Page 1

Bosnien / T端rkei


INTERVJU

Philipp Ruch, aktivist

EVROPA NA STUBU SRAMA Pro{le godine u Berlinu je u organizaciji Centra za politi~ku ljepotu, ~iji je osniva~ Philipp Ruch, odr`an performans Istra`ivanje na Leti kojim je obilje`ena 14. godi{njica srebreni~kog genocida. Ovim ~inom Centar za politi~ku ljepotu je `elio ukazati na odgovornost Evrope i svijeta kada je u pitanju genocid u Srebrenici, a ove godine najavljen je novi projekt: skulptura Stub srama koja }e vje~no podsje}ati na krivicu zapadnih politi~ara i vojske za genocid u Srebrenici. Planirana je konstrukcija dva ogromna svijetle}a bijela slova u visini od preko osam metara, naru{ena rupama od metaka, te ispunjena autenti~nom obu}om prona|enom u masovnim grobnicama – sa 16.744 cipele za 8.372 `rtve. Philipp Ruch za Dane govori o ciljevima projekta, animiranju diskusije o odgovornosti UN-a koja ve} 15 godina nedostaje na Zapadu, te povezanosti politike i umjetnosti Razgovarala: Masha Durkali} Foto: D`enat Drekovi} DANI: Koji su ciljevi Stuba srama, novog projekta Centra za politi~ku ljepotu? RUCH: U Poto~arima je ispisana molitva koja me je pogodila: “Neka osveta postane pravda!” Mi poku{avamo skrenuti pa`nju Zapada na aroganciju Ujedinjenih nacija prema pre`ivjelima. Stub srama je odgovor na ovu aroganciju. Poku{avamo podr`ati Majke Srebrenice. One ne bi trebale `ivjeti s osje}ajem da nikome na Zapadu nije stalo do toga kako ih UN tretira. [est hiljada pre`ivjelih tu`i UN, ali sjedi{te u New Yorku ~ak i ne razmatra mogu}nost pojavljivanja na sudu. Hasan Nuhanovi} je svake godine pisao pisma UN-u zala`u}i se za to da se ispred sjedi{ta u New Yorku zastava spusti 11. jula. Nisu ~ak ni odgovorili. To su stra{ne gre{ke. Ako je nemogu}e UN dovesti na sud, onda moramo prona}i nekonvencionalne i efektivnije na~ine. To je jedan od razloga za{to }e se na dnu Stuba srama nalaziti rije~i: “Pristojnost me je napravila”. Vi{e od svega, Stub srama }e dati do znanja ~ak i naivnima da je ne{to unutar UN-a krenulo pogre{nim putem kada je u pitanju Srebrenica. @elimo to sje}anje upisati u kamen. Visoko po{tovanje i vjera koju Nijemci i dalje imaju prema UN-u je zapanjuju}a. DANI: Za{to ste se odlu~ili za ovakav tip umjetni~ke intervencije? RUCH: UN ni{ta nije nau~io od Srebrenice. Nemamo vremena da ponavljamo, da dopustimo da se desi jo{ jedan genocid kako bi “nau~ili” – posebno kada su sve

62

DANI 21. 5. 2010.


“Mi na neki na~in poku{avamo baciti 16.744 cipela na UN” lekcije pred na{im o~ima. [to se ti~e simbolike, pomislite na cipelu koju su bacili na Georgea Busha u Iraku. Mi na neki na~in poku{avamo baciti 16.744 cipela na UN. @elimo ih ponovo povezati s genocidom. Djela koja uklju~uju cipele su uvijek imala efekt sramote, ali tako|er sadr`e i ~udnu kozmi~ku samo}u, {to je bio glavni razlog za{to smo se odlu~ili za njih. DANI: Mo`ete li objasniti vezu izme|u akcija Centra za politi~ku ljepotu i genocida u Srebrenici? RUCH: Ono {to ne mogu preboljeti kada je u pitanju Bosna je izdaja me|unarodne zajednice. Te{ko je zanemariti lako}u s kojom su na{i politi~ari po~inili izdaju koja je ko{tala toliko `ivota. Ova lako}a me duboko poga|a i zbog nje sam opsjednut Bosnom. Stub srama se mo`e po-

smatrati kao reakcija na nesvjesnost ove izdaje. Srebrenica je bila kolaps na{ih humanisti~kih ambicija. Nakon Srebrenice, ne mo`emo vi{e tvrditi da kao civilizacija `elimo sprije~iti genocid. ^injenica da se Srebrenica desila u modernom vremenu bez ikakvog protivljenja svijeta je za mene neshvatljiva. DANI: Va{ posljednji performans, Istra`ivanje na Leti, izveden u Berlinu 2009., obilje`io je 14. godi{njicu genocida u Srebrenici. Da li ste zadovoljni na~inom na koji ste tada upozorili na tragediju srebreni~kog genocida i prijemom javnosti? RUCH: Napravili smo Istra`ivanje na Leti (rijeci zaborava) kako bismo skrenuli pa`nju na to da su dvije ili tri bombe mogle sprije~iti genocid u Srebrenici. Na tri

GRE[KE UN-a “Mi poku{avamo skrenuti pa`nju Zapada na aroganciju Ujedinjenih nacija prema pre`ivjelima. Stub srama je odgovor na ovu aroganciju. Poku{avamo podr`ati Majke Srebrenice. One ne bi trebale `ivjeti s osje}ajem da nikome na Zapadu nije stalo do toga kako ih UN tretira. [est hiljada pre`ivjelih tu`i UN, ali sjedi{te u New Yorku ~ak i ne razmatra mogu}nost pojavljivanja na sudu. Hasan Nuhanovi} je svake godine pisao pisma UN-u zala`u}i se za to da se ispred sjedi{ta u New Yorku zastava spusti 11. jula. Nisu ~ak ni odgovorili. To su stra{ne gre{ke” DANI 21. 5. 2010.

63


INTERVJU prometna mjesta u Berlinu smo postavili tri bombe. Nismo bili nimalo zadovoljni prijemom, posebno zato {to smo na tome radili mjesecima, ali kad smo na{u kancelarku stavili na prodaju na eBay, {to je trajalo dva dana, imali smo mnogo ve}e reakcije. Tada smo odlu~ili napraviti film o Srebrenici koriste}i materijal iz na{eg performansa kada smo odglumili sastanak kriznog {taba UN-a od 10. jula 1995. Rezultat je film Nebo iznad Srebrenice koji traje 100 minuta i ujedinjuje UNove zvani~nike koji su donosili odluke u sjedi{tu u Zagrebu s posljedicama srebreni~kog genocida. DANI: [ta mislite o na~inu na koji se srebreni~ki genocid tretira u zapadnoj Evropi i za{to se politi~ke lidere i javnost konstantno mora podsje}ati na zna~aj i te`inu tog doga|aja? RUCH: Trud EU da nas podsjeti na Srebrenicu ostaje prazan. Podsjetiti na{u civilizaciju na to implicira da ve} posjedujemo znanje o tome. Ja jedva da poznajem ikoga ko zna {ta se desilo u Srebrenici. Na{i napori na podsje}anje se fokusiraju na u`ase kojih nismo ni svjesni. Ne fokusiraju se na na{e ogromne gre{ke, na misao kako su ovi u`asi mogli biti sprije~eni. Stub srama je jedan od najbolje pripremljenih projekata koje sam ikad uradio. Projekt treba natjerati EU politi~are da se uklju~e na mnogo odgovorniji na~in. Apsurdna je ~injenica da 15 godina kasnije treba poduzimati mjere da se Srebrenica ne zaboravi. DANI: Kako je formiran Centar za politi~ku ljepotu i koji su njegovi glavni ciljevi? RUCH: Centar za politi~ku ljepotu sam osnovao prije godinu dana kao reakciju na ono {to sam vidio kod jedne od na{ih politi~kih partija. Imali su sobarice, imali su po{tu, ali kad sam upitao: gdje je think-thank koji }e potcrtati djela koja Njema~ka mo`e uraditi u svijetu, {utjeli su. Glavni cilj je da se izraz “politi~ka ljepota” ispuni vizijom. Pretpostavljao sam da }e nam trebati pet godina da prona|emo odgovor na pitanje {ta ovaj izraz

64

mo`e zna~iti. Nakon godinu dana, ve} znamo {ta zna~i: politi~ka ljepota je moralna ljepota. @elimo oblikovati i ispuniti na{e vrijeme moralnom ljepotom. Histori~ari budu}nosti }e biti zga|eni na{om politikom ako ne{to ne u~inimo sada. Mo`e se re}i da je glavna tema na koju reagiramo nedostatak politi~ke akcije. Jedan od na{ih projekata je i Lokvanji za Afriku: 1.000 sigurnosnih platformi na Mediteranu kako bi se spasili `ivoti izbjeglica iz Afrike. Jean Ziegler je procijenio da se svake godine utopi 36.000 ljudi. Ove platforme bi ko{tale samo 5,6 miliona eura. DANI: Mo`ete li objasniti specifi~nu vezu umjetnosti i politike koju nastojite posti}i, odnosno kako se umjetnost mo`e povezati s politikom, jednom od moralno najupitnijih disciplina, posebno u 21. stolje}u? RUCH: Ja sebe ne posmatram kao umjetnika. Kao {to je Schiller jednom rekao: “Najve}a forma umjetnosti je politika.” Ono {to mi poku{avamo je da politiku obogatimo umjetno{}u kako bi se odmakla od vlastitih defekta. Jedna od najve}ih gre{aka njema~ke politike je potpuni manjak vizije, pripreme i inspiriraju}eg koncepta. Poku{avamo ponovo povezati umjetnost i politiku kako bismo rije{ili ono {to se mo`e smatrati moralno upitnim u vezi s politikom. Gre{ke jedne strane su {anse druge. Kako bi izgledao akt politi~ke ljepote? [ta bi mogla biti najbolja ideja jednog politi~ara? Ova pitanja nisu nijednom postavljena u proteklim dekadama. Doista me fascinira potpuni manjak idealizma. DANI: Mislite li da }e Va{ naredni projekt izazvati reakcije koje `elite? RUCH: Mo`da ne}ete vjerovati reakcijama njema~kih medija. Tri velike novine su nam poru~ile da ne}e objavljivati niti u~estvovati ni u ~emu {to krivi UN. Oni potcjenjuju na{u volju da otkrijemo istinu. Ali, mi smo dobro pripremljeni. DANI: Koji mediji? RUCH: Najve}i. Ra~unaju}i i BILD-Zeitung.

DANI 21. 5. 2010.


19D17-INO.qxd

18.6.2010

13:58

Page 1

dijaspora

17

Dnevni avaz, subota i nedjelja, 19. i 20. juni/lipanj 2010.

Ususret 15. godi{njici genocida u Srebrenici

Podr{ka sa Ist Rivera Na{a je trajna obaveza da se `rtve genocida u Srebrenici nikada ne zaborave, kazao bh. ambasador Ivan Barbali} doniraju}i cipele za „Stub srama“

^lanovi misije UN-a: Znak po{tivanja `rtava

Predstavnici bh. i bo{nja~kih organizacija ispred zgrade UN-a: Da se ne zaboravi

Inicijativa web-magazina Barbali} i ^olakovi}: Solidarnost sa Srebreni~anima

Na Ist Riveru (East Riveru), ispred zgrade Ujedinjenih naroda u Njujorku, pro{log petka u 11 sati ~lanovi Misije BiH pri UN-u na ~elu s ambasadorom Ivanom Barbali}em i njegovom zamjenicom Mirsadom ^olakovi} iskazali su solidarnost prema `rtvama genocida u Srebrenici. Doniranjem cipela podr`ali su projekt „Stub srama“ koji je pokrenuo Centar za politi~ku ljepotu („Das Zentrum für Politische Schönheit“). Tom prilikom ambasador Barbali} je za Bo{njaci.net izjavio: - Na{a je trajna obaveza da se `rtve genocida u Srebrenici nikada ne zaborave. To isto mora da va`i i za me|unarodnu zajednicu!

Podr{ka diplomata

Ova podr{ka bosanskih diplomata sa Ist Rivera mjesec dana pred obilje`avanje petnaestogodi{njice genocida u Srebrenici puno }e zna~iti pre`ivjelim `rtvama genocida, majkama i `enama Srebrenice

Halilovi}: Uspio izbje}i sigurnu smrt

ma pobijenih ljudi, ovaj projekt su podr`ali i cipele tog dana ispred UN-a donirali Srebreni~ani Senahid Halilovi} i Sabahudin Harba{ koji su pre`ivjeli genocid u julu 1995. Ispred bh. Islamskog centra svoje cipele je donirao Mehdija Demirovi}, dok je Uzeir Rami} to uradio ispred Kongresa Bo{njaka Sjeverne Amerike; ispred Islamske zajednice i Kulturnog centra Plav-Gusinje cipele je donirao predsjednik Smajle Srdanovi}, dok su cipele isto tako donirali dr. Mersim Ziljki}, vlasnik zubne ordinacije „Euro-Dental“ sa Astorije i diplomirani in`injer [efkija Radon~i}. Ispred tima Bo{njaci.net cipele je donirao glavni urednik Esad Krci}. Sabahudin Harba{ imao je 13 godina kad je po~injen genocid u Srebrenici Jedva su mu uspjeli spasiti `ivu glavu. U konvoju kamiona i autobusa bio je sakriven izme|u `ena koje su s manjom djecom prognane iz Srebrenice. To dovoljno govori da zlo~inci ni-

Svojevrsne poruke Do 25. juna treba prikupiti 16.744 cipela koje }e ozna~avati 8.372 `rtve genocida u Srebrenici. Kako poja{njava inicijator projekta, obu}a }e u drugoj fazi projekta i @epe, ali i projektu „Stub srama“. Pored ambasadora Barbali}a i njegove zamjenice ^olakovi}, cipele su donirali ~lanovi Misije BiH pri UN-u: prvi sekretari Adi Durmi} i [ejla \urbuzovi}, te asistenti Azra Rudanovi}, Vlado Sesar, Maja Vukmirovi} i Emir ^engi}... Nakon ~lanova stalne Misije BiH pri UN-u ispred zgrade UNa, projekt su podr`ale pre`ivjele `rtve genocida, predstavnici bh. i bo{nja~kih organizacija. Solidariziraju}i se sa `rtvama Srebrenice, osu|uju}i UN koji je izdao za{ti}ene zone @epu i Srebrenicu, a posebno {to ne ukazuje nikakav respekt prema porodica-

biti na izlo`bi u Hagu i Berlinu, zato organizatori predla`u gra|anima da obu}u iskoriste kao sredstvo komunikacije i u nju stave poruku koju `ele da Evropa ~uje. su vodili ra~una koje dobi pripada bo{nja~ka mu{ka glava. Sve su redom ubijali. Na`alost, njegov otac [emso i brat [emsudin nisu bili te sre}e da se izvuku iz ruku krvoloka. Stradali su u genocidu, njihova imena se nalaze me|u 8.372 `rtve! Srebreni~anin Senahid Halilovi} je isto tako jedan u nizu koji je podr`ao projekt „Stub srama“. Nakon izdaje od UN-a i halandskog bataljona, te srpske okupacije Srebrenice u julu 1995. godine, Halilovi}a je izme|u `ivota i smrti dijelio neutabani d`ehenemski planinski puteljak koji je s pravom nazvan „Mar{ smrti put slobode“. Nakon vi{enedjeljnog

pje{a~enja po bosanskim vrletima provla~e}i se izme|u ~etni~kih zasjeda i granata artiljerije srbijanske soldateske, dokopao se slobodne teritorije BiH i uspio je da pre`ivi ovaj srpsko-crnogorski genocidni i istrebljiva~ki pohod na svoje kom{ije!

