Page 1

SOPA 2013: “Agtultuloy nga asikaso, ad-adu pay a trabaho” -- Gob. Imee

Vol. 1 No.2 | SEPTEMBER 2013

The Official Publication of the Provincial Government of Ilocos Norte

Manang Imee’s Capitol Express

15,000 nga umili natulungan

Page 8

Sipud

nairubuat ti Manang Imee's Capitol Express itay napan a bulan ti Hulyo, saan a mamengga dagiti nasuroken a sangapulo ket lima a ribu a gagangay nga umili a nataming a mangdayaw iti kabaruan a programa ni Gob. Imee R. Marcos. Uray dagiti dadduma nga adda iti benneg ti kagimongan, padapada a nangraem ken nangdayaw kadaytoy a ganuat ti gobernador. (Turn to page 7)

Dagiti Ilokano a nakalung-aw iti rigat Page 2

Lalaki a biktima ti polio nagpatulong nga agbirok ti panggedan imbes nga agpaagas Page 3

Ni Manang Imee kaduana ni Mayor Balintona kabayatan ti Manang Imee's Capitol Express idiay Sarrat idi Agosto 29, 2013.

Suporta ti gobierno probinsial kadagiti investors, impanamnama ni Gob. Marcos Impanamnama ni Gobernador Imee R. Marcos ti naananay a suporta ti gobierno probinsial kadagiti amin a gangannaet nga umay agpuonan ditoy probinsia. Ti pammasingked ket inulit ni Gobernador Marcos kadagiti opisiales ti NLUPC Asia kabayatan ti Groundbreaking Ceremony ti pannakaipasdek ti 81 Megawatt nga Wind Energy itay napan nga Septiembre 3. Kinuna ni Gob. Marcos nga awan ti rumbeng a pagduduaan dagitoy nga investors gapu ta ti gobierno probinsial ket ISOaccredited ken amin a transaction ket transparent. Babaen iti daytoy a sertipikasion, dagiti wagas ti auditing ken panangimanehar a sursuroten dagiti multinationals

Lacasa Loan Program, adun dagiti nakaipaayanna Page 3

Honor graduates itay napalabas nga school year, immawat ti cash incentives Page 7

Indauluan ni Manang Imee ti Groundbreaking Ceremony ti NLUPC Wind Farm project idiay Caparispisan, Pagudpud idi Septiembre 3, 2013. (Turn to page 8)

VISIT US ONLINE www.ilocosnorte.gov.ph


MDG Success Stories

2

Dagiti Ilokano a nakalung-aw iti rigat

Kalpasan ti nasurok a dua a tawen, ti gunglo ket addaanen iti dua gasut a kameng. Ti met naurnong ti gunglo a pondo a nakadeposito iti banko ket 74,698.00 a pisos. Idi tawen 2011, ti gunglo ket napadayawan a kas Highest Producer iti Beach Seine Fishing idinto nga itay napan a tawen ket napadayawan a kas Best Practices in Beach Seine Fishing babaen iti gobierno probinsial. Malaksid ti ilulung-aw ti panagbiag, dagitoy a mangngalap idiay Barangay Saud, Badoc, Ilocos Norte, ket maragsakan gapu ta makatulongda iti pannakasaluad ti baybay babaen ti saan a panagaramat iti saan nga umno a wagas ti panagkalap. “No saan a gapu iti programa ni Gobernador Imee R. Marcos nalabit nga inaldaw pay laeng nga inkam agkatangkatang iti baybay,” kuna ni Mr. Valdez. ¢¢¢

Lima a lata ti gatas ti nangrugian ni Maita Basilio a nagaramid ti yema idi tawen 1998. Babaen iti anus ken lima a ribu a pisos a nayon a puonan a nabulod manipud iti administrasion ni Gobernador Bongbong Marcos idi 1998, ininut a dimmakkel daytoy a negosio. Gapu iti kalikagum a mapadakkel pay ti negosio, nagkiddaw manen ti sabali pay a Ni Maita Basilio, maysa kadagiti nakabulod ti P10,000 sangapulo a ribu a pisos a manipud iti gobierno probinsial, kabayatan nga agararamid ti yema. Ti sangapulo ket dua a porsiento a growth rate ti probinsia itay umuna a termino ni Gobernador Imee R. Marcos ti maysa kadagiti impanakkelna a gapuanan kabayatan ti maikatlo nga State of the Province Address. Siraragsak ti gobernador a nangirakurak a naruay dagiti kailian ditoy probinsia ti nakalung-awen iti rigat. Ti pakasaritaan dagiti sumaganad ti mangipaneknek a dakkelen ti nagbaliwan ti panagbiag dagiti gagangay nga Ilokano. ¢¢¢

