Page 1

1

วารสารพะเยาปริทัศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน 2559 พิมพ์ครั้งที่ 2 ดอยหนอก : ตำ�นาน ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ การท่องเที่ยว ความเชื่อ ศาสนา และความขัดแย้ง

ตำ�นาน ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ การท่องเที่ยว ความเชื่อ ศาสนา และความขัดแย้ง

ศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ดอยหนอก

1


ดอยหนอก ตำ�นาน ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ การท่องเที่ยว ความเชื่อ ศาสนา และความขัดแย้ง


วารสารพะเยาปริทัศน์ (Phayao Perspectives) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน 2559 พิมพ์ครั้งที่ 2 : กันยายน 2560

ดอยหนอก :

ตำ�นาน ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ การท่องเที่ยว ความเชื่อ ศาสนา และความขัดแย้ง บรรณาธิการ

สุนทร สุขสราญจิต กฤษณพงษ์ บุญจันทร์

ปกและศิลปกรรม สุนทร สุขสราญจิต

ภาพที่ไม่ระบุที่มา

นาระดา สนามทอง, กมลชนก ด้วงคำ�, บุญวิภา สินธุชัย, และณรงค์ฤทธิ์ จิตรบรรจง

นักเขียน

นาระดา สนามทอง, จารุมน งิ้วทั่ง, ณัฐพล ปีอาทิตย์, ชัยวัฒน์ วงศ์นภาไพศาล, บุญวิภา สินธุชัย, ณรงค์ฤทธิ์ จิตรบรรจง, อำ�นาจ ศรสุกอง, สุขสอน อักษร, นนทฤทธิ์ มูลศรี, อภิชัจ สุดเฉลียว, กมลชนก ด้วงคำ�, แพรวพรรณ ทองแจ่ม, กฤษณพงศ์ บุญจันทร์, ณัฐพล องการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก, รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล, ผศ.มนตรา พงษ์นิล, รศ.ดร.พระครูโสภณปริยัติสุธี, อาจารย์วิมล ปิงเมืองเหล็ก, อาจารย์แคะเว่น ศรีสมบัติ, อาจารย์ถิรายุส์ บำ�บัด, อาจารย์วัชรินทร์ แก่นจันทร์

สนับสนุนโครงการ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะยา ศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะยา

พิมพ์ที่

ร้านทริค ธิงค์ trickthink@gmail.com 081 2883908


แด่ ทุก ๆ รอยเท้าที่ค่อย ๆ บรรจงบดเบียดผงดิน จนกลายเป็นเส้นทางบุญ


ภาพดอยหนอก ดอยหลวง กว๊านพะเยา (ปรับปรุงจาก google map)


7

สารจากศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นานวั ต กรรมท้ อ งถิ่ น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานสู่การพัฒนานวัตกรรม ท้ องถิ ่ นให้ ต อบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศ และระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงาน และเชื่อมต่อการบริการวิชาการสู่สังคมของคณะรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก

ศู น ย์ ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม ท้ อ ง ถิ่ น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดทำ�วารสาร “พะเยาปริทัศน์” ขึ้นเพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ “พะเยาศึกษา” ในเชิงงานเขียนวิชาการ กึ่งวิชาการ และเรื่องเล่าจากข้อมูลภาคสนาม ตลอดจน เอกสารต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการต่อยอด ตั้งคำ�ถามและ มุมมองใหม่ ๆ แก่สาธารณชนคนพะเยาและผู้ที่สนใจ

ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ที่ผ่านมาคณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาได้ ด ำ � เนิ น การจั ด การเรี ย น การสอนรายวิชาสัมมนาเพื่อให้นิสิตได้ฝึกทักษะการสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำ�เสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม ในประเด็นทางด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เชื่อมโยง กับบริบทท้องถิ่น รวมทั้งยังเกิดความรู้และความเข้าใจ และการได้รับรู้แง่มุมใหม่ ๆ เกี่ยวกับเมืองพะเยา ทั้งใน มิติทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ธรรมชาติ และการท่องเที่ยว อย่างรอบด้าน และสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย พะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

ในนามของคณะกรรมการศูนย์ศึกษาและพัฒนา นวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบพระคุณอาจารย์สุนทร สุขสราญจิต บรรณาธิการ ตลอดจนกองบรรณาธิการ ทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทั้งในการริเริ่ม ก่อรูปและ ดำ�เนินการจัดทำ�วารสารพะเยาปริทัศน์ และหวังเป็น อย่างยิ่งว่าพะเยาปริทัศน์เล่มนี้จะเป็นหมุดหมายสำ�คัญ ต่ อ การศึ ก ษาเรื่ อ งราวของเมื อ งพะเยาเพื่ อ การต่ อ ยอด องค์ความรู้ด้านพะเยาศึกษาต่อไป

ถิรายุส์ บำ�บัด หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


8

บทบรรณาธิการ

ผู้เขียนขึ้นดอยหนอกครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2540 ขณะนั้นเพิ่งสอบปลายภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคมเสร็จไปหมาด ๆ จำ�ได้วา่ ขึน้ ดอยหนอกไป 3 วัน แต่กลับมานอน นิง่ ๆ เพราะร่างร้าวไป 3 คืน ถึงจะเดินเหินเป็นปกติได้ กระนัน้ ความหลาบจำ�ก็เป็นเสียงเพียงแผ่วในหัวใจ เมือ่ เทียบกับเสียงดอยหนอกทีร่ อ้ งเรียกให้กลับไปเยีย่ มเยือน หา ยิ ่ งในยามเดิ นทางผ่า นกว๊า นพะเยา แล้วแหงนมอง หนอกเขาลิบ ๆ นัน้ จากวันนัน้ ถึงวันนี้ ผูเ้ ขียนขึน้ ดอยหนอกไปแล้ว 6 ครัง้ โดยใน 4 ครัง้ แรกมุทะลุขน้ึ ไปในช่วงเวลาเพียง 2 ปี เคยไปทัง้ ในยามแล้งร้อนเหม็นไฟป่า ทัง้ ในยามหนาวเหน็บเข้ากระดูกจนต้องซด 28 ดีกรี เข้าไปเติมความอบอุน่ ทั้ งในยามฝนกระหน่ำ � ซั ด ทำ � เต็ น ท์ แ ละผ้ า ห่ ม เปียกปอน จนต้องลุกออกมาจุดไฟผิงกายคลายหนาวตลอด ทัง้ คืน อีกทัง้ เมือ่ กลับมายังบ้าน ก็ยงั พบว่ามีของฝากเป็น ซากทากตายในร่มผ้ามาอีกด้วย ผู้เขียนเคยไปทั้งในฐานะผู้ตาม เดินตามต้อย ๆ ในใจพร่ำ�คิดว่าเมื่อไหร่จะถึงเสียที และเคยไปทัง้ ในฐานะ ผูน้ ำ�ทาง จนตนเองและเพือ่ น ๆ หลงอยูก่ ลางป่าในค่ำ�คืน ทีม่ องแม้กระทัง่ มือตัวเองไม่เห็น นอกจากนั้น ยังเคยใช้ เส้นทางทีย่ าวไกล สูงชัน และแสนลำ�บากนี้ ให้ผนู้ ำ�นิสติ จิต สาธารณะ ผูข้ ดั แย้งกันทางความคิด ได้เรียนรู้ตัวตนของ กันและกัน ผ่าน “ระหว่างทาง” และโดยไม่ตอ้ งใช้คำ�พูดใด ๆ และไม่ ว ่ า จะเป็ น เช่ นใด ทุ ก ครั ้ ง เที ่ ย วของ การเดินทาง ผู้เขียนก็จะรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่าง ที่คอย ช่วยเหลือระหว่างทางอยูเ่ สมอ... ทัง้ ช่วยไม่ให้หลงทางไปไกลเกิน ไม่ให้เดินพลัดไป ในหุบเหว หรือถึงทีห่ มายก่อนพายุใหญ่จะโหมกระหน่ำ�เข้า ซัดสาดอย่างหวุดหวิด ฯลฯ

เมื ่ อ เป็ น เช่ น นี ้ แม้นคนนอกจะมองว่าการขึ้น ดอยหนอกคือการพิชติ แต่ ส ำ � หรั บ ผู ้ เ ขี ย น และเพื ่ อ น ผูร้ ว่ มเดินทางกลับคิดว่า สิง่ ทีเ่ ราขึน้ ไปพิชติ แท้จริงแล้ว มิใช่ดอยหนอก แต่คือข้อจำ�กัดของตัวเราเอง โดยเราใช้ หยาดเหงือ่ พลีมันเพื่อสักการะธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทัง้ หลาย จากเด็ ก มั ธ ยมปลายจนกลายมาเป็ น อาจารย์ จากครัง้ แรกเมือ่ ปี 2540 กระทัง่ ครัง้ ล่าสุดในปี 2557 จากเพียงการเดินป่าในครัง้ นัน้ สู่การเดินทางรวบรวม องค์ความรูใ้ นครัง้ นี้ มิอาจเรียกเป็นอย่างอืน่ ได้ นอกเสียจาก โชคชะตา ในฐานะบรรณาธิการและอาจารย์ ผู้เขียนขอ ขอบคุณนิสิตคณะทำ�งานทุกท่าน เพราะมิใช่เพียงแรงกาย เท่านั้น เรี่ยวแรงทางปัญญาก็ต้องถูกขับออกมาผลิต วารสารฉบับนีอ้ ยูม่ ากเช่นกัน และก็มใิ ช่เพียงแค่แรงปัญญา อีกเช่นกัน หากต้องมีแรงศรัทธาเสริมสนับสนุนด้วยถึงจะ สามารถผลิตงานชิ้นนี้ออกมาได้ในระยะเวลาเพียง 5-6 เดือน ท่ามกลางภาระหน้าทีม่ ากมายทีต่ า่ งคนต่างมี เมื่อภาระมีมาก ในขณะที่เวลามีจำ�กัด แน่นอน ถึงที่สุด ย่อมต้องมีข้อผิดพลาดไม่มากก็น้อย ในฐานะ บรรณาธิการ ผู้เขียนเห็นว่าก็คงเฉกเช่นการเดินป่า การกลัวหลง กลัวเดินผิดเส้นทาง ด้วยการไม่กล้ายกขาขึน้ ก้าว ก็คงมิสามารถเรียกได้วา่ เป็นการเดินทางแต่อย่างใด และในทางหนึง่ การหลงทาง การนำ�เสนอข้อมูลผิดพลาด บ้าง ก็อาจเป็นหนทางในการพบเส้นทางและข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ได้ หวังว่าผูอ้ า่ นจะกรุณาชีท้ างให้เมือ่ พบ และให้อภัย ความพลาดพลัง้ ทัง้ หมดทีม่ ี สำ�หรับวารสารพะเยาปริทัศน์นี้ เกิดขึ้นเพื่อ สานต่ อ เจตนารมณ์ ข องรายวิ ช าพะเยาศึ ก ษาที่ต้องการ รวบรวม บันทึก ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ว่า ด้วยพะเยา น่าเสียดายทีว่ ชิ านีก้ ำ�ลังจะหมดลมหายใจไปแล้ว


9

วารสารพะเยาปริ ท ั ศ น์ มุ ่ งหวั งจะเป็นพื้นที่ ในการตีพมิ พ์เรือ่ งราว แง่มมุ และมุมมองต่าง ๆ เกีย่ วกับ พะเยา จะบอกเล่า เพียงในชั้นพื้นผิว เพื่อบัน ทึกเป็น ความทรงจำ�หรือจะลงลึกถึงชัน้ หิน เพือ่ เจาะใจความสำ�คัญ ก็ยอ่ มได้ แต่ทั้งหมดก็จะกลายเป็นข้อถกเถียงและสนทนา ต่อ และไม่วา่ ข้อมูลจะ “สาน” หรือ “สาง” กัน เหล่านีก้ ค็ อื การ “ปริทศั น์” พะเยา เข้าแล้ว วารสารพะเยาปริทศั น์ ฉบับแรก ๆ ไม่วา่ จะเล่ม ดอยหนอกทีถ่ อื อยูน่ ้ี หรือเล่มร้านอาหารเก่าแก่ ภูลังกา แม่ญงิ พะเยา สุราพะเยา นางสาวพะเยา กว๊านพะเยา และ งานศพคนพะเยา ทัง้ หมดเกิดขึน้ ในรายวิชาสัมมนาของนิสติ

รัฐศาสตร์ ชัน้ ปีท่ี 4 รหัส 56 ปีการศึกษา 2559 โดย มีวิชาพะเยาศึกษาเป็นผู้สนับสนุนการนำ�เสนอผลงาน เพือ่ ให้อ าจารย์ ปราชญ์ และผู ้ ร ู ้ เรื ่ อ งเมื อ งพะเยาอย่ า ง รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล, ผศ.มนตรา พงษ์นิล, รศ.ดร. พระครูโ สภณปริย ัติส ุธี, อาจารย์วิมล ปิงเมืองเหล็ก, อาจารย์แคะเว่น ศรีสมบัติ, อาจารย์ถิรายุส์ บำ�บัด, อาจารย์ ว ั ช ริ น ทร์ แก่ น จั น ทร์ , และคุ ณ อั ฒ ฑชั ย เอื้อหยิ่งศักดิ์ ได้ให้ข้อแนะนำ� ผู้เขียนจึงขอขอบคุณผู้มีส่วน เกี่ยวข้องมาในโอกาสนี้ และหวังว่าวารสารพะเยาปริทศั น์ จะเป็นทีพ่ บปะกันทางความคิดเรือ่ งพะเยาสืบไป

สุนทร สุขสราญจิต ZEN Home Resort and Garden Phayao

2 สิงหาคม 2559

9

เส้นทางหลัก 3 สายสู่ดอยหนอก (ปรับปรุงจาก google map)


10

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

สารจากศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น ฯ ....................................................................................................................................... ถิรายุส์ บำ�บัด

7

บทบรรณาธิการ ..................................................................................................................................................................................................................... สุนทร สุขสราญจิต

8

บทนำ� ............................................................................................................................................................................................................................................. ณัฐพล ปีอาทิตย์ สุนทร สุขสราญจิต

12

ดอยหนอก : ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ...................................................................................... สุนทร สุขสราญจิต

13

ดอยหนอก : เรื่องเล่าและประวัติศาสตร์การสร้างพระธาตุ ................................................................................................................... นาระดา สนามทอง

14

ตำ�นานดอยหนอก .................................................................................................................................................................................................................. จารุมน งิ้วทั่ง

19

มีอะไรบนดอยหนอกและระหว่างทาง ....................................................................................................................................................................... .กฤษณพงษ์ บุญจันทร์

20

เก่ากว่าพระธาตุดอยหนอก และอื่นใดในพะเยา คือ เจดีย์ดอยหลวงโดยชาวลัวะ (?) ......................................................... ชัยวัฒน์ วงศ์นภาไพศาล

27

ดอยหนอก : มากกว่าแรงกายคือแรงศรัทธา ..................................................................................................................................................... 29 บุญวิภา สินธุชัย สิ่งลี้ลับบนดอยหนอก ........................................................................................................................................................................................................... ณรงค์ฤทธิ์ จิตรบรรจง

31

อุทยาน ฯ กับชาวบ้าน ...................................................................................................................................................................................................... อำ�นาจ ศรสุกอง

33

แร่ธาตุบนดอยหนอก ............................................................................................................................................................................................................ สุขสอน อักษร

34


11

ลูกหาบบนดอยหนอก .......................................................................................................................................................................................................... นนทฤทธิ์ มูลศรี

35

กลยุทธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติบนดอยหนอก ........................................................................................................................................................ อภิชัจ สุดเฉลียว

37

กระเช้าขึ้นดอยหนอก : ความเห็นกระแสลัก ....................................................................................................................................................... กมลชนก ด้วงคำ�

38

กระเช้าขึ้นดอยหนอก : กระแสความเห็นต่างและวิวาทะ ........................................................................................................................... แพรวพรรณ ทองแจ่ม

39

ดอยหนอกและบทบาทของผู้นำ� .................................................................................................................................................................................... ณัฐพล องการ

41

ดอยหนอก : บันทึกการเดินทางขึ้นและเขียน ..................................................................................................................................................... กฤษณพงษ์ บุญจันทร์

43

เพลงดอยหนอก พะเยาปริทัศน์ ................................................................................................................................................................................... นาระดา สนามทอง กฤษณพงษ์ บุญจันทร์ จารุมน งิ้วทั่ง

47

บรรณานุกรม ............................................................................................................................................................................................................................

