Page 1

PRAVILA IN POGOJI Spoštovani kupci, Philips že skoraj 100 let ustvarja televizorje in tudi zdaj ponosno predstavlja svoje ve�krat nagrajene modele televizorjev, ki jih odlikujejo inovativne tehnologije, inteligentne funkcije in sodoben dizajn – vse to zagotavlja vaš užitek ob gledanju televizije. Philipsova promocija »Zagotovljeno vra�ilo denarja v 31 dneh od dneva nakupa« velja za fizi�ne in pravne osebe s sedežem v Sloveniji, ki so Philipsov televizor kupile v promocijskem obdobju med 15. oktobrom 2012 s pri�etkom ob 00.00 uri zjutraj in 31. decembrom 2012 do 23.59 ure zve�er v katerikoli trgovini po celi Sloveniji razen v trgovinah Harvey Norman. Modeli Philips televizorjev, ki so na voljo v promociji do prodaje zalog, so: vsi Ambilight televizorji. �e kupca zmogljivost, funkcije in lastnosti Philipsovega televizorja niso povsem navdušile, ga lahko brez skrbi vrne v trgovino, kjer ga je kupil in si s tem pridobi pravico do popolnega povra�ila pla�anega zneska ali pa do izbire drugega izdelka z želenimi funkcijami, pod naslednjimi pogoji: 1. Vra�ilo izdelka je možno le v trgovini, kjer je bil nakup prvotno opravljen, najpozneje na 31. koledarski dan od datuma prodaje, ozna�enega na ra�unu oz. najkasneje do 31. 1. 2012. 2. V primeru, da oseba nakupi ve�je koli�ine istega izdelka, lahko zamenja oz. vrne le en odprt izdelek, vsi ostali izdelki pa morajo za uspešno menjavo oz. vra�ilo biti še vedno zapakirani v neodprti originalni embalaži. 3. Vsi vrnjeni izdelki morajo normalno delovati v okviru optimalnih parametrov, priloženo morajo imeti tudi originalno embalažo, garancijski list, kopijo o datumu prevzema in originalni ra�un. 4. Vra�ilo izdelkov ni mogo�e v situacijah, ko: a. izdelku ni priložena originalna embalaža; b. so identifikacijske oznake na embalaži ali na televizijskem setu poškodovane ali manjkajo; c. izdelku ni priložena originalna oprema, navedena na embalaži (npr. daljinski upravljalnik, napajalni kabel, video kamera itd.). 5. V primeru, da so vrnjeni izdelki poškodovani, opraskani, odrgnjeni ali vrnjeni brez pripadajo�e opreme, ima trgovina oz. trgovec pravico, da vra�ilo zavrne ali pa obdrži del pla�ane kupnine v vrednosti popravila škode, ki jo dolo�ijo njihovi strokovnjaki; 6. Prav tako ima trgovina oz. trgovec pravico, da zavrne vra�ilo izdelka v primeru zlorab (npr. neupravi�eno ponavljanje vra�il); 7. Glede na željo kupca se vsota kupnine za vrnjeni izdelek lahko uporabi takoj za nakup drugega izdelka v trgovini ali pa se kupnina za vrnjeni izdelek povrne stranki v celoti v najve� 14 dneh od dneva vra�ila izdelka, v gotovini ali prek nakazila na transakcijski ra�un, ki ga kupec navede na obrazec o vra�ilu izdelka.Vsak trgovec si tudi pridržuje pravico do spremembe na�ina vra�ila, glede na tehni�ne možnosti trgovca. �e želi potrošnik koristiti pravico do vra�ila izdelka v omenjenem promocijskem obdobju, mora izpolniti obrazec o vra�ilu izdelka najpozneje 31. koledarski dan od dneva nakupa. Obrazci, izpolnjeni po tem obdobju, niso veljavni in se zato tudi ne bodo upoštevali. Za vsakega kupca, ki se je v promocijskem obdobju odlo�il za vra�ilo kupljenega izdelka, se šteje, da je prebral, razumel in sprejel pogoje promocije, dolo�ene s tem dokumentom. Predstavništvo za Philips televizorje v Sloveniji si pridržuje pravico do spremembe ali ukinitve promocije brez predhodnega obvestila.Vse spremembe ali preklic promocijskega obdobja bodo javno oznanjene s strani zastopništva na spletni strani: www.philips.si Ve� o promociji si lahko preberete na naši spletni strani: www.philips.si ali pokli�ite in vprašajte naš klicni center za pomo� uporabnikom: 01 888 83 12.


OBRAZEC ZA VRAČILO: PHILIPSOVA PROMOCIJA “ZAGOTOVLJENO VRA�ILO DENARJA V 31 DNEH OD DNEVA NAKUPA” Izpolni kupec: Trgovina:

Datum:

Ime: Priimek: Št. osebnega dokumenta: Telefon: E-pošta: Blagovna znamka televizorja: Model televizorja: Serijska št. televizorja: Št. ra�una/Datum nakupa: Na�in vra�ila: □ Kupil/a bom drug izdelek v trgovini

□ Želim vra�ilo denarja

Na�in vra�ila denarja se izvrši glede na izbran na�in pla�ila (najkasneje v 14 dneh od dneva vra�ila televizorja): □ Gotovinsko pla�ilo (Vra�ilo gotovine) □ Pla�ilo prek POS terminala (Nakazilo na ra�un) Št. ra�una: ____________________________________ □ Pla�ilo na obroke (Vra�ilo pla�anih obrokov, s stroški zavarovanja in odobritve) Št. ra�una: ____________________________________ Zakaj ste vrnili izdelek? ___________________________________________________________ Izpolni prodajalec v trgovini: 1. TV ima ustrezno embalažo:

□ DA □ NE

2. TV vsebuje vse etikete in nalepke (vidne in bralne)?

□ DA □ NE

3. Dokumenti: □ Garancija □ Ra�un (kopija) 4. Dodatki TV seta: □ Daljinski upravljalnik □ Baterije □ Napajalni kabel □ Skype kamera 5. Poškodbe: □ Praske □ Oznake □ Poškodbe (elektri�ni udar) Drugo:__________________

PODPIS PRODAJALCA:

PODPIS STRANKE:

Ambilight TV - Zagotovljeno vračilo denarja v 31 dneh od dneva nakupa  

Če vam kupljeni televizor zaradi kakršnega koli razloga ni všeč, ga lahko v roku enega meseca vrnete v prodajalno, kjer ste ga kupili. Promo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you