Page 1

Ă…rsrapport 2010


2

Professionshøjskolen Metropol


Indhold 3

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Institutionsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ledelsespåtegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Den uafhængige revisors påtegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ledelsesberetning Metropols hoved- og nøgletal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Grunduddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Efter- og videreuddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Forskning og udvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Koncernadministration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Finansiel redegørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Anvendt regnskabspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Resultatopgørelse for 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Balance pr. 31.12.2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Pengestrømsopgørelse for 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Særlige specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

årsrapport 2010


Forord

4

Professionshøjskolen Metropol


Forord Denne årsrapport beskriver Professionshøjskolen Metropols virksomhed i 2010. Det er vores ambition hermed at give et nuanceret indblik i resultater og aktiviteter. Metropol har et ansvar for at uddanne kompetente studerende, der som professionelle medarbejdere kan bidrage til at skabe vækst og velfærd. Gennem stærke partnerskaber med universiteter, forskningsinstitutioner samt offentlige og private aktører stræber Metropol efter at udvikle professionerne på et solidt videngrundlag, hvorved den bedste viden inddrages i uddannelserne. År 2010 blev året, hvor Metropol etablerede et nyt forsknings- og udviklingsområde, som de kommende år skal bidrage til at nå målsætningerne om stærke partnerskaber med omverdenen og videnudvikling gennem et tæt samspil mellem teori og praksis. På den måde stræber Metropol efter at realisere sin vision om ’viden der virker, viden der udfordrer’. 2010 var et begivenhedsrigt år for Metropol. Mange aktiviteter cementerede Metropol som én organisation: Stigende søgning og optag til grunduddannelserne og en fokuseret indsats fra alle medarbejdere i arbejdet med at realisere Metropols strategi markerede Metropols samling som én institution, der er tydelig både intern og eksternt. Udover en markant styrkelse af forskning og udvikling, har året været præget af udmøntning af en ambitiøs campusstrategi samt realisering af en ny hjemmeside, som i 2010 vandt prisen ’Bedst På Nettet’ for uddannelsesinstitutioner. Metropol står hermed godt rustet til de kommende år, hvor omverdenen fortsat skal opleve Metropol som en ambitiøs og attraktiv professionshøjskole i vækst.

2010. Metropol måtte i efteråret 2010 gennemføre en besparelsesproces med den konsekvens, at vi måtte reducere staben med 57 stillinger og dermed sige farvel til mange dygtige medarbejdere. Metropol har endnu ikke oplevet de fulde konsekvenser af besparelsesprocessen, men omstændighederne taget i betragtning, var processen præget af fairness og åbenhed, ikke mindst på grund af et godt samarbejde mellem ledelse og HSU samt opbakning fra Metropols studerende. Den økonomiske afmatning har også sat sit præg på aktiviteterne i sidste halvdel af 2010. Således har særligt efter- og videreuddannelse kunnet mærke en nedgang. Denne afmatning har sammen med opbremsning som følge af det kommende års finanslov også sat sit præg på årets regnskabsresultat. Metropol realiserer i 2010 et underskud på 34,4 mio. kr., hvilket er knapt 10 mio. kr. mere end det budgetterede. Dette er ikke et tilfredsstillende resultat set i forhold til ambitionerne, men det dækker bl.a. over udgifter til frivillig fratræden i forbindelse med besparelsesprocessen samt dispositionsbegrænsningen, som var en del af regeringens genopretningsplan. Metropol vil også i 2011 arbejde på at styrke uddannelserne og vores evne til at skabe et solidt udviklingsgrundlag for vores aktiviteter. Metropols styrke og filosofi består i at forbinde teori med praksis, knytte forskning med virkelighed, sammentænke stærke grunduddannelser med efter- og videreuddannelse til professionerne, sikre at administrationen understøtter kerneforretningen samt skabe vilkår for at ledelse og strategi er en del af medarbejdernes hverdag.

2010 var også et udfordrende år for Metropol. Finansloven for 2011 fik indflydelse allerede i året

Rene van Laer Bestyrelsesformand

Stefan Hermann Rektor

årsrapport 2010

5


6

Professionshøjskolen Metropol


Institutionsoplysninger 7 Institution Professionshøjskolen Metropol Købmagergade 62, 3. sal 1150 København K Professionshøjskolen Metropol er en selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i København. Skolekodenummer 219.417 CVR-nr. 30 89 17 32 Regnskabsår 01.01. – 31.12.2010 Telefon 72 48 75 00 Internet www.phmetropol.dk E-mail info@phmetropol.dk

Formål I henhold til vedtægterne har Professionshøjskolen Metropol til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af professionsbacheloruddannelser samt videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i Region Hovedstaden.

Bestyrelse René van Laer, formand

Bjarne Bruun Jensen

Vibeke Schaltz, næstformand

Henning Bach Christensen

Hanne Berg

Ida Sofie Jensen

Henrik Busch

Irene Nørlund

Peter Kay Mortensen

Charlotte Kristensen

Charlotte Rønhof

Pernille Henriques

Søren Thorup

Marie Kæmpe

Peter Torstensen

Rektor Stefan Hermann

Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

årsrapport 2010


Forord

8

Professionshøjskolen Metropol


Ledelsespåtegning 9 Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Professionshøjskolen Metropol. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om professionshøjskoler for videregående uddannnelser og bekendtgørelse nr. 376 af 12. april 2010 om regnskab for professionshøjskoler for videregående uddannelser. Jf. bekendtgørelsen er årsrapporten udarbejdet i henhold til bestemmelserne i lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab mv. (årsregnskabsloven), med de fravigelser, der fremgår af bekendtgørelsen. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af professionshøjskolens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme.

Professionshøjskolen har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved professionshøjskolens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten om nøgletal er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved professionshøjskolens forvaltning. København, den 23. marts 2011

Rektor Stefan Hermann Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2011. Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love, at habilitetskravene i § 14, stk. 6 og 7, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser er overholdt.

Bestyrelse

årsrapport 2010


Den uafhængige revisors påtegning 10

Til bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol Påtegning på årsregnskab og ledelsesberetning Vi har revideret årsregnskabet for Professionshøjskolen Metropol for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og bekendtgørelse nr. 376 af 12. april 2010 om regnskab for professionshøjskoler for videregående uddannelser (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet og ledelsesberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1294 af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler for videregående uddannelser (revisions-

bekendtgørelsen). Disse standarder og revisionsbekendtgørelsen kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for professionshøjskolens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af professionshøjskolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af professionshøjskolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af professionshøjskolens aktiviteter

Professionshøjskolen Metropol


11 og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Erklæring om udført forvaltningsrevision

I forbindelse med den finansielle revision af professionshøjskolens årsregnskab og ledelsesberetning for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af professionshøjskolen, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og dækkende for professionshøjskolens virksomhed i 2010. Ledelsens ansvar Metropols ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved Metropols forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og dækkende for Metropols virksomhed i 2010.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. revisionsbekendtgørelsen har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Metropol har etableret forretningsgange, der understøtter en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået Metropols rapportering i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og dækkende for Metropols virksomhed i 2010. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Metropols virksomhed i 2010. København, den 23. marts 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Søren Jensen statsautoriseret revisor

årsrapport 2010

Lars Hillebrand statsautoriseret revisor


Forord

12

Professionshøjskolen Metropol


Metropols hoved- og nøgletal 2010

* 2009

2008

Hovedtal (t.kr.) Resultatopgørelse

13

Omsætning i alt Driftsomkostninger Driftsresultat Finansielle poster Resultat før ektraordinære omkostninger mv. Ekstraordinære poster mv. Årets resultat

711.637

651.398

617.984

-733.033

-644.698

-613.519

-21.396

6.700

4.465

-12.964

-3.371

-12.182

-34.360

3.328

-7.717

0

0

67.208

-34.360

3.328

59.491

636.884

545.784

560.325

Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver

131.379

222.538

444.149

Balancesum

768.263

768.323

1.004.474

Egenkapital

208.543

247.074

243.032

Langfristede gældsforpligtelser

250.527

253.570

96.107

Kortfristede gældsforpligtelser

307.249

264.120

661.672

49.604

-96.667

300.126

Pengestrømsforhold Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Dagsværdiregulering på egenkapitalen

-155.082

-6.949

-91.823

-2.794

144.386

-215.284

0

0

0

-108.272

40.771

-6.981

-4.83

0,51

-1,25

42,76

84,26

67,13

27,14

32,16

24,19

39,85

40,33

17,26

4.805

4.606

4.395

1.764

1.808

1.710

Antal stå i alt ordinær undervisning

6.569

6.414

6.105

Antal stå - åben uddannelse

1.084

957

958

Antal ressourceudløsende stå i alt

7.653

7.371

7.063

108

100

100

Årets ændring i likviditet

Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad

Årets resultat før ekstr.poster mv. x 100 Omsætning

Likviditetsgrad

Omsætningsaktiver x 100 Kortfristede gældsforpligtelser

Soliditetsgrad Egenkapital x 100 Samlede aktiver

Finansieringsgrad

Langfristede gældsforpligtelser x 100 Materielle anlægsaktiver

Årsstuderende (STÅ) opgjort pr. uddannelse Antal teori - stå ordinær undervisning Antal praktik - stå ordinær undervisning

Indeks antal årsstuderende (STÅ) i alt

årsrapport 2010


14

2010

* 2009

2008

Ikke-ressourceudløsende stå - teori

119

128

137

Ikke-ressourceudløsende stå - praktik

36

39

58

Ikke ressourceudløsende stå - åben

52

36

20

Udenlandske selvbetalere

68

59

123

275

262

338

32

9

15

Danske studerende i udlandet

149

76

59

Udenlandske studerende i Danmark

110

73

46

259

149

105

STÅ i alt

8.187

7.782

7.506

Antal Færdiggørelses STÅ – ordinær uddannelse

1.708

1.652

1.684

67

48

48

5.171

5.480

5.659

91

97

100

Ikke-ressourceudløsende stå i alt Ikke-ressourceudløsende stå - merit

International studenterudveksling i alt

Ikke ressourceudløsende STÅ – færdiggørelse

Omkostninger pr. 100 STÅ Undervisningens gennemførelse (t.kr.) Indeks Markedsføring (t.kr.)

224

192

96

Indeks

234

201

100

2.072

1.493

1.391

149

107

100

1.308

1.108

1.250

105

89

100

944

824

813

40

27

22

Ledelse og administration (t.kr.) Indeks Bygningsdrift (t.kr.) Indeks

Medarbejdere, antal netto årsværk Professionshøjskolen i alt ekskl. ansatte på sociale klausuler Ansatte på sociale klausuler Professionshøjskolen i alt Antal årsværk, sociale klausuler i %

984

851

835

4,05 %

3,24 %

2,67 %

36,57

24,89

20,40

3,26

1,80

1,92

508

540

542

45

28

29

Antal årsværk, sociale klausuler fordelt på: Fleksjob Jobtræning for dagpengemodtagere

Medarbejdere, antal netto årsværk fordelt på Ordinær uddannelse Åben uddannelse og efteruddannelse Ikke-videregående uddannelse

17

39

92

Uddannelse i alt

570

607

663

Ledelse og administration, intern service og information

366

201

150

Markedsføring

13

13

1

Bygningsdrift

34

30

22

Fællesformål mv. i alt

414

244

172

Institutionen i alt

984

851

835

Professionshøjskolen Metropol


2010

* 2009

2008

6,96

8,23

9,38

79

88

100

5,06

3,31

2,44

222

136

100

12,02

11,54

11,82

109

98

100

Ordinær uddannelse

217.749

214.288

202.708

Åben uddannelse

30.224

32.094

47.387

Årsværk pr. 100 STÅ Undervisningens gennemførelse Indeks Fællesformål mv. Indeks Institutionen i alt Indeks

Lønomkostninger opgjort pr. uddannelse (t.kr.)

Ikke-videregående uddannelse

73.650

30.383

50.512

Uddannelse i alt

321.623

276.765

300.607

Ledelse og administration, intern service og Information

135.810

84.915

65.001

Markedsføring

6.933

6.993

1.300

Bygningsdrift

13.021

11.509

6.933

Fællesformål mv. i alt

155.764

103.417

73.234

Lønomkostninger i alt

477.387

380.182

373.841

4.203

3.755

4.256

Lønomkostninger pr. 100 STÅ (t.kr.) Lønomkostninger til uddannelse Indeks Lønomkostninger til fællesformål mv. Indeks Lønomkostninger i alt Indeks

99

88

100

2.035

1.403

1.037

196

135

100

6.238

5.158

5.293

118

97

100

*2009 Nøgletal efter ændring af regnskabspraksis. Institutionen har i 2010 ændret regnskabspraksis jf. ledelsesberetningen. Institutionens administrative system har ikke været tilrettelagt med henblik på opgørelse af regnskabsmæssige registreringer før 2009 som følge af den ændrede regnskabspraksis. Ændring i anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis for deltagerbetalingen fra revalidender er ændret, således at disse fra regnskabsåret 2010 indregnes i overensstemmelse med STÅ perioden for tilsvarende ressourceudløsende STÅ. Den ændrede praksis har medført følgende korrektioner i kr:

Metropols globaliseringsmidler

2010

2009

Deltagerbetaling

5.016.624

-5.016.624

Årets resultat

5.016.624

-5.016.624

Periodeafgrænsningsposter (gæld)

0

5.016.624

Egenkapital

0

-5.016.624

Sammenligningstal og nøgletal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis. Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Stigningen i øvrigt i ledelse og administration fra 2009 til 2010 skyldes, dels omkostninger til F&U som grundet konteringspraksis fremtræder under ledelse og administration, dels at 2009 var påvirket af engangsindtægter der har reduceret de samlede nettoomkostninger, samt at en række omkostninger som eksempelvis bibliotek i 2010 er overført til koncernadministrative formål. Koncernadministrative formål er endvidere i 2010 påvirket af enkelte projektomkostninger, som ikke er allokeret ud på enheder, samt omkostninger til undersøgelse muligheder for at optimere eksempelvis indkøb, hvor de efterfølgende gevinster forventes at komme undervisningen til gode.

årsrapport 2010

15


Forord

16

Professionshøjskolen Metropol


Indledning 17 Metropol har en ambitiøs strategi – ’Strategi 2012’ – som rækker frem i tid, men som løbende kræver intensive investeringer i selve organisationen, rammerne, medarbejderne og uddannelsesmiljøerne. Mange af disse investeringer er gennemført i 2010, og en del af dem har også givet synlige resultater. Metropol oplever eksempelvis en stigende søgning til grunduddannelserne, hvilket kan tilskrives konjunkturen i almindelighed, men i høj grad også Metropols mangeartede initiativer i markedet og skærpede markedsfokus. Et andet eksempel er Metropols styrkelse af et samlet forsknings- og udviklingsområde, hvor hensigten netop er at udvikle Metropols uddannelser. For at sikre fortsat positive resultater har Metropols bestyrelse således prioriteret markante investeringer i rammerne for udviklingen. Det er blandt andet sket med en ambitiøs campusstrategi, en solid it-infrastruktur samt en lang række indsatser for at effektivisere vitale interne processer. 2010 har således været et investeringsår, hvor opbremsningen i den offentlige sektor derfor ikke har kunnet undgå at påvirke indtjeningen. Særligt Metropols efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der i 2010 satte alle sejl til for at få Metropol cementeret som en partner i kompetenceudviklingen af den offentlige sektor, har oplevet en nedgang i indtægterne, som har påvirket det samlede resultat for 2010.

Metropols virke efterlader markante resultater

optagne studerende havde Metropol som førsteprioritet. Denne bevægelse kan blandt andet tilskrives Metropols fokus på at markedsføre uddannelserne proaktivt og målrettet samt en markant profilering i medierne.

Øget markedsorientering Som konsekvens af situationen på markederne for efter- og videreuddannelse, konsulentydelser mv. blev der i 2010 gennemført en række markedsanalyser. Analyserne ledte til en række konklusioner og omdisponeringer, som skal gennemføres i 2011 i relation til Metropols aktiviteter inden for efter- og videreuddannelse, konsulentvirksomhed og indtægtsdækket virksomhed. I et fremtidigt sigte er der bl.a. behov for, at Metropol justerer organiseringen af efter- og videreuddannelsesområdet. Det forventes at ske i 2011.

