Page 1

เงินทองต้องวางแผน ปั ญ ญ า ภิ ว ั ฒ น์ ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ มั ค คุ เ ท ศ ก์ อ า ชี พ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จา กั ด

ฉบ ับปฐมฤกษ์—ปี ที่ 1 ฉบ ับที่ 1

ฉ ันไม่สามารถเก็บเงินได้ เดีย ๋ วนี… ้ ฉั นยังเด็กเกินไปทีจ ่ ะ คิด...ชีวต ิ ของฉั นเพิง่ เริม ่ ต ้น... ทุกวันนีย ้ ังต ้องแบมือขอเงินพ่อ แม่และไม่เหลือพอทีเ่ ก็บแม ้จะ เล็กน ้อยเพียงใดก็ตาม....ฉั น กาลังเล่นสนุกได ้ทัง้ วัน...แล ้ววัน หนึง่ เมือ ่ ฉั นโตขึน ้ ฉั นจะเก็บเงิน.. ๋ ว ฉ ันไม่สามารถเก็บเงินได้เดีย ้ ฉั นยังเรียน นี… หนังสืออยู.่ ..พ่อแม่ ให ้เงินสาหรับพอใช ้ ในแต่ละวันเท่านัน ้ ...ฉั นยังเก็บ เงินไม่ได ้หรอก...ฉั นยังมีเรือ ่ ง อืน ่ ๆ ทีต ่ ้องใช ้เงินอีก...เมือ ่ ฉั น เรียนจบและถ ้าฉั นหาเงินได ้ เอง...ฉั นจึงจะเก็บ..

ประจาว ันที่ 15 กน ั ยายน 2554

ฉ ันไม่สามารถเก็บเงินได้ ๋ วนี.้ ..ฉั นเพิง่ เดีย เรียนจบ...ขอเวลา ฉั นได ้พักสมอง บ ้าง...ฉั นยังไม่ พร ้อมทีจ ่ ะผูกมัด เรือ ่ งนี.้ ..ฉั นยัง ต ้องการแสวงหา ความสนุกในขณะทีฉ ่ ั นยังทา ได ้..ฉั นยังมีเวลาเหลืออีกมากที่ จะคิด ถึง...เมือ ่ ฉั นพร ้อมฉั นก็จะ เก็บ... ฉ ันไม่สามารถเก็บ ๋ วนี.้ ..ฉั น เงินได้เดีย เพิง่ มีครอบครัวต ้องรับผิดชอบ หลายอย่าง...ค่าใช ้จ่ายลูก เดีย ๋ วนีแ ้ พงเหลือเกิน...ฉั นยัง ต ้องผ่อนหนีเ้ งินกู ้บ ้านอีกด ้วย... ทุกวันนีแ ้ ทบจะชักหน ้าไม่ถงึ หลัง อยูแ ่ ล ้ว...ถ ้าวันข ้างหน ้า...ฉั นหา เงินได ้มากกว่านี้ ลูกๆ โตแล ้ว... ฉั นจึงจะเก็บ... ฉ ันไม่สามารถ เก็บเงินได้ ๋ วนี.้ .. ลูกฉั นเริม เดีย ่ จะเข ้าเรียน

มหา’ลัย... ค่าหน่วยกิต-ค่าอืน ่ ๆ ้ รถ แพงมาก...ไหนต ้องผ่อนซือ ให ้ลูกอีก... ไม่อยากให ้ลูกเขา

ลาบาก... เป็ นเวลาทีย ่ ากทีจ ่ ะเก็บ เงิน... แต่อก ี สักระยะเมือ ่ เขาเรียน จบแล ้ว...การเงินคงน่าจะคล่องตัว ขึน ้ ...ถึงตอนนัน ้ ฉั นจึงจะเก็บ... ฉ ันไม่สามารถเก็บ ๋ วนี.้ ..ลูกๆ เงินได้เดีย เริม ่ โตเป็ นผู ้ใหญ่แล ้ว.. บ ้างก็กาลังจะแต่งงาน... ฉั นยังต ้อง ดูแลพ่อแม่ทช ี่ ราภาพ...เหตุการณ์ ไม่ได ้เป็ นไปตามทีฉ ่ ั นคิดไว ้เลย... มันติดขัดไปหมด...โชคดีเมือ ่ ไหร่ ฉั นคงจะเก็บเงินได ้... ๋ วนี… ้ ฉ ันไม่สามารถเก็บเงินได้เดีย

