Page 1


ZwiČzek Piųki Rħcznej w Polsce

Henryk Norkowski, Jerzy Noszczak

Piųka rħczna - zbiór testów

Wydawnictwo finansowane ze Ğrodków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Związku Piáki RĊcznej w Polsce

1


Redakcja: Jerzy Noszczak

Projekt okųadki: Jakub Gucha

Wydanie II poprawione i poszerzone

© Copyright by ZwiČzek Piųki Rħcznej w Polsce Warszawa 2010

ISBN: 978-83-928221-4-1

Wykonanie – druk: Centrum Poligrafii Sp. z o.o. 02-232 Warszawa, ul. Bopuszaŷska 53 www.jakubiccy.pl

2 2


Spis treƑci 1. 2. 3. 4. 5.

Miħdzynarodowy Test SprawnoƑci Fizycznej Ocena sprawnoƑci wszechstronnej - Test INKF Ocena wydolnoƑci beztlenowej – Test Wingate Ocena mocy beztlenowej – Test Quebec Testy wydolnoƑci beztlenowej - H. Norkowskiego • Próba laboratoryjna kobiety wariant I • Próba laboratoryjna kobiety wariant II • Próba laboratoryjna kobiety wariant III • Próba biegowa kobiety wariant I • Próba biegowa kobiety wariant II • Próba biegowa kobiety wariant II • Próba laboratoryjna mħǏczyǍni wariant I • Próba laboratoryjna mħǏczyǍni wariant II • Próba laboratoryjna mħǏczyǍni wariant III • Próba biegowa mħǏczyǍni wariant I • Próba biegowa mħǏczyǍni wariant II • Próba biegowa mħǏczyǍni wariant III 6. Próba wytrzymaųoƑci beztlenowej – J. Noszczaka 7. Ocena wydolnoƑci tlenowej – Beep Test (wersja norweska) 8. Próba wytrzymaųoƑci tlenowej – Test Coopera – wersja standardowa 9. Próba wytrzymaųoƑci tlenowej – Test Coopera – wersja zmodyfikowana 10. Próba adaptacji zawodników do gry – Test J. Czerwiŷskiego 11. Ocena sprawnoƑci ukierunkowanej – Test J. Noszczaka

3 3


Wydziaų Organizacji Szkolenia ZwiČzku Piųki Rħcznej w Polsce oddaje do rČk trenerów i zawodników drugie wydanie zbioru testów i sprawdzianów do wykorzystania w diagnostyce i monitoringu procesu treningowego. Wiele elementów skųada siħ na ostateczny wynik sportowy. NajwaǏniejszy z nich to: prawidųowo zaplanowany i realizowany wieloletni program treningowy z udziaųem utalentowanych zawodników. Ich potencjaų sprawnoƑci wszechstronnej i specjalnej, cechy wolicjonalne oraz ksztaųtowane przez trenera umiejħtnoƑci techniczno – taktyczne decydujČ o osiČgniħciach sportowych. Szeroka dyskusja w Ƒrodowisku, a przede wszystkim obserwacje i doƑwiadczenia trenerów kadr narodowych oraz badania porównawcze nad poziomem sprawnoƑci wszechstronnej zawodników i zawodniczek wskazujČ doƑđ jednoznacznie na niezadowalajČce parametry siųy i wytrzymaųoƑci naszych piųkarek i piųkarzy rħcznych. DČǏenie za wszelkČ cenħ do wprowadzania „nowinek” techniczno – taktycznych i co siħ z tym wiČǏe przeƑwiadczenie o decydujČcym wpųywie samej taktyki na skutecznoƑđ gry doprowadziųo do bagatelizowania, zarówno wƑród szkoleniowców jak i zawodników podstawowej wartoƑci w naszej grze – potencjaųu sprawnoƑci wszechstronnej. Zmiana przepisów gry umoǏliwiajČca „szybkie wznowienie gry” po utracie bramki oraz indywidualne i zespoųowe „przyspieszanie gry” w ataku pozycyjnym jednoznacznie wskazujČ na wartoƑci i korzyƑci dla wyniku sportowego wiČǏČce siħ z rozwijaniem potencjaųu motorycznego. Z tego powodu trenerzy wiħkszČ uwagħ winni zwróciđ na analizħ proporcji Ƒrodków treningowych (wszechstronnych w stosunku do techniki i taktyki gry) stosowanych w rocznym cyklu treningowym. Najlepszym przykųadem korelacji wysokiej sprawnoƑci wszechstronnej z wynikiem sportowym jest nasza mħska reprezentacja. Poza wysokimi umiejħtnoƑciami techniczno – taktycznymi oraz walorami wolicjonalnymi w skųadzie wicemistrzów oraz brČzowych medalistów mistrzostw Ƒwiata znajdujČ siħ zawodnicy (G. Tkaczyk, K. Bielecki, S. Szmal, M i B Jureccy, B. Jaszka) o wybitnych wskaǍnikach mocy co odnotowano w ich mųodzieǏowym okresie szkolenia. Wskazuje to zarówno na wagħ odpowiedniego doboru zawodników do naszej dyscypliny, ich indywidualnČ dbaųoƑđ o wszechstronny rozwój jak i wųaƑciwie realizowany wieloletni cykl treningowy uwzglħdniajČcy ksztaųtowanie cech motorycznych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono stosowane dotychczas oraz nowe propozycje prób i testów okreƑlajČcych potencjaų fizyczny zawodnika. Przypominamy, kiedyƑ standardowo wykonywane testy sprawnoƑci wszechstronnej (Test INKF, Test Coopera) jak i nowsze próby oceniajČce wydolnoƑđ tlenowČ (Beep Test), beztlenowČ (test Wingate, test Quebek) oraz stopieŷ adaptacji sprawnoƑciowo – technicznej do gry w piųkħ rħcznČ (próba Czerwiŷskiego). Zmodyfikowany test, w stosunku do poprzedniego wydania, okreƑlajČcy poziom wydolnoƑci beztlenowej prezentuje H. Norkowski. Na podstawie duǏej liczby badaŷ zawodników i zawodniczek zespoųów ligowych i kadr narodowych uwzglħdnių poziom zaawansowania treningowego i zaprezentowaų moǏliwoƑđ zastosowania jednego z trzech wariantów testu o zmiennej przerwie wypoczynkowej. Poza ocenČ potencjaųu wydolnoƑci beztlenowej autor podaje równieǏ normy dla zawodników grajČcych na róǏnych pozycjach. Do zbioru testów wųČczono równieǏ Miħdzynarodowy Test SprawnoƑci Fizycznej, który obowiČzuje w Unii Europejskiej i ocenia sprawnoƑđ fizycznČ dziewczČt i chųopców w wieku 719 lat. PrzedstawiajČc szeroki zakres prób okreƑlajČcych potencjaų ruchowy zawodników pragniemy zaakcentowađ rolħ sprawnoƑci wszechstronnej w osiČganiu sukcesu sportowego. Przedstawione próby i testy, mamy nadziejħ, bħdČ przydatnym narzħdziem sųuǏČcym szkoleniowcom do oceny i sterowania rozwojem i formČ sportowČ zawodników. SČdzimy, Ǐe bħdČ przydatne równieǏ samym zawodnikom, którzy w zdecydowanie wiħkszym wymiarze winni byđ odpowiedzialni za doskonalenie i utrzymanie na odpowiednim poziomie podstawowych cech motorycznych. 4 4


1. Miħdzynarodowy Test SprawnoƑci Fizycznej Miħdzynarodowy test sprawnoƑci fizycznej dla dziewczČt i chųopców w przedziale wieku 7-19 lat. Skųada siħ z nastħpujČcych prób: 1. Bieg na dystansie 50m; 2. Skok w dal z miejsca; 3. Biegi na dystansie: a) 600m (dziewczħta i chųopcy do w wieku do 11 lat), b) 800m (dziewczħta w wieku 12 i wiħcej lat), c) 1000m (chųopcy w wieku 12 i wiħcej lat); 4. Pomiar siųy dųoni; 5. pomiar siųy wzglħdnej: a) zwis na ugiħtych rħkach (dziewczħta we wszystkich przedziaųach wieku i chųopcy do 11 lat) b) podciČganie w zwisie na drČǏku (chųopcy w wieku 12 i wiħcej lat); 6. bieg wahadųowy na dystansie 4 razy 10m z przenoszeniem klocków; 7. Siady z leǏenia tyųem wykonywane w czasie 30 sekund; 8. Skųon tuųowia w przód w staniu Zalecana jest nastħpujČca kolejnoƑđ przeprowadzania prób: Pierwszego dnia naleǏy oceniđ stan sprawnoƑci w próbach od pierwszej do trzeciej. W drugim dniu wykonuje siħ pozostaųe próby. W przypadku wykonywania testu w ciČgu jednego dnia, próbħ biegu na dųugim dystansie naleǏy odbyđ jako ostatniČ. Instrukcja wykonywania prób: Bieg na dystansie 50m. - start z miejsca (pozycja wysoka) miarČ próby jest krótszy czas z dwóch biegów mierzonych z dokųadnoƑciČ do 0,01 s. Skok w dal z miejsca – skocznia z piachem i belkČ lub nawierzchnia syntetyczna z wyznaczonČ liniČ startu oraz dwa twarde materace poųoǏone wzdųuǏ. WykonujČcy próbħ staje w maųym rozkroku (stopy równolegle), pochyla tuųów, ugina nogi z jednoczesnym zamachem obu rČk doųem w tyų, po czym wykonuje wymach rČk w przód i odbijajČc siħ jednoczeƑnie energicznie od podųoǏa skacze jak najdalej w przód. DųugoƑđ skoku mierzy siħ od linii startu do najbliǏszego Ƒladu z dokųadnoƑciČ do 1cm. MiarČ próby jest dųuǏszy z dwóch skoków. Biegi na dystansach – naleǏy wykonywađ je na bieǏniach LA lub na równym, twardym podųoǏu w formie zamkniħtego obwodu bez nadmiernie ostrych ųuków. Próbħ wykonuje siħ jeden raz ze startu wysokiego. MiarČ próby jest czas pokonania dystansu (pomiar z dokųadnoƑciČ do 1s). Pomiar siųy rħki - w czasie wykonywania próby đwiczČcy stoi w maųym rozkroku. Sprawniejsza rħkČ obejmuje dynamometr dųoniowy tak, aby palce i dųoŷ przylegaųy doŷ ƑciƑle. Oba ramiona opuszczone swobodnie wzdųuǏ tuųowia (rħka z dynamometrem w pewnej odlegųoƑci od ciaųa). wiczČcy wykonuje dwie próby ƑciskajČc dynamometr z maksymalna siųČ. MiarČ próby jest najlepszy wynik.

5 5


Zwis na ugiħtych rħkach – drČǏek poziomy na wysokoƑci dosiħǏnej, czasomierz, materac do lČdowania. Zadanie polega na jak najdųuǏszym utrzymaniu siħ w zwisie na drČǏku o ramionach ugiħtych w stawach ųokciowych. PrzystħpujČc do próby đwiczČcy chwyta drČǏek nachwytem, palcami od góry, kciuk od doųu, na szerokoƑci barków tak, aby jego broda znalazųa siħ powyǏej drČǏka. Próba zaczyna siħ, gdy đwiczČcy samodzielnie zawiƑnie na drČǏku a koŷczy siħ kiedy jego oczy znajdČ siħ poniǏej drČǏka. Próbħ wykonuje siħ jeden raz a jej miarČ jest czas zwisu mierzony w sekundach. W zwisie podciČganie na drČǏku – drČǏek poziomy (wysokoƑđ doskoczna), materac do lČdowania. Z podskoku lub z taboretu – đwiczČcy chwyta drČǏek nachwytem (palce od góry, kciuk od doųu) na szerokoƑđ barków i wykonuje zwis. Na sygnaų zgina rħce w stawach ųokciowych i podciČga proste ciaųo tak, aby broda znalazųa siħ nad drČǏkiem. CzynnoƑđ te powtarza bez przerwy tle razy ile moǏe. Próbħ wykonujecie jeden raz. Próba jest zakoŷczona gdy đwiczČcy pozostaje w zwisie dųuǏej niǏ 2 sekundy lub pomimo dwukrotnych wysiųków nie moǏe unieƑđ brody ponad drČǏek. Na wynik skųad asie liczba prawidųowych podciČgniħđ. Bieg wahadųowy 4 razy 10 metrów – 2 linie (boisko, sala) oddalone od siebie 10m., czasomierz, 2 klocki o wymiarach 5x5x5cm. znajdujČce siħ za 2 liniČ. wiczČcy ze startu wysokiego wykonuje bieg do 2 linii, podnosi jeden z klocków, biegnie z min do linii startu i ukųada go za liniČ i biegnie po drugi klocek oraz kųadzie go tak jak uprzednio. Gdy klocek zostanie rzucony za liniČ, a nie poųoǏony, próbħ naleǏy uznađ za niewaǏnČ i powtórzyđ od poczČtku. Próbħ wykonuje siħ dwukrotnie a wynik stanowi krótszy czas. Siady z leǏenia – czasomierz, twardy materac. wiczČcy kųadzie siħ na plecach tak ,aby nogi byųy ugiħte w stawach kolanowych pod kČtem 90 stopni, a stopy rozstawione na szerokoƑđ ok. 30cm. Rħce splecione palcami kųadzie na karku. Partner klħka przy stopach leǏČcego i przyciska je, aby dotykaųy caųČ powierzchniČ podųoǏa. Na sygnaų, đwiczČcy unosi tuųów do siadu i dotyka ųokciami kolan, a nastħpnie natychmiast (bez Ǐadnej przerwy) powraca do leǏenia na plecach i wykonuje kolejny siad. Za kaǏdym razem plecy muszČ powracađ do pozycji wyjƑciowej tak , aby gųowa i splecione palce miaųy kontakt z podųoǏem. CzynnoƑđ tħ wykonuje siħ tak szybko, jak to jest moǏliwe - w czasie 30 sekund. Miara próby jest liczba prawidųowo wykonanych siadów. W staniu, skųon tuųowia w przód – Taboret, ųawka gimnastyczna lub inne urzČdzenie (wys.50-70cm.) z przymocowanČ podziaųkČ centymetrowČ (punkt zero na poziomie stóp). wiczČcy bez obuwia staje na podwyǏszeniu (stopy zųČczone, nogi proste w stawach kolanowych) i ruchem ciČgųym wykonuje skųon tuųowia w przód tak, aby siħgnČđ palcami jak najniǏej. Pozycjħ maksymalnego skųonu naleǏy utrzymađ przez 2 sekundy. Punktacja: wynik „zero” – poziom stóp, za kaǏdy centymetr brakujČcy do poziomu stóp – 1 punkt ujemny, za kaǏdy centymetr poniǏej poziomu stóp – 1 punkt dodatni. Próbħ wykonuje siħ dwukrotnie i liczy siħ lepszy wynik.

