for de obligatoriske SD-moduler Praksis – Videnskabsteori og metode samt Afgangsprojektet. Ansvarlig for fleksible diplomuddannelsesforløb. Varetager individuel coaching og teamcoaching for sundhedsprofessionelle ansk@phmetropol.dk, 7228 2899

Uddannelseskonsulent for Kemokurser, Stråleterapiuddannelsen og SD-modulerne i kræft kawi@phmetropol.dk, 7228 2962

Birgitte Grube Uddannelseskonsulent for Stråleterapiuddannelsen, Specialuddannelsen i kræftsygepleje og SD-modulerne i kræft bigr@phmetropol.dk, 7228 2964

www.phmetropol.dk

Jette Lund Witt Uddannelseskonsulent for sygeplejefaglige SD-moduler i retningen Professionspraksis samt i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse jlwi@phmetropol.dk, 7248 7674

Lene Sørensen Uddannelseskonsulent for sundhedsfaglige diplomuddannelser i relation til palliation, konsultationssygepleje og det kliniske område leso@phemtropol.dk, 7248 7653

Maren-Inger Lillelund Uddannelseskonsulent for SD-moduler og kurser i relation til primærsektor, samt geriatri og psykiatri mali@phmetropol.dk, 7248 7683

Nynne Sindberg Uddannelseskonsulent for efter- og videreuddannelsestilbud til jordemødre nysi@phmetropol.dk, 7248 7651


Uddannelseskonsulent for SD-modulerne Klinisk Vejledning, Kommunikation & PD-modulerne Vejledning og Supervision samt LIPP-konference. Ansvarlig for fleksible diplomuddannelsesforløb tijo@phmetropol.dk, 7248 7686

Ulla Houborg Uddannelseskonsulent for Sundhedsplejerskeuddannelsen og efteruddannelser for sundhedsplejersker ulho@phmetropol.dk, 7228 2897

Karen Frederiksen Udviklingskonsulent for fysioterapeutfaglige kurser og SD-moduler kafe@phmetropol.dk, 7248 7095

Vibeke Samberg Uddannelseskonsulent for Sundhedsplejerskeuddannelsen og efteruddannelser for sundhedsplejersker. vsss@phmetropol.dk, 7248 7338

Lisbeth N. Christensen Uddannelseskonsulent for SD-modulerne: Patientologi – akut og kritisk syge patient, Sundhedsformidling og undervisningspraksis og klinisk uddannelse linc@phmetropol.dk, 7248 7715

51

Kari Rose Holm Uddannelseskonsulent for ergoterapeutfaglige kurser og SD-moduler, samt SD-moduler og kurser i relation til primærsektor krho@phmetropol.dk, 7248 7853

Jeanie Sangill Studievejleder jesa@phmetropol.dk, 7248 7687

www.phmetropol.dk

Tina Johnson


Indeks For sygeplejersker

www.phmetropol.dk

52

Sundhedsfaglige diplomuddannelser: Praksis – Videnskabsteori og metode – Obligatorisk modul ........................................................... 4 Afgangsprojekt – Obligatorisk diplommodul ............... 5 Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis – Obligatorisk modul i retningen Professionspraksis.. 5 Forandrings- og læreprocesser – Obligatorisk modul i retningen Sundhedsformidling og klinisk uddannelse.................. 6 Sundhedsindsatser og begreber i praksis – Obligatorisk modul i retningen Sundhedsfremme og forebyggelse................................. 6 Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser - Fælles fagligt modul.......... 7 Kommunikation – Fælles fagligt modul......................... 7 Analyse og fremstilling af sundhedsfaglige tekster – Nyt diplommodul............... 8 Addiktiv sygepleje................................................................ 9 Konsultationer i almen praksis med fokus på akutte patienter....................................... 10 Konsultationer i almen praksis med fokus på forebyggende arbejde............................. 11 Konsultationer i almen praksis med fokus på kroniske patienter.................................... 12 Kvalitet i sundhedsvæsenet i et patient- og borgerperspektiv................................... 13 Metoder i klinisk kvalitetsudvikling................................ 13 Sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet.......... 13

