Page 1

P0712 เลมนี้ใชรูปผูเขียนเปนองคประกอบหลัก แตรูป ตนแบบดูสงบเสงี่ยม เหมาะที่จะเปนเจาหญิง หรือราชินีมากกวาจะเปนเจาแม จึงปรับองคประกอบตางๆ ใหเจาแม--ดูมีสีสัน และ สนุกขึ้น เพราะเนื้อหากลาวถึงการรับมือกับลูกคา ที่หลายอารมณและความรูสึก ตองมีการจูงใจ สรางความโดดเดน มีความสนุก มีความเชื่อมั่น และวางตัวหลายบทบาท โดยใชกราฟกเพื่อสื่อใหเจาแมดูสดใสซาบซา แบบนารัก เพิ่มภาพลักษณในเชิงบวก (เพื่อลดความรูสึกลบกับคำวา “เจาแม”) - แบบที่ 1 ใชภาพหนาที่ยิ้มแยมหลากสีสัน เพื่อชวย สื่อถึงเนื้อหาหนังสือได สวนรูปวงกลมแดงที่ใส ขอความแสดงถึงความเปนที่หนึ่งในญี่ปุนดวย อีกทางหนึ่ง - แบบที่ 4-5 นำประเด็นที่ผูเขียนเปนเจาแม แหงวงการ TV ขายตรงในญี่ปุนมาเลน

layout 1

layout 2

layout 3

layout 4

layout 5


P0709 แนวคิด : เจงสุดๆ สื่อดวยการใชพลังงานทางชีวภาพ ที่ไดจากธรรมชาติ เชน พืชผักผลไม ที่มีการปรับแตง Gene ใหกลาย เปนพลังงานในการขับเคลื่อนจรวด.. และผสมผสานระหวางลายเสนกับภาพเสมือนจริง เพื่อสรางอารมณแหงความมหัศจรรย และเทคโนโลยี ตามชื่อของหนังสือ วางองคประกอบใหดูเบา สนุก และมีอารมณ มหัศจรรยของเทคโนโลยี สำหรับมือคนที่นำมาประกอบนั้น เพื่อชวยใหรูสึกวา Biotechnology นั้นเปนเรื่องใกลๆ ตัว และเกี่ยวของ กับชีวิตคนเราทั้งทางตรงและทางออม เปนสิ่งที่ จับตองได (สื่อถึงเนื้อหาเขาใจงาย) คำโปรยดูมีหลายเรื่องราว หากจะโนมนาวไปทาง กลุมเยาวชน เพื่อประโยชนในการจุดประกาย ศึกษาเนื้อหาที่ลึกตอไปในอนาคต โดยอาจเพิ่ม คำโปรยปกหนาวาเปนสารานุกรมเล็กๆ สำหรับ นองๆ เยาวชน จะชวยใหแบบปกสื่อถึง กลุมเปาหมายไดชัดเจนขึ้น

layout 1

layout 2

layout 3

layout 4


P0716 ไดแนวคิดจากชื่อหนังสือ ทุนมนุษยคือสิ่งสะสม ประสบการณ การเรียนรู การฝกฝน การอบรม ที่ไดเพิ่มพูนขึ้น และเก็บสะสมไวภายใน ของแตละคน แสดงออกดวยปรัญชา แหงความเปนมนุษย ใสตัวอักษรใน Outline ของโครงมนุษย เพื่อสื่อ ถึงสิ่งที่อยูภายใน ใชนาฬกาแสดงถึงวันเวลาที่ ผานไปสิ่งสะสมองคความรูตางๆ ก็จะเพิ่มพูนขึ้น เลือกคูสีที่ตัดกันอยางคมเขม และมีสีหมน-จาง เพื่อสื่อถึงความเปนมนุษยในมิติที่หลากหลาย และลึกซึ้ง แตหากองคกรสามารถจับตองสิ่งขางตนนั้นได ก็จะสามารถนำมาเปนตัวชี้วัดและวางแผนใน การพัฒนาบุคคลากรไดเปนอยางดี

