Page 1

ZARZJ\DZENIE Nr5ยฅ-2A IVII14 PREZYDENT A MIAST A LODZI z dnia ~ .iM. 2014 r.

ttJO

w sprawie ogloszenia konkursu na najlepsz~ lekcj~ na L6dzkiej Platformie Edukacyjnej

oraz powolania Komisji Konkursowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) zarz~dzam,

co

0

samorz'ldzie

nast~puje:

ยง 1. 1. Oglaszam konkurs na najlepsz'llekcjy na L6dzkiej Platformie Edukacyjnej, zwany dalej konkursem. 2. Zgloszenia do konkursu nalezy zlozyc do 28 lutego 2014 r. w wersJI elektronicznej. Formularz zgloszeniowy dostypny bydzie pod adresem http://wckp.lodz.pllkonkurs-platforma. 3. Termin wykonania zasobu edukacyjnego i opublikowania go na L6dzkiej Platformie Edukacyjnej mija 25 kwietnia 2014 r.

ยง 2. Powolujy Komisj~ Konkursow'l do przeprowadzenia konkursu, mowa w ยง 1, zwan'l dalej Komisj'l., w skladzie: 1) Przewodnicz'lcy: 2-19) Czlonkowie:

- Krzysztof

Pi'ltkowski

-

Wiceprezydent

0

kt6rym

Miasta

Lodzi;

Dorota Gryta Zastypca Dyrektora Wydzialu Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi; Janusz Moos - Dyrektor L6dzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Elzbieta Kukula kierownik Oddzialu Organizacji Szk61 Publicznych w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urz~du Miasta Lodzi; Malgorzata S\\1ecka g16wny specjalista w Oddziale Organizacji Szk61 Publicznych w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi; Elzbieta Wilczynska gi6wny specjalista w Zespole ds. Ksztalcenia Specjalnego, Opieki i Organizacji Wypoczynku w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urz~du Miasta Lodzi; lo1anta Bielecka specjalista ds. edukacji jyzyka polskiego w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Hanna Derewlana - specjalista ds. edukacji wczesnoszkolnej w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Agnieszka Kacprzak - specjalista ds. edukacji wczesnoszkolnej w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego;


Malgorzata Koziel - specjalista ds. edukacji przyrodniczej (szczeg61nie chemii) w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Ewa Wilczynska - specjalista ds. edukacji przyrodniczej (szczeg6lnie geografia) w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Zofia Kordala - specjalista ds. edukacji jttzyk6w obcych w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Aneta lachimowska specjalista ds. edukacji jttzyk6w obcych w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Jacek Czlapinski - specjalista ds. edukacji matematycznej w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Andrzej Melson - specjalista ds. edukacji fizyki w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Danuta Urbaniak - specjalista ds. edukacji zawodowej w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Dorota Wojtus specjalista ds. edukacji informatycznej i metodyki ksztalcenia z wykorzystaniem ICT w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Anna Koludo specjalista ds. edukacji informatycznej i metodyki ksztalcenia z wykorzystaniem ICT w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego; Michal Durkiewicz - administrator L6dzkiej Platformy Edukacyjnej w L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego. ยง 3. Regulamin konkursu stanowi zahtcznik Nr I do zarzqdzenia. ยง 4. Regulamin pracy Komisji, do zarzqdzenia.

0

kt6rej mowa w ยง 2, stanowi zalqcznik Nr 2

ยง 5. Obslugl;? organizacyjno - administracyjnq Komisji zapewnia Wydzial Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych Urzl;?du Miasta Lodzi.

ยง 6. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi w Departamencie Spraw Spolecznych Urzl;?du Miasta Lodzi.

Wydzialu

Edukacji


ยง 7. Zarz<ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.


Zah\cznik Nr 1 do zarz~dzenia Nr S¥-JA IVII14 Prezydenta Miasta f,odzi z dnia ':f. 2014 r.

..u.teJO

REGULAMIN KONKURSU NAJLEPSZA LEKCJA NA LODZKIEJ PLATFORMIE EDUKACYJNEJ

§ 1, Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Lodzi we wsp6lpracy z L6dzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego. § 2. Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich typ6w szk61 oswiatowych prowadzonych przez Miasto L6dz.

plac6wek

§ 3, Celem konkursu jest: 1) upowszechnianie innowacyjnych prac nauczycieli; 2) wspieranie nauczycieli we wdrazaniu wlasnych pomystow do praktyki szkolnej; 3) wzbogacenie zasob6w edukacyjnych L6dzkiej Platformy Edukacyjnej. § 4. Przedmiotem oceny b~dzie praca konkursowa wykonana w postaci zasobu edukacyjnego w Edytorze Lekcji funkcjonuj'lcym na L6dzkiej Platformie Edukacyjnej. B~dzie obejmowala tresci ksztalcenia wraz z aktywizuj'lcymi uczni6w cwiczeniami w zakresie obowi'lzuj~cej podstawy programowej ksztalcenia og6lnego lub zawodowego.

