Page 1

Context, specifieke 足taken en profiel足kenmerken Raad van Toezicht Stichting Philadelphia Zorg


1. Aanleiding en context De Stichting Philadelphia Zorg, hierna: ‘Philadelphia’, is een landelijke netwerkorganisatie voor mensen die zorg ­en/of ondersteuning nodig hebben, ongeacht oorzaak, beperking of leeftijd. Met deze ondersteuning kunnen zij zo zelfstandig mogelijk invulling geven aan hun leven. Philadelphia wil naast mensen staan op basis van een christelijke levensvisie. De focus is gericht op mensen met beperkingen (verstandelijk, meervoudig, zintuiglijk, autismespectrum­stoornis (ASS), niet aangeboren hersenletsel (NAH), syndroomgebonden, psychisch). Uitgangspunten van Philadelphia zijn professionele zorg en dienstverlening, menselijke maat en maatwerk, duidelijke en directe medezeggenschap, denken en werken vanuit een christelijke identiteit en een cultuur van betrokkenheid, respect en zakelijkheid. Philadelphia biedt diensten zoals woonbegeleiding, ambulante begeleiding, gezinsvervangende tehuizen, kort­ durende opvang, werk en dagbesteding, ondersteuning bij ouderinitiatieven, behandeling en therapieën. De organisatie heeft als maatschappelijke onderneming het leveren van zorg aan verstandelijk gehandicapten als kerntaak, maar heeft nog enkele verzorgings­huizen in haar bezit die aan het eind van het jaar worden afgestoten, evenals een regionale thuiszorginstelling. De afstoting van KWV zal nog voor de defusering van Philadelphia plaats hebben (uitgaande van defusering per 1 september 2009, zie onder). Philadelphia telt ruim 8.000 cliënten en ruim 8.700 medewerkers werkzaam op 800 locaties verdeeld over 14 regio’s. De omzet bedroeg in 2008 € 334 miljoen en het resultaat was min € 18,4 miljoen. Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2008 ruim € 12 miljoen. Philadelphia maakt van april 2008 tot medio 2009 deel uit van de Stichting Espria, een bestuurlijke fusie van de Stichting Evean Groep en Philadelphia. Espria is op haar beurt een personele unie aangegaan met de Stichting Woonzorg Nederland. Eind mei 2009 is echter tot verzelfstandiging van Philadelphia besloten en gaat de organisatie zich uitsluitend richten op zorg aan verstandelijk gehandicapten.

De komende tijd zal de nadruk worden gelegd op: 1. het doorvoeren van het herstelplan binnen Philadelphia 2. het ontvlechten van Philadelphia en Espria 3. het ontwikkelen van Philadelphia tot één van de beste organisaties van Nederland op het gebied van zorg aan verstandelijk gehandicapten, dè kerntaak van Philadelphia. Zo moet de zorg op de diverse locaties een inhaal­ slag maken, zowel waar het gaat om de gebruikelijke zorg van Philadelphia aan verstandelijk gehandicapten, als voor die groepen sterk verstandelijk gehandicapten die intensieve zorg nodig hebben, waartoe Philadelphia onvoldoende is geëquipeerd. Philadelphia is sterk in zorg binnen gezinsvervangende tehuizen. Verdere uitbreiding naar dagbesteding is het overwegen waard als de organisatie echt specialist in de zorg aan verstandelijk gehandicapten wil zijn. Ook mag Philadelphia duidelijker kiezen voor en implementeren van specifieke zorgaanpakken. Een ander punt van aandacht is de financiering van de zorg. De AWBZ gelden zullen worden ingeperkt en steeds meer worden toegespitst op de zwaardere beperkingen. Dit betekent dat de aanpak van financiële solidariteit, zoals die nu geldt binnen Philadelphia, aan herziening toe is. Iedere cliënt zal gaan eisen dat hij de zorg krijgt waar hij recht op heeft. Dat betekent ook dat andere cliënten - volgens de wet en regelgeving - minder zorg zullen gaan krijgen. Philadelphia ontvangt via meerdere bronnen gelden (AWBZ, WMO, ZW), wellicht in de toekomst uit te breiden met sponsorgelden van vrienden, ouders en verwanten van Philadelphia. In de uit­voe­ring is nog onvoldoende sterk budgetbewustzijn aanwezig. Bovendien ontbreekt een goede medezeggen­schap zowel qua structuur als cultuur voor cliënten en verwanten. Daarenboven wordt een nieuwe wet voorbereid over zeggenschap van cliënten en verwanten. Deze geeft vooral cliënten veel een sterkere positie.

