Page 1

PHI L I PPI NES OTHEBY’ SI NTERNATI ONALREAL TY

COL L E CTI ON OfExt r a or di n a r yPr op e r t i e sa n dL i f e s t y l e s


T ABL EOF CONTE NTS 3 Ab o utPhi l i p p i ne S o t he b y ’ sI nt e r na t i o na l Re a l t y 4 Ma po fF e a t ur e d Pr o pe r t i e s t yLi v i ng : e 5 Ci Phi l i p p i ne s 6 Ce b uBe a c hf r o nt Pe nt ho us e1 8 S kyLo Pe nt ho us e 1 0 Pr e s t i g i o usRa ffe s Re s i de nc e sPe nt ho us e 2 Ce b uBe a c hf r o nt 1 Pe nt ho us e2 1 4 Gr a ndHa mp t o nsTo we r 2Pe nt ho us e 1 6 OneBo r a c a yPl a c e 1 8 La v i s hPe nt ho us ea t Gr a mme r c y1 0 La v i s hPe nt ho us ea t 2 Gr a mme r c y2 2 2 Al a b a ngLo Ty pe Pe nt ho us e 2 4 OneMc Ki nl e yPl a c e Pe nt ho us e 2 6 Bi Le v e l Pe nt ho us ei n Es s e ns a

“ Ar t f ul l yuni t i nge x t r ao r di nar ypr o p e r t i e s wi t he x t r ao r di nar yl i v e s . . . ”


COL L E CTI ON •P E NTHOUS EE DI TI ON |3

Ph i l i p p i n eS ot h e b y ' sI n t e r n a t i on a l Re a l t yof f e r se x c l u s i v eS ot h e b y ’ s I n t e r n a t i on a l Re a l t yma r k e t i n g , a dv e r t i s i n ga n dr e f e r r a l s e r v i c e s t h a ta r ed e s i g n e dt oa t t r a c twe l l q u a l i f i e db u y e r st ot h ef i r m’ s p r op e r t yl i s t i n g s . I na d d i t i on , Ph i l i p p i n eS ot h e b y ’ sI n t e r n a t i on a l Re a l t ya n di t sc l i e n t sb e n e f i tf r om a na s s oc i a t i onwi t ht h e S ot h e b y ' sAu c t i onHou s e , a l l owi n gt h ec omp a n y ’ ss a l e sa s s oc i a t e s t og a i nf r om r e a l e s t a t eop p or t u n i t i e swi t ha u c t i onh ou s e c l i e n t e l e . AsaS ot h e b y ’ sI n t e r n a t i on a l Re a l t ya f f i l i a t e , t h eb r ok e r a g ea l s o h a st h eu n i q u ea b i l i t yt or e f e ri t sr e a l e s t a t ec l i e n t e l et ot h e a u c t i onh ou s ef ora p p r a i s a l s e r v i c e sf orj e we l r y , a r t , a n t i q u e f u r n i t u r ea n dc ol l e c t i b l e s . P r op e r t yl i s t i n g sf r om Ph i l i p p i n e S ot h e b y ’ sI n t e r n a t i on a l Re a l t ya l s oa r ema r k e t e dont h e s ot h e b y s r e a l t y . c om g l ob a l we b s i t e , a swe l l a sont h el oc a l we b s i t e , p h i l i p p i n e s ot h e b y s r e a l t y . c om rS e r v i c e s : Ou  Re s i d e n t i a l S a l e sa n dL e a s i n g

 Comme r c i a l P r oj e c tMa r k e t i n g

Ou rUn i q u eDi f f e r e n c e s : c e s st oou rn e t wor kof  Ac c e s st oa ni n t e r n a t i on a l  Ac ov e r6 7 0S ot h e b y ’ s b r a n dn a met h a th a s I n t e r n a t i on a l Re a l t y ®r e a l s y mb ol i z e dl u x u r y , t a s t ea n d e s t a t eof f i c e si n4 9 q u a l i t ys e r v i c ef orov e r2 6 9 c ou n t r i e s . y e a r s .  Ac c e s st oa ni n t e r n a t i on a l r e f e r r a l s y s t e m.