Panagkalap ti nakaisigudan a pagbiagan dagiti walopulo ket siam a taga-Barangay Saud, Badoc, Ilocos Norte. Nupay dagitoy ket napasnek iti inda panagkalap, kas-kasdi nga awan ti ilulung-aw ti panagbiagda. Idi bulan ti Hulyo tawen 2010,

SEPTEMBER 2013

financial assistance manipud iti administrasion ni Gobernador Imee R. Marcos idi tawen 2011. Daytoy a nayon a puonan ti nangipaay ken ni Maita ti kabalinan tapno mapalawa ti operasion ti negosiona. Babaen iti consignment, saan laengen a dagiti gagangay a pagtagilakuan ti agang-angkat kadagiti lakoda a yema. Uray dagiti hotel, restaurant, ken mabigbig a pagtagilakuan ditoy Syudad iti Laoag ken probinsia ket regular nga agang-angkaten ti yema. Ti demand daytoy a produkto ket nagbalin a nalatak gapu ta kaay-ayo a gatangen dagiti lokal a turista kasta met dagiti balikbayan kas pagsinamit ken pasarabo. Ita, isun ti kadaklan a supplier ken distributor ti yema ditoy probinsia. Tunggal schedule a panagaramid ti yema, tallo a beses iti kada lawas, walo a regular nga empleado ti agtrabaho. Patien ni Maita a babaen ti tulong ni Gobernador Imee R. Marcos, mabaliwan ti sistema ti packaging tapno mapadur-as ken aglatak pay daytoy a negosio. ¢¢¢

“Dakkel ti nagbaliwan ti panagbiagmi gapu iti Dispersal Program ti gobierno probinsial,” Daytoy ti imbatad dagiti immuna a sangapulo ket maysa a nakurapay nga umili iti Barangay Cataban, Laoag City a karaman iti programa ti

Millennium Development Goals. Ni Francis Pascua ket nakaawat ti dua a burias a taraknen idi bulan ti Mayo tawen 2012. Pinadakkelna dagitoy ket kalpasan ti innem a bulan, nakagatang ti bukodnan a taraken manipud iti naglakkuanna iti immuna a taraken. Manipud iti nangrugian a dua a burias, maysan a tawen ti napalabas, kukuanan ti pangganakan a baboy. Ni Francis ket addaan itan ti lima a bukod a taraken a baboy. “Pagyamananmi ni Gobernador Imee R. Marcos gapu ta dakkel a nakatulong ti programa kadagiti kailianmi ditoy Cataban,” kinuna met ni Kapitan Daniel Pascua. Kuna ti kapitan a naiget ti pannakapili dagiti sumaruno a pakaipaayan dagiti dinguen tapno agtultuloy ti balligi ti programa. Maysa met a baka ti immuna a naiyawat ken ni Christian Paul Pascua idi tawen 2012. Ita, addan lima a baka a tartaraknen ti lima nga umili iti barangay. Namindua metten a nagrikos kadagiti napili nga agtaraken kadagiti burias a sukat ti naglakuan a baboy.¢

FOR INQUIRIES CONTACT:

Gender and Development Office Lacasa Loan Program

770-3422

dagitoy ket naallukoy a mangbukel ti maysa a gunglo dagiti mangngalap babaen ti pannarabay ti gobierno probinsial. Ditoy a nabuangay ti Sapar Fishermen's Association babaen ti panangidaulo ni Sherman Valdez. Kalpasan ti panagsanay, insigida met ti pannakaipaay iti gunglo dagiti sigay nga aramatenda iti panagkalap. Gapu ti panangipatungpalda ti umno a wagas ti panagkalap babaen ti panagaramat ti sigay, agnanayon a nalabon dagiti lames nga inda makalapan. Ditoy a nangrugi ti panagbaliw ti inda panagbiag. Tallopulo a porsiento kadagupan ti amin a masapulan iti inaldaw nga operasion ti gunglo ket maideposito iti bangko ken sumrek a pondo ti asosasion idinto a ti pitopulo a porsiento ket pada-pada a Dagiti kameng ti Sapar Fishermen's Organization kabayatan nga isang-sang-atda ti bilog idiay Brgy. Saud, Badoc. mabinglay iti kada kameng.


