Page 1

RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 1 M

Y

CM

MY

CY CMY

K

07/2010

C

Peugeot Müfleri ‹liflkileri

www.peugeot.com.tr

Composite

: (0 212) 292 26 26 : (0 216) 579 94 44

Bu broflürdeki bilgi ve görüntüler, broflür bas›ld›¤›nda geçerli olan teknik özellikleri esas al›r. Sunulan ekipmanlar versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir. Broflürde yer alan baz› foto¤raflar, Türkiye ürün gam›ndaki araçlar› temsil etmeyebilir. Peugeot, ürünün sürekli iyilefltirilmesi politikas› çerçevesinde, her an, teknik özelliklerde, ekipmanlarda, opsiyon ve renklerde de¤iflikliklere gidebilir. Günümüz foto¤raf tab etme teknikleri, renkleri asl›na tamam›yla uygun olarak verememektedir. Genel bilgi içeren bu broflür bir sözleflme senedi de¤ildir. Daha ayr›nt›l› ve ek bilgi için, bayinize baflvurunuz. Bu katalogda yer alan veriler, Peugeot Otomotiv Pazarlama A.fi.’nin izni olmadan ço¤alt›lamaz.

Bayi Kaflesi

RCZ


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 2 C

TASARIMDAN YARATIMA...

FARKLILI⁄IN DO⁄UfiU Bir konsept model hayata geçti¤inde hayranl›k, sab›rs›zl›k ve yo¤un heyecan uyand›r›r. Üstelik sunulan model cüretkarsa, yepyeni bir deneyime davet eder. fiimdi Peugeot RCZ ile yeni bir dönem bafll›yor.

Bu broflürde bahsedilen özellikler seçilen versiyona göre de¤iflebilir. Resimlerdeki araçlar ve donan›mlar Türkiye ürün gam›nda bulunmayabilir. Gerekli bilgi için lütfen bayinize baflvurunuz.

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 2 C

TASARIMDAN YARATIMA...

FARKLILI⁄IN DO⁄UfiU Bir konsept model hayata geçti¤inde hayranl›k, sab›rs›zl›k ve yo¤un heyecan uyand›r›r. Üstelik sunulan model cüretkarsa, yepyeni bir deneyime davet eder. fiimdi Peugeot RCZ ile yeni bir dönem bafll›yor.

Bu broflürde bahsedilen özellikler seçilen versiyona göre de¤iflebilir. Resimlerdeki araçlar ve donan›mlar Türkiye ürün gam›nda bulunmayabilir. Gerekli bilgi için lütfen bayinize baflvurunuz.

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 3 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

KIfiKIRTICI TASARIM Heykelsi ve modern Peugeot RCZ, orijinal coupé mimarisini, sportif ve yenilikçi fl›k bir silüet ile yeniden keflfediyor. Çift bombeli tavan formu tasar›m›n›n orijinalli¤ini vurguluyor. Bu orijinal form, tasar›m ve aerodinamizm anlam›nda üst seviyedeki teknik uzmanl›¤› yans›t›yor. Ak›c› ve atletik hatlar, profili biçimlendiren alüminyum tavan kuflaklar› ile vurgulan›yor. Bu özellikler Peugeot RCZ’e soyluluk ve dinamizm kazand›r›yor.

Composite


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 3 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

KIfiKIRTICI TASARIM Heykelsi ve modern Peugeot RCZ, orijinal coupé mimarisini, sportif ve yenilikçi fl›k bir silüet ile yeniden keflfediyor. Çift bombeli tavan formu tasar›m›n›n orijinalli¤ini vurguluyor. Bu orijinal form, tasar›m ve aerodinamizm anlam›nda üst seviyedeki teknik uzmanl›¤› yans›t›yor. Ak›c› ve atletik hatlar, profili biçimlendiren alüminyum tavan kuflaklar› ile vurgulan›yor. Bu özellikler Peugeot RCZ’e soyluluk ve dinamizm kazand›r›yor.