Udvikling i klinisk praksis – identificering af udviklingsbehov i relation til mennesker med sår..................................... 14 Udvikling i klinisk praksis – dokumentation og implementering i relation til mennesker med sår..... 14 Patientologi – Mennesker med sår................................. 15 Patientologi i relation til mennesker med lungesygdomme – herunder KOL......................... 15 Patientologi – Geriatri....................................................... 16 Patientologi – akut og kritisk syge patienter............. 16 Patientologi – Mennesker med kræft............................ 16 Patientologi – Neurosygepleje......................................... 17 Udvikling i klinisk praksis – identificering af udviklingsbehov i relation til neurosygepleje.............................................. 17 Udvikling i klinisk praksis – dokumentation og implementering i relation til neurosygepleje........ 18 Udvikling i klinisk praksis – identificering af udviklingsbehov i kirurgiske patientforløb.............. 18 Udvikling i klinisk praksis – dokumentation og implementering i kirurgiske patientforløb............ 19 Kvalitetsstyring og innovation – patientsikkerhed ved operationer.............................. 19 Samarbejde og organisering af operationsforløb........................................................... 20 Udvikling i klinisk praksis – identificering af udviklingsbehov i operationssygeplejen................ 20


Fagspecifikke kurser: Udvikling i klinisk praksis – dokumentation og implementering i operationssygeplejen................. 21 Udvikling i klinisk praksis – identificering af udviklingsbehov i relation til mennesker med øjensygdomme........................................................... 21 Udvikling i klinisk praksis – dokumentation og implementering i relation til mennesker med lungesygdomme....................................................... 22 Palliativ indsats med fokus på mellemmenneskelige aspekter................................. 22 Palliativ indsats med fokus på symptomlindring og evidens.................................... 23 Palliativ indsats med fokus på symptomlindring og professionelt arbejde.......... 23 Diplomuddannelse i Psykiatri......................................... 26 Akut psykiatri....................................................................... 26 Rehabilitering af mennesker med inkontinens.......... 28 Rehabilitering i forhold til mennesker med dysfagi.......................................................................... 29 Rehabilitering af mennesker med kræft...................... 29 Formidlings- og undervisningspraksis i sundhedssektoren........................................................... 30 Deltagerforudsætninger.................................................. 30 Sundhedssektoren som lærested................................. 30

Avanceret kritisk litteraturlæsning med fokus på evidens....................................................... 32 Fagspecifikt kursus for kliniske vejledere.................... 33 Grundkursus i geriatri....................................................... 34 Kommunikation i det sundhedsfaglige arbejde........ 35 Sygepleje til mennesker med sår................................... 35

Selvstændige Videreuddannelser:

Andre udbud undervejs:

Specialuddannelsen i kræftsygepleje............................ 31

Smerte- og kvalmebehandling til mennesker med kræft................................................. 46

53

Kurser: Kursus i barselsomsorg......................................................36 Journal Club......................................................................... 37 Medicinsk kræftbehandling – e-learning..................... 38

Temadage: Jordemoderfaglige temaeftermiddage med afsæt i nyeste bachelorprojekter......................... 39

Coaching for sundhedsprofessionelle............................41 Supervision til kliniske vejledere/kliniske undervisere med flere med lignende funktioner....... 41 Studieteknik......................................................................... 42 Tekstbehandling.................................................................. 42 Sundhedsvidenskab – Teori og metode....................... 42 Den svære eksamenssituation........................................ 42

www.phmetropol.dk

Øvrige tilbud og kurser:


For ergoterapeuter

www.phmetropol.dk

54

Sundhedsfaglige diplomuddannelser: Praksis – Videnskabsteori og metode – Obligatorisk modul........................................................... 4 Afgangsprojekt – Obligatorisk diplommodul............... 5 Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis – Obligatorisk modul i retningen Professionspraksis................................................................ 5 Forandrings- og læreprocesser – Obligatorisk modul i retningen Sundhedsformidling og klinisk uddannelse.................. 6 Sundhedsindsatser og begreber i praksis – Obligatorisk modul i retningen Sundhedsfremme og forebyggelse.................................. 6 Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser - Fælles fagligt modul.......... 7 Kommunikation – Fælles fagligt modul......................... 7 Analyse og fremstilling af sundhedsfaglige tekster – Nyt diplommodul................................................ 8 Ergoterapi – teori og praksis............................................. 9 Kvalitet i sundhedsvæsenet i et patient- og borgerperspektiv................................... 12 Metoder i klinisk kvalitetsudvikling................................ 13 Sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet.......... 13 Patientologi i relation til mennesker med lungesygdomme – herunder KOL......................... 15 Patientologi – Geriatri....................................................... 16 Udvikling i klinisk praksis – dokumentation og implementering i relation til mennesker med lungesygdomme....................................................... 22

Palliativ indsats med fokus på mellemmenneskelige aspekter....................................... 22 Palliativ indsats med fokus på symptomlindring og evidens.......................................... 23 Palliativ indsats med fokus på symptomlindring og professionelt arbejde................ 23 Diplomuddannelse i Psykiatri......................................... 26 Hverdagsrehabilitering af borgere i primærsektoren................................................................ 27 Neurorehabilitering............................................................ 28 Rehabilitering i forhold til mennesker med dysfagi. 29 Rehabilitering af mennesker med kræft...................... 29 Formidlings- og undervisningspraksis i sundhedssektoren........................................................... 30 Deltagerforudsætninger.................................................. 30 Sundhedssektoren som lærested................................. 30

Fagspecifikke kurser: A-ONE kursus ved Eva Wæhrens................................... 32 Avanceret kritisk litteraturlæsning med fokus på evidens....................................................... 32 Behandling og træning af mennesker med hjerneskade – fokus på træning af OE og perceptionsforstyrrelser igennem ADL........... 33 Fagspecifikt kursus for kliniske vejledere.................... 33 Grundkursus i geriatri....................................................... 34 Psykiatrisk og psykosomatisk ergoterapi og fysioterapi................................................. 34 Kommunikation i det sundhedsfaglige arbejde........ 35


For fysioterapeuter Sundhedsfaglige diplomuddannelser:

Forflytningsvejlederkursus for ergoterapeuter og fysioterapeuter................................ 36 Håndtering og behandling af hånd, arm og skulder hos hemiplegi-patienter med fokus på ADL........................................................................ 37 Guidet interaktionsterapi ad modum Affloter-modellen®............................................................. 37 Journal Club......................................................................... 37 AMPS kursus ved Eva Wæhrens..................................... 38

Praksis – Videnskabsteori og metode – Obligatorisk modul........................................................... 4 Afgangsprojekt – Obligatorisk diplommodul............... 5 Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis – Obligatorisk modul i retningen Professionspraksis................................................................ 5 Forandrings- og læreprocesser – Obligatorisk modul i retningen Sundhedsformidling og klinisk uddannelse.......................................................... 6 Sundhedsindsatser og begreber i praksis – Obligatorisk modul i retningen Sundhedsfremme og forebyggelse................................. 6 Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser - Fælles fagligt modul.......... 7 Kommunikation – Fælles fagligt modul......................... 7 Analyse og fremstilling af sundhedsfaglige tekster – Nyt diplommodul................................................ 8 Fysioterapi – teori og praksis.......................................... 10 Kvalitet i sundhedsvæsenet i et patientog borgerperspektiv........................................................... 12 Metoder i klinisk kvalitetsudvikling................................ 13 Sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet.......... 13 Patientologi i relation til mennesker med lungesygdomme – herunder KOL......................... 15 Patientologi – Geriatri....................................................... 16 Udvikling i klinisk praksis – dokumentation og implementering i relation til mennesker med lungesygdomme....................................................... 22

Temadage: Forudsætninger for ADL træning – en temadag med Birgitte Christensen Gammeltoft

Øvrige tilbud og kurser: Coaching for sundhedsprofessionelle.......................... 41 Supervision til kliniske vejledere/kliniske undervisere med flere med lignende funktioner....... 41 Studieteknik......................................................................... 42 Tekstbehandling.................................................................. 42 Sundhedsvidenskab – Teori og metode....................... 42

Andre udbud undervejs: Kursus i Best Practice, evidensbaserede metoder samt implementering inden for børnefysio- og ergoterapi............................................... 46

