Page 1

Contactblad voor de Protestantse gemeente AKKRUM

“ZIEN – SOMS - EVEN” ONDERWEG NAAR EMMAÜS Geloven is aannemen wat wij niet zien. De beloning van dit geloof is zien wat wij aannemen. (Kerkvader Augustinus)

Op de spirituele weg van het geloof is waarneming een belangrijk aspect. Het gaat om zien van datgene wat verborgen ligt achter het direct waarneembare. Het gaat om ervaringen van een goddelijke werkelijkheid die ons aardse bestaan overstijgen. Geloven kun je dan ook niet rationeel verklaren of uitleggen, je moet het vooral voelen en ervaren in het leven van alledag. In het Evangelie vinden wij het goede nieuws over de “Emmaüsgangers” (Lucas 24: 13-35), een paasverhaal dat het grote mysterie van ons geloof op bijzondere wijze weet te raken. Het verhaal over twee mannen die tijdens hun tocht naar Emmaüs de Levende Heer ontmoeten, is een vroegchristelijk model voor spirituele groei. Geleidelijk aan worden de ogen van de mannen geopend en leren zij langzaam de

opgestane Heer in hun midden te ‘zien’. “Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen”. Spirituele groei begint daar, waar mensen met elkaar in gesprek komen over hun zorgen, verdriet, verloren gegane verwachtingen etc. Geloof kan groeien waar ruimte is voor het persoonlijk levensverhaal van mensen. Maar er zijn ook ervaringen die ons verbazen, verwonderen of die we moeilijk kunnen plaatsen, bijvoorbeeld de verwarrende boodschap over het lege graf en de verrijzenis van de Heer. Twee mannen zijn onderweg, ze hebben een groot verlies geleden. Ze zijn teleurgesteld, verdrietig, wanhopig…, want Jezus, de goddelijke Mens, op wie zij alle hoop hadden gevestigd, is gruwelijk vermoord. En met Hem zijn ook alle hoop en verwachting begraven. Het lijkt allemaal voorbij, over en uit. Maar dan gebeurt het wonder van Pasen. Uit de diepste teleurstelling kan ook weer een nieuwe kans voortkomen. Door de ontmoeting met de “vreemde reisgenoot” gaan de mannen weer anders naar het leven en naar de toekomst kijken. Ze raken weer bezield, “hun hart

41e jaargang nr 4 - mei / juni 2012


Underweis

is brandende” wanneer zij samen met Jezus aan een bijzondere reis door de Schrift beginnen. “Jezus verklaarde hen wat er in al de Schriften over hem geschreven stond”. Geloof moet gevoed worden en daarom betekent spirituele groei in contact komen met Gods Woord en de prachtige verhalen die ons zijn overgeleverd. Door het lezen van de Bijbel kunnen we een nieuwe dimensie en diepte in ons leven ontdekken en het bevrijdende verhaal van God met ons persoonlijk levensverhaal verbinden. We worden bemoedigd en kunnen nieuwe hoop, kracht en inspiratie in Gods Woord ontdekken. En al dat willen we natuurlijk graag vasthouden. Ook de Emmaüsgangers dringen er bij Jezus op aan om nog niet verder te reizen, maar bij hen te gast te zijn. “Blijf bij ons, want het is avond…” En vervolgens worden hun ogen geopend en herkennen zij de Levende Heer bij het breken van het brood. Plotseling kan er in ons leven en geloven een bijzonder moment doorbreken van “helder zien”, herkenning en kunnen we een flits van het goddelijke mysterie opvangen. Je kunt dat niet plannen of afdwingen…het wordt een mens geschonken. De zoektocht door de woestijn van het leven wordt voltooid in een “Zien-Soms-Even” van het goede land, zoals Mozes het Land van Belofte slechts van verre zag. Soms voelen mensen zich zelf uitgetild in een alles te boven gaande nieuwe werkelijkheid door een bijzondere waarneming… een “Zien-Soms-Even”.

ons niet zomaar met Hem verenigen. Er blijft altijd afstand. We kunnen Hem niet voor onszelf houden, we kunnen het mysterie nooit helemaal vasthouden en bevatten. Spiritualiteit is nooit af, geloof moet altijd weer gevoed worden om te kunnen groeien. Je bent er nooit helemaal klaar mee. We mogen ons telkens weer oefenen in het aandachtig luisteren en kijken naar de kleine en grote wonderen om ons heen. “Zij stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem”. Het geloof doet iets met ons en zet ons in beweging. We leven niet opgesloten achter kerkmuren, maar we leven met een opdracht in deze wereld. Geloof leidt tot actie! Spiritualiteit bewerkt uiteindelijk de opstanding van de nieuwe mens en een nieuwe gemeenschap in navolging van Christus. Wij allen zijn daarbij reisgenoten van elkaar. Ds. Reinhart Wollenberg

Ook Jezus trekt na de Maaltijd verder, Hij wordt aan hun blik onttrokken. In de herkenning van de Heer kunnen we 2

Contactblad voor de


Op Weg

KERKDIENSTEN IN DE TERPTSJERKE Opp: Oppasdienst tijdens de kerkdienst in de Lantearne, voor de allerkleinsten Knd: Kindernevendienst tijdens de kerkdienst in de Lantearne voor: 1/4 Groep 1 t/m 4 van de basisschool 5/8 Groep 5 t/m 8 van de basisschool Auto: Autorijden Kerk. Iedere zondagmorgen staat er een chauffeur klaar om u naar de kerk te brengen. Alles wat u hoeft te doen is op zondagochtend voor 9.00 uur het juiste nummer te bellen. Bij geen gehoor kunt u bellen met G.H. de Bos, tel.: 652833. 13 mei

9.30 uur

Ds. W. Andel, Oudega Collecte: diaconie en kerk. Oppas: Jeltsje Hiemstra en Jitske. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: M. Verhoef. Auto: J. de Vos, tel. 650628.

17 mei

9.30 uur

Hemelvaart Ds. M. W. Jans, Joure Collecte: diaconie en kerk. Koster: J. Schilstra. Auto: F. Heerschop, tel. 652291.

20 mei

9.30 uur

Ds. J. D. Kamerling, Franeker Collecte: diaconie en kerk. Oppas: Mirjam en DaniĂŤlle. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: G. de Jong. Auto: Tj. v/d Heide, tel. 651462.

27 mei

9.30 uur

Pinksteren / Belijdenisdienst Ds. R. Wollenberg Collecte: Kerk in Actie – Zending. Oppas: Francis en Jantsje. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: A. v.d. Berg. Auto: G. Hiemstra, tel. 652113.

19.00 uur

Leppehiem Ds. R. Wollenberg Collecte: Raad van kerken.

Protestantse Gemeente te Akkrum

3


Underweis

9.30 uur

Ds. R. Wollenberg Collecte: Kerk in Actie –Werelddiaconaat. Oppas: Sjoukje en Jetske. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: J. Schilstra. Auto: A. Strooisma, tel. 652431

10 juni

9.30 uur

Heilig Avondmaal Ds. R. Wollenberg Collecte: diaconie. Oppas: Petra en Nanneke. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: B.Sieperda. Auto: G. de Bos, tel. 652833.

17 juni

9.30 uur

Ds. J. B. Bentveld, Warnsveld Collecte: diaconie en kerk. Oppas: Folkert en Anna. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: S. Kroes. Auto: J. Schilstra, tel. 652702.

24 juni

9.30 uur

Tentdienst Ds. R. Wollenberg Collecte: Raad van Kerken. Oppas: Jeltsje Hiemstra en Jeltje Hoekstra. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Auto: J. de Vos, tel. 650628.

1 juli

9.30 uur

Doopdienst Ds. R. Wollenberg Collecte: diaconie en kerk. Deurcollecte: Jeugdwerk Prot. Kerk. Oppas: Mirjam en DaniĂŤlle. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: S. Kroes. Auto: F. Heerschop, tel. 652291.

9.30 uur

Afscheid kindernevendienst/ Jeugddienst Ds. R. Wollenberg Collecte: jeugdraad. Oppas: Francis en Sjoukje. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: J. Schilstra. Auto: Tj. v/d Heide, tel. 651462.

3 juni Koffiedrinken

Koffiedrinken

Koffiedrinken

8 juli

4

Contactblad voor de


Op Weg

15 juli

9.30 uur

Ds. M. Gaastra, Zwolle Collecte: diaconie en kerk. Oppas: Petra en Jantsje. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: G. de Jong. Auto: G. Hiemstra, tel. 652113.

