Page 1

WHAT NEXT 01.08.06_SH.qxp

18/8/06

17:56

Page 1

whatbeth next nesaf1

Welcome to ‘what next’, a new broadsheet about the work of design agency Peter Gill & Associates. Croeso i ‘beth nesaf’ argrafflen newydd am waith yr asiantaeth dylunio Peter Gill & Associates.

www.tpyf-wales.com

‘Their Past Your Future’. A commemorative website dedicated to the Second World War. The website illustrates the NLW’s amazing collection of printed ephemera and photographs, such as this ration book and gas mask used in the design for the website marketing materials. www.tpyf-wales.com ‘Eu gorffennol, eich dyfodol’. Gwefan goffa wedi ei chyflwyno i’r Ail Ryfel Byd. Mae’r wefan yn rhoi sylw i gasgliad rhyfeddol Llyfrgell Genedlaethol Cymru o effemera printiedig a ffotograffau, fel y llyfr dogni hwn a’r masg nwy a ddefnyddiwyd yn ein dyluniad ar gyfer deunyddiau marchnata’r wefan. www.tpyf-wales.com

National Library reviews communications ...i ddenu a rhoi gwybodaeth As part of a new marketing drive to attract and inform visitors, Peter Gill & Associates have been commissioned by the National Library of Wales to review its marketing brand identity. The review covers print, advertising and a new website portal for the collections. The NLW is a treasurehouse of over 4 million printed volumes, manuscripts, prints, paintings, photographs, maps, sound recordings, film and video. Regular public exhibitions, lectures and events are held at the Library throughout the year.

Fel rhan o ymgyrch farchnata newydd i ddenu a rhoi gwybodaeth i ymwelwyr, comisiynwyd Peter Gill & Associates gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru i adolygu identiti ei frand marchnata. Mae’r arolwg yn ymdrin â phrint, hysbysebu a phorth gwefan newydd ar gyfer y casgliadau. Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn drysorfa o dros bedair miliwn o gyfrolau printiedig, llawysgrifau, printiau, peintiadau, ffotograffau, mapiau, recordiau sain, ffilm a fideo. Cynhelir arddangosfeydd cyhoeddus, darlithoedd a digwyddiadau rheolaidd yn y llyfrgell drwy gydol y flwyddyn.

Contents

Cynnwys

1. National Library of Wales, a new approach to marketing the collections. 4. Hefcw, developing a brand. 6. WNO, seasonal promotions on a national scale. 8. Waterfront Museum, post-launch campaign. 10. Electoral Commission, getting the young to vote. 12. Brecon Jazz Festival, new sponsor, new look. 12. Design talk, agency contact.

1. Llyfrgell Genedlaethol Cymru, agwedd newydd at farchnata’r casgliadau. 4. Ccauc (Hefcw), datblygu brand. 6. OCC (WNO), cynigion tymhorol ar raddfa genedlaethol. 8. Amgueddfa y Glannau, ymgyrch ôl lansio. 10. Y Comisiwn Etholiadol, cael pobl ifanc i bleidleisio. 12. Gw ˆ yl Jazz Aberhonddu, noddwr newydd, a golwg newydd. 12. Sgwrsio am ddylunio, cysylltiadau ag asiantaethau.


WHAT NEXT 01.08.06_SH.qxp

18/8/06

17:56

Page 2

what next beth nesaf

NLW reviews marketing communications ...gyda dull newydd o ymdrin â llenyddiaeth, hysbysebu a dylunio ar-lein

Drwm quarterly, left. Drwm is a 100-seat multimedia auditorium at the National Library of Wales designed for talks, performances and exhibitions about the Library’s collections. This new design for the DRWM quarterly programme promotes events at the venue, in a concertina folded leaflet, giving readers a fast overview of what’s on for the season. Chwarterolyn Drwm, chwith. Mae Drwm yn awditoriwm aml-gyfrwng gyda chant o seddau ynddi yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru sydd wedi ei dylunio ar gyfer sgyrsiau, perfformiadau ac arddangosfeydd am gasgliadau’r Llyfrgell. Mae’r dyluniad newydd hwn ar gyfer cyhoeddiad chwarterol DRWM yn hybu digwyddiadau yn y ganolfan, mewn taflen ar ffurf consertina, sy’n rhoi cipolwg sydyn i’r darllenwr am y digwyddiadau am y tymor.

