Page 1

สภาเภสัชกรรม เขาหารือเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมแกปญหารานยา

นายกสภาเภสัชกรรม นําทีมคณะกรรมการสภาฯสวนหนึ่งไดแก อุปนายกฯ คนที่ 1 เลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ ประชาสัมพันธสภาเภสัชกรรม ภญ. นิภาพร บุญศรารักษพงศ ภก. อํานวย พฤกษภาคภูมิ ภญ. อาภรณ จตุรภัทรวงศ โดยไดรับการประสานภายในจาก เหรัญญิกสภา เภสัชกรรม ภญ. ดร. ยุพิน ลาวัณยประเสริฐ เขาพบเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 เวลา 10.30 น.-11.30 น. หาแนวทางรวมแกไขปญหารานยา และให ความมั่นใจและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของเภสัชกรที่เปนพนักงานเจาหนาที่ซึ่งจากการหารือ ไดมีความเห็นรวมกันคือ การกํากับเรือ่ งการปฏิบตั ิหนาที่ของเภสัชกรในรานยา • สภาเภสัชกรรม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) จะทําบันทึกขอตกลงอยางเปน ทางการรวมกับ อย. ในการดําเนินการ สงเสริมใหมีเภสัชกรอยูปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม ตลอดเวลาในรานยา และการรณรงครานยาคุณภาพ เพื่อใหเปนที่พึ่งดานยาของสังคม • สภาเภสัชกรรมไดยืนยันกับ เลขาธิการ อย.วา สภาเภสัชกรรมใหความสําคัญเรื่องการอยู เปนผูปฏิบัติการในรานยาของเภสัชกร โดยไดดําเนินการออกตรวจสอบ หรือการโทรศัพท เพื่อตรวจสอบวาเภสัชกรอยูปฏิบัติงานในรานยาตามที่มีการแจงไวหรือไม โดยเริ่มในเขต กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้สภาเภสัชกรรมยังไดมีการอบรมเภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัติการ ในรานยาใหมเพื่อใหเกิดความเขาใจในการเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการในรานยา และหาก พบวาเภสัชกรกระทําผิดในเรื่องดังกลาว มีการเพิ่มโทษการพักใชใบอนุญาตเปนอยางนอย 1 ป และขอใหทาง เลขาธิการ อย. เรงรัด กฎกระทรวง ฯ และประกาศเรื่อง การกําหนด รายละเอียด เกี่ยวกับหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม ในรานขายยาแผนปจจุบัน เนื่องจากเปนมาตรการที่ดีที่จะชวยใหรานยาเขาสูมาตรฐานและมีคุณภาพที่ชัดเจน และ ประชาชนจะไดรับความปลอดภัยจากการเขารับบริการในรานยา และหากเปนไปได อย. นาจะพิจารณาวาจะสามารถประกาศทองที่ใดที่ผูรับอนุญ าตฯ ตองจัดใหมีเภสัชกรอยู ปฏิบัติงานตลอด ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 4)

