Page 1

មនប

ដងនងហចបហរ

ជវតរ សពរនក ង ន តតវតតឡ

ងងរបពលរលកព ក!ងសមត" បនតតបកយក

មនស%លចបតបស&ងតវនស អ!កខ) ក*ត+តតបសគ!ជវតរ សនងតចរញត.ន រហតជ/ "ព0នក កងន)ងបន ឯង ប2ឲ នងបនជ/ តបកដករណ6យ8ងចងម)កប9ក!ងប

ដង ងត

តប នរណមនបន ។... នងតចសម)ងបមលផ=&សមត"ប9ច0ប+ មខ យ8ងអសសង>ម នរវ ?យ+កកណ@លផន មនស%បដរចលមកឱ ចបងB នងតចបហយន0នងបដរតតឡ ចលបCក!ង=& បពលបដរ ចលមកបន រក នក+ក ល/ងបDមនងតច បEយបសចក@សសឡញនងបមតI " សមត"សJ បហយ ផ=&បមឃប9បពលបន ក*សសសថ) នងសតណស អNOបជPថ បពលបន ត បCនងតតវងតជ/ នងវតQលៗដងប"ថ... កងន)ងងដលនងតចរសប9ន ប9ខងបណ បT ត ថ នង មក""/លនងបហយ... " " ពតឬបDកអNO "0នក"0នងឲ នងខV0បនបហយឬ អ ! លណស...ងតថ... " សបម)ងងដល សសសថ) បពលម/យសន& បន ក*ច ថយជល0E

ងកវងY!កនងតចតតឡ ជ បសកបZ

ម@ងប"[ត... " នងTងនក ងត \ស ប2ចតIឲ ស ]យៗច នង

ងត \សនងបTបCសខស ]យ

បហយ ក!ងបសចក@យលស I នងក*បឃញថ បTឈរញញមEកងមនប" បន សងម@ងថ ងខ% "កបន

កន0បTបCងដនដងដលល ក0បរម_បTអ បTបCស ]យបហយ "

" មនT/របជPបស បDកអNO ផ=&សមត"ងដលបយងបឃញថសតសសសបន តតឡ ក)យ ជ ផ=&សមត"ឆB/តៗ ងដលតតបកបល ជវតមនថនរណជនណប" មនងមនជកមaបវរ រ/ម ទ0ងជវត

ងត \សរ សនង "

" នងស0ណងលណស ងដលមនមនស%អសរ នងបCបក អNOខ/នឯងក* ) ស0ណងល ងដល មនមនស%ជ/យអសបឡង"កតចជមន អNOTងរង.ល ងចវ"កក0សនIងលងអស រយeកលយរ ប"[តបហយ " " សភពសJតតជង0កងយ ! បន ប2ឲ នងខV0ខ)ច"កប"[តយ8ងយរប"[តងដរ .g ! " នង តចញញមយ8ងបស កបតក នងអងhយច បលបiអ អ!ក 0បររ សអNO យក"កបi@ អនៗ មកEកបលតប9ពមខ... " =ក"ក នIចសនបC វនងប2ឲ នងត បសរបឡងវញងដរ .g !... " នងតចបលកងកវ"ក បឡង=ក... " ឥឡវបន បយងជ/យTតគ!ថ នងប2យ8ងដចបម@ចតបC អNOស@យណស នង មនចងឲ នងបចញបCប" ស0 តតប2ដ0បណរក*ខចអសបហយងដរ លបហយបដមmអនTត


នងតតវតតឡ បCបរ[ន មហវ"oល?យ តបCប"[តងមនប" " " .g !... នងខV0នង ងត \ស បរ[នជម/យគ! " " ជកនបភ) ងមនប" មខមតក*ដចគ!ងដរ ពតប" .... " " .g !... បស&រងតគaន នរណ

0ង កបយងបនបឡយ ងតបពលបន

ងរ សនងខV0 បT"កឲ នងខV0រសប9

ម!កឯង " នងតចងY!កតកហម សសស សម@ងប"[ត បDកអNO . ផដនងតច... " បជPអNOបC នងគaនផថJឯបកប" =& បន សTមន6""/លនងជនចp បយងធ) រ/មជតកមa រ/មសខ"កr ជម/យគ! . ពបពលបន បC... " " នងខV0ស0តក ស0ព អរតព TណអNOសសយ8ងបតចន .g ! អNOសសមនTណ ដលនងខV0បតចន ណស នងខV0មនបY)ចប" រហតដលម/យជវតបន .... " អNO សសនងនង Tsជអ!កប"សចរណ6បល"កម/យបតTtងបន ងដលវលចច បEយសរងត ខ លព

ក0 តតmង... " ងសកបន អNOឲ អ!កប កឡនជនបCTDនយនIបហ បតiពបន

នងតតវប2ដ0បណរបC ប9=& ម/យខ!ងបន .... " អNOសសចងលឲ នងបមលង=ន"ងដលក!ង ឯកសរ.... " ល...ងដលបយងទក"ងបCបហយ បTត ""/លតតឡ មកបEយ "រសរ អNO.0យ8ង អន& សរ បពលងដលដងថ នងស!កប9Y!0បពញ ងតប បTមនទក"ងតតឡ មកអNO អNOនង ឲ នងរស ប9ជម/យកa/យត \សរ សអNO បន ជនម ?ណuរ សបT ប មនករអ ក*ស0ជ0នយ / ពបTក*បន.0"ក ណg " នងតចប9សន&នជម/យអNOសសមpសYមតT វជយ ចងបតកយបហយ ងដលនងស!ក ប9"បន ... នងក*ជ0រ D មក ន& ស0រក ក*. ក

Eកបខអវ រ ស ងត \សបចញ

មករ ស រ រតT យ8ងរ ស ងត \សប9ទ0ងអស ងតរ សនងវញគaនសលអបឡយ វ លចច បCបតសមត" អសបCបហយ.... " ចបតមន...ងមន ! តបCបន ខV0នងបត បwa ចបតមន " ថបហយនងតចក*. បស)xក បខបជងងវងរ ស ងត \សបភ) បចញមកEកវសនងខ)/ន បហយសម)ងបមលកញpកបឃញ សសបមល20ៗ បហយក*ញញមយ8ងបពញចតI.... ឡនឈ!/លបនមកចតប9ពមខ=& ម/យ

ខ!ង " ខV0ថម/យខ!ងបន បហយ បDកបមលបលខ=& ម@ងប"[តបCបមលg.... " អ!កប កតកស វ ?យច0ណស ង រមកតប

ចបតមន .... " ងមនបហយបDកអNO អរTណអNOបតចនបហយ ងដល

ជ/យងឆលរកជបតចនជ0 " ចបតមន ឲ លយផថ)តកសបហយ ក*ប កទរច បCឈរ នង បរ[ ច0ករយឲ ដចជ

រស បនយ8ងស ]យ បEយយមនរងខzសសសឡ មខត"ងវង

មល នងស0បល[ក 0+កម/យឈត បន ធនថ គaននរណសង%?យពតតបកដ ។ ចបតមន ចចកណ@ងទរ អ!កប9ខងក!ងមខមតកច សម)ងងថaតមត បឡ ទរងដក បមល រ សត.... " មករកនរណ អ!កកបម) .... " " អ!កសសនមល...ណg...មង...! " ចបតមនត បEយតបកដក!ងចតIយ8ងបតចន ងដលមrងប"[តបមលរ នងលកrណeងដលនង 0ភន ខ)/នឯងបនសបតមច នងនកជ0ទស+ក នយយរ សមតIជតស!"{ " សសណមនមខងវង


ដចបខ&យ ដងខ)/នប"ថ ជនរមនសតប" ប2ជ រសបCលជង ស/រតតងៗបCច បកតមក តពមគ!ជម/យ ងឯងបន ម@យឯងមនបនឲ បព" ងកបY"ងដរឬប" " នងមនបY)ច+ក បន ម@ងណប" បហយក*តពម""/ល ជញយដងងដលងក)ងប2ជ រសបភ)

ប|}តអ!ក

ជតស!"{បនជរហត មក.... " អ!កកបម) បwa អ " " ចបតមន " នងតចបឆ)យតប បwa សកល បពញមត មនយរទរ=& ក*ប កយ8ង"Dយ""/ល សមជកថaដចជនង.... ។ ចបតមនមន"កមខបEយខស ណ 0 ងយ8ងបតចនជ" 0=ត ងដលមនបនជ/ អ!កងដលជ ឪពក តតវករផ@0ប=Vរ.... " បDកត \សបC រប"សត0ងងតពម%លមញ ងតក0បរម_អ បDកផ@0 "កបរ[ រយបហយ " ចងប€នយយម/យៗ តពមទ0ងសម)ងមខកបម) តចច0មខ នងសhល YនភT អតតជ មនស%ជ"សសឡញរ សប•ហយសស..... " ជ/យយកក

បន បC

Eកឯ=& 20=ង " ចងប€ង របCតប បកaងក!ង=& បហយង រមកនយយជម/យកបម) តច " បDកត \ស បរ[ ច0កងន)ងស0រកឲ បDកប9"បន ជត ន& បDក

ច កនត \ស

កណ@លរ សបDក អបញ‚ញ .g...! នងន0បDកបCងណន0ឲ សhល បDក

ច បតតកអរ

ណស ងដលដងថ បDកមនវ ?យត ហកត ងហលគ! នងបនជមតIនងគ! " " ឯណ ! មកបហយឬ ? " ឮសបម)ងមកមនមនស%..... ចបតមន ប កងY!កបមលនងតច មខសសសថ)

