Page 1

MAREK PETRÍK LABORARTORY


MAREK PETRÍK, Fakulty of Architecture - VUT BRNO STUDENT WORKS

year

name

2013

Bachelor project

2012

Activization of comunity living (ERA)

Prize

Nominated for Deans award Prize of Bohuslav Fuchs -

-published in the famous Czech journal ERA 2014

Reconversion of the old factory

Prize of Bohuslav Fuchs

2013

Halasovo square

2011

Stump house

2012

Scout centre

2012

Recyclated chairs

2009

House for the eldery - collaboration with ARCHANTI atelier

2010

Porotherm - VILLA HOUSE

2013

Primary school - PSARY(CZ) - Ing.arch. Barbora Ponešová, Ph.D.

2014

Appartment house - Zurych (Switzerland) - Chybik+Krystof

2014

Church in Lisen (Brno) - Chybík+Kryštof

2010

Digipack design for the band 1

2011

Digipack design for the band 2

Nominated for prize of B.F.

COMPETITIONS

GRAPHIC

2012-13 Digipack design for the band 3 2014

Digipack design for the band 4


1

BACHELOR PROJECT Who: Marek Petrík Year: 2013 Nomonation - Deans award : the best Bachelor project Description

This is my first project from faculty of architecture. Project shows how to use natural structures to create an internal space, based on ideas of Jan Kaplický. Maximum harmony: nature vs. building.


2

ACTIVE COMUNITY Who:

Marek Petrík,

Miroslava Šešulková, Martin Surovec Year:

2012

Type:

School project

Prize:

PRIZE OF BOHUSLAV FUCHS

(the best school project)

POSTED IN ERA

The project, elaborated in the 2011–2012 school year at the Faculty of Architecture in Brno in the Ondřej Chybík, Michal Krištof, and Maxmilián Wittmann Studio, looks for ways to improve the quality of the existing urban environment through intensification of social relations. The scale of this series of architectural-urban planning interventions spans from apartments to the housing development.

Aktivizace komunitních vztahů na sídlišti Úprava panelového sídliště, Brno-Nový Lískovec en — Adaptation of a Housing Development, Brno-Nový Lískovec Miroslava Šešulková, Marek Petrík, Martin Surovec Projekt vypracovaný ve školním roce 2011/2012 na brněnské Fakultě architektury pod vedením Ondřeje Chybíka, Michala Krištofa a Maxmiliána Wittmanna hledá cesty ke zkvalitnění stávajícího městského prostředí skrze posílení sociálních vazeb. Měřítko série architektonicko-urbanistických intervencí je rozprostřeno od bytu po sídliště. en — The project, elaborated in the 2011–2012 school year at the Faculty of Architecture in Brno in the Ondřej Chybík, Michal Krištof, and Maxmilián Wittmann Studio, looks for ways to improve the quality of the existing urban environment through intensification of social relations. The scale of this series of architectural-urban planning interventions spans from apartments to the housing development.

Problém sídlišť není v našem prostředí ničím novým, je ale stále aktuální. Projekt pro Nový Lískovec vystupuje ze šedi klasických přístupů. Studenti obrátili svoji pozornost od architektury k tomu nejdůležitějšímu, na co se v posledních letech zapomnělo, a to jsou mezilidské vztahy a jejich hierarchie. Citlivý přístup k životu a identitě jednotlivých sociálních skupin od rodiny přes obyvatele jednoho vchodu až po sídliště prostřednictvím jednoduchých zásahů přispívá k sociální soudržnosti, aktivizaci veřejného prostoru a řeší skutečné problémy. Michal Krištof, vedoucí práce

JAk čESký PANElák kE SVé POVěSTi PřišEl

1 Prvotní vize Panelová sídliště byla stavěna s ideou potlačení individuality. Tisíce lidí se najednou sestěhovaly bez jakýchkoli předchozích vazeb.