1


Op het gebied van interne bedrijfsvoering is een verdere ontwikkeling van de combinatie zorg/financierings­ processen noodzakelijk. In de basis zijn de ontwikkelde processen goed, echter een behoorlijke ICT onder­ steuning is niet voldoende aanwezig. Niet alleen aandacht voor ICT is van belang, maar ook een goede management informatie voorziening, een goede balans tussen directe en indirecte kosten en het bouwen van een klein maar kwalitatief hoogwaardig bestuurscentrum verdienen prioriteit. Last but not least zullen herstel van imago en dus reputatiemanagement en public affairs de komende jaren tijd en inspanning vergen. De cultuur van Philadelphia migreert naar een sterkere externe oriëntatie en klantgerichtheid, een gezonde balans tussen zorg en zakelijkheid en naar het nemen van verantwoordelijkheid. Kortom, betrokkenheid, respect en zakelijkheid. Naast de focus op bovenstaande ingrijpende zaken, nemen de complexiteit van het toezicht houden en de druk op individuele toezichthouders (aansprakelijkheid) in ons land toe en heeft de organisatie grote ambities op het gebied van optimalisering van het risicomanagement, financieel beheer, de cultuur en de kwaliteit van zorgdiensten. Last but not least moet de RvT van Philadelphia, ook vanwege de maatschappelijke en politieke druk ter zake, dat de governance van Philadelphia best in class is. De RvT van Philadelphia zal na de ontvlechting bestaan uit in ieder geval drie onafhankelijke leden, van wie een voorzitter en twee leden. Deze RvT zal pluriform en divers zijn samengesteld en ten minste kennis en ervaring van de gehandicaptenzorg, openbaar bestuur, bedrijfsleven, wetenschap, maatschappelijk ondernemen en financiële deskundigheid moeten borgen. Voorts zullen de toezichthouders de christelijke levensovertuiging dienen te respecteren. Het actief lidmaatschap van een protestants christelijke kerk strekt tot aanbeveling. Er zijn rechten van voordracht tot toezichthouders voor de Participatieraad (bindend, mede “namens” de Cliëntenraad) en Ondernemingsraad (niet bindend, “gewoonterecht”). Ook deze toezichthouders dienen te voldoen aan de algemene profieleisen van de Raad van Toezicht.

2


2. Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar gelieerde organisaties. De Raad van Toezicht staat de RvB met advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvT zich naar het belang van de stichting en de met haar gelieerde organisaties. De toezichthoudende taak van de RvT spitst zich toe op het belang van de organisatie, op de belangen van alle betrokkenen en op het maatschappelijke belang. De Raad speelt een belangrijke rol in de brugfunctie naar de maatschappij bij externe ontwikkelingen en bij de beantwoording van de vraag of de stichting haar maatschappe­ lijke functie behoorlijk vervult. Het toezicht van de Raad is ook preventief, waartoe de leden van de Raad zich op de hoogte houden van de besluitvorming binnen de Raad van Bestuur. Behalve een toezichthoudende taak, vervult de Raad van Toezicht een klankbordfunctie ten opzichte van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur wisselen desgewenst van gedachte met de Raad van Toezicht over trends en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Om de toezichthoudende en adviserende taken goed te kunnen vervullen, zullen de leden van de RvT voortdurend een zekere afstand tot de stichting te bewaren. Zij zijn echter tegelijkertijd bij de stichting op een dusdanige manier betrokken dat zij van alle majeure ontwikkelingen op de hoogte zijn. Zij adviseren en inspireren de Raad van Bestuur, terwijl zij deze ook beoordelen en controleren. De leden hebben zowel oog voor de brugfunctie naar de maatschappij als ook voor het organisatiebelang. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting zijn betrokken. Met het oog op de uitvoering van zijn statutaire taken rekent de Raad van Toezicht de volgende taken en bevoegdheden tot zijn hoofdverantwoordelijkheid: • het samenstellen van de Raad van Bestuur en het beoordelen van diens functioneren; • het beoordelen van het algemene beleid en van de te voeren algemene strategie; • het beoordelen van de financiële positie van Philadelphia en de ontwikkelingen ter zake op de middellange en lange termijn; • het bewaken van het naar behoren functioneren van intern toezicht; • het beoordelen van het zorgkwaliteits- en innovatieve beleid van de stichting; • het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur; • het houden van integraal toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting; • het beoordelen van de organisatiestructuur van Philadelphia; • het beoordelen van het functioneren van de organisatie in haar maatschappelijke context. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vast­ gestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht worden gehanteerd. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. De RvT benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris. 3


