Page 1

ZARZJ\DZENIE Nr5ยฅ-2A IVII14 PREZYDENT A MIAST A LODZI z dnia ~ .iM. 2014 r.

ttJO

w sprawie ogloszenia konkursu na najlepsz~ lekcj~ na L6dzkiej Platformie Edukacyjnej

oraz powolania Komisji Konkursowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) zarz~dzam,

co

0

samorz'ldzie

nast~puje:

ยง 1. 1. Oglaszam konkurs na najlepsz'llekcjy na L6dzkiej Platformie Edukacyjnej, zwany dalej konkursem. 2. Zgloszenia do konkursu nalezy zlozyc do 28 lutego 2014 r. w wersJI elektronicznej. Formularz zgloszeniowy dostypny bydzie pod adresem http://wckp.lodz.pllkonkurs-platforma. 3. Termin wykonania zasobu edukacyjnego i opublikowania go na L6dzkiej Platformie Edukacyjnej mija 25 kwietnia 2014 r.

ยง 2. Powolujy Komisj~ Konkursow'l do przeprowadzenia konkursu, mowa w ยง 1, zwan'l dalej Komisj'l., w skladzie: 1) Przewodnicz'lcy: 2-19) Czlonkowie:

- Krzysztof

Pi'ltkowski

-

Wiceprezydent

0

kt6rym

Miasta

Lodzi;

Dorota Gryta Zastypca Dyrektora Wydzialu Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi; Janusz Moos - Dyrektor L6dzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Elzbieta Kukula kierownik Oddzialu Organizacji Szk61 Publicznych w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urz~du Miasta Lodzi; Malgorzata S\\1ecka g16wny specjalista w Oddziale Organizacji Szk61 Publicznych w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi; Elzbieta Wilczynska gi6wny specjalista w Zespole ds. Ksztalcenia Specjalnego, Opieki i Organizacji Wypoczynku w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urz~du Miasta Lodzi; lo1anta Bielecka specjalista ds. edukacji jyzyka polskiego w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Hanna Derewlana - specjalista ds. edukacji wczesnoszkolnej w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Agnieszka Kacprzak - specjalista ds. edukacji wczesnoszkolnej w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego;


Malgorzata Koziel - specjalista ds. edukacji przyrodniczej (szczeg61nie chemii) w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Ewa Wilczynska - specjalista ds. edukacji przyrodniczej (szczeg6lnie geografia) w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Zofia Kordala - specjalista ds. edukacji jttzyk6w obcych w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Aneta lachimowska specjalista ds. edukacji jttzyk6w obcych w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Jacek Czlapinski - specjalista ds. edukacji matematycznej w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Andrzej Melson - specjalista ds. edukacji fizyki w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Danuta Urbaniak - specjalista ds. edukacji zawodowej w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Dorota Wojtus specjalista ds. edukacji informatycznej i metodyki ksztalcenia z wykorzystaniem ICT w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Anna Koludo specjalista ds. edukacji informatycznej i metodyki ksztalcenia z wykorzystaniem ICT w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Michal Durkiewicz - administrator L6dzkiej Platformy Edukacyjnej w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego. ยง 3. Regulamin konkursu stanowi zahtcznik Nr I do zarzqdzenia. ยง 4. Regulamin pracy Komisji, do zarzqdzenia.

0

kt6rej mowa w ยง 2, stanowi zalqcznik Nr 2

ยง 5. Obslugl;? organizacyjno - administracyjnq Komisji zapewnia Wydzial Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urzl;?du Miasta Lodzi.

ยง 6. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi w Departamencie Spraw Spolecznych Urzl;?du Miasta Lodzi.

Wydzialu

Edukacji


ยง 7. Zarz<ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.


Zah\cznik Nr 1 do zarz~dzenia Nr S¥-JA IVII14 Prezydenta Miasta f,odzi z dnia ':f. 2014 r.

..u.teJO

REGULAMIN KONKURSU NAJLEPSZA LEKCJA NA LODZKIEJ PLATFORMIE EDUKACYJNEJ

§ 1, Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Lodzi we wsp6lpracy z L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego. § 2. Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich typ6w szk61 oswiatowych prowadzonych przez Miasto L6dz.

plac6wek

§ 3, Celem konkursu jest: 1) upowszechnianie innowacyjnych prac nauczycieli; 2) wspieranie nauczycieli we wdrazaniu wlasnych pomystow do praktyki szkolnej; 3) wzbogacenie zasob6w edukacyjnych L6dzkiej Platformy Edukacyjnej. § 4. Przedmiotem oceny b~dzie praca konkursowa wykonana w postaci zasobu edukacyjnego w Edytorze Lekcji funkcjonuj'lcym na L6dzkiej Platformie Edukacyjnej. B~dzie obejmowala tresci ksztalcenia wraz z aktywizuj'lcymi uczni6w cwiczeniami w zakresie obowi'lzuj~cej podstawy programowej ksztalcenia og6lnego lub zawodowego.