LIVELIHOOD

SEPTEMBER 2013

Lalaki a biktima ti Polio nagpatulong nga agbirok ti panggedan

Ni Arsenal Silverio Jr., maysa a polio victim, kabayatan ti panag-fill up ti porma tapno makabirok ti pagtrabahuan, kabayatan ti Manang Imee's Capitol Express iti Laoag City. “Immayak ditoy bareng matulongandak a bumirok iti trabaho uray adda sakitko,” daytoy ti kinuna ni Arsenal Silverio Jr. a taga-Barangay Caaoacan iti Siudad ti Laoag idi dimmatag iti Provincial Employment Service Office (PESO) kabayatan ti pannakaisayangkat ti Manang Imee's Capitol Express idi Agosto 25, 2013. Ni Silverio nga agtawen iti duapulo ket lima ket agsagsagaba iti polio sipud daytoy ket naiyanak. Imbes nga

agpatulong iti serbisio ti medical tapno mataming ti sakitna ken maipaayan iti agas, nagderetso iti PESO tapno agsaludsod iti mabalin a pagserkan iti trabaho. Iti agdama, agserserbi isuna a kas maysa a cellphone technician iti tiendaan iti Siudad ti Laoag. Agsusueldo daytoy iti sangagasut ket limapulo a pisos iti kada aldaw ngem daytoy ket saan nga umdas para iti pamiliana. Daytoy ti rason no apay a nagbirok iti sabali a panggedan. Ni Silverio ket nagturpos iti

dua a tawen a kurso iti Computer Technology ken addaan iti umdas a kapadasan iti Information Technology, kinuna ni Mr. Eric Pascua, maysa kadagiti mangidadaulo iti PESO. Kinuna met ni Mrs. Lilian Rin iti Provincial Social Welfare and Development Office a dagiti tattao nga addaan iti rangkap ket addaan iti dakkel a gundaway tapno makastrek iti gobierno gapu ta adda linteg a mangibilbilin a lima a porsiento kadagupan dagiti empleado ti Local Government Unit ket nailatang kadagitoy. Impeksa met ni Silverio ti ragsakna gapu ta malaksid nga addaan iti rangkap ket sisasagana ti gobierno probinsial a mangtulong kadagiti kas kenkuana a mangpadur-as iti panagbiag. “Nasayaat ta adda kastoy a programa ni Gobernador Imee R. Marcos (Manang Imee's Capitol Express) ta matulongan dagiti addaan iti rangkap a kas kaniak a makabirok iti pagtrabahuan,” kinuna ni Silverio. ¢

FOR INQUIRIES CONTACT:

Public Employment Services Office

771-5631

Lacasa Loan Program, adun dagiti nakaipaayanna Da Mrs. Elvira Tomas iti Brgy. Bagbag ken Mrs. Balbina Agustin ken Mrs. Baleriana Gabriel iti Brgy.Mariquet Solsona, Ilocos Norte, dagiti immawaten iti gatad a nayon a puonanda kabayatan ti Manang Imee's Capitol Express. Segun ken ni Mrs. Nelinda Erice ti Gender And Development Office wenno GAD ti kapitolyo probinsial, sagsasa-ngapulo ribu a pisos ti gatad iti naited kadakuada a nayon a puonan babaen iti panangyawat a mismo ni Gobernador Imee Marcos. Inlawlawag met ni Mrs. Balbina Gabriel a dakkelen daytoy a nayon iti puonanna para ti panag-buy and sellna ti nateng iti tiendaan ken aglako pay iti balay-balay. Kunana a nabayagen daytoy nga ubra na