6 6


Tabele punktowe dla dziewczČt i chųopców: DZIEWCZ%TA – 7 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63

bieg na 50 m s 7,8

skok w dal z miejsca cm

bieg na 600 m

siųa dųoni

s

kg

zwis na ugiħtych rħkach liczba

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s

liczba

cm 25

37 188

110 9,8

7,9

36 186

111

185 184 183 182 181 180 179 178

112

23 8,0

8,1

8,2

9,9

24 35

10,0 113 10,1 114 115 116 117

34 23

22

10,2 33 10,3 32

175

120

172

123

21

8,3

31

8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8

22

10,4

20 169 167 165 163 161 159 157 155 153 151 149 148 146 144 142 140 139 137

126 128 130 132 134 137 140 143 146 149 152 155 158 162 165 168 172 176

19 18

17 16

15 14

13 7 7

60 57 54 51 49 46 43 40 37 35 32 30 29 27 25 23 21 20

10,5 10,6 10,7 10,8 11,0 11,1 11,3 11,4 11,6 11,7 11,9 12,0 12,2 12,3 12,5 12,6 12,7 12,9 13,0 13,2

21 30 20 29 28

19 18

27

17

26

16 15

25 24

14 13

23

12

22

11 10

21


62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

9,9 10,0 10,1 10,3 10,4 10,5 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2

135 133 132 130 128 126 125 123 121 119 118 116

179 183 186 190 193 197 200 204 207 211 214 216

12

11

10 9

19 17 15 14 12 11 10 9 7 5 4 2

13,3 13,5 13,7 13,8 14,0 14,1 14,2 14,4 14,5 14,7 14,8 15,0

9 20 19 18

8 7 6 5

17 16

4 3 2

DZIEWCZ%TA – 8 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74

bieg na 50 m s 7,5

7,6

skok w dal z miejsca cm 204 203 202 201 200 199 198

bieg na 600 m

siųa dųoni

s

kg

zwis na ugiħtych rħkach liczba

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s 9,6

liczba

cm

39

25

102 9,7 103

25 9,8

38 24

104 7,7

bieg 4x10 m

9,9

195 24 192

105

189

106

186

107 108 109 110 112 115 117 119 122 125 128 131 134

10,0

7,8

37

10,1

23 36

10,2 7,9

183 8,0 180 8,1 8,2 8,3 8,4

177 175 174 172 170 168 166

23 10,3

35

10,4

34

10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,1 11,3 11,4

33

21

32

20 19

22 22

21

20

8 8

60 58 56 53 50 47 43

31 18 30 17


73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

8,5 8,6 8,7 8,8 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8

164 163 161 159 157 155 153 151 150 148 146 144 142 140 138 137 135 133 131 129 127 126 124

137 140 143 146 149 152 155 159 162 165 168 172 175 178 181 185 188 191 195 198 201 204 208

19

18

17

16 15 14 13 12 11 10

41 39 36 34 32 31 29 27 25 23 21 20 18 16 15 13 12 11 10 8 6 5 3

11,5 11,7 11,8 12,0 12,1 12,2 12,3 12,5 12,6 12,7 12,9 13,0 13,1 13,3 13,4 13,5 13,7 13,8 14,0 14,1 14,2 14,4 14,5

29

16

28

15 14

27 13 26 25

12 11

24 23

10 9

22

8

21

7 6

20 5 19 18

4 3

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s 9,2

liczba

cm

DZIEWCZ%TA – 9 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85

bieg na 50m s 7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

skok w dal z miejsca cm 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194

bieg na 600m

siųa dųoni

s 91

kg 28

zwis na ugiħtych rħkach liczba

40 92

9,3

93

9,4

25

39 94

27

95

9,5 9,6

24 38

96 97 98 99 100

9,7 26 9,8

37 23

99 36 9 9


84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

7,5

193 192 191

103

25

10,0 35

106

7,6

34 188

7,7 185 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,6 9,7 9,8 9,9 10,1 10,2 10,3

22

10,1

182 180 178 176 174 172 170 168 166 164 162 160 158 156 154 152 150 148 146 144 142 140 138 136 134 132

109 112 115 118 121 124 127 130 133 136 139 142 145 148 151 154 157 160 164 167 170 173 176 179 182 186 189 192 195 198

24

23

22 21 20

19 18

17 16 15 14 13 12

60 58 56 53 50 47 45 42 39 36 34 32 31 29 27 25 23 21 20 18 16 15 13 12 11 10 8 6 5 3

10,2 10,3 10,5 10,6 10,7 10,9 11,0 11,1 11,2 11,4 11,5 11,6 11,7 11,9 12,0 12,1 12,2 12,4 12,5 12,6 12,7 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,5 13,6 13,7 13,9

21

19

4 3

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s 8,8

liczba 41

cm

33 32 31

20 19 18 17

30 16 29 28 27

15 14 13 12

26 11 25 24

10 9

23

8

22

7 6

21 5 20

DZIEWCZ%TA – 10 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96

bieg na 50m s 6,7

skok w dal z miejsca cm

bieg na 600m

siųa dųoni

s 89

kg 33

zwis na ugiħtych rħkach liczba

219 8,9 218

25

6,8

9,0 10 10

40


95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

217

90 32

6,9

7,0

7,1

216 215 214 213 212 211 210 209

9,1 9,2

24 9,3 31

38

92 93 94

9,4

30

206 7,2

97 203

7,2 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8

200 198 196 164 192 190 188 186 184 182 180 178 176 174 172 170 168 166 164 162 160 158 156 154 152 150 148 146 144 142

39

91

29 100 102 104 107 110 113 116 119 122 125 128 131 134 137 140 143 146 149 152 155 158 161 164 167 107 173 176 179 182 185 188

28

27 26 25 24

23 22 21 20 19 18 17 16 15

11 11

60 58 56 53 51 48 46 43 40 37 35 33 32 30 28 26 24 22 21 19 18 16 14 13 12 11 9 7 6 4

9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,2 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,4 13,5

37

23

36 22 35 21 34 20 33

19 18

32 31

17 16

30

15

29

14 13

28 27

12 11

26

10

25

9 8

24 23

7 6

22

5

21

4


DZIEWCZ%TA – 11 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62

bieg na 50m s 6,5

skok w dal z miejsca cm

bieg na 600m

siųa dųoni

s

kg

zwis na ugiħtych rħkach liczba

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s 8,6

liczba

cm

89

42

228

8,7 35

6,6

227

90

8,8 25

226

8,9

41

91 6,7

225

9,0 34

224

92

9,1

223

93

9,2

220

94

217

95

214 212 210 208 206 204 201 199 197 195 193 191 189 187 185 185 181 179 177 174 172

96 97 98 100 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 143 146 149

40

6,8

24 39

6,9

33

9,3 9,4

38

9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,6 11,7 11,8

37

23

7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 84 8,5

32

31 30 29 28 27 26 25 24 23

12 12

60 58 55 51 47 44 42 40 38 36 34 32 30 29 28 26 24 22 21

36

22

35 34

21 20

33

19

32

18 17

31 30

16 15

29

14

28

13 12

27


61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4

170 168 166 164 162 160 158 156 154 152 150

152 155 158 161 164 167 170 173 176 178 181

22 21 20 19 18 17

20 19 18 16 14 12 10 9 8 7 5

11,9 12,0 12,1 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,9 13,0 13,1

26

11 10

25

9

24

8 7

23 22

6 5

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s

liczba 42

cm 26

DZIEWCZ%TA – 12 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73

bieg na 50m s 6,3

skok w dal z miejsca cm

bieg na 600m

siųa dųoni

s 142

kg 40

zwis na ugiħtych rħkach liczba

8,4 239 144 6,4

8,5

238 8,6

6,5

6,6

6,7

327 236 235 234 233 232 231 230

146

227

152

41

39 8,7

148

8,8 38

25 40

8,9

150 9,0 37

39

24

9,1 38

224 6,8 6,9 7,0

7,1 7,2 7,3

9,2 154

221 219 217 215 213 211 209 207 204

36

37

23

9,3 35 156 34 158 160 162 164 166

33 32

13 13

60 58 55 51 48 43 41 39

36 9,4 35

22

9,5 34 9,6

21 33

9,7

20


72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1

202 200 198 196 194 192 190 187 185 183 181 179 177 175 173 170 168 166 164 162 160 158

168 170 172 175 179 183 187 190 194 198 202 205 209 213 216 220 224 228 232 238 240 243

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

37 35 33 31 30 29 27 25 23 22 21 19 18 17 15 13 11 10 9 8 6 5

32

19

31

18

30

17 16

9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,6 12,7 12,8

29 28

15 14

27

13

26

12 11

25

10 9

24 8 23

7 6

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s

liczba 42

cm

DZIEWCZ%TA – 13 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84

bieg na 50m s 6,3

skok w dal z miejsca cm 245

bieg na 600m

siųa dųoni

s 138

kg

zwis na ugiħtych rħkach liczba

8,3 244 140 6,4

243

8,4 43

26 8,5

6,5

6,6

6,7

242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 231

41

142 8,6 144

42

8,7 40

25

8,8 146 41

8,9 39

148

9,0 40 14 14

24


83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

6,8 69 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8

229 227 225 223 221 219 217 215 213 211 209 207 205 203 201 198 197 195 193 191 189 187 185 182 180 178 176 174 172 170 168 166 163

150

39 38

152 153 154 156 158 160 162 164 166 168 171 175 179 182 186 190 194 197 201 205 209 212 216 220 223 227 231 235 239

37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24

60 58 56 52 49 47 45 43 41 39 37 35 33 32 31 29 27 25 24 23 21 20 19 17 15 12 11 10 9 8

9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,4 12,5 12,6

38

37 23 36 35 22 34 33

21

32

20 19

31 30 29

18 17 16 15

28 14 27 26 25

13 12 11 10

24 9 23 8

DZIEWCZ%TA – 14 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95

s

skok w dal z miejsca cm

6,2

245

bieg na 50m

bieg na 600m

siųa dųoni

s 136

kg 45

zwis na ugiħtych rħkach liczba

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s

liczba 42

cm

8,2 27

244 6,3

138

8,3

243

8,4 15 15

41


94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

140

6,4

6,5

6,6

6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8

242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 231 229 227 225 223 221 219 217 215 213 211 209 207 205 203 201 197 195 193 191 189 187 185 138 180 178 176 174 172 170 168 166 163

44

8,5

142

8,6

40

26

8,7 1444

43

39 8,8

146

8,9

38

25

42 9,0 148

37 41

150 151 152 154 156 158 160 162 164 167 171 175 179 182 186 190 194 197 201 205 209 212 216 220 223 227 231 235 239

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

16 16

9,1 60 58 54 51 49 47 45 43 41 40 38 36 35 33 31 30 29 27 26 24 22 21 20 19 18 16 14 13 11 10

24 9,2

36

9,3 35

23

9,5

34

22

9,6

33

21 20

9,7

32

9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4

31

9,4

30

19 18 17 16

29 15 28 27 26

14 13 12 11

25 10 24 23

9 8


DZIEWCZ%TA – 15 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61

bieg na 50m s

skok w dal z miejsca cm

bieg na 600m

siųa dųoni

s

kg 48

248

133

247

134

246

135

zwis na ugiħtych rħkach liczba

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s

liczba

cm

8,2

41

6,2 8,3 47 6,3

27

8,4 40 8,5

245

136

244 243 242 241 240

137

6,4

6,5

46

8,6 39

138

45

139

44

8,8 38

6,6

8,9 237

6,7

234

6,8

231 229 227 225 223 221 219 216 214 212 210 208 205 203 201 199 197 194 192 190

6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9

26

8,7

140

43

141 142 143

42

147

40

150 152 154 156 158 161 165 169 173 177 181 185 189 193 197 201

39

41

38 37 36 35 34 33 32

17 17

25

59 57 55 53 51 49 47 45 43 41 40 38 36 35 33 31 30 29 27 26

9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4

37

36

24

35 34

23

33 22 32 21 31 30 29

20 19 18 17

28 16 27


60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7

188 186 183 181 179 177 175 172 170 168

205 209 212 216 220 223 227 230 234 237

31 30 29 28 27

24 22 21 20 19 18 16 14 13 11

11,5 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5

26 25

15 14 13 12

24 11 23 22

10 9

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s 8,2

liczba

cm

DZIEWCZ%TA – 16 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72

bieg na 50m s 6,1

skok w dal z miejsca cm 249

bieg na 600m

siųa dųoni

s

kg

131

48

zwis na ugiħtych rħkach liczba

41 8,3

6,2 248 6,3

133

247

8,4 47

8,5

27 40

135 246

8,6

6,4

6,5

245 244 243 242 241

137

46

8,7

39 26

8,8 139

45

38 8,9

6,6

44 238

141

9,0

37

43 6,7

235

6,8

232 230 228 226 224 222 220 217 215

6,9 7,0 7,1 7,2

143 144 145 146 147 148 150 153 156 159

25

42 41 40 39 38

18 18

60 58 56 54 52 50 48 46 44

9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1

36

35

24

34 23 33


71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7

213 211 209 206 204 202 200 198 195 193 191 189 187 184 182 180 178 176 173 171 169

162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 213 216 220 223 226 230 233 236

37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27

42 41 39 37 36 34 32 31 30 28 27 25 23 22 21 20 19 17 15 14 12

10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,4 12,5

32

22

31 21 30 20 29 28

19 18

27

17

26

16 15

25 24

14 13

23

12

22

11

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s 8,1

liczba

cm

DZIEWCZ%TA – 17 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83

bieg na 50m s 6,1

skok w dal z miejsca cm 248

bieg na 600m

siųa dųoni

s

kg 49

zwis na ugiħtych rħkach liczba

130 8,2

6,2

39 247

132

8,3 48

6,3

246

27 8,4

134

38

245

8,5

6,4

6,5

47 244 243 242 241 240

13

8,6 37 46

8,7

45

8,8 8,9 9,0 9,1

6,6 237

26

138

140 141

44

19 19

36

35


82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

6,7

234

6,8

231 229 227 225 222 220 218 216 214 212 210 208 206 204 202 200 198 196 193 191 189 187 185 183 181 179 177 175 173 171

6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7

142 143 144 145 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 178 181 184 187 191 194 197 201 204 207 210 214 217 220 223 227 230 233

42 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28

60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 41 39 37 36 34 32 31 30 28 27 25 23 22 21 20 19 17 15 14 12

9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,7 11,8 119, 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4

25 34

33

24

32 23 31 30

22

29 21 28 27

20 19 18

26

25 24

17 16 15 14 13

23 22

12

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s

liczba 40

cm

39

27

DZIEWCZ%TA – 18 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94

bieg na 50m s

skok w dal z miejsca cm 246

bieg na 600m

siųa dųoni

s

kg

130

6,2

zwis na ugiħtych rħkach liczba

8,2 50

245

8,3 132

6,3

244

49

20 20

8,4


93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

243

134

8,5 48

6,4

6,5

6,6

6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7

242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 231 229 227 225 223 221 219 217 215 213 211 209 207 205 203 201 199 197 195 193 191 189 187 185 183 181 179 177 175 173 171

8,6 136

47

38 8,7

46

26

138

8,8

37

45 139

8,9 44

36

140

9,0 43

141 142 143 146 149 152 155 158 161 164 167 170 173 176 179 183 186 190 193 197 201 204 208 211 215 218 22 225 228 232 235

42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28

21 21

25 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 41 39 37 36 34 32 31 30 28 27 25 23 22 21 20 19 17 15 14 12

9,1 9,2 9,3 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,2 12,3 12,4 12,5

35 34 33

24

32 23 31 30 22 29 21 28 20 19 27 26

18 17

25

16 15

24

14

23

13 12


DZIEWCZ%TA – 19 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61

s

skok w dal z miejsca cm

6,3

246

bieg na 50m

bieg na 600m

siųa dųoni

s

kg

130

50

zwis na ugiħtych rħkach liczba

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s 8,3

liczba

cm

39 8,4

245 132 6,4

8,5

244 8,6 243

134

38

27

49 8,7

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9

242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 231 229 227 225 223 221 219 217 215 213 211 209 207 205 203 201 199 197 195 193 191

136

8,8 48

37

8,9

138

36

26

9,0 139 47

9,1

35

140 9,2 141 142 143 145 147 149 151 153 156 160 163 167 171 174 178 181 185 189 192 196 199

46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 22 22

34 60 58 56 55 53 51 49 47 45 43 41 40 39 38 36 34 33 32 30 28

9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,3 11,4

25

33 24 32 31 23 30 22 29 28

21

27

20 19

26

18


60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7

189 187 185 183 181 179 177 175 173 170

203 207 210 214 218 221 225 228 232 235

26 25 23 22 20 18 16 15 14 12

33 32 31 30 29 28

11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,2 12,3 12,4 12,5

17 25

16 15

24 14 23 22

13 12

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s

liczba

cm 24

CHBOPCY – 7 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72

bieg na 50m s 6,8

skok w dal z miejsca cm 199 198

6,9

7,3

197 196 195 194 193 192 191 190 189 188

7,4

185

7,5

182

7,0

7,1 7,2

7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,4 8,5

179 177 175 173 171 169 167 166 164

bieg na 600m

siųa dųoni

s 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 126 127 128 129 130 132 134 136 138 140 142 144 146

kg

zwis na ugiħtych rħkach liczba

38 9,7 26 9,8 37

23

9,9 25 36 10,0 10,1

22 35

24 10,2

21 34

10,3 23

33

20

32

19 18

10,4 22 21 20 19 18 23 23

60 58 56 54 52 50 48 46 44

10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,1 11,2 11,4

31 30 29 28

17 16 15 14


71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,5 10,6 10,7 10,8

163 160 158 156 154 153 151 149 147 145 143 141 139 137 136 134 132 130 128 136 124

