Page 1

Автоматичен апарат за измерване на кръвно налягане от ръка над лакътя M3 Comfort (HEM-7134-E) Ръководство за употреба

IM-HEM-7134-E-BG-02-05/2016

ȼɴɜɟɞɟɧɢɟ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɜɢ ɡɚ ɡɚɤɭɩɭɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɹ ɚɩɚɪɚɬ ɡɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ ɧɚ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɨɬ ɪɴɤɚ ɧɚɞ ɥɚɤɴɬɹ OMRON M3 Comfort. OMRON M3 Comfort ɟ ɤɨɦɩɚɤɬɟɧ, ɧɚɩɴɥɧɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɧ ɚɩɚɪɚɬ ɡɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ ɧɚ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɨɬ ɪɴɤɚ ɧɚɞ ɥɚɤɴɬɹ, ɞɟɣɫɬɜɚɳ ɧɚ ɨɫɰɢɥɨɦɟɬɪɢɱɟɧ ɩɪɢɧɰɢɩ. Ɍɨɣ ɢɡɦɟɪɜɚ ɤɪɴɜɧɨɬɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɢ ɩɭɥɫɚ ɥɟɫɧɨ ɢ ɛɴɪɡɨ. Ɂɚ ɭɞɨɛɧɨ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɧɨ ɧɚɩɨɦɩɜɚɧɟ ɛɟɡ ɧɭɠɞɚɬɚ ɨɬ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨ ɧɚɫɬɪɨɣɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɥɹɝɚɧɟɬɨ ɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɧɚɩɨɦɩɜɚɧɟ, ɜ ɬɨɡɢ ɚɩɚɪɚɬ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɬɚ „IntelliSense”. ɉɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ Ɍɨɡɢ ɚɩɚɪɚɬ ɟ ɰɢɮɪɨɜ ɚɩɚɪɚɬ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɡɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɩɪɢ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɢ ɩɭɥɫ ɧɚ ɜɴɡɪɚɫɬɧɢ ɩɚɰɢɟɧɬɢ, ɤɨɢɬɨ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɪɚɡɛɟɪɚɬ ɬɨɜɚ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɢ ɢɦɚɬ ɨɛɢɤɨɥɤɚ ɧɚ ɪɴɤɚɬɚ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ, ɨɬɩɟɱɚɬɚɧ ɧɚ ɦɚɧɲɟɬɚ. Ⱥɩɚɪɚɬɴɬ ɨɬɱɢɬɚ ɧɚɥɢɱɢɟɬɨ ɧɚ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɟɧ ɫɴɪɞɟɱɟɧ ɩɭɥɫ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ ɢ ɢɡɜɟɠɞɚ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɟɧ ɫɢɝɧɚɥ ɫɴɫ ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɨɬ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ. Ɍɨɣ ɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɟ ɝɥɚɜɧɨ ɡɚ ɞɨɦɚɲɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ. Ɂɚ ɜɚɲɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ, ɦɨɥɹ, ɫɩɚɡɜɚɣɬɟ ɫɬɚɪɚɬɟɥɧɨ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɬɟ ɜ ɬɨɜɚ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ. Ɇɨɥɹ, ɡɚɩɚɡɟɬɟ ɡɚ ɛɴɞɟɳɢ ɫɩɪɚɜɤɢ. Ɂɚ ɩɨ-ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬɧɨɫɧɨ ɜɚɲɟɬɨ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ, ɄɈɇɋɍɅɌɂɊȺɃɌȿ ɋȿ ɋ ȼȺɒɂə ɅȿɄȺɊ.

(ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɛɚɬɟɪɢɹɬɚ) ɇɟ ɩɨɫɬɚɜɹɣɬɟ ɛɚɬɟɪɢɢɬɟ ɫ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɧɢ ɩɨɥɸɫɢ. ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɫɚɦɨ ɚɥɤɚɥɧɢ ɢɥɢ ɦɚɧɝɚɧɨɜɢ ɛɚɬɟɪɢɢ ɡɚ ɬɨɡɢ ɚɩɚɪɚɬ, 4 ɛɪɨɹ, ɬɢɩ „ȺȺ”. ɇɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɞɪɭɝɢ ɜɢɞɨɜɟ ɛɚɬɟɪɢɢ. ɇɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɫɬɚɪɢ ɢ ɧɨɜɢ ɛɚɬɟɪɢɢ ɡɚɟɞɧɨ. Ⱥɤɨ ɧɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ ɬɪɢ ɦɟɫɟɰɚ, ɢɡɜɚɞɟɬɟ ɛɚɬɟɪɢɢɬɟ ɨɬ ɧɟɝɨ. ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɛɚɬɟɪɢɹɬɚ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɩɨɫɨɱɟɧɢɹ ɩɪɟɩɨɪɴɱɢɬɟɥɟɧ ɩɟɪɢɨɞ. Ɉɛɳɢ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ • ɇɟ ɨɝɴɜɚɣɬɟ ɩɪɟɤɚɥɟɧɨ ɦɚɧɲɟɬɚ ɢ ɜɴɡɞɭɯɨɩɪɨɜɨɞɚ ɫɴɫ ɫɢɥɚ. • ɇɟ ɫɝɴɜɚɣɬɟ ɢ ɧɟ ɩɪɟɝɴɜɚɣɬɟ ɜɴɡɞɭɯɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ. Ɍɨɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɪɟɞɧɨ ɧɚɪɚɧɹɜɚɧɟ ɡɚɪɚɞɢ ɩɪɟɤɴɫɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɢɬɨɤɚ ɧɚ ɤɪɴɜ. • Ɂɚ ɢɡɜɚɠɞɚɧɟ ɧɚ ɜɴɡɞɭɲɧɚɬɚ ɩɪɨɛɤɚ, ɢɡɞɴɪɩɚɣɬɟ ɜɴɡɞɭɲɧɚɬɚ ɩɪɨɛɤɚ ɩɪɢ ɜɪɴɡɤɚɬɚ ɫ ɚɩɚɪɚɬɚ, ɚ ɧɟ ɫɚɦɢɹ ɦɚɪɤɭɱ. • ɇɟ ɢɡɩɭɫɤɚɣɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ ɢ ɧɟ ɝɨ ɩɨɞɥɚɝɚɣɬɟ ɧɚ ɫɢɥɧɢ ɭɞɚɪɢ ɢɥɢ ɜɢɛɪɚɰɢɢ. • ɇɟ ɧɚɩɨɦɩɜɚɣɬɟ ɦɚɧɲɟɬɚ, ɚɤɨ ɧɟ ɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɧɚ ɪɴɤɚɬɚ ɜɢ. • ɇɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ ɢɡɜɴɧ ɩɨɫɨɱɟɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ. Ɍɨɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɧɟɬɨɱɧɨ ɨɬɱɢɬɚɧɟ. • ɉɪɨɱɟɬɟɬɟ ɢ ɫɥɟɞɜɚɣɬɟ „ȼɚɠɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬɧɨɫɧɨ ɟɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɬɚ ɫɴɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬ (EMC)” ɜ ɪɚɡɞɟɥ „6. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɞɚɧɧɢ”. • ɉɪɨɱɟɬɟɬɟ ɢ ɫɥɟɞɜɚɣɬɟ „ɉɪɚɜɢɥɧɨ ɢɡɯɜɴɪɥɹɧɟ ɧɚ ɬɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɬ” ɜ ɪɚɡɞɟɥ „6. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɞɚɧɧɢ” ɩɪɢ ɢɡɯɜɴɪɥɹɧɟ ɧɚ ɬɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɢ ɜɫɢɱɤɢ ɚɤɫɟɫɨɚɪɢ ɢɥɢ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ ɱɚɫɬɢ. • Ɇɨɥɹ, ɩɪɨɜɟɪɟɬɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɱɪɟɡ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɚ ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɹ ɤɪɚɣɧɢɤ) ɞɚɥɢ ɚɩɚɪɚɬɴɬ ɧɟ ɟ ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚ ɩɪɨɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɭɜɪɟɠɞɚɧɟ ɧɚ ɤɪɴɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɉȺɐɂȿɇɌȺ.

1. Ɉɩɨɡɧɚɣɬɟ ɜɚɲɢɹ ɚɩɚɪɚɬ ɋɴɞɴɪɠɚɧɢɟ: Ⱥɩɚɪɚɬ, ɦɚɧɲɟɬ ɡɚ ɪɴɤɚ, ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ, ɱɚɧɬɚ ɡɚ ɫɴɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɛɚɬɟɪɢɢ, ɤɚɪɬɚ ɡɚ ɡɚɩɢɫ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ

Ⱥɩɚɪɚɬ:

ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ: ɉɨɤɚɡɜɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɧɚ ɪɢɫɤɨɜɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɤɨɹɬɨ, ɚɤɨ ɧɟ ɛɴɞɟ ɢɡɛɟɝɧɚɬɚ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɫɦɴɪɬ ɢɥɢ ɫɟɪɢɨɡɧɨ ɧɚɪɚɧɹɜɚɧɟ. (Ɉɫɧɨɜɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ) ɇȿ ɪɟɝɭɥɢɪɚɣɬɟ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɢɬɟ ɜɴɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɬɨɡɢ ɚɩɚɪɚɬ ɡɚ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ. ȼɡɟɦɚɣɬɟ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɢɬɟ, ɤɚɤɬɨ ɫɚ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢ ɨɬ ɜɚɲɢɹ ɥɟɤɚɪ. ɋɚɦɨ ɥɟɤɚɪ ɢɦɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹɬɚ ɞɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɰɢɪɚ ɢ ɥɟɤɭɜɚ ɜɢɫɨɤɨ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ. Ʉɨɧɫɭɥɬɢɪɚɣɬɟ ɫɟ ɫ ɜɚɲɢɹ ɥɟɤɚɪ, ɩɪɟɞɢ ɞɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ ɡɚ ɧɹɤɨɟ ɨɬ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɫɴɫɬɨɹɧɢɹ: ɱɟɫɬɨ ɫɪɟɳɚɧɢ ɚɪɢɬɦɢɢ, ɤɚɬɨ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɢ ɩɪɟɞɫɴɪɞɧɢ ɢɥɢ ɤɚɦɟɪɧɢ ɤɨɧɬɪɚɤɰɢɢ ɢɥɢ ɩɪɟɞɫɴɪɞɧɨ ɦɴɠɞɟɧɟ, ɚɪɬɟɪɢɚɥɧɚ ɫɤɥɟɪɨɡɚ, ɥɨɲɚ ɩɟɪɮɭɡɢɹ, ɞɢɚɛɟɬ, ɜɴɡɪɚɫɬ, ɛɪɟɦɟɧɧɨɫɬ, ɩɪɟɟɤɥɚɦɩɫɢɹ, ɛɴɛɪɟɱɧɢ ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹ. Ɉɛɴɪɧɟɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɬɪɟɩɟɪɟɧɟ, ɩɨɬɪɟɩɜɚɧɟ ɧɚ ɉȺɐɂȿɇɌȺ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɩɨɜɥɢɹɹɬ ɧɚ ɨɬɱɟɬɟɧɨɬɨ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ. ɇɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɬɨ, ɤɚɬɨ ɝɨ ɩɨɫɬɚɜɹɬɟ ɧɚ ɧɚɪɚɧɟɧɚ ɪɴɤɚ ɢɥɢ ɪɴɤɚ, ɤɨɹɬɨ ɟ ɩɨɞ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨ ɥɟɱɟɧɢɟ. ɋɩɪɟɬɟ ɞɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ ɢ ɫɟ ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɣɬɟ ɫ ɜɚɲɢɹ ɥɟɤɚɪ, ɚɤɨ ɭɫɟɬɢɬɟ ɞɪɚɡɧɟɧɟ ɧɚ ɤɨɠɚɬɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɇɟ ɩɨɫɬɚɜɹɣɬɟ ɦɚɧɲɟɬɚ ɧɚ ɪɴɤɚɬɚ, ɩɪɟɡ ɤɨɹɬɨ ɫɟ ɩɪɚɜɢ ɢɧɬɪɚɜɟɧɨɡɧɨ ɜɥɢɜɚɧɟ ɢɥɢ ɩɪɟɥɢɜɚɧɟ ɧɚ ɤɪɴɜ. Ʉɨɧɫɭɥɬɢɪɚɣɬɟ ɫɟ ɫ ɜɚɲɢɹ ɥɟɤɚɪ, ɩɪɟɞɢ ɞɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ ɧɚ ɪɴɤɚ, ɧɚ ɤɨɹɬɨ ɢɦɚ ɚɪɬɟɪɢɨɜɟɧɨɡɟɧ ɲɴɧɬ. ɇɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ ɟɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɞɪɭɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨ (ȿɆ) ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ. ɇɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ ɜ ɡɨɧɢ ɫ ɜɢɫɨɤɨɱɟɫɬɨɬɧɨ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨ ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ, MRI ɢɥɢ CT ɫɤɟɧɟɪɢ ɢɥɢ ɜ ɛɨɝɚɬɚ ɧɚ ɤɢɫɥɨɪɨɞ ɫɪɟɞɚ. ȼɴɡɞɭɯɨɩɪɨɜɨɞɴɬ ɢɥɢ ɤɚɛɟɥɴɬ ɧɚ ɚɞɚɩɬɟɪɚ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɢɱɢɧɹɬ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɡɚɞɭɲɚɜɚɧɟ ɩɪɢ ɦɚɥɤɢ ɞɟɰɚ. ɋɴɞɴɪɠɚ ɦɚɥɤɢ ɱɚɫɬɢ, ɤɨɢɬɨ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɩɪɢɱɢɧɹɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɨɬ ɡɚɞɭɲɚɜɚɧɟ ɩɪɢ ɩɨɝɥɴɳɚɧɟ ɨɬ ɦɚɥɤɢ ɞɟɰɚ. (ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɚɞɚɩɬɟɪɚ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ (ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ)) ɇɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɚɞɚɩɬɟɪɚ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ, ɚɤɨ ɚɩɚɪɚɬɴɬ ɢɥɢ ɡɚɯɪɚɧɜɚɳɢɹɬ ɤɚɛɟɥ ɫɚ ɩɨɜɪɟɞɟɧɢ. ȼɟɞɧɚɝɚ ɢɡɤɥɸɱɟɬɟ ɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟɬɨ ɢ ɢɡɜɚɞɟɬɟ ɡɚɯɪɚɧɜɚɳɢɹ ɤɚɛɟɥ ɨɬ ɤɨɧɬɚɤɬɚ. ȼɤɥɸɱɜɚɣɬɟ ɚɞɚɩɬɟɪɚ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɴɫ ɫɴɨɬɜɟɬɧɨɬɨ ɧɚɩɪɟɠɟɧɢɟ. Ⱦɚ ɧɟ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚ ɫɴɫ ɳɟɩɫɟɥ ɫ ɧɹɤɨɥɤɨ ɝɧɟɡɞɚ. ɇɢɤɨɝɚ ɧɟ ɜɤɥɸɱɜɚɣɬɟ ɢɥɢ ɢɡɤɥɸɱɜɚɣɬɟ ɡɚɯɪɚɧɜɚɳɢɹ ɤɚɛɟɥ ɨɬ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫ ɦɨɤɪɢ ɪɴɰɟ. ȼɧɢɦɚɧɢɟ: ɉɨɤɚɡɜɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɧɚ ɪɢɫɤɨɜɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, ɤɨɹɬɨ, ɚɤɨ ɧɟ ɛɴɞɟ ɢɡɛɟɝɧɚɬɚ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɦɚɥɤɢ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɢ ɩɨ ɬɟɠɟɫɬ ɧɚɪɚɧɹɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɩɚɰɢɟɧɬɚ, ɢɥɢ ɞɨ ɩɨɜɪɟɞɢ ɧɚ ɭɪɟɞɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ. (Ɉɫɧɨɜɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ) ȼɢɧɚɝɢ ɫɟ ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɣɬɟ ɫ ɜɚɲɢɹ ɥɟɤɚɪ. ɋɚɦɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɧɚ ɛɚɡɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ ɢ ɫɚɦɨɥɟɱɟɧɢɟɬɨ ɫɚ ɨɩɚɫɧɢ. ɏɨɪɚ ɫ ɬɟɠɤɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɤɪɴɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɟɬɨ ɢɥɢ ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹ ɧɚ ɤɪɴɜɬɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɬ ɫ ɥɟɤɚɪ, ɩɪɟɞɢ ɞɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɚɩɚɪɚɬɚ, ɬɴɣ ɤɚɬɨ ɧɚɩɨɦɩɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɦɚɧɲɟɬɚ ɡɚ ɪɴɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɢɱɢɧɢ ɤɪɴɜɨɧɚɫɹɞɚɧɟ. Ɉɬɫɬɪɚɧɟɬɟ ɦɚɧɲɟɬɚ ɡɚ ɪɴɤɚ, ɚɤɨ ɧɟ ɡɚɩɨɱɧɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɩɭɫɤɚ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ. ɇɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɬɨɡɢ ɚɩɚɪɚɬ ɩɪɢ ɦɚɥɤɢ ɞɟɰɚ ɢɥɢ ɯɨɪɚ, ɤɨɢɬɨ ɧɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɢɡɪɚɡɹɜɚɬ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹɬɚ ɫɢ. ɇɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ ɡɚ ɞɪɭɝɢ ɰɟɥɢ, ɨɫɜɟɧ ɡɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ ɧɚ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ. ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɫɚɦɨ ɨɞɨɛɪɟɧ ɡɚ ɬɨɡɢ ɚɩɚɪɚɬ ɦɚɧɲɟɬ. ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɦɚɧɲɟɬɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɩɪɢ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ. ɇɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɦɨɛɢɥɧɢ ɚɩɚɪɚɬɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɤɨɢɬɨ ɢɡɥɴɱɜɚɬ ɟɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɢ ɩɨɥɟɬɚ, ɛɥɢɡɨ ɞɨ ɚɩɚɪɚɬɚ. Ɍɨɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɚɩɚɪɚɬɚ. ɇɟ ɪɚɡɝɥɨɛɹɜɚɣɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ ɢ ɦɚɧɲɟɬɚ. Ɍɨɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɧɟɬɨɱɧɨ ɨɬɱɢɬɚɧɟ. ɇɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɧɚ ɜɥɚɠɧɢ ɦɟɫɬɚ ɢɥɢ ɧɚ ɦɟɫɬɚ, ɤɴɞɟɬɨ ɜɴɪɯɭ ɚɩɚɪɚɬɚ ɢɦɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɫɢɩɟ ɜɨɞɚ. Ɍɨɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɨ ɩɨɜɪɟɞɢ. ɇɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ ɜ ɞɜɢɠɟɳɨ ɫɟ ɩɪɟɜɨɡɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ (ɚɜɬɨɦɨɛɢɥ, ɫɚɦɨɥɟɬ). ɇɟ ɩɪɚɜɟɬɟ ɩɨɜɟɱɟ ɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹ ɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɬɨ. Ɍɨɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɤɪɴɜɨɧɚɫɹɞɚɧɟ ɩɨɪɚɞɢ ɧɚɪɭɲɟɧɨ ɤɪɴɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɟ. Ʉɨɧɫɭɥɬɢɪɚɣɬɟ ɫɟ ɫ ɜɚɲɢɹ ɥɟɤɚɪ, ɩɪɟɞɢ ɞɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ, ɚɤɨ ɫɬɟ ɩɪɟɬɴɪɩɟɥɢ ɦɚɫɬɟɤɬɨɦɢɹ. ɉɪɨɱɟɬɟɬɟ „Ⱥɤɨ ɜɚɲɟɬɨ ɫɢɫɬɨɥɢɱɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɟ ɧɚɞ 210 mmHg” ɜ ɬɨɜɚ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ, ɚɤɨ ɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɟ ɫɢɫɬɨɥɢɱɧɨɬɨ ɜɢ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɟ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ 210 mmHg. ɇɚɞɭɜɚɧɟɬɨ ɞɨ ɩɨ-ɜɢɫɨɤɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɤɪɴɜɨɧɚɫɹɞɚɧɟ ɧɚ ɦɹɫɬɨɬɨ, ɤɴɞɟɬɨ ɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɦɚɧɲɟɬɴɬ. (ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɚɞɚɩɬɟɪɚ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ (ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ)) ɉɨɫɬɚɜɟɬɟ ɳɟɩɫɟɥɚ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɚ. Ʉɨɝɚɬɨ ɢɡɤɥɸɱɜɚɬɟ ɳɟɩɫɟɥɚ ɧɚ ɡɚɯɪɚɧɜɚɳɢɹ ɤɚɛɟɥ ɨɬ ɤɨɧɬɚɤɬɚ, ɧɟ ɞɴɪɩɚɣɬɟ ɡɚɯɪɚɧɜɚɳɢɹ ɤɚɛɟɥ. ɇɟ ɡɚɛɪɚɜɹɣɬɟ ɞɚ ɞɪɴɩɧɟɬɟ ɳɟɩɫɟɥɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ. ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɚ ɫɴɫ ɡɚɯɪɚɧɜɚɳɢɹ ɤɚɛɟɥ ɜɧɢɦɚɜɚɣɬɟ ɞɚ ɧɟ ɩɪɚɜɢɬɟ ɫɥɟɞɧɨɬɨ: ɇɟ ɝɨ ɩɨɜɪɟɠɞɚɣɬɟ. ɇɟ ɝɨ ɩɪɟɱɭɩɜɚɣɬɟ. ɇɟ ɝɨ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɚɣɬɟ. ɇɟ ɝɨ ɩɪɟɝɴɜɚɣɬɟ ɢɥɢ ɞɴɪɩɚɣɬɟ. ɇɟ ɝɨ ɭɫɭɤɜɚɣɬɟ. ɇɟ ɝɨ ɜɴɪɡɜɚɣɬɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ. ɇɟ ɝɨ ɩɪɢɬɢɫɤɚɣɬɟ. ɇɟ ɝɨ ɩɨɫɬɚɜɹɣɬɟ ɩɨɞ ɬɟɠɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ. ɉɨɱɢɫɬɜɚɣɬɟ ɩɪɚɯɚ ɨɬ ɳɟɩɫɟɥɚ. ɂɡɤɥɸɱɟɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ, ɤɨɝɚɬɨ ɧɟ ɝɨ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟ. ɂɡɤɥɸɱɜɚɣɬɟ ɳɟɩɫɟɥɚ ɧɚ ɡɚɯɪɚɧɜɚɳɢɹ ɤɚɛɟɥ ɩɪɟɞɢ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ. ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢɹ ɚɞɚɩɬɟɪ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ ɧɚ OMRON, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɡɚ ɬɨɡɢ ɚɩɚɪɚɬ. ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɧɟɨɞɨɛɪɟɧɢ ɚɞɚɩɬɟɪɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɩɨɜɪɟɞɚ ɢ/ɢɥɢ ɞɚ ɛɴɞɟ ɨɩɚɫɧɨ ɡɚ ɚɩɚɪɚɬɚ.

J

G D F E

D

F.

K

B C

Ⱦɢɫɩɥɟɣ Ȼɭɬɨɧ ɡɚ ɩɚɦɟɬɬɚ Ȼɭɬɨɧ START/STOP Ȼɭɬɨɧ ɡɚ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ ɞɚɬɚ/ɱɚɫ ɉɪɟɜɤɥɸɱɜɚɬɟɥ ɡɚ ɢɡɛɢɪɚɧɟ ɧɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥ ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɦɚɧɲɟɬ

G. Ȼɭɬɨɧɢ ɧɚɝɨɪɟ/ɧɚɞɨɥɭ H. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɡɚ ɧɢɜɨ ɧɚ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ (ɰɜɟɬɟɧ) I. Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚ ɛɚɬɟɪɢɢɬɟ J. Ƚɧɟɡɞɨ ɡɚ ɚɞɚɩɬɟɪɚ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ (ɡɚ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧ ɚɞɚɩɬɟɪ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ) K. ɋɥɨɬ ɡɚ ɜɴɡɞɭɯɨɩɪɨɜɨɞɚ

N

ɍɤɚɡɚɧɢɟɬɨ ɡɚ JNC7* ɩɪɟɩɨɪɴɱɜɚ ɫɥɟɞɧɨɬɨ. Ɉɛɳɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɡɚ ɤɪɴɜɧɨɬɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɉɪɟɯɢɩɟɪɬɨɧɢɹ ɜ ɨɮɢɫɚ ɉɪɟɯɢɩɟɪɬɨɧɢɹ ɜɤɴɳɢ ɋɢɫɬɨɥɢɱɧɨ ɤɪɴɜɧɨ 120–139 mmHg 135 mmHg ɧɚɥɹɝɚɧɟ Ⱦɢɚɫɬɨɥɢɱɧɨ ɤɪɴɜɧɨ 80–89 mmHg 85 mmHg ɧɚɥɹɝɚɧɟ

ɞɚɬɚ/ɱɚɫ ɫɟ ɢɡɤɥɸɱɢ. Ɇɚɧɲɟɬɴɬ ɡɚɩɨɱɜɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɨɦɩɜɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ.

1–2 cm

ȼɢɧɚɝɢ ɫɟ ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɣɬɟ ɫ ɜɚɲɢɹ ɥɟɤɚɪ. ɋɚɦɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɧɚ ɛɚɡɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ ɢ ɫɚɦɨɥɟɱɟɧɢɟɬɨ ɫɚ ɨɩɚɫɧɢ. Ɇɨɧɢɬɨɪɴɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɡɚɩɚɦɟɬɹɜɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ 60 ɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹ ɡɚ ɜɫɟɤɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥ (1 ɢ 2). Ɉɫɜɟɧ ɬɨɜɚ ɬɨɣ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɡɱɢɫɥɢ ɫɪɟɞɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ, ɛɚɡɢɪɚɧɚ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ 3 ɢɡɦɟɪɟɧɢ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ 10 ɦɢɧɭɬɢ.

3. ɋɢɝɭɪɧɨ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɫ

ɩɥɚɬɧɟɧɚɬɚ ɡɚɤɨɩɱɚɥɤɚ.

Ɍɨɜɚ ɫɚ ɲɚɛɥɨɧɧɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɪɴɜɧɨɬɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ. * JNC7: ɋɟɞɦɢɹɬ ɞɨɤɥɚɞ ɨɬ ɞɟɤɟɦɜɪɢ 2003 ɝ. ɧɚ Ɉɛɟɞɢɧɟɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɩɪɟɜɟɧɰɢɹ, ɨɬɤɪɢɜɚɧɟ, ɨɰɟɧɤɚ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ.

Ɂɚ ɞɚ ɫɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚ ɬɨɱɧɨ ɨɬɱɢɬɚɧɟ, ɫɥɟɞɜɚɣɬɟ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ: 1. ɂɡɛɹɝɜɚɣɬɟ ɞɚ ɫɟ ɤɴɩɟɬɟ, ɞɚ ɩɪɢɟɦɚɬɟ ɚɥɤɨɯɨɥ ɢɥɢ ɤɨɮɟɢɧ, ɞɚ ɩɭɲɢɬɟ, ɞɚ ɩɪɚɜɢɬɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɢ ɞɚ ɹɞɟɬɟ 30 ɦɢɧɭɬɢ ɩɪɟɞɢ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ. 2. ɉɨɱɢɧɟɬɟ ɩɨɧɟ 5 ɦɢɧɭɬɢ ɩɪɟɞɢ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ. 3. ɋɬɪɟɫɴɬ ɩɨɜɢɲɚɜɚ ɤɪɴɜɧɨɬɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ. ɂɡɛɹɝɜɚɣɬɟ ɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹ, ɚɤɨ ɫɬɟ ɩɨɞɥɨɠɟɧɢ ɧɚ ɫɬɪɟɫ. 4. ɂɡɦɟɪɜɚɧɢɹɬɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɜɚɬ ɧɚ ɬɢɯɨ ɢ ɫɩɨɤɨɣɧɨ ɦɹɫɬɨ. 5. Ɉɬɫɬɪɚɧɟɬɟ ɜɫɹɤɚɤɜɢ ɫɬɟɝɧɚɬɢ ɞɪɟɯɢ ɨɬ ɪɴɤɚɬɚ.

