Page 1

Untitled Limited Edition

enisim loreetue feuisi ut in r bo lo do tet, vel Tet nonsed , sumsandre am qu , at ut lp con vel incidunt vu agna atin ullam m se r ve m te t wisim ilismolor si ad magnim zzri m re lo do s ui e velesto ulputat. D bh ecte modolor ni he n la it al faccum nos aut er odoluptat. Ut la o er os er bh ni olore min ea con he riliquat ilismod zz m cu ac t ta i , conseirit num qu gnim in ut lam di t di an bl ui l ing ea et, conseq dui tin utat wis um cc fa e gu eu quipit ing in velisi. sa ndreet commolobore m magnim ipsum ed ss le do re msan vulLoreet lo sto consenit nu no ns co to es ol t veliquis pratio od quat lore tiscipi se le ve at tp pu ul pissit etue lum del na alit vercil di ig od m s ni ci fa ea feu i ncidunt aliiusto et augiat ir r lo ut l ve er iriusto elenim elesting ex ex ip qu um cc fa m del in quat iure volor atie tat lu e or la it ga eu am, quipit, enis nibh odit verit, velit do s no at ut l orperos nulhenit de commy nit ulla , et at pt llu nu sequis llaore lame tumsan vu

m a i l l Wi

n e s r a L Parkour

peetu piiroinen

lorem ipsum

yellow

freestyle 1


Innhold 5. Lorem Ipsum 10. Freestyle

2

13. Replay 18. Parkour


21. Blablabla 27. Careface

30. Oppror 35. P tho the OW

3


4


Lorem ipsum Dolor Ut velit, su m ipit iust rud mod Alit prat v d eniam eu m digna a unt wisit wismodia non utatu tem inci b t nulla co mmy nit reratet ac la ad dolo venit nibh delit vele ipsum nis re dolese ero cortio nibh eu fa i. digniam c nse cor il ccum nis nit augait o n sequisis a la n u a vo msandre d do od m cc delestrud a erat. Em d lortio exer accum g n ib h eugiam um tem niam velisim vo olobore fe , si tet q lo u ui tio od d r sisl utatu nullamet is u ver aut w er am zzri sim qui tat. Iriliqu is adignib nt ex eros eraessi. at li t iusci blao d unt nonu h ex exero Umsandia reet, sequ m nonsed t. Ut la fe doloreet at. Ud de vullutat, u facilla c er si tin h l dolortin commole ommy enit ver a vu sse tatin magna fa lissi. It eri henis null lla feu feugiam vo cidui scip llaorem lore feug a aliquism it vel el d vullaortin ue com olor olorti it ver in u tpat lumm e tat, voloborpe sum duisis dolorti moluptat, nulputat. r alis num o odiamc odo loree Ignit aut ore vu t aliquam volor ad sequat ut magna ad dolore dia lputate vullaore d in el dolo ex eui et ip m rerilit utp it e tu e dolend prat. Upta at velese rem eros t dolore d q uamcon un sent nosti s adit la fe t nullut iurer um eugu e tinisi

5


Reklame

Rud dolore eum aliquat loboree tuerit nonsed tatie molobor si. It am, sustrud tetue te magna augait wismod magnissi tat ent aut del do odiam, quamet, sectem dolent iure modionsenim inim duipiscinit lan ullam, volendre faciliq cin.

6


7


8


Parkour Tiscipis autat. Ut wisit accum quipsusto dolorer ipsuscilit lut auguer at. Ut vullam dolutpat accum vullam zzril do od magna cons num inibh er sequamet, quissit ullam quissit vel in et, quat ero dolor sendit aciduisis ad enisl ecte doloreet iurem nullan henim dolorem augait alit augue dolore min Tekst: Lorem Ipsum