Composite


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 4 C

MODERNL‹⁄‹N ‹FADES‹ Arac›n yan profilleri ve kavisli genifl çamurluklar›, kompakt ve kasl› bir silüet çiziyor. Peugeot dünyas›n› karakterize eden kedi gözü ça¤r›fl›ml› ön farlar, motor kaputunun her iki yan›na uzan›yor. Stilize edilmifl parlak k›rm›z› arka stop lambalar› da araca özgün bir imza sunuyor. Kaputun s›ra d›fl› kavisinden, kromajl› çift egzoz ç›k›fl›na kadar her bir ayr›nt› modelin sportif karakterini temsil ediyor. RCZ’in genel görünüflü, bafltan ç›kar›c›, karizmatik ve seçkin detaylar›n en üst düzeyde birleflimi ile meydana geliyor.

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 4 C

MODERNL‹⁄‹N ‹FADES‹ Arac›n yan profilleri ve kavisli genifl çamurluklar›, kompakt ve kasl› bir silüet çiziyor. Peugeot dünyas›n› karakterize eden kedi gözü ça¤r›fl›ml› ön farlar, motor kaputunun her iki yan›na uzan›yor. Stilize edilmifl parlak k›rm›z› arka stop lambalar› da araca özgün bir imza sunuyor. Kaputun s›ra d›fl› kavisinden, kromajl› çift egzoz ç›k›fl›na kadar her bir ayr›nt› modelin sportif karakterini temsil ediyor. RCZ’in genel görünüflü, bafltan ç›kar›c›, karizmatik ve seçkin detaylar›n en üst düzeyde birleflimi ile meydana geliyor.

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 5 C

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 5 C

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 6 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

DAYANILMAZ CAZ‹BE Ak›c› ve pürüzsüz tasar›m› ile ön konsol, sürücüsüne genifl bir görüfl alan› sunuyor. ‹ç mekân›n düzenlenmesinde göze çarpan dinamik çizgiler, benzersiz bir dizayn ve sportif vurgular› ifade ediyor.

Composite

‹leri teknoloji ile birlikte çekici bir yumuflakl›¤a sahip yenilikçi bir malzeme ile kaplanan ön konsol, 2 farkl› deri döfleme seçene¤i ile kiflisellefltirilebiliyor.

Ön konsoldaki saatle uyumlu olan gösterge tablosundaki kadranlar›n metalik çerçeveleri Peugeot RCZ’in özgün kimli¤ini vurguluyor. fiimdi, yeni bir haz ve maksimum heyecan yaflamak için RCZ’in direksiyonuna geçin.


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 6 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

DAYANILMAZ CAZ‹BE Ak›c› ve pürüzsüz tasar›m› ile ön konsol, sürücüsüne genifl bir görüfl alan› sunuyor. ‹ç mekân›n düzenlenmesinde göze çarpan dinamik çizgiler, benzersiz bir dizayn ve sportif vurgular› ifade ediyor.

Composite

‹leri teknoloji ile birlikte çekici bir yumuflakl›¤a sahip yenilikçi bir malzeme ile kaplanan ön konsol, 2 farkl› deri döfleme seçene¤i ile kiflisellefltirilebiliyor.

Ön konsoldaki saatle uyumlu olan gösterge tablosundaki kadranlar›n metalik çerçeveleri Peugeot RCZ’in özgün kimli¤ini vurguluyor. fiimdi, yeni bir haz ve maksimum heyecan yaflamak için RCZ’in direksiyonuna geçin.


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 7 C

DETAYLARDAK‹ KAL‹TE RCZ’te her bir ayr›nt›n›n tasar›m›na ve kullan›lan malzemelerin yüksek kalitede olmas›na özen gösterildi. Çift dikiflli deri döfleme ve alüminyum kaplamalarda kullan›lan her malzeme bu özenin göstergesi oldu. Ön konsolun ve direksiyonun kapland›¤› çekici yumuflakl›¤a sahip yepyeni malzemenin yaratt›¤› dokunma zevkini an›nda hissedeceksiniz.

Composite

Karbon görünümlü kadranl› saat, metalik sayaçlar ve direksiyon simidi üzerindeki yar› mat krom dokunufllar ile spor otomobillerin sembollerini fark edeceksiniz.