Otac i tri brata

Na veliku `alost, njegov otac Munib i tri brata Hamed, Zulfo i Hakija stradali su u genocidu. Na Senahidu se mogu prepoznati srebreni~ke rane koje ni petnaest godina nakon genocida ne zarastaju. Iako vidno skrhan kad god se spomene Srebrenica, ipak je smogao snage da do|e i podr`i projekt „Stub srama“. Senahid je donirao pet pari cipela. ^etiri nova para je donio; jedan par za oca i tri za bra}u, te jedne izno{ene za sebe.

Web magazin Bo{njaci.net iz Njujorka je pokreta~ inicijative doniranja cipela za projekt „Stub srama“ ispred zgrade Ujedinjenih naroda, ta~no mjesec prije Rekosmo mu da nije trebao ba{ nove donijeti. Neka, neka ih, moj otac i bra}a ionako ih vi{e nikada ne}e obuti re~e Senahid tiho spu{taju}i glavu kao da pomilova tu`nim pogledom ~etiri nova para cipela, i ponovo progovori: - I one koje su u masovnim grobnicama prona|ene uni{tili su ih ~elnici Ha{kog tribunala. Zar to nije opet zlo~in prema `rtvama genocida, ali ovog puta od me|unarodnog sudstva, koje uni{tavaju}i li~nu dokumentaciju i prona|ene stvari i predmete u masovnim grobnicama ustvari zatire tragove `rtvama genocida zastade Senahid pa nastavi: - A Ujedinjeni narodi i nakon svega se pona{aju kao 11. jula 1995.

obilje`avanja godi{njice genocida u Srebrenici. Sa 11. junom u bh. i bo{nja~koj zajednici u Njujorku po~inju memorijalni Dani genocida u Srebrenici i BiH. Zlo~inci {e}u na slobodi, a oni i dalje skr{tenih ruku sve to mirno posmatraju! Inicijator projekta Philip Ruch zamislio je da „Stub srama“ bude metafora ogromne prevare Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, te ujedno opomena svima koji o~ekuju bilo kakvu humanu pomo} od organizacije koja je dozvolila genocid i istrebljenje pod njenom zastavom. Sama skulptura „Stub srama“ slu`it }e ujedno i kao direktan odgovor na nedostatak po{tovanja Zapada prema pre`ivjelim `rtvama genocida. Autor priloga je Esad Krci}, glavni urednik web-magazina Bo{njaci.net


6

OSLOBO\ENJE

DOGA\AJI

VIJESTI

NIJE [IJA, NEGO VRAT: Nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca

Tihi} kod Josipovi}a

Na sastanku hrvatskog predsjednika Ive Josipovi}a i predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a ju~er u Zagrebu visoki du`nosnici dviju zemalja potvrdili su mirotvornu politiku, potrebu intenziviranja odnosa izme|u Hrvatske i BiH i nu`nost jednakopravnosti triju naroda u BiH. "Potvrdili smo mirotvornupolitiku i potrebu intenziviranja odnosa i suglasili se da jednakopravnost triju naroda u BiH nema alternativu, i da BiH mora funkcionirati kao dr`ava, rekao je Josipovi}. Tijekom sastanka, Tihi} je Josipovi}u kazaokako SDA podupire sva rje{enjakoja vode decentralizaciji dr`ave i jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda. "Jednakopravnost hrvatskog naroda vezana je za sva tri naroda u BiH", rekao je Tihi}, dodaju}i kako on uvijek ka`e da je "trono`ac ja~i od dvono{ca". J. D.

Identifikovane ~etiri `rtve

U Komemorativnom centru u Tuzli ju~er su u prisustvu ~lanova porodica, a pod rukovodstvom Vede Tuce, vje{taka sudske medicine, identifikovane ~etiri `rtve za podru~ja Zvornika. Identifikovani su: Senad(Hasan) Sirovina, Muhamed (Mustafa) Krnji} i bra}a Hajrudin i Vahidin ^erki}, sinovi Alije. Tri `rtve su prona|ene u masovnoj grobnici Crni vrh, a jedna u zvorni~kom naselju Glumina. Prema rije~ima Hakije Smajlovi}a, sekretara Udru`enja koje okuplja pre`ivjele Zvorni~ane, sa ju~era{njom identifikacijom do sada je spremno 13 tijela koja }e biti ukopana na kolektivnoj d`enazi na {ehidskom mezarju u Gornjoj Kalesiji. S. K. D`enaza }e se klanjati 1. juna.

Fondacija preimenovana u komisiju petak, 14. maj 2010. godine

Novina je da kantonalne zdravstvene ustanove treba da formiraju posebnu slu`bu za pra}enje, prevenciju i lije~enje oboljelih od posttraumatskog stresnog sindroma Novi nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca ne predvi|a osnivanje fondacije za zapo{ljavanje demobilisanih boraca, ali predvi|a da }e se novcikojeVladaFBiHosigura za zapo{ljavanje boraca realizovati preko komisije koju }e imenovati federalni ministar za bora~ka pitanja. Komisija bi, pi{e u nacrtu, bila sastavljena od uposlenika ministarstva i predstavnika bora~ke populacije.

stambenih pitanja demobilisanih boraca. Demobilisani borac bi, u skladu sa kantonalnim propisima, imao pravo i na subvencioniranje naknade na gra|evinsko zemlji{te povr{ine do 400 kvadratnih.

Nema ~ekanja u redu

Usprkos MMF-u Dakle, radnagrupaVladeFBiH koja je radilanacrtzakona, komisijom je odgovorila na primjedbu Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) kojemu je zasmetala fondacija za zapo{ljavanje boraca. Podsjetimo, ve} postoji odluka Vlade FBiH o osnivanju spomenutefondacije~iji bi po~etni kapital bio 1.000.000 KM. Ona, fondacija, bila bi pravnolice, imala bi administrativnu, tehni~ku i finansijsku samostalnost. U principu, komisija u nacrtuzakona o demobilisanim, isto je {to i fondacija. Nije, dakle, {ija, nego vrat. "JOB Unija veterana, ~iji sam

Novi zakon bez velikih novina: S jednog od protesta

predstavnik u radnoj grupi, ne}e odustati od osnivanja fondacije. Ona je predvi|ena i akcionim planom za zbrinjavanje bora~ke populacije na kojem se radi ve} dvije godine. Planirano je da fondacija daje povoljne kredite za samozapo{ljavanje boraca, da se osnivaju bora~ke zadruge", ka`e Saud Kulosman, predsjednik JOB-a. MMF-u se, osim osnivanja fondacije, nije dopao na~in na koji je predlo`eno rje{avanje stambenihpitanjanezaposlenih boraca, subvencioniranje na-

knade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te povr{ine do 400 kvadratnih metara, povoljniji uslovi odlaska u starosnu mirovinu demobilisanih. No, radna grupa je ostala pri svome. Dakle, i novim je nacrtom zakona o demobilisanim predvi|eno da borac koji nema stan, ku}u, ima pravo na odgovaraju}i stan ili bi dobio novce za kupovinu stana, izgradnju ku}e i to tamo gdje je stanovao prije rata. Na nivou kantona, predvi|eno je, formirali bi se posebni fondovi za rje{avanje

Predvi|eno je i da demobilisani borac kojem je priznato u~e{}e u ratu od najmanje dvije godine sti~e pravo na starosnu penziju sa navr{enih 35 godina penzijskog sta`a (za mu{karce), a 30 godina istog sta`a za `ene bez obzira na godine `ivota. Odnosno, sti~e pravo na starosnu penziju kada navr{i 60 godina `ivota i najmanje 20 godina sta`a osiguranika. Jedino {to je novo u nacrtu zakona o pravima demobilisanih jeste da, pola godine nakon usvajanjazakona, nadle`nekantonalne zdravstvene ustanove treba da formiraju posebnu slu`bu za pra}enje, prevenciju i lije~enje oboljelih od posttraumatskog stresnog sindroma. I osigura demobilisanom borcu prednost bez ~ekanja u redu. A. BE^IROVI]

Centar za politi~ku ljepotu realizuje projekt

Srebreni~ki stub srama Skulptura je metafora ogromne prevare Ujedinjenih nacija u BiH, kao i opomena svim osobama koje namjeravaju raditi u ovoj organizaciji, ka`e Philipp Ruch, inicijator projekta

^ovi} o~ekuje 130.000 glasova

HDZBiH }e na predstoje}im izborima osvojiti 130 tisu}a glasova, rekao je ju~er u Mostaru predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi}. - @alosti me da oni koji su bili jedva dotjerani u Kre{evo da potpi{u deklaraciju, danas to na neki na~in poku{avaju ba{tiniti kao svoju vrijednost. S kolegama kre{evske {estorke imam korektan odnos, a imat }u ga i ubudu}e. Kroz naredni vremenski period odr`at }u i niz sastanaka sa svim strankama u BiH, kao i sastanak s predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Josipovi}em, izjavio je ^ovi}. J. G.

Centar za politi~ku ljepotu pokrenuo je projekt Stub srama, kojeg }e ~initi skulptura visoka 8,372 metara i koja }e podsje}ati na krivicu zapadnih politi~ara i vojske za genocid u Srebrenici. "Skul ptu ra je me ta fo ra ogromne prevare Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, kao i opomena svim osobama koje namjeravaju ra di ti u ovoj or ga ni za ci ji. Djela UN-a u BiH, a posebno u Srebrenici, do danas nisu bila tema diskusija u svijetu. Prona{li smo slike ~ije bi umno`avanje putem masovnih medija prouzrokovale ozbiljne glavobolje UN-u, jer se u njima odra`ava sva krivica ove organizacije za vrijeme genocida", rekao je Philipp Ruch, inicijator projekta i direktor Cen-

tra za politi~ku ljepotu. Mjesto izlo`be odlu~uju majke Srebrenice, kao i listu ime na za pa dnih po li ti~ara i generala koji }e biti posramljeni stubom. U tu svrhu osnova}e Dru{tvo za ugro`ene na ro de Bo sne i Hercegovine "Bosanski gra|ani ne smiju biti ostavljeni sami sa svojom patnjom kao {to im se ne smije i dalje nanositi bol. Od prestanka rata ovoj se zemlji zabranjuje pristup slobodi i razvoju. Razlog tome su pogre{ne odluke Ujedinjenih nacija i Evropske unije koje se jo{ donose", rekao je Tilman Z端lch, predsjednik Dru{tva za ugro`ene narode. Plan projekta je da se napravi konstrukcija dva gigantska svijetle}a bijela slova u visini od preko osam metara,

Ovako }e izgledati pejza` Poto~ara

sa~injena od 16.744 cipele (za 8.372 `rtve). Slova (jedno slovo "U" i slovo "N") naru{ena su sa tri monumentalne rupe od metaka fiksno popunjenih autenti~nom obu}om prona|enom u maso-

vnim grobnicama. Priprema projekta je trajala godinu i odr`avala se u Njema~koj. Projekt je oficijelno podr`an od udru`enja pre`ivjelih `rtava rata. S. K.


OSLOBO\ENJE srijeda, 7. juli 2010. godine

INTERVJU

5

Prof. dr. Christian Schwarz-Schilling, biv{i visoki predstavnik u BiH

Stub zapadnog

srama

Stidim se {to pripadam parlamentu koji ne reaguje, rekao je dr. Christian Schwarz-Schilling 1992. i dao ostavku na mjesto ministra za komunikaciju u vladi Njema~ke. Iako se kao visoki predstavnik u na{oj zemlji nije proslavio, i danas upozorava na pogre{an odnos prema BiH: ovdje govori o projektu Stub srama Razgovarala: Mirella SIDRO

• Ratne 1992. dali ste ostavku zbog odnosa njema~ke vlade prema ratu u Bosni i Hercegovini. [ta se sve u me|uvremenu u odnosu prema ratu na Balkanu promijenilo? - Dosta toga. Politika se po pitanju Bosne i Hercegovine mijenjala. Recimo, Joschka Fischer, pred sta vnik Ze le nih, imao je uobi~ajeni pacifisti~ki stav do momenta kada je shvatio da se na Balkanu de{ava etni~ko ~i{}enje i iz tog razloga promijenio je svoje ubje|enje anga`iraju}i se za Balkan. Godine 1995. su SAD po~ele svoj an ga`man u bo san skoj krizi i intervencijom i Dejtonskim ugovorom pomogle da se zavr{i rat u Bosni i Hercegovini. Ipak, moram re}i da sve te promjene nisu bile dovoljne, jer je Zapad reagovao tek kad se katastrofa ve} uveliko desila. Ali, tada je kasno. Njema~ka se potpuno nepotrebno bojala intervenirati mada je ustvari imala du`nost reagovati senzitivnije i savjesno. Morala je postojati politi~ka volja kako bi se sprije~io genocid u zemlji iz na{e regije.

UN pred sudom • U jednom intervjuu ste, 2007, rekli da Zapad svojim nestrpljenjem i vrije|anjem bo san skih po li ti~ara sa mo tra`i izgovor me|unarodnoj

zajednici koja radije tro{i novac na vojne intervencije nego na koncepte postratnih politi~ara. Da li je jo{ tako? - U svakom slu~aju. Dr`avi Bosni i Hercegovini su ugovorom u Daytonu natureni politi~ki tereti kojih se sama ne mo`e rije{iti. Zatim, tu je entitet Republika Srpska, ~ija politika i danas nastavlja svoj smjer iz pro{losti. Kada se diktatorskoj vlasti jednog dijela dr`ave omogu}i da blokira budu}nost cjelokupne dr`ave, onda je pasivnost svjetske zajednice, koja je ustvari bila kreator ovakvog stanja, potpuno pogre{an korak. Pau{alno vrije|anje cjelokupne bosanske politike od Zapada je sasvim pogre{an odnos!