2 Původ obyvatel Lidé přišli často z vesnic, se silným vztahem k půdě. Najednou je nemělo zajímat nic jiného než byt o 70 m². Byty nebyly špatné, ale rodina v nich nemůže trávit všechen volný čas.

3 Noclehárna Sídliště bylo jednou velkou noclehárnou zaměstnanců státních podniků. Lidé se potkávali jen na cestě do práce a z práce.

4 Víkendový útěk Každý víkend utíkají na chaty a chalupy, jelikož na sídlišti není kde trávit volné dny. Mnoho obyvatel paneláku obhospodařuje dvě domácnosti.

5 Nenaplněné koncepty Většinou nebyly peníze na úpravu veřejného prostoru podle původních plánů. Místo občanského vybavení zůstaly plochy bez funkce. Staly se sídlištním prázdnem.

6 Zahušťování Postupem času se zvyšovaly požadavky na hustotu obyvatel. Sídliště z šedesátých let jsou ještě docela kvalitní, ale v osmdesátých letech už hrála rozhodující roli kapacita a vznikly ty nejhorší celky.

7 Typologie bytu Paneláky jsou vysmívané relikty bývalého režimu. Jejich typologii ale dlouhou dobu vymýšleli kvalitní architekti.

8 Genius loci Na sídlišti místa nemají paměť. Nelze poznat, co se zde nacházelo před sto lety. I kdyby lidé tyto znalosti měli, nepředávali by si je.

9 Obyvatelé paneláků Je paradoxní, že uprostřed takového množství lidí někteří zažívali (a zažívají) samotu a zklamání, často odděleni 150 mm prefabrikovaného panelu.

10 Sousedství Pojem sousedství je na sídlišti poměrně nejasný. Sousedé se pozdraví, ale necítí sounáležitost. Snaží se před sebou spíše utéct, jako by se cítili vinni, že vyšli ze svých bytů.

11 Sídlištní populace Na sídlištích žije asi 31 % obyvatel ČR, tři miliony lidí. Dost na to, abychom se snažili jejich situaci zlepšit. Sídliště jsou sice postavena v různých kontextech, ale jejich problémy bývají stejné.

12 Budoucnost V současnosti dochází k revitalizaci panelových domů v celé republice. Nová fasáda, okna a bytové jádro však nemohou změnit ty nejhorší aspekty života na sídlištích.

Strategie – posilování sociálních vazeb ve všech měřítkách sídliště

Byt

52

Dům (vchod)

Sídliště

ERA21 #05 2012 Český urbanismus 2.0


MěříTkO ByTu

MěříTkO SíDlišTě

Změna demografie, struktury a počtu obyvatel generuje změnu dispozic. Dnes má typická rodina menší počet členů, než měla v době návrhu domů (dva dospělí a dvě děti). V měřítku bytu se sociální vazby mohou zlepšit jednoduchými zásahy. Spojením kuchyně s obývacím pokojem vzniká přehlednější prostor, kde může rodina vytvářet silnější vazby a trávit volný čas společně. Posuvné příčky vymezují prostor variabilně, podle aktuálního požadavku. Velký balkon zvětšuje obytnou plochu bytu a spojuje rodinu s venkovním prostředím.

Za hranicí kompaktního, radiálně rostlého města se rozprostírají samostatné čtvrti, které byly původně vesnicemi, nebo byly vystavěny jako panelová sídliště. Ty se zachovanou vesnickou historií udržují sousedské a sociální vazby mnohem těsnější než sídliště.

MíSTA SETkáVáNí kOMuNiTy Vytvoření prostoru pro trhy u obchodního centra Stávající obchodní centrum má velmi nevyhovující okolí, přesto se zde zdržují obyvatelé. Přilehlý jižní svah nabízí příležitost k vytvoření pobytových ploch. Na dnešním parkovišti může vzniknout sezonní tržiště s pódiem pro společenské akce. Propojení se sídlištěm zajistí soustava pobytových schodů.