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 7 C

DETAYLARDAK‹ KAL‹TE RCZ’te her bir ayr›nt›n›n tasar›m›na ve kullan›lan malzemelerin yüksek kalitede olmas›na özen gösterildi. Çift dikiflli deri döfleme ve alüminyum kaplamalarda kullan›lan her malzeme bu özenin göstergesi oldu. Ön konsolun ve direksiyonun kapland›¤› çekici yumuflakl›¤a sahip yepyeni malzemenin yaratt›¤› dokunma zevkini an›nda hissedeceksiniz.

Composite

Karbon görünümlü kadranl› saat, metalik sayaçlar ve direksiyon simidi üzerindeki yar› mat krom dokunufllar ile spor otomobillerin sembollerini fark edeceksiniz.

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 8 C

K‹fi‹SEL ALAN Spor koltuklar vücut fleklinizi al›yor ve arac›n›zla mükemmel bir uyum sa¤l›yor. Direksiyon simidi ve kolay eriflilen kumandalar, araçta konfor ve kontrol duygusunu kuvvetlendiriyor.

Sportif ve ergonomik sürüfl konforu sunan RCZ, manifolt’a yerlefltirilen özel ses sistemi* sayesinde ani h›zlanmalarda daha heyecan verici bir motor sesi sa¤layan sistemi keflfetmenize olanak tan›yor. RCZ’in seçkin sürücü koltu¤una oturdu¤unuz andan itibaren yolculuk keyfi bafll›yor.

* 200 hp’de standart

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 8 C

K‹fi‹SEL ALAN Spor koltuklar vücut fleklinizi al›yor ve arac›n›zla mükemmel bir uyum sa¤l›yor. Direksiyon simidi ve kolay eriflilen kumandalar, araçta konfor ve kontrol duygusunu kuvvetlendiriyor.

Sportif ve ergonomik sürüfl konforu sunan RCZ, manifolt’a yerlefltirilen özel ses sistemi* sayesinde ani h›zlanmalarda daha heyecan verici bir motor sesi sa¤layan sistemi keflfetmenize olanak tan›yor. RCZ’in seçkin sürücü koltu¤una oturdu¤unuz andan itibaren yolculuk keyfi bafll›yor.

* 200 hp’de standart

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 9 C

YEPYEN‹ HAZLAR Yeni coupé RCZ, tüm bak›fllar› üzerinde toplaman›n ötesinde, sürüfl keyfini en üst düzeye tafl›yor. Yol ile Peugeot markas› aras›ndaki “tutku dolu” iliflki, RCZ’te tam anlam›yla kendini gösteriyor.

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 9 C

YEPYEN‹ HAZLAR Yeni coupé RCZ, tüm bak›fllar› üzerinde toplaman›n ötesinde, sürüfl keyfini en üst düzeye tafl›yor. Yol ile Peugeot markas› aras›ndaki “tutku dolu” iliflki, RCZ’te tam anlam›yla kendini gösteriyor.

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 10 CM

MY

CY CMY

K

1.6 lt THP 200 hp 6 ileri Düz Vites Bu yepyeni motor, otomobilin üstün niteliklerinden yararlanmaya olanak sa¤l›yor. 1.700 d/d’da 255 Nm azami torku (hatta overboost ile 275 Nm) ve 5.500 d/d’da 147 kW azami gücü ile, Peugeot RCZ birinci s›n›f ivmelenme ve ara h›zlanmalar sergiliyor (sondan bir önceki viteste 80 - 120 km/h ara h›zlanma 6.5 saniyede; 0 -100 km/h ara h›zlanma 7.5 saniyede tamamlan›yor). Arac›n karma parkurdaki tüketimi ise sadece 6.9 lt/100 km (159 g/km CO2).

1.6 lt THP 156 hp 6 ileri Düz Vites Bu direkt benzin enjeksiyonlu turbo kompresörlü motor performans (1.400 d/d’dan itibaren 240 Nm’lik tork ve 6.000 d/d’da 115 Kw güç ile) ve yak›t tüketimi (manuel vites kutulu versiyonda 6.7 lt/100 km; 155 g/km CO2) aras›nda dikkat çekici bir dengeyi baflar›yla gerçeklefltiriyor.