48


12

บทนำ� ณัฐพล ปีอาทิตย์ สุนทร สุขสราญจิต ด้วยความที่เป็นภูเขาแสนประหลาด รูปร่างคล้าย หนอกวัว โด่ เด่ โ ดดเด่นสูง สุด บนแนวเทือกเขาผีปันน้ำ� ดอยหนอกจึงเป็นที่สะดุดตาเรื่อยมา เมื่อสะดุดตา รูปธรรมของดอยหนอก จึงกลายเป็น พื้นที่ว่าง เติมเต็มด้วยนามธรรมมากมาย ไม่ว่าจะในนามความเชื่อ ความศรัทธา และ ศาสนา ผ่านการค้นพบรอยพระพุทธบาทบนโขดหิน การสร้างสถูปเจดีย์ และพระพุทธรูปน้อยใหญ่ ตลอดจน การเชื่อมโยงกับพญานาค และพระเจ้าตนหลวง หรื อ จะในนามการเดิ น ป่ า ไต่ ห น้ า ผา และ การพิชิต ซึ่งเป็นกิจกรรมของชนชั้นกลาง ในนามเวลาว่าง และการท่องเที่ยว นับตั้งแต่ทศวรรษ 2530 เรื่อยมา หรือจะในนามการอนุรักษ์ ซึ่งดอยหนอกก็ตั้งอยู่ กลางป่าที่ถูกยกขึ้นเป็นอุทยานแห่งชาติ นับรวมถึงการเป็นแหล่งแร่ธาตุ ไม้ป่า และ สิงสาราสัตว์ ซึ่งสามารถถูกมองในนามการพาณิชย์ หรือ ปากท้องได้ และกระทั่งล่าสุด การมองในมุมท่องเที่ยวและ รายได้ ผสานกับมุมอื่น ๆ ดอยหนอกก็ยังเป็นพื้นที่ที่ถูก นำ�เสนอให้มีการสร้างกระเช้าไฟฟ้า

หรือหากจะมองย้อนถอยเวลากลับไปสักเล็กน้อย เมื่อป่ายังถูกให้คำ�นิยามว่าเป็นพื้นที่ไกลปืนเที่ยง อุดมด้วย สิงสาราสัตว์ร้าย เส้นทางค้าและถ่ายเทยาเสพติดก็แทรก ผสานบนเส้นทางนี้อย่างปลอดภัย ยิ่งเราถอยเวลาห่างไปไกลอีก เจดีย์ร้างบนยอด ดอยหลวง แนวกำ�แพงธรรมชาติกั้นระหว่างชุมชน ก็อาจ เป็ น บั น ทึ ก ถึ ง ความเชื่ อ ต่ อ เจ้ า ที่ เจ้ า ทางที่ ส ถิ ต เชื่ อ มกลาง ระหว่างพื้นที่ก็ย่อมได้ (?) เช่นกัน วารสารพะเยาปริ ท ั ศ น์ ฉบั บ ดอยหนอกนี ้ เป็ น การพยายามรวบรวมแง่ ม ุ ม ต่ า ง ๆ ที่ผู้คนมีต่อ ดอยหนอก ดังข้างต้น ซึ่งพวกเราพบว่า ผู้คนมีแง่มุมที่ใช้ มองดอยหนอกแตกต่างกันไป บ้างก็เป็นมุมมองเชิงเดี่ยว เช่น ไม่เน้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสุดขีด ก็เน้นในเชิง อนุรักษ์อย่างสุดโต่ง แต่โ ดยมากกลุ่มผู้คนก็ใช้ แ ง่ มุ ม ต่างๆ ผสมผสานกัน เช่น เน้นเศรษฐกิจแต่พ่วงเอาการ อนุรักษ์เข้าไปด้วย เน้นการรักษาป่า โดยผสานความเชื่อ และศาสนาเข้าเสริม หรือบางส่วนก็มองว่าป่ากับคน เขต อนุรักษ์กับชาวบ้านก็ไม่ควรแยกออกจากกัน หวั ง ว่ า ผู ้ อ ่ า นจะสนุ กไปกั บ การเดิ น ทางขึ ้ น ดอยหนอกของพวกเราในครั้งนี้ เดินทางไปด้วยกันเลยครับ


13

ดอยหนอก : ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และอุทยานแห่งชาติดอยหลวง

ดอยหนอก เป็นเขาหินปูนคล้ายหนอกของวัว ตั้ง ตระหง่านอยู่บนความสูง 1,077 เมตรจากระดับน้ำ�ทะเล ปานกลาง เป็นส่วนหนึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ซึ่ง มียอดดอยหลวงเป็นจุดสูงสุดของสันเขาที่ความสูง 1,694 เมตรจากระดับน้ำ�ทะเลปานกลาง1 อุทยานแห่งชาติดอยหลวงมีอาณาเขตครอบคลุม พื้นที่ 3 จังหวัด คือ พะเยา ลำ�ปาง และเชียงราย มีเนื้อที่ ทั้งหมด 731,250 ไร่ หรือ 1,170 ตารางกิโลเมตร เป็น อุทยานแห่งชาติลำ�ดับที่ 61 ของประเทศ ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 16 เมษายน 2533 โดย ยกฐานะมาจากวนอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง คือ วนอุทยาน น้ำ�ตกจำ�ปาทอง (พะเยา) วนอุทยานน้ำ�ตกผาเกล็ดนาค (พะเยา) วนอุทยานน้ำ�ตกปูแกง (เชียงราย) และวนอุทยาน น้ำ�ตกวังแก้ว (ลำ�ปาง) อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ด อยหลวงตั้ง อยูใ่ นเขตเทื อ กเขา ผีปนั น้ำ� สภาพภูมปิ ระเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดตัวตาม แนวยาวจากเหนือลงมาใต้ สภาพดินเป็นดินลูกรังผสมหิน โดยเฉพาะบนยอดเขา ส่วนบริเวณหุบเขา ดินจะมีสดี ำ� อุดม ด้วยแร่ธาตุ สภาพป่าประกอบด้วยป่าไม้ 5 ประเภท คือ ป่า เบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบชืน้ ป่าดิบแล้ง และป่าสนเขา มี บางส่วนเป็นพืน้ ทีล่ มุ่ น้ำ�ชัน้ ที่ 1A หรือพืน้ ทีต่ น้ น้ำ�ลำ�ธารทีย่ งั มี สภาพป่าสมบูรณ์ ซึง่ ไหลลงสูแ่ ม่นำ้ �วัง ทางฝัง่ ลำ�ปาง ไหลลง สูแ่ ม่นำ้ �ลาว ทางฝัง่ เชียงราย2 ส่วนทางฝัง่ พะเยาจะกลายเป็น แม่นำ้ �ตุน่ แม่นำ้ �ต๊ำ� แม่นำ้ �ต๋อม แม่นำ้ �แม่ตำ๋ � แม่นำ้ �แม่ใส และ แม่นำ้ �ร่องคำ� ซึง่ ทัง้ หมดไหลลงสูก่ ว๊านพะเยา3

__________________________________________________________________________________________________________________________

สำ�นักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ดอยหลวง-ดอยหนอก, จาก http://park.dnp.go.th/visitor/scenicshow.php?id=215, (สืบค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2559). 2 อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ด อยหลวง, อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ด อยหลวง, จ า ก www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/default. asp?npid=143&lg=1, (สืบค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2559). 3 สัมภาษณ์อาจารย์วิมลปิง เมืองเหล็ก ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมือง จังหวัด พะเยา, วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559. 1

เส้นทางขึ้นดอยหนอกและดอยหลวงจะมี อยู ่ 5 เส้นทาง จาก 4 จุดเริ่มต้น คือ 1. เส้นทางจากบ้านต๋อมใน ตำ�บลบ้านต๋อม อำ�เภอ เมืองพะเยา หรือบ้านห้วยหม้อ ตำ�บลบ้านตุ่น อำ�เภอเมือง พะเยา รวมระยะทางประมาณ 8-10 กิโลเมตร 2. เส้นทางจากบ้านปงถ้ำ� อำ�เภอวังเหนือ จังหวัด ลำ�ปาง รวมระยะทางประมาณ 4-8 กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับ จะเดินด้วยเท้าจากตัวหมู่บ้านหรือเริ่มในจุดที่รถไปไม่ถึง) 3. เส้นทางจากบ้านปากบอก อำ�เภองาว จังหวัด ลำ�ปาง (ถนนพะเยา-เชียงใหม่) รวมระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร 4. เส้นทางจากอ่างเก็บน้ำ�แม่ตุ่น ซึ่งเดินทางไปได้ 2 เส้นทาง การเดิ น ทางขึ ้ น ดอยหนอกไม่ ว ่ า จะเส้ น ทาง ไหน จำ � เป็ น ที ่ จ ะต้ อ งมี ผ ู ้ น ำ � ทาง เนื่องจากทั้งหมดล้วน เป็นเส้นทางเดินป่าแคบ ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนั้นนักเดินทาง ยังต้องตระเตรียมร่างกายให้พร้อม เนื่องจากเรียกได้ว่า เป็นเส้นทางที่แสนทรหด มีทั้งการเดินในป่าโปร่ง ป่าดิบชื้น ทุ่งหญ้า ไต่หิน เดินเลียบหน้าผาสูง ฯลฯ นอกจากนั้น หากไม่จ้างลูกหาบ นักเดินทางก็ต้องแบกข้าวของเครื่องใช้ ขึ้นไปเอง เพราะไม่มีร้านขายของอยู่บนนั้น ไม่มีทั้งไฟฟ้า น้ำ�ประปา หรือแม้กระทั่งห้องน้ำ� (แต่ปัจจุบันมีสัญญาณ โทรศัพท์มือถือเกือบทุกค่าย) สิ่งอำ�นวยความสะดวกที่มี ได้แก่ ศาลาพักด้านบน ซึ่งมีเครื่องครัว หม้อ ไห จาน ชาม ช้อน ถังน้ำ� และผ้าปู ผ้าห่ม (ตามสภาพ) ให้หยิบยืม ส่วน น้ำ�ใช้และน้ำ�กิน นักเดินทางต้องเดินลงไปกรอกน้ำ�จากตาน้ำ� ซึ่งห่างจากจุดกางเต็นท์ไปประมาณ 1 กิโลเมตร


14

ดอยหนอก : เรือ่ งเล่าและประวัตศิ าสตร์การสร้างพระธาตุ นาระดา สนามทอง

การพบรอยพระพุ ท ธบาทและการเริ่ ม ต้ น สร้ า ง พระธาตุดอยหนอก เท่าที่ค้นพบ มีคำ�บอกเล่าแบ่งออกเป็น 4 ทาง ในทางแรก เชื ่ อ กั น ว่ า ครู บ าศรี ว ิ ช ั ย นักบุญแห่ง ล้านนา เป็นผู้ค้นพบรอยพระพุทธบาทบนดอยหนอกจาก การเดินธุดงค์จากจังหวัดพะเยาไปจังหวัดลำ�พูนและเชียงใหม่ แต่ก็ยังไม่มีการสร้างพระธาตุดอยหนอกในช่วงเวลานั้นแต่ อย่างใด กระทั ่ งในปี พ.ศ. 2482 หนึ ่ ง ปี ห ลั ง จากที่ ครู บ าศรี วิชัย มรณภาพก็ จ ึ ง มี ก ารสร้ า งพระธาตุ บ น ดอยหนอกขึน้ 4 แต่กไ็ ม่พบว่าใครเป็นผูส้ ร้างและไม่มบี นั ทึก ถึงรูปร่าง ขนาด สัณฐานของพระธาตุแต่อย่างใด ในทางที่สอง สันนิษฐานว่าครูบานันตา นันโท แห่งวัดทุ่งม่านใต้ อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง เป็นผู้ค้นพบ รอยพระพุทธบาท และได้นำ�ปูนเททับปิดไว้ เพื่อป้องกัน การถูกทำ�ลาย เมื่อประมาณปี พ.ศ. 24685 ในทางที่สาม มีคำ�บอกเล่าไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2497 นายแก้ว รักบุตร หรือที่รู้จักกันในนาม “พระขาวแก้ว” ผู้เป็นเสมือนนักบุญในแถบพื้นที่อำ�เภอแม่เจดีย์ จังหวัด เชียงราย อำ�เภอวังเหนือ จังหวัดลำ�ปาง และอำ�เภอ เมือง จั ง หวั ด พะเยา ได้ ข ึ ้ นไปสร้ า งพระธาตุ ค รอบ รอยพระพุทธบาทไว้ โดยรอยพระพุทธบาท มีขนาดกว้าง 2 ฝ่ามือ และยาว 1 ศอก จุดประสงค์ที่สร้างก็เพื่อให้คน รู้ว่ามีรอยพระพุทธบาทอยู่ที่นั่น และให้คนได้ไปสักการบูชา หรือผู้คนจะได้รู้ว่า พระพุทธเจ้าเคยมาเหยียบเมืองไทย มาก่ อน6 _________________________________________________________________________________________________________________________ ช้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายเสน่ห์ ซองดี (ผู้ใหญ่บ้านปงถ้ำ� จังหวัด ลำ�ปาง), อาจารย์สุวัตร์ เลิศชยันตรี (บ้านแสงธรรมชาติ จังหวัดพะเยา), นายอนุชา รัศมี (เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดพะเยา), และนายสุพล ศรีชัย (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านตุ่น จังหวัดพะเยา). 5 จาก facebook ประเพณีทรงน้ำ�รอยพระพุทธบาทดอยหนอก, www.facebook.com/DoiNhokPhayao/, วันที่ 1 มิถุนายน 2559, (สืบค้นวันที่ 30 มิถุนายน 2559). 6 สัมภาษณ์นางแก้วไหลมา รักบุตร, ภรรยาพระขาวแก้ว, อายุ 83 ปี, บ้านแม่เลี้ยบ ตำ�บลทุ่งฮั้ว อำ�เภอวังเหนือ จังหวัดลำ�ปาง, วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ในทางที่สี่ ผนวกเอาคำ�บอกเล่าที่สองและสาม เข้าด้วยกัน กล่าวคือ ผู้ค้นพบรอยพระพุทธบาท ก็คือ ครูบา นันตา นันโท ศิษย์ของครูบาศรีวิชัย (การเป็ น ลูกศิษย์นี้ อาจเป็นเหตุผลของความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของ ชาวบ้านบางคนที่ว่าครูบาศรีวิชัยมาสร้างด้วยตนเอง) ผู้นำ� ปูนมาปิดทับรอยพระพุทธบาทบนหิน หลังจากนั้น พระขาวแก้วก็ได้สร้างพระธาตุ 3 ชั้นครอบพระพุทธบาท ไว้7 สำ�หรับ พระขาวแก้วนั้น แม้ว่าจะได้รับสมญานาม ว่า “พระ” แต่ก็มิได้บวชเป็นพระภิกษุแต่อย่างใด ท่านเป็น ผู้ถือศีล 5 อย่างเคร่งครัด นุ่งขาวห่มขาวตลอด อีกทั้งมี คาถาอาคม จึงได้รับการเรียกดังนั้น

4

นายแก้ว รักบุตร หรือ พระขาวแก้ว ภาพโดยนางแก้วไหลมา รักบุตร

_________________________________________________________________________________________________________________________ 7

สัมภาษณ์อาจารย์สุวัตร์ เลิศชยันตรี, บ้านแสงธรรมชาติ จังหวัดพะเยา.


ดอยหนอก : ตำ�นาน ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ การท่องเที่ยว ความเชื่อ ศาสนา และความขัดแย้ง 15

นางแก้ วไหลมา รั ก บุ ต ร ผู ้ เป็ น ภรรยาของ พระขาวแก้ วได้ บ อกเล่าไว้ว ่า ก่อนที่จะไปสร้างพระธาตุ ดอยหนอก พระขาวแก้วได้นั่งสมาธิและภาวนาจิต จึงรู้ว่า มีรอยพระพุทธบาทอยู่บนยอดดอยหนอก คำ � บอกเล่ า เรื ่ อ งเวลาการสร้ า งพระธาตุ ข อง นางแก้วไหลมา สอดคล้องกับคำ�บอกเล่าของหนานอ้าย หรือนายอ้าย ทองชัย อายุ 80 ปี ปราชญ์ชาวบ้านประจำ� ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ 5 บ้านห้วยหม้อ จังหวัดพะเยา ซึ่ง ได้ให้ข้อมูลว่า มีการสร้างพระธาตุดอยหนอกขึ้นในขณะที่ ตนเองมีอายุได้ประมาณ 30 ปี เพราะก่อนหน้านั้นได้เข้าไป หาของป่าตลอด แต่ไม่มีพระธาตุแต่อย่างใด ตลอดจน สอดคล้องกับคำ�บอกเล่าของนางแก้ว หาดไร่ (อายุ 73 ปี) ชาวบ้านต๊ำ�กลาง ซึ่งได้เล่าว่าเคยเห็นพระขาวแก้วตอนอายุ ราว 10 ขวบ พระขาวแก้วได้ลงมาจากการสร้างพระธาตุ บนดอยหนอกแล้วเดินทางมาที่หมู่บ้านของตน8 จากคำ�บอกเล่าของทั้งสองจึงประมาณการได้ว่า พระธาตุดอยหนอกถูกสร้างครั้งแรกเมื่อ 50-63 ปีที่แล้ว หรือก็คือประมาณปี พ.ศ. 2497 ตามคำ � บอกเล่ า ของ นางแก้วไหลมา นั่นเอง อย่างไรก็ตามประวัติการสร้างพระธาตุดอยหนอก นี้ โดยมากผู ้ คนสองฟากฝั่ง พะเยาและลำ�ปางจะเชื่อ ว่า ผู้ที่มาค้นพบคือครูบาศรีวิชัยมากกว่า และเรื่องการสร้าง โดยพระขาวแก้ว จะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยืนยันเรื่องนี้

การสร้ า งและบู ร ณะพระธาตุ ด อยหนอกอย่ า งมี หลักฐานปรากฏชัดเจน เริ่มในปี พ.ศ. 2530 – 2532 นำ�โดยอาจารย์สุวัตร์ เลิศชยันตรี จากบ้านแสงธรรมชาติ9 ซึ ่ งได้ ข ึ ้ นไปบู ร ณะพระธาตุ ด อยหนอก จากแต่ เ ดิ ม พระธาตุมี 3 ชั้น หรือในทางภาคเหนือเรียกว่า แท่นแก้ว หรือรัตนบัลลังก์สามชั้น ก็ได้สร้างยอดเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ� เพิ่มต่อจากฐานบัลลังก์ขึ้นไป ทำ�ให้ลักษณะดังกล่าวคล้าย กับพระธาตุของพุกาม พร้อมกับนำ�พระพุทธบาทจำ�ลอง ทำ�ด้วยโลหะทองเหลืองขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.5 เมตรขึ้นไปประดิษฐานในตัวพระธาตุอีกด้วย ทั้งนี้ ภายใต้การนำ�ของอาจารย์สุวัตร์ยังมีการนำ� กระจกขึ้นไปติดบริเวณรอบฐานพระธาตุ เพื่อให้คนที่อยูใ่ น พื้นด้านล่างหรือแม้กระทั่งในตัวเมืองพะเยา ได้สังเกตเห็น พระธาตุจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามากระทบกระจก หลังจากการบูรณะพระธาตุดอยหนอกครั้งใหญ่ ในปี พ.ศ. 2530-2532 ก็ได้มีการสร้างวัตถุมงคล การบูรณะ และการสักการะพระธาตุเรื่อยมาเป็นประจำ� ทุกปี โดยมีเส้นทางบุญอยู่ 2 เส้นทางสำ�คัญ คือจากฝั่ง พะเยา ทางบ้านต๋อมใน นำ�โดยอาจารย์สุวัตร์ เลิศชยันตี และจากฝั่งลำ�ปาง ทางบ้านปงถ้ำ� อำ�เภอวังเหนือ นำ�โดย ผู้ใหญ่บ้านเสน่ห์ ซองดี ซึ่งผู้ใหญ่บ้านเสน่ห์ ซองดีนั้นถือ อาจารย์สุวัตร์ เลิศชยันตี เป็นพ่อบุญธรรมของตนเอง ล่าสุด ในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559 ก็ได้มี การนำ�กระจกขึ้นไปเปลี่ยน และในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559 ก็ได้มีการจัดงานสรงน้ำ�พระธาตุดอยหนอกอีกด้วย

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

สัมภาษณ์นายเสน่ห์ ซองดี, ผู้ใหญ่บ้านปงถ้ำ� ตำ�บลวังทอง อำ�เภอ วังเหนือ จังหวัดลำ�ปาง, วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559, อาจารย์สุวัตร์ เลิศชยันตรี, บ้านแสงธรรมชาติ จังหวัดพะเยา, วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559, นายอ้าย ทองชัย บ้านห้วยหม้อ ตำ�บลบ้านสาง จังหวัดพะเยา, วันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2559, และนางแก้ว หาดไร่, บ้านต๊ำ�กลาง อำ�เภอ เมือง จังหวัดพะเยา, วันที่ 20 เมษายน 2559.

9

8

สถานที่ปฏิบัติธรรมบ้านแสงธรรมชาติ หมู่บ้านต๋อม ตำ�บลต๋อม อำ�เภอ เมือง จังหวัดพะเยา.