ងដលរតមកក!ង ន& .... " អយ8 ! សតណស " នងតចញញមEក.... " អ!កនងតច ប9 មនទនឈ បរ[នប" ឥឡវបDកតTរង.0យរបហយណg " ចងប€នយយតតងៗ " ដ/ង រ អរទ0ណស ដ/ង ស0អន|„តបDកតTឲ បហយ ដ/ង ចងបឃញកនមតIសម)ញ រ សអ!ក ម8កណស.... " នង ដ/ង ញញមEក ចបតមន បEយតកងសងY!ក បង… តប ថ ចលចតIសមជកថa ប9 ក!ង=& ជអបនក..... " មនងណន0ខ/)នឲ ដ/ង សhលប"ឬ ? " នងតច ន&រ..... " ស/រស@ ខV0 បwa ចបតមន... " " ស/រស@ .g ! ខV0 ដ/ង មនបwa ប†បតiប" ? " " ប†ខV0ថ បរនក*បន.... " នងតចកតចតIកតបថ)ម ច0ប+ តកងសងY!ករ សចងប€ នងតពមបដរតតឡ បC ឯ ន& បរ[នពបសស ។ ចបតមនបដរតមបតកយអNOចងប€ បCតចក=)វបដរ ប9បក[ន=& ថa20 =)វបន =& ខ!ង20តច ងដលមនE0កនរកrជតប9ឆJយៗពគ! ជល0E

តង នបCតម

បន សងម@ងឲ បឃញថ

របវណបន ជស/នរ/មសមជក រ សមនស%ក!ងតតកលបន ។ បហយចបតមនក*ស/រខ)/នឯង បពលបន នងតតវមកអសស?យស0យ =& រ សមនស%ក!ង តតកលបន

" ប8 គតធន បDកសស បDករករយនង""/លកន " ប8 នងសនo "កជ

មនរ/ចបហយ..... " បDកសសជសសIងដលមនសន@នចតIលប+របពញបCបEយបសចក@ ករណ កនតតវប2ខ)/ន ឲ សកសម ងដលនងធ) ប2លច0ប+ ម8ក ប8 ខ)/នងដរច "


ចបតមន បមលសភពបDកសសរ ស ប8 ដចជមនច]សDសបស បពលបវDបស&រងត ២០ ឆ!0 មនដងថ បDកសសមតIជ"សសឡញរ ស ប8 នងផ)ស @របCជបរPយៗ...ងត បពលបន នង ក*ប2ដ0បណរចលមកស!កប9"កងន)ងបន បហយ " =& ដ*20បន Tsជ កមaស"{រ សបDក បសត បហយមនបសចក@សខស ]យជបរ[ង រហត ប9ក!ង= បន ត0ងពមនមកណg...នង.... " ចងប€ញកមខ Eកចបតមន ងដលបដរតម ចបតមន បឡងតមជបណ@រពណŒសរ នងមន ម) តតជកបEយងមកបឈយ8ងតតឈង តតផឈ បហយនងបសចក@សJ សJត មនT/របជPថមនមនស% ប9ក!ង=& ។ " បDក

ច ....! " ចងប€ប†តចៗ តពមទ0ងបគ ទរម/យសន& ទរក*ប កបចញមក

ចបតមន បនបឃញបកaង កបម) រងបស@ង ឈរប9"បន បហយក* ងលកយបCអងhយ ប9បលបiអ ប9 របវណបន .... " មនករអ ឬ ...? " " មតIថaរ សបDក

ច មកដល

បហយ " " ប9ឯណ....បន ឬ ? " ចងប€ដកផដឲ ចបតមនបCឈ ឈរងកmរៗ ចបតមន បស&រងតស& បTច បពលងដល បwa

ច ឈង ផដបចញមកស& មខ " សTមន6ងដលសhល បយង

ច បហយច នយ.... " អ!កនយយបE ងវតប•aបចញ ចបតមន ប" យលភ)មថ

មrងប"[តមនអចបមលអបឃញ បនប" ..... " ខV0បwa ចបតមន ប†កតៗថ បរន ក*បន... " បពលមrងប"[តឈងផដមកឲ

8 ចបតមន ប" ត

""/លបEយបមតត " =& បយងប9ងកmរ

គ! ប ឯងមនសhល ឬចងបC"កងន)ងណ ក*ចលមករកបយងបន ណg.... " " បEយក@ រករយ " ចងប€ស0D ន0 ចបតមន ស0បŽបCកងន)ងស0រក... ចបតមន បនឮសបម)ងបDក ច នយយសន{ នងចងប€ថ " ក0បY)ចណស/ន DJចបន ខV0នងមនបរន មកជមតI ហ បយ=ង... " " .g !... " ចងប€ង របC""/ល+ក " បDក ច អ %កណស បTធ) Tតសម) ខ)/ន តព ងតភពពកររ សបTសង>មថ បDកជ/យឲ បTមនបសចក@ សខស ]យបឡងវញ បDកTងតតវអត2ន នIច បត+ ត0ងងតជ/ ឧ តI បហតរហតប2ឲ បត ងងកវងY!កទ0ងសងខង បTក*ក)យជមនស%ឆ ខងបEយអរមaណ6ម/ហaងនង ខ)/នឯង មនតពមបCណប"[តបឡយ " " បDក ច ប9ម!កឯងយ8ងបន ឬ ខV0ស0បŽដល ក!ង=& ម/យខ!ងបន " ចបតមនស/រ ស/រងដលជចងប€ប9ក!ង=& បន ... " ជ2មaត ងតម!កឯង ងតត0ងងតបយងដងថ បTTតសម) ខ)/ន ក*តតវ.0បមលងថរទ0 បពលខ) ងត \ស 20រ សបT ក*ចលបCបដកងថរងដរ ដលបពលបDកស0រកបហយ តតវករអក*តប ក*បន វរត 0បរបDក

ច ក!ងងលងបន " " ខV0អរTណ អNOសស បតចនបហយ " ចបតមន

បលកផដស0ព មrងប"[ត""/លស0ព បហយ ក*បដរបចញបC.... " ក ...បDក ងបដរបCរកឯ=& ក*មនបឃញ " នងងក)ងកយ ចបតមន ស/របកaង ក បDក

បកaង ក

ច...បCអងhយងលងឯសស "កមខបន បត+ ផថJបន បDក

ច.. ប9ប"

តម"ម) ... " ច នកចងស&ចតត ប"

... " " ស...! " ចបតមនភ)តមត " បន យ8ងបម8ចប" ខV0ក0ពងងតយកនយបCឲ បDក ច " " បន ឬអ ក យកនយទ0ងបន បCតកវតប.ល ឥឡវ ងបCតប បDក ច ខ)/នឯង


បCច ណg... " ក

តតងបនម/យសន& បហយក*សបតមចចតIង រតតឡ បតកយ នកក!ងចតI

ថ " ពតណស ឥឡវបន បDក

ច មនបDក បរន ជមតIជតដត បរPងហមស&ចតតTង មនងមនបរPងពបកប" " ចបតមន ដងក!ងចតIខ/)នឯងដចគ! ងដលយកឈ! ចតIតតជកសzក រ សបDក

ច បន នង ត ញ បដរតតមងបCសស

បCមនឆJយ 8នaន ញណរ សបDក

"កកងន)ងបន ។ តគនងតបដរចល

ច ក*. ឮស0រ បជងងដលបដរ ច0បCរកគតបន...

" នរណ...? " " ខV0.... " ចបតមន ត ... " បយងTតបហយ តបកដជឯង " បDក

ច ញញម

.... " បDក

បន

មនងមន ក

ច ដងបនយ8ងបម8ច " ចបតមន សង%?យ..... " ស!របជងសសលៗង ប" បអ...! អងhយតតងបន មក....បហយបឃញ ក

ប"....? បត ឲ បCយកនយ

បពលបន បហយប9មនទនមកប"[ត.... " " ខV0បត ឲ យកបCតកវតប.លបហយ " " បអ !... បហតអ....បន ឯងជ0ទស នង ណ 0 ង ងដលបយងចលចតIប"[តបហយឬ " " បហតអបDក ច មនTតដលសភពតតខ)/នតច បEយមនសន&ចថzកមត ខV0ថ វTង ឈsនង រង"កrបវ"ន បតT/របមលប" បពលនរណម!កយកង=)សន&ចបCថzកមតវបន " " ហសៗ ! បន បT ញ‚នមកឲ ប"សនរកបរPងបយងឬ....! " បDក

ច បសច ហសៗ.... ចបតមនបដរ

បCអងhយងកmរ បហយនយយត.... " ក*បត+ ជតជវតខV0 ងដលរ/ច=តព "កតកឡ តគបន ប2ឲ ខV0ដងថ ជវតបន មនតផម) មនថជជវតរ សនរណ ក*ចងឲ បន""/លនវករ អនIរយ ករមនជវតរសប9បដមmប2ប"[ត ប"

ជវតQងដលល ងមនឬមនងមន "

" បន ជករអងរ មនឲ បយងប2អតកកដលនរណងមនប"...! បអ...! ពតណស បយង ខ)/នឯងក*បន""/លកមa=ល រហតដលងងតងY!ក បហយប9Tតប [តប [ននរណប"[ត ឯងដងប" ប

