Page 1

Contactblad voor de Protestantse gemeente AKKRUM

OPSTANDING Opstanding Een volk staat op uit de verdrukking. Slaven worden vrij, een weg vormt zich dwars door de zee. Machteloosheid overwonnen! Opstanding Mensen gaan weer in hun kracht staan, zelfbewust, rechtop, de ogen op de toekomst gericht. Er is een Stem, die wegen wijst, zelfs door de nacht van wanhoop en verdriet. Opstanding We blijven dromen en visioenen koesteren, die ons doen opstaan tegen liefdeloosheid, haat en nijd. Deze wereld geheeld en verlicht! Opstanding Een dagelijks gebeuren, als de nacht ten einde loopt. Een nieuw begin - een nieuwe kans om liefdevol, bewust te leven. Opstanding Een groot mysterie, nauwelijks te vatten! Het graf is leeg, maar nieuwe hoop wordt er geboren. De Mens van Liefde is verrezen. Hij leeft en gaat ons voor om telkens weer de weg van opstanding te gaan! (Friesch Dagblad, “De gedachte�, R. Wollenberg) 41e jaargang nr 3 - april / mei 2012


Underweis

Veertig dagen geleden begonnen we aan onze reis naar Pasen. Veertig dagen lang hebben we ons voorbereid op het feest der feesten in onze kerk. En wij volgden in die periode de weg van Jezus naar Jeruzalem. Een weg die ons langs belangrijke plaatsen in de Schrift leidde. We begonnen in de woestijn, de plek van eenzaamheid en bezinning. We gingen vervolgens de heilige berg op waar hemel en aarde elkaar raakten en Jezus bemoedigd werd voor zijn opdracht in deze wereld. Daarna kwamen we in de tempel in Jeruzalem terecht waar een woedende Jezus handelaren en geldwisselaars uit het huis van zijn Vader verdreef. En voordat we de intocht van Jezus in Jeruzalem vreugdevol hebben gevierd kwam ook het lijden van Christus nadrukkelijk ter sprake. Jezus zelf gebruikte het beeld van de graankorrel die sterven moet om uiteindelijk veelvoudig vrucht te kunnen dragen. Allemaal verhalen van opstanding en een nieuw begin, tekenverhalen die ons elke zondag weer de richting van Pasen wezen. Stuk voor stuk waren het verhalen waarin we steeds weer even een glimp konden zien van waar het met Pasen om gaat en waar het ook in ons geloof om gaat: om licht dat overwint en leven dat sterker is dan de dood. Zes weken trokken we van plaats naar plaats en van verhaal naar verhaal. En met Pasen vieren we dat we onze eindbestemming hebben bereikt. We gedenken de bevrijding van IsraĂŤl uit de slavernij in Egypte. Slaven worden vrij. Alle machten van kwaad en verderf worden overwonnen. En we vieren het grootste mysterie van ons geloof: de opstanding van Christus. God zelf maakt een nieuw begin, er is weer nieuwe hoop en levensvreugde.

2

Zo vieren wij met Pasen de overwinning van het licht op het donker, van het leven op de dood. Pasen betekent leven vanuit het visioen dat het land van Belofte al is bereikt, dat er leven is voor iedereen en dat de dood voor goed overwonnen is. En leven vanuit dat grote visioen kan betekenen dat ons leven vandaag al verandert, dat we zelf ook in staat zijn om op te staan uit machteloosheid en verdriet, omdat ook wij tot een leven in vrijheid geroepen zijn. Wij worden gevoed in ons vertrouwen dat God ons mensen vasthoudt en leidt door alle diepten heen. Wij weten van alle nacht die het leven donker kleurt, maar tegelijkertijd weten we ook van het licht van de nieuwe dageraad‌ als de nacht ten einde loopt. Eigenlijk gaat het met Pasen om die kern: hoe somber en donker het er soms ook uitziet in ons persoonlijk bestaan, in onze samenleving of op heel de aarde. Hoe donker en hopeloos het soms allemaal lijkt, we mogen nooit vergeten dat er toch licht is. We mogen leven in het licht van Pasen en dat wil zeggen dat het donker niet het laatste woord heeft. En vele opstandingsverhalen in de Schrift dagen ook ons uit om steeds opnieuw de weg van opstanding te gaan en te blijven geloven Gods bevrijdend handelen. Ik wens u allen een rijke beleving van het paasfeest! Ds. Reinhart Wollenberg

Contactblad voor de


Op Weg

KERKDIENSTEN IN DE TERPTSJERKE Opp: Oppasdienst tijdens de kerkdienst in de Lantearne, voor de allerkleinsten Knd: Kindernevendienst tijdens de kerkdienst in de Lantearne voor: 1/4 Groep 1 t/m 4 van de basisschool 5/8 Groep 5 t/m 8 van de basisschool Auto: Autorijden Kerk. Iedere zondagmorgen staat er een chauffeur klaar om u naar de kerk te brengen. Alles wat u hoeft te doen is op zondagochtend voor 9.00 uur het juiste nummer te bellen. Bij geen gehoor kunt u bellen met G.H. de Bos, tel.: 652833. 9.30 uur

Palmzondag Ds. R. Wollenberg Collecte: Kerk in Actie – totaal. Oppas: Jitske en Mirjam. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: J. Schilstra. Auto: F. Heerschop, tel. 652291.

5 april

19.30 uur

Witte Donderdag, Heilig Avondmaal m.m.v. de cantorij Ds. R. Wollenberg Collecte: diaconie. Koster: G. de Jong.

6 april

19.30 uur

Goede Vrijdag Ds. R. Wollenberg Collecte: geen. Koster: M. Verhoef.

7 april

21.00 uur

Paasnachtwake. m.m.v. de cantorij Ds. R. Wollenberg Collecte: kerk. Koster: A. Strooisma.

8 april

9.30 uur

Pasen, m.m.v. Euphonia Ds. R. Wollenberg Collecte: diaconie en kerk. Deurcollecte: JOP. Oppas: Sjoukje en Jeltsje Hiemstra. Knd. Voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: B. Sieperda. Auto: Tj. v/d Heide, tel. 651462.

1 april Koffiedrinken

Protestantse Gemeente te Akkrum

3


Underweis

15 april

9.30 uur

Beloken Pasen Ds. T.J. de Heer, Oosterzee Collecte: diaconie en kerk. Deurcollecte: Hongarijecommissie. Oppas: Folkert en Anna Hooghiemster. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: A. v.d. Berg. Auto: G. Hiemstra, tel. 652113.

22 april

9.30 uur

Ds. R. Wollenberg Collecte: diaconie en kerk. Deurcollecte: Eredienst en kerkmuziek. Oppas: Jetske en Jantsje. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: K. v.d. Schaaf. Auto: A. Strooisma, tel. 652431.

29 april

9.30 uur

Ds. R. Wollenberg Collecte: diaconie en kerk. Oppas: Francis en Petra. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: A. Strooisma. Auto: G.H. de Bos, tel. 652833.

19.00 uur

Leppehiem Ds. P. Lindeboom, Aldeboarn Collecte: Raad van kerken.

9.30 uur

Jeugddienst Ds. R. Wollenberg Collecte: jeugdraad. Deurcollecte: Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep. Oppas: Jeltje Hoekstra en DaniĂŤlle. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: S. Kroes. Auto: J. Schilstra, tel. 652702. .