16

2530 - 2532 การบูรณะพระธาตุดอยหนอกครั้งแรก ภาพโดยสุวัตร์ เลิชยันตรี


ดอยหนอก : ตำ�นาน ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ การท่องเที่ยว ความเชื่อ ศาสนา และความขัดแย้ง 17

พระธาตุดอยหนอก เมื่อบูรณะแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2532 ภาพโดยสุวัตร์ เลิชยันตรี


18

2559 การรื้อและติดกระจกบนตัวพระธาตุ การสรงนํ้าพระธาตุดอยหนอก ภาพจาก facebook ประเพณีสรงน้ำ� พระธาตุดอยหนอก


19

ตำ�นานดอยหนอก จารุมน งิว้ ทัง่

ตำ � นานดอยหนอกได้ มี ก ารเล่ า ขานสื บ ต่ อ กั น มาแบบมุขปาฐะ (ปากต่อปาก) ผ่านผู้คนที่มีความเชื่อ ความศรัทธา ไปในทางเดียวกัน ตำ�นานถูกสร้างขึ้นและ เล่าต่อ เพื ่ อ ตอบข้ อสงสัยในสิ่ง ที่ผู้ค นได้ไปพบเห็น เช่น รอยพระพุทธบาท บางครั้ง ตำ�นานก็คือเรื่องเล่าที่พยายามโยงตัวตน และสถานที่ให้เชื่อมกับศาสนาที่ตนนับถือผ่านห้วงกาลเวลา อดีตสู่ปัจจุบัน ตำ�นานดอยหนอก เล่ากันปากต่อปาก ความว่า ในครั้นพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จธุดงค์มายังบริเวณ ยอดดอยหนอก พระองค์ได้เหยียบพระพุทธบาทลงบน ยอดดอย โดยหั วแม่เท้า หันไปทางหนองเอี้ยง หรือ กว๊านพะเยาในปัจจุบัน10 ตำ � นานเล่ าว่า หลัง จากพระพุทธเจ้าประทับ รอยพระพุ ท ธบาทที ่ ย อดดอยหนอกแล้ ว จึ งได้ ต รั ส ให้พระอานนท์ไปตักน้ำ�ที่หนองเอี้ยง แต่ บริ เวณนั้นมี พญานาคตนหนึ ่ ง เฝ้า อยู่ และไม่ ย อมให้ พ ระอานนท์ ตักน้ำ�ไปถวายพระพุทธเจ้า เพราะพญานาคอยากเห็ น พระพุทธเจ้าตัวจริง พระอานนท์จึงนำ�ความมากราบทูล เมื่อพระพุทธเจ้าทราบ จึงเสด็จลงจากยอดดอยหนอกไปยัง หนองเอี้ยง เมื่อพญานาคเห็นก็กล่าวขึ้นมาว่า

“ทำ�ไมพระพุทธเจ้าตัวเล็ก”

ด้วยความทะนงตน พญานาคได้เสกตั วเองให้ ตัวใหญ่ขึ้น และคิดว่าหากพระพุทธเจ้าที่อยู่ตรงหน้านี้เป็น พระพุทธเจ้าจริง ก็ขอให้พระพุทธเจ้าแปลงกายให้รูปร่าง สูงใหญ่กว่าตนเอง มิเช่นนั้นจะไม่ให้น้ำ� พระพุทธเจ้าทราบโดยจิตเช่นนั้นจึงแสดงอิทธิฤทธิ์ โดยการแปลงกายจนขนาดเท่ากับพระเจ้าตนหลวงที่อยู่ ณ วัดศรีโคมคำ�ในปัจจุบัน11 เรื ่ อ งเล่ า ที ่ ก ล่ า วมานี ้ หากเป็ น ชาวพะเยา จะคุ้นหูมาก เนื่องจากคล้ายคลึงกับตำ�นานพระธาตุ จอมทอง พระธาตุริมฝั่งหนองเอี้ยง กว๊านพะเยา จะแตก ต่างก็ตรงเรื่องพระพุทธเจ้าเหยียบพระพุทธบาทเป็นรอย จารึกบนหิน ซึ่งไม่มีในตำ�นานพระธาตุจอมทอง และ รายละเอี ย ดปลีกย่อย อาทิเช่น ตัวบุคคลในตำ � นาน ซึ่งในตำ � นานพระธาตุจอมทองจะมีมากกว่า12

_________________________________________________________________________________________________________________________

สั มภาษณ์ นายเสน่ ห ์ ซองดี , ผู ้ ใหญ่ บ ้ า นปงถ้ ำ � ตำ � บลวั งทอง อำ�เภอ วังเหนือ จังหวัดลำ�ปาง, วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559. 12 ภาพพื ้ น หลั ง เป็ น ภาพเขี ย นสี น ้ ำ � มั น ว่ า ด้ ว ยตำ � นานการสร้ า ง พระเจ้าตนหลวง จาก สุจิตต์ วงษ์เทศ, เมืองพะเยา : ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ : มติชน, 2538), หน้า 414.. 11

_________________________________________________________________________________________________________________________

กว๊านพะเยาเกิดจากการสร้างของมนุษย์โดยการสร้างผนังกั้นน้ำ�ในปี พ.ศ. 2482-2484 ก่อนหน้านั้นมีสภาพเป็นที่ลุ่มแม่น้ำ�อิง เป็นบวก หนอง มีน้ำ�ท่วมในฤดูฝน 10


20

มีอะไรบนดอยหนอกและระหว่างทาง กฤษณพงษ์ บุญจันทร์

“ดอยหนอก” สร้างขึ้นจากธรรมชาติ ก่อร่างด้วย ความเชื่อและความศรัทธา ภู ม ิ ศ าสตร์ อ ั น ประกอบด้ ว ยขุ น เขา ป่าเต็งรัง ป่าดิบชื้น ลำ�ธาร น้ำ�ตก หุบเหว ถ้ำ� และทุ่งหญ้า ระหว่าง ทางอันยาวไกลและอันตรายนี้ กลายเป็นบทพิสูจน์ และ ท้าทายในศรัทธาต่อศาสนา รอยเท้ามนุษย์ที่ค่อย ๆ สร้างเส้นทางขึ้นมา บดเบียดผงดินจนกลายเป็นเส้นทางบุญ บนดอยหนอก นอกจากพระธาตุ และหยาดเหงื่อ แล้ว ไม่ว่าท่านจะไปในนามเป็นนักเดินป่า นักไต่เขา หรือ พุทธศาสนิกชน ท่านยังจะได้พบกับสถานที่และสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ส่วนชั้นที่สาม เป็นพระพุทธบาทที่นำ�ขึ้นไปวาง ทับบนชั้นที่ 2 ในปี พ.ศ. 2530-2532 เมื่อมีการบูรณะ พระธาตุครั้งใหญ่

1. พระพุทธบาทด้านขวา 3 ชั้น

(ภาพพระพุทธบาทจำ�ลองชั้นที่ 2 จาก Facebook ประเพณีสรงน้ำ�พระพุทธบาทพระธาตุดอยหนอก)

พระพุทธบาทบนดอยหนอกมีอยู่ด้วยกัน 3 ชั้น ชั ้ น แรกประทั บ บนหิ น บนยอดดอยหนอก ซึ่ง ครูบา นันตา นันโท ได้นำ�ปูนปิดทับไว้ ชั้นที่สองมีธรรมจักรวงใหญ่ที่ฝ่าพระบาท ชั้นที่ สองนี้ยึดติดกับพื้นของพระธาตุ

(ภาพพระพุทธบาทจำ�ลองชั้นที่ 3 ถ่ายในปี พ.ศ. 2559) 2. พระพุทธรูปรูปแรกที่นำ�ขึ้นมาบนดอยหนอก บนดอยหนอกมีพระพุทธรูปมากมาย มีทั้งที่ปั้นขึ้น บนภูเขาแห่งนี้ และที่แบกขึ้นมาด้วยแรงคน หากใครเคย เดินทางขึ้นมาบนยอดดอยแห่งนี้ ย่อมต้องตระหนักดีว่า “แค่ลำ�พังพยุงร่างกายตนเองขึ้นมาก็แทบไม่รอด แล้ว...”


ดอยหนอก : ตำ�นาน ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ การท่องเที่ยว ความเชื่อ ศาสนา และความขัดแย้ง 21

“...แล้วพระพุทธรูปน้ำ�หนักกว่า 20-30 กิโลกรัม คนที่มีหัวใจขนาดเท่าใดกันถึงจะแบกขึ้นมาได้” อย่างไรก็ตาม จำ�นวนพระพุทธรูปบนดอยหนอกใน ปัจจุบัน คงบอกได้ เป็ น อย่ า งดี ว ่ าไม่ ใช่ เรื ่ อ งผิ ด ปกติ แต่อย่างใด ดังนั้นพระพุทธรูปองค์ไหนเล่าที่เป็นองค์แรก ซึ่งถูกแบกขึ้นมาด้วยความศรัทธาอันเปี่ยมล้น คำ�ตอบก็คือ พระพุทธรูป พระประธานในเจดีย์ ดอยหนอกนั่นเอง

3. รูปจำ�ลองพระวิสุทธิเทพ13 สร้างในปี พ.ศ.2530 พระวิสุทธิเทพ หมายถึง พระที่หมดซึ่งจากกิเลส เป็นพระที่อยู่บนพระนิพพาน ซึ่ง หลวงพ่ อ ฤๅษี ลิ ง ดำ �ได้ ถ อดจิ ต และไปพบพระพุ ท ธเจ้ า ที่ นิพพานไปแล้ว เป็นองค์ที่สวมชุดในแบบลักษณะเช่นนี้ ท่าน จึ งได้ จำ � ลองภาพมาให้ ลู ก ศิ ษ ย์ เห็ น ว่ า เป็ น ลั ก ษณะเช่ น นี้

2532

(การอัญเชิญพระพุทธรูปรูปแรกขึ้นดอยหนอก ภาพโดย สุวัตร์ เลิศชยันตรี)

2540

_________________________________________________________________________________________________________________________

ภาพปี 2532 โดยอาจารย์สุวัตร์ เลิศชยันตรี ภาพปี 2540 โดยสุนทร สุขสราญจิต ภาพปี 2559 ที่ 1 โดยคณะทำ�งาน ภาพปี 2559 ที่ 2 โดย facebook ประเพณีสรงน้ำ�รอยพระบาท พระธาตุดอยหนอก จาก www.facebook.com/DoiNhokPhayao/ 14 สัมภาษณ์อาจารย์สุวัตร์ เลิศชยันตรี, บ้านแสงธรรมชาติ จังหวัดพะเยา, วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559. 13

พระวิสุทธิเทพบนดอยหนอก ปัจจุบันประดับด้วย แก้ ว คริ ส ตั ล แต่เดิมใช้กระจกตัดเป็นโมเสสประดับเข้าไป ทำ�ให้มีลักษณะเป็นสีขาว ดั่งดินแดนในพระนิพพานที่เต็มไป ด้วยแก้วสีขาวนั่นเอง14


22

5. มังกร ประติมากรรมซึ่งกลายเป็นที่จุดธูป เทียน เนื่องจาก เป็นที่บังลมได้เป็นอย่างดี

2559 (รูปจำ�ลองพระวิสุทธิเทพ) 4. พระสังกัจจายน์ จุดประสงค์ของการสร้างก็เพราะบริเวณด้านข้าง พระธาตุทางฝั่งพะเยาเป็นหินว่างและมีรูปทรงเหมาะสมที่จะ สร้างเป็นพระสังกัจจายน์ นอกจากนั้นพระสังกัจจายน์ยัง ถือเป็นพระมหาลาภ ผู้คอยให้พรและปกปักรักษาผู้คน

(ภาพพระสังกัจจายน์ในปี 2551 โดยสุนทร สุขสราญจิต)

(ภาพประติมากรรมมังกรปี 2540 โดยสุนทร สุขสราญจิต) 6. ประติมากรรมบนโขดหินรูปพระพุทธเจ้าบรรทม เป็นรูปพระพุทธเจ้าบรรทมบนตัวพญานาคและมี เทวดากางร่มถวาย แนวคิดในการสร้างก็คือ ในสมัยนั้น มีปัญหาเรื่องทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ แห่งปราสาท หินพนมรุ้ง ซึ่งหายไป แล้วพบที่ประเทศอเมริกา จึงมี การทวงคืน และแอ๊ด คาราบาว ได้แต่งเพลงนารายณ์ บรรทมสินธุ์ขึ้น โดยมีประโยคเด็ดที่ว่า “เอาไมค์ เ คิ ล แจ็คสันคืนไป เอาพระนารายณ์คืนมา” ด้วยเหตุนี้จึงมี การนำ�เหตุการณ์สำ�คัญแห่งยุคมาปั้นบันทึกบนดอยหนอก โดยเอาแบบอย่างการทำ�มาจากพุทธมณฑล นครปฐม

(ภาพประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าบรรทมในปี 2530-2532 โดยสุวัตร์ เลิศชยันตรี)


ดอยหนอก : ตำ�นาน ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ การท่องเที่ยว ความเชื่อ ศาสนา และความขัดแย้ง 23

(ภาพสมเด็จองค์ปฐมบรมศาสดาในปี 2552 สีแดง โดยน้าวิทย์ 005 จาก ThaiTripDD.com)

(ภาพประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าบรรทมในปี 2540 โดยสุนทร สุขสราญจิต) 7. สมเด็จองค์ปฐมบรมศาสดา พระพุทธรูปหน้าตัก 4 ศอก สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2552 บริเวณจุด กางเต็นท์ ภายใต้การนำ�ของผู้ใหญ่บ้านนายเสน่ห์ ซองดี แห่งบ้านปงถ้ำ� อำ�เภอวังเหนือ จังหวัดลำ�ปาง โดยสีของ พระพุทธรูปแรกเริ่มนั้นเป็นสีแดง เนื่องจากเป็นสีรองพื้น กันเชื้อรา และเพื่อให้สีทอง ซึ่งเป็นสีที่ตั้งใจว่าจะทายึดเกาะดี

(ภาพสมเด็จองค์ปฐมบรมศาสดาในปี 2551 สีปูน โดยสุนทร สุขสราญจิต)

(ภาพสมเด็จองค์ปฐมบรมศาสดาในปี 2557 สีทอง โดยสุนทร สุขสราญจิต) หลั ง จากทาด้ ว ยสี แ ดงแล้ ว ปรากฏว่ามีแม่ชี ท่ า นหนึ่ งได้ ขึ้ นไปสั ก การะและบำ � เพ็ ญ ภาวนาอยู ่ บ น ดอยหนอก และระหว่างการปฏิบัติธรรมนั้นก็ได้ทาสีขาว ทับพระพุทธรูป อย่างไรก็ตาม หลังจากที่แม่ชีได้ลงมาจาก ดอยหนอกแล้ว ผู้ใหญ่บ้านเสน่ห์จึงได้นำ�ชาวบ้านขึ้นไป ทาสีทองทับตามความตั้งใจเดิม15

15 สัมภาษณ์นายเสน่ห์ ซองดี, ผู้ใหญ่บ้านปงถ้ำ� ตำ�บลวังทอง อำ�เภอ _________________________________________________________________________________________________________________________

วังเหนือ จ.ังหวัดลำ�ปาง, วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559.


24

8. ศาลาพักค้างแรมและพักผ่อน สร้างในปี พ.ศ. 2532 เพื่อเป็นที่พักของผู้ที่มีจิต ศรัทธา ผู้ขึ้นไปสร้างและบูรณะพระธาตุดอยหนอก โดยมี การบูรณะศาลาแห่งนี้เรื่อยมา คือในปี พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2542 กระทั่งปัจจุบัน ศาลาแห่ ง นี ้ ถื อได้ ว ่ า เป็ น ที ่ พ ั ก ผ่ อ นค้ า ง แรมอย่ า งดี เนื ่ อ งจากปลอดจากลมแรง ไม่ เหมื อ น จุ ด กางเต็ น ท์ บนยอดเขา อีกทั้ง มีข ้า วของเครื่อ งใช้ให้ หยิ บ ยื มโดยไม่ ต ้ อ งเตรียมมาเอง ไม่ว ่า จะเป็นถ้วย ชาม ช้ อ น หม้ อ กระทะ ตลอดจนเครื่องนอนต่าง ๆ นอกจากนั้น นักเดินทางที่มาก่อนหน้า ก็มักจะมอบสิ่งของ ที่เหลือใช้หรือบริจาคให้ผู้ที่มาภายหลัง เช่น เทียน กาแฟ น้ำ�ตาล ปลากระป๋อง ไฟแช็ค ตลอดจนเต็นท์นอน เป็นต้น ทั ้ ง นี ้ ภายในศาลาก็ยังมีพระพุทธรูปชื่อว่า พระพุทธวิโมกข์ ประดิษฐานเป็นศิริมงคลกับผู้ที่มาพักแรม อีกด้วย16

9. ถ้ำ�หมี ว่ากันว่าถูกค้นพบในยุคพระขาวแก้ว ถ้ำ�หมี กลายเป็นที่เก็บพระพุทธรูปต่าง ๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธานำ�ขึ้นมา ซึ่งทำ�กันจนกลายเป็นประเพณี

(ภาพศาลาพักแรมปี 2532 โดยสุวัตร์ เลิศชยันตรี)

(ภาพถ้ำ�หมี ปี 2559)

_________________________________________________________________________________________________________________________

สัมภาษณ์อาจารย์สุวัตร์ เลิศชยันตรี, บ้านแสงธรรมชาติ จังหวัดพะเยา, วันท์ 28 กุมภาพันธ์ 2559. 16

(ภาพถ้ำ�หมี ปี 2541 โดยสุนทร สุขสราญจิต)


ดอยหนอก : ตำ�นาน ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ การท่องเที่ยว ความเชื่อ ศาสนา และความขัดแย้ง 25

10. ตาน้ำ� ตาน้ำ�มีด้วยกัน 2 จุด เรียกได้ว่าเป็นแหล่งน้ำ�ของ ดอยหนอกและดอยหลวงอย่างละดอยเลยก็ว่าได้ เนื่องจาก อยูไ่ ม่ห่างจากทั้งสองดอยมากเท่าไหร่ สำ � หรั บ ตาน้ำ�ของดอยหนอก อยู่ห่า งจากจุด กางเต็นท์ไม่เกิน 1 กิโลเมตร โดยเป็นเส้นทางแยกลงทาง ด้านขวา แทนที่จะเดินขึ้นดอยหนอกทางด้านซ้าย หากมา จากจุดกางเต็นท์ น้ำ�ที่ไหลออกมาจากหน้าผา มีผู้ใจบุญนำ�กระบอก ไม้ ไ ผ่ ม าทำ � เป็ น ทางเพื่ อให้ ผู้ ก ระหายดื่ ม และเติ ม น้ำ � ลง กระป๋องได้สะดวก ปัจจุบันบริเวณนี้มีการสร้างเพิงพักด้วยสังกะสี มี หม้อ ชาม ช้อน ไว้ให้หยิบยืมทำ�อาหารได้

11. สถานที่และสิ่งสำ�คัญอื่น ๆ ยั ง มี ส ถานที ่ แ ละสิ ่ ง สำ � คั ญ อื ่ น อี ก มากมายบน ดอยหนอกที่ไม่สามารถบรรยายได้ทั้งหมดในที่นี้ เช่น น้ำ�ตกผาเกล็ดนาค น้ำ�ตกที่มองเห็นได้แต่ไกลจากในตัวเมือง พะเยา หากแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามากระทบจับมุมพอดี หรือจะเป็นดอกกุหลาบพันปีที่บานในบางช่วง หรือจะเป็นเนินยอดเขาที่มองเห็นครบ 360 องศา ทั้งแนวระนาบ และในแนวดิ่ง หรือจะเป็นสมุนไพรให้กระชุ่มกระชวย หมอกเม็ด ใหญ่ที่ช่วยดับกระหาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ไกลกว่า สองเท้าจะก้าวถึง


26


ดอยหนอก : ตำ�นาน ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ การท่องเที่ยว ความเชื่อ ศาสนา และความขัดแย้ง 27

เก่ากว่าพระธาตุดอยหนอก และอื่นใดในพะเยา คือ เจดีย์ดอยหลวงโดยชาวลัวะ (?) ชัยวัฒน์ วงศ์นภาไพศาล