Ɂɚɛɟɥɟɠɤɢ: • Ʉɨɝɚɬɨ ɢɡɦɟɪɜɚɬɟ ɧɚ ɞɹɫɧɚɬɚ ɪɴɤɚ, ɜɴɡɞɭɯɨɩɪɨɜɨɞɴɬ ɳɟ ɛɴɞɟ ɨɬɫɬɪɚɧɢ ɧɚ ɥɚɤɴɬɹ ɜɢ. ȼɧɢɦɚɜɚɣɬɟ ɞɚ ɧɟ ɨɛɥɹɝɚɬɟ ɪɴɤɚɬɚ ɫɢ ɜɴɪɯɭ ɜɴɡɞɭɯɨɩɪɨɜɨɞɚ. • Ʉɪɴɜɧɨɬɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɥɢɱɚɜɚ ɦɟɠɞɭ ɥɹɜɚɬɚ ɢ ɞɹɫɧɚɬɚ ɪɴɤɚ, ɢ ɢɡɦɟɪɟɧɨɬɨ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɫɴɳɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɤɚɠɟ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ. OMRON ɩɪɟɩɨɪɴɱɜɚ ɞɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟ ɟɞɧɚ ɢ ɫɴɳɚ ɪɴɤɚ ɡɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ. Ʉɨɝɚɬɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɧɚ ɞɜɟɬɟ ɪɴɰɟ ɫɟ ɪɚɡɥɢɱɚɜɚɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ, ɦɨɥɹ, ɩɨɫɴɜɟɬɜɚɣɬɟ ɫɟ ɫ ɜɚɲɢɹ ɥɟɤɚɪ ɤɨɹ ɪɴɤɚ ɞɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟ ɡɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹ.

3.2 Ʉɚɤ ɞɚ ɫɟɞɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɧɨ

2. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ 2.1 ɂɧɫɬɚɥɢɪɚɧɟ ɧɚ ɛɚɬɟɪɢɢɬɟ

1. Ɉɬɫɬɪɚɧɟɬɟ ɤɚɩɚɤɚ ɧɚ

• ɋɟɞɧɟɬɟ ɧɚ ɫɬɨɥ, ɛɟɡ ɞɚ ɤɪɴɫɬɨɫɜɚɬɟ ɤɪɚɤɚɬɚ ɫɢ ɢ ɫɴɫ ɫɬɴɩɚɥɚ ɜɴɪɯɭ ɩɨɞɚ. • ɋɟɞɧɟɬɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɨ ɫ ɢɡɩɪɚɜɟɧ ɝɪɴɛ. • ɋɟɞɧɟɬɟ ɬɚɤɚ, ɱɟ ɝɴɪɛɴɬ ɢ ɪɴɤɚɬɚ ɜɢ ɞɚ ɢɦɚɬ ɨɩɨɪɚ. • Ɇɚɧɲɟɬɴɬ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɧɚ ɪɴɤɚɬɚ ɜɢ ɧɚ ɟɞɧɨ ɧɢɜɨ ɫɴɫ ɫɴɪɰɟɬɨ.

2. ɉɨɫɬɚɜɟɬɟ ɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɛɚɬɟɪɢɢ 4 ɛɪ. ɛɚɬɟɪɢɢ „AA”, ɤɚɤɬɨ ɟ ɩɨɫɨɱɟɧɨ.

Ɂɚɛɟɥɟɠɤɢ: • Ⱥɤɨ ɜ ɩɚɦɟɬɬɚ ɢɦɚ ɫɚɦɨ 2 ɢɡɦɟɪɟɧɢ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɡɚ ɬɨɡɢ ɩɟɪɢɨɞ, ɫɪɟɞɧɚɬɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹ ɧɚ ɛɚɡɚ 2 ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ. • Ⱥɤɨ ɜ ɩɚɦɟɬɬɚ ɢɦɚ ɫɚɦɨ 1 ɢɡɦɟɪɟɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɡɚ ɬɨɡɢ ɩɟɪɢɨɞ, ɬɹ ɫɟ ɢɡɜɟɠɞɚ ɤɚɬɨ ɫɪɟɞɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ. • Ⱥɤɨ ɩɚɦɟɬɬɚ ɟ ɩɴɥɧɚ, ɚɩɚɪɚɬɴɬ ɳɟ ɢɡɬɪɢɟ ɧɚɣ-ɫɬɚɪɚɬɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ. • Ʉɨɝɚɬɨ ɩɪɟɝɥɟɠɞɚɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɨɬ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ, ɢɡɜɴɪɲɟɧɨ ɛɟɡ ɞɚ ɫɚ ɡɚɞɚɞɟɧɢ ɞɚɬɚ ɢ ɱɚɫ, ɧɚ ɟɤɪɚɧɚ ɜɦɟɫɬɨ ɞɚɬɚ ɢ ɱɚɫ ɫɟ ɩɨɤɚɡɜɚ „-:--”.

Ɂɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɡɚɩɢɫɚɧɢ ɜ ɩɚɦɟɬɬɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹ

1. ɂɡɛɟɪɟɬɟ ɜɚɲɢɹ ɂȾȿɇɌɂɎɂɄȺɌɈɊ ɇȺ ɉɈɌɊȿȻɂɌȿɅ (1 ɢɥɢ 2).

2. ɇɚɬɢɫɧɟɬɟ ɛɭɬɨɧɚ

.

ɇɨɦɟɪɴɬ ɧɚ ɤɥɟɬɤɚɬɚ ɨɬ ɩɚɦɟɬɬɚ ɫɟ ɩɨɹɜɹɜɚ ɡɚ ɫɟɤɭɧɞɚ, ɩɪɟɞɢ ɞɚ ɛɴɞɟ ɩɨɤɚɡɚɧ ɩɭɥɫɴɬ. Ɋɟɞɭɜɚɳɨ ɫɟ ɇɚɣ-ɧɨɜɢɹɬ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɩɨɥɭɱɚɜɚ ɧɨɦɟɪ „1”. ɩɨɤɚɡɜɚɧɟ ɧɚ ɞɚɬɚ/ɱɚɫ

Ɂɚɛɟɥɟɠɤɚ: Ɋɟɡɭɥɬɚɬɴɬ ɫ ɜɨɞɚɱ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɦɚɧɲɟɬɚ ɫɟ ɩɨɹɜɹɜɚ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɹ ɡɚɟɞɧɨ ɫɴɫ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢɬɟ ɨɬ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɴɬ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɦɚɧɲɟɬ ɧɹɦɚ ɞɚ ɫɜɟɬɧɟ. : Ɇɚɧɲɟɬɴɬ ɡɚ ɪɴɤɚ ɟ ɭɜɢɬ ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨ ɩɥɴɬɧɨ. : Ɇɚɧɲɟɬɴɬ ɡɚ ɪɴɤɚ ɟ ɯɥɚɛɚɜ ɢɥɢ ɧɟ ɟ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɭɜɢɬ.

Ɂɚ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɢɬɟ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ, ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɟɬɟ ɨɬɩɭɫɧɚɬɢ ɢ ɞɚ ɫɬɟ ɫɟɞɧɚɥɢ ɭɞɨɛɧɨ, ɩɪɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɚ ɫɬɚɣɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ.

Ɂɚɛɟɥɟɠɤɢ: • Ʉɨɝɚɬɨ ɫɢɦɜɨɥɴɬ ɡɚ ɢɡɬɨɳɟɧɢ ɛɚɬɟɪɢɢ ( ) ɫɟ ɩɨɹɜɢ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɹ, ɢɡɤɥɸɱɟɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ ɢ ɢɡɜɚɞɟɬɟ ɜɫɢɱɤɢ ɛɚɬɟɪɢɢ. Ɂɚɦɟɧɟɬɟ ɡɚɟɞɧɨ ɜɫɢɱɤɢɬɟ 4 ɛɚɬɟɪɢɢ ɫ ɧɨɜɢ ɛɚɬɟɪɢɢ. ɉɪɟɩɨɪɴɱɢɬɟɥɧɢ ɫɚ ɚɥɤɚɥɧɢ ɛɚɬɟɪɢɢ ɫ ɞɴɥɴɝ ɠɢɜɨɬ. • ɋɬɨɣɧɨɫɬɢɬɟ ɨɬ ɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹɬɚ ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬ ɞɚ ɫɟ ɫɴɯɪɚɧɹɜɚɬ ɜ ɩɚɦɟɬɬɚ, ɞɨɪɢ ɫɥɟɞ ɫɦɹɧɚɬɚ ɧɚ ɛɚɬɟɪɢɢɬɟ. • Ⱦɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɛɚɬɟɪɢɢ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɫ ɩɨ-ɤɪɚɬɴɤ ɠɢɜɨɬ.

Ⱦɢɫɩɥɟɣ: U V W

O

X P

Y

Q

Z

R

ɂɡɯɜɴɪɥɹɧɟɬɨ ɧɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɬɟ ɛɚɬɟɪɢɢ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɜɚ ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɞɟɣɫɬɜɚɳɢɬɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ/ɦɟɫɬɧɢ ɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢ ɡɚ ɢɡɯɜɴɪɥɹɧɟ ɧɚ ɛɚɬɟɪɢɢ.

2.2 ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ ɞɚɬɚɬɚ ɢ ɱɚɫɚ ɇɚɫɬɪɨɣɬɟ ɞɚɬɚ ɢ ɱɚɫ ɧɚ ɚɩɚɪɚɬɚ, ɩɪɟɞɢ ɞɚ ɢɡɜɴɪɲɢɬɟ ɩɴɪɜɨɬɨ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ.

AA

S

AB

T

V. ɋɢɦɜɨɥ ɡɚ ɫɪɟɞɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ W. Ⱦɢɫɩɥɟɣ ɡɚ ɞɚɬɚ/ɱɚɫ X. ɋɢɦɜɨɥ ɡɚ ɝɪɟɲɤɚ ɩɨɪɚɞɢ ɞɜɢɠɟɧɢɟ Y. ɋɢɦɜɨɥ ɡɚ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɟɧ ɫɴɪɞɟɱɟɧ ɪɢɬɴɦ Z. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɡɚ ɧɢɜɨ ɧɚ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ (ɫɤɚɥɚ) AA. ɋɢɦɜɨɥ ɩɪɢ ɫɩɚɞɚɧɟ ɧɚ ɧɚɥɹɝɚɧɟɬɨ AB. Ⱦɢɫɩɥɟɣ ɡɚ ɩɭɥɫ/ɧɨɦɟɪ ɧɚ ɩɚɦɟɬɬɚ

1. ɇɚɬɢɫɧɟɬɟ ɛɭɬɨɧɚ 2. ɇɚɬɢɫɧɟɬɟ ɢɥɢ

3. ɇɚɬɢɫɧɟɬɟ ɛɭɬɨɧɚ

ɢɥɢ

, ɡɚ ɞɚ ɜɢɞɢɬɟ ɡɚɩɚɡɟɧɢɬɟ ɜ

ɩɚɦɟɬɬɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ. : Ɂɚ ɩɨɤɚɡɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨ-ɫɬɚɪɢ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ : Ɂɚ ɩɨɤɚɡɜɚɧɟ ɧɚ ɩɨ-ɧɨɜɢ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ

.

3.3 ɂɡɦɟɪɜɚɧɟ Ɂɚɛɟɥɟɠɤɢ: • Ɂɚ ɞɚ ɫɩɪɟɬɟ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ, ɧɚɬɢɫɧɟɬɟ ɛɭɬɨɧ START/STOP ɜɟɞɧɴɠ, ɡɚ ɞɚ ɢɡɩɭɫɧɟɬɟ ɜɴɡɞɭɯɚ ɜ ɦɚɧɲɟɬɚ. • ɋɬɨɣɬɟ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɢ ɢ ɧɟ ɝɨɜɨɪɟɬɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ. Ⱥɩɚɪɚɬɴɬ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧ ɞɚ ɩɪɚɜɢ ɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹ ɢ ɞɚ ɡɚɩɚɦɟɬɹɜɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɡɚ 2 ɥɢɰɚ, ɤɚɬɨ ɢɡɩɨɥɡɜɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪɢ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥ 1 ɢ 2.

ɉɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɫɪɟɞɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ

1. ɂɡɛɟɪɟɬɟ ɜɚɲɢɹ ɂȾȿɇɌɂɎɂɄȺɌɈɊ ɇȺ ɉɈɌɊȿȻɂɌȿɅ (1 ɢɥɢ 2).

2. ɇɚɬɢɫɧɟɬɟ ɢ ɡɚɞɪɴɠɬɟ ɛɭɬɨɧɚ ɡɚ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ 3 ɫɟɤɭɧɞɢ.

1. ɂɡɛɟɪɟɬɟ ɜɚɲɢɹ

ɂȾȿɇɌɂɎɂɄȺɌɈɊ ɇȺ ɉɈɌɊȿȻɂɌȿɅ (1 ɢɥɢ 2).