นึกว่าสถานการณ์น่าจะ ดีขน ึ้ ...ฉั นอยากจะ เกษี ยณอายุกอ ่ น...แต่ ไม่สามารถทาได ้...ฉั นกาลังพยา ยามจ่ายเงินติดค ้างจานองบ ้านที่ ิ อืน เหลือ-หนีส ้ น ่ ๆ...ถ ้าภาระฉั นหมด เมือ ่ ไร...ภาวนาว่าฉั นน่าจะเก็บได ้ ฉ ันแก่เกินไปทีจ ่ ะเก็บเงินแล้ว... เม็ดเงินสดของฉั นก็ม ี ไม่มากพอ..บิลค่ายาค่ารักษาพยาบาลทาให ้ ฉั นเป็ นห่วงมาก...ลูกๆแยกครอบ ครัวไปหมดแล ้ว...ตอนนีม ้ ันสายเกิน ไปทีจ ่ ะเก็บเงินได ้จริงๆแล ้ว..!!!

ทำไมต้อง“เงิ นทองต้อง วำงแผน” ? 

นอกจากการออก ”จดหมายข่าว” ที่ สมาชิกได ้รับทราบแล ้ว สหกรณ์อยากจะเสริม ความรู ้ ความเข ้าใจเรือ ่ ง เงินๆทองๆ ให ้แก่สมาชิก เพิม ่ เติมอีกโสตหนึง่

มีหลักความจริงทีว่ า่ หาก สมาชิกไม่มก ี ารวางแผน ด ้านการเงินอย่างดีและ รอบคอบในปั จจุบน ั แล ้ว บัน ้ ปลายของชีวต ิ การ ทางานจะพบแต่ความ ยากลาบากยิง่ นัก

สหกรณ์มห ี น ้าทีส ่ าคัญยิง่ ประการหนึง่ คือการให ้ และกระจายความรู ้ด ้าน การสหกรณ์ และการเงิน เพือ ่ ช่วยวางแผนอนาคต แก่สมาชิกด ้วยอีกแรง หนึง่

ให ้สมกับคาขวัญ “สหกรณ์มน ่ ั คง สมาชิกมง่ ั คง่ ั ”

มาเริม ่ วางแผนอนาคต การเงินของท่านด ้วยการ เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออม ทรัพย์มัคคุเทศก์ฯตัง้ แต่ วันนี้กน ั เถอะครับ

“ปัญญาภิว ัฒน์” จะ นาเสนอข ้อมูลทางการ เงินและธุรกิจ จะนาเสนอ ทุกกลางเดือน

ส่วน “จดหมายข่าว” นัน ้ จะนาเสนอทุกต ้นเดือน

โปรดติดตาม......

ใครทีย ่ งั ไม่ ค ด ิ ...ใครทีย ่ งั ไม่เ ริม ่ ลงมือ ..เก็ บ เงิน ...แม้จ ะเพีย งน้อ ยนิด ต่อ ว น ั บ้า ง ??? :)


เงิน ทองต้ อ งวางแผน เงินทีห ่ ล่นหาย คนจะเก็บเงินได ้หรือไม่นัน ้ ...

หนึง่ มันจะกลายเป็ นเม็ดฝน

ด ้วยกัน...จะพบว่า..เงินจานวนนี้ มีมากพอทีจ ่ ะทาให ้คุณมีชวี ต ิ อยู่

อย่าดูถก ู เม็ดฝน...เพราะวันหนึง่

อย่างสบายในวัยเกษี ยณ...อย่า

มันจะกลายเป็ นลาธาร

เพิง่ แปลกใจว่า...เงินอะไรทีเ่ รา

ได ้ แต่ขน ึ้ กับวิธบ ี ริหารจัดการ ค่าใช ้จ่ายต่างหาก...การเพิม ่

อย่าดูถก ู ลาธาร...เพราะวันหนึง่

จะทาหล่นหายกันมากมายขนาด

รายได ้ทาให ้การออมบรรลุ

มันจะกลายเป็ นแม่น ้า

นัน ้ ...ผมหมายถึง...เงินทีต ่ ัวเรา

เป้ าหมายเร็วยิง่ ขึน ้ เท่านัน ้ ...