1.6 lt THP 156 hp 6 ileri Otomatik Vites Ayn› motor bu versiyonda alt› ileri yepyeni sekansiyel otomatik vites kutusu ile efllefltirildi (karma tüketim 7.3 lt/100 km ve 168 g/km CO2 emisyonu).

SEÇK‹N HEYECANLAR BENZ‹NL‹

Y

BENZ‹NL‹

M

Peugeot RCZ gibi özel bir model yaratmak ve otomobil keyfi konusunda deneyimli, modern müflteri kitlesini tatmin etmek performansl› bir motor gam› gerektirir. Yüksek tork, güç üreten, kontrollü yak›t tüketimli ve CO2 sal›m› ile Euro 5 standard›na uygun motorlar bu modelde tüketicinin be¤enisine sunuluyor. Peugeot RCZ, yeni sürüfl hazlar› sa¤lamak üzere, markan›n sürüfl özellikleri ve yol tutufl alan›ndaki tüm bilgi birikiminden yararlan›yor. Araç geniflletilmifl ön ve arka tekerlek izleri ve güçlendirilmifl süspansiyon ile alçalt›lm›fl bir a¤›rl›k merkezine sahip (Mac Pherson tipi ön tak›m, esnek kiriflli arka dingil tak›m›).

Yürüyen aksam ile amortisörler buna göre adapte edildi.19" lastikler, araca son derece etkin bir yol tutuflu kazand›rd›. Hidrolik direksiyonun parametraj ayar›, üst düzey yönlendirme hassasiyeti sa¤layacak flekilde yap›ld›. Güçlü ve dayan›kl› flekilde tasarlanan fren sistemi ise 302 mm çap ve 26 mm kal›nl›ktaki, hatta özellikle 1.6L THP (200 hp) versiyonda 340x30 mm boyutlu hava kanall› genifl disklerle sa¤lan›yor. Arkada ise, tüm versiyonlarda 290x12 mm diskler yer al›yor.

BENZ‹NL‹

C

YAKIT TÜKET‹MLER‹ VE SALINIMLAR Benzinli versiyonlar Standart tüketimler, UTAC taraf›ndan ölçülmüfltür

1.6 lt THP 200 hp BVM6*

1.6 lt THP 156 hp BVM6*

1.6 lt THP 156 hp BVA6**

fiehir içi tüketim (litre/100 km)

9.1

9.3

10.3

fiehir d›fl› tüketim (litre/100 km)

5.6

5.2

5.5

Karma tüketim (litre/100 km)

6.9

6.7

7.3

Karma CO2 sal›mlar› (g/km)

159

155

168

* BVM6 : 6 ileri vitesli manuel flanz›man. ** BVA6 : 6 ileri vitesli otomatik flanz›man.

Composite


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 10 CM

MY

CY CMY

K

1.6 lt THP 200 hp 6 ileri Düz Vites Bu yepyeni motor, otomobilin üstün niteliklerinden yararlanmaya olanak sa¤l›yor. 1.700 d/d’da 255 Nm azami torku (hatta overboost ile 275 Nm) ve 5.500 d/d’da 147 kW azami gücü ile, Peugeot RCZ birinci s›n›f ivmelenme ve ara h›zlanmalar sergiliyor (sondan bir önceki viteste 80 - 120 km/h ara h›zlanma 6.5 saniyede; 0 -100 km/h ara h›zlanma 7.5 saniyede tamamlan›yor). Arac›n karma parkurdaki tüketimi ise sadece 6.9 lt/100 km (159 g/km CO2).

1.6 lt THP 156 hp 6 ileri Düz Vites Bu direkt benzin enjeksiyonlu turbo kompresörlü motor performans (1.400 d/d’dan itibaren 240 Nm’lik tork ve 6.000 d/d’da 115 Kw güç ile) ve yak›t tüketimi (manuel vites kutulu versiyonda 6.7 lt/100 km; 155 g/km CO2) aras›nda dikkat çekici bir dengeyi baflar›yla gerçeklefltiriyor.