VOORUITBLIK Vooruitblik op de erediensten van 13 mei t/m 8 juli 2012 13 MEI Zesde zondag van Pasen Liturgische kleur: wit Schriftlezingen: Jesaja 45: 15-19 Joh. 15: 9-20

17 MEI (donderdag) HEMELVAARTSDAG Veertigste Paasdag

27 MEI PINKSTEREN Openbare belijdenis van het geloof Liturgische kleur: rood Schriftlezingen: Genesis 11: 1-19 Handelingen 2: 1-11 Collecte : Kerk in Actie – Pinksterzendings week: Geloven is een feest! Is geloven in Egypte ook een feest? De aanslagen op kerken zijn natuurlijk verschrikkelijk. Maar voor veel mensen is geloven ook een bron van kracht en een feest. Samen met het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseren Koptische kerken in de zomervakantie bijvoorbeeld kinderfestivals op het Egyptische platteland. De opbrengst van de collecte is onder andere bestemd voor dit kinderwerk.

Liturgische kleur: wit Schriftlezingen: Handelingen 1: 1-11 Lucas 24: 49-53

20 MEI Zevende zondag van Pasen Liturgische kleur: wit Schriftlezingen: Exodus 19: 1-11 Joh. 17: 14-26 Protestantse Gemeente te Akkrum

5


Underweis

3 JUNI

1 JULI

TRINITATIS - Drie-eenheid

Tweede zondag van de zomer

Liturgische kleur: rood

Liturgische kleur:groen

Schriftlezingen: Exodus 3: 1-6 Johannes 3: 1-16

Schriftlezingen: Jes. 3:25-4:6 Marcus 5: 22-43

Collecte : Werelddiaconaat : Een nieuw Leven. Naulo Ghumti. Weet u wat dat betekent? Het is Nepalees voor “Een nieuwe richting� en de naam van een van de partnerorganisaties van Kerk in Actie. Naulo Ghumti wil gemotiveerde drugsverslaafden een kans geven om een nieuwe weg in te slaan. Via Kerk in Actie kunnen wij deze organisaties steunen bij hun taak om verslaafden in Nepal nieuw perspectief te geven.

Collecte : jeugdwerk protestantse Kerk. Een vakantieperiode met inhoud, dat is waar JOP en de HGJB zich voor inzetten in de zomer. Beide organisaties richten zich op participatie door jongeren, recreatie met diepgang en het aansluiten bij de leefwereld van jongeren op speciale plekken. Bijvoorbeeld tijdens het Xnoizz Flevo Festival, waar JOP als medeorganisator letterlijk een podium biedt aan duizenden jongeren om in een ongedwongen sfeer hun geloof te ontdekken.

10 JUNI HEILIG AVONDMAAL (lopend) Eerste zondag na Trinitatis Liturgische kleur: wit Schriftlezingen: Rechters 12: 1-6 Marcus 3: 20-35

8 JULI Derde zondag van de zomer Liturgische kleur: groen Schriftlezingen: Ez. 2: 1-7 Marcus 6: 1-6

17 JUNI Tweede zondag na Trinitatis Liturgische kleur: groen

AFWEZIGHEID PREDIKANT

Schriftlezingen: Ez 17: 22-24 Marcus 4: 26-34

Van zaterdag 12 mei t/m zondag 20 mei is ds. Wollenberg afwezig. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad: (dhr. Joh. Terpstra, 652507)

24 JUNI TENTDIENST Eerste zondag van de zomer Deze dienst wordt voorbereid door de Raad van Kerken 6

Contactblad voor de


Op Weg

MEDITATIEF WANDELEN met ds. R. Wollenberg

Dinsdag 22 mei van 19.00 uur ca. 21.00 uur Bij mooi weer vertrekken we rond 19.00 uur vanaf de Lantearne naar onze wandellocatie.Tijdens de wandeling zijn er momenten van stilte en meditatie. We laten de mooie natuur op ons inwerken en gaan met bepaalde opdrachten en woorden uit de Bijbel aan de slag. Bij deze wandeling gaat het niet om het bereiken van een bepaald einddoel, maar om de ervaring stil en aandachtig de weg zelf te gaan en te ervaren. We sluiten af met een kop thee en het delen van onze ervaringen. Welkom! Info en opgave: Ds. Reinhart Wollenberg

WERELDGEBEDSDAG 2012 Op 2 maart 2012 was het traditioneel de jaarlijks Wereldgebedsdag. Bidden wereld wijd!! Op zondagavond 26 februari j.l. hebben we dit weer mogen vieren in Leppehiem, met als voorganger ds. R. Wollenberg. Medewerking werd verleend door de cantorij o.l.v. Alie van Veldhuizen en het koortje van Vrouwen van Nu o.l.v. Anneke Sijbesma. Met de vele aanwezigen hebben we samen een heel goed uur mee mogen maken. Voor de projecten in Maleisië hebben we een prachtig bedrag, € 150,25, kunnen overmaken. Bedankt allemaal en “oant in oare keer”. Het WGD Comité Protestantse Gemeente te Akkrum

CONCERT “EUPHONIA” Op zaterdag 2 juni wordt een concert gegeven door het Gereformeerd mannenkoor “Noord-Drenthe” m.m.v. ons Christelijk Gemengd Koor “Euphonia”. Aanvang: 19.30 uur in de Terptsjerke. De toegang is gratis; een collecte wordt gehouden ter bestrijding van de onkosten. We heten u allen van harte welkom! Ab Kars

MEDITATIEF SCHILDEREN AAN DE HAND VAN EEN BIJBELTEKST Op woensdag 7 maart was het zover; aan de hand van Reinhart werden we door de Bijbeltekst heen geleid. Het ging om de nieuwe vertaling van het ‘Onze Vader’ uit Matteüs 7: 7-13. Het was een bijzondere groep mensen, alle leeftijden vertegenwoordigd. Aan de hand van de Bijbeltekst mochten we 2 tot 3 woorden uitkiezen op basis van gevoel. Waar voel je je aandacht naartoe trekken, werd er gevraagd. Voor sommigen was dat een concreet woord, voor anderen een zin. Daarna voelde je welke kleur daarbij paste. Het schilderij wat je mocht maken, hoefde niet mooi, noch getalenteerd te zijn. Wel puur op gevoel gemaakt. Hoe bijzonder was het eindresultaat. Totaal abstract bij sommigen, bij anderen weer meer concreet. Maar een schilderij is heel 2 dimensionaal als je het laat zien. Juist de verhalen waarom mensen die vormen bij die woorden hadden gekozen en de kleuren die erbij hoorden, gaven het geschilderde meer diepte. Prachtig om te maken en vooral om dit met elkaar te delen. Een fijne avond met een bijzonder resultaat. Joëlle Rademakers 7


Underweis

UIT DE KERKENRAAD Het is alweer wat weken geleden dat we onze jaarlijkse gemeenteavond hebben gehouden. Toch wil ik in dit schrijven nog even op sommige onderwerpen terug komen. Het was ook toegezegd om de uitkomst van de gesprekken in Op Weg te plaatsen. Mijn inschatting in het vorige kerkblad van het aantal bezoekers en wat voor generatie bleek wel te kloppen. Deze samenstelling op zo’n avond heeft de neiging tot eenzijdige gesprekken. En de uitdaging aan de jeugd, ik heb nog niks gehoord, blijft gewoon staan voor volgend jaar. (Jeugd, zie vorig kerkblad) Voor de pauze kwamen, zoals gebruikelijk, de financiën van de kerk en diaconie aan de orde. We mogen dankbaar zijn voor de gezonde huishoudboekjes van onze kerk. Allen die dit tot stand hebben gebracht heel veel dank voor jullie inzet. In het jaaroverzicht 2011 van de kerkelijke activiteiten vroeg de voorzitter o.a. aandacht voor de prima stukjes die onze predikant Wollenberg schrijft in het Friesch Dagblad. Deze zouden we breder in de gemeente moeten verspreiden. Net voor de pauze werden dit jaar onze vrijwillige kosters in het zonnetje gezet. We hebben zo rond de 10 kosters op dit moment. We hoeven op zondagmorgen nog niet voor een gesloten deur te staan. Na de pauze hadden we dit jaar een prima praatavond aan de hand van 2 stellingen welke voort kwamen uit de visienota “Hartslag van het leven” van de PKN kerk. De vraag werd gesteld: Wat zou uw wijk, dorp of stad missen als er geen kerk zou zijn? Deze vraag werd eigenlijk aan de verkeerde mensen gesteld. Kerkmensen kunnen het zich bijna niet voorstellen dat hun kerk er niet meer zou zijn. Eigenlijk zouden 8