Udmøntning af Campusstrategi De første skridt i den konkrete udmøntning af campusstrategien blev taget i 2010. Sygeplejerskeuddannelsen i Herlev flyttede til Hermodsgade 2-8/ Tagensvej 86 og midlertidigt sammen med sygeplejerskeuddannelsen på Tagensvej 18, hvorefter en endelig sammenflytning af hele sygeplejerskeuddannelsen og jordemoderuddannelsen på Tagensvej 86 blev realiseret primo 2011.

Danmarks bedste hjemmeside i uddannelsessektoren

Professionshøjskolen Metropol er som en stor uddannelsesinstitution beliggende i Region Hovedstaden en attraktiv medspiller i uddannelsessektoren. Aktiviteterne i 2010 vidner da også om en åbenlys relevans i Metropols tilstedeværelse. Det fortsatte fokus på at styrke uddannelserne, og dermed professionerne, sker netop i samarbejdet mellem grunduddannelserne, efter- og videreuddannelserne og forsknings- og udviklingsområdet. Denne årsrapport afspejler en mængde vigtige initiativer og fremstød, men som helt særlige resultater bør følgende fremhæves:

I november 2010 modtog Metropol Videnskabsministeriets pris for bedste offentlige hjemmeside i kategorien Uddannelsesinstitutioner. I maj 2010 gik www.phmetropol.dk i luften. Hjemmesiden har ’Levende Faglighed’ som det bærende koncept. Det udmønter sig i designet, i strukturen og i præsentationen af uddannelser og faglige miljøer ved, at der hele tiden præsenteres ny viden og nye muligheder for brugeren på sitet. Brugeren har hele vejen været i centrum, hvilket dommerne fremhævede som et afgørende træk ved prisoverrækkelsen af Bedst på Nettet.

Stigende søgning Søgningen til Metropols uddannelser steg i 2010 med 23 % i forhold til 2009, og størstedelen af i alt 2.866

årsrapport 2010


Organisatoriske forandringer i 2010

18

I foråret 2010 gennemførte Metropol en organisationsændring med det formål at skabe en samlet og fokuseret forsknings- og udviklingsorganisation. Området ledes af en F&U-direktør og skal skabe: „„

Større volumen i F&U aktiviteterne

„„

Bedre sammenhæng mellem fag og mellem F&U, grunduddannelser, EVU og praksis

„„

Bedre strategisk ophæng gennem partnerskaber med velfærdsinstitutioner og forskning.

Med etableringen af F&U indkapsles aktiviteterne fra de hidtidige ressourceenheder, der nedlægges. I samme greb blev Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) flyttet til området Teknologi, Ernæring

og Sundhed for dermed at samle de af Metropols aktiviteter, som er rettet mod det private erhvervsliv og de erhvervsrettede uddannelsesområder i øvrigt. Metropols organisation er fortsat opdelt i følgende områder: Teknologi, Ernæring og Sundhed (TES), Sundhed, Pleje og Rehabilitering (SPR), Ledelse, Læring og Socialt arbejde (LLS), Koncernadministration (KA) og nu også Forskning og Udvikling (F&U). Desuden er Kommunikation og Presse lagt sammen med Ledelsessekretariatet, hvorefter enheden hedder Kommunikation og Ledelse. Ved udgangen af 2010 tegnede Metropols organisation sig som nedenfor.

Figur 1: Metropols organisation pr. 31.12.2010

Rektor

Kommunikation og Ledelse

Teknologi, Ernæring og Sundhed

Sundhed, Pleje & Rehabilitering

Laborant, Procesteknolog, PB i Ernæring og Sundhed, og Bachelor in Global Nutrition and Health

Bioanalytiker, Radiograf, Katastrofe- og Risikomanager

Læring, Ledelse & Socialt Arbejde

Forskning & Udvikling

Anvendt forskning og uddannelsesudvikling

Koncernadministration

Ergoterapeut & Fysioterapeut

Socialt arbejde, administration og forvaltning

Sygeplejerske & Jordemoder

Lærer

Studieservice

Studieservice

Biblioteket

Sundhedsfaglige EVU

Center for Ledelse og Styring

Bygninger

Forskning & Udvikling

Forskningscenter for Socialt arbejde

It

Forretningsudvikling, Studentervæksthus og Center for Kompetenceudvikling

Økonomi og Løn

HR

Studieservice

Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Forskning & Udvikling

Studieadministration

Professionshøjskolen Metropol


’Strategi 2012’ – skærpet fokus på relevans

Metropol gjorde i efteråret 2010 status på de vedtagne otte strategiske prioriteter og seks målsætninger for at kunne vurdere, om det i årets løb var blevet nødvendigt med tilpasninger eller ændringer

af prioriteter eller målsætninger, ikke mindst set i sammenhæng med Metropols økonomiske udfordringer i 2010. ’Strategi 2012’ har følgende prioriteter og målsætninger:

MÅLSÆTNINGER OG STRATEGISKE PRIORITETER

Figur 2: Metropols fælles strategiske målsætninger og fælles strategiske prioriteter

STRATEGISKE PRIORITETER

MÅLSÆTNINGER

A: Vidensinfrastruktur

Flere igennem

B: Konsolideret vækst C: ”Projekt frafald”

1. Øget antal STÅ – optag og gennemførsel

2. Øget aftagerrelevans

D: Partnerskaber Kvalitet i uddannelsen

E: Anvendt forskning og udvikling

3. Øget deltagelse i videnomsætning 4. Øget omsætning på EVU

F: Procesoptimering – frigørelse af midler Udvikling og forskning

G: Positionering H: HR-strategi

5. Dedikeret budget til udvikling 6. Øget ekstern finansiering

Konklusionen blev, at Metropols otte strategiske prioriteter og seks målsætninger fortsat er relevante, og at der fortsat arbejdes systematisk med dem.

Af samme årsag er Metropols budget for 2011 tænkt i sammenhæng med Metropols strategi, og de centrale budskaber i budgettet er derfor:

Det betyder, at udfordringerne for Metropol i 2011 i særlig grad er:

„„

At tilpasningerne i driftsbudgettet sker som konsekvens af den procesoptimering, Metropol er i gang med at realisere, eksempelvis på bygningsdrift, indkøb og øget fokus på digitale løsninger.

„„

At personalereduktionerne gennemført i efteråret 2010 ikke berører større strategiske satsninger, og at der således fortsat investeres i forskning og udvikling, campusmiljøer og digital infrastruktur.

„„

At globaliseringsmidler overvejende prioriteres til øget opbygning af videnscenterfunktioner, F&U-opbygning samt tværgående udviklingsprojekter.

„„

Systematisk og målrettet fokus på at reducere frafald og herunder at afklare årsager til frafald.

„„

Mere systematik og styrke i Metropols samarbejder og partnerskaber.

„„

Øget deltagelse i videnomsætning med det omgivende samfund og intern videnomsætning.

„„

Øget relevans i efter- og videreuddannelsesaktiviteter i et samarbejde med Metropols interessenter.

„„

Skærpet fokus og præcisering af lokale strategiske handleplaner og prioriteter set i lyset af budgetudfordringerne for 2011.

„„

Bedre ledelsesinformationen med henblik på strategisk styring.

årsrapport 2010

19


Udviklingskontrakt og globaliseringsmidler 20

Udviklingskontrakten er Undervisningsministeriets styringsmæssige grundlag for udmøntningen af midler fra globaliseringspuljen. Bevillingen er betinget af indgåelse af udviklingskontrakten og efterfølgende afrapportering efter udløbet. Metropol afrapporterede derfor i marts måned 2010 på udviklingskontrakten for 2008-2009. Udviklingskontrakten, som var Metropols første, havde en officiel løbetid på to år, men blev dog først indgået omkring årsskiftet 2008/2009, og endeligt underskrevet i april 2009. Afrapporteringen viste en høj grad af målopfyldelse, hvor Metropol havde nået målet på hele 92 % af indikatorerne (23 ud af 25 indikatorer). For at nå 100 % målopfyldelse skulle Metropol kunne levere opgørelser af medarbejdernes udviklingstid, hvilket ikke har været muligt på nuværende tidspunkt. Udviklingskontrakten har internt i Metropol fungeret som et godt afsæt for at igangsætte en række initiativer og aktiviteter - f.eks. aftagerundersøgelse, som har sat gang i samarbejde og videnudveksling på tværs af Metropols uddannelser. Udviklingskontrakten har desuden skærpet Metropols opmærksomhed om fælles arbejdsgange og procedurer, f.eks. i forhold til det studieadministrative system og økonomisystemet, således at der kan udtrækkes valide data og dermed indhold til en systematisk ledelsesinformation.

Ny udviklingskontrakt for 2010-2012 i samspil med Metropols strategi I foråret 2010 indgik Metropol en ny udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet gældende for perioden 1. juni 2010 til 31. december 2012. Udviklingskontrakten omfatter, som sin forgænger, fire hovedmålsætninger i overensstemmelse med de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger for ministeriets område: „„

Høj faglig kvalitet

„„

Uddannelse til flere

„„

Udviklingsorienterede institutioner

„„

Effektiv institutionsdrift

Metropols resultatlønskontrakter er ligeledes en del af Metropols formelle styringsramme og skal ligeledes ses i sammenhæng med udviklingskontrakten 2010-2012 og Metropols strategi. Via resultatlønskontrakterne kobles den enkelte leders resultater til centrale mål og strategiske prioriteter i strategien, som er hægtet op på udviklingskontraktens fire hovedmålsætninger. Resultatlønskontrakterne udstikker således en formel ramme for ledernes fokus og er samtidig et dialogværktøj, som skal tydeliggøre målene for den enkelte leder.

Globaliseringsmidler Metropol modtager globaliseringsmidler til at indfri målsætningerne i Globaliseringsstrategien. Afrapportering af midlernes anvendelse sker i henhold til de fastsatte krav om afrapportering af opfyldelsen af udviklingskontraktens målsætninger. Globaliseringsmidlerne udmøntes af Undervisningsministeriet i følgende puljer: Tabel 1: Globaliseringsmidler på Metropol 2010-2012 (mio kr.) Metropols globaliseringsmidler

2010

2011

2012

Kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis

24,4

24,2

24,3

Styrkelse af praksisviden samt styrkede studiestartsforløb

4,3

4,3

4,3

Reduceret frafald og fortsat udviklingsbasering

4,8

-

-

Mere systematisk viden

8,0

8,1

8,1

41,5

36,6

36,7

Total

Derudover modtager Metropol til og med 2011 trepartsaftalemidler til lærer- og sygeplejerskeuddannelserne, med særligt fokus på at styrke indsatserne mod frafald. I 2010 har Metropol haft god fremdrift i anvendelsen af globaliseringsmidler til en lang række projekter relateret til hovedoverskrifterne i udviklingskontrakten. Metropol har således anvendt over 30 mio. kr. af globaliseringsmidlerne til projekter samt konsolidering af videnscentre.

Arbejdsdelingen mellem strategi og udviklingskontrakt er således, at udviklingskontrakten 2010-2012 først og fremmest indeholder de resultatmål, der stræbes efter på Metropol, mens strategien i højere grad fastlægger vejen dertil i form af de indsatser, som Metropol satser på.

Professionshøjskolen Metropol


Campusstrategi og byggeprojekter

I 2009 vedtog bestyrelsen en samlet campusstrategi for Metropol og afsatte samtidig 40 mio. kr. over en treårig periode. Målet med strategien er: „„

At de fysiske rum understøtter og forstærker de daglige aktiviteter og strategiske initiativer indenfor Metropols kerneydelser: undervisning, udviklingsaktiviteter og videnproduktion.

„„

At optimere anvendelsen af Metropols bygninger og sikre en holdbar økonomi.

Campusstrategien for Metropol består overordnet af tre elementer: „„

Fire visioner for fremtidens Metropol: –– Førende faglige miljøer –– Et stærkt efter- og videreuddannelsesmiljø –– Et uddannelsessted, der lever –– Eksperimenterende rum og læringsmiljøer

„„

Grundlæggende bygningsfysiske dispositioner af det fremtidige Metropol.

„„

Bygningsfysiske initiativer koblet på de fire visioner.

I 2010 blev afholdt en lang række workshops med brugere, og et koordineret inventarindkøb fik sat målsætningerne om læringsrum og kompetencefællesskaber ind i en konkret kontekst. Parallelt med og i overensstemmelse med principperne for campusstrategien har Metropol i 2010 arbejdet med bygningsoptimering, hvilket betyder færre adresser og dermed færre kvadratmeter.

Samling af sygeplejerskeuddannelsen og fælles EVU-hus på Tagensvej I foråret 2010 forhandlede Metropol en 10-årig lejekontrakt på plads. Dermed var det muligt at realisere målet om at samle sygeplejerskeuddannelsen på

én adresse tæt på Campus Rådmandsmarken på Nørrebro. I sommeren 2010 fraflyttede sygeplejerskeuddannelsen Turkisvej i Herlev og flyttede ind på Hermodsgade 2-8 sammen med jordemoderuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen på Tagensvej 18 fulgte efter i lokaler på Tagensvej 86, som sammen med Hermodsgade 2-8 udgør et sammenhængende bygningskompleks.

21

Samlingen af sygeplejerskeuddannelsen har frigjort bygningen på Tagensvej 18, som, efter en bestyrelsesbeslutning i december 2010, i fremtiden skal huse medarbejderne fra Lindevangs Allé, Rosenørns Allé, Haraldsgade 6 samt Koncernadministration fra Kultorvet. Metropol får dermed samlet 2/3 af sine EVU-aktiviteter på én adresse. Den sidste del af EVUaktiviteterne vil fortsat være placeret på Frederiksberg (socialfaglig EVU og læreruddannelsernes EVU). Alle initiativerne er et led i en bevidst strategi ift. bygningsoptimering, hvor Metropol ønsker at reducere antallet af lokationer og kvadratmeter. Når flytningerne er gennemført, forventes besparelser på driftsøkonomien ift. færre matrikler. Tabel 2: Oversigt over Metropols bygninger og bygningsareal 2010 Metropols bygninger i København/Frederiksberg * Campus Rådmandsmarken

2010

2011

26.429 26.429

Haraldsgade 6**

1.841

-

Nyelandsvej 25-27

7.910

7.910

Kronprinsesse Sofies Vej 35

7.158

7.158

Lindevangs Allé 6-12****

5.337

-

Pustervig 4-8

2.689

2.689

Købmagergade 60-62 1. og 3.

2.077

2.077

Frederiksborggade 1, 3****

771

-

2.300

-

Tagensvej 18

8.301

8.301

Turkisvej 14****

6.746

-

Hermodsgade 2-8, Tagensvej 70 & 86***

16.398

16.398

Antal m2 i alt

87.957 70.962

Rosenørns Allé 31****

* Metropol har også bygninger på Bornholm og i Århus ** I perioden 2011-2018 forlades bygningen pga. Metro-byggeri *** Lejekontrakt indgået 2010, først fuld ibrugtagning i 2011 **** Fraflyttes i 2010-2011

årsrapport 2010


Pagineringstekst

22

Professionshøjskolen Metropol


Grunduddannelser 23 Søgningen til Metropols uddannelser steg i 2010 med 23 % i forhold til 2009. Ultimo 2010 havde Metropol 8.209 studerende på 15 grunduddannelser, fordelt på områderne sundhed, ernæring, skole og pædagogik, socialt arbejde, ledelse og administration samt natur og teknologi. Helt centralt for Metropols uddannelser er kombinationen af høj faglighed og nærhed til praksis. Metropol videreudvikler og kvalitetssikrer uddannelser ud fra navnlig flg. fire ud af de seks strategiske målsætninger: „„

Øge antallet af STÅ gennem fuldt optag og høje gennemførselsprocenter

„„

Øge aftagerrelevans

„„

Øge videnomsætning

„„

Dedikeret budget til udvikling

Tabel 3: Fordeling af studerende på Metropols uddannelser ultimo 2010 Antal studerende

Procent

76

0,93

Bioanalytiker

414

5,04

Ergoterapeut

398

4,85

Ernæring og sundhed

746

9,09

43

0,52

Lærer

1100

13,40

Fysioterapeut

603

7,35

Jordemoder

232

2,83

Laborant

284

3,46

Nutrition and health

308

3,75

113

1,38

31

0,38

211

2,57

Administrationsøkonom

Katastrofe- og risikomanager

Offentlig administration Procesteknolog Radiograf Socialrådgiver

1.139

13,88

Sygeplejerske

2.479

30,20

32

0,39

8.209

100

PB i laboratorieteknologi I alt

Øget optag og gennemførsel Det er Metropols målsætning at sikre fuldt optag på alle uddannelser, at tiltrække højt kvalificerede ansøgere samt at sikre, at de studerende gennemfører deres uddannelse. Som led i dette har grunduddannelserne i 2010 arbejdet systematisk med at øge rekrutteringen til uddannelserne og de studerendes gennemførsel. De væsentligste initiativer i 2010 har været arbejdet med studie- og arbejdsmiljø, som udmøntes i campusstrategien, udvikling og implementering af en fælles hjemmeside og Metropols omfattende frafaldsprojekt.