2

www.petergill.com


WHAT NEXT 01.08.06_SH.qxp

18/8/06

17:57

Page 3

what next beth nesaf Ohio Project Promotional Leaflet, below. During the 19th century many people from Wales took ships to Ohio to start new lives. The NLW is building a website containing digital images of archive materials depicting the hardship, tragedy, prosperity and happiness they found in America. PGA designed the brochure to promote this new online resource.

Taflen Hysbysebol Prosiect Ohio, isod. Yn y 19eg ganrif aeth llawer o Gymry ar longau i Ohio er mwyn dechrau bywydau newydd. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru’n llunio gwefan sy’n cynnwys delweddau digidol o ddeunyddiau archif gwahanol sy’n portreadu’r caledi, y drasiedi, y ffyniant a’r hapusrwydd a ddaeth i’w rhan yn Ohio. Dyluniodd PGA daflen er mwyn hysbysebu’r adnodd ar-lein newydd hwn.

Mary Lloyd Jones Exhibition, below. Iaith Gyntaf First Language is the latest exhibition by contemporary international artist, Mary Lloyd Jones. Drawing inspiration from the NLW’s collections, it seeks to draw attention to the issue of language loss. Using samples of Mary’s art, PGA produced the marketing campaign to promote the exhibition.

Arddangosfa Mary Lloyd Jones, isod. Iaith Gyntaf First Language yw’r arddangosfa ddiweddaraf gan yr arlunydd rhyngwladol cyfoes, Mary Lloyd Jones. Wedi’i ysbrydoli gan gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mae’n ceisio tynnu sylw at y pwnc o golli iaith. Gan ddefnyddio samplau o waith arlunio Mary, cynhyrchodd PGA amrediad o ddeunyddiau marchnata er mwyn hysbysebu’r arddangosfa.

Sound and screen web portal, below. The National Screen and Sound Archive of Wales, part of the NLW, is home to a vast collection of media about Wales. The new web i-portal is the main web based catalogue search engine for the library. PGA designed the main portal entry pages and the themed sector pages shown here. Web design is part of the new brand review being developed by PGA for the NLW’s marketing. The web pages are designed to meet the highest standards of accessibility.

Porth gwe sain a sgrîn, isod. Mae Archif Sgrîn a Sain Cenedlaethol Cymru, rhan o Lyfrgell Genedlaethol Cymru, yn gartref i gasgliad enfawr o gyfryngau am Gymru. Yr i-borth gwe newydd yw’r prif beiriant chwilio’r catalog sy’n seiliedig ar y we ar gyfer y llyfrgell. Dyluniodd PGA y prif dudalennau mynediad i’r porth a thudalennau’r sectorau a ddangosir yma. Mae’r dyluniad gwe yn rhan o’r arolwg brand newydd sy’n cael ei ddatblygu gan PGA ar gyfer marchnata’r Llyfrgell Genedlaethol. Bwriedir i’r tudalennau gwe gyrraedd y safonau uchaf o ran hygyrchedd.

3


WHAT NEXT 01.08.06_SH.qxp

18/8/06

17:57

Page 4

what next beth nesaf

Developing a brand ...symud y corff yn ei flaen T

he Higher Education Funding Council for Wales (hefcw) distributes funds to support education, research and related activities at higher education institutions in Wales. Hefcw appointed PGA to research and develop its brand position and guidelines for communications. Through a series of internal and external workshops and interviews PGA developed the hefcw brand position, ‘investing in excellence’ and a set of brand values to drive the organisation forward. Clear brand design guidelines were developed about the use and position of the name, font style, colours and bilingual applications for print, advertising, web and screen media.

Panels, above. Brand guidelines for hefcw displays show how the new visual brand system is applied with vision statements in Welsh and English.

4

M

ae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (hefcw) yn dosbarthu cyllid i gefnogi addysg, ymchwil a gweithgareddau cysylltiedig mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru. Penododd hefcw PGA i ymchwilio a datblygu ei safle brand a chanllawiau ar gyfer cyfathrebu. Drwy gyfres o weithdai mewnol ac allanol a chyfweliadau, ddatblygodd PGA safle brand hefcw, ‘buddsoddi mewn rhagoriaeth’ a set o werthoedd brand i symud y corff yn ei flaen. Datblygwyd canllawiau dylunio brand clir ynglyˆn â defnydd a safle’r enw, maint y ffont, lliwiau a chymwysiadau dwyieithog ar gyfer print, hysbysebu, y we a chyfryngau sgrîn.