nga aglaku-lako ken dakkel met ti matgedan na iti kada aldaw. Kabayatanna, inpeksa ni Mrs. Gabriel ti nalaus a panagyaman na ken ni Governor Marcos gapu ta adda nayon iti isalug na a puonan a mapan paggatang kadagiti ilako na a nateng ken nagduduma pay a masida ti kada aldaw. Sabali pay ni Mrs. Gloria Saladino iti Brgy. Guerrero, Dingras nga immawat iti Lacasa Financial Loan Program ti Gen der An d Dev elopmen t Office. Kunana nga usarenna daytoy a pangnayon iti negosyona nga agar-aramid iti kakanin kas iti linapet, patupat, ginataan, tinudok, tupig ken dadduma pay. Tallo pay a taga- Siudad ti Batac ti naited metten iti

3

Fingerlings a kiniddaw dagiti taga-Batac, naiyawaten

Ni Manang Imee kabayatan nga iyaw-awatna ken ni Cresencia Putulan dagiti 530 a tilapia fingerlings idi Agosto 22 idiay Batac City. Naiteden dagiti fingerlings a kiniddaw dagiti tagaBatac City iti immuna a Manang Imee's Capitol Express. Mismo a ni Gobernador Imee Marcos ti nangiyawat kadagitoy iti panagsubli manen ti grupo iti mismo a tiendaan ti Batac itay napan nga Agosto 22, 2013. Maysa kadagiti immawat ket ni Mr. Dominador Olive ti Barangay Dariwdiw a 100 a pedaso ken ni Cresencia Putulan a taga-Payao, 530 a pedaso. Segun ken ni Ms. Connie Pascua iti Provincial Agriculture Office, dagiti immawat iti 2,000 a pedaso a tilapia fingerlings ket dagiti recipient ti MDG iti Tilapia Fish Cage Project iti Brgy.

Dariwdiw nga addaan iti 14 a miyembro. Adda metten pammilin ni Gobernador Marcos a maikkan iti tilapia fingerlings dagiti amin nga Small Water Impounding Project wenno SWIP iti Siudad ti Batac. Gagem ti gobernador iti daytoy tapno adda pangur-urayan ken mapastrekan dagitoy apaman a dumakkelda. Naammuan a tallo agingga laeng iti uppat a bulan ket dadakkelen dagiti naibunong a tilapia fingerlings.¢

FOR INQUIRIES CONTACT:

Provincial Agriculture Office

770-4237

kiniddaw da a financial assistance manipud iti Lacasa Program. Agpapada a sangapulo ribu a pisos ti naipaay kadakuada a pangnayon a pagpuonanda kadagiti agdama a negosyoda. Dagitoy ket kiniddawda met bayat iti immuna a panagturong ti Manang Imee's Capitol Express idiay Siudad ti Batac itay kallabes. Maragsakan ken pagyamananda unay ti gobernador gapu ta adda daytoy a programana a makatulong kadakuada nga addaan iti babassit a negosyo.¢

FOR INQUIRIES CONTACT:

Gender and Development Office Lacasa Loan Program

770-3422

Ni Manang Imee kabayatan nga iyaw-awatna ti sangapulo a ribu a pisos a nayon a puonan ni Elvira Tomas idiay Solsona.


4

MANANG IMEE = TRABAHO

SEPTEMBER 2013

EGS mangisayangkat ti interviews ditoy Siudad iti Laoag Insayangkat ti Expert Global Solutions wenno EGS ti interview ditoy Ilocos Norte kadagiti Ilokano a mayat nga agtrabaho kas call center agents. Ti intereview a nangrugi itay napan a lawas ken agpatengga inton Septiembre 20, 2013 ket maang-angay iti I-Hub mangrugi iti alas otso iti bigat agpatengga iti alas singko iti malem. Ti baro a sangay ti EGS ket mismo a maipasdek ditoy Siudad iti Laoag iti kabiitan a panawen. Dagiti mapagasatan a mapili nga agtrabaho kadaytoy a call center ket agsueldo iti sangapulo ket dua a ribu ken lima gasut a pisos ken agpangato iti kada bulan. Malaksid iti kada bulan a sueldo, adda pay ti sangapulo a ribu a pisos a signing bonus kadagiti agbalin nga empleado. Malaksid iti interview a naangay iti I-hub, maisayangkat

