Page 1Philipson Sรถderberg 6JPJcRWN NUMMER 2 โ€ข 2007

STOR GUIDE

143

GODA DRYCKER HITTA DIN FAVORIT

Retur till naturen BANROCK STATION LEDER MILJร–TRENDEN

Ta mig till havet HAMNKROGEN I Bร…STAD HAR ALLT

Sommmmar! NJUT AV EN Hร„RLIG BUFFร‰

.[W\] 4R[LQ\]NRPN[

โ€JAG HAR Fร–RSTร…TT VINETS MAGIโ€ Sร… BLANDAR DU EN PERFEKTโ€ฆ

ร‚ MELON Q MYGGAN STRAWBERRY COLADA SMOKY COMFORT SOMMARSKUMPA LEMON SUN


”VIN HAR VARIT EN NATURLIG DEL I MITT LIV” TEXT:

OLA LILJEDAHL FOTO:

MAGNUS GLANS

?Xec‚k\ijfd\kkm`e% <eB`iZ_jk\`^\i% Df^\e,.1X% D\[Xe_XddXijcX^cal[\i`YXb^ile[\e# [€iÉJfddXikfig\kÉjg\cXj`e`E€ib\#]ibcX$ iXi<iejkB`iZ_jk\`^\i1 Æ;\k€i\kkjk\ii`b`jbkeXde#gXggXbfd [€i`]i‚e%;\kmXi`ek\ÉJfle[f]dlj`ZÉ$cXe[$ jbXglkXed\im`e[`jki`bk[€i_Xem€ok\lgg% J‚m`e_Xi]lee`kjd\[jfd\eeXklic`^[\c `d`kkc`m%M`mXi[€ig‚jfdiXieXj‚aX^jkf[ d\[jdXcXY\efZ_j‚^[i`ZbXY`c\ebfddX d\[jkfiX[Xd\a\Xee\id\[_lj_‚ccjm`e c\m\i\iXkk`cc[ii\e% D\e[\kmXi[‚[\k% C`k\e<iejkYc\mjkfikm$b€e[`j\]k\i\e d\ccXeg\i`f[jfdbfZb%9cXe[XeeXkafY$ YX[\_Xej\o‚ig‚>ipk_pkkXej>€jk^`mXi\$ ^‚i[le[\ic\[e`e^Xm\eXeeXekm$gifÔc1 :XicAXe>iXehm`jk% ÆLd^‚jdXed\[:XicAXe[iXYYXjdXe Xm[`m\ij\m`e]pim\ib\i`\i%AX^_Xi[€i]i]i$ jk‚kkm`e\kjdX^`%:XicAXe_X[\gifme`e^Xi ]ig\ijfeXc\e#d\eaX^_X[\jald`c_\d j‚aX^_fggX[\m\i[\dc`k\]if]kX%;\k ‚e^iXiaX^`[X^% LE;<IBF:BwI<EYc\m[\kdpZb\kjgi`e^

`m`eb€ccXi\% FZ_Xgifg‚[\k¿ ÆAX^Yfield\iX`\kk(.''$kXcj_ljfZ_ le[\i\eX€e[\eXm_lj\kÔeej\e^Xd$ dXcmXZb\ijk\ejXkkb€ccXi\]i‚e(-''$kXc\k# €c[i\€eja€cmX_lj\k%MXia\^‚e^aX^€i[€i e\i\k€eb\iaX^Xkk_€ijblcc\dXe^iX\e m`eb€ccXi\fZ_kXe\im€ee\ieX#d\[k€e[X

jk\Xi`ecaljfZ_[\e[€iifdXek`jbXY`k\e Xmm`e[i`ZbXe[\%D\eaX^km`mcXig‚XkkaX^ e‚^fe^‚e^]‚ik`cc[\k#d\e[\k€i€e[‚ jbekXkk]‚_X\ej‚[Xe[id%El]pcc\iaX^ jeXik]\dk`f#m\dm\k#aX^bXejb\_Xi[\ke€i aX^€ij\ok`f% ?XecX^Xield\iX`ek\dXkgif]\jj`fe\cck d\eXcck`[_\ddXÆfZ_€cjbXi[\k% ÆAX^m`cc_Xm`eY‚[\k`ccfZ_`dXk\e%=‚jX$ b\i^\idXk\e\ej‚[Xebfdgc\o`k\kjfdm`e ^i%;\k^€cc\iXcck]i‚ec`k\jkXi\m`e\ik`cc i`bk`^kjkX[`^X#ja€cmjk‚\e[\i[Xm`e\i%;\k kXidXk\ee‚^iXkiXggjk\^lgg%FZ_[f]k\e `bb\ke€idXekdd\im`e\k`^ipkXe\cc\i bXjkilcc\e€idXbXcj% Af[‚#_Xe_Xi^€ieX\kk^cXjg‚^‚e^jXd$ k`[`^k% ÆDXeYc`ifkifc`^kbcXi`_a€ieXeXm\kk ^cXj#kpZb\iaX^%;\kb€eejjfdfddXebXe cjXXccXm€ic[jgifYc\d% ?8E>@CC8I@K8C@<EJB8M@E<I#bXejb\d\jk]i Xkk_Xe^`ccXi@kXc`\e% Æ;\kÔeej\ebfggc`e^d\ccXe]pj`jb gcXkjfZ_[ipZb%M`e€ijfddlj`bfZ_`e$ i\[e`e^\eb€ejcflggc\m\cj\%DXebXej\\e ki\\e`^_\kd\ccXe[\d%;\kjfd^iXkkdXe ^‚i`^‚e^bXemXiXjdXbcbXieX#d\efZbj‚ Ôcd\ejfd_Xi\ek\e[\ejXkk^‚`^‚e^` _lml[\kj‚[XeX^‚e^\i#j€^\ikm$jf]]fieXj ]Xmfi`k% Jfd]imi`^k€idpZb\kea[d\[Xkk _\kXB`iZ_jk\`^\i% Ble[\al_XmXi`kC`\Y]iXld`cZ_%

ERNST KIRCHSTEIGER • Ernst Kirchsteiger är född 3 november 1957 i Degerfors. Pappan kommer från Österrike och mamman från Polen. • Han var kock i sexton år, bland annat på Grythyttans Gästgivaregård. • Sedan blev han inredare och har gjort enorm succé som programledare i tv för programserier som ”Sommartorpet” och ”Nya rum”. • 11 juni var det premiär för nya ”Sommartorpet”, där Ernst bygger om en ladugård till ett sommarboende.


Så blandar du en perfekt … 3 AVANCERADE DRINKAR

... MELON Q Marie Brizard Watermelon gurka, ca 3 cm, skuren i grova bitar ½ citronskiva

... MYGGAN 6 cl

... STRAWBERRY COLADA

Gör så här:

Marie Brizard Cacao Marie Brizard Crème de Menthe lime mynta

1. Muddla gurkan och citronen.

Gör så här:

2. Blanda ingredienserna.

1. Muddla myntan och limen direkt i glaset.

Marie Brizard Crème de Fraise 4 cl Cocos Monin 2 cl jordgubbspuré (eller 5 färska gubbar) 4–6 cl ananasjuice 8–10 cl apelsinjuice 2–4 cl grädde 2 cl jordgubbar och annanasbitar till dekorering

4. Blanda ett par små gurkbitar och melonbitar och krossad is i ett fräckt glas.

2. Fyll på med Marie Brizard Cacao.

Gör så här:

3. Fyll upp med krossad is.

1. Mixa ingredienserna.

5. Sila över isen.

4. Toppa med mintlikören.

2. Häll upp i ett glas med fot.

5. Dekorera med myntan.

3. Dekorera med frukterna på ett spett. Ös på, en Colada kan aldrig bli överdekorerad.

3. Låt stå, ju längre, desto bättre.

3 cl 1 cl 1/8 5–6 blad


”DRINKAR SKA VARA LÄSKANDE MED MYCKET IS OCH FRUKT” =IvJ:?#=ILBK@>#CvJB8E;<#`ek\Xcck]ijk#d\e

d\[dpZb\k`j%J‚jbX\ei`bk`^jfddXi[i`eb mXiX\ec`^kDXkjAejjfe#YXik\e[\ig‚GXcXZ\` >k\Yfi^% Æ<emXidjfddXi[X^€i\eC\dfeJle_\ck g\i]\bk#j€^\i_Xe% D\[j`elkj`bkm\i9ileejgXib\e€ii\j$ kXliXe^GXcXZ\d\[j`elkfd_ljYXiXcck`[c`bX gfglc€imXidXjfddXi[X^Xi%?`kjb\ij`^j‚m€c ^k\Yfi^Xi\jfdepÔbeXkli`jk\i]im€cY\_mc`^ jmXcbX%FZ_]i[\ejfdm`ccealkXXm\e[i`eb` jbl^^Xe_XiYXik\e[\ieDXkjAejjfee‚^iXk`gj% DXkjAejjfe_XiafYYXkg‚i\jkXliXe^\e`(+ ‚i%;\ej\eXjk\k`[\e_Xi_Xed€ibkXkk`eki\jj\k ]i[i`ebXi_XibXk%

Æ@[X^€iYXi^€jk\id\iY\e€^eXXkkY\kXcX]i bmXc`k\k2XcckÕ\im`cc_Xd\iXiY\kX[\[i`ebXi% ;\k€iblc%AX^_Xija€cmYc`m`km€c[`^k`eki\jj\iX[ Xm[i`ebXi% G8C8:<F:?;<JJKI<MwE@E>8I_XiXefi]i‚e d`kk\eXm(.''$kXc\k%9p^^eX[\elgg]i[\j lijgile^c`^\ejfd\kkjfZb\iiX]ÔeX[\i`%D\e m`[d`kk\eXm(/''$kXc\kkf^bfejkjXdcXi\efZ_ d\Z\eXk\eGfeklj=•ijk\eY\i^m\i_lj\k%;\k =•ijk\eY\i^jbX^Xcc\i`\kmXiY\c€^\k_^jklgg `_lj\k%Bfejke€i\ijfd:XicCXijjfe#8e[\ij QfiefZ_G\i?Xjj\cY\i^Y`[if^XccXk`cc`ek\i`$ i\e%E€i=•ijk\eY\i^Xmc\[(0')k\jkXd\ek\iX$ [\jbfejkjXdc`e^\ek`cc>k\Yfi^jdlj\ld%

@[X^€ijXdc`e^\egcXZ\iX[g‚_\[\ijgcXkj` bfejkdlj\\km`[>kXgcXkj\e%BcXjj`jbXea\j$ \kXYc`jj\dXe^\kGXcXZ\?fk\c`em`^[\j(0'.fZ_ [i\mj]iXdk`cc(0-0[‚_lj\kYc\mYXebcfbXc% <]k\ifd]XkkXe[\fdYp^^eX[\iXmcfbXc\ieX ggeX[\GXcXZ\(00*%D\e`ei\[e`e^\ejg\^cXi _lj\kj_`jkfi`X% ÆGXcXZ\_Xie‚^iXXm>k\Yfi^jÔeXjk\cfbX$ c\i%D`e]Xmfi`k€i:clYY\eg‚ki\[a\m‚e`e^\e% ;€i_Xim`lgg\dfk(*'n_`jb\pjfik\i%<]k\i$ jfdaX^€i\en_`jb\p^lYY\ki`mjaX^[€i%;€i b€ee\iaX^d`^_\ddX#j€^\iDXkjAejjfe%

FOTO: STEFAN IDEBERG TEXT: CARL HJELM


3 ENKLARE DRINKAR

... SMOKY COMFORT Southern Comfort Smokehead

... LEMON SUN 3 cl 1 cl

... SOMMARSKUMPA

1. Rör ihop med mycket is.

Limoncello di Capri Marie Brizard Poire William soda 1 citronskiva

2. Sila upp i ett martiniglas. Ingen dekoration.

Gör så här:

1. Häll likören i ett champagneglas.

1. Bygg ingredienserna i ett highballglas fyllt med krossad is.

2. Fyll upp med Henkell Trocken.

Gör så här:

2. Toppa med soda (ca 3–6 cl). 3. Dekorera med en fet citronskiva.

5 cl 1 cl

Marie Brizards Fruktlikör (t ex hallon, smultron…) Henkell Trocken

2 cl fyll upp ca 10 cl

Gör så här:

3. Dekorera med frukt.


Summertime! ¼

8CC8wIJK@;<IvI_€ic`^Xg‚j`kkj€kk#d\e

jfddXi\e€i€e[‚]ic€Zb\i%Jfc\efZ_ m€id\e]‚iXccXXkkfibXc`k\d\i#^iXc`k\d\i fZ_Xkkld^‚jc`k\d\i% M`gXZbXi^€ieXm€jbXefZ_i\j\iilek#Y\jb\i m€ee\ifZ_Y\bXekX#epXgcXjk\i#ÔoXi]\jkfZ_ ld^‚j ;\kk€ebk\m`g‚[\ke€im`jbXgX[\[\kkXjfd$ dXieldd\ifZ_e€im`mXc[\km‚_€ic`^Xjfd$ dXigcXkj\i`Jm\i`^\jfdXccXbXeY\jbX2]i€jZ_X ?Xdebif^\e`9‚jkX[fZ_bcXjj`jbXGXcXZ\YXi` >k\Yfi^% D‚e^Xi\j\ifZbj‚k`cc<lifgXfZ_[‚kpZb\i m`Xkk\kkjkfgg`mXZbiXJXeZ\ii\`=iXebi`b\€i \kkd‚jk\\cc\imXi]i`ek\\eeXkkg‚CXifZ_\j epggeX[\_fk\cc`:_XYc`j% M`_Xi€m\ek€ebkg‚Xkkd‚e^XYfbXim`ek\iej i\jfig‚jfddXi\e%<kkk`gj2jbX[lYfbX8lj$ kiXc`\ek€eb9XeifZbJkXk`fe#\ele`bgcXkj#`ek\

YXiX]i[\em`e`eki\jj\iX[\%;\jjXki\gif[lZ\e$ k\i€i]XekXjk`jbX#jb`Zbc`^X#\e^X^\iX[\fZ_[\ ^ij‚^f[Xm`e\i% J\[Xek`ccXccX\ijfd‚b\ik`cc\ikb€iXcXe[jk€cc\# Yal[\i`e^€jk\ifZ_ld^‚j%Af_Xe<[jkidfZ_ @e^\iDXcdifj_XijbXgXk\e]i€jZ_jfddXi$ Yl]]„fZ_^f[Xm`e\i[€ik`cc%9al[XccX^€jk\ig‚ jmXckifj„m`e#[\klggjbXkkXjfZ__ic`bjfd jfddXi\ek`cc% <ejXbm`j€b\ikm\k€iXkk`jfddXi[pb\i<iejk lgg`km$ilkXe#‚k\i`^\ed\[^c`dk\e`^XkÔoXi _XejfdXcck`[[\kd\jkX#[\kYc`ijep^^kfZ_m` bfdd\ik€ebXÆ_XebXe€m\em`e#n_XkXdXe% M`ejbXi\iXccX\e^f[fZ_ki\mc`^jfddXi C`jXC`e[:Xifc`e\C‚]kdXe GJ%KXZbXccXe`jfdX[i\jj€e[iXik`ccgi\eld\iXk`fe7g$j%j\[\k_a€cg\ifjjXkkc\m\i\iXm‚ik dX^Xq`e\k`cc\ig‚i€kkgcXkj`k`[%;J%

UR INNEHÅLLET NR 02.07

10

SOMMARBUFFÉ MED EN SMAK AV HAV

15

DRYCKESGUIDEN – MED 143 GODA RÅD

22

HAMNKROGEN DUKAR UPP MED SKALDJUR

26

VINSKOLAN – MED EN DOFT AV FÖRSOMMAR

28

EN FLASKA VIN – FÖR EN BÄTTRE MILJÖ

22

Välkomna sommaren med några extra läckra och lätta viner, som vår vinexpert Johan Edström har valt ut. Vår kock Inger Malmros har lagat en sommarbuffé som du knappast kommer att kunna motstå.

En stram och smakrik röd till kött, eller en ny vit sydfransk skönhet till fisk och fågel. I den stora dryckesguiden hittar du 143 goda drycker – och de senaste nyheterna.

Strandpromenaden 1 i Båstad, här ligger en av Sveriges somrigaste restauranger. Krögaren Pierre Wedel dukar upp för sommaren och bjuder på Hamnkrogens speciella fisksoppa.

