Page 30

OCHRONA PRZED S¸O¡CEM

LINIA PRZECIWS¸ONECZNA SUN LINE BezpoÊrednia lub poÊrednia ekspozycja cia∏a na dzia∏anie promieni s∏onecznych mo˝e spowodowaç nieodwracalne uszkodzenia Twojej skóry. Poprzez jej odpowiednià ochron´ przed promieniami UVA i UVB unikniesz szkodliwych skutków opalania, nie zmieniajàc jednoczeÊnie aktywnego stylu ˝ycia. Niezale˝nie czy szukasz kompleksowej ochrony przed s∏oƒcem czy Êrodków do piel´gnacji uszkodzeƒ skóry spowodowanych s∏oƒcem, Linia Przeciws∏oneczna idealnie spe∏ni Twoje oczekiwania i zaspokoi wszelkie potrzeby Twojej skóry. Kompleks witamin B, C i E, zielona herbata, skwalan, kwas hialuronowy, aloes i ekstrakt z lilii wodnej w∏aÊciwie zabezpieczà Twojà skór´ przed s∏oƒcem i zapewnià jej nawil˝anie, ch∏odzenie i odbudow´.

1

Krem z filtrem SPF 30

2

Mgie∏ka aromatyczna

3

˚el ∏agodzàcy po opalaniu

ZALECANE ZABIEGI W SPA: 30

■ ■ ■

Zabieg owijania z lilià wodnà ∏agodzàcy efekty opalania Zabieg „Bogactwo Morza” Zabieg „˚yciodajny Tlen”

KATALOG z produktami Pevonia  

Czy znacie całą gamę naszych produktów do użytku domowego?

KATALOG z produktami Pevonia  

Czy znacie całą gamę naszych produktów do użytku domowego?

Advertisement