1.6 lt THP 156 hp 6 ileri Otomatik Vites Ayn› motor bu versiyonda alt› ileri yepyeni sekansiyel otomatik vites kutusu ile efllefltirildi (karma tüketim 7.3 lt/100 km ve 168 g/km CO2 emisyonu).

SEÇK‹N HEYECANLAR BENZ‹NL‹

Y

BENZ‹NL‹

M

Peugeot RCZ gibi özel bir model yaratmak ve otomobil keyfi konusunda deneyimli, modern müflteri kitlesini tatmin etmek performansl› bir motor gam› gerektirir. Yüksek tork, güç üreten, kontrollü yak›t tüketimli ve CO2 sal›m› ile Euro 5 standard›na uygun motorlar bu modelde tüketicinin be¤enisine sunuluyor. Peugeot RCZ, yeni sürüfl hazlar› sa¤lamak üzere, markan›n sürüfl özellikleri ve yol tutufl alan›ndaki tüm bilgi birikiminden yararlan›yor. Araç geniflletilmifl ön ve arka tekerlek izleri ve güçlendirilmifl süspansiyon ile alçalt›lm›fl bir a¤›rl›k merkezine sahip (Mac Pherson tipi ön tak›m, esnek kiriflli arka dingil tak›m›).

Yürüyen aksam ile amortisörler buna göre adapte edildi.19" lastikler, araca son derece etkin bir yol tutuflu kazand›rd›. Hidrolik direksiyonun parametraj ayar›, üst düzey yönlendirme hassasiyeti sa¤layacak flekilde yap›ld›. Güçlü ve dayan›kl› flekilde tasarlanan fren sistemi ise 302 mm çap ve 26 mm kal›nl›ktaki, hatta özellikle 1.6L THP (200 hp) versiyonda 340x30 mm boyutlu hava kanall› genifl disklerle sa¤lan›yor. Arkada ise, tüm versiyonlarda 290x12 mm diskler yer al›yor.

BENZ‹NL‹

C

YAKIT TÜKET‹MLER‹ VE SALINIMLAR Benzinli versiyonlar Standart tüketimler, UTAC taraf›ndan ölçülmüfltür

1.6 lt THP 200 hp BVM6*

1.6 lt THP 156 hp BVM6*

1.6 lt THP 156 hp BVA6**

fiehir içi tüketim (litre/100 km)

9.1

9.3

10.3

fiehir d›fl› tüketim (litre/100 km)

5.6

5.2

5.5

Karma tüketim (litre/100 km)

6.9

6.7

7.3

Karma CO2 sal›mlar› (g/km)

159

155

168

* BVM6 : 6 ileri vitesli manuel flanz›man. ** BVA6 : 6 ileri vitesli otomatik flanz›man.

Composite


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 11 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Art›r›lan Güvenlik Peugeot RCZ’in felsefesi ile uyumlu donan›m, maksimum seviyede güvenlik sunuyor. Üst düzey yol tutufluna ilave olarak, güçlü kasa yap›s›, dayan›kl›l›¤› art›rarak, önden ve yandan al›nan darbelerde a盤a ç›kan enerjinin emilmesine katk›da bulunuyor.

GÜVENL‹K Fren sistemi ve ESP® (Electronic Stability Program / Elektronik Denge Program›) Peugeot RCZ arac›n her durumda optimal dengesini korumak ve sürüfl keyfi sa¤lamak için birkaç ifllevi birlefltiren komple bir fren sistemi ile donat›ld›: • ABS fren sistemi (ABS), acil fren durumunda tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek yörüngenizi kontrol eder. • Elektronik fren gücü da¤t›m sistemi (REF), özellikle virajl›

