Page 1

Stěžovatel: Petr Gargulák

Podezřelí: Městská část Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč a MPSV ČR Na Poříčním právu 1/376 128 01 Praha 2 a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Věc: Trestní oznámení pro podezření z porušování „Základních lidských práv a svobod“. Zákony a argumentace: Čl.2 (1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. Zde se domnívám, že stát špatně interpretuje pravou podstatu parlamentní demokracie, která má zajišťovat svobody občanů, základní princip bytové politiky Městské části je založen na vytlačování do ideologie Anarcho-kapitalismu a nadřazuje tak nekontrolovaný a neúměrný zisk jednotlivce, kdy poškozuje neúměrnou výší nákladů na bydlení práva a svobody občanů ve slabší vyjednávací pozici, přestože jako stát má garantovat normativní náklady na bydlení a určitý standard tohoto bydlení a tím chránit práva a svobody všech občanů. Čl.3 (1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. (3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod. Zde se domnívám, že dochází k porušování základních lidských práv a svobod na základě majetku a sociálního původu a může tak být například nedostatečnou bytovou politikou Městské části způsobena újma na právech a to bezdomovectvím, krajní nouzí a bezmocí. V majetku, protože se nadřazuje při výkonu samosprávy osobní vlastnictví a neúměrně vysoké nájemné nad ochranu základních práv a svobod občanů, chybí základní podstata demokracie a nastoluje se určitá forma anarcho - kapitalisticko – totalitního jednání. A samá podstata takovéhoto jednání může být příčinou poškození práv a svobod občanů. Čl.6 (1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. (2) Nikdo nesmí být zbaven života. (3) Trest smrti se nepřipouští.