9.30 uur

Ds. W. van Andel, Oudega Collecte: diaconie en kerk. Oppas: Jeltsje Hiemstra en Jitske. Knd. voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: M. Verhoef. Auto: J. de Vos, tel. 650628.

6 mei Koffiedrinken

13 mei

4

Contactblad voor de


Op Weg

VOORUITBLIK Vooruitblik op de erediensten van 1 april t/m 13 mei 2012

Liturgische kleur: wit (feestelijk begin van de paasviering) later zwart (nacht van de overlevering) Schriftlezingen: Exodus 12: 17-28 Johannes 13: 1-15

1 APRIL

Psalm van de zondag: Psalm 91

Palm- en Passiezondag “Hosanna, de zoon van David, gezegend die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemelen.” (Matteüs 21)

6 APRIL

Liturgische kleur: rood

“Kruisweg van de hoop”

De dienst op palmzondag heeft een dubbel karakter. Naast de feestelijke intocht in Jeruzalem staat het begin van de Stille Week, de lijdensweg van Christus. Het is een ‘dubbel-zinnige’ zondag en die dubbelheid zal ook in de liturgie van de dienst voelbaar zijn. Daarom zingen wij ook Gezang 173, een lied dat speciaal met het oog op deze zondag geschreven is: ‘Heden hosanna, morgen kruisigt Hem’. Met palmpasenstokken gedenken we het feestelijke onthaal voor Jezus in Jeruzalem.

Vóór en na de dienst is het stil in de kerk.

Schriftlezingen: Marcus 11: 1-11 Psalm 122 Collecte: Kerk in Actie totaal. In de sloppenwijken van Kampala in Uganda, leven veel straatkinderen. KAYDA, een ontwikkelingsorganisatie voor jongeren, wil deze straatkinderen een slaapplaats, geborgenheid, onderwijs, naailessen en les in houtbewerking bieden. 5 APRIL Witte Donderdag (19.30 uur) Viering van de Maaltijd van de Heer (zittend) M.m.v. van de cantorij o.l.v. Alie van Veldhuizen Protestantse Gemeente te Akkrum

Goede Vrijdag (19.30 uur)

Liturgische kleur: zwart ( de kleur van groot verdriet) We volgen de lijdensweg van Jezus die uiteindelijk toch een weg van de hoop blijkt te zijn. 7 APRIL Paasnacht (21.00 uur) De cantorij verleent haar medewerking aan deze dienst. Intocht van het licht - Gedenken van de doop Als we de kerk binnenkomen is het donker en stil. Liturgische kleur: zwart (Stille Zaterdag) later wit (feestelijk begin van de paasochtend) Schriftlezingen: Genesis 1: 1-5 (Licht !) Genesis 12: 1-3 (Roeping van Abraham) Exodus 14: 21-25 (Doortocht) Jona 3: 1-10 (Ommekeer) Ezechiël 37: 1.9-14 (Opstaan uit ballingschap) Matteüs 28: 1-7 (Opstanding) 5


Underweis

8 APRIL

Liturgische kleur: wit

zou klinken tijdens de dienst? In muziek en lied brengen we God de eer en kunnen we onze gevoelens uiten. Er wordt in de Protestantse Kerk hard gewerkt aan een nieuw liedboek. De collecte voor Eredienst en Kerkmuziek is bestemd voor de ontwikkeling van het nieuwe liedboek.

Schriftlezingen: Marcus 16: 1 t/m 7 Johannes 20: 1-18

29 APRIL

Paaszondag Met medewerking van het koor Euphonia o.l.v. Klaske Deinum

Collecte: Geef voor het Jeugdwerk Het paasfeest wordt al 2000 jaar gevierd. Generatie op generatie wordt de Boodschap van de opstanding van Jezus Christus verder vertelt. JOP, het jeugdwerk van de Protestantse Kerk, wil grootouders, ouders en opvoeders helpen bij het vertellen van de Boodschap.

Tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen) Liturgische kleur: wit Jesaja 26: 1-13 Johannes 20: 19-31 Handelingen 3: 1-16

22 APRIL Derde zondag van Pasen Liturgische kleur: wit Schriftlezing: Alternatief:

Micha 4: 1-5 Johannes 21: 15-24 Handelingen 3: 17-26

Collecte: Eredienst en kerkmuziek. Zing een nieuw lied. Hoort u dat?...... Het is de stilte. Wat zou het zijn als er helemaal geen muziek of gezang 6

Liturgische kleur: wit Schriftlezingen: EzechiĂŤl 34: 1-10 Johannes 10: 11-16 Alternatief: Handelingen 5: 12-25 6 MEI

15 APRIL

Leesrooster: Alternatief:

Vierde zondag van Pasen (Jubilate)

Vijfde zondag van Pasen CJV - Jeugddienst Deze dienst wordt voorbereid door de CJV Collecte: Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep. De vinexwijk Getsewoud heeft geen kerkgebouw, maar met de komst van ds. Taco Koster wel een predikant. CrossPoint, de nieuwe geloofsgemeenschap in NieuwVennep is een gezamenlijk project van de hervormde gemeente Nieuw-Vennep en de Protestantse Kerk in Nederland. Uw steun aan deze collecte is van groot belang. 13 MEI Zesde zondag van Pasen Liturgische kleur: wit Schriftlezingen: Jesaja 45: 15-19 Johannes 15: 9-17 Alternatief: Handelingen 11: 1-18 Contactblad voor de


Op Weg

HALLO JONGENS EN MEISJES Op donderdag 5 april is het Witte Donderdag en vieren we in de kerk het Heilig Avondmaal. Misschien vraag je je af wat het Heilig Avondmaal nu precies is en waarom en hoe we dat vieren. Om hier wat uitleg over te krijgen, nodigen wij jullie, samen met jullie ouders, van harte uit op donderdag 5 april van 16:30 tot ongeveer 17:30 uur in de Terptsjerke. We zullen dan gezamenlijk de tafel voor het Avondmaal klaarmaken en ondertussen krijgen jullie dan uitleg over het hoe en waarom. Ook kunnen we dan de kerk nog wat meer verkennen. Voor jullie ouders is er koffie en thee en voor jullie natuurlijk limonade. Misschien kunnen jullie vervolgens ’s avonds het Heilig Avondmaal nog meemaken tijdens de dienst om 19.30 uur. Graag tot donderdag 5 april! Groeten, Ds. Reinhart Wollenberg jeugdouderlingenen jeugddiakenen

BELIJDENIS VAN HET GELOOF Tijdens de pinksterdienst op 27 mei a.s. zullen twee gemeenteleden belijdenis van het geloof doen. De voorbereidende gesprekken zijn begonnen. Als u/jij ook belangstelling hebt, neem dan contact op met ds. Wollenberg!

