Page 1

นิทานกระตายกะเตา ฉบับ MBA กาลครั้งหนึง่ เจาเตากับกระตาย เถียงกันวาใครเร็วกวากัน ทั้งคูจ ึงตกลงที่จะ วิ่งแขง ก็มีการกําหนดเสนทางวิ่งแลวก็เริ่ม การแขงขัน เจากระตายนําโดงมาไกลก็เลย ชะลาใจ คิดวาพักผอนใตตนไมซักกะแปบนึ งกอนแขงตอก็คงดี ไปๆมาๆก็งวงสิ ตื่นมา อีกทีเจาเตาก็ควาแชมปไปแลว นิทานตอนนี้สอนใหรูวา ชาๆแตมนั่ คงสามารถเอาชนะได(เหมือนกัน) นี่เปนเวอร ชั่นเดะๆที่เราคุนหูกัน ไมนานมานีม้ ีคนเลาเวอรชั่นใหมที่นาสนใจใหฟง ตอเลยนะ.... เจากระตายสันหลังยาวก็รมณบจอยตามระเบียบที่แพ มันจึงคนหาจุดออนของตนเอง มันก็ พบวาความมั่นใจในตัวเองเกินไปบวกกับความขีเ้ กียจ ของมันนั่นแหละที่ทําใหแพ ถามันไม เผลอหลับซะอยาง เตาหนาไหนจะเอาชนะมันได มันจึงขอแกตวั ใหมอีกครั้ง เฮย..เมื่อกี๊ฟลุคอะปาว แนจริง..ใหมเดะ เจาเตาก็ตกลง ยอมไดไอนอง”....

แนนอนวาครั้งนี้ เจาเตาโดนทิ้งไมเห็นฝุน กระตายชนะขาดลอย เราไดขอคิดอะไรละ... ตอใหชาแตชัวร ยังไงก็แพเร็วและสม่ําเสมอ ถาเราเปรียบเทียบคนสองคนในองคกรของเรา คนนึงชาจริง ทําอะไรมีระบบระเบียบแบบแผน แตทําอะไรๆไมเคยพลาด ไวใจไดแนนอนในผลงานของเขา เทียบกับอีกคนนึงทีเ่ ร็วและก็พอไวใจไดในสิ่งทีเ่ ขาทํา คนที่เร็วกวามักจะประสบความสําเร็จมีความเจริญกาวหนาในองคกรนั้นๆมากกวา (ซิกแซกไมเปน อะไรลัดได เร็วไดก็ไมกลาเสี่ยงไมกลาทํา ผลงานก็เลยนอยมั้ง)


ไอชาแตชัวรนะมันก็ดีอยูห รอก แตใหเร็วและพอใชไดนี่ดีกวา.... เรื่องยังไมจบแคนี้ คราวนี้ถึงทีเจาเตามาหาจุดบกพรองของตัวเองบาง และมันก็พบวา เปนไปไมไดเลยที่มัน จะชนะกระตายในเสนทางการวิ่งแบบที่เปนอยูนี้ มันก็คิดอยูซักครูหนึ่งก็ไปทากระตายแขง ใหม แตขอเปลี่ยนเสนทางวิ่งซะหนอย

เจากระตายก็วา ยอมไดอยูแลวเพ พอการแขงเริ่มปุบ เจากระตายก็ใสเกียรหอออกไปเต็มสปดเลย จนกระทั่งไปถึงระหวางทาง “เฮย!!!..เวรกรรม ตองขามแมน้ํา ทําไงละตู...” เสนชัยอยูไมหางจากฝงตรงขามเทาไหรเลย เจากระตายมัวแตเง็งวาจะทําไงดี จนเจาเตาคืบคลานมาทันแลวก็จอมลงน้ําวายขามฝงไปเขาเสนชัย นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา....

พิจารณาจุดแข็งของตนใหดีแลวพยายามเปลี่ยนสนามการแขงขันให ตนเองไดเปรียบมากที่สุด ยางงง ยังไมพอ มีตอ.... ดวยน้ําใจนักกีฬา ครั้งนี้เจาเตากับกระตายเปนเพื่อนที่ดีตอกันแลว ตางคนตางมา ระดมสมองคิดดวยกัน หากทั้งสองรวมมือกัน การแขงแบบเมื่อครั้งลาสุดจะชวยใหทํา เวลาไดดีขนึ้ ดังนั้น พวกมันจึงคิดจะแขงอีกครั้ง แตแขงคราวนี้เปนแบบทีมเวิรค เริ่มตนเจากระตายก็แบกเตาวิ่งไปดวยความเร็วสูง จนถึงริมแมน้ําแลวเจาเตาก็ใหกระตายขี่ หลังวายขามไป พอขามฝงเจากระตายก็แบกเจาเตาวิ่งตอจนเขาเสนชัยดวยกัน


ผลการแขงครั้งนี้ สรางความพึงพอใจใหกับทั้งสองฝาย(ตัว)มากกวา การแขงครั้งกอนๆ หนานี้

นิทานเรือ่ งนี้สอนใหรูวา .... การมีจุดแข็งและความสามารถโดดเดนเฉพาะตัวเปนสิ่งที่ดี แตหากไมรจู ักทํางานรวมกับผูอื่น ยังไงก็ไปไมรอด เพราะมันจะมีบางสถานการณที่เราเจงคนอื่นเจง ในขณะที่บางสถานการณเราเจงแตคนอื่นเจง ทีมเวิรคสําคัญตรงที่การกําหนดผูนาํ ใหเหมาะกับสถานการณ ใหผูที่มีความถนัดกับสถานการณนั้นๆเปนผูน ํากลุมในแตละชวง สถานการณที่เหมาะกับความสามารถของเขา นอกจากนี้เรายังไดบทเรียนอีกอยางหนึง่ ดวยวา ไมวาเตาหรือกระตาย ไมมีใครที่ คิดเลิกลมหรือทอแทหลังจากความความลมเหลวไดเกิดขึ้น กระตายแกไขจุดบกพรองของ ตนเองโดยการทํางานทีห่ นักขึน้ และเพิ่มความมุมานะในงานของตนเองหลังจากพบความ ลมเหลว สวนเตาไดปรับเปลี่ยนกลยุทธของตนใหม เพราะตัวมันเองไดทํางานหนักที่สดุ เทาที่ มันจะสามารถทําไดแลวในชีวิต เมื่อเราพบกับปญหาหรือความลมเหลว บางครั้งเราก็ควรจะทํางานใหหนักขึ้นและมีความเอาใจใสในงานมากกวาเดิม บางครั้งก็ควรเปลี่ยนแผนการทํางานและทดลองในสิ่งใหมๆที่แตกตางออกไป และในบางครั้งก็จําเปนตองทําทั้งสองอยางเลย นอกจากนัน้ กระตายกับเตาก็ไดบทเรียนที่สําคัญอีกอยางคือ เมื่อเราหยุดการแขงขันกับตัวบุคคล แลวหันมาแขงขันกับสถานการณแทน พวกมันจะทํางานไดดีขนึ้ มาก

นิทานกระต่ายกับเต่า  
นิทานกระต่ายกับเต่า  

มั น จึ ง ขอแก ต ั ว ใหม อ ี ก ครั ้ ง เฮ ย ..เมื ่ อ กี ๊ ฟ ลุ  ค อ ะ ป า ว แน จ ริ ง ..ใหม เ ด ะ เจ า เต า ก็ ต กลง ย อ มได ไ...

Advertisement