Page 1

what next

4

what next beth nesaf 4 www.petergill.com

beth nesaf

The news broadsheet about the work of design agency Peter Gill & Associates ...yr argrafflen newyddion am waith Peter Gill & Associates, yr asiantaeth ddylunio

Mobile app launched for Cadw...Lansior haglenni bach ar ffonau symudol i ddigwyddiadau Cadw Cadw monument visitors can now pinpoint the exact location of the monument they’re visiting using smartphones. The first ever mobile app for a Welsh Assembly Government division identifies sites via a Google map, as well as providing useful information and directions for users. Gall ymwelwyr i gofadeiladau Cadw bellach nodi union leoliad y gofadail y maent yn ymweld â hi gan ddefnyddio ffonau smart. Mae’r rhaglen fach gyntaf erioed i ffôn symudol i isadran o Lywodraeth Cynulliad Cymru yn nodi safleoedd drwy gyfrwng map Google, yn ogystal â rhoi gwybodaeth ddefnyddiol a chyfarwyddiadau i ddefnyddwyr.

Blood donors find clinics on mobile... Rhoddwyr gwaed yn dod o hyd i glinigau ar ffonau symudol Blood donors in Wales can now check clinic locations, dates and times on their smartphones. PGA developed the new mobile service for the Welsh Blood Service to increase donor promotion and raise awareness. Gall rhoddwyr gwaed yng Nghymru bellach wirio lleoliadau clinig, dyddiadau ac amserau ar eu ffonau smart. Datblygodd PGA y gwasanaeth symudol newydd i Wasanaeth Gwaed Cymru i gynyddu’r gwaith o hyrwyddo’u neges ymysg rhoddwyr a chodi ymwybyddiaeth.


what next beth nesaf 4 www.petergill.com

Introducing Peter Gill & Associates (PGA) Our business is about connecting clients to audiences with powerful creative ideas and good design. We understand the importance of keeping up-to-date with the latest industry developments and trends. Therefore, we now offer a complete digital mix to our clients. A few years ago people mainly required print-based projects, but clients are now requesting projects across all platforms, to help them reach all of their audience. Mobile apps are an ever-popular platform for communication, so we now develop smartphone-friendly websites.

e-commerce websites. Our clients have recognised that websites are now a vital business tool and a source of revenue, rather than just a brochure site. PGA also develop social media and search engine optimisation campaigns for clients, helping them to realise the potential of these relatively new and exciting channels of communication. We have an experienced team in all the disciplines you’ll need for getting things done; on time, on budget and on target. For the bigger picture call Jason Gill or Emily Moores on 029 2037 7312 or visit our website www.petergill.com

Whilst we recognise the continuing importance of print, we now offer a range of digital channels to work alongside it, including interactive PDF’s, eflyers and

Cyflwyno Peter Gill & Associates (PGA) Mae ein busnes ni yn ymwneud â chysylltu cleientiaid â chynulleidfaoedd gyda syniadau creadigol pwerus a dyluniad da. Rydym yn deall pwysigrwydd cadw i fyny â’r datblygiadau a’r tueddiadau diweddaraf mewn diwydiant. Felly, gallwn bellach gynnig cymysgedd digidol cyflawn i’n cleientiaid. Ychydig flynyddoedd yn ôl roedd pobl yn gofyn am brosiectau yn seiliedig ar brint yn bennaf, ond mae cleientiaid bellach yn gofyn am brosiectau ar draws pob llwyfan i’w helpu i gyrraedd eu holl gynulleidfa. Mae rhaglenni bach i ffôn symudol yn llwyfan bythol boblogaidd ar gyfer cyfathrebu, felly rydym bellach yn datblygu gwefannau sy’n gyfeillgar i ffonau smart.

Er ein bod yn cydnabod pwysigrwydd print o hyd, rydym bellach yn cynnig ystod o sianeli digidol i weithio’n gyfochrog ag ef, gan gynnwys PDFs rhyngweithiol, e-daflenni a gwefannau e-fasnach. Mae ein cleientiaid wedi cydnabod bod gwefannau bellach yn declyn busnes hanfodol ac yn ffynhonnell refeniw, yn hytrach na dim ond yn safle i ddosbarthu llyfrynnau. Mae PGA hefyd yn datblygu ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol a rhai i optimeiddio peiriannau chwilio i gleientiaid, gan eu helpu i wireddu potensial y sianeli cyfathrebu cymharol newydd a chyffrous hyn. Mae gennym dîm profiadol yn yr holl ddisgyblaethau y bydd arnoch eu hangen i gael pethau wedi eu gwneud, mewn pryd, o fewn y gyllideb ac o fewn y targedau. I gael golwg ar y darlun mwy galwch Jason Gill neu Emily Moores ar 029 2037 7312 neu ewch i’n gwefan www.petergill.com

contents cynnwys

Welcome to what next...croeso i beth nesaf New digital approach ignites Cadw events

Blood donation on the rise at WBS

Review of Tubex brand

Multi-media approach across a number of platforms helps to increase consumer engagement and raise awareness of Cadw events and monuments.