148 150 152 154 156 159 162 165 167 170 172 174 177 180 184 187 190 193 197 200 203

42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 23 22 20 18 17 16 14 13 12 11

17 16 15 14 13 12 11

10

9

11,5 11,6 11,8 11,9 12,1 12,2 12,4 12,5 12,6 12,8 12,9 13,1 13,2 13,4 13,5 13,6 13,8 14,0 14,1 14,2 14,3

27 26

13 12 11 10

25 9 24 8 23 22

7 6

21

5

20

4 3

19 2 18 1

CHBOPCY – 8 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83

bieg na 50m s 6,5

skok w dal z miejsca cm 207

bieg na 600m

siųa dųoni

s 103

kg

206

104

29

205

105

zwis na ugiħtych rħkach liczba

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s

liczba

cm

9,6

39

9,7 6,6

24 9,8

204 6,7 203 6,8 6,9 7,0

202 201 200 199 198 197

7,1 194

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 117 119

38 9,9 28

23 10,0 37 10,1 22

27

10,2

36

10,3

21 35

26 24 24

10,4


82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

7,2 191 7,3 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4

188 186 184 182 180 178 176 174 172 170 168 166 164 162 160 158 156 154 152 150 148 146 144 142 140 138 136 134 132

121 122 123 124 126 128 130 132 133 134 136 138 140 143 145 147 149 152 154 157 160 163 166 169 172 175 178 182 185 188 191 194

34

20

33

19

32

18 17

10,5 25

60 58 56 52 51 49 48 47 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 19 18 17 16 15 14 13 12

24

23

22 21 20 19 18 17

16 15 14 13

10,6 10,7 31 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,4 11,5 11,7 11,8 12,0 12,1 12,2 12,3 12,5 12,6 12,8 12,9 13,0 13,2 13,3 13,4 13,6 13,7 13,9

30

16 15

29

14

28

13 12

27 11 26 25

10 9

24

8

23

7 6

22 21 20

5 4 3 2

19 1

CHBOPCY – 9 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94

s

skok w dal z miejsca cm

6,3

216

bieg na 50m

bieg na 600m

siųa dųoni

s

kg

96

32

zwis na ugiħtych rħkach liczba

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s

liczba

cm

41 9,0

25

215 6,4

214

97

9,1 40 25 25


93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

213 6,5

6,6

6,7 6,8

24 98

212 211 210 209 208 207 206 205

31

9,2

99

39 9,3

100 101 102 103 104

30

9,4

202

38 22

9,5 29

6,9

23

37

21

36

20

35

19

34

18 17

9,6

107 9,7

7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9

199 197 195 193 191 189 187 185 183 181 179 177 175 173 171 169 167 165 163 161 159 157 155 153 151 149 147 145 143 141

110

28

113

27

116

26

119 121 123 125 127 130 133 136 139 142 145 148 151 154 157 160 163 166 169 172 175 178 181 184

25

24 23 22 21

20 19 18 17 16 15

26 26

60 59 58 56 54 52 50 48 47 46 45 44 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 20 19 18 17 16 15

9,8 9,9 10,0 10,1 10,3 10,4 10,5 10,6 10,8 10,9 11,0 11,2 11,3 11,4 11,6 11,7 11,8 11,9 12,1 12,2 12,3 12,5 12,6 12,7 12,9 13,0 13,1 13,2 13,4

33 16 32 31 30

15 14 13 12

29 11 28 27

10 9

26

8

25

7 6

24 23

5 4

22

3

21

2


CHBOPCY – 10 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61

bieg na 50m s 6,1

skok w dal z miejsca cm 225

bieg na 600m

siųa dųoni

s

kg

zwis na ugiħtych rħkach liczba

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s 8,9

liczba

cm

91 224 6,2

43 35

92 223

6,3

22 221

6,4

6,5

6,6

220 219 218 217 216 215 214

6,7

9,0 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

42 34

9,1 41

23 33

40 9,3 22 39

32

9,4

8,5 8,6 8,7

108 208 206 204 202 200 198 196 194 192 190 188 186 184 182 180 178 176 174 172 170

38

21

37

20

36

19 18

9,5 31

111 30 114 29 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145

24

9,2

211 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4

25

28 27 26 25 24 23 22

27 27

60 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 47 45 43 41 40 38 36 34 32

9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,3 10,4 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,2 11,3 11,4 11,5 11,7

35 34

17 16

33

15

32

14 13

31 30 29

12 11 10 9

28 8


60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6

168 166 164 162 160 158 156 154 152 150

147 150 153 156 159 162 165 168 171 174

21

30 28 26 24 23 22 21 20 19 18

20 19 18 17

11,8 11,9 12,0 12,1 12,3 12,4 12,5 12,6 12,8 12,9

27

7

26

6

25

5 4

24 23

3 2

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s

liczba

cm

8,9

43

25

9,0

42

CHBOPCY – 11 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72

bieg na 50m s

skok w dal z miejsca cm 228

bieg na 600m

siųa dųoni

s

kg

zwis na ugiħtych rħkach liczba

88 227 5,9

89 226 90

6,0

6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3

225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 206 204 202 200

38 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

24

41 9,1 37

23 40 9,2

36

22 39

35

9,3

103

21 34

106 33 109 32 112 31 115 30 28 28

60 58 57 56 55 54 53 52 51

9,4

38

9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1

37 36

20 19 18 17

35 34

16 15


71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1

198 196 194 192 190 188 186 184 182 180 178 176 174 172 170 168 166 164 162 160 158

118 102 122 124 126 128 130 132 134 136 139 142 145 148 151 154 157 160 163 166 169

50 49 47 45 43 41 40 38 36 34 32 30 28 26 24 23 22 21 20 19 18

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

10,2 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,5 12,6

33

14 13

32 31 30

12 11 10 9

29 28 27

8 7 6 5

26 4 25 24

3 2

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s

liczba

cm

8,4

44

CHBOPCY – 12 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83

bieg na 50m s

skok w dal z miejsca cm 239

bieg na 600m

siųa dųoni

s 178

kg

5,7

zwis na ugiħtych rħkach liczba

45 238

179

237

180

18 8,5

26

17 5,8

236

181

43 44

235

182

234

183 184 185 186 187 188 189 190

8,6 16 25

5,9

233 6,0 6,1 6,2

232 231 230 229

8,7

42

15 43

8,8 24 14

42

29

41

9,0 13

29

8,9

23 40


82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8

228 227 226 225 224 222 220 218 216 214 212 210 208 205 203 201 199 197 195 192 190 188 186 184 181 179 177 175 173 171 168 166

191 192 193 194 195 196 198 200 202 204 206 208 210 213 216 218 220 223 226 229 232 236 240 244 248 252 256 260 264 268 273 277

41 12 40 39

11

38 10 37 36 35

9

34 33

8

32 31

7

30 29

6

28 27

5

26

4

25 24 23

3

9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0

22 21 39 38

20 19

37

18

36

17 16

35 34 33

15 14 13 12

32 31 30

11 10 9 8

11,1 11,2 11,3 1,5 11,6 11,7 11,8 112,0 12,1 12,2 12,3

27

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s

liczba

cm

8,2

42

8,3

41

29 7 28

26

6 5 4 3

25 2

CHBOPCY – 13 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94

bieg na 50m s

skok w dal z miejsca cm

bieg na 600m

siųa dųoni

s 167

kg

260

zwis na ugiħtych rħkach liczba 19

56 168

5,6

259

18 169

258 5,7

28 170

55 30 30

17


93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

257 171 5,8

256

6,0

255 254 253 252

6,1

249

5,9

6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4

246 243 241 239 237 235 233 231 229 227 225 223 221 219 216 214 212 209 207 205 202 200 198 195 193 191 189 186 184 182 179

16 172 173 174 175 177 179 180 182 183 185 186 187 188 190 192 194 195 196 198 200 202 204 206 209 212 215 217 220 224 228 231 235 239 242 246 250 254 258 262 266

27

54

40 8,4 15 26

53

39 14

8,5 25

52 13

8,6

38

24

51 50

12

49 11 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35

10

9

8

7

6

34 3 32

5

31 30 29

4

31 31

8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,7 11,8 11,9

23 22 37 21 20 36

19 18

35

17 16

34

15 14 13

33 32

12 11

31 30 29

10 9 8 7

28 27

6 5 4

26 3


CHBOPCY – 14 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61

bieg na 50m s

skok w dal z miejsca cm 282

bieg na 600m

siųa dųoni

s 174

kg

281

zwis na ugiħtych rħkach liczba

5,5

5,6

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s

liczba

cm 50

7,4

44

21 65

280 279 278 277 276 275 274 273

bieg 4x10 m

175

7,5 20

7,6 43

64

19

176

7,8 42 18

177

7,9

28

63

270

8,0

5,7

17 267

29

7,7

178

41 8,1

27

62 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3

264 261 259 257 255 253 251 249 247 245 243 241 239 237 235 232 230 227 225 222 220 217

16 179

61

180

60 59 58 57 56

15

55 54 53 52 51 50

13

181 182 184 185 186 188 190 192 194 196 199 202 205 207 210 213 216

49 48 47 46 45 44 43 32 32

14

12 11

10 9

8

8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,3 10,4 10,5

40 26 39

25

38

24 23 22

37 36 35

21 20 19

34

18 17

33

16 15 14

32 31

13 12 11


60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0

215 212 210 207 205 202 200 197 195 192

219 223 227 231 235 239 242 246 250 254

42 41 40 39 38 37 36 35 34

7

6

5

10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,3 11,4 11,5 11,6

30 29

28

10 9 8 7 6

27 26

5 4

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s

liczba

cm 32

7,2

44

CHBOPCY – 15 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72

bieg na 50m s

skok w dal z miejsca cm

bieg na 600m

siųa dųoni

s 151

kg 71

zwis na ugiħtych rħkach liczba

297 152

23

296 5,4

5,5

7,3 153

295 294 293 292 291 290

70

22

43

5,6 284 5,7

5,8

5,9 6,0 6,1 6,2

281 278 276 274 272 270 268 266 264 262 260 258

31

7,5 155

21 7,6

156

69

42 20

287

7,4

154

157 158 159 160 161 163 164 166 168 170 171 172 174 176 178 179 181

7,7

30

7,8 68

19

41 7,9

67 66 65 64 63 62 61

18

17 16

15 60 14 59 33 33

8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1

29 40 28 39 38

27

37

26 25

36

24 23 22


71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6

256 253 251 248 246 243 241 239 236 234 231 229 226 224 221 219 217 214 212 209 207

183 185 187 189 192 195 198 200 203 206 209 212 215 219 222 225 229 232 236 239 242

58 87 56 55 54 53

13

12 11

52 51 50 49 48 47 46

10 9

8 45 44 43 42 41 40

7 6

9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2

35

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s 7,0

liczba

cm 34

34

21 20 19 18

33 32 31 30 29

17 16 15 14 13 12 11 10

28 27

9 8 7

26

CHBOPCY – 16 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83

bieg na 50m s

skok w dal z miejsca cm 304

bieg na 600m

siųa dųoni

s

kg

141

75

303 5,4

zwis na ugiħtych rħkach liczba

45 22

7,1

142 302

7,2 21

5,5

5,6

301 300 299 298 297 296 296 292

5,7 289

144

7,3

44

33

74 147

20

150

7,4 7,5

43

19 153 154 155 156 157 158

73

32 7,6 42

18 72 17 34 34

7,7 7,8 7,9 8,0

31 41


82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5

286 283 280 278 276 274 271 269 266 264 261 259 256 254 252 249 247 244 242 239 237 234 232 230 227 225 222 220 217 215

159 160 161 162 163 164 166 168 170 172 174 176 178 180 183 185 188 191 194 197 201 204 207 210 213 216 219 222 225 229 232 235

70 16 69 68 67 66 65 64 63 62 61

15

14

13

60 59 58 57 56 55 54

12

11

10 53 52 51 50 49 48 47

9

8

46 45 44

7

8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4

30 40 29 39 38

28 27 26

37 36

35

25 24 23 22 21

34 33 32

20 19 18 17

31

30

16 15 14 13

10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1

29

27

12 11 10 9

26

8

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s

liczba

cm 35

7,0

45

28

CHBOPCY – 17 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94

s

skok w dal z miejsca cm

5,3

313

bieg na 50m

312 311 310 309

bieg na 600m

siųa dųoni

s 141

kg

zwis na ugiħtych rħkach liczba

142

77

24 7,1

143 23 144

7,2 44

35 35

34


93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

5,4

5,5

308 307 306 305 302 299

5,6

296 293

5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4

290 288 286 284 281 279 276 274 272 269 267 265 262 260 257 255 253 250 248 246 243 241 239 236 234 231 229 226 224 222

76 145

7,3 22 7,4

146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 157 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179 182 185 188 191 194 197 199 201 204 207 210 213 216 219 222 225 228 213

43 75

21

74

20

7,5

33

7,6 42 7,7 73

19

72 18 71 70 17 69 68 67 66 65 64 63

16

15 14

62 61 60 59 58 57 56

13 12

11 55 54 53 52 51 50 49 48 47

36 36

10

9 8 7

7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0

32

41

31 30

40 39

29 28 27

38 37

26 25 24

36 35 34

23 22 21 20

33 32 31 30

19 18 17 16 15 14

29

28 27

13 12 11 10 9


CHBOPCY – 18 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61

bieg na 50m s 5,2

skok w dal z miejsca cm 315

bieg na 600m

siųa dųoni

s 139

kg 81

314

140

313 312 311 310 309 308 307

141

zwis na ugiħtych rħkach liczba 25

24

5,3

5,4 304 301 5,5 298 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7

295 293 291 288 286 283 281 279 277 275 272 270 268 266 2263 261 259 257 255 252 250 248

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s

liczba

cm 35

7,0

44

7,1 7,2

142

80

23

43

34

7,3 143 22 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 157 160 163 165 167 169 171 173 176 178 181 184 187 189 192 195 198 200

7,4 42

79

7,5

33

21 7,6 41 78

20

77

19

76 75 74 73 72 71 70 69 68

18

17 16

15 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 37 37

14

13 12

11

7,7

32

7,8

40

7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9

39

31 30 38 37 36 35

29 28 27 26 25

34

24 23

33

22 21 20 19

32

31

18 17 16


60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3

246 243 241 239 236 234 232 230 227 225

203 306 608 211 214 217 219 222 225 228

57 56

10

55 54 53 52 51 50 49

9 8 7

10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9

30

29 28

15 14 13

27

12 11 10

26

9

bieg 4x10 m

siady z leǏenia

skųon tuųowia

s 7,0

liczba

cm 35

CHBOPCY – 19 LAT

Punktacja Pkt. 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72

bieg na 50m s

skok w dal z miejsca cm 316

bieg na 600m

siųa dųoni

s 138

kg

5,1

zwis na ugiħtych rħkach liczba 25

315

139

314 313 312 311 310 309 308 307

140

44 7,1 34

5,2

5,3

81

24

141

7,2 7,3

43

142

7,4 80

143

32 22

144 304

7,5

42

7,6 79

31

21

145

7,7

41

301 5,4

5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0

298 296 294 292 290 288 285 283 281 278 276 274

33

23

30 146

78

147 148 149 150 152 154 156 158 161 164 167

77

20

19 76 75 74 73 72 71

18 17

16 70 38 38

7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9

40

29

39

28

38

27

37

26

36

25 24

35


71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3

271 269 267 264 262 260 258 255 253 251 248 246 244 241 239 237 234 232 230 228 225

170 172 175 178 181 184 187 190 193 195 198 201 204 207 210 213 216 218 221 224 227