អ!កម8កបយងតតឡ មក បDកតតវង )កចតI ងដលបយងផ)ស @របC បន ក*

បត+ ងតបយងមនចតIងដល លដចជឯង " ផដបDក

ច ក*សសវ8 តកបស ផដរ សច0បរន នងដងក*ភVកបតពត ងតក*តពមឲ បTបក@

តមចតI.... " ផដឯងបន "នណស សសលនងវង=ង ដបច! តតវជសលmeពតៗ តប មកថ ឯងបន ជ0នញខងអ បDក

ច បសចយ8ងសសសសសយ... " ងលងតននIយ6....ម 8ឡង " " ត បសរណស បន បពលតតឡ បCវញ ឯ=& បយងមនរ សអមo8ងនង ង/តឯង " បDក ច បតកកបឡងឈរ ចបតមន ក*ជ/យតគ បហយហចបឈតចតឲ ទ0ងពរនក បដរ តតសង តតឡ បCកងន)ងស0រក សកមaភពរ សកបម) តចទ0ងពរ សQតប9បតកមតកងសងY!ករ ស ចនQ បTង របCស/រ នសស ជដនម/យថ " បន ឬមនស%សណ@ រ សនយ

ច " " ងមន

បហយ ងចនQ បTT/រឲ សសឡញណស ជមនស%"នY)ន ចតIល មនបមតI " ស0ដរ ស ដង នយយតប បEយករពត នង បសចក@សសឡញរ សខ)/នងដលមនច0ប+ ចបតមន មនតចប".... " លដលម)ង=ង.... " " ពតណស .g ! ប

ងចនQមនបជPស/រ ស/នបមលgបC

.... " ដ/ង ស0បŽដលចងប€...បកaងសសនយយតបCប"[តថ... " បពលបវDកន)ងបC តតមងតម/យងខ 8បណu

ងបរន ប2ឲ

ង ច ផ)ស @របនបតចន យ8ង... " " អហs ! " ចនQប2


សបម)ងដចមនបជP " បន

ងចនQ មនមក=& បន យរបហយ ងចនQមនបនដងថ បកតអខ)

ប9ក!ង=& បន " " ករងរ ងរវលបតចនបពក បហយក*បនដងពតŒមនថ នយ ចបTមន ងចញpម ងក* 2រចតI " ចនQត ញ បចញបC ករងរកងន)ងបTថរវលបន ពតណស Ts ជបរPងរ8វរ សប ទលងតបន

ដង បTប=%ង បTមន 0ណង.0. ផដនង ពសដ’ចតIសសដចនងឲ

8ងនIវគaនបន=លអ បT ក*D.កពបក កងតតឡ មកY!0បពញវញ បEយ

អរមaណ6មនសវល ។ " ប យ បន ប9ហ បយជម/យគ! បន ឬថ=&

ង ចល...? " ដ/ងស/រ ងត \ស.... "

ងចនQ កងន)ង=& បន

ងថ =& នយ ចលជង " " យលតពម .g !

ឥឡវដ/ងតប ស/ន លណសងដល ងចនQបនបឃញមនស%T/ឲ សសឡញៗ ដច ង បរន " ចនQ សម)ងតមនងសសតច ងដលរតតតឡ បC.... " អក mករយ កនងតឡ បតចន បហយហស !!! អកបម) មខមនមនIបស!ហ6 .0បមល មនអលប"[ត.... " ចនQ=កប [រ ងដលប9សល បហយសបតមចចតIបដរបCរក នត \សជដនម/យ =& ងដលបT "ស%ន"កសបន%ម បពលរតតជញកញ បន តតឡ ជសJតដចគaននរណប9 បTក* បដរចលបC ក!ង ន&

ងដល នត \សអងhយប9នងបiអ....បពលងដលចនQក0ពងសម)ងរក

នរណម!កប9"បន តតបច[កបTបនឮសបម)ងអងណ@តមក វជសបម)ង ម 8ឡង ចនQក*បដរ រ0លងទរងដលប កច0ហរ បន វ ជកងន)ងផ&លខ)/នរ ស នត \សបT ងដលមនធ) មន នរណបនចលមកបតiពខ)/នបTបហយនងម@យ បន ស0ងដងឲ បឃញថ កបម) មនIបស!ហ6 ម!កបន ចងចតIនយ ច "កបនពតៗ ។ ចនQឈ អងhយប9កងន)ងជបណ@រ បTបឃញសភព កបម) ង )កមខក0ពងងលងម 8ឡង បEយ នត \សបTក0ពងត0ងចតIស@

បEយអរមaណ6អងណ@តអណ@ងតម.... ។ " បព" បន

វជបខ&យងមនប" មខមតដចព/កបខ&យ... " ចនQត ងពនត "កមខ មលខ)បន បហយ ញញមខ/ចប9នងថzល... �បអ ! ឈ ប2អ..." កបម) ស/រអ!កងលង ម 8ឡង... សសតកម0ប9 ក!ងរ រ សចបតមន Y?យY)កងដលជ/ ថ មនមនស%ម!ក សម)ងបមលនង ប9ឯជបណ@រក0 ចងបតកយ នងតបកដថ មនធ) ជ/

បឃញបTពមនមកសបម)ង " ផដឮខ)0ងបឡង តពមទ0ង+ក នយយ ងដលតមមកប2ឲ ច ដងថ ងត \សបTបនតបកដខ)/នបឡង បន ឯងចបតមន ប" ឈ ងលង.... ។ " ល ! ងលងបនពបរ ណស " ចនQបដរបCរក នត \ស បណ@រ បហយឱ សa... " ថផដ សលmeលណស ម!កបន ជនរណ.... " ចនQស/របហយញញមEក នIច " មតIជ" សសឡញរ ស ចខ)/នឯង បរន ឯងសhល ងត \សបយងបCបន Ts ងចនQ ងដល បយង នយយញកញ បន អ.... " ចបតមន ត ញ "កម 8ឡង បលត បហយបលកផដស0ព ចនQ ""/លស0ព បTបCនយយនង នត \សថ.... " បតតកអរ=ង ងដលឯងមនមតIងដលល 0=តក!ងបពលបន " ងកវងY!ករ សចនQមត បTសម)ងបមល ចបតមន ដចជក0ពងរកបមល


បរPងអ ចបតមនដងថ បi@ភយៗ បT. បមលក0ហសនង ឬ ប" បអ !... ឬថបTបមលបC បឃញថនង មនដច រស នIច ណប".... ។ " បអ !.... បម8ចក*សJតបCបហយ បរន ឯងសខស ]យឬប" ? " " បអ...! រករយណសងដល បនសhល បអ បDក

ច ខV0ស0បCមនបហយ អរTណស0រ

ម 8ឡង វជបតTtងតននIយ6ល

ណស " " បយងបលកឲ ឯង វជសមmតIងដលបយងថ បយងងលងមនបកតប" វសមT/រប9 ជម/យ អ!កងដលយលអ0ពតផម)វពតប" ងចនQ " " អs !! " ចនQយលបឃញងដរ " អរTណ ណស

8ងនIខ0VTង""/លមនបន " " ប មនតពម""/ល

នត \សខV0បTប=Vរឲ បDកបមលងថរ

ឲ ជ/យងលងជ0នស / បតបDកថ យ8ងបម8ច ពតប" ច " " ងមន ! ងមនបហយ ! ឯងមនតតវ ដបស2ប" " " ក*បន...! " ចបតមន ""/ល+ក យ8ងសសល... " យ បន ម!ក=ង " ចនQតប

ងស0ហ បយ

នត \ស... " អបញ‚ញបDក=ង បហយក0បY)ចយក ម 8ឡង មក=ង

ណg !.... " " ងមន...ឯងតតវងលង " បមតIរ សឯងឲ បយងស@ យលតពមប" ? " ចបតមន ត ញ ""/ល+ក បហយក*បដរតតឡ បឡងបC ជនបលយ8ងបលPន នងខ)ច បDក

ងត \ស

ច នង. ក0ហស នងបនត0ងពករយនងស0ដ " មនបន... មនបន... បយង

តតវប2សបម)ងឲ តTលរជងបន " ចបតមន បដរនកបCរហតតម=)វ នង. ប=@មY?យកងល ងដលករតបកដខ)/នរ សកបម) ជ0នញឆ)ត អចយលដងងដលបDក ច ចងនយយ ដល ។ " ក0ឲ រសម!កបន មក. អរមaណ6សបងBតបឃញករ.0បចខ)/នរ សបយងបតចន ជង បន ប"[ត " ផដរ សនង ដងថតតជក មនយរក*បដរដលកងន)ងស0រក បEយមនដង ខ)/ន... " វ8 ក អs ! ងបរន ! ដ/ងណg !... បអ... បកតអបCបនជមខបស)កស)0ង � បកaងសស បលចមខបចញមកពTលបឈ ចបតមន ត ញ ផ)ស @រ"កមខ នងករយឲ ដច សភវe ត តកត... នងញញមEក នងតចនម ដ/ង " ដ/ង យកន0ឆJញៗមកប=Vរ ង បរន .g !... យ បន បយងហ បយជម/យគ! " នងតចក*រតបតបCយ8ងឆ រហ?សតមលកrណe នស%?យ វ ?យជ0"ង ងដលរហ?សរហ/ន ចបតមនបដរតតឡ បCក!ង ន& ស0រក នងអងhយច ប9មខកញpកឆ) ។ សម)ងបមលអ"នៗ ងដលបឡងដច

រមត បពលមនតតវជភរe

យ8ងបតចនក!ងករក0.ត វ ងតឥឡវបន វក)យជវតQងដលនងតតវករ បហយនងមនTត បករវបចញ បដមmថ នងបនគaន នរណ សង%?យក!ងបសចក@ជ រស.0បមល 0ណ0រ ស នង ។ ចបតមន បE បឡវអវម@ងម/យតគ ៗ នកខងនងខ)/នឯង ងដលតតវយកតកណតរ0រត ត"ង នងសសយតកណតបចញ បពលបន បនក)យជសសIប9បពលរលរតតរហតមក " បត បពលណបC ប" ខV0មនឱកសតតឡ ក)យជមនរ រងដចបដម...បន ខV0មកងលង ខស "0នងអប9ក!ង=& ម/យខ!ងបន " នងដកដបង…មយ8ងងវង នងក0ពងនកដលមខមត រស ម!កបន ងដលបTប2ឲ នងដងថ បi@ភយៗ បពលងកវងY!កទ0ងTបន សម)ងមក ។ " ជបតចនឆ!0មកបន សhលបស បTជប

