Page 1

[សសសសសសសស សសសសសសស សសសសសស សសសសសសស សស សសស សស សសសសស សស June 2, 2014

សសសសសសស 1. សសសសស សសសស------------------------------------------------------------------------------ស 2. សសសសស សសសស សសសសសសសសសស---------------------------------------------------ស 3. សសសសសសស---------------------------------------------------------------------------------ស

4.

សសសសស សសសស សសសសសសសសស សសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសស សស សសសសសស សសសសស សសសសស សសសសសសសសស សសសសសសសសស សស សស សសសស សស សសសសសសសស សសសសសស សស សសសសស សសសស សសសសសស សសស សសសសសសសសសសស សសសសសសស សសសសសសសសសសសសស សសសសស រររររររររ ររររ រ ររ ររ រ រររររ រររររររររ ររររ រររ 1


[សសសសសសសស សសសសសសស សសសសសស សសសសសសស សស សសស សស សសសសស សស June 2, 2014

សសសសសស សសសសស ស សសសសសស សសសស សសសសសសសសសសសសសស សសសស សស សសសសសសសស សសសសសស សសសសស សសសសសសសសសសសសស សស សសសស សសស សសសសស សសសសស សសសសសស សសស សសសសសសសស សសសសស ស WTO សសស សសសសសសសស សសសសស ស សស សសសស សសស សស សសសសសសសសសសសសសសស ស សសសស ស សសស សសសសសសសសស សសសស សសស សស សសសសស សសស សសស សស សស សស សសស សស សសសសសសសសស សសស សសសស សស សសសសសសស សសស សសសសសស សសស សស សសសសស សសសសសសស សស សសសសស សសសសសសស សស សស សស សសសសសសសសសសសសសស សសស សសសសសសសសសសស សសសសស សស សសស សសសសសស សសសស សសស សស សសសសសស សសស សស សស សសសសសសសសសសសស សសស សសសសសស សសសសសសស « សសស សស សសសស សសសសស ស សសស សសសសសស » សសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសស សសសស សសសស សសសសស សសស សសស សសសសស សសសស សសសសស

សសស សសសសសសសស សសសស សសស

សសសសសសស សសស សសស សស សសស សសសសសស សស សសសសស សសស សសសសស ស សស សសសស សសសសស សសសសសសសសសសសសសស សសសសស សសសសសសសសស សស សសស សសសសសសសសសសស សស សសសសសស សស សសស សសសសសសសសស សសស សសស សស សសសសស សសសសសសសសសសសសស សសសស សសសសសស សស សសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសស សស សសស សសស សសសសសសសសសសសសស សសស សសសស សសសសសសសសសសសសស សសសស សស សសសសសសសសសស សសសសស សសសស សសសសសស សសសសសសសស សសសស សសសស សសសសស សសសសសសសសសស សសសសស សសសសស សស សសសសសស សស សសសសសសសសស សសសសសសស សសសសសសសសសសស សសសសស សស សសសសសស សសសសសសស សសសសសស សសសសស សស សស សសសសសស សសសសសសសស សសសស សសសស សសសសស សសសសសសសសស សសសសសស សសសសសសសស សសសសស សស ម ម ម ម ម ម ម មម ម សសសស សស សសសសសសសសសសសសសសសស សសសស សសស សសសសសសសស សសសសសសស សស សសសសស សសស សសស សស

រររររររររ ររររ រ ររ ររ រ រររររ រររររររររ ររររ រររ 2


[សសសសសសសស សសសសសសស សសសសសស សសសសសសស សស សសស សស សសសសស សស June 2, 2014

សស សសសសសសសសសស សសសសស ស សសសសសស

I.

មមម មមម

មម មមមមម មមមមមម មមមមមមមមមមមមមមមមមមម មមមមម ម សសសសសសសសសសសសស សសសសស សសសសស សសសសស សសសសសសសសស សសសស សស សសសសសស សសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសស សសសស សស សសសសសសសសសសសសសសស សសសស សសសសស សសសស សសសសសស សសសសស សសសសសសស សសស សស សស សសសសសសសសស សសស សសស សសសសសស សសសស សសសសសសស សសសស សសសសស សសសសស សសសសស សសសសស សសសសសសស សសសសសសស សសសសសសសសសសសស សសស សសសសសសសស សសស សសសសសសសសសសស ស សសស សសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសស សសសសស សសសសសសសសសស សសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសស សសសសស សសសសសសស សសសសសសសសសសស សសសសសសស សសសស ស សសសស សសសស សសសសសសសសស សសសស សសសសសសសស សសស សសស សសសសសសស សសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសស សសសសសស សសស សសសសស ស សសសស សសសសស សសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសស សសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសស សសសសស សសសសសសស ស  មមមមមមមមមមមមមមមមម  ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម មម ម ម ម ម ម មម  ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម មម ម ម មម ម  មមមមមមមមមមមមមមមមមម

 មមមមមមមមមមមមមមម មមម មមមមមមមមម  II.

