Page 1

Biuletyn www.euczelnia.pg.gda.pl

euczelnia@pg.gda.pl

Biuro projektu: tel. (58) 348 63 84

1/2013

Kierownik projektu: mgr inż. Piotr Falc

eNauka – jednolita baza zasobów

Naukowe portfolio buduje wizerunek

Ważenie potencjału naukowego

Projekt „eUczelnia - opracowanie i wdrożenie na Politechnice Gdańskiej platformy udostępniającej eUsługi dla społeczeństwa informacyjnego województwa pomorskiego” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Poddziałania 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego.


eNauka – jednolita baza zasobów badawczych Popyt na usługi on-line ciągle rośnie, dlatego informatyzacja Politechniki Gdańskiej wspiera coraz więcej obszarów. Po rozwiązaniach ułatwiających obsługę i organizację toku studiów przyszedł czas na moduł dedykowany kadrze naukowej. Najnowsze rozwiązanie z Centrum Usług Informatycznych to

plików, aby pracownicy wydziałów nie musieli wprowadzać

eNauka. Moduł jest następcą wdrożonego przed laty syste-

wszystkich danych ręcznie. W ten sposób procesy zostały czę-

mu APIS_NB, który pierwotnie pełnił rolę ewidencji opisów

ściowo zautomatyzowane. Nie dotyczyło to całego zakresu, ale

bibliograficznych. Obecnie APIS_NB służy tylko do odczytu

zdecydowanej większości – wyjaśnia mgr inż. Piotr Kwasiżur,

i - jak twierdzą użytkownicy - jest skarbnicą wiedzy na temat

lider inicjatywy eNauka.

publikacji stworzonych przez naszych pracowników.

Jako kryterium jakości pracy jednostki można przyjąć liczbę

To, co umożliwia eNauka to między innymi ewidencjono-

uzyskanych tytułów czy opracowań naukowych. Jednak śro-

wanie i przetwarzanie informacji na temat działalności

dowisko naukowe podkreśla, że równie ważny jest sposób

naukowej uczelni. Pierwszą okazją do wykorzystania danych

prezentacji tych osiągnięć. W tym kontekście eNauka poma-

zebranych w nowy sposób była parametryzacja jedno-

ga w realizacji obowiązku raportowania.

stek naukowych. Działanie polegało na uzupełnieniu tabel

Choć system jest jeszcze rozwijany, już teraz w znacznej

przygotowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

mierze upraszcza procesy wyszukiwania, bo dostarcza rzetel-

Wyższego. By wywiązać się z niego należycie, konieczne było

nej wiedzy o uczelnianych zasobach naukowych. Narzędzie

stworzenie narzędzia, które skutecznie pomoże zebrać roz-

będzie także pomocne w trakcie zbierania materiałów do

proszone informacje w jednej bazie.

opracowania Raportu z działalności PG.

– W ramach modułu został przygotowany mechanizm eksportu

eNauka Nowe funkcjonalności • Ewidencja czasopism naukowych

Raporty i sprawozdania • Tabelaryczne ujęcie dorobku

wraz z aktualną punktacją

naukowego wg jednostek admini-

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

stracyjnych lub autorów

Wyższego • Historia punktacji czasopism i innych form publikacji • Zaawansowane mechanizmy wyszukiwania publikacji

• Raport z Działalności PG w ujęciu rocznym • Ankieta jednostki naukowej dla Ministerstwa

Zakres usług wykonanych • Publikacje monograficzne • Artykuły w czasopismach naukowych • Ekspertyzy, normy, patenty, doktoraty • Działalność artystyczna • Uzyskane stopnie naukowe, nagrody i wyróżnienia

• Profil naukowy pracownika

• Pełnienie funkcji promotora

• Profil naukowy jednostki

• Członkostwo w towarzystwach, instytucjach, organizacjach, redakcjach, zespołach eksperckich • Członkostwo w sieciach i konsorcjach naukowych • Uprawnienia do nadawania stopni • Wydawane czasopisma

2

1/2013


Naukowe portfolio buduje wizerunek Co skłoniło Panią do tego, by zaangażować się w prace grupy roboczej rozwijającej system eNauka? Ewa Klugmann-Radziemska: Moją ideą było zebranie danych na temat dorobku naukowego i organizacyjnego jednostki w jednym miejscu. Jako kierownik katedry chciałam także, by ten spis miał charakter dokumentu, a nie samodzielnie przygotowanej notatki w formacie Word. Dlatego pracujemy nad wygenerowaniem wiarygodnego raportu, opatrzonego sygnaturą uczelni, co nada mu rangę dokumentu. Skoro Politechnika pozyskała dofinansowanie w postaci projektu eUczelnia to uważam, że warto z niego mądrze skorzystać. Na razie przeszliśmy próbę zebrania i usystematyzowania danych do oceny parametrycznej jednostki za lata 20092012 i raportu z działalności uczelni za rok 2012. Jednak już teraz widać, że eNauka eliminuje potencjalne błędy, pozwala oszczędzić czas. Proszę opowiedzieć, jakie są Pani doświadczenia w zakresie raportowania dorobku naukowego? EK-R: W przypadku postępowania habilitacyjnego lub o tytuł profesorski oraz wnioskowania o nagrodę Rektora należy zebrać w jednym dokumencie coś w rodzaju swojego naukowego portfolio. Spisanie wszystkich publikacji do tej pory zajmowało wiele czasu. Z racji tego, że dane znajdowały się w kilku bazach, zdarzały się pomyłki przy wpisywaniu punktacji. Jak eNauka zmieniła ten proces? EK-R: Moduł ułatwił mi wgląd do danych, jak również ich przetwarzanie. Te same zbiory mogę oglądać w różnych układach – w zależności od tego, czy robię zestawienie na potrzeby katedry, czy Ministerstwa. Jako uczelnia dążymy do systemowego składania zestawień. W działaniu tym niezwykle istotna jest również jakość sprawozdawanych informacji, które według mnie powinny być jednoznaczne, rzetelne i wiarygodne. Warto również mądrze się chwalić dokonaniami. Jaki jest przepis na zmobilizowanie personelu do korzystania z nowych narzędzi? EK-R: Uważam, że osobisty kontakt z pracownikami pozwala im uświadomić, że narzędzie jest ważne i przydatne. Najpierw trzeba wykonać konkretną pracę, żeby móc później korzystać z zasobów systemu. Dlatego jednokrotnie wprowadzone dane na temat publikacji posłużą pracownikom do wniosku o awans czy nagrodę, a jednostce ułatwi to przygotowanie różnego rodzaju sprawozdań. Skorzystają na tym nie tylko poszczególni pracownicy, ale również wydziały, a w efekcie cała uczelnia. W ten sposób budujemy prestiż Politechniki Gdańskiej.