we deze vraag aan heel Akkrum moeten stellen. Dat zou een echte graadmeter zijn of de kerk nog van belang is in Akkrum. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat de kerk met al haar activiteiten nog steeds de smeerolie is in de raderen van onze maatschappij. Al deze vrijwilligers leveren daarnaast financieel een miljoenen besparing op. De kerk is nog steeds erg belangrijk al lijkt dat vaak aan de buitenkant niet meer zo. Dat moet toch reden voor optimisme zijn. De gespreksgroepen kregen de volgende stellingen voorgelegd. “In onze gemeente ben ik dankbaar voor…?” en “In onze gemeente maak ik mij zorgen over…?” Dankbaar zijn we voor gemeenschapszin, delen van het geloof, lief en leed, jongeren actief voor de jeugdclubs, veel vrijwilligers, sluitende begroting, Bijbeluitleg krijgen, jeugdkerk en clubwerk, mensen buiten de kerk aandacht geven, enthousiaste kindernevendienst, actieve Raad van Kerken, grote kerkenraad, prachtige gebouwen, medewerking cantorij en koor, bloemencommissie en goede organisten. Zorgen maken we ons over vervlakking van de gemeenschap, minder jongeren bezoeken kerkdiensten, wij inspireren elkaar niet, te weinig in gesprek, Bijbelkennis holt achteruit, geloofsopvoeding, vasthouden aan tradities, aantal actieve leden, betrokkenheid, aandacht kinderliederen, terugloop aantal kerkgangers, brandt de vlam nog wel?, te weinig aandacht voor onze Joodse wortels, te weinig gebruik van de Friese taal in de kerkdiensten. Een heleboel meningen en wat doen we hier nu mee? De kerkenraad gaat zich in uw meningen verdiepen en komt komende herfst met een nieuwe praat Contactblad voor de


Op Weg

avond. Samen moeten we het goede behouden en er aan werken om de zorgen zo klein mogelijk te houden. Doet u mee? Laten we elkaar inspireren. Nog even en het is pinksterfeest. God heeft ons de Heilige Geest gegeven tot steun. Stel uw hart er voor open. Groeten uit de kerkenraad, Joh. Terpstra

UIT DE GEMEENTE Na Pasen vieren we, 50 dagen later, het pinksterfeest in onze kerkelijke gemeenschap. Ontvangst van de Heilige Geest. Voorafgaand gedenken we de Hemelvaart in onze kerk. Ten hemel gevaren, opgesloten in een grote wolk aan ons gezicht onttrokken. Het hoe hiervan blijft voor ons altijd een groot mysterie. Iets wat ons ongelooflijk lijkt, maar wat we geloven. Met Pinksteren vieren we daarom de kracht van de Heilige Geest die we mogen ontvangen in ons geloofsgetuigen. We ervaren dit allen naar onze eigen belevenis. Kom in ons midden, Geest van opstandigheid, die ons leert geloven in alles waarin liefde woont, in alles wat kloven overbrugt, in alles wat verzoening brengt, in alles wat Christus de mensen heeft geboden. (bron: een fragment uit ‘Rakelings Nabij’, de bundel van Alfred C. Bronswijk)

Protestantse Gemeente te Akkrum

Voor zover bekend hebben wij binnen onze gemeente de bijzondere zorg en aandacht voor: Dhr. O. de Ruiter, U.T.wei 34, die door de gezondheidsproblemen nog niet geheel hersteld is. Wij wensen hem en zijn vrouw de nodige kracht toe om dit te dragen. Dhr. B. Otten, Feansterdyk 10, die voor hartproblemen in het ziekenhuis opgenomen is geweest en deze nu met medicijnen onder controle houdt. Wij wensen hem en zijn vrouw veel kracht toe om deze teleurstelling te verwerken en te dragen en wij hopen dat hij goed zal herstellen. Mw. A. Heerschop, Rakswâl 2, die enkele dagen opgenomen is geweest in het ziekenhuis vanwege een operatie. Ook haar wensen we een voorspoedig herstel toe en de kracht om dit te dragen. Dhr. F. Wijkstra, G.S. Ruiterstrjitte 26, die wegens veel drukte en de daaraan verbonden stress het wat rustiger aan gaat doen. Ook wensen wij allen die we niet bij name kennen of kunnen noemen, maar die ook door ziekte en/of anderszins moeilijke momenten mee maken, veel sterkte en kracht toe die hierbij nodig is. Gods aanwezigheid is ook bij hen. Op 11 mei 2012 gaan trouwen Gosse Wielinga en Gepke Witteveen, It Finlân 6. Wij wensen hen in dit huwelijk veel geluk, liefde, en Gods zegen toe vanuit onze gemeenschap. Bij het ontvangen van deze Op Weg zal dit huwelijk reeds plaats hebben gevonden. 9


Underweis

De eindexamens voor vele kandidaten staan er weer aan te komen. De diaconie heeft hieraan al aandacht geschonken door een mededeling in de beamerpresentatie tijdens de kerkdiensten. Ook wij als gemeente wensen de examenkandidaten veel wijsheid en succes toe. Pinksteren Laat het de dagen na Pinksteren net zo zijn als wij het met Pinksteren voelden en ervaren dan zijn we op de goede weg om Pinksteren in ons leven toe te laten en er naar te leven. Gezegend pinksterfeest toegewenst. Namens de Pastorale Raad, Heerke Willemsma

Om te beginnen is Ds. Karoly Prinkocy blij met het contact met Akkrum. Sterker nog: als er een delegatie naar Akkrum komt, is het erg waarschijnlijk, dat hij (en zijn vrouw Mariska) mee komen. En dan de vraag: komt er een delegatie naar Akkrum? Antwoord: dat is op dit moment nog niet bekend. Bekend is wel, dat een groepje jongeren bezig is om een bezoek aan Akkrum voor te bereiden. En dat is natuurlijk erg goed nieuws. Onze commissie heeft al eerder vastgesteld, dat zowel in Tiszainoka als in Akkrum de organisatie vergrijst. In Tiszainoka lijken nu jongeren het stokje over te nemen van de “oudgedienden”; nu Akkrum nog? Al met al: voorlopig nog even onduidelijkheid, maar er zijn bemoedigende tekenen, dat de relatie met Tiszainoka verjongd/vernieuwd zal gaan worden. Hongarijecommissie

HONGARIJECOMMISSIE In het januari-/februarinummer van Op Weg deelden wij u mede, dat in onze partnergemeente Tiszainoka een nieuwe predikant is benoemd (Ds. Karoly Prinkocy) en er een nieuwe kerkenraad is aangetreden. Kort geleden zijn Aris en Loes Hardeman in Hongarije –en dus ook in Tiszainokageweest om met deze predikant kennis te maken, maar ook om te horen of er komende zomer een delegatie naar Akkrum zal komen. Immers: de drijvende kracht achter deze uitwisselingen, Pidu Pfeffer, is afgelopen jaar terug getreden en tot nu toe is –althans bij ons- geen opvolger bekend. Wat is er na dit bezoek duidelijk geworden? 10

Bij de foto: Ds. Karoly Prinkocy na afloop van een kerkdienst in Tiszainoka. De radio/CD-speler op de tafel wordt gebruikt om de gemeentezang te begeleiden bij gebrek aan een organist. Contactblad voor de


Op Weg

ONTSPANNEN BIJEENKOMST VOOR DE WERKERS IN ONZE WIJNGAARD Een ieder die op welke wijze dan ook het afgelopen seizoen als vrijwillig(st)er heeft gewerkt in onze “Wijngaard”, de PKN kerk van Akkrum, wordt van harte uitgenodigd om op : Vrijdag 8 juni a.s. vanaf 20.00 uur, met andere Werkers in de Wijngaard een korte of langere tijd met elkaar in een ontspannen setting het reilen en zeilen van het (kerk)leven met elkaar te bepraten. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. U / jij krijgt informatie over de geschiedenis van de wijn en er is gelegenheid om diverse wijnen te proeven (en kopen). Schroom niet om te komen ook al lijkt uw / jouw bijdrage maar klein. Zoals in het evangelie (Matteüs 20:1-16) staat over de parabel van de werkers in de wijngaard, ontvangen we allemaal hetzelfde loon. Van harte welkom! Graag opgave van aanwezigheid, i.v.m. de catering, voor 1 juni a.s. op e-mail: hchaanstra@xs4all.nl of tel.: 0566-769002