69 68 67 66 65

15

14 13

64 63 62 61 60 59 58

23 34

33 32

12 11

10 57 56 55 54 53 52 51

9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7

9

8 7

9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9

22 21 20 19 18 17

31 30

29

16 15 14 13 12

28 27

11 10 9

2. Test sprawnoƑci wszechstronnej - INKF Test skųada siħ z piħciu prób, których wyniki przeliczone na punkty okreƑlajČ poziom sprawnoƑci wszechstronnej badanego. Stosowany bardzo szeroko w piųce rħcznej dobrze oceniaų predyspozycje oraz przydatnoƑđ zawodników do naszej dyscypliny sportu. Opis prób: 1. Wyskok dosiħǏny – ocena mocy. Badany staje przodem do Ƒciany i uniesionymi ramionami zaznacza maksymalny punkt zasiħgu. Nastħpnie stajČc bokiem do Ƒciany wykonuje wyskok z miejsca z odbicia obunóǏ, zaznaczajČc palcami rħki bliǏszej Ƒciany najwyǏej osiČgniħty punkt. RóǏnica pomiħdzy punktem zaznaczonym z miejsca a punktem osiČgniħtym po wyskoku jest wynikiem próby. 2. Bieg na 60m. – ocena szybkoƑci. Bieg odbywa siħ na bieǏni lekkoatletycznej indywidualnie ze startu niskiego z zastosowaniem przepisów lekkoatletycznych dotyczČcych startu, biegu i mierzenia czasu. 3. Siųa – ocena wytrzymaųoƑci siųowej. A. Próba dla kobiet. Zawodniczka w podporze przodem w oparciu o odwróconČ ųaweczkħ szwedzkČ wykonuje ugiħcia i wyprosty ramion. Podczas wykonywania đwiczenia dųonie winny podpierađ tuųów na szerokoƑci barków a nogi, tuųów i gųowa znajdowađ siħ w jednej linii. Wynik próby stanowi iloƑđ poprawnie wykonanych ugiħđ ramion. B. Próba dla mħǏczyzn. Próba skųada siħ z dwóch đwiczeŷ: 39 39


-

ze zwisu na drČǏku – uginanie i prostowanie ramion đwiczČcy wykonuje wyskok do zwisu nachwytem na drČǏku gimnastycznym – dųonie na szerokoƑci barków i poprzez uginanie ramion unosi ciaųo tak by jego broda znalazųa siħ na wysokoƑci drČǏka. Wynik próby stanowi iloƑđ poprawnie wykonanych ugiħđ ramion. - z podporu na porħczach - uginanie i prostowanie ramion đwiczČcy po wyskoku do podporu na porħczach, w trzymaniu nachwytem koŷców Ǐerdzi, wykonuje uginanie i prostowanie ramion. Wynik próby stanowi iloƑđ poprawnie wykonanych ugiħđ. Uwaga: Wyniki obu prób sumujemy a nastħpnie porównujemy z tabelami norm siųy (Tabela nr.3) a nastħpnie w zaleǏnoƑci od osiČgniħtego wyniku do normy wprowadzamy korektħ zgodnie z tabelČ poprawek do tabel norm siųy (Tabela nr 4). Obie tabele uwzglħdniajČ cechy morfologiczne badanych. 4. Bieg „po kopercie - zygzakiem” – ocena koordynacji ruchowej. Start odbywa siħ z pozycji wysokiej na sygnaų z punktu A - Start. wiczČcy obiega kolejno punkty B,C,D,E,C,A w których winny znajdowađ siħ stojaki – chorČgiewki o wysokoƑci 150cm.. Próba koŷczy siħ w momencie dotkniħcia chorČgiewki w punkcie A po trzykrotnym pokonaniu w/w trasy biegu. Punkty A,B,D,E tworzČ prostokČt o bokach 3 i 5 metrów. E

A START C

D

B

5. Bieg na 300 m. – ocena wytrzymaųoƑci szybkoƑciowej. Bieg odbywa siħ na bieǏni zgodnie z przepisami lekkoatletycznymi. Punktacja – kobiety

PKT 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70

Bieg na 60m.

Bieg na 300m.

7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9

41,1-41,5 41,5-42,0 42,1-42,5 42,6-43,0 43,1-43,5 43,6-44,0 44,1-45,0 45,1-45,5

Wyskok dosiħǏny 66 65 64 63

Bieg Wyprosty i „zygza- ugiħcia RR w kiem” podporze 20,5-20,6 44 20,7-20,8 43 20,9-21,0 42 21,1-21,2 21,3-21,4 21,5-21,6 21,7-21,8 21,9-22,0 22,1-22,2 22,3-22,4

62 61 60 59 40 40

41 40 39 38 37 36 35

PKT 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70


69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1

45,6-46,0 46,1-46,5 46,6-47,0 47,1-47,5 47,6-48,0 48,1-48,5 48,6-49,0 49,1-50,0 50,1-50,5 50,6-51,0 51,1-51,5 51,6-52,0 52,2-52,5 52,6-53,0 53,1-53,5 53,6-54,5 54,6-55,0 55,1-55,5 55,6-56,0 56,1-56,5 56,6-57,0 57,1-57,5 57,6-58,0 58,1-58,5 58,6-59,5 59,6-60,0 60,1-60,5 60,6-61,0 61,1-61,5 61,6-62,0 62,1-62,5 62,6-63,0 63,1-63,5 63,6-64,5 64,6-65,0 65,1-65,5 65,6-66,0 66,1-66,5 66,6-67,0 67,1-67,5 67,6-68,0 68,1-69,0 69,1-69,5 69,6-70,0

58 57 56

22,5-22,6 22,7-22,8 22,9-23,0 23,1-23,2 23,3-23,4 23,5-23,6 23,7-23,8 23,9-24,0 24,1-24,2 24,3-24,4 24,5-24,6 24,7-24,8 24,9-25,0 25,1-25,2 25,3-25,4 25,5-25,6 25,7-25,8 25,9-26,0 26,1-26,2 26,3-26,4 26,5-26,6 26,7-26,0 26,9-27,0 27,1-27,2 27,3-27,4 27,5-27,6 27,7-27,8 27,9-28,0 28,1-28,2 28,3-28,4 28,5-28,6 28,7-28,8 28,9-29,0 29,1-29,2

55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30

29,3-29,4 29,5-29,6 29,7-29,8 29,9-30,0 30,1-30,2 30,3-30,4 30,5-30,6 30,7-30,8 30,9-31,0 31,1-31,2 31,3-31,4 31,5-31,6 31,7-31,8 31,9-32,0

29 28 27 26 25

11,2

41 41

34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21


Punktacja - mħǏczyǍni

PKT 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39

Bieg „zygzakiem

Bieg na 60m.

Bieg na 300m.

Wyskok dosiħǏny

7,0

37,4 37,6 38,0 38,2 38,4 38,6 39,0 39,2 39,4 39,6 40,0 40,2 40,4 40,6 41,0 41,2 41,4 41,6 42,0 42,2 42,4 42,6 43,0 43,2 43,4 43,6 44,0 44,2 44,4 44,6 45,0 45,2 45,4 45,6 46,0 462 46,4 46,6 47,0 47,2 47,4 47,6

85 84 83 82

19,6-20,0

81 80 79 78

20,6-21,0

77 76 75 74 73

21,6-22,0

72 71 70 69

22,6-23,0

68 67 66 65

23,6-24,0

64 63 62 61 60

24,6-25,0

7,1 7,2 7,3 7,4 7,5

7,6 7,7 7,8 7,9 8,0

8,1 8,2 8,3 8,4 8,5

8,6 8,7 8,8

20,1-20,5

21,1-21,5

22,1-22,5

23,1-23,5

24,1-24,5

25,1-25,5 25,6-26,0

59 58 57 56

26,1-26,5

55 54 53 52

26,6-27,0 27,1-27,5

42 42

Siųa

PKT

100 98 96 95 93 91 90 88 86 85 83 82 80 78 76 75 73 71 70 68 67 65 63 62 60 58 57 55 53 52 50 48 47 45 43 42 40 38 37 35 33 32

80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39


38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

8,9

48,0 48,2 48,4 48,6 49,0 49,2 49,4 49,6 50,0 50,2 50,4 50,6 51,0 51,2 51,4 51,6 52,0 52.2 52,4

9,0

9,1 9,2 9,3 9,4 9,5

9,6 9,7

51 50 49 48 47

27,6-28,0

30 28 27 25 23 22 20 18 17 15 13 12 10 8 7 5 4 2

28,1-28,5

28,6-29,0 46 45 44 43

29,1-29,5 29,6-30,0

42 41 40 39 38

30,1-30,5 30,6-31,0

37 36

38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

31,1-31-5

168-169

170-171

172-173

174-175

176-177

178-179

180-181

182-183

184-185

186-187

188-189

190-191

192-193

194-195

196-197

198-199

WAGA 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 70-71 72-73 74-75 76-77 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89 90-91 92-93

166-167

WZROS T

164-165

Normy siųy (mħǏczyǍni) (za wykonanie niǏej podanej normy – 50 pkt.)

32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 35 36

31 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35

30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33

28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32

27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30

26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29

24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28

23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26

22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25

20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23

19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22

18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21

16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19

15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17

13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16

11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14

10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13

9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11

43 43


94-95 96-97 98-99

35 33 32 30 29 28 26 25 23 22 21 19 17 16 14 13 11 35 33 32 30 29 28 26 25 23 22 21 19 17 16 14 13 11 35 33 32 30 29 28 26 25 23 22 21 19 17 16 14 13 11

168-169

170-171

172-173

174-175

176-177

178-179

180-181

182-183

184-185

186-187

188-189

190-191

192-193

194-195

196-197

198-199

WAGA 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69 70-71 72-73 74-75 76-77 78-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99

166-167

WZROS T

164-165

Tabela – Poprawki do norm siųy (mħǏczyǍni)

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3. Ocena wydolnoƑci beztlenowej – test Wingate Test Wingate stosuje siħ w celu oceny wrodzonych i nabytych w trakcie treningu moǏliwoƑci organizmu do pracy w warunkach beztlenowych. W standardowej wersji polega na wykonaniu 30 sekundowego, maksymalnego wysiųku na cykloergometrze rowerowym przy obciČǏeniu dobieranym indywidualnie do wagi (0,075 masy ciaųa). Liczba obrotów pedaųami [zarejestrowana przy pomocy elektronicznego licznika] umoǏliwia obliczenie wartoƑci pracy mechanicznej wykonanej w czasie trwania próby, co z kolei jest podstawČ do okreƑlenia mocy wysiųku. BiorČc pod uwagħ czas trwania i intensywnoƑđ wysiųku, w teƑcie Wingate moǏna wyróǏniđ dwie strefy energetyczne:

44 44


-

strefħ fosfagenowČ - pierwsze 8-10 sekund próby, kiedy koszt energetyczny wysiųku pokrywany jest w ok.60% z rozpadu i resyntezy fosfokreatyny w ok.35% z glikogenu i w ok.5% z utleniania wolnych kwasów tųuszczowych. strefħ glikolitycznČ - kolejne sekundy wysiųku, których koszt energetyczny cechuje coraz mniejszy [ok.10 %] udziaų fosfokreatyny, a podstawowym Ǎródųem energii staje siħ glikogen znajdujČcy siħ w miħƑniach i we krwi [ok.70% ] oraz procesy utleniania tųuszczów [ok.15-20%]. Podstawowe parametry Testu Wingate: • moc Ƒrednia {W, W/kg], Ƒwiadczy o sprawnoƑci procesów glikolizy, a jej poziom jest miernikiem wytrzymaųoƑci szybkoƑciowej. • moc maksymalna [W, W/kg], której poziom informuje o zdolnoƑci do wykonywania krótkich bardzo intensywnych wysiųków. • czas uzyskania mocy maksymalnej [s] Ƒwiadczy o dynamice rozwijania mocy. Ten parametr naleǏy analizowađ w powiČzaniu z wartoƑciČ mocy maksymalnej [cechy poǏČdane - to wysoka moc i krótki czas jej rozwijania] • czas utrzymania mocy maksymalnej [s], Ƒwiadczy o pojemnoƑci komórkowych zasobów fosfokreatyny jako Ǎródųa resyntezy ATP. Podobnie jak poprzedni parametr, naleǏy rozpatrywađ jego wartoƑđ w zestawieniu z poziomem mocy maksymalnej [mówiČc w pewnym uproszczeniu - im wyǏszy poziom mocy i dųuǏszy czas jej utrzymania - tym lepiej].

-

Normy wybranych parametrów testu Wingate dla oceny wydolnoƑci beztlenowej zawodniczek i zawodników uprawiajČcych piųkħ rħcznČ. Kobiety Moc max. [W/kg]

Parametr

Moc Ƒrednia [W/kg]

Przedziaų wyników

Od

wybitny

8,83

b. dobry

8,82

8,30

11,49

10,76

2,64

3,70

6,49

5,24

dobry

8,29

7,78

10,75

10,01

3,71

4,77

5,23

3,97

do

od

do

11,50

Czas uzys. mocy max..[s]

Czas utrzym. mocy max.[s]

od

od

Do

2,63

do

6,50

przeciħtny

7,77

7,25

10,0

9,27

4,78

5,84

3,96

2,71

sųaby

7,24

6,73

9,26

8,52

5,85

6,92

2,70

1,45

b. sųaby

6,72

6,20

8,51

7,77

6,93

7,99

1,44

0,18

MħǏczyǍni Moc max. [W/kg]

Parametr

Moc Ƒrednia [W/kg]

Przedziaų wyników

Od

wybitny

10,30

b. dobry

10,29

9,70

13,38

12,54

dobry

9,69

9,10

12,53

przeciħtny

9,0

8,51

11,68

do

od

do

13,39

Czas uzys. mocy max..[s]

Czas utrzym. mocy max.[s]

od

od

Do

2,46

do

4,62

2,47

3,36

4,61

3,67

11,69

3,37

4,26

3,66

2,72

10,83

4,27

5,17

2,71

1,77

45 45


sųaby

8,50

7,91

10,82

9,97

5,18

6,07

1,76

0,82

b. sųaby

7,90

7,32

9,96

9,12

6,08

7,99

0,81

0,12

4. Ocena mocy beztlenowej –Test Quebec Test Quebec polega na wykonaniu 10 sekundowego, maksymalnego wysiųku na cykloergometrze rowerowym przy obciČǏeniu dobieranym indywidualnie (0,075 masy ciaųa). Stosuje siħ go dla oceny wrodzonych i nabytych w trakcie treningu moǏliwoƑci organizmu do pracy w warunkach beztlenowych.. Liczba obrotów pedaųami [zarejestrowana przy pomocy elektronicznego licznika] pozwala na obliczenie wartoƑci pracy mechanicznej wykonanej w czasie trwania próby, co z kolei jest podstawČ do okreƑlenia mocy wysiųku. BiorČc pod uwagħ czas trwania i intensywnoƑđ wysiųku, w teƑcie Quebec moǏna wyróǏniđ dwie fazy wysiųku: - faza bezmleczanowa – od momentu rozpoczħcia wysiųku do momentu poczČtku spadku maksymalnych wartoƑci mocy (czas uzyskania+czas utrzymania mocy max.), gdzie dominujČcym Ǎródųem resyntezy ATP jest fosfokreatyna; - faza mleczanowa - kolejne sekundy wysiųku, w których w resyntezie ATP zaczyna wzrastađ udziaų glikogenu, co wiČǏe siħ ze wzrostem poziomu kwasu mlekowego we krwi. Podstawowe parametry testu Quebec: • wartoƑđ pracy mechanicznej {KJ, J/kg], Ƒwiadczy o sprawnoƑci systemu resyntezy ATP w warunkach dominujČcego udziaųu fosfokreatyny; • maksymalna moc wysiųku [W, W/kg], której poziom informuje o zdolnoƑci do wykonywania krótkich bardzo intensywnych wysiųków. • czas uzyskania mocy maksymalnej [s] Ƒwiadczy o dynamice rozwijania mocy. Ten parametr naleǏy analizowađ w powiČzaniu z wartoƑciČ mocy maksymalnej [cechy poǏČdane - to wysoka moc i krótki czas jej rozwijania] • czas utrzymania mocy maksymalnej [s], Ƒwiadczy o pojemnoƑci fosfokreatyny w komórkach miħƑni szkieletowych. Podobnie jak poprzedni parametr, naleǏy rozpatrywađ jego wartoƑđ w zestawieniu z poziomem mocy maksymalnej [mówiČc w pewnym uproszczeniu - im wyǏszy poziom mocy i dųuǏszy czas jej utrzymania tym lepiej]. Normy wybranych parametrów testu Quebec dla oceny wydolnoƑci beztlenowej zawodniczek i zawodników uprawiajČcych piųkħ rħcznČ. Kobiety Moc max. [W/kg]