MAPOFF EATURE D P ROP E RTI E S Luz o n Vi s a y as Mi ndanao uy o ngCi t y , Luz o n  Mandal

MT

P       

 S kyLo Pe nt ho us e( p . 8 )

S o ut h Ch i na S e a

iCi t y , Luz o n  Makat  Pr e s t i g i o usRa ffle s Pe nt ho us e( p . 1 0 )  La v i s hPe nt ho us ea t Gr a mme r c y1( p . 1 8 )  La v i s hPe nt ho us ea t Gr a mme r c y2( p . 2 0 )

gCi t y , Luz o n  Tagui  Gr a ndHa mpt o nsTo we r 2Pe nt ho us e( p . 1 4 )  OneMc Ki nl e yPl a c e Pe nt ho us e( p . 2 4 )  Bi Le v e l Pe nt ho us ei n Es s e ns a( p . 2 6 )

i nl up aCi t y , Luz o n  Munt

Mani l a

1

2

 Al a b a ngLo Ty pePe nt ho us e ( p . 2 2 )

3

ac a y , Vi s a y as  Bor  OneBo r a c a yPl a c e( p . 1 6 )

s a y as  Cebu,Vi  Ce b uBe a c hf r o ntPe nt ho us e1 ( p . 6 )  Ce b uBe a c hf r o ntPe nt ho us e2 ( p . 1 2 )

4

M M  

S ul u S e a


COL L E CTI ON •P E NTHOUS EE DI TI ON |5

CI TYLI VI NG:THEPHI LI PPI NES Ur b a nl i v i n gi nt h ePh i l i p p i n e si sma i n l yc on c e n t r a t e di nt h e me t r op ol i t a na r e a sofMe t r oMa n i l ai nL u z on , a n dMe t r oCe b ui n Vi s a y a s . Me t r oMa n i l a , ag r ou p i n gof1 6c i t i e sa n don et own , i s h omet oMa n i l a , t h ec ou n t r y ' sc a p i t a l a n di t sb u s i n e s s , p ol i t i c a l , a n dc u l t u r a l h u b . Th eme t r op ol i si st h ePh i l i p p i n e s ' c e n t e rof c omme r c e , e d u c a t i on , a n de n t e r t a i n me n t . Th ou g hi ti st h e s ma l l e s tr e g i oni nt h ec ou n t r y , Me t r oMa n i l ai st h emos t p op u l ou soft h et we l v ed e f i n e dme t r op ol i t a na r e a si nt h e Ph i l i p p i n e sa n dt h e1 1 t hmos tp op u l ou si nt h ewor l dwi t ha p op u l a t i onof1 6. 3mi l l i onp e op l e . Pa c ic Oc e a n

5

6

Ma k a t i Ci t yl i e si nt h eh e a r tofMe t r oMa n i l aa n di sk n ownf ori t s u p s c a l es h op p i n gma l l sh omet oh i g hf a s h i onb r a n ds , r e s t a u r a n t s , h ot e l sa n da f f l u e n tF i l i p i n os . Ma k a t i i sc on s i d e r e dt h ef i n a n c i a l , c omme r c i a l a n de c on omi ch u bwh e r et h ePh i l i p p i n eS t oc k Ex c h a n g e( PS E)i sl oc a t e d. I ti sa l s ot h ep r e f e r r e da d d r e s sofl a r g e mu l t i n a t i on a l c or p or a t i on s . u s ts ou t hofMa k a t i i st h eh i g h l y u r b a n i z e dd i s t r i c tofBon i f a c i o J Gl ob a l Ci t yi nTa g u i gCi t y . Th ef or me rAme r i c a nf or ti s a g g r e s s i v e l yg r owi n gt ob e c omet h et ope me r g i n gb u s i n e s s d i s t r i c ti nt h ec ou n t r y . FASTFACTS

Ce l e b e s S e a

Capi t al : Ci t yofMa n i l a LandAr ea: 3 00 , 7 80s q u a r ek i l ome t e r s at i on: 9 6Mi l l i on Popul Av er aget emper at ur e: 7 8d e g r e e sF / 2 5d e g r e e sC Av er agehumi di t y: 77 % Cur r ency: Ph i l i p p i n eP e s o( p h p ) Gov er nment : De moc r a t i cRe p u b l i c Headofs t at e: P r e s i d e n t Rel i gi on: P r e d omi n a n t l yCa t h ol i c . Mu s l i m, Ch r i s t i a n , Bu d dh i s t .


