Page 1

ชื่ อ ธุ ร กิ จ

ป ร ะ เ ด็ น ที่ น่ า ส น ใ จ เ ป็ น พิ เ ศ ษ :

เน้ นสิ่ งที่คุณสนใจอย่ าง สั้ นๆ ที่นี่

พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์นิวส์ ปี ที่

1

ฉ บั บ ที่

1

วั น ที่ ข อ ง จ ด ห ม า ย ข่ า ว

การอบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ ออิเลคทรอนิกส์และจัดรายการวิทยุออนไลน์

เน้ นสิ่ งที่คุณสนใจอย่ าง สั้ นๆ ที่นี่

เน้ นสิ่ งที่คุณสนใจอย่ าง สั้ นๆ ที่นี่

งานประชาสัมพันธ์และงานบริ การเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้จดั อบรมการเขียนข่าว

เน้ นสิ่ งที่คุณสนใจอย่ าง

ประชาสัมพันธ์การศึกษาผ่านสื่ ออิเลคทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 24-25เมษายน 2556 ณ ห้อง ประชุมโรงเรี ยนมุกดาวิทยานุกลู

สั้ นๆ ที่นี่

คาอธิบายภาพทีอ่ ธิบายรู ปภาพหรือกราฟิ ก ภ า ย ใ น ฉ บั บ นี้ :

เรื่องในฉบับ

2

เรื่องในฉบับ

2

เรื่องในฉบับ

2

เรื่องในฉบับ

3

เรื่องในฉบับ

4

พาดหัวข่าวเรื่ องรอง

เรื่องในฉบับ

5

เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 75-125 คา

หัวข้อข่าวจะช่วยให้คุณเขียนเนื้อเรื่ องข่าวได้อย่าง

พาดหัวข่าวของคุณเป็ นส่ วนที่สาคัญของจดหมาย

ตรงจุด

ข่าว คุณจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ

ตัวอย่างของหัวข้อข่าว เช่น ผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัล

พาดหัวข่าวนี้ควรจะนาเสนอเนื้อหาของเรื่ องราว

แห่ งอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ช่วย

เรื่องในฉบับ

6

ได้อย่างตรงไปตรงมา และดึงดูดผูอ้ ่านให้สนใจกับ เรื่ องราวโดยใช้คาเพียงเล็กน้อย คุณควรจะเขียน หัวข้อข่าวก่อนที่จะเขียนเนื้อเรื่ องข่าว ด้วยวิธีน้ ี

ประหยัดเวลา! สมาชิกทาได้เกินกว่าที่ต้ งั เป้ าไว้ และสาขาใหม่เปิ ดใกล้บา้ นคุณแล้ว


ห น้ า 2

พาดหัวข่าวเรื่ องในฉบับ เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 150-200 คา

ปฏิทินของกิจกรรมที่จะจัด หรื อข้อเสนอพิเศษ

ประโยชน์อนั หนี่งของการใช้จดหมายข่าวเป็ น

ต่างๆ ที่จะช่วยส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ใหม่ลงใน

เครื่ องมือส่ งเสริ มการขายคือ คุณสามารถใช้

จดหมายข่าว

เนื้อหาจากเอกสารประกอบการขายอื่น เช่น

คุณยังสามารถค้นคว้าหรื อค้นหาบทความ “เติม

เอกสารแจกนักข่าว การค้นคว้าทางการตลาด

เต็ม” ได้โดยเข้าเวิลด์ไวด์เว็บ คุณสามารถเขียน

และรายงานต่างๆ ได้

ได้หลากหลายหัวข้อ แต่คุณควรจะไม่ให้

ขณะที่เป้ าหมายหลักของการแจกจ่ายจดหมาย

บทความยาวเกินไป

ข่าวคือเพือ่ ขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ แต่สิ่ง

คุณยังสามารถนาเนื้อหาที่คุณลงไว้ในจดหมาย

สาคัญที่จะช่วยให้จดหมายข่าวประสบ

ข่าวไปใช้ในเว็บไซต์ได้ดว้ ย Microsoft

ความสาเร็ จได้ก็คือทาให้จดหมายข่าวเป็ น ประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน

Publisher ช่วยให้คุณแปลงจดหมายข่าว เป็ นการจัดพิมพ์บนเว็บได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น