AFWEZIGHEID PREDIKANT Van zaterdag 12 mei t/m zondag 20 mei is ds. Wollenberg afwezig. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad (dhr. Joh. Terpstra, 652507) of de scriba (mw. M. v/d Meer, 651367). Protestantse Gemeente te Akkrum

MEDITATIEF BIDDEN

met ds. R. Wollenberg

Woensdag 11 april om 20.00 uur in de Lantearne Bij het “meditatief bidden” oefenen we ons deze keer in verschillende vormen om het “Onze Vader” te bidden. Bij het ‘innerlijke gebed’ richten we onze aandacht op het woord ‘Vader’ waarmee wij God mogen aanspreken. Daarnaast kiezen we een regel uit dit bekende gebed om als mantra in onszelf te herhalen. Tenslotte gaan we ook bewegen en verbinden we bepaalde gebaren met de tekst van het “Onze Vader”. Een bijzondere gebedservaring om de woorden van Jezus op verschillende wijze te benaderen en te voelen. Welkom! Info en opgave: Ds. Reinhart Wollenberg MEDITATIEF WANDELEN met ds. R. Wollenberg Dinsdag 22 mei van 19.00 uur ca. 21.00 uur Bij mooi weer vertrekken we rond 19.00 uur vanaf de Lantearne naar onze wandellocatie .Tijdens de wandeling zijn er momenten van stilte en meditatie. We laten de mooie natuur op ons inwerken en gaan met bepaalde opdrachten en woorden uit de Bijbel aan de slag. Bij deze wandeling gaat het niet om het bereiken van een bepaald einddoel, maar om de ervaring stil en aandachtig de weg zelf te gaan en te ervaren. We sluiten af met een kop thee en het delen van onze ervaringen. Welkom! Info en opgave: Ds. Reinhart Wollenberg 7


Underweis

STILLE VOORBEREIDING OP DE ZONDAAGSE EREDIENST met ds. Reinhart Wollenberg

Op dinsdag 17 en 24 april en 1 en 8 mei om 19.30 uur in de Terptsjerke Tijdens deze bijeenkomsten overwegen we stil en aandachtig de Bijbeltekst die de volgende zondag in de eredienst centraal staat. We maken daarbij gebruik van de eeuwenoude “Lectio Divina” (geestelijke lezing), waarbij we in verschillende stappen dichter bij de Bijbeltekst komen en de betekenis ervan voor ons persoonlijk leven kunnen ontdekken. Iedereen is van harte uitgenodigd. Opgave en info: Ds. Reinhart Wollenberg

KLOOSTERWEEKEND November 2012

Voor het kloosterweekend in het najaar zijn nog vier plaatsen vrij. Van vrijdag 9 november tot zondag 11 november verblijven we in het gastenhuis van de Benedictijnse St. Adelbertabdij in Egmond-Binnen. Er zijn 12 eenpersoons kamers beschikbaar. De kosten bedragen 85 euro voor twee overnachtingen en alle maaltijden. De abdij vraagt i.v.m de grote vraag al begin mei om een aanbetaling en definitieve reservering van ons verblijf. Als u belangstelling heeft, geef u dan zo snel mogelijk op bij ds. Wollenberg.

ALLEMAAL AAN TAFEL! De ZWO-commissie nodigt u en jou van harte uit voor de jaarlijkse 40-dagentijd-ontmoetingsmaaltijd op maandag 2 april van 18.00 uur tot ± 19.15 uur in de Lantearne. Ook deze keer gaan we als gemeente op “Boliviaanse wijze” voor elkaar koken. Wij van de ZWO-commissie zorgen voor de soep en het toetje. Werkwijze: U komt met uw zelfbereide warme maaltijd plus bord en bestek naar de Lantearne, waar onze “beproefde” warmhoudtoestellen klaarstaan. Via een lopend buffet “delen” we elkaars kookkunsten. Voorafgaand aan de maaltijd is er een kort bezinningsmoment in de Terptsjerke door Ds. Wollenberg. Kosten: € 2,-- voor kinderen en € 5,-voor volwassenen. De netto opbrengst gaat naar “Cerdet” in Bolivia. We rekenen op een goede opkomst van jong en oud. Opgeven via de intekenlijsten die achter in de kerk en in de Lantearne liggen, en via: zwoakkrum@upcmail.nl of via tel. 0566-651591 (Gerrie Bouwer) en 06-10033870 (Tsjebbe Andringa). Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te koken, kunt u dat daar kenbaar maken.

De ZWO-commisie ziet met spanning uit naar uw culinaire inbreng !

Info en opgave: Ds. Reinhart Wollenberg 8

Contactblad voor de


Op Weg

UIT DE KERKENRAAD Eind maart organiseert de kerkenraad meestal de gemeenteavond. Op deze avond presenteert zij haar financiële positie en het beleid rondom onze kerkelijke gemeente. Als u dit blad leest heeft de gemeenteavond al plaats gevonden. Hoe zal dit jaar de belangstelling zijn is de vraag als ik zit te schrijven. Bovenaan de uitnodiging die u hebt ontvangen stond: “Gemeenteavond, u komt toch ook? Deze zin geeft aan hoe graag de kerkenraad een volle zaal ziet op deze avond. Dat is begrijpelijk want een volle zaal geeft aan dat het kerkvolk betrokken is bij hun kerk. Hoe zit dit bij ons in Akkrum en wat is de werkelijke belangstelling op de gemeenteavond. Laten we de zaken op een rijtje proberen te zetten. De laatste jaren komt zo’n negen procent van de gemeenteleden naar de vergadering. Dat is zo rond de zestig personen en dat lijkt nog redelijk goed voor hedendaagse begrippen. Laten we het maar positief benaderen. Maar zijn deze zestig personen wel een goede afspiegeling van onze gemeente? Wie rond kijkt op onze gemeenteavond ziet eigenlijk maar één leeftijdsgroep. Het is vooral de generatie geboren rondom de 2e wereldoorlog die de gemeenteavond bezoekt. Dat klinkt al oud in onze oren. Deze mensen kennen de tijd van volle kerken en druk bezochte gemeenteavonden. De kerk stond in het middelpunt van hun leven. Er was veel discussie van mond tot mond over het geestelijke leven. Was toen alles beter? Neen, beslist niet. Ook toen waren er genoeg beerputten. Denk maar aan de kerkscheuringen en misbruik van mensen. Protestantse Gemeente te Akkrum

Maar er was wel veel meer communicatie tussen de generaties. Het leven speelde zich vaak af op een beperkt en overzichtelijk gebied. Er was een gevoel, dat ondanks de verschillen tussen jong en oud, men elkaar kon bereiken. Ouderen konden jongeren hun verhalen vertellen. En jongeren konden aangeven dat ze het hier en daar toch wat anders zagen. Zo werd de kerkelijke boodschap eeuwenlang doorgegeven. In onze moderne tijd is er in één generatie heel wat veranderd. De kerk is naar de zijkant van de maatschappij gedreven. Het leef- en werkgebied is wereldwijd geworden. En de communicatie is digitaal. Door al deze veranderingen zijn de generaties uit elkaar gedreven. De kerk is blijven hangen in de kerk van mijn jeugd. Communiceren van mond tot mond. Zondags in de kerkdienst de boodschap overbrengen. Dit werkt alleen nog voor de ouderen. De jongeren praten op afstand via facebook, twitter enz. Door al deze ontwikkelingen kunnen jong en oud elkaar heel moeilijk echt bereiken. Er ontstaan verschillende leefwerelden naast elkaar. Dat terwijl we elkaar zo nodig hebben. Laten we elkaar zoeken in misschien niet de geijkte wegen. Ouderen op naar facebook en jongeren kom op de gemeenteavond en leer ouderen de hedendaagse communicatie. Volgend jaar moderne communicatie, gepresenteerd door de CJV na de pauze op de gemeenteavond? Wie neemt de uitdaging aan. Volgende week is het Pasen. De kerk brengt dan de belangrijkste, onbegrijpelijke en toch zo fijne boodschap van God. Dit jaar gaan we binnen onze gemeente deze boodschap niet alleen via het woord brengen maar ook door 9