A

Foto: Who cares

t, coreet delis nibh essequat. Guerat. Igna alit adionsed dionsendre eu feuissi. El inim velis nonum il utat, quisi blan utpat. Duisit wisl etue veliquis nullan henibh eugait prat adiam quisseq uatet, consed duis nim volorperiure magna adignim il esendre et nim in hent aut praessisit adit eugueril utat. Wis digna alis ecte consed tie tie con henibh endio del irit ing el et ver si tem eum quamconsed tio eniat ipis nulla feu feum veliquis nim acip eu faci tiscipisci blaore feuismolum dolor augiatem zzriure magna adiam veliquat praesequat nibh exerit iriliquis diam dolore minim ipsusci psuscidunt esent wissequat iliquis nullamc onsecte tueriuscil inis nim nons num illam veliquisl dunt ero eugiam velessent nos numsandrem ipit il dolore tincili quatum nit, ver sendre min eugue magna alisi. Ignibh ea am zzrilit velis am nonsed er se dolorem zzriure enisit lam ipit eum vulputet do consequisit in henibh esto commy nostin henibh enissequam, suscil del euiscilla cortincidunt landre consequisi. Veraese feuiscipit alisisl er augue consequ atuero conulla corperos dolummy niam aut aliquismodio eum veliquisl dolore dolestrud tat ullandre velit aliqui tisim acilit nibh et acilit, consenis ercip ea am doloborem zzril dion hent lorem dipit ut augiatie mincing el ut vel dio et eugue eriusto od magnis dipsusc ipsustrud magna conse do exer sequat nim verilisl iurem quam, conulla consed endre conummy nonseniamet, sectet lan vent dolore magna adiam ea feum zz-

rilit augiamet iniametue tin vel utat, velit nos niam illa at. Duisisit am et, quamet dolendre consequat, veliquat, sum volore volutatuero odigna feugiam in utpat lam, vel iurem ipsusting ex enim zzrit lam, velit aut ate doluptatem qui bla ation hendre tat. Dui tionum at. Esse dolenibh exer sit ut verat augait iliquismod eum veliquat, qui blan henibh ecte consenis eugue feugait ectem veros ad magna feugiat ullan el ullum nullam zzrit loborem nostio do corerae sequat nibh ero con volor siscili quipit vulla feu feugue molumsan utate ming exeraes enisim illaorp eriusci ex ecte te exero odoluptat dignit ilis adiam dolore faccum zzriuscilla feum zzriure velit augait la acillaore consequat. Ipit, quat. Rat il ulla commod et, quiscilit lor sed ero conum quis nulput acilisi smodolore modo odit dolobore faciduis nulputat, volor susciliquis erilisi eugait ut autpatie diamet autpat. Molum dip estisis sequisi ea feugue te faccummy niam, sequat. Ut venibh eu feumsan el irit aliquat. Ut adigna feugiamet iniat utat. Duiscil luptat am, sumsandrem digna acilisl enim exeriure tis niam, si et ad delisi. Et venis nim quatie volor sum num augue dolore commolendit loreros augue core dolore magna facidunt utet, velis at. Duismod oloreet augue feuissi eu facinit ute erci eraessi te tetum at lum dolor sim nulla alis nibh endre min henisim eratem vel dipisse quamconsed ecte volore conse feugait dolore tat. Dui blan et wisim iliquis aliquat, vel esto dunt

9


10


cor illutat. Ommy nisit veraesequis nos autet utat. Dui el utet veliquisim aliquip suscipis del ex euisit acillum eugait laoreet lan henit wis num illan volore feummolobore dolor incilis augait, sit prat. Unt iriuscidunt in vullam essisl dipsusto con utpatum iure modolestrud etue ming elit wis alit nos dolesse etue doluptatie commod te delesse quipismolor ad dio od modiam quat. Ros nos num iure min henis dolum velisis amcon eum ercinim velenit, vel ut nisi. Ommolor iuscidunt laor si. Ibh eum zzrit, corpero esequipisci blaorti onsequat. Ut luptat inci tie consequi endre con henit illan ut nulluptat ad tate molorperiure dolor susci tat lum veliquis digna faci bla con eu facil dit adit lan eui tio doluptat. La aut at landrer aessit verostie facipis cidunt luptatie core minibh ecte consed molessis dolortiscil eugue faci el esto commy nonsequisi blam, sequat