คาอธิบายภาพทีอ่ ธิบายรู ปภาพหรือ

วิธีที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่เป็ นประโยชน์ คือ

หลังจากที่เขียนจดหมายข่าวเสร็ จแล้ว ให้คุณ

กราฟิ ก

สร้างและเขียนบทความของคุณขึ้นเอง หรื อใส่

แปลงจดหมายข่าวแล้วจัดพิมพ์ลงในเว็บไซต์ ด้วย

พาดหัวข่าวเรื่ องในฉบับ “เมื่อต้ องการดึงดูดความสนใจ ของผู้อ่าน ให้ ใส่ ประโยคที่ น่ าสนใจหรือข้ อความอ้ างอิง จากเรื่องไว้ ในส่ วนนี้”

เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 100-150 คา

ใหม่หรื อการปรับปรุ งต่างๆ ต่อธุรกิจ ยอดขาย

สาระสาคัญที่ปรากฏในจดหมายข่าวนั้นไม่

หรื อรายรับจะเป็ นสิ่ งที่แสดงว่าธุรกิจเติบโต

จากัด คุณอาจจะใส่ เรื่ องที่มุ่งเน้นด้าน

อย่างไร

เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมล่าสุ ดในสาขาของ

จดหมายข่าวบางฉบับจะมีคอลัมน์ที่ได้รับการ

คุณ

ปรับปรุ งเนื้อหาในทุกๆ ฉบับ เช่น คอลัมน์ให้

คุณอาจต้องการหมายเหตุแนวโน้มของธุรกิจ

คาแนะนา การวิจารณ์หนังสื อ จดหมายจาก

หรื อเศรษฐกิจ หรื อให้คาพยากรณ์แก่ลูกค้าของ คุณ ถ้าจดหมายข่าวนี้จดั ทาเพือ่ แจกจ่ายภายใน คุณ อาจจะแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนงาน

ประธานบริ ษทั หรื อบทบรรณาธิการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงประวัติ พนักงานใหม่ หรื อลูกค้าหรื อตัวแทนขายชั้นดี ได้ดว้ ย

พาดหัวข่าวเรื่ องในฉบับ เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 75125 คา

ให้หลีกเลี่ยงการเลือกรู ปภาพที่ไม่สอดคล้อง

อธิบายรู ปภาพหรือ

การเลือกรู ปภาพหรื อกราฟิ กเป็ น

กราฟิ ก

ส่ วนที่สาคัญของการเพิม่ เนื้อหา

Microsoft Publisher มีภาพตัดปะ หลายพันรู ปไว้ให้คุณเลือกใช้และนาเข้าไปยัง

ลงในจดหมายข่าวของคุณ

จดหมายข่าวของคุณ นอกจากนี้ยงั มีเครื่ องมือ

ให้พจิ ารณาบทความของคุณ แล้ว

อีกมากมายที่คุณสามารถใช้ในการวาดรู ปร่ าง

คาอธิบายภาพที่

กับบริ บท

ถามตัวเองว่ารู ปภาพต่างๆ

และสัญลักษณ์

สนับสนุนหรื อส่ งเสริ มเนื้อหาที่

หลังจากที่เลือกรู ปภาพแล้ว ให้ใส่ รูปดังกล่าว

คุณกาลังพยายามสื่ อสารหรื อไม่

ไว้ใกล้กนั กับบทความ ให้แน่ใจว่าได้ใส่

พ ลั ง ร า ษ ฎ ร์ พิ ท ย า ส ร ร พ์ นิ ว ส์

คาอธิบายรู ปไว้ใกล้กนั กับรู ปนั้นด้วย


ปี ที่ 1 ฉ บั บ ที่ 1

ห น้ า 3

พาดหัวข่าวเรื่ องในฉบับ คาอธิบายภาพที่

ขณะที่เป้ าหมายหลักของการ

หลากหลายหัวข้อ แต่คุณควรจะไม่ให้บทความยาว

แจกจ่ายจดหมายข่าวคือเพือ่

เกินไป

ขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ แต่ อธิบายรู ปภาพหรือ สิ่ งสาคัญที่จะช่วยให้จดหมาย

กราฟิ ก

ข่าวประสบความสาเร็ จได้ก็คือ ทาให้จดหมายข่าวเป็ น ประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน

เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 150-200 คา ประโยชน์อนั หนี่งของการใช้จดหมายข่าวเป็ น เครื่ องมือส่ งเสริ มการขายคือ คุณสามารถใช้เนื้อหา จากเอกสารประกอบการขายอื่น เช่น เอกสารแจก นักข่าว การค้นคว้าทางการตลาด และรายงานต่างๆ ได้

วิธีที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่เป็ นประโยชน์ คือสร้าง

คุณยังสามารถนาเนื้อหาที่คุณลงไว้ในจดหมายข่าวไป ใช้ในเว็บไซต์ได้ดว้ ย Microsoft Publisher ช่วยให้คุณแปลงจดหมายข่าวเป็ นการจัดพิมพ์บนเว็บ ได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น หลังจากที่เขียนจดหมายข่าว เสร็ จแล้ว ให้คุณแปลงจดหมายข่าวแล้วจัดพิมพ์ลงใน เว็บไซต์ดว้ ย

และเขียนบทความของคุณขึ้นเอง หรื อใส่ ปฏิทินของ กิจกรรมที่จะจัด หรื อข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่จะช่วย ส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ใหม่ลงในจดหมายข่าว คุณยังสามารถค้นคว้าหรื อค้นหาบทความ “เติมเต็ม” ได้โดยเข้าเวิลด์ไวด์เว็บ คุณสามารถเขียนได้

“เมื่อต้ องการดึงดูด ความสนใจของผู้อ่าน

พาดหัวข่าวเรื่ องในฉบับ

ให้ ใส่ ประโยคที่น่าสนใจ หรือข้ อความอ้ างอิงจาก เรื่องไว้ ในส่ วนนี้”

เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 100-150 คา

ที่แสดงว่าธุรกิจเติบโตอย่างไร

สาระสาคัญที่ปรากฏในจดหมายข่าวนั้นไม่จากัด คุณ

จดหมายข่าวบางฉบับจะมีคอลัมน์ที่ได้รับการ

อาจจะใส่ เรื่ องที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรม

ปรับปรุ งเนื้อหาในทุกๆ ฉบับ เช่น คอลัมน์ให้

ล่าสุ ดในสาขาของคุณ

คาแนะนา การวิจารณ์หนังสื อ จดหมายจากประธาน

คุณอาจต้องการหมายเหตุแนวโน้มของธุรกิจหรื อ

บริ ษทั หรื อบทบรรณาธิการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ

เศรษฐกิจ หรื อให้คาพยากรณ์แก่ลูกค้าของคุณ ถ้าจดหมายข่าวนี้จดั ทาเพือ่ แจกจ่ายภายใน คุณอาจจะ

แสดงประวัติพนักงานใหม่ หรื อลูกค้าหรื อตัวแทนขาย ชั้นดีได้ดว้ ย

แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนงานใหม่หรื อการ ปรับปรุ งต่างๆ ต่อธุรกิจ ยอดขายหรื อรายรับจะเป็ นสิ่ ง

พาดหัวข่าวเรื่ องในฉบับ เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 75-125 คา

คุณ นอกจากนี้ยงั มีเครื่ องมืออีกมากมายที่คุณสามารถ

การเลือกรู ปภาพหรื อกราฟิ กเป็ นส่ วนที่สาคัญของการ

ใช้ในการวาดรู ปร่ างและสัญลักษณ์

เพิม่ เนื้อหาลงในจดหมายข่าวของคุณ

หลังจากที่เลือกรู ปภาพแล้ว ให้ใส่ รูปดังกล่าวไว้ใกล้

ให้พจิ ารณาบทความของคุณ แล้วถามตัวเองว่ารู ปภาพ

กันกับบทความ ให้แน่ใจว่าได้ใส่ คาอธิบายรู ปไว้ใกล้

ต่างๆ สนับสนุนหรื อส่ งเสริ มเนื้อหาที่คุณกาลัง

กันกับรู ปนั้นด้วย

พยายามสื่ อสารหรื อไม่ ให้หลีกเลี่ยงการเลือกรู ปภาพ ที่ไม่สอดคล้องกับบริ บท Microsoft Publisher มีภาพตัดปะหลายพัน รู ปไว้ให้คุณเลือกใช้และนาเข้าไปยังจดหมายข่าวของ