layout 1

layout 2

layout 3

layout 4


P0717 แนวคิด : การผลิตแบบงายๆ ใชรูปประกอบเปนสายพานการผลิต Just in time ที่เปนระบบการผลิตที่ทันเวลาของโตโยตา และนำตัวอักษร TOYOTA มาเปนลูกเลน เพื่อชวย ย้ำถึงชื่อหนังสือใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยปกติระบบการผลิตในโรงงานดูจะเปนเรื่องหนัก จึงแกความรูสึกนั้น โดยใชภาพแนวการตูนงายๆ ประกอบกับโทนสีสดใส เพื่อสื่อถึงเนื้อหาหนังสือที่ เขาใจไดงาย ไมซับซอน

layout 1

layout 2

layout 3


P0801 แนวคิด : การขยายพันธุของอะมีบา เปรียบไดกับการเติบโตขององคกร ที่ใชวิธี แตกซอยเปนสวนยอยๆ ใหเติบโตตอยอดองคกร ตอไป - แบบที่ 1 เนนเท เรียบงายแนวบริหาร โดยใชกราฟกเสนลายดำ มีความเฉียบคม และลักษณะการแตกตัวแบบอะมีบา ใชสีเงินพิมพพื้น เพื่อใหปกดูมีคุณคามากขึ้น - แบบที่ 2 แสดงการเติบโต แตกตัวขององคกร โดยเลียนแบบอะมีบา ใช Box สีตางๆ แทน หนวยงานยอยขององคกร ที่มีความ Active และตื่นตัว - แบบที่ 3 เห็นวาชื่อหนังสือคำวา “อะมีบา” ดูนาสนใจทั้งคำและการเปรียบเทียบ จึงลองเนนที่ชื่อใหตัวใหญๆ มีพื้นหลังใหดู ลุมลึกนาคนควา

layout 1

layout 2

layout 3


P0802 ใชความขัดแยงของ Copy ปกเปนแนวทางในการ ออกแบบ โดยยกประเด็นของรานเกี๊ยวซา กับภัตตาคารแบบฝรั่งเศสมา Contrast กัน โดยนำชิ้นเกี๊ยวซา กับมีดและซอมมารวมกัน รวมถึง ใชลายหลุยสเปนฉากหลังบางๆ วาง Image ใหดู สะดุดตา และดวยการถายทอดเนื้อหาของผูเขียน ผูแปล ที่มีสไตล แบบสบายๆ เปนกันเอง จึงลดโทนใหดูเบาสบาย สะทอนบุคลิกของหนังสือ และชวยเสริมใหคำวา “กำไร” ดูแตะตานาสนใจ ไดมากขึ้นดวย

layout 1

layout 2

layout 3

layout 4


P0803 ปกนี้เลนแนว Pop Art คือ สีสด รูปนอยแตใหญ ทะเลน สะดุดตา และภาพประกอบที่มีรูปรางแปลกตา มี Shape ที่ตอเนื่อง ชวนใหหยุดคิด ซึ่งนาจะสื่อไดถึงแนวการบริหารสไตลนี้ ที่ดูแหวกแนว ไมเหมือนใคร และดวยชื่อหนังสือที่สะดุดหู ภาพจึงควรสะดุดตา เพื่อสราง Impact ใหแรงตอผูพบเห็น

layout 1

layout 2

layout 3

layout 4


P0805 แนวคิด : ฉันทำได นึกถึงเทวดาฝรั่งที่มากระซิบ อยูบนบาชักชวน ใหเกิดพฤติกรรมในดานบวก และลบ แสดงถึงความคิดสวนลึก (จิตใตสำนึก) ของตนเอง ที่จริงๆ แลว “ฉันทำได ทำได ตองสำเร็จ” เพียงกลาที่จะเปลี่ยนแปลงความรูสึก และจิตใตสำนึกของตนเอง เลือกโทนสีที่ดูกลางๆ สำหรับกลุมเปาหมายทั้งหญิง และชาย ซึ่งนาจะเปนหนุมสาวในวัยทำงาน ที่ตองการสรางพลังขับเคลื่อนตนเอง และ เปลี่ยนแปลงชีวิตใหดีขึ้นมากกวาเดิม