§ 5, Zgloszenia do konkursu nalezy zlozyc do 28 lutego 2014 r. w wersJI elektronicznej, Formularz zgloszeniowy dost~pny b~dzie pod adresem http://wckp.lodz.pllkonkurs-platforma. § 6. Termin wykonania zasobu edukacyjnego Platformie Edukacyjnej mija 25 kwietnia 2014 r.

1) 2) 3) 4) 5)

§ 7. Wylonienie najlepszych prac odb~dzie si~ w I etap edukacyjny;

II etap edukacyjny;

III etap edukacyjny;

IV etap edukacyjny ksztalcenie og61ne;

IV etap edukacyjny ksztalcenie zawodowe.

opublikowania go na L6dzkiej

pi~ciu

kategoriach:

§ 8. Zgloszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z niniejszego Regulaminu konkursu.

a) b) c) d) e)

przyj~ciem

§ 9. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa b~dzie brala pod uwag~: zawartosc merytoryczn'l- zgodnosc z podstaw'l programowl.b wykorzystanie multimedialnych form przekazu tresci ksztalcenia; zastosowanie interaktywnych cwiczen dla ucznia; poprawnosc j~zykowl.b przejrzystosc i czytelnosc prezentowanych tresci.

warunk6w


§ 10. Prace konkursowe powinny bye dzielami autorskimi. Wszelkie zapozyczenia z prac innych autorow S'l zabronione, a odpowiedzialnose materialna za udowodnione naruszenie prac autorskich spoczywac b«dzie na uczestniku konkursu.

§ 11. Konkurs rozstrzygnie Komisja Konkursowa powolana przez Prezydenta Miasta Lodzi. § 12. Komisja Konkursowa wyloni najlepsze prace do nagrody gl6wnej po jednej z kaZdej kategorii.

§ 13. Informacja dotycz'lca wynik6w konkursu zostanie przeslana do uczestnikow Konkursu oraz umieszczona na stornie organizatora, http://wckp.lodz.pllkonkurs-platforma. do 16 maja 2014 r. § 14. Prezentacja nagrodzonych prac i ogloszenie ostatecznego werdyktu Komisji Konkursowej odb«dzie silt podczas uroczystosci Podsumowania Ruchu Innowacyjnego 13 czerwca 2014 r. w Muzeum Miasta Lodzi. § 15. Autorzy naj lepszych prac otrzymaj'l nagrody Prezydenta Miasta Lodzi. § 16. Uczestnicy konkursu wyrazaj'l zgod« na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez organizatora lub podmiot przez niego upowazniony, danych osobowych, w celu prawidlowego przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustaw'l z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497, z 2011 r. Nr 230, poz. 1371). § 17. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu konkursu, jak r6wniez odwolania konkursu w kazdym czasie.


Zahtcznik Nr 2 do zarzlldzenia Nr5~ZA/VIIl4 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia ¥ tMtt) 2014 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Kornisj'l, obraduje na posiedzeniu zwolanym przez Przewodniczllcego lub w przypadku braku rnozliwosci pelnienia przez mego funkcji, przez wyznaczonego przez Przewodniczllcego czlonka Komisji. § 2. Posiedzenie Kornisji prowadzi Przewodniczllcy, a w przypadku jego nieobecnosci lub braku mozliwosci pelnienia przez niego funkcji, wyznaczony przez Przewodniczitcego czlonek Kornisji.

§ 3. Posiedzenie Kornisji uznane jest za wazne, jezeli uczestniczy w nirn co najrnniej polowa skladu. § 4. Wyboru najJepszych prac w kazdej kategorii Kornisja dokonuje zwyk1it wiykszosciit glosow, w glosowaniu jawnyrn. § 5. W przypadku rownej liczby glosow, decyduje glos Przewodniczitcego Kornisji.

§ 6. 1. Posiedzenie Kornisji jest protokolowane. 2. Protokol z posiedzenia Komisji podpisujit uczestnicy posiedzenia. § 7. Udzial w pracach Kornisji jest nieodplatny. § 8. 1. Wyniki prac Kornisji przedklada siy Prezydentowi Miasta Lodzi w formie protokolu. 2. Oecyzje Komisji zatwierdzane sit przez Prezydenta Miasta Lodzi. 3. Od decyzji Kornisji nie przysluguje odwolanie.

Vi 5721  
Vi 5721  
Advertisement