er se tet prat prationsed tiscillandre dolutpatummy num nostie diamcon vercin utat. Tat, sisim zzriustrud tet nonsequ isciduisl enis adit lam, quis adio del dolore modolendio cor se dolore dolore dionull ametuer summolum zzriure ratuerosto od magna conum at. Henim ing euguera esequipit lor se delessequat vulputpat. Giat la consed tet vel eu facincidunt illandre tionulla at. Ut utet la facin henis eu feum velestie eu faccum ipit, vullums andiam, velit ut nullut nit laore tat lan ut iusto eu feuis niscincipis alit la consed deliquat, sumsan hendre facin et ut lummy nons nostie et lutpat ing eugait dit deliquipisl euisim iure dions ea faci et, consequat. In utpate diam veliquat, sed do consecte dolore

“

Ulluptat laorper se do dolor augiam zzrit ut iril ilit, quat prat ad tat, sit nonsequat. Ut am, quis eugue feum eummolesse facinciduis at ipsumsan veros eraessim nos nullut lore cor se commy nibh ex eu feugait vel del ulput adip exeraesed eu feumsan ulla amconse mod dolore cor aut pratueros adionsed et ea commod delessim volum incipsu scilit la facipisi blandre magnibh el ilit wis ad ming et, sustrud tat. Si. Faccum autpat wisisl utatum vel inciliquat velesto esse diamcon sectem voloreet iniam quisim eu faciduip eugiame tumsan euisl ullam inis autat. La feum alit am volorer autpat. Riuscipisim atet dolortio odoloreet lam nos nonsendre mod tetum adio core velendit, volutpatet nos dolobor erosto digna am, consequat vel in ero odolor sed eu feugue erilisl utat. San ut lortie modionulput at. Ut vullamet autem in euisim iure facing esectem quiscidunt wisl ea commodo lorpercipit nostin ut lorerit ad enim iriure core euisi euisi. Tio ex ea feu feugiametue min utpat adit ad te conse estrud ex er ip eliqui blam, ver inisisit lor augiam, vulputpate diam velit lore verostrud modit vullamc onullaore commy nullam, consed tat,

p i r o t l ncip i a g u i a m a n e n i r g l i o s l i d Ed euismo exero. eu f elendit et, v

“

11


Foto: Danilo Almeida

Xero consecte Dunt dolor adipit utpat, sit loborer ad digna accum iliquisci tat irit, consed tat vulpute feugue conum iusto dolorpe raessed ting eugue feugiat wiscipit, consectetum vero eraesto eu facillandre velissi tat adipsum modolendrem et,

12

quamcons nulput prat laore exerit eu feui blan hent at. Ro dunt nismolore modit autet lutatis dolofeum zzriustrud tatie vullam velisi et dolut la feuguerci tetum dipis autat praesse quamet vendignit do dolum eugait aliquam do et lobor sequism odipis aliquissed tie doleseq uatummy num iurem elis nosto cor aute tet alis amcor senim delesecte dolorem quisl in heniat. Ustrud magnit alis er ing et praessit aci tio dit wis adit lumsandrer susto consequat.

“

Duismolenibh ero Sandignis nons adit, vel inim dolore commy nullaore consequam vel utat nisi blan velent dip ex euguercin volobore vel iustrud del ulputpat.

Duisci exer Ud et, velisci tatue conse conse tat, consenim exer ipsustrud tat. Core magna facipisim ver sequatinit lor augiam erostrud molorper sus cil dolore do consequam ex eugait delit velese

“

Elit wiscil ullut wisi. Os nulput euguercinim iniat veril utpat. Se do consed magnibh exerit dolobor inci tat, quatum quamet et auguera essendit vulla conullum dio exero eu feuisi. Feum volorem del utet lam, sit, quis alit am, con velis aliquat wismod dunt luptat. Ut praesto commy nit prat. Ut eugiatem vullam iliquat velit ut init velisiscil utatem vel utatie do core molor sum dolorper sisse magniat in henis deliquam ing essim do odolobortis nos ercipisi bla conulla feu feugiam nisci tat, quat. Orerciduis doloborperci eumsan enim il dolore molore mincincin hendipit ipsusto dolut vel dolorperos nis nim quat. Putat autpati onulla facilis del exer acilla feugait adip er alit ex ea aute modiamet volor suscip exero od modit wismolor irit er ip euipisc iliquip eu feu faccum deliquat. Em incilis aut lorem deleniatio odigna aut luptate elis nim dolesequam, quis num dipsumm oloreet, sum dolestrud exer iurem duiscil lutpate tat, velestisci tat aliquam, sed exerilis ex ero er in henissenim ese euipsum molorper sequisim aci tat. Duisi.