Stigende søgning til uddannelserne I 2010 har Metropol oplevet en markant fremgang i antallet af ansøgere til grunduddannelserne. Som tabel 4 viser, er den samlede søgning til Metropols uddannelser steget med 26 % fra 2009 til 2010. Uddannelserne er gået frem over hele linjen, på nær sygeplejerskeuddannelsen, som i forvejen har mange ansøgere og stadig har fremgang i andelen, der søger den uddannelse som førsteprioritet.

årsrapport 2010


Tabel 4: Udviklingen i Metropols ansøgere til grunduddannelserne 2009-2010

24

Administrationsøkonom Bioanalytiker

Ansøgere 2010

Heraf 1. prioritet

Ansøgere 2009

Heraf 1. prioritet

Ansøgere ændring i % 2009-2010

1. prioriteter ændring i % 2009-2010

85

36

46

18

85 %

100 %

335

176

292

177

15 %

-1 %

Ergoterapeut

317

156

204

86

55 %

81 %

Ernæring og sundhed

828

380

768

380

8%

0%

Katastrofe og risikomanager

199

145

0

0

-

-

Lærer

1.185

505

866

411

37 %

23 %

Fysioterapeut

1.076

619

840

448

28 %

38 %

Jordemoder

459

303

347

229

32 %

32 %

Laborant

188

100

132

75

42 %

33 %

Nutrition and health

164

86

123

64

33 %

34 %

Offentlig administration

104

41

38

19

174 %

116 %

36

23

21

15

71 %

53 %

Procesteknolog

331

179

239

146

38 %

23 %

Socialrådgiver

Radiograf

1.185

639

861

576

38 %

11 %

Sygeplejerske*

1.452

826

1.530

721

-5 %

15 %

7.944

4.214

6.307

3.365

26 %

25 %

Total

* Note: I 2009 havde sygeplejerskeuddannelsen 2 KOT numre, der dækkede over 2 fysiske udbudssteder (Herlev og København). Ud af de 1.530 ansøgere i 2009 søgte 357 både Herlev og København. I 2010 overgik sygeplejerskeuddannelsen til ét KOT nummer, hvorfor tallene ikke er sammenlignelige. I 2010 indgår der således ikke ’dobbelt’ ansøgere. Korrigeres for ’dobbelt’ ansøgere er der en stigning i ansøgertallet fra 2009 til 2010 på 279.

Mere end halvdelen af ansøgerne har Metropol som førsteprioritet. Den store interesse for Metropols uddannelser betyder dels flere kvalificerede og motiverede ansøgere, dels at alle uddannelser kan sikre sig fuldt optag. Inden for en treårig periode, 2008-2010, er søgningen markant stigende, samtidig med at andelen af førsteprioritetsansøgere fastholdes og ligger stabilt på over 50 %.

Stærk fremgang i optaget – også på små uddannelser Som tabel 5 viser, har Metropol i 2010 samlet set optaget 16 % flere studerende end året før. Det svarer til en stigning på 386 studerende. Stigningen skyldes dels udbud af en række nye uddannelser, dels at uddannelser, som ikke tidligere har haft nok ansøgere, i 2010 har mange kvalificerede ansøgere

og kan præstere et fuldt optag. Som det fremgår af tallene har en række mindre uddannelser oplevet stor fremgang. Det gælder ergoterapeutuddannelsen, PB i offentlig administration samt procesteknolog- og laborantuddannelserne, som har øget optaget med mellem 25-141 %. Ved opgørelsen i juli 2010 var der for første gang fuldt optag på alle Metropols uddannelser, med undtagelse af laborantuddannelsen, som havde optaget 111 studerende og er dimensioneret til 134. Uddannelsen har oplevet en stor fremgang i søgningen, og optaget er steget med 48 % i forhold til året før. Den øgede efterspørgsel fortsatte efter optagerunden, og i løbet af efteråret 2010 har uddannelsen fået de sidste ansøgere, så der ved årets udgang også var fuldt optag på laborantuddannelsen.

Professionshøjskolen Metropol


Tabel 5: Udviklingen i Metropols optag 2009 til 2010

Optag pr. 30/7 Administrationsøkonom

Optag 2010

Dimensionering 2010

Optag 2009

Dimensionering 2009

Optag forskel i %

38

ingen

28

ingen

36 %

Bioanalytiker

146

147

147

147

-1 %

Ergoterapeut

146

144

117

152

25 %

Ernæring og sundhed

207

202

202

202

2%

90

90

0

ingen

-

Katastrofe og risikomanager Lærer

316

316

309

310

2%

Fysioterapeut

225

220

218

219

3%

68

67

68

67

0%

Laborant

111

134

75

125

48 %

Nutrition and health

38

36

36

36

6%

Offentlig administration

53

ingen

22

ingen

141 %

Procesteknolog

27

ingen

18

ingen

50 %

Radiograf

90

90

89

90

1%

Socialrådgiver*

351

ingen

373

ingen

-6 %

Sygeplejerske

868

829

686

829

27 %

Jordemoder

I alt

2.774

2.238

16 %

* Note: Differencen i optaget på socialrådgiveruddannelsen på 22 studerende fra 2009 til 2010 skyldes optag af ét ekstra hold på Bornholm i 2009. Hvert 3. år opstartes der socialrådgiverhold på Bornholm.

Fra 2008 til 2010 er det samlede optag til Metropols uddannelser steget med 711 studerende. Det svarer til en samlet stigning på 35 %. Det skal bemærkes, at flere ansøgere i årene fremover ikke vil forøge optaget af studerende medmindre dimensioneringen ændres, dog kan flere ansøgere betyde, at Metropol får flere kvalificerede studerende.

Metropol har parallelt med øget optag også opnået en stigning i antallet af STÅ. Som det fremgår af tabel 6 nedenfor, har der været en positiv aktivitetsudvikling fra 2008 til 2010. Det samlede antal STÅ på Metropols grunduddannelser viser en stigning på ca. 8 % i perioden.

Tabel 6: STÅ-udvikling samlet for Metropol i perioden 2008-2010 6700 6610 6520 6430 6340 6250 6160 6070 5980 5890 5800

årsrapport 2010

25


26

Investering i nye uddannelser

Flere studerende og mindre frafald

Årets store optag samt nye uddannelser har betydet flere studerende og dermed også stigende aktivitet. På udgiftssiden har der været omkostninger i forbindelse med at oprette ekstra hold og opstarte helt nye uddannelser. Dertil kommer, at tilskuddet i form af STÅ først udløses, når og såfremt de studerende består deres eksaminer, moduler og praktikperioder. Der er derfor en forskydning mellem udgifter og indtægter, som betyder et efterslæb på indtægtssiden. Investeringer i nye uddannelser og flere undervisningsaktiviteter belaster således budgettet i uddannelsens første år, men giver øgede taxameterindtægter på lang sigt.

Tabel 7 viser frafaldet på Metropols grunduddannelser over et helt studieforløb. Det samlede frafald er opgjort som det faktiske antal studerende, der har afbrudt uddannelsen i løbet af året. Som det fremgår af tabellen, er frafaldet på de enkelte uddannelser meget forskelligt og spænder i 2010 fra 3-26 %. Tabel 7: Samlet frafald på Metropols uddannelser, 2009 og 2010

Samlet frafald på Metropols uddannelser Frafald 2010

Frafald 2009

Administrationsøkonom

17 %

4%

Frafald

Bioanalytiker

14 %

16 %

På Metropol opgøres frafald på grunduddannelserne på to forskellige måder. Dels opgøres det samlede frafald for hele uddannelsen i løbet af året, dels opgøres frafald på første studieår særskilt. Sidstnævnte har politisk bevågenhed og er samtidig særligt interessant i forhold til indsatser mod frafald, hvilket også afspejles i Metropols ’Projekt Frafald’, som beskrives nedenfor. Opgørelsen for første studieår er første skridt i udviklingen af en såkaldt forløbsstatistik, der skal gøre det muligt at følge de studerende fra en given årgang gennem hele deres studieforløb.

Ergoterapeut

19 %

18 %

Ernæring og sundhed

10 %

13 %

Metropol har påbegyndt registrering af frafaldsårsager for derigennem at følge, hvor de frafaldne studerende bevæger sig hen, f.eks. til andre uddannelser på Metropol, andre uddannelsestyper eller om de helt dropper ud af uddannelsessystemet.

7%

-

Lærer

10 %

9%

Fysioterapeut

12 %

11 %

Jordemoder

9%

5%

Katastrofe- og risikomanager

10 %

16 %

Nutrition and health

18 %

33 %

Offentlig administration

19 %

8%

Procesteknolog

19 %

23 %

Radiograf

26 %

22 %

Socialrådgiver

8%

9%

Sygeplejerske

10 %

14 %

3%

14 %

8.209

7.883

Frafald, antal studerende

926

1.068

Samlede frafald, procent

11 %

14 %

Laborant

PB i laboratorieteknologi

Tilfredsheden stiger blandt Metropols studerende I efteråret 2010 gennemførte Metropol en studentertilfredshedsundersøgelse på alle uddannelser. Studentertilfredshedsundersøgelsen erstatter de obligatoriske undervisningsmiljøvurderinger. Undersøgelsen viser de studerendes tilfredshed målt på parametre som organisering af uddannelsen, undervisning, socialt og fysisk miljø, udstyr og materialer samt praktik. Generelt viser resultaterne en forbedring fra 2009 til 2010, og Metropol ligger stort set på linje med gennemsnittet for professionshøjskolerne på landsplan. Den største ændring i forhold til sidste år er tilfredshed med ’organisering af uddannelsen’, som er steget fra 57 til 61 i point på en skala fra 1-100. Denne fremgang kan skyldes, at en række forhold angående uddannelse og undervisning nu er faldet på plads, f.eks. effektivisering af administrative arbejdsgange.

Antal studerende (bestand pr. 21/12)

Note: Opgørelsen har den usikkerhed, at studenterbestand er opgjort pr. 21.12.10; dvs. udtrykker et øjebliksbillede, hvorimod frafaldet er en samlet opgørelse for hele den nævnte periode. I løbet af 2010 har Metropol gennemført en oprydning i frafaldsregistreringer, således at datakvaliteten nu er væsentligt forbedret ift. tidligere. Dette betyder, at frafaldsstatistikkerne ikke er sammenlignelige med dem, der fremgik af tidligere årsrapporter. Data er derfor også renset bagudrettet, og tallene for 2009 er opdaterede ift. tidligere mhp. etablering af et retvisende sammenligningsgrundlag.

Professionshøjskolen Metropol


Det samlede frafald for Metropol er forbedret fra 14 % i 2009 til 11 % i 2010. På uddannelsesniveau er der stor variation, hvilket kan tilskrives, at en række af Metropols uddannelser har et lille studenteroptag og dermed også en lille studenterbestand. Her kan udsving i et vist omfang forklares med den statistiske usikkerhed, da få frafaldne studerende kan ændre billedet af frafaldets omfang. På Metropols tre største uddannelser – sygeplejerske, socialrådgiver og lærer – ligger det samlede frafald i 2010 på 8-10 %, hvilket må vurderes som tilfredsstillende. Frafaldet på

socialrådgiver- og læreruddannelserne ligger stabilt ift. sidste år, mens sygeplejerskeuddannelsen viser et fald fra 14 til 10 %.

Frafald på første studieår – et særligt fokusområde Der er gennemført en forløbsstatistik på første studieår på alle Metropols grunduddannelser. Opgørelsen viser frafaldet i løbet af første studieår blandt studerende, der har påbegyndt deres uddannelse på Metropol ved de seneste fire optag.

Tabel 8: Frafald på 1. studieår 2008-2010

Frafaldsstatistik for 1. studieår Administrationsøkonom

Optag efterår 2008

Optag forår 2009

Optag efterår 2009

Optag forår 2010

8%

Ikke optag

21 %

Ikke optag

Bioanalytiker

16 %

10 %

27 %

22 %

Ergoterapeut

29 %

31 %

15 %

22 %

Ernæring og sundhed

12 %

18 %

17 %

12 %

Fysioterapeut

16 %

11 %

13 %

8%

Jordemoder

21 %

6%

12 %

15 %

30 %

19 %

30 %

13 %

17 %

Ikke optag

18 %

Ikke optag

Laborant Lærer Nutrition and health

20 %

Ikke optag

44 %

Ikke optag

– Heraf KOT-optag

24 %

Ikke optag

39 %

Ikke optag

– Heraf udenlandske selvbetalere

16 %

Ikke optag

49 %

Ikke optag

Offentlig administration

13 %

Ikke optag

26 %

Ikke optag

Procesteknolog

31 %

Ikke optag

44 %

Ikke optag

Radiograf

27 %

29 %

27 %

30 %

Socialrådgiver

16 %

13 %

9%

13 %

Sygeplejerske

10 %

18 %

17 %

11 %

I alt

16 %

17 %

19 %

14 %

Antal optagne

1.361

941

1.579

1.040

Antal frafaldne

222

158

304

141

Note: Tabellen viser frafald efter første studieår for de sidste fire optag på Metropols grunduddannelser. Frafaldet er opgjort som andelen af studenteroptaget på 1. studieår pr. hhv. 1/10 og 1/3, der stadig var indskrevet på uddannelsen pr. 30/9 og 28/2 det følgende år.

årsrapport 2010

27


28

Frafaldet på første studieår er erfaringsmæssigt højere end det gennemsnitlige frafald over et helt studieforløb. Første studieår er derfor et væsentligt indsatsområde, når frafaldet skal mindskes. Der sættes kraftigt ind med indsatser omkring rekruttering af de rigtige studerende, så færre finder behov for at vælge om, og med indsatser, der skal klæde de nye studerende på til at gennemføre uddannelsen i forbindelse med studiestart. Der vil altid være et naturligt frafald af studerende, der har valgt forkert. Indsatserne omring studiestart sigter derfor ligeledes mod at give en afklaring og en forventningsafstemning i forhold til rollen som studerende. Det gennemsnitlige frafald efter det sidste optag, dvs. de studerende, der påbegyndte deres uddannelse i februar 2010, er forbedret fra 19 % til 14 % ift. forrige optag. Det er særligt sygeplejerskeuddannelsen, som har reduceret sit frafald: fra 17 % til 11 %.

Projekt Frafald Metropol arbejder målrettet på at mindske frafaldet. Med ’Projekt Frafald’ er iværksat en omfattende indsats for at reducere frafaldet på Metropols uddannelser. Formålet med projektet er at indkredse, systematisere og erfaringsbasere frafaldstiltag, så der opnås størst mulig effekt af indsatser. Der er i løbet af de seneste år gennemført en lang række lokale fastholdelsesinitiativer, som nu samles, kvalificeres og bredes ud til at dække brede grupper af studerende på Metropol. En vigtig del af projektet har i 2010 været at udvikle studieadministrativ ledelsesinformation, som måler på initiativer og samler viden om de studerendes studieadfærd og studiemønstre i forhold til frafald og gennemførsel.

Studiestart i praktik er en succes På Radiografuddannelsen startede 28 nye studerende i 2010 for første gang direkte i praktikophold. Efter et år viste forsøget så gode resultater, at frafaldsprojektet fortsætter for de nye studerende. Der er nemlig målt et lavere frafald, højere karakterer og en stærk faglig identitet blandt disse studerende. Mødet med praksis og det tætte samarbejde med erfarne radiografer betyder, at de studerende tidligt i deres uddannelse får en god fornemmelse for hvilke opgaver, der venter i deres professionelle liv.