POLITI^KA (NE)VOLJA Morala je postojati politi~ka volja kako bi se sprije~io genocid u zemlji iz na{e regije • Jula 1995. dogodio se genocid u Srebrenici: za samo sedam dana je pred o~ima holandskih plavih {ljemova ubijeno vi{e od 8.000 muslimanskih dje~aka i mu{karaca. Majke Srebrenice se sa svojim advokatom dr. Axelom Hagedornom i danas bezuspje{no bore za pravdu u Haagu. Kako to shvatiti?

- Me|unarodni sud je progla sio zbi va nje u Sre bre ni ci genocidom jer je cilj politike koja je stajala iza ovih ubistava bio uni{tavanje jedne cjeloku pne etni je, mu sli man ske etnije. Sama presuda je napredak. Me|utim, sve je to nedovoljno da bi se izborila pravda. U budu}nosti }e se morati i}i dalje. Svako negiranje je suvi{no pored niza dokaza koji postoje. Pomislite samo na bezbrojne masovne grobnice koje se jo{ pronalaze. Treba spomenuti i najmla|i primjer, Rezoluciju o Srebrenici u srbijanskom Parlamentu koja je postignuta sa veoma malom prednosti ve}ine. Naravno da se pojam genocid tu ne spominje, iako je to jedini izraz za u~injena nedjela i uvredu. • Philipp Ruch je 15 godina na kon ge no ci da po kre nuo projekat "16.744 cipele: Ujedinje ne na ci je pred su dom". Sa ku plje ne ci pe le }e ~ini ti Stub srama, a njihovi donatori }e tako poslati poruke Zapadu. Kakvom Vam se ~ini ova ideja? - Nisam ro|en kao revolucionar. U svojoj politi~koj karijeri sam poku{avao sprije~iti pogre{ne situacije razmatranjem i potezima omogu}enim mojom politi~kom pozicijom. Iz tog ra zlo ga sam 1992. odlu~io dati ostavku i na taj na~in poslati signal. Ali nedostatak interesa, nepo{to-

vanje i sebi~nost, zatim nedostatak odgovornosti da se sprije~i kr{enje ljudskih prava prema bosanskim gra|anima, tra`i upra vo spe kta ku lar nu akciju koja }e tematizirati ovaj problem. S jedne strane mi se projekat veoma dopada, a s druge mi je veoma `ao {to je je dna ova kva akci ja da nas uop{te potrebna.

Agresivni humanizam • Ho}e li Stub imati uticaja na odnos Evrop ske uni je i me|unarodne zajednice prema BiH? - Djelimi~no. Jedna ovakva akcija izaziva i ovdje potrebu da se civilno dru{tvo bori protiv politike koja podr`ava kr{enje ljudskih prava. • Kada biste donirali par cipela za projekat, koju poruku bi one nosile? - Svi ljudi koji `ive u Njema~koj u`ivaju osnovna prava. Ona su posljedica zakona o

osnovnim ljudskim pravima nas ta log na kon gro znih do ga|anja holokausta. Tako je i zada}a svakog dr`avljanina da spri je~i i da se bo ri pro tiv etni~kog ~i{}enja. • Philipp Ruch misli da borba za ljudska prava treba dobiti sasvim drugu formu. On je naziva agresivni humanizam. [ta Vi mislite o tome? - Ona je dozvoljena. Mi `ivimo u jednom demokratskom ure|enju i sasvim je neophodno da dr`ava sagleda prioritete koje joj postavlja civilno dru{tvo. Sjetimo se porodice Scholl, koja je dala svoj `ivot za borbu protiv nacionalnog socijalizma. U po re|enju sa di kta tu rom, gdje bismo se ovakvim akcijama izlagali opasnosti po `ivot, u je dnoj pra vnoj dr`avi je du`nost svakog gra|ana da na miran na~in ukazuje na nepravdu koja se doga|a. (autorica vodi kampanju projekta Stub srama)


Polazna | Događaji | Iz minute u minutu | Ruch poručio Ki-munu: Vi ste saučesnici u genocidu nad bosanskim narodom i za to ćemo vas tužiti!

Ruch poručio Ki-munu: Vi ste saučesnici u genocidu nad bosanskim narodom i za to ćemo vas tužiti! "Mi ćemo sve dati od sebe da javno pokažemo šta je UN počinio u Srebrenici. Mi ćemo staviti prst u ranu zvanu Srebrenica", kazao je inicijator projekta "Stub srama" Veličina slova: redakcija/fena 10/06/2010 17:09:00

Inicijator projekta „Stup srama" Philipp Ruch uputio je generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu

otvoreno pismo kojim ukazuje na prevaru Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini i potiče preuzimanje odgovornosti krivaca za genocid u Srebrenici. Akciju "Stup srama" pokrenuo je ove godine Centar za političku ljepotu („Das Zentrum für Politische Schönheit") radi podrške "Majkama Ruch: Uzet ćemo vam vaš ugled Srebrenice". Cilj projekta je izgraditi skulpturu koja bi vječno podsjećala na krivicu zapadnih političara i vojske za genocid u Srebrenici. U pismu Ban Ki-moonu Ruch ukazuje i na odluku Centra za političku ljepotu da tuži Ujedinjene nacije. "Odlučili smo da vas tužimo, i to tako da se ne morate pojaviti odmah pred sudom. Poslužit ćemo se slikom koja predstavlja ono što vaša ramena tereti ili bi trebalo teretiti kroz Srebrenicu i Bosnu. Odlučili smo da vaše nečuvene zloupotrebe ponovno osudimo", navedeno je u pismu Ban Ki-moonu. Ruch okrivljuje UN što porodicama žrtava genocida ne upućuje nikakav respekt, te u vezi s tim podsjeća na to da svake godine Hasan Nuhanović upućuje molbu da 11. jula UN postavi na pola koplja zastavu pred svojim glavnim sjedištem u New Yorku, ali se šutnjom odgovara na njegova pisma.


Ruch navodi i to da je UN zakazao u tome što nije dovoljno ukazao na sav užas genocida. "Ako želimo i dalje živjeti u moralnoj savjesnosti, poučeni najgorim događajima 20. stoljeća, ne možemo i dalje mirno posmatrati vaše mahinacije. Silovatelje i ubice posjeli ste zajedno sa žrtvama i rekli ste da su svi zajedno krivci. Mi ćemo sve dati od sebe da javno pokažemo šta je UN počinio u Srebrenici, mi ćemo staviti prst u ranu zvanu Srebrenica, mi ćemo vam pri tome uzeti ono što vam se davno trebalo oduzeti: vaš ugled", stoji u pismu Phillipa Rucha.

U nastavku teksta prilažemo sadržaj pisma „Poštovani g. Ki-mun, Vaš prethodnik je konstatovao 1999: "Srebrenica je najveća sramota za UN." Pitamo se zašto ništa nije uslijedilo nakon ovih riječi. Preko 6.000 familija žrtvi Genocida u Srebrenici, pokušavaju od 2007. optužiti Vas (tzv. Hagedorn proces). Pitamo se zašto niste našli za shodno pojaviti se na sudu. Pitamo se da li ste svjesni arogancije prema porodicama žrtava, koja Vam ne dozvoljava pojaviti se pred sudom. Velikom greškom smatramo izostavljanje UN-a pri Vašem sudskom procesu. Moguće da niste računali s tim da će osornost Vaše organizacije upasti u oči. Ali to se desilo. To da niste imali toliko smjelosti, u nizozemskoj sudnici pogledati žrtavama u oči, otkriva ponašanje kakvo UN pokazuje već godinama. Svake godine, Hasan Nuhanović Vas pismeno moli da 11. jula UN zastavu pred UN glavnim sjedištem u New Yorku, postavite na pola koplja. Šutnjom odgovarate na njegova pisma. Familijama žrtava Genocida ne upućujete nikakav respekt. To je ogromna greška koja je za nas problem zato što Vi i nas predstavljate. Vi predstavljate i naše pravo na ono što smo naučili iz Holokausta. Vi predstavljate našu ambicuju da zaustavimo Genocid. Mi se protivimo Vašem radu. A tu se i ne radi o nekom radu. Radi se o mahinacijama. Mi inače imamo veliko poštovanje prema mnogim UN odjelima, počevši od UNCHR do WFP. No, rad DPKO baca na dno cijelu organizaciju. Zlodjela mogu uništiti sva dobra djela. Glede Genocida, svako sredstvo je dozvoljeno, ako radi na tom da se masovna ubijanja prekinu. Hitler nikad ne bi prekinuo svoja zlodjela s pregovorima. Vi ste zakazali. Zakazali ste u tom da umorno stanovništvo zapadnog svijeta pokrenete. Zakazali ste jer niste dovoljno ukazali na sav užas Genocida. Vi ste ga samo posmatrali ne učinivši ništa. Mislili ste da će samo prisustvo baciti protivnika na koljena. Mislili ste da će radi Vaše plemenitosti, agresori prekinuti genocidni rat. Do danas ne postoje nikakvi dokazi da se pri sprječavanju genocida služi isključivanjem protivničke volje. Po pravilu se uglavnom radi o tom da je to volja, koja je već usmjerena ka pokolju hiljada ljudi. To je volja koja se olako ne savladava, nego se mora spriječiti, da se ne bismo ugušili u sramu. Ako želimo i dalje živjeti u moralnoj savjesnosti, poučeni najgorim događajima 20 stoljeća, ne možemo i dalje mirno posmatrati Vaše mahinacije. Silovatelje i ubice posjeli ste zajedno sa žrtvama i rekli ste da su svi zajedno krivci. Mi ćemo sve dati od sebe da javno pokažemo šta je UNO počinio u Srebrenici. Mi ćemo staviti prst u ranu zvanu Srebrenica. Mi ćemo Vam pri tom uzeti ono što Vam se davno trebalo oduzeti: vaš ugled.


Želimo da svi oni, koji još ne znaju za Vaša zlodjela u Srebrenici, uskoro za njih saznaju. Nama je jasno da je političke igre, koje su dovele do "Srebrenice", teško sagledati. Zato bismo željeli uvid u Protokol sjednice kriznog štaba UN, u Zagrebu 10. jula 1995., pod vođstvom generala Bernar Janviera (po svim pravilima UN bili su svi uslovi za zračni napad). Rado bismo htjeli znati zbog čega ste nakon tri godine rata u Bosni i Hercegovini – tri godine najgoreg kršenja ljudskih prava, masakra, masovnih silovanja i koncentracionih logora - prepustili 40.000 civila agresorima. Bez zaštite i bez da ih izvedete na sigurno. Bez Crvenog Krsta. Od 40.000 civila, najmanje 8.372 nisu preživjeli torture. Oni su od pasa tjerani preko minskih polja. Oni su tenkovima, granatama i teškom artiljerijom ubijani. Zatvoreni su bili u lagerima i u kojima su pobijeni bombama. Strijeljani su na poljima. UN je imao NATO - zračne snage, strahovito i zastrašujuće sredstvo, kojim je mogao osvajače da bombarduje i uništi im trupe. Znali ste za slike ratnih godina. Znali ste na šta je spremna agresorska vojska. Zar ste 40.000 Bosanaca prepustili takvom neprijatelju, kako biste spasili svojih 400 vojnika? U najbolje mogućoj formaciji, bili ste ipak vojno nesposobni. S tim ste saučesnik zločina nad narodom. Zato što ste Vi razoružali bosansku Armiju. Niste se oduprijeli napadu. Spriječili ste NATO zračni napad. Utjecali ste na razdvajanja i deportovanje muškaraca i žena. Obezbijedili ste benzin za autobuse, s kojima su se muškarci odvozili na mjesta za strijeljanje. Vaši vojnici nisu ratne zločine, kojima su bili svjedoci, ni prijavili. UN je jedini instrument kojeg posjedujemo, kako bismo spriječili Genocide. Ljudi poput Raphael Lemkina su historijski heroji. Takvi ljudi su uradili akte od ogromne veličine, širine i ljepote. Ono što je UN u BiH učinio, ruši san da smo u stanju spriječiti gradnju jednog Auschwitza. Zapad je tehnološki napredan. No, moralno halucinira o sebi samom. Zato smo odlučili da Vas tužimo i to tako da se ne morate pojaviti odmah pred sudom. Poslužit ćemo se slikom, koja predstavlja ono što vaša ramena tereti ili bi terebalo teretiti, kroz Srebrenicu i Bosnu. Odlučili smo da vaše nečuvene zloupotrebe ponovo osudimo.“ Philipp Ruch Inicijator projekta „Stub srama“

Komentara (10) | Prijavite se ili se registrujte da ostavite svoj komentar na ovu temu asmir bajramovic 10/06/2010 18:08:47

odgovor na sve ovo pa zato sto smo muslimani ... 18 Bjazi Ba 10/06/2010 18:16:24


Zapadni političari i vojska na Stubu srama - Sarajevo-x.com

Društvo

| Objavljeno 13.05.2010. u 11:44

Podijeli

128

Simbol krika protiv UN-a

Zapadni političari i vojska na Stubu srama Stub srama, projekt koji će realizirati Centar za političku ljepotu (Das Zentrum für Politische Schönheit), trebao bi predstavljati krik majki Srebrenice. Upravo će one odlučiti o mjestu na kojem će biti postavljen Stub, kao i o listi imena zapadnih političara i generala koji će njime biti posramljeni.

U tu svrhu Društvo za ugrožene narode BiH će osnovati gremijum kojim će predsjedavati majke Srebrenice. Stub srama je skulptura koja bi, kako ističu, trebala vječno podsjećati na krivicu zapadnih političara i vojske za genocid u Srebrenici. "Skulptura je metafora ogromne prevare Ujedinjenih nacija u BiH kao i opomena svim osobama koje namjeravaju raditi u ovoj organizaciji", rekao je Philipp Ruch, inicijator projekta i direktor Centra za političku ljepotu.