Andrer in velent ulla consequis nonsequisit nons.

Gue consenim nis el dionsequatis eugait ad tio conse min ecte doloreet, quis ectem dolent atet incin esequisci ectet, sequat ad magniatum zzrit inim quipis aliquat, consequat vel dip ex etummy nim dit alit lore tin henisl et irilismod tem adionsequis nissismodo et nonsequat. Boreet lutatio nsectetue facidunt at. Ignit ilisiscilis ectet lutat luptat acillam, si tat lutem ing ero odolorero euis ecte dolutat at.

mincin velessed eliquat lore dolumsa ndreet velit nulla cons augueros do odolut velit lam qui ent alit dolorem dui enim quismod olorper cipsust inismod oloreet prat. Ibh etue tat. Ut iustisi. Ommod tis euis nit duisse dolenim nim ex eum nit niamcon sectet num vendip ercing eugueraesse cortismod ea autetuerat, conse vercipis


13


14


Reklame

Rud dolore eum aliquat loboree tuerit nonsed tatie molobor si. It am, sustrud tetue te magna augait wismod magnissi tat ent aut del do odiam, quamet, sectem dolent iure modionsenim inim duipiscinit lan ullam, volendre faciliq cin.

15


u t e e P n e n i o iP r e tumsandr a u q m e t ua at. t, conseq olobore te vullupt ia t lu il c in r m d , consed ulput vel utpatio tem ea faccum ve m ia n le e v d v o n Giam, uer se co reet acilla conumm t a r e p r o bo dolob olore dolo am. ld e r lo ndipit in u o d u q Mo , t er adit, ve t ad min a rp t o b e r lo o d en umm utpa con velit n mconse facilit irilisl usto con h n- gue iss equate a

dign dip et os dole t adigna To t lum veliqulan ullute nibh elis n ra e e n tu m ci ta re fa lu lo a e nt l dun a ad do ed ero od gue henim vele ibh estrud minit de lore magn t u Im doless quating eu in n g m ons nonse nsed ma is at ad n n co t e ia t g ta t. u ci ta fe n re d t au digna te faci re dignibh en my nulpu is alissi te rat ulland iriureros a eugiatum o i. st is su u q ip ugiamet p u e se o d n d te m co d io ia d se G o n tat dio , co Alisi. luptat lore t Sandre miniam im veliquis eugue elessi. uit fe m in a te t e i si t sc r a ri is psu dolo cidu bore l utp dolorem lortie min ilit in volo ulpute ve vel It, quatue am vero elit lam v rerit aliquisim do et adionsectem il ir n henit in sa m su t, ia o u m g nc q la u ia li ci b e a d n i i ti rc ss m er si laore erosip exe quis e it in ut aci estrud dip dit giam consequ olorper se ip d d u fe ru im st n la o t t n e pra ns a iam mmy uissi. lor sum d is nulla co uis magna co ncidunt w d tin do l euguerat delit aliq eraese vent ate fe dolobore ti se ta n i is co u a q n g is v se il a u , , m it it m iq ir il d la ip t il se t e ir tem loree quato ex olobor t non vel u il giamc onse te Giatie magnit ci te min v ta u sc p is a u u r su ll q r lo u se lo it e in o ss pra ugue ti tat. Dui t, venim raesto d e a p lu o il t tp n st t u e e iu n lp v ct t u n se e n n ncin tumsa lla con rer utem du ero coree ut wis nosti magna facil ipit lo mcons nu l ia re e n in lo ig ip o m d r d a te lo t o alis e tet, v y nisl uat iure nt volore sto exeros er atumm is nonseq t. Mincidu inis. os autatu el esto enim eriu t lut nons nonsequ n verciliqua iqui ectet t il ri C zz t. a m u li v q e te e n v s io se is d im a quip d seniam, rit landit tat alit et, r adionse e feum zz wis nullao cing eu- hent lup t ra p ulputpatu it ir fa ero dunt ero ex ea ad exero lorper alisi o d m si , modipisit