อย่าดูถก ู แม่นา้ ...เพราะวันหนึง่ มันจะกลายเป็ นมหาสมุทร

ทาหล่นหายไปต่อหน ้าต่อตา ั ปชัญญะ ขณะทีเ่ รายังมีสติสม

อย่าดูหมิน ่ เงินจานวนน้อยนิด...

ครบถ ้วนอยู.่ ...มันเป็ นเงินทีส ่ ญ ู

เพราะวันหนึง่ มันจะกลายเป็ นเงิน

ไปเพราะความฟุ่ มเฟื อย...ความ

ก้อนใหญ่ได ้...

เฮ...สะเพร่า...รู ้เท่าไม่ถงึ การณ์

เคยเห็นสูตรทางการเงินข ้างต ้น ่ ว่าส่วนใหญ่อาจจะ ไหม??? เชือ

คุณเคยทาเงินหล่นหายมย?... ั้ ่ หรือไม่วา่ ...หากคุณสามารถ เชือ

ของตัวเรานั่นเอง...คนจานวน

ไม่เคยเห็น และก็ไม่รู ้ด ้วยซ ้า

มากมักเข ้าใจว่า...การทีเ่ ราเก็บ

ว่า...นั่นคือ...สูตรการเงินของ

รวบรวมเงินทีค ่ ณ ุ ทาหายไปในแต่

เงินไม่ได ้นัน ้ เป็ นเพราะเรามีราย

ละวัน-แต่ละเดือน-แต่ละปี เข ้า

ได ้น ้อยเกินไป...ไม่ใช่เลย....ทุก

บรรดามหาเศรษฐี...ทุกสานัก.. ทุกประเทศ...ลองนาไปใช ้ได ้

อย่าดูถก ู ละอองน้า...เพราะวัน

ส่วนใหญ่...ไม่ได ้ขึน ้ กับราย

ตัง้ แต่ ณ บัดเดีย ๋ วนีเ้ ลย...

สมการการเงิน ิ เพือ ่ สมาชก สหกรณ์ฯ และ ม ัคคุเทศก์ทก ุ ท่าน รายได้—เงินเก็บ ้ า่ ย = ค่าใชจ

แล้ว เราจะต้อ งทาก ันอย่า งไรล่ะ ? ช่วงฤดูการท่องเทีย ่ ว ประจาปี

ดูกันซิวา่ จะต ้องทาอะไร...