Nový lískovec Sídliště je velká vesnice Vesnická komunita se schází na místech souvisejících s veřejnými stavbami. Většinou se nacházejí na návsi, obecně respektovaném multifunkčním veřejném prostoru. Mohlo by takto fungovat i sídliště?

Sociální fasáda Přidání zavěšených balkonů přímo ovlivňuje kvalitu nejen bytu, ale i sociálních vazeb v rámci celého domu. Zvyšuje se kontakt s veřejným prostorem a dohled nad ním.

kostel

MěříTkO VchODu

Radnice

Sousedské vztahy mají největší šanci vzniknout v rámci vchodu – lidé se zde setkávají na domovních schůzích. Tento sociální potenciál může podpořit komunitní flexibilní buňka. Měla by být transparentní (světlo znamená život a aktivitu, přitahuje pozornost dalších lidí), aktivizovat okolní prostor (rozšiřovat aktivity z buňky do okolí), ovlivňovat buňky okolní (rozšiřovat dosah sousedských vztahů).

Možnosti využití: Domovní schůze Setkání obyvatel na diskuzích o provozu domu.

Možnosti využití: Oslava Pro velké návštěvy, na kterou není v bytě dost místa. (V buňce je i malá kuchyňka.)

Možnosti využití: Prostor pro hru Pro rodiče s dětmi nebo děti samotné.

Vchod z parteru domu

Sokolovna

Možnosti využití: Zázemí pro zahradničení Zájem o buňku se může přenést i do přilehlého prostoru, o který se lidé začnou starat, vytvářet květinové záhony apod. Buňka slouží jako zázemí.

Přestavba školek a zprůchodnění prostoru před nimi Stávající čtyři pavilony školky a přilehlá hřiště narušují průchodnost prostoru. Přemístěním tříd a hracích ploch do patra může na uvolněné ploše vzniknout pobytová ulice, v přízemí budov pak prostor pro volnočasové aktivity.

umístění buňky Komunitní buňka může být umístěna přímo u panelového domu, v parteru. Nebo může fungovat samostatně na přilehlých volných plochách. Společenská aktivita se z buňky rozšiřuje do okolí.

Výzkum

Obchod

M. Šešulková, M. Petrík, M. Surovec

Prefabrikovaný systém zobytnění veřejného prostoru Panelová sídliště jsou charakteristická užitím prefabrikace. Vize sídlištního mobiliáře vychází ze stejného principu: vizuálně sjednocuje prostor a vytváří identitu celého sídliště.