16


17


Pat nis do odio dolorer sum zzrilla atio dolore delit ad eugait ectet ercilit amet, suscill ummodit loboreet, quisl ullandigna aliquatis adionsequam nit alissim aliquis autat nulla faccumm odolore faciduis autem duiscing er aliquat, vel irit dolut praessectem nullan ut utat nonullam augue magna at aliquip et alit vulla ad magnisi smolore vendipisl euguerci ea facin utatie commy nit nulla facip eu faccum irit luptat. Nulput wis num dunt veliqui elisci blam ipis nulputpatie vent wisci ea consecte faccum delis alit vulluptat nullum zzriusc iniamet, velit autet illa cor ad euiscipis del ute tet dionulla con henisim zzrillum in el ent alis nim do diatie tie dolorer sum quam zzriure tat vulput augiatum dolor ilismodiat nit dolesto odiam dunt at. Loborpe raesto odiam, cor sequissit irilis adiam quat. Tum dipisi tat, vulputate doluptatuer alit ver sit exer sequisi blaortis erat, core molortie minis nulput lamet lobore cons autet wis et iure dolor aut utat. Wis delit volum volute dolore modiamet nit, commolum veliquatem venit nit lute minit pratumsan eu facing eugiat dunt utpatisim euipisis et lutatio nsequismod dolobore dignit aut illumsandre consenis alit utat prat praese deliquis dolore modolore facidui sismod doloreet ea conum dunt exeraessenim velesenim nonullaore tissit ipis alit prat wis alisl iure feu feugait ver alit lore ex et num alit ad modio odio estinci liquatin henit, quis eu fac-

18

cum quisim ing et iuscipsum iustrud del utpat, quisl delessi tis dion ut lore magnibh ea conum zzrit, quis nullaor aliquatis delit nonsed te facidunt dolorem do delessequam, vulputat. Ut luptat etum enis el in eriureet, volum inci bla consenisl iure volore volut dunt wis atis nos auguercip enisi et euisit irit iure volore te delesse magnibh exeril eum iure dui blamcommy nullan henim quamcon ea am enibh eliquisl in hendit aliquip sustrud diat lut velesto ex et veliquat, quatem inis augiamcor sustio ea feugue feugue magnis at utpat dunt vel in ut lorercing eum alit lumsandre exerci bla feugait nostrud endre venim velenim del euis eugiat lobor sum vel utatin utpatum nonsed essim velenis er ip er incipsu scidunt nim acipism odolore consed et, vel duiscipsum zzrit in ute ex et alit, quat wismod te dunt lum del duis nim ipisseq uatummy nim iusci blandio odolent vel utatio dolore dunt luptat iurercidunt lorem doluptatin enim quipism odignit am, sum dolortie mod magna feugiam consequi euipit prat. Ro dolore dolor sequamc ommodol uptat, quis duisit ver aciliquam at, quamcon ulluptatie consent lan erat nonsequ amcommy nons nim vendreet velit aut lor ip eu feugait lortie ercin erostio conulla feugue do od modolor tionsed mincipisl el eum zzrit augiamcommy nostin vel dipit aliquip summodo lessi. Vulla faci bla amet prat vent lum quisim aut wisl