Welsh Blood Service face a continuous challenge to raise awareness and engage with their audience. PGA developed a new brand identity to help increase blood donations.

Tubex are world-leaders in tree protection. They required a brand review and a range of marketing applications for worldwide use, to help them maintain their market position.

04

Agwedd ddigidol newydd yn sbarduno digwyddiadau Cadw Mae agwedd aml-gyfrwng ar draws nifer o lwyfannau yn helpu i gynyddu diddordeb y defnyddiwr a chodi ymwybyddiaeth am ddigwyddiadau a chofadeiladau Cadw.

08

06

Rhoi gwaed ar gynnydd o fewn GGC

Adolygu brand Tubex

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn wynebu her barhaus i godi ymwybyddiaeth ac ymgysylltu â’u cynulleidfa. Datblygodd PGA hunaniaeth brand newydd i helpu i gynyddu rhoddion gwaed.

Mae Tubex yn un o brif gwmnïau’r byd o ran gwarchod coed. Roedd arnynt angen adolygiad o’r brand ac ystod o gymwysiadau marchnata ar gyfer eu defnyddio dros y byd, i’w helpu i gynnal eu safle o fewn y farchnad.

Bilingual campaign for the Welsh Language Board

Great Local Fish and Shellfish’ campaign

Marketing portfolio for Celsa Steel

BBHC 2011 brochure

‘Mae gen ti ddewis’ (You have a choice) campaign helps to encourage people to speak Welsh and promote language services offered by public bodies.

A new campaign to encourage people to purchase local fish and raise awareness of FFMDD has been rolled out across food festivals in Wales.

Celsa Group, the largest manufacturer of steel reinforcement in the UK, required a landscape brochure to explain their mission, products and projects.

Brecon Beacons Holiday Cottages – the only self-catering cottage agency in the popular Brecon Beacons – benefit from a new brochure design that is easy to navigate.

10

12

14

16

Ymgyrch ddwyieithog i Fwrdd yr Iaith Gymraeg

Ymgyrch Pysgod a Physgod Cregyn Lleol Gwych

Portffolio marchnata ar gyfer Celsa Steel

Taflen Bythynnod Gwyliau Bannau Brycheiniog 2011

Mae ymgyrch ‘Mae gen ti ddewis’ yn helpu i annog pobl i siarad Cymraeg a hyrwyddo gwasanaethau iaith a gynigir gan gyrff cyhoeddus.

Cyflwynwyd ymgyrch newydd i annog pobl i brynu pysgod lleol a chodi ymwybyddiaeth am yr Ymgyrch Pysgod a Physgod Cregyn Lleol mewn gwyliau bwyd ar draws Cymru.

Roedd ar y Celsa Group, gweithgynhyrchwr mwyaf o ddulliau atgyfnerthu dur yn y DU, angen taflen ar ffurf ‘landscape’ i egluro eu cenhadaeth, eu cynhyrchion a’u prosiectau.

Mae Bythynnod Gwyliau Bannau Brycheiniog – yr un asiantaeth bythynnod hunanarlwyo yn ardal boblogaidd Bannau Brycheiniog – yn elwa o ddyluniad newydd i’w llyfryn sy’n hawdd i’r darllenwr ei ddefnyddio.

‘what next’ is published by Peter Gill & Associates, c copyright October 2008. All rights reserved. All photographs copyright the photographers. Thanks to

our clients, the design team at PGA, our printers, paper suppliers, photographers and others who contribute to our design projects.

Mae ‘beth nesaf’ yn cael ei gyhoeddi gan Peter Gill & Associates, h hawlfraint Hydref 2008. Cedwir pob hawl. Pob ffotograff yn hawlfraint y ffotograffwyr.

Diolch i’n cleientiaid, y tîm dylunio yn PGA, ein hargraffwyr, cyflenwyr papur, ffotograffwyr a chydweithredwyr eraill sy’n gwneud i’n prosiectau dylunio llwyddo.


PGA develop Cadw ‘Experience History’ folder ...PGA yn datblygu ffolder ‘Profwch Hanes’ Cadw

Experience history Castell Coch

Castell Coch

Key Stage 2

History & Literacy

what next beth nesaf 4 www.petergill.com

Bring medieval life alive Take a lesson in safe sword play, listen to Sir Andrew explain what life was like for medieval knights.

To give Cadw’s Lifelong Learning service more relevance, PGA designed an information pack and a series of educational history datasheets and activity sheets, made available in advance to Cadw monument visitors. PGA transformed an everyday schools pack into a medieval leather wallet, forming part of the Cadw monuments experience.

Listen Marvel at the songs and stories of Aesop, as told by the Spellbinder, in the beautifully decorated Drawing Room.

Teacher information Knights Tales Discovery sessions are available on Tuesday mornings, last approximately 2 hours, and are charged at £2.50 per child, accompanying adults free.