Underweis

beeld en muziek. Verderop in dit blad kunt u lezen op welke manier en wanneer. Jong en oud kom samen kijken op deze avond. We gaan communiceren op nieuwe wegen. De kerk is er voor ons allemaal. Ik wens een ieder in Akkrum, Terherne en omgeving gezegende en plezierige paasdagen. Groeten uit de kerkenraad, Joh. Terpstra

THE PASSION Vorig jaar zagen ruim 1 miljoen mensen het paasverhaal tot leven komen in Gouda in ‘The Passion’, een mega-muziekevenement. Op Witte Donderdag 21 april 2011, werd in Gouda door bekende Nederlanders (o.a. Syb v.d. Ploeg) het eeuwenoude verhaal van de laatste uren van Jezus’ leven, dood en opstanding uitgebeeld aan de hand van Nederlandse popsongs. The Passion, vol muzikale hoogtepunten, is bedoeld voor jong en oud. Het is voor iedereen die houdt van Nederlandse popmuziek. Voor wie graag een goed verhaal hoort. Voor mensen die willen weten wie Jezus is of wat Pasen betekent. Wij zijn benieuwd naar wat ‘The Passion’ bij u / jou losmaakt en willen hier dan ook graag met elkaar over praten, nadat we met elkaar eerst de DVD van het evenement hebben bekeken. We nodigen daarom iedereen van harte uit op dinsdag 3 april om 19:30 uur in de Lantearne. Graag tot dan! Reinhart Wollenberg Wilma Hooghiemster Minke v.d. Heide 10

UIT DE GEMEENTE Het is voorjaar 2012, kerkelijk gezien de 40-dagentijd. Tijd van bezinning, die we in onze kerkdiensten meebeleven in deze dagen voor Pasen. In ons dagelijks leven zullen we er misschien weinig bij stil staan maar op de momenten van samenzijn in de kerkgemeenschap voel je dat. Op Hoop van Zegen. Een zegen van samenzijn mochten de heer en mevrouw Hidding aan de Rakswal 1 beleven. Zij zijn op 19 maart 1952 in het huwelijk getreden en mochten daarom dit jaar hun 60-jarig huwelijk vieren. Door al die jaren heen van voor- en tegenspoed, is dit Gods zegen op hun samenzijn. Wij wensen hen beiden nog fijne jaren van bij elkaar zijn toe, ondanks de lichamelijke gebreken die zich de laatste jaren voordoen. Wij hebben nog een nabericht over een ander jubileum nl. van een 55-jarig huwelijksfeest, dat op 30 januari jl. heeft plaatsgevonden. Dit is niet eerder gemeld op grond van het protocol dat we voor onze jubilealijst hanteren. In onze pastorale vergadering zijn we er echter op teruggekomen. Wij hebben de lijst nu aangepast, zodat we nu vanaf een 50-jarig jubileum tevens de 55-jarige jubilea meenemen. Daarom willen we de heer en mevrouw Hitzert van De Oper 13 hier nog noemen, die op de 30e januari 55 jaar getrouwd waren. Ook voor hen geldt dit bijzondere moment, dat het een zegen van onze God is die hun al die jaren van samenzijn heeft gegeven. Op 11 maart is mevrouw E. Oevering –Bakker, op 97 jarige leeftijd overle Contactblad voor de


Op Weg

den. Zij woonde in Mienskipssintrum Leppehiem waar zij deze hoge leeftijd heeft bereikt. In de kerkdienst van 11 maart hebben we haar als gemeente herdacht. In Joure heeft zij haar laatste rustplaats gevonden. Op 15 maart ontvingen wij bericht dat mevrouw R. Hoekstra in de leeftijd van 83 jaar in Grou is overleden. Bekend van de gezusters Hoekstra (van Seijen) heeft zij nog kort geleden, op de W.J. Koopmansstrjitte 34 gewoond vanwaar ze samen met haar zuster naar Nij Friesmahiem in Grou vertrok. Ook haar hebben we in de kerkdienst van 18 maart herdacht. In de ijsperiode (die al weer lang achter ons ligt) hebben zich toch nog kleine ongevallen voorgedaan, want mevrouw P. Ouwehand heeft door een val haar bovenarm gebroken. Ondanks dat het natuurijs al weer verdwenen is, kun je ook door ‘kunstijs’ geblesseerd raken. Dat overkwam Minke Dijkstra, die op de kunstijsbaan ook haar bovenarm brak. En mevrouw W. Feenstra deed het nog anders, want die struikelde gewoon thuis waardoor de enkel geblesseerd raakte. Wij wensen alle dames een voorspoedig herstel toe. Ook andere mededelingen van meer langdurende aard hebben ons bereikt. De heer G. v.d. Hoef (S. v/d Vegtstrjitte) heeft een moeilijke periode te doorstaan. Hij krijgt meer en meer lichamelijke beperkingen. Wij bidden hem Gods kracht en nabijheid toe om deze moeilijke ervaring te verwerken. Met mevrouw A. Vellema (S.v/d Vegtstrjitte) gaat het lopen moeilijk als gevolg van problemen met haar bloedvaten. Wij wensen haar en haar Protestantse Gemeente te Akkrum

man alle sterkte toe en hopen op een succesvolle behandeling en genezing. De heer H.M. de Jong (Leechein) heeft veel last van meerdere klachten. Wij hopen voor hem en zijn echtgenote dat de klachten van dien aard zijn dat genezing mogelijk is. Beiden veel sterkte toegewenst. Mevrouw A. Koning heeft bij een val haar enkel gebroken en is inmiddels hieraan geopereerd. Ook haar wensen we een voorspoedig herstel toe. Allen die we niet hebben genoemd, maar die eveneens te maken hebben met moeilijke tijden hetzij door ziekte, ouderdomsverschijnselen of tegenslagen in hun dagelijks bestaan willen we niet vergeten. Ook hen bidden we Gods kracht en hulp toe. In de Stille Week voor Pasen bereiden we ons voor op het Grote Feest van Pasen, de wederopstanding van Jezus. Alzo lief had God de wereld, die Hij niet verloren wilde laten gaan. Daarom zond Hij Jezus, die voor onze zonden, de dood is ingegaan. Wij mogen Hem volgen, omkeren tot Hem. Onze oude natuur doden en luisteren naar Zijn liefdevolle stem. Bekeer je tot Mij en Ik maak je van alle zonden vrij. Wij wensen jullie allen een gezegend en goed Paasfeest toe. Namens de Pastorale Raad, Heerke Willemsma 11


Underweis

VAN DE DIACONIE Vakantiegids 2012

Bij de diaconie is de vakantiegids binnengekomen met vakanties die worden georganiseerd door Vakantiebureau. nl. Jaarlijks genieten meer dan 2600 gasten van een vakantie georganiseerd door vakantiebureau.nl. Zij onderscheidt zich door haar unieke concept. Ze heeft geen winstoogmerk, maar streeft naar een betaalbare vakantie! Vakanties met aandacht Vakantiebureau.nl richt zich o.a. op ouderen die geen tot weinig zorg nodig hebben, mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben, mantelzorgers met een thuiswonende dementerende partner. In de vakantiegids staan vakanties vermeld in diverse mooie gebieden in Nederland. Eenoudergezinnen Vakantiebureau.nl en YMCA Vakanties bieden ook alleenstaande ouders, die zelf niet of nauwelijks in staat zijn om op vakantie te gaan, de mogelijkheid van een onbezorgde (kampeer)vakantie. De ouder kan lekker tot rust komen en voor de kinderen worden er diverse activiteiten georganiseerd. Wilt u de gids eens bekijken of heeft u vragen dan hoor ik dat graag. Tel: 650506. Wilt u zelf de gids aanvragen of informatie willen ontvangen dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met het Vakantiebureau.nl. Tel: 0318-486610 email: info@vakantiebureau.nl Alle informatie kunt u ook vinden op de website: www.vakantiebureau.nl Namens de diaconie, Frieda van der Meulen 12