53

54

ERA21 #05 2012 Český urbanismus 2.0


3

RES PUBLICA RESIVPUBLICA - KULTURNÍ IV - KULTURNÍ / SPORTOVNÍ / SPORTOVNÍ CENTRUMCENTRUM SITUACE, Brno - Husovice

3. Šířka současného objektu neposkytuje do2. Odebrání první části hmoty, jako zakončení statečné prosvětlení. Vyjmutím polí z vnitřní průběžné osy náměstí Republiky (prostorlodě továrny, budoucího dvoru, umožňuji kvalitní ově i pohledově), v návaznosti na řeku Svitavu. Odstranění administrativní části továrny z důvodu prosvětlení z obou stran. 4. V návaznosti na dořeku Svitavu 4. je V zpřístupněno návaznosti na řeku Svitavu je zpřístupněno 1. Základní hmota současné husovické 1. Základní továrny hmota současné 2. Odebrání husovické první továrny části hmoty, jako 2. Odebrání zakončení první části3.hmoty, Šířka současného jako zakončení objektu neposkytuje 3. Šířka současného doobjektu neposkytuje nepotřebnosti a narušené statice. Sportovní nábřeží - od osy náměstí Sportovní Republiky. nábřeží Z - od osy náměstí Republiky. Z Zetor - divize Motor, Brno. Trojlodní Zetorhala - divize s Motor, Brno. průběžné Trojlodní osy náměstí hala s Republiky průběžné (prostor-osy náměstístatečné Republiky prosvětlení. (prostor- Vyjmutím statečné polí z vnitřní prosvětlení. Vyjmutím polí z vnitřní lepší průchodnosti důvodu lepší v objekprůchodnosti a komunikace v objekpřistavěnou administrativní částí. přistavěnou administrativní ově i pohledově), částí. v návaznosti naově řeku i pohledově), Svitavu. v návaznosti lodě továrny, na řeku budoucího Svitavu. dvoru, umožňuji lodě továrny, kvalitní budoucíhodůvodu dvoru, umožňuji kvalitní a komunikace tu jsou navrženy i dva průchodytu skrze jsoudvůr. navrženy i dva průchody skrze dvůr. Odstranění administrativní části Odstranění továrny z důvodu administrativní prosvětlení části továrny z obou stran. z důvodu prosvětlení z obou stran. nepotřebnosti a narušené statice. nepotřebnosti a narušené statice.

RECONVERSION OF FACTORY ZETOR

HMOTA

SITUACE, Brno - Husovice SITUACE, Brno - Husovice

Who: Year: Prize:

Marek Petrík 2014 PRIZE OF BOHUSLAF FUCHS

(the best school project)

HMOTA 1. Základní hmota současné husovické továrny Zetor - divize Motor, Brno. Trojlodní hala s přistavěnou administrativní částí.

HMOTA

4. V návaznosti na řeku Svitavu je zpřístupněno Sportovní nábřeží - od osy náměstí Republiky. Z důvodu lepší průchodnosti a komunikace v objektu jsou navrženy i dva průchody skrze dvůr.

Description

It is a reconverted factory of the Zetor company - DIVISION OF MOTOR. The program was to create a sports culture center. The property is located in the city Brno - Husovice NÁVŠTĚVNÍKŮ near the river Svitava POHYB and NÁVŠTĚVNÍKŮ Tomkovo POHYB Square. náměstí Republiky

PROGRAM, ZADÁNÍ: SPORTOVNĚ KULTURNÍ CENTRUM

0

50

100

150

0

náměstí Republiky

1. Removing the first part of the form, such as ending continuous axis from Republic Square following the river Svitava. Removing the administrative part of the factory due to redundancy and disturbed statics. 2. Width of the current object does not provide sufficient illumination. Removing fields from inside the ship factory provides quality lighting from both sides.

SPORT

- v této části objektu se nachází sportovní hala se zázemím, bowling s hřišti na squash a bar.

50

100

150

KULTURA

STUDIUM A TVORBA

- v pásu, který pomyslně propojuje dva objekty ve - v této části objektu je navržena knihovna a druhém nadzemním patře, se nachází výstavní coworking: sdílený pracovní prostor pro nezávislé SPORT SPORT KULTURA KULTURA STUDIUM A TVORBA STUDIUM A TVORBA KOMERCE A SKLADOVÁNÍ KOMERCE A SKLADOVÁNÍ prostory (galerie) a poté i multifunkční sál - klub. profesionály a jiné distanční pracovníky, kteří zde - v této části objektu se nachází-sportovní v této části hala objektu se se - vnachází pásu, který sportovní pomyslně hala se propojuje - v pásu, dva objekty který pomyslně ve - v této propojuje části objektu dva objekty je navržena ve - vknihovna této částia objektu je navržena - místa různých knihovna velikostí a určená- kmísta pronájmu, různých dlevelikostí určená k pronájmu, dle nezávisle na sobě vykonávají svou běžnou práci. zázemím, bowling s hřišti na squash zázemím, a bar.bowling s hřišti druhém na squash nadzemním a bar. patře, se nachází druhémvýstavní nadzemním patře, coworking: se nachází sdílený výstavní pracovní prostor coworking: pro nezávislé sdílený pracovní předem prostor jasného pro nezávislé modulu: ateliéry, předem sídla jasného firem, modulu: ateliéry, sídla firem, prostory (galerie) a poté i multifunkční prostorysál (galerie) - klub.a poté profesionály i multifunkční a jinésál distanční - klub. pracovníky, profesionály kteřía zde jiné distanční internetové pracovníky, obchody, kteřískladovací zde internetové prostory. obchody, skladovací prostory. nezávisle na sobě vykonávají svou nezávisle běžnouna práci. sobě vykonávají svou běžnou práci.

