Page 1

Sundhedsfaglige Efterog Videreuddannelser Metropol Oversigtsbrochure

For책r 2011 Kurser Temadage Diplommoduler


Velkommen

www.phmetropol.dk

2

Kære læser! Du sidder nu med en kortfattet oversigtsbrochure med hovedparten af vores efter- og videreuddannelsesaktiviteter for foråret 2011. Brochuren er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at få et overblik over, hvilke kurser vi udbyder til foråret. Da vi hele tiden udvikler nye aktiviteter, vil der blive udbudt kurser, som ikke fremgår

af brochuren, men som vil blive annonceret på vores hjemmeside, www.phmetropol.dk. Du vil ligeledes på vores hjemmeside kunne finde uddybende informationer om de enkelte aktiviteter samt kontaktoplysninger på vores studievejleder og den uddannelseskonsulent, som er ansvarlig for det pågældende kursus eller modul.


Indtil den 7. september 2010 vil det være muligt at søge støtte fra de såkaldte trepartsmidler. Trepartsmidlerne er et engangsbeløb, der er til rådighed i overenskomstperioden 2008-2011, og som skal finansiere kompetenceudvikling af medarbejdere i regionen. Midlerne kan som udgangspunkt søges af enkeltpersoner, grupper af medarbejdere eller hele arbejdspladser.

Vi udbyder aktiviteterne som sundhedsfaglige diplommoduler, som fagspecifikke kurser og som kortere kurser (f.eks. Journal Clubs). Vi håber, at du synes, at udbuddet er interessant, og hvis du synes, at noget mangler, må du meget gerne tage kontakt til os, da vi gerne vil udvikle andre kurser. Disse kan oprettes med kort varsel, forudsat at der er nok deltagere til at oprette et hold.

Midlerne kan anvendes til forskellige typer af kompetenceudviklingsaktiviteter: Aktiviteter på tværs af organisationsområder, virksomhedsspecifikke projekter og organisationsspecifikke aktiviteter. Under sidstnævnte ønskes en særlig indsats for at understøtte aktiviteter på det akutte område, det medicinske område og i psykiatrien.

Tilmelding og støtte

Brochurens opbygning

Til de fleste af aktiviteterne har du mulighed for at søge SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). SVU udgør i 2010 3.760 kr. pr. uges heltidsundervisning (37 timer). Du kan læse mere om, hvordan du søger på www.svu.dk

For at lette dit overblik har vi opdelt brochuren i følgende afsnit:

❚ Akutområdet ❚ Det medicinske område ❚ Det psykiatriske område ❚ Tværfaglige aktiviteter ❚ Obstetrik ❚ Øvrige kurser

3

Tilmelding sker på vores hjemmeside, www.phmetropol.dk. Hver aktivitet har sin egen side med beskrivelse af emner og udbytte. På denne side kan du tilmelde dig det pågældende kursus eller studie. Frister for tilmelding og afmelding er ligeledes at finde på vores hjemmeside.

www.phmetropol.dk

Trepartsmidlerne


Akutområdet 4

Akut-området / SD-diplom

Patientologi – akut og kritisk syge patienter

Modulet sætter fokus på den komplekse sygdoms- og livssituation, som akut og kritisk syge patienter og deres pårørende befinder sig i. Du opnår kompetencer i at træffe og fagligt begrunde beslutninger i forhold til akut og kritisk syge patienter og deres pårørende.

Periode: Uge 17-23, fuldtidsstudie Pris: 10.300,-

Akut-området / Fagspecifikke kurser KOL – Behandling i den akutte fase

KOL er den hyppigste indlæggelsesårsag på de medicinske afdelinger (10 % af alle akutte indlæggelser). Kurset henvender sig til ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker, der er involveret i behandlingen af patienter med KOL i den akutte fase. På kurset diskuteres og udvikles de faglige professionskompetencer ved at integrere den nyeste viden og praktiske færdigheder i relation til patientgruppen.

www.phmetropol.dk

Periode: 10. – 18. januar, begge dage inklusive Pris: 7.500.-

Udredning, behandling og sekundær forebyggelse af patienter med apopleksi i den akutte fase

Dette fagspecifikke kursus henvender sig til ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker, der arbejder med patienter med apopleksi i den akutte fase. Kurset sætter fokus på korrekt diagnose, vurdering, behandling og forebyggelse af denne patientgruppe i det tværfaglige samarbejde med inddragelse af den nyeste viden inden for området.