คาอธิบายภาพทีอ่ ธิบายรู ปภาพหรือกราฟิ ก


องค์ กร ในส่ วนนีถ้ อื เป็ นตาแหน่ งที่ดใี นการเขียนย่ อหน้ าสั้นๆ เกีย่ วกับองค์กรของคุณ ซึ่ง อาจจะรวมวัตถุประสงค์ขององค์กร พันธกิจ วันที่ก่อตั้ง และประวัตโิ ดยย่ อด้ วยได้

ชื่อธุรกิจ

อีกทั้งคุณยังสามารถเพิม่ รายชื่อผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมต่ างๆ แบบคร่ าวๆ ที่องค์กรของคุณมีอยู่ พืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์ ที่ครอบคลุม (ตัวอย่ างเช่ น ตลาดใน

ที่อยูธ่ ุรกิจหลัก

สหรัฐฯ ฝั่งตะวันตก หรือยุโรป เป็ นต้น) และโปรไฟล์ของประเภทลูกค้าหรือ

ที่อยูข่ องคุณบรรทัดที่ 2

สมาชิกที่คุณให้ บริการ

ที่อยูข่ องคุณบรรทัดที่ 3 ที่อยูข่ องคุณบรรทัดที่ 4

คุณอาจจะใส่ ชื่อบุคคลที่ตดิ ต่ อสาหรับผู้อ่านทีต่ ้ องการขอข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ

โทรศัพท์: 555-555-5555

องค์กรไว้ด้วยซึ่งก็จะเป็ นประโยชน์

โทรสาร: 555-555-5555 อีเมล: someone@example.com

ใส่ สโลแกนสาหรับธุรกิจของคุณที่นี่ เราขึน้ เว็บแล้ว! example.com

พาดหัวข่าวเรื่ องหน้าหลัง เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 175-225 คา

การพบปะกันของตัวแทนขายระหว่างอาหารเช้าทุกวัน

ถ้าจดหมายข่าวของคุณเป็ นเอกสารที่พบั แล้วส่ งทาง

อังคารที่สามของเดือน หรื อการประมูลเพือ่ การกุศลทุก

ไปรษณี ย ์ เรื่ องนี้จะปรากฏที่ดา้ นหลัง ดังนั้นคุณจึงควรจะ

หกเดือน

ออกแบบให้อ่านง่ายเวลาอ่านคร่ าวๆ

และถ้ายังมีเนื้อที่เหลือ คุณอาจจะใส่ ภาพตัดปะหรื อ

ส่ วนของคาถามและคาตอบเป็ นส่ วนที่จะช่วยให้ดึงดูด

กราฟิ กอื่นๆ ได้ดว้ ย

ความสนใจของผูอ้ ่านได้อย่างรวดเร็ ว คุณสามารถ รวบรวมคาถามที่ได้รับหลังจากจดหมายข่าวฉบับล่าสุ ด หรื อคุณอาจจะรวบรวมคาถามทัว่ ๆ ไปที่มกั จะได้รับ เกี่ยวกับองค์กรของคุณ รายชื่อและตาแหน่งของผูจ้ ดั การแผนกต่างๆ ในองค์กร ของคุณก็เป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วยให้จดหมายข่าวของคุณสื่ อ ถึงผูอ้ ่านอย่างเป็ นกันเอง ถ้าองค์กรของคุณมีขนาดเล็ก คุณอาจจะใส่ ชื่อของพนักงานทุกคนก็ได้ ถ้าคุณมีรายการราคาของผลิตภัณฑ์และบริ การมาตรฐาน ที่คุณมี คุณอาจจะใส่ รายการราคานี้ไว้ในส่ วนนี้ดว้ ย เช่นกัน คุณอาจจะแจ้งให้ผอู ้ ่านของคุณทราบเกี่ยวกับวิธี ต่างๆ ที่ผอู ้ ่านสามารถติดต่อกับองค์กรของคุณไว้ดว้ ย นอกจากนี้ คุณยังสามารถแจ้งให้ผอู ้ ่านลงบันทึกใน ปฏิทินของผูอ้ ่านเองเกี่ยวกับกิจกรรมที่จดั เป็ นประจา เช่น

คาอธิบายภาพทีอ่ ธิบายรู ปภาพหรือกราฟิ ก

พลังราษฎร์นิวส์  

จดหมายข่าวพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ฉบับที่1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you