Page 1

สรุปผลงาน สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) พ.ศ. 2555

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) COMMUNITY PHARMACY ASSOCIATION (THAILAND)

สรุปผลงานของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ในรอบปี 2555 ในปีพ.ศ.2555 ที่ผ่านมา สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ดำ�เนินงานภายใต้การนำ�ของนายก สมาคมฯหญิงคนแรก คือ ภญ.ช้องมาศ นิติศฤงคาริน ด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรม ชุมชน และในคณะกรรมการสมาคมฯหลายสมัย คณะกรรมการวาระปี 2554-2555 จึงสืบสาน ริเริ่ม ผลักดัน และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการทางเภสัชกรรมชุมชนมากมาย ภายใต้วิสัยทัศน์ “เภสัชกรรมชุมชน มุง่ พัฒนาสูค่ วามก้าวหน้า เพือ่ เกียรติศกั ดิแ์ ห่งวิชาชีพ และสุขภาวะทีด่ ขี องประชาชน ” และพันธกิจ 4 ข้อ ดังนี้ คือ 1. พัฒนาความก้าวหน้าและผดุงเกียรติ วิชาชีพ 2. ส่งเสริมความสามัคคี และสนับสนุนสวัสดิการของ สมาชิกฯ 3. เป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือ และ เป็นตัวแทนดูแลผลประโยชน์ ให้กับสมาชิกฯ 4. คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภคในการได้รับบริการทางด้านเภสัชกรรมชุมชน และจากวิสัยทัศน์และพันธกิจข้างต้น คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ประชุมระดมสมอง วางแผนและ จัดทำ�ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ขึ้นมา ดังนี้คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มศักยภาพและความร่วมมือของสมาชิก ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพ ความเข้มแข็งองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมให้สมาชิกมีศักยภาพในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างและพัฒนาเครือข่ายการทำ�งานทั้งภายในและภายนอกวิชาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพิ่มการรับรู้ ตระหนัก และ การยอมรับจากสังคม ทั้งนี้ ในวาระของคณะกรรมการชุดปัจจุบันได้ทยอยดำ�เนินงาน และจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ โดยในรอบปีที่ผ่านมา สมาคมได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสมาชิกและกิจกรรมเพื่อ สาธารณประโยชน์ และได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอันดีจากองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างๆ สามารถสรุปแบ่งตามยุทธศาสตร์หลัก 5 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 8

วารสารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน


สรุปผลงานของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ในรอบปี 2555

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพและความร่วมมือของสมาชิก

การเพิ่มจำ�นวนสมาชิก และการกระจายตัวของสมาชิก

+ ด้านสมาชิกสัมพันธ์และทะเบียน : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สมาคมฯมีสมาชิกทั้งหมด 3,591 คน(ติดต่อได้ 3,385 คน) จำ�นวนสมาชิกที่สมัครใหม่ในปี 2555 จำ�นวน 160 คน ข้อมูลจำ�นวนสมาชิก สมาคม สถิตจิ �ำ นวนร้อยละสมาชิกแสดงแยกตามประเภทงานต่างๆ และตามภูมภิ าค ดังแสดงในแผนภูมติ อ่ ไปนี ้

สมาชิกทั้งหมดระหว่างปี 2550-2555

ร้อยละของจำ�นวนสมาชิกแบ่งแยกตามประเภทของงาน วารสารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน

9


สรุปผลงานของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ในรอบปี 2555

+ สมาคมฯเข้าไปมีสว่ นร่วมในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ตามคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย และมหาวิทยาลัย สยาม เป็นต้น ในการบรรยายความรู้ด้านเภสัชกรรมชุมชนให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักและ เข้าใจบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนมากยิ่งขึ้น + สมาคมฯสร้างสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างเหมาะสมเพื่อจูงใจสมาชิก เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ต่างๆ ใน การจัดซื้อสินค้าให้กับสมาชิกสมาคมฯ เช่น การจัดหาน้ำ�เกลือเพื่อแบ่งเบาภาวการณ์ขาดแคลน + สมาคมฯขยายฐานสมาชิกสู่ภูมิภาค โดยสร้างร่วมมือกับชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัด ประชุมวิชาการจังหวัดภูมิภาค และจัดอบรมเภสัชกรภูมิภาคในโครงการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนเชื่อมต่อระบบ เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต โดยวิทยากรจากประเทศออสเตรเลีย

เพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่สมาชิกเพื่อให้เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

+ การจัดประชุมวิชาการประจำ�ทุกเดือน และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ : จัดประชุม 15 ครั้ง เป็น การประชุมวิชาการ 12 ครั้ง, ประชุมใหญ่ 1 ครั้ง และประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ได้แก่ o งาน All About Infection เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้ทางด้าน การใช้ยาปฏิชีวนะต่างๆอย่างรอบด้าน แนะนำ�แนวทางและสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติการใช้ยาทาง เภสัชกรรมชุมชน เพื่อให้สมาชิกนำ�กลับไปปฏิบัติในร้านยาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย o งาน All About Business เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นการรวบรวมองค์ความ รู้ ในการทำ�ธุรกิจร้านยาเพื่อความอยู่รอด การต่อยอดธุรกิจร้านยา รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กับร้านยาใน การก้าวเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 • สมาคมฯจัดทำ�วารสารเภสัชกรรมชุมชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในแวดวงวิชาชีพ รวมทั้งนำ� เสนอเนื้อหาที่ทันสมัยทางวิชาการเกี่ยวกับโรค ยา การรักษา การดูแลสุขภาพและการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต่างๆ โดยเผยแพร่วารสารไปยังสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ปีละ 6 ฉบับ (ออกทุก 2 เดือน) • สมาคมฯร่วมมือกับภาควิชาเภสัชศาสตร์สงั คมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์จฬุ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในการจัดทำ�หลักสูตรนวัตกรรมการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน รุ่นที่ 1 มีระยะเวลาจัดการอบรม 16 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาทักษะและมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในงานบริบาลเภสัชกรรมชุมชนในร้านยา และเพื่อเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการสู่ธุรกิจร้านยาที่ยั่งยืน ทำ�ให้ร้านยาสามารถรวมกลุ่มกันทำ�กิจกรรมต่างๆ มีศักยภาพในการ แข่งขันมากยิ่งขึ้น และเป็นตัวอย่างที่ดีของร้านยาอื่นๆ

“สร้างความเป็นปึกแผ่น และประสานความร่วมมือของสมาชิกในส่วนของสมาคมฯ”

10

วารสารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน


สรุปผลงานของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ในรอบปี 2555

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพความเข้มแข็งขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบการสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

• สมาคมฯปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ www.pharcpa.com และปรับปรุงให้มีการพัฒนาระบบการลง ทะเบียนประชุมวิชาการออนไลน์ สร้างระบบบันทึกกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมผ่านทาง เว็บไซต์ นอกจากนี้ยัง Update Domain เพื่อใช้รองรับระบบใหม่และเพื่อให้สามารถรองรับความทันสมัยของ โปรแกรมใหม่ๆมากยิ่งขึ้น • สมาคมฯพัฒนารูปแบบการนำ�เสนอระบบการส่งข้อมูลข่าวสารหรือจดหมายวิชาการออนไลน์ เช่น การสร้าง Facebook Fanpage เพื่อส่งข่าวสารและกิจกรรมถึงสมาชิกได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสทางการเงิน

• สมาคมฯจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆของสมาคม ยกตัวอย่างเช่น การจัดทำ� CPA Catalog การจัดทำ�โครงการพัฒนาสื่อวิทยุ การจัดประชุมวิชาการประจำ�เดือน งานประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี การออกบูธในงานประชุมต่างๆ การจัดทำ�วารสาร การทำ�โครงการต่างๆที่ได้รับทุนจากแหล่งอื่นๆ • สมาคมฯจัดระบบการบริหารการเงินต่างๆ เช่น การเพิ่มมูลค่าเงินฝาก การจัดทำ�งบประมาณค่าใช้ จ่ายในการทำ�กิจกรรมในแต่ละโครงการ การจัดระเบียบการจัดการทางการเงินและบัญชี ให้มีความโปร่งใสมาก ขึ้น ตรวจสอบได้ • สมาคมฯมีการสร้างระบบการติดตามผลการประชุม และการทำ�โครงการต่างๆเพื่อให้ทราบถึงความ คืบหน้าและความต่อเนื่องของการดำ�เนินกิจกรรม • สมาคมสนั บ สนุ น ให้ ม ี ก ารทำ � การวิ จ ั ย เภสั ช กรรมชุ ม ชน โดยการจั ด เวที ก ารประกวดงานวิ จ ั ย เภสัชกรรมชุมชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้เป็นที่รวบรวมงานวิจัยของนักศึกษา และสมาชิกที่สนใจในการ ทำ�งานวิจัยทางด้านเภสัชกรรมชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้สมาชิกมีศักยภาพในการแข่งขัน การสร้างระบบที่ปรึกษาสำ�หรับร้านเภสัชกรชุมชน • สมาคมฯจัดตั้งคณะทำ�งานในการจัดทำ�สมรรถนะเภสัชกรชุมชน เพื่อหาลักษณะและอัตลักษณ์เฉพาะ ของเภสัชกรชุมชนที่ควรมีและควรเป็น ตอบสนองบริบทสุขภาพของประเทศไทย รวมทั้ง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ของวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนที่มีเอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ในวิชาชีพ เสนอแก่สภา เภสัชกรรรม ศูนย์การศึกษาทางเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะเภสัชศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย เพื่อ สร้างเภสัชกรชุมชนที่มีความสามารถในอนาคต • สมาคมฯเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ โดยการทำ� MOU ร่วมกับศูนย์ศึกษา เภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ซึ่งเป็นศูนย์รวมของคณะเภสัชทุกสถาบัน) เพิ่มการพัฒนาวิชาการ การส่งเสริม งานวิจัยและส่งเสริมร้านยาเพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมชุมชน วารสารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน

11


สรุปผลงานของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ในรอบปี 2555

Á • สมาคมฯจัดทำ�โครงการพี่เลี้ยง(ที่ปรึกษา)ร้านยาเภสัชกรชุมชนขึ้น เพื่อให้คำ�ปรึกษาสำ�หรับผู้ที่ ต้องการพัฒนาร้านยาให้มีคุณภาพและมีวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมที่ดี หรือต้องการเริ่มต้นเปิดร้านยา

การสร้างค่านิยมที่เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ

• สมาคมฯจัดทำ�โครงการร้านยาพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค (ร้านยาสีเขียว) เพื่อเป็นกำ�ลังใจและสนับสนุน ให้กับร้านยาที่ปฏิบัติดี และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติตามหลัก GPP (Good Pharmacy Practice) สามารถพัฒนาเข้าสู่การเป็นร้านยาคุณภาพได้ต่อไป โดยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมผ่านงาน ประชุมวิชาการและประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ การเตรียมนำ�ร้านยาเข้าร่วมโครงการระบบประกันสุขภาพ • สมาคมฯมีการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานร้านยาสู่ร้านยาคุณภาพ ดังนี้ o สมาคมฯร่วมกับสภาเภสัชกรรมและสำ�นักพัฒนาร้านยา สนับสนุนร้านยาที่ต้องการเข้าร่วม เป็นร้านยาคุณภาพโดยมอบส่วนลดค่าธรรมเนียมจาก 3,000 บาท เหลือ 1,500 บาท และยกเว้นค่าธรรมเนียม การต่ออายุร้านยาคุณภาพให้กับร้านที่ได้รับการรับรองแล้ว (การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นกับสภา เภสัชกรรมเป็นผู้พิจารณา) o สมาคมฯร่วมกับบริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำ�กัด(มหาชน) จัดทำ�ป้ายสนับสนุนการทำ�ร้านยา คุณภาพ แจกให้กับร้านยาคุณภาพ และร้านยาที่ต้องการเข้าร่วมเป็นร้านยาคุณภาพ จำ�นวน 200 ชุด • สมาคมฯ จัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือ GPP (Good Pharmacy Practice) และจัดพิมพ์ หนังสือคู่มือการพัฒนาตนเองสู่การมีวิธีการปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมในร้านยา ครั้งที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการทำ�งานทั้งในและนอกวิชาชีพ