"Djela UN-a u BiH, a posebno u Srebrenici, do danas nisu bila tema diskusija u svijetu. Pronašli smo fotografije čije bi umnožavanje putem masovnih medija prouzrokovalo ozbiljne glavobolje UN-u, jer se u njima odražava sva krivica ove organizacije za vrijeme genocida", istakao je Ruch. Plan projekta je da se napravi konstrukcija dva gigantska svjetleća bijela slova u visini preko osam metara, sačinjena od 16.744 cipele (za 8.372 žrtve). Slova (U i N) su narušena sa tri monumentalne rupe od metaka fiksno popunjenih autentičnom obućom pronađenom u masovnim grobnicama. Početak izgradnje Stuba srama planiran je za 2. maj 2011. godine.

http://www.sarajevo-x.com/bih/drustvo/clanak/100513027


Dnevni avaz Stranica / Page: 7. stranica Država / Country: Bosnia and Herzegovina Površina / Size: 393,00 cm2

12.7.2010

1/1


Dnevni avaz Stranica / Page: 2. stranica Država / Country: Bosnia and Herzegovina Površina / Size: 279,00 cm2

12.6.2010

1/1


http://www.msnbc.msn.com/id/38178718/ns/world_news-europe/

Srebrenica massacre memorial to point finger at UN By AIDA CERKEZ-ROBINSON Associated Press Writer

updated 7/10/2010 8:25:32 AM ET

SARAJEVO, Bosnia-Herzegovina — Phillip Ruch's monument to Srebrenica is a huge jumble of worn shoes, more than 16,000 of them, each pair representing a victim of Europe's worst massacre since World War II. Seen from afar it will spell out U.N. in gigantic letters. The "Pillar of Shame" is to be raised in the hills above Srebrenica with a controversial goal: singling out the United Nations and international leaders as the ones most responsible for failing to prevent the mass killings. Ahead of the 15th anniversary Sunday of the massacre, Ruch said he is looking forward to the debate the monument is almost certain to generate when it goes up at some point next year. The German activist describes his project as a "warning for all future U.N. employees never again just to stand by when genocide unfolds" — alluding to the failure of U.N. peacekeepers to protect the Srebrenica victims during the Bosnian war. On July 11, 1995, more than 8,000 Bosnian Muslim men and youths were slaughtered by Bosnian Serb troops in an enclave supposedly protected by U.N. peacekeepers. The United Nations had declared Serb-besieged Srebrenica, some 90 kilometers (60 miles) northeast of Sarajevo, a protected area for civilians. But the few hundred Dutch Blue Helmets on the ground were left short of credible weaponry or a clear mandate to protect the town. Srebrenica fell to the Serbs after senior U.N. commanders dithered on Dutch requests for air strikes and its overwhelmingly Bosnian Muslim residents swarmed the U.N. military base, seeking refuge. But the peacekeepers allowed the Serbs to take away the townspeople when Gen. Ratko Mladic, their leader, said they would not be harmed. The shootings began shortly after. While Bosnian Serb leader Radovan Karadzic is now being tried by the U.N. tribunal at the Hague for allegedly masterminding Srebrenica, Mladic remains at large. And the bodies, bulldozed into mass graves, keep turning up by the hundreds each year. "Pillar of Shame" creator Ruch says worn shoes have been pouring into Bosnian collection centers since he launched his appeal for footwear six weeks ago. They will be encased in wire mesh, in 8-meter (nearly 9-yard) tall letters spelling out U.N and placed on a hill overlooking the graves of the Srebrenica victims. Also displayed — in a way still to be determined — will be names picked by Bosnian Muslims of U.N. and other international officials considered responsible for botching the task of protecting Srebrenica. Bosnian Muslim Zlata Konakovic is so fired up by the project she donated seven pairs of shoes, including ones mailed from Washington from her son and grandson. "I knew over 8,000 people were killed but only when you see this mountain of shoes do you get the picture of how many that is," she said. On Sunday, as the Srebrenica commemorations start, Ruch plans to dump 8,372 collected pairs in front of Berlin's Brandenburg Gate. In Srebrenica, the presidents of both Serbia and Croatia will for the first time pay respects to victims alongside Bosnian Muslims. Ethnic distrust continues to plague postwar Bosnia, but the leaders' joint presence at the Srebrenica ceremonies is meant to be a powerful sign of reconciliation 18 years after the eruption of Europe's fiercest post-World War conflict. The U.N. will not be represented. But the failure of U.N. peacekeepers to protect the Srebrenica victims is vividly etched in the collective Bosnian Muslim memory. "They watched genocide — live," said Srebrenica survivor Munira Subasic, who lost 22 relatives. Then-U.N. Secretary-General Kofi Annan said in a 1999 report that the United Nations failed at Srebrenica because of errors, misjudgment and "an inability to recognize the scope of the evil confronting us." He said the U.N. treated Serbs and Muslims equally when they should have made a "moral judgment" that ethnic cleansing — practiced mostly by the Serbs — was evil.


http://www.msnbc.msn.com/id/38178718/ns/world_news-europe/

An independent study by the Netherlands Institute for War Documentation cleared the Dutch troops of blame, noting they were outnumbered, lightly armed, undersupplied, and under instructions to fire only in self-defense. However, the Dutch government has accepted "political responsibility" for the mission's failure, and has given tens of millions of dollars to Bosnia, with a third earmarked for rebuilding Srebrenica. But for most Bosnian Muslims, that is not enough. "We are taking the United Nations to the Court of Human Rights," said Subasic, who heads the victims' association Mothers of Srebrenica. "We will never give up." ___ Associated Press writers George Jahn in Vienna and Edith M. Lederer at the United Nations contributed to this report. Copyright 2010 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

2 von 2

04.08.10 16:56


UPDATED ON: SUNDAY, JULY 11, 2010 17:16 MECCA TIME, 14:16 GMT

FOCUS: INTERVIEW

Srebrenica's lessons for the UN

On July 11, 1995, more than 8,000 Muslim men and boys were killed by Bosnian Serb troops [EPA]

German activist Philipp Ruch's monument to Srebrenica is a huge jumble of worn shoes - 16,744 of them in memory of the 8,372 victims of the massacre that took place 15 years ago when Bosnian Serb troops advanced on a Muslim enclave that was supposedly protected by UN peacekeepers. The 'Pillar of Shame' creator says worn shoes have been pouring into Bosnian collection centres since he launched his appeal for footwear six weeks ago. They will be encased in wire mesh in eight metre tall letters spelling out UN and placed on a hill overlooking the graves of the Srebrenica victims. Here Ruch talks about his project. You have been engaged in issues connected with Bosnia for quite some time now. How did you become interested in the country? My best friend escaped from a besieged Sarajevo when he was 13 years old. It was only during my studies that I got to understand what happened in Bosnia. The entire panorama of emotions poured down on Bosnia in the 1990s, from the horrific betrayal through cosmic abandonment, to episodes of radical humanity. Why did it take Europe so long to acknowledge the genocide? I am unsure that they did. Germany is so obsessed with itself that only a few events from the outside enter the medial sphere. One ought to be constrained to acknowledge what Europe has done in Bosnia - done, not failed [to do]. Part of this constraint will be the Pillar of Shame. What went through your mind when seeing pictures from Srebrenica for the first time or when speaking with the mothers of Srebrenica? The mothers of Srebrenica carry the burden of what had IN DEPTH been done to them with unique dignity. They are incredibly impressive, above all in their courage. First were the images of United Nations soldiers standing by - nonconforming civil courage in cinemascope. As if someone had shown Schindler's List to them and was curious to see how soldiers would react to a bad remake. We discovered footage for a documentary focusing on the United Nations crisis headquarters, where a soldier in Potocari yells "you have to keep the people calm!" over and over again. This is known - mass executions, mortal fear of tens of thousands of people.

Bosnia march for Srebrenica victims

Never forget Srebrenica Serbia offers Srebrenica apology Background: Srebrenica genocide Witness: Safe Haven

Talk to Jazeera: Boris Tadic

But what is most important is that no one cut off the way toward the slaughtering block. Auschwitz was built as we know it, with showers, due to this need. But pictures disclose mistakes. For example the Scorpion video alone can hardly catch what happened in Srebrenica: unleashed dogs, the human hunt, systematic extermination, deadly marching through forests laid with mines, rapes, universal fear, and the betrayal of the international community all over it. Why a Pillar of Shame fifteen years later? Six-thousand survivors are suing the United Nations. But the headquarters in New York are not even considering appearing in court. This is a terrible mistake.


If it is impossible to bring the United Nations to a court, then we have to find an unconventional and maybe more effective way. The United Nations' arrogance toward the survivors is beyond comprehension. The Pillar of Shame signifies a response to this arrogance. No one should be able to say: "What the United Nations do is not our business." It is our business. We are all representing the United Nations. We are standing by the survivors. They should not live with the feeling that no one in the West cares about how the United Nations treats them. This is one of the reasons why the bottom part of the Pillar bears the words "Decency made me". We would like to put the West into possession of a knowledge that [the] Bosnian population has [had for] more than a decade: the United Nations ruined their reputation, ambition and glory. The high esteem and great belief that the Germans ascribe to the United Nations is still striking. What does Srebrenica mean to you? I come from the generation of the "too-latecomers," as Nietzsche once formulated my problem. Srebrenica was the collapse of our humanistic ambitions. Following Srebrenica, it is no longer feasible to claim that we as a civilisation want to prevent genocide. The fact that Srebrenica entered the modern condition without any opposition [from] the world is incomprehensible for me personally.

The shoes represent the victims of the Srebrenica massacre [EPA]

In 1995, Srebrenica was for weeks transforming into a genocidal death zone with no escape out. And all this after the United Nations promised military protection, and after the disarmament of the people. The people of Bosnia believed our promises. We broke our promises. It is difficult to dismiss the lightness with which our politicians committed betrayal in Bosnia. Do you think we have failed to learn from history? Our constant remembering of the Holocaust, during which the events in Bosnia, Rwanda, Darfur and Congo were enacted shows what lesson we drew from the Holocaust: never again the Jews. All other peoples are negotiable. There is no time to witness another genocide, especially because genocides have been committed too many times since 1995. In 1999, Kofi Annan wrote: "Srebrenica is the biggest shame in the history of the United Nations". Isn't that enough? If I was secretary general of the UN, and if the mothers of Srebrenica made the big effort to bring my organisation to court, appearing in [the] courtroom and hearing the charges would be part of [my] policy. Looking at Srebrenica, it becomes ... clear that the UN as an international actor stands above the law. It is legally untouchable. Its representatives can do whatever they want. It is the perfect cloak. In all respects, Annan knew what he was talking about. In 1995, he was head of the DPKO, the "ministry of defence" of the UN. He was in charge already in 1994, when a not irrelevant genocide was carried out in Rwanda. The Blue Helmets, who are helplessly standing around on television, they were Annan's soldiers. Ascertaining shame does not suffice. It must be imparted further. Questions by Mirella Sidro.

Source: Al Jazeera and agencies


Der Künstler Philipp Ruch hat ein Mahnmal entworfen, das an das Massaker von Srebrenica erinnert.

Schuhe für Srebrenica Ein Berliner Künstler erinnert an das Massaker 2010 jährt sich das Massaker von Srebrenica zum 15. Mal. Tausende Muslime wurden im Juli 1995 von serbischen Tschetniks innerhalb weniger Stunden ermordet. Und das, obwohl die UN versprochen hatte, sie zu schützen. Nun will eine Gruppe Berliner Künstler an das große Versagen der Weltgemeinschaft erinnern. "Die Vereinten Nationen dürfen nie wieder einen Genozid wie bei uns in Srebrenica zulassen. Nirgendwo auf der Welt." (Hajra Catic vom Verein "Frauen von Srebrenica") "Von meinem älteren Sohn werde ich nur die Hälfte des Körpers beerdigen können, Kopf und Brustkorb fehlen. So habe ich ihn nicht geboren. (Hatidza Mehmedovic, Verein "Mütter von Srebrenica") "Ich klammerte mich an meinen Sohn. Doch er und mein Mann wurden fortgerissen." (Emina Cemo, verlor Mann und Sohn) "Wir verstehen dieses Mahnmal als eine Art Warnung an die UN. So ist es auch gemeint. An alle zukünftigen Mitarbeiter der Uno, sich dieser gravierenden Sache der Genozide besser anzunehmen." (Philipp Ruch, Künstler) Auf dem Dachboden des bosnischen Kulturzentrums in Berlin arbeitet der Künstler Philipp Ruch an einem kleinen Modell seines Denkmals. Das UN-Logo, gefüllt mit Schuhen, soll später acht Meter hoch und 16 Meter breit werden. Krankenhäuser, Schulen, Prominente - ganz Bosnien zieht derzeit seine Schuhe aus. 16.744 Exemplare braucht der Künstler - so viel Schuhpaare wie damals Menschen ermordet wurden.

Das Mahnmal soll weh tun "Das ist im Konzept angelegt, dass man dieses Bauwerk fotografiert und dass die Fotos weh tun sollen", erklärt Philipp Ruch. "Wo immer die Säule steht, man wird sie immer fotografieren können. Es wird Pressefotos geben, und wenn wieder ein Journalist einen kritischen Bericht über eine Uno-Mission macht, dann wird es natürlich gedruckt." Als die Emina Cemo hat die Schuhe ihres UN in Srebrenica ihre Fahnen hisst ermordeten Sohnes mitgebracht. und eine Schutz-Zone errichtet, denken die Menschen, nun seien sie gerettet. Jahrelang waren sie von den Serben eingekesselt, von der Außenwelt abgeschnitten. Auch Hatidza Mehmedovic und Emina Cemo vertrauten den Vereinten Nationen. 15 Jahre später bringen sie ihre Schuhe, um daran zu erinnern, dass ihre Familien ausgelöscht wurden. "Das sind die Schuhe meines ermordeten Sohnes", sagt Emina Cemo. "Ich habe sie immer bei mir gehabt. Auf meiner Flucht nach Sarajevo, sogar nach Wien habe ich sie mitgenommen. Immer trug ich sie bei mir, ich weiß auch nicht warum. Aber als ich von dieser Aktion hörte, wusste ich sofort, sie müssen in das Mahnmal." Als die Serben Srebrenica stürmen, flüchten Tausende zur UN-Basis. Doch statt zu schützen, liefern die Blauhelmsoldaten die Bosniaken wenig später an die Serben aus. Bereits vor der Basis kommt es zu ersten Erschießungen. Männer und selbst kleine Jungen werden selektiert, von den Frauen getrennt. Die UN schaut tatenlos zu. "Ich habe hunderte von Männern gesehen, alles Flüchtlinge aus Srebrenica, die Serben nahmen ihnen alles ab, warfen es zur Seite", erinnert sich Emina Cemo. "Die Männer und Jungen standen in Unterhosen da. Sie hatten ihnen die Rucksäcke weggenommen. Überall waren Haufen voller Taschen und Mäntel, riesige Haufen waren das." Weil es drückend heiß war, hatte Sohn Remzija seine Schuhe ausgezogen. Da führten ihn Soldaten ab. Seine Mutter sah ihn nie wieder. Jahre später wurde ihr Sohn in einem Massengrab gefunden. Nun legt Emina Cemo die Erinnerungsstücke zu Dutzenden anderer Schuhe.