På de branta sluttningarna runt Sancerre ligger vingårdarna där den försommardoftande druvan sauvignon blanc växer. Följ med Johan Edström till ett av Frankrikes mest berömda vindistrikt.

När du dricker ett glas vin från Banrock Station gör du samtidigt en insats för miljön. Mitt i den australiensiska träskmarken har fåglarna återvänt, och kung Carl Gustaf har mött människorna bakom. Philipson & Söderberg AB Box 29163, 100 52 Stockholm Telefon: 08-59811200 Fax: 08-59811241 E-mail: info@p-s.se Web: www.philipson-soderberg.se Part of Altia Corporation Philipson & Söderberg Magazine Ansvarig utgivare: Erik Hultgren, erhu@p-s.se

10

Projektansvariga: Lisa Lind, lili@p-s.se Caroline Låftman, cala@p-s.se Projektledare och redaktör: Michael Jonsson, michael.jonsson@otw.se Art director: Jonas Nilsson, Karin Löwencrantz Layout: Vidar Hekkelstrand, Johan Kurelid Övriga medarbetare i detta nummer: Johan Edström, Inger Malmros,

28 NY COGNAC. 444 numrerade flaskor av Peyrat XO Limited Edition. Läs mer i dryckesguiden.

Magnus Glans, Stefan Ideberg, Carl Hjelm, Charlie Drevstam, Ola Liljedahl, Lena Nyblad, Göran Buhre, Richard Cahlén, Anders Calissendorff, Patrik Österberg Annonsförsäljning: Mediakraft, 08-692 02 03, info@mediakraft.se Tryck: Strokirk-Landströms, Lidköping 2007 Repro: Done, Stockholm 2007

17

Prenumeration: Besök vår hemsida www.p-s.se för gratis prenumeration. För övriga prenumerationsärenden, kontakta oss på tel: 08-59811200 eller mejla: prenumeration@p-s.se …och säg till om du flyttar: Hjälp oss att hålla vårt adressregister för Philipson & Söderberg Magazine uppdaterat. Om du flyttar eller vill avsluta din prenumeration – hör av dig till oss på prenumeration@p-s.se Tack på förhand!

5


MIXAT f

VM-VINAREN

PRESSROSOR

¼är svensk.

Jm\ejb\8e[i\XjCXijjfejfdd\c`\id€jkXi\ MvIC;<EJ9vJK8M@EBvEE8I<

L‘HOTEL DU VIEUX MOULIN I CHABLIS L’Hotel du Vieux Moulin – den gamla kvarnen – i Chablis hjärta har nu slagit upp dörrarna! Hotellet ligger i ett vackert stenhus från 1000-talet på en liten ö i floden Serein med utsikt över de imponerande Grand Cru-gårdarna. Hotellet drivs av vinproducenten Laroche som är kända för sin gästfrihet: ”Vi ville skapa en välkomnande, mysig miljö som är annorlunda från de andra hotellen, något mellanting mellan hotell och gästhus. En unik atmosfär där gästerna kan koppla av och känna sig som hemma”, säger Gwénaël Laroche. I sann Laroche-anda har de fem rummen och två sviterna en kombinerad enkelhet med diskret elegans. Hotellet ligger i samma hus som den populära Laroche Wine Bar med en blandning av lokal och internationell meny som har skapats för att passa Laroches viner från hela världen. Hotellrum från 150 euro till 250 euro för sviterna. Eller varför inte prova ett av deras öppningserbjudanden som inkluderar middag, rum, frukost och en personlig provning av Laroches viner. Hotel du Vieux Moulin 18 rue des Moulins 89800 Chablis Tel: + 33 3 86 42 47 30 vieuxmoulin@larochewines.com winebar@larochewines.com

6

När sommelier-VM avgjordes under försommaren utropades Andreas Larsson som vinnare. VM för sommelierer, eller XII Concours Mondial som det egentligen heter, samlade 37 deltagare från världens alla hörn. Storbritannien, Schweiz, Frankrike och Sverige gick vidare till final. På kort tid skulle finalisterna prova och beskriva fyra viner, prova och namnge tolv spritsorter, ta hand om tre bord med gäster, dekantera en flaska rött, rekommendera vin från olika länder till en sexrättersmeny

samt rätta till en vinlista med listigt insmugna felaktigheter – allt på 20 minuter. Efter finalen kunde en liten Andreas Larsson men tapper svensk hejaklack få sjunga ”Du gamla du fria” och vifta med de medhavda små blågula flaggorna. – En dröm går i uppfyllelse. Jag har tränat så hårt för detta och vill tacka alla vänner, kollegor, familj och restaurang PM & Vänner för allt stöd. Jag är helt överlycklig, sa Andreas Larsson efter tävlingen.

BRETT URVAL MED LÄCKER PRESENTATION! Â Efter ”Michels Vin & mat”, ”Ost & vin” och ”Öl & mat” är det så dags för de vita vinerna. I Michels vita viner presenteras ett antal förträffliga viner som kostar allt från lite grand till väldigt mycket. Vinerna har valts ut noggrant av Michel Jamais genom hans mångåriga erfarenhet av provningar och besök hos producenter världen över. Grenadine Förlag, Stockholm, 2007. Priset är cirka 250–260 kronor i butik. Vi lottar ut fem böcker – MICHELS VITA VINER. Skicka in en slogan om vitt vin, max 10 ord, på ett vykort till redaktionen senast den 2 juli 2007.

– TILL VÅRA EKOLOGISKA VINER

Bonterra Chardonnay 2004, Kalifornien, USA, 125 kr (16632) En ekologisk kalifornier med läcker tropisk frukt och toner av rostat bröd. En liten lyxchardonnay med god syrlig fruktbeska och härlig eftersmak. Högsta betyg. Jens Dolk och Mikael Mölstad, Svenska Dagbladets bilaga Vårköket 2007

Vinföretaget Fetzer har varit banbrytande inom den kaliforniska organiska vinodlingen med sin Bonterraserie. Det här är ett läckert fatrostat chardonnayvin med kokostoner i en vital frukt. Passar till smakrik fisk och till ljust kött. Fynd – bästa köp.

Sune Liljevall, TT Spektra

Vida Orgánica Torrontés 2005, Argentina, 63 kr (6587) Blommig doft med förnimmelser av grönt gelégodis som också går igen i den fruktaromatisk smaken som är lite alkoholeldigt hetsig. Kan passa till kryddstark asiatisk mat. Bra köp – rekommenderas.

Sune Liljevall, TT Spektra

Bonterra Cabernet Sauvignon 2003, Kalifornien, USA, 125 kr (6710) Mörka bär, blå plommon och fatvanilj i en smakrik köttorienterad stil. Bra köp – rekommenderas.

Sune Liljevall, TT Spektra

SERVERA VINET MED STIL Paul Bocuse – världens mest kända kock har designat denna vackra vinkaraff som definitivt förgyller dukningen! Karaffen rymmer 1,5 liter och är cirka 40 centimeter lång. Den levereras i snygg presentförpackning och finns att köpa hos Vinkällarbutiken, Grev Turegatan 3 i Stockholm (tfn: 08-611 66 07). Pris: 850 kronor. Den går även att beställa på internet www.vikingsun.se. Varför häller man upp vin på karaff? Att dekantera ett vin innebär att hälla över vinet från en flaska till en karaff. Detta görs av två anledningar: • Med unga viner för att låta vinet komma i kontakt med luften och börja utvecklas. • Med äldre viner för att avskilja vinet från den fällning eller bottensats (dêpot) som fällts ut under lagring.

Helheten bjuder fyllig karaktär av svarta vinbär, plommon och amerikansk ek. Den digra koncentrationen rymmer både balans och längd. Fyndstämplat ekovin.

Ulrika Karlsson och Camilla Settlin, Aftonbladet

Bonterra Zinfandel 2004, Kalifornien, USA, 125 kr (22620) Mycket saftig, alkoholburen smakrikedom med toner av hallon och körsbär. Prisvärt.

Sune Liljevall, TT Spektra

”Befria” vinet, genom att hälla över det i en karaff. Varför inte den här vackra från Paul Bocuse?


VI DANSAR I NEON

XLQ KJMJ[ R [X\J

G‚/'$kXc\k[XejX[\m`d\[C\eXG_`e\fefZ_g‚)'''$kXc\kYX[Xim``ifjX%=iiX ‚i\klk]€i[X[\jfibXemXie`e^Xi`e]ij€jfe^\ejifj„ki\e[d\emXib\e`dgfiki\ieX# Jpjk\dYfcX^\k\cc\ii\jkXliXe^ble[\ieXble[\]i\jk€ccXj`^m`cb\eilje`e^[\k jblcc\Yc`\]k\i[\e€cjbX[\ifj„e%J‚e`€im€c]iY\i\[[Xel6@‚iYX[Xim``ifjX Ki\mc`^jfddXi

VID GRILLEN

SOM APERITIF

TILL FESTEN

TILL LUNCHEN

PÅ KROGEN

PÅ BRYGGAN

– Errazuriz Estate Cabernet Ett rosévin med mer färg och smak till grillade fisken eller kycklingen med massor av grönsaker till.

– Henkell Trocken Rosé Smakrik och god med liten sötma som balanserar syra och kolsyra. Perfekt till välkommendrinken men också som avslut till bärtartelett eller liten kaka.

– Nicolas Feuillatte Rosé

– Masi Modello Rosato

Festligare än så här blir det inte, hälsa dina vänner välkommen med ett immigt glas rosa Champagne och låt kvällen börja, nu kan det inte gå mer än rätt!

Nykokt pasta med vongole och färsk tomat, basilika och persilja och bara en liten snutt vitlök, Masi Rosé och din bästa vän. Kärlek i rosa skimmer.

– Rosé du Mas de la Dame Ekologiska Mas la Dame i Beaux de la Provence gör många goda röda viner och även en liten slatt rosé. Vinet är så hett i USA att vi bara får några hundra flaskor till Sverige.

– Laroche Rosé de la Chevalière Till skaldjur, sallad och fisk är Laroches Rosé det perfekta vinet. Ljust och vackert med god smak av ung mjuk frukt.

Pris: 69 kr Varunr: 2970

Pris: 69 kr Varunr: 83145 Beställningssortimentet

Pris: 299 kr Varunummer: 88944 Beställningssortimentet

Pris: 69 kr Varunr: 83251 Beställningssortimentet

Pris: 99 kr Varunr: 24006 Restaurangsortimentet

Pris: 69 kr Varunr: 83530 Beställningssortimentet

7


MIXAT RUFFINO

Æble^c`^_fmc\m\iXeki]pcc\i(*'‚i

3

SOMMARDESSERTER

Pannacotta Brancamenta (6 personer) Det här är en lite annorlunda, tuffare dessert. Gör pannacottan dagen innan. 2 dl vispgrädde 1 dl crème fraiche (34 %) 1 vaniljstång 2 msk socker 1 gelatinblad Koka ihop grädde och crème fraiche. Skrapa ur vaniljstången och rör ner fröna. Låt koka upp. Ta av kastrullen från spisen. Lägg gelatinbladet i en kastrull med kallt vatten tills det blir mjukt. Ställ kastrullen på eftervärmen på spisen tills bladet smält. Rör ner gräddblandningen. Häll sedan över blandningen, cirka 1/2 dl i sex glas. Låt stå i kylskåp över natten. Servera pannacottan med ett tunt skikt av Brancamenta. Brancamenta är en krydd- och örtlikör med en läcker bittersötma med inslag av anis, kummin samt mynta. Finns i beställningssortimentet för 256 kronor (83286). 8

Southern Comfort Strawberry blues (6 personer) ½ liter jordgubbar 1 dl crème fraiche ½ dl florsocker 3 msk Southern Comfort svartpeppar malen ur kvarn Skölj och rensa jordgubbarna. Dela dem i fyra delar. Blanda Southern Comfort, crème fraiche och florsocker. Portionera upp jordgubbarna i fina skålar, klicka på lite rörd crème fraiche och tag några tag med svartpepparkvarnen över desserten. Southern Comfort är en frukt- och bärlikör med en söt eldig smak med inslag av vanilj, päron samt lite citrus. Finns både på hel- och halvflaska. 239 kronor (618). Citron, glass och jordgubbar Hur enkelt och gott kan det bli? Köp fina svenska jordgubbar och riktigt god vaniljglass och en flaska Limoncello di Capri. Skölj och rensa jordgubbarna. Lägg upp vaniljglassen i skålar, fördela ”gubbarna” väl och ringla över lite lagom Limoncello di Capri. Servera direkt. Limoncello di Capri har en härligt mjuk och rund likör med smak av citroner. Serveras väl kyld. Är ekologisk! 175 kronor (781). FOTO: CHARLIE DREVSTAM

Den italienska vinproducenten Ruffino har en lång historia som tillverkare av ett av världens mest kända viner – Chianti. Redan för 130 år sedan satt den toscanska befolkningen vid festmåltider och luncher mellan arbetspassen på fälten och drack Chianti ur gemytliga träbägare. Ruffino har också en lång historia på den svenska marknaden. Den äldsta prislistan som Systembolaget har, där italienska viner finns med, är från 1924 och då fanns Ruffino Chianti med! På den tiden hette vinet Chinati Valle d’Oro, innehöll 95 cl och kostade 4,25 kronor. Ett bevis på Ruffinos Chianti popularitet är att kung Gustav VI Adolf utnämnde Ruffino till hovleverantör 1960. I dag, 2007, kan vi se en trend att folk allt mer söker sig tillbaka till de klassiska ursprungen, såsom Chianti. Ruffino, som fortfarande är ett familjeägt företag, har ett brett sortiment av viner från Toscana där Chiantin är deras Ruffino, på den gamla goda tiden. största vin.

SAMLARBOX FÖR VINÄLSKARE ”En annorlunda box från Georges Duboeuf: en låda som rymmer tolv flaskor med Beaujolais alla vintyper. Detta borde vara en given signal till landets alla vinklubbar att omgående fatta pennan och lägga en order. Analyserar du priset lite närmare, så breddas emellertid frestelsen till fler än eleverna i vinskolan. För de tolv flaskorna betalar du i snitt 87 kronor och får då ett smakprov på vardera cru i detta vindistrikt. Jämför det med Duboeufs individuella smakprov, Morgon 2005, Georges Duboeuf, 87 kr (5106), ett annat av beställningslistans fyndviner, så förstår du att tolvan säljs till reapris. ”Här har du sommarens vinbox i min trädgård.” Allt om Vin nr 4 2007 Georges Duboeuf 12 Crus Beaujolais 2005, Pris: 1 044 kronor (85646), beställningssortimentet, 12 flaskor.


A N R

'!'&! !% +$&$'"%&   

)&$+!&(+$!%!( "$(,$-$%&$ "% "%%$!&$&!%&,&&%& !$$,&&(+&,!% &

-$%,+$&!+$ !-$(+$ "%& &&$&+$(,$&$+ %& $%#"(,$(&%&!$!%

+$-$!(!&$$'%#,$ -$&&!,"!-$%,$!,"&!)&& !(%%&!+(!("   !!)& $!+$  (+$ +$-$!%$$(!'( !% +$ !!!"$'!

"%#+!!!% )!&%+$%& $!$#&&$,! !$& " 0$,$#,!!+!( ,! !$,%'$+!& $-$&!+%&,!(" $ !,"&/!)&&/ *(!+$&+!&(,&&!&


DRYCK & MAT

DRYCKEN \XV P‚[ \XVVJ[NW JfddXi#jfcfZ__Xm% MX[gXjjXiY€kki\€e\eYl]]„g‚Yip^^Xek`ccjXddXej d\[m€ee\i#jc€bkfZ_YXie6 Jfdd\c`\i\eAf_Xe<[jkidmXc[\]piXXmjfddXi\ej c€ZbiXjk\m`e\ik`ccbfZb\e@e^\iDXcdifjc€ZbiXYl]]„ Æ^iXk`e\iX[\dljjcfi#_\cjk\bkkfeÔjb#i[g\jkf# kfik`ccXjfZ_jdffk_`\g‚afi[^lYYXi%

VIN: JOHAN EDSTRÖM MAT: INGER MALMROS FOTO: CHARLIE DREVSTAM


Börja med vitt. En lätt och sval Fontana Candida Frascati, till de läckra gratinerade musslorna.