náměstí Republiky

From the beginning, I took a few steps that led to the change in shape of the building.

Svitava

0 ZADÁNÍ: 50 100 150 PROGRAM, ZADÁNÍ: SPORTOVNĚ PROGRAM, KULTURNÍ CENTRUM SPORTOVNĚ KULTURNÍ CENTRUM

POHYB NÁVŠTĚVNÍKŮ

KOMERCE A SKLADOVÁNÍ

- místa různých velikostí určená k pronájmu, dle předem jasného modulu: ateliéry, sídla firem, internetové obchody, skladovací prostory.

směr Tomkovo náměstí směr Tomkovo náměstí

směr Tomkovo náměstí

Svitava Svitava

1

3. Following the river Svitava is accessed Sports waterfront - from the axis of the Republic Square. For better continuity and communication in the building are designed as two passes more through the yard.

knihovna

1

1

knihovna

2

dvůr

3

boční vstup do dvoru

4

zakončení osy od náměstí, galerie

knihovna

2.NP - pronájmy modulů 2.NP - pronájmy modulů

2.NP - pronájmy modulů

sídla firem, internetové obchody, kanceláře, ateliéry

sídla firem, internetové obchody, kanceláře, ateliéry

sídla firem, internetové obchody, kanceláře, ateliéry

18

I created a form through which I was able to separate the two programs object - sport and culture. Functions are yet connected mini square which finished axis from the Republic Square 2. NP 2. NP

1

1

4

4

4

2.NP +

2. NP

1 4

1. NP

18

18

2

3

a, sklad

, díln prostory pracovní

2iálem

s mater

a, sklad

, díln prostory pracovní

4

2

4,100

3

2.NP +

12

sklepy, kóje

3

9

dvůr

12

6

3

3

2.NP +

1.NP - pronájmy modulů

iálem

2

dvůr

4,100

sklepy, kóje

s mater

9

6

4,100

1.NP - pronájmy modulů sklepy, kóje

2

eriálem d s mat

a, skla

, díln prostory pracovní

1

4

3

6

1.NP - pronájmy modulů

1

1. NP

2

9 12

3

1. NP

1

3

1.NP -

2

0,000

1.NP -

3

0,000

3

1.NP -

0,000

3

boční vstup do dvoru

4

zakončení osy od náměstí, galerie zakončení osy od náměstí, galerie

boční vstup do dvoru

2

4


4

HALASOVO SQUARE / BRNO Who: Marek PetrĂ­k Year: 2013 Nominated to the Prize of Bohuslav fuchs Description

This project reconstructs Halasovo square and wants to connect to the municipal district - Cerna Pole. Residential unit acts as the surrounding villages, but not square. It has its public space called a square plaza but it is not. I tried to transform this space. The project is located at the Brno city district Lesna, designed by architect RudiĹĄ. The settlement was built during the 60th and 70th years of the 20th century. The settlement is the most successful and through the local countryside, this district ranks among the most attractive part of Brno and is compared to the Finnish Tapiola in Helsinki.


5

STUMP HOUSE Who: Year:

Marek PetrĂ­k 2010

Description

This project is based on one of two entries. First entering is the house: Mud(eg.: Peter Zumthor). Second house is: Principe glass (eg.: Jean Nouvell). Two different input to the same requirements. This house is based on the maximum interconnection material, structure, arrangement in accordance with nature.