Periode: 28. marts – 5. april, begge dage inklusive Pris: 7.500,-

Avanceret kritisk litteraturlæsning med fokus på evidens: Akut-området

Gennem integration af praksiserfaring samt en udviklings- og forskningsorienteret tilgang vil du på dette fagspecifikke kursus udbygge dine færdigheder i systematisk litteratursøgning samt gennem kritisk litteraturlæsning udbygge din viden om vurdering og udvælgelse af evidens i relation til det akutte område. Kurset giver endelig en indsigt i integration og anvendelse af evidens i praksis.

Periode: 11. – 19. januar Pris: 7.500,-


www.phmetropol.dk

5


Det medicinske område

6

www.phmetropol.dk

Det medicinske område / SD-Diplom

Koordinering af patientforløb

En af tidens store udfordringer er at skabe sammenhængende og koordinerede forløb for brugere af social- og sundhedsvæsenet. Uddannelsen henvender sig til en bred kreds af professionelle, f.eks. social- og sundhedsfaggrupper og specialiserede forløbskoordinatorer.

Periode: Uge 9-21, deltidsstudie, undervisning på tirsdage Pris: 8.300,-

Klinisk udvikling i professionspraksis i relation til diabetes

Modulets temaer sætter fokus på den gode kliniske praksis inden for diabetessygeplejens teori og metode. På modulet diskuteres, perspektiveres og udvikles sygeplejefaglige professionskompetencer ved at integrere teoretisk viden og praktiske færdigheder inden for diabetesområdet.

Periode: Uge 3-14, deltidsstudie, undervisning på onsdage Pris: 10.300,-


Levevilkår og livsstil som risikofaktor

Formålet med dette modul er, at du som studerende opnår forståelse for sammenhængen mellem sundhed, levevilkår og livsstil. Du opnår kompetencer til at iværksætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser over for mennesker med helbredsbelastende livsstil eller levevilkår.

Rehabilitering af mennesker med kronisk sygdom

Du vil opnå kompetencer til at afdække den kronisk syges ønsker og behov for rehabilitering. Du udvikler din forståelse for den kronisk syges livssituation og rehabiliteringsindsatsen i relation til disse mennesker. Derudover berøres emner som tilrettelæggelse og dokumentation.

Periode: Uge 2-13, deltidsstudie, undervisning på torsdage Pris: 8.300,-

Periode: Uge 10-15, fuldtidsstudie Pris: 9.300,-

Patientologi: Geriatri

Klinisk farmaci og farmakoterapi

Formålet med dette modul er, at du videreudvikler din forståelse af problemstillinger vedrørende ældre menneskers oplevelse af og reaktioner på at være syg og på mødet med sundhedssektoren samt din sygeplejefaglige professionskompetence i relation til det syge menneske og dets pårørende i forbindelse med pleje og behandling.

Dette modul er for dig, der har et særligt funktionsområde inden for EPJ (elektronisk patientjournal), udvidet ansvar på eller kompetence inden for medicinområdet. Modulet giver dig kompetencer til at håndtere komplekse problemstillinger inden for klinisk farmaci.

Periode: Uge 3-14, deltidsstudie, undervisning på tirsdage Pris: 10.300,-

Periode: Uge 17-22, deltidsstudie, undervisning på torsdage Pris: 10.300,-

7

www.phmetropol.dk


8

Klinisk udvikling i professionspraksis i relation til mennesker med kræft

Palliativ indsats - fokus på symptomlindring

Arbejder du med mennesker med kræft? Så er dette modul, som sætter fokus på forsknings- og udviklingsprocesser i professionspraksis, sikkert noget for dig.