รายได ้ในส่วนตัวเองมาแล ้ว...ดึง ั ญากับตัวเอง ออกไปตามทีส ่ ญ

2554-2555 กาลังจะเริม ่ ขึน ้ แล ้ว

อย่างไร...เพือ ่ รับฤดูทเี่ งินทองจะ

บางภาษาได ้เริม ่ ขึน ้ แล ้วแต่ยังไม่

ไหลเข ้ามารอบใหม่....เริม ่ ต ้น

เข ้าช่วง High Season กัน ดังนัน ้

ง่ายๆ....เมิอ ่ ท่านมีงาน รับงาน

นีเ่ ป็ นโอกาสทีด ่ เี ยีย ่ มทีส ่ มาชิก

กรุป ๊ ใหม่เข ้ามา ท่านก็พอจะ

ทุกท่านมาเริม ่ ต ้นปรับความคิด

คานวญได ้คร่าวๆอยู่แล ้วว่า

เรือ ่ งการบริหารการเงินส่วนตน

รายได ้กรุ๊ปนีอ ้ ย่างต่าน่าจะได ้

กันให ้ใหม่ถอดด ้าม สมกับเป็ น ช่วงเปิ ดฤดูกาลใหม่กัน เริม ่ สิง่

ประมาณเท่าไร....ก็บอกกับตัว

ไหนออกไป..ไม่ใช ้จ่าย...ให ้ใช ้ จ่ายในวงเงิน“ค่าใช ้จ่าย”เท่านัน ้

เองเลยว่า...เราจะเอาเงินไปซุก

หากมี”ค่าน ้า”พิเศษลอยมา..ตก

ใหม่ๆกันเพือ ่ ความมั่นคงทางการ

เก็บในหีบเป็ นจานวนเท่าไร.. ่ สัตย์กับตัวเองเท่านัน ต ้องซือ ้

ลงกับตัวเองทันทีวา่ จะเก็บ

เงินของท่านในอนาคตอันใกล ้นี้ เสียที....ดีมย ั ้ ครับ... เอ ้า....เรามา

ท่านจึงจะเก็บได ้จริง...เมือ ่ รับเงิน

70-80% ให ้เก็บทันทีครับ

เก็บเข ้าบัญชีเงินฝากทันที...ที่ เหลือคือ.เงินไว ้ใช ้จ่ายได ้...หาก ไม่พอขึน ้ มา...ท่านจะต ้องชัง่ เอา แล ้วว่าจะตัดค่าใช ้จ่ายรายการ

เท่าไร แต่ขอแนะนาว่าไม่ต่ากว่า

เงินของเราหล่นหายไปทีไ่ หนบ้า ง? ้ สินค้าเงินผ่อน หรือกู ้ 1. การซือ เงินนอกระบบมาใช.้ ..เงินพวกนี้

เสาะแหล่งเงินกู ้ทีด ่ ท ี ส ี่ ด ุ เสียก่อน เพราะบางครัง้ ดอกเบีย ้ ,ค่าธรรม

อีกทัง้ เงินฝากในบัญชีเงินฝาก ยังใช ้เป็ นหลักประกันในการ

ส่วนใหญ่คด ิ ดอกเบีย ้ แบบราย

เนียมหรือวิธช ี าระทีแ ่ ตกต่างกัน

กู ้ยืมได ้อีกแรงด ้วย...พร ้อมๆกับ

เดือน หรือ Flat rate ไม่ลดต ้น

จะสามารถช่วยประหยัดเงินได ้นับ

ได ้รับดอกเบีย ้ เช่นเดิม

ลดดอก...ท่านจะพบว่าดอกเบีย ้

หมืน ่ บาทต่อปี ...จงเก็บออมให ้ มากทีส ่ ด ุ เพือ ่ ไว ้ใช ้เป็ นเงินดาวน์

2. การให้คนอืน ่ ยืมเงินแล้ว

นาว่าให ้อดเปรีย ้ วไว ้กินหวาน ไม่ ้ เว ้นแต่สงิ่ ที่ มีเงินก ้อนอย่าไปซือ

โดยพยายามดาวน์ให ้สูงๆเข ้าไว ้

บ่อยมากขนาดไหน...หากบอก

เพือ ่ จะได ้ประหยัดดอกเบีย ้ จ่าย

ว่าบ่อยเลย...แสดงว่าเงินท่าน

เป็ นหลักทรัพย์ เช่น บ ้าน ,รถ... ถ ้ายังไม่มแ ี ละจาเป็ นต ้องใช ้จริงๆ

ให ้เขา...อีกทัง้ ยังเป็ นสร ้างเครดิต

หล่นหายอย่างไม่สมควรเป็ น

ในบัญชีเงินฝากให ้สถาบันการ

จานวนมาก...ท่านก็ต ้องปรับกล

อาจจะค่อยๆผ่อนได ้ แต่ควรสืบ

เงิน...รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ยุทธในด ้านนีเ้ สียใหม่ แบบบัว ไม่ช ้า น ้าไม่ให่ขน ุ่ ได ้แล ้ว

อาจสูงถึง 20-50 % ต่อปี ...แนะ

ของเราได ้รับรู ้ด ้วย Page 2

้ ญ หนีส ู ...ท่านพบด ้วยตัวเอง


ฉบับ ปฐมฤกษ์ — ปี ท่ี 1 ฉบับ ที่ 1 เงิน ของเราหล่น หายไปทีไ่ หนอีก ม ง่ ั ? ้ หวย เล่นการพน ัน.. 3. การซือ ่ แน่วา่ หลายท่านมีความคิด เชือ ว่า...ถึงแม ้เราจะตัง้ ใจเก็บเงิน อย่างจริงจัง ก็ไม่สามารถทาให ้ รวยขึน ้ มาได ้...มีความหวังเดียว.. ้ หวยเพือ ซือ ่ ให ้ถูกรางวัลที่ 1..ถึง