Self led school visits to Castell Coch are free of charge, but must be pre-booked. For further information and to book a school visit, please contact Castell Coch on 02920 810101.

This education programme is only available through the medium of English.

School groups are welcome to spend the remainder of the day exploring the castle.

18537_Cadw_LL_Coch leaflet_P5_JR.indd 1

04/02/2010 09:27

PGA News... Newyddion PGA

I roi mwy o berthnasedd i wasanaeth Dysgu Gydol Oes Cadw, dyluniodd PGA becyn gwybodaeth a chyfres o ddalenni data hanes a dalenni gweithgaredd addysgol, a anfonwyd ymlaen llaw at ymwelwyr â chofadeiladau Cadw. Trawsnewidiodd PGA becyn bob dydd ar gyfer ysgolion yn waled ledr ganol oesol, a oedd yn ffurfio rhan o’r profiad o ymweld â chofadeiladau Cadw.

‘People like us’ website for Kidney Wales Foundation ...gwefan ‘Pobl fel ni’ ar gyfer Sefydliad yr Arennau Cymru Kidney Wales Foundation have commissioned a new patient support website to help kidney patients, relatives and friends communicate with each other throughout Wales. The website is being developed by PGA and is designed to encourage people to talk to each other and discuss issues. The new site will provide a platform for patients to find information about dialysis, upcoming events and relevant news, as well as the opportunity to read other people’s experiences. A video upload option and blog will also encourage visitors to communicate and share with each other. The site will be live at the end of April 2011. www.peoplelikeus.org

New WNO Season Brochure for 2011/2012...llyfryn archebu newydd Opera Cenedlaethol Cymru ar gyfer 2011/2012

Every year, Welsh National Opera launch their new season brochure to promote forthcoming events and give audiences the opportunity to book performances. A close-up cover image concept is designed to take the reader into the performance and onto the stage, creating the feelings of expectation and excitement.

Bob blwyddyn mae Opera Cenedlaethol Cymru yn lansio llyfryn eu tymor newydd i hyrwyddo digwyddiadau sydd i ddod ac i roi cyfle i gynulleidfaoedd archebu lle mewn perfformiadau. Bwriedir i ddelwedd clawr agos fynd â’r darllenydd i mewn i’r perfformiad ac ar y llwyfan, gan greu teimladau o ddisgwyliad a chyffro.

Mae Sefydliad yr Arennau Cymru wedi comisiynu gwefan newydd i gefnogi cleifion i helpu cleifion sy’n dioddef o glefyd yr arennau, perthnasau a ffrindiau i gyfathrebu â’i gilydd drwy Gymru. Datblygir y wefan gan PGA a bwriedir iddi annog pobl i siarad â’i gilydd a thrafod problemau. Bydd y safle newydd yn darparu llwyfan i gleifion ddod o hyd i wybodaeth am ddialysis, digwyddiadau a gynhelir yn fuan a newyddion perthnasol, yn ogystal â chyfle i ddarllen am brofiadau pobl eraill. Bydd dewis o fideo y gellir ei llwytho a blog hefyd yn annog ymwelwyr i gyfathrebu a rhannu â’i gilydd. Bydd y safle yn fyw ddiwedd Ebrill 2011. www.peoplelikeus.org

03


what next beth nesaf 4 www.petergill.com

Multi-media marketing approach for Cadw events calendar...dull marchnata aml-gyfrwng ar gyfer calendr digwyddiadau Cadw C C adw is the historic environment service of the Welsh Assembly Government, which looks after over 120 castles and monuments in Wales. As part of Cadw’s promotion to encourage visitors to their sites, they organise events in spring, summer, autumn and winter. To promote Cadw events in 2010, PGA developed a multi-media campaign using print, web and phone apps. Cadw’s existing monument leaflets and events magazine have been revamped with new fonts, colours and layouts to work with new photography taken at events. PGA also created lively 60 second taster videos to showcase on the Cadw events website and Youtube, giving viewers a close-up of the colourful vibrancy of Cadw events before their next visit. The campaign was enhanced by the first ever smartphone apps for a Welsh Assembly Government division. The apps, launched on the Apple App Store and Google Android Market, let users search for events and monument information and pinpoint locations to visit using Google mapping. This new approach aims to increase consumer engagement and inspire a surge of new visitors to Cadw events and monuments. www.cadwevents.co.uk http://itunes.apple.com/gb/app/cadw/ id392298615?mt=8