pay ti kapada nga aktibidad kadagiti nalatak a panganan ditoy Siudad iti Laoag, San Nicolas ken Siudad iti Batac kas iti Jollibee ken McDonalds idi Septiembre 4 agingga iti Septiembre 6. Impeksa met ni Gobernador Imee R. Marcos ti panagyamanna iti EGS wenno Expert Global Solutions iti panangidiayada manen ti adu a pagtrabahuan ditoy Ilocos Norte. Ti kaadda ti EGS ditoy probinsia ket paset pay laeng ti programa ni Gob. Marcos a Task Force Trabaho.¢

FOR INQUIRIES CONTACT:

Public Employment Services Office

771-5631

Dagiti aplikante iti EGS, kabayatan ti evaluation babaen ti internet ken computers iti Ilocos Norte Provincial Library I-Hub idi Sept. 2.

ICT-BPO Roadshow naisayangkat ditoy Ilocos Norte agad-adal ken mangisursuro manipud kadagiti mabigbig a pagadalan ditoy probinsia kasta met kadagiti opisiales ti LGUs, NGOs ken telecommunication companies. Babaen iti daytoy a Roadshow, naenganyo dagiti nagannak a mangipatulod kadagiti annakda nga agadal iti kurso nga adda pakainaigan daytoy a negosio. Kadagiti met negosiante, naruay dagiti nakumbinsir nga agpuonan kadagiti negosio kas iti restaurant, 24 hours a groceries, dormitories ken dadduma pay a pasdek nga adda pakainaigan ti ICT Business Ni Manang Imee kabayatan a makisarsarita kadagiti Process Outsourcing. Babaen iti daytoy a ganuat, speakers ti ICT Roadshow idi Sept. 5 mamati ni Gob. Marcos a maipaayan ti pagtrabahuan Tapno naan-anay a maipa- iti INVEST-PESO iti kapitolio dagiti kailian.¢ kaammo kadagiti estudiante ken probinsial, dagiti major speakers mangisursuro dagiti napipintas ket naggapu pay idiay Metro FOR INQUIRIES CONTACT: nga oportunidad ti industria, Manila. Kangrunaan nga inlawlawag insayangkat ti ICT-BPO ti dua Ilocos Norte Investment nga aldaw a Roadshow ditoy dagitoy nga speakers ket dagiti Center Ilocos Norte idi Septiembre 5 ken pagsayaatan dagiti agtrabaho 6, 2013 iti La Tabacalera kadagiti call centers. Dagiti nakipagpartisipar Function Hall. Segun ken ni Mr. Eric Pascua kadaytoy a Roadshow ket dagiti

771-5631

PESO/INVEST: 771 56 31


SEPTEMBER 2013

MANANG IMEE = TRABAHO

PESO/INVEST: 771 56 31

5


MANANG IMEE = TRABAHO

6

URGENT! &

/ CONSULTANTS

old

SEPTEMBER 2013


DAMDAMAG

SEPTEMBER 2013

15,000...