<XVVJ[K^OOv

MUSSLOR • TONFISK • PESTO • TORTILLAS • SALLAD • SMOOTHIE

›› Fontana Candida Frascati. Att jag väljer Fontana Candida Frascati till Ingers gratinerade, halvt asiatiska musslor beror på att det var det vinet jag tänkte spontant på när jag smakade musslan första gången. Jättegod liten nuttemat och den komplexa men finstämda kryddblandningen harmonierar perfekt med Frascatis lite mandelaktiga smak. Kanske för att Inger busat och blandat parmesan i asiatiska kryddor, och det får man ju inte! JOHAN EDSTRÖMS VINKOMMENTAR

DRYCK: FONTANA CANDIDA FRASCATI MAT: GRATINERADE MUSSLOR MED SMAK AV ASIEN

INGREDIENSER (10 personer) 2 kg gröna musslor med skal (djupfrysta) 100 g färsk ingefära 2 st lime 1/2 spansk röd pepparfrukt

1 kruka koriander 2 st vitlöksklyftor 200 g parmesanost (riven) ½ dl olja 1/2 burk kokosmjölk 1 tsk salt

GÖR SÅ HÄR Dag 1: Kryddblandningen kan förberedas dagen innan. Skala och finhacka ingefära och vitlök (eller använd mortel). Riv parmesanost och hacka pepparfrukten och koriander. Blanda alltsammans. Riv ner skalet av limen och pressa ut saften. Häll sedan i oljan, kokosmjölken och saltet. Lägg de frysta musslorna i kylen att tina över natten.

Dag 2: Sätt ugnen på 250º, grill. Lossa de tinade musslorna från skalet och lägg upp på en plåt, lägg på 1 tsk av kryddblandningen. Gratinera musslorna i 15 minuter, tills de har fått lite färg. Lägg upp på serveringsfat och servera varma eller kalla.

11


DRYCK & MAT

... fortsätt med lätta röda. Valet blir Georges Duboeuf Beaujolais och Errazuriz Estate Pinot Noir. De serveras till den helstekta tonfisken med tortillas, röd pesto och teriyakisås.

DRYCK: GEORGES DUBOEUF BEAUJOLAIS, ERRAZURIZ ESTATE PINOT NOIR MAT: TONFISK MED TORTILLAS, RÖD PESTO OCH TERIYAKISÅS

INGREDIENSER (10 personer) Tonfisk 2 kg tonfisk i hel bit salt peppar Röd pesto 200 g mandel 200 g svarta oliver utan kärna 200 g sardeller 1 kruka basilika 1 dl sweet chili 250 g soltorkade tomater i olja + 1 dl av oljan 2 st vitlöksklyftor Soya och teriyakisås med sesamfrön ½ dl Kikkomans soya 2,5 dl teriyakisås 1 msk köttfond 2 dl vatten ½ pepparfrukt 2 st vitlöksklyftor (hela) 12

3 msk majsenamjöl 50 g sesamfrön Sallad med nötter 2 st machesallat 2 st romansallat 5 st päron 200 g lagrad prästost 1 burk macademiennötter 100 g pecannötter 100 g pistagenötter 2 krukor basilika Portionstortillas (24 st) 6 kokta potatisar 12 ägg 300 g lagrad prästost 200 g babyspenat 2 gula lökar 1 spansk röd peppar 3 knippen gräslök salt peppar olja

GÖR SÅ HÄR Tonfisk Sätt ugnen på 175º. Stek eller grilla tonfisken hel i cirka 3 minuter på varje sida. Salta och peppra och lägg sedan tonfisken på en plåt och stek den vidare i ugnen på 175º i 20 minuter. Skär upp den i tunna skivor. Röd pesto Hacka mandeln, oliver, sardeller och soltorkade tomater i mixern. Lägg i basilikan, vitlöken och sweet chilin i blandningen och häll över oljan från tomaterna, mixa och servera till tonfisken. Detta kan göras i förväg. Soya och teriyakisås med sesamfrön Koka ihop soya, teriyakisås, köttfond och vatten. Lägg i pepparfrukten och vitlöken hel, och koka i 10–15 minuter och ta sedan upp pepparfrukten och vitlöken. Red med majsenamjölet och häll i sesamfrön. Även såsen kan lagas i förväg och bara värmas. Sallad med nötter Skölj och skär salladen och lägg på ett stort fat. Skär osten och päronen i tärningar och blanda ner med nötterna och basilikan.

Portionstortillas Dag 1: Koka potatisen, dagen innan. Dag 2: Sätt på ugnen på 200º. Skölj spenaten, skär den kokta potatisen i skivor. Skala och finhacka löken och pepparfrukten och stek snabbt (inte så att den blir brun). Riv osten. Vispa äggen med salt och peppar. Använd muffinsformar av metall eller en teflonbricka med tolv muffinsformar i. Häll några droppar olja, lägg 1–2 potatisskivor, och lite av lökoch pepparblandningen i varje form. Fördela 2–3 spenatblad och den rivna osten i varje form, klipp över gräslök och häll på äggblandningen. Baka i ugnen i 10–15 minuter eller tills de har fått färg. Serveras varma eller kalla.


›› Georges Duboeuf Beaujolais, Errazuriz Estate Pinot Noir. Det är så här års vi ska ta fram våra lätta röda viner som Beaujolais och Pinot Noir. Till det passar ljust kött och fisk och gärna smakrika tillbehör. Till tonfisk passar det bäst med ett musserande vin, i alla fall enligt Blandaren. Men jag väljer ändå hellre ett lätt rött, typ Beaujolais, med tanke på fiskens köttiga känsla och de smakrika tillbehören, röd pesto, tortillas och teriyakisås .

JOHAN EDSTRÖMS VINKOMMENTAR

13


DRYCK & MAT

... och så lite bubblor. Sommelieren serverar en sval Henkell Trocken Rosé, till den fräscha jordgubbssmoothien.

›› Henkell Trocken Rosé. När barnen dricker smoothiesarna tycker jag att jag kan få lite bubbel. Och till spettet öppnar vi en mycket ljust rosa Henkell med precis lagom sötma att stå emot jordgubbar, mango och mörk choklad. Mums. Henkells Rosé finns också endast på beställningssortimentet men den kan ju beställas samtidigt med Beaujolais-boxen så kommer de samtidigt.

JOHAN EDSTRÖMS VINKOMMENTAR

DRYCK: HENKELL TROCKEN ROSÉ MAT: JORDGUBBSSMOOTHIE MED FRUKTSPETT INGREDIENSER (10 personer) Jordgubbssmoothie 2 l honungsyoghurt 1 kg djupfrysta jordgubbar utan socker eller 1 liter färska jordgubbar 2 dl socker 14

Fruktspett 1/2 l färska jordgubbar 2 st mango 10 st physalis 200 g mörk choklad 10 st träspett

GÖR SÅ HÄR Jordgubbssmoothie Häll yoghurt, bär och socker i mixer och mixa i omgångar, häll upp vartefter i karaffer och ställ svalt till servering.

”Friday”, glas från Orrefors, design Erika Lagerbielke. ”Anna”, glasservis från Kosta Boda, design Anna Ehrner. Linneduk från Lilla Magasinet, Karlavägen Stockholm.

Fruktspett Smält chokladen och doppa toppen av kalla torra jordgubbar. Trä upp frukten på spetten och servera till smoothien. VIN:

MAT:

Johan Edström

Inger Malmros


<]X[J

NY 6 S HET ID ER OR &F AKT A

DRYCKESGUIDEN ›› BLAND NYHETERNA: CHÂTEAU DE CHAMIREY ROUGE 2004 • MAS LA CHEVALIÈRE ROUGE 2004 • MOULIN-À-VENT 2005 • VIÑA CALITERRA RESERVE CHARDONNAY 2006

›› BJUD PÅ BÄSTA BOXEN Sommar – tid för fester och umgänge. Sällan är väl ett boxköp mer motiverat än när gästerna är många och maten hämtas från buffé. Vinkännarna Jens Dolk och Mikael Mölstad valde i Svenska Dagbladet den 19 maj 2007 sina favoriter. Under rubriken ”Bjud på bästa boxen” skriver de om denna sydafrikan.

›› ÅRETS UPPSTÅNDELSE

sydafrikanska ’solrosen’ är mer sauvignon blanc-typisk ›› Den än någonsin. Packad med gräsiga nässeldofter, citrus och lite krusbär. Bra kryddig syra och en trevlig eftersmak. Gott till grillade skaldjur eller varm getost. Zonnebloem Sauvignon Blanc, 196 kronor, (2020)

Det hör inte till vanligheterna att man hittar franska viner på box. Beaujolais, Georges Duboeuf kommer ur den franska kvalitetsfirman Georges Duboeufs ”Kungen av Beaujolais,” fantastiska produktion. Dagens Nyheters Bengt-Göran Kronstam ger betyget 4. vacker box som verkligen pryder sin plats inte bara vad ›› Enutsidan anbelangar. Innehållet är ett lättdrucket, mycket

››

franskt vin. Ett fynd. Och Allt om Vin skriver: Årets uppståndelse. En törnrosa som genast bör befrias från beställningssortimentets bojor. Vilket härligt opretentiöst sommarvin för en ringa slant. Beaujolais, Georges Duboeuf, 189 kr, (80520)

FOTO: CHARLIE DREVSTAM


<]X[J DRYCKESGUIDEN BS = Beställningssortiment, TS= Tillfälligt sortiment

VIÑA CALITERRA

NYHET, BEGRÄNSAT ANTAL!

VIÑA CALITERRA RESERVE CHARDONNAY 2006 Producent Vingården Teno ligger i Curicó Valley vid foten av Anderna i Chile. Höjden över havet och det svala klimatet ger perfekt förutsättningar för att odla druvor för vitt vin. Karaktär Vinet har vacker gul färg med lätt grönt skimmer. Stor och direkt doft av tropisk frukt som ananas tillsammans med fräsch citruston. Frisk, läskande smak med medelfyllig frukt och väl avvägda ekfatstoner som vanilj och smörkola i avslutningen. Passar till Ceasarsallad med kyckling eller skaldjur; stekta fiskar med fräscha grönsaker eller gärna en ljus kycklinggryta med lätt asiatisk touche. Vinner inte på lagring. Mer om produkten Pris och varunr.......... 79 kr (99355) Land.......................... Chile Lanseras................... 1 juni, TS, 8 000 flaskor

SEÑA 2002 Producent Redan 1990 smög Eduardo Chadwick i gång med sitt Seña-projekt, då med Robert Mondavi som partner och en stekhet januaridag 1998 presenterades första årgången 1995 för hela världens församlade vinpress. Och visst var det en sensation att Chile presterar ett 500kronorsvin. Sedan dess har Chadwick tagit över hela projektet och vinet har samlat medaljer och utmärkelser på hög.

ANTONIN RODET

NYHET MAJ! (BS)

GEORGES DUBOEUF

NYHET MAJ! (BS)

CHÂTEAU DE CHAMIREY

POUILLY-FUISSÉ 2005

Producent Unge Marquis de Jouennes d’Herville, Amaury Devillard med vacker hustru och två välartade barn bor i ett underbart slott i lilla byn Mercurey i Bourgogne. Där gör han viner av bra kvalitet, vitt på chardonnay och rött på pinot noir, som sig bör i Bourgogne. Slottet har fått för första gången sedan slutet av 1700-talet nytt vineri. Vinerna är strålande redan i dag och lär bli ännu bättre i framtiden när nya vineriet invigs.

Karaktär Rena motsatsen till Mâcon-Villages: stor och stöddig med påfallande fatkaraktär och rejäl frukt som klarar av faten. Drickes med fördel i dag men också fem år framåt.

CHÂTEAU DE CHAMIREY ROUGE 2004 Karaktär Snygg röd färg med ljus briljans. Härligt öppen djup pinot noir-doft av bär som hallon, körsbär och smultron blandat med lätt rostade toner från ny ek. Härligt fräsch smak av ung bärig frukt men ändå med bra tanninstruktur som lyfter vinet. Drickes nu och fem år framåt. Passar till Ett vin som älskar mat, från stekt abborre med sommarkantareller till bästa rådjurssteken brässerad i rött vin och rotsaker. Mer om produkten Pris och varunr................199 kr (83128) Land................................ Frankrike Lanseras......................... 2 maj, BS

CHÂTEAU DE CHAMIREY BLANC 2004

Passar till Kräver kraft i maten som grillad eller bakad fin fisk, citron- och rosmarinstekt kyckling i ugnen, eller till och med en liten anka à l’orange. Mer om produkten Pris och varunr.................175 kr (83258) Land ................................ Frankrike Lanseras.......................... 2 maj, BS

MOULIN-À-VENT 2005 Karaktär Denna magnum är Årets Bocuse d’Or-vin, den cuvée till kockarnas VM som Georges Duboeuf själv väljer ut och minutiöst övervakar. Den helt klart bästa cuvéen sedan starten för 20 år sedan. Passar till

Karaktär Detta vin är klart sydfranskt med anstrykning av ”garrigue” (örtkrydda) med aromatiska örter, oliv och lagerblad. Smakrikt och kraftigt med rejäl tanninstruktur och fin frukt av mörka körsbär, plommon och björnbär. Drickes nu men hellre om två år. Passar till En snyggt marmorerad biff som långsamt får bli klar på svag grillglöd, och så massor av grillade grönsaker till. Mer om produkten Pris och varunr..................124 kr (83109) Land ................................. Frankrike Lanseras........................... 2 maj, BS

MAS LA CHEVALIÈRE BLANC 2004 Karaktär Mycket typiskt sydfranskt (eller Rhônedalen) vitt vin med aromatiska kraftiga druvor som ger ett vin med stor smak men relativt låg syra. Mineraler och koncentrationen ger hela vinet den stadga som vinet måste ha. Drick nu och två år framåt.

Mer om produkten Pris och varunr................ 360 kr (83299) Land ................................ Frankrike Övrigt ............................. 1,5 liter magnum Lanseras.......................... 2 maj, BS

Komplexa fiskrätter med både olika fiskar och många grönsaker, glöm inte färsk fänkål.

Passar till

Passar till

Passar till vilt som vildand med rödvinssås spetsad med svarta vinbär. Grillad biff med lätt grillade grönsaker, gärna smaksatt med svarta oliver.

Ljus fågel med citrusspetsad sås, eller förstås till fina fisken, gärna bakad eller stekt med citrus eller vinspetsad sås.

Drick nu till lätta maten, från råa skaldjur över salladen till pocherade fiskar.

Mer om produkten: Pris och varunr............. 399 kr (83129) Land............................. Chile Lanseras...................... 2 maj, TS, 320 flaskor

Mer om produkten Pris och varunr................. 199 kr (83194) Land................................. Frankrike Lanseras.......................... 2 maj, BS

16

MAS LA CHEVALIÈRE ROUGE 2004

Passar till

MÂCON-VILLAGES 2006

Passar till

NYHET MAJ! (BS)

Anka, rådjur eller älg med rotsaker och svamp. Riktigt gott!

Karaktär Vackert ljust gul färg med stor doft av citrus, äpple och en liten dos gräddkola. Fin smak med uttalad syra och maffig fyllig frukt, snygg balanserad avslutning med precis lagom dos ekfat. Drick nu och tre år framåt.

Karaktär Mörkt röd, stor doft av ädel cabernet med tydlig cassiston. Stor fin smak med mycket elegant framtoning och lång snygg eftersmak.

LAROCHE

Karaktär Ljus fin lätt chardonnay helt utan fat. Fint syrlig frukt i ett mycket rättframt och ärligt vin. Mer sådana viner!

Mer om produkten Pris och varunr................ 89 kr (83298) Land ............................... Frankrike Lanseras......................... 2 maj, BS

Mer om produkten Pris och varunr................ 114 kr (83184) Land ................................ Frankrike Lanseras.......................... 2 maj, BS

SOMMARENS

NYHETER FRÅN PHILIPSON & SÖDERBERG


= Apertif

= Fisk

= Skaldjur

= Oxe

= Gris

= Fågel

= Lamm

= Asia

= Ost

= Dessert

= Fest

BS = Beställningssortiment

Här är fler nyheter som du kan beställa Under första halvåret lanseras en hel del godsaker. Sverige får endast ett begränsat antal av varje och därför finns varorna endast i få butiker och då oftast i specialbutikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Du som inte bor i någon av dessa städer kan göra en beställning i närmaste Systembolagsbutik. Ett tips: titta först på www.systembolaget.se för att se att varan finns. Sök på varunummer och inom ett par sekunder har du ett svar.