CE BU BEACHF RONT P E NTHOUS E1 Ce b uCi t y , Vi s a y a s I nt e r i o r : 4 4 1s q . m. O    A P7 3 , 0 4 7 , 6 9 2 i c ep e rs q .m. :P1 6 5 , 6 4 1 Pr

“ Li v et hei s l andl i f ee v e r y o nedr e amso f . ”


COL L E CTI ON •P E NTHOUS EE DI TI ON |7

CEBU BEACHFRONTPENTHOUSE1 1 s q . m. b e a c h f r on tp e n t h ou s ea wa i t sy ouon A44 t h e2 0t h ooroft h en e wl yr e n ov a t e db e a c h r e s or tc on d oc omp l e xMov e n p i c kRe s i d e n c e s . T hi su n i te n j oy sh i g hc e i l i n g s , s p a c i ou sb a l c on i e s , a n dp a n or a mi cv i e wsoft h eoc e a ni nt h el i v i n g a n dd i n i n ga r e a sa n da l l f ou rb e d r ooms . L i v et h e i s l a n dl i f ee v e r y on ed r e a msof .


S KYL OF T P E NTHOUS E Ma nda l uy o ngCi t y , Luz o n We bI D: 2 1 5 2 0 1 6 7 Be dr o o ms : 2 Ful l Ba t hs : 2 r t i a l Ba t hs : 1 Pa I nt e r i o r : 6 4 1s q . m. F e a t ur e sa ndAme ni t i e s : •S pa / Ho tT ub •Ho mee a t e r •S e c ur i t yS y s t e m •Do o r ma n do o rPo o l •Out P U R   

“ . . . at r o p i c al s k yg ar de nwi t hi t so wn pr i v at ei n ni t yp o o l o ffe r samuc hne e de d r e pr i e v ef r o mt hef r e ne t i cp ac eo fc i t y l i f e . ”


COL L E CTI ON •P E NTHOUS EE DI TI ON |9

SKYLOFTPENTHOUSE i v ei ny ou rownc or n e roft h es k yi nt h i s L t r i l e v e l p e n t h ou s ei non eoft h et a l l e s tr e s i d e n t i a l d e v e l op me n t si nt h ec ou n t r yt oda y , S t . F r a n c i s S h a n g r i L aP l a c e . S p e c t a c u l a rl i v i n g , d i n i n g , a n d k i t c h e na r e a sa r eont h e5 9t hf l oor , b e d r oomson t h e6 0t hf l oor , a n dap r i v a t ei n f i n i t yp ool ont h e 6 1 s t . Th eu n i ti sb r i g h ta n da i r yf e a t u r i n gf l oort o c e i l i n gg l a s swi n d owswh i c hp r ov i d eb r i g h tn a t u r a l i l l u mi n a t i ond u r i n gt h eda y , a n dd r a ma t i cv i e wsof t h ec i t yl i g h t sa tn i g h t .


P RE S TI GI OUS RAF F L E S RE S I DE NCE S P E NTHOUS E Ma k a t i Ci t y , Luz o n We bI D: 4 0 0 0 0 4 5 9 3 6 Be dr o o ms : 3 l Ba t hs : 4 Ful Pa r t i a l Ba t hs : 1 I nt e r i o r : 2 3 3s q . m. F e a t ur e sa ndAme ni t i e s : •S e c ur i t yS y s t e m •Out do o rPo o l •Ga r de ns o r ma n •Do •S pa O    A P6 9 , 000 , 000 Pr i c ep e rs q .m. :P2 9 6 , 1 3 7

“ Ac r o s st hes t r e e tf r o mwo r l dr e no wne d Gr e e nb e l tMal l , al l t heup s c al eb o ut i q ue s andr e s t aur ant sar el i t e r al l yr i g hto ut s i de y o urdo o r . ”