មមមមមមមមមមមមមមមម មមមមមម មមម មមម មម មមមម មមមម

មមមមមមមមមមមមមមមមម សសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសស

សសស:សសសសសសសសសស

សសសស សសសសស សសសសសសសសស

សសសសស សសសសស

សសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសស ស រររររររររ ររររ រ ររ ររ រ រររររ រររររររររ ររររ រររ 3


[សសសសសសសស សសសសសសស សសសសសស សសសសសសស សស សសស សស សសសសស សស June 2, 2014

សសសស សសសសសស សសសសសសស សសសសស សសសសសសស សសសសសសសស សសស សសសស សសសស សសសសស សសស សសសសសសសស សសសសសសសសសស សសស សស សសសសសសសសសសស សសសសសសស សសសសស ស សសសសសស សសសសសសសស សសស សសសសសសសសសស សសសសស សសសសសសស

សសសសសសសស

សសសសស សសស

សសសសសសស សសសសសសសស

សសស

សសស សស

សសសសសសស ស

សស សសសសសសសស សស សសសសសសសស សសស សសសសស សសសសសសសសសសសស សស សសសសស

សសសសសសសសសស

សស សសសសសសសសស សសស សសសសសសសសសសស

សសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសស សស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសស សសសសស សសសសស សសសសស សសសសសសស សសសសសសស សសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសស សសស សសសសសសសសស សសសសសសស សសសសស សសសសសសសសសសសសសស សសសសស សស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសស សសសស សស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសស សសសសសសស សសសសស សសសសសសសសសសស សសសស សសស សស

សសសសសសសស សសសសសសសសសសស

សសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសស

សសសសស សសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសស សសសសសស សសសសសសសសសស សសសសសសសស សសស សសស សសសសស សស សសសសសសសសស សសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសស សស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសស សសស សសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសស សសស សសស សសសសសសស ស សសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសស សស

សសសសសស សសស

សស សសសសសសសសសសសសសស

សសសសសសស សសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសស សសសស សសសសសសសសសសសសសសសស សសសសស សសសស សសសសសសសសសសសសស សសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសស

សសសសសស

សស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសស

សសសស សសសសស ស

រររររររររ ររររ រ ររ ររ រ រររររ រររររររររ ររររ រររ 4


[សសសសសសសស សសសសសសស សសសសសស សសសសសសស សស សសស សស សសសសស សស June 2, 2014

សសស សសសសសស ស

សសសសសសសស សសស សសស សសស

សសសសស សសស សសសសស សសស

សសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសស សសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសស សសសសសសសសស សសសស សសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសស សសសស

សសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសស

សសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសស សសស សសស សសស

សសស សសសសសសស សសសសសសសស សសសស ស សសសស សសសសស សស សសសស សស សសស សសសសសស សសស

សស សសសស

សសសស សសស

សសសសសសសសសសសសស សសសស

សសសសសសសស សសស ស សសសស សសសស សសសសសស សសសសសសសសសស សសស សស សសសសសសស សសសស សសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសស សសស សសសសសសសសស សសសសសសសស សសសសសស 1. ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម មម ម ម ម មម

ម ម ម មម ម ម សសសសសសស សស សសសស សសសសសស សសសសសសសស សស (សសសសសសសសស ស សសសសស សសសសស សសស សសសសសស សសសសសស សសសសស សសសសស សសស សសសសសសសសស សស សសសសស សសសសស សសស )ស សសស សសសសសសសសស សសសសសសសស សសស សសសសសស ស សសស សសសស សស សសសស សសសសសស សស សសសស សស សសស សសសស សស សសស សសស សសសស សសសស សស សសសស សសសស សសសស សសសសសស សសស សសសសស សសស សសស សសសសសសស ស សសសសសសសស សសសស

