Phạm Nhật Thắng (Che Chơn)

Phạm Nhật Thắng (Che Chơn)

Vietnam