Composite

yollarda frenleme esnas›nda daha fazla etkinlik için tüm tekerlekleri teker teker kontrol eder. • Acil Fren Yard›m› (AFU) acil durumlarda frene bas›ld›¤›nda devreye girerek fren etkinli¤ini art›r›r. ESP önceki 3 fonksiyonuna 2 yeni fonksiyon daha eklemifltir. • Dinamik Denge Kontrolü (CDS) sürekli olarak direksiyon aç› alg›lay›c›s› ve savrulma alg›lay›c›s› taraf›ndan iletilen bilgileri karfl›laflt›rarak, virajda

d›fla veya içe savrulma fliddetini alg›lar. Bu sistem, fizik kurallar› içerisinde kalmak flart›yla Peugeot RCZ’in bafllang›çtaki yörüngesine dönmesini sa¤lar. • Anti-patinaj sistemi (ASR), frenlere ve motor kontrolüne etki ederek yola hakimiyetinin azalmas› durumunda arac›n patinaj yapmas›n› s›n›rland›r›r. • Direkt alg›lamal› lastik bas›nç düflüklü¤ü sensörü iki alarm düzeyi ile hava bas›nc› düflük olan tekerle¤in belirlenmesini sa¤lar: Hava bas›nc› düflük veya patlak lastik.

Ak›ll› Çekifl Kontrol Sistemi Bu anti-patinaj sistemi, klasik antipatinaj sistemine yeni bir ifllevsellik kazand›r›yor. Arac›n buzlu veya karl› yollarda kalk›fl›n› veya ilerlemesini zorlaflt›ran yetersiz tutunma durumlar›n›n alg›lanmas›na yard›mc› oluyor. Bu gibi durumlarda, Ak›ll› Çekifl Kontrol Sistemi iyi bir çekifl sa¤lamak ve yönlendirmeyi kolaylaflt›rmak üzere ön tekerleklerin patinaj çekmesini azaltarak ASR fonksiyonunun yerine geçiyor.

Aktif Kanatlar Peugeot RCZ’te arkada aktif kanatlar vard›r. Arac›n h›z›na ba¤l› olarak otomatik kumanda edilen veya sürücünün iste¤i üzerine aç›lan bu aktif kanatlar, hava ak›fl›n› optimize ederek aerodinamizmi art›r›r.

Hava yast›klar› Peugeot RCZ, etkin koruma sa¤lamak amac›yla 4 adet hava yast›¤› ile donat›ld›: Sürücü ve ön yolcu bölümünde 2 adet ön hava yast›¤› ve 2 adet yan hava yast›¤›.

Emniyet kemerleri Peugeot RCZ’te 4 adet gerilme s›n›rlay›c› piroteknik emniyet kemeri bulunmaktad›r. En küçükler de unutulmad›. Arka yan koltuklarda çocuk koltuklar›n›n tak›labilece¤i Isofix uyumlu ba¤lant› noktalar› da mevcuttur.


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 11 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Art›r›lan Güvenlik Peugeot RCZ’in felsefesi ile uyumlu donan›m, maksimum seviyede güvenlik sunuyor. Üst düzey yol tutufluna ilave olarak, güçlü kasa yap›s›, dayan›kl›l›¤› art›rarak, önden ve yandan al›nan darbelerde a盤a ç›kan enerjinin emilmesine katk›da bulunuyor.

GÜVENL‹K Fren sistemi ve ESP® (Electronic Stability Program / Elektronik Denge Program›) Peugeot RCZ arac›n her durumda optimal dengesini korumak ve sürüfl keyfi sa¤lamak için birkaç ifllevi birlefltiren komple bir fren sistemi ile donat›ld›: • ABS fren sistemi (ABS), acil fren durumunda tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek yörüngenizi kontrol eder. • Elektronik fren gücü da¤t›m sistemi (REF), özellikle virajl›