Paneli, uwchben. Mae canllawiau brand ar gyfer arddangosfeydd hefcw yn dangos sut y cymhwysir y system brand gweledol gyda datganiadau gweledol yn y Gymraeg a’r Saesneg.

www.petergill.com


WHAT NEXT 01.08.06_SH.qxp

18/8/06

17:57

Page 5

what next beth nesaf

Reports, below. Reports are designed to comply with DDA (Disability Discrimination Act) standards and use graphs and charts for complex fiscal information.

Adroddiadau, isod. Bwriedir i adroddiadau gydymffurfio â safonau’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd a defnyddio graffiau a siartiau ar gyfer gwybodaeth ariannol gymhleth.

Web screen, above. Screen graphics were designed in brand colours red, grey and black, in a new spatial grid system developed for the hefcw brand.

Sgrîn gwe, uwchben. Dyluniwyd graffeg sgrîn mewn lliwiau brand o goch, llwyd a du, mewn system grid newydd a ddatblygwyd ar gyfer brand hefcw.

5


WHAT NEXT 01.08.06_SH.qxp

18/8/06

17:57

Page 6

what next beth nesaf

Promoting opera on a national scale ...opera deithiol brysuraf Ewrop W

elsh National Opera is Europe’s busiest touring opera company and the largest provider of touring opera in the UK. When WNO moved to their new home at the Wales Millennium Centre, they briefed PGA to design a new format for their important ‘season subscription brochure’. The brochure is mailed in advance to UK audiences to secure advanced bookings. The new square format brochure features productions for the season, booking information and an order form. This direct marketing brochure has proved so successful, that WNO now use this format for all venues.

O

pera Cenedlaethol Cymru yw opera deithiol brysuraf Ewrop a’r darparwr mwyaf o opera teithiol yn y DU. Pan symudodd WNO i’w gartref newydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, bu iddynt ofyn i PGA ddylunio fformat newydd ar gyfer eu taflen ‘tanysgrifiad tymor’ bwysig. Postir y daflen ymlaen llaw i gynulleidfaoedd yn y DU i sicrhau archebion ymlaen llaw. Mae’r fformat sgwâr newydd yn rhoi sylw i gynyrchiadau am y tymor, gwybodaeth am archebu a ffurflen archebu. Mae’r daflen marchnata uniongyrchol hon wedi bod mor llwyddiannus, fel bod holl ganolfannau’r WNO bellach yn defnyddio’r fformat hwn.

Carmen

Sunday 25 Wednesday 28 Impulsive and fiery, right. Carmen shifts her passion from one lover to another, eventually with tragic consequences. The famous story of a Spanish gypsy girl who inspires a love that eventually destroys her is heightened by Bizet’s fiery music, which includes the sultry ‘Habanera’ and the rousing ‘Toreador’s Song’. Byrbwyll a thanllyd, dde. Mae Carmen yn troi ei hangerdd oddi wrth un carwr at un arall, gyda chanlyniadau trasig yn y pen draw. Ychwanegir at stori enwog merch y sipsi o Sbaen sy’n ysbrydoli cariad sydd maes o law yn ei dinistrio gan gerddoriaeth danllyd Bizet, sy’n cynnwys ‘Habanera’ nwydus a ‘Chân y Toreador’ danbaid.

6

www.petergill.com


WHAT NEXT 01.08.06_SH.qxp

n

18/8/06

17:58

Page 7

what next beth nesaf

WNO national advertising, above. National and regional advertising plays an important role in WNO marketing. Shown here is the national campaign which appeared in The Sunday Times, The Guardian and Opera Now. Campaigns also use outdoor and indoor poster sites. Hysbysebu cenedlaethol OCC (WNO), uwchben. Mae hysbysebu cenedlaethol a rhanbarthol yn chwarae rôl bwysig yn y gwaith o farchnata OCC (WNO). Dangosir yma yr ymgyrch genedlaethol a ymddangosodd yn The Sunday Times, The Guardian a Opera Now. Mae ymgyrchoedd hefyd yn defnyddio safleoedd posteri dan do ac yn yr awyr agored.

Direct marketing campaign, left. The cover design for this direct marketing brochure for WNO’s Cardiff venue at the Wales Millennium Centre, uses an architectural detail of the stunning WMC building. Ymgyrch farchnata uniongyrchol, chwith. Mae dyluniad y clawr ar gyfer y daflen marchnata uniongyrchol hon ar gyfer Canolfan WNO yng Nghaerdydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, yn defnyddio manylion pensaernïol o adeilad ysblennydd Canolfan y Mileniwm.