ธงชาติ ไทยที่ โ บกสะบั ด พลิ้ วไหวอย่ า งสวยงาม เหนือเศษซากก้อนอิฐดินเผานับร้อยนับพันก้อนที่กองเป็น ฐาน กองอิฐที่ผุกร่อนตามกาลเวลา ผ่านแดด ผ่านฝน ร้อน ลม หนาว มานับร้อย ๆ ปี ตั้งอยู่ท่ามกลางยอดดอยหลวง ดอยที่สูงที่สุดของแนวเขา ซึ่งแบ่งกั้นพะเยาและลำ�ปางไว้ ดอยหลวง เป็นดอยที่มีสันเขาทอดยาว บริเวณ ยอดดอยกว้างประมาณ 20 ตารางเมตร ฝัง่ ซ้ายและขวาเป็น เหวลึก โดยฝัง่ ซ้าย เขตลำ�ปาง จะแต่มพี ชื ตระกูลหญ้าต่าง ๆ ขึน้ เพียงอย่างเดียว ไม่มตี น้ ไม้ใหญ่ แตกต่างกับฝัง่ พะเยา บนเนื้อที่ 20 ตารางเมตรนี้ มีโบราณสถาน สำ�คัญ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่ประมาณ 4 ตารางเมตร มีลักษณะเป็นฐานเจดีย์เก่า สร้างด้วยก้อนอิฐดินเผา กระจัดกระจายเต็มพื้นที่ บ้างฝังในดินแน่น และบ้างวางบน พื้นดิน และแม้ว่าจะหมดสภาพดั้งเดิมไปแล้ว แต่ก็ทำ�ให้เกิด ความฉงนระคนทึ่งว่า “ใครกันที่มาสร้างพุทธสถานที่ไกลและสูงถึงเพียง นี้ ???” พระอาจารย์วีระ เจ้าอาวาสวัดสันกำ�แพง บ้าน ปงถํ้า ตำ�บลวังทอง อำ�เภอวังเหนือ จังหวัดลำ�ปางได้ สันนิษฐานว่า ผู้ที่สร้างเจดีย์บนยอดดอยหลวงก็คือชาวลัวะ ในยุคสมัยของพระนางจามเทวีหรือหลังจากนั้น เนื่องจาก พระนางจามเทวีมีบริวารเป็นชาวลัวะ และเมื่อเสด็จไป ยังที่ใด ก็มักจะสร้างวัด สร้างเจดีย์ไว้เป็นที่สักการะของ ชุมชนเสมอ ส่วนชาวลัวะเองก็เป็นชาติพันธุ์บนขุนเขาเพียง ชาติพันธุ์เดียวในครั้งโบราณกาลที่นับถือพระพุทธศาสนา และมักจะสร้างเจดีย์ไว้บนภูเขา โดยในเวลาต่อมา อาจจะ เนื่องด้วยสงคราม โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติ จึงทำ�ให้ ชาวลัวะต้องย้ายถิ่นที่อยู่ ทิ้งซากเจดีย์เจดีย์ไว้เป็นหลักฐาน การตั้งถิ่นฐานในที่นั้น ๆ18 ดังปรากฏอยู่หลายแห่งในพื้นที่ อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

อี ก หนึ่ ง หลั ก ฐานที่ ถื อ เป็ น ข้ อ สั น นิ ษ ฐานได้ ว่ า ชาวลัวะน่าจะเป็นผู้สร้างเจดีย์บนดอยหลวงก็คือ ตัวเจดีย์ ของวัดสันกำ�แพง ณ บ้านปงถํ้า หมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างของ ดอยหนอก ซึ่งสร้างโดยบุตรของพระนางจามเทวี และ บริวารที่เป็นชาวลัวะ19 นอกจากนั้นแล้ว อาจารย์วิมล ปิงเมืองเหล็ก ปราชญ์แห่งเมืองพะเยา ก็ยังสันนิษฐานไปใน ทางเดียวกันว่า แต่เดิมชาวลัวะน่าจะอาศัยอยู่บริเวณดอย อนาลโย โดยถูกเรียกว่า “ชาวแจ๊ะ” จนดอยลูกนั้นได้รับ การเรียกขานว่า “ม่อนแจ๊ะ” กระทั่งปัจจุบัน20 ส่วนคำ�ถามที่ว่า แล้วปัจจุบันชาวลัวะหายไปไหน นอกจากข้อสันนิษฐานว่า ชาวลัวะอพยพไปยังทีอ่ น่ื แล้ว ยัง มีขอ้ สันนิษฐานว่า ชาวลัวะอาจไม่ได้ไปไหนเลยก็ได้ เพียงแต่ กลืนกลายกลายเป็นคนเมืองไป ไม่วา่ จะทีบ่ า้ นผาแดง ตำ�บล บ้านร้อง อำ�เภองาว จังหวัดลำ�ปาง บ้านผาดิน ตำ�บลบ้าน ฮัว้ อำ�เภอวังเหนือ จังหวัดลำ�ปาง และบ้านต๊ำ�กลาง ตำ�บล บ้านตํา๊ อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึง่ มีคนเชือ้ สายลัวะอาศัย อยู21่ สำ�หรับบ้านตํ๊ากลาง เป็นหมู่บ้านที่ชาวลัวะอพยพ เข้ามาอยู่อาศัยในช่วงพุทธศักราช 2470 โดยเดินทางมา จากบ้านกล้วย ในเขตจังหวัดลำ�ปาง เดินเท้าเข้ามากว่า 1 เดือน เข้ามาอยู่ร่วมกันไม่ถึง 7-8 หลังคาเรือน ในอดีต ลักษณะบ้านจะมุงด้วยหลังคาใบตองตึง ผนั ง บ้ า นเป็ น ไผ่สาน พวกเขาจะทำ�นา ปลูกพืชผักผลไม้เป็นอาชีพหลัก ไม่ ม ี ก ารค้ า ขาย โดยในปั จ จุ บ ั น นามสกุ ล ที ่ เ ป็ น คนเชื้อสายลัวะ ได้แก่ นามสกุลหาดไร่และหางกะพุง คนเชื้อสายลัวะจะพูดด้วยสำ�เนียงที่แตกต่างไปจาก ภาษาเหนือเล็กน้อย เช่นประโยคที่ว่า

_________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________ 17

สั ม ภาษณ์ พ ระโพธิ ญ าณรั ง สี (พิ ศ ิ ษ ฐ์ เมตฺ ต จิ ตโต) วัดอนาลโย ตำ�บลสันป่าม่วง อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเยา, วันที่ 9 มีนาคม 2559. 18 ส ั ม ภาษณ์ พ ระอาจารย์ ว ี ร ะ. เจ้ า อาวาสวั ด สั น กำ � แพง บ้านปงถ้ำ� ตำ�บลวังทอง อำ�เภอวังเหนือ จังหวัดลำ�ปาง, วันที่ 9 มีนาคม 2559.

19

สั ม ภาษณ์ พ ระอาจารย์ ว ี ร ะ เจ้ า อาวาสวั ด สั น กำ � แพง บ้านปงถ้ำ� ตำ�บลวังทอง อำ�เภอวังเหนือ จังหวัดลำ�ปาง, วันที่ 18 กุมพาพันธ์ 2559. 20 สัมภาษณ์อาจารย์วิมล ปิงเมืองเหล็ก, ปี พ.ศ. 2554. 21 สัมภาษณ์ พระโพธิญาณรังสี (พิศิษฐ์ เมตฺต จิตโต) วัดอนาลโย ตำ�บล สันป่าม่วง อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเยา, วันที่ 9 มีนาคม 2559.


28

“จาไปแยะเด้อ ของอันนั่นมันบ่ดี จาไปแยะแห่มซํ่า แต่นีไป้หนา อันนีบ่ดี อันนั่นบ่ดี จาไปจกของเปิล (อย่าไปทำ� ของมันไม่ดีอย่าไปทำ�อีก จากนี้ต่อไป อันนี้ไม่ดี อันนั้นไม่ดี อย่าไปขโมยของคนอื่น) “ไค่ได้หยั่งบ่ดีจ๊กบ่ดีลัก หื้อลักจ๊ดลักจํ๋าเอา” (สิ่งไหนที่ต้องการ อย่าเอามาโดยการลักขโมย แต่ ให้แอบจำ�วิธีการทำ�มา) ทั้งนี้ คำ�เรียกขานชาติพันธุ์ที่คนเชื้อสายลัวะไม่ชอบ ให้เรียกก็คือ “คนแจ๊ะ” และ “คนญอง”22 ในปั จ จุ บ ั น ชาวบ้า นต๊ำ�กลางเชื้อสายลัวะมี น้อยคนนักที่รู้ว่าตนมีเชื้อสายลัวะ บางคนก็รู้ แต่เลือกที่จะ เรียกตนเองว่า “คนเมือง” (คนภาคเหนือ) มากกว่า อย่างไรก็ตาม สำ�หรับผู้ที่รู้ว่าตนเองมีเชื้อสายลัวะ อย่างคุณยายแก้ว หาดไร่ ผ่ า นการมี ส ำ � เนี ย งภาษาที ่ แตกต่างจากคำ�เมือง ยายแก้วกลับคิดว่า “...มันเป็นภาษาที่พ่อแม่ฝากไว้ ตกทอดมาให้ก็ต้อง รักษาเอาไว้...”23

เครื่องใช้โลหะที่ถูกค้นพบบริเวณวัดสันกำ�แพง

คุณยายแก้ว หาดไร่ _________________________________________________________________________________________________________________________ 22

สั ม ภาษณ์ นางแก้ ว หาดไร่ บ้ า นต๊ ำ � กลาง อำ � เภอเมื อ ง จังหวัดพะเยา, วันที่ 20 เมษายน 2559.

สัมภาษณ์นางแก้ว หาดไร่, บ้านต๊ำ�กลาง อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเยา, วันที่ 20 เมษายน 2559. 23


29

ดอยหนอก : มากกว่าแรงกายคือแรงศรัทธา บุญวิภา สินธุชัย

กองทรายและถุงพลาสติกบริเวณตาน้ำ� กำ�ลังรอนักแสวงบุญแบกขึ้นยอดดอย

กล่าวได้ว่า ดอยหนอกเป็นสถานที่เดิน ป่าที่โหดที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย เมื่อเทียบกับ อุทยานหรือวนอุทยานแห่งชาติโดยทั่ว ๆ ไป

ในเส้นทางจากบ้านต๋อมใน ตำ�บลบ้านต๋อม อำ�เภอ เมืองพะเยา หรือบ้านห้วยหม้อ ตำ�บลบ้านตุ่น อำ�เภอเมือง พะเยา นักเดินทางทั่วไปต้องใช้เวลาไม่ต่ำ�กว่า 6-8 ชั่วโมง ในการเดินทางกว่า 8-10 กิโลเมตร ส่วนหากมาจากฝั่ง บ้านปงถ้ำ� แม้เลขระยะทางจะใกล้ คือ 4-8 กิโลเมตร (ขึ้น อยู่กับว่าจะเริ่มต้นที่จุดใด) แต่ทุกจังหวะการก้าวและไต่ใน ระยะเวลากว่า 3-4 ชั่วโมงบนความสูงชันต่อเนื่องติด ๆ กัน ก็พรากเอาเรี่ยวแรงไปอย่างมาก เช่นเดียวกับเส้นทางจาก บ้านปากบอก อำ�เภองาว จังหวัดลำ�ปาง (ถนนพะเยาเชียงใหม่) แม้จะเป็นทางเดินบนสันเขา ไม่ลาดชันเท่ากับเส้น ปงถ้ำ� แต่ก็กินระยะทางถึงกว่า 12 กิโลเมตร และในระยะ เวลากว่า 8 ชั่วโมง แม้ระยะทางจะไกล และเรียกร้องพละกำ�ลังกาย และใจอย่างหนัก แต่ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศก็ยังคงเดินตาม รอยเท้าบนทางนี้ บางคนเดินเพียงครั้งเดียวในชีวิต บางคน

ติดใจในเสน่ห์จนต้องมีครั้งที่ 2 เรื่อยไป และหลายคนโดย เฉพาะผู้คนในชุมชนเบื้องล่างดอยหนอก และผู้ที่ผูกพันทาง ใจ ก็สามารถเก็บจำ�นวนครั้งมากกว่า 5 เลยก็ย่อมมี สำ�หรับคนกลุ่มหลัง แน่นอนย่อมมิใช่ผู้ที่มีแรงกาย มากมายเท่านั้น แต่ย่อมต้องเป็นผู้ที่มีเรี่ยวแรงศรัทธาอัน เปี่ยมล้น เพราะเอาเข้าจริง การขึ้นดอยหนอกคงมิใช่เป็น เพียงแค่การวางเท้าบนจุดสูงสุดในนามการพิชิต แต่คือ การค้อมคารวะ ก้มกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์และธรรมชาติในนาม การสักการบูชา เคารพความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ คารวะ ความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนสถาน ทัง้ นี้ มีการเดินทางขึน้ ดอยหนอกเพือ่ สร้าง สักการะ และการบูรณะครั้งใหญ่มาแล้ว 4 ครั้ง ครั้งแรก คือ การค้นพบรอยพระพุทธบาทบนหิน บนดอยหนอก ครั้งที่สอง คือ การสร้างพระธาตุ ครั้งที่สาม ในปี พ.ศ.2530-2532 หลังจากเกิดฟ้าผ่า ทำ�ให้ตัวพระ ธาตุที่ครอบรอยพระพุทธบาทเกิดรอยร้าว อาจารย์สุวัตร์ เลิศชยันตี จึงร่วมกับชาวบ้านทำ�การบูรณะ แต่แล้วก็เกิด ฟ้าผ่ารอบที่สอง อันทำ�ให้ตัวพระธาตุพังทลายลงหมด


30

เนื ่ อ งจากมี ก ารนำ � สายล่ อ ฟ้ า ติ ด ตั ้ งไว้ บ นยอดของ พระธาตุ จึ ง ทำ �ให้ เ กิ ด การบู ร ณะ ครั ้ ง ที ่ ส ี ่ ในครั ้ ง นี ้ ได้ ย ้ า ยสายล่อฟ้าให้อยู่ห่างจากพระธาตุและทำ�ให้สูงขึ้น กว่าเดิม ภายใต้การนำ�ของอาจารย์สวุ ตั ร์ เลิศชยันตี และ ผูใ้ หญ่เสน่ห์ ซองดี ภายหลังการสร้างและบูรณะพระธาตุ จึงก่อเกิด เป็นประเพณีเดินขึ้นพระธาตุดอยหนอกเรื่อยมา โดยเฉพาะ ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี อันเป็นเดือนเจ็ดเป็งของ พะเยา และเดือนหกเป็งของฝั่งลำ�ปาง ผู้คนที่มีจิตศรัทธา จะช่วยกันนำ�ตุงขึ้นไปห่มพระธาตุ เพื่อเป็นสายธารการบูชา พระพุทธเจ้า ระหว่างการบูรณะครั้งใหญ่และภายหลังจากนั้น เรียกได้ว่าก่อเกิดเป็นแรงมหาศรัทธา มีผู้คนช่วยกันขนปูน ขนทราย ไปสร้างพระธาตุ และตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มากมาย มีการขนพระขึ้นไปเก็บไว้ในถ้ำ�มากกว่า 200 องค์ มีการตัดกระจกเพื่อไปบูรณะพระธาตุกว่า 20,000 ชิ้น มีการนำ�ท่อนไม้ หลังคา บานหน้าต่าง หรือแม้กระทั่ง ระฆังขนาดสูง 50 ซม. และฆ้องโหม่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ขึ้นไปบนดอยหนอกก็มีมาแล้ว

ผู้ใหญ่เสน่ห์ ซองดี แห่งบ้านปงถํ้าได้เล่าไว้ว่า “การจ้างคน แบกหิน แบกปูน แบกนํ้า แบก สัมภาระ แบกของใช้ แบกอาหาร และอีกหลาย ๆ อย่าง จะใช้เงินจ้างในราคาเท่าไหร่ถึงจะคุ้มกับค่าแรงของเขา ทว่า ในการสร้างและบูรณะพระธาตุดอยหนอกนี้ ผมได้นำ�ปูน 20 ลูก ทรายและหินหนึ่งคันรถ (ประมาณ 2 คิว) ลงไว้ที่ หมู่บ้าน เชื่อไหมมีผู้คนเกือบ 3,000 คน มาไกลสุดคือจาก จังหวัดกระปี่ มาช่วยกันนำ�ของเหล่านี้ขนขึ้นไป ทีละเล็ก ที ละน้อยจนหมด24 “มากกว่าแรงกาย คือแรงศรัทธา”

_________________________________________________________________________________________________________________________

สัมภาษณ์นายเสน่ห์ ซองดี, ผู้ใหญ่บ้านปงถ้ำ� ตำ�บลวังทอง อำ�เภอ วังเหนือ จังหวัดลำ�ปาง, วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559. 24


31

สิ่งลี้ลับบนดอยหนอก ณรงค์ฤทธิ์ จิตรบรรจง ตามปกติวิสัยของมนุษย์ ล้วนแล้วแต่จะกลัวในสิ่งที่ตนเองมองไม่เห็น เฉกเช่นบนดอยหนอก พื้นที่ป่าใหญ่รกทึบกับ บรรยากาศอันสงัดเงียบสงบ หันไปทางไหนก็มีแต่ป่าเงียบสงัด ได้ยินแม้กระทั่งเสียงใบไม้หล่น โดยเฉพาะเวลากลางคืนที่มี อากาศเยือกเย็นเคล้ากับเสียงของแมลงและสัตว์ป่าที่โหยหวน

ในทางหนึ่ง ความเชื่อและความกลัวในสิ่งลี้ลับถือ เป็นตัวตอกย้ำ�ความศักดิ์สิทธิ์ของดอยหนอก การเชื่อใน สิ่งเหนือธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายบอกได้ มีเรื่องเล่ามากมาย เช่น การเจอผีเปรตของชาวบ้าน ใน ลักษณะก้อนกลม ๆ คล้ายลูกบอลสีดำ�กลิ้งอยู่ ชาวบ้านจึง คว้าไม้มาเคาะ ปรากฏว่าลูกกลม ๆ นั้นค่อย ๆ ขยายใหญ่ ขึ้นจนกลายเป็นเปรต หรือในยามคํ่าคืน ชาวบ้านบางคนก็เห็นดวงไฟ คล้ายยานอวกาศบินลอยวกไปวนมารอบดอยหนอก ซึ่งเชื่อ ว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุ ชาวบ้านบางคนเล่าว่า มักจะได้ยินเสียงแห่กลอง เสียงดังในช่วงเข้าพรรษา แม้แต่ความเชื่อเรื่องการเดินทางในป่า การหัก กิ่งไม้ก็ยังมีการถือเคล็ด กล่ า วคื อ ห้ า มหั ก กิ ่ งไม้ เข้ า หา ตัวเอง ต้องหักไปด้านหน้า ด้ า นซ้ า ยหรื อ ด้ า นขวาแทน มิเช่นนั้นผีจะเอาชีวิตไป เป็นต้น25 _________________________________________________________________________________________________________________________