Geschichte zum Anfassen

Philipp Ruch: "Eine Art Warnung an die UN"

Zur selben Zeit in Berlin arbeitet Philipp Ruch rund um die Uhr am Mahnmalprojekt. Gerade hat er ein neues Poster drucken lassen. Eine befreundete Animationsfirma produziert für das Projekt Werbeclips. Denn das Mahnmal wird viel Geld kosten. Mit rund 300.000 Euro rechnet Ruch. Durch Spenden muss er sie einsammeln. "Die Mütter von

Srebrenica überlegen, das Mahnmal auf den Friedhof zu stellen", sagt Philipp Ruch. "Und wenn ich als 16-jähriger, 17-jähriger Schüler da stehe und das sehe, dann will ich das auf jeden Fall anfassen und auch die Geschichte dazu hören.“ Hajra Catic ist eine dieser Mütter. In einem kleinen Gedenkzentrum in Tuzla erinnern Fotos an die Ermordeten. Täglich werden auch bei ihr Schuhe abgegeben. Auch Sohn Nino hoffte einst auf die UN. "Mein Sohn Nino war Journalist. Als Funkamateur berichtete er täglich aus Srebrenica. Das war die einzige Verbindung in die Außenwelt. Hier ist sein letzter Bericht. Danach habe ich ihn nie wieder gehört." "Srebrenica verwandelt sich in ein Schlachthaus. Verwundete und Tote werden unaufhörlich in das völlig überfüllte Krankenhaus gebracht. Es ist unmöglich, die Situation zu beschreiben. In Sekunden-Abständen werden wir beschossen. Gibt es da draußen in der Welt denn niemanden, der kommen kann, der diese Tragödie sieht?!“ (Nino Catic, Amateurfunker in Srebrenica)

Grausames Puzzle Das Ergebnis der gescheiterten UN-Mission von Srebrenica ist fürchterlich. Mehr als 4000 bisher nicht identifizierte Opfer liegen in einem Kühlhaus in Tuzla. In jedem Sack, jeder Tüte befindet sich ein Mensch - oft nur wenige Knochen. In einem grausamen Puzzle wird zusammengesetzt, was übrig blieb von den Menschen, denen die Eine Mutter sieht Bilder der Getöteten. Blauhelme Schutz versprachen. Auch Schuhe sind dabei. Einige von ihnen sollen später ins Mahnmal. "Dies ist ein italienischer Schuh", sagt Rifat Kesetovic, ein forensischer Pathologe. "Hunderte kamen davon mit einem Hilfskonvoi nach Srebrenica. Immer wieder finden wir sie in den Massengräbern. Viele Opfer trugen deshalb ein und dieselben Schuhe als sie ermordet wurden, so dass sie heute bei der Identifizierung leider nicht weiter helfen können.“ Die Welt schickte Schuhe statt die Menschen zu retten. Der einstige UN-Stützpunkt von Potocari. Hier hätten die Flüchtlinge überleben können. Aber der Weltsicherheitsrat verweigerte zusätzliche Truppen, den Blauhelmen vor Ort fehlte die Courage. Und so wurden in nur wenigen Tagen 8372 Menschen ermordet. Die Mütter von Srebrenica wissen genau, wo das Mahnmal stehen soll. "Hier wäre es am besten", sagt Hatidza Mehmedovic. "Dass es jeder sieht. Da hinter diesem Baum über den Gräbern." Am 11. Juli 2010 werden mehr als 700 weitere Opfer beigesetzt. Philipp Ruch plant am selben Tag die Schuhe ein erstes Mal in Berlin zu zeigen, vor dem Brandenburger Tor. Die Bosnier, so sagt er, haben ihre Schuhe gegeben. Nun müssen wir das Geld besorgen, damit das Mahnmal der Schande in Srebrenica Wirklichkeit wird.


den Schlafgemachs (Bühnenbild von Ha-

fen, Karten gespielt, geliebt und vergewal-

weisen soll, in klitzekleine Fetzen zerris-

rald Thor), die ihm zum Verhängnis wird. wird. Mitten in diesem elenden Durch- sen, die dann Stück für Stück mit besesseFRANKFURTER ALLGEMEINEtigtZEITUNG, 1. JUNI 2010

che münden zu lassen. Das wäre keine schlechte Strategie, wenn all die bohren-

losem, vielleicht nur ein wenig zu blasJULIA SPINOLA sem Rodrigo.

Die Witwen von Srebrenica klagen an Ein Mahnmal soll an den Verrat und das Versagen der Vereinten Nationen beim Massaker vor fünfzehn Jahren erinnern ISTANBUL, Ende Mai Alle haben zugesehen, haben es passieren lassen. Dabei war die Gefahr bekannt, denn warnende Beispiele hat es schon damals genug gegeben. Dennoch hat niemand etwas unternommen. Jedenfalls keiner, in dessen Macht es gestanden hätte, den schrecklichen Lauf der Dinge zu ändern. Also wurde Srebrenica berühmt: Am 11. Juli 1995 marschierten die Soldaten des serbischen Generals Mladić in die von Beginn an nur so genannte Schutzzone der Vereinten Nationen im Osten Bosniens ein. Was folgte, war der größte Massenmord der jugoslawischen Zerfallskriege: Fast achttausend Männer und Jungen, die formal bosnische Muslime waren, obwohl viele Bosniaken mit dieser Katalogisierung bis heute wenig anfangen können, wurden umgebracht. Die Tat ist ein blutiges Denkmal, das der serbische Nationalismus sich selbst errichtet hat: Das Massaker von Srebrenica wurde mit serbischen Waffen von serbischen Soldaten unter serbischem Befehl begangen, doch es gab nichtserbische Helfershelfer, ohne die das Verbrechen nicht möglich gewesen wäre. Schändlich war die Rolle der Vereinten Nationen, und sie ist es bis heute, da sich die „Weltorganisation“ ihrer Mitverantwortung nie wirklich gestellt hat. Dass der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan zum zehnten Jahrestag des Massakers im Juli 2005 eingestand, die „Tragödie“ von Srebrenica werde „die Geschichte der Vereinten Nationen für immer verfolgen“, ist eine ebenso verharmlosende wie irreführende Formulierung, insinuiert sie doch, auch die Vereinten Nationen seien in Srebrenica Opfer geworden. Doch sie waren Mittäter. Der ehemalige polnische Dissident und spätere Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki wusste das und legte nach dem Fall Srebrenicas sein Mandat als UN-Menschenrechtsbeauftragter aus Protest nieder. Die Menschen in den UN-Schutzzonen, sagte er später, hätten sich verraten gefühlt, er sei in ihren Augen nur ein Vertreter der Organisation gewesen, die dem Gemetzel tatenlos zuschaute. Auch die Autoren eines 1999 veröffentlichten UN-Berichts waren nur zu dem Schluss bereit, die Vereinten Nationen hätten „durch die Unfähigkeit, den Umfang des Bösen zu erkennen“, ihren Beitrag zur Rettung der Bevölkerung von Srebrenica unterlassen. Bill Clintons ehemaliger Balkan-Unterhändler Richard Holbrooke hat das schmuckloser ausgedrückt: „Srebreni-

ca war das schwerste kollektive Versagen des Westens seit den dreißiger Jahren.“ Fünfzehn Jahre nach diesem Versagen soll den Vereinten Nationen nun ein Denkmal in Srebrenica errichtet werden. In New York wird man sich darüber allerdings nicht recht freuen, denn das Denkmal soll als „Säule der Schande“ an das Versagen der Organisation erinnern. Dass die Idee von deutschen Menschenrechtlern und der in Göttingen beheimateten „Gesellschaft für bedrohte Völker“ kommt, macht sie an sich noch nicht erwähnenswert. Dass das Mahnmal aber ein Wunsch der Organisationen ist, in denen sich die Witwen von Srebrenica zusammengeschlossen haben, dass es außerdem in der Öffentlichkeit in Sarajevo schon ausgiebig und zustimmend diskutiert wird, verleiht

dem Vorhaben Bedeutung. Denn die geplante Ausführung der Idee ist extrem plakativ provokativ: Von weitem sichtbar, sollen zwei mehr als acht Meter hohe Buchstaben, ein „U“ und ein „N“, über den Hügeln von Srebrenica thronen. „Gebrochen werden die Buchstaben von drei monumentalen Einschusslöchern, in denen Schuhe aus Massengräbern fest verankert sind. Die Säule der Schande wird eine Metapher für den gigantischen Verrat der Vereinten Nationen an Bosnien und eine Mahnung für alle zukünftigen Mitarbeiter der UN sein“, heißt es in der Projektbeschreibung. Über den genauen Aufstellungsort sowie die Namen westlicher Politiker und Generäle, die auf dem Monument zu lesen sein werden, sollen die Witwen von Srebrenica entscheiden.

Die Säulen der Schande: Das Mahnmal zum Versagen der UN soll 16 744 Schuhe aus den Gräbern aufnehmen. Sie stehen für die 8372 Opfer des Massakers. Foto Pillar of Shame

Zu revisionistisch Galerie in Schanghai geschlossen Wegen einer Ausstellung mit dem Titel „Re-visioning History“ haben die Schanghaier Kulturbehörden die Galerie „Oriental Vista“ geschlossen. Als offizieller Grund wurden fehlende Lizenzen für die Veröffentlichung eines Katalogs und für die an der Ausstellung teilnehmenden aus-

ländischen Künstler genannt. Doch da ähnliche Delikte sonst keine vergleichbare Konsequenz nach sich ziehen, ist es wahrscheinlich, dass der Inhalt der Ausstellung Anstoß erregte. Der Pekinger Künstler Zhang Dali zeigte eine Gegenüberstellung von Originalfotos aus der jüngsten chinesischen Geschichte und deren späteren Bearbeitungen, bei denen bestimmte Personen oder Slogans ausgetauscht wurden. Die Galerie forderte auch

„Die Vereinten Nationen haben uns verraten. Die UN-Schutzzone Srebrenica ist zum Friedhof unserer Kinder geworden“, sagt Hatidža Mehmedović, die im Jahr 1995 beide Söhne und ihren Ehemann verlor. Sie lebt heute wieder in Srebrenica, das seit Kriegsende mit Billigung des Westens Teil der „Republika Srpska“ ist, also zu jener Hälfte Bosniens gehört, die in den Jahren 1992 bis 1995 durch viele Srebrenicas zu einem von Serben dominierten Territorium wurde. Frau Mehmedović leitet dort den Verein der „Mütter von Srebrenica“, in dem sich überlebende Opfer zusammengeschlossen haben. Das Mahnmal, sagt sie, „wäre eine Mahnung an die Welt, dass in Srebrenica Menschen hätten gerettet werden können, hätte es einen Willen dafür gegeben“. Deshalb hoffe sie, dass „die Säule der Schande“ einen Sinneswandel bei den Vereinten Nationen bewirkt „und sie ihre Mitverantwortung eingestehen und Konsequenzen ziehen“. Natürlich wird es der komplizierten Lage vom Juli 1995 nicht gerecht, „die UN“ zum Gottseibeiuns von Srebrenica zu erklären, denn die Vereinten Nationen waren und sind nun einmal nie ein einziger Wille, sondern immer ein kompliziertes Geflecht aus einander überlappenden und sich zum Teil gegenseitig aufhebenden Willen ihrer Mitgliedstaaten gewesen. Darauf hat auch Tadeusz Mazowiecki im Jahr 1995 hingewiesen, als er sich beklagte, seine einzige Chance, die Menschenrechtsverletzungen dem UN-Sicherheitsrat direkt vorzutragen, sei von China und Zimbabwe abgeschmettert worden. Nicht besser als die beiden Diktaturen verhielt sich die britische Diplomatie, die ebenfalls eine Schandsäule bei Srebrenica verdient hätte. Der britische Historiker Brendan Simms (Cambridge) hat in seinem Buch „Unfinest hour – Britain and the destruction of Bosnia“ herausgearbeitet, wie London das Land zynisch und planvoll den Serben ans Messer liefer-

Künstler der Stadt auf, frühere Propagandaplakate wie „Die Zeit der Entscheidungsschlacht“ neu zu interpretieren. Diese Meta-Sicht auf die Fabrikation von Geschichtsbildern erschien den Zensoren offenbar um so schädlicher, als die Expo soeben ihrerseits eine Deutung der Zeit vornimmt. Die letzte Galerieschließung in Schanghai liegt zehn Jahre zurück; der Grund damals war Ai Weiweis „Fuck off“Ausstellung. Si.

te. Der amerikanische Publizist Taylor Branch beschreibt in seinem im Jahr 2009 erschienenen Buch „The Clinton Tapes“, das auf autorisierten Gesprächen mit dem amerikanischen Präsidenten während dessen Amtszeit beruht, die bosnische Tragödie aus Sicht Washingtons: Die meisten Politiker in Paris und London täuschten ihre Sorge um das Überleben der bosnischen Muslime nur vor, sagte Clinton und beschwerte sich über die „Heuchelei der Briten und der Franzosen, die ihre Soldaten an Ort und Stelle als Schutzschild benutzen, um die langsame Zerstückelung Bosniens zu überwachen“. Nach der Lektüre dieser Bücher könnte man geneigt sein, die UN vor der Blockadehaltung einiger ihrer Mitglieder in Schutz zu nehmen. Doch wird diese Neigung bei jedem schwinden, der das beste Buch gelesen hat, das bisher zu Srebrenica erschienen ist. In „Srebrenica: un génocide annoncé“ (Flammarion, Paris 2005), das leider immer noch nicht auf Deutsch vorliegt, spürt die Autorin Sylvie Matton akribisch den Dokumenten und Hauptdarstellern des Dramas nach. Das Ergebnis ihrer eleganten Fleißarbeit mündet in einen Bericht über die Vorgänge innerhalb der UN, der sich wie ein spannender Krimi lesen ließe, wenn nicht jeder Halbsatz und jedes Komma mit echtem Blut und wirklichem Tod in Verbindung stünde. Hasan Nuhanović, der als Übersetzer für die UN in Srebrenica arbeitete und deshalb überlebte, glaubt bis heute nicht, dass die Vereinten Nationen den Bericht über ihre Rolle in Srebrenica aus eigenem Wunsch anfertigten. Erst nach viel Lobbyarbeit sei der Druck so groß geworden, dass ein größtenteils zensierter Bericht erstellt wurde, sagt er. Nuhanović schreibt Jahr für Jahr einen Brief an den UN-Generalsekretär mit der Bitte, die Flaggen vor der UN-Zentrale in New York am 11. Juli auf halbmast zu setzen. Eine Antwort hat er nie erhalten. Auch er begrüßt ein Mahnmal für das Versagen der Vereinten Nationen in Srebrenica, doch müsste es nach seiner Ansicht noch weitere Elemente enthalten. Immer wieder kehrt er in seinen Gedanken auf das Lagergelände des niederländischen Blauhelmkontingents zurück, auf das sich viele Muslime in der vergeblichen Hoffnung geflüchtet hatten, die westlichen Soldaten würden sie beschützen. Über dem höchsten Gebäude des Lagergeländes sollten die Flaggen der Vereinten Nationen und der Niederlande im Wind flattern, sagt Nuhanović. So wie damals. MICHAEL MARTENS