dimmanon kadakuada. Iti met biang ti edukasion, napalaus ti panagyaman dagiti (from page 1) nagannak dagiti 480 nga agad“Ti mamindua a daras a adal, nangnangruna kadagiti panagturong ti grupo iti kada nagraduar kadagiti pagadalan munisipio iti las-ud ti kada ditoy Siudad iti Laoag nga bulan ket mangipaneknek a saan addaan iti honor itay napalabas laeng a gagangay daytoy a nga school year gapu ta p r o g r a m a , ” k i n u n a d a g i t i naipatungpalen ti kari ni Gob. nataming. Marcos a cash incentives babaen Kas kadagiti duapulo ket iti Excellence Award. dua a babbai a nakabulod ti Tunggal nagturpos iti high sagsangapulo a ribu a pisos a school a valedictorian ket nayon a puonan iti agdama a immawat ti sangaribu a pisos negosio, impeksa dagitoy ti idinto a dagiti salutatorian ket napalaus a panagyamanda ken ni immawat ti pito a gasut a pisos. Dagiti met valedictorian iti Gob. Marcos. Ti gatad ket inyawat ti gobernador kadagiti elementarya ket immawat ti pito mismo a nakabulod kabayatan ti gasut a pisos idinto a dagiti pannakaisayangkat ti programa salutorian ket immawat ti lima iti bukodda a munisipio. Iti gasut a pisos. Dagiti met nagturpos iti agdama, agdagupen ti dua gasut duapulo ket dua a ribu a pisos kolehio a kas cum laude, magna (P220,000.00) ti naparuk-atan ti cum laude ken suma cum laude ket immawat ti dua ribu a pisos. Lacasa para iti daytoy a ganuat. Amin dagiti naipaay a cash Sangapulo ket maysa metten dagiti umili idiay Bangui incentives ket agdagup iti ti naipaayan ti saglilima a ribu a 167,500.00 a pisos. Malaksid iti Excellence pisos kas puonan iti negosio Award, sabali pay dagiti 170 nga babaen ti Self-Employment agad-adal iti Mariano Marcos Assistance Project. Kadagiti met naruay a State University nga Iskolar ni n a t a m i n g n g a a d d a a n i t i Manang Imee nga immawat ti s a g u b a n i t , i m p e k s a d a t i siam a ribu a pisos iti tunggal napalaus a panagyamanda gapu maysa. Ti gatad nga inawat dagitoy ta malaksid iti libre nga agas, ti nga iskolars nga agdagup ti gobierno probinsial ti mismo a

7

nasurok 1.5 a million a pisos ket paset ti uppat a bulan nga stipend iti daytoy a semestre. Iti met benneg iti trabaho, 267 ti bilang dagiti awanan pagtrabahuan nga umili ditoy probinsia dagiti inyendorsar ti Manang Imee's Capitol Express kadagiti pribada a kompania. Maysa a taga-Pasuquin ti insigida a pinagreport ti kompania apaman a naiyendorsar idinto a dagiti dadduma ket manarimaan a maisagsagana dagiti dokumento a kasapulan. Iti benneg ti agrikultura, 45,732 a tilapia fingerlings ti naibunong kadagiti addaan iti piskaria idiay Pasuquin, Nueva Era ken Batac. Ti Manang Imee's Capitol Express ket tallo pay laeng a bulan a nairubuat ken sumagmamano pay laeng a munisipio ti nagturongan ti grupo. Ngem kadagiti ili a saan pay a nagturongan ti grupo, urayen ti batang gapu ta impasigurado ti gobernador nga amin nga ili ket makunos tapno amin nga umili ket sapasap a matulungan.¢

FOR INQUIRIES CONTACT:

Millennium Development Goals Office

09166554858 / 09217505050

Honor graduates itay napalabas nga school year, immawat ti cash incentives

Siraragsak a kinablaawan ni Manang Imee dagiti nagannak kadagiti honor students iti Laoag kabayatan ti awarding ti cash incentives idi Septiembre 7 idiay Centennial Arena. Kalpasan ti sumagmamano a bulan a panagur-uray iti kari ni Gobernador Imee R. Marcos, naibunongen kadagiti 478 nga honor graduates itay napalabas nga school year ti cash incentives nga agpaay para kadagitoy. Ti seremonya ket naangay

idiay Centennial Arena idi Sabado iti alas dies iti bigat. Kadagupan daytoy a bilang, 227 a valedictorian ken salutatorian iti high school manipud kadagiti 47 a pagadalan ti immawat. Iti met biang iti elementarya, 91 nga

honor graduates manipud kadagiti 19 a pagadalan ti immawat ti incentives. Ti met bilang dagiti magna cum laude, suma cum laude ken cum laude manipud kadagiti innem a kolehio ken universidad ditoy probinsia ket 160.