3. De ideale competenties en ervaring in de Raad van Toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden, de Raad van Toezicht het best in staat stelt zijn diverse taken naar behoren te verrichten. Dit betekent dat de Raad van Toezicht in zijn geheel moet beantwoorden aan de volgende maatstaven: • dieptekennis van zorg aan verstandelijk gehandicapten; • spreiding van maatschappelijke ervaring en kennis van maatschappelijk ondernemen; • bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven; • ervaring in het openbaar bestuur; • relevante ervaring in de wetenschap; • kennis van marketing, PR en PA • kennis van juridische en sociale zaken/HRM • financiële en bedrijfseconomische deskundigheid; • pluriformiteit en diversiteit; • spreiding van specifieke ervaring in die gebieden waar Philadelphia actief is of zal worden; • kennis van wet- & regelgeving op het gebied van gehandicaptenzorg. Bij het opstellen van de voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met het vereiste dat een of meer leden van de Raad van Toezicht in elk geval deskundigheid heeft/hebben op een of meer van de bovengenoemde terreinen. De Raad van Toezicht wordt bovendien zodanig samengesteld, dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de Raad van Toezicht als een team kan optreden. Elke commissaris wordt wettelijk geacht de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Voor alle leden gelden in dit licht de volgende basiseisen: • • • • •

is onafhankelijk, staat boven de partijen; heeft statuur, dwingt respect af, heeft een rechte rug; heeft visie, kan integrale belangenafwegingen maken; is gecommitteerd en voldoende beschikbaar, is benaderbaar; is positief kritisch ingesteld, kan de Raad van Bestuur “uitdagen” en als zijn sparring partner en klankbord optreden, kan desgewenst “streng“ zijn; • is constructief, heeft bindingskracht, is een bruggenbouwer; • is analytisch goed, heeft strategisch inzicht; • is ondernemend, geen bureaucraat; • is organisatie- en omgevingssensitief, is empatisch; • kan waar nodig distantie houden; • is enthousiast, energiek; • hanteert een open stijl van communiceren, kan goed luisteren; • beschikt over een relevant netwerk; • heeft ruime bestuurlijke ervaring; • is bij voorkeur economisch actief; • respecteert de christelijke levensovertuiging en bewaakt respectievelijk behartigt de identiteit van de organisatie; • heeft nadrukkelijk meerwaarde voor de fase waarin de organisatie zich bevindt, heeft daarom gevoel voor en ervaring met de maatschappelijke zorgonderneming die Philadelphia wil zijn;

4


• is een ambassadeur van de organisatie • is sociaal bewogen en gericht op versterking van de positie van mensen aan de zwakke kant van de samenleving, c.q. mensen die minder gemakkelijk in staat zijn zich in een individualiserend en verzakelijkend klimaat zelfstandig staande te houden • is acceptabel voor de maatschappelijke omgeving waarin de organisatie actief is en is zelf aantoonbaar maatschappelijk betrokken; • is bereid en in staat tot permanente bijscholing op het gebied van zorg en deugdelijk bestuur.

Conflicts of interest Een lid van de Raad van Toezicht kan niet bestuurder of toezichthouder zijn van een andere zorginstelling op het gebied van zorg aan verstandelijk gehandicapten. Evenmin kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd gewezen bestuurders van de stichting gedurende een termijn van vier jaar na het beëindigen van hun functie.

Tijdsbeslag De Raad van Toezicht komt 6 maal regulier per jaar bijeen. Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn voor informeel klankborden en eventuele commissies.

Remuneratie Conform de relevante code NVTZ (leden max. € 10.000 per jaar; voorzitter € 10-20.000 per jaar). Er zijn een reglement, een profielschets en een rooster van aftreden van de Raad van Toezicht beschikbaar.