VÅRT SORTIMENT PÅ SYSTEMBOLAGET CHAMPAGNE 88946 Nicolas Feuillatte Réserve Particulière

RÖTT VIN

Champagne, FR

BS 259,00

Lättare champagne med fint balanserad smak och elegant framtoning.

Rioja Bordón Gran Reserva 1994, Bodegas Franco Españolas, Rioja, Spanien. Lanseras 1 augusti. Tillfälligt sortiment.

1 200 flaskor 165 kr (98106)

Karaktär: Klassisk Gran Reserva Rioja med söt bärig frukt från mogen Tempranillo, rejäl dos fat (24 månader), smöriga vaniljtoner från amerikansk ek och en vippa dillkrona. Mogen att drickas i dag. Passar till: Godaste älgsteken eller varför inte en riktig kalvstek med gräddsås, pressgurka och finaste kokt potatis.

7592

Nicolas Feuillatte Blanc de Blancs

88945 Nicolas Feuillatte Blanc de Blancs

Champagne, FR 99 BS 286,00

88944 Nicolas Feuillatte Rosé

Champagne, FR

BS 299,00

Fin doft av röda bär och äpplen med tranbär och hallon i eftersmaken.

Champagne, FR 97 BS 839,00

Stor komplex doft, smakrik med röda äpplen och friska syror.

180 flaskor 299 kr (97025)

Karaktär: Efter Bonterras extremt lyckade satsning på ekologisk odling från 1985 ville man testa ett steg till och 1996 fick man biodynamiskt certifikat för Bonterra Ranch i McNab Valley. Detta premiärvin är en blend på 70 % merlot och 15 % vardera av cabernet sauvignon/petit sirah. Stor och stram med söt bred frukt och nya fat ger ett kraftpaket som kräver sin tid i källaren innan harmonin infinner sig. Men det är mycket gott redan i dag. Passar till: Gärna till tjälknöl eller annat stort köttstycke långsamt tilllagat.

MOUSSERANDE 7751

Henkell Trocken

Sonoma Cutrer Russian River Rances 2004, Fetzer Vineyards, Kalifornien, USA. 120 flaskor 239 kr (97838) Lanseras 1 augusti. Tillfälligt sortiment. Ett av USA:s mest eftersökta vita viner som vanligtvis dyker upp på restauranger och vinboutiquer. Karaktär: Härligt smörig bred chardonnay med en syra som ursprunget till trots lurar en att vara mitt i Bourgogne. Nya fat från Allier gör det inte lättare att gissa rätt. Mycket härligt vin som förmodligen nu för första gången är i Sverige utanför restaurangmarknaden. Passar till: Grilla en tjock bit piggvar på sakta glöd, servera med färsk pepparrot och brynt smör till sommarens nypotatis. Ugnsbakad broccoli får stå för färgklicken.

Tyskland

68,00

Cheers to life – självklart val vid festliga sammanhang!

83145 Henkell Trocken Rosé

Tyskland

BS

69,00

04 BS

69,00

06

69,00

En sommareftermiddag i bersån. Halvtorr, fruktig och läskande.

82157 Henkell Brut

VITT VIN

Tyskland

Riktigt bra med torr snygg framtoning i modern stil. Bravo Henkell!

7742

Fuzion Brut, Zuccardi

Mendoza, AR

Gott bubbel från Mendoza. Perfekt till Kir Royal med hallonlikör.

VITA VINER 12080 Blouberg, Distell

Sydafrika

49,00

Lätt och lättdrucken sydafrikan, helt korrekt vitt vin rakt upp och ner.

12146 Laroche Chardonnay Terret Dom Jacques Prieur Mersault Clos de Mazeray Blanc 2004, Antonin Rodet, Frankrike. Lansering 1 augusti. Tillfälligt sortiment.

286,00

Ren, god smak med gula äpplen och nybakat bröd. Lika god som 98!

88943 Palmes d’Or Vintage Bonterra McNab 2002, Bonterra Vineyards, Kalifornien, USA. Lanseras 1 juni. Tillfälligt sortiment. BIODYNAMISK!

Champagne, FR 98

Ren, god smak med gula äpplen och nybakat bröd. Gott!

Pays d’Oc, FR

05

51,00

06

62,00

06

63,00

06

65,00

06

67,00

06

69,00

06

69,00

06

69,00

06

69,00

05

73,00

Veneto, IT

06

77,00

Alsace, FR

05

79,00

PRISSÄNKT! Ren och snygg nedtonad chardonnayblandning.

120 flaskor 390 kr (99772)

Karaktär: Underbar lättare meursault med mer frukt än smör men ändå med alla ingredienser på rätt plats. Härligt grapefruktig syra tillsammans med rik fet fatighet som ger rätt komplexitet till vinet. Drick i dag eller om fem år. Passar till: Kalvfilé Oscar eller annan riktigt fin, komplex mat.

2410

Fontana Candida Frascati

Lazio, IT

Frisk och diskret med inslag av gröna äpplen, mandel och citrus.

6481

Banrock Station Chardonnay

Australien

Varm tropisk frukt, citron och melon, lätt vaniljton. Pigg och balanserad.

6587

Vida Orgánica Torrontés, Zuccardi

Mendoza, AR

Aromatisk och lätt blommig, perfekt som aperitif och till sallader. EKO

NY PRODUCENT!

5649

UNIK COGNAC FÖR SVERIGE Peyrat XO Limited Edition, Peyrat Associés & Cie

Laroche L Chardonnay

Pays d’Oc, FR

Ren och fin chardonnay, helt utan fat, lite minichablis i stilen.

6997

Masi Levarie Soave

Veneto, IT

Mjuk och tilltalande med lätt doft av melon. Torrt och perfekt matvin.

2020 339 kr (10344)

444 numrerade flaskor (500 ml). Exklusiv lansering den 1 juni i 30 Systembolagsbutiker. Tillfälligt sortiment. Färg: Bärnstensfärg. Doft: Stor, utvecklad, nyanserad doft med inslag av fat, tobak, nötter och vanilj. Smak: Frisk, smakrik, nyanserad, balanserad smak med tydlig utveckling, inslag av nötter, torkad frukt, citrus och fat. Användning: Serveras rumstempererad som avec.

Zonnebloem Sauvignon Blanc

Sydafrika

Frisk och ren sauvignon blanc med krusbär och nässlor, ren god smak.

6529

Errazuriz Chardonnay Sauvignon Blanc

Chile

Mycket frisk trevlig blandning av chardonnay och sauvignon.

6611

Errazuriz Chardonnay Viognier

Chile

Litet charmtroll med viogniers blomma och chardonnays citrusfrukt.

22404 Laroche Trois Grappes Blanche

Pays d’Oc, FR

Chardonnay, sauvignon och terret i skön blandning. Perfekt till skaldjur.

2415

Masi Masianco

Bred generös smak med persika och melon. Bra matvin.

2173

Dopff & Irion Riesling

Ren riesling i lättare stil till förrätter, sallader och pocherade fiskar.

17


<]X[J DRYCKESGUIDEN 84575 Fetzer Chardonnay Viognier

Kal, USA

05 BS

85,00

05

87,00

RÖDA VINER

Popdruvan viognier blandad med chardonnay. Blommig med bra syror.

16653 Fetzer Valley Oaks Chardonnay

Kal, USA

Lättare chardonnay i frisk stil, försiktig fatkänsla och bra syror.

5621

Laroche Bourgogne Chardonnay

Bourgogne, FR 05 Chile

89,00

04 BS

89,00

Rheingau, TY

04 BS

95,00

Alsace, FR

05 BS

99,00

Veneto, IT

06 BS

99,00

Pays d’Oc , FR

04 BS 114,00

Laroche Chablis Saint Martin

Kal, USA

05

125,00

Bourgogne, FR 05

125,00

Alsace, FR

04 BS 139,00

Loire, FR

05

144,00

Kal, USA

82136 Dopff & Irion Gewürztraminer Sorcières Alsace, FR

05 BS 145,00

69,00

Loire, FR

Beaujolais-Villages, Duboeuf

Bourgogne, FR 06

73,00

22801 Laroche L Merlot

Pays d’Oc, FR

05

73,00

6998

Masi Bonacosta Valpolicella

Veneto, IT

05

79,00

2007

Zonnebloem Shiraz

Sydafrika

05

79,00

84576 Fetzer Zinfandel-Shiraz

04 BS

85,00

Kal, USA

5106

Morgon, Georges Duboeuf

Beaujolais, FR 05

16669 Fetzer Valley Oaks Merlot

Kal, USA

6294

Errazuriz Estate Pinot Noir

Chile

85428 Errazuriz Estate Cabernet Sauvignon

05 BS 151,00 02 BS 169,00

85452 Laurus Côtes du Rhône, Meffre

Rhône, FR

01 BS

95,00

86580 Fetzer Valley Oaks Zinfandel

Kal, USA

04 BS

99,00

Masi Campofiorin

04

99,00

Mendoza, AR

05

99,00

Sydafrika

05

99,00

Toscana, IT

02

100,00

03 BS 186,00

6156

Masi Tupungato Passo Doble

Malbec + 30 % torkad corvina ger ett genröst och rikt vin.

03 BS 186,00

22018 L’Avenir Stellenbosch Classic, Laroche

Smakrik pinot gris med inslag av ädelsötma, vill ha kraftig mat.

Classic = Bordeaux-blend. Rikt vin med tydlig ekfatston.

83194 Château de Chamirey Blanc, A Rodet

2311

Bourgogne, FR 04 BS 199,00

Ruffino Riserva Ducale

NYHET! Vit Bourgogne med balanserade fat och stringens i syran.

Klassisk Chianti på riktigt. Stram och matkrävande.

88288 Domaine Laroche Les Blanchots

88354 Moulin-à-Vent, Duboeuf

Bourgogne, FR 02 BS 440,00

Så bra chablis kan bli. Ett strålande vin med perfekt ålder.

87348 Serego Alighieri Possessioni Rosso 05

196,00

85252 Bourgogne Pinot Noir, A Rodet

SÖTT VITT VIN

Bourgogne, FR 05 BS 109,00 Chile

03 BS 116,00

Rothschild på chilenska, cabernet med tydlig svartvinbärston och nya fat.

Bordeaux, FR

03

141,00

Smakrik sauternes med ädelsötma och lång ren smak. Till Roquefort!

Muscat de Beaumes de Venise, Duboeuf Rhône, FR Tyskland

God liten tysk med härlig sötma. Till bär- och fruktdesserter.

6425

Fetzer Barrel Select Zinfandel

Kal, USA

04

116,00

Veneto, IT

03

116,00

Bordeaux, FR

02 BS 120,00

Zinfandel i tydlig Fetzerstil med ordentlig fatkaraktär.

04

145,00

Söt och smakrik. Bästa allroundvinet till dessert, klarar till och med vanilj.

18

05 BS 109,00

Hedervärd röd Bourgogne med bra syra och rätta tanniner.

85371 Escudo Rojo, Rothschild

85856 Deinhard Beerenauslese (375 ml)

Veneto, IT

Corvina, molinara, sangiovese och merlot. Matvin.

Sydafrika

Frisk sauvignon blanc med krusbär och nässlor.

8181

Bourgogne, FR 05 BS 109,00

Moulin-à-Vent är den stadigaste av alla cruer i Beaujolais.

VITT VIN I BOX

Cordier Sauternes Collection Privée

Veneto, IT

Lätt och elegant men ändå kraftfullt. Gott i dag och om tio år.

Kraftigare riesling med aningen restsötma och stadig lång smak.

4109

89,00 89,00

5123

NYHET! Traditionell Bourgogne med bra fatkaraktär och rena snygga syror.

202008 Zonnebloem Sauvignon Blanc

89,00

Rustik och smakrik, mycket smak för pengarna.

Bourgogne, FR 05 BS 175,00

Alsace, FR

06

04 BS

Standard-zinfandel med lätt rostad frukt, bra till det mesta i köttväg.

85498 Dopff & Irion Pinot Gris Vorbourg

89,00

Chile

83258 Pouilly Fuissé, Georges Duboeuf

Alsace, FR

05

83298 Mâcon Villages Blanc, Georges Duboeuf Bourgogne, FR 06 BS

Superb riesling från legendarisk egendom. Smakrik och stram.

82135 Dopff & Irion Riesling Schoenenbourg

87,00

God cabernet från Chile med svarta vinbär och ekfat.

Fin sauvignon med höga toner av fläder, nässlor och krusbär.

Rheingau, TY

5003

NYHET! Ren snygg lätt-Bourgogne utan fat men god ren frukt.

04 BS 145,00

Elegant och smakrik gewurz med riktigt pigg syra för sin druva.

85893 Schloss Johannisberger Kabinett

05

Veneto, IT

Härligt god, rustik pinot noir från Chile.

Mycket viognier med amerikanska fat ger blomma och krydda. Krav/EKO

84225 Pouilly Fumé, Henri Bourgeois

Masi Modello Rosso

Ett vin för alla. Inte för mycket av något men perfekt allroundvin.

Skolboksren sancerre med rena toner av fläder och krusbär. God till getost.

85310 Bonterra Viognier

2386

Bästa Morgon någonsin från Duboeuf. Kraft, tanniner och bra syra.

Snustorr och mycket ren riesling i stram stil. Underbart lagringsvin.

32253 Sancerre Les Baronnes, H Bourgeois

67,00

Lättare vin med gott om frukt, bra allroundvin.

Chablis i sin självklara elegans. Balanserad och ren. Inga fat.

88448 Dopff & Irion Riesling Les Murailles

05

Toscana, IT

Stadig shiraz från Stellenbosch, bra krydda, lång eftersmak.

Tropisk frukt, nya fat. Bästa ekologiska vita enligt Mikael Mölstad. Krav/EKO

7143

Ruffino Chianti

Ren, fin och typisk med liten dos fat. Lätt men smakrik.

NYHET! Sydfransk skönhet i lätt ekfatsdress, delikat och smakrik.

16632 Bonterra Chardonnay

2310

God merlot från södra Frankrike. Till casserole med bönor och fläsk!

Gargagnega och sauvignon blanc. Så gott, aptitligt och välgjort!

83184 Mas la Chevalière Blanc, Laroche

62,00

Precis som man vill ha Beaujolais med hallon, körsbär och frisk syra.

Trevlig med ganska bred smak, aningen fruktsötma i eftersmak.

87347 Serego Alighieri Possessioni Bianco

05

Mini-valpolicella från Friuli. 2005 är fyndad i alla tidningar!

Ren och fin riesling med fina syror och aningen fruktsötma.

85499 Dopff & Irion Pinot Gris

Rioja, SP

Klassiskt Chianti till pasta eller pannbiff. 2007 = Ruffino 130 år.

Ren fin smak och balanserad fatkaraktär. Snyggt bygge!

85394 G H von Mumm Riesling Classic

Royal Claret, Franco-Españolas

Klassiker med ursprungstypisk stil. En mjuk, snäll och lättdrucken rioja.

Mycket smak i ett rent och fint vin med tydlig karaktär av nya ekfat.

85432 Errazuriz Estate Chardonnay

2749

5330

Masi Toar

Corvina och oseleta i skön förening. Stramt och gott.

04 BS

75,00

83520 Baron Philippe Médoc, Rothschild Trevlig Bordeaux med drag av svarta vinbär och valnötter.


= Apertif = Apertif

= Fisk

= Fisk = Skaldjur= Skaldjur= Oxe

32048 Il Sogno Barbera d’Asti, Scrimaglio

= Oxe = Gris

Piemonte, IT

03

= Gris = Fågel = Fågel = Lamm = Lamm = Asia

122,00

Il Sogno = drömmen om Barbera. Underbart matvin till rustika rätter.

83109 Mas la Chevalière Rouge, Laroche

Pays d´Oc , FR

Kal, USA

04 BS 124,00

Bonterra Cabernet Sauvignon

Kal, USA

04

Toscana, IT

04

135,00

Bordeaux, FR

96 BS 135,00 01 BS 139,00 04 BS 145,00

Typiska drag av St Emilion-merlot. Bra fatkänsla, ren och lång smak.

85294 Bonterra Syrah

Kal, USA Kal, USA

05

149,00

Pinot noir i sin prydo med integrerad känsla av nya franska fat.

32361 Masi Brolo di Campofiorin

Veneto, IT Rhône, FR

03

149,00

Rhône, FR

03 BS 149,00

Veneto, IT

01 BS 169,00 03

199,00

Bourgogne, FR 04 BS 199,00

NYHET! Mycket snygg Bourgogne med utsökt frukt och balanserade fat.