04

adw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cynulliad Cymru, sy’n edrych ar ôl dros 120 o gestyll a chofadeiladau yng Nghymru. Fel rhan o ymgyrch hyrwyddo Cadw i annog ymwelwyr i ymweld â’u safleoedd, maent yn trefnu digwyddiadau yn y gwanwyn, yr haf, yr hydref a’r gaeaf. I hyrwyddo digwyddiadau Cadw yn 2010, datblygodd PGA ymgyrch aml-gyfrwng gan ddefnyddio print, y we a chymwysiadau ffôn. Cafodd taflenni cofadeiladau a cylchgrawn digwyddiadau presennol Cadw eu newid a chyflwynwyd ffontiau, lliwiau a chynlluniau newydd i weithio gyda ffotograffiaeth newydd a gymerwyd mewn digwyddiadau. Creodd PGA hefyd fideos blasu bywiog 60 eiliad i’w dangos ar wefan digwyddiadau Cadw ac Youtube, gan roi golwg agos i’r gwylwyr ar fywiogrwydd lliwgar digwyddiadau Cadw cyn eu hymweliad nesaf. Ychwanegwyd at yr ymgyrch gan y rhaglenni bach ffôn smart cyntaf erioed ar gyfer is adran o Lywodraeth Cynulliad Cymru. Roedd yr ‘apps’, a lansiwyd yn Apple App Store a Google Android Market, yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr chwilio am ddigwyddiadau a gwybodaeth am gofadeiladau a dewis lleoliadau i ymweld â nhw gan ddefnyddio mapiau Google. Mae’r dull newydd hwn yn anelu at gynyddu’r dull o ymgysylltu â defnyddwyr ac ysbrydoli llu o ymwelwyr newydd i ymweld â digwyddiadau a chofadeiladau Cadw.


what next beth nesaf 4 www.petergill.com

Above: A fullybilingual website was developed to provide Cadw monument visitors with up-todate information and news, with taster videos to showcase the Cadw experience. Uchod: Datblygwyd gwefan gwbl ddwyieithog i roi’r wybodaeth a’r newyddion diweddaraf i ymwelwyr a chofadeiladau Cadw, gyda fideos blasu i arddangos y profiad a roddir gan Cadw.

Left: Bilingual diary of Cadw events showcasing for 2011, and a broadsheet style magazine with editorial, news, and heritage images. Chwith: Dyddiadur dwyieithog o ddigwyddiadau Cadw ar gyfer 2011, a chylchgrawn dalen lydan ag erthyglau golygyddol, newyddion a delweddau treftadaeth.

05


what next beth nesaf 4 www.petergill.com

Welsh Blood Service brand review...arolwg brand Gwasanaeth Gwaed Cymru

T

he Welsh Blood Service (WBS) organises the collection, testing, processing and distribution of blood across Wales. WBS relies entirely on voluntary donors to maintain supplies to Welsh hospitals; 400 donations of blood need to be collected everyday to meet demand. WBS face a continuous challenge to gain attention and reach their audience. They required a simple, contemporary identity, to engage with younger audiences and encourage them to donate blood. PGA re-designed the existing logo, removing any obscure detail from the design. This gave the identity a clear, modern image of a heart. The branding is used across television and cinema

06

advertising, website, vehicle graphics and signage, stationery, literature, clinic panels, leaflets and posters. The creative team at PGA produced a new campaign line ‘If giving is in your blood, please help’, used for Welsh Blood Service television and radio advertising to promote donating blood. The heartrending TV advert shows a young boy pleading with strangers to donate blood outside the hospital where his sick mother lies. The adverts were followed by the launch of the WBS website and smartphone app. Since the launch, negative blood group donations have increased by 6% and the number of website visitors has increased by 22%. www.welsh-blood.org.uk

M

ae Gwasanaeth Gwaed Cymru (GGC) yn trefnu’r gwaith o gasglu, profi, prosesu a dosbarthu gwaed ar draws Cymru. Mae WBS yn dibynnu’n gyfan gwbl ar roddwyr gwirfoddol i gynnal cyflenwadau i ysbytai Cymru; mae angen casglu 400 rhodd o waed bob dydd i ateb y galw. Mae WBS yn wynebu her barhaus i ennill sylw a chyrraedd eu cynulleidfa. Roedd arnynt angen hunaniaeth syml a chyfoes i ymgysylltu â chynulleidfaoedd iau a’u hannog i roi gwaed. Ail-ddyluniodd PGA logo presennol, gan gael gwared ar unrhyw fanylyn anodd ei ddeall o’r dyluniad. Roedd hyn yn rhoi delwedd glir a modern o galon. Defnyddiwyd y brand ar hysbysebion ar y teledu ac mewn sinemâu, ar wefannau,

graffeg cerbydau ac arwyddion cerbydau, papur ysgrifennu, llenyddiaeth, paneli clinigau, taflenni a phosteri. Cynhyrchodd y tîm creadigol o fewn PGA linell newydd ar gyfer yr ymgyrch, sef “Os yw rhoi yn eich gwaed, helpwch”, a ddefnyddir ar gyfer hysbysebion y Gwasanaeth Gwaed Cymru ar y teledu a’r radio i hyrwyddo rhoi gwaed. Mae’r hysbyseb dorcalonnus ar y teledu yn dangos bachgen bach yn pledio gyda dieithriaid i roi gwaed y tu allan i’r ysbyty lle mae ei fam wael yn gorwedd. Dilynwyd yr hysbysebion gyda lansio gwefan WBS a rhaglenni bach ar gyfer ffonau smart. Ers y lansiad, mae rhoddion o’r gr wp ˆ gwaed negatif wedi cynyddu o 6% ac mae nifer yr ymwelwyr i’r wefan wedi cynyddu 22%. www.welsh-blood.org.uk


what next beth nesaf 4 www.petergill.com

Left: The ‘If giving is in your blood, please help’ TV advert shows a young boy pleading with strangers to donate blood for his sick mother.