55

www.phmetropol.dk

Kurser:


www.phmetropol.dk

56

Palliativ indsats med fokus på mellemmenneskelige aspekter................................. 22 Palliativ indsats med fokus på symptomlindring og evidens.................................... 23 Palliativ indsats med fokus på symptomlindring og professionelt arbejde.......... 23 Diplomuddannelse i Psykiatri......................................... 26 Hverdagsrehabilitering af borgere i primærsektoren................................................................ 27 Neurorehabilitering............................................................ 28 Rehabilitering af mennesker med inkontinens.......... 28 Rehabilitering i forhold til mennesker med dysfagi............................................... 29 Rehabilitering af mennesker med kræft...................... 29 Formidlings- og undervisningspraksis i sundhedssektoren............................................................. 30 Deltagerforudsætninger.................................................. 30 Sundhedssektoren som lærested................................. 30

Fagspecifikke kurser: Avanceret kritisk litteraturlæsning med fokus på evidens....................................................... 32 Behandling og træning af mennesker med hjerneskade – fokus på træning af OE og perceptionsforstyrrelser igennem ADL...... 33 Fagspecifikt kursus for kliniske vejledere.................... 33 Grundkursus i geriatri....................................................... 34 Psykiatrisk og psykosomatisk ergoterapi og fysioterapi...................................................................... 34

Kommunikation i det sundhedsfaglige arbejde........ 35

Kurser: Forflytningsvejlederkursus for ergoterapeuter og fysioterapeuter......................... 36 Håndtering og behandling af hånd, arm og skulder hos hemiplegi-patienter med fokus på ADL.............................................................. 37 Guidet interaktionsterapi ad modum Affloter-modellen®............................................................. 37 Journal Club......................................................................... 37

Temadage: Forudsætninger for ADL træning – en temadag med Birgitte Christensen Gammeltoft........................ 40

Øvrige tilbud og kurser: Coaching for sundhedsprofessionelle.......................... 41 Supervision til kliniske vejledere/kliniske undervisere med flere med lignende funktioner....... 41 Studieteknik......................................................................... 42 Tekstbehandling.................................................................. 42 Sundhedsvidenskab – Teori og metode....................... 42 Den svære eksamenssituation........................................ 42

Andre udbud undervejs: Differentialdiagnosticering af bevægelsesapparatet.................................................. 46


For jordemødre 57

Sundhedsfaglige diplomuddannelser: Formidlings- og undervisningspraksis i sundhedssektoren........................................................... 30 Deltagerforudsætninger.................................................. 30 Sundhedssektoren som lærested................................. 30

Fagspecifikke kurser: Avanceret kritisk litteraturlæsning med fokus på evidens....................................................... 32 Fagspecifikt kursus for kliniske vejledere.................... 33 Kommunikation i det sundhedsfaglige arbejde........ 35

Kurser: Kursus i barselsomsorg..................................................... 36 Journal Club – Jordemoderfaglig omsorg.................. 37

Temadage: Barselsomsorg – 3 temadage......................................... 39 Jordemoderfaglige temaeftermiddage med afsæt i nyeste bachelorprojekter......................... 39

Øvrige tilbud og kurser: Coaching for sundhedsprofessionelle.......................... 41 Supervision til kliniske vejledere/kliniske undervisere med flere med lignende funktioner....... 41 Studieteknik......................................................................... 42 Tekstbehandling.................................................................. 42 Sundhedsvidenskab – Teori og metode....................... 42 Den svære eksamenssituation........................................ 42