เรื่องความเชื่อในสิ่งลี้ลับต่าง ๆ นี้ เล่าโดยนายเสน่ห์ ซองดี, ผู้ใหญ่บ้าน ปงถ้ำ� ตำ�บลวังทอง อำ�เภอวังเหนือ จังหวัดลำ�ปาง, วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559. 25

ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559 พวกเรา คณะทำ � งานวารสารพะเยาปริ ท ั ศ น์ ฉบั บ ดอยหนอก ได้เดินทางสู่หมู่บ้านปงถํ้า หลังจากสัมภาษณ์และสอบถาม เส้นทางขึ้นดอยหนอกจากผู้ใหญ่บ้านเสน่ห์ ซองดี พวกเรา ก็เริ่มต้นการเดินทางขึ้นสู่ดอยหนอก โดยใช้รถจักรยานยนต์ เดินทางเข้าไปยังตีนดอย เมื่อถึงจุดจอดรถ พวกเราก็พบ เส้ น ทางที ่ แ สนทรหด ผ่านป่าเขาอันกว้างใหญ่และสูงชัน เมื่อถึงสันดอยหนอก (เสียที) พวกเราก็เหนื่อยล้ากันไป ตาม ๆ กัน หลั ง จากการจั ด เตรี ย มที ่ พ ั ก พวกเราจึ ง เริ ่ ม เดิ น ทางสู ่ ย อดดอยหนอกทั น ที และเมื ่ อ กลั บ ลงมาแสงตะวันก็เริ่มลับขอบฟ้า นกป่ า บิ น กลั บ รั ง หลังจากรับประทานอาหารภายใต้แสงเทียน คุณลุงสมยศ แก้วประภา ชาวบ้านบ้านปงถํ้า ผู้ขึ้นมาบูรณะพระธาตุอยู่ เพียงลำ�พัง ก็ชวนพวกเราร่วมสวดมนต์เย็น และสอน การฝึกทำ�สมาธิให้สงบ หลังจากนั้นจึงร่วมกันสนทนาหน้า กองไฟ


32

พวกเราได้สอบถามคุณลุงสมยศว่า บนดอยหนอก มีสิ่งลี้ลับอะไรบ้าง คุณลุงเล่าว่า ดอยหนอกเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มี เรื่องเล่าอยู่ว่า สมัยพ่อหลวง (นายเสน่ห์) ยังบวชเป็น เณร จำ�พรรษาอยู่บนดอยหนอก เกิดเหตุฝนตก พ่อหลวง จึงพยามยามจะเข้าไปหลบฝนในพระธาตุ แต่เหมือนมีคนดึง จีวรไม่ให้เข้าไปข้างใน พ่อหลวงจึงหันหลังมอง ทันใดนั้นก็ เห็นเป็นเท้าขนาดใหญ่ถีบเข้ามาที่กลางหลัง สร้ า งความ ตกตะลึงให้กับพ่อหลวงเป็นอย่างมาก ลุงสมยศยังได้เล่าต่ออีกว่า บนดอยหนอกมีเทพ เทวดาชื่อว่า “เทพประสิทธิ์” คอยปกปักรักษาดอยหนอก ท่านสามารถแปลงกายได้ ครั้งหนึ่ง เทพประสิทธิ์เคย แปลงกายเป็นคนแก่ นำ�อาหารมาถวายพระที่มาจำ�พรรษา บนดอยหนอกนี26 ้ เรื่องเล่าข้างต้น ตรงกับเรื่องเล่าของอาจารย์สุวัตร์ เลิศชยันตรี เมื่อครั้งที่ขึ้นมาบูรณะพระธาตุดอยหนอกกับ คณะศรัทธาบ้านแสงธรรมชาติ

อาจารย์สุวัตร์เคยเล่าให้พวกเราฟังว่า ขณะกำ�ลัง ทำ�อาหารอยู่ มีชาวบ้านเห็นคนใส่ชุดขาวมานั่งเฝ้าหม้อข้าว ให้ ถามใครก็ไม่มีใครรู้จักสักคน ทุกคนจึงเชื่อว่าน่าจะเป็น เทพประสิทธิ์ที่แปลงกายมาคอยช่วยเหลือชาวบ้าน27 คุณลุงสมยศยํ้าในคํ่าคืนที่เราอยู่บนดอยหนอกว่า “หากได้ยินเสียงในยามกลางคืน ห้ามทัก ให้ทำ�เป็นไม่รู้ ไม่ชี้” และ “หากฝันเห็นใครมาถามว่ามาทำ�อะไร ให้ตอบ ว่ามาทำ�การศึกษาข้อมูล และได้มีโ อกาสขึ้นมาบู ร ณะ พระธาตุ” ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้พวกเรารู้สึกกลัวมากขึ้นไปอีก จึงรีบจบการสนทนาและกลับไปนอน นอกจากเป็ น เส้ น ทางบุ ญ แล้ ว ทางเดิ น บน ดอยหนอกในอดีต ยังเป็นเส้นทางขนฝิ่น ขนยาบ้า และ ทางเดินป่าเก่าแก่ของคนโบราณอีกด้วย ซึ่งพวกเราก็ไม่รู้ ว่า เคยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างบนทางเหล่านี้บ้าง

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

สัมภาษณ์นายสมยศ แก้วประเสริฐ, บ้านปงถ้ำ� ตำ�บลวังทอง อำ�เภอ วังเหนือ จังหวัดลำ�ปาง, วันที่ 12 เมษายน 2559.

27

26

สัมภาษณ์อาจารย์สุวัตร์ เลิศชยันตรี, บ้านแสงธรรมชาติ จังหวัดพะเยา, วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559.


33

อุทยาน ฯ กับชาวบ้าน อำ�นาจ ศรสุกอง

ป้ายรณรงค์รักษาป่าไม้บ้านปงถํ้า

แต่เดิม ชาวบ้านแวดล้อมดอยหนอกและดอยหลวง มีอาชีพหาของป่า หาพืชสมุนไพร ขุดแร่ธาตุ และล่าสัตว์28 ต่ อ มา เมื่ออุทยานแห่ง ชาติด อยหลวงได้ถูก จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2533 จึงมีการนำ�พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พระราชบั ญ ญั ต ิ อ ุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ.2504 และ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มาใช้ในพื้นที่ เมื่ อ กฎหมายเข้ า มาทั บ วิ ถี ชี วิ ต เดิ ม ของชาวบ้ า น วิธีการจัดการปัญหาในเขตอุทยานฝั่งดอยหนอก พบว่า แม้ จะมีการจับอยู่บ้าง คือปีละประมาณ 5-7 ราย29 แต่โดย รวมจะมีลักษณะ “ปรึกษาหารือ” มากกว่า “เชือดไก่ให้ ลิงดู” และ “พบกันคนละครึ่งทาง” มากกว่า “ทำ�ตาม กฎหมายอย่างสุดโต่ง”

กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่ งชาติ จ ะ ลงพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติต่าง ๆ ต่อชาวบ้าน ก่อน อีกทั้งเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือระหว่าง ชาวบ้านทางปงถ้ำ� จังหวัดลำ�ปาง และชาวบ้านทางฝั่ง พะเยา เพื่อทำ�ข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกันอนุรักษ์ป่า และสัตว์ ส่วนในฝั่งชาวบ้านเอง อย่างบ้านปงถํ้า ผู้ใหญ่ บ้านเสน่ห์ก็เสนอให้ชาวบ้านคืนที่ให้กับแผ่นดิน แต่มีข้อแม้ ว่าชาวบ้านจะสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ในป่าได้ ซึ่ง ปรากฏว่า ด้วยข้อตกลงนี้ ชาวบ้านเต็มใจคืนพื้นที่ให้ อุทยาน ฯ กว่า 1,850 ไร่ โดยที่ภาครัฐไม่ต้องบังคับอะไร เลย30

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

สัมภาษณ์นายสุพล ศรีชัย, รองนายยกองค์การบริหารส่วนตำ�บล บ้านตุ่น, อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเยา, วันที่ 12 มีนาคม 2559. 29 สัมภาษณ์นายสมศักดิ์ นวรัตน์, หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานดอยหลวง ที่ 6 (จำ�ปาทอง), จังหวัดพะเยา, วันที่ 21 เมษายน 2559.

30

28

สัมภาษณ์นายเสน่ห์ ซองดี, ผู้ใหญ่บ้านปงถ้ำ� ตำ � บลวั ง ทอง อำ�เภอ วังเหนือ จ.ังหวัดลำ�ปาง, วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559.


34

แร่ธาตุบนดอยหนอก สุขสอน อักษร

แร่ธาตุ หรือแร่ธรรมชาติ ไม่ว่าจะอยูใ่ นสถานะ เป็นเครื่องประดับ หรื อ สิ ่ ง ที ่ น ำ � มาใช้ ป ระโยชน์ เพื ่ อ ตอบสนองความต้องการของคน ล้วนแล้วขึ้นอยู่กับการที่ คนนั้นให้คุณค่า แร่ธาตุบางชนิดอาจมีคุณสมบัติพิเศษ เป็น ที่ต้องการของคนจำ�นวนมาก หรือเป็นแร่ที่หายากจึงทำ�ให้ แร่ธาตุนั้นมีค่าและราคาที่ต่างกันออกไป ไม่ ว่ า แร่ ธ าตุ จ ะอยู่ใ นสถานะใดก็ ล้ ว นแต่ เ ป็ น ประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น แร่เหล็ก ที่อดีตใช้ ในการตีมีด ส่วนปัจจุบัน นอกจากจะใช้ตีมีดแล้ว ก็ยังเป็น สารประกอบอย่างหนึ่งซึ่งใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์31 พ่อหนานอ้าย ทองชัย ได้เล่าว่า ในอดีตมี ชาวต่างชาติขึ้นไปสำ�รวจแร่ธาตุต่าง ๆ บนดอยหนอกเช่น แร่ดีบุก แต่ก็ไม่พบแต่อย่างใด สอดคล้องกับคำ�บอกเล่าของ อาจารย์สุนทร สุขสราญจิตที่ว่า คุณบุญดี สุทธภักติ อดี ต นายกเทศมนตรี พ ะเยาหลายสมั ย ก็ เ คยเดิ น ทางขึ ้ น ดอยหนอกเพื่อสำ�รวจแร่ธาตุ เช่นกัน32

การสำ�รวจหาแร่ธาตุในอดีต แม้จะไม่พบแร่ดีบุก แต่ก็เจอแร่เหล็ก ซึ่งชาวบ้านสมัยนั้นสามารถนำ�มาใช้ตีมีด ได้33 นอกจากนั้นยังพบแร่โดโลไมต์ ซึ่งมีลักษณะคล้าย หินปูน ชาวบ้านมักนำ�มาใช้ในการก่อสร้าง โดยผสมกับ นํ้าปูนขาว แต่ ป ั จ จุ บ ั นไม่ ส ามารถนำ � ลงมาใช้ ไ ด้ อี ก แล้ ว เนื่องจากดอยหนอกอยูใ่ นเขตการควบคุมของ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง34 นอกจากนั้นแล้ว ย้อนกลับไปเมื่อ 30-40 ปีก่อน ชาวบ้านบ้านปงถ้ำ� ได้เดินทางไปเก็บของป่าบนดอยหนอก ตามวิถีชีวิต แล้วก็ได้พบกับบ่อที่มีหินหลากหลายสี ชาวบ้านเห็นว่ามันสวยงามจึงช่วยกันขนหินลงมาใส่ปี๊บขาย โดยขายในราคาเพียงไม่กี่บาท ซึ่งก็หารู้ไม่ว่า หลังจากนั้น เมื่อมีการเข้าไปสำ�รวจบ่อหินสีที่ชาวบ้านพบ ปรากฏว่า บ่อหินสีนั้นคือบ่อพลอยที่มีค่ามหาศาล35

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง, “วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตปูนซีเมนต์”, สืบค้น จาก https://blog.eduzones.com/whet/3383, สืบค้นวันที่ 26 เมษายน 2559 32 อาจารย์สุนทร สุขสราญจิต ได้ยินมาจากคุณบุรินทร์ สุทธภักติ ลูกชายของคุณบุญดี สุทธภักติ อีกที

33

31

สัมภาษณ์นายอ้าย ทองชัย, ปราชญ์ชาวบ้านประจำ�ศูนย์เรียนรู้ชุมชน, บ้านห้วยหม้อ ตำ�บลบ้านสาง จังหวัดพะเยา วันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2559. 34 สัมภาษณ์นายสุพล ศรีชัย, รองนายยกองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้าน ตุ่น, อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเยา, วันที่ 12 มีนาคม 2559. 35 สัมภาษณ์นายเสน่ห์ ซองดี, ผู้ใหญ่บ้านปงถ้ำ�, ตำ�บลวังทอง อำ�เภอ วังเหนือ จังหวัดลำ�ปาง, วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559.


35

ลูกหาบบนดอยหนอก นนทฤทธิ์ มูลศรี

เส้นทางขึ้นดอยหนอกและดอยหลวงมีอยู่หลายเส้น แต่ที่สำ�คัญมีอยู่ 3 เส้นทางดังที่กล่าวไปแล้ว กระนั้นใน 3 เส้นทางก็มีเพียงเส้นทางเดียวที่จะมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่ง ชาติดอยหลวงเป็นผู้นำ�ทาง และหาลูกหาบให้ นั่นก็คือเส้น บ้านปากบอก (แต่นักท่องเที่ยวต้องติดต่อกับทางอุทยาน แห่งชาติดอยหลวง เพื่อนัดแนะกันก่อน) นอกจากเส้นทางนี้ นักท่องเที่ยวต้องจ้างชาวบ้านเป็นผู้นำ�ทางและลูกหาบเอง อาชี พ ลู ก หาบเป็ น อาชี พ เสริ ม จากการทำ �ไร่ ทำ�สวน เมื่อฤดูหนาวมาเยือน และจากการที่ดอยหนอก เป็นที่รู้จักมากขึ้นจากโซเชียลมีเดีย อาชีพลูกหาบจึง กลายเป็ น วิ ถ ี ช ี ว ิ ต ของชาวบ้ า นไป อาชี พ ลู ก หาบมี ความสำ�คัญต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ในทางอ้อม เนื่องจาก พวกเขาจะเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่อุทยาน ฯ เพื่อเฝ้า ระวังไฟป่า และช่วยขจัดปัญหาขยะ การขึ ้ น ดอยหนอก ผ่านการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จะมีเจ้าหน้าที่อุทยาน ฯ ดูแล ในอัตราส่วนนักท่องเที่ยว 10 คน ต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน มี ค่าตอบแทนการนำ�ทางวันละ 300 บาท ส่วนลูกหาบ มี ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท36 นอกจากนั้นจะเป็นค่าเข้า อุทยานคนละ 20 บาท ค่าพักแรม 30 บาทต่อคนต่อ คืน และค่ารถอีแต๋นรับ-ส่งจากหมู่บ้านถึงจุดเริ่มเดินขึ้นเขา 500 บาท

ค่าใช้จ่ายและการนำ�ทางโดยเจ้าหน้าที่อุทยานนี้ใช้ กับการขึ้นดอยหนอกฝั่งบ้านห้วยหม้อ บ้านบัว และบ้าน ปากบอก เท่านั้น เนื่องจากการขึ้นทางฝั่งบ้านปงถ้ำ�จะไม่ ผ่านเจ้าหน้าที่อุทยาน ฯ เพราะหมู่บ้านปงถ้ำ� นำ�โดย ผู้ ใหญ่ บ้ า นจะเป็ น ผู้ จั ด การบริ ห ารและทำ � ข้ อ ตกลงกั บ นักท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่งทางอุทยานจะไม่รับผิดชอบหาก เกิดเหตุใด ๆ ขึ้น37 ในส่ ว นการเดิ น ทางขึ้ น ทางฝั่ ง บ้ า นปงถํ้ า จะ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถอีแต๊ก (4 กิโลเมตร 1 ชั่วโมง) ไป-กลับ 1,600 บาท นั่งได้ 10 คน (จะใช้การ เดินเองก็ได้) ค่าเจ้าหน้าที่นำ�ทาง 400 บาทต่อคนต่อวัน ค่าลูกหาบ 400 บาทต่อคนต่อวัน โดยแบกสิ่งของไม่เกิน 15 กิโลกรัม จุดเริ่มต้นของอาชีพลูกหาบทางฝั่งพะเยา เริ่มต้น จากนายเกตุ สืบสาย และชาวบ้านห้วยหม้อ ผู้บุกเบิก รุ่นแรก ตั้งแต่สมัยที่อุทยาน ฯ ยังไม่เข้ามาควบคุมดูแล สมัยนั้นมีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก นักท่องเที่ยวจะมาติดต่อ กับลูกหาบของหมู่บ้านห้วยหม้อโดยตรง แต่หลังจากการ เข้ามาของอุทยาน ฯ ในปี พ.ศ. 2533 นักท่องเที่ยวจึง ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่อุทยาน ฯ เป็นช่องทางแรก หลังจาก นั้นเจ้าหน้าที่อุทยาน ฯ ก็จะติดต่อมายังกับประธานกลุ่ม เฮาฮักดอยหนอก ซึ่งก็คือนายเกตุ สืบสาย ผู้เป็นประธาน กลุ่มลูกหาบนั่นเอง

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

ข้อมูลจาก L.hideki, “จากดอยหลวงถึงดอยหนอก..ขุนเขาเคล้าสาย หมอกเหนือกว๊านพะเยา”, จาก www.painaidii.com/diary/diarydetail/000616/lang/th/, วันที่ 4 สิงหาคม 2557, (สืบค้นวันที่ 2 มิถุนายน 2559).

37

36

สั มภาษณ์ นายสมศั ก ดิ ์ นวรั ตน,์ หั ว หน้ า หน่ ว ยพิ ท ั ก ษ์ อ ุ ท ยาน ดอยหลวงที่ 6 (จำ�ปาทอง) จังหวัดพะเยา, วันที่ 21 เมษายน 2559.