Periode: Uge 10 -25, undervisning på torsdage fra 15.00 – 20.15 Pris: 10.300,-

Modulets temaer sætter fokus på de nyeste forsknings- og udviklingsresultater inden for symptomlindring. Der anlægges nuancerede perspektiver på symptomlindring med fokus på både fysiske, psykiske, sociale, åndelige og eksistentielle problemstillinger.

Periode: Uge 9 – 14, fuldtidsstudie Pris: 10.300,-

Patientologi - Mennesker med sår

Modulets fokus er den kliniske praksis inden for sårbehandlingens teori og metode. På baggrund heraf vil du kunne udvikle professionskompetencer inden for behandling af mennesker med sår og forbedre dine forudsætninger for at kunne dokumentere, implementere og evaluere sygepleje.

Periode: Uge 18-23, fuldtidsstudie Pris: 10.300,-

www.phmetropol.dk

Konsultationssygepleje til patienter med kroniske lidelser i almen praksis

Modulets tema er kronisk syge patienter i almen praksis – fx KOL, diabetes og hjertepatienter. Der sættes fokus på den vellykkede konsultationsproces med udgangspunkt i patienternes ønsker, behov og muligheder.

Periode: Uge 2 – 18, undervisning 12 torsdage fra 14.30 – 19.30 Pris: 10.300,-


Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til forløbsprogrammer: KOL

Basal stimulation i den palliative indsats

Gennem integration af praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang til mennesker med KOL vil du med denne uddannelse opnå kompetencer til at iværksætte en målrettet sundhedsfremmende og forebyggende indsats over for denne risikogruppe samt videreudvikle din forståelse af gruppens problemområder og den samlede tværfaglige indsats i forhold til disse.

Basalstimulation i den palliative indsats kan bruges til sansedepriverede mennesker. Den sociale relation mellem patient og den sundhedsprofessionelle er i fokus i dette fagspecifikke kursus, som giver nye perspektiver og handlemåder/muligheder inden for sygeplejen i praksis.

Periode: 11-23, deltidsstudie, undervisning på onsdage Pris: 10.300,-

Periode: 28. marts – 5. april, begge dage inklusive Pris: 7.500,-

Det medicinske område / Fagspecifikke kurser

Diabetes Type 2

Sundhedsfremme og forebyggelse på ældreområdet

Arbejder du inden for ældreområdet, og er du interesseret i en såvel sundheds- og ressourceorienteret som en sygdoms- og problemorienteret tilgang til dit arbejde med ældre, så er dette fagspecifikke kursus noget for dig.

Dette fagspecifikke kursus sætter fokus på den tværfaglige praksis inden for diabetesområdet. På kurset diskuteres, perspektiveres og udvikles sygeplejefaglige, ergoterapeut- og fysioterapeutfaglige professionskompetencer ved at integrere teoretisk viden og praktiske færdigheder i relation til mennesker med diabetes type 2.

Periode: 21. februar – 1. marts, begge dage inklusive Pris: 7.500,-

Periode: 28. marts – 5. april, begge dage inklusive Pris: 7.500,-

9

www.phmetropol.dk


Avanceret kritisk litteraturlæsning med fokus på evidens: Det medicinske område

Gennem integration af praksiserfaring samt en udviklings- og forskningsorienteret tilgang vil du på dette fagspecifikke kursus udbygge dine færdigheder i systematisk litteratursøgning samt gennem kritisk litteraturlæsning udbygge din viden om vurdering og udvælgelse af evidens i relation til det medicinske område. Kurset giver endelig en indsigt i integration og anvendelse af evidens i praksis.

10

www.phmetropol.dk

Periode: 25. januar – 2. februar, begge dage inklusive Pris: 7.500,-

Øvrige faglige kurser

Kursus i medicinsk kræftbehandling – e-learning

Er du sygeplejerske, der administrerer cytostatika og anden medicinsk kræftbehandling? Så er dette e-learningskursus sikkert noget for dig. Du erhverver blandt andet farmakologisk viden om medicinsk kræftbehandling, øget forståelse for bivirkninger ved den medicinske behandling samt indsigt i de etiske og juridiske aspekter ved denne behandlingstype.

