Page 2

bydlení ubytovny, byli motivováni nalézt si vhodněj š f formu bydlení, a to i za pomoci

, obce a jejich sociálních pracovnfků nebo dalších subje ktů. Připravovaná novela rná nastavit přesná pravidla pro poskytován( doplatku na

bydleni do nebytových prostor (např. ubytoven), aby nedocházelo ke zneužíváni této dávky a aby se doplatek na bydlení poskytoval pouze do mfst, která jsou zp ůsobi lá

k bydleni. Proto se zaváděj[ nové standardy kvality bydlení. které nebytové prostory musi splňovat, aby do nich vůbec bylo možné doplatek na bydlenr poskytnout. Tím

se zajistí, že občan bude chráněn nejen z hlediska ochrany právního vztahu, ale

i z hlediska vhodnosti objektu nebo prostoru k bydleni. Podle standardu kvality bydleni se pak bude určovat částka odůvodněných nákladů na bydlení. V praxi to bude znamenat, že jestliže se bude nebytový prostor svojr kvalitou bydlení přibližovat bytu v rámci vymezených standardů kvality bydlení, budou odůvodněné náklady na bydlení uznatelné až do výše 90 o/o normativních nákladů na bydlenf podle zákona o státní sociální podpoře. Jestliže ale jiný než obytný prostor nebude splňovat standard kvality bydlení ohledně vlastního hygienického zařízení, čímž se již stává bydlení nekomfortním, budou odůvodněné náklady na bydleni uznatelné max. do výše 75 °/o •

normativnich

nákladů

na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře. Obě nižší

výše než 100 °/o normativni náklady byly určeny, protože nebytové prostory ne mohou být dražší než prostory bytové a ze státních prostředků se mají podporovat zvláště prostory určené k vhodnému bydlení. Novela dále upřesňuje výši odůvodněných nákladů na bydlení podílem všech osob, které užívají jeden byt nebo nebytový

prostor. Novela má také zavést časové omezení výplaty doplatku na bydlení do nebytových prostor. Toto omezení je navrženo v několika odstupňovaných časových lhůtách , které jsou vždy spojeny se šetřením orgánu pomoci v hmotné nouzi a

s prokázáním aktivní spoluúčasti žadatele o dávku na řešení svého bydlení, a to i ve spolupráci

s obcí.

V současné době byl tento návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi a dalších souvisejících zákonů předložen vládě. Na závěr ještě upozorňuji , že je zároveň projednáváno několik senátních návrhů o úpravě doplatku na bydlení s cflem upravit •

výplatu této dávky na ubytování v ubytovnách. Tyto návrhy projednávají příslušné výbory Senátu PČR.

Mpsv dobes odpoved na otevreny dopis platformy(1)  
Mpsv dobes odpoved na otevreny dopis platformy(1)  
Advertisement