Ɂɚɛɟɥɟɠɤɢ: • Ⱥɤɨ ɩɪɟɞɢɲɧɨɬɨ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ ɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɨ ɛɟɡ ɡɚɞɚɞɟɧɢ ɞɚɬɚ ɢ ɱɚɫ, ɧɹɦɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɱɢɫɥɢ ɫɪɟɞɧɚɬɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ. • Ⱥɤɨ ɧɹɦɚ ɫɴɯɪɚɧɟɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɜ ɩɚɦɟɬɬɚ, ɳɟ ɜɢɞɢɬɟ ɟɤɪɚɧ ɤɚɬɨ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɜɞɹɫɧɨ.

2. ɇɚɬɢɫɧɟɬɟ ɛɭɬɨɧɚ START/STOP. Ɇɚɧɲɟɬɴɬ ɡɚɩɨɱɜɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɨɦɩɜɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ.

ɋɌȺɊɌ

ɇȺɉɈɆɉȼȺɇȿ

ɂɁɉɍɋɄȺɇȿ

ɁȺȼɔɊɒȼȺɇȿ

ɡɚ ɩɪɨɦɹɧɚ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ

ɇɚɬɢɫɧɟɬɟ ɛɭɬɨɧɚ ɡɚ ɩɨɬɜɴɪɠɞɟɧɢɟ ɧɚ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɢ ɫɥɟɞ ɬɨɜɚ ɩɪɟɦɢɝɜɚ ɦɟɫɟɰɴɬ. ɉɨɜɬɨɪɟɬɟ ɫɴɳɢɬɟ ɫɬɴɩɤɢ, ɡɚ ɞɚ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɦɟɫɟɰɚ, ɞɟɧɹ, ɱɚɫɚ ɢ ɦɢɧɭɬɢɬɟ. Ƚɨɞɢɧɚ Ɇɟɫɟɰ Ⱦɟɧ ɑɚɫ ɉɪɨɦɟɧɢ ɉɨɬɜɴɪɞɢ Ɇɢɧɭɬɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɦɚɧɲɟɬ

ɉɪɨɦɟɧɢ ɉɨɬɜɴɪɞɢ

: ɇɚɩɪɟɞ : ɇɚɡɚɞ

1.1 ɋɢɦɜɨɥɢ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɹ:

Ɂɚ ɢɡɬɪɢɜɚɧɟ ɧɚ ɜɫɢɱɤɢ ɡɚɩɢɫɚɧɢ ɜ ɩɚɦɟɬɬɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ȼɫɢɱɤɢ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɨɬ ɩɚɦɟɬɬɚ ɫɟ ɢɡɬɪɢɜɚɬ ɨɬ ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥ.

1. ɂɡɛɟɪɟɬɟ ɜɚɲɢɹ ɂȾȿɇɌɂɎɂɄȺɌɈɊ ɇȺ ɉɈɌɊȿȻɂɌȿɅ (1 ɢɥɢ 2).

ɉɪɨɦɟɧɢ ɉɨɬɜɴɪɞɢ

2. ɇɚɬɢɫɧɟɬɟ ɛɭɬɨɧ „ɉɚɦɟɬ”, ɞɨɤɚɬɨ ɫɟ ɩɨɹɜɢ ɫɢɦɜɨɥ ( ).

ɉɪɨɦɟɧɢ ɉɨɬɜɴɪɞɢ ɉɪɨɦɟɧɢ ɉɨɬɜɴɪɞɢ

ɋɢɦɜɨɥ ɡɚ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɟɧ ɫɴɪɞɟɱɟɧ ɪɢɬɴɦ ( )

Нормален сърдечен ритъм Пулс

Ʉɨɝɚɬɨ ɚɩɚɪɚɬɴɬ ɨɬɱɟɬɟ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɟɧ ɫɴɪɞɟɱɟɧ ɪɢɬɴɦ ɞɜɚ ɢɥɢ ɩɨɜɟɱɟ ɩɴɬɢ Кръвно налягане ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ, ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɹ Неравномерен сърдечен пулс ɳɟ ɫɟ ɩɨɹɜɢ ɫɢɦɜɨɥɴɬ ɡɚ Къс Дълъг ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɟɧ ɫɴɪɞɟɱɟɧ ɪɢɬɴɦ ɫ Пулс ɢɡɦɟɪɟɧɢɬɟ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ. Кръвно налягане ɇɟɪɚɜɧɨɦɟɪɟɧ ɫɴɪɞɟɱɟɧ ɪɢɬɴɦ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɤɚɬɨ ɫɴɪɞɟɱɟɧ ɪɢɬɴɦ, ɤɨɣɬɨ ɟ 25% ɩɨ-ɦɚɥɤɨ ɢɥɢ 25% ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ ɫɪɟɞɧɢɹ ɫɴɪɞɟɱɟɧ ɪɢɬɴɦ, ɨɬɱɟɬɟɧ ɨɬ ɚɩɚɪɚɬɚ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ ɧɚ ɫɢɫɬɨɥɢɱɧɨɬɨ ɢ ɞɢɚɫɬɨɥɢɱɧɨɬɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɢɡɜɟɞɟ ɫɢɦɜɨɥɴɬ ɡɚ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɟɧ ɫɴɪɞɟɱɟɧ ɪɢɬɴɦ ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ, ɧɢɟ ɜɢ ɩɪɟɩɨɪɴɱɜɚɦɟ ɞɚ ɫɟ ɤɨɧɫɭɥɬɢɪɚɬɟ ɫ ɜɚɲɢɹ ɥɟɤɚɪ. ɋɥɟɞɜɚɣɬɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹɬɚ ɧɚ ɜɚɲɢɹ ɥɟɤɚɪ.

ɋɢɦɜɨɥ ɡɚ ɝɪɟɲɤɚ ɩɨɪɚɞɢ ɞɜɢɠɟɧɢɟ (

)

ɋɢɦɜɨɥ ɡɚ ɝɪɟɲɤɚ ɩɨɪɚɞɢ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɟ ɩɨɤɚɡɜɚ, ɚɤɨ ɫɟ ɞɜɢɠɢɬɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ. Ɇɨɥɹ, ɫɜɚɥɟɬɟ ɦɚɧɲɟɬɚ ɡɚ ɪɴɤɚ ɢ ɢɡɱɚɤɚɣɬɟ 2–3 ɦɢɧɭɬɢ. ɇɚɩɪɚɜɟɬɟ ɨɬɧɨɜɨ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ, ɨɫɬɚɧɟɬɟ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɢ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ.

ɋɢɦɜɨɥ ɡɚ ɫɪɟɞɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ (

ɋɢɦɜɨɥɴɬ ɡɚ ɂȾȿɇɌɂɎɂɄȺɌɈɊ ɇȺ ɉɈɌɊȿȻɂɌȿɅ ɢ ɩɨɤɚɡɚɧɢɟɬɨ ɡɚ ɞɚɬɚ/ɱɚɫ ɳɟ ɢɡɱɟɡɧɚɬ.

3. ɉɨɫɬɚɜɟɬɟ ɤɚɩɚɤɚ ɧɚ ɛɚɬɟɪɢɢɬɟ.

M

O. ɋɢɦɜɨɥ ɡɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥ P. ɋɢɫɬɨɥɢɱɧɨ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ Q. Ⱦɢɚɫɬɨɥɢɱɧɨ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ R. ɋɢɦɜɨɥ ɧɚ ɛɚɬɟɪɢɢɬɟ (ɧɢɫɴɤ ɡɚɪɹɞ/ɢɡɬɨɳɟɧɢ) S. ɋɢɦɜɨɥ ɡɚ ɜɨɞɚɱ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɦɚɧɲɟɬɚ T. ɋɢɦɜɨɥ ɡɚ ɫɴɪɞɟɱɟɧ ɪɢɬɴɦ (Ɇɢɝɚ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ.) U. ɋɢɦɜɨɥ ɡɚ ɩɚɦɟɬɬɚ

START/STOP ɡɚ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ 3 ɫɟɤɭɧɞɢ.

3.4 ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɹɬɚ „ɉɚɦɟɬ”

Ɇɚɧɲɟɬ: L. Ɇɚɧɲɟɬ (ɨɛɢɤɨɥɤɚ ɧɚ ɪɴɤɚɬɚ 22 42 cm) M. ȼɴɡɞɭɲɧɚ ɩɪɨɛɤɚ N. ȼɴɡɞɭɯɨɩɪɨɜɨɞ

1. ɇɚɬɢɫɧɟɬɟ ɢ ɡɚɞɪɴɠɬɟ ɛɭɬɨɧɚ

ɥɚɤɴɬɹ ɧɚ ɥɹɜɚɬɚ ɪɴɤɚ.

Ⱦɨɥɧɚɬɚ ɱɚɫɬ ɧɚ ɦɚɧɲɟɬɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɟ ɨɬ 1 ɞɨ 2 cm ɧɚɞ ɥɚɤɴɬɹ. Ɇɚɧɲɟɬɴɬ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɟ ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚɞ ɥɚɤɴɬɹ ɫ ɜɴɡɞɭɯɨɩɪɨɜɨɞɚ, ɧɚɫɨɱɟɧ ɤɴɦ ɪɴɤɚɬɚ ɜɢ.

Ⱥɤɨ ɜɚɲɟɬɨ ɫɢɫɬɨɥɢɱɧɨ ɢɥɢ ɞɢɚɫɬɨɥɢɱɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɟ ɧɚɞ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɹ ɞɢɚɩɚɡɨɧ (135 mmHg ɡɚ ɫɢɫɬɨɥɢɱɧɨ ɢ/ɢɥɢ 85 mmHg ɡɚ ɞɢɚɫɬɨɥɢɱɧɨ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ), ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɴɬ ɡɚ ɧɢɜɨ ɧɚ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ (ɰɜɟɬɟɧ) ɳɟ ɫɜɟɬɧɟ ɜ ɨɪɚɧɠɟɜɨ ɩɪɢ ɩɨɤɚɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɨɬ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ. Ⱥɤɨ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢɬɟ ɫɚ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɹ ɞɢɚɩɚɡɨɧ, ɧɹɦɚ ɞɚ ɫɟ ɜɤɥɸɱɢ ɫɜɟɬɥɢɧɚ.

ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɛɚɬɟɪɢɢ.

L

2. ɉɨɫɬɚɜɟɬɟ ɦɚɧɲɟɬɚ ɧɚɞ

2. ɉɭɫɧɟɬɟ ɛɭɬɨɧɚ START/STOP, ɤɨɝɚɬɨ ɩɨɤɚɡɚɧɢɟɬɨ ɡɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɡɚ ɧɢɜɨ ɧɚ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ (ɰɜɟɬɟɧ)

1.2 ɉɪɟɞɢ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ

H

A. B. C. D. E.

)

Ⱥɤɨ ɦɚɧɲɟɬɴɬ ɟ ɭɜɢɬ ɬɜɴɪɞɟ ɯɥɚɛɚɜɨ, ɬɨɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɟ ɞɨ ɧɟɧɚɞɟɠɞɧɢ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ. Ⱥɤɨ ɦɚɧɲɟɬɴɬ ɟ ɭɜɢɬ ɬɜɴɪɞɟ ɯɥɚɛɚɜɨ, ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɴɬ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɩɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɦɚɧɲɟɬɚ ɧɟ ɫɜɟɬɜɚ. ɉɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɜɟɬɜɚ ɜ ɡɟɥɟɧɨ. Ɍɨɜɚ ɟ ɮɭɧɤɰɢɹɬɚ, ɤɨɹɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚ ɤɚɬɨ ɩɨɦɨɳ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟ ɞɚɥɢ ɦɚɧɲɟɬɴɬ ɟ ɭɜɢɬ ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨ ɩɥɴɬɧɨ.

I

A

ȼɚɠɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɦɚɧɲɟɬ (

)

ɋɢɦɜɨɥɴɬ ɡɚ ɫɪɟɞɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɫɟ ɢɡɜɟɠɞɚ, ɤɨɝɚɬɨ ɧɚɬɢɫɧɟɬɟ ɢ ɡɚɞɴɪɠɢɬɟ ɛɭɬɨɧɚ ɡɚ ɩɚɦɟɬɬɚ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ 3 ɫɟɤɭɧɞɢ. ɇɚ ɞɢɫɩɥɟɹ ɫɟ ɩɨɹɜɹɜɚ ɧɚɣ-ɧɨɜɚɬɚ ɫɪɟɞɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ.

3. ɇɚɬɢɫɧɟɬɟ ɛɭɬɨɧɚ START/STOP, ɡɚ ɞɚ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ. Ɂɚɛɟɥɟɠɤɢ: • Ⱥɤɨ ɛɚɬɟɪɢɢɬɟ ɫɚ ɛɢɥɢ ɫɦɟɧɟɧɢ, ɞɚɬɚɬɚ ɢ ɱɚɫɴɬ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɡɚɞɚɞɟɧɢ ɨɬɧɨɜɨ. • Ⱥɤɨ ɞɚɬɚɬɚ ɢ ɱɚɫɴɬ ɧɟ ɫɚ ɡɚɞɚɞɟɧɢ, ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ ɢɥɢ ɫɥɟɞ ɧɟɝɨ ɫɟ ɩɨɹɜɹɜɚ „-:--”.

3. ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɚɩɚɪɚɬɚ 3.1 ɉɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɦɚɧɲɟɬɚ ɋɜɚɥɟɬɟ ɫɬɟɝɧɚɬɢɬɟ ɞɪɟɯɢ ɢɥɢ ɫɬɟɝɧɚɬɨ ɧɚɜɢɬ ɪɴɤɚɜ ɨɬ ɝɨɪɧɚɬɚ ɱɚɫɬ ɧɚ ɥɹɜɚɬɚ ɪɴɤɚ. ɇɟ ɩɨɫɬɚɜɹɣɬɟ ɦɚɧɲɟɬɚ ɜɴɪɯɭ ɞɟɛɟɥɢ ɞɪɟɯɢ.