Periode: Uge 2-5, seminardag i uge 6 Periode: Uge 8-11, seminardag i uge 12 Periode: Uge 12-15, seminardag i uge 12 Periode: Uge 17-20, seminardag i uge 21 Periode: Uge 21-24, seminardag i uge 21 Pris: Rigshospitalet, Finsenscentret: 1.950,- + moms Øvrige: 3.775,- + moms


Det psykiatriske område

Det psykiatriske område / SD-Diplom

Kommunikation i forhold til det psykiatriske område

Rehabilitering af psykisk syge mennesker

Et tværfagligt modul med afsæt i sundhedsfaglige perspektiver på kommunikation. Modulet giver en introduktion til refleksion og analyse af din egen kommunikative praksis i det sundhedsfaglige arbejde med særligt fokus på kommunikation i relation til det psykiatriske område.

Arbejder du med psykisk syge mennesker? Vil du med din faglighed bidrage til en sammenhængende og videnbaseret indsats, der giver borgeren mulighed for at generobre et selvstændigt og meningsfuldt liv? Så er dette tværfaglige modul sikkert noget for dig.

Periode: Uge 1-13, deltidsstudie, undervisning på tirsdage Pris: 8.300,-

Periode: Uge 2 – 14, deltidsstudie, undervisning på torsdage. Såfremt der er stor tilgang til dette diplommodul, udbydes det også som fuldtidsstudie. Pris: 9.300,-

www.phmetropol.dk

11


❚ 12

Arbejder du i psykiatrien, og er du interesseret i såvel en sundheds- og ressourceorienteret som en sygdoms- og problemorienteret tilgang til dit arbejde med psykisk syge mennesker? Så er dette tværfaglige modul sikkert noget for dig.

Periode: Uge 11 – 23, deltidsstudie, undervisning på tirsdage. Såfremt der er stor tilgang til dette diplommodul, udbydes det også som fuldtidsstudie. Pris: 9.300,-

www.phmetropol.dk

Sundhedsfremme og forebyggelse til psykisk syge mennesker

Patientologi i relation til mennesker med depression

Modulet er for sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, som arbejder med mennesker med en depressiv lidelse. Du får en dybere indsigt i problemstillinger vedrørende menneskets oplevelse af og reaktioner på det at have en depression både på individ- og samfundsniveau.

Periode: Uge 9-21, deltidsstudie, undervisning på torsdage Pris: 10.300,-

Klinisk vejlederuddannelse i psykiatri

Dette uddannelsesforløb vil gennem integration af egen praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang give dig mulighed for at udvikle dine kompetencer som vejleder, underviser og bedømmer inden for sundhedsuddannelsernes kliniske undervisning i relation til det psykiatriske område.

Periode: Uge 2-14, deltidsstudie, undervisning på torsdage Pris: 9.300,-

Fagspecifikke kurser

Opfølgningskursus for kliniske vejledere inden for psykiatrien

Er det noget tid siden, du har været på klinisk vejlederuddannelse? Har du lyst til ny inspiration og til at fokusere på implementering af din pædagogiske viden i den daglige vejlederpraksis inden for psykiatrien? Så er dette kursus noget for dig.

Periode: Uge 31. januar – 8. februar, begge dage inklusive Pris: 5.200,-


Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Psykiatrisk sygepleje

Dette kursus sætter fokus på teori om kropsforståelse, forholdet mellem teori og fysioterapeutiske arbejdsmåder, herunder aktuelle fysioterapeutiske undersøgelsesmetoder. Kurset tilrettelægges med tværfaglige elementer, der tilgodeser og perspektiverer det tværfaglige samarbejde og dets organisering i forhold til mennesker med en sindslidelse.

Dette fagspecifikke kursus giver dig en indsigt i sygeplejefaglige teorier og metoder i arbejdet med mennesker med en sindslidelse. Kurset tilrettelægges med tværfaglige elementer, der tilgodeser og perspektiverer det tværfaglige samarbejde og dets organisering i forhold til denne gruppe.