Parametr

Praca mech. [J/kg]

Przedziaų wyników

Od

wybitny

109,0

b. dobry

108,9

102,5

12,49

11,76

2,64

3,70

6,49

5,24

dobry

102,4

99,5

11,75

11,0

3,71

4,77

5,23

3,97

do

od

do

12,50

Czas uzys. mocy max..[s]

Czas utrzym. mocy max.[s]

od

od

Do

2,63

46 46

do

6,50


przeciħtny

99,4

95,5

10,99

10,45

4,78

5,84

3,96

2,71

sųaby

95,4

91,5

10,44

10,00

5,85

6,92

2,70

1,45

b. sųaby

91,4

90,0

9,99

9,50

6,93

7,99

1,44

0,18

Parametr

MħǏczyǍni Moc max. Praca mech. [J/kg] [W/kg]

Czas uzys. mocy max..[s]

Czas utrzym. mocy max.[s]

Przedziaų wyników

Od

wybitny

120,0

b. dobry

119,9

110,0

13,49

13,0

2,47

3,30

5,61

dobry

109,9

105,0

12,99

12,50

3,31

3,86

4,66

3,72

przeciħtny

104,9

100,0

12,49

11,50

3,87

4,25

3,71

2,77

sųaby

99,0

95,0

11,49

10,60

4,26

4,75

2,76

1,82

b. sųaby

94,9

90,0

10,59

10,00

4,76

5,25

1,81

1,12

do

od

do

13,50

od

Do

2,46

od

do

5,62 4,67

5. Testy wydolnoƑci beztlenowej – H. Norkowskiego Podstawowe pojħcia i definicje opisujČce specyfikħ wysiųku oraz skųadowe potencjaųu beztlenowego: Wysiųek beztlenowy – dynamiczny wysiųek fizyczny okreƑlony maksymalnČ wartoƑciČ pracy moǏliwej do wykonania w warunkach przewaǏajČcego udziaųu beztlenowych Ǎródeų energii w komórkach miħƑni szkieletowych. WydolnoƑđ beztlenowa: zdolnoƑđ wykonywania pojedynczych i powtarzalnych dynamicznych wysiųków fizycznych o wysokiej intensywnoƑci z udziaųem duǏych grup miħƑniowych w warunkach przewaǏajČcego udziaųu beztlenowych przemian energii w komórkach miħƑni szkieletowych [1,2] Moc beztlenowa – maksymalna wielkoƑđ pracy mechanicznej wykonanej w umownej jednostce czasu podczas wysiųku fizycznego realizowanego w warunkach przewaǏajČcego udziaųu fosfokreatyny jako dominujČcego Ǎródųa resyntezy ATP . WytrzymaųoƑđ beztlenowa – zdolnoƑđ wykonywania pojedynczych lub powtarzalnych maksymalnych wysiųków fizycznych z udziaųem duǏych grup miħƑniowych, realizowanych w warunkach przewaǏajČcego udziaųu glikogenu jako dominujČcego Ǎródųa resyntezy ATP, bez szybko narastajČcego zmħczenia w Ƒrodowisku wewnħtrznym organizmu. Koncepcja oceny wydolnoƑci anaerobowej opiera siħ na nastħpujČcych zaųoǏeniach: 1. Jednorazowe, maksymalne bodǍce wysiųkowe o czasie wysiųku zawierajČcym siħ w przedziale 6–10 s, speųniajČ fizjologiczne kryteria maksymalnych obciČǏeŷ o charakterze beztlenowym - przebiegajČcych przy przewaǏajČcym udziale wysokoenergetycznych zwiČzków fosforanowych (ATP, PCr) w komórkach miħƑni szkieletowych. 47 47


2. Bierne, 45-60 sekundowe przerwy odpoczynkowe pomiħdzy kolejnymi powtórzeniami maksymalnych wysiųków trwajČcych 6-10s, sprzyjajČ ksztaųtowaniu wysokiego poziomu mocy beztlenowej opartej na wzroƑcie sprawnoƑci procesów resyntezy ATP w warunkach dominujČcego udziaųu fosfokreatyny. 3. Bierne, 30 sekundowe przerwy odpoczynkowe pomiħdzy kolejnymi powtórzeniami maksymalnych wysiųków trwajČcych 6-10s, sprzyjajČ ksztaųtowaniu wysokiego poziomu mocy beztlenowej opartej na wzroƑcie sprawnoƑci procesu glikolizy. 4. Bierne, 15 sekundowe przerwy odpoczynkowe pomiħdzy kolejnymi powtórzeniami maksymalnych wysiųków trwajČcych 6-10s, sprzyjajČ ksztaųtowaniu wysokiego poziomu wytrzymaųoƑci beztlenowej opartej na wzroƑcie pojemnoƑci substratów zabezpieczajČcych proces glikolizy. Dla potrzeb diagnozy moǏliwoƑci organizmu w tej sferze wydolnoƑci zastosowano testy wysiųkowe polegajČce na wykonaniu ciČgųego lub powtarzalnego wysiųku fizycznego o parametrach speųniajČcych kryteria obciČǏeŷ beztlenowych pod wzglħdem intensywnoƑci (maksymalna) i czasu trwania (przedziaų: do 10 sekund). Metodyka próby wysiųkowej z zastosowaniem cykloergometru rowerowego: Do realizacji prób wysiųkowych wykorzystuje siħ cykloergometr Monark 824 E (Szwecja) poųČczony z komputerem IBM PC Pentium wyposaǏonym w program „MCE v.4.5”umoǏliwiajČcy dowolne definiowanie parametrów obciČǏenia (czas pojedynczego wysiųku lub wielkoƑđ pracy mechanicznej wyraǏonej np. liczbČ obrotów tarczy koųa zamachowego, liczbħ powtórzeŷ wysiųku czas przerw odpoczynkowych itd. ). Podczas jednego obrotu pedaųami koųo zamachowe wykonuje 3,70 obrotu, co równa siħ dystansowi 6 m. (bųČd pomiaru czasu 1 obrotu tarczy = 1ms). ObciČǏenie szalki cykloergometru jest dobierane indywidualnie i wynosi 0,075 masy ciaųa. Za pomocČ programu „MCE v. 4,0” dokonuje siħ nastħpujČcych pomiarów i obliczeŷ: 1. czasu wykonania 64 obrotów tarczy koųa zamachowego cykloergometru lub zadanego czasu wysiųku[s]; 2. mocy Ƒredniej wysiųku [W/kg] zdefiniowanej jako iloraz wartoƑci pracy i czasu wysiųku; 3. mocy maksymalnej [W/kg] zdefiniowanej jako wartoƑđ zawierajČca siħ w przedziale: szczytowa wartoƑđ (pik) mocy ≤ 2,3%; 4. czasu pracy [s] wykonanej: • w fazie narastania mocy do wartoƑci maksymalnych.(od rozpoczħcia próby do granicznej wartoƑci mocy maksymalnej); • w fazie utrzymywania maksymalnych wartoƑci mocy (szczytowa wartoƑđ mocy minus 2,3% ); • w fazie spadku maksymalnych wartoƑci mocy (od momentu spadku mocy maksymalnej do koŷca wysiųku); 5. pracy mechanicznej [J/kg] wykonanej : • w fazie narastania mocy max. (od rozpoczħcia próby do granicznej wartoƑci mocy maksymalnej); • w fazie utrzymania mocy max. (szczytowa wartoƑđ mocy minus 2,3%); • w fazie spadku mocy max. (od momentu spadku mocy maksymalnej do koŷca wysiųku); 48 48


Sprawdziany wydolnoƑci beztlenowej – kobiety Dla potrzeb diagnozy moǏliwoƑci organizmu w tej sferze wydolnoƑci wybrano testy wysiųkowe polegajČce na wykonaniu ciČgųego lub powtarzalnego wysiųku fizycznego o parametrach speųniajČcych kryteria obciČǏeŷ beztlenowych pod wzglħdem intensywnoƑci (maksymalna) i czasu trwania (przedziaų: do 10 sekund). Laboratoryjna ocena mocy anaerobowej (frakcja niekwasomlekowa): W celu oceny maksymalnej mocy anaerobowej zastosowano Test Quebec – 10 sekundowy, maksymalny wysiųek na cykloergometrze rowerowym. Laboratoryjna ocena wydolnoƑci anaerobowej wersja I: Dla kompleksowej oceny potencjaųu anaerobowego (obie frakcje) zastosowano próbħ wysiųkowČ w postaci 6 powtórzeŷ wysiųków trwajČcych po 10s przedzielonych biernymi przerwami 45 s. (omawiana próba jest laboratoryjnČ wersjČ testu wysiųkowego realizowanego w warunkach sal treningowych, który polega na wykonaniu 6 powtórzeŷ maksymalnego biegu sprinterskiego na dystansie ok.50m (2x25m z nawrotem) z przerwami 45 sekund.

Normy mocy dla poszczególnych powtórzeŷ próby wysiųkowej 6 x 10s pracy na cykloergometrze z przerwami 45s (piųka rħczna – kobiety). 1 wysiųek Moc Moc Ƒredn. max. W/kg W/kg wybitny 10,85 12,00 10,84 11,99 b. dobry 10,35 11,26 10,34 11,25 dobry 9,25 10,50 9,24 10,49 przeciħtny 8,80 9,77 8,79 9,76 sųaby 8,05 9,01 b. sųaby 8,04 9,00 Przedziaų wyników

2 wysiųek Moc Moc Ƒredn. max. W/kg W/kg 10,60 11,80 10,59 11,79 9,80 11,20 9,79 11,19 8,90 10,30 8,89 10,29 8,50 19,60 8,49 9,59 7,90 8,90 7,89 9,89

3wysiųek Moc Moc Ƒredn. max. W/kg W/kg 10,00 10,90 9,99 10,89 9,25 10,40 9,24 10,39 8,75 9,70 8,74 9,69 8,15 9,20 8,14 9,19 7,55 8,50 7,54 8,49

4 wysiųek Moc Moc Ƒredn. max. W/kg W/kg 9,70 10,40 9,69 10,39 9,10 10,00 9,09 9,99 8,40 9,40 8,39 9,39 8,00 9,10 7,99 9,09 7,40 8,00 7,39 7,99

5 wysiųek Moc Moc Ƒredn. max. W/kg W/kg 9,30 10,00 9,29 9,99 8,80 9,55 8,79 9,54 8,15 9,15 8,14 9,14 7,75 8,60 7,74 8,59 7,00 7,70 6,99 7,69

6 wysiųek Moc Moc Ƒredn. max. W/kg W/kg 9,00 9,50 8,99 9,49 8,50 9,00 8,49 8,99 7,80 8,40 7,79 8,39 7,25 8,25 7,24 8,14 6,50 7,30 6,49 7,29

Laboratoryjna ocena wydolnoƑci anaerobowej wersja II: Dla oceny potencjaųu anaerobowego we frakcji mleczanowej zastosowano próbħ wysiųkowČ w postaci 6 powtórzeŷ wysiųków trwajČcych po 10s przedzielonych biernymi przerwami 30s. (omawiana próba jest laboratoryjnČ wersjČ testu wysiųkowego 49 49


realizowanego w warunkach sal treningowych, który polega na wykonaniu 6 powtórzeŷ maksymalnego biegu sprinterskiego na dystansie ok.50m (2x25m z nawrotem) z przerwami 30 sekund). Normy mocy dla poszczególnych powtórzeŷ próby wysiųkowej 6 x 10s pracy na cykloergometrze z przerwami 30s (piųka rħczna – kobiety). 1 wysiųek Przedziaų Moc Moc wyników Ƒredn. max. W/kg W/kg wybitny 10,50 12,50 10,49 12,49 b. dobry 9,85 11,76 9,84 11,75 dobry 9,54 11,00 9,54 10,99 przeciħtny 9,24 10,37 9,23 10,36 sųaby 8,90 9,40 b. sųaby 8,89 9,39

2 wysiųek Moc Moc Ƒredn. max. W/kg W/kg 10,31 11,55 10,30 11,54 9,86 11,05 9,85 11,04 9,42 10,00 9,41 9,99 8,97 9,50 8,96 9,49 8,52 9,00 8,51 8,99

3wysiųek Moc Moc Ƒredn. max. W/kg W/kg 10,10 10,65 10,09 10,64 9,55 10,15 9,54 10,14 9,04 9,45 9,03 9,44 8,53 8,95 8,52 8,94 8,02 8,25 8,01 8,24

4 wysiųek Moc Moc Ƒredn. max. W/kg W/kg 9,43 10,10 9,42 10,09 8,92 9,60 8,91 9,59 8,50 9,00 8,49 8,99 8,08 8,50 8,07 8,49 7,66 8,05 7,65 8,04

5 wysiųek Moc Moc Ƒredn. max. W/kg W/kg 9,34 9,8 9,33 9,79 8,81 9,3 8,80 9,29 8,19 8,9 8,18 8,89 7,57 8,25 7,56 8,24 6,95 7,55 6,94 7,54

6 wysiųek Moc Moc Ƒredn. max. W/kg W/kg 9,22 9,55 9,21 9,54 8,58 9,05 8,57 9,04 7,95 8,65 7,94 8,64 7,32 8,00 7,31 7,99 6,68 7,30 6,67 7,29

Laboratoryjna ocena wydolnoƑci anaerobowej wersja III: Dla oceny potencjaųu anaerobowego we frakcji mleczanowej zastosowano próbħ wysiųkowČ w postaci 6 powtórzeŷ wysiųków trwajČcych po 10 sekund przedzielonych biernymi przerwami 15s. (omawiana próba jest laboratoryjnČ wersjČ testu wysiųkowego realizowanego w warunkach sal treningowych, który polega na wykonaniu 6 powtórzeŷ maksymalnego biegu sprinterskiego na dystansie ok.50m (2x25m z nawrotem) z przerwami 15 sekund). Normy mocy dla poszczególnych powtórzeŷ próby wysiųkowej 6 x 10s pracy na cykloergometrze z przerwami 15s (piųka rħczna – kobiety). 1 wysiųek Moc Moc Ƒredn. max. W/kg W/kg wybitny 10,50 12,50 10,49 12,49 b. dobry 9,85 11,76 9,84 11,75 dobry 9,54 11,00 9,53 10,99 przeciħtny 9,24 10,37 Przedziaų wyników

2 wysiųek 3wysiųek 4 wysiųek Moc Moc Moc Moc Moc Moc Ƒredn. max. Ƒredn. max. Ƒredn. max. W/kg W/kg W/kg W/kg W/kg W/kg 10,30 11,30 9,65 10,40 9,10 9,90 10,29 11,29 9,64 10,39 9,09 9,89 9,50 10,80 8,90 9,90 8,50 9,40 9,49 10,79 8,89 9,89 8,49 9,39 8,60 10,00 8,40 9,20 7,80 8,80 8,59 9,99 8,39 9,19 7,79 8,79 8,20 9,50 7,80 8,70 7,40 8,30 50 50

5 wysiųek Moc Moc Ƒredn. max. W/kg W/kg 8,60 9,45 8,59 9,44 8,10 8,95 8,09 8,94 7,45 8,55 7,44 8,54 7,05 7,90

6 wysiųek Moc Moc Ƒredn. max. W/kg W/kg 8,00 8,95 7,99 8,94 7,50 8,55 7,49 8,54 6,80 8,00 6,79 7,99 6,25 7,55


sųaby b. sųaby

9,23 10,36 8,90 9,40 8,89 9,39

8,19 7,60 7,59

9,49 9,00 8,99

7,79 7,20 7,19

8,69 8,00 7,99

7,39 6,80 6,79

8,29 7,85 7,84

7,04 6,30 6,29

7,89 7,20 7,19

6,24 5,50 5,49

7,54 6,90 6,89

Ocena wydolnoƑci anaerobowej kobiet w warunkach nielaboratoryjnych Celem prób wydolnoƑciowych o charakterze biegowym jest ocena mocy i wytrzymaųoƑci beztlenowej na podstawie wysiųku interwaųowego opartego na wielokrotnym pokonywaniu dystansu boiska [25m+25m] przy róǏnym czasie przerw odpoczynkowych. ZaųoǏenia : • prosta struktura ruchu [bieg] ogranicza wpųyw techniki na wynik próby, • pokonywany dystans [25+25m] jest typowy dla piųki rħcznej i odpowiada dwukrotnemu przebiegniħciu boiska miħdzy liniČ pola bramkowego, a liniČ rzutów wolnych po przeciwnej stronie boiska, • koszt energetyczny pojedynczej serii biegu [25+25m], który zawiera siħ w przedziale 6-10s, speųnia fizjologiczne kryterium maksymalnych obciČǏeŷ beztlenowych niekwasomlekowych, • koszt energetyczny caųej próby [6 serii biegów + czas przerw] , który przekracza 120s, odpowiada fizjologicznym kryteriom maksymalnych wysiųków beztlenowych kwasomlekowych, • miarČ mocy [dynamiki] beztlenowej jest najkrótszy czas przebiegniħcia odcinka 25+25m. • miarČ wytrzymaųoƑci beztlenowej jest ųČczny czas przebiegniħcia 6 serii biegów [bez wliczania przerw],

przygotowanie próby: • na boisku do piųki rħcznej wyznaczyđ dwa punkty oddalone od siebie o 25 metrów [ np. linia pola bramkowego i linia rzutów wolnych]. • linia startu i mety znajduje siħ w tym samym miejscu [punkt A]. • po przeciwnej stronie boiska [w punkcie B] naleǏy poųoǏyđ piųkħ lekarskČ. wykonanie próby: Na sygnaų prowadzČcego próbħ: • đwiczČcy ustawiony przed liniČ startu [punkt A] wykonuje bieg z maksymalnČ prħdkoƑciČ i po obiegniħciu piųki lekarskiej [punkt B] powraca na miejsce startu [punkt A]. • odpoczywa 45, 30 lub 15 sekund [czas odmierza prowadzČcy] i ponownie wykonuje bieg na tym samym odcinku. Caųa próba skųada siħ 6 odcinków biegu na dystansie 25+25m. przedzielonych kaǏdorazowo 45, 30 lub 15 sekundowČ przerwČ, a ocenie podlega: - najkrótszy czas pokonania dystansu 25+25 metrów - suma czasów 6 odcinków biegu [ bez wliczania czasu przerw].

