Page 1

Actoforan ® (pemetrexed for injection) taj pharma