www.phmetropol.dk

Praksis – Videnskabsteori og metode – Obligatorisk modul........................................................... 4 Afgangsprojekt – Obligatorisk diplommodul............... 5 Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis – Obligatorisk modul i retningen Professionspraksis................................................................ 5 Forandrings- og læreprocesser – Obligatorisk modul i retningen Sundhedsformidling og klinisk uddannelse................................................................ 6 Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser - Fælles fagligt modul.......... 7 Kommunikation – Fælles fagligt modul......................... 7 Analyse og fremstilling af sundhedsfaglige tekster – Nyt diplommodul................................................ 8 Konsultationer i almen praksis med fokus på akutte patienter....................................... 10 Konsultationer i almen praksis med fokus på forebyggende arbejde............................. 11 Konsultationer i almen praksis med fokus på kroniske patienter.................................... 12 Kvalitet i sundhedsvæsenet i et patientog borgerperspektiv........................................................... 12 Metoder i klinisk kvalitetsudvikling................................ 13 Palliativ indsats med fokus på mellemmenneskelige aspekter................................. 22 Føtalmedicinsk ultralydsskanning................................. 24 Udvikling af svangeromsorg........................................... 25 Teknologi i klinisk jordemoderpraksis.......................... 25


For andre

www.phmetropol.dk

58

Sundhedsfaglige diplomuddannelser:

Fagspecifikke kurser:

Praksis – Videnskabsteori og metode – Obligatorisk modul........................................................... 4 Afgangsprojekt – Obligatorisk diplommodul............... 5 Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis – Obligatorisk modul i retningen Professionspraksis................................................................ 5 Forandrings- og lærerprocesser – Obligatorisk modul i retningen Sundhedsformidling og klinisk uddannelse.................. 6 Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser - Fælles fagligt modul.......... 7 Kommunikation – Fælles fagligt modul......................... 7 Analyse og fremstilling af sundhedsfaglige tekster – Nyt diplommodul................................................ 8 Metoder i klinisk kvalitetsudvikling................................ 13 Patientologi – Mennesker med kræft............................ 16 Palliativ indsats med fokus på symptomlindring og evidens.................................... 23 Palliativ indsats med fokus på symptomlindring og professionelt arbejde.......... 23 Rehabilitering af mennesker med kræft...................... 29 Deltagerforudsætninger.................................................. 30 Sundhedssektoren som lærested................................. 30

Kommunikation i det sundhedsfaglige arbejde........ 35

Øvrige tilbud og kurser: Fleksibel diplomuddannelse i projektledelse............ 43 Lean-ledelse i et socialkonstruktionistisk perspektiv....................... 43


www.phmetropol.dk

59


Om Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser: Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser Metropol beskæftiger sig med efter- og videreuddannelsesaktiviteter til sundhedssektoren med særligt fokus på sygeplejersker, jordemødre, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Aktiviteterne spænder vidt fra Sundhedsfaglig Diplomuddannelse, specialuddannelse og fagspecifikke kurser til temakonferencer, journal clubs m.v. Afdelingen udbyder også uddannelsen til sundhedsplejerske, Suppleringsuddannelsen i Sygepleje, specialuddannelsen i kræftsygepleje m.v. Sundhedsfaglige Efter – og Videreuddannelser arbejder sammen med de fire grunduddannelser under området Sundhed, Pleje og Rehabilitering (sygeplejerske, jordemoder, ergoterapeut og fysioterapeut), med de tre videncentre; Center for Sammenhængende Forløb, Center for Urban Sundhed og Videncenter på Ældreområdet (herunder Gerontologisk Institut), samt med Metropols øvrige efter- og videreuddannelsesmiljøer.

Om Metropol: Professionshøjskolen Metropol er en selvejende institution grundlagt 1. januar 2008 ved en fusion mellem en række uddannelsesinstitutioner i København. Metropol udbyder 16 grunduddannelser på mellemlangt videregående niveau inden for områderne Sundhed, Pleje og Rehabilitering; Teknologi, Ernæring og Sundhed, samt Læring, Ledelse og Socialt Arbejde. Metropol tilbyder desuden en lang række efter- og videreuddannelser og tværfaglige videncenteraktiviteter. Professionshøjskolen har i runde tal 10.000 studerende og 1.000 medarbejdere. Læs mere på: www.phmetropol.dk

Metropol Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser 2200 København N Telefon +45 7248 7600 evu@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR/SE-nr. 30 89 17 32

Oversigtsbrochure for Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser Metropol  

Oversigtsbrochure for kurser/temadage/diplommoduler for Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser Metropol

Oversigtsbrochure for Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser Metropol  

Oversigtsbrochure for kurser/temadage/diplommoduler for Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser Metropol

Advertisement