่ าระหนีส ิ มือยิง่ ขึน ้ และนาไปสูภ ้ น

้ จริง...ท่านจะประหยัดค่า ไปซือ

ทีจ ่ ะรุนแรงยิง่ ขึน ้ ในทีส ่ ด ุ ้ วี ต 4. การใชช ิ ประจาว ันโดยไม่

น ้ามันรถไปอีกอย่างด ้วย... ้ า่ ยทีฟ 5. ลดการใชจ ่ ่ ุมเฟื อย

มีการวางแผน... อย่างน ้อยก่อน จะทาอะไรให ้หยุดคิดสัก 1 นาที

โดยไม่จาเป็น... เช่น การเข ้า สังคมทีถ ่ เี่ กินไป ,การกินเหล ้า,

เพือ ่ วางแผนก่อน...จะประหยัด

สูบบุหรี,่ การทานข ้าวนอกบ ้าน

จะมีโอกาสน ้อยมากแต่ก็ยังดีกว่า

อะไรได ้เยอะแยะ ไม่วา่ จะเป็ น

เป็ นประจา...หากสามารถลด

อยูอ ่ ย่างไม่มค ี วามหวังเลย...แต่

เวลาหรือเงินทอง...รู ้จักวาง

ถ ้าคิดตามหลักวิทยาศาสตร์แล ้ว

แผนการเดินทางก่อนออกรถทุก

กิจกรรมเหล่านีล ้ งไปได ้...ก็จะ ช่วยลดค่าใช ้จ่ายไปได ้มาก

มีโอกาสเป็ นจริงทีน ่ ้อยมากๆ...

ครัง้ ... หรือกาหนดรายการอาหาร คร่าวๆก่อนสัง่ อาหาร เพือ ่ จะได ้

ทีเดียว... อย่าลืมว่าหนึง่ บาทที่

ไม่ต ้องมีอาหารเหลือเต็มโต๊ะ

บาททีเ่ ก็บได ้ทันที...ลองคิดดู

เพราะทานไม่หมด...หรือกาหนด ้ ไว ้ล่วงหน ้าว่าสัปดาห์นจ ี้ ะซือ

ว่า...ถ ้าประหยัดได ้เดือนละ

สิง่ ของอะไรเป็ นเงินเท่าไร ก่อน

เพิม ่ ขึน ้ ตัง้ 24,000 บาทน่ะครับ...

ถึงแม ้จะถูกรางวัลที่ 1 จริงๆ...ผม ่ ว่า..เงินรางวัล 3,000,000 ไม่เชือ บาท จะทาให ้คนรวยได ้...ถ ้า บริหารเงินไม่เป็ น ไม่ถงึ ปี ก็หมด.. ้ หวยหนัก ซา้ จะทาให ้ติดนิสัยซือ

ประหยัดได ้ จะกลายเป็ นหนึง่

2,000 บาท ปี หนึง่ จะมีเงินเก็บ

ย ังมีป ระเด็ นไหนอีก บ้า งทีเ่ งินของเราหล่นหาย? อย่าดูหมิน ่ เงิน ้ ของแบบเหมา 6. การซือ ้ ของแบบ จ่าย...ฟั งดูเผินๆการซือ

้ สินค้าโดยไม่มค 7. การซือ ี วาม

เป็ นตัวอย่างทีด ่ ม ี ากสาหรับพ่อ-

จาเป็น...บ่อยครัง้ ขนาดไหนที่

แม่...