Periode: 31. januar – 8. februar, begge dage inklusive Pris: 7.500,-

Periode: 31. januar – 8. februar, begge dage inklusive Pris: 7.500,-

Psykiatrisk og psykosomatisk ergoterapi

Dette kursus sætter fokus på teori om kropsforståelse, forholdet mellem teori og ergoterapeutiske arbejdsmåder, herunder aktuelle ergoterapeutiske undersøgelsesmetoder i kombination med praktiske øvelser. Kurset tilrettelægges med tværfaglige elementer, der tilgodeser og perspektiverer det tværfaglige samarbejde og dets organisering i forhold til mennesker med en sindslidelse.

Periode: 31. januar – 8. februar, begge dage inklusive Pris: 7.500,-

Avanceret kritisk litteraturlæsning med fokus på evidens: Psykiatri

Gennem integration af praksiserfaring samt en udviklings- og forskningsorienteret tilgang vil du på dette fagspecifikke kursus udbygge dine færdigheder i systematisk litteratursøgning samt gennem kritisk litteraturlæsning udbygge din viden om vurdering og udvælgelse af evidens i relation til det psykiatriske område. Kurset giver endelig en indsigt i integration og anvendelse af evidens i praksis.

Periode: 1. februar – 9. februar, begge dage inklusive Pris: 7.500,-

13

www.phmetropol.dk


Tværfaglige aktiviteter

www.phmetropol.dk

14

Tværgående (akut, medicin, psykiatri) SD-Diplom for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Aktivitetsorienteret intervention i ergoterapi

Bevægelsesteori og bevægelsespraksis i fysioterapi og rehabilitering

Er du interesseret i at vide mere om, hvad udviklingen i ergoterapi har af betydning for din praksis i hverdagen? Så er dette modul sikkert noget for dig. Du opnår kompetencer i at indgå i tværfaglige udviklingsprojekter, at udvikle egen praksis og at integrere den ergoterapeutiske indsats i den tværfaglige rehabilitering.

Periode: Uge 1-13, deltidsstudie, undervisning på tirsdage Pris: 10.300,-

Dette diplommodul sætter fokus på den kliniske praksis inden for fysioterapiens teori og metode. Gennem integration af praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang opnår du kompetencer i at udvikle din egen praksis samt i at kunne dokumentere, implementere og evaluere fysioterapi og den fysioterapeutiske indsats i forhold til dine patienter i den samlede rehabiliteringsindsats.

Periode: Uge 1-13, deltidsstudie, undervisning på tirsdage Pris: 10.300,-


Øvrige SD- og PD-Diplom

Obligatorisk modul

Forandrings- og læreprocesser

Studieintroducerende og studieforberedende for sundhedsfaglige diplomuddannelser. Fokus er videnskabsteoretiske og forskningsmetodiske problemstillinger samt sundhedsvæsenets værdier og organisation.

Periode: Heltidsmodul uge 10-15 Periode: Deltidsmodul uge 4-15 Pris: 6.700,OBS! Ny dato i forhold til den udsendte brochure

Modulet er for dig, der er vejleder på det sundhedsfaglige område. Du vil gennem integration af praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang opnå pædagogisk indsigt i forskellige læringsteoretiske tilgange til forandrings- og læreprocesser.

Periode: Uge 19-24, fuldtidsstudie Pris: 10.300,-

Afgangsmodul

På det afsluttende modul udarbejdes en praksisnær faglig problemstilling, der afspejler en overordnet forståelse af de faglige og metodiske problemstillinger, der er arbejdet med i diplomuddannelsen.

Klinisk udvikling i professionspraksis i relation til operationspatienter

Arbejder du med operationssygepleje? Har du lyst til fordybelse og til at få indsigt i den nyeste viden og udvikling om operationssygepleje? Så er dette modul sikkert noget for dig.

Periode: Uge 9- 14, fuldtidsstudie Pris: 11.900,-

Periode: Heltidsmodul uge 4-13 Periode: Deltidsmodul uge 4-24 Pris: 8.300,-

15

www.phmetropol.dk


www.phmetropol.dk

16

Strategier og metoder i klinisk kvalitetsudvikling I det danske sundhedsvæsen er der stigende fokus på kvalitetsudvikling. Der arbejdes med analyse og diskussion af flere af de strategier, metoder og modeller, som anvendes nationalt og internationalt. Endvidere arbejdes med implementerings- og evalueringsmetoder.