ងត \សរ សខV0ប9មនងដលរកមតIសសណមកងណន0 ឲ អ!កម8ក ដង បTសhលបស!ហ6 ងតក*មនដងថបស!ហ6រ សបT ប2ដ0បណរដល

ណបហយប" មនងដលបឃញស0បរចម@ងណបស " បDក

ច នយយដល ងត \ស "


នរងដលបTសសឡញបន ឬ សតនងជមនស%លបតចនយ8ង នងម!កបន ជសច ញតឆJយៗរ សបយងបន ឯង " ចបតមនមនធ) បមល រសណប" ពមនមក ជវតរ ស នង រសប9ជម/យ ងត \ស រហតមក បពលបន

ងត \សឃ)ត.កពនងបCបហយ

ដ/ងចតIនងតតឡ ជយលថ បហងហងនង បរPងរ8វងដលតតវករ"កងន)ងស!កប9 សរជថa...... " បហតអ បម8ចក*បយងតតវTតដលមខ រសម!កបន បTមនបនដច ងត \ស បយង នIច ណប" " នងដងថ រលកផនចតIបនបកតមនបឡងយ8ងឆ រហ?ស នង ស0បរចចតIបដរចល ន&

"ក បពលងដលបសចក@សសសថ)ផនងខ%"កជ/យឲ នងឈ

តជ”លបតជមបនម/យរ0បពច ។ " ចងសhលណស រសម!កបន ជនរណ " នងបដរថយ យ8ងឆJយព"កមខញញមសសសតតឡ មកអងhយឯបiអ បហយ. តកស សតសក បឡងមក សផសសកពណ6បត!ត ងដលរបDងតបសខ!ងខ)/នឯង " នងមនន?យដលនរណ បT ? "

ងចញpម"ចងកផដរ សបTបនតកឡ យកបក!យបកយ.... " កបម) ងដលបមល

មនយល ងដលបដរចលបCក!ង=& ខ!ងតចបន " " ពបទ{ ! នកថនរណ មតIថaរ សបDក ច .g ! បអ ! បDក. អរមaណ6បមលរក នរណក!ង=& បន ពតតបកដ " " ឆB/តងមន តប

8នaនដងបហយ មន.0ម@ងណប" មនស%ដច បននគaនផថJប កប

ដងឲ

ងចនQប"

បហយប បDក

ច មនខកងY!កប"បន បពលខ) បនន អចសសឡញបTក*បន " " ច នង បនន ចងបCណ ងតងខ)/នសតយ8ងបន ... " ងចញpមប កថតត ន0យក កងន%ងប+ បគនងEកខងក!ង បហយ តដចបដម នងង រ តតឡ មកបមល នយតកម0 ងសនសត.... " បនន ចងបC=& បDក បពលDJចប" បនន ប9"បន ដលយ

ច បCងលងបT នIច អរ...មន.0បចបរ[ អហរ " នយយច

សសសត បដរបចញព ន& បដក ច

បCជនបតកម បដរកត"ធ)រ=& បCទរ=& ងដល=•ភ‚ គ!នង=& ញត វជ=)វចលបចញ ងដលនងបត ត0ងងតពតចរហតដល20 ។ សសសត បដរយ8ងបលPនបឡងបដមm ឲ ទន ត \សកបម) ងដលបដរ ប9យ8ខងមខ ចបតមន បនឮសបម)ងស)កបឈ សស ៗប9 ខងបតកយប" ង របCបមល នងង )កចតI ងដលជ/ សសសត ជអ!ក ងដលមនធ) បឃញ មខមកពមន ។ ស!មញញមរ សចបតមន យ8ងបពញចតIEក បនន វងY?នកIដ*ត ជត យ នងញញម ""/លយ8ងសចងករ សមrងប"[ត.... " ស/រស@ .g !... ប សaនមនខសបDក ក0ពងបC=& បDក

ច ងមនប"... " " ប"... អs....!... " " ខV0បwa បនន .g !... ច បDក... " " ខV0បwa ចបតមន ប"....! " " ង )កចតIងមនប" សខៗ ខV0ក* ង…ញខ)/នប9បពលបន ខV0ជញត បDក

ច ប9ជតខង=& បន =& ម/យខ!ងបន Tងជ=& រ សបDកងមនប".... លណសខV0

ឧស•ហ6ឆ)ងកតតមបន =ង " " នងក0ពងបCជ/ បDក

ច ឬ ? " " .g !.... " នងសស

""/ល+ក ... " បដរបCម!កឯង=ង.... " " បEយក@រករយ.... " " ថបCហ បយ=ង .g !.... " " ល ! នងនងបនជ/ នងបDក ចនQ

ងត \សបDក

ច =ង " នង"ចបជងងក

"កមខផ)សពញញម ចបតមនង )កចតIក!ងអក mករយរ សនង.... " ស) បហយ ប" នកបឃញថ ខV0""/លណតមតI"ក អ ! ច0ងមនងតម@ង បហតអក*បY)ច យ8ងបន បពលបន មតI


Tង.0ស) បហយ អs ! យ8ងបន លជង ខV0ប=Vររ សបន ឲ បCបDក នងចលបCនយយសខ"កr នងបDក

ច =ង .g !.... បហយ

ច ក!ងឱកសខងមខបន " បនន ហច ត អ ន0

ឲ បCមrងប"[ត បហយង រតតឡ បតកយ... ចបតមនបមលតមរហត ដងថ សសសតបន បចញមកព"សខងណ ។ ចបតមន ក*បដរ នIបCប"[ត មនយរក*បនមកដល=& បDក

នងបឃញបDក ចនQ អងhយ=កប [រប9បសQxម ប9ឯយ8កបម) ង រមកបឃញ ចបតមន ប" ល / ឲ រ/មតជម/យ ប9មនទន បន ដបស2=ង បDក រងកយរ សបរន មនតតវនងបរTបតTtងសសវងតT ជ0ពកប" .... " " បDក

ច ក* ន)ស s បម)ងបឡងថ.... " ង ចនQ " " អរ ! អញpងប" ឬ

ច បពលម/យសន& បន ខV0បនជ/ នង បនន ញតរ សបDក នងប=Vរន0មក

ស/រ សខ"កr បហយតប ថ បពលមខនងមកជងជកងលង=ង... " " សបT នង បនន ឬ.... បអ ! នងតតឡ មកត0ងពបពលណ.... " " ហស ! សសម!កបន ពបកយកចតIណស /ល ឲ តតឡ មកជម/យគ! ក*មនតពម មក " ចនQ បY)ចខ)/ន ក*រអបចញមកបEយករ"នចតI.... ចបតមន បឃញបDក បន ឯង " បDក

ច ញញម.... " អរ !... ករពតបន TsបតមខបC ក*បត+ នង បនន

ច នយយច0អក ងត \ស បហយង រមកនយយនងមតIក0បD ថ .... "

ឯងTងនងបននយយ នងញតរ សបយងបហយ នងសតណសងមនប" ? " " ប" ! " នងជសសIងដលមនចតIរង ង 0=តក!ងបDកមនយលបស យ8ងបម8ចបនជ ង ចនQ ងត ចតIអសបហយ ដបច! បហយប9ចង ដបស2 ង ចនQ បនប"[ត យ8ងបន លប" ចនQ ប នង មក"បន ប"[ត

ចនងឲ បរន ប2ជបមអបណ@ក បត+ បTមនវ2ករនយយ

បTមនវជ‚ល ខV0បជPថ នងTងងត"នចតI នង ងជមនខន ចនQ បមលមខ ចបតមន ប2ឲ បTតតវមកពង+កកបម) មខ"នម!កបន ងដរ បTមនថផដឬ យ8ងណ ងតចនQ ក*ធ)យបចញបCថ " សកលmងបមល... " "កមខ ចបតមន តកម8វ នIច នងនយយត បCថ ... " ខV0 អs !!...Tងមនស&តប2ជប•មហឲ នរណប".... " " ងន សម)ញ ករងដលនង បនន ប=Vររ សមកតមឯងបន សងម@ងថ នង"កចតI មនស%ង )ក មខ ដចឯងបហយ " " ហ!ងបហយ ជត តកត នង បនន មននយយជម/យនរណងយៗប" បត+ នងមន ឱន មនងតបង

បត+ យ8ងបន បហយ នងប" មនតពម ងចតIនងនរណងយៗ ច0ប+

ណ ងដលចលមកងញ8នងបE សសយ បហយអចបប

រស

ងប.លទ0ងអសសមmងតខV0

ឧស•ហ6វដចអបណ@ក ពករងរតមល0E ត0ងពបតកមរហតដលបល បឡងមក 0បរ ករងរ ជ0ន/សអ!កម8ក នងប9មនយក ងY!កបមល=ង " ចនQ នយយបរPងរ8វងដលទលចតI បTបលកប [រ=កទ0ងដ

ដចតតវករ 0បY)ចបស!ហ6 ងដល

រង.0+ក ត រ សបT....ចបតមន ល បមលអក mករយរ សបT ករងសងយលចតIក*. ប=@មបកតបឡង ប9ក!ង" = 0 នងក*នយយបចញបCថ .... " ប"... ខV0នងសកលmងបមល "


" លបហយ " ចនQនយយបEយបពញចតIអងhយបសJxម នវករ 8 +លរ សកបម) ងន !