83410 Château Meyney, Cordier

Bordeaux, FR

87253 Serego Alighieri Casal dei Ronchi Recioto Veneto, IT

04 BS 249,00

SHERRY 8209

Dry Sack Medium Dry (även 350 ml)

SP

84,00

En sherry med härlig gyllenbrun färg, stort djup i doft med inslag av nötter i smak.

CIDER Boulard Cidre de Normandie Brut

FR

43,00

En riktig cider för vuxna. Bra tydlig äppelsmak med goda syror. En mycket fransk cider.

CALVADOS 58

Boulard Grand Solage, Pays d’Auge (även 350 ml/10 fl à 50 ml) FR

279,00

80401 Boulard XO, Pays d’Auge

FR

BS 429,00

246

Boulard Hors d’Age, Pays d’Auge

FR

489,00

82101 Boulard 21 ans, Pays d’Auge

FR BS 1 050,00

Härligt komplex calvados med inslag av mogna äpplen, tobak och torkad frukt.

Amarone i arbetarkläder. Grov och rejäl med mycket kraft.

83128 Château de Chamirey Rouge, A Rodet

69,00

Härlig doft av höstäpplen med inslag av ek.

Stor och rik Rhône med mycket av grenache-druvans generösa karaktär.

32444 Masi Grandarella

06 BS

Klar nyanserad färg med smak av mogna äpplen och rostade mandlar, lång eftersmak.

Underbar Crozes med nymalen peppar, mörka bär och rått kött.

85451 Laurus Gigondas, Meffre

Veneto, IT

Distinkt och med en härlig doft och smak av äpplen från det finaste området i Calvados.

Storebror till Campofiorin, från originalvingården från 1964. Vill ha mat.

85450 Laurus Crozes Hermitage, Meffre

83251 Masi Modello Rosato

1848 03 BS 145,00

Kryddig balanserad syrah från ekologiska vingårdar. Krav/EKO

16536 Fetzer Barrel Select Pinot Noir

69,00

Så här smakade amarone innan den blev torr. God till mörk choklad. (500 ml).

Stram och smakrik från södra Toscana. Vill ha mat med mycket smak.

73500 Baron Philippe St. Emilion, Rothschild

06 BS

SÖTT RÖTT VIN

NYHET! Klassisk gammaldags skolboks-rioja med tydlig fatkaraktär och ursprung.

85797 Lodola Nuova Montepulciano, Ruffino

Pays d´Oc , FR

125,00

Härlig svartvinbärston. Bästa ekologiska vin enligt Mikael Mölstad. Krav/EKO

86815 Rioja Bordón Gran Reserva, Fr-Españolas Rioja, SP

83530 Laroche Rosé de la Chevalière

= Fest

NYHET! Masi gör det igen! Underbart frisk och fruktig rosé bredvid grillen i sommar.

Stor och kraftig med bra fatkaraktär. Fem tärningar av Mikael Mölstad. Krav/EKO

6710

= Ost= Dessert= Dessert = Fest

NYHET! Helt torr men mycket bärig ung frisk rosé till sommarens gardenparty.

NYHET! Sydfransk gentleman med lite rustik framtoning. Mycket och lång eftersmak.

22620 Bonterra Zinfandel

= Asia = Ost

99 BS 240,00

GRAPPA 347

Masi Grappa di Amarone Mezzanella

IT

314,00

Komplex smak med toner av hasselnöt och honung. Mycket smak med elegant avslutning.

BRANDY

Mycket smakrikt och tydligt slottsvin från Saint Estèphe.

80392 Gran Duque d’Alba

2345

Härlig komplex brandy med stor arom och inslag av vaniljtoner. Läcker mahognyton i färgen.

Masi Amarone Costasera

Veneto, IT

03

249,00

02

299,00

Ny årgång! Underbart tillgänglig, elegant och generös amarone.

98011 Zuccardi Z

Mendoza, AR

Zuccardis dröm om fint vin. Tempranillo och malbec på fatlagring. Gott!

2419

Serego Alighieri Vaio Armaron Amarone Veneto, IT

01

345,00

70421 Gautier Cognac VS 80325 Davidoff Classic

BS 289,00

FR

BS 599,00

Aconcagua, CH 02 BS 399,00 Chile

LIKÖR

04 BS 399,00

603

Marie Brizard Vit Cacao

Likör

Stort vin från en av vinets fixstjärnor – Eduardo Chadwick. Dekantera tre timmar.

Mycket söt likör med kakaosmak samt tydlig vaniljkaraktär.

87896 Cornas Les Ruchets, Colombo

781

Rhône, FR

01 BS 539,00

Veneto, IT

Limoncello di Capri

Likör

FR

145,00

IT

175,00

IT

179,00

En härligt mjuk och rund smak av citroner. Serveras väl kyld. EKO

Elegant rhônare med mycket koncentration och fat. Fynd i Allt om Vin.

88975 Masi Campolongo di Torbe Amarone

FR

En cognac med rik arom och en kraftig, välbalanserad smak av ek, honung och vanilj.

NYHET! Ett av Chiles stora röda viner. Mycket cabernet och nya fat. Lååång smak.

85429 Errazuriz Don Maximiano

COGNAC En cognac med smak av fat, aprikos, citrus och vanilj.

Ny årgång! Dekantera i två timmar och njut. Till vilt och svamp.

83129 Seña, Viña Caliterra

SP BS 360,00

98 BS 599,00

723

Molinari Sambuca Extra

Krydd- & örtlikör

Amarone Grand Cru, allt i ett! Stort vin med koncentration och kraft.

En karakteristisk, mycket söt likör med tydligt inslag av lakrits samt en ton av fläderblom.

8564609 Duboeuf 12 x Crus Beaujolais

70657 Marie Brizard Manzanita

Bourgogne, FR 06 BS 1 044,00

638

RÖTT VIN I BOX 80520

Beaujolais, Georges Duboeuf

Sève Fournier

Bourgogne, FR

BS 189,00

618

BS 186,00

Krydd- & örtlikör

FR

205,00

Southern Comfort (även 350 ml)

US

239,00

Frukt- och bärlikör

Söt eldig smak med inslag av vanilj, päron samt lite citrus.

70433 Borghetti

ROSÉVINER Errazuriz Estate Cabernet Rosé

FR

En söt likör med en liten cognacston. Simmig smak av olika frukter.

Fyndbetecknat, lättdrucket vin i vacker box.

2970

Likör

En söt likör med smak av gröna äpplen.

12 flaskor Beaujolais från olika byar. Perfekta vinprovarpartylådan.

Espressolikör

IT

BS 239,00

IT

BS 239,00

En riktig espressolikör! Massor av rostade kaffebönor blandat med choklad.

Chile

Friskt fruktig med körsbär och vinbär. Charmig rosé till vårens fester.

06

69,00

80530 Molinari Sambuca al Caffé

Likör

En likör med smak av kaffe och anis.

19


<]X[J DRYCKESGUIDEN forts likör.

83286 Brancamenta

Krydd- & örtlikör

IT

BS 265,00

En läcker bittersötma med inslag av anis, kummin samt mynta.

GIN 70499 London Hill Gin

UK BS 239,00

Distinkt smak med karaktär av enbär, toner av apelsin- och citronskal.

BITTER 707

Fernet-Branca (även 3 flaskor à 20 ml)

IT

269,00

US

299,00

Bitter örtig och kryddig smak med inslag av anis, kummin, saffran.

AMERIKANSK WHISKEY 585

Jack Daniel’s (även 350 ml/ 500 ml/ 3 000 ml/10 fl à 50 ml)

Söt syrlig smak av vanilj, karamelliserat socker, plommon samt lite fattoner mot slutet.

10614 Gentleman Jack

US

349,00

Elegant smak av färsk tobak, bränt socker blandat med typisk vaniljsötma.

70221 Jack Daniel’s Single Barrel

775104 US BS 430,00

Smakbomb med frisk syra. Lite torr med choklad, läder sötlakrits och en hel del arrak.

517

Woodford Reserve

Exklusivt sortiment

US

206,00

249,00

Macleod’s Highland Single Malt

289,00

SK

289,00

Macleod’s Islay Single Malt Glengoyne 10 YO, Highland

319,00

SK

349,00

SK BS 499,00

04

41,00

Dopff & Irion Riesling (vita viner)

05

46,00

Masi Bonacosta Valpolicella (röda viner)

05

46,00

Masi Campofiorin (röda viner)

03

55,00

Laroche Chablis Saint Martin (vita viner)

05

71,00

Deinhard Beerenauslese (sött vitt vin)

04 BS

75,00

God liten tysk med härlig sötma. Till bär- och fruktdesserter.

Masi Amarone Costasera (röda viner)

01

129,00

Ny årgång! Underbart tillgänglig, elegant och generös amarone.

88946

Nicolas Feuillatte Réserve Particulière (champagne)

BS

145,00

BS

249,00

Lättare champagne med fint balanserad smak och elegant framtoning.

87253 SK BS 569,00

Ruffino Chianti (röda viner)

Chablis i sin självklara elegans. Balanserad och ren. Inga fat.

2345

Fruktig, komplex, nötig doft med inslag av fat och gräddkola.

80429 Glengoyne 17 YO, Highland

37,00

Lätt och elegant men ändå kraftfullt. Gott i dag och tre år framåt.

85856

SK

Doften är rund, frisk och söt med rik maltarom och toner av ek, äpple och aningen sherry.

71746 Glengoyne 12 YO Cask Strength, Highland

Henkell Trocken (mousserande)

Ren, fin och typisk med liten dos fat. Lätt men smakrik.

7143 SK BS 299,00

Robust och intensiv, full av sherrysmak, tjära, torv, rök och havssalt.

416

36,00

Ren riesling i lättare stil till förrätter, sallader och pocherade fiskar.

5123

En kraftig whisky med tydlig rökig karaktär och med inslag av peppriga toner.

476

06

Den riktigt bra gamla trotjänaren till pasta eller pannbiff.

6998 SK

Mjuk och välbalanserad med en torr och kraftig smak.

80437 Macleod’s Island Single Malt

Fontana Candida Frascati (vita viner)

Frisk och diskret med inslag av gröna äpplen, mandel och citrus.

2173

SK BS 289,00

Tydlig sherrykaraktär, svagt rökig med en torr och något blommig eftersmak.

469

85,00

2310 SK

Frisk och blommig doft, aromatisk med en ren och mild citrussmak.

Macleod’s Speyside Single Malt

BS

Cheers to life – självklart val vid festliga sammanhang.

Sex flaskor Macleod’s whisky. Idealisk som present eller till den lilla whiskyprovningen.

488

8894604 Nicolas Feuillatte Réserve Particulière (200 ml) (champagne)

7751

SKOTSK MALTWHISKY 80707 Macleod’s Lowland Single Malt

112,00

2410 SK

Fruktig och nyanserad smak med liten rökighet och toner av vanilj.

10466 Macleod’s Discovery kit, 6 fl à 50 ml

24,00 BS

HALVFLASKOR (375 ML)

SKOTSK BLENDED WHISKY King Robert II Scotch Blended

Henkell Trocken (200 ml) (mousserande)

8708710 Henkell Piccolo (5 pack à 200 ml) (mousserande)

389,00

En mycket kryddig, något torr bourbon med inslag av mörk choklad.

424

PICCOLO

Serego Alighieri Casal dei Ronchi Recioto (sött rött vin)

Så här smakade amarone innan den blev torr. God till mörk choklad. (500 ml).

Elegant och smakrik med balanserad fruktig smak med inslag av fat.

80799 Glengoyne 21 YO, Highland

SK BS 849,00

Mycket komplex whisky med tydliga sherrytoner med lång och balanserad eftersmak.

451

Smokehead, Islay Single Malt

SK

369,00

Härligt intensiv karaktär av tjära, torv, rök och havssalt och en lätt sötma.

477

Glenfarclas 12 YO, Speyside

SK

392,00

En whisky med härlig sherrysötma och av torkad frukt och balanserad eftersmak.

MAGNUM OCH STÖRRE 87087

Henkell Trocken (1 500 ml) (mousserande)

5123

Masi Campofiorin (1 500 ml) (röda viner)

BS

88966

Laroche Chablis Saint Martin (1 500 ml) (vita viner)

05

2345

Masi Amarone Costasera (1 500 ml) (röda viner)

03

83299

Moulin-à-Vent (1500 ml) (röda viner)

05

03

149,00 199,00

BS

299,00 589,00

BS

360,00

Sherrysötma och med underbara fruktoner av fikon och torkad frukt.

8894606 Nicolas Feuillatte (Magnum 1 500 ml) (champagne)

BS

529,00

80221 Glenfarclas 105 Cask Strength, Speyside

8894608 Nicolas Feuillatte (Jeorboam 3 000 ml) (champagne)

BS 1 390,00

80586 Glenfarclas 15 YO, Speyside

SK BS 580,00 SK BS 629,00

Tydlig sherrysötma och toner av torkad frukt.

8894609 Nicolas Feuillatte (Methusalem 6 000 ml) (champagne)

BS 3 250,00

10421 Glenfarclas 21 YO, Speyside

8894610 Nicolas Feuillatte (Salamanzar 9 000 ml) (champagne)

BS 4 750,00

SK

739,00

Sherrysötma med inslag vanilj och toner av torkad frukt.

80589 Glenfarclas 30 YO, Speyside Mycket sherrytoner och inslag av kaffe, choklad och härlig nötighet.

20

SK BS 2 295,00

8894611 Nicolas Feuillatte (Balthazar 12 000 ml) (champagne)

BS 6 750,00

8894612 Nicolas Feuillatte (Nebukadnessar 15 000 ml) (champagne)

BS 9 900,00


Var det verkligen ett misstag när mejerskan Ulrika Eleonora skapade Västerbottensost 1872?

Enligt myten ska en uppvaktande friare ha distraherat Eleonora Lindström så till den milda grad att hon glömde bort det kärl som stod över elden för ystning. Gång på gång slocknade elden och Eleonora tvingades åter sätta fyr på brasan. Något som resulterade i att ystningsprocessen drog ut på tiden och antalet upphettningar och omrörningar blev fler än normalt. Eftersom tiderna var knappa slängdes inte den ”misslyckade” osten utan lämnades på en hylla åt sitt öde. Inte förrän långt senare var det någon som kom på tanken att smaka av den. Men när det väl gjordes förstod man genast dess storhet. Ingen hade någonsin provat en ost som denna. Stark, aromatisk och pikant.

Om kärlekshistorien stämmer eller inte låter vi vara osagt. Det finns de som menar att Eleonora mycket väl visste vad hon höll på med när hon skapade Västerbottensost. Oavsett vilket kan vi konstatera att slutresultatet blev väldigt lyckat. Och nu finns denna mytomspunna och unika ost även i en mindre bit, speciellt Nyhninetgsb! it framtagen för Matlag matlagning. 165 gram

En vällagrad hemlighet


RESTAURANGBESÖKET

Först lite sköna baslinjedueller på centercourten, sedan en fisksoppa och ett glas kallt, vitt vin på Hamnkrogen. Kan det bli mer sommar än så i turistmetropolen Båstad? 22


‹‹ Pierre Wedel och Thomas Barcklind driver en av Sveriges somrigaste krogar, i Båstad förstås – sommarpärlan där stränder och tennis lockar turisterna. Bibbi Buhre, i mitten, är chef för restaurangen.