Periode: Uge 1 – 7, fuldtidsstudie Pris: 10.300,-

Sundhedsformidling og undervisningspraksis i sundhedssektoren

Et modul, der henvender sig til dig, som arbejder med vejledning på efter- og specialuddannelser for sundhedspersonale på behandlingsafdelinger. Du lærer blandt andet at inddrage, analysere og vurdere pædagogisk teori og metode i relation til formidlings- og undervisningspraksis.

Periode: Uge 10-15, fuldtidsstudie Pris: 10.300,-

Klinisk vejleder

Dette uddannelsesforløb vil gennem integration af egen praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang give dig mulighed for at udvikle dine kompetencer som vejleder, underviser og bedømmer inden for sundhedsuddannelsernes kliniske undervisning.

Periode: Uge 1-7, fuldtidsstudie Periode: Uge 9-14, fuldtidsstudie Periode: Uge 13 – 11. maj, fuldtidsstudie Periode: Uge 18 – 16. juni, fuldtidsstudie Pris: 9.300,-

Kommunikation

Et tværfagligt modul med afsæt i sundhedsfaglige perspektiver på kommunikation. Modulet giver en introduktion til refleksion og analyse af din egen kommunikative praksis i det sundhedsfaglige arbejde. Du får en øget forståelse for kommunikationen og sproglige elementers betydning.

Periode: Uge 17 – 8. juni, fuldtidsstudie Pris: 8.300.-


Øvrige tværfaglige fagspecifikke kurser

Projekt og faglig ledelse i sundhedsvæsenet

Forflytningskursus for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Er du nøgle- eller ressourceperson, ansvarlig for et fagligt område, eller arbejder du med projekter i sundhedsvæsenet? Så er dette kursus sikkert noget for dig. Her videreudvikler du dine kompetencer, får metoder og værktøjer til dit arbejde med ledelse af et fagligt område.

Periode: 23. – 31. maj, begge dage inklusive Pris: 7.500,-

Arbejder du med forflytninger i hverdagen? Underviser du andet sundhedspersonale i forflytning af borgere/patienter? Så vil dette kursus være interessant for dig. På kurset vil du blive præsenteret for det nyeste inden for forflytningshjælpemidler, forflytning af bariatriske patienter, kommunikation og etik, formidling og pædagogik med mere.

Periode: Uge 14 Pris: 7.500,-

Evidensbaseret praksis for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Ergoterapeuter og fysioterapeuter bliver i stigende grad mødt med kravet om at argumentere professionelt og at arbejde evidensbaseret. Det betyder blandt andet, at de skal kunne inddrage den nyeste forskning, når de vælger en behandlingsmetode. Gennem en integration af praksiserfaring samt en udviklings- og forskningsorienteret tilgang sætter dette kursus fokus på denne fordring.

Periode: Uge 18-19, 2 x 5 dage Pris: 9.500,-

17

www.phmetropol.dk


Obstetrik

www.phmetropol.dk

18

Obstetrik / Fagspecifikke kurser

Fertilitetsbehandling

Obstetrisk ultralydsscanning

Et tværfagligt fagspecifikt kursus for jordemødre og sygeplejersker, der ønsker at arbejde med fertilitetsbehandling. Du tilegner dig viden om reproduktionsbiologi, fertilitetsudredning og -behandling, samt juridiske og etiske aspekter inden for fertilitetsbehandling.

Periode: 3. – 11. maj, begge dage inklusive, 7 dage i alt Pris: 7.500,-

Et tværfagligt fagspecifikt kursus for jordemødre, radiografer og sygeplejersker, der ønsker at arbejde med ultralydsscanning inden for obstetrikken. Kurset introducerer til den teoretiske baggrund for føtalmedicinsk ultralydsscanning, samt de etiske problemstillinger og kommunikative behov, der relaterer sig hertil.