Below: A new Welsh Blood Service website was launched which also links to Twitter, giving users instant updates on where and when to donate blood.

Right: ‘Because of you’ reminds donors of strangers who have been given the chance of life because of their kindness and generosity.

Chwith: Mae’r hysbyseb teledu “Os yw rhoi yn eich gwaed, helpwch” yn dangos bachgen bach yn pledio gyda dieithriaid i roi gwaed y tu allan i’r ysbyty lle mae ei fam wael yn gorwedd.

Isod: Lansiwyd gwefan newydd Gwasanaeth Gwaed Cymru sydd hefyd yn cysylltu â Twitter, gan roi diweddariadau ar unwaith i’r defnyddwyr ynglyˆ n â phryd i roi gwaed.

Dde: Mae ‘O’ch achos Chi’ yn atgoffa rhoddwyr am ddieithriaid sydd wedi cael siawns o fywyd oherwydd eu caredigrwydd a’u haelioni nhw.

Right: A brand new smartphone app gives donors quick-access information about donation, eligibility, clinic times, news and events and inspiring stories.

Dde: Mae rhaglen fach ar gyfer ffôn smart newydd sbon yn rhoi gwybodaeth y gellir cysylltu â hi yn gyflym i roddwyr ynglyˆ n â rhoi gwaed, cymhwyster, amserau clinigau, newyddion a digwyddiadau a storïau ysbrydoledig.

07


Tubex review brand to maintain market position...Tubex yn adolygu’r brand i gynnal ei safle o fewn y farchnad

Advancing growth

what next beth nesaf 4 www.petergill.com

T

ubex is the world-leader in the design, manufacture and supply of products to maximise woody plant establishment. The Tubex range of tree and vine shelters is designed to meet the requirements of 4 specialised market sectors; Forestry, Viticulture, Landscaping and Fruit. Tubex had used the same logo for over 20 years without a review and needed to update its image to reflect a more contemporary operation. PGA researched, developed and tested a re-designed Tubex brand mark and designed a range of marketing applications for worldwide use, representing the quality of Tubex products and services. The PGA team created a brand manual, covering marketing and product applications, signage, packaging, digital media and stationery. Tubex now have a comprehensive brand system to promote products in their leading markets across Europe and North America. www.tubex.com

T

ubex yw cwmni arweiniol y byd o ran dylunio, adeiladu a chyflenwi cynnyrch i wneud y defnydd gorau posibl o blanhigion coed sydd newydd gael eu plannu. Mae dewis Tubex o lochesau coed a gwinwydd wedi’u dylunio i gwrdd â gofynion 4 o sectorau’r farchnad arbenigol; Coedwigaeth, Tyfu Gwinwydd, Tirlunio a Ffrwythau. Roedd Tubex wedi defnyddio’r un logo ers mwy nag 20 mlynedd heb ei adolygu, ac roedd angen diweddaru delwedd y cwmni i adlewyrchu eu gwaith mwy cyfoes. Ymchwiliodd, datblygodd a phrofodd PGA nod brand newydd ar gyfer Tubex a dyluniodd ystod o gymwysiadau marchnata ar gyfer eu defnyddio ledled y byd, gan gynrychioli cynhyrchion a gwasanaeth o ansawdd Tubex. Creodd tîm dylunio PGA lawlyfr ar gyfer y brand, yn ymdrin â marchnata a defnydd y cynnyrch, arwyddion, deunydd pecynnu a chyfryngau digidol, gwisgoedd ac offer ysgrifennu.

08

Mae gan Tubex system frandio gynhwysfawr i hyrwyddo cynnyrch yn eu marchnadoedd arweiniol drwy Ewrop a Gogledd America. www.tubex.com

Right: After thorough research, the PGA design team created a brand manual, covering guidelines for using the brand across a range of materials.

Dde: Ar ôl ymchwil trwyadl, creodd tîm dylunio PGA lawlyfr brand yn ymdrin â chanllawiau i ddefnyddio’r brand ar draws ystod o ddeunyddiau.


what next beth nesaf 4 www.petergill.com

Top: The PGA team created a range of product data sheets for worldwide marketing use, representing the quality of Tubex products and services. Blaen: Creodd tîm PGA amrywiaeth o daflenni data cynnyrch at ddefnydd marchnata byd-eang, yn dangos ansawdd cynnyrch a gwasanaethau Tubex.