VACATURE(S) DIACONIE De diaconie heeft dringend behoefte aan betrokken mensen. “Helpen, steunen, opkomen voor: plaatselijk, landelijk en wereldwijd”. Spreekt dit je aan, kom de diaconie dan versterken, doe mee! Contactpersoon voor informatie: Voorzitter diaconie Akkrum, Leo Boermans tel. (06) 54 247 584 L.Boermans@multiscan.nl FRIESE VAKANTIEWEEK VOOR LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN Ook vrijwilligers gezocht! Ieder jaar organiseert de ‘Wurkgroep Fryske Fakânsjewike Roosevelthuis’ vakantieweken voor lichamelijk gehandicapten, dan wel mensen die zorg nodig hebben. De vakantieweek wordt dit jaar georganiseerd van 22 tot 29 september in het Roosevelthuis in Doorn. Gasten worden tijdens de week door een team van help(st)ers begeleid, waaronder verpleegkundigen. Ook gaat een predikant mee. Uiteraard kunt u zich aanmelden voor deze vakantie, maar de Wurkgroep heeft deze keer ook speciaal aandacht gevraagd om een oproep te plaatsen voor de werving van vrijwilligers. Als vrijwilliger is het van belang dat u gevoel heeft voor de zorg aan gehandicapten. Het is niet nodig dat u een verpleegkundige achtergrond heeft. Vragen over de vakantie kunt u stellen aan de leden van de Wurkgroep. De adressen / telefoonnummers zijn bekend bij de diaconie. Eke Bosma, tel. 0566-651759 Contactblad voor de


Op Weg

Vastenactie en Fancyfair door/ voor Akkrum4Oeganda! Zaterdag 31 maart is in de Lantearne een Fancyfair voor Akkrum4Oeganda. Op de Fancyfair kunt u o.a. uw auto laten wassen voor € 7,50, meedoen met het draaiend rad (waar u leuke prijzen mee kunt winnen) en leuke 2e hands of zelfgemaakte spullen/kleding kopen. Voor de kinderen zal er een speelcircuit zijn met o.a. blikjes gooien, ringwerpen en meer…. Ook kunt u er gezellig een kopje koffie drinken met wat lekkers er bij. Ondertussen houden de deelnemers aan Akkrum4Oeganda vanaf vrijdag op zaterdag een vastenactie. Dit houdt in dat ze 24 uur niks mogen eten en alleen water en thee mogen drinken. Hiervoor worden ze gesponsord. De Fancyfair is van 10.00 - tot 16.00 uur. Dus: MIS HET NIET !!! Voor evt. vragen en aanmeldingen om spullen te verkopen (alle opbrengsten zijn uiteraard voor Akkrum4Oeganda) kunt u contact opnemen met Liisa Kuittinen (0566-620220). Houd verder de aankondigingen in de gaten...

BERICHT VAN DE CJV Alweer een bericht van ons in “Op Weg”. Het leek ons een goed plan om in elke editie van “Op Weg” iets van ons te laten horen. Op die manier krijgt u een idee van waar wij mee bezig zijn en zo kunnen wij ook aankondigingen van Protestantse Gemeente te Akkrum

activiteiten naar buiten brengen. De eerste helft van ons seizoen zit er alweer op en wij zijn van mening dat wij op de goede weg zijn. We hebben een aantal nieuwe leden erbij gekregen waar wij erg blij mee zijn. Ook zijn wij met zijn allen serieuzer aan de slag gegaan dan in het afgelopen seizoen. De eerste helft van dit seizoen hebben wij een aantal thema-avonden gehad. Deze avonden hebben de leden zelf bedacht en voorbereid. De tweede helft van het seizoen staat vooral in het teken van activiteiten voor de gemeente. Wanneer u dit leest zitten de dropping voor de Droktemakkers en de spokentocht voor de Regenboogjes er alweer op. Ds. Wollenberg zal net als voorgaande jaren ook weer bij ons langs komen. Verder staan er nog een aantal activiteiten op het programma, namelijk de kerkdienst, de paasbrunch, de fancyfair en ons afsluitende kampweekend. In de volgende edities van “Op Weg” zullen wij u op de hoogte houden van al deze activiteiten.

PALMPASEN Op zondag 1 april is het Palmpasen. Bij de kindernevendienst is het dan tijd voor het traditioneel versieren van de palmpasenstokken. Het afgelopen jaar heeft iedereen zijn palmstok mee naar huis genomen. De palmstok mag thuis weer versierd worden met crêpepapier. Tijdens de kindernevendienst op 1 april zullen de stokken verder versierd worden met een broodhaantje, snoep en chips. Dus neem allemaal je palmpasenstok mee op 1 april. Voor degene die nog geen palmpasenstok heeft, is er wel een aanwezig. 13


Underweis

DE HARTSLAG VAN HET LEVEN! De uitnodiging voor de gemeenteavond valt in de brievenbus. Als alle post gepakt is en op tafel ligt, springen de volgende woorden in het oog: de hartslag van het leven! Oef wat mooi! Ik heb wel eens vaker dat mooie uitspraken, uitdrukkingen of gezegdes in mijn hoofd blijven hangen, maar daar is dit er zeker één van. De hartslag van het leven; iets wat zo onmisbaar is dat je er niet zonder kan. Het is de basis van je bestaan! Zonder hart is er geen leven! Is dat wat het geloof voor je betekent? Is het ook iets wat zo onmisbaar voor je is? Is het de basis van je leven? Geeft het ritme aan je dagelijks leven? Is er wat jou betreft zonder geloof niet te leven? In ieder geval niet wat mij betreft. Ik kan me niet voorstellen dat ik niet zou geloven. Het is iets wat zo onlosmakelijk met je verbonden is. Ik vind het ook heerlijk om hierover in gesprek te gaan. Hoe denken anderen hierover? Hoe zien zij het? Ervaren zij het geloof ook als de hartslag van hun leven? Heerlijke gesprekken zijn dat. Ik denk dat ik dat overgehouden heb aan de after-kerk gesprekken vroeger met mijn schoonouders. Als we dan met zijn allen koffie gingen drinken werd de preek nog uren na-geëvalueerd. En af en toe zat ik verbaasd te luisteren en mezelf af te vragen of iedereen wel dezelfde preek had gehoord. Maar wat is het toch interessant om te horen hoe iedereen het ervaart! En hoe verschillend mensen tegen hetzelfde aan kunnen kijken. Maar ook dat er mensen zijn die zeggen niet te geloven! Wat mij betreft echt een eye-opener om te horen hoe zij tegen dingen aankijken. Wat is voor jou dan de hartslag van je leven? De antwoorden zijn uitéénlopend van: “mijn kinderen” tot “mijn gezin” of “de liefde”. Het grappige van een hartslag is ook dat je je er niet (altijd) bewust van bent. Het is er gewoon! Net zoals de kerk er gewoon altijd is. Wat zouden we missen als er geen kerk zou zijn? Zou dat invloed hebben op je geloof? Zitten God en de Bijbel aan de kerk vast? Heeft de kerk invloed op je geloof? Moeilijk is dat. Als de kerk er niet meer zou zijn, geloven mensen dan niet meer? Tuurlijk wel. Dat gaat door, misschien op een andere manier maar het gaat door! Maar ik kan me niet voorstellen dat er geen kerk meer zou zijn!!!!!! In ieder geval is het zo dat ik me weer even volledig bewust ben van de kerk en mijn geloof. En wat het voor me betekent. En dat het niet gewoon is, dat als we willen we naar de kerk kunnen! Toch goed om daar weer eens bij stil te staan! Groet van Annette / annettehfmn@gmail.com