នត \ស ប2យ8ងណក*បនឲ ងតបនសសសតម!កបន មកពoបលប

" ចនQ បសចបចញមកដចជតគ0តគចតI..... " ប9ប2អ... " "

" បអ ...

ដងឲ

នដ/ង តតឡ បCបរ[នបន

បហយ " ចបតមន នយយងតតកងសងY!កមនឃ)តពបស[វប€ងដលប9ក!ងផដ... សបម)ងបសច សស”យបសស ដចរគ0ងតបកបន ឯង ប2ឲ ចបតមន តតវបងយមខបឡង ..... " នង បនន... " " បអ... .0បwa បន=ង ពងកណស " នងបដរបឡងបCបល=& ស0បŽបCអងhយបលបiអ បEយមនយកចតI"កEកនង+ក អបញ‚ញងដលរ តបចញមកពមតមrងប"[ត ឬប"... " នដ/ង ខលខយនងបDកបតចនឬ " នង បនន ស/របឡង .... " មនប"..... ខV0មនចងឲ បDកតT បតងxនពបសសរ សនង តតវរង.0យរ.... " " ករយរ ស ន ដ/ង ចលចតIបDក ណស " ចបតមន តជ”ញចបញpមង )កចតI ច0ប+ +ក នយយរ សនង បនន បសច កកកយ នង ល/ចបត

ងកវឆ) បមលបTព=& រ សនង មនដងថបត+ អ នងប" EកចតI

បល រស ងដលមនដង ក]លកន&យ ដចជបT " មនពតឬ បDកប2ឲ នរណៗក!ង=& បន ចលចតIបDកងតទ0ងអសហ!ង បត+ អក m ករយងយៗ មនស!មញញមងដលជមតI បហយ+ក សន&ន ងដលប2ឲ អ!កស@ ស ]យចតI បមលងតបDក

ច ច មនងដលT0បរ T0បរយអរមaណ6ដច"ម)

"

តT បពលងដលនយយ សសសតសម)ងមខ ចបតមន រហតប2ឲ ចបតមនដងក*YតY?យ " ក0ពងអនអ.... " បនន បwJកមខចលងកmរ ក)នកយជ ភយបEយ"កអ ថ!កលៗ ចបតមនតប ខ)/នឯងថ ប សនជ ងត \សនងប9វញត បសរណស នងបនងណន0 ឲ បនសhលសសសតដចជនង បនន នងT/រឲ សសឡញ បចញយ8ងបន មនង )កចតI ងដលបDក ចនQ មន 0ណងចងបរ[ ករនងនងឲ បន.... " បអ...! ខV0បតតxមខ)/នត ឡង.... " " ឧស•ហ6ណស...." " ខV0ចងពងកដចបDក ចនQ " " ប"[តបហយ ជ/ មខបពលណ .0បចនយយបwa បTតT បពល បDកជ ឈa/ញបT មកខលប ដង បនន ប2អ " នង បន&សឲ ចបតមន ញញមសន{ ថ... " ខV0ថបT សកសម នង នងណស " " T/រឲ 2ញ ណស ឈ នយយបរPងបDក ចនQ បC តប

8នaនបលកបហយ បនន មន សវចលចតIបT

ប" បឃញបTជយរមកបហយ យលថដចជ ងត \សរសប9ជម/យគ!បន ឯង បហត អក* បTមនយកងY!កបCបមលនរដផ"បC ថបDកច បពលណខ)/នឯងបន ញp ញpល ឲ ចលចតIនង នរណម!ក បអ ! ឬថបDក

ច តប ថ បDកមនងដលនយយដលនរ

ណប" " ចបតមន បសច ចងតប សសសតបន ថ ខ)/នឯងក0ពង ញp នរណ បតប2បនយ8ងណក*មនដង " ប ប

ញpលប

ដង មនឲ ចលចតI

ដង"0បនរក*លបហយ អ"ត ខងមខបន

បនន នងន0មតIបC=& សមត" ដលផថJ ច?ន& បCជម/យគ! បDក

ច ក*បC=ងងដរ

8ងនI

កចpករបន តតវគaនវតIមនបDក ចនQ " " ប គaនបDក ចនQ ខV0TងបCមនបន " " បហត


អ... " បនន ស/របឡងបត+ មនចងខក ណ 0 ង.... " បត+ បDក ចនQ ណតខV0 មននង " " បហ !.... " បននងសសកបEយខក ណ 0 ង " ទលងតថ បDក ចនQ រ/មដ0បណរបCងដរ " " ក*បន.... " មនបពល បនន ងលខ)/នតតឡ បC នងឆកឱកស ងដល ចបតមន បY)ចបន ក* បថ ថzល បហយក*រតច ពបល=& បC.... ចបតមននយយនងខ)/នឯងថ.... " បន បយងមន មនIបស!ហ6ខ)0ងយ8ងបន ឬ " ចបតមន បលកផដអងងលស!មងដលនងតកម0ប=Vរ"ក.... " បDក ច ! បDក

ច!"

ចបតមន មនបនឮសបម)ងត ""/លប" បwJក បមលចលបCខងក!ង ន& ផ&លខ)/នរ ស បDក

ច បពលខ) បTអចប9តជ\ងណម/យក*បន... សភពងដលចបតមន បឃញប2ឲ នង

តតវឈ

ងករ នងងដលអងhយបន Tsអតក2 បហយបតកកឈរ " មនដងប9ឯណប"...

" ចនQ តប បហយ បដរចលបC ន& "កសបម)ង"កផBឈកស0អតកយ ប9ម/យសន& បហយ ចបតមន ក*បនឮសបម)ងងសសកប†ថ " បរន !... ឯងចលមកបន កងន%ងប+ បគ បហយ នង ដ ស ឲ N

នIច ជ/យយក

នIច បអ ! បពលយ 2Jន នIចបហយ ក]លប92Jន

ហងប9បឡយ ប ចងឲ សស”លស0កបហម/យងកវច " ចបតមន.0បចតតវ ង…ញមខចលបCតពមទ0ងរ សនវនងផដ..... ប9.0យ8ងយរងដល បDក ចនQ បដកតត0ខ/)នក!ងអងក]លង=កបCងTមអងងY!ក តតពមៗ " ជ/យ=%0ស NEក ក!ង"ក នIចមក " បTនយយទ0ង

តងY!ក.... ចបតមន ត បហង ប+ នងប2តម "

កបហប9ឯណ បមតIជ/យខV0 នIច បរន " ចបតមន តតឡ បចញបCឆងករបហប•aឲ នង តតឡ ចលមកម@ង ក*បឃញថ បTកន)ស ខ)/នតតឡ ហចផដបចញមក""/លកបហ

តពមទ0ងនយយបឡយថ.... " បហតអដលបនPយហតយ8ងបន គaនកម)0ង សមmងតដ ខ)/ន ក*មនបន បអ !.... អ ន ត \សពងយកពព "កដសខ!ង ងឲ បតរមស នIច " ពបត+ អ ក*មននង ចបតមន លកផដបC. ពព "កបន បហយដសខ!ងឲ បTដចតតវមនI សងBត..... " ឯងធ) ប2ង

បន ឲ នយ ចប" " " ប".... មនងដលប"... " " បរន ឯងខងប" ងដល ងស/រ ង បន " បពលបន ចនQ ងតងខ)/នរ/ចរលបហយ បTក*ប កឡនបចញបCប2ករ បTតតឡ បដរមក កងន)ង=& រ ស ចបតមន .... ចបតមនសសឡ0ក0ង នIច នI/ច បហយត ញ នយយ Eកមrងប"[ត បEយកងលថ " បDកអចពនត សកល/ងភពសតស0រវងខV0នង នត \សបDកក*បន ខV0មនត កន បរPងបន ប" " " ពតឬ... ឯងមនខងនង ង ឯង ថឯង មនបត

ងបជPចតI

រសបY"បន បឡយ " ចបតមន ញញម នងនកថ តតវមនមនស%យល

ខស Tតថ កបម) តចងដលបwa ចបតមន ជបខ&យ .... ចនQ បឡងមកបល=& បTក*"ម)ក ខ)/នបT បEយមនចងTតបCណប"[ត... " ប9ឈsក]លឬប" " ចបតមនស/រ " នIច នI/ច " បT "ងY!កនយយ ចបតមន ឆកឱកសបន ល បមល"កមខងដលមតរ សបT.... " បរPង នង បនន បCដលណបហយ ករងចវចវ មនខចខតឬប" " ចនQស/របEយបនPយ " អរ...!