Periode: 2.- 10. februar, begge dage inklusive, 7 dage i alt Pris: 7.500,-


Øvrige faglige kurser – Journal Club

Journal Club – Kirurgiske patientforløb

Journal Club – Mennesker med sår

Kom og vær med i Journal Club! Journal Club er et forum, hvor interesserede mødes med en forsker og diskuterer faglige artikler i relation til kirurgiske patientforløb.

Kom og vær med i Journal Club! Journal Club er et forum, hvor interesserede mødes med en forsker og diskuterer faglige artikler i relation til behandling af mennesker med sår.

Periode: 5 onsdage kl. 14.30 – 17.00 i foråret 2011 Pris: 2.000,- + moms

Periode: 5 onsdage kl. 14.30 – 17.00 i foråret 2011 Pris: 2.000,- + moms

Journal Club – Palliativ indsats

Journal Club – Diabetes

Kom og vær med i Journal Club! Journal Club er et forum, hvor interesserede mødes med en forsker og diskuterer faglige artikler i relation til den palliative indsats.

Kom og vær med i Journal Club! Journal Club er et forum, hvor interesserede mødes med en forsker og diskuterer faglige artikler i relation til behandling af mennesker med diabetes.

Periode: 5 onsdage kl. 14.30 – 17.00 i foråret 2011 Pris: 2.000,- + moms

Periode: 5 onsdage kl. 14.30 – 17.00 i foråret 2011 Pris: 2.000,- + moms

Journal Club – Fødselshjælp

Kom og vær med i Journal Club! Journal Club er et forum, hvor interesserede mødes med en forsker og diskuterer faglige artikler i relation til fødselshjælp.

Periode: 5 onsdage kl. 14.30 – 17.00 i foråret 2011 Pris: 2.000,- + moms

19

www.phmetropol.dk


Øvrige

www.phmetropol.dk

20

Studieforberedende kurser

Studieteknik

Tekstbehandling

Er det lang tid siden, at du har studeret, kan det være en hjælp at tage dette kursus om studieteknik. Her kan du få en introduktion til gode studievaner, som kan optimere dit udbytte af kurset/uddannelsen.

Periode: 11. januar, kl. 14.30 – 17.30 Pris: 500,- + moms

Har du brug for en introduktion til tekstbehandling, inden du skal til at studere og skrive opgave? Så kan du på dette kursus få en grundlæggende indføring i Microsoft Word og nyttige tips, som kan lette og effektivisere tekstbehandlingsarbejdet.

Periode: 13. januar, kl. 14.30 – 17.30 Pris: 500,- + moms


Den svære eksamenssituation

Sundhedsvidenskab – Teori og metode

Har du prøvet at miste overblikket, ’gå i sort’ og blive fysisk utilpas i eksamenssituationer? Påvirker dette dine præstationer? Er du motiveret for at ændre på dette forhold? Så er dette kursus relevant for dig.

Periode: Hele året; 4-5 møder af 2½ times varighed Pris: 1.700,- + moms

Har du brug for en introduktion til sundhedsvidenskabens teorier, udviklings- og forskningsmetodik, inden du skal til at studere og skrive opgave? Så kan du på dette kursus få en indføring i disse og dermed et videngrundlag, der kan kvalificere dit udbytte af uddannelsen/kurset fremadrettet.

Periode: 25. – 26. januar, kl. 9.00 - 15.15 Pris: 1.700,- + moms

www.phmetropol.dk

21


Øvrige tilbud 22

www.phmetropol.dk

Supervision og coaching for vejledere i sundhedssektoren Fungerer du som klinisk vejleder, klinisk underviser, eller arbejder du med oplæring og uddannelse af studerende og medarbejdere? Så er dette tilbud relevant for dig. Tilbuddet giver dig mulighed for at sparre med, blive inspireret af og fordybe dig i hverdagens faglige udfordringer sammen med ligesindede med henblik på at videreudvikle dine handlekompetencer i hverdagen.