COL L E CTI ON •P E NTHOUS EE DI TI ON |1 1

PRESTI GI OUSRAFFLESRESI DENCES PENTHOUSE n d u l g ei nt h eRa f f l e sRe s i d e n c e sl u x u r i ou sh ot e l I l i v i n g . Th i s2 3 3s q . m. l owe rp e n t h ou s ec or n e r u n i tb r i n g sy ouc ool c i t yv i s t a sa n ds p e c t a c u l a r v i e wsofL a g u n ad eBa y . Th eg r a n d e u roft h i s s p a c i ou st h r e e b e d r oom u r b a nh a v e ni s i n c on t e s t a b l e . Ac r os st h es t r e e tf r om wor l dr e n own e dGr e e n b e l tMa l l , a l l t h eu p s c a l e b ou t i q u e sa n dr e s t a u r a n t sa r el i t e r a l l yr i g h t ou t s i d ey ou rd oor .


CE BU BEACHF RONT P E NTHOUS E2 Ce b uCi t y , Vi s a y s Be dr o o ms : 4 Ful l Ba t hs : 4 Pa r t i a l Ba t hs : 1 nt e r i o r : 3 6 1s q . m. I O    A P6 5 , 6 2 4 , 9 1 7 Pr i c ep e rs q .m. :P1 8 1 , 7 8 6

“ . . . t hee p i t o meo ft hel ai db ac kl ux ur y l i f e s t y l ey o ude s e r v e . ”


COL L E CTI ON •P E NTHOUS EE DI TI ON |1 3

CEBU BEACHFRONTPENTHOUSE2 i s3 6 1 s q . m. , 4b e d r oom b e a c h f r on t Th p e n t h ou s ei sont h e1 5 t hf l oorofan e wl y r e n ov a t e db e a c hr e s or tc on d o, l oc a t e di non eof t h emos td e s i r a b l es p ot si nMa c t a nI s l a n d, Ce b u . E q u i p p e dwi t hh i g hq u a l i t yf i x t u r e sa n df u r n i s h e d b ywor l dr e n own e dF i l i p i n od e s i g n e rKe n n e t h Cob on p u e , i ti st h ee p i t omeoft h el a i db a c k l u x u r yl i f e s t y l ey oud e s e r v e .


GRAND HAMPTONS TOWE R2 P E NTHOUS E Bo ni f a c i oGl o b a l Ci t y , Luz o n We bI D: 4 0 0 0 0 4 5 9 3 6 dr o o ms : 3 Be Ful l Ba t hs : 3 Pa r t i a l Ba t hs : 1 I nt e r i o r : 1 7 1s q . m. O    A P3 5 , 000 , 000 Pr i c ep e rs q .m. :P2 0 4 , 6 7 8

“ i sho mehasi t so wng ar de np at c h g i v i ngi t sr e s i de nc et he i ro wns l i c eo f p ar adi s e . ”


COL L E CTI ON •P E NTHOUS EE DI TI ON |1 5

GRAND HAMPTONSTOW ER2 PENTHOUSE i t u a t e dont h et opon eoft h eh i g h e s tt owe r s S s u r r ou n d i n gt h eMa n i l aGol fCou r s ea n dCou n t r y Cl u b . Th i s3 BRP e n t h ou s ep r ov i d e sa b r e a t h t a k i n gv i e wofg r e e n sa n du pt on or t hof Ma n i l a . Th i sh ome , wi t has ma r t l yd e s i g n e dl a y ou td on eb yr e n own e dF i l i p i n oI n t e r i orDe s i g n e r Mi c h a e l P i z z a r o, h a si t sowng a r d e np a t c hg i v i n g i t sr e s i d e n t st h e i rowns l i c eofp a r a d i s e .