រររររររររ ររររ រ ររ ររ រ រររររ រររររររររ ររររ រររ 5


[សសសសសសសស សសសសសសស សសសសសស សសសសសសស សស សសស សស សសសសស សស June 2, 2014

សសសសសសសសស សសសស សសសសសស សសសសសសសសសសសស សសសស ស សសសសសសស សសសសស ស សស សស សស សសសសសសស សសសសស សសសសសស សសសសសស សសសសសស សស សសសសសសសស សសស សស សសសស សស សសសស សស សសស សសសសសសស សសសស សសស សស សសស សស សសសស សស សសសស សស សសសស សសសសសសស សសស សសសសសសស សស សសស សសស សសសសសស ស សសសសសសសស សសសសសសស សសស សសស សសសសសស សស សសសស 2. ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម មម ម ម ម ម

សសសសសសសសសស សសសសស :(សសសសសសសសស សសសសសសសសស សសស សសសសស សសសសស សសស សសសសសសសសសសស សសសសស សស សសសសសសសស សសសស សស សសសសស សសសសសសសសសសសស )ស សសសសសសស សសសសសសសសសសសសស សសសសស សសសសសសសស សសសសសសសសស សសស សសសស សសសសសសសសសសសសសស សសសសស សសសសសសសសសសសស សសស សសសសសសសសសស សសសសស សសសសសសសស សស សស សស សស សស សសស សសស សសស សស សសស សស សសសសសសស សសសសសសសសសសសសស សសសសស សសសសស សសសសសស សសសស សសសសសសសសសសសសសសសស សសសសស ស សសសសស

សសសសស សសសសសសសសស សសសសសសសសសស សសសសសស សសសសសសសសស សសសសស សសសសសសសសសសសស សសសសសស សសសសសសសសសស សសស សសស រររររររររ ររររ រ ររ ររ រ រររររ រររររររររ ររររ រររ 6


[សសសសសសសស សសសសសសស សសសសសស សសសសសសស សស សសស សស សសសសស សស June 2, 2014

សសស សសសសសស សសសសសសសស សសសសសសសស សសសសសសស សសស សស សសសសសស សសសសសសស 3. ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម មមមមមមមមមមមមមមម

សសសសសស សសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសស សសស សសសសសសស សសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសស សសសសសស សសសស សសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសស)ស 4. ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម មម ម

សសសសសសសសសសស សស :(សស សសសសសសស សសសសសស សសសស សសសសសស សស សសស សស សសសសសសសស ស សសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសស សស) សសស សសសសសសសសស សសស សសសសសសសសសសស សស សសសស សសសសសសស សស សសសស សសសសសសសសសសស សស សសសសសសសសសសសស សសសសសសសស សសស សសសសសសសសសសសស សសស សសសសសសសស សសសសស សសសសសសសសសសស 5. ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម

(សសសសសសសសស សសសសសសសសស សសសស សសសស សសសសសសសសសសសសសសសស សស សសសសសសសសសស )ស សសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសស សសស សសស សស សសសសស សស សសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសស សសសសសសសសស សសស សសសសស សសសសសសសសស ស សសស សសសសសស សសសសសសស សស សសសសសសសសសស សសសសស សសស សស សសសសសសសសសសសសស III.

ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម មម ម ម ម ម មម សសសសសសសសស សសសសសសសសស សសសសសស សសសសសសសសសសសស

សសសសសសសសសសសសសស សសសស សសសសសសសសសស សសសសសសស សស ស សសស សសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សស សសសសសសសស សសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសស សសស សសសសស សស សសស សសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសស សសស សស សសសសសសសស សសសស សសស សសស សសសសសស សសសសសសសសស សសសសសស ស សសសសស សសសសសស សស សសសសស សសសស ស សសសស សសសសស សសស សសសសសសស រររររររររ ររររ រ ររ ររ រ រររររ រររររររររ ររររ រររ 7


[សសសសសសសស សសសសសសស សសសសសស សសសសសសស សស សសស សស សសសសស សស June 2, 2014

សសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសស សសស សសសសសស ស សសសសស សសសសសសសស សសសសសស សសសស សស ស • ម មម ម ម ម ម ម មម ម ម មម ម សសសសសសស សសសសសស ស សសសសស សសសសស សសស សស