36

ทั้งนี้ ลูกหาบจะหาบของไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อคน แต่ก็มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มให้ทิปเพิ่มเติม ลุงเกตุ สืบสาย กล่าวว่า “ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าแล้ว ถ้าหากไม่มีใจรักอาชีพ นี้จริง เงิน 500 บาท แลกกับการแบกของหนัก และอาจ ทำ�ให้เป็นโรคกระดูกพรุน โรคกล้ามเนื้ออักเสบ ย่อมไม่คุ้ม แต่ในฐานะเจ้าบ้านที่ดี ลูกหาบก็ไม่ได้คิดจะเรียกร้องอะไร เพียงเห็นนักท่องเที่ยวมีความสุข มีร้อยยิ้ม ก็ถือว่าคุ้มแล้ว” ลูกหาบที่บ้านห้วยหม้อ มีอยู่ด้วยกันประมาณ 30 ชีวิต ทำ�มา 20 กว่าปีแล้ว กลุ่ ม เฮาฮั ก ดอยหนอกมี วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การ การท่องเที่ยวและการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ เช่น ก่อนขึ้นไปเที่ยวชมป่า พวกเขาจะเก็บเงินจากนักท่องเที่ยว คนละ 50 บาท เป็นค่ามัดจำ�การขนขยะลงมา หากขน ลงมาแล้วก็จะคืนให้ และลูกหาบทุกคนยังจะต้องเตรียมยา ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานขึ้นไปด้วย เพื่อรักษานักท่องเที่ยว หากเกิดอุบัติเหตุ

นอกจากนั้น ทางกลุ่ม ฯ จะเก็บเงินจากสมาชิก ลูกหาบ คนละ 10 บาท และเก็บคนขับรถคนละ 20 บาท ตามจำ�นวนการให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อนำ�มาเป็นเงิน ส่วนรวม ใช้ในยามที่สมาชิกลูกหาบเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิด โรคภัยจากการทำ�งาน ต่ อ กรณี ก ารสร้ า งกระเช้ าไฟฟ้ า ขึ้ น ดอยหนอก ลุงเกตุ สืบสาย มองว่าย่อมกระทบกับอาชีพลูกหาบแน่นอน อีกทั้งการให้เอกชนเข้ามาดูแล พวกเขาย่อมใช้คนของตนเอง ซึ่งอาจไม่ใช่คนในพื้นที่ แต่หากมีการตกลงกับหมู่บ้านว่า จะกระจายรายได้ให้ และรัฐรับประกันว่าโฮมสเตย์ ที่พัก ต่าง ๆ หรือร้านค้าจะเป็นของชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้น จะ ไม่มีพ่อค้า นายทุนภายนอกมาแย่งอาชีพ เขาก็ไม่คัดค้าน อะไร38

_________________________________________________________________________________________________________________________

สัมภาษณ์นายเกตุ สืบสาย, หัวหน้ากลุ่มอาชีพลูกหาบ, กลุ่มเฮาฮัก ดอยหลวง, บ้านห้วยหม้อ ตำ�บลบ้านสาง อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเยา, วันที่ 21 เมษายน 2559. 38


37

กลยุทธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติบนดอยหนอก อภิชัจ สุดเฉลียว

ป่าไม้ ต้นน้ำ� หิน ดิน แร่ธาตุ ล้วนถูกสร้างขึ้น โดยธรรมชาติ แต่ธรรมชาติก็ไม่อาจจะรักษาตนเองให้พ้น จากเงื้อมมือมนุษย์ได้ อย่างไรก็ตามหากมนุษย์มีจิตสำ�นึก และดวงตาละเอี ย ดอ่ อ นพอ มนุ ษ ย์ จ ะรั ก ษาธรรมชาติ ให้คงอยู่ เพราะเอาเข้าจริงแล้ว ชะตากรรมของมนุ ษ ย์ ต่ า งหากที ่ ข ึ ้ น อยู ่ ก ั บ ธรรมชาติ ดั ่ ง เราจะเห็ นได้ จากมหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกในปัจจุบัน อันเป็น ผลสะท้อนย้อนกลับจากการทำ�ลายธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์ก็มิ อาจคาดคะเนและต้านทานได้ บนเนื้อที่ 731,250 ไร่ ของอุทยานแห่งชาติ ดอยหลวง เจ้าหน้าที่อุทยาน ฯ ใช้กฎหมายเป็นหลักใน การอนุ ร ั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ส่ ว นชมรมคนฮั ก ดอยหนอก ของหมู่บ้านห้วยหม้อก็มีกลยุทธ์การฝากเงิน 50 บาทเป็นเงินมัดจำ� ซึ่งไถ่ถอนได้หากนักท่องเที่ยวนำ�ขยะ กลับลงมาจากดอย

(ใบประกาศนียบัตรผู้พิชิตดอยหนอก ออกโดยฝั่งบ้านปงถ้ำ�)

ในส่วนบ้านปงถํ้า จังหวัดลำ�ปาง ซึ่งบริหาร จัดการการเดิ น ทางขึ ้ น ดอยหนอกฝั ่ ง ตนเองด้ ว ยตนเอง ภายใต้การนำ�ของผู้ใหญ่บ้านเสน่ห์ ซองดี มีแนวคิดใน การอนุรักษ์ด้วยการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวนอนพักแรม ด้านล่างที่หมู่บ้าน มิให้นอนบนดอยหนอก คล้ า ยกั บ ที่ ภูชี้ฟ้า อำ�เภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อความสะอาดของ พื้นที่ และความสะดวกในการทำ�ธุระส่วนตัว เนื่องจากด้าน บนดอยหนอก ไม่มีทั้งนํ้าประปาและห้องนํ้า นอกจากนั้นยัง มีการออกใบประกาศนียบัตรผู้พิชิตดอยหนอกโดยองค์การบริหารส่วนตำ�บลท่าวังทองให้กับนักท่องเที่ยว หากนัก ท่องเที่ยวนำ�ขยะทุกชิ้นลงมาแลก อีกทั้งยังสร้างข้อตกลง กับอุทยานแห่งชาติว่าด้วยต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกในเขตพื้นที่ ของชาวบ้านแต่เดิม ขอให้ชาวบ้านเป็นผู้ดูแล และเก็บเกี่ยว ผลผลิตจากป่า แลกกับการที่ชาวบ้านจะคืนที่ดินเหล่านี้ให้ กับรัฐ ซึ่งจะเห็นได้ว่า เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตพื้ น ที่ ร อบชุ ม ชนของตนเองผ่ า นการมี ส่ ว นร่ ว ม การกระจายอำ�นาจ และการปกครองตนเอง สอดคล้อง กับแนวคิดการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยชุมชนท้องถิ่น นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 เรื่อยมา ส่วนเขตพะเยา บ้านห้วยหม้อ บ้านบัว โดยเฉพาะ บ้านต๋อมใน ซึ ่ ง เป็ น ที ่ ต ั ้ ง ของสถานปฏิ บ ั ต ิ ธ รรม บ้านแสงธรรมชาติ แม้จะยกเรื่องป่าไม้ให้ทางอุทยาน แห่งชาติเป็นผู้ดูแล เพื่อมิให้เกิดการแย่งชิงว่าพื้นที่ไหนเป็น ของใคร แต่ก็เสริมเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนพระธาตุ ดอยหนอก เพื่อให้คนทั่วไปเกิดแรงศรัทธาและความเชื่อ ตลอดจนความกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นหากทำ�ตัวไม่เหมาะสม บนดอยหนอก เช่นการทิ้งขยะเรี่ยราดตามรายทาง ซึ่งจะ ถือว่าเป็นการลบหลู่ เป็นบาป ไม่ได้บุญ เป็นต้น39 _________________________________________________________________________________________________________________________

สัมภาษณ์อาจารย์สุวัตร์ เลิศชยันตรี, บ้านแสงธรรมชาติ จังหวัด พะเยา, วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559. 39


38

กระเช้าขึ้นดอยหนอก : ความเห็นกระแสลัก

หนังสือพิมพ์พะเยา PRESS ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 หน้าที่ 5

เป็นทีฮ่ อื ฮาทัว่ พะเยา เมือ่ มีแนวคิดการสร้างกระเช้า ไฟฟ้าขึน้ ดอยหนอก โดยองค์ ก รที ่ ม ี ช ื ่ อ ว่ า เครื อ ข่ า ย สภาประชาชนจังหวัดพะเยา นำ �โดยคุณ ชุมพล ลีลานนท์ ในฐานะผูป้ ระสานงานเครือข่าย ซึง่ เผยว่า โครงการจะใช้งบ ประมาณสร้างประมาณ 700 ล้านบาท แต่คาดว่าจะสามารถ สร้างรายได้เข้าจังหวัดไม่นอ้ ยกว่าปีละ 2,000 ล้านบาท ภายใต้การได้รับอนุญาตจากกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คุณชุมพล ลีลานนท์ พร้อมคณะสำ�รวจ 19 คน ได้เดินทางขึ้นดอยหนอกทางฝั่งพะเยา ในเขตตำ�บล บ้านตุ่น เพื่อสำ�รวจจุดที่ตั้งฐานของกระเช้าลอยฟ้า บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยหลวง พร้ อ มทั ้ ง ดำ � เนิ น การ สำ�รวจพื้นที่เพื่อนำ�มาศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม (EIA)40 ตามกฎหมายมาตรา 1941 คุ ณ ชุ ม พลให้ ร ายละเอี ย ดว่ า งบประมาณในการ ดำ�เนินการจำ�นวนประมาณ 700 ล้านบาท น่าจะมาจาก ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกัน หากโครงการนี้สำ�เร็จและ สร้างรายได้ดังที่คาดไว้ จังหวัดพะเยาก็จะมีรายได้จาก การท่องเที่ยวไม่เพียงแค่ปีละประมาณ 400 ล้านบาท อีกต่อไป เมื่อเทียบกับจังหวัดเชียงรายที่มีรายได้จากการ ท่องเที่ยวถึงปีละประมาณ 2,900 ล้านบาท โครงการสร้ า งกระเช้ าไฟฟ้ า ขึ้ น ดอยหนอกนี ้ เริ่มต้นจากสมาชิกสภาประชาชนจังหวัดพะเยาได้ทำ�แผนไป _________________________________________________________________________________________________________________________

หนังสือพิมพ์พะเยา PRESS ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 หน้าที่ 5, (สืบค้นวันที่ 16 เมษายน 2559). 41 Natjar2001law, “อำ�นาจเขตการสอบสวนตามมาตรา ๑๙ วรรค แรก”, จาก http://natjar2001law.blogspot.com/2012/02/blogpost_8711.html, (สืบค้นวันที่ 26 เมษายน 2559). 40

กมลชนก ด้วงคำ� ปรึกษาประธานสภา ฯ ถึงเศรษฐกิจภายในจังหวัดพะเยา ที่หากใช้ยุทธศาสตร์การเกษตรนำ�ย่อมไม่สามารถช่วยเหลือ ให้ประชาชนพะเยามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ เนื่องจากประสบ ปัญหาภัยธรรมชาติ และเกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้สินมาก สภาประชาชน ฯ จึงร่วมกันคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยประเด็นที่เห็นพ้องต้องกันก็คือการสร้างกระเช้าลอยฟ้า ขึน้ ดอยหนอก เนือ่ งจากหากมีการดำ�เนินการสร้าง จังหวัด พะเยาจะเป็นจังหวัดแรกในภาคเหนือตอนบนที่มีการสร้าง กระเช้าขึน้ ภูเขา และเศรษฐกิจของจังหวัดก็จะเอือ้ ประโยชน์ตอ่ ทุกฝ่าย เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า โรงแรม สินค้าทางการ เกษตร รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ทั้งหมดจะได้รับ ผลประโยชน์หากมีนกั ท่องเทีย่ วเพิม่ มากขึน้ ในการก่อสร้าง สภาประชาชน ฯ วางแผนและ คำ�นวณการวางเสาของกระเช้าไว้ทั้งหมด 5 ฐาน เป็น ระยะทาง 6 กิโลเมตร โดยฐานเสาของกระเช้า 1 ต้น จะ มีความยาว 4 คูณ 4 เมตร ในขั้นตอนการวางฐานเสา สำ�รองจะใช้เฮลิคอปเตอร์วาง เพื่อใช้ในการลำ�เลียงพัสดุ ที่จะใช้สร้างเสาจริง โดยให้ผู้ชำ�นาญพื้นที่ใช้เชือกและ ลวดสลิงผูกแต่ละเสาเพื่อส่งต่อพัสดุ ทั้งนี้เพื่อมิให้เป็นการ กระทบต่อต้นไม้และระบบนิเวศต่อไป มิได้คิดแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่การทำ�งานทั้งหมด ของสภาประชาชน ฯ อยูใ่ นขั้นตอนตามกระบวนการของ กฎหมาย อีกทั้งยังมีการสำ�รวจความคิดเห็น เป็นไปตาม กระบวนการตามขั้นตอน MOU (Memorandum of Understanding) หรือการทำ�ข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ชาวบ้าน ตลอดจนมีการสำ�รวจความคิดเห็นของประชาชน ในพื้นที่ ซึ่งได้ข้อสรุปออกมาว่า ประชาชนทั้งหมด 100% ในเขตพื้นที่สร้างกระเช้า เห็นด้วยกับการสร้าง42 นอกจากนั้น การกำ�หนดพิกัดการก่อสร้างฐานเสา กระเช้า ทางสภาประชาชน ฯ ก็ยังได้แจ้งไปยังกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามขั้นตอนการ ดำ�เนินการสำ�รวจพื้นที่เพื่อ นำ�มาศึกษาผลกระทบที่ มีต่ อ สิ่งแวดล้อม (EIA) ตามกฎหมายแล้ว ซึ่งกระทรวง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มก็ อ นุ ญ าตให้ สำ � รวจ พื้นที่เพื่อดำ�เนินการตามขั้นตอนต่อไป _________________________________________________________________________________________________________________________

สัมภาษณ์นายชุมพล ลีลานนท์, ผู้ประสานงานเครือข่ายสภาประชาชน จังหวัดพะเยาและผู้อำ�นวยการมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินจังหวัดพะเยา, วันที่ 7 มีนาคม 2559. 42


39

กระเช้าขึ้นดอยหนอก : กระแสความเห็นต่างและวิวาทะ แพรวพรรณ ทองแจ่ม

แม้ จ ะมี ก ารสำ � รวจความคิ ด เห็ น จากคนในพื้ น ที่ สร้างกระเช้าและได้ผลว่าเห็นด้วย 100% (แต่ก็ยังมีข้อกังขา ถึงวิธีการได้มาซึ่งผลนี้จากผูไ้ ม่เห็นด้วย) แต่นับตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 เมื่อเริ่มมีกระแสการสร้างกระเช้า ดอยหนอกขึ้น ก็เริ่มมีกระแสคิดต่างจากกลุ่มเชิงอนุรักษ์ เช่น เมื่อสร้างกระเช้าจะส่งผลต่อระบบนิเวศน์ของป่าไม้หรือไม่ เช่นผ่านทางเพจเฟสบุ๊คที่เรียกตนเองว่า สายด่วน.คนพะเยา และพะเยาโพสต์เพื่อคนพะเยา43 ทั้งสองกลุ่มได้เปิดพื้นที่ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดง ความคิดเห็นต่อการสร้างกระเช้าและตั้งประเด็นข้อสงสัยต่อ การสร้างกระเช้าขึ้นดอยหนอก โดยในขั้นแรกได้เกิดวิวาทะ กันในเพจพะเยาโพสต์เพื่อคนพะเยา44 โดยเฉพาะเกี่ยวกับ การที่แอดมินเพจ ฯ ได้ตัดต่อรูปกระเช้าไฟฟ้าผ่ากลาง สันดอยหนอก จนทำ�ให้นายชุมพล ลีลานนท์ ในฐานะ ผู้ ป ระสานงานสภาประชาชนจั ง หวั ด พะเยาเข้ า แจ้ ง ความ ณ สภ.เมืองพะเยา ระบุให้แอดมินเพจพะเยาโพสต์เพื่อคน พะเยาออกมารับผิดชอบ เนื่องจากอาจทำ�ให้คนทั่วไปเข้าใจ ผิดและต่อต้านโครงการ45 ต่อมารูปและกระทู้ดังกล่าวได้ ถูกลบออกไป และเพจเฟสบุ๊ค สายด่วน.คนพะเยาก็เข้ามา เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะสถาบัน การศึกษาของพื้นที่ พร้อมตั้งคำ�ถามต่อโครงการกระเช้า ไฟฟ้าทั้งสิ้น 9 ประเด็น อันได้แก่

_________________________________________________________________________________________________________________________

Facebook Page “สายด่วน.พะเยา” Link: www.facebook.com/ สายด่วนคนพะเยา/?fref=ts 44 Facebook Page “พะเยาโพสต์ เพื่อคนพะเยา” Link: www. facebook.com/phayaoPost1/?fref=ts 45 ASTVผู้จัดการออนไลน์, “กระเช้าขึ้นดอยหนอก” เป็นเรื่องแล้ว-คน เสนอแจ้งจับเฟซ “พะเยาโพสต์ฯ” มโนตัดต่อภาพ, จาก www.manager. co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000008736, วันที่ 23 มกราคม 2558, (สืบค้นวันที่ 3 มิถุนายน 2559). 43

1. ใครเป็นเจ้าของกระเช้าไฟฟ้า หากเอกชนเป็น เจ้าของจะเป็นกี่ปีก่อนจะคืนรัฐ หากระยะเวลาคุ้มทุนคือ 10 ปี 2. ค่าบำ�รุงรักษากระเช้า ใครจ่าย (ช่วงเอกชน เป็นเจ้าของ) 3. ใครจะดูแลความสะอาดวัด หรือดอยหนอกข้าง บน 4. จะมีร้านค้าขายดอกไม้ ธูปเทียน ของชำ� ของกิน ชา กาแฟ อยู่บนดอยหรือไม่ และใครเป็นเจ้าของ 5. จะมีการสร้างห้องน้ำ�บนดอยหรือไม่ 6. ที ่ บ อกว่ า พะเยาจะมี ร ายได้ ม ากขึ ้ น ภาคประชาชน ชาวบ้านจะได้ หรือนายทุนนอกพื้นที่ หรือ นอกจังหวัดได้ 7. เมื่อเป็นเช่นนี้ก็อาจจะมีการสร้างโรงแรมที่พัก ต่าง ๆ ริมกว๊านพะเยาโดยนายทุน 8. นายทุนอาจจะเข้าไปกว้านซื้อที่ดินบ้านตุ๋น บ้านสาง ทำ�ให้บ้านตุ๋น บ้านสางเสียความเป็นชุมชนไป 9. หากกระเช้าไฟฟ้าเกิดมีปัญหาขัดข้อง เช่น กระเช้ า ค้ า งไม่ ส ามารถควบคุ ม ผ่ า นระบบไฟฟ้ าได้ การช่วยเหลือจะเป็นเช่นใด เพราะจะไม่มีการตัดไม้ด้านล่าง จะตัดแค่ช่วงเสาเท่านั้น


40

ทั้งนี้ มีตัวแทนจากสภาประชาชนจังหวัดพะเยา มาตอบคำ�ถามและวิวาทะอยู่ 2 ท่าน ได้แก่ คุณชุมพล ลีลานนท์ และคุณเทพพนม ข่มอาวุธ คุณชุมพล ลีลานนท์ ได้ตอบคำ�ถามเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 1. เจ้าของกระเช้าไฟฟ้าตัวจริง คือ หน่วยงาน ภาครัฐ อบต. และเทศบาล แต่เนื่องจากมีเอกชนมาลงทุน จึงต้องมีการแบ่งผลประโยชน์ให้คือ 30 ปี หลังจากนั้นก็จะ เป็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 .ในช่วงเวลา 30 ปี การบำ�รุงรักษาเป็น ของผู้ลงทุน การบริหารจัดการเป็นของสภาประชาชนร่วม กับ อบต. 3. ในเรื่องความสะอาด มีคณะทำ�งาน คือ สภาประชาชน ร่วมกับ อบต. แบ่งความรับผิดชอบเป็นเรื่อง ๆ ไป 4. เช่นเดียวกับความสะอาด เรื่องร้านขายของ คณะกรรมการ สภาประชาชน และ อบต.ฯลฯ จะร่วมกัน บริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ 5. ย่อมต้องมีการสร้างห้องน้ำ�อำ�นวยความสะดวก ให้นักท่องเที่ยว และจะมีการจัดการที่ดี มีการบำ�บัดและ นำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 6. รายได้ของพะเยาหรือคนพะเยา มาจากการมี งานทำ� สามารถขายสินค้า อาหารการกิน มีการท่องเที่ยว รอบกว๊าน มีโรงแรม มีที่พัก คนพะเยาก็มีงานทำ� มีรายได้ มากขึ้น 7. การสร้างโรงแรมรอบกว๊าน น่าจะเป็นแบบ รีสอร์ทชั้นเดียวจะเหมาะสมกว่า 8. การซื้อที่บ้านตุ่น บ้านสาง เป็นสิทธิส่วนบุคล ของคนซื้อคนขาย ตนเองตอบไม่ได้ แต่ที่ต้องห้ามคือ อย่า ทำ�ลายธรรมชาติ ต้องคงเดิมไว้ เพื่อการท่องเที่ยว เป็นข้อ ตกลงของสอง อบต. 9. ปั ญ หากระเช้า ค้า ง จะมีไฟฟ้า สำ�รอง มี เครื่องปั่นไฟฟ้า สามารถนำ�ผู้โดยสารขึ้นลงได้ ตามปกติ