5


Bijlagen

Aanvullend Profiel Voorzitter Raad van Toezicht

Specifieke taken en verantwoordelijkheden voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht Philadelphia heeft een aantal specifieke taken en verantwoordelijkheden: • D  e voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De voorzitter onderhoudt contact met de voorzitter van de Raad van Bestuur en houdt de Raad van Toezicht van deze contacten op de hoogte; • De voorzitter treedt - voor zover nodig - op als woordvoerder namens de Raad van Toezicht; • De voorzitter streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Toezicht bij de werk­ zaamheden van de Raad van Toezicht en regelt de coördinatie van alle activiteiten van de Raad van Toezicht; • De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Toezicht zoals

h  et - samen met de RvB - voorbereiden en bepalen van de agenda voor vergaderingen van de Raad van Toezicht; het zorg dragen voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en het zorgen dat er voldoende tijd bestaat voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming; het toezien op het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht; het er op toezien dat een tijdige en adequate informatievoorziening aan de Raad van Toezicht plaats heeft; het zorg dragen voor het introductie- en opleiding- of trainingsprogramma voor de leden van de Raad van Toezicht; het initiëren van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur; het desgewenst onderhouden van contacten met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en de Participatieraad (Noot: overleg wordt in de praktijk meer overgelaten aan de respectieve voordrachtscommissarissen)

6


De ideale aanvullende competenties en ervaring van de voorzitter Raad van Toezicht

Naast de algemene kenmerken waaraan een toezichthouder moet voldoen, zoals het in staat zijn om de hoofdlijnen van het beleid te beoordelen en om integrale belangenafwegingen te maken, dient de voorzitter van de Raad van Toezicht - gelet op de strategische agenda en gewenste samenstelling van de Raad - in het bijzonder idealiter te beschikken over de volgende aanvullende competenties en ervaring: • • • •

is een boegbeeld is een geboren teamspeler communiceert goed beschikt over kennis van en ervaring met strategische vraagstukken, heeft visie op maatschappelijke ontwikkelingen • is transparant, zegt wat hij doet en doet wat hij zegt • heeft voldoende tijd beschikbaar om aandacht aan Philadelphia te besteden, heeft ruimte voor informeel klankborden • kan omgaan met turbulenties in de maatschappij en de politiek betreffende publieke ondernemingen • heeft aantoonbaar kennis van of affiniteit met grote/ingewikkelde zorgorganisaties in een complex politiek/ bestuurlijk krachtenveld • heeft kennis en/of ervaring op het gebied van organisatie- en ontvlechtingvraagstukken • heeft ervaring met cultuurveranderingtrajecten en is in staat om met het bestuur een cultuurveranderingtraject te entameren • beschikt over een goede kennis van corporate governance vraagstukken • heeft ervaring in het openbaar bestuur en beschikt over toegang tot relevante politieke partijen en tot relevante politieke ambtsdragers maar is geen politicus

De ideale aanvullende competenties en ervaring van het Lid Raad van Toezicht Zorg

Naast de algemene kenmerken waaraan een toezichthouder moet voldoen, zoals het in staat zijn om de hoofdlijnen van het beleid te beoordelen en om integrale belangenafwegingen te maken, dient dit lid van de Raad van Toezicht - gelet op de strategische agenda en gewenste samenstelling van de Raad - idealiter te beschikken over de volgende aanvullende competenties en ervaring: • heeft gedegen kennis van en ervaring met (gehandicapten)zorg • heeft ervaring met verschillende zorgaanpakken • heeft kennis van vraagstukken op het gebied van zorgkwaliteit • is op de hoogte van relevante wetenschappelijke inzichten

7


De ideale aanvullende competenties en ervaring van het Lid Raad van Toezicht Financiën

Naast de algemene kenmerken waaraan een toezichthouder moet voldoen, zoals het in staat zijn om de hoofdlijnen van het beleid te beoordelen en om integrale belangenafwegingen te maken, dient dit lid van de Raad van Toezicht - gelet op de strategische agenda en gewenste samenstelling van de Raad - idealiter te beschikken over de volgende aanvullende competenties en ervaring: • b  eschikt over gedegen ervaring op financieel-economisch gebied, in het bijzonder waar het gaat om risicobeheersing, financiële en management informatiesystemen evenals recovery • heeft idealiter deze ervaring opgedaan als CFO in het bedrijfsleven • heeft kennis van financiering van de zorg respectievelijk is bereid en in staat om dit snel eigen te maken • heeft gedegen kennis van ICT vraagstukken • is idealiter ingevoerd in personeelszaken en sociale verhoudingen • beschikt idealiter over juridische kennis

PM: aanvullende profielen voordracht toezichthouders CR/PR en OR

Dr Paul Nobelen, bestuursadviseur 140609 bijgesteld op14 juli 2009

8


Profiel Raad van Toezicht  
Profiel Raad van Toezicht  

Profiel voor leden van de raad van toezicht

Advertisement