Nyt studieværktøj skal hjælpe studerende I 2010 har Metropol udviklet en virtuel håndbog, StudiePol, som skal hjælpe de unge i rollen som studerende på en videregående uddannelse. På StudiePol kan de studerende finde gode råd om studieteknik, studiestart, formalia i opgaver, gruppearbejde og meget mere. Det er et værktøj, der skal støtte de studerende hele vejen gennem deres uddannelse, både i den teoretiske og kliniske undervisning, og hjælpe dem med at finde en god ’balance’ i studielivet. StudiePol, der er et initiativ under Projekt Frafald, går i luften i 2011.

I 2010 har tre markante frafaldsindsatser på henholdsvis lærer-, sygeplejerske, - og radiografuddannelsen givet positive resultater. Læreruddannelsen har eksempelvis med ’projekt studiefaglige samtaler og studiestrategier’ halveret antallet af udmeldte studerende på første semester, sammenlignet med året før. Ved semesterafslutningen i januar 2011 var kun 5 % af de studerende, der startede sommeren 2010, faldet fra, i modsætning til et frafald på 11 % efter samme periode året før. Indsatsen har endvidere reduceret antallet af studerende på 1. årgang med for meget fravær, sammenlignet med året før.

Professionshøjskolen Metropol


Øget aftagerrelevans qua analyser Forudsætningen for kvalitet og relevans i Metropols uddannelser er en klar og tydelig forbindelse til omverdenen. Derfor er det vigtigt for Metropol at opretholde et tæt samarbejde med aftagerne. Det sker blandt andet gennem aftagerundersøgelser, løbende akkreditering af uddannelserne og gennem samarbejdet med uddannelsesudvalgene, hvor aftagere, fagforeninger osv. er repræsenteret. I efteråret 2010 gennemførte Metropol en aftagerundersøgelse, som omfattede ti af Metropols grunduddannelser. De resterende uddannelser er enten nye eller nyligt undersøgt. Aftagerne vurderer, at dimittendernes kompetencer overordnet er meget relevante. Mellem 80-100 % af aftagerne på de forskellige uddannelser svarer, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ mener, at dimittendernes kompetencer er relevante for den funktion, de udfører. På seks af uddannelserne vurderer 100 % af aftagerne, at kompetencerne i høj grad eller i nogen grad er relevante, hvilket alt i alt er et tilfredsstillende resultat. På baggrund af de samlede tilbagemeldinger fra aftagerne, arbejder de enkelte uddannelser med at forbedre og videreudvikle uddannelsen. Indsatsen er afgørende for at sikre fortsat udvikling og kvalitetssikring af Metropols uddannelser.

Undervisere deler viden på tværs Det er afgørende for kvaliteten i undervisningen, at Metropols undervisere på de teoretiske forløb har et solidt kendskab til praksis, at de følger den faglige udvikling i feltet, og at de underviser videnbaseret. Derfor indgår en del af Metropols undervisere i forsknings- og udviklingsprojekter i organisationen og underviser både på grund- samt efter- og videreuddannelser. Begge steder bringer studerende og kursister på forskellig vis, og på forskelligt niveau, aktuel viden ind i underviserkredsen.

Studerende udvikler praksis Tre fysioterapeutstuderende fra Metropol vandt i 2010 ’De studerendes pris’ for at påvise afgørende resultater, der kan få betydning for mange idrætsudøvere, både motionister og eliteudøvere. De tre studerende Maria Højland Petersen, Tanja Lærke Jensen og Tine Cederkvist har påvist, hvordan man kan forebygge knæskader med en særlig form for træning kaldet ’kettlebell-træning’. Denne viden er vigtig i forebyggelse af korsbåndsskader. Projektet beriger praksis med ny viden og kan få betydning for fremtidige forebyggelses- og behandlingsmetoder. ’De studerendes pris’ gives hvert år til de nyuddannede fysioterapeuter i Danmark, der har skrevet den bedste videnskabelige artikel på baggrund af bachelorprojektet.

Jordemoderuddannelsen opnår flot bedømmelse I 2010 gennemførte Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sammen med et panel af eksterne eksperter en akkreditering af Jordemoderuddannelsen på Metropol. Uddannelsen blev positivt akkrediteret på baggrund af 17 forskellige kriterier, der blandt andet omhandler de færdiguddannedes gennemførelse, læringsudbytte, praktikophold og beskæftigelse samt uddannelsens faciliteter, ressourcer, aftagerkontakt, internationalisering og undervisernes kompetencer. Kun kriteriet om faciliteter og ressourcer opfyldes blot delvist. Alle de andre 16 kriterier bliver fuldt ud opfyldt.

Et andet eksempel på videnomsætning i Metropol er samarbejdet på tværs af faglige miljøer, f.eks. projektet ’Velfærdsledelse’, som handler om at integrere ledelse som et fagligt element i Metropols grunduddannelser. Metropols Center for Ledelse og Styring har i samarbejde med en række grunduddannelser udviklet undervisningsforløb i ledelse og organisation.

årsrapport 2010

29


Nye uddannelser og udbud

30

Metropol har et stærkt fokus på arbejdsmarkedets behov for uddannelseskompetencer. For at sikre at vi matcher efterspørgslen, videreudvikler vi løbende vores uddannelser og opretter nye uddannelser. I 2010 startede de første studerende på to nye uddannelser: Professionsbachelor i Katastrofe- og Risikomanagement samt Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation . Sidstnævnte uddannelse udbydes af Diakonissestiftelsen. Begge uddannelser er udviklet med afsæt i et voksende samfundsbehov for hhv. professionelle, der kan forebygge og håndtere katastrofer, og veluddannet personale, som kan varetage kultur- og kristendomsformidling i kirker og kirkelige organisationer. På den måde giver Metropol uddannelsessvar på arbejdsmarkedets behov for professionelle kompetencer.

Øget videnomsætning Det er Metropols ambition at uddanne de bedst kvalificerede medarbejdere og ledere, der kan understøtte og forny velfærdssamfundets kerneydelser. Videnomsætning er afgørende for kvalitet i undervisning og udviklingsprojekter. Metropol har i 2010 arbejdet på at styrke videnomsætningen på tre centrale indsatsområder: „„

Øge andelen af undervisere, der deltager i forsknings- og udviklingsaktiviteter i Metropols videnscentre og i de nyetablerede forskningsprogrammer.

„„

Øge andelen af studerende, der deltager i forsknings- og udviklingsaktiviteter.

„„

Øge andelen af studerende der skriver bachelorprojekt med udgangspunkt i en problemstilling formuleret af eller i samarbejde med praksis.

internt i organisationen og i forhold til Metropols interessenter i omverdenen. På den nye hjemmeside, www.phmetropol.dk, som blev lanceret i maj 2010, formidler vi udviklingsprojekter og resultater samt illustrerer, hvordan den viden vi producerer, integreres i undervisningen på både grund- og efter- og videreuddannelser. Metropols nye intranet, som gik i luften i juni 2010, understøtter og effektiviserer de administrative arbejdsgange i organisationen, og understøtter i høj grad indsigt i organisationens liv og resultater i kraft af en jævn strøm af interne nyheder.

Internationalisering: Flere studerende til udlandet og flere tværfaglige forløb på engelsk I 2010 rejste 330 studerende fra Metropol til udlandet som led i deres uddannelse. Tallet dækker over forskellige typer af ophold, fra to ugers valgfri praktik til udvekslingsophold på op til et helt semester. Både antallet af indrejsende og udrejsende studerende er steget markant fra 2009 til 2010. 259 studerende har i 2010 udløst internationaliseringstaxameter, dvs. at de har haft studie- eller praktikophold i udlandet i en periode på over 12 uger. Det er en stigning på 67 % i forhold til 2009.

Metropol har i 2010 udviklet en række platforme, der på forskellig vis understøtter videncirkulationen både

Stor søgning til Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen Som følge af klimaforandringer og befolkningsvækst vil flere og større nationale og internationale katastrofer i fremtiden givetvis opstå. Behovet for veluddannede mennesker, der kan håndtere beredskab og katastrofer både i Danmark og i udlandet, vil derfor vokse. Med det afsæt har Metropol, sammen med centrale spillere i praksis, udviklet den nye uddannelse til Professionsbachelor i Katastrofe- og Risikomanagement, udbudt første gang i sommeren 2010. Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med nogle af de vigtigste organisationer i beredskabet, og derfor er undervisningen også rettet mod ønsker og behov i praksis.

Professionshøjskolen Metropol


31

책rsrapport 2010


Pagineringstekst

32

Professionshøjskolen Metropol


Efter- og videreuddannelse 33 Metropol er en af landets største udbydere af efterog videreuddannelser inden for de administrative, socialfaglige, erhvervspædagogiske, ledelsesmæssige og sundhedsfaglige områder samt på folkeskoleområdet, hvor Metropol udbyder en bred vifte af uddannelser på diplomniveau og en række kurser af kortere varighed. I 2010 havde Metropol 18.000 studerende på taxameterudløsende efter- og videreuddannelser (diplomuddannelser, enkeltfag, meritlæreruddannelser og fagspecifikke kurser), mens mere end 10.000 kursister benyttede sig af Metropols kurser og konferencer. Med sin markante position i hovedstadsområdets uddannelsesbillede har Metropols efter- og videreuddannelser et potentiale til at være en helt afgørende aktør i den løbende kvalificering og udvikling af de professioner, vi uddanner til. For at indløse dette potentiale er den løbende udvikling af efter- og videre­ uddannelserne bygget op omkring fire af Metropols strategiske målsætninger: „„

Øget omsætning på EVU-aktiviteter

„„

Øget aftagerrelevans

„„

Øget videnomsætning

„„

Dedikeret budget til udvikling.

I 2010 iværksatte Metropol en række nye uddannelser og initiativer som på forskellig vis var med til at realisere disse målsætninger.

Øget omsætning på EVU-aktiviteter Metropol arbejder målrettet på at øge omsætningen på efter- og videreuddannelsesaktiviteter. En øget volumen skaber faglig og organisatorisk udvikling på Metropol og dermed en bedre mulighed for at udbyde attraktive efter- og videreuddannelser. I 2010 steg antallet af STÅ på Åben Uddannelse med 13 % fra 957 STÅ i 2009 til 1.084 i 2010. Stigningen skyldes dels oprettelsen af tre nye diplomuddannelser, og dels en generelt større søgning på især de ledelses- og socialfaglige områder.

Tabel 9: STÅ på Åben Uddannelse STÅ - Åben uddannelse

2010

2009

2008

86

75

74

Forvaltningsuddannelserne, (Diplom Ledelse)

346

316

283

Forvaltningsuddannelserne, øvrige

323

341

361

Socialfaglig EVU

152

75

80

EVU TES (Campus)

26

24

14

EVU SPR (Haraldsgade)

96

88

98

NCE

55

39

50

I alt

1.084

957

959

Læreruddannelserne, EVU

Diplomuddannelserne på området Teknologi, Ernæring og Sundhed (TES) og på området Sundhed, Pleje og Rehabilitering (SPR) har ikke opnået den forventede vækst som følge af nedskæringerne i den offentlige sektor, særligt på hospitalerne.

Indtægter på Åben Uddannelse og IDV Metropol har i perioden 2008-2010 oplevet en samlet stigning i indtægterne inden for EVU-området på 12 %. Som det fremgår af tabel 10 er omsætningen på Åben uddannelse steget med 19 % i den pågældende periode. Der er i disse år et stort marked for diplomuddannelse i ledelse som følge af det stærke fokus på lederudvikling i det offentlige. Efterspørgslen forstærkes af trepartsaftalemidler, der medfinansierer diplomuddannelse til offentlige ledere. Der er inden for Åben Uddannelse også sket en bevægelse i forhold til, at der udvikles og sælges flere rekvirerede diplomforløb til kommunerne. Der har i forhold til IDV-aktiviteter på EVU-området været tale om en indtægtsnedgang, hvilket primært skyldes den økonomiske afmatning blandt primære kundegrupper i kommuner og regioner, hvor der har været færre midler til kompetenceudvikling. Tabel 10: Indtægter hhv. Åben uddannelse og Indtægtsdækket virksomhed 2008-2010 ÅU indtægter IDV indtægter I alt

2008

2009

2010

74.064.232

82.490.084

88.611.387

80.389.593

85.316.899

85.141.822*

154.453.825

167.806.983

173.753.209

*Note: 4,9 mio.kr. under IDV i 2010 vedrører friplads - og stipendieordninger. Renset for denne indtægt mhp. sammenligning med 2009 og 2008 er der tale om indtægter på IDV på 80,2 mio.kr. i 2010.

årsrapport 2010


Nye uddannelser og nye markeder

34

Metropol har stort fokus på at øge udbuddet af efter- og videreuddannelser i takt med de skiftende kompetencebehov i omverdenen. Oprettelsen af nye relevante uddannelser er samtidig en naturlig vej til at opfylde Metropols målsætning om at øge EVUomsætningen. I 2010 oprettede Metropol tre nye uddannelser på diplomniveau (60 ECTS-point): 1) Akademiuddannelsen til tolk, 2) Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik og 3) Specialuddannelsen i kræftsygepleje. Derudover kommer en række nye kortere kurser inden for alle Metropols seks fagområder.

Den nye Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Mange af Metropols diplomuddannelser og kurser har traditionelt rettet sig mod forholdsvis afgrænsede målgrupper – oftest de professioner, hvor Metropol udbyder grunduddannelser. De seneste år har Metropol imidlertid haft gode erfaringer med at tiltrække nye typer af studerende ved at omforme eksisterende kurser til helt nye faggrupper eller ved at udvikle nye typer af kurser til medarbejdere i f.eks. organisationer og private virksomheder. I 2010 har Center for Ledelse og Styring udviklet en lederuddannelse med fokus på ledelse af frivillige organisationer, og Socialfaglig Efter- og Videreuddannelse har i samarbejde med Børns Vilkår udviklet en diplomuddannelse for børnerådgivere.

EVU-analyse: Efter- og videreuddannelserne skal indfri sit potentiale

I 2010 søsatte Nationalt Center for Erhvervspædagogik på Metropol ’Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik’, som er den grundlæggende pædagogiske kvalificering for lærere på erhvervsskolerne, og som udbydes nationalt. De første hold begyndte i august 2010. Uddannelsen afløser det tidligere ’Pædagogikum for erhvervsskolelærere’. Baggrunden for at indføre diplomuddannelsen som basiskvalificering lå i et ønske hos interessenter og aktører om et generelt kompetenceløft hos underviserne på erhvervsskoler og AMU-centre i lyset af de øgede pædagogiske og didaktiske udfordringer – bl.a. på grund af regeringens målsætning om, at 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse.

I 2010 tog Metropol initiativ til en større analyse af EVU-området på Metropol, som havde til formål at identificere de udfordringer, Metropols efter- og videreuddannelser står over for samt give et bud på, hvordan Metropols EVU-aktiviteter bedst muligt organiseres for at indløse deres fulde potentiale.

Specialuddannelse i kræftsygepleje

Nye markedsføringskanaler og mere viden om interessenterne

Specialuddannelsen i kræftsygepleje er en efteruddannelse målrettet erfarne sygeplejersker på kræftområdet. Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser Metropol, der er landets største udbyder af sygeplejefaglige efter- og videreuddannelser inden for kræftområdet, søsatte i 2010 uddannelsen i Østdanmark i tæt samarbejde med Region Midt, der er udbyderen i Vestdanmark. 27 studerende startede i 2010 på uddannelsen, som løber over 1½ år og består af en vekslen mellem teoriundervisning og praktikperioder. Specialuddannelsen blev oprettet som led i en Trepartsaftale i 2007 mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og FTF, og blev udmøntet i Kræftplan II med en finansieringspulje på i alt 25 mio. kr. for at forbedre den generelle indsats på kræftområdet.

Analysen konkluderede, at der både fagligt og økonomisk vil være god ræson i en organisering af EVU-området, som i endnu højere grad støtter op om effektiv administration, gennemsigtighed i forretningsmodellen, udnyttelse af den faglige synergi på tværs af Metropol, stærkere markedsorientering og øget brug af effektmålinger. Disse anbefalinger vil danne baggrund for den fremtidige organisering af EVU-området, som forventes gennemført i løbet af 2011.