14

Contactblad voor de


Op Weg

WERVINGS-10-DAAGSE In de periode van 10 tot 20 april 2012 houdt het Nederlands Bijbelgenootschap een Wervings-10-daagse. In die periode kunt u worden benaderd door een vrijwilliger van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met de vraag of u het werk van het NBG financieel wilt steunen. Een mooier geschenk kunt u niet geven. Door vooral vergrijzing en leegloop van kerken wordt het steeds moeilijker om mensen te vinden die het bijbelwerk (structureel) willen steunen. Het NBG ziet het ledenaantal dalen en daarmee ook de inkomstenstroom. Minder inkomsten betekent minder mogelijkheden om de Bijbel te vertalen, te verspreiden en het gebruik van de Bijbel te bevorderen. Niet alleen voor ons in Nederland, maar ook wereldwijd. Daarom de vraag: “wilt u het werk van het NBG steunen door een donateurschap als geschenk van onschatbare waarde te geven?”

BIJBELWERK IS NODIG Bijbelwerk is nog altijd hard nodig. Er zijn nog talloze christenen die geen eigen Bijbel hebben. Omdat ze die niet kunnen betalen, of omdat de Bijbel nog niet in hun taal bestaat. En ook in Nederland is het een uitdaging om de Bijbel onder de aandacht te brengen van mensen en het Woord door te geven aan de komende generatie. In de Wervings-10-daagse wordt specifiek aandacht gevraagd voor een alfabeProtestantse Gemeente te Akkrum

tiseringsproject in Benin en voor de vertaling van de Bijbel in Gewone Taal in Nederland. Maar er gebeurt natuurlijk nog veel meer op het gebied van Bijbelvertaling en verspreiding en het stimuleren van het Bijbelgebruik. Op www.bijbelgenootschap.nl vindt u daar heel veel informatie over. De Werkgroep v/h NBG, P. Adema en Tj. van der Heide

CLUBKAMP REGENBOOGCLUB In het weekend van 20, 21 en 22 april gaan de Regenboogjes als afsluiting van het clubseizoen weer een weekendje naar Bakkeveen. Het thema is dit jaar:

“CARNAVAL” Dus Regenboogjes, trek je mooiste carnavalskleren aan en neem je beste humeur mee, dan maken we er met z’n allen een mooi carnavalsfeest van!

BEDANKT ! Hierbij bedank ik de PKN gemeente “de Terptsjerke” hartelijk voor het verrassende prachtige bloemstukje dat ik mocht ontvangen op zondag 18 maart vanwege mijn ernstig ziek zijn. Er staat me nog één zware operatie te wachten waarna de kans bestaat dat ik daarna weer helemaal gezond zal zijn. Nogmaals hartelijk dank. Ruud de Vries 15


Underweis

IN THE PICTURE

Veel mensen zijn betrokken bij de activiteiten in en om onze gemeente. Wie zijn ze en wat beweegt ze?

Ypie de Jong

Wat doe je in de gemeente? Ik ben voorzitster van de CJV. (Christelijke Jongeren Vereniging) Waarom doe je dit werk? Ik vind het leuk en ik kan iets terugdoen voor de gemeente. De CJV is een leuke en hechte ploeg en iedereen is welkom. Waar woon je? Ik woon nog thuis, in Akkrum. Werk je en wat is er leuk aan? Ik ben net afgestudeerd als verpleegkundige en werk in een verpleeghuis in Wolvega als Verzorgende IG’er. Het leukste aan mijn werk vind ik het omgaan met de bewoners en het samenwerken met mijn collega’s en mijn nieuwe kennis kunnen toepassen. Waar zie je jezelf over 5 jaar? Dat ik op mezelf woon met of zonder een leuke vriend, gezond ben en een baan als verpleegkundige heb. Wat zijn je hobby’s? Leuke dingen doen met vrienden zoals o.a. uitgaan, winkelen. Wat doe je nog meer graag in je vrije tijd? Sport misschien? Ik doe aan Zumba, dit vind ik erg leuk en ik ben aan het trainen voor de fiets-elfstedentocht. Wie is je held of voorbeeld? Ik heb niet echt een held of voorbeeld, ik bewonder mensen die iets doen met veel passie en inzet. Je kunt genieten van: Kleine geluksmomenten. Favoriete vakantiebestemming? Hongarije, maar ik zou ook wel naar Australië willen of naar de USA. Wat is belangrijk voor jou? Familie, vrienden, je goed en gezond voelen. Mooiste verhaal uit de Bijbel / of welk verhaal intrigeert jou / wie uit de Bijbel inspireert jou? Ik vind het bijbelverhaal van Esther een mooi verhaal, het spreekt mij aan. Mooiste muziek? Top-40 popmuziek. Welke boek heb je het laatst gelezen? Spinnenbotten van Kathy Reichs.

16

Contactblad voor de


Op Weg

Op woensdag 9 mei van 13.00 uur tot 18.00 uur en op donderdag 10 mei van 10.00 uur tot 17.00 uur is er weer de jaarlijkse :

BLOEMENMARKT in “ De Lantearne”, Dringelstrjitte 15.

Tuinplanten & Tuindecoraties. (vaste, - en éénjarige planten)

Ook kunt u natuurlijk weer uw eigen meegebrachte potten laten vullen. Graag zien we u op de gezellige bloemenmarkt. Het is weer tijd om de bloemetjes buiten te zetten !!!!!!! (de opbrengst is bestemd voor een transportabele beamer in de Lantearne)

Protestantse Gemeente te Akkrum

17


Underweis

In Memoriam

Eertske Oevering - Bakker “Ik heb lang geleefd, mijn oog zag veel. God hield het bloemetje op Zijn steel” Op 11 maart heeft de Heer thuisgehaald mw. Eertske Oevering, Leppehiem app. 309, op de gezegende leeftijd van 97 jaar. Mw. Oevering werd in Echten geboren. Na het huwelijk met haar man Harmen leefde en werkte zij op de boerderij in Blessum. Later volgde de verhuizing naar Joure en de laatste jaren werd mw. Oevering liefdevol in Leppehiem verzorgd. Zij was een zorgzame mem voor haar acht kinderen en een lieve beppe en oerbeppe voor haar vele kleinkinderen en achterkleinkinderen. Mw. Oevering was een actieve vrouw die altijd hard gewerkt heeft. Ze hield van de natuur, de tuin en mooie bloemen. Tot het eind van haar leven had zij graag mensen om haar heen. Ze las graag de krant en had grote belangstelling voor het koninklijk huis. Tijdens haar lange leven heeft zij veel van de wereld mogen zien en ontdekken. Haar leven kende ook moeilijke momenten, zoals de zware oorlogsjaren, de langdurige ziekte en het overlijden van haar man, het verlies van een kind en achterkleinkind; de verhuizing van drie kinderen naar Canada. Tijdens haar lange levensreis was het geloof een belangrijke steun voor haar. Ze bezocht graag de kerkdiensten of zangmiddagen in Leppehiem. In haar dagboekje verzamelde ze allerlei mooie teksten en gedichten. Heel bewust heeft zij liederen en Bijbelteksten voor haar afscheidsdienst uitgezocht. Enkele korte psalmteksten geven ons een goed beeld van haar vertrouwen in de Heer. “Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.” (Psalm 37:5) “En nu wat verwacht ik, Here? Mijn hoop die is op U”. Mw. Oevering koesterde het vertrouwen dat God als de goede Herder over haar waakt en zij ook na dit leven bij God geborgen is. Moge dat geloof een bron van kracht en bemoediging zijn voor allen die haar moeten missen. Ds. Reinhart Wollenberg