ONEBORACAY P LACE Bo r a c a y , Vi s a y a s Pr o pe r t yTy pe : Co ndo mi ni um F e a t ur e sa ndAme ni t i e s : •Gr e e nr o o f e dl o wde ns i t y b ui l di ng s •Ra i na ndg r a ywa t e r ha r v e s t i ngs y s t e m •LEDl i g h t i ngs y s t e m •Do ub l eg l a z e dwi ndo w pa ne l s •Ar tg a l l e r yr e s i de nc el o b b y c ul p t ur eg a r de n •S •S wi mmi ngpo o l wi t h h y dr oma s s a g e •Chi l dr e n ' spo o l a ndp l a y a r e a

ONEBORACAYPLACE On eBor a c a yP l a c ei sa1 . 6h e c t a r ema s t e r p l a n n e d Hot e l &Re s i d e n t i a l E c oF r i e n d l yDe v e l op me n ti n t h emos tp r i mel oc a t i onofwor l df a mou sBor a c a y I s l a n d, Ph i l i p p i n e s : S t a t i on1Wh i t eBe a c h . Ea c h f u l l y s e r v i c e dr e s i d e n c eu n i th a sau n i q u el a y ou t d e s i g n e dt op l e a s ed i f f e r e n tp r e f e r e n c e sb y wor l dc l a s si n t e r i ord e s i g n e rMa n n yS a ms on .


COL L E CTI ON •P E NTHOUS EE DI TI ON |1 7

UNI TSAVAI LABLE: 2BRPent hous ei nCowr i eTower We bI D: 2 1 4 6 2 4 5 5 1 4 4s q . m. | 2Be dr o o ms| 2Ful l Ba t hs| 1Pa r t i a l Ba t hs O    AP3 1 , 7 8 0 , 6 6 8 1BRPent hous ei nCowr i eTower bI D: 2 1 4 6 2 4 5 4 We 8 6s q . m. | 1Be dr o o ms| 1Ful l Ba t hs O    AP1 8 , 7 7 7 , 7 0 7


LAVI S HP E NTHOUS E ATTHE GRAMME RCY RE S I DE NCE S1 Ma k a t i Ci t y , Luz o n We bI D: 2 1 4 9 8 9 8 4 Be dr o o ms : 2 l Ba t hs : 2 Ful I nt e r i o r : 1 0 4s q . m. F e a t ur e sa ndAme ni t i e s : •S e c ur i t yS y s t e m •Gr a ni t eCo unt e r t o ps •Ga r de ns •Do o r ma n t y / S t r i pVi e ws •Ci O    A P2 2 , 3 00 , 000 Pr i c ep e rs q .m. :P2 1 4 , 4 2 3

“ Eac hr o o mi nt heuni ti sc o up l e dwi t ha b al c o ny , al l e nj o y i ngb e aut i f ul v i e wso f t hewo r l df amo usMani l aBa yandt he s k y l i ne so fRo c k we l l , Fo r tBo ni f ac i o , and Mak at i . ”


COL L E CTI ON •P E NTHOUS EE DI TI ON |1 9

LAVI SH PENTHOUSEATTHE GRAMMERCYRESI DENCES1 i sl u x u r i ou s2 b e d r oom p e n t h ou s ea p a r t me n t Th i sl oc a t e di nt h et a l l e s tr e s i d e n t i a l c on d omi n i u m i nMa n i l a , f ou n di nt h eh e a r tofMa k a t i . Ea c h r oom i nt h eu n i ti sc ou p l e dwi t hab a l c on y , a l l e n j oy i n gb e a u t i f u l v i e wsoft h ewor l df a mou s Ma n i l aBa ya n dt h es k y l i n e sofRoc k we l l , F or t Bon i f a c i o, a n dMa k a t i . I ti sc on n e c t e dt oawor l d ofc omme r c e , s h op p i n g , d i n i n ga n d e n t e r t a i n me n t , wh e r ee v e r y t h i n gi st r u l yas h or t s t r ol l ora ne l e v a t orr i d ea wa y .


LAVI S HP E NTHOUS E ATTHE GRAMME RCY RE S I DE NCE S2 Ma k a t i Ci t y , Luz o n We bI D: 2 1 4 9 8 9 8 4 Be dr o o ms : 2 l Ba t hs : 2 Ful I nt e r i o r : 1 0 4s q . m. F e a t ur e sa ndAme ni t i e s : •S e c ur i t yS y s t e m •Gr a ni t eCo unt e r t o ps •Ga r de ns •Do o r ma n t y / S t r i pVi e ws •Ci O    A P2 2 , 3 00 , 000 Pr i c ep e rs q .m. :P2 1 4 , 4 2 3