7


WHAT NEXT 01.08.06_SH.qxp

18/8/06

17:58

Page 8

what next beth nesaf

Keeping visitors flowing in ...ymgyrch ôl-lansiad ar gyfer Amgueddfa’r Glannau £30 miliwn Abertawe

8

www.petergill.com


WHAT NEXT 01.08.06_SH.qxp

18/8/06

17:58

Page 9

what next beth nesaf

F

ollowing a very successful launch campaign featuring television, radio and outdoor media by PGA, the agency was re-appointed to advise and deliver a marketing communications campaign to continue to draw high visitor numbers to the new museum on Swansea’s waterfront. PGA art directed a photographic shoot of the museum, inside and out, capturing a series of original and exciting images of

visitors using the ground breaking interactive exhibits. From these images a new summer campaign was designed to keep the visitors flowing in. Since its opening in October 2005 the press, poster and direct mail advertising campaign has helped to strengthen visitor figures past the 100,000 mark in under 6 months. To date, visitor numbers are above expectation.

Y

n dilyn ymgyrch lansio lwyddiannus iawn yn cynnwys sylw ar y teledu, radio a’r cyfryngau awyr agored gan PGA, fe’n hail-benodwyd i gynghori a chyflwyno ymgyrch gyfathrebu a marchnata i barhau i dynnu niferoedd mawr o ymwelwyr i’r amgueddfa newydd ar lan y dwˆr yn Abertawe. Bu i ni gyfarwyddo sesiwn ffotograffig o’r amgueddfa y tu mewn a’r tu allan, gan ddal cyfres o ddelweddau gwreiddiol a chyffrous o

ymwelwyr yn defnyddio’r arddangosfeydd rhyngweithiol chwyldroadol newydd. Defnyddiwyd y delweddau hyn i ysgrifennu a dylunio’r ymgyrch haf newydd hon i gadw’r ymwelwyr i lifo i mewn. Ers iddi agor yn Hydref 2005 mae ymgyrch y wasg, posteri a phost uniongyrchol wedi helpu i fynd â ffigurau’r ymwelwyr heibio’r nod o 100,000 mewn llai na chwe mis. Hyd yma mae niferoedd yr ymwelwyr yn uwch na’r disgwyl.

9


WHAT NEXT 01.08.06_SH.qxp

18/8/06

17:58

Page 10

what next beth nesaf

Make your vote count ...newid agweddau W

ith turnout among 18 – 24 year olds at an estimated 16% for the 2003 National Assembly for Wales elections, and the 2007 elections fast approaching, the Electoral Commission turned to PGA to help change attitudes. The Democracy Disk is a new and exciting resource developed for the Electoral Commission to engage young people and encourage participation in the political process. The bilingual interactive programme provides questions and answers about voting, music and culture. The programme features music from nine unsigned Welsh bands and includes over 200 screens of information on all levels of democratic representation.

G

yda nifer y rhai 18 – 24 oed sy’n troi allan i bleidleisio ar amcangyfrif o 16% yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2003, a chydag etholiadau 2007 yn dynesu’n gyflym, trodd y Comisiwn Etholiadol at PGA i helpu i newid agweddau. Mae’r Disg Democratiaeth yn adnodd newydd a chyffrous a ddatblygwyd ar gyfer y Comisiwn Etholiadol i gysylltu â phobl ifanc a’u hannog i gyfranogi yn y broses wleidyddol. Mae rhaglen ryngweithiol ddwyieithog yn darparu cwestiynau ac atebion am bleidleisio, cerddoriaeth a diwylliant. Mae’r rhaglen yn cynnwys cerddoriaeth gan naw o fandiau Cymreig heb eu harwyddo ac yn cynnwys dros 200 o sgriniau o wybodaeth am bob lefel o gynrychiolaeth ddemocrataidd.

10

www.petergill.com


WHAT NEXT 01.08.06_SH.qxp

18/8/06

17:59

Page 11

what next beth nesaf

Electoral Commission CD-ROM, left. This interactive bilingual CD-ROM has animated posters, quizzes, games, audio and video clips as well as a comprehensive guide to the election process. The democracy disc is also a music CD. CD-ROM y Comisiwn Etholiadol, chwith. Mae gan y CD-ROM ddwyieithog ryngweithiol hon bosteri bywluniedig, cwisiau, gemau, clipiau sain a fideo yn ogystal â chanllaw hollgynhwysfawr i’r broses etholiadol. Mae’r ddisg democratiaeth hefyd yn Gryno Ddisg cerddoriaeth.