Im Namen der R den Dum Dum

Auftritts verdrän und läuft biswe dichte Darbietu noch ähnlicher w „Blank Girl“ ve Klangfarbe, die Dees Ehemann Dum Dum Girl nen Crocodiles a Nach keiner h Für eine einzige, Band zurück, u „Don’t Talk to M stottert giftig wie bei „My Genera winkt und versch my word, I will uns doch verspr wirklich glauben

Sissi-Syn

Bochumer The

Die Schauspiele mit dem Bochu ehrt worden. Di te Auszeichnung des Schauspielh verliehen hat, w geborenen Darst kreative Spielwe Regisseur David tio. Maja Beckm chum engagiert rem Solo-Abend in dem sie sich tionen von Rom zum Publikumlie preis ging an Ma 1981, der seit 2 hört und gerade der Bochumer B


Interview mit Dr. Christian Schwarz-Schilling, ehemaliger Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina WEDNESDAY, 16 JUNE 2010 10:08

„Man hätte den politischen Willen haben müssen, einen Genozid in unserer Nachbarschaft zu verhindern." „Ich schäme mich, diesem Parlament anzugehören, wenn es beim Nichtstun bleibt." Worte eines Politikers, der es bei Nichtstun nicht beließ. Sie stammen von Dr. Christian Schwarz-Schilling, dem ehemaligen deutschen Postminister, der 1992 aus Protest gegen die Haltung der Bundesregierung angesichts des Krieges in Bosnien-Herzegowina zurücktrat. Im Interview erzählt er, inwieweit sich die Haltung der Regierung gegenüber dem Krieg auf dem Balkan geändert hat und weshalb Aktionen in Form von Projekten wie die „Säulen der Schande", einem neuartigen Mahnmal gegen die Vereinten Nationen, wichtig sind.

Dr. Christian Schwarz-Schilling

M. Sidro: Sie sind 1992 von Ihrem Amt aus Protest gegen die Haltung der Bundesregierung im Bosnien-Krieg zurück getreten. Denken Sie, dass sich die damalige Denkweise der Regierung gegenüber dem Krieg auf dem Balkan geändert hat? Dr. Christian Schwarz-Schilling: Es hat sich eine Menge geändert. Die Politik hat zeitweise eine Umkehr in der Bosnien-Frage gemacht. Man denke an Joschka Fischer, der der Partei der Grünen angehört und den bislang üblichen Pazifismus vertrat, aber dann, als er merkte, hier geschieht Völkermord, sich auf dem Balkan engagierte. 1995 nahm sich die USA der Bosnienkrise an und beendete durch Intervenieren und den Dayton-Vertrag den Krieg. Aber dennoch muss ich sagen, dass die durchgeführten Veränderungen nicht genug sind, denn der Westen handelte erst, als die Katastrophen schon da waren. Dann ist es aber zu spät. Deutschland hatte eine völlig falsche Scheu an den Tag gelegt, denn eigentlich wäre es Deutschlands Pflicht gewesen, sensitiver und pflichtbewusster zu handeln. Man hätte den politischen Willen haben müssen, einen Genozid in unserer Nachbarschaft zu verhindern. M. Sidro: In einem Interview von 2007 sagten Sie, dass die Ungeduld und undifferenzierte Beschimpfung des Westens gegenüber den bosnischen Politikern eine Ausrede der internationalen Gemeinschaft sei, die eher ihr Geld für militärische Maßnahmen als für Konzepte einer friedlichen Nachkriegspolitik ausgibt. Ist es immer noch so? Dr. Christian Schwarz-Schilling: Ja absolut. Dem Staat Bosnien-Herzegowina wurden politische Lasten im Friedensvertrag von Dayton auferlegt, von welchen er sich selbst nicht befreien kann. Dann ist da die Entität der Republika Srpska, die sich als Sachwalter einer ethnischen Kriegspartei empfindet und deren Politik sich nach der Vergangenheit richtet. Wenn einer diktatorisch geprägten Obrigkeit in einem Teilstaat erlaubt wird, die Zukunft des Gesamtstaates zu blockieren, dann ist die Passivität der Int. Gemeinschaft, welche diesen Zustand schließlich geschaffen hat, fehl am Platze. Pauschalbeschimpfungen der gesamten bosnischen Politik seitens des Westens sind absolut das falsche Mittel! M. Sidro: Eines der schrecklichen Ereignisse im Balkan-Krieg war am 11.07.1995 der Genozid von Srebrenica, bei welchem innerhalb einer Woche mehr als 8000 moslemische Jungen und Männer unter den Augen der niederländischen Blauhelme ermordet wurden. Bis heute kämpfen die Mütter von Srebrenica, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Axel Hagedorn, um Gerechtigkeit vor dem Gericht in Den Haag, allerding vergeblich. Können Sie die Haltung des Gerichts nachvollziehen? Dr. Christian Schwarz-Schilling: Ein internationales Gericht hat die Taten von Srebrenica als Völkermord eingestuft, denn dort hatte eine politische Zielsetzung stattgefunden, die zum Ziel hatte, eine Ethnie (die muslimische Ethnie) auszulöschen. Diese Feststellung ist ein Fortschritt. Allerdings ist der Schritt nicht ausreichend,

1 von 2


um Gerechtigkeit zu schaffen. Aber in Zukunft werden mehr Schritte unternommen werden müssen, denn je mehr Fakten ans Licht kommen, man denke nur an die zahlreichen Massengräber, die bis heute immer wieder gefunden wurden, wird jede weitere Leugnung indiskutabel sein. Als jüngstes Bespiel muss die Resolution von Srebrenica im serbischen Parlament genannt werden, die mit hauchdünner Mehrheit verabschiedet wurde. Hier wurde der Begriff „Völkermord" absolut umgangen, obwohl es das Schlüsselwort für die Untaten gewesen wäre. M. Sidro: Nun hat Philipp Ruch 15 Jahre nach dem Genozid das Projekt „16.744 Shoes: Weltorganisation vor Gericht" ins Leben gerufen. Er sammelt 16.744 Schuhe für die Säulen der Schande, in denen die Spender dem Westen Botschaften mitteilen sollen. Wie finden Sie die Idee? Dr. Christian Schwarz-Schilling: Ich bin kein geborener Revolutionär, ich versuchte in meinem politischen Leben durch politische Überlegungen und Handlungen, die mir aufgrund meiner Positionen gegeben waren, Fehlentwicklungen zu verhindern. Daher habe ich beschlossen 1992, zurückzutreten und damit ein Signal zu setzen. Aber aufgrund des Desinteresses, der Respektlosigkeit und des Egoismus, ja sogar Verantwortungslosigkeit, Menschenrechtsverletzungen gegenüber bosnischen Staatsbürgern zuzulassen, bedarf es einer spektakulären Aktion, die auf dieses Problem aufmerksam macht. Einerseits finde ich das Projekt insoweit gut, andererseits bin ich traurig, dass es solch einer Handlung heute noch bedarf. M. Sidro: Werden die Säulen für eine Veränderung in der Haltung der EU und der internationalen Gemeinschaft gegenüber Bosnien und Herzegowina beitragen können? Dr. Christian Schwarz-Schilling: Teilweise ja. Denn durch diese Aktion setzt sich auch bei uns die Zivilbevölkerung zur Wehr, dass die Politik Menschenrechtsverletzungen zulässt. M. Sidro: Wenn Sie einen Schuh für das Projekt spenden würden, welche Botschaft würden Sie zusammen mit den Schuh nach Europa schicken, damit es die Belange, Wünsche oder auch Leiden der Menschen aus einem der jüngsten Länder Europas versteht? Dr. Christian Schwarz-Schilling: Alle Menschen in Deutschland haben Grundrechte. So wollte es das Grundgesetz nach den furchtbaren Erfahrungen des Holocaust. Und so ist es auch eine unmittelbare Aufgabe eines jeden Staatsbürgers, Völkermord zu verhindern und zu bekämpfen. M. Sidro: Philipp Ruch meinte, es brauche eine neuartige Form des Kampfes um Menschenrechte: einen „aggressiven Humanismus". Was halten Sie davon? Dr. Christian Schwarz-Schilling: Sie ist erlaubt, denn wir leben in einem demokratischen Staat und es ist absolut erforderlich, dass der Staat auch Prioritäten zur Kenntnis nimmt, die von der Zivilgesellschaft geäußert werden. Man denke einmal an die Geschwister Scholl, die ihr Leben für den Kampf gegen den Nationalsozialismus geopfert haben. Im Vergleich zu einem diktatorischen Staat, in dem man sich mit solchen Aktionen in Lebensgefahr bringen kann, ist die Verpflichtung eines jeden Bürgers in einem Rechtsstaat umso größer, auf solche Ungerechtigkeiten auf friedliche Weise aufmerksam zu machen. M. Sidro: Dr. Schwarz-Schilling, vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Mirella Sidro Copyright © Balkan24.info

2 von 2


Politik

Wirtschaft

Gesellschaft

Kultur

Religion

Medien

Wissen + Umwelt

Regional

Weblogs

11. Juli 2010

Srebrenica: "Das moralische Grab Europas"

(

)

Der gigantische Schuhhaufen vor dem Brandenburger Tor. Mit der Aktion erinnern Künstler an das Massaker von Srebrenica vom 11. Juli 1995. Foto: Zentrum für politische Schönheit

Interview - Philipp Ruch ist Aktivist in der Künstlergruppe "Zentrum für politische Schönheit". Er und seine Mitstreiter haben zum 15. Jahrestag des Massakers von Srebrenica 16.744 Schuhe gesammelt, um sie in Erinnerung an die 8.372 Opfer vor dem Brandenburger Tor in Berlin aufzuschütten. Ruch richtet seinen Appell nicht nur die Gesellschaft, sondern vor allem an die Vereinten Nationen, denen er Tatenlosigkeit angesichts des Massakers von1995 vorwirft. Die Fragen stellte Cornelius Wüllenkemper

Herr Ruch, die Umstände des Massakers an 8372 Bosniern unter Führung des serbischen Generals Ratko Mladić sind weitgehend bekannt. Mladić muss sich derzeit vor dem UN-Kriegsverbrecher Tribunal in Den Haagverantworten. Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Aktion? Philipp Ruch: Die Vorbereitung und der Ablauf sind heute zwar bekannt, aber das Bewusstsein für das mörderische Ausmaß und die klare Benennung aller Verantwortlichen sind nach wie vor nicht ausreichend. Seit 2009 hat das EU-Parlament den 11. Juli zum offiziellen Gedenktag erklärt, aber außer in Deutschland und Holland scheint das niemanden zu interessieren. Wir haben im letzten Jahr in Berlin bereits mit Schauspielern die verhängnisvolle Sitzung des UN-Krisenstabs nachgespielt, infolge dessen das Massaker geschehen konnte. Zum 15. Gedenktag war uns, dem Zentrum für politische Schönheit (http://www.politicalbeauty.de/center/Aktionskunst_Politische_Schoenheit.html) , daran gelegen, etwas mehr Aufmerksamkeit zu wecken. Wie ist die Idee entstanden, 16.744 Schuhe zu sammeln? Ruch: Ursprünglich hatten wir vor, stellvertretend für die Opfer 8.372 Menschen in einem Raum zu versammeln. Leider ist es in Deutschland unmöglich, so viele Menschen für dieses wichtige Vorhaben zu motivieren. Schuhe spielen ja in der islamischen Welt eine große Rolle, denken Sie nur an den Schuhwurf auf G. W. Bush oder das obligatorische Ablegen der Schuhe in einer Moschee. Das Sammelprojekt stieß sowohl bei den Angehörigen der Opfer als auch bei unserem Partner, der Gesellschaft für bedrohte Völker, auf großen Anklang. Gemeinsam haben wir dann in Bosnien und der bosnischen Diaspora in Österreich, der Schweiz und Deutschland Menschen gebeten, uns ihre Schuhe zu überlassen - darunter viele bekannte Persönlichkeiten aus Kirche, Kultur, Politik und Sport. Das ganze war ein riesiger Erfolg. Ganz Bosnien nimmt großen Anteil, die Nachrichten sind voll von unserem Projekt. Was genau haben Sie mit den Schuhen vor? Ruch: Die Schuhe werden zunächst mit zwei LKW nach Berlin transportiert, um sie am Samstag vor dem Brandenburger Tor auszustellen. Derzeit sammeln wir noch Spenden, um die Schuhe im

1 von 2


September nach Den Haag zu bringen – wir wollen Karadzic die Dimension seiner eigenen Tat bewusst machen. Einer der Hauptverantwortlichen bei den UN, der französische General Bernard Janvier, der sich als einziger weigerte, den rettenden Einsatzbefehl für die Luftwaffe zu unterzeichnen, lebt heute als Pensionär in Südfrankreich. Ich bin sicher, dass dieser Herr auch einen Vorgarten hat... Letztlich ist unser Ziel, am zentralen Opferfriedhof in Bosnien eine "Säule der Schande" zu errichten, so wie es sie auch in Hong Kong, Rom oder Brasilia gibt: die Schuhe sollen in zwei riesige Stahlbehälter gefüllt werden, die die Form der Buchstaben "U" und "N" haben. Was genau werfen sie den Vereinten Nationen denn vor? Ruch: Die serbische Armee hatte die 40.000 islamischen Einwohner von Srebrenica in BosnienHerzegowina bereits seit drei Jahren belagert. Die UN schickte daraufhin Truppen an diesen Ort, um Schlimmeres zu verhindern. Aber als ab dem 6. Juli 1995 die serbischen Truppen unter General Ratko Mladić die 40.000 Zivilisten in der so genannte Schutzzone angriffen, geschah: nichts. Damit ließ die UN den schlimmsten Völkermord in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zu. Auch wenn das UN-Tribunal die Vorgänge in Srebrenica schon lange als Völkermord einstuft, weigert sich die UN bis heute strikt dagegen, die eigene Verantwortung für dieses furchtbare Massaker anzuerkennen. Zwei Klagen der 6.000 Angehörigen der Opfer gegen die UN wurden aus Gründen abgewiesen, die jeder Beschreibung spotten. Das Gedenken an Völkermord mittels der Schuhe der Opfer kennt man heute vor allem aus den ehemaligen KZs, zum Beispiel in Auschwitz. Wollten sie bewusst eine Parallele aufzeigen? Ruch: Nein, das war keine Absicht. In Massengräbern finden heute sie nur zwei Dinge: Knochenreste und die Schuhe der Opfer. Viele bosnische Mütter haben uns die Schuhe ihrer verstorbenen Angehörigen geschickt. Aber für mich gab es einen ganz anderen Grund, Schuhe für Srebrenica als Symbol zu nehmen. Wenn Sie einen herrenlosen Schuh auf der Strasse sehen, strahlt der eine Verlassenheit aus, die das doppelt, was eine ganze Nation drei Jahre lang während eines schrecklichen Krieges durchmachen musste. Das darf nicht vergessen werden. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Der Bosnienkrieg ist das moralische Grab Europas. Der 29-Jährige Berliner Philipp Ruch ist Aktivist in der Künstlergruppe "Zentrum für politische Schönheit". Er studierte von 2003–2009 bei Prof. Herfried Münkler und Prof. Volker Gerhardt politische Theorie und Philosophie, daneben Geschichte, Kulturwissenschaft und Germanistik. Er arbeitete im Forschungsbereich "Geschichte der Gefühle" am Max-Planck-Institut und wurde von der Zeit unter die "100 Studenten, von denen wir noch hören werden" gewählt. Cornelius Wüllenkemper ist freier Journalist in Berlin.