layout 1

layout 2

layout 3

layout 4


P0807 สรุปแนวคิดไดจากเนื้อหาหนังสือ คือ 1. ความคิดสมเหตุสมผลเชิงตรรกะ และ 2. ทางจินตภาพ หรือความคิดฟุง ก็จะเกิดการแกปญหาอยางสรางสรรค (Creative Problem Solving) โดยเนื้อหาในเลมมุงเนนการสอนเทคนิค ใหเกิดความคิดทั้ง 2 สวนนั้นผสมผสานกัน แบบปกจึงสื่อถึงนัยสำคัญดังกลาวโดย ไมแสดงใหเห็นวาเปนการใชสมองแบบฟุงซาน เพียงอยางเดียว แตเปนการรวมมือปฏิบัติ เชน การระดมสมองรวมกัน การใชเหตุผล - แบบปกที่ 2 เปนการหาทางออกของปญหา แบบกระจาย (จินตนาการ) และรวมความคิด (หลักเหตุผล) แบบที่ 2 นี้เนนตลาดเฉพาะกลุม - แบบที่ 1, 3-4 แสดงการระดมสมองและ การปฏิบัติ ซึ่งสื่อถึงเนื้อหาในเลมที่มีเทคนิค วิธีสรางความคิดที่สามารถนำไปใชไดจริง โดยแบบนี้เนนเขาถึงตลาดกลุมทั่วๆ ไป

layout 1

layout 2

layout 3

layout 4


P0809 ดึงเอา Hondajet มาเลนนำ เพราะคิดวาดูแลว ไมซ้ำซาก และไดอารมณยนตกรรมระดับโลก ไดดีกวา ถาหากเปรียบกับ Toyota ก็จะดูเห็นความ แตกตาง (เลี่ยงใชรถในการนำเสนอ) ฉากหลังอยากใหความรูสึกยิ่งใหญ เปนผูนำ โดย ยอมผืนฟาดวยสีแดง เพื่อเสริมใหดูลึกซึ้ง มีพลัง แยบยลในวิถีแหงการบริหาร - แบบที่ 1 วางองคประกอบใหดูลองลอยเหนือชั้น ใหอารมณความรูสึกเชิงปรัชญา และเปนผูนำ - แบบที่ 2 ใชลูกเลนแถบขาวบนพื้นแดงเพื่อสราง ความสะดุดตา ใหผูพบเห็น - แบบที่ 3 ใชพื้นขาวเปนบริเวณใหญ เพื่อสื่อถึง วิถีแหงการบริหารที่แฝงดวยคุณธรรม

layout 1

layout 2

layout 3


P0810 แนวคิด : แผนที่นำทาง การวางแผน แนวทางในดานการพัฒนา และ เสริมสรางความรูความสามารถของบุคคลากร ใหมีผลตอการไปถึงจุดมุงหมายขององคการ โดยในเลมนี้มีเนื้อหาอิงตาม Competency ดังนั้นจึงนำลักษณะของเสนทาง มารวมกับ การพัฒนามนุษย สื่อดวยการคลี่คลายสมองเปน แผนที่หรือ Roadmap และมีปายลูกศรบอกทิศทาง ที่ชัดเจน นั่นคือยึดตาม Competency - แบบที่ 1ผูเขียนมีลูกคาติดตามผลงานจึงใช โมเดลคนที่เคยใชออกแบบปกทุนมนุษย มาใชกับเลมนี้ดวย เพื่อใหลูกคาไดรับรู อยางตอเนื่อง - แบบที่ 2-3 เนน Images ถึงมือผูบริหาร โดยสื่อเปนนัยวา หากยืนเควงควางอยูที่โลงๆ และไมรูจะเริ่มตนอยางไร ไปทิศทางไหน หนังสือเลมนี้จะชวยทานได