Protestantse Gemeente te Akkrum

11


Underweis

VAN DE DIACONIE

Uit de vergadering

Vakantiegids 2012

Bij de diverse (kerkenraads)vergaderingen komen bij de opening / sluiting verschillende gebeden / gedichten / verhalen voorbij en laatst werd er een verhaal voorgedragen bij de diaconievergadering. Deze vond ik erg bijzonder en wil ik jullie dus ook niet onthouden:

Bij de diaconie is de vakantiegids binnengekomen met vakanties die worden georganiseerd door Vakantiebureau. nl. Jaarlijks genieten meer dan 2600 gasten van een vakantie georganiseerd door vakantiebureau.nl. Zij onderscheidt zich door haar unieke concept. Ze heeft geen winstoogmerk, maar streeft naar een betaalbare vakantie! Vakanties met aandacht Vakantiebureau.nl richt zich o.a. op ouderen die geen tot weinig zorg nodig hebben, mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben, mantelzorgers met een thuiswonende dementerende partner. In de vakantiegids staan vakanties vermeld in diverse mooie gebieden in Nederland. Eenoudergezinnen Vakantiebureau.nl en YMCA Vakanties bieden ook alleenstaande ouders, die zelf niet of nauwelijks in staat zijn om op vakantie te gaan, de mogelijkheid van een onbezorgde (kampeer)vakantie. De ouder kan lekker tot rust komen en voor de kinderen worden er diverse activiteiten georganiseerd. Wilt u de gids eens bekijken of heeft u vragen dan hoor ik dat graag. Tel: 650506. Wilt u zelf de gids aanvragen of informatie willen ontvangen dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met het Vakantiebureau.nl. Tel: 0318-486610 email: info@vakantiebureau.nl Alle informatie kunt u ook vinden op de website: www.vakantiebureau.nl Frieda van der Meulen 12

“RIJKDOM” Op een mooie dag neemt een rijke man zijn zoon mee voor een reis over het platteland. Hij wil zijn kind laten zien wat armoede is. Een paar dagen verblijven ze op een boerderij van een arme familie. Als ze na een paar dagen weer terug rijden naar hun landgoed, vraagt de vader aan zijn zoon wat hij van de afgelopen dagen vond. “Het was geweldig pap”, zegt de zoon. “Heb je ontdekt hoe arm mensen kunnen zijn?, vraagt zijn vader. “Ja, ik heb heel veel geleerd”, antwoord de zoon. “Ik zag dat zij vier honden hebben, terwijl wij er maar één hebben. Ik zag dat zij een beekje hebben dat doorloopt tot het eind van de wereld, terwijl wij een vijver hebben die maar tot halverwege de oprit komt. Wij gebruiken lantaarns, terwijl zij elke nacht naar de sterren kunnen kijken. Ons landgoed loopt maar tot aan de weg, terwijl zij de wereld tot aan de horizon hebben. Wij hebben bedienden die voor ons zorgen, terwijl zij voor elkaar zorgen. Wij hebben muren om ons landgoed staan om ons te beschermen, terwijl zij vrienden hebben om hen te beschermen.” De vader zwijgt verbijsterd, terwijl zijn zoon zegt: “Dank je, vader, dat je mij hebt laten zien hoe arm wij eigenlijk zijn.” Contactblad voor de


Op Weg

Examenkandidaten De examentijd is een tijd vol spanning, stress en hard werken. Daarom willen wij onze examenkandidaten van het voortgezet onderwijs graag een hart onder de riem steken met een aardigheidje. Willen jij of je ouders je naam vóór de examens doorgeven aan Eke Bosma (tel. 65 17 59) of Jan Arend Schepers (tel. 65 22 70) of email naar h.a.bosma@wanadoo.nl Jeugddiakenen Eke Bosma Jan-Arend Schepers

Burenhulp Indien een gemeentelid van ons praktische hulp kan gebruiken, weet dan dat u aan kunt kloppen bij de Diaconie. U kunt hierbij denken aan een rit naar het ziekenhuis, het doen van (kleine) boodschappen of andere zaken. De Diaconie beheert een lijst van gemeenteleden die zich hebben opgegeven om deze hulp te bieden. Wilt u ook opgenomen worden in deze lijst, of wenst u gebruik te maken van ‘onze hulptroepen’, dan kunt u contact opnemen met Nellie Strooisma op telefoonnummer (0566) 65 09 11. Namens de Diaconale Raad Akkrum Leo Boermans, voorzitter (L.Boermans@multiscan.nl) Protestantse Gemeente te Akkrum

BERICHT VAN DE CJV Afgelopen paasmaandag, 9 april, hebben wij voor de ouderen van de gemeente een Paaslunch georganiseerd. Voorheen organiseerden we met kerst altijd een kerstbroodmaaltijd, maar de laatste jaren was hier steeds minder animo voor. Dit jaar wilden wij dit eens proberen tijdens de paasdagen. Wij vonden het zelf een erg geslaagde middag. Er hadden zich tien ouderen opgegeven, maar er hadden gemakkelijk nog meer bij gekund. We hebben met zijn allen een aantal liederen gezongen en ook is er een gedicht, een verhaal en het paasevangelie voorgelezen. Tussendoor is er de broodmaaltijd genuttigd. Er heerste een ontspannen en gezellige sfeer. Wij vinden dit zelf altijd erg mooie middagen waarin jong en oud samen komen. Hopelijk is er volgend jaar nog meer animo zodat we de broodmaaltijd weer nieuw leven in kunnen blazen! Ook zijn wij al enige tijd bezig om de jeugddienst van 6 mei voor te bereiden. In samenwerking met Ds. Wollenberg hebben wij geschikte liederen uitgezocht voor bij ons thema ‘Vroeger, heden en de toekomst’. Wat er verder aan bod komt tijdens de dienst krijgt u 6 mei te horen. Ook zal er een verslagje geschreven worden voor in de volgende Op Weg. CJV – Akkrum 13


Underweis

MISSCHIEN NAAR POLEN OF NAAR WESTERBORK……… Het is nog maar kort na de dodenherdenking van 4 mei. Daarom bij deze alsnog kopij waarin het ‘herdenken’ eveneens een belangrijke plaats inneemt. Eén van de meest gruwelijke gevolgen van de Tweede Wereldoorlog is de massamoord op de Joden. Talloze Joden uit Europa werden gearresteerd, alleen al uit Nederland ruim 100.000! Na arrestatie volgde veelal deportatie naar de vernietigingskampen in Polen. In Nederland gebeurde dit meestal vanuit Westerbork. Vanaf 15 juli 1942 hebben daar in totaal 102 transporten plaatsgevonden, met name naar Auschwitz en Sobibor. Slechts een enkeling heeft dit overleefd. Onder de gedeporteerden bevonden zich ook veel kinderen. Veel Joodse maar ook Roma en Sinti (kinderen met een zigeunerachtergrond). Aan veel van deze kinderen bestaat geen enkele herinnering en ook andere concrete bewijzen van hun bestaan zijn schaars. Soms is er nog een schoolrapport, poëziealbum, ansichtkaart of een tekening. Iets vaker is er een foto. In verband hiermee is er de laatste jaren geprobeerd om foto’s te achterhalen van de bijna 18.000 uit ons land gedeporteerde en vermoorde kinderen. Van circa 3.000 kinderen is dat gelukt. In de hal van het stadsarchief Amsterdam zijn deze foto’s tentoongesteld. Volgens de initiatiefnemers hebben zij hierdoor weer een gezicht gekregen en is er iets van hun identiteit hersteld. Van de andere 15.000 is kennelijk geen foto bewaard gebleven of achterhaald. Op deze tentoonstelling zijn de foto’s van de slachtoffers geplaatst in het transport waarmee ze zijn weggevoerd. Alle kinderen waren op dat moment nog geen 18 jaar oud. Velen waren nog erg jong, de jongste zelfs nog geen half jaar. Hun namen met geboorte- en sterfdatum zijn bij de tentoongestelde foto’s vermeld. Hier zijn het nog kinderen in gelukkiger tijden. Foto’s zoals ze bijna in ieder album voorkomen: met (een) broertje (s) of zusje(s), met ouders, op school in een klas, spelend op straat of in het water aan het strand. Langzaam lopend langs de rijen portretten is het niet te bevatten dat ze nagenoeg allemaal meteen na aankomst op de eindbestemming zijn vergast.