Periode: 12 møder af 2 timers varighed med ca. 2 ugers mellemrum. Møderne vil som regel være placeret sidst på dagen. Pris: 3.000,- + moms

Coaching for sundhedsprofessionelle

Individuel coaching er til dig, der ønsker at blive afklaret om dit mål, til dig som ikke kan se, hvordan du kan nå dit mål og/eller til dig, der vil realisere dit mål. Teamcoaching tilbydes til Jer, som skal nå et fælles mål. Individuel coaching og teamcoaching afvikles efter nærmere aftale.

Kontakt: Mie Skaarup, business coach, cand.mag. i pædagogik, ansk@phmetropol.dk, 72282899


Diplomuddannelse og diplommodul fra Center for Ledelse og Styring, Professionshøjskolen Metropol

Fleksibel diplomuddannelse i projektledelse

Lean-ledelse i et socialkonstruktionistisk perspektiv

For projektledere, som vil skabe innovative løsninger på velfærdssamfundets udfordringer. Center for Ledelse og Styring udbyder uddannelsen for at kombinere projektledelse med nyeste forskning inden for offentlig ledelse. Du sammensætter din uddannelse af projekt- og ledelsesfaglige moduler fra Diplomuddannelsen i Ledelse og professionsfaglige moduler fra andre diplomuddannelser, fx et modul i forløbskoordinering i forbindelse med kronisk sygdom.

Et valgmodul i Strategisk ledelse under Diplomuddannelsen i Ledelse. Modulet sætter fokus på fremtidsrettet ressourceanvendelse for alle interessenter - kunder, medarbejdere, ledere - gennem samskabelse af mening. Lean-konceptet benytter sig bl.a. af reflekterende kommunikation og forskellige læringsrum for strategisk udvikling med henblik på at skabe mening med forandringsprocesserne og derved lette tilværelsen for ledere, medarbejdere og organisation. De studerende får mulighed for at forbinde teori med egen praksis.

Periode: Nye moduler starter i uge 5, 17, 35 og 46 i 2011 Pris.: De enkelte moduler koster typisk fra 6.300 kr. til 11.600 kr.

23

Periode: Modulet afvikles over 5 dage af 6 undervisningstimer. Pris: 6.600 kr.

www.phmetropol.dk


Om Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser: Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser Metropol beskæftiger sig med efter- og videreuddannelsesaktiviteter til sundhedssektoren med særligt fokus på sygeplejersker, jordemødre, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Aktiviteterne spænder vidt fra Sundhedsfaglig Diplomuddannelse, specialuddannelse og fagspecifikke kurser til temakonferencer, journal clubs m.v. Afdelingen udbyder også uddannelsen til sundhedsplejerske, Suppleringsuddannelsen i Sygepleje, specialuddannelsen i kræftsygepleje m.v. Sundhedsfaglige Efter – og Videreuddannelser arbejder sammen med de fire grunduddannelser under området Sundhed, Pleje og Rehabilitering (sygeplejerske, jordemoder, ergoterapeut og fysioterapeut), med de tre videncentre; Center for Sammenhængende Forløb, Center for Urban Sundhed og Videncenter på Ældreområdet (herunder Gerontologisk Institut), samt med Metropols øvrige efter- og videreuddannelsesmiljøer.

Om Metropol: Professionshøjskolen Metropol er en selvejende institution grundlagt 1. januar 2008 ved en fusion mellem en række uddannelsesinstitutioner i København. Metropol udbyder 16 grunduddannelser på mellemlangt videregående niveau inden for områderne Sundhed, Pleje og Rehabilitering; Teknologi, Ernæring og Sundhed, samt Læring, Ledelse og Socialt Arbejde. Metropol tilbyder desuden en lang række efter- og videreuddannelser og tværfaglige videncenteraktiviteter. Professionshøjskolen har i runde tal 10.000 studerende og 1.000 medarbejdere. Læs mere på: www.phmetropol.dk

Metropol Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser Haraldsgade 6 2200 København N Telefon +45 7248 7600 evu@phmetropol.dk www.phmetropol.dk cvr/se-nr. 30 89 17 32

Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser Metropol  

Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser Metropol - Oversigtsbrochure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you