นอกจากนั้นนายชุมพล ลีลานนท์ ยังให้ข้อมูล เพิ่มเติมว่า โครงการกระเช้าไฟฟ้า มีการวิเคราะห์การคุ้ม ทุนแล้ว ไม่มีการตัดไม้ทำ�ลายป่า เพราะกระเช้าสูงกว่า ยอดไม้ 10 เมตร จะมีโครงการปล่อยสัตว์และปลูกป่า ทุกปี มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกด้านบนให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งอาหาร น้ำ�ดื่ม ฯลฯ มีแพทย์ พยาบาล และผู้รักษา ความปลอดภัย ส่วนคณะกรรมการก็ดูแลร่วมกับ หน่วยงานของรัฐ ผลประโยชน์ที่ได้ เอกชนผู้ร่วมลงทุนก็ เอาไป 70% ที่เหลือใช้ในการบริหารจัดการ นอกจากนั้น การสร้างกระเช้ายังเอื้ออำ�นวยให้กับคนแก่ คนพิการ คนมี โรคประจำ�ตัว อีกด้วย ในส่ ว นคุ ณ เทพพนม ข่ ม อาวุ ธ นอกจากจะ เรี ย กร้ อ งให้ แ อดมิ น เพจส่ า ยด่ ว น.คนพะเยาแสดงตั วในที่ แจ้ง หรือบอกชื่อเสียงเรียงนามที่แท้จริงแล้ว ยังได้ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บนดอยหนอกจะมีรั้วตาข่ายรอบด้านบน เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวพลัดตก ตัวเสากระเช้าจะไม่มีการ ตั้งบนดอยหนอก นักท่องเที่ยวอาจต้องเดินขึ้นบันไดหรือ อาจจะมี ร ะบบรางขนส่ ง บนดอยหนอกอาจจะมี ก าร จั ด พระภิกษุไปจำ�วัด ส่วนของเสียจากการขับถ่ายจะมี การเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งต่างประเทศต้องมาดูงาน แน่นอน นอกจากนั้นทุกกระบวนการจะมีการดึงท้องถิ่นเข้า มามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการตัดสินใจ ขั้นตอนต่าง ๆ หรือการเปิดโอกาสให้ชุมชนเสนอโครงการ เข้ามาบูรณาการกับการท่องเที่ยวดอยหนอก เป็นต้น ข้างฝ่ายแอดมินเพจส่ายด่วน.คนพะเยา นอกจาก คำ�ถามเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้ว สิ่งที่แอดมินเพจ สายด่วน.คนพะเยาต้องการความชัดเจนก็คือเรื่องเกี่ยวกับ การแบ่งผลประโยชน์ของเอกชนให้ท้องถิ่น และความแน่นอน ทุกเรื่องก่อนที่โครงการจะอนุมัติ เพราะหากโครงการได้รับ อนุมัติแล้ว ประชาชนเพิ่งมาทราบรายละเอียด พวกเราก็ไม่ สามารถยับยั้งโครงการได้ การที่เอกชนลงทุนถึง 700 ล้าน บาท ย่อมต้องประสงค์ต่อกำ�ไร จึงอยากให้แน่ใจว่า การทำ� ธุรกิจบนแผ่นดินพะเยา นอกจากทรัพยากรธรรมชาติต้อง ไม่ถูกทำ�ลายแล้ว คนพะเยายังต้องได้รับผลประโยชน์ด้วย ทั้งนี้ มีการนัดหมายว่าจะมีการเปิดเวทีสาธารณะ เพื่ออภิปรายในประเด็นการสร้างกระเช้าไฟฟ้าดอยหนอก ต่อไป46 _________________________________________________________________________________________________________________________

โปรดอ่านกระทู้ฉบับเต็มทางเพจสายด่วน.คนพะเยา ใน www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=754131308010650&id= 500307550059695&substory_index=0 46


41

ดอยหนอกและบทบาทของผู้นำ� ณัฐพล องการ

ผู้ใหญ่บ้านเสน่ห์ ทองดี

คุณชุมพล ลีลานนท์

อาจารย์สุวัตร์ เลิศชยันตรี

ดอยหนอก เป็นพื้นที่อันเป็นส่วนผสมระหว่าง ธรรมชาติ ศาสนา และการท่องเที่ยวธุรกิจ ดังนั้นจึงมี กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานหลายรูปแบบเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำ�ทางความเชื่อศาสนาและ วัฒนธรรม ผู ้ น ำ � ทางการปกครองในพื ้ น ที ่ ผู ้ น ำ � ในการอนุรักษ์ทางราชการ และผู้นำ�ในการพัฒนาทาง เศรษฐกิจ สำ � หรั บ ผู ้ น ำ�ทางด้า นความเชื่อ ศาสนา และ วั ฒนธรรม คื อ อาจารย์สุว ัต ร์ เลิศชยันตี แห่งบ้าน แสงธรรมชาติ อาจารย์ สุ วั ต ร์ เป็ น ผู้ นำ �ในการบู ร ณะพระธาตุ ดอยหนอกตั้งแต่แรกเริ่มกระทั่งปัจจุบัน ผ่านการใช้แรง ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชาวบ้านร่วมกันร่วมแรง ร่วมใจขึ้นไปบูรณะพระธาตุ เมื่อประกอบกับชาวไทยนับถือ ศาสนาพุทธมากที่สุด และมีการกระจายข่าวทางโซเชียลมีเดีย จึงทำ�ให้การบูรณะพระธาตุดอยหนอก หรือการเดิน ทางขึ้นไปสักการะนำ�ตุงไปห่มพระธาตุ โดยเฉพาะยิ่งในระยะ หลัง มีผู้ร่วมสนใจเป็นจำ�นวนมากขึ้น และไม่จำ�กัดเฉพาะ ผู้คนในจังหวัดพะเยาหรือลำ�ปางอีกต่อไป โดยการนำ�ตุง ไปห่มพระธาตุกลายเป็นประเพณีไปแล้วในช่วงเดือนหกเป็ง หรือเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ในทางฝั่งพะเยา47 และใน ช่วงเจ็ดเป็ง ของฝั่งลำ�ปาง

ในส่ ว นผู้ นำ � ทางด้ า นการปกครองท้ อ งที่ อ ย่ า ง ผู้ใหญ่บ้านเสน่ห์ ซองดี ผู้ใหญ่บ้านปงถํ้า ตำ�บลท่าวังทอง อำ�เภอวังเหนือ จังหวัดลำ�ปาง ก็เป็นคนสำ�คัญคนหนึ่งใน การผลั ก ดั นให้ ช าวบ้ า นทางฝั่ ง ปงถํ้ าได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ บูรณะดูแลรักษาพระธาตุ ตลอดจนริเริ่ม สานต่อประเพณี อย่างการสรงนํ้าพระธาตุและรอยพระพุทธบาทดอยหนอก หรือในแง่การอนุรักษ์ธรรมชาติ ผู้ใหญ่บ้านเสน่ห์ ซองดี ยังเป็นผู้นำ�ในการทำ� ข้อตกลงกับอุทยานแห่งชาติดอยหลวงว่าด้วยการแก้ปัญหา ชาวบ้านบุกรุกพื้นที่อุทยาน หรืออุทยานทับที่ชาวบ้าน ผ่าน การทำ�ข้อตกลงว่าชาวบ้านจะปลูกต้นไม้ ขอดูแล และเก็บ ผลประโยชน์ แลกกับการที่ชาวบ้านมอบที่ดินให้อุทยาน นอกจากนั้นในแง่การท่องเที่ยว ผู้ใหญ่บ้าน เสน่ห์ ซองดีก็ยังเป็นผู้นำ�ในการสร้างให้หมู่บ้านปงถ้ำ�เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาก่อนขึ้นดอยหนอก ตลอดจนเป็น ผู้บริหารจัดการการนำ�นักท่องเที่ยวขึ้นดอย ทั้งการจัดหา ผู้นำ�ทาง ลูกหาบ การจัดการขยะ และประกาศนี ย บั ต ร ผู้พิชิต เป็นต้น48

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

47 สัมภาษณ์อาจารย์สุวัตร์ เลิศชยันตรี, บ้านแสงธรรมชาติ จังหวัด พะเยา, วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559.

48 สัมภาษณ์นายเสน่ห์ ซองดี, ผู้ใหญ่บ้านปงถ้ำ� ตำ�บลท่าวังทอง อำ�เภอ วังเหนือ จังหวัดลำ�ปาง, วันที่ 18 มีนาคม 2559.


42

ในส่ ว นผู ้ น ำ � ทางด้ า นเศรษฐกิ จ คือคุณชุมพล ลีลานนท์ ประธานสภาประชาชนจังหวัดพะเยา ผู้เคลื่อนไหว ให้มีการสร้างกระเช้าขึ้นดอยหนอก คุ ณ ชุ ม พลมองว่ า การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วและ เศรษฐกิจจะนำ�ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพะเยา กล่าวคือ หากรายได้จากการท่องเที่ยวของพะเยาเพิ่มจาก ปี ล ะ 700 ล้ า นบาท เป็ น 2,000 ล้ า นบาท ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ก็คือคนจังหวัดพะเยา ทั้งในฐานะเจ้าของ ธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร ของที่ระลึก ตลอดจนลูกหาบ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การสร้างกระเช้าไฟฟ้าก็ต้องคำ�นึงถึง ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หรือหากมีก็ต้องให้น้อยที่สุด เท่าที่จะมากได้ ในส่วนผู้นำ�ของหน่วยงานรัฐ นั่นก็คืออุทยาน แห่งชาติดอยหลวง แม้ว่าจะใช้กฎหมายเป็นหลักในการ ดู แ ลรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แต่กฎหมายปัจจุบันก็ ยืดหยุ่น และต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจาก เล็งเห็นถึงข้อจำ�กัดในแง่จำ�นวนของพนักงานรัฐเมื่อเทียบกับ ขนาดของพื้นที่อนุรักษ์ ตลอดจนยอมรับว่า ชาวบ้านมีจารีต ประเพณีเป็นของตนเองในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ พวกเขาอยู่ร่วมด้วย

สุดท้าย ในส่วนผู้นำ�ฝ่ายอนุรักษ์ป่าไม้ที่ไม่เห็น ด้วยกับการสร้างกระเช้าไฟฟ้า แม้ว่าจะมิได้เป็นตัวบุคคล แต่ผ่านโซเชีย ลมีเดียอย่างเพจเฟสบุ๊คสายด่วนคนพะเยา เฟสบุ๊คพะเยาโพสต์ และ close group ทางเฟสบุ๊คอย่าง “กลุ่มคัดค้านการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นดอยหนอกเพื่อ รักษาธรรมชาติป่าไม้” แต่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่ มองเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติระยะยาวเป็นหลัก อีกทั้งยัง มีข้อเป็นห่วงถึงเรื่องเศรษฐกิจว่าในที่สุดแล้ว ผลประโยชน์นี้ จะตกอยูใ่ นมือคนพะเยา ชาวบ้าน หรือนายทุนต่างจังหวัด กันแน่ ผู้นำ�ในแต่ละส่วน ต่างมีความคิดหลักในคนละแบบ มีบ้างที่ขัดแย้งกัน แต่ทั้งหมดก็อยู่บนฐานของการคำ�นึงถึง ส่วนรวม ไม่ว่าจะในนามการอนุรักษ์ ศาสนา หรือ เศรษฐกิจ จึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามยิ่งว่า โครงการสร้าง กระเช้าไฟฟ้าดอยหนอกจะลงท้ายด้วยผลใด กระนั้นสิ่งที่ น่าสนใจยิ่งกว่าก็คือกระบวนการก่อนถึงผลนั้น ทุกฝ่าย ทุก องค์กร ทุกหน่วยงาน และคนพะเยาทั่วไปจะมีส่วนร่วม อย่างไร จะรับฟัง ร่วมถกเถียง และร่วมยอมรับมากน้อยแค่ ไหน เพราะในแง่หนึ่งมันก็เหมือนการเดินทางขึ้นดอยหนอก บางครั้ง “ระหว่างทาง” ก็สำ�คัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าจุดหมาย ปลายทางเสียอีก


43

ดอยหนอก : บันทึกการเดินทางขึ้นและเขียน กฤษณพงศ์ บุญจันทร์

“กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำ�เมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม” จาก คำ�ขวัญของจังหวัดพะเยา คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักและไม่เคยไป สถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น ต่างกับ “ดอยหนอก” ที่น้อยคน นักจะเดินทางไปถึง จากเส้นทางที่แสนไกลและยากลำ�บาก ในรายวิชาสัมมนาของนิสิตรัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ปี การศึกษา 2559 ทั้งหมดกว่า 235 คน ได้ตั้งโจทย์ให้ นิสิตศึกษาเรื่องราวอะไรก็ได้เกี่ยวกับพะเยา เพื่อนำ�มา จัดทำ�เป็น “วารสารพะเยาปริทัศน์” อันถือเป็นการทิ้งทวน ชีวิตนิสิตตามปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ของมหาวิทยาลัย จากเดิมที่กลุ่มเพื่อนของข้าพเจ้าก็มีความสนใจและ ตั้งใจไว้ก่อนแล้วว่า ก่อนจบการศึกษาจะต้องพากันไปเยือน ดอยหนอกให้ได้ เหล่านี้จึงเป็นที่มาของการจัดทำ�วารสาร พะเยาปริทัศน์ฉบับดอยหนอกนี้ เมื่ อ มองย้ อ นกลับไปจากวันนี้ที่ทุกอย่า งลุล่วงไป แล้ว การศึกษาประเด็นดอยหนอกสำ�หรับข้าพเจ้ามิได้ เป็นการค้นหาหรือรับรู้แค่ “เรื่อง” หรือใจความสำ�คัญ เท่านั้น แต่ยังได้สัมผัสกับผู้คนที่เกี่ยวข้องในหลายมิติ นับ ตั้งแต่การตั้งประเด็นคำ�ถาม การค้นหาผู้รู้ การตะลอนขึ้น ลงพื้นที่สัมภาษณ์ ซึ ่ ง บางครั ้ ง ก็ เป็ น การเดิ น ทางที ่ พ ึ ่ ง โชคชะตามากกว่าการวางแผน พึ่งเพื่อนมากกว่าแผนที่ อีกทั้ง บางครั้งแววตาแห่งความศรัทธาของผู้ให้ข้อมูล ก็สำ�คัญไม่แพ้กับข้อมูลที่พวกเขาให้ และเช่นกัน น้ำ�ใจที่ หยิบยื่นให้จากการสละเวลาให้สัมภาษณ์ก็ทรงคุณค่ากว่า คำ�พูดเป็นไหน ๆ มากกว่า “เรื่อง” จึงมี “ราว” เหล่านี้ ข้ า พเจ้ า จึ ง อยากจะขอขอบคุ ณ เพื่ อ นและผู้ ใ ห้ สัมภาษณ์มา ณ โอกาสท้ายของวารสารนี้ การเดินทางขึ้นดอยหนอกของกลุ่มเรา เริ่มต้นจาก การเลือกขึ้นทางฝั่งหมู่บ้านปงถํ้า เนื่องจากมีเพื่อนในกลุ่ม เคยขึ้นทางฝั่งบ้านต๋อมใน-ห้วยหม้อมาแล้ว อี ก ทั ้ ง คณะ เดินทางยังมีผู้หญิงอยู่หลายคน การเลือกเส้นทางที่สั้น และกระชับเวลาจึงเหมาะสมกว่า

พวกเราทั้งหมด 13 ชีวิตขับรถมอเตอร์ไซค์ออก จากพะเยาตั้งแต่ 6 โมงเช้า ถึงหมู่บ้านปงถ้ำ�เวลาประมาณ 8:00 น และเดินทางสู่จุดเดินเท้าแรกด้วยมอเตอร์ไซค์ จุดเริ่มต้นที่ 1 นี้ ห่างจากตัวหมู่บ้านประมาณ 4 กิโลเมตร ระหว่างทางนั้นเต็มไปด้วยทุ่งนาของชาวบ้าน

การเดินทางขึ้นดอยหนอกจากบ้านปงถ้ำ�กับจาก บ้านห้วยหม้อนั้นต่างกัน กล่าวคือ ในขณะที่เส้นห้วยหม้อมี ระยะทางไกลกว่า แต่ก็ชันน้อยกว่าเส้นปงถ้ำ� ดังนั้นแค่เพียง จากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2 เพื่อนหลายคนในกลุ่มก็เริ่มถอดใจ กับความชันของเส้นทาง ความหนักและความหน่วงของเป้ที่ ใส่ของมาเสียเต็มพิกัด แต่ก็ด้วยด้วยน้ำ�ใจและกำ�ลังใจจากเพื่อนที่คอยให้ และช่วยเหลือกัน “เอาเป้มา เดี๋ยวจะแบกให้” “สู้ ๆ สิเรามาด้วยกัน ก็ต้องกลับด้วยกัน” ทำ�ให้ในที่สุด พวกเราก็สามารถประคับประคอง กันจนถึงจุดพักที่สอง จุดที่ 2 นี้เป็นจุดที่เส้นทางระหว่าง บ้านห้วยหม้อกับปงถ้ำ�มาบรรจบกันตรงสันเขา


44

ในระหว่ า งการเดิ น ทางไปจุ ด พั ก ที ่ 4 ได้ ม ี เส้ น ทางที ่ แ ยกเป็ น สองสาย ทำ �ให้ พ วกเราสั บ สน โชคดี ที่ต รงนั ้ น มี ส ั ญ ญาณโทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ พวกเรา จึงโทรไปสอบถามกับผู้ใหญ่บ้านปงถํ้า แล้วได้คำ�ตอบว่า เส้นทางด้านซ้ายมือจะเป็นทางขึ้นดอยหลวง ส่วนถ้าตรงไป จะไปดอยหนอก พวกเราจึงเลือกที่จะตรงไป โดยเส้นทาง เดินไปดอยหนอกนี้จะเป็นทางไต่สันเขา มีทางลงและขึ้นสลับ กับ ช่วงใกล้ที่จะถึงจุดพักที่ 4 จะเป็นหินผาชัน และเริ่มมอง เห็นดอยหนอกแล้ว ดังกล่าวจึงทำ�ให้ทุกคนต่างมีแรงและ กำ�ลังใจในการเดินขึ้นมาอีกครั้ง จากนั้นความเหนื่อย ความหิว และอากาศที่ร้อน อบอ้าว บวกกั บ อาการเจ็บปวดตามร่า งกายก็เริ่มเข้า มาเยือนและคอยตัดกำ�ลังกายในการพิชิตดอยหนอกครั้งนี้ แต่ก็ดีที่มีลมคอยช่วยพัดมาทำ�ให้พวกเราคลายร้อน และ หายเหนื่อยเป็นพัก ๆ นอกจากนั้น รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และนํ้ าใจของเพื่ อ นร่ ว มทางก็ เป็ น พลั งให้ แ ก่ กั นได้ เป็ น อย่างดีจนดั้นด้นมาถึงจุดพักที่ 3 ในเวลาประมาณ 12.00 น. พวกเราพั ก และรั บ ประทานอาหารตรงที่ แห่ ง นี้ ซึ่ ง มี ชื่ อ เรียกว่า กิ่วฮางแกง

ในที่สุด เมื่อเราพบกับธารน้ำ�ที่ไหลเอื่อย นั่นคือ สัญญาณว่าถึงจุดพักที่ 4 แล้ว ซึ่งเป็นจุดพักที่มีตาน้ำ�ไหล ตลอดทั้งปี ตาน้ำ�แร่ธรรมชาตินี้ รับประกันได้ว่า หากใคร ได้เดินขึ้นมาและลิ้มลองรส ย่อมรับรู้ได้ถึงความเย็นสดชื่น รสน้ำ� รสธรรมชาติ และรสชาติชีวิตนี้เกินที่จะบรรยายเป็น ถ้อยคำ�ได้เชียว ในจุดพักนี้ พวกเราได้เติมน้ำ�ใส่ขวดพก และช่วย กันขนทราย เพื่อนำ�ขึ้นไปบูรณะพระธาตุตามกำ�ลังของ แต่ละคน จนในที่สุดก็ถึงที่พักบริเวณศาลาในเวลาประมาณ 14:00 น.