เหมาน่าได ้ของราคาถูกกว่า แต่

้ ของบางชิน ้ เข ้าบ ้านโดยไม่อยู่ ซือ

8. การลงทุนทาธุรกิจโดยไม่

นิด...เพราะว ัน

ข ้อเท็จจริงก็คอ ื ...ท่านจะต ้องใช ้

จานวนน้อย

ในแผนมาก่อน...บางทีห ้าง

ศึกษาให้รอบคอบเสียก่อน... มี

หนึง่ ม ันจะกลาย

สินค ้าหรือบริการนัน ้ ครบทุก

สรรพสินค ้าประกาศลดราคา

คนชวนไปลงทุน แทนทีจ ่ ะ

รายการจึงจะคุ ้มค่าเงินทีเ่ สียไป... แต่ถ ้าใช ้บริการบางส่วน เช่นใช ้

50% สินค ้าลดราคาจาก 1,000

ไตร่ตรองหรือศึกษาให ้ถ่องแท ้

เป็นเงินก้อน

บาทลงมาที่ 500 บาท แล ้วคุณก็ ้ มัน...เพือ ซือ ่ นามาเก็บไว ้ในห ้อง

เสียก่อนว่า ธุรกิจนัน ้ ๆเติบโต

ไปเพียง 50-70% ของสิทธิท ี่ มี เมือ ่ คานวณราคาสินค ้าทีใ่ ช ้ไป

ยั่งยืนไหม มีตลาดใหญ่พอ ่ งมีอะไรบ ้าง ไหม หรือ ปั จจัยเสีย

ก็ไม่ตา่ งอะไรจากราคาปรกติเลย

เก็บของนาน 3-5 ปี ...เมือ ่ ไปรือ ้ ้ ของจึงพบว่าราคาสินค ้าชินนัน ้ ถ ้า

เช่น...เพคเกจค่าโทรศัพท์มอ ื ถือ,

คิดตามสภาพอาจอยูท ่ ี่ 200 .-

ประสบการณ์ สุดท ้ายเงินทีเ่ ก็บ

อาหารบุฟ่เฟ่ ต์, สมาชิกโรงแรม

บาทเท่านัน ้ เพราะมันตกยุค-ตก

มาครึง่ ชีวต ิ ต ้องมลายหายไปต ้อง

ต่างๆ หรือ สมาชิกสปอร์ตคลับ...

รุน ่ -ตกสมัยไปแล ้ว...ของเล่นลูก

เริม ่ มาเก็บเงินใหม่ตอนทีอ ่ ายุขน ึ้

กลับทุม ่ เงินลงทุนโดยขาด

เลข 5 ไปแล ้ว...มันน่าเศร ้ามัย ้ ...

ประเด็ น ส ่ง ท้า ย 1. ลดการสูญเสียเงินก้อน

ใหญ่ดว้ ยเงินก้อนเล็ก... โดย

ศัพท์มอ ื ถือ ก็สามารถใช ้งานได ้ ไม่น ้อยกว่า 3 ปี ...หากนามูลค่าที่ ลดลงมาหารด ้วยจานวนปี ทใี่ ช ้

30,000 บาททีเดียว...ไม่มค ี วาม ่ ง...ไม่ต ้องรอลุ ้นผลประกอบ เสีย

้ จะพบว่า...เงินทีถ ่ ก ู จ่ายเพือ ่ ซือ

การ ผลตอบแทน 10-37% ของ ยอดเงินทีใ่ ช ้สิทธิลดหย่อน

ความเท่ห ์ หรือความสะดวก

(ขึน ้ กับฐานภาษี ของแต่ละคน)

สบายนัน ้ เป็ นยอดเงินทีส ่ งู มาก...

แต่ข ้อสาคัญทีส ่ ด ุ เหนืออืน ่ ใด...

เก็บเงินไว ้รองรับเหตุฉุกเฉินมัย ้

ท่านจะต ้องเก็บออมตัง้ เป้ าทุกๆ วัน....อาจจะเริม ่ จากเศษสตางค์

งาน...เช่น รถยนต์...หาก

3. เงินลดหย่อนภาษี... ถ ้าท่าน รู ้จักใช ้สิทธิลดหย่อนในการเสีย

บารุงรักษาสม่าเสมอ จะมีอายุ การใช ้งานไม่ต่ากว่า 8 ปี โดยไม่

ภาษี บค ุ คลธรรมดา เพียงคุณใช ้

ทีห ่ นักกระเป๋ า...เมือ ่ ครบปี ลอง ิ ล ้วจะตกใจว่าเป็ นเงิน นับดูซแ

สิทธิ แค่ 100,000 บาท คุณจะ

ออมทีใ่ ช ้ได ้ทีเดียว...โชคดี...

การทาประกันภัย...เพือ ่ โอนความ รับผิดชอบไปให ้บริษัทประกันภัย รับแทน...ยอมจ่ายเบีย ้ ประกัน จานวนน ้อยดีกว่ามาเสียหาย เพราะเรือ ่ งใหญ่ๆ...