© 2009 - 2010 evangelisch.de | Tel: 069 58 098 - 189 | Fax: 069 58 098 - 418 | Kontakt | Impressum | Datenschutz | AGB

2 von 2


What stands in the way of Bosnia reconciliation When will those involved in Srebrenica – including the UN – admit their responsibility and atone for the 1995 genocide? Heather McRobie guardian.co.uk, Monday 21 June 2010 14.30 BST

An UN investigator removes earth from bodies in a mass grave outside the village of Cerska, near Srebrenica, Bosnia on July 15, 1996. Photograph: Odd Andersen/Getty Images.

The admissions of the Saville report last week, and the government's apology for Bloody Sunday, remind us of the imperative to acknowledge responsibility for state crimes against civilians, however too little or too late. But in Bosnia, there's a palpable sense that justice for the brutalities of the 1990s is still lacking. The international criminal tribunal for former Yugoslavia (ICTY) has already begun to discuss what to do if key figures like Ratko Mladić cannot be tried before the ICTY closes. Almost 20 years after the start of the wars of the former Yugoslavia, accountability for war crimes still hasn't been delivered – not by the ICTY, whose narrow focus has always been limited to the top figures; not in the region's domestic courts, which should have been key to societal-level reconciliation yet still lack both capacity and transparency; and not against those who many feel were complicit in the Srebrenica genocide, the "international community", and the UN. The conviction of the Bosnian Serb officers for genocide at the ICTY last week was, as Slavenka Drakulić has written, a step in the direction of justice. But the same week, news came that Mladić's family are pushing to declare the wartime commander dead, and Mladić's continued evasion of justice is a reminder that the ICTY has failed even in its narrow aim of prosecuting those most responsible for war crimes such as Srebrenica. The absence of transitional justice mechanisms such as a South Africa-style truth commission "on the ground" means even the ICTY's modest successes are detached from the need for societal consensus on what happened, who did what. On top of this, the absence of accountability for the UN's own role in Srebrenica undermines the credibility of international justice as a whole. An initiative by a German NGO is currently under way to construct a "pillar of shame" intended to draw attention to the UN's failure to fully own up to its share of responsibility for the Srebrenica genocide 15 years after 8,000 unarmed Bosnian Muslim men and boys were murdered by Bosnian Serb forces in the UN "safe area". The pillar will spell out the letters UN using 16,744 shoes, representing the numbers of the victims of Srebrenica, and intends to "serve as a metaphor for the immense betrayal of the UN in Bosnia and Herzegovina". The pillar will be presented at The Hague on 1 July, and in Berlin on 11 July, the day Srebrenica fell to the Bosnian Serb army in 1995.


The pillar of shame project is supported by the Mothers of Srebrenica, the group representing survivors and relatives of those who were killed in Srebrenica, who filed a law suit against the UN at the Hague, accusing the peacekeepers of failing to take necessary steps to prevent the genocide. The case was rejected earlier this year on the grounds of the UN's immunity from prosecution, yet the UN itself has admitted its failure in Srebrenica – it just refuses to do so legally. Kofi Annan himself acknowledged that force should have been used to stop the killings, and that peacekeepers "must never again be deployed into an environment in which there is no ceasefire or peace agreement''. But on any attempts to bring legal redress for the UN's own admission of failure, the international organisation is unwilling to waive its own immunity from prosecution. The UN's desire to restore its credibility on the genocide was also undermined by its own admission that evidence from Srebrenica had been destroyed at the ICTY. The UN's reluctance to acknowledge its share of responsibility is compounded by the failures of domestic and regional transitional justice, which means the nature of the crime of Srebrenica is still not adequately acknowledged. In 2004, the ICTY ruled that the Srebrenica massacre was a genocide according to the definition of the 1948 genocide convention, and the International Court of Justice concurred with this verdict in 2007. But it has taken 15 years for neighbouring Serbia to pass a resolution condemning what happened in Srebrenica – and even in 2010, the word "genocide" was notably absent from Serbia's statement. The failure of transitional justice on the ground means that the basic facts of the war are still openly contested, from endemic "whatabboutery" to politicians in the Republika Srpska entity of Bosnia demanding Srebrenica figures be "recounted", which the OHR's Valentin Inzko has condemned as a "despicable attempt to question that genocide took place". In Bosnia, the lack of consensus on the war crimes committed by all sides is reinforced, among other things, by strictly segregated education, teaching children three different versions of their parents' war. And while EU conditionality has focused overwhelmingly on ICTY co-operation, rather than justice delivered through domestic courts, the vast backlog of domestic cases continues to pile up, and incomplete vetting of postwar judiciaries has understandably failed to foster faith in the rule of law. After many failed attempts, there has still not been a successful truth commission to establish a consensus of narrative that could allow the region to come to terms with its past; instead, divides are entrenched along the lines of contested recent history. It took the British government 38 years to acknowledge responsibility for Bloody Sunday. In the Balkans, where the conflict is more recent and the death toll far higher, there's little hope of moving forward until there is accountability for all involved – including the UN, and through both the ICTY and regional truth commissions – and a clear acknowledgement of who, exactly, is responsible for what. guardian.co.uk © Guardian News and Media Limited 2010


"Hoffen wir darauf, dass die alten, reifen Völker Europas nicht nur die Tage des Ruhmes , sondern auch die Nächte der Schande der eigenen Geschichte im Gedächtnis zu behalten imstande sind." Bogdan Bogdanovic

Über den Titel („Der Berg aus Trauer“): Die Lastwagenfahrer Admir und Davor waren 30 Stunden ohne Pause unterwegs. Ihnen war wichtig aus Respekt vor den Opfern, dass sie die Schuhe pünktlich zum gewünschten Ort bringen. Ziemlich erschöpft stehen sie vor ihrem Lastwagen: „Wir hatten ja gar nicht geahnt, dass wir mit unserem Laster bis vor das Brandenburger Tor vorfahren dürfen, wir sind total überrascht. Wir konnten uns auch nicht so richtig vorstellen, was mit den Schuhen passieren sollte, aber der Berg so mitten in der Stadt ist sehr beindruckend, obwohl er aus Trauer besteht. Wir sind begeistert, dass ein junger Mann aus Deutschland für unser Land kämpft. Seine Tat beweist auch, dass ein EU-Land mit einem Nicht-EULand kommunizieren kann, vielleicht ist das Beweis genug, dass sich Bosnien gar nicht so sehr von den EU-Ländern unterscheidet und die EU uns doch als Mitglied bald aufnehmen wird. So ein Verbrechen wünscht man keinem auf dieser Welt." Auszug aus einem Artikel von Mirella Sidro.


Print Date : Thursday, July 8, 2010

Srebrenica massacre memorial to point finger at UN

SARAJEVO (AP) – Phillip Ruch's monument to Srebrenica is a huge jumble of worn shoes, more than 16,000 of them, each pair representing a victim of Europe's worst massacre since World War II.

Seen from afar it will spell out UN in gigantic letters. The ""Pillar of Shame"" is to be raised in the hills above Srebrenica with a controversial goal: singling out the United Nations and international leaders as the ones most responsible for failing to prevent the mass killings. Ahead of the 15th anniversary Sunday of the massacre, Ruch said he is looking forward to the debate the monument is almost certain to generate when it goes up at some point next year. The German activist describes his project as a ""warning for all future UN employees never again just to stand by when genocide unfolds"" — alluding to the failure of UN peacekeepers to protect the Srebrenica victims during the Bosnian war. On July 11, 1995, more than 8,000 Bosnian Muslim men and youths were slaughtered by Bosnian Serb troops in an enclave supposedly protected by UN peacekeepers. The United Nations had declared Serb-besieged Srebrenica, some 90 kilometers (60 miles) northeast of Sarajevo, a protected area for civilians. But the few hundred Dutch Blue Helmets on the ground were left short of credible weaponry or a clear mandate to protect the town. Srebrenica fell to the Serbs after senior UN commanders dithered on Dutch requests for air strikes and its overwhelmingly Bosnian Muslim residents swarmed the UN military base, seeking refuge. But the peacekeepers allowed the Serbs to take away the townspeople when Gen. Ratko Mladic, their leader, said they would not be harmed. The shootings began shortly after. While Bosnian Serb leader Radovan Karadzic is now being tried by the UN tribunal at the Hague for allegedly masterminding Srebrenica, Mladic remains at large. And the bodies, bulldozed into mass graves, keep turning up by the hundreds each year. ""Pillar of Shame"" creator Ruch says worn shoes have been pouring into Bosnian collection centers since he launched his appeal for footwear six weeks ago. They will be encased in wire mesh, in 8-meter (nearly 9-yard) tall letters spelling out UN and placed on a hill overlooking the graves of the Srebrenica victims. Also displayed — in a way still to be determined — will be names picked by Bosnian Muslims of UN and other international officials considered responsible for botching the task of protecting Srebrenica. Bosnian Muslim Zlata Konakovic is so fired up by the project she donated seven pairs of shoes, including ones mailed from Washington from her son and grandson. ""I knew over 8,000 people were killed but only when you see this mountain of shoes do you get the picture of how

many that is,"" she said. On Sunday, as the Srebrenica commemorations start, Ruch plans to dump 8,372 collected pairs in front of Berlin's Brandenburg Gate. In Srebrenica, the presidents of both Serbia and Croatia will for the first time pay respects to victims alongside Bosnian Muslims. Ethnic distrust continues to plague postwar Bosnia, but the leaders' joint presence at the Srebrenica ceremonies is meant to be a powerful sign of reconciliation 18 years after the eruption of Europe's fiercest post-World War conflict. The UN will not be represented. But the failure of U.N. peacekeepers to protect the Srebrenica victims is vividly etched in the collective Bosnian Muslim memory. ""They watched genocide — live,"" said Srebrenica survivor Munira Subasic, who lost 22 relatives. Then-UN Secretary-General Kofi Annan said in a 1999 report that the United Nations failed at Srebrenica because of errors, misjudgment and ""an inability to recognize the scope of the evil confronting us."" He said the UN treated Serbs and Muslims equally when they should have made a ""moral judgment"" that ethnic cleansing — practiced mostly by the Serbs — was evil. An independent study by the Netherlands Institute for War Documentation cleared the Dutch troops of blame, noting they were outnumbered, lightly armed, undersupplied, and under instructions to fire only in self-defense. However, the Dutch government has accepted ""political responsibility"" for the mission's failure, and has given tens of millions of dollars to Bosnia, with a third earmarked for rebuilding Srebrenica. But for most Bosnian Muslims, that is not enough. ""We are taking the United Nations to the Court of Human Rights,"" said Subasic, who heads the victims' association Mothers of Srebrenica.