14

Contactblad voor de


Op Weg

Naast deze fototentoonstelling wordt er in de expositiezaal dieper ingegaan op- en meer aandacht geschonken aan het leven van 15 van de gedeporteerde kinderen. Bovendien wordt de film ‘Herinnering aan een vermoord kind’ vertoond. In deze film worden herinneringen opgehaald en bijzonderheden verteld door mensen die deze kinderen nog persoonlijk hebben gekend voordat ze werden opgepakt en afgevoerd. Tot slot is er in het archief nog een ruimte waarin nagekomen foto’s en dergelijke worden geëxposeerd. In één van de vitrines lag een bewaard gebleven briefje van een meisje, Janny Leverpoll, die kort daarvoor gevangen genomen was. In deze brief aan haar vriendinnetje verontschuldigt zij zich min of meer voor het feit dat ze niet behoorlijk afscheid heeft kunnen nemen. Onderstaand volgt de letterlijke tekst van deze brief: Lieve Rity, Jammer ik je niet meer goeiendag kon zeggen. Je hebt het zeker al gehoord. Ik zit nu al van 10 uur ‘s avond tot 3 uur ik moet om half 7 naar de trein en ga dan met moeder en nog wat mensen naar Arnhem daar kom ik vader tegen wat er dan gebeurd weten we niet misschien naar Polen of naar Westerbork. Er gaan ook wat kleine kinderen mee. Het is hier erg druk en ben natuurlijk erg moe want ben de hele avond al hier. Ik heb ook al in een cel geslapen. Nu doe de groeten vooral aan je vader moeder en Eric Nu tot ziens Vele groeten van Janny L. Daag gegroet tot spoedig wederzien. Het weerzien met Rity is er niet van gekomen. Jannetje (Janny) Leverpoll, geboren in Lochem op 15 december 1931 is gestorven in het vernietigingskamp Sobibor (Polen) op 21 mei 1943. Al met al vormt deze tentoonstelling een indrukwekkend geheel, een gedenkteken voor al die kinderen die zijn opgepakt, weggevoerd en omgebracht. En een opdracht om hen niet te vergeten. In het boekje ‘In Memoriam’ wat naar aanleiding van deze tentoonstelling is uitgegeven, staat op de laatste pagina een lijst met namen van deelnemers aan het laatste transport (nr. 102). Dit transport had als eindbestemming Bergen-Belsen. Het wrange opschrift luidt: “Volgende personen uit Westerbork zijn op 13 september 1944 naar het buitenland vertrokken”. H. Akkerman

Protestantse Gemeente te Akkrum

15


Underweis

IN THE PICTURE

Veel mensen zijn betrokken bij de activiteiten in en om onze gemeente. Wie zijn ze en wat beweegt ze?

Leo Boermans

Wat doe je in de gemeente? Ik ben voorzitter van de Diaconale Raad. Waarom doe je dit werk? Op deze manier voel ik me meer betrokken bij onze gemeente en kan ik door het uitvoeren van deze functie iets betekenen voor onze medemens. Wat voor werk doe je? En wat vind je het leukst van je baan? Ik ben salesmanager bij MultiScan, een bedrijf dat zich bezighoudt met het digitaliseren van allerlei papierstromen binnen grote organisaties. Ik mag graag omgaan met mensen en meedenken om bepaalde workflows binnen deze organisaties te verbeteren door de diensten van MultiScan aan te bieden. Waar zie je jezelf over 5 jaar / toekomstdromen? Nog steeds werkzaam binnen MultiScan, echter dan met misschien meer/andere verantwoordelijkheden, maar bovenal gelukkig zijn met mijn gezin. Wat zijn je hobby’s? In mijn vrije tijd speel ik erg graag toneel. Momenteel weer druk in de repetities van het iepenloftspul. Ditmaal in Dronrijp. Wat doe je nog meer graag in je vrije tijd? Sport misschien? Doordat ik een tijdrovende baan heb, twee avonden per week repetities iepenloft en voorzitter van de Diaconie….blijft er (helaas) weinig tijd over. Je kunt genieten van? Mijn gezin! Wat betekent familie voor jou? Ik heb een goede band met mijn (schoon)ouders, en zij betekenen erg veel voor mij. Nog steeds kan ik bij hen terecht voor raad, en dat geeft een heerlijk gevoel. Favoriete vakantiebestemming? Ik ben niet echt een vakantieman, en zeg altijd “East, West, Thús it allerbêst!” Mooiste verhaal uit de bijbel/ of welke verhaal intrigeert jou/ wie uit de bijbel inspireert jou? Aangezien we net Pasen achter de rug hebben, noem ik nu het paasverhaal. Boeiend, schrijnend, indrukwekkend. Mooiste muziek? Ik houd van veel soorten muziek. Van klassiek tot aan rock. Welk boek heb je het laatst gelezen? Het script van Iepenloftspul Dronryp, Ut ’e Loft (gebaseerd op de film The Terminal). Moet namelijk heel veel tekst in m’n hoofd stampen…pppfff… Wat wil je nog meer kwijt? Erg leuk om hieraan mee te doen! 16

Contactblad voor de


Op Weg

ERVARINGSVERHALEN UIT PALESTIJNSE GEBIEDEN

ZONDAG 27 MEI, KERK IN ACTIE

Hans Kapteyn en ons gemeentelid Wim Minnaard uit Terherne waren van november 2011 t/m februari 2012 door Kerk in Actie uitgezonden als oecumenisch begeleider in het Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI). Ze werken in kleine internationale teams op verschillende locaties en zijn verbonden met de plaatselijke Palestijnse of Israëlische gemeenschappen of organisaties. Zo boden Hans en Wim door hun aanwezigheid bescherming aan Palestijnse boeren tegen gewelddadige acties van kolonisten, onderhielden contacten met plaatselijke christenen en deden waarnemingen bij controleposten en andere kritieke plaatsen. Hans en Wim hielden van hun ervaringen een weblog bij op www.minnaardbijeappi.nl en www.kerkinactie.nl/blogeappi. Wij, de leden van de ZWO en wij hopen u met ons, zijn benieuwd om hun verhalen uit eigen mond te horen. Wim is graag bereid om zijn verhaal te komen vertellen. Aan de hand van een PowerPoint presentatie met overzichtskaarten, eigen fotoreportages en verhalen uit de eerste hand horen we van de meest recente ontwikkelingen. Over hoe en wanneer hoort u vast nog van ons.

Pinksterzendingsweek: Geloven is een feest! Is geloven in Egypte een feest? De aanslagen op kerken zijn natuurlijk verschrikkelijk. Toch blijft voor veel volwassenen en kinderen geloven juist een bron van kracht en een feest. Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert daarom elke zomer zo’n 200 kinderfestivals met de leeuw Kingo in de hoofdrol. Kingo schittert op televisie in korte programma’s over de Bijbel. In de zomer kunnen de kinderen hun held in het echt zien! Dan komt hij naar hen toe. Kingo luistert naar de vragen van kinderen en geeft antwoord aan de hand van bijbelverhalen. Zo vertelt hij over geduld, vergeving of dankbaarheid. Tijdens het bezoek van Kingo wordt er veel gezongen, gedanst en gespeeld. De komst van Kingo geeft een enorme impuls aan de kerken op het Egyptische platteland. Alle gemeenteleden worden ingeschakeld om het festival tot een succes te maken. Na afloop krijgt de zondagsschoolleiding voldoende Kingo-materiaal om een aantal maanden mee te werken. Kerk in Actie ondersteunt dit initiatief dan ook van harte. Daarom is op 27 mei de landelijke Pinksterzendingscollecte voor het zendingswerk van Kerk in Actie. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor dit kinderwerk in Egypte en andere zendingsprojecten die Kerk in Actie wereldwijd ondersteunt. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/ collectes en www.pkn.nl/steunons. Postzegels, kaarten en mobieltjes zijn nog altijd zeer welkom achter in de Terptsjerke (kist + ton) De opbrengst hiervan gaat naar Kerkinactie.