้ น ิ ค้าให้คม 2. ใชส ุ ้ ค่าอายุ

มีปัญหาจุกจิกกวนใจ...หรือโทร

ได ้รับเงินภาษี คน ื มาตัง้ 10,000Page 3

ใหญ่ได้...


สหกรณ์ ม ั ่นคง สมำชิ กมั ่งคั ่ง ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ มั ค คุ เ ท ศ ก์ อ า ชี พ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จา กั ด ติดต่อก ันได้ทน ี่ ี่ ้ 1 อาคารกรมการ 154 ชัน ท่องเทีย ่ ว ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330 สาน ักงาน : 02-219-2721-2 แฟ๊กซ ์ : 02-219-2723 ผูจ ้ ัดการ — 083-981-4090

คุณชาติ จันทนประยูรบรรณาธิการจดหมายข่าว Email:pgacoop@gmail.com

เป็ นอย่างไรบ ้างครับ หลังจากทีส ่ มาชิกสหกรณ์ฯ และเพือ ่ นๆมัคคุเทศก์ได ้สัมผัสทัง้ “จดหมายข่าว” และ “ปัญญาภิว ัฒน์” ซึง่ ทัง้ สองฉบับเป็ นฉบับปฐมฤกษ์ ทงั ้ คูแ ่ ล ้ว ท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร จะติ จะชม จะ พิพากษ์ จะวิจารณ์อย่างไรก็เชิญได ้ครับ เราพร ้อมรับข ้อคิดเห็นทุกๆประเด็น ส่งความคิดเห็นของท่านมาได ้ ่ สารทีเ่ ราเปิ ดให ้มีกัน ทัง้ Email ทัง้ Facebook หรือจะโดยทางโทรศัพท์ หรือแม ้แต่จะ ทุกช่องทางการสือ แวะเข ้าไปฝากข ้อความไว ้ทีส ่ านักงานของสมาคมมัคคุเทศก์ฯ ได ้ทุกช่องทางครับ หรือจะมีบทความมาร่วม ลง เราจะยิง่ ยินดีมาก ขอให ้เป็ นในเรือ ่ งทางการเงิน ธุรกิจ การพัฒนาตนเอง ธรรมะของทุกศาสนา เรายินดี จะนาลงให ้ครับ ขอฝากสมาชิกทุกท่านได ้ร่วมกันอุ ้มชูสถาบันทางการเงิน คือ สหกรณ์ออมทรัพย์มัคเุ ทศก์นของเราให ้ยืนได ้ อย่างมั่นคง เพือ ่ สมาชิกทุกท่านจะได ้รับผลประโยชน์นานาประการทีท ่ า่ นไม่สามารถหาจากแหล่งการเงิน ภายนอกได ้เลย สมาชิกย่อมตระหนักกันดีอยูแ ่ ล ้ว ดังนัน ้ เมือ ่ เรามีสถาบันทางการเงินเป็ นของเราเองแล ้วมา ร่วมกันทาให ้แข็งแกร่งและมั่นคงเถิดครับ โอกาสเช่นนีไ้ ม่ได ้เกิดขึน ้ ง่ายๆน่ะครับ แล ้วพบกันในฉบับหน ้า จะมีอะไรบ ้างโปรดติดตาม.....โชคดีทก ุ ท่าน......บรรณาธิการจดหมายข่าว

สูตรการเงินเพือ ่ ความมง่ ั คง่ ั ประจาใจม ัคคุเทศก์ทว่ ั ไทย

ั สาหร ับผูท ้ ต ี่ อ ้ งการเพิม ่ ศ กยภาพภายในของต ัวเอง ลองนาหลักการต่อไปนีไ้ ปปฏิบัต ิ ิ ล ้วท่านจะพบกับตัวตนใหม่ ดูซแ อย่างทีไ่ ม่เคยคิดว่าจะมีแต่ถก ู ซ่อนเร ้นอยูภ ่ ายในซอกความเป็ น ตัวเรา ต ้อนรับฤดูกาลใหม่ด ้วย ศักยภาพทีเ่ พิม ่ พูนจนเปี่ ยมล ้น แล ้วนาสูตรการเงินทีเ่ พิง่ ค ้นพบ ใหม่ไปใช ้อย่างจริงจัง เพือ ่ ความสุขและความมั่งคั่ง พร ้อมๆ ไปกับเข ้าร่วมเป็ นสมาชิกใน ครอบครัวสหกรณ์ออมทรัพย์ มัคคุเทศก์ฯช่วยกันเพิม ่ ความ