Above: The updated brand was carried across to a new multi-lingual content managed Tubex website – language options include Italian, French, and German. Uchod: Cafodd y brand a ddiweddarwyd ei gludo ar draws i wefan newydd Tubex gyda chynnwys mewn amryw o ieithoedd – y mae’r ieithoedd y gellir eu dewis yn cynnwys Eidaleg, Ffrangeg ac Almaeneg.

09 9


what next beth nesaf 4 www.petergill.com

Campaign for the Welsh Language Board... ymgyrch i Fwrdd yr Iaith Gymraeg Right: Eye-catching cinema foyer stands were designed and produced to work alongside the cinema advertising campaign as well as animated web storyboard banners. Dde: Dyluniwyd a chynhyrchwyd standiau deniadol ar gyfer cynteddau sinemâu i weithio ar y cyd â’r ymgyrch hysbysebu o fewn sinemâu yn ogystal â’r baneri bwrdd stori gwe wedi eu hanimeiddio.

T

he Welsh Language Board is a statutory body funded by the Welsh Assembly Government. Its main function is to promote and facilitate the use of the Welsh language. The Welsh Language Board were looking to launch a new bilingual campaign to promote the language services offered by public bodies and encourage Welsh speakers to use the language. The ‘Mae gen ti ddewis’ (You have a choice) campaign was created by PGA, along with a strong and memorable TV and cinema advertisement. PGA developed the brand based on four icons; a pen, phone, mouse and face-toface image. Animated TV advertisements in both Welsh and bilingual language versions were produced and the advertisements were formatted ready for the cinema advertising campaign. The TV advertisement was converted to mobile phone software, and web banners based on the TV campaign storyboard were designed and produced. This engaging campaign proved very popular with the target audience. Feedback showed that the animation route was well received as it was fun and upbeat without being preachy. It also portrayed the Welsh language in a positive way.

10

M

ae Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn gorff statudol a gyllidir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Ei brif swyddogaeth yw hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r Iaith Gymraeg. Dymunai Bwrdd yr Iaith Gymraeg lansio ymgyrch ddwyieithog newydd i hyrwyddo’r gwasanaethau iaith a gynigir gan gyrff cyhoeddus ac annog siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio’r iaith. Crëwyd yr ymgyrch ‘Mae gen ti ddewis’ gan PGA, ynghyd â hysbyseb gref a chofiadwy ar y teledu ac mewn sinemâu. Datblygodd PGA y brand yn seiliedig ar bedwar eicon, pin ysgrifennu, ffôn, llygoden a delwedd wyneb-yn-wyneb. Cynhyrchwyd hysbysebion teledu wedi eu hanimeiddio yn y Gymraeg ac yn ddwyieithog a pharatowyd hysbysebion yn barod ar gyfer yr ymgyrch hysbysebu mewn sinemâu. Troswyd yr hysbyseb teledu yn feddalwedd ffôn symudol, a dyluniwyd a chynhyrchwyd baneri gwe yn seiliedig ar fwrdd stori’r ymgyrch deledu. Bu’r ymgyrch ddeniadol hon yn boblogaidd iawn gyda’r gynulleidfa darged. Dangosodd adborth fod y llwybr animeiddio wedi cael derbyniad da a’i fod yn hwyl ac yn gyfoes heb fod yn bregethwrol. Roedd yn portreadu’r iaith Gymraeg hefyd mewn dull cadarnhaol.


what next beth nesaf 4 www.petergill.com

Pwyswch 1 am y Gymraeg

1

2 Left: Animated TV advertisements in both Welsh and bilingual language versions were produced with 40 second spots on ITV Wales and S4C. Chwith: Cynhyrchwyd hysbysebion teledu wedi eu hanimeiddio yn y Gymraeg ac mewn fersiwn dwyieithog gyda hysbyseb 40 eiliad yn cael ei dangos ar ITV Cymru ac S4C.

Cymraeg

4

3

Cymraeg

dewis.org.uk

5

6

11


what next beth nesaf 4 www.petergill.com

T

o promote local fish and shellfish throughout Wales, the Welsh Assembly Government’s Food, Fisheries & Market Development Division (FFMDD) needed to develop a bilingual campaign. The aim was to launch the ‘Great Local Fish and Shellfish’ campaign at the Cardigan Bay Seafood Festival. The campaign theme was written by PGA as the positioning line for both trade and customer audiences. The campaign allows traders to identify with the pan-Wales campaign, as well as raising awareness of the supply of local fish and shellfish for customers. To create an identity for the campaign and raise brand awareness, PGA designed a clear identity using a set

12

colour scheme and images that were applied across a number of marketing materials. Bilingual marketing materials included a recipe booklet featuring 10 recipes inspired by top Welsh chefs, merchandising including cooler bags and trade aprons (counter sales) and exhibition banners. The campaign was implemented at food festivals across the principality starting in Mid Wales. The booklet was also featured as a news item on BBC Wales website.