(4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné. Zde vnímám poslední (4) bod jakožto alibismus, který ale následně při aplikaci příčinných souvislostí rozbiji. Vzhledem k tomu, že existují v listině zákony, které jsou v přímé souvislosti s tímto zákonem, musím konstatovat, že není naplněna kladná právní podstata posledního bodu: A to na základě např. nezaměstnanosti a nedostatku pracovních příležitostí a neefektivního vymáhání pracovních práv správními nebo kontrolními orgány a mimo jiné i na základě krácení daní, které stát ignoruje ve velkém rozsahu, toto vše může být za určitých okolností trestné. Toto vše zde způsobuje bezdomovectví a vyhánění do krajní nouze i na základě bezmoci a útlaku, především pak narušování prahu tolerance člověka a základních lidských principů, kdy stát jakožto garant práv a svobod občanů se stává spolupachatelem na základě mého předchozího argumentu a také na základě, který vymezuje základní princip problémů se současnou demokracií v článku 2 a 3. Tedy domnívám se, že jednáním státu a tedy ochrany práv a svobod občanů je zde narušeno právo na život a jsou nadřazována práva a svobody kapitálově silnějšími. Čl.7 (1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem. (2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Zde se domnívám, že kupříkladu neadekvátním ubytováním může být narušeno soukromí osoby z podstaty nevyhovujících bytových podmínek (Ubytovny) a následně mu je na tomto základě zamezeno se zpět začlenit do společnosti, nejsou totiž splněny všechny lidské a od nich se odvíjející psychologické podmínky. Dále se domnívám, že na základě vytlačení do krajní nouze, která je trestným činem a na, které se podílí stát například nezabezpečením adekvátního bydlení a ochrany života a důstojných podmínek na život a vystavením lidí do mrazu nebo do složité situace v závislosti na psychologickém stavu a rozpoložení člověka, který se ocitne v takovéto situaci a to ne svým přičiněním, ale pravou podstatou protiprávní ideologie neslučující se s parlamentní demokracií. Dále tak dochází ke znemožnění návratu do společnosti, ať už z psychologických důvodů založených na lidskosti člověka a to na základě narušení základních lidských principů člověka a jeho prahu tolerance a pudu sebezáchovy nebo z důvodů bezpráví vycházejícího ze záměrného nepochopení parlamentní demokracie a nastolování ideologie Anarcho-kapitalismu, v zájmu jednostranně vedeného režimu k útlaku a bezmoci kapitálem kapitálově silnějších držících půdu a tak zodpovědnost za tiché a bezohledné podpory garanta práv a svobod občanů (Státu) znemožňujícího tak svobodný rozvoj občanů. Na tomto základě dochází ke krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení a to i psychologického rázu, který se následně odrazí na fyziologickém a dojde tak k rozpadu osobnosti, která není schopna jít dál, domnívám se, že zde může dojít i trestnému činu usmrcení z nedbalosti a to státem a ignorací pravé podstaty demokracie a jejího zavádějícího výkladu. Z výše uvedených důvodů nelze popřít právo na spáchání trestného činu jakožto adekvátního nástroje proti bezmoci a útlaku v krajní nouzi, který se tak nestane trestným činem, ale nástrojem na ochranu osobní integrity a právní osobnosti tedy ochrany vlastních lidských zájmů a to i v v závislosti na Listině základních práv a svobod a jejím porušování a zavádějícím výkladem a nedostatečností v zájmu osobního vlastnictví a jednostranně volného trhu z pozice kapitálově silnějších, kteří si diktují podmínky, kterých spousta lidí nemůže dosáhnout anebo jich dosáhne za cenu ztráty smyslu života a vlastní existence a tedy zamezení svobodného rozvoje což vede i k jejich následnému podlomení psychickému nebo fyzickému nebo kombinovaně, až k usmrcení z nedbalosti. (Například umrznutí bezdomovce nebo sebevražda z existenčních důvodů). Stát je povinen nastolovat rovnováhu a to je pravá podstata Parlamentní demokracie, která slouží občanům k zajišťování jejich svobod. § 14 Krajní nouze Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil. Usmrcení z nedbalosti - § 143 trestního zákoníku, hlava I. (trestné činy proti životu). (1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. Pro lepší pochopení a další odůvodnění přikládám i další mé vyjádření k jistému článku, včetně odkazu na článek: Ano lidé tam jsou dotlačeni, nerespektováním společenské zodpovědnosti a jednosměrně totalitně vedeným režimem (Základní podstatou anarchokapitalismu). Stát nepřiznává to, že není schopen zajistit pracovní příležitosti a odmítá je zajišťovat z hodnot práce všech. (Uzavřít okruh) na tomto základě diskriminuje nebo vytlačuje represivně (Psychologicky) lidi na ulici. Nejdřív je zlikviduje psychickou šikanou a pak do nich kope. Naruší základní lidské principy lidí, což vede ke frustracím, až deprivacím a následně lidé nedokáží správně racionálně a logicky uvažovat. Anarchokapitalisty jsou lidé vedeni k zadlužování a placení rent, i za cenu smrti. Ti brání a diktují si neúměrné hodnoty ve svůj prospěch, čímž podrývají nejen pravou podstatu svobod, ale také motivaci a tedy smysl existence. Lidé jsou dále svazováni rentama a nahnáni do zadlužení za účelem ještě vyšších zisků vykořisťovatelů, kdy následně tito vykořisťovatelé využívají anarchie, kterou označují za svobody, k likvidaci a ještě vyšší míře zadlužení dlužníků. Narušují práh tolerance, což vede k dalšímu psychickému tlaku na lidi, kteří následně ztrácejí smysl vlastní existence, přirozený řád a jistoty, což následně vede k jejich úpadku. http://www.ceskapozice.cz/magazin/special-report/ilja-hradecky-bezdomovectvi-si-nikdo-dobrovolne-nevoli