“ . . . t hePhi l i p p i ne s 'r s tf ul l yf ur ni s he d, f ul l ys e r v i c e d, hy p e r ame ni t i z e dand f ul l y t e c hno l o g i z e dc o ndo mi ni um. . . ”


COL L E CTI ON •P E NTHOUS EE DI TI ON |2 1

LAVI SH PENTHOUSEATTHE GRAMMERCYRESI DENCES2 eGr a me r c yRe s i d e n c e si st h ePh i l i p p i n e s ' f i r s t Th f u l l yf u r n i s h e d, f u l l ys e r v i c e d, h y p e r a me n i t i z e d a n df u l l y t e c h n ol og i z e dc on d omi n i u maNe w Y or kCi t y i n s p i r e dl u x u r yt owe rofu n ma t c h e d g r a c ea n de l e g a n c e . Th ei n t e r i ori sd e c or a t e d wi t hmod e r na n dc h i cf u r n i s h i n g s . F e e l on ewi t h n a t u r ewi t ht h emy r i a dofg a r d e np ool s , a n dt h e mos tb r e a t h t a k i n gs k y p a r k . Ch i l l a n du n wi n da t t h es k y b a roni t sh i g h e s tf l oor .


ALABANG L OF TTYP E P E NTHOUS E Munt i nl u paCi t y , Luz o n We bI D: 2 1 6 3 3 9 3 2 Be dr o o ms : 2 l Ba t hs : 2 Ful I nt e r i o r : 1 5 3s q . m. F e a t ur e sa ndAme ni t i e s : •S t a ffQua r t e r s •Gr a ni t eCo unt e r t o ps •Ga r de ns •Do o r ma n t y / S t r i pVi e ws •Ci O    A P1 6 , 000 , 000 Pr i c ep e rs q .m. :P1 0 4 , 5 7 5

“ . . .o o r t o c e i l i ngwi ndo wswe l c o mea s c e neo fc i t yb l e ndi ngi nwi t hnat ur e . ”


COL L E CTI ON •P E NTHOUS EE DI TI ON |2 3

ALABANG LOFTTYPEPENTHOUSE i v ei non eoft h emos ts ou g h ta f t e ra d d r e s s e si n L Ma n i l a : p r e s t i g i ou sAl a b a n g . Bewe l c ome dh ome b yt h ema j e s t i cp a l mt r e e soft h eCe n t r a l Bu s i n e s sDi s t r i c toft h eS ou t hofMa n i l a , F i l i n v e s t Bu s i n e s sPa r k . Th i sl of tp e n t h ou s eh a sn i c e l yl a i d ou tl i v i n ga n dd i n i n ga r e a sop e nt oas c e n i cv i e w oft h eEa s tS k y l i n eofMa n i l aa n dL a g u n ad eBa y . Bot hb e d r ooms , s i t u a t e da tt h et opoft h e b u i l d i n g , e n j oyt h eb e s tv i e wa st h e i r f l oor t oc e i l i n gwi n d owswe l c omeas c e n eofc i t y b l e n d i n gi nwi t hn a t u r e .


ONEMCKI NL EY P LACEP E NTHOUS E Bo ni f a c i oGl o b a l Ci t y , Luz o n Be dr o o ms : 4 I nt e r i o r : 2 6 2s q . m. P U R   


COL L E CTI ON •P E NTHOUS EE DI TI ON |2 5


BI L EVE L P E NTHOUS EI N E S S E NS A CONDOMI NI UM Bo ni f a c i oGl o b a l Ci t y , Luz o n I nt e r i o r : 5 1 2s q . m. U R    P


COL L E CTI ON •P E NTHOUS EE DI TI ON |2 7


S ot he b y ’ sI nt e r na t i ona l Re a l t ya ndt heS ot he b y ’ sI nt e r na t i ona l Re a l t y l og oa r er e g i s t e r e d( orunr e g i s t e r e d)s e r v i c ema r k sus e dwi t h pe r mi s s i on. Ea c hOf f i c eI sI nde pe nde nt l yOwne dAndOpe r a t e d.

Collection: Penthouse Edition  

Philippine Sotheby's International Realty Collection: Penthouse Edition

Advertisement