อย่าท ้อถอย

สิ แล ้วเราจะรู ้ว่าชีวต ิ นีม ้ ันช่างมี

3 ห ัดพูดแต่ดา้ นบวก แล ้วเราจะ

รสชาดเสียจริงๆ เราคือคนทีเ่ ข ้ม

รู ้ว่ามีคนอีกมากมายทีร่ ักเรา จริง

แข็งคนหนึง่ น่ะ พร ้อมๆกับการ เพิม ่ ขึน ้ ของประสพการณ์ชวี ต ิ

ไหมล่ะทีเ่ ราไม่เคยชอบคนพูดลบ ไม่วา่ จะเรือ ่ งอะไรก็ตาม 4 ลองเขย่งดูส ิ แล ้วเราจะรู ้ว่า

8 ลองออกกาล ังกายทุกว ันดู ้ เครือ สิ ไม่จาเป็ นต ้องลงทุนซือ ่ ง

เรายังสามารถสูงขึน ้ ได ้อีกน่ะ มัน ่ งทางให ้ราปรับปรุงและ ยังมีชอ

ทุนแรงแพงๆหรอก ใช ้ตัวตน

พัฒนาตนให ้ดียงิ่ ขึน ้ อีกตัง้ มาก

สุขภาพและจิตใจทีเ่ ข็มแข็ง และ

มาย พรุง่ นีจ ้ ะดีขน ึ้ กว่าวันนี้แน่ๆ

ลงมือปฏิบัตจ ิ ริงก็พอ แล ้วเราจะรู ้

เปล่าๆกับความตัง้ ใจทีจ ่ ะมี

ว่าเราคือมนุษย์เจ ้าพลังคนหนึง่

แข็งแกร่งให ้สังคม ทาประโยชน์

5 ลองทาบ้าดูส ิ แล ้วเราจะรู ้ว่า

ให ้ส่วนรวม

คนอืน ่ ก็กลัวเราเป็ นเหมือนกันน่ะ ่ มั่นใน สร ้างความมั่นใจ และเชือ

9 ห ัดยิม ้ ดูส ิ แล ้วเราจะรู ้ว่าเราคือ

จริยธรรมของตัวเราเอง

ใครชอบคนหน ้าบึง่ ไม่รับแขกบ ้าง

1 ห ัดคิดแต่ดา้ นบวก แล ้วเรา จะรู ้ว่ามีแต่สงิ่ ทีเ่ ป็ นไปได ้ทัง้ นัน ้ 2 ห ัดฝัน แล ้วเราจะรู ้ว่าโลกนีน ้ ่า อยู่ พร ้อมๆไปกับเห็นช่องทาง แห่งอนาคต แล ้วเริม ่ ต ้นลงมือทา ฝั นนัน ้ ให ้เป็ นจริงทีละก ้าว แต่

6 ลองทนดูส ิ แล ้วเราจะรู ้ว่าเรามี

คนทีน ่ ่ารักมีคนชอบคนหนึง่ มี มัย ้ ล่ะ ยกมือซิ

ความอดทนไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่า

10 ลองคิดใหญ่ดส ู ิ แล ้วเราก็จะ

ใครๆ ไม่มอ ี ะไรได ้มาง่ายๆหรอก

รู ้ว่าเรามีความฮึกเหิมอย่างน่า

7 ห ัดฟาดฟันก ับอุปสรรคดู

แปลกใจ เหมือนปั ญญาภิวัฒน์ เล่มทีก ่ าลังอ่านอยูน ่ ไี่ งล่ะ...!!!

ปัญญาภิวัฒน์  

จดหมายข่าวรายเดือนให้ความรู้ด้านการเงิน-ธุรกิจ จาก สหกรณ์ออมทรัพย์มัคคุเทศก์ฯ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you