Protestantse Gemeente te Akkrum

COLLECTE

17


Underweis

RONDREIS DOOR BOLIVIA Een groep gemeenteleden uit de classis Heerenveen verblijft van 26 april tot 11 mei in Bolivia. Zij bezoeken de steden Sucre, Tarija en La Paz. Na aankomst in Santa Cruz reizen ze verder naar Sucre waar ze Centro Juana Azurduy bezoeken. Tarabuco, waar men ook werkt, krijgt ook bezoek van deze delegatie van gemeenten. Daarna zetten ze koers verder naar het zuiden, Tarija, waar Cerdet werkt. In Tarija en Villamontes bezoekt men o.a. de inheemse “Weenhayek”. Tot slot verkent men een week lang El Alto en La Paz, waar Iseat en Irpañani hen ook zullen ontvangen. Gerrit, Mieke, Riemke, Siemie, Gerben en Dick komen hopelijk met veel verhalen weer terug. Een deel van hun reis valt samen met het programma van een andere Boliviareisgroep. Volg hun belevenissen via hun weblog in de nieuwsbrief van Kerkinactie, neem er een (kosteloos) abonnement op, teken in met uw e-mailadres op de website van de reisgroep. Wederzijds voordeel Vooroordelen genoeg over ontwikkelingssamenwerking, zeker nu met de dreigende bezuinigingen op de hulpsector. Kerk in Actie draait samen met ICCO de zaak om. Een arme Indiase vrouw helpt óns (en wordt er zelf ook

18

beter van). Die arme Indiase vrouw heet Narayanamma en ze is 36 jaar. Ze woont in het dorp Bandadagaddapali, op het platteland in India. Sinds een jaar is haar keuken niet meer zwart geblakerd van de rook- en roetdeeltjes. In plaats van op hout kookt Narayanamma nu een jaar op biogas. Dat heeft grote voordelen. Het huis is schoner. De familie heeft veel minder oog,- en luchtweginfecties. In de ochtend is er een goede maaltijd voor de kinderen. De ontbossing vermindert en Narayanamma heeft nu tijd voor een bijbaan. Vorig jaar tekende Narayanamma een contract met het FairClimateFund van ICCO en Kerk in Actie. Een duim gedoopt in inkt bezegelde de overeenkomst. Ze verplicht zich daarin om de komende negen jaar haar biogasinstallatie goed te onderhouden en op die manier in totaal ongeveer 27 ton aan CO2-rechten te leveren. Het FairClimateFund verkoopt de CO2-rechten van de organisatie waarbij Narayanamma is aangesloten. Aan huishoudens, organisaties, bedrijven en kerken. Het is een moderne vorm van internationale samenwerking die past in het beleid van de Nederlandse overheid. Mensen als Narayanamma helpen ons bij het oplossen van een mondiaal probleem dat vooral de westerse landen veroorzaken.

Contactblad voor de


Op Weg

KOFFIEDRINKEN MET GOD! Kinderen kunnen af en toe van die fantastische dingen zeggen, het komt ze dan recht uit het hart! Ik vergeet nooit weer dat we op vakantie gingen met mijn zus, haar man en hun kinderen, ons gezin en mijn moeder. We wisten toen dat het met mijn moeder niet zo heel erg lang meer zou duren. Ze had van de dokter slecht nieuws gekregen. Mijn vader was in dat jaar net overleden. We zijn in het vliegtuig naar Spanje gestapt! Even nog een week bij elkaar zijn. We zijn daar volgens mij op een maandag aangekomen en een paar dagen later tijdens het eten komt Martijn met de volgende uitspraak: “Weet je, ik heb pake gezien toen ik in het vliegtuig zat. Hij was aan het koffiedrinken met God. En beppe, als jij daar straks ook naar toe gaat zit jij daar ook bij!” Een aantal van jullie hebben deze uitspraak al gehoord, ik heb er eerder over geschreven. Ik blijf hem geweldig vinden. Martijn was toen 6 jaar. Ik kan er nog vol van schieten net zoals we dat toen allemaal deden. Nu heb ik net een boek in één adem uitgelezen. “De jongen die in de hemel was”, is de titel. Het gaat over Colton! Colton is vier jaar als ie met spoed geopereerd wordt aan een acute blindedarmontsteking. Tijdens de operatie sterft ie bijna maar wonder boven wonder gaat het goed. Hij herstelt en begint niet lang daarna wonderlijke uitspraken te doen. “Hij weet ineens dat hij een zusje heeft”. Zijn moeder heeft een miskraam gehad, Colton is vier en het is hem niet verteld maar toch zegt ie tegen zijn moeder dat ze een dood kindje in haar buik heeft gehad.”Hoe weet je dat?” “Heeft ze me zelf verteld toen ik bij Jezus was!” Ik kan me voorstellen dat ze hem met open mond hebben aangekeken. Eerst denken ze nog dat deze uitspraken op toeval berusten maar Colton komt steeds vaker met dit soort uitspraken. Hij doet uitspraken over zijn grootvader die hij nooit heeft gekend; hij doet uitspraken over Jezus die eigenlijk nog veel te moeilijk voor em zijn. Hij vertelt erover tot in de kleinste details! Zijn vader die predikant is, schrijft uiteindelijk een boek over dit opmerkelijke feit! Uitspraken als deze uit de mond van een kind! Recht uit hun hart in ons hart! En ze daar te bewaren in een speciaal hoekje. Groet van Annette / annettehfmn@gmail.com

Protestantse Gemeente te Akkrum

19


Underweis

PAASLUNCH CJV - 9 APRIL 2012 Wat fijn dat we samen met de CJV hebben geluncht. Deze keer geen kerstbroodmaaltijd, maar een paaslunch, compleet met paaseieren (ongeverfd) en paasbrood. En het was niet alleen samen eten, nee, we hebben gezongen, gepraat, gelachen en geluisterd naar een Bijbelverhaal uit Matteüs, gelezen door Lukas. (van der Molen) Een verhaal over het paaskonijn en de watergeverfde eieren verteld door Nanneke. Een gedicht dat werd voorgelezen door Lidia en de gebeden die werden uitgesproken door Jesper en Liesbeth. We hebben samen paasliederen gezongen begeleid met blaasinstrumenten bespeeld door Liesbeth en Marlies. Gecollecteerd, waarvan de opbrengst voor Oeganda bestemd was. Kortom, in de ruim twee uur dat we samen met de jongeren van de CJV hebben doorgebracht hebben we genoten van hun gastvrijheid. Toch hebben we een aantal van de ouderen uit onze gemeente gemist en dat is jammer. Zo’n broodmaaltijd, achterhaald? Bakens verzetten? We zijn als ouderen na afloop naar huis gegaan met een/de opdracht en wel deze: “Willen jullie met ons meedenken wat er zoal voor ons te doen is”? En die vraag leggen wij bij deze aan u allen voor, die een beetje betrokken willen zijn bij onze jongeren. We zeggen met nadruk: onze jongeren die een opdracht willen. Onze jongeren vragen ons om mee te denken over hoe ze zich kunnen 20

laten zien en iets te kunnen betekenen voor de naaste dichtbij maar ook voor de verre naaste. Dat is ook tegenwoordig!

de

jeugd

van

CJV, bedankt voor jullie gastvrijheid: Aris, Loes, Sjoukje, Pietsje, Tjisse, Riemer, Janke, Alie, Ale en Hiltsje.

KARNAVAL OF KORNAVAL? In het weekend van 20 t/m 22 april was de Regenboogclub weer in de Harmsdobbe voor het jaarlijkse clubkamp. Het thema was dit jaar Karnaval. Omdat Kor al 18 jaar bij de club is werd het thema omgedoopt tot Kornaval.

Er was een heuse optocht met versierde (krui)wagens en natuurlijk de nachtelijke wandeltochten door de bossen. Het weer zat zo nu en dan wat tegen, maar we hebben met z’n allen veel plezier gehad. Meer foto’s van het clubkamp zijn te vinden op: http://regenboogclub.blogspot.com Contactblad voor de


Op Weg

Na afloop van het fantastische weekend zijn er nog wat spulletjes blijven liggen. Deze kunnen afgehaald worden bij Robert en Mirjam Blaakmeer.

Veel bezoekers hebben mooie prijzen gewonnen met het draaiend rad. Mede dankzij de vele Akkrumer winkeliers die deze prijzen beschikbaar hadden gesteld. Alle sponsors nogmaals bedankt voor jullie bijdrage!!! En terwijl de bezoekers genoten van een lekkere oranjekoek van de bakker of zelfgebakken lekkernijen, kon de groep van Akkrum4Oeganda er alleen maar naar kijken, want zij waren aan het vasten. De vastenactie was officieel begonnen met een inleiding van dominee Wollenberg en werd na 24 uur weer afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Volgend jaar is het clubkamp in het weekend van 19, 20 en 21 april. Schrijf het vast in de agenda!