6

SCOUT CENTER Who:

Marek PetrĂ­k

Year:

2011

In this case we had an opportunity to attend a small competition on the design of the building or clubhouse for Scouts from VyĹĄkov. My house is based on the principle of a circle: a closed society, security in a circle sitting by the fire, the Scout salute, Scout camp and layout of games.


7

RECYCLATED CHAIRS Who: Year:

Marek PetrĂ­k 2010

Description

This chair is based on recycled materials. I used cardboard boxes commonly available in each store. From the pictures you can read the process of folding and gluing pieces together. Several elements form after passing a whole. Delay time can be broken down into 5 pieces.


1.

2.

3.


8

NEW CHURCH IN BRNO - LISEN Who:

CHYBIK+KRISTOF, Marek PEtrík,

Martin Holý, Krystof Foltyn

Year:

2014

Type:

Competition

Prize:

Prize from Jury

Description

Novostavba farního kostela Seslání Ducha Svatého v Brně-Líšni - soutěž 2014 - odměna /// - Competition 2014 - honorable mention


9

HOME FOR THE ELDERY IN OPAVA Who:

ARCHANTI ATELIER, Marek Petrík, Klára Stachová

Year:

2012

Type:

Competition

I was invited to collaborate in the competition with ARCHANTI atelier. Objective of the competition was propose a house for the elderly in Opava.


10

ZURYCH - APARTMENT HOUSE Who:

CHYBIK+KRISTOF, Marek Petrík, Matej Strba

Year:

2014

Type:

Competition

Wesentliche Wohnungstype 1:100 0

1

5

2

10

5,5-Zimmer-Wohnung

111m2

4,5-Zimmer-Wohnung

104m2

3,5-Zimmer-Wohnung

87m2

2,5-Zimmer-Wohnung

58m2

Schlafzimmer 14m2

Zimmer 12m2

Bad 6m2

Terrasse 10,7m2

Gang 2,5m2

Terrasse 33m2

Zimmer 12m2

Küche 6m2

Schlafzimmer 14,0m2 Wohnraum 42,3m2

Abstellr. 2m2 Wohnraum 43m2

Schlafzimmer 14,0m2

Wohnraum 42,5m2

Terrasse 6,4m2

Bad 3,1m2

Bad 3m2

Wohnraum+ Küche 36m2

Bad 4,6m2

Zimmer 12m2

WC 1.5m2

Bad 3,1m2

Bad 6m2

Gang 4,3m2

Gang 4,3m2 Küche 10,3m2

Küche 10,3m2 Zimmer 12,1m2

Zimmer 14,1m2

Zimmer 15,1m2

Zimmer 12,0m2

Terrasse 23m2

1. - 3. Obergeschoss 1:200 Wohnraum 0

2

1. Dachgeschoss 1:200

10

5

20

0

2

2. Dachgeschoss 1:200

10

5

20

0

B

2

10

5

20

B

10m2

B

22,5m2

12m2 42,2m2 4,3m21,5m2

14m2

3m2

3m2

6,4m2

14m2

21m2

42,3m2 12m2

4,3m2 10m2

14m2

3,5-Zimmer-Wohnung 87m2

3m2

10m2 12m2

16m2

12m2

4,6m2

1,5-Zimmer-Wohnung 45m2

3m2

85m2 2m2

43,2m2

42,3m2 6m2 11m2

4,3m2

14m2

42,3m2 3m2

14m2

4,5-Zimmer-Wohnung 104m2

6m2

12m2 14m2 12m2

4,5-Zimmer-Wohnung 104m2

11m2 14m2

5,5-Zimmer-Wohnung 111m2

12m2

14m2 2m2

10m2

14m2

A

85m2

3m2

10m2

3m2

A

42,3m2

12m2 4,3m2 14m2 3m2

A

2m2

4,5-Zimmer-Wohnung 104m2

11m2

12m2

6m2

12m2

3m2 14m2

43m2

14m2 42,3m2

12m2

5,5-Zimmer-Wohnung 111m2

11m2 4,3m2 4,6m2

12m2

10m2

25m2

7m2

14m2 3m2

2m2 10m2

14m2

4,5-Zimmer-Wohnung 104m2

14m2

11m2

9m2

12m2

A

3m2

2,5-Zimmer-Wohnung 62m2

4m2

4,5-Zimmer-Wohnung 104m2

42,3m2

7m2

36m2

9m2

A

4m2

16m2

A

5m2

14,7m2

8m2

12m2

38m2 12m2

3,5-Zimmer-Wohnung 93m2 51.5m2

4,5-Zimmer-Duplex W. 101m2

25m2

B

4,5-Zimmer-Wohnung 104m2

11m2 4,6m2

46,4m2

B

7m2

11m2

5,5-Zimmer-Wohnung 113m2

16m2 14m2

7m2

3,3m2

4,5-Zimmer-Wohnung 104m2

42,3m2

2m2 3m2

11m2

14m2

7m2

1,1-Zimmer-Wohnung 49m2

16m2

10m2

2,5-Zimmer-Wohnung 58m2

3m2 11m2 6m2

6m2

14m2

43m2

17m2 33m2

2m2 3m2

9m2

10m2

85m2

4,6m2

13m2

12m2 16m2

12m2

3m2 12m2

3,5-Zimmer-W. 86m2

14m2

4.6m2

12m2

12m2

10m2

42,3m2 13m2

5,5-Zimmer-Duplex W. 120m2

12m2

6m2

6m2

3m2

40m2

5,5-Zimmer-Wohnung 127m2

3m2 4,6m2

12m2

2,5-Zimmer-W. 63m2

B

36m2

4m2

14m2

42,7m2

6m2 14m2

5,5-Zimmer-Duplex W. 120m2

7m2

14m2

4,5-Zimmer-Duplex W. 101m2

14m2

12m2

4.6m2 51,2m2

12m2

30m2

3m2

6m2 4,8m2

14m2

6m2 14m2 12m2

10m2

43m2

Projektwettbewerb Wohnsiedlung Herdernstrasse

Balkonien


Erdgeschoss 1:200 0

2

5

10

20

Textur Familiengärten Für die Gestaltung der rückwärtigen Hausfassade wird die Materiallogik der Familiengärten herangezogen. Die wichtigsten Elemente werden in architektonische Formen übersetzt.

Veloraum 26m2 Kinderw.raum 12m2

Kinderw.raum 15m2

Eingang 44m2

Küche 14m2

Ausgang Putzkam.

Garderobe 36m2 Betreungsraum 52m2 Gruppenraum 34m2

Lager Mat.

Eingang 38m2

Kindergartenzim70m2

Gewerbe 27m2

Holztextur der Gartenhäuschen

Lager Mat. 8m2

Abgrenzung und Zäune

Transparente Stoffe

Geländer mit Edelstahlnetz

Aussenvorhänge

WC Herren Gewerbe 36m2

Ausgang

Gang 17m2

Veloraum 30m2

WC Damen

WC Beh. Eingang 45m2

Waschraum 26m2

KInderw.raum 19m2

Gewerbe 38m2

Materialien für “vertikale Familiengärten” Die direkte Materialanalogie schafft eine Beziehung zwischen den vertikalen Gärten des Hauses und den Familiengärten.

Ausgang Veloraum 16m2

Eingang 43m2

KInderw.raum 19m2

Büro Hauswart 26m2

Ausgang Gang 35m2

Gewerbe 16m2

Waschraum 18m2

Gewerbe 42m2

Trockenram 20m2

Ausgang WC Kinderwag.raum 30m2

Lag.