11


WHAT NEXT 01.08.06_SH.qxp

18/8/06

17:59

Page 12

what next beth nesaf

New sponsor, new identity ...sblash o liw gwˆyl

Design talk Sgwrsio am ddylunio

We listen, create and deliver.

B

recon Jazz is one of Europe’s largest and most successful jazz festivals. After signing a three-year title sponsor agreement with HSBC, the festival appointed PGA to design a new brand identity, marketing materials and website. There are several new features on the website including a content management system for easy updating by the festival team and low cost classified advertising rates. Visit www.breconjazz.co.uk for much more information.

J

azz Aberhonddu yw un o wyliau jazz mwyaf a mwyaf llwyddiannus Ewrop. Ar ôl arwyddo cytundeb noddi teitl tair blynedd gyda HSBC, penododd yr wˆyl PGA i ddylunio identiti newydd ar gyfer deunyddiau marchnata a gwefan. Mae gan y wefan nifer o nodweddion newydd gan gynnwys system rheoli cynnwys er mwyn i dîm yr wˆyl fedru ei diweddaru yn hawdd a chyfraddau hysbysebu rhad. Ymwelwch â www.breconjazz.co.uk am lawer mwy o wybodaeth.

Peter Gill & Associates are in the business of communication. We create the kind of work that not only gets talked about but produces results. We work across media and marketing services: branding, advertising, websites, screen media, literature and exhibitions – we create integrated communications that get the job done. Our commitment to deliver powerful messages is obvious right from the moment we start work. For more information about us and our services, please contact us for a friendly informal discussion about you and your communication needs.

Rydym yn gwrando, creu a chyflawni. Cyfathrebu yw busnes Peter Gill & Associates. Byddwn yn creu’r math o waith sydd nid yn unig yn destun trafodaeth ond sydd hefyd yn cynhyrchu canlyniadau. Rydym yn gweithio ar draws gwasanaethau cyfryngol a marchnata: llunio brand, hysbysebu, gwefannau, cyfryngau sgrîn, llenyddiaeth ac arddangosfeydd – byddwn yn creu cyfathrebiadau integredig sy’n cyflawni’r dasg. Mae ein hymrwymiad i ddarparu negeseuon grymus yn amlwg o’r eiliad byddwn yn dechrau gweithio. Am fwy o wybodaeth amdanom ni a’n gwasanaethau, mae croeso i chi gysylltu â ni am sgwrs gyfeillgar, anffurfiol amdanoch chi a’ch anghenion cyfathrebu.

Peter Gill & Associates. Radnor Court 256 Cowbridge Road East Canton Cardiff CF5 1GZ Wales UK. Phone 029 2037 7312 or email whatnext@petergill.com or please visit www.petergill.com

Booking jazz, left. The new HSBC Brecon Jazz Festival brand is featured on booking brochures, programmes, merchandise, banners and the website. Archebu jazz, chwith. Rhoddir sylw i frand newydd HSBC ar gyfer Gwˆ yl Jazz Aberhonddu ar lyfrynnau, rhaglenni nwyddau a baneri.

12

www.petergill.com

Peter Gill & Associates. Radnor Court 256 Cowbridge Road East Canton Caerdydd CF5 1GZ Cymru UK. Ffôn 029 2037 7312 neu ebost whatnext@petergill.com neu ymwelwch â www.petergill.com What next is published by Peter Gill & Associates, c copyright August 2006. All rights reserved. All photographs copyright the photographers. Thanks to our clients, the design team at PGA, our printers, photographers and other collaborators who make our design projects successful. Mae beth nesaf yn cael ei gyhoeddi gan Peter Gill & Associates, h hawlfraint Mehefin 2006. Cedwir pob hawl. Pob ffotograff yn hawlfraint y ffotograffwyr. Diolch i’n cleientiaid, y tîm dylunio yn PGA, ein hargraffwyr, ffotograffwyr a chydweithredwyr eraill sy’n gwneud i’n prosiectau dylunio llwyddo.

what next 1  
what next 1  

The news broadsheet about the work of design agency Peter Gill & Associates

Advertisement