1  


• ในสวนของ อย. เลขาธิการ อย. ยืนยันวาจะมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเนนการ ตรวจรานยาในชวงเวลาปกติ หากพบวามีการขายยาอันตรายในระหวางที่เภสัชกรไมอยูจะ ดวยเหตุผลใดก็ตาม ก็จะทําการปรับผูรับอนุญาต และจะดําเนินการตรวจซ้ํารานเดิม อยาง นอย 2-3 ครั้ง/ป โดย อย. ตั้งเปาวาตองดําเนินการตรวจสอบใหไดอยางนอย 500 รานตอป เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร หากพบวายังคงทําผิด ก็จะสงรายชื่อเภสัชกรที่มีหนาที่ ปฏิบัติการไปที่สภาเภสัชกรรม และ อย. มีแนวคิดที่กําลังผลักดันใหรานยามีการจัดวาง เรียงยาใหเหมาะสม เชน ยาอันตราย ยาที่จําหนายไดเฉพาะเภสัชกร หรือยาควบคุมพิเศษ ใหไปอยูหลังราน หรือเปนบริเวณเฉพาะที่สามารถปดการใหบริการไดหากเภสัชกรไมอยู หรือนอกเวลาปฏิบัติการของเภสัชกร ซึ่งก็สอดคลองกับขอกําหนดในมาตรฐานรานยา คุณภาพ ของสภาเภสัชกรรม และขอใหทางสภาเภสัชกรรม และองคกรวิชาชีพ หนวยงาน ที่เกี่ยวของชวยเนนเรื่องการบริการที่มคี ุณธรรม ในการควบคุมกํากับการผลิต และการ กระจายยาที่มีการนําไปใชในทางที่ผิด เชน ยาแกไอสูตรผสม ยาแกหวัด สูตรผสม pseudoephredrine ที่เปนประเด็นปญหาของสังคมในปจจุบัน เหตุทํารายเภสัชกรในสถานที่ปฏิบัติการ • นายกสภาเภสัชกรรมขอบคุณ เลขาธิการ อย. ที่เปนธุระ ประสานกับเจาหนาที่ฝาย บานเมือง จนสามารถติดตามเบาะแส นําตัวผูเกี่ยวของ ทั้งผูที่ทําราย หรือจางวาน ใหทํา รายเภสัชกรที่เปนเจาพนักงานตามกฎหมายฯ ถึงที่ทํางาน ไดอยางรวดเร็ว ตอกรณี ดังกลาวสภาเภสัชกรรม ไดเสนอความเห็นวา อย. เพื่อเปนหลักประกันและขวัญกําลังใจ แกเภสัชกรที่ตองรับหนาที่เปนพนักงานเจาหนาที่ นาจะมีการนําเสนอ ครม. เพื่อขอปรับ คาตอบแทนพิเศษ (พ.ต.ส.) ตามระเบียบ กพ. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ฯ ของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข พ.ศ. 2548 เฉพาะสวนที่เปนพนักงานเจาหนาที่ที่มี ความเสี่ยง ซึ่งเห็นไดจากเหตุการณที่เกิดขึ้นตาง ๆ ซึ่งทาง เลขาธิการ อย. ยืนยันวา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหความสําคัญตอประเด็นนี้มาก พอทราบเรื่องและ จากการที่สภาเภสัชกรรม สํานั กงานสาธารณสุ ขจั งหวัดมีการประสานมา ทาง อย.ได ประสานกับตํารวจ ผูมีหนาที่ โดยมีการใหรางวัลนําจับใหกับตํารวจ ทาง อย. ใชกลไก หลายรูปแบบ เชนการจางนักสืบ จนในที่สุดก็สามารถจับไดทั้งผูกอเหตุ และผูจางวาน สําหรับเรื่องขอเสนอเงิน พตส. ของพนักงานเจาหนาที่ เห็นดวย และจะหาโอกาสก็จะ นําเสนอเรื่องตอสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดําเนินการตอไป 2  


ประเด็นอื่น ๆ • นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ไดแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมวา กอนที่ทาง อย. จะ ประกาศมาตรการที่สงผลกระทบกวาง เชน pseudoephredrine นาจะมีแนวทางอื่น ๆ เชน ชองทางใหรานยาคุณภาพ ที่เขาทําดีอยูแลว เปนชองทางการเขาถึงยาของประชาชนอีก ช อ งทางหนึ่ ง ไม ใ ช ห า มไปหมด ซึ่ ง ส ง ผลกระทบวงกว า ง เป น การเสี ย โอกาสของ ประชาชน อยางไรก็ตาม ทางเลขาธิการ อย. ใหขอมูลวาการดําเนินการที่ผานมาก็ทําดวย ความระมัดระวัง และตระหนักดีในหลายเรื่อง โดยพิจารณารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ บนหลักฐานขอมูลที่มี การดําเนินการยกเวน แมวา เปนหนวยงานที่มีคุณภาพ ในทางปฏิบัติ ก็จะเปนเรื่องยาก เพราะเปนการเลือกปฏิบัติ และไดเปดใหมีการใชยาสูตรอื่นทดแทน ขอบคุณครับ มังกร ประพันธวัฒนะ

3  

FDA_Meeting  

FDA_Meeting