I

hyrwyddo pysgod a physgod cregyn lleol ledled Cymru, roedd angen i Is Adran Bwyd, Pysgodfeydd a Marchnata Llywodraeth Cynulliad Cymru ddatblygu ymgyrch ddwyieithog. Y nod oedd lansio ymgyrch ‘Pysgod a Physgod Cregyn Lleol Gwych’ yng Ngwyl ˆ Bwyd Môr Bae Ceredigion. Ysgrifennwyd thema’r ymgyrch gan PGA fel llinell i gyflwyno’r sefyllfa ar gyfer cynulleidfaoedd o fewn y fasnach a chwsmeriaid. Mae’r ymgyrch yn caniatáu i fasnachwyr glymu eu hunain gyda’r ymgyrch ar draws Cymru yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth am gyflenwi pysgod a physgodfeydd cregyn lleol i gwsmeriaid. I greu hunaniaeth i’r ymgyrch a chodi

ymwybyddiaeth am y brand, dyluniodd PGA hunaniaeth glir gan ddefnyddio cynllun lliw pendant a delweddau a gymhwyswyd ar draws nifer o ddeunyddiau marchnata. Roedd y deunyddiau marchnata dwyieithog yn cynnwys llyfryn o ryseitiau oedd yn cynnwys 10 rysáit a ysbrydolwyd gan brif gogyddion Cymru, nwyddau yn cynnwys bagiau oeri a ffedogau masnach (i’w gwerthu dros y cownter) a baneri ar gyfer arddangosfeydd. Gweithredwyd yr ymgyrch mewn gwyliau bwyd ar draws Cymru gan ddechrau yng Nghanolbarth Cymru. Rhoddwyd sylw i’r llyfryn hefyd fel eitem newyddion ar wefan BBC Wales.


what next beth nesaf 4 www.petergill.com Left: To highlight great local fish and shellfish recipes, PGA developed a bilingual recipe booklet featuring 10 recipes inspired by top Welsh chefs. Chwith: I dynnu sylw at ryseitiau pysgod a physgod cregyn lleol gwych, datblygodd PGA lyfryn o ryseitiau dwyieithog yn rhoi sylw i 10 o ryseitiau a ysbrydolwyd gan brif gogyddion Cymru.

Left: The local fish and shellfish recipes were brought to life with colourful new photography to show readers what they can create. Chwith: Daethpwyd â ryseitiau ar gyfer pysgod a physgod cregyn lleol yn fyw gyda ffotograffiaeth newydd lliwgar i ddangos i ddarllenwyr beth y gallant ei greu.

Left: The branded merchandising design was replicated for a series of three bilingual roller banners, complete with eye-catching new images. Chwith: Atgynhyrchwyd dyluniad y nwyddau wedi’u brandio ar gyfer cyfres o dair o faneri dwyieithog, ynghyd â delweddau newydd mwy deniadol.

13


what next beth nesaf 4 www.petergill.com

celsagroup

14


what next beth nesaf 4 www.petergill.com

Celsa Steel brochure for potential clients...taflen Celsa Steel i gleientiaid posibl

C

elsa Group is one of the world’s largest privately owned steel companies, with over 8,000 people employed in 15 locations worldwide. Celsa Group manufactures steel exclusively in electric arc furnaces, using scrap metal as the raw material for 100% of their products. Celsa needed a promotional tool for potential clients, to explain how the company works, their projects and products. The creative team at PGA designed a landscape brochure, containing information on company history, site locations and current projects. Professional photography was used throughout the brochure to illustrate Celsa’s people, products and locations.

p.com

The brochure was printed on uncoated recycled stock, to reflect the client’s environmentally friendly ethos. The end product was very well received by Celsa and their clients.

Below: A landscape brochure was designed to explain Celsa Steel’s mission, products and projects, as a marketing tool for potential clients.

M

ae Celsa Group yn un o’r cwmnïau dur sydd mewn dwylo preifat mwyaf yn y byd gyda dros 8,000 o bobl yn cael eu cyflogi mewn 15 o leoliadau ledled y byd. Mae Celsa Group yn gweithgynhyrchu dur mewn ffwrnesi arc trydan, gan ddefnyddio metel sgrap fel deunydd crai ar gyfer 100% o’u cynhyrchion. Roedd ar Celsa angen teclyn hyrwyddo ar gyfer cleientiaid posibl i egluro sut mae’r cwmni yn gweithio, a beth yw eu prosiectau a’u cynhyrchion. Dyluniodd y tîm creadigol o fewn PGA daflen ‘landscape’ yn cynnwys gwybodaeth am hanes y cwmni, lleoliadau’r safleoedd a phrosiectau cyfredol. Defnyddiwyd ffotograffiaeth broffesiynol drwy gydol y daflen i arddangos pobl, cynhyrchion a lleoliadau Celsa. Argraffwyd y llyfryn ar stoc wedi ei ailgylchu heb ei orchuddio i adlewyrchu ethos cyfeillgar â’r amgylchedd y cleient. Cafodd y cynnyrch terfynol dderbyniad da iawn gan Celsa a’u cleientiaid.