1. ɉɨɫɬɚɜɟɬɟ ɞɨɛɪɟ ɜɴɡɞɭɲɧɚɬɚ ɩɪɨɛɤɚ ɜ ɧɚɤɪɚɣɧɢɤɚ ɧɚ ɚɩɚɪɚɬɚ.

Ⱥɤɨ ɜɚɲɟɬɨ ɫɢɫɬɨɥɢɱɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɟ ɧɚɞ 210 mmHg ɋɥɟɞ ɤɚɬɨ ɦɚɧɲɟɬɴɬ ɡɚɩɨɱɧɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɨɦɩɜɚ, ɧɚɬɢɫɧɟɬɟ ɢ ɡɚɞɪɴɠɬɟ ɛɭɬɨɧɚ START/STOP, ɞɨɤɚɬɨ ɚɩɚɪɚɬɴɬ ɫɟ ɧɚɩɨɦɩɚ ɫ 30 ɞɨ 40 mmHg ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ ɨɱɚɤɜɚɧɨɬɨ ɫɢɫɬɨɥɢɱɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ.

Ɂɚɛɟɥɟɠɤɢ: • Ⱥɩɚɪɚɬɴɬ ɧɹɦɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɨɦɩɚ ɧɚɞ 299 mmHg. • ɇɟ ɧɚɩɨɦɩɜɚɣɬɟ ɦɚɧɲɟɬɚ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɬɨ.

3. ɋɜɚɥɟɬɟ ɦɚɧɲɟɬɚ. 4. ɇɚɬɢɫɧɟɬɟ ɛɭɬɨɧɚ START/STOP, ɡɚ ɞɚ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ. Ⱥɩɚɪɚɬɴɬ ɫɴɯɪɚɧɹɜɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ ɜ ɩɚɦɟɬɬɚ. Ɍɨɣ ɫɟ ɢɡɤɥɸɱɜɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɫɥɟɞ 2 ɦɢɧɭɬɢ. Ɂɚɛɟɥɟɠɤɚ: ɂɡɱɚɤɚɣɬɟ 2–3 ɦɢɧɭɬɢ, ɩɪɟɞɢ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɢɬɟ ɞɪɭɝɨ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ. Ɍɨɜɚ ɢɡɱɚɤɜɚɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɜɚ ɧɚ ɚɪɬɟɪɢɢɬɟ ɞɚ ɜɴɡɜɴɪɧɚɬ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ, ɜ ɤɨɟɬɨ ɫɚ ɛɢɥɢ ɩɪɟɞɢ ɞɚɞɟɧɨ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ.

ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɪɟɠɢɦ ɡɚ ɝɨɫɬ Ⱥɩɚɪɚɬɴɬ ɫɴɯɪɚɧɹɜɚ ɜ ɩɚɦɟɬɬɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢɬɟ ɨɬ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ ɡɚ 2 ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ. Ɋɟɠɢɦɴɬ ɡɚ ɝɨɫɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɴɞɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧ ɡɚ ɟɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ ɧɚ ɞɪɭɝ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥ. ɉɪɢ ɢɡɛɢɪɚɧɟ ɧɚ ɪɟɠɢɦ ɡɚ ɝɨɫɬ, ɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹɬɚ ɧɟ ɫɟ ɡɚɩɚɡɜɚɬ ɜ ɩɚɦɟɬɬɚ.

3. Ⱦɨɤɚɬɨ ɞɴɪɠɢɬɟ ɧɚɬɢɫɧɚɬ ɛɭɬɨɧɚ , ɧɚɬɢɫɧɟɬɟ ɛɭɬɨɧɚ START/STOP ɡɚ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ 3 ɫɟɤɭɧɞɢ. Ɂɚɛɟɥɟɠɤɚ: ɇɟ ɦɨɠɟɬɟ ɞɚ ɢɡɬɪɢɟɬɟ ɱɚɫɬ ɨɬ ɡɚɩɢɫɚɧɢɬɟ ɜ ɩɚɦɟɬɬɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ. ȼɫɢɱɤɢ ɫɬɨɣɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɤɨɣɬɨ ɫɬɟ ɢɡɛɪɚɥɢ, ɳɟ ɛɴɞɚɬ ɢɡɬɪɢɬɢ.


4.1 ɋɴɨɛɳɟɧɢɹ ɡɚ ɝɪɟɲɤɚ ɉɨɤɚɡɚɧɚ ɝɪɟɲɤɚ

ɉɪɢɱɢɧɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ

Ɉɬɤɪɢɬ ɟ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɟɧ ɫɴɪɞɟɱɟɧ ɪɢɬɴɦ.

ɋɜɚɥɟɬɟ ɦɚɧɲɟɬɚ. ɂɡɱɚɤɚɣɬɟ 2 – 3 ɦɢɧɭɬɢ ɢ ɫɥɟɞ ɬɨɜɚ ɧɚɩɪɚɜɢɬɟ ɞɪɭɝɨ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ. ɉɨɜɬɨɪɟɬɟ ɫɬɴɩɤɢɬɟ ɜ ɪɚɡɞɟɥ 3.3. Ⱥɤɨ ɬɚɡɢ ɝɪɟɲɤɚ ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɤɚɡɜɚ, ɫɜɴɪɠɟɬɟ ɫɟ ɫ ɜɚɲɢɹ ɥɟɤɚɪ.

Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ.

ȼɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɩɪɨɱɟɬɟɬɟ ɢ ɩɨɜɬɨɪɟɬɟ ɫɬɴɩɤɢɬɟ ɜ ɪɚɡɞɟɥ 3.3.

Ɇɚɧɲɟɬɴɬ ɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɬɜɴɪɞɟ ɯɥɚɛɚɜɨ.

ɉɨɫɬɚɜɟɬɟ ɦɚɧɲɟɬɚ ɩɥɴɬɧɨ. ȼɢɠɬɟ ɪɚɡɞɟɥ 3.1.

5. ɉɨɞɞɪɴɠɤɚ ɢ ɫɴɯɪɚɧɟɧɢɟ 5.1 ɉɨɞɞɪɴɠɤɚ

6. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɞɚɧɧɢ

Ɂɚ ɞɚ ɩɪɟɞɩɚɡɢɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ ɨɬ ɩɨɜɪɟɞɢ, ɦɨɥɹ, ɫɴɛɥɸɞɚɜɚɣɬɟ ɫɥɟɞɧɨɬɨ: • ɉɪɢɛɟɪɟɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɬɟ ɦɭ ɧɚ ɱɢɫɬɨ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ ɦɹɫɬɨ. • ɇɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɚɛɪɚɡɢɜɧɢ ɢɥɢ ɥɟɬɥɢɜɢ ɩɨɱɢɫɬɜɚɳɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ. • ɇɟ ɢɡɦɢɜɚɣɬɟ ɢ ɧɟ ɩɨɬɚɩɹɣɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ ɢ ɧɟɝɨɜɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɜɴɜ ɜɨɞɚ. • ɇɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɛɟɧɡɢɧ, ɪɚɡɪɟɞɢɬɟɥɢ ɢɥɢ ɩɨɞɨɛɧɢ ɪɚɡɬɜɨɪɢɬɟɥɢ ɡɚ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɚɩɚɪɚɬɚ.

ɉɪɟɩɨɪɴɱɢɬɟɥɧɨ ɟ ɞɚ ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɛɚɬɟɪɢɢɬɟ ɫ ɧɨɜɢ ɜ ɧɚɣ-ɫɤɨɪɨ Ȼɚɬɟɪɢɢɬɟ ɫɚ ɫ ɧɢɫɴɤ ɡɚɪɹɞ. ɜɪɟɦɟ. ȼɢɠɬɟ ɪɚɡɞɟɥ 2.1. Ȼɚɬɟɪɢɢɬɟ ɫɚ ɢɡɬɨɳɟɧɢ.

Ɂɚɦɟɧɟɬɟ ɜɫɢɱɤɢɬɟ 4 ɛɚɬɟɪɢɢ ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɧɨɜɢ. ȼɢɠɬɟ ɪɚɡɞɟɥ 2.1.

ɉɨɫɬɚɜɟɬɟ ɡɞɪɚɜɨ ɩɪɨɛɤɚɬɚ. ɂɡɜɚɞɟɧɚ ɜɴɡɞɭɲɧɚ ɩɪɨɛɤɚ. ȼɢɠɬɟ ɪɚɡɞɟɥ 3.1. Ɇɚɧɲɟɬɴɬ ɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɬɜɴɪɞɟ ɯɥɚɛɚɜɨ.

ɉɨɫɬɚɜɟɬɟ ɦɚɧɲɟɬɚ ɩɥɴɬɧɨ. ȼɢɠɬɟ ɪɚɡɞɟɥ 3.1.

ɂɡɬɢɱɚɧɟ ɧɚ ɜɴɡɞɭɯ ɨɬ ɦɚɧɲɟɬɚ.

Ɂɚɦɟɧɟɬɟ ɦɚɧɲɟɬɚ ɫ ɧɨɜ. ȼɢɠɬɟ ɪɚɡɞɟɥ 5.3. ɉɨɜɬɨɪɟɬɟ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ. ɋɬɨɣɬɟ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨ ɢ ɧɟ ɝɨɜɨɪɟɬɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ. ȼɢɠɬɟ ɪɚɡɞɟɥ 3.3.

Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ ɢ ɦɚɧɲɟɬɴɬ ɧɟ Aɤɨ „E2” ɫɟ ɩɨɹɜɢ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ, ɟ ɧɚɩɨɦɩɚɧ ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨ. ɧɚɩɨɦɩɚɣɬɟ ɦɚɧɲɟɬɚ ɪɴɱɧɨ ɫ 30 ɞɨ 40 mmHg ɧɚɞ ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɨɬ ɩɪɟɞɢɲɧɨɬɨ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ. ȼɢɠɬɟ ɪɚɡɞɟɥ 3.3. ɇɟ ɞɨɤɨɫɜɚɣɬɟ ɦɚɧɲɟɬɚ ɡɚ ɪɴɤɚ Ɇɚɧɲɟɬɴɬ ɡɚ ɪɴɤɚ ɟ ɢ/ɢɥɢ ɧɟ ɨɝɴɜɚɣɬɟ ɧɚɩɨɦɩɚɧ ɧɚɞ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɬɨ ɜɴɡɞɭɯɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɢ ɫɥɟɞ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ. ɇɟ ɧɚɩɨɦɩɜɚɣɬɟ ɬɨɜɚ ɟ ɢɡɩɭɫɧɚɬ ɦɚɧɲɟɬɚ ɡɚ ɪɴɤɚ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɬɨ. ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ. ȼɢɠɬɟ ɪɚɡɞɟɥ 3.3. Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ. Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ.

ɉɨɜɬɨɪɟɬɟ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ. ɋɬɨɣɬɟ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨ ɢ ɧɟ ɝɨɜɨɪɟɬɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ. ȼɢɠɬɟ ɪɚɡɞɟɥ 3.3.

Ⱦɪɟɯɢɬɟ ɜɥɢɡɚɬ ɜ ɫɴɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟ ɫ ɦɚɧɲɟɬɚ.

ɋɜɚɥɟɬɟ ɜɫɢɱɤɢ ɞɪɟɯɢ, ɤɨɢɬɨ ɩɪɟɱɚɬ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ. ȼɢɠɬɟ ɪɚɡɞɟɥ 3.1.

Ƚɪɟɲɤɚ ɜ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɬɨ.

ɋɜɴɪɠɟɬɟ ɫɟ ɫ ɜɚɲɢɹ ɬɴɪɝɨɜɟɰ ɧɚ ɞɪɟɛɧɨ ɢɥɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɨɪ ɧɚ OMRON.

• ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɦɟɤɚ ɢ ɫɭɯɚ ɤɴɪɩɚ ɢɥɢ ɦɟɤɚ ɢ ɧɚɜɥɚɠɧɟɧɚ ɤɴɪɩɚ ɢ ɧɟɭɬɪɚɥɟɧ ɩɨɱɢɫɬɜɚɳ ɩɪɟɩɚɪɚɬ ɡɚ ɩɨɱɢɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɚɩɚɪɚɬɚ ɢ ɦɚɧɲɟɬɚ. • ɉɪɨɦɟɧɢ ɢɥɢ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɤɨɢɬɨ ɧɟ ɫɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɳɟ ɧɚɩɪɚɜɹɬ ɧɟɜɚɥɢɞɧɚ ɝɚɪɚɧɰɢɹɬɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. ɇɟ ɪɚɡɝɥɨɛɹɜɚɣɬɟ ɢ ɧɟ ɫɟ ɨɩɢɬɜɚɣɬɟ ɞɚ ɪɟɦɨɧɬɢɪɚɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ ɢɥɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɬɟ ɦɭ. ɋɜɴɪɠɟɬɟ ɫɟ ɫ ɜɚɲɢɹ ɨɬɨɪɢɡɢɪɚɧ ɬɴɪɝɨɜɟɰ ɧɚ ɞɪɟɛɧɨ ɢɥɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɨɪ ɧɚ OMRON.

ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɢ ɫɟɪɜɢɡ • Ɍɨɱɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɬɨɡɢ ɚɩɚɪɚɬ ɡɚ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɟ ɫɬɚɪɚɬɟɥɧɨ ɬɟɫɬɜɚɧɚ ɢ ɬɨɣ ɟ ɫɴɡɞɚɞɟɧ ɡɚ ɞɴɥɴɝ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɠɢɜɨɬ. • ɉɪɟɩɨɪɴɱɜɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚ ɚɩɚɪɚɬɚ ɧɚ ɜɫɟɤɢ 2 ɝɨɞɢɧɢ, ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɢ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɧɟ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬ ɩɪɢ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ. Ʉɨɧɫɭɥɬɢɪɚɣɬɟ ɫɟ ɫ ɜɚɲɢɹ ɨɬɨɪɢɡɢɪɚɧ ɬɴɪɝɨɜɟɰ ɧɚ ɞɪɟɛɧɨ ɢɥɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɨɪ ɧɚ OMRON.

