Page 1

ข-๕ นานาประเทศในเวลาเกกิดสงครามขขน ขึ้ โดยทรงให ห้นนํ าเอาข ห้อกนําหนดแหห่ง ส ญาประเทศตห่าง ๆ มาเรรียบเรรียงเปป็ นกฏข ห้อบสงคสบ รวมอยยให่ นเลห่มเดรียวกสน สญ เพพอ พื่ ความสะดวกในการปฏกิบสตใกิ นเวลาสงครามและในการนนํ าไปสอนเวลา ปกตกิ ๔. ทรงเสรกิมสร ห้างแสนยานนุภพของกองทสพเรพอ นอกจากการสงสพื่ สร ห้างเรพอรบ อกตห่างประเทศ เข ห้าประจนําการในกองทสพเรพอเปป็ นจนํานวนมากแล ห้ว ยสงได ห้ทรง ข ษาของทหารเรพอไทย รห่วมรสบเสดป็จในกรมหลวงชนุมพร ดนําเนกินการฝข ก - ศก ทนุกระดสบให ห้มรีสมรรถภาพสามารถปฏกิบสตห กิ น ห้าทรีรพื่ าชการได ห้ทสนความเจรกิญ ก ห้าวหน ห้าวกิทยาการทหารเรพอและอาวนุธยนุทโธปกรณณ์สมสยใหมห่ รวมทสงขึ้ การส งห่ ข ษาตห่อในตห่างประเทศ นายทหารเรพอไปศก ๕. พระกรณรียกกิจในระหวห่างสงครามโลกครสงขึ้ ทรีพื่ ๑ เมพอ พื่ ประเทศไทยประกาศ สงครามรห่วมด ห้วย นสน ขึ้ ได ห้เสดป็จไปประทสบทรีก พื่ ระทรวงการเรพอตลอดเวลา เพพอ พื่ ทรงบสญชาการให ห้เจ ห้าหน ห้าทรีท พื่ หารเรพอ (กรมชนุมพลทหารเรพอ) ทนําการยขดเรพอ ข เยอรมสนนรีจนเปป็ นทรีเพื่ รรียบร ห้อย และจสบกนุมเชลยศก ๖. ปรสบปรนุงการแพทยณ์ทหารเรพอให ห้เจรกิญ ทรงดนําเนกินการมาตสงขึ้ แตห่ครสงขึ้ เปป็ นผย ห้ บสญชาการทหารเรพอ ซงขพื่ ขณะนส น ขึ้ มรีกองแพทยณ์ทหารเรพอ ขขน ขึ้ อยยก ห่ บ ส กรมปลสด ทสพเรพอ มรีนาวาเอก นายแพทยณ์ ทรีพื่ เฮเวกิด เฮส ณ์ (Thomas Hayward Hoys) ชาวอเมรกิกน ส เปป็ นนายแพทยณ์ใหญห่ เมพอ พื่ ครบกนําหนดจ ห้าง ได ห้ให ห้นาย นาวาโท นายแพทยณ์ เบอรณ์แอรณ์(A.H. Boehmer) ชาวเยอรมสน เปป็ นนาย แพทยณ์ใหญห่ แทนเมพอ พื่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๓ และได ห้สร ห้างตขก ๖ หลสง ทรีพื่ ปากคลองมอญ ด ห้านเหนพอ ตรงข ห้ามทห่าราชวรดกิษฐณ์ (ทรีต พื่ งส ขึ้ โรงพยาบาลทหาร เรพอกรนุงเทพ ในปส จจนุบสน) ได ห้แกห่ ตขกหมายเลข ๑ เปป็ นกองบสงคสบการ มรีห ห้องนาย แพทยณ์ใหญห่ และเจ ห้าหน ห้าทรีธ พื่ รนุ การกสบการเงกิน และหนห่วยรสศมรีวท กิ ยารวมอยยห่ ด ห้วย ตขกหมายเลข ๒ เปป็ นทรีต พื่ รวจโรค ห ห้องผห่าตสด แตห่ง แผล ฉรีดยา ห ห้องนายแพทยณ์เวร และเปป็ นโรงเรรียนพยาบาล ตขกหมายเลข ๓ เปป็ นคลสงยา ห ห้องผสมยา และต ห้อง จห่ายยา ตขกหมายเลข ๔ เปป็ นทรีพ พื่ สกคนปห่ วยด ห้วยกามโรค ตขกหมายเลข ๕ เปป็ นทรีพ พื่ สกคนปห่ วยด ห้วยโรคทสพื่ว ๆ ไป ตขกหมายเลข ๖ เปป็ นทรีพ พื่ สกคนปห่ วยด ห้วยโรคเหนป็ บชา


ตขก ๖ หลสง สร ห้างเสรป็จในปรี พ.ศ.๒๔๕๙ ซงขพื่ กห่อน พพื่ วห่า กองแพทยณ์พยาบาล ขขน หน ห้านส น ขึ้ กองแพทยณ์ได ห้แยกอกิสระ ชอ ขึ้ ตรงกสบ กระทรวงทหารเรพอ ในวสนทรีพื่ ๒๐ กสนยายน พ.ศ.๒๔๕๙ ได ห้รสบการยกฐานะ เปป็ นกรมแพทยณ์ พยาบาลทหารเรพอ มรีการนนํ ายารสกษาโรคชนกิดใหมห่ ๆ เข ห้ามา ใช ห้ ๗. สนสบสนนุนการกห่อตสงขึ้ ราชนาวกิกสภา ปลายปรี พ.ศ.๒๔๕๘ ทรงเหป็นชอบให ห้กห่อตสงขึ้ ราชนาวกิกสภา (Royal Naval Institute) ตามทรีพื่ กรมเสนาธกิการทหารเรพอเสนอ และได ห้มรีคนําสงสพื่ กระทรวงทหารเรพอ ลงนาม โดยเสนาบดรี กระทรวงทหารเรพอ ให ห้เรกิม พื่ ตสงขึ้ สภาตสงขึ้ แตห่วสนทรีพื่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๙ โดยมรีวสตถนุประสงคณ์ให ห้เปป็ นทรีน พื่ ายทหารเรพอได ห้เพกิม พื่ พยน วกิชาความรย ห้ ทางทหารเรพอให ห้สยงขขน ขึ้ และเปป็ นสถานทรีพ พื่ บปะสนทนาปราศรสย แลกเปลรีย พื่ น ความรย ห้กสน และทรงประทานเงกินจนํานวน

test  

test

test  

test

Advertisement