Isod: Dyluniwyd llyfryn ‘landscape’ i egluro cenhadaeth, cynhyrchion a phrosiectau Celsa Steel, fel teclyn marchnata ar gyfer cleientiaid posibl.

15


what next beth nesaf 4 www.petergill.com

New design for holiday cottages brochure...dyluniad newydd ar gyfer llyfryn bythynnod gwyliau

A

s one of the most popular holiday locations in Wales, the Brecon Beacons thrives on its tourism industry. Brecon Beacons Holiday Cottages is the only self-catering cottage agency in the area. With over 300 beautiful properties to let, the annual direct mail cottage catalogue is the most important marketing tool, alongside the agency website.

PGA run the Kidney Wales Cardiff 10K run. Four team members of PGA bravely took up the challenge to run in this year’s Kidney Wales Cardiff 10K run. The race, in which over 2000 people took part, was started by Kidney Wales’ latest patron Alex Jones at Cardiff City Hall. The race proved to be a huge success with everyone involved and PGA would like to say a big well done to Chloe, Simon, Jason and Chris for taking part.

For the 2011 brochure, PGA created a new design by structuring the properties by the number of beds per cottage. The sections are colour-coded, making it easy to navigate for readers. The client was extremely pleased with the outcome of the brochure, which was published on schedule for a pre-Christmas direct marketing campaign.

PGA yn rhedeg ras 10K Caerdydd Aren Cymru. Derbyniodd pedwar aelod o dîm PGA yr her o redeg yn ras 10K Arennau Cymru Caerdydd eleni. Dechreuwyd y ras, y cymerodd 2000 o bobl ran ynddi, gan noddwr diweddaraf Arennau Cymru, Alex Jones, yn Neuadd y Ddinas Caerdydd. Bu’r ras yn llwyddiant enfawr a hoffai PGA ddweud diolch yn fawr iawn i Chloe, Simon, Jason a Chris am gymryd rhan.

F

el un o’r lleoliadau gwyliau mwyaf poblogaidd yng Nghymru, mae Bannau Brycheiniog yn ffynnu ar ei ddiwydiant twristiaeth. Bythynnod Gwyliau Bannau Brycheiniog yw’r unig asiantaeth bythynnod hunanarlwyo yn yr ardal. Gyda dros 300 o dai hardd i’w gosod, y catalog bythynnod blynyddol sy’n cael ei anfon drwy bost uniongyrchol yw’r teclyn marchnata pwysicaf ynghyd â gwefan yr asiantaeth. Ar gyfer llyfryn 2011, creodd PGA ddyluniad newydd drwy drefnu’r eiddo yn ôl nifer y gwelyau ym mhob bwthyn. Mae’r adrannau wedi eu codio yn ôl lliw gan ei gwneud yn hawdd i’r darllenwyr eu darllen. Roedd y cleient yn hynod o falch gyda chanlyniad y llyfryn, a gyhoeddwyd mewn pryd ar gyfer ymgyrch fasnachol uniongyrchol cyn y Nadolig.

Going green. Environmental awareness and responsibility is now a top priority for most businesses. Gone are the days when recycled paper was dull. We’ve chosen to print this edition of ‘what next’ on Robert Horne’s Revive 100% recycled uncoated paper, made from 100% post consumer waste. Troi’n wyrdd. Mae ymwybyddiaeth a chyfrifoldeb am yr amgylchedd nawr yn brif flaenoriaeth i’r rhan fwyaf o fusnesau. Mae’r dyddiau pan oedd papur wedi’i ailgylchu’n bapur dilewyrch wedi hen fynd. Rydym wedi dewis argraffu’r rhifyn hwn o ‘beth nesaf’ ar bapur wedi’i ailgylchu 100% di-gôt Revive gan Robert Horne, sydd wedi’i wneud o wastraff ôl-ddefnyddiwr 100%.

Contacts Cyswllt: jason.gill@petergill.com emily.moores@petergill.com Tel: +44 (0)29 2037 7312 Peter Gill & Associates Limited 256 Cowbridge Road East, Canton, Cardiff CF5 1GZ Wales UK www.petergill.com

16

Above: A new brochure design was created by structuring the properties by the number of beds per cottage, with a colour-coded section for ease of use.

Uchod: Crëwyd dyluniad ar gyfer y llyfryn newydd drwy drefnu’r eiddo yn ôl nifer y gwelyau ym mhob bwthyn, gydag adran wedi ei threfnu yn ôl lliw i’w gwneud yn hawdd i’w ddefnyddio.

Peter Gill & Associates Cyfyngedig 256 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Treganna, Caerdydd CF5 1GZ Cymru DU www.petergill.com

what next 4  

The news broadsheet about the work of design agency Peter Gill & Associates

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you