I 2010 har hele EVU-området bestræbt sig på en yderst offensiv markedsføring. Således blev 2010 året, hvor de enkelte EVU-enheder på Metropol blev del af den fælles hjemmeside www.phmetropol.dk. Den fælles hjemmeside giver de enkelte uddannelser og kurser en platform for større synlighed over for nye målgrupper, og arbejdet med at udvikle og opbygge hjemmesiden har været en væsentlig opgave i 2010. Den fælles hjemmeside blev i 2010 suppleret med nyhedsbreve for hvert af Metropols seks faglige områder. Nyhedsbrevene bliver sendt ud hver anden uge til ca. 10.000 modtagere, som på denne måde bliver præsenteret for faglige nyheder og relevante diplomuddannelser og kurser.

Professionshøjskolen Metropol


I 2010 gennemførte Metropol en interessent- og markedsanalyse med det mål at få mere viden om, hvilke faktorer, aftagerne vægter højest, når de vælger kursusudbyder. Samtidig skulle analysen give en større viden om Metropols styrker og svagheder. Undersøgelsen konkluderede, at ’Der er en klar sammenhæng mellem det, som respondenterne ønsker sig i forbindelse med efter- og videreuddannelse, og det, som de de facto oplever at få hos Metropol’. Omvendt viste undersøgelsen også, at der er plads til forbedring i servicen, de fysiske rammer og informationsniveauet. Disse elementer vil være en ledetråd for udviklingen af Metropols efter- og videreuddannelser i fremtiden – både i den faglige tilrettelæggelse og i markedsførings- og brandingindsatsen.

Øget aftager-relevans For at være en attraktiv leverandør af efter- og videreuddannelser, og for at kunne leve op til målsætningen om at bidrage til udviklingen af professionerne, lægger Metropol stor vægt på løbende at afstemme det faglige indhold på uddannelserne med behovene på arbejdspladserne. I 2010 fortsatte Metropol således de seneste års udvikling, hvor kurser og diplomuddannelser i stigende omfang suppleres med skræddersyede uddannelsestilbud. I rekvirerede forløb fastlægges både det faglige indhold, omfanget og undervisningsformen i dialog mellem Metropol og arbejdspladsen. Det sikrer på den ene side en maksimal grad af relevans og brugbarhed for arbejdsplad-

Aftaler sikrer efteruddannelse på de små bioanalytiske specialer Forskning og Udvikling i området Teknologi, Ernæring og Sundhed på Metropol indgik i 2010 en række aftaler med Region Hovedstaden om udvikling og afholdelse af efteruddannelse af bioanalytikere inden for deres fem specialer. Aftalerne indebærer, at Metropol og Region Hovedstaden i fællesskab udvikler bioanalytiker-kurser inden for lige netop de områder, hvor der er størst behov for efteruddannelse. Aftalerne er vigtige, fordi en række af specialerne inden for bioanalyse er så små, at fagområdet ofte kun består af 30-40 bioanalytikere i hovedstaden. Det indebærer, at de udbudte kurser ofte må aflyses som følge af for få deltagere, og den faglige udvikling på hospitalerne risikerer derfor at stagnere. Med de nye aftaler kan Metropol udbyde vigtig efteruddannelse på selv de helt små specialer. Region Hovedstaden får specifik indflydelse på indholdet af uddannelserne, og Metropol får til gengæld garanti for, at kurset hænger sammen økonomisk.

Skræddersyet lederuddannelse for Københavns Kommunes ledere Metropol og Københavns Kommune indgik i 2010 aftale om udvikling og afholdelse af et større skræddersyet lederudviklingsforløb for 56 særligt talentfulde ledere i Københavns Kommune inden for borgernære indsatser. De 56 ledere skal over halvandet år læse tre moduler på Diplomuddannelsen i ledelse på Metropol, og derudover gennemgå et skræddersyet lederforløb, med bl.a. MBTI-profilanalyse, praktikophold, mentorordninger, mm. sen, og på den anden side får Metropol sikkerhed for, at uddannelsen er rentabel. Rekvirerede forløb har også den fordel, at aftagernes viden trækkes med ind på uddannelsen og i det faglige miljø på Metropol.

Øget deltagelse i videnomsætning For at styrke videnomsætningen på efter- og videreuddannelserne, deltager underviserne i de forsknings- og udviklingsaktiviteter, der foregår i videnscentrene og i forskningsprogrammerne på Metropol. Denne model understøtter både, at underviserne er opdateret med den nyeste viden på området, og at uddannelserne reelt er erfarings- og vidensbaserede. I 2010 var der flere eksempler på, at Metropol deltog i udviklingen af det faglige indhold gennem konkrete undersøgelser og evalueringer, og efterfølgende var ansvarlig for afviklingen af efter- og videreuddannelser i de samme emneområder.

årsrapport 2010

35


Pagineringstekst

36

Professionshøjskolen Metropol


Forskning og udvikling 37 Under overskriften ’Fra viden til velfærd’ vedtog Metropols direktion i januar 2010 en politik for anvendt forskning og udvikling, hvor Metropols vision om at være en aktiv medskaber og fornyer af velfærdssamfundet blev udfoldet.

nemført en projektlederuddannelse på diplomniveau og 15 medarbejdere en projektkoordinatoruddannelse. Sideløbende hermed er udviklet en projekt- og porteføljestyringsmodel, der er vedtaget og udrulles primo 2011.

Tre strategiske målsætninger udtrykker samlet set ambitionen om at styrke Metropol som forskningsog udviklingsbaseret uddannelsesinstitution:

F&U-programmer

„„

Metropol som offensiv videnaktør Metropol bidrager aktivt til at producere og formidle viden gennem forsknings- og udviklingsprojekter.

„„

Praksisnær og professionsrettet forskning og udvikling Metropol har en tydelig forskningsprofil, der afspejler egne ambitioner og sektorens placering i det samlede forsknings- og udviklingslandskab.

„„

En stærk videnbasering og et innovativt sigte Metropols uddannelser og øvrige aktiviteter er ajour med nyeste viden og opdaterede på aktuelle behov og problemstillinger i praksis, med henblik på at skabe merværdi for studerende, professionelle og borgere.

For at løfte disse målsætninger kræver det en samlet indsats fra hele Metropol, og der skal arbejdes aktivt med forsknings- og udviklingsaktiviteter over alt i organisationen for at få en effektiv styring og fælles prioritering. Derfor blev Metropols nye tværgående F&U-område oprettet 1. juli 2010. F&U skal bidrage til, at der skabes fælles retning og sammenhæng i Metropols forsknings- og udviklingsaktiviteter, at der kommer øget volumen på aktiviteterne, at der opnås et fælles og tværgående overblik og strategisk styring samt at aktiviteterne understøttes og fremmes. En række programmer skal fremover favne de mange forsknings- og udviklingsprojekter i Metropol, og dermed styrke omverdenens mulighed for at få ’øje’ på Metropol som interessant partner i udviklingsarbejde. For fremadrettet at styrke Metropols robusthed i et nedadgående marked, besluttede direktionen at få løftet projektmedarbejdernes projektkompetencer. I 2010 er der således gennemført et omfattende organisations- og kompetenceudviklingsprojekt, ’Klædt på til projektarbejde’, hvor 44 medarbejdere har gen-

Metropol har i efteråret 2010 udvalgt tre omverdensorienterede F&U-programmer, der har deres primære forankring i ét af Metropols tre uddannelsesområder. Programmerne har til formål at skabe volumen, retning, profil og strategisk ophæng for Metropols forsknings- og udviklingsaktiviteter. Der er udpeget en programleder til hvert program. Programmerne er strategisk udvalgt på baggrund af aktuelle omverdensbehov og styrkepositioner i Metropol: „„

Borgernær sundhed

„„

Børn og unges velfærd

„„

Mad og måltid

Desuden har Metropol udvalgt et fjerde program, der går på tværs af de øvrige F&U-programmer og primært vender sig mod Metropols egen uddannelsespraksis: „„

Offensiv professionalisme

Programmet har et pædagogisk og didaktisk sigte, og har til formål at udvikle uddannelser og læringsformer, der sikrer, at Metropol uddanner kompetente og innovative dimittender, der kan bidrage til udviklingen af egen professionspraksis. Programmerne løber i perioden 2010 til 2012, og en stor del af Metropols globaliseringsmidler er disponeret til forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for programmerne. Medarbejdere og ledere i uddannelser og videnscentre har i 2010 budt ind med projektansøgninger inden for programmerne, og der er udvalgt en række projekter, der de næste to år vil udgøre kernen af aktiviteter indenfor programmerne. En lang række af projekterne skal yderligere udfoldes, konkretiseres og eventuelt samtænkes med øvrige projekter inden for samme program. Dette skal sikre, at de igangsatte

årsrapport 2010


38

projekter får en tilstrækkelig volumen og kvalitet, og at de således kan bidrage til såvel solid videnopbygning og -formidling på de involverede faglige felter, en øget vidensbasering af relevante uddannelser, en skærpet profil for Metropol på de udvalgte faglige områder samt kompetenceudvikling for de involverede medarbejdere. Herunder følger eksempler fra hvert af de tre omverdensorienterede programmer: „„ Borgernær sundhed: Sundhedsklinik I 2010 igangsattes arbejdet med etableringen af Metropols Sundhedsklinik, som sætter fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i lokalområdet omkring Metropols Campus Rådmandsmarken på Nørrebro – et område, hvor andelen af ressourcesvage borgere er stor. Projektet koordineres med Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning. Det bærende koncept i Sundhedsklinikken er, at aktiviteterne forestås af Metropols studerende under supervision af undervisere. Det giver de studerende en god mulighed for praksistilknytning i uddannelsen, samtidig med at de kan bidrage til udviklingen af den konkrete ydelse, og sideløbende med, at Metropol kan yde et konkret bidrag til den lokale omverden.

hvordan skolerne har taget imod den københavnske skolemadsordning EAT. De studerende foretog en stikprøve-undersøgelse blandt elever, lærere og skoleledelse af deres holdninger til madordningen og af deres praksis i forhold til frokosten. Tillige observerede de studerende, hvilke fysiske og sociale rammer, der er knyttet til spisningen i folkeskolen, og hvem, der deltager aktivt i madordningen. Sideløbende med, at projektet gav de studerende en konkret opgave i praksis, bidrog de indsamlede data også til at give et billede af, hvilke fordele og ulemper, der er for madordningen i praksis og hvordan implementeringen af skolemaden kan styrkes.

„„ Børn og unges velfærd: Børneinstituttet Antallet af børn og unge, der modtager behandling, har i de senere år været stærkt stigende. For at skabe ny viden på feltet søsatte Metropol i 2010 Børneinstituttet, som har til formål at udforske behandlingen af udsatte børn og unge i Danmark og fokusere på at bringe ny viden i spil i praksis, herunder i uddannelsesmæssige sammenhænge. Forskningen på instituttet er rettet mod interaktioner mellem brugere, professionelle samt organisatoriske og samfundsmæssige strukturer. Børneinstituttet indgår tætte partnerskaber med de involverede kommuner (bl.a. Frederiksberg og Roskilde), og arbejder endvidere med vægt på forbindelsen mellem praksis, forskning og uddannelse. „„ Mad og måltider: Skolemad Metropol prioriterer at indgå i projekter, der involverer skolerne og evaluerer madordninger, måltidskultur og maddannelse. Projekt ’Skolemad’ blev gennemført i efteråret 2010 i et samarbejde mellem Metropol og Københavns Madhus. 100 studerende fra Metropols ernærings- og sundhedsuddannelse besøgte fire københavnske skoler for at undersøge,

Professionshøjskolen Metropol


Øget ekstern finansiering via strategiske partnerskaber For at Metropol kan leve op til visionen om at være en aktiv medskaber og fornyer af velfærdssamfundet, kræver det et stærkt omverdensfokus og et nært samspil og samarbejde med partnere, praktikere og aftagere. Derfor er én af F&Us væsentligste opgaver også at bidrage til en systematisering, professionalisering og intensivering af eksternt rettede aktiviteter. Metropols strategi har en klar målsætning om øget ekstern finansiering. Derfor understøtter F&U udviklingen af fælles forretningsmodeller med et nyt fælles koncept for strategiske partnerskaber, der skal hjælpe Metropols F&U enheder med at indgå partnerskaber med bl.a. forskningsinstitutioner og praksis.

Øget videnomsætning F&U arbejder for en styrket indsats på ph.d.-området med henblik på at øge antallet af ph.d.er på Metropol. Det skal sikre, at de bliver en aktiv del af et fagligt miljø og dermed bidrager til udviklingen af en stærk videnbase. Viden skal hele tiden skabes og genskabes i samspillet mellem de centrale aktører. Gennem forskning og udvikling er Metropol med til at bringe den nyeste viden i spil der, hvor løsningerne skal tages i brug. En vigtig ambition for Metropols forskning og udvikling er derfor at styrke videncirkulationen mellem de centrale aktører i professionsfeltet. Som en del af praksissektoren er Metropols rolle at bidrage med viden om konkrete behov og problemstillinger, der bygger på erfaringer fra lokale forsknings- og udviklingsprojekter. For netop at styrke ovenstående ambition om videnomsætning og nærheden til de centrale aktører i professionsfeltet, besluttede bestyrelsen i 2010 at indfusionere den selvejende forsknings- og udviklingsinstitution Videnscenter på Ældre-området – Gerontologisk Institut. Fusionen skal medvirke til at skabe en ny offensiv forretningsmodel, hvor der arbejdes med praksisrettet og anvendt forskning og udvikling i samspil med Metropols aftagere. Metropol kan med fusionen tydeliggøre sin position og synlighed som vidensformidler og vidensproducent i forhold til ældre. Videnscentret er organiseret som en del af Forskning og Udvikling på Sundhed, Pleje og Rehabiliteringsområdet.

Ukraine – en partner med perspektiv I 2010 har Metropol, som leder af et konsortium med COWI og CPM (Letland), vundet implementeringen af projektet ’Managing Technical Support to the Public Sector Reforms in Ukraine’ med et budget på 22,3 mio. kr. Det treårige projekt er finansieret af Udenrigsministeriets Naboskabsprogram. De primære modtagere af projektet i Ukraine er Main Department of Civil Service for Ukraine og Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Metropol skal bistå med at udvikle rammerne for reformen af den offentlige sektor, hvilket inkluderer de juridiske rammer, udvikling af performance indicators samt modeller til prisfastsættelse af offentlige ydelser. Desuden skal der fokuseres på den praktiske implementering af reformen. Støtten til Main Department fokuserer på træning af embedsmænd generelt og på at opbygge Main Departments kapacitet i forhold til at administrere træningen.

Ledelse i den offentlige sektor og effekten af lederuddannelser Metropols Center for Ledelse og Styring er i 2010 blevet partner i et strategisk forskningsprogram om fremtidens lederskab i den offentlige sektor. Forskningsprogrammet skal afdække vilkårene for ledelse i den offentlige sektor samt give anvisninger på, hvilke vilkår og kompetencer offentlige ledere har brug for nu og i fremtiden. Forskningsprogrammet gennemføres i perioden 2010-2013. Metropols rolle er primært at afdække effekten af lederuddannelser. Metropols Center for Ledelse og Styring vil få tilknyttet en ph.d., som vil forske i effekten af lederuddannelser.

årsrapport 2010

39


Pagineringstekst

40

Professionshøjskolen Metropol


Koncernadministration 41 Koncernadministrationens (KA) udvikling er styret af de overordnede strategiske prioriteter, der er defineret for Metropol. De strategiske prioriteter understøtter de målsætninger, der arbejdes efter i strategien. KA’s strategiske indsatsområder er således primært centreret omkring de strategiske prioriteter Videns­ infrastruktur, Projekt Frafald, Procesoptimering og HR-strategi. Indsatserne går på tværs af de administrative enheder, og hovedindsatser og resultater for 2010 er beskrevet nedenfor. Dog er Projekt Frafald udførligt beskrevet i afsnittet om grunduddannelserne.