51 51


Ocena wydolnoƑci anaerobowej – interwaų biegowy wersja I: Normy czasu dla oceny poziomu wydolnoƑci beztlenowej kobiet przy zastosowaniu testu biegowego [6 powtórzeŷ (25+25m) z przerwami 45s].

1 wysiųek 2 wysiųek 3wysiųek

Przedziaų wyników wybitny b. dobry dobry przeciħtny sųaby b. sųaby

[s] 7,10 7,27 7,49 8,05 8,22 8,43

[s] 7,28 7,42 7,63 8,18 8,33 8,69

4 wysiųek 5 wysiųek 6 wysiųek

[s] 7,38 7,56 7,89 8,25 8,45 9,00

[s] 7,48 7,73 8,17 8,39 8,64 9,15

[s] 7,63 8,00 8,37 8,51 8,89 9,24

[s] 7,73 8,10 8,56 8,65 9,17 9,32

BČczny czas próby [s] 44,60 46,08 48,11 50,03 51,70 53,83

Ocena wydolnoƑci anaerobowej – interwaų biegowy wersja II: Normy czasu dla oceny poziomu wydolnoƑci beztlenowej kobiet przy zastosowaniu testu biegowego [6 powtórzeŷ (25+25m) z przerwami 30s].

Przedziaų wyników wybitny b. dobry dobry przeciħtny sųaby b. sųaby

1 wysiųek 2 wysiųek 3wysiųek [s] 7,35 7,45 8,15 8,28 8,45 8,80

[s] 7,41 7,52 8,27 8,55 8,68 9,00

4 wysiųek 5 wysiųek 6 wysiųek

[s] 7,56 7,80 8,35 8,75 8,95 9,21

[s] 7,76 8,00 8,47 8,86 9,05 9,35

[s] 7,85 8,17 8,66 9,02 9,37 10,00

[s] 8,05 8,29 8,78 9,28 10,00 10,35

BČczny czas próby [s] 45,98 47,23 50,68 52,74 54,50 56,71

Ocena wydolnoƑci anaerobowej – interwaų biegowy wersja III: Normy czasu dla oceny poziomu wydolnoƑci beztlenowej kobiet przy zastosowaniu testu biegowego [6 powtórzeŷ (25+25m) z przerwami 15s].

Przedziaų wyników wybitny b. dobry dobry przeciħtny sųaby b. sųaby

1 wysiųek 2 wysiųek 3wysiųek [s] 7,90 8,21 8,35 8,45 8,65 9,00

[s] 7,95 8,35 8,53 8,75 9,00 9,55

4 wysiųek 5 wysiųek 6 wysiųek

[s] 8,17 8,63 8,85 9,00 9,36 9,86

[s] 8,50 9,00 9,00 9,39 10,00 10,36 52 52

[s] 8,89 9,35 9,55 10,00 10,42 10,52

[s] 9,09 9,50 9,88 10,68 11,00 11,45

BČczny czas próby [s] 50,50 53,04 54,16 56,27 58,43 60,74


Sprawdziany wydolnoƑci beztlenowej – mħǏczyǍni Laboratoryjna ocena mocy anaerobowej (frakcja niekwasomlekowa): W celu oceny maksymalnej mocy anaerobowej zastosowano Test Quebec – 10 sekundowy, maksymalny wysiųek na cykloergometrze rowerowym. Laboratoryjna ocena wydolnoƑci anaerobowej wersja I: Dla kompleksowej oceny potencjaųu anaerobowego (obie frakcje) zastosowano próbħ wysiųkowČ w postaci 6 powtórzeŷ wysiųków trwajČcych po 10s przedzielonych biernymi przerwami 45 s. (omawiana próba jest laboratoryjnČ wersjČ testu wysiųkowego realizowanego w warunkach sal treningowych, który polega na wykonaniu 6 powtórzeŷ maksymalnego biegu sprinterskiego na dystansie ok.50m (2x25m z nawrotem) z przerwami 45 sekund. Normy mocy dla poszczególnych powtórzeŷ próby wysiųkowej 6 x 10s z przerwami 45s na cykloergometrze (piųka rħczna – mħǏczyǍni juniorzy). Przedziaų wyników

1 wysiųek

Moc Ƒredn W/kg wybitny 11,00 10,99 b. dobry 10,70 10,69 dobry 9,85 9,84 przeciħtny 9,30 9,29 sųaby 8,65 b. sųaby 8,64

2 wysiųek

Moc max. W/kg 13,00 12,99 12,90 12,89 12,40 12,39 11,42 11,41 10,65 10,64

Moc Ƒredn W/kg 10,91 10,90 10,60 10,59 9,75 9,74 9,10 9,09 8,45 8,44

Moc max. W/kg 12,95 12,94 12,40 12,39 11,95 11,94 11,00 10,99 10,25 10,24

3wysiųek Moc Ƒredn W/kg 10,87 10,86 10,47 10,46 9,63 9,62 8,99 8,98 8,35 8,34

Moc max. W/kg 12,86 12,85 12,27 12,26 11,80 11,79 10,90 10,89 10,10 10,09

4 wysiųek Moc Ƒredn. W/kg 10,40 10,39 9,90 9,89 9,11 9,10 8,50 8,49 7,90 7,89

5 wysiųek

6 wysiųek

Moc Moc Moc Moc Moc max. Ƒredn max. Ƒredn max. W/kg W/kg W/kg W/kg W/kg 12,53 10,00 12,18 9,90 11,85 12,52 9,99 12,17 9,89 11,84 11,85 9,00 11,10 8,15 10,50 11,84 8,99 11,09 8,14 10,49 11,40 8,50 10,70 7,50 10,10 11,39 8,49 10,69 7,49 10,09 10,50 7,90 10,30 7,00 9,85 10,49 7,89 10,29 6,99 9,84 9,77 8,10 9,70 6,50 9,50 9,76 8,09 9,69 6,49 9,49

Laboratoryjna ocena wydolnoƑci anaerobowej wersja II: Normy mocy dla poszczególnych powtórzeŷ próby wysiųkowej na cykloergometrze 6 powtórzeŷ po 10 sekund pracy z przerwami 30s (piųka rħczna – mħǏczyǍni seniorzy. 1 wysiųek Przedziaų Moc Moc wyników Ƒredn max. W/kg W/kg wybitny 11,85 13,46 b. dobry 11,84 13,45

2 wysiųek Moc Moc Ƒredn max. W/kg W/kg 11,66 12,34 11,65 12,33

3wysiųek Moc Moc Ƒredn max. W/kg W/kg 10,96 11,39 10,95 11,38 53 53

4 wysiųek 5 wysiųek 6 wysiųek Moc Moc Moc Moc Moc Moc Ƒredn max. Ƒredn max. Ƒredn max. W/kg W/kg W/kg W/kg W/kg W/kg 10,51 10,80 9,86 10,41 9,41 9,86 10,50 10,79 9,85 10,40 9,40 9,85


11,50 11,49 dobry 10,60 10,59 przeciħtny 9,91 9,90 sųaby 9,20 b. sųaby 9,19

12,90 12,89 12,40 12,39 11,42 11,41 10,65 10,64

11,01 11,00 10,56 10,55 9,76 9,75 9,00 8,99

12,00 11,99 11,40 11,39 10,95 10,94 10,50 10,49

10,46 10,45 10,06 10,05 9,56 9,55 8,76 8,75

10,97 10,00 10,60 10,96 9,99 10,59 10,60 9,50 10,20 10,59 9,49 10,19 9,97 8,91 9,85 9,96 8,90 9,84 9,41 8,50 9,36 9,40 8,49 9,35

9,51 9,50 8,90 8,89 8,56 8,55 7,75 7,75

10,00 9,99 9,71 9,70 9,30 9,29 8,85 8,84

8,90 8,89 8,56 8,55 7,91 7,90 6,90 6,89

9,50 9,49 9,10 9,09 8,85 8,84 8,50 8,49

Laboratoryjna ocena wydolnoƑci anaerobowej wersja III: Normy mocy dla poszczególnych powtórzeŷ próby wysiųkowej 6 x 10s pracy na cykloergometrze z przerwami 15s (piųka rħczna – mħǏczyǍni seniorzy). 1 wysiųek Przedziaų Moc Moc wyników Ƒredn max. W/kg W/kg wybitny 11,85 13,46 11,84 13,45 b. dobry 11,50 12,90 11,49 12,89 dobry 10,60 12,40 10,59 12,39 przeciħtny 9,91 11,42 9,90 11,41 sųaby 9,20 10,65 b. sųaby 9,19 10,64

2 wysiųek Moc Moc Ƒredn max. W/kg W/kg 11,56 12,24 11,55 12,23 10,95 11,92 10,94 11,91 10,20 11,30 10,19 11,29 9,61 10,65 9,60 10,64 9,00 10,10 8,99 10,09

3wysiųek Moc Moc Ƒredn max. W/kg W/kg 10,86 11,19 10,85 11,18 10,25 10,87 10,24 10,86 9,95 10,30 9,94 10,29 9,21 9,57 9,20 9,56 8,56 8,90 8,55 8,89

4 wysiųek 5 wysiųek 6 wysiųek Moc Moc Moc Moc Moc Moc Ƒredn max. Ƒredn max. Ƒredn max. W/kg W/kg W/kg W/kg W/kg W/kg 10,31 10,60 9,56 10,11 9,01 9,56 10,30 10,59 9,55 10,10 9,00 9,55 9,90 10,40 9,21 9,85 8,60 9,20 9,89 10,39 9,20 9,84 8,59 9,19 9,40 10,00 8,80 9,61 8,26 8,70 9,39 9,99 8,79 9,60 8,25 8,69 8,71 9,55 8,26 9,00 7,31 8,35 8,70 9,54 8,25 8,99 7,30 8,34 8,10 9,20 7,55 7,85 6,50 7,50 8,09 9,19 7,54 7,84 6,49 7,49

Ocena wydolnoƑci anaerobowej mħǏczyzn w warunkach nielaboratoryjnych Ocena wydolnoƑci anaerobowej – interwaų biegowy wersja I: Normy czasu dla oceny poziomu wydolnoƑci beztlenowej mħǏczyzn przy zastosowaniu testu biegowego [6 powtórzeŷ (25+25m) z przerwami 45s].

Przedziaų wyników wybitny b. dobry dobry przeciħtny sųaby b. sųaby

1 wysiųek 2 wysiųek 3wysiųek [s] 6,30 6,57 6,90 7,25 7,73 8,14

[s] 6,35 6,72 7,11 7,28 7,85 8,24

4 wysiųek 5 wysiųek 6 wysiųek

[s] 6,41 6,86 7,18 7,45 8,04 8,35

[s] 6,53 7,03 7,23 7,79 8,19 8,55 54 54

[s] 6,59 7,10 7,35 7,82 8,23 8,74

[s] 6,63 7,17 7,55 8,05 8,35 8,92

BČczny czas próby [s] 38,80 41,45 43,32 45,64 48,40 50,94


Ocena wydolnoƑci anaerobowej – interwaų biegowy wersja II: Normy czasu dla oceny poziomu wydolnoƑci beztlenowej mħǏczyzn przy zastosowaniu testu biegowego [6 powtórzeŷ (25+25m) z przerwami 30s].

Przedziaų wyników wybitny b. dobry dobry przeciħtny sųaby b. sųaby

1 wysiųek 2 wysiųek 3wysiųek [s] 6,33 6,60 7,00 7,35 7,70 8,25

[s] 6,48 6,76 7,25 7,39 7,87 8,43

4 wysiųek 5 wysiųek 6 wysiųek

[s] 6,64 7,00 7,39 7,57 8,16 8,63

[s] 6,81 7,19 7,48 7,72 8,20 8,85

[s] 6,94 7,32 7,55 7,95 8,34 8,97

[s] 7,03 7,51 7,65 8,03 8,47 9,41

BČczny czas próby [s] 40,23 42,38 44,32 46,01 48,73 52,54

Ocena wydolnoƑci anaerobowej – interwaų biegowy wersja III: Normy czasu dla oceny poziomu wydolnoƑci beztlenowej mħǏczyzn przy zastosowaniu testu biegowego [6 powtórzeŷ (25+25m) z przerwami 15s].