DUKAT FÖR

SOMMAREN

JkiXe[gifd\eX[\e(#9‚jkX[ÆbXe\ejm\ejbjfddXibif^_X\eY€kki\X[i\jj6E€im`jm€i fZ_bXimXiYfik`j\e]i‚eY`cilkfieXle[\im`ek\ie€i?Xdebif^\ee‚^fkXkkc€e^kXk`cc% ?€i[f]kXi[\kcalmc`^jfddXiÆfZ_jX^fc`bÔjbjfggX%

TEXT: OLA LILJEDAHL OCH LENA NYBLAD FOTO: GÖRAN BUHRE

PIX

SCAN

Båstad – tennisens Mecka.

bg\i^cXjj#\eY`cilccXi]iY`d\[G\i>\jjc\j epXjfddXi_`k`_^kXcXieX% Dddd¿ Æ<eXm[\jXb\ijfd^i[\e_€ikp$ g\eXmbif^j‚jg\Z`\cc€iXkkXccX^€jk\i €ij‚Xmjg€e[X%;\_Xif]kXj\d\jk\i fZ_m`ccYXiXealkX%DXebXej\[\k €m\ee€i[\Y\jk€cc\idXkfZ_m`e% ;\€if]kXblee`^Xe€i[\k^€cc\i m`e#d\e_€ij`kk\i[\`jfc\efZ_ jcXggeXiXmfZ_c`kXi[€i]if]kX g‚m‚iXbpgXi\%M`afYYXi[€i]i dpZb\kd\[]ijcX^g‚[ipZb# j€^\iG`\ii\N\[\c% FOTO

?8DEBIF><E?<K<Ii\jkXliXe^\ed\[[\e g\i]\bkXX[i\jj\efZ_ja€cmXi\jkXliXe^$ eXde\kXe[XjfZbj‚jfddXi#jfcfZ_m‚^$ jbmXcg% 9\_m\im`j€^XXkkÔjbjfggX€i\ejg\Z`X$ c`k\k6 BXejb\d\[\kk^cXjcX^fdjmXckm`kkk`cc6 G`\ii\N\[\cjfZ_K_fdXj9XiZbc`e[jbif^ €i\eXm[\jfdi`^Xjk\Jm\i`^\_Xi%9‚jkX[#` efiiXJb‚e\#€i\eXm[\fik\ijfdc`k\bcp$ jZ_`^kÆd\ejXekÆbXccXjjm\ejbXjfddXi$

g€icfi%Kli`jke€i`e^\efdj€kk\i,''d`cafe\i bifefim`cb\kj€^\i\e[\c%K\ee`jfZ_ jki€e[\i[iXi%8kkj`kkXg‚lk\j\i$ m\i`e^\eg‚?Xdebif^\e#km‚ d\k\i]i‚emXkke\k#€iXkkj`kkX d`kk`[\e[ide`fd`cafe\i jm\ejbXiY€ig‚le[\ic‚e^X m`ek\id‚eX[\i% <kk^cXjm`kk`jfc\e%<cc\i ikk6Ifj„6:_XdgX^e\6E€i m`jbiXgXi`j]i‚eY`cilkfieX €i[\kaljk[\jkle[\ieXm` c€e^kXik`cc%9‚kXic€^^\ik`cc` [\ec`ccX_Xde\e#e‚^iXYXie

23

›››


RESTAURANGBESÖKET

Hamnkrogen jobbar enbart med viner från Philipson & Söderberg. Vinlistan är ”lagom” stor.

Kökschef Mattias Askman jobbar bara med bästa tänkbara råvaror.

”NÄR TENNISEN KOMMER GÅR DET MYCKET NICOLAS FEUILLATTE-CHAMPAGNE – PÅ MAGNUMBUTELJ.”

ÆM`_Xi\ecX^fdjkfim`ec`jkX#kpZb\iaX^# fZ_]ijb\i]iepX[\emXia\j€jfe^%M`_Xi Xcck]i‚e:_XYc`j>iXe[:ilk`cc<iiXqli`q \ebcX_ljm`e\i%E€ik\ee`j\ebfdd\i^‚i[\k dpZb\kE`ZfcXj=\l`ccXkk\$Z_XdgX^e\#Y‚[\ mXec`^XÕXjbfifZ_dX^eldYlk\ca\i% ÆM`j‚c[\]iiXj€jfe^\e[ip^k),''ÕXjbfi Xm<iiXqli`q#_ljm`e\k%9‚[\[\km`kX:_Xi[fe$ eXpJXlm`^efe9cXeZfZ_[\ki[X#:XY\ie\k D\icfk#jXdk`[`^kjfdm`j‚c[\dpZb\kXm XeeXkfZbj‚%AX^kifi`ek\j‚d‚e^X`Jm\i`^\ j€ca\id\ig‚j‚bfikj€jfe^% G`\ii\N\[\c]le[\iXi1 Æ<^\ekc`^\e€i[\kbXejb\`ek\j‚bfejk`^k% =i[\k]ijkX€i]fcb^cX[XXkk_Xj\d\jk\i# j\[Xem\iXkk_X]‚kkYfi[%E€i[\jXkkj`^€i[\ e‚^iXd\k\i]i‚e_Xm\k`\e_\ckle[\iYXijfd$ dXid`cafZ_j‚bfdd\i[\k]iXd\eki\mc`^ bpgXi\jfdi\bfdd\e[\iXi\kkm`jjkm`e%AX#[‚ kXidXeef^^€ieX[\k% ;\k€ial€e[‚jfddXifZ_jfcfZ__Xm¿ ¿fZ_j‚Jm\i`^\jY€jkXX[i\jj#[‚% JkiXe[gifd\eX[\e(#9‚jkX[%

\i]Xi\e_\k\e_Xic€ik_fefd ››› <KK<O<DG<C1 fZ_g\ijfeXc\eXkk\kk^cXjE`ZfcXj=\l`ccXkk\$ Z_XdgX^e\]i\dXk\eXcck`[YilbXi`ee\Y€iX \ejlZZ„% @jal‚i_Xi[\[i`m`kbif^\e#d\i€e [lYYc\iXkfdj€kke`e^\efZ_elk`ccfZ_d\[ lkbXkd\[\ek`cci\jkXliXe^m`[j`[Xefd%<e Ôjb$fZ_jbXc[aliji\jkXliXe^jfd_\k\ialjk I\jkXliXe^J`[Xefd% ?Xdebif^\e_Xi€m\eÔjbfZ_jbXc[alijfd jg\Z`Xc`k\k\i€m\efdi\a€cXbkkY`kXifZbj‚ j\im\iXj%=`jbjfggXe#jfdbbjZ_\]\eDXkk`Xj 8jbdXec`^^\iYXbfd#€i\ebcXjj`b\i% Æ=€ijbÔjbfZ_jbXc[alic\m\i\iXj]i‚e >k\Yfi^%;\kY\_mjj‚[XeX\efidXmfcpd\i XmjbXc[ali#_€cc\Õle[iX#cXo¿ Le[\i[\ebfikXj€jfe^\e_Xi[\[ip^k *''''€kXe[\%9\k€eb[‚Xkk[\ggeXim`[ mXcYfi^fZ_jk€e^\i\eY`k`e`j\gk\dY\i% N\[\c#jfd[idd\ifdXkk\e[X^_X‚i\k ilek$m\ibjXd_\k[€i#bfejkXk\iXi1 ÆD\e[\k€i€e[‚]i‚ed`[jfddXifZ_\e m\ZbX`e`Xl^ljk`jfd[\k€ii`bk`^kkafZbk% FZ__€ic`^k%G`\ii\N\[\cY\i€kkXi1 ÆM`ggeXi]icleZ_()%''%;‚jk‚i]fcb f]kXfZ_m€ekXi%J€ijb`ckjfc`^X[X^Xi%;\k YilbXiYXiXjd€ccXk`ccj‚_Xim`]fcbm\iXcck% Jk€de`e^\e€i#bXejb\kXZbmXi\j\d\jk\i# f]kXm€c[`^kYiX% CleZ_^€jk\ieXXmcj\imXiXe[iX% EvI<=K<ID@;;8>JJFC<EYiaXie€idXj`^

bm€ccjjfcjk€e^\i[\bb\k\ek`dd\d\ccXe (.%''fZ_(/%''%G\ijfeXc\ed‚jk\]‚Z_Xe$ j\eXkk]iY\i\[Xbm€ccjd\epe%I\jkXl$ iXe^Z_\]\e9`YY`9l_i\#jfd]imi`^k XiY\kXijfdXib`k\bkmi`^X‚i\k#fZ_ YXiZ_\]\eDX^eljÉC`ebXeÉC`e[bm`jk _Xi€e[‚]lccklgg% 9Xi\ieX€iggeXfZ_^€jk\ij`kk\ibmXi% Nicolas Feuillatte, en favorit. 24

Æ=ijkXj`kke`e^\e`i\jkXliXe^\e_Xim` (/%*'fZ_[\eXe[iX)(%''%M`[\cmX#e€i[\ j`jkX€id€kkX#jbilmXim`lggdlj`b\ec`k\ `YXi\ieX#Y\i€kkXiG`\ii\N\[\c% J\[XekXijfddXieXkk\em\i% ÆK\ee`jm\ZbXe#e€i[\k€iJn\[`j_Fg\e `9‚jkX[#€i]lccjk€e[`^k^Xc\e#d\e€e[‚\e fi^Xe`j\iX[^Xc\ejbXg%;‚_Xim`klj\e€kXe[\ fd[X^\e%KXZbmXi\Xkkm`_Xi]XekXjk`jb g\ijfeXc]le^\iXi[\k%AX^cfmXi#[\em\ZbXe €idXbXcjkifc`^#j€^\iN\[\c% ;\em\ZbXe#fZ_]iXcc[\cjkfiX[\cXiXm jfddXi\e#€iJm\i`^\ja\kj\kg‚gcXkj`9‚jkX[% ;\k€iYXiXXkkggeXm\Zbfk`[e`e^Xi\cc\i bm€ccjk`[e`e^Xi[\eg\i`f[\ej‚j\idXe_\cX b€e[`j\c`k\e#]i‚eble^c`^_\k\ifZ_e\i‚k#g‚ Y`c[% ?Xdebif^\eafYYXi\eYXikd\[m`e\i]i‚e G_`c`gjfeJ[\iY\i^%

SÅ GÖR DU HAMNKROGENS FISKSOPPA (4 PERS) Fonden 80 g fänkål 100 g morötter 4 st schalottenlökar 60 g zucchini 10 st tomater 1 st vitlöksklyfta 1 tsk sambal oelek 2 l hummerfond 1 dl vitt vin 1,5 dl grädde Fräs fänkål, morötter, schalottenlöken och zucchinin i en gryta. Tillsätt hackad vitlök och hackade tomater. Slå på vitt vin och koka in. Slå på hummerfond och sambal oelek och koka i 30 minuter. Tillsätt grädde.

Mixa marinaden. Skär fisken i stora kuber och marinera i en timme.

Fisken 100 g hälleflundra 50 g gös 50 g sej 80 g lax Marinaden 1 tsk sambal oelek 1 vitlöksklyfta 0,25 g saffran 1 dl vitt vin

Till serveringen 16 st kokta blåmusslor 4 st kräftor, hela med skalade stjärtar 8 st räkor ramslök och timjan Lägg i fisken när soppan har kokat klart. Låt den sjuda i 3–4 minuter. Kontrollera att fisken är färdigkokt. Lägg soppan i en djup tallrik. Lägg sedan i musslor, kräftor och räkor. Garnera med ramslök och timjan. Serveras med färskt hembakat bröd.


GOLDKENN

MAGLIO

fyllda praliner från schweiz

italiensk toppchoklad

Fyllda med original Champagne Mumm, Grand Marnier och Remy Martin VSOP.

Chokladkakor med 100% kakao från Santa Domingo, Papusien och Afrika.

Chokladkakor med 100% kakao från Cuba, Crue de cacao (mix) och Equador.

Finns i välsorterade choklad & specialbutiker!

Kontaktinformation: GastronomiLeverantören AB Telefon: 0431-456 372 e-post: info@gastronomilev.se


JOHAN EDSTRÖMS

VINSKOLA

Johan Edström är sommelier och vinexpert på Philipson & Söderberg.

@ek\c‚e^k]i‚ejkX[\ejfdA\Xee\[Ë8iZY\]i`X[\(+)0jgi`[\ij`^\e[f]kXmjXlm`^efe YcXeZÆfZ_\ejdXbXmjm\ejb]ijfddXi% =cad\[m`e\og\ik\eAf_Xe<[jkidk`cc[\YiXekXjclkke`e^XieXilekJXeZ\ii\%

EN DOFT AV FÖRSOMMAR T

al^fd`ciXbkj[\ifd[\eglc$ j\iXe[\a€kk\eGXi`j#aljk[€i[\e ^`^Xek`jbXÕf[\eCf`i\€e[iXij`kk Ր[\]i‚eefiilkdfkm€jk\i#c`^^\i JXeZ\ii\#Gfl`ccp$=ld„fZ_D\e\kfl$JXcfe% K`ccpkXejd‚Xgg\ccXk`fe\id\ed\[jkfik fZ_bXe[\ `eÕpkXe[\`m`em€ic[\e%;ilmXe _\k\ijXlm`^efeYcXeZ#fZ_€m\efd[\e_Xi j`eXikk\i`9fi[\Xloj‚€i[\k_€i`[\YiXekX jclkke`e^XieXilekJXeZ\ii\fZ_Gfl`ccp$=ld„ dXe^i[\_€]k`^Xjk\fZ_d\jkkpg`jbXjXlm`^$ efe$m`e\ieX% =‚m`e\i_Xij‚lkkXcX[[f]kXmj`e[ilmX jfdjXlm`^efe1eplkjcX^eXjmXikm`eY€ijYcX[ `dXa#e€jjcfi#Հ[\i#_€^^fZ_jfd\em`[Xi\ lkm\Zbc`e^1Xidjm\kkfZ_bXkkg`jj#m`cb\k`ek\ €ij‚XYjlikjfd[\kc‚k\i%;\k€i\e[ilmXc€kk Xkkb€eeX`^\ekXZbmXi\[\jjXjkXibkg\ijfec`^X \^\ejbXg\i%JfdXcck`[^‚ijbXcXe]i‚ec€kkX# beXggkd€ibYXiX[f]k\ik`ccjel[[g‚m\i[i`]k# _\ckY\if\e[\g‚_lif[cXi\efZ_k`ccm\ibXi\e m`cc_Xm`e\k% JXlm`^efeYcXeZ`j`ei\eXjk\]fid_`kkXim` `Cf`i\d\[[\bcXjj`jbX[`jki`bk\eJXeZ\ii\ fZ_Gfl`ccp$=ld„%?€i`[\eÕ`ekX$#bXcb$fZ_ d`e\iXci`bXc\iYcXe[X[\afi[\e^\im`ejkfZb$ XieXj`kkpkk\ijkX1_^eXklic`^jpiX#dpZb\kd`$ e\iXcbXiXbk€ifZ_dXjjfiXm]ijfddXi^ie$ jbX`[f]k\e%<ei`bk`^jXlm`^efe[f]kXifZ_ jdXbXijfd[\ejm\ejbXeXkli\ed‚eX[\e ]i\d`[jfddXi#\em\i[fjXmbcfif]pccjfd ]‚i\e[fiÔe\ieXXkkmXbeXk`ccjfdXm\eiÔc% vE;8=I8DK@CCD@KK<EXm(0''$kXc\kmXi[fZb

[\m`kXm`e\ieX]i‚eJXeZ\ii\\ebcXYfi[jm`e\i f]kXjk^afi[Xg‚[ilmjfik\eZ_Xjj\cXjfZ_€m\e fddXeÔZbj`eÉXgg\ccXk`feZfekic„\Éi\[Xe (0*-j‚mXi[\k]ijkg‚(0.'$kXc\k\]k\i]i‚^Xe g‚[\epXjXlm`^efe$m`e\ieXbX[\cXm`eXikXk fZ_JXeZ\ii\Yc\m[\klck`dXkXi\jkXliXe^$ m`e\k%@YiaXemXi[\k\kkkpg`jbkjbXc[alijm`e g‚GXi`jY€kki\Y`jkif\i#d\ej\[Xejclk\k(0/'$ kXc\k_Xi\]k\i]i‚^XebXkfZ_[\e]fik]XiXe[\ i\cXk`mkc`ccXXgg\ccXk`fe\eg‚YXiX),''_\bkXi .'']i,'‚ij\[Xe jbX]ij\_\cXm€ic[\e d\[j`eXm`e\i%EXklic`^km`ji€Zb\i`ek\m`e\k k`ccfZ_[\d`e[i\b€e[X^iXeeXieXHl`eZp# I\l`ccpfZ_D\e\kfl$JXcfe]‚iipZbX`efZ_ ]pccXclZbfieX#]iXkk`ek\kXcXfdJp[X]i`bX fZ_]iXd]iXcckEpXQ\\cXe[% 26

På en av de branta sluttningarna ner mot byn Chavignol ligger vingården MD, Monts Damné, som betyder ”det förbannade berget”. Här är lutningen 40 grader, vilket skulle vara extremt brant även för en duktig skidåkare.