18

Contactblad voor de


Op Weg

4-MEI COMITE UTINGERADEEL - DODENHERDENKING - STILLE TOCHT Op 4 mei a.s. worden o.a.de slachtoffers van de 2e wereldoorlog herdacht. Het ”4-mei comité Utingeradeel” organiseert daartoe in Akkrum een zg. “stille tocht”. Deze begint om 19.20 uur op het kerkhof in Akkrum oost (t.o. de Griene Eker) en eindigt bij het verzetsmonument bij de Terptsjerke aan het Heechein. Door te herdenken wordt ook aan een nieuwe generatie doorgegeven dat oorlog alleen maar verliezers kent en de vrijheid steeds weer moet worden waargemaakt. Daarom betrekken we de jeugd zoveel als mogelijk bij de herdenking. Door scholieren uit Akkrum en Aldeboarn worden bloemen gelegd op de graven van drie Canadezen: R.O. Blackhall, K.E. Emmons en A.J. Sutton, die tijdens een luchtgevecht boven Akkrum in de nacht van 4 op 5 mei 1943 om het leven kwamen En bij de graven van Rienk Kleefstra, Catrienus Eenshuistra en Jan van Dijk die in gevangenschap in Duitsland het leven lieten. En bij het gedenkteken voor oud-burgemeester Jhr. P.M. van Baerdt van Sminia, die door de bezetter werd opgepakt en tenslotte in (de buurt van) het concentratiekamp Neuengamme het leven liet Door het gemeentebestuur wordt een krans gelegd bij het Verzetsmonument. Het 4-mei comité vraagt U als inwoners vanaf 18.00 uur de vlaggen halfstok te hangen en zo veel mogelijk bij de Stille Tocht aan te sluiten. Voor iedereen die dat wil is er gelegenheid bloemen te leggen. PROGRAMMA: 18.00 uur Vlaggen halfstok 19.20 uur Begin Stille Tocht vanaf de Griene Eker (Akkrum oost) Bloemlegging op de Canadese Oorlogsgraven op het kerkhof Bloemlegging op graven R.Kleefstra,C. Eenshuistra, J.van Dijk Bloemlegging bij gedenkteken P M van Baerdt van Sminia 20.00 uur Twee minuten stilte Bloemlegging bij het verzetsmonument aan het Heechein Afsluiting met gedicht Wilhelmus De fanfare “Harmonie” Akkrum verleent haar medewerking tijdens de herdenking. Samenroeper: G. Haagsma, tel 0566-652148. Wij willen graag donateurs vinden om samen met ons de kosten te dragen. Bankrek. 3483.57.540 t.n.v. 4-mei comité Utingeradeel. Protestantse Gemeente te Akkrum

19


Underweis

In Memoriam

Rinske Hoekstra Op 15 maart is overleden, mw. Rinske Hoekstra, op de leeftijd van 83 jaar. De laatste maanden van haar leven woonde zij in zorgcentrum ‘Nij-Friesma Hiem’ in Grou. Mw. Hoekstra werd in Akkrum geboren en was nauw verbonden met mensen uit ons dorp en onze gemeente. Zij was een lieve en zorgzame zus en tante, een vrouw met veel zorg en belangstelling voor mensen om haar heen. Haar familie betekende heel veel voor haar. Ruim 20 jaar lang woonde zij samen met haar zus in de Koopmansstrjitte. Fijne jaren om in dankbaarheid op terug te kijken! Rinske Hoekstra hield van gezelligheid en het contact met andere mensen. Zij was attent en heeft duizenden kaarten verstuurd, want ze miste geen verjaardag of jubileum van haar dierbaren. Alles werd nauwkeurig bijgehouden op een grote kalender. Regelmatig kwamen kinderen uit de buurt bij ‘buurvrouw-beppe’ voor een snoepje en zij deelde altijd royaal uit en wilde graag iets aan anderen geven. De laatste jaren ging haar gezondheid langzaam achteruit en werden haar krachten minder. Daardoor werd ook haar wereld een stuk kleiner. De geliefde wandelingen met haar zus door de buurt werden steeds korter en bezwaarlijker. In januari volgde de verhuizing naar Grou. Het was een moeilijke stap voor Rinske Hoekstra om haar vertrouwde omgeving te moeten verlaten, maar toch probeerde zij er het beste van te maken. Het ging langzaam weer de goede kant op. Zij maakte gauw contact met mensen, ze kon weer aan de kerkdiensten en andere activiteiten deelnemen en keek graag naar de grote boten die op het kanaal langs het verpleeghuis voeren. En het allerbelangrijkste was natuurlijk dat ze tot het laatst samen mocht zijn met haar zus, met wie zij zoveel jaren lief en leed gedeeld heeft. Rinske Hoekstra had altijd veel steun aan het geloof dat zij van haar moeder heeft meegekregen. Zij vertrouwde haar hele leven aan God toe. “Ik Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. ‘k Zie naar Hem op en weet: hij is mij steeds nabij.” Dat versje vond zij mooi en heeft zij graag gezongen. Wij mogen mw. Hoekstra nu geborgen weten bij onze God, die ons ten diepste kent en met al onze wegen vertrouwd is. Haar zus mw. Van Seijen, haar familie en allen die Rinske Hoekstra moeten missen, wensen we de liefdevolle nabijheid van God en mensen toe. Ds. Reinhart Wollenberg

20

Contactblad voor de


Op Weg

BERICHT VAN HET BEAMERTEAM We zijn als beamerteam erg blij met alles wat ons wordt aangeleverd om te laten zien via de beamer. Er komt gedurende de week regelmatig informatie binnen die getoond kan worden bij de afkondigingen. Helaas gaat er ook wel eens wat mis, dan wordt er bijvoorbeeld informatie vergeten. Dit komt vooral omdat er van teveel kanten en op verschillende tijdstippen informatie komt. Om e.e.a. wat beter te stroomlijnen is nu in het Moderamen afgesproken dat het beter is om alle informatie te verzamelen bij degenen die normaal gesproken (bij toerbeurt) de afkondigingen voor de ouderling van dienst maken. Dit zijn dit seizoen: - Johannes Terpstra : (j.terpstra2@chello.nl) - Heerke Willemsma : (willemsma.h.j@tele2.nl) - Mien van der Meer : (c.v.d.meer21@kpnplanet.nl) Daarom graag vanaf nu alle dingen voor de afkondigingen mailen naar deze drie mensen. Zij zullen ervoor zorgen dat de informatie vervolgens weer bij het beamerteam terecht komt. Alvast bedankt! Vriendelijke groet, het beamerteam: Tjisse v.d. Heide Philip en Jitske Schippers Klaas Dirk en Minke v.d. Heide Cristel Muitjens Wilma Hooghiemster