สมาคมฯมีการพัฒนาเครือข่ายในการทำ�งานร่วมกับหน่วยงานต่างๆดังนี้

ในระดับนานาชาติ • International Pharmaceutical Federation (F.I.P) ภายใต้โครงการ GPP Concept Promotion Project ซึง่ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) และเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนาขึ้น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก Nagai Foundation ในการส่งเสริมให้ร้านยามีวิธีปฏิบัติที่ดี (GPP) และการจัดทำ�ตัวชี้วัดคุณภาพเพื่อใช้พัฒนาร้านยา นอกจากนี้สมาคมฯได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานของโครงการในการประชุมF.I.P. World Congress ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศ เนเธอร์แลนด์ ในเดือนตุลาคม2555 ที่ผ่านมา อีกทั้งในการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการเซ็นข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) -The Pharmacy Guild of Australia ในการร่วมกัน พัฒนางานเภสัชกรรมชุมชนของทั้งสองประเทศในอนาคต • The Pharmacy Guild of Australia ภายใต้โครงการศึกษาดูงานการบูรณาการร้านยาในระบบ บริการปฐมภูมิ ประเทศออสเตรเลีย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GPP Concept Promotion Project ซึ่ง เป็นการไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบ Primary Health care ของประเทศออสเตรเลียในการทำ�งานร่วมกับ สหสาขาวิชาชีพ และนำ�ความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนา กิจกรรมที่ส่งเสริมบทบาทเภสัชกรรมชุมชนและระบบการคิด 12

วารสารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน


สรุปผลงานของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ในรอบปี 2555

ค่าตอบแทนให้แก่ร้านยา ตลอดจนระบบการพัฒนาคุณภาพและการจัดการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับร้านยา เป็นการ สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือเกี่ยวกับความรู้ในบริการด้านเภสัชกรรมระหว่างประเทศ อันเป็นผล ให้เกิดข้อตกลงร่วมมือ(MOU)ระหว่างสองประเทศ นอกจากนี้สมาคมฯยังได้นำ�ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน มาจัดระบบ ปรับโครงสร้างการบริหารภายในสมาคมอีกด้วย ในระดับประเทศ • อย. ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และ โครงการศึกษาผลกระทบการเปิดการค้าเสรีอาเซียนกับร้านขายยา • สปสช. ภายใต้โครงการดูแลปัญหาจากการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะรายในชุมชน และโครงการพัฒนา ศักยภาพเภสัชกรชุมชนในร้านยาคุณภาพ • สำ�นักอนามัยกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังและจัดการด้านยาในกลุ่ม โรคเรื้อรังโดยร้านยา • สภาเภสัชกรรม ภายใต้โครงการอบรมเพื่อการรับรองเภสัชกรผู้รับอนุญาตปฏิบัติการเภสัชกรรม ชุมชน โครงการ 1,000 ร้านยาคุณภาพ งานสมัชชาเภสัชกรรมไทย 99 ปี และงานสัปดาห์เภสัชกรรม • มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน และสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ ประกวดสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ และการประกวดงานวิจัยเภสัชกรชุมชน ปีที่ 3 • สมาพันธ์พัฒนาคุณภาพร้านขายยาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 3 องค์กร ได้แก่ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สมาคมร้านขายยา และชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ในการร่วม มือกันพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจร้านยาภายใต้กฎหมาย จรรยาบรรณ และกติกาของวิชาชีพเภสัชกรรม • ศ.ศ.ภ.ท. ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งฝึกงานวิชาชีพ • เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ (คภยส.) ภายใต้โครงการเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ และกระตุ้นให้เภสัชกรหรือผู้ประกอบการร้านยาเข้า มาช่วยเหลือหรือส่งต่อผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่มากยิ่งขึ้น • มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในร้านยา และโครงการแลก เลี่ยนเรียนรู้ เพื่อลด ละ เลิก การใช้ยาปฏิชีวนะผิดๆในชุมชน • คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร ภายใต้โครงการ จัดทำ�หลักสูตรอบรมระยะสั้น “นวัตกรรมการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน” • เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยส่งตัวแทนของสมาคมฯเป็นวิทยากรให้ รายการ 91 ยาน่ารู้ ซึง่ สนับสนุนโดยเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คลืน่ สวพ.91 MHz. • บริษัทยา o ภายใต้โครงการ Opentrade ในการจัดการเป็นตัวแทนของสมาชิกในการทำ� Promotion ร่วมกับบริษัท o ภายใต้โครงการ Retail Management เป็นการจัดการการบริหารการวางสินค้าหน้าร้านให้ มีความน่าสนใจ รวมถึงการปรับปรุงร้านใหม่ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น วารสารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน

13


สรุปผลงานของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ในรอบปี 2555

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มการรับรู้ ตระหนัก และการยอมรับจากสังคม สมาคมฯร่วมถ่ายทอดนวัตกรรม เพื่อพัฒนางานวิจัยเภสัชกรรมชุมชน ภายใต้โครงการ ประกวดสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ และการประกวดงานวิจัยเภสัชกรรมชุมชน ปีที่ 3 สมาคมฯร่วมรณรงค์แก้ปัญหาจากการใช้ยาระดับประเทศ ภายใต้โครงการรณรงค์การใช้ ยาปฏิชีวนะ อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการพัฒนา Guideline การใช้ยาปฏิชีวนะที่รับรองโดยสมาคม เภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) นอกจากนี้ยังจัดทำ�การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างร้านยาเภสัชกร ชุมชนเพื่อนำ�ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาจัดทำ�แนวทางสำ�หรับเภสัชกรชุมชน สมาคมฯมีการพัฒนาช่องทางสื่อสาธารณะ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เป็นที่ รู้จักของทั้งบุคคลในวงการวิชาชีพ และประชาชนทั่วไป ซึ่งได้พัฒนาสื่อต่างๆดังนี้ • ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ www.pharcpa.com • ประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง Facebook Fanpage และ จัดตัง้ กลุม่ Young CPA สำ�หรับกลุม่ นิสติ นักศึกษา • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความรู้ทางวิชาชีพผ่านทางวารสารเภสัชกรรมชุมชน • ให้ความรูท้ างด้านการใช้ยา และการรักษาสุขภาพ ผ่านทางรายการวิทยุและเคเบิลทีวี โดยมีกรรมการ และตัวแทนของสมาคมฯเป็นผู้ดำ�เนินรายการและเป็นวิทยากรรับเชิญในรายการต่างๆดังนี้ o รายการสุขภาพกับชีวิต ทาง FM 95.75 MHz. o รายการสุขภาพน่ารู้กับเภสัชกร จัดร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ ทางวิทยุราชมมงคล FM 89.5 MHz. o วิทยากรรับเชิญรายการ 91 ยาน่ารู้ สนับสนุนโดยเภสัชกรรมสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ทาง FM. สวพ.91 o วิทยากรรับเชิญรายการล้ำ�ยุคเรื่องสุขภาพ ร่วมกับพรีม่า ทาง จส.100

14

วารสารสมาคมเภสัชกรรมชุมชน

ReportCPA  

ReportCPA2012

ReportCPA  

ReportCPA2012

Advertisement