Page 1

จดหมายข่าว

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

ไข้เลือดออก โรคร้าย ที่ มียุงลายเป็นพาหะ ผู้บริหาร

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกนอกจากจะ เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกโดยเฉพาะ ประเทศในเขตร้อนชื้น และก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้ และมักพบ บ่อยในเด็กต่่ากว่า 15 ปี โดยเฉพาะช่วงอายุ 2-8 ปี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่จะไม่มี โอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกได้ โดยเฉพาะต้องอาศัยอยู่ในแหล่งที่ชุกชุมไปด้วยยุงตัวร้าย

กิจกรรม

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์พานักเรียนเข้าร่วมกีฬาปาริชาติเกมส์

นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์

ภายในฉบับนี:้ เรื่องในฉบับ

2

เรื่องในฉบับ

2

เรื่องในฉบับ

2

เรื่องในฉบับ

3

เรื่องในฉบับ

4

เรื่องในฉบับ

5

เรื่องในฉบับ

6


จดหมายข่ า ว พาดหั วข่ า วเรื่ องในฉบั บ เรื่องนี้มีความยาวประมาณ 150-200 ค่า ประโยชน์อันหนี่งของการใช้จดหมายข่าว เป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายคือ คุณ สามารถใช้เนื้อหาจากเอกสารประกอบการ ขายอื่น เช่น เอกสารแจกนักข่าว การค้นคว้า ทางการตลาด และรายงานต่างๆ ได้

ค่าอธิบายภาพที่อธิบายรูปภาพ หรือกราฟิก

ขณะที่เป้าหมายหลักของการแจกจ่าย จดหมายข่าวคือเพื่อขายผลิตภัณฑ์หรือ บริการ แต่สิ่งส่าคัญที่จะช่วยให้จดหมาย ข่าวประสบความส่าเร็จได้ก็คือท่าให้ จดหมายข่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้อา่ น วิธีที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์

“เมื่อต้องการดึงดูดความ

พาดหั วข่ า วเรื่ องในฉบั บ

สนใจของผู้อ่าน ให้ใส่

เรื่องนี้มีความยาวประมาณ 100-150 ค่า

ประโยคที่น่าสนใจหรือ

สาระส่าคัญที่ปรากฏในจดหมายข่าวนั้นไม่ จ่ากัด คุณอาจจะใส่เรื่องที่มุ่งเน้นด้าน เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมล่าสุดในสาขา ของคุณ

ข้อความอ้างอิงจากเรื่องไว้ ในส่วนนี”้

คุณอาจต้องการหมายเหตุแนวโน้มของ ธุรกิจหรือเศรษฐกิจ หรือให้ค่าพยากรณ์แก่ ลูกค้าของคุณ ถ้าจดหมายข่าวนีจ้ ัดท่าเพื่อแจกจ่ายภายใน

คือสร้างและเขียนบทความของคุณขึ้นเอง หรือใส่ปฏิทินของกิจกรรมที่จะจัด หรือ ข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ใหม่ลงในจดหมายข่าว คุณยังสามารถค้นคว้าหรือค้นหาบทความ “เติมเต็ม” ได้โดยเข้าเวิลด์ไวด์เว็บ คุณ สามารถเขียนได้หลากหลายหัวข้อ แต่คุณ ควรจะไม่ให้บทความยาวเกินไป คุณยังสามารถน่าเนื้อหาที่คุณลงไว้ใน จดหมายข่าวไปใช้ในเว็บไซต์ได้ด้วย Microsoft Publisher ช่วยให้คุณ แปลงจดหมายข่าวเป็นการจัดพิมพ์บนเว็บ ได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น หลังจากที่เขียน

คุณอาจจะแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ กระบวนงานใหม่หรือการปรับปรุงต่างๆ ต่อธุรกิจ ยอดขายหรือรายรับจะเป็นสิ่งที่ แสดงว่าธุรกิจเติบโตอย่างไร จดหมายข่าวบางฉบับจะมีคอลัมน์ที่ได้รับ การปรับปรุงเนื้อหาในทุกๆ ฉบับ เช่น คอลัมน์ให้ค่าแนะน่า การวิจารณ์หนังสือ จดหมายจากประธานบริษัท หรือบท บรรณาธิการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ แสดงประวัติพนักงานใหม่ หรือลูกค้าหรือ

พาดหั วข่ า วเรื่ องในฉบั บ เรื่องนี้มีความยาวประมาณ 75-125 ค่า การเลือกรูปภาพหรือกราฟิกเป็นส่วนที่ ส่าคัญของการเพิ่มเนื้อหาลงในจดหมายข่าว ของคุณ ค่าอธิบายภาพที่อธิบายรูปภาพหรือกราฟิก

ให้พิจารณาบทความของคุณ แล้วถามตัวเอง ว่ารูปภาพต่างๆ สนับสนุนหรือส่งเสริม เนื้อหาที่คุณก่าลังพยายามสื่อสารหรือไม่ ให้หลีกเลี่ยงการเลือกรูปภาพทีไ่ ม่ สอดคล้องกับบริบท หน้า 2