OP EEN EZEL Het paasfeest nadert en te voet zijn pelgrims onderweg en zingen. Ook Jezus gaat nu met zijn stoet van vele trouwe volgelingen naar Davids stad Jeruzalem. Men ziet hem op een ezel rijden en roept hosanna, juicht voor hem en denkt aan lang vervlogen tijden. Het is of zien ze Salomo, die koning werd en lang geleden, als teken daarvan, evenzo op Davids ezel had gereden. Men ziet, de nieuwe koning komt. Men zwaait met afgerukte palmen. De menigte die samendromt zingt luid van vreugde oude psalmen. Nu juicht en jubelt heel de stad. Hij komt, de koning van de vrede. Hij gaat met wie het wil op pad en wijst de weg terug naar Eden. Hij gaat zijn weg naar kruis en dood, naar Pasen en de derde morgen. Dan wordt de vreugde werk’lijk groot en is Gods heil niet meer verborgen. De vredevorst zal nimmer moe en need’rig op een ezel rijden. Hij gaat met ons naar morgen toe. De vrede komt en andere tijden. (Een gedicht van Jogchum Dijkstra)

Protestantse Gemeente te Akkrum

21


Underweis

BLOEMEN UIT DE DIENST De bloemen van de zondag gingen als groet van de gemeente naar: 5 februari: mw. G. Braad, Leppedyk 21B 12 februari: mw. M. de Jong-Overwijk, F. Kuipersstrjitte 51 19 februari: mw. W. Feenstra, Om ‘e Toer 8 26 februari: mw. A. Vellema, S. v/d Vegtstrjitte 53

AGENDA Datum/tijd Activiteit Plaats 30 maart, 20.00 uur St. Daniels Chor Terptsjerke 31 maart, 10-16 uur Fancyfair Oeganda Lantearne 1 april / 6 mei, 10.30 uur Koffiedrinken Lantearne 1 april, 11.30 uur Palmpasen Dorp 2 april, 18.00 uur Ontmoetingsmaaltijd Lantearne 3 april, 19.30 uur Bespreking The Passion Lantearne 5 april, 16.30 uur Uitleg H.A.jeugd Terptsjerke 9 april, 12.00 uur Paasbrunch CJV Lantearne 10 april+7 mei, 19.45 uur Moderamen Lantearne 11 april, 20.00 uur Raad van Kerken Lantearne 11 april, 20.00 uur Meditatief bidden Lantearne 17+24 april, 1+8 mei, 19.30 uur Voorbereiding diensten Lantearne 18 april, 19.45 uur Pastorale Raad Lantearne 18 april, 19.45 uur Diaconale Raad Lantearne 20-22 april Clubkamp Regenboog Bakkeveen 25 april, 19.45 uur Passage Lantearne 3 mei, 20.00 uur Redactie Op Weg Lantearne 4 mei, 19.20 uur Dodenherdenking Begraafplaats 9/10 mei Bloemenmarkt Lantearne 22 mei, 19.00 uur Meditatief wandelen Lantearne

22

Contactblad voor de


Op Weg

KERKELIJKE STAND Overleden: Woensdag 25 april is er weer een bijeenkomst. Mevr. Oppenhuizen uit Joure komt vertellen over “Bruiloften, tradities en gebruiken in het Fries”. In “de Lantearne”. Aanvang 19.45 uur S. Cnossen-Riedstra

Op 11 maart: mw. E. Oevering-Bakker, Leppehiem, app. 309 Op 15 maart: mw. R. Hoekstra, Nij Friesmahiem, Grou Nieuw-ingekomen: Uit Rottevalle: dhr. A. Hogeveen, De Stripe 12 Vertrokken: Naar Harderwijk: mevr. T. van Joolingen-Koenders, Rakswâl 17A

FINANCIËN - OPBRENGST COLLECTEN Datum: 29 januari 2012

Diaconie: €

63,60

Kerk: €

58,80

Bijzondere Collecte: €

41,15

Doel: Kerk en Educatie

05 februari 2012

€ 206,29

Akkrum4Oeganda

12 februari 2012

€ 176,94

Wereld Diaconaat Missinair Werk

19 februari 2012

76,12

65,40

26 februari 2012

76,56

71,88

€ 106,25

Kerk in Actie binnenland

04 maart 2012

79,42

71,31

ZWO Kerk in Actie

11 maart 2012

80,50

€ 102,12

ZWO Kerk in Actie

80,69

95,90

Overige Eindejaarscollecte

€ 1.542,30

Allen hartelijk dank voor uw giften en collecten Protestantse Gemeente te Akkrum

23


Algemene gegevens Predikant:

Ds. R. Wollenberg, Feansterdyk 3, 8491 BT Akkrum Tel 0566 - 840101, rwollenberg@chello.nl Bereikbaarheid predikant: U heeft de meeste kans mij telefonisch te bereiken op iedere werkdag tussen 9.00 - 9.30 uur en 18.30 - 19.00 uur (840101). Donderdag is mijn vrije dag.

Voorzitter:

Johannes Terpstra, W. J. Koopmansstrjitte 7a, Akkrum. tel. 652507

Scriba:

Mw. W. v.d. Meer-v.d. Wolf, It Finlân 10, 8491 GR Akkrum, tel. 651367

Koster:

Contactpersoon: Sytse Kroes : tel: 650509

Verhuur de Lantearne

Cor Oosterhoff, Ljouwerterdyk 57-B, tel. 652483 of 06-44916481.

Kerkelijk Bureau:

Mw. W. v.d. Meer-v.d. Wolf, It Finlân 10, 8491 GR Akkrum, tel. 651367

Administratie:

S.P. Hannema, Adam Hurdriderstrjitte 2, 8491 DR Akkrum, tel. 652393

Op Weg:

Administratie: Mw. M. de Jong-de Bruin, Sake Visserstrjitte 6, tel. 652753

Hongarijecommissie:

Mevr. Loes Hardeman (voorzitter), It Weidlân 36, tel. 652392

Collectebonnen

Collectebonnen kunnen worden besteld door het overmaken van het gewenste bedrag ( € 10 per vel) op bankrekening 34.83.02.584 t.n.v. Protestantse Gemeente Akkrum o.v.v. collectebonnen.

Bankgegevens Diaconie:

bankrekening 34.83.07.411 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Akkrum

Zending:

bankrekening 348318995 t.n.v. ZWO Commissie PKN Akkrum

Jeugdraad:

bankrekening 34.83.15.635 t.n.v. Jeugdraad Akkrum

Underweis:

Postbank 697845 t.n.v. Administratie Op Weg

College van Kerkrentmeesters

bankrekening 34.83.02.584, Postbank 831771 t.n.v. Protestantse Gemeente Akkrum

Hongarijecommissie:

bankrekening 34.83.27.129 t.n.v. Hongarijecommissie

Projectenfonds

bankrekening 34.83.02.207 t.n.v. Projectenfonds Protestantse Gemeente Akkrum

Redactie

Aris Hardeman, tel.: 652392 Johannes Terpstra, tel.: 652507 Jan Schilstra, tel.: 652702 Mail : redactie@pgakkrum.nl

E-mail / Website

Janny Oosterhoff, tel.: 652483 Adri Stevens, tel.: 841007 Internet : www.pgakkrum.nl

It kommende nûmer fan Underweis komt út op 11 maaie. (kopij ynleverje uterlik 29 april) Contactblad voor de Protestantse Gemeente te Akkrum

Op Weg / Underweis - April 2012  

Contactblad Protestantse Gemeente Akkrum

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you