=fik]XiXe[\€iJXeZ\ii\d\i\kki\jkXliXe^m`e €e_\ddXm`e#bXejb\Y\if\e[\g‚Xkk[\k€i i\cXk`mk[pikÆ[\kYiaXim`[(*'bifefi`j`eX \ebcXi\lk]iXe[\eÆm`cb\kkifc`^\eY\ifig‚ [\kjdXcXlkYl[jfd\iYal[j%D\[j`ejdXb$ gXc\kkgcXkjXim`e\kg\i]\bkg‚bif^\ed\[\kk jkfiklkYl[jdXb\ifZ_[\kÔeej`ek\d‚e^X i\jkXliXe^\id\[ja€cmXbke`e^jfd`ek\_Xi JXeZ\ii\g‚c`jkXe% JXeZ\ii\c`^^\ijfdjX^k)''b`cfd\k\i j[\ifdGXi`j#jkiXojp[fjkfdFic„Xej#jkX$ [\ejfdA\Xee\[Ë8iZle[\i_le[iX‚ijbi`^\k

Y\]i`X[\]i‚e<e^cXe[(+)0%Kpm€ii`e]‚e^X$ [\j_fejkiXo[€i\]k\iXm\e^\cjd€ee\ejfd c€k_XcjkiX_\ee\m\igg\e\c[%=i[\kkX lkj‚^j_fek`cc=iXebi`b\jeXk`feXc_a€ck\fZ_ €ij‚]fik]XiXe[\% J8E:<II<C@>><Ile[\iYXikg`kkfi\jbkg‚kfg$ g\eXm\eblcc\d\[_€e]iXe[\lkj`bkm\i jd‚^lcc`^XYpXi#[XcXifZ_m`e^‚i[Xi`d€e^$ [\i%JkX[\e_XidXjjfiXmjd‚YiXi\jkXliXe^\i fZ_ja€cmbcXik\kkm\iՐ[g‚j`eX^f[Xm`e\i% <kkd‚jk\fddXeY\jb\ifdi‚[\k€ic`ccXYpe


Sancerre Les Baronnes 2004, 144 kr (32253)

BOURGEOIS PÅ SYSTEMBOLAGET

Johan Edström och Marianne Bondesson presenterar vinerna för Systembolagets inköpare, Gad Pettersson.

Pouilly-Fumé 2004, 151 kr (84225) Beställningssortiment

FOTO: RICHARD CAHLÉN

Fler viner från Bourgeois finns i restaurangssortimenet.

Paris

Loire

Gien

Arnaud Bourgeois berättar med inlevelse om sina viner från Sancerre.

1 Paris 200 km

Orléans 103 km

N20

N7

6

Vackra Ulriksdals Wärdshus.

Sancerre

Ch

er

N7

1

Coteaux du Giennois

Menetou-Salon

Vierzon Quiney

N76

N20

Bourges

Pouillysur-Loire Pouilly Fumé et Pouilly-sur-Loire

N151

Chefredaktören för Vin & Bar journalen Karin Ahlström Jensen var på plats.

ron

Au

Fullsatt på vinmakarmiddag

Reuilly 51

N1

:_Xm`^efc#d\jkb€e[]ij`eXjd‚glZbXiXm ^\kfjk#:ifkk`e[\:_Xm`^efc#d\e`Ypec`^^\i fZbj‚e‚^iXXmJXeZ\ii\jd\ieXdeblee`^X gif[lZ\ek\id\[?\ei`9fli^\f`j`jg\kj\e% JXd_€cc\k]fidc`^\ebc€kkiXilgg]ij`e blcc\d\[YiXekXjc`e^iXe[\jd‚^Xkfim‚^Xi `ek\k€ebXg‚je fZ_m`eb€ccXi\`ejgi€e^[X` Y\i^\k%9pebiejXmbpibXefZ_aljkilekbpi$ bXec`^^\ifZbj‚]Xd`ca\e9fli^\f`jËXec€^^$ e`e^Xi%EpXm`e\i`\kc`^^\ipkk\ic`^Xi\\eY`k lgg`YXZb\efZ_€i[\cm`j`ejgi€e^k`Y\i^\k% M`e\i`\k[i`mjXm^iXm`kXk`fe1[ilmfieXcXe[Xi _^jklgg#i`ee\iXm\^\ebiX]ke\i`m‚e`e^\e le[\i[€ia€je`e^\ekXim`[]iXkkj\[XekXggXj e\i`e€jkXm‚e`e^fZ_j\[Xee\ik`cccX^i`e^% ;\k€i\kkdf[\iekj€kkXkkk€ebX€m\efdd\$ kf[\e`j`^kifc`^km`j€i[\e€c[jkXXmbfdgc\ok bfejkil\iX[\m`eXec€^^e`e^Xi% J8E:<II<vI;<KLCK@D8K8jbXc[alijm`e\k#jg\Z`$ \cckjfd[\kj€ccXe€i]XkcX^iX[%;\kgXjjXic`bXYiX k`cci‚XjbXc[alijfdk`ccbfbkX#fZ_j‚XmjclkXim` d\[e‚^iX^\kfjkXi`fc`bXdf^eX[jjkX[`\i% D\ejfde`j\i_€i`ek`ccj‚gXjjXiJXeZ\ii\k`cc j‚dpZb\kd\i€eYXiXfjkifefZ_fjkXi%

Arnaud Bourgeois, vinodlare sedan elva generationer, bjöd på sina gyllene viner från Sancerre. G_`c`gjfeJ[\iY\i^jXdfi[eX[\k`cc$ jXddXejd\[Lci`bj[XcjN€i[_lj\e m`edXbXid`[[X^[€i8ieXl[9fli^\f`j# ]i‚em`egif[lZ\ek\e?\ei`9fli^\f`j# Y\i€kkX[\fdJXeZ\ii\j% ?XeY\i€kkX[\_lifc`bXafi[d‚e\i g‚m\ibXim`e\kfZ_]ibcXiXikp[c`^kfZ_ `ejg`i\iXe[\fd[\i\eXfZ_[ilmkif^eX m`e\ieX`^cXj\e% JXdk`[`^kgi\j\ek\iX[\CXij=fije\i ]i‚eLci`bj[XcjN€i[j_lj[\e]XekXj$ k`jbXd\epe1 C\j9Xifee\j*)),* k`cc8dlj\^\lc\ fZ_\kkfjkifejfdm\iiXjbe`e^%

FRÅGA JOHAN ÄR EN ”DAGENS” HÄDELSE MOT VINET? En ”Dagens” det vill säga vitt vin och Sprite, är det hädelse mot vinet att beställa in en sådan? SVAR Klart att det är en hädelse, men det kan vara skönt att småhäda lite ibland. Ett enkelt vitt vin förstörs inte särskilt mycket av en slurk läsk. Ett fint vin av stort värde är det värre att förstöra. Att förstöra över huvud taget är inte tillåtet.

VILKEN DOPPRESENT SMAKAR BÄST? Vad ska jag köpa för vin i doppresent som smakar bra om 18 år? SVAR Roligast är att köpa ett vin av samma årgång som dopföremålet själv. Vanligast just nu är 06:or och 07:or. Vin som ska hålla i 18 år tar tid på sig att mogna innan de buteljeras så just nu finns det inte

Familjen Bourgeois bland druvstockarna på sin vingård.

=cakXmC\D;/,-(- k`ccjgXii`jd\[:ifkk`e [\:_Xm`^efc%Calmc`^k% ;€ie€jkYa[j[\kg‚m‚ibpZbc`e^k`cc JXeZ\ii\AX[`j'',''. % ?XcjkiX[^jd\[jbXc[alijcXjX^e\#Z_…mi\ fZ_jk\bkXdlibcfimXib`kkcXe[\]iXccX j`ee\eXk`ccjXddXejd\[CX9fli^\f`j DX^eld(000'',''/ % <ei[JXeZ\ii\#C\j9Xifee\jIfl^\ '',''0 j\im\iX[\jk`ccbXcmd\[^fkcXe[j$ kip]]\cfZ_gi`di\i% JfdXmjclke`e^ÔZb^€jk\ieX€iXeXkkYc` j\im\iX[\Jk:_Xic\j(00.jfd€i\em\e[X^\ kXi[`m\]i‚e9fli^\f`jk`cc\eiXYXiY\ikXik`e% ;\kkXm`e€ie‚^fkXm\eiXi`k\kjfdYXiX gif[lZ\iXjm`jjX‚i% {m\i0']im€ekXej]lccX^€jk\i^€jkX[\[\eeX ]XekXjk`jbXm`edXbXid`[[X^\ejfc`^[X^`dXa%

att köpa, men i augusti släpper Systembolaget så kallade 2006 års primörviner från Bordeaux. Betala nu och hämta om två år, spara i ytterligare 16, men gott är det med mogna viner. Alternativet är ett portvin, en klassisk doppresent. Välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi gärna till!

VAD PASSAR BÄST TILL KÖTT? Vad passar bäst till sommarens grillning?

Grillat kött i sommar: Laroche Merlot, Masi Passo Doble eller lite lättare Royal Claret. Grillad fisk i sommar: Beaujolais på box, Laroche Bourgogne Chardonnay, Banrock Station. Grillat blandat: Beaujolais på box, Errazuriz Rosé, Fetzer Barrel Select Zinfandel.

SVAR

Vill du ställa en fråga till vår vinexpert Johan Edström? Skriv ner din fråga och skicka den till joed@p-s.se. Svaret kan komma i nästa nummer av Philipson & Söderberg Magazine.

27


HEM TILL GÅRDEN

+JW[XLT <]J]RXW

TILLBAKA TILL

28

NATUREN


TEXT: ANDERS CALISSENDORFF FOTO: BANROCK STATION

EvID8EJDwKK:PE@JBK^\e\iXc`$ j\iXiÔeej[\kkm‚_lml[jg‚ie€i m`edXibeX[j]ij%;\k\eX€ie€i [\k[iXjm€ocXig‚c‚e^X#Xei`bXfZ_ efYcX]Xd`ca\kiX[`k`fe\i%F]kXY\i€k$ kXj_`jkfi`\efd^i\m\e?`kfZ__\i$ k`^\e;`kjfdle[\id‚e^X_le[iX ‚i_X]kjkfi[\c`kiXbk\ejm€cjk‚e[# Xcck`[mXi`k`emfcm\iX[\`jXd_€ccjYp^^\kfZ_ c\mk`jXdbcXe^d\[Yp^[\ejd€ee`jbfi% K€eb\idXe\]k\i\ejdlcX€i[\kc€kkXkki€beX lkXkk[\k_€i`d‚e^X]Xcc_Xe[cXifd^XdcX ]\f[Xc_\iiXi%FZ_[\k[\Y`[iXid\[k`ccjXd$ _€cc\k`[X^€ie€i[\\e^‚e^fd‚i\kjgfejiXi \e]\jk`mXc]ii\e€jjXejdlj`b%>`m\km`jY`[iXi [\€m\ed\[XiY\kjk`cc]€cc\ed\e[\k€i`ek\ dpZb\kXkkbfddXd\[`dXibeX[j]iXi^fe% ;\kXe[iX_lml[jg‚i\k€ie€iY`c[\eXm[\e ifdXek`jbXYfe[\e]id\[cXj%?Xejfdc\m\i `jpdY`fjd\[afi[\efZ_d\[_€e[\ifZ_]k$ k\i[algk`dpccXecpjjeXi`eb€eeXe[\e€ieX$ kli\e^‚ij`e^`ccX^‚e^%C`bke‚^fejcX^jkali\e =\i[`eXe[€i_Xeea[d\[Xkkj`kkXd\[j`eX ]i]€[\ijXe[Xi#clbkXg‚j`eXm`eiXebfifZ_ YXiXmXiX%J‚bcXikÔeej_Xe%D\eXkk_Xe€i Y\if\e[\XmXkkj€caXj`kkm`e]ij`e]fikc\meX[ fZ_[€i`^\efdc`bXY\e€^\ejfdXccXXe[iXXkk bfejk^[jcXfZ_Y\jgilkX]iXd^‚ij€ccXe% ><D<EJ8DK={I;<?vIdXibeX[j]i`e^j$ m`ebc`e^XieX€iXkk[\m`cc]‚fjjXkkkifXkk m`ek`ccm\ibe`e^€ie‚^fk]lccjk€e[`^keXklic`^k jfdXcck`[jb\i`]lcc€e[X[_Xidfe`d\[ eXkli\e%J‚€i[\k`ek\#]im`e`e[ljki`e€i aljk[\k#\e`e[ljki`#fZ_jfdXccXeeXej‚[Xe g‚m\ibXi[\ed`cafZ_fd^`me`e^%D\e#j€k$

G‚9XeifZbJkXk`fe`8ljkiXc`\e€id‚cj€kke`e^\e^cXj$ bcXi%=imXia\ÕXjbXm`ejfdj€cajXem€e[j\e[\cXm m`ejk\e]iXkk]i€daXd`cae%FZ__€i#d`kk`ki€jbdXib\i$ eX#_XiÕpkk]‚^cXieX‚k\im€ek%K`ccjXddXejd\[d‚e^X epÔbeXY\jbXi\%

k\idXeZpe`jd\e‚kj`[XeÔeej^f[Xk\Zb\e% <bfcf^`jbf[c`e^€ig‚jkXib]iXddXijZ_fZ_ d`ca_€ejpe€ie‚^fkjfd^‚kk]i‚eXkkmXiX\e Xe^\c€^\e_\k]i]fcb`_\djk`ZbXkk`cce‚^fk jfd\e^X^\iXiXccXe€jkXe[X^c`^\e% vm\e]i\kX^Xi\fZ_`e[ljki`_XiYiaXk mXbeXfZ_`ej\iXkkd`cad\[m\k\e_\k€i\e Ém`eem`eeÉ1eXkli\em`ee\ijXdk`[`^kjfd 29

›››


HEM TILL GÅRDEN

”JAG SA ATT DE FRÅGADE FEL PERSON EFTERSOM JAG INTE VAR INTRESSERAD AV VIN OCH INTE KUNDE NÅGOT OM VINODLING.” Tony Sharley, chef över anläggningen Banrock Station

››› ]i\kX^\kjXej\\e[\fZ_ipbk\Yc`iY€kki\%FZ_#

`\em€ic[[€i\k`b$#dfiXc$fZ_d`ca]i‚^fiYc`i Xcckm`bk`^Xi\e€i[\ed\[m\ke\bfejld\ek\e m€ca\i€i[\k`ek\jm‚ikXkkk€ebXj`^Xkkkp[c`^k jk€cce`e^jkX^Xe[\bXeceXj`^€m\ei\ek \bfefd`jbk%E‚^iXjfd]lccklk`ej\kk[\kkX€i XljkiXc`jbXm`egif[lZ\ek\e9XeifZbJkXk`fe% ;\k€i\kk]i\kX^[€ikXeb\eg‚XkkÉ^\e‚^fk k`ccYXbXÉlk^ija€cmX^ile[\e% 98EIF:BJK8K@FEC@>><Ic€e^j8ljkiXc`\ej

c€e^jkXÕf[#DliiXp#`B`e^jkfe$fe$DliiXp `[\cjkXk\eJflk_8ljkiXc`XËjI`m\icXe[#[ip^k km‚k`ddXijY`c]€i[]i‚e8[\cX`[\%JkXk`fe €imX[XljkiXc`\ejXi\bXccXiYfjbXgjiXeZ_\i# m`cb\k\^\e[fd\emXi`eeXem`eÔidXe?Xi[pj (00*bgk\[\ejfd[fkk\iYfcX^%K`cc\^\e$ [fd\e_i[\dpZb\kdXibjfd#`eeXe\kk [XddYp^^\(0),kfiicX[\[\kd\jkX#mXim‚k$ fZ_jbf^jdXib\i%;\jjm€ii\_X[\€m\em\i\kk j\b\cd\[Y\kXe[\YfjbXgfZ_k`dd\iiae`e^ fZbj‚[\k^afikXkk[\kXm[\eeXklic`^XÕfiXe fZ_]XleXe`ek\]XeejdpZb\kbmXi% <em‚kdXibb€ee\k\ZbeXjXmXkkdXib\e i\^\cYle[\km\ijm€ddXj]iXkk[€i\d\c$ cXekfibX%;\kkXjbXgXi\e_\ckle`bd`ca d\[dpZb\kjkfiXiki`b\[fd% 30

=id‚e^X€i[\kef^\eb\ckXkkXm]€i[Xm‚k$ dXib\ieXjfddp^^f[c`e^Xi%D\e#e€de <m\i^cX[\j`=cfi`[X#[\cXiXm8dXqfeXj#Jl[[ m`[M`kXE`c\e#Xe[iXgXgpiljki€jb`8]i`bX fZ_m‚i\^eX?fieYfi^Xijaej‚Yc`i[\kkp[c`^k m`cb\efd`jkc`^[\cXmm‚ikm€ic[jXimm‚kdXi$ b\i€i%I\[Xe]i‚eYiaXemXi?Xi[pjkXeb\d\[ 9XeifZbJkXk`feXkk‚k\ijk€ccXm‚kdXib\ieX# d\e`ej‚^XkkdXeja€cmX`ek\_X[\k`cci€Zbc`^X blejbXg\i%;€i]ikf^dXebfekXbkd\[Kfep J_Xic\p#\e]fijbXi\`efdd`cam\k\ejbXgd\[ ]€ijbmXkk\ejle[\i_‚ccjfdjg\Z`Xc`k\k%K`cc\e YiaXejk€cc[\j`^Kfep\ejdlcXkm\bjXdk`cc

?Xi[pjgifg‚fdXkkYc`Z_\]m\iXec€^^e`e^$ \efZ_]‚XejmXi\k]idXibi\_XY`c`k\i`e^\e% ÆAX^jXXkk[\]i‚^X[\]\cg\ijfe\]k\ijfd aX^`ek\mXij€ijb`ck`eki\jj\iX[Xmm`efZ_`ek\ ble[\\kk[l^^fdm`ef[c`e^%D\e?Xi[pj jmXiX[\Xkk[\_X[\dpZb\k]fcb`]i\kX^\k jfdble[\m`ed\e`ek\e‚^fed\[d`cable$ eXe[\fZ_XkkaX^mXii€kkdXe]i[\d%;\k_€i mXi(00-fZ_j\[Xe[\jj_XidpZb\k_€ekg‚ Xec€^^e`e^\e%;\km`bk`^Xjk\€iXkkdXeYp^^k \ejcljjXec€^^e`e^jfdXem€e[j]iXkk\]k\i$ c`beXeXkli\ejZpb\c%D\[km‚‚ijd\ccXeild ]‚idXib\ekfibXlkle[\ij\od‚eX[\ifZ_

Njut av ett svalt glas vin på restaurangen, vid vingården mitt i Banrock Station.