សសសសស សសស

សសសសសសស សសសសស សសសសស សសសស

សសស ស សសស សសសសសសស សសស

សសសស សសសសសស សសស

សសស សស សសស សសសស សសសសសសស

សសស សសសសសស សសស សសស សសសស សសស សសសសសសស សស សសសសស សសសសសស សសសសសសសសសសសស

• សសស សសសសសស សសសស សសសសសសសសសសស

សសស សសសសសស សសស សសសសសស ស

សសស សសសសសស សសស សសសសសសសសសស សសសសស សសស សសសសសស សសស សសសសសសសសសសសសសសសស សសស

សសស សសសសសស សសសសស សសសសសសស សសសសស

សសសសសសសសសស សសសសសស សសស សសសសសសសស សសសសសសសស សសសសសសសសស ស

សសសសសសសសស សសសសសសស សសសសស សសសសស

សសស

សសសសសសស ស សសសសសសសស សសសស សសសសសសសសសសសសសសសសស ស សសសស សស សសស សសសសសសសសស សសសសសសសសសសសស សសស សស សសសសស IV.

ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម មម ម ម មម

សសសសសសសសសសស សសសស សសស សសសសសសសសសសស សសសសសស សសសសសស សសសសស សសសសសសសសសសសសសសស សសសស សសស សសសសសស សសស សសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសស សសសសសស សសសសសស សសសសសសស សស សសសសសសសសស ស សសសសសសស សសសសស សសសសសស សសស សសសសស សសសសស សសសសសស សសស សសសស សសសស សស សសស ស រររររររររ ររររ រ ររ ររ រ រររររ រររររររររ ររររ រររ 8


[សសសសសសសស សសសសសសស សសសសសស សសសសសសស សស សសស សស សសសសស សស June 2, 2014 •

ម ម ម ម ម មម ម ម មម ម ម មម ម ម ម ម ម សសសសសសសសស សសសសសស សសស

សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសស សសសសសសសសសសស សសសសស សសស សសសសសសសសសសសសសស សសសស [1] សសសស សសសសស សសសសសសសសស សសស សសសសសស សសសស សសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសស សសសសស សសសសសសស (GDP) ស

•មមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមម

ម ម ម ម ម មម ម ម មម សស សស សសសស សសសសសសសសសស សសសស សសសសសសសសសស សស សសសសសសសសស សសសសសស សសសសសសសសសស សសសសស សសសសស សសស សសស សសស សសសសសសសសសសសសសសសស សសស សសសសស សសសសសសសសសសសសសស សសស សសស សសសសសស សសសសស សសសសសសសសសស សសសសសសសសស សសសស សសសសស ស សសសសសស សសសសសសសសស សសសសសសសសស សសស សសសសសសសស សសសសសសសស សស សសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសស សសសស សសសសសសសសស សសសសស សសស សសសស សសសសសសស សសសសសស សសសស សសស សសសស សសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសស សសសសសស សសសសស សសស សសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសស សស សសសសសស សសសសសសសសសសសសស សសស សសសសស សសសសសសសសសសសសសសស សសស សសសសស សស សសសសសសសសសសសសសសស សសស សសសសស សសស សសសសសសស សស សសសសសសសសសសសស សសសសសស សសសសសសសសស សស សសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសស សសសសសស

រររររររររ ររររ រ ររ ររ រ រររររ រររររររររ ររររ រររ 9


[សសសសសសសស សសសសសសស សសសសសស សសសសសសស សស សសស សស សសសសស សស June 2, 2014

• ម មម ម ម ម ម មម ម ម ម ម ម ម ម ម មម ម ម មម សស សសសសសសសសសសសសស

សសសសសស សសសសសស សសសសសសសសស សសសស ស សសស សសសសស សសសសស សស សសស សសសសសសសស សសសសសសសសសសស សសសស សស សសសសសសសស សសស សសសសសស សសសស សសសសសសសសស សសសសស សសសសសសសសស សសស ស ស-សស សសសសសសសសសសសស សសសសស សស សស សសសសសសសសសសសស សសសសស សសសសសស

សស សសសសសសសសសសសស សសសសស សសសសសសសស សសស

ស-សស សសសសសសសសសសសស •

សស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសស សសស

សស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសស សសស

សស សសសសសសសស សសសសសសសសស សស សសស សសសសសសសសសសសសសស សសស សសសសសសសស សសស សសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសស សសសសស សស សសសសសសសសសសសសស សស សសសសសស សសសសសសសសសសស សសស សសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសស មមមមមមមមមមមមមមមមមម មមម មមមមមមមមមមម

V.

1. ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម

សសសសស សសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសស សសស សស សសស សសស សសសសសសសសសសសសសសសសសស សសស សស សសសសស សសសសស សសសសសសស សសសសសសសសសសសស សសសសស សសសសស សសសសសស សសសសសសសសស សសសសសស សសសសសសសសសសសស សសសស សសស សសស សសសសសសសសសសស ស •

ម មម ម ម ម ម ម សសសសសសសសសស សសស: សស សសសសសសស សស សសសសសស សសសសស សសស សស សស សសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសស សស សសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសស សសស សសសសសសស ស សសសសសសសស សស សសសសស

រររររររររ ររររ រ ររ ររ រ រររររ រររររររររ ររររ រររ 10


[សសសសសសសស សសសសសសស សសសសសស សសសសសសស សស សសស សស សសសសស សស June 2, 2014

សស សសសសសសសសសសសសសសស ស សសសសសសសសសសសសសស សសសសស ស សសសស សស សសសសសសសសសសសសស សសសសស សសសសស •

ម មម ម ម ម ម ម សសសស សសស សសសសសសសសសសសសស សសសស សសសស សសស សសសសស សស សសសសសសសស ស សសសសសស សសស សសសសសស សសសសសសស សសស សសសសសសសសស សសសសសសសសស សសសសស សសសសសសសសស សសសសសស សស សសស សសស សសសសសសសសសសសស សសសស សសសសសសស សស សសសសសស សសម ម ម ម ម ម ម សសសស សសសសសសសសស សសសសសសសស សស សសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសស សសស សសសសសសសសស សសសសស ស សសស សសសសសសស សស សសសសសសសសសស សសស សសសសសសស សសសសសសសសសសស សស សសសសសសសសសសសស សសស សសសសសស សសសសសស សសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសស •

ម មម ម ម ម ម ម ម ម

សសសសសសសសស សសសសសសសសសស ស សសសសស សសសសសសសស សសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសស សសសសសសសស សស សសសស សសសសសសសសស សសស សសសសសសស សសស សសស សសសសសស សសសសសស សសសស សសសសសសសសសស សសសសសសស សសស សសសសស សសស សសសសសសស ស សស សសស សសសសសសស សសសស សសសសសស សសសសសស 2.

មមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមមម

សសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសស សសសសសសសសសស ស សសសសសសស ស សសសស សសសសស សសសសសសសសសសសសសស សសសស សសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសស សសសស សស សសសសស សសសស សសសសស សសសស សសសសស សសសសសសសសសស សសសសសសសស សសសសស សសស សស សសស សសស សសស សសសសសស សសសសស ស សសសសសសស សសសសសស សស សស សសសស សសសសស សស សសសសស សសសស សសស សស សសសស សសសសសសសសសសស សសសសស

រររររររររ ររររ រ ររ ររ រ រររររ រររររររររ ររររ រររ 11


[សសសសសសសស សសសសសសស សសសសសស សសសសសសស សស សសស សស សសសសស សស June 2, 2014

សសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសស សសសសសសស សស សសសសស សស សសសសស ស Internet Phone TV computer …..ស VI.

មមមមមមមមមមមមមមម មមម មមមមមមមមម មមមមមមមមមម

1.

សសសសសសសស សសសសសសសសសស សសសសសសស សសសសសសស សសសសសស សសសសសសសសស សសសសស សសសសសសស សសសសសស សសស សសសសសស សសសសសសសសសសស សសស សសសសសសសសសសសស សសសសសសសសស សស សសសសសសសសសសសសស សសសសស សសស សសសស សសសសសសសសស សស សស ស សស សសសសសសសស សស សសសសសស សសស សសសស សសសសសសសសសសស សសស សសសសសសស សសសសសសសសស សសសស សសសសសសសសសស សសសសសស សសស សស សសសសសសសសសស សស សសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសស សសស សសសសសសសស ស សសសសសសសសសសស សសស សស សសសសសសសសស សសសសសស សសសសសសសសសសសសស សសសសសសសស សសសសស សសសសសសសស ស សសសសសស សសស ស សសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសស សសសសសសសសសសសស សស សស សសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសស សសសសសសសសសសសសស សសស សសសសស សសសសស សសសសសសស សសសសសសស សសសសសស សសសស សសសសសសសសសសសសសសស សសសស សស សសសសស សសសសសស សសសសសសសសសសស សសសសសសស សសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសស ស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសស សសសសសសសសសសសស សស សសសសសសស សសសសសសសសស សសសសសសសសសសសស សសសសសសសស សសសសសសស សសសសសស សសសសសសសសសសសសសសស សសសសសស សសសសសសស សសស សសសសសសស សសសសសសសសសសសស សសសសសសសសស សសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសស •

ម ម ម ម ម ម មម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម

ម ម ម ម ម ម មម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ម ស(សសសសសសស សសសសសសសសស រររររររររ ររររ រ ររ ររ រ រររររ រររររររររ ររររ រររ 12


[សសសសសសសស សសសសសសស សសសសសស សសសសសសស សស សសស សស សសសសស សស June 2, 2014

សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសស សសស សសសសសសសសសសសសសសស សស សសស សសសសសស សសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសស សសសសសសសស សសសសសសសសសស) មមម

មម មមមមម

មមម មមម

មមមមមម

មមម

មមម

ស (សសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសស

សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស ស សសស សស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសស សសសសសសសស) •

មមមមមមមមមមម មមមមមម មមមមមមមមមម មមមមមមមម

មមមមម មមមមម មមស (សសសសស សសសសសសសសសសសសសស សសសសសស សសសសសសសសសសស សសសសស សសសសស សសសសស សសសសស សសសស សសសសសស សស សសសសស សសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសស សសសសសសសសស សសសស សស សសសសសស (សស សសសសសសសស សសស) សសសសសសសសសសស សសស សសសសសសសស សសសសសសស សសសសសស សសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសស សស សសសស សស សសសសសសសសស សសសសសសស សសសសសសសសស សសសស សសសសសស សសសស សសសសស សស សសសសសស សសសសសស VII.

មមមមមមមមមមមមមម សសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសស សសស សសសសសសសស សសសស សសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសស សសសសសស សសសសសស សសសសសសសសសសសស សសសសស សស សសសសសស សសស សសសសសស សសសសសសសសសសសសសស សសសសសសស សស សសសសស សសសសស សសសស សស សសស សសសសសសស សសសស សសសសសសសសសសសសស សសសសសសស សសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសស សសស សសស សសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសស សសសស សសស សសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសស សសសសស សសសសសសសសស សសសសសសសសសស

រររររររររ ររររ រ ររ ររ រ រររររ រររររររររ ររររ រររ 13


[សសសសសសសស សសសសសសស សសសសសស សសសសសសស សស សសស សស សសសសស សស June 2, 2014

សសសសសស សសសសសសសសស សសសសសសសសសសសស សសសសស សសសសសសសស សសស សសសសស សសសសសសស សសសសសសសសសសស

សស សសសសសសស សស សសស សស សសសសសសសសសស សសស សសស សស សសសស សសស

សសសសសសសសសសសស •

សសស សសស សសសសសសសសសសសសស សសសសសស

សសសសសសសសស •

សសស សសសសសសសសសសស សសសសសស សសស

សសស សសសសសសស ស សសស សសសសសសសស •

សស សសសសសសសសសសស សសសសសសស សស

សសសសសស សសសសសសសសសស VIII.

មមមមមមមមមមមមមមមម សសសស សសស សស សសសសសសសសសស សសសស សសសសស សសសសស សស សសសសស

សសសស សស សសសសសសស សសស សសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសស សស សសសសសសសសសសសសសស សសសសស ស សសស សសស សសសសសសសស សសសស សសស សស សសសស សសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសស សស សសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសស សសស សសសសសសស សសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសសសស សសសសសសសសសសសសស សសសសស សសសសសសសសសសសសសស សស សសសសសសសសសសសសស សសសសសសស សសសសសសស សសស សសសសសសសស សសសសស សសសសសស សសសស សសសសសសសសសសសសសសសសសសស សសសសសស សសសសសសស សសសសសសសសស សសសសស សសសសសសសសសសសស សស សស សស សសសស ស សសស សសសសសសសសសសសស សសសសសសសសសសសសសសសសស សសស សសសសសសសសសស សសសស សសសសសសសសសសសសសស សសសសស សសសសសសស

រររររររររ ររររ រ ររ ររ រ រររររ រររររររររ ររររ រររ 14

របាំង​ពាណិជ្ជកម្ម  
របាំង​ពាណិជ្ជកម្ម  

រៀបរៀង ដោយ អ៊ុំ ភារុន និស្សិតសាកលវិទ្យាខ្មែរបច្ចេកវិទ្យា និង​គ្របគ្រង