ɋɴɯɪɚɧɹɜɚɣɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ ɜ ɱɚɧɬɚɬɚ, ɤɨɝɚɬɨ ɧɟ ɝɨ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟ.

1. ɂɡɜɚɞɟɬɟ ɜɴɡɞɭɲɧɚɬɚ ɩɪɨɛɤɚ ɨɬ ɧɚɤɪɚɣɧɢɤɚ ɧɚ ɚɩɚɪɚɬɚ. 2. ȼɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɫɝɴɧɟɬɟ ɜɴɡɞɭɯɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ ɦɚɧɲɟɬɚ. Ɂɚɛɟɥɟɠɤɚ: ɇɟ ɩɪɟɝɴɜɚɣɬɟ ɢ ɧɟ ɦɚɱɤɚɣɬɟ ɜɴɡɞɭɯɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɪɟɤɚɥɟɧɨ ɦɧɨɝɨ.

3. ɉɨɫɬɚɜɟɬɟ ɚɩɚɪɚɬɚ ɢ ɦɚɧɲɟɬɚ ɜ ɱɚɧɬɚɬɚ ɡɚ ɫɴɯɪɚɧɟɧɢɟ.

4.2 Ɉɬɫɬɪɚɧɹɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɉɪɨɛɥɟɦ

ɉɪɢɱɢɧɚ Ɇɚɧɲɟɬɴɬ ɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɬɜɴɪɞɟ ɯɥɚɛɚɜɨ.

Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɬ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ ɫɚ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɜɢɫɨɤɢ (ɢɥɢ ɧɢɫɤɢ).

ɇɚɥɹɝɚɧɟɬɨ ɜ ɦɚɧɲɟɬɚ ɧɟ ɫɟ ɩɨɤɚɱɜɚ.

ɂɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ ɟ ɧɟɜɴɡɦɨɠɧɨ ɢɥɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɫɚ ɬɜɴɪɞɟ ɧɢɫɤɢ ɢɥɢ ɬɜɴɪɞɟ ɜɢɫɨɤɢ.

Ⱦɪɟɯɢɬɟ ɜɥɢɡɚɬ ɜ ɫɴɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟ ɫ ɦɚɧɲɟɬɚ.

ɋɜɚɥɟɬɟ ɜɫɢɱɤɢ ɞɪɟɯɢ, ɤɨɢɬɨ ɩɪɟɱɚɬ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ. ȼɢɠɬɟ ɪɚɡɞɟɥ 3.1.

ȼɴɡɞɭɲɧɚɬɚ ɩɪɨɛɤɚ ɧɟ ɟ ɞɨɛɪɟ ɫɜɴɪɡɚɧɚ ɫ ɚɩɚɪɚɬɚ.

ɍɜɟɪɟɬɟ ɫɟ, ɱɟ ɜɴɡɞɭɯɨɩɪɨɜɨɞɴɬ ɟ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɫɜɴɪɡɚɧ. ȼɢɠɬɟ ɪɚɡɞɟɥ 3.1.

ɇɟ ɩɪɢɛɢɪɚɣɬɟ ɭɪɟɞɚ ɩɪɢ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɫɥɭɱɚɢ: • Ⱥɤɨ ɚɩɚɪɚɬɴɬ ɟ ɦɨɤɴɪ. • ɇɚ ɦɟɫɬɚ, ɢɡɥɨɠɟɧɢ ɧɚ ɟɤɫɬɪɟɦɧɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɜɥɚɠɧɨɫɬ, ɞɢɪɟɤɬɧɚ ɫɥɴɧɱɟɜɚ ɫɜɟɬɥɢɧɚ, ɩɪɚɯ ɢɥɢ ɤɨɪɨɡɢɜɧɢ ɢɡɩɚɪɟɧɢɹ, ɤɚɬɨ ɨɬ ɛɟɥɢɧɚ. • ɇɚ ɦɟɫɬɚ, ɩɨɞɥɨɠɟɧɢ ɧɚ ɜɢɛɪɚɰɢɢ, ɭɞɚɪɢ ɢɥɢ ɩɨɞ ɧɚɤɥɨɧ.

5.3 Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ (ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚɬɚ ɧɚ ȿɈ ɨɬɧɨɫɧɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɬɟ ɢɡɞɟɥɢɹ 93/42/ȿɂɈ) Ɇɚɧɲɟɬ Ɉɛɢɤɨɥɤɚ ɧɚ ɪɴɤɚɬɚ 22–42 cm

Ɇɚɧɲɟɬɴɬ ɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɯɥɚɛɚɜɨ.

Ɇɚɧɲɟɬɴɬ ɧɟ ɟ ɧɚɩɨɦɩɚɧ ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨ.

ɇɚɩɨɦɩɚɣɬɟ ɦɚɧɲɟɬɚ ɫ 30– 40 mmHg ɧɚɞ ɫɬɨɣɧɨɫɬɬɚ ɨɬ ɩɪɟɞɢɲɧɨɬɨ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ. ȼɢɠɬɟ ɪɚɡɞɟɥ 3.3.

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢ ɫɮɢɝɦɨɦɚɧɨɦɟɬɪɢ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɧ ɚɩɚɪɚɬ ɡɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ ɧɚ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɨɬ ɪɴɤɚ ɧɚɞ ɥɚɤɴɬɹ

Ɇɨɞɟɥ (ɤɨɞ)

M3 Comfort (HEM-7134-E)

Ⱦɢɫɩɥɟɣ

LCD ɰɢɮɪɨɜ ɞɢɫɩɥɟɣ

Ɇɟɬɨɞ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ

Ɉɫɰɢɥɨɦɟɬɪɢɱɟɧ ɦɟɬɨɞ

Ɉɛɯɜɚɬ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ

ɇɚɥɹɝɚɧɟ: ɨɬ 0 ɞɨ 299 mmHg ɉɭɥɫ: ɨɬ 40 ɞɨ 180 ɭɞɚɪɚ/ɦɢɧ

Ɍɨɱɧɨɫɬ

ɇɚɥɹɝɚɧɟ: ±3 mmHg ɉɭɥɫ: ± 5% ɨɬ ɩɨɤɚɡɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɞɢɫɩɥɟɹ

ɇɚɩɨɦɩɜɚɧɟ

ɍɩɪɚɜɥɹɜɚ ɫɟ ɨɬ ɪɚɡɦɢɬɚ ɥɨɝɢɤɚ ɫ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚ ɩɨɦɩɚ

ɂɡɩɭɫɤɚɧɟ ɧɚ ɜɴɡɞɭɯ

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɧ ɤɥɚɩɚɧ ɡɚ ɢɡɩɭɫɤɚɧɟ ɧɚ ɧɚɥɹɝɚɧɟɬɨ

ɉɚɦɟɬ

60 ɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹ ɫ ɞɚɬɚ ɢ ɱɚɫ ɡɚ ɜɫɟɤɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥ (1 ɢ 2)

Ɉɫɧɨɜɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ

ɉɨɫɬɨɹɧɟɧ ɬɨɤ 6 V 4 W

Ɂɚɯɪɚɧɜɚɧɟ

4 „AA” ɛɚɬɟɪɢɢ 1,5 V ɢɥɢ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧ ɚɞɚɩɬɟɪ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ (ȼɏɈȾ AC 100-240 V 50/60 Hz 0,12–0,065 A)

ɚɞɚɩɬɟɪ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ

Ⱥɩɚɪɚɬ: 5 ɝɨɞɢɧɢ Ɇɚɧɲɟɬ: 1 ɝɨɞɢɧɚ Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧ ɚɞɚɩɬɟɪ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ: 5 ɝɨɞɢɧɢ

ɀɢɜɨɬ ɧɚ ɛɚɬɟɪɢɢɬɟ

ɉɪɢɛɥ. 1000 ɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹ (ɩɪɢ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɧɨɜɢ ɚɥɤɚɥɧɢ ɛɚɬɟɪɢɢ)

ɉɪɢɥɨɠɧɚ ɱɚɫɬ

Ɍɢɩ BF

Ȼɚɬɟɪɢɢɬɟ ɫɚ ɢɡɬɨɳɟɧɢ.

Ȼɚɬɟɪɢɢɬɟ ɫɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨ.

ɉɨɫɬɚɜɟɬɟ ɛɚɬɟɪɢɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɧɨ, ɫɩɚɡɜɚɣɤɢ ɩɨɥɹɪɢɬɟɬɚ ɢɦ (+/-). ȼɢɠɬɟ ɪɚɡɞɟɥ 2.1.

• ɇɚɬɢɫɧɟɬɟ ɛɭɬɨɧɚ START/STOP ɢ ɩɨɜɬɨɪɟɬɟ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ. • ɋɦɟɧɟɬɟ ɛɚɬɟɪɢɢɬɟ ɫ ɧɨɜɢ. Ⱥɤɨ ɩɪɨɛɥɟɦɴɬ ɩɪɨɞɴɥɠɢ ɞɚ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚ, ɫɜɴɪɠɟɬɟ ɫɟ ɫ ɜɚɲɢɹ ɬɴɪɝɨɜɟɰ ɢɥɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɨɪ ɧɚ OMRON.

2. ȼɤɥɸɱɟɬɟ ɚɞɚɩɬɟɪɚ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ ɤɴɦ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɬɚ ɦɪɟɠɚ. Ɂɚ ɞɚ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟ ɚɞɚɩɬɟɪɚ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ, ɩɴɪɜɨ ɝɨ ɢɡɤɥɸɱɟɬɟ ɨɬ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬ ɢ ɫɥɟɞ ɬɨɜɚ ɝɨ ɢɡɤɥɸɱɟɬɟ ɢ ɨɬ ɚɩɚɪɚɬɚ.

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɬɨɪ ɧɚ ɦɚɧɲɟɬɢɬɟ, ɫɴɜɦɟɫɬɢɦɢ ɫ ɚɩɚɪɚɬɚ

,

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɦɚɧɲɟɬɚ ɧɚ ɥɹɜɚɬɚ ɪɴɤɚ Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɡɚ ɚɪɬɟɪɢɹ ɍɤɚɡɚɬɟɥ ɡɚ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɢ ɩɨɡɢɰɢɹ ɡɚ ɩɨɞɪɚɜɧɹɜɚɧɟ ɧɚ ɛɪɚɯɢɚɥɧɚɬɚ ɚɪɬɟɪɢɹ Ɇɚɪɤɢɪɨɜɤɚ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ

,

ɇɟ ɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɫ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧ ɤɚɭɱɭɤɨɜ ɥɚɬɟɤɫ ,

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɡɚ ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɧɚ ɨɛɢɤɨɥɤɚɬɚ ɧɚ ɪɴɤɚɬɚ, ɤɨɣɬɨ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ ɩɪɢ ɢɡɛɨɪɚ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚ ɦɚɧɲɟɬɚ.

Ɋɚɛɨɬɧɢ ɭɫɥɨɜɢɹ

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɬ ɞɚ ɫɩɚɡɜɚ ɫɬɚɪɚɬɟɥɧɨ ɭɤɚɡɚɧɢɹɬɚ ɜ ɬɨɜɚ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫ ɰɟɥ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ.

ɨɬ +10 ɞɨ +40°C (50 ɞɨ 104°F) ɨɬ 15 ɞɨ 90% ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ (ɛɟɡ ɤɨɧɞɟɧɡ) ɨɬ 700 ɞɨ 1060 hPa

ɨɬ -20 ɞɨ +60°C (-4 ɞɨ 140°F) ɍɫɥɨɜɢɹ ɧɚ ɫɴɯɪɚɧɟɧɢɟ/ɬɪɚɧɫɩ ɨɬ 10 ɞɨ 95% ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ (ɛɟɡ ɤɨɧɞɟɧɡ) ɨɬ 700 ɞɨ 1060 hPa ɨɪɬɢɪɚɧɟ Ɍɟɝɥɨ

ɉɨɫɬɨɹɧɟɧ ɬɨɤ

Ⱥɩɚɪɚɬ: ɩɪɢɛɥ. 300 g ɛɟɡ ɛɚɬɟɪɢɢɬɟ Ɇɚɧɲɟɬ: ɩɪɢɛɥ. 163 g

ȼɴɧɲɧɢ ɪɚɡɦɟɪɢ

Ⱥɩɚɪɚɬ: ɩɪɢɛɥ. 107 (ɲ) mm ɯ 79 (ɜ) mm ɯ 141 (ɞ) mm Ɇɚɧɲɟɬ: ɩɪɢɛɥ. 145 mm x 532 mm

Ⱦɴɥɠɢɧɚ ɧɚ ɦɚɧɲɟɬɚ

22 ɞɨ 42 cm

ɇɚɣɥɨɧ, ɩɨɥɢɟɫɬɟɪ, ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞ Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɧɚ ɦɚɧɲɟɬɚ/ɜɴɡɞɭɯɨɩ ɪɨɜɨɞɚ Ⱥɩɚɪɚɬ, ɦɚɧɲɟɬ, ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ, ɱɚɧɬɚ ɡɚ ɫɴɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɛɚɬɟɪɢɢ, ɤɚɪɬɚ ɡɚ ɡɚɩɢɫ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ

Ɂɚɛɟɥɟɠɤɢ: • Ɍɟɡɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɩɪɨɦɹɧɚ ɛɟɡ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ. • ȼ ɤɥɢɧɢɱɧɨ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ ɩɟɬɚɬɚ ɮɚɡɚ ɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɚ ɧɚ 85 ɥɢɰɚ ɫ ɰɟɥ ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟ ɧɚ ɞɢɚɫɬɨɥɢɱɧɨ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ. • Ɍɚɡɢ ɚɩɚɪɚɬ ɟ ɤɥɢɧɢɱɧɨ ɩɪɨɭɱɟɧ ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ ɧɚ ISO 81060-2:2013. • Ɍɨɡɢ ɚɩɚɪɚɬ ɧɟ ɟ ɩɨɥɭɱɢɥ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɡɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɩɪɢ ɛɪɟɦɟɧɧɢ ɩɚɰɢɟɧɬɢ. • IP ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢɹɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚ ɡɚɳɢɬɚ, ɨɫɢɝɭɪɟɧɢ ɨɬ ɜɴɧɲɧɢɬɟ ɤɨɪɩɭɫɢ, ɫɴɝɥɚɫɧɨ IEC 60529. • Ⱥɩɚɪɚɬɴɬ ɢ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɹɬ ɚɞɚɩɬɟɪ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ ɫɚ ɡɚɳɢɬɟɧɢ ɫɪɟɳɭ ɩɪɨɧɢɤɜɚɧɟ ɧɚ ɱɭɠɞɢ ɬɜɴɪɞɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɫ ɞɢɚɦɟɬɴɪ 12 mm ɢ ɩɨɜɟɱɟ, ɤɚɬɨ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɴɫɬ (ɧɚ ɪɴɤɚ). Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɹɬ ɚɞɚɩɬɟɪ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ ɟ ɡɚɳɢɬɟɧ ɨɬ ɩɪɨɧɢɤɜɚɧɟ ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɨ ɩɚɞɚɳɢ ɜɨɞɧɢ ɤɚɩɤɢ, ɤɨɢɬɨ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɩɪɢɱɢɧɹɬ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɢ ɧɨɪɦɚɥɧɚ ɪɚɛɨɬɚ.