Météo Traducteur Mobile Annonces formation

mercredi 04 août 2010

ACTUALITE

DOSSIER

IMAGE

BLOG

TELE OBS

CINE

BIBLIOBS

VOYAGE

Guide Télé Sortie ciné Billetterie Faire-part

AUTO

Annonces immo Annonces auto Annonces emploi Annonces bateaux

HIGH TECH

Rencontres Résultats examens Newsletter Bons plans voyage Plus de services

IMMO

Opinion I Monde I Planète I Politique I Société I Economie I Social I Retraites I Média I Culture I Livres I People I Vu sur le web I Sport I Education

10/07/10 Réagir

16:01

Il y a 15 ans, Srebrenica

SARAJEVO (AP) — De près, c'est un entassement gigantesque de 16.000 chaussures usées, chaque paire censée représenter une des 8.000 victimes du massacre de Srebrenica, le 11 juillet 1995. De loin, on verra émerger le nom de l'ONU: le mémorial de Phillip Ruch, pour le 15e anniversaire du pire massacre qu'ait connu le sol européen depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, s'appelle le "Pilier de la honte", montrant du doigt l'organisation internationale et son terrible échec à l'empêcher. A la veille de ce quinzième anniversaire, le militant allemand attend avec impatience le débat que son mémorial ne devrait pas manquer de relancer lorsqu'il se dressera dans les collines surmontant Srebrenica, dans le courant de l'année prochaine. Et de qualifier son projet de "mise en garde pour tous les futurs personnels de l'ONU de ne jamais plus rester sans rien faire pendant un génocide". Car, à l'été 1995, c'est dans une enclave censée être sous la protection des casques bleus que plus de 8.000 hommes et adolescents musulmans furent massacrés par les forces du général bosno-serbe Ratko Mladic. Srebrenica, à quelque 90km au nord-est de Sarajevo, en Bosnie orientale, assiégée par les Serbes, avait été décrétée zone protégée pour les civils. Mais les casques bleus néerlandais censés assurer cette protection n'avaient guère d'armes, et aucun mandat clair, pour mener à bien cette mission. Srebrenica tombera sans coup férir le 11 juillet 1995, après que les hauts responsables onusiens à New York aient fait la sourde oreille aux appels des casques bleus de l'enclave réclamant d'urgence une intervention aérienne de l'ONU. Alors que la population affolée fuyait la ville pour se réfugier auprès d'eux, les casques bleus laissèrent les Serbes emmener les habitants, après avoir entendu le général Ratko Mladic assurer qu'il ne leur serait fait aucun mal et qu'ils seraient uniquement expulsés. Les massacres, principalement des hommes et des adolescents, traqués jusque dans les forêts, commencèrent peu après. Le chef politique des Serbes de Bosnie Radovan Karadzic est aujourd'hui jugé pour les avoir orchestrés, tandis que le général Mladic, principal responsable direct, court toujours. Et que de nouveaux cadavres, entassés au bulldozer dans des fosses communes, continuent d'être exhumés par centaines chaque année. Les chaussures des morts, emballées dans des barbelés, s'entasseront, sur près de huit mètres de haut, les lettres U - N (pour "United Nations", Nations unies), en guise de "piliers de la honte" surplombant le champ de la mort de Srebrenica. Dimanche, les auteurs du projet déverseront 8.372 paires de chaussures devant la Porte de Brandebourg à Berlin. Chaque paire représentant l'une des 8.372 personnes officiellement disparues à Srebrenica. A la même heure, dans l'ex-enclave, les présidents de Serbie et de Croatie viendront rendre hommage aux victimes aux côtés des responsables musulmans bosniaques au mémorial de Potocari. Ensemble pour la première fois. Si la méfiance entre communautés sévit toujours en Bosnie-Herzégovine, cette participation conjointe entend symboliser avec force la réconciliation, 18 ans après le début de ces guerres-gigogne de l'ex-Yougoslavie. L'ONU, elle, n'y sera pas représentée. Mais son inaction d'alors reste à vif dans la mémoire collective bosniaque. "Il ont regardé se dérouler le génocide -en direct", soupire Munira Subasic, présidente des "Mères de Srebrenica", qui y a perdu 22 membres de sa famille à Srebrenica. En 1999, le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan avait admis l'échec de l'organisation à Srebrenica, l'attribuant à des erreurs d'analyse et à "l'incapacité à reconnaître l'ampleur du mal auquel nous étions confrontés". Responsable à l'époque du conflit bosniaque des opérations de maintien de la paix, il a qualifié ce drame de page la plus noire de l'histoire de l'organisation. Dimanche, parmi les diverses commémorations, se tiendront les funérailles les plus grandes de l'histoire de l'Europe moderne: 775 personnes seront officiellement enterrées à nouveau, dont la première victime catholique du massacre, un Croate. A ce jour, plus de 3.000 des victimes de Srebrenica ont eu de véritables funérailles, après avoir été identifiées par l'ADN. AP nc/v0/mw

MODE


INICIO

EN LÍNEA

NOTICIAS

DEPORTES

ENTRETENIMIENTO

COMENTARIOS

SARAJEVO

Matanza de Srebrenica apunta a las Naciones Unidas Por : Agencia AP Share

|

0

tweet

SARAJEVO, Bosnia-Herzegovina (AP). El monumento de Phillip Ruch a Srebrenica es un enorme conjunto de zapatos usados, más de 16,000, y cada par representa a las víctimas de la peor matanza cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Visto desde lejos representará el anagrama de las Naciones Unidas con letras gigantescas. La "Columna de la vergüenza" se alzará en las colinas que rodean Srebrenica con un polémico objetivo: acusar a las Naciones Unidas y los líderes internacionales de ser los principales responsables de no haber En esta foto del miércoles 30 de junio del 2010, una activista de evitado la matanza. Bosnian muestra los zapatos reunidos para hacer la "Columna de la Vergüenza", monumemto del activista alemán Phillip Ruch a

Ante el 15to aniversario de la matanza, que Srebrenica, en Sarajevo. Foto/AP. se cumple el domingo, Ruch dijo que ansía Más de INTERNACIONALES el debate que casi con seguridad generará el monumento cuando sea inaugurado el En canje de espías, los agentes eran peones próximo año. Poblado palestino quedaría rodeado por valla israelí Informan contaminación con mercurio en predios de El activista germano considera su proyecto Petrobras una "advertencia para todos los futuros empleados de la ONU de que nunca más vuelvan a permanecer impasibles cuando ocurre un genocidio", en alusión a la pasividad de los cascos azules para proteger a las víctimas de Srebrenica durante la guerra bosnia. El 11 de julio de 1995, más de 8,000 musulmanes bosnios, hombres y adolescentes, fueron muertos por la tropa bosnio-serbia en el enclave que en teoría era protegido por las Naciones Unidas. La ONU había declarado Srebrenica, sitiada por los serbios y a unos 90 kilómetros (60 millas) al noreste de Sarajevo, zona protegida para los civiles. Empero, unos pocos centenares de cascos azules holandeses estaban apostados allí sin armamento pesado o siquiera órdenes contundentes de proteger la aldea. Srebrenica cayó en poder de los serbios después que los comandantes de la ONU retrasaran los pedidos holandeses de bombardeos y ataques aéreos y sus residentes mayormente bosniomusulmanes acudieran en masa a la base de las Naciones Unidas en busca de protección. Empero, los cascos azules permitieron a los serbios llevarse a los lugareños cuando el general Ratko Mladic, su líder, prometió que no serían maltratados. Los tiroteos comenzaron poco después. Mientras que el líder bosnio-serbio Radovan Karadzic es juzgado ahora por un tribunal de la ONU en La Haya por haber tramado presuntamente la matanza de Srebrenica, Mladic sigue prófugo. Y los cadáveres, empujados por tomadoras hasta las zanjas que sirvieron de fosas comunes, siguen apareciendo cada año por centenares. El creador de la "Columna de la Vergüenza", Ruch, dijo que zapatos usados han llegado sin cesar a los centros de recolección de Bosnia desde que emitió su pedido hace seis semanas.


El Nuevo Herald > Noticias > El Mundo

El Mundo INICIO

NOTICIAS

CUBA

DEPORTES

ENTRETENIMIENTO

GALERIA

OPINION

EMPLEOS

AUTOS

BIENES RAICES

CLASIFICADOS

Sur de la Florida | Finanzas | Cuba | Venezuela | Colombia | América Latina | EEUU | Inmigración | Mundo | Séptimo Dia | Especiales

Publicado el domingo, 07.11.10

compartir

enviar por email

imprimir

comentarios

reimpresiones

Un monumento crítico de la ONU BY AIDA ROBINSON / AP SARAJEVO

El monumento de Phillip Ruch a Srebrenica es un enorme conjunto de zapatos usados, más de 16,000, y cada par representa a las víctimas de la peor matanza cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Visto desde lejos representará el anagrama de las Naciones Unidas con letras gigantescas. La llamada Columna de la Vergüenza se alzará en las colinas que rodean Srebrenica con un polémico objetivo: acusar a Naciones Unidas y Occidente de ser los principales responsables de no haber evitado la matanza. Ante el décimoquinto aniversario de la matanza, que se cumple el domingo, Ruch dijo que espera con ansiedad el debate que casi seguramente generará el monumento cuando se inaugure el próximo año. El activista alemán considera su proyecto una ``advertencia a la ONU a no permanecer impasibles ante un genocidio'', en alusión a la pasividad de los cascos azules para proteger a las víctimas de Srebrenica durante la guerra en Bosnia. El 11 de julio de 1995, más de 8,000 musulmanes bosnios, hombres y adolescentes, fueron masacrados por militares bosnioserbios en un enclave protegido por Naciones Unidas. La ONU había declarado Srebrenica, sitiada por los serbios y unos 90 kilómetros al noreste de Sarajevo, zona protegida para los civiles. Pero unos pocos centenares de cascos azules holandeses estaban apostados sin armamento pesado o siquiera órdenes estrictas. Srebrenica cayó en poder de los serbios después que los comandantes de la ONU rechazaron los pedidos de las fuerzas holandeses de ataques aéreos y los habitantes, mayormente bosnios musulmanes, acudieran en masa a la base de Naciones Unidas en busca de protección. Pero los cascos azules permitieron a los serbios que se los llevaran cuando el general Ratko Mladic, su líder, prometió que no los maltratarían. Los disparon comenzaron poco después. Mientras el líder bosnio-serbio Radovan Karadzic es juzgado por el tribunal de la ONU en La Haya, acusado de planear la matanza de Srebrenica, Mladic sigue prófugo. Y cientos de cadáveres, echados con equipos pesados a las zanjas que sirvieron de fosa común, aparecen todos los años. Ruch dijo que han llegado sin cesar zapatos usados a los centros de recolección de Bosnia desde que hace pocos días los solicitó a la población.

Por favor ingrese al sistema para hacer su comentario

El Nuevo Herald se complace en ofrecerle a sus lectores la oportunidad de compartir experiencias e intercambiar observaciones sobre lo que publicamos diariamente en nuestra edición digital. Los instamos a participar en nuestros debates de manera abierta y franca, pero sin hacer juicios hirientes o fuera de orden. Nos reservamos el derecho a eliminar las opiniones que no cumplan estas normas. Algunos de las comentarios que usted hace pueden ser reproducidos en el diario impreso o en otras páginas de nuestro sitio. Muchas gracias por compartir sus puntos de vista. Para hacer comentarios debe registrarse en elNuevoHerald.com la primera vez. Lo que escriba estará debidamente identificado con su nombre de usuario. ¿Todavía no se ha registrado? Clic aquí -- para hacerlo ahora mismo.


Monumen Raksasa Tumpukan Sepatu di Srebrenica Akan Salahkan PBB

cari... HOME

NASIONAL

MANCANEGARA

EKONOMI

OLAHRAGA

KOTA

SUMUT

ACEH

OPINI

Monumen Raksasa Tumpukan Sepatu di Srebrenica Akan Salahkan PBB TUGU Phillip Ruch untuk Srebrenica berupa tumpukan raksasa sepatu-sepatu bekas, lebih 16.000 dari seluruhnya, masing-masing pasang mewakili seorang korban pembantaian terburuk di Eropa sejak Perang Dunia II. Dilihat dari kejauhan, monumen tadi akan terbentuk huruf-huruf raksasa berbunyi U.N (PBB). "Pillar of Shame" itu akan diberdirikan di pebukitan di atas Srebrenica dengan tujuan kontroversial: menuding langsung PBB dan para pemimpin internasional sebagai pihak-pihak paling bertanggung jawab karena gagal mencegah pembunuhan-pembunuhan massal tersebut. Sehari sebelum peringatan ke-15 pembantaian itu, Ruch mengemukakan debat soal monumen itu tidak akan terhindarkan bila diberdirikan tahun depan. Aktivis Jerman tersebut menggambarkan proyeknya sebagai suatu "peringatan kepada semua pegawai PBB agar jangan sampai cuma berpengku tangan lagi bila genosida terjadi" --mengacu pada kegagalan pasukan penjaga perdamaian PBB untuk melindungi para korban Srebrenica dari pembantaian pasukan keji Serbia Bosnia dalam perang Bosnia. PBB telah menyatakan Srebrenica yang dikepung pasukan ortodoks Serbia, sekira 90 km timurlaut Sarajevo, sebagai daerah dilindungi bagi warga sipil. Tapi beberapa ratus personil pasukan Helem Biru Belanda di lapangan tidak memiliki persenjataan memadai atau mandat jelas untuk melindungi kota kecil tersebut. Srebrenica jatuh ke tangan pasukan Serbia Bosnia setelah para komandan senior PBB dibawa pergi atas permintaan Belanda bagi serangan udara dan penduduknya yang sebagian terbesar adalah Muslim Bosnia membanjir ke pangkalan militer PBB tadi untuk berlindung. Namun para penjaga perdamaian malah membiarkan pasukan Serbia merebut pangkalan tadi dan membawa pergi para pria Muslim Srebrenica ketika Jenderal Ratko Mladic, komandan mereka, mengatakan orang-orang itu "tak akan dicelakai." Penembakan-penembakan terhadap para pria Muslim itu pun segera dimulai. Sementara pemimpin Serbia Bosnia Radovan Karadzic kini diadili oleh mahkamah PBB di Den Haag, Belanda, karena mendalagi pembantaian Srebrenica, Mladic masih bebas berkeliaran. Dan mayat-mayat itu, dibuldoser ke dalam kuburankuburan massal, terus diketahui dalam jumlah ratusan orang setiap tahunnya. Mengalir Pencipta "Pillar of Shame" (Pilar Hal Memalukan) Ruch mengatakan, sepatu-sepatu bekas itu terus mengalir dari berbagai pusat koleksi Bosnia sejak dia mengumumkan permohonan bagi sepatu bekas enam pekan lalu. Semua sepatu itu akan diletakkan dalam kawat kotak, dalam huruf-huruf setinggi 8 meter yang membentuk U.N dan ditempatkan di sebuah bukit yang menghadap ke kuburan-kuburan para korban Srebrenica. Juga akan ditampilkan--dalam suatu cara yang dipertimbangkan -- berupa nama pejabat-pejabat PBB dan interansional lain yang dipilih oleh Muslim Bosnia karena mereka bertanggung jawab atas kegagalan menjalan tugas melindungi Srebrenica. Wanita Muslim Bosnia, Zlata Konakovic begitu bersemangat dengan proyek tadi sehingga dia menyumbangkan tujuh pasang sepatu, termasuk yang dikirimkan oleh putra dan cucunya dari Washingon. "Saya tahu lebih 8.000 orang dibantai tapi setelah anda melihat gunung sepatu ini maka anda bisa mendapatkan gambaran berapa banyak jumlah korban tersebut," ujarnya. Pada 10 Juli, saat peringatan Srebrenica dimulai, Ruch berencana menumpuk 8.372 pasang sepatu yang sudah terkumpul di depan Gerbang Brandenburg Berlin. (ap/bh)

ANEKA

CERPEN & PUISI

HIBURAN

Berita Aneka Lainnya WWF Desak Konsumen Jepang Berhenti Makan Ikan Tuna Siripbiru yang Kini Terancam Keragaman Hayati di Mediterania Kini Paling Terancam Kelompok Taiwan Berencana Bangun Konservasi Lumba-lumba Raksasa-raksasa Sungai Mekong Terancam Dam

Stub Srama  
Stub Srama  

Press on the PILLAR OF SHAME (Srebrenica) against the United Nations

Advertisement