layout 1

layout 2

layout 3


P0811 สรุปแนวคิดไดดังนี้ 1. ใหดูเปนหนังสือชุดเดียวกับ Biotechnology 2. เนนที่กรุปเลือด ซึ่งเปนเนื้อหาหลักที่กลาวถึง และละไวซึ่งเนื้อหาที่แตกตางกันแตละบท (ยากบาง-งายบาง) ภายในเลม 3. แสดงความสำคัญของเลือดซึ่งเปนของเหลวในรางกาย 4. แสดงออกโดยรวมดวยความเรียบงาย นารัก 5. เนนชื่อหนังสือเฉพาะ “เลือด สิ่งมหัศจรรย” ใหดูเต็มตา นาสนใจ มีพลังเรียกรอง - แบบที่ 3 ลองใชหมูเลือดแสดงความเปน Hero ในการปกปองเชื้อโรคใหระบบรางกายของคนเรา

layout 1

layout 2

layout 3


T0712 เลมนี้ใช Visual Images เปนสื่อสะทอนถึง เนื้อหาของหนังสือ ที่มีความซับซอนของ กระบวนการและเคลื่อนไหวของระบบดิจิตอล ใชพื้นสีดำ เพื่อ Support ความเดนชัดของ องคประกอบตางๆ สวนพื้นขาว เพื่อใหเสน-สี ดูชัดเจน เคลื่อนไหว มีความรูสึกของการประมวลผล หรือกระบวนการ ของโปรแกรม

layout 1

layout 2

layout 3

layout 4

layout 5


T0716 เลมนี้เปนหนังสือประกอบการศึกษา และเฉพาะกลุม คำวา FMEA เปนสิ่งที่รับรูได อยางชัดเจนตอกลุมเปาหมาย - แบบที่ 1 จึงนำ FMEA มาเปนองคประกอบแรกใน การออกแบบ ประกอบกับชื่อหนังสือคือ การวิเคราะห, ผลกระทบ การออกแบบจึงเพื่อ สื่อและสะทอนสิ่งเหลานั้น - แบบที่ 2 เนนการวิเคราะหในเชิงลึก ใชภาพที่ ดูเปนอณูของการขยายเขาถึงเนื้อในของการศึกษา และวิเคราะหในดานวิศวกรรม

layout 1

layout 2


P0813 สิ่งที่ตองนำมาเปนแนวทางในการออกแบบที่สำคัญ คือ ขนาดของชื่อหนังสือ เพื่อใหปกเราไมถูกขม ขณะอยูบน shelf เดียวกัน เนื่องจากชื่อหนังสือของ คูแขงนั้นมีขนาดใหญมาก ดวยเหตุผลขางตน ประกอบกับคำวา “การเจรจา ตอรอง” ของชื่อ มีนัยสำคัญของการเปลงเสียง (หนัก-เบา-จังหวะ), เทคนิคและการปฏิสัมพันธ จึงออกแบบใหรูปแบบทั้งหมดชวยใหสงใหชื่อหนังสือ ใหดูเดน และตรงเนื้อหามากขึ้น สวนดานองคประกอบ ขอเนนในกลุมนักธุรกิจ นักบริหาร ตามชื่อหมวดไวกอน เพราะขอความ ประกอบปกหนา-หลัง ไมจูงใจถึงผูใชกลุมใดๆ - แบบที่ 1 เนนแนวมีคลาสของนักบริหาร นักธุรกิจ และบุคลิกของผูเจรจาตอรอง - แบบที่ 2-3 เนนดานการสื่อสาร ใชโทนสีที่ดูฉับไว มีไหวพริบและคลองตัว แสดงดวยกราฟกที่สื่อถึง การเจรจาตอรอง

layout 1

layout 2

layout 3

layout 4

Cover concept001  
Cover concept001  

Book Cover of TPA Publishing

Advertisement