Waschraum 28m2

Gewerbe 30m2

Eingang 46m2

WC Herren

Gewerbe 22m2

Gang 17m2

Trockenraum 28m2

Ausgang

WC Damen

Veloraum 43m2

WC Beh. Gewerbe 35m2

Holzfassade des Hauses Eingang 46m2

Gewerbe 51m2

Projektwettbewerb Wohnsiedlung Herdernstrasse

Balkonien


11

NEW PRIMARY SCHOOL - PSARY Who:

Bára Ponešová, Marek Petrík, Jakub Stýblo

Year:

2013

Type:

Competition

Description


12

VILLA HOUSE by POROTHERM SYSTEM Who:

Marek Petrík, Miroslava Šešulková

Year:

2012-2013

Type:

Competition

Description

This is a competition in which we were asked to build apartment building. We chose the place instead to a typical village in the Czech Republic. The project is based on the shape of typical agriculture buildings from 13 to 18 century. The aim of the competition was to make the most of from Porotherm system.

5+kk

165 m²

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PROD

3+kk 80 m²

3+kk

80 m²

1+kk

1+kk

3+kk Byt 5+kk -

HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ KOUPELNA

ZÁDVEŘÍ

OBÝVACÍ PROSTOR S KUCHYNÍ

ZÁDVEŘÍ ŠATNA

35,7 m2

(2x)

Obytný prostor s kuchyní Koupelna Tento poměr obracíme naruby. Ve většině objemu se bydlí a jen v malé Šatna uzavřenost dobře části je sdílený prostor hospodářského zázemí. Prostorová vymezuje soukromou zónu residentů. Ve viladomu je Zádveří celkem 7 obytných jed-

3+kk

notek různých velikostí, a právě tato různost podporuje i sociální pestrost obyvatel. Může tak vedle sebe žít více generací jedné rodiny. V návrhu jsme se snažili o kompaktnost, šetrnost a účelnost.

Byt 3+kk -

DOMÁCÍ PRÁCE

Obytný prostor s kuchyní Síň Schodiště Záchod Zádveří

PRACOVNA S KUCHYNÍ OBÝVACÍ PROSTOR SKLAD

WC

ZÁDVEŘÍ SÍŇ

WC

80,3 m2 (2x)

Technická místnost

SCHODIŠTĚ

Hospodářské zázemí SCHODIŠTĚ WC

SÍŇ

ZÁDVEŘÍ OBÝVACÍ PROSTOR S KUCHYNÍ

5+kk

3+kk

OBÝVACÍ PROSTOR S KUCHYNÍ

21,5 m2 6,5 m2 3,5 m2 4,2 m2

23,9 m2 7,9 m2 6 m2 1,6 m2 3 m2

15 m2 2x13 m2

AXONOMETRIE

Byt 1+kk -

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ

SÍŇ

62 m²

36 m²

49 m2 12,7 m2 12,7 m² m2 3,2 m2 6,7 m2 1,5 m2

PŮDORYS 1.NP 1:100

ŠATNA

3+kk

62 m² Obytný prostor s kuchyní Síň 1+kk Pracovna 36 Sklad Domácí práce Wc

KOUPELNA

1+kk

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

S KUCHYNÍ OBÝVACÍ PROSTOR

TECHNICKÁ MÍSTNOST

165,7 m2


13

COVER FOR THE BAND Who:

Marek PetrĂ­k

Year:

2011

Description

Graphic for the band called Rabies. Digipack serie oc 100 peaces.


Who:

Marek PetrĂ­k

Year:

2012

Description

Graphic for the band called Rabies. Digipack serie of 300 peaces.

.

14

COVER FOR THE BAND

4.


15

COVER FOR THE BAND Who:

Marek PetrĂ­k

Year:

2013

Description

Graphic for the band called Rabies. Digipack serie oc 300 peaces.


Thank you!

Marek petrík portfolio 2014  
Marek petrík portfolio 2014  

Marek Petrík - portfolio summer 2014

Advertisement