Vidensinfrastruktur Koncernadministrationen arbejder med at styrke videnmiljøet i Metropol gennem udvikling af rammer og systemer, der understøtter videndeling på tværs af organisationen. Heri er udrulningen af Metropols campusstrategi et vigtigt element. I 2010 gav arbejdet med vidensinfrastrukturen sig også udslag i en række resultater under overskriften Knowledge Management – strategisk udvikling af Metropols bibliotek. „„ Biblioteksområdet I 2010 blev Metropols biblioteker organisatorisk samlet under bibliotekschefen. Endvidere indgik Metropols bibliotek sammen med de øvrige professionshøjskolers biblioteker en aftale med Styrelsen for Biblioteker og Medier om, at professionshøjskolernes biblioteker fremover har status som lovbiblioteker. Det indebærer bl.a., at bibliotekerne skal stå til rådighed for offentligheden og deltage i bibliotekernes almindelige lånesamarbejde. Biblioteket varetager alle biblioteksfunktioner for Metropols uddannelser samt en række strategiske ansvarsområder under overskriften ’Knowledge Management’ for hele Metropol, hvortil der i 2010 blev etableret en ny tværgående digitaliseringsenhed. Denne enhed, organiseret i relation til biblioteket, skal koordinere diverse digitaliseringsprojekter, såsom videndelingssystemet UC-Viden (tidligere kendt som PURE) til videnopsamling på tværs af Metropol og implementering af et ESDH-system. Der vil fremover blive udvalgt flere digitaliseringsprojekter, som skal styrke Metropols interne processer og dermed understøtte en procesoptimering.

„„ It-infrastruktur It-infrastrukturen blev i 2010 styrket gennem færdiggørelse af den fælles backbone mellem Metropols lokationer, hvorefter hele organisationen nu er forbundet i ét fælles netværk. Dermed er mulighederne for effektive fælles processer etableret, hvilket blandt andet har givet sig udslag i fælles netværksdrev, fælles kalendere og etableringen af et fælles administrativt intranet. Endvidere er der nu etableret grundlag for en yderligere løbende optimering af it-supporten på tværs af Metropols lokaliteter. Metropols ansigt udadtil fik også et stort løft i 2010 med lanceringen af én fælles hjemmeside på www. phmetropol.dk. Der eksisterer således nu kun én hjemmeside for Metropol. I kølvandet på hjemmesiden er der ligeledes udviklet et administrativt intranet, der tjener som en vigtig platform for information om og implementering af de mange fælles administrative procedurer og retningslinjer i Metropol.

Procesoptimering Procesoptimering dækker over en række administrative udviklingsområder, der tilsammen er defineret som en af de overordnede strategiske prioriteter, der skal understøtte kerneforretningen i opnåelsen af Metropols strategiske mål. „„ Serviceaftaler Koncernadministration har i 2010 udarbejdet serviceaftaler mellem de administrative afdelinger og direktionen. Serviceaftalerne tager udgangspunkt i et særligt koncept for ’Service Level Agreements’ (SLA). Formålet med serviceaftalerne er: „„

At få tydeliggjort, hvilke overordnede services, Metropols enheder kan forvente at få stillet til rådighed fra Koncernadministration.

„„

At få tydeliggjort, hvad der kræves af den anden aftalepart, dvs. hvilke forudsætninger der skal være opfyldt, for at servicen kan leveres i henhold til de definerede servicemål.

Serviceaftalerne blev indgået i direktionen den 10. februar 2011. Forud er gået en proces, hvor udbydere (de koncernadministrative enheder samt Kommunikation) har været i dialog med aftagerne (uddannelser, centre og F&U) om indholdet i aftalerne.

årsrapport 2010


42

„„ Effektivisering af indkøb Effektivisering og samling af indkøb er et område med besparelsespotentiale for Metropol. I takt med konsolideringen af koncernorganiseringen og den medfølgende synliggørelse af indkøbsvolumen på en række områder, er der hidtil opnået punktvise besparelser i form af nye og bedre indkøbsaftaler. Det gør sig især gældende for indkøb på it-området. Der er dog stadig et væsentligt potentiale for omkostningsreduktion, hvilket blev dokumenteret i en indkøbsanalyse, gennemført af Deloitte for Metropol i 2010. En række af anbefalingerne i rapporten forfølges i 2011, hvor der på baggrund af detaljerede indkøbsstatistikker sættes ind på udvalgte områder.

Studieadministrative processer I 2010 blev der for første gang gennemført et fælles optag på tværs af Metropols uddannelser. Metropols uddannelser optræder nu samlet i KOT-hæftet og alle ansøgninger modtages samme sted. Denne omlægning er et resultat af den fortsatte konsolidering af Metropol som organisation og har til hensigt at professionalisere og optimere de administrative processer omkring optag af nye studerende. Tiltaget muliggjorde også en yderligere opgradering af den interne statistiske behandling af ansøgningerne. Koncernstudieadministration har desuden udviklet statistiske værktøjer på baggrund af data om studenteraktiviteten på Metropols uddannelser. I 2010 blev der således udviklet et STÅ-redskab, som dels giver et overblik over STÅ-tallene, dels kan anvendes ved budgetlægningen på uddannelserne. Derudover er der igangsat et projekt til udvikling af egentlig ledelsesinformation på det studieadministrative område. Dette projekt forventes at blive udviklet og implementeret i 2011. Endelig er der skabt grundlag for en strategisk udvikling af vejledningsindsatsen med en strategi for Studie- og Karrierevejledning i Metropol, der blev vedtaget i direktionen i 2010.

HR-strategi Som et væsentligt element i understøttelse af Metropols seks strategiske målsætninger indgår udviklingen af Metropol som en fælles organisation og arbejdsplads. Koncernadministrationen har gennem den strategiske prioritet HR-strategi arbejdet med følgende aktiviteter „„

I 2010 gennemførte Metropol en trivselsundersøgelse og APV blandt alle ansatte. Trivselsundersøgelsen blev gennemført som en elektronisk surveyundersøgelse. Metropol opnåede en høj svarprocent på 73 %, idet 616 af Metropols 842 medarbejdere valgte at besvare undersøgelsen. Resultatet af trivselsundersøgelsen må betegnes som overordentlig tilfredsstillende, også i betragtning af at Metropol stadig er under udvikling som samlet institution. I forlængelse af trivselsundersøgelsen blev der udarbejdet en fælles handlingsplan med tre overordnede indsatsområder: styrket ledelse, Metropol som attraktiv og dynamisk arbejdsplads samt Metropol på tværs, ligesom der lokalt i områderne blev udarbesjdet lokale handleplaner. „„ Ledelsesgrundlag og Ledelsesuddannelse Metropol har i 2010 arbejdet målrettet og strategisk med leder og ledelsesudvikling. I forsommeren blev Metropols ledelsesgrundlag offentliggjort. Ledelsesgrundlaget er formuleret og godkendt af direktionen efter høring i chefgrupperne. Ledelsesgrundlaget er bygget op om fem principper for ledelse, som skal fungere som guidelines for alle ledere i Metropol, og som udtrykker forventningen til lederen. De fem principper, METRO, dækker over

Målrettet dialog Ejerskab Transparens Resultatfokus Omverdensorientering I forlængelse af ledelsesgrundlaget besluttede direktionen, at der skal etableres en fælles ledelsesuddannelse i Metropol. Leder- og ledelsesudviklingen skal styrke ledelseskompetencen på alle niveauer, styrke og udvikle den samlede ledelse i Metropol og bidrage til realiseringen af strategiens målsætninger ved at sikre sammenhæng mellem strategiudrulning, ledelsesgrundlag og ledelsesudøvelse

Trivselsundersøgelse og APV

Professionshøjskolen Metropol


Vedligeholdelsesplanlægning Der eksisterer vedligeholdelsesplaner for alle Metropols bygninger, og der er i 2010 arbejdet med forbedring kvalitet og status/datering. Arbejdet med vedligeholdsplanlægning skal også ses i sammenhæng med Campusstrategi-arbejdet.

Energiforbrug og udvikling heri Der er i 2010 taget initiativer til klimastyring i en lang række af Metropols bygninger. Således er der i forbindelse med nye fjernvarmecentraler på Sigurdsgade 34 og Haraldsgade 6 opsat CTS styringsanlæg1. Hele Campus Rådmandsmarken er herefter forsynet med CTS-styring på varme og ventilation. CTSstyringen på læreruddannelserne er samtidig optimeret. I Koncernbygningers strategiske handleplan for 2010–2012 indgår Miljøstrategi – certificering/energistyring og optimering, indførelse af fælles rapporterings- og styringssystem som mål. Målet skal være opnået senest 2. kvartal 2011.

Undersøgelser og kvalitetsarbejde I 2010 har Metropol fortsat arbejdet med at blive bedre til at undersøge og kvalitetssikre eget arbejde på systematisk vis. Det gælder både på institutionsniveau og på uddannelsesniveau, hvor etableringen af en kvalitetshåndbog har ført til øget aktivitet og fokus på det systematiske kvalitetsarbejde. Af udvalgte undersøgelser bør nævnes: „„

Aftagerundersøgelser

„„

Dimittendundersøgelser

„„

Undersøgelse blandt uddannelsesudvalg

„„

Brugertilfredshedsundersøgelser.

1 CTS er et anlæg, som styrer og regulerer en bygnings samlede bygningstekniske anlæg. Det varetager opgaver som f.eks. at regulere varme-, ventilations- og køleanlæg og at styre belysnings-, adgangsforhold/kontrol- og energibesparelsesanlæg.

årsrapport 2010

43


44

Professionshøjskolen Metropol


Finansiel redegørelse 45 Metropols samlede indtægter i 2010 udgjorde knapt 712 mio. kr. Tabel 11: Metropols indtægter 2008-2010 2008

***2009

2010

OU indtægter

326.856.294

352.374.276

364.135.493

ÅU indtægter

74.064.232

82.490.084

88.611.387

IDV indtægter

80.389.593

85.316.899

85.141.821**

Øvrige*

136.672.881

136.232.897

173.747.926

617.983.000

656.414.156

711.636.627

I alt

*Note: Øvrige omfatter tilskudsprojekter, herunder globaliseringsmidler, samt fælles og – bygningstaxameter **Note: I 2010 skal formål 87 og 88 (fri plads - og stipendieordninger) bogføres under IDV. Der er bogført indtægter på 4,9 mio.kr. i 2010 på disse formål. I 2008 og 2009 skulle den type indtægter ikke bogføres som IDV, hvorfor tallene ikke er fuldt sammenlignelige ***Note: Metropol har ændret regnskabsprincip i forbindelse med opkrævning af betaling for revalidender, således at revalidender indregnes efter samme principper som STÅ indtægten. Effekten af den ændrede praksis er en regulering af 2009- omsætningen med 5 mio.kr., således at det korrigerede tal er 651,4 mio.kr. Effekten påvirker omsætningen på ordinær uddannelse.

Metropol besluttede i 2009 en ambitiøs strategi. En strategi som i 2010 indebar investeringer – både i ’forretningen’ og rammerne herfor. Mange af disse investeringer er gennemført i 2010, og mange af dem har også givet synlige resultater, og en tilhørende stigning i indtægterne på 9 %. Men 2010 har også været et år hvor Metropols aktiviteter og dermed vækst ambitioner er blevet ramt af opbremsningen i den offentlige sektor. Metropols samlede driftsomkostninger i 2010 udgjorde således 733 mio. kr. Heraf udgør personaleomkostningerne 477 mio. kr., mens Metropols øvrige driftsomkostninger andrager i alt 233 mio. kr. De resterende 22 mio.kr. vedrører finansielle omkostninger som ligeledes indeholder afskrivninger. Således udgør Metropols samlede driftsomkostninger 255 mio.kr. De samlede personaleomkostninger udgør i alt 65 pct. af de samlede omkostninger.

Stigningerne i personaleomkostningerne skyldes investeringerne i ’forretningen’ i form af et stigende antal årsværk på Metropol. Stigningen vedrører et højere aktivitetsniveau på grunduddannelserne som følge af et øget optag og igangsættelse af nye uddannelser, konsolidering af videncentrene samt igangsættelse af mange nye projekter og aktiviteter. Årsværksforbruget på fastansatte er steget med 133 årsværk, hvilket ikke bare påvirker de direkte lønomkostninger, men også feriepengeforpligtelserne, idet ansættelserne er sket ultimo 2009/primo 2010 og således belaster ansættelserne, også feriepengehensættelser. 2010 har grundet karakteren af et investeringsår således også været et år, hvor der har været betydelig vækst i omkostningerne. Tabel 12: Metropols resultatopgørelse 2008-2010 Resultatopgørelsen

2008

2009

2010

Omsætning i alt

617.984.000

656.414.156

711.636.627

Driftsomkostninger

-613.519.000

-644.697.972

-733.032.797

Driftsresultat

4.465.000

11.716.184

-21.396.170

Finansielle poster

-12.182.000

-3.371.296

-12.963.665

-7.717.000

8.344.888

-34.359.835

67.208.000

0

0

59.491.000

8.344.888

-34.359.835

Resultat før ekstraordinære poster mv. Ekstraordinære poster mv. Årets resultat

Driftsresultatet for Metropols samlede aktiviteter i 2010 er på 34,4 mio. kr. efter finansielle poster. Den samlede balancesum pr. 31. december 2010 udgør 768 mio. kr., heraf udgør egenkapitalen 208,5 mio. kr., svarende til en soliditetsgrad på 27 %. Metropol budgetterede primo 2010 med et underskud på 25 mio. kr. Metropols resultat på 34,4 mio. kr. afviger således med 38 % fra det oprindelige budget Som følge af regeringens genopretningspakke blev uddannelsesinstitutionerne i sommeren 2010 pålagt dispositionsbegrænsningen på 1 % af taxameterindtægterne. Metropol har valgt at medtage dispositionsbegrænsningen i regnskab 2010, hvilket har medført en indtægtsreduktion på 6,5 mio.kr., som ikke har kunnet budgetteres. Uden dispositionsbe-

årsrapport 2010


grænsningen ville resultatet have været et underskud på 27,9 mio.kr. – en afvigelse på 2,9 mio.kr.; 10 %.

46

Afvigelsen er dels et udtryk for den pålagte dispositionsbegrænsning, dels et udtryk for den negative resultateffekt af fratrædelserne, dels tekniske forhold vedr. feriepenge, dels effekten på driftsresultatet af den forringede indtjening, som særligt slog igennem i 4. kvartal. Disse forhold uddybes i det følgende: „„

Metropol har valgt at medtage dispositionsbegrænsningen i regnskab 2010, Dispositionsbegrænsningen medfører en indtægtsreduktion på 6,5 mio.kr., som ikke har kunnet budgetteres.

„„

Som konsekvens af forringede indtægtsforventninger i sidste halvdel af 2010 og fordi Finansloven for 2011 betyder en nedjustering af de fremtidige indtægtsforventninger, har Metropol i november 2010 gennemført en større reduktion i antallet af ansatte. Reduktionen betyder i 2011 reducerede lønomkostninger på knapt 10 mio. kr. og fra 2012 med yderligere 10 mio. kr. Driftsresultatet for 2010 påvirkes dog ekstraordinært af hensættelser på godt fem mio. kr. til frivillig fratræden.

„„

Metropol har som konsekvens af den ambitiøse strategi med de mange indsatser og aktiviteter nyansat personer i slutningen af 2009/begyndelsen af 2010. Dette indebærer en betydelig stigning i hensættelsen til feriepengeforpligtelsen på knapt 11 mio.kr.. I budgettet for 2010 var der ikke i fuldt omfang medtaget en sådan stigning. Hertil kommer, at grundlaget for beregningen af forpligtelsen er ændret fra tre dage i 2009 til 4,5 dage i 2010. Samlet set påvirker det resultatet med ca. seks mio. kr.

„„

Afmatningen i særligt den offentlige økonomi har betydet, at forventningerne til indtjeningen på særligt IDV området har været for højt. Dette er i nogen grad opvejet af stigende indtægter på andre områder, men særligt sidste kvartal har ikke levet op til forventningerne og dermed det budgetterede. Selvom monitoreringen af indtægtsudviklingen i et vist omfang har medført nedjusteringer af både forventninger til indtægter og reduktion i omkostninger, har det ikke i sidste ende kunne undgå at påvirke lønsomheden og dermed resultatet for 2010.