Banrock Stations chef Tony Sharley och Kung Carl Gustaf, under deras möte vid våtmarksprojektet i Lida.

›››


“Vinupplevelsen blir ännu större i ett glas från Riedel”

Ta 4 Riedel-glas betala för 3!

Så säger många av Sveriges ledande sommelierer. Det är hos Öl & VinMagasinet som både de och du hittar såväl Riedels glasserier som andra presenter för livets alla fester och jubileer – både de privata och ditt företags. Kom in till oss senast den 3 augusti 2007 så får du välja 4 glas ur Riedels Vinum-serie – men bara betala för 3. Det billigaste glaset får du utan extra kostnad när du säger att du har sett den här annonsen. Har du ingen möjlighet att komma förbi, skicka ett mail till oss och meddela vilka glas du är intresserad av, så hör vi av oss till dig. Välkommen!

T

Odenplan, tel 08-330 370. Öppet må-fr 11-18, lö 11-15. Sommartider 25/6-10/8 ti-to 11-16, magasinet@mail.nu, www.ölochvinmagasinet.nu

Erbjudandet gäller t o m 3/8 -07

Karlbergsvägen 20,


HEM TILL GÅRDEN

Banrock Station består av 1 800 hektar mark, 250 hektar är vinodlingar, 300 är skogsmark och resten är våtmark.

››› [€i\d\ccXejbXgXj\ed`e[i\m\ijm€de`e^ mXia\‚i%I\jlckXk\k€iXkkXccklijgile^c`^k [ali$fZ_]‚^\cc`m_Xi‚k\im€ekfZ_€ig‚jkX[`^ k`ccm€ok#fZ_‚k\i`^\em\im`ekiXifZ_gXljXi Õpkk]‚^cXig‚dXib\ieX% =cpkk]‚^cXi€i\d\cc\ik`[`ek\[\\e[X^€jk\i jfd]‚i\kkmXidkdfkkX^Xe[\%Eld\iXÔeej €m\e\kkdf[\iekY\jbjZ\ekild[€i]fcb# lkm\iXkkc€iXj`^fdm‚kdXib\i#€m\ebXe €kXcleZ_^afi[XmcfbXcXi‚mXififZ_gifmX ÔidXejm`e\i% 9\jbjXec€^^e`e^\e[i`mjXmjfc\e\i^`fZ_ XcckmXkk\ei\eXjfZ_‚k\iXem€e[j%MXkk\e$ i\e`e^jXec€^^e`e^\eXem€e[j€m\elk\` m`e^‚i[XieX%M`ef[c`e^XieXY\mXkkeXjd\e d\[jkfi]ij`bk`^_\kfZ_ef^^iXee_\k% ÆM‚iX_‚i[XbiXmmXi`YiaXek`ccm‚ieXZb$ [\c%D\e`kXbkd\[Xkkm`e\ieXjipbk\jgi`[`k j`^fZ_m‚ikd`ca\e^X^\dXe^Yc`m`kd\i lggjbXkkXk€i[\keld\iXjeXiXi\j‚XkkXe[iX gif[lZ\ek\i`kiXbk\e]ca\im‚ik\o\dg\cfZ_ f[cXieXj\i[\kjfd\egi\jk`^\jXbXkkbleeX Xkkc\m\i\iXk`ccfjj% 9XeifZbJkXk`fejd`ca\e^X^\dXe^jki€Zb$ \ij`^c‚e^klkXe]i_\ddXgcXe%Gi`eZ`g\e _XiXcck`[mXi`kXkk]imXia\ÕXjbXm`ejfdj€caj Xem€e[jc`k\kXmm`ejk\e]iXkk]i€daXd`cae% ÆM`_XiXcck`[jX^kXkk[\k`ek\jg\cXie‚^fe ifccmXi#lkXefXmj\kkfd[\k€i`8ljkiXc`\e# EpXQ\\cXe[#JkfiYi`kXee`\e\cc\iJm\i`^\^\i m`[feXk`fe\ij‚jeXik\eÕXjbXXmm‚ikm`ej€caj% =ie€imXiXe[\Ôeej9XeifZbJkXk`fej m`e\i`(+c€e[\ifZ_dXe^\ij`kkjk[k`cc -,fc`bXd`cagifa\bk%@Jm\i`^\jXdXiY\$ kXidXed\[Jm\ejbM‚kdXibj]fe[fZ_ _a€cg\ik`ccXkk‚k\ijbXgXm‚kdXib\iYcXe[ XeeXk`C`[XlkXe]iJkfZb_fcd#:_i`jk`e\$ _f]jjcfkklkXe]iPjkX[fZ_{jk\i$DXcdX lkXe]iEpbg`e^% 32

Studera naturen via den anlagda promenadstigen.

Banrock – flyttfåglarna har hittat hem • Totalt 1 800 hektar mark, varav 250 är vinodlingar, 300 skogsmark och resten våtmark. Anläggningen är öppen för besök dagligen och har restaurang och en lång anlagd promenad genom våtmarkerna där det rika djur- och växtlivet kan studeras. Våtmarkerna erbjuder naturlig miljö för två inhemska, utrotningshotade arter, The Regent Parrot och The Southern Bell Frog och så mycket som 166 olika fågelarter har skådats. Banrock Station Wine & Wetland Centre Holmes Road Kingston on Murray, South Australia 5331, Australia Telefon: +61 8 8583 0299 Fax: +61 8 8583 0288 E-post: bscd@banrockstation.com.au Hemsida: www.banrockstation.com Svensk Våtmarksfond Svensk Våtmarksfond är en stiftelse grundad 1995. I fonden samarbetar Svenska Jägarförbundet,

Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och Världsnaturfonden (WWF). H.M. Konungen är fondens höge beskyddare. Läs mer på: www.vatmarksfonden.com Källor: Nationalencyklopedin Svensk Våtmarksfond Banrock Station

Friskt, lättdrucket vin som räddar miljön Banrock Station Chardonnay, 63 kr (6481) • Sedan början av detta år har Philipson & Söderberg glädjen att vara svensk importör av Banrock Station Wines. Detta är en producent som passar väl in i vårt sortiment sedan Lindemans och Philipson & Söderberg gått skilda vägar, speciellt med Banrock Stations uttalade policy att för varje såld flaska fondera en slant till våtmarksprojekt jorden runt. Just nu finns Banrock Station Chardonnay enbart som flaska på Systembolaget. Det är ett lättdrucket och friskt vin med typisk down under-känsla av tropisk frukt och en lätt, mycket lätt, släng av ek. Drick till buffé och kycklingrätter med citruskrydda eller thaimat med citrongräs och koriander. Till hösten kan vi glädjande avslöja att samma vin kommer som box på Systembolaget, till priset 219 kronor (motsvarar 54,75 kronor per flaska).


Fina viner är som deras ägare:

Kräsna.

Efter hundratals år av lagring i slottskällare står det klart att det är i den miljön vin trivs bäst. Därför har vi skapat Dometic Winecellar. I Dometic Winecellar lagras vinerna på hyllor, omgivna av en jämn temperatur och en väl avpassad luftfuktighet. Här i mörkret ligger de och mognar i väntan på den dagen de skall avnjutas.

Eftersom våra vinskåp saknar kompressorer är de alldeles tysta och vibrationsfria. Något som både vinerna och omgivningen uppskattar. Och eftersom de finns från 36 upp till 412 flaskor, passar de lika bra på restaurangen som hemma i köket eller i vardagsrummet. Om du inte har en egen slottskällare föreslår vi att du väljer en Dometic Winecellar.

Tel. 08 501 025 00 sales@dometic.se www.dometic.se


-t Pt[ SJP WN[ R VRW TrUUJ[N Â Ofta vinner viner på att lagras. Från sin unga fruktfrontade period kryper de in i en mognare lugnare period efter några år. Ungdomens sköna rättframhet glider över i lite mer eftertänksamhet med ett något mer intellektuellt djup. För bara 100–150 kronor kan man hitta riktigt bra viner att stoppa ner i sin källare. Det svåra är inte att bygga upp en källare – det svåra är att hålla fingrarna borta i fem, tio år.

FOTO: PATRIK ÖSTERBERG

MIXAT Jonas Myrin och Carola på plats för att njuta av ljuv musik, god mat och dryck.

Kronprinsessan Victoria, en av hedersgästerna på Polar Music Prize.

Wille Crafoord har händerna fulla med Henkell Brut.

Neneh Cherry njuter av läckerheterna, tillsammans med Tomas Ledin. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth hade Polarpristagaren Steve Reich till bordet.

”POLARVINNARNA FIRADE MED ORGANISKA VINER” Â Polarprisvinnarna Steve Reich och Sonny Rollins fick ta emot sina priser ur Hans Majestät Konungens hand – och fira med viner från Philipson & Söderberg. Efter prisutdelningen följde enligt tradition en bankett i Vinterträdgården på Grand Hôtel. Philipson & Söderberg, som i över tio år haft

äran att välja ut vinerna till Polar Music Prize galamiddag, lät i år enbart servera organiska viner. Till varmrätten serverades det prisbelönta och populära Bonterra Chardonnay från Bonterra Vineyards i Kalifornien, USA, och till desserten det söta goda spanska dessertvinet Dolc Adria från Albet i Noya.

¼ ETT LÄRORIKT BESÖK Â Till Fratelli Branca Distillerie fick ett tjugotal lyckliga krögare och bartendrar från hela Sverige resa tack vare sin satsning på Fernet-Branca. Det spännande destilleriet ligger mitt i Milano och där kan man lära sig allt om företagets historia samt se den spännande tillverkningen av både Fernet-Branca, Brancamenta och Borghetti. 34

4 poäng

Adria betyder söt på katalanska. Trotjänaren Henkell Trocken inledde festen, med sin nyhet Henkell Brut som gästerna fick som välkomstdrink i Konserthuset.

BITFÖRBIT ?Xi[l]lccbfcc\cc\i`e^\eXccj6M‚ikd`e`k\jk^\ijmXi\k%

VEM? 5 poäng

Pristagarna Steve Reich och Sonny Rollins anländer till Konserthuset.

VAR?

VAD?

Föddes som stenbock i Louisville, Kentucky 1942

Urbs Aeterna på sitt orginalspråk

Jag minns inte platsens namn, inte heller kvinnans, men vinet var en...

Vann OS-guld i Rom 1960

Drygt 2,5 miljoner invånare och lika många katter

Ger kropp och syra till bubbelviner

3 poäng

Sponsrades av Brown Forman En av stadens dyrare gator i (Jack Daniel’s) för att bli bäst alla avseenden är veneziansk i världen.

Gör strålande viner i till exempel Rheingau

2 poäng

Har en dotter som går i sin fars handskar

Här dricker man helst Frascati Har både vita och gråa till fågel, fisk och skaldjur kusiner

1 poäng

Vapenvägrare, islamist, slängd i käften och dansar som en fjäril

Och här vadade Anita Ekberg i en iskall fontän med Marcello Mastroianni

“Sideways” gav den ett oväntat uppsving

RÄTT SVAR: VEM? Muhammad Ali VAR? Rom VAD? Pinot noir

3 VINER ATT LAGRA 1) Masi Tupungato Passo Doble 2005, 99 kronor (6156): inga problem upp till sex, sju år. 2) Bonterra Cabernet Sauvignon 2004, 135 kronor (6710): upp till tio år. 3) Laroche Chablis Saint Martin 2005, 125 kronor (7143): upp till åtta år.


6

&#.'1*-$!,"',3' 6

; #,&3,

2/),"#13/08",0)'**," 2,"//3'03#,0)/+#".,,3#!)#,$-/+"#0-+01#*$/20,$/8%#1#!)#,2/),#11*,".80++ /#""%/"0-+38/1#%#12101/8*#, 08",37/+#2/),#11)2,%/')#0-+*'%%#/$211'% +',21#/$/8,-00&#110830.7,1$9/&8**,"#1'***'3#12/),#, #$-*),',% 0-+ / 7/ &7*$1#, 08 01-/ 0-+ 38/ & #, 08 %/2,"*7%%,"# 1'**'1 1'** 0'% 0(7*3 #, #, 2,"#/09),',%#, #$1#/ "#, ,"/ 3'0/ (2 11 ",0)/,7/ 8"#*5!)*'%01-!&1/5%%01'2/-. ,"#1 #/-.811*,"#1#%#,1*'%#,',1#7/#11*,"21,  9/-!&+,&/',0#1111"#17/#,)*/#11 5%%<+#,1* /-/< +#**,+7,,'0)-/7,$50'0),"#1 #/-.811)2,%/')#1015/03#,)3',,**#/),"#1$9/)*/0311*,"#17/08*'1#1),..1 019//#7,91*,"11+,/#",$/8, 9/(,',08%11+,*"/'%0)2**#)2,, *'37/*"0 701',8%-,,,,%/#,7,(201<%#+51< #1+83/&2/"#13'**+#""#,0)#,'./#011'-,0',/')1"#03#,0)/7*0)/,+/)!&3'7/"(2.11!)0++93#/11&#11%/,, *,""7/3'-+08$9/ /,8%/"%/3/(#8/),,"021-!&$8#11*'1#,,1.#/0.#)1'3.81'**3/-, 9/"#17/',1#0-*#,-!&"#$,101'0) "01/7,"#/,0-+%9/113'%8,%.8%8,%1/-0093#/02,"#1/$(7/"#21*,"0/#0%8/1'** ,+/) 3**03#,0)21*,"0/#0-/%8/1'**,+/)+#",#4#+.#*3'0 / %8/1'**#110-*./"'00-+/#)*,"#("#17/ 37/+#,#,37,*'%1+-0$7/#,#1-)-+.*'!#/"#05,0711#1#1*'1#*711/#*'3#1 7,,#/"211"2 9/(/*7,%1%8',.83'0'1"#,+/)0#',,#/"2',1#'"%),"2%9/"#1'+-/%-,,+/)&/',1# /811-+


B

SVERIGE PORTO BETALT

Returneras avsändaren: Philipson & Söderberg AB Box 29163, 100 52 STOCKHOLM

difference är glasen som förstärker vinets egenskaper. Varje smaktyp har fått sitt eget glas, formgivet för att ta fram det bästa och det mesta av doft och smak. Serien är ritad av Erika Lagerbielke i nära samarbete med Bengt-Göran Kronstam. www.orrefors.se

nr 2 2207  
nr 2 2207  

Bli din egen bartender och blanda proffsiga drinkar av Southern Comfort, Limoncello och Följ med på picnic med asiatiskt tema där trevliga...

Advertisement