§ 5, Zgloszenia do konkursu nalezy zlozyc do 28 lutego 2014 r. w wersJI elektronicznej, Formularz zgloszeniowy dost~pny b~dzie pod adresem http://wckp.lodz.pllkonkurs-platforma. § 6. Termin wykonania zasobu edukacyjnego Platformie Edukacyjnej mija 25 kwietnia 2014 r.

1) 2) 3) 4) 5)

§ 7. Wylonienie najlepszych prac odb~dzie si~ w I etap edukacyjny;

II etap edukacyjny;

III etap edukacyjny;

IV etap edukacyjny ksztalcenie og61ne;

IV etap edukacyjny ksztalcenie zawodowe.

opublikowania go na L6dzkiej

pi~ciu

kategoriach:

§ 8. Zgloszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z niniejszego Regulaminu konkursu.

a) b) c) d) e)

przyj~ciem

§ 9. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa b~dzie brala pod uwag~: zawartosc merytoryczn'l- zgodnosc z podstaw'l programowl.b wykorzystanie multimedialnych form przekazu tresci ksztalcenia; zastosowanie interaktywnych cwiczen dla ucznia; poprawnosc j~zykowl.b przejrzystosc i czytelnosc prezentowanych tresci.

warunk6w


§ 10. Prace konkursowe powinny bye dzielami autorskimi. Wszelkie zapozyczenia z prac innych autorow S'l zabronione, a odpowiedzialnose materialna za udowodnione naruszenie prac autorskich spoczywac b«dzie na uczestniku konkursu.

§ 11. Konkurs rozstrzygnie Komisja Konkursowa powolana przez Prezydenta Miasta Lodzi. § 12. Komisja Konkursowa wyloni najlepsze prace do nagrody gl6wnej po jednej z kaZdej kategorii.

§ 13. Informacja dotycz'lca wynik6w konkursu zostanie przeslana do uczestnikow Konkursu oraz umieszczona na stornie organizatora, http://wckp.lodz.pllkonkurs-platforma. do 16 maja 2014 r. § 14. Prezentacja nagrodzonych prac i ogloszenie ostatecznego werdyktu Komisji Konkursowej odb«dzie silt podczas uroczystosci Podsumowania Ruchu Innowacyjnego 13 czerwca 2014 r. w Muzeum Miasta Lodzi. § 15. Autorzy naj lepszych prac otrzymaj'l nagrody Prezydenta Miasta Lodzi. § 16. Uczestnicy konkursu wyrazaj'l zgod« na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez organizatora lub podmiot przez niego upowazniony, danych osobowych, w celu prawidlowego przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustaw'l z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497, z 2011 r. Nr 230, poz. 1371). § 17. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu konkursu, jak r6wniez odwolania konkursu w kazdym czasie.


Zahtcznik Nr 2 do zarzlldzenia Nr5~ZA/VIIl4 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia ¥ tMtt) 2014 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Kornisj'l, obraduje na posiedzeniu zwolanym przez Przewodniczllcego lub w przypadku braku rnozliwosci pelnienia przez mego funkcji, przez wyznaczonego przez Przewodniczllcego czlonka Komisji. § 2. Posiedzenie Kornisji prowadzi Przewodniczllcy, a w przypadku jego nieobecnosci lub braku mozliwosci pelnienia przez niego funkcji, wyznaczony przez Przewodniczitcego czlonek Kornisji.

§ 3. Posiedzenie Kornisji uznane jest za wazne, jezeli uczestniczy w nirn co najrnniej polowa skladu. § 4. Wyboru najJepszych prac w kazdej kategorii Kornisja dokonuje zwyk1it wiykszosciit glosow, w glosowaniu jawnyrn. § 5. W przypadku rownej liczby glosow, decyduje glos Przewodniczitcego Kornisji.

§ 6. 1. Posiedzenie Kornisji jest protokolowane. 2. Protokol z posiedzenia Komisji podpisujit uczestnicy posiedzenia. § 7. Udzial w pracach Kornisji jest nieodplatny. § 8. 1. Wyniki prac Kornisji przedklada siy Prezydentowi Miasta Lodzi w formie protokolu. 2. Oecyzje Komisji zatwierdzane sit przez Prezydenta Miasta Lodzi. 3. Od decyzji Kornisji nie przysluguje odwolanie.

Vi 5721  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you