Øvrige forhold med betydning for regnskabet og læsningen heraf Projektstyring: Metropol har i 2010 arbejdet målrettet med at styrke projektorganiseringen og projektkompetencerne. Metropol har gennemført et omfattende

internt kompetenceudviklingsprojekt med uddannelse af projektledere og projektkoordinatorer. I sammenhæng hermed har Metropol udviklet en projektmodel og porteføljestyringsmodel, som skal understøtte og sikre en stærk og ensartet projektstyring. Fremadrettet forventes yderligere synlige resultater i form af styrket strategisk ledelse af projektporteføljerne samt en fortsat styrkelse af budgetlægning og regnskabsopfølgning. Globaliseringsmidler: Metropol har i 2010 forbrugt over 30 mio.kr. af de tildelte globaliseringsmidler til projekter i overensstemmelse med hovedoverskrifterne i udviklingskontrakten. Metropol i 2010 har fået god fremdrift i projekterne ligesom det vidner om en forsat forbedring af projektstyringen. Metropol har som følge af sen udmøntning af midlerne i 2010 bl.a. som følge af etableringen af Forskning og Udvikling valgt at overføre uforbrugte midler til 2011. Disse midler er udmøntet til konkrete udviklingsopgaver i 2011 i områderne . I 2011 har Metropol samlet dispositionsretten til midlerne i Forskning og Udvikling med henblik på at sikre en fælles styring og prioritering herunder sikre en løbende budgetopfølgning. Ledelse og administration: I forhold til udgifter til ledelse og administration skal der knyttes et par bemærkninger. Der er i 2010 registreret udgifter på 159 mio. kr., hvilket umiddelbart er en stor stigning i forhold til 110 mio. kr. i 2009. Forklaringen er af regnskabsteknisk karakter og skyldes ikke en ændring på Metropol i medarbejdersammensætningen. Stigningen i udgifter til ledelse og administration dækker over en mere konsekvent og korrekt bogføring i forhold til stedkontoplan. Stigningen skyldes, dels omkostninger til F&U som grundet konteringspraksis fremtræder under ledelse og administration, dels at 2009 var påvirket af engangsindtægter der har reduceret de samlede nettoomkostninger, samt at en række omkostninger som eksempelvis bibliotek i 2010 er overført til koncernadministrative formål. Koncernadministrative formål er endvidere i 2010 påvirket af enkelte projektomkostninger, som ikke er allokeret ud på enheder, samt omkostninger til undersøgelse muligheder for at optimere eksempelvis indkøb, hvor de efterfølgende gevinster forventes at komme undervisningen til gode.

Salg og køb af fast ejendom Metropol købte i 2010 de to ejendomme på Tagens­ vej 18 og Turkisvej 14 af Undervisningsministeriet. De to bygninger husede Metropols sygeplejerskeuddannelse. Metropol købte de to ejendomme for hhv. 69,1 og 52,5 mio.kr. via træk på likviditeten. Metropol

Professionshøjskolen Metropol


valgte at finansiere ejendomskøbet via likvide midler, idet Regionen umiddelbart efter købet gjorde brug af sin tilbagekøbsklausul. Regionen tilbagekøber ejendommen pr.1. juli 2011 til den officielle ejendomsvurdering, som foreligger foråret 2011.

Tabel 13: Indtægter hhv. Åben uddannelse og Indtægtsdækket virksomhed 2008-2010

IDV indtægter

Indtægter Direkte og indirekte lønomkostninger omkostninger

Som det fremgår af tabel 13 er der i 2010 sket en bevægelse i indtægtssiden mellem Åben Uddannelse og Indtægtsdækket virksomhed. Metropol har oplevet vigende indtægter på IDV på ca. 5 mio. kr., hvilket skyldes vanskelighed ved at sælge større opgaver grundet de generelle nedskæringer i den offentlige sektor. Metropol har ligeledes oplevet, at allerede planlagte opgaver er udsat til 2011 pga. den finansielle krise.

I alt

IDV

Direkte og indirekte

Indtægtsdækket virksomhed (IDV) og Åben uddannelse

ÅU indtægter

Tabel 14: Indtægtsdækket virksomhed (IDV) 2008-2010

2008

2009

2010

74.064.232

82.490.084

88.611.387

80.389.593

85.316.899

85.141.822*

154.453.825

167.806.983

173.753.209

*Note: 4,9 mio.kr. under IDV i 2010 vedrører friplads - og stipendieordninger. Renset for denne indtægt mhp. sammenligning med 2009 og 2008 er der tale om indtægter på IDV på 80,2 mio.kr.

Der er i disse år et stort marked for diplomuddannelse i ledelse som følge af det stærke fokus på lederudvikling i det offentlige. Efterspørgslen forstærkes af trepartsaftalemidler, der medfinansierer diplomuddannelse til offentlige ledere. Der er inden for Åben Uddannelse også sket en bevægelse i forhold til, at der udvikles og sælges flere rekvirerede diplomforløb til kommunerne. I 2010 har der været arbejdet målrettet med at tilpasse omkostningerne i relation til IDV. Det har som følge af den stigende aktivitet på Åben Uddannelse været muligt at flytte medarbejdere fra IDV til ÅU. Det er ligeledes vurderingen, at enhederne i 2010 via de fælles retningslinjer og vejledninger har arbejdet seriøst med at sikre en retvisende henføring af de direkte omkostninger og lønomkostningerne på de enkelte IDV-områder. Tabel 14 viser hovedposterne for Metropols indtægtsdækkede virksomhed for perioden 2008-2010.

I alt

2008

2009

2010

80.389.593

85.316.899

85.141.822

-37.300.250

-30.360.041

-23.680.351

-31.380.270

-52.232.437

-59.840.228

11.709.073

2.724.421

1.621.242

Samlet set udviser IDV en dækningsgrad på 2 pct. efter de indirekte omkostninger, hvilket er i underkanten i henhold til Undervisningsministeriets vejledning om IDV, hvor en dækningsgrad mellem 10 og 20 pct. anses for at være rimelig.

Budget 2011 Som følge af de vigende indtægter i 2010 vil Metropol i 2011 have særligt fokus på effektivisering og optimering med henblik på at nedbringe omkostningerne. Der vil blive sat yderligere fokus på indkøbseffektivisering. Endvidere skal implementering af anbefalingerne i EVU-analysen ligeledes føre til omkostningsreduktion, ligesom det er forventningen, at indgåelsen af en ny arbejdstidsaftale med underviserne vil medføre en øget produktivitet. Endelig arbejder Metropol fortsat med at nedbringe frafaldet, hvilket vil forøge taxameterindtægterne og dermed forbedre rentabiliteten på grunduddannelserne. Konsekvensen for 2011 vil være en nedjustering af indtægtsforventningerne og dermed en nødvendig reduktion af omkostninger for at kunne realisere princippet om en drift i balance, men det vil fortsat være nødvendigt med investeringer både for at nå strategiens mål og for at kunne gennemføre de strukturelle ændringer, som skal sikre den fremadrettede forbedring af lønsomheden.

Samlet vurdering af resultatet Resultatet i 2010 afspejler dels investeringerne med henblik på realisering af strategiens mål, dels det forhold at afmatningen på markederne for en række af Metropols ydelser har presset indtjeningen. Samlet set har det påvirket resultatet negativt. Selvom en række regnskabstekniske forhold påvirker det endelige resultat og dermed også forskydning i forhold til det budgetterede, må det konkluderes, at Metropol med fordel burde have tilpasset sine omkostninger til et vigende indtægtsniveau. Set i det lys vurderes resultatet ikke at være tilfredsstillende. Men det er fortsat ambitionen at fastholde strategien og også i 2011 at investere i F&U og dermed skabe grundlag for bedre indtjening.

årsrapport 2010

47


48

Usikkerhed ved indregning og måling

Finansielle risici

Den fortsatte indsats der siden 2008 er gjort i forhold til den løbende økonomistyring, herunder det særlige fokus på projekter og IDV vurderes samlet set at have medført en betydelig forbedring og minimering af usikkerheder.

Metropol har i 2010 fået analyseret sin låneportefølje med henblik på at vurdere, hvorvidt Metropol på det finansielle område har indgået de mest fordelagtige aftaler.

Det er således vurderingen, at der ud fra et forsigtighedsprincip er foretaget de nødvendige nedskrivninger i årsregnskabet.

Særlige risici Hovedparten af Metropols indtægter kommer fra taxameterindtægter fra grunduddannelserne. Pt. vurderes dette indtægtsgrundlag at være sikkert. Metropol har stor søgning til sine grunduddannelser med en positiv udvikling i antallet af kvalificerede 1. prioritetsansøgere. Den store søgning har resulteret i stort set fuldt optag på alle grunduddannelser ligesom Metropol løbende arbejder på at udvikle nye uddannelser, som ligeledes vil generere flere studerende. Metropol har fokus på reduktion af frafald, og der er i 2010 igangsat en lang række initiativer herunder campusstrategien med henblik på at skabe attraktive studiemiljøer.

Danske Banks analyse viser, at Metropol agerer fornuftigt med lav risikovillighed, hvilket er et bevidst valg. Hovedparten af Metropols låneportefølje er fastforrentede realkreditlån til en fornuftig rente. Under 10 % af den samlede låneportefølje er omfattet af variabel rente med et renteloft.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

På flertallet af uddannelserne er frafaldet reduceret, men mange studerende består ikke alle prøverne i løbet af semesteret og udløser således ikke STÅ. Dette skyldes blandt andet den nye modulstruktur, som betyder at flere prøver skal bestås i løbet af et semester. Dette vil også få effekt på budget 2011, hvis tendensen fortsætter. I 2011 vil der blive igangsat et analysearbejde med henblik på at få tilrettet STÅprognoserne. De øvrige indtægtsområder (ÅU og IDV) kræver særlig opmærksomhed fremadrettet. Tendenserne peger på en offentlig sektor præget af nedskæringer mange år fremad samt en stigende konkurrence. Områderne har videreført forventningsniveauet på EVU-området på indtægtssiden fra det oprindelige budget 2010 i 2011, hvilket med de fortsatte besparelser i den offentlige sektor kan blive svære at få indfriet. Metropol vil med de skærpede krav til månedsopfølgning og trimesterbudgetopfølgning overvåge indtægtssiden nøje med henblik på at få justeret budgetter og omkostningsniveauet i fald de forventede indtægter ikke realiseres.

Professionshøjskolen Metropol


Anvendt regnskabspraksis Ændring i anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis for deltagerbetaling for revalidender er ændret, således at disse fra regnskabsåret 2010 indregnes i overensstemmelse med STÅ perioden for tilsvarende ressourceudløsende STÅ. Den ændrede praksis har medført følgende korrektioner: t.kr. Deltagerbetaling

5.017

Årets resultat

5.017

Samlet påvirkning af egenkapital som følge af

5.017

ændret regnskabspraksis

Sammenligningstal og nøgletal er tilpasset de ændrede regnskabstal. Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde professionshøjskolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå professionshøjskolen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Omregning af fremmed valuta Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Resultatopgørelsen Statstilskud, deltagerbetaling samt andre indtægter mv. Dispositionsbegrænsning I aftalen om genopretning af dansk økonomi blev Undervisningsministeriets institutioner pålagt besparelser som blev udmøntet i en dispositionsbegrænsning for alle uddannelsesinstitutioner på 1 % af taxametertilskuddet i 2010 samt en dispositionsbegrænsning vedr. barselsfonden. Metropol har i henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer besluttet at indregne den beløbsmæssige effekt af de meddelte dispositionsbegrænsninger i årsrapporten for 2010. Dispositionsbegrænsningen fremgår af note 1. Statstilskud vedrørende grunduddannelser indregnes på grundlag af den foretagne studenterårsindberetning vedrørende undervisningsperioden 1. september - 31. august. Øvrige tilskud periodiseres, hvilket vil sige, at tilskuddene indregnes i det relevante regnskabsår, uanset hvornår betalingen er modtaget. En række tilskud til eksempelvis fællesomkostninger udbetales tidsmæssigt forskudt i forhold til aktiviteten. Disse tilskud indregnes i det finansår, som Undervisningsministeriet henfører tilskuddet til udbetalingsmæssigt – dvs. Finanslovsåret. Deltagerbetaling og andre indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når levering af ydelsen mv. til køber har fundet sted. Deltagerbetaling og andre indtægter periodiseres, hvilket vil sige, at indtægterne indregnes i det relevante regnskabsår, uanset hvornår betalingen er modtaget.

Omkostninger, generelt Omkostninger indregnes i takt med afholdelsen. Omkostningerne omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning (indtægter), herunder løn og andre lønafhængige omkostninger, afskrivninger og øvrige omkostninger. Omkostningerne er fordelt på formålene: „„

Undervisningens gennemførelse

„„

Markedsføring

„„

Ledelse og administration

„„

Bygningsdrift

„„

Aktiviteter med særlige tilskud.

årsrapport 2010

49


Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at henføre omkostningerne direkte, er der anvendt fordelingsnøgler.

50

Finansielle indtægter Finansielle indtægter omfatter renteindtægter, realiserede og urealiserede kursgevinster vedrørende værdipapirer, kontantrabatter mv.

Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger, herunder rentedelen af finansielle leasingydelser og andre finansielle omkostninger samt amortisationstillæg/-fradrag vedrørende prioritetsgæld, samt realiserede og urealiserede kurstab vedrørende værdipapirer.

Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under professionshøjskolens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, undervisningsudstyr, andet udstyr og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Finansieringsomkostninger i opførelsesperioden er medtaget i værdiansættelsen. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen, såfremt de vedrører fremstillingsperioden. Alle øvrige finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. Det tidligere CVU Øresunds grunde og bygninger er før fusionen værdireguleret, således at den opskrevne værdi svarer til 70% af ejendomsværdien pr. 1. oktober 2004, mens det tidligere Frederiksberg Seminariums ejendomme er værdiansat til den offentlige vurdering pr. 1. januar 1997. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Restvær-

dien udgør maksimalt 50% af værdien ved første indregning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger med fradrag af anslået scrapværdi Almindelige og særlige installationer Indretning af lejede lokaler Undervisningsudstyr Andet udstyr* og inventar

50 år 10-20 år lejemålets løbetid – dog maksimalt 10 år 3-5 år 3-20 år

*Kontoradministrativt it-udstyr saldoafskrives med 50% årligt.

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis undervisningens gennemførelse, ledelse og administration, bygningsdrift samt aktiviteter med særlige tilskud. Aktiver med en kostpris under 25.000 kr. ekskl. moms pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

Finansielle anlægsaktiver Deposita måles til kostpris.

Ejendomme til salg Ejendomme til salg er værdiansat til kostpris fratrukket af- og nedskrivninger frem til salget gennemføres.

Eksternt finansierede projekter Projekter med ekstern finansiering måles til værdien af det på balancedagen udførte arbejde. Værdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende projekt. Færdiggørelsesgraden for det enkelte projekt er normalt beregnet som forholdet mellem det anvendte ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. For enkelte projek-

Professionshøjskolen Metropol


ter, hvor ressourceforbruget ikke kan anvendes som grundlag, er der i stedet benyttet forholdet mellem afsluttede delaktiviteter og de samlede delaktiviteter for det enkelte projekt. Det enkelte igangværende projekt indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældforpligtelser afhængig af, om nettoværdien, opgjort som salgssummen med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ.

Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.

Langfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser omfatter prioritetsgæld til realkreditinstitutter, gæld til stat og til kommuner. Langfristede gældsforpligtelser måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles langfristede gældsforpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Værdipapirer Værdipapirer værdiansættes til statusdagens børskurs. Såvel realiserede som urealiserede kurstab samt realiserede kursgevinster medtages i resultatopgørelsen.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Egenkapital

Pengestrømsopgørelsen

I henhold til Undervisningsministeriets vejledning af 11. november 1992 opdeles egenkapitalen på følgende måde:

Pengestrømsopgørelsen for professionshøjskolen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt professionshøjskolen likvider ved årets begyndelse og slutning.

Egenkapital pr. 31.12.1990, opgjort i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af 19.11.1990 om selvejende uddannelsesinstitutioners formueopgørelse pr. 31.12.1990 mv. (vedrører den andel af egenkapitalen, der i tilfælde af institutionens ophør skal anvendes i henhold til institutionens vedtægter). Egenkapital i øvrigt (omfatter opskrivningshenlæggelser, markedsværdi af finansielle instrumenter til sikring af fremtidige transaktioner og egenkapital i øvrigt) omfatter de akkumulerede overskud siden professionshøjskolens (inkl. de indfusionerede institutioners akkumulerede resultater) overgang til selveje (vedrører den andel af egenkapitalen, der i tilfælde af professionshøjskolens ophør skal anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter Undervisningsministerens bestemmelse).

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og værdipapirer.

Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første

årsrapport 2010

51


Pagineringstekst

52

Professionshøjskolen Metropol


Resultatopgørelse for 2010 53 Note

2010 kr.

* 2009 t.kr.