Przedziaų wyników wybitny b. dobry dobry przeciħtny sųaby b. sųaby

1 wysiųek 2 wysiųek 3wysiųek [s] 7,00 7,25 7,72 8,07 8,21 8,41

[s] 7,25 7,46 8,11 8,11 8,45 8,66

4 wysiųek 5 wysiųek 6 wysiųek

[s] 7,45 7,69 8,18 8,32 9,16 9,25

[s] 7,75 8,00 8,25 8,75 9,55 10,00

[s] 7,95 8,15 8,35 9,15 10,00 10,20

[s] 8,05 8,51 8,55 10,00 10,25 11,01

BČczny czas próby [s] 45,45 47,06 49,16 52,41 55,62 57,54

6. Próba wytrzymaųoƑci beztlenowej – J. Noszczaka Celem próby, którČ zaproponowaų J. Noszczak jest ocena wytrzymaųoƑci beztlenowej na podstawie wysiųku opartego na 10 krotnym pokonywaniu dystansu 30 metrów ZaųoǏenia : • prosta struktura ruchu [bieg] ogranicza wpųyw techniki na wynik próby, • pokonywany dystans [30m] jest typowy dla piųki rħcznej i odpowiada w przybliǏeniu dwukrotnemu przebiegniħciu odcinka boiska miħdzy liniami pola bramkowego • koszt energetyczny pojedynczej serii biegu [ 30m], który zawiera siħ w przedziale 79s, speųnia fizjologiczne kryterium maksymalnych obciČǏeŷ beztlenowych niekwasomlekowych, • koszt energetyczny caųej próby [10 serii biegów bez przerw] , który przekracza 120s, odpowiada fizjologicznym kryteriom maksymalnych wysiųków beztlenowych kwasomlekowych, 55 55


miarČ wytrzymaųoƑci beztlenowej jest ųČczny czas przebiegniħcia 10 odcinków 30 metrów. przygotowanie próby: •

na boisku do piųki rħcznej wyznaczyđ dwa punkty A i B [oznaczone chorČgiewkami] oddalone od siebie o 30 metrów • linia startu i mety znajduje siħ w tym samym miejscu [punkt A]. wykonanie próby: Na sygnaų prowadzČcego próbħ: • đwiczČcy ustawiony przed liniČ startu [punkt A] pokonuje dziesiħciokrotnie odcinki 30 m. obiegajČc kaǏdorazowo chorČgiewkħ A i B. Ocenie podlega czas pokonania dystansu 10x30m Normy czasowe dla oceny poziomu wytrzymaųoƑci beztlenowej kobiet i mħǏczyzn przy zastosowaniu testu biegowego10x30 metrów[bez przerw]. BČczny czas próby [sekundy] Parametr kobiety

MħǏczyǍni

Przedziaų wyników

od

wybitny

56,90s

b. dobry

56,91s

61,19s

51,56s

55,40s

dobry

61,20s

65,39s

55,41s

59,19s

przeciħtny

65,40s

69,69s

59,20s

62,99s

sųaby

69,70s

73,89s

63,00s

66,79s

b. sųaby

73,90s

78,09s

66,80s

70,59s

skr. sųaby

78,10s

do

Od

do

51,55s

70,60s

7. Ocena wydolnoƑci tlenowej Beep Test (wersja norweska) Opis próby. Próba odbywa siħ na boisku piųki rħcznej. Zawodnicy pokonujČ 20 m odcinki (biegajČc od jednej do drugiej linii bocznej boiska, utrzymujČc tempo biegu okreƑlane na kasecie. Próba rozpoczyna siħ po pierwszym sygnale dǍwiħkowym. Na kaǏdym poziomie intensywnoƑci (w sumie jest ich 20) zawodnik musi pokonađ dystans 20 metrów w przedziale czasu wyznaczonym dwoma kolejnymi sygnaųami dǍwiħkowymi. Zmiana tempa biegu jest zapowiedziana. PoczČtkowo tempo biegu jest bardzo maųe i ciČgle wzrasta wraz ze zmieniajČcym siħ poziomem. NaleǏy bezwzglħdnie utrzymywađ wyznaczone tempo biegu. 56 56


Próba koŷczy siħ gdy zawodnik dwukrotnie nie zmieƑci siħ w limicie czasu pokonania odcinka. Po zakoŷczeniu próby naleǏy wpisađ do karty wszystkie przebiegniħte odcinki, z których moǏna wyliczyđ przebiegniħty dystans. Ocena próby - na karcie próby naleǏy dokųadnie zaznaczyđ ostatni przebiegniħty odcinek i z tabeli odczytađ odpowiadajČcy dystansowi przewidywany poziom VO2max. [ml/min/kg] Ocena wydolnoƑci tlenowej na podstawie przewidywanego maksymalnego zuǏycia tlenu: 45,0-50,0 [ml/min/kg] – poziom wydolnoƑci sųaby, 50,1–52,5 [ml/min/kg] – poziom dostateczny, 52,6–55,0 [ml/min/kg] – poziom przeciħtny, 55,1-60,0 [ml/min/kg] – poziom dobry, 60,1–65,0 [ml/min/kg] - poziom bardzo dobry, 65,1- 70,0 [ml/min/kg] – poziom wybitny.

57 57


58

Poziom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PrĊdkoĞü Czas Intensyw. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odcinka biegu wysiáku [s] Przewidywany poziom VO2max.[ml/min/kg] m/s km/h 20 40 60 80 100 120 140 1 9,0 2,22 8,00 16,1 16,5 17,0 17,5 17,9 18,4 18,9 VO2 160 180 200 220 240 260 280 300 2 8.5 2,35 8,47 19,3 19,5 19,9 20,4 20,8 21,3 21,7 22,1 VO2 320 340 360 380 400 420 440 460 3 7,9 2,53 9,11 22,6 22,9 23,4 23,8 24,2 24,6 25,0 25,4 VO2 480 500 520 540 560 580 600 620 640 4 7,6 2,63 9,47 25,9 26,4 26,8 27,2 27,6 28,0 28,4 28,8 29,2 VO2 660 680 700 720 740 760 780 800 820 5 7,3 2,74 9,86 29,6 29,8 30,2 30,6 31,0 31,3 31,7 32,1 32,5 VO2 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 6 6,9 2,90 10,43 32,8 33,3 33,6 34,0 34,4 34,7 35,1 35,4 35,8 36,2 VO2 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1220 7 6,3 3,17 11,43 36,5 36,7 37,1 37,4 37,7 38,1 38,4 38,8 39,1 39,5 VO2 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440 8 6,0 3,33 12,00 39,8 40,2 40,5 40,8 41,2 41,5 41,8 42,1 42,5 42,8 43,1 VO2 1460 1480 1500 1520 1540 1560 1580 1600 1620 1640 1660 9 5,7 3,51 12,63

NORWESKI TEST BIEGOWY - rejestracja przebiegu próby


59

Poziom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PrĊdkoĞü Czas Intensyw. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odc. odcinka biegu wysiáku [s] Przewidywany poziom VO2max.[ml/min/kg] m/s km/h 43,5 43,6 43,9 44,2 44,6 44,9 45,2 45,5 45,8 46,1 46,5 VO2 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860 1880 10 5,4 3,70 13,33 46,8 47,1 47,4 47,7 48,0 48,3 48,6 48,9 49,2 49,5 49,8 VO2 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120 11 5,2 3,85 13,85 50,1 50,5 50,8 51,1 51,4 51,7 52,0 52,3 52,6 52,9 53,2 53,5 VO2 2140 2160 2180 2200 2220 2240 2260 2280 2300 2320 2340 2360 12 5,0 4,00 14,40 53,7 54,0 54,2 54,5 54,8 55,1 55,4 55,7 55,9 56,2 56,5 56,8 VO2 2380 2400 2420 2440 2460 2480 2500 2520 2540 2560 2580 2600 2620 13 4,8 4,17 15,00 57,1 57,4 57,7 58,0 58,2 58,5 58,8 59,0 59,3 59,6 59,9 60,1 60,4 VO2 2640 2660 2680 2700 2720 2740 2760 2780 2800 2820 2840 2860 2880 14 4,6 4,35 15,65 60,7 60,9 61,1 61,4 61,7 61,9 62,2 62,5 62,7 63,0 63,2 63,5 63,8 VO2 3000 3020 3040 3060 3080 3100 3120 3140 3160 3180 3200 3220 3240 15 4,5 4,44 16,00 64,0 64,3 64,6 64,8 65,1 65,3 65,6 65,9 66,1 66,4 66,6 66,9 67,1 VO2 3260 3280 3300 3320 3340 3360 3380 3400 3420 3440 3460 3480 3500 3520 16 4,4 4,55 16,36 67,4 67,7 67,8 68,0 68,3 68,5 68,8 69,0 69,3 69,5 69,8 70,0 70,3 70,5 VO2 3540 3560 3580 3600 3620 3640 3660 3680 3700 3720 3740 3760 3780 3800 17 4,3 4,65 16,74 70,8 71,0 71,2 71,5 71,7 72,0 72,2 72,6 72,7 72,9 73,1 73,4 73,6 73,9 VO2 3820 3840 3860 3880 3900 3920 3940 3960 3980 4000 4020 4040 4060 4080 4100 18 4,2 4,76 17,14 74,1 74,4 74,6 74,7 74,9 75,1 75,4 75,6 75,9 76,1 76,3 76,6 76,8 77,0 77,3 VO2 4120 4140 4160 4180 4200 4220 4240 4260 4280 4300 4320 4340 4360 4380 4400 19 4,1 4,88 17,56 77,5 77,7 78,0 78,1 78,4 78,6 78,8 79,0 79,3 79,5 79,7 80,0 80,2 80,4 80,6 VO2 4420 4440 4460 4480 4500 4520 4540 4560 4580 4600 4620 4640 4680 4700 4720 4740 20 4,0 5,00 18,00 80,9 81,1 81,3 81,5 81,6 81,8 82,0 82,3 82,5 82,7 82,9 83,1 83,4 83,6 83,8 84,0 VO2

NORWESKI TEST BIEGOWY - rejestracja przebiegu próby


8. Próba wytrzymaųoƑci beztlenowej - Test Coopera (wersja standardowa). Test Coopera polega na wykonaniu 12 minutowego przebiegniħty w tym czasie dystans.

biegu ciČgųego, a ocenie podlega

Wyniki testu Coopera po przeliczeniu przebiegniħtego dystansu na przewidywane wzglħdne wartoƑci VO2 max. Przebiegniħty dystans

Przewidywane zuǏycie O2 [ml/kg/min]

Przebiegniħty dystans

Przewidywane zuǏycie O2 [ml/kg/min]

1500m 1550m 1600m 1650m 1700m 1750m 1800m 1850m 1900m 1950m 2000m 2050m 2100m 2150m 2200m 2250m 2300m 2350m

26,8 27,3 28,0 28,6 29,3 30,0 30,7 31,5 32,3 33,1 34,0 34,9 35,8 36,8 37,8 38,8 39,8 40,9

2400m 2450m 2500m 2550m 2600m 2650m 2700m 2750m 2800m 2850m 2900m 2950m 3000m 3050m 3100m 3150m 3200m 3250m

42,0 43,1 44,3 45,5 46,8 48,0 49,3 50,6 52,0 53,4 54,8 56,3 57,8 59,3 60,8 62,4 64,0 65,6

Przebiegniħty dystans

Przewidywane zuǏycie O2 [ml/kg/min]

3300m 3350m 3400m 3450m 3500m 3550m 3600m 3650m 3700m 3750m 3800m 3850m 3900m 3950m 4000m 4050m

67,3 69,0 70,8 72,5 74,3 76,1 78,0 79,9 81,8 83,3 85,0 87,8 89,0 91,9 96,1 98,3

9. Próba wytrzymaųoƑci tlenowej - Test Coopera (wersja zmodyfikowana). Zmodyfikowana wersja testu Coopera [13] pozwala precyzyjniej okreƑliđ stan wydolnoƑci tlenowej poniewaǏ oprócz przebiegniħtego dystansu uwzglħdnia siħ równieǏ powysiųkowČ reakcjħ organizmu mierzonČ wielkoƑciČ tħtna . w kolejnych minutach odnowy. Przebieg testu jest identyczny jak w wersji standardowej [ po upųywie 12 minuty biegu naleǏy zaznaczyđ miejsce ukoŷczenia próby].Natychmiast po biegu zawodnik mierzy [palpacyjnie na tħtnicy szyjnej] czħstoƑđ skurczów serca w czasie 30 sekund miħdzy 60 a 90, 120 i 150, oraz 180 a 210 sekundČ odnowy. WskaǍnik zmodyfikowanego testu Coopera oblicza siħ ze wzoru: WskaĨnik reakcji powysilkowej =

60

dystans / metry / x100 2(t1 + t 2 + t 3)


gdzie: t1, t2 , t3, - wartoƑci tħtna (w czasie 30 sekund) zarejestrowane na poczČtku 2, 3, i 4 minuty odpoczynku. Oceny wydolnoƑci tlenowej dokonuje siħ na podstawie dwóch parametrów tj. 1.dystansu pokonanego w czasie 12 minut 2.wspóųczynnika informujČcego o powysiųkowej reakcji organizmu wyliczonego ze wzoru podanego wyǏej. Interpretacja wyników: Przykųad 1: Zawodnik (bramkarz) przebiegų dystans 2900m, a jego powysiųkowe wartoƑci tħtna wynosiųy: t1= 92 , t2= 76 , t3= 65 [ 2 x (92+76+65) = 462] Przykųad 2: Inny zawodnik równieǏ przebiegų dystans 2900m, lecz jego powysiųkowe wartoƑci tħtna wynosiųy: t1= 60 , t2= 45 , t3= 40 [2 x (60+45+40) = 290]

Wsk .1 =

290000 = 627,7 462

Wsk .2 =

290000 = 1000,0 290

Na podstawie analizy dystansu i wskaǍników [ patrz tab.9] moǏna uznađ, Ǐe: • w pierwszym przykųadzie zawodnika cechowaųa bardzo niska wydolnoƑđ tlenowa [dystans –niedostateczny, wskaǍnik –niedostateczny] • w drugim – zawodnik przebiegų dystans z duǏČ rezerwČ - o czym Ƒwiadczy zbyt wysoka wartoƑđ wskaǍnika.

Normy dla oceny wydolnoƑci tlenowej zawodników piųki rħcznej zaleǏnie od nominalnej pozycji w grze. Ocena wydolnoƑci tlenowej- mħǏczyǍni Pozycja w grze

Bramkarze

Obrotowi

Skrzydųowi

RozgrywajČcy

parametry Dystans WartoƑđ wskaǍnika Dystans WartoƑđ wskaǍnika Dystans WartoƑđ wskaǍnika Dystans WartoƑđ wskaǍnika

niedost.

dostateczna

dobra

2900m

2901-3100m

3101-3170m

bardzo dobra 3171m

855-885

886 - 895

896 -910

911

3000m

3001-3120m

3121-3200m

3201m

842

843-896

897-923

924

3150m

3151-3260m

3261-3310m

3311m

881

882- 920

921-940

941

3120m

3121-3220m

3221-3290m

3291m

872

873-916

918-939

940

63 61


Normy dla oceny wydolnoƑci tlenowej zawodniczek piųki rħcznej zaleǏnie od nominalnej pozycji w grze. Ocena wydolnoƑci tlenowej - kobiety Pozycja w grze

Bramkarki

Obrotowe

Skrzydųowe

RozgrywajČce

parametry Dystans WartoƑđ wskaǍnika Dystans WartoƑđ wskaǍnika Dystans WartoƑđ wskaǍnika Dystans WartoƑđ wskaǍnika

niedost.

dostateczna

dobra

2750m

2751–2850m

2851-2950m

bardzo dobra 2951m

750

751 - 800

801 -850

851

2850m

2851-2950m

2951-3050m

3051m

750

751 - 800

801 -850

851

2850m

2851-2950m

2951-3150m

3151m

750

751 - 800

801 -850

851

2850m

2851-2950m

2951-3100m

3101m

750

751 - 800

801 -850

851

10. Próba adaptacji zawodników do gry - Test J. Czerwiŷskiego Test J. Czerwiŷskiego dokonuje oceny przystosowania zawodników do zadaŷ treningowych i gry w piųkħ rħcznČ. W próbie tej okreƑla siħ: 1. Czas wykonania. OkreƑla on poziom przygotowania sprawnoƑciowego i technicznego zawodnika, oraz poziom cech wolicjonarnych. Czynniki te ulegajČ znacznym zmianom pod wpųywem treningu. 2. CzħstoƑđ tħtna. Istotnym zagadnieniem okreƑlajČcym przystosowanie zawodnika do obciČǏeŷ treningowych jest szybkoƑđ powrotu tħtna, po wykonanej pracy, do stanu wyjƑciowego co Ƒwiadczy o zasobach jego rezerw energetycznych. Zawodnik charakteryzujČcy siħ niǏszym tħtnem, mierzonym jednČ minutħ po zakoŷczeniu próby posiada sprawniejsze procesy restytucji warunkujČce wiħksze moǏliwoƑci szybszego przystČpienia zawodnika do nowych zadaŷ treningowych. Zasady przeprowadzenia próby: 1. Próba winna byđ wykonana w hali sportowej o minimalnej dųugoƑci 40 m. z bezpoƑrednim dostħpem do Ƒciany o minimalnej wysokoƑci 3 m. 2. Niezbħdne przybory – trzy tyczki – chorČgiewki do oznaczenia drogi poruszania siħ zawodnika oraz przepisowa piųka rħczna do podaŷ i chwytu o Ƒcianħ 3. Zawodnicy winni przystČpiđ do próby po 10-15 min rozgrzewce z tħtnem wyjƑciowym 120130 uderzeŷ/min. 4. Oznakowanie boiska – opis próby: Na boisku do piųki rħcznej ustawiamy trzy tyczki – chorČgiewki w taki sposób by tworzyųy wierzchoųki trójkČta o podstawie 5 m. i wysokoƑci 3 m. Prostopadle do Ƒrodka podstawy trójkČta(A,B) w odlegųoƑci 30 m. od niej oraz w odlegųoƑci 9 m. od Ƒciany zaznaczamy 3 m. liniħ (E). W poųowie tej odlegųoƑci zaznaczamy przerywanČ 3 m. liniħ (D). Linia startu i mety to podstawa trójkČta - linia A-B ograniczona dwoma chorČgiewkami. Na linii, w odlegųoƑci 9 m. od Ƒciany kųadziemy piųkħ rħcznČ do wykonywania podaŷ. Na Ƒcianie zaznaczamy na wysokoƑci 2 m. od podųoǏa liniħ o dųugoƑci 3 m.