Dua ribu a pisos ti inawat dagiti honor student iti kolehio idinto a sangaribu a pisos met ti inawat dagiti valedictorian iti high school. Dagiti met salutorian iti high school ket immawat iti pito gasut a pisos. Iti met biang iti elementarya, dagiti valedictorian ket immawat iti pito gasut a pisos idinto a dagiti salutatorian ket immawat ti lima gasut a pisos. Ti pannakaipaay ti cash incentives kadagiti honor

graduates ket paset ti programa ni Gobernador Imee R. Marcos a mangpadur-as ti kalidad ti edukasion ditoy probinsia. Babaen ti kastoy a wagas, patien ti gobernador nga agbalin daytoy nga inspirasion kadagiti agad-adal tapno igaedda ti inda panagadal.¢

FOR INQUIRIES CONTACT:

Provincial Education Department

0905 3241077


DAMDAMAG

8

SEPTEMBER 2013

SOPA 2013: “Agtultuloy nga asikaso, ad-adu pay a trabaho” -- Gob. Imee Kas kabara ti ikakanunong dagiti umili iti bitla ni Gobernador Imee R. Marcos kabayatan ti maikatlo nga State of the Province Address, kastoy met ti kabara ti yaanamong dagiti adda iti pribado a sektor iti karit ti gobernador kadakuada. “Naidumduma a karit a narigat a tallikudan,” sangsangkamaysa a kinuna dagiti adda iti pribado a sektor a timmabuno iti SOPA. Kadakuada, nabatad dagiti adun a nagdur-asan ti probinsia kabayatan ti tallon a tawen a panagtakem ti gobernador. Kadakuada, ti pannakagun-od ti sangapulo ket dua a porsiento a growth rate itay napan a tawen ket naisangsangayan a gapuanan. Daytoy ti mangipaneknek a narayray ti masakbayan dagiti negosio nga inda rinugian ditoy Ilocos Norte. Daytoy ti mangipaneknek a saanda a napaay a nangibukbok ti nawadwad a puonan ditoy probinsia. Nupay bigbigenda nga isuda nga agneg-negosio ti kangrunaan a nabenepisiaran iti daytoy a panagdur-as, ammoda a nakatulongda met iti panagbiag dagiti gagangay nga umili gapu kadagiti naruay a napataud a pagtrabahuan. Patienda a babaen ti

nasingsinged pay a pannakibinnulig iti gobierno probinsial, sang-sangkamaysa a magun-od ti kalikagum nga “Agtultuloy nga asikaso, ad-adu a pay a trabaho.” Ngem iti pannirigan ti gobernador, ti naimatangan a panagdur-as iti probinsia ket saan a sapasap. Daytoy a panagdur-as ket ad-adda a narikna dagiti umili nga agnaed kadagiti nadur-asen nga ili kas iti Siudad iti Laoag, Batac ken San Nicolas. Dagiti umili nga agnaed kadagiti nalengleng a lugar ket kas-kasdi a saan a nadanon dagitoy a panagdur-as. Daytoy ita ti kalikagum ti gobernador a maipatungpal. Kalpasan nga imbinsabinsa ni Gobernador Marcos dagiti kalikagumna iti sumaruno a tallo a tawen, ditoy met a nairubuat ti Medium Term Development Plan. Kas iti immunan a termino ti gobernador, nakiddaw manen ti naiget a pannakibinnulig dagiti amin a sektor, pribado man, LGUs ken dagiti NGOs. “Kasapulan a ti panagduras ket saan laeng nga agtalinaed iti sentro no di ket kasapulan a maipadanon kadagiti kailian kadagiti nalengleng a lugar,” impanagetget ti gobernador. Ti pannakaipasdek dagiti

Suporta ti gobierno... a kompania ket matun-oyan ti gobierno probinsial. Innayon pay ti gobernador a nakalaan ti 290 million a pisos para ti pannakasemento ti kalsada nga agturong iti lugar a pakaipasdekan ti Windmill iti Sitio Banayoyo idiay Barangay Caparispisan, Pagudpud. Mainaig iti daytoy, indauluan ni Gobernador Marcos dagiti opisial ditoy probinsia kasta met kadagiti opisiales ti NLUPC Asia kabayatan ti Groundbreaking Ceremony ti