បរPងបន ប" បឃញថ ចងសប@ហ6បន នងបC=& ឯសមត"ប9ផថJច?ន& " " បន ជ=& ស0រក


យកខ លអកសរ សព/កបយង បហយបន អ " " នង ច បហយនងខV0 " " យ8ងបន

ល / តT គ! បDក ចនQ បDក ងT/រងត"0បនរ.... " បTប†ជ0នស / ខ)/នឯង ថ ងយ8ងស!"{

ងត ចបតមន ប9ប†បTបEយដចក]លពបដម " ខV0ថជឱកសល ងដលបDកបនប9 ជម/យនងងតពរនកសJតៗ � " បហយយ8ងបម8ច ឯងTតថនងឲ ឱកសបន ដល ង ឬ ដងប"ថ រយកសងដលប9 ត0 នបន បនន តទ0បន 8ណu នងតទ0នងតតជកបនប" ចងដងប

ដងនងបតសសឡញនរណបTខ) ឲ ស) ច ស0តតមដងថ នងសសឡញ នរណ យលបហយ ងនងដកខ)/នភ)ម ងហ !... បសចក@ សសឡញវនងង )កយ8ងបន ឯង ប ចងបដញវក*វមនបTចងដរ ឯងណg បរន ឯងធ) សសឡញ នរណខ) ប" ? " បពលបន អ!កនយយ ប កងY!កបឡងបមល ចបតមន បដមmរង.0ស@ +ក ត ...នង ត ញ ងកមខបCបមល ក%ងដលបហរមក"0នងជ0បរ[ង=& បហយក*ឲ ចបម)យថ " ប"... ខV0 ប9មនទនមននរណសសឡញប" " " បអ ! ពតឬ បន ឯង.ញបDក

ច បហយសសៗ

"រស?ព&មកជងជកងលង ងតបពលដងថ ងY!កបមលមនបឃញក*ថយបCបEយសរឮងត ស0បឡងមនបនបឃញរ

ដចងដលឯងបឃញ

ចបTមន បi@តកហយប" ពតប" " ចបតមន ប9បសJxម នងនកង ក ) ចតI បអ ! ឬថបT ដងបរPងរ8វផ&លខ)/នរ ស នត \ស ដច ងដលនង ដង... " អs !... មនបរPងងដល ងតតវអងរឯង មo8ង.... " បTនយយដចករងរស0ខន " បTអច"កចតIឯង ឯងប" ដងអថŒក0ប0ងរ សបT វមនអចជបរPងលប" ស0រ

តT គ!

ក!ង=& ងតវជករពតអ!កម8ក តតវមនចលចតIប" ងដលកនត \សរ សបDក បនបកaង ក!ង=& ជត ពន{

ងចងឲ វសJ សJត ដចយ8ងបន បនប" " " ងហ ! ខV0យល អតT យ8ង

នងសJ សJតយ8ងបន រហតបC " " ងតបរPងរ ស ង ឯងមន.0បចសJត " បតជប

ដង

ងបឡយថ សសឡញនរណ ហs ! មនដងថ ជតបន តតវបល ថaតT”ស 8នaនប"[តប" ចនQនយយ ញមៗបហយក* តងY!កបសJxម " ផថJបន បDក ចនQ មនបCប2ករប"ឬ ? " ចបតមនស/របឡង បតកយពបសJxមបCម/យសន&

" ឯង"0បនរឬប" ជ/យប កឡនឲ

ង នIច

បតបនប" " លaម ចបតមន ""/ល+ក ចនQ ក*បតកកបឡង ហចកនបសរឡនឲ តពមទ0ង ន0បដរបC ឡនងដលចតប9បតកមបដមបឈ.... បន ជបលក"ម/យបហយ ងដលចបតមនមក កងន)ងប2កររ ស ចនQ.... ។ " ប គaនអប2 ឯងអនបស[វប€ ឬងលងអន2sបនតក*បន " បTចងលបCតEកក0ព "?របន នIចប"[ត.0 ចលបCហ អហរជម/យគ! ចបតមន អងhយអន"ស%នវដ

"

រប"ស ក!ង

ន& ប2កររ សបT ចតIនងយលថ មនបសចក@សខដចជចងម)ក ងដលបនប9ងកmរ នង ជតស!"{ នងបT.... សបម)ង"រស?ព&ក*បររ6បឡង ចនQ ""/ល " " បរន រ សឯង... " ចបតមន បដរ ចលមក""/ល"រស?ព&ពផដបT " អរTណ... " នងនយយខ)ៗ បហយត ញ នយយតម "រស?ព&... " នកបឃញយ8ងណ បCងលងឯករយល?យរ ស ង ចនQ... " បDក នយយដចមនស%តតវបTបប

ងប.ល... " ខV0តមរកបDក

ច មនបឃញ " ចបតមន


សរភព.... " ត យ?ត! ងចនQន0បC ងrចខ)/ន " បDក

ច ញ ញង ចបតមនបសច តចៗ

ចនQល បមល អក mករយរ ស ចបតមន បTបឃញពណŒសមmរ ងដលរបDងសតជង សស ជបតចន បន ជមនស%បលកដ0 ងងដលបT EកចតIបមល យ8ងជតដត.... " ឯងជនរណ " ចនQ ត0ងចតIស/រប9ក!ងចតI.... ចបតមន តតឡ បCអងhយកងន)ងបដម ចនQ ចច "រស?ព&បC ខងក!ងតប បលខមខ ន& .... " ភ‚ បC=)វឆJយ រកអ!កម8កឲ ខV0 នIច " បTយលថ ចង នយយជម/យម@យ បហយចងដងបរPងយ8ងបតចន ទក"ងនងកនត \ស រ សមតIបDក ម8ក ម!កបន តមងខ%"រស?ព& បTល បមល"កមខយ8ងសស”ចបន

" បDក ចនQ ខV0បឃញ

នង បនន បដរងលងឯជយសមត" ងតម!កឯង ខV0ថបន ជឱកស ល បហយណg.....! " " យ8ងបន =ងឬ ? " អក mករយ បស&របដកបស&រអងhយអនកងសត ប2ឫកគaនខលខយអ បស .... " ច មតIៗ រ សនង " ចនQ ស/រតបEយមនងកបមល... " ខV0មនដងថ បកតអ បឡងប" មតIរ សនងមកហ បយផថJរ/ចបហយ ក*តតឡ បCអស គaនសលម!កប" " " T/រ ឲ ង )កណសងដលបពលបន នង បនន ចងស0រកងតម!កឯង បអ ! បហតអ ក*ឯងមន បដរ ងលងជម/យនងនង ករយនងចលចតIឯងខ)0ងណស " " ក0បCស@ +ក ញ ញង រ សបDក

ច ខV0ថ នងT/រនងបនសសងបយ លលៗ ងដលបDកមនច0ប+ នង "

តគនងតបឃញបTប9បសJxមៗ ចបតមន ងនQមបឡងថ... " នង បនន ជនរ ចលចតI+ក នយយង=មៗ យកចតIយកបថ)ម បDក ចនQ តតវប.ល ស&លបដម ងដលបDកធ) ស0ងដង បហយ. ប=@មស&លថa មនងមនបឃញមខនងក*រអរទ0 បរPងករ ងរ បរPងភរeកចpឲ នង ស@

នងជសសIណg !.... ជសសIងដលតតវករភពកកបi@កងចតI ! នងបជP ជក "

ចនQ បE ងវនតបចញ បTសម)ងបមលមខ ចបតមន ញញមEក បហយនយយថ... " បមល បCឯងដងចតIរ សអ!ករលគ!លទ0ងអស ឯងដងសមmករ 8 "ងhចក*ដងបនថ ង នយយថយ8ងណៗ នង បនន Tង 8 +លដល ងជញកញ មនត

បហយណg ! " ចបតមន

នងញញម នIច បហយកន&យងY!កបមលបCរលកសមត"ពណŒបខ[វ " បហតអឯង

មនបE បខអវ បDត"កងលងជម/យ ង...បCច " បT រលដង +ក

/ល.... ចបតមន

ដបស2រ សបT បន=លជម/យនងបDក

ដបស2 ដច

ច ងត ស0រ បDក ចនQ

ដបស2មនបន=ល បពលងដលមrងប"[តបតកកបឡងក*ស& ចលរកចបតមន បហយ ល រងកយបCប.លក!ង"ក ចបតមនY?យមខបឡងបស)ក "

ងដងថឯងខ)ច ងតអ0 លតតវងត

Y)កឬមនបច ឯងមនតតវខ)ច"កសមត"បCប"[ត រហតម/យជវតប" " ចនQ បសច កកកយ ផដរ សបTប9ងតសសវរងរ ស ចបតមន "កខ)ចមrងប"[តបកត អករ ស)ត ពតៗ... ចបតមនង រខ!ងEក អវយsតរ សនង""កបជT នងតពម ងណ@តតតមក បដមm មនឲ បTសបងBតបឃញក]លរ សនងច]ស.... " បកតសបC លឬប" " ចនQ ងហល ងណ@តបCងកmរៗ " បហតអ ឯងមនតពមនយយដល ង នខ) បស ឪពកឯងមន កនបភ) ងមនប" បហយ ម!កប"[តបCណ " " បយងរសប9ជម/យគ!ងដរ បត " ចបតមន នយយ អមបអ[ន.... "

នសសឯងសតបហយ នងដចជឯងងមនប" " ចនQនយយត... "


ក*មនដចប

តប" " " ប ឯងន0មក ក0ឲ នយ ចសhលមនណg តចលg នសសឯង បC

លងបស!ហ6នយ ច ងTងពបកចតI ជតបន គaនសសណបTបមលប" " បTបសច កកកយ បហយតជមជងហលបC.... " បន នង បនន បដរមក=)វបន បហយ " ចបតមន ចងល បហយត ញ បដរបឡងត.0ង មនបនត0ងចតIប†ខ)0ងបCពបតកយ តតឡ បC កងន)ងស0រក ចបតមន ត ញ ផ)ស @រស0បល[ក 0+កឈតថa ប កទ ន& បចញមក ក* បឃញបDក

ច បដរមកជម/យនង ន ក

ច0ងណក នសសក!ង=& បwa ងកវ ងដលបDក

ច ឲ មកតមងដរបន ឈរប9ខងបតកយ... " បរន ឥឡវបយងបយបពលDJចបតកម ពន)sផBយ " បDក

ច នយយបឡង " ក

យករ សរ រ.តងចង បហយបC 0បរ ដល

កងន)ង=ងងដរ បរនបយងស0បCកងន)ង តជ\ងបន មនបហយ " " បនបDក

ច " ចបតមន

""/ល+ក បហយបដរបចញមក នងសបងBតបឃញថ ករយបDក ណស កងន)ងបន ជពYពម/យ ងដលបDក

ច មន បសចក@សខ ច មនតតវDក ព 0 ន / ត តកមaរ សខ)/នឯង "