• Ɍɨɡɢ ɚɩɚɪɚɬ ɢɡɩɴɥɧɹɜɚ ɫ ɪɚɡɩɨɪɟɞɛɢɬɟ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚ ȿɈ 93/42/ȿɂɈ (ɞɢɪɟɤɬɢɜɚ ɡɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ) ɧɚ ȿɈ. • Ɍɨɡɢ ɚɩɚɪɚɬ ɡɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ ɧɚ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚɧ ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬ EN1060, ɧɟɢɧɜɚɡɢɜɧɢ ɫɮɢɝɦɨɦɚɧɨɦɟɬɪɢ ɑɚɫɬ 1: Ɉɛɳɢ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ ɢ ɑɚɫɬ 3: Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɢɱɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ ɧɚ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ. • Ɍɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚ OMRON ɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɩɨɞ ɫɬɪɨɝɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɧɚ OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., əɩɨɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɢɹɬ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡɚ ɚɩɚɪɚɬɢɬɟ ɡɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ ɧɚ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ OMRON, ɞɚɬɱɢɤɴɬ ɡɚ ɧɚɥɹɝɚɧɟ, ɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɜ əɩɨɧɢɹ. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɧɚ ɫɢɦɜɨɥɢɬɟ ɉɪɢɥɨɠɧɚ ɱɚɫɬ – Ɍɢɩ BF ɋɬɟɩɟɧ ɧɚ ɡɚɳɢɬɚ ɫɪɟɳɭ ɬɨɤɨɜ ɭɞɚɪ (ɩɪɨɬɢɱɚɧɟ ɧɚ ɬɨɤ)

ɉɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ

7. Ƚɚɪɚɧɰɢɹ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɢ, ɱɟ ɡɚɤɭɩɢɯɬɟ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚ OMRON. Ɍɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɟ ɫɴɡɞɚɞɟɧ ɨɬ ɜɢɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɢ ɩɪɢ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɟ ɛɢɥɨ ɨɛɴɪɧɚɬɨ ɝɨɥɹɦɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. Ɍɨɣ ɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧ ɬɚɤɚ, ɱɟ ɞɚ ɩɨɥɭɱɢɬɟ ɩɴɥɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɟ ɱɟ ɫ ɧɟɝɨ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɢ ɟ ɩɨɞɞɴɪɠɚɧ ɩɨ ɧɚɱɢɧɚ, ɨɩɢɫɚɧ ɜ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɹ. Ɍɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɢɦɚ ɝɚɪɚɧɰɢɹ ɨɬ OMRON 3 ɝɨɞɢɧɢ ɫɥɟɞ ɞɚɬɚɬɚ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɚ. ɉɪɚɜɢɥɧɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɢɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ ɧɚ ɬɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɚ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɢ ɨɬ OMRON. ɉɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɬɨɡɢ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚ ɝɚɪɚɧɰɢɹ OMRON ɛɟɡɩɥɚɬɧɨ, ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɱɚɫɬɢ, ɳɟ ɪɟɦɨɧɬɢɪɚ ɢɥɢ ɩɨɞɦɟɧɢ ɞɟɮɟɤɬɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬ ɢɥɢ ɞɟɮɟɤɬɧɚɬɚ ɱɚɫɬ. Ƚɚɪɚɧɰɢɹɬɚ ɧɟ ɩɨɤɪɢɜɚ ɫɥɟɞɧɨɬɨ: a. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɪɚɡɯɨɞɢ ɢ ɪɢɫɤɨɜɟ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɚɧɟ. ɛ. Ɋɚɡɯɨɞɢ ɡɚ ɪɟɦɨɧɬ ɢ/ɢɥɢ ɞɟɮɟɤɬɢ, ɜɴɡɧɢɤɧɚɥɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ ɨɬ ɧɟɨɬɨɪɢɡɢɪɚɧɢ ɥɢɰɚ. ɜ. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɢ ɩɨɞɞɪɴɠɤɚ. ɝ. ɇɟɢɡɩɪɚɜɧɨɫɬ ɢɥɢ ɢɡɧɨɫɜɚɧɟ ɧɚ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ ɱɚɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɩɪɢɫɬɚɜɤɢ, ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɨɬ ɫɚɦɨɬɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɬɨ, ɨɫɜɟɧ ɚɤɨ ɧɟ ɫɚ ɢɡɪɢɱɧɨ ɩɨɫɨɱɟɧɢ ɤɚɬɨ ɝɚɪɚɧɰɢɨɧɧɢ ɩɨ-ɝɨɪɟ. ɞ. Ɋɚɡɯɨɞɢ, ɜɴɡɧɢɤɧɚɥɢ ɩɨɪɚɞɢ ɧɟɩɪɢɟɦɚɧɟ ɧɚ ɩɪɟɬɟɧɰɢɹ (ɡɚ ɬɹɯ ɳɟ ɛɴɞɟ ɡɚɩɥɚɳɚɧɨ). ɟ. ɓɟɬɢ ɨɬ ɤɚɤɴɜɬɨ ɢ ɞɚ ɟ ɬɢɩ, ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢ, ɜɴɡɧɢɤɧɚɥɢ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɢɥɢ ɨɬ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ. ɠ. ɍɫɥɭɝɚɬɚ ɤɚɥɢɛɪɢɪɚɧɟ ɧɟ ɟ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɜ ɝɚɪɚɧɰɢɹɬɚ. ɡ. Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɱɚɫɬɢ ɢɦɚɬ ɟɞɧɚ (1) ɝɨɞɢɧɚ ɝɚɪɚɧɰɢɹ ɨɬ ɞɚɬɚɬɚ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɚ. Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɱɚɫɬɢ ɜɤɥɸɱɜɚɬ, ɧɨ ɧɟ ɫɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢ ɞɨ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ: ɦɚɧɲɟɬ ɢ ɜɴɡɞɭɯɨɩɪɨɜɨɞ, ɚɞɚɩɬɟɪ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ. Ⱥɤɨ ɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɝɚɪɚɧɰɢɨɧɧɨ ɨɛɫɥɭɠɜɚɧɟ, ɦɨɥɹ, ɨɛɴɪɧɟɬɟ ɫɟ ɤɴɦ ɬɴɪɝɨɜɟɰɚ, ɨɬ ɤɨɝɨɬɨ ɫɬɟ ɡɚɤɭɩɢɥɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢɥɢ ɤɴɦ ɨɬɨɪɢɡɢɪɚɧ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɨɪ ɧɚ OMRON. Ɂɚ ɚɞɪɟɫɚ ɜɢɠɬɟ ɨɩɚɤɨɜɤɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ / ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɢɥɢ ɜɚɲɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɚɧ ɬɴɪɝɨɜɟɰ. Ⱥɤɨ ɢɦɚɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɨɬɤɪɢɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɫɟɪɜɢɡɢ ɧɚ OMRON, ɫɜɴɪɠɟɬɟ ɫɟ ɫ ɧɚɫ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ. www.omron-healthcare.com Ɋɟɦɨɧɬ ɢɥɢ ɩɨɞɦɹɧɚ ɜ ɝɚɪɚɧɰɢɨɧɧɢɹ ɩɟɪɢɨɞ ɧɟ ɭɞɴɥɠɚɜɚ ɢ ɧɟ ɩɨɞɧɨɜɹɜɚ ɝɚɪɚɧɰɢɨɧɧɢɹ ɩɟɪɢɨɞ. Ƚɚɪɚɧɰɢɹɬɚ ɳɟ ɛɴɞɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɚ ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɫɟ ɜɴɪɧɟ ɩɴɥɧɢɹɬ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɚɬɚ ɮɚɤɬɭɪɚ / ɤɚɫɨɜ ɛɨɧ, ɢɡɞɚɞɟɧ ɧɚ ɤɥɢɟɧɬɚ ɨɬ ɬɴɪɝɨɜɟɰɚ.

8. ɉɨɥɟɡɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɤɪɴɜɧɨɬɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ Ʉɚɤɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚ ɤɪɴɜɧɨɬɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ?

Ⱦɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ

,

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, əɩɨɧɢɹ

,

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢ ɞɢɡɚɣɧ, əɩɨɧɢɹ Ɉɛɢɤɨɥɤɚ ɧɚ ɪɴɤɚɬɚ

Ⱦɚɬɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɟ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɜ ɫɟɪɢɣɧɢɹ ɧɨɦɟɪ, ɤɨɣɬɨ ɫɟ ɧɚɦɢɪɚ ɜɴɪɯɭ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢ/ɢɥɢ ɬɴɪɝɨɜɫɤɚɬɚ ɨɩɚɤɨɜɤɚ: ɩɴɪɜɢɬɟ 4 ɰɢɮɪɢ ɨɡɧɚɱɚɜɚɬ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɚ ɫɥɟɞɜɚɳɢɬɟ 2 ɰɢɮɪɢ – ɦɟɫɟɰɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ.

ȼɚɠɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɬɧɨɫɧɨ ɟɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɬɚ ɫɴɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬ (EMC) Ɍɨɜɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɨɬ OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɚ ɧɚ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ EN60601-1-2:2007 ȿɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚ ɫɴɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬ (EMC). Ɉɛɨɪɭɞɜɚɧɟɬɨ ɡɚ ɛɟɡɠɢɱɧɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɤɚɬɨ ɛɟɡɠɢɱɧɢ ɞɨɦɚɲɧɢ ɦɪɟɠɨɜɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɦɨɛɢɥɧɢ ɬɟɥɟɮɨɧɢ ɢ ɬ.ɧ., ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɜɥɢɹɟ ɜɴɪɯɭ ɪɚɛɨɬɚɬɚ ɧɚ ɬɨɜɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ. Ɍɨɜɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɦɢɪɚ ɧɚ ɪɚɡɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɧɟ 3,3 m ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɨɬ ɬɢɩɢɱɟɧ ɦɨɛɢɥɟɧ ɬɟɥɟɮɨɧ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɢɡɯɨɞɧɚ ɦɨɳɧɨɫɬ 2 W. ȼɫɢɱɤɢ ɩɨɞɨɛɧɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɛɚɱɟ ɧɹɦɚ ɞɚ ɫɴɡɞɚɞɚɬ ɧɢɤɚɤɴɜ ɪɢɫɤ ɡɚ ɡɞɪɚɜɟɬɨ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɡɚ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɬɨ ɫɴɫ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɡɚ EMC EN60601-1-2:2007 ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɥɭɱɢ ɨɬ OMRON HEALTHCARE EUROPE ɧɚ ɚɞɪɟɫɚ, ɩɨɫɨɱɟɧ ɜ ɬɨɜɚ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɢɥɢ ɧɚ ɚɞɪɟɫ www.omron-healthcare.com. ɉɪɚɜɢɥɧɨ ɢɡɯɜɴɪɥɹɧɟ ɧɚ ɬɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɬ (Ɉɬɩɚɞɴɱɧɨ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ) Ɍɨɡɢ ɫɢɦɜɨɥ, ɩɨɤɚɡɚɧ ɧɚ ɨɩɚɤɨɜɤɚɬɚ ɢɥɢ ɩɪɢɥɟɠɚɳɢɬɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɨɡɧɚɱɚɜɚ, ɱɟ ɚɩɚɪɚɬɴɬ ɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɯɜɴɪɥɹ ɫ ɞɪɭɝɢɬɟ ɞɨɦɚɤɢɧɫɤɢ ɨɬɩɚɞɴɰɢ ɫɥɟɞ ɢɡɥɢɡɚɧɟɬɨ ɦɭ ɨɬ ɭɩɨɬɪɟɛɚ. Ɂɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɹɬ ɜɴɡɦɨɠɧɢ ɜɪɟɞɢ ɡɚ ɨɤɨɥɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ ɢɥɢ ɱɨɜɟɲɤɨɬɨ ɡɞɪɚɜɟ, ɩɪɢɱɢɧɟɧɢ ɨɬ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɧɨ ɢɡɯɜɴɪɥɹɧɟ, ɦɨɥɹ, ɨɬɞɟɥɟɬɟ ɬɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɨɬ ɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟ ɨɬɩɚɞɴɰɢ ɢ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚɣɬɟ, ɡɚ ɞɚ ɧɚɫɴɪɱɢɬɟ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɬɨ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɬɟ. Ⱦɨɦɚɤɢɧɫɬɜɚɬɚ, ɤɨɢɬɨ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɬɨɡɢ ɚɩɚɪɚɬ, ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɫɜɴɪɠɚɬ ɫ ɬɴɪɝɨɜɟɰɚ, ɨɬ ɤɴɞɟɬɨ ɫɚ ɡɚɤɭɩɢɥɢ ɬɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɢɥɢ ɫ ɦɟɫɬɧɚɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɤɴɞɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɩɪɟɞɚɞɚɬ ɬɨɡɢ ɚɩɚɪɚɬ ɡɚ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚɧɟ.

Ʉɪɴɜɧɨɬɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɟ ɫɢɥɚɬɚ ɧɚ ɧɚɬɢɫɤɚ, ɤɨɣɬɨ ɤɪɴɜɬɚ ɨɤɚɡɜɚ ɜɴɪɯɭ ɫɬɟɧɢɬɟ ɧɚ ɚɪɬɟɪɢɢɬɟ. Ⱥɪɬɟɪɢɚɥɧɨɬɨ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɫɟ ɩɪɨɦɟɧɹ ɜ ɯɨɞɚ ɧɚ ɫɴɪɞɟɱɧɢɹ ɰɢɤɴɥ. ɇɚɣ-ɜɢɫɨɤɨɬɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɰɢɤɴɥɚ ɫɟ ɧɚɪɢɱɚ ɫɢɫɬɨɥɢɱɧɨ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ; ɧɚɣ-ɧɢɫɤɨɬɨ – ɞɢɚɫɬɨɥɢɱɧɨ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ. Ⱦɜɟɬɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹ ɡɚ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ, ɫɢɫɬɨɥɢɱɧɨ ɢ ɞɢɚɫɬɨɥɢɱɧɨ, ɫɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢ, ɡɚ ɞɚ ɦɨɠɟ ɥɟɤɚɪɹɬ ɞɚ ɩɪɟɰɟɧɢ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟɬɨ ɧɚ ɤɪɴɜɧɨɬɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɚ.

Ʉɚɤɜɨ ɟ ɚɪɢɬɦɢɹ? Ⱥɪɢɬɦɢɹɬɚ ɟ ɫɴɫɬɨɹɧɢɟ, ɩɪɢ ɤɨɟɬɨ ɫɴɪɞɟɱɧɢɹɬ ɪɢɬɴɦ ɟ ɚɧɨɪɦɚɥɟɧ ɩɨɪɚɞɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɧɟ ɧɚ ɛɢɨɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɤɨɹɬɨ ɞɜɢɠɢ ɫɴɪɰɟɬɨ. Ɍɢɩɢɱɧɢ ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɫɚ ɩɪɟɫɤɚɱɚɧɟɬɨ ɧɚ ɫɴɪɰɟɬɨ, ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɜɢɜɚɧɟ, ɚɧɨɪɦɚɥɧɨ ɛɴɪɡ (ɬɚɯɢɤɚɪɞɢɹ) ɢɥɢ ɛɚɜɟɧ (ɛɪɚɞɢɤɚɪɞɢɹ) ɩɭɥɫ.

Ɂɚɳɨ ɫɟ ɩɪɟɩɨɪɴɱɜɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ ɧɚ ɤɪɴɜɧɨɬɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɭ ɞɨɦɚ? Горна крива: систолично кръвно налягане 200 Ɇɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɤɚɬɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, Долна крива: диастолично кръвно налягане ɛɟɡɩɨɤɨɣɫɬɜɨ ɢɥɢ ɬɨɜɚ ɩɪɟɡ ɤɨɟ ɜɪɟɦɟ ɧɚ 150 ɞɟɧɹ ɟ ɢɡɜɴɪɲɟɧɨ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ, ɦɨɝɚɬ ɞɚ 100 ɩɨɜɥɢɹɹɬ ɧɚ ɜɚɲɟɬɨ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ. ȿɞɢɧɢɱɧɨ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɧɟ ɟ 50 6 12 18 24 ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɩɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ Време от деня ɞɢɚɝɧɨɡɚ. Пример: колебание в рамките на деня (мъж, 35-годишен) ɉɨɪɚɞɢ ɬɨɜɚ ɧɚɣ-ɞɨɛɪɟ ɟ ɞɚ ɩɪɚɜɢɬɟ ɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹɬɚ ɧɚ ɤɪɴɜɧɨɬɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɩɨ ɟɞɧɨ ɢ ɫɴɳɨ ɜɪɟɦɟ ɜɫɟɤɢ ɞɟɧ, ɡɚ ɞɚ ɩɨɥɭɱɢɬɟ ɬɨɱɧɚ ɢɧɞɢɤɚɰɢɹ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜ ɤɪɴɜɧɨɬɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ. Ʉɪɴɜɧɨɬɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨ ɟ ɧɢɫɤɨ ɫɭɬɪɢɧ ɢ ɫɟ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚ ɨɬ ɨɛɹɞ ɞɨ ɜɟɱɟɪɬɚ. Ɍɨ ɟ ɩɨ-ɧɢɫɤɨ ɩɪɟɡ ɥɹɬɨɬɨ ɢ ɩɨ-ɜɢɫɨɤɨ ɩɪɟɡ ɡɢɦɚɬɚ.

ɉɨ ɤɚɤɴɜ ɧɚɱɢɧ ɯɢɩɟɪɬɨɧɢɹɬɚ ɟ ɫɜɴɪɡɚɧɚ ɫ ɢɧɫɭɥɬɚ? ɏɢɩɟɪɬɨɧɢɹɬɚ (ɜɢɫɨɤɨ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ) ɟ ɤɥɸɱɨɜ ɪɢɫɤɨɜ ɮɚɤɬɨɪ ɡɚ ɩɨɥɭɱɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɢɧɫɭɥɬ. ɋɦɹɬɚ ɫɟ, ɱɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɬɨ ɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɢ ɫ ɯɢɩɟɪɬɨɧɢɹ ɛɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɥɨ 1 ɨɬ 4 ɯɟɦɨɪɚɝɢɱɧɢ ɢɧɫɭɥɬɚ (ɤɪɴɜɨɢɡɥɢɜ ɜ ɦɨɡɴɤɚ). ɍɤɚɡɚɧɢɹɬɚ ɡɚ ɯɢɩɟɪɬɨɧɢɹ ɩɨɞɤɪɟɩɹɬ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɞɨɦɚɲɟɧ ɚɩɚɪɚɬ ɡɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ ɧɚ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ ɜ ɞɨɩɴɥɧɟɧɢɟ ɤɴɦ ɢɡɦɟɪɜɚɧɢɹɬɚ ɜ ɥɟɤɚɪɫɤɢɬɟ ɤɚɛɢɧɟɬɢ ɡɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɩɪɚɜɹɧɟ ɫ ɯɢɩɟɪɬɨɧɢɹɬɚ. ɋɩɪɚɜɤɢ ɨɬɧɨɫɧɨ ɝɨɪɧɢɬɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɬɜɴɪɞɟɧɢɹ ɫɚ ɧɚ ɪɚɡɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɢ ɩɨɢɫɤɜɚɧɟ.

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥ

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 əɉɈɇɂə

ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥ ɡɚ ȿɋ

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, ɏɈɅȺɇȾɂə www.omron-healthcare.com

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɚ ɛɚɡɚ

OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, ȼɢɟɬɧɚɦ

Ɏɢɥɢɚɥɢ Ɇɟɬɪɨɥɨɝɢɱɟɧ ɫɢɦɜɨɥ

OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com

ɋɢɦɜɨɥ ɡɚ ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɨ ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, ȽȿɊɆȺɇɂə www.omron-healthcare.com

ɋɟɪɢɟɧ ɧɨɦɟɪ

OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, ɎɊȺɇɐɂə www.omron-healthcare.com

Ɉɛɨɪɭɞɜɚɧɟ Ʉɥɚɫ II. Ɂɚɳɢɬɚ ɫɪɟɳɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢ ɭɞɚɪ

IP XX

ɚɞɚɩɬɟɪɚ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ ɤɴɦ ɝɧɟɡɞɨɬɨ ɡɚ ɚɞɚɩɬɟɪɚ ɨɬ ɡɚɞɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɚɩɚɪɚɬɚ.

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫ ɬɴɪɝɨɜɫɤɚ ɦɚɪɤɚ OMRON ɡɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ ɧɚ ɤɪɴɜɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ

,

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɬ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɢ ɫɩɪɚɜɤɚ ɫ ɬɨɜɚ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ.

ɋɬɟɩɟɧ ɧɚ ɡɚɳɢɬɚ ɨɬ ɩɪɨɧɢɤɜɚɧɟ ɩɨ IEC 60529 CE ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚ

Ȼɢɡɧɟɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɫɜɴɪɠɚɬ ɫ ɞɨɫɬɚɜɱɢɤɚ ɫɢ ɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɨɡɧɚɹɬ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɬɚ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɡɚ ɩɨɤɭɩɤɚ. Ɍɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɯɜɴɪɥɹ ɤɚɬɨ ɨɬɩɚɞɴɤ ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɞɪɭɝɢ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɢ ɨɬɩɚɞɴɰɢ.

ɋɢɦɜɨɥ GOST-R

1. ɋɜɴɪɠɟɬɟ ɤɨɧɟɤɬɨɪɚ ɧɚ ɋɦɟɧɟɬɟ 4-ɬɟ ɛɚɬɟɪɢɢ ɫ ɧɨɜɢ. ȼɢɠɬɟ ɪɚɡɞɟɥ 2.1.

Ɂɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɚɦɨ ɧɚ ɡɚɤɪɢɬɨ

Ʉɥɚɫ ɧɚ ɡɚɳɢɬɚ ɨɬ Ⱥɩɚɪɚɬ: IP20 ɩɪɚɯ ɢ ɜɥɚɝɚ Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧ ɚɞɚɩɬɟɪ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ: IP21

HEM-FL31

Ɂɚɛɟɥɟɠɤɚ: ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɥɟɫɧɨɞɨɫɬɴɩɟɧ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢ ɤɨɧɬɚɤɬ, ɜ ɤɨɣɬɨ ɞɚ ɜɤɥɸɱɢɬɟ ɢ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟ ɚɞɚɩɬɟɪɚ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ.

Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ ɩɨɥɹɪɢɬɟɬ ɧɚ ɤɨɧɟɤɬɨɪɚ

,

Ɂɚɳɢɬɚ ɫɪɟɳɭ ME ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ ɫ ɜɴɬɪɟɲɧɨ ɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟ (ɫɚɦɨ ɩɪɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢ ɭɞɚɪ ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɛɚɬɟɪɢɢɬɟ) Ʉɥɚɫ II ME ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ (ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧ ɚɞɚɩɬɟɪ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ)

HHP-CF01 (2-ɳɢɮɬɨɜ EU ɳɟɩɫɟɥ)

ɂɡɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɹ ɚɞɚɩɬɟɪ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜ ɬɨɤ

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɡɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨ ɧɚɥɹɝɚɧɟ

,

ȿɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɟɧ ɫɪɨɤ (ɩɨɥɟɡɟɧ ɠɢɜɨɬ)

HHP-BFF01 (3-ɳɢɮɬɨɜ UK ɳɟɩɫɟɥ)

Ɂɚɦɟɧɟɬɟ ɦɚɧɲɟɬɚ ɫ ɧɨɜ. ȼɢɠɬɟ ɪɚɡɞɟɥ 5.3. ɉɨɫɬɚɜɟɬɟ ɦɚɧɲɟɬɚ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɬɚɤɚ, ɱɟ ɩɥɴɬɧɨ ɞɚ ɨɛɝɪɴɳɚ ɪɴɤɚɬɚ. ȼɢɠɬɟ ɪɚɡɞɟɥ 3.1.

ɇɢɳɨ ɧɟ ɫɟ ɫɥɭɱɜɚ ɩɪɢ ɧɚɬɢɫɤɚɧɟ ɧɚ ɛɭɬɨɧɢɬɟ.

Ⱦɪɭɝɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.

ɉɨɫɬɚɜɟɬɟ ɦɚɧɲɟɬɚ ɩɥɴɬɧɨ. ȼɢɠɬɟ ɪɚɡɞɟɥ 3.1.

ɋɬɨɣɬɟ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨ ɢ ɧɟ Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɢɥɢ ɝɨɜɨɪɟɧɟ ɝɨɜɨɪɟɬɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɩɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɢɡɦɟɪɜɚɧɟɬɨ. ɢɡɦɟɪɜɚɧɟ. ȼɢɠɬɟ ɪɚɡɞɟɥ 3.3.

ɂɡɬɢɱɚɧɟ ɧɚ ɜɴɡɞɭɯ ɨɬ ɦɚɧɲɟɬɚ.

Ɇɚɧɲɟɬɴɬ ɢɡɩɭɫɤɚ ɜɴɡɞɭɯ ɦɧɨɝɨ ɛɴɪɡɨ.

Ɋɟɲɟɧɢɟ

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɚ

ɋɴɞɴɪɠɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ

5.2 ɋɴɯɪɚɧɟɧɢɟ

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɡɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ

mmHg

4. ɋɴɨɛɳɟɧɢɹ ɡɚ ɝɪɟɲɤɢ ɢ ɨɬɫɬɪɚɧɹɜɚɧɟ ɧɚ ɧɟɢɡɩɪɚɜɧɨɫɬɢ

ɉɚɪɬɢɞɟɧ (LOT) ɧɨɦɟɪ Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɡɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ

ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɜ ȼɢɟɬɧɚɦ

Ръководство за употреба на Апарат за кръвно налягане Omron (Омрон) M3 Comfort  

Модел: HEM-7131-E. Ръководството е на Български език. Последна редакция 2.5.2016

Ръководство за употреба на Апарат за кръвно налягане Omron (Омрон) M3 Comfort  

Модел: HEM-7131-E. Ръководството е на Български език. Последна редакция 2.5.2016

Advertisement