Čl.10 (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. (2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. (3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Zde sama o sobě u Čl. 10 odstavce (1) odpovídá již má předchozí argumentace K Čl. 7. K Čl. 10 (2) bych rád sdělil toto, zároveň to bylo průvodním dopisem k mé žádosti o sociální bydlení na Městskou část Praha 4, kdy tento dopis také přiložím jako důkazný materiál k dalším odpovídajícím příčinným souvislostem založených na mé domněnce o spáchání trestného činu: Podstata tohoto dopisu by měla být dostačující pro vylíčení podstaty porušení základních lidských práv a svobod a souvislosti s neadekvátní bytovou politikou státu (2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. (nebo samosprávy na, kterou vláda předesílá svou zodpovědnost v dokumentu vyjádření vlády k problematice koncepce sociálního bydlení). Za 11 let jsem bydlel ve 13 pronájmech. Už se mi hnusí každý soukromý pronajímatel (Parazit na nestabilitě režimu, který se obohacuje rentami na úkor mé budoucí generace a mých svobod). Chce se mi zvracet. Obzvláště z diktátu neúměrně vysokých, protiústavních a nemorálních cen, neodpovídajících normativním nákladům na bydlení a standardu tohoto bydlení, které garantuje stát a dále pak také z toho, že jsem svázán a nesvobodný, nedovedu si představit, jak si založím za takového stavu slušnou a nevydíratelnou a svobodnou rodinu. To jsou rizika, která poškozují má přirozená práva a svobody, a která odmítám přijmout. Raději nadřadím společnost a snížím náklady státu než, abych podporoval parazity, kteří parazitují na mé budoucí generaci, bezprávím v pracovně-právních vztazích a nezaměstnaností, námezdním otroctvím, lámáním mého prahu tolerance a poškozováním mých základních lidských principů a soukromým vlastnictvím a zamezováním získání svobod z podstaty tohoto nestabilního režimu. Chci mít právo zastřelit "Feudála", který mě okrádá o práva a svobody tím, že parazituje na moji budoucí generaci a svazuje mě svoji půdou a odmítáním organizace v zájmu mého svobodného a trvale udržitelného rozvoje. Jedna z možných reálných situací, která může nastat a z které mám obavy, a která tak omezuje má práva a svobody: Založíte si rodinu do 3+kk, budete vyžíráni rentiérem, rentiér se rozhodne, že vám zvedne, už tak vysoký nájem za který dáváte celý manželčin plat. A vy se budete muset rozhodnout mezi tím, že zaplatíte stěhovací firmu nebo třeba i realitní kancelář a stěhování všeho co s rodinou máte. Anebo tím, že si necháte každý rok zvednout nájem, v případě, že se vám to nebude líbit, můžete ze zákona podat žalobu a dokonce jste osvobozeni od soudních poplatků a výloh, ale počítejte s tím, že budete velmi brzy vystěhováni. A tak jako tak zaplatíte v podstatě totožnou částku. Kdybyste si chtěli vzít vlastní počítejte v tomto nesvobodném anarcho-kapitalisticko-totalitním režimu s tím, že, když přijdete o práci, budete se muset degradovat a přijmout cokoliv za cokoliv, kdykoliv, stanete se otrokem. Feudálové vám zlámou práh tolerance a základní lidské principy. Tak jako tak, ale namísto rentiérů budete živit bankovní úředníky a následně exekutory. Rozpadne se vám celá rodina, dokonce můžete ze stresu i onemocnět, ale bacha na to, když byste se chtěli bránit a někomu to vrátit budete potrestáni. Z těchto důvodů a dalších považuji tento režim za svazující a nesvobodný nerespektující má základní práva a svobody Můj rodinný život v podstatě narušuje svévůle pronajímatelů a zaměstnavatelů. Když se budu muset každé dva roky stěhovat hrozí, že se mi rozpadne rodina, když budu chtít investovat do svoji rodiny a nebudou zde adekvátní pracovní místa na základě vysoké nezaměstnanosti a bezpráví, a já budu následně degradován a nebudu si moct dovolit zajistit svobody i na základě narušení prahu tolerance a základních lidských principů také se mi rozpadne rodina. Prostě nejvíce do našeho života zasahují právě rentiéři a následně akumulace kapitálu a nedostatečná centrální organizace včetně aplikace plánování. Dříve komunisté zasahovali tím, že vám vyhrožovali nebo vám něco zamezovali na základě ideologického přesvědčení, ale dnes se to dělá nedostatečnou organizací v zájmu těch, kteří mají tu nejvyšší možnou zodpovědnost a z pozice silnějšího si nárokují diktaturu kapitálem.

Čl.11 (3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Čl.23 Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Zde je to jasné, zde se odvolávám na příčinné souvislosti vyplývající z mých předchozích argumentací k jednotlivým domněnkám o podezření ze spáchání trestného činu porušováním Základních lidských práv a svobod a souvisejících právních předpisů