ប2អលណg ! យ បន បយងតតវស0រករ/មគ!នងបDក ចនQ ក TងមនដងបរPងថ ងសស ខ)/នឯងបCបដកកងន)ងណ បតiពយលថ បCប9ក!ង ន& នង បនន ប បយង បង… ខ)/នជ មនស%សស បន នងបនបដកជម/យនងនង បនន បតឲ ដង ឬ អត មនតតវមកអងhយ ត យ?ត!ខ/)នប9យ8ងបន ប" �។ ចបតមនខលខយចតI នងមនចងឲ តព អ"ត D.កផ=&បមឃបCប" ចងឲ ប9 0Y)s យ8ងដបច! មនតតវមនយ

នងនងមនតតវបCបដកក!ង ន& បន ។

ចបតមន បដរតតឡ មក"ម)កខ)/នបលបiអងវង នងបឃញ ចនQ បដរបក[ងនងសសសត ដច នង បនន សភពង

បន តតឡ ប2ឲ នងយលថ ឈs. យ8ងខ)0ង ងកmរបDក ចនQ

បពលណ នងយលថ ជងបTមនកម)0ងទញឆកដ/ងចតIនងឲ TតដលបTយ8ងខ)0ង បឡង មនT/របជPបស ថ ប

ដ/ង ងដលធ) សJ សJតក*បកតករចងម)កបនយ8ងដបច! ។

នងមនចងសរបសរដលបTប"[តប" មនចងTតដលបT មនចងប9ងកmរ បហយនយយនង បT ងតក*ដចជបTពoយម ន0ខ/នចលមកតសN ) នងកងលរ សនងបCជបរPយៗ បហយ នងក*មនច .ញចតIខ/នឯងបឡយ ) រលបពលងដលបTចលមក"=& មត

ល / នងឲ

បញ} ឡនបCកងន)ងប2ករ រ សបT នងក*បC ជករងរងដលនងបCជ/យបT ពតបហយ នងចងប9ងកmរបTឲ បនយររហត ទលងតបTបនបរ[ ករ ជម/យនងសសងដលបT សសឡញ ។ " មនស%ដច បនន បន ឬ ងដលមនផថJយលតពម សតម ចតIជម/យបDក ចនQ ក0មកខល ឲ មនអរមaណ6 គaនផថJប" ប ចលចតI TsចលចតI ប មន Ts មន ប ស/រថបពលបន បនន ចលចតI នរណ បននតប បនប"ថ ចលចតIនយ ចបតមន បនឬប" បនន សនoបន បនន ចលចតIនយគaនអ ប" ប9ក!ងបDកបន ពតជស ]យបហយ " បន ជបហត=ល ប2ឲ


បTតតវពoយមបTចបវសមនប9ជម/យ នងនង បនន ងតសJតៗប"[តប" បត+ នង បនន បនប កឱកសឲ នងជរហត បន ប ជ រស ក*TងហមចតIមន បនប" បពលនង បនន សតយ8ងបន ។ ចបតមន បមលតចឡ0 កបម) ម/យTបន ដចមនបននយយតម2មaតប" ប មនករ ជ0ទសគ!យ8ង20ម/យសន& បDក ចនQ ង របតកយតតឡ មក កងន)ងងដល ចបតមន អងhយ អនបស[វ ប€ "កមខបTបមលបCបឡងតកម0ងៗ ។ បកaង ក

យក.នរ សមកEកបលត

លaមបឃញ"កមខមrងប"[ត ប" មនហNនស/រ បន ងតតតឡ ថយបC បDក ចនQ "ម)ក ខ)/នច យ8ងមនបពញចតI..... " ប ខV0មនស) ខV0មនតពមបត ងនងប" " ចនQ ងសសក បចញមក.... " បន បហយជឫ"{រ សបមខ) រ ល " ចនQ បមលមខ ចបតមន បEយតកងសងY!ក យ8ងមតសស”ចម/យឆច " ឯងប2ឲ បសចក@បស!ហ ខV0បខ&ចខ&0អសបហយ " បTនយយEក ច0ប+ មខនង យ8ងមន" ខ)/ន ចបតមន "បតមតខ)/នបដកយ8ងស ]យចតI បត+ ដងថ យ បន បDក ចនQ ក]លខច ប កឡនចលបC"តក\ង ត0ងងតពក]លតពល

បសចក@

បតកវបតក2នងនង បនន បពលខ) បTអចនងរក =)វបចញបEយបC ន{រអរមaណ6 នង សស ដផ"ក*បន បដកលកបCម/យងY)ត នងករសសផមសសផម8បន ម/យភ0ង ចបតមន ដងខ)/ន ច0ប+ ករ 8 +លរ សកបម) ស"{បន មក 8 នងតចម នង

" បន បយងយលស I ឬ? " ក)ន"កអសងដលជ

រមតបន =@តមកយ8ងតកហលតកហយប2 ឲ ចបតមន បរ 0រ នង

ពoយមបTចយ8ងឆJយ " បនន .g ! " តពមទ0ងបថ

បហយយកផដបCEកបលត E

រ សនង ចបតមន តTវសផដបTចបចញ បហយបរ 0រ បតកកបចញពងតTបCឈរឆJយ " បDកមនចលចតI បនន ប"ឬ " សបម)ង សសសត អងរករ " ខV0ចលចតIនង ងតមនងមន ង

បន បហយប ប9ង

បន ប"[ត វមនអចបកតបCបន នង បនន តតឡ បចញបCច

មននរណបTចលមកបឃញ " " ល ! បនន ចងឲ បDក ចនQ បឃញបTនងបនដងថ ចតI បនន យ8ងណ ដងប" ប

បនន ចលចតIនរណ បនន ក*ឲ ឱកសម!កបន ជរហត មន

.0បចមកស0បរ[ ករឲ ខតបពលបវD ប" បសចក@សខជបរPងករបពញចតIរ សមនស% ពរនក បរន បនន សសឡញបDក.... " នងតកម0បដរមកឱ រត ចបតមន "កងត ចបតមន ក* បTចបចញពរងងផដបន បចញ បហយប ក ទរ បដរបចញបCឈរ ឯច0បហ[ង=& នងបឃញ ពន)បs Y)ងសចចលមកតម=)វ ប" បដរច បC=& ស0ណក បនន ក*បដរច បCងកងតតឡ បCបឡងជបណ@រម/យកងន)ងប"[ត ចបតមន យលថ2រត"ង ក*បដរ តតឡ បC Eកខ)/នច បល បជងម8ងវង ។ ចនQ ប កទរឡនបចញមក បTបឃញភ)មនវសភពងដល បនន បដរបចញបCយ8ងមនសJ អរមaណ6 ច0បពលលaមwនបជងបឡងបCបល=& ចនQ ក*ស/របឡងថ.... " តតបង[តបឆ)xតពង មក 0បរដលកងន)ងបហយ ប9Tត ដបស2ប"[តឬយ8ងណ ងមនត បដ[លឯងប" ក!ងបពល ងជមនស%.ញបហយបន

ងមនងមនមនស%ផតពផ=%តមស ]យច


ឱកសជរ សឯងបហយ " បTនយយច]សEកនង ចបតមន សង%?យនងអងhយប9ម/យ សមmក20 តតឡ ចលបC ក*បឃញថ បTប9ក!ង ន& ងត"ក " បអ ! តតឡ ចលមកប2អ ឯងក*ដងវ2ល/ងសសIយកចតIយកបថ)ម ដចងដលឯងធ) ល ជង យ8ងណក*ឯងប2បន សបតមចបហយ " " ខV0មនបនប2បCបដមmជត បយជន6រ សខ)/នឯងប" ខV0មនTតយកបត x សសIប" " +ក នយយរ ស ចបតមន ប2ឲ កបម) បសចកកកយ..... " ឯងយលហ!ងខស បហយ សសIដចនង បនន

ងបនតប ឲ ឯងសhលបហយថ ក0ខ)ចថ នង+ក+ននង

ឯង នងមនបរ[ ករនងឯងប" បហយTងមនបរ[ ករនងនរណទ0ងអស តគនងត ថ ប នងស0បសចក@សខម/យតគៗ ប មនបពលឆ សច នងមនរង.0ឯងប" " " បDក ចនQ ខ)/នឯងច ខV0មនបCប" " " តបកដក!ងចតIបហយឬ " បTចងចតIម8/ប—8 " ដបច! សសIបTក*ថ បន ឯងមនតបកដចតI " " ប បDក ចនQ តបកដបDក ចនQ បCច ប នងមខមនតកស នងTងមនទកប" " ចបតមន រតងតបi@តកហយ នង+ក រ សបT " ប ត ឈមនង ង ងក*មនងមនមនស%មខតកស ម8/ប—8ប"

ងប" ងតដងករពតថ នងមនមpសរ/ចបហយ

រសម!កបន Tsឯងជ2នគរ20 សQនករណ6រ សនងប9មនតពម""/ល ជ=)វករ.... " +ក តប រ ស ចនQ ប2ឲ ចបតមន យលនងអណត សសតកម0 ដចនង បនន ជវតជ ត ពន{ចងងដលតតវល/ចDក មនបសចក@យ8ងណ " យ ! អងhយ"បន បពញម/យយ ឬអ មកបដកបលងតTជម/យគ!