FANCYFAIR AKKRUM4OEGANDA Zaterdag 31 maart was in de Lantearne de fancy-fair voor Akkrum4Oeganda. Het was zeer gezellig en ook meer dan geslaagd. Er werden 2dehands spullen verkocht waaronder kleding. De kleding die is overgebleven is grotendeels naar Dorcas gegaan. De overgebleven boeken zijn naar het orgelfonds gebracht. Daarnaast hebben veel kinderen het spelcircuit gedaan en cakejes versierd. Er was veel belangstelling voor het draaiend rad en werden er veel auto’s gewassen dit met dank aan de CJV. Protestantse Gemeente te Akkrum

We vonden het fijn dat er zoveel mensen waren en we willen iedereen bedanken voor hun bijdrage. De opbrengst van de fancy-fair is â‚Ź 1270,--!! De deelnemers van Akkrum4Oeganda zijn hier heel blij mee! Bedankt!

21


Underweis

DE SYNODE SPREEKT ….. Op donderdag en vrijdag 19 en 20 april kwam de Generale Synode van de Protestantste kerk Nederland bijeen in ‘de Werelt’ te Lunteren. Als eerste stond op de agenda de verkiezingen van het moderamen, de kleine synode en diverse benoemingen. Scriba Arjan Plaisier is voor een tweede termijn van vier jaar benoemd. Vervolgens kwam de notitie over de ambtsvisie ter sprake, maar al snel bleek dat veel synodeleden van mening waren dat de nota beschrijft hoe de situatie vanuit de kerkorde nu is, het een hoog predikantengehalte had en welke oecumenische discussies er rond het ambt hebben plaatsgevonden. Men wilde een visie waar het “meer vonkte”, aldus één van de synodeleden. Eindresultaat: de notitie is “een eerste aanzet voor een bezinning op een toekomstige ambtsvisie met het oog op nader aan te geven actuele uitdagingen van kerk zijn”. Wordt vervolgd dus. Daarna komt de notitie over de vorming van een ICCO-coöperatie aan de orde. In de synode van november 2011 hadden we daarover al een inleidende discussie gehad. Achterliggende motivatie voor dit gegeven is dat de overheid zich steeds meer terugtrekt op het gebied van de medefinanciering voor het ontwikkelingswerk. Het ICCO is hier van afhankelijk en in het kielzog ook Kerk in Actie. Dat betekent dat ICCO een meer maatschappelijk positie moet innemen, en in een gezamenlijke opzet is de constructie van de ICCOcoöperatie bedacht. De coöperatie krijgt drie eigenaren, Kerk in Actie, Edukans (schoolprojecten) en Prisma (koepelorganisatie voor o.a. Dorcas, Leger des Heils, Tear, Woord en Daad en ZOA. De uitvoering wordt gedaan door de ICCOwerkorganisatie. De synode heeft groen licht gegeven om de plannen verder te concretiseren. Toen een gesprek over de handreiking sociale media voor predikanten. Het delen van informatie en kennis via de sociale media biedt kansen voor kerken en ambtsdragers om op een andere manier in contact met mensen te komen, ook buiten de kerk en traditie. Maar wat zegt een predikant in de media? Wat schrijft hij/zij op twitter, hyves en facebook? De handreiking gaat over de bewustwording voor de predikant, en straks ook de kerkelijk werker, dat men het ambt 24 uur 7 dagen per week draagt. Ook online. De in het nieuws aangekondigde bezuiniging van een halve predikantsplaats op het dovenpastoraat is op een duidelijke manier helder onderbouwd. Er zijn drie dovenpastores in Nederland. Één wordt bekostigd door de Chr. gereformeerde kerken, twee door de Protestantse Kerk. De tweede, tijdelijke, predikantsplaats wordt nu voor 50% vast ingevuld. Er blijft echter nog wel geld beschikbaar voor projectmatig werk in het dovenpastoraat. B.v. voor training van gebarentaal aan predikanten, het uitbreiden van het aantal “thuisgemeenten” met standaard doventolk en het onderzoeken van social media in het dovenpastoraat. Dus nieuwe en begaanbare wegen zoeken. En dit alles komt niet als een donderslag bij heldere hemel want in 2009 heeft de synode al besloten tot een projectmatige financiering van dit werk. 22

Contactblad voor de


Op Weg

De evaluatie van de kerkorde (deel 2) werd in tweede lezing vastgesteld. Daaruit zijn niet echt schokkende dingen meer gekomen. Bijna alle wijzigingen zijn conform de voorstellen overgenomen. De ingangsdatum voor de wijzigingen in de kerkorde zijn vastgesteld op 1 januari 2013. De permanente educatie (vervanging huidige studieverlof): in tegenstelling tot eerder voorgelegde voorstellen krijgen predikanten meer ruimte voor eigen invulling. Er is nu de mogelijkheid om de permanente educatie binnen vijf jaar in drie gelijke delen van één maand te verdelen. Een aangestuurd deel, open erkend en een vrij deel. Binnen de laatste twee komen er meer mogelijkheden dan voorheen was voorgesteld. Jaargesprekken voor predikanten: een jaargesprek tussen kerkenraad en predikant/kerkelijk werker is een noodzakelijk middel ter bevordering van de kwaliteit van het werk, zo was de synode van mening. Er wordt gekeken of de jaargesprekken een kerkordelijke verankering behoeven en men zal ondersteunende materialen ontwikkelen voor deze gesprekken. Een jaargesprek heeft het karakter van een open, vertrouwelijk en gelijkwaardige dialoog, waarin alle betrokkenen zich inzetten om positief-kritisch te reflecteren op eigen en andermans houding, handelen en functioneren. Verder werden er nog mogelijkheden voor “ingroei” van jonge predikanten aangegeven en mogelijk gemaakt. O.a. voor proponenten om een aanstelling voor hulpdiensten te verkrijgen. Een lange agenda, maar opnieuw enerverend! Dominee Martje Veenstra-Oving Diaken Frits Pasveer

BOEKHUIS DE BRUG ZOEKT COÖRDINATOR Sinds december 1982 heeft Heerenveen een christelijke boekhandel. De winkel was eerst gevestigd op de Nieuwburen en in juni 1997 werd het pand aan de Vleesmarkt betrokken. Gedurende al deze jaren is de winkel volledig gerund door vrijwilligers. Zij zijn lid van diverse kerken uit Heerenveen en de regio. Boekhuis De Brug is lid van de Koninklijke Boekverkopersbond en daarmee ook een erkende boekhandel. Het werk wordt gecoördineerd door een vrijwilliger die met ingang van 0101-13 stopt met zijn werkzaamheden. Protestantse Gemeente te Akkrum

Het bestuur is nu op zoek naar een enthousiaste coördinator die deze functie (0,6 fte) op vrijwillige basis zou willen vervullen. Zo nodig kan boekhuis De Brug voorzien in de vereiste scholing te weten de vakopleiding voor de boekhandel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige coördinator Jelle Vonk. Hij is van maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 19.00 bereikbaar op 06-22739701. U kunt ook mailen naar info@boekhuisdebrug.nl t.a.v. Jelle Vonk. Eventuele gesprekken zullen in juni plaats vinden. 23


Underweis

HUURPRIJZEN LANTEARNE EN KERKGEBOUW 2012 Trigreppelseal (basis: 70 stoelen, 12 tafels) Dagdeel: morgen/middag/avond € 50,-2 dagdelen € 90,-Op verzoek klaar zetten b.v. theateropstelling € 25,-’t Deel (basis: 12 stoelen, 3 tafels) 1 dagdeel € 25,-2 dagdelen € 45,-Polsleat (basis: 12 stoelen, 3 tafels) 1 dagdeel € 25,-2 dagdelen € 45,-’t Deel + Polsleat (basis: 24 stoelen, 6 tafels) 1 dagdeel € 40,-2 dagdelen € 70,-Bovenzaal “de Opfeart” 1 dagdeel

€ 12,50

Jeugdzolder Voor b.v. jeugdfeestjes

€ 12,50

Toeslag eigen gebruik keuken:

€ 17,50

Bij frequent gebruik van een zaal of zalen b.v. wekelijks/maandelijks is reductie mogelijk, e.e.a in overleg met de beheerder. Leden van onze gemeente Trigreppelseal incl. keuken € 40,-’t Deel + polsleat € 25,-Eigen kerkelijke verenigingen en organisaties gratis Of aangepaste prijzen in overleg met de beheerder.