ดอยหนอก : ตำ�นาน ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ การท่องเที่ยว ความเชื่อ ศาสนา และความขัดแย้ง 45

ในระหว่างการขึ้นพระธาตุนั้นมีข้อควรปฏิบัติ คือ ใครที่กลัวความสูง ไม่ควรมองลงไปข้างล่างเพราะมีแต่ หน้าผาชันและเหวลึก และในระหว่างการไต่ขึ้นไปนั้น เรา ต้องถือว่าหญ้าและหินที่เราจับนั่นคือชีวิตของเราเอง ซึ่งก็ ยังดีที่ตรงทางขึ้นที่ชันที่สุด มีผู้ใจบุญนำ�ลวดสลิงเส้นใหญ่ มาผูกหินด้านบนไว้ เพื่อให้พวกเราไต่ขึ้นไปโดยง่ายและ ปลอดภัยมากขึ้น พวกเราแต่ละคนนอนพักเอาแรงกันกว่า 1 ชั่วโมง แล้วก็เริ่มต้นขึ้นไปยังพระธาตุดอยหนอกในเวลา 15:30 น. และแล้วในที่สุด พวกเราแต่ ล ะคนก็ ส ามารถ ขึ้นมายังดอยหนอก ได้นำ�ทราย ปูน น้ำ� ขึ้นมา เมื่อขึ้นมา ถึงแล้ว เรียกได้ว่า ความเหนื่อยนั้นหายไปอย่างปลิดทิ้งเลย ก็ว่าได้ นอกจากรอยพระพุทธบาท พระธาตุ พระสังกัจจายน์ พระวิสุทธิเทพ วิว 360 องศา และกว๊านพะเยา เบื้องล่างแล้ว บนดอยหนอก ยังมีสมุดเก่า ๆ อยู่เล่มหนึ่ง บันทึก รายชื่อผู้ที่ขึ้นมาพิชิต พร้อมกับวันเดือนปีที่ขึ้นมา ตลอดจน ความในใจของนักเดินทาง เมื่อพวกเราได้ค่อย ๆ อ่านไปก็ ต่างอินไปกับความรู้สึกเหล่านั้น หลั ง จากการดื ่ ม ด ํ ่ า กั บ บรรยากาศบนยอด ดอยหนอกที่สดชื่นดั่งกับลมยามเย็นของชายฝั่งทะเลแล้ว พวกเราก็ประชุมแจกแจงงานให้แต่ละคน เมื่อแจกแจงงานกันเสร็จ พวกเราก็ทยอยลงจาก ยอดดอย ซึ่งทำ�ให้เห็นว่า ในบางครั้ง ผู้หญิงก็ใจเด็ดกว่า ผู้ชายมาก ตรงที่การลงจากยอดดอย เพื่อนผู้ชายบางคน ถึงกับขาสั่น มือหนึ่งจับผ้าขาวม้าไว้อย่างแน่นหนา ถึงแม้ว่า

มือข้างนั้นจะบวมจากอุบัติเหตุในการเล่นกีฬาก่อนหน้านั้น ก็ตาม ในขณะที่เพื่อนผู้หญิงกลับเดินตัวปลิวลงมาอย่าง หน้าตาเฉย หลังจากที่ลงจากยอดดอย มีทั้งคนหาฟืนที่ต้อง ตระเวนหากิ่งไม้แห้ง ซึ่งหายากมาก เพราะผู้คนขึ้นไปก็ต้อง ใช้กันทั้งนั้น ซึ่งนับว่าต้องพึ่งโชคชะตาอีกเช่นกัน คนหาน้ำ�ที่ต้องเดินลงไปที่ตาน้ำ�เป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร คนทำ�กับข้าวที่ต้องสำ�ลักควันไฟ และบางครั้ง ต้องน้ำ�ตาไหล บรรยากาศเหล่ า นี้ ทำ�ให้ ช วนนึ ก ถึ ง ตอนเข้ า ค่ า ย ลูกเสือในสมัยมัธยมเสียนี่กระไร เมื่อยามอาหารเย็นมาเยือน พวกเราทุกคนต่าง พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นมื้อที่อร่อยที่สุดในชีวิต เพราะ รสชาติอาหารคลุกเคล้าไปกับความหิว ความอ่อนล้าพร้อม กับบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่น ปนรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ล้อมวงกันภายใต้แสงเทียน ก็ยิ่งทำ�ให้ภาพและรสนั้น ตราตรึงใจพวกเรายิ่งขึ้นไปอีก

เมื ่ อ พวกเราทานอาหารเย็ น เสร็ จ จึงพากันไป ทำ�วัดเย็นที่ลานพระพุทธรูปที่มีชื่อว่าองค์ปฐมบรมศาสดา หรือจะเรียกว่าพระเจ้าทันใจเหมือนที่ชาวบ้านเรียกก็ได้ บรรยากาศยามค่ ำ � มีแสงจันทร์ในคืนข้างขึ้น มีดวงดาวระยิบ กระจายสุกสว่างเต็มฟากฟ้า บรรยากาศ ที่แสนเย็นสบายนี้ ทำ�ให้เพื่อนบางคนนั่งสมาธิไปกรนไปก็มี หลังจากทำ�วัดเสร็จ พวกเราก็แยกย้ายกันเข้านอน


46

รุ่งเช้าของวันที่ 13 มีนาคม 2559 พวกเราได้ วางคนไว้ ส ำ � หรั บ ขึ ้ นไปดอยหลวง ตามคำ � บอกเล่ า ของพระอาจารย์วีระแห่งวัดสันกำ�แพง อำ�เภอวังเหนือ จังหวัดลำ�ปาง ผู้ซึ่งบอกว่ามีเศษซากเจดีย์เก่าอยู่ และไป ตามหาว่า ภายในถ้ำ�นั้นมีรูปวาดฝาผนังดังที่ได้ยินข้อมูล เบื้องต้นมาหรือเปล่า จากการปีนป่ายไปสู่ยอดดอยหลวง พวกเราพบว่า มีเศษซากอิฐบนยอดดอยหลวงจริง แต่สำ�หรับภาพวาดฝาผนังถ้ำ� เราไม่พบแต่อย่าง ใด พบแต่พระพุทธรูปขนาดต่าง ๆ เพียงเท่านั้น

หลังจากการสำ�รวจพื้นที่เสร็จในเวลา 11:00 น. โดยประมาณ พวกเราก็ได้รับประทานอาหารกลางวันเป็น มือสุดท้ายที่บนดอยหนอก และก็ได้ออกเดินทางลงไปยัง หมู่บ้านปงถ้ำ�เวลา 12:00 น.

ระหว่างทางลงนั้น พวกเราบ้างก็ไถลลงตามทาง ชันของพื้นจนกางเกงขาด บ้ า งก็ เ ดิ น จิ ก ดิ น จนปวดหั ว แม่เท้า พวกเราเดินไป พักไป ประกอบกับเสียงหัวเราะ เสียงตะโกนแซวกัน เสียงเพลง และเสียงหอบ ดังลั่นป่า จนในที่สุด พวกเราก็มาถึงที่จอดรถในเวลา 15:00 น. และเดิ น ทางไปยั ง บ้ า นของผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นปงถ้ ำ � เพื ่ อ รั บ เกี ย รติ บ ั ต รพิ ช ิ ต ดอยหนอกไว้ เป็ น ที ่ ร ะลึ ก แล้ ว ก็ เดิ น ทางกลั บไปยั ง มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาโดยสวั ส ดิ ภ าพใน เวลา 17:00 น. จากการขึ้นพิชิตดอยหนอก ข้าพเจ้าได้เห็นทั้ง ความงามของธรรมชาติ และมิตรภาพของผู้คน ทุกอย่าง เหล่านี้ต้อ งลงออกแรงเดินทางถึงจะรู้ได้ ยิ่งแรงศรัทธา ของการแบกหิน แบกปูน ก็ยิ่งไปกันใหญ่ เพราะเพียงแค่ แบกร่างกายตนเองขึ้นไปก็ยากลำ�บากแล้ว หากไม่ลองเดิน ขึ้นเขา ไฉนเลยจะรับรู้น้ำ�หนักอันมหาศาลของแรงศรัทธา เหล่านั้นได้

สิ่งที่ทุกคนได้ฝากไว้คือ...รอยเท้า

สิ่งที่ทุกคนเก็บมาคือ...ภาพถ่ายและความทรงจำ�

สิ่งที่ทุกคนได้มาคือ...หัวใจที่ดวงใหญ่กว่าเดิม


47

เพลงดอยหนอก พะเยาปริทัศน์ เนื้อร้อง

ขับร้อง

Intro : C Am / Dm Am / C G / C G C Em Am / G มีตำ�นานแห่งหนึ่งที่ชื่อดอยหนอก F G C/C7 คนแซ่ซ้องสรรเสริญด้วยความศรัทธา F G Em Am หนทางนั้นยากเย็น สูงชันเสียดฟ้า Dm D G พุทธะศรัทธา ดอยหนอกน่าชม C Em Am / G แหล่งต้นน้ำ�เป็นทางหล่อเลี้ยงผู้คน F G C/C7 สุขใจล้น ตุ่น ต๊ำ� ต๋อม ต๋ำ� ไหลริน F G Em Am ลงสู่กว๊านพะเยาหลั่งรินสู่แม่น้ำ�อิง Dm G C/C7 หล่อเลี้ยงชีวินหมู่เฮาชาวพะเยา F G Em Am เหนือสิ่งใดแล้วยังมีสิ่งที่หลายคนบูชา Dm G G และได้กลับมาฟังนะจะเล่าให้ฟัง... G ... เอย...

นาระดา สนามทอง กฤษณพงษ์ บุญจันทร์ ทำ�นอง กฤษณพงษ์ บุญจันทร์ นาระดา สนามทอง กฤษณพงษ์ บุญจันทร์ จารุมน งิ้วทั่ง

“ฉ่อย” เออเอิงเอย...ฉะ...เอิงเอย ปรางแก้วแพรวพร่างกลางเวหน ทั่วทิศมณฑลรู้จักไง เพราะด้วยความใหญ่ของดอยหนอก เป็นจุดที่บอกหลายอย่าง มองขึ้นด้านบนมีพระธาตุ ครอบคลุมพระบาทพระพุทธเจ้าไว้ ซ้ายมือคือฝั่งของลำ�ปาง ทางขึ้นสั้นๆแต่ว่าเหนื่อยจับใจ อีกทางคือฝั่งของพะเยาทางขึ้นยาวๆแต่ว่าพิสูจน์ใจ ตีนดอยหนอกมีพระตั้ง 4 ศอก หนักไม่อยากบอกขนขึ้นมาได้ยังไง ตะปีนเขาเลอะลื่นยังชื่นจิต เหนื่อยหอบก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจ ใครได้ขึ้นไปบนดอยหนอก จะบอก จะบอก อย่าไป... ใครได้ขึ้นไปบนดอยหนอกยิ่งกว่าจบอ๊อกฟอร์ดที่ยิ่งใหญ่ แต่ถ้าใครได้จบที่ดอยนี้ เหมือนมีบารมีทั้งกายใจ


48

..เอชา เอชา ชา ช่า ช่า ชา หนอยแม่..

บรรณานุกรม หนังสือ

สุจิตต์ วงษ์เทศ. เมืองพะเยา : ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : มติชน. 2538. หนังสือพิมพ์พะเยา PRESS. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559.

ข้อมูลออนไลน์

ประเพณีทรงน้ำ�รอยพระพุทธบาทดอยหนอก. จาก www.facebook.com/DoiNhokPhayao/ . วันที่ 1 มิถุนายน 2559. [สืบค้นวันที่ 30 มิถุนายน 2559]. ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง. “วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตปูนซีเมนต์.” จาก https://blog.eduzones.com/whet/3383. [สืบค้นวันที่ 26 เมษายน 2559]. สำ�นักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. “ดอยหลวง-ดอยหนอก”. จาก http://park.dnp.go.th/visitor/scenicshow.php?id=215. [สืบค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2559]. อุทยานแห่งชาติดอยหลวง. “อุทยานแห่งชาติดอยหลวง”. จาก www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/default.asp?npid=143&lg=1. [สืบค้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2559]. ASTVผู้จัดการออนไลน์. “กระเช้าขึ้นดอยหนอก” เป็นเรื่องแล้ว-คนเสนอแจ้งจับเฟซ “พะเยาโพสต์ฯ” มโนตัดต่อภาพ, จาก www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000008736. วันที่ 23 มกราคม 2558. [สืบค้นวันที่ 3 มิถุนายน 2559]. Facebook Page “พะเยาโพสต์ เพื่อคนพะเยา” จาก www.facebook.com/phayaoPost1/?fref=ts Facebook Page “สายด่วน.พะเยา” จาก www.facebook.com/สายด่วนคนพะเยา/?fref=ts L.hideki. “จากดอยหลวงถึงดอยหนอก .. ขุนเขาเคล้าสายหมอกเหนือกว๊านพะเยา” จาก www.painaidii.com/diary/diary-detail/000616/lang/th/. วันที่ 4 สิงหาคม 2557. [สืบค้นวันที่ 2 มิถุนายน 2559]. Natjar2001law. “อำ�นาจเขตการสอบสวนตามมาตรา ๑๙ วรรคแรก.” จาก http://natjar2001law.blogspot.com/2012/02/blog-post_8711.html. [สืบค้นวันที่ 26 เมษายน 2559].


ดอยหนอก : ตำ�นาน ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ การท่องเที่ยว ความเชื่อ ศาสนา และความขัดแย้ง 49

สัมภาษณ์

เกตุ สืบสาย. ประธานกลุ่มฮักดอยหลวง (หัวหน้ากลุ่มอาชีพลูกหาบ). บ้านห้วยหม้อ ตำ�บลบ้านสาง อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเยา. วันที่ 21 เมษายน 2559. แก้ว หาดไร่. บ้านต๊ำ�กลาง อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเยา. วันที่ 20 เมษายน 2559. แก้วไหลมา รักบุตร. ภรรยาพระขาวแก้ว. อายุ 83 ปี. บ้านแม่เลี้ยบ ตำ�บลทุ่งฮั้ว อำ�เภอวังเหนือ จังหวัดลำ�ปาง. วันที่ 19 พฤษภาคม 2559. ชุมพล ลีลานนท์. ผูป้ ระสานงานเครือข่ายสภาประชาชนจังหวัดพะเยาและผูอ้ ำ�นวยการมูลนิธนิ อ้ มเกล้าเพือ่ แผ่นดิน จังหวัดพะเยา. วันที่ 7 มีนาคม 2559. พระครูวีระ. เจ้าอาวาสวัดสันกำ�แพง. บ้านปงถ้ำ� ตำ�บลวังทอง อำ�เภอวังเหนือ จังหวัดลำ�ปาง. วันที่ 9 มีนาคม 2559. พระโพธิญาณรังสี (พิศิษฐ์ เมตฺตจิตโต). วัดอนาลโย ตำ�บลสันป่าม่วง อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเยา. วันที่ 9 มีนาคม 2559. วิมล ปิงเมืองเหล็ก. ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเยา. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559. สมศักดิ์ นวรัตน์. หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานดอยหลวง ที่ 6 (จำ�ปาทอง) จังหวัดพะเยา. วันที่ 21 เมษายน 2559. สมยศ แก้วประเสริฐ. บ้านปงถ้ำ� ตำ�บลวังทอง อำ�เภอวังเหนือ จังหวัดลำ�ปาง. วันที่ 12 เมษายน 2559. สุพล ศรีชัย. รองนายยกองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านตุ่น อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเยา. วันที่ 12 มีนาคม 2559. สุวัตร์ เลิศชยันตรี. บ้านแสงธรรมชาติ จังหวัดพะเยา. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559. เสน่ห์ ซองดี. ผู้ใหญ่บ้านปงถ้ำ� ตำ�บลวังทอง อำ�เภอวังเหนือ จังหวัดลำ�ปาง. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559. อ้าย ทองชัย. ปราชญ์ชาวบ้านประจำ�ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยหม้อ ตำ�บลบ้านสาง จังหวัดพะเยา. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559.


52

ใครสร้างพระธาตุดอยหนอก และค้นพบรอยพระพุทธบาท : ครูบาศรีวิชัย ? ครูบานันโท ? พระขาวแก้ว ?

มีซากเจดีย์กว่าพันปีบนดอยหลวง !!!

ชาวลัวะเคยอาศัยอยู่บริเวณนั้นมาก่อน กระทั่งปัจจุบัน ?

ด้วยกฏหมาย ข้อตกลงของชาวบ้าน และใบประกาศผู้พิชิต ผ่านการนำ�ขยะมาแลก

กระเช้าไฟฟ้า จะใช้มุมเศรษฐกิจ หรือการอนุรักษ์ ก็ประหนึ่งการเดินทางขึ้นดอยหนอก บางครั้งระหว่างทาง ก็สำ�คัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าจุดหมายปลายทาง

เพราะการขึ้นดอยหนอกมิใช่คือการวางเท้าบนจุดสูงสุด ในนามการพิชิต แต่คือการค้อมคารวะ ก้มกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในนามการสักการบูชา

วารสารพะเยาปริทัศน์ ดอยหนอก : ตำนาน ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ การท่องเที่ยว ความเชื่อ ศาสนา ความขัดแย้ง  
วารสารพะเยาปริทัศน์ ดอยหนอก : ตำนาน ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ การท่องเที่ยว ความเชื่อ ศาสนา ความขัดแย้ง  

วารสารพะเยาปริทัศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 [กันยายน 2559] บรรณาธิการโดย สุนทร สุขสราญจิต และกฤษณพงศ์ บุญจันทร์ หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่...

Advertisement