Page 1

MANUALDEL AMARCA


PRESENT ACI ÓN El manual dei dent i dadvi s ual cons t i t uyeuni ns t r ument odecons ul t ay t r abaj opar at odasaquel l asper s onasr es pons abl esdel aut i l i z aci ón cor r ect adel oss í mbol osde:

Es t emanual pr opor ci onai nf or maci óndel ai dent i dadvi s ual deL UCHÍ N, porl oques es ugi er el eerdet al l adament et odos ucont eni do. Acont i nuaci ónpr es ent ar emosl oscol or esdel amar ca,el l ogot i poys us di s t i nt asvar i aci ones .


ELL OGO YSUSVARI ACI ONES

L OGO OF I CI AL :Es t a esl a ver s i ón úni ca y of i ci alque debe ut i l i z ar s e en t oda pi ez a gr áf i cadel amar ca( car t a,f l yer s ,combos , t abl et ent s ,et c. ) .Es t aver s i óns i empr edebe t enerun f ondobl anco.

L OGO ENGRI SES:Es t aver s i ónesal t er nat i va, s ól os eut i l i z a par af ondoso f or mat osque s er áni mpr es osenes cal asdegr i s es .

VERSI ÓN NEGAT I VA: Es t a ver s i ón es al t er nat i va, par af or mat osopubl i caci ones en f or mat osen bl anco y negr o o que ut i l i cenunf ondoos cur o.


T I POGRAF Í A YPAL ET ADECOL ORES T I POGRAF Í A L a pal abr a L UCHÍ N del l ogot i po no r es pondeaunat i pogr af í aenes pecí f i co, yaqueesunal et r adedi s eño. Si nembar go,t odot ext os ecundar i oque acompañeal l ogoencual qui erpi ez a gr áf i cadel amar ca,ut i l i z ael f ontI T C AvantGar deGot hi cen s usvar i aci ones des deBookaBol d.

PAL ET ADECOL ORES


DI AGRAMACI ÓNYDI SEÑO DE PI EZ ASGRÁF I CAS Aquís eut i l i z anl oscol or escompl ement ar i os( mar r on,amar i l l oyvar i aci onesde es t e) ,par adi s eñart odapi ez agr áf i capar aell ocal ,as ícomocual qui erf l yero mat er i al pr omoci onal ques eus eaf uer a, Acont i nuaci ónal gunosej empl osdel us oadecuadopar al acombi naci óndel os col or esbás i cosycompl emet nar i osconl asf ot ogr af í as ,el l ogoyl at i pogr af í a.

Al col ocarel l ogot i poenunf ondoamar i l l o, és t es i empr econs er vas uf ondobl ancoypuede del i mi t ar s eporunal i neaamar i l l adeunt onomáscl ar o.


Manual Luchín  

Manual de la marca

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you