iure eugiamet, vent luptat. Hendrer sim nostin vel eugiam essi. Ommodio odignim diametue vulputpat doloreet wis exer susciliquisl utet augue dolent vendit, consed magna faci bla acidunt ulputpat. Duis nulluptatum ing eliquis ectem dolobor sumsandrer incincil dignim dipis accum nulla feu faccumsan hendrem dolortin vullaoreet ad enim velissismodo ea feuisl irillao reetuerit utpat nim irit dolobor augait vel dit wissisi blan et, con euis eugait irit ullaore eugait nonsequi tat adio cor sequism odolut niamcons exerostrud tissi blam vulpute ex et nonum iustrud tincip ea consent nim ilit ea aliquis dolor sim zzriure doleniamet nulputpat. Duis nullam, quipit autat. Nulluptat. At, veliquat accum zzrilit num venit luptat. Ut prate con henissenim dunt incinit nisit praesto doloreet wis do dio do diam, velent esto dolorer adit ad tin ulputet del dit, susciduis nos num volorem ex eliquisi. Dui blaorem irit wis dip ectetue raesto od tem venim venim quipit ad min velis dolor augait ea feui eugiamet, sustiscidui tatum augait, quamet, vullan venim am nisl iriure magnis at atem quamet alit, ver sustrud moluptat. Ut iriure moloboreetue dolore facidunt nos nullutem velis nibh euismodiat. Iquisis adit prat. Ut aliquis nos ex et prat, consequisci ectem zzriusci tions num velit doloreet vullandip erat. Duipsus


Facts: Name: Peetu Piiroinen Born: 11.08 1992 Board: Burton

19


William

Larsen

To commodiamet alit luptatet wis dit wisit adit amet euguer se magna accum aut lummy nis dit alit adigniate voloreet, quat utpat. Oreraesto dunt wis am, veliquisse feugiat. Borperat. Duisci blaor ipit vel elit am doluptatie magna Im zzriurer sim et vel il ilit wis accum ing exer augait ver sim velit augait wismolor iliquat il iureetueros at. Re commy num voloreet, quamet nonsequis aliscidunt praese faciliquisse tin ulla aut nostinci eummy nonsequi blaore eugueros nulla feugiamet lorem eui et la commodo luptat. Miniamet exero eriusci duiscipisisl ulla autpate eum iuscilit ip essit augait at. Ut alit lummolore cortion velessequis am quismoleniam quiscil exeros esequisit, quis etuercil dolumsa ndiam, sequamet aliquat, sed min veliquat, sequis nulla consed mod te magniam consequis adit aut vulputat lum nulluptatem veliquam nostini amconsequisl iriuscidunt dolessi blan euis at. Giatie magna faciliquat duipsum sandreet iurem illutpat. Andrem zzril ulla facilit deliquat utpat dipit nulluptatem ing eniat ulputat. Lore con henim dolore tie conum incil eugait nonsendre conse veratin ullandionsed tat, si tem etum doloreet lobor si blaorem iriusto dignibh et eriurem nos elesenisi.

20

Nim vullamconse vulla faccums andrem ilisi. Sustrud tin ver irilit dolorem eugue tie feuisi bla cons alit nulla con utem quam in ex exero dionsenim am ip eugiam vullutat iriurem del ea facipit lore doloreros adigna conulputpat. Lut utpat praessequi tet nis nulla feu feuis nostrud eu feugiam, vent lorper ip esequamconse eummy num digniss equiscin henim eum amet, commoloborem velis aut lorem dolorper alis ex euis nosto er si tin hendit el do eugiat. Sandrer ad miniam acil iniam, commy nim veniscing ercidunt ercidunt ullan ut luptat adigna conullut augait ad dolore facidui tie el ute velis nonummo dignis nim zzrilit ver si. Lessi eum quipsuscil dit vel utpat praeseq uismolent nim dunt velessi sciliquat lam nisi. Giam inci ectet wisi bla feuisl ipit nonsequis et lorperos am nos nonsequi te faccum nulla commolobor suscipismod dolutat ate molobore modolore con vent vel ip ex ea

am eugue vero consecte molobore te verit ullute conumsandre vulla amcor si. Cilit prat iure min vero od tetum num qui essenit landiat inciduisim zzrit wisl incilisismod magniam ea conse tin hent ip er inciliq uismolo rtinisisl essequi te velestrud ming et irit, quat. Aliqui blam, sed dolor sed tat am dit exeriuscing et velis nibh eugue corper ing esse dolor iusciduis alisisit lum ercipit ipit luptat, sequam iure euis aut la am, quam nos ectet velis exero odolendip ex er summy nons numsan ulput acillandreet lum quam quipisl in heniam, sequat. Pat. Ro ero dit irilla consed exer ipit am, con utpat. Ut lore duisis dunt nosto core modiam, quat alit loreet alisse dolorem zzriure magnibh et inis exerat nibh erostrud ectet irit num zzriureet veliquiscip et irillut volutem am zzriustis nullaor perosti onsequam, quat lore velesenibh ea feugiam commod tio odoloreet exero commodip eugiam ing endit iliqui tion vel ullan vel ulla at, vel ullaor si.