Composite

yollarda frenleme esnas›nda daha fazla etkinlik için tüm tekerlekleri teker teker kontrol eder. • Acil Fren Yard›m› (AFU) acil durumlarda frene bas›ld›¤›nda devreye girerek fren etkinli¤ini art›r›r. ESP önceki 3 fonksiyonuna 2 yeni fonksiyon daha eklemifltir. • Dinamik Denge Kontrolü (CDS) sürekli olarak direksiyon aç› alg›lay›c›s› ve savrulma alg›lay›c›s› taraf›ndan iletilen bilgileri karfl›laflt›rarak, virajda

d›fla veya içe savrulma fliddetini alg›lar. Bu sistem, fizik kurallar› içerisinde kalmak flart›yla Peugeot RCZ’in bafllang›çtaki yörüngesine dönmesini sa¤lar. • Anti-patinaj sistemi (ASR), frenlere ve motor kontrolüne etki ederek yola hakimiyetinin azalmas› durumunda arac›n patinaj yapmas›n› s›n›rland›r›r. • Direkt alg›lamal› lastik bas›nç düflüklü¤ü sensörü iki alarm düzeyi ile hava bas›nc› düflük olan tekerle¤in belirlenmesini sa¤lar: Hava bas›nc› düflük veya patlak lastik.

Ak›ll› Çekifl Kontrol Sistemi Bu anti-patinaj sistemi, klasik antipatinaj sistemine yeni bir ifllevsellik kazand›r›yor. Arac›n buzlu veya karl› yollarda kalk›fl›n› veya ilerlemesini zorlaflt›ran yetersiz tutunma durumlar›n›n alg›lanmas›na yard›mc› oluyor. Bu gibi durumlarda, Ak›ll› Çekifl Kontrol Sistemi iyi bir çekifl sa¤lamak ve yönlendirmeyi kolaylaflt›rmak üzere ön tekerleklerin patinaj çekmesini azaltarak ASR fonksiyonunun yerine geçiyor.

Aktif Kanatlar Peugeot RCZ’te arkada aktif kanatlar vard›r. Arac›n h›z›na ba¤l› olarak otomatik kumanda edilen veya sürücünün iste¤i üzerine aç›lan bu aktif kanatlar, hava ak›fl›n› optimize ederek aerodinamizmi art›r›r.

Hava yast›klar› Peugeot RCZ, etkin koruma sa¤lamak amac›yla 4 adet hava yast›¤› ile donat›ld›: Sürücü ve ön yolcu bölümünde 2 adet ön hava yast›¤› ve 2 adet yan hava yast›¤›.

Emniyet kemerleri Peugeot RCZ’te 4 adet gerilme s›n›rlay›c› piroteknik emniyet kemeri bulunmaktad›r. En küçükler de unutulmad›. Arka yan koltuklarda çocuk koltuklar›n›n tak›labilece¤i Isofix uyumlu ba¤lant› noktalar› da mevcuttur.


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 12 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

GEN‹fiL‹KTEK‹ ESTET‹K Estetik ayn› zamanda pratiklik ile birlefliyor. Uzun bir hafta sonu tatiline ç›kmak istedi¤inizde, Peugeot RCZ size bir coupé modelden beklenmeyecek genifllikte kullan›m alan› sunuyor. 384 litrelik (su metoduna göre ve VDA

Composite

metoduna göre 321 dm3) cömert bir yükleme alan› oluflturuyor. Arka koltuk s›rtl›klar› yat›r›larak ek bir hacime de ulafl›labiliyor. Bu flekilde, maksimum bagaj hacmi su metoduna göre 760 litreye kadar ç›kar›labiliyor

(VDA metoduna göre 639 dm3). Ayn› özen bagaj›n tasar›m ve detay iflçili¤inde de hissediliyor.


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 12 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

GEN‹fiL‹KTEK‹ ESTET‹K Estetik ayn› zamanda pratiklik ile birlefliyor. Uzun bir hafta sonu tatiline ç›kmak istedi¤inizde, Peugeot RCZ size bir coupé modelden beklenmeyecek genifllikte kullan›m alan› sunuyor. 384 litrelik (su metoduna göre ve VDA

Composite

metoduna göre 321 dm3) cömert bir yükleme alan› oluflturuyor. Arka koltuk s›rtl›klar› yat›r›larak ek bir hacime de ulafl›labiliyor. Bu flekilde, maksimum bagaj hacmi su metoduna göre 760 litreye kadar ç›kar›labiliyor

(VDA metoduna göre 639 dm3). Ayn› özen bagaj›n tasar›m ve detay iflçili¤inde de hissediliyor.