จดหมายข่าวเสร็จแล้ว ให้คุณแปลงจดหมาย ข่าวแล้วจัดพิมพ์ลงในเว็บไซต์ด้วย

Microsoft Publisher มีภาพตัดปะ หลายพันรูปไว้ให้คุณเลือกใช้และน่าเข้าไป ยังจดหมายข่าวของคุณ นอกจากนี้ยังมี เครื่องมืออีกมากมายที่คุณสามารถใช้ในการ วาดรูปร่างและสัญลักษณ์ หลังจากที่เลือกรูปภาพแล้ว ให้ใส่รูป ดังกล่าวไว้ใกล้กันกับบทความ ให้แน่ใจว่า ได้ใส่ค่าอธิบายรูปไว้ใกล้กันกับรูปนั้นด้วย

ตัวแทนขายชั้นดีได้ด้วย


ปี ที่ ๑ ฉบั บ ที่ ๑ พาดหัวข่า วเรื่ องในฉบั บ เรื่องนี้มีความยาวประมาณ 150-200 ค่า ประโยชน์อันหนี่งของการใช้จดหมายข่าว เป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายคือ คุณ สามารถใช้เนื้อหาจากเอกสารประกอบการ ขายอื่น เช่น เอกสารแจกนักข่าว การค้นคว้า ทางการตลาด และรายงานต่างๆ ได้ ขณะที่เป้าหมายหลักของการแจกจ่าย จดหมายข่าวคือเพื่อขายผลิตภัณฑ์หรือ บริการ แต่สิ่งส่าคัญที่จะช่วยให้จดหมาย ข่าวประสบความส่าเร็จได้ก็คือท่าให้ จดหมายข่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้อา่ น

“เมื่อต้องการดึงดูดความสนใจของ ผู้อ่าน ให้ใส่ประโยคที่น่าสนใจหรือ ข้อความอ้างอิงจากเรื่องไว้ในส่วน นี”้

วิธีที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์

พาดหัวข่า วเรื่ องในฉบั บ เรื่องนี้มีความยาวประมาณ 100-150 ค่า สาระส่าคัญที่ปรากฏในจดหมายข่าวนั้นไม่ จ่ากัด คุณอาจจะใส่เรื่องที่มุ่งเน้นด้าน เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมล่าสุดในสาขา ของคุณ คุณอาจต้องการหมายเหตุแนวโน้มของ ธุรกิจหรือเศรษฐกิจ หรือให้ค่าพยากรณ์แก่ ลูกค้าของคุณ ถ้าจดหมายข่าวนีจ้ ัดท่าเพื่อแจกจ่ายภายใน

คุณอาจจะแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ กระบวนงานใหม่หรือการปรับปรุงต่างๆ ต่อธุรกิจ ยอดขายหรือรายรับจะเป็นสิ่งที่ แสดงว่าธุรกิจเติบโตอย่างไร

ตัวแทนขายชั้นดีได้ด้วย

จดหมายข่าวบางฉบับจะมีคอลัมน์ที่ได้รับ การปรับปรุงเนื้อหาในทุกๆ ฉบับ เช่น คอลัมน์ให้ค่าแนะน่า การวิจารณ์หนังสือ จดหมายจากประธานบริษัท หรือบท บรรณาธิการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ แสดงประวัติพนักงานใหม่ หรือลูกค้าหรือ

พาดหัวข่า วเรื่ องในฉบั บ เรื่องนี้มีความยาวประมาณ 75-125 ค่า การเลือกรูปภาพหรือกราฟิกเป็นส่วนที่ ส่าคัญของการเพิ่มเนื้อหาลงในจดหมายข่าว ของคุณ ให้พิจารณาบทความของคุณ แล้วถามตัวเอง ว่ารูปภาพต่างๆ สนับสนุนหรือส่งเสริม เนื้อหาที่คุณก่าลังพยายามสื่อสารหรือไม่ ให้หลีกเลี่ยงการเลือกรูปภาพทีไ่ ม่ สอดคล้องกับบริบท

Microsoft Publisher มีภาพตัดปะ หลายพันรูปไว้ให้คุณเลือกใช้และน่าเข้าไป ยังจดหมายข่าวของคุณ นอกจากนี้ยังมี เครื่องมืออีกมากมายที่คุณสามารถใช้ในการ วาดรูปร่างและสัญลักษณ์ หลังจากที่เลือกรูปภาพแล้ว ให้ใส่รูป ดังกล่าวไว้ใกล้กันกับบทความ ให้แน่ใจว่า ได้ใส่ค่าอธิบายรูปไว้ใกล้กันกับรูปนั้นด้วย

ค่าอธิบายภาพที่อธิบายรูปภาพหรือกราฟิก

หน้า 3

โพนทอง๔  
โพนทอง๔  
Advertisement