Statstilskud

1

538.558.513

484.619

Deltagerbetaling og andre indtægter

2

173.078.115

166.779

711.636.628

651.398

Omsætning Undervisningens gennemførelse

3

-395.773.105

-403.923

Markedsføring

4

-17.108.753

-14.135

Ledelse og administration

5

-158.580.068

-110.076

Bygningsdrift

6

-100.070.692

-81.684

Aktivivteter med særlige tilskud

7

Driftsomkostninger Driftsresultat

-61.500.180

-34.881

-733.032.798

-644.698

-21.396.170

6.700

Finansielle indtægter

8

1.111.921

8.942

Finansielle omkostninger

9

-14.075.585

-12.314

Finansielle poster

-12.963.664

-3.371

Driftsresultat før ekstraordinære poster

-34.359.834

3.328

Avance ved salg af ejendom

0

0

Kursgevinst ved indfrielse af offentlige lån

0

0

Ekstraordinære indtægter

0

0

-34.359.834

3.328

-34.359.834

3.328

Årets resultat Resultatdisponering Overført til egenkapital i øvrigt Overført til opskrivningshenlæggelse

*2009 Efter ændring af regnskabspraksis

årsrapport 2010

0

0

-34.359.834

3.328


Balance pr. 31.12.2010 54 Note Indretning af lejede lokaler Grunde og bygninger

2010 kr.

* 2009 kr.

2.924.758

3.326.964

567.067.547

519.161.871

Anlæg under opførelse

20.585.148

665.091

Undervisningsudstyr

3.808.428

2.335.641

34.331.516

16.125.228

628.717.397

541.614.795

8.166.384

4.169.474

8.166.384

4.169.474

Anlægsaktiver

636.883.781

545.784.269

Ejendomme til salg

52.548.706

0

0

3.958.509

13.003.408

33.126.091

0

8.707.230

Andet udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver

10

Deposita Finansielle anlægsaktiver

11

Igangværende arbejder for fremmed regning Debitorer Mellemregning med Undervisningsministeriet Andre tilgodehavender

6.445.742

3.153.111

7.125.869

356.504

26.575.019

49.301.445

0

12.709.986

Likvide beholdninger

52.255.209

160.526.945

Omsætningsaktiver

131.378.934

222.538.376

Aktiver

768.262.715

768.322.645

Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer

*2009 Efter ændring af regnskabspraksis

Professionshøjskolen Metropol


55 Note Egenkapital pr. 31.12.1990 Opskrivningshenlæggelser

2010 kr.

* 2009 kr.

16.379.673

16.379.674

23.530.863

23.530.862

Nettoreguleringer af sikringsinstrumenter

-20.382.231

-16.534.046

Egenkapital i øvrigt

189.014.229

223.697.652

208.542.534

247.074.142

Egenkapital

12

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser

1.944.851

3.558.254

Hensatte forpligtelser

1.944.851

3.558.254

0

350.000

Kommunal gæld

250.526.667

253.220.010

Langfristede gældsforpligtelser

13

250.526.667

253.570.010

Kortfristede del af langfristede gældsforpligtelser

13

2.789.015

2.534.634

0

409.016

Realkreditgæld

Bankgæld Skyldig løn

11.757.512

11.288.266

64.457.242

53.732.084

Kreditorer

67.767.426

42.590.658

Mellemregning med Undervisningsministeriet

68.846.401

45.562.545

Feriepengeforpligtelse

Igangværende arbejder, acontobetalinger

6.694.884

0

0

4.505.652

Andre kortfristede gældsforpligtelser

28.364.576

28.015.873

Periodeafgrænsningsposter

56.571.607

75.481.511

307.248.663

264.120.239

Gældsforpligtelser

559.720.181

517.690.249

Passiver

768.262.715

768.322.645

Eksternt finansierede projekter

Kortfristede gældsforpligtelser

Pantsætninger

14

Andre forpligtelser

15 16-18

Øvrige noter

*2009 Efter ændring af regnskabspraksis

årsrapport 2010


Pengestrømsopgørelse for 2010 56 Årets resultat

2010 kr.

* 2009 kr.

-34.359.835

3.328.263

24.110.802

21.489.233

Regulering af pengestrømsforhold: Afskrivninger og andre ikke-kontante driftsposter Regnskabsmæssige reguleringer: Ændring i hensættelser Regnskabsmæssige reguleringer Pengestrømme fra driftsaktivitet før driftskapitalændringer

-1.613.403

-

0

0

-16.879.059

24.817.496

22.726.426

57.110.457

Driftskapitalændringer: Ændring i driftskapital vedrørende tilgodehavender og varebeholdninger

43.756.363

-178.594.599

Pengestrømme fra driftsaktivitet

49.603.730

-96.666.646

Køb af materielle anlægsaktiver

-163.762.876

-6.264.559

-3.996.910

-684.008

Salg af materielle anlægsaktiver

-

0

Salg af finansielle anlægsaktiver

12.678.045

-

-155.081.741

-6.948.567

-3.197.979

-60.627.940

404.254

-

Tilgang af værdipapirer

0

205.270.585

Kurstab

-

-256.801

-2.793.725

144.385.844

0

0

Ændring i likviditet

-108.271.736

40.770.631

Likvider 01.01.2010

160.526.945

119.756.314

52.255.209

160.526.945

Ændring i driftskapital vedrørende kortfristede gældsforpligtelser mv.

1

Køb af finansielle anlægsaktiver, netto

Pengestrømme fra investeringsaktivitet Tilbagebetaling af gældsforpligtelser Tilgang ved fusion 1

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Dagsværdiregulering på egenkapitalen

Likvider 31.12.2010

*2009 Efter ændring af regnskabspraksis

Professionshøjskolen Metropol


Noter 57 2010 kr.

* 2009 kr.

384.131.112

361.417.150

1. Statstilskud Undervisningstaxameter Fællesudgiftstilskud

79.096.580

72.236.180

Bygningstaxametertilskud

51.843.039

39.231.381

Øvrige tilskud

29.952.467

11.734.045

Dispositionsbegrænsning 1 %

-6.464.685

0

538.558.513

484.618.756

Deltagerbetaling, uddannelser

124.845.156

126.152.001

Anden ekstern rekvirentbetaling

35.559.372

40.349.642

Andre indtægter

12.673.587

277.133

173.078.115

166.778.776

-271.950.113

-276.765.063

-122.252.960

-125.088.495

2. Deltagerbetaling og andre indtægter

3. Undervisningens gennemførelse Personaleomkostninger Øvrige omkostninger

-1.570.032

-2.069.314

-395.773.105

-403.922.872

Personaleomkostninger

-6.932.877

-6.992.713

Øvrige omkostninger

-9.784.509

-7.142.405

-391.367

0

-17.108.753

-14.135.118

Afskrivninger

4. Markedsføring

Afskrivninger

5. Ledelse og administration Personaleomkostninger

-135.810.331

-84.915.123

Øvrige omkostninger

-21.065.179

-23.265.690

Afskrivninger

-1.704.558

-1.894.811

-158.580.068

-110.075.624

Personaleomkostninger

-13.021.078

-11.508.745

Øvrige omkostninger

-68.110.766

-52.647.489

Afskrivninger

-18.938.848

-17.527.341

-100.070.692

-81.683.575

6. Bygningsdrift

*2009 Efter ændring af regnskabspraksis

årsrapport 2010


58 2010 kr.

* 2009 kr.

-49.969.815

-26.790.310

-11.530.365

-8.090.474

0

0

-61.500.180

-34.880.784

1.111.921

7.344.570

7. Aktiviteter med særlige tilskud Personaleomkostninger Øvrige omkostninger Afskrivninger

8. Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter

0

1.597.770

1.111.921

8.942.340

-145.382

-651.190

Renter af prioritetsgæld

-13.900.593

-11.662.446

Kurstab på værdipapirer

-29.610

0

-14.075.585

-12.313.636

Kursgevinster på værdipapirer

9. Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger

*2009 Efter ændring af regnskabspraksis

Professionshøjskolen Metropol


59 Indretning af lejede lokaler kr.

Grunde og bygninger kr.

Anlæg under opførelse kr.

Undervisningsudstyr kr.

Andet udstyr og inventar kr.

10. Materielle anlægsaktiver Kostpris 01.01.2010

7.192.992

547.377.656

665.091

17.514.092

45.634.336

0

62.265.086

19.920.057

2.805.858

26.223.169

Tilgang i årets løb Afgang i året

-592.681

-227.862

0

-4.908.748

-12.620.415

6.600.311

609.414.880

20.585.148

15.411.202

59.237.090

Opskrivninger 01.01.2010

0

23.530.861

0

0

0

Reklassifikation af anlæg

0

0

0

0

0

Korrektion via egenkapitalen

0

0

0

0

0

Korrektion til tidligere år

0

0

0

0

0

Opskrivninger 31.12.2010

0

23.530.861

0

0

0

-3.866.027

-51.746.646

0

-15.178.451

-29.509.108

Tilgang i året

-389.699

-14.359.410

0

-1.202.952

-6.652.742

Afgang i året

Kostpris 31.12.2010

Af- og nedskrivninger 01.01.2010

580.174

227.862

0

4.778.629

11.256.276

Af- og nedskrivninger 31.12.2010

-3.675.552

-65.878.194

0

-11.602.774

-24.905.574

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010

2.924.759

567.067.547

20.585.148

3.808.428

34.331.516

Ejendommen Pustervig 8 er behæftet med hjemfaldsforpligtelser over for Suhr’s Husholdningsskole. Offentlig vurdering af grunde og bygninger 01.10.2010

kr. 724.708.600

Deposita kr.

11. Finansielle anlægsaktiver Kostpris 01.01.2010

4.169.474

Tilgang

3.996.910

Afgang

0

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010

8.166.384

årsrapport 2010


60 2010 kr.

* 2009 kr.

12. Egenkapital Egenkapital 31.12.1990 Saldo 01.01.2010

16.379.673

16.379.674

Egenkapital 31.12.1990 pr. 31.12.2010

16.379.673

16.379.674

Opskrivningshenlæggelser Saldo 01.01.2010 Reklassificering til tidligere år Opskrivningshenlæggelser pr. 31.12.2010

23.530.863

25.721.418

0

-2.190.556

23.530.863

23.530.862

-16.534.046

-17.248.392

-3.848.185

714.346

-20.382.231

-16.534.046

223.697.652

218.178.832

0

2.190.556

-323.588

0

Nettoreguleringer af sikringsinstrumenter Saldo 01.01.2010 Årets værdiregulering af sikringsinstrumenter Egenkapital 31.12.1990 pr. 31.12.2010 Egenkapital i øvrigt Saldo 01.01.2010 Overført fra nettoregulering af sikringsinstrumenter Nettotilgang af ny aktivitet Årets resultat

-34.359.835

3.328.264

Egenkapital i øvrigt 31.12.2010

189.014.229

223.697.652

208.542.534

247.074.142

Egenkapital i alt 31.12.2010

Forfald inden for 1 år

Forfald efter 1 år

0

0

Amortiseret Nominel gæld gæld i alt i alt

13. Langfristede gældsforpligtelser Kommunal gæld

0

0

Realkreditlån

2.789.015

250.526.667

253.315.682

256.745.326

Langfristede gældsforpligtelser 31.12.2010

2.789.015

250.526.667

253.315.682

256.745.326

Efter mere end 5 år forfalder

241.498.754

*2009 Efter ændring af regnskabspraksis

Professionshøjskolen Metropol


61 Kr.

14. Pantsætninger Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. 449.963.962

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme 31.12.2010 Prioritetsgæld 31.12.2010

253.315.682

15. Andre forpligtelser Kontraktlige forpligtelser og lejeforpligtelser For 2010 og frem er indgået operationelle lejeaftaler vedrørende leje af lokaler til undervisning og administration samt diverse servicekontrakter. Huslejeforpligtelser

85.543.403 8.502.552

Servicekontrakter mv. Samlet restforpligtelse

94.045.955

Årlig omkostning til leje

10.529.704

2010 kr.

2009 kr.

434.804.593

370.661.551

61.676.054

52.748.994

3.188.887

3.014.386

16. Personaleomkostninger Lønninger og gager Pensionsbidrag Bidrag til fleksordninger Lønrefusioner

Rektor og bestyrelse

-22.303.780

-19.202.684

477.365.754

407.222.247

2.038.873

1.709.329

984

851

Antal ansatte (årsværk)

17. Afskrivninger Indretning af lejede lokaler Bygninger

389.699

624.882

14.359.410

13.696.650

Undervisningsudstyr

1.202.953

1.334.736

Andet udstyr og inventar

6.652.742

5.832.965

22.604.804

21.489.233

18. Nærtstående parter Professionshøjskolen har i 2010 haft transaktioner med Undervisningsministeriet, jf. de lovgivningsmæssige forhold. Øvrige nærtstående parter: Professionshøjskolens daglige ledelse og bestyrelse Ledelsesvederlag mv. fremgår af note 16, personaleomkostninger.

årsrapport 2010


Særlige specifikationer 62 2010 kr.

2009 t.kr.

620.000

750

Honorar til revisor I omkostninger til ledelse og administration er indeholdt honorar til Deloitte vedrørende: Revision for regnskabsåret Andre ydelser end revision Midlertidig assistance til økonomiafdelingen

2.138.114

2.165

2.191.643

7.010

4.949.757

9.925

Momskompensation Samlet indberettet købsmoms 2010 til refusion i Undervisningsministeriet

27.112.684

som fordeles således: Undervisningsområdet

3.832.368

Bygningsområdet

3.696.476

Fællesområdet

15.658.298

Drift i alt

23.187.142

Anlæg i alt

3.925.542

Momskompensation i alt

27.112.684

Statens Selvforsikringsordning Bygninger og løsøre

474.462

Motorkøretøjer

0

Erstatningsansvar

0

Tjenesterejser

0

Tab som følge af ansattes berigelsesforbrydelser

0

Selvforsikringsomkostninger i alt

474.462

Bygninger og løsøre

474.462 0

Motorkøretøjer Beløb for ikke-genanskaffede genstande i alt

474.462

Samlede selvforsikringsomkostninger i året

474.462

Institutionens selvrisiko i regnskabsåret (1 % af omsætning)

7.116.366

Professionshøjskolen Metropol


63 2010 kr.

2009 kr.

2008 kr.

Total

Opgørelse af institutionens indtægtsdækkede virksomhed - IDV 85.141.822

85.316.899

80.389.593

250.848.314

Direkte og indirekte lønomkostninger

Indtægter

-23.680.351

-30.360.041

-37.300.250

-91.340.642

Direkte og indirekte andre omkostninger

-59.840.228

-52.232.437

-31.380.270

-143.452.935

1.621.242

2.724.421

11.709.073

16.054.736

Resultat

Ved fordelingen af indirekte omkostninger er anvendt følgende fordelingsnøgle: omsætning.

Friplads og Stipendiemidler Akkumuleret resultat

18.424

Overført overskud til fripladser og stipendier til visse udenlandske studerende

18.424

Akkumuleret overskud efter overførsel til fripladser og stipendier til visse udenlandske studerende Årets resultat

0 18.424

Uddannelse

Sygeplejerske

Antal personer Forbrug af beholdning vedrørende fripladsmidler i regnskabsåret Supplerende egenbetaling af studieafgift ved delvis friplads År Beholdning primo Overførsel fra Undervisningsministeriet Overført overskud vedrørende udenlandske betalingsstuderende Forbrug i regnskabsåret Beholdning ultimo Uddannelse

Global nutrition & health

1

11

165.759

247.810

0

78.333

2010

2011

54.388

1.019.879

1.379.060

-

0

-

413.569

-

1.019.879

-

Sygeplejerske

Global nutrition & health

Antal personer

1

-

85.316

-

2010

2011

Beholdning primo

20.708

846.779

Overførsel fra Undervisningsministeriet

911.387

-

0

-

Forbrug af beholdning vedrørende fripladsmidler i regnskabsåret År

Overført overskud vedrørende udenlandske betalingsstuderende Forbrug i regnskabsåret Beholdning ultimo

85.316

-

846.779

-

årsrapport 2010


Professionshøjskolen Metropol Købmagergade 62, 3.sal 1150 København K Telefon +45 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk cvr/se-nr. 30 89 17 32

Årsrapport 2010 - Professionshøjskolen Metropol  

Årsrapport 2010 for Professionshøjskolen Metropol

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you