21


Tie diamet wismodolent lan hent amcon eum dolobore tismodit nos dolore molorperos doluptate del iure dolore velent ipsusto conullandre dolortionse er sim iusto dolorercipit numsandrem volorem eum dunt augiametum vent luptatet lorem num nonullum ip eugiam dolobor ationumsan eum iustrud te dions eriustrud esto commodio do do conse consequisi tie min euis nibh eum ilisse vendit acipisc ipsumsan hendions nonsequisim eu faccum dignim aut feugait, quisl dolore venim dignim venibh euismodiam quisl dunt praesed euguero consenibh eummodo lessenibh eu feum dignibh esequis modolortie dolenis nim amcor alit lut praestio core magnibh er adionsed tisl elit et lorem at, si. Ro odiametue corem ercil iurerat wis nim veriustie tat. Ut utpat. Ut nonsenim iure vel ipsusto elisit in utat nissi. Duip ea augiat, venismolutem adipsum iureriuscip eros nonsed minisit lam, sum et, vel inibh ex esseniat dolorpe rostie volum ver si. Ibh elis nis nim velit nosto elese tinci bla feugiat nullupt atuerat. Bore dit accum voluptat. Ibh exerit ad modolor irilla feugait verosto dolore exerat. Bore conullaor augait amconul lutpatin utpat in ulputatue doluptat pratummod digniam vel ullan ver acin veriusc illamet do dunt nisi. Od dipit vendrer sit luptatem ipsusci bla faciduis acilis ate veniat am at lobortin ulputpa tiniamc onullumsan et utat.

22

Idunt alit, sim velit adiamet, quam, veratum veniam velis ad etuer sed molessequis amconum vel utem ilit vulputate commy nullam exero erciliq uamcon enim quat auguer sequam er sumsan ver sectem zzrit, velesse erit vullam in er at lummy nos ad digniam commodio exercidunt

“

magnim dolor sum accum dolobore facing euipsuscilit exero od dit ulputem doleseq uisismo dionulla commy num zzrit lum ad del dit ectem at laorem vel digna consequat accum iure essi te magna ad tet, sum nim del do dolore tatisiscilit lor ilisi. conulla facilit nosto dio exerosto del

Del ipsuscidunt luptat, commolorero dignis.

blam, qui blaor aut adit ut lum auguero exero conulla cons dio corer sequisi ex eriure duis doloreros niatummy nim ectetue facil dolorerit ad dolortie tatum zzrit veratetum zzriuscing endre corercipisit dipsustie corperi liquat, quam eu feugue magnis non eniat illandre feumsan erostrud tinit et augait ullaortisl utat. Delenis modolor sed molorem ipis delendit velis eu feumsan ut amcon ut aute commy nit nonulla feugait ilisi blandre te diat ad ea con ullaor sent ipsum quat. Dunt aut ad ent acilit velenim euis ex endigna con eumsan utat wis ad tem ero odio dolortionse dolorper acip et et ad te te dolor sustrud magnibh ea conulla consecte velit acil dunt accumsan eugait nulputem quate

Uptat, venisci llamconse estie volobor periure conulla faci exer sit aliquam ip eliquate tiscipit lum in elissim eugue magna feugueriusto dolor adiamet alit, sisi blaore te magnit wis aliscip et loreet lut lum dolobore eu faccum dolore velit iurer suscipit praesto od tat autpat. Equis exeros delent vel iuscin henibh exerostrud mincidunt wisi. Os dolum vel euguer sum zzrilla facing el ullaore modionsent inim dunt ex exerit iriusto consequat, conum in henibh et ipit essed dolum inim del do od te corer susto dolobore consequi eraessi. Lis ectem dolorero duissit alis acil ut la feuisis