24

Contactblad voor de


Op Weg

Verhuur kerkgebouw Huwelijk / begrafenis / of ander gebruik € 175,-Gebruik opname apparatuur/beamer (alleen bevoegden personen) € 50,-Verhuur kerkgebouw eigen gemeenteleden: Huwelijk / begrafenis € Gebruik opname apparatuur/beamer (alleen bevoegden personen) €

90,-50,--

Verhuur kerkgebouw is altijd inclusief koster. Verhuur kerkgebouw in combinatie met de Lantearne prijzen in overleg met de beheerder. Extra personeel voor bediening in kerkgebouw en/of Lantearne per persoon € 25,-Consumpties Koffie/thee € 1,25 Koffie/thee + cake € 2,-alle andere consumpties en prijzen in overleg met de beheerder. Losse verhuur (per etmaal) 4 sta-tafels, per stuk € 3,50 Koffiezetapparaat (80 koppen) € 7,50 Klapstoelen, per stuk € 0,50 De kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Akkrum

OOIT GEHOORD VAN KARAKALPAKSTAN? Het is een zelfstandig land binnen Oezbekistan en ligt aan de zuidkant van het Aral meer. De inwoners worden Karakalpakken genoemd. Het land is straatarm en de weinige Christenen die daar wonen worden ook nog vervolgd. Ook voor die Christenen is een Bijbel in eigen taal het allermooiste geschenk wat men kan krijgen. Protestantse Gemeente te Akkrum

Het Nieuwe Testament is reeds in het Karakalpaks verschenen. Van het Oude Testament zijn 18 Boeken vertaalt, dit is dus nog niet voltooid. Er is nog een bedrag van € 15.000,-nodig voor de dit jaar beoogde Bijbelboeken, Job, Deuteronomium en Micha. Helpt u mee dit te verwezenlijken? De werkgroep van het NBG Petra Adema en Tj. van der Heide 25


Underweis

BOEKEN, BOEKEN, BOEKEN... Bedankt voor uw boeken welke u ons tot nu toe weer hebt gebracht. Zelfs uit Winterswijk mochten we boeken ontvangen! Prachtig. Maar voor de komende boekenmarkten kunnen er nog wel wat boeken bij. De opbrengst is voor het Projectfonds. Klaas en Annie Dijkstra

BLOEMEN UIT DE DIENST De bloemen van de zondag gingen als groet van de gemeente naar: 1 april 8 april 15 april 22 april 29 april

Dhr. B. Otten, Feansterdyk 10 Mw. A. Heerschop, Raksw창l 2 Dhr. O. de Ruiter, U.T. wei 34 Dhr. F. Wijkstra, G.S. Ruiterstrjitte 26 Mw. A. Sijbesma, Melkerspaed 6

AGENDA Datum/tijd Activiteit Plaats 22 mei, 19.00 uur Meditatief wandelen Lantearne 23 mei, 19.45 uur Pastorale Raad Lantearne 23 mei, 19.45 uur Diaconale Raad Lantearne 30 mei, 19.45 uur Kerkenraad Lantearne 2 juni, 19.30 uur Concert Ger. Mannenkoor- Noord Drenthe Terptsjerke 3+17 juni/1 juli, 10.30 uur Koffiedrinken Lantearne 8 juni, 20.00 uur Vrijwilligersavond Lantearne 13 juni, 19.45 uur Pastorale Raad Lantearne 13 juni, 19.45 uur Diaconale Raad Lantearne 13 juni, 19.45 uur Coll. van Kerkrentmeesters Lantearne 24 juni, 09.30 uur Tentdienst 9 juli, 19.45 uur Moderamen Lantearne

26

Contactblad voor de


Op Weg

KERKELIJKE STAND Overleden: op 29 maart: dhr. A. J. Heida, S.P. Hoytemastrjitte 26. op 27 april: dhr. D. Groeneveld, Leppehiem, app. 208. (gastlid) Nieuw-ingekomen: Uit Heerenveen: fam. K. Folkertsma, Feansterdyk 1. Uit Uithoorn: dhr. P. Willig, De Strikel 20, Nes. Uit Gorredijk: dhr. en mw. T. de Groot, Leppehiem, app. 122. Vertrokken: Dhr. R. D. Lont, It Harspit 20, Nes, naar Sneek.

FINANCIËN - OPBRENGST COLLECTEN Datum:

Diaconie:

Kerk:

Bijzondere Collecte:

Doel:

14 maart 2012

€ 173,20

Zending - Lepra

18 maart 2012

€ 117,13

Diaconaat

68,40

40 Dagentijd

€ 235,01

Kerk in Actie

25 maart 2012

63,15

53,95

01 april 2012 05 april 2012

€ 112,60

07 april 2012

€ 128,50

08 april 2012

€ 188,17

€ 158,75

€ 150,07

JOP

15 april 2012

69,87

69,78

€ 87,95

Hongarijecommissie

22 april 2012

71,70

73,45

€ 71,05

Eredienst / Kerkmuziek

Overige: Deeldoosjes ZWO

274,98

Paascollecte

€ 1.130,64

Allen hartelijk dank voor uw giften en collecten !

Protestantse Gemeente te Akkrum

27


Algemene gegevens Predikant:

Ds. R. Wollenberg, Feansterdyk 3, 8491 BT Akkrum Tel 0566 - 840101, rwollenberg@chello.nl Bereikbaarheid predikant: U heeft de meeste kans mij telefonisch te bereiken op iedere werkdag tussen 9.00 - 9.30 uur en 18.30 - 19.00 uur (840101). Donderdag is mijn vrije dag.

Voorzitter:

Johannes Terpstra, W. J. Koopmansstrjitte 7a, Akkrum. tel. 652507

Scriba:

Mw. W. v.d. Meer-v.d. Wolf, It Finlân 10, 8491 GR Akkrum, tel. 651367

Koster:

Contactpersoon: Sytse Kroes : tel: 650509

Verhuur de Lantearne

Cor Oosterhoff, Ljouwerterdyk 57-B, tel. 652483 of 06-44916481.

Kerkelijk Bureau:

Mw. W. v.d. Meer-v.d. Wolf, It Finlân 10, 8491 GR Akkrum, tel. 651367

Administratie:

S.P. Hannema, Adam Hurdriderstrjitte 2, 8491 DR Akkrum, tel. 652393

Op Weg:

Administratie: Mw. M. de Jong-de Bruin, Sake Visserstrjitte 6, tel. 652753

Hongarijecommissie:

Mevr. Loes Hardeman (voorzitter), It Weidlân 36, tel. 652392

Collectebonnen

Collectebonnen kunnen worden besteld door het overmaken van het gewenste bedrag ( € 10 per vel) op bankrekening 34.83.02.584 t.n.v. Protestantse Gemeente Akkrum o.v.v. collectebonnen.

Bankgegevens Diaconie:

bankrekening 34.83.07.411 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Akkrum

Zending:

bankrekening 348318995 t.n.v. ZWO Commissie PKN Akkrum

Jeugdraad:

bankrekening 34.83.15.635 t.n.v. Jeugdraad Akkrum

Underweis:

Postbank 697845 t.n.v. Administratie Op Weg

College van Kerkrentmeesters

bankrekening 34.83.02.584, Postbank 831771 t.n.v. Protestantse Gemeente Akkrum

Hongarijecommissie:

bankrekening 34.83.27.129 t.n.v. Hongarijecommissie

Projectenfonds

bankrekening 34.83.02.207 t.n.v. Projectenfonds Protestantse Gemeente Akkrum

Redactie

Aris Hardeman, tel.: 652392 Johannes Terpstra, tel.: 652507 Jan Schilstra, tel.: 652702 Mail : redactie@pgakkrum.nl

E-mail / Website

Janny Oosterhoff, tel.: 652483 Adri Stevens, tel.: 841007 Internet : www.pgakkrum.nl

It kommende nûmer fan Underweis komt út op 13 july. (kopij ynleverje uterlik 1 july) Contactblad voor de Protestantse Gemeente te Akkrum

Op Weg / Underweis Mei/Juni 2012  

Contactblad Protestantse Gemeente Akkrum - Op Weg - Mei en Juni 2012

Op Weg / Underweis Mei/Juni 2012  

Contactblad Protestantse Gemeente Akkrum - Op Weg - Mei en Juni 2012

Advertisement