Page 1

ระบํากฤดาภินิหาร


นางสาวพิมลพรรณ สุดใจ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา 2554


คํานํา รายงานเล่มนีเ้ ป็นส่วนหนึ่งของวิชานาฏศิลป์ไทย เรื่อง ระบํากฤดาภินหิ าร ใน รายงานจะแสดงถึงประวัติความเป็นมา รูปแบบการแสดง และเนือ้ ร้องของระบํา กฤดาภินิหาร รายงานนีจ้ ึงมีประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และต้องการหาความรู้เพิม่ เติมเกี่ยวกับ กับระบําชุดนี้ หากรายงานนี้ผิดพลาดประการใด ต้องขอภัย ณ ที่นี้ด้วย ผู้จัดทํา 27/11/2554


สารบัญ คํานํา 1. ระบํากฤดาภินิหาร 2. เนื้อเพลงระบํากฤดาภินหิ าร บรรณานุกรม

หน้า ก 1 2 ข


1

ระบํากฤดาภินิหาร ระบํากฤดาภินิหาร ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๖ เพื่อใช้ประกอบการแสดงละครเรือ่ ง เกียรติศักดิ์ไทย ในสมัยพระอนุมานราชธนเป็นอธิบดีกรมศิลปากร (หลังยุคละครหลวงวิจิตร วาทการ) ประดิษฐ์ท่ารําโดยหม่อมต่วน ภัทรนาวิก และนางลมุล ยมะคุปต์ ประพันธ์บทโดย สุดา บุษปฤกษ์ ในครั้งแรกนั้นใช้วงดนตรีสากลของกรมศิลปากรบรรเลงประกอบการแสดง ภายหลังจึงใช้วงปี่พาทย์ไม้นวม และแยกออกเป็นชุดระบําเบ็ดเตล็ดที่นยิ มใช้ในการอวยพร ในงานมงคลต่างๆ เพลงที่ใช้ประกอบคือเพลงรัวดึกดําบรรพ์ ครวญหา จีนถอนและจีนรัว เนื้อเพลงกล่าวยอพระเกียรติสมเด็จพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระราชกฤดาภินิหารอันยิ่งใหญ่ ของไทย ที่พระเกียรติลอื กระฉ่อนถึงเทวดาชั้นฟ้า ผู้แสดงชายหญิงแต่งกายยืนเครื่องพระ นางสมมติเป็นเทวดา นางฟ้า รําใช้บทตามเนื้อร้องในตอนท้ายจึงถือพานดอกไม้ออกโปรย แสดงการอวยชัยให้พร การแต่งกายของผู้แสดง แต่งยืนเครือ่ งตัวพระและตัวนาง ตัวพระสวมศิราภรณ์ชฏา ตัว นางสวมศิราภรณ์มงกุฎกษัตริย์ มีลักษณะท่ารําเป็นระบําหมู่คพู่ ระ-นาง ออกรําในเพลงรัว ดึกดําบรรพ์ ตีบทตามคําร้องเพลงครวญหา แล้วรําท่าจีนรัว โปรยดอกไม้ สามารถแสดงได้ สองรูปแบบ คือ รําตามบท ร้องสีค่ ํากลอน แล้วตัดไปโปรยดอกไม้ในเพลงจีนรัว ซึ่งใช้เวลาแสดงประมาณ ๕ นาที และอีกแบบหนึ่งรํา เต็มบทร้องหกคํากลอน โปรยดอกไม้ตามบทร้องและในเพลงจีนรัว ซึ่งใช้เวลาแสดง ประมาณ ๖ นาทีการแสดง ใช้ผู้แสดง ๑-๒ คู่ โอกาสที่ใช้ในการแสดง ในงานพิธีมงคลและงานเบ็ดเตล็ด


2

เนื้อร้องเพลงกฤดาภินหิ าร ปราโมทย์แสนองค์อัปสรอมรแมนแดนสวรรค์ ยินกฤดาภินิหารมหัศจรรย์เกียรติไทยลั่นลือเลื่องเรืองรูจี ต่างเต็มตื้นชื่นชมโสมนัสโอษฐ์เอื้อนอรรถอวยพรสุนทรศรี แจ้วจําเรียงเสียงเพลงสดุดีดนตรีรี่เรื่อยประโคมประโลมลาน แล้วลีลาศเริงรําระบําร่ายกรกรีดกรายโปรยมาลีสีประสาน พรมน้ําทิพย์ปรุงปนสุคนธารจักรวาลฉ่ําชื่นรื่นรมย์ครัน


บรรณานุกรม

http://eventsbanrakthai.blogspot.com


ระบำกฤดาภินิหาร  

ระบำกฤดาภินิหาร

ระบำกฤดาภินิหาร  

ระบำกฤดาภินิหาร