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 13 C

GERÇEK B‹R 2+2 COUPE Özenle tasarlanan iki arka koltuk ön koltuklarla uyumlu. Bu iki koltuk, çift bombeli tavan mimarisinin merkezinde yer alarak RCZ’in yenilikçi tasar›m üstünlü¤ünü ortaya koyuyor. Özel tavan, arkada oturacak olan yolcular için daha fazla yükseklik ve alan geniflli¤i sa¤l›yor.

Composite

Ön koltuk s›rtl›¤› kald›r›ld›¤›nda, bellek fonksiyonu koltu¤u otomatik olarak yeniden bir önceki pozisyonunda konumland›r›yor.

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 13 C

GERÇEK B‹R 2+2 COUPE Özenle tasarlanan iki arka koltuk ön koltuklarla uyumlu. Bu iki koltuk, çift bombeli tavan mimarisinin merkezinde yer alarak RCZ’in yenilikçi tasar›m üstünlü¤ünü ortaya koyuyor. Özel tavan, arkada oturacak olan yolcular için daha fazla yükseklik ve alan geniflli¤i sa¤l›yor.

Composite

Ön koltuk s›rtl›¤› kald›r›ld›¤›nda, bellek fonksiyonu koltu¤u otomatik olarak yeniden bir önceki pozisyonunda konumland›r›yor.

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 14 C

TEKNOLOJ‹ RCZ üzerinde sunulan h›z sabitleyici, sesli arka park yard›m sistemi, arac›n kabini için özel olarak tasarlanm›fl Hi-Fi JBL* gibi teknolojik donan›mlar sayesinde uzun yolculuklar› rahat ve keyifli geçirebilirsiniz. USB Box, Bluetooth kitinden oluflan sistem sevdi¤iniz müzikleri dinlemenizi ve ellerinizi direksiyondan ay›rmadan telefon etmenizi sa¤layacakt›r. * Opsiyon

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 14 C

TEKNOLOJ‹ RCZ üzerinde sunulan h›z sabitleyici, sesli arka park yard›m sistemi, arac›n kabini için özel olarak tasarlanm›fl Hi-Fi JBL* gibi teknolojik donan›mlar sayesinde uzun yolculuklar› rahat ve keyifli geçirebilirsiniz. USB Box, Bluetooth kitinden oluflan sistem sevdi¤iniz müzikleri dinlemenizi ve ellerinizi direksiyondan ay›rmadan telefon etmenizi sa¤layacakt›r. * Opsiyon

Composite

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


RCZ Brosur 07.07.10 yeni 8/24/10 5:39 PM Page 1 M

Y

CM

MY

CY CMY

K

07/2010

C

Peugeot Müfleri ‹liflkileri

www.peugeot.com.tr

Composite

: (0 212) 292 26 26 : (0 216) 579 94 44

Bu broflürdeki bilgi ve görüntüler, broflür bas›ld›¤›nda geçerli olan teknik özellikleri esas al›r. Sunulan ekipmanlar versiyonlara göre standart ya da opsiyoneldir. Broflürde yer alan baz› foto¤raflar, Türkiye ürün gam›ndaki araçlar› temsil etmeyebilir. Peugeot, ürünün sürekli iyilefltirilmesi politikas› çerçevesinde, her an, teknik özelliklerde, ekipmanlarda, opsiyon ve renklerde de¤iflikliklere gidebilir. Günümüz foto¤raf tab etme teknikleri, renkleri asl›na tamam›yla uygun olarak verememektedir. Genel bilgi içeren bu broflür bir sözleflme senedi de¤ildir. Daha ayr›nt›l› ve ek bilgi için, bayinize baflvurunuz. Bu katalogda yer alan veriler, Peugeot Otomotiv Pazarlama A.fi.’nin izni olmadan ço¤alt›lamaz.

Bayi Kaflesi

RCZ

Peugeot RCZ  
Peugeot RCZ  

Peugeot RCZ

Advertisement