ងមនងមនមនស%បដក យ0ប" សបតមចចតIសនច ក*បន បទ ជ យ8ងណក*នងប កទររង.0ឯងបCបហយ " ចបតមន .0បច "ម)កខ)/នបដកប9ខងៗ បEយង រខ!ងEក.... " បហយច ក@បស!ហ6រ ស ង វហចបហរបCដលណបហយ តបC បន . ប=@មសរជ ថa នងនរណលបC ហ!g ! " ចបតមន ដងថ អ!កនយយង រមខមកខង នង ផដបន សមៗមកចmតសផសសករបDង រ សនង មនតតមងត 8បណu បជងមrង រ សបTTងបលបជងរ សនង.... "

នសសឯងបច ខaសងដរឬប" " " ប"...! " ចបតមន ត

តចៗ " អញpង នសសឯងក*តតវសបម)ងតTលរនងរងម0យ8ងល "នY)ន បអ[នខaស សរ បC ដចឯងទ0ងអស ដងប"បពលដ0 ង ងយលថឯងជបខ&យ ប បពលបន ឯងគaនករយ អ ក*សងម@ងថ ឯងមនងមន " អ!កនយយ ន)ឱ 0

" តពងលង ប អញpងខV0បដកមនលកប" "

ចបតមន ប2សបម)ងដចជ 8 "ងhច ចនQ បសច " មនន?យថ យ បន ឯងមនតតវករនង បនន ឯងមនតតវករ ង អញpងងសកបន បយង បCក0សនI ជម/យគ! យលតពមប" " " បហ ! " ចបតមន ប2សបម)ងEក នកថលJងណស ចនQ ប" ថយបCឆJយ បដកយ8ង បសJxម ចបតមន យលថ2រចតI ក*បដកត យ?ត!ខ/ន ) រលយ " បរន បCណបហយ ង ចនQ ច មន បនឮសបម)ងបTប"ក!ងតពកបន "

ច ស/រ ង ត \ស " ប9បដកប9បឡយ

ងក*មនចងរ0ខន

បអ ! បន ឡននរណ នង បនន បCងញ8កបម) " ណមកទ0ងតពក បអ !...ឡនងដលតម មកជឡនអ!កម8ក បន តតឡ មកក*មនបឃញតប ដ0ណង មកT!គ!ខ) " ចនQ នយយ បហយក*ច ព=& បC""/ល ។


"ក

បC""/លបDកសស ឆ

" បDក

ច ង រមកតប នងបកaងក!ង=& ក ប"

ត ញ

បC""/លអ!កសស ចនQ ក*"ចបជងបពលកបម) ម!កបន ច ពឡនមកឈរងកmរៗ នង បនន .... " ស/រស@បDក ម8ក ! " ចនQ បដរបCឪពកម@យ បហយង រមកបមល រសង )កមខ ដច ជមនបជPងY!កខ)/នឯង..... " បន ជ ងត \សរ សមនស%ងដលបយងសhលថ បរន បន ណ បDក ចនQ " នង បនន ត ញ នយយមន ងដលមrងប"[តស/រ..... " ងមន !.... យលថ

ងត \សលង"កស)

នសសបT

ករពតមន"កបនស"ជ/យ បTប2 ដ0បណរមកតមរក

នសសបT រហតបនជ/ កងន)ង=& បយង ងតដងថមនប9 ម8កក*

/លមកស0រក កងន)ងបន

នងបនប9ជម/យគ! បហយមនមខមតដចគ! ម!កណងដលជ នសសបភ) រ ស ចបតមន ម8កក*ចងជ/ ដចគ! " ចនQ សសឡ0ងក0ង បន មនន?យថ រហតមកតកម0តចបន កហកតT គ!ទ0ងអសឬ ?... " បនន មនយលថ បហតអ នសសបDកតតវងក)ងខ)/នជ បDកយ8ងដបច! នងប2ឲ តT

រសមនបwa ចបតមន ខ)/ន

គ!យលថ នងជ រស "

ពត នយយឲ រលគ!ស@ ថ " ខV0យលករTតរ សនង នងTងនកដលខV0 មនចងឲ ង កបC នងប" ប2ជ0នស / ជរ ខV0 នងបនដងថ

ងត \សម!កបន មន បនបCណប"

បយងសសឡញគ!ណស មនធ) ត+តតបសពគ!ប" " " ពបទ{ ! T/រឲ អណតណស " អ!កសសនមល នយយបហយ បដរបឡងបCបល=& ចនQ បដរតតឡ បCកងន)ង ន& បដក បT ប កទរ ន& ចលបC បហយនយយស0បឡងខ)0ងៗថ " ភVកបឡងពយលស I មកជ/ នង ករពតច សណត " នងតកម0ប កងY!កបមលងកmរៗ បពលដងថ មនបនប9ក!ង ន& ត ញ បតកកបឡង " ស ណត នងស ]យប" ងដលកហកបTង

ក*

បន " ចនQ ស/រ

"កមខបTតកម8វបឡង អ!កងដលចលមកកករកកយសណ’នករណ6 Ts ចបតមន

ងត \ស

ងដលនងTតថ បTង កពនងបCបហយ ។ "

ងបរន " នងងសសកបចញមក បហយស& ចលមកឱ

ចនQ

បណ@យឲ ពរនក ង ន

ប9តមសតម”ល បTសសឡ0ងក0ង មនយរ ង នបភ) ក*បដរបចញមកព ន& បដមmជ/ មខ អ!ករលគ!... " បពលបន ក*បនប9ច0ប+ មខ អ!កទ0ងអសគ! ផថJបន តតវបរ[ ច0វ2ឆ)ងគ! នIច " ត មខរ ស=& នយយបឡង រលគ!ឮយ8ងច]ស ចនQ EកងY!កសម)ងបមលនរ ងដល បដកងតTជម/យបTមកពយ មនអៗតT

នងមនងមនបខ&យ មនងមន

រស ងដលជសសIម!កងដល

យ8ងឲ បTEកចតI ករជ បល[ងក!ងយ បន ចនQ រកឱកសនយយជងជក

នង ស ណត បTកនងកវ បតTtង=ក បដរតតមងបCរកខណeងដលនងក0ពងសម)ងបមល ងត \សរ0Tជម/យនង បនន ។ " អក mករយ នង បនន បន បCជ លងបស!ហ6 នង កបម) ងដលបwa ចបតមន មន ផ)ស @រ សមmពមនជនង ចបតមន " បTT/ចចតIប† បពញមតរហតរ ថ ត0ងពដងករពតថ នងជនរណ ។ " បអ ! មនយលបស ប អនងបកតបឡង ស ណត TងបCហម ករយលបឃញរ ស នរណមនបន " " បន បហយ ករយ ងត \សនងក*លងបស!ហ6ញតខV0 នIចប" បហ !


បមលបC=)វណក* មនងតមនស% សរបសរដចគ!ទ0ងអស មនងតខV0 8បណu ជវតដចជ ខល " " ជវតបDកបន ឬ ងដលខល " នងសសញញមបចញ " បDកមន=& មន តក\មហNន តក\មករងរ មនត"ព សមmតI ឲ បT.តករឲ បយង បយងពរនក ង ន ជវត បស&រងតគaនបCក!ងសមត" សមmតIក!ងខ)/នគaនបសសសល=& ក*តតវមកស!ក ប9នងម8ក បរ[នក*មនបនច

ករងរក*គaនប2 ជវតបយងកបណ@ចកងណ@ងជងបDក " " នងយល

ដប.! ក*បន ប មនមកជ/យខV0មនដងថខលជងនងប" ជ/យករងរខV0ឯតក\ម ហNន ដច ងដលនងធ) ប2 ខV0យលថ នងបនលបឡងបពលមននង ប9ងកmរ, " ស!មញញមបពល ម/យសន& ស ណត ក*+កងសmកបជងបដរបចញបC ចនQ មនចល ឱកសបន បTបដរតម ជ បCឈរ+0ងពមខ តប នងថ... " ប9ងកmរនងបហយខV0មនបសចក@សខ ក0បដរបTចខV0 អ ឲ ឱកសខV0បនសhលបតចនជងបន ឲ ឱកសប

ដង"ប"រ សខV0 បន"ករ នង=ង "

" ខV0មនងដលនយយយ8ងបន នងនរណប" " ចនQ សម)ងងY!កនង " ស ណត ដង ច]ស....! បDកមនបពលសលមន.0បចត ញ នយយបចញមកក* បន បទ យ8ងណ ស ណត ក*មនបC+ក+ន នងកងលផនជវតរ សបDក ណត .

ជ អរមaណ6

នងប2ករងរជម/យបDក មនបពញចតIក*បដញណត បចញបន ជវតណតស ]យៗ គaន តព”យ ស!មញញមរ សនង បកតបឡងម@ងប"[ត បTTងមនយលថ នងបពញចតI ប9ងកmរបTដចគ! " ។ " ខV0នងបដញនងបចញពករងរ បពលដលផថJងដលខV0តពមទ0ងសលត0ងណងថaឲ នងផថJ បន ជផថJងដលខV0បរ[ ករនងនង ធនថ ត0ងណងបន នងគaនផថJហចបហរបចញបCព ប

ដ/ងខV0ប" "

ចនQ អសផដនងបឡងមកបក@

បTដងបហយថ នងគaនផថJ

ដបស2ប

ដងបTប" បត+

ងកវងY!កងដលរង.0បមលបTយ8ងមនន?យ យ8ងច]សតកងឡតក!ងយ បន ឯង....

មុនបេះដូងនឹងហិចហើរ  
មុនបេះដូងនឹងហិចហើរ  

Credit: api_user_11797_ព្រំ ផាន់ណា, Prom Phanna

Advertisement