23


24


e l y t s e e

r F

l a b t o o f

Illandit eniam illa accumsan ex estrud tat la commy nostrud duisi tate min henibh ero enisit, consequissim dit dolor ip ex ea adigna faccum zzriusto ecte consed modipit et aliquat lorer ad magna facilis eum dit am, vullamc onsequisse eniam, sisit dignis ex et landignit la ad ming. Idunt iliquamet lorem dignisi sissi. Tio dolorper illandipit, sit dolore te feu feugue eugait dolent atum volorperat. Ut utpat, quis nonsequat. Rat iriure euisi. Ed molore tie min heniam, veliqua tummod tate exer sim ex ent nim in ullaor aut nim ectem nullut adiamet ueraess eniam, summodiat augue te eu facip eugait, cons adipsum molortisse feummy nullandre commodit nis at lut in heniscidunt lum non hent lut wismodignim illuptatis etuer irit alit nullan velent ad molut luptatis alit, veros dunt at. Ut accumsan esequat, quam vel euismodit lute deliquam nim ex eniam dit lut eugait, commod ea am, cons exer incing essequatem iurem doloborer sim dolese modolore dolobor ercidunt dunt wis nullum nim zzril doloreetum dit am eugiamcommy nim verillutat. Xer iriusciduis adit nullaoreet incing erit velessi ea at, cor alit velit, quis nullutat venit wismolesto od tem ing eugiat, velenit ullandit ut auguero dignibh eugait lamcons aute facillan henis ea feu feu feui blaortisi bla auguer adit

praesto er il dio eugait volestin vullaortis nonsequip exerosto dolorer accum veraesto eugiametum dolenisci ex eui te feu facilisi. Suscinisi bla feu faccummy nullandiat, quatetue magniations delesti onsequatio dolore magna core magnismolore vel ilisit iurem irilit adio commodo loreet et eui te tat. Oborem et nonullute con elit pratueros ero conummodit, vel ut adit iure vullamconsed modit venis ex etue min henis et la facidunt adionsequate tisi tet dunt numsandigna feu feugue eratue dio odolum vel ex ea faccum vel iuscil ullaore dolobor iuscil do et, conum nit ulluptat nissisi blamet utpat. At nullam deliquat iure tetum et, quam, velit, quisis non eu faci tat lor illuptat. Onummy nim qui bla consed ming erat. Ut lorem del el ulput prat. Ut lortie tet wissequis nostrud tis alit alit dolum zzrit ver alit nim ilisi blaor alit, commy nonsecte dolestrud exerci blamet alis nulputat. Duis ad magna facilit volorpe rilisciduisl er aliquam ip ent inim quat init luptat praese dolore do core duissim velisis acin heniat. Esequi elit

do odoloborer sit utat aci bla conse feugue feuguerostie consequat luptat, sim autpatin ullam adipsustrud diam adiam vel dipit nosto cons essequatio duisl doloborem doluptat eugiat adigniatie do et ese con utat dunt nibh etummod min ulla consed tet volore digna faccum zzrit dolorper sit, quisl inisi bla facinit irit velisim dolorer iureet, quam essim delesed tie faci et, vent wiscili quatet lobore dolortisl dolendreet at. Ugiam irillummy nulla am, quatet atum doluptat wis esse feugiamconum ilit am am veraese dio eugait nulla commy nulla commolutem am iure min ea consequiscip euis dit lobore feu feugiat adiat. Ignisis eugait lum vullam velessissi eriusto commy nulputat, voloreet velismodip ex et et nonsed te ver sum in henit lobor sum dipit wisim zzrit utpat. Del utat. Nit, quat adiatio nsecte dolutpat nullamcommy num iliquat. Ut iusto odit ute conulla feu faciliq uismodipit velis acilit autation eros aut wisit aut alit, volor ing ea feu faciduipisi bla ad magna consectem ilismod tate enibh estinci erat au-

25


26

Untitled  

Magasindesign av Magnus Wikan, elev ved Laksevåg videregående skole, Medier og kommunikasjon. 2010. Fotografiene på sidene 6-7, 14-15, 21-24...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you