Čl.28 Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon. Jde o to, že je zde vysoká nezaměstnanost v současné době činící 630 000 lidi a existuje pouze 35 000 volných pracovních míst. Kdy samozřejmě tuto nezaměstnanost stát snížením nákladů na bydlení a zajištěním svobod a práv tímto bydlením občanům nesnižuje. Vytlačením do bytů v soukromém vlastnictví snižuje motivaci nezaměstnaných, které následně nezaměstná. Ale nadřazený tomuto problému je i nedostatek pracovních míst. Jako důkazní materiál předkládám nahrávku lživého a manipulativního jednání sociální kurátorky paní Burešové, která mi do očí tvrdí, že je zde dostatek pracovních míst. Zde: http://www.youtube.com/watch?v=g7cIt8a7Pbg Příčinnou souvislost vidím ve vytlačování nezaměstnaných do námezdního otroctví a bezpráví na základě neefektivní kontrolní činnosti kontrolních orgánů státu a nedostatečné tvorbě pracovních míst ve veřejném zájmu a to právě i efektivním vymáháním zákoníku práce v zájmu práv a svobod občanů, jakožto Oblastního inspektorátu práce, k bytové politice zde vnímám podmíněnost např. při přidělení sociálního bydlení za námezdní otroctví.(Bude definováno níže) což považuji za diskriminační a neprávem podmíněné proti mé svobodné vůli na základě mého vědomí a nejlepšího svědomí. Stát má garantovat uspokojivé pracovní podmínky ve veřejném zájmu, tyto podmínky stanovuje zákoník práce. Neefektivním vymáháním zákoníku práce stát vytlačuje občany do bezpráví a opět se spolupodílí na porušování práv a svobod občanů. A mimo jiné vytváří neefektivním vytvářením pracovních míst na trhu práce diskriminaci, zamezující tak uzavření svobodné pracovní smlouvy nebo dohody o pracovních podmínkách.

Dále zde uvedu scénář Městské části a mé žádosti o sociální bydlení: Vyplnil jsem žádost a odevzdal jsem žádost o sociální bydlení na Městskou část Praha 4 (Bytový odbor), podal jsem i žádost o magistrátní byt, kdy následně jsem přes emailovou schránku obdržel. Toto psaní: Šarmírová Jolana [P4] (Jolana.Sarmirova@praha4.cz) Sdělení 10. 2. 2014, 10:37:51 Komu: Gargulakpetr@seznam.cz Kopie: Prokopová Bronislava [P4] Vážený pane Garguláku, Byl mi postoupen Váš dotaz ve věci Vaší žádosti o soc. byt. Vzhledem k tomu, že přesný termín zasedání komise bytové politiky nebyl stanoven, byl jste informován, že Vaše žádost bude předložena na nejbližší zasedání. V současné době Vás můžeme předběžně informovat, že zasedání proběhne v březnu 2014. Dále Vás informujeme, že soc.byty jsou poskytovány na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení 2x2roky, tzn. že po 5 letech se byty uvolňují a komise má možnost navrhnout jiného žadatele. Při návrhu na pronájem, ve spolupráci se sociálním odborem, komise přihlíží ke všem skutečnostem (tzn. ke zdravotnímu stavu žadatele, počtu dětí i k datu podání žádosti) a o návrhu na pronájem bytu následně rozhoduje Rada MČ Praha 4. K žádosti o byt magistrátní sdělujeme, že návrhy na pronájem bytů z nové výstavby hl. města Prahy (tzv. magistrátních bytů) se zabývá Rada městské části Praha 4. Při pronájmu je městská část Praha 4 povinna postupovat podle Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy nesvěřených městským částem, zpracovaných v souladu se schválenou Koncepcí bytové politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období, dle usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1360 ze dne 20. 9. 2005. Tato pravidla jsou účinná od 1. 9. 2005 a byt dle těchto pravidel může být pronajat pouze žadatelům, kteří splňují podmínku vymezených příjmů. Pro Vaši informaci uvádíme, že pro jednu osobu je, pro druhé pololetí roku 2013 a první pololetí roku 2014, finanční rozsah vymezený od 11.417,-Kč do 22.835,- Kč měsíčně. K rychlejšímu řešení bytové situace žadatelů je jiná možnost pronájmu bytů, a to pronájem bytu na naší městské části Praha 4, formou zveřejněného záměru, kdy oznámení o uvolněných obecních bytech, určených k pronájmu, je po dobu 30-ti dnů vyvěšeno na úřední desce. O pronájmu rozhoduje Rada MČ Praha 4 s přihlédnutím k výši nabízeného nájemného za 1 m 2/měsíc. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Informace je možné získat na internetových stránkách, adresa: www.praha4.cz (úřední deska, pronájem bytů). S pozdravem za odd. Hospodaření s byty OOM, J.Šarmírová Na což jsem reagoval nejprve takto:


Dobrý den, Jo takže prostě vytlačujete lidi k rentiérům. V březnu, už mě to nemusí zajímat. To si zasedejte, jak chcete. A magistrátní byt to je taky nějaká okrádačka. Já potřebuji byt do 28. 2. 2014. Takže se podívám na tu úřední desku. Jinak dodávám, že podle usnesení ministerstva pro místní rozvoj máte řešit situaci s byty pro nezaměstnané vy. A nerozumím tomu, kdo nabídne více, vy jste garantem nějakého standardu a normativních nákladů. Lidé potřebují řešení bytové záležitosti dynamicky vzhledem k anarchokapitalismu, který zde panuje a né, až vám se zamane. Takže prostě budu vydíraný a vytlačovaný… opět. Uzavření nabídky vašeho pronájmu bytů do 28. 2. 2014 je pro mě nesmyslné. Zde máte vyjádření... http://issuu.com/petrgargulak/docs/mpsv_dobes_odpoved_na_otevreny_dopi S pozdravem Petr Gargulák Můj dodatek: Odpověď na Otevřený dopis definuje Městskou část jako hlavní zodpovědný orgán (Samosprávu) v oblasti řešení Koncepce sociálního bydlení. Což jako považuji poměrně za logické a závazné z podstaty věci. Městská část by měla být připravena v režimu jako je anarcho – kapitalismus, který si zakládá na lidské dynamičnosti, která je v rozporu se základními lidskými principy a svobodným rozvojem a svévůli a diktátu pronajímatelů, ne systémové dynamičnosti. Reagovat v podstatě okamžitě bez zbytečného odkladu. Vzhledem k novele zákona o Hmotné nouzi doplatek na bydlení si nemohu dovolit čekat a, už nyní se ubytovávat v neodpovídajícím bytovém standardu v soukromém vlastnictví v závislosti na bezpráví v pracovně právních vztazích a nezaměstnanosti, protože by se také mohlo stát, že bych se opět musel přizpůsobovat svévůli pronajímatelů a v tomto případě i svévůli státu a opět bych musel hledat nové bydlení, na což bych měl půl roku, abych se vešel do příspěvku na bydlení a jeho normativních nákladů. Protože stále není finální podoba zákona hotova. Problematika se totiž netýká jenom ubytoven, ale i naopak předražených bytů v soukromém vlastnictví. Odmítám platit více nežli je standard garantovaný státem a normativní náklady na bydlení, protože se domnívám, že to poškozuje moje práva a svobody v dlouhodobém horizontu mého svobodného rozvoje. V návaznosti na to jak, už jsem uvedl a vymezil výše v obrovském množství opodstatněných argumentací a příčinných souvislostí. Navíc je mi zcela zřejmé, že za současného stavu zde sloužím jen jako nástroj rentiérů, kteří budou vytahovat ze státu vyšší částky právě doplatkem na bydlení, protože si budou definovat individuálně a neoprávněně vlastní neadekvátní a zavádějící standardy. http://www.novinky.cz/domaci/325301-doplatky-na-bydleni-budou-nizsi-a-casove-omezene-rozhodla-vlada.html

Tedy, kdy následně jsem obdržel ještě toto:

Šarmírová Jolana [P4] (Jolana.Sarmirova@praha4.cz) sdělení 10. 2. 2014, 16:30:35 Komu: Gargulakpetr@seznam.cz Kopie: Prokopová Bronislava [P4] Vážený pane Garguláku, K Vaší žádosti o byt jsme Vás již informovali a v dané chvíli Vám nemůžeme podat jinou odpověď. S pozdravem za odd. hospodaření s byty OOM, J. Šarmírová Na což jsem reagoval takto a na toto konkrétně jsem vyžadoval odpověď, která mi nebyla podána, plus další podstatné argumenty, také k návaznosti na vymezené zde výše: Dobrý den, Ptám se znovu a žádám odpověď, jak mám dále postupovat k 28. 2. 2014 se musím odstěhovat. 1) Byty nejsou zkolaudované a jsou v dezolátním stavu a nemám na jistotu.


2) Magistrátní byt je předražený (Cenově nedostupný). 3) Sociální byt je možný získat po termínu 28. 2. 2014. A je podmíněn námezdním otroctvím. S pozdravem Petr Gargulák Žádosti nemám naskenované, takže si je můžete zkontrolovat na bytovém odboru městské části, nebo Vám je mohu donést. Jako přílohu vám posílám dokument otevřený dopis Koncepce sociálního bydlení a odůvodněnou žádost o sociální bydlení. Je 17. 2. 2014 a stále jsem nenašel adekvátní bydlení za normativní náklady, Městskou část to nezajímá, jsem absolutně vyřízen ocitám se v bezmoci a krajní nouzi.

S pozdravem Petr Gargulák V Praze dne: 17. 2. 2014

Trestnioznameni