1/2013

Prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska jest Prodziekanem ds. Rozwoju Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, kieruje Katedrą Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego, która zajmuje się badaniami w zakresie: zasobów, możliwości pozyskania, konwersji, magazynowania i transportu energii, w tym energii ze źródeł odnawialnych. Jest autorką ponad 200 publikacji naukowych i referatów konferencyjnych oraz siedmiu książek i skryptów.

Na jakim etapie tej drogi jesteśmy? EK-R: Nie oczekuję, że informatycy bezbłędnie przeniosą różnego rodzaju przepisy Ministerstwa na język systemu. Chciałam jednak podkreślić, że podczas prac nad eNauką nie było takiej sytuacji, że któregoś pomysłu nie da się technicznie wykonać. Zaangażowanie zespołu programistów z CUI oraz grupy roboczej pozwoliło nam wypracować metodę zbierania danych. Jedyny problem to czas potrzebny na realizację kolejnych funkcjonalności. Jestem przekonana, że nasze starania zostaną w przyszłości docenione przez współpracowników, jak również komisje akredytacyjne.

3


Ważenie potencjału naukowego Dział Spraw Naukowych był jednostką koordynującą proces zbierania informacji do Ankiety Jednostki Naukowej na podstawie rozporządzenia* MNiSW. Zadanie było o tyle trudne, że swoim zasięgiem obejmowało lata 2009-2012. Mariusz Madajczyk: Na opracowanie materiału uczelnia miała dwa miesiące. Wydziały, co prawda dysponowały częścią danych, ale miały one charakter rozproszony. Dodatkowo liczne zmiany wprowadzane do Ankiety przez OPI powodowały konieczność powtórnego zbierania informacji. eNauka okazała się tutaj pomocnym narzędziem. Pozwoliła ona na jednoznaczne i uporządkowane zebranie danych, które obecnie przetwarzane są na wiele sposobów. Co pokazały te doświadczenia? MM: Przy okazji przejścia przez proces ankietyzacji mogliśmy przede wszystkim zweryfikować kilka istotnych funkcjonalności systemu eNauka. Z punktu widzenia politechniki narzędzie ujednoliciło rozproszone dane, a to z kolei znacznie ułatwiło i przyspieszyło proces raportowania.

inwestycji. Na tej podstawie przyznawane są im odpowiednie kategorie. Od nich zależy przydział środków na dalszą działalność jednostki, a także prestiż całej uczelni. Na wyniki ankiety przyjdzie nam czekać do października. W środowisku akademickim pojawiają się jednak wątpliwości, czy potencjał naukowy jest czymś, co faktycznie da się zmierzyć? MM: Każda publikacja ma swoją określoną przez Ministerstwo wagę punktową. Zasady są zatem przejrzyste. Politechnika ma tę przewagę, że zbiera informacje za pomocą elektronicznego formularza. Parametryzacji nie należy się bać, bo każda informacja zwrotna może być motywacją do zmian. * Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 lipca 2012 roku poz. 877 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

W jakim celu i jakie dane sprawozdaliśmy? MM: Zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki wszystkie wydziały są poddawane parametryzacji. W tym celu każdy z nich przedstawia informacje na temat dorobku naukowego i organizacyjnego, infrastruktury badawczej oraz

mgr Mariusz Madajczyk – kierownik Działu Spraw Naukowych, który zajmuje się koordynowaniem spraw związanych ze studiami doktoranckimi (m.in. konsultacje regulaminów i przepisów, stypendia naukowe), prowadzeniem dokumentacji prac naukowo - badawczych, raportowaniem do MNiSW, GUS, udzielaniem konsultacji przy składaniu wniosków na Działalność Statutową czy inwestycje aparaturowe.

1. Wyszukiwarka prac n-b

3. Formularz dodawania nowej pracy n-b

2. Katalog czasopism naukowych

4. Fiszka o publikacji wyeksportowana z poziomu wyszukiwarki

4

1/2013

eUczelnia - Biuletyn - 06/2013  

Biuletyn eUczelni - czerwiec 2013

Advertisement