“Paspas Dur-as,” ti mensahe ni Gob. Marcos kabayatan ti SOPA idi Agosto 6. Small and Medium Enterprise kadagiti nasulinek a lugar ditoy probinsia ti mangpataud ti adadu pay a pagtrabahuan dagiti umili. Babaen iti kastoy a wagas, sapasap a maisaknap ti panagdur-as. Kas iti balligi ti immunan a tallo a tawen a termino ni Gov. Imee R. Marcos, amin dagitoy a

panagpataud iti enerhia. Dagiti kangrunaan a bisita kabayatan ti seremonya ket ti Pangulo ti Ayala Energy Holdings a ni John Eric Pransia, ti Chairman ken CEO ti UPC a ni Bryan Caffin ken ti pannakabagi ti Sekretario ti Dept. of Energy a ni Daniel Ariaso.¢

FOR INQUIRIES CONTACT:

Ilocos Norte Investment Center

771-5631

All-out war kontra illegal, ipatpatungpal ti PNP “Kas panagtungpal iti pammilin ni Gobernador Imee R. Marcos, amin a ganuat ti PNP ket agpaay para ti pannakatagiben ti linak ken talna ditoy probinsia.” Daytoy ti pammasingked ni Sr. Supt. Gerardo Ratuita kalpasan a timpuar dagiti naruay a pammabalaw gapu kadagiti nagsasaruno a

pammaltog itay laeng kallabes. Inlawlawag ti Provincial Director ti PNP nga adda dagiti addang nga inda ipatpatungpal kas kadagiti naiget a checkpoint tapno matiliw dagiti awanan lisensia nga armas. Itay laeng kallabes, sumagmamano nga armas ti n a t i l i w b a b a e n t i

Download complete SOPA 2013 speech at www.ilocosnorte.gov.ph facebook.com/ImeeMarcos

Vol. 1 No.2 | SEPTEMBER 2013

The Official Publication of the Provincial Government of Ilocos Norte

Published by The Provincial Government of Ilocos Norte Communications and Media Office Office of the Governor

(from page 1)

baro a maipasdek a Wind Energy. Daytoy a proyekto ket mangpataud ti 81 Megawatts a kuryente babaen kadagiti maipasdek a 32 a wind turbine nga addaan iti pondo a 250 million a dollar ken manamnama a mainaguraran inton bulan ti Septiembre iti masungad a tawen. Ti kuryente a mapataud manipud kadaytoy a proyekto ket maideretso a mailako iti National Grid Corporation kas naisaguday iti linteg ti

kalikagum ket magun-od babaen ti sibubukel a panagkikinnammayet dagiti amin a sektor iti kagimongan, pribado man wenno saan.¢

pannakaipatungpal ti search warrant kontra kadagiti maatap nga agik-ikut kadagitoy nga armas. Kas maibasar kadagiti datos, ti pay laeng Ilocos Norte ti katalnaan no idasig kadagiti sabsabali a probinsia ditoy Rehion 1. Ti pay Ilocos Norte ti kapintasan ti record pakaseknan

For comments and suggestions contact us at Phone No.: (077) 771-3769 Mobile No.: +63915-396-1332 Email: media@ilocosnorte.gov.ph Or visit us at

Website: www.ilocosnorte.gov.ph • Facebook: facebook.com/IlocosNorteOfficial Twitter: twitter.com/Ilocos_Norte • Instagram: instagram.com/officialilocosnorte Youtube: www.youtube.com/officialilocosnorte Flickr: www.flickr.com/photos/ilocosnorte/

ti crime solution efficiency iti intero a rehion. Malaksid iti dayta, naiget pay ti kampanya kontra kadagiti agus-usar ti maipawil nga agas. Itay laeng kallabes, nagsasaruno dagiti nakemmeg a drug pushers babaen ti drug buy bust operation. Iti agdama, madlawan a ti panag-lie low dagiti drug pushers gapu ta saan nga agsarsarday ti operasion dagiti pannakabagi ti linteg.

Uray ti kampanya kontra iti illegal a panagpukan ti kayo ket naiget a ipatpatungpal dagiti kameng ti polisia. Itay laeng kallabes, nakumpiskar dagiti tablon a narra iti paset ti kabanbantayan idiay Solsona. Iti agdama, naruay dagiti kaso a naipila iti korte kontra kadagitoy nga illegal nga agpukpukan ti kayo.¢

INPPO Hotline: 0917 5009600

Paspas Dur-as!  

The Official Publication of the Provincial Government of Ilocos Norte

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you