64 62


5. Wykonanie próby. Na komendħ „na miejsca” zawodnik ustawia siħ na Ƒrodku linii startowej AB, przodem do wierzchoųka trójkČta C. Na komendħ start wykonuje doskok do chorČgiewki C, dotykajČc jej na wysokoƑci 0-20 cm. od podųoǏa. Nastħpnie porusza siħ dowolnČ technikČ, kaǏdorazowo dotykajČc chorČgiewki na podanej wyǏej wysokoƑci, wg nastħpujČcej kolejnoƑci: A,C,B,C,A,C,B,C,A ( w sumie dziesiħđ dotkniħđ ). Po dziesiČtym dotkniħciu chorČgiewki A zawodnik startuje do linii E (30 m biegu), podnosi piųkħ leǏČcČ na tej linii i wykonuje 10 odbiđ o Ƒcianħ. Zawodnik podczas odbiđ nie moǏe przekraczađ linii E a odbicia piųki winny byđ poniǏej linii narysowanej na Ƒcianie, odmierzonej 2 m. od podųoǏa. (Trzykrotne przekroczenie linii powoduje powtórzenie próby a za kaǏde odbicie piųki powyǏej linii 2 m. dodaje siħ 2 sek. do ogólnego czasu próby). Po dziesiČtym rzucie zawodnik kųadzie piųkħ na linii E i biegnie przodem do linii D (15 m.), wykonuje póų obrót i biegiem tyųem (15 m.) osiČga liniħ AB – startu – mety. Po osiČgniħciu tej linii zawodnik powtarza wszystkie czynnoƑci po raz drugi. Czas zostaje zatrzymany w momencie powtórnego miniħcia linii AB. 6. Ocena próby Mierzymy: - czas próby - wysokoƑđ tħtna – po jednominutowym odpoczynku od zakoŷczenia próby Uzyskane wyniki przeliczamy na punkty w skali T wg tabel dla kobiet i mħǏczyzn, które oceniamy w nastħpujČcy sposób: 20 – 30 pkt. – bardzo dobrze - 5 pkt. 31 – 40 pkt. – dobrze - 4 pkt. 41 – 60 pkt. – przeciħtnie - 3 pkt. 61 - 70 pkt. – sųabo - 2 pkt. 71 – 80 pkt. – bardzo sųabo - 1 pkt. PowyǏej z prawej strony podano punktacjħ uproszczonČ. Zawodnicy, którzy osiČgnČ w próbie wyniki bardzo dobre i dobre a czħstoƑđ ich tħtna nie bħdzie niǏsza od przeciħtnej otrzymujČ premiħ w wysokoƑci 5 pkt. Winno to zachħciđ zawodników do wykonywania próby z maksymalnym zaangaǏowaniem. Ocena punktowa Testu J. Czerwiŷskiego Tħtno Czas próby

Bardzo dobrze

Dobrze

Prze ciħtnie

Sųabo

Bardzo sųabo

15 13 8 7 6

14 12 7 6 5

13 11 6 5 4

7 6 5 4 3

6 5 4 3 2

Bardzo dobrze Dobrze Przeciħtnie Sųabo Bardzo sųabo

Tabela – punkty -(kobiety) PKT 20 21 22 23

Czas próby 75,6-76,5 76,6-77,5 77,6-78,5 78,6-79,5

Tħtno 107 108 109

PKT 50 51 52 53

65 63

Czas próby 102,6-103,5 103,6-104,5 104,6-105,5 105,6-106,5

Tħtno 128 129 130


24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

79,6-80,5 80,6-81,5 81,6-82,5 82,6-83,5 83,6-84,5 84,6-85,5 85,6-86,5 86,6-87,5 87,6-88,5 88,6-89,5 89,6-90,5 90,6-91,5 91,6-92,5 92,6-93,5 93,6-94,5 94,6-95,5 95,6-96,5 96,6-97,5 97,6-98,5 98,6-99,5 99,6-100,5 100,6-101,5 101,6-102,5

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

106,6-107,5 107,6-108,5 108,6-109,5 109,6-110,5 110,6-111,5 111,6-112,5 112,6-113,5 113,6-114,5 114,6-115,5 115,6-116,5 116,6-117,5 117,6-118,5 118,6-119,5 119,6-120,5 120,6-121,5 121,6-122,5 122,6-123,5 123,6-124,5 124,6-125,5 125,6-126,5 126,6-127,5 127,6-128,5 128,6-129,5 129,6-130,5

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Tabela – punkty - (mħǏczyǍni) PKT 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Czas próby Tħtno 7o,6-71,5 106 107 71,6-72,5 108 109 72,6-73,5 110 111 73,6-74,5 112 113 74,6-75,5 114 115 75,6-76,5 116-117 76,6-77,5 118 77,6-78,5 119 120 78,6-79,5 121 122 79,6-80,5 123 124

PKT 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

66 64

Czas próby 87,6-88,5 88,6-89,5 89,6-90,5 90,6-91,5 91,6-92,5 92,6-93,5 93,6-94,5 94,6-95,5 95,6-96,5 96,6-97,5 97,6-98,5

Tħtno 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155


38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

80,6-81,5 81,6-82,5 82,6-83,5 83,6-84,5 84,6-85,5 85,6-86,5 86,6-87,5

125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135-136 137

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

98,6-99,5 99,6-100,5 100,6-101,5 101,6-102,5 102,6-103,5 103,6-104,5 104,6-105,5 105,6-106,5

156 157-158 159 160 161 162 163 164 165 166-167 168 169 170

11. Test sprawnoƑci ukierunkowanej dla kobiet – J. Noszczaka Sprawdzian ten opracowaų J. Noszczak w celu oceny przygotowania zawodniczek do zadaŷ startowych w reprezentacji narodowej. Próby wykonywane sČ w warunkach halowych a rodzaj wysiųku fizycznego jak i techniczna forma wykonania zbliǏona jest do dziaųaŷ wystħpujČcych w grze. Wyniki poszczególnych prób, przeliczone na punkty wg tabeli dobrze korelujČ z poziomem aktualnej dyspozycji startowej zawodniczki. Porównywanie wyników w róǏnych okresach czasu – szczególnie przedstartowym jak i startowym pozwala na ocenħ formy sportowej zawodnika. Próba i tabele przeliczeniowe dostosowane sČ jedynie do wyników kobiet Opis prób w kolejnoƑci ich wykonywania: 1. Bieg na 30 m. - wyznaczamy odcinek 30 m. z zaznaczeniem linii startu i mety, które winny byđ ograniczone stojakami o wysokoƑci 150cm. Bieg wykonywany jest pojedynczo, z miejsca, ze startu wysokiego na sygnaų sħdziego startowego gwizdkiem po uprzedniej komendzie „na miejsca”. - Sħdzia mierzČcy czas wųČcza stoper na sygnaų gwizdkiem i zatrzymuje go po miniħciu przez zawodnika linii mety. - Dopuszcza siħ 2-3 próby 2. Rzut piųkČ lekarskČ – 2kg. – przodem i tyųem - Rzuty wykonuje siħ z miejsca, sprzed linii, w rozkroku, trzymajČc piųkħ oburČcz przodem i tyųem do kierunku rzutu - Po rzucie zawodnik nie moǏe przekroczyđ linii jakČkolwiek czħƑciČ ciaųa - Dopuszcza siħ po 3-4 próby przodem i tyųem - Ostateczny wynik próby stanowi suma najlepszych rzutów przodem i tyųem. 3. Piħcioskok. - Piħcioskok wykonywany jest sprzed linii, z miejsca, z odbicia obunóǏ z lČdowaniem na obie nogi. - Pomiħdzy odbiciem obunóǏ a lČdowaniem naleǏy wykonađ odbicia jednonóǏ w rytmie – LN-PN-LN-PN lub PN-LN-PN – LN. - OdlegųoƑđ mierzymy jak w skoku w dal – od linii do najbliǏszego punkty zaznaczonego po lČdowaniu. - Dopuszcza siħ 3-4 próby

67 65


4. Rzut piųkČ rħcznČ na odlegųoƑđ - Rzuty wykonujemy z miejsca, jednorČcz z podųoǏa. - Podczas rzutu jedna stopa winna caųy czas dotykađ podųoǏa. - Po rzucie nie moǏna przekraczađ linii. - Rzuty mierzymy po linii prostej prostopadųej do linii startowej – rzutu. 5. Bieg wahadųowy na 300 m. - wyznaczamy odcinek 30 m. i ograniczamy go stojakami – chorČgiewkami o wysokoƑci 150 cm. - Z jednej strony odcinka 30 m. rysujemy 2 m. liniħ startu i mety. - Zawodniczka startuje na sygnaų gwizdkiem po uprzedniej komendzie na „miejsca” i pokonuje dziesiħciokrotnie odcinki 30 m. obiegajČc za kaǏdym razem stojaki – chorČgiewki. Tabela punktowa - kobiety

PKT

Bieg na 30 m.

Rzut p. lekarskČ 2kg.

Piħcioskok

Rzut piųkČ rħcznČ

80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51

3.70 3.72 3.74 3.76 3.78 3.80 3.82 3.84 3.86 3.88 3.9o 3.92 3.94 3.96 3.98 4.00 4.02 4.04 4.06 4.08 4.10 4.12 4.14 4.16 4.18 4.20 4.22 4.24 4.26 4.28

30.00 29.80 29.60 29.40 29.20 29.00 28.80 28.60 28.40 28.20 28.00 27.80 27.60 27.40 27.20 27.00 26.80 26.60 26.40 26.20 26.00 25.80 25.60 25.40 25.20 25.00 24.80 24.60 24.40 24.20

13.50 13.45 13.40 13.35 13.30 13.25 13.20 13.15 13.10 13.05 13.00 12.95 12.90 12.85 12.80 12.75 12.70 12.65 12.60 12.55 12.50 12.45 12.40 12.35 12.30 12.25 12.20 12.15 12.10 12.05

43.00 42.80 42.60 42.40 42.20 42.00 41.80 41.60 41.40 41.20 41.00 40.80 40.60 40.40 40.20 40.00 39.80 39.60 39.40 39.20 39.00 38.80 38.60 38.40 38.20 38.00 37.80 37.60 37.40 37.20

68 66

Bieg wahadųow y na 300 m. 58,0 58,2 58,4 58,6 58,8 59,0 59,2 59,4 59,6 59,8 60,0 60,2 60,4 60,6 60,8 61,0 61,2 61,4 61,6 61,8 62,0 62,2 62,4 62,6 62,8 63,0 63,4 63,8 64,2 64,6

PKT 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51


50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

4.30 4.32 4.34 4.36 4.38 4.40 4.42 4.44 4.46 4.48 4.50 4.52 4.54 4.56 4.58 4.60 4.64 4.68 4.72 4.76 4.80 4.84 4.88 4.92 4.96 5.00 5.04 5.08 5.12 5.16 5.20 5.25 5.30 5.35 5.40 5.45 5.50 5.60 5.70 5.80 5.90

24.00 23.80 23.60 23.40 23.20 23.00 22.80 22.60 22.40 22.20 22.00 21.80 21.60 21.40 21.20 21.00 20.80 20.60 20.40 20.20 20.00 19.80 19.60 19.40 19.20 19.00 18.80 18.60 18.40 18.20 18.00 17.80 17.60 17.40 17.20 17.00 16.50 16.00 15.50 15.00 14.50

12.00 11.95 11.90 11.85 11.80 11.75 11.70 11.65 11.60 11.55 11.50 11.40 11.30 11.20 11.10 11.00 10.90 10.80 10.70 10.60 10.50 10.40 10.30 10.20 10.10 10.00 09.90 09.80 09.70 09.60 09.50 09.40 09.30 09.20 09.00 08.80 08.60 08.40 08.20 08.00 07.80

69 67

37.00 36.80 36.60 36.40 36.20 36.00 35.80 35.60 35.40 35.20 35.00 34.80 34.60 34.40 34.20 34.00 33.80 33.60 33.40 33.20 33.00 32.50 32.00 31.50 31.00 30.50 30.00 29.50 29.00 28.50 28.00 27.50 27.00 26.50 26.00 25.50 25.00 24.50 24.00 23.00 22.00

65,0 65,4 65,8 66,2 66,6 67,0 67,4 67,8 68,2 68,6 69,0 69,4 69,8 70,2 70,6 71,0 71,4 71,8 72,2 72,6 73,0 73,5 74,0 74,5 75,0 75,5 76,0 76,5 77,0 77,5 78,0 78,5 79,0 79,5 80,0 80,5 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0

50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10


PiƑmiennictwo 1. Czerwiŷski J. [1973] „Rytm okresowy sprawnoƑci ogólnej i specjalnej zawodników kadry narodowej”. Biuletyn Informacyjny ZPRP nr 11. 2. Czerwiŷski J. [1974] „Dynamika rozwoju sprawnoƑci fizycznej ogólnej i specjalnej zespoųu kadry narodowej w piųce rħcznej mħǏczyzn”. Piųka rħczna. WSWF Gdaŷsk. 3. Czerwiŷski J. [1976] „Piųka rħczna – trening”. WSWF Gdaŷsk 4. Czerwiŷski J. [1982] „Ocena metabolizmu wysiųkowego piųkarza rħcznego” Wych. Fiz. Sport Nr 1. 19-23 5. Czerwiŷski J. [1993] „Piųka rħczna – charakterystyka gry. Trening nr 3. 6. Czerwiŷski J. [1996] „Metodyczne i badawcze aspekty procesu wieloletniego treningu piųkarzy rħcznych”. Wydawnictwo Uczelniane AWF w Gdaŷsku. 7. Czerwiŷski J. [1996] „Charakterystyka gry w piųkħ rħcznČ”. AWF Gdaŷsk. 8. Cooper K.H.[1968] „A means of assesing maximal intake oxygen correlation between field and treadmill testing “ I.Amer.Med.Ass. 203/3. 9. Górski J. (red.) [2001] Fizjologiczne podstawy wysiųku fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. 10. Ignatiewa W.J.[1981] „Badanie obciČǏenia startowego piųkarzy rħcznych.” Teorija i Praktika Fiziczeskoj Kultury 1980/8 – przedruk Sport Wyczynowy nr 6 11. JaruǏnyj N.W,Woųkow N.I.[1993] ”WydolnoƑđ tlenowa zawodników sportowych gier zespoųowych” Sport Wyczynowy nr.1-2. 34-41 12. Kozųowski S., Nazar K. (red.) [1999] Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. PZWL, Warszawa. 13. Norkowski H.[2003] Struktura obciČǏeŷ wysiųkowych a efekty treningu przerywanego o maksymalnej intensywnoƑci. wyd AWF Warszawa 14. Norkowski H. [2004] Wybrane aspekty kontroli i treningu wydolnoƑci anaerobowej w grach zespoųowych. (w): Modelowe rozwiČzania treningu w szkoleniu mųodzieǏy uzdolnionej ruchowo. Biblioteka PTNKF Tom XIII str.79-88. 15. Staniak Z. [1994] „Informatyczny system do wspomagania testów wydolnoƑci prowadzonych na cykloergometrach.”Trening nr.1(21) 3-8 16. Stawiarski W.[1998] „Piųka rħczna”. AWF Kraków. Wydawnictwo skryptowe nr 81. 17. WrzeƑniewski S. [2009] „Struktura obciČǏeŷ wysiųkowych w rocznym cyklu szkolenia a wydolnoƑđ fizyczna i efektywnoƑđ gry piųkarzy rħcznych” dysertacja doktorska AWF Warszawa

70 68


ISBN 978-83-928221-4-1

Piłka ręczna ZBIÓR TESTÓW  
Piłka ręczna ZBIÓR TESTÓW  

Handball – Piłka Ręczna – testy sprawdzające. Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej. Oceny sprawności wszechstronnej – test Wingate. Test...

Advertisement